Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 1

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø Thaûo luaän vaø traû aâm e lôøi: be, me,xe +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät lôøi caâu hoûi: sôïi neùt thaét daây vaét cheùo Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? (Caù nhaân- ñoàng -Phaùt aâm: thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng Theo doõi qui trình quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân -Höôùng daãn vieát baûng con : baøn +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng Vieát baûng con daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e
1

Phaùt aâm e(Caù

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

+Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi nhaân- ñoàng thanh) baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: Toâ vôû taäp vieát MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: Caùc baïn ñeàu ñi hoïc +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………………………… ………..

2

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñ hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,kha III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng G cuûa HS Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: Thaûo luaän vaø traû +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc lôøi: beù, beû, baø, chöõ b vaø aâm b boùng +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Gioáng: neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? cuûa e vaø neùt -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ Vieát : b, be b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ
3

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hthanh)

Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông

Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi

Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau

RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

4

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheù tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ño khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, k lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu Ñoïc daáu saéc trong caùc vaø thanh saéc , tieáng beù, laù, choù, kheá, bieát gheùp tieáng beù caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: caâu hoûi: Thöôùc ñaët -Höôùng daãn gheùp: nghieâng -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa MT:HS vieát ñuùng daáu saéc caøi) tieáng beù -Caùch tieán haønh: beù(Caù nhaân- ñoàng c.Höôùng daãn vieát baûng con : thanh)
5

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTheo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát baûng con: (Cnhaânñthanh)

+Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông
6

Phaùt aâm beù(Caù nhaânñoàng thanh) vaøo vôû taäp vieát Toâ

Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc

Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh)

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

Tuaàn 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát ghe caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ño vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi :

7

beï ñoàng thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : a. daáu daáu : daáu hoûi Ñoïc teân naëng Ñoïc caùc tieáng treân(Caù -Bieát gheùp caùc tieáng : beû. Toâ vôû taäp vieát : beû.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1. . .Daáu naëng : Daáu naëng laø moät Ñoïc teân daáu : daáu naëng daáu chaám Ñoïc caùc tieáng treân (Caù Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? nhaân. beï GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû .beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû . coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi . oâng sao tieáng beû ban ñeâmGheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beû(Caù nhaân. Nhaän dieän daáu : . Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Thaûo luaän vaø traû lôøi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi.tieáng beû .Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc gioáng noát ruoài.ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : beû.ñoàng thanh) b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi . beï -MT:HS vieát ñuùng daáu ? .ñoàng -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta thanh) ñöôïc tieáng beï Gheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beï(Caù nhaân.Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : moùc gioáng moùc caâu ñaët Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? ngöôïc. beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn 8 .

3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3. II. x coä. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn. baûng con. phaán. voõ. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép. meøo. coå aùo.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Baøi môùi : 9 . dÊu ng· I. beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. ñu ñuû. caùi keïo (2.beû. ñoïc : daáu saéc. ngheù oï. kh lau III. gaø. thanh d huyeàn.veõ.Muïc tieâu: 1. voõng. daáu ngaõ 2. daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø ta duïng cuûa noù trong ñôøi soáng.7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS toâ theo doøng. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. vôû taäp vieát. goã.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø . beõ. Bieát caùc daáu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng.

daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc Ñoïc caùc tieáng treân ñuoâi ñi leân Quan saùt Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi Thaûo luaän vaø traû lôøi : gì? gioáng ñoøn gaùnh.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Gheùp bìa caøi : beø -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta Ñoïc : beø(Caù nhaânñöôïc tieáng beø ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta Gheùp bìa caøi : beõ ñöôïc tieáng beõ Ñoïc : beõ(Caù nhaân-Phaùt aâm: ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` . daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieángÑoïc teân daáu : daáu : beø. ~ .ñ thanh) +Daáu huyeàn: Thaûo luaän vaø traû lôøi : Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gioáng thöôùc keû ñaët gì? xuoâi. beõ . laøn soùng khi gioù to b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi ..GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1(C -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø .ñ thanh) -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: 10 . beõ huyeàn +Caùch tieán haønh : Ñoïc caùc tieáng treân(C a.beø Vieát baûng con : beø. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.Nhaän dieän daáu : nhaân.beõ nhaân.

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät söï vaät. bÏ.beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi. vieäc. naëng 2.bÌ.ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be. hoûi. chöõ e.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm. b vaø daáu thanh : ngang huyeàn. ngaõ. beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hToâ vôû taäp vieát : beø.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieá coù nghóa 3. bÐ. bÑ I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø . bÎ. ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. 11 .Muïc tieâu: 1. saéc.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Tranh minh hoaï caùc tie be. vôû taäp vieát. b Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc vaø caùc daáu thanh Ñoïc : e. saéc. b vaø gheùp e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. beû.7 em) . ~trong caùc tieáng : ngaõ. beø. Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm.Gaén baûng : b e Thaûo luaän nhoùm vaø be ñoïc b. be .Gaén baûng : ` / ? ~ . huyeàn. be.Neâu töø vaø chænh söûa loãi beù phaùt aâm (C nhaân.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : . ngaõ. beù. chöõ e. Tranh luyeän noùi -HS: -SGK. beø. beù.Khôûi ñoäng : 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b.3 em le chæ) .ñ thanh) Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù 12 . aâm e.b thaønh tieáng be . veõ (2. baûng con. naëng Thaûo luaän nhoùm vaø -Bieát gheùp e vôùi b vaø be lôøi traû vôùi caùc daáu thanh Ñoïc caùc tieáng coù trong thaønh tieáng coù nghóa tranh minh hoaï +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. beø beø.Kieåm tra baøi cuõ : .Vieát.Nhaän xeùt KTBC 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Chæ daáu `. hoûi. beõ. be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e. Oân chöõ. beï -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh. kh lau III. heø. beï. e. beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. ñoïc : beø. phaán. b vaø daáu thanh : ngang. beõ.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. keõ. beø. be be. beû.

Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá. ñoà vaät cuõng be beù.thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân. beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân. Chuû nhaân cuõng be beù.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp . xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát baûng con: be. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”. beû.beù. döa / döøa.ñ thanh) Quan saùt. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân. beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng aâm vaø daáu thanh vöøa oân.beø.Tranh minh hoaï coù teân : be beù. -Caùch tieán haønh: +Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. coû / coï. voù / voõ. -Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng. beõ.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ. beù. beï.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù. vôû taäp vieát. böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4.beø. v. ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh. tieáng beâ. beû.V I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät. beû. ve.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ. beõ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù. ve 2. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù.Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöôùi caùc böùc tranh. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be. -HS: -SGK. caâu öùng duïng : beù veõ beâ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. II. caùc loaïi quaû.Baøi môùi : 14 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Muïc tieâu: 1.

ñoàng thanh) : eâ. caâu hoûi: gioáng hình caùi Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? noùn. ve Vieát baûng con : eâ. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng. v. beâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ beâ. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v .ñ thanh) Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v . (C nhaân.ñ thanh) c. moät neùt thaét nhoû. beâ – ve. So saùnh v vaø b : +Caùch tieán haønh : Gioáng : neùt thaét -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm Khaùc : v khoâng coù neùt moät neùt moùc hai ñaàu vaø khuyeát treân. -Caùch tieán haønh: a.ve (C nhaân. 15 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve.Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng Thaûo luaän vaø traû lôøi chöõ e laø coù theâm daáu muõ.Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v.beâ . -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng (Caù nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : . ve -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân.

beâ.beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 2. HS beâ. II. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù.ñ -Caùch tieán haønh thanh) a. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho Toâ vôû taäp vieát : eâ.ñ thanh) beù . ve Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v . ñeå vôû ñuùng tö theá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Beù veõ beâ Tieát 2: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc beâ -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng (C nhaân. 4:Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I. v.Muïc tieâu: 1. 3. Ñoïc SGK (C nhaân.Ñoà duøng daïy hoïc: 16 .veõ .Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1. chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng. caàm buùt.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt. teân goïi cuûa HS quan saùt chuùng.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng. HS traû lôøi +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : 2 HS neâu Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 3. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát. 3. 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. baûng con.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. phaán . III. khaên lau baûng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trìnhHS quan saùt vieát +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát HS theo doõi 17 .

Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh HS vieát vôû +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát Vieát xong giô tay +Caùch tieán haønh : -GV neâu yeâu caàu baøi vieát -Nhaéc tö theá ngoài. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e. b. caàm buùt. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e . caùch caàm buùt. ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : HS vieát theo söï -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ höôùng daãn cuûa GV maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû 2 HS neâu -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? ♣Giaûi lao giöõa tieát 1 HS neâu HS laøm theo 4. ñeå vôû ñuùng tö theá. b . beù I.Muïc tieâu: 1. 3. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. 5. uoán naén. 18 . Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. tieáng: be 2.

phaán .Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng 2 HS ñoïc keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? 2 HS neâu Caùch ñaët daáu thanh? -Vieát maãu: beù HS vieát baûng con: 19 . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 -HS: -Vôû taäp vieát. b HS vieát baûng con: -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b tích -Phaân tích caáu taïo chöõ b? HS vieát baûng con: -Vieát maãu : b b b. III. khaên lau baûng.be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2. b trong khung chöõ.Höôùng daãn vieát chöõ : e.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. tieáng beù 2 HS ñoïc vaø phaân +Caùch tieán haønh : tích a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.b . b. baûng con. b. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e . ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt chöõ e.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e.

caùch caàm buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeù ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. HS laøm theo ñeå vôû HS vieát vaøo vôû -GV vieát maãu Taäp HS -GV theo doõi . Vieát ñuùng ñeïp chöõ e. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 8 20 .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát. b. tieáng :beù +Caùch tieán haønh : HS ñoïc -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS quan saùt -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. 4. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . giuùp ñôõ nhöõng vieát yeáu keùm Vieát xong giô tay -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . uoán naén.

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l .Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc. tieáng leâ. II. heø .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve . -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h.h I. ve. leâ Gioáng :ñeàu coù neùt b.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l .tieáng leâ-heø. Thaûo luaän vaø traû Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? lôøi: gioáng chöõ b . vôû taäp vieát. Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Gioáng : neùt khuyeát -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ. he -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK. heø.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le . v . -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ a.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. caâu öùng duïng : ve ve ve . 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 8 : l .ñoàng neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai thanh) ñaàu. 21 .Daïy chöõ ghi aâm h : khuyeát +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h treân Khaùc : chöõ b coù +Caùch tieán haønh : theâm neùt thaét. heø veà. 3. h .Muïc tieâu: 1. 3. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät (Caù nhaân. beâ. -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm lh.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htreân Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu.ñ thanh) Vieát baûng con : l . -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà. heø. -Caùch tieán haønh: c.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. h. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng. Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? 22 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. l coù neùt moùc ngöôïc. nhoùm. leâ. baøn. lôùp heø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân. heø Ñoïc caù nhaân. con ngang. leâ. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. (C nhaân.Ñoïc saùch giaùo khoa. -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b. con vòt xieâm ) ( vòt trôøi ) . heø veà c. h. -Caùch tieán haønh: a. heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân.

quaû tröùng . -Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : boø. tieáng boø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm o-c Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm o-c -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ o-c tieáng boø-coû -Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ o. h. leâ. c . Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên. chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta. heø veà. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : voù beø -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû 3. 23 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng quaû boùng baøn. … .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vòt. 4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 9 : o .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : l.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : voù beø II. 3. ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao. heø -Ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Muïc tieâu: 1. caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.Daïy chöõ ghi aâm o -Nhaän dieän chöõ: Chöõ o goàm 1 neùt cong kín. coû 2. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn. vôû taäp vieát. coû. goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le. hoà. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.c I.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.

Daïy chöõ ghi aâm c: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ c goàm moät neùt cong hôû phaûi. (C nhaân.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng öùng duïng coù oâ-ô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc caû 2 sô ñoà.ñ thanh) -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : boø. c. ñoïc trôn :boø Gioáng : neùt cong Khaùc : c coù neùt cong hôû. : boø 24 . coû Ñoïc caù nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ coù boù coû Ñoïc thaàm vaø phaân tích 1 tieáng boø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: Chöõ o gioáng vaät gì ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : o. coû -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng vöøa hoïc -Caùch tieán haønh: c. o coù neùt cong kín. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû -Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi tieát GV chænh söõa loãi phaùt aâm -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Caù nhaân. coû) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : o. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. ñoïc trôn :coû Vieát baûng con : o. Hoûi : So saùnh c vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : o.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. boù. boø. c. boø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. ñaùnh vaàn. coû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. boù.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. nhoùm. ñaùnh vaàn. baøn.

coû -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. tieáng coâ. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi -MT:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung voù beø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : o.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm oâ-ô Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm oâ-ô 25 Hoaït ñoäng cuûa HS .Muïc tieâu: 1. coû Quan saùt vaø traû lôøi Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 10: « . II. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -Muïc tieâu: HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ oâ. vôû taäp vieát.¬ I. caâu öùng duïng : beù coù vôû -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : bôø hoà. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coâ. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : bôø hoà.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. côø 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. c. Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Voù beø duøng laøm gì ? -Voù beø thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Queâ höông em coù voù beø khoâng? -Em coøn bieát nhöõng loaïi voù beø naøo khaùc? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hboù.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ. boø. ô . -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng beâ coù boù coû. +Caùch tieán haønh :GV höôùng daån HS vieát theo doøng. côø .

ñoïc trôn :coâø Gioáng : ñeàu coù chöõ o Khaùc ô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm ô +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi aâm oâ -Nhaän dieän chöõ: Chöõ oâ goàm chöõ o vaø daáu muõ.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. coâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm ô : -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ aâm ô -Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ô goàm chöõ o vaø moät neùt raâu. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc thaàm vaø phaân tích Luyeän ñoïc caâu öùng duïng tieáng vôû -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ 26 . lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng: hoâ. baøn. Hoûi : So saùnh ô vaø o ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hoâ vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : chöõ o Khaùc : oâ coù theâm daáu muõ (Caù nhaân. ñoïc trôn :coû -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : ô. hoà. nhoùm. bôø. bô. bôû -Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân+Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) :beù coù vôû veõ. vaø :ô coù theâm daáu raâu ôû phía treân beân phaûi (C nhaân. côø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. côø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Vieát baûng con : oâ. ñaùnh vaàn. Thaûo +Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi ôû tieát 1 luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû veõ. ñaùnh vaàn. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc oâ-c vaø tieáng coâ.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ô. hoå. Hoûi : So saùnh oâ vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : oâ.

ô.Kieán thöùc :H s ñoïc.chöõ vöøa hoïc tuaàn : eâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. hieåu & keå laïi theo tranh truyeän keå hoå.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ & caâu öùng duïng. o.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. h. beù veõ côø. vôû baøi taäp Tieáng vieät. : beù coù vôû veõ coâ. II. o. côø -Ñoïc saùch giaùo khoa Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daån vieát töøng doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung bôø hoà. vieát moät caùch chaéc chaén aâm . v. -Tranh minh hoaï keå chuyeän hoå -HS: -SGK. III.Thaùi ñoä :Nghe. vôû taäp vieát. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát ? -Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc naøo ? + Keát luaän : Bôø hoà laø nôi nghæ ngôi . 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 27 .ñ thanh) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : oâ. l. 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 11: ¤n tËp I.ñ -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc thanh) : ( gaïch chaân :vôû) Ñoïc SGK(C nhaân. . vui chôi sau giôø laøm vieäc . ô 2.Muïc tieâu: 1.Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : beù veõ coâ. c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gì ? Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân.

chænh söõa phaùt aâm Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : Hoaït ñoäng cuûa HS Neâu nhöõng aâm. +Caùch tieán haønh : Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc : Treo baûng oân 1 (B 1) Gheùp chöõ thaønh tieáng : -Tìm tieáng coù aâm ñaõ hoïc .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : oâ.Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng :loø coø.ñ thanh) .ñ thanh) daãn HS vieát theo doøng vaøo 28 . chöõ Chæ chöõ vaø ñoïc aâm Ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp caùc chöõ ôû doøng ngang ôû B1 Ñoïc caùc töø ñôn ( moät tieáng ) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi daáu thanh ôû doøng ngang ôû baûng oân 2 Ñoïc : nhoùm. vô coû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baûng oân -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoûi :Nhaän xeùt tranh minh hoaï nhaân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc nhöng aâm gì? -Gaén baûng oân Hoaït ñoäng 1:OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc ñöôïc aâm töø öùng duïng ñaõ hoïc. caù nhaân. côø (C nhaân. +Caùch tieán haønh :GV höôùng Ñoïc SGK(C nhaân. Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ +Muïc tieâu: HS vieát ñuùng caùc beù veõ chöõ coøn laïi trong vôû taäp vieát. caû lôùp Vieát baûng con Vieát vôû taäp vieát : loø coø Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caù töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn vieát töøng doøng vaøo vôû. ô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.ñ thanh) Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc. d. 3. coâ côø -Ñoïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ -Nhaän xeùt baøi cuõ.

ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh & keå ñuùng tình tieát maø tranh theå hieän (Theo 4 tranh ). Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: -MT:Keå laïi chuyeän veà hoå.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vôû. tieáng bi. caù. Hoå ñeán lôùp. Hoå phuïc saün. Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : bi. +Tranh 1: Hoå…xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä. 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Meøo nhaän lôøi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : laù côø.a I. khi thaáy Meøo ñi qua. Meøo nhaûy toùt leân 1 caây cao. +Tranh 3: Moät laàn. hoïc taäp chuyeân caàn. YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ. +Tranh 4 : Nhaân luùc Hoå sô yù. baát löïc. vôû taäp vieát. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát töø coøn laïi trong vôû taäp vieát Laéng nghe & thaûo luaän Cöû ñaïi dieän thi taøi HS xung phong keå toaøn truyeän. caù.Muïc tieâu: 1. +Tranh 2 :Haèng ngaøy. noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt. -Caùch tieán haønh: -GV keå moät caùch truyeàn caûm coù tranh minh hoaï nhö saùch giaùo khoa. Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 12 : i . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ i vaø a . II. caâu öùng duïng : beù haø coù v li -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : laù côø.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 29 .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. -HS: -SGK. -Hình thöùc keå theo tranh : GV chæ tranh.

ñoàng thanh) chöõ neùt xieân phaûi vaø neùt Gheùp bìa caøi. vi. bi. nhoùm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. bi moùc ngöôïc Daïy chöõ ghi aâm a : Khaùc : a coù theâm neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ a goàm 1 neùt cong. ñaùnh moùc ngöôïc. cong hôû phaûi vaø moät neùt moùc ngöôïc. ñoïc trôn :bi daáu chaám.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. vô coû -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ. ñaùnh vaàn. li.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : loø coø. ba. la 30 . lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng + bi. phía treân chöõ i coù vaàn. (C nhaân. Hoûi : So saùnh i vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? Gioáng : ñeàu coù neùt -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : i. ñoïc trôn :caù -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : a. 3. beù veõ côø. caù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân baûng Vieát baûng con : i. va.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm i-a Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm i-a +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm i-a Thaûo luaän vaø traû lôøi: tieáng bi-caù Gioáng : caùi coïc tre ñang +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ caém döôùi ñaát ghi aâm i: -Nhaän dieän chö õ i: Chöõ i goàm (Caù nhaân.ñ thanh) Hoûi : So saùnh a vaø i ? Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát caù -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm vaø chöõ ñaõ hoïc -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc caù nhaân. a.

Ñoäi coù maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù gì? 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. li Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. a.sô ñoà2 : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc : +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng beù haø coù vôû oâ li +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân : haø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + bi ve. ba loâ -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng theo sô ñoà 1. li höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li +Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng chöõ i-a . bi.bi-caù vaøo vôû.ñ thanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. em coøn thaáy nhöõng laù côø naøo ? Laù côø Hoäi. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong saùch veõ maáy laù côø ? -Laù côø Toå quoác coù neàn maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù maøu gì ? -Ngoaøi laù côø Toå quoác. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung laù côø.ñ thanh) duïng : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû oâ li Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : haø.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : i. caù Quan saùt vaø traû lôøi 31 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 9 Ký duyÖt cu¶ BGH 32 .

m I.Muïc tieâu: 33 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 13 : n.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñaùnh vaàn. ñaùnh hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn vaàn. ñoïc trôn me 34 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô. ô ñöùng sau Gioáng : ñeàu coù neùt Daïy chöõ ghi aâm m : moùc xuoâi vaø neùt moùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm hai ñaàu.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. me. ñoïc trôn :nô muõi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : i. nô (Caù nhaân. bi. Hoûi : So saùnh m vaø n? (C nhaân. boø beâ n 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ n vaø m. ba maù. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : boá meï. +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc. 2 neùt moùc xuoâi vaø neùt moùc Khaùc : m coù nhieàu hôn hai ñaàu. a. caù -Ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. ba II. Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n.ñoàng thanh) +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi. -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm n-m Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm n-m -MT:Nhaän bieát ñöôïc aâm n-m tieáng nô-me -Caùch tieán haønh Daïy chöõ ghi aâm n : Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt Gioáng : caùi coång moùc xuoâi vaø neùt moùc hai ñaàu. tieáng nô. 3. caâu öùng duïng : boø beâ coù b coû. moät neùt moùc xuoâi. vôû taäp vieát. Gheùp bìa caøi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. boø beâ no neâ. me 2.

+Caùch tieán haønh : 35 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát vë nh¸p: n. me.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m. me. Ñoïc caù nhaân. ba maù. +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân. Thaûo luaän vaø traû lôøi .ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ aân coû. nô. +Ñaùnh vaàn: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình nm. m. me. boø beâ no neâ. nô.nô-me Höôùng daãn vieát vë nh¸p: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:Ñoïc ñöôïc caù tieáng töø öùng duïng. baøn. nhoùm.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : n.sô ñoà 2 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : no. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø -Ñoïc laïi sô ñoà 1. m. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng n-m. neâ Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi.nô-me -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : boá meï. neâ Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaânñthanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : no. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vaø meï ñi boä -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : deá. boø beâ no neâ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. beù vaø meï ñi bo. vôû taäp vieát. caù côø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : deâ.Muïc tieâu: 1. nô. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ñoø. laù ña.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø ñ. me. 3. m. bi ve.§ I. caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. 3. -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: -Queâ em goïi ngöôøi sinh ra mình laø gì ? -Nhaø em coù maáy anh em ? Em laø con thöù maáy ? -Haõy keå theâm veà boá meï mình vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi boá meï cho caû lôùp nghe ? -Em laøm gì ñeå boá meï vui loøng? 4: Cuûng coá daën doø .Baøi môùi : 36 . -Nhaän xeùt baøi cuõ. caù cô ve.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : deá. tieáng deâ. -HS: -SGK. laù ña.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : n.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 14 :D. ñoø 2. II.

ñ. deâ. ñaùnh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ñ goàm chöõ d. da. ñoïc trôn :deâ vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : d. tieáng : ñ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm d-ñ Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm d-ñ +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø aâm d. da. ñoø. nhoùm. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc baøn.deâ-ñoø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Ñoïc caù nhaân. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. ñoïc trôn ñoø vaàn. da deâ. Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Ñoïc sô ñoà 1. moät neùt (Caù nhaân. ñöùng sau (C nhaân. ño. ñoø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình dñ. de. theâm moät neùt ngang. Hoûi : So saùnh d vaø ñ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Vieát vë nh¸p: d. +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi Thaûo luaän vaø traû lôøi: aâm d: Gioáng : caùi gaùo muùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ d goàm nöôùc moät neùt cong hôû phaûi. do. ñe.ñoàng thanh) moùc ngöôïc ( daøi ) Gheùp bìa caøi. ñi boä. eâ ngang. lôùp tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng.sô ñoàø 2 nhaân.ñ thanh) -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 37 . Gioáng : chöõ d deâ Khaùc :ñ coù theâm neùt +Ñaùnh vaàn : d ñöùng tröôùc.ñ thanh) Daïy chöõ ghi aâm ñ: Gheùp bìa caøi. ñaùnh Hoûi : So saùnh d vôùi caùc söï vaàn.

Muïc tieâu: 1. +Caùch tieán haønh : Troø chôi : Traâu laù ña.deâ-ñoø. laù ña.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø th. deá thöôøng soáng ôû ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng? -Taïi sao laù ña laïi caét ra gioáng hình trong tranh ? -Em bieát ñoù laø troø chôi gì? 4: Cuûng coá daën doø . tieáng toå vaø tho 38 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Thaûo luaän vaø traû lôøi : dì ñi ño Tieát 2: beù … Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì. ñoø ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.ñthanh) -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc SGK(C nhaân.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 15: T . ñ. Hoûi: -Taïi sao nhieàu treû em thích nhöõng vaät naøy ? -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø. Thaûo luaän vaø traû lôøi -Caùch tieán haønh:GV höôùng ( Chuùng thöôøng laø ñoà daãn vieát theo doøng vaøo vôû. bi ve. … tieáng +Caùch tieán haønh : Ñoïc caâu öùng duïng (C Luyeän ñoïc: nhaân. chôi cuûa treû em ) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : deá.TH I.ñ thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Toâ vôû taäp vieát : d. beù vaø me ñi boä Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng d-ñ. ñi. ( gaïch chaân : dì. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc deâ. caù côø. ñoø.

beù thaû caù côø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. beù vaø meï ñi boä.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Baøi môùi: Tieát1 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå. ñ. toå.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. vôû taäp vieát. beù thaû caù :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : oå. -HS: -SGK. caâu öùng duïng : boá thaû ca 39 . 3.Thaùi ñoä GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø.Ñoà duøng daïy hoïc: meø. deâ.Kó naêng 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. toå.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : d. ñoø. -Nhaän xeùt baøi cuõ. thoû. II. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå.

moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt Khaùc : ñ coù neùt cong hôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm t-th Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm t-th +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø aâm t +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm t: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : Gioáng : neùt moùc ngöôïc moät neùt xieân phaûi. ( t tröôùc. toå. ta. tha. ñaùnh vaàn. t ngang. tho. ñaùnh vaàn. Khaùc :th coù theâm h. ñoïc trôn :toåâ Gioáng : ñeàu coù chöõ t -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t. toå. Hoûi : So saùnh t vôùi ñ ? (Caù nhaân. coù neùt xieân phaûi. thô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 40 Vieát vë nh¸p : t. nhoùm. moät neùt daøi vaø moät neùt ngang. Daïy chöõ ghi aâm th : (C nhaân. baøn.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ t-th. tô.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. lôùp . chöõ gheùp töø hai con chöõ t vaø h ñoïc trôn thoû. thoû Ñoïc caù nhaân. th.ñ thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø Gheùp bìa caøi. h sau ) Hoûi : So saùnh t vaø th? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th.toå-thoû -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng to. thoû .

Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. m. coøn con ngöôøi coù gì ñeå ôû ? -Em neân phaù oå .ñthanh) +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc SGK(C nhaân. 41 . beù thaû caù côø. Ñoïc SGK: thaû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm tieáng vöøa hoïc vaøo vôû.th. a. Traû lôøi : Caùi nhaø Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : oå. toå cuûa caùc con vaät khoâng? Taïi sao? 4: Cuûng coá daën doø . +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: Thaûo luaän vaø traû lôøi : boá tha -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc thaàm vaø phaân tích -Ñoïc caâu öùng duïng : tieáng : thaû +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc caâu öùng duïng (C ? nhaân. toå. ñ. 2. t.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. toå. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Thaûo luaän vaø traû lôøi vaøo vôû. n.Muïc tieâu: 1. chöõ vöøa hoïc tro tuaàn:i. Toâ vôû taäp vieát : t. toå +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Con gì coù oå? Con gì coù toå? -Caùc con vaät coù oå. th.ñ thanh) ( gaïch chaân : thaû ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 16 : OÂN TAÄP I. d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânHoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng .

Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -Ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. -HS: -SGK. thôï moû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. ti vi. 3. beù thaû caù côø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : t.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø . B2 B2: Oân gheùp tieáng vaø daáu (Caù nhaân. toå. b.ñoàng thanh) thanh. th. tho. II.Ñoïc töø öùng duïng: -Chænh söûa phaùt aâm.Gaén baûng oân leân môùi hoïc Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp +Muïc tieâu:HS ñoïc ñöôïc aâm tieáng ñaõ hoïc trong tuaàn +Caùch tieán haønh : a. B1. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình töø Vieát vë nh¸p : toå coø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Vieát vôû : toå coø Höôùng daãn vieát : 42 .Gheùp chöõ thaønh tieáng: c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Coø ñi loø doø.Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø ñoïc Treo baûng oân: B1: Oân gheùp chöõ vaø aâm Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû thaønh tieáng. beù thaû caù côø. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Coø ñi loø doø. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Nghe. -Giaûi thích nghóa töø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

queùt doïn nhaø cöûa. Ñoïc trôn (C nhaân. Tranh 4: Moãi khi coù dòp laø coø laïi cuøng anh caû ñaøn keùo veà 43 . Tranh 3: Coø con boãng thaáy töøng ñaøn coø ñang bay lieäng Moät hoc sinh keå laïi toaøn vui veû. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû +Caùch tieán haønh : ñaïi dieän leân thi taøi -Keå laïi dieãn caûm.Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: theo töøng doøng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânduïng ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi: caûnh co boá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) e. Ñoïc SGK: Vieát töø coøn laïi trong vôû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: taäp vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo töøng doøng.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : coø Ñoïc SGK(C nhaân. Tranh 2: Coø con troâng nhaø.ñ thanh) boá moø caù. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Anh noâng daân lieàn ñem coø veà nhaø chaïy chöõa nuoâi naáng. coø meï ñang lao ñoäng meät maøi coù trong tranh. Noù ñi loø doø khaép nhaø baét ruoài. Noù nhôù laïi nhöõng chuyeän ngaøy thaùng coøn ñang vui soáng cuøng boá meï vaø anh chò em. coø meï tha caù veà toå.

Cuûng coá . -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ leã .coï. 4. daën doø . . caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . hoå 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt 44 . ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.coï.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: leã . bôø. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3 -HS: -Vôû taäp vieát. bôø. caàm buùt.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát 1: leã .hoå +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã . bôø . bôø. hoå 2.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp.coï . hoå I.bôø .coï. hoå .Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Muïc tieâu: 1. II. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3.Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng thaêm anh noâng daân vaø caùnh ñoàng cuûa anh. coï .YÙ nghóa caâu chuyeän: Tình caûm chaân thaønh giöõa con coø vaø anh noâng daân. ñeå vôû ñuùng tö theá.

bôø.Muïc tieâu: 1.Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. bôø. 2. giuùp ñôõ nhöõng 2 Hs nhaéc laïi HS yeáu keùm.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí. hoå ù” 4 HS ñoïc vaø phaân tích +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu HS quan saùt -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã . ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: GV theo doõi . HS vieát vë nh¸p: leã . 45 .Kó naêng :.coï.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . ta . Tieát 2: mô . hoå ù”? coï. ta. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát Sau. thô. 4. tieáng: mô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc tieáng: “leã . bôø. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 2 HS neâu +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát HS quan saùt vaøo vôû taäp vieát HS laøm theo +Caùch tieán haønh : HS vieát vôû -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi. do. hoå -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát : GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.coï. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. do . uoán naén. caùch caàm buùt. thô I.

thô ù” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. ñeå vôû ñuùng tö theá. caàm buùt. do.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ mô . thô.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu 46 Hoaït ñoäng cuûa HS HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát vë nh¸p: mô. do. ta . hoå ( 2 HS leân baûng lôùp. ta. do. do . thô 2. coï. vieát ñeïp. ta. ta.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: leã. ta. thô 2 HS neâu HS quan saùt HS laøm theo HS vieát vôû .Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. do. thô ù”? -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát vë nh¸p: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4 -HS: -Vôû taäp vieát III. bôø . II. do.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: mô. thô +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát 3.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. ta. -Vieát nhanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.

ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. beù thi veõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II. thôï neà. laù maï. -Nhaän xeùt baøi cu 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Nhaéc tö theá ngoài.Baøi môùi : 47 . caâu öùng duïng : Thöù tö. 4. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi III. khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 2 Hs nhaéc laïi keùm.Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï coù tieáng : nuï thö . da thoû. uoán naén.Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø ö.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : toå coø.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 9 Tuaàn 5 TiÕng ViÖt Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 17 : u - I. GV theo doõi . tieáng nuï vaø thö Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Thöù tö. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . beù haø thi veõ Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Thuû ñoâ. caùch caàm buùt.

moät neùt xieân phaûi. (Caù nhaân. moùc ngöôïc. ö.ñ thanh) hai. ñaùnh Hoûi : So saùnh u vaø ö ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ö vaø vaàn. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn thö tieáng thö Vieát baûng con : u. Gheùp bìa caøi. nhoùm. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caù thu.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ thö -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:Vieát ñuùng quy trình u-ö . vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. cöû taï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø 48 . hai neùt Khaùc : u coù tôùi 2 neùt moùc ngöôïc. (C nhaân. thöù töï. ö. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : u. nuï. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm u-ö +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø aâm u +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm u: Gioáng : neùt xieân. aâm i coù Hoûi : So saùnh u vôùi i? daáu chaám ôû treân. ñoïc trôn :nuï . ñu ñuû.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm u.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Gioáng : ñeàu coù chöõ u Daïy chöõ ghi aâm ö: Khaùc :ö coù theâm daáu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ö coù theâm daáu raâu treân neùt soå thöù raâu.nuï – thö. neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ u goàm : moùc ngöôïc. . nuï vaàn.

ch I.Ñoà duøng daïy hoïc: 49 . tieáng xe vaø c 2. (Noùi qua tranh aûnh.ñthanh) hoïc(gaïch chaân : thöù.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ 3. …) +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Thuû ñoâ +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh. tö ? Ñoïc caâu öùng duïng (C +Tìm tieáng coù aâm môùi nhaân.tö ) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Taäp vieát : u.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ x vaø ch. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng Chuøa Moät Coät öùng duïng vaøo vôû. xe oâ toâ. beù haø thi veõ. coâ giaùo ñöa hoïc sinh ñi thaêm caûnh gì? -Chuøa Moät Coät ôû ñaâu? -Moãi nöôùc coù maáy thuû ñoâ? -Em bieát gì veà thuû ñoâ Haø Noäi? 3. II. nuï thö Thöù tö. -Caùch tieán haønh:GV höôùng Haø Noäi daãn HS vieát töøng doøng vaøo Coù moät thuû ñoâ vôû.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xe boø.ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù thi -Ñoïc laïi baøi tieát 1 veõ -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì tieáng : thöù. ö.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 18: x . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: chuyeän keå.

-Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ch Vieát baûng con : x. -HS: -SGK. lôùp -MT:Vieát ñuùng quy trình x-ch -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) 50 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : xe.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Khaùc : ch baét ñaàu Daïy chöõ ghi aâm ch : baèng c.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. Gioáng : chöõ h ñöùng sau . beù haø thi veõ. xe oâ toâ. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát: baøn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : u. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ch.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nuï. ñoïc trôn :xe -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : x. ñaùnh vaàn. xe. vôû taäp vieát.ñoàng thanh) neùt cong hôû traùi. vaø tieáng choù choù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Ñoïc caù nhaân.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ch vaø th? Gheùp bìa caøi. ghi aâm x: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ x goàm : (Caù nhaân. thö -Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù tö.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm x. th baét ñaàu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ch laø chöõ gheùp töø hai con chöõ c vaø h. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Xe boø. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm Thaûo luaän vaø traû lôøi: x-ch Gioáng : neùt cong hôû +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm x vaø phaûi. nhoùm. ñoïc trôn tieáng choù. baèng t (C nhaân. aâm ch Khaùc : x coøn moät neùt +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ cong hôû traùi. xe lu. ñaùnh Hoûi : So saùnh x vôùi c? vaàn. Gheùp bìa caøi. 3. neùt cong hôû phaûi. ch. xe. ö. choù. Caâu öùng duïng : Xe oâ toâ ch caù veà thò xaõ.

chôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø thôï xeû. chaû caù. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : xe oâ to -Ñoïc laïi baøi tieát 1 chôû -Ñoïc caâu öùng duïng : caù +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc thaàm vaø phaân tích ? tieáng : xe. chì ñoû. xe lu. xaõ. ch.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm vaø töø vöøa hoïc vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi : vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Xe boø. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc caâu öùng duïng (C ( gaïch chaân : xe.ñthanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : XeSGK(C nhaân. xe oâ toâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Coù nhöõng gì trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? -Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? -Xe lu duøng laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? -Xe oâ toâ trong tranh coøn goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? 51 .sô ñoà 2. xaõ) nhaân. xa xa. choù Hoaït ñoäng 2:. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. Ñoïc SGK: xe.ñ thanh) Ñoïc oâ toâ chôû caù veà thò xaõ Toâ vôû taäp vieát : x. chôû.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : seû. Caâu öùng duïng : Beù toâ cho chöõ vaø soá.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm s. Gioáng : neùt xieân phaûi.Muïc tieâu: 1. neùt Khaùc : s coù theâm neùt cong hôû traùi. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Roå.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ s vaø r .Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. xa xa. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -HS: -SGK. 3. raù. ñoïc trôn seû. -Nhaän xeùt baøi cuõ. thôï xeû. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm s-r +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm s vaø aâm r +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm s: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ s goàm : Gioáng : neùt cong neùt xieân phaûi. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaê. coøn s .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Coøn coù nhöõng loaïi xe oâ toâ naøo nöõa? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 19 : s . neùt thaét vaø 52 Gheùp bìa caøi. tieáng seû vaø re 2. vôû taäp vieát.ñoàng thanh) -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : s. neùt thaét. ñaùnh vaàn.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. neùt thaét Khaùc : keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc. raù.r I. xieân vaø neùt thaét.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Roå. seû. reã. 3. choù.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. . xe. chaû caù. ch. Hoûi : So saùnh s vôùi x? (Caù nhaân. chì ñoû. r.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : x. II.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm r: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi.

chöõ soá. reã Thaûo luaän vaø traû lôøi . lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù toâ chöõ. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø su su. baøn. caù roâ.seû-reå -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3 :Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Roå. (C nhaân. Vieát baûng con : s. seû.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2sô ñoà. soá Ñoïc duïng thaàm vaø phaân tích : roõ. seû.r.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. reã. Hoûi : So saùnh r vaø s? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : r vaø tieáng reã . soá) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. raù 53 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø neùt cong hôû traùi. Ñoïc caù nhaân. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng r-s. Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát : -MT:HS vieát ñuùng quy trình r-s .seû-reã -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : roõ.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : s.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng neùt moùc ngöôïc. ñoïc trôn tieáng reã. roå raù. nhoùm. soá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. r. ñaùnh vaàn.

II. ro ro. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ k vaø kh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Roå duøng laøm gì. tu tu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caù roâ. roå raù. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.kh I. raù khaùc nhau nhö theá naøo? -Ngoaøi roå.raù duøng laøm gì? -Roå.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : r. vuø ro ro.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : uø uø. kheá. vuø vuø.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Muïc tieâu: 1. chöõ soá. -Nhaän xeùt baøi cuõ. raù coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre. s. 3.Baøi môùi : 54 .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø va beù leâ 3. su su. roå laøm baèng gì? 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 20 : k . Neáu khoâng coù maây tre. -HS: -SGK. tieáng keû vaø 2. tu tu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : keû. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Caâu öùng duïng : Chò kha ke cho beù haø vaø beù leâ -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : uø uø.

kheá Ñoïc caù nhaân. kh. neùt thaét. h Hoûi : So saùnh kh vaø k? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : kh vaø tieáng kheá -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà. ñaùnh vaàn. keû. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø keõ hôû. Vieát baûng con : k.kh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm kh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm k: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ k goàm : neùt khuyeát treân.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm kh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ kh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ: k. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. khe ñaù.sô ñoà 2. Hoûi : So saùnh k vôùi h? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : k. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ®óng quy trình kkh. ñoïc trôn tieáng kheá. kì coï.keû-kheá -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng. ñoïc trôn keû. nhoùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm k. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm k. caù kho. keû .ñ thanh) Gheùp bìa caøi. Gioáng : chöõ k Khaùc : kh coù theâm h (C nhaân. neùt moùc ngöôïc. baøn. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 55 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS k vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : neùt khuyeát treân Khaùc : k coù theâm neùt thaét (Caù nhaân.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñaùnh vaàn. kh. lôùp .

ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi : chò ñan Thaûo keû vôû Ñoïc thaàm vaø phaân tích : kha. ro ro. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : uø uø.Muïc tieâu: 56 . ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø khoâng? -Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? -Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät treân? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. caùc vaät coù tieáng keâu theá naøo? -Em coøn bieát tieáng keâu cuûa caùc vaät. kh. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo doøng vaøo vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : kha. keû. keû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : k. con vaät naøo khaùc khoâng? -Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy. Thaûo luaän vaø traû lôøi Tieáng saám Tieáng saùo dieàu Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 21 : OÂN TAÄP I. keû ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ. kheá.keû-kheá vaøo vôû. vo vo. tu tu +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Con vaät. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng k-kh.

Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. keû.kh. kh. B2 saû. -Nhaän xeùt baøi cuõ. caù kho. k ñaù.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.ch. chöõ hoïc trong tuaàn: u. 3.ö. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Thoû vaø sö töû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con : xe Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: chæ 57 . thanh) -Giaûi thích nghóa töø. roå kheá (Caù nhaân.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.r. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát : -MT:HS vieát ñuùng töø öùng duïng xe chæ cuû saû. 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. III.Thaùi ñoä :Nghe. cuû ôû B1. +Caùch tieán haønh : Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø Treo baûng oân ñoïc Gheùp chöõ thaønh tieáng: Ñoïc caùc tieáng gheùp Ñoïc töø öùng duïng: xe chæ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua Ñöa ra nhöõng aâm vaø chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng töø môùi hoïc aâm vaø chöõ gì môùi ? .k.x.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : k.ñoàng -Chænh söûa phaùt aâm.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc toát aâm vaø töø öùng duïng. kì coï.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. kheá. II. töø ngöõ öùng duïng: keõ hôû. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ. keû oâ. 3.s.

ñ : Xe oâ toâ chôû thanh) khæ vaø sö töû veà sôû thuù Ñoïc SGK(C nhaân. 58 . Sö töû giaõy giuïa maõi roài saëc nöôùc maø cheát.ñ Ñoïc SGK: thanh) Hoaït ñoäng 2:. . Tranh 3: Thoû daãn Sö töû ñeán moät caùi gieáng. Sö töû nhìn xuoáng daùy gieáng thaáy moät con Sö töû hung döõ ñang chaèm chaèm nhìn mình. nhaûy xuoáng ñònh cho Sö töû moät traän. noù lieàn keå toaøn chuyeän. Tranh 2:Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Thoû vaø Sö töû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Vieát vôû : xe chæ Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaân. coù keøm Thaûo luaän nhoùm vaø theo tranh minh hoaï cöû ñaïi dieän leân thi Tranh1: Thoû ñeán gaëp Sö töû taøi thaät muoän. Moät HS xung phong Tranh 4: Töùc mình.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi trong vôû.ñ thanh) +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngÑoïc trôn (C nhaân. Vieát töø coøn laïi trong -Caùch tieán haønh:Ñoïc töøng vôû taäp vieát haøng HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Ñoïc laïi teân caâu +Caùch tieán haønh : chuyeän -Keå laïi dieãn caûm.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.

daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 59 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4: Cuûng coá .

Muïc tieâu: 1. Caâu öùng duïng : Nhaø ôû phoá. nhaø dì coù choù xuø. phoá.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: phoá xaù.ph . ph vaø nh. nhaø laù . 60 . töø: phoá x nhaø laù 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ p.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 6 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 22: p . nhaø dì coù xuø. II. 3.nh I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï.

-Nhaän xeùt baøi cuõ. ñoïc trôn keû.ñvaàn. -HS: -SGK. Khaùc: nh baét phoá” ñaàu baèng n. Hoûi : So saùnh ph vaø p? ñtrôn tieáng phoá -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ Gioáng: h. roå kheá.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ph vaø aâm nh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm p Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ p goàm : Gioáng : neùt moùc hai neùt xieân phaûi. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm p . neùt soå thaúng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm p. vôû taäp vieát. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. nhaø laù -MT:HS vieát ñuùng quy trình p. Daïy chöõ ghi aâm ph: Gioáng : chöõ p.ph.nh. keû oâ. nh.phoá xaù. 3. phoá. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ph.ñ thanh) gheùp töø hai con chöõ : p. 61 . cuû saû.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi.nh vaø töø öùng duïng. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. Khaùc : p coù neùt xieân Hoûi : So saùnh p vôùi n? phaûi vaø neùt soå (Caù nhaân. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát ph. ñaàu neùt moùc hai ñaàu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chôï.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : xe chæ. nh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm p . Khaùc : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ph laø chöõ ph coù theâm h (C nhaân.h thanh Hoûi : So saùnh nh vôùi ph? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù: “ nhaø” Vieát baûng con : p. ñoàng gheùp töø hai con chöõ : n.ph. h Gheùp bìa caøi. ph baét Daïy chöõ ghi aâm nh: ñaàu baèng p -Nhaän dieän chöõ: Chöõ nh laø chöõ Ñoïc : caù nhaân.

ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : p. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo haøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Chôï. nhoå coû -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : nhaø. phoá xaù. baøn. phoá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. phaù coã. ph. nho khoâ. nhaø laù Thaûo luaän vaø traû lôøi .ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : nhaø. nhaø dì coù choù xuø. thò xaõ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Chôï coù gaàn nhaø em khoâng? -Chôï duøng laøm gì? Nhaø em ai hay thöôøng ñi chôï? -ÔÛ phoá em coù gì? Thaønh phoá nôi em ôû coù teân laø gì? Em ñang soáng ôû ñaâu? 62 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc caù nhaân. nhoùm. phoá.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. nh. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. phoá ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø phôû boø.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: gaø ri. gheá goã. gaø II.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : phôû boø. phaù coã.ñoàng thanh) Hoûi : So saùnh g vôùi a? Gheùp bìa caøi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. gaø goâ. nhaø dì coù choù xuø. ñaùnh vaàn. Caâu öùng duïng : Nhaø ba tuû goã. nho khoâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø ri.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm g.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ g. (Caù nhaân. nhoå coû. gh Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm g. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. töø: gaø ri.Cuûng coá daën doø . gheá goã 3. gheá goã. gh. -Nhaän xeùt baøi cuõ. gheá go 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoïc trôn:gaø -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ gaø” 63 .gh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm g vaø aâm gh Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Gioáng : neùt cong hôû ghi aâm g phaûi -Nhaän dieän chöõ: Chöõ g goàm : Khaùc : g coù neùt neùt cong hôû phaûi vaø neùt khuyeát döôùi khuyeát döôùi.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 23: g . 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gaø ri.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -HS: -SGK. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá.gh I.

ñ thanh) Gheùp bìa caøi. gh. goã ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã.ñvaàn. goà gheà. gaø. gheá goã Ñoïc caù nhaân. gheá goã 64 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Gioáng : chöõ g. h Hoûi : So saùnh gh vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : nhö g +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “gheá” +Ñoïc trôn töø: “gheá goã” +Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ +ÑoÏc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñuùng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø nhaø ga. gaø goâ. gh. . baøn. ghi nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : gheá. nhoùm. ñtrôn Ñoïc : caù nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. Khaùc: gh coù theâm h (C nhaân.ñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : gheá.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : g.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Ñoïc trôn : “gaø ri” -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm gh: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ : p. goã Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. ñoàng thanh Vieát baûng con : g.

chôï queâ. Caâu öùng duïng va minh hoaï phaàn luyeän noùi -HS: -SGK. II.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.gheá goã -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. goà gheà. cuï giaø.gaø ri. gheá goã. gaø goâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. gaø goâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh veõ gì? -Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? Em ñaõ troâng thaáy noù hay chæ nghe keå? -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy? -Gaø thöôøng aên gì? -Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø soáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát? 4: Cuûng coá daën doø . cuï g 2.gi.qu .Muïc tieâu: 1.gh . cho beù caù.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc SGK: gaø ri. vôû taäp vieát.qu -gi I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 65 . gheá goã Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng g . ghi nhôù -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 24: q .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ q .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Quaø queâ.

gi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâmõ q vaø aâm qu vaø gi +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm q: Gioáng : neùt cong hôû -Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : -phaûi neùt cong hôû .qu -gi.qu. ñoïc trôn +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ” Daïy chöõ ghi aâm gi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gi gheùp Gioáng : g töø hai con chöõ g vaø i Khaùc : gi coù theâm i Hoûi : So saùnh gi vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm: “di” +Ñaùnh vaà tieáng khoaù: “Giaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : q . gi.ñ thanh) Gheùp bìa caøi . daøi.ñoàng thanh) .qu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. giaø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. nhoùm. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm q . -Phaùt aâm :”quy/ cu” Daïy chöõ ghi aâm qu: -Nhaän dieän chöõ:Chöõ qu gheùp Gioáng : chöõ q töø hai con chöõ q vaø u Khaùc : qu coù theâm u Hoûi : So saùnh qu vaø q? (C nhaân. lôùp Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV 66 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm q . neùt soå Khaùc : q coù neùt soå thaúng. daãn qui trình ñaët buùt) baøn.phaûi. a coù neùt moùc Hoûi : So saùnh q vôùi a? ngöôïc (Caù nhaân. -MT:HS vieát ñuùng quy trình queâ. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.

Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ ng. ngh. gioû caù. gi. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá .ñ thanh) Taäp vieát: q . gioû) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø. chôï queâ. töø: caù ngöø.ngh I.Muïc tieâu: 1.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. c ngheä 67 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng keát hôïp giaûng töø quaû thò. giaõ gioø. qua ñoø. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : qua. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Quaø queâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? Emthích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em? -Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? -Muøa naøo thöôøng coù nhieàu quaø töø laøng queâ? 4: Cuûng coá daën doø . Thaûo luaän vaø traû lôøi Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 25: ng .ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo Ñoïc thaàm vaø phaân tích: qua.qu. gioû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. cho beù gioû caù. cuï giaø.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : quaû thò. qua ñoø. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.tranhphaàn luyeän noùi -HS: -SGK. giaõ gioø.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Beâ. ngh Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm ng .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. ngheù. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø Khaùc : ng coù theâm g chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø (Caù nhaân. gioû caù. chò kha ra nhaø beù 3. ñoïc trôn +Phaùt aâm : “ngôø”ø +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “ngheäâ” Vieát baûng con : ng. cho beù gioû caù.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm ng. cuû ngheä Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm vaø töø öùng duïng Ñoïc caù nhaân. lôùp 68 . g vaø h (C nhaân.ñoàng thanh) g Hoûi : So saùnh ng vôùi n? -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù “ngöø” -Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø” Gioáng : chöõ ng Daïy chöõ ghi aâm ngh: Khaùc : ngh coù theâm h -Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø. nhoùm. ngh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ng vaø ngh? Gheùp bìa caøi . cuû ngheäâäø.ngh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm ng vaø aâm ngh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm ng: Gioáng : chöõ n. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn baøn. II. 3. vôû taäp vieát. +Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä” caù ngöø. Caâu öùng duïng.

ngheù. ngheù oï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . ngoõ nhoû. nga) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø. ngheä só. cuû ngheä Thaûo luaän vaø traû lôøi (Ñeàu coù beù) Thaûo luaän vaø traû lôøi . ngheù aên gì? 69 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Taäp vieát: ng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Beâ. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. caù ngöø. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : nghæ. beù +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung? -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Beâ.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: nghæ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keât hôïp giaûng töø ngaõ tö. ngh. chò kha ra nhaø beù nga Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû.nga Ñoïc caâu öùng duïng (C duïng ñthanh) nhaân- Ñoïc SGK(C nhaân.

Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ y. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù bò ho. vôû taäp vieát. tre ngaø 2. neùt moùc Khaùc : y coù neùt khuyeát ngöôïc. töø: y taù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhaø treû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em coù bieát haùt baøi naøo veà “beâ. ngheä só.ñoàng thanh) -Phaùt aâm : “i” (goïi laø chöõ y daøi) -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “y” ( y ñöùng moät mình) -Ñoïc trôn: Töø : “ y taù “ Gioáng : chöõ t 70 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : ngaõ tö. ngheù” khoâng? 4: Cuûng coá daën doø .Muïc tieâu: 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 26: y . neùt khuyeát döôùi.tr I.tr +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm y vaø aâm tr +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm y Gioáng : phaàn treân doøng -Nhaän dieän chöõ: Chöõ y goàm keû. -Nhaän xeùt baøi cuõ. tre ngaø.tr. döôùi Hoûi : So saùnh y vôùi u? (Caù nhaân. chuùng töông töï nhau neùt xieân phaûi. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. ngoõ nhoû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm y. ngheù oï. meï cho beù ra y teá 3. chò kha ra nhaø beù nga. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Nhaø treû. -HS: -SGK. Caâu öùng duïng : Beù bò meï cho beù ra y teá xaõ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: y taù. tr Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm y. II.

Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS 71 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hKhaùc : tr coù theâm r (C nhaân. khoâng coù tieáng thanh +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “tre” +Ñoïc trôn töø: “tre ngaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình y . tr. y taù. ñaùnh vaàn. caù treâ. meï cho beù ra y teá xaõ. chuù yù. r Hoûi : So saùnh tr vaø t ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng. tre ngaø Thaûo luaän vaø traû lôøi . tr. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : “y”) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Beù bò ho. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: y Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. tre ngaø Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn Vieát baûng con : y. y teá. trí nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá .ñ thanh) Gheùp bìa caøi . baøn. baät ra. nhoùm.ñ thanh) Taäp vieát: y.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.tr vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø y teá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Daïy chöõ ghi aâm tr: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ tr gheùp töø hai con chöõ:t.

Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Nhaø treû +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Caùc em beù ñang laøm gì? -Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng? -Ngöôøi lôùn duy nhaát trong tranh ñöôïc goïi laø coâ gì? -Trong nhaø treû coù ñoà chôi gì? -Nhaø treû khaùc lôùp Moät em ñang hoïc ôû choã naøo? -Em coù nhôù baøi haùt naøo hoài ñang coøn hoïc ôû nhaø treû vaø maãu giaùo khoâng? Em haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø .Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Coâ troâng treû) Giao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña BGH 72 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát vaø vôû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 73 .

caù treâ . gh.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : y .Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù bò ho meï cho beù ra Y teá xaõ. chöõ hoïc trong tuaàn: p. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. g.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 7 Thø hai ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 27: OÂN TAÄP I. ph. -Ñoïc töø öùng duïng :Y teá . tr 2. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan t trong chuyeän keå: Tre ngaø II. ng. vieát aâm ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂân caùc aâm vaø tieáng ñaõ hoïc : Treo baûng oân Gheùp chöõ thaønh tieáng: Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc caùc töø ngöõ öùng duïng 74 Hoaït ñoäng cuûa HS Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø môùi hoïc caùc Leân baûng chæ vaø ñoïc Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû B1.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: OÂân caùch ñoïc.Thaùi ñoä :Nghe. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.y taù. ng. y. chuù yù .ñoàng thanh) .trí nhôù.tr tre giaø . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. q. qu.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. B2 (Caù nhaân. gi. -HS: -SGK. nh. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3.

-Giaûi thích nghóa töø. Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát baûng con : Tre giaø .ñ thanh) ? +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngVieát töø coøn laïi trong : Queâ beù Haø coù vôû taäp vieát ngheà xeû goã.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu 75 .quaû nho Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ -Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo +Caùch tieán haønh : Ñoïc trôn (C nhaân. phoá beù Nga coù ngheà giaõ gioø Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän -MT:HS vieát ñuùng caùc töø ñaõ Thaûo luaän nhoùm vaø hoïc cöû ñaïi dieän leân thi taøi -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän:”Tre Ngaø” Moät HS keå toaøn truyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm keøm theo tranh minh hoaï theo 6 noäi dung böùc tranh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc -Chænh söûa phaùt aâm.

tre già.Xem + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhóm . quả nho. 4: Cuûng coá . chú ý nghe giảng. II/ Đồ dùng dạy học: Bảng chữ cái III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên 1/ æn ®Þnh tæ chøc 2/ Kiểm tra bài cũ . ý nghĩ .1 em đọc SGK 3/ Bài mới .Viết bảng con + Viết mẫu các nhóm chữ ghi âm có nét 76 .Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp.Giới thiệu bài: .Gọi HS lên đọc và viết Hoạt động của học sinh đọc: nhà ga. .Lớp viết bảng con .Lắng nghe . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 BAØI OÂN TAÄP ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm c/ Thái độ : Vui thích học tập.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng .. Bé bi bo.Hướng dẫn đọc câu ứng dụng Hoạt động 2: Luyện viết .HS đọc: (cá nhân.Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên . + Tiếng ứng dụng: . b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng gần giống nhau: d đ. P.Chấm chữa một số bài Hoạt động 3: Luyện nói . e ê.Kó naêng :Nhaän ra vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ in hoa trong caâu öùng du :B... e ê. h. ..Muïc tieâu: 1. V Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa 77 .HS đọc bảng chữ cái ..Cho HS đọc lại bảng chữ cái . .Trò chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng. o ô ơ.. .Hỏi đáp về câu tạo tiếng . tờ mờ Tỉ tê.HS thi đua đọc các câu ứng dụng Thø t ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 28: CHÖÕ THÖÔØNG .HS viết bảng con . n m. lề mề Na ná....HS đọc các câu ứng dụng trong SGK . tò vò . n m.Hướng dẫn viết theo GV phát âm: Đọc cho HS kiểm sóat .Cho HS đọc nối các chữ ghi âm. l. S. nh.Nhiều HS lần lượt phát âm . lớp) ..Hoạt động 1: Luyện đọc . 4: Củng cố . u ư. th.CHÖÕ HOA I. TiÕt 2 .HS dùng bảng cài: d đ. u ư. k. K. HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm.Dặn dò: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần.Dặn dò .Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch.. tổ.Tham dự 4 tổ .Giới thiệu một số từ ứng dụng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laø quen vôùi chöõ vieát hoa 2..Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS. ba bó lá Da dê.

-Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ba Vì -HS: -SGK. Ö. yù nghó -Ñoïc caâu öùng duïng : Queâ beù haø coù ngheà xeû goã. O. OÂ. T. D. Ñ. quaû nho. I. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng chöõ thöôøng – Chöõ hoa. N.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. AÂ. H.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Treo leân baûng Chöõ thöôøng – chöõ hoa Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ hoa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng +Caùch tieán haønh : -Neâu caâu hoûi: Chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thöôøng. L. 78 Hoaït ñoäng cuûa HS Hs ñoïc Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa nhoùm mình (Caù nhaân. 3. AÊ. E. EÂ . M. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. U. nhöng kích thöôùc lôùn hôn vaø chöõ in hoa naøo khoâng gioáng chöõ in thöôøng? -Ghi laïi ôû goùc baûng -GV nhaän xeùt vaø boå sung theâm Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng gaàn gioáng nhau (C. Y) Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng khaùc nhau nhieàu ( A. K. X. G. B.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga.ñoàng thanh) Hs theo doõi Döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc aâm caùc chöõ Hs nhaän dieän vaø ñoïc aâm cuûa chöõ . tre giaø. P. Ô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ba Vì II. R) -GV chæ vaøo chöõ in hoa -GV che phaàn chöõ in thöôøng. S. Q. phoá beù nga ngheà giaõ gioø -Nhaän xeùt baøi cuõ.

veà nôi nghæ maùt.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ia vaø laù tía toâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù Haø nhoå coû. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù chöõ in hoa trong caâu ( gaïch chaân : Boá. SaPa +Höôùng daãn ñoïc caâu: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû SaPa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng chæ vaøo chöõ in hoa Cuûng coá . 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù tía toâ 2. Hoaït ñoäng 2:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : BaVì +Caùch tieán haønh : -Giaûi thích vaø giôùi thieäu qua ñòa danh Ba Vì -GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi veà söï tích Sôn Tinh . nhoùm. lôùp Hs thi ñua luyeän noùi Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 29 : ia I. (Giaûi thích veà SaPa). SaPa) Chöõ ñöùng ñaàu caâu: Boá Teân rieâng : Kha. Kha. baøn. veà boø söõa… -GV coù theå môû roäng chuû ñeà luyeän noùi veà caùc vuøng ñaát coù nhieàu caûnh ñeïp ôû nöôùc ta hoaëc cuûa chính ngay taïi ñòa phöông mình.ñ thanh) duïng Ñoïc caù nhaân. Thuyû Tinh. chò Kha tæa 79 .Muïc tieâu: 1.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III. chò Kha tæa laù -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chia quaø -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : . vôû taäp vieát.ñ thanh) -Phaùt aâm vaàn: Phaân tích tieáng tía Gheùp bìa caøi: tía -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: tía.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chia quaø II. töø ( caù nhaân . laù Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tía toâ trôn tieáng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn ñaàu tieân : vaàn ia – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ia Phaùt aâm ( 2 em +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù thanh) ñoàng tía toâ Phaân tích vaøgheùp +Caùch tieán haønh : bìa caøi: ia -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ia ñöôïc taïo Gioáng: i ( hoaëc a) bôûi: i vaø a Khaùc : i ( hoaëc a) GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn( c nhaân – ñ thanh) Hoûi: So saùnh: ia vaø a? Ñoïc trôn( c nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Ñoïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû S ( 2 – 4 em) .ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà:ia -tía -laù tía toâ ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li( Höôùng 80 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Caâu öùng duïng: Beù Haø nho coû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù tía toâ.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát baûng con: ia. laù .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htía toâ

daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc vaàn vaø töø öïng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø tôø bìa væa heø laù mía tæa laù -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù Ñoïc SGK:

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân - ñoàng thanh)

⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Chia quaø” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Ai ñang chia quaø cho caùc em nhoû trong tranh? -Baø chia nhöõng gì? -Baïn nhoû trong tranh vui hay buoàn? Chuùng coù tranh nhau khoâng? Ngöôøi bieát nhöôøng -ÔÛ nhaø em, ai hay chia quaø cho nhòn em? + Keát luaän : Khi ñöôïc chia quaø, em töï chòu laáy phaàn ít hôn. Vaäy em laø ngöôøi nhö theá naøo? 4:Cuûng coá daën doø
81

Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) HS môû saùch vaø theo doõi Ñoïc caù nhaân 10 em

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø s¸u ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tập viết

TuÇn 5: TuÇn 6:

Cö t¹, thî xÎ, ch÷ sè… Nho khô, nghé ọ, chú ý...

I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Viết đúng cở chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: nho khô, nghé ọ..... b/ Kỹ năng : Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng c/ Thái độ : Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm bổ sung cho những em viết lại ở - 5 em nộp vở TV nhà vì chữ xấu. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu nội dung bài viết hôm nay. Nho khô, nghé ọ…. 2/ Hướng dẫn: - Cho HS xem chữ mẫu và gọi HS đọc nội dung viết - Hướng dẫn cách viết + Độ cao các nét cơ bản + Cho HS viết bảng con - Hướng dẫn tập viết + Nhắc lại cách cầm bút, cách ngồi ngay ngắn. + Chấm chữa một số HS viết xong trước - Cho HS viết vào vở tập viết - Nhắc lại cách viết vở có ô li, các nét. - Nghe - HS đọc các từ ứng dụng trong bài trước. - Quan sát, nhận xét - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ: nho khô, nghé ọ..... - Lắng nghe - HS nộp vở cho GV - HS đem vở tập viết - HS nộp vở

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tuyên dương các HS viết đẹp, vở sạch. - Dặn dò: Những HS nào viết chưa đẹp cần viết lại ở nhà.

82

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng th¸ng 10 n¨m 2009

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña

BGH

TuÇn 8
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 30 : ua - ¦a

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå, ngö goã
83

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kó naêng goã

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

:Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn ua, öa vaø töø cua beå,

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa,

cho beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Giöõa tröa II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø : cua beå, ngöïa goã;Caâu öùng duïng:Meï ñi chôï kheá, mía, döøa,thò … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Giöõa tröa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tôø bìa, laù mía, væa heø, træa laù( 2 – 4 em ñoïc, caû vieát baûng con) - Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù ( 2 em) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ua, öa – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn: ua-öa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå ngöïa goã +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn ua: Phaùt aâm ( 2 em -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ua ñöôïc taïo ñoàng thanh) bôûi: u vaø a Phaân tích vaàn ua GV ñoïc maãu Gheùp bìa caøi: ua Gioáng: a keát thuùc Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Khaùc : ua baét ñaàu u Ñaùnh vaàn( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñ thanh) Ñoïc trôn( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: cua, ñthanh) cua beå Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: cua -Ñoïc laïi sô ñoà:ua-cua-cua beå Ñaùnh vaàn vaø ñoïc Daïy vaàn öa: ( Qui trình töông töï)öatrôn tieáng,töø ngöïa- ngöïa goã - Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân - ñoàng ⊕ Giaûi lao
84

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát: thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaø töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : Vieát b. con: ua, öa, cua +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn beå, ngöïa goã qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø vaàn vöøa hoïc. Ñoïc öùng duïng: trôn töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng ( caù nhaân - ñoàng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp thanh) giaûng töø caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc (c nhaân 10 em – Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñthanh) +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : (c nhaân 10 em – Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS môû saùch.Ñoïc (10 HS em) Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Toâ vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Quan saùt tranh vaø +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï traû lôøi nhieân theo noäi dung : “Giöõa tröa” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Taïi sao em bieát ñaây laø böùc tranh veõ muøa heø? -Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? -Buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng
85

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

laøm gì, ôû ñaâu? -Taïi sao treû em khoâng neân chôi ñuøa vaøo buoåi tröa? + Keát luaän : Nguû tröa cho khoeû vaø cho moïi ngöôøi nghæ ngôi? 4:Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 31: OÂN TAÄP

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn vöøa h ia, ua, öa 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu, keå laïi theo tranh truyeän keå : Khæ vaø R II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Khæ vaø Ruøa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ua, öa, cua beå, ngöïa goã ( 2 vieát, caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia( 2 em -Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù ( -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi:Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc: Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng ⊕ Giaûi lao gheùp töø chöõ ôû Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: coät doïc vôùi chöõ ôû -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ öùng
86

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdoøng ngang cuûa baûng oân Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân.Ñoïc (c nhaân - ñ thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: muøa döa ( caù nhaân - ñoàng thanh)

duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: mua mía ngöïa tía muøa döa træa ñoã Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù Laù kheõ ñu ñöa Gioù qua cöûa soå Beù vöøa nguû tröa Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Khæ vaø Ruøa” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ruøa vaø Thoû laø ñoâi baïn thaân. Moät hoâm, Khæ baùo cho Ruøa
87

Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (cnhaân– ñthanh)

HS môû saùch. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát

HS ñoïc teân caâu chuyeän

Thaùi ñoä caù. Ruøa baên khoaên khoâng bieát caùch naøo leân thaêm vôï con Khæ ñöôïc vì nhaø Khæ ôû treân moät caây cao. le le. Ruøa ba hoa neân chuoác hoaï vaøo thaân. lieàn môû mieäng ñaùp leã. Tranh 4: Ruøa rôi xuoáng ñaát. Theá laø bòch moät caùi. raát coù haïi. Thaûo luaän nhoùm Tranh 3:Vöøa tôùi coång. Truyeän coøn giaûi thích söï tích cuûa mai Ruøa 4: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 32 : oi . ai vaø töø nhaø goùi.Kó naêng gaùi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa 3. + YÙ nghóa : Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu. neân mai bò raïn nöùt. II.Muïc tieâu: 2. Ruøa rôi xuoáng ñaát. vôï Khæ chaïy vaø cöû ñaïi dieän ra chaøo.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oi. ri ri. Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå ñöa Khæ ñöa Ruøa leân nhaø mình. bo . be :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oi. Theá laø töø ñoù.Vôï Khæ vöøa sinh con. ai vaø töø nhaø goùi.ai I. Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo baïn ngaäm ñuoâi mình. :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Seû. Ruøa lieàn voäi vaøng theo Khæ ñeán thaêm nhaø Khæ.Ñoà duøng daïy hoïc: 88 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bieát laø nhaø Khæ vöøa môùi coù tin möøng. Ruøa queân caû mình ñang leân thi taøi ngaäm ñuoâi Khæ. Tranh 2: Ñeán nôi. treân mai cuûa Ruøa ñeàu coù veát raïn.

ai vaø goùi.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: ngoùi. thanh) nhaø ngoùi Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: ngoùi oi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn ngoùi tieáng . boùi caù.Gheùp bìa caøi: oi Gioáng: o ( hoaëc i) Khaùc : i ( hoaëc o) Ñaùnh vaàn( c nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Kieåm tra baøi cuõ : lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù…( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. træa ñoã( 2 – 4 em ñoïc Hoaït ñoäng cuûa H nhaø Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oi. ngöïa tía.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. le le. -HS: -SGK.ñ -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . beù gaùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nhaø goùi. muøa döa. vôû taäp vieát. beù gaùi +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn oi: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oi ñöôïc taïo bôûi: o vaø i GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Tieát1 -Ñoïc vaø vieát: mua mía. ai– Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oi-ai +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oi. Caâu öùng duïng: Ch boùi caù nghóa gì theá?… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Seû.ñoàng thanh) Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) ai Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 89 .ñoàng thanh) Phaân tích vaàn oi. ri ri. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.töø nhaø ngoùi ( caù nhaân .

+Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ con vaät gì? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát con chim naøo? -Con le le. ai. Ñoïc (10 em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc Hs vieát vaøo vôû theo doøng Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Seû.nhaø ngoùi.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Vieát b. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc vöøa hoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø Ñoïc trôn töø öùng duïng: ngaø voi gaø maùi ( caù nhaân . boùi caù soáng ôû ñaâu 90 . le le”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gaùi nhaân . con: oi. boùi caù.ñoàng thanh) beù gaùi .ñoàng thanh) caùi coøi baøi vôû -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ cuûa HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Ñoïc SGK: thanh) ⊕ Giaûi lao HS môû saùch . ri ri. beù gaùi qui trình ñaët buùt.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ngaø voi. b 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ôi vaø töø : traùi oåi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- vaø thích aên gì? -Chim seû. vôû taäp vieát.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oâi. bôi loäi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Leã hoäi II. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ôi vaø töø : traùi oåi loäi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù trai. chim ri thích aên gì? Chuùng soáng ôû ñaâu? -Chim naøo hoùt hay? Tieáng hoùt nhö theá naøo? 3. Caâu öùng duïng: Beù tr beù gaùi ñi chôi phoá … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Leã hoäi -HS: -SGK.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oâi. gaø maùi. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi oåi. beù gaùi ñi chôi phoá vô boá meï. caùi coøi.Muïc tieâu: 1. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Chuù Boùi Caù nghóa gì theá? ( 2 em) Chuù nghóa veà böõa tröa.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doøNhaän xeùt giôø hoïc Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 33: ¤I.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Baøi môùi : 91 . baøi vôû ( 2 – 4 em ñoïc.¥I I.

ñoàng thanh) traùi oåi Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: oåi oâi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc oåi trôn tieáng . ôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oâi-ôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oâi. löu yù neùt noái) loäi Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø caùi choåi ngoùi môùi vaàn vöøa hoïc.töø traùi oåi ( caù nhaân .ñoàng thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø ( caù nhaân . ôi .ñoàng treân baûng thanh) -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình Vieát b. .ñoàng thanh) . bôi loäi Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn oâi: ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oâi ñöôïc taïo Phaân tích vaøgheùp bìa bôûi: oâ vaø i caøi: oâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh oâi vaø oi? baèng i Khaùc : oâi baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baéng oâ Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : oåi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oâi. ôi vaø traùi oåi.traùi oåi.ñoàng Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) thanh) ôi bôi Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù bôi loäi nhaân . bô qui trình ñaët buùt.Ñoïc trôn töø öùng duïng: thoåi coøi ñoà chôi 92 . con: oâi.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát nhaân .

ngöôøi aên naøo? Vaøo muøa naøo? -Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng maëc ñeïp. gö thö 2. hoaëc nghe keå em thích leã hoäi naøo nhaát? 4: Cuûng coá . öi vaø töø : ñoài nuùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .daën doø Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 34: ui . Ñoïc (10 em) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:gV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Leã hoäi”.¦i I.…) gì? -Qua ti vi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ui. Caû nha quaù. 3. haùt ca. caùc troø vui. göûi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Dì Na vöøa göûi thö veà.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi meï. Ñoïc SGK: Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) boá Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoài nuùi 93 . öi vaø töø : ñoài nuùi.Muïc tieâu: 1. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Taïi sao em bieát tranh veõ veà leã Quan saùt tranh vaø traû lôøi hoäi? -Queâ em coù nhöõng leã hoäi (côø treo.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñoài nuùi.. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ñoài nuùi -HS: -SGK. göûi thö.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ui.Gheùp bìa caøi: ui Gioáng: keát thuùc -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : nuùi. ñoà chôi ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi choåi. ngoùi môùi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. göûi thö +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ui: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ui ñöôïc taïo bôûi: u vaø i GV ñoïc maãu Phaùt aâm ( 2 em – Hoûi: So saùnh ui vaø oi? ñoàng thanh) Phaân tích vaàn -Phaùt aâm vaàn: ui. vôû taäp vieát. öi . Caâu öùng duïng: Dì N vöøa göûi thö veà.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. thoåi coøi. öi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ui -öi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc : ui.töø . beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. baèng i ñoài nuùi Khaùc : ui baét ñaàu baèng u -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn( cnhaân – ui ñthanh) nuùi Ñoïc trôn( caù nhaân – ñoài nuùi ñoàng thanh) Daïy vaàn öi: ( Qui trình töông töï) Phaân tích vaø gheùp öi bìa caøi: nuùi göûi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc göûi thö trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 94 . ñoài nuùi. Caû nhaø ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.

Caû nhaø vui thanh) quaù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân nhaân – ñoàng thanh) baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình qui trình ñaët buùt. Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Ñoài nuùi”. ñoài nuùi. öi . Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø göûi thö öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS doïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø. Ñoïc SGK: HS môû saùch . vaàn vöøa hoïc caùi tuùi göûi quaø Ñoïc trôn töø öùng vui veû ngöûi muøi duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng (caù nhaân – ñoàng Cuûng coá daën doø thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Dì Na vöøa göûi thö veà. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø Hoûi:-Trong tranh veõ gì? traû lôøi -Ñoài nuùi thöôøng coù ôû ñaâu? Em bieát teân vuøng naøo coù ñoài nuùi? -Treân ñoài nuùi thöôøng coù gì? -Ñoài khaùc nuùi nhö theá naøo? 4: Cuûng coá daën doø 95 . con: ui. löu yù neùt noái) Vieát b. Ñoïc (10 ⊕ Giaûi lao em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III. öôi vaø töø : naûi chuoá muùi böôûi.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàân 9 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 35: uoâi . II..Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: naûi chuoái. vuù söõa. muùi böôûi. chò Kha …. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi toái. vôû taäp vieát. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoái. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chuoái.öôi I.Kieåm tra baøi cuõ : 96 . -HS: -SGK. Tranh caâu öùdu Buoåi toái.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn uoâi. öôi vaø töø : naûi chu muùi böôûi.Muïc tieâu: 1. böôûi.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : uoâi. böô vuù söõa. 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . 3.

töø uoâi ( caù nhaân .Gheùp bìa taïo bôûi:uoâ vaø i caøi: uoâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng i Hoûi: So saùnh uoâi vaø oâi? Khaùc : uoâi baét ñaàu baèng u Ñaùnh vaàn( caù nhaân . öôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn uoâi -öôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoâi.ñoàng thanh) chuoái naûi chuoái Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân ñoàng thanh) Daïy vaàn öôi: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . con: uoâi. Caû nhaø vui quaù( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. öôi .naûi chuoái. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng 97 .öôi .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn uoâi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: caùi tuùi.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : thanh) chuoái. muùi böôûi. ngöûi muøi ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Dì Na vuøa göûi thö veà. naûi chuoái.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn Theo doõi qui trình töø öùng duïng Vieát b. vui veû. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn muùi böôûi. göûi quaø. naûi chuoái Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: chuoái Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Ñoïc laïi sô ñoà: tieáng .ñoàng -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân .ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn :Vaàn uoâi ñöôïc Phaân tích vaàn uoâi.ñoàng thanh) öôi böôûi muùi böôûi . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn uoâi: Phaùt aâm ( 2 em .

+Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Trong ba thöù quaû em thích loaïi naøo? -Vöôøn nhaø em troàng caây gì?? -Chuoái chín coù maøu gì? Vuù 98 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát troø Quan saùt tranh vaø traû lôøi . chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. vuù söõa”. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø tuoåi thô tuùi löôùi buoåi toái töôi cöôøi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :“Chuoái. böôûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng.

Caâu öùng duïng ra chôi. ñi xe. beù trai thi chaïy. boä.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ay. ñi boä.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.. aây vaø töø : maùy nhaûy daây 2.Baøi môùi : 99 . nhaûy daây. tuùi löôùi. vôû taäp vieát. ñi xe.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tuoåi thô.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy bay. bay. 3. gaùi chôi nhaûy daây. II. chò Kha ruû beù chôi troø ñoá chöõ ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. bay. töôi cöôøi ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng söõa chín coù maøu gì? -Böôûi thöôøng coù nhieàu vaøo muøa naøo? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 36: ay . aâ. beù trai thi … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chaïy. buoåi toái. -HS: -SGK.aâ .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chaïy.aây I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Giôø ra chôi.

töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . nhaûy daây +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ay: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ay ñöôïc taïo bôûi: a vaø y GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ay vaø ai? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : bay. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng 100 Hoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: ay Gioáng: baét ñaàu baèng a Khaùc : ay keát thuùc baèng y Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: bay Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . aâ.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. . con: ay.aâ. aây. aây.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : ay. aâ. maùy bay -Ñoïc laïi sô ñoà: ay bay maùy bay Giôùi thieäu aâm aâ: -GV phaùt aâm maãu Daïy vaàn aây: ( Qui trình töông töï) aây daây nhaûy daây . nhaûy daây.maùy bay.aây +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ay. aây maùy bay.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) ( caù nhaân . aâm aâ – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ay.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

beù gaùi chôi nhaûy daây.ñoàng thanh) Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. beù trai thi chaïy. ñi xe”. boø. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em goïi teân caùc hoaït ñoäng trong tranh? -Khi naøo thì phaûi ñi maùy bay? -Haèng ngaøy em ñi baèng gì? -Ngoaøi ra. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: + Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chaïy.Muïc tieâu: 101 . Ñoïc (c nhaân–ñthanh) HS môû saùch .…) Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 37: OÂN TAÄP I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø coái xay vaây caù ngaøy hoäi caây coái -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . nhaûy. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ( bôi. ñi boä. bay.

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. beù trai thi chaïy. caây coái ( -Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. beù gaùi thi nha daây ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. maùy bay. keå laïi theo tranh truyeän keå : Caây kheá II.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng i .Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ay.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Tranh minh hoa truyeän keå :Caây kheá -HS: -SGK. y 2. Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Caùc vaàn ñaõ hoïc: -Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn ⊕ Giaûi lao HS ñoïc caùc tieáng gheùp Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng töø chöõ ôû coät doïc vôùi duïng: chöõ ôû doøng ngang cuûa -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng baûng oân -Caùch tieán haønh: -GV chænh söûa phaùt aâm Tìm vaø ñoïc tieáng coù -Giaûi thích töø: vaàn vöøa oân Ñoâi ñuõa tuoåi thô Ñoïc (caù nhaân . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. con: tuoåi thô -Caùch tieán haønh:GV Vieát maãu ( caù nhaân . aây. caû lôùp vieát baûng c -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : coái xay. nhaûy daây ( 2 vieát.ñoàng maùy bay thanh) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn vieát baûng con : Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân Caû lôùp vieát treân baøn baûng Vieát b. vôû taäp vieát.ñoàng thanh) treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn 102 . ngaøy hoäi. vaây caù.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

Caây kheá ra raát nhieàu traùi to vaø ngoït. Ngöôøi em ra laøm nhaø caïnh caây kheá vaø ngaøy ngaøy chaêm soùc caây. Tranh 2: Moät hoâm. chaâu baùu. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . Ñaïi baøng aên kheá vaø höùa seõ ñöa cho ngöôøi em ra moät hoøn ñaûo coù raát nhieàu vaøng baïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- qui trình ñaët buùt. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ngöôøi anh laáy vôï ra ôû rieâng. coù moät con ñaïi baøng töø ñaâu bay tôùi. Tranh 3: Ngöôøi em theo ñaïi baøng ra moät hoøn ñaûo ñoù vaø nghe lôøi ñaïi 103 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh) HS môû saùch. chia cho em moãi moät caây kheá ôû goùc vöôøn.Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Gioù töø tay meï Ru beù nguû say Thay cho gioù trôøi Giöõa tröa oi aû” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Caây kheá” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.

-HS: -SGK. ngöôøi anh laáy quaù nhieàu vaøng baïc. Khi bay ngang qua bieån. Trôû veà. ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. tuoåi thô.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuù meøo. ngoâi sao. ngöôøi em trôû neân giaøu coù.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. maây. + YÙ nghóa : Khoâng neân tham lam. maây baõo. II. maây bay ( 2 – 4 em ñoïc. vôû taäp vieát. sao 2. möa. baõo.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng : Suoái chaûy rì raøo… 3. caû lôù vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng öùng duïng: ” Gioù töø tay meï … ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Tranh 4: Ngöôøi anh sau khi nghe chuyeän cuûa em lieàn baét em ñoåi caây kheá laáy nhaø cöûa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baøng chæ nhaët laáy moät ít vaøng baïc. luõ. Tranh ñoaïn thô öù duïng: Suoái chaûy rì raøo… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gioù.ao I. luõ. ruoäng vöôøn cuûa mình Tranh 5: Nhöng khaùc vôùi em. ao vaø töø chuù meøo.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ñoâi ñuõa. Noù xoaûi caùnh.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gioù. 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 38: eo . ñaïi baøng ñuoái söùc vì chôû quaù naëng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn eo.Baøi môùi : 104 .

ao .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: eo Gioáng: e Khaùc : o Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: meøo Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . ngoâi sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc . – Ghi baûng Hoaït ñoäng :Daïy vaàn eo-ao +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: eo. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng 105 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em . ngoâi sao +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn eo: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eo ñöôïc taïo bôûi: e vaø o GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh eo vaø e? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : meøo.chuù meøo.ngöôïc ( c nhaân– ñ thanh) ( caù nhaân . chuù meøo. con: eo. ao . ao. chuù meøo -Ñoïc laïi sô ñoà: eo meøo chuù meøo Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ao sao ngoâi sao .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : eo.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.töø ( caù nhaân .

Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 106 .Ñoïc(cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . luõ”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caùi keùo traùi ñaøo leo treøo chaøo côø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Suoái chaûy rì raøo Gioù reo lao xao Beù ngoài thoåi saùo” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn vaø töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Gioù. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Treân ñöôøng ñi hoïc veà. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá . möa. em thöôøng thaáy nhöõng gì treân baàu trôøi? -Ngoaøi ra. baõo. gaëp möa em laøm gì? -Khi naøo em thích coù gioù? -Tröôùc khi möa to.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. maây.

muøa döa. -Vieát nhanh. ñeå vôû ñuùng tö theá.Muïc tieâu: 1. caàm buùt. khaên lau baûng. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . . chuù yù. -HS: -Vôû taäp vieát. III. caù treâ ( 2 HS leân baûng lôùp.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 107 . daáu thanh ñuùng vò trí. -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. baûng con.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: nho khoâ. II.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . ghi ñieåm 3. phaán .Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. ngheù oï. 3. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xöa muøa döa. nghØ ng¬i 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. nghØ ng¬i I. vieát ñeïp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TËp viÕt Tieát 1 : xöa kia.Kó naêng vieát lieàn maïch.

4. 3. muøa nghØ ng¬i 2. ngaøy hoäiû. caùch caàm buùt. töôi cöôøi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng : “xöa kia. caàm buùt. muøa döa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöa.Muïc tieâu: 1. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. vieát ñeïp. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát Tieát 2 : ñoà chôi.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . .Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . ñeå vôû ñuùng tö theá.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.quan saùt HS 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: xöa kia. töôi cöôøi. 2. nghØ ng¬i” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? -GV vieát maãu 2 HS neâu -Höôùng daãn vieát baûng con: HS quan saùt GV uoán naén söûa sai cho HS HS laøm theo ♣Giaûi lao giöõa tieát HS vieát vôû 3.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. muøa döa 1. daáu thanh ñuùng vò trí. II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu xöa kia. ngaøy hoäi I.Kó naêng vieát lieàn maïch. 108 .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS nhaéc laïi -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: ñoà chôi. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . -Vieát nhanh.

töôi cöôøi -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu ngaøy hoäi.” +Caùch tieán haønh : HS quan saùt -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? vieát baûng con: HS -Giaûng töø khoù ñoà chôi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. töôi cöôøi. khi vieát 109 . töôi cöôøi. -HS: -Vôû taäp vieát. baûng con. -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. ngaøy hoäi.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: xöa kia. khaên lau baûng. vui veû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. muøa döa. 3. ngaø voi. töôi cöôøi.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñoà chôi. ngaøy hoäi. gaø maùi ( 2 HS leân baûng lôùp.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt caùc töø öùng duïng : 4 HS ñoïc vaø phaân tích “ñoà chôi. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi Baøi 8: ñoà chôi. ngaøy hoäi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. phaán . III. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo 2 HS neâu vôû taäp vieát HS quan saùt +Caùch tieán haønh : HS laøm theo -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS vieát vôû -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. caùch caàm buùt. 2.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. aâu vaø töø caây cau. c caàu 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chaøo Maøo coù aùo maøu naâ 110 . I.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn au. 4. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau. 2 HS nhaéc laïi -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm. GV theo doõi . Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 10 Baøi 39: au .Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .aâu Ngaøy daïy :……………. uoán naén.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .ñoàng aâu thanh) caàu caùi caàu Ñoïc xuoâi – ngöôïc . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Baø chaùu. aâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn au-aâu Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : au.caây cau.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi keùo.ñoàng +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: au. II. thanh) aâu . leo treøo.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. traùi ñaøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây cau.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Baø chaùu. caùi caàu Phaân tích vaàn au.töø Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . -HS: -SGK. caây cau Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa au caøi: cau cau Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caây cau tieáng . Tranh minh hoaï caâu duïng.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao 111 . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn au: Gheùp bìa caøi: au -Nhaän dieän vaàn : Vaàn au ñöôïc taïo bôûi: a vaø u GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh au vaø ao? a Khaùc : keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: u Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) cau. chaøo côø ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Suoái chaûy rì raøo… ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vôû taäp vieát. caùi caàu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø rau caûi chaâu chaáu lau saäy saùo saäu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôcï vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Baø chaùu”. caùi caàu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ngöôøi baø ñang laøm gì? -Hai baø chaùu ñang laøm gì? 112 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. con: au. Ñoïc (c nhaân – ñ thanh) HS môû saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. caây cau. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi . aâu .

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. chaâu chaáu.Baøi môùi : 113 . caây taùo nhaø ba ñeàu sai tróu quaû.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ai chòu kho II. 3. lau saäy. vôû taäp vieát. ca pheãu. caây taùo… -HS: -SGK.eâu Ngaøy daïy :7-11-2006 I. eâu vaø töø löôõi rìu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi rìu. daën doø Baøi 40: iu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Trong nhaø em .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau caûi. 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn iu. saùo saäu ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Tranh caâu öùng duï Caây böôûi. ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát? -Baø thöôøng daïy chaùu nhöõng ñieàu gì? -Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? -Em yeâu quí nhaát baø ôû ñieàu gì? -Baø thöôøng daãn em ñi ñaâu? Em coù thích ñi cuøng baø khoâng? Em ñaõ giuùp baø nhöõng ñeàu gì? 4 :Cuûng coá .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caây böôûi. III. caùi pheãu.Muïc tieâu: 1.

löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 114 Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaàn iu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . eâu.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .löôõi rìu.löôõi rìu.töø ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TG GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: iu. löôõi rìu -Ñoïc laïi sô ñoà: iu rìu löôõi rìu Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) eââu pheãu caùi pheãu . eâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn iu-eâu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: iu. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn iu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn iu ñöôïc taïo bôûi: i vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh iu vaø eâu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : rìu. caùi pheãu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi pheãu . Gheùp bìa caøi: iu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : iu baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: rìu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. con: iu. eâu .

ñoàng Tieát 2: thanh) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: “Caây böôûi. gaø coù phaûi laø con chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Ngöôøi noâng daân vaø con traâu. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Con gaø ñang bò choù ñuoåi. Ñoïc (c ñeàu sai tróu quaû” nhaân–ñthanh) Ñoïc SGK: HS môû saùch . Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát Vieát vôû taäp vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Ai chòu khoù?”. coù chòu khoù khoâng? -Con chuoät coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Con meøo coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Em ñi hoïc coù chòu khoù khoâng? Chòu khoù thì phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: 115 . caây taùo nhaø baø Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- líu lo caây neâu Tìm vaø ñoïc tieáng coù chòu khoù keâu goïi vaàn vöøa hoïc -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Ñoïc trôn töø öùng duïng: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . ai chòu khoù? -Con chim ñang hoùt.

vôû taäp vieát. 3. yeâu quyù.Muïc tieâu: 1.nguû tröa… -HS ñoïc laïi caùc töø treân vaø caâu öùng duïng do GV choïn baøi ôû saùch giaùo khoa.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ieâu. baùo hieäu muøa thieàu ñaõ veà. II.Khôûi ñoäng:haùt taäp theå 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -Saùch giaùo khoa -Baûng con -Vôû hoïc sinh III.Baøi môùi: GV töï oân taäp theo trình ñoä cuûa lôùp 4. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Muïc tieâu: -Cuûng coá heä thoâng hoaù caùc aâm vaø 1 soá vaàn ñaõ hoïc -HS ñoïc trôn ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.Kieåm tra baøi cuû: -HS vieát :Gioû kheá .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù töï giôù thieäu. Tranh caâu öùng d Tu huù keâu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.yeâu Ngaøy daïy :10-11-2006 I. baùo hieäu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù töï giôùi thieäu.Kieåm tra baøi cuõ : 116 .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Tu huù keâu. -Nhaän xeùt baøi cuõ. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAØI OÂN TAÄP OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ 1 Ngaøy daïy: 8-11-2006 I.gheá goã .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: dieàu saùo.xoå soá .yeâu vaø töø dieàu sa yeâu quyù 2. -HS nghe vieát ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng. -HS: -SGK. II.Nhaän xeùt daën doø: Baøi 41: ieâu .

yeâu – Ghi baûng Phaùt aâm ( 2 em .töø Daïy vaàn yeâu: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .ñoàng thanh) treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát ( caù nhaân .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .eâ vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ieâu vaø eâu? Gioáng: keát thuùc baèng eâu -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : ieâu coù theâm i ôû phaàn ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân dieàu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .ñoàng thanh) baûng con : Theo doõi qui trình +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng Vieát b.yeâu . lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Caây böôûi. con: ieâu.yeâu daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ieâu -yeâu thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieâu. caây neâu.dieàu saùo. löu yù neùt 117 . caøi: ieâu yeâu quyù +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ieâu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieâu ñöôïc taïo bôûi: i.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng thanh) yeâu yeâu yeâu quyù Ñoïc xuoâi – ngöôïc . chòu khoù. caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû. dieàu saùo ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu caøi: dieàu dieàu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn dieàu saùo tieáng . keâu goïi ( 2 – 4 em ñoïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: líu lo.

dieàu saùo. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà” Ñoïc SGK: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï Quan saùt tranh vaø traû nhieân theo noäi dung lôøi “Beù töï giôùi thieäu”. Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? -Em naêm nay leân maáy? -Em ñang hoïc lôùp maáy? Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Nhaø em ôû ñaâu? Nhaø em coù maáy anh chò em? -Em thích hoïc moân naøo nhaát? 118 . yeâu quyù Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .Ñoïc (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø buoåi chieàu yeâu caàu hieåu baøi giaø yeáu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Tu huù keâu.

öôu vaø traùi löïu. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. yeâu caàu. höôu.öôu I.Baøi môùi : 119 . hieåu baøi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoå.Muïc tieâu: 1. Tranh caâu öùng duïn Buoåi tröa. nai. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. höôu sao. -HS: -SGK. II. gaáu.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi tröa.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn öu. höôu 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. höôu. vôû taäp vieát. baùo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em bieát haùt vaø veõ khoâng? Em coù theå haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 11 Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 42: öu . Cöøu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Hoå. baùo. giaø yeáu ( 2 – 4 e ñoïc. caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Tu huù keâu.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. III. sao.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: buoåi chieàu. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà. nai.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi löïu. Noù thaáy höôu ñaõ ôû ñaáy roài. sao.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

öôu .traùi löïu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân . höôu sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: öu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : öu baét ñaàøu baèng ö Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: löïu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng. Ñoïc trôn töø öùng duïng: . öôu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn öu -öôu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: öu. con: öu. traùi löïu -Ñoïc laïi sô ñoà: öu löïu traùi löïu Daïy vaàn öôu: ( Qui trình töông töï) öôu höôu höôu sao . öôu vaø traùi löïu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: öu. höôu sao +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn öu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn öu ñöôïc taïo bôûi: ö vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh öu vaø iu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : löïu. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø chuù cöøu baàu röôïu 120 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .töø ( caù nhaân .

Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . con naøo aên coû? -Con naøo thích aên maät ong? -Con naøo to xaùc nhöng raát hieàn laønh? -Em coøn bieát con vaät naøo ôû trong röøng nöõa? -Em coùbieát baøi thô hay baøi haùt naøo veà nhöõng con vaät naøy? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Nhaän xeùt tranh. ñoâi khi ôû Sôû thuù) 121 . nai.ñoàng thanh) coå -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Buoåi tröa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möu trí böôùu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . baùo. Noù thaáy höôu. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Nhöõng con vaät naøy soáng ôû ñaâu? -Trong nhöõng con vaät naøy. gaáu. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi (Trong röøng. sao”. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Hoå. höôu. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. nai ñaõ ôû ñaáy roài”. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc vaàn töø vaøo vôû.

b coå ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi tröa. vôû taäp vieát. -HS: -SGK..Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuù cöøu.Muïc tieâu: 1. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. möu trí. ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc vaàn vöøa oân -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Ñoïc (caù nhaân .o 2. keå laïi theo tranh truyeän keå : Soùi vaø C II. .Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.ñoàng -Caùch tieán haønh: HSÑoïc töø ngöõ thanh) öùng duïng-GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: ao beøo caù saáu kì dieäu Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình caùc töø 122 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi:Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu: OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc HS leân baûng chæ vaø +Caùch tieán haønh: Caùc vaàn ñaõ ñoïc vaàn hoïc: HS ñoïc caùc tieáng Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………….( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 43: OÂN TAÄP I. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. N thaáy höôu nai . Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Soùi vaø Cöøu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. baàu röôïu.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng – u.

boãng gaëp Cöøu. hoâm nay maøy taän soá roài. Noù tieán tôùi noùi: -Naøy Cöøu. Noù chaéc chaén maåm ñöôïc moät böõa ngon laønh. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . Tröôùc khi cheát maøy coù mong muoán gì khoâng? Tranh 2: Soùi nghó con moài naøy khoâng theå chaïy thoaùt ñöôïc. coù nhieàu chaâu chaáu. caøo caøo. Noù 123 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát b. con: caù saáu ( caù nhaân . Saùo öa nôi khoâ raùo . löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaø Saùo Saäu ôû sau daõy nuùi.ñoàng thanh) vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Soùi vaø Cöøu” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Moät con Soùi ñoùi ñang loàng loän ñi tìm thöùc aên.

coù nhieàu chaâu chaáu. 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Soùi vaãn ñang ngöûa maët leân. roáng oâng oång. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caû lôùp vieá baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø saùo saäu ôû sau daõy nuùi. C Thoû meï thì daïy con… 3. ngöôøi chaên cöøu boãng nghe tieáng gaøo cuûa choù Soùi. nhaø saøn -Tranh caâu öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù vaø ba beø. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù vaø baïn beø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- lieàn thoaéng gioïng roài caát tieáng suûa leân thaät to . + YÙ nghóa : Con Soùi chuû quan vaø kieâu caêng neân ñaõ phaûi ñeàn toäi. Anh lieàn chaïy nhanh ñeán.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: meï con.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ao beøo.Baøi môùi : 124 . Thø t ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 44: on . kì dieäu ( 2 – 4 em ñoïc. Con Cöøu bình tónh vaø thoâng minh neân ñaõ thoaùt cheát. -HS: -SGK. Tranh 3: Taän cuoái baõi. Ngöôøi chaên Cöøu lieàn giaùng cho noù moät gaäy. nhaø s 2. caøo caøo ( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. II. Saùo öa nôi khoâ raùo.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. an vaø meï con.an I. Coøn Thoû meï daïy con nhaûy muùa. Tranh 4: Cöøu thoaùt naïn.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caù saáu. III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn on.Muïc tieâu: 1.

an . nhaø saøn Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: . an .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. an – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn on-an +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: on. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 125 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: on.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: con Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . con: on.meï con.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. meï con -Ñoïc laïi sô ñoà: on con meï con Daïy vaàn an: ( Qui trình töông töï) an saøn nhaø saøn . nhaø saøn +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn on: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn on ñöôïc taïo bôûi: o vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh on vaø oi? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : con.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .meï con. Gheùp bìa caøi: on Gioáng: baùt ñaàu baèng o Khaùc : on keát thuùc baèng n.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaàn on.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rau non haøn hoøn ñaù thôï GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôïc caùc vaàn vaø töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Beù vaø baïn beø”. Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) HS môû saùch . Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 126 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ maáy baïn? -Caùc baïn aáy ñang laøm gì? -Baïn cuûa em laø nhöõng ai? Hoï ñang ôû ñaâu? -Em vaø caùc baïn thöôøng chôi nhöõng troø gì? -Boá meï em coù quyù caùc baïn cuûa em khoâng? -Em vaø caùc baïn thöôøng giuùp ñôõ nhau nhöõng vieäc gì? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) baøn ghe -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa”.

aê Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 45: aân . Tranh caâu öùng duï Beù chôi thaân… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi. hoøn ñaù. Phaân tích vaø gheùp bìa aên.Muïc tieâu: 1. thôï haøn.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn aân. caùi caân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân. con traên. B baïn Leâ laø thôï laën. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät. aâm aê.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc :aân. aê. caùi caân Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) caân.töø -Ñoïc laïi sô ñoà: 127 . aên.aên I.aê .ñoàng -aên thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. vaàn aên – Ghi baûng 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Naën ñoà c II. caùi caân. baøn gheá ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. con traê 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau non. aê. 3. III. caøi: aân con traên +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn aân: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n Gioáng: keát thuùc baèng n GV ñoïc maãu Khaùc : aân baét ñaàu Hoûi: So saùnh aân vaø an? baèng aâ.

ñoàng thanh) aân caân caùi caân Giôùi thieäu aâm aê: Phaùt aâm maãu Daïy vaàn aên: ( Qui trình töông töï) aên traên con traên . aên. aê. Ñoïc (c nhaân–thanh) HS môû saùch . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. con traên Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . caùi caân. con: aân.ñoàng thanh) ( caù nhaân . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: 128 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø baïn thaân khaên raèn gaàn guõi daën doø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Boá baïn Leâ laø thôï laën”.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

bảng con. gaïo neáp.… +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì? -Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì? -Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì? -Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì? -Trong soá caùc baïn cuûa em. c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch.…) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi Thu doïn cho ngaên naép.Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua Hoạt động của học sinh . boät. ai naën ñoà chôi ñeïp. rau non. gioáng nhö thaät? -Em coù thích naën ñoà chôi khoâng? -Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø ………………………………………………………………………………………………. bảng có kẻ ô li b Học sinh : Vở tập viết.HS đọc đề bài 129 . b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định. tr¸i ®µo. saïch seõ. hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Quan saùt tranh vaø traû lôøi vaøo vôû -Caùch tieán haønh: GV ñoïc HS vieát (ñaát. thî hµn I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng.5 em nộp vở Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: ghi . dung :“Naën ñoà chôi”. Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 Tập Viết C¸i kÐo. chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Bài mẫu. III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ .röûa tay chaân. thay quaàn aùo. s¸o sËu Chó cõu. boät vaøo vôû theo doøng deûo.

Quan sát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Mai sau kho lôùn.Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng.Hướng dẫn cách viết trên bảng con .HS tham gia tìm hiểu bài bạn . 3. 2.Muïc tieâu: 1.Dặn dò . .Ñoà duøng daïy hoïc: 130 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oân .HS viết vào vở Tập Viết.HS theo dõi và viết trên bảng con cái kéo trái đào . nhận xét: xét + Độ cao các con chữ + Khoảng cách giữa các chữ. con choàn.HS lắng nghe .Trình bày bài mẫu và cho HS nhận . sửa chữa và đánh giá 1 số . sôn ca. ôn .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng đề bài GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2/ Giảng bài mới: .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Sau côn möa.ôn I.HS quan sát.HS tiếp tục viết bài . caû nhaø caù bôi laïi baän roän. + Nối giữa các con chữ + Các nét đưa bút liền nhau .Dặn luyÖn viết ở nhà Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 12 Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 46: oân . II. đẹp Họat động 3: Tổng kết .Nhận xét tiết học .Hướng dẫn viết vào vở + k: cao 5 ô li + t: cao 3 ô li + đ: cao 4 ô li .

caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi baä roän. Boá baïn Leâ laø thôï laën. sôn ca.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oân . con choàn ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: choàn oân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn choàn tieáng .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oân .ñoàng a. vôû baøi taäp Tieáng vieät.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn ôn: ( Qui trình töông töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc 131 . ôn – Ghi baûng 2. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: baïn thaân. -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân choàn. bôûi: oâ vaø n Gheùp bìa caøi: oân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâân vaø ôn? n Khaùc : oân baét ñaàu baèng oâ. -Tranh caâu öùng duïng: Sau côn möa. daën doø ( 2 – 4 em caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. gaàn guõi. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Mai sau khoân lôùn. khaên raèn. con choàn. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Daïy vaàn oân: thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oân ñöôïc taïo Phaân tích vaàn oân.ñoàng thanh) b. III. sôn ca.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con choàn. ôn . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .töø con choàn ( caù nhaân .

Luyeän vieát: e. con: oân . em phaûi laøm gì? 132 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.ñoàng thanh) 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . (Ñoïc c nhaân – ñ thanh) Môû saùch . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Quan saùt tranh vaø traû -Mai sau khoân lôùn em thích laøm lôøi gì? -Taïi sao em thích laøm ngheà ñoù? -Muoán trôû thaønh ngöôøi nhö em muoán. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. löu yù neùt Theo doõi qui trình noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ôn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. ñoïc caù c.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng “Sau côn möa. con ch sôn ca.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Mai sau khoân lôùn”.ñoàng thanh) sôn sôn ca . ôn . ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn oân baøi côn möa hoïc khoân lôùn môn môûn Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng ( caù nhaân . caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi thanh) Nhaän xeùt tranh baän roän”.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II. Coøn nha Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 47: en . Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : en. con nheän. côn möa.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. beân döôùi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi c non.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù sen.eân I.Baøi môùi : 133 . III. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: oân baøi. môn môûn ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beân phaûi traùi. con nheän 2. khoân lôùn. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. beân treân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. laù sen. eân.

eân. taïo bôûi: e vaø n Gheùp bìa caøi: en GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : en baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh en vaø on? e Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) sen.Daïy vaàn : en thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn en ñöôïc Phaân tích vaàn en.ñoàng thanh) laù sen Ñoïc xuoâi – ngöôïc b. laù sen. +Höôùng daãn vieát treân khoâng con nheän baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: aùo len muõi Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . laù sen Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: sen -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn en tieáng .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn eân: ( Qui trình töông ( caù nhaân . laù sen. eân.ñoàng a. löu Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn yù neùt noái) Vieát b.ñoàng thanh) teân 134 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: en .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. con nheän +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) ( caù nhaân . eân – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) töï) eân nheän con nheän Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: en.töø sen ( caù nhaân . con: en.

sau em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng. beân treân. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà +Caùch tieán haønh : Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong lôùp. tröôùc em laø baïn naøo.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (cnhaân–ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm HS môû saùch . beân phaûi em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.”.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc caâu öùng duïng: “Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Luyeän vieát: e. beân phaûi em laø baïn naøo? -Em vieát baèng tay phaûi hay tay traùi? -Haõy tìm xung quanh caùc vaät yeâu quí cuûa em? 3. a.Ñoïc caù cuûa HS nhaân 10 em b. beân döôùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khen ngôïi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hneàn nhaø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3. beân traùi.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû lôøi d.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Beân phaûi. beân traùi em laø baïn naøo. c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 135 . vôû taäp vieát Vieát Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái”.

ñeøn pin -Ñoïc laïi sô ñoà: in 136 Hoaït ñoäng cuûa HS ñeøn Phaùt aâm ( 2 em .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi xi II. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Daïy vaàn : in -Nhaän dieän vaàn : Vaàn in ñöôïc taïo bôûi: i vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh in vaø an? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : pin.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: aùo len.un I. pin. un – Ghi baûng 2. un.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn pin. con giun +Caùch tieán haønh : a.Muïc tieâu: 1.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: pin Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : in.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: in.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 48: in .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. muõi teân. khen ngôïi.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc:in. 2. con giun. III. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Noùi xin loãi. ñeøn pin. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû taäp vieát.ñ thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân . con giun. neàn nhaø ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø Deá Meøn ….Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : “ Uûn aø uûn æn…” 3. laù chuoái”.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. un.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV 1.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: in Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : in baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . -HS: -SGK.

nhaân 10 em Ñoïc caù Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi nhieân .Daïy vaàn un: ( Qui trình töông töï) un giun con giun .Ñoïc caâu öùng duïng: “Uûn aø uûn æn Chín chuù lôïn con AÊn ñaõ no troøn Caû ñaøn ñi nguû” c.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï 137 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöø Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htieáng .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b.Luyeän vieát: e.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: nhaø in möa phuøn xin loãi vun xôùi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . ñeøn pin.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. un. pin ñeøn pin b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. con: in. con giun.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.töø ( caù nhaân .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.ñoàng thanh) ( caù nhaân .

em coù neân xin loãi khoâng? -Em ñaõ bao giôø noùi caâu: “ Xin loãi baïn”.yeân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. aûnh höôûng phieàn haø ñeán ngöôøi khaùc.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. III. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em coù bieát taïi sao baïn trai trong tranh maët laïi buoàn hiu nhö vaäy? -Khi laøm baïn bò ngaõ.yeân I. xin loãi. II. kieán ñen laïi xaâ nhaø.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng :Sau côn baõo. con yeá 2. Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi. ñeøn ñieän. con giun ( 2 em . ta phaûi xin loãi hoï.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : nhaø in. con yeán. möa phuøn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Bieån caû. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieân. -Tranh caâu öùng duïng vaø ranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Bieån -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 49: ieân . ( 2 em) -Vieát baûng con: ñeøn pin.Muïc tieâu: 1. vun xôùi ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Uûn aø uûn æn…”.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn ñieän. 3. 3. Xin loãi coâ chöa? Trong tröôøng hôïp naøo? Keát luaän: Khi laøm ñieàu gì sai traùi.Baøi môùi : 138 .caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo noäi dung “Noùi lôøi xin loãi”.

ñoàng a.con:ieân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) yeân ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 139 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ieân. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. ñeøn ñie +Vieát maãu treân giaáy oâ li con yeán. con yeán.ñoàng thanh) ñieän ñeøn ñieän b. löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö +Höôùng daãn vieát treân khoâng hoïc baèng ngoùn troû Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) caù bieån yeân ngöïa vieân phaán yeân vui 3.eâ vaø n caøi:ieân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Hoûi: So saùnh ieân vaø eân? Khaùc : ieân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñieän.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình ⊕ Giaûi lao Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b. yeân. ñeøn ñieän. yeân – Ghi baûng 2.Daïy vaàn : ieân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieân ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .Daïy vaàn yeân: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù töï) nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieân.yeân.ñoàng thanh) yeán con yeán . ñeøn ñieän ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ieân ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.

Ñoïc caù “Sau côn baõo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. vöô 2. öôn.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 50: uoân .luõ chuoàn chuoàn ngaån nhô bay löôïn.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. 140 . thöôøng nghe noùi bieån coù nhöõng gì? -Nöôùc bieån maën hay ngoït? Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån laøm gì? -Nhöõng nuùi ngoaøi bieån goïi laø gì? Treân aáy thöôøng coù nhöõng gì? Nhöõng ngöôøi naøo thöôøng soáng ôû bieån? -Em coù thích bieån khoâng? Em ñaõ ñöôïc boá meï cho ra bieån laàn naøo chöa? ÔÛ ñoù em thöôøng laøm gì? 3. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em thöôøng thaáy. Vieát vôû taäp vieát c. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. baàu trôøi nhö cao hô Treân giaøn thieân lí. 10 em nhaân Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoân. cuûa HS Ñoïc (cnhaân–ñthanh) b.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Bieån caû”. chuoàn chuoàn.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh.öôn I. kieán ñen laïi xaây nhaø.Luyeän vieát: e.Ñoïc caâu öùng duïng: HS môû saùch.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Muøa thu.

öôn – Ghi baûng 2. Caû ña kieân nhaãn chôû laù …” -Vieát baûng con: ñeøn ñieän.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. III. chuoàn chuoàn.Daïy vaàn : uoân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn uoân ñöôïc Phaân tíchvaøgheùp bìa taïo bôûi: u.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : caù bieån.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoàn chuoàn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoàn chu chaâu chaáu .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. II. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: uoân. oâ vaø n caøi:uoân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoân vaø ieân? n Khaùc : uoâân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : chuoàn. vöôn vai. Kieán ñen laïi xaây nhaø.chuoàn chuoàn Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa uoân caøi: chuoàn chuoàn Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoàn chuoàn 141 . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caøo caøo. yeân vui ( 2 – 4 em ñ -Ñoïc baøi öùng duïng: “Sau côn baõo. yeân nhöïa. vieân phaán.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoân. caøo caøo. öôn. vôû taäp vieát. vöôn vai -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Chuo chuoàn. -HS: -SGK.caû lôùp vieát baûng co -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. chaâu chaáu . con yeán ( 2 em .ñoàng a.

3.Daïy vaàn öôn: ( Qui trình töông töï) tieáng .Ñoïc caâu öùng duïng: “Muøa thu. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d. caøo caøo”. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng (caù nhaân . chaâu chaáu . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát nhöõng loaïi chuoàn Quan saùt tranh vaø traû chuoàn naøo? -Em ñaõ troâng thaáy nhöõng loaøi lôøi nhöõng loaïi caøo caøo . luõ chuoàn chuoàn ngaånñoàng thanh) nhô Nhaän xeùt tranh. löu yù neùt ( caù nhaân .ñoàng Luyeän noùi theo chuû ñeà thanh) +Caùch tieán haønh : a. nhaõn chuoàn chuoàn.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn Tieát 2: hoïc 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng Ñoïc trôn töø öùng duïng: 2.ñoàng thanh) vöôn Ñoïc xuoâi – ngöôïc vöôn vai ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Luyeän vieát: e.con: uoân. öôn.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân .ñoàng . Treân Ñoïc (caù nhaân 10 em – giaøn thieân lí. chaâu chaâu naøo? 142 . vöôn vai.ñoàng noái) thanh) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: cuoän daây con löôn Theo doõi qui trình yù muoán vöôøn Vieát b.töø öôn ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b.Ñoïc SGK: HS môû saùch.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt. baàu trôøi nhö cao hôn.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Chuoàn chuoàn. bay löôïn”.

chaâu chaâu ôû bao giôø chöa? Baèng gì? -Em baét chuoàn chuoàn. toái veà suït sòt. mai khoâng ñi hoïc ñöôïc.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 143 . coù toát khoâng? 3. chaâu chaáu. caøo caøo. caøo caøo nhö theá naøo? -Ra giöõa naéng baét chuoàn chuoàn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Em ñaõ laøm nhaø cho caøo caøo. chaâu chaáu.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 144 .

vöôøn nhaõn ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Muøa thu. baàu trôøi nhö cao hôn. Treân giaøn thieân lí.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ⊕ Giaûi lao 145 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa .Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : cuoän daây. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan trong truyeän keå : Chia quaø II. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Chia quaø -HS: -SGK.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. vôû taäp vieát.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng n 2.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 13 Thø hai ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 51: OÂN TAÄP I. con löôn.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. luõ chuoàn ch ngaån ngô bay löôïn.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. yù muoán.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.

-GV chænh söûa phaùt aâm cho HS HS môû saùch.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: . löu yù neùt thanh) noái) -Höôùng daãn vieát treân khoâng Theo doõi qui trình baèng ngoùn troû Caû lôùp vieát treân baøn -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh.ñoàng thanh) Tieát 2: 1. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên. con: cuoàn cuoän -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: cuoàn cuoän con vöôïn thoân baûn Tìm vaø ñoïc tieáng coù d.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . Thaûo b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- c.Ñoïc SGK: nhaân 10 em d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân .Luyeän vieát: e. Ñoïc caù c. Gaø gaø con vöøa chôi HS ñoïc trôn (caù nhaân– vöøa chôø meï reõ coû.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. . Töø 146 ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän .Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Chia phaàn +Caùch tieán haønh : a. bôùi giun” ñoàng thanh) .Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: baûng oân.Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Ñoïc caâu öùng duïng: luaän veà tranh caûnh ñaøn “ Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Quan saùt tranh. Vieát b.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû. -HS: -SGK. vôû taäp vieát. doøng s :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñaù boùng. noùi nhau chaúng ra gì. Tieát1 . ai veà nhaø naáy. -Tranh caâu öùng duïng: Soùng noái soùng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñaù boùng. Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay. III.Thaùi ñoä :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi… II. + YÙ nghóa : Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn. Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi. chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau.Kieåm tra baøi cuõ : 147 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ong.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 52: ong .Kó naêng 3. oâng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu.oâng I.Muïc tieâu: 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi voõng. doøng soâng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. sau ñoù ñaâm ra böïc mình. 3. Luùc ñaàu coøn vui veû. caùi voõng.

con vöôïn. -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ong ñöôïc Gheùp bìa caøi: ong taïo bôûi: o vaø ng Gioáng: baét ñaàu baèng GV ñoïc maãu o Hoûi: So saùnh ong vaø on? Khaùc : ong keát thuùc baèng ng -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân .töø ong ( caù nhaân . Gaø con vöøa chôi vöøa chôø meï reõ coû. caùi voõng Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: voõng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc -Ñoïc laïi sô ñoà: trôn tieáng . oâng – Ghi baûng 2.Daïy vaàn oâng: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc töï) ( caù nhaân .Daïy vaàn: ong Phaân tích vaàn ong. thoân baûn 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ong. caùi voõng. oâng.ñoàng voõng thanh) caùi voõng b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : cuoàn cuoän.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ong. doøng soâng Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) voõng.ñoàng oâng thanh) soâng doøng soâng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 148 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .ñoàng thanh) 1. b.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ñaù boùng”. oâng.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Luyeän vieát: e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.con: ong. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Vieát vôû taäp vieát c.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em Ñeán chaân trôøi”. em laø thuû moân hay caàu thuû? -Tröôøng hoïc em coù ñoäi boùng 149 . caùi vo con ong caây thoâng doøng soâng.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi Soùng soùng soùng HS môû saùch. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em thöôøng xem boùng ñaù ôû ñaâu? -Em thích caàu thuû naøo nhaát? -Trong ñoäi boùng. voøng troøn coâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v vieân hoïc 3.

nhaø taàng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Vaân cha meï.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vaâng lôøi meï.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maêng tre. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- hay khoâng? -Em coù thích ñaù boùng khoâng? 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : con ong. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái baõi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêng. caây thoâng. maêng tre.aâng I.voøng troøn.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Muïc tieâu: 1. aâng. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. II. coâng vieân ( 2 – 4 em ñoïc. rì raøo. lôùp v baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 150 . Soùng vo rì raøo. nhaø ta 2. vôû taäp vieát. III.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 53: aêng .

con: aêng. . aâng.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaøgheùp bìa caøi: aêng Gioáng: keát thuùc baèng ng Khaùc : aêng baét ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: maêng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Daïy vaàn: aêng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aêng ñöôïc taïo bôûi: aê vaø ng GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêng vaø ong? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : maêng. maêng nhaø taàng. maêng tre.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) aâng taàng nhaø taàng . aâng – Ghi baûng 2. Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: raëng döøa vaàng 151 Hoaït ñoäng cuûa H aâng.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aêng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.ñoàng thanh) ( caù nhaân . nhaø taàng +Caùch tieán haønh : a. maêng tre -Ñoïc laïi sô ñoà: aêng maêng maêng tre b.

rì raøo”HS môû saùch.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. Ñoïc caù c. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Soùng voã bôø rì raøo. Nhaän döøa cuoái baõi.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Vaâng lôøi cha meï”. boá meï thöôøng Ñöùa con ngoan noùi gì? -Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï thöôøng ñöôïc goïi laø ñöùa con gì? 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng ai? Quan saùt tranh vaø traû -Em beù trong tranh ñang laøm lôøi gì? -Boá meï thöôøng xuyeân khuyeân em ñieàu gì? -Em coù hay laøm theo lôøi boá meï khuyeân khoâng? -Khi em laøm ñuùng nhöõng lôøi boá meï khuyeân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng traêng phaúng laëng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- niu 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø naâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Ñoïc caâu öùng duïng: “Vaàng traêng hieän leân sau raëng xeùt tranh.ñoàng thanh) 152 .

öng. thun luõng. suoái ñeøo. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Röøng. vaàng traêng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu…” 3.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ung. rì raøo.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. naâng niu ( 2 – 4 em ñoïc.öng I. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 54: ung .Daïy vaàn: ung thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ung ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø ng caøi: ung GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ung vaø ong? ng Khaùc : ung baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân 153 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : raëng döøa. suoái ñeøo. boâng suùng. söøng höôu -Tranh caâu öùng duïng: Khoâng sôn maø ñoû… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Röøng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû 1. III. söøng höôu +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ung öng– Ghi baûng 2. öng. boâng suùng. -HS: -SGK. phaúng laëng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: boâng suùng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. söøng h 2. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ung.ñoàng a. thung luõng. lô vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái b Soùng voã bôø rì raøo.Muïc tieâu: 1.

ñoàng thanh) c. d.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Theo doõi qui trình Vieát b. suoái ñeøo.Luyeän vieát: Giaûi caâu ñoá: (oâng e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. löu yù neùt noái) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caây sung cuû göøng trung thu vui möøng 3.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) öng söøng söøng höôu .ñoàng thanh) ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : suùng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu Khoâng kheàu maø ruïng”.Luyeän noùi: maët trôøi.con: ung. saám. Ñoïc caù HS +Caùch tieán haønh : nhaân 10 em 154 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) . môû saùch.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ung suùng boâng suùng b.”. öng. haït +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo möa) noäi dung Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Röøng. thung luõng.töø ( caù nhaân . boâng söøng höôu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . boâng suùng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: suùng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .

c¸ biÓn.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nÒn nhµ. yªn ngùa. ñeøo ôû ñaâu khoâng? -Em chæ xem trong tranh ñaâu laø thung luõng. vên nh·n H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi 155 . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: .Cho H viÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ:nÒn nhµ.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2009 TËp viÕt NÒn nhµ.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. c©y th«ng… I. vên nh·n . c¸ biÓn.Môc tiªu . cuén d©y. suoái .§äc viÕt : nÒn nhµ.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Trong röøng thöôøng coù nhöõng gì? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Em coù bieát thung luõng. yªn ngùa. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .ñeøo? -Coù ai trong lôùp ñaõ ñöôïc vaøo röøng? 3. suoái.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . cuén d©y. nhµ in. c¸ biÓn 2 Bµi míi: §äc bµi cÇn viÕt . nhµ in. c¸ biÓn… Con ong. nhµ in.

hoà.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt bµi viÕt cña H. chieâng -Tranh caâu öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ao. troáng chieâng. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : eng. gieáng. ieâng. troáng.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 14 Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 eng . hoà. vôû baøi taäp Tieáng vieät. gie II. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . -HS: -SGK.ieâng I. 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 156 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi xeûng. III.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Duø ai noùi ngaû noùi nghieân Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba ch 3. löôõi xeûng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ao.Muïc tieâu: 1.

Daïy vaàn: eng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eng Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn ieâng: ( Qui trình ñoàng thanh) töông töï) Ñoïc trôn ( caù nhaân ieâng ñoàng thanh) chieâng Phaân tích vaø gheùp bìa troáng chieâng caøi: xeûng .con: eng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. trung thu. ieâng – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: a.ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS 157 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Höôùng daãn vieát baûng con : tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. löôõi xeûng Ñaùnh vaàn ( caù nhaân b. chieâng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:eng. lieäng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa Tieát 2: hoïc Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi: Ñoïc trôn töø öùng duïng: a. löôõi xeûn xaø beng bay troáng.töø +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( caù nhaân .ñoàng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. -Ñoïc baøi öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng ñöôïc taïo bôûi: e vaø ng thanh) GV ñoïc maãu Phaân tích vaø gheùp bìa Hoûi: So saùnh eng vaø ong? caøi: eng Gioáng: keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: ng Khaùc : eng baét ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng u xeûng. thanh) löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caùi xeûng cuû Theo doõi qui trình rieàng Vieát b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát: caây sung. ieâng.

öông.Luyeän vieát: HS môû saùch.Ñoïc SGK: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) d.Muïc tieâu: 1. quaû chuoâng. 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. co ñöôøng. -HS: -SGK. hoà.Hoaït ñoäng daïy hoïc 158 .öông I.Ñoïc caâu öùng duïng: “ Duø ai noùi ngaû noùi Ñoïc (caù nhaân 10 em – nghieâng ñoàng thanh) Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân” Nhaän xeùt tranh. Ñoïc caù e. hoà. Luùa treân nö chín vaøng. c. con ñöôøng. gieáng coù gì gioáng vaø khaùc nhau? -Laøm gì ñeå giöõ veä sinh cho nöôùc aên? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Naéng ñaõ leân.” 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâng. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoàng ruoä II. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Luyeän noùi: nhaân 10 em Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Chæ ñaâu Vieát vôû taäp vieát laø gieáng? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Nhöõng tranh naøy ñeàu noùi Quan saùt tranh vaø traû veà caùi gì? lôøi -Nôi em ôû coù ao.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: quaû chuoâng. gieáng Veà nöôùc khoâng? -Ao. vôû taäp vieát. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2009 uoâng .

öông – Ghi baûng thanh) Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaân tích vaø gheùp bìa a. öông. löu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö yù neùt noái) hoïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Ñoïc trôn töø öùng duïng: rau muoáng nhaø (c nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi xeûng. quaû chuoâng Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: b.caøi: chuoâng uoâng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoâng tieáng . con ñöôøng. +Vieát maãu treân giaáy oâ li quaû chuoâng. cuû rieàng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Daïy vaàn: uoâng caøi: uoâng. 3. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) con ñöôøng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn Phaùt aâm ( 2 em . -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâng ñöôïc Gioáng: keát thuùc baèng taïo bôûi: uoâ vaø ng ng GV ñoïc maãu Khaùc : uoâng baét ñaàu Hoûi: So saùnh uoâng vaø eng? baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( cnhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoâng.ñ thanh) tröôøng 159 .ñoàng môùi:uoâng.töø quaû chuoâng b.bay lieäng -Ñoïc baøi öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân. xaøbeng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b.con: uoâng.Daïy vaàn uoâng: ( Qui trình töông töï) öông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ñöôøng nhaân .

Luyeän noùi: Hoûi:-Luùa. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh.… chuùng ta coù caùi gì ñeå aên khoâng? 3. khoai. Ñoïc caù b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ang .Ñoïc SGK: d. ngoâ.Luyeän vieát: e.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khoâng coù chaân. caønh ch 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ang. ngoâ. khoai. caây baøng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi c.anh I. em coøn thaáy caùc baùc noâng daân coøn laøm nhöõng vieäc gì khaùc? -Neáu khoâng coù noâng daân laøm ra luùa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng luoáng caøy raãy Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnöông Hoaït ñoäng 3: Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. saén ñöôïc Quan saùt tranh vaø traû troàng ôû ñaâu? lôøi -Ai troàng luùa.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây baøng. saén? -Treân ñoàng ruoäng. anh. caønh chanh. khoai. -HS: -SGK. coù caùnh Sao goïi laø con soâng… 3. cuûa HS HS môû saùch.Ñoïc caâu öùng duïng: nhaân “ Naéng ñaõ leân.Muïc tieâu: 1. Luùa treân nöông chínvôû taäp vieát Vieát vaøng. ngoâ. caùc baùc noâng daân ñang laøm gì? -Ngoaøi nhöõng vieäc nhö böùc tranh ñaõ veõ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Buoåi saùng II. vôû taäp vieát. 160 .

nöông raãy -Ñoïc caâu öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ang. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö buoân laøng baùnh hoïc chöng Ñoïc trôn töø öùng haûi caûng hieàn duïng: laønh 161 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.con: ang. anh. caây baøng Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : rau muoáng.töø chanh ( caù nhaân .ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li Theo doõi qui trình ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn: ang ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ang ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: a vaø ng bìa caøi:ang. löu Vieát b. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh ang vaø ong? baèng ng Khaùc : ang baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng a Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) baøng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : nhaân . caây baøn yù neùt noái) caønh chanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- III. luoáng caøy nhaø tröôøng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. anh– Ghi baûng 2.ñoàng caønh chanh thanh) .Daïy vaàn anh: ( Qui trình töông bìa caøi: baøng töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc anh trôn tieáng .

ngaõ keành nga 3. Sao goïi laø con soâng? Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Khoâng coù laù. em laøm nhöõng vieäc gì? -Em thích buoåi saùng naéng hay möa? Buoåi saùng buoåi muøa ñoâng hay buoåi saùng muøa heø? -Em thích buoåi saùng. tröa hay chieàu? Vì sao? 3. maùy tính.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 inh - eânh I. coù caønh HS môû saùch.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : inh. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi 162 .Luyeän vieát: e. moïi ngöôøi ñang ñi ñaâu? Quan saùt tranh vaø -Trong buoåi saùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng3: a. moïi ngöôøi traû lôøi trong gia ñình em laøm vieäc gì? -Buoåi saùng.Muïc tieâu: 1. eânh.Luyeän noùi: Hoûi:-Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá? -Trong buoåi saùng. doøng keânh.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Maùy caøy. maùy khaâu.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng. noå. maùy vi tính. Nhaän xeùt tranh. doøng keânh.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng coù chaân coù caùnh. II. 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy vi tính. Ñoïc caù Sao goïi laø ngoïn gioù? ” nhaân 10 em c.

haûi caûng. eânh.Daïy vaàn eânh: ( Qui trình töông thanh) töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . eânh – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ñoàng thanh) baèng ngoùn troû Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng b.ñoàng +Vieát maãu treân giaáy oâ li thanh) ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Höôùng daãn vieát treân khoâng nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : buoân laøng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:inh. maùy vi tính Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: tính inh Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tính trôn tieáng .con: inh. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh inh vaø anh? baèng nh Khaùc : inh baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng I Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) tính. hieàn laønh -Ñoïc caâu öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. maùy vi 163 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. vôû taäp vieát.töø maùy vi tính ( caù nhaân . III.Daïy vaàn: inh ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn inh ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: i vaø nh bìa caøi:inh. Baùnh chöng.

ng vaø -nh 2. Ñoïc caù d. doøng keânh Hoaït ñoäng 3: a. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Quaï vaø co II.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát Hoûi:-Maùy caøy duøng laøm gì? -Thöôøng thaáy ôû ñaâu? -Maùy noå duøng laøm gì? -Maùy khaâu duøng laøm gì? -Maùy tính duøng laøm gì? Quan saùt tranh vaø -Em coøn bieát nhöõng maùy gì traû lôøi nöõa? Chuùng duøng laøm gì? 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ñình laøng vieän thoâng minh öông Tieát 2: eãnh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeänh tính.Luyeän vieát: nhaân e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Muïc tieâu: 1.ñ thanh) …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… OÂN TAÄP I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc 164 . ngaõ keành xeùt tranh. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Quaï vaø coâng -HS: -SGK.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng .Ñoïc SGK: HS môû saùch . vôû taäp vieát. Nhaän ngay ra?” Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c.

Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng c.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : laøng. beänh vieän.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøaoân Ñoïc (caù nhaân . traéng nhö maây HS ñoïc trôn (caù nhaân– Maáy coâ maù ñoû haây haây thanh) ñoàng Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” . con:bình minh .Luyeän vieát: HS ñoïc teân caâu 165 HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Tieát1 1. boânghoaïch boâng trong tranh.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: a.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Treân trôøi maây traéng nhö saùt tranh. löu yù neùt noái) -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Tieát 2: Hoaït ñoäng 3: a.Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: bình minh nhaø roâng naéng chang chang Hoaït ñoäng cuûa HS ñình d. Ñoïc caù -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS nhaân c. eãnh öông -Ñoïc caâu öùng duïng: 3. Thaûo Quan boâng luaän veà caûnh thu ÔÛ döôùi caùnh ñoàng. thoâng minh.nha øroâng . HS môû saùch.

coù keøm theo tranh minh hoaï. 3.Keå chuyeän: -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng e. Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hchuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 166 .

Muïc tieâu: 1. laøng xoùm. am. röøng tra 167 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 15 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 60: om .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : om.am I.

III. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Daïy vaàn: om ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn om ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: o vaø m bìa caøi:om GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu Hoûi: So saùnh om vaø on? baèng o Khaùc : om keát thuùc -Phaùt aâm vaàn: baèng m Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : xoùm. -HS: -SGK. laøng xoùm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp 168 :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Möa thaùng baûy gaõy caønh Naéng thaùng taùm raùm traùi boø :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi ca . naéng chang chang em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Treân trôøi maây traéng nhö boâng ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây Maáy coâ maù ñoû haây haây Ñoäi maây nhö theå ñoäi maây veà laøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. am.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : bình minh. II.Kó naêng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Thaùi ñoä ôn. röøng traøm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. am – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: om.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laøng xoùm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:om. nhaø roâng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. röøng traøm. vôû taäp vieát. laøng xoùm.

Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung 169 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . laøng xoùm baèng ngoùn troû röøng traøm -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: choøm raâu quaû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö traùm hoïc ñom ñoùm traùi Ñoïc trôn töø öùng cam 3.ñoàng thanh) .ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaän xeùt tranh. Ñoïc caù Naéng thaùng taùm raùm traùi 10 em nhaân boøng” c.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng Vieát b.ñ thanh) Tieát 2: 1.töø laøng xoùm ( caù nhaân .Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. am.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- om bìa caøi: xoùm xoùm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .con: om.Daïy vaàn am: ( Qui trình töông thanh) töï) am traøm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù röøng traøm nhaân .ñoàng b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. “Möa thaùng baûy gaõy caønh Ñoïc (cnhaân–ñthanh) traùm HS môû saùch.Luyeän vieát: e.

naêm. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choøm raâu. aâm. haùi na 2. III.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con suoái sau nhaø rì raàm ch Ñaøn deâ caém cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài”.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nuoâi taèm. vôû taäp vieát. II. aâm. nuoâi taèm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêm. haùi naám.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. traùi cam( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.©m I. 3. quaû traùm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø bangµy 1th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 61: ¨m . nuoâi taèm. -HS: -SGK. ñom ñoùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Noùi lôøi caûm ôn”.ngaøy thaùng . +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Taïi sao em beù laïi caûm ôn chò? -Em ñaõ bao giôø noùi: “ Em xin caûm ôn” chöa? -Khi naøo ta phaûi caûm ôn? 3. aâm – Ghi baûng 2. 170 . haùi naám.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Thöù .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêm.Muïc tieâu: 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.

ñ thanh) .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Daïy vaàn aâm: ( Qui trình töông töï) aâm naám haùi naám . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: taêm tre maàm non ñoû thaém ñöôøng haàm 3.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: aêm taèm nuoâi taèm b.con: aêm.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . nuoâi taèm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hPhaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi:aêm Gioáng: keát thuùc baèng m Khaùc : aêm baùt ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: taèm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .töø ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : 171 Theo doõi qui trình Vieát b.Daïy vaàn: aêm -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêm ñöôïc taïo bôûi: aê vaø m GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêm vaø om? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : taèm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. aâm. nuoâi ta haùi naám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .

con toâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- a.Luyeän vieát: e. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oâm.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo Gioù ñöa höông thôm laï Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” 3.Muïc tieâu: 1. Ñoïc caù HS Ñaøn deâ caém nhaân 10 em cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài” c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 2th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 62: «m .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.¬m I. ôm. thaùng .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Thöù .ngaøy. vôû taäp vieát. ñoáng rôm 2.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.naêm”. vôû baøi taäp Tieáng vieät. môû saùch.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “ Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy. ñoáng rôm. -HS: -SGK.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Böõa côm. II. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Nhöõng con vaät trong tranh noùi leân ñieàu chung gì? -Em haõy ñoïc thôøi khoaù bieåu cuûa em? -Em thöôøng laøm gì vaøo ngaøy chuû nhaät? -Khi naøo ñeán Teát? -Em thích ngaøy naøo nhaát trong tuaàn? Vì sao? 3. 172 . b.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con toâm.

ñöôøng haàm( 2 – 4 em ñoïc) cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.ñoàng a. ôm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : taêm tre. ñoû thaém. ñoáng rôm. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. con toâm ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) oâm Phaân tích vaø gheùp bìa toâm caøi: toâm con toâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oâm. maàm non.Daïy vaàn ôm: ( Qui trình töông tieáng . con toâm. Ñaøn deâ c Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Daïy vaàn: aêm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: oâ vaø m caøi: oâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâm vaø om? m Khaùc : oâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng oâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân toâm.töø töï) ( caù nhaân .ñoàng thanh) ôm 173 .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oâm. ôm – Ghi baûng 2.

b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .con: oâm.ñoàng thanh) .Luyeän vieát: e. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Trong böõa côm em thaáy coù maáy ngöôøi ? -Nhaø em aên maáy böõa côm moät ngaøy ? 174 .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà Ñoïc (caù nhaân 10 em – +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a. Ñoïc caù Gioù ñöa höông thôm laï nhaân 10 em Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” c.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö choù ñoám hoïc saùng sôùm choâm choâm muøi Ñoïc trôn töø öùng duïng: thôm (c nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. löu Theo doõi qui trình Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñ thanh) 3. ôm. con toâm yù neùt noái) ñoáng rôm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- rôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ñoáng rôm ( caù nhaân .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû lôøi “Böõa côm”.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo HS môû saùch.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con tem. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Moãi böõa thöôøng coù nhöõng moùn gì? -Nhaø em ai naáu côm? Ai ñi chôï? Ai röûa baùt? -Em thích aên nhöõng moùn gì? Moãi böõa aên maáy baùt? 3. II. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. choâm choâm. con tem. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : em. 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. mu thôm ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Muïc tieâu: 1. eâm. -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” 3. sao ñeâm. III. sao ñeâm. saùng sôùm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Anh chò em trong nhaø.Baøi môùi : 175 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 3th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 63: em – ªm I.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choù ñoám.

ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b. con tem. con tem. eâm – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:em. eâm.con: em.ñoàng sao ñeâm thanh) . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn: em thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn em ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: e vaø m caøi: em GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh em vaø am? m -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : em baùt ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng e tem. eâm. con tem Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: em Ñoïc trôn ( caù nhaân tem ñoàng thanh) con tem Phaân tích vaø gheùp bìa b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 176 .ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: em. löu nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . sao ñeâm.ñoàng a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñ thanh) que kem meàm maïi 3. +Höôùng daãn vieát treân khoâng sao ñeâm baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: hoïc treû em gheá Ñoïc trôn töø öùng duïng: ñeäm (c nhaân .töø ñeâm ( caù nhaân .Daïy vaàn eâm: ( Qui trình töông caøi: tem töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn eâm tieáng .

RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. nhòn +Caùch tieán haønh : Phaûi thöông yeâu nhau Hoûi:-Anh chò em trong nhaø coøn goïi gì ? -Trong nhaø.Ñoïc caâu öùng duïng: Vieát vôû taäp vieát “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 4th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 13 :Nhµ trêng. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: 1. neáu em laø anh thì phaûi ñoái xöû vôùi em cuûa mình theá naøo? -Boá meï thích anh chò em trong nhaø phaûi ñoái xöû nhau theá naøo? -Em haõy keå veà anh chò em trong nhaø cho caû lôùp nghe? 3. ®om ®ãm . bu«n lµng.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû d. ®×nh lµng. hiÒn lµnh… I Môc tiªu: . +Caùch tieán haønh : Ñoïc (cnhaân–ñthanh) a.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nhµ trêng. bu«n lµng. Ñoïc caù GV chænh söûa loãi phaùt aâm nhaân 10 em cuûa HS b.Luyeän noùi: Anh +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieânchò em ruoät theo noäi dung Nhöôøng “Anh chò em trong nhaø”. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: 177 .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 HS môû saùch. hiÒn lµnh.Luyeän vieát: lôøi e. bÖnh viÖn.

hiÒn lµnh. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: §äc bµi cÇn viÕt . .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . ch«m ch«m.Cho H viÕt b¶ng con 178 . ®×nh lµng. mÇm non.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: ®á th¾m. trÎ em. bu«n lµng. c¸ biÓn 2 Bµi míi: . ghÕ ®Öm. ®om ®ãm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 14 :®á th¾m.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: nhµ trêng. bÖnh viÖn.Cho H viÕt b¶ng con . mÇm non. bÖnh viÖn 2 Bµi míi: . mòm mÜm.§äc viÕt : nhµ trêng. hiÒn lµnh.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . ch«m ch«m… I Môc tiªu: .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: ®á th½m mÇm .§äc viÕt : nÒn nhµ.

vaøng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : im. ghÕ ®Öm. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:im. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnon.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: 179 . trÎ em.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. mòm mÜm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuần 16 Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 64: im . truøm khaê 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :”Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo…” 3.Muïc tieâu: 1. gheá ñeäm. III. chim caâu. vôû baøi taäp Tieáng vieät. meàm maïi em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ch«m ch«m. que kem. vôû taäp vieát. ñoû. II. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.um I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. um.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xanh. um – Ghi baûng 2. truøm khaên.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chim caâu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : treû em.

ñoàng thanh) töï) um Ñoïc xuoâi – ngöôïc truøm ( caù nhaân . chim caâu ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: im caøi: chim chim Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chim caâu tieáng .ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. um.Daïy vaàn: im thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn im ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: i vaø m caøi: im GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng m Hoûi: So saùnh im vaø am? Khaùc : im baùt ñaàu baèng i -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân chim. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà 180 .ñoàng thanh) truøm khaên Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: truøm khaên con nhím tuûm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tæm troán tìm muõm hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: móm 3. truøm khaên +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñ thanh) Tieát 2: 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . um.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: im.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. chim caâu. chim caâu.con: im.töø b.Daïy vaàn um: ( Qui trình töông ( caù nhaân .ñoàng a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieâm. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát vaät gì coù maøu ñoû? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát vaät gì coù maøu xanh? -Em bieát vaät gì coù maøu tím? -Em bieát vaät gì coù maøu vaøng? Maøu saéc -Em bieát vaät gì coù maøu ñen.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Ban ngaøy. Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 181 . ñoû. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Toái ñeán. caùi yeám -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. döøa xieâm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: döøa xieâm. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø. III. Ñoïc caù nhaân 10 em c.…? -Taát caû caùc maøu treân ñöôïc goïi laø gì? 3. vaøng”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 65: ieâm . b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) a.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.” 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ñieåm möôø II. yeâm.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. caùi y 2.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Xanh.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím HS Meï coù yeâu khoâng naøo” môû saùch. tím. -HS: -SGK. traéng.yeâm I.

töø töï) ( caù nhaân . yeâm – Ghi baûng 2. döøa xieâm.ñoàng thanh) yeâm Ñoïc xuoâi – ngöôïc yeám ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Daïy vaàn: ieâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ieâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .Daïy vaàn yeâm: ( Qui trình töông tieáng . yeâm. caùi yeám +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . muõm móm 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. döøa xieâm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ieâm Phaân tích vaø gheùp bìa xieâm caøi: xieâm döøa xieâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. tuûm tæm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. eâ vaø m caøi: ieâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ieâm vaø eâm? m Khaùc : ieâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) xieâm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con nhím.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . troán tìm.ñoàng a.ñoàng thanh) caùi yeám .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li 182 .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ieâm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ieâm.

con: ieâm. quyù hieám caùi caùi yeám yeám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö 3.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .” HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Toái Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ñeán.ñ thanh) 2. Seû maûi ñi kieám aên cho xeùt tranh. yeâm.Ñoïc caâu öùng duïng: “Ban ngaøy. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. döøa yeám xieâm. Nhaän caû nhaø.ñoàng thanh) yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình thanh kieám aâu Vieát b. Ñoïc caù c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-BaÏn hoïc sinh vui hay khoâng vui khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm möôøi? -Nhaän ñöôïc ñieåm möôøi .Luyeän vieát: e. em khoe ai ñaàu tieân? -Hoïc theá naøo thì môùi ñöôïc ñieåm möôøi? -Lôùp em baïn naøo hay ñöôïc ñieåm möôøi? -Em ñaõ ñöôïc maáy ñieåm möôøi? 183 .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Ñieåm möôøi”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1. Seû môùi coù thôøi gian aâu thanh) yeám ñaøn con. löu ( caù nhaân .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.

aâu yeám. II. yeám .öôm I. caùnh buoàm. ñaø :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. öôm.Muïc tieâu: böôùm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâm. böôùm Tieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : thanh kieám.Thaùi ñoä chim.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. 2.Kieåm tra baøi cuõ : 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: 184 1. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Treân trôøi.” 3. III.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø tư ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 66: uoâm . caù caûnh. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3. böôùm bay löôïn töøng :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ong . quyù hieám. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùnh buoàm.Kó naêng ñaøn. ñaøn böôùm -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.

ñoàng thanh) ñaøn böôùm .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoâm.ñoàng thanh) töï) öôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc böôùm ( caù nhaân . löu ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Ban ngaøy.Daïy vaàn öôm: ( Qui trình töông ( caù nhaân . öôm – Ghi baûng 2.töø b. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoâm.oâ vaø m caøi: uoâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoâm vaø ieâm? m Khaùc : uoâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buoàm.Daïy vaàn: uoâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâm ñöôïc taïo bôûi: tích vaø gheùp bìa Phaân u.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Toái ñeán. öôm. caùnh buoàm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoâm caøi: buoàm buoàm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caùnh buoàm tieáng . ñaøn böôùm +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. caùnh buoàm. Seû môùi thôøi gian aâu yeám ñaøn con”.ñoàng thanh) yù neùt noái) 185 .ñoàng a.

Ñoïc caù ñoàng.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Nhöõng boâng caûi nôû roä thanh) nhuoäm vaøng caû caùnh HS môû saùch. -Con böôùm thöôøng thích gì? -Con ong vaø con chim coù ích gì cho baùc noâng daân? -Em thích con vaät gì nhaát? -Nhaø em coù nuoâi chuùng khoâng? 3.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. böôùm. Thích hoa +Caùch tieán haønh : Huùt maät thuï phaán cho Hoûi:-Con ong thöôøng thích gì? hoa.” c.con: uoâm.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân Quan saùt tranh vaø traû theo noäi dung lôøi “Ong. ñaøn böôùm öôm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö nhuoäm vaûi hoïc chaùy ñöôïm Ñoïc trôn töø öùng duïng: 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. ao chuoâm vöôøn caùnh buoàm. öôm.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.ñ thanh) Tieát 2: 1. böôùm bay nhaân 10 em löôïn töøng ñaøn.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän vieát: e. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. chim caù caù Thích huùt maät ôû hoa caûnh”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 186 . Treân trôøi. b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . baét saâu boï.

Treân trôøi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng –m 2.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: löôõi lieàm xaâu kim Tìm vaø ñoïc tieáng coù nhoùm löûa 187 . Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng.Muïc tieâu: 1. vöôøn chaùy ñöôïm( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Tranh minh hoaï ph truyeän keå : Ñi tìm baïn -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a. böôùm bay löôïn töøng ñaøn”.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc HS neâu ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong truyeän keå : Ñi tìm baïn II.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa ⊕ Giaûi lao baûng oân. nhuoäm vaûi.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : ao chuoâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hThø năm ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 67 : OÂN TAÄP I. c.Caùc vaàn ñaõ hoïc: HS leân baûng chæ vaø b.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.

1. Soùc chaïy tìm Nhím Theá nhöng ôû ñaâu Soùc cuõng 188 . Chuùng thöôøng noâ ñuøa.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. Thaûo Chôø con. Tranh 2:Nhöng coù moät ngaøy gioù laïnh töø ñaâu keùo veà.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . ñaøo cuû cuøng nhau.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: Vieát b. . Röøng caây thi nhau truùt laù.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñi tìm baïn +Caùch tieán haønh : a. khaép nôi laïnh giaù.ñoàng thanh) +Muïc tieâu: . con: xaâu kim. Chieàu ñeán.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng löôõi lieàm 2. haùi hoa.Keå chuyeän: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän:“Ñi tìm baïn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän HS ñoïc teân caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d.ñoàng daãn qui trình ) Chænh söûa chöõ thanh) vieát cho hoïc sinh.Ñoïc SGK: HS môû saùch.Ñoïc caâu öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñung ñöa ñoàng thanh) Quaû ngon daønh taän cuoái muøa Quan saùt tranh. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Soùc vaø Nhím laø ñoâi baïn thaân.Luyeän vieát: e. -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Theo doõi qui trình 3. luaän veà vaøo” HS ñoïc trôn (caù nhaân– -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS ñoàng thanh) c. phaàn chaùu baø chöa traûy tranh minh hoaï.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : löôõi lieàm. cöû ñaïi dieän leân thi taøi Tranh 3: Gaëp baïn Thoû.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Gaëp laïi nhau. xaâu kim. ca haùt.at I. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- chæ thaáy coû caây im lìm. vôû baøi taäp Tieáng vieät. nhoùm löûa ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn ñung ñöa… -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Nhím thì bieät taêm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ot. hoï nhaø Nhím laïi phaûi ñi tìm choã traùnh reùt.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø gaùy. Caây coái ñua nhau naûy loäc. -HS: -SGK. Vaéng baïn. ca haùt -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. c hoùt . at.chuùng em ca haùt. Soùc beøn hoûi Thoû coù thaáy baïn Nhím ôû ñaâu khoâng? Nhöng Thoû laéc ñaàu baûo khoâng. Hoûi chuyeän maõi roài Soùc cho bieát: cöù muaø ñoâng ñeán. khieán Soùc caøng buoàn theâm. Soùc buoàn Thaûo luaän nhoùm vaø laém.Muïc tieâu: 1. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: tieáng hoùt. Soùc laïi chaïy tìm baïn khaép nôi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø sáu ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 68: ot . vôû taäp vieát. tieáng hoùt.Baøi môùi : 189 . + YÙ nghóa :Caâu chuyeän noùi neân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím. 3. chim choùc hoùt veùo von. II. Soùc môùi gaëp laïi ñöôïc Nhím. 3. Tranh 4: Maõi khi muøa xuaân ñeán töøng nhaø . chuùng vui möøng laém.

Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ot. tieáng hoùt.Daïy vaàn at: ( Qui trình töông töï) at Ñoïc xuoâi – ngöôïc haùt ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ot.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 190 .ñoàng thanh) b. at. löu ( caù nhaân . chim hoùt ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: hoùt -Ñoïc laïi sô ñoà: ot Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn hoùt tieáng .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. ca +Chænh söûa chöõ sai haùt -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: baùnh ngoït baõi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö caùt traùi nhoùt cheû hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: laït 3. +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.tieáng hoùt. at – Ghi baûng 2.ñ thanh) Tieát 2: 1.Daïy vaàn: ot Phaùt aâm ( 2 em .con:ot.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . at.töø chim hoùt ( caù nhaân .ñoàng thanh) ca haùt .ñoàng -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ot ñöôïc thanh) taïo bôûi: o vaø t Phaân tích vaø gheùp bìa GV ñoïc maãu caøi: ot -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân hoùt. ca haùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.chuùng em Quan saùt tranh vaø traû ca haùt”.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Gaø gaùy. chim hoùt .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm ñoàng thanh) cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 191 . b. lôøi +Caùch tieán haønh : Chim hoùt líu lo Hoûi:-Chim hoùt nhö theá naøo? -Em haõy ñoùng vai chuù gaø ñeå caát tieáng gaùy? -Chuùng em thöôøng ca haùt vaøo luùc naøo? 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “” thanh) c.Ñoïc SGK: HS môû saùch. Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 192 .

cheû la tieáng hoùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 17 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 69: aêt .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : baùnh ngoït. aât. III. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Daïy vaàn: aêt thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêt ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: aê vaø t caøi: aêt GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) maët.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: aêt. ñaáu vaät +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . röûa maët Phaân tích vaø gheùp bìa 193 . aât – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêt. ñaáu vaät. aât. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát. 2. röûa maët.ñoàng a. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.aât I. traùi nhoùt.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ngaøy chuû nhaät.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: röûa maët. baõi caùt.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêt. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ca haùt ( 2 – 4 em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ñaáu vaät.Muïc tieâu: 1. röûa maët.

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.con: aêt. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: ñoâi maét maät ong baét tay thaät thaø 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. röûa maë ñaáu vaät Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: c.ñoàng thanh) aêt maët röûa maët b. aât.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ngaøy chuû nhaät”. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. lôøi +Caùch tieán haønh : 194 .ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.töø ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaøi: maët Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn aât: ( Qui trình töông töï) aât vaät ñaáu vaät .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Luyeän vieát: e.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: coät côø.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Nhöõng ngö baïn toát.ôt I. baét tay.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. caùi vôït. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Ngaøy chuû nhaät. vôû taäp vieát. ôt. -HS: -SGK.Baøi môùi : 195 . maät ong.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi70: oât . 3. thaät thaø( em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. caùi vôït. coät côø. 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oât. III. boá meï cho em ñi chôi ôû ñaâu? -Em thaáy gì trong coâng vieân? 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : ñoâi maét.Muïc tieâu: 1. II.

Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: oât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV 1.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Theo doõi qui trình Vieát b.Daïy vaàn ôt: ( Qui trình töông töï) ôt vôït caùi vôït . coät côø.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 196 coät côø.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc . ôt – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oât baét ñaàu baèng oâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: coät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Daïy vaàn: oât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oât ñöôïc taïo bôûi: oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oât vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : coät. ôt.töø ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oât. caùi vôït +Caùch tieán haønh : a. ôt. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: côn soát quaû ôùt xay boät ngôùt möa 3.ñoàng thanh) ( caù nhaân . c vôït. coät côø oât coät coät côø b.con: oât.

baùnh teùt. eât. deät vaûi.eât Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Luyeän vieát: e. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : et. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Luyeän noùi: Vieát +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân vôû taäp vieát theo noäi dung “Nhöõng ngöôøi baïn toát”.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï Teát.Kieåm tra baøi cuõ : 197 .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. c.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3. Ñoïc caù nhaân 10 em I. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.ñ thanh) Tieát 2: 1. III.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “”. 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ư ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 71: et . deät vaûi. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: baùnh teùt.Muïc tieâu: 1. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Giôùi thieäu teân ngöôøi baïn maø em thích nhaát? -Vì sao em laïi yeâu quí baïn ñoù? -Ngöôøi baïn toát ñaõ giuùp em nhöõng gì? 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.

Daïy vaàn eât: ( Qui trình töông töï) tieáng .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: et.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát baûng con : ( 2 – 4 em) -Ñoïc SGK: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn: et thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn et ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: e vaø t caøi: et GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng -So saùnh: vaàn et vaø oât t Khaùc: et baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng e Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) teùt. eât. reát 198 . eât.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.ñoàng a.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: et.ñoàng deät thanh) deät vaûi . baùnh teùt Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: et Phaân tích vaø gheùp bìa teùt caøi: teùt baùnh teùt Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. eât – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) ( caù nhaân .con: et. deät vaûi +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . baùnh teùt.töø eât ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . baùnh teù neùt chöõ con deät vaûi. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.

Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. uùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng saám seùt GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hkeát baïn 3.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.öt. möùt göøng 2. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng” c. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. sau roát.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Chim traùnh reùt bay veà phöông nam.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ngoùn uùt.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ut.Ñoà duøng daïy hoïc: 199 . II.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo Quan saùt tranh vaø traû noäi dung lôøi “Chôï Teát”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Luyeän vieát: e. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em ñöôïc ñi chôï Teát vaøo dòp naøo? -Chôï Teát coù nhöõng gì ñeïp? 3. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. buùt chì.öt I.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 72: ut .

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.öt. saám seùt. con reát. buùt chì.ñoàng möùt thanh) möùt göøng . -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : neùt chöõ.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: ut. vôû taäp vieát. möùt göøng +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. buùt chì Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ut Phaân tích vaø gheùp bìa buùt caøi: buùt buùt chì Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.töø öt ( caù nhaân .Daïy vaàn öt: ( Qui trình töông töï) tieáng . III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. möùt göøng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng 200 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: buùt chì.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. öt – Ghi baûng 2. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ut. keát baïn( 2 em) -Ñoïc SGK: Chim traùnh reùt bay veà phöông nam. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Daïy vaàn: ut ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ut ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø t caøi: ut GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn ut vaø et baèng t Khaùc: ut baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buùt. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

öt. chæ 201 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø Quan saùt tranh vaø traû nhaän xeùt so vôùi 5 ngoùn tay. raêng möùt göøng suùt boùng nöùt Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn neû hoïc 3.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung Vieát vôû taäp vieát “Ngoùn uùt. ngoùn lôøi uùt laø ngoùn nhö theá naøo? -Keå cho caùc baïn teân em uùt cuûa mình? -Em uùt laø em lôùn nhaát hay beù nhaát? Ñi sau cuøng coøn goïi -Quan saùt tranh ñaøn vòt.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. em uùt.con: ut. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình chim cuùt söùt Vieát b. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Laøm xanh da trôøi” thanh) c.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: ñoàng thanh) “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài Chæ coøn tieáng hoùt Nhaän xeùt tranh. sau roát”.Luyeän vieát: HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñ thanh) 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. buùt chì. Ñoïc caù e.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .

Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2 Bµi míi: H§ 1: .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. ao chu«m. .§äc viÕt : ®á th¾m.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. kÕt b¹n… I Môc tiªu: .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Cho H viÕt b¶ng con .NhËn xÐt giê häc HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: thanh kiÕm. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông. thËt thµ.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. . ©u yÕm.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 16 :xay bét.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø ñi sau roát con vaät ñi sau cuøng? 3. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . mÇm non. b·i c¸t. ©u yÕm… I Môc tiªu: . thùc hµnh luyÖn tËp… 202 . nÐt ch÷.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 15 :thanh kiÕm. b¸nh ngät.

2 Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: .Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. kÕt b¹n. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . thêi tiÕt ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 203 . nÐt ch÷. b·i c¸t.§äc viÕt : thËt thµ. con vÞt.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: xay bét.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .Cho H viÕt b¶ng con . chim cót.

traùi mít. -HS: -SGK. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: it. 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. traùi mít Ñoïc trôn ( caù nhaân 204 . traùi mít.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. chöõ vieát. chöõ vieát.Daïy vaàn: it ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn it ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: I vaø t bìa caøi: it GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn it vaø ut baèng t Khaùc: it baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng i Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) mít.Muïc tieâu: 1. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. nöùt ne 4 em) -Ñoïc SGK: “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài…”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Em toâ veõ II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:it. ieât. söùt raêng. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : chim cuùt. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : it.ieât I. ieât – Ghi baûng 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi mít. suùt boùng. ieât. III. chöõ vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 18 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 73: it .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: chöõ vieát con vòt thôøi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tieát ñoâng nghòt hieåu hoïc Ñoïc trôn töø öùng bieát 3. traùi mít. b.ñoàng thanh) töï) ieât vieát chöõ vieát .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Con gì coù caùnh thanh) Maø laïi bieát bôi Ngaøy xuoáng ao chôi Ñeâm veà ñeû tröùng? ” HS môû saùch.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñ thanh) Tieát 2: 1.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.con: it.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . Ñoïc caù c.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. ieât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc laïi sô ñoà: it mít traùi mít b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .töø ( caù nhaân .Daïy vaàn ieât: ( Qui trình töông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: mít Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân 205 .

löôùt vaùn . vôû baøi taäp Tieáng vieät. chuoät nhaét. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoät nhaét.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 74: uoât . öôt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. hieåu bie – 4 em) -Ñoïc SGK: “Con gì coù caùnh Maø laïi bieát bôi …”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ñaët teân töøng baïn trong Quan saùt tranh vaø tranh vaø giôùi thieäu baïn ñang laøm traû lôøi gì? Coù theå keøm theo lôøi khen ngôïi cuûa baïn.öôt I. III. 3. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. löôùt vaùn. öôt – Ghi baûng 2. chuoät nhaét. ñoâng nghòt.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con vòt.Muïc tieâu: 1.ñoàng a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng theo noäi dung GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Em toâ veõ vieát”.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôi caàu t II.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoât.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. thôøi tieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoât.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. öôt. löôùt v 2. 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoât.Daïy vaàn: uoât thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoât ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa 206 . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .töø b.Daïy vaàn öôt: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. öôt.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt. 207 . löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù Chuoät ñi ñaâuNhaän xeùt tranh. leân löôùt vaùn tuoát luùa aåm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v öôùt hoïc 3.ñ thanh) 1. chuoät nhaét Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoât caøi: chuoät chuoät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoät nhaét tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng taïo bôûi: u.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (caù nhaân 10 em – HS ñoàng thanh) b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn uoât vaø oât GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caøi: uoât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: uoâ baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoät.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .ñoàng öôt thanh) löôùt Ñoïc xuoâi – ngöôïc löôùt vaùn ( caù nhaân .ñoàng . chuoät traéng muoát vöôït nhaét.con: uoât.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 75 : OÂN TAÄP I.Ñoà duøng daïy hoïc: truyeän keå -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Muïc tieâu: hoïc töø baøi 68 ñeán 74 2.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.Luyeän vieát: e. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng. mua muoái gioã cha chuù Meøo” HS môû saùch. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû Hoûi:-Quan saùt tranh. Ñoïc caù c.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 208 1.Thaùi ñoä chuoät ñoàng II. em thaáy neùt lôøi maët cuûa baïn nhö theá naøo? -Khi chôi caùc baïn ñaõ laøm gì ñeå khoâng xoâ ngaõ nhau? 3. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Chuoät nha -GV: -Baûng oân.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén 14 chöõ ghi vaàn : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng : Nghe vaø hieåu. vôû taäp vieát.Kó naêng 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chôi caàu tröôït”.Tranh minh hoaï ph Tieát1 . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vaéng nhaø xa GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Chuù Chuoät ñi chôï ñöôøng thanh) Mua maém.

Caùnh ñoàng baùt ngaùt: raát roäng) -Ñoïc laïi toaøn baøi 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc chöõ vaøvaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Vieát saün 2 baûng oân trong SGK -GV ñoïc vaàn -Nhaän xeùt 14 vaàn coù gì gioáng nhau -Trong 14 vaàn. traéng muoát. tuoát luùa.. aåm öôùt -Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù chuoät ñi ñaâu vaéng nhaø . vöôït leân.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -Vieát töø leân baûng -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: choùt voùt baùt ngaùt Vieät Nam (Choùt voùt: raát cao . vaàn naøo coù aâm ñoâi ⊕ Giaûi lao c.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuoät nhaét.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. löôùt vaùn.”. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 209 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS vieát vaøo vôû baøi taäp Vieát theo daõy Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân Ñoïc (caù nhaân .ñoàng thanh) .ñoàng thanh) ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.

cuûa HS Tìm tieáng coù vaàn b. 210 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: . 2. -Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñoïc (caù nhaân 10 em – Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng thanh) ñoàng +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh.Keå chuyeän: Thaûo luaän nhoùm vaø +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu cöû ñaïi dieän leân thi chuyeän: taøi “Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. ac.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. con soùc.Ñoïc caâu öùng duïng: vöøa oân “Moät ñaøn coø traéng phau phau trôn (caù nhaân– HS ñoïc AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ñoàng thanh) ?” HS môû saùch.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 luaän veà tranh minh GV chænh söûa loãi phaùt aâm hoaï.ac I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. 3.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oc. Thaûo a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 76: oc .Luyeän vieát: -GV vieát maãu HS ñoïc teân caâu -Theo doõi HS vieát chuyeän e. baùc só.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. coù keøm theo tranh minh hoaï + YÙ nghóa :Bieát yeâu quyù nhöõng gì do chính tay mình laøm ra. Ñoïc caù ( Laø caùi gì?) 10 em nhaân -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS Vieát vôû taäp vieát c.

baùt ngaùt . baùc só +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vöøa hoïc v chôi. ac. II.Daïy vaàn: uoât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oc ñöôïc taïo bôûi: o vaø c GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oc vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù :soùc.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Vieät Nam ( 2 – 4 em Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Daïy vaàn ac: ( Qui trình töông töï) 211 -Ñoïc vaø vieát baûng con : choùt voùt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -HS: -SGK. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. con soùc -Ñoïc laïi sô ñoà: oc soùc con soùc b.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oc. con soùc.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con soùc.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oc Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oc baét ñaàu baèng o Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: soùc Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc SGK: “Moät ñaøn coø traéng phau phau AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ?( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ac – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát: oc. III. baùc só.

con coùc con löôùt vaùn vaïc Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v 3.Luyeän vieát: HS môû saùch. Ñoïc caù e. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình haït thoùc baûn Vieát b.con: uoât.töø baùc ( caù nhaân . chuoät nhaïc nhaét.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ac tieáng . öôt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung “Vöøa chôi vöøa hoïc Vieát vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em haõy keå nhöõng troø chôi ñöôïc hoïc treân lôùp? -Em haõy keå teân nhöõng böùc tranh ñeïp maø coâ giaùo ñaõ cho em 212 .ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .ñ thanh) 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Tìm tieáng coù vaàn vöøa gì?) hoïc c.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.ñoàng baùc só thanh) .Ñoïc SGK: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) d.Ñoïc caâu öùng duïng: “Da coùc maø boïc boät loïc ñoàng thanh) Boät loïc maø boïc hoøn than” ( Laø caùi Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .

ia. §äc ®óng râ rµng.Em thaáy caùch hoïc nhö theá coù vui khoâng? 3. at - Tõ: cñ riÒng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xem trong caùc giôø hoïc? . tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. iªng.§äc thµnh tiÕng c©u. trªn giµn thiªn lý lò chuån 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. mòm mÜm. mua mÝa. .§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: ua. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc .5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. h¶i c¶ng.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . Giao H¬ng ngµy 213 th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH . t. ang. chuån ngÈn ng¬ bay lîn.§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh cao h¬n. trèn t×m. «ng. Ônh ¬ng. 1 tõ ( cho 0.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hQuan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 ¤n tËp kiểm tra häc kú I I Môc tiªu: .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 19 Thöù hai ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : aêc -aâc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêc .giaác nguû .aên maëc .maéc aùo .quaû gaác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : maøu saéc . nhaác chaân vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng 214 .aâc .

II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Nhö nung qua löûa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ruoäng baäc thang ”.maéc aùo * Daïy vaàn aêc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn aâc ) aêc maéc aâc gaác -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .aâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù 215 -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . .khaùc nhau aâm aê.caû lôùp ) maéc aùo quaû gaác * So saùnh 2 vaàn aêc . nhoùm .aâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maøu saéc giaác nguû aên maëc nhaác chaân -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “nhaác chaân ” .vaàn aêc vaø daáu saét -Haõy phaân tích tieáng maéc -HS ñaùnh vaàn tieáng maéc -GV ghi tieáng maéc -Tranh veõ caùi maéc aùo -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø maéc aùo -GV ghi töø maéc aùo -HS ñoïc aêc .baûn 3 HS ñoïc nhaïc .con coùc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :haït thoùc .ac .maéc .aâ ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêc .baùc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Da coùc maø boïc boät loïc Boät loïc maø boïc 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng hoøn than” duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêc -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêc -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêc -Coù vaàn aêc muoán ñöôïc -Theâm aâm m vaø daáu saét .con soùc .con vaïc Vieát :oc .HS tieáng maéc theâm aâm vaø daáu caøi tieáng maéc gì ? -Aâm m .

maéc aùo .aâc .caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát aêc .öc .nhoùm . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát aêc .löïc só 216 .quaû gaác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ruoäng baäc thang ” Coù ngöôøi vaø traâu ñang caøy Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn aêc vaø vaàn aâc Thöù ba ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : uc-öc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uc.quaû gaác TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng Nhö nung qua löûa ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Ñaây laø ruoäng baäc thang ôû treân mieàn nuùi -Xung quanh ruoäng baäc thang coøn coù gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .maéc aùo .caàn truïc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .aâc .

giaác 3 HS ñoïc nguû . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maøu saéc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .aên maëc .loï möïc .cuùc vaïn thoï .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :maùy xuùc .quaû 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû gaác lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng “ Nhöõng ñaøn chim ngoùi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maëc aùo maøu naâu duïng Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : HS phaân tích vaø caøi vaàn uc * Daïy vaàn uc -HS ñaùnh vaàn vaàn uc -GV ghi vaø ñoïc vaàn uc -Theâm aâm tr vaø daáu naëng .aâc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .öc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maùy xuùc loï -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .ö ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 217 .maéc aùo .noùng nöïc vaø caâu öùng duïng :Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ai thöùc daäy sôùm nhaát ”.HS caøi tieáng truïc -Coù vaàn uc muoán ñöôïc tieáng truïc theâm aâm vaø daáu gì ? -Aâm tr .caàn truïc * Daïy vaàn uc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn öc) uc öc truïc löïc caàn truïc löïc só * So saùnh 2 vaàn uc .vaàn uc vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng truïc -HS ñaùnh vaàn tieáng truïc -GV ghi tieáng truïc -Tranh veõ caùi caàn truïc -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø caàn truïc -GV ghi töø caàn truïc -HS ñoïc uc -truïc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .nhaác chaân Vieát : aéc . nhoùm .khaùc nhau aâm u.

traâu .öc löïc só TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Moïi ngöôøi ñang laøm gì ? -Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy ? -Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh phoá ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn uc .nhoùm .chim hoùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möïc cuùc vaïn thoï noùng nöïc -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “noùng nöïc ” .caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .chim -Baùc noâng daân daét traâu ra ñoàng .uoâc 218 .öc .gaø . -Con gaø -Veõ caûnh noâng thoân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc vaø vaàn öc vaøo baûng con Thöù t ư ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : oâc.caàn truïc .löïc só -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ai thöùc daäy sôùm nhaát ” -Ngöôøi . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uc .öc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc.gaø gaùy .öc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caàn truïc . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uc .

HS caøi tieáng moäc -GV ghi tieáng moäc -Aâm m.khaùc nhau aâm oâ..goác caây .thuoäc baøi vaø caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Tieâm chuûng .uoáng thuoác ”.noùng nöïc Vieát :caàn truïc .uoâc .cuùc vaïn thoï 3 HS ñoïc .thôï moäc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâc .loï möïc . nhoùm . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caû lôùp ) vaàn uoâc coù uoâ laø nguyeân aâm ñoâi -Gioáng nhau aâm c ñöùng oâc uoâc sau .moäc -thôï moäc * Daïy vaàn uoâc ( quy trình -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù töông töï nhö daïy vaàn oâc ) nhaân .ngoïn ñuoác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con oác . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maùy xuùc .uoâ moäc ñuoác ñöùng tröôùc thôï moäc ngoïn ñuoác 219 .löïc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Saùng sôùm tinh mô duïng Goïi ngöôøi thöùc daäy ?” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oc -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâc -Coù vaàn oc muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn oâc moäc theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm m vaø daáu -Haõy phaân tích tieáng moäc naëng .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ñoâi guoác .vaàn oâc vaø daáu naëng -Ngöôøi trong tranh ñang laøm -HS ñaùnh vaàn tieáng moäc ngheà gì ? -Laøm ngheà thôï moäc -GV ghi töø thôï moäc -Hs ñoïc töø thôï moäc -HS ñoïc oâc.

caù nhaân . nhoùm .uoâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng con oác ñoâi guoác goác caây thuoäc baøi -GV ñoïc maãu .nhoùm .uoâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .thôï moäc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * So saùnh 2 vaàn oâc .uoáng thuoác ” -Baïn ñang ñöôïc tieâm ngöøa .uoâc . -Baïn raáy vui -Khi chuùng ta bò beänh . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oâc .ngoïn ñuoác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Tieâm chuûng .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oác .thôï moäc . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oâc vaø vaàn uoâc 220 .ngoïn ñuoác TIEÁT 2: LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Baïn traùi trong tranh ñang laøm gì ?-Em thaáy theá ñoä cuûa baïn nhö theá ?ù -Khi naøo chuùng ta phaûi uoáng thuoác ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâc .uoâc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

thöôùc keû vaø caâu öùng duïng Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xieác .ñoâi 3 HS ñoïc guoác .ngoïn ñuoác 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maùi nhaø cuûa em duïng Nghieâng giaøn gaác ñoû ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn -Coù vaàn ieâc muoán ñöôïc ieâc tieáng xieác theâm aâm vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâc daáu gì ? -Theâm aâm x vaø daáu saéc .öôc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :caù dieác .thuoäc baøi Vieát : thôï moäc .ca nhaïc ”.HS -Haõy phaân tích tieáng xieác caøi tieáng xieác -GV ghi tieáng xieác -Aâm x . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù năm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : ieâc-öôc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâc .coâng vieäc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caùi löôïc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .goác caây .vaàn ieâc vaø daáu saéc 221 . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :con oác .muùa roái .

nhoùm .öôc .öôc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng xieác -Tranh veõ moïi ngöôøi ñang xem xieác -Hs ñoïc töø xem xieác -HS ñoïc ieâc -xieác -xem xieác -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm ieâ.uoâc .röôùc ñeøn HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 “Queâ höông laø con dieàu -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .caù nhaân .xem xieác .caû lôùp ) ieâc .muùa roái .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát vieát baøi ieâc . HS tìm tieáng coù chöùa vaàn GV gaïch chaân tieáng HS tìm ieâc.xem xieác .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Tranh veõ gì ? -GV ghi töø xem xieác * Daïy vaàn öôc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâc ) ieâc öôc xieác röôùc xem xieác röôùc ñeøn * So saùnh 2 vaàn ieâc .öô ñöùng tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caù dieác caùi löôïc coâng vieäc thöôùc keû 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “coâng vieäc ” .nhoùm .röôùc ñeøn HÑ 3: Luyeän noùi -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xieác .öôc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .ca nhaïc” 222 .caû lôùp bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Queâ höông laø con ñoø nhoû HS ñoïc töøng doøng thô moãi Eâm ñeàm khua nöôùc ven em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc soâng noái tieáp ) -GV ñoïc maãu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .

Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. khoaûng caùch 223 Hoaït ñoäng HS Hoïc sinh laéng nghe. haït thoùc con oác.muùa roái döôùi nöôùc .KTBC: Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I. ca nhaïc -Haùt caûi löông .Con oác. vôû vieát. Phaân tích ñoä cao. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâcvaø vaàn öôc vaøo baûng con Thöù sáu ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát tuoát luùa. III.öôc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . 2. HS neâu töïa baøi. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Xieác .muùa haùt . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp. ruùt kinh nghieäm cho hoïc kyø II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu baøi vieát.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. II. -Bieát caàm buùt. hạt thóc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh veõ gì ? -Ngoaøi caùc loaïi hình treân caùc em coùn thaáy loaïi bieåu dieãn naøo nöõa ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ieâc . baûng … .Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát. Tuốt lúa . ñoâi guoác… HS töï phaân tích. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. ñoâi guoác. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. caù dieác I. Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. ... Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II. tö theá ngoài vieát. GV vieát maãu. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát.

GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh HS thöïc haønh baøi vieát vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc chöõ ôû baøi vieát.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. HS vieát baûng con.Cuûng coá : Thu vôû chaám moät soá em. Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 224 . 3. Nhaän xeùt tuyeân döông.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 20 Thöù hai ngaøy 11thaùng 1 naêm 2010 Baøi ach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ach . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 225 . keânh raïch .caât baïch ñaøn vaø caâu öùng duïng : Meï .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giöõ gìn saùch vôû ”.cuoán saùch . -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vieân gaïch .saïch seõ .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

nhoùm .caù nhaân .vaàn ach vaø daáu saét -HS ñaùnh vaàn tieáng saùch -cuoán saùch -Hs ñoïc töø cuoán saïch -HS ñoïc ach -saùch -cuoán saùch 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ach phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi 226 . Vieát :xem xieác .HS caøi tieáng saùch -Aâm s .caùi löôïc .röôùc ñeøn Ñoïc caâu öùng duïng “ Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ach -GV ghi vaø ñoïc vaàn ach -Coù vaàn it muoán ñöôïc tieáng saùch theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng saùch -GV ghi tieáng saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc : caù dieát .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .cuoán saùch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ach -HS ñaùnh vaàn vaàn ach -Theâm aâm s vaø daáu saét .thöôùc keû . -Ñaây goïi laø ?(GV giô quyeån saùch ) -GV ghi töø cuoán saùch *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vieân gaïch keânh raïch saïch seõ caây baïch ñaøn -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “kenh raïch ” .GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ach .coâng vieäc .

cheânh cheách vaø caâu öùng duïng : Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét 227 .nhoùm .cuoán saùch -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Giöõ gìn saùch vôû “ -Xeáp saùch vôû ngaøy ngaén -Taïi baïn gaùi muoán cho saùch vôû ngay ngaén khoâng bò hoûng .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ach ..vui thích .Hs töï neâu theo söï giöõ gìn cuûa mình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ach.tôø lòch . Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1naêm 2010 Baøi ich -eâch I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ich . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Meï .eâch .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Caùc em cho bieát baïn gaùi trong tranh ñang laøm gì ? -Taïi sao baïn gaùi laïi laøm nhö vaäy? -Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .con eách -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vôû kòch .muõi heách .

2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :ach .saïch seõ .eâ ñöùng * So saùnh 2 vaàn ich .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caây baïch ñaøn .caû lôùp ) ich eâch lòch eách -Gioáng nhau aâm ch ñöùng sau tôø lòch con eách .cuoán saùch . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :vieân gaïch . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .eâch tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vôû kòch muõi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 228 .meï ôi coâ daïy duïng Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -HS phaân tích vaø caøi vaàn ich Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn ich 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm l vaø daáu * Daïy vaàn ich naëng . nhoùm .lòch .tôø lòch -GV (giô tôø lòch) Hoûi ñaây laø gì ? -GV ghi töø tôø lòch * Daïy vaàn eâch ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ich ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cho chanh quaû nhieàu Ri rích . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Chuùng em ñi du lòch ”.HS caøi tieáng lòch -GV ghi vaø ñoïc vaàn ich -Aâm l .vieân lôùp vieát baûng con gaïch Ñoïc caâu öùng duïng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meï .coù ích.ri rích Coù ích .vaàn ich vaø daáu naëng -Coù vaàn ich muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn tieáng lòch lòch theâm aâm vaø daáu gì ? -tôø lòch -Haõy phaân tích tieáng lòch -Hs ñoïc töø tôø lòch -GV ghi tieáng lòch -HS ñoïc ich .khaùc nhau aâm i.keâng raïch .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich .tôø lòch .nhoùm . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ich .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caù nhaân .eâch phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát iâch .con eách -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Chuùng em ñi du lòch ” -HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich vaø vaàn eâch vaøo baûng con Thöù tư ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : Oân taäp 229 .tôø lòch .eâch .coù ích.con eách TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .eâch .ri rích Coù ích . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng heách vui thích cheânh cheách -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “muõi heách . cheânh cheách ” . -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi gia ñình ? -Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang gì ? -Keå teân ngöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ich .eâch Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ”. II) Ñoà duøng daïy hoïc Baûng oân trang 168 Tranh truyeän III) Hoaït ñoäng daïy hoïc .nhoùm .ch ôû cuoái vaàn -Hs nêu GV ghi baûng Gv ñính baûng oân taäp Trong 13 vaàn vaàn naøo coù nguyeân aâm ñoâi .ri rích Coù ích .con eách 3 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caùc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh 2 Hs ñoïc Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .ích lôïi vaø caùc caâu öng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa -Nghe .muõi heách .vieát ñöôïc 13 chöõ ghi vaàn vöøa hoïc töø baøi 76 ñeán baøi 82 . -Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ :thaùc nöôùc .coù ích.chuùc möøng .vui thích .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : Oân taäp Haõy neáu caùc vaàn ñaõ hoïc coù aâ c.ích lôïi 230 .uoâc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc .cheânh cheách -3 HS ñoïc Vieát :tôø lòch .öôc -Luyeän ñoïc 13 vaàn -Luyeän ñoïc töø ngöõ öùng duïng -Hs ñoïc caù nhaân . TIEÁT 1 1/ Oån ñònh 2/Kieåm tra Ñoïc :vôû kòch .chuùc möøng lôùp .caû thaùc nöôùc . -Hs nêu ieâc .

ñöôïc laáy coâng chuùa laøm vôï. 4/ Cuûng coá : HS ñoïc toaøn baøi theo höôùng daãn cuûa GV Daën doø :Veà ñoïc laïi baøi nhieàu laàn .caù nhaân . nhoùm .ñoïc noái tieáp cho ñeá heát baøi thô HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oân -HS ñoïc caû baøi caù nhaân (3 HS).xe ñaïp vaø caâu öùng duïng 231 .Vì sao laïi nhö vaäy .haõy laéng nghe caâu chuyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng” GV keå 2 laàn Laàn 2 keát hôïp tranh minh hoïa YÙ nghóa caâu chuyeän :Nhôø soáng toát buïng Ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp .ñoùng goùp .giaáy nhaùp .tröôùc HÑ 1:Luyeän vieát GV höôùng daãn HS vieát töø thaùc nöôùc . 1HS gioûi ñoïc caû baøi Moãi HS ñoïc 1 doøng thô .ap .hoïp nhoùm .caû lôùp .muùa saïp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con coïp .ích lôïi HÑ3:Keå chuyeän Giôùi thieäu truyeän Coù moät anh chaøng ngoác ngheách nhöng ñaõ laáy ñöôïc coâng chuùa xinh ñeïp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø ngöõ öùng duïng TIEÁT 2:LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -Luyeän ñoïc caùc caâu thô öùng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa GV ñoïc maãu GV gaïch chaân tieáng böôùc . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn baøi ôû tieát 1 Ñoïc nhoùm .caû lôùp HS vieát vaøo baûng con vieát vaøo vôû taäp vieát HS ñoïc teân truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ” -HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2010 Baøi op-ap I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :op.

a *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc con coïp giaáy nhaùp ñoùng goùp xe ñaïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) 232 .hoïp nhoùm .thaùp chuoâng II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .ích lôïi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn op -GV ghi vaø ñoïc vaàn op -HS phaân tích vaø caøi vaàn op -Coù vaàn op muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn op hoïp theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm h vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng hoïp .HS caøi tieáng hoïp -GV ghi tieáng hoïp -Aâm h .caû lôùp ) hoïp nhoùm muùa saïp So saùnh 2 vaàn op .ich vui thích . nhoùm .cheânh 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cheách lôùp vieát baûng con Vieát :thaùc nuôùc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .keânh raïch . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :ach .ap -GV vieát maãu vaø neâu quy phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng trình vieát ñoù op .khaùc nhau aâm o .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ choùp nuùi . GV gaïch chaân tieáng HS tìm HS tìm tieáng coù chöùa vaàn * Luyeän vieát op . nhoùm .eâch .hoïp .vaàn op vaø daáu naëng -Caùc baïn ñang laøm gì ? -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïp -GV ghi töø hoïp nhoùm -caùc baïn ñang hoïp nhoùm * Daïy vaàn ap ( quy trình töông -Hs ñoïc töø hoïp nhoùm töï nhö daïy vaàn op ) HS ñoïc op .ap -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .ngoïn caây .cuoán saùch .ap .hoâp nhoùm op ap -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù hoïp saïp nhaân .muùa saïp -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù TIEÁT 2 :Luyeän taäp nhaân .

ngaên naép .ngoïn caây .caû lôùp -Veõ con nai vaøng -Con nai vaøng ngô ngaùc 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .thaùp chuoâng” -HS chæ caùc hình vaø neâu teân töøng hình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn op vaø vaàn ap Thöù sáu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Baøi aêp-aâp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêp .thaùp chuoâng 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng -Trong tranh veõ con gì ? -Con nai vaøng nhö theá naøo ? “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV giôùi thieäu :choùp nuùi laø cao nhaát cuûa ngoïn nuùi .caù maäp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : gaëp gôõ . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caûi baép .ngoïn caây .baäp beânh vaø caâu öùng duïng “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Trong caëp saùch cuûa em” 233 .caù nhaân .nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát op .aâp .muùa saïp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Choùp nuùi .hoïp nhoùm .taäp muùa .ap .

aâp .khaùc nhau aâm aê . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Ổn định 3 HS ñoïc 2/ Kieåm tra: Ñoïc :op .caû lôùp ) baép maäp caûi baép caù maäp -Gioáng nhau aâm p ñöùng So saùnh 2 vaàn aêp . nhoùm .ap giaáy nhaùp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caûi baép .HS daáu gì ? caøi tieáng baép -Haõy phaân tích tieáng baép -Aâm b . phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng GV gaïch chaân tieáng HS tìm ñoù * Luyeän vieát -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù -GV vieát maãu vaø neâu quy nhaân . nhoùm .muùa saïp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêp -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêp -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêp -Coù vaàn aêp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêp tieáng baép theâm aâm vaø -Theâm aâm b vaø daáu saéc .aâp sau .aâp -GV ñoïc maãu .vaàn aêp vaø daáu saéc -GV ghi tieáng baép -HS ñaùnh vaàn tieáng baép -Ñaây laø caùi gì ? -caûi baép -GV ghi töø caûi baép * Daïy vaàn aêp ( quy trình töông -Hs ñoïc töø caûi baép HS ñoïc aêp -baép -caûi baép töï nhö daïy vaàn aâp ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù aêp aâp nhaân .ñoùng goùp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû .aâ *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc gaëp gôõ taäp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ muùa HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêp ngaên naép baäp beânh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caù maäp HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 -Trong tranh veõ con gì? 234 .con coïp .xe ñaïp lôùp vieát baûng con Vieát :hoïp nhoùm .caû lôùp ) trình vieát aêp .

Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 21 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oâp .ôp I) Muïc tieâu : 235 .caù maäp nhöõng ñoà duøng gì ? -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Haõy giôùi thieäu ñoà duøng hoïc “Trong caëp saùch cuûa em “ taäp cuûa em .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Chuoàn chuoàn bay nhö theá naøo ? “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Ñoïc nhoùm .caù nhaân .caû lôùp -Veõ con chuoàn chuoàn -Chuoàn chuoàn bay cao vaø bay thaáp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . -HS nhìn tranh keå nhöõng ñoà 4/ Cuûng coá : duøng coù trong tranh Troø chôi:Tieáp söùc -HS giôùi thieäu ñoà duøng cuøa GV phaùt moãi nhoùm moät tôø mình giaáy ñeå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc HS tham gia troø chôi Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS döông nhöõng HS hoïc toát vieát moät tieáng coù chöùa vaàn Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu aêp vaø vaàn aâp laàn vaø xem tröôùc baøi sau .aâp caûi baép .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -Trong caëp saùch cuûa baïn coù aêp .

khaùc nhau aâm oâ. hôïp taùc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . gaëp gôõ . ngaên naép 3 HS ñoïc aâp . nhoùm .hoäp söõa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâp.HS caøi tieáng hoäp -Haõy phaân tích tieáng hoäp -Aâm h .baäp beânh Vieát :caûi baép . ôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng toáp ca hôïp taùc -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .ô ñöùng tröôùc 236 .taäp muùa .lôùp hoïc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :toáp ca .caù maäp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Chuoàn chuoàn bay cao duïng Möa raøo laïi taïnh ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâp -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâp -Coù vaàn oâp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn oâp tieáng hoäp theâm aâm vaø -Theâm aâm h vaø daáu daáu gì ? naëng .ôp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :aêp .baùnh xoáp .lôïp nhaø vaø caâu öùng duïng “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Caùc baïn lôùp em” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .vaàn oâp vaø daáu naëng -GV ghi tieáng hoäp -HS ñaùnh vaàn tieáng hoäp -Ñaây laø caùi gì ? -hoäp söõa -GV ghi töø hoäp söõa -Hs ñoïc töø hoäp söõa * Daïy vaàn ôp( quy trình töông HS ñoïc oâp-hoäp -hoäp söõa töï nhö daïy vaàn oâp ) oâp ôp hoäp lôùp hoäp söõa lôùp hoïc So saùnh 2 vaàn oâp.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

caù nhaân .ôùp hoäp söõa . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK -Baïn thaân nhaát cuûa em laø HS tham gia troø chôi baïn naøo ? Baïn hoïc gioûi moân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS gì ? vieát moät tieáng coù chöùa vaàn 4/ Cuûng coá : oâp vaø vaàn ôp Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .hoäp söõa . Thöù ba ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ep-eâp 237 .ôp GV gaïch chaân tieáng HS tìm phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .nhoùm . lôùp hoïc HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát söûa khi HS phaùt aâm sai 1 -Caùc caâu öùng duïng -Ñoïc nhoùm .lôùp hoïc -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -HS traû lôøi -Haõy keå teân caùc baïn trong lôùp em . .caû lôùp “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Nguû queân döôùi ñaùy hoà HS ñoïc töøng doøng thô moãi trong luùc naøo em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc Nghe con caù ñôùp ngoâi noái tieáp ) sao Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù Giaät mình maây thöùc bay nhaân .ôp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baùnh xoáp lôïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ nhaø HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâp -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) oâp .caû lôùp ) vaøo röøng xa ” GV ñoïc maãu HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát HÑ 2: Luyeän vieát oâp . nhoùm .

vaàn ep vaø daáu saéc -Coù vaàn ep muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn tieáng cheùp tieáng cheùp theâm aâm vaø -con caù cheùp daáu gì ? -Hs ñoïc tö øcaù cheùp -Haõy phaân tích tieáng HS ñoïc ep .ñeøn xeáp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : leã pheùp .beáp löûa vaø caâu öùng duïng : “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xeáp haøng vaøo lôùp “ II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caù cheùp .HS caøi tieáng cheùp -Aâm ch .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .gaïo neáp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ep .eâp .khaùc nhau aâm e. nhoùm .baùnh xoáp 3 HS ñoïc ôp .caû lôùp ) -GV ghi töø caù cheùp * Daïy vaàn eâp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ep ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .xinh ñeïp .lôïp nhaø Vieát :hoäp söõa .eâ 238 . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oâp .hôïp taùc .toáp ca .lôùp hoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Nguû queân döôùi ñaùy hoà duïng trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ’’ Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ep 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn ep * Daïy vaàn ep -Theâm aâm ch vaø daáu saéc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ep .cheùp -caù cheùp -GV ghi tieáng cheùp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -Ñaây laø con caù gì ? nhaân .

eâp .vaø giaûi thích töø “leã pheùp” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ep .eâp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng leã pheùp gaïo neáp xinh ñeïp beáp löûa -GV ñoïc maãu .ñeøn xeáp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Caùc baïn trong ñaõ xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo ? -Vaäy theo em khi xeáp haøng vaøo lôùp phaûi nhö theá naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ep .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm .caù cheùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ep eâp cheùp xeáp caù cheùp ñeøn xeáp So saùnh 2 vaàn ep .caù cheùp . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ep .caù nhaân .eâp .eâp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp -2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ñeøn xeáp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xeáp haøng vaøo lôùp ” -Caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp -Vaøo baïn xeáp haønh vaøo lôùp khoâng ngay ngaén -Phaûi traät töï vaø ngay ngaén Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ep vaø vaàn eâp 239 .

up .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .vaàn iâp vaø daáu -Coù vaàn ip muoán ñöôïc tieáng naëng 240 .leã pheùp .baét nhòp .gaïo neáp .ñeøn xeáp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con ““ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meânh moâng bieån luùa duïng ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ip 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn iâp * Daïy vaàn ip -Theâm aâm nh vaø daáu -GV ghi vaø ñoïc vaàn ip naëng .ñuoåi kòp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ep .HS caøi tieáng nhòp -Aâm nh .beáp löûa Vieát :caù cheùp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .chuïp ñeøn . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù tư ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ip -up I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ip .buùp sen -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :nhaân dòp .giuùp ñôõ vaø caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giuùp ñôõ cha meï ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .xinh ñeïp 3 HS ñoïc eâp .

up . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng nhòp -baét nhòp -Baét nhòp -Hs ñoïc töø baét nhòp HS ñoïc ip -nhòp -baét nhòp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .up .up phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . 241 .caù nhaân . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ip .buùp sen TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nhòp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng nhòp -GV ghi tieáng nhòp -Coâ vöøa laøm ñoäng taùc gì ? -Baùc Hoà trong tranh laøm gì ? -GV ghi töø baét nhòp * Daïy vaàn up ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ip ) ip up nhòp buùp baét nhòp buùp sen So saùnh 2 vaàn ip .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .u ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ip .up *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhaân dòp chuïp ñeøn ñuoåi kòp giuùp ñôõ -GV ñoïc maãu .khaùc nhau aâm i.baét nhòp .baét nhòp .baïn gaùi cho gaø aên .nhoùm .buùp sen Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Caùc baïn lôùp em“ -Baïn trai queùt saân . nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ip.

öôp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Em haõy keå nhöõng vieäc laøm ñeå giuùp ñôõ cha meï . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 242 . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ip vaø up Thöù năm ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ieâp -öôp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâp .giuùp ñôõ cha meï ñôõ vaát vaû . nöôøm nöôïp vaø caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. -Vì sao caùc em laïi caàn giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc vöøa söùc cuûa mình ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà Ngheà nghieäp cuûa cha meï II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .giaøn möôùp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : rau dieáp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .tieáp noái .HS töï neâu -Thöông cha meï .öôùp caù .taám lieáp .

HS caøi tieáng lieáp -Aâm l .ñeøn xeáp Ñoïc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâp -Coù vaàn ieâp muoán ñöôïc tieáng lieáp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng lieáp -GV ghi tieáng lieáp -Ñaây laø caùi gì ? -GV ghi töø taám lieáp * Daïy vaàn öôp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâp ) ieâp öôp lieáp möôùp taám lieáp giaøn möôùp So saùnh 2 vaàn ieâp .khaùc nhau aâm ieâ.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . nhoùm .ñuoåi kòp up .lieáp -taám lieáp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .vaàn iâeâp vaø daáu saéc -HS ñaùnh vaàn tieáng lieáp -taám lieáp -Hs ñoïc töø taám lieáp HS ñoïc ieâp. GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ieâp -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâp -Theâm aâm l vaø daáu saéc .öô ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâp.giuùp ñôõ Vieát : baét nhòp .öôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng rau dieáp öôùp caù tieáp noái nöôøm nöôïp -GV ñoïc maãu .öôp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 243 .chuùp ñeøn . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ip nhaân dòp .

öôp Thöù sáu ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát BẬP BEÂNH – LÔÏP NHAØ SÁch giÁO KHOA. tö theá ngoài vieát.taám lieáp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ieâp .taám lieáp .HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ieâp .öôp . 244 .caù nhaân .öôp .giaøn möôùp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm .Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát.” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ nhöõng ngheà nghieäp gì ? -Em haõy keå nhöõng ngheà nghieäp cuûa cha meï em . -Bieát caàm buùt. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ieâp .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát.HÝ HOÁY I. 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .giaøn möôùp Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ngheà nghieäp cuûa cha meï “ -HS chæ töøng tranh vaø neâu ngheà nghieäp cuûa töøng tranh .

Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. baûng … . vui thích. coøn laïi caùc nguyeân aâm vieát cao 2 doøng kẻ. Caùc con caùc chöõ ôû baøi vieát.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. röôùc ñeøn. beäp beânh.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. III. HS vieát baûng con. vôû vieát. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. Goïi 6 HS leân baûng vieát. 6 hoïc sinh leân baûng vieát: Con oác. Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. xe ñaïp. 4 doøng kẻ laø: p. 245 . GV vieát maãu. chöõ keùo xuoáng taát caû 5 doøng kẻ laø: g. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 voøng troøn kheùp kín. HS neâu: beäp beânh. b.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. 2. Hoaït ñoäng HS 1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. lôïp nhaø… HS töï phaân tích.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. Caùc con chöõ ñöôïc vieát Phaân tích ñoä cao. lôïp nhaø… giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. khoaûng caùch cao 4 doøng kẻ laø: ñ. ñoâi guoác. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS neâu töïa baøi. keânh raïch. HS theo doõi ôû baûng lôùp.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 15. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. Nhaän xeùt baøi cuõ. HS thöïc haønh baøi vieát 3. Hoïc sinh neâu : caùc con chöõ ñöôïc vieát cao 5 doøng kẻõ laø: h.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.aáp tröùng vaø ñoaïn thô öùng duïng -Nghe . Nhaän xeùt tuyeân döông.ñoùn tieáp . 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø. Thu vôû chaám moät soá em.hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Ngoãng vaø Teùp ” II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc ôn taäp 246 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 22 Thöù hai ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2010 I)Muïc tieâu : -HS ñoïc . xem baøi môùi.vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 84 ñeán 89 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : ñaày aép .

nöôøm nöôïp vieát : tieáp noái .nhoùm .giaøn möôùp .aêp .up .aáp tröùng *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ñoùn tieáp .ieâp .oâp .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ap b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì coù aâm p ôû cuoái vaàn GV ghi baûng ap .eâp .op .caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) Ñoïc caùc caâu öùng duïng HÑ2 : Keå chuyeän Giôùi thieäu baøi truyeän keå “”Vì sao ngoãng laïi khoâng aên teùp GV keå hai laàn 247 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ap HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Ñoïc caù nhaân .caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .ñoùn tieáp .ôp .aáp tröùng TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .ep .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1åôn ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :ieâp .öôùp caù Ñoïc caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .nhoùm .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Ngoãng vaø Teùp ” .rau dieáp öôp .taám lieáp .aâp .öôp GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng ñaày aép .

.. Tranh 3:Saùng hoâm sau ..khoâng gieát ngoãng nöõa Tranh 4:Vôï choàng nhaø ngoãng .....Cuûng coá HS ñoïc toaøn baøi Nhaän xeùt :tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø :Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS laëng nghe HS keå laïi ..maïnh khoûe vaø caâu öùng duïng: Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Söùc khoûe laø voán quí nhaát ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ...........moãi em keå 1 tranh Thöù ba ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oa-oe I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oa ...............caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ............... chích choøe ..hoïa só ...muùa xoøe -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : saùch giaùo khoa ...tình nghóa vôï choàng cuûa chuùng ..............chuùng khoâng bao giôø aên teùp nöõa *YÙ nghóa caâu chuyeän Ca ngôïi tình caûm cuûa vôï choàng ngoãng ñaõ saün saøng cheát cho nhau 4/....... III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 248 ... nhaø noï .....Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Tranh 1:Moät hoâm..........hoøa bình .oe ...ñaõi khaùch Tranh 2: Ñoâi vôï choàng ngoãng ........

caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 249 .oe phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .vaø giaûi thích töø “hoøa bình ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oa.muùa xoøe TIEÁT 2 :Luyeän taäp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oa -HS ñaùnh vaàn vaàn oa -Theâm aâm h vaø daáu naëng .oe .vaàn oa vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïa -Veõ moät ñang veõ -hoïa só -Hs ñoïc töø hoïa só HS ñoïc oa-hoïa -hoïa só -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .laø phaûi troøn moâi .ñoùn tieáp .aáp tröùng Vieát :ñaày aép .khaùc nhau aâm a.oe *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng saùch giaùo khoa chích choøe hoøa bình maïnh khoûe -GV ñoïc maãu .ñoùn tieáp Ñoïc caâu öùng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oa -GV ghi vaø ñoïc vaàn oa vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . nhoùm .e ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oa.HS caøi tieáng hoïa -Aâm h .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ñaày aép . -Coù vaàn oa muoán ñöôïc tieáng hoïa theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoïa -GV ghi tieáng hoïa -Trong tranh veõ gì ? -Ngöôøi ñoù veõ tranh ñöôïc goïi laø gì ? -GV ghi töø hoïa só * Daïy vaàn oe( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oa ) oa oe hoïa xoøe hoïa só muùa xoøe So saùnh 2 vaàn oa.hoïa só .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o ñöùng tröôùc .

hí hoaùy .Taäp theå duïc ñeå ñöôïc khoûe maïnh Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oa.hoïa só .oe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Taïi sao phaûi taäp theå duïc ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .oe Thöù t ư ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oai-oay I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oai .khoai lang .ñieän thoaïi .gheá töïa ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .gheá xoay .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 -Ñoïc nhoùm .caù nhaân .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .oay .gioù xoaùy -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :quaû xoaøi . 250 .möa sa ñaày ñoàng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Gheá ñaåu .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oa.muùa xoøe HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Söùc khoûe laø voán quyù nhaát “ -Caùc baïn ñang taäp theå duïc .nhoùm .loay hoay vaø caâu öùng duïng : Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .

a ñöùng tröôùc .HS caøi tieáng thoïai -Aâm th . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o. nhoùm .vaø giaûi thích töø “ hí hoaùy .loay hoay ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oai -HS ñaùnh vaàn vaàn oai -Theâm aâm th vaø daáu naëng .oay phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .muùa xoøe Ñoïc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oai -GV ghi vaø ñoïc vaàn oai vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .chích choøe .hoøa bình oe .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oa .vaàn oai vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng thoaïi -Caùi ñieän thoaïi -Hs ñoïc töø ñieän thoaïi HS ñoïc oai-thoaïi -ñieän thoaïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .laø phaûi troøn moâi .maïnh khoûe Vieát :hoïa só .caû lôùp ) 251 .y ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oai.khaùc nhau aâm i.saùch giaùo khoa .oay *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng quaû xoaøi hí hoaùy khoai lang loay hoay -GV ñoïc maãu . -Coù vaàn oai muoán ñöôïc tieáng thoaïi theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng thoaïi -GV ghi tieáng thoaïi -Ñaây laø caùi gì ? --GV ghi töø ñieän thoaïi * Daïy vaàn oay( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oai ) oai oay thoaïi xoaùy ñieän thoaïi gioù xoaùy So saùnh 2 vaàn oai.

giaøn khoan .gheá xoay . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . toùc xoaên 252 .oay .gheá töïa “ -HS ñoïc teân töøng loaïi gheá vaø chæ ra -HS neâu ra -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oai.oay.oay Thöù năm ngaøy 28 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oan-oaên I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oan. gioù xoaùy HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Gheá ñaåu .caù nhaân .möa sa ñaày ñoàng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh coù nhöõng loaïi gheá gì chæ ra ? -Trong lôùp hoïc coù nhöõng loaïi gheá gì -ÔÛ nhaø em coù loaïi gheá gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .gioù xoaùy TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oai.thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .nhoùm . oaên . ñieän thoaïi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oai.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ñieän thoaïi .

oaên -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .quaû xoaøi .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .möa sa ñaày ñoàng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn oan * Daïy vaàn oan -HS ñaùnh vaàn vaàn oan -GV ghi vaø ñoïc vaàn oan vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm kh .aê.HS caøi tieáng khoan -Coù vaàn oan muoán ñöôïc -Aâm kh .hí hoaùy .xoaén thöøng vaø caâu öùng duïng : Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Con ngoan troø gioûi” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . gioù xoaùy 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Thaùng gieâng troàng ñaäu duïng . .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : phieáu beù ngoan . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oai . nhoùm . ñöùng tröôùc vaø n .khoai lang 3 HS ñoïc oay.vaàn oan tieáng khoan theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng khoan -Haõy phaân tích tieáng khoan -giaøn khoan -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :giaøn khoan -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oan -khoan -giaøn khoan --GV ghi töø giaøn khoan * Daïy vaàn oaên ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oan) oan oaên khoan xoaên giaøn khoan toùc xoaên So saùnh 2 vaàn oan.khaùc nhau aâm a. hoïc toaùn .loay hoay Vieát :ñieän thoaïi .laø phaûi troøn moâi .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . khoûe khoaén . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 253 .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.ñöùng sau .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng phieáu beù ngoan khoûe khoaén hoïc toaùn xoaén thöøng -GV ñoïc maãu .oaên phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .oaên 254 .oaên . giaøn khoan .giaøn khoan .toùc xoaên TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Taïi sao baïn ñöôïc coâ giaùo thöôûng ? -ÔÛ tröôøng baïn hoïc gioûi coøn ôû nhaø thì baïn nhö theá naøo ? -Caùc em phaûi luoân hoïc taäp theo baïn .toùc xoaên HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Con ngoan .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .vaø ñöôïc coâ giaùo thöôûng -Vì baïn hoïc gioûi -Con ngoan bieát vaâng lôùi cha meï vaø giuùp meï queùt saân -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oan .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oan.caù nhaân .oaên .nhoùm . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn oan.troø gioûi“ -Baïn gaùi ñang queùt saân .vaø giaûi thích töø “ xoaén thöøng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oan.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

.phieáu beù ngoan .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .aùo sô mi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .laø phaûi troøn moâi . oaêng .xoaén thöøng 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :giaøn khoan .HS caøi tieáng hoang -Coù vaàn oang muoán ñöôïc -Aâm h .khoõe khoaén .oaên .oang .vaàn oang tieáng hoang theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng hoang -Haõy phaân tích tieáng hoang -Vôõ hoang -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :vôõ hoang -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oang -hoang -vôõ hoang --GV ghi töø vôõ hoang 255 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù sáu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oang-oaêng I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oang.lieán thoaéng .toùc xoaên lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng ngöôøi ngoaøi duïng Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn * Daïy vaàn oang oang -GV ghi vaø ñoïc vaàn oang vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn oang höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h .hoïc 3 HS ñoïc toaùn .aùo len .daøi ngoaüng vaø caâu öùng duïng : Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Aùo choaøng .con hoaüng -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : aùo choaøng . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oan .vôõ hoang .oang .

oaêng .daøi ngoaüng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * Daïy vaàn oaêng ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oang) oang oaêng hoang hoaüng vôõ hoang con hoaüng So saùnh 2 vaàn oang. nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.oaêng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng aùo choaøng lieán thoaéng oang oang daøi ngoaüng -GV ñoïc maãu .vôõ hoang . nhoùm .con hoaüng HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Aùo choaøng . ñöùng tröôùc vaø ng . teân töøng loaïi aùo coù trong -Em haõy neâu teân loaïi aùo maø tranh .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oang.oaêng .caù nhaân . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang. caùc baïn ñang maëc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .aùo sô mi “ -Em haõy chæ vaø neâu teân -HS chæ vaøo tranh vaø neâu töøng loaïi aùo coù trong tranh .aùo len .con hoaüng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .ñöùng sau . -HS chæ vaø neáu teân loaïi aùo 256 . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ lieán thoaéng . vôõ hoang .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm a.nhoùm .aê.

loaïch xoaïch vaø caâu öùng duïng :“Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .keá hoaïch .oaêng th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngµy TUAÀN 23 Thöù hai ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oanh-oach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oanh . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 257 .doanh traïi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .môùi toanh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hmaø caùc baïn ñang maëc trong lôùp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oang .oach .doanh traïi .cöûa haøng .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Nhaø maùy .thu hoaïch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :khoanh tay .

oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 258 .ch . -Coù vaàn oanh muoán ñöôïc tieáng doanh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng doanh -GV ghi tieáng doanh -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø doanh traïi * Daïy vaàn oanh( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oach ) oanh oach doanh hoaïch doanh traïi thu hoaïch So saùnh 2 vaàn oanh.vaø giaûi thích töø “ keá hoaïch .lieán thoaéng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oang .laø phaûi troøn moâi .oach .daøi ngoaüng Vieát :vôõ hoang . doanh traïi .aùo choaøng .con hoaüng Ñoïc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi . nhoùm .loaïch xoaïch ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oanh. Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oanh -GV ghi vaø ñoïc vaàn oanh vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .thu hoaïch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oanh -HS ñaùnh vaàn vaàn oanh -Theâm aâm d -HS caøi tieáng doanh -Aâm d .vaàn oanh HS ñaùnh vaàn tieáng doanh -Veõ doanh traïi -Hs ñoïc töø :doanh traïi HS ñoïc oanh -doanh -doanh traïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .aong oang .oach *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng khoanh tay keá hoaïch môùi toanh loaïch xoaïch -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.a. nhoùm . ñöùng tröôùc vaø nh .

Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng .loaét choaét -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : löu loaùt .cöûa haøng .doanh traïi “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oanh .oaêt .Hoï ñang laøm gì 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû GV ñoïc maãu Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaây caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .caù nhaân .caû lôùp 2 HS ñoïc toaøn baøi Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : 259 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oach Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oat-oaêt I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oat .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .thu hoaïch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Nhaø maùy .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oanh.oach . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Phim hoaït hình ” vaø noùi teân moät soá phieân hoaït hình. choã ngoaët.doanh traïi .hoaït hình .ñoaït giaûi .nhoùm . nhoïn hoaét vaø caâu öùng duïng :Thoaét moät caùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .

oach .hoaït -hoaït hình daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoaït -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -GV ghi tieáng hoaït nhaân . nhoùm ..laø phaûi troøn moâi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñieàn Ñieàn chöõ coøn thieáu Do.vaø giaûi thích HS vieát vaøo baûng con töø “ löu loaùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tranh minh hoïa töø khoùa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caû lôùp ) -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø hoaït hình -Gioáng nhau aâm o ñöùng * Daïy vaàn oaêt ( quy trình töông tröôùc vaø t ñöùng sau khaùc nhau a.nh traïi ..aïch 3HS ñoïc Ñoïc :tung hoaønh .caû lôùp ) ñoaït giaûi nhoïn hoaét -GV ñoïc maãu ... nhoùm ..Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .keá h.loaïch 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû xoaïch Vieát :oanh .aê ñöùng giöõa töï nhö daïy vaàn oat) 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ oat oaêt hoaït choaét HS tìm tieáng coù chöùa vaàn hoaït hình loaét choaét oat ..tung hoøa.choã ngoaët ” 260 .xoaønh xoaïch ..saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû -HS phaân tích vaø caøi vaàn oat Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn oat 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm h vaø daáu naëng * Daïy vaàn oat -HS caøi tieáng hoaït -GV ghi vaø ñoïc vaàn oat vaø -Aâm h.oaêt phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng So saùnh 2 vaàn oat oaêt ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng löu loaùt choã ngoaët nhaân .thu lôùp vieát baûng con hoaïch 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc caâu öùng duïng : .chim oanh ...raùo hoaõnh .vaàn oat vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm HS ñaùnh vaàn tieáng hoaït . -Veõ phim hoaït hình -Coù vaàn oat muoán ñöôïc -Hs ñoïc töø :doanh traïi tieáng hoaït theâm aâm vaø HS ñoïc oat ....

Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .caù nhaân .röøng Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy coù caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :thoaét .nhaát .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oat .teân nhaân vaät (ngöôøi ) trong phim hoaït hình maø em ñaõ xem .Hoï ñang laøm gì -Em haõy keå teân phim . hoaït baùt . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oaêt .oaêt Thöù t ư ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010 ân taäp I)Muïc tieâu : 261 .loaét choaét HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Phim hoaït hình “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu -Coù nhieàu ngöôøi xem phim hoaït hình .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . -Trong phim coù moât caäu beù vaø moät oâng giaø -HS laàn löôït keå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oat .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oat.loaét choaét TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thoaét moät caùi .nhoùm . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .hoaït hình .hoaït hình oaêt .

oay .ngoan ngoaõn .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra HS quan saùt tranh vaø nhaän vaàn oa .oe.nhoùm . oai .khai hoang vaø ñoaïn thô öùng duïng: Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây 2 HS ñoïc caâu öùng duïng .oan b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng HS keå vaàn gì coù aâm o ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Oa .oang .oat .oaêng .ngoan ngoaõn .nhoïn hoaét vieát :hoaït hình .hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Chuù gaø troáng khoân ngoan” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :löu loaùt .oach lôùp GV ñính baûng oân -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm *Ñoïc töø öùng duïng vôùi aâm ñeå thaønh vaàn Khoa hoïc .ñoaït giaûi .choã Hai HS ñoïc ngoaët .caû hoang *Luyeän vieát lôùp GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát -HS vieát vaøo baûng con 262 .loaét choaét 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng : lôùp vieát baûng con “ Thoaét moät caùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc .oan xeùt ñeå ruùt ra vaàn oa .khai -HS ñoïc caù nhaân .nhoùm . -Nghe .caû .oaêt .oaên -Ñoïc caù nhaân .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 91 ñeán 96 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : khoa hoïc .oan .

khai hoang TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .Nghe gaø Troáng noùi xong .boâng hueä .huy hieäu -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : caây vaïn tueá .khuy aùo vaø caâu öùng duïng : Coû moïc xanh chaân ñeâ 263 . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .uy . Cuûng coá : Daên doø :Veà ñoïc baøi nhieàu laàn .Caùoñaõ laøm gì ? Vì sao Caùo laïi laøm nhö vaäy .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ngoan ngoaõn .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Chuù Gaø Troáng khoân ngoan ” -HS laéng nghe -HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo töøng böùc tranh -HS ñoïc toaøn baøi trong SGK Thöù năm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : ueâ -uy I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ueâ . 4/. Con Caùo nhìn leân caây vaø thaáy gì ? Caâu 2 . xum xueâ .Con Caùo noùi gì vôùi gaø Troáng ? Caâu 3 Con gaø Troáng noùi gì vôùi con Caùo ? Caâu 4.taøu thuûy . HÑ2 : Keå chuyeän GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Laàn 1 (vöøa keå vöøa keát hôïp chæ tranh ) Laàn 2 ( keå rieâng töøng ñoaïn vöøa keå vöøa keát hôïp ñaët caâu hoûi ) Caâu 1 .

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :khoa hoïc .caû lôùp ) * Daïy vaàn ueâ ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uy ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng ueâ uy tröôùc vaø khaùc nhau . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Taøu hoûa .aâm hueä huy eâ .oâ toâ .taøu thuûy .Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn ueâ * Daïy vaàn ueâ -HS ñaùnh vaàn vaàn ueâ -GV ghi vaø ñoïc vaàn ueâ vaø -Theâm aâm h vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm -HS caøi tieáng hueä .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .khai hoang 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :hoan hoâ .u ñöùng sau boâng hueä huy hieäu 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ So saùnh 2 vaàn ueâ .laø phaûi troøn moâi . -Aâm h.vaàn ueâ vaø daáu naëng -Coù vaàn ueâ muoán ñöôïc HS ñaùnh vaàn tieáng hueä tieáng hueä theâm aâm vaø -boâng hueä daáu gì ? -Hs ñoïc töø :boâng hueä -Haõy phaân tích tieáng hueä HS ñoïc ueâ .hueä -boâng hueä -GV ghi tieáng hueä -Ñaây laø boâng gì ? --GV ghi töø boâng hueä -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .maùy bay II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .khai hoang lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .uy 264 .uy HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ .ngoan ngoaõn 3HS ñoïc .

maùy bay “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ.boâng hueä . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hphaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .traùi .huy hieäu HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Taøu hoûa .taøu thuûy .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caây vaïn tueá taøu thuûy xum xueâ khuy aùo -GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy gì ? -Em haõy chæ vaø neâu teân töøng ñoà vaät trong tranh vaø neâu taùc duïng cuûa chuùng . huy hieäu TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .oâ toâ . nhoùm .uy.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ueâ .vaø giaûi thích töø “ xum xueâ ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ueâ. 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm . boâng hueä .hoa .uy Thöù sáu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010 265 .caù nhaân .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .uy.

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .pheùc -mô -tuya vaø caâu öùng duïng : Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Saùng sôùm .uya I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uô .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi : uô .uya . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 266 .ñeâm khuya -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : thuôû xöa .huô tay .ñeâm khuya II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . giaáy pô -luya .chieàu toái .huô voøi .

.xum xueâ ..yû Vieát :ueâ .vaàn uô HS ñaùnh vaàn tieáng huô -Noù ñang huô voøi -Hs ñoïc töø :huô voøi HS ñoïc uô -huô -huô voøi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 267 .. nhoùm .uya . nhoùm ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát Laøm th.eâ hoa h..eä .aâm ô .. -Coù vaàn uô muoán ñöôïc tieáng huô theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huô -GV ghi tieáng huô --Con voi ñang laøm gì --GV ghi töø huô voøi * Daïy vaàn uô ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uya ) uô uya huô khuya huô voøi ñeâm khuya So saùnh 2 vaàn ueâ .Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uô -GV ghi vaø ñoïc vaàn uô vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .aùo .huô voøi ..y....kh.uy truy tìm ..lính th.uya phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .xöông tuûy Ñoïc caâu öùng duïng : .ñeâm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2HS ñieàn chöõ bò maát 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn uô -HS ñaùnh vaàn vaàn uô -Theâm aâm h -HS caøi tieáng huô -Aâm h.uy *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng thuôû xöa giaáy pô .luya huô tay pheùc -mô -tuya -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø khaùc nhau ..vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uô .thueâ nhaø .laø phaûi troøn moâi .a ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm .hoa .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ñeâm khuya HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Saùng sôùm .huô voøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khuya TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe . uya . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Caûnh trong moãi tranh thaáy con vaät gì ?( con gaø .ñeâm khuya “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .caù nhaân .chieàu toái .uya Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 268 .ñaøn gaø ) ñang laøm gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .traùi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uô.

muùa töông töï nhö daïy vaàn uaân ) xuaân 269 . chim khuyeân .uyeân ..ñeâm khuya lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :huô voøi ...Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 24 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù hai ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaân -uyeân I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaân ..muøa xuaân ...tuaàn leã .pheùc -mô -tuy.. thöùc khu.vaàn uaân --Tranh veõ muøa gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng xuaân --GV ghi töø muøa xuaân -muøa xuaân -Hs ñoïc töø :muøa xuaân * Daïy vaàn uyeân ( quy trình HS ñoïc uaân -xuaân .Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng mét vaàng treân saân Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaân -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaân vaø -HS phaân tích vaø caøi vaàn höôùng daãn caùch phaùt aâm uaân ..boùng chuyeàn -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : huaân chöông . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Th...caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ....laø phaûi troøn moâi .ôû xöa .. 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Giaáy pô l.keå chuyeän vaø caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Em thích ñoïc truyeän II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .a . -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân -Coù vaàn uaân muoán ñöôïc tieáng xuaân theâm aâm gì ? -Theâm aâm x -Haõy phaân tích tieáng xuaân -HS caøi tieáng xuaân -GV ghi tieáng xuaân -Aâm x.

Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .aâm aâ .uyeân .boùng chuyeàn TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh 1 söûa khi HS phaùt aâm sai -Ñoïc nhoùm .uyeân -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm n ñöùng sau khaùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhau .caû lôùp ) So saùnh 2 vaàn uaân .caû lôùp -Caùc caâu öùng duïng Chim eùn baän ñi ñaâu HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái 2 HS ñoïc toaøn baøi Ruû muøa xuaân cuøng veà HS ñoïc töøng caâu GV ñoïc maãu .boùng vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu chuyeàn HÑ 3: Luyeän noùi HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? “Em thích ñoïc truyeän “ Trong caùc cuoán truyeän em ñaõ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi xem em thích cuoán truyeän naøo caâu hoûi nhaát ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaân 270 .caû lôùp ) * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát HS vieát vaøo baûng con uaân muøa xuaân . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- uaân uyeân xuaân chuyeàn muøa xuaân boùng -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù chuyeàn nhaân .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi uaân .caù nhaân . nhoùm .uyeân chuyeän phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng -GV ñoïc maãu .yeâ ñöùng giöõa huaân chöông chim 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ khuyeân HS tìm tieáng coù chöùa vaàn tuaàn leã keå uaân .muøa xuaân .uyeân .vaø giaûi thích ñoù töø -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù GV gaïch chaân tieáng HS tìm nhaân .nhoùm .

.tuyeät ñeïp vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ..baêng tuyeát .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau ......eån soå .. hoøa thu.n.uyeân . 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn q.laø phaûi troøn moâi .uyeât .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .quaân ñoäi .truyeän vieát baûng con tranh .vaàn uaât vaø daáu saéc tieáng xuaát theâm aâm vaø HS ñaùnh vaàn tieáng xuaát daáu gì ? -saûn xuaát -Haõy phaân tích tieáng xuaát -Hs ñoïc töø :saûn xuaát -GV ghi tieáng xuaát HS ñoïc uaât -xuaát -saûn xuaát 271 . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp Vieát :uaân .. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Con th. -HS caøi tieáng xuaát -Coù vaàn uaât muoán ñöôïc -Aâm x.yeàn . Ñoïc caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaât -HS phaân tích vaø caøi vaàn uaât -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaât vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm x vaø daáu saéc .duyeät binh -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luaät giao thoâng .ngheä thuaät .t. saûn xuaát .. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-uyeân Thöù ba ngaøy 23 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaât -uyeât I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaât ..aàn leã ...

aâm aâ . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi Cho HS xem moät soá tranh coù caûnh ñeïp noåi tieáng .duyeät binh TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi GV ñoïc maãu . nhoùm .uyeât .uyeât phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .nhoùm .uyeât .uyeât *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luaät giao thoâng baêng tuyeát ngheä thuaät tuyeät ñeïp GV ñoïc maãu . nhoùm .duyeät binh HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi -Nöôùc ta teân laø nöôùc Vieät Nam .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uaât saûn xuaát .HS töï suy nghó vaø neâu 272 .yeâ ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uaât .saûn xuaát .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uaât .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø saûn xuaát * Daïy vaàn uyeât ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uaât) uaât uyeât xuaát duyeät saûn xuaát duyeät binh So saùnh 2 vaàn uaât .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm t ñöùng sau khaùc nhau .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . -Nöôùc ta coù teân laø gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caù nhaân .

II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .uyeát .phuï huynh .lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Ngheä th.ngaõ huîch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luyùnh quyùnh ..huyønh huîch .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà .uych . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñeø daàu .eát traéng 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Vieát :uaât .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em nhaän ra caûnh ñeïp naøo treân tranh aûnh maø em bieát .ñeøn ñieän ..uyønh uîch vaø caâu öùng duïng :Thöù naêm vöøa qua .tuyeát ..quyeát taâm lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uynh HS phaân tích vaø caøi vaàn uynh -GV ghi vaø ñoïc vaàn uynh vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uynh höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h 273 .aät .quaät 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cöôøng . -Nôi mình coù caûnh naøo ñeïp ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau ..khuyønh tay .t..ñeøn huyønh quang . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaât -uyeât Thöù t ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uynh -uych I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uynh ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ,laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn uynh muoán ñöôïc tieáng huynh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huynh -GV ghi tieáng huynh --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø phuï huynh * Daïy vaàn uych ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uynh ) uynh uych huynh huîch phuï huynh ngaõ huîch So saùnh 2 vaàn uynh ,uych *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luyùnh huyùnh huyønh huîch khuyønh tay uyønh uîch GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uynh ,phuï huynh ,uych ,ngaõ huîch TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS caøi tieáng huynh -Aâm h,vaàn uynh HS ñaùnh vaàn tieáng huynh -phuï huynh -Hs ñoïc töø :phuï huynh HS ñoïc uynh -huynh -phuï huynh -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u,y ñöùng tröôùc khaùc nhau ,aâm nh ,ch ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con

-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm ,caù nhaân ,caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uynh ,uych ,phuï huynh ,ngaõ huîch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñeøn daàu ,ñeøn ñieän ,ñeøn huyønh quang “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi

274

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 3: Luyeän noùi -Em haõy neâu teân vaø chæ moãi loaïi ñeøn coù trong tranh . -Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng ,ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng ? -Nhaø em coù loaïi ñeøn naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaâu hoûi -HS chæ vaø neâu teân töøng loaïi ñeøn - HS töï suy nghó vaø neâu

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych

Thöù n¨m ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2010 ¤n tËp I)Muïc tieâu : -HS ñoïc ,vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 98 ñeán 102 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ :uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp vaø ñoaïn thô öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi -Nghe ,hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Truyeân keå maõi khoâng heát ” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc

275

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :luyùnh huyùnh ,khuyønh tay ,huyønh huîch ,uyønh uîch vieát :uynh ,huynh,uych ,huîch Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ueâ ,uaân b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì coù aâm u ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng ueâ,uô .uaân,uaât ,uy ,uya, uyeân ,uyeât ,uynh ,uych GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát hoøa thuaän , luyeän taäp TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi HÑ2 : Keå chuyeän

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caâu öùng duïng

HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ueâ ,uaân HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi -Ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con

-HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm ,caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi

HS ñoïc teân truyeän “Truyeän keå maõi khoâng heát “ -HS laéng nghe
276

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Giôùi thieäu baøi truyeän keå GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa 4) Cuûng coá : HS ñoïc laïi toaøn baøi . Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS traû lôøi ôû töøng ñoaïn HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo tranh minh hoïa .Moãi HS keå moät tranh

Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2010 Taäp vieát TAØU THUYÛ – GIAÁY PÔ – LUYA – TUAÀN LEÃ «n tËp I.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. -Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 20, vôû vieát, baûng … . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Baøi cuõ: Hoûi teân baøi cuõ. Goïi 3 HS leân baûng vieát. Hoaït ñoäng HS

1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. 3 hoïc sinh leân baûng vieát: saùch giaùo khoa, hí hoaùy, Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. khoeû khoaén. Nhaän xeùt baøi cuõ. Lôùp vieát baûng con: aùo 2.Baøi môùi : choaøng, keá hoaïch, khoanh Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø tay. ghi töïa baøi. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp.
277

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi hoïc sinh vieát.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

ñoïc noäi dung baøi Taøu thuyû, giaáy pô-luya, tuaàn leã, chim khuyeân, ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch HS töï phaân tích. caùc chöõ ôû baøi vieát. Hoïc sinh neâu : HS vieát baûng con. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, HS neâu: Taøu thuyû, giaáy pôgiuùp caùc em hoaøn thaønh baøi luya, tuaàn leã, chim khuyeân, vieát ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. 4.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

278

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

TuÇn 25
Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc trêng em ( 2 tiÕt) I.Môc tiªu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã, c¸c tiÕng cã vÇn ai, ay. - ¤n vÇn ai, ay: t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn ai, vÇn ay. - HiÓu néi dung bµi. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: GV HS 1.Bµi cò: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT c« gi¸o, d¹y em, rÊt yªu, m¸i trkhi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng êng, ®iÒu hay Gi¶i nghÜa tõ khã: Ng«i nhµ thø
279

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hai ( trêng häc gièng nh mét ng«i nhµ v× ë ®ã cã nh÷ng ngêi rÊt gÇn gòi, th©n yªu); Th©n thiÕt( rÊt gÇn gòi, rÊt th©n) - LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi NhËn xÐt cho ®iÓm

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 HS (mçi HS 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh

Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn ai, ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ai, vÇn ay T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ai, vÇn ay

hay, d¹y, hai, m¸i §äc c¸c tiÕng: hai, m¸i, hay, d¹y Ph©n tÝch tiÕng hai, hay 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: con nai, m¸y bay. ViÕt tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc Trong bµi trêng häc ®îc gäi lµ g×? 2HS ®äc c©u v¨n thø nhÊt Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Sau ®ã nhiÒu em tiÕp nèi nhau nãi tiÕp: Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai v×: ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ… §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 HS ®äc l¹i bµi v¨n * LuyÖn nãi: Hái nhau vÒ trêng,
280

Ho¹t ®éng d¹y. Thø ba ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa a.NhËn xÐt giê häc. chèt l¹i nh÷ng ý kiÕn c¸c em ph¸t biÓu vÒ trêng. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu.©.¨. II. ay.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng líp Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 HS kh¸. 3. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . . ©. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.B . HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bao nhiªu nÐt? Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt? HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt? . giái ®ãng vai hái ®¸p theo mÉu trong s¸ch. bµi Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn tõ øng dông .¨.KiÓm tra s¸ch vë cña HS. KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt. tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷.Häc sinh: Vë tËp viÕt.©.¨. §å dïng: . b vµ vÇn. m¸i trêng. b I.©. trong khung ch÷ mÉu. ¨.B 2.GV nªu quy tr×nh viÕt vµ t« ch÷ HS viÕt b¶ng a. 2.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò : .Treo ch÷ mÉu: a. 3.Gi¸o viªn: Ch÷: a. III. ®óng tèc ®é c¸c ch÷: a.ghi ®Çu HS ®äc l¹i ®Çu bµi. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷. GV nhËn xÐt .GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt.©.©.®¸p tríc líp theo c©u hái tù nghÜ ra. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. kÜ thuËt t« ch÷: a.¨.Bµi míi.Cñng cè – dÆn dß: . söa ai. líp. ®iÒu hay 281 .¨. sau ®ã hái ®¸p theo c©u hái c¸c em tù nghÜ ra LÇn lît HS tõng cÆp lªn hái . HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông: .

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . 2. m¸i trêng. tËp thÓ. tiÕng dÔ viÕt sai ®ã. híng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót. Ho¹t ®éng d¹y. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . Cñng cè . HS ®äc. Bµi míi: cña HS. . . söa sai cho b¹n.Thu bµi cña HS vµ chÊm. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. * Híng dÉn HS tËp t« tËp viÕt vë ®iÒu hay.HS tËp viÕt trªn b¶ng con.ghi ®Çu bµi . biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.GV quan s¸t. III. c¸ch cÇm bót. II. kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë… Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi .Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë 2.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . HS tËp chÐp vµo vë GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. gi¸o. I.dÆn dß . Môc tiªu: 1. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. say mª luyÖn viÕt. HS nhËn xÐt. §å dïng: . t thÕ ngåi viÕt.HS tËp t« ch÷: a. tõ ng÷: ai.¨. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng sai. vÇn.HS quan s¸t vÇn vµ tõ øng dông .GV chØ c¸c tiÕng: “trêng.NhËn xÐt giê häc. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: Trêng em. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: Trêng em. . ®iÒn ®óng vÇn: ai /ay. c¸ nh©n. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c.Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. .Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt? . sau ®ã viÕt b¶ng con. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp chÐp . tËp viÕt trªn b¶ng vµ trong vë.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. . c¸ch tr×nh bµy cho 282 . ChÝnh t¶ Trêng em.©. v¨n ®ã.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n . 3. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c th©n thiÕt”.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. ay. ©m c/k.

NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. . c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm… .TT tÆng ch¸u. Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc tÆng ch¸u ( 2 tiÕt) I. c¸c tiÕng cã thanh hái. II.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng. lßng yªu. . em Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt. vÇn au.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. 3: Cñng cè . III C¸c H§ d¹y. VBTTV 1/2.Thu bµi cña HS vµ chÊm. . Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi .HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.HS nªu yªu cÇu bµi tËp. nãi ®îc c©u cã vÇn ao. gäi lµ.ChuÈn bÞ SGKTV 1/2.¤n vÇn ao. .HiÓu néi dung bµi. .Môc tiªu: .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn.häc chñ yÕu: GV HS 1.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. au: t×m ®îc tiÕng. §iÒn ch÷ “c” hoÆc “k” . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã.Bµi cò: 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Trêng em vµ tr¶ lêi c©u hái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®óng ®o¹n v¨n.dÆn dß . níc non khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: níc non . B¶ng nam ch©m.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 283 . Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. 2. cho nhau ra bªn lÒ . . híng dÉn c¸ch lµm. tËp chÝnh t¶ §iÒn vÇn “ai” hoÆc “ay” .GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi b»ng bót ch× trong vë.

HS trao ®æi vµ t×m bµi h¸t c¸c tæ nªu tªn bµi h¸t vµ h¸t tríc 284 . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.LuyÖn ®äc ®o¹n. sau §äc c¸c tiÕng: ch¸u. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. vÇn au ra b¶ng con. 3 HS ®äc l¹i bµi th¬ * Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng * H¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå Chia líp thµnh 3 nhãm theo 3 tæ vµ cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Söa ph¸t ©m . bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. §äc c©u mÉu trong SGK: Sao s¸ng trªn bÇu trêi. chim chµo mµo. ViÕt tiÕng cã vÇn ao. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi B¸c Hå tÆng vë cho ai? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. au T×m tiÕng trong bµi cã vÇn au T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ao. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn ao. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó mai sau gióp níc non nhµ. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. sau Ph©n tÝch tiÕng ch¸u 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: c©y cau. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ ®Çu TÆng vë cho b¹n häc sinh. 1 sè HS ®äc tríc líp. C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. vÇn au Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. vÇn au ch¸u. vÇn au.

3. . tæ nµo t×m vµ h¸t ®îc nhiÒu h¬n tæ ®ã sÏ th¾ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hå.Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: trêng häc. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. non níc.NhËn xÐt giê häc. HS tËp chÐp vµo . tiÕng dÔ viÕt sai gióp. . ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c .häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: TÆng ch¸u. c¸ch viÕt hoa sau HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi dÊu chÊm… 285 . I. say mª luyÖn viÕt. viÕt b¶ng con. Ho¹t ®éng d¹y.Cñng cè – dÆn dß: . ©m n/l.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp v¨n chÐp .GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. . II.H«m tríc viÕt bµi g×? . chuÈn bÞ bµi sau: C¸i nh·n vë. III.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. líp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ TÆng ch¸u.VÒ nhµ «n l¹i bµi.ghi ®Çu bµi . Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi HS ®äc l¹i ®Çu bµi.GVgäi HS nhËn xÐt. ra c«ng”. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: TÆng ch¸u. HS ch÷a bµi b»ng bót ch× trong c¸ch cÇm bót. 2. GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. ®iÒn ®óng dÊu ’/ ~. c« gi¸o. söa sai cho b¹n. GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi chiÕn th¾ng. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng.GV chØ c¸c tiÕng: “lßng. HS ®äc. 3. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. Môc tiªu: 1. 2. c¸ch tr×nh bµy cho vë ®óng ®o¹n v¨n. §å dïng: .

.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.Giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn . híng dÉn c¸ch lµm.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. §iÒn dÊu’ /~.Môc ®Ých .NhËn xÐt giê häc. kiªu ng¹o. rïa kiªn tr× ®· thµnh c«ng.®äc ®Çu bµi. .§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . .HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. Ho¹t ®éng 2: GV kÓ chuyÖn 286 . Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . §å dïng: .Båi dìng cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS. dung bµi tËp. dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña chuyÖn.dÆn dß .GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcho nhau ra bªn lÒ vë Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi . KÓ chuyÖn Rïa vµ Thá I.KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: Thá ch¹y nhanh nhng chñ quan. 2. 2. em .HS nªu yªu cÇu bµi tËp. b¶ng.BiÕt nghe GV kÓ chuyÖn.yªu cÇu: 1.Thu bµi cña HS vµ chÊm.Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK. Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi . tËp chÝnh t¶ §iÒn ©m “n” hoÆc “ . . Ho¹t ®éng d¹y . KÜ n¨ng: . 3. III. nhÉn l¹i II. biÕt ®æi giäng cho phï hîp víi nh©n vËt.Th¸i ®é: .GV ®äc cho HS so¸t lçi .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. 3: Cñng cè .

GV kÓ chuyÖn lÇn 1. Môc ®Ých yªu cÇu 1.Rïa ®ang ch¹y. viÕt. Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc C¸i Nh·n vë ( 2 tiÕt) I.thÝch Rïa v× b¹nkiªn tr× truyÖn? V× sao? 3: DÆn dß . yÕu kÓ chuyÖn. . *: Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . Thá mØa mai rïa ch¹y chËm… . 2.kÎ kiªu ng¹o chñ quan sÏ thÊt b¹i. ac 3. ac.GV ph©n vai c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. .VÒ nhµ chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau: C« bÐ trïm kh¨n ®á. g×? ngêi kiªn tr× sÏ thµnh c«ng . KiÕn thøc: §äc tr¬n toµn bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: quyÓn vë. §å dïng d¹y häc 287 . . Kü n¨ng: ¤n c¸c vÇn ang. tranh minh ho¹. ngay ng¾n BiÕt viÕt nh·n vë hiÓu t¸c dông cña nh·n vë Tù lµm vµ trang trÝ ®îc mét nh·n vë II.Rïa ®ang lµm g×? Thá nãi g× víi Rïa? . * Híng dÉn HS ph©n vai kÓ chuyÖn . gäi HS nªn kÓ theo vai. khen. n¾n nãt.EM thÝch nh©n vËt nµo trong .C¸c ®o¹n cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù trªn.em kh¸c theo dâi nhËn xÐt b¹n.c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung cho b¹n. nhËn xÐt .theo dâi. ngay ng¾n.GV cÇn cã c©u hái híng dÉn HS b¹n. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu . *HiÓu néi dung truyÖn .GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp víi . T×m ®îc c¸c tiÕng cã vÇn ang.c¸c em kh¸c theo dâi.theo dâi. HiÓu ®îc tõ ng÷ trong bµi: n¾n nãt.C©u hái díi tranh lµ g×? . .Gäi HS kÓ ®o¹n 1. . .Gäi 2 em kÓ toµn bé c©u chuyÖn .NhËn xÐt giê häc.

b¶n nh¹c ViÕt tiÕng cã vÇn ang. tõ ng÷ : quyÓn vë.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . trang §äc c¸c tiÕng: giang. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. . trang trÝ. ngay ng¾n ( viÕt rÊt th¼ng hµng. hä vµ tªn cña em vµo nh·n vë 3 H ®äc c©u v¨n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái 288 TiÕt 2 H§3: T×m hiÓu bµi B¹n Giang viÕt nh÷ng g× lªn nh·n vë? Bè b¹n Giang khen b¹n Êy thÕ . ngay ng¾n Gi¶i nghÜa tõ khã: n¾n nãt ( viÕt cÈn thËn cho ®Ñp). trang Ph©n tÝch tiÕng trang 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: c¸i b¶ng.LuyÖn ®äc ®o¹n. bµi §o¹n1: 3 c©u ®Çu §o¹n 2: c©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ang. vÇn ac ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. ®Ñp m¾t ) . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh giang. n¾n nãt. ac T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ang T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ang. 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng B¶ng nam ch©m Bót mÇu ®Ó trang trÝ nh·n vë III. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai 3 H ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái B¹n viÕt tªn trêng. con h¹c.Bµi cò: 2 H ®äc tÆng ch¸u kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. tªn líp. vÇn ac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc thÇm §äc CN.

Cñng cè – dÆn dß: . lµm tiÕp nh·n vë cha lµm xong . 3.VÒ nhµ «n l¹i bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nµo? Nh·n vë cã t¸c dông g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBè b¹n khen b¹n ®· tù viÕt ®îc nh·n vë. . Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 289 . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n Híng dÉn H tù lµm nh·n vë vµ trang trÝ mét nh·n vë Cho H quan s¸t mÉu trang trÝ tring SGK H tù trang trÝ nh·n vë C¸c nhãm tù t×m ra nh÷ng nh·n vë ®îc trang trÝ ®Ñp Tuyªn d¬ng nh÷ng H trang trÝ nh·n vë ®Ñp. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.NhËn xÐt giê häc. Gióp ta biÕt ®ã lµ quyÓn voÎ g×. BiÕt ®îc ®ã lµ vë cña m×nh kh«ng nhÇm víi b¹n kh¸c… 2.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 290 .

. IV. . 2. . VBTTV 1/2.Bµi cò: .häc chñ yÕu: GV 1. thùc hµnh giao tiÕp. at: t×m ®îc tiÕng vÇn an. II. tõ ng÷ : yªu nhÊt.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. Gi¶i nghÜa tõ khã: R¸m n¾ng ( da bÞ n¾ng lµm cho ®en). Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. bµi §o¹n1: 2 c©u ®Çu §o¹n 2: 2 c©u tiÕp theo §o¹n 3: C©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm HS §äc thÇm §äc CN. r¸m n¾ng…BiÕt nghØ h¬i dµi khi gÆp dÊu chÊm. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ : yªu nhÊt.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. B¶ng nam ch©m. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh 291 . x¬ng x¬ng ( bµn tay gÇy ) .Môc tiªu: .HS ®äc tr¬n c¶ bµi.HiÓu néi dung bµi. vÇn at. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. nÊu c¬m.¤n vÇn an.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. x¬ng x¬ng.2 H ®äc bµi Bµn tay mÑ kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái.LuyÖn ®äc ®o¹n. C¸c H§ d¹y. r¸m n¾ng. nÊu c¬m. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc bµn tay mÑ I.

H biÕt t« ch÷ hoa c. anh. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. cho chÞ em B×nh? t¾m cho em bÐ. ®óng kiÓu ch÷. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2:LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái theo tranh) Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2 H nh×n tranh( ®øng t¹i chç) thùc hµnh hái . cì võa. c¸c tõ ng÷: bµn tay. g¸nh ®ì. ® I Môc tiªu: . d. vÇn at GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµn §äc c¸c tiÕng: bµn Ph©n tÝch tiÕng bµn 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: má than.ViÕt ®óng c¸c vÇn an. giÆt quÇn ¸o.NhËn xÐt giê häc. d. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.®¸p theo mÉu nhiÒu H cÇm s¸ch ®øng t¹i chç thùc hµnh hái ®¸p theo gîi ý díi tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn an. chuÈn bÞ bµi sau C¸i Bèng. . ach.Cñng cè – dÆn dß: . at. b¸t c¬m ViÕt tiÕng cã vÇn an. ®a bót 292 .VÒ nhµ «n l¹i bµi. Cho H nªu yªu cÇu 2 cña bµi §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay cña mÑ. ®Òu nÐt. NhiÒu H ®äc 2. NhËn xÐt khen nh÷ng H nãi tèt. at T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an. ® . s¹ch sÏ: ch÷ thêng. vÇn at ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2 H ®äc ®o¹n 1vµ 2 tr¶ lêi c©u hái Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× MÑ ®i chî nÊu c¬m. h¹t thãc. 1 sè H hái ®¸p kh«ng nh×n SGK. 3. Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa c.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo ®óng quy tr×nh viÕt. s¹ch sÏ kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë QS uèn n¾n t thÕ viÕt. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . § ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.NhËn xÐt giê häc. h¹t thãc. 3 ch÷. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt 293 HS §äc bµi cÇn viÕt Ch÷ hoa C cao 5 «. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ D víi c¸c ch÷ § H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: an. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa C cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.Ch÷ hoa C. D. mçi dßng chØ viÕt 2. . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. at. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. ach Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: bµn tay. g¸nh ®ì. anh. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. Nãi nhiÖm vô giê häc. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa C vµ hái + Ch÷ hoa C cao mÊy «. .

g¹ch ch©n ch÷ sai.Söa xuèng díi bµi . t¸t níc Thùc hiÖn TT Nhµ ga. Môc ®Ých – yªu cÇu -HS chÐp l¹i chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “Bµn tay mÑ” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an – at .bµi cò . .ChÐp ®o¹n v¨n .Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 2. .Häc sinh chÐp vµo vë .Sau mçi c©u hái xem häc sinh cã sai ch÷ nµo kh«ng.GV ®äc thong th¶ .Häc sinh viÕt b¶ng con . 2 em ®äc l¹i bµi . C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc GV A.H»ng ngµy – t· lãt ®Çy . g – gh II.H»ng ngµy. . Bµi tËp chÝnh t¶ a.Ghi sè lçi ra lÒ Häc sinh lµm vµo s¸ch 4 em lªn b¶ng Häc sinh lµm b»ng bót ch× Tõng em ®äc l¹i tiÕng ®· ®iÒn Líp söa bµi KÐo ®µn . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh T¶ Bµn Tay MÑ I.ChÊm vë häc sinh : 5 em B .Dõng l¹i ë nh÷ng ch÷ khã viÕt.C¶ líp ®äc thÇm . bao nhiªu. c¸i ghÕ NhËn xÐt ®éng viªn b.B¶ng phô III.Häc sinh so¸t l¹i bµi . giÆt. chØ vµ tõng ch÷ . §iÒn g hay gh 294 . Híng dÉn tËp chÐp . Bµi míi 1 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xong vµ viÕt bµi phÇn b. ®¸nh vÇn tiÕng ®ã ? . nÊu c¬m.T×m tiÕng hay viÕt sai. lµ.GV treo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n cÇn chÐp . §å dïng d¹y häc . §iÒn vÇn an hay at HS 1.

¤n vÇn anh.LuyÖn ®äc ®o¹n. VBTTV 1/2.NhËn xÐt. nãi ®îc c©u cã vÇn anh. dÆn dß . ch ( cho). kÐo dµi) .H ®äc tr¬n c¶ bµi.HiÓu néi dung bµi.Môc tiªu: . dÔ ng·).TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi . 2. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: s ( s¶y). ach: t×m ®îc tiÕng. C¸c H§ d¹y. vÇn ach. khÐo s¶y. IV. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: khÐo s¶y. anh. ma rßng ( ma nhiÒu. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3 – Cñng cè. II. ma rßng. tõ ng÷ dÔ lÉn: bèng bang. tr ( tr¬n).häc chñ yÕu: GV 1. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®êng tr¬n ( ®êng bÞ ít níc ma. thùc hµnh giao tiÕp. .Häc thuéc lßng bµi ®ång dao. khÐo sµng. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. biÓu d¬ng .GV nhËn xÐt cho ®iÓm. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. B¶ng nam ch©m. khÐo sµng. c¸c tiÕng cã vÇn ang. g¸nh ®ì ( g¸nh gióp mÑ). . ma rßng.Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc c¸i bèng I. ach 295 HS §äc thÇm §äc CN.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Bµn tay mÑ vµ tr¶ lêi c©u hái.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn anh.

3 H ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ®¬ mÑ. §äc c©u mÉu trong SGK:Níc chanh vÇn au m¸t vµ bæ. sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m? c¬m. em lµm g× gióp bè mÑ? ) Nªu yªu cÇu bµi tËp QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp GV söa cho H nãi thµnh c©u 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn chän vän tranh minh ho¹ Khen nh÷ng H ®· biÕt gióp ®ì bè. vÇn ach. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. ch÷ ®Çu dßng 1 sè H ®äc tríc líp. 3. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.QuyÓn s¸ch nµy rÊt hay. biÓu d¬ng 296 . H§3: LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái: ë nhµ. mÑ nh÷ng viÖc nhµ. vÇn ach ra b¶ng con.Cñng cè – dÆn dß: . 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i Thi häc thuéc lßng bµi th¬.NhËn xÐt giê häc. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi vÇn ach ViÕt tiÕng cã vÇn anh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- g¸nh §äc c¸c tiÕng: g¸nh Ph©n tÝch tiÕng g¸nh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. vÒ? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. 3 H ®äc 2 dßng th¬ ®Çu Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y.

II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Bµn tay mÑ. IV.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H nghe viÕt Cho H ®äc bµi th¬ C¸i Bèng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: khÐo s¶y.C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1. ma rßng. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau . kh«ng m¾c lçi bµi th¬ C¸i Bèng.Tèc ®é chÐp tèi thiÓu: 2 ch÷ / 1 phót. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. nÊu c¬m. nhËn xÐt 297 HS 1 vµi H ®äc l¹i bµi th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng th¬ vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. .. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. chuÈn bÞ bµi sau:¤n tËp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh÷ng HS häc tèt. ®êng tr¬n. LuyÖn tËp thùc hµnh.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. 2. khÐo sµng.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan.VÒ nhµ «n l¹i bµi. tr×nh bµy ®óng bµi th¬. Söa ch÷ cho H §äc cho H ghÐp bµi th¬ vµo vë mçi dßng ®äc 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ c¸i bèng I Môc tiªu: . . . .

C¸i nh·n 298 . TÆng ch¸u. ngh 3. Cñng cè – dÆn dß: . C¸i Bèng. -----------------------------------------------------------TiÕng viÖt «n tËp c¸c bµi tËp ®äc I Môc tiªu: . VBTTV1/2 IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu: GV HS 1. §äc thÇm tõng bµi TÆng ch¸u: C¸i Bèng. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. . chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. ®Ñp. II Ph¬ng ph¸p . ª. Cho H rót ra khi nµo viÕt b»ng ViÕt b»ng ngh khi ®øng tríc e. b.2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi C¸i Bèng .H hiÓu néi dung bµi. ®Ñp. Bµn tay mÑ. . thùc hµnh giao tiÕp… III C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV1/2. C¸i nh·n vë. Bµi cò: . §iÒn dÊu : ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù.§µm tho¹i.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµi viÕt cña H.H ®äc l¹i c¸c bµi: Trêng em.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. tÝnh ®iÓm thi ®ua. c¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc Cho H ®äc tõng bµi: Trêng em.GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2. i. s¹ch.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. §iÒn vÇn: anh hay ach? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô Gv cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.

giã xo¸y. uya. ep. luyÖn tËp. oa. Cñng cè – dÆn dß: . héi phô huynh. vÒ? H§3: §äc thuéc lßng bµi th¬: H ®äc thuéc lßng bµi th¬ TÆng ch¸u. oan. .TT Khi H ®äc cho H tr¶ lêi c©u hái cña tõng bµi. 299 - . ªp. giÆt t· lãt cho em bÐ. Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010 KiÓm tra gi÷a häc kú II I Môc tiªu: . nÊu c¬m.TT Cho H ®äc c¶ bµi CN. §i chî. ®ªm khuya.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vë. giµn míp. V× sao trêng häc ®îc gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em? + Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh? V× ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ. o¨ng. §äc c©u:Chóng em tÝch cùc thu gom giÊy.u©n. Bµn tay mÑ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc CN. t¾m cho chÞ em B×nh. cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh anh em.VÒ nhµ «n l¹i bµi.§äc thµnh tiÕng c©u. uy. Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. uych - Tõ: ®iÖn tho¹i. uynh. C¸i Bèng NhiÒu H ®äc thuéc lßng tríc líp NhËn xÐt cho ®iÓm Líp nhËn xÐt bæ sung 3. sµng g¹o gióp mÑ nÊu c¬m? c¬m. iªp. up. oanh. u¬.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: uª. ip. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . oe. s¾t vôn ®Ó lµm kÕ ho¹ch nhá.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . o¨n. Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ra g¸nh ®ì mÑ. oach. hßa thuËn. oay. oang. uyªn.NhËn xÐt giê häc. ©p. ¬p. oai.

kh¾p.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. IV. thùc hµnh giao tiÕp. dµy. §äc ®óng râ rµng. . c¸c tõ ng÷: hoa ngäc lan. C¸c H§ d¹y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m võa qua. 1 tõ ( cho 0. II. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. B¶ng nam ch©m. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.Môc tiªu: .HiÓu néi dung bµi. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. lÊp lã. VBTTV 1/2. .5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. líp em tæ chøc lao ®éng trång c©y. 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi C¸i Bèng 2. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc hoa ngäc lan ( 2 tiÕt) I.¨p: t×m ®îc tiÕng. l. Bµi míi: 300 . n. nãi ®îc c©u cã vÇn ¨m. phô ©m cuèi: t. d.¤n vÇn ¨m. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: v. ngan ng¸t.H ®äc tr¬n c¶ bµi.häc chñ yÕu: 1. vÇn ¨p.

ngan ng¸t.LuyÖn ®äc ®o¹n. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÔ chÞu.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. tõ ng÷ dÔ lÉn: hoa ngäc lan. lan to¶ xa. vÇn ¨p ra b¶ng con. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨p T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨m. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. vá b¹c tr¾ng. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ai. lÊp lã. khi Èn khi hiÖn). §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. Gi¶i nghÜa tõ khã: lÊp lã ( lã ra råi khuÊt ®i. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc thÇm §äc CN.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. vÇn ¨p. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc bµi v¨n líp ®äc thÇm Nô hoa lan mµu g×? chän ý ®óng ( ý a. kh¾p vên. vÇn ¨p GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. l¸ dµy. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: LuyÖn nãi: Gäi tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh 301 . kh¾p nhµ. tõ võa t×m ®îc.tr¾ng ngÇn) H¬ng hoa lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan th¬m ngan ng¸t to¶ kh¾p vên. .LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . §äc c¸c tiÕng. ¨p kh¾p §äc tiÕng: kh¾p Ph©n tÝch tiÕng kh¾p nªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn ¨m.

cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ E víi c¸c ch÷ £ 302 . ®óng kiÓu ch÷. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. ¬n. vên hoa. réng 4 « nhiªu «? + Ch÷ hoa E cã mÊy nÐt? Cã 1 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.Cñng cè – dÆn dß: . III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. ¨p.VÒ nhµ «n l¹i bµi.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. G . 2 H 1 nhãm trao ®æi nhanh vÒ tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh H thi kÓ tríc líp Líp nhËn xÐt TÝnh ®iÓm thi ®ua. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.H biÕt t« ch÷ hoa E. thùc hµnh luyÖn tËp… IV. ¬ng.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa E vµ hái + Ch÷ hoa E cao mÊy «. Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa E. réng bao Ch÷ hoa E cao 5 «. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . ng¸t h¬ng: ch÷ thêng. kh¾p vên. c¸c tõ ng÷: ch¨m häc. G ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . ®Òu nÐt. £. . £. G I Môc tiªu: .Ch÷ hoa E. Nãi nhiÖm vô giê häc.NhËn xÐt giê häc. khen nh÷ng H nãi tèt. cì võa. £. C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp §äc bµi cÇn viÕt viÕt trong giê häc. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 H ®äc yªu cÇu cña bµi.

tói x..Ð ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y. Híng dÉn tËp chÐp: 303 HS 2 ..NhËn xÐt giê häc..3 em nh×n b¶ng ®äc l¹i . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc *. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . kh¾p vên. nhµ bµ ngo¹i §Õm ®óng sè dÊu chÊm trong bµi chÝnh tae §iÒn ®óng vÇn ¨m. ch÷ c...Bµi míi: GV 1.. VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b ________________________________________ ChÝnh t¶ Nhµ bµ ngo¹i I. 3 ch÷.. k vµo chç trèng II. mçi dßng chØ viÕt 2.. Môc ®Ých. tay §iÒn ng hay ngh: . ¬n. vên ViÕt b¶ng con tõng tõ hoa... QS uèn n¾n t thÕ viÕt. ¾p. ¨p. yªu cÇu: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. khÐo sµng *. ng¸t h¬ng kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi..µ voi..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨m.. ach: hép b . ¬ng ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ch¨m häc. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt s½n néi dung ®o¹n cÇn chÐp Néi dung c¸c bµi tËp III. KiÓm tra bµi cò: §iÒn vÇn anh. chó .

II. réng r·i. Th¾m ch¨m häc. t×m tiÕng ®Ô viÕt sai HS viÕt b¶ng con: ngo¹i. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. ra vên. . kÕt thóc c©u. lªn ®åi.§¹t tèc ®é tèi thiÓu 25 ®Õn 30 tiÕng / 1 phót. §iÒn vÇn ¨m. 304 . Ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: dËy sím. §äc bµi: nhiÒu em H¸t ®ång ca. loµ xoµ. chê ®ãn. nãi ®îc c©u cã vÇn ¬n. kh¾p vên HS chÐp bµi G¹ch ch©n ch viÕt sai. c¸ch ®Ó vë Trong bµi cã mÊy dÊu chÊm? DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u kÓ. biÕt tù t¾m cho m×nh. Bµi tËp: a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV cheo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n GV híng dÉn. biÓu d¬ng.H ®äc tr¬n c¶ bµi. B¶ng nam ch©m. . vÇn ¬ng. Th¾m ®· lµ häc sinh líp mét. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. §iÒn c hay k 4. söa lçi Híng dÉn chÐp bµi vµo vë T thÕ ngåi. ch÷ ®øng ®»ng sau dÊu chÊm ph¶i lµ ch÷ viÕt hoa 3.Môc tiªu: . híng dÉn tù häc ________________________________________________________________________ Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ai dËy sím ( 2 tiÕt) I.HiÓu néi dung bµi. biÕt s¾p xÕp s¸ch vë ng¨n n¾p. ¬ng: t×m ®îc tiÕng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. thùc hµnh giao tiÕp. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt. söa HS ®äc thÇm yªu cÇu 2 em lªn b¶ng N¨m nay. VBTTV 1/2. ®Êt trêi.¤n vÇn ¬n. ¾p Híng dÉn ®iÒn vÇn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm. ch¬i kÐo co Ch÷a bµi b.

vên. ra vên. tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: võng ®«ng( mÆt trêi míi mäc). h¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬n.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬n. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:C¸nh diÒu bay lîn. Thi ®äc theo tæ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- IV. 2 trong SGK.LuyÖn ®äc ®o¹n. lªn ®åi. chê ®ãn. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ¬n. nhãm Líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua.häc chñ yÕu: 1. h¬ng ¬ng §äc c¸c tiÕng: vên. vÇn .Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ¬ng ViÕt tiÕng cã vÇn ¬n. vÇn ¬ng ra b¶ng con.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . tõ ng÷ dÔ lÉn: dËy §äc CN. . ®Êt trêi ( mÆt ®Êt vµ bÇu trêi ) . Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 305 . Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.Bµi cò: 2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Hoa ngäc lan vµ tr¶ lêi c©u hái 1. 2. vÇn ¬ng. vÇn . ®Êt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trêi. ng¸t h¬ng. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. h¬ng Ph©n tÝch tiÕng vên. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬n. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. Vên hoa ng¸t h¬ng th¬m. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.C¸c H§ d¹y.TT sím.

.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§1: T×m hiÓu bµi +Khi dËy sím. . kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng C©u ®è vÒ con ong.VÒ nhµ «n l¹i bµi. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. 1 sè H ®äc tríc líp.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. ________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ c©u ®è I Môc tiªu: . Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em. . 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ tr/ ch hoÆc v/ d/ gi.Nªu yªu cÇu cña bµi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1 H ®äc bµi th¬.NhËn xÐt giê häc. Bµi míi: GV HS H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung 1 vµi H ®äc l¹i c©u ®è c©u ®è H gi¶i ®è: Nãi vÒ con ong 306 . chuÈn bÞ bµi sau: Mu chó SÎ. líp ®äc thÇm Hoa ng¸t h¬ng ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Nhµ bµ ngo¹i . 3. 2. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc.Cñng cè – dÆn dß: . ®iÒu g× ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên? + Trªn c¸nh ®ång? + Trªn ®åi? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( Hái nhau vÒ viÖc lµm buæi s¸ng) . LuyÖn tËp thùc hµnh. 2H quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi mÉu Tõng cÆp H lªn hái tr¶ lêi nh÷ng viÖc ®· lµm buæi s¸ng. 2.

C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. tÝnh ®iÓm thi ®ua. s¹ch. ®Ñp. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n. b. mµu vµng. Môc ®Ých. gia ®×nh. hay gi Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i tµn bé c©u chuyÖn TËp c¸ch kÓ ®æi giäng tr©u. hæ. Cñng cè – dÆn dß . Söa ch÷ cho H Cho H chÐp c©u ®è vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. yªu cÇu Häc sinh nghe gi¸o viªn kÓ dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹. cÆp da. --------------------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn TrÝ kh«n I. ngêi ThÊy ®îc sù ngèc nghÕch. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. . giá c¸. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. 3.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. suèt ngµy. §iÒn vÇn: tr hay ch? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Lêi gi¶i: quyÓn vë. khê kh¹o cña hæ 307 . vên c©y. d. d·y nói.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: ch¨m chØ.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. §iÒn v. ®Ñp. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. kh¾p.

§å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹: SGK Ghi b¶ng gîi ý tõng 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn III.GV kÓ chuyÖn LÇn 1: KÓ ®Ó häc sinh biÕt chuyÖn LÇn 2. sù th«ng minh cña con ngêi khiÕn con ngêi lµm chñ ®îc mu«n loµi II. HiÓu ý nghÜa néi dung chuyÖn C©u chuyÖn nµy cho em biÕt ®iÒu g×? . 3: KÕt hîp kÓ víi tranh minh ho¹ 3. Hæ nh×n thÊy ng¹c nhiªn 2 . 3. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Bµi míi GV 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh vÏ c¶nh g×? 1 em ®äc c©u hái díi tranh 1 B¸c n«ng d©n ®ang cÇy ruéng. tr©u. con tr©u rËp r×nh kÐo lìi cµy. b¸c n«ng d©n Con Hæ to x¸c nhng ngèc nghÕch kh«ng biÕt trÝ kh«n lµ g× Con ngêi nhá bÐ nhng cã trÝ kh«n nªn con vËt to x¸c ph¶i 308 HS HS nghe. 4 4. Híng dÉn häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn 5. hæ. nhí c©u chuyÖn Hæ nh×n thÊy g×? Tranh 2. KiÓm tra bµi cò 1 em kÓ: C« bÐ trïm kh¨n ®á B.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HiÓu: TrÝ khè.3 em kÓ néi dung tranh 1 HS kÓ t¬ng tù KÓ theo nhãm 4 em KÓ theo nhãm 4 em Ph©n vai: Ngêi kÓ chuyÖn.

LuyÖn ®äc ®o¹n. B¶ng nam ch©m.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Gi¶i nghÜa tõ khã: chép .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.TT ho¶ng l¾m. u«ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«n muén §äc tiÕng: muén Ph©n tÝch tiÕng muén 309 . II.Môc tiªu: . u«ng: t×m ®îc tiÕng.HiÓu néi dung bµi. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn u«n. ho¶ng l¾m. nÐn sî. thùc hµnh giao tiÕp. c.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . ph©n tÝch ng«n ng÷… III. C¸c H§ d¹y. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: n/ l. . + §o¹n 1: Hai c©u ®Çu + §o¹n 2: C©u nãi cña SÎ + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. s¹ch sÏ. v× sao? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- v©ng lêi.häc chñ yÕu: 1. vÇn u«ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 6. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. phô ©m cuèi: t. Cñng cè.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím 2. c¸c tõ ng÷: chép. . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. lÔ phÐp. sî h·i 1 em kÓ chuyÖn toµn bé c©u VÒ nhµ tËp kÓ l¹i ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mu chó sÎ ( 2 tiÕt) I.¤n vÇn u«n. lÔ phÐp . tøc giËn. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) Chia bµi thµnh 3 ®o¹n nèi tiÕp nhau ®äc. nãi ®îc c©u cã vÇn u«n. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. s¹ch khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng sÏ. IV. dÆn dß Em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo trong chuyÖn. VBTTV 1/2.

Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. §äc c¸c tiÕng.NhËn xÐt giê häc.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi. H ®äc c¸c thÎ ch÷ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn u«n. vÇn u«ng ra b¶ng con. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi SÎ bÞ mÌo chép ®îc. tõ võa t×m ®îc.Cñng cè – dÆn dß: . vÇn u«ng. 1 H líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 cña bµi chän ý ®óng ( ý a. u«ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn u«n. §äc c©u mÉu trong SGK: BÐ ®a cho mÑ cuén len. Gv biÓu d¬ng nh÷ng Hs häc tèt . Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. BÐ l¾c chu«ng. Qua c©u chuyÖn ta thÊy SÎ lµ con vËt nh thÕ nµo? 3. SÎ ®· nãi g× víi MÌo? +SÎ lµm g× khi MÌo ®Æt nã xuèng ®Êt? + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®óng vÒ chó SÎ trong bµi GV Chèt l¹i ý ®óng SÎ + th«ng minh. vÇn u«ng GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: Cho H kh¸ giái kÓ l¹i c©u chuyÖn Gäi H kÓ l¹i c©u chuyÖn Mu chó SÎ 1 sè H kh¸ giái lªn kÓ Líp nhËn xÐt söa sai SÎ lµ con vËt th«ng minh.®äc c¶ mÉu 2 H lªn b¶ng thi xÕp ®óng.Sao anh kh«ng röa mÆt) H ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái SÎ vôt bay ®i. 310 . §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. xÕp nhanh Líp lµm bµi vµo trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 311 .

TT hµng xoan. II. rÊt hÊp dÉn). B¶ng nam ch©m.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . iªu: t×m ®îc tiÕng. VBTTV 1/2.HiÓu néi dung bµi.häc chñ yÕu: 1. iªu ra 312 . iªu. . T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi iªu ViÕt tiÕng cã vÇn yªu. . l¶nh lãt. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. xao xuyÕn.H ®äc tr¬n c¶ bµi. xao xuyÕn në. iªu.Bµi cò: 2 H ®äc Mu chó SÎ 2.NghØ h¬i sau mçi dßng th¬.Môc tiªu: . H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. C¸c H§ d¹y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ng«i nhµ I. III. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.LuyÖn ®äc ®o¹n.¤n vÇn yªu. l¶nh lãt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: th¬m phøc ( Mïi th¬m rÊt m¹nh. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn yªu. . bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. §äc nh÷ng dßng th¬ cã tiÕng yªu 1 sè H ®äc dßng th¬ cã tiÕng yªu. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: hµng xoan.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. nãi ®îc c©u cã vÇn yªu.

I. Líp nhËn xÐt söa sai. 2. 3. ph¬i tªn s©n th¬m phøc. b¹n nhá + Nh×n thÊy g×? + Nghe thÊy g×? + Ngöi thÊy g×? §äc c©u th¬ nãi vÒ t×nh yªu ng«i nhµ cña b¹n nhá g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc. 1 sã H ®äc khæ th¬ 3. iªu. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ íc) Hµng xoan tríc ngâ. GV vµ HS nhËn xÐt.NhËn xÐt giê häc. Mïi r¬m r¹ lîp trªn m¸i nhµ. tõ võa t×m ®îc. k I Môc tiªu: 313 . §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. TiÕng chim ®Çu håi l¶nh lãt. b×nh chän ngêi nãi vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch hay nhÊt. iªu. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. §äc c¸c tiÕng. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. H lªn nãi tríc líp.Cñng cè – dÆn dß: . GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc 2 khæ th¬ ®Çu. Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa H. ë ng«i nhµ cña m×nh. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK trao ®æi víi nhau vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hb¶ng con. hoa në nh m©y tõng chïm.

Ch÷ hoa H. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt §äc bµi cÇn viÕt trong giê häc. iªt. iªt. uyªt. yªu. I. uyªt iªu. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. Nãi nhiÖm vô giê häc. ®óng kiÓu ch÷. réng 5 « «? + Ch÷ hoa H cã mÊy nÐt? Cã 3 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. réng bao nhiªu Ch÷ hoa E cao 5 «.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. mçi dßng chØ viÕt 2. ¬i. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. tíi c©y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . K H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: u«i. K . cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ H víi c¸c ch÷ I. viÕt ®Ñp. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . 3 ch÷. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa H vµ hái + Ch÷ hoa cao mÊy «. ViÕt b¶ng con tõng tõ duyÖt binh kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë.ViÕt ®óng c¸c vÇn u«i. cì võa. tíi c©y. iªu.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. K ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . ¬i.H biÕt t« ch÷ hoa H. I. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. .NhËn xÐt giê häc. c¸c tõ ng÷: n¶i chuèi. duyÖt binh: ch÷ thêng. ChÝnh t¶ Ng«i nhµ 314 . yªu ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu n¶i chuèi. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. viÕt ®Ñp. ®Òu nÐt.

Cñng cè. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: vÒ phÐp. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV A. 315 .BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. dÆn dß NhËn xÐt giê häc HS 2 em lµm bµi tËp 2. Bµi tËp §iÒn iªu hay yªu GV híng dÉn §iÒn ch÷ c hay k Mçi nhãm 3 em lªn thi ®iÒn nèi tiÕp 4. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô T×m tiÕng dÔ viÕt sai HD c¸ch tr×nh bÇy bµi th¬ T thÕ ngåi viÕt GV ®äc. yªu cÇu ChÐp chÝnh x¸c. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. c hay k II. Giíi thiÖu bµi 2. Bµi míi 1. n.Môc tiªu: . ®Êt níc HS viÕt b¶ng con HS chÐp bµi vµo vë So¸t l¹i bµi b»ng bót ch× ChÊm ®iÓm 1/2 sè bµi §äc thÇm yªu cÇu Thi lµm nhanh bµi tËp vµo trong s¸ch ¤ng trång c©y c¶nh Bµ kÓ chuyÖn ChÞ s©u kim Thø t ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc quµ cña bè I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I.H ®äc tr¬n c¶ bµi. chØ tõng ch÷ Ch÷a lçi sai phæ biÕn 3. v÷ng vµng. 3 KiÓm tra vë häc sinh 2 – 3 nh×n b¶ng ®äc bµi Méc m¹c. §å dïng d¹y häc Néi dung bµi viÕt s½n III. Môc ®Ých. KiÓm tra bµi cò B. . tr×nh bÇy ®óng khæ th¬ 3 bµi ng«i nhµ Lµm ®îc cac bµi tËp ®iÒn vÇn iªu hay yªu.

vÒ phÐp. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. lu«n lu«n. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: v÷ng vµng ( ch¾c ch¾n). v÷ng vµng.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. B¶ng nam ch©m. nãi ®îc c©u cã vÇn oan. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oan. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oan.LuyÖn ®äc ®o¹n. oat. II. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.Häc thuéc lßng bµi th¬.Chóng em thÝch ho¹t ®éng. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi ng«i nhµ vµ tr¶ lêi c©u hái. . oat: t×m ®îc tiÕng. 2. xa ®Êt liÒn).C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.C¸c H§ d¹y. . . . IV. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. tõ ng÷ dÔ lÉn: lÇn §äc CN. 316 .häc chñ yÕu: 1.TT nµo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . oat Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oan.HiÓu néi dung bµi. oat T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oan ngoan §äc tiÕng: ngoan Ph©n tÝch tiÕng ngoan T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oan. §¶o xa( vïng ®Êt ë gi÷a biÓn. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . oat. VBTTV 1/2.¤n vÇn oan. thùc hµnh giao tiÕp. oat ra b¶ng con. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:Chóng em vui liªn hoan. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.

líp ®äc thÇm Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®¶o xa. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ cña bµi Quµ cña bè.NhËn xÐt giê häc. QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn tranh minh ho¹ 3. Bµi míi: 317 .NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2.Cñng cè – dÆn dß: . Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ quµ cña bè I Môc tiªu: . 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. 2. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. ngh×n c¸i h«n. líp ®äc thÇm Ngh×n c¸i nhí.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ s hay x. 1 sè H ®äc tríc líp. LuyÖn tËp thùc hµnh. 1 H ®äc khæ th¬ 2. .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ng«i nhµ . IVC¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. ®iÒn vÇn im hay iªm. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®©u? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Bè göi cho b¹n nhá nh÷ng quµ g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( hái vÒ nghÒ nghiÖp cña bè) Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vän 2. ngh×n lêi chóc. . b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. 3 H ®äc khæ th¬ ®Çu.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. ngh×n c¸i th¬ng. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.

C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. s¹ch. Lêi gi¶i: tr¸i kim. gióp c« ch÷a ®îc bÖnh cho mÑ. khiªm tèn. ®Ñp. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp khæ th¬ vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi.HiÓu ý nghÜa cña truyÖn: Ca ngîi t×nh yªu mÑ.Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn . lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ trong truyÖn lµm cho trêi ®Êt còng c¶m ®éng. mØm cêi. kim tiªmc©y kim. §iÒn im hay iªm Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. b. Môc ®Ých. KÓ chuyÖn B«ng hoa cóc tr¾ng A. 3 H ®äc l¹i khæ th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS 2. §iÒn vÇn: s hay x? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. yªu cÇu . H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. th¬ng. 318 . chóc. ngh×n. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Cñng cè – dÆn dß .Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. 3. . g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. ®Ñp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung khæ th¬ cÇn chÐp ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: göi. lóa chiªm. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.

Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn .2 em kÓ chuyÖn "S tö vµ chuét nh¾t" II.Kh¨n ®ãng vai bµ mÑ.NhËn xÐt. ch¨m häc .2 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- B.Tranh minh ho¹ C.3 em kÓ l¹i toµn bé chuyÖn . trªn ®¾p mét chiÕc ¸o. Híng dÉn häc sinh kÓ theo tranh .Thi kÓ theo ®o¹n .3 em: kÓ ®o¹n 1 .TiÕp tôc víi c¸c tranh 23.HS kÓ theo nhãm . 4 lµm t¬ng tù .th¬ng mÑ lóc yÕu ®au .Trong 1 tóp lÒu ngêi mÑ èm n»m trªn giêng.Chó ý khi kÓ: BiÕt chuyÓn giäng kÓ linh ho¹t tõ lêi ngêi kÓ sang lêi ngêi mÑ.C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ra ®iÒu g×? 319 . §å dïng d¹y häc .TÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn . gËy ®ãng vai bµ cô . lêi c« bÐ.KÓ lÇn 1 ®Ó häc sinh biÕt c©u chuyÖn . GV kÓ chuyÖn víi giäng diÔn c¶m . KiÓm tra bµi cò . lêi cô giµ.KÓ ph©n vai . tuyªn d¬ng .Thi kÓ theo nhãm .Lµ con ph¶i th¬ng yªu cha mÑ.HS nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn .§äc c©u hái díi tranh .HS theo dâi kÓ tõng ®o¹n . 3: ChuyÓn ngêi dÉn chuyÖn sang häc sinh 4.LÇn 1: GV lµm ngêi dÉn chuyÖn .Gióp c« ch÷a khái bÖnh cho mÑ .Ngêi mÑ nãi g× víi con? .LÇn 2.3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹ .Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . Bµi míi 1. 3. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Bµ nãi víi con g¸i ngåi bªn "Con ®i mêi thÇy thuèc vÒ ®©y" . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I.KÓ lÇn 2 .

BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm.häc chñ yÕu: 1.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . t: t×m ®îc tiÕng.¤n vÇn c.NhËn xÐt tiÕt häc . dÊu phÈy. c¾t khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng b¸nh Gi¶i nghÜa tõ khã: ho¶ng hèt ( mÊt tinh thÇn do gÆp nguy hiÓm bÊt ngê) . ho¶ng hèt. c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . B¶ng nam ch©m. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.Môc tiªu: . IV C¸c H§ d¹y. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.ChuÈn bÞ c©u chuyÖn: "NiÒm vui bÊt ngê" Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc v× b©y giê mÑ míi vÒ I. VBTTV 1/2. ho¶ng hèt.TT khãc oµ. . II. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.LuyÖn ®äc ®o¹n. Cñng cè. thùc hµnh giao tiÕp. bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi 320 . §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khãc oµ.H ®äc tr¬n c¶ bµi.HiÓu néi dung bµi. ®øt tay. biÕt ®äc c©u cã dÊu chÊm hái ( cao giäng hoÆc ng¹c nhiªn) .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Quµ cña bè 2. nãi ®îc c©u cã vÇn t.Líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt 5. ®øt tay.B«ng hoa cóc tr¾ng tîng trng cho tÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ víi mÑ . . dÆn dß .

§äc c©u mÉu trong SGK: Møt TÕt ¨n rÊt ngon. c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn t T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn t. lµ mét tÝnh xÊu. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. . C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n ®Ó t×m c¸c c©u hái trong bµi ( Con lµm sao thÕ? §øt khi nµo thÕ? Sao ®Õn b©y giê con míi khãc?) 2. v× lµm phiÒn cha mÑ. lµm cha mÑ bùc m×nh…) 3. Líp nhËn xÐt söa sai. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu bÐ kh«ng khãc Khi mÑ vÒ cËu bÐ míi khãc. c. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n 2. §äc c¸c tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn t. cËu bÐ.NhËn xÐt giê häc. c. hay nhâng nhÏo. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. C¸ mùc níng rÊt ngon.3 nhãm H ®äc ph©n vai: Ngêi dÉn chuþªn.VÒ nhµ «n l¹i bµi 321 . tõ võa t×m ®îc. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK vµ thùc hµnh hái ®¸p tõng cÆp H lªn nãi tríc líp. vßi vÜnh th× kh«ng tèt. ngêi mÑ.V× cËu muèn ®îc mÑ th¬ng.Cñng cè – dÆn dß: . Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi bÞ ®øt tay cËu bÐ cã khãc kh«ng? Lóc nµo cËu bÐ míi khãc? V× sao? 1 H ®äc bµi v¨n. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n Cho H ®äc ph©n vai H§3: LuyÖn nãi Lµm nòng mÑ nh cËu bÐ trong truyÖn nµy lµ kh«ng ph¶i. c ra b¶ng con. c GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh tiÕng trong bµi cã vÇn t lµ ®øt Nªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn t.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 322 .

. ngan ng¸t. xoÌ ra. II.Môc tiªu: . thanh khiÕt. Ph¬ng ph¸p 323 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 29 Thø hai ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc ®Çm sen I.HiÓu néi dung bµi. oen .NghØ h¬i sau dÊu chÊm. nãi ®îc c©u cã vÇn en.¤n vÇn en. oen: t×m ®îc tiÕng. c¸nh hoa.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: xanh m¸t.

B¶ng nam ch©m. thanh khiÕt. IV. thùc hµnh giao tiÕp. oen ViÕt tiÕng cã vÇn en. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÞu nhÑ).Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §µm tho¹i. tõ võa t×m ®îc. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 324 .TT lÉn: xanh m¸t. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. C¸c H§ d¹y. ven. MÌn phiªu lu ký rÊt hay. thanh khiÕt ( trong s¹ch ). c¸nh hoa. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®µi sen( bé phËn phÝa ngoµi cña hoa sen). BÐ nhoÎn miÖng cêi t¬i.LuyÖn ®äc ®o¹n. xoÌ ra. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. 2.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng ngan ng¸t. sen T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã Nªu l¹i yªu cÇu bµi vÇn en. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n) nèi tiÕp nhau ®äc. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en? chen. oen ra b¶ng con. oen. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn en.häc chñ yÕu: 1. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Líp nhËn xÐt söa sai. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en. oen. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. §äc c©u mÉu trong SGK: TruyÖn DÕ iªu. §äc c¸c tiÕng. thu ho¹ch( lÊy).C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. . VBTTV 1/2. nhÞ ( bé phËn sinh s¶n cña hoa).Bµi cò: 2 H ®äc V× b©y giê mÑ míi vÒ. tõ ng÷ dÔ §äc CN.

thanh khiÕt 2. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. N®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) .Cñng cè – dÆn dß: . oong .NhËn xÐt giê häc.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. ®o¹t gi¶i. n I Môc tiªu: . ®Òu nÐt. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. oen. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. M. nhoÎn cêi. H¬ng sen ngan ng¸t.ViÕt ®óng c¸c vÇn oan. trong xanh.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa l. 3. c¶i xoong: ch÷ thêng. hoa sen. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hH ®äc bµi v¨n. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: 325 . oat. M. ph« ®µi sen vµ nhÞ vµng. cì võa.Ch÷ hoa L. hoa sen tr«ng ®Ñp nh thÕ nµo? §äc c©u v¨n diÔn t¶ h¬ng sen. thùc hµnh nãi tiÕp vÒ sen. ®óng kiÓu ch÷.H biÕt t« ch÷ hoa L. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 1 H quan s¸t tranh vµ mÉu trong SGK . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. Khi në. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra. N . d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. en. m. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Luþªn nãi vÒ hoa sen) GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. ong. . c¸c tõ ng÷: ngoan ngo·n.

réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. Nãi nhiÖm vô giê häc. oat. . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Lvµ hái + Ch÷ hoa L cao mÊy «. Bµi cò . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi.B¶ng phô chÐp s½n bµi ca dao : Hoa sen” III. c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. hoa sen.Nhí ®îc quy t¾c chÝnh t¶ ©m : gh ®i víi i .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc bµi cÇn viÕt GV H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. nhoÎn cêi. ®o¹t gi¶i.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c viÕt l¹i ®óng c¶ bµi ca dao .Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK . réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa L cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp II. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ M víi ch÷ N H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: oan. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.e . -------------------------------------------------------------chÝnh t¶ hoa sen I. ª . môc tiªu . c¶i xoong kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë Ch÷ hoa cao 5 «. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. 3 ch÷. trong xanh.2 HS lªn b¶ng ®äc l¹i khæ th¬ 326 . mçi dßng chØ viÕt 2. oong Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ngoan ngo·n. en.NhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y häc . ong. oen.

HS lªn b¶ng lµm BT .Cho HS quan s¸t chÐp s½n . 2 em HS ®äc l¹i bµi c¸c tõ võa ®iÒn Bµi 2 : §iÒn ch÷ g hay gh . 4 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mêi vµo I.H ®äc tr¬n c¶ bµi.2. « . gh ) GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.3.Môc tiªu: . c¸c tiÕng tõ ng÷ khã.HS chÐp khæ th¬ vµo vë . u … ) 3. ¬ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . e . mïi … ) .HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶ ( g . dÆn dß : . con ghÑ . o .Híng dÉn HS so¸t lçi vµo vë .C¶ líp nhËn xÐt vµ ®äc l¹i c¸c tõ khã d) Híng dÉn quy t¾c chÝnh t¶ ©m gh ®øng tríc : i . n. gç lim .GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt .GV nhËn xÐt.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. Cñng cè.Thu bµi chÊm .HS t×m nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai ( Tr¾ng .GV ch÷a c¸c lçi sai trªn b¶ng .Cho 3 em lªn b¶ng lµm BT . xanh . cña xoÌn xoÑt 1. . 327 . ®¸nh gi¸ 2. chen . 3 HS nh×n b¶ng ®äc khæ th¬ . ª ( gh kÐp ) §øng tríc c¸c nguyªn ©m kh¸c viÕt lµ g ( g + a . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l.HS tËp viÕt vµo b¶ng con tõ khã . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . nhËn xÐt giê c) Híng dÉn dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 1 : §iÒn en hay oen §Ìn bµn .§êng gå ghÒ .

3 H ®äc bµi th¬ . xoong canh ViÕt tiÕng cã vÇn ong. 2.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.oong: t×m ®îc tiÕng. . II. GV nhËn xÐt chung vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi §Çm sen vµ tr¶ lêi c©u hái. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Giã 1 H ®äc khæ th¬ 3.häc chñ yÕu: 1. . so¹n söa.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.HiÓu néi dung bµi. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi oong §äc c©u mÉu trong SGK: chong chãng.TT kiÔng ch©n. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. B¶ng nam ch©m. oong ra b¶ng con. . thùc hµnh giao tiÕp. oong. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. nãi ®îc c©u cã vÇn ong. buåm khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng thuyÒn. VBTTV 1/2. líp ®äc thÇm Nh÷ng ai ®· gâ cöa ng«i nhµ? Thá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .LuyÖn ®äc ®o¹n. oong T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong trong §äc tiÕng: trong Ph©n tÝch tiÕng trong T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong. líp ®äc thÇm Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng 328 . IV C¸c H§ d¹y.Häc thuéc lßng bµi th¬. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. . bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ong.¤n vÇn ong. Nai.

. 1 sè cÆp ®äc bµi th¬ th¬ theo lèi ph©n vai Cho H ®äc ph©n vai Khæ th¬ 1: Ngêi dÉn chuyÖn. reo hoa l¸. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi 329 . Thi häc thuéc lßng bµi th¬.Cñng cè – dÆn dß: .NhËn xÐt giê häc. b¶ng nam ch©m. ®Èy buåm thuyÒn. 1 sè H ®äc tríc líp. chñ nhµ.Nhí quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. chuÈn bÞ bµi sau: V× b©y giê mÑ míi vÒ. ®i kh¾p n¬i lµm viÖc tèt. Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mêi vµo I Môc tiªu: . IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. Khæ th¬ 2: Ngêi dÉn chuyÖn. II. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. . Nai Khæ th¬ 3: Ngêi dÉn chuyÖn. ®iÒn ch÷ ng hay ngh. chñ nhµ. qu¹t m¸t thªm h¬i biÓn c¶. ª. chñ nhµ.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ong hay oong. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ 1. LuyÖn tËp thùc hµnh. Thá. C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. 2 cña bµi Mêi vµo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng lµm g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hso¹n söa ®ãn tr¨ng lªn.Nghe . i. QS 4 tranh minh ho¹ 1 H lªn nãi tríc líp NhiÒu H thùc hµnh nãi. Giã H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vÑn 3.viÕt chÝnh x¸c. VÒ nhµ «n l¹i bµi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. - GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Hoa sen - NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt khæ th¬ 1, 2 bµi Mêi vµo. ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: nÕu, tai, xem, g¹c Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ mçi dßng 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con Nghe vµ viÕt vµo vë

CÇm bót ch× so¸t lçi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau

ChÊm 1 sè bµi t¹i líp, nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn: ong,oong 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm thi ®ua. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b, §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H lµm bµi vµo vë BTTV Nªu luËt chÝnh t¶ ©m ng ®øng ngh + i, e, ª tríc i, e, ª 3. Cñng cè – dÆn dß - Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt, chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng, ®Ñp. - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng, s¹ch, ®Ñp. --------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn
330

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNIÒM VUI BÊT NGê

I. môc tiªu - hs dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n trong c©u chuyÖn theo tranh, vµ kÓ l¹i ®îc toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m - Ngêi mÑ èm nãi g× víi con? - KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi - HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4 tranh minh ho¹ c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: C©u hái díi tranh lµ g×? - GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn - 2 HS thi kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý díi tranh e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ( B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , ? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå ) ®iÒu g× ? - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ngêi kÓ chuyÖn hay nhÊt ,
331

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Chó c«ng I.Môc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng l¸nh. - BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm, dÊu phÈy. - ¤n vÇn oc, ooc : t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn oc, ooc. - HiÓu néi dung bµi. II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp, ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. IV. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: 1.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Mêi vµo 2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng l¸nh. - LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oc, ooc T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc tiÕng trong bµi cã vÇn oc lµ ngäc
332

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn oc, ooc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oc, ooc ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng, tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc c©u mÉu trong SGK: Con cãc lµ cËu «ng giêi. BÐ mÆc quÇn soãc.Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc.

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g×? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c XoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ g×? qu¹t. 1 H ®äc ®o¹n 2, líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng 1 sè H tr¶ lêi thay ®æi nh thÕ nµo? Líp nhËn xÐt söa sai. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 H ®äc l¹i bµi v¨n NhËn xÐt cho ®iÓm. H§3: LuyÖn nãi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi ( H¸t vÒ con c«ng) T×m vµ h¸t bµi h¸t vÒ con c«ng 1 sè H h¸t tríc líp NhËn xÐt khen nh÷ng H biÕt nhiÒu bµi h¸t vÒ con c«ng. 3.Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 1 H ®äc ®o¹n 1, líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái Bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch.

333

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

334

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

tuÇn 30
Thø hai ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc chuyÖn ë líp I. Môc tiªu - HS ®äc tr¬n ®îc c¶ bµi : ChuyÖn ë líp - ¤n c¸c vÇn : u«t , u«c - HiÓu ®îc tõ ng÷ : em bÐ kÓ chuyÖn cho mÑ nghe nhiÒu chuyÖn kh«ng ngoan cña c¸c b¹n trong líp . MÑ muèn nghe kÓ chuyÖn ë líp con ngoan nh thÕ nµo ? II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1, 2 em ®äc bµi : Chó c«ng - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u
335

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : ë líp , ®óng dËy , trªn , b«i bÈn vuèt tãc . - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc tr¬n

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ c) ¤n c¸c vÇn: u«c, u«t - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK ? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«t ?

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htõng khæ th¬

( vuèt )

?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu nhiÒu : cuèc ®¾t , b¾t luéc , TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u«c , u«t tuèt lóa , buét måm , khã nuèt … GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi - HS thi ®ua t×m nhanh ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 1 / 2 néi dung bµi ( ChuyÖn ban Hoa kh«ng thuéc * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc bµi , b¹n Hïng trªu con , b¹n Mai ?B¹n nhá kÓ cho mÑ nghe nh÷ng tay ®Çy mùc . ..) chuyÖn g× ë líp ? ? MÑ nãi g× víi b¹n nhá ? - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : H·y kÓ chuyÖn víi cha mÑ h«m nay ë líp em ®· ngoan nh thÕ nµo ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV cho líp ®äc toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ víi cha mÑ chuyÖn ë líp h«m nay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt
336

( MÑ kh«ng nhí chuyÖn … ngoan ngo·n) - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 3

- Cho HS nãi theo nhãm

B¶ng phô kiÖn viÕt s½n ch÷ : o . tËp viÕt . ¬ .GV nhËn xÐt vÒ sè lîng nÐt vµ kiÓu nÐt vµ nªu quy tr×nh viÕt .GV nhËn xÐt giê . ¬ . p I.ViÕt theo ch÷ thêng .HS tËp viÕt vµo b¶ng con . tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n viÕt ®óng ®Ñp . cì . ¬ . p .Híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt ch÷ : o . m.HS t« ®óng . p dông vµ tËp viÕt c¸c tõ øng dông c) Híng dÉn HS tËp t« . ¬ . « . p . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. « . dÆn dß .TËp viÕt vµo b¶ng con c¸c tõ trong khung ch÷ ) ng÷ øng dông b) Híng dÉn viÕt . « . æn ®Þnh líp. ¬ . §å dïng d¹y häc .HS quan s¸t ch÷ o . n . 2.VÒ nhµ tËp viÕt phÇn cßn l¹i 337 .ViÕt ®óng ®Ñp c¸c vÇn vµ c¸c tiÕng : . « . vµ t thÕ ngåi viÕt . ®Ñp c¸c ch÷ hoa : o . võa .2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa: l. tõ øng dông: ( võa nãi võa t« ch÷ o .GV chÊm ch÷a bµi . ¬ . Bµi cò . « . « .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 3.GV híng dÉn tõng em biÕt c¸ch cÇm bót cho ®óng . ¬ . « . Bµi míi a) Híng dÉn HS tËp viÕt ( T« ch÷ . p III. II. tõ ng÷ øng + HS tËp t« ch÷ hoa : o . p .HS ®äc c¸c tiÕng . ®óng vµ ®Òu nÐt . 4. Cñng cè.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T« ch÷ hoa : o . p hoa ) trong b¶ng phô . Môc tiªu .

GV viÕt ®o¹n th¬ cuèi bµi th¬ lªn b¶ng . c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp II.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng cù li .HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®óng . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . u«t ch÷ k hay c .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh t¶ chuyÖn ë líp I.2 HS lªn b¶ng lµm nhanh BT .GV nhËn xÐt giê 338 .HS ®äc c¶ khæ th¬ .HS t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt hoÆc dÔ viÕt sai vµo tËp viÕt . GV quan s¸t uÊn n¾n c¸ch ngåi viÕt .2 HS lªn b¶ng lµm BT .GV tuyªn d¬ng nh÷ng em ( tói kÑo . Bµi cò . tèc ®é . Môc tiªu .GV chØnh söa vµ nh¾c nhë tõ khã viÕt . c¸c ho¹t ®éng 1. Cñng cè. §å dïng d¹y häc .KiÓm tra viÕt ë nhµ cña c¸c HS 2.HS nh×n b¶ng chÐp bµi vµo vë . ®Ñp khæ th¬ cuèi bµi : ChuyÖn ë líp .B¶ng phô chÐp s½n khæ th¬ cuèi cña bµi : ChuyÖn ë líp III. dÆn dß : ( Buéc tãc .GV chÊm vµo líp 1 sè vë c) Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ Bµi 2 : §iÒn vÇn : u«t hay u«c ? . qu¶ cam ) chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp .Cho HS chÐp bµi . vµo b¶ng con . chuét ®ång ) . c¸ch cÇm bót . . c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ .§iÒn ®óng c¸c vÇn u«c .Líp lµm vµo b¶ng con + vë BTT ViÖt Bµi 3 : §iÒn ch÷ c hay k 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi chÝnh t¶

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc MÌo con ®i häc I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : MÌo con ®i häc ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - ¤n c¸c vÇn : u , ¬u - HiÓu ®îc néi dung bµi : MÌo con lêi häc , kiÕm cí nghØ ë nhµ . Cõu do¹ c¾t ®u«i lµm mÌo sî kh«ng d¸m nghØ häc n÷a II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1 em ®äc l¹i bµi : ChuyÖn ë líp ? MÑ b¶o bÐ kÓ chuyÖn g× ? - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ - HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : Buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng th¬ - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc c¶ bµi . - C¶ líp ®äc thÇm - §äc theo ph©n vai
339

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: u , ¬u - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : - ( cõu ) u ? - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u , - nhiÒu - HS thi ®ua t×m nhanh ¬u ? GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc 4 dßng th¬ ®Çu * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc ( MÌo kªu ®u«i èm , xin nghØ häc ? MÌo kiÕm cí g× ®Ó nghØ häc ? ) ? Cõu nãi g× khiÕn mÌo xin ®i häc ( Cõu nãi muèn nghØ häc th× ngay ? c¾t ®u«i mÌo ) - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - Chia nhãm , luyÖn nãi theo ®Ò - Gäi em HS xung phong tµi trong SGK 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ ; ChuÈn bÞ bµi : Ngêi b¹n tèt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mÌo con ®i häc I. Môc tiªu - HS chÐp ®óng vµ ®Ñp 8 dßng th¬ ®Çu bµi : MÌo con ®i häc - §iÒn ®óng c¸c vÇn : iªn hay in ch÷ r , d hay gi vµo chç thÝch hîp - ViÕt ®óng cù li tèc ®é
340

- 2 HS ®äc l¹i bµi - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng II. §å dïng d¹y häc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- B¶ng phô chÐp s½n 8 dßng ®Çu bµi th¬ : MÌo con ®i häc vµ BT III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Bµi cò 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp - Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy c¸c dßng th¬ - HS ®äc 8 dßng ®Çu bµi th¬ trªn b¶ng phô - HS nªu c¸c ch÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶ - TËp viÕt c¸c ch÷ ®ã vµo b¶ng con - GV chÊm 1 sè vë t¹i líp c) Híng dÉn HS HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn ch÷ : r , d hoÆc gi ThÇy gi¸o d¹y häc ; bÐ nh¶y d©y , ®µn c¸ r« b¬i léi - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn nhanh vµ - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm ®óng bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp - Líp ch÷a bµi vµo vë BT - GV nhËn xÐt giê VÒ nhµ viÕt ra vë mçi lçi chÝnh t¶ 1 dßng KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc I. Môc tiªu - Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Nhê trÝ th«ng minh mµ Sãc ®· tho¸t hiÓm II. §å dïng d¹y häc
341

- HS chÐp bµi chÝnh t¶ vµo vë : GV uèn n¾n c¸ch ngåi , c¸ch cÇm bót - HS ®æi vë cho nhau ch÷a bµi chÝnh t¶

3. Cñng cè, dÆn dß :

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê - 1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ? Sãi vµ Sãc ai lµ ngêi th«ng minh ? H·y nªu 1 viÖc chøng tá sù th«ng minh ®ã ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc
342

- HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn

- Ngêi dÉn chuyÖn Sãi vµ Sãc

- Sãc lµ nh©n vËt th«ng minh . Khi Sãi hái Sãc høa tr¶ lêi nhng ®ßi ®îc th¶ tríc , tr¶ lêi sau . Nhê vËy Sãc ®· tho¸t khái nanh vuèt cña Sãi sau khi tr¶ lêi )

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNgêi b¹n tèt

I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : Ngêi b¹n tèt ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - ¤n c¸c vÇn : uc , ut . T×m tiÕng cã vÇn : uc , ut - ThÊy ®îc c¸ch c sö Ých kØ cña Cóc th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña Hµ vµ MÑ II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ : MÌo con ®i häc ? MÌo con ®Þnh kiÕm cí g× khi chèn häc - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn ®äc - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ LuyÖn ®äc ®o¹n bµi : - Gäi 2 em mçi em ®äc mét §o¹n 1 : Tõ : “Trong giê vÏ …®a ®o¹n. bót cña m×nh cho Hµ” HS luyÖn ®äc ph©n vai §o¹n 2 : Cßn l¹i - 2 em ®äc c¶ bµi
343

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng c©u - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: uc , ut - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : uc ( cóc, bót ) , ut ? - HS thi ®ua nãi c©u ( theo nhãm ? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : uc , ) ut - HS thi ®ua t×m nhanh GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc ®o¹n 1 : Tr¶ lêi c©u * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc hái ? Hµ hái bót mîn , ai ®· gióp Hµ ? ( Cóc tõ chèi , Nô cho Hµ mù¬n ) - 2 em ®äc ®o¹n 2 ? B¹n nµo gióp Cóc söa d©y ®eo ( Hµ tù gióp Cóc söa d©y ®eo cÆp ? cÆp ) - 2 HS ®äc l¹i bµi ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi b¹n - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi tèt ? ( Ngêi b¹n tèt lµ ngêi s½n sµng - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n gióp b¹n ) * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : KÓ chuyÖn vÒ ngêi b¹n tèt cña em - GV cho tõng b¹n trao ®æi , kÓ víi nhau vÒ ngêi b¹n tèt . - GV chØ ®Þnh 2 HS lªn kÓ vÒ ngêi b¹n tèt tríc líp 4. Cñng cè, dÆn dß - 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; Nh×n tranh tËp kÓ l¹i viÖc lµm cña 2 b¹n
344

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

345

TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 346 . II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 31 Thø hai ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc ngìng cöa I. d¾t vßng.Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t.HiÓu néi dung bµi. III. . B¶ng nam ch©m. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: ngìng cöa. ¨c.¤n vÇn ¨t. quen.H ®äc tr¬n c¶ bµi.häc chñ yÕu: GV 1. .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ¨c. 2. Söa ph¸t ©m cho H . ®i men.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬ vµ khæ th¬. lóc nµo.®i men.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m HS §äc thÇm §äc CN.Bµi cò: 2 H ®äc Ngêi b¹n tèt. . d¾t vßng. quen. n¬i nµy. n¬i nµy. VBTTV 1/2. lóc nµo. tõ ng÷ dÔ lÉn: ngìng cöa. ¨c: t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t. C¸c H§ d¹y.Môc tiªu: . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.

NhËn xÐt giê häc. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh d¾t Ph©n tÝch tiÕng d¾t Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ¨t. ¨c 1 sè H nãi c©u tríc líp. ¨c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTõng nhãm 3 H (mçi H 1 khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt 347 . mÑ. ¨c 2 H 1 cÆp quan s¸t tranh vµ nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. thùc hµnh nãi.LuyÖn ®äc ®o¹n. 3. Líp nhËn xÐt söa sai. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Ai d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa? Bµ. GV nhËn xÐt chung vµ söa cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 3. GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. 3. d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa.4 H ®äc khæ th¬ 1. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi theo néi dung bµi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK H quan s¸t tranh trong SGK .Cñng cè – dÆn dß: . §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬ 2.VÒ nhµ «n l¹i bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . . 4 H ®äc khæ th¬ 2. 3 vµ tr¶ lêi B¹n nhá ®· qua ngìng cöa ®Ó ®i c©u hái ®Õn ®©u? B¹n nhá qua ngìng cöa ®Ó ®i ®Õn trêng vµ ®Õn nh÷ng n¬i xa h¬n n÷a.

Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Q vµ hái + Ch÷ Q cao mÊy «. ¨c. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .H biÕt t« ch÷ hoa Q.Ch÷ hoa R. 348 . mçi dßng chØ viÕt 2. 3 ch÷. cì võa. réng 5 « nhiªu «? + Ch÷ hoa Q cã mÊy nÐt? Cã 2 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù víi ch÷ R H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨t. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung §äc bµi cÇn viÕt tËp viÕt trong giê häc. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. ®Òu nÐt. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨t. ¨c.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. Q ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . xanh mít: ch÷ thêng. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. c¸c tõ ng÷: d×u d¾t. dßng níc. R . ¬t ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: d×u d¾t. ¬c. ¬t.NhËn xÐt giê häc. mµu s¾c. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. mµu s¾c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu ht« ch÷ hoa q. réng bao Ch÷ hoa cao 5 «. ¬c. xanh mít kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. ®óng kiÓu ch÷. r I Môc tiªu: . ViÕt b¶ng con tõng tõ dßng nø¬c. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. Nãi nhiÖm vô giê häc.

NhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ ngìng cöa I Môc tiªu: . tÝnh ®iÓm thi ®ua. 349 . ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ . §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. 2. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ . b¶ng nam ch©m.

bµi §äc nhÈm c¶ bµi.Môc tiªu: . VBTTV 1/2. ¨n no.LuyÖn ®äc ®o¹n.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. ch¨ng d©y. .H ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tiÕng tõ ng÷ khã: Çm Ü. C¸c H§ d¹y. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. ¬t. .HiÓu néi dung bµi.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc 2 dßng th¬ 1 em Söa ph¸t ©m .Bµi cò: 2H ®äc bµi Ngìng cöa vµ tr¶ lêi c©u hái. Thø t ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc kÓ cho bÐ nghe I. tiÕng . Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. III. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. nÊu c¬m. . ª. chã vÖn. i 3. NhËn xÐt cho ®iÓm 350 . 2. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a.¤n vÇn ¬c. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. ®Ñp.häc chñ yÕu: GV HS 1. II. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi. nÊu c¬m. Cñng cè – dÆn dß . quay khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trßn. b.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. ch¨ng d©y.TT Ü. ¨n no. . B¶ng nam ch©m. chã vÖn.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. quay trßn. tõ ng÷ dÔ lÉn: Çm §äc CN.LuyÖn ®äc th¬ 4 ch÷. s¹ch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hC¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. ¬t: t×m ®îc tiÕng vÇn ¬c. ®Ñp.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.

3. 3 t×m tiÕng cã vÇn ¬c. tæ 2 t×m tiÕng cã vÇn ¬t. ViÕt tiÕng cã vÇn ¬c. ¬t T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬c T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬c.Cñng cè – dÆn dß: . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. Líp ®äc thÇm c¶ bµi Con tr©u s¾t lµ c¸i m¸y cµy NhiÒu cÆp H ®äc Hái . chuÈn bÞ bµi sau: Ngêi b¹n tèt. khen nh÷ng tæ t×m tèt TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? Cho H ®äc ph©n vai: Hai H. ¬t GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh níc §äc tiÕng: níc Ph©n tÝch tiÕng níc Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi tæ 1.®¸p theo bµi theo th¬. NhËn xÐt chung. 1 H ®Æt c©u hái. ¬t ra b¶ng con.VÒ nhµ «n l¹i bµi. mét em ®äc sè ch½n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ kÓ cho bÐ nghe I Môc tiªu: 351 .NhËn xÐt giê häc. 1 H nãi tªn con vËt H§2: LuyÖn nãi theo néi dung bµi §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt VD: H: Con g× s¸ng sím g¸y ß…ã …o gäi ngêi thøc dËy T: Con gµ trèng NhiÒu H tiÒn hµnh hái ®¸p H: Con g× lµ chóa rõng xanh? T: Con hæ . mét em ®äc c¸c dßng th¬ sè lÎ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn ¬c.

b. kh«ng m¾c lçi 8 dßng ®Çu bµi th¬ KÓ cho bÐ nghe. 352 .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ngìng cöa. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. quay trßn vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. ch¨ng d©y. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. . . g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. b¶ng nam ch©m. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai: Çm Ü. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. . ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.

1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn .GV nhËn xÐt.HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u . ®Ñp. Cñng cè. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn dª con nghe lêi mÑ I. Môc tiªu .Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng.VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe 353 .HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn II. .Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn . Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn .GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay . C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. §å dïng d¹y häc .Ngêi dÉn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 4. s¹ch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ª. KiÓm tra bµi cò .Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. i 3.GV nhËn xÐt tiÕt häc .Tranh 1: C¶nh vÏ g×? . Cñng cè – dÆn dß .2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê . dÆn dß .Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. ®¸nh gi¸ chuyÖn 3. ®Ñp. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. æn ®Þnh tæ chøc 2.GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .

Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi KÓ cho bÐ nghe. . oet ra b¶ng con. dÊu phÈy. §äc c¸c tiÕng.H ®äc tr¬n c¶ bµi.¤n vÇn et. oet T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et tiÕng trong bµi cã vÇn et lµ hÐt T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi et. 354 . hÐt lªn. mét l¸t. LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n v¨n cã ghi lêi nãi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc hai chÞ em I.häc chñ yÕu: GV HS 1. oet. VBTTV 1/2. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. tõ ng÷ dÔ lÉn: vui §äc CN. B¶ng nam ch©m. mét l¸t. II. d©y cãt. oet: t×m ®îc tiÕng cã vÇn et.Môc tiªu: . buån khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng . hÐt lªn. trong SGK 1 sè H ®äc c©u t×m ®îc. §iÒn vÇn Ðt hoÆc oÐt vµo c¸c c©u H lµm miÖng. d©y cãt. buån. Líp nhËn xÐt söa sai. C¸c H§ d¹y.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. bµi 3 H nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn et.LuyÖn ®äc ®o¹n. III. Líp nhËn xÐt söa sai.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .HiÓu néi dung bµi.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. tõ võa t×m ®îc. . 2.TT vÎ.oet ViÕt tiÕng cã vÇnªt. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: vui vÎ.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi CËu em lµm g× khi chÞ ®éng vµo con gÊu b«ng cña m×nh? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t« nhá? V× sao c©u em c¶m thÊy buån ch¸n khi ch¬i 1 m×nh NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi v¨n nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? H§2: LuyÖn nãi §Ò tµi: Em thêng ch¬i víi (anh. lÊp lã. nghØ h¬i ®óng dÊu chÊm. hoÆc em cña m×nh 3. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH tuÇn 32 Thø hai ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Hå G¬m I. . CÇn cã b¹n ch¬i cïng 1 sè H lªn kÓ tríc líp. xum xuª. 1 H ®äc ®o¹n 2. Mét vµi H ®äc c¶ bµi Kh«ng ®îc Ých kû. ®äc ®óng mét sè tõ ng÷: Khæng lå. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sè H tr¶ lêi Líp nhËn xÐt söa sai. Môc ®Ých.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi 1 H ®äc ®o¹n 1. dÊu phÈy 355 . long lanh.Cñng cè – dÆn dß: . yªu cÇu §äc tr¬n toµn bµi. H ngåi kÓ cho nhau nghe nh÷ng trß ch¬i ®· ch¬i víi anh chÞ. chÞ) nh÷ng trß ch¬i g×? Chia nhãm 4.NhËn xÐt giê häc. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu nãi chÞ ®õng ®éng vµo con gÊu b«ng cña em. Mét vµi H ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái CËu buån ch¸n v× kh«ng cã ngêi ch¬i cïng. §äc ng¾t.

HS luyÖn ®äc xum xuª §äc c¸c tõ ng÷ Ph©n tÝch: Khæng: kh . ¬p HiÓu néi dung: Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë thñ ®« Hµ Néi II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. ¬p T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m G¬m Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬m HS nãi nèi tiÕp (SGK) Hå g¬m ë thñ ®« Hµ Néi §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬m Hå G¬m rÊt ®Ñp HS nãi Cã vÇn ¬p (SGK) Giµn míp sau trÜu qu¶ §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬p NhiÒu em ®Æt c©u C¸c b¹n nhá ch¬i cíp cê C¸ íp l¹nh TiÕt 2 4. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa s¸ch gi¸o khoa III. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m. nghØ h¬i khi HS ®äc nèi tiÕp gÆp dÊu chÊm. long lanh. lÊp lã. nhãm. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: Hai chÞ em 4 em V× sao cËu em buån khi ch¬i mét m×nh? B.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ¤n c¸c vÇn ¬m. ¬p. LuyÖn ®äc ®o¹n. líp ChÊm ®iÓm 1. Híng dÉn ®äc GV ®äc mÉu khæng lå. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi §äc ®o¹n 1: 2 em a. Bµi míi 1. líp Híng dÉn häc sinh ng¾t. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp cña thñ Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u? ®« Hµ Néi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå tr«ng 1 chiÕc g¬ng soi bÇu dôc lín KL nh thÕ nµo? s¸ng long lanh. bµi §äc ®o¹n 1: 2 em §äc ®o¹n 2: 2 em Thi ®äc trong nhãm 2 §äc theo bµn. dÊu phÈy. ¤n vÇn ¬m. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.«ng Xum xuª LuyÖn ®äc c©u §äc c¸ nh©n. 2 em ®äc c¶ bµi 3. tæ. §äc ®o¹n 2: 2 em 356 .

t« mÉu mãc lîn vµo trong. dßng níc Líp viÕt b¶ng con B. NhËn xÐt giê häc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa s. Bµi míi 1. tõ ng÷: ¬m ¬p. t×m c©u Th¸p rïa têng rªu cæ kÝnh x©y v¨n t¶ c¶nh? trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. nêm nîp II. cì võa. Ch¬i trß ch¬i: Nh×n c¶nh. ®óng mÉu ch÷. 3. íp c¸c tõ ng÷ lîm lóa. ®Òu nÐt. cãn yÓngm tiÕng chim 357 4. t I. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. tõ ng÷ øng dông HS theo dâi HS ®äc vÇn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc c¶ bµi: 2 em C¸c em xem c¶nh ®Ñp Hå G¬m (SGK) HS nh×n ¶nh SGK C¶nh tranh 1: CÇu Thª Hóc mµu son cong nh mét con t«m. nêm nîp iªng. 5. xanh mít. hå g¬m. Cñng cè. §å dïng d¹y häc Ch÷ S hoa B¶ng phô ghi s½n ch÷ S hoa. yªu cÇu HS tËp t« ch÷ hoa s TËp viÕt ch÷ thêng. Híng dÉn t« ch÷ hoa S HS quan s¸t. dÆn dß VÒ nhµ t×m ¶nh chôp vÒ quª h¬ng hoÆc cña níc ta. yªng. KiÓm tra bµi cò 2 em viÕt trªn b¶ng ít. vµ tõ ng÷ III. Môc ®Ých. nhËn xÐt Ch÷ S gåm mÊy nÐt? 1 nÐt viÕt liÒn. TËp viÕt vÇn. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. §Òn Ngäc S¬n lÊp lã bªn gèc ®a giµ b. íc. kÕt hîp víi 2 nÐt c¬ b¶n cong díi vµ mãc ngîc tr¸i nãi liÒn víi nhau t¹o thµnh vßng so¾n to ë ®Çu ch÷ cuèi nÐt GV nªu quy tr×nh t« . c¸c vÇn ¬m. ViÕt vµo vë GV chÊm bµi .

Môc ®Ých. cì ch÷ Nªu bµi viÕt ®Ñp nhÊt. bµi viÕt xÊu nhÊt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Lòy tre I. c¬ b¶n. giµ HS chÐp bµi chÝnh t¶ 2. Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt: 3 em Nªu tõ khã ViÕt b¶ng con GV theo dâi vµ söa sai cho häc sinh CÇu Thª Hóc. dÆn dß Qua cÇu. mÉu ch÷. chÊm ®iÓm Lµ con nhÖn con B. gâ kÎng NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh vÒ nh÷ng lçi sai phæ biÕn. bãng r©m ¤n vÇn: iªng. Bµi míi 1. §iÒn vÇn ¬m. dÆn dß Khen HS viÕt ®Ñp TiÕp tôc luyÖn phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ViÕt b¶ng con HS tËp t«: S ViÕt tõ ng÷ øng dông ---------------------------------------------------------ChÝnh t¶ Hå G¬m I. Môc ®Ých. Bµi tËp HS so¸t lçi cho nhau (®æi vë) a. luyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: lòy tre. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. gäng vã. ¬p. r× rµo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. §iÒn ch÷ c hay k Trß ch¬i cíp cê GV tranh thñ chÊm mét sè bµi Nhøng lîm lóa vµng ¬m 3. yªu cÇu TËp chÐp ®o¹n: CÇu Thª Hóc mµu son ®Õn cæ kÝnh §iÒn ®óng vÇn ¬m. ¬p b. Cñng cè. ®Òn Ngäc S¬n. ch÷ c hay k II. Cñng cè. lÊp lã. yªng 358 . §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n bµi III. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng 2 dßng th¬ Hay ch¨ng d©y ®iÖn GV nhËn xÐt. yªu cÇu §äc tr¬n bµi th¬ “Lòy tre”.

HS luyÖn ®äc Lòy tre. II. LuyÖn nãi 359 HS hái ®¸p theo nhãm 2 . gäng vã. §å dïng d¹y häc Tranh: Lòy tre III. chÊm ®iÓm Thi ®äc c¸ nh©n: khæ 1. LuyÖn ®äc tiÕng. lòy tre im giã nhng l¹i ®Çy tiÕng chim.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T×m tiÕng trong. rµo LuyÖn ®äc c©u HS ®äc nèi tiÕp c©u theo LuyÖn ®äc tõng dßng th¬ nhãm: 3 em Thi ®äc trong nhãm NhËn xÐt. Buæi tra. ngoµi bµi tiÕng chøa vÇn iªng. T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi §äc khæ th¬ 1: 3 em a. khiªng. KiÓm tra bµi cò 2 em §äc bµi Hå G¬m HS tr¶ lêi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå G¬m tr«ng nh thÕ nµo? ViÕt b¶ng: LÊp lã. r× rµo. xum xuª B. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. ngän tre nh kÐo mÆt trêi lªn. miÕng … TiÕt 2 4. bÇn thÇn 2. cong nhai. 2 3. ¤n vÇn: iªng §äc c¶ bµi: §ång thanh 1 lÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn iªng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn iªng tiÕng chim liªng. chiªng. Bµi míi 1. r× rµo. liÓng xiÓng. T×m hiÓu bµi: Lòy tre xanh r× rµo Nh÷ng c©u th¬ nµo t¶ lòy tre vµo buæi Ngän tre cong gäng vã sím? §äc khæ th¬ 2: 4 em 4 em ®äc Tre bÇn thÇn nhí giã §äc c©u th¬ t¶ lòy tre vµo buæi tra? Chît vÒ ®Çy tiÕng chim §äc c¶ bµi: 5 em C¶nh lòy tre vµo buæi tra Tr©u n»m nghØ díi bãng Bøc tranh vÏ c¶nh nµo trong bµi th¬? r©m b. GV ®äc mÉu: HS chó ý nghe NhÊn giäng mét sè tõ ng÷: S¬n mµi. yªng HiÓu ®îc néi dung bµi: Vµo buæi s¸ng sím lòy tre r× rµo. tõ ng÷ bãng r©m Ph©n tÝch tiÕng: lòy.

viÕt bµi “Lòy tre” khæ th¬ ®Çu Lµm mét trong 2 bµi tËp: ®iÒn n hay l. §iÒn dÊu ?. KiÓm tra bµi cò HS viÕt NhËn xÐt. tråi lªn HS nghe. vµ dÊu ?. HS viÕt chÝnh t¶ GV ®äc khæ th¬ 1 Nªu c¸c ch÷ khã viÕt §äc chÝnh t¶ §äc so¸t lçi 2. ch÷a lçi b. §å dïng häc tËp B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp III. dÆn dß Bµ ®a vâng ru bÐ ngñ nghon NhËn xÐt bµi viÕt ________________________________________________ KÓ chuyÖn 360 . ~ II. dÆn dß T×m hiÓu thªm mét sè loµi c©y trong ¶nh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Lòy tre I. cho ®iÓm B. Cñng cè. Bµi míi 1. Cñng cè.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ loµi c©y GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htheo yªu cÇu h×nh vÏ SGK H1: vÏ c©y chuèi H2: vÏ c©y mÝt C©y bÌo HS thi hái ®¸p c©y ngoµi SGK VD: H×nh 1 vÏ c©y g×? H×nh 2 vÏ c©y g×? C©y g× næi trªn mÆt níc cã thÓ b¨m ra nu«i lîn? 5. têng rªu cæ kÝnh 1 lÇn HS viÕt b¶ng con Thøc dËy. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. §iÒn ch÷ n hay l Xa xa lµ mét th¸p rïa. Môc ®Ých. yªu cÇu Nghe. Lµm bµi tËp a. ~ trªn nh÷ng ch÷ in Tr©u …o cá nghiªng Chïm qu¶ …ª 3. viÕt bµi HS so¸t l¹i bµi. lòy trem gäng vã.

dÆn dß KÓ l¹i chuyÖn: 2 em 361 HS l¾ng nghe HS theo dâi HS kÓ theo c©u hái gîi ý: 3 – 4 em trøng sinh ra .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng I. mÑ lµ tiªn Chóng ta lµ con ch¸u cña Long Qu©n. 3. s«i næi Qua c©u chuyÖn häc sinh thÊy ®îc lßng tù hµo cña d©n téc ta vÒ nguån gèc cao quý. II. con nhí Long Qu©n trë vÒ. ch¸u tiªn muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? Tæ tiªn cña ngêi ViÖt Nam ta cã dßng dâi cao quý Cha lµ loµi rång. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. HS kÓ tõng ®o¹n theo tranh 4. yªu cÇu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hCon rång ch¸u tiªn HS thÝch nghe chuyÖn “Con rång. GV kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ diÔn c¶m. Cñng cè. Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. giäng kÓ hµo høng. linh thiªng cña d©n téc m×nh. Vî. ch¸u tiªn” dùa theo tranh minh häa. biÕt dõng ë mét sè chi tiÕt g©y hÊp dÉn GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp kÓ víi dïng tranh minh häa Kü thuËt kÓ: §o¹n 1 kÓ chËm r·i §o¹n c¶ nhµ mong nhí Long Qu©n. ý nghÜa c©u chuyÖn C©u chuyÖn Con rång. c¸c c©u hái gîi ý vµ néi dung c©u chuyÖn do GV kÓ HS kÓ l¹i theo tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. ¢u C¬ ®îc cïng mét bäc 5. Giíi thiÖu bµi 2.

t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. LuyÖn ®äc c©u t¶. II. luyÖn ®äc c¸c tõ: ma rµo. mÆt ®Êt. mÆt trêi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Sau c¬n ma I. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 362 . vên. u©y. u©y HiÓu ®îc néi dung bµi: BÇu trêi. vui vÎ sau trËn ma rµo. qu©y quanh. s¸ng rùc. ¤n c¸c vÇn ©y. xanh bãng. nhën nh¬. Yªu cÇu §äc tr¬n c¶ bµi. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. r©m bôt. chó ý c¸ch ng¾t h¬i sau dÊu phÈy. dÊu chÊm. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y. mäi vËt ®Òu t¬i ®Ñp.

m©y bay KhuÊy bét. líp LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. u©y M©y X©y nhµ. Híng dÉn luyÖn ®äc a. ®äc thÇm C¸c tõ ng÷ môc 1 §äc c¸ nh©n. khu©y kháa TiÕt 2 4. u©y T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. KiÓm tra bµi cò §äc bµi lòy tre ViÕt b¶ng: B. tiÕng chim.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 1 A. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. GV ®äc mÉu b. Bµi míi 1. t×m hiÓu bµi Sau trËn ma rµo mäi vËt thay ®æi 2 – 3 em ®äc ®o¹n 1 Nh÷ng ®ãa hoa r©m bôt thªm ®á chãi. bµi Ph©n tÝch: Qu©y: qu¬ .©y – qu©y §äc c¶ 5 c©u trong bµi Mçi c©u 2 – 3 em ®äc §äc nèi tiÕp Thi ®äc ®o¹n 1 3. tõ ng÷ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 em Lòy tre. tæ. ¤n c¸c vÇn ©y. gäng vã. cho ®iÓm 363 . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. bÇu trêi xanh bãng nh võa ®§äc theo nhãm §äc c¶ bµi: 3 – 4 em 3 em nhãm NhËn xÐt. HS luyÖn ®äc §äc tiÕng. LuyÖn ®äc. bãng r©m HS l¾ng nghe.

Cñng cè. … níc ®äng trong vên §äc toµn bµi: 3 em HS th¶o luËn nhãm 2 Hái nhau vÒ c¬n ma ThÝch ma v× m¸t mÎ Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 364 . LuyÖn nãi §Ò tµi: Trß chuyÖn víi c¬n ma VD: B¹n thÝch trêi ma hay trêi n¾ng 5. dÆn dß §äc l¹i bµi nhiÒu lÇn Gµ mÑ mõng rì.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh thÕ nµo? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hîc giéi röa M©y b«ng s¸ng rùc rì §äc ®o¹n 2: 3 em §äc c©u v¨n t¶ c¶nh ®µn gµ sau tr©n ma rµo? b.

LuyÖn ®äc ®o¹n.HS ®äc nãi tiÕp tõng c©u . mïa thu qu¶ chÝn vµng. chi chÝt.Líp ®äc ®ång thanh 3.3 .HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: Sõng s÷ng.GV ®äc toµn bµi b.HS ®äc: Sõng s÷ng. Híng dÉn luyÖn ®äc a. kh¼ng khiu trôi l¸. BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy.LuyÖn ®äc c©u .4 em ®äc c¶ bµi . §äc mÉu . KiÓm tra bµi cò . chi chÝt . tõ ng÷ .§äc ®o¹n 1: 2 . C©y bµng mçi mïa cã mét ®Æc ®iÓm riªng: Mïa ®«ng c©y tr¬ trôi l¸. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. II. ¤n vÇn 365 . §å dïng d¹y häc .Thi ®äc gi÷a c¸c tæ . tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oang.3 em .§äc ®o¹n 2: 3 em . Bµi míi 1. kh¼ng khiu trôi l¸. oac . Giíi thiÑu bµi: trùc tiÕp 2.¤n vÇn: T×m ®îc tiÕng cã vÇn oang. Môc tiªu . kh¼ng khiu.HS hiÓu: C©y bµng th©n thiÕt víi c¸c trêng häc. mïa hÌ t¸n l¸ xanh um.Tranh s¸ch gi¸o khoa III.. mïa xu©n léc non xanh m¬n mën. HS luyÖn ®äc .LuyÖn ®äc tiÕng. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 33 Thø hai ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc C©y bµng I.Thi ®äc c¸ nh©n .Sau c¬n ma c¶nh vËt thay ®æi nh thÕ nµo? B. bµi 3 em .§äc bµi: Sau c¬n ma .

tõ ng÷: kho¶ng trêi. ¦ kh¸c dÊu phô NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: HS viÕt b¶ng con So s¸nh U vµ ¦ HS ®äc l¹i vÇn.Vµo mïa ®«ng c©y bµng thay ®æi nh thÕ nµo? . §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷. cì võa. Híng dÉn t« ch÷ hoa nÐt mãc ngîc Giíi thiÖu mÉu ch÷ u. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa U. dÆn dß c©y thêng trång ë s©n trêng . ¦.Khoang thuyÒn. tõ ng÷ III. LuyÖn nãi . oac. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp Ch÷ U gåm 2 nÐt mãc hai ®Çu.HS ®äc ®o¹n 1: nhiÒu em a.C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp .MÑ më toang cöa sæ . . ®äc l¹i bµi Thø ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U. c¸ nh©n .C¸nh cöa hë huÕch ho¸c oac TiÕt 2 4. T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi . Bµi míi 1.5 em . ®Òu nÐt. 2.C©y bµng kh¼ng khiu. tõ ng÷ 366 . . cµnh díi . kho¸c l¸c.C©y bµng cµnh trªn. oac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . Cñng cè.§äc tiÕp ®o¹n 2: 4 . . v I.Tõng chïm qu¶ chÝn vµng .T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang.HS th¶o luËn theo cÆp. c¸c vÇn oang.Vµo mïa xu©n c©y bµng thay ®æi chi chÝt nh÷ng léc non nh thÕ nµo? T¸n l¸ xanh um che m¸t mét . T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc .Mïa thu c©y bµng cã ®Æc ®iÓm trong kÏ l¸ g×? b. ®óng mÉu ch÷.Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang. trôi l¸ .Vµo mïa hÌ c©y bµng cã ®Æc ®iÓm kho¶ng s©n g×? .KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng nhãm. Môc ®Ých. huÕch ho¸c .Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng 5. II. v ViÕt ®îc ch÷ thêng. KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B B. ¸o kho¸c. tuÒnh toµng.NhËn xÐt giê häc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .

ChÊm mét sè bµi 5. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. GV ®äc l¹i bµi tËp chÐp So¸t lçi ChÊm mét sè bµi 3. Híng dÉn tËp t«. Bµi míi 1. ch¬i ®µn ghi ta Khi nµo viÕt gh? Gh ®i víi i. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV viÕt mÉu 3. cÇm bót. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng Tra. tõ ng÷ øng dông GV treo b¶ng phô Nªu c¸ch viÕt c¸c con ch÷ 4. kÏ l¸ HD chÐp bµi HS chÐp bµi vµo vë Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt. tiÕng chim. Híng dÉn viÕt vÇn.oac HS ®äc ®Ò lµm vµo vë Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Gµ trèng. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang . Tæng kÕt. bãng r©m B. e 4. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. híng dÉn tù häc 367 .oan hoÆc g hay gh II. tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy GV uèn n¾n t thÕ. ª. Tæng kÕt. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ---------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ C©y bµng I. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HS ®äc ®o¹n chÐp T×m ch÷ khã viÕt: môc 1 HS viÕt b¶ng con: léc non. Môc tiªu HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng §iÒn ®óng vÇn oang . Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2.

¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng. b. LuyÖn ®äc tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc §i häc I. b¾n sóng B¨ng gi¸. T×m hiÓu bµi . h¬ng rõng. §êng ®i tõ nhµ ®Õn trêng rÊt ®Ñp.. tíi líp. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. tõ ng÷ GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬.4 em §äc c¶ bµi: 2 . lªn n¬ng. Bµi míi 1. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. Môc ®Ých.3 em Líp ®äc ®ång thanh 3. h¬ng rõng. v¾ng. t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng. ¤n vÇn. b¹n yªu m¸i trêng xinh t¬i cã c« gi¸o b¹n h¸t rÊt hay. ¨n TiÕt 2 4. n¾ng B¨n kho¨n. ¨n HS hiÓu: B¹n nhá tù ®Õn trêng mét m×nh. Híng dÉn luyÖn ®äc a. nhÝ nh¶nh HS ®äc: lªn n¬ng. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: 2 em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? B. §äc mÉu GV ®äc giäng nhÑ nhµng. khæ th¬. LuyÖn nghØ h¬i khi hÕt dßng. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: "§i häc" ®äc ®óng c¸c tõ ng÷. bµi 3 . gi¨ng hµng. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc LÆng. c¨ng th¼ng §äc khæ th¬ 1: 3 em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: 4 em 368 . níc suèi. kh«ng cã mÑ d¾t tay. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A.luyÖn nãi a. tíi líp. mçi khæ LuyÖn ®äc c©u th¬: LuyÖn ®äc ®o¹n. II. HS luyÖn ®äc níc suèi.

cã níc suèi trong... em ®i 5. dÆn dß H¸t bµi: §i häc: HS tù häc Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I.. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng .. viÕt ®îc 2 khæ th¬ ®Çu bµi "§i häc" §iÒn ®óng c¸c vÇn ¨n. ¨ngm ch÷ ng hoÆc ngh II. cã c©y cä xße « che n¾ng. yªu cÇu HS nghe. LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hN»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: 4 em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng. tíi líp. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III.. rÊt hay GV ®äc chÝnh t¶ HS so¸t l¹i lçi GV ®äc l¹i GV chÊm mét sè bµi 3. Giíi thiÖu bµi: A. Bµi míi 2. rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em . mÑ mang ch¨n ra ph¬i n¾ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh Ngçng ®i trong ngâ.. Cñng cè. thÇm th× Tranh 4: Cä xße « ... HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em . ngÐ nghe mÑ gäi 4.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H«m nay em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? §êng ®i ®Õn trêng cã nh÷ng g× ®Ñp? b. Tæng kÕt dÆn dß 2 em lªn b¶ng 369 . Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS ®äc yªu cÇu BÐ ng¾m tr¨ng. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu Híng dÉn viÕt tiÕng khã Lªn n¬ng. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang kho¶ng s©u léc non B. Môc ®Ých.

liÒn cóp ®u«i l¹i chui Con chã nãi g× víi c« chñ? vµo gÇm giêng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Gµ m¸i vµ c« chñ víi con vÞt Tranh 2 vÏ g×? C« ®æi gµ m¸i lÊy con vÞt. vÎ tiu nghØu. KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: 2 HS nghe em B. V× sao c« bÐ ®æi vÞt lÊy chã con? C« kh«ng thÝch vÞt n÷a. Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn HS quan s¸t tranh 1 GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh ve bé l«ng cña nã. KiÓm tra bµi cò. chã V× sao con chã bá ®i? con bá ch¹y ®i V× chã con nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc. II. gµ m¸i V× sao c« bÐ ®æi gµ trèng lÊy gµ m¸i? ®Î nhiÒu trøng. Tranh s¸ch gi¸ khoa. T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n. Gµ trèng 3. A. Bµi míi 1. §å dïng d¹y häc. yªu cÇu HS kÓ ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sau khi nghe thÇy c« kÓ. C« bÐ ®æi con gµ m¸i lÊy con vËt nµo? C« chñ tay «m con chã con Tranh 3 vÏ g×? xinh ®Ñp. HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ai kh«ng biÕt quý t×nh b¹n ngêi ®ã sÏ c« ®éc. Môc ®Ých. ®ªm ®Õn cËy cöa bá ®i. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHíng dÉn tù häc ------------------------------------------------------KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I. Tranh 4 vÏ g×? C« chñ «m mÆt khãc. 4. III. c« thÝch gµ m¸i. chã con buån. ®õng ngoµi hµng rµo mµo rñ Tranh 1 vÏ c¶nh g×? xuèng. chó vÞt ®øng bªn ngoµi cöa vÎ buån rÇu. V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a. Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n. 370 .

níc suèi B. ¤n vÇn it. gi¶ vê. Cñng cè. Môc ®Ých. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. Híng dÉn HS luyÖn ®äc a. LuyÖn ®äc tiÕng. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt. huýt s¸o. bµi HS theo dâi Bçng. ý nghÜa cña truyÖn C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? 6. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. tõ ng÷ c. KiÓm tra bµi cò §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng. VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS kÓ theo nhãm 4 KÓ tríc líp: 3 – 4 em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: 2 em Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi. hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi. uyt. yªu cÇu HS ®äc tr¬n bµi: LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Bçng. GV ®äc mÉu b. kªu to¸ng. tøc tèc. kªu to¸ng. Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Nãi dèi h¹i th©n I. tøc tèc. uyt 371 . quªn b¹n cò. hèt ho¶ng ¤n vÇn it. uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it. dÆn dß. T×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn it. xe buýt 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. HiÓu ®îc néi dung bµi: HiÓu lêi khuyªn cña bµi lµ kh«ng nªn nãi dèi lµm mÊt lßng tin cña ngêi kh¸c s÷ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n. II. uyt. gi¶ vê. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. Bµi míi 1. thÞt gµ. thÝt chÆt qu¶ quýt.

Cñng cè.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi díi tranh TiÕt 2 4. mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5. ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu. dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu. mÑ nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ngêi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt. chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 372 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®a th 373 .

Cñng cè. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®a th rÊt vÊt v¶. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh. KiÓm tra bµi cò §äc bµi Nãi dèi h¹i th©n 2 em B. ¤n c¸c vÇn uynh – uych. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: 3 em ®äc ®o¹n 1 NhËn ®îc th cña bè. trong viÖc b¸c ®a th tíi mäi nhµ. tõ ng÷ mõng quýnh. t×m tiÕng cã vÇn uynh. mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm. bµi mét. c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c. lÔ phÐp. m¸t l¹nh. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh mõng quýnh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh. b. dÉu chÊm. lÔ phÐp LuyÖn ®äc c©u NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ 374 Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. nhÔ nh¹i. m¸t l¹nh. II. ¤n vÇn uynh. nhÔ nh¹i. Phô huynh. uych.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. uych. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. Môc ®Ých. tæ 3. chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®a th . HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng. 5. uych C¶ líp ®äc ®ång thanh. huúnh huþch TiÕt 2 4. Minh muèn lµm g×? Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me ThÊy b¸c ®a th måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt níc mêi B¸c uèng. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®a th. Bµi míi 1. Híng dÉn luyÖn ®äc a. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III.

tõ ng÷ øng dông Híng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®a bót. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa X. c¸c nÐt trßn. y TËp viÕt ch÷ thêng. Môc ®Ých. yªu cÇu HS nghe. uynh. c¸c tõ ng÷: B×nh minh. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. Bµi míi 1. söa 4. c¸c vÇn inh. cì võa. ®Òu nÐt. Híng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt. y I. Môc ®Ých. GV nhËn xÐt. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn.Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – híng dÉn quy tr×nh 3. phô huynh. Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X. Cñng cè.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hMinh nãi thÕ nµo. KiÓm tra bµi cò B. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®a th I. Giíi thiÖu bµi: 2. dÆn dß Gåm 2 nÐt cong lîn ph¶i vµ cong lîn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn. viÕt ®îc ®o¹n “B¸c ®a th … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc 375 . II. c¸ch cÇm bót 5. ®óng mÉu. B¸c ®a th tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X. Híng dÉn viÕt vÇn. tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. c¸ch nèi c¸c ch÷.

dßng kªnh. §iÒn c hoÆc k Cï nïo. dç dµnh. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. HS luyÖn ®äc Lµm anh. Híng dÉn luyÖn ®äc a. dÞu dµng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Trêng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y B. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. uya. 4. Tæng kÕt. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. dç dµnh. KiÓm tra bµi cò: 3 em §äc bµi B. Bµi míi: 1. tõ dµng 376 . II. Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai GV cÊt b¶ng phô HS viÕt trªn b¶ng con GV ®äc chÝnh t¶ HS viÕt vµo vë §äc l¹i bµi chÝnh t¶ HS so¸t lçi §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Bµi míi 1. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. khuúnh tay b. dÞu LuyÖn ®äc tiÕng. Môc ®Ých.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn vÇn inh hoÆc uynh. ¤n c¸c vÇn ia. ngêi lín. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá. ch÷ c hoÆc k II. §iÒn uynh hay inh B×nh hoa. §äc mÉu b. ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh. ngêi lín. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya. Híng dÉn tù häc Thø t ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I. Bµi tËp HS lµm bµi tËp vµo vë a. ia.

ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nhêng nhÞn cña em Ph¬ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ph¬ luya §äc khæ th¬ 1. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: Mõng quýnh. híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm. líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp. 2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nhêng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tríc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I. chÞ cña em 5. tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. uya TiÕt 2 4. Híng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô 377 . LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh thÕ nµo víi em bÐ? b. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. bµi 3. yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. II. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia. tæ. tÝa t«) ®ªm khuya. nhÔ nh¹i B. Môc ®Ých. Tæng kÕt. Bµi míi 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n.

dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë. ®Ó vë. c¸ch tr×nh bÇy. lÞch sù sÏ ®îc mäi ngêi quý mÕn vµ gióp ®ì. b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng. HS nhËn ra: LÔ phÐp. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. ¶nh III. yªu cÇu HS nghe kÓ. 1. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. KiÓm tra bµi cò. Bµi míi. §å dïng d¹y häc Tranh. cÇm bót. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng Cã mét cô giµ vµ em bÐ ®o¹n Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi Tranh 1 vÏ g×? ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ Tr¶ lêi c©u hái díi tranh KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng mét c©y bót nµo! c¸ch nµo? HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®îc mÈu b¸nh nhÐ! c¸i b¸nh cña bµ? Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh nhÐ! cho ®i b¬i thuyÒn? Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ý nghÜa c©u chuyÖn ®i b¬i thuyÒn. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. 3. Môc ®Ých. ch÷a bµi S¸o tËp nãi. Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” 378 . 2. nhí vµ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý díi tranh. Tæng kÕt. GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa HS l¾ng nghe 3. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV nhËn xÐt. bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. söa Híng dÉn chÐp bµi: t thÕ ngåi.

tr¸i kho¸y. tõ ng÷ LuyÖn ®äc lêi ngêi hµng xãm vµ LuyÖn ®äc c©u lêi bµ cô. bµi Lêi ngêi hµng xãm sëi lëi vui vÎ. ¤n vÇn Lêi bµ cô: Tin tëng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai Ngoµi TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai. luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. dÆn dß. ph¸ ho¹i. NhËn xÐt giê häc. Bµi míi. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ngêi trång na I. 3. ra qu¶. khoan kho¸i. oay Cñ khoai. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. Tæng kÕt. ph©n vai LuyÖn ®äc ®o¹n. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ngêi. 379 . yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. Híng dÉn luyÖn ®äc HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc tiÕng. Loay hoay. ®¸ng yªu. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp. 1. Môc ®Ých. II. con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ngêi trång na. loµi c©y §iÒn tiÕng cã vÇn oai. §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c xö nh thÕ nµo víi em? B. KiÓm tra bµi cò. oay. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. LuyÖn ®äc c¶ bµi. ¤n vÇn. ngoµi vên. trång na. xoay ngêi. t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u hëng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ngêi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. ngoan ngo·n.

®éng viªn 5. §äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tríc líp Giao H¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 380 . Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ngêi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi. §o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ngêi trång na. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em. v× trång chuèi chãng cã qu¶. cßn trång na l©u cã qu¶.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 4. Tæng kÕt. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ngêi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ngêi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b. GV nhËn xÐt. NhËn xÐt giê häc. dÆn dß.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 381 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.