Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 1

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø Thaûo luaän vaø traû aâm e lôøi: be, me,xe +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät lôøi caâu hoûi: sôïi neùt thaét daây vaét cheùo Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? (Caù nhaân- ñoàng -Phaùt aâm: thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng Theo doõi qui trình quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân -Höôùng daãn vieát baûng con : baøn +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng Vieát baûng con daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e
1

Phaùt aâm e(Caù

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

+Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi nhaân- ñoàng thanh) baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: Toâ vôû taäp vieát MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: Caùc baïn ñeàu ñi hoïc +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………………………… ………..

2

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñ hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,kha III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng G cuûa HS Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: Thaûo luaän vaø traû +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc lôøi: beù, beû, baø, chöõ b vaø aâm b boùng +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Gioáng: neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? cuûa e vaø neùt -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ Vieát : b, be b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ
3

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hthanh)

Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông

Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi

Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau

RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

4

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheù tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ño khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, k lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu Ñoïc daáu saéc trong caùc vaø thanh saéc , tieáng beù, laù, choù, kheá, bieát gheùp tieáng beù caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: caâu hoûi: Thöôùc ñaët -Höôùng daãn gheùp: nghieâng -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa MT:HS vieát ñuùng daáu saéc caøi) tieáng beù -Caùch tieán haønh: beù(Caù nhaân- ñoàng c.Höôùng daãn vieát baûng con : thanh)
5

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTheo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát baûng con: (Cnhaânñthanh)

+Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông
6

Phaùt aâm beù(Caù nhaânñoàng thanh) vaøo vôû taäp vieát Toâ

Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc

Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh)

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

Tuaàn 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát ghe caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ño vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi :

7

beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû . Toâ vôû taäp vieát : beû. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Thaûo luaän vaø traû lôøi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc gioáng noát ruoài. oâng sao tieáng beû ban ñeâmGheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beû(Caù nhaân. . .tieáng beû . daáu daáu : daáu hoûi Ñoïc teân naëng Ñoïc caùc tieáng treân(Caù -Bieát gheùp caùc tieáng : beû. beï ñoàng thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : beû.ñoàng thanh) b.ñoàng -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta thanh) ñöôïc tieáng beï Gheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beï(Caù nhaân. Nhaän dieän daáu : . beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn 8 . beï -MT:HS vieát ñuùng daáu ? .Daáu naëng : Daáu naëng laø moät Ñoïc teân daáu : daáu naëng daáu chaám Ñoïc caùc tieáng treân (Caù Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? nhaân. coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi .beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi .Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : moùc gioáng moùc caâu ñaët Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? ngöôïc. beï GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû .GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.

beõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS toâ theo doøng. daáu ngaõ 2. ñu ñuû. voõng. ñoïc : daáu saéc. II. meøo. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn. kh lau III. caùi keïo (2.7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi. goã. vôû baøi taäp Tieáng vieät. voõ. ngheù oï.veõ. dÊu ng· I. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng. coå aùo. gaø.beû. daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø ta duïng cuûa noù trong ñôøi soáng. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK.Baøi môùi : 9 . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû. beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Bieát caùc daáu. thanh d huyeàn.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn. baûng con. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép.3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3. x coä. phaán.

laøn soùng khi gioù to b.beø Vieát baûng con : beø. ~ . daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc Ñoïc caùc tieáng treân ñuoâi ñi leân Quan saùt Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi Thaûo luaän vaø traû lôøi : gì? gioáng ñoøn gaùnh. beõ huyeàn +Caùch tieán haønh : Ñoïc caùc tieáng treân(C a. daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieángÑoïc teân daáu : daáu : beø.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Gheùp bìa caøi : beø -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta Ñoïc : beø(Caù nhaânñöôïc tieáng beø ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta Gheùp bìa caøi : beõ ñöôïc tieáng beõ Ñoïc : beõ(Caù nhaân-Phaùt aâm: ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` .beõ nhaân.beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1(C -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø .ñ thanh) -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: 10 ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi .ñ thanh) +Daáu huyeàn: Thaûo luaän vaø traû lôøi : Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gioáng thöôùc keû ñaët gì? xuoâi.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.Nhaän dieän daáu : nhaân. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn. beõ .

hoûi.ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be.bÌ. vieäc. chöõ e.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät söï vaät. bÐ. ngaõ. ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. bÎ. beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hToâ vôû taäp vieát : beø. b vaø daáu thanh : ngang huyeàn. bÏ.Muïc tieâu: 1. naëng 2. saéc.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieá coù nghóa 3. 11 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm. bÑ I.beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi.

Nhaän xeùt KTBC 3. kh lau III. b vaø gheùp e. beø. be be. Tranh luyeän noùi -HS: -SGK. ngaõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.b thaønh tieáng be .Kieåm tra baøi cuõ : . chöõ e. b vaø daáu thanh : ngang. naëng Thaûo luaän nhoùm vaø -Bieát gheùp e vôùi b vaø be lôøi traû vôùi caùc daáu thanh Ñoïc caùc tieáng coù trong thaønh tieáng coù nghóa tranh minh hoaï +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. beø.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.Khôûi ñoäng : 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b. be. Oân chöõ. ñoïc : beø. beõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. beï -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh. vôû taäp vieát. Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm. beû. be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e. ~trong caùc tieáng : ngaõ.Chæ daáu `.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : . e. beø. beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. vôû baøi taäp Tieáng vieät. veõ (2.Vieát. beù. baûng con.ñ thanh) Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù 12 .Gaén baûng : b e Thaûo luaän nhoùm vaø be ñoïc b. beø beø. heø. phaán. huyeàn.3 em le chæ) . Tranh minh hoaï caùc tie be. beõ. beï.Neâu töø vaø chænh söûa loãi beù phaùt aâm (C nhaân. b Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc vaø caùc daáu thanh Ñoïc : e. hoûi. be . beù.7 em) . saéc. aâm e.Gaén baûng : ` / ? ~ . keõ. beû.

-Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng aâm vaø daáu thanh vöøa oân. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp .ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø. -Caùch tieán haønh: +Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân. beõ. beû. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. coû / coï. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân.thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân. Chuû nhaân cuõng be beù. ñoà vaät cuõng be beù. beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân.ñ thanh) Quan saùt.beø. voù / voõ. beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc.Tranh minh hoaï coù teân : be beù. Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh.beù. xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát baûng con: be. döa / döøa. Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”.

Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöôùi caùc böùc tranh. beù. v.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. beõ. ve 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ. 3.V I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. beû.beø. -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. II. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù. beû. ve. vôû taäp vieát. tieáng beâ. beï. ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh.Baøi môùi : 14 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät. böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4. caùc loaïi quaû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù. 3. caâu öùng duïng : beù veõ beâ. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù.Muïc tieâu: 1.

beâ .ñ thanh) Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v. (C nhaân. beâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. v.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve.Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng Thaûo luaän vaø traû lôøi chöõ e laø coù theâm daáu muõ. beâ – ve.ve (C nhaân. -Caùch tieán haønh: a. -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ beâ. ve -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng (Caù nhaân. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng.Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v . So saùnh v vaø b : +Caùch tieán haønh : Gioáng : neùt thaét -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm Khaùc : v khoâng coù neùt moät neùt moùc hai ñaàu vaø khuyeát treân. caâu hoûi: gioáng hình caùi Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? noùn. moät neùt thaét nhoû. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v .ñ thanh) c.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : . ve Vieát baûng con : eâ. 15 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñoàng thanh) : eâ.

ve Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v . HS beâ.ñ -Caùch tieán haønh thanh) a.ñ thanh) beù . caàm buùt. 4:Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn.veõ . v.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 2. ñeå vôû ñuùng tö theá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Beù veõ beâ Tieát 2: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc beâ -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng (C nhaân.Ñoà duøng daïy hoïc: 16 . 3. II. Ñoïc SGK (C nhaân. chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .beâ. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho Toâ vôû taäp vieát : eâ. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta.Muïc tieâu: 1.beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû.Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1.

Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt. 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. HS traû lôøi +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : 2 HS neâu Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 3. teân goïi cuûa HS quan saùt chuùng. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát. khaên lau baûng. III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. phaán .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ. 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trìnhHS quan saùt vieát +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát HS theo doõi 17 . baûng con.

ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi .Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e. tieáng: be 2. 18 .Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Muïc tieâu: 1. caùch caàm buùt. caàm buùt. ñeå vôû ñuùng tö theá. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : HS vieát theo söï -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ höôùng daãn cuûa GV maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû 2 HS neâu -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? ♣Giaûi lao giöõa tieát 1 HS neâu HS laøm theo 4. 3. Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. 5. b . b.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e. beù I. uoán naén.Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh HS vieát vôû +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát Vieát xong giô tay +Caùch tieán haønh : -GV neâu yeâu caàu baøi vieát -Nhaéc tö theá ngoài. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. b HS vieát baûng con: -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b tích -Phaân tích caáu taïo chöõ b? HS vieát baûng con: -Vieát maãu : b b b. tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt chöõ e. III.b .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 -HS: -Vôû taäp vieát.be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e. b trong khung chöõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Höôùng daãn vieát chöõ : e.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. phaán . baûng con. khaên lau baûng. tieáng beù 2 HS ñoïc vaø phaân +Caùch tieán haønh : tích a. b. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng 2 HS ñoïc keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? 2 HS neâu Caùch ñaët daáu thanh? -Vieát maãu: beù HS vieát baûng con: 19 . b.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt .Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e.

daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. Vieát ñuùng ñeïp chöõ e. uoán naén.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát. HS laøm theo ñeå vôû HS vieát vaøo vôû -GV vieát maãu Taäp HS -GV theo doõi .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . 4. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 8 20 . tieáng :beù +Caùch tieán haønh : HS ñoïc -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS quan saùt -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. giuùp ñôõ nhöõng vieát yeáu keùm Vieát xong giô tay -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . caùch caàm buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeù ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. b.

ve.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät (Caù nhaân. v . Thaûo luaän vaø traû Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? lôøi: gioáng chöõ b . -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ a.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.h I.ñoàng neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai thanh) ñaàu. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l . heø veà.tieáng leâ-heø. vôû taäp vieát. Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Gioáng : neùt khuyeát -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h. 3. 21 . tieáng leâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le .Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. he -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK. -Nhaän xeùt baøi cuõ. caâu öùng duïng : ve ve ve . 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve . h . leâ Gioáng :ñeàu coù neùt b. beâ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h. -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm lh. heø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l . II.Daïy chöõ ghi aâm h : khuyeát +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h treân Khaùc : chöõ b coù +Caùch tieán haønh : theâm neùt thaét. -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. heø . 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 8 : l .Muïc tieâu: 1.

Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû. h. h. baøn. heø veà c.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? 22 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng. -Caùch tieán haønh: a. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát. con ngang. leâ. con vòt xieâm ) ( vòt trôøi ) . -Caùch tieán haønh: c.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l. heø. nhoùm. Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt. leâ.ñ thanh) Vieát baûng con : l . l coù neùt moùc ngöôïc. (C nhaân. -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. heø Ñoïc caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htreân Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b.Ñoïc saùch giaùo khoa. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. lôùp heø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân. heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve.

-Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. tieáng boø.Muïc tieâu: 1. Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên.c I. hoà. caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 23 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng quaû boùng baøn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm o-c Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm o-c -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ o-c tieáng boø-coû -Caùch tieán haønh : a. heø veà. h. … . coû. vôû taäp vieát. c .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. coû 2. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : voù beø II. chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta. quaû tröùng . leâ. heø -Ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : voù beø -HS: -SGK. 4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 9 : o . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Daïy chöõ ghi aâm o -Nhaän dieän chöõ: Chöõ o goàm 1 neùt cong kín.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vòt. ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : boø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ o. goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : l.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû 3.

ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ñaùnh vaàn.ñ thanh) -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : boø. : boø 24 . boø.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Daïy chöõ ghi aâm c: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ c goàm moät neùt cong hôû phaûi. boù. ñoïc trôn :boø Gioáng : neùt cong Khaùc : c coù neùt cong hôû. coû) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : o. (C nhaân. coû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: Chöõ o gioáng vaät gì ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : o. coû Ñoïc caù nhaân. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû -Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi tieát GV chænh söõa loãi phaùt aâm -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Caù nhaân. coû -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng vöøa hoïc -Caùch tieán haønh: c. o coù neùt cong kín. ñoïc trôn :coû Vieát baûng con : o. boù. baøn. c. boø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. Hoûi : So saùnh c vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : o. ñaùnh vaàn. c.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ coù boù coû Ñoïc thaàm vaø phaân tích 1 tieáng boø. nhoùm.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng öùng duïng coù oâ-ô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc caû 2 sô ñoà.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coâ. ô . boø. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm oâ-ô Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm oâ-ô 25 Hoaït ñoäng cuûa HS . II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ oâ. -HS: -SGK. caâu öùng duïng : beù coù vôû -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : bôø hoà. +Caùch tieán haønh :GV höôùng daån HS vieát theo doøng. 3. Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Voù beø duøng laøm gì ? -Voù beø thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Queâ höông em coù voù beø khoâng? -Em coøn bieát nhöõng loaïi voù beø naøo khaùc? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hboù.¬ I. côø 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng beâ coù boù coû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : o.Muïc tieâu: 1. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi -MT:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung voù beø. c.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : bôø hoà. côø . coû Quan saùt vaø traû lôøi Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 10: « . tieáng coâ. vôû taäp vieát. 3. coû -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -Muïc tieâu: HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.

ñoïc trôn :coâø Gioáng : ñeàu coù chöõ o Khaùc ô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm ô +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi aâm oâ -Nhaän dieän chöõ: Chöõ oâ goàm chöõ o vaø daáu muõ. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc oâ-c vaø tieáng coâ. côø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng: hoâ. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc thaàm vaø phaân tích Luyeän ñoïc caâu öùng duïng tieáng vôû -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ 26 . vaø :ô coù theâm daáu raâu ôû phía treân beân phaûi (C nhaân. ñoïc trôn :coû -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : ô. bôû -Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân+Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) :beù coù vôû veõ. Hoûi : So saùnh ô vaø o ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hoâ vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : chöõ o Khaùc : oâ coù theâm daáu muõ (Caù nhaân. ñaùnh vaàn.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. bôø. coâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm ô : -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ aâm ô -Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ô goàm chöõ o vaø moät neùt raâu. ñaùnh vaàn. bô. ô. hoå. Hoûi : So saùnh oâ vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : oâ.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. côø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Vieát baûng con : oâ. nhoùm. hoà. baøn. Thaûo +Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi ôû tieát 1 luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû veõ.

Thaùi ñoä :Nghe.Kieán thöùc :H s ñoïc. ô 2. II.Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : beù veõ coâ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ñ -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc thanh) : ( gaïch chaân :vôû) Ñoïc SGK(C nhaân. beù veõ côø. 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 11: ¤n tËp I. vui chôi sau giôø laøm vieäc . III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gì ? Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. c.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. l. ô.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ & caâu öùng duïng.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 27 . vôû baøi taäp Tieáng vieät.chöõ vöøa hoïc tuaàn : eâ.Muïc tieâu: 1. o. h. o. : beù coù vôû veõ coâ. v. vieát moät caùch chaéc chaén aâm . -Tranh minh hoaï keå chuyeän hoå -HS: -SGK. 3. hieåu & keå laïi theo tranh truyeän keå hoå.ñ thanh) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : oâ. . +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát ? -Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc naøo ? + Keát luaän : Bôø hoà laø nôi nghæ ngôi . vôû taäp vieát. côø -Ñoïc saùch giaùo khoa Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daån vieát töøng doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung bôø hoà.

Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ +Muïc tieâu: HS vieát ñuùng caùc beù veõ chöõ coøn laïi trong vôû taäp vieát.Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng :loø coø.chænh söõa phaùt aâm Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : Hoaït ñoäng cuûa HS Neâu nhöõng aâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. coâ côø -Ñoïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ -Nhaän xeùt baøi cuõ. caù nhaân. +Caùch tieán haønh : Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc : Treo baûng oân 1 (B 1) Gheùp chöõ thaønh tieáng : -Tìm tieáng coù aâm ñaõ hoïc . +Caùch tieán haønh :GV höôùng Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc.ñ thanh) . côø (C nhaân. vô coû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baûng oân -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoûi :Nhaän xeùt tranh minh hoaï nhaân. chöõ Chæ chöõ vaø ñoïc aâm Ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp caùc chöõ ôû doøng ngang ôû B1 Ñoïc caùc töø ñôn ( moät tieáng ) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi daáu thanh ôû doøng ngang ôû baûng oân 2 Ñoïc : nhoùm. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc nhöng aâm gì? -Gaén baûng oân Hoaït ñoäng 1:OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc ñöôïc aâm töø öùng duïng ñaõ hoïc. caû lôùp Vieát baûng con Vieát vôû taäp vieát : loø coø Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caù töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn vieát töøng doøng vaøo vôû.ñ thanh) daãn HS vieát theo doøng vaøo 28 . d. ô.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : oâ.

Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo. tieáng bi. noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vôû. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. +Tranh 2 :Haèng ngaøy.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : laù côø. Meøo nhaän lôøi. caù. +Tranh 3: Moät laàn.Muïc tieâu: 1. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát töø coøn laïi trong vôû taäp vieát Laéng nghe & thaûo luaän Cöû ñaïi dieän thi taøi HS xung phong keå toaøn truyeän. -HS: -SGK. 2. YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ. ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh & keå ñuùng tình tieát maø tranh theå hieän (Theo 4 tranh ). baát löïc. II. -Caùch tieán haønh: -GV keå moät caùch truyeàn caûm coù tranh minh hoaï nhö saùch giaùo khoa. +Tranh 1: Hoå…xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä. Hoå phuïc saün.a I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : bi. caâu öùng duïng : beù haø coù v li -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : laù côø.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 29 . Hoå ñeán lôùp.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ i vaø a . Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 12 : i .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. +Tranh 4 : Nhaân luùc Hoå sô yù. 3. vôû taäp vieát. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: -MT:Keå laïi chuyeän veà hoå. khi thaáy Meøo ñi qua. -Hình thöùc keå theo tranh : GV chæ tranh. Meøo nhaûy toùt leân 1 caây cao. hoïc taäp chuyeân caàn.

ñaùnh vaàn. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát caù -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm vaø chöõ ñaõ hoïc -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc caù nhaân. li. ñaùnh moùc ngöôïc. nhoùm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : loø coø.ñoàng thanh) chöõ neùt xieân phaûi vaø neùt Gheùp bìa caøi. vi. Hoûi : So saùnh i vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? Gioáng : ñeàu coù neùt -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : i. caù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân baûng Vieát baûng con : i.ñ thanh) Hoûi : So saùnh a vaø i ? Gheùp bìa caøi. la 30 . vô coû -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ. ñoïc trôn :bi daáu chaám.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm i-a Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm i-a +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm i-a Thaûo luaän vaø traû lôøi: tieáng bi-caù Gioáng : caùi coïc tre ñang +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ caém döôùi ñaát ghi aâm i: -Nhaän dieän chö õ i: Chöõ i goàm (Caù nhaân. bi moùc ngöôïc Daïy chöõ ghi aâm a : Khaùc : a coù theâm neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ a goàm 1 neùt cong. +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. phía treân chöõ i coù vaàn. (C nhaân. a. 3. ñoïc trôn :caù -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : a. ba. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng + bi. bi. va. cong hôû phaûi vaø moät neùt moùc ngöôïc. beù veõ côø.

bi. li höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li +Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng chöõ i-a .ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : i. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung laù côø.ñ thanh) duïng : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû oâ li Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : haø.sô ñoà2 : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc : +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng beù haø coù vôû oâ li +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân : haø.ñ thanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong saùch veõ maáy laù côø ? -Laù côø Toå quoác coù neàn maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù maøu gì ? -Ngoaøi laù côø Toå quoác. em coøn thaáy nhöõng laù côø naøo ? Laù côø Hoäi. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng.bi-caù vaøo vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + bi ve. caù Quan saùt vaø traû lôøi 31 . a. Ñoäi coù maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù gì? 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. li Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. ba loâ -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng theo sô ñoà 1.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 9 Ký duyÖt cu¶ BGH 32 .

m I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 13 : n.Muïc tieâu: 33 .

Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n.ñoàng thanh) +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi. ñaùnh vaàn. ba maù. ñoïc trôn :nô muõi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Gheùp bìa caøi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : i.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm n-m Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm n-m -MT:Nhaän bieát ñöôïc aâm n-m tieáng nô-me -Caùch tieán haønh Daïy chöõ ghi aâm n : Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt Gioáng : caùi coång moùc xuoâi vaø neùt moùc hai ñaàu. vôû taäp vieát. 2 neùt moùc xuoâi vaø neùt moùc Khaùc : m coù nhieàu hôn hai ñaàu. boø beâ no neâ. bi. boø beâ n 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Hoûi : So saùnh m vaø n? (C nhaân. caâu öùng duïng : boø beâ coù b coû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. ñaùnh hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn vaàn. ñoïc trôn me 34 . caù -Ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô. 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ n vaø m. -HS: -SGK. ô ñöùng sau Gioáng : ñeàu coù neùt Daïy chöõ ghi aâm m : moùc xuoâi vaø neùt moùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm hai ñaàu. ba II. nô (Caù nhaân. me. me 2. moät neùt moùc xuoâi. tieáng nô. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : boá meï. a. +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc. -Nhaän xeùt baøi cuõ.

nô-me -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : boá meï. hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi. me. Ñoïc caù nhaân. m.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : n. ba maù. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.nô-me Höôùng daãn vieát vë nh¸p: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:Ñoïc ñöôïc caù tieáng töø öùng duïng. neâ Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaânñthanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. nhoùm. nô.sô ñoà 2 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : no. +Caùch tieán haønh : 35 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát vë nh¸p: n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m. nô. me. boø beâ no neâ. Thaûo luaän vaø traû lôøi . Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng n-m. Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : no. neâ Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ aân coû. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø -Ñoïc laïi sô ñoà 1. m. baøn. me. +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân. +Ñaùnh vaàn: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình nm.

bi ve. beù vaø meï ñi bo.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : deâ. caù cô ve. laù ña.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : deá. -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.Baøi môùi : 36 . laù ña. nô.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: -Queâ em goïi ngöôøi sinh ra mình laø gì ? -Nhaø em coù maáy anh em ? Em laø con thöù maáy ? -Haõy keå theâm veà boá meï mình vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi boá meï cho caû lôùp nghe ? -Em laøm gì ñeå boá meï vui loøng? 4: Cuûng coá daën doø .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : n. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 3. caù côø. -HS: -SGK. boø beâ no neâ. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Muïc tieâu: 1. caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø ñ.§ I. tieáng deâ. vaø meï ñi boä -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : deá.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 14 :D. me. II. 3. ñoø 2. vôû taäp vieát. m.

+Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi Thaûo luaän vaø traû lôøi: aâm d: Gioáng : caùi gaùo muùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ d goàm nöôùc moät neùt cong hôû phaûi.sô ñoàø 2 nhaân. lôùp tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm d-ñ Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm d-ñ +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø aâm d.ñ thanh) Daïy chöõ ghi aâm ñ: Gheùp bìa caøi. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. Hoûi : So saùnh d vaø ñ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Vieát vë nh¸p: d. ñoø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình dñ. Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Ñoïc sô ñoà 1. ñe. da deâ. nhoùm. ñi boä. moät neùt (Caù nhaân. da. do. da. ñ. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc baøn.deâ-ñoø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Ñoïc caù nhaân. ño. ñoïc trôn :deâ vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : d. de. ñoø. ñaùnh Hoûi : So saùnh d vôùi caùc söï vaàn.ñoàng thanh) moùc ngöôïc ( daøi ) Gheùp bìa caøi. Gioáng : chöõ d deâ Khaùc :ñ coù theâm neùt +Ñaùnh vaàn : d ñöùng tröôùc. theâm moät neùt ngang. eâ ngang. tieáng : ñ. ñöùng sau (C nhaân. ñaùnh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ñ goàm chöõ d. deâ.ñ thanh) -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 37 . ñoïc trôn ñoø vaàn.

Thaûo luaän vaø traû lôøi -Caùch tieán haønh:GV höôùng ( Chuùng thöôøng laø ñoà daãn vieát theo doøng vaøo vôû. … tieáng +Caùch tieán haønh : Ñoïc caâu öùng duïng (C Luyeän ñoïc: nhaân. laù ña.TH I. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc deâ. Hoûi: -Taïi sao nhieàu treû em thích nhöõng vaät naøy ? -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø th. ñoø ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.Muïc tieâu: 1. chôi cuûa treû em ) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : deá. +Caùch tieán haønh : Troø chôi : Traâu laù ña. beù vaø me ñi boä Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng d-ñ. ( gaïch chaân : dì.ñthanh) -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc SGK(C nhaân.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 15: T . ñi. ñ.deâ-ñoø.ñ thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Toâ vôû taäp vieát : d. ñoø. bi ve. caù côø. tieáng toå vaø tho 38 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Thaûo luaän vaø traû lôøi : dì ñi ño Tieát 2: beù … Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì. deá thöôøng soáng ôû ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng? -Taïi sao laù ña laïi caét ra gioáng hình trong tranh ? -Em bieát ñoù laø troø chôi gì? 4: Cuûng coá daën doø .

toå. toå. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå. ñoø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. ñ.Kó naêng 3.Baøi môùi: Tieát1 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå. caâu öùng duïng : boá thaû ca 39 . beù thaû caù côø.Thaùi ñoä GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -HS: -SGK. deâ. II. beù thaû caù :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : oå.Ñoà duøng daïy hoïc: meø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : d. thoû. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. beù vaø meï ñi boä. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ. -Ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.

lôùp . ñaùnh vaàn. coù neùt xieân phaûi. Daïy chöõ ghi aâm th : (C nhaân. toå. Hoûi : So saùnh t vôùi ñ ? (Caù nhaân. moät neùt daøi vaø moät neùt ngang.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. toå.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ t-th. tô. chöõ gheùp töø hai con chöõ t vaø h ñoïc trôn thoû. tho.toå-thoû -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng to. ta.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm t-th Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm t-th +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø aâm t +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm t: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : Gioáng : neùt moùc ngöôïc moät neùt xieân phaûi. thoû . baøn. tha. ( t tröôùc. ñoïc trôn :toåâ Gioáng : ñeàu coù chöõ t -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t.ñ thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø Gheùp bìa caøi. ñaùnh vaàn. thô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 40 Vieát vë nh¸p : t. th. thoû Ñoïc caù nhaân. nhoùm. moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt Khaùc : ñ coù neùt cong hôû. h sau ) Hoûi : So saùnh t vaø th? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th. Khaùc :th coù theâm h. t ngang.

Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. 41 . Traû lôøi : Caùi nhaø Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : oå. th. coøn con ngöôøi coù gì ñeå ôû ? -Em neân phaù oå . toå +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Con gì coù oå? Con gì coù toå? -Caùc con vaät coù oå. Toâ vôû taäp vieát : t. toå.th. n.ñthanh) +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) ( gaïch chaân : thaû ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: Thaûo luaän vaø traû lôøi : boá tha -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc thaàm vaø phaân tích -Ñoïc caâu öùng duïng : tieáng : thaû +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc caâu öùng duïng (C ? nhaân. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Thaûo luaän vaø traû lôøi vaøo vôû. beù thaû caù côø. a. t. toå cuûa caùc con vaät khoâng? Taïi sao? 4: Cuûng coá daën doø . chöõ vöøa hoïc tro tuaàn:i.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânHoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng .Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 16 : OÂN TAÄP I. 2. ñ. Ñoïc SGK: thaû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm tieáng vöøa hoïc vaøo vôû. d. m.Muïc tieâu: 1. toå.

Thaùi ñoä :Nghe.Ñoïc töø öùng duïng: -Chænh söûa phaùt aâm. vôû taäp vieát. th.ñoàng thanh) thanh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. B1.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ti vi.Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø ñoïc Treo baûng oân: B1: Oân gheùp chöõ vaø aâm Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû thaønh tieáng. b. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Coø ñi loø doø. 3.Gaén baûng oân leân môùi hoïc Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp +Muïc tieâu:HS ñoïc ñöôïc aâm tieáng ñaõ hoïc trong tuaàn +Caùch tieán haønh : a. -Nhaän xeùt baøi cuõ. thôï moû.Gheùp chöõ thaønh tieáng: c.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. beù thaû caù côø. tho. -HS: -SGK. beù thaû caù côø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. B2 B2: Oân gheùp tieáng vaø daáu (Caù nhaân.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : t. toå. II. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Coø ñi loø doø. -Giaûi thích nghóa töø. -Ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình töø Vieát vë nh¸p : toå coø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Vieát vôû : toå coø Höôùng daãn vieát : 42 .

Tranh 4: Moãi khi coù dòp laø coø laïi cuøng anh caû ñaøn keùo veà 43 . Ñoïc trôn (C nhaân. coø meï ñang lao ñoäng meät maøi coù trong tranh. queùt doïn nhaø cöûa. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Anh noâng daân lieàn ñem coø veà nhaø chaïy chöõa nuoâi naáng. Ñoïc SGK: Vieát töø coøn laïi trong vôû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: taäp vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi vaøo vôû. Noù ñi loø doø khaép nhaø baét ruoài. coø meï tha caù veà toå.ñ thanh) boá moø caù. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû +Caùch tieán haønh : ñaïi dieän leân thi taøi -Keå laïi dieãn caûm.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : coø Ñoïc SGK(C nhaân. Tranh 2: Coø con troâng nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) e.Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: theo töøng doøng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânduïng ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi: caûnh co boá. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo töøng doøng. Noù nhôù laïi nhöõng chuyeän ngaøy thaùng coøn ñang vui soáng cuøng boá meï vaø anh chò em. Tranh 3: Coø con boãng thaáy töøng ñaøn coø ñang bay lieäng Moät hoc sinh keå laïi toaøn vui veû.

Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát 1: leã . bôø. caàm buùt. bôø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.YÙ nghóa caâu chuyeän: Tình caûm chaân thaønh giöõa con coø vaø anh noâng daân. III. .coï. daën doø . hoå I.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. 4.Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã .hoå +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã . -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. bôø.coï. hoå 2. bôø . ñeå vôû ñuùng tö theá.coï. hoå 2. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt 44 . II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ leã .bôø . caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . hoå .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: leã .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3 -HS: -Vôû taäp vieát. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng thaêm anh noâng daân vaø caùnh ñoàng cuûa anh. coï .Muïc tieâu: 1. 3.Cuûng coá .coï .

4. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí. hoå ù” 4 HS ñoïc vaø phaân tích +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu HS quan saùt -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: GV theo doõi . uoán naén. ta. do .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. Tieát 2: mô . 2. tieáng: mô. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát Sau. do. bôø. giuùp ñôõ nhöõng 2 Hs nhaéc laïi HS yeáu keùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc tieáng: “leã .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi.coï.Kó naêng :. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . bôø. thô. HS vieát vë nh¸p: leã .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 2 HS neâu +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát HS quan saùt vaøo vôû taäp vieát HS laøm theo +Caùch tieán haønh : HS vieát vôû -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. bôø. 45 .Muïc tieâu: 1. thô I. caùch caàm buùt. hoå ù”? coï.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. ta . hoå -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát : GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.coï.

ta . thô 2 HS neâu HS quan saùt HS laøm theo HS vieát vôû . thô 2. do . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4 -HS: -Vôû taäp vieát III.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô. thô ù”? -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát vë nh¸p: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ mô . do. caàm buùt. coï.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát 3. bôø . caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . ta. do.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. thô. ta. ta. hoå ( 2 HS leân baûng lôùp. vieát ñeïp.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: leã. do. ta. -Vieát nhanh. do. do.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: mô. thô +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô. ñeå vôû ñuùng tö theá.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu 46 Hoaït ñoäng cuûa HS HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát vë nh¸p: mô.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. ta. thô ù” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô.

-Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. da thoû. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 9 Tuaàn 5 TiÕng ViÖt Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 17 : u - I. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 2 Hs nhaéc laïi keùm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. laù maï.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : toå coø. caâu öùng duïng : Thöù tö. II.Baøi môùi : 47 . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi III.Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï coù tieáng : nuï thö . GV theo doõi . caùch caàm buùt. thôï neà. tieáng nuï vaø thö Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Thöù tö. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng.Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø ö. beù haø thi veõ Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Thuû ñoâ. uoán naén.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . beù thi veõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Nhaéc tö theá ngoài. -Nhaän xeùt baøi cu 3.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 4.

-Caùch tieán haønh:Höôùng daãn Ñoïc caù nhaân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ thö -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:Vieát ñuùng quy trình u-ö . vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn.nuï – thö. moùc ngöôïc.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : u. nuï. ñaùnh Hoûi : So saùnh u vaø ö ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ö vaø vaàn. moät neùt xieân phaûi.ñ thanh) hai. . nhoùm. aâm i coù Hoûi : So saùnh u vôùi i? daáu chaám ôû treân. (Caù nhaân. ö.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Gioáng : ñeàu coù chöõ u Daïy chöõ ghi aâm ö: Khaùc :ö coù theâm daáu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ö coù theâm daáu raâu treân neùt soå thöù raâu. (C nhaân. nuï vaàn. ñoïc trôn :nuï . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm u-ö +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø aâm u +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm u: Gioáng : neùt xieân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm u. neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ u goàm : moùc ngöôïc. ö. thöù töï. ñoïc trôn thö tieáng thö Vieát baûng con : u. Gheùp bìa caøi. ñu ñuû. hai neùt Khaùc : u coù tôùi 2 neùt moùc ngöôïc. cöû taï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø 48 . lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caù thu.

(Noùi qua tranh aûnh. coâ giaùo ñöa hoïc sinh ñi thaêm caûnh gì? -Chuøa Moät Coät ôû ñaâu? -Moãi nöôùc coù maáy thuû ñoâ? -Em bieát gì veà thuû ñoâ Haø Noäi? 3. …) +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Thuû ñoâ +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh. tieáng xe vaø c 2. II.Muïc tieâu: 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 18: x .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ x vaø ch.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xe boø. nuï thö Thöù tö. xe oâ toâ.ñthanh) hoïc(gaïch chaân : thöù.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Taäp vieát : u. ö. -Caùch tieán haønh:GV höôùng Haø Noäi daãn HS vieát töøng doøng vaøo Coù moät thuû ñoâ vôû.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø . tö ? Ñoïc caâu öùng duïng (C +Tìm tieáng coù aâm môùi nhaân.ch I. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng Chuøa Moät Coät öùng duïng vaøo vôû.tö ) Ñoïc SGK(C nhaân. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: chuyeän keå.ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù thi -Ñoïc laïi baøi tieát 1 veõ -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì tieáng : thöù. beù haø thi veõ.Ñoà duøng daïy hoïc: 49 .

th baét ñaàu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ch laø chöõ gheùp töø hai con chöõ c vaø h. -HS: -SGK. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm x. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát: baøn. xe.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : u. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. xe. ñoïc trôn :xe -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : x. ñaùnh Hoûi : So saùnh x vôùi c? vaàn. Caâu öùng duïng : Xe oâ toâ ch caù veà thò xaõ.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.ñoàng thanh) neùt cong hôû traùi. ch. Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn tieáng choù. aâm ch Khaùc : x coøn moät neùt +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ cong hôû traùi. thö -Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù tö. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ch Vieát baûng con : x. xe lu. ö. nuï. nhoùm. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm Thaûo luaän vaø traû lôøi: x-ch Gioáng : neùt cong hôû +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm x vaø phaûi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ch. Gioáng : chöõ h ñöùng sau . xe oâ toâ. ñaùnh vaàn. beù haø thi veõ. lôùp -MT:Vieát ñuùng quy trình x-ch -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) 50 . vaø tieáng choù choù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Ñoïc caù nhaân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Khaùc : ch baét ñaàu Daïy chöõ ghi aâm ch : baèng c.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ch vaø th? Gheùp bìa caøi. neùt cong hôû phaûi. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Xe boø. 3. ghi aâm x: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ x goàm : (Caù nhaân. -Nhaän xeùt baøi cuõ. choù. baèng t (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : xe.

xe lu.ñ thanh) Ñoïc oâ toâ chôû caù veà thò xaõ Toâ vôû taäp vieát : x. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. xaõ) nhaân.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm vaø töø vöøa hoïc vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi : vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Xe boø. chì ñoû.sô ñoà 2. xe oâ toâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Coù nhöõng gì trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? -Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? -Xe lu duøng laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? -Xe oâ toâ trong tranh coøn goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? 51 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø thôï xeû. xaõ. chôû. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc caâu öùng duïng (C ( gaïch chaân : xe. chaû caù. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : xe oâ to -Ñoïc laïi baøi tieát 1 chôû -Ñoïc caâu öùng duïng : caù +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc thaàm vaø phaân tích ? tieáng : xe. ch. chôû. Ñoïc SGK: xe. xa xa. choù Hoaït ñoäng 2:.ñthanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : XeSGK(C nhaân.

3. neùt thaét Khaùc : keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. xa xa. -Nhaän xeùt baøi cuõ. ch.Muïc tieâu: 1. chaû caù. xe. raù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Roå. ñaùnh vaàn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm s. r.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm r: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi. 3. seû.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. Gioáng : neùt xieân phaûi.ñoàng thanh) -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : s. choù.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : seû. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaê.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ s vaø r . chì ñoû. neùt thaét vaø 52 Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm s-r +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm s vaø aâm r +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm s: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ s goàm : Gioáng : neùt cong neùt xieân phaûi.r I. neùt Khaùc : s coù theâm neùt cong hôû traùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : x.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Coøn coù nhöõng loaïi xe oâ toâ naøo nöõa? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 19 : s . Hoûi : So saùnh s vôùi x? (Caù nhaân. reã. Caâu öùng duïng : Beù toâ cho chöõ vaø soá. vôû taäp vieát. raù. neùt thaét. . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. II. tieáng seû vaø re 2. xieân vaø neùt thaét. coøn s . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Roå. ñoïc trôn seû. thôï xeû.

reã. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng r-s. r. soá) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát : -MT:HS vieát ñuùng quy trình r-s .seû-reã -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng.r. ñaùnh vaàn. (C nhaân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2sô ñoà. reã Thaûo luaän vaø traû lôøi . seû. caù roâ. roå raù. soá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Vieát baûng con : s.seû-reå -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3 :Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Roå. baøn. raù 53 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø neùt cong hôû traùi. seû. Hoûi : So saùnh r vaø s? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : r vaø tieáng reã . soá Ñoïc duïng thaàm vaø phaân tích : roõ. nhoùm. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø su su.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù toâ chöõ. chöõ soá. Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn tieáng reã. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : roõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng neùt moùc ngöôïc.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : s.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.

caù roâ. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Roå duøng laøm gì. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø va beù leâ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. tu tu. raù khaùc nhau nhö theá naøo? -Ngoaøi roå.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : keû. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : 54 . vuø ro ro. kheá.kh I. chöõ soá. Caâu öùng duïng : Chò kha ke cho beù haø vaø beù leâ -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : uø uø. roå raù. tu tu. s.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : uø uø. su su. roå laøm baèng gì? 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 20 : k .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ k vaø kh. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. Neáu khoâng coù maây tre. ro ro.raù duøng laøm gì? -Roå.Muïc tieâu: 1. tieáng keû vaø 2. II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : r. raù coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre. -HS: -SGK. vuø vuø.

Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm kh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ kh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ: k. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm k. Vieát baûng con : k. h Hoûi : So saùnh kh vaø k? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : kh vaø tieáng kheá -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà. Gioáng : chöõ k Khaùc : kh coù theâm h (C nhaân. neùt thaét. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø keõ hôû. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. kheá Ñoïc caù nhaân. caù kho. kì coï. nhoùm. ñaùnh vaàn.kh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm kh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm k: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ k goàm : neùt khuyeát treân. keû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm k. kh. lôùp .keû-kheá -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng. ñoïc trôn keû. baøn.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 55 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS k vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : neùt khuyeát treân Khaùc : k coù theâm neùt thaét (Caù nhaân. neùt moùc ngöôïc. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ®óng quy trình kkh.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. khe ñaù. ñoïc trôn tieáng kheá. keû . ñaùnh vaàn. Hoûi : So saùnh k vôùi h? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : k. kh.sô ñoà 2.

con vaät naøo khaùc khoâng? -Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy. keû ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi : chò ñan Thaûo keû vôû Ñoïc thaàm vaø phaân tích : kha. tu tu +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Con vaät. ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø khoâng? -Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? -Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät treân? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. ro ro. caùc vaät coù tieáng keâu theá naøo? -Em coøn bieát tieáng keâu cuûa caùc vaät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : kha. vo vo. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng k-kh. kheá.Muïc tieâu: 56 . Thaûo luaän vaø traû lôøi Tieáng saám Tieáng saùo dieàu Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 21 : OÂN TAÄP I.keû-kheá vaøo vôû. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : uø uø.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. keû. kh.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : k. keû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo doøng vaøo vôû.

ö.s.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.ñoàng -Chænh söûa phaùt aâm. caù kho. töø ngöõ öùng duïng: keõ hôû. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.Thaùi ñoä :Nghe. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát : -MT:HS vieát ñuùng töø öùng duïng xe chæ cuû saû.kh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua Ñöa ra nhöõng aâm vaø chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng töø môùi hoïc aâm vaø chöõ gì môùi ? .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : k. kheá. 2. thanh) -Giaûi thích nghóa töø. +Caùch tieán haønh : Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø Treo baûng oân ñoïc Gheùp chöõ thaønh tieáng: Ñoïc caùc tieáng gheùp Ñoïc töø öùng duïng: xe chæ. -Nhaän xeùt baøi cuõ.k.x. B2 saû. cuû ôû B1. kì coï. keû. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Thoû vaø sö töû. kh. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ. k ñaù. II.ch. 3. keû oâ.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc toát aâm vaø töø öùng duïng. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû. chöõ hoïc trong tuaàn: u.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. roå kheá (Caù nhaân.r.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con : xe Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: chæ 57 .

Vieát töø coøn laïi trong -Caùch tieán haønh:Ñoïc töøng vôû taäp vieát haøng HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Ñoïc laïi teân caâu +Caùch tieán haønh : chuyeän -Keå laïi dieãn caûm.ñ thanh) +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngÑoïc trôn (C nhaân. nhaûy xuoáng ñònh cho Sö töû moät traän.ñ : Xe oâ toâ chôû thanh) khæ vaø sö töû veà sôû thuù Ñoïc SGK(C nhaân. Sö töû giaõy giuïa maõi roài saëc nöôùc maø cheát.ñ Ñoïc SGK: thanh) Hoaït ñoäng 2:. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Vieát vôû : xe chæ Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaân. 58 .Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi trong vôû. Sö töû nhìn xuoáng daùy gieáng thaáy moät con Sö töû hung döõ ñang chaèm chaèm nhìn mình. coù keøm Thaûo luaän nhoùm vaø theo tranh minh hoaï cöû ñaïi dieän leân thi Tranh1: Thoû ñeán gaëp Sö töû taøi thaät muoän. Tranh 2:Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Thoû vaø Sö töû.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït. Tranh 3: Thoû daãn Sö töû ñeán moät caùi gieáng. Moät HS xung phong Tranh 4: Töùc mình. noù lieàn keå toaøn chuyeän.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4: Cuûng coá . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 59 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 6 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 22: p .Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. nhaø dì coù xuø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: phoá xaù. ph vaø nh. nhaø dì coù choù xuø. 3. II. töø: phoá x nhaø laù 2. phoá.nh I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï. nhaø laù . Caâu öùng duïng : Nhaø ôû phoá.ph .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ p. 60 .

Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. h Gheùp bìa caøi.ñ thanh) gheùp töø hai con chöõ : p. 3. ph. -HS: -SGK. keû oâ. ph baét Daïy chöõ ghi aâm nh: ñaàu baèng p -Nhaän dieän chöõ: Chöõ nh laø chöõ Ñoïc : caù nhaân.ph. nh. nh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm p .ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. neùt soå thaúng.h thanh Hoûi : So saùnh nh vôùi ph? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù: “ nhaø” Vieát baûng con : p.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : xe chæ. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm p. cuû saû. nhaø laù -MT:HS vieát ñuùng quy trình p. 61 . -Nhaän xeùt baøi cuõ. Khaùc : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ph laø chöõ ph coù theâm h (C nhaân. phoá.ph.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chôï. vôû taäp vieát. Khaùc: nh baét phoá” ñaàu baèng n. Daïy chöõ ghi aâm ph: Gioáng : chöõ p.nh vaø töø öùng duïng.ñvaàn. ñoàng gheùp töø hai con chöõ : n. ñaàu neùt moùc hai ñaàu. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm p . Khaùc : p coù neùt xieân Hoûi : So saùnh p vôùi n? phaûi vaø neùt soå (Caù nhaân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.nh.ph vaø aâm nh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm p Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ p goàm : Gioáng : neùt moùc hai neùt xieân phaûi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. roå kheá. Hoûi : So saùnh ph vaø p? ñtrôn tieáng phoá -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ Gioáng: h. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát ph. ñoïc trôn keû.phoá xaù.

nhaø laù Thaûo luaän vaø traû lôøi . nho khoâ. nhoå coû -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. phoá xaù. baøn.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : nhaø. nh. thò xaõ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Chôï coù gaàn nhaø em khoâng? -Chôï duøng laøm gì? Nhaø em ai hay thöôøng ñi chôï? -ÔÛ phoá em coù gì? Thaønh phoá nôi em ôû coù teân laø gì? Em ñang soáng ôû ñaâu? 62 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc caù nhaân. phaù coã. nhoùm.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. phoá ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. phoá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. nhaø dì coù choù xuø. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo haøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Chôï.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : p. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. phoá. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø phôû boø. ph.

Caâu öùng duïng : Nhaø ba tuû goã.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm g.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 23: g . nhaø dì coù choù xuø. ñoïc trôn:gaø -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ gaø” 63 . 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : phôû boø. nhoå coû.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. (Caù nhaân. gheá goã.gh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm g vaø aâm gh Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Gioáng : neùt cong hôû ghi aâm g phaûi -Nhaän dieän chöõ: Chöõ g goàm : Khaùc : g coù neùt neùt cong hôû phaûi vaø neùt khuyeát döôùi khuyeát döôùi. ñaùnh vaàn.Cuûng coá daën doø . -Nhaän xeùt baøi cuõ. gheá goã.gh I. nho khoâ. gheá goã 3. gaø II. -HS: -SGK. gh Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm g. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4. töø: gaø ri.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã.ñoàng thanh) Hoûi : So saùnh g vôùi a? Gheùp bìa caøi.Muïc tieâu: 1. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: gaø ri. gheá go 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. phaù coã.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø ri.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ g. gh. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gaø ri. vôû taäp vieát. gaø goâ.

goà gheà.ñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : gheá. ghi nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : gheá.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : g. gh. gaø goâ. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. gaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Ñoïc trôn : “gaø ri” -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm gh: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ : p. nhoùm. h Hoûi : So saùnh gh vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : nhö g +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “gheá” +Ñoïc trôn töø: “gheá goã” +Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ +ÑoÏc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñuùng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø nhaø ga.ñvaàn. ñtrôn Ñoïc : caù nhaân. baøn. goã ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. gheá goã 64 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Gioáng : chöõ g. goã Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Khaùc: gh coù theâm h (C nhaân. ñoàng thanh Vieát baûng con : g.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. . gheá goã Ñoïc caù nhaân. gh.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. gheá goã Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng g .qu .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc SGK: gaø ri. goà gheà. II. vôû taäp vieát. ghi nhôù -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã. cho beù caù. chôï queâ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 24: q . 3. gaø goâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh veõ gì? -Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? Em ñaõ troâng thaáy noù hay chæ nghe keå? -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy? -Gaø thöôøng aên gì? -Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø soáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát? 4: Cuûng coá daën doø . Caâu öùng duïng va minh hoaï phaàn luyeän noùi -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø.gi. -Nhaän xeùt baøi cuõ. cuï g 2.gh . cuï giaø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ q .Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga.gaø ri.qu -gi I. gheá goã.gheá goã -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri. 65 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Quaø queâ. gaø goâ.

qu. giaø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. lôùp Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV 66 . ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. gi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. gi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâmõ q vaø aâm qu vaø gi +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm q: Gioáng : neùt cong hôû -Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : -phaûi neùt cong hôû . neùt soå Khaùc : q coù neùt soå thaúng. -Phaùt aâm :”quy/ cu” Daïy chöõ ghi aâm qu: -Nhaän dieän chöõ:Chöõ qu gheùp Gioáng : chöõ q töø hai con chöõ q vaø u Khaùc : qu coù theâm u Hoûi : So saùnh qu vaø q? (C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi .ñoàng thanh) . nhoùm. -MT:HS vieát ñuùng quy trình queâ. daøi. a coù neùt moùc Hoûi : So saùnh q vôùi a? ngöôïc (Caù nhaân.qu -gi. daãn qui trình ñaët buùt) baøn. ñoïc trôn +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ” Daïy chöõ ghi aâm gi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gi gheùp Gioáng : g töø hai con chöõ g vaø i Khaùc : gi coù theâm i Hoûi : So saùnh gi vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm: “di” +Ñaùnh vaà tieáng khoaù: “Giaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : q .phaûi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm q .qu . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm q .

ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo Ñoïc thaàm vaø phaân tích: qua. chôï queâ. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : qua.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. qua ñoø. gioû) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø.Muïc tieâu: 1. gioû caù. giaõ gioø.ñ thanh) Taäp vieát: q . cuï giaø. töø: caù ngöø.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. Thaûo luaän vaø traû lôøi Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 25: ng .ngh I. c ngheä 67 . gioû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. gi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng keát hôïp giaûng töø quaû thò. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Quaø queâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? Emthích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em? -Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? -Muøa naøo thöôøng coù nhieàu quaø töø laøng queâ? 4: Cuûng coá daën doø . ngh.qu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ ng. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . cho beù gioû caù.

cho beù gioû caù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Beâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : quaû thò. 3.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ng vaø ngh? Gheùp bìa caøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. II. g vaø h (C nhaân. Caâu öùng duïng. qua ñoø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. gioû caù. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø Khaùc : ng coù theâm g chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø (Caù nhaân. cuû ngheäâäø.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. ngheù.tranhphaàn luyeän noùi -HS: -SGK.ñoàng thanh) g Hoûi : So saùnh ng vôùi n? -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù “ngöø” -Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø” Gioáng : chöõ ng Daïy chöõ ghi aâm ngh: Khaùc : ngh coù theâm h -Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn baøn. nhoùm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø. ngh Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm ng . vôû taäp vieát. cuû ngheä Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm vaø töø öùng duïng Ñoïc caù nhaân.ngh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm ng vaø aâm ngh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm ng: Gioáng : chöõ n. giaõ gioø. lôùp 68 . +Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä” caù ngöø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm ng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. ñoïc trôn +Phaùt aâm : “ngôø”ø +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “ngheäâ” Vieát baûng con : ng. -Nhaän xeùt baøi cuõ. chò kha ra nhaø beù 3. ngh.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.

ngheù oï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá .ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: nghæ . caù ngöø.nga Ñoïc caâu öùng duïng (C duïng ñthanh) nhaân- Ñoïc SGK(C nhaân. ngheù aên gì? 69 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. cuû ngheä Thaûo luaän vaø traû lôøi (Ñeàu coù beù) Thaûo luaän vaø traû lôøi . chò kha ra nhaø beù nga Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Beâ. ngheù. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. ngh. ngoõ nhoû. ngheä só. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : nghæ.ñ thanh) Taäp vieát: ng. nga) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keât hôïp giaûng töø ngaõ tö. beù +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung? -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Beâ.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: y taù. ngoõ nhoû.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 26: y . meï cho beù ra y teá 3. II.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em coù bieát haùt baøi naøo veà “beâ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vôû taäp vieát. neùt khuyeát döôùi. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. 3. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Nhaø treû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : ngaõ tö.tr. döôùi Hoûi : So saùnh y vôùi u? (Caù nhaân.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhaø treû.tr I.ñoàng thanh) -Phaùt aâm : “i” (goïi laø chöõ y daøi) -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “y” ( y ñöùng moät mình) -Ñoïc trôn: Töø : “ y taù “ Gioáng : chöõ t 70 . tre ngaø 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. -HS: -SGK. neùt moùc Khaùc : y coù neùt khuyeát ngöôïc. tr Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm y.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ngheä só.tr +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm y vaø aâm tr +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm y Gioáng : phaàn treân doøng -Nhaän dieän chöõ: Chöõ y goàm keû. chò kha ra nhaø beù nga. Caâu öùng duïng : Beù bò meï cho beù ra y teá xaõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm y. ngheù oï. chuùng töông töï nhau neùt xieân phaûi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ y.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù bò ho. ngheù” khoâng? 4: Cuûng coá daën doø . tre ngaø. töø: y taù.

ñoïc trôn Vieát baûng con : y. meï cho beù ra y teá xaõ. tr. chuù yù. y taù. khoâng coù tieáng thanh +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “tre” +Ñoïc trôn töø: “tre ngaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình y . Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS 71 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hKhaùc : tr coù theâm r (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Daïy chöõ ghi aâm tr: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ tr gheùp töø hai con chöõ:t. caù treâ. trí nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . tre ngaø Ñoïc caù nhaân. tre ngaø Thaûo luaän vaø traû lôøi . daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : “y”) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Beù bò ho.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi . r Hoûi : So saùnh tr vaø t ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: y Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. nhoùm. ñaùnh vaàn. baøn. tr.ñ thanh) Taäp vieát: y.tr vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø y teá. y teá. baät ra.

Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Nhaø treû +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Caùc em beù ñang laøm gì? -Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng? -Ngöôøi lôùn duy nhaát trong tranh ñöôïc goïi laø coâ gì? -Trong nhaø treû coù ñoà chôi gì? -Nhaø treû khaùc lôùp Moät em ñang hoïc ôû choã naøo? -Em coù nhôù baøi haùt naøo hoài ñang coøn hoïc ôû nhaø treû vaø maãu giaùo khoâng? Em haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát vaø vôû.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Coâ troâng treû) Giao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña BGH 72 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 73 .

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3. nh. qu.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. vieát aâm ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂân caùc aâm vaø tieáng ñaõ hoïc : Treo baûng oân Gheùp chöõ thaønh tieáng: Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc caùc töø ngöõ öùng duïng 74 Hoaït ñoäng cuûa HS Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø môùi hoïc caùc Leân baûng chæ vaø ñoïc Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû B1.ñoàng thanh) .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : y . 3. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù bò ho meï cho beù ra Y teá xaõ. y. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. chöõ hoïc trong tuaàn: p.caù treâ . g.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: OÂân caùch ñoïc.Thaùi ñoä :Nghe.trí nhôù.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Ñoïc töø öùng duïng :Y teá . B2 (Caù nhaân. q. -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? .Muïc tieâu: 1. ng.tr tre giaø . tr 2. ph. gh. gi. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 7 Thø hai ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 27: OÂN TAÄP I. chuù yù . ng.y taù. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan t trong chuyeän keå: Tre ngaø II. vôû taäp vieát.

phoá beù Nga coù ngheà giaõ gioø Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän -MT:HS vieát ñuùng caùc töø ñaõ Thaûo luaän nhoùm vaø hoïc cöû ñaïi dieän leân thi taøi -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän:”Tre Ngaø” Moät HS keå toaøn truyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm keøm theo tranh minh hoaï theo 6 noäi dung böùc tranh .ñ thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo +Caùch tieán haønh : Ñoïc trôn (C nhaân. Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát baûng con : Tre giaø .YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu 75 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc -Chænh söûa phaùt aâm.quaû nho Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. -Giaûi thích nghóa töø.ñ thanh) ? +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngVieát töø coøn laïi trong : Queâ beù Haø coù vôû taäp vieát ngheà xeû goã.ñ -Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc SGK(C nhaân.

Viết bảng con + Viết mẫu các nhóm chữ ghi âm có nét 76 . quả nho. tre già. daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 BAØI OÂN TAÄP ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm c/ Thái độ : Vui thích học tập. II/ Đồ dùng dạy học: Bảng chữ cái III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên 1/ æn ®Þnh tæ chøc 2/ Kiểm tra bài cũ .Giới thiệu bài: .Gọi HS lên đọc và viết Hoạt động của học sinh đọc: nhà ga. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.Lắng nghe .1 em đọc SGK 3/ Bài mới .Xem + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhóm .Lớp viết bảng con . ý nghĩ .Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp. 4: Cuûng coá . chú ý nghe giảng.

.Kó naêng :Nhaän ra vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ in hoa trong caâu öùng du :B. S. .HS thi đua đọc các câu ứng dụng Thø t ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 28: CHÖÕ THÖÔØNG .CHÖÕ HOA I.Dặn dò . tổ..Hướng dẫn đọc câu ứng dụng Hoạt động 2: Luyện viết .. u ư.. P. ..HS đọc bảng chữ cái . e ê.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng gần giống nhau: d đ. n m. TiÕt 2 .Dặn dò: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần. k. HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm.Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS... tò vò . lề mề Na ná.. l.HS đọc các câu ứng dụng trong SGK .Trò chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng.. n m.Tham dự 4 tổ .HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng .Muïc tieâu: 1.Nhiều HS lần lượt phát âm .Hướng dẫn viết theo GV phát âm: Đọc cho HS kiểm sóat . lớp) .HS dùng bảng cài: d đ..Cho HS đọc lại bảng chữ cái .HS đọc: (cá nhân. o ô ơ. Bé bi bo.HS viết bảng con .Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laø quen vôùi chöõ vieát hoa 2. u ư. ba bó lá Da dê. + Tiếng ứng dụng: . nh. th. V Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa 77 .Cho HS đọc nối các chữ ghi âm.Hoạt động 1: Luyện đọc .Hỏi đáp về câu tạo tiếng . b. . K. 4: Củng cố . h.Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên .Giới thiệu một số từ ứng dụng.. tờ mờ Tỉ tê. e ê..Chấm chữa một số bài Hoạt động 3: Luyện nói .

R) -GV chæ vaøo chöõ in hoa -GV che phaàn chöõ in thöôøng. tre giaø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ba Vì II. G. quaû nho. I. phoá beù nga ngheà giaõ gioø -Nhaän xeùt baøi cuõ. T. vôû taäp vieát. 3. Ñ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Treo leân baûng Chöõ thöôøng – chöõ hoa Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ hoa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng +Caùch tieán haønh : -Neâu caâu hoûi: Chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thöôøng. -Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa. AÊ. S. Ö. Y) Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng khaùc nhau nhieàu ( A. N. O. nhöng kích thöôùc lôùn hôn vaø chöõ in hoa naøo khoâng gioáng chöõ in thöôøng? -Ghi laïi ôû goùc baûng -GV nhaän xeùt vaø boå sung theâm Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng gaàn gioáng nhau (C. AÂ. U. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. OÂ. B.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. E.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. EÂ . X. Ô. D.ñoàng thanh) Hs theo doõi Döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc aâm caùc chöõ Hs nhaän dieän vaø ñoïc aâm cuûa chöõ . 78 Hoaït ñoäng cuûa HS Hs ñoïc Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa nhoùm mình (Caù nhaân. L. K. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ba Vì -HS: -SGK. yù nghó -Ñoïc caâu öùng duïng : Queâ beù haø coù ngheà xeû goã.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng chöõ thöôøng – Chöõ hoa. M. H. P. Q.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.

SaPa +Höôùng daãn ñoïc caâu: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû SaPa. Thuyû Tinh.Muïc tieâu: 1. Kha. lôùp Hs thi ñua luyeän noùi Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 29 : ia I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng chæ vaøo chöõ in hoa Cuûng coá . daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù chöõ in hoa trong caâu ( gaïch chaân : Boá. veà nôi nghæ maùt. SaPa) Chöõ ñöùng ñaàu caâu: Boá Teân rieâng : Kha. chò Kha tæa 79 . (Giaûi thích veà SaPa). Hoaït ñoäng 2:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : BaVì +Caùch tieán haønh : -Giaûi thích vaø giôùi thieäu qua ñòa danh Ba Vì -GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi veà söï tích Sôn Tinh . baøn.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ia vaø laù tía toâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù Haø nhoå coû.ñ thanh) duïng Ñoïc caù nhaân. veà boø söõa… -GV coù theå môû roäng chuû ñeà luyeän noùi veà caùc vuøng ñaát coù nhieàu caûnh ñeïp ôû nöôùc ta hoaëc cuûa chính ngay taïi ñòa phöông mình.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù tía toâ 2. nhoùm. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.

chò Kha tæa laù -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chia quaø -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn ñaàu tieân : vaàn ia – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ia Phaùt aâm ( 2 em +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù thanh) ñoàng tía toâ Phaân tích vaøgheùp +Caùch tieán haønh : bìa caøi: ia -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ia ñöôïc taïo Gioáng: i ( hoaëc a) bôûi: i vaø a Khaùc : i ( hoaëc a) GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn( c nhaân – ñ thanh) Hoûi: So saùnh: ia vaø a? Ñoïc trôn( c nhaân .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. töø ( caù nhaân .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chia quaø II.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát baûng con: ia.Ñoïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû S ( 2 – 4 em) . vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù tía toâ.ñ thanh) -Phaùt aâm vaàn: Phaân tích tieáng tía Gheùp bìa caøi: tía -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: tía. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà:ia -tía -laù tía toâ ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li( Höôùng 80 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . laù Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tía toâ trôn tieáng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Caâu öùng duïng: Beù Haø nho coû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Kieåm tra baøi cuõ : . laù .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htía toâ

daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc vaàn vaø töø öïng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø tôø bìa væa heø laù mía tæa laù -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù Ñoïc SGK:

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân - ñoàng thanh)

⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Chia quaø” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Ai ñang chia quaø cho caùc em nhoû trong tranh? -Baø chia nhöõng gì? -Baïn nhoû trong tranh vui hay buoàn? Chuùng coù tranh nhau khoâng? Ngöôøi bieát nhöôøng -ÔÛ nhaø em, ai hay chia quaø cho nhòn em? + Keát luaän : Khi ñöôïc chia quaø, em töï chòu laáy phaàn ít hôn. Vaäy em laø ngöôøi nhö theá naøo? 4:Cuûng coá daën doø
81

Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) HS môû saùch vaø theo doõi Ñoïc caù nhaân 10 em

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø s¸u ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tập viết

TuÇn 5: TuÇn 6:

Cö t¹, thî xÎ, ch÷ sè… Nho khô, nghé ọ, chú ý...

I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Viết đúng cở chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: nho khô, nghé ọ..... b/ Kỹ năng : Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng c/ Thái độ : Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm bổ sung cho những em viết lại ở - 5 em nộp vở TV nhà vì chữ xấu. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu nội dung bài viết hôm nay. Nho khô, nghé ọ…. 2/ Hướng dẫn: - Cho HS xem chữ mẫu và gọi HS đọc nội dung viết - Hướng dẫn cách viết + Độ cao các nét cơ bản + Cho HS viết bảng con - Hướng dẫn tập viết + Nhắc lại cách cầm bút, cách ngồi ngay ngắn. + Chấm chữa một số HS viết xong trước - Cho HS viết vào vở tập viết - Nhắc lại cách viết vở có ô li, các nét. - Nghe - HS đọc các từ ứng dụng trong bài trước. - Quan sát, nhận xét - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ: nho khô, nghé ọ..... - Lắng nghe - HS nộp vở cho GV - HS đem vở tập viết - HS nộp vở

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tuyên dương các HS viết đẹp, vở sạch. - Dặn dò: Những HS nào viết chưa đẹp cần viết lại ở nhà.

82

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng th¸ng 10 n¨m 2009

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña

BGH

TuÇn 8
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 30 : ua - ¦a

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå, ngö goã
83

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kó naêng goã

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

:Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn ua, öa vaø töø cua beå,

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa,

cho beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Giöõa tröa II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø : cua beå, ngöïa goã;Caâu öùng duïng:Meï ñi chôï kheá, mía, döøa,thò … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Giöõa tröa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tôø bìa, laù mía, væa heø, træa laù( 2 – 4 em ñoïc, caû vieát baûng con) - Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù ( 2 em) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ua, öa – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn: ua-öa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå ngöïa goã +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn ua: Phaùt aâm ( 2 em -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ua ñöôïc taïo ñoàng thanh) bôûi: u vaø a Phaân tích vaàn ua GV ñoïc maãu Gheùp bìa caøi: ua Gioáng: a keát thuùc Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Khaùc : ua baét ñaàu u Ñaùnh vaàn( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñ thanh) Ñoïc trôn( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: cua, ñthanh) cua beå Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: cua -Ñoïc laïi sô ñoà:ua-cua-cua beå Ñaùnh vaàn vaø ñoïc Daïy vaàn öa: ( Qui trình töông töï)öatrôn tieáng,töø ngöïa- ngöïa goã - Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân - ñoàng ⊕ Giaûi lao
84

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát: thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaø töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : Vieát b. con: ua, öa, cua +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn beå, ngöïa goã qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø vaàn vöøa hoïc. Ñoïc öùng duïng: trôn töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng ( caù nhaân - ñoàng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp thanh) giaûng töø caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc (c nhaân 10 em – Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñthanh) +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : (c nhaân 10 em – Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS môû saùch.Ñoïc (10 HS em) Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Toâ vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Quan saùt tranh vaø +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï traû lôøi nhieân theo noäi dung : “Giöõa tröa” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Taïi sao em bieát ñaây laø böùc tranh veõ muøa heø? -Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? -Buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng
85

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

laøm gì, ôû ñaâu? -Taïi sao treû em khoâng neân chôi ñuøa vaøo buoåi tröa? + Keát luaän : Nguû tröa cho khoeû vaø cho moïi ngöôøi nghæ ngôi? 4:Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 31: OÂN TAÄP

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn vöøa h ia, ua, öa 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu, keå laïi theo tranh truyeän keå : Khæ vaø R II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Khæ vaø Ruøa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ua, öa, cua beå, ngöïa goã ( 2 vieát, caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia( 2 em -Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù ( -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi:Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc: Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng ⊕ Giaûi lao gheùp töø chöõ ôû Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: coät doïc vôùi chöõ ôû -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ öùng
86

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdoøng ngang cuûa baûng oân Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân.Ñoïc (c nhaân - ñ thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: muøa döa ( caù nhaân - ñoàng thanh)

duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: mua mía ngöïa tía muøa döa træa ñoã Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù Laù kheõ ñu ñöa Gioù qua cöûa soå Beù vöøa nguû tröa Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Khæ vaø Ruøa” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ruøa vaø Thoû laø ñoâi baïn thaân. Moät hoâm, Khæ baùo cho Ruøa
87

Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (cnhaân– ñthanh)

HS môû saùch. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát

HS ñoïc teân caâu chuyeän

bo . vôï Khæ chaïy vaø cöû ñaïi dieän ra chaøo.Vôï Khæ vöøa sinh con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bieát laø nhaø Khæ vöøa môùi coù tin möøng. ri ri. + YÙ nghóa : Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu. lieàn môû mieäng ñaùp leã. II. Truyeän coøn giaûi thích söï tích cuûa mai Ruøa 4: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 32 : oi .Muïc tieâu: 2. Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo baïn ngaäm ñuoâi mình. Tranh 2: Ñeán nôi. Ruøa lieàn voäi vaøng theo Khæ ñeán thaêm nhaø Khæ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oi.Ñoà duøng daïy hoïc: 88 1. Ruøa queân caû mình ñang leân thi taøi ngaäm ñuoâi Khæ.Thaùi ñoä caù. Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå ñöa Khæ ñöa Ruøa leân nhaø mình. Theá laø töø ñoù. Ruøa rôi xuoáng ñaát. be :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oi. Theá laø bòch moät caùi. le le. ai vaø töø nhaø goùi. ai vaø töø nhaø goùi. neân mai bò raïn nöùt. Thaûo luaän nhoùm Tranh 3:Vöøa tôùi coång.Kó naêng gaùi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa 3. treân mai cuûa Ruøa ñeàu coù veát raïn. Ruøa ba hoa neân chuoác hoaï vaøo thaân. raát coù haïi. Ruøa baên khoaên khoâng bieát caùch naøo leân thaêm vôï con Khæ ñöôïc vì nhaø Khæ ôû treân moät caây cao.ai I. :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Seû. Tranh 4: Ruøa rôi xuoáng ñaát.

ri ri. Caâu öùng duïng: Ch boùi caù nghóa gì theá?… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Seû.töø nhaø ngoùi ( caù nhaân . vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oi. boùi caù.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: ngoùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. beù gaùi.Kieåm tra baøi cuõ : lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù…( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. træa ñoã( 2 – 4 em ñoïc Hoaït ñoäng cuûa H nhaø Phaùt aâm ( 2 em . ngöïa tía. ai– Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oi-ai +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nhaø goùi.ñ -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . ai vaø goùi. muøa döa.ñoàng thanh) Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) ai Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 89 .Gheùp bìa caøi: oi Gioáng: o ( hoaëc i) Khaùc : i ( hoaëc o) Ñaùnh vaàn( c nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaàn oi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. beù gaùi +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn oi: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oi ñöôïc taïo bôûi: o vaø i GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Tieát1 -Ñoïc vaø vieát: mua mía. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -HS: -SGK. le le. thanh) nhaø ngoùi Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: ngoùi oi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn ngoùi tieáng .

boùi caù. boùi caù soáng ôû ñaâu 90 . ri ri.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gaùi nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc vöøa hoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø Ñoïc trôn töø öùng duïng: ngaø voi gaø maùi ( caù nhaân . ai.ñoàng thanh) beù gaùi . beù gaùi qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Vieát b.nhaø ngoùi. con: oi. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ con vaät gì? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát con chim naøo? -Con le le.ñoàng thanh) caùi coøi baøi vôû -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ cuûa HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Ñoïc SGK: thanh) ⊕ Giaûi lao HS môû saùch . Ñoïc (10 em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc Hs vieát vaøo vôû theo doøng Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Seû. le le”.

gaø maùi. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Chuù Boùi Caù nghóa gì theá? ( 2 em) Chuù nghóa veà böõa tröa.¥I I. Caâu öùng duïng: Beù tr beù gaùi ñi chôi phoá … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Leã hoäi -HS: -SGK. chim ri thích aên gì? Chuùng soáng ôû ñaâu? -Chim naøo hoùt hay? Tieáng hoùt nhö theá naøo? 3. ôi vaø töø : traùi oåi. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oâi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi oåi. beù gaùi ñi chôi phoá vô boá meï. bôi loäi. b 2. caùi coøi. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. baøi vôû ( 2 – 4 em ñoïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- vaø thích aên gì? -Chim seû.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doøNhaän xeùt giôø hoïc Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 33: ¤I. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ngaø voi.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oâi.Baøi môùi : 91 . vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1. ôi vaø töø : traùi oåi loäi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù trai.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Leã hoäi II.

töø traùi oåi ( caù nhaân . löu yù neùt noái) loäi Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø caùi choåi ngoùi môùi vaàn vöøa hoïc. ôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oâi-ôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oâi.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát nhaân . bôi loäi Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn oâi: ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oâi ñöôïc taïo Phaân tích vaøgheùp bìa bôûi: oâ vaø i caøi: oâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh oâi vaø oi? baèng i Khaùc : oâi baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baéng oâ Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : oåi.ñoàng Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) thanh) ôi bôi Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù bôi loäi nhaân .ñoàng thanh) traùi oåi Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: oåi oâi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc oåi trôn tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oâi.ñoàng thanh) .traùi oåi. bô qui trình ñaët buùt. con: oâi.Ñoïc trôn töø öùng duïng: thoåi coøi ñoà chôi 92 . ôi .ñoàng treân baûng thanh) -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình Vieát b. . ôi vaø traùi oåi.ñoàng thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø ( caù nhaân .

öi vaø töø : ñoài nuùi.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . beù gaùi ñi chôi phoá vôùi meï. Caû nha quaù.Muïc tieâu: 1.daën doø Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 34: ui . caùc troø vui. öi vaø töø : ñoài nuùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoài nuùi 93 . ngöôøi aên naøo? Vaøo muøa naøo? -Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng maëc ñeïp. gö thö 2. Ñoïc (10 em) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:gV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Leã hoäi”. göûi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Dì Na vöøa göûi thö veà.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ui. haùt ca.…) gì? -Qua ti vi. Ñoïc SGK: Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) boá Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . hoaëc nghe keå em thích leã hoäi naøo nhaát? 4: Cuûng coá . 3. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Taïi sao em bieát tranh veõ veà leã Quan saùt tranh vaø traû lôøi hoäi? -Queâ em coù nhöõng leã hoäi (côø treo.¦i I.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. vôû taäp vieát..Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø . öi . göûi thö. ñoài nuùi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ui.. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ñoài nuùi -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. öi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ui -öi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc : ui. Caû nhaø . thoåi coøi.Gheùp bìa caøi: ui Gioáng: keát thuùc -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : nuùi. ngoùi môùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñoài nuùi. Caâu öùng duïng: Dì N vöøa göûi thö veà. göûi thö +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ui: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ui ñöôïc taïo bôûi: u vaø i GV ñoïc maãu Phaùt aâm ( 2 em – Hoûi: So saùnh ui vaø oi? ñoàng thanh) Phaân tích vaàn -Phaùt aâm vaàn: ui. baèng i ñoài nuùi Khaùc : ui baét ñaàu baèng u -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn( cnhaân – ui ñthanh) nuùi Ñoïc trôn( caù nhaân – ñoài nuùi ñoàng thanh) Daïy vaàn öi: ( Qui trình töông töï) Phaân tích vaø gheùp öi bìa caøi: nuùi göûi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc göûi thö trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 94 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi choåi. ñoà chôi ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø göûi thö öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS doïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø. Ñoïc SGK: HS môû saùch . löu yù neùt noái) Vieát b. con: ui. Caû nhaø vui thanh) quaù. ñoài nuùi. vaàn vöøa hoïc caùi tuùi göûi quaø Ñoïc trôn töø öùng vui veû ngöûi muøi duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng (caù nhaân – ñoàng Cuûng coá daën doø thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Dì Na vöøa göûi thö veà. Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Ñoài nuùi”. Ñoïc (10 ⊕ Giaûi lao em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû. öi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân nhaân – ñoàng thanh) baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình qui trình ñaët buùt. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø Hoûi:-Trong tranh veõ gì? traû lôøi -Ñoài nuùi thöôøng coù ôû ñaâu? Em bieát teân vuøng naøo coù ñoài nuùi? -Treân ñoài nuùi thöôøng coù gì? -Ñoài khaùc nuùi nhö theá naøo? 4: Cuûng coá daën doø 95 .

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn uoâi.Kieåm tra baøi cuõ : 96 .Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : uoâi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. chò Kha …. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: naûi chuoái. öôi vaø töø : naûi chuoá muùi böôûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. vôû taäp vieát. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1..Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoái. 2. böô vuù söõa. böôûi. Tranh caâu öùdu Buoåi toái.Muïc tieâu: 1. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi toái. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chuoái.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàân 9 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 35: uoâi .öôi I. II. vuù söõa. öôi vaø töø : naûi chu muùi böôûi. muùi böôûi.

Caû nhaø vui quaù( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. naûi chuoái Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: chuoái Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Ñoïc laïi sô ñoà: tieáng . muùi böôûi. öôi .naûi chuoái.ñoàng thanh) chuoái naûi chuoái Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân ñoàng thanh) Daïy vaàn öôi: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn muùi böôûi.ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn :Vaàn uoâi ñöôïc Phaân tích vaàn uoâi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: caùi tuùi.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : thanh) chuoái. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn uoâi: Phaùt aâm ( 2 em . öôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn uoâi -öôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoâi.ñoàng -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng 97 . göûi quaø.ñoàng thanh) öôi böôûi muùi böôûi .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn uoâi. vui veû.Gheùp bìa taïo bôûi:uoâ vaø i caøi: uoâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng i Hoûi: So saùnh uoâi vaø oâi? Khaùc : uoâi baét ñaàu baèng u Ñaùnh vaàn( caù nhaân . con: uoâi. naûi chuoái.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn Theo doõi qui trình töø öùng duïng Vieát b.öôi .töø uoâi ( caù nhaân . ngöûi muøi ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Dì Na vuøa göûi thö veà.

Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát troø Quan saùt tranh vaø traû lôøi . chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. böôûi. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø tuoåi thô tuùi löôùi buoåi toái töôi cöôøi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng daãn qui trình ñaët buùt. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :“Chuoái. vuù söõa”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Trong ba thöù quaû em thích loaïi naøo? -Vöôøn nhaø em troàng caây gì?? -Chuoái chín coù maøu gì? Vuù 98 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch .

ñi xe. -HS: -SGK. buoåi toái. nhaûy daây.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Giôø ra chôi. beù trai thi … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chaïy. II. beù trai thi chaïy. chò Kha ruû beù chôi troø ñoá chöõ ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Muïc tieâu: 1. ñi xe.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. aây vaø töø : maùy nhaûy daây 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ay. bay.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chaïy.aâ ..Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tuoåi thô.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.aây I.Baøi môùi : 99 . boä. gaùi chôi nhaûy daây. bay.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy bay. aâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng söõa chín coù maøu gì? -Böôûi thöôøng coù nhieàu vaøo muøa naøo? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 36: ay . Caâu öùng duïng ra chôi. tuùi löôùi. töôi cöôøi ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. ñi boä. 3. vôû taäp vieát.

aây +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ay. aâ.töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . nhaûy daây. aâm aâ – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ay.maùy bay.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. aây.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : ay.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con: ay.aâ. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng 100 Hoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: ay Gioáng: baét ñaàu baèng a Khaùc : ay keát thuùc baèng y Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: bay Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . maùy bay -Ñoïc laïi sô ñoà: ay bay maùy bay Giôùi thieäu aâm aâ: -GV phaùt aâm maãu Daïy vaàn aây: ( Qui trình töông töï) aây daây nhaûy daây . aâ.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. .ñoàng thanh) ( caù nhaân . aây maùy bay. aây. nhaûy daây +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ay: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ay ñöôïc taïo bôûi: a vaø y GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ay vaø ai? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : bay.

bay.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø coái xay vaây caù ngaøy hoäi caây coái -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em goïi teân caùc hoaït ñoäng trong tranh? -Khi naøo thì phaûi ñi maùy bay? -Haèng ngaøy em ñi baèng gì? -Ngoaøi ra. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: + Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chaïy.ñoàng thanh) Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. nhaûy. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ( bôi. beù gaùi chôi nhaûy daây. boø. beù trai thi chaïy. ñi xe”.Muïc tieâu: 101 .…) Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 37: OÂN TAÄP I. ñi boä. Ñoïc (c nhaân–ñthanh) HS môû saùch . ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .

aây. con: tuoåi thô -Caùch tieán haønh:GV Vieát maãu ( caù nhaân . ngaøy hoäi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.ñoàng maùy bay thanh) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn vieát baûng con : Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân Caû lôùp vieát treân baøn baûng Vieát b. keå laïi theo tranh truyeän keå : Caây kheá II.ñoàng thanh) treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn 102 .Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng i .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3. beù trai thi chaïy.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. y 2. beù gaùi thi nha daây ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. caây coái ( -Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. vaây caù. vôû taäp vieát. caû lôùp vieát baûng c -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : coái xay.Tranh minh hoa truyeän keå :Caây kheá -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ay. nhaûy daây ( 2 vieát. Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Caùc vaàn ñaõ hoïc: -Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn ⊕ Giaûi lao HS ñoïc caùc tieáng gheùp Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng töø chöõ ôû coät doïc vôùi duïng: chöõ ôû doøng ngang cuûa -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng baûng oân -Caùch tieán haønh: -GV chænh söûa phaùt aâm Tìm vaø ñoïc tieáng coù -Giaûi thích töø: vaàn vöøa oân Ñoâi ñuõa tuoåi thô Ñoïc (caù nhaân . maùy bay.

Caây kheá ra raát nhieàu traùi to vaø ngoït. chaâu baùu. Tranh 3: Ngöôøi em theo ñaïi baøng ra moät hoøn ñaûo ñoù vaø nghe lôøi ñaïi 103 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh) HS môû saùch.Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Gioù töø tay meï Ru beù nguû say Thay cho gioù trôøi Giöõa tröa oi aû” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Caây kheá” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. Tranh 2: Moät hoâm. chia cho em moãi moät caây kheá ôû goùc vöôøn. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . Ngöôøi em ra laøm nhaø caïnh caây kheá vaø ngaøy ngaøy chaêm soùc caây. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ngöôøi anh laáy vôï ra ôû rieâng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- qui trình ñaët buùt. coù moät con ñaïi baøng töø ñaâu bay tôùi. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ñaïi baøng aên kheá vaø höùa seõ ñöa cho ngöôøi em ra moät hoøn ñaûo coù raát nhieàu vaøng baïc.

luõ. maây bay ( 2 – 4 em ñoïc. ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån. caû lôù vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng öùng duïng: ” Gioù töø tay meï … ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ao vaø töø chuù meøo. Noù xoaûi caùnh. luõ. + YÙ nghóa : Khoâng neân tham lam.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. tuoåi thô.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK. Khi bay ngang qua bieån. ngöôøi anh laáy quaù nhieàu vaøng baïc. maây baõo. II. ngoâi sao.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuù meøo.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng : Suoái chaûy rì raøo… 3. Tranh ñoaïn thô öù duïng: Suoái chaûy rì raøo… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gioù. baõo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gioù. maây. sao 2. vôû taäp vieát. Tranh 4: Ngöôøi anh sau khi nghe chuyeän cuûa em lieàn baét em ñoåi caây kheá laáy nhaø cöûa.ao I. ñaïi baøng ñuoái söùc vì chôû quaù naëng. möa.Baøi môùi : 104 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn eo. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ruoäng vöôøn cuûa mình Tranh 5: Nhöng khaùc vôùi em. ngöôøi em trôû neân giaøu coù. 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 38: eo . Trôû veà.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ñoâi ñuõa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baøng chæ nhaët laáy moät ít vaøng baïc.

ngoâi sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi . con: eo. ao. – Ghi baûng Hoaït ñoäng :Daïy vaàn eo-ao +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: eo.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : eo. chuù meøo -Ñoïc laïi sô ñoà: eo meøo chuù meøo Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ao sao ngoâi sao . ao . ngoâi sao +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn eo: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eo ñöôïc taïo bôûi: e vaø o GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh eo vaø e? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : meøo.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .chuù meøo. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng 105 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em .ngöôïc ( c nhaân– ñ thanh) ( caù nhaân . ao .töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: eo Gioáng: e Khaùc : o Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: meøo Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. chuù meøo.

Ñoïc(cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . em thöôøng thaáy nhöõng gì treân baàu trôøi? -Ngoaøi ra. baõo. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Treân ñöôøng ñi hoïc veà. gaëp möa em laøm gì? -Khi naøo em thích coù gioù? -Tröôùc khi möa to. maây. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 106 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caùi keùo traùi ñaøo leo treøo chaøo côø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Suoái chaûy rì raøo Gioù reo lao xao Beù ngoài thoåi saùo” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn vaø töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Gioù. luõ”. möa.

chuù yù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TËp viÕt Tieát 1 : xöa kia. II.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . khaên lau baûng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. 3. -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: nho khoâ.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . baûng con. vieát ñeïp. nghØ ng¬i 2. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. -HS: -Vôû taäp vieát. III. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . muøa döa. caù treâ ( 2 HS leân baûng lôùp.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 107 .Kó naêng vieát lieàn maïch.Muïc tieâu: 1. ñeå vôû ñuùng tö theá.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xöa muøa döa. -Vieát nhanh. daáu thanh ñuùng vò trí. phaán . nghØ ng¬i I. ghi ñieåm 3. ngheù oï. caàm buùt.

nghØ ng¬i” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? -GV vieát maãu 2 HS neâu -Höôùng daãn vieát baûng con: HS quan saùt GV uoán naén söûa sai cho HS HS laøm theo ♣Giaûi lao giöõa tieát HS vieát vôû 3.Muïc tieâu: 1. töôi cöôøi.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng : “xöa kia.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: ñoà chôi. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . -Vieát nhanh. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. muøa döa. caàm buùt. muøa nghØ ng¬i 2. II.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. vieát ñeïp. . ngaøy hoäi I.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS nhaéc laïi -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. 4.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . daáu thanh ñuùng vò trí.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu xöa kia. töôi cöôøi.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.quan saùt HS 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: xöa kia. muøa döa 1. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát Tieát 2 : ñoà chôi. caùch caàm buùt.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . 108 . 3. 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Kó naêng vieát lieàn maïch. ñeå vôû ñuùng tö theá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöa. ngaøy hoäiû.

Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. III. caùch caàm buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. töôi cöôøi -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu ngaøy hoäi.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt caùc töø öùng duïng : 4 HS ñoïc vaø phaân tích “ñoà chôi. baûng con. töôi cöôøi. töôi cöôøi. khaên lau baûng. töôi cöôøi.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñoà chôi. 2.” +Caùch tieán haønh : HS quan saùt -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? vieát baûng con: HS -Giaûng töø khoù ñoà chôi. ngaø voi. gaø maùi ( 2 HS leân baûng lôùp. phaán . ngaøy hoäi. vui veû. -HS: -Vôû taäp vieát. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo 2 HS neâu vôû taäp vieát HS quan saùt +Caùch tieán haønh : HS laøm theo -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS vieát vôû -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi Baøi 8: ñoà chôi. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. khi vieát 109 . ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: xöa kia. 3. -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. ngaøy hoäi. ngaøy hoäi. muøa döa.

Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm. c caàu 2. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 10 Baøi 39: au . uoán naén.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chaøo Maøo coù aùo maøu naâ 110 . GV theo doõi . 4. I.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn au. aâu vaø töø caây cau. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau.aâu Ngaøy daïy :……………. 2 HS nhaéc laïi -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.

chaøo côø ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Suoái chaûy rì raøo… ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. traùi ñaøo.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây cau. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : au.ñoàng +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: au.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caùi caàu Phaân tích vaàn au.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao 111 . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn au: Gheùp bìa caøi: au -Nhaän dieän vaàn : Vaàn au ñöôïc taïo bôûi: a vaø u GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh au vaø ao? a Khaùc : keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: u Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) cau. thanh) aâu . aâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn au-aâu Phaùt aâm ( 2 em . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Baø chaùu. leo treøo. vôû taäp vieát. caây cau Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa au caøi: cau cau Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caây cau tieáng .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Tranh minh hoaï caâu duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. II.caây cau.ñoàng aâu thanh) caàu caùi caàu Ñoïc xuoâi – ngöôïc .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Baø chaùu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân . -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi keùo.töø Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . caùi caàu.

ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø rau caûi chaâu chaáu lau saäy saùo saäu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôcï vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Baø chaùu”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ngöôøi baø ñang laøm gì? -Hai baø chaùu ñang laøm gì? 112 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aâu .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. caây cau.ñoàng thanh) ( caù nhaân . Ñoïc (c nhaân – ñ thanh) HS môû saùch . caùi caàu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . con: au. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. eâu vaø töø löôõi rìu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Trong nhaø em .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi rìu.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ai chòu kho II. caây taùo nhaø ba ñeàu sai tróu quaû. daën doø Baøi 40: iu . caây taùo… -HS: -SGK. 3. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau caûi. caùi pheãu. III. ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát? -Baø thöôøng daïy chaùu nhöõng ñieàu gì? -Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? -Em yeâu quí nhaát baø ôû ñieàu gì? -Baø thöôøng daãn em ñi ñaâu? Em coù thích ñi cuøng baø khoâng? Em ñaõ giuùp baø nhöõng ñeàu gì? 4 :Cuûng coá .Muïc tieâu: 1. ca pheãu. chaâu chaáu. Tranh caâu öùng duï Caây böôûi. saùo saäu ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.eâu Ngaøy daïy :7-11-2006 I. 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caây böôûi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. lau saäy.Baøi môùi : 113 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn iu.

löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 114 Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaàn iu. löôõi rìu -Ñoïc laïi sô ñoà: iu rìu löôõi rìu Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) eââu pheãu caùi pheãu .töø ( caù nhaân . caùi pheãu .ñoàng thanh) ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn iu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn iu ñöôïc taïo bôûi: i vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh iu vaø eâu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : rìu.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. eâu . Gheùp bìa caøi: iu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : iu baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: rìu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. eâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn iu-eâu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: iu. caùi pheãu.löôõi rìu.löôõi rìu. con: iu.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TG GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: iu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . eâu.

gaø coù phaûi laø con chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Ngöôøi noâng daân vaø con traâu. Ñoïc (c ñeàu sai tróu quaû” nhaân–ñthanh) Ñoïc SGK: HS môû saùch . Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát Vieát vôû taäp vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Ai chòu khoù?”.ñoàng Tieát 2: thanh) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: “Caây böôûi. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Con gaø ñang bò choù ñuoåi. coù chòu khoù khoâng? -Con chuoät coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Con meøo coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Em ñi hoïc coù chòu khoù khoâng? Chòu khoù thì phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: 115 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- líu lo caây neâu Tìm vaø ñoïc tieáng coù chòu khoù keâu goïi vaàn vöøa hoïc -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Ñoïc trôn töø öùng duïng: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . caây taùo nhaø baø Nhaän xeùt tranh. ai chòu khoù? -Con chim ñang hoùt.

II.gheá goã . II.yeâu Ngaøy daïy :10-11-2006 I. Tranh caâu öùng d Tu huù keâu. 3. yeâu quyù.nguû tröa… -HS ñoïc laïi caùc töø treân vaø caâu öùng duïng do GV choïn baøi ôû saùch giaùo khoa. -HS nghe vieát ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù töï giôù thieäu. 3.Muïc tieâu: -Cuûng coá heä thoâng hoaù caùc aâm vaø 1 soá vaàn ñaõ hoïc -HS ñoïc trôn ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : 116 .Baøi môùi: GV töï oân taäp theo trình ñoä cuûa lôùp 4.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Tu huù keâu. vôû baøi taäp Tieáng vieät. baùo hieäu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù töï giôùi thieäu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAØI OÂN TAÄP OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ 1 Ngaøy daïy: 8-11-2006 I. baùo hieäu muøa thieàu ñaõ veà.Khôûi ñoäng:haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ieâu. III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: dieàu saùo. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1.Nhaän xeùt daën doø: Baøi 41: ieâu .yeâu vaø töø dieàu sa yeâu quyù 2.xoå soá . -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kieåm tra baøi cuû: -HS vieát :Gioû kheá .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -Saùch giaùo khoa -Baûng con -Vôû hoïc sinh III.

ñoàng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ieâu -yeâu thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu. caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: líu lo.yeâu daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . caøi: ieâu yeâu quyù +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ieâu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieâu ñöôïc taïo bôûi: i. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Caây böôûi.ñoàng thanh) treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát ( caù nhaân . chòu khoù.yeâu – Ghi baûng Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) yeâu yeâu yeâu quyù Ñoïc xuoâi – ngöôïc .( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.yeâu . dieàu saùo ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu caøi: dieàu dieàu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn dieàu saùo tieáng .ñoàng thanh) baûng con : Theo doõi qui trình +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng Vieát b.dieàu saùo. caây neâu. löu yù neùt 117 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .eâ vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ieâu vaø eâu? Gioáng: keát thuùc baèng eâu -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : ieâu coù theâm i ôû phaàn ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân dieàu. keâu goïi ( 2 – 4 em ñoïc.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieâu. con: ieâu.töø Daïy vaàn yeâu: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .

baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà” Ñoïc SGK: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø buoåi chieàu yeâu caàu hieåu baøi giaø yeáu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Tu huù keâu. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? -Em naêm nay leân maáy? -Em ñang hoïc lôùp maáy? Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Nhaø em ôû ñaâu? Nhaø em coù maáy anh chò em? -Em thích hoïc moân naøo nhaát? 118 .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Ñoïc (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch .dieàu saùo. yeâu quyù Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï Quan saùt tranh vaø traû nhieân theo noäi dung lôøi “Beù töï giôùi thieäu”.

baùo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoå. III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Tu huù keâu. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi tröa. höôu. Noù thaáy höôu ñaõ ôû ñaáy roài.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em bieát haùt vaø veõ khoâng? Em coù theå haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 11 Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 42: öu . nai. -HS: -SGK. höôu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn öu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi löïu. II. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà. höôu 2.öôu I. sao. öôu vaø traùi löïu. giaø yeáu ( 2 – 4 e ñoïc.Muïc tieâu: 1. gaáu. hieåu baøi.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Cöøu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Hoå. nai. vôû taäp vieát. höôu sao. sao.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: buoåi chieàu. yeâu caàu. Tranh caâu öùng duïn Buoåi tröa. baùo.Baøi môùi : 119 . 3.

öôu vaø traùi löïu. höôu sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc. Ñoïc trôn töø öùng duïng: . öôu .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø chuù cöøu baàu röôïu 120 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: öu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : öu baét ñaàøu baèng ö Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: löïu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .traùi löïu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. traùi löïu -Ñoïc laïi sô ñoà: öu löïu traùi löïu Daïy vaàn öôu: ( Qui trình töông töï) öôu höôu höôu sao . höôu sao +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn öu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn öu ñöôïc taïo bôûi: ö vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh öu vaø iu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : löïu. con: öu.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: öu. öôu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn öu -öôu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: öu.

nai ñaõ ôû ñaáy roài”. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Hoå.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möu trí böôùu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . gaáu. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Nhöõng con vaät naøy soáng ôû ñaâu? -Trong nhöõng con vaät naøy. ñoâi khi ôû Sôû thuù) 121 . Noù thaáy höôu.ñoàng thanh) coå -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Buoåi tröa. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc vaàn töø vaøo vôû. sao”. baùo. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. höôu. con naøo aên coû? -Con naøo thích aên maät ong? -Con naøo to xaùc nhöng raát hieàn laønh? -Em coøn bieát con vaät naøo ôû trong röøng nöõa? -Em coùbieát baøi thô hay baøi haùt naøo veà nhöõng con vaät naøy? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi (Trong röøng. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . nai.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi:Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu: OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc HS leân baûng chæ vaø +Caùch tieán haønh: Caùc vaàn ñaõ ñoïc vaàn hoïc: HS ñoïc caùc tieáng Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân. baàu röôïu. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Soùi vaø Cöøu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ………………………………………………………………………………………………. .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. N thaáy höôu nai . ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc vaàn vöøa oân -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Ñoïc (caù nhaân .Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.ñoàng -Caùch tieán haønh: HSÑoïc töø ngöõ thanh) öùng duïng-GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: ao beøo caù saáu kì dieäu Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình caùc töø 122 .o 2.Muïc tieâu: 1. keå laïi theo tranh truyeän keå : Soùi vaø C II.( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuù cöøu. b coå ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi tröa. -HS: -SGK. möu trí.. Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 43: OÂN TAÄP I.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng – u.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaø Saùo Saäu ôû sau daõy nuùi. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Soùi vaø Cöøu” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. hoâm nay maøy taän soá roài. Tröôùc khi cheát maøy coù mong muoán gì khoâng? Tranh 2: Soùi nghó con moài naøy khoâng theå chaïy thoaùt ñöôïc. Noù 123 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch. coù nhieàu chaâu chaáu. Noù chaéc chaén maåm ñöôïc moät böõa ngon laønh. boãng gaëp Cöøu. con: caù saáu ( caù nhaân . caøo caøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát b. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Moät con Soùi ñoùi ñang loàng loän ñi tìm thöùc aên. Noù tieán tôùi noùi: -Naøy Cöøu. Saùo öa nôi khoâ raùo . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi .ñoàng thanh) vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

Con Cöøu bình tónh vaø thoâng minh neân ñaõ thoaùt cheát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn on.Muïc tieâu: 1. Thø t ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 44: on . vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù vaø baïn beø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- lieàn thoaéng gioïng roài caát tieáng suûa leân thaät to . caû lôùp vieá baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø saùo saäu ôû sau daõy nuùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.an I. vôû baøi taäp Tieáng vieät. C Thoû meï thì daïy con… 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. ngöôøi chaên cöøu boãng nghe tieáng gaøo cuûa choù Soùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ao beøo. kì dieäu ( 2 – 4 em ñoïc. caøo caøo ( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. III. Coøn Thoû meï daïy con nhaûy muùa. Soùi vaãn ñang ngöûa maët leân. -HS: -SGK. Tranh 3: Taän cuoái baõi. roáng oâng oång. caù saáu. nhaø saøn -Tranh caâu öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. nhaø s 2. Ngöôøi chaên Cöøu lieàn giaùng cho noù moät gaäy. + YÙ nghóa : Con Soùi chuû quan vaø kieâu caêng neân ñaõ phaûi ñeàn toäi. Saùo öa nôi khoâ raùo. Anh lieàn chaïy nhanh ñeán. coù nhieàu chaâu chaáu. an vaø meï con. 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Tranh 4: Cöøu thoaùt naïn. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: meï con.Baøi môùi : 124 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù vaø ba beø.

ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . an .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaàn on. meï con -Ñoïc laïi sô ñoà: on con meï con Daïy vaàn an: ( Qui trình töông töï) an saøn nhaø saøn .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. an – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn on-an +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: on. an . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 125 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em . Gheùp bìa caøi: on Gioáng: baùt ñaàu baèng o Khaùc : on keát thuùc baèng n. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: con Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . nhaø saøn +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn on: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn on ñöôïc taïo bôûi: o vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh on vaø oi? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : con. con: on.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: on. nhaø saøn Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: .meï con.meï con.ñoàng thanh) ( caù nhaân .

Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 126 . Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) HS môû saùch . Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rau non haøn hoøn ñaù thôï GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ maáy baïn? -Caùc baïn aáy ñang laøm gì? -Baïn cuûa em laø nhöõng ai? Hoï ñang ôû ñaâu? -Em vaø caùc baïn thöôøng chôi nhöõng troø gì? -Boá meï em coù quyù caùc baïn cuûa em khoâng? -Em vaø caùc baïn thöôøng giuùp ñôõ nhau nhöõng vieäc gì? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) baøn ghe -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôïc caùc vaàn vaø töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Beù vaø baïn beø”.

caùi caân Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . -HS: -SGK. con traê 2. thôï haøn. III.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn aân. Phaân tích vaø gheùp bìa aên. caøi: aân con traên +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn aân: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n Gioáng: keát thuùc baèng n GV ñoïc maãu Khaùc : aân baét ñaàu Hoûi: So saùnh aân vaø an? baèng aâ. baøn gheá ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. B baïn Leâ laø thôï laën. caùi caân. aê.aê .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau non. aên.töø -Ñoïc laïi sô ñoà: 127 . aâm aê. con traên. Tranh caâu öùng duï Beù chôi thaân… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. hoøn ñaù.ñoàng -aên thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) caân. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc :aân.aê Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Naën ñoà c II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 45: aân . aê.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân.aên I. vaàn aên – Ghi baûng 2. caùi caân. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân.

con traên Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. Boá baïn Leâ laø thôï laën”. con: aân.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: 128 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát .ñoàng thanh) aân caân caùi caân Giôùi thieäu aâm aê: Phaùt aâm maãu Daïy vaàn aên: ( Qui trình töông töï) aên traên con traên . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø baïn thaân khaên raèn gaàn guõi daën doø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aê.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . caùi caân. aên. Ñoïc (c nhaân–thanh) HS môû saùch .

tr¸i ®µo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Quan saùt tranh vaø traû lôøi vaøo vôû -Caùch tieán haønh: GV ñoïc HS vieát (ñaát.… +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì? -Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì? -Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì? -Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì? -Trong soá caùc baïn cuûa em.5 em nộp vở Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: ghi . Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 Tập Viết C¸i kÐo. gaïo neáp. thay quaàn aùo. thî hµn I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng. rau non. bảng có kẻ ô li b Học sinh : Vở tập viết. saïch seõ.…) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi Thu doïn cho ngaên naép. chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Bài mẫu. dung :“Naën ñoà chôi”. s¸o sËu Chó cõu. bảng con. hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng. ai naën ñoà chôi ñeïp. boät. gioáng nhö thaät? -Em coù thích naën ñoà chôi khoâng? -Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………….HS đọc đề bài 129 . III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ .röûa tay chaân. boät vaøo vôû theo doøng deûo. b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định.Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua Hoạt động của học sinh . c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch.

3. đẹp Họat động 3: Tổng kết . ôn .Muïc tieâu: 1.Hướng dẫn cách viết trên bảng con .HS quan sát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Mai sau kho lôùn.ôn I. sôn ca. 2. + Nối giữa các con chữ + Các nét đưa bút liền nhau .Quan sát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Sau côn möa.Dặn luyÖn viết ở nhà Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 12 Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 46: oân .Nhận xét tiết học .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oân .HS tiếp tục viết bài .Dặn dò . con choàn.Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng.HS lắng nghe . nhận xét: xét + Độ cao các con chữ + Khoảng cách giữa các chữ.Ñoà duøng daïy hoïc: 130 .Trình bày bài mẫu và cho HS nhận .HS viết vào vở Tập Viết.HS tham gia tìm hiểu bài bạn . . II. caû nhaø caù bôi laïi baän roän.Hướng dẫn viết vào vở + k: cao 5 ô li + t: cao 3 ô li + đ: cao 4 ô li .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng đề bài GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2/ Giảng bài mới: . sửa chữa và đánh giá 1 số .HS theo dõi và viết trên bảng con cái kéo trái đào .

-Tranh caâu öùng duïng: Sau côn möa. Daïy vaàn oân: thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oân ñöôïc taïo Phaân tích vaàn oân. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi baä roän.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con choàn. Boá baïn Leâ laø thôï laën.töø con choàn ( caù nhaân . sôn ca. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. ôn . -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân choàn. con choàn ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: choàn oân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn choàn tieáng . ôn – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ñoàng thanh) b.ñoàng a. III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: baïn thaân. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Mai sau khoân lôùn. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oân . khaên raèn.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oân . -HS: -SGK.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. sôn ca. bôûi: oâ vaø n Gheùp bìa caøi: oân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâân vaø ôn? n Khaùc : oân baét ñaàu baèng oâ.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. con choàn.Daïy vaàn ôn: ( Qui trình töông töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc 131 . daën doø ( 2 – 4 em caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. gaàn guõi.

(Ñoïc c nhaân – ñ thanh) Môû saùch . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) 3. con: oân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Quan saùt tranh vaø traû -Mai sau khoân lôùn em thích laøm lôøi gì? -Taïi sao em thích laøm ngheà ñoù? -Muoán trôû thaønh ngöôøi nhö em muoán.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi thanh) Nhaän xeùt tranh baän roän”. löu yù neùt Theo doõi qui trình noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng Vieát b.Luyeän vieát: e. em phaûi laøm gì? 132 .Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Mai sau khoân lôùn”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn oân baøi côn möa hoïc khoân lôùn môn môûn Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng ( caù nhaân . ñoïc caù c.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng “Sau côn möa.ñoàng thanh) sôn sôn ca . con ch sôn ca. ôn .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ôn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.

khoân lôùn. môn môûn ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù sen. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: oân baøi. Coøn nha Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái. vôû taäp vieát. II. eân. côn möa.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi c non.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 47: en . -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. III. con nheän 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beân phaûi traùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Muïc tieâu: 1. Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái 3. beân treân. laù sen.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : en. con nheän. beân döôùi.eân I.Baøi môùi : 133 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng thanh) töï) eân nheän con nheän Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . +Höôùng daãn vieát treân khoâng con nheän baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: aùo len muõi Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: en. con: en. laù sen.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. löu Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn yù neùt noái) Vieát b. con nheän +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . eân – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: en . eân.ñoàng thanh) ( caù nhaân . laù sen Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: sen -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn en tieáng .ñoàng thanh) laù sen Ñoïc xuoâi – ngöôïc b.Daïy vaàn : en thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn en ñöôïc Phaân tích vaàn en.ñoàng a.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. taïo bôûi: e vaø n Gheùp bìa caøi: en GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : en baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh en vaø on? e Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) sen. laù sen.Daïy vaàn eân: ( Qui trình töông ( caù nhaân .ñoàng thanh) teân 134 .töø sen ( caù nhaân . eân.

sau em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng. beân phaûi em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 135 .Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Beân phaûi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà +Caùch tieán haønh : Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong lôùp.Ñoïc caâu öùng duïng: “Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non. beân döôùi. beân phaûi em laø baïn naøo? -Em vieát baèng tay phaûi hay tay traùi? -Haõy tìm xung quanh caùc vaät yeâu quí cuûa em? 3.Luyeän vieát: e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khen ngôïi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hneàn nhaø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Ñoïc caù cuûa HS nhaân 10 em b. beân traùi em laø baïn naøo. beân treân.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (cnhaân–ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm HS môû saùch .”. beân traùi. c. tröôùc em laø baïn naøo.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû lôøi d. vôû taäp vieát Vieát Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái”. a.

Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV 1. laù chuoái”.un I. un.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 48: in . III. un – Ghi baûng 2.Daïy vaàn : in -Nhaän dieän vaàn : Vaàn in ñöôïc taïo bôûi: i vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh in vaø an? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : pin.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: pin Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn . pin.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi xi II.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: in Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : in baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn ( caù nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Noùi xin loãi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : “ Uûn aø uûn æn…” 3. ñeøn pin -Ñoïc laïi sô ñoà: in 136 Hoaït ñoäng cuûa HS ñeøn Phaùt aâm ( 2 em .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: aùo len. con giun +Caùch tieán haønh : a. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. muõi teân. ñeøn pin. con giun. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn pin.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: in. -HS: -SGK. khen ngôïi.Muïc tieâu: 1. neàn nhaø ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø Deá Meøn …. con giun.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : in.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc:in.ñ thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân . un.

Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Daïy vaàn un: ( Qui trình töông töï) un giun con giun . con: in.Ñoïc caâu öùng duïng: “Uûn aø uûn æn Chín chuù lôïn con AÊn ñaõ no troøn Caû ñaøn ñi nguû” c.Luyeän vieát: e.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ( caù nhaân . un.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htieáng . pin ñeøn pin b. con giun.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï 137 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöø Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. nhaân 10 em Ñoïc caù Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi nhieân . Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: nhaø in möa phuøn xin loãi vun xôùi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. ñeøn pin.

II.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieân. vun xôùi ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Uûn aø uûn æn…”. ñeøn ñieän.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng :Sau côn baõo.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.yeân. con giun ( 2 em . kieán ñen laïi xaâ nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo noäi dung “Noùi lôøi xin loãi”. aûnh höôûng phieàn haø ñeán ngöôøi khaùc.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn ñieän.Baøi môùi : 138 . 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 49: ieân . III. möa phuøn. ta phaûi xin loãi hoï. -Tranh caâu öùng duïng vaø ranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Bieån -HS: -SGK. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Bieån caû. ( 2 em) -Vieát baûng con: ñeøn pin. xin loãi. Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi. con yeá 2.yeân I.caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : nhaø in. Xin loãi coâ chöa? Trong tröôøng hôïp naøo? Keát luaän: Khi laøm ñieàu gì sai traùi. vôû baøi taäp Tieáng vieät. em coù neân xin loãi khoâng? -Em ñaõ bao giôø noùi caâu: “ Xin loãi baïn”.Muïc tieâu: 1. con yeán. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em coù bieát taïi sao baïn trai trong tranh maët laïi buoàn hiu nhö vaäy? -Khi laøm baïn bò ngaõ.

ñoàng thanh) ñieän ñeøn ñieän b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ieân.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 139 .yeân. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) caù bieån yeân ngöïa vieân phaán yeân vui 3. löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö +Höôùng daãn vieát treân khoâng hoïc baèng ngoùn troû Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: (caù nhaân .Daïy vaàn yeân: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù töï) nhaân . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) yeân ( caù nhaân .eâ vaø n caøi:ieân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Hoûi: So saùnh ieân vaø eân? Khaùc : ieân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñieän. con yeán. ñeøn ñieän.Daïy vaàn : ieân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieân ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i . yeân – Ghi baûng 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình ⊕ Giaûi lao Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b. yeân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. ñeøn ñie +Vieát maãu treân giaáy oâ li con yeán.ñoàng thanh) yeán con yeán .ñoàng a.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieân.con:ieân. ñeøn ñieän ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ieân ( caù nhaân .

Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoân. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em thöôøng thaáy.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 50: uoân .luõ chuoàn chuoàn ngaån nhô bay löôïn.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. baàu trôøi nhö cao hô Treân giaøn thieân lí.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Muøa thu. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Bieån caû”. 140 . öôn. kieán ñen laïi xaây nhaø.öôn I.Luyeän vieát: e.Ñoïc caâu öùng duïng: HS môû saùch. Vieát vôû taäp vieát c. 10 em nhaân Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. cuûa HS Ñoïc (cnhaân–ñthanh) b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. vöô 2. chuoàn chuoàn. thöôøng nghe noùi bieån coù nhöõng gì? -Nöôùc bieån maën hay ngoït? Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån laøm gì? -Nhöõng nuùi ngoaøi bieån goïi laø gì? Treân aáy thöôøng coù nhöõng gì? Nhöõng ngöôøi naøo thöôøng soáng ôû bieån? -Em coù thích bieån khoâng? Em ñaõ ñöôïc boá meï cho ra bieån laàn naøo chöa? ÔÛ ñoù em thöôøng laøm gì? 3. Ñoïc caù “Sau côn baõo.

yeân vui ( 2 – 4 em ñ -Ñoïc baøi öùng duïng: “Sau côn baõo. -HS: -SGK.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoàn chu chaâu chaáu . vôû baøi taäp Tieáng vieät.ñoàng a.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: uoân.caû lôùp vieát baûng co -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn : uoân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn uoân ñöôïc Phaân tíchvaøgheùp bìa taïo bôûi: u. III.chuoàn chuoàn Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa uoân caøi: chuoàn chuoàn Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoàn chuoàn 141 . II. öôn. chaâu chaáu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. vöôn vai -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Chuo chuoàn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : caù bieån. con yeán ( 2 em . vieân phaán.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoân. oâ vaø n caøi:uoân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoân vaø ieân? n Khaùc : uoâân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : chuoàn. vôû taäp vieát. öôn – Ghi baûng 2. Caû ña kieân nhaãn chôû laù …” -Vieát baûng con: ñeøn ñieän.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . caøo caøo.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoàn chuoàn. Kieán ñen laïi xaây nhaø. vöôn vai. chuoàn chuoàn. caøo caøo. yeân nhöïa.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . öôn.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. 3. vöôn vai.Ñoïc SGK: HS môû saùch. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c.ñoàng noái) thanh) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: cuoän daây con löôn Theo doõi qui trình yù muoán vöôøn Vieát b. chaâu chaáu . löu yù neùt ( caù nhaân . caøo caøo”. bay löôïn”. Treân Ñoïc (caù nhaân 10 em – giaøn thieân lí.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Chuoàn chuoàn. nhaõn chuoàn chuoàn. luõ chuoàn chuoàn ngaånñoàng thanh) nhô Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) vöôn Ñoïc xuoâi – ngöôïc vöôn vai ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng Ñoïc trôn töø öùng duïng: 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng (caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: “Muøa thu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b.ñoàng Luyeän noùi theo chuû ñeà thanh) +Caùch tieán haønh : a. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn Tieát 2: hoïc 1. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát nhöõng loaïi chuoàn Quan saùt tranh vaø traû chuoàn naøo? -Em ñaõ troâng thaáy nhöõng loaøi lôøi nhöõng loaïi caøo caøo .töø öôn ( caù nhaân .Luyeän vieát: e.con: uoân.Daïy vaàn öôn: ( Qui trình töông töï) tieáng . baàu trôøi nhö cao hôn. chaâu chaâu naøo? 142 .ñoàng .

toái veà suït sòt. chaâu chaáu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Em ñaõ laøm nhaø cho caøo caøo. mai khoâng ñi hoïc ñöôïc. chaâu chaâu ôû bao giôø chöa? Baèng gì? -Em baét chuoàn chuoàn. caøo caøo nhö theá naøo? -Ra giöõa naéng baét chuoàn chuoàn.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 143 . caøo caøo. coù toát khoâng? 3. chaâu chaáu.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 144 .

vôû taäp vieát.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng n 2.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. Treân giaøn thieân lí. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. baàu trôøi nhö cao hôn.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : cuoän daây.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 13 Thø hai ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 51: OÂN TAÄP I. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Chia quaø -HS: -SGK.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan trong truyeän keå : Chia quaø II.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ⊕ Giaûi lao 145 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa .Muïc tieâu: 1. vöôøn nhaõn ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Muøa thu. yù muoán. luõ chuoàn ch ngaån ngô bay löôïn.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. con löôn.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- c. Gaø gaø con vöøa chôi HS ñoïc trôn (caù nhaân– vöøa chôø meï reõ coû.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Quan saùt tranh. Ñoïc caù c.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Chia phaàn +Caùch tieán haønh : a. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân .Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: baûng oân. con: cuoàn cuoän -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.ñoàng thanh) Tieát 2: 1. -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS HS môû saùch. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên.Ñoïc SGK: nhaân 10 em d. Töø 146 ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän . Thaûo b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân .Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. löu yù neùt thanh) noái) -Höôùng daãn vieát treân khoâng Theo doõi qui trình baèng ngoùn troû Caû lôùp vieát treân baøn -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. Vieát b. .Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Luyeän vieát: e. bôùi giun” ñoàng thanh) . -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: cuoàn cuoän con vöôïn thoân baûn Tìm vaø ñoïc tieáng coù d.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc caâu öùng duïng: luaän veà tranh caûnh ñaøn “ Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû.

ai veà nhaø naáy.Muïc tieâu: 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia. Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi.Kieåm tra baøi cuõ : 147 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi voõng. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu. caùi voõng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kó naêng 3. chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau. + YÙ nghóa : Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay. -HS: -SGK. oâng. Tieát1 . vôû taäp vieát. doøng soâng. noùi nhau chaúng ra gì.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 52: ong . Luùc ñaàu coøn vui veû.Thaùi ñoä :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi… II.oâng I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ong. doøng s :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñaù boùng. -Tranh caâu öùng duïng: Soùng noái soùng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñaù boùng. sau ñoù ñaâm ra böïc mình.

-Nhaän dieän vaàn : Vaàn ong ñöôïc Gheùp bìa caøi: ong taïo bôûi: o vaø ng Gioáng: baét ñaàu baèng GV ñoïc maãu o Hoûi: So saùnh ong vaø on? Khaùc : ong keát thuùc baèng ng -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . thoân baûn 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.töø ong ( caù nhaân . Gaø con vöøa chôi vöøa chôø meï reõ coû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : cuoàn cuoän.ñoàng voõng thanh) caùi voõng b. caùi voõng Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: voõng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc -Ñoïc laïi sô ñoà: trôn tieáng . con vöôïn.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ong.ñoàng oâng thanh) soâng doøng soâng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 148 . caùi voõng. doøng soâng Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a. oâng. oâng – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ong.ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) voõng.Daïy vaàn: ong Phaân tích vaàn ong. …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn oâng: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc töï) ( caù nhaân .

ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (caù nhaân . voøng troøn coâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v vieân hoïc 3. em laø thuû moân hay caàu thuû? -Tröôøng hoïc em coù ñoäi boùng 149 . Vieát vôû taäp vieát c.ñoàng thanh) 1. caùi vo con ong caây thoâng doøng soâng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Nhaän xeùt tranh. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em thöôøng xem boùng ñaù ôû ñaâu? -Em thích caàu thuû naøo nhaát? -Trong ñoäi boùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ñaù boùng”.con: ong. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. Ñoïc caù nhaân 10 em Ñeán chaân trôøi”.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi Soùng soùng soùng HS môû saùch. oâng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän vieát: e. b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vaâng lôøi meï. 3. II.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêng. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- hay khoâng? -Em coù thích ñaù boùng khoâng? 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Soùng vo rì raøo. lôùp v baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 150 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : con ong.aâng I. maêng tre.voøng troøn. aâng. nhaø ta 2. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maêng tre. coâng vieân ( 2 – 4 em ñoïc.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 53: aêng .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái baõi. caây thoâng. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. rì raøo.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. nhaø taàng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Vaân cha meï.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) aâng taàng nhaø taàng .töø ( caù nhaân .Daïy vaàn: aêng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aêng ñöôïc taïo bôûi: aê vaø ng GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêng vaø ong? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : maêng. .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aêng. Phaùt aâm ( 2 em . aâng.ñoàng thanh) Phaân tích vaøgheùp bìa caøi: aêng Gioáng: keát thuùc baèng ng Khaùc : aêng baét ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: maêng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .con: aêng. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: raëng döøa vaàng 151 Hoaït ñoäng cuûa H aâng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . nhaø taàng +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.ñoàng thanh) ( caù nhaân . maêng tre. maêng tre -Ñoïc laïi sô ñoà: aêng maêng maêng tre b. maêng nhaø taàng. aâng – Ghi baûng 2.

ñoàng thanh) 152 .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Vaâng lôøi cha meï”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø naâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. rì raøo”HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng traêng phaúng laëng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- niu 3. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Soùng voã bôø rì raøo.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng ai? Quan saùt tranh vaø traû -Em beù trong tranh ñang laøm lôøi gì? -Boá meï thöôøng xuyeân khuyeân em ñieàu gì? -Em coù hay laøm theo lôøi boá meï khuyeân khoâng? -Khi em laøm ñuùng nhöõng lôøi boá meï khuyeân.Ñoïc caâu öùng duïng: “Vaàng traêng hieän leân sau raëng xeùt tranh.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. boá meï thöôøng Ñöùa con ngoan noùi gì? -Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï thöôøng ñöôïc goïi laø ñöùa con gì? 3. Ñoïc caù c. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Nhaän döøa cuoái baõi.

Daïy vaàn: ung thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ung ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø ng caøi: ung GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ung vaø ong? ng Khaùc : ung baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân 153 . söøng höôu +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu…” 3. suoái ñeøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 54: ung .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ung.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. boâng suùng.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ung. II.öng I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. thung luõng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. söøng höôu -Tranh caâu öùng duïng: Khoâng sôn maø ñoû… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Röøng. III. boâng suùng.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ung öng– Ghi baûng 2. söøng h 2. lô vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái b Soùng voã bôø rì raøo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Röøng. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -HS: -SGK. vôû taäp vieát. suoái ñeøo. naâng niu ( 2 – 4 em ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : raëng döøa.Muïc tieâu: 1. rì raøo. phaúng laëng. öng. öng. vaàng traêng.ñoàng a. thun luõng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: boâng suùng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû 1.

Luyeän vieát: Giaûi caâu ñoá: (oâng e. haït +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo möa) noäi dung Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Röøng.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ung suùng boâng suùng b.”. thung luõng. saám.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : suùng.ñoàng thanh) c. öng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu Khoâng kheàu maø ruïng”. löu yù neùt noái) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caây sung cuû göøng trung thu vui möøng 3. suoái ñeøo.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Luyeän noùi: maët trôøi.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) öng söøng söøng höôu . d.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .con: ung. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. boâng suùng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: suùng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . Ñoïc caù HS +Caùch tieán haønh : nhaân 10 em 154 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) .töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. Theo doõi qui trình Vieát b. boâng söøng höôu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. môû saùch.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Nhaän xeùt tranh.

c¸ biÓn 2 Bµi míi: §äc bµi cÇn viÕt . yªn ngùa. cuén d©y. nhµ in.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2009 TËp viÕt NÒn nhµ. c¸ biÓn.Môc tiªu .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . suoái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Trong röøng thöôøng coù nhöõng gì? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Em coù bieát thung luõng. c¸ biÓn. vên nh·n . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: .ñeøo? -Coù ai trong lôùp ñaõ ñöôïc vaøo röøng? 3. cuén d©y. c¸ biÓn… Con ong.Cho H viÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ:nÒn nhµ. yªn ngùa.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. nhµ in. suoái . c©y th«ng… I. vên nh·n H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi 155 . nhµ in.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nÒn nhµ. ñeøo ôû ñaâu khoâng? -Em chæ xem trong tranh ñaâu laø thung luõng.§äc viÕt : nÒn nhµ.

vôû taäp vieát. III. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . troáng chieâng. 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ao.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 156 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : eng. troáng. löôõi xeûng. -HS: -SGK. ieâng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi xeûng. gieáng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Duø ai noùi ngaû noùi nghieân Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba ch 3. gie II. hoà. hoà. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ieâng I.Muïc tieâu: 1. chieâng -Tranh caâu öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ao.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt bµi viÕt cña H.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 14 Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 eng .

-Ñoïc baøi öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn ieâng: ( Qui trình ñoàng thanh) töông töï) Ñoïc trôn ( caù nhaân ieâng ñoàng thanh) chieâng Phaân tích vaø gheùp bìa troáng chieâng caøi: xeûng . löôõi xeûn xaø beng bay troáng.töø +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( caù nhaân .Daïy vaàn: eng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eng Phaùt aâm ( 2 em .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS 157 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Höôùng daãn vieát baûng con : tieáng . chieâng. trung thu. löôõi xeûng Ñaùnh vaàn ( caù nhaân b.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:eng. thanh) löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caùi xeûng cuû Theo doõi qui trình rieàng Vieát b. lieäng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa Tieát 2: hoïc Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi: Ñoïc trôn töø öùng duïng: a.con: eng.ñoàng ñöôïc taïo bôûi: e vaø ng thanh) GV ñoïc maãu Phaân tích vaø gheùp bìa Hoûi: So saùnh eng vaø ong? caøi: eng Gioáng: keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: ng Khaùc : eng baét ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng u xeûng.ñoàng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. ieâng – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: a.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát: caây sung. ieâng.

2. hoà. Luùa treân nö chín vaøng.Luyeän noùi: nhaân 10 em Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Chæ ñaâu Vieát vôû taäp vieát laø gieáng? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Nhöõng tranh naøy ñeàu noùi Quan saùt tranh vaø traû veà caùi gì? lôøi -Nôi em ôû coù ao. öông.Hoaït ñoäng daïy hoïc 158 . III. hoà. gieáng coù gì gioáng vaø khaùc nhau? -Laøm gì ñeå giöõ veä sinh cho nöôùc aên? 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng.Ñoïc caâu öùng duïng: “ Duø ai noùi ngaû noùi Ñoïc (caù nhaân 10 em – nghieâng ñoàng thanh) Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân” Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2009 uoâng . quaû chuoâng. con ñöôøng. c. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi. -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b.Ñoïc SGK: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) d.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoàng ruoä II.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Naéng ñaõ leân. co ñöôøng.” 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâng. Ñoïc caù e.öông I. vôû taäp vieát. gieáng Veà nöôùc khoâng? -Ao.Luyeän vieát: HS môû saùch.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: quaû chuoâng.

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. con ñöôøng.ñ thanh) tröôøng 159 .töø quaû chuoâng b. xaøbeng. öông – Ghi baûng thanh) Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaân tích vaø gheùp bìa a.con: uoâng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn Phaùt aâm ( 2 em .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b. -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâng ñöôïc Gioáng: keát thuùc baèng taïo bôûi: uoâ vaø ng ng GV ñoïc maãu Khaùc : uoâng baét ñaàu Hoûi: So saùnh uoâng vaø eng? baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( cnhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoâng. 3.bay lieäng -Ñoïc baøi öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân.Daïy vaàn uoâng: ( Qui trình töông töï) öông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ñöôøng nhaân .ñoàng thanh) con ñöôøng . öông.ñoàng môùi:uoâng.caøi: chuoâng uoâng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoâng tieáng . ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. +Vieát maãu treân giaáy oâ li quaû chuoâng. cuû rieàng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1. quaû chuoâng Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi xeûng.Daïy vaàn: uoâng caøi: uoâng. löu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö yù neùt noái) hoïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Ñoïc trôn töø öùng duïng: rau muoáng nhaø (c nhaân .

-HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khoâng coù chaân. Luùa treân nöông chínvôû taäp vieát Vieát vaøng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. coù caùnh Sao goïi laø con soâng… 3. ngoâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng luoáng caøy raãy Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnöông Hoaït ñoäng 3: Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. khoai. khoai. 160 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ang.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ang . vôû taäp vieát. ngoâ.anh I. saén? -Treân ñoàng ruoäng. caây baøng. anh. saén ñöôïc Quan saùt tranh vaø traû troàng ôû ñaâu? lôøi -Ai troàng luùa.Luyeän vieát: e. vôû baøi taäp Tieáng vieät. caønh ch 2.Ñoïc SGK: d.Luyeän noùi: Hoûi:-Luùa. em coøn thaáy caùc baùc noâng daân coøn laøm nhöõng vieäc gì khaùc? -Neáu khoâng coù noâng daân laøm ra luùa.Muïc tieâu: 1. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi c.… chuùng ta coù caùi gì ñeå aên khoâng? 3.Ñoïc caâu öùng duïng: nhaân “ Naéng ñaõ leân. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. khoai. Ñoïc caù b.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Buoåi saùng II. caùc baùc noâng daân ñang laøm gì? -Ngoaøi nhöõng vieäc nhö böùc tranh ñaõ veõ. cuûa HS HS môû saùch.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây baøng. ngoâ. caønh chanh.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : rau muoáng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : nhaân . luoáng caøy nhaø tröôøng.ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li Theo doõi qui trình ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caây baøn yù neùt noái) caønh chanh. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö buoân laøng baùnh hoïc chöng Ñoïc trôn töø öùng haûi caûng hieàn duïng: laønh 161 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- III.ñoàng caønh chanh thanh) .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1. anh– Ghi baûng 2.con: ang. caây baøng Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp b. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh ang vaø ong? baèng ng Khaùc : ang baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng a Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) baøng.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ang.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø chanh ( caù nhaân . nöông raãy -Ñoïc caâu öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. löu Vieát b. anh.Daïy vaàn anh: ( Qui trình töông bìa caøi: baøng töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc anh trôn tieáng .Daïy vaàn: ang ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ang ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: a vaø ng bìa caøi:ang.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.

coù caønh HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 inh - eânh I. Nhaän xeùt tranh. moïi ngöôøi ñang ñi ñaâu? Quan saùt tranh vaø -Trong buoåi saùng. moïi ngöôøi traû lôøi trong gia ñình em laøm vieäc gì? -Buoåi saùng. doøng keânh. maùy tính. Sao goïi laø con soâng? Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Khoâng coù laù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng3: a. eânh. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi 162 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. noå. doøng keânh. 2. II. maùy vi tính.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d. em laøm nhöõng vieäc gì? -Em thích buoåi saùng naéng hay möa? Buoåi saùng buoåi muøa ñoâng hay buoåi saùng muøa heø? -Em thích buoåi saùng.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng coù chaân coù caùnh.Luyeän vieát: e.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : inh. Ñoïc caù Sao goïi laø ngoïn gioù? ” nhaân 10 em c.Luyeän noùi: Hoûi:-Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá? -Trong buoåi saùng. ngaõ keành nga 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy vi tính.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Maùy caøy.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng. maùy khaâu.Muïc tieâu: 1. tröa hay chieàu? Vì sao? 3.

maùy vi tính Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: tính inh Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tính trôn tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS: -SGK.ñoàng b. Baùnh chöng.con: inh. eânh – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a. haûi caûng. vôû taäp vieát.ñoàng +Vieát maãu treân giaáy oâ li thanh) ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn: inh ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn inh ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: i vaø nh bìa caøi:inh.Daïy vaàn eânh: ( Qui trình töông thanh) töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . maùy vi 163 . GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh inh vaø anh? baèng nh Khaùc : inh baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng I Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) tính. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ñoàng thanh) baèng ngoùn troû Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : buoân laøng. eânh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:inh.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø maùy vi tính ( caù nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. III. löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Höôùng daãn vieát treân khoâng nhaân . hieàn laønh -Ñoïc caâu öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.ng vaø -nh 2.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ñình laøng vieän thoâng minh öông Tieát 2: eãnh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeänh tính. ngaõ keành xeùt tranh. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Quaï vaø coâng -HS: -SGK. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Quaï vaø co II.ñ thanh) …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… OÂN TAÄP I.Muïc tieâu: 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát Hoûi:-Maùy caøy duøng laøm gì? -Thöôøng thaáy ôû ñaâu? -Maùy noå duøng laøm gì? -Maùy khaâu duøng laøm gì? -Maùy tính duøng laøm gì? Quan saùt tranh vaø -Em coøn bieát nhöõng maùy gì traû lôøi nöõa? Chuùng duøng laøm gì? 3.Luyeän vieát: nhaân e.Ñoïc SGK: HS môû saùch .Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng .Hoaït ñoäng daïy hoïc 164 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . Nhaän ngay ra?” Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. Ñoïc caù d. doøng keânh Hoaït ñoäng 3: a.

löu yù neùt noái) -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. traéng nhö maây HS ñoïc trôn (caù nhaân– Maáy coâ maù ñoû haây haây thanh) ñoàng Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” . con:bình minh . Thaûo Quan boâng luaän veà caûnh thu ÔÛ döôùi caùnh ñoàng.Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. boânghoaïch boâng trong tranh. Ñoïc caù -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS nhaân c. Tieát 2: Hoaït ñoäng 3: a.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng c.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.nha øroâng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : laøng. beänh vieän.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. eãnh öông -Ñoïc caâu öùng duïng: 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. HS môû saùch.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d.Luyeän vieát: HS ñoïc teân caâu 165 HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøaoân Ñoïc (caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Treân trôøi maây traéng nhö saùt tranh.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: bình minh nhaø roâng naéng chang chang Hoaït ñoäng cuûa HS ñình d. thoâng minh.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hchuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 166 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng e.Keå chuyeän: -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. 3. coù keøm theo tranh minh hoaï.

laøng xoùm.am I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : om.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 15 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 60: om . am. röøng tra 167 .

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : bình minh. laøng xoùm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp 168 :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Möa thaùng baûy gaõy caønh Naéng thaùng taùm raùm traùi boø :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi ca .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. II. -HS: -SGK.Thaùi ñoä ôn.Kó naêng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Daïy vaàn: om ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn om ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: o vaø m bìa caøi:om GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu Hoûi: So saùnh om vaø on? baèng o Khaùc : om keát thuùc -Phaùt aâm vaàn: baèng m Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : xoùm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:om. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. laøng xoùm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: om. am. naéng chang chang em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Treân trôøi maây traéng nhö boâng ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây Maáy coâ maù ñoû haây haây Ñoäi maây nhö theå ñoäi maây veà laøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. röøng traøm. nhaø roâng. am – Ghi baûng 2. III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laøng xoùm. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. röøng traøm.

ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. Ñoïc caù Naéng thaùng taùm raùm traùi 10 em nhaân boøng” c. am.töø laøng xoùm ( caù nhaân .ñoàng thanh) .Daïy vaàn am: ( Qui trình töông thanh) töï) am traøm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù röøng traøm nhaân .ñoàng b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.ñ thanh) Tieát 2: 1. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng Vieát b. “Möa thaùng baûy gaõy caønh Ñoïc (cnhaân–ñthanh) traùm HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung 169 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- om bìa caøi: xoùm xoùm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . laøng xoùm baèng ngoùn troû röøng traøm -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: choøm raâu quaû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö traùm hoïc ñom ñoùm traùi Ñoïc trôn töø öùng cam 3.Luyeän vieát: e.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaän xeùt tranh.con: om.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Noùi lôøi caûm ôn”. II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø bangµy 1th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 61: ¨m .ngaøy thaùng . haùi naám.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choøm raâu. 3.naêm. vôû taäp vieát. traùi cam( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ñom ñoùm.©m I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con suoái sau nhaø rì raàm ch Ñaøn deâ caém cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài”. quaû traùm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Thöù . 170 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. aâm. -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät. haùi naám. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. nuoâi taèm. aâm. III. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Taïi sao em beù laïi caûm ôn chò? -Em ñaõ bao giôø noùi: “ Em xin caûm ôn” chöa? -Khi naøo ta phaûi caûm ôn? 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêm. haùi na 2. nuoâi taèm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêm.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. aâm – Ghi baûng 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nuoâi taèm.Muïc tieâu: 1.

nuoâi ta haùi naám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : 171 Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi:aêm Gioáng: keát thuùc baèng m Khaùc : aêm baùt ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: taèm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Daïy vaàn aâm: ( Qui trình töông töï) aâm naám haùi naám . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: taêm tre maàm non ñoû thaém ñöôøng haàm 3. aâm.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: aêm taèm nuoâi taèm b.con: aêm.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. nuoâi taèm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hPhaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Caùch tieán haønh : a.ñ thanh) .Daïy vaàn: aêm -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêm ñöôïc taïo bôûi: aê vaø m GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêm vaø om? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : taèm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

vôû taäp vieát. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oâm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 2th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 62: «m . ôm. thaùng . -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- a. b.¬m I. môû saùch.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. ñoáng rôm.Luyeän vieát: e. II. 172 .Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Thöù . Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Nhöõng con vaät trong tranh noùi leân ñieàu chung gì? -Em haõy ñoïc thôøi khoaù bieåu cuûa em? -Em thöôøng laøm gì vaøo ngaøy chuû nhaät? -Khi naøo ñeán Teát? -Em thích ngaøy naøo nhaát trong tuaàn? Vì sao? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo Gioù ñöa höông thôm laï Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” 3.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “ Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.naêm”.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con toâm. Ñoïc caù HS Ñaøn deâ caém nhaân 10 em cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài” c. vôû baøi taäp Tieáng vieät. con toâm.Muïc tieâu: 1. ñoáng rôm 2.ngaøy.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Böõa côm.

ñoáng rôm.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : taêm tre.Baøi môùi : -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy. con toâm. Ñaøn deâ c Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Daïy vaàn ôm: ( Qui trình töông tieáng . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn: aêm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: oâ vaø m caøi: oâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâm vaø om? m Khaùc : oâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng oâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân toâm. ñöôøng haàm( 2 – 4 em ñoïc) cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ôm – Ghi baûng 2. ñoû thaém.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oâm.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø töï) ( caù nhaân . maàm non.ñoàng thanh) ôm 173 .ñoàng a.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III. ôm. con toâm ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) oâm Phaân tích vaø gheùp bìa toâm caøi: toâm con toâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.

Ñoïc caù Gioù ñöa höông thôm laï nhaân 10 em Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” c.con: oâm.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo HS môû saùch.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. ôm.Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñ thanh) 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . con toâm yù neùt noái) ñoáng rôm. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Trong böõa côm em thaáy coù maáy ngöôøi ? -Nhaø em aên maáy böõa côm moät ngaøy ? 174 . löu Theo doõi qui trình Vieát b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà Ñoïc (caù nhaân 10 em – +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû lôøi “Böõa côm”.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- rôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ñoáng rôm ( caù nhaân . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö choù ñoám hoïc saùng sôùm choâm choâm muøi Ñoïc trôn töø öùng duïng: thôm (c nhaân .

2. eâm. con tem. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Moãi böõa thöôøng coù nhöõng moùn gì? -Nhaø em ai naáu côm? Ai ñi chôï? Ai röûa baùt? -Em thích aên nhöõng moùn gì? Moãi böõa aên maáy baùt? 3. sao ñeâm. vôû baøi taäp Tieáng vieät. mu thôm ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. choâm choâm.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” 3. saùng sôùm.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. II.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : em. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. sao ñeâm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Anh chò em trong nhaø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con tem. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 3th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 63: em – ªm I.Baøi môùi : 175 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choù ñoám.

eâm – Ghi baûng 2. con tem. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng sao ñeâm thanh) . löu nhaân . +Höôùng daãn vieát treân khoâng sao ñeâm baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: hoïc treû em gheá Ñoïc trôn töø öùng duïng: ñeäm (c nhaân . con tem Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: em Ñoïc trôn ( caù nhaân tem ñoàng thanh) con tem Phaân tích vaø gheùp bìa b. eâm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng a.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.con: em.Daïy vaàn eâm: ( Qui trình töông caøi: tem töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn eâm tieáng .Daïy vaàn: em thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn em ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: e vaø m caøi: em GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh em vaø am? m -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : em baùt ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng e tem. con tem.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: em.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:em. sao ñeâm.töø ñeâm ( caù nhaân . eâm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 176 .ñ thanh) que kem meàm maïi 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b.

hiÒn lµnh… I Môc tiªu: . Ñoïc caù GV chænh söûa loãi phaùt aâm nhaân 10 em cuûa HS b.Ñoïc caâu öùng duïng: Vieát vôû taäp vieát “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” c. bÖnh viÖn. ®om ®ãm . hiÒn lµnh.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 4th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 13 :Nhµ trêng.Luyeän vieát: lôøi e. bu«n lµng. neáu em laø anh thì phaûi ñoái xöû vôùi em cuûa mình theá naøo? -Boá meï thích anh chò em trong nhaø phaûi ñoái xöû nhau theá naøo? -Em haõy keå veà anh chò em trong nhaø cho caû lôùp nghe? 3. bu«n lµng.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nhµ trêng. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà Nhaän xeùt tranh.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 HS môû saùch. +Caùch tieán haønh : Ñoïc (cnhaân–ñthanh) a.Luyeän noùi: Anh +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieânchò em ruoät theo noäi dung Nhöôøng “Anh chò em trong nhaø”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: 1. nhòn +Caùch tieán haønh : Phaûi thöông yeâu nhau Hoûi:-Anh chò em trong nhaø coøn goïi gì ? -Trong nhaø. ®×nh lµng. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: 177 .

ghÕ ®Öm.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . bu«n lµng. mòm mÜm.§äc viÕt : nhµ trêng. bÖnh viÖn 2 Bµi míi: . hiÒn lµnh. ®om ®ãm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 14 :®á th¾m.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: ®á th½m mÇm . c¸ biÓn 2 Bµi míi: .Giíi thiÖu ghi tªn bµi . bÖnh viÖn.§äc viÕt : nÒn nhµ. .Cho H viÕt b¶ng con 178 . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . ch«m ch«m… I Môc tiªu: . trÎ em.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. hiÒn lµnh. ®×nh lµng. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: §äc bµi cÇn viÕt .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: ®á th¾m. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . mÇm non. ch«m ch«m. mÇm non.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: nhµ trêng.Cho H viÕt b¶ng con .Giíi thiÖu ghi tªn bµi .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:im. um – Ghi baûng 2. -HS: -SGK.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xanh. II. trÎ em.um I. chim caâu. mòm mÜm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuần 16 Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 64: im .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chim caâu. truøm khaê 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. vôû taäp vieát. que kem. gheá ñeäm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: 179 . ch«m ch«m.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :”Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo…” 3. ghÕ ®Öm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : treû em. ñoû. vaøng. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnon.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : im.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. meàm maïi em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Muïc tieâu: 1. truøm khaên. III. um. vôû baøi taäp Tieáng vieät.

um.Daïy vaàn: im thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn im ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: i vaø m caøi: im GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng m Hoûi: So saùnh im vaø am? Khaùc : im baùt ñaàu baèng i -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân chim. truøm khaên +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) truøm khaên Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: im.ñ thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . chim caâu.ñoàng a.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà 180 . löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . chim caâu.Daïy vaàn um: ( Qui trình töông ( caù nhaân .con: im. chim caâu ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: im caøi: chim chim Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chim caâu tieáng .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: truøm khaên con nhím tuûm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tæm troán tìm muõm hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: móm 3.ñoàng thanh) töï) um Ñoïc xuoâi – ngöôïc truøm ( caù nhaân .töø b. um.ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

caùi y 2. III. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát vaät gì coù maøu ñoû? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát vaät gì coù maøu xanh? -Em bieát vaät gì coù maøu tím? -Em bieát vaät gì coù maøu vaøng? Maøu saéc -Em bieát vaät gì coù maøu ñen.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.yeâm I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. tím.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 181 . vôû baøi taäp Tieáng vieät. Ñoïc caù nhaân 10 em c.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: döøa xieâm. ñoû. vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) a. döøa xieâm.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Xanh. Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con. Toái ñeán. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieâm. b.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Ban ngaøy.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. vaøng”. yeâm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ñieåm möôø II. -HS: -SGK.” 3.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 65: ieâm . caùi yeám -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím HS Meï coù yeâu khoâng naøo” môû saùch.…? -Taát caû caùc maøu treân ñöôïc goïi laø gì? 3. traéng.

yeâm – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ieâm. döøa xieâm.ñoàng thanh) caùi yeám .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. troán tìm. yeâm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ieâm.Daïy vaàn: ieâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ieâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñoàng a. döøa xieâm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ieâm Phaân tích vaø gheùp bìa xieâm caøi: xieâm döøa xieâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. tuûm tæm.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li 182 . caùi yeám +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .töø töï) ( caù nhaân .ñoàng thanh) yeâm Ñoïc xuoâi – ngöôïc yeám ( caù nhaân . eâ vaø m caøi: ieâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ieâm vaø eâm? m Khaùc : ieâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) xieâm.Daïy vaàn yeâm: ( Qui trình töông tieáng . muõm móm 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con nhím.

Ñoïc caâu öùng duïng: “Ban ngaøy. Ñoïc caù c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.” HS môû saùch.ñoàng thanh) yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình thanh kieám aâu Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. Seû maûi ñi kieám aên cho xeùt tranh. Toái Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ñeán. Seû môùi coù thôøi gian aâu thanh) yeám ñaøn con.con: ieâm. döøa yeám xieâm. em khoe ai ñaàu tieân? -Hoïc theá naøo thì môùi ñöôïc ñieåm möôøi? -Lôùp em baïn naøo hay ñöôïc ñieåm möôøi? -Em ñaõ ñöôïc maáy ñieåm möôøi? 183 .ñ thanh) 2. quyù hieám caùi caùi yeám yeám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö 3. löu ( caù nhaân . yeâm. Nhaän caû nhaø.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Ñieåm möôøi”.Luyeän vieát: e. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-BaÏn hoïc sinh vui hay khoâng vui khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm möôøi? -Nhaän ñöôïc ñieåm möôøi .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.

II. aâu yeám.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùnh buoàm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3. böôùm Tieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : thanh kieám. böôùm bay löôïn töøng :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ong . 2. ñaø :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. ñaøn böôùm -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. quyù hieám.” 3. caùnh buoàm. vôû taäp vieát. öôm. III.Kieåm tra baøi cuõ : 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: 184 1. -HS: -SGK. Treân trôøi. caù caûnh.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Muïc tieâu: böôùm.Kó naêng ñaøn. yeám .Thaùi ñoä chim.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâm. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø tư ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 66: uoâm .öôm I.

löu ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoâm. öôm – Ghi baûng 2.Daïy vaàn öôm: ( Qui trình töông ( caù nhaân . öôm. caùnh buoàm.oâ vaø m caøi: uoâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoâm vaø ieâm? m Khaùc : uoâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buoàm.ñoàng thanh) töï) öôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc böôùm ( caù nhaân . Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Ban ngaøy.ñoàng thanh) ñaøn böôùm . ñaøn böôùm +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . Seû môùi thôøi gian aâu yeám ñaøn con”.ñoàng thanh) yù neùt noái) 185 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoâm. caùnh buoàm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoâm caøi: buoàm buoàm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caùnh buoàm tieáng .ñoàng a.Toái ñeán.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.töø b.Daïy vaàn: uoâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâm ñöôïc taïo bôûi: tích vaø gheùp bìa Phaân u.

öôm. -Con böôùm thöôøng thích gì? -Con ong vaø con chim coù ích gì cho baùc noâng daân? -Em thích con vaät gì nhaát? -Nhaø em coù nuoâi chuùng khoâng? 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. Thích hoa +Caùch tieán haønh : Huùt maät thuï phaán cho Hoûi:-Con ong thöôøng thích gì? hoa.” c.con: uoâm.Luyeän vieát: e. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 186 . chim caù caù Thích huùt maät ôû hoa caûnh”. ñaøn böôùm öôm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö nhuoäm vaûi hoïc chaùy ñöôïm Ñoïc trôn töø öùng duïng: 3.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. ao chuoâm vöôøn caùnh buoàm.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. Treân trôøi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . böôùm.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân Quan saùt tranh vaø traû theo noäi dung lôøi “Ong.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. b.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Nhöõng boâng caûi nôû roä thanh) nhuoäm vaøng caû caùnh HS môû saùch. baét saâu boï.ñ thanh) Tieát 2: 1. Ñoïc caù ñoàng. böôùm bay nhaân 10 em löôïn töøng ñaøn.

Muïc tieâu: 1. c. vöôøn chaùy ñöôïm( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng.Tranh minh hoaï ph truyeän keå : Ñi tìm baïn -HS: -SGK.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng –m 2.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa ⊕ Giaûi lao baûng oân. Treân trôøi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hThø năm ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 67 : OÂN TAÄP I. böôùm bay löôïn töøng ñaøn”.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nhuoäm vaûi.Caùc vaàn ñaõ hoïc: HS leân baûng chæ vaø b. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : ao chuoâm. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong truyeän keå : Ñi tìm baïn II.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc HS neâu ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. vôû taäp vieát.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: löôõi lieàm xaâu kim Tìm vaø ñoïc tieáng coù nhoùm löûa 187 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Soùc chaïy tìm Nhím Theá nhöng ôû ñaâu Soùc cuõng 188 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: ( caù nhaân . -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Theo doõi qui trình 3. ñaøo cuû cuøng nhau.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- d. khaép nôi laïnh giaù.Ñoïc caâu öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñung ñöa ñoàng thanh) Quaû ngon daønh taän cuoái muøa Quan saùt tranh.ñoàng daãn qui trình ) Chænh söûa chöõ thanh) vieát cho hoïc sinh. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d.ñoàng thanh) +Muïc tieâu: .Ñoïc SGK: HS môû saùch.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñi tìm baïn +Caùch tieán haønh : a. Chieàu ñeán. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Soùc vaø Nhím laø ñoâi baïn thaân. Röøng caây thi nhau truùt laù. Thaûo Chôø con. haùi hoa. Chuùng thöôøng noâ ñuøa. Tranh 2:Nhöng coù moät ngaøy gioù laïnh töø ñaâu keùo veà. con: xaâu kim.Keå chuyeän: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän:“Ñi tìm baïn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän HS ñoïc teân caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. 1. luaän veà vaøo” HS ñoïc trôn (caù nhaân– -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS ñoàng thanh) c.Luyeän vieát: e. .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng löôõi lieàm 2. phaàn chaùu baø chöa traûy tranh minh hoaï.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: Vieát b.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- chæ thaáy coû caây im lìm. Soùc môùi gaëp laïi ñöôïc Nhím. 3. tieáng hoùt. cöû ñaïi dieän leân thi taøi Tranh 3: Gaëp baïn Thoû. Nhím thì bieät taêm. 2. ca haùt -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. c hoùt . khieán Soùc caøng buoàn theâm. xaâu kim.Baøi môùi : 189 . Gaëp laïi nhau. ca haùt. Hoûi chuyeän maõi roài Soùc cho bieát: cöù muaø ñoâng ñeán. 3. III.chuùng em ca haùt. II. nhoùm löûa ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn ñung ñöa… -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø gaùy.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ot.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. -HS: -SGK.at I. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1. + YÙ nghóa :Caâu chuyeän noùi neân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: tieáng hoùt. Soùc beøn hoûi Thoû coù thaáy baïn Nhím ôû ñaâu khoâng? Nhöng Thoû laéc ñaàu baûo khoâng. Soùc buoàn Thaûo luaän nhoùm vaø laém. hoï nhaø Nhím laïi phaûi ñi tìm choã traùnh reùt. Tranh 4: Maõi khi muøa xuaân ñeán töøng nhaø . chim choùc hoùt veùo von. Soùc laïi chaïy tìm baïn khaép nôi. Caây coái ñua nhau naûy loäc. Vaéng baïn. at.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø sáu ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 68: ot .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : löôõi lieàm. chuùng vui möøng laém.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

ñ thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ot. ca haùt.Daïy vaàn at: ( Qui trình töông töï) at Ñoïc xuoâi – ngöôïc haùt ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : a.töø chim hoùt ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. at.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .tieáng hoùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. löu ( caù nhaân . at – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 190 .ñoàng -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ot ñöôïc thanh) taïo bôûi: o vaø t Phaân tích vaø gheùp bìa GV ñoïc maãu caøi: ot -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân hoùt.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ot. chim hoùt ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: hoùt -Ñoïc laïi sô ñoà: ot Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn hoùt tieáng .con:ot. ca +Chænh söûa chöõ sai haùt -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: baùnh ngoït baõi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö caùt traùi nhoùt cheû hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: laït 3.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b. at.ñoàng thanh) ca haùt . tieáng hoùt.ñoàng thanh) b.Daïy vaàn: ot Phaùt aâm ( 2 em .

Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “” thanh) c.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Gaø gaùy.Ñoïc SGK: HS môû saùch.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 191 . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. chim hoùt . lôøi +Caùch tieán haønh : Chim hoùt líu lo Hoûi:-Chim hoùt nhö theá naøo? -Em haõy ñoùng vai chuù gaø ñeå caát tieáng gaùy? -Chuùng em thöôøng ca haùt vaøo luùc naøo? 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm ñoàng thanh) cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.chuùng em Quan saùt tranh vaø traû ca haùt”. b.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 192 .

aât – Ghi baûng 2.ñoàng a. -HS: -SGK.Daïy vaàn: aêt thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêt ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: aê vaø t caøi: aêt GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) maët. ca haùt ( 2 – 4 em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêt. II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : baùnh ngoït.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: aêt. röûa maët. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ngaøy chuû nhaät. röûa maët Phaân tích vaø gheùp bìa 193 . III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: röûa maët. aât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 17 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 69: aêt .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. traùi nhoùt.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. baõi caùt. 2. ñaáu vaät.Muïc tieâu: 1. cheû la tieáng hoùt. röûa maët. vôû baøi taäp Tieáng vieät. ñaáu vaät +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêt. aât. ñaáu vaät. 3.aât I.

ñoàng thanh) aêt maët röûa maët b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ngaøy chuû nhaät”. lôøi +Caùch tieán haønh : 194 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Daïy vaàn aât: ( Qui trình töông töï) aât vaät ñaáu vaät . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.töø ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: c.ñoàng thanh) ( caù nhaân . röûa maë ñaáu vaät Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . aât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaøi: maët Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Luyeän vieát: e. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.con: aêt. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: ñoâi maét maät ong baét tay thaät thaø 3.

ôt I. III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oât.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: coät côø. coät côø. boá meï cho em ñi chôi ôû ñaâu? -Em thaáy gì trong coâng vieân? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. ôt. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. II.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi70: oât . -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : ñoâi maét. maät ong. caùi vôït.Baøi môùi : 195 .Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Ngaøy chuû nhaät. caùi vôït. vôû baøi taäp Tieáng vieät. baét tay. thaät thaø( em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Nhöõng ngö baïn toát. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

Daïy vaàn: oât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oât ñöôïc taïo bôûi: oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oât vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : coät.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc . Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oât baét ñaàu baèng oâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: coät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 196 coät côø. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: côn soát quaû ôùt xay boät ngôùt möa 3.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Daïy vaàn ôt: ( Qui trình töông töï) ôt vôït caùi vôït .töø ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: oât. ôt – Ghi baûng 2. coät côø oât coät coät côø b.con: oât. ôt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV 1. caùi vôït +Caùch tieán haønh : a. c vôït.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oât. ôt. coät côø.

Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. c. Ñoïc caù nhaân 10 em I. III. deät vaûi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ư ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 71: et . deät vaûi. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï Teát. -HS: -SGK. baùnh teùt. 3. eât.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : et.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñ thanh) Tieát 2: 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: baùnh teùt.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Giôùi thieäu teân ngöôøi baïn maø em thích nhaát? -Vì sao em laïi yeâu quí baïn ñoù? -Ngöôøi baïn toát ñaõ giuùp em nhöõng gì? 3.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : 197 .Luyeän vieát: e.eât Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 2. II.Luyeän noùi: Vieát +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân vôû taäp vieát theo noäi dung “Nhöõng ngöôøi baïn toát”.

Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: et.ñoàng a.Daïy vaàn: et thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn et ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: e vaø t caøi: et GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng -So saùnh: vaàn et vaø oât t Khaùc: et baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng e Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) teùt. baùnh teùt Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: et Phaân tích vaø gheùp bìa teùt caøi: teùt baùnh teùt Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.ñoàng deät thanh) deät vaûi .ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. reát 198 . eât. eât.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: et.con: et.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . eât – Ghi baûng 2. baùnh teùt.töø eât ( caù nhaân . deät vaûi +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . baùnh teù neùt chöõ con deät vaûi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát baûng con : ( 2 – 4 em) -Ñoïc SGK: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn eât: ( Qui trình töông töï) tieáng . löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.öt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Chim traùnh reùt bay veà phöông nam.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em ñöôïc ñi chôï Teát vaøo dòp naøo? -Chôï Teát coù nhöõng gì ñeïp? 3. II.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 72: ut . buùt chì. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.öt I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng saám seùt GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hkeát baïn 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo Quan saùt tranh vaø traû noäi dung lôøi “Chôï Teát”. uùt. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Luyeän vieát: e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Ñoà duøng daïy hoïc: 199 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ut.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ngoùn uùt. möùt göøng 2. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng” c. sau roát. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: buùt chì.Daïy vaàn: ut ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ut ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø t caøi: ut GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn ut vaø et baèng t Khaùc: ut baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buùt.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. buùt chì Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ut Phaân tích vaø gheùp bìa buùt caøi: buùt buùt chì Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.öt. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. buùt chì.töø öt ( caù nhaân . vôû taäp vieát.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng 200 . con reát. -HS: -SGK. möùt göøng +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. saám seùt. möùt göøng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : neùt chöõ. keát baïn( 2 em) -Ñoïc SGK: Chim traùnh reùt bay veà phöông nam.Daïy vaàn öt: ( Qui trình töông töï) tieáng .ñoàng möùt thanh) möùt göøng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: ut. III. öt – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ut.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.öt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. em uùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân . raêng möùt göøng suùt boùng nöùt Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn neû hoïc 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . sau roát”.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân . buùt chì.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.ñ thanh) 1. ngoùn lôøi uùt laø ngoùn nhö theá naøo? -Keå cho caùc baïn teân em uùt cuûa mình? -Em uùt laø em lôùn nhaát hay beù nhaát? Ñi sau cuøng coøn goïi -Quan saùt tranh ñaøn vòt. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình chim cuùt söùt Vieát b.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung Vieát vôû taäp vieát “Ngoùn uùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. chæ 201 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø Quan saùt tranh vaø traû nhaän xeùt so vôùi 5 ngoùn tay. Ñoïc caù e.con: ut.Luyeän vieát: HS môû saùch.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: ñoàng thanh) “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài Chæ coøn tieáng hoùt Nhaän xeùt tranh. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Laøm xanh da trôøi” thanh) c.

§äc viÕt : ®á th¾m. b·i c¸t. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. 2 Bµi míi: H§ 1: . mÇm non. ao chu«m.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông. nÐt ch÷.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 16 :xay bét. ©u yÕm. .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 15 :thanh kiÕm. kÕt b¹n… I Môc tiªu: . ©u yÕm… I Môc tiªu: . . thùc hµnh luyÖn tËp… 202 .NhËn xÐt giê häc HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: thanh kiÕm.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . thËt thµ.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Cho H viÕt b¶ng con .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông. b¸nh ngät.Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø ñi sau roát con vaät ñi sau cuøng? 3.

nÐt ch÷. chim cót. con vÞt. thêi tiÕt ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 203 .NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: xay bét. 2 Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Cho H viÕt b¶ng con . kÕt b¹n. b·i c¸t.§äc viÕt : thËt thµ.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .

-Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. ieât.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi mít. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : it.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ieât I. söùt raêng.Daïy vaàn: it ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn it ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: I vaø t bìa caøi: it GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn it vaø ut baèng t Khaùc: it baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng i Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) mít. traùi mít.Muïc tieâu: 1. ieât – Ghi baûng 2. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. III. chöõ vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 18 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 73: it .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: it. 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : chim cuùt. suùt boùng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. traùi mít Ñoïc trôn ( caù nhaân 204 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. nöùt ne 4 em) -Ñoïc SGK: “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài…”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. chöõ vieát.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3. ieât.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Em toâ veõ II. chöõ vieát. -HS: -SGK. traùi mít.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:it. vôû taäp vieát.

ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc laïi sô ñoà: it mít traùi mít b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.con: it. ieât. Ñoïc caù c.ñoàng thanh) töï) ieât vieát chöõ vieát .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.ñ thanh) Tieát 2: 1. b.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.töø ( caù nhaân . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: chöõ vieát con vòt thôøi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tieát ñoâng nghòt hieåu hoïc Ñoïc trôn töø öùng bieát 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Con gì coù caùnh thanh) Maø laïi bieát bôi Ngaøy xuoáng ao chôi Ñeâm veà ñeû tröùng? ” HS môû saùch.Daïy vaàn ieât: ( Qui trình töông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: mít Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân 205 .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. traùi mít.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

löôùt vaùn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng theo noäi dung GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Em toâ veõ vieát”.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoât.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. löôùt vaùn . -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoât. chuoät nhaét. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . löôùt v 2. öôt.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôi caàu t II. ñoâng nghòt.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 74: uoât .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoät nhaét. öôt. -HS: -SGK. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ñaët teân töøng baïn trong Quan saùt tranh vaø tranh vaø giôùi thieäu baïn ñang laøm traû lôøi gì? Coù theå keøm theo lôøi khen ngôïi cuûa baïn. 3. vôû taäp vieát.ñoàng a. hieåu bie – 4 em) -Ñoïc SGK: “Con gì coù caùnh Maø laïi bieát bôi …”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoât.Daïy vaàn: uoât thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoât ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa 206 . thôøi tieát. öôt – Ghi baûng 2. III.öôt I.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con vòt.Muïc tieâu: 1. chuoät nhaét.

Daïy vaàn öôt: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân . öôt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng öôt thanh) löôùt Ñoïc xuoâi – ngöôïc löôùt vaùn ( caù nhaân . leân löôùt vaùn tuoát luùa aåm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v öôùt hoïc 3.con: uoât. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn uoât vaø oât GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caøi: uoât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: uoâ baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoät.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (caù nhaân 10 em – HS ñoàng thanh) b. chuoät nhaét Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoât caøi: chuoät chuoät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoät nhaét tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng taïo bôûi: u.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù Chuoät ñi ñaâuNhaän xeùt tranh.töø b. chuoät traéng muoát vöôït nhaét.ñoàng . 207 .ñ thanh) 1.

Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chôi caàu tröôït”.Muïc tieâu: hoïc töø baøi 68 ñeán 74 2. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû Hoûi:-Quan saùt tranh. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 75 : OÂN TAÄP I.Thaùi ñoä chuoät ñoàng II.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén 14 chöõ ghi vaàn : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng : Nghe vaø hieåu.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 208 1. em thaáy neùt lôøi maët cuûa baïn nhö theá naøo? -Khi chôi caùc baïn ñaõ laøm gì ñeå khoâng xoâ ngaõ nhau? 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vaéng nhaø xa GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Chuù Chuoät ñi chôï ñöôøng thanh) Mua maém.Luyeän vieát: e. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Chuoät nha -GV: -Baûng oân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Tranh minh hoaï ph Tieát1 . mua muoái gioã cha chuù Meøo” HS môû saùch.Ñoà duøng daïy hoïc: truyeän keå -HS: -SGK. Ñoïc caù c. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng.Kó naêng 3.

Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc chöõ vaøvaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Vieát saün 2 baûng oân trong SGK -GV ñoïc vaàn -Nhaän xeùt 14 vaàn coù gì gioáng nhau -Trong 14 vaàn.”.ñoàng thanh) . -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. tuoát luùa.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. vöôït leân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 209 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS vieát vaøo vôû baøi taäp Vieát theo daõy Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân Ñoïc (caù nhaân . löôùt vaùn.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -Vieát töø leân baûng -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: choùt voùt baùt ngaùt Vieät Nam (Choùt voùt: raát cao . aåm öôùt -Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù chuoät ñi ñaâu vaéng nhaø .Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuoät nhaét.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. traéng muoát. Caùnh ñoàng baùt ngaùt: raát roäng) -Ñoïc laïi toaøn baøi 3.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.. vaàn naøo coù aâm ñoâi ⊕ Giaûi lao c.

coù keøm theo tranh minh hoaï + YÙ nghóa :Bieát yeâu quyù nhöõng gì do chính tay mình laøm ra.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Luyeän vieát: -GV vieát maãu HS ñoïc teân caâu -Theo doõi HS vieát chuyeän e. 2. cuûa HS Tìm tieáng coù vaàn b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 76: oc .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oc. con soùc. Ñoïc caù ( Laø caùi gì?) 10 em nhaân -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS Vieát vôû taäp vieát c.Ñoïc caâu öùng duïng: vöøa oân “Moät ñaøn coø traéng phau phau trôn (caù nhaân– HS ñoïc AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ñoàng thanh) ?” HS môû saùch. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: . 210 .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. Thaûo a.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Muïc tieâu: 1. ac. baùc só.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 luaän veà tranh minh GV chænh söûa loãi phaùt aâm hoaï.Keå chuyeän: Thaûo luaän nhoùm vaø +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu cöû ñaïi dieän leân thi chuyeän: taøi “Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.ac I. -Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñoïc (caù nhaân 10 em – Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng thanh) ñoàng +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh.

vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát: oc. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. III. baùc só +Caùch tieán haønh : a. ac. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Daïy vaàn ac: ( Qui trình töông töï) 211 -Ñoïc vaø vieát baûng con : choùt voùt.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con soùc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. con soùc.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. con soùc -Ñoïc laïi sô ñoà: oc soùc con soùc b.baùt ngaùt .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oc.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vöøa hoïc v chôi. baùc só.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc SGK: “Moät ñaøn coø traéng phau phau AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ?( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ac – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oc Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oc baét ñaàu baèng o Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: soùc Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Daïy vaàn: uoât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oc ñöôïc taïo bôûi: o vaø c GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oc vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù :soùc.Vieät Nam ( 2 – 4 em Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em .

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .Ñoïc SGK: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ac tieáng . chuoät nhaïc nhaét.Ñoïc caâu öùng duïng: “Da coùc maø boïc boät loïc ñoàng thanh) Boät loïc maø boïc hoøn than” ( Laø caùi Nhaän xeùt tranh.con: uoât.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình haït thoùc baûn Vieát b.Luyeän vieát: HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.ñoàng baùc só thanh) . Tìm tieáng coù vaàn vöøa gì?) hoïc c. öôt.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung “Vöøa chôi vöøa hoïc Vieát vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em haõy keå nhöõng troø chôi ñöôïc hoïc treân lôùp? -Em haõy keå teân nhöõng böùc tranh ñeïp maø coâ giaùo ñaõ cho em 212 . con coùc con löôùt vaùn vaïc Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø baùc ( caù nhaân . Ñoïc caù e.ñ thanh) 2.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.

ia. at - Tõ: cñ riÒng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hQuan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 ¤n tËp kiểm tra häc kú I I Môc tiªu: . t. §äc ®óng râ rµng. h¶i c¶ng. Ônh ¬ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xem trong caùc giôø hoïc? . iªng. 1 tõ ( cho 0. Giao H¬ng ngµy 213 th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH .H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh .5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: ua. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . trªn giµn thiªn lý lò chuån 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. mòm mÜm. ang.§äc thµnh tiÕng c©u. «ng.Em thaáy caùch hoïc nhö theá coù vui khoâng? 3. .§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh cao h¬n. mua mÝa. trèn t×m. chuån ngÈn ng¬ bay lîn. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm.

nhaác chaân vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng 214 .maéc aùo .aâc .aên maëc .quaû gaác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : maøu saéc .giaác nguû .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 19 Thöù hai ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : aêc -aâc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêc .

caû lôùp ) maéc aùo quaû gaác * So saùnh 2 vaàn aêc .HS tieáng maéc theâm aâm vaø daáu caøi tieáng maéc gì ? -Aâm m . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .con vaïc Vieát :oc .aâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù 215 -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Nhö nung qua löûa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ruoäng baäc thang ”.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .aâ ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêc . .con coùc .con soùc .maéc aùo * Daïy vaàn aêc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn aâc ) aêc maéc aâc gaác -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .baùc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Da coùc maø boïc boät loïc Boät loïc maø boïc 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng hoøn than” duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêc -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêc -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêc -Coù vaàn aêc muoán ñöôïc -Theâm aâm m vaø daáu saét . nhoùm .aâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maøu saéc giaác nguû aên maëc nhaác chaân -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “nhaác chaân ” .baûn 3 HS ñoïc nhaïc .vaàn aêc vaø daáu saét -Haõy phaân tích tieáng maéc -HS ñaùnh vaàn tieáng maéc -GV ghi tieáng maéc -Tranh veõ caùi maéc aùo -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø maéc aùo -GV ghi töø maéc aùo -HS ñoïc aêc .ac . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :haït thoùc .maéc .khaùc nhau aâm aê.

nhoùm .caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát aêc .maéc aùo . nhoùm . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .quaû gaác TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng Nhö nung qua löûa ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Ñaây laø ruoäng baäc thang ôû treân mieàn nuùi -Xung quanh ruoäng baäc thang coøn coù gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .aâc .maéc aùo .löïc só 216 .caàn truïc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .öc .caû lôùp HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát aêc .aâc .quaû gaác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ruoäng baäc thang ” Coù ngöôøi vaø traâu ñang caøy Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn aêc vaø vaàn aâc Thöù ba ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : uc-öc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uc.

nhaác chaân Vieát : aéc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maøu saéc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .caàn truïc * Daïy vaàn uc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn öc) uc öc truïc löïc caàn truïc löïc só * So saùnh 2 vaàn uc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .loï möïc .HS caøi tieáng truïc -Coù vaàn uc muoán ñöôïc tieáng truïc theâm aâm vaø daáu gì ? -Aâm tr .khaùc nhau aâm u.vaàn uc vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng truïc -HS ñaùnh vaàn tieáng truïc -GV ghi tieáng truïc -Tranh veõ caùi caàn truïc -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø caàn truïc -GV ghi töø caàn truïc -HS ñoïc uc -truïc .cuùc vaïn thoï .quaû 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû gaác lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng “ Nhöõng ñaøn chim ngoùi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maëc aùo maøu naâu duïng Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : HS phaân tích vaø caøi vaàn uc * Daïy vaàn uc -HS ñaùnh vaàn vaàn uc -GV ghi vaø ñoïc vaàn uc -Theâm aâm tr vaø daáu naëng .giaác 3 HS ñoïc nguû .ö ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 217 .öc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maùy xuùc loï -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :maùy xuùc .maéc aùo .aâc .aên maëc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .noùng nöïc vaø caâu öùng duïng :Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ai thöùc daäy sôùm nhaát ”.

traâu .caàn truïc .öc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uc .löïc só -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ai thöùc daäy sôùm nhaát ” -Ngöôøi .öc . nhoùm .öc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .nhoùm . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uc .öc löïc só TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Moïi ngöôøi ñang laøm gì ? -Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy ? -Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh phoá ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn uc .gaø . -Con gaø -Veõ caûnh noâng thoân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc vaø vaàn öc vaøo baûng con Thöù t ư ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : oâc.chim hoùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möïc cuùc vaïn thoï noùng nöïc -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “noùng nöïc ” .uoâc 218 .caàn truïc .chim -Baùc noâng daân daét traâu ra ñoàng .gaø gaùy . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

uoâ moäc ñuoác ñöùng tröôùc thôï moäc ngoïn ñuoác 219 .khaùc nhau aâm oâ.ñoâi guoác .goác caây .uoáng thuoác ”.HS caøi tieáng moäc -GV ghi tieáng moäc -Aâm m.moäc -thôï moäc * Daïy vaàn uoâc ( quy trình -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù töông töï nhö daïy vaàn oâc ) nhaân .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .cuùc vaïn thoï 3 HS ñoïc .noùng nöïc Vieát :caàn truïc .loï möïc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maùy xuùc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâc .vaàn oâc vaø daáu naëng -Ngöôøi trong tranh ñang laøm -HS ñaùnh vaàn tieáng moäc ngheà gì ? -Laøm ngheà thôï moäc -GV ghi töø thôï moäc -Hs ñoïc töø thôï moäc -HS ñoïc oâc.thuoäc baøi vaø caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Tieâm chuûng .thôï moäc .löïc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Saùng sôùm tinh mô duïng Goïi ngöôøi thöùc daäy ?” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oc -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâc -Coù vaàn oc muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn oâc moäc theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm m vaø daáu -Haõy phaân tích tieáng moäc naëng .ngoïn ñuoác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con oác . nhoùm .caû lôùp ) vaàn uoâc coù uoâ laø nguyeân aâm ñoâi -Gioáng nhau aâm c ñöùng oâc uoâc sau .. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .uoâc .

caù nhaân .thôï moäc .ngoïn ñuoác TIEÁT 2: LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Baïn traùi trong tranh ñang laøm gì ?-Em thaáy theá ñoä cuûa baïn nhö theá ?ù -Khi naøo chuùng ta phaûi uoáng thuoác ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâc .uoâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng con oác ñoâi guoác goác caây thuoäc baøi -GV ñoïc maãu .nhoùm .thôï moäc .ngoïn ñuoác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Tieâm chuûng . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oâc vaø vaàn uoâc 220 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * So saùnh 2 vaàn oâc .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oác .uoâc .uoâc .uoâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . nhoùm .uoáng thuoác ” -Baïn ñang ñöôïc tieâm ngöøa . -Baïn raáy vui -Khi chuùng ta bò beänh . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oâc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

muùa roái .ngoïn ñuoác 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maùi nhaø cuûa em duïng Nghieâng giaøn gaác ñoû ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn -Coù vaàn ieâc muoán ñöôïc ieâc tieáng xieác theâm aâm vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâc daáu gì ? -Theâm aâm x vaø daáu saéc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .ca nhaïc ”. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù năm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : ieâc-öôc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâc .goác caây .thöôùc keû vaø caâu öùng duïng Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xieác .thuoäc baøi Vieát : thôï moäc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :con oác .vaàn ieâc vaø daáu saéc 221 .HS -Haõy phaân tích tieáng xieác caøi tieáng xieác -GV ghi tieáng xieác -Aâm x .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caùi löôïc .ñoâi 3 HS ñoïc guoác .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .öôc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :caù dieác .coâng vieäc .

khaùc nhau aâm ieâ.muùa roái .röôùc ñeøn HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 “Queâ höông laø con dieàu -Ñoïc nhoùm .caù nhaân .nhoùm .öôc .ca nhaïc” 222 .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .öôc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng xieác -Tranh veõ moïi ngöôøi ñang xem xieác -Hs ñoïc töø xem xieác -HS ñoïc ieâc -xieác -xem xieác -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .öôc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .xem xieác .öô ñöùng tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caù dieác caùi löôïc coâng vieäc thöôùc keû 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “coâng vieäc ” .röôùc ñeøn HÑ 3: Luyeän noùi -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xieác .xem xieác .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Tranh veõ gì ? -GV ghi töø xem xieác * Daïy vaàn öôc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâc ) ieâc öôc xieác röôùc xem xieác röôùc ñeøn * So saùnh 2 vaàn ieâc .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát vieát baøi ieâc .uoâc .caû lôùp bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Queâ höông laø con ñoø nhoû HS ñoïc töøng doøng thô moãi Eâm ñeàm khua nöôùc ven em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc soâng noái tieáp ) -GV ñoïc maãu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm . HS tìm tieáng coù chöùa vaàn GV gaïch chaân tieáng HS tìm ieâc.caû lôùp ) ieâc .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh veõ gì ? -Ngoaøi caùc loaïi hình treân caùc em coùn thaáy loaïi bieåu dieãn naøo nöõa ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ieâc . Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I. ca nhaïc -Haùt caûi löông . khoaûng caùch 223 Hoaït ñoäng HS Hoïc sinh laéng nghe. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. HS neâu töïa baøi. Tuốt lúa . III.. haït thoùc con oác. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. ñoâi guoác… HS töï phaân tích. vôû vieát. GV vieát maãu.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. Phaân tích ñoä cao.KTBC: Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I. ñoâi guoác. II.öôc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . ruùt kinh nghieäm cho hoïc kyø II.Con oác.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu baøi vieát.muùa haùt .muùa roái döôùi nöôùc . vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. 2. . caù dieác I. -Bieát caàm buùt. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâcvaø vaàn öôc vaøo baûng con Thöù sáu ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát tuoát luùa. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Xieác ..Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát. tö theá ngoài vieát. Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp. ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. hạt thóc . baûng … .

GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh HS thöïc haønh baøi vieát vieát vaøo vôû taäp vieát. Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 224 .Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát. giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. Nhaän xeùt tuyeân döông. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS vieát baûng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc chöõ ôû baøi vieát. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm.Cuûng coá : Thu vôû chaám moät soá em. 3.

II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .cuoán saùch . keânh raïch .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giöõ gìn saùch vôû ”.caât baïch ñaøn vaø caâu öùng duïng : Meï . -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vieân gaïch .saïch seõ .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 20 Thöù hai ngaøy 11thaùng 1 naêm 2010 Baøi ach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ach . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 225 .

caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi 226 . -Ñaây goïi laø ?(GV giô quyeån saùch ) -GV ghi töø cuoán saùch *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vieân gaïch keânh raïch saïch seõ caây baïch ñaøn -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “kenh raïch ” .vaàn ach vaø daáu saét -HS ñaùnh vaàn tieáng saùch -cuoán saùch -Hs ñoïc töø cuoán saïch -HS ñoïc ach -saùch -cuoán saùch 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ach phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .HS caøi tieáng saùch -Aâm s .coâng vieäc .caùi löôïc .röôùc ñeøn Ñoïc caâu öùng duïng “ Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ach -GV ghi vaø ñoïc vaàn ach -Coù vaàn it muoán ñöôïc tieáng saùch theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng saùch -GV ghi tieáng saùch .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . nhoùm . Vieát :xem xieác .GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ach .thöôùc keû .cuoán saùch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ach -HS ñaùnh vaàn vaàn ach -Theâm aâm s vaø daáu saét .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc : caù dieát .

cuoán saùch -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Giöõ gìn saùch vôû “ -Xeáp saùch vôû ngaøy ngaén -Taïi baïn gaùi muoán cho saùch vôû ngay ngaén khoâng bò hoûng .nhoùm .tôø lòch .Hs töï neâu theo söï giöõ gìn cuûa mình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ach. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Meï .con eách -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vôû kòch .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ach . Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1naêm 2010 Baøi ich -eâch I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ich .cheânh cheách vaø caâu öùng duïng : Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét 227 .vui thích .muõi heách .eâch .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Caùc em cho bieát baïn gaùi trong tranh ñang laøm gì ? -Taïi sao baïn gaùi laïi laøm nhö vaäy? -Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

meï ôi coâ daïy duïng Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -HS phaân tích vaø caøi vaàn ich Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn ich 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm l vaø daáu * Daïy vaàn ich naëng . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :vieân gaïch .keâng raïch . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :ach .saïch seõ .khaùc nhau aâm i.HS caøi tieáng lòch -GV ghi vaø ñoïc vaàn ich -Aâm l .coù ích.caû lôùp ) ich eâch lòch eách -Gioáng nhau aâm ch ñöùng sau tôø lòch con eách .vieân lôùp vieát baûng con gaïch Ñoïc caâu öùng duïng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meï .cuoán saùch .lòch .caây baïch ñaøn .ri rích Coù ích . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Chuùng em ñi du lòch ”.tôø lòch -GV (giô tôø lòch) Hoûi ñaây laø gì ? -GV ghi töø tôø lòch * Daïy vaàn eâch ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ich ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .eâch tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vôû kòch muõi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 228 .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cho chanh quaû nhieàu Ri rích . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .eâ ñöùng * So saùnh 2 vaàn ich .vaàn ich vaø daáu naëng -Coù vaàn ich muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn tieáng lòch lòch theâm aâm vaø daáu gì ? -tôø lòch -Haõy phaân tích tieáng lòch -Hs ñoïc töø tôø lòch -GV ghi tieáng lòch -HS ñoïc ich .

eâch phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát iâch .nhoùm .con eách TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng heách vui thích cheânh cheách -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “muõi heách .tôø lòch . cheânh cheách ” .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ri rích Coù ích .caù nhaân . -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi gia ñình ? -Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang gì ? -Keå teân ngöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ich .eâch . nhoùm .con eách -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Chuùng em ñi du lòch ” -HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich vaø vaàn eâch vaøo baûng con Thöù tư ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : Oân taäp 229 .eâch .eâch Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ich .tôø lòch .coù ích.

-Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ :thaùc nöôùc .vui thích .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc .hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ”.cheânh cheách -3 HS ñoïc Vieát :tôø lòch . II) Ñoà duøng daïy hoïc Baûng oân trang 168 Tranh truyeän III) Hoaït ñoäng daïy hoïc .chuùc möøng lôùp .caû thaùc nöôùc .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : Oân taäp Haõy neáu caùc vaàn ñaõ hoïc coù aâ c.chuùc möøng .coù ích. TIEÁT 1 1/ Oån ñònh 2/Kieåm tra Ñoïc :vôû kòch .muõi heách .vieát ñöôïc 13 chöõ ghi vaàn vöøa hoïc töø baøi 76 ñeán baøi 82 .ích lôïi 230 .ích lôïi vaø caùc caâu öng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa -Nghe .ri rích Coù ích .con eách 3 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caùc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh 2 Hs ñoïc Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích . -Hs nêu ieâc .ch ôû cuoái vaàn -Hs nêu GV ghi baûng Gv ñính baûng oân taäp Trong 13 vaàn vaàn naøo coù nguyeân aâm ñoâi .nhoùm .uoâc .öôc -Luyeän ñoïc 13 vaàn -Luyeän ñoïc töø ngöõ öùng duïng -Hs ñoïc caù nhaân .

1HS gioûi ñoïc caû baøi Moãi HS ñoïc 1 doøng thô .haõy laéng nghe caâu chuyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng” GV keå 2 laàn Laàn 2 keát hôïp tranh minh hoïa YÙ nghóa caâu chuyeän :Nhôø soáng toát buïng Ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp .ích lôïi HÑ3:Keå chuyeän Giôùi thieäu truyeän Coù moät anh chaøng ngoác ngheách nhöng ñaõ laáy ñöôïc coâng chuùa xinh ñeïp .ap .ñöôïc laáy coâng chuùa laøm vôï.tröôùc HÑ 1:Luyeän vieát GV höôùng daãn HS vieát töø thaùc nöôùc .muùa saïp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con coïp . 4/ Cuûng coá : HS ñoïc toaøn baøi theo höôùng daãn cuûa GV Daën doø :Veà ñoïc laïi baøi nhieàu laàn . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn baøi ôû tieát 1 Ñoïc nhoùm .hoïp nhoùm .xe ñaïp vaø caâu öùng duïng 231 .ñoïc noái tieáp cho ñeá heát baøi thô HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oân -HS ñoïc caû baøi caù nhaân (3 HS).caû lôùp .Vì sao laïi nhö vaäy .caû lôùp HS vieát vaøo baûng con vieát vaøo vôû taäp vieát HS ñoïc teân truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ” -HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2010 Baøi op-ap I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :op.caù nhaân .ñoùng goùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø ngöõ öùng duïng TIEÁT 2:LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -Luyeän ñoïc caùc caâu thô öùng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa GV ñoïc maãu GV gaïch chaân tieáng böôùc .giaáy nhaùp . nhoùm .

caû lôùp ) hoïp nhoùm muùa saïp So saùnh 2 vaàn op . nhoùm .cuoán saùch .hoïp nhoùm .keânh raïch .vaàn op vaø daáu naëng -Caùc baïn ñang laøm gì ? -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïp -GV ghi töø hoïp nhoùm -caùc baïn ñang hoïp nhoùm * Daïy vaàn ap ( quy trình töông -Hs ñoïc töø hoïp nhoùm töï nhö daïy vaàn op ) HS ñoïc op .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .hoâp nhoùm op ap -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù hoïp saïp nhaân .caû lôùp ) 232 . GV gaïch chaân tieáng HS tìm HS tìm tieáng coù chöùa vaàn * Luyeän vieát op . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :ach . nhoùm .eâch .ích lôïi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn op -GV ghi vaø ñoïc vaàn op -HS phaân tích vaø caøi vaàn op -Coù vaàn op muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn op hoïp theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm h vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng hoïp .ap -GV vieát maãu vaø neâu quy phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng trình vieát ñoù op .ich vui thích .HS caøi tieáng hoïp -GV ghi tieáng hoïp -Aâm h .ap -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .hoïp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ choùp nuùi .muùa saïp -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù TIEÁT 2 :Luyeän taäp nhaân .cheânh 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cheách lôùp vieát baûng con Vieát :thaùc nuôùc .ap .khaùc nhau aâm o .ngoïn caây .a *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc con coïp giaáy nhaùp ñoùng goùp xe ñaïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu .thaùp chuoâng II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

ngoïn caây .nhoùm .caûi baép .taäp muùa .caû lôùp -Veõ con nai vaøng -Con nai vaøng ngô ngaùc 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .ap .baäp beânh vaø caâu öùng duïng “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Trong caëp saùch cuûa em” 233 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng -Trong tranh veõ con gì ? -Con nai vaøng nhö theá naøo ? “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV giôùi thieäu :choùp nuùi laø cao nhaát cuûa ngoïn nuùi .aâp .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát op .ngaên naép .ngoïn caây .thaùp chuoâng” -HS chæ caùc hình vaø neâu teân töøng hình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn op vaø vaàn ap Thöù sáu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Baøi aêp-aâp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêp .hoïp nhoùm .muùa saïp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Choùp nuùi .caù nhaân .caù maäp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : gaëp gôõ .thaùp chuoâng 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .aâp .ñoùng goùp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû .vaàn aêp vaø daáu saéc -GV ghi tieáng baép -HS ñaùnh vaàn tieáng baép -Ñaây laø caùi gì ? -caûi baép -GV ghi töø caûi baép * Daïy vaàn aêp ( quy trình töông -Hs ñoïc töø caûi baép HS ñoïc aêp -baép -caûi baép töï nhö daïy vaàn aâp ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù aêp aâp nhaân .caûi baép .caù maäp HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 -Trong tranh veõ con gì? 234 .aâp sau .muùa saïp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêp -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêp -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêp -Coù vaàn aêp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêp tieáng baép theâm aâm vaø -Theâm aâm b vaø daáu saéc . phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng GV gaïch chaân tieáng HS tìm ñoù * Luyeän vieát -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù -GV vieát maãu vaø neâu quy nhaân .caû lôùp ) trình vieát aêp .xe ñaïp lôùp vieát baûng con Vieát :hoïp nhoùm .HS daáu gì ? caøi tieáng baép -Haõy phaân tích tieáng baép -Aâm b .aâ *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc gaëp gôõ taäp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ muùa HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêp ngaên naép baäp beânh . nhoùm . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Ổn định 3 HS ñoïc 2/ Kieåm tra: Ñoïc :op .aâp -GV ñoïc maãu .con coïp .khaùc nhau aâm aê . nhoùm .caû lôùp ) baép maäp caûi baép caù maäp -Gioáng nhau aâm p ñöùng So saùnh 2 vaàn aêp .ap giaáy nhaùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -Trong caëp saùch cuûa baïn coù aêp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Chuoàn chuoàn bay nhö theá naøo ? “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Ñoïc nhoùm .caù maäp nhöõng ñoà duøng gì ? -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Haõy giôùi thieäu ñoà duøng hoïc “Trong caëp saùch cuûa em “ taäp cuûa em .caû lôùp -Veõ con chuoàn chuoàn -Chuoàn chuoàn bay cao vaø bay thaáp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 21 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oâp .aâp caûi baép .ôp I) Muïc tieâu : 235 .nhoùm .caù nhaân . -HS nhìn tranh keå nhöõng ñoà 4/ Cuûng coá : duøng coù trong tranh Troø chôi:Tieáp söùc -HS giôùi thieäu ñoà duøng cuøa GV phaùt moãi nhoùm moät tôø mình giaáy ñeå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc HS tham gia troø chôi Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS döông nhöõng HS hoïc toát vieát moät tieáng coù chöùa vaàn Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu aêp vaø vaàn aâp laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

khaùc nhau aâm oâ.ô ñöùng tröôùc 236 .caù maäp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Chuoàn chuoàn bay cao duïng Möa raøo laïi taïnh ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâp -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâp -Coù vaàn oâp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn oâp tieáng hoäp theâm aâm vaø -Theâm aâm h vaø daáu daáu gì ? naëng .lôïp nhaø vaø caâu öùng duïng “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Caùc baïn lôùp em” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . nhoùm .baäp beânh Vieát :caûi baép .lôùp hoïc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :toáp ca . gaëp gôõ . ôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng toáp ca hôïp taùc -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ôp . ngaên naép 3 HS ñoïc aâp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâp.vaàn oâp vaø daáu naëng -GV ghi tieáng hoäp -HS ñaùnh vaàn tieáng hoäp -Ñaây laø caùi gì ? -hoäp söõa -GV ghi töø hoäp söõa -Hs ñoïc töø hoäp söõa * Daïy vaàn ôp( quy trình töông HS ñoïc oâp-hoäp -hoäp söõa töï nhö daïy vaàn oâp ) oâp ôp hoäp lôùp hoäp söõa lôùp hoïc So saùnh 2 vaàn oâp.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :aêp .hoäp söõa .taäp muùa .HS caøi tieáng hoäp -Haõy phaân tích tieáng hoäp -Aâm h . hôïp taùc .baùnh xoáp .

lôùp hoïc HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát söûa khi HS phaùt aâm sai 1 -Caùc caâu öùng duïng -Ñoïc nhoùm .ôùp hoäp söõa . .caû lôùp ) vaøo röøng xa ” GV ñoïc maãu HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát HÑ 2: Luyeän vieát oâp .hoäp söõa .ôp .caû lôùp “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Nguû queân döôùi ñaùy hoà HS ñoïc töøng doøng thô moãi trong luùc naøo em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc Nghe con caù ñôùp ngoâi noái tieáp ) sao Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù Giaät mình maây thöùc bay nhaân .nhoùm . Thöù ba ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ep-eâp 237 . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baùnh xoáp lôïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ nhaø HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâp -GV ñoïc maãu .caù nhaân .caû lôùp ) oâp .ôp GV gaïch chaân tieáng HS tìm phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .lôùp hoïc -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -HS traû lôøi -Haõy keå teân caùc baïn trong lôùp em . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK -Baïn thaân nhaát cuûa em laø HS tham gia troø chôi baïn naøo ? Baïn hoïc gioûi moân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS gì ? vieát moät tieáng coù chöùa vaàn 4/ Cuûng coá : oâp vaø vaàn ôp Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

lôùp hoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Nguû queân döôùi ñaùy hoà duïng trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ’’ Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ep 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn ep * Daïy vaàn ep -Theâm aâm ch vaø daáu saéc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ep . nhoùm .cheùp -caù cheùp -GV ghi tieáng cheùp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -Ñaây laø con caù gì ? nhaân .xinh ñeïp .lôïp nhaø Vieát :hoäp söõa .ñeøn xeáp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : leã pheùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ep .vaàn ep vaø daáu saéc -Coù vaàn ep muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn tieáng cheùp tieáng cheùp theâm aâm vaø -con caù cheùp daáu gì ? -Hs ñoïc tö øcaù cheùp -Haõy phaân tích tieáng HS ñoïc ep .hôïp taùc .caû lôùp ) -GV ghi töø caù cheùp * Daïy vaàn eâp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ep ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .gaïo neáp .beáp löûa vaø caâu öùng duïng : “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xeáp haøng vaøo lôùp “ II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .HS caøi tieáng cheùp -Aâm ch . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oâp .toáp ca .eâp .eâ 238 .khaùc nhau aâm e.caù cheùp .baùnh xoáp 3 HS ñoïc ôp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

eâp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng leã pheùp gaïo neáp xinh ñeïp beáp löûa -GV ñoïc maãu .caù cheùp .eâp .caù cheùp .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ep . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ep eâp cheùp xeáp caù cheùp ñeøn xeáp So saùnh 2 vaàn ep .vaø giaûi thích töø “leã pheùp” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ep .caù nhaân .caû lôùp -2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .eâp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .eâp .ñeøn xeáp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xeáp haøng vaøo lôùp ” -Caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp -Vaøo baïn xeáp haønh vaøo lôùp khoâng ngay ngaén -Phaûi traät töï vaø ngay ngaén Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ep vaø vaàn eâp 239 .nhoùm .ñeøn xeáp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Caùc baïn trong ñaõ xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo ? -Vaäy theo em khi xeáp haøng vaøo lôùp phaûi nhö theá naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ep .

vaàn iâp vaø daáu -Coù vaàn ip muoán ñöôïc tieáng naëng 240 .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .up . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù tư ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ip -up I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ip .buùp sen -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :nhaân dòp .chuïp ñeøn .leã pheùp .beáp löûa Vieát :caù cheùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .ñeøn xeáp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con ““ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meânh moâng bieån luùa duïng ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ip 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn iâp * Daïy vaàn ip -Theâm aâm nh vaø daáu -GV ghi vaø ñoïc vaàn ip naëng . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ep .gaïo neáp .giuùp ñôõ vaø caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giuùp ñôõ cha meï ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .HS caøi tieáng nhòp -Aâm nh .ñuoåi kòp .xinh ñeïp 3 HS ñoïc eâp .baét nhòp .

baét nhòp .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .buùp sen TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra.khaùc nhau aâm i.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .up phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ip.u ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ip .up . 241 .up . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ip . nhoùm .nhoùm .caù nhaân . nhoùm .baét nhòp .up *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhaân dòp chuïp ñeøn ñuoåi kòp giuùp ñôõ -GV ñoïc maãu . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng nhòp -baét nhòp -Baét nhòp -Hs ñoïc töø baét nhòp HS ñoïc ip -nhòp -baét nhòp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .baïn gaùi cho gaø aên .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nhòp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng nhòp -GV ghi tieáng nhòp -Coâ vöøa laøm ñoäng taùc gì ? -Baùc Hoà trong tranh laøm gì ? -GV ghi töø baét nhòp * Daïy vaàn up ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ip ) ip up nhòp buùp baét nhòp buùp sen So saùnh 2 vaàn ip .buùp sen Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Caùc baïn lôùp em“ -Baïn trai queùt saân .

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 242 .tieáp noái .” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà Ngheà nghieäp cuûa cha meï II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .öôp . nöôøm nöôïp vaø caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .giuùp ñôõ cha meï ñôõ vaát vaû . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ip vaø up Thöù năm ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ieâp -öôp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâp . -Vì sao caùc em laïi caàn giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc vöøa söùc cuûa mình ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .giaøn möôùp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : rau dieáp .taám lieáp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Em haõy keå nhöõng vieäc laøm ñeå giuùp ñôõ cha meï .HS töï neâu -Thöông cha meï .öôùp caù .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

öôp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .öôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng rau dieáp öôùp caù tieáp noái nöôøm nöôïp -GV ñoïc maãu . nhoùm .khaùc nhau aâm ieâ.ñuoåi kòp up .HS caøi tieáng lieáp -Aâm l .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ip nhaân dòp .chuùp ñeøn .ñeøn xeáp Ñoïc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâp -Coù vaàn ieâp muoán ñöôïc tieáng lieáp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng lieáp -GV ghi tieáng lieáp -Ñaây laø caùi gì ? -GV ghi töø taám lieáp * Daïy vaàn öôp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâp ) ieâp öôp lieáp möôùp taám lieáp giaøn möôùp So saùnh 2 vaàn ieâp . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 243 .giuùp ñôõ Vieát : baét nhòp . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ieâp -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâp -Theâm aâm l vaø daáu saéc .vaàn iâeâp vaø daáu saéc -HS ñaùnh vaàn tieáng lieáp -taám lieáp -Hs ñoïc töø taám lieáp HS ñoïc ieâp.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .öô ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâp.lieáp -taám lieáp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .

öôp .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ieâp . -Bieát caàm buùt.nhoùm .giaøn möôùp Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ngheà nghieäp cuûa cha meï “ -HS chæ töøng tranh vaø neâu ngheà nghieäp cuûa töøng tranh .caù nhaân .HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ieâp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ieâp .öôp . -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.taám lieáp . 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. tö theá ngoài vieát.HÝ HOÁY I.giaøn möôùp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ nhöõng ngheà nghieäp gì ? -Em haõy keå nhöõng ngheà nghieäp cuûa cha meï em .öôp Thöù sáu ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát BẬP BEÂNH – LÔÏP NHAØ SÁch giÁO KHOA. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .taám lieáp .Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát. 244 .

GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. 6 hoïc sinh leân baûng vieát: Con oác. Nhaän xeùt baøi cuõ. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. ñoâi guoác. Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. 4 doøng kẻ laø: p. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. lôïp nhaø… HS töï phaân tích. beäp beânh. Hoaït ñoäng HS 1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. HS thöïc haønh baøi vieát 3. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. keânh raïch.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 15. vui thích. röôùc ñeøn. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. HS neâu: beäp beânh. khoaûng caùch cao 4 doøng kẻ laø: ñ. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. lôïp nhaø… giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. chöõ keùo xuoáng taát caû 5 doøng kẻ laø: g. xe ñaïp. HS neâu töïa baøi. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. 2. baûng … . Goïi 6 HS leân baûng vieát. Hoïc sinh neâu : caùc con chöõ ñöôïc vieát cao 5 doøng kẻõ laø: h. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. Caùc con caùc chöõ ôû baøi vieát. 245 . GV vieát maãu. coøn laïi caùc nguyeân aâm vieát cao 2 doøng kẻ. HS vieát baûng con.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. HS theo doõi ôû baûng lôùp. Caùc con chöõ ñöôïc vieát Phaân tích ñoä cao. b. vôû vieát. Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 voøng troøn kheùp kín.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.

5.vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 84 ñeán 89 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : ñaày aép . xem baøi môùi.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông.aáp tröùng vaø ñoaïn thô öùng duïng -Nghe .ñoùn tieáp . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 22 Thöù hai ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2010 I)Muïc tieâu : -HS ñoïc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Ngoãng vaø Teùp ” II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc ôn taäp 246 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1åôn ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :ieâp .caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) Ñoïc caùc caâu öùng duïng HÑ2 : Keå chuyeän Giôùi thieäu baøi truyeän keå “”Vì sao ngoãng laïi khoâng aên teùp GV keå hai laàn 247 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ap HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Ñoïc caù nhaân .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Ngoãng vaø Teùp ” .aâp .öôp GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng ñaày aép .taám lieáp .eâp .nhoùm .ôp .aáp tröùng TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .op .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ap b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì coù aâm p ôû cuoái vaàn GV ghi baûng ap .caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân .aêp .rau dieáp öôp .ieâp .giaøn möôùp .ep .aáp tröùng *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ñoùn tieáp .ñoùn tieáp .up .nhoùm .nöôøm nöôïp vieát : tieáp noái .öôùp caù Ñoïc caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .oâp .

.....khoâng gieát ngoãng nöõa Tranh 4:Vôï choàng nhaø ngoãng . nhaø noï .. chích choøe .hoøa bình .....ñaõi khaùch Tranh 2: Ñoâi vôï choàng ngoãng .moãi em keå 1 tranh Thöù ba ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oa-oe I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oa ..tình nghóa vôï choàng cuûa chuùng .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Tranh 1:Moät hoâm.......chuùng khoâng bao giôø aên teùp nöõa *YÙ nghóa caâu chuyeän Ca ngôïi tình caûm cuûa vôï choàng ngoãng ñaõ saün saøng cheát cho nhau 4/........... III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 248 ......Cuûng coá HS ñoïc toaøn baøi Nhaän xeùt :tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø :Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS laëng nghe HS keå laïi ...........muùa xoøe -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : saùch giaùo khoa ...........oe .................hoïa só ..............maïnh khoûe vaø caâu öùng duïng: Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Söùc khoûe laø voán quí nhaát ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ......... Tranh 3:Saùng hoâm sau ......

laø phaûi troøn moâi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ñaày aép .oe *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng saùch giaùo khoa chích choøe hoøa bình maïnh khoûe -GV ñoïc maãu .vaàn oa vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïa -Veõ moät ñang veõ -hoïa só -Hs ñoïc töø hoïa só HS ñoïc oa-hoïa -hoïa só -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . -Coù vaàn oa muoán ñöôïc tieáng hoïa theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoïa -GV ghi tieáng hoïa -Trong tranh veõ gì ? -Ngöôøi ñoù veõ tranh ñöôïc goïi laø gì ? -GV ghi töø hoïa só * Daïy vaàn oe( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oa ) oa oe hoïa xoøe hoïa só muùa xoøe So saùnh 2 vaàn oa.e ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oa.ñoùn tieáp Ñoïc caâu öùng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oa -GV ghi vaø ñoïc vaàn oa vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .oe phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .ñoùn tieáp .khaùc nhau aâm a.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o ñöùng tröôùc .hoïa só .oe .aáp tröùng Vieát :ñaày aép .vaø giaûi thích töø “hoøa bình ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oa.muùa xoøe TIEÁT 2 :Luyeän taäp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oa -HS ñaùnh vaàn vaàn oa -Theâm aâm h vaø daáu naëng .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 249 . nhoùm .HS caøi tieáng hoïa -Aâm h .

khoai lang .oe Thöù t ư ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oai-oay I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oai .hoïa só .loay hoay vaø caâu öùng duïng : Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .Taäp theå duïc ñeå ñöôïc khoûe maïnh Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oa.gioù xoaùy -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :quaû xoaøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Taïi sao phaûi taäp theå duïc ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .gheá töïa ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . 250 .muùa xoøe HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Söùc khoûe laø voán quyù nhaát “ -Caùc baïn ñang taäp theå duïc .oe.nhoùm .möa sa ñaày ñoàng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Gheá ñaåu .ñieän thoaïi .gheá xoay .hí hoaùy .caù nhaân .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .oay . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oa.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.vaø giaûi thích töø “ hí hoaùy .oay *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng quaû xoaøi hí hoaùy khoai lang loay hoay -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) 251 .maïnh khoûe Vieát :hoïa só .chích choøe . -Coù vaàn oai muoán ñöôïc tieáng thoaïi theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng thoaïi -GV ghi tieáng thoaïi -Ñaây laø caùi gì ? --GV ghi töø ñieän thoaïi * Daïy vaàn oay( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oai ) oai oay thoaïi xoaùy ñieän thoaïi gioù xoaùy So saùnh 2 vaàn oai.y ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oai.vaàn oai vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng thoaïi -Caùi ñieän thoaïi -Hs ñoïc töø ñieän thoaïi HS ñoïc oai-thoaïi -ñieän thoaïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .oay phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm i. nhoùm .saùch giaùo khoa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oa .loay hoay ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oai -HS ñaùnh vaàn vaàn oai -Theâm aâm th vaø daáu naëng .laø phaûi troøn moâi . nhoùm .hoøa bình oe .muùa xoøe Ñoïc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oai -GV ghi vaø ñoïc vaàn oai vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .HS caøi tieáng thoïai -Aâm th .a ñöùng tröôùc .

ñieän thoaïi .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .oay .gheá xoay . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .möa sa ñaày ñoàng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh coù nhöõng loaïi gheá gì chæ ra ? -Trong lôùp hoïc coù nhöõng loaïi gheá gì -ÔÛ nhaø em coù loaïi gheá gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .gheá töïa “ -HS ñoïc teân töøng loaïi gheá vaø chæ ra -HS neâu ra -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oai.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oai.giaøn khoan .nhoùm .oay Thöù năm ngaøy 28 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oan-oaên I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oan.caù nhaân .gioù xoaùy TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu . gioù xoaùy HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Gheá ñaåu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oai.oay.ñieän thoaïi .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . oaên . toùc xoaên 252 .

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oai .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï . khoûe khoaén .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .HS caøi tieáng khoan -Coù vaàn oan muoán ñöôïc -Aâm kh . ñöùng tröôùc vaø n .ñöùng sau . . gioù xoaùy 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Thaùng gieâng troàng ñaäu duïng .xoaén thöøng vaø caâu öùng duïng : Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Con ngoan troø gioûi” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .laø phaûi troøn moâi .oaên -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .khoai lang 3 HS ñoïc oay.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o. ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 253 .hí hoaùy . nhoùm .quaû xoaøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : phieáu beù ngoan .loay hoay Vieát :ñieän thoaïi .khaùc nhau aâm a.vaàn oan tieáng khoan theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng khoan -Haõy phaân tích tieáng khoan -giaøn khoan -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :giaøn khoan -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oan -khoan -giaøn khoan --GV ghi töø giaøn khoan * Daïy vaàn oaên ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oan) oan oaên khoan xoaên giaøn khoan toùc xoaên So saùnh 2 vaàn oan.möa sa ñaày ñoàng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn oan * Daïy vaàn oan -HS ñaùnh vaàn vaàn oan -GV ghi vaø ñoïc vaàn oan vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm kh . hoïc toaùn .aê.

vaø ñöôïc coâ giaùo thöôûng -Vì baïn hoïc gioûi -Con ngoan bieát vaâng lôùi cha meï vaø giuùp meï queùt saân -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oan . giaøn khoan .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oan.oaên .vaø giaûi thích töø “ xoaén thöøng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng phieáu beù ngoan khoûe khoaén hoïc toaùn xoaén thöøng -GV ñoïc maãu .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .oaên 254 .oaên .toùc xoaên TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Taïi sao baïn ñöôïc coâ giaùo thöôûng ? -ÔÛ tröôøng baïn hoïc gioûi coøn ôû nhaø thì baïn nhö theá naøo ? -Caùc em phaûi luoân hoïc taäp theo baïn .nhoùm .giaøn khoan . nhoùm .toùc xoaên HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Con ngoan .oaên phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn oan.troø gioûi“ -Baïn gaùi ñang queùt saân .

phieáu beù ngoan .aùo sô mi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .xoaén thöøng 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :giaøn khoan .con hoaüng -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : aùo choaøng .hoïc 3 HS ñoïc toaùn .khoõe khoaén .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .vaàn oang tieáng hoang theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng hoang -Haõy phaân tích tieáng hoang -Vôõ hoang -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :vôõ hoang -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oang -hoang -vôõ hoang --GV ghi töø vôõ hoang 255 .oang .HS caøi tieáng hoang -Coù vaàn oang muoán ñöôïc -Aâm h . . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oan .lieán thoaéng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .oaên .oang .daøi ngoaüng vaø caâu öùng duïng : Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Aùo choaøng . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù sáu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oang-oaêng I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oang. oaêng .vôõ hoang .aùo len .toùc xoaên lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng ngöôøi ngoaøi duïng Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn * Daïy vaàn oang oang -GV ghi vaø ñoïc vaàn oang vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn oang höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h .laø phaûi troøn moâi .

caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.aê.khaùc nhau aâm a.aùo sô mi “ -Em haõy chæ vaø neâu teân -HS chæ vaøo tranh vaø neâu töøng loaïi aùo coù trong tranh .con hoaüng HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Aùo choaøng .oaêng .daøi ngoaüng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oang. nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oang.caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * Daïy vaàn oaêng ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oang) oang oaêng hoang hoaüng vôõ hoang con hoaüng So saùnh 2 vaàn oang. ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang. -HS chæ vaø neáu teân loaïi aùo 256 .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oaêng . teân töøng loaïi aùo coù trong -Em haõy neâu teân loaïi aùo maø tranh . nhoùm . ñöùng tröôùc vaø ng .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ lieán thoaéng . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .ñöùng sau . caùc baïn ñang maëc .aùo len .oaêng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng aùo choaøng lieán thoaéng oang oang daøi ngoaüng -GV ñoïc maãu . vôõ hoang .nhoùm .con hoaüng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .vôõ hoang .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .doanh traïi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .cöûa haøng .môùi toanh . loaïch xoaïch vaø caâu öùng duïng :“Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 257 .doanh traïi .thu hoaïch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :khoanh tay .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .keá hoaïch . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hmaø caùc baïn ñang maëc trong lôùp .oach .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Nhaø maùy . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oang .oaêng th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngµy TUAÀN 23 Thöù hai ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oanh-oach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oanh .

oach *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng khoanh tay keá hoaïch môùi toanh loaïch xoaïch -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 258 .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.oach . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oanh -GV ghi vaø ñoïc vaàn oanh vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .vaø giaûi thích töø “ keá hoaïch . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oang .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.aong oang . nhoùm .ch . -Coù vaàn oanh muoán ñöôïc tieáng doanh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng doanh -GV ghi tieáng doanh -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø doanh traïi * Daïy vaàn oanh( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oach ) oanh oach doanh hoaïch doanh traïi thu hoaïch So saùnh 2 vaàn oanh.aùo choaøng .vaàn oanh HS ñaùnh vaàn tieáng doanh -Veõ doanh traïi -Hs ñoïc töø :doanh traïi HS ñoïc oanh -doanh -doanh traïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .a.laø phaûi troøn moâi .lieán thoaéng . doanh traïi .thu hoaïch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oanh -HS ñaùnh vaàn vaàn oanh -Theâm aâm d -HS caøi tieáng doanh -Aâm d .daøi ngoaüng Vieát :vôõ hoang .loaïch xoaïch ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oanh.con hoaüng Ñoïc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi . ñöùng tröôùc vaø nh .

doanh traïi “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oanh . nhoïn hoaét vaø caâu öùng duïng :Thoaét moät caùi .Hoï ñang laøm gì 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Phim hoaït hình ” vaø noùi teân moät soá phieân hoaït hình. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oanh.nhoùm .caû lôùp 2 HS ñoïc toaøn baøi Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .thu hoaïch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Nhaø maùy .oaêt .oach Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oat-oaêt I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oat .caù nhaân .hoaït hình .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng .cöûa haøng .doanh traïi . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : 259 .oach .ñoaït giaûi .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû GV ñoïc maãu Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaây caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .loaét choaét -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : löu loaùt . choã ngoaët.

.aïch 3HS ñoïc Ñoïc :tung hoaønh . nhoùm .Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .tung hoøa.keá h.oaêt phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng So saùnh 2 vaàn oat oaêt ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng löu loaùt choã ngoaët nhaân ..laø phaûi troøn moâi ...caû lôùp ) -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø hoaït hình -Gioáng nhau aâm o ñöùng * Daïy vaàn oaêt ( quy trình töông tröôùc vaø t ñöùng sau khaùc nhau a..saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû -HS phaân tích vaø caøi vaàn oat Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn oat 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm h vaø daáu naëng * Daïy vaàn oat -HS caøi tieáng hoaït -GV ghi vaø ñoïc vaàn oat vaø -Aâm h. -Veõ phim hoaït hình -Coù vaàn oat muoán ñöôïc -Hs ñoïc töø :doanh traïi tieáng hoaït theâm aâm vaø HS ñoïc oat .thu lôùp vieát baûng con hoaïch 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc caâu öùng duïng : ..... nhoùm .oach .vaàn oat vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm HS ñaùnh vaàn tieáng hoaït ..aê ñöùng giöõa töï nhö daïy vaàn oat) 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ oat oaêt hoaït choaét HS tìm tieáng coù chöùa vaàn hoaït hình loaét choaét oat .vaø giaûi thích HS vieát vaøo baûng con töø “ löu loaùt . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñieàn Ñieàn chöõ coøn thieáu Do.nh traïi ..raùo hoaõnh .hoaït -hoaït hình daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoaït -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -GV ghi tieáng hoaït nhaân .choã ngoaët ” 260 .chim oanh .caû lôùp ) ñoaït giaûi nhoïn hoaét -GV ñoïc maãu .xoaønh xoaïch .loaïch 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû xoaïch Vieát :oanh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tranh minh hoïa töø khoùa .

nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oat.teân nhaân vaät (ngöôøi ) trong phim hoaït hình maø em ñaõ xem .nhaát .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oat .röøng Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy coù caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .hoaït hình . -Trong phim coù moât caäu beù vaø moät oâng giaø -HS laàn löôït keå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oat .oaêt Thöù t ư ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010 ân taäp I)Muïc tieâu : 261 .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :thoaét .oaêt .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .loaét choaét HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Phim hoaït hình “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu -Coù nhieàu ngöôøi xem phim hoaït hình .Hoï ñang laøm gì -Em haõy keå teân phim . hoaït baùt . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .loaét choaét TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thoaét moät caùi . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .hoaït hình oaêt .

oe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc .oan .hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Chuù gaø troáng khoân ngoan” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :löu loaùt .oat .ñoaït giaûi .caû .khai hoang vaø ñoaïn thô öùng duïng: Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 91 ñeán 96 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : khoa hoïc .oach lôùp GV ñính baûng oân -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm *Ñoïc töø öùng duïng vôùi aâm ñeå thaønh vaàn Khoa hoïc .oaên -Ñoïc caù nhaân .oaêng .nhoùm .ngoan ngoaõn .choã Hai HS ñoïc ngoaët .loaét choaét 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng : lôùp vieát baûng con “ Thoaét moät caùi .khai -HS ñoïc caù nhaân .oaêt .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra HS quan saùt tranh vaø nhaän vaàn oa .oan xeùt ñeå ruùt ra vaàn oa .caû hoang *Luyeän vieát lôùp GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát -HS vieát vaøo baûng con 262 . oai .oang .nhoùm .nhoïn hoaét vieát :hoaït hình .oan b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng HS keå vaàn gì coù aâm o ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Oa .ngoan ngoaõn .oay . -Nghe .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây 2 HS ñoïc caâu öùng duïng .

huy hieäu -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : caây vaïn tueá . xum xueâ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ngoan ngoaõn .Nghe gaø Troáng noùi xong . HÑ2 : Keå chuyeän GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Laàn 1 (vöøa keå vöøa keát hôïp chæ tranh ) Laàn 2 ( keå rieâng töøng ñoaïn vöøa keå vöøa keát hôïp ñaët caâu hoûi ) Caâu 1 .uy . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng . Con Caùo nhìn leân caây vaø thaáy gì ? Caâu 2 .khuy aùo vaø caâu öùng duïng : Coû moïc xanh chaân ñeâ 263 . 4/.taøu thuûy . Cuûng coá : Daên doø :Veà ñoïc baøi nhieàu laàn .Caùoñaõ laøm gì ? Vì sao Caùo laïi laøm nhö vaäy .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Chuù Gaø Troáng khoân ngoan ” -HS laéng nghe -HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo töøng böùc tranh -HS ñoïc toaøn baøi trong SGK Thöù năm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : ueâ -uy I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ueâ .khai hoang TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .boâng hueä .Con Caùo noùi gì vôùi gaø Troáng ? Caâu 3 Con gaø Troáng noùi gì vôùi con Caùo ? Caâu 4. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .uy HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ .khai hoang 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :hoan hoâ . -Aâm h.ngoan ngoaõn 3HS ñoïc .caû lôùp ) * Daïy vaàn ueâ ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uy ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng ueâ uy tröôùc vaø khaùc nhau .hueä -boâng hueä -GV ghi tieáng hueä -Ñaây laø boâng gì ? --GV ghi töø boâng hueä -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .taøu thuûy .maùy bay II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .vaàn ueâ vaø daáu naëng -Coù vaàn ueâ muoán ñöôïc HS ñaùnh vaàn tieáng hueä tieáng hueä theâm aâm vaø -boâng hueä daáu gì ? -Hs ñoïc töø :boâng hueä -Haõy phaân tích tieáng hueä HS ñoïc ueâ .khai hoang lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :khoa hoïc .oâ toâ .Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn ueâ * Daïy vaàn ueâ -HS ñaùnh vaàn vaàn ueâ -GV ghi vaø ñoïc vaàn ueâ vaø -Theâm aâm h vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm -HS caøi tieáng hueä .laø phaûi troøn moâi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Taøu hoûa .uy 264 .u ñöùng sau boâng hueä huy hieäu 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ So saùnh 2 vaàn ueâ .aâm hueä huy eâ .

uy.huy hieäu HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Taøu hoûa .traùi .maùy bay “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ.uy.caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hphaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . nhoùm . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .vaø giaûi thích töø “ xum xueâ ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ueâ.caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caây vaïn tueá taøu thuûy xum xueâ khuy aùo -GV ñoïc maãu .boâng hueä .hoa . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy gì ? -Em haõy chæ vaø neâu teân töøng ñoà vaät trong tranh vaø neâu taùc duïng cuûa chuùng . boâng hueä .nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ueâ .oâ toâ .uy Thöù sáu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010 265 . huy hieäu TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .taøu thuûy .

ñeâm khuya II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .uya I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uô . giaáy pô -luya . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 266 .pheùc -mô -tuya vaø caâu öùng duïng : Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Saùng sôùm .chieàu toái .ñeâm khuya -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : thuôû xöa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi : uô .huô voøi .uya .huô tay .

vaàn uô HS ñaùnh vaàn tieáng huô -Noù ñang huô voøi -Hs ñoïc töø :huô voøi HS ñoïc uô -huô -huô voøi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .luya huô tay pheùc -mô -tuya -GV ñoïc maãu ..thueâ nhaø . nhoùm ..uy truy tìm ..laø phaûi troøn moâi ..uy *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng thuôû xöa giaáy pô ...uya phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 267 .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø khaùc nhau .lính th.aâm ô ..eä .huô voøi ...ñeâm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2HS ñieàn chöõ bò maát 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn uô -HS ñaùnh vaàn vaàn uô -Theâm aâm h -HS caøi tieáng huô -Aâm h..uya .y. -Coù vaàn uô muoán ñöôïc tieáng huô theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huô -GV ghi tieáng huô --Con voi ñang laøm gì --GV ghi töø huô voøi * Daïy vaàn uô ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uya ) uô uya huô khuya huô voøi ñeâm khuya So saùnh 2 vaàn ueâ .a ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .xöông tuûy Ñoïc caâu öùng duïng : .yû Vieát :ueâ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát Laøm th.Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uô -GV ghi vaø ñoïc vaàn uô vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uô .eâ hoa h. nhoùm .aùo .xum xueâ ..kh..

caù nhaân . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Caûnh trong moãi tranh thaáy con vaät gì ?( con gaø .nhoùm .huô voøi .uya Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 268 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .ñeâm khuya HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Saùng sôùm . uya .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .chieàu toái .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khuya TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .hoa .traùi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uô.ñeâm khuya “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .ñaøn gaø ) ñang laøm gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

.muùa töông töï nhö daïy vaàn uaân ) xuaân 269 .....vaàn uaân --Tranh veõ muøa gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng xuaân --GV ghi töø muøa xuaân -muøa xuaân -Hs ñoïc töø :muøa xuaân * Daïy vaàn uyeân ( quy trình HS ñoïc uaân -xuaân ..boùng chuyeàn -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : huaân chöông ..pheùc -mô -tuy.laø phaûi troøn moâi . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :huô voøi ...ñeâm khuya lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .tuaàn leã .muøa xuaân . -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân -Coù vaàn uaân muoán ñöôïc tieáng xuaân theâm aâm gì ? -Theâm aâm x -Haõy phaân tích tieáng xuaân -HS caøi tieáng xuaân -GV ghi tieáng xuaân -Aâm x.uyeân . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Th. 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Giaáy pô l...keå chuyeän vaø caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Em thích ñoïc truyeän II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 24 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù hai ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaân -uyeân I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaân .ôû xöa ... chim khuyeân .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .. thöùc khu.Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng mét vaàng treân saân Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaân -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaân vaø -HS phaân tích vaø caøi vaàn höôùng daãn caùch phaùt aâm uaân .a .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- uaân uyeân xuaân chuyeàn muøa xuaân boùng -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù chuyeàn nhaân . Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .vaø giaûi thích ñoù töø -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù GV gaïch chaân tieáng HS tìm nhaân .aâm aâ . nhoùm .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi uaân .caû lôùp ) So saùnh 2 vaàn uaân .uyeân .uyeân .muøa xuaân .uyeân -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm n ñöùng sau khaùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhau . nhoùm .nhoùm .caû lôùp ) * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát HS vieát vaøo baûng con uaân muøa xuaân .yeâ ñöùng giöõa huaân chöông chim 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ khuyeân HS tìm tieáng coù chöùa vaàn tuaàn leã keå uaân .boùng vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu chuyeàn HÑ 3: Luyeän noùi HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? “Em thích ñoïc truyeän “ Trong caùc cuoán truyeän em ñaõ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi xem em thích cuoán truyeän naøo caâu hoûi nhaát ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaân 270 .boùng chuyeàn TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh 1 söûa khi HS phaùt aâm sai -Ñoïc nhoùm .uyeân chuyeän phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng -GV ñoïc maãu .caù nhaân .caû lôùp -Caùc caâu öùng duïng Chim eùn baän ñi ñaâu HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái 2 HS ñoïc toaøn baøi Ruû muøa xuaân cuøng veà HS ñoïc töøng caâu GV ñoïc maãu .

t..tuyeät ñeïp vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-uyeân Thöù ba ngaøy 23 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaât -uyeât I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaât . saûn xuaát .. -HS caøi tieáng xuaát -Coù vaàn uaât muoán ñöôïc -Aâm x..vaàn uaât vaø daáu saéc tieáng xuaát theâm aâm vaø HS ñaùnh vaàn tieáng xuaát daáu gì ? -saûn xuaát -Haõy phaân tích tieáng xuaát -Hs ñoïc töø :saûn xuaát -GV ghi tieáng xuaát HS ñoïc uaât -xuaát -saûn xuaát 271 ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..eån soå .yeàn . hoøa thu....Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .uyeân . Ñoïc caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaât -HS phaân tích vaø caøi vaàn uaât -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaât vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm x vaø daáu saéc ..uyeât .baêng tuyeát . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Con th...ngheä thuaät ..truyeän vieát baûng con tranh .aàn leã ..n. 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn q.duyeät binh -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luaät giao thoâng . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp Vieát :uaân .quaân ñoäi .laø phaûi troøn moâi .

caù nhaân .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .aâm aâ .uyeât . nhoùm .HS töï suy nghó vaø neâu 272 .yeâ ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uaât .uyeât *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luaät giao thoâng baêng tuyeát ngheä thuaät tuyeät ñeïp GV ñoïc maãu .duyeät binh TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi Cho HS xem moät soá tranh coù caûnh ñeïp noåi tieáng .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uaât .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . -Nöôùc ta coù teân laø gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm t ñöùng sau khaùc nhau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø saûn xuaát * Daïy vaàn uyeât ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uaât) uaât uyeât xuaát duyeät saûn xuaát duyeät binh So saùnh 2 vaàn uaât .uyeât phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .uyeât .saûn xuaát .nhoùm .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uaât saûn xuaát . nhoùm .duyeät binh HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi -Nöôùc ta teân laø nöôùc Vieät Nam .

uyønh uîch vaø caâu öùng duïng :Thöù naêm vöøa qua .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Ngheä th.eát traéng 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Vieát :uaât .lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .khuyønh tay .quaät 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cöôøng . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñeø daàu ..ngaõ huîch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luyùnh quyùnh .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà ...ñeøn ñieän .quyeát taâm lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uynh HS phaân tích vaø caøi vaàn uynh -GV ghi vaø ñoïc vaàn uynh vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uynh höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h 273 .phuï huynh ...tuyeát .t.uyeát .huyønh huîch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em nhaän ra caûnh ñeïp naøo treân tranh aûnh maø em bieát . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaât -uyeât Thöù t ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uynh -uych I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uynh .aät .ñeøn huyønh quang ...uych . -Nôi mình coù caûnh naøo ñeïp ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ,laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn uynh muoán ñöôïc tieáng huynh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huynh -GV ghi tieáng huynh --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø phuï huynh * Daïy vaàn uych ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uynh ) uynh uych huynh huîch phuï huynh ngaõ huîch So saùnh 2 vaàn uynh ,uych *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luyùnh huyùnh huyønh huîch khuyønh tay uyønh uîch GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uynh ,phuï huynh ,uych ,ngaõ huîch TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS caøi tieáng huynh -Aâm h,vaàn uynh HS ñaùnh vaàn tieáng huynh -phuï huynh -Hs ñoïc töø :phuï huynh HS ñoïc uynh -huynh -phuï huynh -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u,y ñöùng tröôùc khaùc nhau ,aâm nh ,ch ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con

-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm ,caù nhaân ,caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uynh ,uych ,phuï huynh ,ngaõ huîch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñeøn daàu ,ñeøn ñieän ,ñeøn huyønh quang “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi

274

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 3: Luyeän noùi -Em haõy neâu teân vaø chæ moãi loaïi ñeøn coù trong tranh . -Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng ,ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng ? -Nhaø em coù loaïi ñeøn naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaâu hoûi -HS chæ vaø neâu teân töøng loaïi ñeøn - HS töï suy nghó vaø neâu

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych

Thöù n¨m ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2010 ¤n tËp I)Muïc tieâu : -HS ñoïc ,vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 98 ñeán 102 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ :uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp vaø ñoaïn thô öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi -Nghe ,hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Truyeân keå maõi khoâng heát ” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc

275

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :luyùnh huyùnh ,khuyønh tay ,huyønh huîch ,uyønh uîch vieát :uynh ,huynh,uych ,huîch Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ueâ ,uaân b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì coù aâm u ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng ueâ,uô .uaân,uaât ,uy ,uya, uyeân ,uyeât ,uynh ,uych GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát hoøa thuaän , luyeän taäp TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi HÑ2 : Keå chuyeän

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caâu öùng duïng

HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ueâ ,uaân HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi -Ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con

-HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm ,caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi

HS ñoïc teân truyeän “Truyeän keå maõi khoâng heát “ -HS laéng nghe
276

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Giôùi thieäu baøi truyeän keå GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa 4) Cuûng coá : HS ñoïc laïi toaøn baøi . Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS traû lôøi ôû töøng ñoaïn HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo tranh minh hoïa .Moãi HS keå moät tranh

Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2010 Taäp vieát TAØU THUYÛ – GIAÁY PÔ – LUYA – TUAÀN LEÃ «n tËp I.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. -Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 20, vôû vieát, baûng … . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Baøi cuõ: Hoûi teân baøi cuõ. Goïi 3 HS leân baûng vieát. Hoaït ñoäng HS

1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. 3 hoïc sinh leân baûng vieát: saùch giaùo khoa, hí hoaùy, Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. khoeû khoaén. Nhaän xeùt baøi cuõ. Lôùp vieát baûng con: aùo 2.Baøi môùi : choaøng, keá hoaïch, khoanh Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø tay. ghi töïa baøi. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp.
277

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi hoïc sinh vieát.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

ñoïc noäi dung baøi Taøu thuyû, giaáy pô-luya, tuaàn leã, chim khuyeân, ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch HS töï phaân tích. caùc chöõ ôû baøi vieát. Hoïc sinh neâu : HS vieát baûng con. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, HS neâu: Taøu thuyû, giaáy pôgiuùp caùc em hoaøn thaønh baøi luya, tuaàn leã, chim khuyeân, vieát ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. 4.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

278

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

TuÇn 25
Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc trêng em ( 2 tiÕt) I.Môc tiªu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã, c¸c tiÕng cã vÇn ai, ay. - ¤n vÇn ai, ay: t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn ai, vÇn ay. - HiÓu néi dung bµi. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: GV HS 1.Bµi cò: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT c« gi¸o, d¹y em, rÊt yªu, m¸i trkhi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng êng, ®iÒu hay Gi¶i nghÜa tõ khã: Ng«i nhµ thø
279

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hai ( trêng häc gièng nh mét ng«i nhµ v× ë ®ã cã nh÷ng ngêi rÊt gÇn gòi, th©n yªu); Th©n thiÕt( rÊt gÇn gòi, rÊt th©n) - LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi NhËn xÐt cho ®iÓm

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 HS (mçi HS 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh

Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn ai, ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ai, vÇn ay T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ai, vÇn ay

hay, d¹y, hai, m¸i §äc c¸c tiÕng: hai, m¸i, hay, d¹y Ph©n tÝch tiÕng hai, hay 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: con nai, m¸y bay. ViÕt tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc Trong bµi trêng häc ®îc gäi lµ g×? 2HS ®äc c©u v¨n thø nhÊt Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Sau ®ã nhiÒu em tiÕp nèi nhau nãi tiÕp: Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai v×: ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ… §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 HS ®äc l¹i bµi v¨n * LuyÖn nãi: Hái nhau vÒ trêng,
280

líp. giái ®ãng vai hái ®¸p theo mÉu trong s¸ch. b I. chèt l¹i nh÷ng ý kiÕn c¸c em ph¸t biÓu vÒ trêng.Cñng cè – dÆn dß: .GV nªu quy tr×nh viÕt vµ t« ch÷ HS viÕt b¶ng a.©.©.¨. b vµ vÇn. söa ai. ©. GV nhËn xÐt .ghi ®Çu HS ®äc l¹i ®Çu bµi.¨. KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷. m¸i trêng. III. §å dïng: .NhËn xÐt giê häc. bµi Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn tõ øng dông .¨. KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt. Thø ba ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa a. HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bao nhiªu nÐt? Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt? HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt? .©. ay. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. 3. kÜ thuËt t« ch÷: a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng líp Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 HS kh¸.Gi¸o viªn: Ch÷: a. ®iÒu hay 281 . Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.©.B 2. . II. Ho¹t ®éng d¹y. tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò : . trong khung ch÷ mÉu.KiÓm tra s¸ch vë cña HS.©.®¸p tríc líp theo c©u hái tù nghÜ ra.¨. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . ¨.Bµi míi.¨.B .Treo ch÷ mÉu: a. 3.GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt. sau ®ã hái ®¸p theo c©u hái c¸c em tù nghÜ ra LÇn lît HS tõng cÆp lªn hái .Häc sinh: Vë tËp viÕt. 2. Môc tiªu: 1.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông: . d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu. ®óng tèc ®é c¸c ch÷: a.

I. . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . . say mª luyÖn viÕt. tËp thÓ.¨.Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. HS nhËn xÐt. Bµi míi: cña HS. gi¸o. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp chÐp . c¸ch tr×nh bµy cho 282 .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. sau ®ã viÕt b¶ng con. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. tiÕng dÔ viÕt sai ®ã. 3.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp.ghi ®Çu bµi .NhËn xÐt giê häc.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n . HS ®äc.GV chØ c¸c tiÕng: “trêng. §å dïng: . III. II.GV quan s¸t. * Híng dÉn HS tËp t« tËp viÕt vë ®iÒu hay. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: Trêng em. ChÝnh t¶ Trêng em. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . ®iÒn ®óng vÇn: ai /ay. Cñng cè . m¸i trêng. 3. vÇn. ay. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë… Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi . Ho¹t ®éng d¹y. . tõ ng÷: ai. híng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót.HS tËp viÕt trªn b¶ng con. HS tËp chÐp vµo vë GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. 2. . . Môc tiªu: 1.©. c¸ch cÇm bót. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. tËp viÕt trªn b¶ng vµ trong vë. ©m c/k. v¨n ®ã.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. söa sai cho b¹n. c¸ nh©n.HS tËp t« ch÷: a. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c th©n thiÕt”.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë 2. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: Trêng em.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng sai.Thu bµi cña HS vµ chÊm.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp.dÆn dß . t thÕ ngåi viÕt.HS quan s¸t vÇn vµ tõ øng dông .Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt? .häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò .

HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.Bµi cò: 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Trêng em vµ tr¶ lêi c©u hái.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.Thu bµi cña HS vµ chÊm. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã.¤n vÇn ao. gäi lµ. .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 283 .HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc tÆng ch¸u ( 2 tiÕt) I. §iÒn ch÷ “c” hoÆc “k” . híng dÉn c¸ch lµm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®óng ®o¹n v¨n.GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi b»ng bót ch× trong vë.häc chñ yÕu: GV HS 1. vÇn au. VBTTV 1/2. cho nhau ra bªn lÒ .GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.HS nªu yªu cÇu bµi tËp. II. 2. tËp chÝnh t¶ §iÒn vÇn “ai” hoÆc “ay” . níc non khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: níc non .dÆn dß . .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. lßng yªu.ChuÈn bÞ SGKTV 1/2. . nãi ®îc c©u cã vÇn ao. III C¸c H§ d¹y. B¶ng nam ch©m. c¸c tiÕng cã thanh hái. au: t×m ®îc tiÕng.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp.HiÓu néi dung bµi. 3: Cñng cè . . em Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.Môc tiªu: . c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm… .TT tÆng ch¸u. .

vÇn au. HS trao ®æi vµ t×m bµi h¸t c¸c tæ nªu tªn bµi h¸t vµ h¸t tríc 284 . C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc. vÇn au Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi B¸c Hå tÆng vë cho ai? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Söa ph¸t ©m . 3 HS ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó mai sau gióp níc non nhµ. §äc c©u mÉu trong SGK: Sao s¸ng trªn bÇu trêi. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ ®Çu TÆng vë cho b¹n häc sinh. ViÕt tiÕng cã vÇn ao. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. 1 sè HS ®äc tríc líp. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn ao.LuyÖn ®äc ®o¹n. sau §äc c¸c tiÕng: ch¸u. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. au T×m tiÕng trong bµi cã vÇn au T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ao. 3 HS ®äc l¹i bµi th¬ * Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng * H¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå Chia líp thµnh 3 nhãm theo 3 tæ vµ cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 2. vÇn au ra b¶ng con. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. vÇn au ch¸u. sau Ph©n tÝch tiÕng ch¸u 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: c©y cau. chim chµo mµo.

HS ch÷a bµi b»ng bót ch× trong c¸ch cÇm bót. c« gi¸o. c¸ch tr×nh bµy cho vë ®óng ®o¹n v¨n. söa sai cho b¹n. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. I. non níc. HS ®äc.GVgäi HS nhËn xÐt.GV chØ c¸c tiÕng: “lßng.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: TÆng ch¸u. ©m n/l. 3. tæ nµo t×m vµ h¸t ®îc nhiÒu h¬n tæ ®ã sÏ th¾ng.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp.ghi ®Çu bµi . §å dïng: . GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi chiÕn th¾ng. viÕt b¶ng con. III.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp.H«m tríc viÕt bµi g×? . GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. .Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: trêng häc. 2. ra c«ng”. . tiÕng dÔ viÕt sai gióp. c¸ch viÕt hoa sau HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi dÊu chÊm… 285 . tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. . 3.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp v¨n chÐp . KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: TÆng ch¸u. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c . chuÈn bÞ bµi sau: C¸i nh·n vë. 2. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. ®iÒn ®óng dÊu ’/ ~. líp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ TÆng ch¸u.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. say mª luyÖn viÕt.NhËn xÐt giê häc. II. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng.Cñng cè – dÆn dß: .VÒ nhµ «n l¹i bµi. Ho¹t ®éng d¹y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hå. Môc tiªu: 1.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. HS tËp chÐp vµo .

GV ®äc cho HS so¸t lçi . Ho¹t ®éng d¹y . dung bµi tËp. rïa kiªn tr× ®· thµnh c«ng. III.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt. Ho¹t ®éng 2: GV kÓ chuyÖn 286 .Båi dìng cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi .Thu bµi cña HS vµ chÊm. híng dÉn c¸ch lµm.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS. §å dïng: .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. em .®äc ®Çu bµi. 2.Giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn .Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK. dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña chuyÖn.HS nªu yªu cÇu bµi tËp.Th¸i ®é: . .yªu cÇu: 1.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . 3.BiÕt nghe GV kÓ chuyÖn.Môc ®Ých . kiªu ng¹o.HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn. . .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: Thá ch¹y nhanh nhng chñ quan.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.NhËn xÐt giê häc. KÓ chuyÖn Rïa vµ Thá I. tËp chÝnh t¶ §iÒn ©m “n” hoÆc “ . §iÒn dÊu’ /~.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. 3: Cñng cè .GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcho nhau ra bªn lÒ vë Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi . KÜ n¨ng: . nhÉn l¹i II. 2. b¶ng.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n. biÕt ®æi giäng cho phï hîp víi nh©n vËt. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .dÆn dß . .

Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc C¸i Nh·n vë ( 2 tiÕt) I. ac.C©u hái díi tranh lµ g×? . KiÕn thøc: §äc tr¬n toµn bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: quyÓn vë. T×m ®îc c¸c tiÕng cã vÇn ang. HiÓu ®îc tõ ng÷ trong bµi: n¾n nãt.Gäi HS kÓ ®o¹n 1. .C¸c ®o¹n cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù trªn.EM thÝch nh©n vËt nµo trong . tranh minh ho¹.GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp víi .Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . *: Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh . khen. n¾n nãt. . .Rïa ®ang lµm g×? Thá nãi g× víi Rïa? . Môc ®Ých yªu cÇu 1. Kü n¨ng: ¤n c¸c vÇn ang. ac 3. ngay ng¾n. g×? ngêi kiªn tr× sÏ thµnh c«ng .VÒ nhµ chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau: C« bÐ trïm kh¨n ®á.em kh¸c theo dâi nhËn xÐt b¹n.Gäi 2 em kÓ toµn bé c©u chuyÖn . . §å dïng d¹y häc 287 . .c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung cho b¹n. * Híng dÉn HS ph©n vai kÓ chuyÖn .GV cÇn cã c©u hái híng dÉn HS b¹n.kÎ kiªu ng¹o chñ quan sÏ thÊt b¹i.GV kÓ chuyÖn lÇn 1. Thá mØa mai rïa ch¹y chËm… .GV ph©n vai c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. 2. viÕt. . nhËn xÐt .Rïa ®ang ch¹y.C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu .NhËn xÐt giê häc.theo dâi.thÝch Rïa v× b¹nkiªn tr× truyÖn? V× sao? 3: DÆn dß .c¸c em kh¸c theo dâi.theo dâi. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . yÕu kÓ chuyÖn. *HiÓu néi dung truyÖn . ngay ng¾n BiÕt viÕt nh·n vë hiÓu t¸c dông cña nh·n vë Tù lµm vµ trang trÝ ®îc mét nh·n vë II. gäi HS nªn kÓ theo vai.

bµi §o¹n1: 3 c©u ®Çu §o¹n 2: c©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ang. b¶n nh¹c ViÕt tiÕng cã vÇn ang. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng B¶ng nam ch©m Bót mÇu ®Ó trang trÝ nh·n vë III. ®Ñp m¾t ) . hä vµ tªn cña em vµo nh·n vë 3 H ®äc c©u v¨n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái 288 TiÕt 2 H§3: T×m hiÓu bµi B¹n Giang viÕt nh÷ng g× lªn nh·n vë? Bè b¹n Giang khen b¹n Êy thÕ . tõ ng÷ : quyÓn vë. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc GV 1. ngay ng¾n Gi¶i nghÜa tõ khã: n¾n nãt ( viÕt cÈn thËn cho ®Ñp). . trang trÝ. trang Ph©n tÝch tiÕng trang 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: c¸i b¶ng. ngay ng¾n ( viÕt rÊt th¼ng hµng.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . vÇn ac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc thÇm §äc CN.LuyÖn ®äc ®o¹n. trang §äc c¸c tiÕng: giang.Bµi cò: 2 H ®äc tÆng ch¸u kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh giang.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. ac T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ang T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ang. tªn líp. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. n¾n nãt. vÇn ac ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai 3 H ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái B¹n viÕt tªn trêng. 2. con h¹c.

VÒ nhµ «n l¹i bµi. Gióp ta biÕt ®ã lµ quyÓn voÎ g×. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.NhËn xÐt giê häc.Cñng cè – dÆn dß: . 3. . Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 289 . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n Híng dÉn H tù lµm nh·n vë vµ trang trÝ mét nh·n vë Cho H quan s¸t mÉu trang trÝ tring SGK H tù trang trÝ nh·n vë C¸c nhãm tù t×m ra nh÷ng nh·n vë ®îc trang trÝ ®Ñp Tuyªn d¬ng nh÷ng H trang trÝ nh·n vë ®Ñp. lµm tiÕp nh·n vë cha lµm xong .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nµo? Nh·n vë cã t¸c dông g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBè b¹n khen b¹n ®· tù viÕt ®îc nh·n vë. BiÕt ®îc ®ã lµ vë cña m×nh kh«ng nhÇm víi b¹n kh¸c… 2.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 290 .

C¸c H§ d¹y. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . vÇn at.LuyÖn ®äc ®o¹n. r¸m n¾ng…BiÕt nghØ h¬i dµi khi gÆp dÊu chÊm.¤n vÇn an. . Gi¶i nghÜa tõ khã: R¸m n¾ng ( da bÞ n¾ng lµm cho ®en). Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ : yªu nhÊt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc bµn tay mÑ I. at: t×m ®îc tiÕng vÇn an.häc chñ yÕu: GV 1. x¬ng x¬ng.HS ®äc tr¬n c¶ bµi.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.HiÓu néi dung bµi. nÊu c¬m. . B¶ng nam ch©m. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. tõ ng÷ : yªu nhÊt.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. bµi §o¹n1: 2 c©u ®Çu §o¹n 2: 2 c©u tiÕp theo §o¹n 3: C©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm HS §äc thÇm §äc CN. thùc hµnh giao tiÕp. .Bµi cò: . x¬ng x¬ng ( bµn tay gÇy ) . VBTTV 1/2.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. IV.Môc tiªu: . II. nÊu c¬m. r¸m n¾ng.2 H ®äc bµi Bµn tay mÑ kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh 291 . 2.

®óng kiÓu ch÷. cho chÞ em B×nh? t¾m cho em bÐ. ®Òu nÐt. h¹t thãc. NhiÒu H ®äc 2. d. Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa c. 1 sè H hái ®¸p kh«ng nh×n SGK.®¸p theo mÉu nhiÒu H cÇm s¸ch ®øng t¹i chç thùc hµnh hái ®¸p theo gîi ý díi tranh. at. c¸c tõ ng÷: bµn tay. cì võa. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2 H ®äc ®o¹n 1vµ 2 tr¶ lêi c©u hái Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× MÑ ®i chî nÊu c¬m. s¹ch sÏ: ch÷ thêng. vÇn at ra b¶ng con. Cho H nªu yªu cÇu 2 cña bµi §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay cña mÑ.NhËn xÐt giê häc. 3. d. ®a bót 292 . NhËn xÐt khen nh÷ng H nãi tèt. giÆt quÇn ¸o. ® . biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.H biÕt t« ch÷ hoa c. . chuÈn bÞ bµi sau C¸i Bèng. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2:LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái theo tranh) Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2 H nh×n tranh( ®øng t¹i chç) thùc hµnh hái . vÇn at GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµn §äc c¸c tiÕng: bµn Ph©n tÝch tiÕng bµn 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: má than.VÒ nhµ «n l¹i bµi.ViÕt ®óng c¸c vÇn an. g¸nh ®ì. b¸t c¬m ViÕt tiÕng cã vÇn an. at T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn an. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. ® I Môc tiªu: . anh. ach.Cñng cè – dÆn dß: .

g¸nh ®ì.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. at. s¹ch sÏ kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë QS uèn n¾n t thÕ viÕt. D. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa C vµ hái + Ch÷ hoa C cao mÊy «. . ach Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: bµn tay.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt 293 HS §äc bµi cÇn viÕt Ch÷ hoa C cao 5 «. mçi dßng chØ viÕt 2. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. anh.Ch÷ hoa C. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. h¹t thãc. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo ®óng quy tr×nh viÕt. § ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa C cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. Nãi nhiÖm vô giê häc. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.NhËn xÐt giê häc. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ D víi c¸c ch÷ § H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: an. 3 ch÷.

Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xong vµ viÕt bµi phÇn b.bµi cò . §iÒn g hay gh 294 .H»ng ngµy.B¶ng phô III.GV treo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n cÇn chÐp .H»ng ngµy – t· lãt ®Çy .GV ®äc thong th¶ . .ChÐp ®o¹n v¨n .Häc sinh so¸t l¹i bµi .T×m tiÕng hay viÕt sai. nÊu c¬m. . c¸i ghÕ NhËn xÐt ®éng viªn b. Môc ®Ých – yªu cÇu -HS chÐp l¹i chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “Bµn tay mÑ” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an – at . Bµi míi 1 .Häc sinh viÕt b¶ng con . C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc GV A. giÆt. §iÒn vÇn an hay at HS 1. §å dïng d¹y häc . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh T¶ Bµn Tay MÑ I. Bµi tËp chÝnh t¶ a. 2 em ®äc l¹i bµi . g – gh II. chØ vµ tõng ch÷ .ChÊm vë häc sinh : 5 em B .Sau mçi c©u hái xem häc sinh cã sai ch÷ nµo kh«ng.Söa xuèng díi bµi .Ghi sè lçi ra lÒ Häc sinh lµm vµo s¸ch 4 em lªn b¶ng Häc sinh lµm b»ng bót ch× Tõng em ®äc l¹i tiÕng ®· ®iÒn Líp söa bµi KÐo ®µn .Dõng l¹i ë nh÷ng ch÷ khã viÕt.C¶ líp ®äc thÇm . bao nhiªu. ®¸nh vÇn tiÕng ®ã ? . . lµ. t¸t níc Thùc hiÖn TT Nhµ ga. Híng dÉn tËp chÐp .Häc sinh chÐp vµo vë . g¹ch ch©n ch÷ sai.

C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. C¸c H§ d¹y.LuyÖn ®äc ®o¹n. VBTTV 1/2. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: khÐo s¶y. ma rßng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3 – Cñng cè. II.häc chñ yÕu: GV 1. dÔ ng·). khÐo s¶y. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. thùc hµnh giao tiÕp.HiÓu néi dung bµi. B¶ng nam ch©m. anh. ach: t×m ®îc tiÕng.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. c¸c tiÕng cã vÇn ang. ma rßng. tr ( tr¬n). ch ( cho).¤n vÇn anh.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . Gi¶i nghÜa tõ khã: ®êng tr¬n ( ®êng bÞ ít níc ma.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. 2. IV. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. tõ ng÷ dÔ lÉn: bèng bang. khÐo sµng. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi .Môc tiªu: . ph©n tÝch ng«n ng÷… III. nãi ®îc c©u cã vÇn anh. .Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Bµn tay mÑ vµ tr¶ lêi c©u hái.Häc thuéc lßng bµi ®ång dao. ma rßng ( ma nhiÒu. dÆn dß . bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn anh. kÐo dµi) .NhËn xÐt. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: s ( s¶y). . . vÇn ach. g¸nh ®ì ( g¸nh gióp mÑ).Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc c¸i bèng I. khÐo sµng. ach 295 HS §äc thÇm §äc CN.H ®äc tr¬n c¶ bµi. . biÓu d¬ng .

sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m? c¬m. ch÷ ®Çu dßng 1 sè H ®äc tríc líp. mÑ nh÷ng viÖc nhµ. 3. §äc c©u mÉu trong SGK:Níc chanh vÇn au m¸t vµ bæ. biÓu d¬ng 296 . em lµm g× gióp bè mÑ? ) Nªu yªu cÇu bµi tËp QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp GV söa cho H nãi thµnh c©u 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn chän vän tranh minh ho¹ Khen nh÷ng H ®· biÕt gióp ®ì bè.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- g¸nh §äc c¸c tiÕng: g¸nh Ph©n tÝch tiÕng g¸nh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. vÇn ach ra b¶ng con. vÇn ach. 3 H ®äc 2 dßng th¬ ®Çu Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi vÇn ach ViÕt tiÕng cã vÇn anh.Cñng cè – dÆn dß: . vÒ? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.NhËn xÐt giê häc. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. H§3: LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái: ë nhµ. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh.QuyÓn s¸ch nµy rÊt hay. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i Thi häc thuéc lßng bµi th¬. 3 H ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ®¬ mÑ.

nÊu c¬m. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. LuyÖn tËp thùc hµnh. . chuÈn bÞ bµi sau:¤n tËp. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. . Bµi míi: H§1: Híng dÉn H nghe viÕt Cho H ®äc bµi th¬ C¸i Bèng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: khÐo s¶y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh÷ng HS häc tèt.ChÐp l¹i chÝnh x¸c.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. . ma rßng.Tèc ®é chÐp tèi thiÓu: 2 ch÷ / 1 phót. 2. kh«ng m¾c lçi bµi th¬ C¸i Bèng. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ c¸i bèng I Môc tiªu: . .VÒ nhµ «n l¹i bµi. nhËn xÐt 297 HS 1 vµi H ®äc l¹i bµi th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng th¬ vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. ®êng tr¬n..C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1. Söa ch÷ cho H §äc cho H ghÐp bµi th¬ vµo vë mçi dßng ®äc 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. tr×nh bµy ®óng bµi th¬.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Bµn tay mÑ. khÐo sµng. IV.

c¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. §äc thÇm tõng bµi TÆng ch¸u: C¸i Bèng. §iÒn dÊu : ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù.GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2. ª. ®Ñp. ngh 3. tÝnh ®iÓm thi ®ua. II Ph¬ng ph¸p . Cñng cè – dÆn dß: . VBTTV1/2 IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu: GV HS 1.H ®äc l¹i c¸c bµi: Trêng em. §iÒn vÇn: anh hay ach? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô Gv cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. -----------------------------------------------------------TiÕng viÖt «n tËp c¸c bµi tËp ®äc I Môc tiªu: . Cho H rót ra khi nµo viÕt b»ng ViÕt b»ng ngh khi ®øng tríc e.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. TÆng ch¸u.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµi viÕt cña H. ®Ñp. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc Cho H ®äc tõng bµi: Trêng em. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. C¸i Bèng.H hiÓu néi dung bµi.§µm tho¹i.2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi C¸i Bèng . H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. Bµi cò: . Bµn tay mÑ. i. C¸i nh·n vë. s¹ch. C¸i nh·n 298 . . . thùc hµnh giao tiÕp… III C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV1/2. b.

vÒ? H§3: §äc thuéc lßng bµi th¬: H ®äc thuéc lßng bµi th¬ TÆng ch¸u. o¨n.TT Cho H ®äc c¶ bµi CN. héi phô huynh. Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ra g¸nh ®ì mÑ. ©p.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: uª. Cñng cè – dÆn dß: . uy. up.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vë.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . . 299 - . giã xo¸y. oa. §äc c©u:Chóng em tÝch cùc thu gom giÊy. sµng g¹o gióp mÑ nÊu c¬m? c¬m. Bµn tay mÑ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc CN. §i chî. oe. oay. uya. oanh. iªp. V× sao trêng häc ®îc gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em? + Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh? V× ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ. ip. giµn míp. oang.u©n. luyÖn tËp. uynh. u¬. oach. t¾m cho chÞ em B×nh. Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. ¬p.VÒ nhµ «n l¹i bµi. s¾t vôn ®Ó lµm kÕ ho¹ch nhá. nÊu c¬m. C¸i Bèng NhiÒu H ®äc thuéc lßng tríc líp NhËn xÐt cho ®iÓm Líp nhËn xÐt bæ sung 3. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . oai. ®ªm khuya. uych - Tõ: ®iÖn tho¹i. giÆt t· lãt cho em bÐ. oan. Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010 KiÓm tra gi÷a häc kú II I Môc tiªu: . ep. hßa thuËn.§äc thµnh tiÕng c©u. o¨ng.TT Khi H ®äc cho H tr¶ lêi c©u hái cña tõng bµi. uyªn. ªp. cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh anh em.NhËn xÐt giê häc.

¨p: t×m ®îc tiÕng. n.Môc tiªu: . §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: v.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.HiÓu néi dung bµi. líp em tæ chøc lao ®éng trång c©y. B¶ng nam ch©m.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi C¸i Bèng 2. . dµy. phô ©m cuèi: t.¤n vÇn ¨m. nãi ®îc c©u cã vÇn ¨m. Bµi míi: 300 . l. 1 tõ ( cho 0. thùc hµnh giao tiÕp.H ®äc tr¬n c¶ bµi. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. C¸c H§ d¹y.häc chñ yÕu: 1. d. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc hoa ngäc lan ( 2 tiÕt) I. VBTTV 1/2. 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. ngan ng¸t. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. IV. kh¾p.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m võa qua. c¸c tõ ng÷: hoa ngäc lan. vÇn ¨p. . Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. §äc ®óng râ rµng. lÊp lã. II.

.LuyÖn ®äc ®o¹n. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ai. lan to¶ xa. ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨p T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨m. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÔ chÞu. kh¾p nhµ. Gi¶i nghÜa tõ khã: lÊp lã ( lã ra råi khuÊt ®i. l¸ dµy. lÊp lã. ngan ng¸t. tõ ng÷ dÔ lÉn: hoa ngäc lan. vÇn ¨p GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. vÇn ¨p ra b¶ng con. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: LuyÖn nãi: Gäi tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh 301 . §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. vÇn ¨p.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc bµi v¨n líp ®äc thÇm Nô hoa lan mµu g×? chän ý ®óng ( ý a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. khi Èn khi hiÖn). kh¾p vên. §äc c¸c tiÕng. ¨p kh¾p §äc tiÕng: kh¾p Ph©n tÝch tiÕng kh¾p nªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn ¨m.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc.tr¾ng ngÇn) H¬ng hoa lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan th¬m ngan ng¸t to¶ kh¾p vên. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc thÇm §äc CN. vá b¹c tr¾ng. tõ võa t×m ®îc.

III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Ch÷ hoa E. Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa E. 2 H 1 nhãm trao ®æi nhanh vÒ tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh H thi kÓ tríc líp Líp nhËn xÐt TÝnh ®iÓm thi ®ua.NhËn xÐt giê häc.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m. cì võa. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. Nãi nhiÖm vô giê häc. £. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Cñng cè – dÆn dß: . ®Òu nÐt. G . ¨p. c¸c tõ ng÷: ch¨m häc. G ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . £. ®óng kiÓu ch÷. ¬ng. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. ng¸t h¬ng: ch÷ thêng. vên hoa.H biÕt t« ch÷ hoa E.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 H ®äc yªu cÇu cña bµi. ¬n. . réng bao Ch÷ hoa E cao 5 «. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa E vµ hái + Ch÷ hoa E cao mÊy «. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.VÒ nhµ «n l¹i bµi. £. khen nh÷ng H nãi tèt. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ E víi c¸c ch÷ £ 302 . G I Môc tiªu: . thùc hµnh luyÖn tËp… IV. C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp §äc bµi cÇn viÕt viÕt trong giê häc. kh¾p vên. 3. réng 4 « nhiªu «? + Ch÷ hoa E cã mÊy nÐt? Cã 1 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.

NhËn xÐt giê häc.. tói x. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . k vµo chç trèng II. VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b ________________________________________ ChÝnh t¶ Nhµ bµ ngo¹i I. ¨p. ¬ng ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ch¨m häc. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt s½n néi dung ®o¹n cÇn chÐp Néi dung c¸c bµi tËp III. ¬n..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨m. tay §iÒn ng hay ngh: . ach: hép b . khÐo sµng *. mçi dßng chØ viÕt 2.... kh¾p vên. chó .. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.Bµi míi: GV 1. ng¸t h¬ng kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë.. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc *... KiÓm tra bµi cò: §iÒn vÇn anh. nhµ bµ ngo¹i §Õm ®óng sè dÊu chÊm trong bµi chÝnh tae §iÒn ®óng vÇn ¨m. ¾p. Môc ®Ých..3 em nh×n b¶ng ®äc l¹i . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. ch÷ c. vên ViÕt b¶ng con tõng tõ hoa. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. yªu cÇu: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c.Ð ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y.µ voi. tr×nh bÇy ®o¹n v¨n.. Híng dÉn tËp chÐp: 303 HS 2 .. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.. 3 ch÷.

Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Bµi tËp: a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV cheo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n GV híng dÉn. ra vên. biÕt s¾p xÕp s¸ch vë ng¨n n¾p. biÓu d¬ng. chê ®ãn. c¸ch ®Ó vë Trong bµi cã mÊy dÊu chÊm? DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u kÓ. kh¾p vên HS chÐp bµi G¹ch ch©n ch viÕt sai. 304 . Th¾m ch¨m häc. thùc hµnh giao tiÕp. söa HS ®äc thÇm yªu cÇu 2 em lªn b¶ng N¨m nay.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ¾p Híng dÉn ®iÒn vÇn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm.§¹t tèc ®é tèi thiÓu 25 ®Õn 30 tiÕng / 1 phót. Th¾m ®· lµ häc sinh líp mét. ¬ng: t×m ®îc tiÕng. ch÷ ®øng ®»ng sau dÊu chÊm ph¶i lµ ch÷ viÕt hoa 3. §iÒn c hay k 4. B¶ng nam ch©m. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. loµ xoµ. II.Môc tiªu: . híng dÉn tù häc ________________________________________________________________________ Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ai dËy sím ( 2 tiÕt) I. lªn ®åi. . biÕt tù t¾m cho m×nh.¤n vÇn ¬n. §iÒn vÇn ¨m. vÇn ¬ng.HiÓu néi dung bµi. kÕt thóc c©u. nãi ®îc c©u cã vÇn ¬n. Ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: dËy sím. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt. t×m tiÕng ®Ô viÕt sai HS viÕt b¶ng con: ngo¹i. §äc bµi: nhiÒu em H¸t ®ång ca. VBTTV 1/2. ®Êt trêi. . réng r·i. söa lçi Híng dÉn chÐp bµi vµo vë T thÕ ngåi. ch¬i kÐo co Ch÷a bµi b.

LuyÖn ®äc ®o¹n. Vên hoa ng¸t h¬ng th¬m. ra vên. chê ®ãn. ng¸t h¬ng. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. h¬ng Ph©n tÝch tiÕng vên. Thi ®äc theo tæ. vÇn . ®Êt trêi ( mÆt ®Êt vµ bÇu trêi ) . TiÕt 2 305 . nhãm Líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua. h¬ng ¬ng §äc c¸c tiÕng: vên. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- IV. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬n. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. h¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬n. lªn ®åi.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ¬ng ViÕt tiÕng cã vÇn ¬n. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.vên.TT sím. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ¬n.häc chñ yÕu: 1. vÇn . ®Êt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trêi. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:C¸nh diÒu bay lîn. ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m .C¸c H§ d¹y. 2 trong SGK. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. vÇn ¬ng. tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: võng ®«ng( mÆt trêi míi mäc).Bµi cò: 2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Hoa ngäc lan vµ tr¶ lêi c©u hái 1. tõ ng÷ dÔ lÉn: dËy §äc CN. vÇn ¬ng ra b¶ng con. .

b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. 3. . kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng C©u ®è vÒ con ong. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Nhµ bµ ngo¹i . IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.Cñng cè – dÆn dß: . Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em. chuÈn bÞ bµi sau: Mu chó SÎ. ®iÒu g× ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên? + Trªn c¸nh ®ång? + Trªn ®åi? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( Hái nhau vÒ viÖc lµm buæi s¸ng) .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ tr/ ch hoÆc v/ d/ gi. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. 2. . ________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ c©u ®è I Môc tiªu: . 1 sè H ®äc tríc líp. 2H quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi mÉu Tõng cÆp H lªn hái tr¶ lêi nh÷ng viÖc ®· lµm buæi s¸ng. 2.VÒ nhµ «n l¹i bµi.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. Bµi míi: GV HS H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung 1 vµi H ®äc l¹i c©u ®è c©u ®è H gi¶i ®è: Nãi vÒ con ong 306 .NhËn xÐt giê häc. líp ®äc thÇm Hoa ng¸t h¬ng ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§1: T×m hiÓu bµi +Khi dËy sím. .Nªu yªu cÇu cña bµi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1 H ®äc bµi th¬. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. LuyÖn tËp thùc hµnh.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.

®Ñp. d. kh¾p.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: ch¨m chØ. s¹ch. vên c©y. gia ®×nh. suèt ngµy. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. hæ. b. giá c¸. Cñng cè – dÆn dß . ngêi ThÊy ®îc sù ngèc nghÕch. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Môc ®Ých. Lêi gi¶i: quyÓn vë. khê kh¹o cña hæ 307 . d·y nói. ®Ñp. yªu cÇu Häc sinh nghe gi¸o viªn kÓ dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹. c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i tµn bé c©u chuyÖn TËp c¸ch kÓ ®æi giäng tr©u. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. §iÒn vÇn: tr hay ch? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. §iÒn v. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n. --------------------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn TrÝ kh«n I. . mµu vµng. 3. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp c©u ®è vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. hay gi Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. cÆp da.

Híng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh vÏ c¶nh g×? 1 em ®äc c©u hái díi tranh 1 B¸c n«ng d©n ®ang cÇy ruéng. 4 4.3 em kÓ néi dung tranh 1 HS kÓ t¬ng tù KÓ theo nhãm 4 em KÓ theo nhãm 4 em Ph©n vai: Ngêi kÓ chuyÖn.GV kÓ chuyÖn LÇn 1: KÓ ®Ó häc sinh biÕt chuyÖn LÇn 2. Bµi míi GV 1. con tr©u rËp r×nh kÐo lìi cµy. §å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹: SGK Ghi b¶ng gîi ý tõng 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. KiÓm tra bµi cò 1 em kÓ: C« bÐ trïm kh¨n ®á B. tr©u. HiÓu ý nghÜa néi dung chuyÖn C©u chuyÖn nµy cho em biÕt ®iÒu g×? . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HiÓu: TrÝ khè. Hæ nh×n thÊy ng¹c nhiªn 2 . nhí c©u chuyÖn Hæ nh×n thÊy g×? Tranh 2. Híng dÉn häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn 5. b¸c n«ng d©n Con Hæ to x¸c nhng ngèc nghÕch kh«ng biÕt trÝ kh«n lµ g× Con ngêi nhá bÐ nhng cã trÝ kh«n nªn con vËt to x¸c ph¶i 308 HS HS nghe. hæ. 3. sù th«ng minh cña con ngêi khiÕn con ngêi lµm chñ ®îc mu«n loµi II. 3: KÕt hîp kÓ víi tranh minh ho¹ 3.

vÇn u«ng.häc chñ yÕu: 1. nÐn sî. nãi ®îc c©u cã vÇn u«n. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. lÔ phÐp.Môc tiªu: . II. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: n/ l. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.LuyÖn ®äc ®o¹n. B¶ng nam ch©m. Gi¶i nghÜa tõ khã: chép .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 6. u«ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«n muén §äc tiÕng: muén Ph©n tÝch tiÕng muén 309 . tøc giËn. dÆn dß Em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo trong chuyÖn.HiÓu néi dung bµi. Cñng cè. sî h·i 1 em kÓ chuyÖn toµn bé c©u VÒ nhµ tËp kÓ l¹i ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mu chó sÎ ( 2 tiÕt) I. c¸c tõ ng÷: chép.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . c. VBTTV 1/2. thùc hµnh giao tiÕp. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) Chia bµi thµnh 3 ®o¹n nèi tiÕp nhau ®äc. .Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím 2. s¹ch khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng sÏ.¤n vÇn u«n. ho¶ng l¾m. lÔ phÐp . IV.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. C¸c H§ d¹y. v× sao? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- v©ng lêi.TT ho¶ng l¾m. s¹ch sÏ. phô ©m cuèi: t. u«ng: t×m ®îc tiÕng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. . + §o¹n 1: Hai c©u ®Çu + §o¹n 2: C©u nãi cña SÎ + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn u«n.

u«ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn u«n. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: Cho H kh¸ giái kÓ l¹i c©u chuyÖn Gäi H kÓ l¹i c©u chuyÖn Mu chó SÎ 1 sè H kh¸ giái lªn kÓ Líp nhËn xÐt söa sai SÎ lµ con vËt th«ng minh. tõ võa t×m ®îc. Qua c©u chuyÖn ta thÊy SÎ lµ con vËt nh thÕ nµo? 3.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi.Cñng cè – dÆn dß: . H ®äc c¸c thÎ ch÷ . Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. SÎ ®· nãi g× víi MÌo? +SÎ lµm g× khi MÌo ®Æt nã xuèng ®Êt? + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®óng vÒ chó SÎ trong bµi GV Chèt l¹i ý ®óng SÎ + th«ng minh. BÐ l¾c chu«ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn u«n. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n.NhËn xÐt giê häc. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. §äc c¸c tiÕng.®äc c¶ mÉu 2 H lªn b¶ng thi xÕp ®óng. xÕp nhanh Líp lµm bµi vµo trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. vÇn u«ng ra b¶ng con. Gv biÓu d¬ng nh÷ng Hs häc tèt . §äc c©u mÉu trong SGK: BÐ ®a cho mÑ cuén len. vÇn u«ng.Sao anh kh«ng röa mÆt) H ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái SÎ vôt bay ®i. 310 . 1 H líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 cña bµi chän ý ®óng ( ý a. vÇn u«ng GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi SÎ bÞ mÌo chép ®îc.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 311 .

II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. l¶nh lãt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: th¬m phøc ( Mïi th¬m rÊt m¹nh.NghØ h¬i sau mçi dßng th¬. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. xao xuyÕn. .Môc tiªu: . rÊt hÊp dÉn). §äc ®óng c¸c tõ ng÷: hµng xoan. §äc nh÷ng dßng th¬ cã tiÕng yªu 1 sè H ®äc dßng th¬ cã tiÕng yªu. iªu: t×m ®îc tiÕng.TT hµng xoan.häc chñ yÕu: 1. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. III. l¶nh lãt.¤n vÇn yªu.HiÓu néi dung bµi. . VBTTV 1/2.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn yªu. iªu. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. C¸c H§ d¹y. B¶ng nam ch©m. .LuyÖn ®äc ®o¹n.H ®äc tr¬n c¶ bµi. nãi ®îc c©u cã vÇn yªu. xao xuyÕn në. iªu ra 312 . T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi iªu ViÕt tiÕng cã vÇn yªu.Bµi cò: 2 H ®äc Mu chó SÎ 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ng«i nhµ I. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. iªu.

hoa në nh m©y tõng chïm. Mïi r¬m r¹ lîp trªn m¸i nhµ. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. k I Môc tiªu: 313 . 3. Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa H. iªu. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. I. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK trao ®æi víi nhau vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch. iªu.NhËn xÐt giê häc. b¹n nhá + Nh×n thÊy g×? + Nghe thÊy g×? + Ngöi thÊy g×? §äc c©u th¬ nãi vÒ t×nh yªu ng«i nhµ cña b¹n nhá g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc. TiÕng chim ®Çu håi l¶nh lãt. 2. GV vµ HS nhËn xÐt. ph¬i tªn s©n th¬m phøc. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. ë ng«i nhµ cña m×nh. Líp nhËn xÐt söa sai. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. §äc c¸c tiÕng. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ íc) Hµng xoan tríc ngâ. H lªn nãi tríc líp. 1 sã H ®äc khæ th¬ 3. b×nh chän ngêi nãi vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch hay nhÊt.Cñng cè – dÆn dß: . tõ võa t×m ®îc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hb¶ng con. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc 2 khæ th¬ ®Çu.

ChÝnh t¶ Ng«i nhµ 314 . uyªt iªu. réng bao nhiªu Ch÷ hoa E cao 5 «. ¬i. tíi c©y. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt §äc bµi cÇn viÕt trong giê häc.Ch÷ hoa H. K ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . yªu.NhËn xÐt giê häc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ H víi c¸c ch÷ I. cì võa.ViÕt ®óng c¸c vÇn u«i. ®Òu nÐt. uyªt. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa H vµ hái + Ch÷ hoa cao mÊy «. tíi c©y. ViÕt b¶ng con tõng tõ duyÖt binh kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. viÕt ®Ñp. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. . mçi dßng chØ viÕt 2. duyÖt binh: ch÷ thêng. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. iªt. K H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: u«i. K . réng 5 « «? + Ch÷ hoa H cã mÊy nÐt? Cã 3 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . I. Nãi nhiÖm vô giê häc.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. viÕt ®Ñp.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. I. iªt. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. . yªu ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu n¶i chuèi. iªu. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . 3 ch÷. ®óng kiÓu ch÷. ¬i. c¸c tõ ng÷: n¶i chuèi. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.H biÕt t« ch÷ hoa H.

Môc ®Ých. Bµi míi 1. v÷ng vµng. c hay k II. n. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô T×m tiÕng dÔ viÕt sai HD c¸ch tr×nh bÇy bµi th¬ T thÕ ngåi viÕt GV ®äc. ®Êt níc HS viÕt b¶ng con HS chÐp bµi vµo vë So¸t l¹i bµi b»ng bót ch× ChÊm ®iÓm 1/2 sè bµi §äc thÇm yªu cÇu Thi lµm nhanh bµi tËp vµo trong s¸ch ¤ng trång c©y c¶nh Bµ kÓ chuyÖn ChÞ s©u kim Thø t ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc quµ cña bè I. tr×nh bÇy ®óng khæ th¬ 3 bµi ng«i nhµ Lµm ®îc cac bµi tËp ®iÒn vÇn iªu hay yªu. chØ tõng ch÷ Ch÷a lçi sai phæ biÕn 3. Bµi tËp §iÒn iªu hay yªu GV híng dÉn §iÒn ch÷ c hay k Mçi nhãm 3 em lªn thi ®iÒn nèi tiÕp 4. 3 KiÓm tra vë häc sinh 2 – 3 nh×n b¶ng ®äc bµi Méc m¹c. dÆn dß NhËn xÐt giê häc HS 2 em lµm bµi tËp 2.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. Giíi thiÖu bµi 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. yªu cÇu ChÐp chÝnh x¸c. Cñng cè. KiÓm tra bµi cò B. . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: vÒ phÐp. 315 . §å dïng d¹y häc Néi dung bµi viÕt s½n III.Môc tiªu: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV A.H ®äc tr¬n c¶ bµi.

xa ®Êt liÒn). thùc hµnh giao tiÕp.C¸c H§ d¹y. oat. . . Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. §¶o xa( vïng ®Êt ë gi÷a biÓn. B¶ng nam ch©m. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:Chóng em vui liªn hoan. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oan.TT nµo. .Häc thuéc lßng bµi th¬. lu«n lu«n. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.LuyÖn ®äc ®o¹n. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. v÷ng vµng.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oan. 2.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.HiÓu néi dung bµi.Chóng em thÝch ho¹t ®éng. tõ ng÷ dÔ lÉn: lÇn §äc CN.¤n vÇn oan. oat ra b¶ng con. vÒ phÐp. oat T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oan ngoan §äc tiÕng: ngoan Ph©n tÝch tiÕng ngoan T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oan. VBTTV 1/2. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: v÷ng vµng ( ch¾c ch¾n).Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . oat. oat Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oan. IV. . Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi ng«i nhµ vµ tr¶ lêi c©u hái. 316 . nãi ®îc c©u cã vÇn oan.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. II. oat: t×m ®îc tiÕng.häc chñ yÕu: 1.

II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn tranh minh ho¹ 3. Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ quµ cña bè I Môc tiªu: . ngh×n c¸i h«n. ngh×n lêi chóc. IVC¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. ngh×n c¸i th¬ng. 3 H ®äc khæ th¬ ®Çu. . b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. 2. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. líp ®äc thÇm Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®¶o xa. LuyÖn tËp thùc hµnh. 3.NhËn xÐt giê häc. líp ®äc thÇm Ngh×n c¸i nhí. Bµi míi: 317 .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ s hay x. ®iÒn vÇn im hay iªm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®©u? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Bè göi cho b¹n nhá nh÷ng quµ g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( hái vÒ nghÒ nghiÖp cña bè) Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vän 2.Cñng cè – dÆn dß: . 1 H ®äc khæ th¬ 2.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ng«i nhµ . 2. . 1 sè H ®äc tríc líp. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ cña bµi Quµ cña bè.

H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. chóc. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp khæ th¬ vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. s¹ch.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. ®Ñp. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. Lêi gi¶i: tr¸i kim. kim tiªmc©y kim. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Môc ®Ých.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung khæ th¬ cÇn chÐp ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: göi. Cñng cè – dÆn dß . khiªm tèn. §iÒn vÇn: s hay x? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ trong truyÖn lµm cho trêi ®Êt còng c¶m ®éng. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. ®Ñp. yªu cÇu . th¬ng. 318 . 3 H ®äc l¹i khæ th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi.HiÓu ý nghÜa cña truyÖn: Ca ngîi t×nh yªu mÑ. b. ngh×n.Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn . KÓ chuyÖn B«ng hoa cóc tr¾ng A. mØm cêi. lóa chiªm. . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS 2. §iÒn im hay iªm Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. 3. gióp c« ch÷a ®îc bÖnh cho mÑ. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng.

2 .th¬ng mÑ lóc yÕu ®au .2 em kÓ chuyÖn "S tö vµ chuét nh¾t" II. §å dïng d¹y häc .KÓ lÇn 2 .Lµ con ph¶i th¬ng yªu cha mÑ. lêi cô giµ.Trong 1 tóp lÒu ngêi mÑ èm n»m trªn giêng. gËy ®ãng vai bµ cô . tuyªn d¬ng . Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn . 3: ChuyÓn ngêi dÉn chuyÖn sang häc sinh 4.3 em: kÓ ®o¹n 1 . Bµi míi 1. Bµ nãi víi con g¸i ngåi bªn "Con ®i mêi thÇy thuèc vÒ ®©y" .Tranh 1 vÏ c¶nh g×? .Tranh minh ho¹ C. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. 3. ch¨m häc .HS theo dâi kÓ tõng ®o¹n .LÇn 1: GV lµm ngêi dÉn chuyÖn .TÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn .C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ra ®iÒu g×? 319 .Thi kÓ theo nhãm .Kh¨n ®ãng vai bµ mÑ.§äc c©u hái díi tranh .HS nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn .Gióp c« ch÷a khái bÖnh cho mÑ .NhËn xÐt. GV kÓ chuyÖn víi giäng diÔn c¶m . Híng dÉn häc sinh kÓ theo tranh .3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹ . lêi c« bÐ. 4 lµm t¬ng tù .LÇn 2.Ngêi mÑ nãi g× víi con? .KÓ lÇn 1 ®Ó häc sinh biÕt c©u chuyÖn .Chó ý khi kÓ: BiÕt chuyÓn giäng kÓ linh ho¹t tõ lêi ngêi kÓ sang lêi ngêi mÑ.KÓ ph©n vai .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- B.HS kÓ theo nhãm .TiÕp tôc víi c¸c tranh 23.3 em kÓ l¹i toµn bé chuyÖn . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. trªn ®¾p mét chiÕc ¸o. KiÓm tra bµi cò .Thi kÓ theo ®o¹n .

dÊu phÈy.NhËn xÐt tiÕt häc . Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. . c. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. ®øt tay.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm.LuyÖn ®äc ®o¹n. B¶ng nam ch©m.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Quµ cña bè 2. thùc hµnh giao tiÕp. c¾t khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng b¸nh Gi¶i nghÜa tõ khã: ho¶ng hèt ( mÊt tinh thÇn do gÆp nguy hiÓm bÊt ngê) . t: t×m ®îc tiÕng. bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi 320 .häc chñ yÕu: 1.H ®äc tr¬n c¶ bµi. nãi ®îc c©u cã vÇn t. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khãc oµ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.HiÓu néi dung bµi.Môc tiªu: . VBTTV 1/2. Cñng cè.Líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt 5. ho¶ng hèt.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . dÆn dß . IV C¸c H§ d¹y. ®øt tay. ho¶ng hèt.TT khãc oµ. II. . biÕt ®äc c©u cã dÊu chÊm hái ( cao giäng hoÆc ng¹c nhiªn) . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.B«ng hoa cóc tr¾ng tîng trng cho tÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ víi mÑ .¤n vÇn c.ChuÈn bÞ c©u chuyÖn: "NiÒm vui bÊt ngê" Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc v× b©y giê mÑ míi vÒ I.

tõ võa t×m ®îc. .VÒ nhµ «n l¹i bµi 321 . lµm cha mÑ bùc m×nh…) 3.3 nhãm H ®äc ph©n vai: Ngêi dÉn chuþªn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn t. lµ mét tÝnh xÊu. v× lµm phiÒn cha mÑ. c ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng. hay nhâng nhÏo. c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn t T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn t. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.V× cËu muèn ®îc mÑ th¬ng. Líp nhËn xÐt söa sai. cËu bÐ.NhËn xÐt giê häc. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n 2. c. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. ngêi mÑ. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu bÐ kh«ng khãc Khi mÑ vÒ cËu bÐ míi khãc. c. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n Cho H ®äc ph©n vai H§3: LuyÖn nãi Lµm nòng mÑ nh cËu bÐ trong truyÖn nµy lµ kh«ng ph¶i. §äc c©u mÉu trong SGK: Møt TÕt ¨n rÊt ngon. vßi vÜnh th× kh«ng tèt.Cñng cè – dÆn dß: . c GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh tiÕng trong bµi cã vÇn t lµ ®øt Nªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn t. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n ®Ó t×m c¸c c©u hái trong bµi ( Con lµm sao thÕ? §øt khi nµo thÕ? Sao ®Õn b©y giê con míi khãc?) 2. C¸ mùc níng rÊt ngon. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK vµ thùc hµnh hái ®¸p tõng cÆp H lªn nãi tríc líp. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi bÞ ®øt tay cËu bÐ cã khãc kh«ng? Lóc nµo cËu bÐ míi khãc? V× sao? 1 H ®äc bµi v¨n.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 322 .

oen: t×m ®îc tiÕng. . nãi ®îc c©u cã vÇn en.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 29 Thø hai ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc ®Çm sen I.HiÓu néi dung bµi.NghØ h¬i sau dÊu chÊm. ngan ng¸t. II. c¸nh hoa. thanh khiÕt.¤n vÇn en.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: xanh m¸t.Môc tiªu: . Ph¬ng ph¸p 323 . xoÌ ra. oen .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §µm tho¹i. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. thu ho¹ch( lÊy). sen T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã Nªu l¹i yªu cÇu bµi vÇn en. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. BÐ nhoÎn miÖng cêi t¬i. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 324 . ven. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®µi sen( bé phËn phÝa ngoµi cña hoa sen). tõ võa t×m ®îc. B¶ng nam ch©m. oen. §äc c¸c tiÕng.Bµi cò: 2 H ®äc V× b©y giê mÑ míi vÒ. 2.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.häc chñ yÕu: 1. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en? chen. MÌn phiªu lu ký rÊt hay. VBTTV 1/2. C¸c H§ d¹y. oen ra b¶ng con. §äc c©u mÉu trong SGK: TruyÖn DÕ iªu. c¸nh hoa. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng ngan ng¸t. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n) nèi tiÕp nhau ®äc. tõ ng÷ dÔ §äc CN. xoÌ ra.LuyÖn ®äc ®o¹n. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn en. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÞu nhÑ). Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. oen ViÕt tiÕng cã vÇn en.TT lÉn: xanh m¸t. oen. thanh khiÕt ( trong s¹ch ). . ph©n tÝch ng«n ng÷… III. thùc hµnh giao tiÕp. Líp nhËn xÐt söa sai. thanh khiÕt. nhÞ ( bé phËn sinh s¶n cña hoa). IV.

m. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. thùc hµnh nãi tiÕp vÒ sen. M.Cñng cè – dÆn dß: . en. oen. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 1 H quan s¸t tranh vµ mÉu trong SGK . oat. . Khi në. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. N®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . ®óng kiÓu ch÷. hoa sen. H¬ng sen ngan ng¸t. ph« ®µi sen vµ nhÞ vµng.H biÕt t« ch÷ hoa L.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. trong xanh. ®Òu nÐt.Ch÷ hoa L. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa l. ®o¹t gi¶i. 3. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. c¶i xoong: ch÷ thêng.VÒ nhµ «n l¹i bµi. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra. M. nhoÎn cêi. cì võa. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. n I Môc tiªu: . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. ong. hoa sen tr«ng ®Ñp nh thÕ nµo? §äc c©u v¨n diÔn t¶ h¬ng sen. oong . N .NhËn xÐt giê häc. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: 325 . c¸c tõ ng÷: ngoan ngo·n. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Luþªn nãi vÒ hoa sen) GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u.ViÕt ®óng c¸c vÇn oan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hH ®äc bµi v¨n. thanh khiÕt 2.

Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK .VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. oat. oen. môc tiªu . §å dïng d¹y häc .Nhí ®îc quy t¾c chÝnh t¶ ©m : gh ®i víi i . mçi dßng chØ viÕt 2. . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.NhËn xÐt giê häc. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. oong Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ngoan ngo·n.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c viÕt l¹i ®óng c¶ bµi ca dao . ª . réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa L cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.e . c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Bµi cò .B¶ng phô chÐp s½n bµi ca dao : Hoa sen” III.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp II. nhoÎn cêi. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Lvµ hái + Ch÷ hoa L cao mÊy «. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ®o¹t gi¶i. hoa sen. trong xanh. c¶i xoong kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë Ch÷ hoa cao 5 «. 3 ch÷. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ M víi ch÷ N H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: oan. -------------------------------------------------------------chÝnh t¶ hoa sen I. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. Nãi nhiÖm vô giê häc. ong.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc bµi cÇn viÕt GV H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc.2 HS lªn b¶ng ®äc l¹i khæ th¬ 326 . en.

mïi … ) . gh ) GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. 4 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mêi vµo I. 3 HS nh×n b¶ng ®äc khæ th¬ . 327 . 2 em HS ®äc l¹i bµi c¸c tõ võa ®iÒn Bµi 2 : §iÒn ch÷ g hay gh .Cho HS quan s¸t chÐp s½n .GV ch÷a c¸c lçi sai trªn b¶ng . gç lim . o . e .3. n.Thu bµi chÊm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶ ( g .GV nhËn xÐt.Môc tiªu: .BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬.§êng gå ghÒ . ®¸nh gi¸ 2. chen .HS lªn b¶ng lµm BT . dÆn dß : .H ®äc tr¬n c¶ bµi. nhËn xÐt giê c) Híng dÉn dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 1 : §iÒn en hay oen §Ìn bµn . ¬ . cña xoÌn xoÑt 1. u … ) 3. ª ( gh kÐp ) §øng tríc c¸c nguyªn ©m kh¸c viÕt lµ g ( g + a . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l.GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt . c¸c tiÕng tõ ng÷ khã.HS t×m nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai ( Tr¾ng .Híng dÉn HS so¸t lçi vµo vë .HS chÐp khæ th¬ vµo vë . Cñng cè. . con ghÑ . xanh .C¶ líp nhËn xÐt vµ ®äc l¹i c¸c tõ khã d) Híng dÉn quy t¾c chÝnh t¶ ©m gh ®øng tríc : i .HS tËp viÕt vµo b¶ng con tõ khã . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp .Cho 3 em lªn b¶ng lµm BT .2. « .

oong T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong trong §äc tiÕng: trong Ph©n tÝch tiÕng trong T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong. thùc hµnh giao tiÕp. oong. oong ra b¶ng con. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.TT kiÔng ch©n. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi §Çm sen vµ tr¶ lêi c©u hái. Giã 1 H ®äc khæ th¬ 3.¤n vÇn ong. IV C¸c H§ d¹y. 3 H ®äc bµi th¬ . .häc chñ yÕu: 1. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.LuyÖn ®äc ®o¹n. B¶ng nam ch©m. so¹n söa. nãi ®îc c©u cã vÇn ong.HiÓu néi dung bµi. 2. Nai. líp ®äc thÇm Nh÷ng ai ®· gâ cöa ng«i nhµ? Thá.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ong.oong: t×m ®îc tiÕng. II. buåm khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng thuyÒn. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi oong §äc c©u mÉu trong SGK: chong chãng. .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . líp ®äc thÇm Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng 328 .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. GV nhËn xÐt chung vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2.Häc thuéc lßng bµi th¬. VBTTV 1/2. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . xoong canh ViÕt tiÕng cã vÇn ong. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. . .

chñ nhµ. . Khæ th¬ 2: Ngêi dÉn chuyÖn. Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mêi vµo I Môc tiªu: . ®iÒn ch÷ ng hay ngh.Cñng cè – dÆn dß: . . Giã H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vÑn 3. ª. qu¹t m¸t thªm h¬i biÓn c¶. III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. II. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. ®i kh¾p n¬i lµm viÖc tèt. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. 1 sè cÆp ®äc bµi th¬ th¬ theo lèi ph©n vai Cho H ®äc ph©n vai Khæ th¬ 1: Ngêi dÉn chuyÖn. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ 1. Thá.NhËn xÐt giê häc. ®Èy buåm thuyÒn. 1 sè H ®äc tríc líp.Nghe . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi 329 . i. chñ nhµ. reo hoa l¸.Nhí quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. chñ nhµ. chuÈn bÞ bµi sau: V× b©y giê mÑ míi vÒ.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ong hay oong. b¶ng nam ch©m.viÕt chÝnh x¸c. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. Nai Khæ th¬ 3: Ngêi dÉn chuyÖn. QS 4 tranh minh ho¹ 1 H lªn nãi tríc líp NhiÒu H thùc hµnh nãi. LuyÖn tËp thùc hµnh. 2 cña bµi Mêi vµo. C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. VÒ nhµ «n l¹i bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng lµm g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hso¹n söa ®ãn tr¨ng lªn.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. - GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Hoa sen - NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt khæ th¬ 1, 2 bµi Mêi vµo. ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: nÕu, tai, xem, g¹c Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ mçi dßng 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con Nghe vµ viÕt vµo vë

CÇm bót ch× so¸t lçi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau

ChÊm 1 sè bµi t¹i líp, nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn: ong,oong 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm thi ®ua. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b, §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H lµm bµi vµo vë BTTV Nªu luËt chÝnh t¶ ©m ng ®øng ngh + i, e, ª tríc i, e, ª 3. Cñng cè – dÆn dß - Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt, chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng, ®Ñp. - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng, s¹ch, ®Ñp. --------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn
330

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNIÒM VUI BÊT NGê

I. môc tiªu - hs dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n trong c©u chuyÖn theo tranh, vµ kÓ l¹i ®îc toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m - Ngêi mÑ èm nãi g× víi con? - KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi - HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4 tranh minh ho¹ c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: C©u hái díi tranh lµ g×? - GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn - 2 HS thi kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý díi tranh e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ( B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , ? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå ) ®iÒu g× ? - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ngêi kÓ chuyÖn hay nhÊt ,
331

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Chó c«ng I.Môc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng l¸nh. - BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm, dÊu phÈy. - ¤n vÇn oc, ooc : t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn oc, ooc. - HiÓu néi dung bµi. II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp, ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. IV. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: 1.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Mêi vµo 2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng l¸nh. - LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oc, ooc T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc tiÕng trong bµi cã vÇn oc lµ ngäc
332

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn oc, ooc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oc, ooc ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng, tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc c©u mÉu trong SGK: Con cãc lµ cËu «ng giêi. BÐ mÆc quÇn soãc.Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc.

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g×? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c XoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ g×? qu¹t. 1 H ®äc ®o¹n 2, líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng 1 sè H tr¶ lêi thay ®æi nh thÕ nµo? Líp nhËn xÐt söa sai. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 H ®äc l¹i bµi v¨n NhËn xÐt cho ®iÓm. H§3: LuyÖn nãi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi ( H¸t vÒ con c«ng) T×m vµ h¸t bµi h¸t vÒ con c«ng 1 sè H h¸t tríc líp NhËn xÐt khen nh÷ng H biÕt nhiÒu bµi h¸t vÒ con c«ng. 3.Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 1 H ®äc ®o¹n 1, líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái Bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch.

333

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

334

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

tuÇn 30
Thø hai ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc chuyÖn ë líp I. Môc tiªu - HS ®äc tr¬n ®îc c¶ bµi : ChuyÖn ë líp - ¤n c¸c vÇn : u«t , u«c - HiÓu ®îc tõ ng÷ : em bÐ kÓ chuyÖn cho mÑ nghe nhiÒu chuyÖn kh«ng ngoan cña c¸c b¹n trong líp . MÑ muèn nghe kÓ chuyÖn ë líp con ngoan nh thÕ nµo ? II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1, 2 em ®äc bµi : Chó c«ng - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u
335

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : ë líp , ®óng dËy , trªn , b«i bÈn vuèt tãc . - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc tr¬n

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ c) ¤n c¸c vÇn: u«c, u«t - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK ? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«t ?

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htõng khæ th¬

( vuèt )

?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu nhiÒu : cuèc ®¾t , b¾t luéc , TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u«c , u«t tuèt lóa , buét måm , khã nuèt … GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi - HS thi ®ua t×m nhanh ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 1 / 2 néi dung bµi ( ChuyÖn ban Hoa kh«ng thuéc * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc bµi , b¹n Hïng trªu con , b¹n Mai ?B¹n nhá kÓ cho mÑ nghe nh÷ng tay ®Çy mùc . ..) chuyÖn g× ë líp ? ? MÑ nãi g× víi b¹n nhá ? - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : H·y kÓ chuyÖn víi cha mÑ h«m nay ë líp em ®· ngoan nh thÕ nµo ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV cho líp ®äc toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ víi cha mÑ chuyÖn ë líp h«m nay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt
336

( MÑ kh«ng nhí chuyÖn … ngoan ngo·n) - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 3

- Cho HS nãi theo nhãm

B¶ng phô kiÖn viÕt s½n ch÷ : o . ¬ . ¬ . p .VÒ nhµ tËp viÕt phÇn cßn l¹i 337 .HS tËp viÕt vµo b¶ng con . p dông vµ tËp viÕt c¸c tõ øng dông c) Híng dÉn HS tËp t« .Híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt ch÷ : o . 4. ¬ . p III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Cñng cè. ¬ .HS ®äc c¸c tiÕng . « . ¬ . Bµi míi a) Híng dÉn HS tËp viÕt ( T« ch÷ .2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa: l. II. m. « . Môc tiªu .GV híng dÉn tõng em biÕt c¸ch cÇm bót cho ®óng . tËp viÕt . võa . tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n viÕt ®óng ®Ñp . ®Ñp c¸c ch÷ hoa : o . tõ ng÷ øng + HS tËp t« ch÷ hoa : o . p I. « .HS t« ®óng . p .HS quan s¸t ch÷ o . « . « . p hoa ) trong b¶ng phô . « . 2. dÆn dß .GV chÊm ch÷a bµi .TËp viÕt vµo b¶ng con c¸c tõ trong khung ch÷ ) ng÷ øng dông b) Híng dÉn viÕt . n . cì . §å dïng d¹y häc .GV nhËn xÐt vÒ sè lîng nÐt vµ kiÓu nÐt vµ nªu quy tr×nh viÕt . æn ®Þnh líp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T« ch÷ hoa : o . p . ¬ . ®óng vµ ®Òu nÐt . ¬ . vµ t thÕ ngåi viÕt .ViÕt ®óng ®Ñp c¸c vÇn vµ c¸c tiÕng : . « .ViÕt theo ch÷ thêng . tõ øng dông: ( võa nãi võa t« ch÷ o . Bµi cò .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 3.GV nhËn xÐt giê .

chuét ®ång ) .RÌn cho c¸c em viÕt ®óng cù li . §å dïng d¹y häc .Cho HS chÐp bµi . Cñng cè.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®óng . c¸ch cÇm bót .GV tuyªn d¬ng nh÷ng em ( tói kÑo . GV quan s¸t uÊn n¾n c¸ch ngåi viÕt .Líp lµm vµo b¶ng con + vë BTT ViÖt Bµi 3 : §iÒn ch÷ c hay k 3.GV viÕt ®o¹n th¬ cuèi bµi th¬ lªn b¶ng . c¸c ho¹t ®éng 1. tèc ®é . Bµi cò .GV chØnh söa vµ nh¾c nhë tõ khã viÕt . Môc tiªu .B¶ng phô chÐp s½n khæ th¬ cuèi cña bµi : ChuyÖn ë líp III. . ®Ñp khæ th¬ cuèi bµi : ChuyÖn ë líp . u«t ch÷ k hay c . c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ .HS t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt hoÆc dÔ viÕt sai vµo tËp viÕt . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp .§iÒn ®óng c¸c vÇn u«c .GV chÊm vµo líp 1 sè vë c) Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ Bµi 2 : §iÒn vÇn : u«t hay u«c ? .2 HS lªn b¶ng lµm BT .HS ®äc c¶ khæ th¬ .KiÓm tra viÕt ë nhµ cña c¸c HS 2. vµo b¶ng con .HS nh×n b¶ng chÐp bµi vµo vë . dÆn dß : ( Buéc tãc .2 HS lªn b¶ng lµm nhanh BT .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh t¶ chuyÖn ë líp I. c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp II. qu¶ cam ) chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp .GV nhËn xÐt giê 338 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi chÝnh t¶

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc MÌo con ®i häc I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : MÌo con ®i häc ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - ¤n c¸c vÇn : u , ¬u - HiÓu ®îc néi dung bµi : MÌo con lêi häc , kiÕm cí nghØ ë nhµ . Cõu do¹ c¾t ®u«i lµm mÌo sî kh«ng d¸m nghØ häc n÷a II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1 em ®äc l¹i bµi : ChuyÖn ë líp ? MÑ b¶o bÐ kÓ chuyÖn g× ? - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ - HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : Buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng th¬ - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc c¶ bµi . - C¶ líp ®äc thÇm - §äc theo ph©n vai
339

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: u , ¬u - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : - ( cõu ) u ? - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u , - nhiÒu - HS thi ®ua t×m nhanh ¬u ? GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc 4 dßng th¬ ®Çu * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc ( MÌo kªu ®u«i èm , xin nghØ häc ? MÌo kiÕm cí g× ®Ó nghØ häc ? ) ? Cõu nãi g× khiÕn mÌo xin ®i häc ( Cõu nãi muèn nghØ häc th× ngay ? c¾t ®u«i mÌo ) - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - Chia nhãm , luyÖn nãi theo ®Ò - Gäi em HS xung phong tµi trong SGK 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ ; ChuÈn bÞ bµi : Ngêi b¹n tèt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mÌo con ®i häc I. Môc tiªu - HS chÐp ®óng vµ ®Ñp 8 dßng th¬ ®Çu bµi : MÌo con ®i häc - §iÒn ®óng c¸c vÇn : iªn hay in ch÷ r , d hay gi vµo chç thÝch hîp - ViÕt ®óng cù li tèc ®é
340

- 2 HS ®äc l¹i bµi - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng II. §å dïng d¹y häc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- B¶ng phô chÐp s½n 8 dßng ®Çu bµi th¬ : MÌo con ®i häc vµ BT III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Bµi cò 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp - Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy c¸c dßng th¬ - HS ®äc 8 dßng ®Çu bµi th¬ trªn b¶ng phô - HS nªu c¸c ch÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶ - TËp viÕt c¸c ch÷ ®ã vµo b¶ng con - GV chÊm 1 sè vë t¹i líp c) Híng dÉn HS HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn ch÷ : r , d hoÆc gi ThÇy gi¸o d¹y häc ; bÐ nh¶y d©y , ®µn c¸ r« b¬i léi - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn nhanh vµ - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm ®óng bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp - Líp ch÷a bµi vµo vë BT - GV nhËn xÐt giê VÒ nhµ viÕt ra vë mçi lçi chÝnh t¶ 1 dßng KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc I. Môc tiªu - Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Nhê trÝ th«ng minh mµ Sãc ®· tho¸t hiÓm II. §å dïng d¹y häc
341

- HS chÐp bµi chÝnh t¶ vµo vë : GV uèn n¾n c¸ch ngåi , c¸ch cÇm bót - HS ®æi vë cho nhau ch÷a bµi chÝnh t¶

3. Cñng cè, dÆn dß :

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê - 1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ? Sãi vµ Sãc ai lµ ngêi th«ng minh ? H·y nªu 1 viÖc chøng tá sù th«ng minh ®ã ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc
342

- HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn

- Ngêi dÉn chuyÖn Sãi vµ Sãc

- Sãc lµ nh©n vËt th«ng minh . Khi Sãi hái Sãc høa tr¶ lêi nhng ®ßi ®îc th¶ tríc , tr¶ lêi sau . Nhê vËy Sãc ®· tho¸t khái nanh vuèt cña Sãi sau khi tr¶ lêi )

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNgêi b¹n tèt

I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : Ngêi b¹n tèt ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - ¤n c¸c vÇn : uc , ut . T×m tiÕng cã vÇn : uc , ut - ThÊy ®îc c¸ch c sö Ých kØ cña Cóc th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña Hµ vµ MÑ II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ : MÌo con ®i häc ? MÌo con ®Þnh kiÕm cí g× khi chèn häc - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn ®äc - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ LuyÖn ®äc ®o¹n bµi : - Gäi 2 em mçi em ®äc mét §o¹n 1 : Tõ : “Trong giê vÏ …®a ®o¹n. bót cña m×nh cho Hµ” HS luyÖn ®äc ph©n vai §o¹n 2 : Cßn l¹i - 2 em ®äc c¶ bµi
343

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng c©u - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: uc , ut - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : uc ( cóc, bót ) , ut ? - HS thi ®ua nãi c©u ( theo nhãm ? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : uc , ) ut - HS thi ®ua t×m nhanh GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc ®o¹n 1 : Tr¶ lêi c©u * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc hái ? Hµ hái bót mîn , ai ®· gióp Hµ ? ( Cóc tõ chèi , Nô cho Hµ mù¬n ) - 2 em ®äc ®o¹n 2 ? B¹n nµo gióp Cóc söa d©y ®eo ( Hµ tù gióp Cóc söa d©y ®eo cÆp ? cÆp ) - 2 HS ®äc l¹i bµi ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi b¹n - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi tèt ? ( Ngêi b¹n tèt lµ ngêi s½n sµng - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n gióp b¹n ) * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : KÓ chuyÖn vÒ ngêi b¹n tèt cña em - GV cho tõng b¹n trao ®æi , kÓ víi nhau vÒ ngêi b¹n tèt . - GV chØ ®Þnh 2 HS lªn kÓ vÒ ngêi b¹n tèt tríc líp 4. Cñng cè, dÆn dß - 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; Nh×n tranh tËp kÓ l¹i viÖc lµm cña 2 b¹n
344

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

345

¨c: t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t. quen.Bµi cò: 2 H ®äc Ngêi b¹n tèt.¤n vÇn ¨t. quen.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m HS §äc thÇm §äc CN. d¾t vßng.häc chñ yÕu: GV 1.Môc tiªu: . . lóc nµo. Söa ph¸t ©m cho H . ¨c. tõ ng÷ dÔ lÉn: ngìng cöa. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. lóc nµo. n¬i nµy. 2. ¨c. VBTTV 1/2. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 31 Thø hai ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc ngìng cöa I. ®i men. B¶ng nam ch©m. .Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t.HiÓu néi dung bµi. d¾t vßng. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 346 .BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬ vµ khæ th¬. n¬i nµy.®i men. C¸c H§ d¹y.H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: ngìng cöa. .

GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. ¨c 1 sè H nãi c©u tríc líp. . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh d¾t Ph©n tÝch tiÕng d¾t Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt 347 . 3. 3. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Ai d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa? Bµ. ¨c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTõng nhãm 3 H (mçi H 1 khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬ 2.VÒ nhµ «n l¹i bµi. GV nhËn xÐt chung vµ söa cho H.Cñng cè – dÆn dß: .NhËn xÐt giê häc. ¨c 2 H 1 cÆp quan s¸t tranh vµ nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. mÑ.4 H ®äc khæ th¬ 1. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi theo néi dung bµi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK H quan s¸t tranh trong SGK . TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 3. 3 vµ tr¶ lêi B¹n nhá ®· qua ngìng cöa ®Ó ®i c©u hái ®Õn ®©u? B¹n nhá qua ngìng cöa ®Ó ®i ®Õn trêng vµ ®Õn nh÷ng n¬i xa h¬n n÷a. d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa. Líp nhËn xÐt söa sai.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . 4 H ®äc khæ th¬ 2.LuyÖn ®äc ®o¹n. thùc hµnh nãi. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ¨t.

QS uèn n¾n t thÕ viÕt. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Q vµ hái + Ch÷ Q cao mÊy «. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung §äc bµi cÇn viÕt tËp viÕt trong giê häc. r I Môc tiªu: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu ht« ch÷ hoa q. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . mµu s¾c. mçi dßng chØ viÕt 2. ¬c. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. xanh mít kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. ®óng kiÓu ch÷. ®Òu nÐt. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.H biÕt t« ch÷ hoa Q. ¬t ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: d×u d¾t.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨t. ViÕt b¶ng con tõng tõ dßng nø¬c. ¬t. xanh mít: ch÷ thêng. 3 ch÷. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. réng 5 « nhiªu «? + Ch÷ hoa Q cã mÊy nÐt? Cã 2 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù víi ch÷ R H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨t. Nãi nhiÖm vô giê häc. R . Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ¨c. c¸c tõ ng÷: d×u d¾t. Q ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . mµu s¾c. ¨c. dßng níc. réng bao Ch÷ hoa cao 5 «.Ch÷ hoa R. 348 . ¬c. cì võa.NhËn xÐt giê häc.

ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ ngìng cöa I Môc tiªu: . nhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ . .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. 349 . tÝnh ®iÓm thi ®ua. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. b¶ng nam ch©m.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.

¤n vÇn ¬c. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tiÕng tõ ng÷ khã: Çm Ü. b. ch¨ng d©y. i 3.häc chñ yÕu: GV HS 1. ª. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.HiÓu néi dung bµi. nÊu c¬m. bµi §äc nhÈm c¶ bµi. B¶ng nam ch©m. quay khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trßn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hC¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. ch¨ng d©y.H ®äc tr¬n c¶ bµi. II. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. chã vÖn. Thø t ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc kÓ cho bÐ nghe I.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. s¹ch. C¸c H§ d¹y. quay trßn. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi. tõ ng÷ dÔ lÉn: Çm §äc CN.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. III. ¬t.Môc tiªu: . chã vÖn.Bµi cò: 2H ®äc bµi Ngìng cöa vµ tr¶ lêi c©u hái. tiÕng . . ¬t: t×m ®îc tiÕng vÇn ¬c.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. ®Ñp.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc 2 dßng th¬ 1 em Söa ph¸t ©m . ¨n no. nÊu c¬m.LuyÖn ®äc ®o¹n. . Cñng cè – dÆn dß . NhËn xÐt cho ®iÓm 350 .LuyÖn ®äc th¬ 4 ch÷. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. ¨n no. ®Ñp.TT Ü. 2. .GV nhËn xÐt cho ®iÓm. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. VBTTV 1/2. .

chuÈn bÞ bµi sau: Ngêi b¹n tèt.NhËn xÐt giê häc. mét em ®äc sè ch½n. .3.®¸p theo bµi theo th¬. tæ 2 t×m tiÕng cã vÇn ¬t. 3 t×m tiÕng cã vÇn ¬c. 1 H ®Æt c©u hái. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ kÓ cho bÐ nghe I Môc tiªu: 351 . khen nh÷ng tæ t×m tèt TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? Cho H ®äc ph©n vai: Hai H. 1 H nãi tªn con vËt H§2: LuyÖn nãi theo néi dung bµi §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt VD: H: Con g× s¸ng sím g¸y ß…ã …o gäi ngêi thøc dËy T: Con gµ trèng NhiÒu H tiÒn hµnh hái ®¸p H: Con g× lµ chóa rõng xanh? T: Con hæ . ¬t ra b¶ng con. ¬t T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬c T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬c. NhËn xÐt chung. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn ¬c. mét em ®äc c¸c dßng th¬ sè lÎ. ViÕt tiÕng cã vÇn ¬c.Cñng cè – dÆn dß: . Líp ®äc thÇm c¶ bµi Con tr©u s¾t lµ c¸i m¸y cµy NhiÒu cÆp H ®äc Hái . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. ¬t GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh níc §äc tiÕng: níc Ph©n tÝch tiÕng níc Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi tæ 1.VÒ nhµ «n l¹i bµi.

NhËn xÐt bµi viÕt cña H. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai: Çm Ü. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. . ch¨ng d©y. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. 2. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. b. nhËn xÐt bµi viÕt cña H.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. 352 . §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. kh«ng m¾c lçi 8 dßng ®Çu bµi th¬ KÓ cho bÐ nghe. quay trßn vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. . ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ngìng cöa. tÝnh ®iÓm thi ®ua. b¶ng nam ch©m.

VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng.GV nhËn xÐt.Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. æn ®Þnh tæ chøc 2. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.GV nhËn xÐt tiÕt häc . dÆn dß . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn dª con nghe lêi mÑ I.Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn .Tranh 1: C¶nh vÏ g×? .2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê . Cñng cè – dÆn dß . ®Ñp. i 3.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay .HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u . Môc tiªu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ª.Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn . ®¸nh gi¸ chuyÖn 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn . s¹ch.Ngêi dÉn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 4. ®Ñp.1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn .HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn II.VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe 353 . KiÓm tra bµi cò . §å dïng d¹y häc . Cñng cè. .

oet. mét l¸t. C¸c H§ d¹y. . §äc c¸c tiÕng. . §äc ®óng c¸c tõ ng÷: vui vÎ. tõ võa t×m ®îc. hÐt lªn. LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n v¨n cã ghi lêi nãi . buån khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng . 354 . oet T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et tiÕng trong bµi cã vÇn et lµ hÐt T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi et. Líp nhËn xÐt söa sai.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi KÓ cho bÐ nghe. buån. trong SGK 1 sè H ®äc c©u t×m ®îc. oet ra b¶ng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc hai chÞ em I.LuyÖn ®äc ®o¹n. dÊu phÈy. bµi 3 H nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn et.¤n vÇn et. d©y cãt. §iÒn vÇn Ðt hoÆc oÐt vµo c¸c c©u H lµm miÖng.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. VBTTV 1/2.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. B¶ng nam ch©m. oet: t×m ®îc tiÕng cã vÇn et. II. mét l¸t.häc chñ yÕu: GV HS 1.Môc tiªu: . GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.H ®äc tr¬n c¶ bµi.TT vÎ. tõ ng÷ dÔ lÉn: vui §äc CN.oet ViÕt tiÕng cã vÇnªt. 2.HiÓu néi dung bµi. III. Líp nhËn xÐt söa sai. d©y cãt. hÐt lªn.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi CËu em lµm g× khi chÞ ®éng vµo con gÊu b«ng cña m×nh? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t« nhá? V× sao c©u em c¶m thÊy buån ch¸n khi ch¬i 1 m×nh NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi v¨n nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? H§2: LuyÖn nãi §Ò tµi: Em thêng ch¬i víi (anh. ®äc ®óng mét sè tõ ng÷: Khæng lå. 1 H ®äc ®o¹n 2. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu nãi chÞ ®õng ®éng vµo con gÊu b«ng cña em. xum xuª. hoÆc em cña m×nh 3. chÞ) nh÷ng trß ch¬i g×? Chia nhãm 4. long lanh.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi 1 H ®äc ®o¹n 1. CÇn cã b¹n ch¬i cïng 1 sè H lªn kÓ tríc líp.NhËn xÐt giê häc. Mét vµi H ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái CËu buån ch¸n v× kh«ng cã ngêi ch¬i cïng. nghØ h¬i ®óng dÊu chÊm.Cñng cè – dÆn dß: . lÊp lã. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH tuÇn 32 Thø hai ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Hå G¬m I. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sè H tr¶ lêi Líp nhËn xÐt söa sai. §äc ng¾t. H ngåi kÓ cho nhau nghe nh÷ng trß ch¬i ®· ch¬i víi anh chÞ. yªu cÇu §äc tr¬n toµn bµi. Mét vµi H ®äc c¶ bµi Kh«ng ®îc Ých kû. . Môc ®Ých. dÊu phÈy 355 .

bµi §äc ®o¹n 1: 2 em §äc ®o¹n 2: 2 em Thi ®äc trong nhãm 2 §äc theo bµn. §äc ®o¹n 2: 2 em 356 . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Bµi míi 1.«ng Xum xuª LuyÖn ®äc c©u §äc c¸ nh©n. ¤n vÇn ¬m. dÊu phÈy. HS luyÖn ®äc xum xuª §äc c¸c tõ ng÷ Ph©n tÝch: Khæng: kh . LuyÖn ®äc ®o¹n. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa s¸ch gi¸o khoa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. nhãm. ¬p T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m G¬m Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬m HS nãi nèi tiÕp (SGK) Hå g¬m ë thñ ®« Hµ Néi §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬m Hå G¬m rÊt ®Ñp HS nãi Cã vÇn ¬p (SGK) Giµn míp sau trÜu qu¶ §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬p NhiÒu em ®Æt c©u C¸c b¹n nhá ch¬i cíp cê C¸ íp l¹nh TiÕt 2 4. tæ. ¬p. long lanh. 2 em ®äc c¶ bµi 3. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp cña thñ Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u? ®« Hµ Néi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå tr«ng 1 chiÕc g¬ng soi bÇu dôc lín KL nh thÕ nµo? s¸ng long lanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ¤n c¸c vÇn ¬m. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi §äc ®o¹n 1: 2 em a. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m. líp Híng dÉn häc sinh ng¾t. Híng dÉn ®äc GV ®äc mÉu khæng lå. nghØ h¬i khi HS ®äc nèi tiÕp gÆp dÊu chÊm. líp ChÊm ®iÓm 1. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: Hai chÞ em 4 em V× sao cËu em buån khi ch¬i mét m×nh? B. lÊp lã. ¬p HiÓu néi dung: Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë thñ ®« Hµ Néi II.

tõ ng÷ øng dông HS theo dâi HS ®äc vÇn. xanh mít. vµ tõ ng÷ III. c¸c vÇn ¬m. kÕt hîp víi 2 nÐt c¬ b¶n cong díi vµ mãc ngîc tr¸i nãi liÒn víi nhau t¹o thµnh vßng so¾n to ë ®Çu ch÷ cuèi nÐt GV nªu quy tr×nh t« . yªu cÇu HS tËp t« ch÷ hoa s TËp viÕt ch÷ thêng. KiÓm tra bµi cò 2 em viÕt trªn b¶ng ít. cì võa. íc. Bµi míi 1. ViÕt vµo vë GV chÊm bµi . yªng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ®óng mÉu ch÷. nêm nîp II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc c¶ bµi: 2 em C¸c em xem c¶nh ®Ñp Hå G¬m (SGK) HS nh×n ¶nh SGK C¶nh tranh 1: CÇu Thª Hóc mµu son cong nh mét con t«m. §Òn Ngäc S¬n lÊp lã bªn gèc ®a giµ b. NhËn xÐt giê häc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa s. tõ ng÷: ¬m ¬p. t« mÉu mãc lîn vµo trong. Môc ®Ých. 5. hå g¬m. 3. Ch¬i trß ch¬i: Nh×n c¶nh. §å dïng d¹y häc Ch÷ S hoa B¶ng phô ghi s½n ch÷ S hoa. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. t×m c©u Th¸p rïa têng rªu cæ kÝnh x©y v¨n t¶ c¶nh? trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. cãn yÓngm tiÕng chim 357 4. dÆn dß VÒ nhµ t×m ¶nh chôp vÒ quª h¬ng hoÆc cña níc ta. íp c¸c tõ ng÷ lîm lóa. nhËn xÐt Ch÷ S gåm mÊy nÐt? 1 nÐt viÕt liÒn. t I. TËp viÕt vÇn. Cñng cè. ®Òu nÐt. dßng níc Líp viÕt b¶ng con B. Híng dÉn t« ch÷ hoa S HS quan s¸t. nêm nîp iªng.

yªng 358 . Cñng cè. r× rµo. Cñng cè.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. ch÷ c hay k II. mÉu ch÷. lÊp lã. ®Òn Ngäc S¬n. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n bµi III. Bµi tËp HS so¸t lçi cho nhau (®æi vë) a. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. gâ kÎng NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh vÒ nh÷ng lçi sai phæ biÕn. ¬p b. c¬ b¶n. Môc ®Ých. yªu cÇu §äc tr¬n bµi th¬ “Lòy tre”. dÆn dß Qua cÇu. Bµi míi 1. giµ HS chÐp bµi chÝnh t¶ 2. chÊm ®iÓm Lµ con nhÖn con B. Môc ®Ých. luyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: lòy tre. gäng vã. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng 2 dßng th¬ Hay ch¨ng d©y ®iÖn GV nhËn xÐt. dÆn dß Khen HS viÕt ®Ñp TiÕp tôc luyÖn phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ViÕt b¶ng con HS tËp t«: S ViÕt tõ ng÷ øng dông ---------------------------------------------------------ChÝnh t¶ Hå G¬m I. cì ch÷ Nªu bµi viÕt ®Ñp nhÊt. yªu cÇu TËp chÐp ®o¹n: CÇu Thª Hóc mµu son ®Õn cæ kÝnh §iÒn ®óng vÇn ¬m. §iÒn ch÷ c hay k Trß ch¬i cíp cê GV tranh thñ chÊm mét sè bµi Nhøng lîm lóa vµng ¬m 3. bµi viÕt xÊu nhÊt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Lòy tre I. Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt: 3 em Nªu tõ khã ViÕt b¶ng con GV theo dâi vµ söa sai cho häc sinh CÇu Thª Hóc. bãng r©m ¤n vÇn: iªng. §iÒn vÇn ¬m. ¬p.

T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi §äc khæ th¬ 1: 3 em a. Bµi míi 1. khiªng. T×m hiÓu bµi: Lòy tre xanh r× rµo Nh÷ng c©u th¬ nµo t¶ lòy tre vµo buæi Ngän tre cong gäng vã sím? §äc khæ th¬ 2: 4 em 4 em ®äc Tre bÇn thÇn nhí giã §äc c©u th¬ t¶ lòy tre vµo buæi tra? Chît vÒ ®Çy tiÕng chim §äc c¶ bµi: 5 em C¶nh lòy tre vµo buæi tra Tr©u n»m nghØ díi bãng Bøc tranh vÏ c¶nh nµo trong bµi th¬? r©m b. 2 3. KiÓm tra bµi cò 2 em §äc bµi Hå G¬m HS tr¶ lêi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå G¬m tr«ng nh thÕ nµo? ViÕt b¶ng: LÊp lã. liÓng xiÓng. rµo LuyÖn ®äc c©u HS ®äc nèi tiÕp c©u theo LuyÖn ®äc tõng dßng th¬ nhãm: 3 em Thi ®äc trong nhãm NhËn xÐt. §å dïng d¹y häc Tranh: Lòy tre III. GV ®äc mÉu: HS chó ý nghe NhÊn giäng mét sè tõ ng÷: S¬n mµi. II. bÇn thÇn 2. cong nhai. r× rµo. ngän tre nh kÐo mÆt trêi lªn. lòy tre im giã nhng l¹i ®Çy tiÕng chim. LuyÖn ®äc tiÕng. LuyÖn nãi 359 HS hái ®¸p theo nhãm 2 . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. xum xuª B. ¤n vÇn: iªng §äc c¶ bµi: §ång thanh 1 lÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn iªng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn iªng tiÕng chim liªng. yªng HiÓu ®îc néi dung bµi: Vµo buæi s¸ng sím lòy tre r× rµo. gäng vã. tõ ng÷ bãng r©m Ph©n tÝch tiÕng: lòy. r× rµo. Buæi tra. ngoµi bµi tiÕng chøa vÇn iªng. chÊm ®iÓm Thi ®äc c¸ nh©n: khæ 1. HS luyÖn ®äc Lòy tre.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T×m tiÕng trong. chiªng. miÕng … TiÕt 2 4.

ch÷a lçi b. viÕt bµi “Lòy tre” khæ th¬ ®Çu Lµm mét trong 2 bµi tËp: ®iÒn n hay l. Cñng cè. têng rªu cæ kÝnh 1 lÇn HS viÕt b¶ng con Thøc dËy. Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ~ II. Lµm bµi tËp a. HS viÕt chÝnh t¶ GV ®äc khæ th¬ 1 Nªu c¸c ch÷ khã viÕt §äc chÝnh t¶ §äc so¸t lçi 2. tråi lªn HS nghe. vµ dÊu ?. Bµi míi 1. viÕt bµi HS so¸t l¹i bµi. §iÒn ch÷ n hay l Xa xa lµ mét th¸p rïa. Cñng cè. dÆn dß Bµ ®a vâng ru bÐ ngñ nghon NhËn xÐt bµi viÕt ________________________________________________ KÓ chuyÖn 360 . KiÓm tra bµi cò HS viÕt NhËn xÐt. cho ®iÓm B. lòy trem gäng vã.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ loµi c©y GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htheo yªu cÇu h×nh vÏ SGK H1: vÏ c©y chuèi H2: vÏ c©y mÝt C©y bÌo HS thi hái ®¸p c©y ngoµi SGK VD: H×nh 1 vÏ c©y g×? H×nh 2 vÏ c©y g×? C©y g× næi trªn mÆt níc cã thÓ b¨m ra nu«i lîn? 5. ~ trªn nh÷ng ch÷ in Tr©u …o cá nghiªng Chïm qu¶ …ª 3. §å dïng häc tËp B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp III. yªu cÇu Nghe. dÆn dß T×m hiÓu thªm mét sè loµi c©y trong ¶nh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Lòy tre I. §iÒn dÊu ?.

3. ¢u C¬ ®îc cïng mét bäc 5. dÆn dß KÓ l¹i chuyÖn: 2 em 361 HS l¾ng nghe HS theo dâi HS kÓ theo c©u hái gîi ý: 3 – 4 em trøng sinh ra . giäng kÓ hµo høng. Giíi thiÖu bµi 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. II. ý nghÜa c©u chuyÖn C©u chuyÖn Con rång. GV kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ diÔn c¶m. ch¸u tiªn” dùa theo tranh minh häa. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. Cñng cè. c¸c c©u hái gîi ý vµ néi dung c©u chuyÖn do GV kÓ HS kÓ l¹i theo tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. biÕt dõng ë mét sè chi tiÕt g©y hÊp dÉn GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp kÓ víi dïng tranh minh häa Kü thuËt kÓ: §o¹n 1 kÓ chËm r·i §o¹n c¶ nhµ mong nhí Long Qu©n. s«i næi Qua c©u chuyÖn häc sinh thÊy ®îc lßng tù hµo cña d©n téc ta vÒ nguån gèc cao quý. con nhí Long Qu©n trë vÒ. yªu cÇu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hCon rång ch¸u tiªn HS thÝch nghe chuyÖn “Con rång. linh thiªng cña d©n téc m×nh. Vî. HS kÓ tõng ®o¹n theo tranh 4. Môc ®Ých. ch¸u tiªn muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? Tæ tiªn cña ngêi ViÖt Nam ta cã dßng dâi cao quý Cha lµ loµi rång. mÑ lµ tiªn Chóng ta lµ con ch¸u cña Long Qu©n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng I.

T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y. u©y. ¤n c¸c vÇn ©y. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. LuyÖn ®äc c©u t¶. t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. luyÖn ®äc c¸c tõ: ma rµo. xanh bãng. mÆt ®Êt. qu©y quanh. II. s¸ng rùc. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 362 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Sau c¬n ma I. vên. nhën nh¬. vui vÎ sau trËn ma rµo. dÊu chÊm. mäi vËt ®Òu t¬i ®Ñp. u©y HiÓu ®îc néi dung bµi: BÇu trêi. mÆt trêi. r©m bôt. Yªu cÇu §äc tr¬n c¶ bµi. chó ý c¸ch ng¾t h¬i sau dÊu phÈy.

t×m hiÓu bµi Sau trËn ma rµo mäi vËt thay ®æi 2 – 3 em ®äc ®o¹n 1 Nh÷ng ®ãa hoa r©m bôt thªm ®á chãi. gäng vã. khu©y kháa TiÕt 2 4. u©y M©y X©y nhµ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 1 A. bµi Ph©n tÝch: Qu©y: qu¬ . KiÓm tra bµi cò §äc bµi lòy tre ViÕt b¶ng: B. tiÕng chim. tæ. HS luyÖn ®äc §äc tiÕng. Bµi míi 1. GV ®äc mÉu b. u©y T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. bÇu trêi xanh bãng nh võa ®§äc theo nhãm §äc c¶ bµi: 3 – 4 em 3 em nhãm NhËn xÐt.©y – qu©y §äc c¶ 5 c©u trong bµi Mçi c©u 2 – 3 em ®äc §äc nèi tiÕp Thi ®äc ®o¹n 1 3. cho ®iÓm 363 . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. bãng r©m HS l¾ng nghe. ¤n c¸c vÇn ©y. LuyÖn ®äc. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. Híng dÉn luyÖn ®äc a. tõ ng÷ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 em Lòy tre. m©y bay KhuÊy bét. líp LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. ®äc thÇm C¸c tõ ng÷ môc 1 §äc c¸ nh©n.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh thÕ nµo? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hîc giéi röa M©y b«ng s¸ng rùc rì §äc ®o¹n 2: 3 em §äc c©u v¨n t¶ c¶nh ®µn gµ sau tr©n ma rµo? b. … níc ®äng trong vên §äc toµn bµi: 3 em HS th¶o luËn nhãm 2 Hái nhau vÒ c¬n ma ThÝch ma v× m¸t mÎ Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 364 . dÆn dß §äc l¹i bµi nhiÒu lÇn Gµ mÑ mõng rì. LuyÖn nãi §Ò tµi: Trß chuyÖn víi c¬n ma VD: B¹n thÝch trêi ma hay trêi n¾ng 5. Cñng cè.

BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 33 Thø hai ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc C©y bµng I.3 .4 em ®äc c¶ bµi . kh¼ng khiu.§äc ®o¹n 2: 3 em .LuyÖn ®äc tiÕng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. kh¼ng khiu trôi l¸. Môc tiªu . HS luyÖn ®äc . bµi 3 em .LuyÖn ®äc ®o¹n. kh¼ng khiu trôi l¸. §äc mÉu .GV ®äc toµn bµi b. KiÓm tra bµi cò . C©y bµng mçi mïa cã mét ®Æc ®iÓm riªng: Mïa ®«ng c©y tr¬ trôi l¸.3 em . tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oang.Thi ®äc gi÷a c¸c tæ .¤n vÇn: T×m ®îc tiÕng cã vÇn oang.Tranh s¸ch gi¸o khoa III. oac . Bµi míi 1.. . tõ ng÷ .Thi ®äc c¸ nh©n .§äc bµi: Sau c¬n ma .§äc ®o¹n 1: 2 .HS ®äc: Sõng s÷ng. Híng dÉn luyÖn ®äc a. mïa xu©n léc non xanh m¬n mën.Líp ®äc ®ång thanh 3.Sau c¬n ma c¶nh vËt thay ®æi nh thÕ nµo? B. mïa hÌ t¸n l¸ xanh um.HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: Sõng s÷ng. ¤n vÇn 365 .HS ®äc nãi tiÕp tõng c©u . §å dïng d¹y häc . mïa thu qu¶ chÝn vµng. Giíi thiÑu bµi: trùc tiÕp 2. chi chÝt . II.HS hiÓu: C©y bµng th©n thiÕt víi c¸c trêng häc.LuyÖn ®äc c©u . chi chÝt.

¦. II.Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng 5. huÕch ho¸c . Bµi míi 1. oac. .Vµo mïa xu©n c©y bµng thay ®æi chi chÝt nh÷ng léc non nh thÕ nµo? T¸n l¸ xanh um che m¸t mét .Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang.Vµo mïa ®«ng c©y bµng thay ®æi nh thÕ nµo? . yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa U. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷.Vµo mïa hÌ c©y bµng cã ®Æc ®iÓm kho¶ng s©n g×? . tõ ng÷ III.HS ®äc ®o¹n 1: nhiÒu em a. tuÒnh toµng. 2. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp Ch÷ U gåm 2 nÐt mãc hai ®Çu.NhËn xÐt giê häc. cì võa. c¸c vÇn oang.C©y bµng kh¼ng khiu.§äc tiÕp ®o¹n 2: 4 . cµnh díi . v ViÕt ®îc ch÷ thêng. ¦ kh¸c dÊu phô NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: HS viÕt b¶ng con So s¸nh U vµ ¦ HS ®äc l¹i vÇn. ®äc l¹i bµi Thø ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U. Môc ®Ých. oac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . tõ ng÷ 366 . v I. Cñng cè.Mïa thu c©y bµng cã ®Æc ®iÓm trong kÏ l¸ g×? b. LuyÖn nãi .Tõng chïm qu¶ chÝn vµng . .C©y bµng cµnh trªn.Khoang thuyÒn. kho¸c l¸c. tõ ng÷: kho¶ng trêi.C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp . T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc .HS th¶o luËn theo cÆp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . ¸o kho¸c.T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang. trôi l¸ . KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B B. ®Òu nÐt.MÑ më toang cöa sæ . dÆn dß c©y thêng trång ë s©n trêng . T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi . Híng dÉn t« ch÷ hoa nÐt mãc ngîc Giíi thiÖu mÉu ch÷ u. c¸ nh©n . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A.5 em .KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng nhãm.C¸nh cöa hë huÕch ho¸c oac TiÕt 2 4. . ®óng mÉu ch÷.

dÆn dß NhËn xÐt giê häc. e 4.oan hoÆc g hay gh II. Tæng kÕt. Môc tiªu HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng §iÒn ®óng vÇn oang . híng dÉn tù häc 367 . GV ®äc l¹i bµi tËp chÐp So¸t lçi ChÊm mét sè bµi 3. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HS ®äc ®o¹n chÐp T×m ch÷ khã viÕt: môc 1 HS viÕt b¶ng con: léc non.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV viÕt mÉu 3. kÏ l¸ HD chÐp bµi HS chÐp bµi vµo vë Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2.oac HS ®äc ®Ò lµm vµo vë Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Gµ trèng. Bµi míi 1. ChÊm mét sè bµi 5. Híng dÉn viÕt vÇn. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng Tra. ch¬i ®µn ghi ta Khi nµo viÕt gh? Gh ®i víi i. Tæng kÕt. tiÕng chim. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. bãng r©m B. tõ ng÷ øng dông GV treo b¶ng phô Nªu c¸ch viÕt c¸c con ch÷ 4. Híng dÉn tËp t«. tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy GV uèn n¾n t thÕ. ª. cÇm bót. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ---------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ C©y bµng I.

HS luyÖn ®äc níc suèi. ¨n TiÕt 2 4. tíi líp. T×m hiÓu bµi . §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. n¾ng B¨n kho¨n. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: 2 em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? B. §äc mÉu GV ®äc giäng nhÑ nhµng. gi¨ng hµng. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: "§i häc" ®äc ®óng c¸c tõ ng÷.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc §i häc I. LuyÖn ®äc tiÕng. b¹n yªu m¸i trêng xinh t¬i cã c« gi¸o b¹n h¸t rÊt hay. t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng. tíi líp. Môc ®Ých. h¬ng rõng.luyÖn nãi a. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng. ¤n vÇn. níc suèi. bµi 3 .. tõ ng÷ GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc LÆng. b¾n sóng B¨ng gi¸.3 em Líp ®äc ®ång thanh 3. LuyÖn nghØ h¬i khi hÕt dßng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. mçi khæ LuyÖn ®äc c©u th¬: LuyÖn ®äc ®o¹n. ¨n HS hiÓu: B¹n nhá tù ®Õn trêng mét m×nh. khæ th¬.4 em §äc c¶ bµi: 2 . Bµi míi 1. II. lªn n¬ng. h¬ng rõng. Híng dÉn luyÖn ®äc a. kh«ng cã mÑ d¾t tay. c¨ng th¼ng §äc khæ th¬ 1: 3 em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: 4 em 368 . b. §êng ®i tõ nhµ ®Õn trêng rÊt ®Ñp. v¾ng. nhÝ nh¶nh HS ®äc: lªn n¬ng.

Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu Híng dÉn viÕt tiÕng khã Lªn n¬ng. ngÐ nghe mÑ gäi 4. rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng . Cñng cè. dÆn dß H¸t bµi: §i häc: HS tù häc Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I.. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang kho¶ng s©u léc non B. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS ®äc yªu cÇu BÐ ng¾m tr¨ng. Môc ®Ých. yªu cÇu HS nghe.. HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em . rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em .. mÑ mang ch¨n ra ph¬i n¾ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh Ngçng ®i trong ngâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H«m nay em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? §êng ®i ®Õn trêng cã nh÷ng g× ®Ñp? b.. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III. Bµi míi 2. Giíi thiÖu bµi: A. rÊt hay GV ®äc chÝnh t¶ HS so¸t l¹i lçi GV ®äc l¹i GV chÊm mét sè bµi 3.. tíi líp. cã c©y cä xße « che n¾ng. ¨ngm ch÷ ng hoÆc ngh II. cã níc suèi trong. Tæng kÕt dÆn dß 2 em lªn b¶ng 369 .. LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hN»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: 4 em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng.. viÕt ®îc 2 khæ th¬ ®Çu bµi "§i häc" §iÒn ®óng c¸c vÇn ¨n. em ®i 5. thÇm th× Tranh 4: Cä xße « . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1..

C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a. V× sao c« bÐ ®æi vÞt lÊy chã con? C« kh«ng thÝch vÞt n÷a. yªu cÇu HS kÓ ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sau khi nghe thÇy c« kÓ. §å dïng d¹y häc. ®ªm ®Õn cËy cöa bá ®i. Môc ®Ých. chó vÞt ®øng bªn ngoµi cöa vÎ buån rÇu. HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ai kh«ng biÕt quý t×nh b¹n ngêi ®ã sÏ c« ®éc. Gµ trèng 3. KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: 2 HS nghe em B. liÒn cóp ®u«i l¹i chui Con chã nãi g× víi c« chñ? vµo gÇm giêng. A. vÎ tiu nghØu. chã V× sao con chã bá ®i? con bá ch¹y ®i V× chã con nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc. Tranh s¸ch gi¸ khoa. Gµ m¸i vµ c« chñ víi con vÞt Tranh 2 vÏ g×? C« ®æi gµ m¸i lÊy con vÞt. Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh. c« thÝch gµ m¸i. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn HS quan s¸t tranh 1 GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh ve bé l«ng cña nã. Bµi míi 1. KiÓm tra bµi cò. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHíng dÉn tù häc ------------------------------------------------------KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I. Tranh 4 vÏ g×? C« chñ «m mÆt khãc. gµ m¸i V× sao c« bÐ ®æi gµ trèng lÊy gµ m¸i? ®Î nhiÒu trøng. III. II. ®õng ngoµi hµng rµo mµo rñ Tranh 1 vÏ c¶nh g×? xuèng. 370 . Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n. C« bÐ ®æi con gµ m¸i lÊy con vËt nµo? C« chñ tay «m con chã con Tranh 3 vÏ g×? xinh ®Ñp. chã con buån. T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n. 4.

yªu cÇu HS ®äc tr¬n bµi: LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Bçng. II. huýt s¸o. quªn b¹n cò. gi¶ vê. Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Nãi dèi h¹i th©n I. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. tõ ng÷ c. hèt ho¶ng ¤n vÇn it. níc suèi B. T×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn it. tøc tèc. thÞt gµ. VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. Bµi míi 1. ¤n vÇn it. kªu to¸ng. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS kÓ theo nhãm 4 KÓ tríc líp: 3 – 4 em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: 2 em Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi. LuyÖn ®äc tiÕng. gi¶ vê. xe buýt 3. ý nghÜa cña truyÖn C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? 6. uyt. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. kªu to¸ng. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. tøc tèc. thÝt chÆt qu¶ quýt. dÆn dß. uyt 371 . KiÓm tra bµi cò §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi. HiÓu ®îc néi dung bµi: HiÓu lêi khuyªn cña bµi lµ kh«ng nªn nãi dèi lµm mÊt lßng tin cña ngêi kh¸c s÷ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n. bµi HS theo dâi Bçng. Cñng cè. uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it. uyt. Môc ®Ých. Híng dÉn HS luyÖn ®äc a. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. GV ®äc mÉu b. mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt.

Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 372 . chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi. mÑ nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5. dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. Cñng cè. ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu. cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ngêi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi díi tranh TiÕt 2 4.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®a th 373 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. m¸t l¹nh. luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. Phô huynh. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh mõng quýnh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh. Cñng cè. KiÓm tra bµi cò §äc bµi Nãi dèi h¹i th©n 2 em B. b. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c. dÉu chÊm. Minh muèn lµm g×? Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me ThÊy b¸c ®a th måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt níc mêi B¸c uèng. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. ¤n c¸c vÇn uynh – uych. HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng. Môc ®Ých. huúnh huþch TiÕt 2 4. uych. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. II. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®a th rÊt vÊt v¶. uych C¶ líp ®äc ®ång thanh. bµi mét. tæ 3. trong viÖc b¸c ®a th tíi mäi nhµ. mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm. nhÔ nh¹i. nhÔ nh¹i. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®a th. m¸t l¹nh. 5. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. uych. Bµi míi 1. dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ 374 Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: 3 em ®äc ®o¹n 1 NhËn ®îc th cña bè. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh. lÔ phÐp. ¤n vÇn uynh. t×m tiÕng cã vÇn uynh. lÔ phÐp LuyÖn ®äc c©u NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. Híng dÉn luyÖn ®äc a. chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®a th . tõ ng÷ mõng quýnh.

§å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. c¸c vÇn inh. y TËp viÕt ch÷ thêng. phô huynh.Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – híng dÉn quy tr×nh 3. B¸c ®a th tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X. HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®a th I. GV nhËn xÐt. Híng dÉn viÕt vÇn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hMinh nãi thÕ nµo. Môc ®Ých. II. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn. söa 4. tõ ng÷ øng dông Híng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®a bót. Híng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt. ®Òu nÐt. KiÓm tra bµi cò B. Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X. ®óng mÉu. c¸ch cÇm bót 5. uynh. Bµi míi 1. c¸c tõ ng÷: B×nh minh. c¸c nÐt trßn. cì võa. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa X. Cñng cè. c¸ch nèi c¸c ch÷. y I. yªu cÇu HS nghe. dÆn dß Gåm 2 nÐt cong lîn ph¶i vµ cong lîn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn. viÕt ®îc ®o¹n “B¸c ®a th … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc 375 . Môc ®Ých. tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Giíi thiÖu bµi: 2.

®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh. uya. Tæng kÕt. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. dÞu dµng. §äc mÉu b. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. Híng dÉn luyÖn ®äc a. ¤n c¸c vÇn ia. Bµi míi: 1. dç dµnh. HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá. KiÓm tra bµi cò: 3 em §äc bµi B. khuúnh tay b. Môc ®Ých. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. ia. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. HS luyÖn ®äc Lµm anh. Bµi tËp HS lµm bµi tËp vµo vë a. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. §iÒn uynh hay inh B×nh hoa. ngêi lín. dÞu LuyÖn ®äc tiÕng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. dç dµnh. Híng dÉn tù häc Thø t ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn vÇn inh hoÆc uynh. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Trêng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y B. Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai GV cÊt b¶ng phô HS viÕt trªn b¶ng con GV ®äc chÝnh t¶ HS viÕt vµo vë §äc l¹i bµi chÝnh t¶ HS so¸t lçi §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ 3. dßng kªnh. Bµi míi 1. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. tõ dµng 376 . ch÷ c hoÆc k II. §iÒn c hoÆc k Cï nïo. II. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya. ngêi lín. 4.

bµi 3. Bµi míi 1. ph¬ luya §äc khæ th¬ 1. híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh. tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. chÞ cña em 5. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ. Môc ®Ých. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: Mõng quýnh. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh thÕ nµo víi em bÐ? b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. Híng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô 377 . uya TiÕt 2 4. Tæng kÕt. tÝa t«) ®ªm khuya. tæ. nhÔ nh¹i B. 2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nhêng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tríc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I. líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp. II. ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nhêng nhÞn cña em Ph¬ng. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a.

3. b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. §å dïng d¹y häc Tranh. cÇm bót. c¸ch tr×nh bÇy. KiÓm tra bµi cò. 1. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. yªu cÇu HS nghe kÓ. bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng Cã mét cô giµ vµ em bÐ ®o¹n Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi Tranh 1 vÏ g×? ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ Tr¶ lêi c©u hái díi tranh KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng mét c©y bót nµo! c¸ch nµo? HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®îc mÈu b¸nh nhÐ! c¸i b¸nh cña bµ? Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh nhÐ! cho ®i b¬i thuyÒn? Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ý nghÜa c©u chuyÖn ®i b¬i thuyÒn. HS nhËn ra: LÔ phÐp. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV nhËn xÐt. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. II. nhí vµ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý díi tranh. GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa HS l¾ng nghe 3. Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” 378 . 2. lÞch sù sÏ ®îc mäi ngêi quý mÕn vµ gióp ®ì. ®Ó vë. ¶nh III. Tæng kÕt. ch÷a bµi S¸o tËp nãi. Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. söa Híng dÉn chÐp bµi: t thÕ ngåi. Bµi míi.

LuyÖn ®äc c¶ bµi. tr¸i kho¸y. Loay hoay. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. tõ ng÷ LuyÖn ®äc lêi ngêi hµng xãm vµ LuyÖn ®äc c©u lêi bµ cô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ngêi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c xö nh thÕ nµo víi em? B. xoay ngêi. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp. Môc ®Ých. ¤n vÇn Lêi bµ cô: Tin tëng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai Ngoµi TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai. ph¸ ho¹i. ra qu¶. ¤n vÇn. II. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ngêi trång na I. 379 . t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u hëng. Híng dÉn luyÖn ®äc HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc tiÕng. NhËn xÐt giê häc. ®¸ng yªu. dÆn dß. Bµi míi. bµi Lêi ngêi hµng xãm sëi lëi vui vÎ. ngoµi vên. oay Cñ khoai. con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ngêi trång na. Tæng kÕt. luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. oay. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói. KiÓm tra bµi cò. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. khoan kho¸i. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ngêi. 1. 3. ph©n vai LuyÖn ®äc ®o¹n. loµi c©y §iÒn tiÕng cã vÇn oai. trång na. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. ngoan ngo·n. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.

GV nhËn xÐt. v× trång chuèi chãng cã qu¶. cßn trång na l©u cã qu¶. NhËn xÐt giê häc. §äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tríc líp Giao H¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 380 . LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em. §o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ngêi trång na. ®éng viªn 5. Tæng kÕt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 4. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ngêi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ngêi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ngêi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. dÆn dß.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 381 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.