Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 1

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø Thaûo luaän vaø traû aâm e lôøi: be, me,xe +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät lôøi caâu hoûi: sôïi neùt thaét daây vaét cheùo Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? (Caù nhaân- ñoàng -Phaùt aâm: thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng Theo doõi qui trình quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân -Höôùng daãn vieát baûng con : baøn +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng Vieát baûng con daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e
1

Phaùt aâm e(Caù

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

+Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi nhaân- ñoàng thanh) baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: Toâ vôû taäp vieát MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: Caùc baïn ñeàu ñi hoïc +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………………………… ………..

2

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñ hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,kha III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng G cuûa HS Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: Thaûo luaän vaø traû +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc lôøi: beù, beû, baø, chöõ b vaø aâm b boùng +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Gioáng: neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? cuûa e vaø neùt -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ Vieát : b, be b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ
3

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hthanh)

Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông

Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi

Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau

RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

4

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheù tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ño khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, k lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu Ñoïc daáu saéc trong caùc vaø thanh saéc , tieáng beù, laù, choù, kheá, bieát gheùp tieáng beù caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: caâu hoûi: Thöôùc ñaët -Höôùng daãn gheùp: nghieâng -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa MT:HS vieát ñuùng daáu saéc caøi) tieáng beù -Caùch tieán haønh: beù(Caù nhaân- ñoàng c.Höôùng daãn vieát baûng con : thanh)
5

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTheo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát baûng con: (Cnhaânñthanh)

+Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông
6

Phaùt aâm beù(Caù nhaânñoàng thanh) vaøo vôû taäp vieát Toâ

Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc

Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh)

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

Tuaàn 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát ghe caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ño vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi :

7

.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi .Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc gioáng noát ruoài. beï -MT:HS vieát ñuùng daáu ? .ñoàng thanh) b.ñoàng -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta thanh) ñöôïc tieáng beï Gheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beï(Caù nhaân.beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû . Nhaän dieän daáu : . beï ñoàng thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : a.tieáng beû . oâng sao tieáng beû ban ñeâmGheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beû(Caù nhaân. beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn 8 . Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Thaûo luaän vaø traû lôøi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi. daáu daáu : daáu hoûi Ñoïc teân naëng Ñoïc caùc tieáng treân(Caù -Bieát gheùp caùc tieáng : beû. . beï GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû .Daáu naëng : Daáu naëng laø moät Ñoïc teân daáu : daáu naëng daáu chaám Ñoïc caùc tieáng treân (Caù Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? nhaân.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi .beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1. Toâ vôû taäp vieát : beû.Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : moùc gioáng moùc caâu ñaët Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? ngöôïc.ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : beû.

-Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK. II. phaán. daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø. dÊu ng· I. gaø. baûng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS toâ theo doøng.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.beû. coå aùo. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn. x coä.Muïc tieâu: 1.veõ. goã. caùi keïo (2. beõ.Baøi môùi : 9 . vôû taäp vieát. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn.3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø ta duïng cuûa noù trong ñôøi soáng. voõ. voõng.7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi. kh lau III. ñoïc : daáu saéc. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø . Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng. meøo. ñu ñuû. Bieát caùc daáu. beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. ngheù oï. daáu ngaõ 2. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát. thanh d huyeàn.

laøn soùng khi gioù to b.beõ nhaân.Nhaän dieän daáu : nhaân..Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Gheùp bìa caøi : beø -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta Ñoïc : beø(Caù nhaânñöôïc tieáng beø ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta Gheùp bìa caøi : beõ ñöôïc tieáng beõ Ñoïc : beõ(Caù nhaân-Phaùt aâm: ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` . daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieángÑoïc teân daáu : daáu : beø.ñ thanh) -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: 10 . beõ .ñ thanh) +Daáu huyeàn: Thaûo luaän vaø traû lôøi : Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gioáng thöôùc keû ñaët gì? xuoâi.beø Vieát baûng con : beø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi . beõ huyeàn +Caùch tieán haønh : Ñoïc caùc tieáng treân(C a. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc Ñoïc caùc tieáng treân ñuoâi ñi leân Quan saùt Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi Thaûo luaän vaø traû lôøi : gì? gioáng ñoøn gaùnh. ~ .beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1(C -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø .

bÎ.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieá coù nghóa 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät söï vaät.bÌ. vieäc. hoûi. b vaø daáu thanh : ngang huyeàn. 11 . bÑ I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm.beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hToâ vôû taäp vieát : beø. ngaõ. saéc. bÐ. chöõ e. beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø .Muïc tieâu: 1. naëng 2. ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. bÏ.ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be.

be be. be.Nhaän xeùt KTBC 3. veõ (2. ngaõ. b Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc vaø caùc daáu thanh Ñoïc : e. beû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. keõ. beû. beø beø.b thaønh tieáng be . ñoïc : beø. beï -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh.Kieåm tra baøi cuõ : . beø. beù. chöõ e.Chæ daáu `. huyeàn. e. beõ. naëng Thaûo luaän nhoùm vaø -Bieát gheùp e vôùi b vaø be lôøi traû vôùi caùc daáu thanh Ñoïc caùc tieáng coù trong thaønh tieáng coù nghóa tranh minh hoaï +Caùch tieán haønh : a.7 em) . Tranh luyeän noùi -HS: -SGK. aâm e.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. beõ. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : 2. be .3 em le chæ) .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b. Oân chöõ. phaán.Gaén baûng : b e Thaûo luaän nhoùm vaø be ñoïc b. beï. saéc. b vaø daáu thanh : ngang. baûng con. vôû baøi taäp Tieáng vieät. beù.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : . heø. hoûi.Gaén baûng : ` / ? ~ . kh lau III. beø.ñ thanh) Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù 12 . ~trong caùc tieáng : ngaõ.Neâu töø vaø chænh söûa loãi beù phaùt aâm (C nhaân. b vaø gheùp e. be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e. Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm. beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. beø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Tranh minh hoaï caùc tie be.Vieát.

Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá. coû / coï. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Chuû nhaân cuõng be beù. voù / voõ. beû. -Caùch tieán haønh: +Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân.thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân.beø.beù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng aâm vaø daáu thanh vöøa oân. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp .ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø. beõ. Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”.ñ thanh) Quan saùt. beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân.Tranh minh hoaï coù teân : be beù. beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc. xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát baûng con: be. döa / döøa. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân. ñoà vaät cuõng be beù. -Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng.

beõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ. ve 2. beù. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù. be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù. beû. -HS: -SGK.Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöôùi caùc böùc tranh. caâu öùng duïng : beù veõ beâ. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª.Baøi môùi : 14 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.V I.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät. II. caùc loaïi quaû. v. beï.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4. ve. 3.beø. vôû taäp vieát. tieáng beâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù. beû. 3. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be. ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh.

Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v. caâu hoûi: gioáng hình caùi Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? noùn. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v .ñ thanh) c. beâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. ve Vieát baûng con : eâ. moät neùt thaét nhoû.Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng Thaûo luaän vaø traû lôøi chöõ e laø coù theâm daáu muõ. -Caùch tieán haønh: a. beâ – ve. 15 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve.ñ thanh) Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v. v. -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ beâ. So saùnh v vaø b : +Caùch tieán haønh : Gioáng : neùt thaét -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm Khaùc : v khoâng coù neùt moät neùt moùc hai ñaàu vaø khuyeát treân.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v .beâ . ve -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân.ñoàng thanh) : eâ.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : . -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng (Caù nhaân. (C nhaân. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng.ve (C nhaân.

beâ. v. 4:Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I.Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta.Ñoà duøng daïy hoïc: 16 . Ñoïc SGK (C nhaân.ñ thanh) beù .veõ .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 2. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho Toâ vôû taäp vieát : eâ. II. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Beù veõ beâ Tieát 2: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc beâ -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng (C nhaân.Muïc tieâu: 1. ñeå vôû ñuùng tö theá. ve Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v .beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû. HS beâ.ñ -Caùch tieán haønh thanh) a. 3.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . caàm buùt.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn. chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ. 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. 3. khaên lau baûng. teân goïi cuûa HS quan saùt chuùng. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng. baûng con.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trìnhHS quan saùt vieát +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát HS theo doõi 17 . III. phaán . HS traû lôøi +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : 2 HS neâu Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.

caàm buùt. b . 3.Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 18 . uoán naén. ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi . b. ñeå vôû ñuùng tö theá. caùch caàm buùt. Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch.. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e .Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh HS vieát vôû +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát Vieát xong giô tay +Caùch tieán haønh : -GV neâu yeâu caàu baøi vieát -Nhaéc tö theá ngoài.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . 5.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . tieáng: be 2. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . beù I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : HS vieát theo söï -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ höôùng daãn cuûa GV maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû 2 HS neâu -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? ♣Giaûi lao giöõa tieát 1 HS neâu HS laøm theo 4.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. tieáng beù 2 HS ñoïc vaø phaân +Caùch tieán haønh : tích a.Höôùng daãn vieát chöõ : e.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt . b trong khung chöõ. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng 2 HS ñoïc keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? 2 HS neâu Caùch ñaët daáu thanh? -Vieát maãu: beù HS vieát baûng con: 19 . 3. tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt chöõ e.b .Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 -HS: -Vôû taäp vieát. baûng con. b.be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2. III.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. b.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e. khaên lau baûng. phaán . b HS vieát baûng con: -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b tích -Phaân tích caáu taïo chöõ b? HS vieát baûng con: -Vieát maãu : b b b.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.

4. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. caùch caàm buùt.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . b. giuùp ñôõ nhöõng vieát yeáu keùm Vieát xong giô tay -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . Vieát ñuùng ñeïp chöõ e. HS laøm theo ñeå vôû HS vieát vaøo vôû -GV vieát maãu Taäp HS -GV theo doõi . vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 8 20 .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. tieáng :beù +Caùch tieán haønh : HS ñoïc -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS quan saùt -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát. uoán naén.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeù ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.

Daïy chöõ ghi aâm h : khuyeát +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h treân Khaùc : chöõ b coù +Caùch tieán haønh : theâm neùt thaét. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät (Caù nhaân.ñoàng neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai thanh) ñaàu. -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ a. 3. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve . 3. ve.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l .Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát. heø veà.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 8 : l . II. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h.h I.tieáng leâ-heø. -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm lh. heø. Thaûo luaän vaø traû Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? lôøi: gioáng chöõ b . he -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK. v . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. tieáng leâ.Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caâu öùng duïng : ve ve ve . beâ. heø . 2. 21 . Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Gioáng : neùt khuyeát -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h. h . leâ Gioáng :ñeàu coù neùt b. -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ.

con vòt xieâm ) ( vòt trôøi ) . -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. heø veà c. l coù neùt moùc ngöôïc. h. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -Caùch tieán haønh: c. lôùp heø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng.Ñoïc saùch giaùo khoa. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? 22 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. baøn. heø Ñoïc caù nhaân.ñ thanh) Vieát baûng con : l . Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b. -Caùch tieán haønh: a.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. con ngang. heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân. -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà. (C nhaân. nhoùm. Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt. heø.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htreân Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu. h. leâ. leâ.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vòt. 23 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng quaû boùng baøn. caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : boø. chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta. goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le. leâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : voù beø II.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. c . vôû taäp vieát. coû. coû 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.c I. quaû tröùng . -Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám. hoà. Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm o-c Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm o-c -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ o-c tieáng boø-coû -Caùch tieán haønh : a. h.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : l. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : voù beø -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ o. -Nhaän xeùt baøi cuõ. … .Muïc tieâu: 1.Daïy chöõ ghi aâm o -Nhaän dieän chöõ: Chöõ o goàm 1 neùt cong kín.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû 3. 3. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn. ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao. heø -Ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. 4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 9 : o . heø veà. tieáng boø.

c. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû -Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi tieát GV chænh söõa loãi phaùt aâm -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Caù nhaân.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng öùng duïng coù oâ-ô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc caû 2 sô ñoà.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: Chöõ o gioáng vaät gì ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : o.Daïy chöõ ghi aâm c: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ c goàm moät neùt cong hôû phaûi. ñoïc trôn :boø Gioáng : neùt cong Khaùc : c coù neùt cong hôû.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ coù boù coû Ñoïc thaàm vaø phaân tích 1 tieáng boø. baøn. nhoùm. ñaùnh vaàn. coû -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng vöøa hoïc -Caùch tieán haønh: c. c.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ñaùnh vaàn. boù. : boø 24 . boø.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. coû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. boù.ñ thanh) -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : boø.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. (C nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. Hoûi : So saùnh c vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : o. coû) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : o. coû Ñoïc caù nhaân. o coù neùt cong kín. ñoïc trôn :coû Vieát baûng con : o. boø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b.

Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi -MT:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung voù beø. c.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coâ. -HS: -SGK. boø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm oâ-ô Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm oâ-ô 25 Hoaït ñoäng cuûa HS . II. 3. coû -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. coû Quan saùt vaø traû lôøi Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 10: « . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ô . caâu öùng duïng : beù coù vôû -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : bôø hoà.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ. côø . -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng beâ coù boù coû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : o. côø 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : bôø hoà. Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Voù beø duøng laøm gì ? -Voù beø thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Queâ höông em coù voù beø khoâng? -Em coøn bieát nhöõng loaïi voù beø naøo khaùc? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hboù.¬ I. +Caùch tieán haønh :GV höôùng daån HS vieát theo doøng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ oâ.Muïc tieâu: 1. 3. tieáng coâ. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -Muïc tieâu: HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû.

ñoïc trôn :coâø Gioáng : ñeàu coù chöõ o Khaùc ô. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng: hoâ. vaø :ô coù theâm daáu raâu ôû phía treân beân phaûi (C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. baøn. bô. hoå. Hoûi : So saùnh ô vaø o ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hoâ vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : chöõ o Khaùc : oâ coù theâm daáu muõ (Caù nhaân. ñaùnh vaàn. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc thaàm vaø phaân tích Luyeän ñoïc caâu öùng duïng tieáng vôû -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ 26 . hoà. coâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm ô : -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ aâm ô -Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ô goàm chöõ o vaø moät neùt raâu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm ô +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi aâm oâ -Nhaän dieän chöõ: Chöõ oâ goàm chöõ o vaø daáu muõ. bôû -Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân+Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) :beù coù vôû veõ. bôø. côø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Vieát baûng con : oâ. ñaùnh vaàn. ô.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. nhoùm. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc oâ-c vaø tieáng coâ. Hoûi : So saùnh oâ vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : oâ. Thaûo +Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi ôû tieát 1 luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû veõ. côø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn :coû -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : ô.

ñ thanh) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : oâ. ô 2. : beù coù vôû veõ coâ. -Tranh minh hoaï keå chuyeän hoå -HS: -SGK. hieåu & keå laïi theo tranh truyeän keå hoå. o. III. côø -Ñoïc saùch giaùo khoa Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daån vieát töøng doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung bôø hoà.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3.ñ -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc thanh) : ( gaïch chaân :vôû) Ñoïc SGK(C nhaân. vieát moät caùch chaéc chaén aâm .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 27 .Muïc tieâu: 1. l.Kieán thöùc :H s ñoïc. . +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát ? -Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc naøo ? + Keát luaän : Bôø hoà laø nôi nghæ ngôi .Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ & caâu öùng duïng. v.Thaùi ñoä :Nghe. vôû taäp vieát. o.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gì ? Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. h. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : beù veõ coâ. beù veõ côø. ô.chöõ vöøa hoïc tuaàn : eâ. vui chôi sau giôø laøm vieäc . 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 11: ¤n tËp I. c. II.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : oâ. coâ côø -Ñoïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ -Nhaän xeùt baøi cuõ.chænh söõa phaùt aâm Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : Hoaït ñoäng cuûa HS Neâu nhöõng aâm. chöõ Chæ chöõ vaø ñoïc aâm Ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp caùc chöõ ôû doøng ngang ôû B1 Ñoïc caùc töø ñôn ( moät tieáng ) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi daáu thanh ôû doøng ngang ôû baûng oân 2 Ñoïc : nhoùm. vô coû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baûng oân -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoûi :Nhaän xeùt tranh minh hoaï nhaân. côø (C nhaân.ñ thanh) . caû lôùp Vieát baûng con Vieát vôû taäp vieát : loø coø Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caù töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn vieát töøng doøng vaøo vôû. d. Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ +Muïc tieâu: HS vieát ñuùng caùc beù veõ chöõ coøn laïi trong vôû taäp vieát. 3. +Caùch tieán haønh :GV höôùng Ñoïc SGK(C nhaân.Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng :loø coø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. caù nhaân. ô.ñ thanh) daãn HS vieát theo doøng vaøo 28 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc nhöng aâm gì? -Gaén baûng oân Hoaït ñoäng 1:OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc ñöôïc aâm töø öùng duïng ñaõ hoïc.ñ thanh) Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc. +Caùch tieán haønh : Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc : Treo baûng oân 1 (B 1) Gheùp chöõ thaønh tieáng : -Tìm tieáng coù aâm ñaõ hoïc .

baát löïc.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 29 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vôû. Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 12 : i . tieáng bi. 2. khi thaáy Meøo ñi qua. +Tranh 3: Moät laàn. caâu öùng duïng : beù haø coù v li -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : laù côø. +Tranh 4 : Nhaân luùc Hoå sô yù. -Caùch tieán haønh: -GV keå moät caùch truyeàn caûm coù tranh minh hoaï nhö saùch giaùo khoa. hoïc taäp chuyeân caàn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : laù côø. caù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ i vaø a . ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh & keå ñuùng tình tieát maø tranh theå hieän (Theo 4 tranh ).Muïc tieâu: 1. -Hình thöùc keå theo tranh : GV chæ tranh. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. caù. noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt. YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ. vôû taäp vieát. Hoå phuïc saün. Meøo nhaän lôøi. II. Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo.a I. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: -MT:Keå laïi chuyeän veà hoå. Meøo nhaûy toùt leân 1 caây cao. +Tranh 2 :Haèng ngaøy. +Tranh 1: Hoå…xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : bi. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. 3. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát töø coøn laïi trong vôû taäp vieát Laéng nghe & thaûo luaän Cöû ñaïi dieän thi taøi HS xung phong keå toaøn truyeän. Hoå ñeán lôùp.

ñoïc trôn :caù -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : a. ñaùnh vaàn.ñoàng thanh) chöõ neùt xieân phaûi vaø neùt Gheùp bìa caøi. -Nhaän xeùt baøi cuõ. li. bi. ñaùnh moùc ngöôïc. bi moùc ngöôïc Daïy chöõ ghi aâm a : Khaùc : a coù theâm neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ a goàm 1 neùt cong.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : loø coø. caù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân baûng Vieát baûng con : i.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm i-a Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm i-a +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm i-a Thaûo luaän vaø traû lôøi: tieáng bi-caù Gioáng : caùi coïc tre ñang +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ caém döôùi ñaát ghi aâm i: -Nhaän dieän chö õ i: Chöõ i goàm (Caù nhaân. va.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. beù veõ côø. vi. cong hôû phaûi vaø moät neùt moùc ngöôïc. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát caù -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm vaø chöõ ñaõ hoïc -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc caù nhaân. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng + bi. phía treân chöõ i coù vaàn. vô coû -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ. 3.ñ thanh) Hoûi : So saùnh a vaø i ? Gheùp bìa caøi. a. ñoïc trôn :bi daáu chaám. (C nhaân. nhoùm. la 30 . Hoûi : So saùnh i vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? Gioáng : ñeàu coù neùt -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : i. ba.

bi-caù vaøo vôû. Ñoäi coù maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù gì? 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. a. caù Quan saùt vaø traû lôøi 31 . li Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong saùch veõ maáy laù côø ? -Laù côø Toå quoác coù neàn maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù maøu gì ? -Ngoaøi laù côø Toå quoác. bi.ñ thanh) duïng : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû oâ li Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : haø.sô ñoà2 : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc : +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng beù haø coù vôû oâ li +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân : haø.ñ thanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung laù côø. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. li höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li +Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng chöõ i-a .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + bi ve. em coøn thaáy nhöõng laù côø naøo ? Laù côø Hoäi. ba loâ -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng theo sô ñoà 1.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : i.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 9 Ký duyÖt cu¶ BGH 32 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 13 : n.m I.Muïc tieâu: 33 .

Hoûi : So saùnh m vaø n? (C nhaân.ñoàng thanh) +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi. caù -Ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. 3. a. ñoïc trôn me 34 . caâu öùng duïng : boø beâ coù b coû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ n vaø m.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : boá meï. moät neùt moùc xuoâi. boø beâ n 3. me 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. ô ñöùng sau Gioáng : ñeàu coù neùt Daïy chöõ ghi aâm m : moùc xuoâi vaø neùt moùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm hai ñaàu. nô (Caù nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. ñaùnh vaàn.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô. boø beâ no neâ. tieáng nô. -HS: -SGK. me. bi. +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Gheùp bìa caøi. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm n-m Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm n-m -MT:Nhaän bieát ñöôïc aâm n-m tieáng nô-me -Caùch tieán haønh Daïy chöõ ghi aâm n : Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt Gioáng : caùi coång moùc xuoâi vaø neùt moùc hai ñaàu. 2 neùt moùc xuoâi vaø neùt moùc Khaùc : m coù nhieàu hôn hai ñaàu.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : i. ba maù. ñaùnh hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn vaàn. ba II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï. ñoïc trôn :nô muõi. vôû taäp vieát.

m. neâ Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : n. me. hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m.nô-me -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : boá meï. nô. +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân.sô ñoà 2 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : no. ba maù. nhoùm. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. nô. me. me. Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : no. Thaûo luaän vaø traû lôøi . neâ Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaânñthanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. +Ñaùnh vaàn: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình nm. m. +Caùch tieán haønh : 35 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát vë nh¸p: n. baøn. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng n-m. boø beâ no neâ.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ aân coû. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø -Ñoïc laïi sô ñoà 1. Ñoïc caù nhaân.nô-me Höôùng daãn vieát vë nh¸p: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:Ñoïc ñöôïc caù tieáng töø öùng duïng.

caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. boø beâ no neâ. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : deá. vaø meï ñi boä -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : deá.§ I. caù côø. bi ve. nô. ñoø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø ñ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 14 :D.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : deâ. -HS: -SGK. laù ña. -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. -Nhaän xeùt baøi cuõ. beù vaø meï ñi bo. tieáng deâ. laù ña.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: -Queâ em goïi ngöôøi sinh ra mình laø gì ? -Nhaø em coù maáy anh em ? Em laø con thöù maáy ? -Haõy keå theâm veà boá meï mình vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi boá meï cho caû lôùp nghe ? -Em laøm gì ñeå boá meï vui loøng? 4: Cuûng coá daën doø .Muïc tieâu: 1. 3.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. m. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ñoø 2. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : n.Baøi môùi : 36 . me. caù cô ve.

ñe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm d-ñ Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm d-ñ +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø aâm d. nhoùm. da. Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Ñoïc sô ñoà 1. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. ñoø. +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi Thaûo luaän vaø traû lôøi: aâm d: Gioáng : caùi gaùo muùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ d goàm nöôùc moät neùt cong hôû phaûi. Gioáng : chöõ d deâ Khaùc :ñ coù theâm neùt +Ñaùnh vaàn : d ñöùng tröôùc. tieáng : ñ.ñ thanh) -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 37 . eâ ngang. ñaùnh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ñ goàm chöõ d. ñ.deâ-ñoø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Ñoïc caù nhaân. lôùp tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc baøn.ñ thanh) Daïy chöõ ghi aâm ñ: Gheùp bìa caøi.sô ñoàø 2 nhaân. deâ. do. ño. theâm moät neùt ngang. ñaùnh Hoûi : So saùnh d vôùi caùc söï vaàn. ñoïc trôn :deâ vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : d. ñoïc trôn ñoø vaàn. da. ñoø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình dñ. de. da deâ.ñoàng thanh) moùc ngöôïc ( daøi ) Gheùp bìa caøi. ñi boä. Hoûi : So saùnh d vaø ñ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Vieát vë nh¸p: d. moät neùt (Caù nhaân. ñöùng sau (C nhaân.

TH I. laù ña.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø th. ( gaïch chaân : dì.deâ-ñoø. ñoø ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. … tieáng +Caùch tieán haønh : Ñoïc caâu öùng duïng (C Luyeän ñoïc: nhaân.ñthanh) -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc SGK(C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Thaûo luaän vaø traû lôøi : dì ñi ño Tieát 2: beù … Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì. bi ve. ñ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 15: T . beù vaø me ñi boä Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng d-ñ. ñoø. Hoûi: -Taïi sao nhieàu treû em thích nhöõng vaät naøy ? -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø.Muïc tieâu: 1. deá thöôøng soáng ôû ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng? -Taïi sao laù ña laïi caét ra gioáng hình trong tranh ? -Em bieát ñoù laø troø chôi gì? 4: Cuûng coá daën doø . +Caùch tieán haønh : Troø chôi : Traâu laù ña. caù côø. Thaûo luaän vaø traû lôøi -Caùch tieán haønh:GV höôùng ( Chuùng thöôøng laø ñoà daãn vieát theo doøng vaøo vôû. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc deâ.ñ thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Toâ vôû taäp vieát : d. chôi cuûa treû em ) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : deá. ñi. tieáng toå vaø tho 38 .

beù vaø meï ñi boä. -HS: -SGK. caâu öùng duïng : boá thaû ca 39 . thoû. vôû taäp vieát. beù thaû caù côø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi: Tieát1 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. toå. deâ. beù thaû caù :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : oå. ñoø. toå. -Ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. 3. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå. ñ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : d.Kó naêng 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Thaùi ñoä GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. II.Ñoà duøng daïy hoïc: meø.

lôùp . moät neùt daøi vaø moät neùt ngang. h sau ) Hoûi : So saùnh t vaø th? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th. nhoùm. tho. ta. toå. ( t tröôùc. th. ñoïc trôn :toåâ Gioáng : ñeàu coù chöõ t -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t. thoû . Hoûi : So saùnh t vôùi ñ ? (Caù nhaân. thoû Ñoïc caù nhaân. ñaùnh vaàn. thô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 40 Vieát vë nh¸p : t.ñ thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø Gheùp bìa caøi. t ngang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm t-th Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm t-th +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø aâm t +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm t: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : Gioáng : neùt moùc ngöôïc moät neùt xieân phaûi. chöõ gheùp töø hai con chöõ t vaø h ñoïc trôn thoû. baøn. ñaùnh vaàn. moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt Khaùc : ñ coù neùt cong hôû. tô.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ t-th. Daïy chöõ ghi aâm th : (C nhaân. toå.toå-thoû -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng to.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. coù neùt xieân phaûi. tha. Khaùc :th coù theâm h.

toå.th. coøn con ngöôøi coù gì ñeå ôû ? -Em neân phaù oå . Toâ vôû taäp vieát : t. d.ñ thanh) ( gaïch chaân : thaû ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Thaûo luaän vaø traû lôøi vaøo vôû. toå cuûa caùc con vaät khoâng? Taïi sao? 4: Cuûng coá daën doø . th.ñthanh) +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc SGK(C nhaân.Muïc tieâu: 1. toå +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Con gì coù oå? Con gì coù toå? -Caùc con vaät coù oå.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânHoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng . t. chöõ vöøa hoïc tro tuaàn:i. toå. +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: Thaûo luaän vaø traû lôøi : boá tha -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc thaàm vaø phaân tích -Ñoïc caâu öùng duïng : tieáng : thaû +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc caâu öùng duïng (C ? nhaân.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 16 : OÂN TAÄP I.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. n.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Ñoïc SGK: thaû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm tieáng vöøa hoïc vaøo vôû. m. Traû lôøi : Caùi nhaø Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : oå. beù thaû caù côø. 2. 41 . ñ. a.

Thaùi ñoä :Nghe. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. beù thaû caù côø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. thôï moû. beù thaû caù côø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. ti vi. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Coø ñi loø doø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : t.Gaén baûng oân leân môùi hoïc Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp +Muïc tieâu:HS ñoïc ñöôïc aâm tieáng ñaõ hoïc trong tuaàn +Caùch tieán haønh : a.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. -Ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. B2 B2: Oân gheùp tieáng vaø daáu (Caù nhaân. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 3. -Giaûi thích nghóa töø. th. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình töø Vieát vë nh¸p : toå coø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Vieát vôû : toå coø Höôùng daãn vieát : 42 .Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø ñoïc Treo baûng oân: B1: Oân gheùp chöõ vaø aâm Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû thaønh tieáng. B1. tho. -HS: -SGK. b. toå.Ñoïc töø öùng duïng: -Chænh söûa phaùt aâm.ñoàng thanh) thanh.Gheùp chöõ thaønh tieáng: c. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø . II. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Coø ñi loø doø.

-Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû +Caùch tieán haønh : ñaïi dieän leân thi taøi -Keå laïi dieãn caûm. Ñoïc trôn (C nhaân.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : coø Ñoïc SGK(C nhaân. coø meï ñang lao ñoäng meät maøi coù trong tranh. Tranh 4: Moãi khi coù dòp laø coø laïi cuøng anh caû ñaøn keùo veà 43 . Noù ñi loø doø khaép nhaø baét ruoài. Ñoïc SGK: Vieát töø coøn laïi trong vôû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: taäp vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi vaøo vôû.Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: theo töøng doøng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânduïng ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi: caûnh co boá. Noù nhôù laïi nhöõng chuyeän ngaøy thaùng coøn ñang vui soáng cuøng boá meï vaø anh chò em. Tranh 3: Coø con boãng thaáy töøng ñaøn coø ñang bay lieäng Moät hoc sinh keå laïi toaøn vui veû. coø meï tha caù veà toå. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Anh noâng daân lieàn ñem coø veà nhaø chaïy chöõa nuoâi naáng.ñ thanh) boá moø caù. Tranh 2: Coø con troâng nhaø. queùt doïn nhaø cöûa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) e.

Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt .coï .coï. caàm buùt. bôø. II. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: leã .coï.Muïc tieâu: 1. -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch.Cuûng coá .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ leã .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát 1: leã . 3.coï.Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã . 3.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt 44 . bôø .hoå +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã . ñeå vôû ñuùng tö theá. 4. hoå . daën doø .bôø .Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp. bôø.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3 -HS: -Vôû taäp vieát. hoå 2. hoå I.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. hoå 2. coï .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng thaêm anh noâng daân vaø caùnh ñoàng cuûa anh.YÙ nghóa caâu chuyeän: Tình caûm chaân thaønh giöõa con coø vaø anh noâng daân. bôø. III. .

vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát Sau. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . ta . ta.coï. bôø. thô I. Tieát 2: mô .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc tieáng: “leã . 2.Kó naêng :. hoå ù” 4 HS ñoïc vaø phaân tích +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu HS quan saùt -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã . bôø. giuùp ñôõ nhöõng 2 Hs nhaéc laïi HS yeáu keùm. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. do .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . do.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi. thô. 4. hoå ù”? coï. caùch caàm buùt. 45 . tieáng: mô.coï.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. bôø. HS vieát vë nh¸p: leã .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 2 HS neâu +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát HS quan saùt vaøo vôû taäp vieát HS laøm theo +Caùch tieán haønh : HS vieát vôû -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Muïc tieâu: 1. uoán naén. hoå -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát : GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: GV theo doõi .

ñeå vôû ñuùng tö theá. thô ù” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4 -HS: -Vôû taäp vieát III. thô +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: leã. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ mô . ta. bôø . vieát ñeïp. ta . ta.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu 46 Hoaït ñoäng cuûa HS HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát vë nh¸p: mô. ta. ta. coï.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: mô. do. thô.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. do.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. do . hoå ( 2 HS leân baûng lôùp.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. do. thô 2 HS neâu HS quan saùt HS laøm theo HS vieát vôû . caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. II. ta. thô 2. caàm buùt. do. thô ù”? -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát vë nh¸p: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. do. -Vieát nhanh.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .

tieáng nuï vaø thö Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Thöù tö.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. beù haø thi veõ Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Thuû ñoâ. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 2 Hs nhaéc laïi keùm. khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . laù maï. uoán naén.Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï coù tieáng : nuï thö . caùch caàm buùt. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 9 Tuaàn 5 TiÕng ViÖt Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 17 : u - I.Baøi môùi : 47 . 4. beù thi veõ. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . da thoû.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : toå coø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Nhaéc tö theá ngoài. II. caâu öùng duïng : Thöù tö. -Nhaän xeùt baøi cu 3.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø ö. GV theo doõi . thôï neà.

thöù töï. cöû taï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø 48 . moùc ngöôïc. ñaùnh Hoûi : So saùnh u vaø ö ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ö vaø vaàn. nuï. ñoïc trôn :nuï . ö. (C nhaân. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm u-ö +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø aâm u +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm u: Gioáng : neùt xieân. ö. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caù thu. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn Ñoïc caù nhaân. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. nhoùm.nuï – thö. (Caù nhaân. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : u. ñu ñuû. . moät neùt xieân phaûi.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Gioáng : ñeàu coù chöõ u Daïy chöõ ghi aâm ö: Khaùc :ö coù theâm daáu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ö coù theâm daáu raâu treân neùt soå thöù raâu.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ thö -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:Vieát ñuùng quy trình u-ö . neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ u goàm : moùc ngöôïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm u.ñ thanh) hai.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. hai neùt Khaùc : u coù tôùi 2 neùt moùc ngöôïc. aâm i coù Hoûi : So saùnh u vôùi i? daáu chaám ôû treân. ñoïc trôn thö tieáng thö Vieát baûng con : u. nuï vaàn. Gheùp bìa caøi.

Muïc tieâu: 1. xe oâ toâ. beù haø thi veõ. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: chuyeän keå. tö ? Ñoïc caâu öùng duïng (C +Tìm tieáng coù aâm môùi nhaân. -Caùch tieán haønh:GV höôùng Haø Noäi daãn HS vieát töøng doøng vaøo Coù moät thuû ñoâ vôû.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 18: x . Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng Chuøa Moät Coät öùng duïng vaøo vôû. II.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xe boø. (Noùi qua tranh aûnh.ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù thi -Ñoïc laïi baøi tieát 1 veõ -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì tieáng : thöù. coâ giaùo ñöa hoïc sinh ñi thaêm caûnh gì? -Chuøa Moät Coät ôû ñaâu? -Moãi nöôùc coù maáy thuû ñoâ? -Em bieát gì veà thuû ñoâ Haø Noäi? 3. ö.ch I. nuï thö Thöù tö. …) +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Thuû ñoâ +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ x vaø ch.Ñoà duøng daïy hoïc: 49 .ñthanh) hoïc(gaïch chaân : thöù.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ 3.tö ) Ñoïc SGK(C nhaân. tieáng xe vaø c 2.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Taäp vieát : u.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân.

nhoùm. th baét ñaàu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ch laø chöõ gheùp töø hai con chöõ c vaø h.ñoàng thanh) neùt cong hôû traùi. beù haø thi veõ. Caâu öùng duïng : Xe oâ toâ ch caù veà thò xaõ. baèng t (C nhaân. xe.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm x. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Gioáng : chöõ h ñöùng sau . vôû taäp vieát. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Xe boø. ch.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Khaùc : ch baét ñaàu Daïy chöõ ghi aâm ch : baèng c. Gheùp bìa caøi.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. 3. choù.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ghi aâm x: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ x goàm : (Caù nhaân. ñaùnh Hoûi : So saùnh x vôùi c? vaàn. -HS: -SGK. vaø tieáng choù choù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Ñoïc caù nhaân. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm Thaûo luaän vaø traû lôøi: x-ch Gioáng : neùt cong hôû +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm x vaø phaûi. neùt cong hôû phaûi.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ch vaø th? Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn tieáng choù. nuï. ö. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : u. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát: baøn. aâm ch Khaùc : x coøn moät neùt +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ cong hôû traùi. lôùp -MT:Vieát ñuùng quy trình x-ch -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) 50 . ñoïc trôn :xe -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : x.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : xe. thö -Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù tö. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ch Vieát baûng con : x. xe. ch. xe lu. ñaùnh vaàn. xe oâ toâ.

chaû caù. xaõ) nhaân. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : xe oâ to -Ñoïc laïi baøi tieát 1 chôû -Ñoïc caâu öùng duïng : caù +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc thaàm vaø phaân tích ? tieáng : xe. choù Hoaït ñoäng 2:.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø thôï xeû. xa xa.ñthanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : XeSGK(C nhaân. ch. chì ñoû. chôû. xe oâ toâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Coù nhöõng gì trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? -Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? -Xe lu duøng laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? -Xe oâ toâ trong tranh coøn goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? 51 . xaõ. xe lu.sô ñoà 2. chôû.ñ thanh) Ñoïc oâ toâ chôû caù veà thò xaõ Toâ vôû taäp vieát : x. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc caâu öùng duïng (C ( gaïch chaân : xe. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. Ñoïc SGK: xe.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm vaø töø vöøa hoïc vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi : vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Xe boø.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : x.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Roå. reã. 3. ñaùnh vaàn.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm r: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi. xe. r. 3. ñoïc trôn seû. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm s.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. neùt thaét vaø 52 Gheùp bìa caøi. neùt thaét Khaùc : keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc. Caâu öùng duïng : Beù toâ cho chöõ vaø soá. raù. ch. xieân vaø neùt thaét. choù. -HS: -SGK. neùt Khaùc : s coù theâm neùt cong hôû traùi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. II. raù. tieáng seû vaø re 2. .r I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ s vaø r . chaû caù. thôï xeû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Coøn coù nhöõng loaïi xe oâ toâ naøo nöõa? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 19 : s . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Roå. Hoûi : So saùnh s vôùi x? (Caù nhaân.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : seû. chì ñoû.ñoàng thanh) -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : s. xa xa. -Nhaän xeùt baøi cuõ. Gioáng : neùt xieân phaûi. seû. neùt thaét. vôû taäp vieát. coøn s . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm s-r +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm s vaø aâm r +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm s: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ s goàm : Gioáng : neùt cong neùt xieân phaûi. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaê.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.

soá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : s. r.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng neùt moùc ngöôïc.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2sô ñoà. (C nhaân. Hoûi : So saùnh r vaø s? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : r vaø tieáng reã . roå raù. seû.r. reã Thaûo luaän vaø traû lôøi . -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø su su.seû-reã -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. baøn. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng r-s. chöõ soá. soá) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát : -MT:HS vieát ñuùng quy trình r-s . seû. ñaùnh vaàn. caù roâ. ñoïc trôn tieáng reã. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : roõ. Ñoïc caù nhaân.seû-reå -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3 :Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Roå.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. reã.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù toâ chöõ. nhoùm. Vieát baûng con : s.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. soá Ñoïc duïng thaàm vaø phaân tích : roõ. raù 53 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø neùt cong hôû traùi.

Baøi môùi : 54 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : keû. -Nhaän xeùt baøi cuõ. Caâu öùng duïng : Chò kha ke cho beù haø vaø beù leâ -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : uø uø. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : r.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø va beù leâ 3.Muïc tieâu: 1. roå raù. -HS: -SGK. raù coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : uø uø. Neáu khoâng coù maây tre. raù khaùc nhau nhö theá naøo? -Ngoaøi roå. s.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ k vaø kh. 3.kh I. chöõ soá. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. kheá. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. II. tieáng keû vaø 2. caù roâ. tu tu. vuø ro ro.raù duøng laøm gì? -Roå. su su. vuø vuø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Roå duøng laøm gì.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. tu tu. ro ro. roå laøm baèng gì? 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 20 : k .

ñaùnh vaàn. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm k. ñaùnh vaàn. kh. Hoûi : So saùnh k vôùi h? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : k. Vieát baûng con : k. h Hoûi : So saùnh kh vaø k? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : kh vaø tieáng kheá -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà. khe ñaù. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 55 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS k vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : neùt khuyeát treân Khaùc : k coù theâm neùt thaét (Caù nhaân. ñoïc trôn keû. kh. lôùp .kh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm kh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm k: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ k goàm : neùt khuyeát treân. Gioáng : chöõ k Khaùc : kh coù theâm h (C nhaân. keû. nhoùm. ñoïc trôn tieáng kheá. neùt moùc ngöôïc.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. keû .ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø keõ hôû.keû-kheá -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng. kheá Ñoïc caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm k. neùt thaét. baøn. kì coï. caù kho. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ®óng quy trình kkh.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm kh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ kh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ: k.sô ñoà 2.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : kha.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. keû ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : uø uø.keû-kheá vaøo vôû. tu tu +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Con vaät. keû.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : k. kheá. ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø khoâng? -Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? -Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät treân? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi : chò ñan Thaûo keû vôû Ñoïc thaàm vaø phaân tích : kha. ro ro. Thaûo luaän vaø traû lôøi Tieáng saám Tieáng saùo dieàu Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 21 : OÂN TAÄP I. caùc vaät coù tieáng keâu theá naøo? -Em coøn bieát tieáng keâu cuûa caùc vaät.Muïc tieâu: 56 . keû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng k-kh. con vaät naøo khaùc khoâng? -Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo doøng vaøo vôû. vo vo. kh.

Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.ch.r.ñoàng -Chænh söûa phaùt aâm. keû oâ. +Caùch tieán haønh : Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø Treo baûng oân ñoïc Gheùp chöõ thaønh tieáng: Ñoïc caùc tieáng gheùp Ñoïc töø öùng duïng: xe chæ. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát : -MT:HS vieát ñuùng töø öùng duïng xe chæ cuû saû.x. k ñaù. chöõ hoïc trong tuaàn: u. kì coï. kh. -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con : xe Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: chæ 57 .Thaùi ñoä :Nghe. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.kh.s. caù kho.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ.ö.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua Ñöa ra nhöõng aâm vaø chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng töø môùi hoïc aâm vaø chöõ gì môùi ? . thanh) -Giaûi thích nghóa töø. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Thoû vaø sö töû. 2.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. B2 saû.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. II. 3. töø ngöõ öùng duïng: keõ hôû. cuû ôû B1. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ. keû. roå kheá (Caù nhaân.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc toát aâm vaø töø öùng duïng. kheá.k.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : k.

ñ thanh) +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngÑoïc trôn (C nhaân. 58 . Moät HS xung phong Tranh 4: Töùc mình.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.ñ Ñoïc SGK: thanh) Hoaït ñoäng 2:. coù keøm Thaûo luaän nhoùm vaø theo tranh minh hoaï cöû ñaïi dieän leân thi Tranh1: Thoû ñeán gaëp Sö töû taøi thaät muoän. . Tranh 2:Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Thoû vaø Sö töû.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi trong vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Vieát vôû : xe chæ Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaân. Sö töû giaõy giuïa maõi roài saëc nöôùc maø cheát.ñ : Xe oâ toâ chôû thanh) khæ vaø sö töû veà sôû thuù Ñoïc SGK(C nhaân. nhaûy xuoáng ñònh cho Sö töû moät traän. Vieát töø coøn laïi trong -Caùch tieán haønh:Ñoïc töøng vôû taäp vieát haøng HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Ñoïc laïi teân caâu +Caùch tieán haønh : chuyeän -Keå laïi dieãn caûm. Tranh 3: Thoû daãn Sö töû ñeán moät caùi gieáng. Sö töû nhìn xuoáng daùy gieáng thaáy moät con Sö töû hung döõ ñang chaèm chaèm nhìn mình. noù lieàn keå toaøn chuyeän.

daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 59 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4: Cuûng coá .

ph . nhaø dì coù choù xuø.Muïc tieâu: 1. nhaø dì coù xuø. II. töø: phoá x nhaø laù 2. phoá.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: phoá xaù. 60 . 3. ph vaø nh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 6 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 22: p .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï. Caâu öùng duïng : Nhaø ôû phoá. nhaø laù .nh I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ p.

roå kheá.ph.ph vaø aâm nh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm p Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ p goàm : Gioáng : neùt moùc hai neùt xieân phaûi. Khaùc : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ph laø chöõ ph coù theâm h (C nhaân.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -HS: -SGK. ñoïc trôn keû. cuû saû. h Gheùp bìa caøi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm p. keû oâ. phoá.nh vaø töø öùng duïng. nh. Daïy chöõ ghi aâm ph: Gioáng : chöõ p.nh.phoá xaù. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm p . neùt soå thaúng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Hoûi : So saùnh ph vaø p? ñtrôn tieáng phoá -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ Gioáng: h. 3.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ph baét Daïy chöõ ghi aâm nh: ñaàu baèng p -Nhaän dieän chöõ: Chöõ nh laø chöõ Ñoïc : caù nhaân. Khaùc: nh baét phoá” ñaàu baèng n. ph.ph. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chôï. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát ph.ñvaàn. nh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm p .h thanh Hoûi : So saùnh nh vôùi ph? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù: “ nhaø” Vieát baûng con : p. ñaàu neùt moùc hai ñaàu. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : xe chæ. nhaø laù -MT:HS vieát ñuùng quy trình p. 61 . ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. -Nhaän xeùt baøi cuõ. Khaùc : p coù neùt xieân Hoûi : So saùnh p vôùi n? phaûi vaø neùt soå (Caù nhaân.ñ thanh) gheùp töø hai con chöõ : p. ñoàng gheùp töø hai con chöõ : n.

baøn. nhaø dì coù choù xuø.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : p. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo haøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Chôï. thò xaõ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Chôï coù gaàn nhaø em khoâng? -Chôï duøng laøm gì? Nhaø em ai hay thöôøng ñi chôï? -ÔÛ phoá em coù gì? Thaønh phoá nôi em ôû coù teân laø gì? Em ñang soáng ôû ñaâu? 62 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc caù nhaân. phoá ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. phoá xaù. nhoå coû -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : nhaø. phoá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. ph. phoá. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. nho khoâ. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. phaù coã. nh. nhoùm. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø phôû boø. nhaø laù Thaûo luaän vaø traû lôøi .

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: gaø ri.gh I.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm g. gheá goã 3. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK. gaø goâ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 23: g .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : phôû boø.ñoàng thanh) Hoûi : So saùnh g vôùi a? Gheùp bìa caøi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã.gh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm g vaø aâm gh Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Gioáng : neùt cong hôû ghi aâm g phaûi -Nhaän dieän chöõ: Chöõ g goàm : Khaùc : g coù neùt neùt cong hôû phaûi vaø neùt khuyeát döôùi khuyeát döôùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4. gh Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm g. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. nhaø dì coù choù xuø. gheá go 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ g. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. gaø II. nhoå coû. ñaùnh vaàn. töø: gaø ri.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. gheá goã.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nho khoâ. phaù coã. gheá goã. gh.Cuûng coá daën doø . ñoïc trôn:gaø -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ gaø” 63 . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gaø ri. (Caù nhaân. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø ri. Caâu öùng duïng : Nhaø ba tuû goã.

gaø goâ.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : g. baøn.ñvaàn. goã ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. gheá goã 64 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Gioáng : chöõ g. . ñtrôn Ñoïc : caù nhaân. gheá goã Ñoïc caù nhaân. Khaùc: gh coù theâm h (C nhaân.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. gaø. goà gheà. h Hoûi : So saùnh gh vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : nhö g +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “gheá” +Ñoïc trôn töø: “gheá goã” +Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ +ÑoÏc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñuùng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø nhaø ga.ñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : gheá.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. goã Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. gh. gh. ghi nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : gheá. nhoùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Ñoïc trôn : “gaø ri” -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm gh: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ : p. ñoàng thanh Vieát baûng con : g.

gi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Quaø queâ.qu -gi I. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. gaø goâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh veõ gì? -Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? Em ñaõ troâng thaáy noù hay chæ nghe keå? -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy? -Gaø thöôøng aên gì? -Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø soáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát? 4: Cuûng coá daën doø . cho beù caù. gheá goã.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. 3.gh . cuï g 2.qu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc SGK: gaø ri.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 24: q .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ q . II.gaø ri. 65 .Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. goà gheà. cuï giaø. Caâu öùng duïng va minh hoaï phaàn luyeän noùi -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ. chôï queâ. vôû taäp vieát. gheá goã Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng g . gaø goâ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Muïc tieâu: 1.gheá goã -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ghi nhôù -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã.

phaûi. nhoùm. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. daãn qui trình ñaët buùt) baøn. -Phaùt aâm :”quy/ cu” Daïy chöõ ghi aâm qu: -Nhaän dieän chöõ:Chöõ qu gheùp Gioáng : chöõ q töø hai con chöõ q vaø u Khaùc : qu coù theâm u Hoûi : So saùnh qu vaø q? (C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi .ñoàng thanh) .qu . daøi. gi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâmõ q vaø aâm qu vaø gi +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm q: Gioáng : neùt cong hôû -Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : -phaûi neùt cong hôû . -MT:HS vieát ñuùng quy trình queâ. a coù neùt moùc Hoûi : So saùnh q vôùi a? ngöôïc (Caù nhaân. gi. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm q . ñoïc trôn +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ” Daïy chöõ ghi aâm gi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gi gheùp Gioáng : g töø hai con chöõ g vaø i Khaùc : gi coù theâm i Hoûi : So saùnh gi vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm: “di” +Ñaùnh vaà tieáng khoaù: “Giaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : q . giaø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm q . neùt soå Khaùc : q coù neùt soå thaúng.qu.qu -gi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. lôùp Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV 66 .

ngh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng keát hôïp giaûng töø quaû thò. cuï giaø. töø: caù ngöø. gi. gioû caù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ ng.qu. gioû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.Muïc tieâu: 1.ñ thanh) Taäp vieát: q . -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . gioû) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Quaø queâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? Emthích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em? -Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? -Muøa naøo thöôøng coù nhieàu quaø töø laøng queâ? 4: Cuûng coá daën doø .ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo Ñoïc thaàm vaø phaân tích: qua. c ngheä 67 . Thaûo luaän vaø traû lôøi Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 25: ng . chôï queâ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ngh I. giaõ gioø. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : qua. cho beù gioû caù. qua ñoø.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. vôû taäp vieát. gioû caù. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. cho beù gioû caù. ngh Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm ng . giaõ gioø.ñoàng thanh) g Hoûi : So saùnh ng vôùi n? -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù “ngöø” -Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø” Gioáng : chöõ ng Daïy chöõ ghi aâm ngh: Khaùc : ngh coù theâm h -Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n.ngh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm ng vaø aâm ngh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm ng: Gioáng : chöõ n. +Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä” caù ngöø.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ng vaø ngh? Gheùp bìa caøi .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Beâ. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn baøn. g vaø h (C nhaân. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : quaû thò. ngh.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. II. qua ñoø. cuû ngheä Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm vaø töø öùng duïng Ñoïc caù nhaân. chò kha ra nhaø beù 3. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm ng. ñoïc trôn +Phaùt aâm : “ngôø”ø +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “ngheäâ” Vieát baûng con : ng. nhoùm. Caâu öùng duïng. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø Khaùc : ng coù theâm g chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø (Caù nhaân. 3. ngheù.tranhphaàn luyeän noùi -HS: -SGK.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø. -Nhaän xeùt baøi cuõ. lôùp 68 . cuû ngheäâäø.

ngheù.nga Ñoïc caâu öùng duïng (C duïng ñthanh) nhaân- Ñoïc SGK(C nhaân. cuû ngheä Thaûo luaän vaø traû lôøi (Ñeàu coù beù) Thaûo luaän vaø traû lôøi . daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : nghæ. beù +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung? -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Beâ. chò kha ra nhaø beù nga Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. ngh. ngoõ nhoû. ngheù aên gì? 69 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Taäp vieát: ng. ngheù oï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . nga) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Beâ. ngheä só. caù ngöø. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: nghæ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keât hôïp giaûng töø ngaõ tö.

vôû taäp vieát. meï cho beù ra y teá 3.tr +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm y vaø aâm tr +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm y Gioáng : phaàn treân doøng -Nhaän dieän chöõ: Chöõ y goàm keû.tr I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em coù bieát haùt baøi naøo veà “beâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : ngaõ tö. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù bò ho.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ y. töø: y taù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhaø treû. ngoõ nhoû. ngheù oï. neùt khuyeát döôùi.ñoàng thanh) -Phaùt aâm : “i” (goïi laø chöõ y daøi) -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “y” ( y ñöùng moät mình) -Ñoïc trôn: Töø : “ y taù “ Gioáng : chöõ t 70 . chò kha ra nhaø beù nga.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Nhaø treû. Caâu öùng duïng : Beù bò meï cho beù ra y teá xaõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. neùt moùc Khaùc : y coù neùt khuyeát ngöôïc.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: y taù. tr Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm y. -HS: -SGK.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 26: y .tr. 3. ngheù” khoâng? 4: Cuûng coá daën doø . ngheä só. -Nhaän xeùt baøi cuõ. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. chuùng töông töï nhau neùt xieân phaûi. döôùi Hoûi : So saùnh y vôùi u? (Caù nhaân. tre ngaø 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm y. tre ngaø.

daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : “y”) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Beù bò ho. khoâng coù tieáng thanh +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “tre” +Ñoïc trôn töø: “tre ngaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình y . chuù yù. caù treâ. ñoïc trôn Vieát baûng con : y.ñ thanh) Gheùp bìa caøi . baät ra. tr. nhoùm. y teá. tr. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: y Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. ñaùnh vaàn.tr vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø y teá. meï cho beù ra y teá xaõ. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS 71 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hKhaùc : tr coù theâm r (C nhaân. baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Daïy chöõ ghi aâm tr: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ tr gheùp töø hai con chöõ:t. trí nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . r Hoûi : So saùnh tr vaø t ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng. tre ngaø Thaûo luaän vaø traû lôøi . tre ngaø Ñoïc caù nhaân.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Taäp vieát: y. y taù.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát vaø vôû.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Coâ troâng treû) Giao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña BGH 72 . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Nhaø treû +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Caùc em beù ñang laøm gì? -Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng? -Ngöôøi lôùn duy nhaát trong tranh ñöôïc goïi laø coâ gì? -Trong nhaø treû coù ñoà chôi gì? -Nhaø treû khaùc lôùp Moät em ñang hoïc ôû choã naøo? -Em coù nhôù baøi haùt naøo hoài ñang coøn hoïc ôû nhaø treû vaø maãu giaùo khoâng? Em haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 73 .

-Nhaän xeùt baøi cuõ.y taù. vieát aâm ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂân caùc aâm vaø tieáng ñaõ hoïc : Treo baûng oân Gheùp chöõ thaønh tieáng: Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc caùc töø ngöõ öùng duïng 74 Hoaït ñoäng cuûa HS Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø môùi hoïc caùc Leân baûng chæ vaø ñoïc Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû B1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3.ñoàng thanh) .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : y . g. chuù yù .Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. B2 (Caù nhaân.tr tre giaø . vôû taäp vieát. y. ng. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù bò ho meï cho beù ra Y teá xaõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 7 Thø hai ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 27: OÂN TAÄP I.caù treâ . gi. tr 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. nh. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan t trong chuyeän keå: Tre ngaø II.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: OÂân caùch ñoïc.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. gh.trí nhôù.Muïc tieâu: 1. chöõ hoïc trong tuaàn: p. -Ñoïc töø öùng duïng :Y teá . qu.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? . ng. 3. ph. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. q. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû. -HS: -SGK.Thaùi ñoä :Nghe.

ñ thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo +Caùch tieán haønh : Ñoïc trôn (C nhaân. -Giaûi thích nghóa töø. phoá beù Nga coù ngheà giaõ gioø Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän -MT:HS vieát ñuùng caùc töø ñaõ Thaûo luaän nhoùm vaø hoïc cöû ñaïi dieän leân thi taøi -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän:”Tre Ngaø” Moät HS keå toaøn truyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm keøm theo tranh minh hoaï theo 6 noäi dung böùc tranh .ñ thanh) ? +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngVieát töø coøn laïi trong : Queâ beù Haø coù vôû taäp vieát ngheà xeû goã.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu 75 . Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát baûng con : Tre giaø .ñ -Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc SGK(C nhaân.quaû nho Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc -Chænh söûa phaùt aâm.

tre già.Viết bảng con + Viết mẫu các nhóm chữ ghi âm có nét 76 . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 BAØI OÂN TAÄP ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm c/ Thái độ : Vui thích học tập. quả nho. 4: Cuûng coá .Gọi HS lên đọc và viết Hoạt động của học sinh đọc: nhà ga.Xem + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhóm .Lớp viết bảng con . chú ý nghe giảng.Giới thiệu bài: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.Lắng nghe . .Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp. II/ Đồ dùng dạy học: Bảng chữ cái III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên 1/ æn ®Þnh tæ chøc 2/ Kiểm tra bài cũ . ý nghĩ .1 em đọc SGK 3/ Bài mới .

Hướng dẫn viết theo GV phát âm: Đọc cho HS kiểm sóat . nh..Muïc tieâu: 1.HS viết bảng con .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laø quen vôùi chöõ vieát hoa 2. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Nhiều HS lần lượt phát âm .Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch.. lề mề Na ná..Kó naêng :Nhaän ra vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ in hoa trong caâu öùng du :B. 4: Củng cố . tờ mờ Tỉ tê. l. tổ. .HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng .Cho HS đọc lại bảng chữ cái . u ư.Tham dự 4 tổ .Giới thiệu một số từ ứng dụng.HS đọc bảng chữ cái .. ba bó lá Da dê.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng gần giống nhau: d đ.. . V Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa 77 ..HS đọc các câu ứng dụng trong SGK .Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên .Hướng dẫn đọc câu ứng dụng Hoạt động 2: Luyện viết .Dặn dò . .. n m.HS dùng bảng cài: d đ. Bé bi bo. P.CHÖÕ HOA I.HS thi đua đọc các câu ứng dụng Thø t ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 28: CHÖÕ THÖÔØNG ..HS đọc: (cá nhân. n m.Hỏi đáp về câu tạo tiếng . k. b.Hoạt động 1: Luyện đọc .. tò vò .Dặn dò: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần. u ư. e ê. HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm.Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS.Trò chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng. o ô ơ.Chấm chữa một số bài Hoạt động 3: Luyện nói . e ê. TiÕt 2 .. S. K..Cho HS đọc nối các chữ ghi âm. + Tiếng ứng dụng: .. lớp) . th. h.

EÂ .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. OÂ. L. B. X. O. E. yù nghó -Ñoïc caâu öùng duïng : Queâ beù haø coù ngheà xeû goã. H.ñoàng thanh) Hs theo doõi Döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc aâm caùc chöõ Hs nhaän dieän vaø ñoïc aâm cuûa chöõ . nhöng kích thöôùc lôùn hôn vaø chöõ in hoa naøo khoâng gioáng chöõ in thöôøng? -Ghi laïi ôû goùc baûng -GV nhaän xeùt vaø boå sung theâm Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng gaàn gioáng nhau (C. Y) Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng khaùc nhau nhieàu ( A. M. P. AÊ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng chöõ thöôøng – Chöõ hoa. vôû taäp vieát. R) -GV chæ vaøo chöõ in hoa -GV che phaàn chöõ in thöôøng. tre giaø.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ba Vì II. G. K. Q. -Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa. U.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. Ö.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3. AÂ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. N. D. Ñ. 78 Hoaït ñoäng cuûa HS Hs ñoïc Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa nhoùm mình (Caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. T. Ô. S. phoá beù nga ngheà giaõ gioø -Nhaän xeùt baøi cuõ. quaû nho.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Treo leân baûng Chöõ thöôøng – chöõ hoa Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ hoa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng +Caùch tieán haønh : -Neâu caâu hoûi: Chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thöôøng. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ba Vì -HS: -SGK. I.

lôùp Hs thi ñua luyeän noùi Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 29 : ia I. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. veà boø söõa… -GV coù theå môû roäng chuû ñeà luyeän noùi veà caùc vuøng ñaát coù nhieàu caûnh ñeïp ôû nöôùc ta hoaëc cuûa chính ngay taïi ñòa phöông mình.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù tía toâ 2. chò Kha tæa 79 . Kha. nhoùm. Hoaït ñoäng 2:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : BaVì +Caùch tieán haønh : -Giaûi thích vaø giôùi thieäu qua ñòa danh Ba Vì -GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi veà söï tích Sôn Tinh . Thuyû Tinh.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ia vaø laù tía toâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù Haø nhoå coû. veà nôi nghæ maùt. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù chöõ in hoa trong caâu ( gaïch chaân : Boá.ñ thanh) duïng Ñoïc caù nhaân. SaPa) Chöõ ñöùng ñaàu caâu: Boá Teân rieâng : Kha. baøn. SaPa +Höôùng daãn ñoïc caâu: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû SaPa. (Giaûi thích veà SaPa).Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng chæ vaøo chöõ in hoa Cuûng coá .

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù tía toâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát baûng con: ia.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà:ia -tía -laù tía toâ ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li( Höôùng 80 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn ñaàu tieân : vaàn ia – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ia Phaùt aâm ( 2 em +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù thanh) ñoàng tía toâ Phaân tích vaøgheùp +Caùch tieán haønh : bìa caøi: ia -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ia ñöôïc taïo Gioáng: i ( hoaëc a) bôûi: i vaø a Khaùc : i ( hoaëc a) GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn( c nhaân – ñ thanh) Hoûi: So saùnh: ia vaø a? Ñoïc trôn( c nhaân . laù Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tía toâ trôn tieáng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chia quaø II. Caâu öùng duïng: Beù Haø nho coû.Ñoïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû S ( 2 – 4 em) .ñ thanh) -Phaùt aâm vaàn: Phaân tích tieáng tía Gheùp bìa caøi: tía -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: tía. laù .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát. chò Kha tæa laù -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chia quaø -HS: -SGK. töø ( caù nhaân . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htía toâ

daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc vaàn vaø töø öïng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø tôø bìa væa heø laù mía tæa laù -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù Ñoïc SGK:

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân - ñoàng thanh)

⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Chia quaø” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Ai ñang chia quaø cho caùc em nhoû trong tranh? -Baø chia nhöõng gì? -Baïn nhoû trong tranh vui hay buoàn? Chuùng coù tranh nhau khoâng? Ngöôøi bieát nhöôøng -ÔÛ nhaø em, ai hay chia quaø cho nhòn em? + Keát luaän : Khi ñöôïc chia quaø, em töï chòu laáy phaàn ít hôn. Vaäy em laø ngöôøi nhö theá naøo? 4:Cuûng coá daën doø
81

Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) HS môû saùch vaø theo doõi Ñoïc caù nhaân 10 em

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø s¸u ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tập viết

TuÇn 5: TuÇn 6:

Cö t¹, thî xÎ, ch÷ sè… Nho khô, nghé ọ, chú ý...

I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Viết đúng cở chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: nho khô, nghé ọ..... b/ Kỹ năng : Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng c/ Thái độ : Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm bổ sung cho những em viết lại ở - 5 em nộp vở TV nhà vì chữ xấu. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu nội dung bài viết hôm nay. Nho khô, nghé ọ…. 2/ Hướng dẫn: - Cho HS xem chữ mẫu và gọi HS đọc nội dung viết - Hướng dẫn cách viết + Độ cao các nét cơ bản + Cho HS viết bảng con - Hướng dẫn tập viết + Nhắc lại cách cầm bút, cách ngồi ngay ngắn. + Chấm chữa một số HS viết xong trước - Cho HS viết vào vở tập viết - Nhắc lại cách viết vở có ô li, các nét. - Nghe - HS đọc các từ ứng dụng trong bài trước. - Quan sát, nhận xét - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ: nho khô, nghé ọ..... - Lắng nghe - HS nộp vở cho GV - HS đem vở tập viết - HS nộp vở

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tuyên dương các HS viết đẹp, vở sạch. - Dặn dò: Những HS nào viết chưa đẹp cần viết lại ở nhà.

82

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng th¸ng 10 n¨m 2009

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña

BGH

TuÇn 8
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 30 : ua - ¦a

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå, ngö goã
83

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kó naêng goã

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

:Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn ua, öa vaø töø cua beå,

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa,

cho beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Giöõa tröa II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø : cua beå, ngöïa goã;Caâu öùng duïng:Meï ñi chôï kheá, mía, döøa,thò … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Giöõa tröa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tôø bìa, laù mía, væa heø, træa laù( 2 – 4 em ñoïc, caû vieát baûng con) - Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù ( 2 em) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ua, öa – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn: ua-öa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå ngöïa goã +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn ua: Phaùt aâm ( 2 em -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ua ñöôïc taïo ñoàng thanh) bôûi: u vaø a Phaân tích vaàn ua GV ñoïc maãu Gheùp bìa caøi: ua Gioáng: a keát thuùc Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Khaùc : ua baét ñaàu u Ñaùnh vaàn( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñ thanh) Ñoïc trôn( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: cua, ñthanh) cua beå Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: cua -Ñoïc laïi sô ñoà:ua-cua-cua beå Ñaùnh vaàn vaø ñoïc Daïy vaàn öa: ( Qui trình töông töï)öatrôn tieáng,töø ngöïa- ngöïa goã - Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân - ñoàng ⊕ Giaûi lao
84

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát: thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaø töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : Vieát b. con: ua, öa, cua +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn beå, ngöïa goã qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø vaàn vöøa hoïc. Ñoïc öùng duïng: trôn töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng ( caù nhaân - ñoàng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp thanh) giaûng töø caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc (c nhaân 10 em – Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñthanh) +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : (c nhaân 10 em – Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS môû saùch.Ñoïc (10 HS em) Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Toâ vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Quan saùt tranh vaø +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï traû lôøi nhieân theo noäi dung : “Giöõa tröa” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Taïi sao em bieát ñaây laø böùc tranh veõ muøa heø? -Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? -Buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng
85

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

laøm gì, ôû ñaâu? -Taïi sao treû em khoâng neân chôi ñuøa vaøo buoåi tröa? + Keát luaän : Nguû tröa cho khoeû vaø cho moïi ngöôøi nghæ ngôi? 4:Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 31: OÂN TAÄP

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn vöøa h ia, ua, öa 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu, keå laïi theo tranh truyeän keå : Khæ vaø R II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Khæ vaø Ruøa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ua, öa, cua beå, ngöïa goã ( 2 vieát, caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia( 2 em -Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù ( -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi:Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc: Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng ⊕ Giaûi lao gheùp töø chöõ ôû Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: coät doïc vôùi chöõ ôû -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ öùng
86

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdoøng ngang cuûa baûng oân Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân.Ñoïc (c nhaân - ñ thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: muøa döa ( caù nhaân - ñoàng thanh)

duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: mua mía ngöïa tía muøa döa træa ñoã Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù Laù kheõ ñu ñöa Gioù qua cöûa soå Beù vöøa nguû tröa Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Khæ vaø Ruøa” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ruøa vaø Thoû laø ñoâi baïn thaân. Moät hoâm, Khæ baùo cho Ruøa
87

Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (cnhaân– ñthanh)

HS môû saùch. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát

HS ñoïc teân caâu chuyeän

Kó naêng gaùi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa 3. ai vaø töø nhaø goùi. Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo baïn ngaäm ñuoâi mình. Tranh 4: Ruøa rôi xuoáng ñaát. neân mai bò raïn nöùt. Thaûo luaän nhoùm Tranh 3:Vöøa tôùi coång. le le. Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå ñöa Khæ ñöa Ruøa leân nhaø mình.Ñoà duøng daïy hoïc: 88 1.ai I. + YÙ nghóa : Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu. Ruøa ba hoa neân chuoác hoaï vaøo thaân. Theá laø bòch moät caùi. lieàn môû mieäng ñaùp leã. Ruøa queân caû mình ñang leân thi taøi ngaäm ñuoâi Khæ. treân mai cuûa Ruøa ñeàu coù veát raïn. ri ri. be :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oi. vôï Khæ chaïy vaø cöû ñaïi dieän ra chaøo.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oi. bo . :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Seû. II. ai vaø töø nhaø goùi. raát coù haïi. Truyeän coøn giaûi thích söï tích cuûa mai Ruøa 4: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 32 : oi . Ruøa lieàn voäi vaøng theo Khæ ñeán thaêm nhaø Khæ.Thaùi ñoä caù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bieát laø nhaø Khæ vöøa môùi coù tin möøng. Theá laø töø ñoù. Tranh 2: Ñeán nôi. Ruøa baên khoaên khoâng bieát caùch naøo leân thaêm vôï con Khæ ñöôïc vì nhaø Khæ ôû treân moät caây cao.Vôï Khæ vöøa sinh con.Muïc tieâu: 2. Ruøa rôi xuoáng ñaát.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nhaø goùi. ai vaø goùi. ri ri. beù gaùi +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn oi: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oi ñöôïc taïo bôûi: o vaø i GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Tieát1 -Ñoïc vaø vieát: mua mía.ñ -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân .ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: ngoùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng thanh) Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) ai Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 89 . muøa döa.Kieåm tra baøi cuõ : lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù…( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.töø nhaø ngoùi ( caù nhaân . le le.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn oi. boùi caù.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oi. ai– Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oi-ai +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oi. træa ñoã( 2 – 4 em ñoïc Hoaït ñoäng cuûa H nhaø Phaùt aâm ( 2 em .Gheùp bìa caøi: oi Gioáng: o ( hoaëc i) Khaùc : i ( hoaëc o) Ñaùnh vaàn( c nhaân . -HS: -SGK. beù gaùi. Caâu öùng duïng: Ch boùi caù nghóa gì theá?… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Seû. ngöïa tía. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. thanh) nhaø ngoùi Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: ngoùi oi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn ngoùi tieáng . vôû taäp vieát.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Vieát b.ñoàng thanh) caùi coøi baøi vôû -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ cuûa HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Ñoïc SGK: thanh) ⊕ Giaûi lao HS môû saùch . ai. ri ri.ñoàng thanh) beù gaùi . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc vöøa hoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø Ñoïc trôn töø öùng duïng: ngaø voi gaø maùi ( caù nhaân . Ñoïc (10 em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc Hs vieát vaøo vôû theo doøng Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Seû. le le”. con: oi. boùi caù. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ con vaät gì? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát con chim naøo? -Con le le. beù gaùi qui trình ñaët buùt. boùi caù soáng ôû ñaâu 90 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gaùi nhaân .nhaø ngoùi.

Baøi môùi : 91 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doøNhaän xeùt giôø hoïc Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 33: ¤I. b 2. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Chuù Boùi Caù nghóa gì theá? ( 2 em) Chuù nghóa veà böõa tröa. beù gaùi ñi chôi phoá vô boá meï. ôi vaø töø : traùi oåi loäi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù trai.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.¥I I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi oåi. bôi loäi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Leã hoäi II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- vaø thích aên gì? -Chim seû. chim ri thích aên gì? Chuùng soáng ôû ñaâu? -Chim naøo hoùt hay? Tieáng hoùt nhö theá naøo? 3. ôi vaø töø : traùi oåi. Caâu öùng duïng: Beù tr beù gaùi ñi chôi phoá … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Leã hoäi -HS: -SGK. vôû taäp vieát. caùi coøi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ngaø voi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. baøi vôû ( 2 – 4 em ñoïc. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oâi.Muïc tieâu: 1. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oâi. gaø maùi.

löu yù neùt noái) loäi Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø caùi choåi ngoùi môùi vaàn vöøa hoïc. con: oâi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oâi.ñoàng treân baûng thanh) -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình Vieát b. .traùi oåi.ñoàng Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) thanh) ôi bôi Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù bôi loäi nhaân . ôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oâi-ôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oâi. bôi loäi Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn oâi: ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oâi ñöôïc taïo Phaân tích vaøgheùp bìa bôûi: oâ vaø i caøi: oâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh oâi vaø oi? baèng i Khaùc : oâi baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baéng oâ Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : oåi. ôi vaø traùi oåi.Ñoïc trôn töø öùng duïng: thoåi coøi ñoà chôi 92 .ñoàng thanh) .ñoàng thanh) traùi oåi Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: oåi oâi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc oåi trôn tieáng .ñoàng thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø ( caù nhaân . ôi . bô qui trình ñaët buùt.töø traùi oåi ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát nhaân .

Caû nha quaù.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui. öi vaø töø : ñoài nuùi. hoaëc nghe keå em thích leã hoäi naøo nhaát? 4: Cuûng coá .…) gì? -Qua ti vi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ui.Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoài nuùi 93 . öi vaø töø : ñoài nuùi. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi meï. caùc troø vui. Ñoïc SGK: Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) boá Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . gö thö 2. haùt ca. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Taïi sao em bieát tranh veõ veà leã Quan saùt tranh vaø traû lôøi hoäi? -Queâ em coù nhöõng leã hoäi (côø treo. Ñoïc (10 em) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:gV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Leã hoäi”.¦i I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . ngöôøi aên naøo? Vaøo muøa naøo? -Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng maëc ñeïp. göûi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Dì Na vöøa göûi thö veà.daën doø Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 34: ui . 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.. Caâu öùng duïng: Dì N vöøa göûi thö veà. baèng i ñoài nuùi Khaùc : ui baét ñaàu baèng u -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn( cnhaân – ui ñthanh) nuùi Ñoïc trôn( caù nhaân – ñoài nuùi ñoàng thanh) Daïy vaàn öi: ( Qui trình töông töï) Phaân tích vaø gheùp öi bìa caøi: nuùi göûi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc göûi thö trôn tieáng . vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Caû nhaø . ñoài nuùi. ñoà chôi ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñoài nuùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 94 .töø . göûi thö +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ui: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ui ñöôïc taïo bôûi: u vaø i GV ñoïc maãu Phaùt aâm ( 2 em – Hoûi: So saùnh ui vaø oi? ñoàng thanh) Phaân tích vaàn -Phaùt aâm vaàn: ui. thoåi coøi.Gheùp bìa caøi: ui Gioáng: keát thuùc -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : nuùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi choåi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ui. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ñoài nuùi -HS: -SGK. öi . ngoùi môùi. göûi thö. öi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ui -öi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc : ui.. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø göûi thö öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS doïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø Hoûi:-Trong tranh veõ gì? traû lôøi -Ñoài nuùi thöôøng coù ôû ñaâu? Em bieát teân vuøng naøo coù ñoài nuùi? -Treân ñoài nuùi thöôøng coù gì? -Ñoài khaùc nuùi nhö theá naøo? 4: Cuûng coá daën doø 95 . löu yù neùt noái) Vieát b. Ñoïc (10 ⊕ Giaûi lao em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân nhaân – ñoàng thanh) baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình qui trình ñaët buùt. Caû nhaø vui thanh) quaù. Ñoïc SGK: HS môû saùch . vaàn vöøa hoïc caùi tuùi göûi quaø Ñoïc trôn töø öùng vui veû ngöûi muøi duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng (caù nhaân – ñoàng Cuûng coá daën doø thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Dì Na vöøa göûi thö veà. ñoài nuùi. öi . con: ui. Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Ñoài nuùi”.

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi toái.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: naûi chuoái.Kieåm tra baøi cuõ : 96 . vôû taäp vieát. böôûi.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàân 9 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 35: uoâi . Tranh caâu öùdu Buoåi toái. muùi böôûi.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : uoâi. chò Kha …..Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoái. öôi vaø töø : naûi chuoá muùi böôûi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -HS: -SGK. öôi vaø töø : naûi chu muùi böôûi. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.öôi I. 3. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chuoái. 2.Muïc tieâu: 1. böô vuù söõa.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn uoâi. vuù söõa.

naûi chuoái. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn uoâi: Phaùt aâm ( 2 em .Gheùp bìa taïo bôûi:uoâ vaø i caøi: uoâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng i Hoûi: So saùnh uoâi vaø oâi? Khaùc : uoâi baét ñaàu baèng u Ñaùnh vaàn( caù nhaân .ñoàng thanh) öôi böôûi muùi böôûi .öôi .ñoàng thanh) chuoái naûi chuoái Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân ñoàng thanh) Daïy vaàn öôi: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .ñoàng -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . muùi böôûi. naûi chuoái Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: chuoái Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Ñoïc laïi sô ñoà: tieáng . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn muùi böôûi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn uoâi. con: uoâi.naûi chuoái. ngöûi muøi ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Dì Na vuøa göûi thö veà. öôi .ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn :Vaàn uoâi ñöôïc Phaân tích vaàn uoâi.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : thanh) chuoái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: caùi tuùi. vui veû. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng 97 . öôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn uoâi -öôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoâi.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn Theo doõi qui trình töø öùng duïng Vieát b. göûi quaø. Caû nhaø vui quaù( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.töø uoâi ( caù nhaân .

Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát troø Quan saùt tranh vaø traû lôøi . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø tuoåi thô tuùi löôùi buoåi toái töôi cöôøi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Trong ba thöù quaû em thích loaïi naøo? -Vöôøn nhaø em troàng caây gì?? -Chuoái chín coù maøu gì? Vuù 98 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . böôûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng daãn qui trình ñaët buùt. vuù söõa”. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :“Chuoái.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng söõa chín coù maøu gì? -Böôûi thöôøng coù nhieàu vaøo muøa naøo? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 36: ay . tuùi löôùi. ñi boä. gaùi chôi nhaûy daây.Baøi môùi : 99 . boä. Caâu öùng duïng ra chôi.. -HS: -SGK. töôi cöôøi ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. buoåi toái. ñi xe.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñi xe. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tuoåi thô. nhaûy daây. II.aây I.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy bay. 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. beù trai thi … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chaïy. bay. beù trai thi chaïy.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ay. chò Kha ruû beù chôi troø ñoá chöõ ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chaïy. bay.aâ . aây vaø töø : maùy nhaûy daây 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Giôø ra chôi. aâ.

aây. aâm aâ – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ay.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng 100 Hoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: ay Gioáng: baét ñaàu baèng a Khaùc : ay keát thuùc baèng y Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: bay Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .aâ. aâ.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.aây +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ay. aây.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : ay.töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . nhaûy daây.maùy bay.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ( caù nhaân . . aây maùy bay. con: ay. maùy bay -Ñoïc laïi sô ñoà: ay bay maùy bay Giôùi thieäu aâm aâ: -GV phaùt aâm maãu Daïy vaàn aây: ( Qui trình töông töï) aây daây nhaûy daây . aâ. nhaûy daây +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ay: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ay ñöôïc taïo bôûi: a vaø y GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ay vaø ai? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : bay.

…) Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 37: OÂN TAÄP I. ñi xe”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em goïi teân caùc hoaït ñoäng trong tranh? -Khi naøo thì phaûi ñi maùy bay? -Haèng ngaøy em ñi baèng gì? -Ngoaøi ra. bay. beù gaùi chôi nhaûy daây.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø coái xay vaây caù ngaøy hoäi caây coái -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. ñi boä. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . beù trai thi chaïy. boø.ñoàng thanh) Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: + Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chaïy. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ( bôi.Muïc tieâu: 101 . nhaûy. Ñoïc (c nhaân–ñthanh) HS môû saùch .

Tranh minh hoa truyeän keå :Caây kheá -HS: -SGK. vaây caù. caû lôùp vieát baûng c -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : coái xay. beù gaùi thi nha daây ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng maùy bay thanh) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn vieát baûng con : Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân Caû lôùp vieát treân baøn baûng Vieát b.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ay.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. keå laïi theo tranh truyeän keå : Caây kheá II. nhaûy daây ( 2 vieát. beù trai thi chaïy. Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng.ñoàng thanh) treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn 102 . aây. con: tuoåi thô -Caùch tieán haønh:GV Vieát maãu ( caù nhaân . ngaøy hoäi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Caùc vaàn ñaõ hoïc: -Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn ⊕ Giaûi lao HS ñoïc caùc tieáng gheùp Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng töø chöõ ôû coät doïc vôùi duïng: chöõ ôû doøng ngang cuûa -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng baûng oân -Caùch tieán haønh: -GV chænh söûa phaùt aâm Tìm vaø ñoïc tieáng coù -Giaûi thích töø: vaàn vöøa oân Ñoâi ñuõa tuoåi thô Ñoïc (caù nhaân . y 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng i .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. caây coái ( -Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát. maùy bay.

Ñaïi baøng aên kheá vaø höùa seõ ñöa cho ngöôøi em ra moät hoøn ñaûo coù raát nhieàu vaøng baïc. Caây kheá ra raát nhieàu traùi to vaø ngoït.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- qui trình ñaët buùt. Tranh 2: Moät hoâm. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Tranh 3: Ngöôøi em theo ñaïi baøng ra moät hoøn ñaûo ñoù vaø nghe lôøi ñaïi 103 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh) HS môû saùch.Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Gioù töø tay meï Ru beù nguû say Thay cho gioù trôøi Giöõa tröa oi aû” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Caây kheá” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. chia cho em moãi moät caây kheá ôû goùc vöôøn. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ngöôøi anh laáy vôï ra ôû rieâng. Ngöôøi em ra laøm nhaø caïnh caây kheá vaø ngaøy ngaøy chaêm soùc caây. chaâu baùu. coù moät con ñaïi baøng töø ñaâu bay tôùi.

caû lôù vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng öùng duïng: ” Gioù töø tay meï … ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. sao 2. ruoäng vöôøn cuûa mình Tranh 5: Nhöng khaùc vôùi em. ñaïi baøng ñuoái söùc vì chôû quaù naëng. tuoåi thô. ngoâi sao. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ngöôøi anh laáy quaù nhieàu vaøng baïc.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuù meøo. luõ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gioù.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ñoâi ñuõa.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. möa. + YÙ nghóa : Khoâng neân tham lam. II. Tranh ñoaïn thô öù duïng: Suoái chaûy rì raøo… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gioù. ngöôøi em trôû neân giaøu coù.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn eo. Khi bay ngang qua bieån. ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån.ao I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng : Suoái chaûy rì raøo… 3. luõ. Trôû veà. maây baõo.Muïc tieâu: 1. 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 38: eo .Baøi môùi : 104 . Tranh 4: Ngöôøi anh sau khi nghe chuyeän cuûa em lieàn baét em ñoåi caây kheá laáy nhaø cöûa. baõo. -HS: -SGK. Noù xoaûi caùnh. maây.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baøng chæ nhaët laáy moät ít vaøng baïc. maây bay ( 2 – 4 em ñoïc. ao vaø töø chuù meøo. vôû taäp vieát.

ngöôïc ( c nhaân– ñ thanh) ( caù nhaân .töø ( caù nhaân . ao .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: eo Gioáng: e Khaùc : o Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: meøo Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .chuù meøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : eo.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. ao.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng 105 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em . ngoâi sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc . chuù meøo -Ñoïc laïi sô ñoà: eo meøo chuù meøo Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ao sao ngoâi sao . ngoâi sao +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn eo: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eo ñöôïc taïo bôûi: e vaø o GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh eo vaø e? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : meøo. – Ghi baûng Hoaït ñoäng :Daïy vaàn eo-ao +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: eo. chuù meøo.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . ao . con: eo.

daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . luõ”.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá . em thöôøng thaáy nhöõng gì treân baàu trôøi? -Ngoaøi ra. maây. möa. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Treân ñöôøng ñi hoïc veà. gaëp möa em laøm gì? -Khi naøo em thích coù gioù? -Tröôùc khi möa to. baõo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caùi keùo traùi ñaøo leo treøo chaøo côø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Suoái chaûy rì raøo Gioù reo lao xao Beù ngoài thoåi saùo” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn vaø töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Gioù.Ñoïc(cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 106 .

nghØ ng¬i 2. ngheù oï. muøa döa. -HS: -Vôû taäp vieát. -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. III. khaên lau baûng. vieát ñeïp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TËp viÕt Tieát 1 : xöa kia. caàm buùt. . caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . -Kó naêng vieát caùc daáu phuï.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. ñeå vôû ñuùng tö theá.Muïc tieâu: 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 107 .Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xöa muøa döa. II. ghi ñieåm 3. -Vieát nhanh.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . chuù yù. daáu thanh ñuùng vò trí.Kó naêng vieát lieàn maïch.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: nho khoâ. nghØ ng¬i I. caù treâ ( 2 HS leân baûng lôùp. 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. baûng con. phaán .

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu xöa kia. muøa döa. -Vieát nhanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöa. .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS nhaéc laïi -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . vieát ñeïp. töôi cöôøi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . caàm buùt.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: ñoà chôi. 4. ngaøy hoäiû. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát Tieát 2 : ñoà chôi. töôi cöôøi. ñeå vôû ñuùng tö theá. muøa nghØ ng¬i 2. daáu thanh ñuùng vò trí. muøa döa 1.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 3. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . nghØ ng¬i” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? -GV vieát maãu 2 HS neâu -Höôùng daãn vieát baûng con: HS quan saùt GV uoán naén söûa sai cho HS HS laøm theo ♣Giaûi lao giöõa tieát HS vieát vôû 3.Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . caùch caàm buùt. II.Kó naêng vieát lieàn maïch. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. ngaøy hoäi I. 2.quan saùt HS 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: xöa kia.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng : “xöa kia. 108 .

3. gaø maùi ( 2 HS leân baûng lôùp.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñoà chôi.” +Caùch tieán haønh : HS quan saùt -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? vieát baûng con: HS -Giaûng töø khoù ñoà chôi.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo 2 HS neâu vôû taäp vieát HS quan saùt +Caùch tieán haønh : HS laøm theo -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS vieát vôû -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. phaán . khi vieát 109 . vui veû.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. caùch caàm buùt. -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. töôi cöôøi. khaên lau baûng. ngaøy hoäi. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. baûng con. töôi cöôøi. töôi cöôøi. +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi Baøi 8: ñoà chôi. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. -HS: -Vôû taäp vieát. 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: xöa kia. ngaøy hoäi. III. muøa döa.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ngaø voi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt caùc töø öùng duïng : 4 HS ñoïc vaø phaân tích “ñoà chôi. ngaøy hoäi. töôi cöôøi -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu ngaøy hoäi.

Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chaøo Maøo coù aùo maøu naâ 110 . aâu vaø töø caây cau. c caàu 2. GV theo doõi .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn au.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.aâu Ngaøy daïy :……………. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 10 Baøi 39: au . vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm. 2 HS nhaéc laïi -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . uoán naén.Muïc tieâu: 1. I. 4.

-HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây cau.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi keùo. Tranh minh hoaï caâu duïng. traùi ñaøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Baø chaùu.ñoàng +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: au. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn au: Gheùp bìa caøi: au -Nhaän dieän vaàn : Vaàn au ñöôïc taïo bôûi: a vaø u GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh au vaø ao? a Khaùc : keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: u Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) cau.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. leo treøo.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao 111 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. thanh) aâu . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Baø chaùu.ñoàng aâu thanh) caàu caùi caàu Ñoïc xuoâi – ngöôïc .töø Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . chaøo côø ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Suoái chaûy rì raøo… ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caùi caàu Phaân tích vaàn au. caùi caàu. II.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : au.caây cau.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân . caây cau Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa au caøi: cau cau Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caây cau tieáng . aâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn au-aâu Phaùt aâm ( 2 em .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi caàu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ngöôøi baø ñang laøm gì? -Hai baø chaùu ñang laøm gì? 112 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. Ñoïc (c nhaân – ñ thanh) HS môû saùch . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø rau caûi chaâu chaáu lau saäy saùo saäu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôcï vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Baø chaùu”. caây cau.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) ( caù nhaân . aâu . con: au. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi .

caây taùo nhaø ba ñeàu sai tróu quaû. caây taùo… -HS: -SGK.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn iu. caùi pheãu.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caây böôûi. daën doø Baøi 40: iu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Trong nhaø em . ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát? -Baø thöôøng daïy chaùu nhöõng ñieàu gì? -Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? -Em yeâu quí nhaát baø ôû ñieàu gì? -Baø thöôøng daãn em ñi ñaâu? Em coù thích ñi cuøng baø khoâng? Em ñaõ giuùp baø nhöõng ñeàu gì? 4 :Cuûng coá . III. Tranh caâu öùng duï Caây böôûi.eâu Ngaøy daïy :7-11-2006 I.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. lau saäy. saùo saäu ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ca pheãu. eâu vaø töø löôõi rìu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi rìu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau caûi. chaâu chaáu. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ai chòu kho II.Baøi môùi : 113 .

Gheùp bìa caøi: iu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : iu baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: rìu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.löôõi rìu.ñoàng thanh) ( caù nhaân . löôõi rìu -Ñoïc laïi sô ñoà: iu rìu löôõi rìu Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) eââu pheãu caùi pheãu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TG GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: iu. con: iu. caùi pheãu . eâu.löôõi rìu. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 114 Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaàn iu.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi pheãu.töø ( caù nhaân . eâu . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn iu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn iu ñöôïc taïo bôûi: i vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh iu vaø eâu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : rìu. eâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn iu-eâu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: iu.

coù chòu khoù khoâng? -Con chuoät coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Con meøo coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Em ñi hoïc coù chòu khoù khoâng? Chòu khoù thì phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: 115 . Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát Vieát vôû taäp vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Ai chòu khoù?”.ñoàng Tieát 2: thanh) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: “Caây böôûi. Ñoïc (c ñeàu sai tróu quaû” nhaân–ñthanh) Ñoïc SGK: HS môû saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- líu lo caây neâu Tìm vaø ñoïc tieáng coù chòu khoù keâu goïi vaàn vöøa hoïc -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Ñoïc trôn töø öùng duïng: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . gaø coù phaûi laø con chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Ngöôøi noâng daân vaø con traâu. caây taùo nhaø baø Nhaän xeùt tranh. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Con gaø ñang bò choù ñuoåi. ai chòu khoù? -Con chim ñang hoùt.

Nhaän xeùt daën doø: Baøi 41: ieâu . 3.Kieåm tra baøi cuû: -HS vieát :Gioû kheá . II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAØI OÂN TAÄP OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ 1 Ngaøy daïy: 8-11-2006 I.Muïc tieâu: 1. baùo hieäu muøa thieàu ñaõ veà.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: dieàu saùo. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Khôûi ñoäng:haùt taäp theå 2. Tranh caâu öùng d Tu huù keâu.yeâu vaø töø dieàu sa yeâu quyù 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. yeâu quyù.Baøi môùi: GV töï oân taäp theo trình ñoä cuûa lôùp 4. baùo hieäu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù töï giôùi thieäu.nguû tröa… -HS ñoïc laïi caùc töø treân vaø caâu öùng duïng do GV choïn baøi ôû saùch giaùo khoa.xoå soá .gheá goã .Kieåm tra baøi cuõ : 116 . II.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ieâu. -HS: -SGK. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Tu huù keâu.Muïc tieâu: -Cuûng coá heä thoâng hoaù caùc aâm vaø 1 soá vaàn ñaõ hoïc -HS ñoïc trôn ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù töï giôù thieäu. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Ñoà duøng daïy hoïc: -Saùch giaùo khoa -Baûng con -Vôû hoïc sinh III. III.yeâu Ngaøy daïy :10-11-2006 I. vôû taäp vieát. -HS nghe vieát ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.

yeâu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: líu lo.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieâu. löu yù neùt 117 . dieàu saùo ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu caøi: dieàu dieàu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn dieàu saùo tieáng .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ieâu -yeâu thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu.ñoàng thanh) baûng con : Theo doõi qui trình +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng Vieát b. caøi: ieâu yeâu quyù +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ieâu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieâu ñöôïc taïo bôûi: i.töø Daïy vaàn yeâu: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Caây böôûi. caây neâu.yeâu – Ghi baûng Phaùt aâm ( 2 em .dieàu saùo.eâ vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ieâu vaø eâu? Gioáng: keát thuùc baèng eâu -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : ieâu coù theâm i ôû phaàn ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân dieàu. con: ieâu. keâu goïi ( 2 – 4 em ñoïc. chòu khoù.ñoàng thanh) yeâu yeâu yeâu quyù Ñoïc xuoâi – ngöôïc . caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû.ñoàng thanh) treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát ( caù nhaân .yeâu daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .

ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Ñoïc (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? -Em naêm nay leân maáy? -Em ñang hoïc lôùp maáy? Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Nhaø em ôû ñaâu? Nhaø em coù maáy anh chò em? -Em thích hoïc moân naøo nhaát? 118 . baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà” Ñoïc SGK: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. yeâu quyù Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .dieàu saùo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø buoåi chieàu yeâu caàu hieåu baøi giaø yeáu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Tu huù keâu.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï Quan saùt tranh vaø traû nhieân theo noäi dung lôøi “Beù töï giôùi thieäu”.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em bieát haùt vaø veõ khoâng? Em coù theå haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 11 Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 42: öu . baùo.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: buoåi chieàu. höôu. höôu 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoå. sao. gaáu. nai.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi löïu. sao. Noù thaáy höôu ñaõ ôû ñaáy roài. nai. baùo. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi tröa. hieåu baøi. yeâu caàu. höôu sao.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn öu. Tranh caâu öùng duïn Buoåi tröa.öôu I. giaø yeáu ( 2 – 4 e ñoïc. II. III. 3. öôu vaø traùi löïu. caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Tu huù keâu. höôu. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -HS: -SGK. Cöøu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Hoå.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : 119 .

öôu vaø traùi löïu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . öôu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn öu -öôu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: öu.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. öôu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: öu.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: öu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : öu baét ñaàøu baèng ö Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: löïu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ( caù nhaân . traùi löïu -Ñoïc laïi sô ñoà: öu löïu traùi löïu Daïy vaàn öôu: ( Qui trình töông töï) öôu höôu höôu sao . con: öu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ( caù nhaân .traùi löïu. höôu sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø chuù cöøu baàu röôïu 120 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng. Ñoïc trôn töø öùng duïng: . höôu sao +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn öu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn öu ñöôïc taïo bôûi: ö vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh öu vaø iu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : löïu.

ñoâi khi ôû Sôû thuù) 121 . Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Nhöõng con vaät naøy soáng ôû ñaâu? -Trong nhöõng con vaät naøy. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Hoå. con naøo aên coû? -Con naøo thích aên maät ong? -Con naøo to xaùc nhöng raát hieàn laønh? -Em coøn bieát con vaät naøo ôû trong röøng nöõa? -Em coùbieát baøi thô hay baøi haùt naøo veà nhöõng con vaät naøy? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) coå -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Buoåi tröa. höôu. sao”. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi (Trong röøng. nai ñaõ ôû ñaáy roài”. baùo. nai. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc vaàn töø vaøo vôû. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möu trí böôùu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Noù thaáy höôu. gaáu.

N thaáy höôu nai . . Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuù cöøu. möu trí. baàu röôïu. -HS: -SGK.ñoàng -Caùch tieán haønh: HSÑoïc töø ngöõ thanh) öùng duïng-GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: ao beøo caù saáu kì dieäu Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình caùc töø 122 . keå laïi theo tranh truyeän keå : Soùi vaø C II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Soùi vaø Cöøu.( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3..Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi:Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu: OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc HS leân baûng chæ vaø +Caùch tieán haønh: Caùc vaàn ñaõ ñoïc vaàn hoïc: HS ñoïc caùc tieáng Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. b coå ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi tröa.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng – u.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ………………………………………………………………………………………………. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1.o 2. ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc vaàn vöøa oân -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Ñoïc (caù nhaân . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 43: OÂN TAÄP I.

Noù tieán tôùi noùi: -Naøy Cöøu. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Soùi vaø Cöøu” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaø Saùo Saäu ôû sau daõy nuùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát b. coù nhieàu chaâu chaáu. caøo caøo. Saùo öa nôi khoâ raùo . boãng gaëp Cöøu. hoâm nay maøy taän soá roài. Noù 123 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch. con: caù saáu ( caù nhaân . Tröôùc khi cheát maøy coù mong muoán gì khoâng? Tranh 2: Soùi nghó con moài naøy khoâng theå chaïy thoaùt ñöôïc. Noù chaéc chaén maåm ñöôïc moät böõa ngon laønh.ñoàng thanh) vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Moät con Soùi ñoùi ñang loàng loän ñi tìm thöùc aên.

vôû baøi taäp Tieáng vieät. III.an I. Ngöôøi chaên Cöøu lieàn giaùng cho noù moät gaäy. 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Tranh 3: Taän cuoái baõi. an vaø meï con. Saùo öa nôi khoâ raùo. caøo caøo ( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù vaø ba beø. coù nhieàu chaâu chaáu. caû lôùp vieá baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø saùo saäu ôû sau daõy nuùi. Anh lieàn chaïy nhanh ñeán.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: meï con. ngöôøi chaên cöøu boãng nghe tieáng gaøo cuûa choù Soùi. nhaø s 2. roáng oâng oång. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù vaø baïn beø. caù saáu. Con Cöøu bình tónh vaø thoâng minh neân ñaõ thoaùt cheát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Soùi vaãn ñang ngöûa maët leân.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ao beøo. Tranh 4: Cöøu thoaùt naïn. kì dieäu ( 2 – 4 em ñoïc. vôû taäp vieát. Coøn Thoû meï daïy con nhaûy muùa. + YÙ nghóa : Con Soùi chuû quan vaø kieâu caêng neân ñaõ phaûi ñeàn toäi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- lieàn thoaéng gioïng roài caát tieáng suûa leân thaät to .Muïc tieâu: 1. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Thø t ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 44: on .Baøi môùi : 124 .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. -HS: -SGK. nhaø saøn -Tranh caâu öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn on. C Thoû meï thì daïy con… 3.

töø ( caù nhaân . an – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn on-an +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: on.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . nhaø saøn +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn on: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn on ñöôïc taïo bôûi: o vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh on vaø oi? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : con.meï con. nhaø saøn Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: . Gheùp bìa caøi: on Gioáng: baùt ñaàu baèng o Khaùc : on keát thuùc baèng n.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn on. con: on.meï con.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. an . Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: con Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: on. an . meï con -Ñoïc laïi sô ñoà: on con meï con Daïy vaàn an: ( Qui trình töông töï) an saøn nhaø saøn . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 125 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .

ñoàng thanh) baøn ghe -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôïc caùc vaàn vaø töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Beù vaø baïn beø”. Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) HS môû saùch . Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rau non haøn hoøn ñaù thôï GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 126 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ maáy baïn? -Caùc baïn aáy ñang laøm gì? -Baïn cuûa em laø nhöõng ai? Hoï ñang ôû ñaâu? -Em vaø caùc baïn thöôøng chôi nhöõng troø gì? -Boá meï em coù quyù caùc baïn cuûa em khoâng? -Em vaø caùc baïn thöôøng giuùp ñôõ nhau nhöõng vieäc gì? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.aê Phaùt aâm ( 2 em . Phaân tích vaø gheùp bìa aên. caùi caân.aên I.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc :aân. caùi caân Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn aân. baøn gheá ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. vaàn aên – Ghi baûng 2. con traên. thôï haøn. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân. vôû taäp vieát. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) caân.ñoàng -aên thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau non. 3.aê . Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. aê.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân. caùi caân.Muïc tieâu: 1. con traê 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK.töø -Ñoïc laïi sô ñoà: 127 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 45: aân . aên.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Naën ñoà c II. aâm aê. caøi: aân con traên +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn aân: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n Gioáng: keát thuùc baèng n GV ñoïc maãu Khaùc : aân baét ñaàu Hoûi: So saùnh aân vaø an? baèng aâ. hoøn ñaù. Tranh caâu öùng duï Beù chôi thaân… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi. aê. B baïn Leâ laø thôï laën.

con traên Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Boá baïn Leâ laø thôï laën”.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) aân caân caùi caân Giôùi thieäu aâm aê: Phaùt aâm maãu Daïy vaàn aên: ( Qui trình töông töï) aên traên con traên . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: 128 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø baïn thaân khaên raèn gaàn guõi daën doø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.ñoàng thanh) ( caù nhaân . aên. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát . con: aân. caùi caân.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aê. Ñoïc (c nhaân–thanh) HS môû saùch .

tr¸i ®µo. hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng. gaïo neáp. III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ . b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định.röûa tay chaân.Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua Hoạt động của học sinh . saïch seõ. s¸o sËu Chó cõu. dung :“Naën ñoà chôi”. boät vaøo vôû theo doøng deûo.HS đọc đề bài 129 . Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 Tập Viết C¸i kÐo. rau non. bảng con. bảng có kẻ ô li b Học sinh : Vở tập viết. thî hµn I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng. ai naën ñoà chôi ñeïp. thay quaàn aùo.5 em nộp vở Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: ghi .…) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi Thu doïn cho ngaên naép.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Quan saùt tranh vaø traû lôøi vaøo vôû -Caùch tieán haønh: GV ñoïc HS vieát (ñaát. boät. c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch.… +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì? -Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì? -Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì? -Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì? -Trong soá caùc baïn cuûa em. chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Bài mẫu. gioáng nhö thaät? -Em coù thích naën ñoà chôi khoâng? -Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………….

Hướng dẫn cách viết trên bảng con .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Mai sau kho lôùn.HS viết vào vở Tập Viết. + Nối giữa các con chữ + Các nét đưa bút liền nhau .Trình bày bài mẫu và cho HS nhận . 3. II.Ñoà duøng daïy hoïc: 130 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng đề bài GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2/ Giảng bài mới: . đẹp Họat động 3: Tổng kết .HS theo dõi và viết trên bảng con cái kéo trái đào . caû nhaø caù bôi laïi baän roän. con choàn. ôn .HS lắng nghe .HS tiếp tục viết bài . sửa chữa và đánh giá 1 số .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oân . nhận xét: xét + Độ cao các con chữ + Khoảng cách giữa các chữ.Dặn dò .Muïc tieâu: 1.Nhận xét tiết học . sôn ca.Quan sát. . 2.Dặn luyÖn viết ở nhà Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 12 Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 46: oân .Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng.HS quan sát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Sau côn möa.ôn I.Hướng dẫn viết vào vở + k: cao 5 ô li + t: cao 3 ô li + đ: cao 4 ô li .HS tham gia tìm hiểu bài bạn .

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân choàn. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . vôû taäp vieát. Daïy vaàn oân: thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oân ñöôïc taïo Phaân tích vaàn oân.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: baïn thaân. khaên raèn. Boá baïn Leâ laø thôï laën. III.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oân . con choàn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. daën doø ( 2 – 4 em caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.ñoàng a.töø con choàn ( caù nhaân . ôn – Ghi baûng 2. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi baä roän. sôn ca.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Daïy vaàn ôn: ( Qui trình töông töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc 131 . -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con choàn.ñoàng thanh) b. con choàn ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: choàn oân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn choàn tieáng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oân . gaàn guõi. bôûi: oâ vaø n Gheùp bìa caøi: oân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâân vaø ôn? n Khaùc : oân baét ñaàu baèng oâ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Mai sau khoân lôùn. ôn . sôn ca. -Tranh caâu öùng duïng: Sau côn möa.

Luyeän vieát: e. ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn oân baøi côn möa hoïc khoân lôùn môn môûn Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng ( caù nhaân . (Ñoïc c nhaân – ñ thanh) Môû saùch . em phaûi laøm gì? 132 . con: oân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) 3. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Quan saùt tranh vaø traû -Mai sau khoân lôùn em thích laøm lôøi gì? -Taïi sao em thích laøm ngheà ñoù? -Muoán trôû thaønh ngöôøi nhö em muoán. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi thanh) Nhaän xeùt tranh baän roän”.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Mai sau khoân lôùn”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ôn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng “Sau côn möa.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . ôn . ñoïc caù c.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt Theo doõi qui trình noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng Vieát b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. con ch sôn ca.ñoàng thanh) sôn sôn ca .

con nheän.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.eân I.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 47: en .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. beân döôùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. con nheän 2. côn möa. eân.Muïc tieâu: 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beân phaûi traùi. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù sen. môn môûn ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non. beân treân. Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. laù sen.Baøi môùi : 133 . Coøn nha Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái. khoân lôùn. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät. III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: oân baøi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi c non.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : en. vôû taäp vieát.

laù sen Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: sen -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn en tieáng .ñoàng thanh) teân 134 . eân – Ghi baûng 2.ñoàng a.töø sen ( caù nhaân . eân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. laù sen.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . con: en.ñoàng thanh) laù sen Ñoïc xuoâi – ngöôïc b. +Höôùng daãn vieát treân khoâng con nheän baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: aùo len muõi Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Daïy vaàn : en thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn en ñöôïc Phaân tích vaàn en. taïo bôûi: e vaø n Gheùp bìa caøi: en GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : en baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh en vaø on? e Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) sen.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: en . con nheän +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) töï) eân nheän con nheän Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . laù sen.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: en. löu Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn yù neùt noái) Vieát b. eân.Daïy vaàn eân: ( Qui trình töông ( caù nhaân .

Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû lôøi d.”. beân phaûi em laø baïn naøo? -Em vieát baèng tay phaûi hay tay traùi? -Haõy tìm xung quanh caùc vaät yeâu quí cuûa em? 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Beân phaûi. a. tröôùc em laø baïn naøo. beân traùi. vôû taäp vieát Vieát Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái”.Ñoïc caù cuûa HS nhaân 10 em b.Ñoïc caâu öùng duïng: “Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. sau em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (cnhaân–ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm HS môû saùch .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 135 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà +Caùch tieán haønh : Nhaän xeùt tranh. c.Luyeän vieát: e. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong lôùp. beân traùi em laø baïn naøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khen ngôïi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hneàn nhaø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3. beân phaûi em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng. beân döôùi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. beân treân.

Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. laù chuoái”. 2. ñeøn pin -Ñoïc laïi sô ñoà: in 136 Hoaït ñoäng cuûa HS ñeøn Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn pin.ñ thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân . -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Noùi xin loãi. ñeøn pin. khen ngôïi.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV 1. muõi teân.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: in. con giun. vôû taäp vieát.Daïy vaàn : in -Nhaän dieän vaàn : Vaàn in ñöôïc taïo bôûi: i vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh in vaø an? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : pin.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 48: in .un I. un. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi xi II. un.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : in. neàn nhaø ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø Deá Meøn ….Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: aùo len. con giun +Caùch tieán haønh : a.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : “ Uûn aø uûn æn…” 3.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc:in.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: in Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : in baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . III. un – Ghi baûng 2. pin. con giun.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: pin Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn . -HS: -SGK.

ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . pin ñeøn pin b. ñeøn pin.töø ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. un.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. nhaân 10 em Ñoïc caù Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi nhieân . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: nhaø in möa phuøn xin loãi vun xôùi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï 137 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöø Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: in.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htieáng . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Daïy vaàn un: ( Qui trình töông töï) un giun con giun .Luyeän vieát: e. con giun.Ñoïc caâu öùng duïng: “Uûn aø uûn æn Chín chuù lôïn con AÊn ñaõ no troøn Caû ñaøn ñi nguû” c.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 49: ieân . vun xôùi ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Uûn aø uûn æn…”.yeân I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng :Sau côn baõo.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieân. ( 2 em) -Vieát baûng con: ñeøn pin. vôû taäp vieát.yeân. -Tranh caâu öùng duïng vaø ranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Bieån -HS: -SGK. möa phuøn.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn ñieän.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo noäi dung “Noùi lôøi xin loãi”. aûnh höôûng phieàn haø ñeán ngöôøi khaùc.caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : nhaø in. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em coù bieát taïi sao baïn trai trong tranh maët laïi buoàn hiu nhö vaäy? -Khi laøm baïn bò ngaõ. em coù neân xin loãi khoâng? -Em ñaõ bao giôø noùi caâu: “ Xin loãi baïn”. ñeøn ñieän. kieán ñen laïi xaâ nhaø. III. II. con giun ( 2 em . xin loãi. con yeá 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Bieån caû. ta phaûi xin loãi hoï.Baøi môùi : 138 . Xin loãi coâ chöa? Trong tröôøng hôïp naøo? Keát luaän: Khi laøm ñieàu gì sai traùi.Muïc tieâu: 1. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3. con yeán.

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieân. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) yeán con yeán . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . ñeøn ñieän. yeân.eâ vaø n caøi:ieân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Hoûi: So saùnh ieân vaø eân? Khaùc : ieân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñieän.ñoàng a. ñeøn ñieän ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ieân ( caù nhaân .Daïy vaàn yeân: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù töï) nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) yeân ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) caù bieån yeân ngöïa vieân phaán yeân vui 3.con:ieân. löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö +Höôùng daãn vieát treân khoâng hoïc baèng ngoùn troû Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: (caù nhaân . yeân – Ghi baûng 2.Daïy vaàn : ieân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieân ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .yeân.ñoàng thanh) ñieän ñeøn ñieän b. ñeøn ñie +Vieát maãu treân giaáy oâ li con yeán.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 139 . con yeán.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình ⊕ Giaûi lao Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ieân.

öôn. vöô 2.Ñoïc caâu öùng duïng: HS môû saùch. cuûa HS Ñoïc (cnhaân–ñthanh) b. baàu trôøi nhö cao hô Treân giaøn thieân lí. 140 .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Bieån caû”. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em thöôøng thaáy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.luõ chuoàn chuoàn ngaån nhô bay löôïn. Vieát vôû taäp vieát c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh.Muïc tieâu: 1. chuoàn chuoàn.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Muøa thu. kieán ñen laïi xaây nhaø.öôn I. 10 em nhaân Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 50: uoân . Ñoïc caù “Sau côn baõo.Luyeän vieát: e.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoân.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. thöôøng nghe noùi bieån coù nhöõng gì? -Nöôùc bieån maën hay ngoït? Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån laøm gì? -Nhöõng nuùi ngoaøi bieån goïi laø gì? Treân aáy thöôøng coù nhöõng gì? Nhöõng ngöôøi naøo thöôøng soáng ôû bieån? -Em coù thích bieån khoâng? Em ñaõ ñöôïc boá meï cho ra bieån laàn naøo chöa? ÔÛ ñoù em thöôøng laøm gì? 3.

Caû ña kieân nhaãn chôû laù …” -Vieát baûng con: ñeøn ñieän.chuoàn chuoàn Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa uoân caøi: chuoàn chuoàn Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoàn chuoàn 141 . vöôn vai -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Chuo chuoàn.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoàn chuoàn. vieân phaán. III. yeân nhöïa.caû lôùp vieát baûng co -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoàn chu chaâu chaáu .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoân.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: uoân. caøo caøo.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : caù bieån.Daïy vaàn : uoân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn uoân ñöôïc Phaân tíchvaøgheùp bìa taïo bôûi: u. vôû taäp vieát. chaâu chaáu .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Kieán ñen laïi xaây nhaø.ñoàng a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. oâ vaø n caøi:uoân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoân vaø ieân? n Khaùc : uoâân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : chuoàn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. öôn. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . II. con yeán ( 2 em . -HS: -SGK. öôn – Ghi baûng 2. vöôn vai. chuoàn chuoàn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. yeân vui ( 2 – 4 em ñ -Ñoïc baøi öùng duïng: “Sau côn baõo. caøo caøo.

chaâu chaáu . bay löôïn”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Chuoàn chuoàn. caøo caøo”.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt. luõ chuoàn chuoàn ngaånñoàng thanh) nhô Nhaän xeùt tranh.Ñoïc SGK: HS môû saùch. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d. vöôn vai. öôn. nhaõn chuoàn chuoàn.ñoàng Luyeän noùi theo chuû ñeà thanh) +Caùch tieán haønh : a. baàu trôøi nhö cao hôn.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng Ñoïc trôn töø öùng duïng: 2.töø öôn ( caù nhaân .ñoàng noái) thanh) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: cuoän daây con löôn Theo doõi qui trình yù muoán vöôøn Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. chaâu chaâu naøo? 142 . löu yù neùt ( caù nhaân .con: uoân. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng (caù nhaân .Luyeän vieát: e. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát nhöõng loaïi chuoàn Quan saùt tranh vaø traû chuoàn naøo? -Em ñaõ troâng thaáy nhöõng loaøi lôøi nhöõng loaïi caøo caøo .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn Tieát 2: hoïc 1.ñoàng thanh) vöôn Ñoïc xuoâi – ngöôïc vöôn vai ( caù nhaân .Daïy vaàn öôn: ( Qui trình töông töï) tieáng .Ñoïc caâu öùng duïng: “Muøa thu. Treân Ñoïc (caù nhaân 10 em – giaøn thieân lí.ñoàng . 3.

chaâu chaâu ôû bao giôø chöa? Baèng gì? -Em baét chuoàn chuoàn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Em ñaõ laøm nhaø cho caøo caøo. caøo caøo. toái veà suït sòt. mai khoâng ñi hoïc ñöôïc. chaâu chaáu. chaâu chaáu.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 143 . caøo caøo nhö theá naøo? -Ra giöõa naéng baét chuoàn chuoàn. coù toát khoâng? 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 144 .

Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. luõ chuoàn ch ngaån ngô bay löôïn.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ⊕ Giaûi lao 145 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa . vöôøn nhaõn ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Muøa thu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 13 Thø hai ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 51: OÂN TAÄP I.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan trong truyeän keå : Chia quaø II. baàu trôøi nhö cao hôn.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng n 2. yù muoán. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vôû taäp vieát. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Chia quaø -HS: -SGK. Treân giaøn thieân lí.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : cuoän daây. con löôn.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.

con: cuoàn cuoän -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- c. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: cuoàn cuoän con vöôïn thoân baûn Tìm vaø ñoïc tieáng coù d.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc SGK: nhaân 10 em d.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Chia phaàn +Caùch tieán haønh : a. . Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .Ñoïc caâu öùng duïng: luaän veà tranh caûnh ñaøn “ Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS HS môû saùch.Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Quan saùt tranh. bôùi giun” ñoàng thanh) . löu yù neùt thanh) noái) -Höôùng daãn vieát treân khoâng Theo doõi qui trình baèng ngoùn troû Caû lôùp vieát treân baøn -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. Gaø gaø con vöøa chôi HS ñoïc trôn (caù nhaân– vöøa chôø meï reõ coû. Ñoïc caù c.Luyeän vieát: e.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: baûng oân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Tieát 2: 1. Thaûo b. Töø 146 ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän .

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 52: ong . sau ñoù ñaâm ra böïc mình. + YÙ nghóa : Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn. doøng s :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñaù boùng. doøng soâng.Muïc tieâu: 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ong.Kieåm tra baøi cuõ : 147 1. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay. vôû taäp vieát. ai veà nhaø naáy.Kó naêng 3. Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu. chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau. Luùc ñaàu coøn vui veû. -Tranh caâu öùng duïng: Soùng noái soùng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñaù boùng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi voõng. -HS: -SGK. Tieát1 . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Thaùi ñoä :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi… II. 3.oâng I. caùi voõng. III. oâng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû. noùi nhau chaúng ra gì. Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. doøng soâng Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.Daïy vaàn: ong Phaân tích vaàn ong.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ong.töø ong ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) voõng.ñoàng oâng thanh) soâng doøng soâng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 148 . oâng – Ghi baûng 2. -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ong ñöôïc Gheùp bìa caøi: ong taïo bôûi: o vaø ng Gioáng: baét ñaàu baèng GV ñoïc maãu o Hoûi: So saùnh ong vaø on? Khaùc : ong keát thuùc baèng ng -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . con vöôïn. …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng voõng thanh) caùi voõng b.Daïy vaàn oâng: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc töï) ( caù nhaân . caùi voõng. Gaø con vöøa chôi vöøa chôø meï reõ coû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : cuoàn cuoän. thoân baûn 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. oâng. caùi voõng Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: voõng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc -Ñoïc laïi sô ñoà: trôn tieáng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ong.

Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: e.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi Soùng soùng soùng HS môû saùch.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . Vieát vôû taäp vieát c. oâng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . voøng troøn coâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v vieân hoïc 3. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. Ñoïc caù nhaân 10 em Ñeán chaân trôøi”.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. caùi vo con ong caây thoâng doøng soâng.con: ong. b.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ñaù boùng”.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em thöôøng xem boùng ñaù ôû ñaâu? -Em thích caàu thuû naøo nhaát? -Trong ñoäi boùng. em laø thuû moân hay caàu thuû? -Tröôøng hoïc em coù ñoäi boùng 149 .ñoàng thanh) 1.ñoàng thanh) ( caù nhaân .

coâng vieân ( 2 – 4 em ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : con ong. III.voøng troøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- hay khoâng? -Em coù thích ñaù boùng khoâng? 3. caây thoâng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maêng tre.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái baõi. Soùng vo rì raøo.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêng. -HS: -SGK. 3. lôùp v baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 150 . aâng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. rì raøo. nhaø ta 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät.aâng I. nhaø taàng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Vaân cha meï.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vaâng lôøi meï. maêng tre.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 53: aêng . vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. aâng.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. maêng tre -Ñoïc laïi sô ñoà: aêng maêng maêng tre b.Daïy vaàn: aêng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aêng ñöôïc taïo bôûi: aê vaø ng GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêng vaø ong? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : maêng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân . maêng tre. nhaø taàng +Caùch tieán haønh : a.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêng. aâng – Ghi baûng 2. Phaùt aâm ( 2 em . .Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) aâng taàng nhaø taàng .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aêng.con: aêng. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: raëng döøa vaàng 151 Hoaït ñoäng cuûa H aâng.ñoàng thanh) Phaân tích vaøgheùp bìa caøi: aêng Gioáng: keát thuùc baèng ng Khaùc : aêng baét ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: maêng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . maêng nhaø taàng.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng traêng phaúng laëng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- niu 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng ai? Quan saùt tranh vaø traû -Em beù trong tranh ñang laøm lôøi gì? -Boá meï thöôøng xuyeân khuyeân em ñieàu gì? -Em coù hay laøm theo lôøi boá meï khuyeân khoâng? -Khi em laøm ñuùng nhöõng lôøi boá meï khuyeân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø naâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. rì raøo”HS môû saùch. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Soùng voã bôø rì raøo.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Vaâng lôøi cha meï”.ñoàng thanh) 152 .Ñoïc caâu öùng duïng: “Vaàng traêng hieän leân sau raëng xeùt tranh.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. Nhaän döøa cuoái baõi. boá meï thöôøng Ñöùa con ngoan noùi gì? -Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï thöôøng ñöôïc goïi laø ñöùa con gì? 3. Ñoïc caù c. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.

vôû baøi taäp Tieáng vieät. naâng niu ( 2 – 4 em ñoïc.Daïy vaàn: ung thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ung ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø ng caøi: ung GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ung vaø ong? ng Khaùc : ung baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân 153 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ung. söøng höôu -Tranh caâu öùng duïng: Khoâng sôn maø ñoû… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Röøng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. II. thun luõng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : raëng döøa. -HS: -SGK. boâng suùng. suoái ñeøo. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ung öng– Ghi baûng 2. thung luõng. söøng höôu +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Röøng.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ung. III.öng I.Muïc tieâu: 1. lô vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái b Soùng voã bôø rì raøo. suoái ñeøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 54: ung . phaúng laëng. söøng h 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu…” 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: boâng suùng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. öng.ñoàng a. boâng suùng. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. öng. rì raøo. vaàng traêng.

”. suoái ñeøo.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Luyeän vieát: Giaûi caâu ñoá: (oâng e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : suùng. boâng söøng höôu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .töø ( caù nhaân .Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) öng söøng söøng höôu . haït +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo möa) noäi dung Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Röøng. öng. boâng suùng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: suùng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . Ñoïc caù HS +Caùch tieán haønh : nhaân 10 em 154 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) . Theo doõi qui trình Vieát b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän noùi: maët trôøi.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . löu yù neùt noái) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caây sung cuû göøng trung thu vui möøng 3.con: ung.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . môû saùch.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ung suùng boâng suùng b. saám. thung luõng.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. d.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu Khoâng kheàu maø ruïng”.ñoàng thanh) c.

c¸ biÓn… Con ong.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . nhµ in.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2009 TËp viÕt NÒn nhµ. suoái.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nÒn nhµ. yªn ngùa. c©y th«ng… I. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . vên nh·n . c¸ biÓn.Cho H viÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ:nÒn nhµ. cuén d©y. c¸ biÓn.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . nhµ in.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Trong röøng thöôøng coù nhöõng gì? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Em coù bieát thung luõng. c¸ biÓn 2 Bµi míi: §äc bµi cÇn viÕt . ñeøo ôû ñaâu khoâng? -Em chæ xem trong tranh ñaâu laø thung luõng. vên nh·n H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi 155 . cuén d©y.Môc tiªu . suoái .ñeøo? -Coù ai trong lôùp ñaõ ñöôïc vaøo röøng? 3.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. yªn ngùa. nhµ in. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: .§äc viÕt : nÒn nhµ.

ieâng I. gie II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Duø ai noùi ngaû noùi nghieân Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba ch 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. löôõi xeûng. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . 2. vôû taäp vieát. troáng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ao. troáng chieâng. gieáng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi xeûng. chieâng -Tranh caâu öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ao.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 156 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : eng. hoà.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 14 Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 eng . III. ieâng. hoà. -HS: -SGK.

thanh) löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caùi xeûng cuû Theo doõi qui trình rieàng Vieát b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát: caây sung. ieâng – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: a.ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS 157 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. ieâng. trung thu.ñoàng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn ieâng: ( Qui trình ñoàng thanh) töông töï) Ñoïc trôn ( caù nhaân ieâng ñoàng thanh) chieâng Phaân tích vaø gheùp bìa troáng chieâng caøi: xeûng . lieäng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa Tieát 2: hoïc Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi: Ñoïc trôn töø öùng duïng: a.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Höôùng daãn vieát baûng con : tieáng . chieâng. löôõi xeûng Ñaùnh vaàn ( caù nhaân b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (caù nhaân . -Ñoïc baøi öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.con: eng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:eng.Daïy vaàn: eng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eng Phaùt aâm ( 2 em . löôõi xeûn xaø beng bay troáng.ñoàng ñöôïc taïo bôûi: e vaø ng thanh) GV ñoïc maãu Phaân tích vaø gheùp bìa Hoûi: So saùnh eng vaø ong? caøi: eng Gioáng: keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: ng Khaùc : eng baét ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng u xeûng.

Ñoïc caù e.Ñoïc caâu öùng duïng: “ Duø ai noùi ngaû noùi Ñoïc (caù nhaân 10 em – nghieâng ñoàng thanh) Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân” Nhaän xeùt tranh. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. quaû chuoâng.” 3. co ñöôøng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Luyeän vieát: HS môû saùch.Luyeän noùi: nhaân 10 em Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Chæ ñaâu Vieát vôû taäp vieát laø gieáng? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Nhöõng tranh naøy ñeàu noùi Quan saùt tranh vaø traû veà caùi gì? lôøi -Nôi em ôû coù ao.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâng. gieáng coù gì gioáng vaø khaùc nhau? -Laøm gì ñeå giöõ veä sinh cho nöôùc aên? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2009 uoâng . gieáng Veà nöôùc khoâng? -Ao. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi.Hoaït ñoäng daïy hoïc 158 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoàng ruoä II. -HS: -SGK.öông I.Muïc tieâu: 1. III. öông. Luùa treân nö chín vaøng. c. hoà. hoà.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: quaû chuoâng. 2.Ñoïc SGK: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) d. con ñöôøng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Naéng ñaõ leân.

löu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö yù neùt noái) hoïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Ñoïc trôn töø öùng duïng: rau muoáng nhaø (c nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi xeûng.con: uoâng. öông.ñoàng môùi:uoâng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñ thanh) tröôøng 159 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn Phaùt aâm ( 2 em . xaøbeng. -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâng ñöôïc Gioáng: keát thuùc baèng taïo bôûi: uoâ vaø ng ng GV ñoïc maãu Khaùc : uoâng baét ñaàu Hoûi: So saùnh uoâng vaø eng? baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( cnhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoâng.ñoàng thanh) con ñöôøng .töø quaû chuoâng b.Daïy vaàn uoâng: ( Qui trình töông töï) öông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ñöôøng nhaân .Daïy vaàn: uoâng caøi: uoâng.caøi: chuoâng uoâng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoâng tieáng .bay lieäng -Ñoïc baøi öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân. öông – Ghi baûng thanh) Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaân tích vaø gheùp bìa a. cuû rieàng. quaû chuoâng Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b. con ñöôøng. +Vieát maãu treân giaáy oâ li quaû chuoâng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1.

caønh chanh. Luùa treân nöông chínvôû taäp vieát Vieát vaøng. anh. Ñoïc caù b. caây baøng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Buoåi saùng II.… chuùng ta coù caùi gì ñeå aên khoâng? 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ang. 160 . coù caùnh Sao goïi laø con soâng… 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. caùc baùc noâng daân ñang laøm gì? -Ngoaøi nhöõng vieäc nhö böùc tranh ñaõ veõ. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khoâng coù chaân.Luyeän noùi: Hoûi:-Luùa. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi c.Luyeän vieát: e. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK.Muïc tieâu: 1. saén? -Treân ñoàng ruoäng.Ñoïc SGK: d. caønh ch 2. ngoâ. khoai.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. cuûa HS HS môû saùch.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây baøng.Ñoïc caâu öùng duïng: nhaân “ Naéng ñaõ leân. ngoâ.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ang . saén ñöôïc Quan saùt tranh vaø traû troàng ôû ñaâu? lôøi -Ai troàng luùa. khoai.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng luoáng caøy raãy Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnöông Hoaït ñoäng 3: Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. em coøn thaáy caùc baùc noâng daân coøn laøm nhöõng vieäc gì khaùc? -Neáu khoâng coù noâng daân laøm ra luùa.anh I. ngoâ. khoai.

Daïy vaàn anh: ( Qui trình töông bìa caøi: baøng töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc anh trôn tieáng .ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li Theo doõi qui trình ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng caønh chanh thanh) .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : nhaân .töø chanh ( caù nhaân . anh– Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : rau muoáng. löu Vieát b.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. nöông raãy -Ñoïc caâu öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caây baøng Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp b. caây baøn yù neùt noái) caønh chanh.con: ang. anh.Daïy vaàn: ang ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ang ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: a vaø ng bìa caøi:ang.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a. luoáng caøy nhaø tröôøng.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ang. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh ang vaø ong? baèng ng Khaùc : ang baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng a Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) baøng. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö buoân laøng baùnh hoïc chöng Ñoïc trôn töø öùng haûi caûng hieàn duïng: laønh 161 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- III.

moïi ngöôøi traû lôøi trong gia ñình em laøm vieäc gì? -Buoåi saùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng3: a.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Maùy caøy.Luyeän noùi: Hoûi:-Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá? -Trong buoåi saùng. Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: e. coù caønh HS môû saùch.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy vi tính. maùy tính. Ñoïc caù Sao goïi laø ngoïn gioù? ” nhaân 10 em c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 inh - eânh I. doøng keânh.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng coù chaân coù caùnh.Muïc tieâu: 1. 2. noå.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d. em laøm nhöõng vieäc gì? -Em thích buoåi saùng naéng hay möa? Buoåi saùng buoåi muøa ñoâng hay buoåi saùng muøa heø? -Em thích buoåi saùng. II. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi 162 . ngaõ keành nga 3. tröa hay chieàu? Vì sao? 3. moïi ngöôøi ñang ñi ñaâu? Quan saùt tranh vaø -Trong buoåi saùng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : inh.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. eânh. maùy khaâu. maùy vi tính. doøng keânh. Sao goïi laø con soâng? Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Khoâng coù laù.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS: -SGK. vôû taäp vieát. maùy vi 163 .ñoàng +Vieát maãu treân giaáy oâ li thanh) ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Daïy vaàn: inh ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn inh ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: i vaø nh bìa caøi:inh. löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Höôùng daãn vieát treân khoâng nhaân . eânh. III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø maùy vi tính ( caù nhaân .Daïy vaàn eânh: ( Qui trình töông thanh) töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . eânh – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : buoân laøng. maùy vi tính Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: tính inh Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tính trôn tieáng .Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:inh. haûi caûng. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh inh vaø anh? baèng nh Khaùc : inh baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng I Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) tính. hieàn laønh -Ñoïc caâu öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng b.ñoàng thanh) baèng ngoùn troû Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.con: inh. Baùnh chöng.

Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . Ñoïc caù d. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Quaï vaø coâng -HS: -SGK. ngaõ keành xeùt tranh.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. doøng keânh Hoaït ñoäng 3: a.ñ thanh) …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… OÂN TAÄP I.Luyeän vieát: nhaân e.Ñoïc SGK: HS môû saùch .Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát Hoûi:-Maùy caøy duøng laøm gì? -Thöôøng thaáy ôû ñaâu? -Maùy noå duøng laøm gì? -Maùy khaâu duøng laøm gì? -Maùy tính duøng laøm gì? Quan saùt tranh vaø -Em coøn bieát nhöõng maùy gì traû lôøi nöõa? Chuùng duøng laøm gì? 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc 164 .ng vaø -nh 2. Nhaän ngay ra?” Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c. vôû taäp vieát. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Quaï vaø co II.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ñình laøng vieän thoâng minh öông Tieát 2: eãnh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeänh tính. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.

beänh vieän.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. HS môû saùch.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d. Thaûo Quan boâng luaän veà caûnh thu ÔÛ döôùi caùnh ñoàng.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Luyeän vieát: HS ñoïc teân caâu 165 HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Treân trôøi maây traéng nhö saùt tranh. traéng nhö maây HS ñoïc trôn (caù nhaân– Maáy coâ maù ñoû haây haây thanh) ñoàng Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” .Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : laøng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. Ñoïc caù -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS nhaân c.nha øroâng .Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: bình minh nhaø roâng naéng chang chang Hoaït ñoäng cuûa HS ñình d.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. eãnh öông -Ñoïc caâu öùng duïng: 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Tieát1 1. boânghoaïch boâng trong tranh.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng c. thoâng minh. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøaoân Ñoïc (caù nhaân . löu yù neùt noái) -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: a. con:bình minh . Tieát 2: Hoaït ñoäng 3: a.

3. Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hchuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 166 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng e.Keå chuyeän: -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. coù keøm theo tranh minh hoaï.

röøng tra 167 . laøng xoùm.am I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : om. am.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 15 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 60: om .

röøng traøm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: om. nhaø roâng.Kó naêng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. röøng traøm.Daïy vaàn: om ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn om ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: o vaø m bìa caøi:om GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu Hoûi: So saùnh om vaø on? baèng o Khaùc : om keát thuùc -Phaùt aâm vaàn: baèng m Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : xoùm. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. laøng xoùm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp 168 :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Möa thaùng baûy gaõy caønh Naéng thaùng taùm raùm traùi boø :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi ca .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laøng xoùm. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. am. am – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. laøng xoùm. vôû taäp vieát. II. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:om.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : bình minh. III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä ôn. naéng chang chang em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Treân trôøi maây traéng nhö boâng ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây Maáy coâ maù ñoû haây haây Ñoäi maây nhö theå ñoäi maây veà laøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

ñoàng b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän vieát: e.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng Vieát b.Daïy vaàn am: ( Qui trình töông thanh) töï) am traøm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù röøng traøm nhaân .ñoàng thanh) .Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaän xeùt tranh. laøng xoùm baèng ngoùn troû röøng traøm -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: choøm raâu quaû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö traùm hoïc ñom ñoùm traùi Ñoïc trôn töø öùng cam 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung 169 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. “Möa thaùng baûy gaõy caønh Ñoïc (cnhaân–ñthanh) traùm HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân . am.con: om. Ñoïc caù Naéng thaùng taùm raùm traùi 10 em nhaân boøng” c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- om bìa caøi: xoùm xoùm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñ thanh) Tieát 2: 1.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.töø laøng xoùm ( caù nhaân .

ñom ñoùm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêm. nuoâi taèm. 170 . haùi naám.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con suoái sau nhaø rì raàm ch Ñaøn deâ caém cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài”.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choøm raâu. vôû taäp vieát. -HS: -SGK. III. traùi cam( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. nuoâi taèm. quaû traùm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Noùi lôøi caûm ôn”. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nuoâi taèm. aâm – Ghi baûng 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêm.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. aâm.©m I. haùi naám.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Thöù . +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Taïi sao em beù laïi caûm ôn chò? -Em ñaõ bao giôø noùi: “ Em xin caûm ôn” chöa? -Khi naøo ta phaûi caûm ôn? 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3. aâm.ngaøy thaùng .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø bangµy 1th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 61: ¨m .naêm. haùi na 2.

ñ thanh) . nuoâi taèm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hPhaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: aêm taèm nuoâi taèm b.töø ( caù nhaân .Daïy vaàn: aêm -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêm ñöôïc taïo bôûi: aê vaø m GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêm vaø om? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : taèm. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : 171 Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi:aêm Gioáng: keát thuùc baèng m Khaùc : aêm baùt ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: taèm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.con: aêm.ñoàng thanh) ( caù nhaân . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: taêm tre maàm non ñoû thaém ñöôøng haàm 3. nuoâi ta haùi naám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . aâm.Daïy vaàn aâm: ( Qui trình töông töï) aâm naám haùi naám .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Caùch tieán haønh : a.

II.Luyeän vieát: e. môû saùch.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Böõa côm.Muïc tieâu: 1. ñoáng rôm. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Nhöõng con vaät trong tranh noùi leân ñieàu chung gì? -Em haõy ñoïc thôøi khoaù bieåu cuûa em? -Em thöôøng laøm gì vaøo ngaøy chuû nhaät? -Khi naøo ñeán Teát? -Em thích ngaøy naøo nhaát trong tuaàn? Vì sao? 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Thöù .Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “ Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy. thaùng . -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 2th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 62: «m . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo Gioù ñöa höông thôm laï Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” 3. b. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. 172 . vôû taäp vieát. con toâm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oâm.ngaøy.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con toâm.¬m I.naêm”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- a. ôm. ñoáng rôm 2. Ñoïc caù HS Ñaøn deâ caém nhaân 10 em cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài” c.

ñöôøng haàm( 2 – 4 em ñoïc) cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Ñaøn deâ c Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. ñoáng rôm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. maàm non.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : taêm tre.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oâm. con toâm.ñoàng a. con toâm ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) oâm Phaân tích vaø gheùp bìa toâm caøi: toâm con toâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. ñoû thaém.Daïy vaàn ôm: ( Qui trình töông tieáng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oâm.Daïy vaàn: aêm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: oâ vaø m caøi: oâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâm vaø om? m Khaùc : oâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng oâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân toâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III. ôm – Ghi baûng 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.töø töï) ( caù nhaân . ôm.ñoàng thanh) ôm 173 .

ôm. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö choù ñoám hoïc saùng sôùm choâm choâm muøi Ñoïc trôn töø öùng duïng: thôm (c nhaân .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .ñoàng thanh) .Luyeän vieát: e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- rôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ñoáng rôm ( caù nhaân .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu Theo doõi qui trình Vieát b. b.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû lôøi “Böõa côm”.ñ thanh) 3.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà Ñoïc (caù nhaân 10 em – +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Trong böõa côm em thaáy coù maáy ngöôøi ? -Nhaø em aên maáy böõa côm moät ngaøy ? 174 . Ñoïc caù Gioù ñöa höông thôm laï nhaân 10 em Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” c.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. con toâm yù neùt noái) ñoáng rôm.con: oâm.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo HS môû saùch.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con tem.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Moãi böõa thöôøng coù nhöõng moùn gì? -Nhaø em ai naáu côm? Ai ñi chôï? Ai röûa baùt? -Em thích aên nhöõng moùn gì? Moãi böõa aên maáy baùt? 3. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Anh chò em trong nhaø. III. -HS: -SGK. con tem.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choù ñoám. sao ñeâm. sao ñeâm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. mu thôm ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Muïc tieâu: 1. choâm choâm.Baøi môùi : 175 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : em. saùng sôùm. eâm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 3th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 63: em – ªm I. vôû taäp vieát.

ñ thanh) que kem meàm maïi 3.Daïy vaàn: em thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn em ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: e vaø m caøi: em GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh em vaø am? m -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : em baùt ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng e tem.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: em. con tem. con tem Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: em Ñoïc trôn ( caù nhaân tem ñoàng thanh) con tem Phaân tích vaø gheùp bìa b. löu nhaân . eâm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . +Höôùng daãn vieát treân khoâng sao ñeâm baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: hoïc treû em gheá Ñoïc trôn töø öùng duïng: ñeäm (c nhaân . eâm – Ghi baûng 2.töø ñeâm ( caù nhaân .ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. sao ñeâm.ñoàng a. eâm.ñoàng sao ñeâm thanh) .con: em.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 176 . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . con tem.Daïy vaàn eâm: ( Qui trình töông caøi: tem töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn eâm tieáng .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:em.

®om ®ãm . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà Nhaän xeùt tranh.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nhµ trêng.Ñoïc caâu öùng duïng: Vieát vôû taäp vieát “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 4th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 13 :Nhµ trêng.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû d. bu«n lµng. ®×nh lµng. Ñoïc caù GV chænh söûa loãi phaùt aâm nhaân 10 em cuûa HS b. bu«n lµng. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: 177 . +Caùch tieán haønh : Ñoïc (cnhaân–ñthanh) a.Luyeän vieát: lôøi e. hiÒn lµnh.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. nhòn +Caùch tieán haønh : Phaûi thöông yeâu nhau Hoûi:-Anh chò em trong nhaø coøn goïi gì ? -Trong nhaø. hiÒn lµnh… I Môc tiªu: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: 1. neáu em laø anh thì phaûi ñoái xöû vôùi em cuûa mình theá naøo? -Boá meï thích anh chò em trong nhaø phaûi ñoái xöû nhau theá naøo? -Em haõy keå veà anh chò em trong nhaø cho caû lôùp nghe? 3. bÖnh viÖn.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän noùi: Anh +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieânchò em ruoät theo noäi dung Nhöôøng “Anh chò em trong nhaø”.

NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: nhµ trêng. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Giíi thiÖu ghi tªn bµi . hiÒn lµnh. bÖnh viÖn 2 Bµi míi: .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: ®á th½m mÇm .§äc viÕt : nhµ trêng.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. c¸ biÓn 2 Bµi míi: .Giíi thiÖu ghi tªn bµi . bu«n lµng. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . mÇm non. mòm mÜm. ch«m ch«m. .Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. hiÒn lµnh.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: ®á th¾m. ®×nh lµng.Cho H viÕt b¶ng con . ch«m ch«m… I Môc tiªu: .§äc viÕt : nÒn nhµ.Cho H viÕt b¶ng con 178 . ghÕ ®Öm. mÇm non.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: §äc bµi cÇn viÕt . bÖnh viÖn. ®om ®ãm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 14 :®á th¾m. trÎ em.

ñoû. ghÕ ®Öm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xanh. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. trÎ em. mòm mÜm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuần 16 Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 64: im .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :”Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo…” 3. truøm khaê 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : im.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. gheá ñeäm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : treû em.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:im. ch«m ch«m. meàm maïi em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. chim caâu. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnon. III. -HS: -SGK. vaøng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chim caâu. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . II.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. que kem. um. vôû taäp vieát. truøm khaên.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Muïc tieâu: 1.um I.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: 179 . um – Ghi baûng 2.

con: im.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà 180 .ñoàng thanh) töï) um Ñoïc xuoâi – ngöôïc truøm ( caù nhaân . chim caâu.Daïy vaàn: im thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn im ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: i vaø m caøi: im GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng m Hoûi: So saùnh im vaø am? Khaùc : im baùt ñaàu baèng i -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân chim. chim caâu. um.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . chim caâu ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: im caøi: chim chim Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chim caâu tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: im.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . um.ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.ñoàng thanh) truøm khaên Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: truøm khaên con nhím tuûm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tæm troán tìm muõm hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: móm 3.töø b.Daïy vaàn um: ( Qui trình töông ( caù nhaân . truøm khaên +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñ thanh) Tieát 2: 1.ñoàng a.

” 3.yeâm I. döøa xieâm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: döøa xieâm. Ñoïc caù nhaân 10 em c. III. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. yeâm.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Xanh. Toái ñeán.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieâm. tím. ñoû. Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 181 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ñieåm möôø II.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. caùi y 2. vaøng”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) a. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät. traéng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Ban ngaøy. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát vaät gì coù maøu ñoû? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát vaät gì coù maøu xanh? -Em bieát vaät gì coù maøu tím? -Em bieát vaät gì coù maøu vaøng? Maøu saéc -Em bieát vaät gì coù maøu ñen.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 65: ieâm . caùi yeám -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. b.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím HS Meï coù yeâu khoâng naøo” môû saùch.…? -Taát caû caùc maøu treân ñöôïc goïi laø gì? 3.

caùi yeám +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con nhím. döøa xieâm.Daïy vaàn yeâm: ( Qui trình töông tieáng . yeâm – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) caùi yeám .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ieâm.ñoàng thanh) yeâm Ñoïc xuoâi – ngöôïc yeám ( caù nhaân .ñoàng a.Daïy vaàn: ieâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ieâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i . döøa xieâm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ieâm Phaân tích vaø gheùp bìa xieâm caøi: xieâm döøa xieâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. tuûm tæm.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li 182 . muõm móm 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.töø töï) ( caù nhaân . troán tìm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ieâm.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. eâ vaø m caøi: ieâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ieâm vaø eâm? m Khaùc : ieâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) xieâm. yeâm.

ñoàng thanh) yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình thanh kieám aâu Vieát b.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d. löu ( caù nhaân . döøa yeám xieâm. Nhaän caû nhaø. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. em khoe ai ñaàu tieân? -Hoïc theá naøo thì môùi ñöôïc ñieåm möôøi? -Lôùp em baïn naøo hay ñöôïc ñieåm möôøi? -Em ñaõ ñöôïc maáy ñieåm möôøi? 183 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.” HS môû saùch.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. Seû maûi ñi kieám aên cho xeùt tranh. Toái Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ñeán.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân . Ñoïc caù c.Luyeän vieát: e. quyù hieám caùi caùi yeám yeám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö 3. yeâm.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Ñieåm möôøi”. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-BaÏn hoïc sinh vui hay khoâng vui khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm möôøi? -Nhaän ñöôïc ñieåm möôøi .ñ thanh) 2.Ñoïc caâu öùng duïng: “Ban ngaøy.con: ieâm. Seû môùi coù thôøi gian aâu thanh) yeám ñaøn con.

öôm I.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø tư ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 66: uoâm .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.” 3. ñaøn böôùm -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùnh buoàm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâm. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3. quyù hieám. böôùm Tieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : thanh kieám.Muïc tieâu: böôùm.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ñaø :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. aâu yeám. III.Kó naêng ñaøn. böôùm bay löôïn töøng :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ong . vôû baøi taäp Tieáng vieät. Treân trôøi.Kieåm tra baøi cuõ : 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: 184 1.Thaùi ñoä chim. öôm. -HS: -SGK. caù caûnh. caùnh buoàm. yeám . vôû taäp vieát. II.

töø b.Daïy vaàn: uoâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâm ñöôïc taïo bôûi: tích vaø gheùp bìa Phaân u.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoâm. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoâm.ñoàng thanh) yù neùt noái) 185 .ñoàng thanh) ñaøn böôùm .ñoàng a.Daïy vaàn öôm: ( Qui trình töông ( caù nhaân . öôm. Seû môùi thôøi gian aâu yeám ñaøn con”. ñaøn böôùm +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . löu ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Ban ngaøy. caùnh buoàm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoâm caøi: buoàm buoàm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caùnh buoàm tieáng . Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø. öôm – Ghi baûng 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Toái ñeán.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) töï) öôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc böôùm ( caù nhaân . caùnh buoàm.oâ vaø m caøi: uoâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoâm vaø ieâm? m Khaùc : uoâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buoàm.

böôùm bay nhaân 10 em löôïn töøng ñaøn.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân Quan saùt tranh vaø traû theo noäi dung lôøi “Ong. Thích hoa +Caùch tieán haønh : Huùt maät thuï phaán cho Hoûi:-Con ong thöôøng thích gì? hoa. böôùm. ao chuoâm vöôøn caùnh buoàm.ñ thanh) Tieát 2: 1. öôm.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. Treân trôøi. Ñoïc caù ñoàng. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.con: uoâm.” c.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Nhöõng boâng caûi nôû roä thanh) nhuoäm vaøng caû caùnh HS môû saùch. b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. chim caù caù Thích huùt maät ôû hoa caûnh”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 186 .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. baét saâu boï. -Con böôùm thöôøng thích gì? -Con ong vaø con chim coù ích gì cho baùc noâng daân? -Em thích con vaät gì nhaát? -Nhaø em coù nuoâi chuùng khoâng? 3.Luyeän vieát: e. ñaøn böôùm öôm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö nhuoäm vaûi hoïc chaùy ñöôïm Ñoïc trôn töø öùng duïng: 3.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. Treân trôøi. böôùm bay löôïn töøng ñaøn”. c.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: löôõi lieàm xaâu kim Tìm vaø ñoïc tieáng coù nhoùm löûa 187 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Caùc vaàn ñaõ hoïc: HS leân baûng chæ vaø b. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. vöôøn chaùy ñöôïm( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc HS neâu ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : ao chuoâm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa ⊕ Giaûi lao baûng oân. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong truyeän keå : Ñi tìm baïn II. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. nhuoäm vaûi.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Tranh minh hoaï ph truyeän keå : Ñi tìm baïn -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hThø năm ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 67 : OÂN TAÄP I.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng –m 2.

coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Soùc vaø Nhím laø ñoâi baïn thaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- d.Ñoïc caâu öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñung ñöa ñoàng thanh) Quaû ngon daønh taän cuoái muøa Quan saùt tranh. . Chuùng thöôøng noâ ñuøa.Keå chuyeän: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän:“Ñi tìm baïn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän HS ñoïc teân caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: Vieát b.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñi tìm baïn +Caùch tieán haønh : a. haùi hoa.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. khaép nôi laïnh giaù. -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Theo doõi qui trình 3. Röøng caây thi nhau truùt laù. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: ( caù nhaân . Soùc chaïy tìm Nhím Theá nhöng ôû ñaâu Soùc cuõng 188 .Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. luaän veà vaøo” HS ñoïc trôn (caù nhaân– -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS ñoàng thanh) c.Luyeän vieát: e. Thaûo Chôø con.ñoàng thanh) +Muïc tieâu: . 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng löôõi lieàm 2. Chieàu ñeán. phaàn chaùu baø chöa traûy tranh minh hoaï. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d. con: xaâu kim. Tranh 2:Nhöng coù moät ngaøy gioù laïnh töø ñaâu keùo veà.ñoàng daãn qui trình ) Chænh söûa chöõ thanh) vieát cho hoïc sinh.Ñoïc SGK: HS môû saùch. ñaøo cuû cuøng nhau.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân .

Soùc laïi chaïy tìm baïn khaép nôi. Soùc buoàn Thaûo luaän nhoùm vaø laém. at. vôû taäp vieát. c hoùt . III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. + YÙ nghóa :Caâu chuyeän noùi neân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- chæ thaáy coû caây im lìm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ot. chim choùc hoùt veùo von. Tranh 4: Maõi khi muøa xuaân ñeán töøng nhaø .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : löôõi lieàm.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK. cöû ñaïi dieän leân thi taøi Tranh 3: Gaëp baïn Thoû. Vaéng baïn.chuùng em ca haùt.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø gaùy. hoï nhaø Nhím laïi phaûi ñi tìm choã traùnh reùt. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Gaëp laïi nhau.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø sáu ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 68: ot . nhoùm löûa ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn ñung ñöa… -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : 189 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: tieáng hoùt. Soùc môùi gaëp laïi ñöôïc Nhím. ca haùt -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. 3. chuùng vui möøng laém.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Soùc beøn hoûi Thoû coù thaáy baïn Nhím ôû ñaâu khoâng? Nhöng Thoû laéc ñaàu baûo khoâng. khieán Soùc caøng buoàn theâm. 2.at I. xaâu kim. Hoûi chuyeän maõi roài Soùc cho bieát: cöù muaø ñoâng ñeán. Nhím thì bieät taêm. II. Caây coái ñua nhau naûy loäc.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. tieáng hoùt. 3. ca haùt.

tieáng hoùt.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ot.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) b. +Caùch tieán haønh : a.ñ thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b.tieáng hoùt. at.töø chim hoùt ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 190 . chim hoùt ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: hoùt -Ñoïc laïi sô ñoà: ot Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn hoùt tieáng . at.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ot ñöôïc thanh) taïo bôûi: o vaø t Phaân tích vaø gheùp bìa GV ñoïc maãu caøi: ot -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân hoùt. ca +Chænh söûa chöõ sai haùt -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: baùnh ngoït baõi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö caùt traùi nhoùt cheû hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: laït 3. ca haùt. at – Ghi baûng 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ot.Daïy vaàn: ot Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn at: ( Qui trình töông töï) at Ñoïc xuoâi – ngöôïc haùt ( caù nhaân .con:ot. löu ( caù nhaân .ñoàng thanh) ca haùt .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm ñoàng thanh) cuûa HS Nhaän xeùt tranh. b.chuùng em Quan saùt tranh vaø traû ca haùt”.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Gaø gaùy. Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 191 . lôøi +Caùch tieán haønh : Chim hoùt líu lo Hoûi:-Chim hoùt nhö theá naøo? -Em haõy ñoùng vai chuù gaø ñeå caát tieáng gaùy? -Chuùng em thöôøng ca haùt vaøo luùc naøo? 3.Ñoïc SGK: HS môû saùch. chim hoùt .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “” thanh) c.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 192 .

ñaáu vaät. -HS: -SGK. aât.Daïy vaàn: aêt thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêt ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: aê vaø t caøi: aêt GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) maët.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : baùnh ngoït.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ñaáu vaät +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . cheû la tieáng hoùt. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 17 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 69: aêt . aât – Ghi baûng 2. röûa maët Phaân tích vaø gheùp bìa 193 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: aêt. traùi nhoùt.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. ca haùt ( 2 – 4 em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. röûa maët.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêt.Muïc tieâu: 1. baõi caùt. aât. vôû taäp vieát. II. 3. 2. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: röûa maët. ñaáu vaät.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêt. röûa maët.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ngaøy chuû nhaät.ñoàng a.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.aât I.

Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Daïy vaàn aât: ( Qui trình töông töï) aât vaät ñaáu vaät .con: aêt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. aât.Luyeän vieát: e.ñoàng thanh) aêt maët röûa maët b. lôøi +Caùch tieán haønh : 194 . löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: ñoâi maét maät ong baét tay thaät thaø 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ngaøy chuû nhaät”.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaøi: maët Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d. röûa maë ñaáu vaät Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .töø ( caù nhaân .ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.

-Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. caùi vôït.ôt I. 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. maät ong. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : ñoâi maét. -HS: -SGK.Muïc tieâu: 1. coät côø. ôt.Baøi môùi : 195 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: coät côø.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi70: oât . vôû taäp vieát. caùi vôït.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. boá meï cho em ñi chôi ôû ñaâu? -Em thaáy gì trong coâng vieân? 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oât.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Nhöõng ngö baïn toát. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Ngaøy chuû nhaät. II. baét tay. thaät thaø( em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

coät côø.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Theo doõi qui trình Vieát b. coät côø oât coät coät côø b.Daïy vaàn: oât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oât ñöôïc taïo bôûi: oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oât vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : coät.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oât. ôt – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oât baét ñaàu baèng oâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: coät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: côn soát quaû ôùt xay boät ngôùt möa 3. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc .ñoàng thanh) ( caù nhaân .töø ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn ôt: ( Qui trình töông töï) ôt vôït caùi vôït . ôt. ôt.con: oât.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: oât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 196 coät côø. c vôït. caùi vôït +Caùch tieán haønh : a.

ñ thanh) Tieát 2: 1.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ư ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 71: et . vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : et. III. 2. c.Kieåm tra baøi cuõ : 197 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. eât.Luyeän noùi: Vieát +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân vôû taäp vieát theo noäi dung “Nhöõng ngöôøi baïn toát”. 3. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Giôùi thieäu teân ngöôøi baïn maø em thích nhaát? -Vì sao em laïi yeâu quí baïn ñoù? -Ngöôøi baïn toát ñaõ giuùp em nhöõng gì? 3. deät vaûi.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän vieát: e. Ñoïc caù nhaân 10 em I. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï Teát. baùnh teùt.eât Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. II.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: baùnh teùt.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. deät vaûi. -HS: -SGK.

ñoàng thanh) ( caù nhaân . löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.ñoàng a. eât. baùnh teùt Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: et Phaân tích vaø gheùp bìa teùt caøi: teùt baùnh teùt Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: et. reát 198 . baùnh teùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát baûng con : ( 2 – 4 em) -Ñoïc SGK: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.töø eât ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: et.Daïy vaàn eât: ( Qui trình töông töï) tieáng .ñoàng deät thanh) deät vaûi .con: et. eât – Ghi baûng 2. deät vaûi +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn: et thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn et ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: e vaø t caøi: et GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng -So saùnh: vaàn et vaø oât t Khaùc: et baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng e Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) teùt. baùnh teù neùt chöõ con deät vaûi. eât.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân .ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.

Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ut. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng” c.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng saám seùt GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hkeát baïn 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo Quan saùt tranh vaø traû noäi dung lôøi “Chôï Teát”.öt. möùt göøng 2. II. buùt chì. sau roát.öt I.Luyeän vieát: e. 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 72: ut .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ngoùn uùt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoà duøng daïy hoïc: 199 . Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Chim traùnh reùt bay veà phöông nam.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. uùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em ñöôïc ñi chôï Teát vaøo dòp naøo? -Chôï Teát coù nhöõng gì ñeïp? 3.Muïc tieâu: 1.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.

möùt göøng +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : neùt chöõ. vôû taäp vieát. buùt chì Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ut Phaân tích vaø gheùp bìa buùt caøi: buùt buùt chì Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. keát baïn( 2 em) -Ñoïc SGK: Chim traùnh reùt bay veà phöông nam. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng.Daïy vaàn öt: ( Qui trình töông töï) tieáng .töø öt ( caù nhaân . vôû baøi taäp Tieáng vieät.öt. möùt göøng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. buùt chì.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: ut. con reát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ut.ñoàng möùt thanh) möùt göøng . saám seùt.Daïy vaàn: ut ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ut ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø t caøi: ut GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn ut vaø et baèng t Khaùc: ut baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buùt. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: buùt chì. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. öt – Ghi baûng 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng 200 .

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. ngoùn lôøi uùt laø ngoùn nhö theá naøo? -Keå cho caùc baïn teân em uùt cuûa mình? -Em uùt laø em lôùn nhaát hay beù nhaát? Ñi sau cuøng coøn goïi -Quan saùt tranh ñaøn vòt.ñ thanh) 1. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình chim cuùt söùt Vieát b.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø Quan saùt tranh vaø traû nhaän xeùt so vôùi 5 ngoùn tay.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. chæ 201 . Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Laøm xanh da trôøi” thanh) c.Luyeän vieát: HS môû saùch. raêng möùt göøng suùt boùng nöùt Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn neû hoïc 3.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: ñoàng thanh) “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài Chæ coøn tieáng hoùt Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung Vieát vôû taäp vieát “Ngoùn uùt. buùt chì.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.con: ut.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . em uùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. sau roát”.öt. Ñoïc caù e.

RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. mÇm non.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø ñi sau roát con vaät ñi sau cuøng? 3. . ©u yÕm… I Môc tiªu: .RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ©u yÕm.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . .§äc viÕt : ®á th¾m. b·i c¸t. b¸nh ngät.Cho H viÕt b¶ng con .Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. thùc hµnh luyÖn tËp… 202 . ao chu«m.Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . kÕt b¹n… I Môc tiªu: . thËt thµ. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . 2 Bµi míi: H§ 1: .NhËn xÐt giê häc HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: thanh kiÕm.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . nÐt ch÷.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 15 :thanh kiÕm. ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 16 :xay bét.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.

§äc viÕt : thËt thµ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: xay bét. nÐt ch÷.Cho H viÕt b¶ng con . kÕt b¹n. 2 Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . thêi tiÕt ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 203 . chim cót. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . con vÞt.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. b·i c¸t.

traùi mít. chöõ vieát. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. suùt boùng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : chim cuùt. -HS: -SGK. III. chöõ vieát. ieât. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:it.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 18 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 73: it . nöùt ne 4 em) -Ñoïc SGK: “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài…”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi mít. söùt raêng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : it. 2.Daïy vaàn: it ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn it ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: I vaø t bìa caøi: it GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn it vaø ut baèng t Khaùc: it baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng i Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) mít. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.ieât I. traùi mít. ieât. vôû baøi taäp Tieáng vieät. ieât – Ghi baûng 2. chöõ vieát. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Em toâ veõ II. traùi mít Ñoïc trôn ( caù nhaân 204 .Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: it.

Daïy vaàn ieât: ( Qui trình töông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: mít Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.con: it.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. traùi mít.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. Ñoïc caù c. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: chöõ vieát con vòt thôøi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tieát ñoâng nghòt hieåu hoïc Ñoïc trôn töø öùng bieát 3.ñoàng thanh) töï) ieât vieát chöõ vieát .töø ( caù nhaân . b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc laïi sô ñoà: it mít traùi mít b. ieât.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñ thanh) Tieát 2: 1.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Con gì coù caùnh thanh) Maø laïi bieát bôi Ngaøy xuoáng ao chôi Ñeâm veà ñeû tröùng? ” HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân 205 .

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 74: uoât .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. öôt.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoât.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoât.Daïy vaàn: uoât thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoât ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa 206 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôi caàu t II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoât. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ñaët teân töøng baïn trong Quan saùt tranh vaø tranh vaø giôùi thieäu baïn ñang laøm traû lôøi gì? Coù theå keøm theo lôøi khen ngôïi cuûa baïn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng theo noäi dung GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Em toâ veõ vieát”. chuoät nhaét.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. löôùt v 2. 3.öôt I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoät nhaét. thôøi tieát. III. löôùt vaùn. hieåu bie – 4 em) -Ñoïc SGK: “Con gì coù caùnh Maø laïi bieát bôi …”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. löôùt vaùn . -HS: -SGK. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . öôt. ñoâng nghòt.Muïc tieâu: 1.ñoàng a. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con vòt. öôt – Ghi baûng 2. chuoät nhaét.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .töø b. chuoät nhaét Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoât caøi: chuoät chuoät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoät nhaét tieáng . öôt.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù Chuoät ñi ñaâuNhaän xeùt tranh.ñ thanh) 1.con: uoât. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Daïy vaàn öôt: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . leân löôùt vaùn tuoát luùa aåm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v öôùt hoïc 3.ñoàng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .ñoàng öôt thanh) löôùt Ñoïc xuoâi – ngöôïc löôùt vaùn ( caù nhaân . 207 .ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (caù nhaân 10 em – HS ñoàng thanh) b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng taïo bôûi: u.oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn uoât vaø oât GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caøi: uoât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: uoâ baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoät. chuoät traéng muoát vöôït nhaét. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vaéng nhaø xa GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Chuù Chuoät ñi chôï ñöôøng thanh) Mua maém.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chôi caàu tröôït”. Ñoïc caù c.Luyeän vieát: e.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d. mua muoái gioã cha chuù Meøo” HS môû saùch.Tranh minh hoaï ph Tieát1 . Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Chuoät nha -GV: -Baûng oân.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén 14 chöõ ghi vaàn : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng : Nghe vaø hieåu.Ñoà duøng daïy hoïc: truyeän keå -HS: -SGK. em thaáy neùt lôøi maët cuûa baïn nhö theá naøo? -Khi chôi caùc baïn ñaõ laøm gì ñeå khoâng xoâ ngaõ nhau? 3. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû Hoûi:-Quan saùt tranh.Kó naêng 3.Thaùi ñoä chuoät ñoàng II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 208 1.Muïc tieâu: hoïc töø baøi 68 ñeán 74 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 75 : OÂN TAÄP I.

Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuoät nhaét. vaàn naøo coù aâm ñoâi ⊕ Giaûi lao c.. vöôït leân.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -Vieát töø leân baûng -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: choùt voùt baùt ngaùt Vieät Nam (Choùt voùt: raát cao .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 209 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS vieát vaøo vôû baøi taäp Vieát theo daõy Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân Ñoïc (caù nhaân . -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. traéng muoát.ñoàng thanh) . Caùnh ñoàng baùt ngaùt: raát roäng) -Ñoïc laïi toaøn baøi 3. löôùt vaùn. aåm öôùt -Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù chuoät ñi ñaâu vaéng nhaø .”.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc chöõ vaøvaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Vieát saün 2 baûng oân trong SGK -GV ñoïc vaàn -Nhaän xeùt 14 vaàn coù gì gioáng nhau -Trong 14 vaàn.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. tuoát luùa.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. coù keøm theo tranh minh hoaï + YÙ nghóa :Bieát yeâu quyù nhöõng gì do chính tay mình laøm ra.Muïc tieâu: 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: . con soùc.Keå chuyeän: Thaûo luaän nhoùm vaø +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu cöû ñaïi dieän leân thi chuyeän: taøi “Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Ñoïc caâu öùng duïng: vöøa oân “Moät ñaøn coø traéng phau phau trôn (caù nhaân– HS ñoïc AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ñoàng thanh) ?” HS môû saùch. baùc só.ac I. ac.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Luyeän vieát: -GV vieát maãu HS ñoïc teân caâu -Theo doõi HS vieát chuyeän e. Thaûo a. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. cuûa HS Tìm tieáng coù vaàn b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 76: oc . Ñoïc caù ( Laø caùi gì?) 10 em nhaân -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS Vieát vôû taäp vieát c.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oc.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. -Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñoïc (caù nhaân 10 em – Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng thanh) ñoàng +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh. 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 luaän veà tranh minh GV chænh söûa loãi phaùt aâm hoaï. 210 .

-Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc SGK: “Moät ñaøn coø traéng phau phau AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ?( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. baùc só. ac – Ghi baûng 2. III. vôû baøi taäp Tieáng vieät.baùt ngaùt .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. con soùc -Ñoïc laïi sô ñoà: oc soùc con soùc b.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con soùc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oc Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oc baét ñaàu baèng o Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: soùc Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Vieät Nam ( 2 – 4 em Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát: oc. II. baùc só +Caùch tieán haønh : a.Daïy vaàn ac: ( Qui trình töông töï) 211 -Ñoïc vaø vieát baûng con : choùt voùt.Daïy vaàn: uoât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oc ñöôïc taïo bôûi: o vaø c GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oc vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù :soùc.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oc. vôû taäp vieát. -HS: -SGK. con soùc.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vöøa hoïc v chôi. ac.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

Ñoïc SGK: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung “Vöøa chôi vöøa hoïc Vieát vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em haõy keå nhöõng troø chôi ñöôïc hoïc treân lôùp? -Em haõy keå teân nhöõng böùc tranh ñeïp maø coâ giaùo ñaõ cho em 212 .ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Tìm tieáng coù vaàn vöøa gì?) hoïc c. chuoät nhaïc nhaét. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình haït thoùc baûn Vieát b. Ñoïc caù e.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .ñ thanh) 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1. con coùc con löôùt vaùn vaïc Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v 3.Ñoïc caâu öùng duïng: “Da coùc maø boïc boät loïc ñoàng thanh) Boät loïc maø boïc hoøn than” ( Laø caùi Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: HS môû saùch.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. öôt.ñoàng baùc só thanh) .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ac tieáng .con: uoât.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø baùc ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.

§äc thµnh tiÕng c©u. Ônh ¬ng. mòm mÜm. ia. h¶i c¶ng. mua mÝa.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. 1 tõ ( cho 0. . iªng. ang. §äc ®óng râ rµng.§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh cao h¬n.Em thaáy caùch hoïc nhö theá coù vui khoâng? 3. trèn t×m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xem trong caùc giôø hoïc? . at - Tõ: cñ riÒng.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh .§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: ua. chuån ngÈn ng¬ bay lîn. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. trªn giµn thiªn lý lò chuån 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. t. «ng. Giao H¬ng ngµy 213 th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hQuan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 ¤n tËp kiểm tra häc kú I I Môc tiªu: .

nhaác chaân vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng 214 .aâc .aên maëc .maéc aùo .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 19 Thöù hai ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : aêc -aâc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêc .quaû gaác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : maøu saéc .giaác nguû .

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .vaàn aêc vaø daáu saét -Haõy phaân tích tieáng maéc -HS ñaùnh vaàn tieáng maéc -GV ghi tieáng maéc -Tranh veõ caùi maéc aùo -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø maéc aùo -GV ghi töø maéc aùo -HS ñoïc aêc .baûn 3 HS ñoïc nhaïc . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Nhö nung qua löûa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ruoäng baäc thang ”. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .aâ ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêc .aâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù 215 -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . .HS tieáng maéc theâm aâm vaø daáu caøi tieáng maéc gì ? -Aâm m .con soùc .khaùc nhau aâm aê.ac .con coùc .maéc aùo * Daïy vaàn aêc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn aâc ) aêc maéc aâc gaác -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .con vaïc Vieát :oc .maéc .caû lôùp ) maéc aùo quaû gaác * So saùnh 2 vaàn aêc .baùc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Da coùc maø boïc boät loïc Boät loïc maø boïc 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng hoøn than” duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêc -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêc -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêc -Coù vaàn aêc muoán ñöôïc -Theâm aâm m vaø daáu saét .aâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maøu saéc giaác nguû aên maëc nhaác chaân -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “nhaác chaân ” . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :haït thoùc .

quaû gaác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ruoäng baäc thang ” Coù ngöôøi vaø traâu ñang caøy Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn aêc vaø vaàn aâc Thöù ba ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : uc-öc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát aêc .quaû gaác TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng Nhö nung qua löûa ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Ñaây laø ruoäng baäc thang ôû treân mieàn nuùi -Xung quanh ruoäng baäc thang coøn coù gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .löïc só 216 .öc .aâc .caù nhaân .caû lôùp HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát aêc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caàn truïc .aâc .maéc aùo .maéc aùo .nhoùm . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .

vaàn uc vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng truïc -HS ñaùnh vaàn tieáng truïc -GV ghi tieáng truïc -Tranh veõ caùi caàn truïc -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø caàn truïc -GV ghi töø caàn truïc -HS ñoïc uc -truïc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .aâc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maøu saéc .giaác 3 HS ñoïc nguû .caàn truïc * Daïy vaàn uc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn öc) uc öc truïc löïc caàn truïc löïc só * So saùnh 2 vaàn uc . nhoùm .quaû 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû gaác lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng “ Nhöõng ñaøn chim ngoùi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maëc aùo maøu naâu duïng Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : HS phaân tích vaø caøi vaàn uc * Daïy vaàn uc -HS ñaùnh vaàn vaàn uc -GV ghi vaø ñoïc vaàn uc -Theâm aâm tr vaø daáu naëng .cuùc vaïn thoï .maéc aùo .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :maùy xuùc .nhaác chaân Vieát : aéc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .aên maëc .khaùc nhau aâm u.loï möïc .öc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maùy xuùc loï -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .ö ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 217 .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .noùng nöïc vaø caâu öùng duïng :Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ai thöùc daäy sôùm nhaát ”.HS caøi tieáng truïc -Coù vaàn uc muoán ñöôïc tieáng truïc theâm aâm vaø daáu gì ? -Aâm tr .

löïc só -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ai thöùc daäy sôùm nhaát ” -Ngöôøi .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm . -Con gaø -Veõ caûnh noâng thoân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc vaø vaàn öc vaøo baûng con Thöù t ư ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : oâc.caù nhaân .öc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .chim hoùt .öc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .öc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möïc cuùc vaïn thoï noùng nöïc -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “noùng nöïc ” .caàn truïc .öc löïc só TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Moïi ngöôøi ñang laøm gì ? -Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy ? -Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh phoá ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn uc .caàn truïc .uoâc 218 .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uc . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc.gaø gaùy .traâu .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .gaø .chim -Baùc noâng daân daét traâu ra ñoàng . nhoùm . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uc .

thôï moäc .uoáng thuoác ”.uoâc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maùy xuùc .caû lôùp ) vaàn uoâc coù uoâ laø nguyeân aâm ñoâi -Gioáng nhau aâm c ñöùng oâc uoâc sau .löïc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Saùng sôùm tinh mô duïng Goïi ngöôøi thöùc daäy ?” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oc -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâc -Coù vaàn oc muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn oâc moäc theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm m vaø daáu -Haõy phaân tích tieáng moäc naëng .khaùc nhau aâm oâ.vaàn oâc vaø daáu naëng -Ngöôøi trong tranh ñang laøm -HS ñaùnh vaàn tieáng moäc ngheà gì ? -Laøm ngheà thôï moäc -GV ghi töø thôï moäc -Hs ñoïc töø thôï moäc -HS ñoïc oâc.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..goác caây .uoâ moäc ñuoác ñöùng tröôùc thôï moäc ngoïn ñuoác 219 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâc .loï möïc .ngoïn ñuoác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con oác .HS caøi tieáng moäc -GV ghi tieáng moäc -Aâm m.thuoäc baøi vaø caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Tieâm chuûng .noùng nöïc Vieát :caàn truïc .ñoâi guoác . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .cuùc vaïn thoï 3 HS ñoïc .moäc -thôï moäc * Daïy vaàn uoâc ( quy trình -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù töông töï nhö daïy vaàn oâc ) nhaân . nhoùm .

uoâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .uoâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng con oác ñoâi guoác goác caây thuoäc baøi -GV ñoïc maãu . -Baïn raáy vui -Khi chuùng ta bò beänh .uoáng thuoác ” -Baïn ñang ñöôïc tieâm ngöøa .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oác .ngoïn ñuoác TIEÁT 2: LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Baïn traùi trong tranh ñang laøm gì ?-Em thaáy theá ñoä cuûa baïn nhö theá ?ù -Khi naøo chuùng ta phaûi uoáng thuoác ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâc .uoâc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . nhoùm .caù nhaân .uoâc .thôï moäc . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oâc .nhoùm .ngoïn ñuoác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Tieâm chuûng . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oâc vaø vaàn uoâc 220 .thôï moäc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * So saùnh 2 vaàn oâc .

öôc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :caù dieác .coâng vieäc .HS -Haõy phaân tích tieáng xieác caøi tieáng xieác -GV ghi tieáng xieác -Aâm x .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ca nhaïc ”. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :con oác . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù năm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : ieâc-öôc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâc .vaàn ieâc vaø daáu saéc 221 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .muùa roái .goác caây .ngoïn ñuoác 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maùi nhaø cuûa em duïng Nghieâng giaøn gaác ñoû ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn -Coù vaàn ieâc muoán ñöôïc ieâc tieáng xieác theâm aâm vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâc daáu gì ? -Theâm aâm x vaø daáu saéc .caùi löôïc .thuoäc baøi Vieát : thôï moäc .ñoâi 3 HS ñoïc guoác .thöôùc keû vaø caâu öùng duïng Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xieác . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

HS tìm tieáng coù chöùa vaàn GV gaïch chaân tieáng HS tìm ieâc.muùa roái .caù nhaân .öô ñöùng tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caù dieác caùi löôïc coâng vieäc thöôùc keû 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “coâng vieäc ” .öôc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng xieác -Tranh veõ moïi ngöôøi ñang xem xieác -Hs ñoïc töø xem xieác -HS ñoïc ieâc -xieác -xem xieác -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm ieâ.ca nhaïc” 222 .xem xieác .röôùc ñeøn HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 “Queâ höông laø con dieàu -Ñoïc nhoùm .öôc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân . nhoùm .caû lôùp bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Queâ höông laø con ñoø nhoû HS ñoïc töøng doøng thô moãi Eâm ñeàm khua nöôùc ven em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc soâng noái tieáp ) -GV ñoïc maãu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .nhoùm .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát vieát baøi ieâc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Tranh veõ gì ? -GV ghi töø xem xieác * Daïy vaàn öôc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâc ) ieâc öôc xieác röôùc xem xieác röôùc ñeøn * So saùnh 2 vaàn ieâc .xem xieác .röôùc ñeøn HÑ 3: Luyeän noùi -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xieác .caû lôùp ) ieâc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .uoâc .öôc .

-Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. II. ca nhaïc -Haùt caûi löông . baûng … . ruùt kinh nghieäm cho hoïc kyø II. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Xieác . -Bieát caàm buùt.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu baøi vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâcvaø vaàn öôc vaøo baûng con Thöù sáu ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát tuoát luùa.muùa roái döôùi nöôùc . Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. haït thoùc con oác.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. III. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. khoaûng caùch 223 Hoaït ñoäng HS Hoïc sinh laéng nghe. vôû vieát..öôc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . 2. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát..muùa haùt . Tuốt lúa . ñoâi guoác… HS töï phaân tích. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát.Con oác. Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I. Phaân tích ñoä cao.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II. tö theá ngoài vieát. ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. GV vieát maãu. hạt thóc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh veõ gì ? -Ngoaøi caùc loaïi hình treân caùc em coùn thaáy loaïi bieåu dieãn naøo nöõa ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ieâc . ñoâi guoác.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát.KTBC: Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I. HS neâu töïa baøi. . caù dieác I.

GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh HS thöïc haønh baøi vieát vieát vaøo vôû taäp vieát. Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 224 .Cuûng coá : Thu vôû chaám moät soá em. 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc chöõ ôû baøi vieát. Nhaän xeùt tuyeân döông. HS vieát baûng con. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4.

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 225 . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giöõ gìn saùch vôû ”.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 20 Thöù hai ngaøy 11thaùng 1 naêm 2010 Baøi ach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ach .caât baïch ñaøn vaø caâu öùng duïng : Meï . -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vieân gaïch .saïch seõ . keânh raïch .cuoán saùch .

-Ñaây goïi laø ?(GV giô quyeån saùch ) -GV ghi töø cuoán saùch *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vieân gaïch keânh raïch saïch seõ caây baïch ñaøn -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “kenh raïch ” .röôùc ñeøn Ñoïc caâu öùng duïng “ Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ach -GV ghi vaø ñoïc vaàn ach -Coù vaàn it muoán ñöôïc tieáng saùch theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng saùch -GV ghi tieáng saùch .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi 226 .caùi löôïc .vaàn ach vaø daáu saét -HS ñaùnh vaàn tieáng saùch -cuoán saùch -Hs ñoïc töø cuoán saïch -HS ñoïc ach -saùch -cuoán saùch 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ach phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . Vieát :xem xieác .coâng vieäc .GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ach . nhoùm .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .cuoán saùch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ach -HS ñaùnh vaàn vaàn ach -Theâm aâm s vaø daáu saét .HS caøi tieáng saùch -Aâm s .thöôùc keû .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc : caù dieát .

cuoán saùch -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Giöõ gìn saùch vôû “ -Xeáp saùch vôû ngaøy ngaén -Taïi baïn gaùi muoán cho saùch vôû ngay ngaén khoâng bò hoûng ..cheânh cheách vaø caâu öùng duïng : Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét 227 .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ach .vui thích .eâch . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .con eách -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vôû kòch .muõi heách .Hs töï neâu theo söï giöõ gìn cuûa mình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ach.tôø lòch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Meï .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Caùc em cho bieát baïn gaùi trong tranh ñang laøm gì ? -Taïi sao baïn gaùi laïi laøm nhö vaäy? -Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1naêm 2010 Baøi ich -eâch I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ich .nhoùm .

HS caøi tieáng lòch -GV ghi vaø ñoïc vaàn ich -Aâm l .meï ôi coâ daïy duïng Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -HS phaân tích vaø caøi vaàn ich Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn ich 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm l vaø daáu * Daïy vaàn ich naëng .eâ ñöùng * So saùnh 2 vaàn ich .keâng raïch .caû lôùp ) ich eâch lòch eách -Gioáng nhau aâm ch ñöùng sau tôø lòch con eách .caây baïch ñaøn .eâch tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vôû kòch muõi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 228 . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .cuoán saùch .ri rích Coù ích . nhoùm .khaùc nhau aâm i.saïch seõ . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :vieân gaïch .lòch .vaàn ich vaø daáu naëng -Coù vaàn ich muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn tieáng lòch lòch theâm aâm vaø daáu gì ? -tôø lòch -Haõy phaân tích tieáng lòch -Hs ñoïc töø tôø lòch -GV ghi tieáng lòch -HS ñoïc ich .coù ích.tôø lòch -GV (giô tôø lòch) Hoûi ñaây laø gì ? -GV ghi töø tôø lòch * Daïy vaàn eâch ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ich ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Chuùng em ñi du lòch ”.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :ach .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .vieân lôùp vieát baûng con gaïch Ñoïc caâu öùng duïng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meï .

coù ích.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .tôø lòch . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát iâch .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .tôø lòch .eâch . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ich .con eách -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Chuùng em ñi du lòch ” -HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich vaø vaàn eâch vaøo baûng con Thöù tư ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : Oân taäp 229 .eâch .ri rích Coù ích .caù nhaân .con eách TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích . cheânh cheách ” .eâch Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi gia ñình ? -Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang gì ? -Keå teân ngöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ich .nhoùm . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng heách vui thích cheânh cheách -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “muõi heách .eâch phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .

TIEÁT 1 1/ Oån ñònh 2/Kieåm tra Ñoïc :vôû kòch .ri rích Coù ích .cheânh cheách -3 HS ñoïc Vieát :tôø lòch .con eách 3 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caùc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh 2 Hs ñoïc Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .coù ích.vui thích .muõi heách .caû thaùc nöôùc . -Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ :thaùc nöôùc .öôc -Luyeän ñoïc 13 vaàn -Luyeän ñoïc töø ngöõ öùng duïng -Hs ñoïc caù nhaân .ch ôû cuoái vaàn -Hs nêu GV ghi baûng Gv ñính baûng oân taäp Trong 13 vaàn vaàn naøo coù nguyeân aâm ñoâi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc .chuùc möøng . -Hs nêu ieâc .chuùc möøng lôùp .ích lôïi 230 .uoâc .nhoùm . II) Ñoà duøng daïy hoïc Baûng oân trang 168 Tranh truyeän III) Hoaït ñoäng daïy hoïc .vieát ñöôïc 13 chöõ ghi vaàn vöøa hoïc töø baøi 76 ñeán baøi 82 .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : Oân taäp Haõy neáu caùc vaàn ñaõ hoïc coù aâ c.ích lôïi vaø caùc caâu öng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa -Nghe .hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ”.

4/ Cuûng coá : HS ñoïc toaøn baøi theo höôùng daãn cuûa GV Daën doø :Veà ñoïc laïi baøi nhieàu laàn .haõy laéng nghe caâu chuyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng” GV keå 2 laàn Laàn 2 keát hôïp tranh minh hoïa YÙ nghóa caâu chuyeän :Nhôø soáng toát buïng Ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp .ñoùng goùp . nhoùm . 1HS gioûi ñoïc caû baøi Moãi HS ñoïc 1 doøng thô .ñöôïc laáy coâng chuùa laøm vôï.hoïp nhoùm .xe ñaïp vaø caâu öùng duïng 231 .caû lôùp HS vieát vaøo baûng con vieát vaøo vôû taäp vieát HS ñoïc teân truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ” -HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2010 Baøi op-ap I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :op.ap . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn baøi ôû tieát 1 Ñoïc nhoùm .Vì sao laïi nhö vaäy .muùa saïp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con coïp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø ngöõ öùng duïng TIEÁT 2:LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -Luyeän ñoïc caùc caâu thô öùng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa GV ñoïc maãu GV gaïch chaân tieáng böôùc .ñoïc noái tieáp cho ñeá heát baøi thô HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oân -HS ñoïc caû baøi caù nhaân (3 HS).tröôùc HÑ 1:Luyeän vieát GV höôùng daãn HS vieát töø thaùc nöôùc .giaáy nhaùp .ích lôïi HÑ3:Keå chuyeän Giôùi thieäu truyeän Coù moät anh chaøng ngoác ngheách nhöng ñaõ laáy ñöôïc coâng chuùa xinh ñeïp .caû lôùp .caù nhaân .

caû lôùp ) 232 . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :ach .hoâp nhoùm op ap -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù hoïp saïp nhaân .ap .cheânh 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cheách lôùp vieát baûng con Vieát :thaùc nuôùc .caû lôùp ) hoïp nhoùm muùa saïp So saùnh 2 vaàn op . GV gaïch chaân tieáng HS tìm HS tìm tieáng coù chöùa vaàn * Luyeän vieát op .ap -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .keânh raïch .ich vui thích .hoïp .thaùp chuoâng II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .muùa saïp -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù TIEÁT 2 :Luyeän taäp nhaân .ngoïn caây .ap -GV vieát maãu vaø neâu quy phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng trình vieát ñoù op .HS caøi tieáng hoïp -GV ghi tieáng hoïp -Aâm h .a *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc con coïp giaáy nhaùp ñoùng goùp xe ñaïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu .vaàn op vaø daáu naëng -Caùc baïn ñang laøm gì ? -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïp -GV ghi töø hoïp nhoùm -caùc baïn ñang hoïp nhoùm * Daïy vaàn ap ( quy trình töông -Hs ñoïc töø hoïp nhoùm töï nhö daïy vaàn op ) HS ñoïc op .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ choùp nuùi .eâch . nhoùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .hoïp nhoùm .cuoán saùch .khaùc nhau aâm o .ích lôïi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn op -GV ghi vaø ñoïc vaàn op -HS phaân tích vaø caøi vaàn op -Coù vaàn op muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn op hoïp theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm h vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng hoïp . nhoùm .

thaùp chuoâng” -HS chæ caùc hình vaø neâu teân töøng hình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn op vaø vaàn ap Thöù sáu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Baøi aêp-aâp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêp .baäp beânh vaø caâu öùng duïng “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Trong caëp saùch cuûa em” 233 .caù nhaân .caù maäp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : gaëp gôõ .ap .thaùp chuoâng 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caûi baép .ngaên naép .taäp muùa .aâp .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng -Trong tranh veõ con gì ? -Con nai vaøng nhö theá naøo ? “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV giôùi thieäu :choùp nuùi laø cao nhaát cuûa ngoïn nuùi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát op .caû lôùp -Veõ con nai vaøng -Con nai vaøng ngô ngaùc 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ngoïn caây .ngoïn caây .muùa saïp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Choùp nuùi .hoïp nhoùm .

caûi baép .muùa saïp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêp -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêp -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêp -Coù vaàn aêp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêp tieáng baép theâm aâm vaø -Theâm aâm b vaø daáu saéc . phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng GV gaïch chaân tieáng HS tìm ñoù * Luyeän vieát -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù -GV vieát maãu vaø neâu quy nhaân .caû lôùp ) trình vieát aêp . nhoùm . nhoùm .caû lôùp ) baép maäp caûi baép caù maäp -Gioáng nhau aâm p ñöùng So saùnh 2 vaàn aêp .aâ *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc gaëp gôõ taäp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ muùa HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêp ngaên naép baäp beânh .xe ñaïp lôùp vieát baûng con Vieát :hoïp nhoùm .ñoùng goùp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû .caù maäp HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 -Trong tranh veõ con gì? 234 .aâp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Ổn định 3 HS ñoïc 2/ Kieåm tra: Ñoïc :op .con coïp .vaàn aêp vaø daáu saéc -GV ghi tieáng baép -HS ñaùnh vaàn tieáng baép -Ñaây laø caùi gì ? -caûi baép -GV ghi töø caûi baép * Daïy vaàn aêp ( quy trình töông -Hs ñoïc töø caûi baép HS ñoïc aêp -baép -caûi baép töï nhö daïy vaàn aâp ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù aêp aâp nhaân .khaùc nhau aâm aê .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .aâp -GV ñoïc maãu .ap giaáy nhaùp .HS daáu gì ? caøi tieáng baép -Haõy phaân tích tieáng baép -Aâm b .aâp sau .

nhoùm .caû lôùp -Veõ con chuoàn chuoàn -Chuoàn chuoàn bay cao vaø bay thaáp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . -HS nhìn tranh keå nhöõng ñoà 4/ Cuûng coá : duøng coù trong tranh Troø chôi:Tieáp söùc -HS giôùi thieäu ñoà duøng cuøa GV phaùt moãi nhoùm moät tôø mình giaáy ñeå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc HS tham gia troø chôi Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS döông nhöõng HS hoïc toát vieát moät tieáng coù chöùa vaàn Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu aêp vaø vaàn aâp laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -Trong caëp saùch cuûa baïn coù aêp .aâp caûi baép .ôp I) Muïc tieâu : 235 . Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 21 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oâp .caù maäp nhöõng ñoà duøng gì ? -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Haõy giôùi thieäu ñoà duøng hoïc “Trong caëp saùch cuûa em “ taäp cuûa em .caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Chuoàn chuoàn bay nhö theá naøo ? “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Ñoïc nhoùm .

vaàn oâp vaø daáu naëng -GV ghi tieáng hoäp -HS ñaùnh vaàn tieáng hoäp -Ñaây laø caùi gì ? -hoäp söõa -GV ghi töø hoäp söõa -Hs ñoïc töø hoäp söõa * Daïy vaàn ôp( quy trình töông HS ñoïc oâp-hoäp -hoäp söõa töï nhö daïy vaàn oâp ) oâp ôp hoäp lôùp hoäp söõa lôùp hoïc So saùnh 2 vaàn oâp.baùnh xoáp . nhoùm . gaëp gôõ .ô ñöùng tröôùc 236 .taäp muùa .baäp beânh Vieát :caûi baép .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâp. ôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng toáp ca hôïp taùc -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .lôïp nhaø vaø caâu öùng duïng “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Caùc baïn lôùp em” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .lôùp hoïc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :toáp ca .khaùc nhau aâm oâ.hoäp söõa . hôïp taùc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .ôp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :aêp . ngaên naép 3 HS ñoïc aâp .HS caøi tieáng hoäp -Haõy phaân tích tieáng hoäp -Aâm h .caù maäp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Chuoàn chuoàn bay cao duïng Möa raøo laïi taïnh ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâp -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâp -Coù vaàn oâp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn oâp tieáng hoäp theâm aâm vaø -Theâm aâm h vaø daáu daáu gì ? naëng .

.caû lôùp ) vaøo röøng xa ” GV ñoïc maãu HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát HÑ 2: Luyeän vieát oâp .hoäp söõa . Thöù ba ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ep-eâp 237 .ôp GV gaïch chaân tieáng HS tìm phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .ôp . nhoùm .caù nhaân .caû lôùp ) oâp .ôùp hoäp söõa .caû lôùp “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Nguû queân döôùi ñaùy hoà HS ñoïc töøng doøng thô moãi trong luùc naøo em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc Nghe con caù ñôùp ngoâi noái tieáp ) sao Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù Giaät mình maây thöùc bay nhaân .lôùp hoïc -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -HS traû lôøi -Haõy keå teân caùc baïn trong lôùp em . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK -Baïn thaân nhaát cuûa em laø HS tham gia troø chôi baïn naøo ? Baïn hoïc gioûi moân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS gì ? vieát moät tieáng coù chöùa vaàn 4/ Cuûng coá : oâp vaø vaàn ôp Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . lôùp hoïc HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát söûa khi HS phaùt aâm sai 1 -Caùc caâu öùng duïng -Ñoïc nhoùm .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baùnh xoáp lôïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ nhaø HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâp -GV ñoïc maãu .

HS caøi tieáng cheùp -Aâm ch .ñeøn xeáp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : leã pheùp .xinh ñeïp .eâ 238 .caû lôùp ) -GV ghi töø caù cheùp * Daïy vaàn eâp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ep ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . nhoùm .baùnh xoáp 3 HS ñoïc ôp .toáp ca .lôïp nhaø Vieát :hoäp söõa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caù cheùp .gaïo neáp .vaàn ep vaø daáu saéc -Coù vaàn ep muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn tieáng cheùp tieáng cheùp theâm aâm vaø -con caù cheùp daáu gì ? -Hs ñoïc tö øcaù cheùp -Haõy phaân tích tieáng HS ñoïc ep . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oâp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ep .eâp .khaùc nhau aâm e.cheùp -caù cheùp -GV ghi tieáng cheùp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -Ñaây laø con caù gì ? nhaân .hôïp taùc .lôùp hoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Nguû queân döôùi ñaùy hoà duïng trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ’’ Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ep 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn ep * Daïy vaàn ep -Theâm aâm ch vaø daáu saéc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ep .beáp löûa vaø caâu öùng duïng : “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xeáp haøng vaøo lôùp “ II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .ñeøn xeáp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xeáp haøng vaøo lôùp ” -Caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp -Vaøo baïn xeáp haønh vaøo lôùp khoâng ngay ngaén -Phaûi traät töï vaø ngay ngaén Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ep vaø vaàn eâp 239 . nhoùm .eâp .eâp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .nhoùm .caù cheùp .vaø giaûi thích töø “leã pheùp” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ep .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ep .caù nhaân .caû lôùp -2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ñeøn xeáp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Caùc baïn trong ñaõ xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo ? -Vaäy theo em khi xeáp haøng vaøo lôùp phaûi nhö theá naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ep .eâp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng leã pheùp gaïo neáp xinh ñeïp beáp löûa -GV ñoïc maãu .eâp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ep eâp cheùp xeáp caù cheùp ñeøn xeáp So saùnh 2 vaàn ep .caù cheùp .

vaàn iâp vaø daáu -Coù vaàn ip muoán ñöôïc tieáng naëng 240 .xinh ñeïp 3 HS ñoïc eâp .buùp sen -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :nhaân dòp .gaïo neáp . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù tư ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ip -up I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ip .giuùp ñôõ vaø caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giuùp ñôõ cha meï ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .baét nhòp .ñeøn xeáp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con ““ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meânh moâng bieån luùa duïng ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ip 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn iâp * Daïy vaàn ip -Theâm aâm nh vaø daáu -GV ghi vaø ñoïc vaàn ip naëng .chuïp ñeøn .up . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ep .ñuoåi kòp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .beáp löûa Vieát :caù cheùp .HS caøi tieáng nhòp -Aâm nh .leã pheùp .

nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . nhoùm .baét nhòp .buùp sen TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra. GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ip .up *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhaân dòp chuïp ñeøn ñuoåi kòp giuùp ñôõ -GV ñoïc maãu . 241 .baét nhòp .caù nhaân .u ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ip .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ip. GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng nhòp -baét nhòp -Baét nhòp -Hs ñoïc töø baét nhòp HS ñoïc ip -nhòp -baét nhòp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .up .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nhòp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng nhòp -GV ghi tieáng nhòp -Coâ vöøa laøm ñoäng taùc gì ? -Baùc Hoà trong tranh laøm gì ? -GV ghi töø baét nhòp * Daïy vaàn up ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ip ) ip up nhòp buùp baét nhòp buùp sen So saùnh 2 vaàn ip .up .baïn gaùi cho gaø aên .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . nhoùm .khaùc nhau aâm i.buùp sen Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Caùc baïn lôùp em“ -Baïn trai queùt saân .up phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .

giuùp ñôõ cha meï ñôõ vaát vaû .” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà Ngheà nghieäp cuûa cha meï II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .öôùp caù . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.taám lieáp .tieáp noái .giaøn möôùp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : rau dieáp .HS töï neâu -Thöông cha meï . nöôøm nöôïp vaø caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Em haõy keå nhöõng vieäc laøm ñeå giuùp ñôõ cha meï . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 242 .öôp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . -Vì sao caùc em laïi caàn giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc vöøa söùc cuûa mình ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ip vaø up Thöù năm ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ieâp -öôp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâp .

chuùp ñeøn .giuùp ñôõ Vieát : baét nhòp .ñeøn xeáp Ñoïc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâp -Coù vaàn ieâp muoán ñöôïc tieáng lieáp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng lieáp -GV ghi tieáng lieáp -Ñaây laø caùi gì ? -GV ghi töø taám lieáp * Daïy vaàn öôp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâp ) ieâp öôp lieáp möôùp taám lieáp giaøn möôùp So saùnh 2 vaàn ieâp . nhoùm .öôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng rau dieáp öôùp caù tieáp noái nöôøm nöôïp -GV ñoïc maãu .öô ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâp. GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ieâp -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâp -Theâm aâm l vaø daáu saéc .ñuoåi kòp up .khaùc nhau aâm ieâ.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 243 .vaàn iâeâp vaø daáu saéc -HS ñaùnh vaàn tieáng lieáp -taám lieáp -Hs ñoïc töø taám lieáp HS ñoïc ieâp.HS caøi tieáng lieáp -Aâm l . nhoùm .öôp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ip nhaân dòp .lieáp -taám lieáp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .

öôp Thöù sáu ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát BẬP BEÂNH – LÔÏP NHAØ SÁch giÁO KHOA.” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ nhöõng ngheà nghieäp gì ? -Em haõy keå nhöõng ngheà nghieäp cuûa cha meï em . tö theá ngoài vieát.nhoùm . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát.HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ieâp .öôp .HÝ HOÁY I. -Bieát caàm buùt.öôp . 244 .taám lieáp . 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .giaøn möôùp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ieâp .giaøn möôùp Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ngheà nghieäp cuûa cha meï “ -HS chæ töøng tranh vaø neâu ngheà nghieäp cuûa töøng tranh .Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát.caù nhaân . -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .taám lieáp .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ieâp .

GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. GV vieát maãu. 245 . keânh raïch. lôïp nhaø… giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. Caùc con chöõ ñöôïc vieát Phaân tích ñoä cao.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. baûng … . beäp beânh. HS vieát baûng con. xe ñaïp. III. Nhaän xeùt baøi cuõ. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. HS neâu: beäp beânh. Goïi 6 HS leân baûng vieát.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. Hoïc sinh neâu : caùc con chöõ ñöôïc vieát cao 5 doøng kẻõ laø: h. Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 voøng troøn kheùp kín. 2.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 15. 6 hoïc sinh leân baûng vieát: Con oác. ñoâi guoác. lôïp nhaø… HS töï phaân tích.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. vôû vieát. röôùc ñeøn. HS theo doõi ôû baûng lôùp. Caùc con caùc chöõ ôû baøi vieát. HS thöïc haønh baøi vieát 3. khoaûng caùch cao 4 doøng kẻ laø: ñ. vui thích. Hoaït ñoäng HS 1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. b. chöõ keùo xuoáng taát caû 5 doøng kẻ laø: g. 4 doøng kẻ laø: p. Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. HS neâu töïa baøi. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. coøn laïi caùc nguyeân aâm vieát cao 2 doøng kẻ.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.

Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Ngoãng vaø Teùp ” II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc ôn taäp 246 . xem baøi môùi.ñoùn tieáp . 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 22 Thöù hai ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2010 I)Muïc tieâu : -HS ñoïc .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 84 ñeán 89 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : ñaày aép .aáp tröùng vaø ñoaïn thô öùng duïng -Nghe .

ôp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1åôn ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :ieâp .op .öôp GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng ñaày aép .aáp tröùng TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .aáp tröùng *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ñoùn tieáp .oâp .eâp .ñoùn tieáp .aâp . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) Ñoïc caùc caâu öùng duïng HÑ2 : Keå chuyeän Giôùi thieäu baøi truyeän keå “”Vì sao ngoãng laïi khoâng aên teùp GV keå hai laàn 247 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ap HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Ñoïc caù nhaân .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ap b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì coù aâm p ôû cuoái vaàn GV ghi baûng ap .nöôøm nöôïp vieát : tieáp noái .caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân .up .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Ngoãng vaø Teùp ” .öôùp caù Ñoïc caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .taám lieáp .ieâp .ep .nhoùm .nhoùm .rau dieáp öôp .aêp .giaøn möôùp .

... chích choøe ...moãi em keå 1 tranh Thöù ba ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oa-oe I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oa .......oe ...............khoâng gieát ngoãng nöõa Tranh 4:Vôï choàng nhaø ngoãng .ñaõi khaùch Tranh 2: Ñoâi vôï choàng ngoãng .....muùa xoøe -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : saùch giaùo khoa ........hoøa bình .........caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ...Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Tranh 1:Moät hoâm.........chuùng khoâng bao giôø aên teùp nöõa *YÙ nghóa caâu chuyeän Ca ngôïi tình caûm cuûa vôï choàng ngoãng ñaõ saün saøng cheát cho nhau 4/.....Cuûng coá HS ñoïc toaøn baøi Nhaän xeùt :tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø :Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS laëng nghe HS keå laïi ..tình nghóa vôï choàng cuûa chuùng ...maïnh khoûe vaø caâu öùng duïng: Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Söùc khoûe laø voán quí nhaát ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .................... nhaø noï . Tranh 3:Saùng hoâm sau ........... III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 248 .hoïa só .....

-Coù vaàn oa muoán ñöôïc tieáng hoïa theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoïa -GV ghi tieáng hoïa -Trong tranh veõ gì ? -Ngöôøi ñoù veõ tranh ñöôïc goïi laø gì ? -GV ghi töø hoïa só * Daïy vaàn oe( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oa ) oa oe hoïa xoøe hoïa só muùa xoøe So saùnh 2 vaàn oa.muùa xoøe TIEÁT 2 :Luyeän taäp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oa -HS ñaùnh vaàn vaàn oa -Theâm aâm h vaø daáu naëng .oe .oe phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .e ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oa.laø phaûi troøn moâi .vaàn oa vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïa -Veõ moät ñang veõ -hoïa só -Hs ñoïc töø hoïa só HS ñoïc oa-hoïa -hoïa só -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .vaø giaûi thích töø “hoøa bình ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oa.aáp tröùng Vieát :ñaày aép .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o ñöùng tröôùc .HS caøi tieáng hoïa -Aâm h .ñoùn tieáp Ñoïc caâu öùng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oa -GV ghi vaø ñoïc vaàn oa vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 249 . nhoùm . nhoùm .ñoùn tieáp .hoïa só .oe *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng saùch giaùo khoa chích choøe hoøa bình maïnh khoûe -GV ñoïc maãu .khaùc nhau aâm a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ñaày aép .

gheá töïa ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .gioù xoaùy -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :quaû xoaøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Taïi sao phaûi taäp theå duïc ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .ñieän thoaïi . 250 .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .oay .muùa xoøe HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Söùc khoûe laø voán quyù nhaát “ -Caùc baïn ñang taäp theå duïc .hí hoaùy .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oa.Taäp theå duïc ñeå ñöôïc khoûe maïnh Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oa.oe.möa sa ñaày ñoàng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Gheá ñaåu .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .hoïa só .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .gheá xoay .khoai lang .loay hoay vaø caâu öùng duïng : Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .nhoùm .caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 -Ñoïc nhoùm .oe Thöù t ư ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oai-oay I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oai .

laø phaûi troøn moâi .HS caøi tieáng thoïai -Aâm th .caû lôùp ) 251 .hoøa bình oe . nhoùm .chích choøe .saùch giaùo khoa .vaàn oai vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng thoaïi -Caùi ñieän thoaïi -Hs ñoïc töø ñieän thoaïi HS ñoïc oai-thoaïi -ñieän thoaïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .loay hoay ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oai -HS ñaùnh vaàn vaàn oai -Theâm aâm th vaø daáu naëng .vaø giaûi thích töø “ hí hoaùy .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.maïnh khoûe Vieát :hoïa só .muùa xoøe Ñoïc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oai -GV ghi vaø ñoïc vaàn oai vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .y ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oai.oay *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng quaû xoaøi hí hoaùy khoai lang loay hoay -GV ñoïc maãu .a ñöùng tröôùc . -Coù vaàn oai muoán ñöôïc tieáng thoaïi theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng thoaïi -GV ghi tieáng thoaïi -Ñaây laø caùi gì ? --GV ghi töø ñieän thoaïi * Daïy vaàn oay( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oai ) oai oay thoaïi xoaùy ñieän thoaïi gioù xoaùy So saùnh 2 vaàn oai.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oa . nhoùm .oay phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm i.

giaøn khoan .gioù xoaùy TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .oay.thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .nhoùm .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oai.gheá töïa “ -HS ñoïc teân töøng loaïi gheá vaø chæ ra -HS neâu ra -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oai.oay Thöù năm ngaøy 28 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oan-oaên I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oai.oay .gheá xoay .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . gioù xoaùy HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Gheá ñaåu .möa sa ñaày ñoàng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh coù nhöõng loaïi gheá gì chæ ra ? -Trong lôùp hoïc coù nhöõng loaïi gheá gì -ÔÛ nhaø em coù loaïi gheá gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . ñieän thoaïi . toùc xoaên 252 . oaên .ñieän thoaïi .

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oai .loay hoay Vieát :ñieän thoaïi . khoûe khoaén .khaùc nhau aâm a.khoai lang 3 HS ñoïc oay. hoïc toaùn .quaû xoaøi . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 253 .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : phieáu beù ngoan .vaàn oan tieáng khoan theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng khoan -Haõy phaân tích tieáng khoan -giaøn khoan -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :giaøn khoan -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oan -khoan -giaøn khoan --GV ghi töø giaøn khoan * Daïy vaàn oaên ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oan) oan oaên khoan xoaên giaøn khoan toùc xoaên So saùnh 2 vaàn oan.möa sa ñaày ñoàng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn oan * Daïy vaàn oan -HS ñaùnh vaàn vaàn oan -GV ghi vaø ñoïc vaàn oan vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm kh . gioù xoaùy 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Thaùng gieâng troàng ñaäu duïng .HS caøi tieáng khoan -Coù vaàn oan muoán ñöôïc -Aâm kh .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.aê.hí hoaùy .oaên -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .xoaén thöøng vaø caâu öùng duïng : Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Con ngoan troø gioûi” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .ñöùng sau . .laø phaûi troøn moâi . ñöùng tröôùc vaø n . nhoùm .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .

oaên 254 .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .vaø ñöôïc coâ giaùo thöôûng -Vì baïn hoïc gioûi -Con ngoan bieát vaâng lôùi cha meï vaø giuùp meï queùt saân -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oan .vaø giaûi thích töø “ xoaén thöøng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oan.giaøn khoan .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oaên .oaên phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .oaên .caù nhaân .toùc xoaên TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Taïi sao baïn ñöôïc coâ giaùo thöôûng ? -ÔÛ tröôøng baïn hoïc gioûi coøn ôû nhaø thì baïn nhö theá naøo ? -Caùc em phaûi luoân hoïc taäp theo baïn .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oan. giaøn khoan . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn oan.nhoùm .troø gioûi“ -Baïn gaùi ñang queùt saân . nhoùm .toùc xoaên HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Con ngoan .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng phieáu beù ngoan khoûe khoaén hoïc toaùn xoaén thöøng -GV ñoïc maãu .

con hoaüng -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : aùo choaøng .vôõ hoang .oaên .lieán thoaéng .oang .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .vaàn oang tieáng hoang theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng hoang -Haõy phaân tích tieáng hoang -Vôõ hoang -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :vôõ hoang -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oang -hoang -vôõ hoang --GV ghi töø vôõ hoang 255 .daøi ngoaüng vaø caâu öùng duïng : Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Aùo choaøng .xoaén thöøng 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :giaøn khoan .hoïc 3 HS ñoïc toaùn .khoõe khoaén .oang .aùo len .laø phaûi troøn moâi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù sáu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oang-oaêng I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oang. .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .toùc xoaên lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng ngöôøi ngoaøi duïng Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn * Daïy vaàn oang oang -GV ghi vaø ñoïc vaàn oang vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn oang höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oan .aùo sô mi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . oaêng .HS caøi tieáng hoang -Coù vaàn oang muoán ñöôïc -Aâm h .phieáu beù ngoan .

caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . teân töøng loaïi aùo coù trong -Em haõy neâu teân loaïi aùo maø tranh .nhoùm . nhoùm . vôõ hoang . caùc baïn ñang maëc . ñöùng tröôùc vaø ng .oaêng .aùo sô mi “ -Em haõy chæ vaø neâu teân -HS chæ vaøo tranh vaø neâu töøng loaïi aùo coù trong tranh . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .con hoaüng HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Aùo choaøng . nhoùm .aùo len .oaêng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * Daïy vaàn oaêng ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oang) oang oaêng hoang hoaüng vôõ hoang con hoaüng So saùnh 2 vaàn oang.caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ lieán thoaéng .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .daøi ngoaüng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oang.ñöùng sau .vôõ hoang .khaùc nhau aâm a.oaêng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng aùo choaøng lieán thoaéng oang oang daøi ngoaüng -GV ñoïc maãu . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oang.con hoaüng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi . -HS chæ vaø neáu teân loaïi aùo 256 .aê.

doanh traïi .doanh traïi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oang .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . loaïch xoaïch vaø caâu öùng duïng :“Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .keá hoaïch .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Nhaø maùy .oaêng th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngµy TUAÀN 23 Thöù hai ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oanh-oach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oanh .oach . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hmaø caùc baïn ñang maëc trong lôùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 257 .môùi toanh .thu hoaïch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :khoanh tay .cöûa haøng .

caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 258 . doanh traïi .laø phaûi troøn moâi .oach .vaø giaûi thích töø “ keá hoaïch .con hoaüng Ñoïc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi . nhoùm .lieán thoaéng . ñöùng tröôùc vaø nh . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oanh -GV ghi vaø ñoïc vaàn oanh vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .daøi ngoaüng Vieát :vôõ hoang .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oang .aong oang .ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang. -Coù vaàn oanh muoán ñöôïc tieáng doanh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng doanh -GV ghi tieáng doanh -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø doanh traïi * Daïy vaàn oanh( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oach ) oanh oach doanh hoaïch doanh traïi thu hoaïch So saùnh 2 vaàn oanh.loaïch xoaïch ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oanh.vaàn oanh HS ñaùnh vaàn tieáng doanh -Veõ doanh traïi -Hs ñoïc töø :doanh traïi HS ñoïc oanh -doanh -doanh traïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.aùo choaøng .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .thu hoaïch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oanh -HS ñaùnh vaàn vaàn oanh -Theâm aâm d -HS caøi tieáng doanh -Aâm d .a.oach *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng khoanh tay keá hoaïch môùi toanh loaïch xoaïch -GV ñoïc maãu .ch .

II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : 259 .thu hoaïch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Nhaø maùy .loaét choaét -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : löu loaùt .Hoï ñang laøm gì 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Phim hoaït hình ” vaø noùi teân moät soá phieân hoaït hình.cöûa haøng .ñoaït giaûi .caû lôùp 2 HS ñoïc toaøn baøi Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây . nhoïn hoaét vaø caâu öùng duïng :Thoaét moät caùi .oach .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng .hoaït hình .oaêt .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû GV ñoïc maãu Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaây caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .doanh traïi .caù nhaân .doanh traïi “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oanh .oach Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oat-oaêt I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oat .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy . choã ngoaët.

raùo hoaõnh .keá h.caû lôùp ) -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø hoaït hình -Gioáng nhau aâm o ñöùng * Daïy vaàn oaêt ( quy trình töông tröôùc vaø t ñöùng sau khaùc nhau a..saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû -HS phaân tích vaø caøi vaàn oat Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn oat 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm h vaø daáu naëng * Daïy vaàn oat -HS caøi tieáng hoaït -GV ghi vaø ñoïc vaàn oat vaø -Aâm h.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tranh minh hoïa töø khoùa ..Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy ..hoaït -hoaït hình daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoaït -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -GV ghi tieáng hoaït nhaân .choã ngoaët ” 260 ...caû lôùp ) ñoaït giaûi nhoïn hoaét -GV ñoïc maãu .oaêt phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng So saùnh 2 vaàn oat oaêt ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng löu loaùt choã ngoaët nhaân .thu lôùp vieát baûng con hoaïch 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc caâu öùng duïng : .xoaønh xoaïch . nhoùm .... -Veõ phim hoaït hình -Coù vaàn oat muoán ñöôïc -Hs ñoïc töø :doanh traïi tieáng hoaït theâm aâm vaø HS ñoïc oat .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .laø phaûi troøn moâi .vaàn oat vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm HS ñaùnh vaàn tieáng hoaït . nhoùm .. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñieàn Ñieàn chöõ coøn thieáu Do.chim oanh .aê ñöùng giöõa töï nhö daïy vaàn oat) 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ oat oaêt hoaït choaét HS tìm tieáng coù chöùa vaàn hoaït hình loaét choaét oat .loaïch 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû xoaïch Vieát :oanh ..vaø giaûi thích HS vieát vaøo baûng con töø “ löu loaùt ..nh traïi ..oach .tung hoøa.aïch 3HS ñoïc Ñoïc :tung hoaønh .

hoaït baùt .hoaït hình .teân nhaân vaät (ngöôøi ) trong phim hoaït hình maø em ñaõ xem .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .hoaït hình oaêt .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oat.loaét choaét HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Phim hoaït hình “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu -Coù nhieàu ngöôøi xem phim hoaït hình .caù nhaân .oaêt Thöù t ư ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010 ân taäp I)Muïc tieâu : 261 .oaêt . -Trong phim coù moât caäu beù vaø moät oâng giaø -HS laàn löôït keå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oat .nhoùm . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .Hoï ñang laøm gì -Em haõy keå teân phim .loaét choaét TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thoaét moät caùi .röøng Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy coù caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oat .nhaát .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :thoaét .

oaên -Ñoïc caù nhaân .nhoùm .ngoan ngoaõn . oai .choã Hai HS ñoïc ngoaët .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây 2 HS ñoïc caâu öùng duïng .oang .oan b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng HS keå vaàn gì coù aâm o ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Oa . -Nghe .loaét choaét 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng : lôùp vieát baûng con “ Thoaét moät caùi .caû .nhoïn hoaét vieát :hoaït hình .oe.caû hoang *Luyeän vieát lôùp GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát -HS vieát vaøo baûng con 262 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc .khai -HS ñoïc caù nhaân .ñoaït giaûi .oan .nhoùm .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra HS quan saùt tranh vaø nhaän vaàn oa .ngoan ngoaõn .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 91 ñeán 96 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : khoa hoïc .oan xeùt ñeå ruùt ra vaàn oa .oat .oaêt .oach lôùp GV ñính baûng oân -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm *Ñoïc töø öùng duïng vôùi aâm ñeå thaønh vaàn Khoa hoïc .khai hoang vaø ñoaïn thô öùng duïng: Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .oaêng .hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Chuù gaø troáng khoân ngoan” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :löu loaùt .oay .

4/.Caùoñaõ laøm gì ? Vì sao Caùo laïi laøm nhö vaäy . Cuûng coá : Daên doø :Veà ñoïc baøi nhieàu laàn .Con Caùo noùi gì vôùi gaø Troáng ? Caâu 3 Con gaø Troáng noùi gì vôùi con Caùo ? Caâu 4.caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Chuù Gaø Troáng khoân ngoan ” -HS laéng nghe -HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo töøng böùc tranh -HS ñoïc toaøn baøi trong SGK Thöù năm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : ueâ -uy I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ueâ .huy hieäu -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : caây vaïn tueá .boâng hueä . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm . HÑ2 : Keå chuyeän GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Laàn 1 (vöøa keå vöøa keát hôïp chæ tranh ) Laàn 2 ( keå rieâng töøng ñoaïn vöøa keå vöøa keát hôïp ñaët caâu hoûi ) Caâu 1 .khai hoang TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . Con Caùo nhìn leân caây vaø thaáy gì ? Caâu 2 .uy . xum xueâ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ngoan ngoaõn .Nghe gaø Troáng noùi xong . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .taøu thuûy .khuy aùo vaø caâu öùng duïng : Coû moïc xanh chaân ñeâ 263 .

Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn ueâ * Daïy vaàn ueâ -HS ñaùnh vaàn vaàn ueâ -GV ghi vaø ñoïc vaàn ueâ vaø -Theâm aâm h vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm -HS caøi tieáng hueä .uy HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ .khai hoang lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .maùy bay II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . nhoùm .ngoan ngoaõn 3HS ñoïc .khai hoang 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :hoan hoâ .caû lôùp ) * Daïy vaàn ueâ ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uy ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng ueâ uy tröôùc vaø khaùc nhau .laø phaûi troøn moâi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :khoa hoïc .oâ toâ .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . -Aâm h.uy 264 .u ñöùng sau boâng hueä huy hieäu 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ So saùnh 2 vaàn ueâ .vaàn ueâ vaø daáu naëng -Coù vaàn ueâ muoán ñöôïc HS ñaùnh vaàn tieáng hueä tieáng hueä theâm aâm vaø -boâng hueä daáu gì ? -Hs ñoïc töø :boâng hueä -Haõy phaân tích tieáng hueä HS ñoïc ueâ .taøu thuûy .aâm hueä huy eâ .hueä -boâng hueä -GV ghi tieáng hueä -Ñaây laø boâng gì ? --GV ghi töø boâng hueä -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Taøu hoûa .

caù nhaân .boâng hueä . nhoùm .nhoùm .traùi .uy.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .uy.vaø giaûi thích töø “ xum xueâ ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ueâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caây vaïn tueá taøu thuûy xum xueâ khuy aùo -GV ñoïc maãu .uy Thöù sáu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010 265 .taøu thuûy .huy hieäu HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Taøu hoûa .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy gì ? -Em haõy chæ vaø neâu teân töøng ñoà vaät trong tranh vaø neâu taùc duïng cuûa chuùng . huy hieäu TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe . boâng hueä .oâ toâ .hoa . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hphaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .maùy bay “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ueâ .

huô voøi .pheùc -mô -tuya vaø caâu öùng duïng : Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Saùng sôùm . giaáy pô -luya .ñeâm khuya II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .huô tay .uya .ñeâm khuya -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : thuôû xöa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 266 .uya I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uô .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi : uô .chieàu toái .

laø phaûi troøn moâi ..eä ... nhoùm ...aâm ô .yû Vieát :ueâ ..Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uô -GV ghi vaø ñoïc vaàn uô vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . -Coù vaàn uô muoán ñöôïc tieáng huô theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huô -GV ghi tieáng huô --Con voi ñang laøm gì --GV ghi töø huô voøi * Daïy vaàn uô ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uya ) uô uya huô khuya huô voøi ñeâm khuya So saùnh 2 vaàn ueâ .a ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .kh...thueâ nhaø .vaàn uô HS ñaùnh vaàn tieáng huô -Noù ñang huô voøi -Hs ñoïc töø :huô voøi HS ñoïc uô -huô -huô voøi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân ..xum xueâ ..lính th.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø khaùc nhau .huô voøi . nhoùm .uy truy tìm .uya ..ñeâm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2HS ñieàn chöõ bò maát 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn uô -HS ñaùnh vaàn vaàn uô -Theâm aâm h -HS caøi tieáng huô -Aâm h..vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uô .aùo .luya huô tay pheùc -mô -tuya -GV ñoïc maãu .xöông tuûy Ñoïc caâu öùng duïng : .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát Laøm th.uya phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .eâ hoa h.uy *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng thuôû xöa giaáy pô .y.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 267 .

ñeâm khuya “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .nhoùm .chieàu toái .caù nhaân .huô voøi .ñaøn gaø ) ñang laøm gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .hoa .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .traùi .ñeâm khuya HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Saùng sôùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uô.uya Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 268 . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Caûnh trong moãi tranh thaáy con vaät gì ?( con gaø . uya .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khuya TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .

.keå chuyeän vaø caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Em thích ñoïc truyeän II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân -Coù vaàn uaân muoán ñöôïc tieáng xuaân theâm aâm gì ? -Theâm aâm x -Haõy phaân tích tieáng xuaân -HS caøi tieáng xuaân -GV ghi tieáng xuaân -Aâm x.laø phaûi troøn moâi .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .boùng chuyeàn -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : huaân chöông .uyeân ..ôû xöa ....muøa xuaân ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 24 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù hai ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaân -uyeân I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaân . thöùc khu. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Th...pheùc -mô -tuy. chim khuyeân .. 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Giaáy pô l. 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :huô voøi ..muùa töông töï nhö daïy vaàn uaân ) xuaân 269 .a .Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng mét vaàng treân saân Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaân -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaân vaø -HS phaân tích vaø caøi vaàn höôùng daãn caùch phaùt aâm uaân ...tuaàn leã ..vaàn uaân --Tranh veõ muøa gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng xuaân --GV ghi töø muøa xuaân -muøa xuaân -Hs ñoïc töø :muøa xuaân * Daïy vaàn uyeân ( quy trình HS ñoïc uaân -xuaân .ñeâm khuya lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : ..

uyeân .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi uaân .uyeân .caû lôùp -Caùc caâu öùng duïng Chim eùn baän ñi ñaâu HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái 2 HS ñoïc toaøn baøi Ruû muøa xuaân cuøng veà HS ñoïc töøng caâu GV ñoïc maãu .caû lôùp ) * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát HS vieát vaøo baûng con uaân muøa xuaân .uyeân -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm n ñöùng sau khaùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhau .uyeân chuyeän phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng -GV ñoïc maãu .caù nhaân .caû lôùp ) So saùnh 2 vaàn uaân .boùng chuyeàn TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh 1 söûa khi HS phaùt aâm sai -Ñoïc nhoùm .boùng vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu chuyeàn HÑ 3: Luyeän noùi HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? “Em thích ñoïc truyeän “ Trong caùc cuoán truyeän em ñaõ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi xem em thích cuoán truyeän naøo caâu hoûi nhaát ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaân 270 .yeâ ñöùng giöõa huaân chöông chim 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ khuyeân HS tìm tieáng coù chöùa vaàn tuaàn leã keå uaân .muøa xuaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- uaân uyeân xuaân chuyeàn muøa xuaân boùng -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù chuyeàn nhaân . Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .vaø giaûi thích ñoù töø -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù GV gaïch chaân tieáng HS tìm nhaân . nhoùm .aâm aâ . nhoùm .nhoùm .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-uyeân Thöù ba ngaøy 23 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaât -uyeât I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaât ... Ñoïc caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaât -HS phaân tích vaø caøi vaàn uaât -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaât vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm x vaø daáu saéc .ngheä thuaät .aàn leã ..baêng tuyeát . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp Vieát :uaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau ..duyeät binh -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luaät giao thoâng .uyeât ..tuyeät ñeïp vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ..eån soå .uyeân . hoøa thu. saûn xuaát .n.quaân ñoäi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Con th. -HS caøi tieáng xuaát -Coù vaàn uaât muoán ñöôïc -Aâm x.laø phaûi troøn moâi ..truyeän vieát baûng con tranh ... 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn q.t.vaàn uaât vaø daáu saéc tieáng xuaát theâm aâm vaø HS ñaùnh vaàn tieáng xuaát daáu gì ? -saûn xuaát -Haõy phaân tích tieáng xuaát -Hs ñoïc töø :saûn xuaát -GV ghi tieáng xuaát HS ñoïc uaât -xuaát -saûn xuaát 271 .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .yeàn .....

uyeât .yeâ ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uaât .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uaât .nhoùm .duyeät binh TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi GV ñoïc maãu .HS töï suy nghó vaø neâu 272 . nhoùm .caù nhaân .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .duyeät binh HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi -Nöôùc ta teân laø nöôùc Vieät Nam . -Nöôùc ta coù teân laø gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .saûn xuaát .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm t ñöùng sau khaùc nhau .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uaât saûn xuaát .uyeât . nhoùm .aâm aâ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø saûn xuaát * Daïy vaàn uyeât ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uaât) uaât uyeât xuaát duyeät saûn xuaát duyeät binh So saùnh 2 vaàn uaât .uyeât *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luaät giao thoâng baêng tuyeát ngheä thuaät tuyeät ñeïp GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi Cho HS xem moät soá tranh coù caûnh ñeïp noåi tieáng .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .uyeât phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .

lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Ngheä th.quaät 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cöôøng .ñeøn huyønh quang .. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em nhaän ra caûnh ñeïp naøo treân tranh aûnh maø em bieát .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .huyønh huîch ...quyeát taâm lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uynh HS phaân tích vaø caøi vaàn uynh -GV ghi vaø ñoïc vaàn uynh vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uynh höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h 273 .tuyeát .phuï huynh .uych .aät . -Nôi mình coù caûnh naøo ñeïp ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .uyeát .ngaõ huîch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luyùnh quyùnh ..uyønh uîch vaø caâu öùng duïng :Thöù naêm vöøa qua . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaât -uyeât Thöù t ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uynh -uych I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uynh ..Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà ..ñeøn ñieän .eát traéng 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Vieát :uaât ..t.khuyønh tay . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñeø daàu .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ,laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn uynh muoán ñöôïc tieáng huynh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huynh -GV ghi tieáng huynh --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø phuï huynh * Daïy vaàn uych ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uynh ) uynh uych huynh huîch phuï huynh ngaõ huîch So saùnh 2 vaàn uynh ,uych *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luyùnh huyùnh huyønh huîch khuyønh tay uyønh uîch GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uynh ,phuï huynh ,uych ,ngaõ huîch TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS caøi tieáng huynh -Aâm h,vaàn uynh HS ñaùnh vaàn tieáng huynh -phuï huynh -Hs ñoïc töø :phuï huynh HS ñoïc uynh -huynh -phuï huynh -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u,y ñöùng tröôùc khaùc nhau ,aâm nh ,ch ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con

-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm ,caù nhaân ,caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uynh ,uych ,phuï huynh ,ngaõ huîch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñeøn daàu ,ñeøn ñieän ,ñeøn huyønh quang “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi

274

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 3: Luyeän noùi -Em haõy neâu teân vaø chæ moãi loaïi ñeøn coù trong tranh . -Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng ,ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng ? -Nhaø em coù loaïi ñeøn naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaâu hoûi -HS chæ vaø neâu teân töøng loaïi ñeøn - HS töï suy nghó vaø neâu

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych

Thöù n¨m ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2010 ¤n tËp I)Muïc tieâu : -HS ñoïc ,vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 98 ñeán 102 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ :uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp vaø ñoaïn thô öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi -Nghe ,hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Truyeân keå maõi khoâng heát ” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc

275

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :luyùnh huyùnh ,khuyønh tay ,huyønh huîch ,uyønh uîch vieát :uynh ,huynh,uych ,huîch Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ueâ ,uaân b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì coù aâm u ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng ueâ,uô .uaân,uaât ,uy ,uya, uyeân ,uyeât ,uynh ,uych GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát hoøa thuaän , luyeän taäp TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi HÑ2 : Keå chuyeän

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caâu öùng duïng

HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ueâ ,uaân HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi -Ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con

-HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm ,caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi

HS ñoïc teân truyeän “Truyeän keå maõi khoâng heát “ -HS laéng nghe
276

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Giôùi thieäu baøi truyeän keå GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa 4) Cuûng coá : HS ñoïc laïi toaøn baøi . Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS traû lôøi ôû töøng ñoaïn HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo tranh minh hoïa .Moãi HS keå moät tranh

Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2010 Taäp vieát TAØU THUYÛ – GIAÁY PÔ – LUYA – TUAÀN LEÃ «n tËp I.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. -Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 20, vôû vieát, baûng … . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Baøi cuõ: Hoûi teân baøi cuõ. Goïi 3 HS leân baûng vieát. Hoaït ñoäng HS

1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. 3 hoïc sinh leân baûng vieát: saùch giaùo khoa, hí hoaùy, Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. khoeû khoaén. Nhaän xeùt baøi cuõ. Lôùp vieát baûng con: aùo 2.Baøi môùi : choaøng, keá hoaïch, khoanh Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø tay. ghi töïa baøi. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp.
277

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi hoïc sinh vieát.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

ñoïc noäi dung baøi Taøu thuyû, giaáy pô-luya, tuaàn leã, chim khuyeân, ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch HS töï phaân tích. caùc chöõ ôû baøi vieát. Hoïc sinh neâu : HS vieát baûng con. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, HS neâu: Taøu thuyû, giaáy pôgiuùp caùc em hoaøn thaønh baøi luya, tuaàn leã, chim khuyeân, vieát ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. 4.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

278

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

TuÇn 25
Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc trêng em ( 2 tiÕt) I.Môc tiªu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã, c¸c tiÕng cã vÇn ai, ay. - ¤n vÇn ai, ay: t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn ai, vÇn ay. - HiÓu néi dung bµi. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: GV HS 1.Bµi cò: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT c« gi¸o, d¹y em, rÊt yªu, m¸i trkhi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng êng, ®iÒu hay Gi¶i nghÜa tõ khã: Ng«i nhµ thø
279

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hai ( trêng häc gièng nh mét ng«i nhµ v× ë ®ã cã nh÷ng ngêi rÊt gÇn gòi, th©n yªu); Th©n thiÕt( rÊt gÇn gòi, rÊt th©n) - LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi NhËn xÐt cho ®iÓm

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 HS (mçi HS 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh

Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn ai, ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ai, vÇn ay T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ai, vÇn ay

hay, d¹y, hai, m¸i §äc c¸c tiÕng: hai, m¸i, hay, d¹y Ph©n tÝch tiÕng hai, hay 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: con nai, m¸y bay. ViÕt tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc Trong bµi trêng häc ®îc gäi lµ g×? 2HS ®äc c©u v¨n thø nhÊt Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Sau ®ã nhiÒu em tiÕp nèi nhau nãi tiÕp: Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai v×: ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ… §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 HS ®äc l¹i bµi v¨n * LuyÖn nãi: Hái nhau vÒ trêng,
280

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . trong khung ch÷ mÉu. ay. Ho¹t ®éng d¹y. II. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.®¸p tríc líp theo c©u hái tù nghÜ ra.¨. HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bao nhiªu nÐt? Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt? HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt? . Môc tiªu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng líp Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 HS kh¸.B 2.NhËn xÐt giê häc. b I.¨.Cñng cè – dÆn dß: . KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷.GV nªu quy tr×nh viÕt vµ t« ch÷ HS viÕt b¶ng a. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷.¨.©. Thø ba ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa a.©.B . chèt l¹i nh÷ng ý kiÕn c¸c em ph¸t biÓu vÒ trêng. 3. ®iÒu hay 281 . ¨. §å dïng: . 3. ©.¨. 2.©.Gi¸o viªn: Ch÷: a.Häc sinh: Vë tËp viÕt.ghi ®Çu HS ®äc l¹i ®Çu bµi. GV nhËn xÐt . kÜ thuËt t« ch÷: a.©.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò : . HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông: . III. sau ®ã hái ®¸p theo c©u hái c¸c em tù nghÜ ra LÇn lît HS tõng cÆp lªn hái . KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt. ®óng tèc ®é c¸c ch÷: a.Treo ch÷ mÉu: a. líp.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. b vµ vÇn. söa ai. m¸i trêng. giái ®ãng vai hái ®¸p theo mÉu trong s¸ch. .©.KiÓm tra s¸ch vë cña HS. bµi Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn tõ øng dông .Bµi míi. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu.¨.GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt.

m¸i trêng. HS ®äc. kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë… Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi . HS tËp chÐp vµo vë GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: Trêng em.HS tËp viÕt trªn b¶ng con. tiÕng dÔ viÕt sai ®ã. Bµi míi: cña HS. c¸ch cÇm bót. tõ ng÷: ai.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng.©.NhËn xÐt giê häc.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. c¸ nh©n. 2. .¨.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. I. t thÕ ngåi viÕt. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót.Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. söa sai cho b¹n.HS quan s¸t vÇn vµ tõ øng dông . HS nhËn xÐt. III. §å dïng: . Môc tiªu: 1. . tËp thÓ. II. * Híng dÉn HS tËp t« tËp viÕt vë ®iÒu hay. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . . ChÝnh t¶ Trêng em. 3. .Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt? . v¨n ®ã. . ©m c/k.Thu bµi cña HS vµ chÊm. c¸ch tr×nh bµy cho 282 . gi¸o. ay.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng sai.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë 2. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: Trêng em.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. híng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót.GV quan s¸t. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . 3. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. Ho¹t ®éng d¹y.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp chÐp .GV chØ c¸c tiÕng: “trêng.HS tËp t« ch÷: a. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c th©n thiÕt”. say mª luyÖn viÕt.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n .dÆn dß . vÇn.ghi ®Çu bµi . ®iÒn ®óng vÇn: ai /ay. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. tËp viÕt trªn b¶ng vµ trong vë. Cñng cè . sau ®ã viÕt b¶ng con.

gäi lµ. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®óng ®o¹n v¨n.TT tÆng ch¸u. B¶ng nam ch©m. au: t×m ®îc tiÕng.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.HiÓu néi dung bµi. tËp chÝnh t¶ §iÒn vÇn “ai” hoÆc “ay” . . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.ChuÈn bÞ SGKTV 1/2. Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc tÆng ch¸u ( 2 tiÕt) I. lßng yªu. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. . 2.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp.Bµi cò: 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Trêng em vµ tr¶ lêi c©u hái. . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã. . c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm… . em Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.¤n vÇn ao. II.Môc tiªu: . nãi ®îc c©u cã vÇn ao. .GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng.häc chñ yÕu: GV HS 1. vÇn au.HS ®äc tr¬n c¶ bµi.Thu bµi cña HS vµ chÊm. §iÒn ch÷ “c” hoÆc “k” .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. níc non khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: níc non . 3: Cñng cè .GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi b»ng bót ch× trong vë. cho nhau ra bªn lÒ .GV nhËn xÐt cho ®iÓm.HS nªu yªu cÇu bµi tËp. híng dÉn c¸ch lµm. Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi . VBTTV 1/2.dÆn dß .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 283 . III C¸c H§ d¹y. c¸c tiÕng cã thanh hái.

3 HS ®äc l¹i bµi th¬ * Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng * H¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå Chia líp thµnh 3 nhãm theo 3 tæ vµ cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 2. 1 sè HS ®äc tríc líp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Söa ph¸t ©m . C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. vÇn au. vÇn au ra b¶ng con. sau §äc c¸c tiÕng: ch¸u. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ ®Çu TÆng vë cho b¹n häc sinh. HS trao ®æi vµ t×m bµi h¸t c¸c tæ nªu tªn bµi h¸t vµ h¸t tríc 284 . vÇn au Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. §äc c©u mÉu trong SGK: Sao s¸ng trªn bÇu trêi. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. chim chµo mµo. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. sau Ph©n tÝch tiÕng ch¸u 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: c©y cau. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó mai sau gióp níc non nhµ. ViÕt tiÕng cã vÇn ao. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi B¸c Hå tÆng vë cho ai? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.LuyÖn ®äc ®o¹n. vÇn au ch¸u. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn ao. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. au T×m tiÕng trong bµi cã vÇn au T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ao.

c¸ch tr×nh bµy cho vë ®óng ®o¹n v¨n. viÕt b¶ng con. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: TÆng ch¸u.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hå. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. söa sai cho b¹n. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c.Cñng cè – dÆn dß: . III. say mª luyÖn viÕt.H«m tríc viÕt bµi g×? . 3.ghi ®Çu bµi .Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: trêng häc. . HS tËp chÐp vµo . 3. II. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c . GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. Ho¹t ®éng d¹y. tiÕng dÔ viÕt sai gióp. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. tæ nµo t×m vµ h¸t ®îc nhiÒu h¬n tæ ®ã sÏ th¾ng. 2. .HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp v¨n chÐp . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. ©m n/l. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: TÆng ch¸u.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. chuÈn bÞ bµi sau: C¸i nh·n vë. non níc. 2. c¸ch viÕt hoa sau HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi dÊu chÊm… 285 .Nªu yªu cÇu tiÕt häc.GV chØ c¸c tiÕng: “lßng.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. Môc tiªu: 1.GVgäi HS nhËn xÐt. GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi chiÕn th¾ng. c« gi¸o.NhËn xÐt giê häc. I. HS ®äc. líp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ TÆng ch¸u. §å dïng: .GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. ®iÒn ®óng dÊu ’/ ~. ra c«ng”.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . HS ch÷a bµi b»ng bót ch× trong c¸ch cÇm bót.VÒ nhµ «n l¹i bµi. .

rïa kiªn tr× ®· thµnh c«ng. Ho¹t ®éng d¹y .HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcho nhau ra bªn lÒ vë Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi . . tËp chÝnh t¶ §iÒn ©m “n” hoÆc “ .Giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn . b¶ng.Môc ®Ých . §å dïng: .GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n. kiªu ng¹o.KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: Thá ch¹y nhanh nhng chñ quan. III.BiÕt nghe GV kÓ chuyÖn. KÓ chuyÖn Rïa vµ Thá I. §iÒn dÊu’ /~. biÕt ®æi giäng cho phï hîp víi nh©n vËt. . nhÉn l¹i II.TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. KÜ n¨ng: . 2.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . .KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS.Båi dìng cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . híng dÉn c¸ch lµm. Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi . dung bµi tËp. 3. 3: Cñng cè . em .Th¸i ®é: .Thu bµi cña HS vµ chÊm. .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña chuyÖn.Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .dÆn dß .HS nªu yªu cÇu bµi tËp.GV ®äc cho HS so¸t lçi .®äc ®Çu bµi.NhËn xÐt giê häc. Ho¹t ®éng 2: GV kÓ chuyÖn 286 . 2.yªu cÇu: 1.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.

gäi HS nªn kÓ theo vai. tranh minh ho¹. *: Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh . *HiÓu néi dung truyÖn .GV cÇn cã c©u hái híng dÉn HS b¹n. yÕu kÓ chuyÖn. . ac 3. khen. g×? ngêi kiªn tr× sÏ thµnh c«ng . ngay ng¾n.GV ph©n vai c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. .Gäi 2 em kÓ toµn bé c©u chuyÖn .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .kÎ kiªu ng¹o chñ quan sÏ thÊt b¹i.GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp víi . n¾n nãt. .C©u hái díi tranh lµ g×? . Kü n¨ng: ¤n c¸c vÇn ang. ngay ng¾n BiÕt viÕt nh·n vë hiÓu t¸c dông cña nh·n vë Tù lµm vµ trang trÝ ®îc mét nh·n vë II.thÝch Rïa v× b¹nkiªn tr× truyÖn? V× sao? 3: DÆn dß .Rïa ®ang lµm g×? Thá nãi g× víi Rïa? .em kh¸c theo dâi nhËn xÐt b¹n. Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc C¸i Nh·n vë ( 2 tiÕt) I. . KiÕn thøc: §äc tr¬n toµn bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: quyÓn vë. Môc ®Ých yªu cÇu 1.C¸c ®o¹n cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù trªn.Gäi HS kÓ ®o¹n 1.EM thÝch nh©n vËt nµo trong . ac.Rïa ®ang ch¹y. T×m ®îc c¸c tiÕng cã vÇn ang. . Thá mØa mai rïa ch¹y chËm… .VÒ nhµ chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau: C« bÐ trïm kh¨n ®á.c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung cho b¹n. HiÓu ®îc tõ ng÷ trong bµi: n¾n nãt. . §å dïng d¹y häc 287 .theo dâi.GV kÓ chuyÖn lÇn 1.Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . nhËn xÐt .C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu . . 2.theo dâi. viÕt.NhËn xÐt giê häc. * Híng dÉn HS ph©n vai kÓ chuyÖn .c¸c em kh¸c theo dâi.

trang §äc c¸c tiÕng: giang. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai 3 H ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái B¹n viÕt tªn trêng.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. trang Ph©n tÝch tiÕng trang 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: c¸i b¶ng. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. 2. con h¹c. ®Ñp m¾t ) .Bµi cò: 2 H ®äc tÆng ch¸u kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. trang trÝ. tªn líp. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh giang. ngay ng¾n Gi¶i nghÜa tõ khã: n¾n nãt ( viÕt cÈn thËn cho ®Ñp).LuyÖn ®äc ®o¹n. hä vµ tªn cña em vµo nh·n vë 3 H ®äc c©u v¨n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái 288 TiÕt 2 H§3: T×m hiÓu bµi B¹n Giang viÕt nh÷ng g× lªn nh·n vë? Bè b¹n Giang khen b¹n Êy thÕ . tõ ng÷ : quyÓn vë. ngay ng¾n ( viÕt rÊt th¼ng hµng. bµi §o¹n1: 3 c©u ®Çu §o¹n 2: c©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ang. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc GV 1. b¶n nh¹c ViÕt tiÕng cã vÇn ang. n¾n nãt. . ac T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ang T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ang. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . vÇn ac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc thÇm §äc CN. vÇn ac ra b¶ng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng B¶ng nam ch©m Bót mÇu ®Ó trang trÝ nh·n vë III.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nµo? Nh·n vë cã t¸c dông g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBè b¹n khen b¹n ®· tù viÕt ®îc nh·n vë. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 289 . BiÕt ®îc ®ã lµ vë cña m×nh kh«ng nhÇm víi b¹n kh¸c… 2.Cñng cè – dÆn dß: . .VÒ nhµ «n l¹i bµi. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n Híng dÉn H tù lµm nh·n vë vµ trang trÝ mét nh·n vë Cho H quan s¸t mÉu trang trÝ tring SGK H tù trang trÝ nh·n vë C¸c nhãm tù t×m ra nh÷ng nh·n vë ®îc trang trÝ ®Ñp Tuyªn d¬ng nh÷ng H trang trÝ nh·n vë ®Ñp. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. 3.NhËn xÐt giê häc. lµm tiÕp nh·n vë cha lµm xong . Gióp ta biÕt ®ã lµ quyÓn voÎ g×.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 290 .

ph©n tÝch ng«n ng÷… III.Bµi cò: . IV. bµi §o¹n1: 2 c©u ®Çu §o¹n 2: 2 c©u tiÕp theo §o¹n 3: C©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm HS §äc thÇm §äc CN.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. x¬ng x¬ng ( bµn tay gÇy ) .GV nhËn xÐt cho ®iÓm. .2 H ®äc bµi Bµn tay mÑ kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. . r¸m n¾ng…BiÕt nghØ h¬i dµi khi gÆp dÊu chÊm. x¬ng x¬ng. thùc hµnh giao tiÕp. vÇn at.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. tõ ng÷ : yªu nhÊt. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh 291 . r¸m n¾ng. at: t×m ®îc tiÕng vÇn an.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc bµn tay mÑ I.¤n vÇn an.LuyÖn ®äc ®o¹n.HiÓu néi dung bµi.Môc tiªu: .häc chñ yÕu: GV 1.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . II.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. VBTTV 1/2. B¶ng nam ch©m. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ : yªu nhÊt. nÊu c¬m. nÊu c¬m. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. 2. Gi¶i nghÜa tõ khã: R¸m n¾ng ( da bÞ n¾ng lµm cho ®en). C¸c H§ d¹y. .

g¸nh ®ì. vÇn at ra b¶ng con. vÇn at GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµn §äc c¸c tiÕng: bµn Ph©n tÝch tiÕng bµn 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: má than.®¸p theo mÉu nhiÒu H cÇm s¸ch ®øng t¹i chç thùc hµnh hái ®¸p theo gîi ý díi tranh. d. s¹ch sÏ: ch÷ thêng. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.ViÕt ®óng c¸c vÇn an. giÆt quÇn ¸o. b¸t c¬m ViÕt tiÕng cã vÇn an. ®Òu nÐt.H biÕt t« ch÷ hoa c. NhiÒu H ®äc 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn an. chuÈn bÞ bµi sau C¸i Bèng. Cho H nªu yªu cÇu 2 cña bµi §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay cña mÑ. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2 H ®äc ®o¹n 1vµ 2 tr¶ lêi c©u hái Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× MÑ ®i chî nÊu c¬m. 3. h¹t thãc. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2:LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái theo tranh) Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2 H nh×n tranh( ®øng t¹i chç) thùc hµnh hái . ® . ® I Môc tiªu: . d. at T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an. .Cñng cè – dÆn dß: . 1 sè H hái ®¸p kh«ng nh×n SGK. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. cho chÞ em B×nh? t¾m cho em bÐ. ®a bót 292 .VÒ nhµ «n l¹i bµi. Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa c.NhËn xÐt giê häc. ach. anh. at. NhËn xÐt khen nh÷ng H nãi tèt. ®óng kiÓu ch÷. c¸c tõ ng÷: bµn tay. cì võa.

NhËn xÐt giê häc. mçi dßng chØ viÕt 2. Nãi nhiÖm vô giê häc. . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa C vµ hái + Ch÷ hoa C cao mÊy «. ach Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: bµn tay. at. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo ®óng quy tr×nh viÕt. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. anh. réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa C cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. D. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. h¹t thãc. 3 ch÷. § ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) .Ch÷ hoa C. . Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. s¹ch sÏ kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë QS uèn n¾n t thÕ viÕt. g¸nh ®ì. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ D víi c¸c ch÷ § H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: an.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt 293 HS §äc bµi cÇn viÕt Ch÷ hoa C cao 5 «. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.

giÆt.B¶ng phô III.H»ng ngµy.Häc sinh viÕt b¶ng con . bao nhiªu. Môc ®Ých – yªu cÇu -HS chÐp l¹i chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “Bµn tay mÑ” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an – at . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh T¶ Bµn Tay MÑ I. §å dïng d¹y häc . nÊu c¬m. . .Sau mçi c©u hái xem häc sinh cã sai ch÷ nµo kh«ng.GV treo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n cÇn chÐp . g¹ch ch©n ch÷ sai. §iÒn g hay gh 294 . §iÒn vÇn an hay at HS 1.Ghi sè lçi ra lÒ Häc sinh lµm vµo s¸ch 4 em lªn b¶ng Häc sinh lµm b»ng bót ch× Tõng em ®äc l¹i tiÕng ®· ®iÒn Líp söa bµi KÐo ®µn . C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc GV A. chØ vµ tõng ch÷ .ChÊm vë häc sinh : 5 em B .GV ®äc thong th¶ .Häc sinh chÐp vµo vë . lµ.H»ng ngµy – t· lãt ®Çy . 2 em ®äc l¹i bµi .T×m tiÕng hay viÕt sai.ChÐp ®o¹n v¨n . t¸t níc Thùc hiÖn TT Nhµ ga. Bµi tËp chÝnh t¶ a.C¶ líp ®äc thÇm . Híng dÉn tËp chÐp .bµi cò .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xong vµ viÕt bµi phÇn b. ®¸nh vÇn tiÕng ®ã ? .Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 2. c¸i ghÕ NhËn xÐt ®éng viªn b.Dõng l¹i ë nh÷ng ch÷ khã viÕt.Söa xuèng díi bµi . . g – gh II.Häc sinh so¸t l¹i bµi . Bµi míi 1 .

ach: t×m ®îc tiÕng.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. kÐo dµi) .¤n vÇn anh.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Bµn tay mÑ vµ tr¶ lêi c©u hái. ma rßng. ma rßng ( ma nhiÒu. c¸c tiÕng cã vÇn ang. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®êng tr¬n ( ®êng bÞ ít níc ma. . c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: khÐo s¶y. khÐo s¶y. . biÓu d¬ng . dÆn dß . tr ( tr¬n).H ®äc tr¬n c¶ bµi. thùc hµnh giao tiÕp. tõ ng÷ dÔ lÉn: bèng bang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3 – Cñng cè. anh. khÐo sµng. ach 295 HS §äc thÇm §äc CN. II.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. g¸nh ®ì ( g¸nh gióp mÑ).Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc c¸i bèng I. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: s ( s¶y).LuyÖn ®äc ®o¹n. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi . VBTTV 1/2.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. IV. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. C¸c H§ d¹y. nãi ®îc c©u cã vÇn anh.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn anh.häc chñ yÕu: GV 1. khÐo sµng. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.Häc thuéc lßng bµi ®ång dao. 2. dÔ ng·). .HiÓu néi dung bµi. ma rßng. ch ( cho). . B¶ng nam ch©m. vÇn ach.Môc tiªu: .NhËn xÐt.

Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi vÇn ach ViÕt tiÕng cã vÇn anh. em lµm g× gióp bè mÑ? ) Nªu yªu cÇu bµi tËp QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp GV söa cho H nãi thµnh c©u 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn chän vän tranh minh ho¹ Khen nh÷ng H ®· biÕt gióp ®ì bè. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2.QuyÓn s¸ch nµy rÊt hay. 3 H ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ®¬ mÑ. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. §äc c©u mÉu trong SGK:Níc chanh vÇn au m¸t vµ bæ. sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m? c¬m.NhËn xÐt giê häc. H§3: LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái: ë nhµ. 3. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. vÒ? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. biÓu d¬ng 296 . vÇn ach.Cñng cè – dÆn dß: . 3 H ®äc 2 dßng th¬ ®Çu Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i Thi häc thuéc lßng bµi th¬. mÑ nh÷ng viÖc nhµ. vÇn ach ra b¶ng con. ch÷ ®Çu dßng 1 sè H ®äc tríc líp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- g¸nh §äc c¸c tiÕng: g¸nh Ph©n tÝch tiÕng g¸nh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh.

chuÈn bÞ bµi sau:¤n tËp. . II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.VÒ nhµ «n l¹i bµi. LuyÖn tËp thùc hµnh.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Bµn tay mÑ.C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ c¸i bèng I Môc tiªu: . . IV. tr×nh bµy ®óng bµi th¬.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh÷ng HS häc tèt.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. ma rßng. 2.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. khÐo sµng. .. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H nghe viÕt Cho H ®äc bµi th¬ C¸i Bèng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: khÐo s¶y. kh«ng m¾c lçi bµi th¬ C¸i Bèng. Söa ch÷ cho H §äc cho H ghÐp bµi th¬ vµo vë mçi dßng ®äc 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn ChÊm 1 sè bµi t¹i líp.Tèc ®é chÐp tèi thiÓu: 2 ch÷ / 1 phót. ®êng tr¬n. nÊu c¬m. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau . nhËn xÐt 297 HS 1 vµi H ®äc l¹i bµi th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng th¬ vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi.

VBTTV1/2 IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu: GV HS 1. i. C¸i Bèng.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. c¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. . §äc thÇm tõng bµi TÆng ch¸u: C¸i Bèng. s¹ch. II Ph¬ng ph¸p . ª.2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi C¸i Bèng . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc Cho H ®äc tõng bµi: Trêng em.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. b. ®Ñp.H hiÓu néi dung bµi. thùc hµnh giao tiÕp… III C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV1/2. ngh 3. -----------------------------------------------------------TiÕng viÖt «n tËp c¸c bµi tËp ®äc I Môc tiªu: . Bµi cò: .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2. §iÒn vÇn: anh hay ach? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô Gv cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Bµn tay mÑ. §iÒn dÊu : ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù. ®Ñp. . H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.H ®äc l¹i c¸c bµi: Trêng em. Cñng cè – dÆn dß: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµi viÕt cña H. C¸i nh·n vë. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. C¸i nh·n 298 . Cho H rót ra khi nµo viÕt b»ng ViÕt b»ng ngh khi ®øng tríc e. TÆng ch¸u.§µm tho¹i. tÝnh ®iÓm thi ®ua.

o¨ng. ®ªm khuya.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: uª. V× sao trêng häc ®îc gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em? + Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh? V× ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ. oai.TT Cho H ®äc c¶ bµi CN. vÒ? H§3: §äc thuéc lßng bµi th¬: H ®äc thuéc lßng bµi th¬ TÆng ch¸u.§äc thµnh tiÕng c©u. hßa thuËn. ªp. s¾t vôn ®Ó lµm kÕ ho¹ch nhá. héi phô huynh. o¨n. . giµn míp. cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh anh em. giã xo¸y.u©n. Bµn tay mÑ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc CN. Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. 299 - . Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ra g¸nh ®ì mÑ. uynh. t¾m cho chÞ em B×nh.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . sµng g¹o gióp mÑ nÊu c¬m? c¬m. Cñng cè – dÆn dß: . uy. C¸i Bèng NhiÒu H ®äc thuéc lßng tríc líp NhËn xÐt cho ®iÓm Líp nhËn xÐt bæ sung 3. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . oanh. uyªn. oe. ©p. up. uya. oach. iªp. §i chî. Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010 KiÓm tra gi÷a häc kú II I Môc tiªu: . §äc c©u:Chóng em tÝch cùc thu gom giÊy. ep. ip. nÊu c¬m. oan.TT Khi H ®äc cho H tr¶ lêi c©u hái cña tõng bµi. ¬p. oang. oa.NhËn xÐt giê häc. luyÖn tËp.VÒ nhµ «n l¹i bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vë. u¬. oay. giÆt t· lãt cho em bÐ. uych - Tõ: ®iÖn tho¹i.

.Môc tiªu: . líp em tæ chøc lao ®éng trång c©y. VBTTV 1/2. ngan ng¸t.¤n vÇn ¨m. IV. lÊp lã. n. B¶ng nam ch©m.¨p: t×m ®îc tiÕng. Bµi míi: 300 . §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: v. d. nãi ®îc c©u cã vÇn ¨m. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. 1 tõ ( cho 0. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc hoa ngäc lan ( 2 tiÕt) I. phô ©m cuèi: t. c¸c tõ ng÷: hoa ngäc lan.H ®äc tr¬n c¶ bµi. II. vÇn ¨p. thùc hµnh giao tiÕp.häc chñ yÕu: 1.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m võa qua. .HiÓu néi dung bµi.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi C¸i Bèng 2. dµy. C¸c H§ d¹y. l. §äc ®óng râ rµng. 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. kh¾p.

Gi¶i nghÜa tõ khã: lÊp lã ( lã ra råi khuÊt ®i. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2.LuyÖn ®äc ®o¹n. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÔ chÞu. tõ ng÷ dÔ lÉn: hoa ngäc lan. vá b¹c tr¾ng. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: LuyÖn nãi: Gäi tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh 301 .TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. khi Èn khi hiÖn). ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨p T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨m. kh¾p vên. §äc c¸c tiÕng. vÇn ¨p GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. vÇn ¨p. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ai. lÊp lã. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc thÇm §äc CN. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc bµi v¨n líp ®äc thÇm Nô hoa lan mµu g×? chän ý ®óng ( ý a. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. kh¾p nhµ. ¨p kh¾p §äc tiÕng: kh¾p Ph©n tÝch tiÕng kh¾p nªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn ¨m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. ngan ng¸t. l¸ dµy. tõ võa t×m ®îc. vÇn ¨p ra b¶ng con.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . .tr¾ng ngÇn) H¬ng hoa lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan th¬m ngan ng¸t to¶ kh¾p vên. lan to¶ xa.

Ch÷ hoa E. vên hoa. c¸c tõ ng÷: ch¨m häc. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. . III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.NhËn xÐt giê häc. ¬n. ¬ng. G ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . £. ®óng kiÓu ch÷. Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa E.Cñng cè – dÆn dß: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt.VÒ nhµ «n l¹i bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 H ®äc yªu cÇu cña bµi. G I Môc tiªu: . ®Òu nÐt. cì võa. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. ng¸t h¬ng: ch÷ thêng. réng bao Ch÷ hoa E cao 5 «. £. réng 4 « nhiªu «? + Ch÷ hoa E cã mÊy nÐt? Cã 1 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . G . ¨p. 2 H 1 nhãm trao ®æi nhanh vÒ tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh H thi kÓ tríc líp Líp nhËn xÐt TÝnh ®iÓm thi ®ua. kh¾p vên. C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp §äc bµi cÇn viÕt viÕt trong giê häc. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa E vµ hái + Ch÷ hoa E cao mÊy «. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ E víi c¸c ch÷ £ 302 . thùc hµnh luyÖn tËp… IV. Nãi nhiÖm vô giê häc. 3. khen nh÷ng H nãi tèt.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m. £.H biÕt t« ch÷ hoa E.

.. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . Môc ®Ých. VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b ________________________________________ ChÝnh t¶ Nhµ bµ ngo¹i I. tay §iÒn ng hay ngh: .3 em nh×n b¶ng ®äc l¹i ...NhËn xÐt giê häc. vên ViÕt b¶ng con tõng tõ hoa.. ¬ng ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ch¨m häc. kh¾p vên. ach: hép b . tói x. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.Ð ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y. chó .Bµi míi: GV 1... tr×nh bÇy ®o¹n v¨n... QS uèn n¾n t thÕ viÕt. ¾p. k vµo chç trèng II.µ voi. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ¨p. khÐo sµng *. ng¸t h¬ng kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. 3 ch÷. mçi dßng chØ viÕt 2. ch÷ c. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨m.. yªu cÇu: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt s½n néi dung ®o¹n cÇn chÐp Néi dung c¸c bµi tËp III. Híng dÉn tËp chÐp: 303 HS 2 . nhµ bµ ngo¹i §Õm ®óng sè dÊu chÊm trong bµi chÝnh tae §iÒn ®óng vÇn ¨m.. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc *.. ¬n.. KiÓm tra bµi cò: §iÒn vÇn anh.

.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV cheo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n GV híng dÉn. VBTTV 1/2. . kÕt thóc c©u. réng r·i. híng dÉn tù häc ________________________________________________________________________ Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ai dËy sím ( 2 tiÕt) I.¤n vÇn ¬n. kh¾p vên HS chÐp bµi G¹ch ch©n ch viÕt sai. ra vên. Th¾m ®· lµ häc sinh líp mét. ch¬i kÐo co Ch÷a bµi b. ¬ng: t×m ®îc tiÕng. biÕt tù t¾m cho m×nh. §iÒn vÇn ¨m.§¹t tèc ®é tèi thiÓu 25 ®Õn 30 tiÕng / 1 phót. biÕt s¾p xÕp s¸ch vë ng¨n n¾p. Bµi tËp: a. loµ xoµ. §iÒn c hay k 4. ¾p Híng dÉn ®iÒn vÇn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm. nãi ®îc c©u cã vÇn ¬n. §äc bµi: nhiÒu em H¸t ®ång ca. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. biÓu d¬ng. söa HS ®äc thÇm yªu cÇu 2 em lªn b¶ng N¨m nay.H ®äc tr¬n c¶ bµi. ch÷ ®øng ®»ng sau dÊu chÊm ph¶i lµ ch÷ viÕt hoa 3. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt. c¸ch ®Ó vë Trong bµi cã mÊy dÊu chÊm? DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u kÓ. II. Ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: dËy sím.Môc tiªu: .HiÓu néi dung bµi. thùc hµnh giao tiÕp. 304 .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. söa lçi Híng dÉn chÐp bµi vµo vë T thÕ ngåi. lªn ®åi. Th¾m ch¨m häc. t×m tiÕng ®Ô viÕt sai HS viÕt b¶ng con: ngo¹i. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. chê ®ãn. B¶ng nam ch©m. ®Êt trêi. vÇn ¬ng.

®Êt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trêi. . ng¸t h¬ng. vÇn . bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: võng ®«ng( mÆt trêi míi mäc).häc chñ yÕu: 1. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ¬n. lªn ®åi. Vên hoa ng¸t h¬ng th¬m.vên. 2 trong SGK. ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬n. vÇn ¬ng ra b¶ng con. h¬ng ¬ng §äc c¸c tiÕng: vên. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.LuyÖn ®äc ®o¹n. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. 2. chê ®ãn.Bµi cò: 2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Hoa ngäc lan vµ tr¶ lêi c©u hái 1. Thi ®äc theo tæ. ra vên. tõ ng÷ dÔ lÉn: dËy §äc CN. h¬ng Ph©n tÝch tiÕng vên.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . h¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬n. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. TiÕt 2 305 . nhãm Líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua. vÇn . Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬n.TT sím. ®Êt trêi ( mÆt ®Êt vµ bÇu trêi ) . vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:C¸nh diÒu bay lîn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- IV.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.C¸c H§ d¹y.Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ¬ng ViÕt tiÕng cã vÇn ¬n. vÇn ¬ng.

LuyÖn tËp thùc hµnh. chuÈn bÞ bµi sau: Mu chó SÎ.VÒ nhµ «n l¹i bµi.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Nhµ bµ ngo¹i .NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Cñng cè – dÆn dß: . . Bµi míi: GV HS H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung 1 vµi H ®äc l¹i c©u ®è c©u ®è H gi¶i ®è: Nãi vÒ con ong 306 . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. 2. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§1: T×m hiÓu bµi +Khi dËy sím.NhËn xÐt giê häc.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. 2H quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi mÉu Tõng cÆp H lªn hái tr¶ lêi nh÷ng viÖc ®· lµm buæi s¸ng. 1 sè H ®äc tríc líp. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. . . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. ________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ c©u ®è I Môc tiªu: . IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ tr/ ch hoÆc v/ d/ gi.Nªu yªu cÇu cña bµi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1 H ®äc bµi th¬. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. líp ®äc thÇm Hoa ng¸t h¬ng ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên. 2. Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em. ®iÒu g× ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên? + Trªn c¸nh ®ång? + Trªn ®åi? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( Hái nhau vÒ viÖc lµm buæi s¸ng) . kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng C©u ®è vÒ con ong. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan.

Cñng cè – dÆn dß . g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. d·y nói. s¹ch. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. khê kh¹o cña hæ 307 . suèt ngµy. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. kh¾p. hay gi Híng dÉn t¬ng tù phÇn a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: ch¨m chØ. §iÒn v. hæ. --------------------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn TrÝ kh«n I. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp c©u ®è vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. §iÒn vÇn: tr hay ch? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. giá c¸. ®Ñp. gia ®×nh. ®Ñp. Lêi gi¶i: quyÓn vë. c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i tµn bé c©u chuyÖn TËp c¸ch kÓ ®æi giäng tr©u. ngêi ThÊy ®îc sù ngèc nghÕch. . C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n. b. tÝnh ®iÓm thi ®ua. yªu cÇu Häc sinh nghe gi¸o viªn kÓ dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. mµu vµng. d. 3. vên c©y. Môc ®Ých. cÆp da.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HiÓu: TrÝ khè. 3: KÕt hîp kÓ víi tranh minh ho¹ 3. con tr©u rËp r×nh kÐo lìi cµy. b¸c n«ng d©n Con Hæ to x¸c nhng ngèc nghÕch kh«ng biÕt trÝ kh«n lµ g× Con ngêi nhá bÐ nhng cã trÝ kh«n nªn con vËt to x¸c ph¶i 308 HS HS nghe. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. KiÓm tra bµi cò 1 em kÓ: C« bÐ trïm kh¨n ®á B. 4 4.GV kÓ chuyÖn LÇn 1: KÓ ®Ó häc sinh biÕt chuyÖn LÇn 2. 3. Híng dÉn häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn 5. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh vÏ c¶nh g×? 1 em ®äc c©u hái díi tranh 1 B¸c n«ng d©n ®ang cÇy ruéng. nhí c©u chuyÖn Hæ nh×n thÊy g×? Tranh 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Hæ nh×n thÊy ng¹c nhiªn 2 . sù th«ng minh cña con ngêi khiÕn con ngêi lµm chñ ®îc mu«n loµi II. HiÓu ý nghÜa néi dung chuyÖn C©u chuyÖn nµy cho em biÕt ®iÒu g×? . Bµi míi GV 1. §å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹: SGK Ghi b¶ng gîi ý tõng 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn III. tr©u.3 em kÓ néi dung tranh 1 HS kÓ t¬ng tù KÓ theo nhãm 4 em KÓ theo nhãm 4 em Ph©n vai: Ngêi kÓ chuyÖn. hæ.

.Môc tiªu: . B¶ng nam ch©m. Gi¶i nghÜa tõ khã: chép . bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) Chia bµi thµnh 3 ®o¹n nèi tiÕp nhau ®äc.LuyÖn ®äc ®o¹n. C¸c H§ d¹y.häc chñ yÕu: 1. + §o¹n 1: Hai c©u ®Çu + §o¹n 2: C©u nãi cña SÎ + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. thùc hµnh giao tiÕp. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Cñng cè. . II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: n/ l. v× sao? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- v©ng lêi. sî h·i 1 em kÓ chuyÖn toµn bé c©u VÒ nhµ tËp kÓ l¹i ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mu chó sÎ ( 2 tiÕt) I.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím 2.TT ho¶ng l¾m. s¹ch sÏ. nÐn sî.¤n vÇn u«n. ho¶ng l¾m. u«ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«n muén §äc tiÕng: muén Ph©n tÝch tiÕng muén 309 . vÇn u«ng. c¸c tõ ng÷: chép. u«ng: t×m ®îc tiÕng. dÆn dß Em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo trong chuyÖn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 6. VBTTV 1/2. tøc giËn. lÔ phÐp . NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn u«n. lÔ phÐp. nãi ®îc c©u cã vÇn u«n.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. s¹ch khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng sÏ. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.H ®äc tr¬n c¶ bµi. c. phô ©m cuèi: t.HiÓu néi dung bµi. IV.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .

Cñng cè – dÆn dß: .DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi. 1 H líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 cña bµi chän ý ®óng ( ý a. H ®äc c¸c thÎ ch÷ . Gv biÓu d¬ng nh÷ng Hs häc tèt . vÇn u«ng. vÇn u«ng GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.Sao anh kh«ng röa mÆt) H ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái SÎ vôt bay ®i. §äc c©u mÉu trong SGK: BÐ ®a cho mÑ cuén len. §äc c¸c tiÕng. u«ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn u«n. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: Cho H kh¸ giái kÓ l¹i c©u chuyÖn Gäi H kÓ l¹i c©u chuyÖn Mu chó SÎ 1 sè H kh¸ giái lªn kÓ Líp nhËn xÐt söa sai SÎ lµ con vËt th«ng minh. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. 310 . BÐ l¾c chu«ng. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. SÎ ®· nãi g× víi MÌo? +SÎ lµm g× khi MÌo ®Æt nã xuèng ®Êt? + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®óng vÒ chó SÎ trong bµi GV Chèt l¹i ý ®óng SÎ + th«ng minh. vÇn u«ng ra b¶ng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn u«n.®äc c¶ mÉu 2 H lªn b¶ng thi xÕp ®óng. xÕp nhanh Líp lµm bµi vµo trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi SÎ bÞ mÌo chép ®îc. Qua c©u chuyÖn ta thÊy SÎ lµ con vËt nh thÕ nµo? 3.NhËn xÐt giê häc. tõ võa t×m ®îc.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 311 .

xao xuyÕn.HiÓu néi dung bµi.häc chñ yÕu: 1. xao xuyÕn në. l¶nh lãt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: th¬m phøc ( Mïi th¬m rÊt m¹nh. VBTTV 1/2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ng«i nhµ I.H ®äc tr¬n c¶ bµi. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn yªu.Môc tiªu: . C¸c H§ d¹y. iªu. B¶ng nam ch©m. . III. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. .NghØ h¬i sau mçi dßng th¬. iªu ra 312 .¤n vÇn yªu. T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi iªu ViÕt tiÕng cã vÇn yªu. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. nãi ®îc c©u cã vÇn yªu. l¶nh lãt.Bµi cò: 2 H ®äc Mu chó SÎ 2. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. .LuyÖn ®äc ®o¹n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . rÊt hÊp dÉn). II. iªu: t×m ®îc tiÕng. §äc nh÷ng dßng th¬ cã tiÕng yªu 1 sè H ®äc dßng th¬ cã tiÕng yªu. iªu.TT hµng xoan. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: hµng xoan.

tõ võa t×m ®îc. 1 sã H ®äc khæ th¬ 3. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ íc) Hµng xoan tríc ngâ.Cñng cè – dÆn dß: . ph¬i tªn s©n th¬m phøc.NhËn xÐt giê häc. b×nh chän ngêi nãi vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch hay nhÊt. Mïi r¬m r¹ lîp trªn m¸i nhµ. §äc c¸c tiÕng. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. TiÕng chim ®Çu håi l¶nh lãt. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. GV vµ HS nhËn xÐt. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. 3. H lªn nãi tríc líp. b¹n nhá + Nh×n thÊy g×? + Nghe thÊy g×? + Ngöi thÊy g×? §äc c©u th¬ nãi vÒ t×nh yªu ng«i nhµ cña b¹n nhá g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc. Líp nhËn xÐt söa sai. I. k I Môc tiªu: 313 . TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc 2 khæ th¬ ®Çu. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK trao ®æi víi nhau vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch. Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hb¶ng con. hoa në nh m©y tõng chïm. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. iªu. ë ng«i nhµ cña m×nh. iªu. 2.

ChÝnh t¶ Ng«i nhµ 314 . ¬i. iªu. réng 5 « «? + Ch÷ hoa H cã mÊy nÐt? Cã 3 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. ¬i. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. c¸c tõ ng÷: n¶i chuèi. ®Òu nÐt. uyªt iªu. ®óng kiÓu ch÷. cì võa.NhËn xÐt giê häc. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . K H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: u«i. yªu ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu n¶i chuèi. . tíi c©y. 3 ch÷. viÕt ®Ñp. K ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa H vµ hái + Ch÷ hoa cao mÊy «.ViÕt ®óng c¸c vÇn u«i. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.Ch÷ hoa H. iªt. viÕt ®Ñp. yªu. K .H biÕt t« ch÷ hoa H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . I. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. I. tíi c©y. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt §äc bµi cÇn viÕt trong giê häc. Nãi nhiÖm vô giê häc. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. . Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ViÕt b¶ng con tõng tõ duyÖt binh kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. uyªt. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. mçi dßng chØ viÕt 2. iªt. réng bao nhiªu Ch÷ hoa E cao 5 «. duyÖt binh: ch÷ thêng. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ H víi c¸c ch÷ I.

§å dïng d¹y häc Néi dung bµi viÕt s½n III. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô T×m tiÕng dÔ viÕt sai HD c¸ch tr×nh bÇy bµi th¬ T thÕ ngåi viÕt GV ®äc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. dÆn dß NhËn xÐt giê häc HS 2 em lµm bµi tËp 2. Bµi míi 1. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: vÒ phÐp. yªu cÇu ChÐp chÝnh x¸c. Cñng cè.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Bµi tËp §iÒn iªu hay yªu GV híng dÉn §iÒn ch÷ c hay k Mçi nhãm 3 em lªn thi ®iÒn nèi tiÕp 4. 315 . tr×nh bÇy ®óng khæ th¬ 3 bµi ng«i nhµ Lµm ®îc cac bµi tËp ®iÒn vÇn iªu hay yªu. KiÓm tra bµi cò B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV A. 3 KiÓm tra vë häc sinh 2 – 3 nh×n b¶ng ®äc bµi Méc m¹c.Môc tiªu: . . c hay k II. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. chØ tõng ch÷ Ch÷a lçi sai phæ biÕn 3. Giíi thiÖu bµi 2. ®Êt níc HS viÕt b¶ng con HS chÐp bµi vµo vë So¸t l¹i bµi b»ng bót ch× ChÊm ®iÓm 1/2 sè bµi §äc thÇm yªu cÇu Thi lµm nhanh bµi tËp vµo trong s¸ch ¤ng trång c©y c¶nh Bµ kÓ chuyÖn ChÞ s©u kim Thø t ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc quµ cña bè I. Môc ®Ých. n. v÷ng vµng.

v÷ng vµng. nãi ®îc c©u cã vÇn oan. VBTTV 1/2.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . oat ra b¶ng con.Chóng em thÝch ho¹t ®éng.LuyÖn ®äc ®o¹n.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. B¶ng nam ch©m. xa ®Êt liÒn).TT nµo. oat T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oan ngoan §äc tiÕng: ngoan Ph©n tÝch tiÕng ngoan T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oan. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oan. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. . . 316 . oat.Häc thuéc lßng bµi th¬. oat Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oan. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:Chóng em vui liªn hoan. thùc hµnh giao tiÕp. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: v÷ng vµng ( ch¾c ch¾n). oat.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.HiÓu néi dung bµi.¤n vÇn oan. oat: t×m ®îc tiÕng. tõ ng÷ dÔ lÉn: lÇn §äc CN.häc chñ yÕu: 1. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oan. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . ph©n tÝch ng«n ng÷… III. §¶o xa( vïng ®Êt ë gi÷a biÓn. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.C¸c H§ d¹y. 2. II. .Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi ng«i nhµ vµ tr¶ lêi c©u hái. lu«n lu«n. IV. vÒ phÐp. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.

QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn tranh minh ho¹ 3. 1 H ®äc khæ th¬ 2. 2. LuyÖn tËp thùc hµnh. líp ®äc thÇm Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®¶o xa. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. 1 sè H ®äc tríc líp. .ChÐp l¹i chÝnh x¸c. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. 3 H ®äc khæ th¬ ®Çu. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ cña bµi Quµ cña bè.Cñng cè – dÆn dß: . ngh×n c¸i h«n. Bµi míi: 317 . . ngh×n lêi chóc. 3. 2. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ quµ cña bè I Môc tiªu: .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ s hay x. líp ®äc thÇm Ngh×n c¸i nhí. IVC¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ng«i nhµ . ngh×n c¸i th¬ng.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.NhËn xÐt giê häc. ®iÒn vÇn im hay iªm. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®©u? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Bè göi cho b¹n nhá nh÷ng quµ g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( hái vÒ nghÒ nghiÖp cña bè) Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vän 2. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.

c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS 2. §iÒn im hay iªm Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. lóa chiªm. Cñng cè – dÆn dß . kim tiªmc©y kim. Môc ®Ých. th¬ng. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. KÓ chuyÖn B«ng hoa cóc tr¾ng A. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp khæ th¬ vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. yªu cÇu . tÝnh ®iÓm thi ®ua. b.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. khiªm tèn. mØm cêi.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. . ®Ñp. chóc. ®Ñp. 3 H ®äc l¹i khæ th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. gióp c« ch÷a ®îc bÖnh cho mÑ. §iÒn vÇn: s hay x? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. Lêi gi¶i: tr¸i kim. ngh×n. 3.Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn . lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ trong truyÖn lµm cho trêi ®Êt còng c¶m ®éng. 318 . s¹ch.HiÓu ý nghÜa cña truyÖn: Ca ngîi t×nh yªu mÑ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung khæ th¬ cÇn chÐp ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: göi. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.

NhËn xÐt.Thi kÓ theo ®o¹n .Kh¨n ®ãng vai bµ mÑ.TÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn .Trong 1 tóp lÒu ngêi mÑ èm n»m trªn giêng.HS theo dâi kÓ tõng ®o¹n . GV kÓ chuyÖn víi giäng diÔn c¶m .LÇn 2.th¬ng mÑ lóc yÕu ®au . tuyªn d¬ng . Bµ nãi víi con g¸i ngåi bªn "Con ®i mêi thÇy thuèc vÒ ®©y" . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.Tranh minh ho¹ C.Ngêi mÑ nãi g× víi con? . Híng dÉn häc sinh kÓ theo tranh .TiÕp tôc víi c¸c tranh 23.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- B. KiÓm tra bµi cò .3 em kÓ l¹i toµn bé chuyÖn . ch¨m häc .KÓ lÇn 2 . 3.HS kÓ theo nhãm .KÓ lÇn 1 ®Ó häc sinh biÕt c©u chuyÖn .Lµ con ph¶i th¬ng yªu cha mÑ.KÓ ph©n vai . trªn ®¾p mét chiÕc ¸o. §å dïng d¹y häc .C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ra ®iÒu g×? 319 .Thi kÓ theo nhãm . Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn .2 .§äc c©u hái díi tranh . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I.HS nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn .2 em kÓ chuyÖn "S tö vµ chuét nh¾t" II. lêi c« bÐ. 4 lµm t¬ng tù .3 em: kÓ ®o¹n 1 . 3: ChuyÓn ngêi dÉn chuyÖn sang häc sinh 4.Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . Bµi míi 1.LÇn 1: GV lµm ngêi dÉn chuyÖn . gËy ®ãng vai bµ cô .Chó ý khi kÓ: BiÕt chuyÓn giäng kÓ linh ho¹t tõ lêi ngêi kÓ sang lêi ngêi mÑ. lêi cô giµ.3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹ .Gióp c« ch÷a khái bÖnh cho mÑ .

HiÓu néi dung bµi. ho¶ng hèt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . nãi ®îc c©u cã vÇn t. bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi 320 .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. II. Cñng cè.häc chñ yÕu: 1. IV C¸c H§ d¹y. B¶ng nam ch©m. ho¶ng hèt. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khãc oµ.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Quµ cña bè 2. c.Líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt 5. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.H ®äc tr¬n c¶ bµi.B«ng hoa cóc tr¾ng tîng trng cho tÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ víi mÑ . .TT khãc oµ. biÕt ®äc c©u cã dÊu chÊm hái ( cao giäng hoÆc ng¹c nhiªn) . t: t×m ®îc tiÕng. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.¤n vÇn c.Môc tiªu: .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . ®øt tay. c¾t khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng b¸nh Gi¶i nghÜa tõ khã: ho¶ng hèt ( mÊt tinh thÇn do gÆp nguy hiÓm bÊt ngê) . dÊu phÈy. VBTTV 1/2.ChuÈn bÞ c©u chuyÖn: "NiÒm vui bÊt ngê" Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc v× b©y giê mÑ míi vÒ I.NhËn xÐt tiÕt häc . dÆn dß . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.LuyÖn ®äc ®o¹n. . ®øt tay. thùc hµnh giao tiÕp.

Cñng cè – dÆn dß: . c GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh tiÕng trong bµi cã vÇn t lµ ®øt Nªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn t. c ra b¶ng con. c. c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn t T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn t. §äc c¸c tiÕng.NhËn xÐt giê häc. cËu bÐ. hay nhâng nhÏo. c. §äc c©u mÉu trong SGK: Møt TÕt ¨n rÊt ngon. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. tõ võa t×m ®îc. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK vµ thùc hµnh hái ®¸p tõng cÆp H lªn nãi tríc líp. lµ mét tÝnh xÊu.VÒ nhµ «n l¹i bµi 321 . lµm cha mÑ bùc m×nh…) 3. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n ®Ó t×m c¸c c©u hái trong bµi ( Con lµm sao thÕ? §øt khi nµo thÕ? Sao ®Õn b©y giê con míi khãc?) 2. ngêi mÑ. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. vßi vÜnh th× kh«ng tèt. C¸ mùc níng rÊt ngon. Líp nhËn xÐt söa sai. . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n 2. v× lµm phiÒn cha mÑ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn t.V× cËu muèn ®îc mÑ th¬ng. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n Cho H ®äc ph©n vai H§3: LuyÖn nãi Lµm nòng mÑ nh cËu bÐ trong truyÖn nµy lµ kh«ng ph¶i. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu bÐ kh«ng khãc Khi mÑ vÒ cËu bÐ míi khãc.3 nhãm H ®äc ph©n vai: Ngêi dÉn chuþªn. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi bÞ ®øt tay cËu bÐ cã khãc kh«ng? Lóc nµo cËu bÐ míi khãc? V× sao? 1 H ®äc bµi v¨n.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 322 .

II. thanh khiÕt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 29 Thø hai ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc ®Çm sen I. oen .HS ®äc tr¬n c¶ bµi.¤n vÇn en. Ph¬ng ph¸p 323 . oen: t×m ®îc tiÕng. xoÌ ra.HiÓu néi dung bµi.Môc tiªu: . c¸nh hoa. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: xanh m¸t. ngan ng¸t. nãi ®îc c©u cã vÇn en.NghØ h¬i sau dÊu chÊm. .

oen.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. IV. MÌn phiªu lu ký rÊt hay. oen. c¸nh hoa.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . VBTTV 1/2. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. thu ho¹ch( lÊy).häc chñ yÕu: 1. . Líp nhËn xÐt söa sai. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en? chen. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng ngan ng¸t. BÐ nhoÎn miÖng cêi t¬i. tõ võa t×m ®îc. §äc c¸c tiÕng. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®µi sen( bé phËn phÝa ngoµi cña hoa sen).TT lÉn: xanh m¸t. ven. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 324 . H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn en. thanh khiÕt. thanh khiÕt ( trong s¹ch ). oen ViÕt tiÕng cã vÇn en.LuyÖn ®äc ®o¹n. sen T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã Nªu l¹i yªu cÇu bµi vÇn en. oen ra b¶ng con. B¶ng nam ch©m. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. tõ ng÷ dÔ §äc CN. §äc c©u mÉu trong SGK: TruyÖn DÕ iªu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §µm tho¹i. xoÌ ra. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en. C¸c H§ d¹y. nhÞ ( bé phËn sinh s¶n cña hoa). thùc hµnh giao tiÕp. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÞu nhÑ).Bµi cò: 2 H ®äc V× b©y giê mÑ míi vÒ. 2. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n) nèi tiÕp nhau ®äc. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.

n I Môc tiªu: . oat. nhoÎn cêi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa l. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. ®óng kiÓu ch÷. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. oen. m. cì võa.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. oong . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.NhËn xÐt giê häc. N®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . thùc hµnh nãi tiÕp vÒ sen. ph« ®µi sen vµ nhÞ vµng. ®Òu nÐt. trong xanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hH ®äc bµi v¨n. ®o¹t gi¶i. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. c¸c tõ ng÷: ngoan ngo·n. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt.VÒ nhµ «n l¹i bµi. c¶i xoong: ch÷ thêng. H¬ng sen ngan ng¸t. hoa sen tr«ng ®Ñp nh thÕ nµo? §äc c©u v¨n diÔn t¶ h¬ng sen. hoa sen. Khi në.ViÕt ®óng c¸c vÇn oan. N . 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 1 H quan s¸t tranh vµ mÉu trong SGK . M.Cñng cè – dÆn dß: .Ch÷ hoa L. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Luþªn nãi vÒ hoa sen) GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u.H biÕt t« ch÷ hoa L. en. 3. ong. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: 325 . thanh khiÕt 2. M.

hoa sen.e . cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ M víi ch÷ N H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: oan. ®o¹t gi¶i. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. 3 ch÷. c¶i xoong kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë Ch÷ hoa cao 5 «. réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa L cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.2 HS lªn b¶ng ®äc l¹i khæ th¬ 326 . §å dïng d¹y häc .Nhí ®îc quy t¾c chÝnh t¶ ©m : gh ®i víi i .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc bµi cÇn viÕt GV H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Lvµ hái + Ch÷ hoa L cao mÊy «.Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK . . ong.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c viÕt l¹i ®óng c¶ bµi ca dao . oen. Bµi cò . ª . mçi dßng chØ viÕt 2.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp II. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. nhoÎn cêi.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. Nãi nhiÖm vô giê häc. oat. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. trong xanh. môc tiªu . -------------------------------------------------------------chÝnh t¶ hoa sen I. en.B¶ng phô chÐp s½n bµi ca dao : Hoa sen” III. oong Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ngoan ngo·n. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.NhËn xÐt giê häc.

xanh . u … ) 3. chen . 3 HS nh×n b¶ng ®äc khæ th¬ . mïi … ) . dÆn dß : . 2 em HS ®äc l¹i bµi c¸c tõ võa ®iÒn Bµi 2 : §iÒn ch÷ g hay gh . Cñng cè.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . 327 .HS tËp viÕt vµo b¶ng con tõ khã . con ghÑ . nhËn xÐt giê c) Híng dÉn dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 1 : §iÒn en hay oen §Ìn bµn . « . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l.HS lªn b¶ng lµm BT . c¸c tiÕng tõ ng÷ khã.Môc tiªu: .HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶ ( g . cña xoÌn xoÑt 1.GV nhËn xÐt. .§êng gå ghÒ .C¶ líp nhËn xÐt vµ ®äc l¹i c¸c tõ khã d) Híng dÉn quy t¾c chÝnh t¶ ©m gh ®øng tríc : i . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . e . ª ( gh kÐp ) §øng tríc c¸c nguyªn ©m kh¸c viÕt lµ g ( g + a .Thu bµi chÊm .3.GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt .Cho 3 em lªn b¶ng lµm BT . ®¸nh gi¸ 2. ¬ .2.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. n. 4 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mêi vµo I.HS t×m nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai ( Tr¾ng .Híng dÉn HS so¸t lçi vµo vë .H ®äc tr¬n c¶ bµi.GV ch÷a c¸c lçi sai trªn b¶ng . gç lim . o . gh ) GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.Cho HS quan s¸t chÐp s½n .HS chÐp khæ th¬ vµo vë .

thùc hµnh giao tiÕp. oong T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong trong §äc tiÕng: trong Ph©n tÝch tiÕng trong T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong. B¶ng nam ch©m.HiÓu néi dung bµi. . líp ®äc thÇm Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng 328 . II. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. . so¹n söa. IV C¸c H§ d¹y.¤n vÇn ong. 3 H ®äc bµi th¬ . VBTTV 1/2. Nai.Häc thuéc lßng bµi th¬. 2. xoong canh ViÕt tiÕng cã vÇn ong.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . . buåm khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng thuyÒn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ong. . Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. Giã 1 H ®äc khæ th¬ 3. GV nhËn xÐt chung vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. oong.oong: t×m ®îc tiÕng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.häc chñ yÕu: 1.TT kiÔng ch©n. nãi ®îc c©u cã vÇn ong. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi oong §äc c©u mÉu trong SGK: chong chãng.LuyÖn ®äc ®o¹n. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. oong ra b¶ng con.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi §Çm sen vµ tr¶ lêi c©u hái. líp ®äc thÇm Nh÷ng ai ®· gâ cöa ng«i nhµ? Thá.

Thi häc thuéc lßng bµi th¬. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ 1. chñ nhµ. II. VÒ nhµ «n l¹i bµi. Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mêi vµo I Môc tiªu: .NhËn xÐt giê häc.Nhí quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. 2 cña bµi Mêi vµo. i. Giã H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vÑn 3. ®iÒn ch÷ ng hay ngh.Nghe .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ong hay oong. III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.viÕt chÝnh x¸c. reo hoa l¸. Nai Khæ th¬ 3: Ngêi dÉn chuyÖn. 1 sè H ®äc tríc líp.Cñng cè – dÆn dß: . qu¹t m¸t thªm h¬i biÓn c¶. C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng lµm g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hso¹n söa ®ãn tr¨ng lªn. chñ nhµ. LuyÖn tËp thùc hµnh. chuÈn bÞ bµi sau: V× b©y giê mÑ míi vÒ. chñ nhµ. Thá. ®i kh¾p n¬i lµm viÖc tèt. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi 329 . . ª. ®Èy buåm thuyÒn. Khæ th¬ 2: Ngêi dÉn chuyÖn. b¶ng nam ch©m. QS 4 tranh minh ho¹ 1 H lªn nãi tríc líp NhiÒu H thùc hµnh nãi. 1 sè cÆp ®äc bµi th¬ th¬ theo lèi ph©n vai Cho H ®äc ph©n vai Khæ th¬ 1: Ngêi dÉn chuyÖn.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. - GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Hoa sen - NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt khæ th¬ 1, 2 bµi Mêi vµo. ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: nÕu, tai, xem, g¹c Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ mçi dßng 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con Nghe vµ viÕt vµo vë

CÇm bót ch× so¸t lçi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau

ChÊm 1 sè bµi t¹i líp, nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn: ong,oong 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm thi ®ua. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b, §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H lµm bµi vµo vë BTTV Nªu luËt chÝnh t¶ ©m ng ®øng ngh + i, e, ª tríc i, e, ª 3. Cñng cè – dÆn dß - Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt, chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng, ®Ñp. - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng, s¹ch, ®Ñp. --------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn
330

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNIÒM VUI BÊT NGê

I. môc tiªu - hs dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n trong c©u chuyÖn theo tranh, vµ kÓ l¹i ®îc toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m - Ngêi mÑ èm nãi g× víi con? - KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi - HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4 tranh minh ho¹ c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: C©u hái díi tranh lµ g×? - GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn - 2 HS thi kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý díi tranh e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ( B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , ? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå ) ®iÒu g× ? - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ngêi kÓ chuyÖn hay nhÊt ,
331

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Chó c«ng I.Môc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng l¸nh. - BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm, dÊu phÈy. - ¤n vÇn oc, ooc : t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn oc, ooc. - HiÓu néi dung bµi. II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp, ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. IV. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: 1.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Mêi vµo 2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng l¸nh. - LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oc, ooc T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc tiÕng trong bµi cã vÇn oc lµ ngäc
332

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn oc, ooc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oc, ooc ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng, tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc c©u mÉu trong SGK: Con cãc lµ cËu «ng giêi. BÐ mÆc quÇn soãc.Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc.

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g×? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c XoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ g×? qu¹t. 1 H ®äc ®o¹n 2, líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng 1 sè H tr¶ lêi thay ®æi nh thÕ nµo? Líp nhËn xÐt söa sai. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 H ®äc l¹i bµi v¨n NhËn xÐt cho ®iÓm. H§3: LuyÖn nãi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi ( H¸t vÒ con c«ng) T×m vµ h¸t bµi h¸t vÒ con c«ng 1 sè H h¸t tríc líp NhËn xÐt khen nh÷ng H biÕt nhiÒu bµi h¸t vÒ con c«ng. 3.Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 1 H ®äc ®o¹n 1, líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái Bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch.

333

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

334

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

tuÇn 30
Thø hai ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc chuyÖn ë líp I. Môc tiªu - HS ®äc tr¬n ®îc c¶ bµi : ChuyÖn ë líp - ¤n c¸c vÇn : u«t , u«c - HiÓu ®îc tõ ng÷ : em bÐ kÓ chuyÖn cho mÑ nghe nhiÒu chuyÖn kh«ng ngoan cña c¸c b¹n trong líp . MÑ muèn nghe kÓ chuyÖn ë líp con ngoan nh thÕ nµo ? II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1, 2 em ®äc bµi : Chó c«ng - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u
335

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : ë líp , ®óng dËy , trªn , b«i bÈn vuèt tãc . - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc tr¬n

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ c) ¤n c¸c vÇn: u«c, u«t - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK ? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«t ?

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htõng khæ th¬

( vuèt )

?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu nhiÒu : cuèc ®¾t , b¾t luéc , TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u«c , u«t tuèt lóa , buét måm , khã nuèt … GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi - HS thi ®ua t×m nhanh ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 1 / 2 néi dung bµi ( ChuyÖn ban Hoa kh«ng thuéc * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc bµi , b¹n Hïng trªu con , b¹n Mai ?B¹n nhá kÓ cho mÑ nghe nh÷ng tay ®Çy mùc . ..) chuyÖn g× ë líp ? ? MÑ nãi g× víi b¹n nhá ? - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : H·y kÓ chuyÖn víi cha mÑ h«m nay ë líp em ®· ngoan nh thÕ nµo ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV cho líp ®äc toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ víi cha mÑ chuyÖn ë líp h«m nay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt
336

( MÑ kh«ng nhí chuyÖn … ngoan ngo·n) - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 3

- Cho HS nãi theo nhãm

Bµi cò . p . p dông vµ tËp viÕt c¸c tõ øng dông c) Híng dÉn HS tËp t« .VÒ nhµ tËp viÕt phÇn cßn l¹i 337 . ¬ . tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n viÕt ®óng ®Ñp . « . p III. ¬ . võa .HS ®äc c¸c tiÕng . « .GV híng dÉn tõng em biÕt c¸ch cÇm bót cho ®óng . 2. p . II. m.HS t« ®óng . tõ ng÷ øng + HS tËp t« ch÷ hoa : o .GV chÊm ch÷a bµi . ¬ . dÆn dß .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T« ch÷ hoa : o . æn ®Þnh líp. vµ t thÕ ngåi viÕt . ¬ . 4. « . p I.HS tËp viÕt vµo b¶ng con . « . cì . ¬ . Bµi míi a) Híng dÉn HS tËp viÕt ( T« ch÷ . « .GV nhËn xÐt giê .HS quan s¸t ch÷ o . ®Ñp c¸c ch÷ hoa : o . ®óng vµ ®Òu nÐt .2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa: l.TËp viÕt vµo b¶ng con c¸c tõ trong khung ch÷ ) ng÷ øng dông b) Híng dÉn viÕt . ¬ . Cñng cè.Híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt ch÷ : o . Môc tiªu . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. p hoa ) trong b¶ng phô .GV nhËn xÐt vÒ sè lîng nÐt vµ kiÓu nÐt vµ nªu quy tr×nh viÕt .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 3. tËp viÕt . §å dïng d¹y häc . « . « . tõ øng dông: ( võa nãi võa t« ch÷ o .ViÕt theo ch÷ thêng .B¶ng phô kiÖn viÕt s½n ch÷ : o . ¬ . p .ViÕt ®óng ®Ñp c¸c vÇn vµ c¸c tiÕng : . n .

®Ñp khæ th¬ cuèi bµi : ChuyÖn ë líp . qu¶ cam ) chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp . .B¶ng phô chÐp s½n khæ th¬ cuèi cña bµi : ChuyÖn ë líp III.§iÒn ®óng c¸c vÇn u«c .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh t¶ chuyÖn ë líp I.GV chØnh söa vµ nh¾c nhë tõ khã viÕt .2 HS lªn b¶ng lµm nhanh BT .GV chÊm vµo líp 1 sè vë c) Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ Bµi 2 : §iÒn vÇn : u«t hay u«c ? . dÆn dß : ( Buéc tãc . GV quan s¸t uÊn n¾n c¸ch ngåi viÕt . c¸ch cÇm bót . c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ . c¸c ho¹t ®éng 1. vµo b¶ng con .GV viÕt ®o¹n th¬ cuèi bµi th¬ lªn b¶ng .HS ®äc c¶ khæ th¬ . tèc ®é .Cho HS chÐp bµi . c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp II. u«t ch÷ k hay c .HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®óng .GV nhËn xÐt giê 338 . §å dïng d¹y häc .2 HS lªn b¶ng lµm BT .KiÓm tra viÕt ë nhµ cña c¸c HS 2.HS t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt hoÆc dÔ viÕt sai vµo tËp viÕt .RÌn cho c¸c em viÕt ®óng cù li .HS nh×n b¶ng chÐp bµi vµo vë . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . Cñng cè. Bµi cò .Líp lµm vµo b¶ng con + vë BTT ViÖt Bµi 3 : §iÒn ch÷ c hay k 3. Môc tiªu . chuét ®ång ) .GV tuyªn d¬ng nh÷ng em ( tói kÑo .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi chÝnh t¶

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc MÌo con ®i häc I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : MÌo con ®i häc ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - ¤n c¸c vÇn : u , ¬u - HiÓu ®îc néi dung bµi : MÌo con lêi häc , kiÕm cí nghØ ë nhµ . Cõu do¹ c¾t ®u«i lµm mÌo sî kh«ng d¸m nghØ häc n÷a II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1 em ®äc l¹i bµi : ChuyÖn ë líp ? MÑ b¶o bÐ kÓ chuyÖn g× ? - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ - HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : Buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng th¬ - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc c¶ bµi . - C¶ líp ®äc thÇm - §äc theo ph©n vai
339

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: u , ¬u - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : - ( cõu ) u ? - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u , - nhiÒu - HS thi ®ua t×m nhanh ¬u ? GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc 4 dßng th¬ ®Çu * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc ( MÌo kªu ®u«i èm , xin nghØ häc ? MÌo kiÕm cí g× ®Ó nghØ häc ? ) ? Cõu nãi g× khiÕn mÌo xin ®i häc ( Cõu nãi muèn nghØ häc th× ngay ? c¾t ®u«i mÌo ) - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - Chia nhãm , luyÖn nãi theo ®Ò - Gäi em HS xung phong tµi trong SGK 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ ; ChuÈn bÞ bµi : Ngêi b¹n tèt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mÌo con ®i häc I. Môc tiªu - HS chÐp ®óng vµ ®Ñp 8 dßng th¬ ®Çu bµi : MÌo con ®i häc - §iÒn ®óng c¸c vÇn : iªn hay in ch÷ r , d hay gi vµo chç thÝch hîp - ViÕt ®óng cù li tèc ®é
340

- 2 HS ®äc l¹i bµi - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng II. §å dïng d¹y häc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- B¶ng phô chÐp s½n 8 dßng ®Çu bµi th¬ : MÌo con ®i häc vµ BT III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Bµi cò 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp - Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy c¸c dßng th¬ - HS ®äc 8 dßng ®Çu bµi th¬ trªn b¶ng phô - HS nªu c¸c ch÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶ - TËp viÕt c¸c ch÷ ®ã vµo b¶ng con - GV chÊm 1 sè vë t¹i líp c) Híng dÉn HS HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn ch÷ : r , d hoÆc gi ThÇy gi¸o d¹y häc ; bÐ nh¶y d©y , ®µn c¸ r« b¬i léi - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn nhanh vµ - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm ®óng bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp - Líp ch÷a bµi vµo vë BT - GV nhËn xÐt giê VÒ nhµ viÕt ra vë mçi lçi chÝnh t¶ 1 dßng KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc I. Môc tiªu - Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Nhê trÝ th«ng minh mµ Sãc ®· tho¸t hiÓm II. §å dïng d¹y häc
341

- HS chÐp bµi chÝnh t¶ vµo vë : GV uèn n¾n c¸ch ngåi , c¸ch cÇm bót - HS ®æi vë cho nhau ch÷a bµi chÝnh t¶

3. Cñng cè, dÆn dß :

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê - 1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ? Sãi vµ Sãc ai lµ ngêi th«ng minh ? H·y nªu 1 viÖc chøng tá sù th«ng minh ®ã ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc
342

- HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn

- Ngêi dÉn chuyÖn Sãi vµ Sãc

- Sãc lµ nh©n vËt th«ng minh . Khi Sãi hái Sãc høa tr¶ lêi nhng ®ßi ®îc th¶ tríc , tr¶ lêi sau . Nhê vËy Sãc ®· tho¸t khái nanh vuèt cña Sãi sau khi tr¶ lêi )

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNgêi b¹n tèt

I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : Ngêi b¹n tèt ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - ¤n c¸c vÇn : uc , ut . T×m tiÕng cã vÇn : uc , ut - ThÊy ®îc c¸ch c sö Ých kØ cña Cóc th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña Hµ vµ MÑ II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ : MÌo con ®i häc ? MÌo con ®Þnh kiÕm cí g× khi chèn häc - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn ®äc - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ LuyÖn ®äc ®o¹n bµi : - Gäi 2 em mçi em ®äc mét §o¹n 1 : Tõ : “Trong giê vÏ …®a ®o¹n. bót cña m×nh cho Hµ” HS luyÖn ®äc ph©n vai §o¹n 2 : Cßn l¹i - 2 em ®äc c¶ bµi
343

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng c©u - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: uc , ut - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : uc ( cóc, bót ) , ut ? - HS thi ®ua nãi c©u ( theo nhãm ? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : uc , ) ut - HS thi ®ua t×m nhanh GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc ®o¹n 1 : Tr¶ lêi c©u * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc hái ? Hµ hái bót mîn , ai ®· gióp Hµ ? ( Cóc tõ chèi , Nô cho Hµ mù¬n ) - 2 em ®äc ®o¹n 2 ? B¹n nµo gióp Cóc söa d©y ®eo ( Hµ tù gióp Cóc söa d©y ®eo cÆp ? cÆp ) - 2 HS ®äc l¹i bµi ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi b¹n - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi tèt ? ( Ngêi b¹n tèt lµ ngêi s½n sµng - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n gióp b¹n ) * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : KÓ chuyÖn vÒ ngêi b¹n tèt cña em - GV cho tõng b¹n trao ®æi , kÓ víi nhau vÒ ngêi b¹n tèt . - GV chØ ®Þnh 2 HS lªn kÓ vÒ ngêi b¹n tèt tríc líp 4. Cñng cè, dÆn dß - 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; Nh×n tranh tËp kÓ l¹i viÖc lµm cña 2 b¹n
344

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

345

tõ ng÷ dÔ lÉn: ngìng cöa. quen.Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. C¸c H§ d¹y. . §äc ®óng c¸c tõ ng÷: ngìng cöa.H ®äc tr¬n c¶ bµi. ¨c. lóc nµo. .Bµi cò: 2 H ®äc Ngêi b¹n tèt.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m HS §äc thÇm §äc CN. n¬i nµy. Söa ph¸t ©m cho H .HiÓu néi dung bµi. 2. ¨c: t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t. III. lóc nµo. ¨c. d¾t vßng.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬ vµ khæ th¬.®i men. quen.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 346 . II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 31 Thø hai ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc ngìng cöa I.¤n vÇn ¨t.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. d¾t vßng.häc chñ yÕu: GV 1. . B¶ng nam ch©m. VBTTV 1/2. n¬i nµy. ®i men.Môc tiªu: .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt 347 . 3. 4 H ®äc khæ th¬ 2.LuyÖn ®äc ®o¹n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .NhËn xÐt giê häc. Líp nhËn xÐt söa sai. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh d¾t Ph©n tÝch tiÕng d¾t Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. ¨c 2 H 1 cÆp quan s¸t tranh vµ nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. 3. thùc hµnh nãi.Cñng cè – dÆn dß: . 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi theo néi dung bµi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK H quan s¸t tranh trong SGK . §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬ 2. mÑ.4 H ®äc khæ th¬ 1. GV nhËn xÐt chung vµ söa cho H. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. . bµi NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ¨t.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ¨c 1 sè H nãi c©u tríc líp. GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. 3 vµ tr¶ lêi B¹n nhá ®· qua ngìng cöa ®Ó ®i c©u hái ®Õn ®©u? B¹n nhá qua ngìng cöa ®Ó ®i ®Õn trêng vµ ®Õn nh÷ng n¬i xa h¬n n÷a. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Ai d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa? Bµ. d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa. ¨c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTõng nhãm 3 H (mçi H 1 khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 3.

Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . 3 ch÷. R . ViÕt b¶ng con tõng tõ dßng nø¬c. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . c¸c tõ ng÷: d×u d¾t. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨t. ®Òu nÐt. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. réng 5 « nhiªu «? + Ch÷ hoa Q cã mÊy nÐt? Cã 2 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù víi ch÷ R H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨t.H biÕt t« ch÷ hoa Q. ¨c. ¬t. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. ®óng kiÓu ch÷. mµu s¾c.NhËn xÐt giê häc. ¬c. Q ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . réng bao Ch÷ hoa cao 5 «. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Q vµ hái + Ch÷ Q cao mÊy «. Nãi nhiÖm vô giê häc. mµu s¾c. ¬t ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: d×u d¾t. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. 348 .Ch÷ hoa R. xanh mít kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. dßng níc. ¨c. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung §äc bµi cÇn viÕt tËp viÕt trong giê häc. xanh mít: ch÷ thêng. r I Môc tiªu: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu ht« ch÷ hoa q. cì võa. ¬c. mçi dßng chØ viÕt 2.

nhËn xÐt bµi viÕt cña H. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ ngìng cöa I Môc tiªu: .VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. tÝnh ®iÓm thi ®ua. . ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. 349 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ .NhËn xÐt bµi viÕt cña H. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ . H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. b¶ng nam ch©m.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. 2. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.

®Ñp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hC¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. ¨n no.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. Cñng cè – dÆn dß .Bµi cò: 2H ®äc bµi Ngìng cöa vµ tr¶ lêi c©u hái. . chã vÖn. ch¨ng d©y. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi.häc chñ yÕu: GV HS 1. B¶ng nam ch©m. tiÕng . . nÊu c¬m. ¨n no. s¹ch. b. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.HiÓu néi dung bµi. ª. nÊu c¬m.LuyÖn ®äc ®o¹n. tõ ng÷ dÔ lÉn: Çm §äc CN.H ®äc tr¬n c¶ bµi. II.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. chã vÖn. i 3. quay trßn.Môc tiªu: . . H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tiÕng tõ ng÷ khã: Çm Ü. 2. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. VBTTV 1/2. C¸c H§ d¹y. quay khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trßn. ¬t: t×m ®îc tiÕng vÇn ¬c. Thø t ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc kÓ cho bÐ nghe I.¤n vÇn ¬c.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.TT Ü. III. .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc 2 dßng th¬ 1 em Söa ph¸t ©m . ¬t. NhËn xÐt cho ®iÓm 350 . ch¨ng d©y.LuyÖn ®äc th¬ 4 ch÷. ®Ñp. bµi §äc nhÈm c¶ bµi.

¬t GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh níc §äc tiÕng: níc Ph©n tÝch tiÕng níc Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi tæ 1.NhËn xÐt giê häc. ¬t T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬c T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬c. tæ 2 t×m tiÕng cã vÇn ¬t.3. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. Líp ®äc thÇm c¶ bµi Con tr©u s¾t lµ c¸i m¸y cµy NhiÒu cÆp H ®äc Hái . khen nh÷ng tæ t×m tèt TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? Cho H ®äc ph©n vai: Hai H. chuÈn bÞ bµi sau: Ngêi b¹n tèt. 1 H nãi tªn con vËt H§2: LuyÖn nãi theo néi dung bµi §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt VD: H: Con g× s¸ng sím g¸y ß…ã …o gäi ngêi thøc dËy T: Con gµ trèng NhiÒu H tiÒn hµnh hái ®¸p H: Con g× lµ chóa rõng xanh? T: Con hæ . ¬t ra b¶ng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn ¬c.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ViÕt tiÕng cã vÇn ¬c. mét em ®äc sè ch½n. . NhËn xÐt chung. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ kÓ cho bÐ nghe I Môc tiªu: 351 . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. 3 t×m tiÕng cã vÇn ¬c. 1 H ®Æt c©u hái.Cñng cè – dÆn dß: . mét em ®äc c¸c dßng th¬ sè lÎ.®¸p theo bµi theo th¬.

nhËn xÐt bµi viÕt cña H. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. tÝnh ®iÓm thi ®ua.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c. b. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. b¶ng nam ch©m. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. . ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. kh«ng m¾c lçi 8 dßng ®Çu bµi th¬ KÓ cho bÐ nghe. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai: Çm Ü. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ngìng cöa.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. 2. ch¨ng d©y. quay trßn vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. . 352 . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . . vë Uèn n¾n t thÕ ngåi.

VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe 353 . Cñng cè. §å dïng d¹y häc . ®Ñp. ®Ñp.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ª.GV nhËn xÐt tiÕt häc .Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn . i 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn . . s¹ch.Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III.HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn II. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. dÆn dß .Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u . Môc tiªu .Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn dª con nghe lêi mÑ I.2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê . Cñng cè – dÆn dß .1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. KiÓm tra bµi cò . ®¸nh gi¸ chuyÖn 3.GV nhËn xÐt. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.Ngêi dÉn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 4.Tranh 1: C¶nh vÏ g×? . æn ®Þnh tæ chøc 2.GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .

LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n v¨n cã ghi lêi nãi . §äc c¸c tiÕng. II. hÐt lªn.¤n vÇn et. mét l¸t. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: vui vÎ.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.oet ViÕt tiÕng cã vÇnªt. III. 2. . tõ võa t×m ®îc. 354 .HiÓu néi dung bµi. . dÊu phÈy. §iÒn vÇn Ðt hoÆc oÐt vµo c¸c c©u H lµm miÖng.LuyÖn ®äc ®o¹n. B¶ng nam ch©m. C¸c H§ d¹y.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. oet.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi KÓ cho bÐ nghe. bµi 3 H nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn et. buån. trong SGK 1 sè H ®äc c©u t×m ®îc. hÐt lªn.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . d©y cãt. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Líp nhËn xÐt söa sai.TT vÎ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc hai chÞ em I. tõ ng÷ dÔ lÉn: vui §äc CN. d©y cãt. VBTTV 1/2. mét l¸t. buån khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng .Môc tiªu: .H ®äc tr¬n c¶ bµi. oet T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et tiÕng trong bµi cã vÇn et lµ hÐt T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi et. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. oet ra b¶ng con. oet: t×m ®îc tiÕng cã vÇn et.häc chñ yÕu: GV HS 1. Líp nhËn xÐt söa sai.

NhËn xÐt giê häc. Môc ®Ých. Mét vµi H ®äc c¶ bµi Kh«ng ®îc Ých kû. chÞ) nh÷ng trß ch¬i g×? Chia nhãm 4. H ngåi kÓ cho nhau nghe nh÷ng trß ch¬i ®· ch¬i víi anh chÞ. long lanh. Mét vµi H ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái CËu buån ch¸n v× kh«ng cã ngêi ch¬i cïng. CÇn cã b¹n ch¬i cïng 1 sè H lªn kÓ tríc líp. hoÆc em cña m×nh 3. nghØ h¬i ®óng dÊu chÊm. 1 H ®äc ®o¹n 2. yªu cÇu §äc tr¬n toµn bµi.Cñng cè – dÆn dß: . xum xuª.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi CËu em lµm g× khi chÞ ®éng vµo con gÊu b«ng cña m×nh? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t« nhá? V× sao c©u em c¶m thÊy buån ch¸n khi ch¬i 1 m×nh NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi v¨n nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? H§2: LuyÖn nãi §Ò tµi: Em thêng ch¬i víi (anh. ®äc ®óng mét sè tõ ng÷: Khæng lå. . §äc ng¾t.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi 1 H ®äc ®o¹n 1. lÊp lã. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH tuÇn 32 Thø hai ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Hå G¬m I. dÊu phÈy 355 . líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sè H tr¶ lêi Líp nhËn xÐt söa sai. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu nãi chÞ ®õng ®éng vµo con gÊu b«ng cña em.

Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. ¤n vÇn ¬m. §äc ®o¹n 2: 2 em 356 . ¬p T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m G¬m Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬m HS nãi nèi tiÕp (SGK) Hå g¬m ë thñ ®« Hµ Néi §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬m Hå G¬m rÊt ®Ñp HS nãi Cã vÇn ¬p (SGK) Giµn míp sau trÜu qu¶ §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬p NhiÒu em ®Æt c©u C¸c b¹n nhá ch¬i cíp cê C¸ íp l¹nh TiÕt 2 4.«ng Xum xuª LuyÖn ®äc c©u §äc c¸ nh©n. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: Hai chÞ em 4 em V× sao cËu em buån khi ch¬i mét m×nh? B. long lanh. Híng dÉn ®äc GV ®äc mÉu khæng lå. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa s¸ch gi¸o khoa III. nhãm. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi §äc ®o¹n 1: 2 em a. tæ. Bµi míi 1. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp cña thñ Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u? ®« Hµ Néi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå tr«ng 1 chiÕc g¬ng soi bÇu dôc lín KL nh thÕ nµo? s¸ng long lanh. 2 em ®äc c¶ bµi 3. nghØ h¬i khi HS ®äc nèi tiÕp gÆp dÊu chÊm. LuyÖn ®äc ®o¹n. líp Híng dÉn häc sinh ng¾t. bµi §äc ®o¹n 1: 2 em §äc ®o¹n 2: 2 em Thi ®äc trong nhãm 2 §äc theo bµn. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m. lÊp lã. líp ChÊm ®iÓm 1. ¬p HiÓu néi dung: Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë thñ ®« Hµ Néi II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ¤n c¸c vÇn ¬m. dÊu phÈy. HS luyÖn ®äc xum xuª §äc c¸c tõ ng÷ Ph©n tÝch: Khæng: kh . ¬p.

C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. íc. cãn yÓngm tiÕng chim 357 4. ViÕt vµo vë GV chÊm bµi . Ch¬i trß ch¬i: Nh×n c¶nh. tõ ng÷ øng dông HS theo dâi HS ®äc vÇn. tõ ng÷: ¬m ¬p.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc c¶ bµi: 2 em C¸c em xem c¶nh ®Ñp Hå G¬m (SGK) HS nh×n ¶nh SGK C¶nh tranh 1: CÇu Thª Hóc mµu son cong nh mét con t«m. Cñng cè. TËp viÕt vÇn. ®óng mÉu ch÷. vµ tõ ng÷ III. Híng dÉn t« ch÷ hoa S HS quan s¸t. KiÓm tra bµi cò 2 em viÕt trªn b¶ng ít. t« mÉu mãc lîn vµo trong. 3. yªng. nêm nîp iªng. Bµi míi 1. kÕt hîp víi 2 nÐt c¬ b¶n cong díi vµ mãc ngîc tr¸i nãi liÒn víi nhau t¹o thµnh vßng so¾n to ë ®Çu ch÷ cuèi nÐt GV nªu quy tr×nh t« . dßng níc Líp viÕt b¶ng con B. yªu cÇu HS tËp t« ch÷ hoa s TËp viÕt ch÷ thêng. xanh mít. NhËn xÐt giê häc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa s. 5. t×m c©u Th¸p rïa têng rªu cæ kÝnh x©y v¨n t¶ c¶nh? trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. Môc ®Ých. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. c¸c vÇn ¬m. nêm nîp II. dÆn dß VÒ nhµ t×m ¶nh chôp vÒ quª h¬ng hoÆc cña níc ta. nhËn xÐt Ch÷ S gåm mÊy nÐt? 1 nÐt viÕt liÒn. ®Òu nÐt. hå g¬m. §å dïng d¹y häc Ch÷ S hoa B¶ng phô ghi s½n ch÷ S hoa. cì võa. íp c¸c tõ ng÷ lîm lóa. t I. §Òn Ngäc S¬n lÊp lã bªn gèc ®a giµ b.

yªu cÇu §äc tr¬n bµi th¬ “Lòy tre”. mÉu ch÷. Môc ®Ých. ¬p b. Cñng cè. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n bµi III. §iÒn vÇn ¬m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. ¬p. gäng vã. ch÷ c hay k II. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng 2 dßng th¬ Hay ch¨ng d©y ®iÖn GV nhËn xÐt. giµ HS chÐp bµi chÝnh t¶ 2. r× rµo. cì ch÷ Nªu bµi viÕt ®Ñp nhÊt. gâ kÎng NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh vÒ nh÷ng lçi sai phæ biÕn. Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt: 3 em Nªu tõ khã ViÕt b¶ng con GV theo dâi vµ söa sai cho häc sinh CÇu Thª Hóc. Cñng cè. yªng 358 . bµi viÕt xÊu nhÊt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Lòy tre I. dÆn dß Qua cÇu. §iÒn ch÷ c hay k Trß ch¬i cíp cê GV tranh thñ chÊm mét sè bµi Nhøng lîm lóa vµng ¬m 3. luyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: lòy tre. lÊp lã. c¬ b¶n. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ®Òn Ngäc S¬n. chÊm ®iÓm Lµ con nhÖn con B. bãng r©m ¤n vÇn: iªng. Bµi míi 1. dÆn dß Khen HS viÕt ®Ñp TiÕp tôc luyÖn phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ViÕt b¶ng con HS tËp t«: S ViÕt tõ ng÷ øng dông ---------------------------------------------------------ChÝnh t¶ Hå G¬m I. Môc ®Ých. yªu cÇu TËp chÐp ®o¹n: CÇu Thª Hóc mµu son ®Õn cæ kÝnh §iÒn ®óng vÇn ¬m. Bµi tËp HS so¸t lçi cho nhau (®æi vë) a.

gäng vã. r× rµo. rµo LuyÖn ®äc c©u HS ®äc nèi tiÕp c©u theo LuyÖn ®äc tõng dßng th¬ nhãm: 3 em Thi ®äc trong nhãm NhËn xÐt. bÇn thÇn 2. II. chÊm ®iÓm Thi ®äc c¸ nh©n: khæ 1. tõ ng÷ bãng r©m Ph©n tÝch tiÕng: lòy. HS luyÖn ®äc Lòy tre. miÕng … TiÕt 2 4. LuyÖn nãi 359 HS hái ®¸p theo nhãm 2 . 2 3. T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi §äc khæ th¬ 1: 3 em a. ngän tre nh kÐo mÆt trêi lªn. chiªng. khiªng. lòy tre im giã nhng l¹i ®Çy tiÕng chim. LuyÖn ®äc tiÕng. §å dïng d¹y häc Tranh: Lòy tre III. KiÓm tra bµi cò 2 em §äc bµi Hå G¬m HS tr¶ lêi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå G¬m tr«ng nh thÕ nµo? ViÕt b¶ng: LÊp lã. ngoµi bµi tiÕng chøa vÇn iªng. yªng HiÓu ®îc néi dung bµi: Vµo buæi s¸ng sím lòy tre r× rµo. Buæi tra. Bµi míi 1. xum xuª B. ¤n vÇn: iªng §äc c¶ bµi: §ång thanh 1 lÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn iªng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn iªng tiÕng chim liªng. T×m hiÓu bµi: Lòy tre xanh r× rµo Nh÷ng c©u th¬ nµo t¶ lòy tre vµo buæi Ngän tre cong gäng vã sím? §äc khæ th¬ 2: 4 em 4 em ®äc Tre bÇn thÇn nhí giã §äc c©u th¬ t¶ lòy tre vµo buæi tra? Chît vÒ ®Çy tiÕng chim §äc c¶ bµi: 5 em C¶nh lòy tre vµo buæi tra Tr©u n»m nghØ díi bãng Bøc tranh vÏ c¶nh nµo trong bµi th¬? r©m b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T×m tiÕng trong. GV ®äc mÉu: HS chó ý nghe NhÊn giäng mét sè tõ ng÷: S¬n mµi. liÓng xiÓng. cong nhai. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. r× rµo.

tråi lªn HS nghe. viÕt bµi HS so¸t l¹i bµi. §iÒn dÊu ?.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ loµi c©y GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htheo yªu cÇu h×nh vÏ SGK H1: vÏ c©y chuèi H2: vÏ c©y mÝt C©y bÌo HS thi hái ®¸p c©y ngoµi SGK VD: H×nh 1 vÏ c©y g×? H×nh 2 vÏ c©y g×? C©y g× næi trªn mÆt níc cã thÓ b¨m ra nu«i lîn? 5. vµ dÊu ?. §å dïng häc tËp B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp III. Cñng cè. têng rªu cæ kÝnh 1 lÇn HS viÕt b¶ng con Thøc dËy. Môc ®Ých. ch÷a lçi b. viÕt bµi “Lòy tre” khæ th¬ ®Çu Lµm mét trong 2 bµi tËp: ®iÒn n hay l. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. KiÓm tra bµi cò HS viÕt NhËn xÐt. Bµi míi 1. cho ®iÓm B. yªu cÇu Nghe. §iÒn ch÷ n hay l Xa xa lµ mét th¸p rïa. ~ trªn nh÷ng ch÷ in Tr©u …o cá nghiªng Chïm qu¶ …ª 3. Cñng cè. dÆn dß Bµ ®a vâng ru bÐ ngñ nghon NhËn xÐt bµi viÕt ________________________________________________ KÓ chuyÖn 360 . Lµm bµi tËp a. lòy trem gäng vã. ~ II. HS viÕt chÝnh t¶ GV ®äc khæ th¬ 1 Nªu c¸c ch÷ khã viÕt §äc chÝnh t¶ §äc so¸t lçi 2. dÆn dß T×m hiÓu thªm mét sè loµi c©y trong ¶nh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Lòy tre I.

Cñng cè. ch¸u tiªn” dùa theo tranh minh häa. Giíi thiÖu bµi 2. c¸c c©u hái gîi ý vµ néi dung c©u chuyÖn do GV kÓ HS kÓ l¹i theo tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. HS kÓ tõng ®o¹n theo tranh 4. giäng kÓ hµo høng. con nhí Long Qu©n trë vÒ. Vî. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. 3. Môc ®Ých. ¢u C¬ ®îc cïng mét bäc 5. II. ý nghÜa c©u chuyÖn C©u chuyÖn Con rång. dÆn dß KÓ l¹i chuyÖn: 2 em 361 HS l¾ng nghe HS theo dâi HS kÓ theo c©u hái gîi ý: 3 – 4 em trøng sinh ra . ch¸u tiªn muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? Tæ tiªn cña ngêi ViÖt Nam ta cã dßng dâi cao quý Cha lµ loµi rång. mÑ lµ tiªn Chóng ta lµ con ch¸u cña Long Qu©n. s«i næi Qua c©u chuyÖn häc sinh thÊy ®îc lßng tù hµo cña d©n téc ta vÒ nguån gèc cao quý. biÕt dõng ë mét sè chi tiÕt g©y hÊp dÉn GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp kÓ víi dïng tranh minh häa Kü thuËt kÓ: §o¹n 1 kÓ chËm r·i §o¹n c¶ nhµ mong nhí Long Qu©n. yªu cÇu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hCon rång ch¸u tiªn HS thÝch nghe chuyÖn “Con rång. GV kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ diÔn c¶m. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng I. linh thiªng cña d©n téc m×nh.

mÆt ®Êt. nhën nh¬. xanh bãng. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 362 . mÆt trêi. u©y. r©m bôt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Sau c¬n ma I. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y. Yªu cÇu §äc tr¬n c¶ bµi. qu©y quanh. LuyÖn ®äc c©u t¶. s¸ng rùc. ¤n c¸c vÇn ©y. t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. mäi vËt ®Òu t¬i ®Ñp. chó ý c¸ch ng¾t h¬i sau dÊu phÈy. vui vÎ sau trËn ma rµo. dÊu chÊm. vên. luyÖn ®äc c¸c tõ: ma rµo. u©y HiÓu ®îc néi dung bµi: BÇu trêi.

khu©y kháa TiÕt 2 4. u©y T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. LuyÖn ®äc. Híng dÉn luyÖn ®äc a. Bµi míi 1. ®äc thÇm C¸c tõ ng÷ môc 1 §äc c¸ nh©n. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. bãng r©m HS l¾ng nghe. bÇu trêi xanh bãng nh võa ®§äc theo nhãm §äc c¶ bµi: 3 – 4 em 3 em nhãm NhËn xÐt. ¤n c¸c vÇn ©y. HS luyÖn ®äc §äc tiÕng. m©y bay KhuÊy bét. tiÕng chim.©y – qu©y §äc c¶ 5 c©u trong bµi Mçi c©u 2 – 3 em ®äc §äc nèi tiÕp Thi ®äc ®o¹n 1 3. bµi Ph©n tÝch: Qu©y: qu¬ . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 1 A. tõ ng÷ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 em Lòy tre. u©y M©y X©y nhµ. GV ®äc mÉu b. gäng vã. líp LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. KiÓm tra bµi cò §äc bµi lòy tre ViÕt b¶ng: B. tæ. t×m hiÓu bµi Sau trËn ma rµo mäi vËt thay ®æi 2 – 3 em ®äc ®o¹n 1 Nh÷ng ®ãa hoa r©m bôt thªm ®á chãi. cho ®iÓm 363 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh thÕ nµo? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hîc giéi röa M©y b«ng s¸ng rùc rì §äc ®o¹n 2: 3 em §äc c©u v¨n t¶ c¶nh ®µn gµ sau tr©n ma rµo? b. … níc ®äng trong vên §äc toµn bµi: 3 em HS th¶o luËn nhãm 2 Hái nhau vÒ c¬n ma ThÝch ma v× m¸t mÎ Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 364 . Cñng cè. LuyÖn nãi §Ò tµi: Trß chuyÖn víi c¬n ma VD: B¹n thÝch trêi ma hay trêi n¾ng 5. dÆn dß §äc l¹i bµi nhiÒu lÇn Gµ mÑ mõng rì.

C©y bµng mçi mïa cã mét ®Æc ®iÓm riªng: Mïa ®«ng c©y tr¬ trôi l¸. ¤n vÇn 365 ..¤n vÇn: T×m ®îc tiÕng cã vÇn oang. chi chÝt . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. II. chi chÝt.HS ®äc nãi tiÕp tõng c©u . Môc tiªu .HS ®äc: Sõng s÷ng. mïa thu qu¶ chÝn vµng.3 .HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: Sõng s÷ng. mïa hÌ t¸n l¸ xanh um. oac .4 em ®äc c¶ bµi .Thi ®äc c¸ nh©n . kh¼ng khiu.§äc ®o¹n 1: 2 .Líp ®äc ®ång thanh 3. §äc mÉu . Giíi thiÑu bµi: trùc tiÕp 2. bµi 3 em .HS hiÓu: C©y bµng th©n thiÕt víi c¸c trêng häc.Thi ®äc gi÷a c¸c tæ . Bµi míi 1.Sau c¬n ma c¶nh vËt thay ®æi nh thÕ nµo? B. KiÓm tra bµi cò .LuyÖn ®äc tiÕng.LuyÖn ®äc c©u .3 em . tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oang.GV ®äc toµn bµi b. BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. tõ ng÷ .§äc ®o¹n 2: 3 em . kh¼ng khiu trôi l¸. HS luyÖn ®äc . .§äc bµi: Sau c¬n ma . mïa xu©n léc non xanh m¬n mën.LuyÖn ®äc ®o¹n.Tranh s¸ch gi¸o khoa III. kh¼ng khiu trôi l¸. Híng dÉn luyÖn ®äc a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 33 Thø hai ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc C©y bµng I. §å dïng d¹y häc .

HS th¶o luËn theo cÆp. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .C©y bµng cµnh trªn.§äc tiÕp ®o¹n 2: 4 .Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng 5. ¦. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp Ch÷ U gåm 2 nÐt mãc hai ®Çu.Tõng chïm qu¶ chÝn vµng . ¸o kho¸c.Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. tõ ng÷ 366 . ®äc l¹i bµi Thø ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U. cµnh díi . yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa U. . LuyÖn nãi . v ViÕt ®îc ch÷ thêng. dÆn dß c©y thêng trång ë s©n trêng .NhËn xÐt giê häc. tõ ng÷: kho¶ng trêi.HS ®äc ®o¹n 1: nhiÒu em a.C¸nh cöa hë huÕch ho¸c oac TiÕt 2 4. oac.Vµo mïa ®«ng c©y bµng thay ®æi nh thÕ nµo? .Vµo mïa xu©n c©y bµng thay ®æi chi chÝt nh÷ng léc non nh thÕ nµo? T¸n l¸ xanh um che m¸t mét .MÑ më toang cöa sæ . ®óng mÉu ch÷. Môc ®Ých. cì võa.C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp .Vµo mïa hÌ c©y bµng cã ®Æc ®iÓm kho¶ng s©n g×? . KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B B. trôi l¸ . huÕch ho¸c . oac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .5 em .Khoang thuyÒn. tuÒnh toµng. c¸ nh©n . ®Òu nÐt.C©y bµng kh¼ng khiu. Cñng cè. tõ ng÷ III. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc . §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷.KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng nhãm. c¸c vÇn oang. 2. . kho¸c l¸c. Bµi míi 1. Híng dÉn t« ch÷ hoa nÐt mãc ngîc Giíi thiÖu mÉu ch÷ u.T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang. v I. ¦ kh¸c dÊu phô NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: HS viÕt b¶ng con So s¸nh U vµ ¦ HS ®äc l¹i vÇn. II. T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi .Mïa thu c©y bµng cã ®Æc ®iÓm trong kÏ l¸ g×? b.

tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy GV uèn n¾n t thÕ. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ---------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ C©y bµng I. Híng dÉn tËp t«. ª. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng Tra. tiÕng chim. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang . Tæng kÕt. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III. Môc tiªu HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng §iÒn ®óng vÇn oang . bãng r©m B. ch¬i ®µn ghi ta Khi nµo viÕt gh? Gh ®i víi i. híng dÉn tù häc 367 . kÏ l¸ HD chÐp bµi HS chÐp bµi vµo vë Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt. Híng dÉn viÕt vÇn.oac HS ®äc ®Ò lµm vµo vë Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Gµ trèng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. GV ®äc l¹i bµi tËp chÐp So¸t lçi ChÊm mét sè bµi 3. dÆn dß NhËn xÐt giê häc.oan hoÆc g hay gh II. tõ ng÷ øng dông GV treo b¶ng phô Nªu c¸ch viÕt c¸c con ch÷ 4. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. Tæng kÕt. ChÊm mét sè bµi 5. e 4. Bµi míi 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV viÕt mÉu 3. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HS ®äc ®o¹n chÐp T×m ch÷ khã viÕt: môc 1 HS viÕt b¶ng con: léc non. cÇm bót.

c¨ng th¼ng §äc khæ th¬ 1: 3 em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: 4 em 368 . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc LÆng. b. níc suèi. mçi khæ LuyÖn ®äc c©u th¬: LuyÖn ®äc ®o¹n. LuyÖn nghØ h¬i khi hÕt dßng. h¬ng rõng. b¾n sóng B¨ng gi¸.3 em Líp ®äc ®ång thanh 3. kh«ng cã mÑ d¾t tay. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. HS luyÖn ®äc níc suèi. II. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: 2 em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? B. b¹n yªu m¸i trêng xinh t¬i cã c« gi¸o b¹n h¸t rÊt hay. n¾ng B¨n kho¨n. khæ th¬.luyÖn nãi a. bµi 3 . tíi líp. tõ ng÷ GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬. Híng dÉn luyÖn ®äc a. t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. §êng ®i tõ nhµ ®Õn trêng rÊt ®Ñp.4 em §äc c¶ bµi: 2 . LuyÖn ®äc tiÕng. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: "§i häc" ®äc ®óng c¸c tõ ng÷. ¤n vÇn. nhÝ nh¶nh HS ®äc: lªn n¬ng. gi¨ng hµng. §äc mÉu GV ®äc giäng nhÑ nhµng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc §i häc I. lªn n¬ng.. v¾ng. ¨n TiÕt 2 4. Bµi míi 1. ¨n HS hiÓu: B¹n nhá tù ®Õn trêng mét m×nh. Môc ®Ých. T×m hiÓu bµi . h¬ng rõng. tíi líp. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng.

Giíi thiÖu bµi: A. mÑ mang ch¨n ra ph¬i n¾ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh Ngçng ®i trong ngâ. LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hN»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: 4 em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng.. viÕt ®îc 2 khæ th¬ ®Çu bµi "§i häc" §iÒn ®óng c¸c vÇn ¨n. rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng . Môc ®Ých. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS ®äc yªu cÇu BÐ ng¾m tr¨ng. Tæng kÕt dÆn dß 2 em lªn b¶ng 369 . KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang kho¶ng s©u léc non B. Cñng cè. cã c©y cä xße « che n¾ng. thÇm th× Tranh 4: Cä xße « .. em ®i 5. rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em . §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III. tíi líp. cã níc suèi trong. rÊt hay GV ®äc chÝnh t¶ HS so¸t l¹i lçi GV ®äc l¹i GV chÊm mét sè bµi 3.. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu Híng dÉn viÕt tiÕng khã Lªn n¬ng. ngÐ nghe mÑ gäi 4. ¨ngm ch÷ ng hoÆc ngh II. Bµi míi 2. dÆn dß H¸t bµi: §i häc: HS tù häc Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H«m nay em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? §êng ®i ®Õn trêng cã nh÷ng g× ®Ñp? b... HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1... yªu cÇu HS nghe..

III. Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh. Gµ m¸i vµ c« chñ víi con vÞt Tranh 2 vÏ g×? C« ®æi gµ m¸i lÊy con vÞt. chó vÞt ®øng bªn ngoµi cöa vÎ buån rÇu. Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n. liÒn cóp ®u«i l¹i chui Con chã nãi g× víi c« chñ? vµo gÇm giêng. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn HS quan s¸t tranh 1 GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh ve bé l«ng cña nã. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Gµ trèng 3. V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a. KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: 2 HS nghe em B. V× sao c« bÐ ®æi vÞt lÊy chã con? C« kh«ng thÝch vÞt n÷a. gµ m¸i V× sao c« bÐ ®æi gµ trèng lÊy gµ m¸i? ®Î nhiÒu trøng. A. yªu cÇu HS kÓ ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sau khi nghe thÇy c« kÓ. II. ®ªm ®Õn cËy cöa bá ®i. c« thÝch gµ m¸i. chã V× sao con chã bá ®i? con bá ch¹y ®i V× chã con nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc. Tranh 4 vÏ g×? C« chñ «m mÆt khãc. chã con buån. vÎ tiu nghØu. ®õng ngoµi hµng rµo mµo rñ Tranh 1 vÏ c¶nh g×? xuèng. 370 . T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n. Môc ®Ých. KiÓm tra bµi cò. HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ai kh«ng biÕt quý t×nh b¹n ngêi ®ã sÏ c« ®éc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHíng dÉn tù häc ------------------------------------------------------KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I. C« bÐ ®æi con gµ m¸i lÊy con vËt nµo? C« chñ tay «m con chã con Tranh 3 vÏ g×? xinh ®Ñp. Tranh s¸ch gi¸ khoa. §å dïng d¹y häc. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Bµi míi 1. 4.

Bµi míi 1. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. Môc ®Ých. kªu to¸ng. Híng dÉn HS luyÖn ®äc a. tøc tèc. Cñng cè. GV ®äc mÉu b. tõ ng÷ c. níc suèi B. tøc tèc. HiÓu ®îc néi dung bµi: HiÓu lêi khuyªn cña bµi lµ kh«ng nªn nãi dèi lµm mÊt lßng tin cña ngêi kh¸c s÷ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n. xe buýt 3. thÞt gµ. VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. kªu to¸ng. uyt 371 . II. dÆn dß. yªu cÇu HS ®äc tr¬n bµi: LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Bçng. T×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn it. uyt. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. ý nghÜa cña truyÖn C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? 6. KiÓm tra bµi cò §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng. quªn b¹n cò. huýt s¸o. mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt. ¤n vÇn it. LuyÖn ®äc tiÕng. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS kÓ theo nhãm 4 KÓ tríc líp: 3 – 4 em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: 2 em Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi. bµi HS theo dâi Bçng. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Nãi dèi h¹i th©n I. uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it. uyt. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. thÝt chÆt qu¶ quýt. hèt ho¶ng ¤n vÇn it. gi¶ vê. hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi. gi¶ vê.

Cñng cè. ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu. cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ngêi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt. mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn. mÑ nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 372 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi díi tranh TiÕt 2 4. chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi. dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®a th 373 .

c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c. b. nhÔ nh¹i. trong viÖc b¸c ®a th tíi mäi nhµ. lÔ phÐp LuyÖn ®äc c©u NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. II. Bµi míi 1. KiÓm tra bµi cò §äc bµi Nãi dèi h¹i th©n 2 em B. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh. bµi mét. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. Cñng cè. dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ 374 Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®a th. uych C¶ líp ®äc ®ång thanh. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh mõng quýnh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh. Híng dÉn luyÖn ®äc a. huúnh huþch TiÕt 2 4. Minh muèn lµm g×? Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me ThÊy b¸c ®a th måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt níc mêi B¸c uèng. m¸t l¹nh. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: 3 em ®äc ®o¹n 1 NhËn ®îc th cña bè. chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®a th . 5. lÔ phÐp. ¤n c¸c vÇn uynh – uych. Môc ®Ých. tõ ng÷ mõng quýnh. ¤n vÇn uynh. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. Phô huynh. m¸t l¹nh. uych. dÉu chÊm. nhÔ nh¹i. uych. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®a th rÊt vÊt v¶. mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. tæ 3. t×m tiÕng cã vÇn uynh.

dÆn dß Gåm 2 nÐt cong lîn ph¶i vµ cong lîn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hMinh nãi thÕ nµo. viÕt ®îc ®o¹n “B¸c ®a th … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc 375 . Môc ®Ých. KiÓm tra bµi cò B. söa 4. phô huynh. Môc ®Ých. HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®a th I. Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X. Giíi thiÖu bµi: 2. tõ ng÷ øng dông Híng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®a bót. c¸c tõ ng÷: B×nh minh.Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – híng dÉn quy tr×nh 3. c¸c nÐt trßn. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa X. II. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. ®Òu nÐt. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn. uynh. cì võa. B¸c ®a th tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X. Cñng cè. Híng dÉn viÕt vÇn. c¸ch nèi c¸c ch÷. c¸ch cÇm bót 5. y I. GV nhËn xÐt. yªu cÇu HS nghe. y TËp viÕt ch÷ thêng. tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. Bµi míi 1. c¸c vÇn inh. Híng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt. ®óng mÉu.

yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. dÞu dµng. ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh. uya. dç dµnh. tõ dµng 376 . HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. §äc mÉu b. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Híng dÉn luyÖn ®äc a. ngêi lín. Môc ®Ých. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. dç dµnh. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Trêng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y B. ia. Híng dÉn tù häc Thø t ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. ngêi lín. HS luyÖn ®äc Lµm anh. dÞu LuyÖn ®äc tiÕng. §iÒn c hoÆc k Cï nïo. khuúnh tay b. Bµi tËp HS lµm bµi tËp vµo vë a. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. 4. §iÒn uynh hay inh B×nh hoa. ch÷ c hoÆc k II. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn vÇn inh hoÆc uynh. dßng kªnh. ¤n c¸c vÇn ia. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Tæng kÕt. KiÓm tra bµi cò: 3 em §äc bµi B. II. Bµi míi: 1. Bµi míi 1. Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai GV cÊt b¶ng phô HS viÕt trªn b¶ng con GV ®äc chÝnh t¶ HS viÕt vµo vë §äc l¹i bµi chÝnh t¶ HS so¸t lçi §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ 3.

II. tæ. uya TiÕt 2 4. Môc ®Ých. ph¬ luya §äc khæ th¬ 1. ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nhêng nhÞn cña em Ph¬ng. Híng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô 377 . LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh. 2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nhêng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tríc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I. líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh thÕ nµo víi em bÐ? b. yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ. híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. Tæng kÕt. tÝa t«) ®ªm khuya. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. chÞ cña em 5. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: Mõng quýnh. nhÔ nh¹i B.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. bµi 3. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. Bµi míi 1.

dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë. KiÓm tra bµi cò.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV nhËn xÐt. Bµi míi. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. ®Ó vë. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. Tæng kÕt. yªu cÇu HS nghe kÓ. c¸ch tr×nh bÇy. Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” 378 . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng. söa Híng dÉn chÐp bµi: t thÕ ngåi. lÞch sù sÏ ®îc mäi ngêi quý mÕn vµ gióp ®ì. Môc ®Ých. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng Cã mét cô giµ vµ em bÐ ®o¹n Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi Tranh 1 vÏ g×? ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ Tr¶ lêi c©u hái díi tranh KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng mét c©y bót nµo! c¸ch nµo? HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®îc mÈu b¸nh nhÐ! c¸i b¸nh cña bµ? Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh nhÐ! cho ®i b¬i thuyÒn? Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ý nghÜa c©u chuyÖn ®i b¬i thuyÒn. ch÷a bµi S¸o tËp nãi. ¶nh III. 2. 1. bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. HS nhËn ra: LÔ phÐp. GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa HS l¾ng nghe 3. 3. §å dïng d¹y häc Tranh. nhí vµ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý díi tranh. cÇm bót.

t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u hëng. ngoµi vên. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ngêi trång na I. trång na. ph©n vai LuyÖn ®äc ®o¹n. KiÓm tra bµi cò. tr¸i kho¸y. Loay hoay. Tæng kÕt. ph¸ ho¹i. Híng dÉn luyÖn ®äc HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc tiÕng. khoan kho¸i. con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ngêi trång na. Môc ®Ých. II. 379 . luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ¤n vÇn. ¤n vÇn Lêi bµ cô: Tin tëng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai Ngoµi TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ngêi. tõ ng÷ LuyÖn ®äc lêi ngêi hµng xãm vµ LuyÖn ®äc c©u lêi bµ cô. §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c xö nh thÕ nµo víi em? B. oay Cñ khoai. xoay ngêi. ra qu¶. oay. ngoan ngo·n. dÆn dß. 1. ®¸ng yªu. bµi Lêi ngêi hµng xãm sëi lëi vui vÎ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ngêi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. LuyÖn ®äc c¶ bµi. Bµi míi. NhËn xÐt giê häc. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. 3. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói. loµi c©y §iÒn tiÕng cã vÇn oai. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A.

Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ngêi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi. NhËn xÐt giê häc. Tæng kÕt. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ngêi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ngêi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b. v× trång chuèi chãng cã qu¶.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 4. dÆn dß. §o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ngêi trång na. ®éng viªn 5. GV nhËn xÐt. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. §äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tríc líp Giao H¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 380 . cßn trång na l©u cã qu¶. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 381 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful