Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 1

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø Thaûo luaän vaø traû aâm e lôøi: be, me,xe +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät lôøi caâu hoûi: sôïi neùt thaét daây vaét cheùo Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? (Caù nhaân- ñoàng -Phaùt aâm: thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng Theo doõi qui trình quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân -Höôùng daãn vieát baûng con : baøn +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng Vieát baûng con daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e
1

Phaùt aâm e(Caù

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

+Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi nhaân- ñoàng thanh) baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: Toâ vôû taäp vieát MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: Caùc baïn ñeàu ñi hoïc +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………………………… ………..

2

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñ hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,kha III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng G cuûa HS Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: Thaûo luaän vaø traû +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc lôøi: beù, beû, baø, chöõ b vaø aâm b boùng +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Gioáng: neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? cuûa e vaø neùt -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ Vieát : b, be b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ
3

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hthanh)

Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông

Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi

Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau

RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

4

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheù tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ño khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, k lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu Ñoïc daáu saéc trong caùc vaø thanh saéc , tieáng beù, laù, choù, kheá, bieát gheùp tieáng beù caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: caâu hoûi: Thöôùc ñaët -Höôùng daãn gheùp: nghieâng -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa MT:HS vieát ñuùng daáu saéc caøi) tieáng beù -Caùch tieán haønh: beù(Caù nhaân- ñoàng c.Höôùng daãn vieát baûng con : thanh)
5

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTheo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát baûng con: (Cnhaânñthanh)

+Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông
6

Phaùt aâm beù(Caù nhaânñoàng thanh) vaøo vôû taäp vieát Toâ

Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc

Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh)

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

Tuaàn 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát ghe caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ño vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi :

7

ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : beû.ñoàng -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta thanh) ñöôïc tieáng beï Gheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beï(Caù nhaân. Nhaän dieän daáu : . .Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : moùc gioáng moùc caâu ñaët Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? ngöôïc.beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1.beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû . coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi .Daáu naëng : Daáu naëng laø moät Ñoïc teân daáu : daáu naëng daáu chaám Ñoïc caùc tieáng treân (Caù Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? nhaân. Toâ vôû taäp vieát : beû. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Thaûo luaän vaø traû lôøi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi. oâng sao tieáng beû ban ñeâmGheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beû(Caù nhaân. .GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.tieáng beû . beï GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû . beï ñoàng thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : a. beï -MT:HS vieát ñuùng daáu ? .Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc gioáng noát ruoài. daáu daáu : daáu hoûi Ñoïc teân naëng Ñoïc caùc tieáng treân(Caù -Bieát gheùp caùc tieáng : beû.ñoàng thanh) b. beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn 8 .

Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø ta duïng cuûa noù trong ñôøi soáng.3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3. coå aùo. meøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS toâ theo doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. x coä. II. ñoïc : daáu saéc.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn. dÊu ng· I. beõ. voõng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. goã. kh lau III. baûng con. ngheù oï. daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát. voõ.7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi. beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. thanh d huyeàn.Muïc tieâu: 1.Baøi môùi : 9 . vôû taäp vieát.beû. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. caùi keïo (2. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng. Bieát caùc daáu. phaán. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñu ñuû.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø.veõ. daáu ngaõ 2. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK. gaø.

beõ nhaân. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn. beõ huyeàn +Caùch tieán haønh : Ñoïc caùc tieáng treân(C a.beø Vieát baûng con : beø. beõ .beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1(C -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø ..Nhaän dieän daáu : nhaân.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Gheùp bìa caøi : beø -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta Ñoïc : beø(Caù nhaânñöôïc tieáng beø ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta Gheùp bìa caøi : beõ ñöôïc tieáng beõ Ñoïc : beõ(Caù nhaân-Phaùt aâm: ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` .GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieángÑoïc teân daáu : daáu : beø.ñ thanh) +Daáu huyeàn: Thaûo luaän vaø traû lôøi : Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gioáng thöôùc keû ñaët gì? xuoâi.ñ thanh) -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: 10 . ~ . daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc Ñoïc caùc tieáng treân ñuoâi ñi leân Quan saùt Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi Thaûo luaän vaø traû lôøi : gì? gioáng ñoøn gaùnh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi . laøn soùng khi gioù to b.

beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi. vieäc. b vaø daáu thanh : ngang huyeàn. naëng 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät söï vaät. saéc. bÑ I. beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân. bÏ.bÌ. chöõ e. ngaõ. bÐ. 11 . hoûi. ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø .Muïc tieâu: 1.ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieá coù nghóa 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hToâ vôû taäp vieát : beø. bÎ.

b thaønh tieáng be . beõ. huyeàn.Neâu töø vaø chænh söûa loãi beù phaùt aâm (C nhaân. Tranh minh hoaï caùc tie be. be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e. Tranh luyeän noùi -HS: -SGK. beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5.ñ thanh) Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù 12 . e.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ~trong caùc tieáng : ngaõ. be be. vôû taäp vieát. be.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. beõ. beû.7 em) .3 em le chæ) .Gaén baûng : b e Thaûo luaän nhoùm vaø be ñoïc b. heø. phaán. naëng Thaûo luaän nhoùm vaø -Bieát gheùp e vôùi b vaø be lôøi traû vôùi caùc daáu thanh Ñoïc caùc tieáng coù trong thaønh tieáng coù nghóa tranh minh hoaï +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. chöõ e. aâm e. b vaø gheùp e. beù. beï -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh. ngaõ.Nhaän xeùt KTBC 3. b Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc vaø caùc daáu thanh Ñoïc : e.Khôûi ñoäng : 2. kh lau III. saéc.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : . ñoïc : beø.Chæ daáu `. beø. beû. keõ. beø beø. Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm. beï. vôû baøi taäp Tieáng vieät. b vaø daáu thanh : ngang.Kieåm tra baøi cuõ : . beø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.Gaén baûng : ` / ? ~ . baûng con. hoûi. beø.Vieát. Oân chöõ. veõ (2. beù. be .

Chuû nhaân cuõng be beù. xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát baûng con: be.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng aâm vaø daáu thanh vöøa oân. voù / voõ. -Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp . beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân. beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc. -Caùch tieán haønh: +Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân.beù.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø. coû / coï. Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”.ñ thanh) Quan saùt. beõ. döa / döøa.Tranh minh hoaï coù teân : be beù. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng.thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân. ñoà vaät cuõng be beù. beû.beø. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân. Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá.

beû.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù. ve 2. II.beø. böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4. ve.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù. caùc loaïi quaû. be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : 14 . 3.V I.Muïc tieâu: 1. beû. beï. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª. v.Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöôùi caùc böùc tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät. ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh. -HS: -SGK. beù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. beõ. caâu öùng duïng : beù veõ beâ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. vôû taäp vieát. tieáng beâ.

Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v .ve (C nhaân. v.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : . ve Vieát baûng con : eâ. So saùnh v vaø b : +Caùch tieán haønh : Gioáng : neùt thaét -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm Khaùc : v khoâng coù neùt moät neùt moùc hai ñaàu vaø khuyeát treân. (C nhaân.ñ thanh) c. moät neùt thaét nhoû. beâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b.ñoàng thanh) : eâ. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng (Caù nhaân.ñ thanh) Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng.beâ . beâ – ve. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v . -Caùch tieán haønh: a. caâu hoûi: gioáng hình caùi Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? noùn. -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ beâ. 15 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v. ve -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân.Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng Thaûo luaän vaø traû lôøi chöõ e laø coù theâm daáu muõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve.

ñ thanh) beù . Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù. II.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn. ñeå vôû ñuùng tö theá. 4:Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I. v.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Beù veõ beâ Tieát 2: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc beâ -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng (C nhaân. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta.Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1.veõ .Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 2.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng. caàm buùt. 3. Ñoïc SGK (C nhaân. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho Toâ vôû taäp vieát : eâ.beâ.Ñoà duøng daïy hoïc: 16 . HS beâ. ve Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v .ñ -Caùch tieán haønh thanh) a.beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû.

baûng con. teân goïi cuûa HS quan saùt chuùng.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt. khaên lau baûng.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trìnhHS quan saùt vieát +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát HS theo doõi 17 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. phaán .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát. III. HS traû lôøi +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : 2 HS neâu Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. 3. 2.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.

caàm buùt. caùch caàm buùt.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : HS vieát theo söï -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ höôùng daãn cuûa GV maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû 2 HS neâu -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? ♣Giaûi lao giöõa tieát 1 HS neâu HS laøm theo 4.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . ñeå vôû ñuùng tö theá. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e. tieáng: be 2. b . b. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . 18 .Muïc tieâu: 1. uoán naén. beù I.. 5.Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh HS vieát vôû +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát Vieát xong giô tay +Caùch tieán haønh : -GV neâu yeâu caàu baøi vieát -Nhaéc tö theá ngoài. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e .Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .

Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. III.b . 3. baûng con. khaên lau baûng. phaán .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e. b. b.be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2. tieáng beù 2 HS ñoïc vaø phaân +Caùch tieán haønh : tích a. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 -HS: -Vôû taäp vieát.Höôùng daãn vieát chöõ : e. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng 2 HS ñoïc keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? 2 HS neâu Caùch ñaët daáu thanh? -Vieát maãu: beù HS vieát baûng con: 19 . tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt chöõ e.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. b trong khung chöõ.Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e. b HS vieát baûng con: -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b tích -Phaân tích caáu taïo chöõ b? HS vieát baûng con: -Vieát maãu : b b b.

daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. uoán naén.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeù ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. giuùp ñôõ nhöõng vieát yeáu keùm Vieát xong giô tay -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . 4. caùch caàm buùt. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 8 20 . HS laøm theo ñeå vôû HS vieát vaøo vôû -GV vieát maãu Taäp HS -GV theo doõi . b. tieáng :beù +Caùch tieán haønh : HS ñoïc -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS quan saùt -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . Vieát ñuùng ñeïp chöõ e.

tieáng leâ-heø. Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Gioáng : neùt khuyeát -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h. heø veà.Daïy chöõ ghi aâm h : khuyeát +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h treân Khaùc : chöõ b coù +Caùch tieán haønh : theâm neùt thaét. heø. Thaûo luaän vaø traû Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? lôøi: gioáng chöõ b .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l . heø . -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät (Caù nhaân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm lh.Muïc tieâu: 1. ve.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le .Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc. tieáng leâ. 3. 21 . -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l .h I. -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ a. leâ Gioáng :ñeàu coù neùt b. beâ. caâu öùng duïng : ve ve ve .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. he -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK.ñoàng neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai thanh) ñaàu. 2. v . h . vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve . -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 8 : l .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ.

-Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà. l coù neùt moùc ngöôïc. -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? 22 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htreân Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu. -Caùch tieán haønh: c. (C nhaân. baøn. con vòt xieâm ) ( vòt trôøi ) . heø. leâ.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. lôùp heø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. heø veà c. heø Ñoïc caù nhaân.ñ thanh) Vieát baûng con : l .Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát. h. -Caùch tieán haønh: a. h.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l. con ngang. heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû. Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt. leâ. nhoùm.Ñoïc saùch giaùo khoa.

heø veà. goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. … . 4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 9 : o . tieáng boø.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : voù beø II. Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : boø. vôû taäp vieát.Daïy chöõ ghi aâm o -Nhaän dieän chöõ: Chöõ o goàm 1 neùt cong kín. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Muïc tieâu: 1. caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vòt. h. leâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : l. coû 2. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : voù beø -HS: -SGK. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ o. 23 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng quaû boùng baøn. hoà. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm o-c Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm o-c -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ o-c tieáng boø-coû -Caùch tieán haønh : a. -Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám. coû. heø -Ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû 3. c . quaû tröùng . ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao. chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.c I.

coû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. boù. : boø 24 . boø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: Chöõ o gioáng vaät gì ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : o. boø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. ñaùnh vaàn.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng öùng duïng coù oâ-ô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc caû 2 sô ñoà. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. coû -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng vöøa hoïc -Caùch tieán haønh: c. baøn. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû -Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi tieát GV chænh söõa loãi phaùt aâm -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Caù nhaân. nhoùm. c.ñ thanh) -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : boø. c.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. ñaùnh vaàn. ñoïc trôn :boø Gioáng : neùt cong Khaùc : c coù neùt cong hôû. Hoûi : So saùnh c vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : o.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. (C nhaân.Daïy chöõ ghi aâm c: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ c goàm moät neùt cong hôû phaûi.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ coù boù coû Ñoïc thaàm vaø phaân tích 1 tieáng boø. coû) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : o. boù. coû Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn :coû Vieát baûng con : o. o coù neùt cong kín.

caâu öùng duïng : beù coù vôû -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : bôø hoà. côø 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng beâ coù boù coû. 3. vôû taäp vieát. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -Muïc tieâu: HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû.Muïc tieâu: 1. côø .¬ I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ. coû Quan saùt vaø traû lôøi Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 10: « . 3. boø. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : o. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. II.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm oâ-ô Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm oâ-ô 25 Hoaït ñoäng cuûa HS .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coâ. tieáng coâ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ oâ. +Caùch tieán haønh :GV höôùng daån HS vieát theo doøng.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi -MT:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung voù beø. -HS: -SGK. Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Voù beø duøng laøm gì ? -Voù beø thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Queâ höông em coù voù beø khoâng? -Em coøn bieát nhöõng loaïi voù beø naøo khaùc? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hboù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : bôø hoà. c. coû -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. ô .

bô. côø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. hoå. Hoûi : So saùnh oâ vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : oâ. nhoùm. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc thaàm vaø phaân tích Luyeän ñoïc caâu öùng duïng tieáng vôû -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ 26 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm ô +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi aâm oâ -Nhaän dieän chöõ: Chöõ oâ goàm chöõ o vaø daáu muõ. bôû -Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân+Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) :beù coù vôû veõ.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn :coâø Gioáng : ñeàu coù chöõ o Khaùc ô. ñoïc trôn :coû -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : ô. Hoûi : So saùnh ô vaø o ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hoâ vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : chöõ o Khaùc : oâ coù theâm daáu muõ (Caù nhaân. ñaùnh vaàn. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc oâ-c vaø tieáng coâ. baøn. côø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Vieát baûng con : oâ. ñaùnh vaàn. bôø. hoà. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng: hoâ. coâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm ô : -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ aâm ô -Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ô goàm chöõ o vaø moät neùt raâu. vaø :ô coù theâm daáu raâu ôû phía treân beân phaûi (C nhaân.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ô. Thaûo +Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi ôû tieát 1 luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû veõ.

c. vui chôi sau giôø laøm vieäc .ñ -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc thanh) : ( gaïch chaân :vôû) Ñoïc SGK(C nhaân.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 27 . 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. côø -Ñoïc saùch giaùo khoa Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daån vieát töøng doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung bôø hoà. vieát moät caùch chaéc chaén aâm . h. : beù coù vôû veõ coâ. vôû taäp vieát. -Tranh minh hoaï keå chuyeän hoå -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gì ? Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân.Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : beù veõ coâ. v.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Thaùi ñoä :Nghe.chöõ vöøa hoïc tuaàn : eâ.ñ thanh) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : oâ. o. l.Muïc tieâu: 1. 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 11: ¤n tËp I.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ & caâu öùng duïng. beù veõ côø. hieåu & keå laïi theo tranh truyeän keå hoå. . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :H s ñoïc. ô. II. ô 2. III. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát ? -Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc naøo ? + Keát luaän : Bôø hoà laø nôi nghæ ngôi . o.

d.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : oâ. côø (C nhaân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc nhöng aâm gì? -Gaén baûng oân Hoaït ñoäng 1:OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc ñöôïc aâm töø öùng duïng ñaõ hoïc.ñ thanh) daãn HS vieát theo doøng vaøo 28 . Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ +Muïc tieâu: HS vieát ñuùng caùc beù veõ chöõ coøn laïi trong vôû taäp vieát. ô. +Caùch tieán haønh : Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc : Treo baûng oân 1 (B 1) Gheùp chöõ thaønh tieáng : -Tìm tieáng coù aâm ñaõ hoïc .ñ thanh) .ñ thanh) Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng :loø coø. chöõ Chæ chöõ vaø ñoïc aâm Ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp caùc chöõ ôû doøng ngang ôû B1 Ñoïc caùc töø ñôn ( moät tieáng ) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi daáu thanh ôû doøng ngang ôû baûng oân 2 Ñoïc : nhoùm. +Caùch tieán haønh :GV höôùng Ñoïc SGK(C nhaân. coâ côø -Ñoïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ -Nhaän xeùt baøi cuõ. vô coû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baûng oân -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoûi :Nhaän xeùt tranh minh hoaï nhaân. 3.chænh söõa phaùt aâm Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : Hoaït ñoäng cuûa HS Neâu nhöõng aâm. caû lôùp Vieát baûng con Vieát vôû taäp vieát : loø coø Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caù töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn vieát töøng doøng vaøo vôû. caù nhaân.

-Caùch tieán haønh: -GV keå moät caùch truyeàn caûm coù tranh minh hoaï nhö saùch giaùo khoa. +Tranh 3: Moät laàn. YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ.Muïc tieâu: 1. +Tranh 4 : Nhaân luùc Hoå sô yù. Hoå ñeán lôùp. khi thaáy Meøo ñi qua. tieáng bi. noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II. ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh & keå ñuùng tình tieát maø tranh theå hieän (Theo 4 tranh ). Hoå phuïc saün.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. 2. baát löïc.a I. Meøo nhaän lôøi. vôû taäp vieát. caâu öùng duïng : beù haø coù v li -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : laù côø. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: -MT:Keå laïi chuyeän veà hoå. hoïc taäp chuyeân caàn. 3. Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 12 : i . caù. -Hình thöùc keå theo tranh : GV chæ tranh. caù. -HS: -SGK. Meøo nhaûy toùt leân 1 caây cao.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 29 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : laù côø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vôû. Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : bi. +Tranh 1: Hoå…xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ i vaø a . 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát töø coøn laïi trong vôû taäp vieát Laéng nghe & thaûo luaän Cöû ñaïi dieän thi taøi HS xung phong keå toaøn truyeän. +Tranh 2 :Haèng ngaøy.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm i-a Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm i-a +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm i-a Thaûo luaän vaø traû lôøi: tieáng bi-caù Gioáng : caùi coïc tre ñang +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ caém döôùi ñaát ghi aâm i: -Nhaän dieän chö õ i: Chöõ i goàm (Caù nhaân. ñoïc trôn :bi daáu chaám. ba. li. beù veõ côø. cong hôû phaûi vaø moät neùt moùc ngöôïc. va. bi.ñoàng thanh) chöõ neùt xieân phaûi vaø neùt Gheùp bìa caøi. la 30 .ñ thanh) Hoûi : So saùnh a vaø i ? Gheùp bìa caøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. phía treân chöõ i coù vaàn. bi moùc ngöôïc Daïy chöõ ghi aâm a : Khaùc : a coù theâm neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ a goàm 1 neùt cong.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : loø coø. a. +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. vô coû -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ. (C nhaân. 3. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng + bi. vi. ñoïc trôn :caù -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : a. nhoùm. caù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân baûng Vieát baûng con : i. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát caù -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm vaø chöõ ñaõ hoïc -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc caù nhaân. -Nhaän xeùt baøi cuõ. ñaùnh vaàn. ñaùnh moùc ngöôïc. Hoûi : So saùnh i vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? Gioáng : ñeàu coù neùt -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : i.

bi. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung laù côø. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong saùch veõ maáy laù côø ? -Laù côø Toå quoác coù neàn maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù maøu gì ? -Ngoaøi laù côø Toå quoác. em coøn thaáy nhöõng laù côø naøo ? Laù côø Hoäi. a. caù Quan saùt vaø traû lôøi 31 . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. ba loâ -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng theo sô ñoà 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + bi ve.sô ñoà2 : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc : +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng beù haø coù vôû oâ li +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân : haø.ñ thanh) duïng : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû oâ li Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : haø.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : i. Ñoäi coù maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù gì? 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. li höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li +Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng chöõ i-a . li Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân.bi-caù vaøo vôû.ñ thanh) : Ñoïc SGK(C nhaân.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 9 Ký duyÖt cu¶ BGH 32 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 13 : n.m I.Muïc tieâu: 33 .

moät neùt moùc xuoâi. Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n. Hoûi : So saùnh m vaø n? (C nhaân.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : i. Gheùp bìa caøi. ba maù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ n vaø m. -HS: -SGK. ô ñöùng sau Gioáng : ñeàu coù neùt Daïy chöõ ghi aâm m : moùc xuoâi vaø neùt moùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm hai ñaàu. boø beâ no neâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô. me 2. tieáng nô. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. nô (Caù nhaân. ñaùnh hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn vaàn.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. vôû taäp vieát. ñoïc trôn :nô muõi.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. caâu öùng duïng : boø beâ coù b coû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm n-m Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm n-m -MT:Nhaän bieát ñöôïc aâm n-m tieáng nô-me -Caùch tieán haønh Daïy chöõ ghi aâm n : Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt Gioáng : caùi coång moùc xuoâi vaø neùt moùc hai ñaàu. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï. 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ. ñoïc trôn me 34 . +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc. a. ñaùnh vaàn. ba II. caù -Ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : boá meï. me.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. boø beâ n 3.ñoàng thanh) +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi. 2 neùt moùc xuoâi vaø neùt moùc Khaùc : m coù nhieàu hôn hai ñaàu. bi.

ba maù. boø beâ no neâ. hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi.nô-me Höôùng daãn vieát vë nh¸p: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:Ñoïc ñöôïc caù tieáng töø öùng duïng.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ aân coû. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng n-m. me. nhoùm.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : n. me. Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : no. nô. neâ Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaânñthanh) : Ñoïc SGK(C nhaân.sô ñoà 2 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : no.nô-me -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : boá meï.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m. me. m. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø -Ñoïc laïi sô ñoà 1. Thaûo luaän vaø traû lôøi . baøn. +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân. neâ Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. Ñoïc caù nhaân. +Caùch tieán haønh : 35 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát vë nh¸p: n. m. +Ñaùnh vaàn: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình nm. nô.

m.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : deá. vôû taäp vieát. -HS: -SGK. tieáng deâ. beù vaø meï ñi bo.§ I.Baøi môùi : 36 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: -Queâ em goïi ngöôøi sinh ra mình laø gì ? -Nhaø em coù maáy anh em ? Em laø con thöù maáy ? -Haõy keå theâm veà boá meï mình vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi boá meï cho caû lôùp nghe ? -Em laøm gì ñeå boá meï vui loøng? 4: Cuûng coá daën doø . ñoø. caù côø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : n.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 14 :D.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø ñ. II. boø beâ no neâ. 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ. nô.Muïc tieâu: 1. -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : deâ. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. ñoø 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. me. caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. laù ña. caù cô ve. laù ña. bi ve. vaø meï ñi boä -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : deá.

ñoø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình dñ.ñoàng thanh) moùc ngöôïc ( daøi ) Gheùp bìa caøi. deâ. ñoïc trôn :deâ vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : d. theâm moät neùt ngang. lôùp tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng. do.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm d-ñ Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm d-ñ +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø aâm d. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. ñ.ñ thanh) Daïy chöõ ghi aâm ñ: Gheùp bìa caøi. ño. da. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc baøn. Gioáng : chöõ d deâ Khaùc :ñ coù theâm neùt +Ñaùnh vaàn : d ñöùng tröôùc. de. ñaùnh Hoûi : So saùnh d vôùi caùc söï vaàn. da. tieáng : ñ. ñi boä. ñoïc trôn ñoø vaàn.ñ thanh) -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 37 . ñoø. moät neùt (Caù nhaân. nhoùm. +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi Thaûo luaän vaø traû lôøi: aâm d: Gioáng : caùi gaùo muùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ d goàm nöôùc moät neùt cong hôû phaûi. ñe.deâ-ñoø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Ñoïc caù nhaân. eâ ngang. Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Ñoïc sô ñoà 1.sô ñoàø 2 nhaân. ñöùng sau (C nhaân. da deâ. Hoûi : So saùnh d vaø ñ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Vieát vë nh¸p: d. ñaùnh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ñ goàm chöõ d.

+Caùch tieán haønh : Troø chôi : Traâu laù ña. chôi cuûa treû em ) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : deá. bi ve.ñthanh) -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Toâ vôû taäp vieát : d. … tieáng +Caùch tieán haønh : Ñoïc caâu öùng duïng (C Luyeän ñoïc: nhaân. ñi. ñ. laù ña.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 15: T . tieáng toå vaø tho 38 . ( gaïch chaân : dì. Hoûi: -Taïi sao nhieàu treû em thích nhöõng vaät naøy ? -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø. beù vaø me ñi boä Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng d-ñ. caù côø. Thaûo luaän vaø traû lôøi -Caùch tieán haønh:GV höôùng ( Chuùng thöôøng laø ñoà daãn vieát theo doøng vaøo vôû.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø th.deâ-ñoø.Muïc tieâu: 1. deá thöôøng soáng ôû ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng? -Taïi sao laù ña laïi caét ra gioáng hình trong tranh ? -Em bieát ñoù laø troø chôi gì? 4: Cuûng coá daën doø . +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc deâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Thaûo luaän vaø traû lôøi : dì ñi ño Tieát 2: beù … Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì.TH I. ñoø ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. ñoø.

deâ.Baøi môùi: Tieát1 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå. caâu öùng duïng : boá thaû ca 39 . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : d. toå. ñoø. beù vaø meï ñi boä. vôû taäp vieát. beù thaû caù :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : oå. ñ. beù thaû caù côø. toå. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå. thoû.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Thaùi ñoä GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø.Ñoà duøng daïy hoïc: meø.Kó naêng 3. -Ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. 3. -HS: -SGK.

Khaùc :th coù theâm h. thoû Ñoïc caù nhaân. thoû . t ngang.toå-thoû -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng to. thô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 40 Vieát vë nh¸p : t. lôùp . ( t tröôùc. ta. baøn. moät neùt daøi vaø moät neùt ngang. chöõ gheùp töø hai con chöõ t vaø h ñoïc trôn thoû. nhoùm.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. Daïy chöõ ghi aâm th : (C nhaân. tha. coù neùt xieân phaûi. th. tho. h sau ) Hoûi : So saùnh t vaø th? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th. toå. toå. ñaùnh vaàn. ñoïc trôn :toåâ Gioáng : ñeàu coù chöõ t -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ t-th. moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt Khaùc : ñ coù neùt cong hôû.ñ thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø Gheùp bìa caøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm t-th Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm t-th +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø aâm t +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm t: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : Gioáng : neùt moùc ngöôïc moät neùt xieân phaûi. Hoûi : So saùnh t vôùi ñ ? (Caù nhaân. tô. ñaùnh vaàn.

ñ. n. a. Toâ vôû taäp vieát : t. toå. Ñoïc SGK: thaû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm tieáng vöøa hoïc vaøo vôû. coøn con ngöôøi coù gì ñeå ôû ? -Em neân phaù oå .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânHoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng . m. +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: Thaûo luaän vaø traû lôøi : boá tha -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc thaàm vaø phaân tích -Ñoïc caâu öùng duïng : tieáng : thaû +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc caâu öùng duïng (C ? nhaân.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 16 : OÂN TAÄP I. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Thaûo luaän vaø traû lôøi vaøo vôû. toå cuûa caùc con vaät khoâng? Taïi sao? 4: Cuûng coá daën doø . Traû lôøi : Caùi nhaø Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : oå. toå. chöõ vöøa hoïc tro tuaàn:i.ñthanh) +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) ( gaïch chaân : thaû ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. 41 . th. t.th. 2. d. toå +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Con gì coù oå? Con gì coù toå? -Caùc con vaät coù oå.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. beù thaû caù côø.

Thaùi ñoä :Nghe. b. thôï moû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. II.Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø ñoïc Treo baûng oân: B1: Oân gheùp chöõ vaø aâm Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû thaønh tieáng. -HS: -SGK. 3.ñoàng thanh) thanh. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Coø ñi loø doø. toå. th.Gaén baûng oân leân môùi hoïc Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp +Muïc tieâu:HS ñoïc ñöôïc aâm tieáng ñaõ hoïc trong tuaàn +Caùch tieán haønh : a. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Coø ñi loø doø. B2 B2: Oân gheùp tieáng vaø daáu (Caù nhaân. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : boá thaû caù meø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : t.Gheùp chöõ thaønh tieáng: c. vôû taäp vieát. B1. beù thaû caù côø. tho.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø . -Giaûi thích nghóa töø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -Ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. beù thaû caù côø. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình töø Vieát vë nh¸p : toå coø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Vieát vôû : toå coø Höôùng daãn vieát : 42 . ti vi.Ñoïc töø öùng duïng: -Chænh söûa phaùt aâm.

Tranh 2: Coø con troâng nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) e. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo töøng doøng. Tranh 4: Moãi khi coù dòp laø coø laïi cuøng anh caû ñaøn keùo veà 43 . Noù ñi loø doø khaép nhaø baét ruoài. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Anh noâng daân lieàn ñem coø veà nhaø chaïy chöõa nuoâi naáng. Tranh 3: Coø con boãng thaáy töøng ñaøn coø ñang bay lieäng Moät hoc sinh keå laïi toaøn vui veû. Noù nhôù laïi nhöõng chuyeän ngaøy thaùng coøn ñang vui soáng cuøng boá meï vaø anh chò em.Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: theo töøng doøng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânduïng ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi: caûnh co boá. coø meï ñang lao ñoäng meät maøi coù trong tranh. queùt doïn nhaø cöûa.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : coø Ñoïc SGK(C nhaân. Ñoïc trôn (C nhaân. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû +Caùch tieán haønh : ñaïi dieän leân thi taøi -Keå laïi dieãn caûm. Ñoïc SGK: Vieát töø coøn laïi trong vôû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: taäp vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi vaøo vôû. coø meï tha caù veà toå.ñ thanh) boá moø caù.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng thaêm anh noâng daân vaø caùnh ñoàng cuûa anh. hoå I.coï .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caàm buùt. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. hoå 2. .coï. daën doø . ñeå vôû ñuùng tö theá. bôø. bôø .Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.bôø . 4.Muïc tieâu: 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát 1: leã . bôø. -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt .YÙ nghóa caâu chuyeän: Tình caûm chaân thaønh giöõa con coø vaø anh noâng daân.coï. bôø.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: leã .hoå +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã . hoå 2. II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ leã .coï. III. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3 -HS: -Vôû taäp vieát. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã . 3. hoå . coï .Cuûng coá .Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt 44 .

Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. do . ta . caùch caàm buùt.coï. bôø. bôø.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi.Muïc tieâu: 1.Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. HS vieát vë nh¸p: leã . hoå ù” 4 HS ñoïc vaø phaân tích +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu HS quan saùt -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã . do. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: GV theo doõi . -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . thô. 2. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. tieáng: mô.coï.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc tieáng: “leã .Kó naêng :. ta.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 2 HS neâu +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát HS quan saùt vaøo vôû taäp vieát HS laøm theo +Caùch tieán haønh : HS vieát vôû -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. thô I. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát Sau. giuùp ñôõ nhöõng 2 Hs nhaéc laïi HS yeáu keùm. hoå ù”? coï. Tieát 2: mô .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . 4. 45 . bôø. hoå -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát : GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. uoán naén. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí.

vieát ñeïp. bôø .Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô. do.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu 46 Hoaït ñoäng cuûa HS HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát vë nh¸p: mô.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . thô ù”? -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát vë nh¸p: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. coï. ta.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. thô 2. do. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát 3. ta . ta.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. hoå ( 2 HS leân baûng lôùp. ta. do . II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ mô . do.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: mô. ta. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . do. thô +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô. thô 2 HS neâu HS quan saùt HS laøm theo HS vieát vôû . caàm buùt. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4 -HS: -Vôû taäp vieát III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. thô. ñeå vôû ñuùng tö theá. thô ù” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô. -Vieát nhanh.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: leã. do. ta.

Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . caùch caàm buùt. uoán naén.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. beù thi veõ. -Nhaän xeùt baøi cu 3.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. 4. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi III.Baøi môùi : 47 . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 9 Tuaàn 5 TiÕng ViÖt Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 17 : u - I. khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. GV theo doõi . caâu öùng duïng : Thöù tö. thôï neà. beù haø thi veõ Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Thuû ñoâ. tieáng nuï vaø thö Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Thöù tö.Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï coù tieáng : nuï thö . II. da thoû. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 2 Hs nhaéc laïi keùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Nhaéc tö theá ngoài.Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø ö.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : toå coø. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . laù maï.

moät neùt xieân phaûi. ñoïc trôn :nuï . lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caù thu. .nuï – thö. ñu ñuû. ö. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. aâm i coù Hoûi : So saùnh u vôùi i? daáu chaám ôû treân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm u. nuï vaàn. ñaùnh Hoûi : So saùnh u vaø ö ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ö vaø vaàn. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn Ñoïc caù nhaân. Gheùp bìa caøi. ö. nuï. (Caù nhaân. hai neùt Khaùc : u coù tôùi 2 neùt moùc ngöôïc. nhoùm. cöû taï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø 48 .ñ thanh) hai. (C nhaân. thöù töï. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : u.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Gioáng : ñeàu coù chöõ u Daïy chöõ ghi aâm ö: Khaùc :ö coù theâm daáu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ö coù theâm daáu raâu treân neùt soå thöù raâu. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm u-ö +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø aâm u +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm u: Gioáng : neùt xieân. neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ u goàm : moùc ngöôïc.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ thö -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:Vieát ñuùng quy trình u-ö . ñoïc trôn thö tieáng thö Vieát baûng con : u. moùc ngöôïc.

Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng Chuøa Moät Coät öùng duïng vaøo vôû. II.ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù thi -Ñoïc laïi baøi tieát 1 veõ -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì tieáng : thöù.ch I.tö ) Ñoïc SGK(C nhaân. nuï thö Thöù tö. (Noùi qua tranh aûnh.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Taäp vieát : u. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: chuyeän keå. -Caùch tieán haønh:GV höôùng Haø Noäi daãn HS vieát töøng doøng vaøo Coù moät thuû ñoâ vôû.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ x vaø ch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: 49 . …) +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Thuû ñoâ +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xe boø. xe oâ toâ. tieáng xe vaø c 2. tö ? Ñoïc caâu öùng duïng (C +Tìm tieáng coù aâm môùi nhaân.ñthanh) hoïc(gaïch chaân : thöù.Muïc tieâu: 1. beù haø thi veõ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 18: x . coâ giaùo ñöa hoïc sinh ñi thaêm caûnh gì? -Chuøa Moät Coät ôû ñaâu? -Moãi nöôùc coù maáy thuû ñoâ? -Em bieát gì veà thuû ñoâ Haø Noäi? 3. ö.

Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. vôû taäp vieát. Gioáng : chöõ h ñöùng sau .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Xe boø. th baét ñaàu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ch laø chöõ gheùp töø hai con chöõ c vaø h. ñoïc trôn :xe -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : x.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm x. -HS: -SGK. nhoùm. ñaùnh Hoûi : So saùnh x vôùi c? vaàn. neùt cong hôû phaûi. xe. xe lu. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát: baøn. beù haø thi veõ. Gheùp bìa caøi. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : xe. lôùp -MT:Vieát ñuùng quy trình x-ch -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) 50 . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 3.ñoàng thanh) neùt cong hôû traùi. thö -Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù tö.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Khaùc : ch baét ñaàu Daïy chöõ ghi aâm ch : baèng c. vaø tieáng choù choù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Ñoïc caù nhaân. xe. ö. choù.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : u. Caâu öùng duïng : Xe oâ toâ ch caù veà thò xaõ. ch. baèng t (C nhaân. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm Thaûo luaän vaø traû lôøi: x-ch Gioáng : neùt cong hôû +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm x vaø phaûi. aâm ch Khaùc : x coøn moät neùt +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ cong hôû traùi. ñaùnh vaàn. nuï. ch. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ch Vieát baûng con : x.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ch vaø th? Gheùp bìa caøi. ghi aâm x: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ x goàm : (Caù nhaân. xe oâ toâ. ñoïc trôn tieáng choù.

ch. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : xe oâ to -Ñoïc laïi baøi tieát 1 chôû -Ñoïc caâu öùng duïng : caù +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc thaàm vaø phaân tích ? tieáng : xe. xe lu. xa xa. chì ñoû. chaû caù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø thôï xeû.sô ñoà 2. chôû.ñthanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : XeSGK(C nhaân. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. chôû. choù Hoaït ñoäng 2:.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm vaø töø vöøa hoïc vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi : vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Xe boø.ñ thanh) Ñoïc oâ toâ chôû caù veà thò xaõ Toâ vôû taäp vieát : x. Ñoïc SGK: xe. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc caâu öùng duïng (C ( gaïch chaân : xe. xe oâ toâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Coù nhöõng gì trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? -Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? -Xe lu duøng laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? -Xe oâ toâ trong tranh coøn goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? 51 . xaõ. xaõ) nhaân.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : x. raù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ s vaø r .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : seû. chaû caù. chì ñoû. Hoûi : So saùnh s vôùi x? (Caù nhaân. neùt thaét vaø 52 Gheùp bìa caøi. thôï xeû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm s. . coøn s . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. neùt Khaùc : s coù theâm neùt cong hôû traùi. choù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Coøn coù nhöõng loaïi xe oâ toâ naøo nöõa? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 19 : s . Caâu öùng duïng : Beù toâ cho chöõ vaø soá.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Roå.Muïc tieâu: 1. seû. 3. -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ñoàng thanh) -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : s. -Nhaän xeùt baøi cuõ. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaê. xe. vôû taäp vieát. tieáng seû vaø re 2. raù. ñaùnh vaàn. neùt thaét Khaùc : keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc. xa xa. 3.r I. neùt thaét. ñoïc trôn seû. ch.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm r: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi. r.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. xieân vaø neùt thaét. Gioáng : neùt xieân phaûi. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm s-r +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm s vaø aâm r +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm s: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ s goàm : Gioáng : neùt cong neùt xieân phaûi. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Roå. reã.

Vieát baûng con : s.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2sô ñoà. soá Ñoïc duïng thaàm vaø phaân tích : roõ. (C nhaân.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. seû. ñaùnh vaàn. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø su su.seû-reå -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3 :Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Roå.r. soá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. soá) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. seû. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : roõ.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù toâ chöõ. r. Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát : -MT:HS vieát ñuùng quy trình r-s . roå raù. ñoïc trôn tieáng reã. baøn. raù 53 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø neùt cong hôû traùi. caù roâ. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng r-s.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng neùt moùc ngöôïc. Hoûi : So saùnh r vaø s? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : r vaø tieáng reã .ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : s.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. chöõ soá. reã. Ñoïc caù nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. nhoùm.seû-reã -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. reã Thaûo luaän vaø traû lôøi .

raù coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre. tu tu. 3.Baøi môùi : 54 . vuø vuø.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. roå laøm baèng gì? 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 20 : k .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ k vaø kh. ro ro. su su. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø va beù leâ 3. s. -HS: -SGK. roå raù.raù duøng laøm gì? -Roå. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.kh I. kheá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Roå duøng laøm gì. Neáu khoâng coù maây tre. II. tieáng keû vaø 2. chöõ soá.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. raù khaùc nhau nhö theá naøo? -Ngoaøi roå.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : uø uø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : keû. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.Muïc tieâu: 1. Caâu öùng duïng : Chò kha ke cho beù haø vaø beù leâ -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : uø uø. vôû taäp vieát. vuø ro ro. caù roâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : r. tu tu.

-Ñoïc laïi sô ñoà 1. Gioáng : chöõ k Khaùc : kh coù theâm h (C nhaân. keû. Vieát baûng con : k.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm kh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ kh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ: k.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm k. keû . khe ñaù.kh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm kh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm k: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ k goàm : neùt khuyeát treân. caù kho. nhoùm. Hoûi : So saùnh k vôùi h? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : k. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ®óng quy trình kkh.sô ñoà 2. lôùp . ñoïc trôn keû. ñoïc trôn tieáng kheá. h Hoûi : So saùnh kh vaø k? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : kh vaø tieáng kheá -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm k. ñaùnh vaàn. ñaùnh vaàn. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 55 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS k vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : neùt khuyeát treân Khaùc : k coù theâm neùt thaét (Caù nhaân. kheá Ñoïc caù nhaân. neùt moùc ngöôïc. kh. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø keõ hôû. kh.keû-kheá -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng. kì coï. baøn. neùt thaét.

con vaät naøo khaùc khoâng? -Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy. vo vo. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : uø uø. keû ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.keû-kheá vaøo vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : kha. keû.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : k. tu tu +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Con vaät. kh. kheá. caùc vaät coù tieáng keâu theá naøo? -Em coøn bieát tieáng keâu cuûa caùc vaät. keû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø khoâng? -Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? -Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät treân? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. ro ro. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo doøng vaøo vôû. Thaûo luaän vaø traû lôøi Tieáng saám Tieáng saùo dieàu Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 21 : OÂN TAÄP I.Muïc tieâu: 56 . Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng k-kh.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi : chò ñan Thaûo keû vôû Ñoïc thaàm vaø phaân tích : kha.

k. 2.Thaùi ñoä :Nghe. B2 saû. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua Ñöa ra nhöõng aâm vaø chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng töø môùi hoïc aâm vaø chöõ gì môùi ? . kì coï.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc toát aâm vaø töø öùng duïng. kh.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. thanh) -Giaûi thích nghóa töø. 3. caù kho. II. keû oâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : k.ö.ñoàng -Chænh söûa phaùt aâm.ch.kh. roå kheá (Caù nhaân.s. töø ngöõ öùng duïng: keõ hôû.r. k ñaù. cuû ôû B1. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát : -MT:HS vieát ñuùng töø öùng duïng xe chæ cuû saû. 3. kheá. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Thoû vaø sö töû. chöõ hoïc trong tuaàn: u. +Caùch tieán haønh : Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø Treo baûng oân ñoïc Gheùp chöõ thaønh tieáng: Ñoïc caùc tieáng gheùp Ñoïc töø öùng duïng: xe chæ. -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con : xe Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: chæ 57 . -Ñoïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ. keû.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.x. III.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Vieát vôû : xe chæ Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaân. nhaûy xuoáng ñònh cho Sö töû moät traän. Tranh 3: Thoû daãn Sö töû ñeán moät caùi gieáng. Sö töû giaõy giuïa maõi roài saëc nöôùc maø cheát.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït. 58 . . noù lieàn keå toaøn chuyeän.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi trong vôû.ñ : Xe oâ toâ chôû thanh) khæ vaø sö töû veà sôû thuù Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngÑoïc trôn (C nhaân. Vieát töø coøn laïi trong -Caùch tieán haønh:Ñoïc töøng vôû taäp vieát haøng HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Ñoïc laïi teân caâu +Caùch tieán haønh : chuyeän -Keå laïi dieãn caûm. Moät HS xung phong Tranh 4: Töùc mình. coù keøm Thaûo luaän nhoùm vaø theo tranh minh hoaï cöû ñaïi dieän leân thi Tranh1: Thoû ñeán gaëp Sö töû taøi thaät muoän.ñ Ñoïc SGK: thanh) Hoaït ñoäng 2:. Sö töû nhìn xuoáng daùy gieáng thaáy moät con Sö töû hung döõ ñang chaèm chaèm nhìn mình. Tranh 2:Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Thoû vaø Sö töû.

daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 59 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4: Cuûng coá .

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï. nhaø dì coù choù xuø.ph . nhaø dì coù xuø.Muïc tieâu: 1. Caâu öùng duïng : Nhaø ôû phoá.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. nhaø laù .nh I. II. ph vaø nh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 6 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 22: p . 60 . phoá.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: phoá xaù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ p. töø: phoá x nhaø laù 2. 3.

Khaùc : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ph laø chöõ ph coù theâm h (C nhaân.phoá xaù.ñvaàn. Khaùc: nh baét phoá” ñaàu baèng n. phoá.ñ thanh) gheùp töø hai con chöõ : p. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vôû taäp vieát. nh.ph vaø aâm nh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm p Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ p goàm : Gioáng : neùt moùc hai neùt xieân phaûi. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát ph. -Nhaän xeùt baøi cuõ. cuû saû.ph.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chôï.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm p. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm p . Khaùc : p coù neùt xieân Hoûi : So saùnh p vôùi n? phaûi vaø neùt soå (Caù nhaân.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn keû. roå kheá. Hoûi : So saùnh ph vaø p? ñtrôn tieáng phoá -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ Gioáng: h. h Gheùp bìa caøi. 61 . -HS: -SGK. nh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm p . nhaø laù -MT:HS vieát ñuùng quy trình p.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : xe chæ. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. ñaàu neùt moùc hai ñaàu. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.h thanh Hoûi : So saùnh nh vôùi ph? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù: “ nhaø” Vieát baûng con : p.ph. keû oâ. neùt soå thaúng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ph baét Daïy chöõ ghi aâm nh: ñaàu baèng p -Nhaän dieän chöõ: Chöõ nh laø chöõ Ñoïc : caù nhaân. 3.nh. ñoàng gheùp töø hai con chöõ : n. ph.nh vaø töø öùng duïng. Daïy chöõ ghi aâm ph: Gioáng : chöõ p.

phoá ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. ph.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : nhaø. phoá xaù. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø phôû boø. nhaø dì coù choù xuø. nho khoâ. nh. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo haøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Chôï. nhaø laù Thaûo luaän vaø traû lôøi . Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. nhoå coû -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : nhaø.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : p. nhoùm. phoá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. thò xaõ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Chôï coù gaàn nhaø em khoâng? -Chôï duøng laøm gì? Nhaø em ai hay thöôøng ñi chôï? -ÔÛ phoá em coù gì? Thaønh phoá nôi em ôû coù teân laø gì? Em ñang soáng ôû ñaâu? 62 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc caù nhaân. phoá. phaù coã. baøn. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Nhaän xeùt baøi cuõ. töø: gaø ri.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: gaø ri. ñaùnh vaàn. ñoïc trôn:gaø -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ gaø” 63 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. (Caù nhaân. phaù coã.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø ri.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ g.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : phôû boø. gaø goâ. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. gheá go 2. gheá goã.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4.Cuûng coá daën doø . gheá goã. gh Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm g. gh. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gaø ri.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm g. -HS: -SGK.Muïc tieâu: 1.ñoàng thanh) Hoûi : So saùnh g vôùi a? Gheùp bìa caøi. vôû taäp vieát. nhoå coû. gaø II. Caâu öùng duïng : Nhaø ba tuû goã.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. 3.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 23: g .gh I.gh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm g vaø aâm gh Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Gioáng : neùt cong hôû ghi aâm g phaûi -Nhaän dieän chöõ: Chöõ g goàm : Khaùc : g coù neùt neùt cong hôû phaûi vaø neùt khuyeát döôùi khuyeát döôùi. nhaø dì coù choù xuø. gheá goã 3. nho khoâ.

lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. baøn. gheá goã 64 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Gioáng : chöõ g. ñoàng thanh Vieát baûng con : g. Khaùc: gh coù theâm h (C nhaân. h Hoûi : So saùnh gh vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : nhö g +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “gheá” +Ñoïc trôn töø: “gheá goã” +Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ +ÑoÏc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñuùng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø nhaø ga. gaø goâ.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. gh. ñtrôn Ñoïc : caù nhaân. goã Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. gh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Ñoïc trôn : “gaø ri” -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm gh: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ : p. gaø.ñvaàn. ghi nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : gheá. nhoùm.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : g. goà gheà.ñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : gheá. . gheá goã Ñoïc caù nhaân. goã ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ. gheá goã.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Quaø queâ. cuï giaø.gheá goã -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri. cuï g 2. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ.gh . Caâu öùng duïng va minh hoaï phaàn luyeän noùi -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc SGK: gaø ri.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 24: q . cho beù caù.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga.Muïc tieâu: 1. 3.gi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. chôï queâ.qu .qu -gi I. goà gheà. gaø goâ. 65 . II.gaø ri.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ q . gheá goã Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng g . ghi nhôù -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã. gaø goâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh veõ gì? -Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? Em ñaõ troâng thaáy noù hay chæ nghe keå? -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy? -Gaø thöôøng aên gì? -Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø soáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát? 4: Cuûng coá daën doø . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.

gi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâmõ q vaø aâm qu vaø gi +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm q: Gioáng : neùt cong hôû -Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : -phaûi neùt cong hôû . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm q . ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. ñoïc trôn +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ” Daïy chöõ ghi aâm gi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gi gheùp Gioáng : g töø hai con chöõ g vaø i Khaùc : gi coù theâm i Hoûi : So saùnh gi vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm: “di” +Ñaùnh vaà tieáng khoaù: “Giaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : q .qu . nhoùm. neùt soå Khaùc : q coù neùt soå thaúng. daãn qui trình ñaët buùt) baøn. -Phaùt aâm :”quy/ cu” Daïy chöõ ghi aâm qu: -Nhaän dieän chöõ:Chöõ qu gheùp Gioáng : chöõ q töø hai con chöõ q vaø u Khaùc : qu coù theâm u Hoûi : So saùnh qu vaø q? (C nhaân. a coù neùt moùc Hoûi : So saùnh q vôùi a? ngöôïc (Caù nhaân. lôùp Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV 66 .qu.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm q .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.qu -gi.ñoàng thanh) . -MT:HS vieát ñuùng quy trình queâ.phaûi.ñ thanh) Gheùp bìa caøi . giaø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. daøi. gi.

cuï giaø.ngh I. giaõ gioø.ñ thanh) Taäp vieát: q .ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo Ñoïc thaàm vaø phaân tích: qua. töø: caù ngöø.Muïc tieâu: 1. c ngheä 67 . qua ñoø. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : qua.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. gioû caù. ngh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ ng.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng keát hôïp giaûng töø quaû thò. cho beù gioû caù. Thaûo luaän vaø traû lôøi Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 25: ng .qu. chôï queâ. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Quaø queâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? Emthích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em? -Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? -Muøa naøo thöôøng coù nhieàu quaø töø laøng queâ? 4: Cuûng coá daën doø . gioû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. gi. gioû) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. gioû caù. +Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä” caù ngöø. lôùp 68 . qua ñoø. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø Khaùc : ng coù theâm g chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø (Caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. giaõ gioø.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ng vaø ngh? Gheùp bìa caøi .ñoàng thanh) g Hoûi : So saùnh ng vôùi n? -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù “ngöø” -Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø” Gioáng : chöõ ng Daïy chöõ ghi aâm ngh: Khaùc : ngh coù theâm h -Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n.ngh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm ng vaø aâm ngh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm ng: Gioáng : chöõ n.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.tranhphaàn luyeän noùi -HS: -SGK. ngh Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm ng .Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : quaû thò. ñoïc trôn +Phaùt aâm : “ngôø”ø +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “ngheäâ” Vieát baûng con : ng. cuû ngheäâäø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ngheù. ngh. cho beù gioû caù. chò kha ra nhaø beù 3. 3. nhoùm. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn baøn. vôû taäp vieát. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Beâ. II. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. cuû ngheä Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm vaø töø öùng duïng Ñoïc caù nhaân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm ng. Caâu öùng duïng. g vaø h (C nhaân.

daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : nghæ. ngheä só. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. nga) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Beâ. ngh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keât hôïp giaûng töø ngaõ tö.ñ thanh) Taäp vieát: ng.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: nghæ . ngoõ nhoû. ngheù oï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . ngheù. cuû ngheä Thaûo luaän vaø traû lôøi (Ñeàu coù beù) Thaûo luaän vaø traû lôøi . caù ngöø. beù +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung? -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Beâ. ngheù aên gì? 69 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. chò kha ra nhaø beù nga Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû.nga Ñoïc caâu öùng duïng (C duïng ñthanh) nhaân- Ñoïc SGK(C nhaân.

-HS: -SGK.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ y.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm y. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Nhaø treû. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: y taù.tr.tr I. tre ngaø.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 26: y . neùt moùc Khaùc : y coù neùt khuyeát ngöôïc. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em coù bieát haùt baøi naøo veà “beâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : ngaõ tö. tre ngaø 2. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. II. chò kha ra nhaø beù nga. töø: y taù.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhaø treû. chuùng töông töï nhau neùt xieân phaûi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù bò ho. neùt khuyeát döôùi. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû taäp vieát.ñoàng thanh) -Phaùt aâm : “i” (goïi laø chöõ y daøi) -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “y” ( y ñöùng moät mình) -Ñoïc trôn: Töø : “ y taù “ Gioáng : chöõ t 70 . ngheù oï. ngheù” khoâng? 4: Cuûng coá daën doø . ngoõ nhoû. döôùi Hoûi : So saùnh y vôùi u? (Caù nhaân. ngheä só. tr Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm y.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.tr +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm y vaø aâm tr +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm y Gioáng : phaàn treân doøng -Nhaän dieän chöõ: Chöõ y goàm keû. Caâu öùng duïng : Beù bò meï cho beù ra y teá xaõ. meï cho beù ra y teá 3.

baät ra. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS 71 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hKhaùc : tr coù theâm r (C nhaân. caù treâ. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : “y”) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Beù bò ho. ñoïc trôn Vieát baûng con : y. tr. tr.ñ thanh) Taäp vieát: y. y taù. khoâng coù tieáng thanh +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “tre” +Ñoïc trôn töø: “tre ngaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình y . baøn.ñ thanh) Gheùp bìa caøi . y teá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Daïy chöõ ghi aâm tr: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ tr gheùp töø hai con chöõ:t. tre ngaø Thaûo luaän vaø traû lôøi . meï cho beù ra y teá xaõ. nhoùm.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.tr vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø y teá. tre ngaø Ñoïc caù nhaân. ñaùnh vaàn. trí nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . r Hoûi : So saùnh tr vaø t ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng. chuù yù. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: y Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.

Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Nhaø treû +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Caùc em beù ñang laøm gì? -Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng? -Ngöôøi lôùn duy nhaát trong tranh ñöôïc goïi laø coâ gì? -Trong nhaø treû coù ñoà chôi gì? -Nhaø treû khaùc lôùp Moät em ñang hoïc ôû choã naøo? -Em coù nhôù baøi haùt naøo hoài ñang coøn hoïc ôû nhaø treû vaø maãu giaùo khoâng? Em haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø .Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Coâ troâng treû) Giao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña BGH 72 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát vaø vôû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 73 .

ng.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: OÂân caùch ñoïc. ph.tr tre giaø . -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù bò ho meï cho beù ra Y teá xaõ. -Ñoïc töø öùng duïng :Y teá . nh. vôû taäp vieát. vieát aâm ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂân caùc aâm vaø tieáng ñaõ hoïc : Treo baûng oân Gheùp chöõ thaønh tieáng: Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc caùc töø ngöõ öùng duïng 74 Hoaït ñoäng cuûa HS Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø môùi hoïc caùc Leân baûng chæ vaø ñoïc Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû B1.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. y.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. tr 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : y . -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Thaùi ñoä :Nghe. gh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 7 Thø hai ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 27: OÂN TAÄP I. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan t trong chuyeän keå: Tre ngaø II.caù treâ . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. gi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? . ng. chöõ hoïc trong tuaàn: p. -Nhaän xeùt baøi cuõ. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. 3. 3. B2 (Caù nhaân.y taù. g.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.ñoàng thanh) .Muïc tieâu: 1.trí nhôù. chuù yù . q. qu.

ñ thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo +Caùch tieán haønh : Ñoïc trôn (C nhaân. -Giaûi thích nghóa töø. Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát baûng con : Tre giaø .quaû nho Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu 75 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc -Chænh söûa phaùt aâm. phoá beù Nga coù ngheà giaõ gioø Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän -MT:HS vieát ñuùng caùc töø ñaõ Thaûo luaän nhoùm vaø hoïc cöû ñaïi dieän leân thi taøi -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän:”Tre Ngaø” Moät HS keå toaøn truyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm keøm theo tranh minh hoaï theo 6 noäi dung böùc tranh .ñ thanh) ? +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngVieát töø coøn laïi trong : Queâ beù Haø coù vôû taäp vieát ngheà xeû goã.ñ -Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc SGK(C nhaân.

Lắng nghe . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 BAØI OÂN TAÄP ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm c/ Thái độ : Vui thích học tập. .Lớp viết bảng con . 4: Cuûng coá .Gọi HS lên đọc và viết Hoạt động của học sinh đọc: nhà ga.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.Xem + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhóm . tre già.Viết bảng con + Viết mẫu các nhóm chữ ghi âm có nét 76 . chú ý nghe giảng. quả nho.Giới thiệu bài: . II/ Đồ dùng dạy học: Bảng chữ cái III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên 1/ æn ®Þnh tæ chøc 2/ Kiểm tra bài cũ . ý nghĩ .Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp.1 em đọc SGK 3/ Bài mới .

u ư. ba bó lá Da dê. u ư.Hướng dẫn viết theo GV phát âm: Đọc cho HS kiểm sóat .HS đọc các câu ứng dụng trong SGK .HS dùng bảng cài: d đ.Nhiều HS lần lượt phát âm .Hướng dẫn đọc câu ứng dụng Hoạt động 2: Luyện viết . P. ..Kó naêng :Nhaän ra vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ in hoa trong caâu öùng du :B. HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm.HS đọc: (cá nhân.Chấm chữa một số bài Hoạt động 3: Luyện nói .Cho HS đọc lại bảng chữ cái . lớp) .HS thi đua đọc các câu ứng dụng Thø t ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 28: CHÖÕ THÖÔØNG . S.Tham dự 4 tổ .. V Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa 77 .Trò chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng. e ê.CHÖÕ HOA I. . h. K.. + Tiếng ứng dụng: .Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên .. 4: Củng cố . lề mề Na ná.Cho HS đọc nối các chữ ghi âm.. th. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . tờ mờ Tỉ tê.HS đọc bảng chữ cái . e ê. l.HS viết bảng con .. tò vò ..Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch.Dặn dò: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần..HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng . tổ.Hoạt động 1: Luyện đọc .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laø quen vôùi chöõ vieát hoa 2. o ô ơ. nh. n m. ... n m.Giới thiệu một số từ ứng dụng.. TiÕt 2 ..Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS. k. b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng gần giống nhau: d đ.Hỏi đáp về câu tạo tiếng .Dặn dò . Bé bi bo.Muïc tieâu: 1.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Treo leân baûng Chöõ thöôøng – chöõ hoa Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ hoa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng +Caùch tieán haønh : -Neâu caâu hoûi: Chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thöôøng. AÊ. D. vôû taäp vieát. phoá beù nga ngheà giaõ gioø -Nhaän xeùt baøi cuõ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ba Vì II. -Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa. tre giaø. U. G. R) -GV chæ vaøo chöõ in hoa -GV che phaàn chöõ in thöôøng.ñoàng thanh) Hs theo doõi Döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc aâm caùc chöõ Hs nhaän dieän vaø ñoïc aâm cuûa chöõ . quaû nho.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng chöõ thöôøng – Chöõ hoa. M. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ba Vì -HS: -SGK. H. S. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. K.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. EÂ . B. N. 3. P.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. I. Y) Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng khaùc nhau nhieàu ( A. Ö. 78 Hoaït ñoäng cuûa HS Hs ñoïc Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa nhoùm mình (Caù nhaân. nhöng kích thöôùc lôùn hôn vaø chöõ in hoa naøo khoâng gioáng chöõ in thöôøng? -Ghi laïi ôû goùc baûng -GV nhaän xeùt vaø boå sung theâm Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng gaàn gioáng nhau (C. AÂ. O. E. yù nghó -Ñoïc caâu öùng duïng : Queâ beù haø coù ngheà xeû goã. Ñ. Q. L. X.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. T. Ô. OÂ.

veà boø söõa… -GV coù theå môû roäng chuû ñeà luyeän noùi veà caùc vuøng ñaát coù nhieàu caûnh ñeïp ôû nöôùc ta hoaëc cuûa chính ngay taïi ñòa phöông mình.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù tía toâ 2. lôùp Hs thi ñua luyeän noùi Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 29 : ia I.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ia vaø laù tía toâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù Haø nhoå coû. SaPa) Chöõ ñöùng ñaàu caâu: Boá Teân rieâng : Kha.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng chæ vaøo chöõ in hoa Cuûng coá . nhoùm. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù chöõ in hoa trong caâu ( gaïch chaân : Boá. SaPa +Höôùng daãn ñoïc caâu: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû SaPa. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. (Giaûi thích veà SaPa). Kha.ñ thanh) duïng Ñoïc caù nhaân. Hoaït ñoäng 2:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : BaVì +Caùch tieán haønh : -Giaûi thích vaø giôùi thieäu qua ñòa danh Ba Vì -GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi veà söï tích Sôn Tinh . baøn. veà nôi nghæ maùt. chò Kha tæa 79 . Thuyû Tinh.

laù .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát baûng con: ia. Caâu öùng duïng: Beù Haø nho coû. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. laù Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tía toâ trôn tieáng.ñ thanh) -Phaùt aâm vaàn: Phaân tích tieáng tía Gheùp bìa caøi: tía -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: tía.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chia quaø II.Ñoïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû S ( 2 – 4 em) .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn ñaàu tieân : vaàn ia – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ia Phaùt aâm ( 2 em +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù thanh) ñoàng tía toâ Phaân tích vaøgheùp +Caùch tieán haønh : bìa caøi: ia -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ia ñöôïc taïo Gioáng: i ( hoaëc a) bôûi: i vaø a Khaùc : i ( hoaëc a) GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn( c nhaân – ñ thanh) Hoûi: So saùnh: ia vaø a? Ñoïc trôn( c nhaân . chò Kha tæa laù -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chia quaø -HS: -SGK. töø ( caù nhaân .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù tía toâ.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà:ia -tía -laù tía toâ ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li( Höôùng 80 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htía toâ

daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc vaàn vaø töø öïng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø tôø bìa væa heø laù mía tæa laù -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù Ñoïc SGK:

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân - ñoàng thanh)

⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Chia quaø” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Ai ñang chia quaø cho caùc em nhoû trong tranh? -Baø chia nhöõng gì? -Baïn nhoû trong tranh vui hay buoàn? Chuùng coù tranh nhau khoâng? Ngöôøi bieát nhöôøng -ÔÛ nhaø em, ai hay chia quaø cho nhòn em? + Keát luaän : Khi ñöôïc chia quaø, em töï chòu laáy phaàn ít hôn. Vaäy em laø ngöôøi nhö theá naøo? 4:Cuûng coá daën doø
81

Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) HS môû saùch vaø theo doõi Ñoïc caù nhaân 10 em

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø s¸u ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tập viết

TuÇn 5: TuÇn 6:

Cö t¹, thî xÎ, ch÷ sè… Nho khô, nghé ọ, chú ý...

I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Viết đúng cở chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: nho khô, nghé ọ..... b/ Kỹ năng : Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng c/ Thái độ : Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm bổ sung cho những em viết lại ở - 5 em nộp vở TV nhà vì chữ xấu. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu nội dung bài viết hôm nay. Nho khô, nghé ọ…. 2/ Hướng dẫn: - Cho HS xem chữ mẫu và gọi HS đọc nội dung viết - Hướng dẫn cách viết + Độ cao các nét cơ bản + Cho HS viết bảng con - Hướng dẫn tập viết + Nhắc lại cách cầm bút, cách ngồi ngay ngắn. + Chấm chữa một số HS viết xong trước - Cho HS viết vào vở tập viết - Nhắc lại cách viết vở có ô li, các nét. - Nghe - HS đọc các từ ứng dụng trong bài trước. - Quan sát, nhận xét - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ: nho khô, nghé ọ..... - Lắng nghe - HS nộp vở cho GV - HS đem vở tập viết - HS nộp vở

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tuyên dương các HS viết đẹp, vở sạch. - Dặn dò: Những HS nào viết chưa đẹp cần viết lại ở nhà.

82

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng th¸ng 10 n¨m 2009

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña

BGH

TuÇn 8
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 30 : ua - ¦a

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå, ngö goã
83

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kó naêng goã

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

:Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn ua, öa vaø töø cua beå,

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa,

cho beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Giöõa tröa II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø : cua beå, ngöïa goã;Caâu öùng duïng:Meï ñi chôï kheá, mía, döøa,thò … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Giöõa tröa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tôø bìa, laù mía, væa heø, træa laù( 2 – 4 em ñoïc, caû vieát baûng con) - Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù ( 2 em) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ua, öa – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn: ua-öa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå ngöïa goã +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn ua: Phaùt aâm ( 2 em -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ua ñöôïc taïo ñoàng thanh) bôûi: u vaø a Phaân tích vaàn ua GV ñoïc maãu Gheùp bìa caøi: ua Gioáng: a keát thuùc Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Khaùc : ua baét ñaàu u Ñaùnh vaàn( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñ thanh) Ñoïc trôn( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: cua, ñthanh) cua beå Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: cua -Ñoïc laïi sô ñoà:ua-cua-cua beå Ñaùnh vaàn vaø ñoïc Daïy vaàn öa: ( Qui trình töông töï)öatrôn tieáng,töø ngöïa- ngöïa goã - Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân - ñoàng ⊕ Giaûi lao
84

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát: thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaø töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : Vieát b. con: ua, öa, cua +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn beå, ngöïa goã qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø vaàn vöøa hoïc. Ñoïc öùng duïng: trôn töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng ( caù nhaân - ñoàng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp thanh) giaûng töø caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc (c nhaân 10 em – Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñthanh) +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : (c nhaân 10 em – Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS môû saùch.Ñoïc (10 HS em) Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Toâ vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Quan saùt tranh vaø +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï traû lôøi nhieân theo noäi dung : “Giöõa tröa” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Taïi sao em bieát ñaây laø böùc tranh veõ muøa heø? -Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? -Buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng
85

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

laøm gì, ôû ñaâu? -Taïi sao treû em khoâng neân chôi ñuøa vaøo buoåi tröa? + Keát luaän : Nguû tröa cho khoeû vaø cho moïi ngöôøi nghæ ngôi? 4:Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 31: OÂN TAÄP

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn vöøa h ia, ua, öa 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu, keå laïi theo tranh truyeän keå : Khæ vaø R II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Khæ vaø Ruøa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ua, öa, cua beå, ngöïa goã ( 2 vieát, caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia( 2 em -Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù ( -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi:Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc: Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng ⊕ Giaûi lao gheùp töø chöõ ôû Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: coät doïc vôùi chöõ ôû -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ öùng
86

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdoøng ngang cuûa baûng oân Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân.Ñoïc (c nhaân - ñ thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: muøa döa ( caù nhaân - ñoàng thanh)

duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: mua mía ngöïa tía muøa döa træa ñoã Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù Laù kheõ ñu ñöa Gioù qua cöûa soå Beù vöøa nguû tröa Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Khæ vaø Ruøa” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ruøa vaø Thoû laø ñoâi baïn thaân. Moät hoâm, Khæ baùo cho Ruøa
87

Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (cnhaân– ñthanh)

HS môû saùch. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát

HS ñoïc teân caâu chuyeän

neân mai bò raïn nöùt.Muïc tieâu: 2. Theá laø töø ñoù. be :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oi. Ruøa lieàn voäi vaøng theo Khæ ñeán thaêm nhaø Khæ. ri ri.Kó naêng gaùi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa 3. treân mai cuûa Ruøa ñeàu coù veát raïn. Tranh 4: Ruøa rôi xuoáng ñaát. Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå ñöa Khæ ñöa Ruøa leân nhaø mình. Truyeän coøn giaûi thích söï tích cuûa mai Ruøa 4: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 32 : oi .ai I. II. Ruøa baên khoaên khoâng bieát caùch naøo leân thaêm vôï con Khæ ñöôïc vì nhaø Khæ ôû treân moät caây cao. ai vaø töø nhaø goùi. lieàn môû mieäng ñaùp leã. + YÙ nghóa : Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oi.Vôï Khæ vöøa sinh con. :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Seû.Thaùi ñoä caù. Tranh 2: Ñeán nôi. Ruøa rôi xuoáng ñaát. Ruøa ba hoa neân chuoác hoaï vaøo thaân. le le. Theá laø bòch moät caùi. bo .Ñoà duøng daïy hoïc: 88 1. Ruøa queân caû mình ñang leân thi taøi ngaäm ñuoâi Khæ. Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo baïn ngaäm ñuoâi mình. vôï Khæ chaïy vaø cöû ñaïi dieän ra chaøo. raát coù haïi. Thaûo luaän nhoùm Tranh 3:Vöøa tôùi coång.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bieát laø nhaø Khæ vöøa môùi coù tin möøng. ai vaø töø nhaø goùi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nhaø goùi. træa ñoã( 2 – 4 em ñoïc Hoaït ñoäng cuûa H nhaø Phaùt aâm ( 2 em . -HS: -SGK. le le. thanh) nhaø ngoùi Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: ngoùi oi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn ngoùi tieáng . vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn oi.ñoàng thanh) Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) ai Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 89 . boùi caù.ñ -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Gheùp bìa caøi: oi Gioáng: o ( hoaëc i) Khaùc : i ( hoaëc o) Ñaùnh vaàn( c nhaân . beù gaùi. ai vaø goùi. muøa döa.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. ngöïa tía.Kieåm tra baøi cuõ : lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù…( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.töø nhaø ngoùi ( caù nhaân . Caâu öùng duïng: Ch boùi caù nghóa gì theá?… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Seû.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: ngoùi. beù gaùi +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn oi: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oi ñöôïc taïo bôûi: o vaø i GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Tieát1 -Ñoïc vaø vieát: mua mía. ri ri. ai– Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oi-ai +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oi.

boùi caù.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Vieát b. ai.nhaø ngoùi.ñoàng thanh) caùi coøi baøi vôû -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ cuûa HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Ñoïc SGK: thanh) ⊕ Giaûi lao HS môû saùch . le le”. beù gaùi qui trình ñaët buùt. con: oi. boùi caù soáng ôû ñaâu 90 . ri ri.ñoàng thanh) beù gaùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gaùi nhaân . Ñoïc (10 em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc Hs vieát vaøo vôû theo doøng Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Seû. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc vöøa hoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø Ñoïc trôn töø öùng duïng: ngaø voi gaø maùi ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ con vaät gì? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát con chim naøo? -Con le le.

lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Chuù Boùi Caù nghóa gì theá? ( 2 em) Chuù nghóa veà böõa tröa.¥I I.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ngaø voi. chim ri thích aên gì? Chuùng soáng ôû ñaâu? -Chim naøo hoùt hay? Tieáng hoùt nhö theá naøo? 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi oåi. bôi loäi. vôû taäp vieát. beù gaùi ñi chôi phoá vô boá meï. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ôi vaø töø : traùi oåi. Caâu öùng duïng: Beù tr beù gaùi ñi chôi phoá … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Leã hoäi -HS: -SGK. b 2.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oâi. gaø maùi.Baøi môùi : 91 . caùi coøi. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ôi vaø töø : traùi oåi loäi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù trai.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Leã hoäi II.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doøNhaän xeùt giôø hoïc Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 33: ¤I.Muïc tieâu: 1. baøi vôû ( 2 – 4 em ñoïc.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oâi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- vaø thích aên gì? -Chim seû.

ñoàng Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) thanh) ôi bôi Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù bôi loäi nhaân .ñoàng thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø ( caù nhaân . bô qui trình ñaët buùt. bôi loäi Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn oâi: ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oâi ñöôïc taïo Phaân tích vaøgheùp bìa bôûi: oâ vaø i caøi: oâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh oâi vaø oi? baèng i Khaùc : oâi baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baéng oâ Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : oåi.traùi oåi.ñoàng thanh) traùi oåi Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: oåi oâi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc oåi trôn tieáng . ôi vaø traùi oåi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oâi. . löu yù neùt noái) loäi Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø caùi choåi ngoùi môùi vaàn vöøa hoïc.töø traùi oåi ( caù nhaân .Ñoïc trôn töø öùng duïng: thoåi coøi ñoà chôi 92 .ñoàng thanh) . ôi .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát nhaân . ôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oâi-ôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oâi. con: oâi.ñoàng treân baûng thanh) -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình Vieát b.

Ñoïc (10 em) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:gV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Leã hoäi”.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoài nuùi 93 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ui. ngöôøi aên naøo? Vaøo muøa naøo? -Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng maëc ñeïp. Caû nha quaù.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui. göûi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Dì Na vöøa göûi thö veà. 3.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai. haùt ca. caùc troø vui.…) gì? -Qua ti vi.¦i I. Ñoïc SGK: Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) boá Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . öi vaø töø : ñoài nuùi. gö thö 2.daën doø Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 34: ui . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Taïi sao em bieát tranh veõ veà leã Quan saùt tranh vaø traû lôøi hoäi? -Queâ em coù nhöõng leã hoäi (côø treo. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi meï.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .Muïc tieâu: 1. öi vaø töø : ñoài nuùi. hoaëc nghe keå em thích leã hoäi naøo nhaát? 4: Cuûng coá .

vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 94 .Gheùp bìa caøi: ui Gioáng: keát thuùc -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : nuùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. göûi thö. vôû taäp vieát. Caû nhaø . thoåi coøi.töø .. göûi thö +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ui: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ui ñöôïc taïo bôûi: u vaø i GV ñoïc maãu Phaùt aâm ( 2 em – Hoûi: So saùnh ui vaø oi? ñoàng thanh) Phaân tích vaàn -Phaùt aâm vaàn: ui. baèng i ñoài nuùi Khaùc : ui baét ñaàu baèng u -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn( cnhaân – ui ñthanh) nuùi Ñoïc trôn( caù nhaân – ñoài nuùi ñoàng thanh) Daïy vaàn öi: ( Qui trình töông töï) Phaân tích vaø gheùp öi bìa caøi: nuùi göûi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc göûi thö trôn tieáng .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ui. ngoùi môùi. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ñoài nuùi..Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi choåi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. öi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ui -öi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc : ui. öi . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ñoài nuùi -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñoài nuùi. Caâu öùng duïng: Dì N vöøa göûi thö veà.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoà chôi ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.

Ñoïc (10 ⊕ Giaûi lao em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû. vaàn vöøa hoïc caùi tuùi göûi quaø Ñoïc trôn töø öùng vui veû ngöûi muøi duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng (caù nhaân – ñoàng Cuûng coá daën doø thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Dì Na vöøa göûi thö veà. Ñoïc SGK: HS môû saùch . Caû nhaø vui thanh) quaù. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø göûi thö öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS doïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø. öi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân nhaân – ñoàng thanh) baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) Vieát b. ñoài nuùi. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø Hoûi:-Trong tranh veõ gì? traû lôøi -Ñoài nuùi thöôøng coù ôû ñaâu? Em bieát teân vuøng naøo coù ñoài nuùi? -Treân ñoài nuùi thöôøng coù gì? -Ñoài khaùc nuùi nhö theá naøo? 4: Cuûng coá daën doø 95 . Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Ñoài nuùi”. con: ui.

-HS: -SGK.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : 96 ..Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn uoâi. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoái. vôû taäp vieát. böô vuù söõa.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : uoâi.öôi I. böôûi. öôi vaø töø : naûi chu muùi böôûi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: naûi chuoái. vuù söõa. öôi vaø töø : naûi chuoá muùi böôûi. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi toái. muùi böôûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . chò Kha ….Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàân 9 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 35: uoâi . Tranh caâu öùdu Buoåi toái. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chuoái. 2.

Gheùp bìa taïo bôûi:uoâ vaø i caøi: uoâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng i Hoûi: So saùnh uoâi vaø oâi? Khaùc : uoâi baét ñaàu baèng u Ñaùnh vaàn( caù nhaân . naûi chuoái. öôi . con: uoâi.ñoàng thanh) öôi böôûi muùi böôûi .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn Theo doõi qui trình töø öùng duïng Vieát b. öôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn uoâi -öôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoâi. ngöûi muøi ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Dì Na vuøa göûi thö veà.öôi .ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : thanh) chuoái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: caùi tuùi. naûi chuoái Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: chuoái Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Ñoïc laïi sô ñoà: tieáng . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn muùi böôûi. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng 97 . muùi böôûi.naûi chuoái. Caû nhaø vui quaù( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn uoâi: Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn :Vaàn uoâi ñöôïc Phaân tích vaàn uoâi.töø uoâi ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn uoâi.ñoàng -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . vui veû. göûi quaø.ñoàng thanh) chuoái naûi chuoái Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân ñoàng thanh) Daïy vaàn öôi: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .

+Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Trong ba thöù quaû em thích loaïi naøo? -Vöôøn nhaø em troàng caây gì?? -Chuoái chín coù maøu gì? Vuù 98 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát troø Quan saùt tranh vaø traû lôøi . chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. böôûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng daãn qui trình ñaët buùt. vuù söõa”. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :“Chuoái. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø tuoåi thô tuùi löôùi buoåi toái töôi cöôøi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch .

aâ. beù trai thi chaïy.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tuoåi thô. gaùi chôi nhaûy daây.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chaïy.Baøi môùi : 99 . nhaûy daây. ñi boä. bay. ñi xe. töôi cöôøi ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Giôø ra chôi. bay. II.aây I. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ay.. Caâu öùng duïng ra chôi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng söõa chín coù maøu gì? -Böôûi thöôøng coù nhieàu vaøo muøa naøo? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 36: ay . buoåi toái.aâ .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. tuùi löôùi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -HS: -SGK. vôû taäp vieát. chò Kha ruû beù chôi troø ñoá chöõ ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Muïc tieâu: 1. boä. aây vaø töø : maùy nhaûy daây 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy bay. beù trai thi … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chaïy. ñi xe.

aây.aâ.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.aây +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ay.töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : ay. aây. . con: ay.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aâm aâ – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ay.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. nhaûy daây +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ay: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ay ñöôïc taïo bôûi: a vaø y GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ay vaø ai? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : bay. aâ. aâ. maùy bay -Ñoïc laïi sô ñoà: ay bay maùy bay Giôùi thieäu aâm aâ: -GV phaùt aâm maãu Daïy vaàn aây: ( Qui trình töông töï) aây daây nhaûy daây .maùy bay. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng 100 Hoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: ay Gioáng: baét ñaàu baèng a Khaùc : ay keát thuùc baèng y Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: bay Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . aây maùy bay. nhaûy daây.ñoàng thanh) ( caù nhaân .

beù gaùi chôi nhaûy daây. ñi boä.ñoàng thanh) Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.…) Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 37: OÂN TAÄP I. boø. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . ñi xe”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em goïi teân caùc hoaït ñoäng trong tranh? -Khi naøo thì phaûi ñi maùy bay? -Haèng ngaøy em ñi baèng gì? -Ngoaøi ra. nhaûy. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ( bôi.Muïc tieâu: 101 . Ñoïc (c nhaân–ñthanh) HS môû saùch . beù trai thi chaïy. bay. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: + Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chaïy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø coái xay vaây caù ngaøy hoäi caây coái -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi.

y 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Caùc vaàn ñaõ hoïc: -Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn ⊕ Giaûi lao HS ñoïc caùc tieáng gheùp Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng töø chöõ ôû coät doïc vôùi duïng: chöõ ôû doøng ngang cuûa -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng baûng oân -Caùch tieán haønh: -GV chænh söûa phaùt aâm Tìm vaø ñoïc tieáng coù -Giaûi thích töø: vaàn vöøa oân Ñoâi ñuõa tuoåi thô Ñoïc (caù nhaân . con: tuoåi thô -Caùch tieán haønh:GV Vieát maãu ( caù nhaân .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3. beù gaùi thi nha daây ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. aây.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Tranh minh hoa truyeän keå :Caây kheá -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. vaây caù. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.ñoàng thanh) treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn 102 .ñoàng maùy bay thanh) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn vieát baûng con : Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân Caû lôùp vieát treân baøn baûng Vieát b. ngaøy hoäi.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng i .Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caây coái ( -Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. maùy bay. caû lôùp vieát baûng c -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : coái xay.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ay. keå laïi theo tranh truyeän keå : Caây kheá II. nhaûy daây ( 2 vieát. Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng. vôû taäp vieát. beù trai thi chaïy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.

Ngöôøi em ra laøm nhaø caïnh caây kheá vaø ngaøy ngaøy chaêm soùc caây. coù moät con ñaïi baøng töø ñaâu bay tôùi. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Tranh 3: Ngöôøi em theo ñaïi baøng ra moät hoøn ñaûo ñoù vaø nghe lôøi ñaïi 103 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh) HS môû saùch. Ñaïi baøng aên kheá vaø höùa seõ ñöa cho ngöôøi em ra moät hoøn ñaûo coù raát nhieàu vaøng baïc. chaâu baùu. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ngöôøi anh laáy vôï ra ôû rieâng. chia cho em moãi moät caây kheá ôû goùc vöôøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- qui trình ñaët buùt. Tranh 2: Moät hoâm.Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Gioù töø tay meï Ru beù nguû say Thay cho gioù trôøi Giöõa tröa oi aû” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Caây kheá” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. Caây kheá ra raát nhieàu traùi to vaø ngoït.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng : Suoái chaûy rì raøo… 3. ñaïi baøng ñuoái söùc vì chôû quaù naëng. II. Noù xoaûi caùnh.ao I. 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 38: eo . Tranh 4: Ngöôøi anh sau khi nghe chuyeän cuûa em lieàn baét em ñoåi caây kheá laáy nhaø cöûa. ao vaø töø chuù meøo.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. baõo.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn eo. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. sao 2. + YÙ nghóa : Khoâng neân tham lam. ngoâi sao. maây. ruoäng vöôøn cuûa mình Tranh 5: Nhöng khaùc vôùi em. luõ. ngöôøi anh laáy quaù nhieàu vaøng baïc. Trôû veà. maây bay ( 2 – 4 em ñoïc. Khi bay ngang qua bieån. maây baõo. luõ. möa. vôû taäp vieát. ngöôøi em trôû neân giaøu coù. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ñoâi ñuõa.Muïc tieâu: 1. caû lôù vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng öùng duïng: ” Gioù töø tay meï … ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. tuoåi thô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baøng chæ nhaët laáy moät ít vaøng baïc.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuù meøo. ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån.Baøi môùi : 104 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gioù. Tranh ñoaïn thô öù duïng: Suoái chaûy rì raøo… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gioù.

ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: eo Gioáng: e Khaùc : o Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: meøo Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . ngoâi sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . – Ghi baûng Hoaït ñoäng :Daïy vaàn eo-ao +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: eo.töø ( caù nhaân . ngoâi sao +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn eo: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eo ñöôïc taïo bôûi: e vaø o GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh eo vaø e? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : meøo.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. chuù meøo. con: eo. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng 105 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : eo.ngöôïc ( c nhaân– ñ thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi .chuù meøo. chuù meøo -Ñoïc laïi sô ñoà: eo meøo chuù meøo Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ao sao ngoâi sao . ao . ao. ao .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.

gaëp möa em laøm gì? -Khi naøo em thích coù gioù? -Tröôùc khi möa to. em thöôøng thaáy nhöõng gì treân baàu trôøi? -Ngoaøi ra. baõo.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. möa. daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caùi keùo traùi ñaøo leo treøo chaøo côø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Suoái chaûy rì raøo Gioù reo lao xao Beù ngoài thoåi saùo” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn vaø töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Gioù. maây. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 106 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Treân ñöôøng ñi hoïc veà.Ñoïc(cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . luõ”.

caàm buùt. ñeå vôû ñuùng tö theá.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. caù treâ ( 2 HS leân baûng lôùp. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . chuù yù. nghØ ng¬i I. vieát ñeïp. baûng con.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. -Vieát nhanh. ghi ñieåm 3. nghØ ng¬i 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 107 . 3. III.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Kó naêng vieát lieàn maïch.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: nho khoâ. phaán . .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TËp viÕt Tieát 1 : xöa kia. -HS: -Vôû taäp vieát. khaên lau baûng. II.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. muøa döa. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. ngheù oï.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xöa muøa döa. daáu thanh ñuùng vò trí.

II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöa.Kó naêng vieát lieàn maïch. daáu thanh ñuùng vò trí. caùch caàm buùt. ngaøy hoäiû.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS nhaéc laïi -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. ngaøy hoäi I. muøa döa 1. nghØ ng¬i” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? -GV vieát maãu 2 HS neâu -Höôùng daãn vieát baûng con: HS quan saùt GV uoán naén söûa sai cho HS HS laøm theo ♣Giaûi lao giöõa tieát HS vieát vôû 3.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . -Kó naêng vieát caùc daáu phuï.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: ñoà chôi. 2.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . 108 . töôi cöôøi. 4. ñeå vôû ñuùng tö theá. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát Tieát 2 : ñoà chôi. vieát ñeïp. caàm buùt. töôi cöôøi.quan saùt HS 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: xöa kia. 3.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. . muøa nghØ ng¬i 2. muøa döa. -Vieát nhanh.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng : “xöa kia.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu xöa kia.Muïc tieâu: 1.

ngaøy hoäi.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo 2 HS neâu vôû taäp vieát HS quan saùt +Caùch tieán haønh : HS laøm theo -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS vieát vôû -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. gaø maùi ( 2 HS leân baûng lôùp. khaên lau baûng. ngaø voi.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñoà chôi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. vui veû. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. töôi cöôøi.” +Caùch tieán haønh : HS quan saùt -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? vieát baûng con: HS -Giaûng töø khoù ñoà chôi. töôi cöôøi. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. khi vieát 109 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. baûng con. phaán . ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. ngaøy hoäi. ngaøy hoäi. caùch caàm buùt. töôi cöôøi. muøa döa.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt caùc töø öùng duïng : 4 HS ñoïc vaø phaân tích “ñoà chôi.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: xöa kia. -HS: -Vôû taäp vieát. III. töôi cöôøi -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu ngaøy hoäi. +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi Baøi 8: ñoà chôi. 2. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng.

2 HS nhaéc laïi -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .aâu Ngaøy daïy :…………….Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chaøo Maøo coù aùo maøu naâ 110 . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn au. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 10 Baøi 39: au . 4. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm. aâu vaø töø caây cau. uoán naén. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau.Muïc tieâu: 1. I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. GV theo doõi .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. c caàu 2.

caùi caàu. -HS: -SGK. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Baø chaùu. Tranh minh hoaï caâu duïng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Baø chaùu.ñoàng aâu thanh) caàu caùi caàu Ñoïc xuoâi – ngöôïc .Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : au.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao 111 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caây cau Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa au caøi: cau cau Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caây cau tieáng . thanh) aâu .töø Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .ñoàng +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: au.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây cau. traùi ñaøo. caùi caàu Phaân tích vaàn au.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát. aâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn au-aâu Phaùt aâm ( 2 em . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn au: Gheùp bìa caøi: au -Nhaän dieän vaàn : Vaàn au ñöôïc taïo bôûi: a vaø u GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh au vaø ao? a Khaùc : keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: u Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) cau. chaøo côø ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Suoái chaûy rì raøo… ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. leo treøo.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi keùo. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.caây cau.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân . II.

ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ngöôøi baø ñang laøm gì? -Hai baø chaùu ñang laøm gì? 112 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aâu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caây cau. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi . con: au. Ñoïc (c nhaân – ñ thanh) HS môû saùch .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø rau caûi chaâu chaáu lau saäy saùo saäu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôcï vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Baø chaùu”. caùi caàu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ai chòu kho II. caây taùo nhaø ba ñeàu sai tróu quaû.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn iu.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. eâu vaø töø löôõi rìu. Tranh caâu öùng duï Caây böôûi. lau saäy. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Baøi môùi : 113 . ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát? -Baø thöôøng daïy chaùu nhöõng ñieàu gì? -Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? -Em yeâu quí nhaát baø ôû ñieàu gì? -Baø thöôøng daãn em ñi ñaâu? Em coù thích ñi cuøng baø khoâng? Em ñaõ giuùp baø nhöõng ñeàu gì? 4 :Cuûng coá . vôû taäp vieát. ca pheãu.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau caûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Trong nhaø em .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi rìu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caây taùo… -HS: -SGK.Muïc tieâu: 1.eâu Ngaøy daïy :7-11-2006 I. 3. 2. III. saùo saäu ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. chaâu chaáu. caùi pheãu. daën doø Baøi 40: iu .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caây böôûi.

caùi pheãu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TG GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: iu. eâu.ñoàng thanh) ( caù nhaân .töø ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 114 Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaàn iu. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn iu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn iu ñöôïc taïo bôûi: i vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh iu vaø eâu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : rìu. Gheùp bìa caøi: iu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : iu baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: rìu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . con: iu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . eâu . eâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn iu-eâu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: iu.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . caùi pheãu. löôõi rìu -Ñoïc laïi sô ñoà: iu rìu löôõi rìu Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) eââu pheãu caùi pheãu .löôõi rìu.löôõi rìu.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- líu lo caây neâu Tìm vaø ñoïc tieáng coù chòu khoù keâu goïi vaàn vöøa hoïc -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Ñoïc trôn töø öùng duïng: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Con gaø ñang bò choù ñuoåi. Ñoïc (c ñeàu sai tróu quaû” nhaân–ñthanh) Ñoïc SGK: HS môû saùch . caây taùo nhaø baø Nhaän xeùt tranh. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát Vieát vôû taäp vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Ai chòu khoù?”.ñoàng Tieát 2: thanh) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: “Caây böôûi. ai chòu khoù? -Con chim ñang hoùt. gaø coù phaûi laø con chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Ngöôøi noâng daân vaø con traâu. coù chòu khoù khoâng? -Con chuoät coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Con meøo coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Em ñi hoïc coù chòu khoù khoâng? Chòu khoù thì phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: 115 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAØI OÂN TAÄP OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ 1 Ngaøy daïy: 8-11-2006 I.Kieåm tra baøi cuõ : 116 .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Tu huù keâu.Baøi môùi: GV töï oân taäp theo trình ñoä cuûa lôùp 4.yeâu vaø töø dieàu sa yeâu quyù 2. baùo hieäu muøa thieàu ñaõ veà.Nhaän xeùt daën doø: Baøi 41: ieâu .Khôûi ñoäng:haùt taäp theå 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. baùo hieäu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù töï giôùi thieäu. yeâu quyù. Tranh caâu öùng d Tu huù keâu. II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -Saùch giaùo khoa -Baûng con -Vôû hoïc sinh III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. 3. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuû: -HS vieát :Gioû kheá . II. -HS nghe vieát ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: dieàu saùo.xoå soá . 3.yeâu Ngaøy daïy :10-11-2006 I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù töï giôù thieäu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ.gheá goã . -HS: -SGK.nguû tröa… -HS ñoïc laïi caùc töø treân vaø caâu öùng duïng do GV choïn baøi ôû saùch giaùo khoa.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ieâu.Muïc tieâu: -Cuûng coá heä thoâng hoaù caùc aâm vaø 1 soá vaàn ñaõ hoïc -HS ñoïc trôn ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.

keâu goïi ( 2 – 4 em ñoïc.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.yeâu – Ghi baûng Phaùt aâm ( 2 em . caøi: ieâu yeâu quyù +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ieâu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieâu ñöôïc taïo bôûi: i. caây neâu.yeâu .ñoàng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ieâu -yeâu thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu.ñoàng thanh) baûng con : Theo doõi qui trình +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng Vieát b. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Caây böôûi. caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû.ñoàng thanh) treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: líu lo.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieâu.eâ vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ieâu vaø eâu? Gioáng: keát thuùc baèng eâu -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : ieâu coù theâm i ôû phaàn ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân dieàu.töø Daïy vaàn yeâu: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .dieàu saùo. chòu khoù. dieàu saùo ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu caøi: dieàu dieàu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn dieàu saùo tieáng .yeâu daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt 117 . con: ieâu.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) yeâu yeâu yeâu quyù Ñoïc xuoâi – ngöôïc .

ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà” Ñoïc SGK: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï Quan saùt tranh vaø traû nhieân theo noäi dung lôøi “Beù töï giôùi thieäu”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø buoåi chieàu yeâu caàu hieåu baøi giaø yeáu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Tu huù keâu. Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? -Em naêm nay leân maáy? -Em ñang hoïc lôùp maáy? Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Nhaø em ôû ñaâu? Nhaø em coù maáy anh chò em? -Em thích hoïc moân naøo nhaát? 118 .Ñoïc (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch . yeâu quyù Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .dieàu saùo.

baùo. Tranh caâu öùng duïn Buoåi tröa. 3. gaáu. höôu sao. nai. yeâu caàu.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi tröa. nai.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: buoåi chieàu. vôû taäp vieát. baùo. caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Tu huù keâu. höôu 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn öu. höôu. Cöøu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Hoå. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi löïu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em bieát haùt vaø veõ khoâng? Em coù theå haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 11 Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 42: öu . Noù thaáy höôu ñaõ ôû ñaáy roài. hieåu baøi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. giaø yeáu ( 2 – 4 e ñoïc.öôu I. -HS: -SGK. öôu vaø traùi löïu.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Muïc tieâu: 1. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà. höôu.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoå.Baøi môùi : 119 . sao. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. sao. III.

-Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø chuù cöøu baàu röôïu 120 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: öu. öôu vaø traùi löïu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .traùi löïu. höôu sao +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn öu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn öu ñöôïc taïo bôûi: ö vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh öu vaø iu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : löïu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. traùi löïu -Ñoïc laïi sô ñoà: öu löïu traùi löïu Daïy vaàn öôu: ( Qui trình töông töï) öôu höôu höôu sao . öôu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn öu -öôu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: öu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc trôn töø öùng duïng: .töø ( caù nhaân . con: öu.ñoàng thanh) ( caù nhaân . höôu sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc. öôu .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: öu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : öu baét ñaàøu baèng ö Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: löïu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng.

Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi (Trong röøng. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . höôu. ñoâi khi ôû Sôû thuù) 121 . baùo. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möu trí böôùu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Noù thaáy höôu. nai. sao”. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Hoå. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc vaàn töø vaøo vôû.ñoàng thanh) coå -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Buoåi tröa. nai ñaõ ôû ñaáy roài”. gaáu. con naøo aên coû? -Con naøo thích aên maät ong? -Con naøo to xaùc nhöng raát hieàn laønh? -Em coøn bieát con vaät naøo ôû trong röøng nöõa? -Em coùbieát baøi thô hay baøi haùt naøo veà nhöõng con vaät naøy? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Nhöõng con vaät naøy soáng ôû ñaâu? -Trong nhöõng con vaät naøy.

Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………….Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuù cöøu. -HS: -SGK. N thaáy höôu nai . ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc vaàn vöøa oân -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Ñoïc (caù nhaân . baàu röôïu. .ñoàng -Caùch tieán haønh: HSÑoïc töø ngöõ thanh) öùng duïng-GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: ao beøo caù saáu kì dieäu Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình caùc töø 122 .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.o 2. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Soùi vaø Cöøu.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng – u.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi:Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu: OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc HS leân baûng chæ vaø +Caùch tieán haønh: Caùc vaàn ñaõ ñoïc vaàn hoïc: HS ñoïc caùc tieáng Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 43: OÂN TAÄP I. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. b coå ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi tröa. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. keå laïi theo tranh truyeän keå : Soùi vaø C II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. möu trí.

Tröôùc khi cheát maøy coù mong muoán gì khoâng? Tranh 2: Soùi nghó con moài naøy khoâng theå chaïy thoaùt ñöôïc. con: caù saáu ( caù nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát b. Saùo öa nôi khoâ raùo . hoâm nay maøy taän soá roài. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Moät con Soùi ñoùi ñang loàng loän ñi tìm thöùc aên. coù nhieàu chaâu chaáu.ñoàng thanh) vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caøo caøo. Noù chaéc chaén maåm ñöôïc moät böõa ngon laønh. Noù 123 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch. Noù tieán tôùi noùi: -Naøy Cöøu. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Soùi vaø Cöøu” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaø Saùo Saäu ôû sau daõy nuùi. boãng gaëp Cöøu.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ao beøo.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Soùi vaãn ñang ngöûa maët leân. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù vaø baïn beø. nhaø s 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- lieàn thoaéng gioïng roài caát tieáng suûa leân thaät to . caù saáu. kì dieäu ( 2 – 4 em ñoïc. Thø t ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 44: on .an I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: meï con. 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Ngöôøi chaên Cöøu lieàn giaùng cho noù moät gaäy.Muïc tieâu: 1. caøo caøo ( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ngöôøi chaên cöøu boãng nghe tieáng gaøo cuûa choù Soùi. II. + YÙ nghóa : Con Soùi chuû quan vaø kieâu caêng neân ñaõ phaûi ñeàn toäi. Tranh 4: Cöøu thoaùt naïn. roáng oâng oång. III. Tranh 3: Taän cuoái baõi.Baøi môùi : 124 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Con Cöøu bình tónh vaø thoâng minh neân ñaõ thoaùt cheát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn on. coù nhieàu chaâu chaáu. caû lôùp vieá baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø saùo saäu ôû sau daõy nuùi. an vaø meï con. Saùo öa nôi khoâ raùo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù vaø ba beø. Anh lieàn chaïy nhanh ñeán. Coøn Thoû meï daïy con nhaûy muùa.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. C Thoû meï thì daïy con… 3. nhaø saøn -Tranh caâu öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. vôû taäp vieát. -HS: -SGK.

an – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn on-an +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: on. an .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: con Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . nhaø saøn Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 125 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em .meï con.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn on.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .meï con. nhaø saøn +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn on: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn on ñöôïc taïo bôûi: o vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh on vaø oi? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : con.töø ( caù nhaân . Gheùp bìa caøi: on Gioáng: baùt ñaàu baèng o Khaùc : on keát thuùc baèng n. an .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: on. con: on.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. meï con -Ñoïc laïi sô ñoà: on con meï con Daïy vaàn an: ( Qui trình töông töï) an saøn nhaø saøn .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rau non haøn hoøn ñaù thôï GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) HS môû saùch .ñoàng thanh) baøn ghe -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 126 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ maáy baïn? -Caùc baïn aáy ñang laøm gì? -Baïn cuûa em laø nhöõng ai? Hoï ñang ôû ñaâu? -Em vaø caùc baïn thöôøng chôi nhöõng troø gì? -Boá meï em coù quyù caùc baïn cuûa em khoâng? -Em vaø caùc baïn thöôøng giuùp ñôõ nhau nhöõng vieäc gì? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa”. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôïc caùc vaàn vaø töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Beù vaø baïn beø”.

caøi: aân con traên +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn aân: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n Gioáng: keát thuùc baèng n GV ñoïc maãu Khaùc : aân baét ñaàu Hoûi: So saùnh aân vaø an? baèng aâ.aê . aê.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân. B baïn Leâ laø thôï laën. vaàn aên – Ghi baûng 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau non. baøn gheá ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.aên I. con traê 2. aên. vôû baøi taäp Tieáng vieät. 3.Muïc tieâu: 1. aê. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caùi caân. caùi caân Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Phaân tích vaø gheùp bìa aên. caùi caân.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn aân.ñoàng -aên thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân. hoøn ñaù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc :aân. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) caân.aê Phaùt aâm ( 2 em . aâm aê.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. con traên.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Naën ñoà c II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 45: aân . III. vôû taäp vieát. thôï haøn.töø -Ñoïc laïi sô ñoà: 127 . Tranh caâu öùng duï Beù chôi thaân… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi.

Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi caân. aê.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø baïn thaân khaên raèn gaàn guõi daën doø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) aân caân caùi caân Giôùi thieäu aâm aê: Phaùt aâm maãu Daïy vaàn aên: ( Qui trình töông töï) aên traên con traên . aên. Boá baïn Leâ laø thôï laën”. Ñoïc (c nhaân–thanh) HS môû saùch . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: 128 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. con: aân.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. con traên Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

bảng con. saïch seõ. gaïo neáp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Quan saùt tranh vaø traû lôøi vaøo vôû -Caùch tieán haønh: GV ñoïc HS vieát (ñaát. bảng có kẻ ô li b Học sinh : Vở tập viết. chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Bài mẫu. thî hµn I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng. tr¸i ®µo. rau non. c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch. dung :“Naën ñoà chôi”.Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua Hoạt động của học sinh . thay quaàn aùo. s¸o sËu Chó cõu.… +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì? -Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì? -Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì? -Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì? -Trong soá caùc baïn cuûa em.röûa tay chaân.…) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi Thu doïn cho ngaên naép. III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ . hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng. gioáng nhö thaät? -Em coù thích naën ñoà chôi khoâng? -Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø ………………………………………………………………………………………………. ai naën ñoà chôi ñeïp.5 em nộp vở Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: ghi . Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 Tập Viết C¸i kÐo. boät. boät vaøo vôû theo doøng deûo. b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định.HS đọc đề bài 129 .

HS viết vào vở Tập Viết.Quan sát.Trình bày bài mẫu và cho HS nhận .HS tiếp tục viết bài .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Sau côn möa.Muïc tieâu: 1.Hướng dẫn viết vào vở + k: cao 5 ô li + t: cao 3 ô li + đ: cao 4 ô li . con choàn. 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oân . + Nối giữa các con chữ + Các nét đưa bút liền nhau . đẹp Họat động 3: Tổng kết . sửa chữa và đánh giá 1 số .Dặn dò .Dặn luyÖn viết ở nhà Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 12 Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 46: oân . sôn ca. .HS theo dõi và viết trên bảng con cái kéo trái đào .HS tham gia tìm hiểu bài bạn .Ñoà duøng daïy hoïc: 130 .HS lắng nghe .Hướng dẫn cách viết trên bảng con .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Mai sau kho lôùn.ôn I. caû nhaø caù bôi laïi baän roän. nhận xét: xét + Độ cao các con chữ + Khoảng cách giữa các chữ. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng đề bài GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2/ Giảng bài mới: .Nhận xét tiết học .HS quan sát.Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng. 3. ôn .

+Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn ôn: ( Qui trình töông töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc 131 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con choàn. Boá baïn Leâ laø thôï laën.töø con choàn ( caù nhaân . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Mai sau khoân lôùn. sôn ca.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oân . con choàn. sôn ca. III. gaàn guõi. ôn . -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân choàn. -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: baïn thaân. khaên raèn. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi baä roän. daën doø ( 2 – 4 em caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. Daïy vaàn oân: thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oân ñöôïc taïo Phaân tích vaàn oân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.ñoàng thanh) b. bôûi: oâ vaø n Gheùp bìa caøi: oân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâân vaø ôn? n Khaùc : oân baét ñaàu baèng oâ.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ôn – Ghi baûng 2.ñoàng a. con choàn ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: choàn oân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn choàn tieáng . -Tranh caâu öùng duïng: Sau côn möa.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oân . vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . (Ñoïc c nhaân – ñ thanh) Môû saùch .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Mai sau khoân lôùn”. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi thanh) Nhaän xeùt tranh baän roän”.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) sôn sôn ca . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Quan saùt tranh vaø traû -Mai sau khoân lôùn em thích laøm lôøi gì? -Taïi sao em thích laøm ngheà ñoù? -Muoán trôû thaønh ngöôøi nhö em muoán.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn oân baøi côn möa hoïc khoân lôùn môn môûn Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng ( caù nhaân . em phaûi laøm gì? 132 . con: oân .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng “Sau côn möa.Luyeän vieát: e.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ôn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . con ch sôn ca.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . löu yù neùt Theo doõi qui trình noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng Vieát b.ñoàng thanh) 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. ôn . ñoïc caù c.

con nheän 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 47: en .Baøi môùi : 133 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : en.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi c non. eân. III. con nheän. môn môûn ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non. II. beân treân. côn möa. -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Muïc tieâu: 1. Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beân phaûi traùi. laù sen.eân I.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: oân baøi. beân döôùi. Coøn nha Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái. khoân lôùn.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù sen. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. eân. eân. laù sen. con nheän +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn : en thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn en ñöôïc Phaân tích vaàn en.ñoàng thanh) laù sen Ñoïc xuoâi – ngöôïc b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: en. eân – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: en .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. laù sen. laù sen Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: sen -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn en tieáng . con: en. taïo bôûi: e vaø n Gheùp bìa caøi: en GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : en baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh en vaø on? e Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) sen.ñoàng a.töø sen ( caù nhaân .Daïy vaàn eân: ( Qui trình töông ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) teân 134 . löu Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn yù neùt noái) Vieát b. +Höôùng daãn vieát treân khoâng con nheän baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: aùo len muõi Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) töï) eân nheän con nheän Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù .

Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Beân phaûi.”.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. beân traùi em laø baïn naøo.Ñoïc caâu öùng duïng: “Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non. vôû taäp vieát Vieát Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 135 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà +Caùch tieán haønh : Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. c.Ñoïc caù cuûa HS nhaân 10 em b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (cnhaân–ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm HS môû saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khen ngôïi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hneàn nhaø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3. sau em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng. beân phaûi em laø baïn naøo? -Em vieát baèng tay phaûi hay tay traùi? -Haõy tìm xung quanh caùc vaät yeâu quí cuûa em? 3. tröôùc em laø baïn naøo. a. beân treân. beân phaûi em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng. beân traùi. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong lôùp. beân döôùi.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû lôøi d.

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: pin Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn . ñeøn pin.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 48: in .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc:in. muõi teân.Muïc tieâu: 1. con giun. pin. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. neàn nhaø ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø Deá Meøn …. un – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: in Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : in baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn ( caù nhaân .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi xi II. un. laù chuoái”. -HS: -SGK.Daïy vaàn : in -Nhaän dieän vaàn : Vaàn in ñöôïc taïo bôûi: i vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh in vaø an? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : pin. con giun +Caùch tieán haønh : a. vôû taäp vieát. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Noùi xin loãi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: aùo len. III.un I. khen ngôïi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : in.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn pin. con giun. 2. ñeøn pin -Ñoïc laïi sô ñoà: in 136 Hoaït ñoäng cuûa HS ñeøn Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV 1. un.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ñ thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : “ Uûn aø uûn æn…” 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: in.

ñeøn pin.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: e.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Daïy vaàn un: ( Qui trình töông töï) un giun con giun .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con giun.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. nhaân 10 em Ñoïc caù Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi nhieân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .töø ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï 137 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöø Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . pin ñeøn pin b.Ñoïc caâu öùng duïng: “Uûn aø uûn æn Chín chuù lôïn con AÊn ñaõ no troøn Caû ñaøn ñi nguû” c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htieáng .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: nhaø in möa phuøn xin loãi vun xôùi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch. con: in.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. un.

Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi. kieán ñen laïi xaâ nhaø.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Bieån caû.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ta phaûi xin loãi hoï. vun xôùi ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Uûn aø uûn æn…”. xin loãi. con giun ( 2 em . vôû taäp vieát. ( 2 em) -Vieát baûng con: ñeøn pin.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 49: ieân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : nhaø in.yeân. con yeán.yeân I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng :Sau côn baõo.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3. 3. ñeøn ñieän. con yeá 2. em coù neân xin loãi khoâng? -Em ñaõ bao giôø noùi caâu: “ Xin loãi baïn”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo noäi dung “Noùi lôøi xin loãi”. möa phuøn.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn ñieän. -Tranh caâu öùng duïng vaø ranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Bieån -HS: -SGK.caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. III.Baøi môùi : 138 . aûnh höôûng phieàn haø ñeán ngöôøi khaùc. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em coù bieát taïi sao baïn trai trong tranh maët laïi buoàn hiu nhö vaäy? -Khi laøm baïn bò ngaõ. Xin loãi coâ chöa? Trong tröôøng hôïp naøo? Keát luaän: Khi laøm ñieàu gì sai traùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieân.

Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ieân. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . con yeán.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình ⊕ Giaûi lao Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b. ñeøn ñieän ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ieân ( caù nhaân . ñeøn ñieän.ñoàng thanh) yeán con yeán .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 139 .con:ieân.ñoàng thanh) ñieän ñeøn ñieän b.eâ vaø n caøi:ieân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Hoûi: So saùnh ieân vaø eân? Khaùc : ieân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñieän. löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö +Höôùng daãn vieát treân khoâng hoïc baèng ngoùn troû Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: (caù nhaân . yeân.Daïy vaàn yeân: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù töï) nhaân .ñoàng thanh) yeân ( caù nhaân . yeân – Ghi baûng 2.Daïy vaàn : ieân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieân ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .ñoàng thanh) caù bieån yeân ngöïa vieân phaán yeân vui 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng a. ñeøn ñie +Vieát maãu treân giaáy oâ li con yeán.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieân.yeân. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.

lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em thöôøng thaáy. chuoàn chuoàn.Ñoïc caâu öùng duïng: HS môû saùch. öôn.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoân. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. Ñoïc caù “Sau côn baõo.Luyeän vieát: e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. cuûa HS Ñoïc (cnhaân–ñthanh) b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 50: uoân .Muïc tieâu: 1. vöô 2. 140 . kieán ñen laïi xaây nhaø.öôn I. 10 em nhaân Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi. Vieát vôû taäp vieát c.luõ chuoàn chuoàn ngaån nhô bay löôïn. baàu trôøi nhö cao hô Treân giaøn thieân lí.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Bieån caû”.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Muøa thu. thöôøng nghe noùi bieån coù nhöõng gì? -Nöôùc bieån maën hay ngoït? Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån laøm gì? -Nhöõng nuùi ngoaøi bieån goïi laø gì? Treân aáy thöôøng coù nhöõng gì? Nhöõng ngöôøi naøo thöôøng soáng ôû bieån? -Em coù thích bieån khoâng? Em ñaõ ñöôïc boá meï cho ra bieån laàn naøo chöa? ÔÛ ñoù em thöôøng laøm gì? 3.

ñoàng a. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn : uoân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn uoân ñöôïc Phaân tíchvaøgheùp bìa taïo bôûi: u.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : caù bieån.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. con yeán ( 2 em . caøo caøo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoàn chu chaâu chaáu . -HS: -SGK. chuoàn chuoàn. öôn – Ghi baûng 2.caû lôùp vieát baûng co -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. III. caøo caøo.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoàn chuoàn. vöôn vai.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. vieân phaán.chuoàn chuoàn Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa uoân caøi: chuoàn chuoàn Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoàn chuoàn 141 . oâ vaø n caøi:uoân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoân vaø ieân? n Khaùc : uoâân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : chuoàn. chaâu chaáu . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. vôû taäp vieát. öôn. yeân nhöïa. vöôn vai -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Chuo chuoàn. yeân vui ( 2 – 4 em ñ -Ñoïc baøi öùng duïng: “Sau côn baõo. Caû ña kieân nhaãn chôû laù …” -Vieát baûng con: ñeøn ñieän. Kieán ñen laïi xaây nhaø.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: uoân. II.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng Ñoïc trôn töø öùng duïng: 2. öôn.ñoàng thanh) vöôn Ñoïc xuoâi – ngöôïc vöôn vai ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn Tieát 2: hoïc 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng (caù nhaân .Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Chuoàn chuoàn.con: uoân. chaâu chaâu naøo? 142 .ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát nhöõng loaïi chuoàn Quan saùt tranh vaø traû chuoàn naøo? -Em ñaõ troâng thaáy nhöõng loaøi lôøi nhöõng loaïi caøo caøo .Ñoïc SGK: HS môû saùch. bay löôïn”. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. nhaõn chuoàn chuoàn. luõ chuoàn chuoàn ngaånñoàng thanh) nhô Nhaän xeùt tranh. löu yù neùt ( caù nhaân .ñoàng . vöôn vai.töø öôn ( caù nhaân .Luyeän vieát: e. baàu trôøi nhö cao hôn. chaâu chaáu .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . caøo caøo”.Daïy vaàn öôn: ( Qui trình töông töï) tieáng .Ñoïc caâu öùng duïng: “Muøa thu.ñoàng Luyeän noùi theo chuû ñeà thanh) +Caùch tieán haønh : a. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c.ñoàng noái) thanh) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: cuoän daây con löôn Theo doõi qui trình yù muoán vöôøn Vieát b. Treân Ñoïc (caù nhaân 10 em – giaøn thieân lí.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Em ñaõ laøm nhaø cho caøo caøo.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 143 . toái veà suït sòt. caøo caøo nhö theá naøo? -Ra giöõa naéng baét chuoàn chuoàn. coù toát khoâng? 3. chaâu chaâu ôû bao giôø chöa? Baèng gì? -Em baét chuoàn chuoàn. chaâu chaáu. chaâu chaáu. mai khoâng ñi hoïc ñöôïc. caøo caøo.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 144 .

Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Chia quaø -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 13 Thø hai ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 51: OÂN TAÄP I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. baàu trôøi nhö cao hôn. yù muoán.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ⊕ Giaûi lao 145 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa . luõ chuoàn ch ngaån ngô bay löôïn. Treân giaøn thieân lí.Muïc tieâu: 1. con löôn. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : cuoän daây. vöôøn nhaõn ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Muøa thu.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. vôû taäp vieát. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan trong truyeän keå : Chia quaø II.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng n 2.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Quan saùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân .Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: baûng oân. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: . Gaø gaø con vöøa chôi HS ñoïc trôn (caù nhaân– vöøa chôø meï reõ coû.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Chia phaàn +Caùch tieán haønh : a. -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS HS môû saùch. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . Thaûo b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. . löu yù neùt thanh) noái) -Höôùng daãn vieát treân khoâng Theo doõi qui trình baèng ngoùn troû Caû lôùp vieát treân baøn -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Luyeän vieát: e. Ñoïc caù c. con: cuoàn cuoän -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3. bôùi giun” ñoàng thanh) .Ñoïc caâu öùng duïng: luaän veà tranh caûnh ñaøn “ Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû.Ñoïc SGK: nhaân 10 em d.ñoàng thanh) Tieát 2: 1. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: cuoàn cuoän con vöôïn thoân baûn Tìm vaø ñoïc tieáng coù d.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- c. Töø 146 ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän .Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.

caùi voõng. oâng.Muïc tieâu: 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ong. doøng s :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñaù boùng. Tieát1 . ai veà nhaø naáy. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi voõng. doøng soâng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay. Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát. Luùc ñaàu coøn vui veû. chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 52: ong .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû.Kó naêng 3. Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu. -HS: -SGK. noùi nhau chaúng ra gì. III. + YÙ nghóa : Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn. -Tranh caâu öùng duïng: Soùng noái soùng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñaù boùng. Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia.oâng I.Kieåm tra baøi cuõ : 147 1. sau ñoù ñaâm ra böïc mình.Thaùi ñoä :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi… II.

oâng. -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ong ñöôïc Gheùp bìa caøi: ong taïo bôûi: o vaø ng Gioáng: baét ñaàu baèng GV ñoïc maãu o Hoûi: So saùnh ong vaø on? Khaùc : ong keát thuùc baèng ng -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . oâng – Ghi baûng 2. doøng soâng Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.Daïy vaàn: ong Phaân tích vaàn ong. con vöôïn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : cuoàn cuoän.ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) voõng.ñoàng voõng thanh) caùi voõng b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ong. Gaø con vöøa chôi vöøa chôø meï reõ coû.ñoàng oâng thanh) soâng doøng soâng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 148 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ong.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. thoân baûn 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû.Daïy vaàn oâng: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc töï) ( caù nhaân .töø ong ( caù nhaân . caùi voõng. …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caùi voõng Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: voõng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc -Ñoïc laïi sô ñoà: trôn tieáng .

em laø thuû moân hay caàu thuû? -Tröôøng hoïc em coù ñoäi boùng 149 .Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi Soùng soùng soùng HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ñaù boùng”.con: ong. oâng. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em thöôøng xem boùng ñaù ôû ñaâu? -Em thích caàu thuû naøo nhaát? -Trong ñoäi boùng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Nhaän xeùt tranh.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) 1. voøng troøn coâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v vieân hoïc 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Vieát vôû taäp vieát c.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Luyeän vieát: e. b. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. Ñoïc caù nhaân 10 em Ñeán chaân trôøi”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (caù nhaân . caùi vo con ong caây thoâng doøng soâng.

coâng vieân ( 2 – 4 em ñoïc. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vaâng lôøi meï. maêng tre. Soùng vo rì raøo. rì raøo.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maêng tre.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : con ong. II. nhaø ta 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái baõi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 53: aêng . vôû taäp vieát. III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêng.Muïc tieâu: 1. lôùp v baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 150 . nhaø taàng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Vaân cha meï. -HS: -SGK.voøng troøn. aâng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- hay khoâng? -Em coù thích ñaù boùng khoâng? 3. caây thoâng.aâng I.

maêng tre -Ñoïc laïi sô ñoà: aêng maêng maêng tre b.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Daïy vaàn: aêng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aêng ñöôïc taïo bôûi: aê vaø ng GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêng vaø ong? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : maêng.töø ( caù nhaân .con: aêng. aâng – Ghi baûng 2. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: raëng döøa vaàng 151 Hoaït ñoäng cuûa H aâng. nhaø taàng +Caùch tieán haønh : a. .Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) aâng taàng nhaø taàng . Phaùt aâm ( 2 em . maêng nhaø taàng. maêng tre.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aêng. aâng.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaøgheùp bìa caøi: aêng Gioáng: keát thuùc baèng ng Khaùc : aêng baét ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: maêng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Soùng voã bôø rì raøo.Ñoïc caâu öùng duïng: “Vaàng traêng hieän leân sau raëng xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø naâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng ai? Quan saùt tranh vaø traû -Em beù trong tranh ñang laøm lôøi gì? -Boá meï thöôøng xuyeân khuyeân em ñieàu gì? -Em coù hay laøm theo lôøi boá meï khuyeân khoâng? -Khi em laøm ñuùng nhöõng lôøi boá meï khuyeân. Nhaän döøa cuoái baõi. rì raøo”HS môû saùch.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng traêng phaúng laëng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- niu 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ñoïc caù c.ñoàng thanh) 152 . boá meï thöôøng Ñöùa con ngoan noùi gì? -Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï thöôøng ñöôïc goïi laø ñöùa con gì? 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Vaâng lôøi cha meï”.

Muïc tieâu: 1. lô vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái b Soùng voã bôø rì raøo. vôû baøi taäp Tieáng vieät. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: boâng suùng. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. boâng suùng. rì raøo.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ung. thung luõng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Röøng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû 1.Daïy vaàn: ung thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ung ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø ng caøi: ung GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ung vaø ong? ng Khaùc : ung baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân 153 . boâng suùng. vaàng traêng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. söøng höôu +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . vôû taäp vieát. II.ñoàng a. -HS: -SGK.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ung. öng. suoái ñeøo. phaúng laëng.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ung öng– Ghi baûng 2. söøng höôu -Tranh caâu öùng duïng: Khoâng sôn maø ñoû… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Röøng.öng I. suoái ñeøo. thun luõng. söøng h 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : raëng döøa.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. naâng niu ( 2 – 4 em ñoïc. öng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 54: ung .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu…” 3.

boâng söøng höôu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . saám. Theo doõi qui trình Vieát b. suoái ñeøo. öng.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : suùng. boâng suùng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: suùng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . môû saùch. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. Ñoïc caù HS +Caùch tieán haønh : nhaân 10 em 154 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.”. haït +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo möa) noäi dung Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Röøng.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) öng söøng söøng höôu .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Luyeän vieát: Giaûi caâu ñoá: (oâng e. d.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) c.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ung suùng boâng suùng b.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu Khoâng kheàu maø ruïng”. löu yù neùt noái) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caây sung cuû göøng trung thu vui möøng 3.con: ung.ñoàng thanh) ( caù nhaân .töø ( caù nhaân . thung luõng.Luyeän noùi: maët trôøi.

Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. suoái .Môc tiªu . c¸ biÓn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Trong röøng thöôøng coù nhöõng gì? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Em coù bieát thung luõng. c¸ biÓn. nhµ in. vên nh·n H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi 155 . yªn ngùa.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . nhµ in.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nÒn nhµ. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: .RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.§äc viÕt : nÒn nhµ. suoái. vên nh·n . cuén d©y. ñeøo ôû ñaâu khoâng? -Em chæ xem trong tranh ñaâu laø thung luõng. c¸ biÓn 2 Bµi míi: §äc bµi cÇn viÕt . yªn ngùa.Cho H viÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ:nÒn nhµ. cuén d©y.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2009 TËp viÕt NÒn nhµ. c©y th«ng… I. nhµ in. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .ñeøo? -Coù ai trong lôùp ñaõ ñöôïc vaøo röøng? 3.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . c¸ biÓn… Con ong.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt bµi viÕt cña H. löôõi xeûng. chieâng -Tranh caâu öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ao. vôû baøi taäp Tieáng vieät. hoà. 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : eng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Duø ai noùi ngaû noùi nghieân Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba ch 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi xeûng. vôû taäp vieát. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . III. troáng chieâng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 156 .Muïc tieâu: 1. ieâng. troáng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ao.ieâng I. gie II. -HS: -SGK. hoà.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 14 Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 eng . gieáng.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. ieâng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Höôùng daãn vieát baûng con : tieáng .töø +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( caù nhaân . thanh) löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caùi xeûng cuû Theo doõi qui trình rieàng Vieát b. lieäng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa Tieát 2: hoïc Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi: Ñoïc trôn töø öùng duïng: a.Daïy vaàn ieâng: ( Qui trình ñoàng thanh) töông töï) Ñoïc trôn ( caù nhaân ieâng ñoàng thanh) chieâng Phaân tích vaø gheùp bìa troáng chieâng caøi: xeûng .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (caù nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát: caây sung.ñoàng ñöôïc taïo bôûi: e vaø ng thanh) GV ñoïc maãu Phaân tích vaø gheùp bìa Hoûi: So saùnh eng vaø ong? caøi: eng Gioáng: keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: ng Khaùc : eng baét ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng u xeûng. ieâng – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:eng. trung thu. chieâng.ñoàng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS 157 . -Ñoïc baøi öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.con: eng. löôõi xeûn xaø beng bay troáng.Daïy vaàn: eng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eng Phaùt aâm ( 2 em .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. löôõi xeûng Ñaùnh vaàn ( caù nhaân b.

Hoaït ñoäng daïy hoïc 158 . c.Ñoïc caâu öùng duïng: “ Duø ai noùi ngaû noùi Ñoïc (caù nhaân 10 em – nghieâng ñoàng thanh) Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân” Nhaän xeùt tranh. 2. con ñöôøng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâng. Ñoïc caù e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2009 uoâng . co ñöôøng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi. quaû chuoâng.Luyeän vieát: HS môû saùch.öông I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Naéng ñaõ leân. Luùa treân nö chín vaøng. öông.” 3. vôû taäp vieát. gieáng coù gì gioáng vaø khaùc nhau? -Laøm gì ñeå giöõ veä sinh cho nöôùc aên? 3. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: quaû chuoâng.Luyeän noùi: nhaân 10 em Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Chæ ñaâu Vieát vôû taäp vieát laø gieáng? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Nhöõng tranh naøy ñeàu noùi Quan saùt tranh vaø traû veà caùi gì? lôøi -Nôi em ôû coù ao.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. hoà. hoà.Ñoïc SGK: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) d.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoàng ruoä II.Muïc tieâu: 1. gieáng Veà nöôùc khoâng? -Ao. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. -HS: -SGK.

quaû chuoâng Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: b.Daïy vaàn: uoâng caøi: uoâng. löu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö yù neùt noái) hoïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Ñoïc trôn töø öùng duïng: rau muoáng nhaø (c nhaân . öông – Ghi baûng thanh) Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaân tích vaø gheùp bìa a.töø quaû chuoâng b.con: uoâng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi xeûng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. +Vieát maãu treân giaáy oâ li quaû chuoâng.ñoàng thanh) con ñöôøng . cuû rieàng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn Phaùt aâm ( 2 em . ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. con ñöôøng. 3.Daïy vaàn uoâng: ( Qui trình töông töï) öông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ñöôøng nhaân . öông.ñoàng môùi:uoâng.bay lieäng -Ñoïc baøi öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân.caøi: chuoâng uoâng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoâng tieáng .ñ thanh) tröôøng 159 . xaøbeng. -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâng ñöôïc Gioáng: keát thuùc baèng taïo bôûi: uoâ vaø ng ng GV ñoïc maãu Khaùc : uoâng baét ñaàu Hoûi: So saùnh uoâng vaø eng? baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( cnhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoâng.

anh I.Muïc tieâu: 1. Luùa treân nöông chínvôû taäp vieát Vieát vaøng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ang . khoai.… chuùng ta coù caùi gì ñeå aên khoâng? 3. vôû taäp vieát. saén? -Treân ñoàng ruoäng. Ñoïc caù b. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. khoai. cuûa HS HS môû saùch.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. ngoâ. ngoâ. saén ñöôïc Quan saùt tranh vaø traû troàng ôû ñaâu? lôøi -Ai troàng luùa.Ñoïc caâu öùng duïng: nhaân “ Naéng ñaõ leân. caùc baùc noâng daân ñang laøm gì? -Ngoaøi nhöõng vieäc nhö böùc tranh ñaõ veõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng luoáng caøy raãy Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnöông Hoaït ñoäng 3: Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. anh.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Buoåi saùng II.Luyeän vieát: e.Luyeän noùi: Hoûi:-Luùa. em coøn thaáy caùc baùc noâng daân coøn laøm nhöõng vieäc gì khaùc? -Neáu khoâng coù noâng daân laøm ra luùa. khoai. caønh ch 2. caây baøng. ngoâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây baøng. 160 . coù caùnh Sao goïi laø con soâng… 3. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi c. vôû baøi taäp Tieáng vieät. caønh chanh.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khoâng coù chaân.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ang. -HS: -SGK.Ñoïc SGK: d.

GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh ang vaø ong? baèng ng Khaùc : ang baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng a Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) baøng.töø chanh ( caù nhaân . anh.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1. nöông raãy -Ñoïc caâu öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. luoáng caøy nhaø tröôøng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- III.con: ang.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : rau muoáng.ñoàng caønh chanh thanh) . caây baøn yù neùt noái) caønh chanh. anh– Ghi baûng 2. caây baøng Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp b.Daïy vaàn: ang ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ang ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: a vaø ng bìa caøi:ang.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö buoân laøng baùnh hoïc chöng Ñoïc trôn töø öùng haûi caûng hieàn duïng: laønh 161 . löu Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : nhaân .Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ang.Daïy vaàn anh: ( Qui trình töông bìa caøi: baøng töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc anh trôn tieáng .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li Theo doõi qui trình ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng coù chaân coù caùnh.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy vi tính. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng3: a. doøng keânh. em laøm nhöõng vieäc gì? -Em thích buoåi saùng naéng hay möa? Buoåi saùng buoåi muøa ñoâng hay buoåi saùng muøa heø? -Em thích buoåi saùng. moïi ngöôøi ñang ñi ñaâu? Quan saùt tranh vaø -Trong buoåi saùng. eânh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : inh. Nhaän xeùt tranh. moïi ngöôøi traû lôøi trong gia ñình em laøm vieäc gì? -Buoåi saùng. coù caønh HS môû saùch. 2. maùy tính.Luyeän vieát: e.Luyeän noùi: Hoûi:-Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá? -Trong buoåi saùng. Ñoïc caù Sao goïi laø ngoïn gioù? ” nhaân 10 em c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. noå. ngaõ keành nga 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi 162 . doøng keânh. Sao goïi laø con soâng? Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Khoâng coù laù.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d.Muïc tieâu: 1. maùy vi tính.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Maùy caøy. tröa hay chieàu? Vì sao? 3. maùy khaâu.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 inh - eânh I.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:inh. haûi caûng.con: inh. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh inh vaø anh? baèng nh Khaùc : inh baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng I Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) tính.ñoàng +Vieát maãu treân giaáy oâ li thanh) ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. III. eânh.ñoàng b. löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Höôùng daãn vieát treân khoâng nhaân . vôû taäp vieát. maùy vi tính Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: tính inh Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tính trôn tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS: -SGK. hieàn laønh -Ñoïc caâu öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : buoân laøng.Daïy vaàn: inh ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn inh ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: i vaø nh bìa caøi:inh. eânh – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.töø maùy vi tính ( caù nhaân .Daïy vaàn eânh: ( Qui trình töông thanh) töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân . maùy vi 163 . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1.ñoàng thanh) baèng ngoùn troû Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. Baùnh chöng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng. ngaõ keành xeùt tranh.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . Nhaän ngay ra?” Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c. Ñoïc caù d. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Quaï vaø coâng -HS: -SGK. doøng keânh Hoaït ñoäng 3: a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ñình laøng vieän thoâng minh öông Tieát 2: eãnh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeänh tính.ñ thanh) …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… OÂN TAÄP I.Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát Hoûi:-Maùy caøy duøng laøm gì? -Thöôøng thaáy ôû ñaâu? -Maùy noå duøng laøm gì? -Maùy khaâu duøng laøm gì? -Maùy tính duøng laøm gì? Quan saùt tranh vaø -Em coøn bieát nhöõng maùy gì traû lôøi nöõa? Chuùng duøng laøm gì? 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Luyeän vieát: nhaân e.Hoaït ñoäng daïy hoïc 164 .Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.ng vaø -nh 2. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Quaï vaø co II.Ñoïc SGK: HS môû saùch .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. vôû taäp vieát.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Tieát1 1. löu yù neùt noái) -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d.nha øroâng . Thaûo Quan boâng luaän veà caûnh thu ÔÛ döôùi caùnh ñoàng.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: bình minh nhaø roâng naéng chang chang Hoaït ñoäng cuûa HS ñình d. beänh vieän.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : laøng. boânghoaïch boâng trong tranh. eãnh öông -Ñoïc caâu öùng duïng: 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. thoâng minh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Luyeän vieát: HS ñoïc teân caâu 165 HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng c. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøaoân Ñoïc (caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b.Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc caù -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS nhaân c. Tieát 2: Hoaït ñoäng 3: a.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b. traéng nhö maây HS ñoïc trôn (caù nhaân– Maáy coâ maù ñoû haây haây thanh) ñoàng Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” . con:bình minh . HS môû saùch.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Treân trôøi maây traéng nhö saùt tranh.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: a.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng e. Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hchuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 166 .Keå chuyeän: -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. coù keøm theo tranh minh hoaï. 3.

am. laøng xoùm.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 15 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 60: om .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : om. röøng tra 167 .am I.

nhaø roâng.Daïy vaàn: om ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn om ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: o vaø m bìa caøi:om GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu Hoûi: So saùnh om vaø on? baèng o Khaùc : om keát thuùc -Phaùt aâm vaàn: baèng m Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : xoùm. III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. am.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: om.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä ôn. röøng traøm. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät. laøng xoùm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp 168 :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Möa thaùng baûy gaõy caønh Naéng thaùng taùm raùm traùi boø :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi ca . laøng xoùm. naéng chang chang em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Treân trôøi maây traéng nhö boâng ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây Maáy coâ maù ñoû haây haây Ñoäi maây nhö theå ñoäi maây veà laøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:om. am – Ghi baûng 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát. -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laøng xoùm.Kó naêng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. röøng traøm. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : bình minh.

Daïy vaàn am: ( Qui trình töông thanh) töï) am traøm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù röøng traøm nhaân .con: om.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung 169 .Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. “Möa thaùng baûy gaõy caønh Ñoïc (cnhaân–ñthanh) traùm HS môû saùch.ñ thanh) Tieát 2: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- om bìa caøi: xoùm xoùm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng b.Luyeän vieát: e.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc caù Naéng thaùng taùm raùm traùi 10 em nhaân boøng” c.töø laøng xoùm ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. laøng xoùm baèng ngoùn troû röøng traøm -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: choøm raâu quaû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö traùm hoïc ñom ñoùm traùi Ñoïc trôn töø öùng cam 3.ñoàng thanh) . am.

ñom ñoùm. traùi cam( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Thöù .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con suoái sau nhaø rì raàm ch Ñaøn deâ caém cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài”.naêm. quaû traùm. aâm.ngaøy thaùng . 3. II.©m I. haùi na 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nuoâi taèm. nuoâi taèm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêm. 170 . -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Noùi lôøi caûm ôn”.Muïc tieâu: 1. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Taïi sao em beù laïi caûm ôn chò? -Em ñaõ bao giôø noùi: “ Em xin caûm ôn” chöa? -Khi naøo ta phaûi caûm ôn? 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choøm raâu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø bangµy 1th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 61: ¨m .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêm. aâm. nuoâi taèm. haùi naám. aâm – Ghi baûng 2. haùi naám. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêm. III.

ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi:aêm Gioáng: keát thuùc baèng m Khaùc : aêm baùt ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: taèm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. aâm. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: taêm tre maàm non ñoû thaém ñöôøng haàm 3.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñ thanh) .Daïy vaàn: aêm -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêm ñöôïc taïo bôûi: aê vaø m GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêm vaø om? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : taèm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. nuoâi ta haùi naám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: aêm taèm nuoâi taèm b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Caùch tieán haønh : a.töø ( caù nhaân .con: aêm. nuoâi taèm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hPhaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Daïy vaàn aâm: ( Qui trình töông töï) aâm naám haùi naám . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : 171 Theo doõi qui trình Vieát b.

Luyeän vieát: e. II. thaùng .naêm”.ngaøy. b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- a.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con toâm. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Nhöõng con vaät trong tranh noùi leân ñieàu chung gì? -Em haõy ñoïc thôøi khoaù bieåu cuûa em? -Em thöôøng laøm gì vaøo ngaøy chuû nhaät? -Khi naøo ñeán Teát? -Em thích ngaøy naøo nhaát trong tuaàn? Vì sao? 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. ñoáng rôm. con toâm.¬m I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oâm. ôm. Ñoïc caù HS Ñaøn deâ caém nhaân 10 em cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài” c.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “ Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Böõa côm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 2th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 62: «m . 172 . ñoáng rôm 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo Gioù ñöa höông thôm laï Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Thöù .Muïc tieâu: 1. môû saùch.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. vôû taäp vieát.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.

ôm – Ghi baûng 2.Daïy vaàn ôm: ( Qui trình töông tieáng . ñoáng rôm.ñoàng thanh) ôm 173 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oâm.Daïy vaàn: aêm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: oâ vaø m caøi: oâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâm vaø om? m Khaùc : oâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng oâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân toâm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. con toâm ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) oâm Phaân tích vaø gheùp bìa toâm caøi: toâm con toâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. maàm non. ñöôøng haàm( 2 – 4 em ñoïc) cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng a. con toâm. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø töï) ( caù nhaân . Ñaøn deâ c Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oâm. ñoû thaém. ôm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : taêm tre.Baøi môùi : -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.

con toâm yù neùt noái) ñoáng rôm. ôm.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Trong böõa côm em thaáy coù maáy ngöôøi ? -Nhaø em aên maáy böõa côm moät ngaøy ? 174 .Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû lôøi “Böõa côm”.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñ thanh) 3.con: oâm. Ñoïc caù Gioù ñöa höông thôm laï nhaân 10 em Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” c. b.ñoàng thanh) .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà Ñoïc (caù nhaân 10 em – +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- rôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ñoáng rôm ( caù nhaân .Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö choù ñoám hoïc saùng sôùm choâm choâm muøi Ñoïc trôn töø öùng duïng: thôm (c nhaân . löu Theo doõi qui trình Vieát b.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” 3. sao ñeâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Moãi böõa thöôøng coù nhöõng moùn gì? -Nhaø em ai naáu côm? Ai ñi chôï? Ai röûa baùt? -Em thích aên nhöõng moùn gì? Moãi böõa aên maáy baùt? 3. choâm choâm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : em.Baøi môùi : 175 . III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Muïc tieâu: 1. con tem. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. II.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Anh chò em trong nhaø. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con tem. saùng sôùm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 3th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 63: em – ªm I. mu thôm ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. sao ñeâm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choù ñoám. 2. -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät. eâm.

ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:em.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con tem Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: em Ñoïc trôn ( caù nhaân tem ñoàng thanh) con tem Phaân tích vaø gheùp bìa b. +Höôùng daãn vieát treân khoâng sao ñeâm baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: hoïc treû em gheá Ñoïc trôn töø öùng duïng: ñeäm (c nhaân . löu nhaân . sao ñeâm. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .töø ñeâm ( caù nhaân .con: em. eâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 176 .Daïy vaàn: em thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn em ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: e vaø m caøi: em GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh em vaø am? m -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : em baùt ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng e tem.ñoàng a.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: em.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. con tem. eâm. con tem.Daïy vaàn eâm: ( Qui trình töông caøi: tem töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn eâm tieáng . eâm – Ghi baûng 2.ñ thanh) que kem meàm maïi 3.ñoàng sao ñeâm thanh) .

®×nh lµng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 4th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 13 :Nhµ trêng. hiÒn lµnh… I Môc tiªu: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: 1. Ñoïc caù GV chænh söûa loãi phaùt aâm nhaân 10 em cuûa HS b. hiÒn lµnh. +Caùch tieán haønh : Ñoïc (cnhaân–ñthanh) a. nhòn +Caùch tieán haønh : Phaûi thöông yeâu nhau Hoûi:-Anh chò em trong nhaø coøn goïi gì ? -Trong nhaø.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nhµ trêng.Luyeän noùi: Anh +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieânchò em ruoät theo noäi dung Nhöôøng “Anh chò em trong nhaø”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 HS môû saùch. bu«n lµng. ®om ®ãm . neáu em laø anh thì phaûi ñoái xöû vôùi em cuûa mình theá naøo? -Boá meï thích anh chò em trong nhaø phaûi ñoái xöû nhau theá naøo? -Em haõy keå veà anh chò em trong nhaø cho caû lôùp nghe? 3.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc caâu öùng duïng: Vieát vôû taäp vieát “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” c.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà Nhaän xeùt tranh. bÖnh viÖn. bu«n lµng.Luyeän vieát: lôøi e. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: 177 .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû d.

trÎ em.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: ®á th¾m. ch«m ch«m.Giíi thiÖu ghi tªn bµi .§äc viÕt : nhµ trêng. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . bÖnh viÖn 2 Bµi míi: .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: §äc bµi cÇn viÕt . hiÒn lµnh.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . ghÕ ®Öm. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . mÇm non. hiÒn lµnh. ch«m ch«m… I Môc tiªu: .Cho H viÕt b¶ng con 178 . mòm mÜm. bu«n lµng. bÖnh viÖn. ®×nh lµng. . mÇm non.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: nhµ trêng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . ®om ®ãm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 14 :®á th¾m.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: ®á th½m mÇm .Cho H viÕt b¶ng con .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.§äc viÕt : nÒn nhµ. c¸ biÓn 2 Bµi míi: . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:im. mòm mÜm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuần 16 Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 64: im . vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. ch«m ch«m.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: 179 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chim caâu. III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : im. um.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :”Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo…” 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : treû em.um I. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnon. meàm maïi em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. truøm khaê 2. -HS: -SGK. um – Ghi baûng 2. ñoû. gheá ñeäm.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. II.Muïc tieâu: 1.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xanh. vaøng. trÎ em. chim caâu. truøm khaên.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . que kem. ghÕ ®Öm.

um.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: im.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. chim caâu.Daïy vaàn: im thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn im ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: i vaø m caøi: im GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng m Hoûi: So saùnh im vaø am? Khaùc : im baùt ñaàu baèng i -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân chim. chim caâu ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: im caøi: chim chim Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chim caâu tieáng . um. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.Daïy vaàn um: ( Qui trình töông ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .ñoàng a.con: im. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà 180 .ñ thanh) Tieát 2: 1.ñoàng thanh) truøm khaên Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . chim caâu.töø b. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: truøm khaên con nhím tuûm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tæm troán tìm muõm hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: móm 3.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân .ñoàng thanh) töï) um Ñoïc xuoâi – ngöôïc truøm ( caù nhaân .ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. truøm khaên +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .

b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieâm.…? -Taát caû caùc maøu treân ñöôïc goïi laø gì? 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Xanh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát vaät gì coù maøu ñoû? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát vaät gì coù maøu xanh? -Em bieát vaät gì coù maøu tím? -Em bieát vaät gì coù maøu vaøng? Maøu saéc -Em bieát vaät gì coù maøu ñen. vaøng”.Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Ban ngaøy. caùi yeám -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 181 . -HS: -SGK. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.” 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: döøa xieâm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ñieåm möôø II.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. yeâm. döøa xieâm. tím. III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) a. Ñoïc caù nhaân 10 em c. ñoû. caùi y 2.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím HS Meï coù yeâu khoâng naøo” môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 65: ieâm . traéng.yeâm I. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø. Toái ñeán.

muõm móm 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. troán tìm. caùi yeám +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ieâm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ieâm. eâ vaø m caøi: ieâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ieâm vaø eâm? m Khaùc : ieâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) xieâm. yeâm – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) caùi yeám .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. döøa xieâm.Daïy vaàn yeâm: ( Qui trình töông tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.töø töï) ( caù nhaân .ñoàng a.ñoàng thanh) yeâm Ñoïc xuoâi – ngöôïc yeám ( caù nhaân . yeâm. döøa xieâm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ieâm Phaân tích vaø gheùp bìa xieâm caøi: xieâm döøa xieâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. tuûm tæm.Daïy vaàn: ieâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ieâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li 182 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con nhím.

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân . Ñoïc caù c. quyù hieám caùi caùi yeám yeám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö 3.con: ieâm. Nhaän caû nhaø.ñ thanh) 2.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Ñieåm möôøi”. yeâm.ñoàng thanh) yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình thanh kieám aâu Vieát b.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d. Seû maûi ñi kieám aên cho xeùt tranh.Luyeän vieát: e.” HS môû saùch. döøa yeám xieâm. löu ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1. em khoe ai ñaàu tieân? -Hoïc theá naøo thì môùi ñöôïc ñieåm möôøi? -Lôùp em baïn naøo hay ñöôïc ñieåm möôøi? -Em ñaõ ñöôïc maáy ñieåm möôøi? 183 . Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-BaÏn hoïc sinh vui hay khoâng vui khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm möôøi? -Nhaän ñöôïc ñieåm möôøi . Toái Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ñeán. Seû môùi coù thôøi gian aâu thanh) yeám ñaøn con.Ñoïc caâu öùng duïng: “Ban ngaøy.

vôû baøi taäp Tieáng vieät.” 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3. III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùnh buoàm. yeám .Muïc tieâu: böôùm. caù caûnh. Treân trôøi. ñaøn böôùm -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. böôùm Tieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : thanh kieám.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø tư ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 66: uoâm . aâu yeám.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. ñaø :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. öôm.öôm I.Kó naêng ñaøn. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: 184 1. böôùm bay löôïn töøng :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ong . II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. quyù hieám. vôû taäp vieát. 2. caùnh buoàm.Thaùi ñoä chim.

ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn öôm: ( Qui trình töông ( caù nhaân . löu ( caù nhaân .ñoàng thanh) yù neùt noái) 185 . öôm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoâm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoâm. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Seû môùi thôøi gian aâu yeám ñaøn con”.oâ vaø m caøi: uoâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoâm vaø ieâm? m Khaùc : uoâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buoàm.töø b. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Ban ngaøy. ñaøn böôùm +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) ñaøn böôùm . öôm – Ghi baûng 2.Toái ñeán.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Daïy vaàn: uoâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâm ñöôïc taïo bôûi: tích vaø gheùp bìa Phaân u.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñoàng thanh) töï) öôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc böôùm ( caù nhaân . caùnh buoàm. caùnh buoàm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoâm caøi: buoàm buoàm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caùnh buoàm tieáng .ñoàng a.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. chim caù caù Thích huùt maät ôû hoa caûnh”. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. Thích hoa +Caùch tieán haønh : Huùt maät thuï phaán cho Hoûi:-Con ong thöôøng thích gì? hoa.con: uoâm. öôm. b. ao chuoâm vöôøn caùnh buoàm.ñ thanh) Tieát 2: 1. Ñoïc caù ñoàng.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân Quan saùt tranh vaø traû theo noäi dung lôøi “Ong.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 186 . ñaøn böôùm öôm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö nhuoäm vaûi hoïc chaùy ñöôïm Ñoïc trôn töø öùng duïng: 3. böôùm bay nhaân 10 em löôïn töøng ñaøn. baét saâu boï.” c. böôùm.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . -Con böôùm thöôøng thích gì? -Con ong vaø con chim coù ích gì cho baùc noâng daân? -Em thích con vaät gì nhaát? -Nhaø em coù nuoâi chuùng khoâng? 3.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Nhöõng boâng caûi nôû roä thanh) nhuoäm vaøng caû caùnh HS môû saùch.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. Treân trôøi.Luyeän vieát: e.

Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc HS neâu ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong truyeän keå : Ñi tìm baïn II.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: löôõi lieàm xaâu kim Tìm vaø ñoïc tieáng coù nhoùm löûa 187 .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. vöôøn chaùy ñöôïm( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng –m 2. Treân trôøi.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a. böôùm bay löôïn töøng ñaøn”. vôû taäp vieát.Caùc vaàn ñaõ hoïc: HS leân baûng chæ vaø b. c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hThø năm ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 67 : OÂN TAÄP I.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : ao chuoâm.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. nhuoäm vaûi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa ⊕ Giaûi lao baûng oân.Tranh minh hoaï ph truyeän keå : Ñi tìm baïn -HS: -SGK.

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: ( caù nhaân . 1. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Soùc vaø Nhím laø ñoâi baïn thaân. Soùc chaïy tìm Nhím Theá nhöng ôû ñaâu Soùc cuõng 188 . phaàn chaùu baø chöa traûy tranh minh hoaï.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- d. Thaûo Chôø con.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng löôõi lieàm 2. con: xaâu kim.Luyeän vieát: e. Chieàu ñeán. Röøng caây thi nhau truùt laù. haùi hoa.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. Tranh 2:Nhöng coù moät ngaøy gioù laïnh töø ñaâu keùo veà.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . ñaøo cuû cuøng nhau. . Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d. -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Theo doõi qui trình 3.Keå chuyeän: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän:“Ñi tìm baïn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän HS ñoïc teân caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. khaép nôi laïnh giaù.ñoàng daãn qui trình ) Chænh söûa chöõ thanh) vieát cho hoïc sinh.Ñoïc SGK: HS môû saùch.ñoàng thanh) +Muïc tieâu: . luaän veà vaøo” HS ñoïc trôn (caù nhaân– -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS ñoàng thanh) c. Chuùng thöôøng noâ ñuøa.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñi tìm baïn +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc caâu öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñung ñöa ñoàng thanh) Quaû ngon daønh taän cuoái muøa Quan saùt tranh.

3. cöû ñaïi dieän leân thi taøi Tranh 3: Gaëp baïn Thoû. khieán Soùc caøng buoàn theâm. hoï nhaø Nhím laïi phaûi ñi tìm choã traùnh reùt. Soùc môùi gaëp laïi ñöôïc Nhím. 2. ca haùt.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø gaùy. ca haùt -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. Caây coái ñua nhau naûy loäc.chuùng em ca haùt. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät. c hoùt .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ot.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: tieáng hoùt. Soùc laïi chaïy tìm baïn khaép nôi. Soùc buoàn Thaûo luaän nhoùm vaø laém. Nhím thì bieät taêm. vôû taäp vieát. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. III. Hoûi chuyeän maõi roài Soùc cho bieát: cöù muaø ñoâng ñeán.at I. Vaéng baïn. nhoùm löûa ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn ñung ñöa… -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. at. chuùng vui möøng laém. Tranh 4: Maõi khi muøa xuaân ñeán töøng nhaø . Gaëp laïi nhau. Soùc beøn hoûi Thoû coù thaáy baïn Nhím ôû ñaâu khoâng? Nhöng Thoû laéc ñaàu baûo khoâng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : löôõi lieàm. chim choùc hoùt veùo von.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø sáu ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 68: ot . + YÙ nghóa :Caâu chuyeän noùi neân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- chæ thaáy coû caây im lìm.Baøi môùi : 189 . xaâu kim. -HS: -SGK. tieáng hoùt.

at.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. at – Ghi baûng 2.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ot. +Caùch tieán haønh : a.ñ thanh) Tieát 2: 1.Daïy vaàn: ot Phaùt aâm ( 2 em . at.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ot.tieáng hoùt. ca haùt.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b.ñoàng thanh) ca haùt . ca +Chænh söûa chöõ sai haùt -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: baùnh ngoït baõi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö caùt traùi nhoùt cheû hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: laït 3. chim hoùt ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: hoùt -Ñoïc laïi sô ñoà: ot Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn hoùt tieáng . tieáng hoùt.ñoàng thanh) b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 190 .Daïy vaàn at: ( Qui trình töông töï) at Ñoïc xuoâi – ngöôïc haùt ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ot ñöôïc thanh) taïo bôûi: o vaø t Phaân tích vaø gheùp bìa GV ñoïc maãu caøi: ot -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân hoùt.töø chim hoùt ( caù nhaân .con:ot. löu ( caù nhaân .

Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. chim hoùt . lôøi +Caùch tieán haønh : Chim hoùt líu lo Hoûi:-Chim hoùt nhö theá naøo? -Em haõy ñoùng vai chuù gaø ñeå caát tieáng gaùy? -Chuùng em thöôøng ca haùt vaøo luùc naøo? 3.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Gaø gaùy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.chuùng em Quan saùt tranh vaø traû ca haùt”.Ñoïc SGK: HS môû saùch. Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 191 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “” thanh) c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm ñoàng thanh) cuûa HS Nhaän xeùt tranh. b.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 192 .

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêt. ñaáu vaät.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : baùnh ngoït.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. III. -HS: -SGK. röûa maët. traùi nhoùt.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. ñaáu vaät +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . ñaáu vaät.Muïc tieâu: 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. aât. vôû baøi taäp Tieáng vieät.aât I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 17 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 69: aêt . cheû la tieáng hoùt.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: röûa maët. röûa maët Phaân tích vaø gheùp bìa 193 .Daïy vaàn: aêt thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêt ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: aê vaø t caøi: aêt GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) maët.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ngaøy chuû nhaät. 2. aât.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: aêt. vôû taäp vieát. aât – Ghi baûng 2. 3. II. baõi caùt. röûa maët. ca haùt ( 2 – 4 em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng a.

töø ( caù nhaân .Daïy vaàn aât: ( Qui trình töông töï) aât vaät ñaáu vaät .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ngaøy chuû nhaät”.ñoàng thanh) aêt maët röûa maët b. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: ñoâi maét maät ong baét tay thaät thaø 3. aât. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. röûa maë ñaáu vaät Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaøi: maët Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .con: aêt.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: c. lôøi +Caùch tieán haønh : 194 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: e. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

thaät thaø( em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. II.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi70: oât . caùi vôït.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Ngaøy chuû nhaät. boá meï cho em ñi chôi ôû ñaâu? -Em thaáy gì trong coâng vieân? 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Nhöõng ngö baïn toát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oât. 3. coät côø. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: coät côø.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. maät ong.Baøi môùi : 195 . vôû taäp vieát. baét tay. ôt. III. 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. caùi vôït.ôt I. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : ñoâi maét.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: oât. Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oât baét ñaàu baèng oâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: coät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . caùi vôït +Caùch tieán haønh : a. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: côn soát quaû ôùt xay boät ngôùt möa 3. c vôït.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Theo doõi qui trình Vieát b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 196 coät côø. coät côø.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oât.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Daïy vaàn: oât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oât ñöôïc taïo bôûi: oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oât vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : coät. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc .töø ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn ôt: ( Qui trình töông töï) ôt vôït caùi vôït . ôt. ôt – Ghi baûng 2. coät côø oât coät coät côø b. ôt.con: oât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV 1.ñoàng thanh) ( caù nhaân .

c. III.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï Teát.eât Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: Vieát +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân vôû taäp vieát theo noäi dung “Nhöõng ngöôøi baïn toát”.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . deät vaûi. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : et. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Giôùi thieäu teân ngöôøi baïn maø em thích nhaát? -Vì sao em laïi yeâu quí baïn ñoù? -Ngöôøi baïn toát ñaõ giuùp em nhöõng gì? 3.Kieåm tra baøi cuõ : 197 . -HS: -SGK.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “”.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Ñoïc caù nhaân 10 em I.Luyeän vieát: e. eât.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. 2. 3. baùnh teùt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: baùnh teùt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. deät vaûi. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.ñ thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ư ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 71: et .

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: et. baùnh teùt Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: et Phaân tích vaø gheùp bìa teùt caøi: teùt baùnh teùt Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.ñoàng a.Daïy vaàn: et thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn et ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: e vaø t caøi: et GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng -So saùnh: vaàn et vaø oât t Khaùc: et baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng e Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) teùt.ñoàng thanh) ( caù nhaân .con: et. baùnh teù neùt chöõ con deät vaûi.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: et.ñoàng deät thanh) deät vaûi .Daïy vaàn eât: ( Qui trình töông töï) tieáng . baùnh teùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát baûng con : ( 2 – 4 em) -Ñoïc SGK: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. eât.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. deät vaûi +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . reát 198 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. eât – Ghi baûng 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.töø eât ( caù nhaân . eât.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.öt.Luyeän vieát: e. buùt chì.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 72: ut . II. 3.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: 199 . sau roát.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. möùt göøng 2. uùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em ñöôïc ñi chôï Teát vaøo dòp naøo? -Chôï Teát coù nhöõng gì ñeïp? 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ut.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Chim traùnh reùt bay veà phöông nam. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng” c.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo Quan saùt tranh vaø traû noäi dung lôøi “Chôï Teát”.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ngoùn uùt.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .öt I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng saám seùt GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hkeát baïn 3.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng 200 . buùt chì.Daïy vaàn öt: ( Qui trình töông töï) tieáng .öt.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. vôû taäp vieát. saám seùt.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: ut.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.töø öt ( caù nhaân . Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng. möùt göøng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.ñoàng möùt thanh) möùt göøng . öt – Ghi baûng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: buùt chì.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. III. keát baïn( 2 em) -Ñoïc SGK: Chim traùnh reùt bay veà phöông nam. vôû baøi taäp Tieáng vieät. möùt göøng +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : neùt chöõ. -HS: -SGK.Daïy vaàn: ut ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ut ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø t caøi: ut GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn ut vaø et baèng t Khaùc: ut baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buùt. buùt chì Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ut Phaân tích vaø gheùp bìa buùt caøi: buùt buùt chì Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. con reát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ut.

chæ 201 . Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Laøm xanh da trôøi” thanh) c. em uùt.ñ thanh) 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung Vieát vôû taäp vieát “Ngoùn uùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø Quan saùt tranh vaø traû nhaän xeùt so vôùi 5 ngoùn tay.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. ngoùn lôøi uùt laø ngoùn nhö theá naøo? -Keå cho caùc baïn teân em uùt cuûa mình? -Em uùt laø em lôùn nhaát hay beù nhaát? Ñi sau cuøng coøn goïi -Quan saùt tranh ñaøn vòt. Ñoïc caù e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .öt.Luyeän vieát: HS môû saùch.con: ut. raêng möùt göøng suùt boùng nöùt Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn neû hoïc 3.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: ñoàng thanh) “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài Chæ coøn tieáng hoùt Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình chim cuùt söùt Vieát b. buùt chì. sau roát”.

.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 15 :thanh kiÕm.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .NhËn xÐt giê häc HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: thanh kiÕm. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Cho H viÕt b¶ng con . ao chu«m. ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 16 :xay bét. .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông. b¸nh ngät. thËt thµ.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . b·i c¸t. ©u yÕm.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. kÕt b¹n… I Môc tiªu: . thùc hµnh luyÖn tËp… 202 . ©u yÕm… I Môc tiªu: . 2 Bµi míi: H§ 1: .§äc viÕt : ®á th¾m.Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . nÐt ch÷. mÇm non.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø ñi sau roát con vaät ñi sau cuøng? 3. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.

Cho H viÕt b¶ng con .§äc viÕt : thËt thµ. b·i c¸t.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: xay bét.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . con vÞt. 2 Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . nÐt ch÷. kÕt b¹n. thêi tiÕt ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 203 . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . chim cót.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. ieât.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3. 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 18 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 73: it . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : chim cuùt.Daïy vaàn: it ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn it ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: I vaø t bìa caøi: it GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn it vaø ut baèng t Khaùc: it baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng i Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) mít.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:it.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. III. chöõ vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi mít. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. traùi mít Ñoïc trôn ( caù nhaân 204 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: it.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. chöõ vieát. -HS: -SGK. ieât. suùt boùng.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Em toâ veõ II.ieât I. traùi mít. nöùt ne 4 em) -Ñoïc SGK: “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài…”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Muïc tieâu: 1. söùt raêng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : it. vôû taäp vieát. chöõ vieát. ieât – Ghi baûng 2. traùi mít.

Daïy vaàn ieât: ( Qui trình töông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: mít Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân 205 .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . ieât. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc laïi sô ñoà: it mít traùi mít b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .töø ( caù nhaân .ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Ñoïc caù c.ñoàng thanh) töï) ieât vieát chöõ vieát . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: chöõ vieát con vòt thôøi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tieát ñoâng nghòt hieåu hoïc Ñoïc trôn töø öùng bieát 3.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Con gì coù caùnh thanh) Maø laïi bieát bôi Ngaøy xuoáng ao chôi Ñeâm veà ñeû tröùng? ” HS môû saùch.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. b. traùi mít.ñ thanh) Tieát 2: 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.con: it.

öôt. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôi caàu t II.Daïy vaàn: uoât thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoât ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa 206 . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 74: uoât . III.Muïc tieâu: 1. chuoät nhaét. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ñaët teân töøng baïn trong Quan saùt tranh vaø tranh vaø giôùi thieäu baïn ñang laøm traû lôøi gì? Coù theå keøm theo lôøi khen ngôïi cuûa baïn.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoât. löôùt v 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. löôùt vaùn .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. hieåu bie – 4 em) -Ñoïc SGK: “Con gì coù caùnh Maø laïi bieát bôi …”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoät nhaét.ñoàng a. chuoät nhaét.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoât. vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng theo noäi dung GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Em toâ veõ vieát”. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. öôt – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.öôt I. löôùt vaùn. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoât.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con vòt. -HS: -SGK. ñoâng nghòt. öôt. thôøi tieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.

oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn uoât vaø oât GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caøi: uoât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: uoâ baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoät.Daïy vaàn öôt: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. chuoät nhaét Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoât caøi: chuoät chuoät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoät nhaét tieáng . öôt.ñoàng .ñ thanh) 1.ñoàng öôt thanh) löôùt Ñoïc xuoâi – ngöôïc löôùt vaùn ( caù nhaân . chuoät traéng muoát vöôït nhaét.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (caù nhaân 10 em – HS ñoàng thanh) b. 207 .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù Chuoät ñi ñaâuNhaän xeùt tranh.töø b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân . leân löôùt vaùn tuoát luùa aåm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v öôùt hoïc 3.con: uoât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng taïo bôûi: u.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.

Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chôi caàu tröôït”.Kó naêng 3. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû Hoûi:-Quan saùt tranh.Muïc tieâu: hoïc töø baøi 68 ñeán 74 2.Tranh minh hoaï ph Tieát1 . mua muoái gioã cha chuù Meøo” HS môû saùch. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Chuoät nha -GV: -Baûng oân. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. em thaáy neùt lôøi maët cuûa baïn nhö theá naøo? -Khi chôi caùc baïn ñaõ laøm gì ñeå khoâng xoâ ngaõ nhau? 3.Thaùi ñoä chuoät ñoàng II.Luyeän vieát: e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vaéng nhaø xa GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Chuù Chuoät ñi chôï ñöôøng thanh) Mua maém.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén 14 chöõ ghi vaàn : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng : Nghe vaø hieåu. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 208 1.Ñoà duøng daïy hoïc: truyeän keå -HS: -SGK.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 75 : OÂN TAÄP I. Ñoïc caù c.

vöôït leân. traéng muoát.ñoàng thanh) ( caù nhaân . aåm öôùt -Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù chuoät ñi ñaâu vaéng nhaø .Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc chöõ vaøvaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Vieát saün 2 baûng oân trong SGK -GV ñoïc vaàn -Nhaän xeùt 14 vaàn coù gì gioáng nhau -Trong 14 vaàn.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -Vieát töø leân baûng -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: choùt voùt baùt ngaùt Vieät Nam (Choùt voùt: raát cao .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng thanh) . löôùt vaùn.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 209 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS vieát vaøo vôû baøi taäp Vieát theo daõy Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân Ñoïc (caù nhaân . Caùnh ñoàng baùt ngaùt: raát roäng) -Ñoïc laïi toaøn baøi 3. tuoát luùa.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuoät nhaét. vaàn naøo coù aâm ñoâi ⊕ Giaûi lao c..”.

coù keøm theo tranh minh hoaï + YÙ nghóa :Bieát yeâu quyù nhöõng gì do chính tay mình laøm ra.ac I.Keå chuyeän: Thaûo luaän nhoùm vaø +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu cöû ñaïi dieän leân thi chuyeän: taøi “Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. con soùc.Ñoïc caâu öùng duïng: vöøa oân “Moät ñaøn coø traéng phau phau trôn (caù nhaân– HS ñoïc AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ñoàng thanh) ?” HS môû saùch. ac. Ñoïc caù ( Laø caùi gì?) 10 em nhaân -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS Vieát vôû taäp vieát c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oc. 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 76: oc . 3.Luyeän vieát: -GV vieát maãu HS ñoïc teân caâu -Theo doõi HS vieát chuyeän e.Muïc tieâu: 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 luaän veà tranh minh GV chænh söûa loãi phaùt aâm hoaï. Thaûo a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. -Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñoïc (caù nhaân 10 em – Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng thanh) ñoàng +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. baùc só. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: . cuûa HS Tìm tieáng coù vaàn b. 210 .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc SGK: “Moät ñaøn coø traéng phau phau AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ?( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. con soùc -Ñoïc laïi sô ñoà: oc soùc con soùc b.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vöøa hoïc v chôi. -HS: -SGK.Vieät Nam ( 2 – 4 em Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em . III.baùt ngaùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. con soùc. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát: oc.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oc. II.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oc Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oc baét ñaàu baèng o Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: soùc Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. baùc só.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Daïy vaàn: uoât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oc ñöôïc taïo bôûi: o vaø c GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oc vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù :soùc. ac. ac – Ghi baûng 2.Daïy vaàn ac: ( Qui trình töông töï) 211 -Ñoïc vaø vieát baûng con : choùt voùt.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con soùc. vôû taäp vieát. baùc só +Caùch tieán haønh : a.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ac tieáng .Ñoïc SGK: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) d. Tìm tieáng coù vaàn vöøa gì?) hoïc c.Ñoïc caâu öùng duïng: “Da coùc maø boïc boät loïc ñoàng thanh) Boät loïc maø boïc hoøn than” ( Laø caùi Nhaän xeùt tranh.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.ñ thanh) 2. öôt.töø baùc ( caù nhaân .ñoàng baùc só thanh) .con: uoât. con coùc con löôùt vaùn vaïc Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .Luyeän vieát: HS môû saùch. chuoät nhaïc nhaét.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung “Vöøa chôi vöøa hoïc Vieát vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em haõy keå nhöõng troø chôi ñöôïc hoïc treân lôùp? -Em haõy keå teân nhöõng böùc tranh ñeïp maø coâ giaùo ñaõ cho em 212 . löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình haït thoùc baûn Vieát b. Ñoïc caù e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.

trªn giµn thiªn lý lò chuån 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. at - Tõ: cñ riÒng. ia.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . «ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xem trong caùc giôø hoïc? . §äc ®óng râ rµng. h¶i c¶ng. trèn t×m. ang.§äc thµnh tiÕng c©u.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. .§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: ua. iªng.§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh cao h¬n. Ônh ¬ng. chuån ngÈn ng¬ bay lîn. t. Giao H¬ng ngµy 213 th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH . tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . mua mÝa.Em thaáy caùch hoïc nhö theá coù vui khoâng? 3. mòm mÜm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hQuan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 ¤n tËp kiểm tra häc kú I I Môc tiªu: . 1 tõ ( cho 0.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 19 Thöù hai ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : aêc -aâc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêc .maéc aùo .aâc .giaác nguû .quaû gaác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : maøu saéc . nhaác chaân vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng 214 .aên maëc .

con vaïc Vieát :oc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . nhoùm . .baûn 3 HS ñoïc nhaïc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .baùc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Da coùc maø boïc boät loïc Boät loïc maø boïc 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng hoøn than” duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêc -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêc -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêc -Coù vaàn aêc muoán ñöôïc -Theâm aâm m vaø daáu saét .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Nhö nung qua löûa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ruoäng baäc thang ”.con coùc .maéc .aâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù 215 -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .HS tieáng maéc theâm aâm vaø daáu caøi tieáng maéc gì ? -Aâm m .caû lôùp ) maéc aùo quaû gaác * So saùnh 2 vaàn aêc .vaàn aêc vaø daáu saét -Haõy phaân tích tieáng maéc -HS ñaùnh vaàn tieáng maéc -GV ghi tieáng maéc -Tranh veõ caùi maéc aùo -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø maéc aùo -GV ghi töø maéc aùo -HS ñoïc aêc .ac .con soùc .maéc aùo * Daïy vaàn aêc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn aâc ) aêc maéc aâc gaác -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .aâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maøu saéc giaác nguû aên maëc nhaác chaân -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “nhaác chaân ” .aâ ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :haït thoùc .khaùc nhau aâm aê.

aâc .caàn truïc .caû lôùp HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát aêc . nhoùm .quaû gaác TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng Nhö nung qua löûa ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Ñaây laø ruoäng baäc thang ôû treân mieàn nuùi -Xung quanh ruoäng baäc thang coøn coù gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .maéc aùo .löïc só 216 .caù nhaân .öc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .aâc .quaû gaác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ruoäng baäc thang ” Coù ngöôøi vaø traâu ñang caøy Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn aêc vaø vaàn aâc Thöù ba ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : uc-öc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uc.maéc aùo . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát aêc .

khaùc nhau aâm u.giaác 3 HS ñoïc nguû .öc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maùy xuùc loï -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .nhaác chaân Vieát : aéc .aên maëc .HS caøi tieáng truïc -Coù vaàn uc muoán ñöôïc tieáng truïc theâm aâm vaø daáu gì ? -Aâm tr .quaû 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû gaác lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng “ Nhöõng ñaøn chim ngoùi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maëc aùo maøu naâu duïng Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : HS phaân tích vaø caøi vaàn uc * Daïy vaàn uc -HS ñaùnh vaàn vaàn uc -GV ghi vaø ñoïc vaàn uc -Theâm aâm tr vaø daáu naëng .cuùc vaïn thoï .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caàn truïc * Daïy vaàn uc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn öc) uc öc truïc löïc caàn truïc löïc só * So saùnh 2 vaàn uc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maøu saéc .aâc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .ö ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 217 . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .maéc aùo .vaàn uc vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng truïc -HS ñaùnh vaàn tieáng truïc -GV ghi tieáng truïc -Tranh veõ caùi caàn truïc -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø caàn truïc -GV ghi töø caàn truïc -HS ñoïc uc -truïc .noùng nöïc vaø caâu öùng duïng :Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ai thöùc daäy sôùm nhaát ”.loï möïc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :maùy xuùc .

öc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . nhoùm .caàn truïc .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uc .öc .chim hoùt . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc. GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uc .löïc só -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ai thöùc daäy sôùm nhaát ” -Ngöôøi .gaø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möïc cuùc vaïn thoï noùng nöïc -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “noùng nöïc ” .öc löïc só TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Moïi ngöôøi ñang laøm gì ? -Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy ? -Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh phoá ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn uc .chim -Baùc noâng daân daét traâu ra ñoàng .gaø gaùy .öc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .traâu .uoâc 218 . -Con gaø -Veõ caûnh noâng thoân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc vaø vaàn öc vaøo baûng con Thöù t ư ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : oâc.caàn truïc .nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .

nhoùm .uoâ moäc ñuoác ñöùng tröôùc thôï moäc ngoïn ñuoác 219 .goác caây .loï möïc .vaàn oâc vaø daáu naëng -Ngöôøi trong tranh ñang laøm -HS ñaùnh vaàn tieáng moäc ngheà gì ? -Laøm ngheà thôï moäc -GV ghi töø thôï moäc -Hs ñoïc töø thôï moäc -HS ñoïc oâc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâc ..moäc -thôï moäc * Daïy vaàn uoâc ( quy trình -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù töông töï nhö daïy vaàn oâc ) nhaân . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maùy xuùc .caû lôùp ) vaàn uoâc coù uoâ laø nguyeân aâm ñoâi -Gioáng nhau aâm c ñöùng oâc uoâc sau .uoáng thuoác ”.uoâc .noùng nöïc Vieát :caàn truïc .löïc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Saùng sôùm tinh mô duïng Goïi ngöôøi thöùc daäy ?” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oc -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâc -Coù vaàn oc muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn oâc moäc theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm m vaø daáu -Haõy phaân tích tieáng moäc naëng .ñoâi guoác .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .thôï moäc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .khaùc nhau aâm oâ.HS caøi tieáng moäc -GV ghi tieáng moäc -Aâm m.thuoäc baøi vaø caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Tieâm chuûng .ngoïn ñuoác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con oác .cuùc vaïn thoï 3 HS ñoïc .

caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oác .ngoïn ñuoác TIEÁT 2: LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Baïn traùi trong tranh ñang laøm gì ?-Em thaáy theá ñoä cuûa baïn nhö theá ?ù -Khi naøo chuùng ta phaûi uoáng thuoác ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .ngoïn ñuoác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Tieâm chuûng .uoâc .uoâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . -Baïn raáy vui -Khi chuùng ta bò beänh . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oâc vaø vaàn uoâc 220 .uoáng thuoác ” -Baïn ñang ñöôïc tieâm ngöøa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * So saùnh 2 vaàn oâc .thôï moäc .uoâc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm .caù nhaân .uoâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng con oác ñoâi guoác goác caây thuoäc baøi -GV ñoïc maãu . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oâc .thôï moäc . nhoùm .

goác caây .ca nhaïc ”.thuoäc baøi Vieát : thôï moäc .thöôùc keû vaø caâu öùng duïng Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xieác .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù năm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : ieâc-öôc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .muùa roái .öôc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :caù dieác .caùi löôïc .ñoâi 3 HS ñoïc guoác .coâng vieäc .HS -Haõy phaân tích tieáng xieác caøi tieáng xieác -GV ghi tieáng xieác -Aâm x .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .vaàn ieâc vaø daáu saéc 221 .ngoïn ñuoác 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maùi nhaø cuûa em duïng Nghieâng giaøn gaác ñoû ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn -Coù vaàn ieâc muoán ñöôïc ieâc tieáng xieác theâm aâm vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâc daáu gì ? -Theâm aâm x vaø daáu saéc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :con oác .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Tranh veõ gì ? -GV ghi töø xem xieác * Daïy vaàn öôc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâc ) ieâc öôc xieác röôùc xem xieác röôùc ñeøn * So saùnh 2 vaàn ieâc .khaùc nhau aâm ieâ.röôùc ñeøn HÑ 3: Luyeän noùi -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xieác . nhoùm .öôc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng xieác -Tranh veõ moïi ngöôøi ñang xem xieác -Hs ñoïc töø xem xieác -HS ñoïc ieâc -xieác -xem xieác -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .uoâc .öô ñöùng tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caù dieác caùi löôïc coâng vieäc thöôùc keû 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “coâng vieäc ” . HS tìm tieáng coù chöùa vaàn GV gaïch chaân tieáng HS tìm ieâc.öôc .röôùc ñeøn HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 “Queâ höông laø con dieàu -Ñoïc nhoùm .xem xieác .muùa roái .xem xieác . nhoùm .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát vieát baøi ieâc .caù nhaân .caû lôùp ) ieâc .ca nhaïc” 222 .caû lôùp bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Queâ höông laø con ñoø nhoû HS ñoïc töøng doøng thô moãi Eâm ñeàm khua nöôùc ven em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc soâng noái tieáp ) -GV ñoïc maãu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .öôc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .

-Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. III. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâcvaø vaàn öôc vaøo baûng con Thöù sáu ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát tuoát luùa. HS neâu töïa baøi. HS theo doõi ôû baûng lôùp. GV vieát maãu. ñoâi guoác… HS töï phaân tích. ñoâi guoác..Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. caù dieác I.Con oác. 2. Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I. ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu baøi vieát. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát.. vôû vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh veõ gì ? -Ngoaøi caùc loaïi hình treân caùc em coùn thaáy loaïi bieåu dieãn naøo nöõa ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ieâc . baûng … .muùa haùt . Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. ruùt kinh nghieäm cho hoïc kyø II. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. hạt thóc . ca nhaïc -Haùt caûi löông . -Bieát caàm buùt. haït thoùc con oác.öôc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Xieác .KTBC: Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I. Tuốt lúa . GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát. khoaûng caùch 223 Hoaït ñoäng HS Hoïc sinh laéng nghe. II. . Phaân tích ñoä cao. tö theá ngoài vieát.muùa roái döôùi nöôùc .

giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh HS thöïc haønh baøi vieát vieát vaøo vôû taäp vieát.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc chöõ ôû baøi vieát. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. Nhaän xeùt tuyeân döông. HS vieát baûng con. Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 224 .Cuûng coá : Thu vôû chaám moät soá em. 3. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp.

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 225 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 20 Thöù hai ngaøy 11thaùng 1 naêm 2010 Baøi ach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ach .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giöõ gìn saùch vôû ”. -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vieân gaïch .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . keânh raïch . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caât baïch ñaøn vaø caâu öùng duïng : Meï .saïch seõ .cuoán saùch .

caù nhaân .HS caøi tieáng saùch -Aâm s .thöôùc keû .vaàn ach vaø daáu saét -HS ñaùnh vaàn tieáng saùch -cuoán saùch -Hs ñoïc töø cuoán saïch -HS ñoïc ach -saùch -cuoán saùch 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ach phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi 226 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc : caù dieát .caùi löôïc .GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ach .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . -Ñaây goïi laø ?(GV giô quyeån saùch ) -GV ghi töø cuoán saùch *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vieân gaïch keânh raïch saïch seõ caây baïch ñaøn -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “kenh raïch ” .cuoán saùch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ach -HS ñaùnh vaàn vaàn ach -Theâm aâm s vaø daáu saét .röôùc ñeøn Ñoïc caâu öùng duïng “ Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ach -GV ghi vaø ñoïc vaàn ach -Coù vaàn it muoán ñöôïc tieáng saùch theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng saùch -GV ghi tieáng saùch . Vieát :xem xieác .coâng vieäc .

Hs töï neâu theo söï giöõ gìn cuûa mình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ach.cuoán saùch -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Giöõ gìn saùch vôû “ -Xeáp saùch vôû ngaøy ngaén -Taïi baïn gaùi muoán cho saùch vôû ngay ngaén khoâng bò hoûng .tôø lòch . Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1naêm 2010 Baøi ich -eâch I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ich .eâch .muõi heách ..con eách -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vôû kòch .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Caùc em cho bieát baïn gaùi trong tranh ñang laøm gì ? -Taïi sao baïn gaùi laïi laøm nhö vaäy? -Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .cheânh cheách vaø caâu öùng duïng : Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét 227 .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ach .vui thích . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Meï .

ri rích Coù ích .saïch seõ .tôø lòch -GV (giô tôø lòch) Hoûi ñaây laø gì ? -GV ghi töø tôø lòch * Daïy vaàn eâch ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ich ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .vaàn ich vaø daáu naëng -Coù vaàn ich muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn tieáng lòch lòch theâm aâm vaø daáu gì ? -tôø lòch -Haõy phaân tích tieáng lòch -Hs ñoïc töø tôø lòch -GV ghi tieáng lòch -HS ñoïc ich .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .lòch .caû lôùp ) ich eâch lòch eách -Gioáng nhau aâm ch ñöùng sau tôø lòch con eách .eâch tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vôû kòch muõi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 228 . nhoùm .eâ ñöùng * So saùnh 2 vaàn ich . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :ach .caây baïch ñaøn .meï ôi coâ daïy duïng Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -HS phaân tích vaø caøi vaàn ich Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn ich 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm l vaø daáu * Daïy vaàn ich naëng .cuoán saùch .keâng raïch .vieân lôùp vieát baûng con gaïch Ñoïc caâu öùng duïng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meï . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :vieân gaïch .coù ích.khaùc nhau aâm i.HS caøi tieáng lòch -GV ghi vaø ñoïc vaàn ich -Aâm l . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Chuùng em ñi du lòch ”.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng heách vui thích cheânh cheách -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “muõi heách .eâch phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .tôø lòch .nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . cheânh cheách ” .eâch .caù nhaân .ri rích Coù ích .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát iâch .coù ích.tôø lòch . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ich .con eách -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Chuùng em ñi du lòch ” -HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich vaø vaàn eâch vaøo baûng con Thöù tư ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : Oân taäp 229 . nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .eâch .eâch Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .con eách TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích . -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi gia ñình ? -Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang gì ? -Keå teân ngöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ich .

con eách 3 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caùc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh 2 Hs ñoïc Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .vui thích .hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ”.ri rích Coù ích .uoâc .chuùc möøng lôùp .coù ích.cheânh cheách -3 HS ñoïc Vieát :tôø lòch .chuùc möøng .caû thaùc nöôùc .ích lôïi 230 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc .ch ôû cuoái vaàn -Hs nêu GV ghi baûng Gv ñính baûng oân taäp Trong 13 vaàn vaàn naøo coù nguyeân aâm ñoâi .muõi heách .ích lôïi vaø caùc caâu öng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa -Nghe . -Hs nêu ieâc .nhoùm .vieát ñöôïc 13 chöõ ghi vaàn vöøa hoïc töø baøi 76 ñeán baøi 82 .öôc -Luyeän ñoïc 13 vaàn -Luyeän ñoïc töø ngöõ öùng duïng -Hs ñoïc caù nhaân . -Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ :thaùc nöôùc . II) Ñoà duøng daïy hoïc Baûng oân trang 168 Tranh truyeän III) Hoaït ñoäng daïy hoïc . TIEÁT 1 1/ Oån ñònh 2/Kieåm tra Ñoïc :vôû kòch .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : Oân taäp Haõy neáu caùc vaàn ñaõ hoïc coù aâ c.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn baøi ôû tieát 1 Ñoïc nhoùm .muùa saïp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con coïp .ñoùng goùp .tröôùc HÑ 1:Luyeän vieát GV höôùng daãn HS vieát töø thaùc nöôùc .ích lôïi HÑ3:Keå chuyeän Giôùi thieäu truyeän Coù moät anh chaøng ngoác ngheách nhöng ñaõ laáy ñöôïc coâng chuùa xinh ñeïp .caû lôùp .haõy laéng nghe caâu chuyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng” GV keå 2 laàn Laàn 2 keát hôïp tranh minh hoïa YÙ nghóa caâu chuyeän :Nhôø soáng toát buïng Ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp .caù nhaân .hoïp nhoùm . 4/ Cuûng coá : HS ñoïc toaøn baøi theo höôùng daãn cuûa GV Daën doø :Veà ñoïc laïi baøi nhieàu laàn .ap .giaáy nhaùp .Vì sao laïi nhö vaäy .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø ngöõ öùng duïng TIEÁT 2:LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -Luyeän ñoïc caùc caâu thô öùng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa GV ñoïc maãu GV gaïch chaân tieáng böôùc .caû lôùp HS vieát vaøo baûng con vieát vaøo vôû taäp vieát HS ñoïc teân truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ” -HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2010 Baøi op-ap I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :op.ñöôïc laáy coâng chuùa laøm vôï.xe ñaïp vaø caâu öùng duïng 231 . 1HS gioûi ñoïc caû baøi Moãi HS ñoïc 1 doøng thô . nhoùm .ñoïc noái tieáp cho ñeá heát baøi thô HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oân -HS ñoïc caû baøi caù nhaân (3 HS).

caû lôùp ) hoïp nhoùm muùa saïp So saùnh 2 vaàn op .a *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc con coïp giaáy nhaùp ñoùng goùp xe ñaïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ choùp nuùi .ngoïn caây .vaàn op vaø daáu naëng -Caùc baïn ñang laøm gì ? -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïp -GV ghi töø hoïp nhoùm -caùc baïn ñang hoïp nhoùm * Daïy vaàn ap ( quy trình töông -Hs ñoïc töø hoïp nhoùm töï nhö daïy vaàn op ) HS ñoïc op .ich vui thích .hoâp nhoùm op ap -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù hoïp saïp nhaân .keânh raïch . nhoùm .muùa saïp -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù TIEÁT 2 :Luyeän taäp nhaân .ích lôïi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn op -GV ghi vaø ñoïc vaàn op -HS phaân tích vaø caøi vaàn op -Coù vaàn op muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn op hoïp theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm h vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng hoïp . nhoùm .hoïp nhoùm . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :ach .hoïp .ap -GV vieát maãu vaø neâu quy phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng trình vieát ñoù op .caû lôùp ) 232 .HS caøi tieáng hoïp -GV ghi tieáng hoïp -Aâm h . GV gaïch chaân tieáng HS tìm HS tìm tieáng coù chöùa vaàn * Luyeän vieát op .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .cheânh 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cheách lôùp vieát baûng con Vieát :thaùc nuôùc .ap .khaùc nhau aâm o .eâch .cuoán saùch .ap -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .thaùp chuoâng II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

caûi baép .ngoïn caây .ngaên naép .ap .caû lôùp -Veõ con nai vaøng -Con nai vaøng ngô ngaùc 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .thaùp chuoâng” -HS chæ caùc hình vaø neâu teân töøng hình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn op vaø vaàn ap Thöù sáu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Baøi aêp-aâp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêp .nhoùm .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát op .thaùp chuoâng 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .taäp muùa .baäp beânh vaø caâu öùng duïng “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Trong caëp saùch cuûa em” 233 .aâp .ngoïn caây .muùa saïp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Choùp nuùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng -Trong tranh veõ con gì ? -Con nai vaøng nhö theá naøo ? “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV giôùi thieäu :choùp nuùi laø cao nhaát cuûa ngoïn nuùi .caù maäp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : gaëp gôõ .hoïp nhoùm .

khaùc nhau aâm aê .xe ñaïp lôùp vieát baûng con Vieát :hoïp nhoùm . nhoùm . nhoùm .muùa saïp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêp -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêp -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêp -Coù vaàn aêp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêp tieáng baép theâm aâm vaø -Theâm aâm b vaø daáu saéc .caû lôùp ) trình vieát aêp .aâp sau .aâp -GV ñoïc maãu . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Ổn định 3 HS ñoïc 2/ Kieåm tra: Ñoïc :op .HS daáu gì ? caøi tieáng baép -Haõy phaân tích tieáng baép -Aâm b .caù maäp HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 -Trong tranh veõ con gì? 234 .caû lôùp ) baép maäp caûi baép caù maäp -Gioáng nhau aâm p ñöùng So saùnh 2 vaàn aêp .aâp .vaàn aêp vaø daáu saéc -GV ghi tieáng baép -HS ñaùnh vaàn tieáng baép -Ñaây laø caùi gì ? -caûi baép -GV ghi töø caûi baép * Daïy vaàn aêp ( quy trình töông -Hs ñoïc töø caûi baép HS ñoïc aêp -baép -caûi baép töï nhö daïy vaàn aâp ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù aêp aâp nhaân .ap giaáy nhaùp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .aâ *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc gaëp gôõ taäp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ muùa HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêp ngaên naép baäp beânh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .ñoùng goùp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû .con coïp . phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng GV gaïch chaân tieáng HS tìm ñoù * Luyeän vieát -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù -GV vieát maãu vaø neâu quy nhaân .caûi baép .

caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -Trong caëp saùch cuûa baïn coù aêp . -HS nhìn tranh keå nhöõng ñoà 4/ Cuûng coá : duøng coù trong tranh Troø chôi:Tieáp söùc -HS giôùi thieäu ñoà duøng cuøa GV phaùt moãi nhoùm moät tôø mình giaáy ñeå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc HS tham gia troø chôi Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS döông nhöõng HS hoïc toát vieát moät tieáng coù chöùa vaàn Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu aêp vaø vaàn aâp laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caù nhaân . Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 21 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oâp .ôp I) Muïc tieâu : 235 .caù maäp nhöõng ñoà duøng gì ? -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Haõy giôùi thieäu ñoà duøng hoïc “Trong caëp saùch cuûa em “ taäp cuûa em .aâp caûi baép .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Chuoàn chuoàn bay nhö theá naøo ? “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Ñoïc nhoùm .caû lôùp -Veõ con chuoàn chuoàn -Chuoàn chuoàn bay cao vaø bay thaáp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

gaëp gôõ .caù maäp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Chuoàn chuoàn bay cao duïng Möa raøo laïi taïnh ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâp -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâp -Coù vaàn oâp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn oâp tieáng hoäp theâm aâm vaø -Theâm aâm h vaø daáu daáu gì ? naëng .hoäp söõa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :aêp .khaùc nhau aâm oâ.baùnh xoáp .lôùp hoïc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :toáp ca .lôïp nhaø vaø caâu öùng duïng “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Caùc baïn lôùp em” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .ô ñöùng tröôùc 236 . ôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng toáp ca hôïp taùc -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .taäp muùa .ôp .vaàn oâp vaø daáu naëng -GV ghi tieáng hoäp -HS ñaùnh vaàn tieáng hoäp -Ñaây laø caùi gì ? -hoäp söõa -GV ghi töø hoäp söõa -Hs ñoïc töø hoäp söõa * Daïy vaàn ôp( quy trình töông HS ñoïc oâp-hoäp -hoäp söõa töï nhö daïy vaàn oâp ) oâp ôp hoäp lôùp hoäp söõa lôùp hoïc So saùnh 2 vaàn oâp. ngaên naép 3 HS ñoïc aâp . hôïp taùc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâp.baäp beânh Vieát :caûi baép .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .HS caøi tieáng hoäp -Haõy phaân tích tieáng hoäp -Aâm h .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . nhoùm .

ôp GV gaïch chaân tieáng HS tìm phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .nhoùm .caû lôùp ) oâp .ôp .caû lôùp “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Nguû queân döôùi ñaùy hoà HS ñoïc töøng doøng thô moãi trong luùc naøo em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc Nghe con caù ñôùp ngoâi noái tieáp ) sao Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù Giaät mình maây thöùc bay nhaân .lôùp hoïc -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -HS traû lôøi -Haõy keå teân caùc baïn trong lôùp em .hoäp söõa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baùnh xoáp lôïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ nhaø HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâp -GV ñoïc maãu . nhoùm . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK -Baïn thaân nhaát cuûa em laø HS tham gia troø chôi baïn naøo ? Baïn hoïc gioûi moân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS gì ? vieát moät tieáng coù chöùa vaàn 4/ Cuûng coá : oâp vaø vaàn ôp Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . lôùp hoïc HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát söûa khi HS phaùt aâm sai 1 -Caùc caâu öùng duïng -Ñoïc nhoùm .ôùp hoäp söõa . .caû lôùp ) vaøo röøng xa ” GV ñoïc maãu HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát HÑ 2: Luyeän vieát oâp .caù nhaân . Thöù ba ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ep-eâp 237 .

beáp löûa vaø caâu öùng duïng : “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xeáp haøng vaøo lôùp “ II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .HS caøi tieáng cheùp -Aâm ch .toáp ca . nhoùm .khaùc nhau aâm e. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oâp .caù cheùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ep .baùnh xoáp 3 HS ñoïc ôp .xinh ñeïp .lôïp nhaø Vieát :hoäp söõa .cheùp -caù cheùp -GV ghi tieáng cheùp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -Ñaây laø con caù gì ? nhaân .lôùp hoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Nguû queân döôùi ñaùy hoà duïng trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ’’ Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ep 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn ep * Daïy vaàn ep -Theâm aâm ch vaø daáu saéc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ep .gaïo neáp .eâ 238 .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .eâp .caû lôùp ) -GV ghi töø caù cheùp * Daïy vaàn eâp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ep ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .ñeøn xeáp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : leã pheùp .hôïp taùc .vaàn ep vaø daáu saéc -Coù vaàn ep muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn tieáng cheùp tieáng cheùp theâm aâm vaø -con caù cheùp daáu gì ? -Hs ñoïc tö øcaù cheùp -Haõy phaân tích tieáng HS ñoïc ep .

eâp . nhoùm .ñeøn xeáp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Caùc baïn trong ñaõ xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo ? -Vaäy theo em khi xeáp haøng vaøo lôùp phaûi nhö theá naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ep .caû lôùp -2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .eâp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng leã pheùp gaïo neáp xinh ñeïp beáp löûa -GV ñoïc maãu .eâp .caù cheùp .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ep eâp cheùp xeáp caù cheùp ñeøn xeáp So saùnh 2 vaàn ep .vaø giaûi thích töø “leã pheùp” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ep .caù nhaân .eâp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .ñeøn xeáp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xeáp haøng vaøo lôùp ” -Caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp -Vaøo baïn xeáp haønh vaøo lôùp khoâng ngay ngaén -Phaûi traät töï vaø ngay ngaén Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ep vaø vaàn eâp 239 .caù cheùp .nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ep .

beáp löûa Vieát :caù cheùp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ep .ñeøn xeáp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con ““ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meânh moâng bieån luùa duïng ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ip 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn iâp * Daïy vaàn ip -Theâm aâm nh vaø daáu -GV ghi vaø ñoïc vaàn ip naëng .ñuoåi kòp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .baét nhòp .xinh ñeïp 3 HS ñoïc eâp .gaïo neáp .up . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù tư ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ip -up I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ip .giuùp ñôõ vaø caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giuùp ñôõ cha meï ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .leã pheùp .HS caøi tieáng nhòp -Aâm nh .buùp sen -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :nhaân dòp .vaàn iâp vaø daáu -Coù vaàn ip muoán ñöôïc tieáng naëng 240 .chuïp ñeøn .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

up .khaùc nhau aâm i.buùp sen Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Caùc baïn lôùp em“ -Baïn trai queùt saân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nhòp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng nhòp -GV ghi tieáng nhòp -Coâ vöøa laøm ñoäng taùc gì ? -Baùc Hoà trong tranh laøm gì ? -GV ghi töø baét nhòp * Daïy vaàn up ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ip ) ip up nhòp buùp baét nhòp buùp sen So saùnh 2 vaàn ip .baïn gaùi cho gaø aên .up *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhaân dòp chuïp ñeøn ñuoåi kòp giuùp ñôõ -GV ñoïc maãu .nhoùm .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ip.up . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng nhòp -baét nhòp -Baét nhòp -Hs ñoïc töø baét nhòp HS ñoïc ip -nhòp -baét nhòp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .baét nhòp . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ip .baét nhòp .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .u ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ip . 241 .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .buùp sen TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra. nhoùm .up phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .

giuùp ñôõ cha meï ñôõ vaát vaû .taám lieáp .HS töï neâu -Thöông cha meï .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà Ngheà nghieäp cuûa cha meï II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Em haõy keå nhöõng vieäc laøm ñeå giuùp ñôõ cha meï .tieáp noái .öôp .öôùp caù . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.giaøn möôùp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : rau dieáp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 242 . nöôøm nöôïp vaø caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy . -Vì sao caùc em laïi caàn giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc vöøa söùc cuûa mình ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ip vaø up Thöù năm ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ieâp -öôp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâp .

caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .ñeøn xeáp Ñoïc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâp -Coù vaàn ieâp muoán ñöôïc tieáng lieáp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng lieáp -GV ghi tieáng lieáp -Ñaây laø caùi gì ? -GV ghi töø taám lieáp * Daïy vaàn öôp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâp ) ieâp öôp lieáp möôùp taám lieáp giaøn möôùp So saùnh 2 vaàn ieâp .giuùp ñôõ Vieát : baét nhòp . nhoùm .öôp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .öôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng rau dieáp öôùp caù tieáp noái nöôøm nöôïp -GV ñoïc maãu .chuùp ñeøn .ñuoåi kòp up .öô ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâp.vaàn iâeâp vaø daáu saéc -HS ñaùnh vaàn tieáng lieáp -taám lieáp -Hs ñoïc töø taám lieáp HS ñoïc ieâp.lieáp -taám lieáp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ip nhaân dòp .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 243 .khaùc nhau aâm ieâ. GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ieâp -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâp -Theâm aâm l vaø daáu saéc .HS caøi tieáng lieáp -Aâm l .

caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ieâp .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát.taám lieáp .giaøn möôùp Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ngheà nghieäp cuûa cha meï “ -HS chæ töøng tranh vaø neâu ngheà nghieäp cuûa töøng tranh . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . 244 . 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ieâp .öôp Thöù sáu ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát BẬP BEÂNH – LÔÏP NHAØ SÁch giÁO KHOA.nhoùm .öôp . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát.” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ nhöõng ngheà nghieäp gì ? -Em haõy keå nhöõng ngheà nghieäp cuûa cha meï em .HÝ HOÁY I. -Bieát caàm buùt. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.giaøn möôùp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .caù nhaân .taám lieáp . tö theá ngoài vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ieâp .öôp .

ñoâi guoác. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. röôùc ñeøn. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. vôû vieát. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. Caùc con chöõ ñöôïc vieát Phaân tích ñoä cao. HS neâu töïa baøi. HS theo doõi ôû baûng lôùp. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. Hoaït ñoäng HS 1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. GV vieát maãu. b. chöõ keùo xuoáng taát caû 5 doøng kẻ laø: g. III. baûng … .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. 6 hoïc sinh leân baûng vieát: Con oác. Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 voøng troøn kheùp kín. Goïi 6 HS leân baûng vieát.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Hoïc sinh neâu : caùc con chöõ ñöôïc vieát cao 5 doøng kẻõ laø: h. keânh raïch. beäp beânh. khoaûng caùch cao 4 doøng kẻ laø: ñ.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. Caùc con caùc chöõ ôû baøi vieát. Nhaän xeùt baøi cuõ. 245 . Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. 2. vui thích. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. xe ñaïp. lôïp nhaø… HS töï phaân tích. coøn laïi caùc nguyeân aâm vieát cao 2 doøng kẻ.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ. 4 doøng kẻ laø: p. HS neâu: beäp beânh. HS vieát baûng con. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 15. lôïp nhaø… giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Ngoãng vaø Teùp ” II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc ôn taäp 246 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 22 Thöù hai ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2010 I)Muïc tieâu : -HS ñoïc .Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø. xem baøi môùi. Nhaän xeùt tuyeân döông.vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 84 ñeán 89 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : ñaày aép .ñoùn tieáp . 5.aáp tröùng vaø ñoaïn thô öùng duïng -Nghe . Thu vôû chaám moät soá em.

” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ap b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì coù aâm p ôû cuoái vaàn GV ghi baûng ap .rau dieáp öôp .öôùp caù Ñoïc caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .up .nhoùm . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) Ñoïc caùc caâu öùng duïng HÑ2 : Keå chuyeän Giôùi thieäu baøi truyeän keå “”Vì sao ngoãng laïi khoâng aên teùp GV keå hai laàn 247 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ap HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Ñoïc caù nhaân .aáp tröùng *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ñoùn tieáp .ñoùn tieáp .öôp GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng ñaày aép .aâp .ôp .taám lieáp .aêp .caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .eâp .op .caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân .ieâp .aáp tröùng TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .giaøn möôùp .nöôøm nöôïp vieát : tieáp noái .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Ngoãng vaø Teùp ” .ep .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1åôn ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :ieâp .oâp .

........caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..moãi em keå 1 tranh Thöù ba ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oa-oe I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oa ...Cuûng coá HS ñoïc toaøn baøi Nhaän xeùt :tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø :Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS laëng nghe HS keå laïi ..hoïa só .................. chích choøe ......... nhaø noï ... Tranh 3:Saùng hoâm sau ...............muùa xoøe -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : saùch giaùo khoa .........chuùng khoâng bao giôø aên teùp nöõa *YÙ nghóa caâu chuyeän Ca ngôïi tình caûm cuûa vôï choàng ngoãng ñaõ saün saøng cheát cho nhau 4/.....khoâng gieát ngoãng nöõa Tranh 4:Vôï choàng nhaø ngoãng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Tranh 1:Moät hoâm.maïnh khoûe vaø caâu öùng duïng: Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Söùc khoûe laø voán quí nhaát ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .....hoøa bình ......tình nghóa vôï choàng cuûa chuùng ...oe .... III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 248 .............ñaõi khaùch Tranh 2: Ñoâi vôï choàng ngoãng ....

hoïa só . nhoùm .ñoùn tieáp Ñoïc caâu öùng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oa -GV ghi vaø ñoïc vaàn oa vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ñaày aép .oe *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng saùch giaùo khoa chích choøe hoøa bình maïnh khoûe -GV ñoïc maãu .ñoùn tieáp .oe phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . -Coù vaàn oa muoán ñöôïc tieáng hoïa theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoïa -GV ghi tieáng hoïa -Trong tranh veõ gì ? -Ngöôøi ñoù veõ tranh ñöôïc goïi laø gì ? -GV ghi töø hoïa só * Daïy vaàn oe( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oa ) oa oe hoïa xoøe hoïa só muùa xoøe So saùnh 2 vaàn oa.laø phaûi troøn moâi . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 249 .aáp tröùng Vieát :ñaày aép .vaø giaûi thích töø “hoøa bình ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oa.oe .muùa xoøe TIEÁT 2 :Luyeän taäp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oa -HS ñaùnh vaàn vaàn oa -Theâm aâm h vaø daáu naëng .khaùc nhau aâm a.HS caøi tieáng hoïa -Aâm h .e ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oa.vaàn oa vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïa -Veõ moät ñang veõ -hoïa só -Hs ñoïc töø hoïa só HS ñoïc oa-hoïa -hoïa só -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o ñöùng tröôùc .

oay .gioù xoaùy -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :quaû xoaøi .möa sa ñaày ñoàng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Gheá ñaåu .loay hoay vaø caâu öùng duïng : Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .caù nhaân .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .nhoùm .ñieän thoaïi .Taäp theå duïc ñeå ñöôïc khoûe maïnh Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oa.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oa.muùa xoøe HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Söùc khoûe laø voán quyù nhaát “ -Caùc baïn ñang taäp theå duïc . 250 .hí hoaùy .gheá xoay .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Taïi sao phaûi taäp theå duïc ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .khoai lang .hoïa só .oe.oe Thöù t ư ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oai-oay I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oai .gheá töïa ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

nhoùm .vaø giaûi thích töø “ hí hoaùy .HS caøi tieáng thoïai -Aâm th .khaùc nhau aâm i.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.vaàn oai vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng thoaïi -Caùi ñieän thoaïi -Hs ñoïc töø ñieän thoaïi HS ñoïc oai-thoaïi -ñieän thoaïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .chích choøe .y ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oai. -Coù vaàn oai muoán ñöôïc tieáng thoaïi theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng thoaïi -GV ghi tieáng thoaïi -Ñaây laø caùi gì ? --GV ghi töø ñieän thoaïi * Daïy vaàn oay( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oai ) oai oay thoaïi xoaùy ñieän thoaïi gioù xoaùy So saùnh 2 vaàn oai.muùa xoøe Ñoïc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oai -GV ghi vaø ñoïc vaàn oai vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .a ñöùng tröôùc .hoøa bình oe .laø phaûi troøn moâi .saùch giaùo khoa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oa . nhoùm .loay hoay ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oai -HS ñaùnh vaàn vaàn oai -Theâm aâm th vaø daáu naëng .caû lôùp ) 251 .maïnh khoûe Vieát :hoïa só .oay *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng quaû xoaøi hí hoaùy khoai lang loay hoay -GV ñoïc maãu .oay phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .

thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .gheá xoay . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oay . oaên . ñieän thoaïi . gioù xoaùy HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Gheá ñaåu .oay Thöù năm ngaøy 28 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oan-oaên I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oan.caù nhaân .möa sa ñaày ñoàng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh coù nhöõng loaïi gheá gì chæ ra ? -Trong lôùp hoïc coù nhöõng loaïi gheá gì -ÔÛ nhaø em coù loaïi gheá gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oai.ñieän thoaïi . toùc xoaên 252 .oay.gioù xoaùy TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .giaøn khoan .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oai.gheá töïa “ -HS ñoïc teân töøng loaïi gheá vaø chæ ra -HS neâu ra -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oai.nhoùm .

khoûe khoaén .möa sa ñaày ñoàng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn oan * Daïy vaàn oan -HS ñaùnh vaàn vaàn oan -GV ghi vaø ñoïc vaàn oan vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm kh .aê.khaùc nhau aâm a.laø phaûi troøn moâi . ñöùng tröôùc vaø n .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.hí hoaùy .oaên -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oai .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .ñöùng sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : phieáu beù ngoan .vaàn oan tieáng khoan theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng khoan -Haõy phaân tích tieáng khoan -giaøn khoan -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :giaøn khoan -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oan -khoan -giaøn khoan --GV ghi töø giaøn khoan * Daïy vaàn oaên ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oan) oan oaên khoan xoaên giaøn khoan toùc xoaên So saùnh 2 vaàn oan.HS caøi tieáng khoan -Coù vaàn oan muoán ñöôïc -Aâm kh . nhoùm .loay hoay Vieát :ñieän thoaïi . hoïc toaùn .xoaén thöøng vaø caâu öùng duïng : Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Con ngoan troø gioûi” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .khoai lang 3 HS ñoïc oay. . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 253 .quaû xoaøi . gioù xoaùy 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Thaùng gieâng troàng ñaäu duïng .

oaên 254 .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oaên . nhoùm .oaên phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .giaøn khoan .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oan.troø gioûi“ -Baïn gaùi ñang queùt saân . giaøn khoan .nhoùm .vaø ñöôïc coâ giaùo thöôûng -Vì baïn hoïc gioûi -Con ngoan bieát vaâng lôùi cha meï vaø giuùp meï queùt saân -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oan .vaø giaûi thích töø “ xoaén thöøng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oan.toùc xoaên HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Con ngoan .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng phieáu beù ngoan khoûe khoaén hoïc toaùn xoaén thöøng -GV ñoïc maãu .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .oaên .toùc xoaên TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Taïi sao baïn ñöôïc coâ giaùo thöôûng ? -ÔÛ tröôøng baïn hoïc gioûi coøn ôû nhaø thì baïn nhö theá naøo ? -Caùc em phaûi luoân hoïc taäp theo baïn . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn oan.

daøi ngoaüng vaø caâu öùng duïng : Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Aùo choaøng . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù sáu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oang-oaêng I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .aùo len .hoïc 3 HS ñoïc toaùn .oang .HS caøi tieáng hoang -Coù vaàn oang muoán ñöôïc -Aâm h .oaên .con hoaüng -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : aùo choaøng .vaàn oang tieáng hoang theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng hoang -Haõy phaân tích tieáng hoang -Vôõ hoang -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :vôõ hoang -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oang -hoang -vôõ hoang --GV ghi töø vôõ hoang 255 .laø phaûi troøn moâi .vôõ hoang .oang .phieáu beù ngoan .aùo sô mi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .toùc xoaên lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng ngöôøi ngoaøi duïng Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn * Daïy vaàn oang oang -GV ghi vaø ñoïc vaàn oang vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn oang höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .lieán thoaéng . .khoõe khoaén .xoaén thöøng 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :giaøn khoan . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oan . oaêng .

ñöùng sau .oaêng .vaø giaûi thích töø “ lieán thoaéng .oaêng .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .aùo sô mi “ -Em haõy chæ vaø neâu teân -HS chæ vaøo tranh vaø neâu töøng loaïi aùo coù trong tranh . nhoùm .caù nhaân .vôõ hoang .khaùc nhau aâm a.daøi ngoaüng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oang. caùc baïn ñang maëc .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oang.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang. nhoùm .aùo len .aê. GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . teân töøng loaïi aùo coù trong -Em haõy neâu teân loaïi aùo maø tranh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * Daïy vaàn oaêng ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oang) oang oaêng hoang hoaüng vôõ hoang con hoaüng So saùnh 2 vaàn oang. vôõ hoang .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.con hoaüng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi . ñöùng tröôùc vaø ng . -HS chæ vaø neáu teân loaïi aùo 256 .oaêng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng aùo choaøng lieán thoaéng oang oang daøi ngoaüng -GV ñoïc maãu .con hoaüng HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Aùo choaøng .

keá hoaïch .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Nhaø maùy .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hmaø caùc baïn ñang maëc trong lôùp .oach .doanh traïi .thu hoaïch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :khoanh tay .oaêng th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngµy TUAÀN 23 Thöù hai ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oanh-oach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oanh .doanh traïi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .cöûa haøng . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 257 . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oang . loaïch xoaïch vaø caâu öùng duïng :“Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .môùi toanh .

laø phaûi troøn moâi .aùo choaøng .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ keá hoaïch .daøi ngoaüng Vieát :vôõ hoang .oach .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oang . -Coù vaàn oanh muoán ñöôïc tieáng doanh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng doanh -GV ghi tieáng doanh -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø doanh traïi * Daïy vaàn oanh( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oach ) oanh oach doanh hoaïch doanh traïi thu hoaïch So saùnh 2 vaàn oanh.aong oang . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oanh -GV ghi vaø ñoïc vaàn oanh vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . nhoùm .oach *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng khoanh tay keá hoaïch môùi toanh loaïch xoaïch -GV ñoïc maãu .loaïch xoaïch ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oanh. nhoùm .lieán thoaéng .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 258 .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.thu hoaïch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oanh -HS ñaùnh vaàn vaàn oanh -Theâm aâm d -HS caøi tieáng doanh -Aâm d . doanh traïi .ch .con hoaüng Ñoïc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi . ñöùng tröôùc vaø nh .ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.a.vaàn oanh HS ñaùnh vaàn tieáng doanh -Veõ doanh traïi -Hs ñoïc töø :doanh traïi HS ñoïc oanh -doanh -doanh traïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .

loaét choaét -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : löu loaùt .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng .oach .hoaït hình . choã ngoaët.saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû GV ñoïc maãu Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaây caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .ñoaït giaûi . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Phim hoaït hình ” vaø noùi teân moät soá phieân hoaït hình.Hoï ñang laøm gì 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .doanh traïi “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oanh . nhoïn hoaét vaø caâu öùng duïng :Thoaét moät caùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : 259 .oach Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oat-oaêt I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oat .thu hoaïch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Nhaø maùy .caû lôùp 2 HS ñoïc toaøn baøi Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .cöûa haøng .nhoùm .oaêt .caù nhaân .doanh traïi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oanh.

.aê ñöùng giöõa töï nhö daïy vaàn oat) 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ oat oaêt hoaït choaét HS tìm tieáng coù chöùa vaàn hoaït hình loaét choaét oat .. nhoùm .chim oanh ..thu lôùp vieát baûng con hoaïch 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc caâu öùng duïng : ...oach ..vaø giaûi thích HS vieát vaøo baûng con töø “ löu loaùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tranh minh hoïa töø khoùa .vaàn oat vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm HS ñaùnh vaàn tieáng hoaït .aïch 3HS ñoïc Ñoïc :tung hoaønh .raùo hoaõnh .Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy ..loaïch 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû xoaïch Vieát :oanh . nhoùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..keá h..xoaønh xoaïch .oaêt phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng So saùnh 2 vaàn oat oaêt ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng löu loaùt choã ngoaët nhaân .hoaït -hoaït hình daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoaït -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -GV ghi tieáng hoaït nhaân .choã ngoaët ” 260 .laø phaûi troøn moâi . -Veõ phim hoaït hình -Coù vaàn oat muoán ñöôïc -Hs ñoïc töø :doanh traïi tieáng hoaït theâm aâm vaø HS ñoïc oat .nh traïi ..saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû -HS phaân tích vaø caøi vaàn oat Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn oat 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm h vaø daáu naëng * Daïy vaàn oat -HS caøi tieáng hoaït -GV ghi vaø ñoïc vaàn oat vaø -Aâm h.. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñieàn Ñieàn chöõ coøn thieáu Do.caû lôùp ) ñoaït giaûi nhoïn hoaét -GV ñoïc maãu ..tung hoøa.caû lôùp ) -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø hoaït hình -Gioáng nhau aâm o ñöùng * Daïy vaàn oaêt ( quy trình töông tröôùc vaø t ñöùng sau khaùc nhau a.

hoaït baùt .hoaït hình .oaêt .hoaït hình oaêt . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .loaét choaét TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thoaét moät caùi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .teân nhaân vaät (ngöôøi ) trong phim hoaït hình maø em ñaõ xem .Hoï ñang laøm gì -Em haõy keå teân phim .caù nhaân .röøng Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy coù caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oat.Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oat . -Trong phim coù moât caäu beù vaø moät oâng giaø -HS laàn löôït keå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oat .loaét choaét HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Phim hoaït hình “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu -Coù nhieàu ngöôøi xem phim hoaït hình .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .oaêt Thöù t ư ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010 ân taäp I)Muïc tieâu : 261 .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :thoaét .nhaát .

oai .khai -HS ñoïc caù nhaân .oe.oay .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây 2 HS ñoïc caâu öùng duïng .nhoùm .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 91 ñeán 96 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : khoa hoïc .khai hoang vaø ñoaïn thô öùng duïng: Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng . -Nghe .caû hoang *Luyeän vieát lôùp GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát -HS vieát vaøo baûng con 262 .oach lôùp GV ñính baûng oân -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm *Ñoïc töø öùng duïng vôùi aâm ñeå thaønh vaàn Khoa hoïc .ngoan ngoaõn .nhoùm .oaêng .oan xeùt ñeå ruùt ra vaàn oa .oaêt .oan .oaên -Ñoïc caù nhaân .loaét choaét 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng : lôùp vieát baûng con “ Thoaét moät caùi .nhoïn hoaét vieát :hoaït hình .ñoaït giaûi .caû .hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Chuù gaø troáng khoân ngoan” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :löu loaùt .oang .oat .choã Hai HS ñoïc ngoaët .oan b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng HS keå vaàn gì coù aâm o ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Oa .ngoan ngoaõn .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra HS quan saùt tranh vaø nhaän vaàn oa .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .huy hieäu -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : caây vaïn tueá .Caùoñaõ laøm gì ? Vì sao Caùo laïi laøm nhö vaäy .boâng hueä . xum xueâ .Nghe gaø Troáng noùi xong .khuy aùo vaø caâu öùng duïng : Coû moïc xanh chaân ñeâ 263 .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Chuù Gaø Troáng khoân ngoan ” -HS laéng nghe -HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo töøng böùc tranh -HS ñoïc toaøn baøi trong SGK Thöù năm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : ueâ -uy I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ueâ . Cuûng coá : Daên doø :Veà ñoïc baøi nhieàu laàn .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ngoan ngoaõn .uy .Con Caùo noùi gì vôùi gaø Troáng ? Caâu 3 Con gaø Troáng noùi gì vôùi con Caùo ? Caâu 4. GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng . Con Caùo nhìn leân caây vaø thaáy gì ? Caâu 2 . 4/.taøu thuûy . HÑ2 : Keå chuyeän GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Laàn 1 (vöøa keå vöøa keát hôïp chæ tranh ) Laàn 2 ( keå rieâng töøng ñoaïn vöøa keå vöøa keát hôïp ñaët caâu hoûi ) Caâu 1 .khai hoang TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .

laø phaûi troøn moâi .caû lôùp ) * Daïy vaàn ueâ ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uy ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng ueâ uy tröôùc vaø khaùc nhau . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :khoa hoïc .aâm hueä huy eâ .khai hoang lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .vaàn ueâ vaø daáu naëng -Coù vaàn ueâ muoán ñöôïc HS ñaùnh vaàn tieáng hueä tieáng hueä theâm aâm vaø -boâng hueä daáu gì ? -Hs ñoïc töø :boâng hueä -Haõy phaân tích tieáng hueä HS ñoïc ueâ .ngoan ngoaõn 3HS ñoïc .khai hoang 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :hoan hoâ .uy 264 .u ñöùng sau boâng hueä huy hieäu 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ So saùnh 2 vaàn ueâ .maùy bay II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn ueâ * Daïy vaàn ueâ -HS ñaùnh vaàn vaàn ueâ -GV ghi vaø ñoïc vaàn ueâ vaø -Theâm aâm h vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm -HS caøi tieáng hueä .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .hueä -boâng hueä -GV ghi tieáng hueä -Ñaây laø boâng gì ? --GV ghi töø boâng hueä -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .oâ toâ . -Aâm h.uy HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Taøu hoûa . nhoùm .taøu thuûy .

maùy bay “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ.oâ toâ .boâng hueä . huy hieäu TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hphaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .uy.hoa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caây vaïn tueá taøu thuûy xum xueâ khuy aùo -GV ñoïc maãu .traùi . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy gì ? -Em haõy chæ vaø neâu teân töøng ñoà vaät trong tranh vaø neâu taùc duïng cuûa chuùng .uy Thöù sáu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010 265 .caù nhaân . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .huy hieäu HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Taøu hoûa .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .taøu thuûy .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ueâ .nhoùm . nhoùm . boâng hueä .vaø giaûi thích töø “ xum xueâ ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ueâ.uy.caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

chieàu toái .ñeâm khuya II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . giaáy pô -luya .uya I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uô .pheùc -mô -tuya vaø caâu öùng duïng : Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Saùng sôùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ñeâm khuya -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : thuôû xöa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 266 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi : uô .huô tay .huô voøi .uya .

xum xueâ .laø phaûi troøn moâi .. nhoùm .aâm ô . nhoùm .lính th..vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uô ..caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 267 .Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uô -GV ghi vaø ñoïc vaàn uô vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm ..aùo .a ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô ..y.eä ...ñeâm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2HS ñieàn chöõ bò maát 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn uô -HS ñaùnh vaàn vaàn uô -Theâm aâm h -HS caøi tieáng huô -Aâm h.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø khaùc nhau .uy *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng thuôû xöa giaáy pô .uy truy tìm ..vaàn uô HS ñaùnh vaàn tieáng huô -Noù ñang huô voøi -Hs ñoïc töø :huô voøi HS ñoïc uô -huô -huô voøi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .thueâ nhaø ..yû Vieát :ueâ ..uya phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .xöông tuûy Ñoïc caâu öùng duïng : .uya . -Coù vaàn uô muoán ñöôïc tieáng huô theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huô -GV ghi tieáng huô --Con voi ñang laøm gì --GV ghi töø huô voøi * Daïy vaàn uô ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uya ) uô uya huô khuya huô voøi ñeâm khuya So saùnh 2 vaàn ueâ ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát Laøm th..luya huô tay pheùc -mô -tuya -GV ñoïc maãu .kh.eâ hoa h.huô voøi .

chieàu toái .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khuya TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .hoa .uya Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 268 .huô voøi .traùi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uô.caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .ñeâm khuya HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Saùng sôùm . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Caûnh trong moãi tranh thaáy con vaät gì ?( con gaø .nhoùm .ñeâm khuya “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô . uya .caù nhaân .ñaøn gaø ) ñang laøm gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

ñeâm khuya lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .ôû xöa .. -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân -Coù vaàn uaân muoán ñöôïc tieáng xuaân theâm aâm gì ? -Theâm aâm x -Haõy phaân tích tieáng xuaân -HS caøi tieáng xuaân -GV ghi tieáng xuaân -Aâm x..muùa töông töï nhö daïy vaàn uaân ) xuaân 269 .. 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Giaáy pô l.muøa xuaân ...boùng chuyeàn -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : huaân chöông .....Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng mét vaàng treân saân Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaân -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaân vaø -HS phaân tích vaø caøi vaàn höôùng daãn caùch phaùt aâm uaân ..laø phaûi troøn moâi . chim khuyeân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 24 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù hai ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaân -uyeân I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaân .uyeân ..pheùc -mô -tuy.a .tuaàn leã ...caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .vaàn uaân --Tranh veõ muøa gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng xuaân --GV ghi töø muøa xuaân -muøa xuaân -Hs ñoïc töø :muøa xuaân * Daïy vaàn uyeân ( quy trình HS ñoïc uaân -xuaân . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :huô voøi .. thöùc khu.keå chuyeän vaø caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Em thích ñoïc truyeän II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Th.

uyeân .uyeân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- uaân uyeân xuaân chuyeàn muøa xuaân boùng -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù chuyeàn nhaân .aâm aâ . nhoùm .caû lôùp -Caùc caâu öùng duïng Chim eùn baän ñi ñaâu HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái 2 HS ñoïc toaøn baøi Ruû muøa xuaân cuøng veà HS ñoïc töøng caâu GV ñoïc maãu . nhoùm .vaø giaûi thích ñoù töø -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù GV gaïch chaân tieáng HS tìm nhaân .muøa xuaân .boùng chuyeàn TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh 1 söûa khi HS phaùt aâm sai -Ñoïc nhoùm .yeâ ñöùng giöõa huaân chöông chim 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ khuyeân HS tìm tieáng coù chöùa vaàn tuaàn leã keå uaân .boùng vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu chuyeàn HÑ 3: Luyeän noùi HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? “Em thích ñoïc truyeän “ Trong caùc cuoán truyeän em ñaõ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi xem em thích cuoán truyeän naøo caâu hoûi nhaát ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaân 270 .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi uaân .nhoùm .caù nhaân .uyeân -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm n ñöùng sau khaùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhau .caû lôùp ) * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát HS vieát vaøo baûng con uaân muøa xuaân . Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) So saùnh 2 vaàn uaân .uyeân chuyeän phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng -GV ñoïc maãu .

..duyeät binh -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luaät giao thoâng . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Con th.. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-uyeân Thöù ba ngaøy 23 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaât -uyeât I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaât .eån soå . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp Vieát :uaân .t..uyeât ..laø phaûi troøn moâi .. hoøa thu..truyeän vieát baûng con tranh .vaàn uaât vaø daáu saéc tieáng xuaát theâm aâm vaø HS ñaùnh vaàn tieáng xuaát daáu gì ? -saûn xuaát -Haõy phaân tích tieáng xuaát -Hs ñoïc töø :saûn xuaát -GV ghi tieáng xuaát HS ñoïc uaât -xuaát -saûn xuaát 271 .tuyeät ñeïp vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .yeàn .aàn leã .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau ..n...baêng tuyeát . -HS caøi tieáng xuaát -Coù vaàn uaât muoán ñöôïc -Aâm x.ngheä thuaät . Ñoïc caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaât -HS phaân tích vaø caøi vaàn uaât -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaât vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm x vaø daáu saéc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .quaân ñoäi . saûn xuaát .uyeân . 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn q....

HS töï suy nghó vaø neâu 272 .duyeät binh HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi -Nöôùc ta teân laø nöôùc Vieät Nam .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .saûn xuaát .uyeât phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caù nhaân .nhoùm . -Nöôùc ta coù teân laø gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .aâm aâ .uyeât .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . nhoùm .uyeât .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uaât .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø saûn xuaát * Daïy vaàn uyeât ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uaât) uaât uyeât xuaát duyeät saûn xuaát duyeät binh So saùnh 2 vaàn uaât .uyeât *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luaät giao thoâng baêng tuyeát ngheä thuaät tuyeät ñeïp GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi Cho HS xem moät soá tranh coù caûnh ñeïp noåi tieáng .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm t ñöùng sau khaùc nhau . nhoùm .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uaât saûn xuaát .duyeät binh TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi GV ñoïc maãu .yeâ ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uaât .

uyønh uîch vaø caâu öùng duïng :Thöù naêm vöøa qua ..huyønh huîch .phuï huynh .uyeát .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em nhaän ra caûnh ñeïp naøo treân tranh aûnh maø em bieát .ñeøn ñieän .. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaât -uyeât Thöù t ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uynh -uych I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uynh .quaät 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cöôøng .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .khuyønh tay .uych .quyeát taâm lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uynh HS phaân tích vaø caøi vaàn uynh -GV ghi vaø ñoïc vaàn uynh vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uynh höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h 273 .tuyeát .. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Ngheä th.eát traéng 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Vieát :uaât . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñeø daàu ..t. -Nôi mình coù caûnh naøo ñeïp ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau ...ñeøn huyønh quang .aät .ngaõ huîch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luyùnh quyùnh ..lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ,laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn uynh muoán ñöôïc tieáng huynh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huynh -GV ghi tieáng huynh --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø phuï huynh * Daïy vaàn uych ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uynh ) uynh uych huynh huîch phuï huynh ngaõ huîch So saùnh 2 vaàn uynh ,uych *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luyùnh huyùnh huyønh huîch khuyønh tay uyønh uîch GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uynh ,phuï huynh ,uych ,ngaõ huîch TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS caøi tieáng huynh -Aâm h,vaàn uynh HS ñaùnh vaàn tieáng huynh -phuï huynh -Hs ñoïc töø :phuï huynh HS ñoïc uynh -huynh -phuï huynh -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u,y ñöùng tröôùc khaùc nhau ,aâm nh ,ch ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con

-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm ,caù nhaân ,caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uynh ,uych ,phuï huynh ,ngaõ huîch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñeøn daàu ,ñeøn ñieän ,ñeøn huyønh quang “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi

274

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 3: Luyeän noùi -Em haõy neâu teân vaø chæ moãi loaïi ñeøn coù trong tranh . -Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng ,ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng ? -Nhaø em coù loaïi ñeøn naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaâu hoûi -HS chæ vaø neâu teân töøng loaïi ñeøn - HS töï suy nghó vaø neâu

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych

Thöù n¨m ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2010 ¤n tËp I)Muïc tieâu : -HS ñoïc ,vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 98 ñeán 102 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ :uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp vaø ñoaïn thô öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi -Nghe ,hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Truyeân keå maõi khoâng heát ” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc

275

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :luyùnh huyùnh ,khuyønh tay ,huyønh huîch ,uyønh uîch vieát :uynh ,huynh,uych ,huîch Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ueâ ,uaân b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì coù aâm u ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng ueâ,uô .uaân,uaât ,uy ,uya, uyeân ,uyeât ,uynh ,uych GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát hoøa thuaän , luyeän taäp TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi HÑ2 : Keå chuyeän

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caâu öùng duïng

HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ueâ ,uaân HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi -Ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con

-HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm ,caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi

HS ñoïc teân truyeän “Truyeän keå maõi khoâng heát “ -HS laéng nghe
276

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Giôùi thieäu baøi truyeän keå GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa 4) Cuûng coá : HS ñoïc laïi toaøn baøi . Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS traû lôøi ôû töøng ñoaïn HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo tranh minh hoïa .Moãi HS keå moät tranh

Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2010 Taäp vieát TAØU THUYÛ – GIAÁY PÔ – LUYA – TUAÀN LEÃ «n tËp I.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. -Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 20, vôû vieát, baûng … . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Baøi cuõ: Hoûi teân baøi cuõ. Goïi 3 HS leân baûng vieát. Hoaït ñoäng HS

1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. 3 hoïc sinh leân baûng vieát: saùch giaùo khoa, hí hoaùy, Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. khoeû khoaén. Nhaän xeùt baøi cuõ. Lôùp vieát baûng con: aùo 2.Baøi môùi : choaøng, keá hoaïch, khoanh Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø tay. ghi töïa baøi. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp.
277

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi hoïc sinh vieát.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

ñoïc noäi dung baøi Taøu thuyû, giaáy pô-luya, tuaàn leã, chim khuyeân, ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch HS töï phaân tích. caùc chöõ ôû baøi vieát. Hoïc sinh neâu : HS vieát baûng con. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, HS neâu: Taøu thuyû, giaáy pôgiuùp caùc em hoaøn thaønh baøi luya, tuaàn leã, chim khuyeân, vieát ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. 4.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

278

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

TuÇn 25
Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc trêng em ( 2 tiÕt) I.Môc tiªu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã, c¸c tiÕng cã vÇn ai, ay. - ¤n vÇn ai, ay: t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn ai, vÇn ay. - HiÓu néi dung bµi. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: GV HS 1.Bµi cò: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT c« gi¸o, d¹y em, rÊt yªu, m¸i trkhi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng êng, ®iÒu hay Gi¶i nghÜa tõ khã: Ng«i nhµ thø
279

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hai ( trêng häc gièng nh mét ng«i nhµ v× ë ®ã cã nh÷ng ngêi rÊt gÇn gòi, th©n yªu); Th©n thiÕt( rÊt gÇn gòi, rÊt th©n) - LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi NhËn xÐt cho ®iÓm

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 HS (mçi HS 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh

Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn ai, ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ai, vÇn ay T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ai, vÇn ay

hay, d¹y, hai, m¸i §äc c¸c tiÕng: hai, m¸i, hay, d¹y Ph©n tÝch tiÕng hai, hay 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: con nai, m¸y bay. ViÕt tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc Trong bµi trêng häc ®îc gäi lµ g×? 2HS ®äc c©u v¨n thø nhÊt Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Sau ®ã nhiÒu em tiÕp nèi nhau nãi tiÕp: Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai v×: ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ… §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 HS ®äc l¹i bµi v¨n * LuyÖn nãi: Hái nhau vÒ trêng,
280

¨.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.Treo ch÷ mÉu: a. KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt. ay. trong khung ch÷ mÉu. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .©.NhËn xÐt giê häc. 3. m¸i trêng.¨. GV nhËn xÐt . §å dïng: . chèt l¹i nh÷ng ý kiÕn c¸c em ph¸t biÓu vÒ trêng.B . ®óng tèc ®é c¸c ch÷: a.GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt. tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷. b I. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu.¨. HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bao nhiªu nÐt? Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt? HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt? . III. ®iÒu hay 281 . KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷.KiÓm tra s¸ch vë cña HS. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.GV nªu quy tr×nh viÕt vµ t« ch÷ HS viÕt b¶ng a. 2. Thø ba ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa a.Gi¸o viªn: Ch÷: a.¨. sau ®ã hái ®¸p theo c©u hái c¸c em tù nghÜ ra LÇn lît HS tõng cÆp lªn hái .®¸p tríc líp theo c©u hái tù nghÜ ra.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng líp Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 HS kh¸. ©.¨. II.©.©. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. .ghi ®Çu HS ®äc l¹i ®Çu bµi.B 2. söa ai. kÜ thuËt t« ch÷: a.©. bµi Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn tõ øng dông . Môc tiªu: 1. HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông: .Cñng cè – dÆn dß: .häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò : . giái ®ãng vai hái ®¸p theo mÉu trong s¸ch. b vµ vÇn. Ho¹t ®éng d¹y. ¨.Bµi míi. 3. líp.Häc sinh: Vë tËp viÕt.©.

biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. .GV chØ c¸c tiÕng: “trêng.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. c¸ch cÇm bót. vÇn. HS nhËn xÐt.NhËn xÐt giê häc.dÆn dß . tËp thÓ.HS quan s¸t vÇn vµ tõ øng dông . II. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: Trêng em. say mª luyÖn viÕt. Bµi míi: cña HS. c¸ nh©n.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n . Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp chÐp .Thu bµi cña HS vµ chÊm. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. 3. Cñng cè . . tõ ng÷: ai. 2. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c th©n thiÕt”. söa sai cho b¹n. ay.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë 2.¨.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò .Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt? . tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. c¸ch tr×nh bµy cho 282 . v¨n ®ã. 3. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . I. kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë… Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi .HS tËp viÕt trªn b¶ng con. ChÝnh t¶ Trêng em. t thÕ ngåi viÕt. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: Trêng em. Ho¹t ®éng d¹y. * Híng dÉn HS tËp t« tËp viÕt vë ®iÒu hay. ®iÒn ®óng vÇn: ai /ay. sau ®ã viÕt b¶ng con. híng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót. HS ®äc. §å dïng: .Nªu yªu cÇu tiÕt häc. .ghi ®Çu bµi . . Môc tiªu: 1.HS tËp t« ch÷: a. ©m c/k.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng sai.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. gi¸o. . Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. m¸i trêng. tËp viÕt trªn b¶ng vµ trong vë. tiÕng dÔ viÕt sai ®ã. HS tËp chÐp vµo vë GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt.©. III.Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi.GV quan s¸t.

HS nªu yªu cÇu bµi tËp. lßng yªu. Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi .TT tÆng ch¸u. B¶ng nam ch©m.¤n vÇn ao. tËp chÝnh t¶ §iÒn vÇn “ai” hoÆc “ay” . híng dÉn c¸ch lµm. .HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. cho nhau ra bªn lÒ .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. VBTTV 1/2. . gäi lµ.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 283 .Bµi cò: 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Trêng em vµ tr¶ lêi c©u hái.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. . .HiÓu néi dung bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®óng ®o¹n v¨n.dÆn dß . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.Môc tiªu: . vÇn au. em Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp. III C¸c H§ d¹y. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã. c¸c tiÕng cã thanh hái.ChuÈn bÞ SGKTV 1/2.häc chñ yÕu: GV HS 1. Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc tÆng ch¸u ( 2 tiÕt) I. 3: Cñng cè .HS ®äc tr¬n c¶ bµi. au: t×m ®îc tiÕng. .§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi b»ng bót ch× trong vë. II. . 2. §iÒn ch÷ “c” hoÆc “k” .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. níc non khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: níc non .Thu bµi cña HS vµ chÊm. c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm… . nãi ®îc c©u cã vÇn ao.

HS trao ®æi vµ t×m bµi h¸t c¸c tæ nªu tªn bµi h¸t vµ h¸t tríc 284 . vÇn au ra b¶ng con. sau Ph©n tÝch tiÕng ch¸u 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: c©y cau. vÇn au. au T×m tiÕng trong bµi cã vÇn au T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ao. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi B¸c Hå tÆng vë cho ai? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. vÇn au Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. chim chµo mµo. C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc. ViÕt tiÕng cã vÇn ao. sau §äc c¸c tiÕng: ch¸u. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn ao. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó mai sau gióp níc non nhµ. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. §äc c©u mÉu trong SGK: Sao s¸ng trªn bÇu trêi.LuyÖn ®äc ®o¹n. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ ®Çu TÆng vë cho b¹n häc sinh. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Söa ph¸t ©m . 1 sè HS ®äc tríc líp. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. 3 HS ®äc l¹i bµi th¬ * Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng * H¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå Chia líp thµnh 3 nhãm theo 3 tæ vµ cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 2. vÇn au ch¸u.

Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp.Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: trêng häc. tæ nµo t×m vµ h¸t ®îc nhiÒu h¬n tæ ®ã sÏ th¾ng. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi HS ®äc l¹i ®Çu bµi.GVgäi HS nhËn xÐt. söa sai cho b¹n. 3. non níc. ©m n/l. tiÕng dÔ viÕt sai gióp. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c . c« gi¸o.Häc sinh: Vë chÝnh t¶.GV chØ c¸c tiÕng: “lßng. . c¸ch viÕt hoa sau HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi dÊu chÊm… 285 .ghi ®Çu bµi . HS tËp chÐp vµo . III. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng.NhËn xÐt giê häc. HS ch÷a bµi b»ng bót ch× trong c¸ch cÇm bót. GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. c¸ch tr×nh bµy cho vë ®óng ®o¹n v¨n. . §å dïng: . chuÈn bÞ bµi sau: C¸i nh·n vë. Môc tiªu: 1. say mª luyÖn viÕt.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp v¨n chÐp . KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: TÆng ch¸u. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. ra c«ng”. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: TÆng ch¸u. 2.H«m tríc viÕt bµi g×? .VÒ nhµ «n l¹i bµi.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.Cñng cè – dÆn dß: . 3. GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi chiÕn th¾ng. HS ®äc. II. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. 2.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hå. Ho¹t ®éng d¹y.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. ®iÒn ®óng dÊu ’/ ~. viÕt b¶ng con. líp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ TÆng ch¸u. .

2.yªu cÇu: 1.TiÕn hµnh t¬ng tù trªn. Ho¹t ®éng 2: GV kÓ chuyÖn 286 . 3.NhËn xÐt giê häc. . . dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña chuyÖn. §å dïng: . Ho¹t ®éng d¹y . Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi .Båi dìng cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n. . 3: Cñng cè . híng dÉn c¸ch lµm.Giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn . em . 2.Th¸i ®é: . §iÒn dÊu’ /~.Thu bµi cña HS vµ chÊm.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò .HS nªu yªu cÇu bµi tËp. KÜ n¨ng: . KÓ chuyÖn Rïa vµ Thá I. nhÉn l¹i II. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .BiÕt nghe GV kÓ chuyÖn.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS.dÆn dß .Môc ®Ých . tËp chÝnh t¶ §iÒn ©m “n” hoÆc “ . .HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . dung bµi tËp. III.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcho nhau ra bªn lÒ vë Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi . rïa kiªn tr× ®· thµnh c«ng.Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK.®äc ®Çu bµi.HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.GV ®äc cho HS so¸t lçi . b¶ng. kiªu ng¹o. biÕt ®æi giäng cho phï hîp víi nh©n vËt.KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: Thá ch¹y nhanh nhng chñ quan.

C¸c ®o¹n cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù trªn. viÕt.em kh¸c theo dâi nhËn xÐt b¹n. * Híng dÉn HS ph©n vai kÓ chuyÖn . §å dïng d¹y häc 287 .C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu . yÕu kÓ chuyÖn. nhËn xÐt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung cho b¹n. KiÕn thøc: §äc tr¬n toµn bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: quyÓn vë. *: Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .theo dâi. Môc ®Ých yªu cÇu 1.GV kÓ chuyÖn lÇn 1.C©u hái díi tranh lµ g×? .EM thÝch nh©n vËt nµo trong . ngay ng¾n. T×m ®îc c¸c tiÕng cã vÇn ang.GV ph©n vai c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. Kü n¨ng: ¤n c¸c vÇn ang. ac.Gäi 2 em kÓ toµn bé c©u chuyÖn . HiÓu ®îc tõ ng÷ trong bµi: n¾n nãt. . gäi HS nªn kÓ theo vai. 2. . .NhËn xÐt giê häc.Rïa ®ang lµm g×? Thá nãi g× víi Rïa? . tranh minh ho¹.GV cÇn cã c©u hái híng dÉn HS b¹n. Thá mØa mai rïa ch¹y chËm… . ac 3. .GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp víi .kÎ kiªu ng¹o chñ quan sÏ thÊt b¹i.Tranh 1 vÏ c¶nh g×? .Gäi HS kÓ ®o¹n 1. n¾n nãt. Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc C¸i Nh·n vë ( 2 tiÕt) I. . khen.thÝch Rïa v× b¹nkiªn tr× truyÖn? V× sao? 3: DÆn dß . *HiÓu néi dung truyÖn .VÒ nhµ chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau: C« bÐ trïm kh¨n ®á. ngay ng¾n BiÕt viÕt nh·n vë hiÓu t¸c dông cña nh·n vë Tù lµm vµ trang trÝ ®îc mét nh·n vë II. g×? ngêi kiªn tr× sÏ thµnh c«ng .theo dâi.c¸c em kh¸c theo dâi.Rïa ®ang ch¹y. . .

trang §äc c¸c tiÕng: giang. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh giang. trang trÝ.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. tõ ng÷ : quyÓn vë.Bµi cò: 2 H ®äc tÆng ch¸u kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. con h¹c. ngay ng¾n ( viÕt rÊt th¼ng hµng. trang Ph©n tÝch tiÕng trang 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: c¸i b¶ng. ac T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ang T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ang. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. . tªn líp. vÇn ac ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. ®Ñp m¾t ) .TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. hä vµ tªn cña em vµo nh·n vë 3 H ®äc c©u v¨n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái 288 TiÕt 2 H§3: T×m hiÓu bµi B¹n Giang viÕt nh÷ng g× lªn nh·n vë? Bè b¹n Giang khen b¹n Êy thÕ . n¾n nãt. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai 3 H ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái B¹n viÕt tªn trêng.LuyÖn ®äc ®o¹n. ngay ng¾n Gi¶i nghÜa tõ khã: n¾n nãt ( viÕt cÈn thËn cho ®Ñp). C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc GV 1. bµi §o¹n1: 3 c©u ®Çu §o¹n 2: c©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ang. vÇn ac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc thÇm §äc CN. 2.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . b¶n nh¹c ViÕt tiÕng cã vÇn ang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng B¶ng nam ch©m Bót mÇu ®Ó trang trÝ nh·n vë III.

Cñng cè – dÆn dß: .VÒ nhµ «n l¹i bµi. Gióp ta biÕt ®ã lµ quyÓn voÎ g×. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n Híng dÉn H tù lµm nh·n vë vµ trang trÝ mét nh·n vë Cho H quan s¸t mÉu trang trÝ tring SGK H tù trang trÝ nh·n vë C¸c nhãm tù t×m ra nh÷ng nh·n vë ®îc trang trÝ ®Ñp Tuyªn d¬ng nh÷ng H trang trÝ nh·n vë ®Ñp. BiÕt ®îc ®ã lµ vë cña m×nh kh«ng nhÇm víi b¹n kh¸c… 2. 3. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. . Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 289 . lµm tiÕp nh·n vë cha lµm xong .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nµo? Nh·n vë cã t¸c dông g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBè b¹n khen b¹n ®· tù viÕt ®îc nh·n vë.NhËn xÐt giê häc.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 290 .

2 H ®äc bµi Bµn tay mÑ kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. bµi §o¹n1: 2 c©u ®Çu §o¹n 2: 2 c©u tiÕp theo §o¹n 3: C©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm HS §äc thÇm §äc CN.häc chñ yÕu: GV 1.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.LuyÖn ®äc ®o¹n. 2. IV.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. thùc hµnh giao tiÕp.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc bµn tay mÑ I.Bµi cò: . nÊu c¬m. B¶ng nam ch©m. VBTTV 1/2. . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. . r¸m n¾ng…BiÕt nghØ h¬i dµi khi gÆp dÊu chÊm. II.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. Gi¶i nghÜa tõ khã: R¸m n¾ng ( da bÞ n¾ng lµm cho ®en). C¸c H§ d¹y. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. x¬ng x¬ng. nÊu c¬m. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.¤n vÇn an. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ : yªu nhÊt. r¸m n¾ng. vÇn at.HiÓu néi dung bµi. . x¬ng x¬ng ( bµn tay gÇy ) . at: t×m ®îc tiÕng vÇn an. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh 291 . tõ ng÷ : yªu nhÊt.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.Môc tiªu: .

at T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an. ach. giÆt quÇn ¸o. 3.NhËn xÐt giê häc. chuÈn bÞ bµi sau C¸i Bèng. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2 H ®äc ®o¹n 1vµ 2 tr¶ lêi c©u hái Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× MÑ ®i chî nÊu c¬m. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2:LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái theo tranh) Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2 H nh×n tranh( ®øng t¹i chç) thùc hµnh hái . b¸t c¬m ViÕt tiÕng cã vÇn an. h¹t thãc. ®a bót 292 .®¸p theo mÉu nhiÒu H cÇm s¸ch ®øng t¹i chç thùc hµnh hái ®¸p theo gîi ý díi tranh. d. vÇn at ra b¶ng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn an. c¸c tõ ng÷: bµn tay.VÒ nhµ «n l¹i bµi. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. at. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. ® I Môc tiªu: . ® .Cñng cè – dÆn dß: . g¸nh ®ì.ViÕt ®óng c¸c vÇn an. Cho H nªu yªu cÇu 2 cña bµi §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay cña mÑ. NhiÒu H ®äc 2. 1 sè H hái ®¸p kh«ng nh×n SGK. d. vÇn at GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµn §äc c¸c tiÕng: bµn Ph©n tÝch tiÕng bµn 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: má than. . cho chÞ em B×nh? t¾m cho em bÐ. anh. cì võa. ®óng kiÓu ch÷. ®Òu nÐt.H biÕt t« ch÷ hoa c. s¹ch sÏ: ch÷ thêng. Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa c. NhËn xÐt khen nh÷ng H nãi tèt.

D. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ D víi c¸c ch÷ § H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: an. réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa C cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. mçi dßng chØ viÕt 2. ach Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: bµn tay. s¹ch sÏ kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë QS uèn n¾n t thÕ viÕt. at.NhËn xÐt giê häc. . h¹t thãc. . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . g¸nh ®ì.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo ®óng quy tr×nh viÕt. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa C vµ hái + Ch÷ hoa C cao mÊy «.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt 293 HS §äc bµi cÇn viÕt Ch÷ hoa C cao 5 «. § ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . Nãi nhiÖm vô giê häc.Ch÷ hoa C. anh. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. 3 ch÷.

Häc sinh viÕt b¶ng con .ChÊm vë häc sinh : 5 em B .Häc sinh chÐp vµo vë . Híng dÉn tËp chÐp . bao nhiªu. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc GV A.Häc sinh so¸t l¹i bµi . g¹ch ch©n ch÷ sai. chØ vµ tõng ch÷ .H»ng ngµy. ®¸nh vÇn tiÕng ®ã ? . lµ. . t¸t níc Thùc hiÖn TT Nhµ ga.GV ®äc thong th¶ . Bµi míi 1 .Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 2.B¶ng phô III. .Sau mçi c©u hái xem häc sinh cã sai ch÷ nµo kh«ng. §iÒn g hay gh 294 .ChÐp ®o¹n v¨n . giÆt. §iÒn vÇn an hay at HS 1. 2 em ®äc l¹i bµi .GV treo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n cÇn chÐp . g – gh II.T×m tiÕng hay viÕt sai. Bµi tËp chÝnh t¶ a.C¶ líp ®äc thÇm .Ghi sè lçi ra lÒ Häc sinh lµm vµo s¸ch 4 em lªn b¶ng Häc sinh lµm b»ng bót ch× Tõng em ®äc l¹i tiÕng ®· ®iÒn Líp söa bµi KÐo ®µn .bµi cò .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xong vµ viÕt bµi phÇn b. nÊu c¬m. §å dïng d¹y häc .Dõng l¹i ë nh÷ng ch÷ khã viÕt. . c¸i ghÕ NhËn xÐt ®éng viªn b. Môc ®Ých – yªu cÇu -HS chÐp l¹i chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “Bµn tay mÑ” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an – at . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh T¶ Bµn Tay MÑ I.Söa xuèng díi bµi .H»ng ngµy – t· lãt ®Çy .

khÐo sµng.Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc c¸i bèng I. ma rßng ( ma nhiÒu. vÇn ach. tõ ng÷ dÔ lÉn: bèng bang. . bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn anh. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. dÆn dß .H ®äc tr¬n c¶ bµi.¤n vÇn anh.LuyÖn ®äc ®o¹n. nãi ®îc c©u cã vÇn anh. 2. VBTTV 1/2.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . dÔ ng·).Môc tiªu: . tr ( tr¬n). c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: khÐo s¶y.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Bµn tay mÑ vµ tr¶ lêi c©u hái. khÐo sµng. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®êng tr¬n ( ®êng bÞ ít níc ma.NhËn xÐt. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi . g¸nh ®ì ( g¸nh gióp mÑ). .häc chñ yÕu: GV 1. . khÐo s¶y.HiÓu néi dung bµi. II. anh. biÓu d¬ng . B¶ng nam ch©m. c¸c tiÕng cã vÇn ang. C¸c H§ d¹y.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3 – Cñng cè. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: s ( s¶y).TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. ach: t×m ®îc tiÕng. kÐo dµi) . IV. ma rßng. thùc hµnh giao tiÕp. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. ch ( cho). ach 295 HS §äc thÇm §äc CN.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.Häc thuéc lßng bµi ®ång dao. ma rßng.

NhËn xÐt giê häc. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i Thi häc thuéc lßng bµi th¬. 3. sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m? c¬m. 3 H ®äc 2 dßng th¬ ®Çu Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. vÒ? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. 3 H ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ®¬ mÑ. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. H§3: LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái: ë nhµ.Cñng cè – dÆn dß: . ch÷ ®Çu dßng 1 sè H ®äc tríc líp. vÇn ach ra b¶ng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- g¸nh §äc c¸c tiÕng: g¸nh Ph©n tÝch tiÕng g¸nh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. §äc c©u mÉu trong SGK:Níc chanh vÇn au m¸t vµ bæ.QuyÓn s¸ch nµy rÊt hay. biÓu d¬ng 296 . em lµm g× gióp bè mÑ? ) Nªu yªu cÇu bµi tËp QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp GV söa cho H nãi thµnh c©u 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn chän vän tranh minh ho¹ Khen nh÷ng H ®· biÕt gióp ®ì bè. vÇn ach. mÑ nh÷ng viÖc nhµ. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi vÇn ach ViÕt tiÕng cã vÇn anh.

VÒ nhµ «n l¹i bµi. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ c¸i bèng I Môc tiªu: . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. Söa ch÷ cho H §äc cho H ghÐp bµi th¬ vµo vë mçi dßng ®äc 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Bµn tay mÑ. tr×nh bµy ®óng bµi th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh÷ng HS häc tèt.. kh«ng m¾c lçi bµi th¬ C¸i Bèng.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau . . Bµi míi: H§1: Híng dÉn H nghe viÕt Cho H ®äc bµi th¬ C¸i Bèng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: khÐo s¶y. . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. nÊu c¬m.Tèc ®é chÐp tèi thiÓu: 2 ch÷ / 1 phót. ma rßng. ®êng tr¬n. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. . nhËn xÐt 297 HS 1 vµi H ®äc l¹i bµi th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng th¬ vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. IV.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan.C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. chuÈn bÞ bµi sau:¤n tËp. 2. LuyÖn tËp thùc hµnh. khÐo sµng. .

Cñng cè – dÆn dß: .Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. ®Ñp. C¸i nh·n vë. II Ph¬ng ph¸p . TÆng ch¸u. s¹ch. . -----------------------------------------------------------TiÕng viÖt «n tËp c¸c bµi tËp ®äc I Môc tiªu: . H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. Cho H rót ra khi nµo viÕt b»ng ViÕt b»ng ngh khi ®øng tríc e. tÝnh ®iÓm thi ®ua. ngh 3. C¸i Bèng. VBTTV1/2 IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu: GV HS 1.§µm tho¹i. §iÒn dÊu : ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù.H ®äc l¹i c¸c bµi: Trêng em.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµi viÕt cña H. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. c¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. . Bµn tay mÑ. thùc hµnh giao tiÕp… III C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV1/2.2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi C¸i Bèng .H hiÓu néi dung bµi. §iÒn vÇn: anh hay ach? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô Gv cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. ®Ñp. §äc thÇm tõng bµi TÆng ch¸u: C¸i Bèng. b. C¸i nh·n 298 . Bµi cò: . ª.GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2. i. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc Cho H ®äc tõng bµi: Trêng em.

up. ¬p. C¸i Bèng NhiÒu H ®äc thuéc lßng tríc líp NhËn xÐt cho ®iÓm Líp nhËn xÐt bæ sung 3.NhËn xÐt giê häc. uynh.VÒ nhµ «n l¹i bµi.u©n. iªp. o¨n. oang. ªp. Bµn tay mÑ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc CN.§äc thµnh tiÕng c©u. hßa thuËn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vë. ep. §i chî. héi phô huynh. Cñng cè – dÆn dß: . o¨ng. u¬. oa. uych - Tõ: ®iÖn tho¹i. giÆt t· lãt cho em bÐ. uyªn. 299 - . Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. sµng g¹o gióp mÑ nÊu c¬m? c¬m. nÊu c¬m.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: uª. oan. luyÖn tËp. oach. ©p. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . vÒ? H§3: §äc thuéc lßng bµi th¬: H ®äc thuéc lßng bµi th¬ TÆng ch¸u. §äc c©u:Chóng em tÝch cùc thu gom giÊy. ®ªm khuya. oay. V× sao trêng häc ®îc gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em? + Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh? V× ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ.TT Cho H ®äc c¶ bµi CN. . Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010 KiÓm tra gi÷a häc kú II I Môc tiªu: . uya. giã xo¸y. cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh anh em. ip. oanh.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . giµn míp.TT Khi H ®äc cho H tr¶ lêi c©u hái cña tõng bµi. oai. Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ra g¸nh ®ì mÑ. s¾t vôn ®Ó lµm kÕ ho¹ch nhá. uy. oe. t¾m cho chÞ em B×nh.

ph©n tÝch ng«n ng÷… III.häc chñ yÕu: 1. C¸c H§ d¹y. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. nãi ®îc c©u cã vÇn ¨m. ngan ng¸t. phô ©m cuèi: t. 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. vÇn ¨p. 1 tõ ( cho 0. c¸c tõ ng÷: hoa ngäc lan. kh¾p. VBTTV 1/2. Bµi míi: 300 . §äc ®óng râ rµng. . IV. lÊp lã. dµy. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: v.H ®äc tr¬n c¶ bµi.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi C¸i Bèng 2.Môc tiªu: . d.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc hoa ngäc lan ( 2 tiÕt) I. .¨p: t×m ®îc tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m võa qua. thùc hµnh giao tiÕp. l. n.¤n vÇn ¨m. B¶ng nam ch©m. II. líp em tæ chøc lao ®éng trång c©y.HiÓu néi dung bµi.

LuyÖn ®äc ®o¹n. ngan ng¸t. khi Èn khi hiÖn). l¸ dµy. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: LuyÖn nãi: Gäi tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh 301 .tr¾ng ngÇn) H¬ng hoa lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan th¬m ngan ng¸t to¶ kh¾p vên. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc thÇm §äc CN. kh¾p nhµ. kh¾p vên. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. vÇn ¨p ra b¶ng con. vÇn ¨p GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. tõ võa t×m ®îc. ¨p kh¾p §äc tiÕng: kh¾p Ph©n tÝch tiÕng kh¾p nªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn ¨m. §äc c¸c tiÕng. vÇn ¨p. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÔ chÞu. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ai. ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨p T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨m. . lan to¶ xa. Gi¶i nghÜa tõ khã: lÊp lã ( lã ra råi khuÊt ®i. vá b¹c tr¾ng.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . lÊp lã. tõ ng÷ dÔ lÉn: hoa ngäc lan. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc bµi v¨n líp ®äc thÇm Nô hoa lan mµu g×? chän ý ®óng ( ý a.

G . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa E vµ hái + Ch÷ hoa E cao mÊy «. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. réng bao Ch÷ hoa E cao 5 «. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt.VÒ nhµ «n l¹i bµi. . C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp §äc bµi cÇn viÕt viÕt trong giê häc. cì võa. 3.H biÕt t« ch÷ hoa E. thùc hµnh luyÖn tËp… IV. c¸c tõ ng÷: ch¨m häc. ¨p. kh¾p vên.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 H ®äc yªu cÇu cña bµi. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ E víi c¸c ch÷ £ 302 . ¬ng. G I Môc tiªu: . £. 2 H 1 nhãm trao ®æi nhanh vÒ tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh H thi kÓ tríc líp Líp nhËn xÐt TÝnh ®iÓm thi ®ua. vên hoa. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. £. £. khen nh÷ng H nãi tèt.NhËn xÐt giê häc. réng 4 « nhiªu «? + Ch÷ hoa E cã mÊy nÐt? Cã 1 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. Nãi nhiÖm vô giê häc. ®Òu nÐt. G ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Cñng cè – dÆn dß: . ng¸t h¬ng: ch÷ thêng.Ch÷ hoa E. ¬n.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m. Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa E. ®óng kiÓu ch÷.

¬ng ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ch¨m häc.. tr×nh bÇy ®o¹n v¨n.. Híng dÉn tËp chÐp: 303 HS 2 . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc *. mçi dßng chØ viÕt 2.. Môc ®Ých.. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. ach: hép b .. ng¸t h¬ng kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. ¾p. yªu cÇu: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c.µ voi. 3 ch÷...Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨m.. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. KiÓm tra bµi cò: §iÒn vÇn anh. VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b ________________________________________ ChÝnh t¶ Nhµ bµ ngo¹i I.3 em nh×n b¶ng ®äc l¹i .Bµi míi: GV 1.. ¬n. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt s½n néi dung ®o¹n cÇn chÐp Néi dung c¸c bµi tËp III.. khÐo sµng *. vên ViÕt b¶ng con tõng tõ hoa.Ð ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y. tói x. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . chó . nhµ bµ ngo¹i §Õm ®óng sè dÊu chÊm trong bµi chÝnh tae §iÒn ®óng vÇn ¨m. k vµo chç trèng II. ch÷ c.. tay §iÒn ng hay ngh: . ¨p.. kh¾p vên.NhËn xÐt giê häc..

Môc tiªu: . Th¾m ®· lµ häc sinh líp mét.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV cheo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n GV híng dÉn. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt. thùc hµnh giao tiÕp. kÕt thóc c©u. híng dÉn tù häc ________________________________________________________________________ Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ai dËy sím ( 2 tiÕt) I.HiÓu néi dung bµi. nãi ®îc c©u cã vÇn ¬n. loµ xoµ. VBTTV 1/2. 304 . biÓu d¬ng. .H ®äc tr¬n c¶ bµi. . II. §iÒn vÇn ¨m. kh¾p vên HS chÐp bµi G¹ch ch©n ch viÕt sai.§¹t tèc ®é tèi thiÓu 25 ®Õn 30 tiÕng / 1 phót. ¬ng: t×m ®îc tiÕng.¤n vÇn ¬n. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. §äc bµi: nhiÒu em H¸t ®ång ca. ¾p Híng dÉn ®iÒn vÇn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm. lªn ®åi. biÕt tù t¾m cho m×nh. Th¾m ch¨m häc. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. réng r·i.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. §iÒn c hay k 4. ch¬i kÐo co Ch÷a bµi b. ®Êt trêi. biÕt s¾p xÕp s¸ch vë ng¨n n¾p. söa lçi Híng dÉn chÐp bµi vµo vë T thÕ ngåi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: dËy sím. ch÷ ®øng ®»ng sau dÊu chÊm ph¶i lµ ch÷ viÕt hoa 3. söa HS ®äc thÇm yªu cÇu 2 em lªn b¶ng N¨m nay. vÇn ¬ng. t×m tiÕng ®Ô viÕt sai HS viÕt b¶ng con: ngo¹i. B¶ng nam ch©m. c¸ch ®Ó vë Trong bµi cã mÊy dÊu chÊm? DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u kÓ. Bµi tËp: a. chê ®ãn. ra vên.

chê ®ãn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- IV.vên. TiÕt 2 305 .Bµi cò: 2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Hoa ngäc lan vµ tr¶ lêi c©u hái 1. nhãm Líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua. Thi ®äc theo tæ. 2.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. h¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . vÇn .häc chñ yÕu: 1. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. ra vên. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. lªn ®åi. vÇn ¬ng ra b¶ng con. h¬ng ¬ng §äc c¸c tiÕng: vên. h¬ng Ph©n tÝch tiÕng vên. tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: võng ®«ng( mÆt trêi míi mäc). ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬n. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Vên hoa ng¸t h¬ng th¬m.C¸c H§ d¹y. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ¬n. 2 trong SGK. ng¸t h¬ng. ®Êt trêi ( mÆt ®Êt vµ bÇu trêi ) .Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ¬ng ViÕt tiÕng cã vÇn ¬n. tõ ng÷ dÔ lÉn: dËy §äc CN. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬.TT sím. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬n. ®Êt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trêi. vÇn ¬ng.LuyÖn ®äc ®o¹n. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:C¸nh diÒu bay lîn. . Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. vÇn .

2H quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi mÉu Tõng cÆp H lªn hái tr¶ lêi nh÷ng viÖc ®· lµm buæi s¸ng. ________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ c©u ®è I Môc tiªu: . 3.Nªu yªu cÇu cña bµi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1 H ®äc bµi th¬. LuyÖn tËp thùc hµnh.VÒ nhµ «n l¹i bµi. 1 sè H ®äc tríc líp. ®iÒu g× ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên? + Trªn c¸nh ®ång? + Trªn ®åi? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( Hái nhau vÒ viÖc lµm buæi s¸ng) . . líp ®äc thÇm Hoa ng¸t h¬ng ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên.NhËn xÐt giê häc. chuÈn bÞ bµi sau: Mu chó SÎ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§1: T×m hiÓu bµi +Khi dËy sím. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng C©u ®è vÒ con ong. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. 2. .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ tr/ ch hoÆc v/ d/ gi. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. .NhËn xÐt bµi viÕt cña H.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Nhµ bµ ngo¹i . 2. Bµi míi: GV HS H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung 1 vµi H ®äc l¹i c©u ®è c©u ®è H gi¶i ®è: Nãi vÒ con ong 306 . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.Cñng cè – dÆn dß: . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.ChÐp l¹i chÝnh x¸c.

gia ®×nh. b. giá c¸. s¹ch. vên c©y. mµu vµng. yªu cÇu Häc sinh nghe gi¸o viªn kÓ dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹. suèt ngµy. ngêi ThÊy ®îc sù ngèc nghÕch. hay gi Híng dÉn t¬ng tù phÇn a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: ch¨m chØ. §iÒn v. . chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i tµn bé c©u chuyÖn TËp c¸ch kÓ ®æi giäng tr©u. d·y nói. tÝnh ®iÓm thi ®ua. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. kh¾p. ®Ñp. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. Môc ®Ých. khê kh¹o cña hæ 307 . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. Lêi gi¶i: quyÓn vë. Cñng cè – dÆn dß . hæ. ®Ñp. --------------------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn TrÝ kh«n I. §iÒn vÇn: tr hay ch? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n. d.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp c©u ®è vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. 3. cÆp da.

Bµi míi GV 1. con tr©u rËp r×nh kÐo lìi cµy. 4 4. hæ. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.3 em kÓ néi dung tranh 1 HS kÓ t¬ng tù KÓ theo nhãm 4 em KÓ theo nhãm 4 em Ph©n vai: Ngêi kÓ chuyÖn. Híng dÉn häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn 5. nhí c©u chuyÖn Hæ nh×n thÊy g×? Tranh 2. Hæ nh×n thÊy ng¹c nhiªn 2 . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. sù th«ng minh cña con ngêi khiÕn con ngêi lµm chñ ®îc mu«n loµi II. b¸c n«ng d©n Con Hæ to x¸c nhng ngèc nghÕch kh«ng biÕt trÝ kh«n lµ g× Con ngêi nhá bÐ nhng cã trÝ kh«n nªn con vËt to x¸c ph¶i 308 HS HS nghe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HiÓu: TrÝ khè. tr©u. 3. §å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹: SGK Ghi b¶ng gîi ý tõng 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn III. KiÓm tra bµi cò 1 em kÓ: C« bÐ trïm kh¨n ®á B. 3: KÕt hîp kÓ víi tranh minh ho¹ 3. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh vÏ c¶nh g×? 1 em ®äc c©u hái díi tranh 1 B¸c n«ng d©n ®ang cÇy ruéng. HiÓu ý nghÜa néi dung chuyÖn C©u chuyÖn nµy cho em biÕt ®iÒu g×? .GV kÓ chuyÖn LÇn 1: KÓ ®Ó häc sinh biÕt chuyÖn LÇn 2.

lÔ phÐp . c¸c tõ ng÷: chép.Môc tiªu: .TT ho¶ng l¾m. dÆn dß Em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo trong chuyÖn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 6. IV. thùc hµnh giao tiÕp.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. c. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) Chia bµi thµnh 3 ®o¹n nèi tiÕp nhau ®äc. + §o¹n 1: Hai c©u ®Çu + §o¹n 2: C©u nãi cña SÎ + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. nÐn sî. u«ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«n muén §äc tiÕng: muén Ph©n tÝch tiÕng muén 309 . .Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím 2. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: n/ l. sî h·i 1 em kÓ chuyÖn toµn bé c©u VÒ nhµ tËp kÓ l¹i ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mu chó sÎ ( 2 tiÕt) I.HiÓu néi dung bµi. VBTTV 1/2. tøc giËn.H ®äc tr¬n c¶ bµi. ho¶ng l¾m. Gi¶i nghÜa tõ khã: chép .LuyÖn ®äc ®o¹n. II. nãi ®îc c©u cã vÇn u«n. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn u«n. lÔ phÐp. u«ng: t×m ®îc tiÕng. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. .häc chñ yÕu: 1. phô ©m cuèi: t. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. vÇn u«ng. C¸c H§ d¹y. s¹ch khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng sÏ. v× sao? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- v©ng lêi. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.¤n vÇn u«n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . B¶ng nam ch©m. s¹ch sÏ. Cñng cè.

SÎ ®· nãi g× víi MÌo? +SÎ lµm g× khi MÌo ®Æt nã xuèng ®Êt? + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®óng vÒ chó SÎ trong bµi GV Chèt l¹i ý ®óng SÎ + th«ng minh.Sao anh kh«ng röa mÆt) H ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái SÎ vôt bay ®i.®äc c¶ mÉu 2 H lªn b¶ng thi xÕp ®óng. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. vÇn u«ng. BÐ l¾c chu«ng. H ®äc c¸c thÎ ch÷ .Cñng cè – dÆn dß: . vÇn u«ng GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. xÕp nhanh Líp lµm bµi vµo trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi SÎ bÞ mÌo chép ®îc. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn u«n. Qua c©u chuyÖn ta thÊy SÎ lµ con vËt nh thÕ nµo? 3. 1 H líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 cña bµi chän ý ®óng ( ý a. §äc c©u mÉu trong SGK: BÐ ®a cho mÑ cuén len. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. u«ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn u«n. 310 . vÇn u«ng ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: Cho H kh¸ giái kÓ l¹i c©u chuyÖn Gäi H kÓ l¹i c©u chuyÖn Mu chó SÎ 1 sè H kh¸ giái lªn kÓ Líp nhËn xÐt söa sai SÎ lµ con vËt th«ng minh.NhËn xÐt giê häc. tõ võa t×m ®îc.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi. Gv biÓu d¬ng nh÷ng Hs häc tèt .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 311 .

. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ng«i nhµ I. l¶nh lãt. iªu: t×m ®îc tiÕng. . xao xuyÕn. rÊt hÊp dÉn).H ®äc tr¬n c¶ bµi. nãi ®îc c©u cã vÇn yªu.LuyÖn ®äc ®o¹n.TT hµng xoan.häc chñ yÕu: 1.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. III.Môc tiªu: . C¸c H§ d¹y. §äc nh÷ng dßng th¬ cã tiÕng yªu 1 sè H ®äc dßng th¬ cã tiÕng yªu.¤n vÇn yªu. iªu ra 312 . . bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc.Bµi cò: 2 H ®äc Mu chó SÎ 2. iªu. T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi iªu ViÕt tiÕng cã vÇn yªu.HiÓu néi dung bµi. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn yªu.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . iªu. B¶ng nam ch©m.NghØ h¬i sau mçi dßng th¬. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. VBTTV 1/2. xao xuyÕn në. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: hµng xoan. l¶nh lãt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: th¬m phøc ( Mïi th¬m rÊt m¹nh. II. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.

b¹n nhá + Nh×n thÊy g×? + Nghe thÊy g×? + Ngöi thÊy g×? §äc c©u th¬ nãi vÒ t×nh yªu ng«i nhµ cña b¹n nhá g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc. k I Môc tiªu: 313 . tõ võa t×m ®îc. H lªn nãi tríc líp. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc 2 khæ th¬ ®Çu. 1 sã H ®äc khæ th¬ 3. GV vµ HS nhËn xÐt. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. b×nh chän ngêi nãi vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch hay nhÊt. iªu. hoa në nh m©y tõng chïm. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK trao ®æi víi nhau vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa H. TiÕng chim ®Çu håi l¶nh lãt. Mïi r¬m r¹ lîp trªn m¸i nhµ. 3.Cñng cè – dÆn dß: . Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hb¶ng con. Líp nhËn xÐt söa sai. 2. iªu. I. ë ng«i nhµ cña m×nh. ph¬i tªn s©n th¬m phøc.NhËn xÐt giê häc. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ íc) Hµng xoan tríc ngâ. §äc c¸c tiÕng.

K . d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. tíi c©y. uyªt iªu. K ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . Nãi nhiÖm vô giê häc. réng bao nhiªu Ch÷ hoa E cao 5 «. ViÕt b¶ng con tõng tõ duyÖt binh kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. cì võa. viÕt ®Ñp. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. iªu. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . duyÖt binh: ch÷ thêng. I. c¸c tõ ng÷: n¶i chuèi. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa H vµ hái + Ch÷ hoa cao mÊy «. .ViÕt ®óng c¸c vÇn u«i. yªu. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. tíi c©y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . uyªt.H biÕt t« ch÷ hoa H. iªt. viÕt ®Ñp. K H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: u«i. yªu ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu n¶i chuèi. iªt.NhËn xÐt giê häc. . réng 5 « «? + Ch÷ hoa H cã mÊy nÐt? Cã 3 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. ®Òu nÐt. ¬i. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . QS uèn n¾n t thÕ viÕt.Ch÷ hoa H.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. ®óng kiÓu ch÷. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ H víi c¸c ch÷ I. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt §äc bµi cÇn viÕt trong giê häc. ChÝnh t¶ Ng«i nhµ 314 . I. mçi dßng chØ viÕt 2. 3 ch÷. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. ¬i.

. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. 3 KiÓm tra vë häc sinh 2 – 3 nh×n b¶ng ®äc bµi Méc m¹c. v÷ng vµng.Môc tiªu: . c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: vÒ phÐp.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Bµi míi 1. c hay k II. n. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV A. yªu cÇu ChÐp chÝnh x¸c. dÆn dß NhËn xÐt giê häc HS 2 em lµm bµi tËp 2. Môc ®Ých. ®Êt níc HS viÕt b¶ng con HS chÐp bµi vµo vë So¸t l¹i bµi b»ng bót ch× ChÊm ®iÓm 1/2 sè bµi §äc thÇm yªu cÇu Thi lµm nhanh bµi tËp vµo trong s¸ch ¤ng trång c©y c¶nh Bµ kÓ chuyÖn ChÞ s©u kim Thø t ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc quµ cña bè I. tr×nh bÇy ®óng khæ th¬ 3 bµi ng«i nhµ Lµm ®îc cac bµi tËp ®iÒn vÇn iªu hay yªu.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. §å dïng d¹y häc Néi dung bµi viÕt s½n III. Bµi tËp §iÒn iªu hay yªu GV híng dÉn §iÒn ch÷ c hay k Mçi nhãm 3 em lªn thi ®iÒn nèi tiÕp 4. 315 . KiÓm tra bµi cò B. chØ tõng ch÷ Ch÷a lçi sai phæ biÕn 3. Cñng cè. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô T×m tiÕng dÔ viÕt sai HD c¸ch tr×nh bÇy bµi th¬ T thÕ ngåi viÕt GV ®äc. Giíi thiÖu bµi 2.

LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m .Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi ng«i nhµ vµ tr¶ lêi c©u hái. v÷ng vµng. . . Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: v÷ng vµng ( ch¾c ch¾n). VBTTV 1/2. . Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. oat Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oan. oat T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oan ngoan §äc tiÕng: ngoan Ph©n tÝch tiÕng ngoan T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oan. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:Chóng em vui liªn hoan. oat: t×m ®îc tiÕng.¤n vÇn oan. . oat ra b¶ng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .häc chñ yÕu: 1. II. tõ ng÷ dÔ lÉn: lÇn §äc CN. lu«n lu«n.HiÓu néi dung bµi.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. 316 . Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.TT nµo. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oan. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.C¸c H§ d¹y.Chóng em thÝch ho¹t ®éng.LuyÖn ®äc ®o¹n. 2. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oan. oat. IV. xa ®Êt liÒn). B¶ng nam ch©m. nãi ®îc c©u cã vÇn oan. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. vÒ phÐp. oat. thùc hµnh giao tiÕp. §¶o xa( vïng ®Êt ë gi÷a biÓn.Häc thuéc lßng bµi th¬.

b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. 1 H ®äc khæ th¬ 2. 2. ngh×n c¸i h«n. 3. LuyÖn tËp thùc hµnh.ChÐp l¹i chÝnh x¸c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®©u? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Bè göi cho b¹n nhá nh÷ng quµ g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( hái vÒ nghÒ nghiÖp cña bè) Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vän 2.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ s hay x. líp ®äc thÇm Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®¶o xa. 2. .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ng«i nhµ . líp ®äc thÇm Ngh×n c¸i nhí. IVC¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ngh×n c¸i th¬ng. ngh×n lêi chóc.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. ®iÒn vÇn im hay iªm. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ cña bµi Quµ cña bè. Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ quµ cña bè I Môc tiªu: . QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn tranh minh ho¹ 3.NhËn xÐt giê häc. Bµi míi: 317 . 1 sè H ®äc tríc líp. 3 H ®äc khæ th¬ ®Çu. .Cñng cè – dÆn dß: . 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬.

c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS 2. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai.HiÓu ý nghÜa cña truyÖn: Ca ngîi t×nh yªu mÑ.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. Cñng cè – dÆn dß . ngh×n.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. th¬ng. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. Lêi gi¶i: tr¸i kim. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp khæ th¬ vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi.Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn . s¹ch. b. 318 . lóa chiªm. gióp c« ch÷a ®îc bÖnh cho mÑ. 3. chóc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung khæ th¬ cÇn chÐp ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: göi. kim tiªmc©y kim. mØm cêi. §iÒn im hay iªm Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. 3 H ®äc l¹i khæ th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. ®Ñp. yªu cÇu . nhËn xÐt bµi viÕt cña H. Môc ®Ých. . ®Ñp. KÓ chuyÖn B«ng hoa cóc tr¾ng A. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ trong truyÖn lµm cho trêi ®Êt còng c¶m ®éng. khiªm tèn. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. §iÒn vÇn: s hay x? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. tÝnh ®iÓm thi ®ua.

Trong 1 tóp lÒu ngêi mÑ èm n»m trªn giêng.Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . GV kÓ chuyÖn víi giäng diÔn c¶m . tuyªn d¬ng .3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹ . Bµi míi 1.LÇn 1: GV lµm ngêi dÉn chuyÖn .HS theo dâi kÓ tõng ®o¹n .HS kÓ theo nhãm . lêi cô giµ.HS nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn .Thi kÓ theo nhãm .Tranh minh ho¹ C.§äc c©u hái díi tranh . Híng dÉn häc sinh kÓ theo tranh .Chó ý khi kÓ: BiÕt chuyÓn giäng kÓ linh ho¹t tõ lêi ngêi kÓ sang lêi ngêi mÑ.C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ra ®iÒu g×? 319 .2 em kÓ chuyÖn "S tö vµ chuét nh¾t" II. Bµ nãi víi con g¸i ngåi bªn "Con ®i mêi thÇy thuèc vÒ ®©y" .KÓ ph©n vai .LÇn 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.KÓ lÇn 1 ®Ó häc sinh biÕt c©u chuyÖn .3 em: kÓ ®o¹n 1 .TiÕp tôc víi c¸c tranh 23.TÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn . 3. Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn .th¬ng mÑ lóc yÕu ®au .3 em kÓ l¹i toµn bé chuyÖn . KiÓm tra bµi cò .2 . trªn ®¾p mét chiÕc ¸o.Lµ con ph¶i th¬ng yªu cha mÑ. ch¨m häc .Gióp c« ch÷a khái bÖnh cho mÑ . §å dïng d¹y häc .Kh¨n ®ãng vai bµ mÑ.NhËn xÐt. 4 lµm t¬ng tù . lêi c« bÐ.Ngêi mÑ nãi g× víi con? .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- B.KÓ lÇn 2 . gËy ®ãng vai bµ cô .Thi kÓ theo ®o¹n . 3: ChuyÓn ngêi dÉn chuyÖn sang häc sinh 4.

Líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt 5. IV C¸c H§ d¹y.LuyÖn ®äc ®o¹n. .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . II.HiÓu néi dung bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khãc oµ. t: t×m ®îc tiÕng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.ChuÈn bÞ c©u chuyÖn: "NiÒm vui bÊt ngê" Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc v× b©y giê mÑ míi vÒ I. biÕt ®äc c©u cã dÊu chÊm hái ( cao giäng hoÆc ng¹c nhiªn) .¤n vÇn c. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.B«ng hoa cóc tr¾ng tîng trng cho tÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ víi mÑ . ph©n tÝch ng«n ng÷… III.TT khãc oµ. nãi ®îc c©u cã vÇn t. bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi 320 . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm.NhËn xÐt tiÕt häc .Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Quµ cña bè 2.H ®äc tr¬n c¶ bµi.Môc tiªu: . B¶ng nam ch©m. VBTTV 1/2. thùc hµnh giao tiÕp. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . ®øt tay. Cñng cè.häc chñ yÕu: 1. dÊu phÈy. ho¶ng hèt. ho¶ng hèt. dÆn dß . c. ®øt tay. c¾t khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng b¸nh Gi¶i nghÜa tõ khã: ho¶ng hèt ( mÊt tinh thÇn do gÆp nguy hiÓm bÊt ngê) .

VÒ nhµ «n l¹i bµi 321 . c ra b¶ng con. c.V× cËu muèn ®îc mÑ th¬ng. Líp nhËn xÐt söa sai. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.Cñng cè – dÆn dß: . . C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n ®Ó t×m c¸c c©u hái trong bµi ( Con lµm sao thÕ? §øt khi nµo thÕ? Sao ®Õn b©y giê con míi khãc?) 2. hay nhâng nhÏo.3 nhãm H ®äc ph©n vai: Ngêi dÉn chuþªn. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu bÐ kh«ng khãc Khi mÑ vÒ cËu bÐ míi khãc. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. tõ võa t×m ®îc. C¸ mùc níng rÊt ngon. c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn t T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn t. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK vµ thùc hµnh hái ®¸p tõng cÆp H lªn nãi tríc líp.NhËn xÐt giê häc. vßi vÜnh th× kh«ng tèt. cËu bÐ. c GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh tiÕng trong bµi cã vÇn t lµ ®øt Nªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn t. lµm cha mÑ bùc m×nh…) 3. ngêi mÑ. §äc c©u mÉu trong SGK: Møt TÕt ¨n rÊt ngon. v× lµm phiÒn cha mÑ. c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn t. §äc c¸c tiÕng. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi bÞ ®øt tay cËu bÐ cã khãc kh«ng? Lóc nµo cËu bÐ míi khãc? V× sao? 1 H ®äc bµi v¨n. lµ mét tÝnh xÊu. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n 2. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n Cho H ®äc ph©n vai H§3: LuyÖn nãi Lµm nòng mÑ nh cËu bÐ trong truyÖn nµy lµ kh«ng ph¶i.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 322 .

c¸nh hoa. II. xoÌ ra. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: xanh m¸t. oen: t×m ®îc tiÕng. Ph¬ng ph¸p 323 .Môc tiªu: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 29 Thø hai ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc ®Çm sen I. nãi ®îc c©u cã vÇn en. oen . thanh khiÕt.HiÓu néi dung bµi. ngan ng¸t.NghØ h¬i sau dÊu chÊm.¤n vÇn en. .HS ®äc tr¬n c¶ bµi.

ngan ng¸t ( mïi th¬m dÞu nhÑ).Bµi cò: 2 H ®äc V× b©y giê mÑ míi vÒ. 2. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng ngan ng¸t. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 324 . tõ ng÷ dÔ §äc CN.LuyÖn ®äc ®o¹n. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. Líp nhËn xÐt söa sai. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en? chen. thu ho¹ch( lÊy).TT lÉn: xanh m¸t. thanh khiÕt ( trong s¹ch ). thanh khiÕt. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn en.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. oen. oen ra b¶ng con. VBTTV 1/2. oen ViÕt tiÕng cã vÇn en. . Gi¶i nghÜa tõ khã: ®µi sen( bé phËn phÝa ngoµi cña hoa sen). MÌn phiªu lu ký rÊt hay. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n) nèi tiÕp nhau ®äc. oen. BÐ nhoÎn miÖng cêi t¬i. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. IV. §äc c¸c tiÕng. sen T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã Nªu l¹i yªu cÇu bµi vÇn en. ven. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. B¶ng nam ch©m. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.häc chñ yÕu: 1. c¸nh hoa. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §µm tho¹i. tõ võa t×m ®îc. xoÌ ra. §äc c©u mÉu trong SGK: TruyÖn DÕ iªu.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . nhÞ ( bé phËn sinh s¶n cña hoa). Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en. thùc hµnh giao tiÕp. C¸c H§ d¹y.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hH ®äc bµi v¨n. m. n I Môc tiªu: . trong xanh.Cñng cè – dÆn dß: . N®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . nhoÎn cêi. oen. ong.ViÕt ®óng c¸c vÇn oan. hoa sen. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: 325 . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. ®Òu nÐt. M. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 1 H quan s¸t tranh vµ mÉu trong SGK .H biÕt t« ch÷ hoa L. M. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. N . H¬ng sen ngan ng¸t. ®óng kiÓu ch÷. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Ch÷ hoa L. thùc hµnh nãi tiÕp vÒ sen. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. cì võa. hoa sen tr«ng ®Ñp nh thÕ nµo? §äc c©u v¨n diÔn t¶ h¬ng sen. oong . c¶i xoong: ch÷ thêng.NhËn xÐt giê häc. ®o¹t gi¶i. Khi në. ph« ®µi sen vµ nhÞ vµng. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. thanh khiÕt 2. 3. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa l. oat.VÒ nhµ «n l¹i bµi. c¸c tõ ng÷: ngoan ngo·n. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Luþªn nãi vÒ hoa sen) GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra. en.

réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa L cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. mçi dßng chØ viÕt 2.NhËn xÐt giê häc. Bµi cò . -------------------------------------------------------------chÝnh t¶ hoa sen I. môc tiªu . cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ M víi ch÷ N H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: oan. ®o¹t gi¶i. Nãi nhiÖm vô giê häc. nhoÎn cêi.e . trong xanh. ong. ª .B¶ng phô chÐp s½n bµi ca dao : Hoa sen” III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc bµi cÇn viÕt GV H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. oat. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK . Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . c¶i xoong kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë Ch÷ hoa cao 5 «. 3 ch÷. . §å dïng d¹y häc . réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë.Nhí ®îc quy t¾c chÝnh t¶ ©m : gh ®i víi i . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Lvµ hái + Ch÷ hoa L cao mÊy «. en. oen.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c viÕt l¹i ®óng c¶ bµi ca dao . hoa sen. oong Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ngoan ngo·n. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi.2 HS lªn b¶ng ®äc l¹i khæ th¬ 326 . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp II.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.

dÆn dß : . 327 . 3 HS nh×n b¶ng ®äc khæ th¬ .HS t×m nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai ( Tr¾ng .GV nhËn xÐt. n.GV ch÷a c¸c lçi sai trªn b¶ng . ®¸nh gi¸ 2.Cho HS quan s¸t chÐp s½n .Thu bµi chÊm . xanh .BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. 4 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mêi vµo I. o .HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶ ( g . u … ) 3.HS chÐp khæ th¬ vµo vë . mïi … ) .GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt .Cho 3 em lªn b¶ng lµm BT . e . chen .Môc tiªu: . Cñng cè.H ®äc tr¬n c¶ bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Híng dÉn HS so¸t lçi vµo vë . cña xoÌn xoÑt 1.2. ¬ . . gh ) GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.HS lªn b¶ng lµm BT . nhËn xÐt giê c) Híng dÉn dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 1 : §iÒn en hay oen §Ìn bµn . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp .HS tËp viÕt vµo b¶ng con tõ khã .C¶ líp nhËn xÐt vµ ®äc l¹i c¸c tõ khã d) Híng dÉn quy t¾c chÝnh t¶ ©m gh ®øng tríc : i . c¸c tiÕng tõ ng÷ khã. ª ( gh kÐp ) §øng tríc c¸c nguyªn ©m kh¸c viÕt lµ g ( g + a . gç lim . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l.§êng gå ghÒ . 2 em HS ®äc l¹i bµi c¸c tõ võa ®iÒn Bµi 2 : §iÒn ch÷ g hay gh . con ghÑ .3. « .

ph©n tÝch ng«n ng÷… III. II.oong: t×m ®îc tiÕng. 3 H ®äc bµi th¬ . . buåm khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng thuyÒn. VBTTV 1/2. Giã 1 H ®äc khæ th¬ 3.Häc thuéc lßng bµi th¬.TT kiÔng ch©n. líp ®äc thÇm Nh÷ng ai ®· gâ cöa ng«i nhµ? Thá.HiÓu néi dung bµi. GV nhËn xÐt chung vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2.¤n vÇn ong. oong T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong trong §äc tiÕng: trong Ph©n tÝch tiÕng trong T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. . Nai. 2. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi oong §äc c©u mÉu trong SGK: chong chãng. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. oong. xoong canh ViÕt tiÕng cã vÇn ong.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ong. nãi ®îc c©u cã vÇn ong.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. líp ®äc thÇm Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng 328 . IV C¸c H§ d¹y.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi §Çm sen vµ tr¶ lêi c©u hái. thùc hµnh giao tiÕp.LuyÖn ®äc ®o¹n. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. so¹n söa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .häc chñ yÕu: 1. oong ra b¶ng con. B¶ng nam ch©m. .

®Èy buåm thuyÒn.Nghe . VÒ nhµ «n l¹i bµi.Cñng cè – dÆn dß: . b¶ng nam ch©m. ®i kh¾p n¬i lµm viÖc tèt. Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mêi vµo I Môc tiªu: . 2 cña bµi Mêi vµo. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi 329 . IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. Thá. chuÈn bÞ bµi sau: V× b©y giê mÑ míi vÒ. ®iÒn ch÷ ng hay ngh. 1 sè H ®äc tríc líp. Khæ th¬ 2: Ngêi dÉn chuyÖn. Giã H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vÑn 3.NhËn xÐt giê häc. QS 4 tranh minh ho¹ 1 H lªn nãi tríc líp NhiÒu H thùc hµnh nãi. . III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. reo hoa l¸. Nai Khæ th¬ 3: Ngêi dÉn chuyÖn.viÕt chÝnh x¸c. II. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. 1 sè cÆp ®äc bµi th¬ th¬ theo lèi ph©n vai Cho H ®äc ph©n vai Khæ th¬ 1: Ngêi dÉn chuyÖn. chñ nhµ. chñ nhµ. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ 1. LuyÖn tËp thùc hµnh. C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng lµm g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hso¹n söa ®ãn tr¨ng lªn. . i. ª.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ong hay oong. chñ nhµ.Nhí quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. qu¹t m¸t thªm h¬i biÓn c¶.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. - GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Hoa sen - NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt khæ th¬ 1, 2 bµi Mêi vµo. ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: nÕu, tai, xem, g¹c Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ mçi dßng 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con Nghe vµ viÕt vµo vë

CÇm bót ch× so¸t lçi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau

ChÊm 1 sè bµi t¹i líp, nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn: ong,oong 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm thi ®ua. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b, §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H lµm bµi vµo vë BTTV Nªu luËt chÝnh t¶ ©m ng ®øng ngh + i, e, ª tríc i, e, ª 3. Cñng cè – dÆn dß - Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt, chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng, ®Ñp. - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng, s¹ch, ®Ñp. --------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn
330

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNIÒM VUI BÊT NGê

I. môc tiªu - hs dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n trong c©u chuyÖn theo tranh, vµ kÓ l¹i ®îc toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m - Ngêi mÑ èm nãi g× víi con? - KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi - HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4 tranh minh ho¹ c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: C©u hái díi tranh lµ g×? - GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn - 2 HS thi kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý díi tranh e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ( B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , ? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå ) ®iÒu g× ? - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ngêi kÓ chuyÖn hay nhÊt ,
331

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Chó c«ng I.Môc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng l¸nh. - BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm, dÊu phÈy. - ¤n vÇn oc, ooc : t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn oc, ooc. - HiÓu néi dung bµi. II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp, ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. IV. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: 1.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Mêi vµo 2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng l¸nh. - LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oc, ooc T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc tiÕng trong bµi cã vÇn oc lµ ngäc
332

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn oc, ooc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oc, ooc ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng, tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc c©u mÉu trong SGK: Con cãc lµ cËu «ng giêi. BÐ mÆc quÇn soãc.Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc.

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g×? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c XoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ g×? qu¹t. 1 H ®äc ®o¹n 2, líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng 1 sè H tr¶ lêi thay ®æi nh thÕ nµo? Líp nhËn xÐt söa sai. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 H ®äc l¹i bµi v¨n NhËn xÐt cho ®iÓm. H§3: LuyÖn nãi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi ( H¸t vÒ con c«ng) T×m vµ h¸t bµi h¸t vÒ con c«ng 1 sè H h¸t tríc líp NhËn xÐt khen nh÷ng H biÕt nhiÒu bµi h¸t vÒ con c«ng. 3.Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 1 H ®äc ®o¹n 1, líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái Bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch.

333

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

334

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

tuÇn 30
Thø hai ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc chuyÖn ë líp I. Môc tiªu - HS ®äc tr¬n ®îc c¶ bµi : ChuyÖn ë líp - ¤n c¸c vÇn : u«t , u«c - HiÓu ®îc tõ ng÷ : em bÐ kÓ chuyÖn cho mÑ nghe nhiÒu chuyÖn kh«ng ngoan cña c¸c b¹n trong líp . MÑ muèn nghe kÓ chuyÖn ë líp con ngoan nh thÕ nµo ? II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1, 2 em ®äc bµi : Chó c«ng - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u
335

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : ë líp , ®óng dËy , trªn , b«i bÈn vuèt tãc . - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc tr¬n

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ c) ¤n c¸c vÇn: u«c, u«t - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK ? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«t ?

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htõng khæ th¬

( vuèt )

?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu nhiÒu : cuèc ®¾t , b¾t luéc , TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u«c , u«t tuèt lóa , buét måm , khã nuèt … GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi - HS thi ®ua t×m nhanh ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 1 / 2 néi dung bµi ( ChuyÖn ban Hoa kh«ng thuéc * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc bµi , b¹n Hïng trªu con , b¹n Mai ?B¹n nhá kÓ cho mÑ nghe nh÷ng tay ®Çy mùc . ..) chuyÖn g× ë líp ? ? MÑ nãi g× víi b¹n nhá ? - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : H·y kÓ chuyÖn víi cha mÑ h«m nay ë líp em ®· ngoan nh thÕ nµo ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV cho líp ®äc toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ víi cha mÑ chuyÖn ë líp h«m nay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt
336

( MÑ kh«ng nhí chuyÖn … ngoan ngo·n) - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 3

- Cho HS nãi theo nhãm

Bµi cò .GV chÊm ch÷a bµi . võa . ¬ .GV nhËn xÐt vÒ sè lîng nÐt vµ kiÓu nÐt vµ nªu quy tr×nh viÕt . p dông vµ tËp viÕt c¸c tõ øng dông c) Híng dÉn HS tËp t« . « .GV híng dÉn tõng em biÕt c¸ch cÇm bót cho ®óng . tõ øng dông: ( võa nãi võa t« ch÷ o . « . m. tõ ng÷ øng + HS tËp t« ch÷ hoa : o . æn ®Þnh líp. §å dïng d¹y häc . « . ¬ . ¬ . p .2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa: l. II.Híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt ch÷ : o . « . « .ViÕt theo ch÷ thêng . tËp viÕt . p I. p . 2. p III. ¬ .TËp viÕt vµo b¶ng con c¸c tõ trong khung ch÷ ) ng÷ øng dông b) Híng dÉn viÕt . cì . ®Ñp c¸c ch÷ hoa : o .HS t« ®óng .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 3.B¶ng phô kiÖn viÕt s½n ch÷ : o . dÆn dß . vµ t thÕ ngåi viÕt . « . Bµi míi a) Híng dÉn HS tËp viÕt ( T« ch÷ . p . p hoa ) trong b¶ng phô . Môc tiªu . ®óng vµ ®Òu nÐt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T« ch÷ hoa : o . ¬ .HS quan s¸t ch÷ o . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. n .ViÕt ®óng ®Ñp c¸c vÇn vµ c¸c tiÕng : . Cñng cè. « .VÒ nhµ tËp viÕt phÇn cßn l¹i 337 . ¬ .GV nhËn xÐt giê . 4.HS ®äc c¸c tiÕng . ¬ .HS tËp viÕt vµo b¶ng con . tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n viÕt ®óng ®Ñp .

GV chÊm vµo líp 1 sè vë c) Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ Bµi 2 : §iÒn vÇn : u«t hay u«c ? .2 HS lªn b¶ng lµm BT .KiÓm tra viÕt ë nhµ cña c¸c HS 2.GV chØnh söa vµ nh¾c nhë tõ khã viÕt . dÆn dß : ( Buéc tãc . tèc ®é . c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ . §å dïng d¹y häc . Cñng cè. c¸c ho¹t ®éng 1.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng cù li . qu¶ cam ) chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp . c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp II.§iÒn ®óng c¸c vÇn u«c . vµo b¶ng con .GV viÕt ®o¹n th¬ cuèi bµi th¬ lªn b¶ng .GV tuyªn d¬ng nh÷ng em ( tói kÑo .HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®óng .HS ®äc c¶ khæ th¬ .2 HS lªn b¶ng lµm nhanh BT . Môc tiªu . chuét ®ång ) . ®Ñp khæ th¬ cuèi bµi : ChuyÖn ë líp . c¸ch cÇm bót . GV quan s¸t uÊn n¾n c¸ch ngåi viÕt .Cho HS chÐp bµi .HS nh×n b¶ng chÐp bµi vµo vë .GV nhËn xÐt giê 338 .HS t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt hoÆc dÔ viÕt sai vµo tËp viÕt . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . Bµi cò .B¶ng phô chÐp s½n khæ th¬ cuèi cña bµi : ChuyÖn ë líp III. u«t ch÷ k hay c .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh t¶ chuyÖn ë líp I. .Líp lµm vµo b¶ng con + vë BTT ViÖt Bµi 3 : §iÒn ch÷ c hay k 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi chÝnh t¶

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc MÌo con ®i häc I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : MÌo con ®i häc ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - ¤n c¸c vÇn : u , ¬u - HiÓu ®îc néi dung bµi : MÌo con lêi häc , kiÕm cí nghØ ë nhµ . Cõu do¹ c¾t ®u«i lµm mÌo sî kh«ng d¸m nghØ häc n÷a II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1 em ®äc l¹i bµi : ChuyÖn ë líp ? MÑ b¶o bÐ kÓ chuyÖn g× ? - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ - HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : Buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng th¬ - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc c¶ bµi . - C¶ líp ®äc thÇm - §äc theo ph©n vai
339

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: u , ¬u - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : - ( cõu ) u ? - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u , - nhiÒu - HS thi ®ua t×m nhanh ¬u ? GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc 4 dßng th¬ ®Çu * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc ( MÌo kªu ®u«i èm , xin nghØ häc ? MÌo kiÕm cí g× ®Ó nghØ häc ? ) ? Cõu nãi g× khiÕn mÌo xin ®i häc ( Cõu nãi muèn nghØ häc th× ngay ? c¾t ®u«i mÌo ) - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - Chia nhãm , luyÖn nãi theo ®Ò - Gäi em HS xung phong tµi trong SGK 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ ; ChuÈn bÞ bµi : Ngêi b¹n tèt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mÌo con ®i häc I. Môc tiªu - HS chÐp ®óng vµ ®Ñp 8 dßng th¬ ®Çu bµi : MÌo con ®i häc - §iÒn ®óng c¸c vÇn : iªn hay in ch÷ r , d hay gi vµo chç thÝch hîp - ViÕt ®óng cù li tèc ®é
340

- 2 HS ®äc l¹i bµi - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng II. §å dïng d¹y häc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- B¶ng phô chÐp s½n 8 dßng ®Çu bµi th¬ : MÌo con ®i häc vµ BT III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Bµi cò 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp - Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy c¸c dßng th¬ - HS ®äc 8 dßng ®Çu bµi th¬ trªn b¶ng phô - HS nªu c¸c ch÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶ - TËp viÕt c¸c ch÷ ®ã vµo b¶ng con - GV chÊm 1 sè vë t¹i líp c) Híng dÉn HS HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn ch÷ : r , d hoÆc gi ThÇy gi¸o d¹y häc ; bÐ nh¶y d©y , ®µn c¸ r« b¬i léi - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn nhanh vµ - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm ®óng bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp - Líp ch÷a bµi vµo vë BT - GV nhËn xÐt giê VÒ nhµ viÕt ra vë mçi lçi chÝnh t¶ 1 dßng KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc I. Môc tiªu - Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Nhê trÝ th«ng minh mµ Sãc ®· tho¸t hiÓm II. §å dïng d¹y häc
341

- HS chÐp bµi chÝnh t¶ vµo vë : GV uèn n¾n c¸ch ngåi , c¸ch cÇm bót - HS ®æi vë cho nhau ch÷a bµi chÝnh t¶

3. Cñng cè, dÆn dß :

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê - 1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ? Sãi vµ Sãc ai lµ ngêi th«ng minh ? H·y nªu 1 viÖc chøng tá sù th«ng minh ®ã ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc
342

- HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn

- Ngêi dÉn chuyÖn Sãi vµ Sãc

- Sãc lµ nh©n vËt th«ng minh . Khi Sãi hái Sãc høa tr¶ lêi nhng ®ßi ®îc th¶ tríc , tr¶ lêi sau . Nhê vËy Sãc ®· tho¸t khái nanh vuèt cña Sãi sau khi tr¶ lêi )

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNgêi b¹n tèt

I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : Ngêi b¹n tèt ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - ¤n c¸c vÇn : uc , ut . T×m tiÕng cã vÇn : uc , ut - ThÊy ®îc c¸ch c sö Ých kØ cña Cóc th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña Hµ vµ MÑ II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ : MÌo con ®i häc ? MÌo con ®Þnh kiÕm cí g× khi chèn häc - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn ®äc - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ LuyÖn ®äc ®o¹n bµi : - Gäi 2 em mçi em ®äc mét §o¹n 1 : Tõ : “Trong giê vÏ …®a ®o¹n. bót cña m×nh cho Hµ” HS luyÖn ®äc ph©n vai §o¹n 2 : Cßn l¹i - 2 em ®äc c¶ bµi
343

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng c©u - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: uc , ut - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : uc ( cóc, bót ) , ut ? - HS thi ®ua nãi c©u ( theo nhãm ? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : uc , ) ut - HS thi ®ua t×m nhanh GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc ®o¹n 1 : Tr¶ lêi c©u * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc hái ? Hµ hái bót mîn , ai ®· gióp Hµ ? ( Cóc tõ chèi , Nô cho Hµ mù¬n ) - 2 em ®äc ®o¹n 2 ? B¹n nµo gióp Cóc söa d©y ®eo ( Hµ tù gióp Cóc söa d©y ®eo cÆp ? cÆp ) - 2 HS ®äc l¹i bµi ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi b¹n - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi tèt ? ( Ngêi b¹n tèt lµ ngêi s½n sµng - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n gióp b¹n ) * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : KÓ chuyÖn vÒ ngêi b¹n tèt cña em - GV cho tõng b¹n trao ®æi , kÓ víi nhau vÒ ngêi b¹n tèt . - GV chØ ®Þnh 2 HS lªn kÓ vÒ ngêi b¹n tèt tríc líp 4. Cñng cè, dÆn dß - 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; Nh×n tranh tËp kÓ l¹i viÖc lµm cña 2 b¹n
344

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

345

TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 346 . B¶ng nam ch©m. Söa ph¸t ©m cho H .Bµi cò: 2 H ®äc Ngêi b¹n tèt.®i men. III. d¾t vßng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ¨c: t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 31 Thø hai ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc ngìng cöa I. quen.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬ vµ khæ th¬.Môc tiªu: . II.häc chñ yÕu: GV 1. n¬i nµy. . . lóc nµo. d¾t vßng. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: ngìng cöa. n¬i nµy. ®i men. lóc nµo. ¨c.Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. quen. . VBTTV 1/2.H ®äc tr¬n c¶ bµi. C¸c H§ d¹y.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m HS §äc thÇm §äc CN.HiÓu néi dung bµi.¤n vÇn ¨t. 2. tõ ng÷ dÔ lÉn: ngìng cöa. ¨c.

3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi theo néi dung bµi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK H quan s¸t tranh trong SGK . Líp nhËn xÐt söa sai. thùc hµnh nãi.NhËn xÐt giê häc. GV nhËn xÐt chung vµ söa cho H. mÑ. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 3. ¨c 1 sè H nãi c©u tríc líp. GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ¨t.Cñng cè – dÆn dß: . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt 347 . ¨c 2 H 1 cÆp quan s¸t tranh vµ nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Ai d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa? Bµ.VÒ nhµ «n l¹i bµi. 4 H ®äc khæ th¬ 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . ¨c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTõng nhãm 3 H (mçi H 1 khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc.4 H ®äc khæ th¬ 1. §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬ 2. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. 3. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh d¾t Ph©n tÝch tiÕng d¾t Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. 3 vµ tr¶ lêi B¹n nhá ®· qua ngìng cöa ®Ó ®i c©u hái ®Õn ®©u? B¹n nhá qua ngìng cöa ®Ó ®i ®Õn trêng vµ ®Õn nh÷ng n¬i xa h¬n n÷a. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. 3. .LuyÖn ®äc ®o¹n.

dßng níc. Nãi nhiÖm vô giê häc. ¬c.NhËn xÐt giê häc.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. ¬t. c¸c tõ ng÷: d×u d¾t. réng 5 « nhiªu «? + Ch÷ hoa Q cã mÊy nÐt? Cã 2 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù víi ch÷ R H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨t. mµu s¾c. R .H biÕt t« ch÷ hoa Q. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. ViÕt b¶ng con tõng tõ dßng nø¬c. ¬t ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: d×u d¾t. ®Òu nÐt. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Q vµ hái + Ch÷ Q cao mÊy «.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu ht« ch÷ hoa q. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. réng bao Ch÷ hoa cao 5 «. ¨c. ¬c.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨t. 348 .Ch÷ hoa R. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung §äc bµi cÇn viÕt tËp viÕt trong giê häc. 3 ch÷. xanh mít: ch÷ thêng. Q ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . ¨c. cì võa. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. ®óng kiÓu ch÷. xanh mít kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. mµu s¾c. r I Môc tiªu: . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . mçi dßng chØ viÕt 2.

§iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. 2. b¶ng nam ch©m.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ . nhËn xÐt bµi viÕt cña H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ . tÝnh ®iÓm thi ®ua. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. 349 . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ ngìng cöa I Môc tiªu: .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hC¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. chã vÖn.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. quay trßn. VBTTV 1/2. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. tõ ng÷ dÔ lÉn: Çm §äc CN. ch¨ng d©y. nÊu c¬m. ¬t: t×m ®îc tiÕng vÇn ¬c.H ®äc tr¬n c¶ bµi. NhËn xÐt cho ®iÓm 350 . Cñng cè – dÆn dß . b. ®Ñp. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tiÕng tõ ng÷ khã: Çm Ü. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.LuyÖn ®äc ®o¹n. s¹ch. chã vÖn. . ®Ñp.Bµi cò: 2H ®äc bµi Ngìng cöa vµ tr¶ lêi c©u hái. . II.Môc tiªu: . ch¨ng d©y.TT Ü.¤n vÇn ¬c. ¨n no. III. bµi §äc nhÈm c¶ bµi. i 3.HiÓu néi dung bµi.häc chñ yÕu: GV HS 1. ¨n no.LuyÖn ®äc th¬ 4 ch÷. nÊu c¬m. quay khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trßn. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. Thø t ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc kÓ cho bÐ nghe I.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc 2 dßng th¬ 1 em Söa ph¸t ©m . B¶ng nam ch©m. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. ª.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. . Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 2. tiÕng . C¸c H§ d¹y. ¬t.

VÒ nhµ «n l¹i bµi. 3 t×m tiÕng cã vÇn ¬c. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ kÓ cho bÐ nghe I Môc tiªu: 351 . . khen nh÷ng tæ t×m tèt TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? Cho H ®äc ph©n vai: Hai H. 1 H nãi tªn con vËt H§2: LuyÖn nãi theo néi dung bµi §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt VD: H: Con g× s¸ng sím g¸y ß…ã …o gäi ngêi thøc dËy T: Con gµ trèng NhiÒu H tiÒn hµnh hái ®¸p H: Con g× lµ chóa rõng xanh? T: Con hæ .3. ¬t ra b¶ng con. 1 H ®Æt c©u hái. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. NhËn xÐt chung. Líp ®äc thÇm c¶ bµi Con tr©u s¾t lµ c¸i m¸y cµy NhiÒu cÆp H ®äc Hái . chuÈn bÞ bµi sau: Ngêi b¹n tèt. mét em ®äc c¸c dßng th¬ sè lÎ. tæ 2 t×m tiÕng cã vÇn ¬t.Cñng cè – dÆn dß: . ¬t GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh níc §äc tiÕng: níc Ph©n tÝch tiÕng níc Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi tæ 1. ViÕt tiÕng cã vÇn ¬c.®¸p theo bµi theo th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn ¬c. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. mét em ®äc sè ch½n. ¬t T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬c T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬c.NhËn xÐt giê häc.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai: Çm Ü. ch¨ng d©y. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. . Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ngìng cöa. 2. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. . kh«ng m¾c lçi 8 dßng ®Çu bµi th¬ KÓ cho bÐ nghe. b. . quay trßn vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. b¶ng nam ch©m. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. 352 . tÝnh ®iÓm thi ®ua. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a.

GV nhËn xÐt tiÕt häc . C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. . KiÓm tra bµi cò . i 3.HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u .Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III.Ngêi dÉn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 4. §å dïng d¹y häc .Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn dª con nghe lêi mÑ I. Cñng cè. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn .1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn .HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn II. dÆn dß . ®¸nh gi¸ chuyÖn 3.GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh . ®Ñp. ®Ñp. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.Tranh 1: C¶nh vÏ g×? .VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe 353 .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ª.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay . s¹ch.2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê .Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn . Môc tiªu .GV nhËn xÐt. Cñng cè – dÆn dß . æn ®Þnh tæ chøc 2.

oet ra b¶ng con. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: vui vÎ. 2. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Líp nhËn xÐt söa sai.häc chñ yÕu: GV HS 1. . tõ võa t×m ®îc. B¶ng nam ch©m. mét l¸t. trong SGK 1 sè H ®äc c©u t×m ®îc. oet: t×m ®îc tiÕng cã vÇn et. oet. oet T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et tiÕng trong bµi cã vÇn et lµ hÐt T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi et.LuyÖn ®äc ®o¹n. hÐt lªn. bµi 3 H nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn et. mét l¸t. §äc c¸c tiÕng. LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n v¨n cã ghi lêi nãi .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. buån khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng .Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi KÓ cho bÐ nghe.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. d©y cãt. hÐt lªn. III.HiÓu néi dung bµi. 354 . buån.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc hai chÞ em I.TT vÎ.Môc tiªu: . VBTTV 1/2.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . dÊu phÈy. II. C¸c H§ d¹y. §iÒn vÇn Ðt hoÆc oÐt vµo c¸c c©u H lµm miÖng.oet ViÕt tiÕng cã vÇnªt.H ®äc tr¬n c¶ bµi. tõ ng÷ dÔ lÉn: vui §äc CN. d©y cãt.¤n vÇn et. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. . Líp nhËn xÐt söa sai.

Mét vµi H ®äc c¶ bµi Kh«ng ®îc Ých kû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi CËu em lµm g× khi chÞ ®éng vµo con gÊu b«ng cña m×nh? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t« nhá? V× sao c©u em c¶m thÊy buån ch¸n khi ch¬i 1 m×nh NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi v¨n nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? H§2: LuyÖn nãi §Ò tµi: Em thêng ch¬i víi (anh.Cñng cè – dÆn dß: . xum xuª. Mét vµi H ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái CËu buån ch¸n v× kh«ng cã ngêi ch¬i cïng. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH tuÇn 32 Thø hai ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Hå G¬m I.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi 1 H ®äc ®o¹n 1. H ngåi kÓ cho nhau nghe nh÷ng trß ch¬i ®· ch¬i víi anh chÞ. Môc ®Ých. long lanh. §äc ng¾t. . lÊp lã. CÇn cã b¹n ch¬i cïng 1 sè H lªn kÓ tríc líp. 1 H ®äc ®o¹n 2. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sè H tr¶ lêi Líp nhËn xÐt söa sai.NhËn xÐt giê häc. ®äc ®óng mét sè tõ ng÷: Khæng lå. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu nãi chÞ ®õng ®éng vµo con gÊu b«ng cña em. chÞ) nh÷ng trß ch¬i g×? Chia nhãm 4. nghØ h¬i ®óng dÊu chÊm. yªu cÇu §äc tr¬n toµn bµi. dÊu phÈy 355 . hoÆc em cña m×nh 3.

§äc ®o¹n 2: 2 em 356 . T×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m. long lanh. 2 em ®äc c¶ bµi 3. tæ. dÊu phÈy. ¬p T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m G¬m Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬m HS nãi nèi tiÕp (SGK) Hå g¬m ë thñ ®« Hµ Néi §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬m Hå G¬m rÊt ®Ñp HS nãi Cã vÇn ¬p (SGK) Giµn míp sau trÜu qu¶ §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬p NhiÒu em ®Æt c©u C¸c b¹n nhá ch¬i cíp cê C¸ íp l¹nh TiÕt 2 4. líp ChÊm ®iÓm 1. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi §äc ®o¹n 1: 2 em a. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa s¸ch gi¸o khoa III. Bµi míi 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ¤n c¸c vÇn ¬m. ¬p.«ng Xum xuª LuyÖn ®äc c©u §äc c¸ nh©n. ¬p HiÓu néi dung: Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë thñ ®« Hµ Néi II. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp cña thñ Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u? ®« Hµ Néi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå tr«ng 1 chiÕc g¬ng soi bÇu dôc lín KL nh thÕ nµo? s¸ng long lanh. nghØ h¬i khi HS ®äc nèi tiÕp gÆp dÊu chÊm. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: Hai chÞ em 4 em V× sao cËu em buån khi ch¬i mét m×nh? B. HS luyÖn ®äc xum xuª §äc c¸c tõ ng÷ Ph©n tÝch: Khæng: kh . LuyÖn ®äc ®o¹n. lÊp lã. nhãm. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Híng dÉn ®äc GV ®äc mÉu khæng lå. ¤n vÇn ¬m. líp Híng dÉn häc sinh ng¾t. bµi §äc ®o¹n 1: 2 em §äc ®o¹n 2: 2 em Thi ®äc trong nhãm 2 §äc theo bµn.

§å dïng d¹y häc Ch÷ S hoa B¶ng phô ghi s½n ch÷ S hoa. NhËn xÐt giê häc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa s. t« mÉu mãc lîn vµo trong. ®óng mÉu ch÷. ViÕt vµo vë GV chÊm bµi . cãn yÓngm tiÕng chim 357 4. vµ tõ ng÷ III. nêm nîp II. Cñng cè. hå g¬m. yªu cÇu HS tËp t« ch÷ hoa s TËp viÕt ch÷ thêng. tõ ng÷ øng dông HS theo dâi HS ®äc vÇn. nhËn xÐt Ch÷ S gåm mÊy nÐt? 1 nÐt viÕt liÒn. dßng níc Líp viÕt b¶ng con B. TËp viÕt vÇn. 5. íp c¸c tõ ng÷ lîm lóa. kÕt hîp víi 2 nÐt c¬ b¶n cong díi vµ mãc ngîc tr¸i nãi liÒn víi nhau t¹o thµnh vßng so¾n to ë ®Çu ch÷ cuèi nÐt GV nªu quy tr×nh t« . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. xanh mít. 3. yªng. ®Òu nÐt. c¸c vÇn ¬m. Híng dÉn t« ch÷ hoa S HS quan s¸t. tõ ng÷: ¬m ¬p.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc c¶ bµi: 2 em C¸c em xem c¶nh ®Ñp Hå G¬m (SGK) HS nh×n ¶nh SGK C¶nh tranh 1: CÇu Thª Hóc mµu son cong nh mét con t«m. Môc ®Ých. Bµi míi 1. íc. Ch¬i trß ch¬i: Nh×n c¶nh. cì võa. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. dÆn dß VÒ nhµ t×m ¶nh chôp vÒ quª h¬ng hoÆc cña níc ta. KiÓm tra bµi cò 2 em viÕt trªn b¶ng ít. §Òn Ngäc S¬n lÊp lã bªn gèc ®a giµ b. t I. t×m c©u Th¸p rïa têng rªu cæ kÝnh x©y v¨n t¶ c¶nh? trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. nêm nîp iªng.

bµi viÕt xÊu nhÊt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Lòy tre I. bãng r©m ¤n vÇn: iªng. Môc ®Ých. Cñng cè. lÊp lã. gâ kÎng NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh vÒ nh÷ng lçi sai phæ biÕn. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng 2 dßng th¬ Hay ch¨ng d©y ®iÖn GV nhËn xÐt. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n bµi III. chÊm ®iÓm Lµ con nhÖn con B. yªu cÇu TËp chÐp ®o¹n: CÇu Thª Hóc mµu son ®Õn cæ kÝnh §iÒn ®óng vÇn ¬m. Bµi míi 1. luyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: lòy tre. ¬p. ch÷ c hay k II. Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt: 3 em Nªu tõ khã ViÕt b¶ng con GV theo dâi vµ söa sai cho häc sinh CÇu Thª Hóc. yªng 358 . §iÒn ch÷ c hay k Trß ch¬i cíp cê GV tranh thñ chÊm mét sè bµi Nhøng lîm lóa vµng ¬m 3. gäng vã. c¬ b¶n. r× rµo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. §iÒn vÇn ¬m. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ¬p b. yªu cÇu §äc tr¬n bµi th¬ “Lòy tre”. Môc ®Ých. dÆn dß Khen HS viÕt ®Ñp TiÕp tôc luyÖn phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ViÕt b¶ng con HS tËp t«: S ViÕt tõ ng÷ øng dông ---------------------------------------------------------ChÝnh t¶ Hå G¬m I. Bµi tËp HS so¸t lçi cho nhau (®æi vë) a. cì ch÷ Nªu bµi viÕt ®Ñp nhÊt. Cñng cè. giµ HS chÐp bµi chÝnh t¶ 2. dÆn dß Qua cÇu. ®Òn Ngäc S¬n. mÉu ch÷.

GV ®äc mÉu: HS chó ý nghe NhÊn giäng mét sè tõ ng÷: S¬n mµi. T×m hiÓu bµi: Lòy tre xanh r× rµo Nh÷ng c©u th¬ nµo t¶ lòy tre vµo buæi Ngän tre cong gäng vã sím? §äc khæ th¬ 2: 4 em 4 em ®äc Tre bÇn thÇn nhí giã §äc c©u th¬ t¶ lòy tre vµo buæi tra? Chît vÒ ®Çy tiÕng chim §äc c¶ bµi: 5 em C¶nh lòy tre vµo buæi tra Tr©u n»m nghØ díi bãng Bøc tranh vÏ c¶nh nµo trong bµi th¬? r©m b. ngän tre nh kÐo mÆt trêi lªn. ¤n vÇn: iªng §äc c¶ bµi: §ång thanh 1 lÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn iªng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn iªng tiÕng chim liªng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T×m tiÕng trong. chiªng. lòy tre im giã nhng l¹i ®Çy tiÕng chim. LuyÖn ®äc tiÕng. xum xuª B. miÕng … TiÕt 2 4. gäng vã. KiÓm tra bµi cò 2 em §äc bµi Hå G¬m HS tr¶ lêi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå G¬m tr«ng nh thÕ nµo? ViÕt b¶ng: LÊp lã. r× rµo. r× rµo. bÇn thÇn 2. Bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. II. LuyÖn nãi 359 HS hái ®¸p theo nhãm 2 . chÊm ®iÓm Thi ®äc c¸ nh©n: khæ 1. tõ ng÷ bãng r©m Ph©n tÝch tiÕng: lòy. T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi §äc khæ th¬ 1: 3 em a. 2 3. rµo LuyÖn ®äc c©u HS ®äc nèi tiÕp c©u theo LuyÖn ®äc tõng dßng th¬ nhãm: 3 em Thi ®äc trong nhãm NhËn xÐt. ngoµi bµi tiÕng chøa vÇn iªng. §å dïng d¹y häc Tranh: Lòy tre III. liÓng xiÓng. HS luyÖn ®äc Lòy tre. yªng HiÓu ®îc néi dung bµi: Vµo buæi s¸ng sím lòy tre r× rµo. cong nhai. Buæi tra. khiªng.

§iÒn dÊu ?. Cñng cè. Lµm bµi tËp a. dÆn dß T×m hiÓu thªm mét sè loµi c©y trong ¶nh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Lòy tre I. Môc ®Ých. KiÓm tra bµi cò HS viÕt NhËn xÐt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ loµi c©y GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htheo yªu cÇu h×nh vÏ SGK H1: vÏ c©y chuèi H2: vÏ c©y mÝt C©y bÌo HS thi hái ®¸p c©y ngoµi SGK VD: H×nh 1 vÏ c©y g×? H×nh 2 vÏ c©y g×? C©y g× næi trªn mÆt níc cã thÓ b¨m ra nu«i lîn? 5. cho ®iÓm B. §å dïng häc tËp B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp III. HS viÕt chÝnh t¶ GV ®äc khæ th¬ 1 Nªu c¸c ch÷ khã viÕt §äc chÝnh t¶ §äc so¸t lçi 2. vµ dÊu ?. tråi lªn HS nghe. ch÷a lçi b. viÕt bµi “Lòy tre” khæ th¬ ®Çu Lµm mét trong 2 bµi tËp: ®iÒn n hay l. yªu cÇu Nghe. lòy trem gäng vã. ~ II. ~ trªn nh÷ng ch÷ in Tr©u …o cá nghiªng Chïm qu¶ …ª 3. têng rªu cæ kÝnh 1 lÇn HS viÕt b¶ng con Thøc dËy. dÆn dß Bµ ®a vâng ru bÐ ngñ nghon NhËn xÐt bµi viÕt ________________________________________________ KÓ chuyÖn 360 . viÕt bµi HS so¸t l¹i bµi. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. §iÒn ch÷ n hay l Xa xa lµ mét th¸p rïa. Cñng cè. Bµi míi 1.

Vî. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. ch¸u tiªn muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? Tæ tiªn cña ngêi ViÖt Nam ta cã dßng dâi cao quý Cha lµ loµi rång. dÆn dß KÓ l¹i chuyÖn: 2 em 361 HS l¾ng nghe HS theo dâi HS kÓ theo c©u hái gîi ý: 3 – 4 em trøng sinh ra . ch¸u tiªn” dùa theo tranh minh häa. HS kÓ tõng ®o¹n theo tranh 4. mÑ lµ tiªn Chóng ta lµ con ch¸u cña Long Qu©n. II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng I. Môc ®Ých. con nhí Long Qu©n trë vÒ. c¸c c©u hái gîi ý vµ néi dung c©u chuyÖn do GV kÓ HS kÓ l¹i theo tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. yªu cÇu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hCon rång ch¸u tiªn HS thÝch nghe chuyÖn “Con rång. Giíi thiÖu bµi 2. GV kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ diÔn c¶m. s«i næi Qua c©u chuyÖn häc sinh thÊy ®îc lßng tù hµo cña d©n téc ta vÒ nguån gèc cao quý. biÕt dõng ë mét sè chi tiÕt g©y hÊp dÉn GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp kÓ víi dïng tranh minh häa Kü thuËt kÓ: §o¹n 1 kÓ chËm r·i §o¹n c¶ nhµ mong nhí Long Qu©n. Cñng cè. giäng kÓ hµo høng. 3. ¢u C¬ ®îc cïng mét bäc 5. ý nghÜa c©u chuyÖn C©u chuyÖn Con rång. linh thiªng cña d©n téc m×nh.

C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 362 . r©m bôt. vui vÎ sau trËn ma rµo. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Sau c¬n ma I. mäi vËt ®Òu t¬i ®Ñp. u©y HiÓu ®îc néi dung bµi: BÇu trêi. II. nhën nh¬. luyÖn ®äc c¸c tõ: ma rµo. mÆt trêi. xanh bãng. chó ý c¸ch ng¾t h¬i sau dÊu phÈy. t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. u©y. ¤n c¸c vÇn ©y. s¸ng rùc. LuyÖn ®äc c©u t¶. vên. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y. dÊu chÊm. Yªu cÇu §äc tr¬n c¶ bµi. qu©y quanh. mÆt ®Êt.

m©y bay KhuÊy bét. ¤n c¸c vÇn ©y. bµi Ph©n tÝch: Qu©y: qu¬ . Bµi míi 1. GV ®äc mÉu b. tõ ng÷ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 em Lòy tre. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. HS luyÖn ®äc §äc tiÕng. u©y T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 1 A. cho ®iÓm 363 . bÇu trêi xanh bãng nh võa ®§äc theo nhãm §äc c¶ bµi: 3 – 4 em 3 em nhãm NhËn xÐt.©y – qu©y §äc c¶ 5 c©u trong bµi Mçi c©u 2 – 3 em ®äc §äc nèi tiÕp Thi ®äc ®o¹n 1 3. tæ. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ®äc thÇm C¸c tõ ng÷ môc 1 §äc c¸ nh©n. tiÕng chim. LuyÖn ®äc. líp LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. t×m hiÓu bµi Sau trËn ma rµo mäi vËt thay ®æi 2 – 3 em ®äc ®o¹n 1 Nh÷ng ®ãa hoa r©m bôt thªm ®á chãi. KiÓm tra bµi cò §äc bµi lòy tre ViÕt b¶ng: B. gäng vã. khu©y kháa TiÕt 2 4. u©y M©y X©y nhµ. bãng r©m HS l¾ng nghe. Híng dÉn luyÖn ®äc a.

Cñng cè. dÆn dß §äc l¹i bµi nhiÒu lÇn Gµ mÑ mõng rì. … níc ®äng trong vên §äc toµn bµi: 3 em HS th¶o luËn nhãm 2 Hái nhau vÒ c¬n ma ThÝch ma v× m¸t mÎ Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 364 . LuyÖn nãi §Ò tµi: Trß chuyÖn víi c¬n ma VD: B¹n thÝch trêi ma hay trêi n¾ng 5.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh thÕ nµo? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hîc giéi röa M©y b«ng s¸ng rùc rì §äc ®o¹n 2: 3 em §äc c©u v¨n t¶ c¶nh ®µn gµ sau tr©n ma rµo? b.

C©y bµng mçi mïa cã mét ®Æc ®iÓm riªng: Mïa ®«ng c©y tr¬ trôi l¸.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 33 Thø hai ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc C©y bµng I. mïa thu qu¶ chÝn vµng.LuyÖn ®äc tiÕng.Líp ®äc ®ång thanh 3. II.3 em . kh¼ng khiu. tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oang. kh¼ng khiu trôi l¸.¤n vÇn: T×m ®îc tiÕng cã vÇn oang. Híng dÉn luyÖn ®äc a. §äc mÉu . chi chÝt.HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: Sõng s÷ng. §å dïng d¹y häc . Môc tiªu .HS hiÓu: C©y bµng th©n thiÕt víi c¸c trêng häc. kh¼ng khiu trôi l¸. BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy.Thi ®äc c¸ nh©n .Tranh s¸ch gi¸o khoa III. chi chÝt ..LuyÖn ®äc c©u . . KiÓm tra bµi cò .HS ®äc nãi tiÕp tõng c©u .HS ®äc: Sõng s÷ng. bµi 3 em .Sau c¬n ma c¶nh vËt thay ®æi nh thÕ nµo? B. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. Bµi míi 1.§äc ®o¹n 1: 2 . mïa hÌ t¸n l¸ xanh um.Thi ®äc gi÷a c¸c tæ . mïa xu©n léc non xanh m¬n mën.§äc ®o¹n 2: 3 em . tõ ng÷ .3 . ¤n vÇn 365 . HS luyÖn ®äc . Giíi thiÑu bµi: trùc tiÕp 2. oac .§äc bµi: Sau c¬n ma .GV ®äc toµn bµi b.4 em ®äc c¶ bµi .LuyÖn ®äc ®o¹n.

®äc l¹i bµi Thø ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U. kho¸c l¸c. . ®óng mÉu ch÷. v I. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷. 2.Tõng chïm qu¶ chÝn vµng . Híng dÉn t« ch÷ hoa nÐt mãc ngîc Giíi thiÖu mÉu ch÷ u. tõ ng÷ III.KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng nhãm. v ViÕt ®îc ch÷ thêng.§äc tiÕp ®o¹n 2: 4 . .C©y bµng kh¼ng khiu.Vµo mïa hÌ c©y bµng cã ®Æc ®iÓm kho¶ng s©n g×? .Vµo mïa ®«ng c©y bµng thay ®æi nh thÕ nµo? . ¦. huÕch ho¸c .Mïa thu c©y bµng cã ®Æc ®iÓm trong kÏ l¸ g×? b. . c¸c vÇn oang. II.C©y bµng cµnh trªn.C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp . oac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . tõ ng÷: kho¶ng trêi.Vµo mïa xu©n c©y bµng thay ®æi chi chÝt nh÷ng léc non nh thÕ nµo? T¸n l¸ xanh um che m¸t mét . oac. KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B B.HS ®äc ®o¹n 1: nhiÒu em a. ¦ kh¸c dÊu phô NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: HS viÕt b¶ng con So s¸nh U vµ ¦ HS ®äc l¹i vÇn.5 em .Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng 5. cµnh díi . dÆn dß c©y thêng trång ë s©n trêng . LuyÖn nãi .NhËn xÐt giê häc. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. c¸ nh©n . cì võa.C¸nh cöa hë huÕch ho¸c oac TiÕt 2 4. tuÒnh toµng. Môc ®Ých. T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi .Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang. tõ ng÷ 366 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . Bµi míi 1.Khoang thuyÒn.MÑ më toang cöa sæ . ¸o kho¸c. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa U. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp Ch÷ U gåm 2 nÐt mãc hai ®Çu.T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang. Cñng cè. ®Òu nÐt.HS th¶o luËn theo cÆp. trôi l¸ . T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc .

ª. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng Tra. ChÊm mét sè bµi 5. Tæng kÕt. Tæng kÕt.oac HS ®äc ®Ò lµm vµo vë Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Gµ trèng. GV ®äc l¹i bµi tËp chÐp So¸t lçi ChÊm mét sè bµi 3. híng dÉn tù häc 367 . Bµi míi 1. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HS ®äc ®o¹n chÐp T×m ch÷ khã viÕt: môc 1 HS viÕt b¶ng con: léc non.oan hoÆc g hay gh II. Híng dÉn tËp t«. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ---------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ C©y bµng I. Môc tiªu HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng §iÒn ®óng vÇn oang . tiÕng chim. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. Híng dÉn viÕt vÇn. cÇm bót. e 4.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV viÕt mÉu 3. tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy GV uèn n¾n t thÕ. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. tõ ng÷ øng dông GV treo b¶ng phô Nªu c¸ch viÕt c¸c con ch÷ 4. bãng r©m B. kÏ l¸ HD chÐp bµi HS chÐp bµi vµo vë Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang . ch¬i ®µn ghi ta Khi nµo viÕt gh? Gh ®i víi i.

Môc ®Ých. ¤n vÇn. II. níc suèi. tíi líp. c¨ng th¼ng §äc khæ th¬ 1: 3 em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: 4 em 368 . gi¨ng hµng. kh«ng cã mÑ d¾t tay. v¾ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. b¹n yªu m¸i trêng xinh t¬i cã c« gi¸o b¹n h¸t rÊt hay. ¨n HS hiÓu: B¹n nhá tù ®Õn trêng mét m×nh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc §i häc I. nhÝ nh¶nh HS ®äc: lªn n¬ng. §êng ®i tõ nhµ ®Õn trêng rÊt ®Ñp. mçi khæ LuyÖn ®äc c©u th¬: LuyÖn ®äc ®o¹n. tõ ng÷ GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. ¨n TiÕt 2 4. b¾n sóng B¨ng gi¸. Bµi míi 1. h¬ng rõng. n¾ng B¨n kho¨n. h¬ng rõng. LuyÖn ®äc tiÕng. HS luyÖn ®äc níc suèi. Híng dÉn luyÖn ®äc a. LuyÖn nghØ h¬i khi hÕt dßng.3 em Líp ®äc ®ång thanh 3. b. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng.luyÖn nãi a.4 em §äc c¶ bµi: 2 . T×m hiÓu bµi . lªn n¬ng. khæ th¬. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: "§i häc" ®äc ®óng c¸c tõ ng÷. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc LÆng.. t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng. tíi líp. bµi 3 . §äc mÉu GV ®äc giäng nhÑ nhµng. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: 2 em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? B.

mÑ mang ch¨n ra ph¬i n¾ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh Ngçng ®i trong ngâ. em ®i 5. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS ®äc yªu cÇu BÐ ng¾m tr¨ng. dÆn dß H¸t bµi: §i häc: HS tù häc Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I. ngÐ nghe mÑ gäi 4. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu Híng dÉn viÕt tiÕng khã Lªn n¬ng.. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.. tíi líp... §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III. Tæng kÕt dÆn dß 2 em lªn b¶ng 369 . rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em . KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang kho¶ng s©u léc non B.. Môc ®Ých. HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em . cã níc suèi trong..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H«m nay em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? §êng ®i ®Õn trêng cã nh÷ng g× ®Ñp? b. rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng . viÕt ®îc 2 khæ th¬ ®Çu bµi "§i häc" §iÒn ®óng c¸c vÇn ¨n. yªu cÇu HS nghe.. Bµi míi 2. Giíi thiÖu bµi: A. thÇm th× Tranh 4: Cä xße « . ¨ngm ch÷ ng hoÆc ngh II. cã c©y cä xße « che n¾ng. LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hN»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: 4 em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng. Cñng cè.. rÊt hay GV ®äc chÝnh t¶ HS so¸t l¹i lçi GV ®äc l¹i GV chÊm mét sè bµi 3.

C« bÐ ®æi con gµ m¸i lÊy con vËt nµo? C« chñ tay «m con chã con Tranh 3 vÏ g×? xinh ®Ñp. gµ m¸i V× sao c« bÐ ®æi gµ trèng lÊy gµ m¸i? ®Î nhiÒu trøng. chó vÞt ®øng bªn ngoµi cöa vÎ buån rÇu. Tranh 4 vÏ g×? C« chñ «m mÆt khãc. chã V× sao con chã bá ®i? con bá ch¹y ®i V× chã con nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc. HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ai kh«ng biÕt quý t×nh b¹n ngêi ®ã sÏ c« ®éc. A. Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n. Bµi míi 1. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn HS quan s¸t tranh 1 GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh ve bé l«ng cña nã. Gµ m¸i vµ c« chñ víi con vÞt Tranh 2 vÏ g×? C« ®æi gµ m¸i lÊy con vÞt. II. c« thÝch gµ m¸i. T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n. Gµ trèng 3. liÒn cóp ®u«i l¹i chui Con chã nãi g× víi c« chñ? vµo gÇm giêng. Tranh s¸ch gi¸ khoa. KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: 2 HS nghe em B. Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh. 370 . V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a. III. V× sao c« bÐ ®æi vÞt lÊy chã con? C« kh«ng thÝch vÞt n÷a. vÎ tiu nghØu. KiÓm tra bµi cò. ®õng ngoµi hµng rµo mµo rñ Tranh 1 vÏ c¶nh g×? xuèng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. chã con buån. Môc ®Ých.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHíng dÉn tù häc ------------------------------------------------------KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ®ªm ®Õn cËy cöa bá ®i. §å dïng d¹y häc. yªu cÇu HS kÓ ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sau khi nghe thÇy c« kÓ. 4.

Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Nãi dèi h¹i th©n I. quªn b¹n cò. II. bµi HS theo dâi Bçng. uyt 371 . yªu cÇu HS ®äc tr¬n bµi: LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Bçng. uyt. ¤n vÇn it. Híng dÉn HS luyÖn ®äc a. tøc tèc. KiÓm tra bµi cò §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. níc suèi B. VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. kªu to¸ng. gi¶ vê.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. xe buýt 3. hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi. tøc tèc. uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it. GV ®äc mÉu b. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. thÞt gµ. ý nghÜa cña truyÖn C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? 6. huýt s¸o. thÝt chÆt qu¶ quýt. Cñng cè. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. T×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn it. dÆn dß. mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS kÓ theo nhãm 4 KÓ tríc líp: 3 – 4 em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: 2 em Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi. LuyÖn ®äc tiÕng. HiÓu ®îc néi dung bµi: HiÓu lêi khuyªn cña bµi lµ kh«ng nªn nãi dèi lµm mÊt lßng tin cña ngêi kh¸c s÷ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n. uyt. tõ ng÷ c. hèt ho¶ng ¤n vÇn it. Môc ®Ých. Bµi míi 1. kªu to¸ng. gi¶ vê.

Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 372 . T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu. mÑ nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn. mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5. Cñng cè. cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ngêi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè. ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi díi tranh TiÕt 2 4. chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®a th 373 .

dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ 374 Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt. bµi mét. tæ 3. dÉu chÊm. Môc ®Ých. luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh mõng quýnh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh. chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®a th . HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®a th rÊt vÊt v¶. t×m tiÕng cã vÇn uynh. Minh muèn lµm g×? Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me ThÊy b¸c ®a th måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt níc mêi B¸c uèng. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh. tõ ng÷ mõng quýnh. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. Híng dÉn luyÖn ®äc a. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®a th. c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c. Phô huynh. 5. mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm. m¸t l¹nh. uych C¶ líp ®äc ®ång thanh. II. huúnh huþch TiÕt 2 4. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: 3 em ®äc ®o¹n 1 NhËn ®îc th cña bè. uych. ¤n vÇn uynh. Bµi míi 1. lÔ phÐp LuyÖn ®äc c©u NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. trong viÖc b¸c ®a th tíi mäi nhµ. Cñng cè. lÔ phÐp. KiÓm tra bµi cò §äc bµi Nãi dèi h¹i th©n 2 em B. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. m¸t l¹nh. uych. nhÔ nh¹i. nhÔ nh¹i. ¤n c¸c vÇn uynh – uych. b.

Giíi thiÖu bµi: 2. c¸c tõ ng÷: B×nh minh. söa 4. Cñng cè. KiÓm tra bµi cò B. ®Òu nÐt. Môc ®Ých. viÕt ®îc ®o¹n “B¸c ®a th … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc 375 . Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X. Híng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt. c¸ch nèi c¸c ch÷. c¸c vÇn inh. phô huynh.Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – híng dÉn quy tr×nh 3. yªu cÇu HS nghe. Môc ®Ých. c¸c nÐt trßn. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. B¸c ®a th tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X. dÆn dß Gåm 2 nÐt cong lîn ph¶i vµ cong lîn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn. Híng dÉn viÕt vÇn. tõ ng÷ øng dông Híng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®a bót. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa X. ®óng mÉu. tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. II. y I. c¸ch cÇm bót 5. uynh. HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®a th I. Bµi míi 1. cì võa. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn. y TËp viÕt ch÷ thêng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hMinh nãi thÕ nµo. GV nhËn xÐt.

Bµi míi 1. ngêi lín. Tæng kÕt. tõ dµng 376 . Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai GV cÊt b¶ng phô HS viÕt trªn b¶ng con GV ®äc chÝnh t¶ HS viÕt vµo vë §äc l¹i bµi chÝnh t¶ HS so¸t lçi §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ 3. Môc ®Ých. HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá. khuúnh tay b. Bµi tËp HS lµm bµi tËp vµo vë a. ¤n c¸c vÇn ia. dÞu LuyÖn ®äc tiÕng. §iÒn uynh hay inh B×nh hoa. Bµi míi: 1. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. ngêi lín. ia. §iÒn c hoÆc k Cï nïo. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. dÞu dµng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. KiÓm tra bµi cò: 3 em §äc bµi B. §äc mÉu b. Híng dÉn luyÖn ®äc a. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Trêng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y B. HS luyÖn ®äc Lµm anh. II. Híng dÉn tù häc Thø t ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. 4. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. uya. ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. dç dµnh. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ch÷ c hoÆc k II. dç dµnh. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya. dßng kªnh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn vÇn inh hoÆc uynh.

2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nhêng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tríc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I. tæ. ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nhêng nhÞn cña em Ph¬ng. tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh thÕ nµo víi em bÐ? b. híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. uya TiÕt 2 4. Bµi míi 1. bµi 3. tÝa t«) ®ªm khuya. Môc ®Ých. ph¬ luya §äc khæ th¬ 1. yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: Mõng quýnh. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. nhÔ nh¹i B. II. Tæng kÕt. chÞ cña em 5.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. Híng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô 377 .

nhí vµ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý díi tranh. II. bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa HS l¾ng nghe 3. KiÓm tra bµi cò. 3. yªu cÇu HS nghe kÓ. lÞch sù sÏ ®îc mäi ngêi quý mÕn vµ gióp ®ì. b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng. 1. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë. Môc ®Ých. §å dïng d¹y häc Tranh. Bµi míi. c¸ch tr×nh bÇy. Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” 378 . ch÷a bµi S¸o tËp nãi. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. ®Ó vë. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng Cã mét cô giµ vµ em bÐ ®o¹n Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi Tranh 1 vÏ g×? ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ Tr¶ lêi c©u hái díi tranh KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng mét c©y bót nµo! c¸ch nµo? HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®îc mÈu b¸nh nhÐ! c¸i b¸nh cña bµ? Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh nhÐ! cho ®i b¬i thuyÒn? Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ý nghÜa c©u chuyÖn ®i b¬i thuyÒn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV nhËn xÐt. Tæng kÕt. cÇm bót. söa Híng dÉn chÐp bµi: t thÕ ngåi. ¶nh III. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. 2. HS nhËn ra: LÔ phÐp. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp.

bµi Lêi ngêi hµng xãm sëi lëi vui vÎ. trång na. dÆn dß. 379 . §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c xö nh thÕ nµo víi em? B. ngoµi vên. t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u hëng. Tæng kÕt. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp. NhËn xÐt giê häc. loµi c©y §iÒn tiÕng cã vÇn oai. 3. ph©n vai LuyÖn ®äc ®o¹n. oay. 1. tr¸i kho¸y. Loay hoay. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ngêi trång na I. con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ngêi trång na. ¤n vÇn. Híng dÉn luyÖn ®äc HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ngêi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ngêi. LuyÖn ®äc c¶ bµi. ¤n vÇn Lêi bµ cô: Tin tëng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai Ngoµi TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai. Bµi míi. ra qu¶. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói. ngoan ngo·n. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. ph¸ ho¹i. ®¸ng yªu. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. Môc ®Ých. xoay ngêi. tõ ng÷ LuyÖn ®äc lêi ngêi hµng xãm vµ LuyÖn ®äc c©u lêi bµ cô. KiÓm tra bµi cò. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. oay Cñ khoai. khoan kho¸i.

§o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ngêi trång na. §äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tríc líp Giao H¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 380 . Tæng kÕt. NhËn xÐt giê häc. dÆn dß. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ngêi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em. cßn trång na l©u cã qu¶. ®éng viªn 5.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 4. v× trång chuèi chãng cã qu¶. GV nhËn xÐt. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ngêi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ngêi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 381 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.