P. 1
Giao an Tieng Viet Lop 1 CA Nam

Giao an Tieng Viet Lop 1 CA Nam

|Views: 441|Likes:
Được xuất bản bởiNga Nguyen
lesson plan
lesson plan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nga Nguyen on Jul 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 1

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø Thaûo luaän vaø traû aâm e lôøi: be, me,xe +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät lôøi caâu hoûi: sôïi neùt thaét daây vaét cheùo Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? (Caù nhaân- ñoàng -Phaùt aâm: thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng Theo doõi qui trình quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân -Höôùng daãn vieát baûng con : baøn +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng Vieát baûng con daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e
1

Phaùt aâm e(Caù

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

+Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi nhaân- ñoàng thanh) baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: Toâ vôû taäp vieát MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: Caùc baïn ñeàu ñi hoïc +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………………………… ………..

2

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñ hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,kha III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng G cuûa HS Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: Thaûo luaän vaø traû +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc lôøi: beù, beû, baø, chöõ b vaø aâm b boùng +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Gioáng: neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? cuûa e vaø neùt -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ Vieát : b, be b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ
3

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hthanh)

Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông

Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi

Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau

RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

4

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheù tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ño khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, k lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu Ñoïc daáu saéc trong caùc vaø thanh saéc , tieáng beù, laù, choù, kheá, bieát gheùp tieáng beù caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: caâu hoûi: Thöôùc ñaët -Höôùng daãn gheùp: nghieâng -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa MT:HS vieát ñuùng daáu saéc caøi) tieáng beù -Caùch tieán haønh: beù(Caù nhaân- ñoàng c.Höôùng daãn vieát baûng con : thanh)
5

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTheo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát baûng con: (Cnhaânñthanh)

+Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông
6

Phaùt aâm beù(Caù nhaânñoàng thanh) vaøo vôû taäp vieát Toâ

Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc

Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh)

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

Tuaàn 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát ghe caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ño vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi :

7

beï ñoàng thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : a.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.ñoàng -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta thanh) ñöôïc tieáng beï Gheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beï(Caù nhaân.ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : beû.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc gioáng noát ruoài.Daáu naëng : Daáu naëng laø moät Ñoïc teân daáu : daáu naëng daáu chaám Ñoïc caùc tieáng treân (Caù Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? nhaân. coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi . daáu daáu : daáu hoûi Ñoïc teân naëng Ñoïc caùc tieáng treân(Caù -Bieát gheùp caùc tieáng : beû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi .ñoàng thanh) b. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Thaûo luaän vaø traû lôøi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi.Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : moùc gioáng moùc caâu ñaët Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? ngöôïc. Toâ vôû taäp vieát : beû. oâng sao tieáng beû ban ñeâmGheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beû(Caù nhaân. Nhaän dieän daáu : . beï GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû . beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn 8 . beï -MT:HS vieát ñuùng daáu ? . .tieáng beû .beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû .beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1. .

-Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK. kh lau III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.beû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS toâ theo doøng. daáu ngaõ 2. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn.3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø ta duïng cuûa noù trong ñôøi soáng.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø. Bieát caùc daáu. gaø.Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. thanh d huyeàn. voõ. baûng con. beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. meøo.veõ. ngheù oï. goã. beõ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø . Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát.7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi. coå aùo.Baøi môùi : 9 . dÊu ng· I. x coä. ñoïc : daáu saéc. vôû taäp vieát. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép. II. voõng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. ñu ñuû. caùi keïo (2. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng. phaán.

daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc Ñoïc caùc tieáng treân ñuoâi ñi leân Quan saùt Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi Thaûo luaän vaø traû lôøi : gì? gioáng ñoøn gaùnh..beõ nhaân. beõ huyeàn +Caùch tieán haønh : Ñoïc caùc tieáng treân(C a. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.ñ thanh) -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: 10 .ñ thanh) +Daáu huyeàn: Thaûo luaän vaø traû lôøi : Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gioáng thöôùc keû ñaët gì? xuoâi. ~ .Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Gheùp bìa caøi : beø -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta Ñoïc : beø(Caù nhaânñöôïc tieáng beø ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta Gheùp bìa caøi : beõ ñöôïc tieáng beõ Ñoïc : beõ(Caù nhaân-Phaùt aâm: ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi .GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.beø Vieát baûng con : beø. daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieángÑoïc teân daáu : daáu : beø.Nhaän dieän daáu : nhaân. laøn soùng khi gioù to b. beõ .beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1(C -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø .

hoûi. ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hToâ vôû taäp vieát : beø. saéc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø . 11 .beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi. naëng 2. beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân. bÑ I. bÎ.ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be. b vaø daáu thanh : ngang huyeàn. bÐ.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieá coù nghóa 3. bÏ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät söï vaät. ngaõ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm. chöõ e. vieäc.bÌ.

Vieát. beø. keõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. be be.Gaén baûng : ` / ? ~ . chöõ e.Gaén baûng : b e Thaûo luaän nhoùm vaø be ñoïc b. beï -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh.Neâu töø vaø chænh söûa loãi beù phaùt aâm (C nhaân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm. ñoïc : beø. e. beõ. b Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc vaø caùc daáu thanh Ñoïc : e. vôû taäp vieát. be .b thaønh tieáng be . b vaø gheùp e. beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. b vaø daáu thanh : ngang. ngaõ.Chæ daáu `. phaán. Tranh luyeän noùi -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : 2. beù. veõ (2.Kieåm tra baøi cuõ : . baûng con. kh lau III. Tranh minh hoaï caùc tie be.ñ thanh) Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù 12 . beù.3 em le chæ) . Oân chöõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b. beû.7 em) . aâm e. beõ. beø beø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. hoûi. beï. saéc.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. beø. huyeàn. beû. be. ~trong caùc tieáng : ngaõ. heø. beø.Nhaän xeùt KTBC 3.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : . be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e. naëng Thaûo luaän nhoùm vaø -Bieát gheùp e vôùi b vaø be lôøi traû vôùi caùc daáu thanh Ñoïc caùc tieáng coù trong thaønh tieáng coù nghóa tranh minh hoaï +Caùch tieán haønh : a.

beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân. coû / coï. xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát baûng con: be.beø. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng aâm vaø daáu thanh vöøa oân.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø. beû. döa / döøa.thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân. voù / voõ. ñoà vaät cuõng be beù. Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp . Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”. Chuû nhaân cuõng be beù.Tranh minh hoaï coù teân : be beù. -Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng.ñ thanh) Quan saùt. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân. beõ.beù. -Caùch tieán haønh: +Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh.

3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4.V I. caâu öùng duïng : beù veõ beâ. beù.beø. v. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : 14 . Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù.Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöôùi caùc böùc tranh. vôû taäp vieát. beï. beû. beõ. 3. ve 2. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù. tieáng beâ. ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ. be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ. ve. caùc loaïi quaû. beû. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve. moät neùt thaét nhoû.beâ .Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng Thaûo luaän vaø traû lôøi chöõ e laø coù theâm daáu muõ. (C nhaân. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng.ñ thanh) Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : . caâu hoûi: gioáng hình caùi Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? noùn. ve -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân. -Caùch tieán haønh: a. ve Vieát baûng con : eâ. v. 15 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. So saùnh v vaø b : +Caùch tieán haønh : Gioáng : neùt thaét -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm Khaùc : v khoâng coù neùt moät neùt moùc hai ñaàu vaø khuyeát treân. beâ – ve.ñ thanh) c. beâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng (Caù nhaân. -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ beâ.ve (C nhaân.Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v.ñoàng thanh) : eâ.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v .

ñeå vôû ñuùng tö theá.veõ .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 2. caàm buùt. Ñoïc SGK (C nhaân.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho Toâ vôû taäp vieát : eâ.ñ thanh) beù . HS beâ. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Beù veõ beâ Tieát 2: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc beâ -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng (C nhaân. 4:Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I.beâ. v.beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû. ve Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v .Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn.Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù.ñ -Caùch tieán haønh thanh) a. chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng. II. 3.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: 16 .

Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. phaán . 2.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng. 3. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát. HS traû lôøi +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : 2 HS neâu Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 3.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt. III.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trìnhHS quan saùt vieát +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát HS theo doõi 17 . khaên lau baûng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. teân goïi cuûa HS quan saùt chuùng. baûng con.

Muïc tieâu: 1.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. b.. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. caùch caàm buùt. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . caàm buùt.Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e. tieáng: be 2. b .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : HS vieát theo söï -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ höôùng daãn cuûa GV maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû 2 HS neâu -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? ♣Giaûi lao giöõa tieát 1 HS neâu HS laøm theo 4.Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh HS vieát vôû +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát Vieát xong giô tay +Caùch tieán haønh : -GV neâu yeâu caàu baøi vieát -Nhaéc tö theá ngoài. ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e. Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e . ñeå vôû ñuùng tö theá. beù I. 18 . 3. uoán naén.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . 5.

b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e . b HS vieát baûng con: -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b tích -Phaân tích caáu taïo chöõ b? HS vieát baûng con: -Vieát maãu : b b b. b.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. 3. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.b . tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt chöõ e. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng 2 HS ñoïc keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? 2 HS neâu Caùch ñaët daáu thanh? -Vieát maãu: beù HS vieát baûng con: 19 . III. baûng con.be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 -HS: -Vôû taäp vieát. khaên lau baûng.Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e. b trong khung chöõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. phaán .Höôùng daãn vieát chöõ : e.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt . tieáng beù 2 HS ñoïc vaø phaân +Caùch tieán haønh : tích a.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeù ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. b. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 8 20 . HS laøm theo ñeå vôû HS vieát vaøo vôû -GV vieát maãu Taäp HS -GV theo doõi . tieáng :beù +Caùch tieán haønh : HS ñoïc -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS quan saùt -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. 4. giuùp ñôõ nhöõng vieát yeáu keùm Vieát xong giô tay -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . caùch caàm buùt. uoán naén.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . Vieát ñuùng ñeïp chöõ e.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 8 : l . heø. Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Gioáng : neùt khuyeát -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve . -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät (Caù nhaân. -Nhaän xeùt baøi cuõ. leâ Gioáng :ñeàu coù neùt b. heø . ve. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 3.Daïy chöõ ghi aâm h : khuyeát +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h treân Khaùc : chöõ b coù +Caùch tieán haønh : theâm neùt thaét. 2. tieáng leâ.ñoàng neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai thanh) ñaàu. heø veà. he -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK.Muïc tieâu: 1.h I. 21 . caâu öùng duïng : ve ve ve .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l . beâ.Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc. v . h . 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le . -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. Thaûo luaän vaø traû Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? lôøi: gioáng chöõ b .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát.tieáng leâ-heø. II. -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm lh.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ.

Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû. -Caùch tieán haønh: a. l coù neùt moùc ngöôïc. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà.Ñoïc saùch giaùo khoa. heø. heø veà c. Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng. (C nhaân. h. leâ. con ngang. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát. heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân. baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htreân Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu.ñ thanh) Vieát baûng con : l . lôùp heø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân. -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. heø Ñoïc caù nhaân. leâ. h. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? 22 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. -Caùch tieán haønh: c. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l. nhoùm.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b. con vòt xieâm ) ( vòt trôøi ) .

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ o. heø -Ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. c . 4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 9 : o . hoà.Muïc tieâu: 1. caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : voù beø II. coû 2. goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le. ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao. -Nhaän xeùt baøi cuõ. -Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : voù beø -HS: -SGK. chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta. heø veà.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm o-c Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm o-c -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ o-c tieáng boø-coû -Caùch tieán haønh : a. … .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. quaû tröùng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vòt. leâ.Daïy chöõ ghi aâm o -Nhaän dieän chöõ: Chöõ o goàm 1 neùt cong kín. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. tieáng boø.c I.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : l. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn. 3. vôû taäp vieát. 23 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng quaû boùng baøn. h. coû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : boø.

coû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. (C nhaân. coû Ñoïc caù nhaân. coû -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng vöøa hoïc -Caùch tieán haønh: c.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng öùng duïng coù oâ-ô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc caû 2 sô ñoà. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû -Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi tieát GV chænh söõa loãi phaùt aâm -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Caù nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ coù boù coû Ñoïc thaàm vaø phaân tích 1 tieáng boø.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : boø. : boø 24 . nhoùm. coû) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : o. ñaùnh vaàn. c.Daïy chöõ ghi aâm c: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ c goàm moät neùt cong hôû phaûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: Chöõ o gioáng vaät gì ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : o. ñoïc trôn :boø Gioáng : neùt cong Khaùc : c coù neùt cong hôû. o coù neùt cong kín.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. c. boù.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn :coû Vieát baûng con : o. boù. Hoûi : So saùnh c vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : o. boø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. boø. ñaùnh vaàn. baøn.

caâu öùng duïng : beù coù vôû -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : bôø hoà. ô .Muïc tieâu: 1. c. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ oâ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng beâ coù boù coû. côø . coû Quan saùt vaø traû lôøi Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 10: « .¬ I. II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : o. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -Muïc tieâu: HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû. boø.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ. coû -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : bôø hoà. -HS: -SGK. +Caùch tieán haønh :GV höôùng daån HS vieát theo doøng. côø 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coâ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm oâ-ô Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm oâ-ô 25 Hoaït ñoäng cuûa HS . Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Voù beø duøng laøm gì ? -Voù beø thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Queâ höông em coù voù beø khoâng? -Em coøn bieát nhöõng loaïi voù beø naøo khaùc? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hboù. tieáng coâ. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi -MT:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung voù beø.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm ô +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi aâm oâ -Nhaän dieän chöõ: Chöõ oâ goàm chöõ o vaø daáu muõ. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc thaàm vaø phaân tích Luyeän ñoïc caâu öùng duïng tieáng vôû -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ 26 . ô. ñoïc trôn :coû -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : ô. bôû -Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân+Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) :beù coù vôû veõ. bôø.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. Thaûo +Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi ôû tieát 1 luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû veõ. ñaùnh vaàn. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc oâ-c vaø tieáng coâ.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. Hoûi : So saùnh oâ vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : oâ. coâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm ô : -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ aâm ô -Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ô goàm chöõ o vaø moät neùt raâu. nhoùm. hoà. ñoïc trôn :coâø Gioáng : ñeàu coù chöõ o Khaùc ô. baøn. bô. côø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Vieát baûng con : oâ. vaø :ô coù theâm daáu raâu ôû phía treân beân phaûi (C nhaân. ñaùnh vaàn. Hoûi : So saùnh ô vaø o ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hoâ vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : chöõ o Khaùc : oâ coù theâm daáu muõ (Caù nhaân. hoå. côø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng: hoâ.

vui chôi sau giôø laøm vieäc .Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : beù veõ coâ. ô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gì ? Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. côø -Ñoïc saùch giaùo khoa Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daån vieát töøng doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung bôø hoà. III. hieåu & keå laïi theo tranh truyeän keå hoå. vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát. c. o.Kieán thöùc :H s ñoïc. h. o.ñ thanh) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : oâ.chöõ vöøa hoïc tuaàn : eâ. beù veõ côø.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 27 . v. II. 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 11: ¤n tËp I.ñ -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc thanh) : ( gaïch chaân :vôû) Ñoïc SGK(C nhaân. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Tranh minh hoaï keå chuyeän hoå -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ & caâu öùng duïng. : beù coù vôû veõ coâ.Thaùi ñoä :Nghe.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. l.Muïc tieâu: 1. . vieát moät caùch chaéc chaén aâm . ô 2. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát ? -Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc naøo ? + Keát luaän : Bôø hoà laø nôi nghæ ngôi .

ñ thanh) daãn HS vieát theo doøng vaøo 28 . chöõ Chæ chöõ vaø ñoïc aâm Ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp caùc chöõ ôû doøng ngang ôû B1 Ñoïc caùc töø ñôn ( moät tieáng ) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi daáu thanh ôû doøng ngang ôû baûng oân 2 Ñoïc : nhoùm.Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng :loø coø. coâ côø -Ñoïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ -Nhaän xeùt baøi cuõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. vô coû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baûng oân -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoûi :Nhaän xeùt tranh minh hoaï nhaân. d. caù nhaân. ô. caû lôùp Vieát baûng con Vieát vôû taäp vieát : loø coø Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caù töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn vieát töøng doøng vaøo vôû.ñ thanh) Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc nhöng aâm gì? -Gaén baûng oân Hoaït ñoäng 1:OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc ñöôïc aâm töø öùng duïng ñaõ hoïc.chænh söõa phaùt aâm Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : Hoaït ñoäng cuûa HS Neâu nhöõng aâm. côø (C nhaân. +Caùch tieán haønh :GV höôùng Ñoïc SGK(C nhaân. 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : oâ. +Caùch tieán haønh : Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc : Treo baûng oân 1 (B 1) Gheùp chöõ thaønh tieáng : -Tìm tieáng coù aâm ñaõ hoïc . Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ +Muïc tieâu: HS vieát ñuùng caùc beù veõ chöõ coøn laïi trong vôû taäp vieát.ñ thanh) .

4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát töø coøn laïi trong vôû taäp vieát Laéng nghe & thaûo luaän Cöû ñaïi dieän thi taøi HS xung phong keå toaøn truyeän.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. 3. Hoå ñeán lôùp. vôû taäp vieát. Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo. -HS: -SGK. Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 12 : i .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : laù côø. +Tranh 2 :Haèng ngaøy. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: -MT:Keå laïi chuyeän veà hoå. II. YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ. khi thaáy Meøo ñi qua. +Tranh 4 : Nhaân luùc Hoå sô yù. caù. Hoå phuïc saün. Meøo nhaän lôøi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. tieáng bi. caâu öùng duïng : beù haø coù v li -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : laù côø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vôû.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ i vaø a .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : bi. -Hình thöùc keå theo tranh : GV chæ tranh. +Tranh 1: Hoå…xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä. baát löïc.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Caùch tieán haønh: -GV keå moät caùch truyeàn caûm coù tranh minh hoaï nhö saùch giaùo khoa. caù.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 29 .a I. Meøo nhaûy toùt leân 1 caây cao.Muïc tieâu: 1. hoïc taäp chuyeân caàn. 2. ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh & keå ñuùng tình tieát maø tranh theå hieän (Theo 4 tranh ). noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt. +Tranh 3: Moät laàn.

li. +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm i-a Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm i-a +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm i-a Thaûo luaän vaø traû lôøi: tieáng bi-caù Gioáng : caùi coïc tre ñang +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ caém döôùi ñaát ghi aâm i: -Nhaän dieän chö õ i: Chöõ i goàm (Caù nhaân. phía treân chöõ i coù vaàn. ñoïc trôn :caù -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : a. vi. nhoùm. Hoûi : So saùnh i vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? Gioáng : ñeàu coù neùt -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : i. la 30 . bi moùc ngöôïc Daïy chöõ ghi aâm a : Khaùc : a coù theâm neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ a goàm 1 neùt cong. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng + bi. ñaùnh vaàn. beù veõ côø.ñoàng thanh) chöõ neùt xieân phaûi vaø neùt Gheùp bìa caøi. vô coû -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ. a. ñaùnh moùc ngöôïc. (C nhaân. cong hôû phaûi vaø moät neùt moùc ngöôïc. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát caù -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm vaø chöõ ñaõ hoïc -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc caù nhaân.ñ thanh) Hoûi : So saùnh a vaø i ? Gheùp bìa caøi. bi. caù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân baûng Vieát baûng con : i.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : loø coø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. ba. va. ñoïc trôn :bi daáu chaám.

Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung laù côø.ñ thanh) duïng : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû oâ li Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : haø. Ñoäi coù maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù gì? 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. bi.bi-caù vaøo vôû. caù Quan saùt vaø traû lôøi 31 . li höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li +Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng chöõ i-a . ba loâ -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng theo sô ñoà 1. em coøn thaáy nhöõng laù côø naøo ? Laù côø Hoäi.ñ thanh) : Ñoïc SGK(C nhaân.sô ñoà2 : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc : +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng beù haø coù vôû oâ li +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân : haø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + bi ve. li Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : i. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong saùch veõ maáy laù côø ? -Laù côø Toå quoác coù neàn maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù maøu gì ? -Ngoaøi laù côø Toå quoác. a. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 9 Ký duyÖt cu¶ BGH 32 .

Muïc tieâu: 33 .m I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 13 : n.

caù -Ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. tieáng nô.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. ba maù. 3. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï. -HS: -SGK. 2 neùt moùc xuoâi vaø neùt moùc Khaùc : m coù nhieàu hôn hai ñaàu. Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.ñoàng thanh) +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : i. me 2. Gheùp bìa caøi. vôû taäp vieát. moät neùt moùc xuoâi. ñoïc trôn :nô muõi. boø beâ no neâ. me. caâu öùng duïng : boø beâ coù b coû. ñoïc trôn me 34 . bi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ n vaø m.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : boá meï. +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. Hoûi : So saùnh m vaø n? (C nhaân. -Nhaän xeùt baøi cuõ. ba II. ñaùnh hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn vaàn. a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm n-m Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm n-m -MT:Nhaän bieát ñöôïc aâm n-m tieáng nô-me -Caùch tieán haønh Daïy chöõ ghi aâm n : Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt Gioáng : caùi coång moùc xuoâi vaø neùt moùc hai ñaàu. ñaùnh vaàn. boø beâ n 3. nô (Caù nhaân. ô ñöùng sau Gioáng : ñeàu coù neùt Daïy chöõ ghi aâm m : moùc xuoâi vaø neùt moùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm hai ñaàu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.

me. Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : no. me. boø beâ no neâ. m.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ aân coû. nô. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. ba maù. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng n-m. Ñoïc caù nhaân. +Caùch tieán haønh : 35 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát vë nh¸p: n.nô-me -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : boá meï. nô.sô ñoà 2 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : no. hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi. Thaûo luaän vaø traû lôøi . neâ Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaânñthanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m. me. +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân.nô-me Höôùng daãn vieát vë nh¸p: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:Ñoïc ñöôïc caù tieáng töø öùng duïng. nhoùm.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : n. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø -Ñoïc laïi sô ñoà 1. neâ Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. baøn. +Ñaùnh vaàn: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình nm.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: -Queâ em goïi ngöôøi sinh ra mình laø gì ? -Nhaø em coù maáy anh em ? Em laø con thöù maáy ? -Haõy keå theâm veà boá meï mình vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi boá meï cho caû lôùp nghe ? -Em laøm gì ñeå boá meï vui loøng? 4: Cuûng coá daën doø . bi ve. caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoø.Baøi môùi : 36 . m. laù ña. ñoø 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vaø meï ñi boä -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : deá. caù cô ve.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 14 :D.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : deâ. caù côø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : n. boø beâ no neâ. II.Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 3. tieáng deâ. -HS: -SGK.§ I. laù ña. -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. beù vaø meï ñi bo. vôû taäp vieát. nô. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : deá. me.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø ñ.

eâ ngang. lôùp tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng. ñe. ñaùnh Hoûi : So saùnh d vôùi caùc söï vaàn. ño. ñaùnh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ñ goàm chöõ d. ñi boä. da.deâ-ñoø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Ñoïc caù nhaân. ñöùng sau (C nhaân. ñoïc trôn ñoø vaàn. nhoùm. de.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm d-ñ Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm d-ñ +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø aâm d. Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Ñoïc sô ñoà 1. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. do.sô ñoàø 2 nhaân. +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi Thaûo luaän vaø traû lôøi: aâm d: Gioáng : caùi gaùo muùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ d goàm nöôùc moät neùt cong hôû phaûi. deâ. moät neùt (Caù nhaân. ñoø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình dñ. Hoûi : So saùnh d vaø ñ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Vieát vë nh¸p: d. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc baøn. ñoø. Gioáng : chöõ d deâ Khaùc :ñ coù theâm neùt +Ñaùnh vaàn : d ñöùng tröôùc. tieáng : ñ. ñ.ñ thanh) Daïy chöõ ghi aâm ñ: Gheùp bìa caøi. da deâ. ñoïc trôn :deâ vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : d.ñ thanh) -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 37 . da. theâm moät neùt ngang.ñoàng thanh) moùc ngöôïc ( daøi ) Gheùp bìa caøi.

ñoø.Muïc tieâu: 1.ñ thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Toâ vôû taäp vieát : d. ñi. laù ña. +Caùch tieán haønh : Troø chôi : Traâu laù ña. tieáng toå vaø tho 38 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø th.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Thaûo luaän vaø traû lôøi : dì ñi ño Tieát 2: beù … Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 15: T .TH I. chôi cuûa treû em ) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : deá. caù côø. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc deâ. ( gaïch chaân : dì. ñ.ñthanh) -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc SGK(C nhaân. Hoûi: -Taïi sao nhieàu treû em thích nhöõng vaät naøy ? -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø.deâ-ñoø. beù vaø me ñi boä Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng d-ñ. deá thöôøng soáng ôû ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng? -Taïi sao laù ña laïi caét ra gioáng hình trong tranh ? -Em bieát ñoù laø troø chôi gì? 4: Cuûng coá daën doø . Thaûo luaän vaø traû lôøi -Caùch tieán haønh:GV höôùng ( Chuùng thöôøng laø ñoà daãn vieát theo doøng vaøo vôû. bi ve. … tieáng +Caùch tieán haønh : Ñoïc caâu öùng duïng (C Luyeän ñoïc: nhaân. ñoø ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. vôû taäp vieát. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå.Baøi môùi: Tieát1 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå.Kó naêng 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. II.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. -HS: -SGK. ñ. caâu öùng duïng : boá thaû ca 39 .Ñoà duøng daïy hoïc: meø. deâ. -Ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. beù vaø meï ñi boä. ñoø. thoû. toå. beù thaû caù côø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : d. toå. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. beù thaû caù :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : oå.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Thaùi ñoä GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø.

tho. ( t tröôùc. toå. ñoïc trôn :toåâ Gioáng : ñeàu coù chöõ t -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t. toå. nhoùm. h sau ) Hoûi : So saùnh t vaø th? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th. Khaùc :th coù theâm h.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. coù neùt xieân phaûi. lôùp . tha. baøn.toå-thoû -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng to. moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt Khaùc : ñ coù neùt cong hôû. moät neùt daøi vaø moät neùt ngang. Hoûi : So saùnh t vôùi ñ ? (Caù nhaân. ñaùnh vaàn. chöõ gheùp töø hai con chöõ t vaø h ñoïc trôn thoû. thoû . ta. t ngang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm t-th Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm t-th +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø aâm t +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm t: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : Gioáng : neùt moùc ngöôïc moät neùt xieân phaûi. ñaùnh vaàn.ñ thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø Gheùp bìa caøi. th. tô. thoû Ñoïc caù nhaân. thô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 40 Vieát vë nh¸p : t. Daïy chöõ ghi aâm th : (C nhaân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ t-th.

Toâ vôû taäp vieát : t. a.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.ñ thanh) ( gaïch chaân : thaû ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. Traû lôøi : Caùi nhaø Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : oå. beù thaû caù côø. t. chöõ vöøa hoïc tro tuaàn:i. toå +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Con gì coù oå? Con gì coù toå? -Caùc con vaät coù oå. +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: Thaûo luaän vaø traû lôøi : boá tha -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc thaàm vaø phaân tích -Ñoïc caâu öùng duïng : tieáng : thaû +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc caâu öùng duïng (C ? nhaân. 2.Muïc tieâu: 1. m. coøn con ngöôøi coù gì ñeå ôû ? -Em neân phaù oå . th. toå. toå.th. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Thaûo luaän vaø traû lôøi vaøo vôû. d.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 16 : OÂN TAÄP I.ñthanh) +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc SGK(C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânHoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng . 41 . n. toå cuûa caùc con vaät khoâng? Taïi sao? 4: Cuûng coá daën doø . Ñoïc SGK: thaû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm tieáng vöøa hoïc vaøo vôû.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. ñ.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Giaûi thích nghóa töø.Ñoïc töø öùng duïng: -Chænh söûa phaùt aâm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : t. beù thaû caù côø. B1. ti vi. -Ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. thôï moû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.ñoàng thanh) thanh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. beù thaû caù côø. 3. -HS: -SGK. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Coø ñi loø doø.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. II.Gheùp chöõ thaønh tieáng: c. B2 B2: Oân gheùp tieáng vaø daáu (Caù nhaân. b. vôû taäp vieát.Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø ñoïc Treo baûng oân: B1: Oân gheùp chöõ vaø aâm Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû thaønh tieáng. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Coø ñi loø doø. -Nhaän xeùt baøi cuõ. tho.Gaén baûng oân leân môùi hoïc Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp +Muïc tieâu:HS ñoïc ñöôïc aâm tieáng ñaõ hoïc trong tuaàn +Caùch tieán haønh : a. toå.Thaùi ñoä :Nghe.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. th. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình töø Vieát vë nh¸p : toå coø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Vieát vôû : toå coø Höôùng daãn vieát : 42 .

Tranh 2: Coø con troâng nhaø. coø meï ñang lao ñoäng meät maøi coù trong tranh. Noù ñi loø doø khaép nhaø baét ruoài. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo töøng doøng. Tranh 4: Moãi khi coù dòp laø coø laïi cuøng anh caû ñaøn keùo veà 43 . Ñoïc trôn (C nhaân.Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: theo töøng doøng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânduïng ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi: caûnh co boá. queùt doïn nhaø cöûa. Ñoïc SGK: Vieát töø coøn laïi trong vôû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: taäp vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi vaøo vôû. Noù nhôù laïi nhöõng chuyeän ngaøy thaùng coøn ñang vui soáng cuøng boá meï vaø anh chò em.ñ thanh) boá moø caù. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû +Caùch tieán haønh : ñaïi dieän leân thi taøi -Keå laïi dieãn caûm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) e. Tranh 3: Coø con boãng thaáy töøng ñaøn coø ñang bay lieäng Moät hoc sinh keå laïi toaøn vui veû.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : coø Ñoïc SGK(C nhaân. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Anh noâng daân lieàn ñem coø veà nhaø chaïy chöõa nuoâi naáng. coø meï tha caù veà toå.

coï .coï.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp.Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3 -HS: -Vôû taäp vieát. -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. III.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ leã . hoå I.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát 1: leã . 3. bôø . daën doø . . bôø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. caàm buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng thaêm anh noâng daân vaø caùnh ñoàng cuûa anh.bôø .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. II.coï. hoå 2.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: leã .Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . ñeå vôû ñuùng tö theá. hoå 2.hoå +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã . bôø. 4. bôø. coï . hoå . ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. 3.coï. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt .YÙ nghóa caâu chuyeän: Tình caûm chaân thaønh giöõa con coø vaø anh noâng daân.Cuûng coá .Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt 44 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Muïc tieâu: 1.

bôø. bôø. tieáng: mô.Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. do . -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí.Kó naêng :.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 2.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 2 HS neâu +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát HS quan saùt vaøo vôû taäp vieát HS laøm theo +Caùch tieán haønh : HS vieát vôû -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. caùch caàm buùt. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát Sau. thô. Tieát 2: mô . HS vieát vë nh¸p: leã . ta .coï. 45 . -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .coï.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . hoå ù”? coï. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: GV theo doõi . uoán naén. giuùp ñôõ nhöõng 2 Hs nhaéc laïi HS yeáu keùm. hoå -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát : GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. bôø. hoå ù” 4 HS ñoïc vaø phaân tích +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu HS quan saùt -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã . do. 4.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc tieáng: “leã . thô I. ta.

hoå ( 2 HS leân baûng lôùp. do.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. do. -Vieát nhanh. vieát ñeïp. do.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ta. coï. ñeå vôû ñuùng tö theá. do . ta. caàm buùt. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát 3.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . ta. bôø . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4 -HS: -Vôû taäp vieát III.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ mô . do. thô 2 HS neâu HS quan saùt HS laøm theo HS vieát vôû .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu 46 Hoaït ñoäng cuûa HS HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát vë nh¸p: mô. ta. thô ù”? -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát vë nh¸p: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. ta. II. do.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. thô ù” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô. thô. thô 2. thô +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: leã.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: mô. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . ta .

tieáng nuï vaø thö Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Thöù tö. thôï neà.Baøi môùi : 47 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : toå coø.Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï coù tieáng : nuï thö . da thoû.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. uoán naén. caâu öùng duïng : Thöù tö. -Nhaän xeùt baøi cu 3. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 9 Tuaàn 5 TiÕng ViÖt Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 17 : u - I. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi III.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Nhaéc tö theá ngoài. II.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. beù thi veõ. GV theo doõi . 4. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng.Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø ö.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . caùch caàm buùt. laù maï. beù haø thi veõ Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Thuû ñoâ. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 2 Hs nhaéc laïi keùm.

Gheùp bìa caøi. cöû taï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø 48 . . vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm u.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ thö -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:Vieát ñuùng quy trình u-ö . hai neùt Khaùc : u coù tôùi 2 neùt moùc ngöôïc.nuï – thö. moùc ngöôïc. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn Ñoïc caù nhaân.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. (C nhaân. nuï vaàn. ñoïc trôn thö tieáng thö Vieát baûng con : u. aâm i coù Hoûi : So saùnh u vôùi i? daáu chaám ôû treân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Gioáng : ñeàu coù chöõ u Daïy chöõ ghi aâm ö: Khaùc :ö coù theâm daáu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ö coù theâm daáu raâu treân neùt soå thöù raâu. ñoïc trôn :nuï . ñu ñuû. ö. neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ u goàm : moùc ngöôïc. nhoùm. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caù thu. nuï. ñaùnh Hoûi : So saùnh u vaø ö ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ö vaø vaàn. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : u. ö. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm u-ö +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø aâm u +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm u: Gioáng : neùt xieân. (Caù nhaân.ñ thanh) hai. moät neùt xieân phaûi. thöù töï.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ 3. …) +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Thuû ñoâ +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh.tö ) Ñoïc SGK(C nhaân. beù haø thi veõ. tö ? Ñoïc caâu öùng duïng (C +Tìm tieáng coù aâm môùi nhaân. (Noùi qua tranh aûnh.Ñoà duøng daïy hoïc: 49 . ö.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 18: x . -Caùch tieán haønh:GV höôùng Haø Noäi daãn HS vieát töøng doøng vaøo Coù moät thuû ñoâ vôû. nuï thö Thöù tö.ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù thi -Ñoïc laïi baøi tieát 1 veõ -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì tieáng : thöù.ch I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ x vaø ch. tieáng xe vaø c 2. coâ giaùo ñöa hoïc sinh ñi thaêm caûnh gì? -Chuøa Moät Coät ôû ñaâu? -Moãi nöôùc coù maáy thuû ñoâ? -Em bieát gì veà thuû ñoâ Haø Noäi? 3.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Taäp vieát : u.ñthanh) hoïc(gaïch chaân : thöù. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: chuyeän keå. xe oâ toâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xe boø.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø . Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng Chuøa Moät Coät öùng duïng vaøo vôû.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. beù haø thi veõ. ö. -HS: -SGK. xe. vôû taäp vieát. baèng t (C nhaân. ch. ñoïc trôn :xe -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : x.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : u.ñoàng thanh) neùt cong hôû traùi. Caâu öùng duïng : Xe oâ toâ ch caù veà thò xaõ. ñoïc trôn tieáng choù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : xe. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. th baét ñaàu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ch laø chöõ gheùp töø hai con chöõ c vaø h. nuï. aâm ch Khaùc : x coøn moät neùt +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ cong hôû traùi. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm Thaûo luaän vaø traû lôøi: x-ch Gioáng : neùt cong hôû +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm x vaø phaûi. xe oâ toâ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm x. xe lu. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ch Vieát baûng con : x. ghi aâm x: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ x goàm : (Caù nhaân. xe. ch. lôùp -MT:Vieát ñuùng quy trình x-ch -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) 50 . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Xe boø. 3. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát: baøn. Gioáng : chöõ h ñöùng sau . nhoùm. Gheùp bìa caøi. choù. vaø tieáng choù choù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Ñoïc caù nhaân. -Nhaän xeùt baøi cuõ.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ch vaø th? Gheùp bìa caøi. ñaùnh Hoûi : So saùnh x vôùi c? vaàn. ñaùnh vaàn. thö -Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù tö.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. neùt cong hôû phaûi.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Khaùc : ch baét ñaàu Daïy chöõ ghi aâm ch : baèng c.

Ñoïc SGK: xe.ñ thanh) Ñoïc oâ toâ chôû caù veà thò xaõ Toâ vôû taäp vieát : x. xe lu. chaû caù. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc caâu öùng duïng (C ( gaïch chaân : xe. xaõ. chôû.sô ñoà 2. choù Hoaït ñoäng 2:.ñthanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : XeSGK(C nhaân. xaõ) nhaân.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm vaø töø vöøa hoïc vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi : vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Xe boø. chôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø thôï xeû. xa xa. ch. chì ñoû. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : xe oâ to -Ñoïc laïi baøi tieát 1 chôû -Ñoïc caâu öùng duïng : caù +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc thaàm vaø phaân tích ? tieáng : xe. xe oâ toâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Coù nhöõng gì trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? -Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? -Xe lu duøng laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? -Xe oâ toâ trong tranh coøn goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? 51 .

coøn s .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Coøn coù nhöõng loaïi xe oâ toâ naøo nöõa? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 19 : s .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : x. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Roå. reã. xa xa. ñaùnh vaàn.ñoàng thanh) -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : s. vôû taäp vieát. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm s-r +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm s vaø aâm r +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm s: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ s goàm : Gioáng : neùt cong neùt xieân phaûi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm s. -HS: -SGK. ch. Gioáng : neùt xieân phaûi. neùt thaét Khaùc : keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc. thôï xeû. ñoïc trôn seû. chì ñoû.r I. r.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. neùt thaét vaø 52 Gheùp bìa caøi. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaê. choù. 3. .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Muïc tieâu: 1. raù. xieân vaø neùt thaét. -Nhaän xeùt baøi cuõ. tieáng seû vaø re 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Roå. neùt Khaùc : s coù theâm neùt cong hôû traùi. II. seû. chaû caù. Hoûi : So saùnh s vôùi x? (Caù nhaân. 3. Caâu öùng duïng : Beù toâ cho chöõ vaø soá.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : seû. neùt thaét.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ s vaø r .Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm r: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi. raù. xe.

soá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. soá Ñoïc duïng thaàm vaø phaân tích : roõ.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : s. ñoïc trôn tieáng reã. Ñoïc caù nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. seû.seû-reã -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. reã.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù toâ chöõ. seû. caù roâ.seû-reå -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3 :Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Roå. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø su su. raù 53 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø neùt cong hôû traùi. chöõ soá. nhoùm. ñaùnh vaàn. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : roõ. (C nhaân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2sô ñoà. baøn. reã Thaûo luaän vaø traû lôøi . r. soá) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng neùt moùc ngöôïc. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng r-s. Hoûi : So saùnh r vaø s? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : r vaø tieáng reã . roå raù.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.r. Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát : -MT:HS vieát ñuùng quy trình r-s . Vieát baûng con : s.

s. Neáu khoâng coù maây tre. II. vôû taäp vieát. su su. tu tu. chöõ soá.raù duøng laøm gì? -Roå.Baøi môùi : 54 . tieáng keû vaø 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : r. kheá.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caù roâ. vuø ro ro. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Roå duøng laøm gì.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : uø uø. tu tu. vuø vuø. ro ro.kh I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : keû. -HS: -SGK. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø va beù leâ 3. raù coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre. Caâu öùng duïng : Chò kha ke cho beù haø vaø beù leâ -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : uø uø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ k vaø kh. roå laøm baèng gì? 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 20 : k . roå raù.Muïc tieâu: 1. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. raù khaùc nhau nhö theá naøo? -Ngoaøi roå.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.

Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm k. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. kheá Ñoïc caù nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn keû. nhoùm. kh. kh. Hoûi : So saùnh k vôùi h? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : k. caù kho.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. keû . Gioáng : chöõ k Khaùc : kh coù theâm h (C nhaân. kì coï. baøn. ñoïc trôn tieáng kheá. keû.sô ñoà 2. neùt moùc ngöôïc.keû-kheá -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ®óng quy trình kkh. ñaùnh vaàn.kh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm kh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm k: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ k goàm : neùt khuyeát treân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm kh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ kh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ: k. h Hoûi : So saùnh kh vaø k? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : kh vaø tieáng kheá -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà. ñaùnh vaàn. neùt thaét. Vieát baûng con : k.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm k. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø keõ hôû. lôùp . -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 55 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS k vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : neùt khuyeát treân Khaùc : k coù theâm neùt thaét (Caù nhaân. khe ñaù.

keû ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi : chò ñan Thaûo keû vôû Ñoïc thaàm vaø phaân tích : kha. kh. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo doøng vaøo vôû.keû-kheá vaøo vôû.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : k. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng k-kh.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : kha. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : uø uø. ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø khoâng? -Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? -Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät treân? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. kheá. keû.Muïc tieâu: 56 . caùc vaät coù tieáng keâu theá naøo? -Em coøn bieát tieáng keâu cuûa caùc vaät. keû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. tu tu +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Con vaät. ro ro. con vaät naøo khaùc khoâng? -Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy. vo vo. Thaûo luaän vaø traû lôøi Tieáng saám Tieáng saùo dieàu Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 21 : OÂN TAÄP I.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : k. keû oâ.ch. chöõ hoïc trong tuaàn: u.ñoàng -Chænh söûa phaùt aâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Thoû vaø sö töû.k. caù kho.Thaùi ñoä :Nghe. 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ. keû. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát : -MT:HS vieát ñuùng töø öùng duïng xe chæ cuû saû.r. roå kheá (Caù nhaân. II. töø ngöõ öùng duïng: keõ hôû. kheá.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con : xe Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: chæ 57 .Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.kh. B2 saû.s.x. kh. 3. +Caùch tieán haønh : Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø Treo baûng oân ñoïc Gheùp chöõ thaønh tieáng: Ñoïc caùc tieáng gheùp Ñoïc töø öùng duïng: xe chæ. kì coï.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua Ñöa ra nhöõng aâm vaø chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng töø môùi hoïc aâm vaø chöõ gì môùi ? . cuû ôû B1. 2. k ñaù. thanh) -Giaûi thích nghóa töø.ö.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc toát aâm vaø töø öùng duïng. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.

noù lieàn keå toaøn chuyeän.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi trong vôû. Sö töû giaõy giuïa maõi roài saëc nöôùc maø cheát. 58 .ñ thanh) +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngÑoïc trôn (C nhaân.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït. Tranh 2:Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Thoû vaø Sö töû. nhaûy xuoáng ñònh cho Sö töû moät traän. Tranh 3: Thoû daãn Sö töû ñeán moät caùi gieáng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Vieát vôû : xe chæ Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaân. . Vieát töø coøn laïi trong -Caùch tieán haønh:Ñoïc töøng vôû taäp vieát haøng HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Ñoïc laïi teân caâu +Caùch tieán haønh : chuyeän -Keå laïi dieãn caûm. Moät HS xung phong Tranh 4: Töùc mình.ñ Ñoïc SGK: thanh) Hoaït ñoäng 2:. coù keøm Thaûo luaän nhoùm vaø theo tranh minh hoaï cöû ñaïi dieän leân thi Tranh1: Thoû ñeán gaëp Sö töû taøi thaät muoän. Sö töû nhìn xuoáng daùy gieáng thaáy moät con Sö töû hung döõ ñang chaèm chaèm nhìn mình.ñ : Xe oâ toâ chôû thanh) khæ vaø sö töû veà sôû thuù Ñoïc SGK(C nhaân.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4: Cuûng coá . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 59 .

nhaø laù .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï. 60 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ p. Caâu öùng duïng : Nhaø ôû phoá. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá.Muïc tieâu: 1. phoá.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: phoá xaù. nhaø dì coù xuø. ph vaø nh. nhaø dì coù choù xuø.ph . töø: phoá x nhaø laù 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 6 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 22: p . 3.nh I.

roå kheá. Khaùc : p coù neùt xieân Hoûi : So saùnh p vôùi n? phaûi vaø neùt soå (Caù nhaân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm p. keû oâ. Daïy chöõ ghi aâm ph: Gioáng : chöõ p.nh vaø töø öùng duïng.nh. ñoàng gheùp töø hai con chöõ : n. ph. 61 . Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát ph.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm p . -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.ph. nh. h Gheùp bìa caøi. ph baét Daïy chöõ ghi aâm nh: ñaàu baèng p -Nhaän dieän chöõ: Chöõ nh laø chöõ Ñoïc : caù nhaân.ñvaàn.h thanh Hoûi : So saùnh nh vôùi ph? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù: “ nhaø” Vieát baûng con : p.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.ph vaø aâm nh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm p Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ p goàm : Gioáng : neùt moùc hai neùt xieân phaûi.ñ thanh) gheùp töø hai con chöõ : p. 3.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. vôû taäp vieát.ph. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. ñaàu neùt moùc hai ñaàu. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm p . neùt soå thaúng. -Nhaän xeùt baøi cuõ. phoá. nhaø laù -MT:HS vieát ñuùng quy trình p. Khaùc : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ph laø chöõ ph coù theâm h (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chôï.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : xe chæ. Hoûi : So saùnh ph vaø p? ñtrôn tieáng phoá -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ Gioáng: h. Khaùc: nh baét phoá” ñaàu baèng n. ñoïc trôn keû. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.phoá xaù. cuû saû.

phoá ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : nhaø. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo haøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Chôï. thò xaõ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Chôï coù gaàn nhaø em khoâng? -Chôï duøng laøm gì? Nhaø em ai hay thöôøng ñi chôï? -ÔÛ phoá em coù gì? Thaønh phoá nôi em ôû coù teân laø gì? Em ñang soáng ôû ñaâu? 62 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc caù nhaân. nhaø dì coù choù xuø. phoá.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : p. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. nho khoâ. nhaø laù Thaûo luaän vaø traû lôøi . ph. phoá xaù. nhoùm. phoá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. nhoå coû -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : nhaø. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø phôû boø. phaù coã. nh.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: gaø ri. Caâu öùng duïng : Nhaø ba tuû goã.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ g. nhoå coû. 3. gh. gaø goâ.Muïc tieâu: 1. gheá goã. gheá goã.ñoàng thanh) Hoûi : So saùnh g vôùi a? Gheùp bìa caøi. gheá go 2.Cuûng coá daën doø .gh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm g vaø aâm gh Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Gioáng : neùt cong hôû ghi aâm g phaûi -Nhaän dieän chöõ: Chöõ g goàm : Khaùc : g coù neùt neùt cong hôû phaûi vaø neùt khuyeát döôùi khuyeát döôùi.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. gheá goã 3.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 23: g .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø ri. gh Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm g.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.gh I. phaù coã. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gaø ri. ñaùnh vaàn.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. gaø II. -HS: -SGK. töø: gaø ri.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm g. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû taäp vieát. nho khoâ. ñoïc trôn:gaø -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ gaø” 63 . (Caù nhaân. nhaø dì coù choù xuø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : phôû boø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

gheá goã 64 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Gioáng : chöõ g. nhoùm. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. ghi nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : gheá.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. gaø goâ. ñtrôn Ñoïc : caù nhaân. gh. gh. goã ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. ñoàng thanh Vieát baûng con : g. goã Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Ñoïc trôn : “gaø ri” -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm gh: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ : p.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : g. gaø.ñvaàn. goà gheà. h Hoûi : So saùnh gh vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : nhö g +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “gheá” +Ñoïc trôn töø: “gheá goã” +Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ +ÑoÏc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñuùng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø nhaø ga.ñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : gheá. Khaùc: gh coù theâm h (C nhaân. . gheá goã Ñoïc caù nhaân.

ghi nhôù -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ q . gheá goã Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng g . cuï giaø. Caâu öùng duïng va minh hoaï phaàn luyeän noùi -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. gaø goâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh veõ gì? -Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? Em ñaõ troâng thaáy noù hay chæ nghe keå? -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy? -Gaø thöôøng aên gì? -Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø soáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát? 4: Cuûng coá daën doø .qu . goà gheà.gh .gi. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Muïc tieâu: 1. II.gheá goã -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ.qu -gi I.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 24: q .gaø ri.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc SGK: gaø ri. cho beù caù. chôï queâ. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. cuï g 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Quaø queâ. gaø goâ. gheá goã. 3. 65 .

neùt soå Khaùc : q coù neùt soå thaúng. lôùp Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV 66 .qu.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm q .qu .phaûi. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm q . nhoùm. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.ñoàng thanh) .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. daãn qui trình ñaët buùt) baøn.ñ thanh) Gheùp bìa caøi . -MT:HS vieát ñuùng quy trình queâ. gi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâmõ q vaø aâm qu vaø gi +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm q: Gioáng : neùt cong hôû -Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : -phaûi neùt cong hôû . a coù neùt moùc Hoûi : So saùnh q vôùi a? ngöôïc (Caù nhaân.qu -gi. gi. -Phaùt aâm :”quy/ cu” Daïy chöõ ghi aâm qu: -Nhaän dieän chöõ:Chöõ qu gheùp Gioáng : chöõ q töø hai con chöõ q vaø u Khaùc : qu coù theâm u Hoûi : So saùnh qu vaø q? (C nhaân. giaø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ” Daïy chöõ ghi aâm gi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gi gheùp Gioáng : g töø hai con chöõ g vaø i Khaùc : gi coù theâm i Hoûi : So saùnh gi vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm: “di” +Ñaùnh vaà tieáng khoaù: “Giaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : q . daøi.

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ ng. c ngheä 67 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng keát hôïp giaûng töø quaû thò.ñ thanh) Taäp vieát: q . giaõ gioø.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. gi.qu. cho beù gioû caù. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá .ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. ngh. gioû caù. töø: caù ngöø. gioû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Quaø queâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? Emthích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em? -Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? -Muøa naøo thöôøng coù nhieàu quaø töø laøng queâ? 4: Cuûng coá daën doø . Thaûo luaän vaø traû lôøi Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 25: ng . qua ñoø.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo Ñoïc thaàm vaø phaân tích: qua.ngh I. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : qua.Muïc tieâu: 1. gioû) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø. cuï giaø. chôï queâ.

cuû ngheäâäø. gioû caù.ñoàng thanh) g Hoûi : So saùnh ng vôùi n? -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù “ngöø” -Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø” Gioáng : chöõ ng Daïy chöõ ghi aâm ngh: Khaùc : ngh coù theâm h -Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ng vaø ngh? Gheùp bìa caøi . II. g vaø h (C nhaân. ñoïc trôn +Phaùt aâm : “ngôø”ø +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “ngheäâ” Vieát baûng con : ng. cho beù gioû caù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. ngh. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn baøn. 3. lôùp 68 . +Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä” caù ngöø. -Nhaän xeùt baøi cuõ. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nghæ heø.ngh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm ng vaø aâm ngh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm ng: Gioáng : chöõ n.tranhphaàn luyeän noùi -HS: -SGK. ngheù. Caâu öùng duïng. giaõ gioø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : quaû thò. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø Khaùc : ng coù theâm g chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø (Caù nhaân. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. ngh Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm ng .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm ng. nhoùm. qua ñoø. cuû ngheä Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm vaø töø öùng duïng Ñoïc caù nhaân. chò kha ra nhaø beù 3. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Beâ.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keât hôïp giaûng töø ngaõ tö. ngoõ nhoû. ngheä só.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: nghæ . ngheù. ngheù aên gì? 69 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. caù ngöø. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. chò kha ra nhaø beù nga Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû.ñ thanh) Taäp vieát: ng. ngh. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Beâ. ngheù oï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . nga) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : nghæ. cuû ngheä Thaûo luaän vaø traû lôøi (Ñeàu coù beù) Thaûo luaän vaø traû lôøi .nga Ñoïc caâu öùng duïng (C duïng ñthanh) nhaân- Ñoïc SGK(C nhaân. beù +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung? -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Beâ.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -HS: -SGK. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Nhaø treû. töø: y taù.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. neùt khuyeát döôùi. meï cho beù ra y teá 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù bò ho. chuùng töông töï nhau neùt xieân phaûi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm y. Caâu öùng duïng : Beù bò meï cho beù ra y teá xaõ. -Nhaän xeùt baøi cuõ.tr. ngheä só.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: y taù. tre ngaø. II. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nghæ heø.Muïc tieâu: 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 26: y . tre ngaø 2. vôû taäp vieát. ngheù” khoâng? 4: Cuûng coá daën doø . döôùi Hoûi : So saùnh y vôùi u? (Caù nhaân.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhaø treû.ñoàng thanh) -Phaùt aâm : “i” (goïi laø chöõ y daøi) -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “y” ( y ñöùng moät mình) -Ñoïc trôn: Töø : “ y taù “ Gioáng : chöõ t 70 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : ngaõ tö. neùt moùc Khaùc : y coù neùt khuyeát ngöôïc. chò kha ra nhaø beù nga. ngheù oï. tr Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em coù bieát haùt baøi naøo veà “beâ.tr I.tr +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm y vaø aâm tr +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm y Gioáng : phaàn treân doøng -Nhaän dieän chöõ: Chöõ y goàm keû.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3. ngoõ nhoû.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ y.

baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Daïy chöõ ghi aâm tr: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ tr gheùp töø hai con chöõ:t. y teá. meï cho beù ra y teá xaõ.ñ thanh) Gheùp bìa caøi . y taù. tr. tr. ñoïc trôn Vieát baûng con : y. chuù yù. trí nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá .ñ thanh) Taäp vieát: y. caù treâ. nhoùm. tre ngaø Ñoïc caù nhaân. tre ngaø Thaûo luaän vaø traû lôøi .tr vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø y teá. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS 71 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hKhaùc : tr coù theâm r (C nhaân. ñaùnh vaàn. khoâng coù tieáng thanh +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “tre” +Ñoïc trôn töø: “tre ngaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình y . lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: y Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. r Hoûi : So saùnh tr vaø t ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : “y”) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Beù bò ho.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. baät ra.

Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Coâ troâng treû) Giao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña BGH 72 . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Nhaø treû +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Caùc em beù ñang laøm gì? -Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng? -Ngöôøi lôùn duy nhaát trong tranh ñöôïc goïi laø coâ gì? -Trong nhaø treû coù ñoà chôi gì? -Nhaø treû khaùc lôùp Moät em ñang hoïc ôû choã naøo? -Em coù nhôù baøi haùt naøo hoài ñang coøn hoïc ôû nhaø treû vaø maãu giaùo khoâng? Em haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát vaø vôû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 73 .

gh. vieát aâm ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂân caùc aâm vaø tieáng ñaõ hoïc : Treo baûng oân Gheùp chöõ thaønh tieáng: Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc caùc töø ngöõ öùng duïng 74 Hoaït ñoäng cuûa HS Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø môùi hoïc caùc Leân baûng chæ vaø ñoïc Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû B1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. chuù yù . B2 (Caù nhaân. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù bò ho meï cho beù ra Y teá xaõ. tr 2. qu. chöõ hoïc trong tuaàn: p. g. ph. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.y taù. -Ñoïc töø öùng duïng :Y teá .Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.caù treâ .Thaùi ñoä :Nghe. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. gi. q. y.trí nhôù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 7 Thø hai ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 27: OÂN TAÄP I.Muïc tieâu: 1. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nh.ñoàng thanh) . -HS: -SGK. ng. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan t trong chuyeän keå: Tre ngaø II.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: OÂân caùch ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : y .tr tre giaø . ng. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. 3.

quaû nho Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. phoá beù Nga coù ngheà giaõ gioø Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän -MT:HS vieát ñuùng caùc töø ñaõ Thaûo luaän nhoùm vaø hoïc cöû ñaïi dieän leân thi taøi -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän:”Tre Ngaø” Moät HS keå toaøn truyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm keøm theo tranh minh hoaï theo 6 noäi dung böùc tranh . -Giaûi thích nghóa töø.ñ thanh) ? +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngVieát töø coøn laïi trong : Queâ beù Haø coù vôû taäp vieát ngheà xeû goã.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc -Chænh söûa phaùt aâm.ñ -Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc SGK(C nhaân.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu 75 . Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát baûng con : Tre giaø .ñ thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo +Caùch tieán haønh : Ñoïc trôn (C nhaân.

quả nho.Lớp viết bảng con . chú ý nghe giảng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.1 em đọc SGK 3/ Bài mới . tre già.Xem + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhóm .Viết bảng con + Viết mẫu các nhóm chữ ghi âm có nét 76 . ý nghĩ . . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 BAØI OÂN TAÄP ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm c/ Thái độ : Vui thích học tập.Lắng nghe .Gọi HS lên đọc và viết Hoạt động của học sinh đọc: nhà ga. 4: Cuûng coá . II/ Đồ dùng dạy học: Bảng chữ cái III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên 1/ æn ®Þnh tæ chøc 2/ Kiểm tra bài cũ .Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp.Giới thiệu bài: .

h. .Hướng dẫn đọc câu ứng dụng Hoạt động 2: Luyện viết .. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Hỏi đáp về câu tạo tiếng .Cho HS đọc nối các chữ ghi âm.HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng gần giống nhau: d đ.Trò chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng. n m.Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên . e ê. b.HS thi đua đọc các câu ứng dụng Thø t ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 28: CHÖÕ THÖÔØNG .HS đọc bảng chữ cái . tò vò .Dặn dò: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần. u ư.. . o ô ơ. tờ mờ Tỉ tê.HS dùng bảng cài: d đ.Chấm chữa một số bài Hoạt động 3: Luyện nói .Hoạt động 1: Luyện đọc . tổ. P. u ư. + Tiếng ứng dụng: ..CHÖÕ HOA I.HS đọc các câu ứng dụng trong SGK ..Muïc tieâu: 1. lề mề Na ná. V Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa 77 . e ê.. l. K. HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm.Nhiều HS lần lượt phát âm .. .Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS. Bé bi bo. lớp) .Dặn dò ..Hướng dẫn viết theo GV phát âm: Đọc cho HS kiểm sóat . ba bó lá Da dê. S. k.HS đọc: (cá nhân. th..Kó naêng :Nhaän ra vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ in hoa trong caâu öùng du :B.HS viết bảng con .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laø quen vôùi chöõ vieát hoa 2..Giới thiệu một số từ ứng dụng.. nh.Tham dự 4 tổ . n m.. TiÕt 2 .Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch.Cho HS đọc lại bảng chữ cái . 4: Củng cố .

AÊ. Q. D. 78 Hoaït ñoäng cuûa HS Hs ñoïc Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa nhoùm mình (Caù nhaân. 3. Ñ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ba Vì -HS: -SGK. X.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng chöõ thöôøng – Chöõ hoa. N. EÂ . yù nghó -Ñoïc caâu öùng duïng : Queâ beù haø coù ngheà xeû goã. S. B. Ö. quaû nho. H. -Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa. P. phoá beù nga ngheà giaõ gioø -Nhaän xeùt baøi cuõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. nhöng kích thöôùc lôùn hôn vaø chöõ in hoa naøo khoâng gioáng chöõ in thöôøng? -Ghi laïi ôû goùc baûng -GV nhaän xeùt vaø boå sung theâm Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng gaàn gioáng nhau (C.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Treo leân baûng Chöõ thöôøng – chöõ hoa Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ hoa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng +Caùch tieán haønh : -Neâu caâu hoûi: Chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thöôøng. OÂ. K. M.ñoàng thanh) Hs theo doõi Döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc aâm caùc chöõ Hs nhaän dieän vaø ñoïc aâm cuûa chöõ . Ô. U. L.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ba Vì II. T. E. vôû taäp vieát. R) -GV chæ vaøo chöõ in hoa -GV che phaàn chöõ in thöôøng. Y) Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng khaùc nhau nhieàu ( A. O.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. AÂ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. tre giaø. G. I.

Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ia vaø laù tía toâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù Haø nhoå coû. chò Kha tæa 79 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng chæ vaøo chöõ in hoa Cuûng coá . Thuyû Tinh. lôùp Hs thi ñua luyeän noùi Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 29 : ia I. (Giaûi thích veà SaPa). baøn. veà boø söõa… -GV coù theå môû roäng chuû ñeà luyeän noùi veà caùc vuøng ñaát coù nhieàu caûnh ñeïp ôû nöôùc ta hoaëc cuûa chính ngay taïi ñòa phöông mình. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù chöõ in hoa trong caâu ( gaïch chaân : Boá. SaPa) Chöõ ñöùng ñaàu caâu: Boá Teân rieâng : Kha. Hoaït ñoäng 2:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : BaVì +Caùch tieán haønh : -Giaûi thích vaø giôùi thieäu qua ñòa danh Ba Vì -GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi veà söï tích Sôn Tinh . Kha. SaPa +Höôùng daãn ñoïc caâu: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû SaPa. nhoùm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù tía toâ 2. veà nôi nghæ maùt.Muïc tieâu: 1.ñ thanh) duïng Ñoïc caù nhaân. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn ñaàu tieân : vaàn ia – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ia Phaùt aâm ( 2 em +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù thanh) ñoàng tía toâ Phaân tích vaøgheùp +Caùch tieán haønh : bìa caøi: ia -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ia ñöôïc taïo Gioáng: i ( hoaëc a) bôûi: i vaø a Khaùc : i ( hoaëc a) GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn( c nhaân – ñ thanh) Hoûi: So saùnh: ia vaø a? Ñoïc trôn( c nhaân .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù tía toâ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. töø ( caù nhaân . laù Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tía toâ trôn tieáng. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chia quaø II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Kieåm tra baøi cuõ : .ñ thanh) -Phaùt aâm vaàn: Phaân tích tieáng tía Gheùp bìa caøi: tía -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: tía.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà:ia -tía -laù tía toâ ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li( Höôùng 80 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Caâu öùng duïng: Beù Haø nho coû.Ñoïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû S ( 2 – 4 em) . laù .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát baûng con: ia. chò Kha tæa laù -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chia quaø -HS: -SGK.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htía toâ

daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc vaàn vaø töø öïng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø tôø bìa væa heø laù mía tæa laù -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù Ñoïc SGK:

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân - ñoàng thanh)

⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Chia quaø” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Ai ñang chia quaø cho caùc em nhoû trong tranh? -Baø chia nhöõng gì? -Baïn nhoû trong tranh vui hay buoàn? Chuùng coù tranh nhau khoâng? Ngöôøi bieát nhöôøng -ÔÛ nhaø em, ai hay chia quaø cho nhòn em? + Keát luaän : Khi ñöôïc chia quaø, em töï chòu laáy phaàn ít hôn. Vaäy em laø ngöôøi nhö theá naøo? 4:Cuûng coá daën doø
81

Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) HS môû saùch vaø theo doõi Ñoïc caù nhaân 10 em

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø s¸u ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tập viết

TuÇn 5: TuÇn 6:

Cö t¹, thî xÎ, ch÷ sè… Nho khô, nghé ọ, chú ý...

I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Viết đúng cở chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: nho khô, nghé ọ..... b/ Kỹ năng : Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng c/ Thái độ : Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm bổ sung cho những em viết lại ở - 5 em nộp vở TV nhà vì chữ xấu. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu nội dung bài viết hôm nay. Nho khô, nghé ọ…. 2/ Hướng dẫn: - Cho HS xem chữ mẫu và gọi HS đọc nội dung viết - Hướng dẫn cách viết + Độ cao các nét cơ bản + Cho HS viết bảng con - Hướng dẫn tập viết + Nhắc lại cách cầm bút, cách ngồi ngay ngắn. + Chấm chữa một số HS viết xong trước - Cho HS viết vào vở tập viết - Nhắc lại cách viết vở có ô li, các nét. - Nghe - HS đọc các từ ứng dụng trong bài trước. - Quan sát, nhận xét - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ: nho khô, nghé ọ..... - Lắng nghe - HS nộp vở cho GV - HS đem vở tập viết - HS nộp vở

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tuyên dương các HS viết đẹp, vở sạch. - Dặn dò: Những HS nào viết chưa đẹp cần viết lại ở nhà.

82

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng th¸ng 10 n¨m 2009

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña

BGH

TuÇn 8
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 30 : ua - ¦a

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå, ngö goã
83

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kó naêng goã

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

:Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn ua, öa vaø töø cua beå,

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa,

cho beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Giöõa tröa II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø : cua beå, ngöïa goã;Caâu öùng duïng:Meï ñi chôï kheá, mía, döøa,thò … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Giöõa tröa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tôø bìa, laù mía, væa heø, træa laù( 2 – 4 em ñoïc, caû vieát baûng con) - Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù ( 2 em) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ua, öa – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn: ua-öa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå ngöïa goã +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn ua: Phaùt aâm ( 2 em -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ua ñöôïc taïo ñoàng thanh) bôûi: u vaø a Phaân tích vaàn ua GV ñoïc maãu Gheùp bìa caøi: ua Gioáng: a keát thuùc Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Khaùc : ua baét ñaàu u Ñaùnh vaàn( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñ thanh) Ñoïc trôn( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: cua, ñthanh) cua beå Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: cua -Ñoïc laïi sô ñoà:ua-cua-cua beå Ñaùnh vaàn vaø ñoïc Daïy vaàn öa: ( Qui trình töông töï)öatrôn tieáng,töø ngöïa- ngöïa goã - Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân - ñoàng ⊕ Giaûi lao
84

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát: thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaø töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : Vieát b. con: ua, öa, cua +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn beå, ngöïa goã qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø vaàn vöøa hoïc. Ñoïc öùng duïng: trôn töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng ( caù nhaân - ñoàng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp thanh) giaûng töø caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc (c nhaân 10 em – Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñthanh) +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : (c nhaân 10 em – Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS môû saùch.Ñoïc (10 HS em) Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Toâ vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Quan saùt tranh vaø +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï traû lôøi nhieân theo noäi dung : “Giöõa tröa” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Taïi sao em bieát ñaây laø böùc tranh veõ muøa heø? -Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? -Buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng
85

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

laøm gì, ôû ñaâu? -Taïi sao treû em khoâng neân chôi ñuøa vaøo buoåi tröa? + Keát luaän : Nguû tröa cho khoeû vaø cho moïi ngöôøi nghæ ngôi? 4:Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 31: OÂN TAÄP

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn vöøa h ia, ua, öa 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu, keå laïi theo tranh truyeän keå : Khæ vaø R II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Khæ vaø Ruøa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ua, öa, cua beå, ngöïa goã ( 2 vieát, caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia( 2 em -Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù ( -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi:Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc: Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng ⊕ Giaûi lao gheùp töø chöõ ôû Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: coät doïc vôùi chöõ ôû -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ öùng
86

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdoøng ngang cuûa baûng oân Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân.Ñoïc (c nhaân - ñ thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: muøa döa ( caù nhaân - ñoàng thanh)

duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: mua mía ngöïa tía muøa döa træa ñoã Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù Laù kheõ ñu ñöa Gioù qua cöûa soå Beù vöøa nguû tröa Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Khæ vaø Ruøa” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ruøa vaø Thoû laø ñoâi baïn thaân. Moät hoâm, Khæ baùo cho Ruøa
87

Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (cnhaân– ñthanh)

HS môû saùch. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát

HS ñoïc teân caâu chuyeän

Ruøa rôi xuoáng ñaát. le le. Ruøa queân caû mình ñang leân thi taøi ngaäm ñuoâi Khæ. Ruøa lieàn voäi vaøng theo Khæ ñeán thaêm nhaø Khæ.Kó naêng gaùi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa 3. Ruøa ba hoa neân chuoác hoaï vaøo thaân. vôï Khæ chaïy vaø cöû ñaïi dieän ra chaøo.Muïc tieâu: 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oi. be :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oi. Theá laø töø ñoù. lieàn môû mieäng ñaùp leã. treân mai cuûa Ruøa ñeàu coù veát raïn.Thaùi ñoä caù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bieát laø nhaø Khæ vöøa môùi coù tin möøng.Vôï Khæ vöøa sinh con. ri ri. II. Tranh 4: Ruøa rôi xuoáng ñaát. + YÙ nghóa : Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu. ai vaø töø nhaø goùi. Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå ñöa Khæ ñöa Ruøa leân nhaø mình.ai I. raát coù haïi. Theá laø bòch moät caùi. bo . Ruøa baên khoaên khoâng bieát caùch naøo leân thaêm vôï con Khæ ñöôïc vì nhaø Khæ ôû treân moät caây cao. :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Seû. ai vaø töø nhaø goùi. Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo baïn ngaäm ñuoâi mình. Truyeän coøn giaûi thích söï tích cuûa mai Ruøa 4: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 32 : oi .Ñoà duøng daïy hoïc: 88 1. Tranh 2: Ñeán nôi. neân mai bò raïn nöùt. Thaûo luaän nhoùm Tranh 3:Vöøa tôùi coång.

ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: ngoùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. thanh) nhaø ngoùi Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: ngoùi oi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn ngoùi tieáng . ri ri. boùi caù. -HS: -SGK. træa ñoã( 2 – 4 em ñoïc Hoaït ñoäng cuûa H nhaø Phaùt aâm ( 2 em . le le.Gheùp bìa caøi: oi Gioáng: o ( hoaëc i) Khaùc : i ( hoaëc o) Ñaùnh vaàn( c nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù…( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.töø nhaø ngoùi ( caù nhaân . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ai– Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oi-ai +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oi. muøa döa.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn oi. ngöïa tía. beù gaùi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oi. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng thanh) Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) ai Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 89 . ai vaø goùi.ñ -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nhaø goùi. beù gaùi +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn oi: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oi ñöôïc taïo bôûi: o vaø i GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Tieát1 -Ñoïc vaø vieát: mua mía. Caâu öùng duïng: Ch boùi caù nghóa gì theá?… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Seû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gaùi nhaân . con: oi. ai.nhaø ngoùi.ñoàng thanh) beù gaùi .ñoàng thanh) caùi coøi baøi vôû -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ cuûa HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Ñoïc SGK: thanh) ⊕ Giaûi lao HS môû saùch . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc vöøa hoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø Ñoïc trôn töø öùng duïng: ngaø voi gaø maùi ( caù nhaân . ri ri. boùi caù.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Vieát b. Ñoïc (10 em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc Hs vieát vaøo vôû theo doøng Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Seû. le le”. boùi caù soáng ôû ñaâu 90 . beù gaùi qui trình ñaët buùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ con vaät gì? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát con chim naøo? -Con le le.

bôi loäi. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Chuù Boùi Caù nghóa gì theá? ( 2 em) Chuù nghóa veà böõa tröa. ôi vaø töø : traùi oåi. Caâu öùng duïng: Beù tr beù gaùi ñi chôi phoá … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Leã hoäi -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- vaø thích aên gì? -Chim seû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ngaø voi. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Leã hoäi II.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oâi. chim ri thích aên gì? Chuùng soáng ôû ñaâu? -Chim naøo hoùt hay? Tieáng hoùt nhö theá naøo? 3. gaø maùi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. b 2. ôi vaø töø : traùi oåi loäi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù trai. baøi vôû ( 2 – 4 em ñoïc.Baøi môùi : 91 .¥I I. caùi coøi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doøNhaän xeùt giôø hoïc Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 33: ¤I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oâi. beù gaùi ñi chôi phoá vô boá meï.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi oåi.

bôi loäi Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn oâi: ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oâi ñöôïc taïo Phaân tích vaøgheùp bìa bôûi: oâ vaø i caøi: oâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh oâi vaø oi? baèng i Khaùc : oâi baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baéng oâ Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : oåi. bô qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oâi.ñoàng Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) thanh) ôi bôi Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù bôi loäi nhaân .ñoàng treân baûng thanh) -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình Vieát b. con: oâi.traùi oåi. löu yù neùt noái) loäi Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø caùi choåi ngoùi môùi vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: thoåi coøi ñoà chôi 92 . ôi . .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát nhaân . ôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oâi-ôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oâi.ñoàng thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø ( caù nhaân . ôi vaø traùi oåi.töø traùi oåi ( caù nhaân .ñoàng thanh) traùi oåi Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: oåi oâi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc oåi trôn tieáng .ñoàng thanh) .

daën doø Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 34: ui . hoaëc nghe keå em thích leã hoäi naøo nhaát? 4: Cuûng coá . Ñoïc (10 em) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:gV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Leã hoäi”. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi meï.Muïc tieâu: 1. ngöôøi aên naøo? Vaøo muøa naøo? -Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng maëc ñeïp. haùt ca.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ui.¦i I. öi vaø töø : ñoài nuùi.…) gì? -Qua ti vi.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Taïi sao em bieát tranh veõ veà leã Quan saùt tranh vaø traû lôøi hoäi? -Queâ em coù nhöõng leã hoäi (côø treo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoài nuùi 93 . gö thö 2. göûi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Dì Na vöøa göûi thö veà. caùc troø vui. Caû nha quaù. Ñoïc SGK: Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) boá Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch .ñoàng thanh) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . öi vaø töø : ñoài nuùi. 3.

.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñoài nuùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi choåi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. öi .töø . Caû nhaø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. thoåi coøi.Gheùp bìa caøi: ui Gioáng: keát thuùc -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : nuùi. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ñoài nuùi -HS: -SGK. vôû taäp vieát. baèng i ñoài nuùi Khaùc : ui baét ñaàu baèng u -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn( cnhaân – ui ñthanh) nuùi Ñoïc trôn( caù nhaân – ñoài nuùi ñoàng thanh) Daïy vaàn öi: ( Qui trình töông töï) Phaân tích vaø gheùp öi bìa caøi: nuùi göûi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc göûi thö trôn tieáng . göûi thö +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ui: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ui ñöôïc taïo bôûi: u vaø i GV ñoïc maãu Phaùt aâm ( 2 em – Hoûi: So saùnh ui vaø oi? ñoàng thanh) Phaân tích vaàn -Phaùt aâm vaàn: ui.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 94 . ngoùi môùi. ñoài nuùi. öi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ui -öi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc : ui. ñoà chôi ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ui. Caâu öùng duïng: Dì N vöøa göûi thö veà. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. göûi thö.

Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Ñoài nuùi”. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø göûi thö öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS doïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân nhaân – ñoàng thanh) baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình qui trình ñaët buùt. Caû nhaø vui thanh) quaù. con: ui. öi . +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø Hoûi:-Trong tranh veõ gì? traû lôøi -Ñoài nuùi thöôøng coù ôû ñaâu? Em bieát teân vuøng naøo coù ñoài nuùi? -Treân ñoài nuùi thöôøng coù gì? -Ñoài khaùc nuùi nhö theá naøo? 4: Cuûng coá daën doø 95 . ñoài nuùi. Ñoïc SGK: HS môû saùch . löu yù neùt noái) Vieát b. vaàn vöøa hoïc caùi tuùi göûi quaø Ñoïc trôn töø öùng vui veû ngöûi muøi duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng (caù nhaân – ñoàng Cuûng coá daën doø thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Dì Na vöøa göûi thö veà. Ñoïc (10 ⊕ Giaûi lao em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû.

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi toái.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoái. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 2. böô vuù söõa. vôû taäp vieát.. öôi vaø töø : naûi chuoá muùi böôûi.öôi I. vuù söõa. böôûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chuoái.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn uoâi.Muïc tieâu: 1. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : 96 . chò Kha …. muùi böôûi. öôi vaø töø : naûi chu muùi böôûi. II. Tranh caâu öùdu Buoåi toái.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : uoâi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàân 9 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 35: uoâi . 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: naûi chuoái.

öôi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: caùi tuùi. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng 97 .naûi chuoái.ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn :Vaàn uoâi ñöôïc Phaân tích vaàn uoâi.ñoàng -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn Theo doõi qui trình töø öùng duïng Vieát b. naûi chuoái.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : thanh) chuoái. con: uoâi. vui veû. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn muùi böôûi. öôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn uoâi -öôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoâi. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn uoâi: Phaùt aâm ( 2 em .öôi . Caû nhaø vui quaù( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng thanh) chuoái naûi chuoái Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân ñoàng thanh) Daïy vaàn öôi: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn uoâi. muùi böôûi. ngöûi muøi ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Dì Na vuøa göûi thö veà. göûi quaø.Gheùp bìa taïo bôûi:uoâ vaø i caøi: uoâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng i Hoûi: So saùnh uoâi vaø oâi? Khaùc : uoâi baét ñaàu baèng u Ñaùnh vaàn( caù nhaân .töø uoâi ( caù nhaân . naûi chuoái Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: chuoái Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Ñoïc laïi sô ñoà: tieáng .ñoàng thanh) öôi böôûi muùi böôûi .

böôûi. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát troø Quan saùt tranh vaø traû lôøi . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø tuoåi thô tuùi löôùi buoåi toái töôi cöôøi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng daãn qui trình ñaët buùt. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. vuù söõa”. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :“Chuoái.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Trong ba thöù quaû em thích loaïi naøo? -Vöôøn nhaø em troàng caây gì?? -Chuoái chín coù maøu gì? Vuù 98 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ay. beù trai thi chaïy. buoåi toái. ñi xe. bay..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng söõa chín coù maøu gì? -Böôûi thöôøng coù nhieàu vaøo muøa naøo? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 36: ay . aâ. töôi cöôøi ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. chò Kha ruû beù chôi troø ñoá chöõ ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3. vôû taäp vieát. bay.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tuoåi thô.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. aây vaø töø : maùy nhaûy daây 2. ñi boä.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chaïy. ñi xe.aâ . tuùi löôùi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Giôø ra chôi. boä.Muïc tieâu: 1. beù trai thi … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chaïy. II. gaùi chôi nhaûy daây. nhaûy daây.aây I.Baøi môùi : 99 . Caâu öùng duïng ra chôi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy bay.

aây +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ay.maùy bay.aâ. nhaûy daây +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ay: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ay ñöôïc taïo bôûi: a vaø y GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ay vaø ai? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : bay. maùy bay -Ñoïc laïi sô ñoà: ay bay maùy bay Giôùi thieäu aâm aâ: -GV phaùt aâm maãu Daïy vaàn aây: ( Qui trình töông töï) aây daây nhaûy daây .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. aây.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : ay.ñoàng thanh) ( caù nhaân . aâm aâ – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ay.töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aâ.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng 100 Hoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: ay Gioáng: baét ñaàu baèng a Khaùc : ay keát thuùc baèng y Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: bay Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . aây maùy bay. aâ. con: ay. aây. .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. nhaûy daây.

Ñoïc (c nhaân–ñthanh) HS môû saùch . ñi xe”.Muïc tieâu: 101 . boø. bay. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ( bôi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø coái xay vaây caù ngaøy hoäi caây coái -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. beù gaùi chôi nhaûy daây. nhaûy.ñoàng thanh) Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em goïi teân caùc hoaït ñoäng trong tranh? -Khi naøo thì phaûi ñi maùy bay? -Haèng ngaøy em ñi baèng gì? -Ngoaøi ra. beù trai thi chaïy. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . ñi boä.…) Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 37: OÂN TAÄP I. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: + Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chaïy.

Tranh minh hoa truyeän keå :Caây kheá -HS: -SGK. Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng. beù trai thi chaïy. nhaûy daây ( 2 vieát.ñoàng maùy bay thanh) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn vieát baûng con : Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân Caû lôùp vieát treân baøn baûng Vieát b. vôû taäp vieát. caû lôùp vieát baûng c -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : coái xay.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3. caây coái ( -Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ay. con: tuoåi thô -Caùch tieán haønh:GV Vieát maãu ( caù nhaân . aây. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.ñoàng thanh) treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn 102 . maùy bay. ngaøy hoäi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. y 2. vaây caù.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng i .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Caùc vaàn ñaõ hoïc: -Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn ⊕ Giaûi lao HS ñoïc caùc tieáng gheùp Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng töø chöõ ôû coät doïc vôùi duïng: chöõ ôû doøng ngang cuûa -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng baûng oân -Caùch tieán haønh: -GV chænh söûa phaùt aâm Tìm vaø ñoïc tieáng coù -Giaûi thích töø: vaàn vöøa oân Ñoâi ñuõa tuoåi thô Ñoïc (caù nhaân . keå laïi theo tranh truyeän keå : Caây kheá II. beù gaùi thi nha daây ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

Caây kheá ra raát nhieàu traùi to vaø ngoït. chia cho em moãi moät caây kheá ôû goùc vöôøn. chaâu baùu. Ngöôøi em ra laøm nhaø caïnh caây kheá vaø ngaøy ngaøy chaêm soùc caây. coù moät con ñaïi baøng töø ñaâu bay tôùi. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- qui trình ñaët buùt. Tranh 3: Ngöôøi em theo ñaïi baøng ra moät hoøn ñaûo ñoù vaø nghe lôøi ñaïi 103 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh) HS môû saùch. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ngöôøi anh laáy vôï ra ôû rieâng.Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Gioù töø tay meï Ru beù nguû say Thay cho gioù trôøi Giöõa tröa oi aû” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Caây kheá” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ñaïi baøng aên kheá vaø höùa seõ ñöa cho ngöôøi em ra moät hoøn ñaûo coù raát nhieàu vaøng baïc. Tranh 2: Moät hoâm.

Trôû veà. ngoâi sao. luõ. ngöôøi anh laáy quaù nhieàu vaøng baïc.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ñoâi ñuõa.Muïc tieâu: 1. Khi bay ngang qua bieån. II.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gioù. ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån. möa. baõo. ngöôøi em trôû neân giaøu coù. Tranh 4: Ngöôøi anh sau khi nghe chuyeän cuûa em lieàn baét em ñoåi caây kheá laáy nhaø cöûa. ao vaø töø chuù meøo.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng : Suoái chaûy rì raøo… 3.Baøi môùi : 104 . tuoåi thô. + YÙ nghóa : Khoâng neân tham lam. Noù xoaûi caùnh.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. maây bay ( 2 – 4 em ñoïc. ñaïi baøng ñuoái söùc vì chôû quaù naëng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn eo. maây baõo. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuù meøo. maây. 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 38: eo .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baøng chæ nhaët laáy moät ít vaøng baïc. ruoäng vöôøn cuûa mình Tranh 5: Nhöng khaùc vôùi em. caû lôù vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng öùng duïng: ” Gioù töø tay meï … ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. sao 2. luõ.ao I. Tranh ñoaïn thô öù duïng: Suoái chaûy rì raøo… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gioù.

töø ( caù nhaân . – Ghi baûng Hoaït ñoäng :Daïy vaàn eo-ao +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: eo.ngöôïc ( c nhaân– ñ thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: eo Gioáng: e Khaùc : o Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: meøo Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . ao . ngoâi sao +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn eo: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eo ñöôïc taïo bôûi: e vaø o GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh eo vaø e? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : meøo. chuù meøo. con: eo. ao. ngoâi sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng 105 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em . ao .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. chuù meøo -Ñoïc laïi sô ñoà: eo meøo chuù meøo Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ao sao ngoâi sao .chuù meøo.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : eo.

ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. gaëp möa em laøm gì? -Khi naøo em thích coù gioù? -Tröôùc khi möa to. daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . em thöôøng thaáy nhöõng gì treân baàu trôøi? -Ngoaøi ra. möa. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Treân ñöôøng ñi hoïc veà. maây.Ñoïc(cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 106 . ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá . baõo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caùi keùo traùi ñaøo leo treøo chaøo côø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Suoái chaûy rì raøo Gioù reo lao xao Beù ngoài thoåi saùo” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn vaø töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Gioù. luõ”.

phaán . caù treâ ( 2 HS leân baûng lôùp.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Muïc tieâu: 1. II. ñeå vôû ñuùng tö theá. ngheù oï. baûng con. -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 107 . -HS: -Vôû taäp vieát. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. nghØ ng¬i I. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TËp viÕt Tieát 1 : xöa kia. chuù yù. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt .Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . 3.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xöa muøa döa. daáu thanh ñuùng vò trí. vieát ñeïp.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . nghØ ng¬i 2. ghi ñieåm 3. khaên lau baûng.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: nho khoâ.Kó naêng vieát lieàn maïch. caàm buùt. -Vieát nhanh.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. muøa döa. .

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Muïc tieâu: 1. töôi cöôøi.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. ngaøy hoäiû.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . nghØ ng¬i” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? -GV vieát maãu 2 HS neâu -Höôùng daãn vieát baûng con: HS quan saùt GV uoán naén söûa sai cho HS HS laøm theo ♣Giaûi lao giöõa tieát HS vieát vôû 3. II. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . 108 . caàm buùt.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng : “xöa kia. daáu thanh ñuùng vò trí.Kó naêng vieát lieàn maïch.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS nhaéc laïi -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. -Vieát nhanh.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . ñeå vôû ñuùng tö theá. töôi cöôøi. muøa nghØ ng¬i 2. vieát ñeïp. caùch caàm buùt.quan saùt HS 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: xöa kia.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöa. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát Tieát 2 : ñoà chôi. 2.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: ñoà chôi. muøa döa. ngaøy hoäi I. 3. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. 4. . muøa döa 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu xöa kia.

+Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi Baøi 8: ñoà chôi.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: xöa kia. baûng con.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñoà chôi. -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.” +Caùch tieán haønh : HS quan saùt -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? vieát baûng con: HS -Giaûng töø khoù ñoà chôi. vui veû. töôi cöôøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. phaán .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. khi vieát 109 . muøa döa. 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo 2 HS neâu vôû taäp vieát HS quan saùt +Caùch tieán haønh : HS laøm theo -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS vieát vôû -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt caùc töø öùng duïng : 4 HS ñoïc vaø phaân tích “ñoà chôi. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. -HS: -Vôû taäp vieát. gaø maùi ( 2 HS leân baûng lôùp. ngaø voi. ngaøy hoäi. III. caùch caàm buùt. töôi cöôøi. ngaøy hoäi. töôi cöôøi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. 2. ngaøy hoäi. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . khaên lau baûng. töôi cöôøi -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu ngaøy hoäi.

Muïc tieâu: 1. c caàu 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chaøo Maøo coù aùo maøu naâ 110 . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. aâu vaø töø caây cau. 4.aâu Ngaøy daïy :……………. 2 HS nhaéc laïi -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn au.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . GV theo doõi .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. I. uoán naén. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 10 Baøi 39: au . giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .ñoàng +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: au. II.töø Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng aâu thanh) caàu caùi caàu Ñoïc xuoâi – ngöôïc . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Baø chaùu.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Baø chaùu. thanh) aâu . caùi caàu Phaân tích vaàn au.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : au. chaøo côø ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Suoái chaûy rì raøo… ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. traùi ñaøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. -HS: -SGK. leo treøo. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn au: Gheùp bìa caøi: au -Nhaän dieän vaàn : Vaàn au ñöôïc taïo bôûi: a vaø u GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh au vaø ao? a Khaùc : keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: u Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) cau. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vôû taäp vieát. Tranh minh hoaï caâu duïng. caùi caàu.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi keùo. caây cau Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa au caøi: cau cau Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caây cau tieáng .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao 111 .caây cau. aâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn au-aâu Phaùt aâm ( 2 em .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây cau.

aâu . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø rau caûi chaâu chaáu lau saäy saùo saäu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôcï vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Baø chaùu”.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. caùi caàu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. caây cau. con: au. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ngöôøi baø ñang laøm gì? -Hai baø chaùu ñang laøm gì? 112 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Ñoïc (c nhaân – ñ thanh) HS môû saùch . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

lau saäy.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn iu. saùo saäu ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caây taùo nhaø ba ñeàu sai tróu quaû. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. chaâu chaáu. Tranh caâu öùng duï Caây böôûi. caây taùo… -HS: -SGK. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Baøi môùi : 113 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ai chòu kho II. eâu vaø töø löôõi rìu.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caây böôûi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau caûi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát? -Baø thöôøng daïy chaùu nhöõng ñieàu gì? -Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? -Em yeâu quí nhaát baø ôû ñieàu gì? -Baø thöôøng daãn em ñi ñaâu? Em coù thích ñi cuøng baø khoâng? Em ñaõ giuùp baø nhöõng ñeàu gì? 4 :Cuûng coá . III. 2. daën doø Baøi 40: iu .eâu Ngaøy daïy :7-11-2006 I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Trong nhaø em . ca pheãu. caùi pheãu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi rìu.

töø ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn iu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn iu ñöôïc taïo bôûi: i vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh iu vaø eâu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : rìu. caùi pheãu .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TG GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: iu. con: iu. eâu. löôõi rìu -Ñoïc laïi sô ñoà: iu rìu löôõi rìu Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) eââu pheãu caùi pheãu . Gheùp bìa caøi: iu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : iu baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: rìu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. eâu . eâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn iu-eâu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: iu. caùi pheãu.löôõi rìu. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 114 Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaàn iu.löôõi rìu.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- líu lo caây neâu Tìm vaø ñoïc tieáng coù chòu khoù keâu goïi vaàn vöøa hoïc -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Ñoïc trôn töø öùng duïng: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . Ñoïc (c ñeàu sai tróu quaû” nhaân–ñthanh) Ñoïc SGK: HS môû saùch . Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Con gaø ñang bò choù ñuoåi. gaø coù phaûi laø con chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Ngöôøi noâng daân vaø con traâu. ai chòu khoù? -Con chim ñang hoùt. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát Vieát vôû taäp vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Ai chòu khoù?”. coù chòu khoù khoâng? -Con chuoät coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Con meøo coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Em ñi hoïc coù chòu khoù khoâng? Chòu khoù thì phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: 115 .ñoàng Tieát 2: thanh) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: “Caây böôûi. caây taùo nhaø baø Nhaän xeùt tranh.

xoå soá . Tranh caâu öùng d Tu huù keâu. baùo hieäu muøa thieàu ñaõ veà.yeâu vaø töø dieàu sa yeâu quyù 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: dieàu saùo.Ñoà duøng daïy hoïc: -Saùch giaùo khoa -Baûng con -Vôû hoïc sinh III. vôû taäp vieát.gheá goã . 3.nguû tröa… -HS ñoïc laïi caùc töø treân vaø caâu öùng duïng do GV choïn baøi ôû saùch giaùo khoa. 3. yeâu quyù. baùo hieäu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù töï giôùi thieäu. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Nhaän xeùt daën doø: Baøi 41: ieâu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAØI OÂN TAÄP OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ 1 Ngaøy daïy: 8-11-2006 I. III.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuû: -HS vieát :Gioû kheá .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ieâu. II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Muïc tieâu: -Cuûng coá heä thoâng hoaù caùc aâm vaø 1 soá vaàn ñaõ hoïc -HS ñoïc trôn ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.yeâu Ngaøy daïy :10-11-2006 I.Kieåm tra baøi cuõ : 116 . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù töï giôù thieäu.Khôûi ñoäng:haùt taäp theå 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Tu huù keâu.Baøi môùi: GV töï oân taäp theo trình ñoä cuûa lôùp 4. -Nhaän xeùt baøi cuõ. -HS: -SGK. -HS nghe vieát ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.

yeâu daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: líu lo.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân . con: ieâu. caây neâu. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Caây böôûi.dieàu saùo.töø Daïy vaàn yeâu: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . caøi: ieâu yeâu quyù +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ieâu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieâu ñöôïc taïo bôûi: i.eâ vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ieâu vaø eâu? Gioáng: keát thuùc baèng eâu -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : ieâu coù theâm i ôû phaàn ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân dieàu. caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû.yeâu . löu yù neùt 117 .yeâu – Ghi baûng Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieâu. chòu khoù.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng thanh) yeâu yeâu yeâu quyù Ñoïc xuoâi – ngöôïc .ñoàng thanh) treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát ( caù nhaân .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . keâu goïi ( 2 – 4 em ñoïc.ñoàng thanh) baûng con : Theo doõi qui trình +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng Vieát b.ñoàng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ieâu -yeâu thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu. dieàu saùo ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu caøi: dieàu dieàu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn dieàu saùo tieáng .

Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. yeâu quyù Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .dieàu saùo.Ñoïc (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch . baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà” Ñoïc SGK: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø buoåi chieàu yeâu caàu hieåu baøi giaø yeáu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Tu huù keâu. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? -Em naêm nay leân maáy? -Em ñang hoïc lôùp maáy? Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Nhaø em ôû ñaâu? Nhaø em coù maáy anh chò em? -Em thích hoïc moân naøo nhaát? 118 .Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï Quan saùt tranh vaø traû nhieân theo noäi dung lôøi “Beù töï giôùi thieäu”.

höôu. nai. baùo. gaáu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn öu.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoå.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: buoåi chieàu. höôu 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi löïu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. höôu sao.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em bieát haùt vaø veõ khoâng? Em coù theå haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 11 Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 42: öu . Cöøu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Hoå.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Muïc tieâu: 1. III. Noù thaáy höôu ñaõ ôû ñaáy roài. baùo. höôu. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà. sao. vôû baøi taäp Tieáng vieät. II. vôû taäp vieát. nai. yeâu caàu. öôu vaø traùi löïu. Tranh caâu öùng duïn Buoåi tröa. sao. giaø yeáu ( 2 – 4 e ñoïc. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi tröa.öôu I.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Tu huù keâu. 3.Baøi môùi : 119 . hieåu baøi. -HS: -SGK.

ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . traùi löïu -Ñoïc laïi sô ñoà: öu löïu traùi löïu Daïy vaàn öôu: ( Qui trình töông töï) öôu höôu höôu sao . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. Ñoïc trôn töø öùng duïng: . öôu . öôu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn öu -öôu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: öu.traùi löïu. höôu sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . höôu sao +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn öu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn öu ñöôïc taïo bôûi: ö vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh öu vaø iu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : löïu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: öu.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: öu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : öu baét ñaàøu baèng ö Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: löïu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .töø ( caù nhaân . -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø chuù cöøu baàu röôïu 120 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em . con: öu. öôu vaø traùi löïu.

sao”. nai ñaõ ôû ñaáy roài”.ñoàng thanh) coå -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Buoåi tröa. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc vaàn töø vaøo vôû. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi (Trong röøng. Noù thaáy höôu. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Hoå. nai. gaáu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möu trí böôùu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . höôu. ñoâi khi ôû Sôû thuù) 121 . con naøo aên coû? -Con naøo thích aên maät ong? -Con naøo to xaùc nhöng raát hieàn laønh? -Em coøn bieát con vaät naøo ôû trong röøng nöõa? -Em coùbieát baøi thô hay baøi haùt naøo veà nhöõng con vaät naøy? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Nhöõng con vaät naøy soáng ôû ñaâu? -Trong nhöõng con vaät naøy. baùo.

keå laïi theo tranh truyeän keå : Soùi vaø C II.ñoàng -Caùch tieán haønh: HSÑoïc töø ngöõ thanh) öùng duïng-GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: ao beøo caù saáu kì dieäu Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình caùc töø 122 . Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Soùi vaø Cöøu. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.o 2. baàu röôïu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ………………………………………………………………………………………………..Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng – u. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi:Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu: OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc HS leân baûng chæ vaø +Caùch tieán haønh: Caùc vaàn ñaõ ñoïc vaàn hoïc: HS ñoïc caùc tieáng Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. . Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 43: OÂN TAÄP I. ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc vaàn vöøa oân -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Ñoïc (caù nhaân . b coå ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi tröa. möu trí. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuù cöøu. N thaáy höôu nai .

boãng gaëp Cöøu. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaø Saùo Saäu ôû sau daõy nuùi. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Moät con Soùi ñoùi ñang loàng loän ñi tìm thöùc aên. Noù 123 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch. hoâm nay maøy taän soá roài. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . Noù chaéc chaén maåm ñöôïc moät böõa ngon laønh. caøo caøo. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Soùi vaø Cöøu” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.ñoàng thanh) vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Tröôùc khi cheát maøy coù mong muoán gì khoâng? Tranh 2: Soùi nghó con moài naøy khoâng theå chaïy thoaùt ñöôïc. coù nhieàu chaâu chaáu. con: caù saáu ( caù nhaân . Saùo öa nôi khoâ raùo .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát b. Noù tieán tôùi noùi: -Naøy Cöøu.

an vaø meï con.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. nhaø s 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn on. roáng oâng oång. III. coù nhieàu chaâu chaáu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Saùo öa nôi khoâ raùo. + YÙ nghóa : Con Soùi chuû quan vaø kieâu caêng neân ñaõ phaûi ñeàn toäi. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- lieàn thoaéng gioïng roài caát tieáng suûa leân thaät to . II.an I. C Thoû meï thì daïy con… 3. caù saáu.Muïc tieâu: 1. nhaø saøn -Tranh caâu öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Con Cöøu bình tónh vaø thoâng minh neân ñaõ thoaùt cheát. caøo caøo ( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ngöôøi chaên cöøu boãng nghe tieáng gaøo cuûa choù Soùi. caû lôùp vieá baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø saùo saäu ôû sau daõy nuùi. Coøn Thoû meï daïy con nhaûy muùa. Soùi vaãn ñang ngöûa maët leân. Thø t ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 44: on . Tranh 4: Cöøu thoaùt naïn. -HS: -SGK. vôû taäp vieát.Baøi môùi : 124 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: meï con. Tranh 3: Taän cuoái baõi. 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù vaø baïn beø. Anh lieàn chaïy nhanh ñeán. kì dieäu ( 2 – 4 em ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ao beøo. Ngöôøi chaên Cöøu lieàn giaùng cho noù moät gaäy.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù vaø ba beø.

ñoàng thanh) Phaân tích vaàn on. an . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 125 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .meï con. an – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn on-an +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: on. an .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) ( caù nhaân . con: on.meï con. nhaø saøn Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: . Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: con Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . meï con -Ñoïc laïi sô ñoà: on con meï con Daïy vaàn an: ( Qui trình töông töï) an saøn nhaø saøn .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: on. Gheùp bìa caøi: on Gioáng: baùt ñaàu baèng o Khaùc : on keát thuùc baèng n.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. nhaø saøn +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn on: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn on ñöôïc taïo bôûi: o vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh on vaø oi? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : con.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rau non haøn hoøn ñaù thôï GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) HS môû saùch . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôïc caùc vaàn vaø töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Beù vaø baïn beø”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ maáy baïn? -Caùc baïn aáy ñang laøm gì? -Baïn cuûa em laø nhöõng ai? Hoï ñang ôû ñaâu? -Em vaø caùc baïn thöôøng chôi nhöõng troø gì? -Boá meï em coù quyù caùc baïn cuûa em khoâng? -Em vaø caùc baïn thöôøng giuùp ñôõ nhau nhöõng vieäc gì? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 126 . Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa”.ñoàng thanh) baøn ghe -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.

Muïc tieâu: 1.aê Phaùt aâm ( 2 em . vôû taäp vieát. caøi: aân con traên +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn aân: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n Gioáng: keát thuùc baèng n GV ñoïc maãu Khaùc : aân baét ñaàu Hoûi: So saùnh aân vaø an? baèng aâ. aê.aê . Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vaàn aên – Ghi baûng 2. 3. Phaân tích vaø gheùp bìa aên.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân. con traên. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) caân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 45: aân . con traê 2. III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân. B baïn Leâ laø thôï laën. thôï haøn.ñoàng -aên thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân. caùi caân. Tranh caâu öùng duï Beù chôi thaân… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi. aên.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. caùi caân Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .töø -Ñoïc laïi sô ñoà: 127 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau non. caùi caân.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Naën ñoà c II. baøn gheá ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. aâm aê.aên I.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn aân.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc :aân. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK. aê.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. hoøn ñaù.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

con traên Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) aân caân caùi caân Giôùi thieäu aâm aê: Phaùt aâm maãu Daïy vaàn aên: ( Qui trình töông töï) aên traên con traên . Ñoïc (c nhaân–thanh) HS môû saùch .ñoàng thanh) ( caù nhaân . aên. con: aân. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát . Boá baïn Leâ laø thôï laën”.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: 128 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø baïn thaân khaên raèn gaàn guõi daën doø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. aê.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . caùi caân.

bảng có kẻ ô li b Học sinh : Vở tập viết.5 em nộp vở Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: ghi . thay quaàn aùo. dung :“Naën ñoà chôi”.Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua Hoạt động của học sinh . hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng.…) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi Thu doïn cho ngaên naép. b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định. rau non. saïch seõ. boät. bảng con.… +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì? -Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì? -Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì? -Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì? -Trong soá caùc baïn cuûa em. boät vaøo vôû theo doøng deûo. thî hµn I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng. c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch.röûa tay chaân. ai naën ñoà chôi ñeïp. Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 Tập Viết C¸i kÐo. III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Quan saùt tranh vaø traû lôøi vaøo vôû -Caùch tieán haønh: GV ñoïc HS vieát (ñaát. chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Bài mẫu. gioáng nhö thaät? -Em coù thích naën ñoà chôi khoâng? -Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø ………………………………………………………………………………………………. gaïo neáp. s¸o sËu Chó cõu. tr¸i ®µo.HS đọc đề bài 129 .

Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng.HS tiếp tục viết bài .HS theo dõi và viết trên bảng con cái kéo trái đào .Nhận xét tiết học . 3.Dặn luyÖn viết ở nhà Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 12 Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 46: oân .ôn I. caû nhaø caù bôi laïi baän roän.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Sau côn möa. sôn ca.Quan sát.HS viết vào vở Tập Viết. sửa chữa và đánh giá 1 số . . + Nối giữa các con chữ + Các nét đưa bút liền nhau .Hướng dẫn viết vào vở + k: cao 5 ô li + t: cao 3 ô li + đ: cao 4 ô li . con choàn.Ñoà duøng daïy hoïc: 130 .Hướng dẫn cách viết trên bảng con .Muïc tieâu: 1. đẹp Họat động 3: Tổng kết . 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Mai sau kho lôùn.Trình bày bài mẫu và cho HS nhận . ôn .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oân . nhận xét: xét + Độ cao các con chữ + Khoảng cách giữa các chữ.HS quan sát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng đề bài GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2/ Giảng bài mới: .Dặn dò . II.HS tham gia tìm hiểu bài bạn .HS lắng nghe .

daën doø ( 2 – 4 em caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: baïn thaân.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû taäp vieát. -Tranh caâu öùng duïng: Sau côn möa. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Boá baïn Leâ laø thôï laën. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi baä roän. vôû baøi taäp Tieáng vieät. con choàn ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: choàn oân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn choàn tieáng . Daïy vaàn oân: thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oân ñöôïc taïo Phaân tích vaàn oân.ñoàng a. ôn . khaên raèn. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Mai sau khoân lôùn.töø con choàn ( caù nhaân . -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oân . gaàn guõi.ñoàng thanh) b. bôûi: oâ vaø n Gheùp bìa caøi: oân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâân vaø ôn? n Khaùc : oân baét ñaàu baèng oâ. con choàn.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. sôn ca.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con choàn. -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân choàn. III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oân .Daïy vaàn ôn: ( Qui trình töông töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc 131 . ôn – Ghi baûng 2. sôn ca.

löu yù neùt Theo doõi qui trình noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng Vieát b. em phaûi laøm gì? 132 . ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn oân baøi côn möa hoïc khoân lôùn môn môûn Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ôn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Quan saùt tranh vaø traû -Mai sau khoân lôùn em thích laøm lôøi gì? -Taïi sao em thích laøm ngheà ñoù? -Muoán trôû thaønh ngöôøi nhö em muoán. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . con: oân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. (Ñoïc c nhaân – ñ thanh) Môû saùch .ñoàng thanh) 3. ñoïc caù c.Luyeän vieát: e. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi thanh) Nhaän xeùt tranh baän roän”.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng “Sau côn möa.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) sôn sôn ca .Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Mai sau khoân lôùn”. con ch sôn ca.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. ôn .

eân. con nheän.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi c non.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 47: en .Baøi môùi : 133 . II.Muïc tieâu: 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. beân döôùi. -HS: -SGK. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : en. laù sen.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. con nheän 2. III. môn môûn ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù sen.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: oân baøi. beân treân. Coøn nha Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái.eân I. Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái 3. côn möa. khoân lôùn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beân phaûi traùi.

eân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. laù sen. laù sen Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: sen -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn en tieáng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: en. eân – Ghi baûng 2. laù sen. con: en.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng thanh) teân 134 . eân.ñoàng thanh) laù sen Ñoïc xuoâi – ngöôïc b. löu Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn yù neùt noái) Vieát b.Daïy vaàn : en thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn en ñöôïc Phaân tích vaàn en.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn eân: ( Qui trình töông ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng a.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: en .ñoàng thanh) töï) eân nheän con nheän Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù .töø sen ( caù nhaân . +Höôùng daãn vieát treân khoâng con nheän baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: aùo len muõi Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . taïo bôûi: e vaø n Gheùp bìa caøi: en GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : en baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh en vaø on? e Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) sen. con nheän +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .

sau em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. a. vôû taäp vieát Vieát Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 135 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong lôùp. tröôùc em laø baïn naøo. beân traùi.Luyeän vieát: e.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Beân phaûi. beân döôùi.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (cnhaân–ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm HS môû saùch .Ñoïc caâu öùng duïng: “Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non. beân traùi em laø baïn naøo.”. beân phaûi em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khen ngôïi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hneàn nhaø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3. beân phaûi em laø baïn naøo? -Em vieát baèng tay phaûi hay tay traùi? -Haõy tìm xung quanh caùc vaät yeâu quí cuûa em? 3.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû lôøi d.Ñoïc caù cuûa HS nhaân 10 em b. beân treân. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà +Caùch tieán haønh : Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. c.

muõi teân. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. con giun +Caùch tieán haønh : a.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc:in. un.un I.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát. pin.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: aùo len. con giun. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: in. laù chuoái”.Daïy vaàn : in -Nhaän dieän vaàn : Vaàn in ñöôïc taïo bôûi: i vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh in vaø an? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : pin. III. un – Ghi baûng 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Noùi xin loãi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi xi II.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: in Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : in baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. neàn nhaø ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø Deá Meøn ….Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn pin.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: pin Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : in. khen ngôïi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 48: in . con giun. ñeøn pin. ñeøn pin -Ñoïc laïi sô ñoà: in 136 Hoaït ñoäng cuûa HS ñeøn Phaùt aâm ( 2 em .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : “ Uûn aø uûn æn…” 3. un.ñ thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân .

löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: nhaø in möa phuøn xin loãi vun xôùi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3. nhaân 10 em Ñoïc caù Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi nhieân .Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï 137 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöø Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . pin ñeøn pin b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc caâu öùng duïng: “Uûn aø uûn æn Chín chuù lôïn con AÊn ñaõ no troøn Caû ñaøn ñi nguû” c. un.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htieáng . Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Daïy vaàn un: ( Qui trình töông töï) un giun con giun .ñoàng thanh) ( caù nhaân . con giun.Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. ñeøn pin.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: in.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.

ñeøn ñieän.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieân. aûnh höôûng phieàn haø ñeán ngöôøi khaùc.yeân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 49: ieân .yeân I. -Tranh caâu öùng duïng vaø ranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Bieån -HS: -SGK. vun xôùi ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Uûn aø uûn æn…”. III. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo noäi dung “Noùi lôøi xin loãi”. ta phaûi xin loãi hoï.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng :Sau côn baõo. con giun ( 2 em . möa phuøn. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em coù bieát taïi sao baïn trai trong tranh maët laïi buoàn hiu nhö vaäy? -Khi laøm baïn bò ngaõ. xin loãi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn ñieän. kieán ñen laïi xaâ nhaø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Bieån caû.Baøi môùi : 138 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : nhaø in. 3. vôû taäp vieát. con yeán. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Xin loãi coâ chöa? Trong tröôøng hôïp naøo? Keát luaän: Khi laøm ñieàu gì sai traùi. con yeá 2. 3. em coù neân xin loãi khoâng? -Em ñaõ bao giôø noùi caâu: “ Xin loãi baïn”.Muïc tieâu: 1. ( 2 em) -Vieát baûng con: ñeøn pin.

löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö +Höôùng daãn vieát treân khoâng hoïc baèng ngoùn troû Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: (caù nhaân .con:ieân. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. yeân – Ghi baûng 2. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình ⊕ Giaûi lao Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b.ñoàng thanh) ñieän ñeøn ñieän b.eâ vaø n caøi:ieân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Hoûi: So saùnh ieân vaø eân? Khaùc : ieân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñieän.yeân.ñoàng a.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieân. ñeøn ñieän ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ieân ( caù nhaân . con yeán.ñoàng thanh) caù bieån yeân ngöïa vieân phaán yeân vui 3. ñeøn ñie +Vieát maãu treân giaáy oâ li con yeán.Daïy vaàn yeân: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù töï) nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ieân. ñeøn ñieän.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 139 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) yeân ( caù nhaân .ñoàng thanh) yeán con yeán . yeân.Daïy vaàn : ieân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieân ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .

baàu trôøi nhö cao hô Treân giaøn thieân lí.öôn I.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 50: uoân . thöôøng nghe noùi bieån coù nhöõng gì? -Nöôùc bieån maën hay ngoït? Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån laøm gì? -Nhöõng nuùi ngoaøi bieån goïi laø gì? Treân aáy thöôøng coù nhöõng gì? Nhöõng ngöôøi naøo thöôøng soáng ôû bieån? -Em coù thích bieån khoâng? Em ñaõ ñöôïc boá meï cho ra bieån laàn naøo chöa? ÔÛ ñoù em thöôøng laøm gì? 3. öôn. Vieát vôû taäp vieát c. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Bieån caû”.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Muøa thu.luõ chuoàn chuoàn ngaån nhô bay löôïn. 10 em nhaân Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. vöô 2. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em thöôøng thaáy.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoân. kieán ñen laïi xaây nhaø.Ñoïc caâu öùng duïng: HS môû saùch. chuoàn chuoàn.Luyeän vieát: e. Ñoïc caù “Sau côn baõo. cuûa HS Ñoïc (cnhaân–ñthanh) b. 140 .

ñoàng a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.chuoàn chuoàn Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa uoân caøi: chuoàn chuoàn Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoàn chuoàn 141 . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoàn chuoàn.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. chaâu chaáu . Caû ña kieân nhaãn chôû laù …” -Vieát baûng con: ñeøn ñieän. Kieán ñen laïi xaây nhaø. -HS: -SGK. oâ vaø n caøi:uoân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoân vaø ieân? n Khaùc : uoâân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : chuoàn. caøo caøo. vôû baøi taäp Tieáng vieät. con yeán ( 2 em . yeân nhöïa. III.caû lôùp vieát baûng co -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. öôn – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoân. vöôn vai.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoàn chu chaâu chaáu . II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. öôn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : caù bieån.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: uoân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. chuoàn chuoàn.Daïy vaàn : uoân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn uoân ñöôïc Phaân tíchvaøgheùp bìa taïo bôûi: u. vôû taäp vieát. vieân phaán. yeân vui ( 2 – 4 em ñ -Ñoïc baøi öùng duïng: “Sau côn baõo. vöôn vai -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Chuo chuoàn. caøo caøo.

con: uoân.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng Ñoïc trôn töø öùng duïng: 2. baàu trôøi nhö cao hôn. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng (caù nhaân .Luyeän vieát: e. löu yù neùt ( caù nhaân .Daïy vaàn öôn: ( Qui trình töông töï) tieáng .ñoàng Luyeän noùi theo chuû ñeà thanh) +Caùch tieán haønh : a. Treân Ñoïc (caù nhaân 10 em – giaøn thieân lí. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d.ñoàng noái) thanh) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: cuoän daây con löôn Theo doõi qui trình yù muoán vöôøn Vieát b.töø öôn ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. vöôn vai.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c.Ñoïc SGK: HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn Tieát 2: hoïc 1. öôn. luõ chuoàn chuoàn ngaånñoàng thanh) nhô Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) vöôn Ñoïc xuoâi – ngöôïc vöôn vai ( caù nhaân . caøo caøo”.ñoàng . chaâu chaâu naøo? 142 . bay löôïn”. chaâu chaáu .ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc caâu öùng duïng: “Muøa thu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . nhaõn chuoàn chuoàn. 3. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát nhöõng loaïi chuoàn Quan saùt tranh vaø traû chuoàn naøo? -Em ñaõ troâng thaáy nhöõng loaøi lôøi nhöõng loaïi caøo caøo .Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Chuoàn chuoàn.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Em ñaõ laøm nhaø cho caøo caøo. caøo caøo nhö theá naøo? -Ra giöõa naéng baét chuoàn chuoàn. toái veà suït sòt. coù toát khoâng? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 143 . chaâu chaáu. chaâu chaáu. mai khoâng ñi hoïc ñöôïc. caøo caøo. chaâu chaâu ôû bao giôø chöa? Baèng gì? -Em baét chuoàn chuoàn.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 144 .

vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ⊕ Giaûi lao 145 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. yù muoán.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. luõ chuoàn ch ngaån ngô bay löôïn. con löôn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 13 Thø hai ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 51: OÂN TAÄP I.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng n 2. baàu trôøi nhö cao hôn. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan trong truyeän keå : Chia quaø II. Treân giaøn thieân lí.Muïc tieâu: 1. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Chia quaø -HS: -SGK. vöôøn nhaõn ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Muøa thu.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : cuoän daây.

Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân .Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Ñoïc caâu öùng duïng: luaän veà tranh caûnh ñaøn “ Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. bôùi giun” ñoàng thanh) .Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Chia phaàn +Caùch tieán haønh : a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Quan saùt tranh. Töø 146 ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- c.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. . Ñoïc caù c.Luyeän vieát: e. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: baûng oân. Gaø gaø con vöøa chôi HS ñoïc trôn (caù nhaân– vöøa chôø meï reõ coû.Ñoïc SGK: nhaân 10 em d.ñoàng thanh) Tieát 2: 1.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS HS môû saùch. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: cuoàn cuoän con vöôïn thoân baûn Tìm vaø ñoïc tieáng coù d. Vieát b. con: cuoàn cuoän -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: . löu yù neùt thanh) noái) -Höôùng daãn vieát treân khoâng Theo doõi qui trình baèng ngoùn troû Caû lôùp vieát treân baøn -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. Thaûo b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân .

caùi voõng. chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau. doøng soâng.Muïc tieâu: 2. Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia.Kieåm tra baøi cuõ : 147 1. oâng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 52: ong . -HS: -SGK.Thaùi ñoä :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi… II. -Tranh caâu öùng duïng: Soùng noái soùng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñaù boùng. + YÙ nghóa : Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi voõng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Tieát1 . vôû baøi taäp Tieáng vieät. Luùc ñaàu coøn vui veû.oâng I. III. doøng s :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñaù boùng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû.Kó naêng 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ong. ai veà nhaø naáy. vôû taäp vieát. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay. noùi nhau chaúng ra gì. Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi. sau ñoù ñaâm ra böïc mình. Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. caùi voõng Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: voõng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc -Ñoïc laïi sô ñoà: trôn tieáng . oâng. con vöôïn.Daïy vaàn oâng: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc töï) ( caù nhaân . thoân baûn 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. caùi voõng. …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ong ñöôïc Gheùp bìa caøi: ong taïo bôûi: o vaø ng Gioáng: baét ñaàu baèng GV ñoïc maãu o Hoûi: So saùnh ong vaø on? Khaùc : ong keát thuùc baèng ng -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân .Daïy vaàn: ong Phaân tích vaàn ong.ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) voõng.ñoàng oâng thanh) soâng doøng soâng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 148 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : cuoàn cuoän. Gaø con vöøa chôi vöøa chôø meï reõ coû.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ong.ñoàng voõng thanh) caùi voõng b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ong.töø ong ( caù nhaân . oâng – Ghi baûng 2. doøng soâng Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.

ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) 1. em laø thuû moân hay caàu thuû? -Tröôøng hoïc em coù ñoäi boùng 149 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em thöôøng xem boùng ñaù ôû ñaâu? -Em thích caàu thuû naøo nhaát? -Trong ñoäi boùng. Ñoïc caù nhaân 10 em Ñeán chaân trôøi”.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ñaù boùng”.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi Soùng soùng soùng HS môû saùch. Vieát vôû taäp vieát c.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . voøng troøn coâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v vieân hoïc 3.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi vo con ong caây thoâng doøng soâng. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.con: ong. oâng. b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: e.

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. rì raøo.aâng I.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maêng tre.voøng troøn. maêng tre. Soùng vo rì raøo. lôùp v baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 150 . coâng vieân ( 2 – 4 em ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : con ong.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát. aâng. 3. nhaø taàng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Vaân cha meï.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái baõi. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- hay khoâng? -Em coù thích ñaù boùng khoâng? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 53: aêng .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vaâng lôøi meï. nhaø ta 2. caây thoâng. -HS: -SGK.

löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: raëng döøa vaàng 151 Hoaït ñoäng cuûa H aâng.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.con: aêng.ñoàng thanh) ( caù nhaân . maêng tre. maêng nhaø taàng. aâng – Ghi baûng 2.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) aâng taàng nhaø taàng .Daïy vaàn: aêng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aêng ñöôïc taïo bôûi: aê vaø ng GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêng vaø ong? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : maêng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aêng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . maêng tre -Ñoïc laïi sô ñoà: aêng maêng maêng tre b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêng. aâng. nhaø taàng +Caùch tieán haønh : a.töø ( caù nhaân . .ñoàng thanh) Phaân tích vaøgheùp bìa caøi: aêng Gioáng: keát thuùc baèng ng Khaùc : aêng baét ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: maêng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . Phaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

+Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng ai? Quan saùt tranh vaø traû -Em beù trong tranh ñang laøm lôøi gì? -Boá meï thöôøng xuyeân khuyeân em ñieàu gì? -Em coù hay laøm theo lôøi boá meï khuyeân khoâng? -Khi em laøm ñuùng nhöõng lôøi boá meï khuyeân.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Ñoïc caù c.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng traêng phaúng laëng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- niu 3. boá meï thöôøng Ñöùa con ngoan noùi gì? -Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï thöôøng ñöôïc goïi laø ñöùa con gì? 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. Nhaän döøa cuoái baõi.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Vaâng lôøi cha meï”. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Soùng voã bôø rì raøo.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø naâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) 152 . rì raøo”HS môû saùch.Ñoïc caâu öùng duïng: “Vaàng traêng hieän leân sau raëng xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.

öng. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ñoàng a. naâng niu ( 2 – 4 em ñoïc. söøng höôu -Tranh caâu öùng duïng: Khoâng sôn maø ñoû… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Röøng.Muïc tieâu: 1. suoái ñeøo.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: boâng suùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 54: ung .Daïy vaàn: ung thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ung ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø ng caøi: ung GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ung vaø ong? ng Khaùc : ung baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân 153 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : raëng döøa.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu…” 3. lô vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái b Soùng voã bôø rì raøo.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ung.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Röøng. thung luõng. thun luõng.öng I. suoái ñeøo. vaàng traêng. söøng h 2. II.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ung. söøng höôu +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. boâng suùng. öng. -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. rì raøo. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ung öng– Ghi baûng 2. boâng suùng. phaúng laëng.

löu yù neùt noái) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caây sung cuû göøng trung thu vui möøng 3.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ung suùng boâng suùng b.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) öng söøng söøng höôu . haït +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo möa) noäi dung Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Röøng. Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Nhaän xeùt tranh.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . suoái ñeøo. boâng söøng höôu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . Ñoïc caù HS +Caùch tieán haønh : nhaân 10 em 154 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) .Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu Khoâng kheàu maø ruïng”. saám.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.”.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . öng. môû saùch.Luyeän noùi: maët trôøi. boâng suùng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: suùng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .con: ung.ñoàng thanh) c. thung luõng. d.Luyeän vieát: Giaûi caâu ñoá: (oâng e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : suùng.ñoàng thanh) ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.

ñeøo? -Coù ai trong lôùp ñaõ ñöôïc vaøo röøng? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2009 TËp viÕt NÒn nhµ. suoái.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . yªn ngùa. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nÒn nhµ. c¸ biÓn. c¸ biÓn… Con ong.Môc tiªu . yªn ngùa. nhµ in.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Trong röøng thöôøng coù nhöõng gì? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Em coù bieát thung luõng. cuén d©y. suoái . nhµ in. c¸ biÓn 2 Bµi míi: §äc bµi cÇn viÕt . c©y th«ng… I.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. vên nh·n . ñeøo ôû ñaâu khoâng? -Em chæ xem trong tranh ñaâu laø thung luõng.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . c¸ biÓn. vên nh·n H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi 155 . cuén d©y.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: . nhµ in.§äc viÕt : nÒn nhµ.Cho H viÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ:nÒn nhµ.

gie II. hoà. ieâng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi xeûng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt bµi viÕt cña H.ieâng I. troáng chieâng. vôû taäp vieát. chieâng -Tranh caâu öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ao. troáng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ao.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : eng. -HS: -SGK. löôõi xeûng. III.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 14 Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 eng .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Duø ai noùi ngaû noùi nghieân Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba ch 3. gieáng. hoà. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 156 . 2.Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát: caây sung. chieâng.ñoàng ñöôïc taïo bôûi: e vaø ng thanh) GV ñoïc maãu Phaân tích vaø gheùp bìa Hoûi: So saùnh eng vaø ong? caøi: eng Gioáng: keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: ng Khaùc : eng baét ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng u xeûng. ieâng – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: a.ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS 157 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Höôùng daãn vieát baûng con : tieáng .ñoàng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. lieäng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa Tieát 2: hoïc Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi: Ñoïc trôn töø öùng duïng: a. löôõi xeûng Ñaùnh vaàn ( caù nhaân b.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.con: eng. löôõi xeûn xaø beng bay troáng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (caù nhaân . ieâng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. trung thu. thanh) löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caùi xeûng cuû Theo doõi qui trình rieàng Vieát b.töø +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( caù nhaân .Daïy vaàn: eng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eng Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:eng. -Ñoïc baøi öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn ieâng: ( Qui trình ñoàng thanh) töông töï) Ñoïc trôn ( caù nhaân ieâng ñoàng thanh) chieâng Phaân tích vaø gheùp bìa troáng chieâng caøi: xeûng .

-Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. vôû taäp vieát. quaû chuoâng. co ñöôøng. con ñöôøng. c.” 3. öông.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Naéng ñaõ leân.Ñoïc SGK: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) d.Luyeän noùi: nhaân 10 em Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Chæ ñaâu Vieát vôû taäp vieát laø gieáng? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Nhöõng tranh naøy ñeàu noùi Quan saùt tranh vaø traû veà caùi gì? lôøi -Nôi em ôû coù ao. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâng.Luyeän vieát: HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2009 uoâng .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoàng ruoä II. Ñoïc caù e. hoà.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: quaû chuoâng. 2.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc 158 . Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. gieáng Veà nöôùc khoâng? -Ao.öông I. gieáng coù gì gioáng vaø khaùc nhau? -Laøm gì ñeå giöõ veä sinh cho nöôùc aên? 3.Ñoïc caâu öùng duïng: “ Duø ai noùi ngaû noùi Ñoïc (caù nhaân 10 em – nghieâng ñoàng thanh) Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân” Nhaän xeùt tranh. III. Luùa treân nö chín vaøng. hoà. -HS: -SGK.

con ñöôøng.töø quaû chuoâng b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi xeûng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn Phaùt aâm ( 2 em . xaøbeng.ñ thanh) tröôøng 159 . löu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö yù neùt noái) hoïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Ñoïc trôn töø öùng duïng: rau muoáng nhaø (c nhaân .ñoàng môùi:uoâng.caøi: chuoâng uoâng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoâng tieáng . cuû rieàng. 3. öông – Ghi baûng thanh) Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaân tích vaø gheùp bìa a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1. quaû chuoâng Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: b.Daïy vaàn: uoâng caøi: uoâng.con: uoâng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng thanh) con ñöôøng .bay lieäng -Ñoïc baøi öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn uoâng: ( Qui trình töông töï) öông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ñöôøng nhaân . +Vieát maãu treân giaáy oâ li quaû chuoâng. öông. -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâng ñöôïc Gioáng: keát thuùc baèng taïo bôûi: uoâ vaø ng ng GV ñoïc maãu Khaùc : uoâng baét ñaàu Hoûi: So saùnh uoâng vaø eng? baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( cnhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoâng.

-HS: -SGK.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi c. ngoâ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khoâng coù chaân. khoai.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Buoåi saùng II.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ang .Ñoïc caâu öùng duïng: nhaân “ Naéng ñaõ leân.Luyeän vieát: e. coù caùnh Sao goïi laø con soâng… 3. em coøn thaáy caùc baùc noâng daân coøn laøm nhöõng vieäc gì khaùc? -Neáu khoâng coù noâng daân laøm ra luùa.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát. cuûa HS HS môû saùch.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây baøng. saén? -Treân ñoàng ruoäng. 160 .anh I. khoai. saén ñöôïc Quan saùt tranh vaø traû troàng ôû ñaâu? lôøi -Ai troàng luùa. caây baøng.Ñoïc SGK: d.Luyeän noùi: Hoûi:-Luùa. ngoâ. caùc baùc noâng daân ñang laøm gì? -Ngoaøi nhöõng vieäc nhö böùc tranh ñaõ veõ. caønh chanh. khoai. Luùa treân nöông chínvôû taäp vieát Vieát vaøng. caønh ch 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng luoáng caøy raãy Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnöông Hoaït ñoäng 3: Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. ngoâ. anh.… chuùng ta coù caùi gì ñeå aên khoâng? 3. Ñoïc caù b. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng.

-Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö buoân laøng baùnh hoïc chöng Ñoïc trôn töø öùng haûi caûng hieàn duïng: laønh 161 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : rau muoáng.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ang. nöông raãy -Ñoïc caâu öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn: ang ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ang ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: a vaø ng bìa caøi:ang.Daïy vaàn anh: ( Qui trình töông bìa caøi: baøng töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc anh trôn tieáng . löu Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : nhaân . anh. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh ang vaø ong? baèng ng Khaùc : ang baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng a Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) baøng.ñoàng caønh chanh thanh) .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a. caây baøn yù neùt noái) caønh chanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- III.töø chanh ( caù nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1.con: ang.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. luoáng caøy nhaø tröôøng. anh– Ghi baûng 2.ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li Theo doõi qui trình ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caây baøng Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp b.

tröa hay chieàu? Vì sao? 3. maùy khaâu. Ñoïc caù Sao goïi laø ngoïn gioù? ” nhaân 10 em c. Sao goïi laø con soâng? Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Khoâng coù laù. maùy vi tính.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng. maùy tính. noå. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy vi tính.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 inh - eânh I. ngaõ keành nga 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : inh.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng coù chaân coù caùnh.Luyeän noùi: Hoûi:-Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá? -Trong buoåi saùng. moïi ngöôøi traû lôøi trong gia ñình em laøm vieäc gì? -Buoåi saùng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Maùy caøy.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d. moïi ngöôøi ñang ñi ñaâu? Quan saùt tranh vaø -Trong buoåi saùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng3: a. doøng keânh. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi 162 . 2. em laøm nhöõng vieäc gì? -Em thích buoåi saùng naéng hay möa? Buoåi saùng buoåi muøa ñoâng hay buoåi saùng muøa heø? -Em thích buoåi saùng. Nhaän xeùt tranh. coù caønh HS môû saùch.Muïc tieâu: 1. doøng keânh. eânh.Luyeän vieát: e.

töø maùy vi tính ( caù nhaân .ñoàng thanh) baèng ngoùn troû Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1.ñoàng b. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:inh. III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. haûi caûng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : buoân laøng. maùy vi 163 . hieàn laønh -Ñoïc caâu öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. maùy vi tính Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: tính inh Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tính trôn tieáng . eânh. Baùnh chöng. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh inh vaø anh? baèng nh Khaùc : inh baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng I Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) tính.Daïy vaàn: inh ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn inh ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: i vaø nh bìa caøi:inh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS: -SGK. eânh – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a. löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Höôùng daãn vieát treân khoâng nhaân .con: inh.ñoàng +Vieát maãu treân giaáy oâ li thanh) ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn eânh: ( Qui trình töông thanh) töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân .

Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc 164 . doøng keânh Hoaït ñoäng 3: a.ng vaø -nh 2.ñ thanh) …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… OÂN TAÄP I.Muïc tieâu: 1. Nhaän ngay ra?” Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát Hoûi:-Maùy caøy duøng laøm gì? -Thöôøng thaáy ôû ñaâu? -Maùy noå duøng laøm gì? -Maùy khaâu duøng laøm gì? -Maùy tính duøng laøm gì? Quan saùt tranh vaø -Em coøn bieát nhöõng maùy gì traû lôøi nöõa? Chuùng duøng laøm gì? 3. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Quaï vaø coâng -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ñình laøng vieän thoâng minh öông Tieát 2: eãnh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeänh tính.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng .Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Quaï vaø co II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Ñoïc caù d.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Luyeän vieát: nhaân e. ngaõ keành xeùt tranh.Ñoïc SGK: HS môû saùch .

traéng nhö maây HS ñoïc trôn (caù nhaân– Maáy coâ maù ñoû haây haây thanh) ñoàng Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” . löu yù neùt noái) -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh.nha øroâng .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Tieát1 1. thoâng minh. Tieát 2: Hoaït ñoäng 3: a.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Luyeän vieát: HS ñoïc teân caâu 165 HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d. eãnh öông -Ñoïc caâu öùng duïng: 3. con:bình minh . HS môû saùch.Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøaoân Ñoïc (caù nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : laøng. beänh vieän.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. Thaûo Quan boâng luaän veà caûnh thu ÔÛ döôùi caùnh ñoàng.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng c. boânghoaïch boâng trong tranh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: a. Ñoïc caù -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS nhaân c.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Treân trôøi maây traéng nhö saùt tranh.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: bình minh nhaø roâng naéng chang chang Hoaït ñoäng cuûa HS ñình d.

3.Keå chuyeän: -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. coù keøm theo tranh minh hoaï. Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hchuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 166 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng e.

röøng tra 167 . laøng xoùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 15 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 60: om .Muïc tieâu: 1. am.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : om.am I.

Daïy vaàn: om ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn om ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: o vaø m bìa caøi:om GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu Hoûi: So saùnh om vaø on? baèng o Khaùc : om keát thuùc -Phaùt aâm vaàn: baèng m Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : xoùm.Kó naêng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:om. nhaø roâng. -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. am. II. III.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: om. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : bình minh. röøng traøm. laøng xoùm. laøng xoùm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp 168 :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Möa thaùng baûy gaõy caønh Naéng thaùng taùm raùm traùi boø :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi ca . naéng chang chang em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Treân trôøi maây traéng nhö boâng ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây Maáy coâ maù ñoû haây haây Ñoäi maây nhö theå ñoäi maây veà laøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laøng xoùm. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä ôn. röøng traøm. am – Ghi baûng 2.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân . am.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. “Möa thaùng baûy gaõy caønh Ñoïc (cnhaân–ñthanh) traùm HS môû saùch.Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung 169 .con: om.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- om bìa caøi: xoùm xoùm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Daïy vaàn am: ( Qui trình töông thanh) töï) am traøm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù röøng traøm nhaân . Ñoïc caù Naéng thaùng taùm raùm traùi 10 em nhaân boøng” c.ñoàng b. laøng xoùm baèng ngoùn troû röøng traøm -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: choøm raâu quaû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö traùm hoïc ñom ñoùm traùi Ñoïc trôn töø öùng cam 3. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng Vieát b.töø laøng xoùm ( caù nhaân .Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän vieát: e.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .ñ thanh) Tieát 2: 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.ñoàng thanh) .

aâm. aâm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêm. quaû traùm.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Thöù . ñom ñoùm.naêm.Muïc tieâu: 1. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choøm raâu. nuoâi taèm. haùi na 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nuoâi taèm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø bangµy 1th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 61: ¨m . haùi naám.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Noùi lôøi caûm ôn”. traùi cam( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ngaøy thaùng .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêm. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Taïi sao em beù laïi caûm ôn chò? -Em ñaõ bao giôø noùi: “ Em xin caûm ôn” chöa? -Khi naøo ta phaûi caûm ôn? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con suoái sau nhaø rì raàm ch Ñaøn deâ caém cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài”. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. -HS: -SGK.©m I. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nuoâi taèm. 170 . aâm – Ghi baûng 2. vôû taäp vieát. III. haùi naám.

Daïy vaàn aâm: ( Qui trình töông töï) aâm naám haùi naám . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: taêm tre maàm non ñoû thaém ñöôøng haàm 3.ñ thanh) .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi:aêm Gioáng: keát thuùc baèng m Khaùc : aêm baùt ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: taèm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .con: aêm.Daïy vaàn: aêm -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêm ñöôïc taïo bôûi: aê vaø m GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêm vaø om? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : taèm.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . nuoâi taèm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hPhaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. aâm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: aêm taèm nuoâi taèm b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) ( caù nhaân .töø ( caù nhaân . nuoâi ta haùi naám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : 171 Theo doõi qui trình Vieát b.

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oâm. thaùng . ñoáng rôm. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Nhöõng con vaät trong tranh noùi leân ñieàu chung gì? -Em haõy ñoïc thôøi khoaù bieåu cuûa em? -Em thöôøng laøm gì vaøo ngaøy chuû nhaät? -Khi naøo ñeán Teát? -Em thích ngaøy naøo nhaát trong tuaàn? Vì sao? 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con toâm.Luyeän vieát: e.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- a.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “ Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.Muïc tieâu: 1. 172 . môû saùch.naêm”. vôû taäp vieát.¬m I. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 2th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 62: «m .ngaøy.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Böõa côm. b. -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo Gioù ñöa höông thôm laï Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Thöù . vôû baøi taäp Tieáng vieät. ñoáng rôm 2. Ñoïc caù HS Ñaøn deâ caém nhaân 10 em cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài” c. con toâm.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. II. ôm.

Baøi môùi : -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.Daïy vaàn ôm: ( Qui trình töông tieáng .Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : taêm tre. con toâm.ñoàng a. ôm – Ghi baûng 2. ñöôøng haàm( 2 – 4 em ñoïc) cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ñoû thaém. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) ôm 173 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oâm. ôm. con toâm ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) oâm Phaân tích vaø gheùp bìa toâm caøi: toâm con toâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.töø töï) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oâm. Ñaøn deâ c Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. maàm non.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. ñoáng rôm.Daïy vaàn: aêm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: oâ vaø m caøi: oâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâm vaø om? m Khaùc : oâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng oâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân toâm.

ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. ôm.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà Ñoïc (caù nhaân 10 em – +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a. löu Theo doõi qui trình Vieát b. con toâm yù neùt noái) ñoáng rôm. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Trong böõa côm em thaáy coù maáy ngöôøi ? -Nhaø em aên maáy böõa côm moät ngaøy ? 174 .ñoàng thanh) .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo HS môû saùch.con: oâm.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû lôøi “Böõa côm”.Luyeän vieát: e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- rôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ñoáng rôm ( caù nhaân . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö choù ñoám hoïc saùng sôùm choâm choâm muøi Ñoïc trôn töø öùng duïng: thôm (c nhaân . Ñoïc caù Gioù ñöa höông thôm laï nhaân 10 em Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” c. b.ñ thanh) 3.

III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. choâm choâm. eâm. mu thôm ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choù ñoám.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con tem.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Anh chò em trong nhaø. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Baøi môùi : 175 . -HS: -SGK. con tem. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” 3. sao ñeâm. saùng sôùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Moãi böõa thöôøng coù nhöõng moùn gì? -Nhaø em ai naáu côm? Ai ñi chôï? Ai röûa baùt? -Em thích aên nhöõng moùn gì? Moãi böõa aên maáy baùt? 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : em.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 3th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 63: em – ªm I. sao ñeâm. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.

+Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:em. eâm.ñoàng sao ñeâm thanh) . con tem. eâm – Ghi baûng 2. +Höôùng daãn vieát treân khoâng sao ñeâm baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: hoïc treû em gheá Ñoïc trôn töø öùng duïng: ñeäm (c nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b. con tem Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: em Ñoïc trôn ( caù nhaân tem ñoàng thanh) con tem Phaân tích vaø gheùp bìa b.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. con tem.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: em.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñ thanh) que kem meàm maïi 3.ñoàng a.Daïy vaàn: em thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn em ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: e vaø m caøi: em GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh em vaø am? m -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : em baùt ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng e tem.Daïy vaàn eâm: ( Qui trình töông caøi: tem töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn eâm tieáng .töø ñeâm ( caù nhaân . löu nhaân . eâm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 176 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. sao ñeâm.con: em.

nhòn +Caùch tieán haønh : Phaûi thöông yeâu nhau Hoûi:-Anh chò em trong nhaø coøn goïi gì ? -Trong nhaø.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nhµ trêng. ®om ®ãm . bÖnh viÖn.Luyeän noùi: Anh +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieânchò em ruoät theo noäi dung Nhöôøng “Anh chò em trong nhaø”. ®×nh lµng. Ñoïc caù GV chænh söûa loãi phaùt aâm nhaân 10 em cuûa HS b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: 1. bu«n lµng.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû d. hiÒn lµnh… I Môc tiªu: . +Caùch tieán haønh : Ñoïc (cnhaân–ñthanh) a. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: 177 .RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Ñoïc caâu öùng duïng: Vieát vôû taäp vieát “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” c. hiÒn lµnh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän vieát: lôøi e. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà Nhaän xeùt tranh. bu«n lµng. neáu em laø anh thì phaûi ñoái xöû vôùi em cuûa mình theá naøo? -Boá meï thích anh chò em trong nhaø phaûi ñoái xöû nhau theá naøo? -Em haõy keå veà anh chò em trong nhaø cho caû lôùp nghe? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 4th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 13 :Nhµ trêng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 HS môû saùch.

Giíi thiÖu ghi tªn bµi . c¸ biÓn 2 Bµi míi: .§äc viÕt : nÒn nhµ.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. hiÒn lµnh. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . bÖnh viÖn. mòm mÜm.Cho H viÕt b¶ng con . ch«m ch«m. mÇm non.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: §äc bµi cÇn viÕt . bu«n lµng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . ®om ®ãm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 14 :®á th¾m. ®×nh lµng.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: ®á th¾m.Giíi thiÖu ghi tªn bµi .§äc viÕt : nhµ trêng. .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: ®á th½m mÇm . ghÕ ®Öm. ch«m ch«m… I Môc tiªu: . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . bÖnh viÖn 2 Bµi míi: . mÇm non.Cho H viÕt b¶ng con 178 . hiÒn lµnh. trÎ em.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: nhµ trêng.

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xanh. mòm mÜm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuần 16 Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 64: im .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnon. chim caâu. que kem. um.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: 179 .Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : treû em. gheá ñeäm. truøm khaên.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . vaøng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chim caâu. -HS: -SGK. um – Ghi baûng 2. ghÕ ®Öm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:im.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :”Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo…” 3. trÎ em. III.Muïc tieâu: 1. ch«m ch«m. II. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.um I. vôû taäp vieát. meàm maïi em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. truøm khaê 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : im.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: im.Daïy vaàn um: ( Qui trình töông ( caù nhaân . chim caâu. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: truøm khaên con nhím tuûm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tæm troán tìm muõm hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: móm 3. um.ñoàng thanh) töï) um Ñoïc xuoâi – ngöôïc truøm ( caù nhaân .ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. chim caâu ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: im caøi: chim chim Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chim caâu tieáng .con: im. truøm khaên +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . chim caâu.ñ thanh) Tieát 2: 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà 180 .ñoàng a.Daïy vaàn: im thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn im ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: i vaø m caøi: im GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng m Hoûi: So saùnh im vaø am? Khaùc : im baùt ñaàu baèng i -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân chim. um.ñoàng thanh) truøm khaên Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.töø b.

vôû baøi taäp Tieáng vieät. traéng. Toái ñeán. tím. vaøng”.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. ñoû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) a.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Ban ngaøy. -HS: -SGK. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát vaät gì coù maøu ñoû? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát vaät gì coù maøu xanh? -Em bieát vaät gì coù maøu tím? -Em bieát vaät gì coù maøu vaøng? Maøu saéc -Em bieát vaät gì coù maøu ñen. b. döøa xieâm. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím HS Meï coù yeâu khoâng naøo” môû saùch.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 181 .…? -Taát caû caùc maøu treân ñöôïc goïi laø gì? 3.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.” 3. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: döøa xieâm. Ñoïc caù nhaân 10 em c.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Xanh. Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ñieåm möôø II. vôû taäp vieát. caùi yeám -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. yeâm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieâm.yeâm I. caùi y 2.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 65: ieâm .

döøa xieâm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ieâm Phaân tích vaø gheùp bìa xieâm caøi: xieâm döøa xieâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.ñoàng thanh) yeâm Ñoïc xuoâi – ngöôïc yeám ( caù nhaân .ñoàng a. muõm móm 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn yeâm: ( Qui trình töông tieáng . troán tìm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. tuûm tæm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ieâm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ieâm.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li 182 .ñoàng thanh) caùi yeám . caùi yeám +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .töø töï) ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. eâ vaø m caøi: ieâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ieâm vaø eâm? m Khaùc : ieâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) xieâm. yeâm. yeâm – Ghi baûng 2.Daïy vaàn: ieâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ieâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i . döøa xieâm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con nhím.

Ñoïc caâu öùng duïng: “Ban ngaøy. Seû môùi coù thôøi gian aâu thanh) yeám ñaøn con.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Ñieåm möôøi”. Toái Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ñeán.” HS môû saùch. yeâm. Ñoïc caù c.Luyeän vieát: e. Nhaän caû nhaø.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.con: ieâm.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-BaÏn hoïc sinh vui hay khoâng vui khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm möôøi? -Nhaän ñöôïc ñieåm möôøi .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1. Seû maûi ñi kieám aên cho xeùt tranh. döøa yeám xieâm. em khoe ai ñaàu tieân? -Hoïc theá naøo thì môùi ñöôïc ñieåm möôøi? -Lôùp em baïn naøo hay ñöôïc ñieåm möôøi? -Em ñaõ ñöôïc maáy ñieåm möôøi? 183 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu ( caù nhaân . quyù hieám caùi caùi yeám yeám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .ñoàng thanh) yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình thanh kieám aâu Vieát b.ñ thanh) 2.

aâu yeám. böôùm Tieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : thanh kieám.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø tư ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 66: uoâm . yeám . II. caùnh buoàm.öôm I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâm. Treân trôøi.” 3. ñaø :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. -HS: -SGK. öôm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùnh buoàm.Muïc tieâu: böôùm.Kó naêng ñaøn.Kieåm tra baøi cuõ : 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: 184 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3. caù caûnh.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Thaùi ñoä chim. 2. III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát. quyù hieám. böôùm bay löôïn töøng :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ong . ñaøn böôùm -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . öôm.oâ vaø m caøi: uoâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoâm vaø ieâm? m Khaùc : uoâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buoàm.töø b. caùnh buoàm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoâm caøi: buoàm buoàm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caùnh buoàm tieáng . ñaøn böôùm +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Ban ngaøy.ñoàng thanh) ñaøn böôùm .ñoàng thanh) yù neùt noái) 185 .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) töï) öôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc böôùm ( caù nhaân . öôm – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoâm. löu ( caù nhaân . caùnh buoàm.Daïy vaàn: uoâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâm ñöôïc taïo bôûi: tích vaø gheùp bìa Phaân u.Daïy vaàn öôm: ( Qui trình töông ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Toái ñeán.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoâm. Seû môùi thôøi gian aâu yeám ñaøn con”.ñoàng a. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.

Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Nhöõng boâng caûi nôû roä thanh) nhuoäm vaøng caû caùnh HS môû saùch. Ñoïc caù ñoàng. chim caù caù Thích huùt maät ôû hoa caûnh”.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân Quan saùt tranh vaø traû theo noäi dung lôøi “Ong. öôm. Thích hoa +Caùch tieán haønh : Huùt maät thuï phaán cho Hoûi:-Con ong thöôøng thích gì? hoa.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 186 .” c. -Con böôùm thöôøng thích gì? -Con ong vaø con chim coù ích gì cho baùc noâng daân? -Em thích con vaät gì nhaát? -Nhaø em coù nuoâi chuùng khoâng? 3.Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. böôùm. ao chuoâm vöôøn caùnh buoàm. böôùm bay nhaân 10 em löôïn töøng ñaøn. Treân trôøi.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. b.ñ thanh) Tieát 2: 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. ñaøn böôùm öôm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö nhuoäm vaûi hoïc chaùy ñöôïm Ñoïc trôn töø öùng duïng: 3. baét saâu boï.con: uoâm.

Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: löôõi lieàm xaâu kim Tìm vaø ñoïc tieáng coù nhoùm löûa 187 .Tranh minh hoaï ph truyeän keå : Ñi tìm baïn -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hThø năm ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 67 : OÂN TAÄP I.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. böôùm bay löôïn töøng ñaøn”. nhuoäm vaûi. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong truyeän keå : Ñi tìm baïn II.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Muïc tieâu: 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. c.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng –m 2.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa ⊕ Giaûi lao baûng oân.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : ao chuoâm. vöôøn chaùy ñöôïm( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. Treân trôøi. vôû taäp vieát.Caùc vaàn ñaõ hoïc: HS leân baûng chæ vaø b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc HS neâu ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.

phaàn chaùu baø chöa traûy tranh minh hoaï.ñoàng daãn qui trình ) Chænh söûa chöõ thanh) vieát cho hoïc sinh.ñoàng thanh) +Muïc tieâu: . Thaûo Chôø con.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. khaép nôi laïnh giaù. -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Theo doõi qui trình 3. Röøng caây thi nhau truùt laù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- d. haùi hoa.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng löôõi lieàm 2. Chuùng thöôøng noâ ñuøa. ñaøo cuû cuøng nhau.Ñoïc caâu öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñung ñöa ñoàng thanh) Quaû ngon daønh taän cuoái muøa Quan saùt tranh.Luyeän vieát: e. 1.Ñoïc SGK: HS môû saùch. luaän veà vaøo” HS ñoïc trôn (caù nhaân– -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS ñoàng thanh) c.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Soùc vaø Nhím laø ñoâi baïn thaân.Keå chuyeän: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän:“Ñi tìm baïn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän HS ñoïc teân caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d. Chieàu ñeán. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: ( caù nhaân .Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñi tìm baïn +Caùch tieán haønh : a. Tranh 2:Nhöng coù moät ngaøy gioù laïnh töø ñaâu keùo veà. Soùc chaïy tìm Nhím Theá nhöng ôû ñaâu Soùc cuõng 188 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: Vieát b. con: xaâu kim.

2. Tranh 4: Maõi khi muøa xuaân ñeán töøng nhaø .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- chæ thaáy coû caây im lìm.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Vaéng baïn. khieán Soùc caøng buoàn theâm. hoï nhaø Nhím laïi phaûi ñi tìm choã traùnh reùt. Soùc buoàn Thaûo luaän nhoùm vaø laém. III.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø sáu ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 68: ot .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : löôõi lieàm. vôû taäp vieát. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: tieáng hoùt. Nhím thì bieät taêm. 3. ca haùt -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø gaùy. vôû baøi taäp Tieáng vieät.at I. Soùc môùi gaëp laïi ñöôïc Nhím. Caây coái ñua nhau naûy loäc.chuùng em ca haùt. II. nhoùm löûa ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn ñung ñöa… -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. cöû ñaïi dieän leân thi taøi Tranh 3: Gaëp baïn Thoû. c hoùt . Gaëp laïi nhau. tieáng hoùt.Baøi môùi : 189 . chim choùc hoùt veùo von. Hoûi chuyeän maõi roài Soùc cho bieát: cöù muaø ñoâng ñeán. + YÙ nghóa :Caâu chuyeän noùi neân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím. Soùc laïi chaïy tìm baïn khaép nôi. xaâu kim.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ot. Soùc beøn hoûi Thoû coù thaáy baïn Nhím ôû ñaâu khoâng? Nhöng Thoû laéc ñaàu baûo khoâng. ca haùt.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK. at. chuùng vui möøng laém.

ca haùt.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu ( caù nhaân .Daïy vaàn: ot Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) ca haùt .ñoàng thanh) b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Daïy vaàn at: ( Qui trình töông töï) at Ñoïc xuoâi – ngöôïc haùt ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . ca +Chænh söûa chöõ sai haùt -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: baùnh ngoït baõi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö caùt traùi nhoùt cheû hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: laït 3. tieáng hoùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ot.tieáng hoùt.ñoàng -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ot ñöôïc thanh) taïo bôûi: o vaø t Phaân tích vaø gheùp bìa GV ñoïc maãu caøi: ot -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân hoùt. at. at.con:ot. at – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b. chim hoùt ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: hoùt -Ñoïc laïi sô ñoà: ot Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn hoùt tieáng .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 190 .ñ thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ot.töø chim hoùt ( caù nhaân .

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm ñoàng thanh) cuûa HS Nhaän xeùt tranh. chim hoùt .Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.chuùng em Quan saùt tranh vaø traû ca haùt”.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Gaø gaùy.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 191 . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. lôøi +Caùch tieán haønh : Chim hoùt líu lo Hoûi:-Chim hoùt nhö theá naøo? -Em haõy ñoùng vai chuù gaø ñeå caát tieáng gaùy? -Chuùng em thöôøng ca haùt vaøo luùc naøo? 3.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “” thanh) c.Ñoïc SGK: HS môû saùch.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 192 .

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. -HS: -SGK.Daïy vaàn: aêt thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêt ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: aê vaø t caøi: aêt GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) maët.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. 2. traùi nhoùt.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : baùnh ngoït.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 17 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 69: aêt .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêt.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. ñaáu vaät +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . ñaáu vaät. II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ngaøy chuû nhaät. 3. vôû taäp vieát. aât. aât – Ghi baûng 2. III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêt. röûa maët.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: röûa maët. röûa maët Phaân tích vaø gheùp bìa 193 . vôû baøi taäp Tieáng vieät. ca haùt ( 2 – 4 em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng a. cheû la tieáng hoùt.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: aêt. aât.aât I. röûa maët. ñaáu vaät. baõi caùt.

Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: ñoâi maét maät ong baét tay thaät thaø 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ngaøy chuû nhaät”.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: c.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn aât: ( Qui trình töông töï) aât vaät ñaáu vaät .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.töø ( caù nhaân . röûa maë ñaáu vaät Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . aât. lôøi +Caùch tieán haønh : 194 .con: aêt.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaøi: maët Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) aêt maët röûa maët b. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän vieát: e.

2. maät ong.Baøi môùi : 195 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Ngaøy chuû nhaät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oât. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi70: oât . caùi vôït. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Muïc tieâu: 1. ôt. II. vôû taäp vieát. baét tay. -HS: -SGK. III. coät côø. boá meï cho em ñi chôi ôû ñaâu? -Em thaáy gì trong coâng vieân? 3. thaät thaø( em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : ñoâi maét. 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caùi vôït.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.ôt I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Nhöõng ngö baïn toát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: coät côø.

Daïy vaàn: oât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oât ñöôïc taïo bôûi: oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oât vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : coät. coät côø oât coät coät côø b.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Theo doõi qui trình Vieát b.con: oât. Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oât baét ñaàu baèng oâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: coät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. ôt.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: oât. c vôït. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc .Daïy vaàn ôt: ( Qui trình töông töï) ôt vôït caùi vôït . ôt – Ghi baûng 2. caùi vôït +Caùch tieán haønh : a. ôt.töø ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV 1. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: côn soát quaû ôùt xay boät ngôùt möa 3. coät côø.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oât.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 196 coät côø.

Luyeän vieát: e. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Giôùi thieäu teân ngöôøi baïn maø em thích nhaát? -Vì sao em laïi yeâu quí baïn ñoù? -Ngöôøi baïn toát ñaõ giuùp em nhöõng gì? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Kieåm tra baøi cuõ : 197 .Luyeän noùi: Vieát +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân vôû taäp vieát theo noäi dung “Nhöõng ngöôøi baïn toát”. eât. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: baùnh teùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. 3. c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ư ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 71: et .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : et. 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. II.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï Teát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . -HS: -SGK. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch. baùnh teùt. deät vaûi.ñ thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.eât Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. Ñoïc caù nhaân 10 em I.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “”. III.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. deät vaûi. vôû taäp vieát.

deät vaûi +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng deät thanh) deät vaûi .ñoàng a. eât.con: et. eât – Ghi baûng 2.töø eât ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát baûng con : ( 2 – 4 em) -Ñoïc SGK: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. baùnh teùt.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: et.Daïy vaàn: et thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn et ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: e vaø t caøi: et GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng -So saùnh: vaàn et vaø oât t Khaùc: et baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng e Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) teùt. baùnh teùt Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: et Phaân tích vaø gheùp bìa teùt caøi: teùt baùnh teùt Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.Daïy vaàn eât: ( Qui trình töông töï) tieáng . baùnh teù neùt chöõ con deät vaûi. eât. reát 198 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: et.

Ñoà duøng daïy hoïc: 199 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän vieát: e.Muïc tieâu: 1.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo Quan saùt tranh vaø traû noäi dung lôøi “Chôï Teát”. II.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 72: ut . uùt. möùt göøng 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ngoùn uùt. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ut.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Chim traùnh reùt bay veà phöông nam.öt.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. buùt chì. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em ñöôïc ñi chôï Teát vaøo dòp naøo? -Chôï Teát coù nhöõng gì ñeïp? 3. sau roát. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng” c.öt I.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng saám seùt GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hkeát baïn 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.

vôû taäp vieát. con reát.Daïy vaàn öt: ( Qui trình töông töï) tieáng .Daïy vaàn: ut ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ut ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø t caøi: ut GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn ut vaø et baèng t Khaùc: ut baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buùt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.öt. keát baïn( 2 em) -Ñoïc SGK: Chim traùnh reùt bay veà phöông nam. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng. möùt göøng +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.töø öt ( caù nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : neùt chöõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: buùt chì.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng 200 . III. -HS: -SGK. buùt chì. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. saám seùt.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ut. öt – Ghi baûng 2. möùt göøng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.ñoàng möùt thanh) möùt göøng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: ut. buùt chì Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ut Phaân tích vaø gheùp bìa buùt caøi: buùt buùt chì Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.

ngoùn lôøi uùt laø ngoùn nhö theá naøo? -Keå cho caùc baïn teân em uùt cuûa mình? -Em uùt laø em lôùn nhaát hay beù nhaát? Ñi sau cuøng coøn goïi -Quan saùt tranh ñaøn vòt. raêng möùt göøng suùt boùng nöùt Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn neû hoïc 3.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. sau roát”.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Luyeän vieát: HS môû saùch. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø Quan saùt tranh vaø traû nhaän xeùt so vôùi 5 ngoùn tay. chæ 201 .Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung Vieát vôû taäp vieát “Ngoùn uùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . Ñoïc caù e.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.öt.ñ thanh) 1. em uùt. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Laøm xanh da trôøi” thanh) c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân . löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình chim cuùt söùt Vieát b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.con: ut. buùt chì.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: ñoàng thanh) “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài Chæ coøn tieáng hoùt Nhaän xeùt tranh.

ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 16 :xay bét.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .§äc viÕt : ®á th¾m. thËt thµ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø ñi sau roát con vaät ñi sau cuøng? 3. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ©u yÕm… I Môc tiªu: . b¸nh ngät.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông. nÐt ch÷.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . . b·i c¸t.Cho H viÕt b¶ng con . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . mÇm non. thùc hµnh luyÖn tËp… 202 . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông. ©u yÕm. ao chu«m. 2 Bµi míi: H§ 1: .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 15 :thanh kiÕm.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.NhËn xÐt giê häc HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: thanh kiÕm. kÕt b¹n… I Môc tiªu: .

2 Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: .Cho H viÕt b¶ng con .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . con vÞt.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. thêi tiÕt ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 203 .§äc viÕt : thËt thµ. kÕt b¹n. chim cót.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . b·i c¸t.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: xay bét. nÐt ch÷.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : chim cuùt. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ieât I.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: it.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : it.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Em toâ veõ II. traùi mít. nöùt ne 4 em) -Ñoïc SGK: “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài…”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. III. ieât – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. chöõ vieát. chöõ vieát. traùi mít. ieât. ieât. chöõ vieát. söùt raêng. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:it. traùi mít Ñoïc trôn ( caù nhaân 204 . -HS: -SGK. 2.Daïy vaàn: it ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn it ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: I vaø t bìa caøi: it GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn it vaø ut baèng t Khaùc: it baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng i Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) mít.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi mít. 3. suùt boùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 18 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 73: it .Muïc tieâu: 1.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc laïi sô ñoà: it mít traùi mít b.ñoàng thanh) töï) ieât vieát chöõ vieát . löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b. traùi mít. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: chöõ vieát con vòt thôøi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tieát ñoâng nghòt hieåu hoïc Ñoïc trôn töø öùng bieát 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. b.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ( caù nhaân .Daïy vaàn ieât: ( Qui trình töông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: mít Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . ieât. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân 205 .ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñ thanh) Tieát 2: 1.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . Ñoïc caù c.con: it.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Con gì coù caùnh thanh) Maø laïi bieát bôi Ngaøy xuoáng ao chôi Ñeâm veà ñeû tröùng? ” HS môû saùch.

Daïy vaàn: uoât thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoât ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa 206 . öôt. ñoâng nghòt. thôøi tieát. III. 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. 3. öôt – Ghi baûng 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. chuoät nhaét. chuoät nhaét. löôùt v 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoät nhaét. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ñaët teân töøng baïn trong Quan saùt tranh vaø tranh vaø giôùi thieäu baïn ñang laøm traû lôøi gì? Coù theå keøm theo lôøi khen ngôïi cuûa baïn. -HS: -SGK.öôt I. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoât. vôû taäp vieát. löôùt vaùn.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Muïc tieâu: 1. öôt.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoât. löôùt vaùn .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 74: uoât .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôi caàu t II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con vòt.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng theo noäi dung GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Em toâ veõ vieát”. hieåu bie – 4 em) -Ñoïc SGK: “Con gì coù caùnh Maø laïi bieát bôi …”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

ñ thanh) 1. öôt.ñoàng .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù Chuoät ñi ñaâuNhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn uoât vaø oât GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caøi: uoât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: uoâ baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoät.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. chuoät traéng muoát vöôït nhaét.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (caù nhaân 10 em – HS ñoàng thanh) b.Daïy vaàn öôt: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .con: uoât.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.töø b. leân löôùt vaùn tuoát luùa aåm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v öôùt hoïc 3.ñoàng öôt thanh) löôùt Ñoïc xuoâi – ngöôïc löôùt vaùn ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng taïo bôûi: u. chuoät nhaét Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoât caøi: chuoät chuoät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoät nhaét tieáng . 207 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.

+Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû Hoûi:-Quan saùt tranh. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng.Tranh minh hoaï ph Tieát1 .Luyeän vieát: e.Thaùi ñoä chuoät ñoàng II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 208 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén 14 chöõ ghi vaàn : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng : Nghe vaø hieåu. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 75 : OÂN TAÄP I. Ñoïc caù c. mua muoái gioã cha chuù Meøo” HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chôi caàu tröôït”. em thaáy neùt lôøi maët cuûa baïn nhö theá naøo? -Khi chôi caùc baïn ñaõ laøm gì ñeå khoâng xoâ ngaõ nhau? 3.Ñoà duøng daïy hoïc: truyeän keå -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Chuoät nha -GV: -Baûng oân.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vaéng nhaø xa GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Chuù Chuoät ñi chôï ñöôøng thanh) Mua maém.Muïc tieâu: hoïc töø baøi 68 ñeán 74 2.Kó naêng 3.

aåm öôùt -Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù chuoät ñi ñaâu vaéng nhaø .”.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuoät nhaét.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. löôùt vaùn. vöôït leân.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -Vieát töø leân baûng -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: choùt voùt baùt ngaùt Vieät Nam (Choùt voùt: raát cao .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.ñoàng thanh) . vaàn naøo coù aâm ñoâi ⊕ Giaûi lao c.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc chöõ vaøvaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Vieát saün 2 baûng oân trong SGK -GV ñoïc vaàn -Nhaän xeùt 14 vaàn coù gì gioáng nhau -Trong 14 vaàn.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 209 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS vieát vaøo vôû baøi taäp Vieát theo daõy Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân Ñoïc (caù nhaân . -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. traéng muoát.. tuoát luùa.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. Caùnh ñoàng baùt ngaùt: raát roäng) -Ñoïc laïi toaøn baøi 3.

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. Thaûo a. 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oc.Ñoïc caâu öùng duïng: vöøa oân “Moät ñaøn coø traéng phau phau trôn (caù nhaân– HS ñoïc AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ñoàng thanh) ?” HS môû saùch.Keå chuyeän: Thaûo luaän nhoùm vaø +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu cöû ñaïi dieän leân thi chuyeän: taøi “Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. ac. Ñoïc caù ( Laø caùi gì?) 10 em nhaân -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS Vieát vôû taäp vieát c.Luyeän vieát: -GV vieát maãu HS ñoïc teân caâu -Theo doõi HS vieát chuyeän e. cuûa HS Tìm tieáng coù vaàn b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 luaän veà tranh minh GV chænh söûa loãi phaùt aâm hoaï. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 76: oc .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.ac I. coù keøm theo tranh minh hoaï + YÙ nghóa :Bieát yeâu quyù nhöõng gì do chính tay mình laøm ra.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. con soùc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. baùc só. -Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñoïc (caù nhaân 10 em – Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng thanh) ñoàng +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh.Muïc tieâu: 1. 3. 210 .

-Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. II.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vöøa hoïc v chôi.Daïy vaàn: uoât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oc ñöôïc taïo bôûi: o vaø c GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oc vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù :soùc.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con soùc.Vieät Nam ( 2 – 4 em Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em . baùc só. con soùc.baùt ngaùt . III.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oc Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oc baét ñaàu baèng o Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: soùc Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc SGK: “Moät ñaøn coø traéng phau phau AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ?( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. baùc só +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oc.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ac. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát: oc. con soùc -Ñoïc laïi sô ñoà: oc soùc con soùc b.Daïy vaàn ac: ( Qui trình töông töï) 211 -Ñoïc vaø vieát baûng con : choùt voùt. ac – Ghi baûng 2. vôû taäp vieát.

öôt.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung “Vöøa chôi vöøa hoïc Vieát vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em haõy keå nhöõng troø chôi ñöôïc hoïc treân lôùp? -Em haõy keå teân nhöõng böùc tranh ñeïp maø coâ giaùo ñaõ cho em 212 .ñoàng baùc só thanh) . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.töø baùc ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc caù e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình haït thoùc baûn Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ac tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con coùc con löôùt vaùn vaïc Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v 3.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: “Da coùc maø boïc boät loïc ñoàng thanh) Boät loïc maø boïc hoøn than” ( Laø caùi Nhaän xeùt tranh.ñ thanh) 2.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân . Tìm tieáng coù vaàn vöøa gì?) hoïc c.con: uoât. chuoät nhaïc nhaét.Ñoïc SGK: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) d.Luyeän vieát: HS môû saùch.

§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh cao h¬n.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh .5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. ang. . mòm mÜm. §äc ®óng râ rµng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hQuan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 ¤n tËp kiểm tra häc kú I I Môc tiªu: . h¶i c¶ng. ia. 1 tõ ( cho 0. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . trªn giµn thiªn lý lò chuån 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: ua. «ng. trèn t×m.Em thaáy caùch hoïc nhö theá coù vui khoâng? 3. at - Tõ: cñ riÒng. iªng. Giao H¬ng ngµy 213 th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH . chuån ngÈn ng¬ bay lîn.§äc thµnh tiÕng c©u. Ônh ¬ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xem trong caùc giôø hoïc? . t. mua mÝa.

nhaác chaân vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng 214 .quaû gaác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : maøu saéc .aâc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 19 Thöù hai ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : aêc -aâc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêc .aên maëc .maéc aùo .giaác nguû .

khaùc nhau aâm aê.baùc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Da coùc maø boïc boät loïc Boät loïc maø boïc 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng hoøn than” duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêc -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêc -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêc -Coù vaàn aêc muoán ñöôïc -Theâm aâm m vaø daáu saét .aâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maøu saéc giaác nguû aên maëc nhaác chaân -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “nhaác chaân ” .con soùc .vaàn aêc vaø daáu saét -Haõy phaân tích tieáng maéc -HS ñaùnh vaàn tieáng maéc -GV ghi tieáng maéc -Tranh veõ caùi maéc aùo -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø maéc aùo -GV ghi töø maéc aùo -HS ñoïc aêc .caû lôùp ) maéc aùo quaû gaác * So saùnh 2 vaàn aêc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Nhö nung qua löûa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ruoäng baäc thang ”.baûn 3 HS ñoïc nhaïc .HS tieáng maéc theâm aâm vaø daáu caøi tieáng maéc gì ? -Aâm m . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .con coùc .maéc aùo * Daïy vaàn aêc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn aâc ) aêc maéc aâc gaác -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .maéc .aâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù 215 -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :haït thoùc . nhoùm . .aâ ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêc .ac .con vaïc Vieát :oc .

öc .löïc só 216 .caù nhaân .aâc .maéc aùo .quaû gaác TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng Nhö nung qua löûa ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Ñaây laø ruoäng baäc thang ôû treân mieàn nuùi -Xung quanh ruoäng baäc thang coøn coù gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .quaû gaác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ruoäng baäc thang ” Coù ngöôøi vaø traâu ñang caøy Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn aêc vaø vaàn aâc Thöù ba ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : uc-öc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uc.maéc aùo .caû lôùp HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát aêc .aâc . nhoùm .caàn truïc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát aêc .nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .cuùc vaïn thoï .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .aên maëc .nhaác chaân Vieát : aéc .khaùc nhau aâm u. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . nhoùm .ö ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 217 .loï möïc .noùng nöïc vaø caâu öùng duïng :Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ai thöùc daäy sôùm nhaát ”.HS caøi tieáng truïc -Coù vaàn uc muoán ñöôïc tieáng truïc theâm aâm vaø daáu gì ? -Aâm tr .caàn truïc * Daïy vaàn uc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn öc) uc öc truïc löïc caàn truïc löïc só * So saùnh 2 vaàn uc .öc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maùy xuùc loï -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :maùy xuùc .vaàn uc vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng truïc -HS ñaùnh vaàn tieáng truïc -GV ghi tieáng truïc -Tranh veõ caùi caàn truïc -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø caàn truïc -GV ghi töø caàn truïc -HS ñoïc uc -truïc .giaác 3 HS ñoïc nguû .quaû 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû gaác lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng “ Nhöõng ñaøn chim ngoùi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maëc aùo maøu naâu duïng Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : HS phaân tích vaø caøi vaàn uc * Daïy vaàn uc -HS ñaùnh vaàn vaàn uc -GV ghi vaø ñoïc vaàn uc -Theâm aâm tr vaø daáu naëng .aâc .maéc aùo . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maøu saéc .

caù nhaân .traâu .gaø gaùy .caàn truïc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .öc .caàn truïc .nhoùm .öc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .chim -Baùc noâng daân daét traâu ra ñoàng .uoâc 218 . -Con gaø -Veõ caûnh noâng thoân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc vaø vaàn öc vaøo baûng con Thöù t ư ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : oâc.öc löïc só TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Moïi ngöôøi ñang laøm gì ? -Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy ? -Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh phoá ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn uc .chim hoùt . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc. nhoùm .gaø .löïc só -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ai thöùc daäy sôùm nhaát ” -Ngöôøi .öc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möïc cuùc vaïn thoï noùng nöïc -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “noùng nöïc ” . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uc .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .

uoáng thuoác ”..ngoïn ñuoác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con oác .uoâ moäc ñuoác ñöùng tröôùc thôï moäc ngoïn ñuoác 219 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maùy xuùc .moäc -thôï moäc * Daïy vaàn uoâc ( quy trình -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù töông töï nhö daïy vaàn oâc ) nhaân .ñoâi guoác .caû lôùp ) vaàn uoâc coù uoâ laø nguyeân aâm ñoâi -Gioáng nhau aâm c ñöùng oâc uoâc sau . nhoùm .goác caây .löïc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Saùng sôùm tinh mô duïng Goïi ngöôøi thöùc daäy ?” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oc -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâc -Coù vaàn oc muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn oâc moäc theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm m vaø daáu -Haõy phaân tích tieáng moäc naëng .vaàn oâc vaø daáu naëng -Ngöôøi trong tranh ñang laøm -HS ñaùnh vaàn tieáng moäc ngheà gì ? -Laøm ngheà thôï moäc -GV ghi töø thôï moäc -Hs ñoïc töø thôï moäc -HS ñoïc oâc.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .thôï moäc .loï möïc .uoâc .HS caøi tieáng moäc -GV ghi tieáng moäc -Aâm m.thuoäc baøi vaø caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Tieâm chuûng .cuùc vaïn thoï 3 HS ñoïc .khaùc nhau aâm oâ.noùng nöïc Vieát :caàn truïc .

nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .uoâc . -Baïn raáy vui -Khi chuùng ta bò beänh .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oác . nhoùm .uoâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng con oác ñoâi guoác goác caây thuoäc baøi -GV ñoïc maãu .thôï moäc .ngoïn ñuoác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Tieâm chuûng .ngoïn ñuoác TIEÁT 2: LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Baïn traùi trong tranh ñang laøm gì ?-Em thaáy theá ñoä cuûa baïn nhö theá ?ù -Khi naøo chuùng ta phaûi uoáng thuoác ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâc .caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .uoâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .thôï moäc .uoâc . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oâc vaø vaàn uoâc 220 .uoáng thuoác ” -Baïn ñang ñöôïc tieâm ngöøa . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oâc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * So saùnh 2 vaàn oâc .

muùa roái . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :con oác .ngoïn ñuoác 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maùi nhaø cuûa em duïng Nghieâng giaøn gaác ñoû ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn -Coù vaàn ieâc muoán ñöôïc ieâc tieáng xieác theâm aâm vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâc daáu gì ? -Theâm aâm x vaø daáu saéc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .thöôùc keû vaø caâu öùng duïng Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xieác . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caùi löôïc .HS -Haõy phaân tích tieáng xieác caøi tieáng xieác -GV ghi tieáng xieác -Aâm x .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ñoâi 3 HS ñoïc guoác .vaàn ieâc vaø daáu saéc 221 .thuoäc baøi Vieát : thôï moäc .ca nhaïc ”.öôc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :caù dieác .coâng vieäc .goác caây . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù năm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : ieâc-öôc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâc .

caû lôùp bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Queâ höông laø con ñoø nhoû HS ñoïc töøng doøng thô moãi Eâm ñeàm khua nöôùc ven em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc soâng noái tieáp ) -GV ñoïc maãu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Tranh veõ gì ? -GV ghi töø xem xieác * Daïy vaàn öôc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâc ) ieâc öôc xieác röôùc xem xieác röôùc ñeøn * So saùnh 2 vaàn ieâc .xem xieác .caû lôùp ) ieâc .xem xieác .öô ñöùng tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caù dieác caùi löôïc coâng vieäc thöôùc keû 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “coâng vieäc ” .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát vieát baøi ieâc .öôc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau . nhoùm .caù nhaân .ca nhaïc” 222 .öôc .uoâc .muùa roái .öôc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng xieác -Tranh veõ moïi ngöôøi ñang xem xieác -Hs ñoïc töø xem xieác -HS ñoïc ieâc -xieác -xem xieác -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .röôùc ñeøn HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 “Queâ höông laø con dieàu -Ñoïc nhoùm . HS tìm tieáng coù chöùa vaàn GV gaïch chaân tieáng HS tìm ieâc.nhoùm .röôùc ñeøn HÑ 3: Luyeän noùi -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xieác .khaùc nhau aâm ieâ. nhoùm .

tö theá ngoài vieát. III. caù dieác I.. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. -Bieát caàm buùt. Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II. Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I.muùa roái döôùi nöôùc .. . 2. ñoâi guoác… HS töï phaân tích. ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâcvaø vaàn öôc vaøo baûng con Thöù sáu ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát tuoát luùa. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. ruùt kinh nghieäm cho hoïc kyø II. haït thoùc con oác.öôc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .muùa haùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh veõ gì ? -Ngoaøi caùc loaïi hình treân caùc em coùn thaáy loaïi bieåu dieãn naøo nöõa ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ieâc . ñoâi guoác. II. ca nhaïc -Haùt caûi löông . -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Xieác .KTBC: Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I. Phaân tích ñoä cao.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. baûng … . khoaûng caùch 223 Hoaït ñoäng HS Hoïc sinh laéng nghe. vôû vieát. Tuốt lúa . hạt thóc . HS theo doõi ôû baûng lôùp.Con oác.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu baøi vieát.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát.

Cuûng coá : Thu vôû chaám moät soá em. 3. giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát. Nhaän xeùt tuyeân döông.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc chöõ ôû baøi vieát. HS vieát baûng con. Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 224 . GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh HS thöïc haønh baøi vieát vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp.

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 225 .cuoán saùch .caât baïch ñaøn vaø caâu öùng duïng : Meï .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giöõ gìn saùch vôû ”. -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vieân gaïch .saïch seõ . keânh raïch . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 20 Thöù hai ngaøy 11thaùng 1 naêm 2010 Baøi ach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ach .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

caù nhaân . -Ñaây goïi laø ?(GV giô quyeån saùch ) -GV ghi töø cuoán saùch *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vieân gaïch keânh raïch saïch seõ caây baïch ñaøn -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “kenh raïch ” .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .vaàn ach vaø daáu saét -HS ñaùnh vaàn tieáng saùch -cuoán saùch -Hs ñoïc töø cuoán saïch -HS ñoïc ach -saùch -cuoán saùch 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ach phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .cuoán saùch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ach -HS ñaùnh vaàn vaàn ach -Theâm aâm s vaø daáu saét .thöôùc keû .coâng vieäc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi 226 . nhoùm . Vieát :xem xieác .HS caøi tieáng saùch -Aâm s .GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ach .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc : caù dieát .caùi löôïc .röôùc ñeøn Ñoïc caâu öùng duïng “ Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ach -GV ghi vaø ñoïc vaàn ach -Coù vaàn it muoán ñöôïc tieáng saùch theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng saùch -GV ghi tieáng saùch .

cheânh cheách vaø caâu öùng duïng : Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét 227 .nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ach .eâch .. Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1naêm 2010 Baøi ich -eâch I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ich .tôø lòch .con eách -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vôû kòch .vui thích .cuoán saùch -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Giöõ gìn saùch vôû “ -Xeáp saùch vôû ngaøy ngaén -Taïi baïn gaùi muoán cho saùch vôû ngay ngaén khoâng bò hoûng .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Caùc em cho bieát baïn gaùi trong tranh ñang laøm gì ? -Taïi sao baïn gaùi laïi laøm nhö vaäy? -Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .Hs töï neâu theo söï giöõ gìn cuûa mình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ach.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Meï .muõi heách . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .ri rích Coù ích .vieân lôùp vieát baûng con gaïch Ñoïc caâu öùng duïng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meï . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caây baïch ñaøn .HS caøi tieáng lòch -GV ghi vaø ñoïc vaàn ich -Aâm l . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :vieân gaïch .coù ích. -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Chuùng em ñi du lòch ”.khaùc nhau aâm i.lòch .eâ ñöùng * So saùnh 2 vaàn ich . nhoùm .cuoán saùch .keâng raïch . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :ach .meï ôi coâ daïy duïng Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -HS phaân tích vaø caøi vaàn ich Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn ich 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm l vaø daáu * Daïy vaàn ich naëng .caû lôùp ) ich eâch lòch eách -Gioáng nhau aâm ch ñöùng sau tôø lòch con eách .eâch tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vôû kòch muõi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 228 .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .vaàn ich vaø daáu naëng -Coù vaàn ich muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn tieáng lòch lòch theâm aâm vaø daáu gì ? -tôø lòch -Haõy phaân tích tieáng lòch -Hs ñoïc töø tôø lòch -GV ghi tieáng lòch -HS ñoïc ich .saïch seõ .tôø lòch -GV (giô tôø lòch) Hoûi ñaây laø gì ? -GV ghi töø tôø lòch * Daïy vaàn eâch ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ich ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .

eâch Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .tôø lòch . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ich .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát iâch .caù nhaân . cheânh cheách ” .con eách -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Chuùng em ñi du lòch ” -HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich vaø vaàn eâch vaøo baûng con Thöù tư ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : Oân taäp 229 .eâch .eâch . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich .nhoùm .coù ích. nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng heách vui thích cheânh cheách -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “muõi heách .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi gia ñình ? -Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang gì ? -Keå teân ngöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ich .tôø lòch .eâch phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .ri rích Coù ích .con eách TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .

vui thích .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : Oân taäp Haõy neáu caùc vaàn ñaõ hoïc coù aâ c.öôc -Luyeän ñoïc 13 vaàn -Luyeän ñoïc töø ngöõ öùng duïng -Hs ñoïc caù nhaân . -Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ :thaùc nöôùc .chuùc möøng .muõi heách .uoâc .cheânh cheách -3 HS ñoïc Vieát :tôø lòch . -Hs nêu ieâc .ch ôû cuoái vaàn -Hs nêu GV ghi baûng Gv ñính baûng oân taäp Trong 13 vaàn vaàn naøo coù nguyeân aâm ñoâi .vieát ñöôïc 13 chöõ ghi vaàn vöøa hoïc töø baøi 76 ñeán baøi 82 .hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc .coù ích.chuùc möøng lôùp . II) Ñoà duøng daïy hoïc Baûng oân trang 168 Tranh truyeän III) Hoaït ñoäng daïy hoïc .ích lôïi vaø caùc caâu öng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa -Nghe .ri rích Coù ích .con eách 3 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caùc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh 2 Hs ñoïc Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích . TIEÁT 1 1/ Oån ñònh 2/Kieåm tra Ñoïc :vôû kòch .nhoùm .caû thaùc nöôùc .ích lôïi 230 .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn baøi ôû tieát 1 Ñoïc nhoùm .haõy laéng nghe caâu chuyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng” GV keå 2 laàn Laàn 2 keát hôïp tranh minh hoïa YÙ nghóa caâu chuyeän :Nhôø soáng toát buïng Ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp .giaáy nhaùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø ngöõ öùng duïng TIEÁT 2:LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -Luyeän ñoïc caùc caâu thô öùng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa GV ñoïc maãu GV gaïch chaân tieáng böôùc .muùa saïp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con coïp .ích lôïi HÑ3:Keå chuyeän Giôùi thieäu truyeän Coù moät anh chaøng ngoác ngheách nhöng ñaõ laáy ñöôïc coâng chuùa xinh ñeïp . 4/ Cuûng coá : HS ñoïc toaøn baøi theo höôùng daãn cuûa GV Daën doø :Veà ñoïc laïi baøi nhieàu laàn .ñöôïc laáy coâng chuùa laøm vôï.caû lôùp HS vieát vaøo baûng con vieát vaøo vôû taäp vieát HS ñoïc teân truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ” -HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2010 Baøi op-ap I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :op.caù nhaân .ñoùng goùp .xe ñaïp vaø caâu öùng duïng 231 .ñoïc noái tieáp cho ñeá heát baøi thô HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oân -HS ñoïc caû baøi caù nhaân (3 HS). 1HS gioûi ñoïc caû baøi Moãi HS ñoïc 1 doøng thô .ap .tröôùc HÑ 1:Luyeän vieát GV höôùng daãn HS vieát töø thaùc nöôùc .Vì sao laïi nhö vaäy .caû lôùp .hoïp nhoùm . nhoùm .

ap -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . nhoùm .cuoán saùch . GV gaïch chaân tieáng HS tìm HS tìm tieáng coù chöùa vaàn * Luyeän vieát op .thaùp chuoâng II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .hoâp nhoùm op ap -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù hoïp saïp nhaân .vaàn op vaø daáu naëng -Caùc baïn ñang laøm gì ? -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïp -GV ghi töø hoïp nhoùm -caùc baïn ñang hoïp nhoùm * Daïy vaàn ap ( quy trình töông -Hs ñoïc töø hoïp nhoùm töï nhö daïy vaàn op ) HS ñoïc op .ich vui thích . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :ach .cheânh 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cheách lôùp vieát baûng con Vieát :thaùc nuôùc .eâch .caû lôùp ) hoïp nhoùm muùa saïp So saùnh 2 vaàn op .muùa saïp -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù TIEÁT 2 :Luyeän taäp nhaân .hoïp nhoùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ap -GV vieát maãu vaø neâu quy phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng trình vieát ñoù op .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ choùp nuùi .ngoïn caây .keânh raïch .hoïp .a *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc con coïp giaáy nhaùp ñoùng goùp xe ñaïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu .ap .khaùc nhau aâm o .HS caøi tieáng hoïp -GV ghi tieáng hoïp -Aâm h .ích lôïi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn op -GV ghi vaø ñoïc vaàn op -HS phaân tích vaø caøi vaàn op -Coù vaàn op muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn op hoïp theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm h vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng hoïp .caû lôùp ) 232 . nhoùm .

baäp beânh vaø caâu öùng duïng “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Trong caëp saùch cuûa em” 233 .taäp muùa .muùa saïp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Choùp nuùi .caûi baép .ngoïn caây .aâp .caù nhaân .thaùp chuoâng” -HS chæ caùc hình vaø neâu teân töøng hình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn op vaø vaàn ap Thöù sáu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Baøi aêp-aâp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêp .caù maäp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : gaëp gôõ .nhoùm .ngaên naép .ap .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng -Trong tranh veõ con gì ? -Con nai vaøng nhö theá naøo ? “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV giôùi thieäu :choùp nuùi laø cao nhaát cuûa ngoïn nuùi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát op . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .thaùp chuoâng 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .hoïp nhoùm .caû lôùp -Veõ con nai vaøng -Con nai vaøng ngô ngaùc 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ngoïn caây .

ap giaáy nhaùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Ổn định 3 HS ñoïc 2/ Kieåm tra: Ñoïc :op .ñoùng goùp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû .xe ñaïp lôùp vieát baûng con Vieát :hoïp nhoùm . nhoùm .khaùc nhau aâm aê .aâp .aâp sau .caû lôùp ) baép maäp caûi baép caù maäp -Gioáng nhau aâm p ñöùng So saùnh 2 vaàn aêp . nhoùm .con coïp .caù maäp HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 -Trong tranh veõ con gì? 234 .caûi baép .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .HS daáu gì ? caøi tieáng baép -Haõy phaân tích tieáng baép -Aâm b .caû lôùp ) trình vieát aêp .muùa saïp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêp -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêp -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêp -Coù vaàn aêp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêp tieáng baép theâm aâm vaø -Theâm aâm b vaø daáu saéc .vaàn aêp vaø daáu saéc -GV ghi tieáng baép -HS ñaùnh vaàn tieáng baép -Ñaây laø caùi gì ? -caûi baép -GV ghi töø caûi baép * Daïy vaàn aêp ( quy trình töông -Hs ñoïc töø caûi baép HS ñoïc aêp -baép -caûi baép töï nhö daïy vaàn aâp ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù aêp aâp nhaân .aâ *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc gaëp gôõ taäp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ muùa HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêp ngaên naép baäp beânh .aâp -GV ñoïc maãu . phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng GV gaïch chaân tieáng HS tìm ñoù * Luyeän vieát -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù -GV vieát maãu vaø neâu quy nhaân .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Chuoàn chuoàn bay nhö theá naøo ? “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Ñoïc nhoùm .nhoùm .caù maäp nhöõng ñoà duøng gì ? -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Haõy giôùi thieäu ñoà duøng hoïc “Trong caëp saùch cuûa em “ taäp cuûa em . Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 21 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oâp .ôp I) Muïc tieâu : 235 .caû lôùp -Veõ con chuoàn chuoàn -Chuoàn chuoàn bay cao vaø bay thaáp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .aâp caûi baép .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -Trong caëp saùch cuûa baïn coù aêp . -HS nhìn tranh keå nhöõng ñoà 4/ Cuûng coá : duøng coù trong tranh Troø chôi:Tieáp söùc -HS giôùi thieäu ñoà duøng cuøa GV phaùt moãi nhoùm moät tôø mình giaáy ñeå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc HS tham gia troø chôi Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS döông nhöõng HS hoïc toát vieát moät tieáng coù chöùa vaàn Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu aêp vaø vaàn aâp laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caù nhaân .

vaàn oâp vaø daáu naëng -GV ghi tieáng hoäp -HS ñaùnh vaàn tieáng hoäp -Ñaây laø caùi gì ? -hoäp söõa -GV ghi töø hoäp söõa -Hs ñoïc töø hoäp söõa * Daïy vaàn ôp( quy trình töông HS ñoïc oâp-hoäp -hoäp söõa töï nhö daïy vaàn oâp ) oâp ôp hoäp lôùp hoäp söõa lôùp hoïc So saùnh 2 vaàn oâp.taäp muùa . nhoùm .baùnh xoáp . gaëp gôõ . hôïp taùc .HS caøi tieáng hoäp -Haõy phaân tích tieáng hoäp -Aâm h .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . ngaên naép 3 HS ñoïc aâp . ôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng toáp ca hôïp taùc -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .lôïp nhaø vaø caâu öùng duïng “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Caùc baïn lôùp em” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .khaùc nhau aâm oâ.hoäp söõa .lôùp hoïc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :toáp ca . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :aêp .caù maäp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Chuoàn chuoàn bay cao duïng Möa raøo laïi taïnh ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâp -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâp -Coù vaàn oâp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn oâp tieáng hoäp theâm aâm vaø -Theâm aâm h vaø daáu daáu gì ? naëng .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .ô ñöùng tröôùc 236 .baäp beânh Vieát :caûi baép .ôp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâp.

ôùp hoäp söõa . .caû lôùp “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Nguû queân döôùi ñaùy hoà HS ñoïc töøng doøng thô moãi trong luùc naøo em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc Nghe con caù ñôùp ngoâi noái tieáp ) sao Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù Giaät mình maây thöùc bay nhaân . lôùp hoïc HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát söûa khi HS phaùt aâm sai 1 -Caùc caâu öùng duïng -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) oâp .caû lôùp ) vaøo röøng xa ” GV ñoïc maãu HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát HÑ 2: Luyeän vieát oâp . nhoùm .ôp .caù nhaân .lôùp hoïc -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -HS traû lôøi -Haõy keå teân caùc baïn trong lôùp em .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baùnh xoáp lôïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ nhaø HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâp -GV ñoïc maãu .hoäp söõa . Thöù ba ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ep-eâp 237 .ôp GV gaïch chaân tieáng HS tìm phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK -Baïn thaân nhaát cuûa em laø HS tham gia troø chôi baïn naøo ? Baïn hoïc gioûi moân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS gì ? vieát moät tieáng coù chöùa vaàn 4/ Cuûng coá : oâp vaø vaàn ôp Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

vaàn ep vaø daáu saéc -Coù vaàn ep muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn tieáng cheùp tieáng cheùp theâm aâm vaø -con caù cheùp daáu gì ? -Hs ñoïc tö øcaù cheùp -Haõy phaân tích tieáng HS ñoïc ep .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ep .khaùc nhau aâm e.eâ 238 .caù cheùp .HS caøi tieáng cheùp -Aâm ch .caû lôùp ) -GV ghi töø caù cheùp * Daïy vaàn eâp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ep ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .cheùp -caù cheùp -GV ghi tieáng cheùp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -Ñaây laø con caù gì ? nhaân . nhoùm .baùnh xoáp 3 HS ñoïc ôp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oâp .lôùp hoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Nguû queân döôùi ñaùy hoà duïng trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ’’ Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ep 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn ep * Daïy vaàn ep -Theâm aâm ch vaø daáu saéc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ep .toáp ca .lôïp nhaø Vieát :hoäp söõa .beáp löûa vaø caâu öùng duïng : “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xeáp haøng vaøo lôùp “ II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .hôïp taùc .gaïo neáp .eâp .xinh ñeïp .ñeøn xeáp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : leã pheùp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

ñeøn xeáp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xeáp haøng vaøo lôùp ” -Caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp -Vaøo baïn xeáp haønh vaøo lôùp khoâng ngay ngaén -Phaûi traät töï vaø ngay ngaén Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ep vaø vaàn eâp 239 .caù cheùp .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ep .vaø giaûi thích töø “leã pheùp” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ep .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . nhoùm .eâp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caù cheùp .nhoùm .caû lôùp -2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ñeøn xeáp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Caùc baïn trong ñaõ xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo ? -Vaäy theo em khi xeáp haøng vaøo lôùp phaûi nhö theá naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ep .eâp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng leã pheùp gaïo neáp xinh ñeïp beáp löûa -GV ñoïc maãu .eâp .caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ep eâp cheùp xeáp caù cheùp ñeøn xeáp So saùnh 2 vaàn ep .eâp .

ñuoåi kòp . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù tư ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ip -up I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ip .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .vaàn iâp vaø daáu -Coù vaàn ip muoán ñöôïc tieáng naëng 240 .gaïo neáp .buùp sen -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :nhaân dòp .up .chuïp ñeøn .baét nhòp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ep .ñeøn xeáp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con ““ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meânh moâng bieån luùa duïng ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ip 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn iâp * Daïy vaàn ip -Theâm aâm nh vaø daáu -GV ghi vaø ñoïc vaàn ip naëng .xinh ñeïp 3 HS ñoïc eâp .HS caøi tieáng nhòp -Aâm nh .beáp löûa Vieát :caù cheùp .leã pheùp .giuùp ñôõ vaø caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giuùp ñôõ cha meï ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

up .up *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhaân dòp chuïp ñeøn ñuoåi kòp giuùp ñôõ -GV ñoïc maãu .nhoùm . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng nhòp -baét nhòp -Baét nhòp -Hs ñoïc töø baét nhòp HS ñoïc ip -nhòp -baét nhòp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .buùp sen Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Caùc baïn lôùp em“ -Baïn trai queùt saân .up phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .caù nhaân . nhoùm .baét nhòp .khaùc nhau aâm i.buùp sen TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra.up .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nhòp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng nhòp -GV ghi tieáng nhòp -Coâ vöøa laøm ñoäng taùc gì ? -Baùc Hoà trong tranh laøm gì ? -GV ghi töø baét nhòp * Daïy vaàn up ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ip ) ip up nhòp buùp baét nhòp buùp sen So saùnh 2 vaàn ip .baét nhòp .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .u ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ip .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ip.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ip .baïn gaùi cho gaø aên . nhoùm . 241 .

taám lieáp .öôùp caù . nöôøm nöôïp vaø caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Em haõy keå nhöõng vieäc laøm ñeå giuùp ñôõ cha meï .” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà Ngheà nghieäp cuûa cha meï II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ip vaø up Thöù năm ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ieâp -öôp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâp .giaøn möôùp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : rau dieáp . -Vì sao caùc em laïi caàn giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc vöøa söùc cuûa mình ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .giuùp ñôõ cha meï ñôõ vaát vaû . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 242 .öôp .tieáp noái .HS töï neâu -Thöông cha meï .

GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ieâp -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâp -Theâm aâm l vaø daáu saéc .khaùc nhau aâm ieâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ip nhaân dòp .lieáp -taám lieáp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 243 .ñuoåi kòp up .öô ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâp.öôp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .ñeøn xeáp Ñoïc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâp -Coù vaàn ieâp muoán ñöôïc tieáng lieáp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng lieáp -GV ghi tieáng lieáp -Ñaây laø caùi gì ? -GV ghi töø taám lieáp * Daïy vaàn öôp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâp ) ieâp öôp lieáp möôùp taám lieáp giaøn möôùp So saùnh 2 vaàn ieâp . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .HS caøi tieáng lieáp -Aâm l .öôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng rau dieáp öôùp caù tieáp noái nöôøm nöôïp -GV ñoïc maãu . nhoùm .chuùp ñeøn .vaàn iâeâp vaø daáu saéc -HS ñaùnh vaàn tieáng lieáp -taám lieáp -Hs ñoïc töø taám lieáp HS ñoïc ieâp.giuùp ñôõ Vieát : baét nhòp .

caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .öôp .giaøn möôùp Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ngheà nghieäp cuûa cha meï “ -HS chæ töøng tranh vaø neâu ngheà nghieäp cuûa töøng tranh .nhoùm .taám lieáp . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. tö theá ngoài vieát.taám lieáp .” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ nhöõng ngheà nghieäp gì ? -Em haõy keå nhöõng ngheà nghieäp cuûa cha meï em . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát. 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ieâp . -Bieát caàm buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ieâp . 244 .öôp .giaøn möôùp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .caù nhaân .HÝ HOÁY I.öôp Thöù sáu ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát BẬP BEÂNH – LÔÏP NHAØ SÁch giÁO KHOA.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ieâp .

röôùc ñeøn. b. Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 voøng troøn kheùp kín. 2. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. III. vôû vieát. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp. khoaûng caùch cao 4 doøng kẻ laø: ñ. 245 . xe ñaïp. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. keânh raïch.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. lôïp nhaø… giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. 4 doøng kẻ laø: p.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 15. vui thích. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. Caùc con chöõ ñöôïc vieát Phaân tích ñoä cao. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. baûng … .Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. HS vieát baûng con.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ. Nhaän xeùt baøi cuõ. Caùc con caùc chöõ ôû baøi vieát. 6 hoïc sinh leân baûng vieát: Con oác. Goïi 6 HS leân baûng vieát. beäp beânh. coøn laïi caùc nguyeân aâm vieát cao 2 doøng kẻ. Hoaït ñoäng HS 1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. ñoâi guoác. GV vieát maãu. HS thöïc haønh baøi vieát 3. Hoïc sinh neâu : caùc con chöõ ñöôïc vieát cao 5 doøng kẻõ laø: h. HS neâu: beäp beânh. lôïp nhaø… HS töï phaân tích. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. chöõ keùo xuoáng taát caû 5 doøng kẻ laø: g. HS neâu töïa baøi.

Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.aáp tröùng vaø ñoaïn thô öùng duïng -Nghe .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 84 ñeán 89 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : ñaày aép .ñoùn tieáp . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 22 Thöù hai ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2010 I)Muïc tieâu : -HS ñoïc . Thu vôû chaám moät soá em. xem baøi môùi. Nhaän xeùt tuyeân döông.hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Ngoãng vaø Teùp ” II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc ôn taäp 246 . 5.

GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) Ñoïc caùc caâu öùng duïng HÑ2 : Keå chuyeän Giôùi thieäu baøi truyeän keå “”Vì sao ngoãng laïi khoâng aên teùp GV keå hai laàn 247 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ap HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Ñoïc caù nhaân .aáp tröùng TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .ôp .ep .öôùp caù Ñoïc caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân .rau dieáp öôp .op .ñoùn tieáp .nhoùm .up .oâp .aáp tröùng *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ñoùn tieáp .caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .giaøn möôùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1åôn ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :ieâp .taám lieáp .ieâp .eâp .öôp GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng ñaày aép .aâp .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Ngoãng vaø Teùp ” .aêp .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ap b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì coù aâm p ôû cuoái vaàn GV ghi baûng ap .nhoùm .nöôøm nöôïp vieát : tieáp noái .

.....moãi em keå 1 tranh Thöù ba ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oa-oe I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oa ..............................oe ...hoïa só ...chuùng khoâng bao giôø aên teùp nöõa *YÙ nghóa caâu chuyeän Ca ngôïi tình caûm cuûa vôï choàng ngoãng ñaõ saün saøng cheát cho nhau 4/.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Tranh 1:Moät hoâm. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 248 ............ nhaø noï ...ñaõi khaùch Tranh 2: Ñoâi vôï choàng ngoãng ................ Tranh 3:Saùng hoâm sau ......khoâng gieát ngoãng nöõa Tranh 4:Vôï choàng nhaø ngoãng ....tình nghóa vôï choàng cuûa chuùng ........hoøa bình ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ...maïnh khoûe vaø caâu öùng duïng: Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Söùc khoûe laø voán quí nhaát ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .muùa xoøe -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : saùch giaùo khoa ...........Cuûng coá HS ñoïc toaøn baøi Nhaän xeùt :tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø :Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS laëng nghe HS keå laïi . chích choøe .

-Coù vaàn oa muoán ñöôïc tieáng hoïa theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoïa -GV ghi tieáng hoïa -Trong tranh veõ gì ? -Ngöôøi ñoù veõ tranh ñöôïc goïi laø gì ? -GV ghi töø hoïa só * Daïy vaàn oe( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oa ) oa oe hoïa xoøe hoïa só muùa xoøe So saùnh 2 vaàn oa. nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 249 .oe .vaàn oa vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïa -Veõ moät ñang veõ -hoïa só -Hs ñoïc töø hoïa só HS ñoïc oa-hoïa -hoïa só -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm a.muùa xoøe TIEÁT 2 :Luyeän taäp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oa -HS ñaùnh vaàn vaàn oa -Theâm aâm h vaø daáu naëng .laø phaûi troøn moâi .ñoùn tieáp Ñoïc caâu öùng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oa -GV ghi vaø ñoïc vaàn oa vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ñaày aép .HS caøi tieáng hoïa -Aâm h .aáp tröùng Vieát :ñaày aép .ñoùn tieáp .vaø giaûi thích töø “hoøa bình ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oa.hoïa só .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o ñöùng tröôùc . nhoùm .oe phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .e ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oa.oe *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng saùch giaùo khoa chích choøe hoøa bình maïnh khoûe -GV ñoïc maãu .

250 .loay hoay vaø caâu öùng duïng : Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .nhoùm .hí hoaùy .ñieän thoaïi .möa sa ñaày ñoàng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Gheá ñaåu .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oa.khoai lang .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .gioù xoaùy -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :quaû xoaøi .Taäp theå duïc ñeå ñöôïc khoûe maïnh Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oa.hoïa só .caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Taïi sao phaûi taäp theå duïc ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .oe Thöù t ư ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oai-oay I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oai .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .oe.oay .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 -Ñoïc nhoùm .gheá töïa ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .muùa xoøe HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Söùc khoûe laø voán quyù nhaát “ -Caùc baïn ñang taäp theå duïc .gheá xoay .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oa .oay phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .muùa xoøe Ñoïc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oai -GV ghi vaø ñoïc vaàn oai vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .oay *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng quaû xoaøi hí hoaùy khoai lang loay hoay -GV ñoïc maãu . -Coù vaàn oai muoán ñöôïc tieáng thoaïi theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng thoaïi -GV ghi tieáng thoaïi -Ñaây laø caùi gì ? --GV ghi töø ñieän thoaïi * Daïy vaàn oay( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oai ) oai oay thoaïi xoaùy ñieän thoaïi gioù xoaùy So saùnh 2 vaàn oai. nhoùm .a ñöùng tröôùc .caû lôùp ) 251 .loay hoay ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oai -HS ñaùnh vaàn vaàn oai -Theâm aâm th vaø daáu naëng .khaùc nhau aâm i.laø phaûi troøn moâi .vaàn oai vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng thoaïi -Caùi ñieän thoaïi -Hs ñoïc töø ñieän thoaïi HS ñoïc oai-thoaïi -ñieän thoaïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .y ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oai.chích choøe .maïnh khoûe Vieát :hoïa só .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.saùch giaùo khoa .hoøa bình oe .HS caøi tieáng thoïai -Aâm th .vaø giaûi thích töø “ hí hoaùy .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oai.caù nhaân .giaøn khoan . ñieän thoaïi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .gheá xoay .nhoùm .ñieän thoaïi .oay .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .möa sa ñaày ñoàng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh coù nhöõng loaïi gheá gì chæ ra ? -Trong lôùp hoïc coù nhöõng loaïi gheá gì -ÔÛ nhaø em coù loaïi gheá gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . gioù xoaùy HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Gheá ñaåu . oaên .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oai.oay.gheá töïa “ -HS ñoïc teân töøng loaïi gheá vaø chæ ra -HS neâu ra -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oai.oay Thöù năm ngaøy 28 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oan-oaên I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oan. toùc xoaên 252 .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .gioù xoaùy TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .

möa sa ñaày ñoàng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn oan * Daïy vaàn oan -HS ñaùnh vaàn vaàn oan -GV ghi vaø ñoïc vaàn oan vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm kh .ñöùng sau . ñöùng tröôùc vaø n .vaàn oan tieáng khoan theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng khoan -Haõy phaân tích tieáng khoan -giaøn khoan -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :giaøn khoan -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oan -khoan -giaøn khoan --GV ghi töø giaøn khoan * Daïy vaàn oaên ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oan) oan oaên khoan xoaên giaøn khoan toùc xoaên So saùnh 2 vaàn oan.thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .laø phaûi troøn moâi .aê. khoûe khoaén .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . .HS caøi tieáng khoan -Coù vaàn oan muoán ñöôïc -Aâm kh .oaên -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 253 .khaùc nhau aâm a.khoai lang 3 HS ñoïc oay. gioù xoaùy 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Thaùng gieâng troàng ñaäu duïng . nhoùm . hoïc toaùn . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oai .quaû xoaøi .loay hoay Vieát :ñieän thoaïi .xoaén thöøng vaø caâu öùng duïng : Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Con ngoan troø gioûi” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : phieáu beù ngoan .hí hoaùy .

toùc xoaên TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Taïi sao baïn ñöôïc coâ giaùo thöôûng ? -ÔÛ tröôøng baïn hoïc gioûi coøn ôû nhaø thì baïn nhö theá naøo ? -Caùc em phaûi luoân hoïc taäp theo baïn .troø gioûi“ -Baïn gaùi ñang queùt saân .vaø giaûi thích töø “ xoaén thöøng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng phieáu beù ngoan khoûe khoaén hoïc toaùn xoaén thöøng -GV ñoïc maãu .oaên .oaên 254 .caù nhaân .giaøn khoan .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oan. nhoùm .vaø ñöôïc coâ giaùo thöôûng -Vì baïn hoïc gioûi -Con ngoan bieát vaâng lôùi cha meï vaø giuùp meï queùt saân -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oan . giaøn khoan .oaên phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .nhoùm .oaên .toùc xoaên HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Con ngoan . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn oan.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .oaên . oaêng .oang .vôõ hoang .toùc xoaên lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng ngöôøi ngoaøi duïng Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn * Daïy vaàn oang oang -GV ghi vaø ñoïc vaàn oang vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn oang höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù sáu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oang-oaêng I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oang.aùo sô mi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .xoaén thöøng 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :giaøn khoan . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oan .laø phaûi troøn moâi .khoõe khoaén .lieán thoaéng .vaàn oang tieáng hoang theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng hoang -Haõy phaân tích tieáng hoang -Vôõ hoang -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :vôõ hoang -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oang -hoang -vôõ hoang --GV ghi töø vôõ hoang 255 .phieáu beù ngoan . .oang .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .hoïc 3 HS ñoïc toaùn .con hoaüng -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : aùo choaøng .aùo len .HS caøi tieáng hoang -Coù vaàn oang muoán ñöôïc -Aâm h .daøi ngoaüng vaø caâu öùng duïng : Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Aùo choaøng .

vôõ hoang .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oang. nhoùm . teân töøng loaïi aùo coù trong -Em haõy neâu teân loaïi aùo maø tranh .oaêng . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.nhoùm .con hoaüng HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Aùo choaøng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * Daïy vaàn oaêng ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oang) oang oaêng hoang hoaüng vôõ hoang con hoaüng So saùnh 2 vaàn oang.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .aùo len .aùo sô mi “ -Em haõy chæ vaø neâu teân -HS chæ vaøo tranh vaø neâu töøng loaïi aùo coù trong tranh .ñöùng sau . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . caùc baïn ñang maëc .vaø giaûi thích töø “ lieán thoaéng .oaêng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng aùo choaøng lieán thoaéng oang oang daøi ngoaüng -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o. vôõ hoang .daøi ngoaüng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oang.khaùc nhau aâm a. ñöùng tröôùc vaø ng . -HS chæ vaø neáu teân loaïi aùo 256 .aê.oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .con hoaüng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .caù nhaân . nhoùm .oaêng .

môùi toanh . loaïch xoaïch vaø caâu öùng duïng :“Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .keá hoaïch .oach . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oang .cöûa haøng .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .thu hoaïch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :khoanh tay .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Nhaø maùy .oaêng th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngµy TUAÀN 23 Thöù hai ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oanh-oach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oanh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .doanh traïi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 257 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hmaø caùc baïn ñang maëc trong lôùp .doanh traïi .

a.laø phaûi troøn moâi .vaàn oanh HS ñaùnh vaàn tieáng doanh -Veõ doanh traïi -Hs ñoïc töø :doanh traïi HS ñoïc oanh -doanh -doanh traïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .oach .loaïch xoaïch ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oanh.ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.oach *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng khoanh tay keá hoaïch môùi toanh loaïch xoaïch -GV ñoïc maãu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oang .thu hoaïch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oanh -HS ñaùnh vaàn vaàn oanh -Theâm aâm d -HS caøi tieáng doanh -Aâm d .con hoaüng Ñoïc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .aong oang . nhoùm . -Coù vaàn oanh muoán ñöôïc tieáng doanh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng doanh -GV ghi tieáng doanh -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø doanh traïi * Daïy vaàn oanh( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oach ) oanh oach doanh hoaïch doanh traïi thu hoaïch So saùnh 2 vaàn oanh. doanh traïi . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oanh -GV ghi vaø ñoïc vaàn oanh vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .vaø giaûi thích töø “ keá hoaïch .lieán thoaéng .ch . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 258 . ñöùng tröôùc vaø nh .daøi ngoaüng Vieát :vôõ hoang .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .aùo choaøng .

Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng .Hoï ñang laøm gì 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .ñoaït giaûi .caû lôùp 2 HS ñoïc toaøn baøi Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .doanh traïi “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oanh .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oanh. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .doanh traïi .nhoùm . nhoïn hoaét vaø caâu öùng duïng :Thoaét moät caùi .thu hoaïch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Nhaø maùy .oach Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oat-oaêt I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oat . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Phim hoaït hình ” vaø noùi teân moät soá phieân hoaït hình.cöûa haøng .oach .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû GV ñoïc maãu Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaây caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh . choã ngoaët.oaêt .loaét choaét -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : löu loaùt .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : 259 .hoaït hình .caù nhaân .

.keá h.xoaønh xoaïch .vaàn oat vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm HS ñaùnh vaàn tieáng hoaït .aïch 3HS ñoïc Ñoïc :tung hoaønh .caû lôùp ) ñoaït giaûi nhoïn hoaét -GV ñoïc maãu .choã ngoaët ” 260 ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tranh minh hoïa töø khoùa .thu lôùp vieát baûng con hoaïch 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc caâu öùng duïng : ..caû lôùp ) -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø hoaït hình -Gioáng nhau aâm o ñöùng * Daïy vaàn oaêt ( quy trình töông tröôùc vaø t ñöùng sau khaùc nhau a. -Veõ phim hoaït hình -Coù vaàn oat muoán ñöôïc -Hs ñoïc töø :doanh traïi tieáng hoaït theâm aâm vaø HS ñoïc oat ...oach .raùo hoaõnh ...laø phaûi troøn moâi .. nhoùm ..aê ñöùng giöõa töï nhö daïy vaàn oat) 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ oat oaêt hoaït choaét HS tìm tieáng coù chöùa vaàn hoaït hình loaét choaét oat .vaø giaûi thích HS vieát vaøo baûng con töø “ löu loaùt .nh traïi .hoaït -hoaït hình daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoaït -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -GV ghi tieáng hoaït nhaân .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .loaïch 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû xoaïch Vieát :oanh .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû -HS phaân tích vaø caøi vaàn oat Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn oat 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm h vaø daáu naëng * Daïy vaàn oat -HS caøi tieáng hoaït -GV ghi vaø ñoïc vaàn oat vaø -Aâm h.oaêt phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng So saùnh 2 vaàn oat oaêt ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng löu loaùt choã ngoaët nhaân .. nhoùm ...tung hoøa.Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñieàn Ñieàn chöõ coøn thieáu Do.chim oanh .

caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oat.loaét choaét HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Phim hoaït hình “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu -Coù nhieàu ngöôøi xem phim hoaït hình .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oat .hoaït hình . hoaït baùt .loaét choaét TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thoaét moät caùi .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :thoaét .hoaït hình oaêt .oaêt Thöù t ư ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010 ân taäp I)Muïc tieâu : 261 .nhaát . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .nhoùm .teân nhaân vaät (ngöôøi ) trong phim hoaït hình maø em ñaõ xem . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .röøng Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy coù caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh . -Trong phim coù moât caäu beù vaø moät oâng giaø -HS laàn löôït keå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oat .Hoï ñang laøm gì -Em haõy keå teân phim .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .oaêt .

Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra HS quan saùt tranh vaø nhaän vaàn oa .nhoùm .hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Chuù gaø troáng khoân ngoan” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :löu loaùt .nhoïn hoaét vieát :hoaït hình .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc .oat .khai -HS ñoïc caù nhaân .choã Hai HS ñoïc ngoaët .oaêt .oe.oach lôùp GV ñính baûng oân -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm *Ñoïc töø öùng duïng vôùi aâm ñeå thaønh vaàn Khoa hoïc .ngoan ngoaõn .ñoaït giaûi .oay .ngoan ngoaõn .caû .oaên -Ñoïc caù nhaân .oan xeùt ñeå ruùt ra vaàn oa .loaét choaét 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng : lôùp vieát baûng con “ Thoaét moät caùi .oang . oai .oaêng .oan .oan b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng HS keå vaàn gì coù aâm o ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Oa .nhoùm .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây 2 HS ñoïc caâu öùng duïng .caû hoang *Luyeän vieát lôùp GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát -HS vieát vaøo baûng con 262 .khai hoang vaø ñoaïn thô öùng duïng: Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng . -Nghe .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 91 ñeán 96 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : khoa hoïc .

khai hoang TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .khuy aùo vaø caâu öùng duïng : Coû moïc xanh chaân ñeâ 263 . xum xueâ . HÑ2 : Keå chuyeän GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Laàn 1 (vöøa keå vöøa keát hôïp chæ tranh ) Laàn 2 ( keå rieâng töøng ñoaïn vöøa keå vöøa keát hôïp ñaët caâu hoûi ) Caâu 1 . 4/.Nghe gaø Troáng noùi xong .huy hieäu -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : caây vaïn tueá .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Chuù Gaø Troáng khoân ngoan ” -HS laéng nghe -HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo töøng böùc tranh -HS ñoïc toaøn baøi trong SGK Thöù năm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : ueâ -uy I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ueâ .taøu thuûy . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .uy .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ngoan ngoaõn . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng . Cuûng coá : Daên doø :Veà ñoïc baøi nhieàu laàn . Con Caùo nhìn leân caây vaø thaáy gì ? Caâu 2 .Con Caùo noùi gì vôùi gaø Troáng ? Caâu 3 Con gaø Troáng noùi gì vôùi con Caùo ? Caâu 4.boâng hueä .Caùoñaõ laøm gì ? Vì sao Caùo laïi laøm nhö vaäy .

Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn ueâ * Daïy vaàn ueâ -HS ñaùnh vaàn vaàn ueâ -GV ghi vaø ñoïc vaàn ueâ vaø -Theâm aâm h vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm -HS caøi tieáng hueä .maùy bay II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Taøu hoûa .ngoan ngoaõn 3HS ñoïc .caû lôùp ) * Daïy vaàn ueâ ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uy ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng ueâ uy tröôùc vaø khaùc nhau .taøu thuûy .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .uy 264 . nhoùm . -Aâm h.laø phaûi troøn moâi .uy HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ .hueä -boâng hueä -GV ghi tieáng hueä -Ñaây laø boâng gì ? --GV ghi töø boâng hueä -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :khoa hoïc .aâm hueä huy eâ .u ñöùng sau boâng hueä huy hieäu 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ So saùnh 2 vaàn ueâ .vaàn ueâ vaø daáu naëng -Coù vaàn ueâ muoán ñöôïc HS ñaùnh vaàn tieáng hueä tieáng hueä theâm aâm vaø -boâng hueä daáu gì ? -Hs ñoïc töø :boâng hueä -Haõy phaân tích tieáng hueä HS ñoïc ueâ .khai hoang 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :hoan hoâ .oâ toâ .khai hoang lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .

4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ueâ .hoa .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caù nhaân .maùy bay “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ.vaø giaûi thích töø “ xum xueâ ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ueâ.uy Thöù sáu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010 265 . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy gì ? -Em haõy chæ vaø neâu teân töøng ñoà vaät trong tranh vaø neâu taùc duïng cuûa chuùng .huy hieäu HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Taøu hoûa .taøu thuûy .oâ toâ . huy hieäu TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .traùi .uy.nhoùm .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .boâng hueä . nhoùm . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hphaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . boâng hueä .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caây vaïn tueá taøu thuûy xum xueâ khuy aùo -GV ñoïc maãu .uy.

uya I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uô .huô tay .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi : uô .ñeâm khuya II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .ñeâm khuya -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : thuôû xöa .chieàu toái .uya . giaáy pô -luya .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .huô voøi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 266 .pheùc -mô -tuya vaø caâu öùng duïng : Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Saùng sôùm .

aâm ô .uy truy tìm .xöông tuûy Ñoïc caâu öùng duïng : ..vaàn uô HS ñaùnh vaàn tieáng huô -Noù ñang huô voøi -Hs ñoïc töø :huô voøi HS ñoïc uô -huô -huô voøi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .luya huô tay pheùc -mô -tuya -GV ñoïc maãu . nhoùm .Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uô -GV ghi vaø ñoïc vaàn uô vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uô .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát Laøm th.huô voøi .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 267 .kh...eä .xum xueâ ..uya phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân ... -Coù vaàn uô muoán ñöôïc tieáng huô theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huô -GV ghi tieáng huô --Con voi ñang laøm gì --GV ghi töø huô voøi * Daïy vaàn uô ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uya ) uô uya huô khuya huô voøi ñeâm khuya So saùnh 2 vaàn ueâ .thueâ nhaø .y..yû Vieát :ueâ .eâ hoa h.aùo ...lính th..uy *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng thuôû xöa giaáy pô .a ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .ñeâm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2HS ñieàn chöõ bò maát 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn uô -HS ñaùnh vaàn vaàn uô -Theâm aâm h -HS caøi tieáng huô -Aâm h.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø khaùc nhau .uya .. nhoùm .laø phaûi troøn moâi ..

caù nhaân .traùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khuya TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .chieàu toái . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .huô voøi . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Caûnh trong moãi tranh thaáy con vaät gì ?( con gaø .ñeâm khuya “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .nhoùm .ñaøn gaø ) ñang laøm gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .hoa . uya .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uô.uya Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 268 .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ñeâm khuya HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Saùng sôùm .

..ñeâm khuya lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .a ..ôû xöa . -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân -Coù vaàn uaân muoán ñöôïc tieáng xuaân theâm aâm gì ? -Theâm aâm x -Haõy phaân tích tieáng xuaân -HS caøi tieáng xuaân -GV ghi tieáng xuaân -Aâm x.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 24 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù hai ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaân -uyeân I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaân ...tuaàn leã ...vaàn uaân --Tranh veõ muøa gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng xuaân --GV ghi töø muøa xuaân -muøa xuaân -Hs ñoïc töø :muøa xuaân * Daïy vaàn uyeân ( quy trình HS ñoïc uaân -xuaân .boùng chuyeàn -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : huaân chöông . 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Giaáy pô l..Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng mét vaàng treân saân Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaân -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaân vaø -HS phaân tích vaø caøi vaàn höôùng daãn caùch phaùt aâm uaân . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :huô voøi .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .muùa töông töï nhö daïy vaàn uaân ) xuaân 269 ..uyeân .laø phaûi troøn moâi ... III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Th.keå chuyeän vaø caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Em thích ñoïc truyeän II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .pheùc -mô -tuy.muøa xuaân ... chim khuyeân .. thöùc khu.

caû lôùp ) * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát HS vieát vaøo baûng con uaân muøa xuaân .yeâ ñöùng giöõa huaân chöông chim 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ khuyeân HS tìm tieáng coù chöùa vaàn tuaàn leã keå uaân . Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .vaø giaûi thích ñoù töø -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù GV gaïch chaân tieáng HS tìm nhaân .nhoùm . nhoùm .boùng chuyeàn TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh 1 söûa khi HS phaùt aâm sai -Ñoïc nhoùm . nhoùm .uyeân chuyeän phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng -GV ñoïc maãu .aâm aâ .uyeân -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm n ñöùng sau khaùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhau .caù nhaân .boùng vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu chuyeàn HÑ 3: Luyeän noùi HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? “Em thích ñoïc truyeän “ Trong caùc cuoán truyeän em ñaõ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi xem em thích cuoán truyeän naøo caâu hoûi nhaát ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaân 270 .uyeân .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi uaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- uaân uyeân xuaân chuyeàn muøa xuaân boùng -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù chuyeàn nhaân .uyeân .caû lôùp -Caùc caâu öùng duïng Chim eùn baän ñi ñaâu HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái 2 HS ñoïc toaøn baøi Ruû muøa xuaân cuøng veà HS ñoïc töøng caâu GV ñoïc maãu .muøa xuaân .caû lôùp ) So saùnh 2 vaàn uaân .

3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn q.quaân ñoäi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-uyeân Thöù ba ngaøy 23 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaât -uyeât I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaât .duyeät binh -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luaät giao thoâng .vaàn uaât vaø daáu saéc tieáng xuaát theâm aâm vaø HS ñaùnh vaàn tieáng xuaát daáu gì ? -saûn xuaát -Haõy phaân tích tieáng xuaát -Hs ñoïc töø :saûn xuaát -GV ghi tieáng xuaát HS ñoïc uaât -xuaát -saûn xuaát 271 . Ñoïc caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaât -HS phaân tích vaø caøi vaàn uaât -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaât vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm x vaø daáu saéc .laø phaûi troøn moâi . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp Vieát :uaân .n. hoøa thu.truyeän vieát baûng con tranh .t.eån soå .aàn leã ..uyeât .... -HS caøi tieáng xuaát -Coù vaàn uaât muoán ñöôïc -Aâm x.baêng tuyeát ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . saûn xuaát .....uyeân ...tuyeät ñeïp vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ...yeàn .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Con th.ngheä thuaät .

caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .uyeât *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luaät giao thoâng baêng tuyeát ngheä thuaät tuyeät ñeïp GV ñoïc maãu .uyeât . -Nöôùc ta coù teân laø gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .nhoùm .uyeât .HS töï suy nghó vaø neâu 272 . nhoùm .aâm aâ .uyeât phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm t ñöùng sau khaùc nhau .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uaât .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uaât saûn xuaát .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .caù nhaân .duyeät binh TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi GV ñoïc maãu .yeâ ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uaât .saûn xuaát .duyeät binh HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi -Nöôùc ta teân laø nöôùc Vieät Nam .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø saûn xuaát * Daïy vaàn uyeât ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uaât) uaât uyeât xuaát duyeät saûn xuaát duyeät binh So saùnh 2 vaàn uaât . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi Cho HS xem moät soá tranh coù caûnh ñeïp noåi tieáng .

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Ngheä th.uyeát .lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaât -uyeât Thöù t ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uynh -uych I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uynh . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .phuï huynh .ñeøn huyønh quang .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..aät ..huyønh huîch .uych .khuyønh tay ...uyønh uîch vaø caâu öùng duïng :Thöù naêm vöøa qua . -Nôi mình coù caûnh naøo ñeïp ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .t..Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà .ngaõ huîch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luyùnh quyùnh .tuyeát .ñeøn ñieän . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñeø daàu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em nhaän ra caûnh ñeïp naøo treân tranh aûnh maø em bieát .eát traéng 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Vieát :uaât .quaät 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cöôøng .quyeát taâm lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uynh HS phaân tích vaø caøi vaàn uynh -GV ghi vaø ñoïc vaàn uynh vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uynh höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h 273 ...

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ,laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn uynh muoán ñöôïc tieáng huynh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huynh -GV ghi tieáng huynh --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø phuï huynh * Daïy vaàn uych ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uynh ) uynh uych huynh huîch phuï huynh ngaõ huîch So saùnh 2 vaàn uynh ,uych *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luyùnh huyùnh huyønh huîch khuyønh tay uyønh uîch GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uynh ,phuï huynh ,uych ,ngaõ huîch TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS caøi tieáng huynh -Aâm h,vaàn uynh HS ñaùnh vaàn tieáng huynh -phuï huynh -Hs ñoïc töø :phuï huynh HS ñoïc uynh -huynh -phuï huynh -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u,y ñöùng tröôùc khaùc nhau ,aâm nh ,ch ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con

-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm ,caù nhaân ,caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uynh ,uych ,phuï huynh ,ngaõ huîch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñeøn daàu ,ñeøn ñieän ,ñeøn huyønh quang “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi

274

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 3: Luyeän noùi -Em haõy neâu teân vaø chæ moãi loaïi ñeøn coù trong tranh . -Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng ,ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng ? -Nhaø em coù loaïi ñeøn naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaâu hoûi -HS chæ vaø neâu teân töøng loaïi ñeøn - HS töï suy nghó vaø neâu

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych

Thöù n¨m ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2010 ¤n tËp I)Muïc tieâu : -HS ñoïc ,vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 98 ñeán 102 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ :uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp vaø ñoaïn thô öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi -Nghe ,hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Truyeân keå maõi khoâng heát ” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc

275

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :luyùnh huyùnh ,khuyønh tay ,huyønh huîch ,uyønh uîch vieát :uynh ,huynh,uych ,huîch Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ueâ ,uaân b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì coù aâm u ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng ueâ,uô .uaân,uaât ,uy ,uya, uyeân ,uyeât ,uynh ,uych GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát hoøa thuaän , luyeän taäp TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi HÑ2 : Keå chuyeän

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caâu öùng duïng

HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ueâ ,uaân HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi -Ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con

-HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm ,caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi

HS ñoïc teân truyeän “Truyeän keå maõi khoâng heát “ -HS laéng nghe
276

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Giôùi thieäu baøi truyeän keå GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa 4) Cuûng coá : HS ñoïc laïi toaøn baøi . Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS traû lôøi ôû töøng ñoaïn HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo tranh minh hoïa .Moãi HS keå moät tranh

Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2010 Taäp vieát TAØU THUYÛ – GIAÁY PÔ – LUYA – TUAÀN LEÃ «n tËp I.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. -Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 20, vôû vieát, baûng … . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Baøi cuõ: Hoûi teân baøi cuõ. Goïi 3 HS leân baûng vieát. Hoaït ñoäng HS

1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. 3 hoïc sinh leân baûng vieát: saùch giaùo khoa, hí hoaùy, Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. khoeû khoaén. Nhaän xeùt baøi cuõ. Lôùp vieát baûng con: aùo 2.Baøi môùi : choaøng, keá hoaïch, khoanh Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø tay. ghi töïa baøi. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp.
277

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi hoïc sinh vieát.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

ñoïc noäi dung baøi Taøu thuyû, giaáy pô-luya, tuaàn leã, chim khuyeân, ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch HS töï phaân tích. caùc chöõ ôû baøi vieát. Hoïc sinh neâu : HS vieát baûng con. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, HS neâu: Taøu thuyû, giaáy pôgiuùp caùc em hoaøn thaønh baøi luya, tuaàn leã, chim khuyeân, vieát ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. 4.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

278

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

TuÇn 25
Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc trêng em ( 2 tiÕt) I.Môc tiªu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã, c¸c tiÕng cã vÇn ai, ay. - ¤n vÇn ai, ay: t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn ai, vÇn ay. - HiÓu néi dung bµi. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: GV HS 1.Bµi cò: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT c« gi¸o, d¹y em, rÊt yªu, m¸i trkhi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng êng, ®iÒu hay Gi¶i nghÜa tõ khã: Ng«i nhµ thø
279

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hai ( trêng häc gièng nh mét ng«i nhµ v× ë ®ã cã nh÷ng ngêi rÊt gÇn gòi, th©n yªu); Th©n thiÕt( rÊt gÇn gòi, rÊt th©n) - LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi NhËn xÐt cho ®iÓm

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 HS (mçi HS 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh

Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn ai, ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ai, vÇn ay T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ai, vÇn ay

hay, d¹y, hai, m¸i §äc c¸c tiÕng: hai, m¸i, hay, d¹y Ph©n tÝch tiÕng hai, hay 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: con nai, m¸y bay. ViÕt tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc Trong bµi trêng häc ®îc gäi lµ g×? 2HS ®äc c©u v¨n thø nhÊt Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Sau ®ã nhiÒu em tiÕp nèi nhau nãi tiÕp: Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai v×: ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ… §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 HS ®äc l¹i bµi v¨n * LuyÖn nãi: Hái nhau vÒ trêng,
280

©. 3. kÜ thuËt t« ch÷: a.GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt.©. b I. §å dïng: . m¸i trêng.Cñng cè – dÆn dß: . GV nhËn xÐt .¨. 2. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu. 3.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò : . II.¨. ®óng tèc ®é c¸c ch÷: a.Häc sinh: Vë tËp viÕt. KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷. ©.®¸p tríc líp theo c©u hái tù nghÜ ra.©. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷. ¨. söa ai. .B 2. Ho¹t ®éng d¹y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng líp Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 HS kh¸.NhËn xÐt giê häc.¨.©. III. HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông: . Môc tiªu: 1.KiÓm tra s¸ch vë cña HS. sau ®ã hái ®¸p theo c©u hái c¸c em tù nghÜ ra LÇn lît HS tõng cÆp lªn hái .Gi¸o viªn: Ch÷: a. bµi Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn tõ øng dông .¨. trong khung ch÷ mÉu. ®iÒu hay 281 .B .ghi ®Çu HS ®äc l¹i ®Çu bµi. giái ®ãng vai hái ®¸p theo mÉu trong s¸ch. b vµ vÇn.¨. chèt l¹i nh÷ng ý kiÕn c¸c em ph¸t biÓu vÒ trêng.©. HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bao nhiªu nÐt? Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt? HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt? . ay. líp.Bµi míi.GV nªu quy tr×nh viÕt vµ t« ch÷ HS viÕt b¶ng a. Thø ba ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa a. KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt.Treo ch÷ mÉu: a.

c¸ch tr×nh bµy cho 282 .ghi ®Çu bµi .Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt? .¨. kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë… Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi . söa sai cho b¹n. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. sau ®ã viÕt b¶ng con. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n . HS ®äc. ay. 3. .HS quan s¸t vÇn vµ tõ øng dông .Häc sinh: Vë chÝnh t¶. tËp viÕt trªn b¶ng vµ trong vë. §å dïng: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng sai. m¸i trêng. HS tËp chÐp vµo vë GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. Cñng cè .Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. gi¸o. say mª luyÖn viÕt.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . . t thÕ ngåi viÕt. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c.HS tËp viÕt trªn b¶ng con. I.Thu bµi cña HS vµ chÊm. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: Trêng em. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: Trêng em.©. Ho¹t ®éng d¹y.NhËn xÐt giê häc. tËp thÓ. ChÝnh t¶ Trêng em. tõ ng÷: ai.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. híng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót. III. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. vÇn. ©m c/k. . HS nhËn xÐt.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë 2. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c th©n thiÕt”. c¸ nh©n. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . Môc tiªu: 1. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. * Híng dÉn HS tËp t« tËp viÕt vë ®iÒu hay. 2. tiÕng dÔ viÕt sai ®ã. . 3. II.GV quan s¸t. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp chÐp . .HS tËp t« ch÷: a. c¸ch cÇm bót.dÆn dß . Bµi míi: cña HS.GV chØ c¸c tiÕng: “trêng. v¨n ®ã. ®iÒn ®óng vÇn: ai /ay.

TT tÆng ch¸u.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 283 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®óng ®o¹n v¨n. níc non khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: níc non . c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm… .häc chñ yÕu: GV HS 1. vÇn au. III C¸c H§ d¹y. §iÒn ch÷ “c” hoÆc “k” .ChuÈn bÞ SGKTV 1/2. VBTTV 1/2. híng dÉn c¸ch lµm. lßng yªu.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. . nãi ®îc c©u cã vÇn ao. gäi lµ. II. . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi b»ng bót ch× trong vë. tËp chÝnh t¶ §iÒn vÇn “ai” hoÆc “ay” . Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. 3: Cñng cè .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng. B¶ng nam ch©m. . c¸c tiÕng cã thanh hái. . . em Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.HiÓu néi dung bµi. cho nhau ra bªn lÒ .§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.¤n vÇn ao.dÆn dß . Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi . .HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã. au: t×m ®îc tiÕng.Môc tiªu: . 2.Thu bµi cña HS vµ chÊm.TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc tÆng ch¸u ( 2 tiÕt) I.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.Bµi cò: 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Trêng em vµ tr¶ lêi c©u hái.HS nªu yªu cÇu bµi tËp.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp.

Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. vÇn au ra b¶ng con.LuyÖn ®äc ®o¹n. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. vÇn au. vÇn au Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. 3 HS ®äc l¹i bµi th¬ * Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng * H¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå Chia líp thµnh 3 nhãm theo 3 tæ vµ cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 2. vÇn au ch¸u.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Söa ph¸t ©m . sau Ph©n tÝch tiÕng ch¸u 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: c©y cau. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn ao. §äc c©u mÉu trong SGK: Sao s¸ng trªn bÇu trêi. C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi B¸c Hå tÆng vë cho ai? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. chim chµo mµo. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó mai sau gióp níc non nhµ. au T×m tiÕng trong bµi cã vÇn au T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ao. 1 sè HS ®äc tríc líp. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. HS trao ®æi vµ t×m bµi h¸t c¸c tæ nªu tªn bµi h¸t vµ h¸t tríc 284 . sau §äc c¸c tiÕng: ch¸u. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ ®Çu TÆng vë cho b¹n häc sinh. ViÕt tiÕng cã vÇn ao.

chuÈn bÞ bµi sau: C¸i nh·n vë. ©m n/l. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.GVgäi HS nhËn xÐt.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. ra c«ng”.Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: trêng häc. HS ®äc. I. c¸ch viÕt hoa sau HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi dÊu chÊm… 285 . ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c .H«m tríc viÕt bµi g×? . 3. viÕt b¶ng con. III.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. 2. Ho¹t ®éng d¹y. say mª luyÖn viÕt. 2.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. ®iÒn ®óng dÊu ’/ ~.Cñng cè – dÆn dß: . . Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: TÆng ch¸u. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: TÆng ch¸u. .VÒ nhµ «n l¹i bµi. HS tËp chÐp vµo . 3. c¸ch tr×nh bµy cho vë ®óng ®o¹n v¨n. söa sai cho b¹n.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp v¨n chÐp .GV chØ c¸c tiÕng: “lßng.NhËn xÐt giê häc. HS ch÷a bµi b»ng bót ch× trong c¸ch cÇm bót.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi chiÕn th¾ng.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. . líp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ TÆng ch¸u. tiÕng dÔ viÕt sai gióp. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. c« gi¸o. tæ nµo t×m vµ h¸t ®îc nhiÒu h¬n tæ ®ã sÏ th¾ng. non níc. II.ghi ®Çu bµi . §å dïng: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hå.

HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn. III.Môc ®Ých . dung bµi tËp.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcho nhau ra bªn lÒ vë Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi .KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS.®äc ®Çu bµi. em .HS nªu yªu cÇu bµi tËp.Thu bµi cña HS vµ chÊm. Ho¹t ®éng 2: GV kÓ chuyÖn 286 . 2. tËp chÝnh t¶ §iÒn ©m “n” hoÆc “ . Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi .Båi dìng cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. rïa kiªn tr× ®· thµnh c«ng.TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. híng dÉn c¸ch lµm.BiÕt nghe GV kÓ chuyÖn. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . .Giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn . Ho¹t ®éng d¹y . Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò .KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: Thá ch¹y nhanh nhng chñ quan. biÕt ®æi giäng cho phï hîp víi nh©n vËt.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. §iÒn dÊu’ /~.NhËn xÐt giê häc. 3: Cñng cè . . nhÉn l¹i II.yªu cÇu: 1. 3. kiªu ng¹o.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.dÆn dß . dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña chuyÖn.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt. KÜ n¨ng: . .GV ®äc cho HS so¸t lçi .Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK. 2. §å dïng: .GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n. b¶ng. KÓ chuyÖn Rïa vµ Thá I.Th¸i ®é: .

khen. *: Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .theo dâi. . . n¾n nãt.Rïa ®ang lµm g×? Thá nãi g× víi Rïa? . ngay ng¾n BiÕt viÕt nh·n vë hiÓu t¸c dông cña nh·n vë Tù lµm vµ trang trÝ ®îc mét nh·n vë II. . 2. §å dïng d¹y häc 287 . T×m ®îc c¸c tiÕng cã vÇn ang. Kü n¨ng: ¤n c¸c vÇn ang. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . *HiÓu néi dung truyÖn . viÕt.theo dâi. ac.VÒ nhµ chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau: C« bÐ trïm kh¨n ®á. gäi HS nªn kÓ theo vai.C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu . nhËn xÐt .NhËn xÐt giê häc. .C¸c ®o¹n cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù trªn.em kh¸c theo dâi nhËn xÐt b¹n.Rïa ®ang ch¹y. .Tranh 1 vÏ c¶nh g×? .GV kÓ chuyÖn lÇn 1. Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc C¸i Nh·n vë ( 2 tiÕt) I.Gäi HS kÓ ®o¹n 1. yÕu kÓ chuyÖn.thÝch Rïa v× b¹nkiªn tr× truyÖn? V× sao? 3: DÆn dß .GV ph©n vai c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. . tranh minh ho¹. ac 3.EM thÝch nh©n vËt nµo trong .GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp víi .c¸c em kh¸c theo dâi. Thá mØa mai rïa ch¹y chËm… . HiÓu ®îc tõ ng÷ trong bµi: n¾n nãt.GV cÇn cã c©u hái híng dÉn HS b¹n.c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung cho b¹n. ngay ng¾n.kÎ kiªu ng¹o chñ quan sÏ thÊt b¹i. KiÕn thøc: §äc tr¬n toµn bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: quyÓn vë. Môc ®Ých yªu cÇu 1.Gäi 2 em kÓ toµn bé c©u chuyÖn .C©u hái díi tranh lµ g×? . g×? ngêi kiªn tr× sÏ thµnh c«ng . * Híng dÉn HS ph©n vai kÓ chuyÖn .

b¶n nh¹c ViÕt tiÕng cã vÇn ang. trang trÝ. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. 2. ac T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ang T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ang.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. trang §äc c¸c tiÕng: giang. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. ®Ñp m¾t ) . vÇn ac ra b¶ng con.LuyÖn ®äc ®o¹n. con h¹c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng B¶ng nam ch©m Bót mÇu ®Ó trang trÝ nh·n vë III. trang Ph©n tÝch tiÕng trang 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: c¸i b¶ng. vÇn ac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc thÇm §äc CN. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh giang.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. ngay ng¾n ( viÕt rÊt th¼ng hµng.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc GV 1. ngay ng¾n Gi¶i nghÜa tõ khã: n¾n nãt ( viÕt cÈn thËn cho ®Ñp). n¾n nãt.Bµi cò: 2 H ®äc tÆng ch¸u kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. tõ ng÷ : quyÓn vë. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai 3 H ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái B¹n viÕt tªn trêng. tªn líp. bµi §o¹n1: 3 c©u ®Çu §o¹n 2: c©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ang. hä vµ tªn cña em vµo nh·n vë 3 H ®äc c©u v¨n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái 288 TiÕt 2 H§3: T×m hiÓu bµi B¹n Giang viÕt nh÷ng g× lªn nh·n vë? Bè b¹n Giang khen b¹n Êy thÕ . .

Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 289 . 3.NhËn xÐt giê häc.VÒ nhµ «n l¹i bµi. Gióp ta biÕt ®ã lµ quyÓn voÎ g×. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n Híng dÉn H tù lµm nh·n vë vµ trang trÝ mét nh·n vë Cho H quan s¸t mÉu trang trÝ tring SGK H tù trang trÝ nh·n vë C¸c nhãm tù t×m ra nh÷ng nh·n vë ®îc trang trÝ ®Ñp Tuyªn d¬ng nh÷ng H trang trÝ nh·n vë ®Ñp. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nµo? Nh·n vë cã t¸c dông g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBè b¹n khen b¹n ®· tù viÕt ®îc nh·n vë.Cñng cè – dÆn dß: . biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. lµm tiÕp nh·n vë cha lµm xong . BiÕt ®îc ®ã lµ vë cña m×nh kh«ng nhÇm víi b¹n kh¸c… 2.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 290 .

r¸m n¾ng…BiÕt nghØ h¬i dµi khi gÆp dÊu chÊm.Môc tiªu: .Bµi cò: . . x¬ng x¬ng.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. VBTTV 1/2. x¬ng x¬ng ( bµn tay gÇy ) . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh 291 . C¸c H§ d¹y. II. IV.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc bµn tay mÑ I. vÇn at.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.HiÓu néi dung bµi. nÊu c¬m. at: t×m ®îc tiÕng vÇn an.häc chñ yÕu: GV 1. tõ ng÷ : yªu nhÊt.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m .LuyÖn ®äc ®o¹n. B¶ng nam ch©m. Gi¶i nghÜa tõ khã: R¸m n¾ng ( da bÞ n¾ng lµm cho ®en).¤n vÇn an. bµi §o¹n1: 2 c©u ®Çu §o¹n 2: 2 c©u tiÕp theo §o¹n 3: C©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm HS §äc thÇm §äc CN. . r¸m n¾ng. 2.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ : yªu nhÊt. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. . thùc hµnh giao tiÕp. nÊu c¬m. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.2 H ®äc bµi Bµn tay mÑ kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái.

® . c¸c tõ ng÷: bµn tay. at. s¹ch sÏ: ch÷ thêng. cì võa. ® I Môc tiªu: .Cñng cè – dÆn dß: . d.®¸p theo mÉu nhiÒu H cÇm s¸ch ®øng t¹i chç thùc hµnh hái ®¸p theo gîi ý díi tranh. cho chÞ em B×nh? t¾m cho em bÐ. ®óng kiÓu ch÷.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn an. b¸t c¬m ViÕt tiÕng cã vÇn an. ach. NhiÒu H ®äc 2. . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. Cho H nªu yªu cÇu 2 cña bµi §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay cña mÑ.ViÕt ®óng c¸c vÇn an. vÇn at ra b¶ng con.NhËn xÐt giê häc. ®Òu nÐt. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2:LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái theo tranh) Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2 H nh×n tranh( ®øng t¹i chç) thùc hµnh hái . d. anh. Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa c. ®a bót 292 . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2 H ®äc ®o¹n 1vµ 2 tr¶ lêi c©u hái Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× MÑ ®i chî nÊu c¬m. NhËn xÐt khen nh÷ng H nãi tèt. 1 sè H hái ®¸p kh«ng nh×n SGK.VÒ nhµ «n l¹i bµi.H biÕt t« ch÷ hoa c. giÆt quÇn ¸o. 3. vÇn at GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµn §äc c¸c tiÕng: bµn Ph©n tÝch tiÕng bµn 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: má than. chuÈn bÞ bµi sau C¸i Bèng. h¹t thãc. g¸nh ®ì. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. at T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an.

ach Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: bµn tay. Nãi nhiÖm vô giê häc. § ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . at. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. D.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. h¹t thãc. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . 3 ch÷. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ D víi c¸c ch÷ § H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: an. . . réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë.Ch÷ hoa C.NhËn xÐt giê häc. s¹ch sÏ kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë QS uèn n¾n t thÕ viÕt. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa C vµ hái + Ch÷ hoa C cao mÊy «. g¸nh ®ì.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo ®óng quy tr×nh viÕt.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt 293 HS §äc bµi cÇn viÕt Ch÷ hoa C cao 5 «. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa C cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. anh. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . mçi dßng chØ viÕt 2.

T×m tiÕng hay viÕt sai. chØ vµ tõng ch÷ . t¸t níc Thùc hiÖn TT Nhµ ga.ChÊm vë häc sinh : 5 em B .H»ng ngµy. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh T¶ Bµn Tay MÑ I. .B¶ng phô III.bµi cò . Bµi míi 1 . 2 em ®äc l¹i bµi . Bµi tËp chÝnh t¶ a. Môc ®Ých – yªu cÇu -HS chÐp l¹i chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “Bµn tay mÑ” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an – at . c¸i ghÕ NhËn xÐt ®éng viªn b.Dõng l¹i ë nh÷ng ch÷ khã viÕt. nÊu c¬m.Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 2. §iÒn vÇn an hay at HS 1. g¹ch ch©n ch÷ sai.Söa xuèng díi bµi .C¶ líp ®äc thÇm . ®¸nh vÇn tiÕng ®ã ? . g – gh II.H»ng ngµy – t· lãt ®Çy .Ghi sè lçi ra lÒ Häc sinh lµm vµo s¸ch 4 em lªn b¶ng Häc sinh lµm b»ng bót ch× Tõng em ®äc l¹i tiÕng ®· ®iÒn Líp söa bµi KÐo ®µn .Häc sinh chÐp vµo vë . . giÆt.Häc sinh viÕt b¶ng con . §å dïng d¹y häc . §iÒn g hay gh 294 .Häc sinh so¸t l¹i bµi .GV ®äc thong th¶ . C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc GV A. bao nhiªu.GV treo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n cÇn chÐp .ChÐp ®o¹n v¨n .Sau mçi c©u hái xem häc sinh cã sai ch÷ nµo kh«ng. Híng dÉn tËp chÐp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xong vµ viÕt bµi phÇn b. lµ. .

ma rßng. khÐo sµng. c¸c tiÕng cã vÇn ang. . thùc hµnh giao tiÕp. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: khÐo s¶y. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn anh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3 – Cñng cè.LuyÖn ®äc ®o¹n.häc chñ yÕu: GV 1. C¸c H§ d¹y. g¸nh ®ì ( g¸nh gióp mÑ).LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m .Môc tiªu: .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Bµn tay mÑ vµ tr¶ lêi c©u hái. . khÐo sµng. biÓu d¬ng . .GV nhËn xÐt cho ®iÓm. ma rßng. VBTTV 1/2. dÔ ng·).H ®äc tr¬n c¶ bµi. . IV. kÐo dµi) . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. II. ach 295 HS §äc thÇm §äc CN. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: s ( s¶y).Häc thuéc lßng bµi ®ång dao. ch ( cho).Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc c¸i bèng I. vÇn ach. dÆn dß . tr ( tr¬n).¤n vÇn anh. ach: t×m ®îc tiÕng. ma rßng ( ma nhiÒu.HiÓu néi dung bµi.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. nãi ®îc c©u cã vÇn anh. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. 2. khÐo s¶y. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®êng tr¬n ( ®êng bÞ ít níc ma.NhËn xÐt. anh. tõ ng÷ dÔ lÉn: bèng bang. B¶ng nam ch©m.

Cñng cè – dÆn dß: . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. vÒ? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. §äc c©u mÉu trong SGK:Níc chanh vÇn au m¸t vµ bæ. biÓu d¬ng 296 . vÇn ach. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. mÑ nh÷ng viÖc nhµ. ch÷ ®Çu dßng 1 sè H ®äc tríc líp. H§3: LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái: ë nhµ.NhËn xÐt giê häc. 3. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- g¸nh §äc c¸c tiÕng: g¸nh Ph©n tÝch tiÕng g¸nh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh. 3 H ®äc 2 dßng th¬ ®Çu Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m? c¬m. vÇn ach ra b¶ng con. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i Thi häc thuéc lßng bµi th¬.QuyÓn s¸ch nµy rÊt hay. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi vÇn ach ViÕt tiÕng cã vÇn anh. 3 H ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ®¬ mÑ. em lµm g× gióp bè mÑ? ) Nªu yªu cÇu bµi tËp QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp GV söa cho H nãi thµnh c©u 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn chän vän tranh minh ho¹ Khen nh÷ng H ®· biÕt gióp ®ì bè.

kh«ng m¾c lçi bµi th¬ C¸i Bèng. khÐo sµng. LuyÖn tËp thùc hµnh. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ c¸i bèng I Môc tiªu: . chuÈn bÞ bµi sau:¤n tËp. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H nghe viÕt Cho H ®äc bµi th¬ C¸i Bèng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: khÐo s¶y. 2. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. ma rßng. IV.C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. . nhËn xÐt 297 HS 1 vµi H ®äc l¹i bµi th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng th¬ vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi..NhËn xÐt bµi viÕt cña H. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. . .Tèc ®é chÐp tèi thiÓu: 2 ch÷ / 1 phót.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Bµn tay mÑ. .VÒ nhµ «n l¹i bµi. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.ChÐp l¹i chÝnh x¸c.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. nÊu c¬m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh÷ng HS häc tèt. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. Söa ch÷ cho H §äc cho H ghÐp bµi th¬ vµo vë mçi dßng ®äc 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi. tr×nh bµy ®óng bµi th¬. ®êng tr¬n. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau .

§äc thÇm tõng bµi TÆng ch¸u: C¸i Bèng.§µm tho¹i. ngh 3. b.GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. II Ph¬ng ph¸p . C¸i nh·n vë.2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi C¸i Bèng . Cho H rót ra khi nµo viÕt b»ng ViÕt b»ng ngh khi ®øng tríc e. VBTTV1/2 IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu: GV HS 1.H ®äc l¹i c¸c bµi: Trêng em. Bµi cò: . C¸i nh·n 298 . . §iÒn dÊu : ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù. thùc hµnh giao tiÕp… III C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV1/2. i. TÆng ch¸u.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµi viÕt cña H. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Bµn tay mÑ. §iÒn vÇn: anh hay ach? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô Gv cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc Cho H ®äc tõng bµi: Trêng em.H hiÓu néi dung bµi. C¸i Bèng. . s¹ch.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. c¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. ®Ñp. ®Ñp. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. ª. -----------------------------------------------------------TiÕng viÖt «n tËp c¸c bµi tËp ®äc I Môc tiªu: . Cñng cè – dÆn dß: .

iªp. o¨n. ®ªm khuya. uych - Tõ: ®iÖn tho¹i. C¸i Bèng NhiÒu H ®äc thuéc lßng tríc líp NhËn xÐt cho ®iÓm Líp nhËn xÐt bæ sung 3.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . uynh. §äc c©u:Chóng em tÝch cùc thu gom giÊy. uya. sµng g¹o gióp mÑ nÊu c¬m? c¬m. u¬. o¨ng. hßa thuËn. nÊu c¬m. ip. giÆt t· lãt cho em bÐ. t¾m cho chÞ em B×nh. Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ra g¸nh ®ì mÑ. oa. oe. oay. oan. . 299 - . Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010 KiÓm tra gi÷a häc kú II I Môc tiªu: . up. oai. s¾t vôn ®Ó lµm kÕ ho¹ch nhá.u©n. cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh anh em. uy. ªp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vë. giã xo¸y.NhËn xÐt giê häc. Bµn tay mÑ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc CN. giµn míp. oach. oanh. oang. Cñng cè – dÆn dß: . §i chî.TT Cho H ®äc c¶ bµi CN.§äc thµnh tiÕng c©u. ¬p. ©p. luyÖn tËp. uyªn. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . héi phô huynh.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ep. Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: uª. vÒ? H§3: §äc thuéc lßng bµi th¬: H ®äc thuéc lßng bµi th¬ TÆng ch¸u. V× sao trêng häc ®îc gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em? + Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh? V× ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ.TT Khi H ®äc cho H tr¶ lêi c©u hái cña tõng bµi.

¤n vÇn ¨m. lÊp lã. .Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi C¸i Bèng 2. 1 tõ ( cho 0. d. thùc hµnh giao tiÕp.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. kh¾p. C¸c H§ d¹y. nãi ®îc c©u cã vÇn ¨m.HiÓu néi dung bµi. IV. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: v. §äc ®óng râ rµng. B¶ng nam ch©m. n. 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m võa qua. l. Bµi míi: 300 . Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc hoa ngäc lan ( 2 tiÕt) I. phô ©m cuèi: t. . vÇn ¨p. ngan ng¸t.H ®äc tr¬n c¶ bµi. VBTTV 1/2. c¸c tõ ng÷: hoa ngäc lan. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.Môc tiªu: .häc chñ yÕu: 1. dµy.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. II.¨p: t×m ®îc tiÕng. líp em tæ chøc lao ®éng trång c©y.

vá b¹c tr¾ng. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨p T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨m. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: LuyÖn nãi: Gäi tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh 301 .LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . lÊp lã. vÇn ¨p. §äc c¸c tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. kh¾p vên. ¨p kh¾p §äc tiÕng: kh¾p Ph©n tÝch tiÕng kh¾p nªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn ¨m. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. l¸ dµy. ngan ng¸t. . tõ võa t×m ®îc. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc thÇm §äc CN. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. vÇn ¨p GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.LuyÖn ®äc ®o¹n. tõ ng÷ dÔ lÉn: hoa ngäc lan. khi Èn khi hiÖn). vÇn ¨p ra b¶ng con. kh¾p nhµ. lan to¶ xa. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ai. Gi¶i nghÜa tõ khã: lÊp lã ( lã ra råi khuÊt ®i.tr¾ng ngÇn) H¬ng hoa lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan th¬m ngan ng¸t to¶ kh¾p vên. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc bµi v¨n líp ®äc thÇm Nô hoa lan mµu g×? chän ý ®óng ( ý a. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÔ chÞu.

£. réng bao Ch÷ hoa E cao 5 «.VÒ nhµ «n l¹i bµi. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Cñng cè – dÆn dß: . ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. 2 H 1 nhãm trao ®æi nhanh vÒ tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh H thi kÓ tríc líp Líp nhËn xÐt TÝnh ®iÓm thi ®ua. Nãi nhiÖm vô giê häc. kh¾p vên. £. ng¸t h¬ng: ch÷ thêng. G . cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ E víi c¸c ch÷ £ 302 . thùc hµnh luyÖn tËp… IV. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa E vµ hái + Ch÷ hoa E cao mÊy «. c¸c tõ ng÷: ch¨m häc. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. cì võa. ¨p. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2.H biÕt t« ch÷ hoa E. réng 4 « nhiªu «? + Ch÷ hoa E cã mÊy nÐt? Cã 1 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. G I Môc tiªu: . ¬ng. ®Òu nÐt.Ch÷ hoa E. Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa E. ¬n. vên hoa. khen nh÷ng H nãi tèt. .NhËn xÐt giê häc. £.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 H ®äc yªu cÇu cña bµi. C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp §äc bµi cÇn viÕt viÕt trong giê häc. ®óng kiÓu ch÷. 3. G ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m.

QS uèn n¾n t thÕ viÕt. khÐo sµng *.. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc *.. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .. kh¾p vên. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. tói x. vên ViÕt b¶ng con tõng tõ hoa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨m. Híng dÉn tËp chÐp: 303 HS 2 .Ð ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y. k vµo chç trèng II.3 em nh×n b¶ng ®äc l¹i . 3 ch÷. tay §iÒn ng hay ngh: .Bµi míi: GV 1... mçi dßng chØ viÕt 2.. tr×nh bÇy ®o¹n v¨n.. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b ________________________________________ ChÝnh t¶ Nhµ bµ ngo¹i I. ¬ng ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ch¨m häc. ch÷ c... nhµ bµ ngo¹i §Õm ®óng sè dÊu chÊm trong bµi chÝnh tae §iÒn ®óng vÇn ¨m. yªu cÇu: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. ach: hép b . Môc ®Ých.. ¾p. ¨p.NhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt s½n néi dung ®o¹n cÇn chÐp Néi dung c¸c bµi tËp III. KiÓm tra bµi cò: §iÒn vÇn anh.µ voi... ng¸t h¬ng kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë.. ¬n. chó .

t×m tiÕng ®Ô viÕt sai HS viÕt b¶ng con: ngo¹i. Ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: dËy sím. 304 . Th¾m ch¨m häc. §iÒn vÇn ¨m.§¹t tèc ®é tèi thiÓu 25 ®Õn 30 tiÕng / 1 phót.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ch¬i kÐo co Ch÷a bµi b. kh¾p vên HS chÐp bµi G¹ch ch©n ch viÕt sai. II. nãi ®îc c©u cã vÇn ¬n.¤n vÇn ¬n. biÕt s¾p xÕp s¸ch vë ng¨n n¾p. ¬ng: t×m ®îc tiÕng. c¸ch ®Ó vë Trong bµi cã mÊy dÊu chÊm? DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u kÓ. VBTTV 1/2. biÕt tù t¾m cho m×nh.H ®äc tr¬n c¶ bµi. lªn ®åi. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. híng dÉn tù häc ________________________________________________________________________ Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ai dËy sím ( 2 tiÕt) I. Th¾m ®· lµ häc sinh líp mét. ®Êt trêi. biÓu d¬ng. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt. söa HS ®äc thÇm yªu cÇu 2 em lªn b¶ng N¨m nay. Bµi tËp: a. §iÒn c hay k 4. . ¾p Híng dÉn ®iÒn vÇn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm. réng r·i. söa lçi Híng dÉn chÐp bµi vµo vë T thÕ ngåi. .Môc tiªu: . chê ®ãn. ch÷ ®øng ®»ng sau dÊu chÊm ph¶i lµ ch÷ viÕt hoa 3. B¶ng nam ch©m. vÇn ¬ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV cheo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n GV híng dÉn. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. ra vên. loµ xoµ. thùc hµnh giao tiÕp. kÕt thóc c©u. §äc bµi: nhiÒu em H¸t ®ång ca.HiÓu néi dung bµi.

2 trong SGK. h¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬n. nhãm Líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua. ®Êt trêi ( mÆt ®Êt vµ bÇu trêi ) . . lªn ®åi.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ¬n. tõ ng÷ dÔ lÉn: dËy §äc CN.Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ¬ng ViÕt tiÕng cã vÇn ¬n. 2. tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: võng ®«ng( mÆt trêi míi mäc). ®Êt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trêi. h¬ng Ph©n tÝch tiÕng vên. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.häc chñ yÕu: 1. Vên hoa ng¸t h¬ng th¬m.LuyÖn ®äc ®o¹n. ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬n.C¸c H§ d¹y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- IV. ra vên. vÇn . vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:C¸nh diÒu bay lîn. TiÕt 2 305 . vÇn ¬ng ra b¶ng con. vÇn ¬ng. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. h¬ng ¬ng §äc c¸c tiÕng: vên.Bµi cò: 2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Hoa ngäc lan vµ tr¶ lêi c©u hái 1. vÇn .vên.TT sím. ng¸t h¬ng. chê ®ãn. Thi ®äc theo tæ.

3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. Bµi míi: GV HS H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung 1 vµi H ®äc l¹i c©u ®è c©u ®è H gi¶i ®è: Nãi vÒ con ong 306 .NhËn xÐt giê häc. . chuÈn bÞ bµi sau: Mu chó SÎ. 1 sè H ®äc tríc líp. .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ tr/ ch hoÆc v/ d/ gi. LuyÖn tËp thùc hµnh.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Nhµ bµ ngo¹i .NhËn xÐt bµi viÕt cña H. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. 2. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§1: T×m hiÓu bµi +Khi dËy sím. 2H quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi mÉu Tõng cÆp H lªn hái tr¶ lêi nh÷ng viÖc ®· lµm buæi s¸ng. ®iÒu g× ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên? + Trªn c¸nh ®ång? + Trªn ®åi? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( Hái nhau vÒ viÖc lµm buæi s¸ng) .Cñng cè – dÆn dß: . ________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ c©u ®è I Môc tiªu: . IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.VÒ nhµ «n l¹i bµi. 3. líp ®äc thÇm Hoa ng¸t h¬ng ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. . kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng C©u ®è vÒ con ong. Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.Nªu yªu cÇu cña bµi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1 H ®äc bµi th¬.

vên c©y. gia ®×nh. tÝnh ®iÓm thi ®ua. b. mµu vµng. suèt ngµy. Cñng cè – dÆn dß . kh¾p.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: ch¨m chØ. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. hay gi Híng dÉn t¬ng tù phÇn a.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. s¹ch. ®Ñp. --------------------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn TrÝ kh«n I. d·y nói. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp c©u ®è vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. khê kh¹o cña hæ 307 . ngêi ThÊy ®îc sù ngèc nghÕch. Lêi gi¶i: quyÓn vë. . 3. yªu cÇu Häc sinh nghe gi¸o viªn kÓ dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹. cÆp da. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. Môc ®Ých. c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i tµn bé c©u chuyÖn TËp c¸ch kÓ ®æi giäng tr©u. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n. ®Ñp. d. §iÒn vÇn: tr hay ch? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. hæ. §iÒn v.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. giá c¸.

KiÓm tra bµi cò 1 em kÓ: C« bÐ trïm kh¨n ®á B. 3. HiÓu ý nghÜa néi dung chuyÖn C©u chuyÖn nµy cho em biÕt ®iÒu g×? .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HiÓu: TrÝ khè. hæ. §å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹: SGK Ghi b¶ng gîi ý tõng 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn III.GV kÓ chuyÖn LÇn 1: KÓ ®Ó häc sinh biÕt chuyÖn LÇn 2. nhí c©u chuyÖn Hæ nh×n thÊy g×? Tranh 2. b¸c n«ng d©n Con Hæ to x¸c nhng ngèc nghÕch kh«ng biÕt trÝ kh«n lµ g× Con ngêi nhá bÐ nhng cã trÝ kh«n nªn con vËt to x¸c ph¶i 308 HS HS nghe. sù th«ng minh cña con ngêi khiÕn con ngêi lµm chñ ®îc mu«n loµi II. con tr©u rËp r×nh kÐo lìi cµy. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.3 em kÓ néi dung tranh 1 HS kÓ t¬ng tù KÓ theo nhãm 4 em KÓ theo nhãm 4 em Ph©n vai: Ngêi kÓ chuyÖn. Bµi míi GV 1. Híng dÉn häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn 5. Hæ nh×n thÊy ng¹c nhiªn 2 . Híng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh vÏ c¶nh g×? 1 em ®äc c©u hái díi tranh 1 B¸c n«ng d©n ®ang cÇy ruéng. tr©u. 4 4. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. 3: KÕt hîp kÓ víi tranh minh ho¹ 3.

LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. s¹ch sÏ. ho¶ng l¾m. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. VBTTV 1/2. lÔ phÐp .H ®äc tr¬n c¶ bµi. + §o¹n 1: Hai c©u ®Çu + §o¹n 2: C©u nãi cña SÎ + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. lÔ phÐp.Môc tiªu: .LuyÖn ®äc ®o¹n. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. C¸c H§ d¹y. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn u«n. v× sao? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- v©ng lêi. nãi ®îc c©u cã vÇn u«n. . c¸c tõ ng÷: chép. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. s¹ch khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng sÏ.¤n vÇn u«n. II. thùc hµnh giao tiÕp. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) Chia bµi thµnh 3 ®o¹n nèi tiÕp nhau ®äc. u«ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«n muén §äc tiÕng: muén Ph©n tÝch tiÕng muén 309 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 6. phô ©m cuèi: t.TT ho¶ng l¾m. vÇn u«ng. sî h·i 1 em kÓ chuyÖn toµn bé c©u VÒ nhµ tËp kÓ l¹i ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mu chó sÎ ( 2 tiÕt) I. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. nÐn sî. B¶ng nam ch©m.HiÓu néi dung bµi. . IV.häc chñ yÕu: 1. dÆn dß Em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo trong chuyÖn. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: n/ l. c. u«ng: t×m ®îc tiÕng. Cñng cè. Gi¶i nghÜa tõ khã: chép .Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím 2. tøc giËn.

§äc c¸c tiÕng.®äc c¶ mÉu 2 H lªn b¶ng thi xÕp ®óng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn u«n.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi. §äc c©u mÉu trong SGK: BÐ ®a cho mÑ cuén len. BÐ l¾c chu«ng. u«ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn u«n. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n.NhËn xÐt giê häc. vÇn u«ng. Qua c©u chuyÖn ta thÊy SÎ lµ con vËt nh thÕ nµo? 3. vÇn u«ng GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. 1 H líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 cña bµi chän ý ®óng ( ý a. SÎ ®· nãi g× víi MÌo? +SÎ lµm g× khi MÌo ®Æt nã xuèng ®Êt? + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®óng vÒ chó SÎ trong bµi GV Chèt l¹i ý ®óng SÎ + th«ng minh.Sao anh kh«ng röa mÆt) H ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái SÎ vôt bay ®i. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. tõ võa t×m ®îc. H ®äc c¸c thÎ ch÷ . xÕp nhanh Líp lµm bµi vµo trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi SÎ bÞ mÌo chép ®îc. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: Cho H kh¸ giái kÓ l¹i c©u chuyÖn Gäi H kÓ l¹i c©u chuyÖn Mu chó SÎ 1 sè H kh¸ giái lªn kÓ Líp nhËn xÐt söa sai SÎ lµ con vËt th«ng minh. vÇn u«ng ra b¶ng con.Cñng cè – dÆn dß: . Gv biÓu d¬ng nh÷ng Hs häc tèt . 310 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 311 .

tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. .TT hµng xoan. iªu: t×m ®îc tiÕng.¤n vÇn yªu. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: hµng xoan.häc chñ yÕu: 1. B¶ng nam ch©m.HiÓu néi dung bµi.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn yªu. T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi iªu ViÕt tiÕng cã vÇn yªu. III. .Môc tiªu: . iªu. VBTTV 1/2.NghØ h¬i sau mçi dßng th¬.LuyÖn ®äc ®o¹n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . §äc nh÷ng dßng th¬ cã tiÕng yªu 1 sè H ®äc dßng th¬ cã tiÕng yªu. rÊt hÊp dÉn). II. l¶nh lãt. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ng«i nhµ I. l¶nh lãt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: th¬m phøc ( Mïi th¬m rÊt m¹nh. iªu ra 312 . H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. iªu.Bµi cò: 2 H ®äc Mu chó SÎ 2.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. xao xuyÕn në. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. xao xuyÕn. nãi ®îc c©u cã vÇn yªu. C¸c H§ d¹y.

TiÕng chim ®Çu håi l¶nh lãt. Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa H. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ íc) Hµng xoan tríc ngâ. iªu. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu.Cñng cè – dÆn dß: . 2. 3. GV vµ HS nhËn xÐt.NhËn xÐt giê häc. hoa në nh m©y tõng chïm. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. ph¬i tªn s©n th¬m phøc. Líp nhËn xÐt söa sai. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc 2 khæ th¬ ®Çu. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK trao ®æi víi nhau vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch. §äc c¸c tiÕng. k I Môc tiªu: 313 . Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. I. tõ võa t×m ®îc. Mïi r¬m r¹ lîp trªn m¸i nhµ. H lªn nãi tríc líp. ë ng«i nhµ cña m×nh. b×nh chän ngêi nãi vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch hay nhÊt. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. iªu. 1 sã H ®äc khæ th¬ 3. b¹n nhá + Nh×n thÊy g×? + Nghe thÊy g×? + Ngöi thÊy g×? §äc c©u th¬ nãi vÒ t×nh yªu ng«i nhµ cña b¹n nhá g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hb¶ng con.

viÕt ®Ñp. tíi c©y. yªu. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. K H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: u«i. I. réng 5 « «? + Ch÷ hoa H cã mÊy nÐt? Cã 3 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. uyªt iªu. K ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . duyÖt binh: ch÷ thêng. yªu ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu n¶i chuèi. uyªt. viÕt ®Ñp. cì võa. tíi c©y. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ H víi c¸c ch÷ I. ¬i. ¬i. iªu. c¸c tõ ng÷: n¶i chuèi. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa H vµ hái + Ch÷ hoa cao mÊy «.NhËn xÐt giê häc. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . QS uèn n¾n t thÕ viÕt. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ®óng kiÓu ch÷. K . d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . Nãi nhiÖm vô giê häc. ChÝnh t¶ Ng«i nhµ 314 . I. ViÕt b¶ng con tõng tõ duyÖt binh kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë.ViÕt ®óng c¸c vÇn u«i. ®Òu nÐt.H biÕt t« ch÷ hoa H. . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi.Ch÷ hoa H.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt §äc bµi cÇn viÕt trong giê häc. mçi dßng chØ viÕt 2. iªt. 3 ch÷. iªt. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. réng bao nhiªu Ch÷ hoa E cao 5 «. .

. dÆn dß NhËn xÐt giê häc HS 2 em lµm bµi tËp 2. 3 KiÓm tra vë häc sinh 2 – 3 nh×n b¶ng ®äc bµi Méc m¹c. yªu cÇu ChÐp chÝnh x¸c. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: vÒ phÐp. ®Êt níc HS viÕt b¶ng con HS chÐp bµi vµo vë So¸t l¹i bµi b»ng bót ch× ChÊm ®iÓm 1/2 sè bµi §äc thÇm yªu cÇu Thi lµm nhanh bµi tËp vµo trong s¸ch ¤ng trång c©y c¶nh Bµ kÓ chuyÖn ChÞ s©u kim Thø t ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc quµ cña bè I.Môc tiªu: . Cñng cè. Bµi tËp §iÒn iªu hay yªu GV híng dÉn §iÒn ch÷ c hay k Mçi nhãm 3 em lªn thi ®iÒn nèi tiÕp 4.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. n. v÷ng vµng. tr×nh bÇy ®óng khæ th¬ 3 bµi ng«i nhµ Lµm ®îc cac bµi tËp ®iÒn vÇn iªu hay yªu. KiÓm tra bµi cò B. Môc ®Ých. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô T×m tiÕng dÔ viÕt sai HD c¸ch tr×nh bÇy bµi th¬ T thÕ ngåi viÕt GV ®äc. 315 . c hay k II. Giíi thiÖu bµi 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV A.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. chØ tõng ch÷ Ch÷a lçi sai phæ biÕn 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. §å dïng d¹y häc Néi dung bµi viÕt s½n III. Bµi míi 1.

.¤n vÇn oan. vÒ phÐp. v÷ng vµng. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi ng«i nhµ vµ tr¶ lêi c©u hái. 316 . 2. §¶o xa( vïng ®Êt ë gi÷a biÓn. xa ®Êt liÒn). oat: t×m ®îc tiÕng.Chóng em thÝch ho¹t ®éng. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. nãi ®îc c©u cã vÇn oan. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: v÷ng vµng ( ch¾c ch¾n). . II. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.LuyÖn ®äc ®o¹n. . thùc hµnh giao tiÕp.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. oat.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. B¶ng nam ch©m. . oat Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oan. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .C¸c H§ d¹y.HiÓu néi dung bµi. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oan.Häc thuéc lßng bµi th¬.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . oat ra b¶ng con. VBTTV 1/2. oat. tõ ng÷ dÔ lÉn: lÇn §äc CN. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. lu«n lu«n. oat T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oan ngoan §äc tiÕng: ngoan Ph©n tÝch tiÕng ngoan T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oan. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:Chóng em vui liªn hoan. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oan.häc chñ yÕu: 1. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. IV.TT nµo.

3. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn tranh minh ho¹ 3. ®iÒn vÇn im hay iªm. IVC¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®©u? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Bè göi cho b¹n nhá nh÷ng quµ g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( hái vÒ nghÒ nghiÖp cña bè) Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vän 2. Bµi míi: 317 . 3 H ®äc khæ th¬ ®Çu. ngh×n lêi chóc.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.NhËn xÐt giê häc.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ s hay x. 2. 2. Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ quµ cña bè I Môc tiªu: .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ng«i nhµ . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. 1 H ®äc khæ th¬ 2. líp ®äc thÇm Ngh×n c¸i nhí. ngh×n c¸i h«n. 1 sè H ®äc tríc líp. . LuyÖn tËp thùc hµnh.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ cña bµi Quµ cña bè. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ngh×n c¸i th¬ng. líp ®äc thÇm Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®¶o xa. .Cñng cè – dÆn dß: .

chóc. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. Lêi gi¶i: tr¸i kim. ngh×n. 3 H ®äc l¹i khæ th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. khiªm tèn. lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ trong truyÖn lµm cho trêi ®Êt còng c¶m ®éng. Môc ®Ých. §iÒn vÇn: s hay x? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS 2.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. lóa chiªm. th¬ng. Cñng cè – dÆn dß .HiÓu ý nghÜa cña truyÖn: Ca ngîi t×nh yªu mÑ. KÓ chuyÖn B«ng hoa cóc tr¾ng A. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. yªu cÇu . b. gióp c« ch÷a ®îc bÖnh cho mÑ. tÝnh ®iÓm thi ®ua. ®Ñp. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp khæ th¬ vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. 318 . s¹ch. ®Ñp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung khæ th¬ cÇn chÐp ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: göi. nhËn xÐt bµi viÕt cña H.Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn . kim tiªmc©y kim. 3. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. . §iÒn im hay iªm Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. mØm cêi.

lêi cô giµ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- B.Chó ý khi kÓ: BiÕt chuyÓn giäng kÓ linh ho¹t tõ lêi ngêi kÓ sang lêi ngêi mÑ.Tranh 1 vÏ c¶nh g×? .HS kÓ theo nhãm . Híng dÉn häc sinh kÓ theo tranh . tuyªn d¬ng .Kh¨n ®ãng vai bµ mÑ. 3.HS theo dâi kÓ tõng ®o¹n .TÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn .th¬ng mÑ lóc yÕu ®au .3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹ .TiÕp tôc víi c¸c tranh 23.LÇn 1: GV lµm ngêi dÉn chuyÖn . Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn .3 em kÓ l¹i toµn bé chuyÖn .KÓ ph©n vai .LÇn 2.2 .Lµ con ph¶i th¬ng yªu cha mÑ.KÓ lÇn 1 ®Ó häc sinh biÕt c©u chuyÖn .Thi kÓ theo ®o¹n .HS nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn .Gióp c« ch÷a khái bÖnh cho mÑ . 3: ChuyÓn ngêi dÉn chuyÖn sang häc sinh 4. §å dïng d¹y häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. gËy ®ãng vai bµ cô . Bµi míi 1.2 em kÓ chuyÖn "S tö vµ chuét nh¾t" II.NhËn xÐt.Ngêi mÑ nãi g× víi con? . ch¨m häc . KiÓm tra bµi cò . GV kÓ chuyÖn víi giäng diÔn c¶m . Bµ nãi víi con g¸i ngåi bªn "Con ®i mêi thÇy thuèc vÒ ®©y" .Thi kÓ theo nhãm . trªn ®¾p mét chiÕc ¸o.KÓ lÇn 2 . lêi c« bÐ.§äc c©u hái díi tranh .Tranh minh ho¹ C. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.Trong 1 tóp lÒu ngêi mÑ èm n»m trªn giêng.C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ra ®iÒu g×? 319 . 4 lµm t¬ng tù .3 em: kÓ ®o¹n 1 .

IV C¸c H§ d¹y. thùc hµnh giao tiÕp. ho¶ng hèt.¤n vÇn c. nãi ®îc c©u cã vÇn t. dÆn dß . c. ho¶ng hèt. II.LuyÖn ®äc ®o¹n. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khãc oµ.Môc tiªu: . dÊu phÈy.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Quµ cña bè 2. Cñng cè.HiÓu néi dung bµi. biÕt ®äc c©u cã dÊu chÊm hái ( cao giäng hoÆc ng¹c nhiªn) . ®øt tay. t: t×m ®îc tiÕng. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.Líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt 5. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .B«ng hoa cóc tr¾ng tîng trng cho tÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ víi mÑ .TT khãc oµ. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. .ChuÈn bÞ c©u chuyÖn: "NiÒm vui bÊt ngê" Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc v× b©y giê mÑ míi vÒ I. . B¶ng nam ch©m. bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi 320 . VBTTV 1/2.H ®äc tr¬n c¶ bµi.NhËn xÐt tiÕt häc .BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . c¾t khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng b¸nh Gi¶i nghÜa tõ khã: ho¶ng hèt ( mÊt tinh thÇn do gÆp nguy hiÓm bÊt ngê) .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ®øt tay.häc chñ yÕu: 1. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.

c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn t T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn t. hay nhâng nhÏo. Líp nhËn xÐt söa sai. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t.VÒ nhµ «n l¹i bµi 321 . líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu bÐ kh«ng khãc Khi mÑ vÒ cËu bÐ míi khãc. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK vµ thùc hµnh hái ®¸p tõng cÆp H lªn nãi tríc líp. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi bÞ ®øt tay cËu bÐ cã khãc kh«ng? Lóc nµo cËu bÐ míi khãc? V× sao? 1 H ®äc bµi v¨n. §äc c©u mÉu trong SGK: Møt TÕt ¨n rÊt ngon. v× lµm phiÒn cha mÑ. ngêi mÑ.NhËn xÐt giê häc. vßi vÜnh th× kh«ng tèt. C¸ mùc níng rÊt ngon.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn t. C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n ®Ó t×m c¸c c©u hái trong bµi ( Con lµm sao thÕ? §øt khi nµo thÕ? Sao ®Õn b©y giê con míi khãc?) 2. §äc c¸c tiÕng. lµ mét tÝnh xÊu. lµm cha mÑ bùc m×nh…) 3. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n 2. tõ võa t×m ®îc. cËu bÐ. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. c ra b¶ng con. .V× cËu muèn ®îc mÑ th¬ng. c.3 nhãm H ®äc ph©n vai: Ngêi dÉn chuþªn. c GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh tiÕng trong bµi cã vÇn t lµ ®øt Nªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn t. c. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n Cho H ®äc ph©n vai H§3: LuyÖn nãi Lµm nòng mÑ nh cËu bÐ trong truyÖn nµy lµ kh«ng ph¶i.Cñng cè – dÆn dß: .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 322 .

II. oen .Môc tiªu: . . nãi ®îc c©u cã vÇn en. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: xanh m¸t.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. thanh khiÕt. ngan ng¸t.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 29 Thø hai ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc ®Çm sen I. c¸nh hoa. xoÌ ra.NghØ h¬i sau dÊu chÊm. Ph¬ng ph¸p 323 .HiÓu néi dung bµi.¤n vÇn en. oen: t×m ®îc tiÕng.

thanh khiÕt ( trong s¹ch ). §äc c¸c tiÕng. thanh khiÕt. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÞu nhÑ).C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®µi sen( bé phËn phÝa ngoµi cña hoa sen). Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en. B¶ng nam ch©m. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n) nèi tiÕp nhau ®äc. xoÌ ra. oen. tõ ng÷ dÔ §äc CN. oen ViÕt tiÕng cã vÇn en. BÐ nhoÎn miÖng cêi t¬i.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .Bµi cò: 2 H ®äc V× b©y giê mÑ míi vÒ. nhÞ ( bé phËn sinh s¶n cña hoa). Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. oen. Líp nhËn xÐt söa sai. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 324 . §äc c©u mÉu trong SGK: TruyÖn DÕ iªu. c¸nh hoa. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. thu ho¹ch( lÊy). ven. C¸c H§ d¹y. 2. tõ võa t×m ®îc. MÌn phiªu lu ký rÊt hay. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng ngan ng¸t. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. .TT lÉn: xanh m¸t. oen ra b¶ng con. VBTTV 1/2. thùc hµnh giao tiÕp.LuyÖn ®äc ®o¹n. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn en. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en? chen. IV. sen T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã Nªu l¹i yªu cÇu bµi vÇn en. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.häc chñ yÕu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §µm tho¹i.

lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hH ®äc bµi v¨n. c¸c tõ ng÷: ngoan ngo·n. NhiÒu H lªn nãi tríc líp.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . H¬ng sen ngan ng¸t. hoa sen tr«ng ®Ñp nh thÕ nµo? §äc c©u v¨n diÔn t¶ h¬ng sen. . ®o¹t gi¶i. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. M. en. m.Cñng cè – dÆn dß: . §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Luþªn nãi vÒ hoa sen) GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. thùc hµnh nãi tiÕp vÒ sen. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: 325 . hoa sen.Ch÷ hoa L. M. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. cì võa.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ®óng kiÓu ch÷. trong xanh. thanh khiÕt 2. N®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . 3.H biÕt t« ch÷ hoa L. ®Òu nÐt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa l. Khi në.NhËn xÐt giê häc. ong. oat. N .ViÕt ®óng c¸c vÇn oan. c¶i xoong: ch÷ thêng. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 1 H quan s¸t tranh vµ mÉu trong SGK . ph« ®µi sen vµ nhÞ vµng. oen. nhoÎn cêi. oong . n I Môc tiªu: . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp.

Nãi nhiÖm vô giê häc. môc tiªu . 3 ch÷.Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK . Bµi cò .NhËn xÐt giê häc. c¶i xoong kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë Ch÷ hoa cao 5 «. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. trong xanh. oat. ong. -------------------------------------------------------------chÝnh t¶ hoa sen I. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. mçi dßng chØ viÕt 2. . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Lvµ hái + Ch÷ hoa L cao mÊy «. ®o¹t gi¶i.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c viÕt l¹i ®óng c¶ bµi ca dao . ª . réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa L cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.e . §å dïng d¹y häc .VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë.B¶ng phô chÐp s½n bµi ca dao : Hoa sen” III. oen. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ M víi ch÷ N H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: oan.2 HS lªn b¶ng ®äc l¹i khæ th¬ 326 . nhoÎn cêi. c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.Nhí ®îc quy t¾c chÝnh t¶ ©m : gh ®i víi i .RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc bµi cÇn viÕt GV H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. hoa sen. oong Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ngoan ngo·n. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. en.

Thu bµi chÊm . ¬ .HS lªn b¶ng lµm BT .BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. xanh . nhËn xÐt giê c) Híng dÉn dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 1 : §iÒn en hay oen §Ìn bµn .HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶ ( g . ª ( gh kÐp ) §øng tríc c¸c nguyªn ©m kh¸c viÕt lµ g ( g + a . .Cho 3 em lªn b¶ng lµm BT . ®¸nh gi¸ 2.§êng gå ghÒ . « .Híng dÉn HS so¸t lçi vµo vë . 4 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mêi vµo I. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp .Môc tiªu: . 2 em HS ®äc l¹i bµi c¸c tõ võa ®iÒn Bµi 2 : §iÒn ch÷ g hay gh .H ®äc tr¬n c¶ bµi.GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt .HS tËp viÕt vµo b¶ng con tõ khã .C¶ líp nhËn xÐt vµ ®äc l¹i c¸c tõ khã d) Híng dÉn quy t¾c chÝnh t¶ ©m gh ®øng tríc : i .GV nhËn xÐt. mïi … ) . gh ) GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã. dÆn dß : .2.HS chÐp khæ th¬ vµo vë . con ghÑ . 327 . gç lim . u … ) 3. chen . e . cña xoÌn xoÑt 1. 3 HS nh×n b¶ng ®äc khæ th¬ .Cho HS quan s¸t chÐp s½n .GV ch÷a c¸c lçi sai trªn b¶ng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . Cñng cè. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. n. o .HS t×m nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai ( Tr¾ng .3.

Häc thuéc lßng bµi th¬. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. líp ®äc thÇm Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng 328 .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . ph©n tÝch ng«n ng÷… III. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi oong §äc c©u mÉu trong SGK: chong chãng. thùc hµnh giao tiÕp. . .HiÓu néi dung bµi. nãi ®îc c©u cã vÇn ong. buåm khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng thuyÒn. xoong canh ViÕt tiÕng cã vÇn ong.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. oong.oong: t×m ®îc tiÕng. so¹n söa. . IV C¸c H§ d¹y.häc chñ yÕu: 1.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. B¶ng nam ch©m. 2. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ong. II.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi §Çm sen vµ tr¶ lêi c©u hái. oong ra b¶ng con. GV nhËn xÐt chung vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2.LuyÖn ®äc ®o¹n. Nai. Giã 1 H ®äc khæ th¬ 3. 3 H ®äc bµi th¬ . oong T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong trong §äc tiÕng: trong Ph©n tÝch tiÕng trong T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong. . Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. VBTTV 1/2.¤n vÇn ong.TT kiÔng ch©n. líp ®äc thÇm Nh÷ng ai ®· gâ cöa ng«i nhµ? Thá.

chñ nhµ. chñ nhµ. Thá. . ®iÒn ch÷ ng hay ngh.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ong hay oong.NhËn xÐt giê häc. 1 sè cÆp ®äc bµi th¬ th¬ theo lèi ph©n vai Cho H ®äc ph©n vai Khæ th¬ 1: Ngêi dÉn chuyÖn. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ 1. ®Èy buåm thuyÒn. b¶ng nam ch©m. LuyÖn tËp thùc hµnh. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.viÕt chÝnh x¸c. qu¹t m¸t thªm h¬i biÓn c¶. Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mêi vµo I Môc tiªu: . . Nai Khæ th¬ 3: Ngêi dÉn chuyÖn. Giã H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vÑn 3. C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ®i kh¾p n¬i lµm viÖc tèt. Khæ th¬ 2: Ngêi dÉn chuyÖn. QS 4 tranh minh ho¹ 1 H lªn nãi tríc líp NhiÒu H thùc hµnh nãi. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. ª. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. II. chuÈn bÞ bµi sau: V× b©y giê mÑ míi vÒ. i.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng lµm g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hso¹n söa ®ãn tr¨ng lªn.Nghe . 1 sè H ®äc tríc líp. VÒ nhµ «n l¹i bµi. reo hoa l¸.Nhí quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e.Cñng cè – dÆn dß: . 2 cña bµi Mêi vµo. III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi 329 . chñ nhµ.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. - GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Hoa sen - NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt khæ th¬ 1, 2 bµi Mêi vµo. ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: nÕu, tai, xem, g¹c Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ mçi dßng 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con Nghe vµ viÕt vµo vë

CÇm bót ch× so¸t lçi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau

ChÊm 1 sè bµi t¹i líp, nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn: ong,oong 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm thi ®ua. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b, §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H lµm bµi vµo vë BTTV Nªu luËt chÝnh t¶ ©m ng ®øng ngh + i, e, ª tríc i, e, ª 3. Cñng cè – dÆn dß - Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt, chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng, ®Ñp. - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng, s¹ch, ®Ñp. --------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn
330

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNIÒM VUI BÊT NGê

I. môc tiªu - hs dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n trong c©u chuyÖn theo tranh, vµ kÓ l¹i ®îc toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m - Ngêi mÑ èm nãi g× víi con? - KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi - HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4 tranh minh ho¹ c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: C©u hái díi tranh lµ g×? - GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn - 2 HS thi kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý díi tranh e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ( B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , ? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå ) ®iÒu g× ? - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ngêi kÓ chuyÖn hay nhÊt ,
331

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Chó c«ng I.Môc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng l¸nh. - BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm, dÊu phÈy. - ¤n vÇn oc, ooc : t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn oc, ooc. - HiÓu néi dung bµi. II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp, ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. IV. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: 1.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Mêi vµo 2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng l¸nh. - LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oc, ooc T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc tiÕng trong bµi cã vÇn oc lµ ngäc
332

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn oc, ooc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oc, ooc ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng, tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc c©u mÉu trong SGK: Con cãc lµ cËu «ng giêi. BÐ mÆc quÇn soãc.Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc.

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g×? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c XoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ g×? qu¹t. 1 H ®äc ®o¹n 2, líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng 1 sè H tr¶ lêi thay ®æi nh thÕ nµo? Líp nhËn xÐt söa sai. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 H ®äc l¹i bµi v¨n NhËn xÐt cho ®iÓm. H§3: LuyÖn nãi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi ( H¸t vÒ con c«ng) T×m vµ h¸t bµi h¸t vÒ con c«ng 1 sè H h¸t tríc líp NhËn xÐt khen nh÷ng H biÕt nhiÒu bµi h¸t vÒ con c«ng. 3.Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 1 H ®äc ®o¹n 1, líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái Bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch.

333

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

334

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

tuÇn 30
Thø hai ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc chuyÖn ë líp I. Môc tiªu - HS ®äc tr¬n ®îc c¶ bµi : ChuyÖn ë líp - ¤n c¸c vÇn : u«t , u«c - HiÓu ®îc tõ ng÷ : em bÐ kÓ chuyÖn cho mÑ nghe nhiÒu chuyÖn kh«ng ngoan cña c¸c b¹n trong líp . MÑ muèn nghe kÓ chuyÖn ë líp con ngoan nh thÕ nµo ? II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1, 2 em ®äc bµi : Chó c«ng - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u
335

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : ë líp , ®óng dËy , trªn , b«i bÈn vuèt tãc . - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc tr¬n

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ c) ¤n c¸c vÇn: u«c, u«t - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK ? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«t ?

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htõng khæ th¬

( vuèt )

?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu nhiÒu : cuèc ®¾t , b¾t luéc , TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u«c , u«t tuèt lóa , buét måm , khã nuèt … GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi - HS thi ®ua t×m nhanh ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 1 / 2 néi dung bµi ( ChuyÖn ban Hoa kh«ng thuéc * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc bµi , b¹n Hïng trªu con , b¹n Mai ?B¹n nhá kÓ cho mÑ nghe nh÷ng tay ®Çy mùc . ..) chuyÖn g× ë líp ? ? MÑ nãi g× víi b¹n nhá ? - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : H·y kÓ chuyÖn víi cha mÑ h«m nay ë líp em ®· ngoan nh thÕ nµo ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV cho líp ®äc toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ víi cha mÑ chuyÖn ë líp h«m nay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt
336

( MÑ kh«ng nhí chuyÖn … ngoan ngo·n) - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 3

- Cho HS nãi theo nhãm

tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n viÕt ®óng ®Ñp . p III. võa . p . ®Ñp c¸c ch÷ hoa : o .HS t« ®óng . ¬ . ¬ . ¬ . « . p . « . vµ t thÕ ngåi viÕt . « . ¬ .HS quan s¸t ch÷ o .2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa: l. tõ øng dông: ( võa nãi võa t« ch÷ o . p hoa ) trong b¶ng phô . Môc tiªu . p . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. 4. p dông vµ tËp viÕt c¸c tõ øng dông c) Híng dÉn HS tËp t« . cì .ViÕt ®óng ®Ñp c¸c vÇn vµ c¸c tiÕng : . « . tõ ng÷ øng + HS tËp t« ch÷ hoa : o . æn ®Þnh líp. 2.Híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt ch÷ : o .GV chÊm ch÷a bµi . ¬ . m. p I.TËp viÕt vµo b¶ng con c¸c tõ trong khung ch÷ ) ng÷ øng dông b) Híng dÉn viÕt . « .VÒ nhµ tËp viÕt phÇn cßn l¹i 337 . Cñng cè.GV nhËn xÐt vÒ sè lîng nÐt vµ kiÓu nÐt vµ nªu quy tr×nh viÕt .ViÕt theo ch÷ thêng . « . « . tËp viÕt .HS tËp viÕt vµo b¶ng con . n . II.HS ®äc c¸c tiÕng .GV híng dÉn tõng em biÕt c¸ch cÇm bót cho ®óng . Bµi cò . dÆn dß . ®óng vµ ®Òu nÐt .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 3. Bµi míi a) Híng dÉn HS tËp viÕt ( T« ch÷ . §å dïng d¹y häc .GV nhËn xÐt giê . ¬ .B¶ng phô kiÖn viÕt s½n ch÷ : o .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T« ch÷ hoa : o . ¬ .

Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp .HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®óng .Cho HS chÐp bµi . vµo b¶ng con .GV viÕt ®o¹n th¬ cuèi bµi th¬ lªn b¶ng . c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp II. c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ .2 HS lªn b¶ng lµm BT .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh t¶ chuyÖn ë líp I.HS ®äc c¶ khæ th¬ .GV nhËn xÐt giê 338 . c¸c ho¹t ®éng 1.GV chØnh söa vµ nh¾c nhë tõ khã viÕt . Bµi cò .B¶ng phô chÐp s½n khæ th¬ cuèi cña bµi : ChuyÖn ë líp III.HS nh×n b¶ng chÐp bµi vµo vë . ®Ñp khæ th¬ cuèi bµi : ChuyÖn ë líp .GV chÊm vµo líp 1 sè vë c) Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ Bµi 2 : §iÒn vÇn : u«t hay u«c ? . tèc ®é . Môc tiªu .GV tuyªn d¬ng nh÷ng em ( tói kÑo .2 HS lªn b¶ng lµm nhanh BT . . dÆn dß : ( Buéc tãc . c¸ch cÇm bót .§iÒn ®óng c¸c vÇn u«c . chuét ®ång ) . GV quan s¸t uÊn n¾n c¸ch ngåi viÕt . qu¶ cam ) chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp . u«t ch÷ k hay c .Líp lµm vµo b¶ng con + vë BTT ViÖt Bµi 3 : §iÒn ch÷ c hay k 3.HS t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt hoÆc dÔ viÕt sai vµo tËp viÕt .RÌn cho c¸c em viÕt ®óng cù li . Cñng cè.KiÓm tra viÕt ë nhµ cña c¸c HS 2. §å dïng d¹y häc .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi chÝnh t¶

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc MÌo con ®i häc I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : MÌo con ®i häc ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - ¤n c¸c vÇn : u , ¬u - HiÓu ®îc néi dung bµi : MÌo con lêi häc , kiÕm cí nghØ ë nhµ . Cõu do¹ c¾t ®u«i lµm mÌo sî kh«ng d¸m nghØ häc n÷a II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1 em ®äc l¹i bµi : ChuyÖn ë líp ? MÑ b¶o bÐ kÓ chuyÖn g× ? - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ - HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : Buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng th¬ - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc c¶ bµi . - C¶ líp ®äc thÇm - §äc theo ph©n vai
339

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: u , ¬u - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : - ( cõu ) u ? - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u , - nhiÒu - HS thi ®ua t×m nhanh ¬u ? GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc 4 dßng th¬ ®Çu * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc ( MÌo kªu ®u«i èm , xin nghØ häc ? MÌo kiÕm cí g× ®Ó nghØ häc ? ) ? Cõu nãi g× khiÕn mÌo xin ®i häc ( Cõu nãi muèn nghØ häc th× ngay ? c¾t ®u«i mÌo ) - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - Chia nhãm , luyÖn nãi theo ®Ò - Gäi em HS xung phong tµi trong SGK 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ ; ChuÈn bÞ bµi : Ngêi b¹n tèt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mÌo con ®i häc I. Môc tiªu - HS chÐp ®óng vµ ®Ñp 8 dßng th¬ ®Çu bµi : MÌo con ®i häc - §iÒn ®óng c¸c vÇn : iªn hay in ch÷ r , d hay gi vµo chç thÝch hîp - ViÕt ®óng cù li tèc ®é
340

- 2 HS ®äc l¹i bµi - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng II. §å dïng d¹y häc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- B¶ng phô chÐp s½n 8 dßng ®Çu bµi th¬ : MÌo con ®i häc vµ BT III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Bµi cò 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp - Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy c¸c dßng th¬ - HS ®äc 8 dßng ®Çu bµi th¬ trªn b¶ng phô - HS nªu c¸c ch÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶ - TËp viÕt c¸c ch÷ ®ã vµo b¶ng con - GV chÊm 1 sè vë t¹i líp c) Híng dÉn HS HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn ch÷ : r , d hoÆc gi ThÇy gi¸o d¹y häc ; bÐ nh¶y d©y , ®µn c¸ r« b¬i léi - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn nhanh vµ - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm ®óng bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp - Líp ch÷a bµi vµo vë BT - GV nhËn xÐt giê VÒ nhµ viÕt ra vë mçi lçi chÝnh t¶ 1 dßng KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc I. Môc tiªu - Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Nhê trÝ th«ng minh mµ Sãc ®· tho¸t hiÓm II. §å dïng d¹y häc
341

- HS chÐp bµi chÝnh t¶ vµo vë : GV uèn n¾n c¸ch ngåi , c¸ch cÇm bót - HS ®æi vë cho nhau ch÷a bµi chÝnh t¶

3. Cñng cè, dÆn dß :

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê - 1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ? Sãi vµ Sãc ai lµ ngêi th«ng minh ? H·y nªu 1 viÖc chøng tá sù th«ng minh ®ã ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc
342

- HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn

- Ngêi dÉn chuyÖn Sãi vµ Sãc

- Sãc lµ nh©n vËt th«ng minh . Khi Sãi hái Sãc høa tr¶ lêi nhng ®ßi ®îc th¶ tríc , tr¶ lêi sau . Nhê vËy Sãc ®· tho¸t khái nanh vuèt cña Sãi sau khi tr¶ lêi )

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNgêi b¹n tèt

I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : Ngêi b¹n tèt ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - ¤n c¸c vÇn : uc , ut . T×m tiÕng cã vÇn : uc , ut - ThÊy ®îc c¸ch c sö Ých kØ cña Cóc th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña Hµ vµ MÑ II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ : MÌo con ®i häc ? MÌo con ®Þnh kiÕm cí g× khi chèn häc - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn ®äc - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ LuyÖn ®äc ®o¹n bµi : - Gäi 2 em mçi em ®äc mét §o¹n 1 : Tõ : “Trong giê vÏ …®a ®o¹n. bót cña m×nh cho Hµ” HS luyÖn ®äc ph©n vai §o¹n 2 : Cßn l¹i - 2 em ®äc c¶ bµi
343

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng c©u - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: uc , ut - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : uc ( cóc, bót ) , ut ? - HS thi ®ua nãi c©u ( theo nhãm ? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : uc , ) ut - HS thi ®ua t×m nhanh GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc ®o¹n 1 : Tr¶ lêi c©u * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc hái ? Hµ hái bót mîn , ai ®· gióp Hµ ? ( Cóc tõ chèi , Nô cho Hµ mù¬n ) - 2 em ®äc ®o¹n 2 ? B¹n nµo gióp Cóc söa d©y ®eo ( Hµ tù gióp Cóc söa d©y ®eo cÆp ? cÆp ) - 2 HS ®äc l¹i bµi ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi b¹n - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi tèt ? ( Ngêi b¹n tèt lµ ngêi s½n sµng - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n gióp b¹n ) * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : KÓ chuyÖn vÒ ngêi b¹n tèt cña em - GV cho tõng b¹n trao ®æi , kÓ víi nhau vÒ ngêi b¹n tèt . - GV chØ ®Þnh 2 HS lªn kÓ vÒ ngêi b¹n tèt tríc líp 4. Cñng cè, dÆn dß - 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; Nh×n tranh tËp kÓ l¹i viÖc lµm cña 2 b¹n
344

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

345

®i men. 2.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m HS §äc thÇm §äc CN.Bµi cò: 2 H ®äc Ngêi b¹n tèt.H ®äc tr¬n c¶ bµi.Môc tiªu: . .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. VBTTV 1/2. ®i men. . n¬i nµy.¤n vÇn ¨t. tõ ng÷ dÔ lÉn: ngìng cöa. ¨c. III. quen. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. C¸c H§ d¹y. lóc nµo. II. quen. . ¨c: t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 346 .HiÓu néi dung bµi.häc chñ yÕu: GV 1. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: ngìng cöa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 31 Thø hai ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc ngìng cöa I. Söa ph¸t ©m cho H . d¾t vßng. d¾t vßng. B¶ng nam ch©m. ¨c.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬ vµ khæ th¬.Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. lóc nµo. n¬i nµy.

bµi NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ¨t. .LuyÖn ®äc ®o¹n. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. ¨c 1 sè H nãi c©u tríc líp. thùc hµnh nãi. §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬ 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt 347 .NhËn xÐt giê häc.4 H ®äc khæ th¬ 1. ¨c 2 H 1 cÆp quan s¸t tranh vµ nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. ¨c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTõng nhãm 3 H (mçi H 1 khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi theo néi dung bµi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK H quan s¸t tranh trong SGK . mÑ. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 3. GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. Líp nhËn xÐt söa sai. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. 3. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh d¾t Ph©n tÝch tiÕng d¾t Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa.VÒ nhµ «n l¹i bµi. 4 H ®äc khæ th¬ 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . 3.Cñng cè – dÆn dß: . líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Ai d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa? Bµ. GV nhËn xÐt chung vµ söa cho H. 3 vµ tr¶ lêi B¹n nhá ®· qua ngìng cöa ®Ó ®i c©u hái ®Õn ®©u? B¹n nhá qua ngìng cöa ®Ó ®i ®Õn trêng vµ ®Õn nh÷ng n¬i xa h¬n n÷a.

cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. Nãi nhiÖm vô giê häc. ¨c. dßng níc. ®Òu nÐt. réng 5 « nhiªu «? + Ch÷ hoa Q cã mÊy nÐt? Cã 2 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù víi ch÷ R H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨t.Ch÷ hoa R. réng bao Ch÷ hoa cao 5 «. mçi dßng chØ viÕt 2. ¬t. mµu s¾c.H biÕt t« ch÷ hoa Q. ¨c. ¬t ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: d×u d¾t. c¸c tõ ng÷: d×u d¾t. ¬c.NhËn xÐt giê häc. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. xanh mít kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Q vµ hái + Ch÷ Q cao mÊy «. R . Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. xanh mít: ch÷ thêng. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. ¬c. r I Môc tiªu: . ViÕt b¶ng con tõng tõ dßng nø¬c. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . cì võa. Q ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . mµu s¾c. 348 . ®óng kiÓu ch÷.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨t.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu ht« ch÷ hoa q. 3 ch÷. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung §äc bµi cÇn viÕt tËp viÕt trong giê häc. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.

®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ . §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. b¶ng nam ch©m. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. tÝnh ®iÓm thi ®ua.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. . nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ ngìng cöa I Môc tiªu: . III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. 2. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. 349 .NhËn xÐt bµi viÕt cña H.

nÊu c¬m. quay trßn. ¨n no. Cñng cè – dÆn dß .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng.Bµi cò: 2H ®äc bµi Ngìng cöa vµ tr¶ lêi c©u hái. i 3. VBTTV 1/2. ¬t.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.häc chñ yÕu: GV HS 1. . NhËn xÐt cho ®iÓm 350 . §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. ®Ñp. s¹ch.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. ª.LuyÖn ®äc th¬ 4 ch÷. . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. nÊu c¬m. B¶ng nam ch©m. ch¨ng d©y. . tõ ng÷ dÔ lÉn: Çm §äc CN. III.H ®äc tr¬n c¶ bµi. 2. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. chã vÖn. chã vÖn. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.HiÓu néi dung bµi. quay khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trßn. b. ¨n no. ch¨ng d©y. ®Ñp. tiÕng . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tiÕng tõ ng÷ khã: Çm Ü. bµi §äc nhÈm c¶ bµi.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc 2 dßng th¬ 1 em Söa ph¸t ©m .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hC¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. Thø t ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc kÓ cho bÐ nghe I.LuyÖn ®äc ®o¹n. II.TT Ü.Môc tiªu: . C¸c H§ d¹y. ¬t: t×m ®îc tiÕng vÇn ¬c.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.¤n vÇn ¬c. .

§äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. ¬t ra b¶ng con. mét em ®äc c¸c dßng th¬ sè lÎ. tæ 2 t×m tiÕng cã vÇn ¬t. 1 H nãi tªn con vËt H§2: LuyÖn nãi theo néi dung bµi §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt VD: H: Con g× s¸ng sím g¸y ß…ã …o gäi ngêi thøc dËy T: Con gµ trèng NhiÒu H tiÒn hµnh hái ®¸p H: Con g× lµ chóa rõng xanh? T: Con hæ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn ¬c. mét em ®äc sè ch½n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ kÓ cho bÐ nghe I Môc tiªu: 351 .Cñng cè – dÆn dß: . Líp ®äc thÇm c¶ bµi Con tr©u s¾t lµ c¸i m¸y cµy NhiÒu cÆp H ®äc Hái . 3 t×m tiÕng cã vÇn ¬c.3. 1 H ®Æt c©u hái.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ¬t T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬c T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬c. chuÈn bÞ bµi sau: Ngêi b¹n tèt.NhËn xÐt giê häc.®¸p theo bµi theo th¬. khen nh÷ng tæ t×m tèt TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? Cho H ®äc ph©n vai: Hai H. ViÕt tiÕng cã vÇn ¬c. ¬t GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh níc §äc tiÕng: níc Ph©n tÝch tiÕng níc Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi tæ 1. . NhËn xÐt chung.

nhËn xÐt bµi viÕt cña H. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai: Çm Ü. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. . ch¨ng d©y.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ngìng cöa. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. 2. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. quay trßn vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. . kh«ng m¾c lçi 8 dßng ®Çu bµi th¬ KÓ cho bÐ nghe. 352 .NhËn xÐt bµi viÕt cña H. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. . b¶ng nam ch©m. tÝnh ®iÓm thi ®ua.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.

C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn dª con nghe lêi mÑ I.Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn . Cñng cè.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng.HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u .Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III.Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn . KiÓm tra bµi cò .GV nhËn xÐt tiÕt häc .VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe 353 . . s¹ch. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn II.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay .1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn . ®Ñp.GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê .Tranh 1: C¶nh vÏ g×? .GV nhËn xÐt. ®Ñp. dÆn dß . Môc tiªu . Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn . ®¸nh gi¸ chuyÖn 3.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. §å dïng d¹y häc . Cñng cè – dÆn dß .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ª. i 3.Ngêi dÉn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 4.

d©y cãt. §äc c¸c tiÕng. II.TT vÎ. 2.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . §iÒn vÇn Ðt hoÆc oÐt vµo c¸c c©u H lµm miÖng.HiÓu néi dung bµi.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. buån. tõ ng÷ dÔ lÉn: vui §äc CN. VBTTV 1/2. III. tõ võa t×m ®îc. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Líp nhËn xÐt söa sai. mét l¸t.LuyÖn ®äc ®o¹n. bµi 3 H nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn et. oet. oet T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et tiÕng trong bµi cã vÇn et lµ hÐt T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi et. B¶ng nam ch©m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc hai chÞ em I. d©y cãt.H ®äc tr¬n c¶ bµi.häc chñ yÕu: GV HS 1. oet ra b¶ng con. hÐt lªn. LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n v¨n cã ghi lêi nãi . trong SGK 1 sè H ®äc c©u t×m ®îc. buån khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng . C¸c H§ d¹y.¤n vÇn et.Môc tiªu: . Líp nhËn xÐt söa sai. oet: t×m ®îc tiÕng cã vÇn et. . mét l¸t.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. dÊu phÈy. . hÐt lªn. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi KÓ cho bÐ nghe. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: vui vÎ.oet ViÕt tiÕng cã vÇnªt. 354 .

Mét vµi H ®äc c¶ bµi Kh«ng ®îc Ých kû. yªu cÇu §äc tr¬n toµn bµi. 1 H ®äc ®o¹n 2. CÇn cã b¹n ch¬i cïng 1 sè H lªn kÓ tríc líp. xum xuª.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi 1 H ®äc ®o¹n 1. lÊp lã. dÊu phÈy 355 . ®äc ®óng mét sè tõ ng÷: Khæng lå.Cñng cè – dÆn dß: . §äc ng¾t.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi CËu em lµm g× khi chÞ ®éng vµo con gÊu b«ng cña m×nh? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t« nhá? V× sao c©u em c¶m thÊy buån ch¸n khi ch¬i 1 m×nh NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi v¨n nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? H§2: LuyÖn nãi §Ò tµi: Em thêng ch¬i víi (anh. long lanh. Môc ®Ých. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH tuÇn 32 Thø hai ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Hå G¬m I. nghØ h¬i ®óng dÊu chÊm. chÞ) nh÷ng trß ch¬i g×? Chia nhãm 4. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sè H tr¶ lêi Líp nhËn xÐt söa sai. . líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu nãi chÞ ®õng ®éng vµo con gÊu b«ng cña em. hoÆc em cña m×nh 3. Mét vµi H ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái CËu buån ch¸n v× kh«ng cã ngêi ch¬i cïng. H ngåi kÓ cho nhau nghe nh÷ng trß ch¬i ®· ch¬i víi anh chÞ.NhËn xÐt giê häc.

KiÓm tra bµi cò §äc bµi: Hai chÞ em 4 em V× sao cËu em buån khi ch¬i mét m×nh? B. líp Híng dÉn häc sinh ng¾t. 2 em ®äc c¶ bµi 3. Híng dÉn ®äc GV ®äc mÉu khæng lå.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ¤n c¸c vÇn ¬m. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa s¸ch gi¸o khoa III. HS luyÖn ®äc xum xuª §äc c¸c tõ ng÷ Ph©n tÝch: Khæng: kh . tæ. ¬p T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m G¬m Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬m HS nãi nèi tiÕp (SGK) Hå g¬m ë thñ ®« Hµ Néi §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬m Hå G¬m rÊt ®Ñp HS nãi Cã vÇn ¬p (SGK) Giµn míp sau trÜu qu¶ §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬p NhiÒu em ®Æt c©u C¸c b¹n nhá ch¬i cíp cê C¸ íp l¹nh TiÕt 2 4.«ng Xum xuª LuyÖn ®äc c©u §äc c¸ nh©n. LuyÖn ®äc ®o¹n. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. dÊu phÈy. nghØ h¬i khi HS ®äc nèi tiÕp gÆp dÊu chÊm. §äc ®o¹n 2: 2 em 356 . T×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m. lÊp lã. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. bµi §äc ®o¹n 1: 2 em §äc ®o¹n 2: 2 em Thi ®äc trong nhãm 2 §äc theo bµn. ¬p HiÓu néi dung: Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë thñ ®« Hµ Néi II. nhãm. ¬p. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp cña thñ Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u? ®« Hµ Néi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå tr«ng 1 chiÕc g¬ng soi bÇu dôc lín KL nh thÕ nµo? s¸ng long lanh. líp ChÊm ®iÓm 1. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi §äc ®o¹n 1: 2 em a. ¤n vÇn ¬m. Bµi míi 1. long lanh.

íc. 5. §Òn Ngäc S¬n lÊp lã bªn gèc ®a giµ b. vµ tõ ng÷ III. Ch¬i trß ch¬i: Nh×n c¶nh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc c¶ bµi: 2 em C¸c em xem c¶nh ®Ñp Hå G¬m (SGK) HS nh×n ¶nh SGK C¶nh tranh 1: CÇu Thª Hóc mµu son cong nh mét con t«m. ®óng mÉu ch÷. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. tõ ng÷: ¬m ¬p. hå g¬m. dÆn dß VÒ nhµ t×m ¶nh chôp vÒ quª h¬ng hoÆc cña níc ta. 3. cì võa. nêm nîp iªng. kÕt hîp víi 2 nÐt c¬ b¶n cong díi vµ mãc ngîc tr¸i nãi liÒn víi nhau t¹o thµnh vßng so¾n to ë ®Çu ch÷ cuèi nÐt GV nªu quy tr×nh t« . yªu cÇu HS tËp t« ch÷ hoa s TËp viÕt ch÷ thêng. cãn yÓngm tiÕng chim 357 4. Cñng cè. nhËn xÐt Ch÷ S gåm mÊy nÐt? 1 nÐt viÕt liÒn. KiÓm tra bµi cò 2 em viÕt trªn b¶ng ít. t I. NhËn xÐt giê häc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa s. TËp viÕt vÇn. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. íp c¸c tõ ng÷ lîm lóa. t×m c©u Th¸p rïa têng rªu cæ kÝnh x©y v¨n t¶ c¶nh? trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. ®Òu nÐt. c¸c vÇn ¬m. dßng níc Líp viÕt b¶ng con B. tõ ng÷ øng dông HS theo dâi HS ®äc vÇn. xanh mít. nêm nîp II. Híng dÉn t« ch÷ hoa S HS quan s¸t. §å dïng d¹y häc Ch÷ S hoa B¶ng phô ghi s½n ch÷ S hoa. yªng. Môc ®Ých. ViÕt vµo vë GV chÊm bµi . t« mÉu mãc lîn vµo trong.

yªu cÇu §äc tr¬n bµi th¬ “Lòy tre”. Bµi míi 1. cì ch÷ Nªu bµi viÕt ®Ñp nhÊt. bãng r©m ¤n vÇn: iªng. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n bµi III. gäng vã. gâ kÎng NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh vÒ nh÷ng lçi sai phæ biÕn. Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt: 3 em Nªu tõ khã ViÕt b¶ng con GV theo dâi vµ söa sai cho häc sinh CÇu Thª Hóc. bµi viÕt xÊu nhÊt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Lòy tre I. ch÷ c hay k II. chÊm ®iÓm Lµ con nhÖn con B. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. dÆn dß Khen HS viÕt ®Ñp TiÕp tôc luyÖn phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ViÕt b¶ng con HS tËp t«: S ViÕt tõ ng÷ øng dông ---------------------------------------------------------ChÝnh t¶ Hå G¬m I. r× rµo. Cñng cè. Cñng cè. c¬ b¶n. ®Òn Ngäc S¬n. mÉu ch÷. yªng 358 . §iÒn vÇn ¬m. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng 2 dßng th¬ Hay ch¨ng d©y ®iÖn GV nhËn xÐt. dÆn dß Qua cÇu. luyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: lòy tre. Bµi tËp HS so¸t lçi cho nhau (®æi vë) a. §iÒn ch÷ c hay k Trß ch¬i cíp cê GV tranh thñ chÊm mét sè bµi Nhøng lîm lóa vµng ¬m 3. yªu cÇu TËp chÐp ®o¹n: CÇu Thª Hóc mµu son ®Õn cæ kÝnh §iÒn ®óng vÇn ¬m. Môc ®Ých.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. lÊp lã. giµ HS chÐp bµi chÝnh t¶ 2. Môc ®Ých. ¬p. ¬p b.

II. liÓng xiÓng. r× rµo. T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi §äc khæ th¬ 1: 3 em a. cong nhai. Bµi míi 1. ¤n vÇn: iªng §äc c¶ bµi: §ång thanh 1 lÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn iªng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn iªng tiÕng chim liªng. HS luyÖn ®äc Lòy tre.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T×m tiÕng trong. Buæi tra. KiÓm tra bµi cò 2 em §äc bµi Hå G¬m HS tr¶ lêi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå G¬m tr«ng nh thÕ nµo? ViÕt b¶ng: LÊp lã. chÊm ®iÓm Thi ®äc c¸ nh©n: khæ 1. §å dïng d¹y häc Tranh: Lòy tre III. GV ®äc mÉu: HS chó ý nghe NhÊn giäng mét sè tõ ng÷: S¬n mµi. xum xuª B. ngän tre nh kÐo mÆt trêi lªn. tõ ng÷ bãng r©m Ph©n tÝch tiÕng: lòy. LuyÖn nãi 359 HS hái ®¸p theo nhãm 2 . lòy tre im giã nhng l¹i ®Çy tiÕng chim. T×m hiÓu bµi: Lòy tre xanh r× rµo Nh÷ng c©u th¬ nµo t¶ lòy tre vµo buæi Ngän tre cong gäng vã sím? §äc khæ th¬ 2: 4 em 4 em ®äc Tre bÇn thÇn nhí giã §äc c©u th¬ t¶ lòy tre vµo buæi tra? Chît vÒ ®Çy tiÕng chim §äc c¶ bµi: 5 em C¶nh lòy tre vµo buæi tra Tr©u n»m nghØ díi bãng Bøc tranh vÏ c¶nh nµo trong bµi th¬? r©m b. chiªng. rµo LuyÖn ®äc c©u HS ®äc nèi tiÕp c©u theo LuyÖn ®äc tõng dßng th¬ nhãm: 3 em Thi ®äc trong nhãm NhËn xÐt. 2 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. gäng vã. miÕng … TiÕt 2 4. bÇn thÇn 2. r× rµo. ngoµi bµi tiÕng chøa vÇn iªng. khiªng. LuyÖn ®äc tiÕng. yªng HiÓu ®îc néi dung bµi: Vµo buæi s¸ng sím lòy tre r× rµo.

C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ~ trªn nh÷ng ch÷ in Tr©u …o cá nghiªng Chïm qu¶ …ª 3. §iÒn ch÷ n hay l Xa xa lµ mét th¸p rïa. Môc ®Ých. Bµi míi 1. ch÷a lçi b. vµ dÊu ?. HS viÕt chÝnh t¶ GV ®äc khæ th¬ 1 Nªu c¸c ch÷ khã viÕt §äc chÝnh t¶ §äc so¸t lçi 2. viÕt bµi “Lòy tre” khæ th¬ ®Çu Lµm mét trong 2 bµi tËp: ®iÒn n hay l. viÕt bµi HS so¸t l¹i bµi. dÆn dß T×m hiÓu thªm mét sè loµi c©y trong ¶nh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Lòy tre I. lòy trem gäng vã. cho ®iÓm B. dÆn dß Bµ ®a vâng ru bÐ ngñ nghon NhËn xÐt bµi viÕt ________________________________________________ KÓ chuyÖn 360 . Cñng cè. tråi lªn HS nghe. Lµm bµi tËp a. Cñng cè. §å dïng häc tËp B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ loµi c©y GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htheo yªu cÇu h×nh vÏ SGK H1: vÏ c©y chuèi H2: vÏ c©y mÝt C©y bÌo HS thi hái ®¸p c©y ngoµi SGK VD: H×nh 1 vÏ c©y g×? H×nh 2 vÏ c©y g×? C©y g× næi trªn mÆt níc cã thÓ b¨m ra nu«i lîn? 5. yªu cÇu Nghe. KiÓm tra bµi cò HS viÕt NhËn xÐt. ~ II. têng rªu cæ kÝnh 1 lÇn HS viÕt b¶ng con Thøc dËy. §iÒn dÊu ?.

Giíi thiÖu bµi 2. s«i næi Qua c©u chuyÖn häc sinh thÊy ®îc lßng tù hµo cña d©n téc ta vÒ nguån gèc cao quý. II. HS kÓ tõng ®o¹n theo tranh 4. ch¸u tiªn muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? Tæ tiªn cña ngêi ViÖt Nam ta cã dßng dâi cao quý Cha lµ loµi rång. c¸c c©u hái gîi ý vµ néi dung c©u chuyÖn do GV kÓ HS kÓ l¹i theo tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. mÑ lµ tiªn Chóng ta lµ con ch¸u cña Long Qu©n. giäng kÓ hµo høng. ý nghÜa c©u chuyÖn C©u chuyÖn Con rång. yªu cÇu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hCon rång ch¸u tiªn HS thÝch nghe chuyÖn “Con rång. Môc ®Ých. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng I. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. ¢u C¬ ®îc cïng mét bäc 5. GV kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ diÔn c¶m. dÆn dß KÓ l¹i chuyÖn: 2 em 361 HS l¾ng nghe HS theo dâi HS kÓ theo c©u hái gîi ý: 3 – 4 em trøng sinh ra . Cñng cè. 3. ch¸u tiªn” dùa theo tranh minh häa. biÕt dõng ë mét sè chi tiÕt g©y hÊp dÉn GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp kÓ víi dïng tranh minh häa Kü thuËt kÓ: §o¹n 1 kÓ chËm r·i §o¹n c¶ nhµ mong nhí Long Qu©n. Vî. con nhí Long Qu©n trë vÒ. linh thiªng cña d©n téc m×nh.

LuyÖn ®äc c©u t¶. vui vÎ sau trËn ma rµo. qu©y quanh. luyÖn ®äc c¸c tõ: ma rµo. nhën nh¬. mäi vËt ®Òu t¬i ®Ñp. r©m bôt. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y. s¸ng rùc. xanh bãng. chó ý c¸ch ng¾t h¬i sau dÊu phÈy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Sau c¬n ma I. mÆt ®Êt. dÊu chÊm. mÆt trêi. t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. u©y HiÓu ®îc néi dung bµi: BÇu trêi. II. u©y. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 362 . §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. Yªu cÇu §äc tr¬n c¶ bµi. vên. ¤n c¸c vÇn ©y.

¤n c¸c vÇn ©y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 1 A.©y – qu©y §äc c¶ 5 c©u trong bµi Mçi c©u 2 – 3 em ®äc §äc nèi tiÕp Thi ®äc ®o¹n 1 3. t×m hiÓu bµi Sau trËn ma rµo mäi vËt thay ®æi 2 – 3 em ®äc ®o¹n 1 Nh÷ng ®ãa hoa r©m bôt thªm ®á chãi. u©y M©y X©y nhµ. HS luyÖn ®äc §äc tiÕng. Híng dÉn luyÖn ®äc a. KiÓm tra bµi cò §äc bµi lòy tre ViÕt b¶ng: B. bµi Ph©n tÝch: Qu©y: qu¬ . tiÕng chim. m©y bay KhuÊy bét. tæ. LuyÖn ®äc. cho ®iÓm 363 . u©y T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. GV ®äc mÉu b. ®äc thÇm C¸c tõ ng÷ môc 1 §äc c¸ nh©n. bãng r©m HS l¾ng nghe. bÇu trêi xanh bãng nh võa ®§äc theo nhãm §äc c¶ bµi: 3 – 4 em 3 em nhãm NhËn xÐt. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. líp LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. gäng vã. khu©y kháa TiÕt 2 4. Bµi míi 1. tõ ng÷ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 em Lòy tre.

… níc ®äng trong vên §äc toµn bµi: 3 em HS th¶o luËn nhãm 2 Hái nhau vÒ c¬n ma ThÝch ma v× m¸t mÎ Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 364 . Cñng cè. dÆn dß §äc l¹i bµi nhiÒu lÇn Gµ mÑ mõng rì. LuyÖn nãi §Ò tµi: Trß chuyÖn víi c¬n ma VD: B¹n thÝch trêi ma hay trêi n¾ng 5.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh thÕ nµo? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hîc giéi röa M©y b«ng s¸ng rùc rì §äc ®o¹n 2: 3 em §äc c©u v¨n t¶ c¶nh ®µn gµ sau tr©n ma rµo? b.

HS ®äc: Sõng s÷ng. mïa hÌ t¸n l¸ xanh um. tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oang. kh¼ng khiu trôi l¸. oac .Thi ®äc c¸ nh©n . Híng dÉn luyÖn ®äc a. kh¼ng khiu trôi l¸. §å dïng d¹y häc . kh¼ng khiu. .Sau c¬n ma c¶nh vËt thay ®æi nh thÕ nµo? B. Môc tiªu .4 em ®äc c¶ bµi .Thi ®äc gi÷a c¸c tæ . chi chÝt . KiÓm tra bµi cò .HS ®äc nãi tiÕp tõng c©u . mïa xu©n léc non xanh m¬n mën.Tranh s¸ch gi¸o khoa III. chi chÝt. bµi 3 em .§äc ®o¹n 1: 2 . Bµi míi 1.LuyÖn ®äc c©u . tõ ng÷ .Líp ®äc ®ång thanh 3.§äc bµi: Sau c¬n ma . mïa thu qu¶ chÝn vµng. C©y bµng mçi mïa cã mét ®Æc ®iÓm riªng: Mïa ®«ng c©y tr¬ trôi l¸.GV ®äc toµn bµi b.3 em . ¤n vÇn 365 . II.. §äc mÉu . HS luyÖn ®äc .HS hiÓu: C©y bµng th©n thiÕt víi c¸c trêng häc. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A.LuyÖn ®äc tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 33 Thø hai ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc C©y bµng I.¤n vÇn: T×m ®îc tiÕng cã vÇn oang.LuyÖn ®äc ®o¹n.HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: Sõng s÷ng.§äc ®o¹n 2: 3 em . Giíi thiÑu bµi: trùc tiÕp 2. BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy.3 .

T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang.MÑ më toang cöa sæ . ®Òu nÐt. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi . cµnh díi . ®óng mÉu ch÷.C©y bµng kh¼ng khiu. ¦ kh¸c dÊu phô NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: HS viÕt b¶ng con So s¸nh U vµ ¦ HS ®äc l¹i vÇn. Môc ®Ých. kho¸c l¸c. . T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc . Híng dÉn t« ch÷ hoa nÐt mãc ngîc Giíi thiÖu mÉu ch÷ u.Mïa thu c©y bµng cã ®Æc ®iÓm trong kÏ l¸ g×? b. oac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .HS th¶o luËn theo cÆp. c¸ nh©n .KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng nhãm.§äc tiÕp ®o¹n 2: 4 .Tõng chïm qu¶ chÝn vµng . v I. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa U. Bµi míi 1. 2. ¸o kho¸c. ¦.HS ®äc ®o¹n 1: nhiÒu em a. . trôi l¸ .NhËn xÐt giê häc. Cñng cè.Vµo mïa ®«ng c©y bµng thay ®æi nh thÕ nµo? . Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp Ch÷ U gåm 2 nÐt mãc hai ®Çu. cì võa. LuyÖn nãi .Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng 5.C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp .Vµo mïa xu©n c©y bµng thay ®æi chi chÝt nh÷ng léc non nh thÕ nµo? T¸n l¸ xanh um che m¸t mét .Khoang thuyÒn. v ViÕt ®îc ch÷ thêng. oac. KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B B.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷. dÆn dß c©y thêng trång ë s©n trêng . II. tõ ng÷ III. . huÕch ho¸c .C©y bµng cµnh trªn. c¸c vÇn oang. ®äc l¹i bµi Thø ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U. tõ ng÷ 366 . tõ ng÷: kho¶ng trêi.C¸nh cöa hë huÕch ho¸c oac TiÕt 2 4.5 em .Vµo mïa hÌ c©y bµng cã ®Æc ®iÓm kho¶ng s©n g×? . tuÒnh toµng.

kÏ l¸ HD chÐp bµi HS chÐp bµi vµo vë Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A.oac HS ®äc ®Ò lµm vµo vë Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Gµ trèng. ch¬i ®µn ghi ta Khi nµo viÕt gh? Gh ®i víi i. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HS ®äc ®o¹n chÐp T×m ch÷ khã viÕt: môc 1 HS viÕt b¶ng con: léc non. e 4. ª.oan hoÆc g hay gh II. cÇm bót. ChÊm mét sè bµi 5. híng dÉn tù häc 367 . KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng Tra. tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy GV uèn n¾n t thÕ. Tæng kÕt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV viÕt mÉu 3. Bµi míi 1. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ---------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ C©y bµng I. bãng r©m B. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang . Tæng kÕt. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. Híng dÉn tËp t«. tõ ng÷ øng dông GV treo b¶ng phô Nªu c¸ch viÕt c¸c con ch÷ 4. Môc tiªu HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng §iÒn ®óng vÇn oang . GV ®äc l¹i bµi tËp chÐp So¸t lçi ChÊm mét sè bµi 3. tiÕng chim. Híng dÉn viÕt vÇn.

c¨ng th¼ng §äc khæ th¬ 1: 3 em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: 4 em 368 . KiÓm tra bµi cò §äc bµi: 2 em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? B. kh«ng cã mÑ d¾t tay. ¨n TiÕt 2 4. b¹n yªu m¸i trêng xinh t¬i cã c« gi¸o b¹n h¸t rÊt hay. t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: "§i häc" ®äc ®óng c¸c tõ ng÷. II. Híng dÉn luyÖn ®äc a. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc LÆng.4 em §äc c¶ bµi: 2 . HS luyÖn ®äc níc suèi. ¤n vÇn. bµi 3 . LuyÖn nghØ h¬i khi hÕt dßng.3 em Líp ®äc ®ång thanh 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. gi¨ng hµng. tíi líp. n¾ng B¨n kho¨n. b. h¬ng rõng. tõ ng÷ GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. níc suèi. mçi khæ LuyÖn ®äc c©u th¬: LuyÖn ®äc ®o¹n. h¬ng rõng. b¾n sóng B¨ng gi¸. LuyÖn ®äc tiÕng. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng.luyÖn nãi a. Môc ®Ých.. lªn n¬ng. v¾ng. §äc mÉu GV ®äc giäng nhÑ nhµng. §êng ®i tõ nhµ ®Õn trêng rÊt ®Ñp. ¨n HS hiÓu: B¹n nhá tù ®Õn trêng mét m×nh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc §i häc I. nhÝ nh¶nh HS ®äc: lªn n¬ng. T×m hiÓu bµi . tíi líp. khæ th¬. Bµi míi 1.

. HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em . thÇm th× Tranh 4: Cä xße « . Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS ®äc yªu cÇu BÐ ng¾m tr¨ng. Bµi míi 2. tíi líp. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. cã c©y cä xße « che n¾ng. mÑ mang ch¨n ra ph¬i n¾ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh Ngçng ®i trong ngâ.. rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em . rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng . Môc ®Ých. LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hN»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: 4 em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng. Tæng kÕt dÆn dß 2 em lªn b¶ng 369 .. rÊt hay GV ®äc chÝnh t¶ HS so¸t l¹i lçi GV ®äc l¹i GV chÊm mét sè bµi 3.. cã níc suèi trong.. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang kho¶ng s©u léc non B.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H«m nay em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? §êng ®i ®Õn trêng cã nh÷ng g× ®Ñp? b. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu Híng dÉn viÕt tiÕng khã Lªn n¬ng. Giíi thiÖu bµi: A. Cñng cè.. em ®i 5. dÆn dß H¸t bµi: §i häc: HS tù häc Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I. ¨ngm ch÷ ng hoÆc ngh II. yªu cÇu HS nghe. viÕt ®îc 2 khæ th¬ ®Çu bµi "§i häc" §iÒn ®óng c¸c vÇn ¨n. ngÐ nghe mÑ gäi 4... §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III.

chã V× sao con chã bá ®i? con bá ch¹y ®i V× chã con nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc. chó vÞt ®øng bªn ngoµi cöa vÎ buån rÇu. chã con buån. II. liÒn cóp ®u«i l¹i chui Con chã nãi g× víi c« chñ? vµo gÇm giêng. 370 . KiÓm tra bµi cò. HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ai kh«ng biÕt quý t×nh b¹n ngêi ®ã sÏ c« ®éc. Môc ®Ých. T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n. §å dïng d¹y häc. Gµ m¸i vµ c« chñ víi con vÞt Tranh 2 vÏ g×? C« ®æi gµ m¸i lÊy con vÞt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHíng dÉn tù häc ------------------------------------------------------KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I. III. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn HS quan s¸t tranh 1 GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh ve bé l«ng cña nã. V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a. Tranh 4 vÏ g×? C« chñ «m mÆt khãc. ®ªm ®Õn cËy cöa bá ®i. KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: 2 HS nghe em B. vÎ tiu nghØu. V× sao c« bÐ ®æi vÞt lÊy chã con? C« kh«ng thÝch vÞt n÷a. Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. A. Gµ trèng 3. Tranh s¸ch gi¸ khoa. 4. c« thÝch gµ m¸i. C« bÐ ®æi con gµ m¸i lÊy con vËt nµo? C« chñ tay «m con chã con Tranh 3 vÏ g×? xinh ®Ñp. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n. Bµi míi 1. ®õng ngoµi hµng rµo mµo rñ Tranh 1 vÏ c¶nh g×? xuèng. gµ m¸i V× sao c« bÐ ®æi gµ trèng lÊy gµ m¸i? ®Î nhiÒu trøng. yªu cÇu HS kÓ ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sau khi nghe thÇy c« kÓ.

LuyÖn ®äc tiÕng. huýt s¸o. gi¶ vê. Bµi míi 1. tøc tèc. tõ ng÷ c. Híng dÉn HS luyÖn ®äc a. kªu to¸ng. thÞt gµ. T×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn it. dÆn dß. xe buýt 3. gi¶ vê. hèt ho¶ng ¤n vÇn it. uyt. hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi. HiÓu ®îc néi dung bµi: HiÓu lêi khuyªn cña bµi lµ kh«ng nªn nãi dèi lµm mÊt lßng tin cña ngêi kh¸c s÷ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. níc suèi B.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. thÝt chÆt qu¶ quýt. Cñng cè. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt. yªu cÇu HS ®äc tr¬n bµi: LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Bçng. II. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS kÓ theo nhãm 4 KÓ tríc líp: 3 – 4 em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: 2 em Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi. uyt. Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Nãi dèi h¹i th©n I. uyt 371 . ¤n vÇn it. VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. bµi HS theo dâi Bçng. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. kªu to¸ng. GV ®äc mÉu b. quªn b¹n cò. Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. ý nghÜa cña truyÖn C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? 6. KiÓm tra bµi cò §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng. tøc tèc. uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it.

chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. mÑ nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. Cñng cè. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 372 . T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu. mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi díi tranh TiÕt 2 4. cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ngêi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn. dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè. ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®a th 373 .

lÔ phÐp. Bµi míi 1. Môc ®Ých. HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng. c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. t×m tiÕng cã vÇn uynh. KiÓm tra bµi cò §äc bµi Nãi dèi h¹i th©n 2 em B. huúnh huþch TiÕt 2 4. m¸t l¹nh. tõ ng÷ mõng quýnh. ¤n c¸c vÇn uynh – uych. uych. tæ 3. chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®a th . GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®a th rÊt vÊt v¶. dÉu chÊm. bµi mét. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. uych. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. Minh muèn lµm g×? Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me ThÊy b¸c ®a th måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt níc mêi B¸c uèng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. nhÔ nh¹i. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: 3 em ®äc ®o¹n 1 NhËn ®îc th cña bè. 5. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®a th. m¸t l¹nh. nhÔ nh¹i. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. ¤n vÇn uynh. lÔ phÐp LuyÖn ®äc c©u NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. Cñng cè. dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ 374 Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt. II. mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm. Phô huynh. uych C¶ líp ®äc ®ång thanh. b. trong viÖc b¸c ®a th tíi mäi nhµ. Híng dÉn luyÖn ®äc a. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh mõng quýnh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh.

B¸c ®a th tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X. c¸c vÇn inh. phô huynh. dÆn dß Gåm 2 nÐt cong lîn ph¶i vµ cong lîn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn. uynh. Híng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt. c¸c tõ ng÷: B×nh minh. HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®a th I. tõ ng÷ øng dông Híng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®a bót. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. ®óng mÉu. II. Môc ®Ých. söa 4. y TËp viÕt ch÷ thêng. Cñng cè. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa X. Giíi thiÖu bµi: 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hMinh nãi thÕ nµo. Bµi míi 1. Môc ®Ých. y I. Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X. GV nhËn xÐt. c¸c nÐt trßn. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn. KiÓm tra bµi cò B. Híng dÉn viÕt vÇn. cì võa. c¸ch cÇm bót 5. c¸ch nèi c¸c ch÷. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. ®Òu nÐt.Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – híng dÉn quy tr×nh 3. viÕt ®îc ®o¹n “B¸c ®a th … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc 375 . yªu cÇu HS nghe.

HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá. ngêi lín.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn vÇn inh hoÆc uynh. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. dÞu LuyÖn ®äc tiÕng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Trêng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y B. dßng kªnh. uya. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. ¤n c¸c vÇn ia. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. II. Tæng kÕt. ia. §äc mÉu b. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. §iÒn c hoÆc k Cï nïo. HS luyÖn ®äc Lµm anh. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. dç dµnh. ch÷ c hoÆc k II. Híng dÉn luyÖn ®äc a. Bµi tËp HS lµm bµi tËp vµo vë a. §iÒn uynh hay inh B×nh hoa. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. Bµi míi: 1. Híng dÉn tù häc Thø t ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I. ngêi lín. Bµi míi 1. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya. khuúnh tay b. 4. dç dµnh. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. dÞu dµng. ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh. tõ dµng 376 . Môc ®Ých. Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai GV cÊt b¶ng phô HS viÕt trªn b¶ng con GV ®äc chÝnh t¶ HS viÕt vµo vë §äc l¹i bµi chÝnh t¶ HS so¸t lçi §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ 3. KiÓm tra bµi cò: 3 em §äc bµi B.

T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. tÝa t«) ®ªm khuya. chÞ cña em 5. híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm. líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp. II. Môc ®Ých.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. 2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nhêng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tríc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I. bµi 3. tæ. ph¬ luya §äc khæ th¬ 1. ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nhêng nhÞn cña em Ph¬ng. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. nhÔ nh¹i B. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia. Híng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô 377 . LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh thÕ nµo víi em bÐ? b. Bµi míi 1. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: Mõng quýnh. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. Tæng kÕt. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh. uya TiÕt 2 4.

bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. §å dïng d¹y häc Tranh. cÇm bót. ®Ó vë. söa Híng dÉn chÐp bµi: t thÕ ngåi. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. 3. HS nhËn ra: LÔ phÐp. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. c¸ch tr×nh bÇy. ch÷a bµi S¸o tËp nãi. Bµi míi. ¶nh III. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng Cã mét cô giµ vµ em bÐ ®o¹n Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi Tranh 1 vÏ g×? ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ Tr¶ lêi c©u hái díi tranh KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng mét c©y bót nµo! c¸ch nµo? HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®îc mÈu b¸nh nhÐ! c¸i b¸nh cña bµ? Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh nhÐ! cho ®i b¬i thuyÒn? Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ý nghÜa c©u chuyÖn ®i b¬i thuyÒn. Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” 378 . Môc ®Ých.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV nhËn xÐt. 1. II. Tæng kÕt. GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa HS l¾ng nghe 3. KiÓm tra bµi cò. yªu cÇu HS nghe kÓ. 2. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. lÞch sù sÏ ®îc mäi ngêi quý mÕn vµ gióp ®ì. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. nhí vµ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý díi tranh. b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng.

Loay hoay. NhËn xÐt giê häc. ¤n vÇn. tõ ng÷ LuyÖn ®äc lêi ngêi hµng xãm vµ LuyÖn ®äc c©u lêi bµ cô. trång na. ra qu¶. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ngêi. 3. tr¸i kho¸y. ngoµi vên. xoay ngêi. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ngoan ngo·n. Híng dÉn luyÖn ®äc HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc tiÕng. bµi Lêi ngêi hµng xãm sëi lëi vui vÎ. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. Tæng kÕt. Bµi míi. ph©n vai LuyÖn ®äc ®o¹n. ph¸ ho¹i. §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c xö nh thÕ nµo víi em? B. ¤n vÇn Lêi bµ cô: Tin tëng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai Ngoµi TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai. khoan kho¸i. Môc ®Ých. LuyÖn ®äc c¶ bµi. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp. 379 . luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ngêi trång na. t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u hëng. loµi c©y §iÒn tiÕng cã vÇn oai. 1. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói. oay Cñ khoai. dÆn dß. oay. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ngêi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. KiÓm tra bµi cò. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ngêi trång na I. ®¸ng yªu. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III.

v× trång chuèi chãng cã qu¶. §o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ngêi trång na. cßn trång na l©u cã qu¶. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 4. ®éng viªn 5. NhËn xÐt giê häc. GV nhËn xÐt. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ngêi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ngêi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b. dÆn dß. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ngêi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi. §äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tríc líp Giao H¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 380 . Tæng kÕt.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 381 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->