Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 1

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø Thaûo luaän vaø traû aâm e lôøi: be, me,xe +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät lôøi caâu hoûi: sôïi neùt thaét daây vaét cheùo Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? (Caù nhaân- ñoàng -Phaùt aâm: thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng Theo doõi qui trình quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân -Höôùng daãn vieát baûng con : baøn +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng Vieát baûng con daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e
1

Phaùt aâm e(Caù

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

+Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi nhaân- ñoàng thanh) baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: Toâ vôû taäp vieát MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: Caùc baïn ñeàu ñi hoïc +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………………………… ………..

2

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñ hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,kha III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng G cuûa HS Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: Thaûo luaän vaø traû +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc lôøi: beù, beû, baø, chöõ b vaø aâm b boùng +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Gioáng: neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? cuûa e vaø neùt -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ Vieát : b, be b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ
3

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hthanh)

Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông

Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi

Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau

RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

4

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheù tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ño khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, k lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu Ñoïc daáu saéc trong caùc vaø thanh saéc , tieáng beù, laù, choù, kheá, bieát gheùp tieáng beù caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: caâu hoûi: Thöôùc ñaët -Höôùng daãn gheùp: nghieâng -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa MT:HS vieát ñuùng daáu saéc caøi) tieáng beù -Caùch tieán haønh: beù(Caù nhaân- ñoàng c.Höôùng daãn vieát baûng con : thanh)
5

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTheo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát baûng con: (Cnhaânñthanh)

+Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông
6

Phaùt aâm beù(Caù nhaânñoàng thanh) vaøo vôû taäp vieát Toâ

Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc

Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh)

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

Tuaàn 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát ghe caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ño vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi :

7

oâng sao tieáng beû ban ñeâmGheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beû(Caù nhaân. beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn 8 .Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : moùc gioáng moùc caâu ñaët Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? ngöôïc.Daáu naëng : Daáu naëng laø moät Ñoïc teân daáu : daáu naëng daáu chaám Ñoïc caùc tieáng treân (Caù Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? nhaân.beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû . beï -MT:HS vieát ñuùng daáu ? . Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Thaûo luaän vaø traû lôøi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi.ñoàng thanh) b.beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1. beï GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi .tieáng beû . daáu daáu : daáu hoûi Ñoïc teân naëng Ñoïc caùc tieáng treân(Caù -Bieát gheùp caùc tieáng : beû.ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : beû.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. . Nhaän dieän daáu : .Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc gioáng noát ruoài. coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi . Toâ vôû taäp vieát : beû. beï ñoàng thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : a. .ñoàng -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta thanh) ñöôïc tieáng beï Gheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beï(Caù nhaân.

Bieát caùc daáu. thanh d huyeàn.7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø. daáu ngaõ 2. voõ. beõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät.3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû. coå aùo. caùi keïo (2. ñu ñuû.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø ta duïng cuûa noù trong ñôøi soáng.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. dÊu ng· I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.veõ.Muïc tieâu: 1.Baøi môùi : 9 . x coä. phaán. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng. daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3. ngheù oï.beû. meøo.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø . ñoïc : daáu saéc. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. kh lau III. baûng con. II. voõng. vôû taäp vieát. goã. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. gaø. beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS toâ theo doøng.

ñ thanh) +Daáu huyeàn: Thaûo luaän vaø traû lôøi : Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gioáng thöôùc keû ñaët gì? xuoâi.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Gheùp bìa caøi : beø -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta Ñoïc : beø(Caù nhaânñöôïc tieáng beø ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta Gheùp bìa caøi : beõ ñöôïc tieáng beõ Ñoïc : beõ(Caù nhaân-Phaùt aâm: ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` .ñ thanh) -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: 10 .beõ nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi . laøn soùng khi gioù to b. daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc Ñoïc caùc tieáng treân ñuoâi ñi leân Quan saùt Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi Thaûo luaän vaø traû lôøi : gì? gioáng ñoøn gaùnh.beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1(C -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø . ~ . daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieángÑoïc teân daáu : daáu : beø.beø Vieát baûng con : beø. beõ . Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.Nhaän dieän daáu : nhaân.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. beõ huyeàn +Caùch tieán haønh : Ñoïc caùc tieáng treân(C a..

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø . bÐ.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieá coù nghóa 3. ngaõ. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hToâ vôû taäp vieát : beø. bÏ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät söï vaät. hoûi. b vaø daáu thanh : ngang huyeàn. bÎ. 11 .ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be.beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi. naëng 2. bÑ I.Muïc tieâu: 1.bÌ. ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. vieäc. saéc. beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân. chöõ e.

beõ. phaán. ngaõ. be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e. e. keõ. chöõ e. vôû baøi taäp Tieáng vieät. saéc. b vaø daáu thanh : ngang. beø.Neâu töø vaø chænh söûa loãi beù phaùt aâm (C nhaân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Vieát.Khôûi ñoäng : 2. beï -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : . huyeàn.ñ thanh) Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù 12 . be .7 em) . Tranh minh hoaï caùc tie be. be be. beï.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. veõ (2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b. Oân chöõ. beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. hoûi. Tranh luyeän noùi -HS: -SGK.Gaén baûng : ` / ? ~ . Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm. vôû taäp vieát. heø. baûng con. beõ. ~trong caùc tieáng : ngaõ.Nhaän xeùt KTBC 3. beû.3 em le chæ) . be. ñoïc : beø. b Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc vaø caùc daáu thanh Ñoïc : e. aâm e. kh lau III. beù.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : .b thaønh tieáng be . beø. beù. beû. naëng Thaûo luaän nhoùm vaø -Bieát gheùp e vôùi b vaø be lôøi traû vôùi caùc daáu thanh Ñoïc caùc tieáng coù trong thaønh tieáng coù nghóa tranh minh hoaï +Caùch tieán haønh : a.Gaén baûng : b e Thaûo luaän nhoùm vaø be ñoïc b. beø.Chæ daáu `. b vaø gheùp e. beø beø.

-Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Chuû nhaân cuõng be beù. -Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø. Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”.beø. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp .beù. voù / voõ.Tranh minh hoaï coù teân : be beù. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. döa / döøa.ñ thanh) Quan saùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng aâm vaø daáu thanh vöøa oân. beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân. Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá. coû / coï. xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát baûng con: be. beû. ñoà vaät cuõng be beù. beõ.thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân. -Caùch tieán haønh: +Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân. beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc.

Muïc tieâu: 1. beï.V I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät. tieáng beâ. caâu öùng duïng : beù veõ beâ. ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh. 3. v. beû. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ. ve.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù. -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. vôû taäp vieát. ve 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4. beõ. beù. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù.Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöôùi caùc böùc tranh.beø. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be.Baøi môùi : 14 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù. II. caùc loaïi quaû. beû. be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª.

Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng Thaûo luaän vaø traû lôøi chöõ e laø coù theâm daáu muõ.ñoàng thanh) : eâ. So saùnh v vaø b : +Caùch tieán haønh : Gioáng : neùt thaét -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm Khaùc : v khoâng coù neùt moät neùt moùc hai ñaàu vaø khuyeát treân. (C nhaân. beâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. beâ – ve. moät neùt thaét nhoû. 15 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v.beâ . ve Vieát baûng con : eâ. caâu hoûi: gioáng hình caùi Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? noùn.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v .ve (C nhaân. -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ beâ. ve -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng. v.ñ thanh) c.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : . -Caùch tieán haønh: a. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng (Caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve.ñ thanh) Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v.

veõ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Beù veõ beâ Tieát 2: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc beâ -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng (C nhaân.beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû. ñeå vôû ñuùng tö theá.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 2. v. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho Toâ vôû taäp vieát : eâ. II. HS beâ.ñ thanh) beù . +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta. 4:Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I.Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1. Ñoïc SGK (C nhaân. chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn.ñ -Caùch tieán haønh thanh) a. caàm buùt.Ñoà duøng daïy hoïc: 16 . 3.beâ.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . ve Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v .

Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trìnhHS quan saùt vieát +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát HS theo doõi 17 . khaên lau baûng.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt. HS traû lôøi +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : 2 HS neâu Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 3. phaán . 2. III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. 3. teân goïi cuûa HS quan saùt chuùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ. baûng con.

caùch caàm buùt. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : HS vieát theo söï -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ höôùng daãn cuûa GV maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû 2 HS neâu -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? ♣Giaûi lao giöõa tieát 1 HS neâu HS laøm theo 4.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. tieáng: be 2. ñeå vôû ñuùng tö theá. 5. caàm buùt. 18 . Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. beù I.Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh HS vieát vôû +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát Vieát xong giô tay +Caùch tieán haønh : -GV neâu yeâu caàu baøi vieát -Nhaéc tö theá ngoài. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .. b.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . 3. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e.Muïc tieâu: 1.Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e. b . uoán naén.

Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 -HS: -Vôû taäp vieát. b. khaên lau baûng. b trong khung chöõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng 2 HS ñoïc keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? 2 HS neâu Caùch ñaët daáu thanh? -Vieát maãu: beù HS vieát baûng con: 19 . b HS vieát baûng con: -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b tích -Phaân tích caáu taïo chöõ b? HS vieát baûng con: -Vieát maãu : b b b.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Höôùng daãn vieát chöõ : e. b. tieáng beù 2 HS ñoïc vaø phaân +Caùch tieán haønh : tích a. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e. phaán .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e .Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt .b . III. baûng con.be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2. tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt chöõ e. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.

b.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . tieáng :beù +Caùch tieán haønh : HS ñoïc -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS quan saùt -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát. caùch caàm buùt. Vieát ñuùng ñeïp chöõ e. 4. giuùp ñôõ nhöõng vieát yeáu keùm Vieát xong giô tay -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 8 20 . HS laøm theo ñeå vôû HS vieát vaøo vôû -GV vieát maãu Taäp HS -GV theo doõi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeù ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. uoán naén. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 8 : l .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve .h I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le . -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät (Caù nhaân.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l . 2. vôû taäp vieát.Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h. h . beâ.ñoàng neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai thanh) ñaàu. heø veà. -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm lh. -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ a. II. v . -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. Thaûo luaän vaø traû Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? lôøi: gioáng chöõ b . 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l . tieáng leâ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Daïy chöõ ghi aâm h : khuyeát +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h treân Khaùc : chöõ b coù +Caùch tieán haønh : theâm neùt thaét. 21 . leâ Gioáng :ñeàu coù neùt b.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. heø .tieáng leâ-heø. Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Gioáng : neùt khuyeát -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h. he -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK. ve. caâu öùng duïng : ve ve ve . heø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ.Muïc tieâu: 1.

Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát. h.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng.ñ thanh) Vieát baûng con : l . h. -Caùch tieán haønh: a.Ñoïc saùch giaùo khoa. -Caùch tieán haønh: c.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b. l coù neùt moùc ngöôïc. baøn. heø. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. heø Ñoïc caù nhaân. nhoùm. leâ. Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt. -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng. heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân. heø veà c. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htreân Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu. con vòt xieâm ) ( vòt trôøi ) . lôùp heø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân. -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. con ngang. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? 22 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu. leâ. (C nhaân.

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : voù beø II. -Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ o. heø veà. 3. h.Muïc tieâu: 1. c .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vòt. goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn. … . 23 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng quaû boùng baøn. ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû 3. heø -Ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve.Daïy chöõ ghi aâm o -Nhaän dieän chöõ: Chöõ o goàm 1 neùt cong kín. Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên. quaû tröùng . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : voù beø -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta. coû 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : boø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm o-c Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm o-c -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ o-c tieáng boø-coû -Caùch tieán haønh : a. hoà. coû. tieáng boø. leâ. 4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 9 : o .c I. caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : l.

ñoïc trôn :coû Vieát baûng con : o. baøn. boø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. nhoùm. coû Ñoïc caù nhaân. coû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.ñ thanh) -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : boø. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû -Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi tieát GV chænh söõa loãi phaùt aâm -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Caù nhaân. boù. : boø 24 . (C nhaân. coû) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : o. coû -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng vöøa hoïc -Caùch tieán haønh: c. c. boù. Hoûi : So saùnh c vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : o.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: Chöõ o gioáng vaät gì ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : o.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng öùng duïng coù oâ-ô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc caû 2 sô ñoà. o coù neùt cong kín.Daïy chöõ ghi aâm c: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ c goàm moät neùt cong hôû phaûi.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ coù boù coû Ñoïc thaàm vaø phaân tích 1 tieáng boø. ñaùnh vaàn.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn :boø Gioáng : neùt cong Khaùc : c coù neùt cong hôû. boø. ñaùnh vaàn. c.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm oâ-ô Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm oâ-ô 25 Hoaït ñoäng cuûa HS .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ oâ. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : bôø hoà. 3. II. coû -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coâ. coû Quan saùt vaø traû lôøi Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 10: « .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ. -HS: -SGK. caâu öùng duïng : beù coù vôû -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : bôø hoà. côø .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -Muïc tieâu: HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi -MT:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung voù beø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng beâ coù boù coû.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. boø. côø 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : o.¬ I. tieáng coâ. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ô . +Caùch tieán haønh :GV höôùng daån HS vieát theo doøng. c. Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Voù beø duøng laøm gì ? -Voù beø thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Queâ höông em coù voù beø khoâng? -Em coøn bieát nhöõng loaïi voù beø naøo khaùc? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hboù.

ñoïc trôn :coû -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : ô.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ñaùnh vaàn. nhoùm. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng: hoâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm ô +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi aâm oâ -Nhaän dieän chöõ: Chöõ oâ goàm chöõ o vaø daáu muõ. bôø. Hoûi : So saùnh oâ vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : oâ. bôû -Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân+Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) :beù coù vôû veõ. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc oâ-c vaø tieáng coâ. Hoûi : So saùnh ô vaø o ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hoâ vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : chöõ o Khaùc : oâ coù theâm daáu muõ (Caù nhaân. Thaûo +Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi ôû tieát 1 luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû veõ. bô. baøn. coâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm ô : -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ aâm ô -Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ô goàm chöõ o vaø moät neùt raâu. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc thaàm vaø phaân tích Luyeän ñoïc caâu öùng duïng tieáng vôû -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ 26 . côø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. vaø :ô coù theâm daáu raâu ôû phía treân beân phaûi (C nhaân.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn :coâø Gioáng : ñeàu coù chöõ o Khaùc ô. hoà. côø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Vieát baûng con : oâ. ñaùnh vaàn. hoå. ô.

o. o.Kieán thöùc :H s ñoïc. côø -Ñoïc saùch giaùo khoa Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daån vieát töøng doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung bôø hoà. beù veõ côø. c. 3. h. III. vieát moät caùch chaéc chaén aâm . : beù coù vôû veõ coâ. II. vôû taäp vieát. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát ? -Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc naøo ? + Keát luaän : Bôø hoà laø nôi nghæ ngôi .Muïc tieâu: 1.Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : beù veõ coâ. ô 2. ô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gì ? Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. v.ñ thanh) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : oâ. -Tranh minh hoaï keå chuyeän hoå -HS: -SGK. vui chôi sau giôø laøm vieäc .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 27 . 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 11: ¤n tËp I.ñ -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc thanh) : ( gaïch chaân :vôû) Ñoïc SGK(C nhaân. l. .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Nghe.chöõ vöøa hoïc tuaàn : eâ. hieåu & keå laïi theo tranh truyeän keå hoå.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ & caâu öùng duïng. vôû baøi taäp Tieáng vieät.

côø (C nhaân. +Caùch tieán haønh : Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc : Treo baûng oân 1 (B 1) Gheùp chöõ thaønh tieáng : -Tìm tieáng coù aâm ñaõ hoïc .Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng :loø coø. chöõ Chæ chöõ vaø ñoïc aâm Ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp caùc chöõ ôû doøng ngang ôû B1 Ñoïc caùc töø ñôn ( moät tieáng ) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi daáu thanh ôû doøng ngang ôû baûng oân 2 Ñoïc : nhoùm.chænh söõa phaùt aâm Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : Hoaït ñoäng cuûa HS Neâu nhöõng aâm. caû lôùp Vieát baûng con Vieát vôû taäp vieát : loø coø Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caù töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn vieát töøng doøng vaøo vôû.ñ thanh) daãn HS vieát theo doøng vaøo 28 . Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ +Muïc tieâu: HS vieát ñuùng caùc beù veõ chöõ coøn laïi trong vôû taäp vieát. ô.ñ thanh) Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc nhöng aâm gì? -Gaén baûng oân Hoaït ñoäng 1:OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc ñöôïc aâm töø öùng duïng ñaõ hoïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : oâ. coâ côø -Ñoïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ -Nhaän xeùt baøi cuõ. vô coû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baûng oân -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoûi :Nhaän xeùt tranh minh hoaï nhaân. d. +Caùch tieán haønh :GV höôùng Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. caù nhaân. 3.

+Tranh 4 : Nhaân luùc Hoå sô yù. tieáng bi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. baát löïc. Hoå ñeán lôùp. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: -MT:Keå laïi chuyeän veà hoå.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : bi. caù.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt. +Tranh 3: Moät laàn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : laù côø. YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ. Hoå phuïc saün. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát töø coøn laïi trong vôû taäp vieát Laéng nghe & thaûo luaän Cöû ñaïi dieän thi taøi HS xung phong keå toaøn truyeän. ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh & keå ñuùng tình tieát maø tranh theå hieän (Theo 4 tranh ). vôû taäp vieát. Meøo nhaûy toùt leân 1 caây cao.a I. khi thaáy Meøo ñi qua. II. hoïc taäp chuyeân caàn. -Caùch tieán haønh: -GV keå moät caùch truyeàn caûm coù tranh minh hoaï nhö saùch giaùo khoa.Muïc tieâu: 1. Meøo nhaän lôøi. caù. caâu öùng duïng : beù haø coù v li -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : laù côø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vôû. 2. -Hình thöùc keå theo tranh : GV chæ tranh. +Tranh 1: Hoå…xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä. Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 12 : i . Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 29 . -HS: -SGK. +Tranh 2 :Haèng ngaøy.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ i vaø a .

ñoïc trôn :caù -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : a. nhoùm. 3. li. (C nhaân. ba.ñ thanh) Hoûi : So saùnh a vaø i ? Gheùp bìa caøi. +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. la 30 . a. va.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : loø coø. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm i-a Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm i-a +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm i-a Thaûo luaän vaø traû lôøi: tieáng bi-caù Gioáng : caùi coïc tre ñang +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ caém döôùi ñaát ghi aâm i: -Nhaän dieän chö õ i: Chöõ i goàm (Caù nhaân. phía treân chöõ i coù vaàn. ñaùnh vaàn. caù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân baûng Vieát baûng con : i. vô coû -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ. bi. ñaùnh moùc ngöôïc. bi moùc ngöôïc Daïy chöõ ghi aâm a : Khaùc : a coù theâm neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ a goàm 1 neùt cong. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng + bi. cong hôû phaûi vaø moät neùt moùc ngöôïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. beù veõ côø. Hoûi : So saùnh i vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? Gioáng : ñeàu coù neùt -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : i. vi.ñoàng thanh) chöõ neùt xieân phaûi vaø neùt Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát caù -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm vaø chöõ ñaõ hoïc -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn :bi daáu chaám.

bi. em coøn thaáy nhöõng laù côø naøo ? Laù côø Hoäi.sô ñoà2 : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc : +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng beù haø coù vôû oâ li +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân : haø. li Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. li höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li +Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng chöõ i-a .ñ thanh) duïng : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû oâ li Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : haø. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung laù côø. ba loâ -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng theo sô ñoà 1. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. caù Quan saùt vaø traû lôøi 31 . +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong saùch veõ maáy laù côø ? -Laù côø Toå quoác coù neàn maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù maøu gì ? -Ngoaøi laù côø Toå quoác.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + bi ve.ñ thanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. Ñoäi coù maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù gì? 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. a.bi-caù vaøo vôû.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : i.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 9 Ký duyÖt cu¶ BGH 32 .

m I.Muïc tieâu: 33 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 13 : n.

tieáng nô. me. Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. boø beâ n 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. a. Gheùp bìa caøi. +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï. 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : i.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ n vaø m. ba II.ñoàng thanh) +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : boá meï.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. caâu öùng duïng : boø beâ coù b coû. ñaùnh hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn vaàn. -HS: -SGK. ñoïc trôn me 34 . boø beâ no neâ. -Nhaän xeùt baøi cuõ. nô (Caù nhaân. ba maù. 2 neùt moùc xuoâi vaø neùt moùc Khaùc : m coù nhieàu hôn hai ñaàu.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô. me 2. ñoïc trôn :nô muõi. bi. ô ñöùng sau Gioáng : ñeàu coù neùt Daïy chöõ ghi aâm m : moùc xuoâi vaø neùt moùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm hai ñaàu. caù -Ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm n-m Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm n-m -MT:Nhaän bieát ñöôïc aâm n-m tieáng nô-me -Caùch tieán haønh Daïy chöõ ghi aâm n : Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt Gioáng : caùi coång moùc xuoâi vaø neùt moùc hai ñaàu. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Hoûi : So saùnh m vaø n? (C nhaân. moät neùt moùc xuoâi. ñaùnh vaàn.

ba maù. +Caùch tieán haønh : 35 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát vë nh¸p: n. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø -Ñoïc laïi sô ñoà 1. m. me. me. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng n-m. +Ñaùnh vaàn: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình nm. +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m. nô. hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ aân coû. boø beâ no neâ. me.nô-me -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : boá meï. nô.nô-me Höôùng daãn vieát vë nh¸p: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:Ñoïc ñöôïc caù tieáng töø öùng duïng. neâ Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaânñthanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. nhoùm. Thaûo luaän vaø traû lôøi . lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : no. Ñoïc caù nhaân.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : n. neâ Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. baøn.sô ñoà 2 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : no. m.

me.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 14 :D. laù ña. bi ve.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø ñ. m.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : 36 . beù vaø meï ñi bo. laù ña. -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. 3.Muïc tieâu: 1. caù cô ve. nô.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : deá.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : n.§ I. boø beâ no neâ. ñoø. vôû taäp vieát. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : deâ. II. vaø meï ñi boä -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : deá. caù côø.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ. caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. tieáng deâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: -Queâ em goïi ngöôøi sinh ra mình laø gì ? -Nhaø em coù maáy anh em ? Em laø con thöù maáy ? -Haõy keå theâm veà boá meï mình vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi boá meï cho caû lôùp nghe ? -Em laøm gì ñeå boá meï vui loøng? 4: Cuûng coá daën doø . ñoø 2.

ñi boä. ñaùnh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ñ goàm chöõ d. Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Ñoïc sô ñoà 1. ñoïc trôn :deâ vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : d.sô ñoàø 2 nhaân. Hoûi : So saùnh d vaø ñ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Vieát vë nh¸p: d. ñoø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình dñ. ñoø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm d-ñ Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm d-ñ +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø aâm d. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. ñaùnh Hoûi : So saùnh d vôùi caùc söï vaàn. eâ ngang. do. da deâ. da. ñöùng sau (C nhaân. ñoïc trôn ñoø vaàn. Gioáng : chöõ d deâ Khaùc :ñ coù theâm neùt +Ñaùnh vaàn : d ñöùng tröôùc. ñe. tieáng : ñ. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc baøn. nhoùm. ño. +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi Thaûo luaän vaø traû lôøi: aâm d: Gioáng : caùi gaùo muùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ d goàm nöôùc moät neùt cong hôû phaûi.ñoàng thanh) moùc ngöôïc ( daøi ) Gheùp bìa caøi. moät neùt (Caù nhaân. theâm moät neùt ngang.deâ-ñoø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Ñoïc caù nhaân. lôùp tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng. da. deâ. ñ. de.ñ thanh) -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 37 .ñ thanh) Daïy chöõ ghi aâm ñ: Gheùp bìa caøi.

Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 15: T . bi ve. beù vaø me ñi boä Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng d-ñ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Thaûo luaän vaø traû lôøi : dì ñi ño Tieát 2: beù … Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì.ñ thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Toâ vôû taäp vieát : d.TH I. laù ña. chôi cuûa treû em ) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : deá. Hoûi: -Taïi sao nhieàu treû em thích nhöõng vaät naøy ? -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø. ñoø.deâ-ñoø. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc deâ. … tieáng +Caùch tieán haønh : Ñoïc caâu öùng duïng (C Luyeän ñoïc: nhaân. ñ. tieáng toå vaø tho 38 . ñi. +Caùch tieán haønh : Troø chôi : Traâu laù ña. ñoø ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.ñthanh) -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc SGK(C nhaân. deá thöôøng soáng ôû ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng? -Taïi sao laù ña laïi caét ra gioáng hình trong tranh ? -Em bieát ñoù laø troø chôi gì? 4: Cuûng coá daën doø . Thaûo luaän vaø traû lôøi -Caùch tieán haønh:GV höôùng ( Chuùng thöôøng laø ñoà daãn vieát theo doøng vaøo vôû.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø th. ( gaïch chaân : dì. caù côø.

ñoø. thoû. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi: Tieát1 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå. toå.Ñoà duøng daïy hoïc: meø.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. II. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå. toå.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. deâ. caâu öùng duïng : boá thaû ca 39 . beù vaø meï ñi boä. beù thaû caù :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : oå.Kó naêng 3. ñ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : d. vôû taäp vieát. -Ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. beù thaû caù côø.Thaùi ñoä GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. -HS: -SGK. 3.

toå. tha.toå-thoû -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng to. ñoïc trôn :toåâ Gioáng : ñeàu coù chöõ t -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm t-th Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm t-th +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø aâm t +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm t: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : Gioáng : neùt moùc ngöôïc moät neùt xieân phaûi. coù neùt xieân phaûi. baøn. t ngang. Daïy chöõ ghi aâm th : (C nhaân. thoû . th. nhoùm. ñaùnh vaàn. moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt Khaùc : ñ coù neùt cong hôû. ta. tô. ( t tröôùc.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ t-th. moät neùt daøi vaø moät neùt ngang. tho. thô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 40 Vieát vë nh¸p : t. Hoûi : So saùnh t vôùi ñ ? (Caù nhaân.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. toå. h sau ) Hoûi : So saùnh t vaø th? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th.ñ thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø Gheùp bìa caøi. thoû Ñoïc caù nhaân. Khaùc :th coù theâm h. chöõ gheùp töø hai con chöõ t vaø h ñoïc trôn thoû. lôùp . ñaùnh vaàn.

toå cuûa caùc con vaät khoâng? Taïi sao? 4: Cuûng coá daën doø . toå +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Con gì coù oå? Con gì coù toå? -Caùc con vaät coù oå. th. coøn con ngöôøi coù gì ñeå ôû ? -Em neân phaù oå . Traû lôøi : Caùi nhaø Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : oå. n.th. 41 .Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. toå. chöõ vöøa hoïc tro tuaàn:i. m. Ñoïc SGK: thaû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm tieáng vöøa hoïc vaøo vôû.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.Muïc tieâu: 1. ñ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 16 : OÂN TAÄP I. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Thaûo luaän vaø traû lôøi vaøo vôû. t. d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânHoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng . 2. Toâ vôû taäp vieát : t. a.ñ thanh) ( gaïch chaân : thaû ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. beù thaû caù côø. toå.ñthanh) +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc SGK(C nhaân. +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: Thaûo luaän vaø traû lôøi : boá tha -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc thaàm vaø phaân tích -Ñoïc caâu öùng duïng : tieáng : thaû +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc caâu öùng duïng (C ? nhaân.

B1. -HS: -SGK. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Coø ñi loø doø. ti vi.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. vôû taäp vieát.Ñoïc töø öùng duïng: -Chænh söûa phaùt aâm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. II. toå. th.Gheùp chöõ thaønh tieáng: c. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : t.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Thaùi ñoä :Nghe.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø . hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Coø ñi loø doø. beù thaû caù côø. tho. b. 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Giaûi thích nghóa töø. B2 B2: Oân gheùp tieáng vaø daáu (Caù nhaân.Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø ñoïc Treo baûng oân: B1: Oân gheùp chöõ vaø aâm Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû thaønh tieáng. beù thaû caù côø.ñoàng thanh) thanh. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình töø Vieát vë nh¸p : toå coø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Vieát vôû : toå coø Höôùng daãn vieát : 42 .Gaén baûng oân leân môùi hoïc Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp +Muïc tieâu:HS ñoïc ñöôïc aâm tieáng ñaõ hoïc trong tuaàn +Caùch tieán haønh : a. thôï moû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) e.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : coø Ñoïc SGK(C nhaân.Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: theo töøng doøng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânduïng ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi: caûnh co boá. Noù nhôù laïi nhöõng chuyeän ngaøy thaùng coøn ñang vui soáng cuøng boá meï vaø anh chò em. Ñoïc SGK: Vieát töø coøn laïi trong vôû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: taäp vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi vaøo vôû.ñ thanh) boá moø caù. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo töøng doøng. queùt doïn nhaø cöûa. coø meï tha caù veà toå. coø meï ñang lao ñoäng meät maøi coù trong tranh. Noù ñi loø doø khaép nhaø baét ruoài. Ñoïc trôn (C nhaân. Tranh 4: Moãi khi coù dòp laø coø laïi cuøng anh caû ñaøn keùo veà 43 . Tranh 3: Coø con boãng thaáy töøng ñaøn coø ñang bay lieäng Moät hoc sinh keå laïi toaøn vui veû. Tranh 2: Coø con troâng nhaø. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Anh noâng daân lieàn ñem coø veà nhaø chaïy chöõa nuoâi naáng. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû +Caùch tieán haønh : ñaïi dieän leân thi taøi -Keå laïi dieãn caûm.

hoå +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã . ñeå vôû ñuùng tö theá.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt 44 . 3. daën doø .Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát 1: leã .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. . hoå I. hoå 2. hoå 2. bôø . bôø.coï.Cuûng coá .coï . II. hoå .coï. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3 -HS: -Vôû taäp vieát. 3. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Muïc tieâu: 1.bôø . bôø.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp. III.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ leã . caàm buùt.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: leã . -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng thaêm anh noâng daân vaø caùnh ñoàng cuûa anh. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . bôø.Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã . 4.YÙ nghóa caâu chuyeän: Tình caûm chaân thaønh giöõa con coø vaø anh noâng daân. coï .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.coï.

coï. do. do .Kó naêng :.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 2. uoán naén. hoå -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát : GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.Muïc tieâu: 1. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: GV theo doõi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc tieáng: “leã . bôø. bôø. tieáng: mô. 45 .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 2 HS neâu +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát HS quan saùt vaøo vôû taäp vieát HS laøm theo +Caùch tieán haønh : HS vieát vôû -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. bôø. ta . caùch caàm buùt. Tieát 2: mô .coï. 4. giuùp ñôõ nhöõng 2 Hs nhaéc laïi HS yeáu keùm. HS vieát vë nh¸p: leã . hoå ù” 4 HS ñoïc vaø phaân tích +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu HS quan saùt -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã . -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí.Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. thô. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát Sau. thô I. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. hoå ù”? coï.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . ta.

ta . do.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. vieát ñeïp. ta.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. thô ù” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô. -Vieát nhanh. II. thô +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt .Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô. caàm buùt. bôø . thô 2 HS neâu HS quan saùt HS laøm theo HS vieát vôû .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu 46 Hoaït ñoäng cuûa HS HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát vë nh¸p: mô. ta. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4 -HS: -Vôû taäp vieát III. ñeå vôû ñuùng tö theá. do .Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . coï.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: leã. do.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. do. thô 2. ta. do. ta. do. thô ù”? -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát vë nh¸p: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. thô. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: mô. ta. hoå ( 2 HS leân baûng lôùp.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ mô .

-Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . II. beù thi veõ. caâu öùng duïng : Thöù tö. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi III.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. tieáng nuï vaø thö Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Thöù tö. thôï neà. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 9 Tuaàn 5 TiÕng ViÖt Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 17 : u - I. da thoû. -Nhaän xeùt baøi cu 3. uoán naén. GV theo doõi .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 2 Hs nhaéc laïi keùm. caùch caàm buùt. laù maï.Baøi môùi : 47 .Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï coù tieáng : nuï thö .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : toå coø.Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø ö. beù haø thi veõ Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Thuû ñoâ. 4. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Nhaéc tö theá ngoài.

ñ thanh) hai. ö.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm u.nuï – thö. ñoïc trôn thö tieáng thö Vieát baûng con : u. Gheùp bìa caøi. nuï. (C nhaân. hai neùt Khaùc : u coù tôùi 2 neùt moùc ngöôïc. ö. (Caù nhaân. cöû taï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø 48 .Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ thö -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:Vieát ñuùng quy trình u-ö . thöù töï. moät neùt xieân phaûi. neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ u goàm : moùc ngöôïc. moùc ngöôïc. ñaùnh Hoûi : So saùnh u vaø ö ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ö vaø vaàn. . nhoùm. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm u-ö +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø aâm u +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm u: Gioáng : neùt xieân.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn :nuï . lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caù thu. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : u. ñu ñuû.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Gioáng : ñeàu coù chöõ u Daïy chöõ ghi aâm ö: Khaùc :ö coù theâm daáu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ö coù theâm daáu raâu treân neùt soå thöù raâu. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. aâm i coù Hoûi : So saùnh u vôùi i? daáu chaám ôû treân. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn Ñoïc caù nhaân. nuï vaàn.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø . -Caùch tieán haønh:GV höôùng Haø Noäi daãn HS vieát töøng doøng vaøo Coù moät thuû ñoâ vôû. tieáng xe vaø c 2. II. xe oâ toâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xe boø.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ 3. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng Chuøa Moät Coät öùng duïng vaøo vôû.Ñoà duøng daïy hoïc: 49 . ö.ñthanh) hoïc(gaïch chaân : thöù.ch I. coâ giaùo ñöa hoïc sinh ñi thaêm caûnh gì? -Chuøa Moät Coät ôû ñaâu? -Moãi nöôùc coù maáy thuû ñoâ? -Em bieát gì veà thuû ñoâ Haø Noäi? 3.Muïc tieâu: 1. (Noùi qua tranh aûnh.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 18: x . beù haø thi veõ.tö ) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù thi -Ñoïc laïi baøi tieát 1 veõ -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì tieáng : thöù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ x vaø ch. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: chuyeän keå. …) +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Thuû ñoâ +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân. tö ? Ñoïc caâu öùng duïng (C +Tìm tieáng coù aâm môùi nhaân.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Taäp vieát : u. nuï thö Thöù tö.

ch. xe.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. thö -Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù tö. Caâu öùng duïng : Xe oâ toâ ch caù veà thò xaõ. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm x. vaø tieáng choù choù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Ñoïc caù nhaân. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ch Vieát baûng con : x. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát: baøn. choù.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. lôùp -MT:Vieát ñuùng quy trình x-ch -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) 50 . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ghi aâm x: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ x goàm : (Caù nhaân. Gioáng : chöõ h ñöùng sau .ñ thanh) Hoûi : So saùnh ch vaø th? Gheùp bìa caøi. xe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : xe. ñoïc trôn :xe -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : x. th baét ñaàu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ch laø chöõ gheùp töø hai con chöõ c vaø h.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : u. Gheùp bìa caøi. xe oâ toâ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Xe boø. aâm ch Khaùc : x coøn moät neùt +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ cong hôû traùi. nhoùm. 3. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm Thaûo luaän vaø traû lôøi: x-ch Gioáng : neùt cong hôû +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm x vaø phaûi.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Khaùc : ch baét ñaàu Daïy chöõ ghi aâm ch : baèng c.ñoàng thanh) neùt cong hôû traùi. neùt cong hôû phaûi. ñoïc trôn tieáng choù. ö. nuï. -HS: -SGK. -Nhaän xeùt baøi cuõ. beù haø thi veõ. ñaùnh Hoûi : So saùnh x vôùi c? vaàn. ñaùnh vaàn. xe lu. ch. baèng t (C nhaân.

ñ thanh) Ñoïc oâ toâ chôû caù veà thò xaõ Toâ vôû taäp vieát : x. ch. xe oâ toâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Coù nhöõng gì trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? -Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? -Xe lu duøng laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? -Xe oâ toâ trong tranh coøn goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? 51 . Ñoïc SGK: xe. choù Hoaït ñoäng 2:. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc caâu öùng duïng (C ( gaïch chaân : xe. xe lu. chaû caù. chôû. xaõ. xaõ) nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø thôï xeû. xa xa.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm vaø töø vöøa hoïc vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi : vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Xe boø. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : xe oâ to -Ñoïc laïi baøi tieát 1 chôû -Ñoïc caâu öùng duïng : caù +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc thaàm vaø phaân tích ? tieáng : xe.ñthanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : XeSGK(C nhaân. -Ñoïc laïi sô ñoà 1.sô ñoà 2. chôû. chì ñoû.

xieân vaø neùt thaét.r I. seû. neùt thaét Khaùc : keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc. neùt Khaùc : s coù theâm neùt cong hôû traùi. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Roå.Muïc tieâu: 1. . neùt thaét.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : x. Gioáng : neùt xieân phaûi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ s vaø r . tieáng seû vaø re 2. ñoïc trôn seû.ñoàng thanh) -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : s. Hoûi : So saùnh s vôùi x? (Caù nhaân.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : seû. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm s-r +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm s vaø aâm r +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm s: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ s goàm : Gioáng : neùt cong neùt xieân phaûi. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. chì ñoû. choù. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaê. -Nhaän xeùt baøi cuõ. xa xa. raù. ñaùnh vaàn. vôû taäp vieát. chaû caù. neùt thaét vaø 52 Gheùp bìa caøi. ch. 3. II.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm r: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm s. Caâu öùng duïng : Beù toâ cho chöõ vaø soá. reã.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. r.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Roå. thôï xeû.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -HS: -SGK. coøn s . raù. xe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Coøn coù nhöõng loaïi xe oâ toâ naøo nöõa? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 19 : s .

-Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : roõ.r. seû. raù 53 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø neùt cong hôû traùi. chöõ soá. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng r-s. (C nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. Hoûi : So saùnh r vaø s? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : r vaø tieáng reã .ñ thanh) Gheùp bìa caøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng neùt moùc ngöôïc.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. ñaùnh vaàn.seû-reã -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. Vieát baûng con : s.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : s.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2sô ñoà. reã Thaûo luaän vaø traû lôøi . ñoïc trôn tieáng reã. r. roå raù. caù roâ. baøn. soá) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. seû. soá Ñoïc duïng thaàm vaø phaân tích : roõ. nhoùm. reã. soá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát : -MT:HS vieát ñuùng quy trình r-s . Ñoïc caù nhaân.seû-reå -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3 :Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Roå. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø su su.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù toâ chöõ.

-HS: -SGK. vuø ro ro. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. kheá. vôû taäp vieát. Caâu öùng duïng : Chò kha ke cho beù haø vaø beù leâ -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : uø uø. s. chöõ soá. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : r. ro ro. roå raù. tu tu. su su. II. Neáu khoâng coù maây tre.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. caù roâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : keû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Roå duøng laøm gì.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø va beù leâ 3. tieáng keû vaø 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : uø uø. tu tu. vuø vuø. 3.raù duøng laøm gì? -Roå.Baøi môùi : 54 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ k vaø kh.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. raù khaùc nhau nhö theá naøo? -Ngoaøi roå. raù coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre.kh I. roå laøm baèng gì? 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 20 : k .

ñaùnh vaàn. neùt thaét. Gioáng : chöõ k Khaùc : kh coù theâm h (C nhaân.sô ñoà 2. Vieát baûng con : k. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm k. ñaùnh vaàn.keû-kheá -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng. khe ñaù.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn tieáng kheá. kh. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ®óng quy trình kkh. lôùp .ñ thanh) Gheùp bìa caøi. neùt moùc ngöôïc. kheá Ñoïc caù nhaân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm kh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ kh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ: k. keû . kì coï.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm k. baøn. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 55 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS k vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : neùt khuyeát treân Khaùc : k coù theâm neùt thaét (Caù nhaân. Hoûi : So saùnh k vôùi h? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : k. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. keû. kh. nhoùm. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø keõ hôû.kh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm kh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm k: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ k goàm : neùt khuyeát treân. caù kho. h Hoûi : So saùnh kh vaø k? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : kh vaø tieáng kheá -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà. ñoïc trôn keû.

con vaät naøo khaùc khoâng? -Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy. tu tu +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Con vaät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : kha. caùc vaät coù tieáng keâu theá naøo? -Em coøn bieát tieáng keâu cuûa caùc vaät.keû-kheá vaøo vôû.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. keû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. keû ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ. ro ro. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo doøng vaøo vôû. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng k-kh. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : uø uø.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi : chò ñan Thaûo keû vôû Ñoïc thaàm vaø phaân tích : kha. keû. vo vo. kh.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : k. Thaûo luaän vaø traû lôøi Tieáng saám Tieáng saùo dieàu Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 21 : OÂN TAÄP I.Muïc tieâu: 56 . ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø khoâng? -Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? -Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät treân? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. kheá.

3.ö. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc toát aâm vaø töø öùng duïng. caù kho. kheá. keû. B2 saû. III.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua Ñöa ra nhöõng aâm vaø chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng töø môùi hoïc aâm vaø chöõ gì môùi ? .ch. 2. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Thoû vaø sö töû. -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con : xe Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: chæ 57 .ñoàng -Chænh söûa phaùt aâm. k ñaù. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát : -MT:HS vieát ñuùng töø öùng duïng xe chæ cuû saû.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. kh. thanh) -Giaûi thích nghóa töø. roå kheá (Caù nhaân. chöõ hoïc trong tuaàn: u. +Caùch tieán haønh : Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø Treo baûng oân ñoïc Gheùp chöõ thaønh tieáng: Ñoïc caùc tieáng gheùp Ñoïc töø öùng duïng: xe chæ.k.s.kh. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. keû oâ. cuû ôû B1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : k. töø ngöõ öùng duïng: keõ hôû. II.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.Thaùi ñoä :Nghe.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. kì coï.r. 3. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.x.

ñ : Xe oâ toâ chôû thanh) khæ vaø sö töû veà sôû thuù Ñoïc SGK(C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Vieát vôû : xe chæ Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaân.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït. Moät HS xung phong Tranh 4: Töùc mình. 58 .Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi trong vôû. noù lieàn keå toaøn chuyeän. . Vieát töø coøn laïi trong -Caùch tieán haønh:Ñoïc töøng vôû taäp vieát haøng HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Ñoïc laïi teân caâu +Caùch tieán haønh : chuyeän -Keå laïi dieãn caûm.ñ Ñoïc SGK: thanh) Hoaït ñoäng 2:. nhaûy xuoáng ñònh cho Sö töû moät traän. Sö töû giaõy giuïa maõi roài saëc nöôùc maø cheát.ñ thanh) +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngÑoïc trôn (C nhaân. coù keøm Thaûo luaän nhoùm vaø theo tranh minh hoaï cöû ñaïi dieän leân thi Tranh1: Thoû ñeán gaëp Sö töû taøi thaät muoän. Tranh 2:Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Thoû vaø Sö töû. Tranh 3: Thoû daãn Sö töû ñeán moät caùi gieáng. Sö töû nhìn xuoáng daùy gieáng thaáy moät con Sö töû hung döõ ñang chaèm chaèm nhìn mình.

daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 59 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4: Cuûng coá .

nhaø dì coù choù xuø.ph .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: phoá xaù. nhaø dì coù xuø. töø: phoá x nhaø laù 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ p. II. 3.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. ph vaø nh. phoá.nh I. Caâu öùng duïng : Nhaø ôû phoá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 6 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 22: p . nhaø laù . 60 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï.

ph. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : xe chæ. Daïy chöõ ghi aâm ph: Gioáng : chöõ p.phoá xaù. ñoïc trôn keû. vôû taäp vieát. -HS: -SGK.ñvaàn. neùt soå thaúng.h thanh Hoûi : So saùnh nh vôùi ph? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù: “ nhaø” Vieát baûng con : p. roå kheá.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ph. Khaùc: nh baét phoá” ñaàu baèng n. Khaùc : p coù neùt xieân Hoûi : So saùnh p vôùi n? phaûi vaø neùt soå (Caù nhaân.ph. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. ñoàng gheùp töø hai con chöõ : n. 3. Khaùc : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ph laø chöõ ph coù theâm h (C nhaân. nh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm p. -Nhaän xeùt baøi cuõ.nh. nh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm p .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chôï. h Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát ph. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ñaàu neùt moùc hai ñaàu.ph vaø aâm nh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm p Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ p goàm : Gioáng : neùt moùc hai neùt xieân phaûi. phoá.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. nhaø laù -MT:HS vieát ñuùng quy trình p. keû oâ. ph baét Daïy chöõ ghi aâm nh: ñaàu baèng p -Nhaän dieän chöõ: Chöõ nh laø chöõ Ñoïc : caù nhaân. Hoûi : So saùnh ph vaø p? ñtrôn tieáng phoá -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ Gioáng: h. 61 . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm p .ñ thanh) gheùp töø hai con chöõ : p. cuû saû.nh vaø töø öùng duïng.

nhaø laù Thaûo luaän vaø traû lôøi .ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : p. baøn. nh. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø phôû boø. phoá. nhoùm. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo haøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Chôï.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : nhaø. nhoå coû -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : nhaø. nhaø dì coù choù xuø. nho khoâ. phoá xaù. ph. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. thò xaõ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Chôï coù gaàn nhaø em khoâng? -Chôï duøng laøm gì? Nhaø em ai hay thöôøng ñi chôï? -ÔÛ phoá em coù gì? Thaønh phoá nôi em ôû coù teân laø gì? Em ñang soáng ôû ñaâu? 62 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc caù nhaân. phoá ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. phaù coã. phoá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng.

-Ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá.gh I. gaø goâ. phaù coã.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ g.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4. gheá goã 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø ri. nhoå coû. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.gh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm g vaø aâm gh Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Gioáng : neùt cong hôû ghi aâm g phaûi -Nhaän dieän chöõ: Chöõ g goàm : Khaùc : g coù neùt neùt cong hôû phaûi vaø neùt khuyeát döôùi khuyeát döôùi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: gaø ri.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. gh Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm g.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm g. ñaùnh vaàn. Caâu öùng duïng : Nhaø ba tuû goã. gheá goã. (Caù nhaân. töø: gaø ri. nhaø dì coù choù xuø. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gaø ri.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : phôû boø.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã.ñoàng thanh) Hoûi : So saùnh g vôùi a? Gheùp bìa caøi. nho khoâ. vôû taäp vieát. gheá goã. -HS: -SGK. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. gaø II. gheá go 2. ñoïc trôn:gaø -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ gaø” 63 . gh.Cuûng coá daën doø .Muïc tieâu: 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 23: g .

nhoùm. gaø goâ. goã Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. gheá goã 64 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Gioáng : chöõ g.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. ghi nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : gheá.ñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : gheá. ñtrôn Ñoïc : caù nhaân. .ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : g. Khaùc: gh coù theâm h (C nhaân. gh. h Hoûi : So saùnh gh vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : nhö g +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “gheá” +Ñoïc trôn töø: “gheá goã” +Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ +ÑoÏc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñuùng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø nhaø ga. gaø.ñvaàn. gh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Ñoïc trôn : “gaø ri” -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm gh: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ : p. baøn. ñoàng thanh Vieát baûng con : g. goã ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. goà gheà. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. gheá goã Ñoïc caù nhaân.

cuï giaø. Caâu öùng duïng va minh hoaï phaàn luyeän noùi -HS: -SGK.gheá goã -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 24: q . II. chôï queâ.gaø ri.qu -gi I. 3. goà gheà.gh . gaø goâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh veõ gì? -Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? Em ñaõ troâng thaáy noù hay chæ nghe keå? -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy? -Gaø thöôøng aên gì? -Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø soáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát? 4: Cuûng coá daën doø . vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ q .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc SGK: gaø ri.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.gi.Muïc tieâu: 1. 65 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ. ghi nhôù -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ. cuï g 2. cho beù caù.qu . gheá goã.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Quaø queâ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. gheá goã Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng g .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. gaø goâ.

giaø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. gi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâmõ q vaø aâm qu vaø gi +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm q: Gioáng : neùt cong hôû -Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : -phaûi neùt cong hôû .phaûi. a coù neùt moùc Hoûi : So saùnh q vôùi a? ngöôïc (Caù nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi .ñoàng thanh) . -Phaùt aâm :”quy/ cu” Daïy chöõ ghi aâm qu: -Nhaän dieän chöõ:Chöõ qu gheùp Gioáng : chöõ q töø hai con chöõ q vaø u Khaùc : qu coù theâm u Hoûi : So saùnh qu vaø q? (C nhaân. daøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. -MT:HS vieát ñuùng quy trình queâ.qu .qu.qu -gi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm q . daãn qui trình ñaët buùt) baøn. gi. lôùp Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV 66 . neùt soå Khaùc : q coù neùt soå thaúng. nhoùm. ñoïc trôn +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ” Daïy chöõ ghi aâm gi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gi gheùp Gioáng : g töø hai con chöõ g vaø i Khaùc : gi coù theâm i Hoûi : So saùnh gi vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm: “di” +Ñaùnh vaà tieáng khoaù: “Giaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : q . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm q .

daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : qua.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng keát hôïp giaûng töø quaû thò. c ngheä 67 .ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo Ñoïc thaàm vaø phaân tích: qua.ñ thanh) Taäp vieát: q . gioû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.qu. Thaûo luaän vaø traû lôøi Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 25: ng . giaõ gioø. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Quaø queâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? Emthích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em? -Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? -Muøa naøo thöôøng coù nhieàu quaø töø laøng queâ? 4: Cuûng coá daën doø .ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. töø: caù ngöø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ ng. qua ñoø. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . cuï giaø.ngh I.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. chôï queâ. cho beù gioû caù.Muïc tieâu: 1. gi. gioû caù. gioû) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø. ngh.

ñoïc trôn +Phaùt aâm : “ngôø”ø +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “ngheäâ” Vieát baûng con : ng. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Beâ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm ng. chò kha ra nhaø beù 3. ngheù. gioû caù. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø Khaùc : ng coù theâm g chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø (Caù nhaân. II. nhoùm.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. cuû ngheäâäø. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : quaû thò. qua ñoø. lôùp 68 . +Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä” caù ngöø. g vaø h (C nhaân.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø. Caâu öùng duïng. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nghæ heø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3. ngh. cho beù gioû caù.tranhphaàn luyeän noùi -HS: -SGK.ngh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm ng vaø aâm ngh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm ng: Gioáng : chöõ n. ngh Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm ng . -Nhaän xeùt baøi cuõ. cuû ngheä Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm vaø töø öùng duïng Ñoïc caù nhaân. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn baøn.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ng vaø ngh? Gheùp bìa caøi . vôû taäp vieát. giaõ gioø.ñoàng thanh) g Hoûi : So saùnh ng vôùi n? -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù “ngöø” -Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø” Gioáng : chöõ ng Daïy chöõ ghi aâm ngh: Khaùc : ngh coù theâm h -Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n.

ngheù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keât hôïp giaûng töø ngaõ tö. ngheù aên gì? 69 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Beâ. nga) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø.nga Ñoïc caâu öùng duïng (C duïng ñthanh) nhaân- Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Taäp vieát: ng. caù ngöø.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: nghæ . ngheä só. ngh. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. beù +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung? -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Beâ. chò kha ra nhaø beù nga Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. cuû ngheä Thaûo luaän vaø traû lôøi (Ñeàu coù beù) Thaûo luaän vaø traû lôøi . ngheù oï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . ngoõ nhoû. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : nghæ.

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ y. ngheù oï. -HS: -SGK. töø: y taù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhaø treû. meï cho beù ra y teá 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù bò ho. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: y taù.tr I.tr +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm y vaø aâm tr +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm y Gioáng : phaàn treân doøng -Nhaän dieän chöõ: Chöõ y goàm keû. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm y. II. ngheä só.ñoàng thanh) -Phaùt aâm : “i” (goïi laø chöõ y daøi) -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “y” ( y ñöùng moät mình) -Ñoïc trôn: Töø : “ y taù “ Gioáng : chöõ t 70 .Muïc tieâu: 1. döôùi Hoûi : So saùnh y vôùi u? (Caù nhaân. tre ngaø 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ngoõ nhoû.tr.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. neùt khuyeát döôùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em coù bieát haùt baøi naøo veà “beâ. tr Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm y. Caâu öùng duïng : Beù bò meï cho beù ra y teá xaõ. -Nhaän xeùt baøi cuõ. tre ngaø. neùt moùc Khaùc : y coù neùt khuyeát ngöôïc. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Nhaø treû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : ngaõ tö. chò kha ra nhaø beù nga. chuùng töông töï nhau neùt xieân phaûi. ngheù” khoâng? 4: Cuûng coá daën doø .Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 26: y .Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nghæ heø.

khoâng coù tieáng thanh +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “tre” +Ñoïc trôn töø: “tre ngaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình y . trí nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : “y”) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Beù bò ho. tre ngaø Thaûo luaän vaø traû lôøi . Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS 71 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hKhaùc : tr coù theâm r (C nhaân. ñaùnh vaàn. tr. ñoïc trôn Vieát baûng con : y. meï cho beù ra y teá xaõ. y teá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Daïy chöõ ghi aâm tr: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ tr gheùp töø hai con chöõ:t. baøn. nhoùm.ñ thanh) Gheùp bìa caøi .ñ thanh) Taäp vieát: y. y taù. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: y Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. chuù yù. r Hoûi : So saùnh tr vaø t ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. tre ngaø Ñoïc caù nhaân. caù treâ. tr. baät ra.tr vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø y teá.

Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Coâ troâng treû) Giao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña BGH 72 . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Nhaø treû +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Caùc em beù ñang laøm gì? -Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng? -Ngöôøi lôùn duy nhaát trong tranh ñöôïc goïi laø coâ gì? -Trong nhaø treû coù ñoà chôi gì? -Nhaø treû khaùc lôùp Moät em ñang hoïc ôû choã naøo? -Em coù nhôù baøi haùt naøo hoài ñang coøn hoïc ôû nhaø treû vaø maãu giaùo khoâng? Em haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát vaø vôû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 73 .

-Ñoïc töø öùng duïng :Y teá . ng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : y . B2 (Caù nhaân. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä :Nghe. nh.tr tre giaø . 3.Muïc tieâu: 1. chöõ hoïc trong tuaàn: p. y. g.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. gh. ph.ñoàng thanh) . chuù yù .Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? . tr 2. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. gi. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù bò ho meï cho beù ra Y teá xaõ. qu. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan t trong chuyeän keå: Tre ngaø II.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: OÂân caùch ñoïc. q.caù treâ . 3. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû. ng.y taù. vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 7 Thø hai ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 27: OÂN TAÄP I. vieát aâm ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂân caùc aâm vaø tieáng ñaõ hoïc : Treo baûng oân Gheùp chöõ thaønh tieáng: Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc caùc töø ngöõ öùng duïng 74 Hoaït ñoäng cuûa HS Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø môùi hoïc caùc Leân baûng chæ vaø ñoïc Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû B1.trí nhôù.

ñ thanh) ? +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngVieát töø coøn laïi trong : Queâ beù Haø coù vôû taäp vieát ngheà xeû goã. -Giaûi thích nghóa töø. Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát baûng con : Tre giaø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc -Chænh söûa phaùt aâm.quaû nho Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo +Caùch tieán haønh : Ñoïc trôn (C nhaân. phoá beù Nga coù ngheà giaõ gioø Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän -MT:HS vieát ñuùng caùc töø ñaõ Thaûo luaän nhoùm vaø hoïc cöû ñaïi dieän leân thi taøi -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän:”Tre Ngaø” Moät HS keå toaøn truyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm keøm theo tranh minh hoaï theo 6 noäi dung böùc tranh .YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu 75 .ñ -Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc SGK(C nhaân.

4: Cuûng coá . . quả nho.1 em đọc SGK 3/ Bài mới . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 BAØI OÂN TAÄP ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm c/ Thái độ : Vui thích học tập.Lắng nghe .Giới thiệu bài: . II/ Đồ dùng dạy học: Bảng chữ cái III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên 1/ æn ®Þnh tæ chøc 2/ Kiểm tra bài cũ . chú ý nghe giảng.Gọi HS lên đọc và viết Hoạt động của học sinh đọc: nhà ga. ý nghĩ .Xem + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhóm .Viết bảng con + Viết mẫu các nhóm chữ ghi âm có nét 76 . tre già.Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp.Lớp viết bảng con .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.

.HS đọc các câu ứng dụng trong SGK .Hoạt động 1: Luyện đọc .Trò chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng.. K. . lề mề Na ná.Giới thiệu một số từ ứng dụng. th..Hỏi đáp về câu tạo tiếng . h..Cho HS đọc nối các chữ ghi âm..Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laø quen vôùi chöõ vieát hoa 2.Cho HS đọc lại bảng chữ cái .Tham dự 4 tổ .HS đọc: (cá nhân. u ư. e ê. nh. tò vò ..Dặn dò: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần. V Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa 77 . u ư. HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm..Muïc tieâu: 1.HS đọc bảng chữ cái .HS dùng bảng cài: d đ. . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên .HS thi đua đọc các câu ứng dụng Thø t ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 28: CHÖÕ THÖÔØNG .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng gần giống nhau: d đ.Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch. l. tờ mờ Tỉ tê. S..HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng .Chấm chữa một số bài Hoạt động 3: Luyện nói .Hướng dẫn đọc câu ứng dụng Hoạt động 2: Luyện viết . k.. lớp) .CHÖÕ HOA I.. b. 4: Củng cố .Hướng dẫn viết theo GV phát âm: Đọc cho HS kiểm sóat . + Tiếng ứng dụng: . tổ..Nhiều HS lần lượt phát âm . TiÕt 2 . n m.Dặn dò .HS viết bảng con . . e ê. Bé bi bo. ba bó lá Da dê..Kó naêng :Nhaän ra vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ in hoa trong caâu öùng du :B. P.Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS. n m. o ô ơ.

L. O. E. nhöng kích thöôùc lôùn hôn vaø chöõ in hoa naøo khoâng gioáng chöõ in thöôøng? -Ghi laïi ôû goùc baûng -GV nhaän xeùt vaø boå sung theâm Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng gaàn gioáng nhau (C. Y) Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng khaùc nhau nhieàu ( A. M. K. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. EÂ . phoá beù nga ngheà giaõ gioø -Nhaän xeùt baøi cuõ. AÊ. I. N. OÂ. Q. AÂ. X. G. R) -GV chæ vaøo chöõ in hoa -GV che phaàn chöõ in thöôøng. yù nghó -Ñoïc caâu öùng duïng : Queâ beù haø coù ngheà xeû goã.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng chöõ thöôøng – Chöõ hoa. quaû nho. 3.ñoàng thanh) Hs theo doõi Döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc aâm caùc chöõ Hs nhaän dieän vaø ñoïc aâm cuûa chöõ . Ö. Ô. -Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. Ñ. P.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. tre giaø. 78 Hoaït ñoäng cuûa HS Hs ñoïc Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa nhoùm mình (Caù nhaân. U. T. B. S. H.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Treo leân baûng Chöõ thöôøng – chöõ hoa Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ hoa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng +Caùch tieán haønh : -Neâu caâu hoûi: Chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thöôøng. D.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ba Vì II. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ba Vì -HS: -SGK. vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.

SaPa +Höôùng daãn ñoïc caâu: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû SaPa.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ia vaø laù tía toâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù Haø nhoå coû. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù chöõ in hoa trong caâu ( gaïch chaân : Boá.ñ thanh) duïng Ñoïc caù nhaân. veà boø söõa… -GV coù theå môû roäng chuû ñeà luyeän noùi veà caùc vuøng ñaát coù nhieàu caûnh ñeïp ôû nöôùc ta hoaëc cuûa chính ngay taïi ñòa phöông mình. Hoaït ñoäng 2:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : BaVì +Caùch tieán haønh : -Giaûi thích vaø giôùi thieäu qua ñòa danh Ba Vì -GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi veà söï tích Sôn Tinh . lôùp Hs thi ñua luyeän noùi Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 29 : ia I. (Giaûi thích veà SaPa). baøn.Muïc tieâu: 1. Thuyû Tinh. veà nôi nghæ maùt. chò Kha tæa 79 . SaPa) Chöõ ñöùng ñaàu caâu: Boá Teân rieâng : Kha. Kha.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng chæ vaøo chöõ in hoa Cuûng coá . nhoùm. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù tía toâ 2.

laù .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. chò Kha tæa laù -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chia quaø -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát baûng con: ia. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù tía toâ.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñ thanh) -Phaùt aâm vaàn: Phaân tích tieáng tía Gheùp bìa caøi: tía -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: tía.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn ñaàu tieân : vaàn ia – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ia Phaùt aâm ( 2 em +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù thanh) ñoàng tía toâ Phaân tích vaøgheùp +Caùch tieán haønh : bìa caøi: ia -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ia ñöôïc taïo Gioáng: i ( hoaëc a) bôûi: i vaø a Khaùc : i ( hoaëc a) GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn( c nhaân – ñ thanh) Hoûi: So saùnh: ia vaø a? Ñoïc trôn( c nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : .Ñoïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû S ( 2 – 4 em) . laù Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tía toâ trôn tieáng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chia quaø II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà:ia -tía -laù tía toâ ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li( Höôùng 80 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Caâu öùng duïng: Beù Haø nho coû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htía toâ

daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc vaàn vaø töø öïng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø tôø bìa væa heø laù mía tæa laù -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù Ñoïc SGK:

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân - ñoàng thanh)

⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Chia quaø” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Ai ñang chia quaø cho caùc em nhoû trong tranh? -Baø chia nhöõng gì? -Baïn nhoû trong tranh vui hay buoàn? Chuùng coù tranh nhau khoâng? Ngöôøi bieát nhöôøng -ÔÛ nhaø em, ai hay chia quaø cho nhòn em? + Keát luaän : Khi ñöôïc chia quaø, em töï chòu laáy phaàn ít hôn. Vaäy em laø ngöôøi nhö theá naøo? 4:Cuûng coá daën doø
81

Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) HS môû saùch vaø theo doõi Ñoïc caù nhaân 10 em

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø s¸u ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tập viết

TuÇn 5: TuÇn 6:

Cö t¹, thî xÎ, ch÷ sè… Nho khô, nghé ọ, chú ý...

I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Viết đúng cở chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: nho khô, nghé ọ..... b/ Kỹ năng : Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng c/ Thái độ : Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm bổ sung cho những em viết lại ở - 5 em nộp vở TV nhà vì chữ xấu. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu nội dung bài viết hôm nay. Nho khô, nghé ọ…. 2/ Hướng dẫn: - Cho HS xem chữ mẫu và gọi HS đọc nội dung viết - Hướng dẫn cách viết + Độ cao các nét cơ bản + Cho HS viết bảng con - Hướng dẫn tập viết + Nhắc lại cách cầm bút, cách ngồi ngay ngắn. + Chấm chữa một số HS viết xong trước - Cho HS viết vào vở tập viết - Nhắc lại cách viết vở có ô li, các nét. - Nghe - HS đọc các từ ứng dụng trong bài trước. - Quan sát, nhận xét - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ: nho khô, nghé ọ..... - Lắng nghe - HS nộp vở cho GV - HS đem vở tập viết - HS nộp vở

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tuyên dương các HS viết đẹp, vở sạch. - Dặn dò: Những HS nào viết chưa đẹp cần viết lại ở nhà.

82

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng th¸ng 10 n¨m 2009

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña

BGH

TuÇn 8
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 30 : ua - ¦a

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå, ngö goã
83

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kó naêng goã

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

:Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn ua, öa vaø töø cua beå,

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa,

cho beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Giöõa tröa II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø : cua beå, ngöïa goã;Caâu öùng duïng:Meï ñi chôï kheá, mía, döøa,thò … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Giöõa tröa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tôø bìa, laù mía, væa heø, træa laù( 2 – 4 em ñoïc, caû vieát baûng con) - Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù ( 2 em) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ua, öa – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn: ua-öa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå ngöïa goã +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn ua: Phaùt aâm ( 2 em -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ua ñöôïc taïo ñoàng thanh) bôûi: u vaø a Phaân tích vaàn ua GV ñoïc maãu Gheùp bìa caøi: ua Gioáng: a keát thuùc Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Khaùc : ua baét ñaàu u Ñaùnh vaàn( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñ thanh) Ñoïc trôn( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: cua, ñthanh) cua beå Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: cua -Ñoïc laïi sô ñoà:ua-cua-cua beå Ñaùnh vaàn vaø ñoïc Daïy vaàn öa: ( Qui trình töông töï)öatrôn tieáng,töø ngöïa- ngöïa goã - Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân - ñoàng ⊕ Giaûi lao
84

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát: thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaø töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : Vieát b. con: ua, öa, cua +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn beå, ngöïa goã qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø vaàn vöøa hoïc. Ñoïc öùng duïng: trôn töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng ( caù nhaân - ñoàng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp thanh) giaûng töø caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc (c nhaân 10 em – Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñthanh) +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : (c nhaân 10 em – Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS môû saùch.Ñoïc (10 HS em) Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Toâ vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Quan saùt tranh vaø +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï traû lôøi nhieân theo noäi dung : “Giöõa tröa” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Taïi sao em bieát ñaây laø böùc tranh veõ muøa heø? -Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? -Buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng
85

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

laøm gì, ôû ñaâu? -Taïi sao treû em khoâng neân chôi ñuøa vaøo buoåi tröa? + Keát luaän : Nguû tröa cho khoeû vaø cho moïi ngöôøi nghæ ngôi? 4:Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 31: OÂN TAÄP

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn vöøa h ia, ua, öa 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu, keå laïi theo tranh truyeän keå : Khæ vaø R II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Khæ vaø Ruøa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ua, öa, cua beå, ngöïa goã ( 2 vieát, caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia( 2 em -Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù ( -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi:Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc: Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng ⊕ Giaûi lao gheùp töø chöõ ôû Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: coät doïc vôùi chöõ ôû -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ öùng
86

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdoøng ngang cuûa baûng oân Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân.Ñoïc (c nhaân - ñ thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: muøa döa ( caù nhaân - ñoàng thanh)

duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: mua mía ngöïa tía muøa döa træa ñoã Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù Laù kheõ ñu ñöa Gioù qua cöûa soå Beù vöøa nguû tröa Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Khæ vaø Ruøa” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ruøa vaø Thoû laø ñoâi baïn thaân. Moät hoâm, Khæ baùo cho Ruøa
87

Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (cnhaân– ñthanh)

HS môû saùch. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát

HS ñoïc teân caâu chuyeän

ai I. ri ri. Ruøa lieàn voäi vaøng theo Khæ ñeán thaêm nhaø Khæ.Vôï Khæ vöøa sinh con. lieàn môû mieäng ñaùp leã.Muïc tieâu: 2. bo . II. raát coù haïi. Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå ñöa Khæ ñöa Ruøa leân nhaø mình. Truyeän coøn giaûi thích söï tích cuûa mai Ruøa 4: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 32 : oi .Thaùi ñoä caù. ai vaø töø nhaø goùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oi. Tranh 4: Ruøa rôi xuoáng ñaát.Kó naêng gaùi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa 3. :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Seû. Ruøa queân caû mình ñang leân thi taøi ngaäm ñuoâi Khæ. Theá laø bòch moät caùi. Ruøa baên khoaên khoâng bieát caùch naøo leân thaêm vôï con Khæ ñöôïc vì nhaø Khæ ôû treân moät caây cao. vôï Khæ chaïy vaø cöû ñaïi dieän ra chaøo. be :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oi. ai vaø töø nhaø goùi.Ñoà duøng daïy hoïc: 88 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bieát laø nhaø Khæ vöøa môùi coù tin möøng. Ruøa ba hoa neân chuoác hoaï vaøo thaân. le le. treân mai cuûa Ruøa ñeàu coù veát raïn. neân mai bò raïn nöùt. Theá laø töø ñoù. Tranh 2: Ñeán nôi. Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo baïn ngaäm ñuoâi mình. Thaûo luaän nhoùm Tranh 3:Vöøa tôùi coång. Ruøa rôi xuoáng ñaát. + YÙ nghóa : Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu.

træa ñoã( 2 – 4 em ñoïc Hoaït ñoäng cuûa H nhaø Phaùt aâm ( 2 em . thanh) nhaø ngoùi Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: ngoùi oi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn ngoùi tieáng .ñ -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . beù gaùi.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: ngoùi. Caâu öùng duïng: Ch boùi caù nghóa gì theá?… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Seû. ai– Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oi-ai +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oi. beù gaùi +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn oi: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oi ñöôïc taïo bôûi: o vaø i GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Tieát1 -Ñoïc vaø vieát: mua mía. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng thanh) Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) ai Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 89 . -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oi.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn oi. le le. vôû taäp vieát. ri ri. ai vaø goùi. ngöïa tía.Gheùp bìa caøi: oi Gioáng: o ( hoaëc i) Khaùc : i ( hoaëc o) Ñaùnh vaàn( c nhaân . boùi caù.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.töø nhaø ngoùi ( caù nhaân . muøa döa.Kieåm tra baøi cuõ : lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù…( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nhaø goùi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gaùi nhaân . Ñoïc (10 em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc Hs vieát vaøo vôû theo doøng Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Seû. beù gaùi qui trình ñaët buùt. ai.ñoàng thanh) beù gaùi .ñoàng thanh) caùi coøi baøi vôû -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ cuûa HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Ñoïc SGK: thanh) ⊕ Giaûi lao HS môû saùch . boùi caù. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ con vaät gì? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát con chim naøo? -Con le le. ri ri. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc vöøa hoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø Ñoïc trôn töø öùng duïng: ngaø voi gaø maùi ( caù nhaân . boùi caù soáng ôû ñaâu 90 . le le”.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Vieát b. con: oi.nhaø ngoùi.

beù gaùi ñi chôi phoá vô boá meï. Caâu öùng duïng: Beù tr beù gaùi ñi chôi phoá … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Leã hoäi -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. gaø maùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oâi. ôi vaø töø : traùi oåi loäi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù trai.¥I I.Baøi môùi : 91 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doøNhaän xeùt giôø hoïc Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 33: ¤I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi oåi. vôû taäp vieát.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oâi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ngaø voi. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caùi coøi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Leã hoäi II. chim ri thích aên gì? Chuùng soáng ôû ñaâu? -Chim naøo hoùt hay? Tieáng hoùt nhö theá naøo? 3. bôi loäi. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Chuù Boùi Caù nghóa gì theá? ( 2 em) Chuù nghóa veà böõa tröa. ôi vaø töø : traùi oåi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- vaø thích aên gì? -Chim seû. b 2.Muïc tieâu: 1. baøi vôû ( 2 – 4 em ñoïc. 3.

ñoàng thanh) traùi oåi Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: oåi oâi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc oåi trôn tieáng .ñoàng thanh) .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oâi. bô qui trình ñaët buùt. bôi loäi Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn oâi: ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oâi ñöôïc taïo Phaân tích vaøgheùp bìa bôûi: oâ vaø i caøi: oâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh oâi vaø oi? baèng i Khaùc : oâi baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baéng oâ Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : oåi.ñoàng treân baûng thanh) -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình Vieát b. löu yù neùt noái) loäi Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø caùi choåi ngoùi môùi vaàn vöøa hoïc.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát nhaân . con: oâi. ôi .töø traùi oåi ( caù nhaân . ôi vaø traùi oåi.ñoàng thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø ( caù nhaân .traùi oåi. .ñoàng Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) thanh) ôi bôi Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù bôi loäi nhaân . ôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oâi-ôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oâi.Ñoïc trôn töø öùng duïng: thoåi coøi ñoà chôi 92 .

¦i I.…) gì? -Qua ti vi.daën doø Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 34: ui . öi vaø töø : ñoài nuùi. Caû nha quaù. göûi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Dì Na vöøa göûi thö veà. hoaëc nghe keå em thích leã hoäi naøo nhaát? 4: Cuûng coá .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . öi vaø töø : ñoài nuùi. haùt ca.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ui. ngöôøi aên naøo? Vaøo muøa naøo? -Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng maëc ñeïp. Ñoïc (10 em) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:gV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Leã hoäi”. gö thö 2. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi meï.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui. Ñoïc SGK: Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) boá Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . 3. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Taïi sao em bieát tranh veõ veà leã Quan saùt tranh vaø traû lôøi hoäi? -Queâ em coù nhöõng leã hoäi (côø treo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoài nuùi 93 .Muïc tieâu: 1.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai. caùc troø vui.

beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ñoài nuùi -HS: -SGK. Caâu öùng duïng: Dì N vöøa göûi thö veà. Caû nhaø . ngoùi môùi..töø . baèng i ñoài nuùi Khaùc : ui baét ñaàu baèng u -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn( cnhaân – ui ñthanh) nuùi Ñoïc trôn( caù nhaân – ñoài nuùi ñoàng thanh) Daïy vaàn öi: ( Qui trình töông töï) Phaân tích vaø gheùp öi bìa caøi: nuùi göûi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc göûi thö trôn tieáng .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ui. ñoài nuùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. öi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ui -öi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc : ui. göûi thö. göûi thö +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ui: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ui ñöôïc taïo bôûi: u vaø i GV ñoïc maãu Phaùt aâm ( 2 em – Hoûi: So saùnh ui vaø oi? ñoàng thanh) Phaân tích vaàn -Phaùt aâm vaàn: ui. vôû taäp vieát. öi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. thoåi coøi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 94 .. ñoà chôi ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gheùp bìa caøi: ui Gioáng: keát thuùc -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : nuùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi choåi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñoài nuùi.

Caû nhaø vui thanh) quaù. Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Ñoài nuùi”. Ñoïc (10 ⊕ Giaûi lao em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân nhaân – ñoàng thanh) baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình qui trình ñaët buùt. Ñoïc SGK: HS môû saùch . +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø Hoûi:-Trong tranh veõ gì? traû lôøi -Ñoài nuùi thöôøng coù ôû ñaâu? Em bieát teân vuøng naøo coù ñoài nuùi? -Treân ñoài nuùi thöôøng coù gì? -Ñoài khaùc nuùi nhö theá naøo? 4: Cuûng coá daën doø 95 . öi . ñoài nuùi. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø göûi thö öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS doïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø. löu yù neùt noái) Vieát b. con: ui. vaàn vöøa hoïc caùi tuùi göûi quaø Ñoïc trôn töø öùng vui veû ngöûi muøi duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng (caù nhaân – ñoàng Cuûng coá daën doø thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Dì Na vöøa göûi thö veà.

Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : uoâi. Tranh caâu öùdu Buoåi toái. öôi vaø töø : naûi chu muùi böôûi. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi toái.Kieåm tra baøi cuõ : 96 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoái. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chuoái. böô vuù söõa. chò Kha ….Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 2. -HS: -SGK.Muïc tieâu: 1. vuù söõa.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . vôû taäp vieát. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn uoâi.öôi I. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàân 9 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 35: uoâi . muùi böôûi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: naûi chuoái. öôi vaø töø : naûi chuoá muùi böôûi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. böôûi. II.

naûi chuoái.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn uoâi.ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn :Vaàn uoâi ñöôïc Phaân tích vaàn uoâi.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : thanh) chuoái. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn uoâi: Phaùt aâm ( 2 em . öôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn uoâi -öôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoâi.öôi .naûi chuoái.ñoàng thanh) chuoái naûi chuoái Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân ñoàng thanh) Daïy vaàn öôi: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .ñoàng -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . ngöûi muøi ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Dì Na vuøa göûi thö veà. naûi chuoái Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: chuoái Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Ñoïc laïi sô ñoà: tieáng . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn muùi böôûi. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng 97 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: caùi tuùi. muùi böôûi. göûi quaø.Gheùp bìa taïo bôûi:uoâ vaø i caøi: uoâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng i Hoûi: So saùnh uoâi vaø oâi? Khaùc : uoâi baét ñaàu baèng u Ñaùnh vaàn( caù nhaân . Caû nhaø vui quaù( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng thanh) öôi böôûi muùi böôûi .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn Theo doõi qui trình töø öùng duïng Vieát b.töø uoâi ( caù nhaân . con: uoâi. vui veû. öôi .

ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Trong ba thöù quaû em thích loaïi naøo? -Vöôøn nhaø em troàng caây gì?? -Chuoái chín coù maøu gì? Vuù 98 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :“Chuoái. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø tuoåi thô tuùi löôùi buoåi toái töôi cöôøi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. böôûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng daãn qui trình ñaët buùt. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. vuù söõa”. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát troø Quan saùt tranh vaø traû lôøi .

buoåi toái.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. töôi cöôøi ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. aâ.aây I. Caâu öùng duïng ra chôi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Giôø ra chôi. boä.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng söõa chín coù maøu gì? -Böôûi thöôøng coù nhieàu vaøo muøa naøo? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 36: ay .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy bay.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tuoåi thô. II. tuùi löôùi. bay. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. aây vaø töø : maùy nhaûy daây 2. ñi xe..aâ . chò Kha ruû beù chôi troø ñoá chöõ ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. bay. ñi xe. nhaûy daây. ñi boä.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chaïy. 3. vôû taäp vieát. beù trai thi chaïy.Baøi môùi : 99 .Muïc tieâu: 1. beù trai thi … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chaïy. gaùi chôi nhaûy daây. -HS: -SGK.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ay.

aây.ñoàng thanh) ( caù nhaân . . aây. maùy bay -Ñoïc laïi sô ñoà: ay bay maùy bay Giôùi thieäu aâm aâ: -GV phaùt aâm maãu Daïy vaàn aây: ( Qui trình töông töï) aây daây nhaûy daây .aâ. aây maùy bay. aâm aâ – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ay. nhaûy daây. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng 100 Hoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: ay Gioáng: baét ñaàu baèng a Khaùc : ay keát thuùc baèng y Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: bay Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : ay.maùy bay. aâ.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .aây +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ay. con: ay. aâ. nhaûy daây +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ay: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ay ñöôïc taïo bôûi: a vaø y GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ay vaø ai? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : bay.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

bay. ñi boä. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . boø. nhaûy. beù gaùi chôi nhaûy daây. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: + Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chaïy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø coái xay vaây caù ngaøy hoäi caây coái -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. beù trai thi chaïy. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ( bôi. Ñoïc (c nhaân–ñthanh) HS môû saùch .Muïc tieâu: 101 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em goïi teân caùc hoaït ñoäng trong tranh? -Khi naøo thì phaûi ñi maùy bay? -Haèng ngaøy em ñi baèng gì? -Ngoaøi ra. ñi xe”.ñoàng thanh) Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.…) Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 37: OÂN TAÄP I.

vaây caù.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. keå laïi theo tranh truyeän keå : Caây kheá II. beù gaùi thi nha daây ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. aây.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng i .Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ay.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Caùc vaàn ñaõ hoïc: -Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn ⊕ Giaûi lao HS ñoïc caùc tieáng gheùp Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng töø chöõ ôû coät doïc vôùi duïng: chöõ ôû doøng ngang cuûa -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng baûng oân -Caùch tieán haønh: -GV chænh söûa phaùt aâm Tìm vaø ñoïc tieáng coù -Giaûi thích töø: vaàn vöøa oân Ñoâi ñuõa tuoåi thô Ñoïc (caù nhaân . caû lôùp vieát baûng c -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : coái xay. beù trai thi chaïy.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. ngaøy hoäi. caây coái ( -Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi.ñoàng thanh) treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn 102 . con: tuoåi thô -Caùch tieán haønh:GV Vieát maãu ( caù nhaân .ñoàng maùy bay thanh) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn vieát baûng con : Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân Caû lôùp vieát treân baøn baûng Vieát b. maùy bay.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng. nhaûy daây ( 2 vieát.Tranh minh hoa truyeän keå :Caây kheá -HS: -SGK. y 2.

Tranh 2: Moät hoâm. coù moät con ñaïi baøng töø ñaâu bay tôùi. Ngöôøi em ra laøm nhaø caïnh caây kheá vaø ngaøy ngaøy chaêm soùc caây. chia cho em moãi moät caây kheá ôû goùc vöôøn. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ngöôøi anh laáy vôï ra ôû rieâng. chaâu baùu. Tranh 3: Ngöôøi em theo ñaïi baøng ra moät hoøn ñaûo ñoù vaø nghe lôøi ñaïi 103 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh) HS môû saùch. Ñaïi baøng aên kheá vaø höùa seõ ñöa cho ngöôøi em ra moät hoøn ñaûo coù raát nhieàu vaøng baïc. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi .Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Gioù töø tay meï Ru beù nguû say Thay cho gioù trôøi Giöõa tröa oi aû” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Caây kheá” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. Caây kheá ra raát nhieàu traùi to vaø ngoït. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- qui trình ñaët buùt.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. möa. + YÙ nghóa : Khoâng neân tham lam. ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån.Muïc tieâu: 1. maây baõo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baøng chæ nhaët laáy moät ít vaøng baïc. ñaïi baøng ñuoái söùc vì chôû quaù naëng. ngoâi sao. vôû taäp vieát. Tranh ñoaïn thô öù duïng: Suoái chaûy rì raøo… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gioù. tuoåi thô. sao 2. 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 38: eo .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn eo.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng : Suoái chaûy rì raøo… 3. Tranh 4: Ngöôøi anh sau khi nghe chuyeän cuûa em lieàn baét em ñoåi caây kheá laáy nhaø cöûa. Noù xoaûi caùnh. luõ. ngöôøi em trôû neân giaøu coù. caû lôù vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng öùng duïng: ” Gioù töø tay meï … ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gioù. baõo. II. Trôû veà. maây.ao I. ngöôøi anh laáy quaù nhieàu vaøng baïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ñoâi ñuõa. luõ. -HS: -SGK. ao vaø töø chuù meøo. Khi bay ngang qua bieån. maây bay ( 2 – 4 em ñoïc. ruoäng vöôøn cuûa mình Tranh 5: Nhöng khaùc vôùi em.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Baøi môùi : 104 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuù meøo.

ao .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con: eo.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi . ao.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : eo. chuù meøo.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. chuù meøo -Ñoïc laïi sô ñoà: eo meøo chuù meøo Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ao sao ngoâi sao .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: eo Gioáng: e Khaùc : o Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: meøo Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . ao .chuù meøo. – Ghi baûng Hoaït ñoäng :Daïy vaàn eo-ao +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: eo. ngoâi sao +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn eo: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eo ñöôïc taïo bôûi: e vaø o GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh eo vaø e? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : meøo. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng 105 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em .ngöôïc ( c nhaân– ñ thanh) ( caù nhaân . ngoâi sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc .töø ( caù nhaân .

ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá . gaëp möa em laøm gì? -Khi naøo em thích coù gioù? -Tröôùc khi möa to. maây.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 106 . em thöôøng thaáy nhöõng gì treân baàu trôøi? -Ngoaøi ra.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caùi keùo traùi ñaøo leo treøo chaøo côø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Suoái chaûy rì raøo Gioù reo lao xao Beù ngoài thoåi saùo” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn vaø töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Gioù. baõo. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Treân ñöôøng ñi hoïc veà.Ñoïc(cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . luõ”. möa.

-Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. nghØ ng¬i I. -HS: -Vôû taäp vieát.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: nho khoâ. khaên lau baûng. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 107 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TËp viÕt Tieát 1 : xöa kia.Muïc tieâu: 1.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. II. vieát ñeïp. baûng con. ñeå vôû ñuùng tö theá. -Vieát nhanh. ghi ñieåm 3. daáu thanh ñuùng vò trí. . chuù yù.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xöa muøa döa. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. III. muøa döa.Kó naêng vieát lieàn maïch.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. nghØ ng¬i 2. caù treâ ( 2 HS leân baûng lôùp. ngheù oï.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . phaán . 3. caàm buùt.

Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. töôi cöôøi. vieát ñeïp.Kó naêng vieát lieàn maïch. caàm buùt. . ngaøy hoäi I. töôi cöôøi.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu xöa kia. -Vieát nhanh. ngaøy hoäiû. 4. muøa döa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöa. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . 2. ñeå vôû ñuùng tö theá.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . nghØ ng¬i” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? -GV vieát maãu 2 HS neâu -Höôùng daãn vieát baûng con: HS quan saùt GV uoán naén söûa sai cho HS HS laøm theo ♣Giaûi lao giöõa tieát HS vieát vôû 3.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . muøa döa 1.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS nhaéc laïi -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát Tieát 2 : ñoà chôi. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. muøa nghØ ng¬i 2.quan saùt HS 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: xöa kia.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng : “xöa kia. 108 .Muïc tieâu: 1. II. 3. daáu thanh ñuùng vò trí. caùch caàm buùt.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: ñoà chôi.

gaø maùi ( 2 HS leân baûng lôùp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: xöa kia. töôi cöôøi. baûng con. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. caùch caàm buùt. ngaøy hoäi. khi vieát 109 .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo 2 HS neâu vôû taäp vieát HS quan saùt +Caùch tieán haønh : HS laøm theo -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS vieát vôû -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñoà chôi. -HS: -Vôû taäp vieát. khaên lau baûng. phaán . töôi cöôøi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . ngaøy hoäi.” +Caùch tieán haønh : HS quan saùt -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? vieát baûng con: HS -Giaûng töø khoù ñoà chôi. ngaøy hoäi. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. 3. muøa döa. III. 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt caùc töø öùng duïng : 4 HS ñoïc vaø phaân tích “ñoà chôi. töôi cöôøi. ngaø voi. -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi Baøi 8: ñoà chôi.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. töôi cöôøi -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu ngaøy hoäi. vui veû.

2 HS nhaéc laïi -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn au.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chaøo Maøo coù aùo maøu naâ 110 . vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. c caàu 2. 4.aâu Ngaøy daïy :……………. GV theo doõi . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. uoán naén. I. aâu vaø töø caây cau.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 10 Baøi 39: au .

chaøo côø ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Suoái chaûy rì raøo… ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caùi caàu.ñoàng +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: au. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. caây cau Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa au caøi: cau cau Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caây cau tieáng . II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. traùi ñaøo. caùi caàu Phaân tích vaàn au.töø Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .ñoàng aâu thanh) caàu caùi caàu Ñoïc xuoâi – ngöôïc . leo treøo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Baø chaùu. aâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn au-aâu Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : au. thanh) aâu . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn au: Gheùp bìa caøi: au -Nhaän dieän vaàn : Vaàn au ñöôïc taïo bôûi: a vaø u GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh au vaø ao? a Khaùc : keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: u Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) cau.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao 111 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi keùo. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Baø chaùu. vôû taäp vieát. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây cau.caây cau. Tranh minh hoaï caâu duïng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

ñoàng thanh) ( caù nhaân . con: au. aâu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi caàu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. caây cau. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ngöôøi baø ñang laøm gì? -Hai baø chaùu ñang laøm gì? 112 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø rau caûi chaâu chaáu lau saäy saùo saäu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôcï vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Baø chaùu”. Ñoïc (c nhaân – ñ thanh) HS môû saùch .

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau caûi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ai chòu kho II. eâu vaø töø löôõi rìu.Muïc tieâu: 1. ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát? -Baø thöôøng daïy chaùu nhöõng ñieàu gì? -Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? -Em yeâu quí nhaát baø ôû ñieàu gì? -Baø thöôøng daãn em ñi ñaâu? Em coù thích ñi cuøng baø khoâng? Em ñaõ giuùp baø nhöõng ñeàu gì? 4 :Cuûng coá . 3. caây taùo… -HS: -SGK. vôû taäp vieát.eâu Ngaøy daïy :7-11-2006 I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caây böôûi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi rìu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn iu. III. saùo saäu ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. chaâu chaáu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Trong nhaø em . ca pheãu. vôû baøi taäp Tieáng vieät. daën doø Baøi 40: iu .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. lau saäy. Tranh caâu öùng duï Caây böôûi. 2.Baøi môùi : 113 . caây taùo nhaø ba ñeàu sai tróu quaû. caùi pheãu.

ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) ( caù nhaân . eâu. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn iu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn iu ñöôïc taïo bôûi: i vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh iu vaø eâu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : rìu. eâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn iu-eâu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: iu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . caùi pheãu .löôõi rìu.löôõi rìu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TG GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: iu. eâu . löôõi rìu -Ñoïc laïi sô ñoà: iu rìu löôõi rìu Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) eââu pheãu caùi pheãu .töø ( caù nhaân . caùi pheãu. Gheùp bìa caøi: iu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : iu baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: rìu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . con: iu. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 114 Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaàn iu.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Con gaø ñang bò choù ñuoåi. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát Vieát vôû taäp vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Ai chòu khoù?”. ai chòu khoù? -Con chim ñang hoùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- líu lo caây neâu Tìm vaø ñoïc tieáng coù chòu khoù keâu goïi vaàn vöøa hoïc -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Ñoïc trôn töø öùng duïng: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . coù chòu khoù khoâng? -Con chuoät coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Con meøo coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Em ñi hoïc coù chòu khoù khoâng? Chòu khoù thì phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: 115 .ñoàng Tieát 2: thanh) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: “Caây böôûi. gaø coù phaûi laø con chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Ngöôøi noâng daân vaø con traâu. Ñoïc (c ñeàu sai tróu quaû” nhaân–ñthanh) Ñoïc SGK: HS môû saùch . caây taùo nhaø baø Nhaän xeùt tranh.

III.Kieåm tra baøi cuû: -HS vieát :Gioû kheá .Ñoà duøng daïy hoïc: -Saùch giaùo khoa -Baûng con -Vôû hoïc sinh III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát. baùo hieäu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù töï giôùi thieäu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAØI OÂN TAÄP OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ 1 Ngaøy daïy: 8-11-2006 I. -Nhaän xeùt baøi cuõ. baùo hieäu muøa thieàu ñaõ veà. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Tu huù keâu. 3.xoå soá . -HS: -SGK.Muïc tieâu: -Cuûng coá heä thoâng hoaù caùc aâm vaø 1 soá vaàn ñaõ hoïc -HS ñoïc trôn ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng. Tranh caâu öùng d Tu huù keâu.yeâu vaø töø dieàu sa yeâu quyù 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.gheá goã .Baøi môùi: GV töï oân taäp theo trình ñoä cuûa lôùp 4.nguû tröa… -HS ñoïc laïi caùc töø treân vaø caâu öùng duïng do GV choïn baøi ôû saùch giaùo khoa.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ieâu.Khôûi ñoäng:haùt taäp theå 2. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. II.Nhaän xeùt daën doø: Baøi 41: ieâu .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù töï giôù thieäu. yeâu quyù.Muïc tieâu: 1. -HS nghe vieát ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : 116 .yeâu Ngaøy daïy :10-11-2006 I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: dieàu saùo.

caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: líu lo.ñoàng thanh) baûng con : Theo doõi qui trình +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng Vieát b.ñoàng thanh) yeâu yeâu yeâu quyù Ñoïc xuoâi – ngöôïc .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieâu.töø Daïy vaàn yeâu: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . caøi: ieâu yeâu quyù +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ieâu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieâu ñöôïc taïo bôûi: i.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ieâu -yeâu thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu. dieàu saùo ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu caøi: dieàu dieàu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn dieàu saùo tieáng . lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Caây böôûi. caây neâu. chòu khoù. löu yù neùt 117 .eâ vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ieâu vaø eâu? Gioáng: keát thuùc baèng eâu -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : ieâu coù theâm i ôû phaàn ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân dieàu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .dieàu saùo.yeâu – Ghi baûng Phaùt aâm ( 2 em .yeâu daãn qui trình ñaët buùt. keâu goïi ( 2 – 4 em ñoïc.yeâu .ñoàng thanh) treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát ( caù nhaân . con: ieâu.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø buoåi chieàu yeâu caàu hieåu baøi giaø yeáu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Tu huù keâu. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? -Em naêm nay leân maáy? -Em ñang hoïc lôùp maáy? Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Nhaø em ôû ñaâu? Nhaø em coù maáy anh chò em? -Em thích hoïc moân naøo nhaát? 118 .Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï Quan saùt tranh vaø traû nhieân theo noäi dung lôøi “Beù töï giôùi thieäu”.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà” Ñoïc SGK: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.Ñoïc (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2.dieàu saùo. yeâu quyù Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. yeâu caàu. nai. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi löïu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn öu. caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Tu huù keâu. giaø yeáu ( 2 – 4 e ñoïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em bieát haùt vaø veõ khoâng? Em coù theå haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 11 Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 42: öu . baùo.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: buoåi chieàu. sao. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi tröa. hieåu baøi. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. Noù thaáy höôu ñaõ ôû ñaáy roài. II. höôu. III.öôu I. 3. -HS: -SGK.Baøi môùi : 119 . gaáu. öôu vaø traùi löïu. nai. baùo.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. höôu sao.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. höôu 2. Tranh caâu öùng duïn Buoåi tröa. höôu. Cöøu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Hoå.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoå.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát. sao.

höôu sao +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn öu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn öu ñöôïc taïo bôûi: ö vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh öu vaø iu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : löïu.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: öu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : öu baét ñaàøu baèng ö Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: löïu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . öôu . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø chuù cöøu baàu röôïu 120 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .traùi löïu.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. traùi löïu -Ñoïc laïi sô ñoà: öu löïu traùi löïu Daïy vaàn öôu: ( Qui trình töông töï) öôu höôu höôu sao . con: öu. öôu vaø traùi löïu. höôu sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc. öôu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn öu -öôu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: öu. Ñoïc trôn töø öùng duïng: .töø ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: öu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

-Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Hoå. ñoâi khi ôû Sôû thuù) 121 . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc vaàn töø vaøo vôû. nai ñaõ ôû ñaáy roài”. sao”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Nhöõng con vaät naøy soáng ôû ñaâu? -Trong nhöõng con vaät naøy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möu trí böôùu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch .ñoàng thanh) coå -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Buoåi tröa. con naøo aên coû? -Con naøo thích aên maät ong? -Con naøo to xaùc nhöng raát hieàn laønh? -Em coøn bieát con vaät naøo ôû trong röøng nöõa? -Em coùbieát baøi thô hay baøi haùt naøo veà nhöõng con vaät naøy? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Nhaän xeùt tranh. gaáu. baùo. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. Noù thaáy höôu. nai. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi (Trong röøng. höôu.

-HS: -SGK. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi:Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu: OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc HS leân baûng chæ vaø +Caùch tieán haønh: Caùc vaàn ñaõ ñoïc vaàn hoïc: HS ñoïc caùc tieáng Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuù cöøu. ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc vaàn vöøa oân -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Ñoïc (caù nhaân .Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng – u. möu trí.o 2. Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 43: OÂN TAÄP I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………….ñoàng -Caùch tieán haønh: HSÑoïc töø ngöõ thanh) öùng duïng-GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: ao beøo caù saáu kì dieäu Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình caùc töø 122 .Muïc tieâu: 1. N thaáy höôu nai . keå laïi theo tranh truyeän keå : Soùi vaø C II.( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. baàu röôïu. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Soùi vaø Cöøu.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.. .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. b coå ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi tröa.

Noù tieán tôùi noùi: -Naøy Cöøu. caøo caøo. con: caù saáu ( caù nhaân . löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaø Saùo Saäu ôû sau daõy nuùi. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . Saùo öa nôi khoâ raùo . coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Moät con Soùi ñoùi ñang loàng loän ñi tìm thöùc aên. boãng gaëp Cöøu. Noù 123 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Soùi vaø Cöøu” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. coù nhieàu chaâu chaáu.ñoàng thanh) vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Tröôùc khi cheát maøy coù mong muoán gì khoâng? Tranh 2: Soùi nghó con moài naøy khoâng theå chaïy thoaùt ñöôïc. hoâm nay maøy taän soá roài.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát b. Noù chaéc chaén maåm ñöôïc moät böõa ngon laønh.

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù vaø ba beø. Thø t ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 44: on . nhaø saøn -Tranh caâu öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Ngöôøi chaên Cöøu lieàn giaùng cho noù moät gaäy. C Thoû meï thì daïy con… 3. Tranh 4: Cöøu thoaùt naïn.Muïc tieâu: 1.Baøi môùi : 124 . -HS: -SGK. Con Cöøu bình tónh vaø thoâng minh neân ñaõ thoaùt cheát. an vaø meï con.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ao beøo. Saùo öa nôi khoâ raùo. Anh lieàn chaïy nhanh ñeán. III. caù saáu.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. nhaø s 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Tranh 3: Taän cuoái baõi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát. ngöôøi chaên cöøu boãng nghe tieáng gaøo cuûa choù Soùi. kì dieäu ( 2 – 4 em ñoïc.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn on.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: meï con. + YÙ nghóa : Con Soùi chuû quan vaø kieâu caêng neân ñaõ phaûi ñeàn toäi. caû lôùp vieá baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø saùo saäu ôû sau daõy nuùi. caøo caøo ( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. coù nhieàu chaâu chaáu. 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. vôû baøi taäp Tieáng vieät.an I. Soùi vaãn ñang ngöûa maët leân. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù vaø baïn beø. roáng oâng oång. Coøn Thoû meï daïy con nhaûy muùa. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- lieàn thoaéng gioïng roài caát tieáng suûa leân thaät to .

nhaø saøn +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn on: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn on ñöôïc taïo bôûi: o vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh on vaø oi? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : con.ñoàng thanh) ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 125 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: on.meï con.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ( caù nhaân . nhaø saøn Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: . Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: con Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . con: on. an . Gheùp bìa caøi: on Gioáng: baùt ñaàu baèng o Khaùc : on keát thuùc baèng n. meï con -Ñoïc laïi sô ñoà: on con meï con Daïy vaàn an: ( Qui trình töông töï) an saøn nhaø saøn .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . an .ñoàng thanh) Phaân tích vaàn on.meï con. an – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn on-an +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: on.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rau non haøn hoøn ñaù thôï GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa”. Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) HS môû saùch . Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 126 . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôïc caùc vaàn vaø töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Beù vaø baïn beø”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ maáy baïn? -Caùc baïn aáy ñang laøm gì? -Baïn cuûa em laø nhöõng ai? Hoï ñang ôû ñaâu? -Em vaø caùc baïn thöôøng chôi nhöõng troø gì? -Boá meï em coù quyù caùc baïn cuûa em khoâng? -Em vaø caùc baïn thöôøng giuùp ñôõ nhau nhöõng vieäc gì? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) baøn ghe -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.

aê.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.aên I. con traê 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.Muïc tieâu: 1. Tranh caâu öùng duï Beù chôi thaân… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân. con traên.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 45: aân . caùi caân Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . 3.töø -Ñoïc laïi sô ñoà: 127 . aên. aê. -HS: -SGK. vaàn aên – Ghi baûng 2. caùi caân.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân. Phaân tích vaø gheùp bìa aên.aê Phaùt aâm ( 2 em . hoøn ñaù. baøn gheá ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau non.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc :aân. B baïn Leâ laø thôï laën. vôû taäp vieát. aâm aê.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng -aên thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn aân.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Naën ñoà c II. thôï haøn. caøi: aân con traên +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn aân: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n Gioáng: keát thuùc baèng n GV ñoïc maãu Khaùc : aân baét ñaàu Hoûi: So saùnh aân vaø an? baèng aâ. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) caân. vôû baøi taäp Tieáng vieät. caùi caân. III.aê .

aên. caùi caân.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø baïn thaân khaên raèn gaàn guõi daën doø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: 128 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. aê. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát . Ñoïc (c nhaân–thanh) HS môû saùch .ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con traên Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) aân caân caùi caân Giôùi thieäu aâm aê: Phaùt aâm maãu Daïy vaàn aên: ( Qui trình töông töï) aên traên con traên . Boá baïn Leâ laø thôï laën”.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. con: aân.

gaïo neáp.5 em nộp vở Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: ghi . s¸o sËu Chó cõu. rau non. hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng. Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 Tập Viết C¸i kÐo. dung :“Naën ñoà chôi”. thî hµn I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng. boät vaøo vôû theo doøng deûo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Quan saùt tranh vaø traû lôøi vaøo vôû -Caùch tieán haønh: GV ñoïc HS vieát (ñaát.… +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì? -Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì? -Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì? -Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì? -Trong soá caùc baïn cuûa em. thay quaàn aùo.Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua Hoạt động của học sinh .HS đọc đề bài 129 . chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Bài mẫu. boät. b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định. bảng có kẻ ô li b Học sinh : Vở tập viết.…) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi Thu doïn cho ngaên naép. gioáng nhö thaät? -Em coù thích naën ñoà chôi khoâng? -Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø ………………………………………………………………………………………………. III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ . ai naën ñoà chôi ñeïp. bảng con. c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch. saïch seõ.röûa tay chaân. tr¸i ®µo.

HS lắng nghe . . sửa chữa và đánh giá 1 số .Ñoà duøng daïy hoïc: 130 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Mai sau kho lôùn.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oân . nhận xét: xét + Độ cao các con chữ + Khoảng cách giữa các chữ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Sau côn möa.Hướng dẫn cách viết trên bảng con .HS tiếp tục viết bài .Dặn luyÖn viết ở nhà Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 12 Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 46: oân . đẹp Họat động 3: Tổng kết .HS theo dõi và viết trên bảng con cái kéo trái đào .ôn I. sôn ca. caû nhaø caù bôi laïi baän roän.Trình bày bài mẫu và cho HS nhận . 3.Quan sát. II. + Nối giữa các con chữ + Các nét đưa bút liền nhau . 2.HS tham gia tìm hiểu bài bạn . ôn . con choàn.Muïc tieâu: 1.Hướng dẫn viết vào vở + k: cao 5 ô li + t: cao 3 ô li + đ: cao 4 ô li .HS viết vào vở Tập Viết.Nhận xét tiết học .Dặn dò .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng đề bài GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2/ Giảng bài mới: .Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng.HS quan sát.

ôn .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. gaàn guõi. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ñoàng a. con choàn. daën doø ( 2 – 4 em caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. ôn – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oân .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. sôn ca. khaên raèn. -Tranh caâu öùng duïng: Sau côn möa.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: baïn thaân. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Mai sau khoân lôùn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con choàn.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. con choàn ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: choàn oân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn choàn tieáng . bôûi: oâ vaø n Gheùp bìa caøi: oân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâân vaø ôn? n Khaùc : oân baét ñaàu baèng oâ. -HS: -SGK.ñoàng thanh) b. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi baä roän.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oân .Daïy vaàn ôn: ( Qui trình töông töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc 131 . Boá baïn Leâ laø thôï laën.töø con choàn ( caù nhaân . Daïy vaàn oân: thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oân ñöôïc taïo Phaân tích vaàn oân. -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân choàn. III. sôn ca. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . ñoïc caù c. con: oân . con ch sôn ca.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän vieát: e. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi thanh) Nhaän xeùt tranh baän roän”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Quan saùt tranh vaø traû -Mai sau khoân lôùn em thích laøm lôøi gì? -Taïi sao em thích laøm ngheà ñoù? -Muoán trôû thaønh ngöôøi nhö em muoán.ñoàng thanh) sôn sôn ca .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Mai sau khoân lôùn”. ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn oân baøi côn möa hoïc khoân lôùn môn môûn Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng “Sau côn möa. ôn .ñoàng thanh) 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ôn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. em phaûi laøm gì? 132 . löu yù neùt Theo doõi qui trình noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng Vieát b. (Ñoïc c nhaân – ñ thanh) Môû saùch .

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi c non. con nheän 2. Coøn nha Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái. Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái 3. -HS: -SGK. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: oân baøi. con nheän.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. khoân lôùn. II. beân döôùi. beân treân. vôû baøi taäp Tieáng vieät. côn möa.Muïc tieâu: 1. III.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 47: en .Baøi môùi : 133 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : en.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù sen.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beân phaûi traùi.eân I. eân. vôû taäp vieát. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. môn môûn ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non. laù sen.

eân – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: en.ñoàng thanh) ( caù nhaân . con: en.ñoàng thanh) laù sen Ñoïc xuoâi – ngöôïc b. taïo bôûi: e vaø n Gheùp bìa caøi: en GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : en baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh en vaø on? e Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) sen.ñoàng thanh) teân 134 .ñoàng a.ñoàng thanh) töï) eân nheän con nheän Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . +Höôùng daãn vieát treân khoâng con nheän baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: aùo len muõi Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .töø sen ( caù nhaân . con nheän +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . eân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. eân.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. laù sen.Daïy vaàn : en thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn en ñöôïc Phaân tích vaàn en.Daïy vaàn eân: ( Qui trình töông ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: en . löu Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn yù neùt noái) Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . laù sen Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: sen -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn en tieáng . laù sen.

Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (cnhaân–ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm HS môû saùch .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 135 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong lôùp. beân traùi em laø baïn naøo.Ñoïc caù cuûa HS nhaân 10 em b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà +Caùch tieán haønh : Nhaän xeùt tranh. sau em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng. vôû taäp vieát Vieát Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái”. beân traùi. beân phaûi em laø baïn naøo? -Em vieát baèng tay phaûi hay tay traùi? -Haõy tìm xung quanh caùc vaät yeâu quí cuûa em? 3. beân döôùi. tröôùc em laø baïn naøo.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khen ngôïi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hneàn nhaø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.”.Ñoïc caâu öùng duïng: “Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû lôøi d. beân treân.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Beân phaûi. a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. beân phaûi em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Luyeän vieát: e. c.

con giun.Daïy vaàn : in -Nhaän dieän vaàn : Vaàn in ñöôïc taïo bôûi: i vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh in vaø an? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : pin. muõi teân.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc:in.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi xi II. neàn nhaø ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø Deá Meøn ….un I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 48: in .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : “ Uûn aø uûn æn…” 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. ñeøn pin -Ñoïc laïi sô ñoà: in 136 Hoaït ñoäng cuûa HS ñeøn Phaùt aâm ( 2 em . un.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : in. con giun +Caùch tieán haønh : a. pin. laù chuoái”. ñeøn pin. un.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn pin. khen ngôïi.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: in.ñ thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -HS: -SGK. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Noùi xin loãi. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû taäp vieát. III. un – Ghi baûng 2. 2. con giun.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: pin Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: aùo len.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: in Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : in baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn ( caù nhaân .

ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con: in.Ñoïc caâu öùng duïng: “Uûn aø uûn æn Chín chuù lôïn con AÊn ñaõ no troøn Caû ñaøn ñi nguû” c. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: nhaø in möa phuøn xin loãi vun xôùi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï 137 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöø Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. con giun.Luyeän vieát: e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htieáng .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. pin ñeøn pin b. un.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. nhaân 10 em Ñoïc caù Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi nhieân .Daïy vaàn un: ( Qui trình töông töï) un giun con giun . ñeøn pin.

con yeán.Muïc tieâu: 1. Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi. ta phaûi xin loãi hoï.yeân I. III. möa phuøn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Bieån caû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : nhaø in. 3. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em coù bieát taïi sao baïn trai trong tranh maët laïi buoàn hiu nhö vaäy? -Khi laøm baïn bò ngaõ. ñeøn ñieän. con giun ( 2 em .Baøi môùi : 138 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Xin loãi coâ chöa? Trong tröôøng hôïp naøo? Keát luaän: Khi laøm ñieàu gì sai traùi. kieán ñen laïi xaâ nhaø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn ñieän. con yeá 2.caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. em coù neân xin loãi khoâng? -Em ñaõ bao giôø noùi caâu: “ Xin loãi baïn”. vôû baøi taäp Tieáng vieät. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng :Sau côn baõo. 3.yeân. vôû taäp vieát. aûnh höôûng phieàn haø ñeán ngöôøi khaùc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo noäi dung “Noùi lôøi xin loãi”. ( 2 em) -Vieát baûng con: ñeøn pin. xin loãi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 49: ieân . -Tranh caâu öùng duïng vaø ranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Bieån -HS: -SGK. vun xôùi ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Uûn aø uûn æn…”.

ñoàng thanh) caù bieån yeân ngöïa vieân phaán yeân vui 3.Daïy vaàn yeân: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù töï) nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình ⊕ Giaûi lao Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b.yeân. con yeán. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .eâ vaø n caøi:ieân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Hoûi: So saùnh ieân vaø eân? Khaùc : ieân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñieän.ñoàng thanh) yeán con yeán . ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö +Höôùng daãn vieát treân khoâng hoïc baèng ngoùn troû Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) ñieän ñeøn ñieän b. ñeøn ñieän ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ieân ( caù nhaân .ñoàng thanh) yeân ( caù nhaân . yeân. yeân – Ghi baûng 2. ñeøn ñie +Vieát maãu treân giaáy oâ li con yeán.con:ieân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieân.ñoàng a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 139 .Daïy vaàn : ieân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieân ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ieân. ñeøn ñieän.

Ñoïc caâu öùng duïng: HS môû saùch.öôn I. kieán ñen laïi xaây nhaø. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. vöô 2. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em thöôøng thaáy.luõ chuoàn chuoàn ngaån nhô bay löôïn.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. 140 . thöôøng nghe noùi bieån coù nhöõng gì? -Nöôùc bieån maën hay ngoït? Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån laøm gì? -Nhöõng nuùi ngoaøi bieån goïi laø gì? Treân aáy thöôøng coù nhöõng gì? Nhöõng ngöôøi naøo thöôøng soáng ôû bieån? -Em coù thích bieån khoâng? Em ñaõ ñöôïc boá meï cho ra bieån laàn naøo chöa? ÔÛ ñoù em thöôøng laøm gì? 3. chuoàn chuoàn. Vieát vôû taäp vieát c.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Muøa thu.Muïc tieâu: 1.Luyeän vieát: e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. öôn. 10 em nhaân Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. baàu trôøi nhö cao hô Treân giaøn thieân lí. Ñoïc caù “Sau côn baõo. cuûa HS Ñoïc (cnhaân–ñthanh) b.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 50: uoân .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Bieån caû”.

oâ vaø n caøi:uoân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoân vaø ieân? n Khaùc : uoâân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : chuoàn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . -HS: -SGK. yeân vui ( 2 – 4 em ñ -Ñoïc baøi öùng duïng: “Sau côn baõo.Daïy vaàn : uoân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn uoân ñöôïc Phaân tíchvaøgheùp bìa taïo bôûi: u. yeân nhöïa.caû lôùp vieát baûng co -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caøo caøo.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. chuoàn chuoàn. Caû ña kieân nhaãn chôû laù …” -Vieát baûng con: ñeøn ñieän. III. Kieán ñen laïi xaây nhaø.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: uoân. vôû taäp vieát. chaâu chaáu . öôn – Ghi baûng 2. II.chuoàn chuoàn Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa uoân caøi: chuoàn chuoàn Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoàn chuoàn 141 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : caù bieån. vöôn vai -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Chuo chuoàn. con yeán ( 2 em .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vöôn vai. öôn. vieân phaán.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoàn chu chaâu chaáu . caøo caøo.ñoàng a. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoàn chuoàn.

chaâu chaáu .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn Tieát 2: hoïc 1. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát nhöõng loaïi chuoàn Quan saùt tranh vaø traû chuoàn naøo? -Em ñaõ troâng thaáy nhöõng loaøi lôøi nhöõng loaïi caøo caøo . Treân Ñoïc (caù nhaân 10 em – giaøn thieân lí.Luyeän vieát: e. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d. luõ chuoàn chuoàn ngaånñoàng thanh) nhô Nhaän xeùt tranh.töø öôn ( caù nhaân .ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) vöôn Ñoïc xuoâi – ngöôïc vöôn vai ( caù nhaân . löu yù neùt ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. baàu trôøi nhö cao hôn.ñoàng .con: uoân. caøo caøo”.Daïy vaàn öôn: ( Qui trình töông töï) tieáng .Ñoïc caâu öùng duïng: “Muøa thu. 3. öôn.Ñoïc SGK: HS môû saùch. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c. bay löôïn”.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . chaâu chaâu naøo? 142 . vöôn vai.ñoàng noái) thanh) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: cuoän daây con löôn Theo doõi qui trình yù muoán vöôøn Vieát b. nhaõn chuoàn chuoàn.ñoàng Luyeän noùi theo chuû ñeà thanh) +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng Ñoïc trôn töø öùng duïng: 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng (caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Chuoàn chuoàn.

mai khoâng ñi hoïc ñöôïc. chaâu chaâu ôû bao giôø chöa? Baèng gì? -Em baét chuoàn chuoàn. coù toát khoâng? 3. chaâu chaáu. toái veà suït sòt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Em ñaõ laøm nhaø cho caøo caøo. caøo caøo.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 143 . chaâu chaáu. caøo caøo nhö theá naøo? -Ra giöõa naéng baét chuoàn chuoàn.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 144 .

Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vöôøn nhaõn ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Muøa thu. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan trong truyeän keå : Chia quaø II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Chia quaø -HS: -SGK. con löôn. luõ chuoàn ch ngaån ngô bay löôïn. yù muoán.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : cuoän daây.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 13 Thø hai ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 51: OÂN TAÄP I.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ⊕ Giaûi lao 145 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng n 2. Treân giaøn thieân lí. baàu trôøi nhö cao hôn.

bôùi giun” ñoàng thanh) .Ñoïc SGK: nhaân 10 em d. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: cuoàn cuoän con vöôïn thoân baûn Tìm vaø ñoïc tieáng coù d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- c. Töø 146 ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän . .Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Chia phaàn +Caùch tieán haønh : a. löu yù neùt thanh) noái) -Höôùng daãn vieát treân khoâng Theo doõi qui trình baèng ngoùn troû Caû lôùp vieát treân baøn -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. con: cuoàn cuoän -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.ñoàng thanh) Tieát 2: 1. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: baûng oân. Ñoïc caù c.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . Vieát b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS HS môû saùch.Ñoïc caâu öùng duïng: luaän veà tranh caûnh ñaøn “ Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. Thaûo b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Quan saùt tranh.Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân .Luyeän vieát: e.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Gaø gaø con vöøa chôi HS ñoïc trôn (caù nhaân– vöøa chôø meï reõ coû.

chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau. doøng soâng.Thaùi ñoä :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi… II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay. Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi. Luùc ñaàu coøn vui veû.Kieåm tra baøi cuõ : 147 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.oâng I. caùi voõng. doøng s :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñaù boùng. oâng. 3. vôû taäp vieát. -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 52: ong .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi voõng. sau ñoù ñaâm ra böïc mình. -Tranh caâu öùng duïng: Soùng noái soùng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñaù boùng.Kó naêng 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ong. Tieát1 . Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia. III. ai veà nhaø naáy.Muïc tieâu: 2. noùi nhau chaúng ra gì. + YÙ nghóa : Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn.

Daïy vaàn: ong Phaân tích vaàn ong.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ong.ñoàng voõng thanh) caùi voõng b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ong. Gaø con vöøa chôi vöøa chôø meï reõ coû. …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. thoân baûn 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. oâng.Daïy vaàn oâng: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc töï) ( caù nhaân . -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ong ñöôïc Gheùp bìa caøi: ong taïo bôûi: o vaø ng Gioáng: baét ñaàu baèng GV ñoïc maãu o Hoûi: So saùnh ong vaø on? Khaùc : ong keát thuùc baèng ng -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân .ñoàng oâng thanh) soâng doøng soâng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 148 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : cuoàn cuoän. oâng – Ghi baûng 2. con vöôïn. doøng soâng Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. caùi voõng Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: voõng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc -Ñoïc laïi sô ñoà: trôn tieáng .ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) voõng.töø ong ( caù nhaân . caùi voõng.

löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Luyeän vieát: e.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ñaù boùng”. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. Ñoïc caù nhaân 10 em Ñeán chaân trôøi”. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em thöôøng xem boùng ñaù ôû ñaâu? -Em thích caàu thuû naøo nhaát? -Trong ñoäi boùng.ñoàng thanh) 1. caùi vo con ong caây thoâng doøng soâng.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi Soùng soùng soùng HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . voøng troøn coâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v vieân hoïc 3. Vieát vôû taäp vieát c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. oâng.ñoàng thanh) ( caù nhaân . em laø thuû moân hay caàu thuû? -Tröôøng hoïc em coù ñoäi boùng 149 . b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (caù nhaân .con: ong.

nhaø taàng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Vaân cha meï. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nhaø ta 2.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái baõi. II.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 53: aêng .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : con ong.voøng troøn.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêng. rì raøo.aâng I. caây thoâng. lôùp v baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 150 . vôû baøi taäp Tieáng vieät. coâng vieân ( 2 – 4 em ñoïc. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maêng tre. Soùng vo rì raøo. maêng tre. -HS: -SGK. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- hay khoâng? -Em coù thích ñaù boùng khoâng? 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. aâng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vaâng lôøi meï.

ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aêng. maêng tre -Ñoïc laïi sô ñoà: aêng maêng maêng tre b. aâng – Ghi baûng 2.töø ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Phaùt aâm ( 2 em . nhaø taàng +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. aâng.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . . maêng tre.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaøgheùp bìa caøi: aêng Gioáng: keát thuùc baèng ng Khaùc : aêng baét ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: maêng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêng.Daïy vaàn: aêng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aêng ñöôïc taïo bôûi: aê vaø ng GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêng vaø ong? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : maêng. maêng nhaø taàng.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) aâng taàng nhaø taàng . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: raëng döøa vaàng 151 Hoaït ñoäng cuûa H aâng.con: aêng.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. rì raøo”HS môû saùch.ñoàng thanh) 152 . Nhaän döøa cuoái baõi.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø naâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . boá meï thöôøng Ñöùa con ngoan noùi gì? -Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï thöôøng ñöôïc goïi laø ñöùa con gì? 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng ai? Quan saùt tranh vaø traû -Em beù trong tranh ñang laøm lôøi gì? -Boá meï thöôøng xuyeân khuyeân em ñieàu gì? -Em coù hay laøm theo lôøi boá meï khuyeân khoâng? -Khi em laøm ñuùng nhöõng lôøi boá meï khuyeân. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Soùng voã bôø rì raøo.Ñoïc caâu öùng duïng: “Vaàng traêng hieän leân sau raëng xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng traêng phaúng laëng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- niu 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Vaâng lôøi cha meï”. Ñoïc caù c.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.

boâng suùng. öng.Muïc tieâu: 1. III. öng. söøng h 2. thung luõng. lô vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái b Soùng voã bôø rì raøo.ñoàng a. boâng suùng. suoái ñeøo.öng I.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû 1. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. rì raøo.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : raëng döøa. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 54: ung .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ung öng– Ghi baûng 2. thun luõng.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ung.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: boâng suùng. naâng niu ( 2 – 4 em ñoïc.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu…” 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. suoái ñeøo. söøng höôu -Tranh caâu öùng duïng: Khoâng sôn maø ñoû… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Röøng. vaàng traêng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ung. phaúng laëng. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Röøng. söøng höôu +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn: ung thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ung ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø ng caøi: ung GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ung vaø ong? ng Khaùc : ung baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân 153 . -HS: -SGK.

”. thung luõng. Theo doõi qui trình Vieát b.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) öng söøng söøng höôu . môû saùch. Ñoïc caù HS +Caùch tieán haønh : nhaân 10 em 154 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : suùng. löu yù neùt noái) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caây sung cuû göøng trung thu vui möøng 3.töø ( caù nhaân . d.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu Khoâng kheàu maø ruïng”.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ung suùng boâng suùng b. boâng suùng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: suùng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . saám.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. haït +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo möa) noäi dung Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Röøng.Luyeän noùi: maët trôøi. boâng söøng höôu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . suoái ñeøo. öng.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.con: ung. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) c.Luyeän vieát: Giaûi caâu ñoá: (oâng e.

vên nh·n . nhµ in. nhµ in. c¸ biÓn. yªn ngùa. c¸ biÓn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Trong röøng thöôøng coù nhöõng gì? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Em coù bieát thung luõng. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nÒn nhµ. c¸ biÓn 2 Bµi míi: §äc bµi cÇn viÕt . yªn ngùa.ñeøo? -Coù ai trong lôùp ñaõ ñöôïc vaøo röøng? 3. ñeøo ôû ñaâu khoâng? -Em chæ xem trong tranh ñaâu laø thung luõng. nhµ in.Cho H viÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ:nÒn nhµ.Môc tiªu . c©y th«ng… I. cuén d©y. suoái.§äc viÕt : nÒn nhµ.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Giíi thiÖu ghi tªn bµi .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . c¸ biÓn… Con ong.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2009 TËp viÕt NÒn nhµ. vên nh·n H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi 155 . cuén d©y. suoái .

Muïc tieâu: 1. troáng chieâng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Duø ai noùi ngaû noùi nghieân Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba ch 3. III. gieáng. gie II. chieâng -Tranh caâu öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ao.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi xeûng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : eng. 2. ieâng. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt bµi viÕt cña H. troáng. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 156 . löôõi xeûng.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 14 Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 eng . hoà.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ao. hoà.ieâng I.

ñoàng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (caù nhaân . trung thu.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát: caây sung.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Höôùng daãn vieát baûng con : tieáng . ieâng.töø +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:eng. ieâng – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: a. thanh) löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caùi xeûng cuû Theo doõi qui trình rieàng Vieát b.Daïy vaàn: eng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eng Phaùt aâm ( 2 em . chieâng.ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS 157 .Daïy vaàn ieâng: ( Qui trình ñoàng thanh) töông töï) Ñoïc trôn ( caù nhaân ieâng ñoàng thanh) chieâng Phaân tích vaø gheùp bìa troáng chieâng caøi: xeûng . löôõi xeûng Ñaùnh vaàn ( caù nhaân b.con: eng. löôõi xeûn xaø beng bay troáng. lieäng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa Tieát 2: hoïc Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi: Ñoïc trôn töø öùng duïng: a. -Ñoïc baøi öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng ñöôïc taïo bôûi: e vaø ng thanh) GV ñoïc maãu Phaân tích vaø gheùp bìa Hoûi: So saùnh eng vaø ong? caøi: eng Gioáng: keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: ng Khaùc : eng baét ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng u xeûng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2009 uoâng . 2. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: quaû chuoâng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoàng ruoä II.Muïc tieâu: 1. gieáng coù gì gioáng vaø khaùc nhau? -Laøm gì ñeå giöõ veä sinh cho nöôùc aên? 3. III.Luyeän noùi: nhaân 10 em Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Chæ ñaâu Vieát vôû taäp vieát laø gieáng? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Nhöõng tranh naøy ñeàu noùi Quan saùt tranh vaø traû veà caùi gì? lôøi -Nôi em ôû coù ao. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Luùa treân nö chín vaøng.Ñoïc SGK: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) d. c. öông. vôû taäp vieát. -HS: -SGK. hoà. Ñoïc caù e.Ñoïc caâu öùng duïng: “ Duø ai noùi ngaû noùi Ñoïc (caù nhaân 10 em – nghieâng ñoàng thanh) Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân” Nhaän xeùt tranh.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Naéng ñaõ leân. con ñöôøng.Hoaït ñoäng daïy hoïc 158 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. hoà.öông I. co ñöôøng. gieáng Veà nöôùc khoâng? -Ao.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâng.Luyeän vieát: HS môû saùch.” 3. quaû chuoâng. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng.

con ñöôøng. xaøbeng.töø quaû chuoâng b.Daïy vaàn: uoâng caøi: uoâng. 3.caøi: chuoâng uoâng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoâng tieáng .Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn Phaùt aâm ( 2 em .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b. löu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö yù neùt noái) hoïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Ñoïc trôn töø öùng duïng: rau muoáng nhaø (c nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1.bay lieäng -Ñoïc baøi öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân. quaû chuoâng Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: b.ñoàng môùi:uoâng.ñoàng thanh) con ñöôøng . +Vieát maãu treân giaáy oâ li quaû chuoâng. cuû rieàng.ñ thanh) tröôøng 159 .Daïy vaàn uoâng: ( Qui trình töông töï) öông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ñöôøng nhaân . öông – Ghi baûng thanh) Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaân tích vaø gheùp bìa a. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. öông.con: uoâng. -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâng ñöôïc Gioáng: keát thuùc baèng taïo bôûi: uoâ vaø ng ng GV ñoïc maãu Khaùc : uoâng baét ñaàu Hoûi: So saùnh uoâng vaø eng? baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( cnhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoâng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi xeûng.

vôû taäp vieát. khoai. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. ngoâ.Luyeän noùi: Hoûi:-Luùa. ngoâ.Luyeän vieát: e.Ñoïc SGK: d. -HS: -SGK. caønh ch 2. caùc baùc noâng daân ñang laøm gì? -Ngoaøi nhöõng vieäc nhö böùc tranh ñaõ veõ. caønh chanh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ang . Luùa treân nöông chínvôû taäp vieát Vieát vaøng. cuûa HS HS môû saùch. khoai. anh.anh I.Ñoïc caâu öùng duïng: nhaân “ Naéng ñaõ leân.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khoâng coù chaân.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây baøng. caây baøng. em coøn thaáy caùc baùc noâng daân coøn laøm nhöõng vieäc gì khaùc? -Neáu khoâng coù noâng daân laøm ra luùa. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi c. 160 . khoai. Ñoïc caù b. saén? -Treân ñoàng ruoäng. saén ñöôïc Quan saùt tranh vaø traû troàng ôû ñaâu? lôøi -Ai troàng luùa. ngoâ. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng luoáng caøy raãy Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnöông Hoaït ñoäng 3: Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. coù caùnh Sao goïi laø con soâng… 3.Muïc tieâu: 1.… chuùng ta coù caùi gì ñeå aên khoâng? 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ang.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Buoåi saùng II.

Daïy vaàn: ang ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ang ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: a vaø ng bìa caøi:ang. caây baøng Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp b.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø chanh ( caù nhaân . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö buoân laøng baùnh hoïc chöng Ñoïc trôn töø öùng haûi caûng hieàn duïng: laønh 161 .con: ang. anh– Ghi baûng 2. nöông raãy -Ñoïc caâu öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caây baøn yù neùt noái) caønh chanh.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : rau muoáng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1. löu Vieát b.ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li Theo doõi qui trình ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh ang vaø ong? baèng ng Khaùc : ang baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng a Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) baøng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- III.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.Daïy vaàn anh: ( Qui trình töông bìa caøi: baøng töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc anh trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : nhaân . anh. luoáng caøy nhaø tröôøng.ñoàng caønh chanh thanh) .Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ang.

noå. 2.Luyeän vieát: e.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Maùy caøy. Nhaän xeùt tranh. em laøm nhöõng vieäc gì? -Em thích buoåi saùng naéng hay möa? Buoåi saùng buoåi muøa ñoâng hay buoåi saùng muøa heø? -Em thích buoåi saùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng3: a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 inh - eânh I. maùy tính. tröa hay chieàu? Vì sao? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy vi tính. doøng keânh. moïi ngöôøi traû lôøi trong gia ñình em laøm vieäc gì? -Buoåi saùng. coù caønh HS môû saùch. eânh. Ñoïc caù Sao goïi laø ngoïn gioù? ” nhaân 10 em c. Sao goïi laø con soâng? Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Khoâng coù laù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : inh. doøng keânh. ngaõ keành nga 3. maùy vi tính.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng coù chaân coù caùnh. moïi ngöôøi ñang ñi ñaâu? Quan saùt tranh vaø -Trong buoåi saùng. maùy khaâu.Muïc tieâu: 1. II.Luyeän noùi: Hoûi:-Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá? -Trong buoåi saùng. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi 162 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d.

Daïy vaàn eânh: ( Qui trình töông thanh) töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Höôùng daãn vieát treân khoâng nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS: -SGK. Baùnh chöng. eânh – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a. maùy vi tính Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: tính inh Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tính trôn tieáng .Daïy vaàn: inh ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn inh ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: i vaø nh bìa caøi:inh. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ñoàng +Vieát maãu treân giaáy oâ li thanh) ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng b. hieàn laønh -Ñoïc caâu öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. maùy vi 163 . GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh inh vaø anh? baèng nh Khaùc : inh baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng I Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) tính. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : buoân laøng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:inh. eânh.con: inh.ñoàng thanh) baèng ngoùn troû Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. haûi caûng.töø maùy vi tính ( caù nhaân .

Luyeän vieát: nhaân e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ñình laøng vieän thoâng minh öông Tieát 2: eãnh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeänh tính.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc 164 . ngaõ keành xeùt tranh.Ñoïc SGK: HS môû saùch . Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Quaï vaø coâng -HS: -SGK. vôû taäp vieát.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Quaï vaø co II. doøng keânh Hoaït ñoäng 3: a. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. Nhaän ngay ra?” Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng .ñ thanh) …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… OÂN TAÄP I. Ñoïc caù d.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát Hoûi:-Maùy caøy duøng laøm gì? -Thöôøng thaáy ôû ñaâu? -Maùy noå duøng laøm gì? -Maùy khaâu duøng laøm gì? -Maùy tính duøng laøm gì? Quan saùt tranh vaø -Em coøn bieát nhöõng maùy gì traû lôøi nöõa? Chuùng duøng laøm gì? 3.Muïc tieâu: 1.ng vaø -nh 2.

Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. beänh vieän. Thaûo Quan boâng luaän veà caûnh thu ÔÛ döôùi caùnh ñoàng.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng c.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. eãnh öông -Ñoïc caâu öùng duïng: 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Tieát1 1. traéng nhö maây HS ñoïc trôn (caù nhaân– Maáy coâ maù ñoû haây haây thanh) ñoàng Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” .Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: a.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Tieát 2: Hoaït ñoäng 3: a.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : laøng.Luyeän vieát: HS ñoïc teân caâu 165 HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân. con:bình minh . thoâng minh. HS môû saùch. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøaoân Ñoïc (caù nhaân .Caùc vaàn ñaõ hoïc: b. boânghoaïch boâng trong tranh.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: bình minh nhaø roâng naéng chang chang Hoaït ñoäng cuûa HS ñình d. löu yù neùt noái) -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. Ñoïc caù -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS nhaân c.nha øroâng .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Treân trôøi maây traéng nhö saùt tranh.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.

3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng e.Keå chuyeän: -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. coù keøm theo tranh minh hoaï. Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hchuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 166 .

laøng xoùm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : om. am.Muïc tieâu: 1. röøng tra 167 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 15 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 60: om .am I.

röøng traøm.Thaùi ñoä ôn.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. am – Ghi baûng 2. am.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: om. III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK.Kó naêng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. nhaø roâng. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. laøng xoùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. röøng traøm. naéng chang chang em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Treân trôøi maây traéng nhö boâng ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây Maáy coâ maù ñoû haây haây Ñoäi maây nhö theå ñoäi maây veà laøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn: om ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn om ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: o vaø m bìa caøi:om GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu Hoûi: So saùnh om vaø on? baèng o Khaùc : om keát thuùc -Phaùt aâm vaàn: baèng m Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : xoùm. II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:om.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : bình minh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. laøng xoùm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp 168 :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Möa thaùng baûy gaõy caønh Naéng thaùng taùm raùm traùi boø :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi ca .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laøng xoùm.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- om bìa caøi: xoùm xoùm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .ñoàng b. am.Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaän xeùt tranh.ñ thanh) Tieát 2: 1.con: om.Daïy vaàn am: ( Qui trình töông thanh) töï) am traøm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù röøng traøm nhaân . “Möa thaùng baûy gaõy caønh Ñoïc (cnhaân–ñthanh) traùm HS môû saùch.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. laøng xoùm baèng ngoùn troû röøng traøm -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: choøm raâu quaû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö traùm hoïc ñom ñoùm traùi Ñoïc trôn töø öùng cam 3. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng Vieát b.Luyeän vieát: e.ñoàng thanh) .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. Ñoïc caù Naéng thaùng taùm raùm traùi 10 em nhaân boøng” c.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung 169 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.töø laøng xoùm ( caù nhaân .

haùi na 2. aâm. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nuoâi taèm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêm.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con suoái sau nhaø rì raàm ch Ñaøn deâ caém cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài”.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.naêm. aâm – Ghi baûng 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choøm raâu. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. nuoâi taèm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø bangµy 1th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 61: ¨m .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêm. ñom ñoùm. traùi cam( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ngaøy thaùng . nuoâi taèm. -HS: -SGK. aâm. II. quaû traùm.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. haùi naám.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Thöù . haùi naám.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Noùi lôøi caûm ôn”.©m I. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Taïi sao em beù laïi caûm ôn chò? -Em ñaõ bao giôø noùi: “ Em xin caûm ôn” chöa? -Khi naøo ta phaûi caûm ôn? 3. 3. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät. 170 .

ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: aêm taèm nuoâi taèm b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.töø ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Daïy vaàn: aêm -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêm ñöôïc taïo bôûi: aê vaø m GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêm vaø om? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : taèm.ñ thanh) .con: aêm. nuoâi taèm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hPhaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn aâm: ( Qui trình töông töï) aâm naám haùi naám .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: taêm tre maàm non ñoû thaém ñöôøng haàm 3. aâm.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi:aêm Gioáng: keát thuùc baèng m Khaùc : aêm baùt ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: taèm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) ( caù nhaân . nuoâi ta haùi naám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : 171 Theo doõi qui trình Vieát b.

vôû baøi taäp Tieáng vieät. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Nhöõng con vaät trong tranh noùi leân ñieàu chung gì? -Em haõy ñoïc thôøi khoaù bieåu cuûa em? -Em thöôøng laøm gì vaøo ngaøy chuû nhaät? -Khi naøo ñeán Teát? -Em thích ngaøy naøo nhaát trong tuaàn? Vì sao? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo Gioù ñöa höông thôm laï Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” 3.Muïc tieâu: 1. ôm. con toâm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con toâm. b. Ñoïc caù HS Ñaøn deâ caém nhaân 10 em cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài” c.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “ Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Luyeän vieát: e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. II.¬m I. vôû taäp vieát.naêm”. 172 . thaùng .ngaøy.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 2th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 62: «m .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- a. môû saùch.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oâm. ñoáng rôm. ñoáng rôm 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Böõa côm. -HS: -SGK.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Thöù .

Daïy vaàn: aêm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: oâ vaø m caøi: oâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâm vaø om? m Khaùc : oâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng oâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân toâm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oâm.Daïy vaàn ôm: ( Qui trình töông tieáng . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.ñoàng thanh) ôm 173 .töø töï) ( caù nhaân .Baøi môùi : -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy. ôm – Ghi baûng 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : taêm tre. Ñaøn deâ c Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. con toâm. maàm non. ôm. ñoáng rôm.ñoàng a.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oâm. ñoû thaém. ñöôøng haàm( 2 – 4 em ñoïc) cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. con toâm ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) oâm Phaân tích vaø gheùp bìa toâm caøi: toâm con toâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.

con toâm yù neùt noái) ñoáng rôm.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû lôøi “Böõa côm”. b.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo HS môû saùch.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.con: oâm. Ñoïc caù Gioù ñöa höông thôm laï nhaân 10 em Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” c.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà Ñoïc (caù nhaân 10 em – +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän vieát: e. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Trong böõa côm em thaáy coù maáy ngöôøi ? -Nhaø em aên maáy böõa côm moät ngaøy ? 174 .ñoàng thanh) .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö choù ñoám hoïc saùng sôùm choâm choâm muøi Ñoïc trôn töø öùng duïng: thôm (c nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. ôm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- rôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ñoáng rôm ( caù nhaân .ñ thanh) 3. löu Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Moãi böõa thöôøng coù nhöõng moùn gì? -Nhaø em ai naáu côm? Ai ñi chôï? Ai röûa baùt? -Em thích aên nhöõng moùn gì? Moãi böõa aên maáy baùt? 3. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 3th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 63: em – ªm I.Baøi môùi : 175 .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : em.Muïc tieâu: 1. con tem. sao ñeâm. vôû baøi taäp Tieáng vieät. saùng sôùm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Anh chò em trong nhaø.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. III. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. mu thôm ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû taäp vieát. 2. eâm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con tem. II. sao ñeâm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choù ñoám. choâm choâm.

eâm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 176 . con tem. eâm. löu nhaân . con tem Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: em Ñoïc trôn ( caù nhaân tem ñoàng thanh) con tem Phaân tích vaø gheùp bìa b.con: em.ñ thanh) que kem meàm maïi 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:em. +Höôùng daãn vieát treân khoâng sao ñeâm baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: hoïc treû em gheá Ñoïc trôn töø öùng duïng: ñeäm (c nhaân .Daïy vaàn eâm: ( Qui trình töông caøi: tem töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn eâm tieáng .ñoàng sao ñeâm thanh) .ñoàng a.Daïy vaàn: em thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn em ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: e vaø m caøi: em GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh em vaø am? m -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : em baùt ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng e tem.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: em. sao ñeâm.töø ñeâm ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con tem.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b. eâm – Ghi baûng 2.

neáu em laø anh thì phaûi ñoái xöû vôùi em cuûa mình theá naøo? -Boá meï thích anh chò em trong nhaø phaûi ñoái xöû nhau theá naøo? -Em haõy keå veà anh chò em trong nhaø cho caû lôùp nghe? 3. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: 177 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: 1.Ñoïc caâu öùng duïng: Vieát vôû taäp vieát “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” c. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Ñoïc (cnhaân–ñthanh) a. bu«n lµng. ®×nh lµng. hiÒn lµnh… I Môc tiªu: . bÖnh viÖn. Ñoïc caù GV chænh söûa loãi phaùt aâm nhaân 10 em cuûa HS b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 HS môû saùch.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. bu«n lµng. hiÒn lµnh.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû d.Luyeän noùi: Anh +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieânchò em ruoät theo noäi dung Nhöôøng “Anh chò em trong nhaø”.Luyeän vieát: lôøi e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 4th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 13 :Nhµ trêng. nhòn +Caùch tieán haønh : Phaûi thöông yeâu nhau Hoûi:-Anh chò em trong nhaø coøn goïi gì ? -Trong nhaø. ®om ®ãm .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nhµ trêng.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.

H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: ®á th¾m.Giíi thiÖu ghi tªn bµi .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .Giíi thiÖu ghi tªn bµi . hiÒn lµnh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . mòm mÜm.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: nhµ trêng. c¸ biÓn 2 Bµi míi: . trÎ em.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. ®×nh lµng.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: §äc bµi cÇn viÕt . bÖnh viÖn 2 Bµi míi: . . mÇm non. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. bu«n lµng.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: ®á th½m mÇm . ®om ®ãm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 14 :®á th¾m. bÖnh viÖn.§äc viÕt : nÒn nhµ.§äc viÕt : nhµ trêng. ch«m ch«m… I Môc tiªu: . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . hiÒn lµnh.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Cho H viÕt b¶ng con 178 .Cho H viÕt b¶ng con . ch«m ch«m. ghÕ ®Öm. mÇm non.

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. gheá ñeäm. ñoû.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnon.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . ch«m ch«m.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : treû em. truøm khaên. vôû baøi taäp Tieáng vieät. III. chim caâu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : im. trÎ em. mòm mÜm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuần 16 Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 64: im . um. truøm khaê 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chim caâu.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. vaøng.Muïc tieâu: 1. que kem.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:im. meàm maïi em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. II. -HS: -SGK. vôû taäp vieát.um I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xanh.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :”Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo…” 3. ghÕ ®Öm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: 179 . um – Ghi baûng 2.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) truøm khaên Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . chim caâu ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: im caøi: chim chim Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chim caâu tieáng .ñoàng thanh) töï) um Ñoïc xuoâi – ngöôïc truøm ( caù nhaân .töø b. um.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà 180 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: im.ñoàng a.con: im.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . chim caâu.Daïy vaàn um: ( Qui trình töông ( caù nhaân . um. chim caâu. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b. truøm khaên +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: truøm khaên con nhím tuûm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tæm troán tìm muõm hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: móm 3.Daïy vaàn: im thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn im ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: i vaø m caøi: im GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng m Hoûi: So saùnh im vaø am? Khaùc : im baùt ñaàu baèng i -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân chim.ñ thanh) Tieát 2: 1.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân .

yeâm I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) a.…? -Taát caû caùc maøu treân ñöôïc goïi laø gì? 3. vaøng”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ñieåm möôø II. III.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím HS Meï coù yeâu khoâng naøo” môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Xanh. Ñoïc caù nhaân 10 em c. vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát vaät gì coù maøu ñoû? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát vaät gì coù maøu xanh? -Em bieát vaät gì coù maøu tím? -Em bieát vaät gì coù maøu vaøng? Maøu saéc -Em bieát vaät gì coù maøu ñen.Muïc tieâu: 1. tím.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 181 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 65: ieâm .Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. döøa xieâm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: döøa xieâm.” 3. ñoû. Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con. -HS: -SGK.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. traéng. Toái ñeán. caùi y 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Ban ngaøy. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. b. caùi yeám -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieâm. yeâm.

muõm móm 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. yeâm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ieâm. eâ vaø m caøi: ieâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ieâm vaø eâm? m Khaùc : ieâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) xieâm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ieâm.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) caùi yeám . döøa xieâm. troán tìm. tuûm tæm. caùi yeám +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con nhím.Daïy vaàn: ieâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ieâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. döøa xieâm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ieâm Phaân tích vaø gheùp bìa xieâm caøi: xieâm döøa xieâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.töø töï) ( caù nhaân .ñoàng thanh) yeâm Ñoïc xuoâi – ngöôïc yeám ( caù nhaân . yeâm – Ghi baûng 2.Daïy vaàn yeâm: ( Qui trình töông tieáng .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li 182 .ñoàng a.

Seû môùi coù thôøi gian aâu thanh) yeám ñaøn con. Seû maûi ñi kieám aên cho xeùt tranh. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-BaÏn hoïc sinh vui hay khoâng vui khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm möôøi? -Nhaän ñöôïc ñieåm möôøi . yeâm. Nhaän caû nhaø. em khoe ai ñaàu tieân? -Hoïc theá naøo thì môùi ñöôïc ñieåm möôøi? -Lôùp em baïn naøo hay ñöôïc ñieåm möôøi? -Em ñaõ ñöôïc maáy ñieåm möôøi? 183 . löu ( caù nhaân .con: ieâm.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.ñ thanh) 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1. Ñoïc caù c. döøa yeám xieâm.Ñoïc caâu öùng duïng: “Ban ngaøy.Luyeän vieát: e.ñoàng thanh) yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình thanh kieám aâu Vieát b. quyù hieám caùi caùi yeám yeám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö 3. Toái Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ñeán.” HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Ñieåm möôøi”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùnh buoàm.öôm I.” 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâm.Thaùi ñoä chim. öôm. -HS: -SGK. vôû taäp vieát. Treân trôøi. II. ñaøn böôùm -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. 2. yeám .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. quyù hieám.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3.Kó naêng ñaøn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. böôùm Tieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : thanh kieám.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø tư ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 66: uoâm . aâu yeám. III. caùnh buoàm.Muïc tieâu: böôùm. böôùm bay löôïn töøng :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ong .Kieåm tra baøi cuõ : 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: 184 1. ñaø :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. caù caûnh.

Daïy vaàn öôm: ( Qui trình töông ( caù nhaân .oâ vaø m caøi: uoâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoâm vaø ieâm? m Khaùc : uoâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buoàm.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ñaøn böôùm . öôm. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. öôm – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) yù neùt noái) 185 .ñoàng a. caùnh buoàm.Daïy vaàn: uoâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâm ñöôïc taïo bôûi: tích vaø gheùp bìa Phaân u. ñaøn böôùm +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . Seû môùi thôøi gian aâu yeám ñaøn con”.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoâm. caùnh buoàm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoâm caøi: buoàm buoàm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caùnh buoàm tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñoàng thanh) töï) öôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc böôùm ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.töø b. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Ban ngaøy. löu ( caù nhaân .Toái ñeán.

con: uoâm.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân Quan saùt tranh vaø traû theo noäi dung lôøi “Ong. öôm. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. chim caù caù Thích huùt maät ôû hoa caûnh”. Ñoïc caù ñoàng. baét saâu boï. Thích hoa +Caùch tieán haønh : Huùt maät thuï phaán cho Hoûi:-Con ong thöôøng thích gì? hoa. böôùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.ñ thanh) Tieát 2: 1.Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 186 . ñaøn böôùm öôm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö nhuoäm vaûi hoïc chaùy ñöôïm Ñoïc trôn töø öùng duïng: 3. -Con böôùm thöôøng thích gì? -Con ong vaø con chim coù ích gì cho baùc noâng daân? -Em thích con vaät gì nhaát? -Nhaø em coù nuoâi chuùng khoâng? 3. Treân trôøi.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. böôùm bay nhaân 10 em löôïn töøng ñaøn. b.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Nhöõng boâng caûi nôû roä thanh) nhuoäm vaøng caû caùnh HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .” c. ao chuoâm vöôøn caùnh buoàm.

Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng.Caùc vaàn ñaõ hoïc: HS leân baûng chæ vaø b. böôùm bay löôïn töøng ñaøn”.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc HS neâu ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. vöôøn chaùy ñöôïm( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hThø năm ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 67 : OÂN TAÄP I.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : ao chuoâm. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. nhuoäm vaûi.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: löôõi lieàm xaâu kim Tìm vaø ñoïc tieáng coù nhoùm löûa 187 .Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Muïc tieâu: 1. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong truyeän keå : Ñi tìm baïn II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Treân trôøi. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng –m 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. vôû taäp vieát. c.Tranh minh hoaï ph truyeän keå : Ñi tìm baïn -HS: -SGK.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa ⊕ Giaûi lao baûng oân.

ñoàng daãn qui trình ) Chænh söûa chöõ thanh) vieát cho hoïc sinh. -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Theo doõi qui trình 3.Ñoïc caâu öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñung ñöa ñoàng thanh) Quaû ngon daønh taän cuoái muøa Quan saùt tranh. Röøng caây thi nhau truùt laù.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: Vieát b.ñoàng thanh) +Muïc tieâu: . Soùc chaïy tìm Nhím Theá nhöng ôû ñaâu Soùc cuõng 188 . phaàn chaùu baø chöa traûy tranh minh hoaï. Chuùng thöôøng noâ ñuøa. . 1. ñaøo cuû cuøng nhau. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Soùc vaø Nhím laø ñoâi baïn thaân.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng löôõi lieàm 2. haùi hoa. Tranh 2:Nhöng coù moät ngaøy gioù laïnh töø ñaâu keùo veà.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- d. Thaûo Chôø con. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d.Keå chuyeän: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän:“Ñi tìm baïn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän HS ñoïc teân caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñi tìm baïn +Caùch tieán haønh : a. Chieàu ñeán.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . khaép nôi laïnh giaù.Ñoïc SGK: HS môû saùch. luaän veà vaøo” HS ñoïc trôn (caù nhaân– -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS ñoàng thanh) c.Luyeän vieát: e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. con: xaâu kim.

xaâu kim. nhoùm löûa ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn ñung ñöa… -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : löôõi lieàm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: tieáng hoùt. Vaéng baïn.at I. khieán Soùc caøng buoàn theâm. Hoûi chuyeän maõi roài Soùc cho bieát: cöù muaø ñoâng ñeán. Soùc môùi gaëp laïi ñöôïc Nhím. II. 3. Soùc laïi chaïy tìm baïn khaép nôi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Soùc beøn hoûi Thoû coù thaáy baïn Nhím ôû ñaâu khoâng? Nhöng Thoû laéc ñaàu baûo khoâng. Soùc buoàn Thaûo luaän nhoùm vaø laém. cöû ñaïi dieän leân thi taøi Tranh 3: Gaëp baïn Thoû. Tranh 4: Maõi khi muøa xuaân ñeán töøng nhaø . + YÙ nghóa :Caâu chuyeän noùi neân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím. hoï nhaø Nhím laïi phaûi ñi tìm choã traùnh reùt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ca haùt. chim choùc hoùt veùo von. III.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø sáu ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 68: ot .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø gaùy. 2. -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- chæ thaáy coû caây im lìm. Nhím thì bieät taêm. c hoùt .Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ot. chuùng vui möøng laém. ca haùt -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.chuùng em ca haùt. vôû baøi taäp Tieáng vieät. at. tieáng hoùt. vôû taäp vieát. 3. Caây coái ñua nhau naûy loäc. Gaëp laïi nhau.Baøi môùi : 189 .

ca +Chænh söûa chöõ sai haùt -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: baùnh ngoït baõi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö caùt traùi nhoùt cheû hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: laït 3. ca haùt.töø chim hoùt ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñoàng -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ot ñöôïc thanh) taïo bôûi: o vaø t Phaân tích vaø gheùp bìa GV ñoïc maãu caøi: ot -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân hoùt. +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ot.Daïy vaàn: ot Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b. at – Ghi baûng 2.ñ thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 190 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ot. tieáng hoùt.tieáng hoùt.ñoàng thanh) ca haùt . löu ( caù nhaân .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn at: ( Qui trình töông töï) at Ñoïc xuoâi – ngöôïc haùt ( caù nhaân . chim hoùt ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: hoùt -Ñoïc laïi sô ñoà: ot Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn hoùt tieáng .ñoàng thanh) b.con:ot. at. at.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .

Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Gaø gaùy.Ñoïc SGK: HS môû saùch. b.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “” thanh) c. chim hoùt .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm ñoàng thanh) cuûa HS Nhaän xeùt tranh. lôøi +Caùch tieán haønh : Chim hoùt líu lo Hoûi:-Chim hoùt nhö theá naøo? -Em haõy ñoùng vai chuù gaø ñeå caát tieáng gaùy? -Chuùng em thöôøng ca haùt vaøo luùc naøo? 3.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 191 . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.chuùng em Quan saùt tranh vaø traû ca haùt”. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 192 .

-Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. ñaáu vaät +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . baõi caùt. III. II. aât – Ghi baûng 2.ñoàng a. röûa maët Phaân tích vaø gheùp bìa 193 . ñaáu vaät.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: aêt.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 17 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 69: aêt . vôû baøi taäp Tieáng vieät. 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. cheû la tieáng hoùt.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : baùnh ngoït. röûa maët.Daïy vaàn: aêt thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêt ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: aê vaø t caøi: aêt GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) maët. traùi nhoùt. vôû taäp vieát. ca haùt ( 2 – 4 em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. aât.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ngaøy chuû nhaät. aât. röûa maët. ñaáu vaät.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêt.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: röûa maët.aât I.

Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch. röûa maë ñaáu vaät Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Luyeän vieát: e. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: ñoâi maét maät ong baét tay thaät thaø 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.con: aêt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaøi: maët Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) aêt maët röûa maët b.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ngaøy chuû nhaät”. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. lôøi +Caùch tieán haønh : 194 . aât.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Daïy vaàn aât: ( Qui trình töông töï) aât vaät ñaáu vaät .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: c.töø ( caù nhaân .

-Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi70: oât . coät côø. caùi vôït.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Nhöõng ngö baïn toát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: coät côø.ôt I.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : ñoâi maét. baét tay. -HS: -SGK.Baøi môùi : 195 . thaät thaø( em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. II. ôt. vôû taäp vieát. caùi vôït. maät ong.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. boá meï cho em ñi chôi ôû ñaâu? -Em thaáy gì trong coâng vieân? 3. III. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oât. 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Ngaøy chuû nhaät.

Daïy vaàn ôt: ( Qui trình töông töï) ôt vôït caùi vôït .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV 1.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Theo doõi qui trình Vieát b. c vôït.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi vôït +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oât. coät côø. Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oât baét ñaàu baèng oâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: coät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .con: oât.Daïy vaàn: oât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oât ñöôïc taïo bôûi: oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oât vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : coät.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 196 coät côø. ôt. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: côn soát quaû ôùt xay boät ngôùt möa 3. coät côø oât coät coät côø b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: oât. ôt – Ghi baûng 2. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc . ôt.

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï Teát. Ñoïc caù nhaân 10 em I. 2. c. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: baùnh teùt. vôû baøi taäp Tieáng vieät. baùnh teùt.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : et. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Giôùi thieäu teân ngöôøi baïn maø em thích nhaát? -Vì sao em laïi yeâu quí baïn ñoù? -Ngöôøi baïn toát ñaõ giuùp em nhöõng gì? 3.eât Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. III. 3.Muïc tieâu: 1.Luyeän noùi: Vieát +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân vôû taäp vieát theo noäi dung “Nhöõng ngöôøi baïn toát”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. deät vaûi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ư ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 71: et . deät vaûi.Luyeän vieát: e.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “”.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : 197 .ñ thanh) Tieát 2: 1. eât. -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II.

ñoàng a. baùnh teùt.ñoàng deät thanh) deät vaûi .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. baùnh teù neùt chöõ con deät vaûi. baùnh teùt Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: et Phaân tích vaø gheùp bìa teùt caøi: teùt baùnh teùt Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. eât – Ghi baûng 2.Daïy vaàn eât: ( Qui trình töông töï) tieáng . eât.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: et. eât. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát baûng con : ( 2 – 4 em) -Ñoïc SGK: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: et.ñoàng thanh) ( caù nhaân .töø eât ( caù nhaân . deät vaûi +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . reát 198 .con: et.Daïy vaàn: et thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn et ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: e vaø t caøi: et GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng -So saùnh: vaàn et vaø oât t Khaùc: et baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng e Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) teùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân .

Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Ñoà duøng daïy hoïc: 199 .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo Quan saùt tranh vaø traû noäi dung lôøi “Chôï Teát”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Luyeän vieát: e.öt I.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. II. uùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em ñöôïc ñi chôï Teát vaøo dòp naøo? -Chôï Teát coù nhöõng gì ñeïp? 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ut. möùt göøng 2. sau roát. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng” c.öt. buùt chì.Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ngoùn uùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng saám seùt GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hkeát baïn 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 72: ut . Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. 3.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Chim traùnh reùt bay veà phöông nam. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.

buùt chì Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ut Phaân tích vaø gheùp bìa buùt caøi: buùt buùt chì Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. vôû baøi taäp Tieáng vieät. saám seùt. keát baïn( 2 em) -Ñoïc SGK: Chim traùnh reùt bay veà phöông nam.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.ñoàng möùt thanh) möùt göøng . möùt göøng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. III.Daïy vaàn öt: ( Qui trình töông töï) tieáng . buùt chì.öt. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng.töø öt ( caù nhaân . vôû taäp vieát. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn: ut ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ut ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø t caøi: ut GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn ut vaø et baèng t Khaùc: ut baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buùt. con reát. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ut. möùt göøng +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. öt – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: ut.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng 200 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : neùt chöõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: buùt chì.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: ñoàng thanh) “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài Chæ coøn tieáng hoùt Nhaän xeùt tranh.öt. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình chim cuùt söùt Vieát b. ngoùn lôøi uùt laø ngoùn nhö theá naøo? -Keå cho caùc baïn teân em uùt cuûa mình? -Em uùt laø em lôùn nhaát hay beù nhaát? Ñi sau cuøng coøn goïi -Quan saùt tranh ñaøn vòt. sau roát”.ñ thanh) 1.con: ut.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân . chæ 201 .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . buùt chì. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. em uùt.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Luyeän vieát: HS môû saùch. raêng möùt göøng suùt boùng nöùt Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn neû hoïc 3.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung Vieát vôû taäp vieát “Ngoùn uùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø Quan saùt tranh vaø traû nhaän xeùt so vôùi 5 ngoùn tay. Ñoïc caù e. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Laøm xanh da trôøi” thanh) c.

b¸nh ngät. nÐt ch÷.Cho H viÕt b¶ng con . mÇm non.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. thËt thµ.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông. ©u yÕm. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .NhËn xÐt giê häc HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: thanh kiÕm.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . ao chu«m.Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø ñi sau roát con vaät ñi sau cuøng? 3.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. .Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. kÕt b¹n… I Môc tiªu: . thùc hµnh luyÖn tËp… 202 . ©u yÕm… I Môc tiªu: . 2 Bµi míi: H§ 1: . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 16 :xay bét.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 15 :thanh kiÕm.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . b·i c¸t.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.§äc viÕt : ®á th¾m. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: xay bét. 2 Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . chim cót. b·i c¸t.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.§äc viÕt : thËt thµ. thêi tiÕt ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 203 . nÐt ch÷. con vÞt. kÕt b¹n.Cho H viÕt b¶ng con .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .

3.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: it. vôû taäp vieát. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. suùt boùng. chöõ vieát. nöùt ne 4 em) -Ñoïc SGK: “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài…”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. traùi mít Ñoïc trôn ( caù nhaân 204 . 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:it.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 18 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 73: it . traùi mít.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Em toâ veõ II. III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : chim cuùt.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : it.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Daïy vaàn: it ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn it ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: I vaø t bìa caøi: it GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn it vaø ut baèng t Khaùc: it baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng i Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) mít.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi mít. traùi mít.ieât I. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. ieât. ieât – Ghi baûng 2. söùt raêng. chöõ vieát. ieât.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. chöõ vieát.

Ñoïc caù c. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân 205 .Daïy vaàn ieât: ( Qui trình töông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: mít Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.con: it. traùi mít.ñ thanh) Tieát 2: 1. b. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: chöõ vieát con vòt thôøi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tieát ñoâng nghòt hieåu hoïc Ñoïc trôn töø öùng bieát 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .töø ( caù nhaân . ieât.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .ñoàng thanh) töï) ieât vieát chöõ vieát .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Con gì coù caùnh thanh) Maø laïi bieát bôi Ngaøy xuoáng ao chôi Ñeâm veà ñeû tröùng? ” HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc laïi sô ñoà: it mít traùi mít b.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. öôt.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôi caàu t II. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . thôøi tieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoât. chuoät nhaét.Daïy vaàn: uoât thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoât ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa 206 . 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng theo noäi dung GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Em toâ veõ vieát”. hieåu bie – 4 em) -Ñoïc SGK: “Con gì coù caùnh Maø laïi bieát bôi …”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ñoâng nghòt. -HS: -SGK. III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. löôùt vaùn. chuoät nhaét.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 74: uoât .öôt I.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoät nhaét. löôùt v 2. öôt – Ghi baûng 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoât.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con vòt. vôû taäp vieát. öôt.ñoàng a. löôùt vaùn .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoât. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ñaët teân töøng baïn trong Quan saùt tranh vaø tranh vaø giôùi thieäu baïn ñang laøm traû lôøi gì? Coù theå keøm theo lôøi khen ngôïi cuûa baïn.

leân löôùt vaùn tuoát luùa aåm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v öôùt hoïc 3. chuoät traéng muoát vöôït nhaét.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù Chuoät ñi ñaâuNhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Daïy vaàn öôt: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .ñoàng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng öôt thanh) löôùt Ñoïc xuoâi – ngöôïc löôùt vaùn ( caù nhaân . öôt. 207 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân . chuoät nhaét Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoât caøi: chuoät chuoät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoät nhaét tieáng .ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng taïo bôûi: u.töø b.ñ thanh) 1.con: uoât.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (caù nhaân 10 em – HS ñoàng thanh) b.oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn uoât vaø oât GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caøi: uoât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: uoâ baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoät.

Luyeän vieát: e.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén 14 chöõ ghi vaàn : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng : Nghe vaø hieåu. em thaáy neùt lôøi maët cuûa baïn nhö theá naøo? -Khi chôi caùc baïn ñaõ laøm gì ñeå khoâng xoâ ngaõ nhau? 3. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng.Ñoà duøng daïy hoïc: truyeän keå -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Ñoïc caù c. mua muoái gioã cha chuù Meøo” HS môû saùch. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Chuoät nha -GV: -Baûng oân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vaéng nhaø xa GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Chuù Chuoät ñi chôï ñöôøng thanh) Mua maém.Tranh minh hoaï ph Tieát1 .Thaùi ñoä chuoät ñoàng II. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 208 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Muïc tieâu: hoïc töø baøi 68 ñeán 74 2.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.Kó naêng 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 75 : OÂN TAÄP I. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû Hoûi:-Quan saùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chôi caàu tröôït”.

Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuoät nhaét. vaàn naøo coù aâm ñoâi ⊕ Giaûi lao c. löôùt vaùn. traéng muoát. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -Vieát töø leân baûng -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: choùt voùt baùt ngaùt Vieät Nam (Choùt voùt: raát cao .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 209 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS vieát vaøo vôû baøi taäp Vieát theo daõy Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân Ñoïc (caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) .”. vöôït leân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc chöõ vaøvaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Vieát saün 2 baûng oân trong SGK -GV ñoïc vaàn -Nhaän xeùt 14 vaàn coù gì gioáng nhau -Trong 14 vaàn. aåm öôùt -Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù chuoät ñi ñaâu vaéng nhaø . Caùnh ñoàng baùt ngaùt: raát roäng) -Ñoïc laïi toaøn baøi 3. tuoát luùa..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 76: oc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. cuûa HS Tìm tieáng coù vaàn b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. baùc só. Thaûo a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Ñoïc caù ( Laø caùi gì?) 10 em nhaân -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS Vieát vôû taäp vieát c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 luaän veà tranh minh GV chænh söûa loãi phaùt aâm hoaï.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. con soùc. 210 .Luyeän vieát: -GV vieát maãu HS ñoïc teân caâu -Theo doõi HS vieát chuyeän e.Ñoïc caâu öùng duïng: vöøa oân “Moät ñaøn coø traéng phau phau trôn (caù nhaân– HS ñoïc AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ñoàng thanh) ?” HS môû saùch.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oc. 3.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Muïc tieâu: 1. -Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñoïc (caù nhaân 10 em – Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng thanh) ñoàng +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh. 2. ac. coù keøm theo tranh minh hoaï + YÙ nghóa :Bieát yeâu quyù nhöõng gì do chính tay mình laøm ra.ac I.Keå chuyeän: Thaûo luaän nhoùm vaø +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu cöû ñaïi dieän leân thi chuyeän: taøi “Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.

Daïy vaàn ac: ( Qui trình töông töï) 211 -Ñoïc vaø vieát baûng con : choùt voùt. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. con soùc -Ñoïc laïi sô ñoà: oc soùc con soùc b.Vieät Nam ( 2 – 4 em Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc SGK: “Moät ñaøn coø traéng phau phau AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ?( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con soùc.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. III. ac. baùc só +Caùch tieán haønh : a. vôû taäp vieát. ac – Ghi baûng 2. -HS: -SGK.baùt ngaùt .Daïy vaàn: uoât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oc ñöôïc taïo bôûi: o vaø c GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oc vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù :soùc.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oc.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oc Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oc baét ñaàu baèng o Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: soùc Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn . con soùc.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. baùc só. II.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát: oc.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vöøa hoïc v chôi.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.Ñoïc caâu öùng duïng: “Da coùc maø boïc boät loïc ñoàng thanh) Boät loïc maø boïc hoøn than” ( Laø caùi Nhaän xeùt tranh. con coùc con löôùt vaùn vaïc Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v 3. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình haït thoùc baûn Vieát b.ñ thanh) 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ac tieáng . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng baùc só thanh) .Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung “Vöøa chôi vöøa hoïc Vieát vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em haõy keå nhöõng troø chôi ñöôïc hoïc treân lôùp? -Em haõy keå teân nhöõng böùc tranh ñeïp maø coâ giaùo ñaõ cho em 212 .ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc caù e. Tìm tieáng coù vaàn vöøa gì?) hoïc c.con: uoât.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø baùc ( caù nhaân . chuoät nhaïc nhaét.Luyeän vieát: HS môû saùch.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Ñoïc SGK: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) d. öôt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.

iªng.§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh cao h¬n. §äc ®óng râ rµng. ia.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: ua.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xem trong caùc giôø hoïc? . at - Tõ: cñ riÒng. mua mÝa.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hQuan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 ¤n tËp kiểm tra häc kú I I Môc tiªu: . t. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . trèn t×m.§äc thµnh tiÕng c©u. mòm mÜm. . Ônh ¬ng. chuån ngÈn ng¬ bay lîn.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. ang. Giao H¬ng ngµy 213 th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH . h¶i c¶ng. 1 tõ ( cho 0. «ng. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . trªn giµn thiªn lý lò chuån 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn.Em thaáy caùch hoïc nhö theá coù vui khoâng? 3.

aâc .aên maëc .quaû gaác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : maøu saéc .giaác nguû .maéc aùo .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 19 Thöù hai ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : aêc -aâc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêc . nhaác chaân vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng 214 .

con soùc .baûn 3 HS ñoïc nhaïc .con coùc .maéc .ac .aâ ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêc .aâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maøu saéc giaác nguû aên maëc nhaác chaân -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “nhaác chaân ” .khaùc nhau aâm aê.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Nhö nung qua löûa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ruoäng baäc thang ”. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .maéc aùo * Daïy vaàn aêc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn aâc ) aêc maéc aâc gaác -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .caû lôùp ) maéc aùo quaû gaác * So saùnh 2 vaàn aêc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :haït thoùc .con vaïc Vieát :oc . .baùc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Da coùc maø boïc boät loïc Boät loïc maø boïc 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng hoøn than” duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêc -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêc -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêc -Coù vaàn aêc muoán ñöôïc -Theâm aâm m vaø daáu saét .aâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù 215 -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .vaàn aêc vaø daáu saét -Haõy phaân tích tieáng maéc -HS ñaùnh vaàn tieáng maéc -GV ghi tieáng maéc -Tranh veõ caùi maéc aùo -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø maéc aùo -GV ghi töø maéc aùo -HS ñoïc aêc .HS tieáng maéc theâm aâm vaø daáu caøi tieáng maéc gì ? -Aâm m .

quaû gaác TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng Nhö nung qua löûa ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Ñaây laø ruoäng baäc thang ôû treân mieàn nuùi -Xung quanh ruoäng baäc thang coøn coù gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .maéc aùo .maéc aùo .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát aêc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caàn truïc .aâc .löïc só 216 .caù nhaân .quaû gaác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ruoäng baäc thang ” Coù ngöôøi vaø traâu ñang caøy Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn aêc vaø vaàn aâc Thöù ba ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : uc-öc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uc.nhoùm .öc .aâc .caû lôùp HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát aêc . nhoùm .

noùng nöïc vaø caâu öùng duïng :Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ai thöùc daäy sôùm nhaát ”.vaàn uc vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng truïc -HS ñaùnh vaàn tieáng truïc -GV ghi tieáng truïc -Tranh veõ caùi caàn truïc -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø caàn truïc -GV ghi töø caàn truïc -HS ñoïc uc -truïc .quaû 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû gaác lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng “ Nhöõng ñaøn chim ngoùi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maëc aùo maøu naâu duïng Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : HS phaân tích vaø caøi vaàn uc * Daïy vaàn uc -HS ñaùnh vaàn vaàn uc -GV ghi vaø ñoïc vaàn uc -Theâm aâm tr vaø daáu naëng .HS caøi tieáng truïc -Coù vaàn uc muoán ñöôïc tieáng truïc theâm aâm vaø daáu gì ? -Aâm tr . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .loï möïc . nhoùm .nhaác chaân Vieát : aéc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :maùy xuùc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maøu saéc .caàn truïc * Daïy vaàn uc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn öc) uc öc truïc löïc caàn truïc löïc só * So saùnh 2 vaàn uc .öc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maùy xuùc loï -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .cuùc vaïn thoï .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .aên maëc .aâc .ö ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 217 .maéc aùo .giaác 3 HS ñoïc nguû .khaùc nhau aâm u.

uoâc 218 .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möïc cuùc vaïn thoï noùng nöïc -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “noùng nöïc ” . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . -Con gaø -Veõ caûnh noâng thoân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc vaø vaàn öc vaøo baûng con Thöù t ư ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : oâc. GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uc .gaø gaùy .löïc só -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ai thöùc daäy sôùm nhaát ” -Ngöôøi .chim hoùt .öc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc.traâu .öc .caàn truïc .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uc .gaø .chim -Baùc noâng daân daét traâu ra ñoàng .caàn truïc .öc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .öc löïc só TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Moïi ngöôøi ñang laøm gì ? -Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy ? -Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh phoá ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn uc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caù nhaân .

uoâ moäc ñuoác ñöùng tröôùc thôï moäc ngoïn ñuoác 219 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâc .vaàn oâc vaø daáu naëng -Ngöôøi trong tranh ñang laøm -HS ñaùnh vaàn tieáng moäc ngheà gì ? -Laøm ngheà thôï moäc -GV ghi töø thôï moäc -Hs ñoïc töø thôï moäc -HS ñoïc oâc.uoâc .noùng nöïc Vieát :caàn truïc .goác caây .löïc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Saùng sôùm tinh mô duïng Goïi ngöôøi thöùc daäy ?” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oc -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâc -Coù vaàn oc muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn oâc moäc theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm m vaø daáu -Haõy phaân tích tieáng moäc naëng .loï möïc .uoáng thuoác ”.ñoâi guoác ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ngoïn ñuoác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con oác . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caû lôùp ) vaàn uoâc coù uoâ laø nguyeân aâm ñoâi -Gioáng nhau aâm c ñöùng oâc uoâc sau .thôï moäc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maùy xuùc .khaùc nhau aâm oâ.moäc -thôï moäc * Daïy vaàn uoâc ( quy trình -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù töông töï nhö daïy vaàn oâc ) nhaân .HS caøi tieáng moäc -GV ghi tieáng moäc -Aâm m. nhoùm .cuùc vaïn thoï 3 HS ñoïc .thuoäc baøi vaø caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Tieâm chuûng .

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oâc vaø vaàn uoâc 220 . -Baïn raáy vui -Khi chuùng ta bò beänh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * So saùnh 2 vaàn oâc .ngoïn ñuoác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Tieâm chuûng .uoâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .thôï moäc .uoâc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .thôï moäc .uoâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng con oác ñoâi guoác goác caây thuoäc baøi -GV ñoïc maãu .caù nhaân .nhoùm . nhoùm . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oâc .uoâc .ngoïn ñuoác TIEÁT 2: LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Baïn traùi trong tranh ñang laøm gì ?-Em thaáy theá ñoä cuûa baïn nhö theá ?ù -Khi naøo chuùng ta phaûi uoáng thuoác ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâc .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oác .uoáng thuoác ” -Baïn ñang ñöôïc tieâm ngöøa .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

vaàn ieâc vaø daáu saéc 221 .muùa roái .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù năm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : ieâc-öôc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâc .ca nhaïc ”.goác caây .HS -Haõy phaân tích tieáng xieác caøi tieáng xieác -GV ghi tieáng xieác -Aâm x .caùi löôïc .öôc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :caù dieác .ngoïn ñuoác 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maùi nhaø cuûa em duïng Nghieâng giaøn gaác ñoû ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn -Coù vaàn ieâc muoán ñöôïc ieâc tieáng xieác theâm aâm vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâc daáu gì ? -Theâm aâm x vaø daáu saéc .ñoâi 3 HS ñoïc guoác .thöôùc keû vaø caâu öùng duïng Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xieác .coâng vieäc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :con oác .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .thuoäc baøi Vieát : thôï moäc .

xem xieác .ca nhaïc” 222 .öôc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .uoâc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Tranh veõ gì ? -GV ghi töø xem xieác * Daïy vaàn öôc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâc ) ieâc öôc xieác röôùc xem xieác röôùc ñeøn * So saùnh 2 vaàn ieâc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .öôc .caû lôùp bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Queâ höông laø con ñoø nhoû HS ñoïc töøng doøng thô moãi Eâm ñeàm khua nöôùc ven em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc soâng noái tieáp ) -GV ñoïc maãu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . HS tìm tieáng coù chöùa vaàn GV gaïch chaân tieáng HS tìm ieâc.caû lôùp ) ieâc .nhoùm .muùa roái .xem xieác .öô ñöùng tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caù dieác caùi löôïc coâng vieäc thöôùc keû 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “coâng vieäc ” .caù nhaân .öôc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng xieác -Tranh veõ moïi ngöôøi ñang xem xieác -Hs ñoïc töø xem xieác -HS ñoïc ieâc -xieác -xem xieác -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .röôùc ñeøn HÑ 3: Luyeän noùi -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xieác .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát vieát baøi ieâc .röôùc ñeøn HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 “Queâ höông laø con dieàu -Ñoïc nhoùm . nhoùm .khaùc nhau aâm ieâ. nhoùm .

KTBC: Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I. ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. HS theo doõi ôû baûng lôùp. ca nhaïc -Haùt caûi löông . GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. III. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. ñoâi guoác… HS töï phaân tích. baûng … . Phaân tích ñoä cao. vôû vieát. GV vieát maãu.Con oác. haït thoùc con oác.. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh veõ gì ? -Ngoaøi caùc loaïi hình treân caùc em coùn thaáy loaïi bieåu dieãn naøo nöõa ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ieâc . ñoâi guoác.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu baøi vieát. Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I. . vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát.. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Xieác . caù dieác I. hạt thóc . khoaûng caùch 223 Hoaït ñoäng HS Hoïc sinh laéng nghe. tö theá ngoài vieát. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. II. Tuốt lúa . HS neâu töïa baøi.muùa haùt . ruùt kinh nghieäm cho hoïc kyø II. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâcvaø vaàn öôc vaøo baûng con Thöù sáu ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát tuoát luùa. -Bieát caàm buùt. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.öôc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II.muùa roái döôùi nöôùc .

HS vieát baûng con. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh HS thöïc haønh baøi vieát vieát vaøo vôû taäp vieát. Nhaän xeùt tuyeân döông.Cuûng coá : Thu vôû chaám moät soá em. 3. Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 224 . GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc chöõ ôû baøi vieát.

caât baïch ñaøn vaø caâu öùng duïng : Meï .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giöõ gìn saùch vôû ”.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vieân gaïch . keânh raïch . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .cuoán saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 20 Thöù hai ngaøy 11thaùng 1 naêm 2010 Baøi ach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ach . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 225 .saïch seõ .

nhoùm . -Ñaây goïi laø ?(GV giô quyeån saùch ) -GV ghi töø cuoán saùch *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vieân gaïch keânh raïch saïch seõ caây baïch ñaøn -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “kenh raïch ” .vaàn ach vaø daáu saét -HS ñaùnh vaàn tieáng saùch -cuoán saùch -Hs ñoïc töø cuoán saïch -HS ñoïc ach -saùch -cuoán saùch 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ach phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . Vieát :xem xieác .cuoán saùch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ach -HS ñaùnh vaàn vaàn ach -Theâm aâm s vaø daáu saét .GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ach .röôùc ñeøn Ñoïc caâu öùng duïng “ Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ach -GV ghi vaø ñoïc vaàn ach -Coù vaàn it muoán ñöôïc tieáng saùch theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng saùch -GV ghi tieáng saùch .coâng vieäc .caùi löôïc .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi 226 .HS caøi tieáng saùch -Aâm s .thöôùc keû .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc : caù dieát .

con eách -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vôû kòch ..Hs töï neâu theo söï giöõ gìn cuûa mình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ach. Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1naêm 2010 Baøi ich -eâch I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ich .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Caùc em cho bieát baïn gaùi trong tranh ñang laøm gì ? -Taïi sao baïn gaùi laïi laøm nhö vaäy? -Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .eâch .vui thích .tôø lòch .cheânh cheách vaø caâu öùng duïng : Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét 227 .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ach . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .muõi heách .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Meï .cuoán saùch -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Giöõ gìn saùch vôû “ -Xeáp saùch vôû ngaøy ngaén -Taïi baïn gaùi muoán cho saùch vôû ngay ngaén khoâng bò hoûng .

saïch seõ .ri rích Coù ích .khaùc nhau aâm i. nhoùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caû lôùp ) ich eâch lòch eách -Gioáng nhau aâm ch ñöùng sau tôø lòch con eách .vaàn ich vaø daáu naëng -Coù vaàn ich muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn tieáng lòch lòch theâm aâm vaø daáu gì ? -tôø lòch -Haõy phaân tích tieáng lòch -Hs ñoïc töø tôø lòch -GV ghi tieáng lòch -HS ñoïc ich .keâng raïch . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :vieân gaïch .meï ôi coâ daïy duïng Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -HS phaân tích vaø caøi vaàn ich Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn ich 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm l vaø daáu * Daïy vaàn ich naëng . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Chuùng em ñi du lòch ”. 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :ach .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .tôø lòch -GV (giô tôø lòch) Hoûi ñaây laø gì ? -GV ghi töø tôø lòch * Daïy vaàn eâch ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ich ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .eâch tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vôû kòch muõi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 228 . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .cuoán saùch .eâ ñöùng * So saùnh 2 vaàn ich .lòch .HS caøi tieáng lòch -GV ghi vaø ñoïc vaàn ich -Aâm l .caây baïch ñaøn .coù ích.vieân lôùp vieát baûng con gaïch Ñoïc caâu öùng duïng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meï .

ri rích Coù ích . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ich .eâch Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .tôø lòch .eâch .eâch phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát iâch .tôø lòch .caù nhaân . -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi gia ñình ? -Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang gì ? -Keå teân ngöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ich . nhoùm .eâch .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng heách vui thích cheânh cheách -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “muõi heách .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .con eách -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Chuùng em ñi du lòch ” -HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich vaø vaàn eâch vaøo baûng con Thöù tư ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : Oân taäp 229 .con eách TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích . cheânh cheách ” .coù ích. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

-Hs nêu ieâc .uoâc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc .nhoùm .chuùc möøng lôùp .vui thích . TIEÁT 1 1/ Oån ñònh 2/Kieåm tra Ñoïc :vôû kòch .ích lôïi vaø caùc caâu öng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa -Nghe .ch ôû cuoái vaàn -Hs nêu GV ghi baûng Gv ñính baûng oân taäp Trong 13 vaàn vaàn naøo coù nguyeân aâm ñoâi .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : Oân taäp Haõy neáu caùc vaàn ñaõ hoïc coù aâ c.chuùc möøng . -Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ :thaùc nöôùc .caû thaùc nöôùc .coù ích.ích lôïi 230 .ri rích Coù ích .vieát ñöôïc 13 chöõ ghi vaàn vöøa hoïc töø baøi 76 ñeán baøi 82 .con eách 3 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caùc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh 2 Hs ñoïc Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ”.muõi heách . II) Ñoà duøng daïy hoïc Baûng oân trang 168 Tranh truyeän III) Hoaït ñoäng daïy hoïc .öôc -Luyeän ñoïc 13 vaàn -Luyeän ñoïc töø ngöõ öùng duïng -Hs ñoïc caù nhaân .cheânh cheách -3 HS ñoïc Vieát :tôø lòch .

ñoùng goùp .caû lôùp . 4/ Cuûng coá : HS ñoïc toaøn baøi theo höôùng daãn cuûa GV Daën doø :Veà ñoïc laïi baøi nhieàu laàn .Vì sao laïi nhö vaäy . 1HS gioûi ñoïc caû baøi Moãi HS ñoïc 1 doøng thô .muùa saïp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con coïp .caù nhaân .hoïp nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø ngöõ öùng duïng TIEÁT 2:LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -Luyeän ñoïc caùc caâu thô öùng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa GV ñoïc maãu GV gaïch chaân tieáng böôùc .ap .haõy laéng nghe caâu chuyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng” GV keå 2 laàn Laàn 2 keát hôïp tranh minh hoïa YÙ nghóa caâu chuyeän :Nhôø soáng toát buïng Ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp .xe ñaïp vaø caâu öùng duïng 231 .ích lôïi HÑ3:Keå chuyeän Giôùi thieäu truyeän Coù moät anh chaøng ngoác ngheách nhöng ñaõ laáy ñöôïc coâng chuùa xinh ñeïp .tröôùc HÑ 1:Luyeän vieát GV höôùng daãn HS vieát töø thaùc nöôùc . nhoùm . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn baøi ôû tieát 1 Ñoïc nhoùm .giaáy nhaùp .caû lôùp HS vieát vaøo baûng con vieát vaøo vôû taäp vieát HS ñoïc teân truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ” -HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2010 Baøi op-ap I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :op.ñoïc noái tieáp cho ñeá heát baøi thô HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oân -HS ñoïc caû baøi caù nhaân (3 HS).ñöôïc laáy coâng chuùa laøm vôï.

eâch .HS caøi tieáng hoïp -GV ghi tieáng hoïp -Aâm h .hoïp .cuoán saùch .hoâp nhoùm op ap -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù hoïp saïp nhaân .keânh raïch .ích lôïi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn op -GV ghi vaø ñoïc vaàn op -HS phaân tích vaø caøi vaàn op -Coù vaàn op muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn op hoïp theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm h vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng hoïp .ap -GV vieát maãu vaø neâu quy phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng trình vieát ñoù op .cheânh 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cheách lôùp vieát baûng con Vieát :thaùc nuôùc .caû lôùp ) 232 .ich vui thích . GV gaïch chaân tieáng HS tìm HS tìm tieáng coù chöùa vaàn * Luyeän vieát op . nhoùm .muùa saïp -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù TIEÁT 2 :Luyeän taäp nhaân .a *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc con coïp giaáy nhaùp ñoùng goùp xe ñaïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu .vaàn op vaø daáu naëng -Caùc baïn ñang laøm gì ? -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïp -GV ghi töø hoïp nhoùm -caùc baïn ñang hoïp nhoùm * Daïy vaàn ap ( quy trình töông -Hs ñoïc töø hoïp nhoùm töï nhö daïy vaàn op ) HS ñoïc op .caû lôùp ) hoïp nhoùm muùa saïp So saùnh 2 vaàn op .thaùp chuoâng II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .khaùc nhau aâm o .ap -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .hoïp nhoùm .ngoïn caây .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ap .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ choùp nuùi . nhoùm . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :ach .

ngaên naép .aâp .taäp muùa .thaùp chuoâng 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caù maäp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : gaëp gôõ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng -Trong tranh veõ con gì ? -Con nai vaøng nhö theá naøo ? “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV giôùi thieäu :choùp nuùi laø cao nhaát cuûa ngoïn nuùi .hoïp nhoùm .caû lôùp -Veõ con nai vaøng -Con nai vaøng ngô ngaùc 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .muùa saïp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Choùp nuùi .ap .baäp beânh vaø caâu öùng duïng “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Trong caëp saùch cuûa em” 233 .caù nhaân .ngoïn caây .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát op .nhoùm .caûi baép .thaùp chuoâng” -HS chæ caùc hình vaø neâu teân töøng hình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn op vaø vaàn ap Thöù sáu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Baøi aêp-aâp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêp . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .ngoïn caây .

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . nhoùm . phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng GV gaïch chaân tieáng HS tìm ñoù * Luyeän vieát -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù -GV vieát maãu vaø neâu quy nhaân .aâ *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc gaëp gôõ taäp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ muùa HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêp ngaên naép baäp beânh .muùa saïp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêp -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêp -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêp -Coù vaàn aêp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêp tieáng baép theâm aâm vaø -Theâm aâm b vaø daáu saéc .aâp -GV ñoïc maãu .khaùc nhau aâm aê .xe ñaïp lôùp vieát baûng con Vieát :hoïp nhoùm . nhoùm .aâp sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .ap giaáy nhaùp .aâp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Ổn định 3 HS ñoïc 2/ Kieåm tra: Ñoïc :op .caûi baép .caû lôùp ) baép maäp caûi baép caù maäp -Gioáng nhau aâm p ñöùng So saùnh 2 vaàn aêp .vaàn aêp vaø daáu saéc -GV ghi tieáng baép -HS ñaùnh vaàn tieáng baép -Ñaây laø caùi gì ? -caûi baép -GV ghi töø caûi baép * Daïy vaàn aêp ( quy trình töông -Hs ñoïc töø caûi baép HS ñoïc aêp -baép -caûi baép töï nhö daïy vaàn aâp ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù aêp aâp nhaân .caù maäp HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 -Trong tranh veõ con gì? 234 .caû lôùp ) trình vieát aêp .HS daáu gì ? caøi tieáng baép -Haõy phaân tích tieáng baép -Aâm b .ñoùng goùp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû .con coïp .

Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 21 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oâp .caù maäp nhöõng ñoà duøng gì ? -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Haõy giôùi thieäu ñoà duøng hoïc “Trong caëp saùch cuûa em “ taäp cuûa em . -HS nhìn tranh keå nhöõng ñoà 4/ Cuûng coá : duøng coù trong tranh Troø chôi:Tieáp söùc -HS giôùi thieäu ñoà duøng cuøa GV phaùt moãi nhoùm moät tôø mình giaáy ñeå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc HS tham gia troø chôi Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS döông nhöõng HS hoïc toát vieát moät tieáng coù chöùa vaàn Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu aêp vaø vaàn aâp laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -Trong caëp saùch cuûa baïn coù aêp .aâp caûi baép .nhoùm .caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Chuoàn chuoàn bay nhö theá naøo ? “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Ñoïc nhoùm .caû lôùp -Veõ con chuoàn chuoàn -Chuoàn chuoàn bay cao vaø bay thaáp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ôp I) Muïc tieâu : 235 .

baùnh xoáp . nhoùm .ôp . ngaên naép 3 HS ñoïc aâp . hôïp taùc . gaëp gôõ .hoäp söõa .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .khaùc nhau aâm oâ.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caù maäp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Chuoàn chuoàn bay cao duïng Möa raøo laïi taïnh ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâp -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâp -Coù vaàn oâp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn oâp tieáng hoäp theâm aâm vaø -Theâm aâm h vaø daáu daáu gì ? naëng .HS caøi tieáng hoäp -Haõy phaân tích tieáng hoäp -Aâm h .vaàn oâp vaø daáu naëng -GV ghi tieáng hoäp -HS ñaùnh vaàn tieáng hoäp -Ñaây laø caùi gì ? -hoäp söõa -GV ghi töø hoäp söõa -Hs ñoïc töø hoäp söõa * Daïy vaàn ôp( quy trình töông HS ñoïc oâp-hoäp -hoäp söõa töï nhö daïy vaàn oâp ) oâp ôp hoäp lôùp hoäp söõa lôùp hoïc So saùnh 2 vaàn oâp.lôùp hoïc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :toáp ca .taäp muùa .lôïp nhaø vaø caâu öùng duïng “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Caùc baïn lôùp em” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .ô ñöùng tröôùc 236 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâp. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :aêp . ôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng toáp ca hôïp taùc -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .baäp beânh Vieát :caûi baép .

nhoùm . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK -Baïn thaân nhaát cuûa em laø HS tham gia troø chôi baïn naøo ? Baïn hoïc gioûi moân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS gì ? vieát moät tieáng coù chöùa vaàn 4/ Cuûng coá : oâp vaø vaàn ôp Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caù nhaân . .caû lôùp ) oâp .caû lôùp “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Nguû queân döôùi ñaùy hoà HS ñoïc töøng doøng thô moãi trong luùc naøo em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc Nghe con caù ñôùp ngoâi noái tieáp ) sao Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù Giaät mình maây thöùc bay nhaân .hoäp söõa .lôùp hoïc -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -HS traû lôøi -Haõy keå teân caùc baïn trong lôùp em . Thöù ba ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ep-eâp 237 .ôp .caû lôùp ) vaøo röøng xa ” GV ñoïc maãu HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát HÑ 2: Luyeän vieát oâp . nhoùm . lôùp hoïc HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát söûa khi HS phaùt aâm sai 1 -Caùc caâu öùng duïng -Ñoïc nhoùm .ôùp hoäp söõa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baùnh xoáp lôïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ nhaø HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâp -GV ñoïc maãu .ôp GV gaïch chaân tieáng HS tìm phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .

hôïp taùc .caû lôùp ) -GV ghi töø caù cheùp * Daïy vaàn eâp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ep ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .HS caøi tieáng cheùp -Aâm ch .khaùc nhau aâm e.gaïo neáp .eâ 238 .xinh ñeïp .toáp ca .beáp löûa vaø caâu öùng duïng : “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xeáp haøng vaøo lôùp “ II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . nhoùm .baùnh xoáp 3 HS ñoïc ôp .lôùp hoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Nguû queân döôùi ñaùy hoà duïng trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ’’ Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ep 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn ep * Daïy vaàn ep -Theâm aâm ch vaø daáu saéc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ep .vaàn ep vaø daáu saéc -Coù vaàn ep muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn tieáng cheùp tieáng cheùp theâm aâm vaø -con caù cheùp daáu gì ? -Hs ñoïc tö øcaù cheùp -Haõy phaân tích tieáng HS ñoïc ep .ñeøn xeáp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : leã pheùp .lôïp nhaø Vieát :hoäp söõa .eâp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ep .cheùp -caù cheùp -GV ghi tieáng cheùp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -Ñaây laø con caù gì ? nhaân .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oâp .caù cheùp .

vaø giaûi thích töø “leã pheùp” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ep .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ep eâp cheùp xeáp caù cheùp ñeøn xeáp So saùnh 2 vaàn ep .eâp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .ñeøn xeáp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Caùc baïn trong ñaõ xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo ? -Vaäy theo em khi xeáp haøng vaøo lôùp phaûi nhö theá naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ep .caù cheùp . nhoùm .eâp .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ep .eâp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng leã pheùp gaïo neáp xinh ñeïp beáp löûa -GV ñoïc maãu .caù nhaân .nhoùm .ñeøn xeáp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xeáp haøng vaøo lôùp ” -Caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp -Vaøo baïn xeáp haønh vaøo lôùp khoâng ngay ngaén -Phaûi traät töï vaø ngay ngaén Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ep vaø vaàn eâp 239 .caû lôùp -2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .eâp .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caù cheùp .

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ep .ñuoåi kòp .xinh ñeïp 3 HS ñoïc eâp .baét nhòp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ñeøn xeáp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con ““ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meânh moâng bieån luùa duïng ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ip 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn iâp * Daïy vaàn ip -Theâm aâm nh vaø daáu -GV ghi vaø ñoïc vaàn ip naëng .vaàn iâp vaø daáu -Coù vaàn ip muoán ñöôïc tieáng naëng 240 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù tư ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ip -up I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ip .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .up .leã pheùp .HS caøi tieáng nhòp -Aâm nh .chuïp ñeøn .gaïo neáp .buùp sen -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :nhaân dòp .giuùp ñôõ vaø caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giuùp ñôõ cha meï ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .beáp löûa Vieát :caù cheùp .

nhoùm .up phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caù nhaân .up .nhoùm . 241 . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ip .baét nhòp .baét nhòp .buùp sen TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nhòp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng nhòp -GV ghi tieáng nhòp -Coâ vöøa laøm ñoäng taùc gì ? -Baùc Hoà trong tranh laøm gì ? -GV ghi töø baét nhòp * Daïy vaàn up ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ip ) ip up nhòp buùp baét nhòp buùp sen So saùnh 2 vaàn ip .buùp sen Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Caùc baïn lôùp em“ -Baïn trai queùt saân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .up *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhaân dòp chuïp ñeøn ñuoåi kòp giuùp ñôõ -GV ñoïc maãu .u ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ip .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .khaùc nhau aâm i. GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng nhòp -baét nhòp -Baét nhòp -Hs ñoïc töø baét nhòp HS ñoïc ip -nhòp -baét nhòp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .baïn gaùi cho gaø aên .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ip.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .up .

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ip vaø up Thöù năm ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ieâp -öôp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâp .öôp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . nöôøm nöôïp vaø caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .HS töï neâu -Thöông cha meï .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Em haõy keå nhöõng vieäc laøm ñeå giuùp ñôõ cha meï .” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà Ngheà nghieäp cuûa cha meï II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 242 .giaøn möôùp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : rau dieáp . -Vì sao caùc em laïi caàn giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc vöøa söùc cuûa mình ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .taám lieáp .tieáp noái .öôùp caù .giuùp ñôõ cha meï ñôõ vaát vaû . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.

khaùc nhau aâm ieâ.öôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng rau dieáp öôùp caù tieáp noái nöôøm nöôïp -GV ñoïc maãu .öô ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâp.öôp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .lieáp -taám lieáp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .giuùp ñôõ Vieát : baét nhòp .HS caøi tieáng lieáp -Aâm l .vaàn iâeâp vaø daáu saéc -HS ñaùnh vaàn tieáng lieáp -taám lieáp -Hs ñoïc töø taám lieáp HS ñoïc ieâp.ñeøn xeáp Ñoïc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâp -Coù vaàn ieâp muoán ñöôïc tieáng lieáp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng lieáp -GV ghi tieáng lieáp -Ñaây laø caùi gì ? -GV ghi töø taám lieáp * Daïy vaàn öôp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâp ) ieâp öôp lieáp möôùp taám lieáp giaøn möôùp So saùnh 2 vaàn ieâp . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ieâp -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâp -Theâm aâm l vaø daáu saéc .chuùp ñeøn .ñuoåi kòp up .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ip nhaân dòp .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 243 . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .

HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ieâp .nhoùm . -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . tö theá ngoài vieát. -Bieát caàm buùt. 244 .HÝ HOÁY I.öôp . 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .öôp . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ieâp .taám lieáp .Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát.” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ nhöõng ngheà nghieäp gì ? -Em haõy keå nhöõng ngheà nghieäp cuûa cha meï em . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ieâp .taám lieáp .giaøn möôùp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .caù nhaân .giaøn möôùp Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ngheà nghieäp cuûa cha meï “ -HS chæ töøng tranh vaø neâu ngheà nghieäp cuûa töøng tranh .öôp Thöù sáu ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát BẬP BEÂNH – LÔÏP NHAØ SÁch giÁO KHOA.

vui thích. HS theo doõi ôû baûng lôùp. Hoaït ñoäng HS 1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. lôïp nhaø… HS töï phaân tích.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. 4 doøng kẻ laø: p. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. Hoïc sinh neâu : caùc con chöõ ñöôïc vieát cao 5 doøng kẻõ laø: h. röôùc ñeøn. Goïi 6 HS leân baûng vieát.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. khoaûng caùch cao 4 doøng kẻ laø: ñ. keânh raïch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. HS vieát baûng con. Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 voøng troøn kheùp kín. coøn laïi caùc nguyeân aâm vieát cao 2 doøng kẻ. b. HS neâu töïa baøi. lôïp nhaø… giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. GV vieát maãu. 6 hoïc sinh leân baûng vieát: Con oác. ñoâi guoác.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. chöõ keùo xuoáng taát caû 5 doøng kẻ laø: g. 245 . Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. 2. HS thöïc haønh baøi vieát 3. Caùc con chöõ ñöôïc vieát Phaân tích ñoä cao.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 15.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. III. HS neâu: beäp beânh. vôû vieát. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. xe ñaïp. baûng … . Caùc con caùc chöõ ôû baøi vieát. beäp beânh. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. Nhaän xeùt baøi cuõ.

Thu vôû chaám moät soá em. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 22 Thöù hai ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2010 I)Muïc tieâu : -HS ñoïc .ñoùn tieáp .hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Ngoãng vaø Teùp ” II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc ôn taäp 246 . xem baøi môùi. Nhaän xeùt tuyeân döông.vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 84 ñeán 89 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : ñaày aép .Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø.aáp tröùng vaø ñoaïn thô öùng duïng -Nghe .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. 5.

nöôøm nöôïp vieát : tieáp noái .caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân .eâp .aâp .aáp tröùng TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .ôp .ieâp .nhoùm .ñoùn tieáp .caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .oâp .öôp GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng ñaày aép .aáp tröùng *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ñoùn tieáp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1åôn ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :ieâp .up .ep . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) Ñoïc caùc caâu öùng duïng HÑ2 : Keå chuyeän Giôùi thieäu baøi truyeän keå “”Vì sao ngoãng laïi khoâng aên teùp GV keå hai laàn 247 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ap HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Ñoïc caù nhaân .rau dieáp öôp .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Ngoãng vaø Teùp ” .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ap b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì coù aâm p ôû cuoái vaàn GV ghi baûng ap .giaøn möôùp .nhoùm .aêp .taám lieáp .op .öôùp caù Ñoïc caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .

....Cuûng coá HS ñoïc toaøn baøi Nhaän xeùt :tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø :Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS laëng nghe HS keå laïi ...........tình nghóa vôï choàng cuûa chuùng ....................hoøa bình ... III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 248 ..muùa xoøe -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : saùch giaùo khoa .......khoâng gieát ngoãng nöõa Tranh 4:Vôï choàng nhaø ngoãng .........oe ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Tranh 1:Moät hoâm..... nhaø noï ......caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ........hoïa só ..ñaõi khaùch Tranh 2: Ñoâi vôï choàng ngoãng . chích choøe ..........maïnh khoûe vaø caâu öùng duïng: Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Söùc khoûe laø voán quí nhaát ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .. Tranh 3:Saùng hoâm sau ..chuùng khoâng bao giôø aên teùp nöõa *YÙ nghóa caâu chuyeän Ca ngôïi tình caûm cuûa vôï choàng ngoãng ñaõ saün saøng cheát cho nhau 4/.....moãi em keå 1 tranh Thöù ba ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oa-oe I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oa ............

ñoùn tieáp .muùa xoøe TIEÁT 2 :Luyeän taäp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oa -HS ñaùnh vaàn vaàn oa -Theâm aâm h vaø daáu naëng .laø phaûi troøn moâi .khaùc nhau aâm a.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o ñöùng tröôùc .ñoùn tieáp Ñoïc caâu öùng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oa -GV ghi vaø ñoïc vaàn oa vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ñaày aép .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 249 .oe .oe *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng saùch giaùo khoa chích choøe hoøa bình maïnh khoûe -GV ñoïc maãu . -Coù vaàn oa muoán ñöôïc tieáng hoïa theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoïa -GV ghi tieáng hoïa -Trong tranh veõ gì ? -Ngöôøi ñoù veõ tranh ñöôïc goïi laø gì ? -GV ghi töø hoïa só * Daïy vaàn oe( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oa ) oa oe hoïa xoøe hoïa só muùa xoøe So saùnh 2 vaàn oa. nhoùm . nhoùm .vaø giaûi thích töø “hoøa bình ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oa.aáp tröùng Vieát :ñaày aép .vaàn oa vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïa -Veõ moät ñang veõ -hoïa só -Hs ñoïc töø hoïa só HS ñoïc oa-hoïa -hoïa só -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .hoïa só .HS caøi tieáng hoïa -Aâm h .oe phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .e ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oa.

hoïa só .gioù xoaùy -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :quaû xoaøi .gheá xoay .gheá töïa ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .khoai lang .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .möa sa ñaày ñoàng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Gheá ñaåu .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .oe.muùa xoøe HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Söùc khoûe laø voán quyù nhaát “ -Caùc baïn ñang taäp theå duïc .oe Thöù t ư ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oai-oay I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oai .hí hoaùy .caù nhaân .ñieän thoaïi . 250 .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Taäp theå duïc ñeå ñöôïc khoûe maïnh Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Taïi sao phaûi taäp theå duïc ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oa. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 -Ñoïc nhoùm .oay .loay hoay vaø caâu öùng duïng : Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .

laø phaûi troøn moâi .y ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oai.a ñöùng tröôùc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oa . -Coù vaàn oai muoán ñöôïc tieáng thoaïi theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng thoaïi -GV ghi tieáng thoaïi -Ñaây laø caùi gì ? --GV ghi töø ñieän thoaïi * Daïy vaàn oay( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oai ) oai oay thoaïi xoaùy ñieän thoaïi gioù xoaùy So saùnh 2 vaàn oai.khaùc nhau aâm i.vaø giaûi thích töø “ hí hoaùy .oay *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng quaû xoaøi hí hoaùy khoai lang loay hoay -GV ñoïc maãu .maïnh khoûe Vieát :hoïa só .hoøa bình oe . nhoùm .vaàn oai vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng thoaïi -Caùi ñieän thoaïi -Hs ñoïc töø ñieän thoaïi HS ñoïc oai-thoaïi -ñieän thoaïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .muùa xoøe Ñoïc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oai -GV ghi vaø ñoïc vaàn oai vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.oay phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) 251 .chích choøe .HS caøi tieáng thoïai -Aâm th .saùch giaùo khoa .loay hoay ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oai -HS ñaùnh vaàn vaàn oai -Theâm aâm th vaø daáu naëng .

oay Thöù năm ngaøy 28 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oan-oaên I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oan.caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .gheá töïa “ -HS ñoïc teân töøng loaïi gheá vaø chæ ra -HS neâu ra -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oai. gioù xoaùy HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Gheá ñaåu .gheá xoay .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oai.gioù xoaùy TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .oay.giaøn khoan .möa sa ñaày ñoàng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh coù nhöõng loaïi gheá gì chæ ra ? -Trong lôùp hoïc coù nhöõng loaïi gheá gì -ÔÛ nhaø em coù loaïi gheá gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .nhoùm . oaên . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oai. ñieän thoaïi .oay . toùc xoaên 252 .ñieän thoaïi .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .

xoaén thöøng vaø caâu öùng duïng : Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Con ngoan troø gioûi” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : phieáu beù ngoan .laø phaûi troøn moâi .oaên -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . gioù xoaùy 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Thaùng gieâng troàng ñaäu duïng . ñöùng tröôùc vaø n .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .khaùc nhau aâm a. khoûe khoaén .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï . .ñöùng sau .khoai lang 3 HS ñoïc oay. nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o. ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 253 . hoïc toaùn .möa sa ñaày ñoàng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn oan * Daïy vaàn oan -HS ñaùnh vaàn vaàn oan -GV ghi vaø ñoïc vaàn oan vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm kh .vaàn oan tieáng khoan theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng khoan -Haõy phaân tích tieáng khoan -giaøn khoan -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :giaøn khoan -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oan -khoan -giaøn khoan --GV ghi töø giaøn khoan * Daïy vaàn oaên ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oan) oan oaên khoan xoaên giaøn khoan toùc xoaên So saùnh 2 vaàn oan.HS caøi tieáng khoan -Coù vaàn oan muoán ñöôïc -Aâm kh . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oai .aê.hí hoaùy .quaû xoaøi .loay hoay Vieát :ñieän thoaïi .

4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn oan.oaên .oaên phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .oaên 254 .oaên .nhoùm .troø gioûi“ -Baïn gaùi ñang queùt saân .vaø giaûi thích töø “ xoaén thöøng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oan. giaøn khoan .vaø ñöôïc coâ giaùo thöôûng -Vì baïn hoïc gioûi -Con ngoan bieát vaâng lôùi cha meï vaø giuùp meï queùt saân -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oan .toùc xoaên TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Taïi sao baïn ñöôïc coâ giaùo thöôûng ? -ÔÛ tröôøng baïn hoïc gioûi coøn ôû nhaø thì baïn nhö theá naøo ? -Caùc em phaûi luoân hoïc taäp theo baïn .giaøn khoan .caù nhaân . nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng phieáu beù ngoan khoûe khoaén hoïc toaùn xoaén thöøng -GV ñoïc maãu .toùc xoaên HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Con ngoan .

oaêng .HS caøi tieáng hoang -Coù vaàn oang muoán ñöôïc -Aâm h .toùc xoaên lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng ngöôøi ngoaøi duïng Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn * Daïy vaàn oang oang -GV ghi vaø ñoïc vaàn oang vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn oang höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù sáu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oang-oaêng I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oang.khoõe khoaén .aùo sô mi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . .aùo len .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .con hoaüng -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : aùo choaøng .daøi ngoaüng vaø caâu öùng duïng : Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Aùo choaøng . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oan .phieáu beù ngoan .lieán thoaéng .laø phaûi troøn moâi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .vôõ hoang .oaên .xoaén thöøng 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :giaøn khoan .oang .oang .vaàn oang tieáng hoang theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng hoang -Haõy phaân tích tieáng hoang -Vôõ hoang -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :vôõ hoang -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oang -hoang -vôõ hoang --GV ghi töø vôõ hoang 255 .hoïc 3 HS ñoïc toaùn .

vôõ hoang . ñöùng tröôùc vaø ng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * Daïy vaàn oaêng ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oang) oang oaêng hoang hoaüng vôõ hoang con hoaüng So saùnh 2 vaàn oang.oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . vôõ hoang .ñöùng sau . nhoùm .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oang.daøi ngoaüng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oang.aê.nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.aùo sô mi “ -Em haõy chæ vaø neâu teân -HS chæ vaøo tranh vaø neâu töøng loaïi aùo coù trong tranh .oaêng . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.oaêng . -HS chæ vaø neáu teân loaïi aùo 256 .vaø giaûi thích töø “ lieán thoaéng . teân töøng loaïi aùo coù trong -Em haõy neâu teân loaïi aùo maø tranh . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .con hoaüng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .oaêng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng aùo choaøng lieán thoaéng oang oang daøi ngoaüng -GV ñoïc maãu . caùc baïn ñang maëc .khaùc nhau aâm a.aùo len .con hoaüng HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Aùo choaøng . nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .

doanh traïi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 257 .keá hoaïch . loaïch xoaïch vaø caâu öùng duïng :“Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .oach .thu hoaïch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :khoanh tay .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Nhaø maùy . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oang .môùi toanh .oaêng th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngµy TUAÀN 23 Thöù hai ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oanh-oach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oanh .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hmaø caùc baïn ñang maëc trong lôùp .doanh traïi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .cöûa haøng .

oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .oach . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oanh -GV ghi vaø ñoïc vaàn oanh vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.vaø giaûi thích töø “ keá hoaïch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oang .oach *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng khoanh tay keá hoaïch môùi toanh loaïch xoaïch -GV ñoïc maãu . -Coù vaàn oanh muoán ñöôïc tieáng doanh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng doanh -GV ghi tieáng doanh -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø doanh traïi * Daïy vaàn oanh( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oach ) oanh oach doanh hoaïch doanh traïi thu hoaïch So saùnh 2 vaàn oanh.loaïch xoaïch ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oanh.daøi ngoaüng Vieát :vôõ hoang .ch .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 258 .vaàn oanh HS ñaùnh vaàn tieáng doanh -Veõ doanh traïi -Hs ñoïc töø :doanh traïi HS ñoïc oanh -doanh -doanh traïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .con hoaüng Ñoïc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .aùo choaøng .thu hoaïch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oanh -HS ñaùnh vaàn vaàn oanh -Theâm aâm d -HS caøi tieáng doanh -Aâm d . doanh traïi .laø phaûi troøn moâi .ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang. ñöùng tröôùc vaø nh .lieán thoaéng .aong oang .a. nhoùm .

caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oanh.cöûa haøng .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû GV ñoïc maãu Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaây caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .hoaït hình . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . nhoïn hoaét vaø caâu öùng duïng :Thoaét moät caùi .oach .caû lôùp 2 HS ñoïc toaøn baøi Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .loaét choaét -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : löu loaùt .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .doanh traïi “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oanh .nhoùm .Hoï ñang laøm gì 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .oaêt . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : 259 . choã ngoaët.caù nhaân .ñoaït giaûi .doanh traïi . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Phim hoaït hình ” vaø noùi teân moät soá phieân hoaït hình.thu hoaïch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Nhaø maùy .oach Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oat-oaêt I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oat .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng .

loaïch 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû xoaïch Vieát :oanh ... -Veõ phim hoaït hình -Coù vaàn oat muoán ñöôïc -Hs ñoïc töø :doanh traïi tieáng hoaït theâm aâm vaø HS ñoïc oat .oaêt phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng So saùnh 2 vaàn oat oaêt ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng löu loaùt choã ngoaët nhaân .vaàn oat vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm HS ñaùnh vaàn tieáng hoaït .nh traïi . nhoùm ...tung hoøa.thu lôùp vieát baûng con hoaïch 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc caâu öùng duïng : . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñieàn Ñieàn chöõ coøn thieáu Do.aïch 3HS ñoïc Ñoïc :tung hoaønh ..saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû -HS phaân tích vaø caøi vaàn oat Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn oat 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm h vaø daáu naëng * Daïy vaàn oat -HS caøi tieáng hoaït -GV ghi vaø ñoïc vaàn oat vaø -Aâm h.aê ñöùng giöõa töï nhö daïy vaàn oat) 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ oat oaêt hoaït choaét HS tìm tieáng coù chöùa vaàn hoaït hình loaét choaét oat .vaø giaûi thích HS vieát vaøo baûng con töø “ löu loaùt ..laø phaûi troøn moâi ..choã ngoaët ” 260 .Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .caû lôùp ) -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø hoaït hình -Gioáng nhau aâm o ñöùng * Daïy vaàn oaêt ( quy trình töông tröôùc vaø t ñöùng sau khaùc nhau a.chim oanh .oach ... nhoùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..keá h..xoaønh xoaïch .hoaït -hoaït hình daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoaït -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -GV ghi tieáng hoaït nhaân ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tranh minh hoïa töø khoùa .raùo hoaõnh .caû lôùp ) ñoaït giaûi nhoïn hoaét -GV ñoïc maãu .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . hoaït baùt .loaét choaét HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Phim hoaït hình “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu -Coù nhieàu ngöôøi xem phim hoaït hình .caù nhaân .teân nhaân vaät (ngöôøi ) trong phim hoaït hình maø em ñaõ xem .röøng Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy coù caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .hoaït hình oaêt .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oat.oaêt Thöù t ư ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010 ân taäp I)Muïc tieâu : 261 .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :thoaét . -Trong phim coù moât caäu beù vaø moät oâng giaø -HS laàn löôït keå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oat .nhaát .Hoï ñang laøm gì -Em haõy keå teân phim .oaêt .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oat .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .nhoùm .hoaït hình .loaét choaét TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thoaét moät caùi . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

khai hoang vaø ñoaïn thô öùng duïng: Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .ngoan ngoaõn .oang .hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Chuù gaø troáng khoân ngoan” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :löu loaùt .oan b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng HS keå vaàn gì coù aâm o ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Oa .oe.oach lôùp GV ñính baûng oân -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm *Ñoïc töø öùng duïng vôùi aâm ñeå thaønh vaàn Khoa hoïc .oat .ñoaït giaûi .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 91 ñeán 96 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : khoa hoïc .nhoùm .oaêng .oan xeùt ñeå ruùt ra vaàn oa .oaêt .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra HS quan saùt tranh vaø nhaän vaàn oa .nhoïn hoaét vieát :hoaït hình .caû .oay .choã Hai HS ñoïc ngoaët .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc .oaên -Ñoïc caù nhaân .caû hoang *Luyeän vieát lôùp GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát -HS vieát vaøo baûng con 262 . oai .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây 2 HS ñoïc caâu öùng duïng .nhoùm .khai -HS ñoïc caù nhaân .oan .loaét choaét 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng : lôùp vieát baûng con “ Thoaét moät caùi . -Nghe .ngoan ngoaõn .

Nghe gaø Troáng noùi xong . HÑ2 : Keå chuyeän GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Laàn 1 (vöøa keå vöøa keát hôïp chæ tranh ) Laàn 2 ( keå rieâng töøng ñoaïn vöøa keå vöøa keát hôïp ñaët caâu hoûi ) Caâu 1 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .Con Caùo noùi gì vôùi gaø Troáng ? Caâu 3 Con gaø Troáng noùi gì vôùi con Caùo ? Caâu 4.khuy aùo vaø caâu öùng duïng : Coû moïc xanh chaân ñeâ 263 . xum xueâ .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Chuù Gaø Troáng khoân ngoan ” -HS laéng nghe -HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo töøng böùc tranh -HS ñoïc toaøn baøi trong SGK Thöù năm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : ueâ -uy I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ueâ .Caùoñaõ laøm gì ? Vì sao Caùo laïi laøm nhö vaäy . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng . Cuûng coá : Daên doø :Veà ñoïc baøi nhieàu laàn .uy .taøu thuûy . 4/.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ngoan ngoaõn .huy hieäu -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : caây vaïn tueá . Con Caùo nhìn leân caây vaø thaáy gì ? Caâu 2 .khai hoang TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .boâng hueä .

u ñöùng sau boâng hueä huy hieäu 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ So saùnh 2 vaàn ueâ .vaàn ueâ vaø daáu naëng -Coù vaàn ueâ muoán ñöôïc HS ñaùnh vaàn tieáng hueä tieáng hueä theâm aâm vaø -boâng hueä daáu gì ? -Hs ñoïc töø :boâng hueä -Haõy phaân tích tieáng hueä HS ñoïc ueâ .hueä -boâng hueä -GV ghi tieáng hueä -Ñaây laø boâng gì ? --GV ghi töø boâng hueä -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .maùy bay II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .khai hoang 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :hoan hoâ .uy 264 .taøu thuûy . nhoùm .uy HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Taøu hoûa .ngoan ngoaõn 3HS ñoïc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :khoa hoïc .khai hoang lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .oâ toâ . -Aâm h.aâm hueä huy eâ .caû lôùp ) * Daïy vaàn ueâ ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uy ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng ueâ uy tröôùc vaø khaùc nhau .Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn ueâ * Daïy vaàn ueâ -HS ñaùnh vaàn vaàn ueâ -GV ghi vaø ñoïc vaàn ueâ vaø -Theâm aâm h vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm -HS caøi tieáng hueä .laø phaûi troøn moâi .

uy.nhoùm .oâ toâ .caù nhaân . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .vaø giaûi thích töø “ xum xueâ ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ueâ.uy.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ueâ .huy hieäu HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Taøu hoûa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caây vaïn tueá taøu thuûy xum xueâ khuy aùo -GV ñoïc maãu .uy Thöù sáu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010 265 .traùi .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hphaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .maùy bay “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ.taøu thuûy . huy hieäu TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe . nhoùm . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy gì ? -Em haõy chæ vaø neâu teân töøng ñoà vaät trong tranh vaø neâu taùc duïng cuûa chuùng . boâng hueä .boâng hueä .hoa .

uya I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uô . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 266 . giaáy pô -luya .huô voøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi : uô .huô tay .chieàu toái .ñeâm khuya II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .pheùc -mô -tuya vaø caâu öùng duïng : Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Saùng sôùm .uya .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ñeâm khuya -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : thuôû xöa .

..a ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .uya .eâ hoa h.luya huô tay pheùc -mô -tuya -GV ñoïc maãu ..huô voøi .xum xueâ .thueâ nhaø . -Coù vaàn uô muoán ñöôïc tieáng huô theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huô -GV ghi tieáng huô --Con voi ñang laøm gì --GV ghi töø huô voøi * Daïy vaàn uô ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uya ) uô uya huô khuya huô voøi ñeâm khuya So saùnh 2 vaàn ueâ ..yû Vieát :ueâ .aâm ô .xöông tuûy Ñoïc caâu öùng duïng : ..caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø khaùc nhau . nhoùm .uya phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .vaàn uô HS ñaùnh vaàn tieáng huô -Noù ñang huô voøi -Hs ñoïc töø :huô voøi HS ñoïc uô -huô -huô voøi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .kh....ñeâm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2HS ñieàn chöõ bò maát 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn uô -HS ñaùnh vaàn vaàn uô -Theâm aâm h -HS caøi tieáng huô -Aâm h.uy *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng thuôû xöa giaáy pô ..laø phaûi troøn moâi .uy truy tìm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát Laøm th.Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uô -GV ghi vaø ñoïc vaàn uô vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . nhoùm ..aùo ..vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uô .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 267 .y..lính th.eä .

caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khuya TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .hoa . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Caûnh trong moãi tranh thaáy con vaät gì ?( con gaø .traùi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uô.chieàu toái .uya Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 268 .huô voøi .nhoùm .ñeâm khuya HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Saùng sôùm .ñeâm khuya “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô . uya . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .ñaøn gaø ) ñang laøm gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caù nhaân .

.muøa xuaân .pheùc -mô -tuy.uyeân . 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Giaáy pô l... -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân -Coù vaàn uaân muoán ñöôïc tieáng xuaân theâm aâm gì ? -Theâm aâm x -Haõy phaân tích tieáng xuaân -HS caøi tieáng xuaân -GV ghi tieáng xuaân -Aâm x... 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :huô voøi .a .laø phaûi troøn moâi . thöùc khu...keå chuyeän vaø caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Em thích ñoïc truyeän II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . chim khuyeân .ñeâm khuya lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .ôû xöa ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Th.vaàn uaân --Tranh veõ muøa gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng xuaân --GV ghi töø muøa xuaân -muøa xuaân -Hs ñoïc töø :muøa xuaân * Daïy vaàn uyeân ( quy trình HS ñoïc uaân -xuaân ...Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 24 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù hai ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaân -uyeân I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaân ...Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng mét vaàng treân saân Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaân -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaân vaø -HS phaân tích vaø caøi vaàn höôùng daãn caùch phaùt aâm uaân ..muùa töông töï nhö daïy vaàn uaân ) xuaân 269 .boùng chuyeàn -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : huaân chöông ..tuaàn leã .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- uaân uyeân xuaân chuyeàn muøa xuaân boùng -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù chuyeàn nhaân . nhoùm .muøa xuaân .yeâ ñöùng giöõa huaân chöông chim 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ khuyeân HS tìm tieáng coù chöùa vaàn tuaàn leã keå uaân .caû lôùp ) * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát HS vieát vaøo baûng con uaân muøa xuaân .boùng vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu chuyeàn HÑ 3: Luyeän noùi HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? “Em thích ñoïc truyeän “ Trong caùc cuoán truyeän em ñaõ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi xem em thích cuoán truyeän naøo caâu hoûi nhaát ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaân 270 .uyeân -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm n ñöùng sau khaùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhau .caû lôùp ) So saùnh 2 vaàn uaân .aâm aâ .nhoùm .vaø giaûi thích ñoù töø -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù GV gaïch chaân tieáng HS tìm nhaân .caù nhaân . Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .boùng chuyeàn TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh 1 söûa khi HS phaùt aâm sai -Ñoïc nhoùm . nhoùm .uyeân .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi uaân .uyeân chuyeän phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng -GV ñoïc maãu .caû lôùp -Caùc caâu öùng duïng Chim eùn baän ñi ñaâu HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái 2 HS ñoïc toaøn baøi Ruû muøa xuaân cuøng veà HS ñoïc töøng caâu GV ñoïc maãu .uyeân .

. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Con th.ngheä thuaät . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp Vieát :uaân ...t. Ñoïc caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaât -HS phaân tích vaø caøi vaàn uaât -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaât vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm x vaø daáu saéc .duyeät binh -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luaät giao thoâng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .n.baêng tuyeát .aàn leã .vaàn uaât vaø daáu saéc tieáng xuaát theâm aâm vaø HS ñaùnh vaàn tieáng xuaát daáu gì ? -saûn xuaát -Haõy phaân tích tieáng xuaát -Hs ñoïc töø :saûn xuaát -GV ghi tieáng xuaát HS ñoïc uaât -xuaát -saûn xuaát 271 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-uyeân Thöù ba ngaøy 23 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaât -uyeât I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaât .quaân ñoäi ..eån soå . hoøa thu.truyeän vieát baûng con tranh .tuyeät ñeïp vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .. saûn xuaát .laø phaûi troøn moâi .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..yeàn ......uyeân ... 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn q.uyeât . -HS caøi tieáng xuaát -Coù vaàn uaât muoán ñöôïc -Aâm x.

caù nhaân . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi Cho HS xem moät soá tranh coù caûnh ñeïp noåi tieáng .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .uyeât phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .aâm aâ . nhoùm .yeâ ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uaât .uyeât .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uaât .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uaât saûn xuaát .uyeât *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luaät giao thoâng baêng tuyeát ngheä thuaät tuyeät ñeïp GV ñoïc maãu .duyeät binh TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi GV ñoïc maãu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø saûn xuaát * Daïy vaàn uyeât ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uaât) uaât uyeât xuaát duyeät saûn xuaát duyeät binh So saùnh 2 vaàn uaât .nhoùm .saûn xuaát .duyeät binh HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi -Nöôùc ta teân laø nöôùc Vieät Nam . -Nöôùc ta coù teân laø gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm t ñöùng sau khaùc nhau . nhoùm .uyeât .HS töï suy nghó vaø neâu 272 .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .

uyønh uîch vaø caâu öùng duïng :Thöù naêm vöøa qua .. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ..Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà .khuyønh tay .huyønh huîch .lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .ngaõ huîch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luyùnh quyùnh .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Ngheä th..quaät 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cöôøng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em nhaän ra caûnh ñeïp naøo treân tranh aûnh maø em bieát .aät .phuï huynh .tuyeát .t. -Nôi mình coù caûnh naøo ñeïp ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .ñeøn ñieän .uych . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaât -uyeât Thöù t ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uynh -uych I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uynh . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñeø daàu ..quyeát taâm lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uynh HS phaân tích vaø caøi vaàn uynh -GV ghi vaø ñoïc vaàn uynh vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uynh höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h 273 ..uyeát .ñeøn huyønh quang .eát traéng 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Vieát :uaât ..

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ,laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn uynh muoán ñöôïc tieáng huynh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huynh -GV ghi tieáng huynh --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø phuï huynh * Daïy vaàn uych ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uynh ) uynh uych huynh huîch phuï huynh ngaõ huîch So saùnh 2 vaàn uynh ,uych *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luyùnh huyùnh huyønh huîch khuyønh tay uyønh uîch GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uynh ,phuï huynh ,uych ,ngaõ huîch TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS caøi tieáng huynh -Aâm h,vaàn uynh HS ñaùnh vaàn tieáng huynh -phuï huynh -Hs ñoïc töø :phuï huynh HS ñoïc uynh -huynh -phuï huynh -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u,y ñöùng tröôùc khaùc nhau ,aâm nh ,ch ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con

-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm ,caù nhaân ,caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uynh ,uych ,phuï huynh ,ngaõ huîch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñeøn daàu ,ñeøn ñieän ,ñeøn huyønh quang “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi

274

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 3: Luyeän noùi -Em haõy neâu teân vaø chæ moãi loaïi ñeøn coù trong tranh . -Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng ,ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng ? -Nhaø em coù loaïi ñeøn naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaâu hoûi -HS chæ vaø neâu teân töøng loaïi ñeøn - HS töï suy nghó vaø neâu

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych

Thöù n¨m ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2010 ¤n tËp I)Muïc tieâu : -HS ñoïc ,vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 98 ñeán 102 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ :uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp vaø ñoaïn thô öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi -Nghe ,hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Truyeân keå maõi khoâng heát ” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc

275

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :luyùnh huyùnh ,khuyønh tay ,huyønh huîch ,uyønh uîch vieát :uynh ,huynh,uych ,huîch Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ueâ ,uaân b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì coù aâm u ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng ueâ,uô .uaân,uaât ,uy ,uya, uyeân ,uyeât ,uynh ,uych GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát hoøa thuaän , luyeän taäp TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi HÑ2 : Keå chuyeän

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caâu öùng duïng

HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ueâ ,uaân HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi -Ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con

-HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm ,caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi

HS ñoïc teân truyeän “Truyeän keå maõi khoâng heát “ -HS laéng nghe
276

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Giôùi thieäu baøi truyeän keå GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa 4) Cuûng coá : HS ñoïc laïi toaøn baøi . Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS traû lôøi ôû töøng ñoaïn HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo tranh minh hoïa .Moãi HS keå moät tranh

Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2010 Taäp vieát TAØU THUYÛ – GIAÁY PÔ – LUYA – TUAÀN LEÃ «n tËp I.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. -Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 20, vôû vieát, baûng … . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Baøi cuõ: Hoûi teân baøi cuõ. Goïi 3 HS leân baûng vieát. Hoaït ñoäng HS

1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. 3 hoïc sinh leân baûng vieát: saùch giaùo khoa, hí hoaùy, Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. khoeû khoaén. Nhaän xeùt baøi cuõ. Lôùp vieát baûng con: aùo 2.Baøi môùi : choaøng, keá hoaïch, khoanh Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø tay. ghi töïa baøi. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp.
277

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi hoïc sinh vieát.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

ñoïc noäi dung baøi Taøu thuyû, giaáy pô-luya, tuaàn leã, chim khuyeân, ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch HS töï phaân tích. caùc chöõ ôû baøi vieát. Hoïc sinh neâu : HS vieát baûng con. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, HS neâu: Taøu thuyû, giaáy pôgiuùp caùc em hoaøn thaønh baøi luya, tuaàn leã, chim khuyeân, vieát ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. 4.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

278

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

TuÇn 25
Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc trêng em ( 2 tiÕt) I.Môc tiªu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã, c¸c tiÕng cã vÇn ai, ay. - ¤n vÇn ai, ay: t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn ai, vÇn ay. - HiÓu néi dung bµi. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: GV HS 1.Bµi cò: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT c« gi¸o, d¹y em, rÊt yªu, m¸i trkhi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng êng, ®iÒu hay Gi¶i nghÜa tõ khã: Ng«i nhµ thø
279

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hai ( trêng häc gièng nh mét ng«i nhµ v× ë ®ã cã nh÷ng ngêi rÊt gÇn gòi, th©n yªu); Th©n thiÕt( rÊt gÇn gòi, rÊt th©n) - LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi NhËn xÐt cho ®iÓm

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 HS (mçi HS 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh

Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn ai, ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ai, vÇn ay T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ai, vÇn ay

hay, d¹y, hai, m¸i §äc c¸c tiÕng: hai, m¸i, hay, d¹y Ph©n tÝch tiÕng hai, hay 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: con nai, m¸y bay. ViÕt tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc Trong bµi trêng häc ®îc gäi lµ g×? 2HS ®äc c©u v¨n thø nhÊt Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Sau ®ã nhiÒu em tiÕp nèi nhau nãi tiÕp: Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai v×: ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ… §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 HS ®äc l¹i bµi v¨n * LuyÖn nãi: Hái nhau vÒ trêng,
280

¨. HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông: . KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt. Ho¹t ®éng d¹y. b vµ vÇn.©.NhËn xÐt giê häc.©. GV nhËn xÐt .©.Gi¸o viªn: Ch÷: a.¨. líp.Bµi míi.Häc sinh: Vë tËp viÕt.KiÓm tra s¸ch vë cña HS. II. sau ®ã hái ®¸p theo c©u hái c¸c em tù nghÜ ra LÇn lît HS tõng cÆp lªn hái . KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷. trong khung ch÷ mÉu.GV nªu quy tr×nh viÕt vµ t« ch÷ HS viÕt b¶ng a. 3. ®óng tèc ®é c¸c ch÷: a. chèt l¹i nh÷ng ý kiÕn c¸c em ph¸t biÓu vÒ trêng.Treo ch÷ mÉu: a.Cñng cè – dÆn dß: . Thø ba ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa a.B 2. tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷.GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.B . III.©. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.ghi ®Çu HS ®äc l¹i ®Çu bµi. m¸i trêng.¨. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng líp Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 HS kh¸.¨. ay. . ¨. söa ai. Môc tiªu: 1. giái ®ãng vai hái ®¸p theo mÉu trong s¸ch. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.¨.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò : . kÜ thuËt t« ch÷: a. bµi Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn tõ øng dông .©.®¸p tríc líp theo c©u hái tù nghÜ ra. §å dïng: . 2. ©. HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bao nhiªu nÐt? Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt? HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt? . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . b I. ®iÒu hay 281 . 3.

GV quan s¸t. tËp thÓ. HS ®äc. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: Trêng em. ®iÒn ®óng vÇn: ai /ay. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng.NhËn xÐt giê häc.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp.Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. híng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót. vÇn.Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt? . say mª luyÖn viÕt. c¸ch cÇm bót. 3. Cñng cè . gi¸o. sau ®ã viÕt b¶ng con. .ghi ®Çu bµi . .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë 2. c¸ nh©n. I. ©m c/k.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng sai. 2. . * Híng dÉn HS tËp t« tËp viÕt vë ®iÒu hay. m¸i trêng. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. Bµi míi: cña HS.©. c¸ch tr×nh bµy cho 282 . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. t thÕ ngåi viÕt. . söa sai cho b¹n. ChÝnh t¶ Trêng em. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp chÐp .dÆn dß .Nªu yªu cÇu tiÕt häc. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: Trêng em.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . tiÕng dÔ viÕt sai ®ã. v¨n ®ã. Môc tiªu: 1. 3. HS nhËn xÐt. kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë… Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi . ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c th©n thiÕt”. . III. II.¨. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. ay. §å dïng: . tõ ng÷: ai.HS tËp viÕt trªn b¶ng con.Thu bµi cña HS vµ chÊm.Häc sinh: Vë chÝnh t¶.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n .HS tËp t« ch÷: a. tËp viÕt trªn b¶ng vµ trong vë. Ho¹t ®éng d¹y. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót.HS quan s¸t vÇn vµ tõ øng dông . HS tËp chÐp vµo vë GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt.GV chØ c¸c tiÕng: “trêng.

§iÒn ch÷ “c” hoÆc “k” . nãi ®îc c©u cã vÇn ao. gäi lµ. 2. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.ChuÈn bÞ SGKTV 1/2. níc non khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: níc non .HiÓu néi dung bµi.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. .Thu bµi cña HS vµ chÊm. VBTTV 1/2. híng dÉn c¸ch lµm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®óng ®o¹n v¨n. III C¸c H§ d¹y. B¶ng nam ch©m. . Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi . II. c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm… .Môc tiªu: .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 283 . lßng yªu. . vÇn au. . cho nhau ra bªn lÒ . tËp chÝnh t¶ §iÒn vÇn “ai” hoÆc “ay” . Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc tÆng ch¸u ( 2 tiÕt) I.¤n vÇn ao.häc chñ yÕu: GV HS 1.TT tÆng ch¸u.GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi b»ng bót ch× trong vë.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.HS nªu yªu cÇu bµi tËp. au: t×m ®îc tiÕng.dÆn dß . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 3: Cñng cè . em Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n. .HS ®äc tr¬n c¶ bµi.TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. .GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.Bµi cò: 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Trêng em vµ tr¶ lêi c©u hái. c¸c tiÕng cã thanh hái.

3 HS ®äc l¹i bµi th¬ * Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng * H¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå Chia líp thµnh 3 nhãm theo 3 tæ vµ cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 2. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.LuyÖn ®äc ®o¹n. chim chµo mµo. sau Ph©n tÝch tiÕng ch¸u 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: c©y cau. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi B¸c Hå tÆng vë cho ai? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. sau §äc c¸c tiÕng: ch¸u. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. 1 sè HS ®äc tríc líp. vÇn au.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Söa ph¸t ©m . C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ ®Çu TÆng vë cho b¹n häc sinh. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn ao. HS trao ®æi vµ t×m bµi h¸t c¸c tæ nªu tªn bµi h¸t vµ h¸t tríc 284 . ViÕt tiÕng cã vÇn ao. au T×m tiÕng trong bµi cã vÇn au T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ao. §äc c©u mÉu trong SGK: Sao s¸ng trªn bÇu trêi. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó mai sau gióp níc non nhµ. vÇn au Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. vÇn au ra b¶ng con. vÇn au ch¸u.

®iÒn ®óng dÊu ’/ ~.GV chØ c¸c tiÕng: “lßng.VÒ nhµ «n l¹i bµi. Môc tiªu: 1.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. ©m n/l. non níc. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi chiÕn th¾ng. HS tËp chÐp vµo .ghi ®Çu bµi . Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . tiÕng dÔ viÕt sai gióp. 2. líp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ TÆng ch¸u. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c . GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt.Cñng cè – dÆn dß: . HS ch÷a bµi b»ng bót ch× trong c¸ch cÇm bót. . ra c«ng”. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: TÆng ch¸u. .Nªu yªu cÇu tiÕt häc. . tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. say mª luyÖn viÕt. tæ nµo t×m vµ h¸t ®îc nhiÒu h¬n tæ ®ã sÏ th¾ng. §å dïng: .GVgäi HS nhËn xÐt. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hå.NhËn xÐt giê häc. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: TÆng ch¸u.H«m tríc viÕt bµi g×? . Ho¹t ®éng d¹y. HS ®äc. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. II. 3. chuÈn bÞ bµi sau: C¸i nh·n vë. c¸ch viÕt hoa sau HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi dÊu chÊm… 285 .Häc sinh: Vë chÝnh t¶. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. söa sai cho b¹n.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. viÕt b¶ng con.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp v¨n chÐp . III. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. I.Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: trêng häc. c« gi¸o. c¸ch tr×nh bµy cho vë ®óng ®o¹n v¨n. 3.

GV ®äc cho HS so¸t lçi . Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi . biÕt ®æi giäng cho phï hîp víi nh©n vËt.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . nhÉn l¹i II.®äc ®Çu bµi.HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.HS nªu yªu cÇu bµi tËp. Ho¹t ®éng d¹y .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. §iÒn dÊu’ /~.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS. 3: Cñng cè . §å dïng: .dÆn dß .GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n. KÓ chuyÖn Rïa vµ Thá I. kiªu ng¹o. .Th¸i ®é: .HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.BiÕt nghe GV kÓ chuyÖn. Ho¹t ®éng 2: GV kÓ chuyÖn 286 .KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: Thá ch¹y nhanh nhng chñ quan. 2. rïa kiªn tr× ®· thµnh c«ng. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . híng dÉn c¸ch lµm. em .Båi dìng cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. III. KÜ n¨ng: . Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcho nhau ra bªn lÒ vë Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi .Thu bµi cña HS vµ chÊm. tËp chÝnh t¶ §iÒn ©m “n” hoÆc “ . .Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. b¶ng.Giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn . 2. dung bµi tËp. dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña chuyÖn. . 3.Môc ®Ých .yªu cÇu: 1.NhËn xÐt giê häc.

Gäi 2 em kÓ toµn bé c©u chuyÖn .GV ph©n vai c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. ac 3. KiÕn thøc: §äc tr¬n toµn bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: quyÓn vë.C©u hái díi tranh lµ g×? .kÎ kiªu ng¹o chñ quan sÏ thÊt b¹i.Rïa ®ang ch¹y. * Híng dÉn HS ph©n vai kÓ chuyÖn . viÕt.C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu . g×? ngêi kiªn tr× sÏ thµnh c«ng . .Tranh 1 vÏ c¶nh g×? .Gäi HS kÓ ®o¹n 1. . *HiÓu néi dung truyÖn .GV kÓ chuyÖn lÇn 1.c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung cho b¹n.theo dâi. khen. Kü n¨ng: ¤n c¸c vÇn ang. tranh minh ho¹. ngay ng¾n.NhËn xÐt giê häc. ngay ng¾n BiÕt viÕt nh·n vë hiÓu t¸c dông cña nh·n vë Tù lµm vµ trang trÝ ®îc mét nh·n vë II. nhËn xÐt . 2. §å dïng d¹y häc 287 . .c¸c em kh¸c theo dâi.Rïa ®ang lµm g×? Thá nãi g× víi Rïa? . n¾n nãt. HiÓu ®îc tõ ng÷ trong bµi: n¾n nãt. .EM thÝch nh©n vËt nµo trong . Thá mØa mai rïa ch¹y chËm… . .theo dâi.em kh¸c theo dâi nhËn xÐt b¹n. *: Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh . Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc C¸i Nh·n vë ( 2 tiÕt) I. gäi HS nªn kÓ theo vai. yÕu kÓ chuyÖn.C¸c ®o¹n cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù trªn.VÒ nhµ chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau: C« bÐ trïm kh¨n ®á.thÝch Rïa v× b¹nkiªn tr× truyÖn? V× sao? 3: DÆn dß .GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp víi . ac. Môc ®Ých yªu cÇu 1. . .GV cÇn cã c©u hái híng dÉn HS b¹n. T×m ®îc c¸c tiÕng cã vÇn ang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .

bµi §o¹n1: 3 c©u ®Çu §o¹n 2: c©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ang. b¶n nh¹c ViÕt tiÕng cã vÇn ang. hä vµ tªn cña em vµo nh·n vë 3 H ®äc c©u v¨n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái 288 TiÕt 2 H§3: T×m hiÓu bµi B¹n Giang viÕt nh÷ng g× lªn nh·n vë? Bè b¹n Giang khen b¹n Êy thÕ . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. con h¹c. trang Ph©n tÝch tiÕng trang 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: c¸i b¶ng. . 2. tªn líp. ®Ñp m¾t ) . ngay ng¾n ( viÕt rÊt th¼ng hµng. tõ ng÷ : quyÓn vë. ac T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ang T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ang. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai 3 H ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái B¹n viÕt tªn trêng.Bµi cò: 2 H ®äc tÆng ch¸u kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. n¾n nãt. ngay ng¾n Gi¶i nghÜa tõ khã: n¾n nãt ( viÕt cÈn thËn cho ®Ñp). trang §äc c¸c tiÕng: giang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng B¶ng nam ch©m Bót mÇu ®Ó trang trÝ nh·n vë III.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m .LuyÖn ®äc ®o¹n. vÇn ac ra b¶ng con. trang trÝ. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh giang. vÇn ac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc thÇm §äc CN. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc GV 1. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.

biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nµo? Nh·n vë cã t¸c dông g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBè b¹n khen b¹n ®· tù viÕt ®îc nh·n vë. Gióp ta biÕt ®ã lµ quyÓn voÎ g×.Cñng cè – dÆn dß: . Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 289 . lµm tiÕp nh·n vë cha lµm xong . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n Híng dÉn H tù lµm nh·n vë vµ trang trÝ mét nh·n vë Cho H quan s¸t mÉu trang trÝ tring SGK H tù trang trÝ nh·n vë C¸c nhãm tù t×m ra nh÷ng nh·n vë ®îc trang trÝ ®Ñp Tuyªn d¬ng nh÷ng H trang trÝ nh·n vë ®Ñp. BiÕt ®îc ®ã lµ vë cña m×nh kh«ng nhÇm víi b¹n kh¸c… 2. . 3.VÒ nhµ «n l¹i bµi.NhËn xÐt giê häc.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 290 .

TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. x¬ng x¬ng. x¬ng x¬ng ( bµn tay gÇy ) . bµi §o¹n1: 2 c©u ®Çu §o¹n 2: 2 c©u tiÕp theo §o¹n 3: C©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm HS §äc thÇm §äc CN. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ : yªu nhÊt.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. vÇn at.Bµi cò: . Gi¶i nghÜa tõ khã: R¸m n¾ng ( da bÞ n¾ng lµm cho ®en). C¸c H§ d¹y. nÊu c¬m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc bµn tay mÑ I.LuyÖn ®äc ®o¹n.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. II. B¶ng nam ch©m. thùc hµnh giao tiÕp. VBTTV 1/2. r¸m n¾ng…BiÕt nghØ h¬i dµi khi gÆp dÊu chÊm. 2. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.Môc tiªu: .¤n vÇn an. . IV. tõ ng÷ : yªu nhÊt. at: t×m ®îc tiÕng vÇn an. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh 291 . nÊu c¬m.HiÓu néi dung bµi. r¸m n¾ng.2 H ®äc bµi Bµn tay mÑ kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái.häc chñ yÕu: GV 1.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. . Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. .

NhËn xÐt giê häc. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2:LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái theo tranh) Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2 H nh×n tranh( ®øng t¹i chç) thùc hµnh hái . g¸nh ®ì.ViÕt ®óng c¸c vÇn an. Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa c. Cho H nªu yªu cÇu 2 cña bµi §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay cña mÑ.VÒ nhµ «n l¹i bµi. . biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. at T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2 H ®äc ®o¹n 1vµ 2 tr¶ lêi c©u hái Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× MÑ ®i chî nÊu c¬m.Cñng cè – dÆn dß: . ®óng kiÓu ch÷. b¸t c¬m ViÕt tiÕng cã vÇn an.®¸p theo mÉu nhiÒu H cÇm s¸ch ®øng t¹i chç thùc hµnh hái ®¸p theo gîi ý díi tranh. 1 sè H hái ®¸p kh«ng nh×n SGK. vÇn at GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµn §äc c¸c tiÕng: bµn Ph©n tÝch tiÕng bµn 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: má than. NhËn xÐt khen nh÷ng H nãi tèt. d. cho chÞ em B×nh? t¾m cho em bÐ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn an. s¹ch sÏ: ch÷ thêng. giÆt quÇn ¸o. cì võa. ® .H biÕt t« ch÷ hoa c. chuÈn bÞ bµi sau C¸i Bèng. 3. h¹t thãc. ach. anh. ® I Môc tiªu: . vÇn at ra b¶ng con. NhiÒu H ®äc 2. ®a bót 292 . ®Òu nÐt. d. at. c¸c tõ ng÷: bµn tay. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.

réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa C cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. Nãi nhiÖm vô giê häc. ach Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: bµn tay. at. D. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo ®óng quy tr×nh viÕt. s¹ch sÏ kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë QS uèn n¾n t thÕ viÕt. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë.NhËn xÐt giê häc. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . anh. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ D víi c¸c ch÷ § H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: an.Ch÷ hoa C. 3 ch÷. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa C vµ hái + Ch÷ hoa C cao mÊy «.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt 293 HS §äc bµi cÇn viÕt Ch÷ hoa C cao 5 «. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. . . mçi dßng chØ viÕt 2. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. h¹t thãc. g¸nh ®ì. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. § ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) .

t¸t níc Thùc hiÖn TT Nhµ ga. Híng dÉn tËp chÐp . . .T×m tiÕng hay viÕt sai. giÆt.GV ®äc thong th¶ . ®¸nh vÇn tiÕng ®ã ? .Dõng l¹i ë nh÷ng ch÷ khã viÕt. g – gh II. §iÒn g hay gh 294 .Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 2. Môc ®Ých – yªu cÇu -HS chÐp l¹i chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “Bµn tay mÑ” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an – at . nÊu c¬m.bµi cò . g¹ch ch©n ch÷ sai.GV treo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n cÇn chÐp . §iÒn vÇn an hay at HS 1. .Häc sinh chÐp vµo vë .H»ng ngµy.Söa xuèng díi bµi .Ghi sè lçi ra lÒ Häc sinh lµm vµo s¸ch 4 em lªn b¶ng Häc sinh lµm b»ng bót ch× Tõng em ®äc l¹i tiÕng ®· ®iÒn Líp söa bµi KÐo ®µn .Sau mçi c©u hái xem häc sinh cã sai ch÷ nµo kh«ng.Häc sinh so¸t l¹i bµi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xong vµ viÕt bµi phÇn b.C¶ líp ®äc thÇm . c¸i ghÕ NhËn xÐt ®éng viªn b.ChÊm vë häc sinh : 5 em B . C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc GV A. §å dïng d¹y häc . chØ vµ tõng ch÷ .H»ng ngµy – t· lãt ®Çy .B¶ng phô III. Bµi tËp chÝnh t¶ a.Häc sinh viÕt b¶ng con . Bµi míi 1 . bao nhiªu. 2 em ®äc l¹i bµi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh T¶ Bµn Tay MÑ I. lµ.ChÐp ®o¹n v¨n .

thùc hµnh giao tiÕp.häc chñ yÕu: GV 1.LuyÖn ®äc ®o¹n. B¶ng nam ch©m. . ma rßng ( ma nhiÒu.¤n vÇn anh. biÓu d¬ng .LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m .Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Bµn tay mÑ vµ tr¶ lêi c©u hái. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®êng tr¬n ( ®êng bÞ ít níc ma. ach 295 HS §äc thÇm §äc CN. kÐo dµi) . anh. . ma rßng. ma rßng. II. ch ( cho). khÐo sµng.H ®äc tr¬n c¶ bµi. . ach: t×m ®îc tiÕng. dÆn dß . tr ( tr¬n).Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3 – Cñng cè. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.Häc thuéc lßng bµi ®ång dao. 2. khÐo s¶y. c¸c tiÕng cã vÇn ang. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: s ( s¶y).TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.HiÓu néi dung bµi.Môc tiªu: .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. vÇn ach. C¸c H§ d¹y. VBTTV 1/2. IV.Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc c¸i bèng I. g¸nh ®ì ( g¸nh gióp mÑ). C¸ nh©n ®äc c¶ bµi .NhËn xÐt. dÔ ng·). tõ ng÷ dÔ lÉn: bèng bang. nãi ®îc c©u cã vÇn anh. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. . khÐo sµng. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: khÐo s¶y. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn anh.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- g¸nh §äc c¸c tiÕng: g¸nh Ph©n tÝch tiÕng g¸nh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. 3. ch÷ ®Çu dßng 1 sè H ®äc tríc líp.NhËn xÐt giê häc. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi vÇn ach ViÕt tiÕng cã vÇn anh. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. 3 H ®äc 2 dßng th¬ ®Çu Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh. em lµm g× gióp bè mÑ? ) Nªu yªu cÇu bµi tËp QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp GV söa cho H nãi thµnh c©u 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn chän vän tranh minh ho¹ Khen nh÷ng H ®· biÕt gióp ®ì bè. vÒ? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. biÓu d¬ng 296 . sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m? c¬m. 3 H ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ®¬ mÑ. mÑ nh÷ng viÖc nhµ. vÇn ach. H§3: LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái: ë nhµ. vÇn ach ra b¶ng con. §äc c©u mÉu trong SGK:Níc chanh vÇn au m¸t vµ bæ. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i Thi häc thuéc lßng bµi th¬.QuyÓn s¸ch nµy rÊt hay.Cñng cè – dÆn dß: .

chuÈn bÞ bµi sau:¤n tËp.VÒ nhµ «n l¹i bµi. nÊu c¬m. khÐo sµng. IV. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. Söa ch÷ cho H §äc cho H ghÐp bµi th¬ vµo vë mçi dßng ®äc 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi. . ®êng tr¬n. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ c¸i bèng I Môc tiªu: .NhËn xÐt bµi viÕt cña H.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Bµn tay mÑ. ..C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. 2. . kh«ng m¾c lçi bµi th¬ C¸i Bèng. LuyÖn tËp thùc hµnh. tr×nh bµy ®óng bµi th¬.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau . ma rßng. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H nghe viÕt Cho H ®äc bµi th¬ C¸i Bèng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: khÐo s¶y. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. nhËn xÐt 297 HS 1 vµi H ®äc l¹i bµi th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng th¬ vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh÷ng HS häc tèt.Tèc ®é chÐp tèi thiÓu: 2 ch÷ / 1 phót.

c¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. Cñng cè – dÆn dß: .§µm tho¹i. ®Ñp. §iÒn vÇn: anh hay ach? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô Gv cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Cho H rót ra khi nµo viÕt b»ng ViÕt b»ng ngh khi ®øng tríc e. TÆng ch¸u. §iÒn dÊu : ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù. ngh 3. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc Cho H ®äc tõng bµi: Trêng em. . ®Ñp. thùc hµnh giao tiÕp… III C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV1/2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµi viÕt cña H. Bµi cò: . ª. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi C¸i Bèng . i.GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2. Bµn tay mÑ.H hiÓu néi dung bµi. C¸i nh·n 298 . chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. -----------------------------------------------------------TiÕng viÖt «n tËp c¸c bµi tËp ®äc I Môc tiªu: . C¸i nh·n vë. b. C¸i Bèng. . VBTTV1/2 IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu: GV HS 1. §äc thÇm tõng bµi TÆng ch¸u: C¸i Bèng.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng.H ®äc l¹i c¸c bµi: Trêng em. II Ph¬ng ph¸p . s¹ch.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.

cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh anh em. oach. ªp. §äc c©u:Chóng em tÝch cùc thu gom giÊy. nÊu c¬m. giã xo¸y.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vë. héi phô huynh. o¨ng. s¾t vôn ®Ó lµm kÕ ho¹ch nhá. oan. oai. 299 - . up. u¬.NhËn xÐt giê häc. Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010 KiÓm tra gi÷a häc kú II I Môc tiªu: . Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. uych - Tõ: ®iÖn tho¹i. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . oanh. vÒ? H§3: §äc thuéc lßng bµi th¬: H ®äc thuéc lßng bµi th¬ TÆng ch¸u. oang.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: uª. Cñng cè – dÆn dß: .TT Khi H ®äc cho H tr¶ lêi c©u hái cña tõng bµi. ©p. uy.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ®ªm khuya. C¸i Bèng NhiÒu H ®äc thuéc lßng tríc líp NhËn xÐt cho ®iÓm Líp nhËn xÐt bæ sung 3. iªp.TT Cho H ®äc c¶ bµi CN. ip. giµn míp. Bµn tay mÑ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc CN. oe. sµng g¹o gióp mÑ nÊu c¬m? c¬m. t¾m cho chÞ em B×nh. oa. uya. V× sao trêng häc ®îc gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em? + Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh? V× ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ. oay. uyªn.u©n. giÆt t· lãt cho em bÐ. . luyÖn tËp. hßa thuËn. ep. ¬p. o¨n. Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ra g¸nh ®ì mÑ. §i chî.§äc thµnh tiÕng c©u. uynh.

Môc tiªu: .H ®äc tr¬n c¶ bµi. nãi ®îc c©u cã vÇn ¨m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m võa qua.häc chñ yÕu: 1. §äc ®óng râ rµng. 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. dµy. c¸c tõ ng÷: hoa ngäc lan.¨p: t×m ®îc tiÕng. VBTTV 1/2. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. B¶ng nam ch©m. IV. II. ngan ng¸t. Bµi míi: 300 . Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. 1 tõ ( cho 0.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi C¸i Bèng 2.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. C¸c H§ d¹y. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. lÊp lã. phô ©m cuèi: t. d.¤n vÇn ¨m. thùc hµnh giao tiÕp. . l. . vÇn ¨p. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc hoa ngäc lan ( 2 tiÕt) I. kh¾p. líp em tæ chøc lao ®éng trång c©y. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: v.HiÓu néi dung bµi. n.

LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . kh¾p nhµ. lÊp lã. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc thÇm §äc CN. vÇn ¨p GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.tr¾ng ngÇn) H¬ng hoa lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan th¬m ngan ng¸t to¶ kh¾p vên. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. vá b¹c tr¾ng. . §äc c¸c tiÕng. vÇn ¨p. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. Gi¶i nghÜa tõ khã: lÊp lã ( lã ra råi khuÊt ®i.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. tõ võa t×m ®îc.LuyÖn ®äc ®o¹n. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ai. ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨p T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨m.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÔ chÞu. lan to¶ xa. vÇn ¨p ra b¶ng con. kh¾p vên. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. khi Èn khi hiÖn). tõ ng÷ dÔ lÉn: hoa ngäc lan. l¸ dµy. ¨p kh¾p §äc tiÕng: kh¾p Ph©n tÝch tiÕng kh¾p nªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn ¨m. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc bµi v¨n líp ®äc thÇm Nô hoa lan mµu g×? chän ý ®óng ( ý a. ngan ng¸t. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: LuyÖn nãi: Gäi tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh 301 .

thùc hµnh luyÖn tËp… IV.Ch÷ hoa E. £. G ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . Nãi nhiÖm vô giê häc. ¨p. réng 4 « nhiªu «? + Ch÷ hoa E cã mÊy nÐt? Cã 1 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.Cñng cè – dÆn dß: . G I Môc tiªu: . £. cì võa. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa E vµ hái + Ch÷ hoa E cao mÊy «. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. ®Òu nÐt. G .NhËn xÐt giê häc. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa E. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. ¬ng. ng¸t h¬ng: ch÷ thêng. ¬n. vên hoa. C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp §äc bµi cÇn viÕt viÕt trong giê häc. £. 2 H 1 nhãm trao ®æi nhanh vÒ tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh H thi kÓ tríc líp Líp nhËn xÐt TÝnh ®iÓm thi ®ua. ®óng kiÓu ch÷. kh¾p vên. réng bao Ch÷ hoa E cao 5 «.H biÕt t« ch÷ hoa E.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.VÒ nhµ «n l¹i bµi. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ E víi c¸c ch÷ £ 302 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 H ®äc yªu cÇu cña bµi. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m. 3. khen nh÷ng H nãi tèt. . c¸c tõ ng÷: ch¨m häc.

NhËn xÐt giê häc. 3 ch÷. nhµ bµ ngo¹i §Õm ®óng sè dÊu chÊm trong bµi chÝnh tae §iÒn ®óng vÇn ¨m.. ¨p. VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b ________________________________________ ChÝnh t¶ Nhµ bµ ngo¹i I.Bµi míi: GV 1. ¬ng ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ch¨m häc.Ð ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y. mçi dßng chØ viÕt 2. vên ViÕt b¶ng con tõng tõ hoa. tay §iÒn ng hay ngh: . Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: ... Môc ®Ých... C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc *. ng¸t h¬ng kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. KiÓm tra bµi cò: §iÒn vÇn anh. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. tr×nh bÇy ®o¹n v¨n.. khÐo sµng *. ch÷ c. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt s½n néi dung ®o¹n cÇn chÐp Néi dung c¸c bµi tËp III. tói x.. ¬n.. ach: hép b . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨m. ¾p. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. yªu cÇu: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.µ voi.. kh¾p vên.. Híng dÉn tËp chÐp: 303 HS 2 ... chó . k vµo chç trèng II.3 em nh×n b¶ng ®äc l¹i .

§iÒn vÇn ¨m. B¶ng nam ch©m. 304 . Bµi tËp: a. lªn ®åi. . ph©n tÝch ng«n ng÷… III.HiÓu néi dung bµi. ¬ng: t×m ®îc tiÕng. Th¾m ch¨m häc. VBTTV 1/2. ®Êt trêi. kÕt thóc c©u. nãi ®îc c©u cã vÇn ¬n.§¹t tèc ®é tèi thiÓu 25 ®Õn 30 tiÕng / 1 phót. kh¾p vên HS chÐp bµi G¹ch ch©n ch viÕt sai. ch¬i kÐo co Ch÷a bµi b. söa lçi Híng dÉn chÐp bµi vµo vë T thÕ ngåi. Th¾m ®· lµ häc sinh líp mét. biÕt tù t¾m cho m×nh.¤n vÇn ¬n.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ¾p Híng dÉn ®iÒn vÇn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm. t×m tiÕng ®Ô viÕt sai HS viÕt b¶ng con: ngo¹i. ch÷ ®øng ®»ng sau dÊu chÊm ph¶i lµ ch÷ viÕt hoa 3. . thùc hµnh giao tiÕp. c¸ch ®Ó vë Trong bµi cã mÊy dÊu chÊm? DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u kÓ. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt. biÓu d¬ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV cheo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n GV híng dÉn. söa HS ®äc thÇm yªu cÇu 2 em lªn b¶ng N¨m nay. ra vên. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. híng dÉn tù häc ________________________________________________________________________ Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ai dËy sím ( 2 tiÕt) I. chê ®ãn. biÕt s¾p xÕp s¸ch vë ng¨n n¾p. vÇn ¬ng.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: dËy sím. II. loµ xoµ.Môc tiªu: . §äc bµi: nhiÒu em H¸t ®ång ca. réng r·i. §iÒn c hay k 4.

Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . vÇn . Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. Thi ®äc theo tæ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- IV. ®Êt trêi ( mÆt ®Êt vµ bÇu trêi ) .häc chñ yÕu: 1. ra vên. vÇn ¬ng. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:C¸nh diÒu bay lîn. h¬ng ¬ng §äc c¸c tiÕng: vên. vÇn ¬ng ra b¶ng con.vên.LuyÖn ®äc ®o¹n. chê ®ãn.C¸c H§ d¹y.TT sím. .Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ¬ng ViÕt tiÕng cã vÇn ¬n. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: võng ®«ng( mÆt trêi míi mäc). h¬ng Ph©n tÝch tiÕng vên. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ¬n. 2 trong SGK. lªn ®åi. ®Êt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trêi. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. TiÕt 2 305 . 2. Vên hoa ng¸t h¬ng th¬m. vÇn . tõ ng÷ dÔ lÉn: dËy §äc CN. ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬n.Bµi cò: 2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Hoa ngäc lan vµ tr¶ lêi c©u hái 1.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. h¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬n. ng¸t h¬ng. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. nhãm Líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua.

3. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1. .VÒ nhµ «n l¹i bµi. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. Bµi míi: GV HS H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung 1 vµi H ®äc l¹i c©u ®è c©u ®è H gi¶i ®è: Nãi vÒ con ong 306 . 2. 2.Cñng cè – dÆn dß: . líp ®äc thÇm Hoa ng¸t h¬ng ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên. ________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ c©u ®è I Môc tiªu: . 2H quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi mÉu Tõng cÆp H lªn hái tr¶ lêi nh÷ng viÖc ®· lµm buæi s¸ng.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Nhµ bµ ngo¹i . ®iÒu g× ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên? + Trªn c¸nh ®ång? + Trªn ®åi? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( Hái nhau vÒ viÖc lµm buæi s¸ng) . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. chuÈn bÞ bµi sau: Mu chó SÎ. Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em. LuyÖn tËp thùc hµnh.Nªu yªu cÇu cña bµi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1 H ®äc bµi th¬. . 1 sè H ®äc tríc líp.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ tr/ ch hoÆc v/ d/ gi.NhËn xÐt giê häc. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng C©u ®è vÒ con ong. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. .NhËn xÐt bµi viÕt cña H. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§1: T×m hiÓu bµi +Khi dËy sím.

§iÒn vÇn: tr hay ch? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. ®Ñp. d. vên c©y. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. Lêi gi¶i: quyÓn vë. ®Ñp. d·y nói. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. cÆp da. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. hæ. khê kh¹o cña hæ 307 . kh¾p. yªu cÇu Häc sinh nghe gi¸o viªn kÓ dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. b. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. mµu vµng. tÝnh ®iÓm thi ®ua. §iÒn v. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. ngêi ThÊy ®îc sù ngèc nghÕch. Môc ®Ých.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: ch¨m chØ. s¹ch. --------------------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn TrÝ kh«n I. hay gi Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i tµn bé c©u chuyÖn TËp c¸ch kÓ ®æi giäng tr©u. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n. . Cñng cè – dÆn dß . giá c¸. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. suèt ngµy. gia ®×nh. 3. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp c©u ®è vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi.

sù th«ng minh cña con ngêi khiÕn con ngêi lµm chñ ®îc mu«n loµi II. HiÓu ý nghÜa néi dung chuyÖn C©u chuyÖn nµy cho em biÕt ®iÒu g×? .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HiÓu: TrÝ khè. Híng dÉn häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn 5. tr©u. 4 4. hæ. KiÓm tra bµi cò 1 em kÓ: C« bÐ trïm kh¨n ®á B. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. 3: KÕt hîp kÓ víi tranh minh ho¹ 3. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh vÏ c¶nh g×? 1 em ®äc c©u hái díi tranh 1 B¸c n«ng d©n ®ang cÇy ruéng. nhí c©u chuyÖn Hæ nh×n thÊy g×? Tranh 2.GV kÓ chuyÖn LÇn 1: KÓ ®Ó häc sinh biÕt chuyÖn LÇn 2. 3. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Bµi míi GV 1. con tr©u rËp r×nh kÐo lìi cµy. §å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹: SGK Ghi b¶ng gîi ý tõng 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn III. b¸c n«ng d©n Con Hæ to x¸c nhng ngèc nghÕch kh«ng biÕt trÝ kh«n lµ g× Con ngêi nhá bÐ nhng cã trÝ kh«n nªn con vËt to x¸c ph¶i 308 HS HS nghe.3 em kÓ néi dung tranh 1 HS kÓ t¬ng tù KÓ theo nhãm 4 em KÓ theo nhãm 4 em Ph©n vai: Ngêi kÓ chuyÖn. Hæ nh×n thÊy ng¹c nhiªn 2 .

lÔ phÐp. nãi ®îc c©u cã vÇn u«n. u«ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«n muén §äc tiÕng: muén Ph©n tÝch tiÕng muén 309 . dÆn dß Em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo trong chuyÖn.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. c. IV. . lÔ phÐp . C¸c H§ d¹y. sî h·i 1 em kÓ chuyÖn toµn bé c©u VÒ nhµ tËp kÓ l¹i ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mu chó sÎ ( 2 tiÕt) I. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) Chia bµi thµnh 3 ®o¹n nèi tiÕp nhau ®äc. nÐn sî. Cñng cè.häc chñ yÕu: 1. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. Gi¶i nghÜa tõ khã: chép . II.H ®äc tr¬n c¶ bµi. ho¶ng l¾m. c¸c tõ ng÷: chép. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. s¹ch sÏ.¤n vÇn u«n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 6. phô ©m cuèi: t. VBTTV 1/2. . tøc giËn. vÇn u«ng. s¹ch khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng sÏ. B¶ng nam ch©m.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím 2. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn u«n.TT ho¶ng l¾m. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: n/ l. thùc hµnh giao tiÕp. + §o¹n 1: Hai c©u ®Çu + §o¹n 2: C©u nãi cña SÎ + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i.LuyÖn ®äc ®o¹n. u«ng: t×m ®îc tiÕng.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .Môc tiªu: .HiÓu néi dung bµi. v× sao? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- v©ng lêi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn u«n. 310 . §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2.NhËn xÐt giê häc. H ®äc c¸c thÎ ch÷ . vÇn u«ng ra b¶ng con. tõ võa t×m ®îc. u«ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn u«n.Sao anh kh«ng röa mÆt) H ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái SÎ vôt bay ®i. §äc c¸c tiÕng.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi.®äc c¶ mÉu 2 H lªn b¶ng thi xÕp ®óng. xÕp nhanh Líp lµm bµi vµo trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. 1 H líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 cña bµi chän ý ®óng ( ý a. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. BÐ l¾c chu«ng. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. SÎ ®· nãi g× víi MÌo? +SÎ lµm g× khi MÌo ®Æt nã xuèng ®Êt? + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®óng vÒ chó SÎ trong bµi GV Chèt l¹i ý ®óng SÎ + th«ng minh. vÇn u«ng. §äc c©u mÉu trong SGK: BÐ ®a cho mÑ cuén len. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi SÎ bÞ mÌo chép ®îc.Cñng cè – dÆn dß: . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: Cho H kh¸ giái kÓ l¹i c©u chuyÖn Gäi H kÓ l¹i c©u chuyÖn Mu chó SÎ 1 sè H kh¸ giái lªn kÓ Líp nhËn xÐt söa sai SÎ lµ con vËt th«ng minh. Qua c©u chuyÖn ta thÊy SÎ lµ con vËt nh thÕ nµo? 3. vÇn u«ng GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Gv biÓu d¬ng nh÷ng Hs häc tèt .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 311 .

H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: hµng xoan. III.LuyÖn ®äc ®o¹n.Bµi cò: 2 H ®äc Mu chó SÎ 2.häc chñ yÕu: 1. C¸c H§ d¹y. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm.NghØ h¬i sau mçi dßng th¬. l¶nh lãt. iªu. VBTTV 1/2. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. xao xuyÕn. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn yªu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ng«i nhµ I. nãi ®îc c©u cã vÇn yªu.¤n vÇn yªu. l¶nh lãt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: th¬m phøc ( Mïi th¬m rÊt m¹nh. T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi iªu ViÕt tiÕng cã vÇn yªu. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. iªu: t×m ®îc tiÕng. . iªu ra 312 . rÊt hÊp dÉn).HiÓu néi dung bµi.Môc tiªu: . xao xuyÕn në. II.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m .TT hµng xoan. B¶ng nam ch©m. iªu.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. §äc nh÷ng dßng th¬ cã tiÕng yªu 1 sè H ®äc dßng th¬ cã tiÕng yªu. . .

1 sã H ®äc khæ th¬ 3. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. hoa në nh m©y tõng chïm. Mïi r¬m r¹ lîp trªn m¸i nhµ. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ íc) Hµng xoan tríc ngâ. iªu. iªu. tõ võa t×m ®îc. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. GV vµ HS nhËn xÐt. TiÕng chim ®Çu håi l¶nh lãt. ë ng«i nhµ cña m×nh. Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa H. ph¬i tªn s©n th¬m phøc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hb¶ng con. k I Môc tiªu: 313 . §äc c¸c tiÕng. I. Líp nhËn xÐt söa sai.NhËn xÐt giê häc. H lªn nãi tríc líp. b×nh chän ngêi nãi vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch hay nhÊt. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK trao ®æi víi nhau vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch. 2. 3. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc 2 khæ th¬ ®Çu. b¹n nhá + Nh×n thÊy g×? + Nghe thÊy g×? + Ngöi thÊy g×? §äc c©u th¬ nãi vÒ t×nh yªu ng«i nhµ cña b¹n nhá g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp.Cñng cè – dÆn dß: . §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu.

réng bao nhiªu Ch÷ hoa E cao 5 «.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt §äc bµi cÇn viÕt trong giê häc. yªu. 3 ch÷. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa H vµ hái + Ch÷ hoa cao mÊy «. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. mçi dßng chØ viÕt 2. ®óng kiÓu ch÷. ViÕt b¶ng con tõng tõ duyÖt binh kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. réng 5 « «? + Ch÷ hoa H cã mÊy nÐt? Cã 3 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .H biÕt t« ch÷ hoa H. uyªt iªu. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. K H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: u«i. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. iªt. viÕt ®Ñp. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. tíi c©y. duyÖt binh: ch÷ thêng. Nãi nhiÖm vô giê häc. ®Òu nÐt. iªu. viÕt ®Ñp. . cì võa. K ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . iªt. uyªt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. ¬i. I. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ H víi c¸c ch÷ I. I. yªu ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu n¶i chuèi. ChÝnh t¶ Ng«i nhµ 314 .VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. K . c¸c tõ ng÷: n¶i chuèi. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.ViÕt ®óng c¸c vÇn u«i.Ch÷ hoa H. . tíi c©y.NhËn xÐt giê häc. ¬i.

tr×nh bÇy ®óng khæ th¬ 3 bµi ng«i nhµ Lµm ®îc cac bµi tËp ®iÒn vÇn iªu hay yªu. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV A. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô T×m tiÕng dÔ viÕt sai HD c¸ch tr×nh bÇy bµi th¬ T thÕ ngåi viÕt GV ®äc.Môc tiªu: .BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: vÒ phÐp. dÆn dß NhËn xÐt giê häc HS 2 em lµm bµi tËp 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. n.H ®äc tr¬n c¶ bµi. §å dïng d¹y häc Néi dung bµi viÕt s½n III. KiÓm tra bµi cò B. Bµi míi 1. Môc ®Ých. 3 KiÓm tra vë häc sinh 2 – 3 nh×n b¶ng ®äc bµi Méc m¹c. 315 . c hay k II. chØ tõng ch÷ Ch÷a lçi sai phæ biÕn 3. Cñng cè. ®Êt níc HS viÕt b¶ng con HS chÐp bµi vµo vë So¸t l¹i bµi b»ng bót ch× ChÊm ®iÓm 1/2 sè bµi §äc thÇm yªu cÇu Thi lµm nhanh bµi tËp vµo trong s¸ch ¤ng trång c©y c¶nh Bµ kÓ chuyÖn ChÞ s©u kim Thø t ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc quµ cña bè I. Bµi tËp §iÒn iªu hay yªu GV híng dÉn §iÒn ch÷ c hay k Mçi nhãm 3 em lªn thi ®iÒn nèi tiÕp 4. v÷ng vµng. Giíi thiÖu bµi 2. . yªu cÇu ChÐp chÝnh x¸c.

lu«n lu«n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Chóng em thÝch ho¹t ®éng.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi ng«i nhµ vµ tr¶ lêi c©u hái.HiÓu néi dung bµi. . oat.häc chñ yÕu: 1. . tõ ng÷ dÔ lÉn: lÇn §äc CN. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. oat Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oan. oat ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. oat: t×m ®îc tiÕng. IV. II. . nãi ®îc c©u cã vÇn oan.Häc thuéc lßng bµi th¬.LuyÖn ®äc ®o¹n. xa ®Êt liÒn). B¶ng nam ch©m. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oan.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m .C¸c H§ d¹y.TT nµo. VBTTV 1/2. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: v÷ng vµng ( ch¾c ch¾n). oat.¤n vÇn oan. . vÒ phÐp. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. oat T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oan ngoan §äc tiÕng: ngoan Ph©n tÝch tiÕng ngoan T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oan. thùc hµnh giao tiÕp. 2. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oan. 316 .GV nhËn xÐt cho ®iÓm. §¶o xa( vïng ®Êt ë gi÷a biÓn. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:Chóng em vui liªn hoan. v÷ng vµng. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.

1 H ®äc khæ th¬ 2. Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ quµ cña bè I Môc tiªu: .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ s hay x. 3 H ®äc khæ th¬ ®Çu. líp ®äc thÇm Ngh×n c¸i nhí. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. ngh×n c¸i h«n. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ cña bµi Quµ cña bè. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ngh×n c¸i th¬ng. IVC¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.NhËn xÐt giê häc. LuyÖn tËp thùc hµnh.Cñng cè – dÆn dß: . Bµi míi: 317 . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. 2. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®©u? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Bè göi cho b¹n nhá nh÷ng quµ g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( hái vÒ nghÒ nghiÖp cña bè) Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vän 2. . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn tranh minh ho¹ 3. 1 sè H ®äc tríc líp.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. ngh×n lêi chóc. .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ng«i nhµ . 2. ®iÒn vÇn im hay iªm. líp ®äc thÇm Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®¶o xa.

g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. s¹ch. kim tiªmc©y kim.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. ®Ñp. Môc ®Ých. Lêi gi¶i: tr¸i kim. KÓ chuyÖn B«ng hoa cóc tr¾ng A. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp khæ th¬ vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. . mØm cêi. 3 H ®äc l¹i khæ th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS 2. §iÒn vÇn: s hay x? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. b. tÝnh ®iÓm thi ®ua. §iÒn im hay iªm Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. yªu cÇu .HiÓu ý nghÜa cña truyÖn: Ca ngîi t×nh yªu mÑ. 3. chóc. gióp c« ch÷a ®îc bÖnh cho mÑ. ngh×n.Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn . nhËn xÐt bµi viÕt cña H. khiªm tèn.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung khæ th¬ cÇn chÐp ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: göi. lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ trong truyÖn lµm cho trêi ®Êt còng c¶m ®éng. Cñng cè – dÆn dß . lóa chiªm. ®Ñp. 318 . th¬ng. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng.

Trong 1 tóp lÒu ngêi mÑ èm n»m trªn giêng.Kh¨n ®ãng vai bµ mÑ.3 em: kÓ ®o¹n 1 .TÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn . §å dïng d¹y häc . gËy ®ãng vai bµ cô .3 em kÓ l¹i toµn bé chuyÖn . 3.3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹ .HS theo dâi kÓ tõng ®o¹n . 3: ChuyÓn ngêi dÉn chuyÖn sang häc sinh 4. lêi cô giµ.Lµ con ph¶i th¬ng yªu cha mÑ.KÓ lÇn 2 .C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ra ®iÒu g×? 319 .NhËn xÐt. Bµ nãi víi con g¸i ngåi bªn "Con ®i mêi thÇy thuèc vÒ ®©y" . Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn .Thi kÓ theo ®o¹n .HS kÓ theo nhãm .Thi kÓ theo nhãm .2 em kÓ chuyÖn "S tö vµ chuét nh¾t" II.th¬ng mÑ lóc yÕu ®au . tuyªn d¬ng .2 .Chó ý khi kÓ: BiÕt chuyÓn giäng kÓ linh ho¹t tõ lêi ngêi kÓ sang lêi ngêi mÑ.TiÕp tôc víi c¸c tranh 23. trªn ®¾p mét chiÕc ¸o.§äc c©u hái díi tranh . GV kÓ chuyÖn víi giäng diÔn c¶m . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I.LÇn 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- B.Tranh 1 vÏ c¶nh g×? .Gióp c« ch÷a khái bÖnh cho mÑ . Híng dÉn häc sinh kÓ theo tranh .Ngêi mÑ nãi g× víi con? . Bµi míi 1. 4 lµm t¬ng tù .KÓ lÇn 1 ®Ó häc sinh biÕt c©u chuyÖn .KÓ ph©n vai . lêi c« bÐ. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.HS nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn . ch¨m häc . KiÓm tra bµi cò .LÇn 1: GV lµm ngêi dÉn chuyÖn .Tranh minh ho¹ C.

ChuÈn bÞ c©u chuyÖn: "NiÒm vui bÊt ngê" Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc v× b©y giê mÑ míi vÒ I.¤n vÇn c. II. bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi 320 . ®øt tay.häc chñ yÕu: 1. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.NhËn xÐt tiÕt häc . IV C¸c H§ d¹y. ho¶ng hèt. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khãc oµ. biÕt ®äc c©u cã dÊu chÊm hái ( cao giäng hoÆc ng¹c nhiªn) .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. . t: t×m ®îc tiÕng.HiÓu néi dung bµi. dÊu phÈy.TT khãc oµ.H ®äc tr¬n c¶ bµi. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . dÆn dß . Cñng cè. nãi ®îc c©u cã vÇn t. ®øt tay. .LuyÖn ®äc ®o¹n. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .B«ng hoa cóc tr¾ng tîng trng cho tÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ víi mÑ .Môc tiªu: . c¾t khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng b¸nh Gi¶i nghÜa tõ khã: ho¶ng hèt ( mÊt tinh thÇn do gÆp nguy hiÓm bÊt ngê) .BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. B¶ng nam ch©m. thùc hµnh giao tiÕp.Líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt 5.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Quµ cña bè 2. ho¶ng hèt. c. VBTTV 1/2. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.

ngêi mÑ. §äc c©u mÉu trong SGK: Møt TÕt ¨n rÊt ngon. C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n ®Ó t×m c¸c c©u hái trong bµi ( Con lµm sao thÕ? §øt khi nµo thÕ? Sao ®Õn b©y giê con míi khãc?) 2. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t.V× cËu muèn ®îc mÑ th¬ng. c GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh tiÕng trong bµi cã vÇn t lµ ®øt Nªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn t. v× lµm phiÒn cha mÑ. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n 2. c ra b¶ng con. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n Cho H ®äc ph©n vai H§3: LuyÖn nãi Lµm nòng mÑ nh cËu bÐ trong truyÖn nµy lµ kh«ng ph¶i. lµm cha mÑ bùc m×nh…) 3. cËu bÐ. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t.Cñng cè – dÆn dß: . 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK vµ thùc hµnh hái ®¸p tõng cÆp H lªn nãi tríc líp.3 nhãm H ®äc ph©n vai: Ngêi dÉn chuþªn. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi bÞ ®øt tay cËu bÐ cã khãc kh«ng? Lóc nµo cËu bÐ míi khãc? V× sao? 1 H ®äc bµi v¨n. lµ mét tÝnh xÊu.NhËn xÐt giê häc. c. Líp nhËn xÐt söa sai.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn t. hay nhâng nhÏo. vßi vÜnh th× kh«ng tèt. c. . §äc c¸c tiÕng. tõ võa t×m ®îc.VÒ nhµ «n l¹i bµi 321 . C¸ mùc níng rÊt ngon. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn t T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn t. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu bÐ kh«ng khãc Khi mÑ vÒ cËu bÐ míi khãc.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 322 .

thanh khiÕt. ngan ng¸t.¤n vÇn en. Ph¬ng ph¸p 323 . II.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. oen .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 29 Thø hai ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc ®Çm sen I. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: xanh m¸t.Môc tiªu: .HiÓu néi dung bµi. nãi ®îc c©u cã vÇn en. xoÌ ra. c¸nh hoa.NghØ h¬i sau dÊu chÊm. oen: t×m ®îc tiÕng. .

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n) nèi tiÕp nhau ®äc. oen.TT lÉn: xanh m¸t. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. B¶ng nam ch©m. c¸nh hoa. tõ võa t×m ®îc.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÞu nhÑ).LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . oen.häc chñ yÕu: 1. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng ngan ng¸t. 2. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. IV. xoÌ ra. .LuyÖn ®äc ®o¹n. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. MÌn phiªu lu ký rÊt hay. Líp nhËn xÐt söa sai. tõ ng÷ dÔ §äc CN. §äc c¸c tiÕng.Bµi cò: 2 H ®äc V× b©y giê mÑ míi vÒ. thu ho¹ch( lÊy). T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en? chen. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn en. oen ra b¶ng con. BÐ nhoÎn miÖng cêi t¬i. sen T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã Nªu l¹i yªu cÇu bµi vÇn en. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®µi sen( bé phËn phÝa ngoµi cña hoa sen). TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 324 . §äc c©u mÉu trong SGK: TruyÖn DÕ iªu. thanh khiÕt ( trong s¹ch ). VBTTV 1/2. nhÞ ( bé phËn sinh s¶n cña hoa). ven.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §µm tho¹i. thùc hµnh giao tiÕp. C¸c H§ d¹y. thanh khiÕt. oen ViÕt tiÕng cã vÇn en.

thanh khiÕt 2. hoa sen tr«ng ®Ñp nh thÕ nµo? §äc c©u v¨n diÔn t¶ h¬ng sen. ®Òu nÐt. ong. Khi në. H¬ng sen ngan ng¸t. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: 325 . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Luþªn nãi vÒ hoa sen) GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. thùc hµnh nãi tiÕp vÒ sen. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hH ®äc bµi v¨n. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra.VÒ nhµ «n l¹i bµi. oat. cì võa. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. n I Môc tiªu: . III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. en. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . c¶i xoong: ch÷ thêng. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 1 H quan s¸t tranh vµ mÉu trong SGK . m.ViÕt ®óng c¸c vÇn oan.Cñng cè – dÆn dß: . oong . ®o¹t gi¶i.Ch÷ hoa L. c¸c tõ ng÷: ngoan ngo·n. M. nhoÎn cêi. M. trong xanh.NhËn xÐt giê häc. N®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . ph« ®µi sen vµ nhÞ vµng.H biÕt t« ch÷ hoa L.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. 3. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. hoa sen. oen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa l. N . ®óng kiÓu ch÷.

QS uèn n¾n t thÕ viÕt. trong xanh. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.2 HS lªn b¶ng ®äc l¹i khæ th¬ 326 . Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp II. ong. réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa L cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. oat.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. -------------------------------------------------------------chÝnh t¶ hoa sen I. .B¶ng phô chÐp s½n bµi ca dao : Hoa sen” III. 3 ch÷. nhoÎn cêi. ®o¹t gi¶i. Bµi cò . c¶i xoong kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë Ch÷ hoa cao 5 «. §å dïng d¹y häc .Nhí ®îc quy t¾c chÝnh t¶ ©m : gh ®i víi i .e . hoa sen.NhËn xÐt giê häc. ª . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Nãi nhiÖm vô giê häc. mçi dßng chØ viÕt 2. môc tiªu . en.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc bµi cÇn viÕt GV H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. oong Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ngoan ngo·n. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Lvµ hái + Ch÷ hoa L cao mÊy «. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ M víi ch÷ N H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: oan.Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK . réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. oen.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c viÕt l¹i ®óng c¶ bµi ca dao .

HS tËp viÕt vµo b¶ng con tõ khã . n. gç lim . dÆn dß : . c¸c tiÕng tõ ng÷ khã.GV ch÷a c¸c lçi sai trªn b¶ng . e . cña xoÌn xoÑt 1.HS chÐp khæ th¬ vµo vë .GV nhËn xÐt. o . chen .HS t×m nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai ( Tr¾ng .GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt . gh ) GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. ª ( gh kÐp ) §øng tríc c¸c nguyªn ©m kh¸c viÕt lµ g ( g + a .C¶ líp nhËn xÐt vµ ®äc l¹i c¸c tõ khã d) Híng dÉn quy t¾c chÝnh t¶ ©m gh ®øng tríc : i . ¬ . 327 .Môc tiªu: .Cho HS quan s¸t chÐp s½n .Cho 3 em lªn b¶ng lµm BT . mïi … ) .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶ ( g . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . ®¸nh gi¸ 2.Thu bµi chÊm .2.Híng dÉn HS so¸t lçi vµo vë .3.§êng gå ghÒ . « . xanh .H ®äc tr¬n c¶ bµi. 3 HS nh×n b¶ng ®äc khæ th¬ . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. 2 em HS ®äc l¹i bµi c¸c tõ võa ®iÒn Bµi 2 : §iÒn ch÷ g hay gh .HS lªn b¶ng lµm BT . . nhËn xÐt giê c) Híng dÉn dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 1 : §iÒn en hay oen §Ìn bµn .BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. con ghÑ . 4 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mêi vµo I. u … ) 3. Cñng cè.

Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. xoong canh ViÕt tiÕng cã vÇn ong.häc chñ yÕu: 1.¤n vÇn ong.oong: t×m ®îc tiÕng. Nai. so¹n söa.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. B¶ng nam ch©m. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ong.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . oong T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong trong §äc tiÕng: trong Ph©n tÝch tiÕng trong T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong. Giã 1 H ®äc khæ th¬ 3. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.LuyÖn ®äc ®o¹n. thùc hµnh giao tiÕp. 3 H ®äc bµi th¬ .Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi §Çm sen vµ tr¶ lêi c©u hái. 2. . .HiÓu néi dung bµi. GV nhËn xÐt chung vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi oong §äc c©u mÉu trong SGK: chong chãng. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m .Häc thuéc lßng bµi th¬. . líp ®äc thÇm Nh÷ng ai ®· gâ cöa ng«i nhµ? Thá. VBTTV 1/2. II. . buåm khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng thuyÒn. oong. nãi ®îc c©u cã vÇn ong. oong ra b¶ng con.TT kiÔng ch©n.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. IV C¸c H§ d¹y. líp ®äc thÇm Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng 328 . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.

. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. chñ nhµ.viÕt chÝnh x¸c. Thá. chñ nhµ. 2 cña bµi Mêi vµo. b¶ng nam ch©m. Nai Khæ th¬ 3: Ngêi dÉn chuyÖn. chñ nhµ. i. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ 1. .Nhí quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. ®Èy buåm thuyÒn. II.Cñng cè – dÆn dß: . ®i kh¾p n¬i lµm viÖc tèt. 1 sè H ®äc tríc líp. C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mêi vµo I Môc tiªu: .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ong hay oong.Nghe . chuÈn bÞ bµi sau: V× b©y giê mÑ míi vÒ. Giã H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vÑn 3. VÒ nhµ «n l¹i bµi. LuyÖn tËp thùc hµnh. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. Khæ th¬ 2: Ngêi dÉn chuyÖn. reo hoa l¸. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi 329 .NhËn xÐt giê häc. 1 sè cÆp ®äc bµi th¬ th¬ theo lèi ph©n vai Cho H ®äc ph©n vai Khæ th¬ 1: Ngêi dÉn chuyÖn. III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. ®iÒn ch÷ ng hay ngh. ª. qu¹t m¸t thªm h¬i biÓn c¶. QS 4 tranh minh ho¹ 1 H lªn nãi tríc líp NhiÒu H thùc hµnh nãi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng lµm g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hso¹n söa ®ãn tr¨ng lªn.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. - GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Hoa sen - NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt khæ th¬ 1, 2 bµi Mêi vµo. ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: nÕu, tai, xem, g¹c Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ mçi dßng 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con Nghe vµ viÕt vµo vë

CÇm bót ch× so¸t lçi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau

ChÊm 1 sè bµi t¹i líp, nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn: ong,oong 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm thi ®ua. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b, §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H lµm bµi vµo vë BTTV Nªu luËt chÝnh t¶ ©m ng ®øng ngh + i, e, ª tríc i, e, ª 3. Cñng cè – dÆn dß - Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt, chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng, ®Ñp. - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng, s¹ch, ®Ñp. --------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn
330

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNIÒM VUI BÊT NGê

I. môc tiªu - hs dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n trong c©u chuyÖn theo tranh, vµ kÓ l¹i ®îc toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m - Ngêi mÑ èm nãi g× víi con? - KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi - HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4 tranh minh ho¹ c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: C©u hái díi tranh lµ g×? - GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn - 2 HS thi kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý díi tranh e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ( B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , ? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå ) ®iÒu g× ? - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ngêi kÓ chuyÖn hay nhÊt ,
331

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Chó c«ng I.Môc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng l¸nh. - BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm, dÊu phÈy. - ¤n vÇn oc, ooc : t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn oc, ooc. - HiÓu néi dung bµi. II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp, ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. IV. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: 1.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Mêi vµo 2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng l¸nh. - LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oc, ooc T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc tiÕng trong bµi cã vÇn oc lµ ngäc
332

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn oc, ooc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oc, ooc ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng, tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc c©u mÉu trong SGK: Con cãc lµ cËu «ng giêi. BÐ mÆc quÇn soãc.Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc.

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g×? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c XoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ g×? qu¹t. 1 H ®äc ®o¹n 2, líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng 1 sè H tr¶ lêi thay ®æi nh thÕ nµo? Líp nhËn xÐt söa sai. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 H ®äc l¹i bµi v¨n NhËn xÐt cho ®iÓm. H§3: LuyÖn nãi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi ( H¸t vÒ con c«ng) T×m vµ h¸t bµi h¸t vÒ con c«ng 1 sè H h¸t tríc líp NhËn xÐt khen nh÷ng H biÕt nhiÒu bµi h¸t vÒ con c«ng. 3.Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 1 H ®äc ®o¹n 1, líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái Bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch.

333

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

334

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

tuÇn 30
Thø hai ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc chuyÖn ë líp I. Môc tiªu - HS ®äc tr¬n ®îc c¶ bµi : ChuyÖn ë líp - ¤n c¸c vÇn : u«t , u«c - HiÓu ®îc tõ ng÷ : em bÐ kÓ chuyÖn cho mÑ nghe nhiÒu chuyÖn kh«ng ngoan cña c¸c b¹n trong líp . MÑ muèn nghe kÓ chuyÖn ë líp con ngoan nh thÕ nµo ? II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1, 2 em ®äc bµi : Chó c«ng - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u
335

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : ë líp , ®óng dËy , trªn , b«i bÈn vuèt tãc . - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc tr¬n

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ c) ¤n c¸c vÇn: u«c, u«t - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK ? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«t ?

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htõng khæ th¬

( vuèt )

?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu nhiÒu : cuèc ®¾t , b¾t luéc , TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u«c , u«t tuèt lóa , buét måm , khã nuèt … GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi - HS thi ®ua t×m nhanh ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 1 / 2 néi dung bµi ( ChuyÖn ban Hoa kh«ng thuéc * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc bµi , b¹n Hïng trªu con , b¹n Mai ?B¹n nhá kÓ cho mÑ nghe nh÷ng tay ®Çy mùc . ..) chuyÖn g× ë líp ? ? MÑ nãi g× víi b¹n nhá ? - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : H·y kÓ chuyÖn víi cha mÑ h«m nay ë líp em ®· ngoan nh thÕ nµo ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV cho líp ®äc toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ víi cha mÑ chuyÖn ë líp h«m nay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt
336

( MÑ kh«ng nhí chuyÖn … ngoan ngo·n) - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 3

- Cho HS nãi theo nhãm

« . tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n viÕt ®óng ®Ñp . n . Cñng cè. võa . p . 4. vµ t thÕ ngåi viÕt . tËp viÕt . ¬ .GV nhËn xÐt giê . Bµi míi a) Híng dÉn HS tËp viÕt ( T« ch÷ . p dông vµ tËp viÕt c¸c tõ øng dông c) Híng dÉn HS tËp t« .TËp viÕt vµo b¶ng con c¸c tõ trong khung ch÷ ) ng÷ øng dông b) Híng dÉn viÕt . p . ¬ . ®Ñp c¸c ch÷ hoa : o .GV nhËn xÐt vÒ sè lîng nÐt vµ kiÓu nÐt vµ nªu quy tr×nh viÕt .ViÕt ®óng ®Ñp c¸c vÇn vµ c¸c tiÕng : . « . Môc tiªu . p . 2.HS ®äc c¸c tiÕng . ¬ . tõ øng dông: ( võa nãi võa t« ch÷ o . dÆn dß . ¬ .2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa: l. ¬ .GV chÊm ch÷a bµi . æn ®Þnh líp.HS t« ®óng .HS quan s¸t ch÷ o . II. « .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T« ch÷ hoa : o . « . tõ ng÷ øng + HS tËp t« ch÷ hoa : o .B¶ng phô kiÖn viÕt s½n ch÷ : o . ¬ . p III.Híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt ch÷ : o . Bµi cò . ¬ . p I.HS tËp viÕt vµo b¶ng con . ®óng vµ ®Òu nÐt . p hoa ) trong b¶ng phô .ViÕt theo ch÷ thêng . cì . m.GV nhËn xÐt cho ®iÓm 3. « . « . « . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.VÒ nhµ tËp viÕt phÇn cßn l¹i 337 . §å dïng d¹y häc .GV híng dÉn tõng em biÕt c¸ch cÇm bót cho ®óng .

KiÓm tra viÕt ë nhµ cña c¸c HS 2. tèc ®é . c¸c ho¹t ®éng 1. . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . c¸ch cÇm bót . GV quan s¸t uÊn n¾n c¸ch ngåi viÕt .HS t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt hoÆc dÔ viÕt sai vµo tËp viÕt . c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ . u«t ch÷ k hay c . chuét ®ång ) . qu¶ cam ) chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp . §å dïng d¹y häc .GV nhËn xÐt giê 338 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh t¶ chuyÖn ë líp I.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng cù li . dÆn dß : ( Buéc tãc .GV chØnh söa vµ nh¾c nhë tõ khã viÕt .HS nh×n b¶ng chÐp bµi vµo vë .GV chÊm vµo líp 1 sè vë c) Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ Bµi 2 : §iÒn vÇn : u«t hay u«c ? .Cho HS chÐp bµi .HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®óng . Cñng cè.B¶ng phô chÐp s½n khæ th¬ cuèi cña bµi : ChuyÖn ë líp III. ®Ñp khæ th¬ cuèi bµi : ChuyÖn ë líp . Môc tiªu .HS ®äc c¶ khæ th¬ .Líp lµm vµo b¶ng con + vë BTT ViÖt Bµi 3 : §iÒn ch÷ c hay k 3.GV viÕt ®o¹n th¬ cuèi bµi th¬ lªn b¶ng .§iÒn ®óng c¸c vÇn u«c .2 HS lªn b¶ng lµm BT . Bµi cò .GV tuyªn d¬ng nh÷ng em ( tói kÑo .2 HS lªn b¶ng lµm nhanh BT . vµo b¶ng con . c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp II.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi chÝnh t¶

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc MÌo con ®i häc I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : MÌo con ®i häc ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - ¤n c¸c vÇn : u , ¬u - HiÓu ®îc néi dung bµi : MÌo con lêi häc , kiÕm cí nghØ ë nhµ . Cõu do¹ c¾t ®u«i lµm mÌo sî kh«ng d¸m nghØ häc n÷a II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1 em ®äc l¹i bµi : ChuyÖn ë líp ? MÑ b¶o bÐ kÓ chuyÖn g× ? - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ - HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : Buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng th¬ - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc c¶ bµi . - C¶ líp ®äc thÇm - §äc theo ph©n vai
339

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: u , ¬u - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : - ( cõu ) u ? - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u , - nhiÒu - HS thi ®ua t×m nhanh ¬u ? GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc 4 dßng th¬ ®Çu * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc ( MÌo kªu ®u«i èm , xin nghØ häc ? MÌo kiÕm cí g× ®Ó nghØ häc ? ) ? Cõu nãi g× khiÕn mÌo xin ®i häc ( Cõu nãi muèn nghØ häc th× ngay ? c¾t ®u«i mÌo ) - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - Chia nhãm , luyÖn nãi theo ®Ò - Gäi em HS xung phong tµi trong SGK 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ ; ChuÈn bÞ bµi : Ngêi b¹n tèt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mÌo con ®i häc I. Môc tiªu - HS chÐp ®óng vµ ®Ñp 8 dßng th¬ ®Çu bµi : MÌo con ®i häc - §iÒn ®óng c¸c vÇn : iªn hay in ch÷ r , d hay gi vµo chç thÝch hîp - ViÕt ®óng cù li tèc ®é
340

- 2 HS ®äc l¹i bµi - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng II. §å dïng d¹y häc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- B¶ng phô chÐp s½n 8 dßng ®Çu bµi th¬ : MÌo con ®i häc vµ BT III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Bµi cò 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp - Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy c¸c dßng th¬ - HS ®äc 8 dßng ®Çu bµi th¬ trªn b¶ng phô - HS nªu c¸c ch÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶ - TËp viÕt c¸c ch÷ ®ã vµo b¶ng con - GV chÊm 1 sè vë t¹i líp c) Híng dÉn HS HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn ch÷ : r , d hoÆc gi ThÇy gi¸o d¹y häc ; bÐ nh¶y d©y , ®µn c¸ r« b¬i léi - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn nhanh vµ - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm ®óng bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp - Líp ch÷a bµi vµo vë BT - GV nhËn xÐt giê VÒ nhµ viÕt ra vë mçi lçi chÝnh t¶ 1 dßng KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc I. Môc tiªu - Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Nhê trÝ th«ng minh mµ Sãc ®· tho¸t hiÓm II. §å dïng d¹y häc
341

- HS chÐp bµi chÝnh t¶ vµo vë : GV uèn n¾n c¸ch ngåi , c¸ch cÇm bót - HS ®æi vë cho nhau ch÷a bµi chÝnh t¶

3. Cñng cè, dÆn dß :

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê - 1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ? Sãi vµ Sãc ai lµ ngêi th«ng minh ? H·y nªu 1 viÖc chøng tá sù th«ng minh ®ã ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc
342

- HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn

- Ngêi dÉn chuyÖn Sãi vµ Sãc

- Sãc lµ nh©n vËt th«ng minh . Khi Sãi hái Sãc høa tr¶ lêi nhng ®ßi ®îc th¶ tríc , tr¶ lêi sau . Nhê vËy Sãc ®· tho¸t khái nanh vuèt cña Sãi sau khi tr¶ lêi )

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNgêi b¹n tèt

I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : Ngêi b¹n tèt ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - ¤n c¸c vÇn : uc , ut . T×m tiÕng cã vÇn : uc , ut - ThÊy ®îc c¸ch c sö Ých kØ cña Cóc th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña Hµ vµ MÑ II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ : MÌo con ®i häc ? MÌo con ®Þnh kiÕm cí g× khi chèn häc - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn ®äc - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ LuyÖn ®äc ®o¹n bµi : - Gäi 2 em mçi em ®äc mét §o¹n 1 : Tõ : “Trong giê vÏ …®a ®o¹n. bót cña m×nh cho Hµ” HS luyÖn ®äc ph©n vai §o¹n 2 : Cßn l¹i - 2 em ®äc c¶ bµi
343

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng c©u - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: uc , ut - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : uc ( cóc, bót ) , ut ? - HS thi ®ua nãi c©u ( theo nhãm ? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : uc , ) ut - HS thi ®ua t×m nhanh GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc ®o¹n 1 : Tr¶ lêi c©u * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc hái ? Hµ hái bót mîn , ai ®· gióp Hµ ? ( Cóc tõ chèi , Nô cho Hµ mù¬n ) - 2 em ®äc ®o¹n 2 ? B¹n nµo gióp Cóc söa d©y ®eo ( Hµ tù gióp Cóc söa d©y ®eo cÆp ? cÆp ) - 2 HS ®äc l¹i bµi ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi b¹n - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi tèt ? ( Ngêi b¹n tèt lµ ngêi s½n sµng - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n gióp b¹n ) * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : KÓ chuyÖn vÒ ngêi b¹n tèt cña em - GV cho tõng b¹n trao ®æi , kÓ víi nhau vÒ ngêi b¹n tèt . - GV chØ ®Þnh 2 HS lªn kÓ vÒ ngêi b¹n tèt tríc líp 4. Cñng cè, dÆn dß - 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; Nh×n tranh tËp kÓ l¹i viÖc lµm cña 2 b¹n
344

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

345

.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬ vµ khæ th¬. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: ngìng cöa. ¨c. lóc nµo.®i men. ¨c: t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t.Bµi cò: 2 H ®äc Ngêi b¹n tèt. 2. VBTTV 1/2. B¶ng nam ch©m. n¬i nµy.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m HS §äc thÇm §äc CN.¤n vÇn ¨t. . ®i men. quen. III.HiÓu néi dung bµi.H ®äc tr¬n c¶ bµi. C¸c H§ d¹y. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.häc chñ yÕu: GV 1. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 31 Thø hai ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc ngìng cöa I. Söa ph¸t ©m cho H . d¾t vßng. lóc nµo.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 346 . ¨c.Môc tiªu: . n¬i nµy. tõ ng÷ dÔ lÉn: ngìng cöa.Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. quen. d¾t vßng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt 347 . líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Ai d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa? Bµ. thùc hµnh nãi. 3 vµ tr¶ lêi B¹n nhá ®· qua ngìng cöa ®Ó ®i c©u hái ®Õn ®©u? B¹n nhá qua ngìng cöa ®Ó ®i ®Õn trêng vµ ®Õn nh÷ng n¬i xa h¬n n÷a. ¨c 1 sè H nãi c©u tríc líp.VÒ nhµ «n l¹i bµi. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi theo néi dung bµi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK H quan s¸t tranh trong SGK . bµi NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ¨t.4 H ®äc khæ th¬ 1. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh d¾t Ph©n tÝch tiÕng d¾t Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. 4 H ®äc khæ th¬ 2. 3. Líp nhËn xÐt söa sai. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. 3. GV nhËn xÐt chung vµ söa cho H.NhËn xÐt giê häc. .Cñng cè – dÆn dß: . ¨c 2 H 1 cÆp quan s¸t tranh vµ nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t.LuyÖn ®äc ®o¹n. d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . mÑ. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 3. ¨c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTõng nhãm 3 H (mçi H 1 khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬ 2. GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u.

¨c. mµu s¾c.NhËn xÐt giê häc. Q ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . ®Òu nÐt. ViÕt b¶ng con tõng tõ dßng nø¬c. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ¬c. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . QS uèn n¾n t thÕ viÕt. xanh mít kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. mçi dßng chØ viÕt 2. dßng níc. ¬t. c¸c tõ ng÷: d×u d¾t. réng 5 « nhiªu «? + Ch÷ hoa Q cã mÊy nÐt? Cã 2 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù víi ch÷ R H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨t. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung §äc bµi cÇn viÕt tËp viÕt trong giê häc. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. ¬c. r I Môc tiªu: . 348 . ¬t ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: d×u d¾t. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Q vµ hái + Ch÷ Q cao mÊy «. Nãi nhiÖm vô giê häc. mµu s¾c. ¨c. réng bao Ch÷ hoa cao 5 «. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. R .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu ht« ch÷ hoa q. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi.Ch÷ hoa R. 3 ch÷.H biÕt t« ch÷ hoa Q. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨t. cì võa. xanh mít: ch÷ thêng. ®óng kiÓu ch÷.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.

Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ . 349 . b¶ng nam ch©m.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. nhËn xÐt bµi viÕt cña H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. . ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ ngìng cöa I Môc tiªu: . §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 2. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. tÝnh ®iÓm thi ®ua.

¨n no. NhËn xÐt cho ®iÓm 350 . . quay khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trßn.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. tõ ng÷ dÔ lÉn: Çm §äc CN. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. nÊu c¬m. tiÕng . H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. Cñng cè – dÆn dß .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc 2 dßng th¬ 1 em Söa ph¸t ©m . C¸c H§ d¹y. . ch¨ng d©y. II. ®Ñp. b. III. . Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e.¤n vÇn ¬c.Môc tiªu: . ®Ñp. ª. 2. ¬t: t×m ®îc tiÕng vÇn ¬c. ¬t.Bµi cò: 2H ®äc bµi Ngìng cöa vµ tr¶ lêi c©u hái. ch¨ng d©y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hC¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng.LuyÖn ®äc ®o¹n.LuyÖn ®äc th¬ 4 ch÷. B¶ng nam ch©m. quay trßn. Thø t ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc kÓ cho bÐ nghe I. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a.HiÓu néi dung bµi.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. chã vÖn. nÊu c¬m. bµi §äc nhÈm c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tiÕng tõ ng÷ khã: Çm Ü.TT Ü. ¨n no.häc chñ yÕu: GV HS 1. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. s¹ch. chã vÖn. . i 3.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. VBTTV 1/2. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.H ®äc tr¬n c¶ bµi.

. mét em ®äc c¸c dßng th¬ sè lÎ.®¸p theo bµi theo th¬. 1 H ®Æt c©u hái. ¬t T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬c T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬c. khen nh÷ng tæ t×m tèt TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? Cho H ®äc ph©n vai: Hai H. 1 H nãi tªn con vËt H§2: LuyÖn nãi theo néi dung bµi §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt VD: H: Con g× s¸ng sím g¸y ß…ã …o gäi ngêi thøc dËy T: Con gµ trèng NhiÒu H tiÒn hµnh hái ®¸p H: Con g× lµ chóa rõng xanh? T: Con hæ . chuÈn bÞ bµi sau: Ngêi b¹n tèt.3. tæ 2 t×m tiÕng cã vÇn ¬t. mét em ®äc sè ch½n. ¬t GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh níc §äc tiÕng: níc Ph©n tÝch tiÕng níc Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi tæ 1.NhËn xÐt giê häc.Cñng cè – dÆn dß: . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ kÓ cho bÐ nghe I Môc tiªu: 351 .VÒ nhµ «n l¹i bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn ¬c. 3 t×m tiÕng cã vÇn ¬c. ViÕt tiÕng cã vÇn ¬c. NhËn xÐt chung. Líp ®äc thÇm c¶ bµi Con tr©u s¾t lµ c¸i m¸y cµy NhiÒu cÆp H ®äc Hái . ¬t ra b¶ng con.

. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. b¶ng nam ch©m.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai: Çm Ü. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. quay trßn vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. ch¨ng d©y. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. kh«ng m¾c lçi 8 dßng ®Çu bµi th¬ KÓ cho bÐ nghe.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. . g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. 352 . H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. 2. b. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ngìng cöa. . ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp.

GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .GV nhËn xÐt tiÕt häc . ®¸nh gi¸ chuyÖn 3. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn . .GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay . KiÓm tra bµi cò . Môc tiªu . ®Ñp. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn dª con nghe lêi mÑ I. æn ®Þnh tæ chøc 2.GV nhËn xÐt. §å dïng d¹y häc . Cñng cè. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. ®Ñp. i 3. Cñng cè – dÆn dß .Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn .Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn .VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe 353 .HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn II.Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. dÆn dß .2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê .HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u .Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.Ngêi dÉn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 4.Tranh 1: C¶nh vÏ g×? . s¹ch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ª.

buån. .HiÓu néi dung bµi. tõ võa t×m ®îc.LuyÖn ®äc ®o¹n. §iÒn vÇn Ðt hoÆc oÐt vµo c¸c c©u H lµm miÖng. tõ ng÷ dÔ lÉn: vui §äc CN. . GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. oet. oet T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et tiÕng trong bµi cã vÇn et lµ hÐt T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi et. hÐt lªn. LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n v¨n cã ghi lêi nãi . II. d©y cãt. Líp nhËn xÐt söa sai.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. B¶ng nam ch©m. C¸c H§ d¹y.H ®äc tr¬n c¶ bµi. III.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .¤n vÇn et. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: vui vÎ. bµi 3 H nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn et. 354 . oet: t×m ®îc tiÕng cã vÇn et. trong SGK 1 sè H ®äc c©u t×m ®îc. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. dÊu phÈy.häc chñ yÕu: GV HS 1.oet ViÕt tiÕng cã vÇnªt. mét l¸t.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi KÓ cho bÐ nghe.Môc tiªu: . d©y cãt. buån khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng .TT vÎ. oet ra b¶ng con. hÐt lªn. §äc c¸c tiÕng. VBTTV 1/2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc hai chÞ em I. 2. mét l¸t.

®äc ®óng mét sè tõ ng÷: Khæng lå. . dÊu phÈy 355 . xum xuª.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi CËu em lµm g× khi chÞ ®éng vµo con gÊu b«ng cña m×nh? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t« nhá? V× sao c©u em c¶m thÊy buån ch¸n khi ch¬i 1 m×nh NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi v¨n nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? H§2: LuyÖn nãi §Ò tµi: Em thêng ch¬i víi (anh. Môc ®Ých. Mét vµi H ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái CËu buån ch¸n v× kh«ng cã ngêi ch¬i cïng. H ngåi kÓ cho nhau nghe nh÷ng trß ch¬i ®· ch¬i víi anh chÞ. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sè H tr¶ lêi Líp nhËn xÐt söa sai. lÊp lã. 1 H ®äc ®o¹n 2. CÇn cã b¹n ch¬i cïng 1 sè H lªn kÓ tríc líp. Mét vµi H ®äc c¶ bµi Kh«ng ®îc Ých kû. hoÆc em cña m×nh 3.Cñng cè – dÆn dß: . Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH tuÇn 32 Thø hai ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Hå G¬m I.NhËn xÐt giê häc.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi 1 H ®äc ®o¹n 1. long lanh. chÞ) nh÷ng trß ch¬i g×? Chia nhãm 4. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu nãi chÞ ®õng ®éng vµo con gÊu b«ng cña em. §äc ng¾t. nghØ h¬i ®óng dÊu chÊm. yªu cÇu §äc tr¬n toµn bµi.

dÊu phÈy. nghØ h¬i khi HS ®äc nèi tiÕp gÆp dÊu chÊm. bµi §äc ®o¹n 1: 2 em §äc ®o¹n 2: 2 em Thi ®äc trong nhãm 2 §äc theo bµn. Híng dÉn ®äc GV ®äc mÉu khæng lå. 2 em ®äc c¶ bµi 3. tæ. lÊp lã. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: Hai chÞ em 4 em V× sao cËu em buån khi ch¬i mét m×nh? B. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m. ¬p HiÓu néi dung: Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë thñ ®« Hµ Néi II. líp ChÊm ®iÓm 1. nhãm.«ng Xum xuª LuyÖn ®äc c©u §äc c¸ nh©n. LuyÖn ®äc ®o¹n. Bµi míi 1. ¤n vÇn ¬m. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa s¸ch gi¸o khoa III. líp Híng dÉn häc sinh ng¾t. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp cña thñ Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u? ®« Hµ Néi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå tr«ng 1 chiÕc g¬ng soi bÇu dôc lín KL nh thÕ nµo? s¸ng long lanh. HS luyÖn ®äc xum xuª §äc c¸c tõ ng÷ Ph©n tÝch: Khæng: kh . long lanh. ¬p. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi §äc ®o¹n 1: 2 em a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ¤n c¸c vÇn ¬m. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. §äc ®o¹n 2: 2 em 356 . ¬p T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m G¬m Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬m HS nãi nèi tiÕp (SGK) Hå g¬m ë thñ ®« Hµ Néi §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬m Hå G¬m rÊt ®Ñp HS nãi Cã vÇn ¬p (SGK) Giµn míp sau trÜu qu¶ §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬p NhiÒu em ®Æt c©u C¸c b¹n nhá ch¬i cíp cê C¸ íp l¹nh TiÕt 2 4.

yªu cÇu HS tËp t« ch÷ hoa s TËp viÕt ch÷ thêng. Môc ®Ých. t I. ®Òu nÐt. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc c¶ bµi: 2 em C¸c em xem c¶nh ®Ñp Hå G¬m (SGK) HS nh×n ¶nh SGK C¶nh tranh 1: CÇu Thª Hóc mµu son cong nh mét con t«m. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. dßng níc Líp viÕt b¶ng con B. t« mÉu mãc lîn vµo trong. TËp viÕt vÇn. KiÓm tra bµi cò 2 em viÕt trªn b¶ng ít. hå g¬m. ViÕt vµo vë GV chÊm bµi . xanh mít. Híng dÉn t« ch÷ hoa S HS quan s¸t. vµ tõ ng÷ III. nhËn xÐt Ch÷ S gåm mÊy nÐt? 1 nÐt viÕt liÒn. kÕt hîp víi 2 nÐt c¬ b¶n cong díi vµ mãc ngîc tr¸i nãi liÒn víi nhau t¹o thµnh vßng so¾n to ë ®Çu ch÷ cuèi nÐt GV nªu quy tr×nh t« . t×m c©u Th¸p rïa têng rªu cæ kÝnh x©y v¨n t¶ c¶nh? trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. dÆn dß VÒ nhµ t×m ¶nh chôp vÒ quª h¬ng hoÆc cña níc ta. §å dïng d¹y häc Ch÷ S hoa B¶ng phô ghi s½n ch÷ S hoa. ®óng mÉu ch÷. c¸c vÇn ¬m. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. yªng. íc. nêm nîp II. Ch¬i trß ch¬i: Nh×n c¶nh. Cñng cè. NhËn xÐt giê häc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa s. tõ ng÷ øng dông HS theo dâi HS ®äc vÇn. nêm nîp iªng. tõ ng÷: ¬m ¬p. 5. Bµi míi 1. íp c¸c tõ ng÷ lîm lóa. cãn yÓngm tiÕng chim 357 4. §Òn Ngäc S¬n lÊp lã bªn gèc ®a giµ b. cì võa.

Môc ®Ých. ¬p. lÊp lã. §iÒn ch÷ c hay k Trß ch¬i cíp cê GV tranh thñ chÊm mét sè bµi Nhøng lîm lóa vµng ¬m 3. ch÷ c hay k II. Bµi tËp HS so¸t lçi cho nhau (®æi vë) a. bãng r©m ¤n vÇn: iªng. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng 2 dßng th¬ Hay ch¨ng d©y ®iÖn GV nhËn xÐt. Cñng cè. ®Òn Ngäc S¬n. Cñng cè. yªng 358 . r× rµo. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n bµi III. giµ HS chÐp bµi chÝnh t¶ 2. dÆn dß Khen HS viÕt ®Ñp TiÕp tôc luyÖn phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ViÕt b¶ng con HS tËp t«: S ViÕt tõ ng÷ øng dông ---------------------------------------------------------ChÝnh t¶ Hå G¬m I. yªu cÇu TËp chÐp ®o¹n: CÇu Thª Hóc mµu son ®Õn cæ kÝnh §iÒn ®óng vÇn ¬m. §iÒn vÇn ¬m. Môc ®Ých. Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt: 3 em Nªu tõ khã ViÕt b¶ng con GV theo dâi vµ söa sai cho häc sinh CÇu Thª Hóc. dÆn dß Qua cÇu. gäng vã. chÊm ®iÓm Lµ con nhÖn con B. yªu cÇu §äc tr¬n bµi th¬ “Lòy tre”. Bµi míi 1. luyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: lòy tre. gâ kÎng NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh vÒ nh÷ng lçi sai phæ biÕn. c¬ b¶n. ¬p b. cì ch÷ Nªu bµi viÕt ®Ñp nhÊt. mÉu ch÷.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. bµi viÕt xÊu nhÊt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Lòy tre I.

§å dïng d¹y häc Tranh: Lòy tre III. 2 3. xum xuª B. chÊm ®iÓm Thi ®äc c¸ nh©n: khæ 1. r× rµo. GV ®äc mÉu: HS chó ý nghe NhÊn giäng mét sè tõ ng÷: S¬n mµi. KiÓm tra bµi cò 2 em §äc bµi Hå G¬m HS tr¶ lêi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå G¬m tr«ng nh thÕ nµo? ViÕt b¶ng: LÊp lã. Buæi tra. liÓng xiÓng. khiªng. ¤n vÇn: iªng §äc c¶ bµi: §ång thanh 1 lÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn iªng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn iªng tiÕng chim liªng. rµo LuyÖn ®äc c©u HS ®äc nèi tiÕp c©u theo LuyÖn ®äc tõng dßng th¬ nhãm: 3 em Thi ®äc trong nhãm NhËn xÐt. bÇn thÇn 2. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. cong nhai. chiªng. gäng vã. ngän tre nh kÐo mÆt trêi lªn. ngoµi bµi tiÕng chøa vÇn iªng. T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi §äc khæ th¬ 1: 3 em a. lòy tre im giã nhng l¹i ®Çy tiÕng chim. miÕng … TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi: Lòy tre xanh r× rµo Nh÷ng c©u th¬ nµo t¶ lòy tre vµo buæi Ngän tre cong gäng vã sím? §äc khæ th¬ 2: 4 em 4 em ®äc Tre bÇn thÇn nhí giã §äc c©u th¬ t¶ lòy tre vµo buæi tra? Chît vÒ ®Çy tiÕng chim §äc c¶ bµi: 5 em C¶nh lòy tre vµo buæi tra Tr©u n»m nghØ díi bãng Bøc tranh vÏ c¶nh nµo trong bµi th¬? r©m b. yªng HiÓu ®îc néi dung bµi: Vµo buæi s¸ng sím lòy tre r× rµo. LuyÖn nãi 359 HS hái ®¸p theo nhãm 2 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T×m tiÕng trong. tõ ng÷ bãng r©m Ph©n tÝch tiÕng: lòy. HS luyÖn ®äc Lòy tre. Bµi míi 1. r× rµo. LuyÖn ®äc tiÕng.

ch÷a lçi b. §å dïng häc tËp B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp III. HS viÕt chÝnh t¶ GV ®äc khæ th¬ 1 Nªu c¸c ch÷ khã viÕt §äc chÝnh t¶ §äc so¸t lçi 2. ~ II. ~ trªn nh÷ng ch÷ in Tr©u …o cá nghiªng Chïm qu¶ …ª 3. viÕt bµi HS so¸t l¹i bµi. vµ dÊu ?. dÆn dß Bµ ®a vâng ru bÐ ngñ nghon NhËn xÐt bµi viÕt ________________________________________________ KÓ chuyÖn 360 . Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Lµm bµi tËp a. tråi lªn HS nghe. cho ®iÓm B. KiÓm tra bµi cò HS viÕt NhËn xÐt. §iÒn ch÷ n hay l Xa xa lµ mét th¸p rïa. viÕt bµi “Lòy tre” khæ th¬ ®Çu Lµm mét trong 2 bµi tËp: ®iÒn n hay l.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ loµi c©y GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htheo yªu cÇu h×nh vÏ SGK H1: vÏ c©y chuèi H2: vÏ c©y mÝt C©y bÌo HS thi hái ®¸p c©y ngoµi SGK VD: H×nh 1 vÏ c©y g×? H×nh 2 vÏ c©y g×? C©y g× næi trªn mÆt níc cã thÓ b¨m ra nu«i lîn? 5. Bµi míi 1. têng rªu cæ kÝnh 1 lÇn HS viÕt b¶ng con Thøc dËy. §iÒn dÊu ?. yªu cÇu Nghe. Cñng cè. Cñng cè. lòy trem gäng vã. dÆn dß T×m hiÓu thªm mét sè loµi c©y trong ¶nh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Lòy tre I.

con nhí Long Qu©n trë vÒ. GV kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ diÔn c¶m. linh thiªng cña d©n téc m×nh. c¸c c©u hái gîi ý vµ néi dung c©u chuyÖn do GV kÓ HS kÓ l¹i theo tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. ch¸u tiªn muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? Tæ tiªn cña ngêi ViÖt Nam ta cã dßng dâi cao quý Cha lµ loµi rång. s«i næi Qua c©u chuyÖn häc sinh thÊy ®îc lßng tù hµo cña d©n téc ta vÒ nguån gèc cao quý. Vî. 3. ý nghÜa c©u chuyÖn C©u chuyÖn Con rång. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. II. ¢u C¬ ®îc cïng mét bäc 5. dÆn dß KÓ l¹i chuyÖn: 2 em 361 HS l¾ng nghe HS theo dâi HS kÓ theo c©u hái gîi ý: 3 – 4 em trøng sinh ra . giäng kÓ hµo høng. ch¸u tiªn” dùa theo tranh minh häa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng I. Cñng cè. yªu cÇu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hCon rång ch¸u tiªn HS thÝch nghe chuyÖn “Con rång. mÑ lµ tiªn Chóng ta lµ con ch¸u cña Long Qu©n. Giíi thiÖu bµi 2. HS kÓ tõng ®o¹n theo tranh 4. Môc ®Ých. biÕt dõng ë mét sè chi tiÕt g©y hÊp dÉn GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp kÓ víi dïng tranh minh häa Kü thuËt kÓ: §o¹n 1 kÓ chËm r·i §o¹n c¶ nhµ mong nhí Long Qu©n.

vui vÎ sau trËn ma rµo. nhën nh¬. s¸ng rùc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Sau c¬n ma I. r©m bôt. ¤n c¸c vÇn ©y. luyÖn ®äc c¸c tõ: ma rµo. mäi vËt ®Òu t¬i ®Ñp. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. dÊu chÊm. t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. u©y. LuyÖn ®äc c©u t¶. Yªu cÇu §äc tr¬n c¶ bµi. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 362 . II. mÆt ®Êt. qu©y quanh. xanh bãng. vên. chó ý c¸ch ng¾t h¬i sau dÊu phÈy. mÆt trêi. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y. u©y HiÓu ®îc néi dung bµi: BÇu trêi.

bµi Ph©n tÝch: Qu©y: qu¬ . HS luyÖn ®äc §äc tiÕng. KiÓm tra bµi cò §äc bµi lòy tre ViÕt b¶ng: B. Híng dÉn luyÖn ®äc a. gäng vã. tæ. tiÕng chim. tõ ng÷ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 em Lòy tre. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. ¤n c¸c vÇn ©y. cho ®iÓm 363 . bÇu trêi xanh bãng nh võa ®§äc theo nhãm §äc c¶ bµi: 3 – 4 em 3 em nhãm NhËn xÐt. bãng r©m HS l¾ng nghe. u©y M©y X©y nhµ.©y – qu©y §äc c¶ 5 c©u trong bµi Mçi c©u 2 – 3 em ®äc §äc nèi tiÕp Thi ®äc ®o¹n 1 3. líp LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. GV ®äc mÉu b. m©y bay KhuÊy bét. u©y T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. Bµi míi 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 1 A. khu©y kháa TiÕt 2 4. t×m hiÓu bµi Sau trËn ma rµo mäi vËt thay ®æi 2 – 3 em ®äc ®o¹n 1 Nh÷ng ®ãa hoa r©m bôt thªm ®á chãi. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. LuyÖn ®äc. ®äc thÇm C¸c tõ ng÷ môc 1 §äc c¸ nh©n.

Cñng cè. LuyÖn nãi §Ò tµi: Trß chuyÖn víi c¬n ma VD: B¹n thÝch trêi ma hay trêi n¾ng 5. dÆn dß §äc l¹i bµi nhiÒu lÇn Gµ mÑ mõng rì.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh thÕ nµo? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hîc giéi röa M©y b«ng s¸ng rùc rì §äc ®o¹n 2: 3 em §äc c©u v¨n t¶ c¶nh ®µn gµ sau tr©n ma rµo? b. … níc ®äng trong vên §äc toµn bµi: 3 em HS th¶o luËn nhãm 2 Hái nhau vÒ c¬n ma ThÝch ma v× m¸t mÎ Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 364 .

kh¼ng khiu trôi l¸.Tranh s¸ch gi¸o khoa III. chi chÝt . kh¼ng khiu.LuyÖn ®äc tiÕng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. Bµi míi 1.Thi ®äc c¸ nh©n .Thi ®äc gi÷a c¸c tæ . §äc mÉu .¤n vÇn: T×m ®îc tiÕng cã vÇn oang. chi chÝt. Híng dÉn luyÖn ®äc a.LuyÖn ®äc c©u . mïa thu qu¶ chÝn vµng. II.§äc ®o¹n 2: 3 em . §å dïng d¹y häc .4 em ®äc c¶ bµi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 33 Thø hai ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc C©y bµng I. mïa hÌ t¸n l¸ xanh um. Giíi thiÑu bµi: trùc tiÕp 2. tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oang.LuyÖn ®äc ®o¹n.GV ®äc toµn bµi b.3 em .Sau c¬n ma c¶nh vËt thay ®æi nh thÕ nµo? B. kh¼ng khiu trôi l¸.. C©y bµng mçi mïa cã mét ®Æc ®iÓm riªng: Mïa ®«ng c©y tr¬ trôi l¸. mïa xu©n léc non xanh m¬n mën. KiÓm tra bµi cò . ¤n vÇn 365 .HS ®äc: Sõng s÷ng.3 .§äc bµi: Sau c¬n ma . bµi 3 em . Môc tiªu . tõ ng÷ .Líp ®äc ®ång thanh 3.§äc ®o¹n 1: 2 . HS luyÖn ®äc .HS hiÓu: C©y bµng th©n thiÕt víi c¸c trêng häc.HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: Sõng s÷ng.HS ®äc nãi tiÕp tõng c©u . oac . . BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy.

Bµi míi 1. huÕch ho¸c .Khoang thuyÒn. . ¦ kh¸c dÊu phô NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: HS viÕt b¶ng con So s¸nh U vµ ¦ HS ®äc l¹i vÇn.MÑ më toang cöa sæ . tõ ng÷ 366 . kho¸c l¸c.HS th¶o luËn theo cÆp. Híng dÉn t« ch÷ hoa nÐt mãc ngîc Giíi thiÖu mÉu ch÷ u. LuyÖn nãi . dÆn dß c©y thêng trång ë s©n trêng .Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang. ¸o kho¸c. cµnh díi . oac.HS ®äc ®o¹n 1: nhiÒu em a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . Môc ®Ých. T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi .Mïa thu c©y bµng cã ®Æc ®iÓm trong kÏ l¸ g×? b.Vµo mïa xu©n c©y bµng thay ®æi chi chÝt nh÷ng léc non nh thÕ nµo? T¸n l¸ xanh um che m¸t mét . trôi l¸ .C¸nh cöa hë huÕch ho¸c oac TiÕt 2 4. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp Ch÷ U gåm 2 nÐt mãc hai ®Çu. KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B B. 2. ¦.C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp . Cñng cè. ®äc l¹i bµi Thø ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U. c¸c vÇn oang. ®óng mÉu ch÷. v I. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷.5 em .§äc tiÕp ®o¹n 2: 4 .C©y bµng cµnh trªn. oac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . v ViÕt ®îc ch÷ thêng. tuÒnh toµng. tõ ng÷ III.Vµo mïa ®«ng c©y bµng thay ®æi nh thÕ nµo? .Vµo mïa hÌ c©y bµng cã ®Æc ®iÓm kho¶ng s©n g×? .KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng nhãm. .T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang.C©y bµng kh¼ng khiu.NhËn xÐt giê häc. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc . yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa U.Tõng chïm qu¶ chÝn vµng .Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng 5. cì võa. II. c¸ nh©n . . tõ ng÷: kho¶ng trêi. ®Òu nÐt. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A.

ª. tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy GV uèn n¾n t thÕ. Híng dÉn tËp t«. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang . GV ®äc l¹i bµi tËp chÐp So¸t lçi ChÊm mét sè bµi 3. híng dÉn tù häc 367 . dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ---------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ C©y bµng I. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. tõ ng÷ øng dông GV treo b¶ng phô Nªu c¸ch viÕt c¸c con ch÷ 4. ChÊm mét sè bµi 5. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III.oac HS ®äc ®Ò lµm vµo vë Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Gµ trèng. Híng dÉn viÕt vÇn. Tæng kÕt. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HS ®äc ®o¹n chÐp T×m ch÷ khã viÕt: môc 1 HS viÕt b¶ng con: léc non. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng Tra. Tæng kÕt. ch¬i ®µn ghi ta Khi nµo viÕt gh? Gh ®i víi i. e 4. Bµi míi 1. bãng r©m B. Môc tiªu HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng §iÒn ®óng vÇn oang .oan hoÆc g hay gh II. tiÕng chim.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV viÕt mÉu 3. kÏ l¸ HD chÐp bµi HS chÐp bµi vµo vë Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt. cÇm bót.

v¾ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. gi¨ng hµng. LuyÖn nghØ h¬i khi hÕt dßng.luyÖn nãi a. kh«ng cã mÑ d¾t tay.3 em Líp ®äc ®ång thanh 3. Híng dÉn luyÖn ®äc a. tíi líp. HS luyÖn ®äc níc suèi. khæ th¬. mçi khæ LuyÖn ®äc c©u th¬: LuyÖn ®äc ®o¹n.4 em §äc c¶ bµi: 2 . b. II. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc LÆng. níc suèi. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: 2 em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? B. n¾ng B¨n kho¨n. Bµi míi 1. tõ ng÷ GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬. b¹n yªu m¸i trêng xinh t¬i cã c« gi¸o b¹n h¸t rÊt hay. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. nhÝ nh¶nh HS ®äc: lªn n¬ng. Môc ®Ých. §êng ®i tõ nhµ ®Õn trêng rÊt ®Ñp. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. b¾n sóng B¨ng gi¸. h¬ng rõng. T×m hiÓu bµi . t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng. tíi líp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc §i häc I. h¬ng rõng. LuyÖn ®äc tiÕng.. lªn n¬ng. bµi 3 . ¤n vÇn. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: "§i häc" ®äc ®óng c¸c tõ ng÷. ¨n HS hiÓu: B¹n nhá tù ®Õn trêng mét m×nh. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng. §äc mÉu GV ®äc giäng nhÑ nhµng. ¨n TiÕt 2 4. c¨ng th¼ng §äc khæ th¬ 1: 3 em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: 4 em 368 .

Tæng kÕt dÆn dß 2 em lªn b¶ng 369 . rÊt hay GV ®äc chÝnh t¶ HS so¸t l¹i lçi GV ®äc l¹i GV chÊm mét sè bµi 3.. HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em . yªu cÇu HS nghe. dÆn dß H¸t bµi: §i häc: HS tù häc Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I. rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H«m nay em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? §êng ®i ®Õn trêng cã nh÷ng g× ®Ñp? b. mÑ mang ch¨n ra ph¬i n¾ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh Ngçng ®i trong ngâ. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. em ®i 5. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III. ¨ngm ch÷ ng hoÆc ngh II. thÇm th× Tranh 4: Cä xße « . ngÐ nghe mÑ gäi 4. cã níc suèi trong... Giíi thiÖu bµi: A.. Bµi míi 2. LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hN»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: 4 em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng. Cñng cè. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu Híng dÉn viÕt tiÕng khã Lªn n¬ng. tíi líp.. viÕt ®îc 2 khæ th¬ ®Çu bµi "§i häc" §iÒn ®óng c¸c vÇn ¨n... cã c©y cä xße « che n¾ng. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang kho¶ng s©u léc non B. Môc ®Ých. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS ®äc yªu cÇu BÐ ng¾m tr¨ng. rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng ..

HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ai kh«ng biÕt quý t×nh b¹n ngêi ®ã sÏ c« ®éc. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. C« bÐ ®æi con gµ m¸i lÊy con vËt nµo? C« chñ tay «m con chã con Tranh 3 vÏ g×? xinh ®Ñp. chã con buån. II. V× sao c« bÐ ®æi vÞt lÊy chã con? C« kh«ng thÝch vÞt n÷a. Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHíng dÉn tù häc ------------------------------------------------------KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I. Bµi míi 1. T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n. c« thÝch gµ m¸i. liÒn cóp ®u«i l¹i chui Con chã nãi g× víi c« chñ? vµo gÇm giêng. yªu cÇu HS kÓ ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sau khi nghe thÇy c« kÓ. V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a. III. Gµ trèng 3. ®õng ngoµi hµng rµo mµo rñ Tranh 1 vÏ c¶nh g×? xuèng. §å dïng d¹y häc. chã V× sao con chã bá ®i? con bá ch¹y ®i V× chã con nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc. gµ m¸i V× sao c« bÐ ®æi gµ trèng lÊy gµ m¸i? ®Î nhiÒu trøng. Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn HS quan s¸t tranh 1 GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh ve bé l«ng cña nã. Môc ®Ých. KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: 2 HS nghe em B. Tranh s¸ch gi¸ khoa. KiÓm tra bµi cò. 370 . 4. chó vÞt ®øng bªn ngoµi cöa vÎ buån rÇu. ®ªm ®Õn cËy cöa bá ®i. Tranh 4 vÏ g×? C« chñ «m mÆt khãc. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. A. Gµ m¸i vµ c« chñ víi con vÞt Tranh 2 vÏ g×? C« ®æi gµ m¸i lÊy con vÞt. vÎ tiu nghØu.

GV ®äc mÉu b. thÞt gµ. hèt ho¶ng ¤n vÇn it. mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt. ý nghÜa cña truyÖn C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? 6. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS kÓ theo nhãm 4 KÓ tríc líp: 3 – 4 em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: 2 em Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi. tõ ng÷ c. uyt 371 . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. tøc tèc. hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi. Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Nãi dèi h¹i th©n I. quªn b¹n cò. thÝt chÆt qu¶ quýt. gi¶ vê. níc suèi B. Môc ®Ých. KiÓm tra bµi cò §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng. T×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn it. ¤n vÇn it. kªu to¸ng. Bµi míi 1. HiÓu ®îc néi dung bµi: HiÓu lêi khuyªn cña bµi lµ kh«ng nªn nãi dèi lµm mÊt lßng tin cña ngêi kh¸c s÷ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. xe buýt 3. uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it. yªu cÇu HS ®äc tr¬n bµi: LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Bçng. II. uyt. tøc tèc. bµi HS theo dâi Bçng. Cñng cè. kªu to¸ng. Híng dÉn HS luyÖn ®äc a. LuyÖn ®äc tiÕng. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. dÆn dß. gi¶ vê. VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. huýt s¸o. uyt.

T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 372 . LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn. mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5. cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ngêi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt. Cñng cè. chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi. ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu. mÑ nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi díi tranh TiÕt 2 4. dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®a th 373 .

chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®a th . KiÓm tra bµi cò §äc bµi Nãi dèi h¹i th©n 2 em B. Phô huynh. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. dÉu chÊm. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. bµi mét. b. uych. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. tõ ng÷ mõng quýnh. Môc ®Ých. tæ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. lÔ phÐp. II. Minh muèn lµm g×? Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me ThÊy b¸c ®a th måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt níc mêi B¸c uèng. m¸t l¹nh. Cñng cè. t×m tiÕng cã vÇn uynh. luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. nhÔ nh¹i. huúnh huþch TiÕt 2 4. Híng dÉn luyÖn ®äc a. ¤n vÇn uynh. ¤n c¸c vÇn uynh – uych. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh mõng quýnh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh. mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng. nhÔ nh¹i. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: 3 em ®äc ®o¹n 1 NhËn ®îc th cña bè. Bµi míi 1. dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ 374 Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt. uych. trong viÖc b¸c ®a th tíi mäi nhµ. c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c. lÔ phÐp LuyÖn ®äc c©u NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. 5. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®a th. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®a th rÊt vÊt v¶. uych C¶ líp ®äc ®ång thanh. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh. m¸t l¹nh.

HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®a th I. dÆn dß Gåm 2 nÐt cong lîn ph¶i vµ cong lîn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn. cì võa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hMinh nãi thÕ nµo. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn. uynh. Bµi míi 1. ®óng mÉu. B¸c ®a th tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X. Cñng cè. II. c¸c nÐt trßn. tõ ng÷ øng dông Híng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®a bót. phô huynh. y I. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa X. c¸ch cÇm bót 5. ®Òu nÐt. c¸c tõ ng÷: B×nh minh. c¸ch nèi c¸c ch÷. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. söa 4. Híng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt. c¸c vÇn inh. Giíi thiÖu bµi: 2. Híng dÉn viÕt vÇn. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A.Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – híng dÉn quy tr×nh 3. KiÓm tra bµi cò B. yªu cÇu HS nghe. tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. Môc ®Ých. viÕt ®îc ®o¹n “B¸c ®a th … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc 375 . Môc ®Ých. y TËp viÕt ch÷ thêng. Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X. GV nhËn xÐt.

¤n c¸c vÇn ia. ngêi lín. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. §äc mÉu b. ngêi lín. tõ dµng 376 . dÆn dß NhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. dÞu LuyÖn ®äc tiÕng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Môc ®Ých. HS luyÖn ®äc Lµm anh. dç dµnh. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Trêng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y B. Bµi tËp HS lµm bµi tËp vµo vë a. Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai GV cÊt b¶ng phô HS viÕt trªn b¶ng con GV ®äc chÝnh t¶ HS viÕt vµo vë §äc l¹i bµi chÝnh t¶ HS so¸t lçi §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ 3. dßng kªnh. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. khuúnh tay b. Tæng kÕt. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya. Híng dÉn tù häc Thø t ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I. Híng dÉn luyÖn ®äc a. 4. ia. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn vÇn inh hoÆc uynh. dç dµnh. KiÓm tra bµi cò: 3 em §äc bµi B. dÞu dµng. §iÒn c hoÆc k Cï nïo. Bµi míi 1. HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá. ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh. §iÒn uynh hay inh B×nh hoa. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. Bµi míi: 1. uya. ch÷ c hoÆc k II. II.

KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: Mõng quýnh. ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nhêng nhÞn cña em Ph¬ng. tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. Bµi míi 1. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh thÕ nµo víi em bÐ? b. tæ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh. 2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nhêng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tríc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I. líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp. Híng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô 377 . chÞ cña em 5. Tæng kÕt. yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. tÝa t«) ®ªm khuya. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ph¬ luya §äc khæ th¬ 1. uya TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. bµi 3. Môc ®Ých. II. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. nhÔ nh¹i B.

GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa HS l¾ng nghe 3. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë. cÇm bót. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. yªu cÇu HS nghe kÓ. c¸ch tr×nh bÇy. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV nhËn xÐt. KiÓm tra bµi cò. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. Tæng kÕt. ®Ó vë. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. HS nhËn ra: LÔ phÐp. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. Môc ®Ých. 3. Bµi míi. b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng. bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng Cã mét cô giµ vµ em bÐ ®o¹n Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi Tranh 1 vÏ g×? ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ Tr¶ lêi c©u hái díi tranh KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng mét c©y bót nµo! c¸ch nµo? HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®îc mÈu b¸nh nhÐ! c¸i b¸nh cña bµ? Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh nhÐ! cho ®i b¬i thuyÒn? Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ý nghÜa c©u chuyÖn ®i b¬i thuyÒn. ¶nh III. lÞch sù sÏ ®îc mäi ngêi quý mÕn vµ gióp ®ì. nhí vµ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý díi tranh. 2. §å dïng d¹y häc Tranh. söa Híng dÉn chÐp bµi: t thÕ ngåi. ch÷a bµi S¸o tËp nãi. Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” 378 . 1.

NhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. oay. loµi c©y §iÒn tiÕng cã vÇn oai. ngoan ngo·n. §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c xö nh thÕ nµo víi em? B. con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ngêi trång na. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ngêi trång na I. Híng dÉn luyÖn ®äc HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc tiÕng. Tæng kÕt. ra qu¶.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ngêi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. khoan kho¸i. 379 . tr¸i kho¸y. xoay ngêi. ph©n vai LuyÖn ®äc ®o¹n. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. II. tõ ng÷ LuyÖn ®äc lêi ngêi hµng xãm vµ LuyÖn ®äc c©u lêi bµ cô. t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u hëng. dÆn dß. ph¸ ho¹i. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói. trång na. oay Cñ khoai. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ngêi. 3. bµi Lêi ngêi hµng xãm sëi lëi vui vÎ. LuyÖn ®äc c¶ bµi. 1. Môc ®Ých. ngoµi vên. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp. ¤n vÇn Lêi bµ cô: Tin tëng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai Ngoµi TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai. Loay hoay. KiÓm tra bµi cò. ¤n vÇn. Bµi míi. ®¸ng yªu.

Tæng kÕt. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ngêi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ngêi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b. v× trång chuèi chãng cã qu¶. GV nhËn xÐt. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. cßn trång na l©u cã qu¶. NhËn xÐt giê häc. §äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tríc líp Giao H¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 380 . ®éng viªn 5. dÆn dß. §o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ngêi trång na. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ngêi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 4.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 381 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.