Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 1

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø Thaûo luaän vaø traû aâm e lôøi: be, me,xe +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät lôøi caâu hoûi: sôïi neùt thaét daây vaét cheùo Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? (Caù nhaân- ñoàng -Phaùt aâm: thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng Theo doõi qui trình quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân -Höôùng daãn vieát baûng con : baøn +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng Vieát baûng con daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e
1

Phaùt aâm e(Caù

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

+Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi nhaân- ñoàng thanh) baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: Toâ vôû taäp vieát MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: Caùc baïn ñeàu ñi hoïc +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………………………… ………..

2

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñ hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,kha III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng G cuûa HS Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: Thaûo luaän vaø traû +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc lôøi: beù, beû, baø, chöõ b vaø aâm b boùng +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Gioáng: neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? cuûa e vaø neùt -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ Vieát : b, be b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ
3

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hthanh)

Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông

Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi

Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau

RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

4

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheù tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ño khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, k lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu Ñoïc daáu saéc trong caùc vaø thanh saéc , tieáng beù, laù, choù, kheá, bieát gheùp tieáng beù caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: caâu hoûi: Thöôùc ñaët -Höôùng daãn gheùp: nghieâng -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa MT:HS vieát ñuùng daáu saéc caøi) tieáng beù -Caùch tieán haønh: beù(Caù nhaân- ñoàng c.Höôùng daãn vieát baûng con : thanh)
5

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTheo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát baûng con: (Cnhaânñthanh)

+Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông
6

Phaùt aâm beù(Caù nhaânñoàng thanh) vaøo vôû taäp vieát Toâ

Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc

Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh)

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

Tuaàn 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát ghe caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ño vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi :

7

ñoàng -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta thanh) ñöôïc tieáng beï Gheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beï(Caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi .ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : beû.tieáng beû . . Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Thaûo luaän vaø traû lôøi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi.beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû .ñoàng thanh) b. beï -MT:HS vieát ñuùng daáu ? . beï GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû .Daáu naëng : Daáu naëng laø moät Ñoïc teân daáu : daáu naëng daáu chaám Ñoïc caùc tieáng treân (Caù Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? nhaân. beï ñoàng thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : a. daáu daáu : daáu hoûi Ñoïc teân naëng Ñoïc caùc tieáng treân(Caù -Bieát gheùp caùc tieáng : beû. Toâ vôû taäp vieát : beû.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Nhaän dieän daáu : . beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn 8 .Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc gioáng noát ruoài.Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : moùc gioáng moùc caâu ñaët Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? ngöôïc. coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi .beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1. . oâng sao tieáng beû ban ñeâmGheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beû(Caù nhaân.

caùi keïo (2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS toâ theo doøng. vôû taäp vieát.7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.Baøi môùi : 9 . dÊu ng· I. voõng. ñu ñuû. kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3. voõ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø ta duïng cuûa noù trong ñôøi soáng. Bieát caùc daáu. II. thanh d huyeàn. beõ. coå aùo. phaán. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng.veõ. beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. baûng con. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû. meøo.Muïc tieâu: 1. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK. goã. x coä. ñoïc : daáu saéc. ngheù oï.beû. gaø.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø. daáu ngaõ 2.

beõ nhaân.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Gheùp bìa caøi : beø -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta Ñoïc : beø(Caù nhaânñöôïc tieáng beø ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta Gheùp bìa caøi : beõ ñöôïc tieáng beõ Ñoïc : beõ(Caù nhaân-Phaùt aâm: ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` . daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieángÑoïc teân daáu : daáu : beø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi . laøn soùng khi gioù to b.ñ thanh) +Daáu huyeàn: Thaûo luaän vaø traû lôøi : Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gioáng thöôùc keû ñaët gì? xuoâi. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.. beõ huyeàn +Caùch tieán haønh : Ñoïc caùc tieáng treân(C a. ~ .beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1(C -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø .beø Vieát baûng con : beø.ñ thanh) -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: 10 . beõ .GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc Ñoïc caùc tieáng treân ñuoâi ñi leân Quan saùt Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi Thaûo luaän vaø traû lôøi : gì? gioáng ñoøn gaùnh.Nhaän dieän daáu : nhaân.

ngaõ. hoûi. beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân. b vaø daáu thanh : ngang huyeàn.beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi. vieäc.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hToâ vôû taäp vieát : beø.bÌ.ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be. naëng 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät söï vaät. ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø . chöõ e. 11 . bÎ. bÐ. saéc.Muïc tieâu: 1. bÏ.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieá coù nghóa 3. bÑ I.

be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e. naëng Thaûo luaän nhoùm vaø -Bieát gheùp e vôùi b vaø be lôøi traû vôùi caùc daáu thanh Ñoïc caùc tieáng coù trong thaønh tieáng coù nghóa tranh minh hoaï +Caùch tieán haønh : a. Tranh luyeän noùi -HS: -SGK. vôû taäp vieát. beï.ñ thanh) Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù 12 . Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm. beï -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh.Khôûi ñoäng : 2.7 em) . be. beû.Chæ daáu `. keõ. saéc. ngaõ. beù. hoûi. be . b vaø gheùp e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. huyeàn. beù.Gaén baûng : b e Thaûo luaän nhoùm vaø be ñoïc b. chöõ e.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.Gaén baûng : ` / ? ~ . veõ (2. beõ. beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5.Kieåm tra baøi cuõ : . beõ. beø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. e.Vieát. aâm e. beû. ~trong caùc tieáng : ngaõ. be be. kh lau III. heø. phaán. Tranh minh hoaï caùc tie be. baûng con.Neâu töø vaø chænh söûa loãi beù phaùt aâm (C nhaân. beø beø. vôû baøi taäp Tieáng vieät. ñoïc : beø.Nhaän xeùt KTBC 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Oân chöõ.b thaønh tieáng be . b vaø daáu thanh : ngang.3 em le chæ) . beø.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : . beø. b Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc vaø caùc daáu thanh Ñoïc : e.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b.

voù / voõ.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. -Caùch tieán haønh: +Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân.ñ thanh) Quan saùt. coû / coï. beû. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp .Tranh minh hoaï coù teân : be beù. Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng aâm vaø daáu thanh vöøa oân. xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát baûng con: be.beù. ñoà vaät cuõng be beù. döa / döøa. beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân.beø. -Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng. beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc. Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”.thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân. Chuû nhaân cuõng be beù. beõ.

caùc loaïi quaû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.V I. beû. 3. II. vôû taäp vieát. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be. -HS: -SGK.beø. tieáng beâ. caâu öùng duïng : beù veõ beâ. beù.Muïc tieâu: 1. ve. beï. be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ. beû.Baøi môùi : 14 . v. böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät.Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöôùi caùc böùc tranh. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù. ve 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ. beõ.

ve Vieát baûng con : eâ. So saùnh v vaø b : +Caùch tieán haønh : Gioáng : neùt thaét -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm Khaùc : v khoâng coù neùt moät neùt moùc hai ñaàu vaø khuyeát treân. -Caùch tieán haønh: a.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : . beâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng. (C nhaân. -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ beâ. v.beâ . moät neùt thaét nhoû. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng (Caù nhaân. 15 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v. caâu hoûi: gioáng hình caùi Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? noùn.ñ thanh) c. beâ – ve. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v . ve -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân.Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng Thaûo luaän vaø traû lôøi chöõ e laø coù theâm daáu muõ.ve (C nhaân.ñoàng thanh) : eâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve.Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v.

GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho Toâ vôû taäp vieát : eâ. caàm buùt.Ñoà duøng daïy hoïc: 16 .ñ thanh) beù . II.beâ. 3.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù. Ñoïc SGK (C nhaân. ñeå vôû ñuùng tö theá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Beù veõ beâ Tieát 2: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc beâ -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng (C nhaân.veõ .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 2. v. ve Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v . HS beâ.Muïc tieâu: 1.ñ -Caùch tieán haønh thanh) a.Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1. chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng. 4:Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû.

Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát. HS traû lôøi +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : 2 HS neâu Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 3. 3. khaên lau baûng.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng. teân goïi cuûa HS quan saùt chuùng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trìnhHS quan saùt vieát +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát HS theo doõi 17 . III.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt. phaán . baûng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ.

Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh HS vieát vôû +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát Vieát xong giô tay +Caùch tieán haønh : -GV neâu yeâu caàu baøi vieát -Nhaéc tö theá ngoài.. ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . uoán naén. b .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e . caùch caàm buùt. 3. caàm buùt. Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. tieáng: be 2. 18 .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . ñeå vôû ñuùng tö theá. 5.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : HS vieát theo söï -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ höôùng daãn cuûa GV maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû 2 HS neâu -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? ♣Giaûi lao giöõa tieát 1 HS neâu HS laøm theo 4.Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e.Muïc tieâu: 1. b. beù I.

b. b.be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2. b trong khung chöõ.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e .b . phaán . baûng con. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 -HS: -Vôû taäp vieát.Höôùng daãn vieát chöõ : e.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt chöõ e. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt .Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. khaên lau baûng.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. b HS vieát baûng con: -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b tích -Phaân tích caáu taïo chöõ b? HS vieát baûng con: -Vieát maãu : b b b. tieáng beù 2 HS ñoïc vaø phaân +Caùch tieán haønh : tích a. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng 2 HS ñoïc keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? 2 HS neâu Caùch ñaët daáu thanh? -Vieát maãu: beù HS vieát baûng con: 19 . III. 3.

daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. uoán naén. giuùp ñôõ nhöõng vieát yeáu keùm Vieát xong giô tay -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . b. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 8 20 . HS laøm theo ñeå vôû HS vieát vaøo vôû -GV vieát maãu Taäp HS -GV theo doõi . 4. Vieát ñuùng ñeïp chöõ e. tieáng :beù +Caùch tieán haønh : HS ñoïc -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS quan saùt -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. caùch caàm buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeù ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve . II. ve.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. leâ Gioáng :ñeàu coù neùt b.tieáng leâ-heø. caâu öùng duïng : ve ve ve . v .ñoàng neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai thanh) ñaàu.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Gioáng : neùt khuyeát -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h.Daïy chöõ ghi aâm h : khuyeát +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h treân Khaùc : chöõ b coù +Caùch tieán haønh : theâm neùt thaét. heø veà. beâ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l . 21 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ.Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät (Caù nhaân. 2. he -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK. -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ a.h I. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát. Thaûo luaän vaø traû Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? lôøi: gioáng chöõ b .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 8 : l . -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l . heø . tieáng leâ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Nhaän xeùt baøi cuõ. heø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ. 3. h . -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm lh.

Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b.ñ thanh) Vieát baûng con : l .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htreân Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu. h.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l. lôùp heø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà. -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng. h. heø veà c. heø. -Caùch tieán haønh: c. nhoùm.Ñoïc saùch giaùo khoa. con vòt xieâm ) ( vòt trôøi ) . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? 22 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát. baøn. -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. leâ. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû. leâ. l coù neùt moùc ngöôïc. (C nhaân.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân. con ngang. -Caùch tieán haønh: a. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. heø Ñoïc caù nhaân.

4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 9 : o .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû 3. leâ. -Nhaän xeùt baøi cuõ. coû 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm o-c Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm o-c -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ o-c tieáng boø-coû -Caùch tieán haønh : a. … .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : l. heø -Ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : boø. tieáng boø. vôû taäp vieát. Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên. c . quaû tröùng . caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. heø veà.Daïy chöõ ghi aâm o -Nhaän dieän chöõ: Chöõ o goàm 1 neùt cong kín.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : voù beø II. -Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : voù beø -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vòt. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn. ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao. 3. chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta.c I. hoà. 23 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng quaû boùng baøn.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. coû.Muïc tieâu: 1. h.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ o.

boù.ñ thanh) -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : boø.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng öùng duïng coù oâ-ô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc caû 2 sô ñoà. ñoïc trôn :coû Vieát baûng con : o. baøn. coû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. boø. c. o coù neùt cong kín.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: Chöõ o gioáng vaät gì ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : o. ñaùnh vaàn. ñaùnh vaàn. coû Ñoïc caù nhaân. : boø 24 .ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ coù boù coû Ñoïc thaàm vaø phaân tích 1 tieáng boø. boø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû -Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi tieát GV chænh söõa loãi phaùt aâm -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Caù nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. nhoùm.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. (C nhaân. ñoïc trôn :boø Gioáng : neùt cong Khaùc : c coù neùt cong hôû. c. coû) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : o.Daïy chöõ ghi aâm c: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ c goàm moät neùt cong hôû phaûi. Hoûi : So saùnh c vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : o. coû -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng vöøa hoïc -Caùch tieán haønh: c. boù.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng beâ coù boù coû.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi -MT:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung voù beø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : o. tieáng coâ. -Nhaän xeùt baøi cuõ. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -Muïc tieâu: HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coâ. caâu öùng duïng : beù coù vôû -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : bôø hoà. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vôû taäp vieát.¬ I.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm oâ-ô Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm oâ-ô 25 Hoaït ñoäng cuûa HS .Muïc tieâu: 1. 3. c.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : bôø hoà. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ oâ. +Caùch tieán haønh :GV höôùng daån HS vieát theo doøng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ô . II. coû -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. côø . coû Quan saùt vaø traû lôøi Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 10: « . boø. Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Voù beø duøng laøm gì ? -Voù beø thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Queâ höông em coù voù beø khoâng? -Em coøn bieát nhöõng loaïi voù beø naøo khaùc? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hboù. côø 2.

lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng: hoâ. coâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm ô : -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ aâm ô -Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ô goàm chöõ o vaø moät neùt raâu.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. Hoûi : So saùnh oâ vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : oâ. nhoùm. Hoûi : So saùnh ô vaø o ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hoâ vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : chöõ o Khaùc : oâ coù theâm daáu muõ (Caù nhaân. baøn. Thaûo +Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi ôû tieát 1 luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû veõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm ô +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi aâm oâ -Nhaän dieän chöõ: Chöõ oâ goàm chöõ o vaø daáu muõ. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc thaàm vaø phaân tích Luyeän ñoïc caâu öùng duïng tieáng vôû -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ 26 . vaø :ô coù theâm daáu raâu ôû phía treân beân phaûi (C nhaân. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc oâ-c vaø tieáng coâ. bôû -Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân+Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) :beù coù vôû veõ. ñaùnh vaàn. côø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Vieát baûng con : oâ.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn :coâø Gioáng : ñeàu coù chöõ o Khaùc ô. côø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. hoà. bô. ñoïc trôn :coû -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : ô. hoå. ñaùnh vaàn. ô. bôø.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gì ? Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. vôû taäp vieát.Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : beù veõ coâ.ñ -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc thanh) : ( gaïch chaân :vôû) Ñoïc SGK(C nhaân. II. -Tranh minh hoaï keå chuyeän hoå -HS: -SGK.ñ thanh) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : oâ. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vieát moät caùch chaéc chaén aâm . hieåu & keå laïi theo tranh truyeän keå hoå. : beù coù vôû veõ coâ. c.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 27 . ô 2. o. . vui chôi sau giôø laøm vieäc . l. beù veõ côø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. 3.chöõ vöøa hoïc tuaàn : eâ. h. 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 11: ¤n tËp I. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Thaùi ñoä :Nghe.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ & caâu öùng duïng.Muïc tieâu: 1. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát ? -Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc naøo ? + Keát luaän : Bôø hoà laø nôi nghæ ngôi . ô.Kieán thöùc :H s ñoïc. o. v. côø -Ñoïc saùch giaùo khoa Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daån vieát töøng doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung bôø hoà.

d. chöõ Chæ chöõ vaø ñoïc aâm Ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp caùc chöõ ôû doøng ngang ôû B1 Ñoïc caùc töø ñôn ( moät tieáng ) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi daáu thanh ôû doøng ngang ôû baûng oân 2 Ñoïc : nhoùm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : oâ.ñ thanh) Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc.chænh söõa phaùt aâm Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : Hoaït ñoäng cuûa HS Neâu nhöõng aâm. coâ côø -Ñoïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ -Nhaän xeùt baøi cuõ. vô coû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baûng oân -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoûi :Nhaän xeùt tranh minh hoaï nhaân.Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng :loø coø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. +Caùch tieán haønh :GV höôùng Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) daãn HS vieát theo doøng vaøo 28 . 3. caû lôùp Vieát baûng con Vieát vôû taäp vieát : loø coø Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caù töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn vieát töøng doøng vaøo vôû. ô. +Caùch tieán haønh : Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc : Treo baûng oân 1 (B 1) Gheùp chöõ thaønh tieáng : -Tìm tieáng coù aâm ñaõ hoïc . caù nhaân. côø (C nhaân. Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ +Muïc tieâu: HS vieát ñuùng caùc beù veõ chöõ coøn laïi trong vôû taäp vieát.ñ thanh) .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc nhöng aâm gì? -Gaén baûng oân Hoaït ñoäng 1:OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc ñöôïc aâm töø öùng duïng ñaõ hoïc.

-HS: -SGK. noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt. Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vôû. +Tranh 4 : Nhaân luùc Hoå sô yù.a I. hoïc taäp chuyeân caàn. caù. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát töø coøn laïi trong vôû taäp vieát Laéng nghe & thaûo luaän Cöû ñaïi dieän thi taøi HS xung phong keå toaøn truyeän.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : laù côø. +Tranh 2 :Haèng ngaøy.Muïc tieâu: 1. baát löïc.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: -MT:Keå laïi chuyeän veà hoå. vôû taäp vieát. Hoå phuïc saün.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. Meøo nhaän lôøi. Hoå ñeán lôùp. khi thaáy Meøo ñi qua. Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 12 : i .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ i vaø a . II. YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ. -Caùch tieán haønh: -GV keå moät caùch truyeàn caûm coù tranh minh hoaï nhö saùch giaùo khoa.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : bi. +Tranh 3: Moät laàn. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. 2. caù. Meøo nhaûy toùt leân 1 caây cao. +Tranh 1: Hoå…xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä. caâu öùng duïng : beù haø coù v li -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : laù côø. tieáng bi.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 29 . 3. ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh & keå ñuùng tình tieát maø tranh theå hieän (Theo 4 tranh ). -Hình thöùc keå theo tranh : GV chæ tranh.

Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát caù -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm vaø chöõ ñaõ hoïc -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn :caù -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : a. cong hôû phaûi vaø moät neùt moùc ngöôïc.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm i-a Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm i-a +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm i-a Thaûo luaän vaø traû lôøi: tieáng bi-caù Gioáng : caùi coïc tre ñang +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ caém döôùi ñaát ghi aâm i: -Nhaän dieän chö õ i: Chöõ i goàm (Caù nhaân. +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. vi. bi moùc ngöôïc Daïy chöõ ghi aâm a : Khaùc : a coù theâm neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ a goàm 1 neùt cong. nhoùm. vô coû -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ. -Nhaän xeùt baøi cuõ. phía treân chöõ i coù vaàn. caù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân baûng Vieát baûng con : i. va. bi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.ñoàng thanh) chöõ neùt xieân phaûi vaø neùt Gheùp bìa caøi. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng + bi. (C nhaân. ba.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : loø coø. la 30 . a. ñoïc trôn :bi daáu chaám.ñ thanh) Hoûi : So saùnh a vaø i ? Gheùp bìa caøi. ñaùnh vaàn. 3. ñaùnh moùc ngöôïc. beù veõ côø. li. Hoûi : So saùnh i vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? Gioáng : ñeàu coù neùt -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : i.

ñ thanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. caù Quan saùt vaø traû lôøi 31 . li Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. li höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li +Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng chöõ i-a . a. bi.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : i. Ñoäi coù maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù gì? 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.sô ñoà2 : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc : +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng beù haø coù vôû oâ li +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân : haø.bi-caù vaøo vôû. ba loâ -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng theo sô ñoà 1. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung laù côø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + bi ve. em coøn thaáy nhöõng laù côø naøo ? Laù côø Hoäi.ñ thanh) duïng : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû oâ li Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : haø. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong saùch veõ maáy laù côø ? -Laù côø Toå quoác coù neàn maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù maøu gì ? -Ngoaøi laù côø Toå quoác.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 9 Ký duyÖt cu¶ BGH 32 .

Muïc tieâu: 33 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 13 : n.m I.

ñoïc trôn me 34 . +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc. tieáng nô. me 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ n vaø m. 2 neùt moùc xuoâi vaø neùt moùc Khaùc : m coù nhieàu hôn hai ñaàu. vôû taäp vieát. Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n. ñoïc trôn :nô muõi. ba II. bi.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô.ñoàng thanh) +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi. ñaùnh vaàn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : i. caâu öùng duïng : boø beâ coù b coû. ô ñöùng sau Gioáng : ñeàu coù neùt Daïy chöõ ghi aâm m : moùc xuoâi vaø neùt moùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm hai ñaàu. boø beâ n 3. caù -Ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm n-m Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm n-m -MT:Nhaän bieát ñöôïc aâm n-m tieáng nô-me -Caùch tieán haønh Daïy chöõ ghi aâm n : Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt Gioáng : caùi coång moùc xuoâi vaø neùt moùc hai ñaàu. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï. nô (Caù nhaân. a. ñaùnh hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn vaàn. -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. me. ba maù. Gheùp bìa caøi. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. boø beâ no neâ.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : boá meï. Hoûi : So saùnh m vaø n? (C nhaân. moät neùt moùc xuoâi.

ba maù.nô-me -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : boá meï. nhoùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m. me.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ aân coû. Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : no. nô. nô. m. me. neâ Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.sô ñoà 2 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : no. +Ñaùnh vaàn: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình nm. neâ Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaânñthanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. Ñoïc caù nhaân. +Caùch tieán haønh : 35 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát vë nh¸p: n. hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi. baøn. boø beâ no neâ.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : n. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng n-m. me. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø -Ñoïc laïi sô ñoà 1.nô-me Höôùng daãn vieát vë nh¸p: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:Ñoïc ñöôïc caù tieáng töø öùng duïng. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. m. Thaûo luaän vaø traû lôøi . +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân.

laù ña. boø beâ no neâ. me. ñoø. ñoø 2. 3.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : deá.Baøi môùi : 36 . -Nhaän xeùt baøi cuõ.§ I. bi ve.Muïc tieâu: 1. caù côø. nô. beù vaø meï ñi bo. vaø meï ñi boä -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : deá. caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. -HS: -SGK. -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. m.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : n. II. laù ña.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 14 :D.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: -Queâ em goïi ngöôøi sinh ra mình laø gì ? -Nhaø em coù maáy anh em ? Em laø con thöù maáy ? -Haõy keå theâm veà boá meï mình vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi boá meï cho caû lôùp nghe ? -Em laøm gì ñeå boá meï vui loøng? 4: Cuûng coá daën doø . 3. tieáng deâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : deâ. vôû taäp vieát. caù cô ve.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø ñ.

da deâ. Hoûi : So saùnh d vaø ñ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Vieát vë nh¸p: d. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc baøn. da.ñ thanh) Daïy chöõ ghi aâm ñ: Gheùp bìa caøi. de.deâ-ñoø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Ñoïc caù nhaân. moät neùt (Caù nhaân. ñ. ñöùng sau (C nhaân. da. ñe. ñoïc trôn ñoø vaàn. ño.sô ñoàø 2 nhaân. ñoø. +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi Thaûo luaän vaø traû lôøi: aâm d: Gioáng : caùi gaùo muùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ d goàm nöôùc moät neùt cong hôû phaûi. ñaùnh Hoûi : So saùnh d vôùi caùc söï vaàn. nhoùm.ñoàng thanh) moùc ngöôïc ( daøi ) Gheùp bìa caøi. tieáng : ñ. theâm moät neùt ngang. Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Ñoïc sô ñoà 1. deâ. ñi boä.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm d-ñ Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm d-ñ +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø aâm d. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. Gioáng : chöõ d deâ Khaùc :ñ coù theâm neùt +Ñaùnh vaàn : d ñöùng tröôùc. ñaùnh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ñ goàm chöõ d. ñoø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình dñ. do. eâ ngang.ñ thanh) -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 37 . ñoïc trôn :deâ vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : d. lôùp tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng.

ñoø ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.ñthanh) -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc SGK(C nhaân.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø th. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc deâ.ñ thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Toâ vôû taäp vieát : d. deá thöôøng soáng ôû ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng? -Taïi sao laù ña laïi caét ra gioáng hình trong tranh ? -Em bieát ñoù laø troø chôi gì? 4: Cuûng coá daën doø . Hoûi: -Taïi sao nhieàu treû em thích nhöõng vaät naøy ? -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Thaûo luaän vaø traû lôøi : dì ñi ño Tieát 2: beù … Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì. ñ. tieáng toå vaø tho 38 . ñi. caù côø.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 15: T . Thaûo luaän vaø traû lôøi -Caùch tieán haønh:GV höôùng ( Chuùng thöôøng laø ñoà daãn vieát theo doøng vaøo vôû. beù vaø me ñi boä Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng d-ñ.TH I. laù ña. ( gaïch chaân : dì. … tieáng +Caùch tieán haønh : Ñoïc caâu öùng duïng (C Luyeän ñoïc: nhaân.deâ-ñoø. +Caùch tieán haønh : Troø chôi : Traâu laù ña.Muïc tieâu: 1. bi ve. chôi cuûa treû em ) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : deá. ñoø.

vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ. toå. 3. beù vaø meï ñi boä. ñ. beù thaû caù :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : oå.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : d. deâ.Ñoà duøng daïy hoïc: meø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. toå. caâu öùng duïng : boá thaû ca 39 .Kó naêng 3. -HS: -SGK. -Ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2. thoû. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå.Baøi môùi: Tieát1 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. beù thaû caù côø. ñoø.Thaùi ñoä GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. II.

toå. ñaùnh vaàn. t ngang. tô. nhoùm.toå-thoû -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng to. lôùp . Daïy chöõ ghi aâm th : (C nhaân. th.ñ thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø Gheùp bìa caøi. coù neùt xieân phaûi. Hoûi : So saùnh t vôùi ñ ? (Caù nhaân. thoû . thô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 40 Vieát vë nh¸p : t. ñoïc trôn :toåâ Gioáng : ñeàu coù chöõ t -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t. baøn.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. thoû Ñoïc caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm t-th Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm t-th +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø aâm t +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm t: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : Gioáng : neùt moùc ngöôïc moät neùt xieân phaûi. tha. moät neùt daøi vaø moät neùt ngang.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ t-th. h sau ) Hoûi : So saùnh t vaø th? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th. toå. ta. tho. moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt Khaùc : ñ coù neùt cong hôû. ñaùnh vaàn. ( t tröôùc. chöõ gheùp töø hai con chöõ t vaø h ñoïc trôn thoû. Khaùc :th coù theâm h.

+Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: Thaûo luaän vaø traû lôøi : boá tha -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc thaàm vaø phaân tích -Ñoïc caâu öùng duïng : tieáng : thaû +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc caâu öùng duïng (C ? nhaân.ñthanh) +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc SGK(C nhaân. th.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. 2.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. 41 .Muïc tieâu: 1. toå +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Con gì coù oå? Con gì coù toå? -Caùc con vaät coù oå. a. toå.ñ thanh) ( gaïch chaân : thaû ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. m. coøn con ngöôøi coù gì ñeå ôû ? -Em neân phaù oå . beù thaû caù côø. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Thaûo luaän vaø traû lôøi vaøo vôû. toå. toå cuûa caùc con vaät khoâng? Taïi sao? 4: Cuûng coá daën doø . Toâ vôû taäp vieát : t. n.th.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânHoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng . ñ. Ñoïc SGK: thaû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm tieáng vöøa hoïc vaøo vôû.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 16 : OÂN TAÄP I. Traû lôøi : Caùi nhaø Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : oå. d. chöõ vöøa hoïc tro tuaàn:i. t.

ñoàng thanh) thanh.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : t.Ñoïc töø öùng duïng: -Chænh söûa phaùt aâm.Thaùi ñoä :Nghe. -Giaûi thích nghóa töø. th.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. thôï moû. beù thaû caù côø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø . B2 B2: Oân gheùp tieáng vaø daáu (Caù nhaân. B1. -Ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. 3. toå.Gheùp chöõ thaønh tieáng: c.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. tho. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Coø ñi loø doø. -Nhaän xeùt baøi cuõ. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình töø Vieát vë nh¸p : toå coø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Vieát vôû : toå coø Höôùng daãn vieát : 42 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. -HS: -SGK. II. beù thaû caù côø. b. vôû taäp vieát. ti vi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Coø ñi loø doø.Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø ñoïc Treo baûng oân: B1: Oân gheùp chöõ vaø aâm Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû thaønh tieáng.Gaén baûng oân leân môùi hoïc Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp +Muïc tieâu:HS ñoïc ñöôïc aâm tieáng ñaõ hoïc trong tuaàn +Caùch tieán haønh : a.

Tranh 2: Coø con troâng nhaø.Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: theo töøng doøng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânduïng ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi: caûnh co boá. coø meï tha caù veà toå.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) e. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû +Caùch tieán haønh : ñaïi dieän leân thi taøi -Keå laïi dieãn caûm. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo töøng doøng. queùt doïn nhaø cöûa.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : coø Ñoïc SGK(C nhaân. Tranh 4: Moãi khi coù dòp laø coø laïi cuøng anh caû ñaøn keùo veà 43 . Ñoïc SGK: Vieát töø coøn laïi trong vôû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: taäp vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi vaøo vôû. Noù nhôù laïi nhöõng chuyeän ngaøy thaùng coøn ñang vui soáng cuøng boá meï vaø anh chò em. Tranh 3: Coø con boãng thaáy töøng ñaøn coø ñang bay lieäng Moät hoc sinh keå laïi toaøn vui veû. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Anh noâng daân lieàn ñem coø veà nhaø chaïy chöõa nuoâi naáng. Noù ñi loø doø khaép nhaø baét ruoài. Ñoïc trôn (C nhaân.ñ thanh) boá moø caù. coø meï ñang lao ñoäng meät maøi coù trong tranh.

II. hoå .Cuûng coá .coï. coï . daën doø .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ leã . bôø. hoå 2.hoå +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã .Muïc tieâu: 1. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: leã . bôø. ñeå vôû ñuùng tö theá. caàm buùt. -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. III.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. bôø . hoå I. 4.coï.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.coï.bôø .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . 3. . bôø.coï . hoå 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng thaêm anh noâng daân vaø caùnh ñoàng cuûa anh.YÙ nghóa caâu chuyeän: Tình caûm chaân thaønh giöõa con coø vaø anh noâng daân.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt 44 .Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã .Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát 1: leã . 3. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3 -HS: -Vôû taäp vieát.

Muïc tieâu: 1. do . caùch caàm buùt. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . hoå ù” 4 HS ñoïc vaø phaân tích +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu HS quan saùt -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã . HS vieát vë nh¸p: leã . ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: GV theo doõi . vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát Sau. Tieát 2: mô . bôø. hoå -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát : GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc tieáng: “leã .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 2 HS neâu +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát HS quan saùt vaøo vôû taäp vieát HS laøm theo +Caùch tieán haønh : HS vieát vôû -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. ta . thô I. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí. ta. uoán naén. bôø.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Kó naêng :.coï. 2.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 4. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. do. bôø. thô. 45 . tieáng: mô.Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. hoå ù”? coï. giuùp ñôõ nhöõng 2 Hs nhaéc laïi HS yeáu keùm.coï.

Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. do. ta. ta. -Vieát nhanh. ñeå vôû ñuùng tö theá.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô. do . thô +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô. thô 2 HS neâu HS quan saùt HS laøm theo HS vieát vôû . thô ù” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô. ta. bôø . vieát ñeïp. do.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: leã.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. thô ù”? -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát vë nh¸p: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ mô . do. ta. caàm buùt. II.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: mô. ta. ta . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4 -HS: -Vôû taäp vieát III. thô. coï. do. thô 2. caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . do. hoå ( 2 HS leân baûng lôùp.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu 46 Hoaït ñoäng cuûa HS HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát vë nh¸p: mô.

beù thi veõ. laù maï. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi III. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 9 Tuaàn 5 TiÕng ViÖt Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 17 : u - I. GV theo doõi . khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. uoán naén. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. thôï neà. caâu öùng duïng : Thöù tö.Baøi môùi : 47 . II. tieáng nuï vaø thö Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Thöù tö.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : toå coø.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 2 Hs nhaéc laïi keùm. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï coù tieáng : nuï thö .Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø ö. da thoû. beù haø thi veõ Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Thuû ñoâ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -Nhaän xeùt baøi cu 3. caùch caàm buùt. 4.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Nhaéc tö theá ngoài.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .

ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Gioáng : ñeàu coù chöõ u Daïy chöõ ghi aâm ö: Khaùc :ö coù theâm daáu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ö coù theâm daáu raâu treân neùt soå thöù raâu. moät neùt xieân phaûi. neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ u goàm : moùc ngöôïc. ö. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : u.ñ thanh) hai. nuï. . lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caù thu.nuï – thö. ñu ñuû. nhoùm. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. (Caù nhaân. thöù töï. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn thö tieáng thö Vieát baûng con : u. aâm i coù Hoûi : So saùnh u vôùi i? daáu chaám ôû treân. ñoïc trôn :nuï .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm u. Gheùp bìa caøi. hai neùt Khaùc : u coù tôùi 2 neùt moùc ngöôïc. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm u-ö +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø aâm u +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm u: Gioáng : neùt xieân. (C nhaân. cöû taï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø 48 . ñaùnh Hoûi : So saùnh u vaø ö ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ö vaø vaàn.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ thö -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:Vieát ñuùng quy trình u-ö . moùc ngöôïc. ö. nuï vaàn.

ö.Muïc tieâu: 1. xe oâ toâ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 18: x .Ñoà duøng daïy hoïc: 49 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xe boø. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng Chuøa Moät Coät öùng duïng vaøo vôû. II.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Taäp vieát : u. tieáng xe vaø c 2. beù haø thi veõ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ x vaø ch. …) +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Thuû ñoâ +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh.ch I.ñthanh) hoïc(gaïch chaân : thöù. -Caùch tieán haønh:GV höôùng Haø Noäi daãn HS vieát töøng doøng vaøo Coù moät thuû ñoâ vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân.ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù thi -Ñoïc laïi baøi tieát 1 veõ -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì tieáng : thöù. coâ giaùo ñöa hoïc sinh ñi thaêm caûnh gì? -Chuøa Moät Coät ôû ñaâu? -Moãi nöôùc coù maáy thuû ñoâ? -Em bieát gì veà thuû ñoâ Haø Noäi? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ 3.tö ) Ñoïc SGK(C nhaân. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: chuyeän keå.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø . (Noùi qua tranh aûnh. nuï thö Thöù tö. tö ? Ñoïc caâu öùng duïng (C +Tìm tieáng coù aâm môùi nhaân.

thö -Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù tö. xe oâ toâ. Gheùp bìa caøi. th baét ñaàu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ch laø chöõ gheùp töø hai con chöõ c vaø h. vôû taäp vieát.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ch vaø th? Gheùp bìa caøi. xe. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Xe boø.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm x.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. ch. choù. beù haø thi veõ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : u. ñaùnh Hoûi : So saùnh x vôùi c? vaàn. ch. -HS: -SGK. Gioáng : chöõ h ñöùng sau . nuï. ö. vaø tieáng choù choù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Ñoïc caù nhaân. -Nhaän xeùt baøi cuõ. neùt cong hôû phaûi.ñoàng thanh) neùt cong hôû traùi. 3. nhoùm. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát: baøn. lôùp -MT:Vieát ñuùng quy trình x-ch -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) 50 . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm Thaûo luaän vaø traû lôøi: x-ch Gioáng : neùt cong hôû +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm x vaø phaûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : xe. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. aâm ch Khaùc : x coøn moät neùt +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ cong hôû traùi. Caâu öùng duïng : Xe oâ toâ ch caù veà thò xaõ. baèng t (C nhaân. ñoïc trôn tieáng choù. xe lu.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Khaùc : ch baét ñaàu Daïy chöõ ghi aâm ch : baèng c. xe.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñaùnh vaàn. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ch Vieát baûng con : x. ñoïc trôn :xe -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : x. ghi aâm x: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ x goàm : (Caù nhaân.

chì ñoû.ñthanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : XeSGK(C nhaân. chôû. xe lu.sô ñoà 2. xe oâ toâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Coù nhöõng gì trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? -Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? -Xe lu duøng laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? -Xe oâ toâ trong tranh coøn goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? 51 .ñ thanh) Ñoïc oâ toâ chôû caù veà thò xaõ Toâ vôû taäp vieát : x. choù Hoaït ñoäng 2:. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : xe oâ to -Ñoïc laïi baøi tieát 1 chôû -Ñoïc caâu öùng duïng : caù +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc thaàm vaø phaân tích ? tieáng : xe. xaõ) nhaân.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm vaø töø vöøa hoïc vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi : vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Xe boø. chaû caù. ch. chôû. xa xa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø thôï xeû. Ñoïc SGK: xe. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc caâu öùng duïng (C ( gaïch chaân : xe. xaõ.

ñoàng thanh) -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : s. 3. 3. xe. xa xa. raù. seû. -Nhaän xeùt baøi cuõ. choù. . reã. Caâu öùng duïng : Beù toâ cho chöõ vaø soá. vôû taäp vieát.r I.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaê. Gioáng : neùt xieân phaûi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm s. thôï xeû.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : seû. r.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : x. -HS: -SGK. neùt thaét vaø 52 Gheùp bìa caøi. neùt thaét Khaùc : keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc. ñaùnh vaàn. chì ñoû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Coøn coù nhöõng loaïi xe oâ toâ naøo nöõa? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 19 : s . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm s-r +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm s vaø aâm r +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm s: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ s goàm : Gioáng : neùt cong neùt xieân phaûi. xieân vaø neùt thaét. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Roå.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ñoïc trôn seû.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Roå. raù. neùt thaét. Hoûi : So saùnh s vôùi x? (Caù nhaân. ch. coøn s .Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm r: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi. tieáng seû vaø re 2.Muïc tieâu: 1. neùt Khaùc : s coù theâm neùt cong hôû traùi. chaû caù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ s vaø r .

-Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : roõ. soá Ñoïc duïng thaàm vaø phaân tích : roõ.seû-reã -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. nhoùm.r. Vieát baûng con : s. soá) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø su su. ñoïc trôn tieáng reã. roå raù.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : s. (C nhaân. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng r-s. Ñoïc caù nhaân. caù roâ. Hoûi : So saùnh r vaø s? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : r vaø tieáng reã .ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù toâ chöõ. ñaùnh vaàn. Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát : -MT:HS vieát ñuùng quy trình r-s . reã Thaûo luaän vaø traû lôøi .ñ thanh) Gheùp bìa caøi. seû. r.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2sô ñoà. chöõ soá. seû. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. raù 53 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø neùt cong hôû traùi. reã.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng neùt moùc ngöôïc. soá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. baøn.seû-reå -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3 :Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Roå.

chöõ soá. vuø ro ro. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.kh I. Caâu öùng duïng : Chò kha ke cho beù haø vaø beù leâ -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : uø uø. roå laøm baèng gì? 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 20 : k .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : keû.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : uø uø. vuø vuø. Neáu khoâng coù maây tre.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. kheá. II. ro ro. caù roâ. s.Baøi môùi : 54 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ k vaø kh. raù khaùc nhau nhö theá naøo? -Ngoaøi roå. 3. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû taäp vieát. raù coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø va beù leâ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Roå duøng laøm gì. roå raù.raù duøng laøm gì? -Roå.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : r. tu tu.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -HS: -SGK. su su. tieáng keû vaø 2. tu tu.

Vieát baûng con : k. ñoïc trôn keû.keû-kheá -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm k. neùt moùc ngöôïc. kh.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn tieáng kheá. ñaùnh vaàn.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm kh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ kh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ: k.kh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm kh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm k: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ k goàm : neùt khuyeát treân. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm k. baøn. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 55 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS k vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : neùt khuyeát treân Khaùc : k coù theâm neùt thaét (Caù nhaân. keû. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. h Hoûi : So saùnh kh vaø k? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : kh vaø tieáng kheá -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà. Hoûi : So saùnh k vôùi h? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : k.sô ñoà 2. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø keõ hôû. ñaùnh vaàn. neùt thaét. nhoùm. keû .ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ®óng quy trình kkh. caù kho. kì coï. Gioáng : chöõ k Khaùc : kh coù theâm h (C nhaân. kh. kheá Ñoïc caù nhaân. lôùp . khe ñaù.

keû.Muïc tieâu: 56 .ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : k. keû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. kheá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : kha. ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø khoâng? -Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? -Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät treân? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. tu tu +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Con vaät. caùc vaät coù tieáng keâu theá naøo? -Em coøn bieát tieáng keâu cuûa caùc vaät. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : uø uø. vo vo.keû-kheá vaøo vôû. keû ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ. con vaät naøo khaùc khoâng? -Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy. kh. Thaûo luaän vaø traû lôøi Tieáng saám Tieáng saùo dieàu Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 21 : OÂN TAÄP I. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng k-kh.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi : chò ñan Thaûo keû vôû Ñoïc thaàm vaø phaân tích : kha. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo doøng vaøo vôû.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. ro ro.

k ñaù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.kh. töø ngöõ öùng duïng: keõ hôû.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. thanh) -Giaûi thích nghóa töø. 3. +Caùch tieán haønh : Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø Treo baûng oân ñoïc Gheùp chöõ thaønh tieáng: Ñoïc caùc tieáng gheùp Ñoïc töø öùng duïng: xe chæ.x. 2. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua Ñöa ra nhöõng aâm vaø chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng töø môùi hoïc aâm vaø chöõ gì môùi ? .Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. III. roå kheá (Caù nhaân. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. chöõ hoïc trong tuaàn: u. B2 saû.ñoàng -Chænh söûa phaùt aâm. cuû ôû B1. -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con : xe Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: chæ 57 . kheá. keû.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc toát aâm vaø töø öùng duïng. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát : -MT:HS vieát ñuùng töø öùng duïng xe chæ cuû saû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : k.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.r.k.s. kì coï.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù.ö. kh. caù kho. II. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. keû oâ.Thaùi ñoä :Nghe.ch. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Thoû vaø sö töû.

Tranh 2:Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Thoû vaø Sö töû. Moät HS xung phong Tranh 4: Töùc mình. Sö töû giaõy giuïa maõi roài saëc nöôùc maø cheát. nhaûy xuoáng ñònh cho Sö töû moät traän.ñ thanh) +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngÑoïc trôn (C nhaân.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi trong vôû. noù lieàn keå toaøn chuyeän.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Vieát vôû : xe chæ Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaân.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït. Tranh 3: Thoû daãn Sö töû ñeán moät caùi gieáng. Vieát töø coøn laïi trong -Caùch tieán haønh:Ñoïc töøng vôû taäp vieát haøng HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Ñoïc laïi teân caâu +Caùch tieán haønh : chuyeän -Keå laïi dieãn caûm. .ñ Ñoïc SGK: thanh) Hoaït ñoäng 2:. 58 .ñ : Xe oâ toâ chôû thanh) khæ vaø sö töû veà sôû thuù Ñoïc SGK(C nhaân. Sö töû nhìn xuoáng daùy gieáng thaáy moät con Sö töû hung döõ ñang chaèm chaèm nhìn mình. coù keøm Thaûo luaän nhoùm vaø theo tranh minh hoaï cöû ñaïi dieän leân thi Tranh1: Thoû ñeán gaëp Sö töû taøi thaät muoän.

daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 59 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4: Cuûng coá .

töø: phoá x nhaø laù 2.ph .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï. Caâu öùng duïng : Nhaø ôû phoá. II.nh I. ph vaø nh.Muïc tieâu: 1. nhaø dì coù xuø.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 6 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 22: p . phoá. 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ p.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: phoá xaù. nhaø dì coù choù xuø. 60 . nhaø laù .

ph. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm p . Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát ph.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm p. ñaàu neùt moùc hai ñaàu. ñoàng gheùp töø hai con chöõ : n. ph baét Daïy chöõ ghi aâm nh: ñaàu baèng p -Nhaän dieän chöõ: Chöõ nh laø chöõ Ñoïc : caù nhaân. ñoïc trôn keû. nh.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. phoá.ñ thanh) gheùp töø hai con chöõ : p. cuû saû. Daïy chöõ ghi aâm ph: Gioáng : chöõ p. h Gheùp bìa caøi.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.nh vaø töø öùng duïng. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. keû oâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chôï. Khaùc : p coù neùt xieân Hoûi : So saùnh p vôùi n? phaûi vaø neùt soå (Caù nhaân.ñvaàn. Khaùc: nh baét phoá” ñaàu baèng n.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : xe chæ.ph. Hoûi : So saùnh ph vaø p? ñtrôn tieáng phoá -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ Gioáng: h. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.phoá xaù. -HS: -SGK. 3. neùt soå thaúng.ph vaø aâm nh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm p Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ p goàm : Gioáng : neùt moùc hai neùt xieân phaûi.h thanh Hoûi : So saùnh nh vôùi ph? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù: “ nhaø” Vieát baûng con : p.nh. -Nhaän xeùt baøi cuõ. ph. Khaùc : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ph laø chöõ ph coù theâm h (C nhaân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm p . 61 . nhaø laù -MT:HS vieát ñuùng quy trình p. vôû taäp vieát. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. roå kheá.

-Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo haøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Chôï. phoá. thò xaõ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Chôï coù gaàn nhaø em khoâng? -Chôï duøng laøm gì? Nhaø em ai hay thöôøng ñi chôï? -ÔÛ phoá em coù gì? Thaønh phoá nôi em ôû coù teân laø gì? Em ñang soáng ôû ñaâu? 62 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc caù nhaân. nh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. ph.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : nhaø. nho khoâ. phoá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. nhaø laù Thaûo luaän vaø traû lôøi . lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : p. nhoùm. phaù coã. phoá ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. nhaø dì coù choù xuø. phoá xaù. baøn. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø phôû boø.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. nhoå coû -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : nhaø.

gheá goã. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : phôû boø. nhaø dì coù choù xuø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ g. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Cuûng coá daën doø . töø: gaø ri. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gaø ri. gh Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm g. gh. gaø goâ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã.gh I. nho khoâ.ñoàng thanh) Hoûi : So saùnh g vôùi a? Gheùp bìa caøi. (Caù nhaân. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø ri.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: gaø ri. phaù coã. 3. ñoïc trôn:gaø -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ gaø” 63 . nhoå coû. gaø II. Caâu öùng duïng : Nhaø ba tuû goã. gheá go 2.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 23: g . -HS: -SGK. gheá goã 3.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. ñaùnh vaàn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm g. gheá goã.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4.gh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm g vaø aâm gh Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Gioáng : neùt cong hôû ghi aâm g phaûi -Nhaän dieän chöõ: Chöõ g goàm : Khaùc : g coù neùt neùt cong hôû phaûi vaø neùt khuyeát döôùi khuyeát döôùi.

ñvaàn. nhoùm. gaø goâ. gaø. gheá goã 64 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Gioáng : chöõ g. . h Hoûi : So saùnh gh vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : nhö g +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “gheá” +Ñoïc trôn töø: “gheá goã” +Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ +ÑoÏc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñuùng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø nhaø ga. goã Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Khaùc: gh coù theâm h (C nhaân.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : g. goã ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. goà gheà.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Ñoïc trôn : “gaø ri” -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm gh: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ : p. gh. gh. baøn. gheá goã Ñoïc caù nhaân. ghi nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : gheá. ñoàng thanh Vieát baûng con : g. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. ñtrôn Ñoïc : caù nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.ñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : gheá.

gheá goã. -Nhaän xeùt baøi cuõ. Caâu öùng duïng va minh hoaï phaàn luyeän noùi -HS: -SGK.Muïc tieâu: 1. gheá goã Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng g . 3. cuï giaø. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ. 65 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Quaø queâ.gh .Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 24: q . goà gheà.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.gheá goã -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri. II.qu -gi I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc SGK: gaø ri. gaø goâ.gi. cho beù caù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ q . vôû taäp vieát. gaø goâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh veõ gì? -Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? Em ñaõ troâng thaáy noù hay chæ nghe keå? -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy? -Gaø thöôøng aên gì? -Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø soáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát? 4: Cuûng coá daën doø .gaø ri.qu .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. cuï g 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. chôï queâ. ghi nhôù -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã.

ñ thanh) Gheùp bìa caøi .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm q . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm q . daøi. gi. nhoùm.phaûi. -MT:HS vieát ñuùng quy trình queâ. gi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâmõ q vaø aâm qu vaø gi +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm q: Gioáng : neùt cong hôû -Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : -phaûi neùt cong hôû .qu . a coù neùt moùc Hoûi : So saùnh q vôùi a? ngöôïc (Caù nhaân.ñoàng thanh) . ñoïc trôn +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ” Daïy chöõ ghi aâm gi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gi gheùp Gioáng : g töø hai con chöõ g vaø i Khaùc : gi coù theâm i Hoûi : So saùnh gi vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm: “di” +Ñaùnh vaà tieáng khoaù: “Giaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : q .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. neùt soå Khaùc : q coù neùt soå thaúng. daãn qui trình ñaët buùt) baøn. -Phaùt aâm :”quy/ cu” Daïy chöõ ghi aâm qu: -Nhaän dieän chöõ:Chöõ qu gheùp Gioáng : chöõ q töø hai con chöõ q vaø u Khaùc : qu coù theâm u Hoûi : So saùnh qu vaø q? (C nhaân. giaø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân.qu -gi. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.qu. lôùp Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV 66 .

gi. cho beù gioû caù.qu. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Quaø queâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? Emthích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em? -Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? -Muøa naøo thöôøng coù nhieàu quaø töø laøng queâ? 4: Cuûng coá daën doø . Thaûo luaän vaø traû lôøi Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 25: ng . töø: caù ngöø.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. giaõ gioø. gioû) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . ngh.ngh I. cuï giaø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ ng. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : qua. gioû caù.Muïc tieâu: 1. gioû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.ñ thanh) Taäp vieát: q .ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. qua ñoø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng keát hôïp giaûng töø quaû thò. chôï queâ. c ngheä 67 .ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo Ñoïc thaàm vaø phaân tích: qua.

Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ng vaø ngh? Gheùp bìa caøi .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : quaû thò. Caâu öùng duïng. vôû taäp vieát. qua ñoø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø. chò kha ra nhaø beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Beâ. +Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä” caù ngöø. 3. ñoïc trôn +Phaùt aâm : “ngôø”ø +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “ngheäâ” Vieát baûng con : ng.tranhphaàn luyeän noùi -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nghæ heø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø Khaùc : ng coù theâm g chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø (Caù nhaân. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn baøn. ngh. -Nhaän xeùt baøi cuõ. gioû caù. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. g vaø h (C nhaân. cuû ngheäâäø. lôùp 68 . nhoùm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. cuû ngheä Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm vaø töø öùng duïng Ñoïc caù nhaân. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø.ñoàng thanh) g Hoûi : So saùnh ng vôùi n? -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù “ngöø” -Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø” Gioáng : chöõ ng Daïy chöõ ghi aâm ngh: Khaùc : ngh coù theâm h -Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n. cho beù gioû caù.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm ng. giaõ gioø. ngh Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm ng . ngheù.ngh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm ng vaø aâm ngh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm ng: Gioáng : chöõ n. II.

ngheù oï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . ngheä só. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Beâ. cuû ngheä Thaûo luaän vaø traû lôøi (Ñeàu coù beù) Thaûo luaän vaø traû lôøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keât hôïp giaûng töø ngaõ tö. ngh. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : nghæ. nga) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. ngheù. ngoõ nhoû. ngheù aên gì? 69 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. caù ngöø.ñ thanh) Taäp vieát: ng. chò kha ra nhaø beù nga Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû.nga Ñoïc caâu öùng duïng (C duïng ñthanh) nhaân- Ñoïc SGK(C nhaân. beù +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung? -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Beâ.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: nghæ .

tr Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm y.tr. chò kha ra nhaø beù nga.tr I.tr +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm y vaø aâm tr +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm y Gioáng : phaàn treân doøng -Nhaän dieän chöõ: Chöõ y goàm keû.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhaø treû. neùt khuyeát döôùi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù bò ho. ngheù” khoâng? 4: Cuûng coá daën doø .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ y. Caâu öùng duïng : Beù bò meï cho beù ra y teá xaõ. -HS: -SGK.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 26: y . ngheù oï. II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : ngaõ tö. töø: y taù. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Nhaø treû. -Nhaän xeùt baøi cuõ. tre ngaø 2. ngheä só. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ngoõ nhoû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em coù bieát haùt baøi naøo veà “beâ. neùt moùc Khaùc : y coù neùt khuyeát ngöôïc. meï cho beù ra y teá 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. chuùng töông töï nhau neùt xieân phaûi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: y taù. tre ngaø.ñoàng thanh) -Phaùt aâm : “i” (goïi laø chöõ y daøi) -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “y” ( y ñöùng moät mình) -Ñoïc trôn: Töø : “ y taù “ Gioáng : chöõ t 70 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm y.Muïc tieâu: 1. döôùi Hoûi : So saùnh y vôùi u? (Caù nhaân. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. 3.

Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS 71 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hKhaùc : tr coù theâm r (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Daïy chöõ ghi aâm tr: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ tr gheùp töø hai con chöõ:t. y taù. khoâng coù tieáng thanh +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “tre” +Ñoïc trôn töø: “tre ngaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình y .ñ thanh) Taäp vieát: y. tre ngaø Thaûo luaän vaø traû lôøi . baät ra.tr vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø y teá.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. ñaùnh vaàn. r Hoûi : So saùnh tr vaø t ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng. tr. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: y Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. tr.ñ thanh) Gheùp bìa caøi . daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : “y”) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Beù bò ho. chuù yù. trí nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . tre ngaø Ñoïc caù nhaân. meï cho beù ra y teá xaõ. ñoïc trôn Vieát baûng con : y. nhoùm. caù treâ. baøn. y teá.

Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Coâ troâng treû) Giao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña BGH 72 . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Nhaø treû +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Caùc em beù ñang laøm gì? -Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng? -Ngöôøi lôùn duy nhaát trong tranh ñöôïc goïi laø coâ gì? -Trong nhaø treû coù ñoà chôi gì? -Nhaø treû khaùc lôùp Moät em ñang hoïc ôû choã naøo? -Em coù nhôù baøi haùt naøo hoài ñang coøn hoïc ôû nhaø treû vaø maãu giaùo khoâng? Em haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát vaø vôû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 73 .

chöõ hoïc trong tuaàn: p. y. 3.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. gh. ng. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù bò ho meï cho beù ra Y teá xaõ.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.caù treâ . vôû taäp vieát. q.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: OÂân caùch ñoïc.Thaùi ñoä :Nghe. ng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 7 Thø hai ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 27: OÂN TAÄP I.ñoàng thanh) . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. qu.trí nhôù.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : y . 3.y taù. ph. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan t trong chuyeän keå: Tre ngaø II. g. -Nhaän xeùt baøi cuõ.tr tre giaø . tr 2. gi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? . B2 (Caù nhaân. -Ñoïc töø öùng duïng :Y teá . nh. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû. vieát aâm ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂân caùc aâm vaø tieáng ñaõ hoïc : Treo baûng oân Gheùp chöõ thaønh tieáng: Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc caùc töø ngöõ öùng duïng 74 Hoaït ñoäng cuûa HS Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø môùi hoïc caùc Leân baûng chæ vaø ñoïc Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû B1. chuù yù . -HS: -SGK.

quaû nho Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) ? +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngVieát töø coøn laïi trong : Queâ beù Haø coù vôû taäp vieát ngheà xeû goã.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc -Chænh söûa phaùt aâm. Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát baûng con : Tre giaø . -Giaûi thích nghóa töø.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu 75 . phoá beù Nga coù ngheà giaõ gioø Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän -MT:HS vieát ñuùng caùc töø ñaõ Thaûo luaän nhoùm vaø hoïc cöû ñaïi dieän leân thi taøi -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän:”Tre Ngaø” Moät HS keå toaøn truyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm keøm theo tranh minh hoaï theo 6 noäi dung böùc tranh .ñ -Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo +Caùch tieán haønh : Ñoïc trôn (C nhaân.

Lớp viết bảng con .Viết bảng con + Viết mẫu các nhóm chữ ghi âm có nét 76 .Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp.Gọi HS lên đọc và viết Hoạt động của học sinh đọc: nhà ga. II/ Đồ dùng dạy học: Bảng chữ cái III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên 1/ æn ®Þnh tæ chøc 2/ Kiểm tra bài cũ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït. tre già. 4: Cuûng coá .1 em đọc SGK 3/ Bài mới . . ý nghĩ . quả nho.Lắng nghe .Xem + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhóm . chú ý nghe giảng. daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 BAØI OÂN TAÄP ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm c/ Thái độ : Vui thích học tập.Giới thiệu bài: .

Hỏi đáp về câu tạo tiếng . P. ba bó lá Da dê.Chấm chữa một số bài Hoạt động 3: Luyện nói . h.HS đọc các câu ứng dụng trong SGK . .Muïc tieâu: 1. u ư..Hướng dẫn viết theo GV phát âm: Đọc cho HS kiểm sóat . V Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa 77 .HS thi đua đọc các câu ứng dụng Thø t ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 28: CHÖÕ THÖÔØNG .. n m.CHÖÕ HOA I...Nhiều HS lần lượt phát âm . S. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . 4: Củng cố .Kó naêng :Nhaän ra vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ in hoa trong caâu öùng du :B. o ô ơ.Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên .Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS.HS viết bảng con . tờ mờ Tỉ tê. e ê.HS dùng bảng cài: d đ. u ư..HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng . l.Tham dự 4 tổ .Cho HS đọc lại bảng chữ cái .Giới thiệu một số từ ứng dụng.. TiÕt 2 . lề mề Na ná.Hoạt động 1: Luyện đọc . k.. + Tiếng ứng dụng: . . tổ. tò vò . .HS đọc: (cá nhân. nh..Trò chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng.HS đọc bảng chữ cái .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng gần giống nhau: d đ. Bé bi bo.Dặn dò: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần. HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm. b. lớp) ....Cho HS đọc nối các chữ ghi âm. K.. n m.Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch.Hướng dẫn đọc câu ứng dụng Hoạt động 2: Luyện viết . th.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laø quen vôùi chöõ vieát hoa 2.Dặn dò . e ê.

ñoàng thanh) Hs theo doõi Döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc aâm caùc chöõ Hs nhaän dieän vaø ñoïc aâm cuûa chöõ . K. O. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ba Vì -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Y) Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng khaùc nhau nhieàu ( A. phoá beù nga ngheà giaõ gioø -Nhaän xeùt baøi cuõ. AÂ. tre giaø. D. M. B.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng chöõ thöôøng – Chöõ hoa. nhöng kích thöôùc lôùn hôn vaø chöõ in hoa naøo khoâng gioáng chöõ in thöôøng? -Ghi laïi ôû goùc baûng -GV nhaän xeùt vaø boå sung theâm Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng gaàn gioáng nhau (C.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Treo leân baûng Chöõ thöôøng – chöõ hoa Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ hoa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng +Caùch tieán haønh : -Neâu caâu hoûi: Chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thöôøng. H. T. U. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. E. Q.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. EÂ . Ö. OÂ. Ñ. X. G. 78 Hoaït ñoäng cuûa HS Hs ñoïc Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa nhoùm mình (Caù nhaân. R) -GV chæ vaøo chöõ in hoa -GV che phaàn chöõ in thöôøng. P. yù nghó -Ñoïc caâu öùng duïng : Queâ beù haø coù ngheà xeû goã. quaû nho. -Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa. I. AÊ. S.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. Ô.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ba Vì II. 3. N. L.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.

Muïc tieâu: 1. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. SaPa) Chöõ ñöùng ñaàu caâu: Boá Teân rieâng : Kha.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ia vaø laù tía toâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù Haø nhoå coû.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù tía toâ 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng chæ vaøo chöõ in hoa Cuûng coá . (Giaûi thích veà SaPa). SaPa +Höôùng daãn ñoïc caâu: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû SaPa.ñ thanh) duïng Ñoïc caù nhaân. Kha. chò Kha tæa 79 . lôùp Hs thi ñua luyeän noùi Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 29 : ia I. veà boø söõa… -GV coù theå môû roäng chuû ñeà luyeän noùi veà caùc vuøng ñaát coù nhieàu caûnh ñeïp ôû nöôùc ta hoaëc cuûa chính ngay taïi ñòa phöông mình. Hoaït ñoäng 2:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : BaVì +Caùch tieán haønh : -Giaûi thích vaø giôùi thieäu qua ñòa danh Ba Vì -GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi veà söï tích Sôn Tinh . veà nôi nghæ maùt. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù chöõ in hoa trong caâu ( gaïch chaân : Boá. Thuyû Tinh. baøn. nhoùm.

Ñoïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû S ( 2 – 4 em) .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Kieåm tra baøi cuõ : . töø ( caù nhaân . Caâu öùng duïng: Beù Haø nho coû. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn ñaàu tieân : vaàn ia – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ia Phaùt aâm ( 2 em +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù thanh) ñoàng tía toâ Phaân tích vaøgheùp +Caùch tieán haønh : bìa caøi: ia -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ia ñöôïc taïo Gioáng: i ( hoaëc a) bôûi: i vaø a Khaùc : i ( hoaëc a) GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn( c nhaân – ñ thanh) Hoûi: So saùnh: ia vaø a? Ñoïc trôn( c nhaân . laù . chò Kha tæa laù -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chia quaø -HS: -SGK. laù Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tía toâ trôn tieáng.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát baûng con: ia.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù tía toâ.ñ thanh) -Phaùt aâm vaàn: Phaân tích tieáng tía Gheùp bìa caøi: tía -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: tía.Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà:ia -tía -laù tía toâ ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li( Höôùng 80 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chia quaø II.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htía toâ

daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc vaàn vaø töø öïng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø tôø bìa væa heø laù mía tæa laù -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù Ñoïc SGK:

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân - ñoàng thanh)

⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Chia quaø” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Ai ñang chia quaø cho caùc em nhoû trong tranh? -Baø chia nhöõng gì? -Baïn nhoû trong tranh vui hay buoàn? Chuùng coù tranh nhau khoâng? Ngöôøi bieát nhöôøng -ÔÛ nhaø em, ai hay chia quaø cho nhòn em? + Keát luaän : Khi ñöôïc chia quaø, em töï chòu laáy phaàn ít hôn. Vaäy em laø ngöôøi nhö theá naøo? 4:Cuûng coá daën doø
81

Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) HS môû saùch vaø theo doõi Ñoïc caù nhaân 10 em

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø s¸u ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tập viết

TuÇn 5: TuÇn 6:

Cö t¹, thî xÎ, ch÷ sè… Nho khô, nghé ọ, chú ý...

I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Viết đúng cở chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: nho khô, nghé ọ..... b/ Kỹ năng : Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng c/ Thái độ : Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm bổ sung cho những em viết lại ở - 5 em nộp vở TV nhà vì chữ xấu. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu nội dung bài viết hôm nay. Nho khô, nghé ọ…. 2/ Hướng dẫn: - Cho HS xem chữ mẫu và gọi HS đọc nội dung viết - Hướng dẫn cách viết + Độ cao các nét cơ bản + Cho HS viết bảng con - Hướng dẫn tập viết + Nhắc lại cách cầm bút, cách ngồi ngay ngắn. + Chấm chữa một số HS viết xong trước - Cho HS viết vào vở tập viết - Nhắc lại cách viết vở có ô li, các nét. - Nghe - HS đọc các từ ứng dụng trong bài trước. - Quan sát, nhận xét - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ: nho khô, nghé ọ..... - Lắng nghe - HS nộp vở cho GV - HS đem vở tập viết - HS nộp vở

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tuyên dương các HS viết đẹp, vở sạch. - Dặn dò: Những HS nào viết chưa đẹp cần viết lại ở nhà.

82

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng th¸ng 10 n¨m 2009

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña

BGH

TuÇn 8
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 30 : ua - ¦a

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå, ngö goã
83

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kó naêng goã

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

:Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn ua, öa vaø töø cua beå,

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa,

cho beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Giöõa tröa II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø : cua beå, ngöïa goã;Caâu öùng duïng:Meï ñi chôï kheá, mía, döøa,thò … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Giöõa tröa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tôø bìa, laù mía, væa heø, træa laù( 2 – 4 em ñoïc, caû vieát baûng con) - Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù ( 2 em) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ua, öa – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn: ua-öa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå ngöïa goã +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn ua: Phaùt aâm ( 2 em -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ua ñöôïc taïo ñoàng thanh) bôûi: u vaø a Phaân tích vaàn ua GV ñoïc maãu Gheùp bìa caøi: ua Gioáng: a keát thuùc Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Khaùc : ua baét ñaàu u Ñaùnh vaàn( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñ thanh) Ñoïc trôn( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: cua, ñthanh) cua beå Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: cua -Ñoïc laïi sô ñoà:ua-cua-cua beå Ñaùnh vaàn vaø ñoïc Daïy vaàn öa: ( Qui trình töông töï)öatrôn tieáng,töø ngöïa- ngöïa goã - Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân - ñoàng ⊕ Giaûi lao
84

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát: thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaø töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : Vieát b. con: ua, öa, cua +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn beå, ngöïa goã qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø vaàn vöøa hoïc. Ñoïc öùng duïng: trôn töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng ( caù nhaân - ñoàng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp thanh) giaûng töø caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc (c nhaân 10 em – Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñthanh) +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : (c nhaân 10 em – Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS môû saùch.Ñoïc (10 HS em) Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Toâ vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Quan saùt tranh vaø +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï traû lôøi nhieân theo noäi dung : “Giöõa tröa” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Taïi sao em bieát ñaây laø böùc tranh veõ muøa heø? -Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? -Buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng
85

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

laøm gì, ôû ñaâu? -Taïi sao treû em khoâng neân chôi ñuøa vaøo buoåi tröa? + Keát luaän : Nguû tröa cho khoeû vaø cho moïi ngöôøi nghæ ngôi? 4:Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 31: OÂN TAÄP

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn vöøa h ia, ua, öa 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu, keå laïi theo tranh truyeän keå : Khæ vaø R II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Khæ vaø Ruøa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ua, öa, cua beå, ngöïa goã ( 2 vieát, caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia( 2 em -Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù ( -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi:Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc: Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng ⊕ Giaûi lao gheùp töø chöõ ôû Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: coät doïc vôùi chöõ ôû -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ öùng
86

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdoøng ngang cuûa baûng oân Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân.Ñoïc (c nhaân - ñ thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: muøa döa ( caù nhaân - ñoàng thanh)

duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: mua mía ngöïa tía muøa döa træa ñoã Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù Laù kheõ ñu ñöa Gioù qua cöûa soå Beù vöøa nguû tröa Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Khæ vaø Ruøa” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ruøa vaø Thoû laø ñoâi baïn thaân. Moät hoâm, Khæ baùo cho Ruøa
87

Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (cnhaân– ñthanh)

HS môû saùch. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát

HS ñoïc teân caâu chuyeän

Ruøa rôi xuoáng ñaát. ai vaø töø nhaø goùi.Thaùi ñoä caù. + YÙ nghóa : Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu. :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Seû. neân mai bò raïn nöùt. raát coù haïi. le le. lieàn môû mieäng ñaùp leã. ri ri. Theá laø bòch moät caùi. vôï Khæ chaïy vaø cöû ñaïi dieän ra chaøo. Truyeän coøn giaûi thích söï tích cuûa mai Ruøa 4: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 32 : oi .Ñoà duøng daïy hoïc: 88 1. Ruøa baên khoaên khoâng bieát caùch naøo leân thaêm vôï con Khæ ñöôïc vì nhaø Khæ ôû treân moät caây cao.ai I. Tranh 2: Ñeán nôi. Ruøa queân caû mình ñang leân thi taøi ngaäm ñuoâi Khæ. be :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oi. Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo baïn ngaäm ñuoâi mình. bo . II. Thaûo luaän nhoùm Tranh 3:Vöøa tôùi coång. Tranh 4: Ruøa rôi xuoáng ñaát. treân mai cuûa Ruøa ñeàu coù veát raïn. Ruøa ba hoa neân chuoác hoaï vaøo thaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bieát laø nhaø Khæ vöøa môùi coù tin möøng.Vôï Khæ vöøa sinh con.Kó naêng gaùi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa 3. ai vaø töø nhaø goùi. Ruøa lieàn voäi vaøng theo Khæ ñeán thaêm nhaø Khæ.Muïc tieâu: 2. Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå ñöa Khæ ñöa Ruøa leân nhaø mình. Theá laø töø ñoù.

töø nhaø ngoùi ( caù nhaân . muøa döa.ñ -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . Caâu öùng duïng: Ch boùi caù nghóa gì theá?… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Seû. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. træa ñoã( 2 – 4 em ñoïc Hoaït ñoäng cuûa H nhaø Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) ai Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 89 . thanh) nhaø ngoùi Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: ngoùi oi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn ngoùi tieáng . beù gaùi +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn oi: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oi ñöôïc taïo bôûi: o vaø i GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Tieát1 -Ñoïc vaø vieát: mua mía. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. le le. ri ri.ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: ngoùi. -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oi. ngöïa tía. ai– Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oi-ai +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nhaø goùi.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn oi. ai vaø goùi. boùi caù.Kieåm tra baøi cuõ : lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù…( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. beù gaùi.Gheùp bìa caøi: oi Gioáng: o ( hoaëc i) Khaùc : i ( hoaëc o) Ñaùnh vaàn( c nhaân .

löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc vöøa hoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø Ñoïc trôn töø öùng duïng: ngaø voi gaø maùi ( caù nhaân . boùi caù.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Vieát b. boùi caù soáng ôû ñaâu 90 .nhaø ngoùi. beù gaùi qui trình ñaët buùt. ai. con: oi.ñoàng thanh) beù gaùi .ñoàng thanh) caùi coøi baøi vôû -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ cuûa HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Ñoïc SGK: thanh) ⊕ Giaûi lao HS môû saùch . le le”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ con vaät gì? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát con chim naøo? -Con le le.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gaùi nhaân . ri ri. Ñoïc (10 em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc Hs vieát vaøo vôû theo doøng Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Seû.

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ngaø voi.Baøi môùi : 91 . bôi loäi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Leã hoäi II. Caâu öùng duïng: Beù tr beù gaùi ñi chôi phoá … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Leã hoäi -HS: -SGK. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Chuù Boùi Caù nghóa gì theá? ( 2 em) Chuù nghóa veà böõa tröa.Muïc tieâu: 1. chim ri thích aên gì? Chuùng soáng ôû ñaâu? -Chim naøo hoùt hay? Tieáng hoùt nhö theá naøo? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doøNhaän xeùt giôø hoïc Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 33: ¤I. baøi vôû ( 2 – 4 em ñoïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- vaø thích aên gì? -Chim seû. gaø maùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ôi vaø töø : traùi oåi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oâi. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. 3. ôi vaø töø : traùi oåi loäi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù trai.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oâi. b 2. beù gaùi ñi chôi phoá vô boá meï.¥I I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi oåi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. caùi coøi. vôû taäp vieát.

ñoàng thanh) .ñoàng thanh) traùi oåi Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: oåi oâi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc oåi trôn tieáng .ñoàng thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø ( caù nhaân . con: oâi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oâi.traùi oåi. löu yù neùt noái) loäi Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø caùi choåi ngoùi môùi vaàn vöøa hoïc. ôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oâi-ôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oâi.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát nhaân .ñoàng Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) thanh) ôi bôi Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù bôi loäi nhaân . ôi vaø traùi oåi. ôi . . bô qui trình ñaët buùt.Ñoïc trôn töø öùng duïng: thoåi coøi ñoà chôi 92 .ñoàng treân baûng thanh) -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình Vieát b.töø traùi oåi ( caù nhaân . bôi loäi Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn oâi: ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oâi ñöôïc taïo Phaân tích vaøgheùp bìa bôûi: oâ vaø i caøi: oâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh oâi vaø oi? baèng i Khaùc : oâi baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baéng oâ Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : oåi.

öi vaø töø : ñoài nuùi. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Taïi sao em bieát tranh veõ veà leã Quan saùt tranh vaø traû lôøi hoäi? -Queâ em coù nhöõng leã hoäi (côø treo. öi vaø töø : ñoài nuùi. 3. gö thö 2.Muïc tieâu: 1.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.…) gì? -Qua ti vi. caùc troø vui. göûi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Dì Na vöøa göûi thö veà.¦i I. Caû nha quaù. haùt ca. Ñoïc SGK: Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) boá Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . hoaëc nghe keå em thích leã hoäi naøo nhaát? 4: Cuûng coá .Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui.daën doø Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 34: ui .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ui.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoài nuùi 93 . ngöôøi aên naøo? Vaøo muøa naøo? -Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng maëc ñeïp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . beù gaùi ñi chôi phoá vôùi meï. Ñoïc (10 em) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:gV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Leã hoäi”.

ngoùi môùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. öi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ui -öi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc : ui. baèng i ñoài nuùi Khaùc : ui baét ñaàu baèng u -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn( cnhaân – ui ñthanh) nuùi Ñoïc trôn( caù nhaân – ñoài nuùi ñoàng thanh) Daïy vaàn öi: ( Qui trình töông töï) Phaân tích vaø gheùp öi bìa caøi: nuùi göûi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc göûi thö trôn tieáng . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi choåi. öi .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ui. thoåi coøi... Caâu öùng duïng: Dì N vöøa göûi thö veà. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. göûi thö.töø . göûi thö +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ui: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ui ñöôïc taïo bôûi: u vaø i GV ñoïc maãu Phaùt aâm ( 2 em – Hoûi: So saùnh ui vaø oi? ñoàng thanh) Phaân tích vaàn -Phaùt aâm vaàn: ui. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ñoài nuùi -HS: -SGK. ñoài nuùi.Gheùp bìa caøi: ui Gioáng: keát thuùc -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : nuùi. Caû nhaø . vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoà chôi ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 94 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñoài nuùi.

Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø göûi thö öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS doïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø. Ñoïc SGK: HS môû saùch . löu yù neùt noái) Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân nhaân – ñoàng thanh) baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình qui trình ñaët buùt. Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Ñoài nuùi”. Ñoïc (10 ⊕ Giaûi lao em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû. öi . Caû nhaø vui thanh) quaù. ñoài nuùi. con: ui. vaàn vöøa hoïc caùi tuùi göûi quaø Ñoïc trôn töø öùng vui veû ngöûi muøi duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng (caù nhaân – ñoàng Cuûng coá daën doø thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Dì Na vöøa göûi thö veà. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø Hoûi:-Trong tranh veõ gì? traû lôøi -Ñoài nuùi thöôøng coù ôû ñaâu? Em bieát teân vuøng naøo coù ñoài nuùi? -Treân ñoài nuùi thöôøng coù gì? -Ñoài khaùc nuùi nhö theá naøo? 4: Cuûng coá daën doø 95 .

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoái. vôû taäp vieát. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chuoái. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn uoâi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. öôi vaø töø : naûi chuoá muùi böôûi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: naûi chuoái. böô vuù söõa. vuù söõa.öôi I.Kieåm tra baøi cuõ : 96 . muùi böôûi. chò Kha …. 3. 2.. Tranh caâu öùdu Buoåi toái. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . böôûi.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : uoâi. -HS: -SGK. öôi vaø töø : naûi chu muùi böôûi. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi toái.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàân 9 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 35: uoâi .

ñoàng thanh) öôi böôûi muùi böôûi . con: uoâi. ngöûi muøi ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Dì Na vuøa göûi thö veà.ñoàng thanh) chuoái naûi chuoái Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân ñoàng thanh) Daïy vaàn öôi: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .ñoàng -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . Caû nhaø vui quaù( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.naûi chuoái.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn uoâi. muùi böôûi. göûi quaø. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng 97 .ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : thanh) chuoái.ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn :Vaàn uoâi ñöôïc Phaân tích vaàn uoâi. naûi chuoái Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: chuoái Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Ñoïc laïi sô ñoà: tieáng . -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn muùi böôûi. öôi . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn uoâi: Phaùt aâm ( 2 em . öôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn uoâi -öôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoâi.öôi . naûi chuoái.töø uoâi ( caù nhaân .Gheùp bìa taïo bôûi:uoâ vaø i caøi: uoâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng i Hoûi: So saùnh uoâi vaø oâi? Khaùc : uoâi baét ñaàu baèng u Ñaùnh vaàn( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn Theo doõi qui trình töø öùng duïng Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: caùi tuùi. vui veû.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng daãn qui trình ñaët buùt. böôûi. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :“Chuoái. vuù söõa”. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø tuoåi thô tuùi löôùi buoåi toái töôi cöôøi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát troø Quan saùt tranh vaø traû lôøi .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Trong ba thöù quaû em thích loaïi naøo? -Vöôøn nhaø em troàng caây gì?? -Chuoái chín coù maøu gì? Vuù 98 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .

Caâu öùng duïng ra chôi. aâ. 3. -HS: -SGK. vôû taäp vieát. buoåi toái.aây I. ñi xe. aây vaø töø : maùy nhaûy daây 2.Muïc tieâu: 1. chò Kha ruû beù chôi troø ñoá chöõ ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. beù trai thi … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chaïy. bay. beù trai thi chaïy. ñi xe. bay. gaùi chôi nhaûy daây.Baøi môùi : 99 . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tuoåi thô.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ay. boä.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng söõa chín coù maøu gì? -Böôûi thöôøng coù nhieàu vaøo muøa naøo? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 36: ay .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chaïy. nhaûy daây.aâ .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Giôø ra chôi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. tuùi löôùi. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy bay. töôi cöôøi ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. ñi boä..

con: ay. aây maùy bay. aâ. aây. aâm aâ – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ay. . aâ.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .maùy bay.töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. aây. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng 100 Hoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: ay Gioáng: baét ñaàu baèng a Khaùc : ay keát thuùc baèng y Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: bay Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : ay. nhaûy daây.ñoàng thanh) ( caù nhaân .aây +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ay. nhaûy daây +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ay: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ay ñöôïc taïo bôûi: a vaø y GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ay vaø ai? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : bay. maùy bay -Ñoïc laïi sô ñoà: ay bay maùy bay Giôùi thieäu aâm aâ: -GV phaùt aâm maãu Daïy vaàn aây: ( Qui trình töông töï) aây daây nhaûy daây .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.aâ.

Muïc tieâu: 101 . boø. beù trai thi chaïy. ñi boä.…) Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 37: OÂN TAÄP I. ñi xe”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø coái xay vaây caù ngaøy hoäi caây coái -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi.ñoàng thanh) Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ( bôi. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em goïi teân caùc hoaït ñoäng trong tranh? -Khi naøo thì phaûi ñi maùy bay? -Haèng ngaøy em ñi baèng gì? -Ngoaøi ra. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: + Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chaïy. beù gaùi chôi nhaûy daây. nhaûy. bay. Ñoïc (c nhaân–ñthanh) HS môû saùch .

keå laïi theo tranh truyeän keå : Caây kheá II. vôû taäp vieát.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng i .Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Tranh minh hoa truyeän keå :Caây kheá -HS: -SGK. beù gaùi thi nha daây ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. vaây caù. Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng. aây. maùy bay.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ay. con: tuoåi thô -Caùch tieán haønh:GV Vieát maãu ( caù nhaân .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.ñoàng thanh) treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn 102 . ngaøy hoäi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. caû lôùp vieát baûng c -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : coái xay.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Caùc vaàn ñaõ hoïc: -Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn ⊕ Giaûi lao HS ñoïc caùc tieáng gheùp Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng töø chöõ ôû coät doïc vôùi duïng: chöõ ôû doøng ngang cuûa -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng baûng oân -Caùch tieán haønh: -GV chænh söûa phaùt aâm Tìm vaø ñoïc tieáng coù -Giaûi thích töø: vaàn vöøa oân Ñoâi ñuõa tuoåi thô Ñoïc (caù nhaân .Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3. beù trai thi chaïy.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. y 2.ñoàng maùy bay thanh) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn vieát baûng con : Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân Caû lôùp vieát treân baøn baûng Vieát b. caây coái ( -Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. nhaûy daây ( 2 vieát.

coù moät con ñaïi baøng töø ñaâu bay tôùi. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . Tranh 2: Moät hoâm. chia cho em moãi moät caây kheá ôû goùc vöôøn. Tranh 3: Ngöôøi em theo ñaïi baøng ra moät hoøn ñaûo ñoù vaø nghe lôøi ñaïi 103 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh) HS môû saùch. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ngöôøi anh laáy vôï ra ôû rieâng. Caây kheá ra raát nhieàu traùi to vaø ngoït.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- qui trình ñaët buùt. chaâu baùu.Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Gioù töø tay meï Ru beù nguû say Thay cho gioù trôøi Giöõa tröa oi aû” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Caây kheá” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ñaïi baøng aên kheá vaø höùa seõ ñöa cho ngöôøi em ra moät hoøn ñaûo coù raát nhieàu vaøng baïc. Ngöôøi em ra laøm nhaø caïnh caây kheá vaø ngaøy ngaøy chaêm soùc caây.

4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 38: eo . -HS: -SGK. ngoâi sao. II. möa. ngöôøi anh laáy quaù nhieàu vaøng baïc.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng : Suoái chaûy rì raøo… 3. ñaïi baøng ñuoái söùc vì chôû quaù naëng.Baøi môùi : 104 . Khi bay ngang qua bieån.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gioù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baøng chæ nhaët laáy moät ít vaøng baïc.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Tranh 4: Ngöôøi anh sau khi nghe chuyeän cuûa em lieàn baét em ñoåi caây kheá laáy nhaø cöûa.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuù meøo. luõ.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ñoâi ñuõa. ngöôøi em trôû neân giaøu coù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn eo. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. maây. maây baõo.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ao vaø töø chuù meøo. + YÙ nghóa : Khoâng neân tham lam. sao 2. caû lôù vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng öùng duïng: ” Gioù töø tay meï … ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. baõo. ruoäng vöôøn cuûa mình Tranh 5: Nhöng khaùc vôùi em. Noù xoaûi caùnh. Trôû veà. vôû taäp vieát. ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån. luõ. tuoåi thô.ao I. maây bay ( 2 – 4 em ñoïc. Tranh ñoaïn thô öù duïng: Suoái chaûy rì raøo… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gioù.

chuù meøo. ao . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng 105 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . ao . chuù meøo -Ñoïc laïi sô ñoà: eo meøo chuù meøo Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ao sao ngoâi sao . ngoâi sao +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn eo: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eo ñöôïc taïo bôûi: e vaø o GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh eo vaø e? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : meøo. – Ghi baûng Hoaït ñoäng :Daïy vaàn eo-ao +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: eo.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : eo.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi . ao.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: eo Gioáng: e Khaùc : o Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: meøo Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . ngoâi sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc .ngöôïc ( c nhaân– ñ thanh) ( caù nhaân . con: eo. chuù meøo.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caùi keùo traùi ñaøo leo treøo chaøo côø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Suoái chaûy rì raøo Gioù reo lao xao Beù ngoài thoåi saùo” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn vaø töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Gioù. möa. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 106 . gaëp möa em laøm gì? -Khi naøo em thích coù gioù? -Tröôùc khi möa to. em thöôøng thaáy nhöõng gì treân baàu trôøi? -Ngoaøi ra. daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Treân ñöôøng ñi hoïc veà. maây. baõo.Ñoïc(cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . luõ”. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.

ñeå vôû ñuùng tö theá. -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. baûng con. daáu thanh ñuùng vò trí.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. vieát ñeïp. -Vieát nhanh.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 107 . 3. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. ngheù oï. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. muøa döa. phaán . khaên lau baûng. caàm buùt. . chuù yù.Kó naêng vieát lieàn maïch. caù treâ ( 2 HS leân baûng lôùp. III.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xöa muøa döa. -HS: -Vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: nho khoâ. nghØ ng¬i 2. ghi ñieåm 3. nghØ ng¬i I. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TËp viÕt Tieát 1 : xöa kia.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Muïc tieâu: 1.

muøa döa.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . muøa nghØ ng¬i 2. töôi cöôøi. ñeå vôû ñuùng tö theá.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöa. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát Tieát 2 : ñoà chôi.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng : “xöa kia. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. muøa döa 1. ngaøy hoäiû. ngaøy hoäi I.Kó naêng vieát lieàn maïch. 4. II. . nghØ ng¬i” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? -GV vieát maãu 2 HS neâu -Höôùng daãn vieát baûng con: HS quan saùt GV uoán naén söûa sai cho HS HS laøm theo ♣Giaûi lao giöõa tieát HS vieát vôû 3. caùch caàm buùt. vieát ñeïp.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: ñoà chôi. töôi cöôøi. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu xöa kia.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. -Vieát nhanh. 108 . caàm buùt. 2.quan saùt HS 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: xöa kia.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS nhaéc laïi -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.Muïc tieâu: 1. daáu thanh ñuùng vò trí. 3.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.

ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. khi vieát 109 .Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt caùc töø öùng duïng : 4 HS ñoïc vaø phaân tích “ñoà chôi.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: xöa kia.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . ngaøy hoäi. ngaøy hoäi. muøa döa.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñoà chôi. töôi cöôøi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caùch caàm buùt. töôi cöôøi -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu ngaøy hoäi.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo 2 HS neâu vôû taäp vieát HS quan saùt +Caùch tieán haønh : HS laøm theo -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS vieát vôû -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. phaán . töôi cöôøi. 2. 3. khaên lau baûng. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. ngaøy hoäi. baûng con. gaø maùi ( 2 HS leân baûng lôùp. vui veû. -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. -HS: -Vôû taäp vieát. töôi cöôøi. III.” +Caùch tieán haønh : HS quan saùt -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? vieát baûng con: HS -Giaûng töø khoù ñoà chôi. +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi Baøi 8: ñoà chôi. ngaø voi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. GV theo doõi .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . c caàu 2. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 10 Baøi 39: au .Muïc tieâu: 1. aâu vaø töø caây cau.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chaøo Maøo coù aùo maøu naâ 110 . 2 HS nhaéc laïi -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn au. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm. I. uoán naén.aâu Ngaøy daïy :……………. 4.

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi keùo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .ñoàng aâu thanh) caàu caùi caàu Ñoïc xuoâi – ngöôïc . II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây cau. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Baø chaùu.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Baø chaùu. -HS: -SGK. vôû taäp vieát. aâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn au-aâu Phaùt aâm ( 2 em . Tranh minh hoaï caâu duïng.caây cau. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn au: Gheùp bìa caøi: au -Nhaän dieän vaàn : Vaàn au ñöôïc taïo bôûi: a vaø u GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh au vaø ao? a Khaùc : keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: u Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) cau. chaøo côø ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Suoái chaûy rì raøo… ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.ñoàng +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: au. leo treøo.töø Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . caùi caàu.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : au. thanh) aâu . caây cau Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa au caøi: cau cau Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caây cau tieáng . traùi ñaøo.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao 111 . caùi caàu Phaân tích vaàn au.

ñoàng thanh) ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø rau caûi chaâu chaáu lau saäy saùo saäu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôcï vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Baø chaùu”.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. aâu . caây cau. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ngöôøi baø ñang laøm gì? -Hai baø chaùu ñang laøm gì? 112 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi . con: au.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc (c nhaân – ñ thanh) HS môû saùch . caùi caàu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .

vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát. chaâu chaáu. eâu vaø töø löôõi rìu. daën doø Baøi 40: iu .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caây böôûi. III. lau saäy. caây taùo nhaø ba ñeàu sai tróu quaû.Muïc tieâu: 1. caùi pheãu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi rìu. 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ai chòu kho II. saùo saäu ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn iu. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Trong nhaø em .Baøi môùi : 113 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.eâu Ngaøy daïy :7-11-2006 I. caây taùo… -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau caûi. ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát? -Baø thöôøng daïy chaùu nhöõng ñieàu gì? -Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? -Em yeâu quí nhaát baø ôû ñieàu gì? -Baø thöôøng daãn em ñi ñaâu? Em coù thích ñi cuøng baø khoâng? Em ñaõ giuùp baø nhöõng ñeàu gì? 4 :Cuûng coá . Tranh caâu öùng duï Caây böôûi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ca pheãu.

eâu .töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi pheãu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . löôõi rìu -Ñoïc laïi sô ñoà: iu rìu löôõi rìu Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) eââu pheãu caùi pheãu . caùi pheãu . eâu. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 114 Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaàn iu. eâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn iu-eâu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: iu. con: iu.löôõi rìu.löôõi rìu.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TG GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: iu. Gheùp bìa caøi: iu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : iu baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: rìu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn iu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn iu ñöôïc taïo bôûi: i vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh iu vaø eâu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : rìu.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

Ñoïc (c ñeàu sai tróu quaû” nhaân–ñthanh) Ñoïc SGK: HS môû saùch . gaø coù phaûi laø con chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Ngöôøi noâng daân vaø con traâu.ñoàng Tieát 2: thanh) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: “Caây böôûi. coù chòu khoù khoâng? -Con chuoät coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Con meøo coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Em ñi hoïc coù chòu khoù khoâng? Chòu khoù thì phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: 115 . ai chòu khoù? -Con chim ñang hoùt. caây taùo nhaø baø Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- líu lo caây neâu Tìm vaø ñoïc tieáng coù chòu khoù keâu goïi vaàn vöøa hoïc -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Ñoïc trôn töø öùng duïng: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Con gaø ñang bò choù ñuoåi. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát Vieát vôû taäp vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Ai chòu khoù?”.

3. -HS: -SGK. baùo hieäu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù töï giôùi thieäu. baùo hieäu muøa thieàu ñaõ veà. 3.Nhaän xeùt daën doø: Baøi 41: ieâu .Kieåm tra baøi cuõ : 116 .xoå soá .Muïc tieâu: -Cuûng coá heä thoâng hoaù caùc aâm vaø 1 soá vaàn ñaõ hoïc -HS ñoïc trôn ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Baøi môùi: GV töï oân taäp theo trình ñoä cuûa lôùp 4. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Tu huù keâu. II. III. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuû: -HS vieát :Gioû kheá .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát.yeâu vaø töø dieàu sa yeâu quyù 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoà duøng daïy hoïc: -Saùch giaùo khoa -Baûng con -Vôû hoïc sinh III.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù töï giôù thieäu.Muïc tieâu: 1. Tranh caâu öùng d Tu huù keâu. yeâu quyù.yeâu Ngaøy daïy :10-11-2006 I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ieâu. -HS nghe vieát ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.nguû tröa… -HS ñoïc laïi caùc töø treân vaø caâu öùng duïng do GV choïn baøi ôû saùch giaùo khoa.gheá goã .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAØI OÂN TAÄP OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ 1 Ngaøy daïy: 8-11-2006 I.Khôûi ñoäng:haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: dieàu saùo.

con: ieâu.yeâu daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) yeâu yeâu yeâu quyù Ñoïc xuoâi – ngöôïc .ñoàng thanh) baûng con : Theo doõi qui trình +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieâu.yeâu . caây neâu. keâu goïi ( 2 – 4 em ñoïc. caøi: ieâu yeâu quyù +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ieâu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieâu ñöôïc taïo bôûi: i.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Caây böôûi.eâ vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ieâu vaø eâu? Gioáng: keát thuùc baèng eâu -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : ieâu coù theâm i ôû phaàn ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân dieàu. dieàu saùo ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu caøi: dieàu dieàu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn dieàu saùo tieáng .ñoàng thanh) treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát ( caù nhaân . löu yù neùt 117 .töø Daïy vaàn yeâu: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .dieàu saùo. chòu khoù.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû.ñoàng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ieâu -yeâu thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu.yeâu – Ghi baûng Phaùt aâm ( 2 em .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: líu lo.

baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà” Ñoïc SGK: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.dieàu saùo.Ñoïc (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï Quan saùt tranh vaø traû nhieân theo noäi dung lôøi “Beù töï giôùi thieäu”. yeâu quyù Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø buoåi chieàu yeâu caàu hieåu baøi giaø yeáu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Tu huù keâu.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? -Em naêm nay leân maáy? -Em ñang hoïc lôùp maáy? Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Nhaø em ôû ñaâu? Nhaø em coù maáy anh chò em? -Em thích hoïc moân naøo nhaát? 118 .

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: buoåi chieàu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn öu. höôu. Tranh caâu öùng duïn Buoåi tröa.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi löïu. Cöøu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Hoå. III.öôu I. nai. baùo. gaáu. Noù thaáy höôu ñaõ ôû ñaáy roài.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. öôu vaø traùi löïu. hieåu baøi. höôu.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi tröa. giaø yeáu ( 2 – 4 e ñoïc. yeâu caàu. caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Tu huù keâu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em bieát haùt vaø veõ khoâng? Em coù theå haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 11 Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 42: öu . -HS: -SGK. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû taäp vieát. baùo. 3. höôu sao. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà.Baøi môùi : 119 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoå. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. nai. sao. höôu 2.Muïc tieâu: 1. II. sao.

-Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø chuù cöøu baàu röôïu 120 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em . Ñoïc trôn töø öùng duïng: .traùi löïu. traùi löïu -Ñoïc laïi sô ñoà: öu löïu traùi löïu Daïy vaàn öôu: ( Qui trình töông töï) öôu höôu höôu sao .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . öôu vaø traùi löïu.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: öu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : öu baét ñaàøu baèng ö Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: löïu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: öu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. con: öu. öôu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn öu -öôu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: öu.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân . öôu . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . höôu sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc. höôu sao +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn öu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn öu ñöôïc taïo bôûi: ö vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh öu vaø iu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : löïu.

nai ñaõ ôû ñaáy roài”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Nhöõng con vaät naøy soáng ôû ñaâu? -Trong nhöõng con vaät naøy. baùo. Noù thaáy höôu. con naøo aên coû? -Con naøo thích aên maät ong? -Con naøo to xaùc nhöng raát hieàn laønh? -Em coøn bieát con vaät naøo ôû trong röøng nöõa? -Em coùbieát baøi thô hay baøi haùt naøo veà nhöõng con vaät naøy? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc vaàn töø vaøo vôû. ñoâi khi ôû Sôû thuù) 121 . nai. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möu trí böôùu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái.ñoàng thanh) coå -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Buoåi tröa. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Hoå. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi (Trong röøng. höôu. sao”. gaáu.

keå laïi theo tranh truyeän keå : Soùi vaø C II.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. -HS: -SGK. . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi:Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu: OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc HS leân baûng chæ vaø +Caùch tieán haønh: Caùc vaàn ñaõ ñoïc vaàn hoïc: HS ñoïc caùc tieáng Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân. baàu röôïu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. N thaáy höôu nai . möu trí. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc vaàn vöøa oân -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Ñoïc (caù nhaân . Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Soùi vaø Cöøu.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuù cöøu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………….Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng – u. Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 43: OÂN TAÄP I.ñoàng -Caùch tieán haønh: HSÑoïc töø ngöõ thanh) öùng duïng-GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: ao beøo caù saáu kì dieäu Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình caùc töø 122 ..Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.o 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Muïc tieâu: 1.( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû taäp vieát. b coå ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi tröa.

caøo caøo. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Soùi vaø Cöøu” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. coù nhieàu chaâu chaáu. Saùo öa nôi khoâ raùo . Tröôùc khi cheát maøy coù mong muoán gì khoâng? Tranh 2: Soùi nghó con moài naøy khoâng theå chaïy thoaùt ñöôïc. Noù 123 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Moät con Soùi ñoùi ñang loàng loän ñi tìm thöùc aên. Noù tieán tôùi noùi: -Naøy Cöøu. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . boãng gaëp Cöøu.ñoàng thanh) vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát b. Noù chaéc chaén maåm ñöôïc moät böõa ngon laønh. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaø Saùo Saäu ôû sau daõy nuùi. con: caù saáu ( caù nhaân . hoâm nay maøy taän soá roài.

an I. coù nhieàu chaâu chaáu. C Thoû meï thì daïy con… 3. Ngöôøi chaên Cöøu lieàn giaùng cho noù moät gaäy. roáng oâng oång. Tranh 3: Taän cuoái baõi. Saùo öa nôi khoâ raùo.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: meï con. kì dieäu ( 2 – 4 em ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ao beøo. Thø t ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 44: on . II. ngöôøi chaên cöøu boãng nghe tieáng gaøo cuûa choù Soùi. Coøn Thoû meï daïy con nhaûy muùa. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn on.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -HS: -SGK. an vaø meï con. nhaø saøn -Tranh caâu öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Soùi vaãn ñang ngöûa maët leân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. III. Con Cöøu bình tónh vaø thoâng minh neân ñaõ thoaùt cheát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù vaø ba beø. + YÙ nghóa : Con Soùi chuû quan vaø kieâu caêng neân ñaõ phaûi ñeàn toäi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- lieàn thoaéng gioïng roài caát tieáng suûa leân thaät to . nhaø s 2. Anh lieàn chaïy nhanh ñeán. 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. caû lôùp vieá baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø saùo saäu ôû sau daõy nuùi. caøo caøo ( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù vaø baïn beø.Baøi môùi : 124 . caù saáu. Tranh 4: Cöøu thoaùt naïn.

ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . nhaø saøn Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. an – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn on-an +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: on. an .ñoàng thanh) ( caù nhaân . Gheùp bìa caøi: on Gioáng: baùt ñaàu baèng o Khaùc : on keát thuùc baèng n. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 125 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em . meï con -Ñoïc laïi sô ñoà: on con meï con Daïy vaàn an: ( Qui trình töông töï) an saøn nhaø saøn .meï con.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn on.meï con. con: on. nhaø saøn +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn on: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn on ñöôïc taïo bôûi: o vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh on vaø oi? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: on.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: con Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . an .ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ( caù nhaân .

Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) HS môû saùch . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ maáy baïn? -Caùc baïn aáy ñang laøm gì? -Baïn cuûa em laø nhöõng ai? Hoï ñang ôû ñaâu? -Em vaø caùc baïn thöôøng chôi nhöõng troø gì? -Boá meï em coù quyù caùc baïn cuûa em khoâng? -Em vaø caùc baïn thöôøng giuùp ñôõ nhau nhöõng vieäc gì? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rau non haøn hoøn ñaù thôï GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .ñoàng thanh) baøn ghe -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôïc caùc vaàn vaø töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Beù vaø baïn beø”. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 126 .

caùi caân. B baïn Leâ laø thôï laën. aên. -HS: -SGK. Phaân tích vaø gheùp bìa aên.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát. baøn gheá ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc :aân. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. aê.aê Phaùt aâm ( 2 em . aâm aê. caøi: aân con traên +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn aân: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n Gioáng: keát thuùc baèng n GV ñoïc maãu Khaùc : aân baét ñaàu Hoûi: So saùnh aân vaø an? baèng aâ.töø -Ñoïc laïi sô ñoà: 127 . Tranh caâu öùng duï Beù chôi thaân… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân. aê.aê . caùi caân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 45: aân .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân. con traên. 3. caùi caân Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .aên I. III. hoøn ñaù. thôï haøn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau non.ñoàng -aên thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn aân. vaàn aên – Ghi baûng 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Naën ñoà c II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. con traê 2. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) caân.

con traên Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát . con: aân. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø baïn thaân khaên raèn gaàn guõi daën doø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. aê.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: 128 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc (c nhaân–thanh) HS môû saùch .ñoàng thanh) aân caân caùi caân Giôùi thieäu aâm aê: Phaùt aâm maãu Daïy vaàn aên: ( Qui trình töông töï) aên traên con traên . aên. Boá baïn Leâ laø thôï laën”. caùi caân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .

chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Bài mẫu. bảng có kẻ ô li b Học sinh : Vở tập viết. III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ .Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua Hoạt động của học sinh . gioáng nhö thaät? -Em coù thích naën ñoà chôi khoâng? -Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………….… +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì? -Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì? -Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì? -Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì? -Trong soá caùc baïn cuûa em. dung :“Naën ñoà chôi”.5 em nộp vở Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: ghi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Quan saùt tranh vaø traû lôøi vaøo vôû -Caùch tieán haønh: GV ñoïc HS vieát (ñaát. c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch. boät vaøo vôû theo doøng deûo.röûa tay chaân. boät. rau non.…) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi Thu doïn cho ngaên naép. b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định. tr¸i ®µo. bảng con. saïch seõ. s¸o sËu Chó cõu. ai naën ñoà chôi ñeïp. thî hµn I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng. Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 Tập Viết C¸i kÐo.HS đọc đề bài 129 . thay quaàn aùo. hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng. gaïo neáp.

II.HS viết vào vở Tập Viết.Ñoà duøng daïy hoïc: 130 .ôn I.Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oân .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Sau côn möa.Quan sát.Hướng dẫn viết vào vở + k: cao 5 ô li + t: cao 3 ô li + đ: cao 4 ô li . . sửa chữa và đánh giá 1 số . caû nhaø caù bôi laïi baän roän.Hướng dẫn cách viết trên bảng con .HS theo dõi và viết trên bảng con cái kéo trái đào . ôn . 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Mai sau kho lôùn. 2. sôn ca. + Nối giữa các con chữ + Các nét đưa bút liền nhau .HS tham gia tìm hiểu bài bạn .HS quan sát.Trình bày bài mẫu và cho HS nhận . đẹp Họat động 3: Tổng kết . con choàn.Dặn dò .Dặn luyÖn viết ở nhà Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 12 Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 46: oân . nhận xét: xét + Độ cao các con chữ + Khoảng cách giữa các chữ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng đề bài GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2/ Giảng bài mới: .Nhận xét tiết học .HS tiếp tục viết bài .HS lắng nghe .Muïc tieâu: 1.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con choàn. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Daïy vaàn ôn: ( Qui trình töông töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc 131 . -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân choàn. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi baä roän. vôû taäp vieát.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. gaàn guõi. -HS: -SGK. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . Daïy vaàn oân: thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oân ñöôïc taïo Phaân tích vaàn oân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. sôn ca.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oân . -Tranh caâu öùng duïng: Sau côn möa. ôn – Ghi baûng 2.töø con choàn ( caù nhaân . khaên raèn. bôûi: oâ vaø n Gheùp bìa caøi: oân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâân vaø ôn? n Khaùc : oân baét ñaàu baèng oâ.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oân . daën doø ( 2 – 4 em caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Mai sau khoân lôùn. ôn .ñoàng a. con choàn. con choàn ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: choàn oân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn choàn tieáng .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: baïn thaân. III. Boá baïn Leâ laø thôï laën. sôn ca.ñoàng thanh) b.

em phaûi laøm gì? 132 . löu yù neùt Theo doõi qui trình noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng Vieát b. ñoïc caù c. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi thanh) Nhaän xeùt tranh baän roän”. con: oân . ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn oân baøi côn möa hoïc khoân lôùn môn môûn Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän vieát: e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ôn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . con ch sôn ca.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng “Sau côn möa.ñoàng thanh) sôn sôn ca .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. ôn .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Quan saùt tranh vaø traû -Mai sau khoân lôùn em thích laøm lôøi gì? -Taïi sao em thích laøm ngheà ñoù? -Muoán trôû thaønh ngöôøi nhö em muoán. (Ñoïc c nhaân – ñ thanh) Môû saùch .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) 3.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Mai sau khoân lôùn”.

khoân lôùn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. beân treân. eân. laù sen.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi c non. III. beân döôùi.eân I. Coøn nha Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. con nheän. con nheän 2.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : en. II. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 47: en . Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái 3. -HS: -SGK. côn möa. môn môûn ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beân phaûi traùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: oân baøi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù sen.Baøi môùi : 133 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.

ñoàng a. eân. laù sen.ñoàng thanh) ( caù nhaân . eân – Ghi baûng 2. eân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. laù sen.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . con nheän +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . con: en.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: en. löu Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn yù neùt noái) Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: en .ñoàng thanh) töï) eân nheän con nheän Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . laù sen Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: sen -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn en tieáng .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.töø sen ( caù nhaân .ñoàng thanh) teân 134 .Daïy vaàn : en thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn en ñöôïc Phaân tích vaàn en.ñoàng thanh) laù sen Ñoïc xuoâi – ngöôïc b. taïo bôûi: e vaø n Gheùp bìa caøi: en GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : en baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh en vaø on? e Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) sen. +Höôùng daãn vieát treân khoâng con nheän baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: aùo len muõi Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Daïy vaàn eân: ( Qui trình töông ( caù nhaân .

beân treân. vôû taäp vieát Vieát Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái”. beân döôùi. beân traùi.Ñoïc caù cuûa HS nhaân 10 em b. tröôùc em laø baïn naøo.Luyeän vieát: e. beân phaûi em laø baïn naøo? -Em vieát baèng tay phaûi hay tay traùi? -Haõy tìm xung quanh caùc vaät yeâu quí cuûa em? 3. c. beân phaûi em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khen ngôïi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hneàn nhaø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Ñoïc caâu öùng duïng: “Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 135 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà +Caùch tieán haønh : Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Beân phaûi.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (cnhaân–ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm HS môû saùch . sau em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng. beân traùi em laø baïn naøo. a.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû lôøi d.”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong lôùp.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.

Daïy vaàn : in -Nhaän dieän vaàn : Vaàn in ñöôïc taïo bôûi: i vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh in vaø an? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : pin.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi xi II. pin. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. neàn nhaø ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø Deá Meøn ….Muïc tieâu: 1.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc:in. con giun +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: pin Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : in. -HS: -SGK. vôû taäp vieát. un. III. ñeøn pin. 2.ñ thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn pin. un. ñeøn pin -Ñoïc laïi sô ñoà: in 136 Hoaït ñoäng cuûa HS ñeøn Phaùt aâm ( 2 em .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : “ Uûn aø uûn æn…” 3. laù chuoái”. un – Ghi baûng 2. con giun. muõi teân. vôû baøi taäp Tieáng vieät. con giun.un I.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: in. khen ngôïi.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: in Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : in baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Noùi xin loãi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 48: in .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: aùo len.

un. con giun.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . ñeøn pin.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htieáng .Daïy vaàn un: ( Qui trình töông töï) un giun con giun .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. con: in.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï 137 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöø Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Luyeän vieát: e. nhaân 10 em Ñoïc caù Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi nhieân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: nhaø in möa phuøn xin loãi vun xôùi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3. pin ñeøn pin b.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.töø ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Ñoïc caâu öùng duïng: “Uûn aø uûn æn Chín chuù lôïn con AÊn ñaõ no troøn Caû ñaøn ñi nguû” c.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.

aûnh höôûng phieàn haø ñeán ngöôøi khaùc. III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. con yeán. con giun ( 2 em .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Bieån caû. con yeá 2. 3.caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ( 2 em) -Vieát baûng con: ñeøn pin.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 49: ieân . Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieân.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : nhaø in.Muïc tieâu: 1. möa phuøn. xin loãi. em coù neân xin loãi khoâng? -Em ñaõ bao giôø noùi caâu: “ Xin loãi baïn”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em coù bieát taïi sao baïn trai trong tranh maët laïi buoàn hiu nhö vaäy? -Khi laøm baïn bò ngaõ.Baøi môùi : 138 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ñeøn ñieän.yeân. ta phaûi xin loãi hoï. 3. vôû taäp vieát. kieán ñen laïi xaâ nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo noäi dung “Noùi lôøi xin loãi”. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng :Sau côn baõo. vun xôùi ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Uûn aø uûn æn…”.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn ñieän. Xin loãi coâ chöa? Trong tröôøng hôïp naøo? Keát luaän: Khi laøm ñieàu gì sai traùi. -Tranh caâu öùng duïng vaø ranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Bieån -HS: -SGK.yeân I.

ñoàng thanh) ñieän ñeøn ñieän b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieân.Daïy vaàn yeân: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù töï) nhaân . yeân – Ghi baûng 2.eâ vaø n caøi:ieân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Hoûi: So saùnh ieân vaø eân? Khaùc : ieân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñieän.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình ⊕ Giaûi lao Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b. ñeøn ñie +Vieát maãu treân giaáy oâ li con yeán.con:ieân. ñeøn ñieän. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) caù bieån yeân ngöïa vieân phaán yeân vui 3.ñoàng thanh) yeân ( caù nhaân .ñoàng a. yeân.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 139 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. con yeán. löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö +Höôùng daãn vieát treân khoâng hoïc baèng ngoùn troû Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: (caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) yeán con yeán . ñeøn ñieän ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ieân ( caù nhaân .yeân.Daïy vaàn : ieân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieân ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ieân. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 50: uoân . cuûa HS Ñoïc (cnhaân–ñthanh) b.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoân.öôn I. baàu trôøi nhö cao hô Treân giaøn thieân lí.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. Ñoïc caù “Sau côn baõo. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em thöôøng thaáy. chuoàn chuoàn. thöôøng nghe noùi bieån coù nhöõng gì? -Nöôùc bieån maën hay ngoït? Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån laøm gì? -Nhöõng nuùi ngoaøi bieån goïi laø gì? Treân aáy thöôøng coù nhöõng gì? Nhöõng ngöôøi naøo thöôøng soáng ôû bieån? -Em coù thích bieån khoâng? Em ñaõ ñöôïc boá meï cho ra bieån laàn naøo chöa? ÔÛ ñoù em thöôøng laøm gì? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Muøa thu. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.luõ chuoàn chuoàn ngaån nhô bay löôïn. 140 . kieán ñen laïi xaây nhaø. öôn. 10 em nhaân Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi. Vieát vôû taäp vieát c. vöô 2.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Bieån caû”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh.Muïc tieâu: 1.Luyeän vieát: e.Ñoïc caâu öùng duïng: HS môû saùch.

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: uoân. vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoàn chuoàn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. III. vöôn vai.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : caù bieån. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caøo caøo. Caû ña kieân nhaãn chôû laù …” -Vieát baûng con: ñeøn ñieän. vöôn vai -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Chuo chuoàn. vieân phaán. caøo caøo. chuoàn chuoàn. vôû baøi taäp Tieáng vieät.ñoàng a.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoân.Daïy vaàn : uoân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn uoân ñöôïc Phaân tíchvaøgheùp bìa taïo bôûi: u. Kieán ñen laïi xaây nhaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. öôn. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . yeân nhöïa.chuoàn chuoàn Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa uoân caøi: chuoàn chuoàn Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoàn chuoàn 141 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoàn chu chaâu chaáu . oâ vaø n caøi:uoân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoân vaø ieân? n Khaùc : uoâân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : chuoàn. öôn – Ghi baûng 2.caû lôùp vieát baûng co -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. con yeán ( 2 em . chaâu chaáu . II. yeân vui ( 2 – 4 em ñ -Ñoïc baøi öùng duïng: “Sau côn baõo.

löu yù neùt ( caù nhaân .ñoàng thanh) vöôn Ñoïc xuoâi – ngöôïc vöôn vai ( caù nhaân . baàu trôøi nhö cao hôn. chaâu chaáu .ñoàng Luyeän noùi theo chuû ñeà thanh) +Caùch tieán haønh : a. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát nhöõng loaïi chuoàn Quan saùt tranh vaø traû chuoàn naøo? -Em ñaõ troâng thaáy nhöõng loaøi lôøi nhöõng loaïi caøo caøo . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng (caù nhaân . Treân Ñoïc (caù nhaân 10 em – giaøn thieân lí. caøo caøo”.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . 3.Ñoïc caâu öùng duïng: “Muøa thu.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Chuoàn chuoàn. öôn.ñoàng . vöôn vai. luõ chuoàn chuoàn ngaånñoàng thanh) nhô Nhaän xeùt tranh. nhaõn chuoàn chuoàn.Daïy vaàn öôn: ( Qui trình töông töï) tieáng . bay löôïn”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn Tieát 2: hoïc 1. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d.Ñoïc SGK: HS môû saùch.Luyeän vieát: e. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c. chaâu chaâu naøo? 142 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.töø öôn ( caù nhaân .con: uoân.ñoàng noái) thanh) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: cuoän daây con löôn Theo doõi qui trình yù muoán vöôøn Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng Ñoïc trôn töø öùng duïng: 2.

chaâu chaâu ôû bao giôø chöa? Baèng gì? -Em baét chuoàn chuoàn. caøo caøo nhö theá naøo? -Ra giöõa naéng baét chuoàn chuoàn. toái veà suït sòt. coù toát khoâng? 3. chaâu chaáu. caøo caøo. chaâu chaáu.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 143 . mai khoâng ñi hoïc ñöôïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Em ñaõ laøm nhaø cho caøo caøo.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 144 .

Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : cuoän daây. vöôøn nhaõn ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Muøa thu. yù muoán.Muïc tieâu: 1.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ⊕ Giaûi lao 145 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa . con löôn.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Chia quaø -HS: -SGK. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 13 Thø hai ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 51: OÂN TAÄP I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan trong truyeän keå : Chia quaø II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng n 2. baàu trôøi nhö cao hôn. Treân giaøn thieân lí. luõ chuoàn ch ngaån ngô bay löôïn.

Gaø gaø con vöøa chôi HS ñoïc trôn (caù nhaân– vöøa chôø meï reõ coû. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .ñoàng thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Ñoïc caù c.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Chia phaàn +Caùch tieán haønh : a. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: cuoàn cuoän con vöôïn thoân baûn Tìm vaø ñoïc tieáng coù d. -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS HS môû saùch.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . Thaûo b.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: baûng oân. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . .Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. löu yù neùt thanh) noái) -Höôùng daãn vieát treân khoâng Theo doõi qui trình baèng ngoùn troû Caû lôùp vieát treân baøn -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. con: cuoàn cuoän -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Vieát b.Luyeän vieát: e. Töø 146 ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän .Ñoïc caâu öùng duïng: luaän veà tranh caûnh ñaøn “ Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû.Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Ñoïc SGK: nhaân 10 em d.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Quan saùt tranh. bôùi giun” ñoàng thanh) .

vôû baøi taäp Tieáng vieät.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -HS: -SGK. 3. Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia. doøng soâng. -Tranh caâu öùng duïng: Soùng noái soùng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñaù boùng. noùi nhau chaúng ra gì. ai veà nhaø naáy. vôû taäp vieát. chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau. Tieát1 .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi voõng. Luùc ñaàu coøn vui veû.Kieåm tra baøi cuõ : 147 1. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. sau ñoù ñaâm ra böïc mình. oâng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ong. Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu. + YÙ nghóa : Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn. doøng s :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñaù boùng.Kó naêng 3.Thaùi ñoä :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi… II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû.Muïc tieâu: 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 52: ong .oâng I. caùi voõng. Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay.

oâng – Ghi baûng 2. Gaø con vöøa chôi vöøa chôø meï reõ coû. thoân baûn 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ong. doøng soâng Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ong ñöôïc Gheùp bìa caøi: ong taïo bôûi: o vaø ng Gioáng: baét ñaàu baèng GV ñoïc maãu o Hoûi: So saùnh ong vaø on? Khaùc : ong keát thuùc baèng ng -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . caùi voõng Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: voõng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc -Ñoïc laïi sô ñoà: trôn tieáng . caùi voõng. oâng. con vöôïn.ñoàng oâng thanh) soâng doøng soâng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 148 .Daïy vaàn oâng: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc töï) ( caù nhaân . …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn: ong Phaân tích vaàn ong.ñoàng voõng thanh) caùi voõng b.ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) voõng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : cuoàn cuoän.töø ong ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ong.

ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. oâng.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi Soùng soùng soùng HS môû saùch. em laø thuû moân hay caàu thuû? -Tröôøng hoïc em coù ñoäi boùng 149 . voøng troøn coâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v vieân hoïc 3.con: ong.Luyeän vieát: e. Vieát vôû taäp vieát c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . b. Ñoïc caù nhaân 10 em Ñeán chaân trôøi”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (caù nhaân .ñoàng thanh) 1. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Nhaän xeùt tranh.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. caùi vo con ong caây thoâng doøng soâng. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ñaù boùng”.ñoàng thanh) ( caù nhaân . lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em thöôøng xem boùng ñaù ôû ñaâu? -Em thích caàu thuû naøo nhaát? -Trong ñoäi boùng.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.

aâng I.voøng troøn. II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : con ong. rì raøo. nhaø ta 2. caây thoâng. lôùp v baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 150 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 53: aêng . vôû taäp vieát. Soùng vo rì raøo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vaâng lôøi meï.Muïc tieâu: 1. maêng tre.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái baõi. aâng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maêng tre. nhaø taàng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Vaân cha meï.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. III. 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. coâng vieân ( 2 – 4 em ñoïc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- hay khoâng? -Em coù thích ñaù boùng khoâng? 3.

Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) aâng taàng nhaø taàng . aâng – Ghi baûng 2. nhaø taàng +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aêng. maêng tre -Ñoïc laïi sô ñoà: aêng maêng maêng tre b.con: aêng.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . maêng tre.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. aâng. Phaùt aâm ( 2 em .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.töø ( caù nhaân . maêng nhaø taàng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêng.Daïy vaàn: aêng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aêng ñöôïc taïo bôûi: aê vaø ng GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêng vaø ong? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : maêng.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: raëng döøa vaàng 151 Hoaït ñoäng cuûa H aâng.ñoàng thanh) Phaân tích vaøgheùp bìa caøi: aêng Gioáng: keát thuùc baèng ng Khaùc : aêng baét ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: maêng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .

Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Vaâng lôøi cha meï”. rì raøo”HS môû saùch. Nhaän döøa cuoái baõi. Ñoïc caù c.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) 152 . Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Soùng voã bôø rì raøo. boá meï thöôøng Ñöùa con ngoan noùi gì? -Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï thöôøng ñöôïc goïi laø ñöùa con gì? 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng traêng phaúng laëng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- niu 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø naâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng ai? Quan saùt tranh vaø traû -Em beù trong tranh ñang laøm lôøi gì? -Boá meï thöôøng xuyeân khuyeân em ñieàu gì? -Em coù hay laøm theo lôøi boá meï khuyeân khoâng? -Khi em laøm ñuùng nhöõng lôøi boá meï khuyeân. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Ñoïc caâu öùng duïng: “Vaàng traêng hieän leân sau raëng xeùt tranh.

-Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Röøng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu…” 3.ñoàng a. vaàng traêng. söøng höôu -Tranh caâu öùng duïng: Khoâng sôn maø ñoû… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Röøng.Daïy vaàn: ung thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ung ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø ng caøi: ung GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ung vaø ong? ng Khaùc : ung baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân 153 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : raëng döøa. thun luõng. rì raøo. naâng niu ( 2 – 4 em ñoïc. boâng suùng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. suoái ñeøo. söøng h 2.öng I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ung. suoái ñeøo. söøng höôu +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . thung luõng. vôû taäp vieát. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ung öng– Ghi baûng 2. boâng suùng. III.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: boâng suùng. öng. öng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. phaúng laëng.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ung. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät. lô vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái b Soùng voã bôø rì raøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 54: ung .

ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ung suùng boâng suùng b.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) öng söøng söøng höôu . haït +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo möa) noäi dung Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Röøng. öng.”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Theo doõi qui trình Vieát b.töø ( caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu Khoâng kheàu maø ruïng”. thung luõng.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Nhaän xeùt tranh. löu yù neùt noái) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caây sung cuû göøng trung thu vui möøng 3.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . boâng söøng höôu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân . Ñoïc caù HS +Caùch tieán haønh : nhaân 10 em 154 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : suùng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.con: ung.Luyeän noùi: maët trôøi. môû saùch. suoái ñeøo.Luyeän vieát: Giaûi caâu ñoá: (oâng e.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. boâng suùng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: suùng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) c. d. saám.

H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nÒn nhµ. cuén d©y. yªn ngùa. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: .Giíi thiÖu ghi tªn bµi . cuén d©y.§äc viÕt : nÒn nhµ. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Môc tiªu . c¸ biÓn 2 Bµi míi: §äc bµi cÇn viÕt . vên nh·n H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi 155 . c¸ biÓn… Con ong.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2009 TËp viÕt NÒn nhµ. suoái . ñeøo ôû ñaâu khoâng? -Em chæ xem trong tranh ñaâu laø thung luõng. nhµ in.ñeøo? -Coù ai trong lôùp ñaõ ñöôïc vaøo röøng? 3. nhµ in. c©y th«ng… I.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Trong röøng thöôøng coù nhöõng gì? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Em coù bieát thung luõng. nhµ in. c¸ biÓn. yªn ngùa. suoái. c¸ biÓn. vên nh·n .Cho H viÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ:nÒn nhµ.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .

troáng. vôû taäp vieát. ieâng.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 14 Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 eng . 2. chieâng -Tranh caâu öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ao. -HS: -SGK. löôõi xeûng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi xeûng. gieáng. gie II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 156 . III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. troáng chieâng.ieâng I.Muïc tieâu: 1. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ao.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Duø ai noùi ngaû noùi nghieân Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba ch 3. hoà.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : eng. hoà.

Daïy vaàn: eng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eng Phaùt aâm ( 2 em . löôõi xeûn xaø beng bay troáng.Daïy vaàn ieâng: ( Qui trình ñoàng thanh) töông töï) Ñoïc trôn ( caù nhaân ieâng ñoàng thanh) chieâng Phaân tích vaø gheùp bìa troáng chieâng caøi: xeûng . lieäng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa Tieát 2: hoïc Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi: Ñoïc trôn töø öùng duïng: a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:eng. chieâng. ieâng – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: a. trung thu.con: eng. thanh) löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caùi xeûng cuû Theo doõi qui trình rieàng Vieát b.ñoàng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -Ñoïc baøi öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Höôùng daãn vieát baûng con : tieáng . ieâng.ñoàng ñöôïc taïo bôûi: e vaø ng thanh) GV ñoïc maãu Phaân tích vaø gheùp bìa Hoûi: So saùnh eng vaø ong? caøi: eng Gioáng: keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: ng Khaùc : eng baét ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng u xeûng.töø +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát: caây sung. löôõi xeûng Ñaùnh vaàn ( caù nhaân b.ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS 157 .

hoà. gieáng coù gì gioáng vaø khaùc nhau? -Laøm gì ñeå giöõ veä sinh cho nöôùc aên? 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: quaû chuoâng. Luùa treân nö chín vaøng. co ñöôøng. c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. quaû chuoâng. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Naéng ñaõ leân.” 3.öông I.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2009 uoâng .Hoaït ñoäng daïy hoïc 158 .Luyeän noùi: nhaân 10 em Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Chæ ñaâu Vieát vôû taäp vieát laø gieáng? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Nhöõng tranh naøy ñeàu noùi Quan saùt tranh vaø traû veà caùi gì? lôøi -Nôi em ôû coù ao. con ñöôøng.Ñoïc SGK: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) d. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng.Ñoïc caâu öùng duïng: “ Duø ai noùi ngaû noùi Ñoïc (caù nhaân 10 em – nghieâng ñoàng thanh) Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân” Nhaän xeùt tranh.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâng.Luyeän vieát: HS môû saùch. gieáng Veà nöôùc khoâng? -Ao. -HS: -SGK. öông. vôû taäp vieát. hoà. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi. III. Ñoïc caù e.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoàng ruoä II. 2.

löu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö yù neùt noái) hoïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Ñoïc trôn töø öùng duïng: rau muoáng nhaø (c nhaân . 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi xeûng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b. öông – Ghi baûng thanh) Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaân tích vaø gheùp bìa a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn Phaùt aâm ( 2 em . öông.ñoàng môùi:uoâng. quaû chuoâng Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: b.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñ thanh) tröôøng 159 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1.Daïy vaàn uoâng: ( Qui trình töông töï) öông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ñöôøng nhaân . cuû rieàng.töø quaû chuoâng b.con: uoâng.caøi: chuoâng uoâng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoâng tieáng . ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. con ñöôøng. -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâng ñöôïc Gioáng: keát thuùc baèng taïo bôûi: uoâ vaø ng ng GV ñoïc maãu Khaùc : uoâng baét ñaàu Hoûi: So saùnh uoâng vaø eng? baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( cnhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoâng. xaøbeng.ñoàng thanh) con ñöôøng . +Vieát maãu treân giaáy oâ li quaû chuoâng.Daïy vaàn: uoâng caøi: uoâng.bay lieäng -Ñoïc baøi öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân.

khoai.anh I. caønh chanh. vôû baøi taäp Tieáng vieät. khoai.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây baøng. caùc baùc noâng daân ñang laøm gì? -Ngoaøi nhöõng vieäc nhö böùc tranh ñaõ veõ. cuûa HS HS môû saùch. ngoâ. saén? -Treân ñoàng ruoäng.Ñoïc SGK: d.Luyeän vieát: e.… chuùng ta coù caùi gì ñeå aên khoâng? 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Buoåi saùng II. Ñoïc caù b. ngoâ. vôû taäp vieát. em coøn thaáy caùc baùc noâng daân coøn laøm nhöõng vieäc gì khaùc? -Neáu khoâng coù noâng daân laøm ra luùa.Muïc tieâu: 1. ngoâ.Ñoïc caâu öùng duïng: nhaân “ Naéng ñaõ leân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ang . anh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng luoáng caøy raãy Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnöông Hoaït ñoäng 3: Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. 160 . Luùa treân nöông chínvôû taäp vieát Vieát vaøng. coù caùnh Sao goïi laø con soâng… 3. caây baøng. -HS: -SGK. saén ñöôïc Quan saùt tranh vaø traû troàng ôû ñaâu? lôøi -Ai troàng luùa. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi c.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ang.Luyeän noùi: Hoûi:-Luùa.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. caønh ch 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khoâng coù chaân. khoai.

nöông raãy -Ñoïc caâu öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li Theo doõi qui trình ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- III.ñoàng caønh chanh thanh) .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. löu Vieát b. caây baøng Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp b.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.Daïy vaàn: ang ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ang ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: a vaø ng bìa caøi:ang.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö buoân laøng baùnh hoïc chöng Ñoïc trôn töø öùng haûi caûng hieàn duïng: laønh 161 . anh. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh ang vaø ong? baèng ng Khaùc : ang baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng a Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) baøng.töø chanh ( caù nhaân .Daïy vaàn anh: ( Qui trình töông bìa caøi: baøng töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc anh trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : rau muoáng. caây baøn yù neùt noái) caønh chanh. anh– Ghi baûng 2.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ang.con: ang. luoáng caøy nhaø tröôøng.

em laøm nhöõng vieäc gì? -Em thích buoåi saùng naéng hay möa? Buoåi saùng buoåi muøa ñoâng hay buoåi saùng muøa heø? -Em thích buoåi saùng. doøng keânh. doøng keânh. II.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng coù chaân coù caùnh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : inh. moïi ngöôøi ñang ñi ñaâu? Quan saùt tranh vaø -Trong buoåi saùng.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Maùy caøy. maùy tính. 2.Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 inh - eânh I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Muïc tieâu: 1.Luyeän noùi: Hoûi:-Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá? -Trong buoåi saùng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. tröa hay chieàu? Vì sao? 3. moïi ngöôøi traû lôøi trong gia ñình em laøm vieäc gì? -Buoåi saùng. maùy vi tính. eânh. Sao goïi laø con soâng? Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Khoâng coù laù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng3: a. maùy khaâu. noå. coù caønh HS môû saùch. Ñoïc caù Sao goïi laø ngoïn gioù? ” nhaân 10 em c. Nhaän xeùt tranh.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy vi tính. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi 162 . ngaõ keành nga 3.

töø maùy vi tính ( caù nhaân . eânh – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a. haûi caûng. hieàn laønh -Ñoïc caâu öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:inh.ñoàng +Vieát maãu treân giaáy oâ li thanh) ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh inh vaø anh? baèng nh Khaùc : inh baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng I Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) tính. löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Höôùng daãn vieát treân khoâng nhaân .ñoàng thanh) baèng ngoùn troû Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. III.Daïy vaàn: inh ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn inh ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: i vaø nh bìa caøi:inh.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng b. Baùnh chöng.con: inh. maùy vi 163 .Daïy vaàn eânh: ( Qui trình töông thanh) töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : buoân laøng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS: -SGK. eânh. maùy vi tính Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: tính inh Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tính trôn tieáng .

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Ñoïc caù d.Ñoïc SGK: HS môû saùch . keå laïi töï nhieân truyeän keå : Quaï vaø co II.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. ngaõ keành xeùt tranh.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.ng vaø -nh 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.ñ thanh) …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… OÂN TAÄP I.Hoaït ñoäng daïy hoïc 164 .Muïc tieâu: 1. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Quaï vaø coâng -HS: -SGK.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng . vôû taäp vieát.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. doøng keânh Hoaït ñoäng 3: a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ñình laøng vieän thoâng minh öông Tieát 2: eãnh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeänh tính. Nhaän ngay ra?” Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát Hoûi:-Maùy caøy duøng laøm gì? -Thöôøng thaáy ôû ñaâu? -Maùy noå duøng laøm gì? -Maùy khaâu duøng laøm gì? -Maùy tính duøng laøm gì? Quan saùt tranh vaø -Em coøn bieát nhöõng maùy gì traû lôøi nöõa? Chuùng duøng laøm gì? 3.Luyeän vieát: nhaân e.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Tieát1 1. traéng nhö maây HS ñoïc trôn (caù nhaân– Maáy coâ maù ñoû haây haây thanh) ñoàng Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Ñoïc caù -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS nhaân c. löu yù neùt noái) -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : laøng. Tieát 2: Hoaït ñoäng 3: a.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. eãnh öông -Ñoïc caâu öùng duïng: 3.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b. con:bình minh . HS môû saùch. thoâng minh. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøaoân Ñoïc (caù nhaân .Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: bình minh nhaø roâng naéng chang chang Hoaït ñoäng cuûa HS ñình d.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng c.Luyeän vieát: HS ñoïc teân caâu 165 HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. boânghoaïch boâng trong tranh.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Treân trôøi maây traéng nhö saùt tranh.nha øroâng .Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: a. beänh vieän. Thaûo Quan boâng luaän veà caûnh thu ÔÛ döôùi caùnh ñoàng.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.

coù keøm theo tranh minh hoaï.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng e. 3. Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hchuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 166 .Keå chuyeän: -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 15 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 60: om .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : om. laøng xoùm. am. röøng tra 167 .Muïc tieâu: 1.am I.

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:om. am. III. laøng xoùm. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. vôû taäp vieát. naéng chang chang em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Treân trôøi maây traéng nhö boâng ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây Maáy coâ maù ñoû haây haây Ñoäi maây nhö theå ñoäi maây veà laøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. am – Ghi baûng 2. -HS: -SGK. röøng traøm. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: om. laøng xoùm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp 168 :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Möa thaùng baûy gaõy caønh Naéng thaùng taùm raùm traùi boø :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi ca .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : bình minh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Daïy vaàn: om ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn om ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: o vaø m bìa caøi:om GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu Hoûi: So saùnh om vaø on? baèng o Khaùc : om keát thuùc -Phaùt aâm vaàn: baèng m Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : xoùm.Thaùi ñoä ôn.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laøng xoùm. nhaø roâng.Kó naêng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. röøng traøm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. II.

Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung 169 . am.con: om.ñ thanh) Tieát 2: 1. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng Vieát b.Daïy vaàn am: ( Qui trình töông thanh) töï) am traøm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù röøng traøm nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- om bìa caøi: xoùm xoùm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaän xeùt tranh. laøng xoùm baèng ngoùn troû röøng traøm -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: choøm raâu quaû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö traùm hoïc ñom ñoùm traùi Ñoïc trôn töø öùng cam 3.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Luyeän vieát: e. Ñoïc caù Naéng thaùng taùm raùm traùi 10 em nhaân boøng” c.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .töø laøng xoùm ( caù nhaân .Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.ñoàng b. “Möa thaùng baûy gaõy caønh Ñoïc (cnhaân–ñthanh) traùm HS môû saùch.

nuoâi taèm. haùi naám. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêm. -HS: -SGK. 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con suoái sau nhaø rì raàm ch Ñaøn deâ caém cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài”.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Noùi lôøi caûm ôn”.ngaøy thaùng .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Thöù .naêm. traùi cam( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. aâm. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Taïi sao em beù laïi caûm ôn chò? -Em ñaõ bao giôø noùi: “ Em xin caûm ôn” chöa? -Khi naøo ta phaûi caûm ôn? 3.©m I.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêm. II.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choøm raâu. vôû taäp vieát. aâm.Muïc tieâu: 1. 170 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø bangµy 1th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 61: ¨m .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nuoâi taèm. nuoâi taèm. aâm – Ghi baûng 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. haùi na 2. ñom ñoùm. haùi naám. quaû traùm.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.

löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: taêm tre maàm non ñoû thaém ñöôøng haàm 3.Daïy vaàn: aêm -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêm ñöôïc taïo bôûi: aê vaø m GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêm vaø om? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : taèm.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Caùch tieán haønh : a.Daïy vaàn aâm: ( Qui trình töông töï) aâm naám haùi naám . aâm.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : 171 Theo doõi qui trình Vieát b. nuoâi ta haùi naám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: aêm taèm nuoâi taèm b.ñ thanh) .ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi:aêm Gioáng: keát thuùc baèng m Khaùc : aêm baùt ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: taèm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . nuoâi taèm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hPhaùt aâm ( 2 em .töø ( caù nhaân .con: aêm.

Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 2th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 62: «m . Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Nhöõng con vaät trong tranh noùi leân ñieàu chung gì? -Em haõy ñoïc thôøi khoaù bieåu cuûa em? -Em thöôøng laøm gì vaøo ngaøy chuû nhaät? -Khi naøo ñeán Teát? -Em thích ngaøy naøo nhaát trong tuaàn? Vì sao? 3. ñoáng rôm 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo Gioù ñöa höông thôm laï Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” 3.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con toâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- a.ngaøy.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.naêm”. Ñoïc caù HS Ñaøn deâ caém nhaân 10 em cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài” c. b. vôû baøi taäp Tieáng vieät. thaùng . -HS: -SGK. II. con toâm.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “ Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy. ôm.¬m I. 172 . -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. ñoáng rôm. môû saùch.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Böõa côm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oâm. vôû taäp vieát.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Thöù .

ñoáng rôm.Daïy vaàn: aêm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: oâ vaø m caøi: oâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâm vaø om? m Khaùc : oâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng oâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân toâm.Daïy vaàn ôm: ( Qui trình töông tieáng . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . ôm – Ghi baûng 2. ñoû thaém. maàm non.töø töï) ( caù nhaân . Ñaøn deâ c Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. ôm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.ñoàng thanh) ôm 173 .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.ñoàng a.Baøi môùi : -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy. con toâm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : taêm tre. ñöôøng haàm( 2 – 4 em ñoïc) cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. con toâm ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) oâm Phaân tích vaø gheùp bìa toâm caøi: toâm con toâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oâm.

+Caùch tieán haønh : Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Trong böõa côm em thaáy coù maáy ngöôøi ? -Nhaø em aên maáy böõa côm moät ngaøy ? 174 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà Ñoïc (caù nhaân 10 em – +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñ thanh) 3.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .con: oâm.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. löu Theo doõi qui trình Vieát b. ôm.Luyeän vieát: e.ñoàng thanh) . b.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- rôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ñoáng rôm ( caù nhaân . Ñoïc caù Gioù ñöa höông thôm laï nhaân 10 em Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” c.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö choù ñoám hoïc saùng sôùm choâm choâm muøi Ñoïc trôn töø öùng duïng: thôm (c nhaân .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû lôøi “Böõa côm”. con toâm yù neùt noái) ñoáng rôm.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con tem. mu thôm ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. II.Muïc tieâu: 1. saùng sôùm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. con tem.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choù ñoám. sao ñeâm.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. III.Baøi môùi : 175 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Moãi böõa thöôøng coù nhöõng moùn gì? -Nhaø em ai naáu côm? Ai ñi chôï? Ai röûa baùt? -Em thích aên nhöõng moùn gì? Moãi böõa aên maáy baùt? 3. choâm choâm. 2. eâm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 3th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 63: em – ªm I. vôû taäp vieát. sao ñeâm.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : em. -HS: -SGK.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Anh chò em trong nhaø.

Daïy vaàn eâm: ( Qui trình töông caøi: tem töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn eâm tieáng . eâm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ñeâm ( caù nhaân .ñoàng a.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:em.ñoàng sao ñeâm thanh) . con tem. con tem Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: em Ñoïc trôn ( caù nhaân tem ñoàng thanh) con tem Phaân tích vaø gheùp bìa b. eâm – Ghi baûng 2. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . sao ñeâm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: em.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 176 . con tem.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b.con: em. +Höôùng daãn vieát treân khoâng sao ñeâm baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: hoïc treû em gheá Ñoïc trôn töø öùng duïng: ñeäm (c nhaân . eâm.Daïy vaàn: em thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn em ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: e vaø m caøi: em GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh em vaø am? m -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : em baùt ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng e tem. löu nhaân .ñ thanh) que kem meàm maïi 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

bu«n lµng. hiÒn lµnh.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nhµ trêng. bÖnh viÖn.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 4th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 13 :Nhµ trêng. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: 177 .Ñoïc caâu öùng duïng: Vieát vôû taäp vieát “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: 1.Luyeän vieát: lôøi e. +Caùch tieán haønh : Ñoïc (cnhaân–ñthanh) a. Ñoïc caù GV chænh söûa loãi phaùt aâm nhaân 10 em cuûa HS b.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 HS môû saùch. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. bu«n lµng.Luyeän noùi: Anh +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieânchò em ruoät theo noäi dung Nhöôøng “Anh chò em trong nhaø”. neáu em laø anh thì phaûi ñoái xöû vôùi em cuûa mình theá naøo? -Boá meï thích anh chò em trong nhaø phaûi ñoái xöû nhau theá naøo? -Em haõy keå veà anh chò em trong nhaø cho caû lôùp nghe? 3. nhòn +Caùch tieán haønh : Phaûi thöông yeâu nhau Hoûi:-Anh chò em trong nhaø coøn goïi gì ? -Trong nhaø. ®om ®ãm . hiÒn lµnh… I Môc tiªu: . ®×nh lµng.

§äc viÕt : nÒn nhµ. mÇm non. hiÒn lµnh. mòm mÜm. ®om ®ãm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 14 :®á th¾m.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. ch«m ch«m. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . hiÒn lµnh.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . bÖnh viÖn 2 Bµi míi: . mÇm non. c¸ biÓn 2 Bµi míi: . bu«n lµng. ch«m ch«m… I Môc tiªu: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ®×nh lµng. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: §äc bµi cÇn viÕt .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: ®á th¾m.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: nhµ trêng.§äc viÕt : nhµ trêng.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: ®á th½m mÇm . . bÖnh viÖn.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . trÎ em.Giíi thiÖu ghi tªn bµi .Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. ghÕ ®Öm.Cho H viÕt b¶ng con .Cho H viÕt b¶ng con 178 .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.

ch«m ch«m.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chim caâu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II. vaøng. -HS: -SGK. truøm khaê 2. meàm maïi em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: 179 .um I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :”Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo…” 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : treû em. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnon. mòm mÜm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuần 16 Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 64: im . um. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. ghÕ ®Öm. um – Ghi baûng 2. trÎ em.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : im.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. III.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xanh.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:im. gheá ñeäm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. que kem. ñoû. truøm khaên.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. chim caâu.

Daïy vaàn: im thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn im ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: i vaø m caøi: im GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng m Hoûi: So saùnh im vaø am? Khaùc : im baùt ñaàu baèng i -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân chim. um. chim caâu ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: im caøi: chim chim Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chim caâu tieáng .ñ thanh) Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .ñoàng thanh) truøm khaên Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.con: im. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà 180 . truøm khaên +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . chim caâu. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.ñoàng a.töø b. um.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân . chim caâu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: im. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: truøm khaên con nhím tuûm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tæm troán tìm muõm hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: móm 3.Daïy vaàn um: ( Qui trình töông ( caù nhaân .ñoàng thanh) töï) um Ñoïc xuoâi – ngöôïc truøm ( caù nhaân .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân .ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ñieåm möôø II.Muïc tieâu: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 181 .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Ban ngaøy.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 65: ieâm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) a. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.” 3. tím. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát vaät gì coù maøu ñoû? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát vaät gì coù maøu xanh? -Em bieát vaät gì coù maøu tím? -Em bieát vaät gì coù maøu vaøng? Maøu saéc -Em bieát vaät gì coù maøu ñen.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.yeâm I. ñoû. b. Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Xanh. Toái ñeán. traéng. caùi yeám -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím HS Meï coù yeâu khoâng naøo” môû saùch. döøa xieâm. Ñoïc caù nhaân 10 em c. caùi y 2. vôû taäp vieát. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø. vaøng”.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.…? -Taát caû caùc maøu treân ñöôïc goïi laø gì? 3. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: döøa xieâm. yeâm. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieâm.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.

döøa xieâm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ieâm Phaân tích vaø gheùp bìa xieâm caøi: xieâm döøa xieâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con nhím.ñoàng thanh) caùi yeám .Daïy vaàn: ieâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ieâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i . tuûm tæm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ieâm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ieâm. yeâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. eâ vaø m caøi: ieâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ieâm vaø eâm? m Khaùc : ieâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) xieâm.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li 182 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) yeâm Ñoïc xuoâi – ngöôïc yeám ( caù nhaân . döøa xieâm. troán tìm. caùi yeám +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .töø töï) ( caù nhaân . muõm móm 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn yeâm: ( Qui trình töông tieáng .ñoàng a. yeâm – Ghi baûng 2.

Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Luyeän vieát: e. Seû môùi coù thôøi gian aâu thanh) yeám ñaøn con.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Ñieåm möôøi”. em khoe ai ñaàu tieân? -Hoïc theá naøo thì môùi ñöôïc ñieåm möôøi? -Lôùp em baïn naøo hay ñöôïc ñieåm möôøi? -Em ñaõ ñöôïc maáy ñieåm möôøi? 183 . yeâm. döøa yeám xieâm. Toái Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ñeán. quyù hieám caùi caùi yeám yeám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö 3. löu ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. Seû maûi ñi kieám aên cho xeùt tranh.con: ieâm. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. Ñoïc caù c.” HS môû saùch.Ñoïc caâu öùng duïng: “Ban ngaøy. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-BaÏn hoïc sinh vui hay khoâng vui khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm möôøi? -Nhaän ñöôïc ñieåm möôøi .ñoàng thanh) yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình thanh kieám aâu Vieát b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.ñ thanh) 2. Nhaän caû nhaø.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .

Muïc tieâu: böôùm. caù caûnh. quyù hieám. -HS: -SGK. III. ñaø :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. vôû baøi taäp Tieáng vieät. II.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø tư ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 66: uoâm .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. öôm. 2.öôm I. böôùm bay löôïn töøng :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ong . vôû taäp vieát. aâu yeám.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâm. ñaøn böôùm -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. yeám .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùnh buoàm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Kó naêng ñaøn.” 3. caùnh buoàm.Thaùi ñoä chim. Treân trôøi. böôùm Tieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : thanh kieám.Kieåm tra baøi cuõ : 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: 184 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3.

ñoàng thanh) ñaøn böôùm . Seû môùi thôøi gian aâu yeám ñaøn con”.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoâm.ñoàng a. öôm.Daïy vaàn: uoâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâm ñöôïc taïo bôûi: tích vaø gheùp bìa Phaân u. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø. ñaøn böôùm +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .töø b. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.oâ vaø m caøi: uoâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoâm vaø ieâm? m Khaùc : uoâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buoàm.ñoàng thanh) yù neùt noái) 185 . öôm – Ghi baûng 2. löu ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Daïy vaàn öôm: ( Qui trình töông ( caù nhaân .Toái ñeán.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.ñoàng thanh) töï) öôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc böôùm ( caù nhaân . caùnh buoàm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoâm caøi: buoàm buoàm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caùnh buoàm tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Ban ngaøy.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoâm. caùnh buoàm.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . b. böôùm.ñ thanh) Tieát 2: 1.con: uoâm.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Nhöõng boâng caûi nôû roä thanh) nhuoäm vaøng caû caùnh HS môû saùch. baét saâu boï. ñaøn böôùm öôm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö nhuoäm vaûi hoïc chaùy ñöôïm Ñoïc trôn töø öùng duïng: 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân Quan saùt tranh vaø traû theo noäi dung lôøi “Ong. Thích hoa +Caùch tieán haønh : Huùt maät thuï phaán cho Hoûi:-Con ong thöôøng thích gì? hoa. böôùm bay nhaân 10 em löôïn töøng ñaøn.Luyeän vieát: e.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 186 . chim caù caù Thích huùt maät ôû hoa caûnh”. Ñoïc caù ñoàng. ao chuoâm vöôøn caùnh buoàm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. -Con böôùm thöôøng thích gì? -Con ong vaø con chim coù ích gì cho baùc noâng daân? -Em thích con vaät gì nhaát? -Nhaø em coù nuoâi chuùng khoâng? 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. öôm. Treân trôøi.” c.

Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Treân trôøi. vöôøn chaùy ñöôïm( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng –m 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc HS neâu ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. vôû taäp vieát.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa ⊕ Giaûi lao baûng oân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. böôùm bay löôïn töøng ñaøn”.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : ao chuoâm. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong truyeän keå : Ñi tìm baïn II. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng.Tranh minh hoaï ph truyeän keå : Ñi tìm baïn -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Caùc vaàn ñaõ hoïc: HS leân baûng chæ vaø b. nhuoäm vaûi. c. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hThø năm ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 67 : OÂN TAÄP I.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: löôõi lieàm xaâu kim Tìm vaø ñoïc tieáng coù nhoùm löûa 187 .

phaàn chaùu baø chöa traûy tranh minh hoaï. Röøng caây thi nhau truùt laù.Luyeän vieát: e. Tranh 2:Nhöng coù moät ngaøy gioù laïnh töø ñaâu keùo veà.ñoàng thanh) +Muïc tieâu: . coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Soùc vaø Nhím laø ñoâi baïn thaân.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng löôõi lieàm 2. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d. Chuùng thöôøng noâ ñuøa. ñaøo cuû cuøng nhau.Keå chuyeän: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän:“Ñi tìm baïn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän HS ñoïc teân caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.ñoàng daãn qui trình ) Chænh söûa chöõ thanh) vieát cho hoïc sinh. haùi hoa. khaép nôi laïnh giaù.Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân . -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Theo doõi qui trình 3.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñi tìm baïn +Caùch tieán haønh : a. Chieàu ñeán.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: Vieát b. con: xaâu kim.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- d.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. 1. .Ñoïc caâu öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñung ñöa ñoàng thanh) Quaû ngon daønh taän cuoái muøa Quan saùt tranh.Ñoïc SGK: HS môû saùch. Soùc chaïy tìm Nhím Theá nhöng ôû ñaâu Soùc cuõng 188 . luaän veà vaøo” HS ñoïc trôn (caù nhaân– -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS ñoàng thanh) c. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: ( caù nhaân . Thaûo Chôø con.

Baøi môùi : 189 .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø gaùy.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ot.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Nhím thì bieät taêm. Soùc laïi chaïy tìm baïn khaép nôi. 3. khieán Soùc caøng buoàn theâm. + YÙ nghóa :Caâu chuyeän noùi neân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím. Vaéng baïn. c hoùt . nhoùm löûa ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn ñung ñöa… -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. III.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø sáu ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 68: ot .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Tranh 4: Maõi khi muøa xuaân ñeán töøng nhaø . Caây coái ñua nhau naûy loäc. ca haùt.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : löôõi lieàm. 3. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK. chim choùc hoùt veùo von. vôû baøi taäp Tieáng vieät. chuùng vui möøng laém. at.at I.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Soùc môùi gaëp laïi ñöôïc Nhím. Soùc buoàn Thaûo luaän nhoùm vaø laém.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: tieáng hoùt. hoï nhaø Nhím laïi phaûi ñi tìm choã traùnh reùt. ca haùt -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.chuùng em ca haùt. Soùc beøn hoûi Thoû coù thaáy baïn Nhím ôû ñaâu khoâng? Nhöng Thoû laéc ñaàu baûo khoâng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- chæ thaáy coû caây im lìm. tieáng hoùt. Hoûi chuyeän maõi roài Soùc cho bieát: cöù muaø ñoâng ñeán. cöû ñaïi dieän leân thi taøi Tranh 3: Gaëp baïn Thoû. 2. xaâu kim. II. Gaëp laïi nhau.

chim hoùt ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: hoùt -Ñoïc laïi sô ñoà: ot Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn hoùt tieáng .ñoàng thanh) ca haùt .con:ot. +Caùch tieán haønh : a. at – Ghi baûng 2.ñ thanh) Tieát 2: 1. at.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ot.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . löu ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ot.ñoàng -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ot ñöôïc thanh) taïo bôûi: o vaø t Phaân tích vaø gheùp bìa GV ñoïc maãu caøi: ot -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân hoùt.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b. ca +Chænh söûa chöõ sai haùt -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: baùnh ngoït baõi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö caùt traùi nhoùt cheû hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: laït 3.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn at: ( Qui trình töông töï) at Ñoïc xuoâi – ngöôïc haùt ( caù nhaân . at. ca haùt.ñoàng thanh) b. tieáng hoùt.tieáng hoùt.töø chim hoùt ( caù nhaân .Daïy vaàn: ot Phaùt aâm ( 2 em .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 190 .

Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm ñoàng thanh) cuûa HS Nhaän xeùt tranh. chim hoùt . b.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Ñoïc SGK: HS môû saùch. lôøi +Caùch tieán haønh : Chim hoùt líu lo Hoûi:-Chim hoùt nhö theá naøo? -Em haõy ñoùng vai chuù gaø ñeå caát tieáng gaùy? -Chuùng em thöôøng ca haùt vaøo luùc naøo? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 191 . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “” thanh) c.chuùng em Quan saùt tranh vaø traû ca haùt”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Gaø gaùy. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 192 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 17 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 69: aêt . röûa maët.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: aêt. röûa maët Phaân tích vaø gheùp bìa 193 .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. aât.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK. III.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: röûa maët.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêt. ñaáu vaät. vôû taäp vieát. ñaáu vaät.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ca haùt ( 2 – 4 em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. cheû la tieáng hoùt. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.aât I. II.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêt. traùi nhoùt.Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ngaøy chuû nhaät. ñaáu vaät +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn: aêt thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêt ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: aê vaø t caøi: aêt GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) maët. röûa maët. baõi caùt.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.ñoàng a. 2. aât – Ghi baûng 2. aât. 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : baùnh ngoït.

Daïy vaàn aât: ( Qui trình töông töï) aât vaät ñaáu vaät .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: ñoâi maét maät ong baét tay thaät thaø 3.con: aêt.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. röûa maë ñaáu vaät Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . lôøi +Caùch tieán haønh : 194 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaøi: maët Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: c. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Luyeän vieát: e.ñoàng thanh) ( caù nhaân . aât.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ngaøy chuû nhaät”.ñoàng thanh) aêt maët röûa maët b.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .töø ( caù nhaân .

-HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: coät côø.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. boá meï cho em ñi chôi ôû ñaâu? -Em thaáy gì trong coâng vieân? 3. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. maät ong. III.ôt I.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : ñoâi maét. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Ngaøy chuû nhaät. caùi vôït.Muïc tieâu: 1. II. ôt.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Nhöõng ngö baïn toát. thaät thaø( em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : 195 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oât. 3. 2. coät côø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. baét tay. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi70: oât . caùi vôït.

con: oât. c vôït. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: côn soát quaû ôùt xay boät ngôùt möa 3. ôt – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 196 coät côø.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oât.Daïy vaàn ôt: ( Qui trình töông töï) ôt vôït caùi vôït . caùi vôït +Caùch tieán haønh : a. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: oât. Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oât baét ñaàu baèng oâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: coät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Theo doõi qui trình Vieát b.töø ( caù nhaân .Daïy vaàn: oât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oât ñöôïc taïo bôûi: oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oât vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : coät.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . coät côø. ôt. ôt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. coät côø oât coät coät côø b.ñoàng thanh) ( caù nhaân .

vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: baùnh teùt. eât.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : et. Ñoïc caù nhaân 10 em I.ñ thanh) Tieát 2: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Luyeän noùi: Vieát +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân vôû taäp vieát theo noäi dung “Nhöõng ngöôøi baïn toát”. deät vaûi.eât Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Giôùi thieäu teân ngöôøi baïn maø em thích nhaát? -Vì sao em laïi yeâu quí baïn ñoù? -Ngöôøi baïn toát ñaõ giuùp em nhöõng gì? 3.Kieåm tra baøi cuõ : 197 . 3. II. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï Teát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ư ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 71: et .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. 2.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “”.Luyeän vieát: e. baùnh teùt. III. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -HS: -SGK. deät vaûi.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. c. vôû taäp vieát. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.

ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát baûng con : ( 2 – 4 em) -Ñoïc SGK: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn: et thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn et ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: e vaø t caøi: et GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng -So saùnh: vaàn et vaø oât t Khaùc: et baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng e Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) teùt.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.ñoàng deät thanh) deät vaûi . deät vaûi +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . reát 198 .ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: et. eât – Ghi baûng 2. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b. baùnh teùt Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: et Phaân tích vaø gheùp bìa teùt caøi: teùt baùnh teùt Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.con: et.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . eât. baùnh teùt. eât.töø eât ( caù nhaân . baùnh teù neùt chöõ con deät vaûi.Daïy vaàn eât: ( Qui trình töông töï) tieáng .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: et.

öt. buùt chì.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Chim traùnh reùt bay veà phöông nam.Luyeän vieát: e.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ngoùn uùt.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo Quan saùt tranh vaø traû noäi dung lôøi “Chôï Teát”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em ñöôïc ñi chôï Teát vaøo dòp naøo? -Chôï Teát coù nhöõng gì ñeïp? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng” c. möùt göøng 2. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. 3.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng saám seùt GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hkeát baïn 3.Ñoà duøng daïy hoïc: 199 .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . II.öt I.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ut.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. sau roát.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 72: ut .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. uùt.

Daïy vaàn: ut ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ut ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø t caøi: ut GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn ut vaø et baèng t Khaùc: ut baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: buùt chì. III. möùt göøng +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.ñoàng möùt thanh) möùt göøng . vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: ut.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng 200 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : neùt chöõ. keát baïn( 2 em) -Ñoïc SGK: Chim traùnh reùt bay veà phöông nam. saám seùt. öt – Ghi baûng 2.Daïy vaàn öt: ( Qui trình töông töï) tieáng . möùt göøng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -HS: -SGK. buùt chì. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng.öt. con reát. buùt chì Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ut Phaân tích vaø gheùp bìa buùt caøi: buùt buùt chì Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.töø öt ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ut.

löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình chim cuùt söùt Vieát b.ñ thanh) 1. sau roát”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . em uùt. Ñoïc caù e.öt.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung Vieát vôû taäp vieát “Ngoùn uùt. raêng möùt göøng suùt boùng nöùt Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn neû hoïc 3.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: ñoàng thanh) “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài Chæ coøn tieáng hoùt Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø Quan saùt tranh vaø traû nhaän xeùt so vôùi 5 ngoùn tay. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Laøm xanh da trôøi” thanh) c.con: ut.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Luyeän vieát: HS môû saùch. chæ 201 .ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. buùt chì.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. ngoùn lôøi uùt laø ngoùn nhö theá naøo? -Keå cho caùc baïn teân em uùt cuûa mình? -Em uùt laø em lôùn nhaát hay beù nhaát? Ñi sau cuøng coøn goïi -Quan saùt tranh ñaøn vòt. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.

H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.NhËn xÐt giê häc HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: thanh kiÕm.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Cho H viÕt b¶ng con . ©u yÕm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 15 :thanh kiÕm. b·i c¸t.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 16 :xay bét. ©u yÕm… I Môc tiªu: . thùc hµnh luyÖn tËp… 202 . nÐt ch÷. . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø ñi sau roát con vaät ñi sau cuøng? 3. . thËt thµ. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . 2 Bµi míi: H§ 1: . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . b¸nh ngät.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. mÇm non.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . kÕt b¹n… I Môc tiªu: . ao chu«m. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .§äc viÕt : ®á th¾m.

chim cót. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . nÐt ch÷.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.§äc viÕt : thËt thµ. con vÞt. thêi tiÕt ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 203 . 2 Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . b·i c¸t.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: xay bét.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .Cho H viÕt b¶ng con . kÕt b¹n.

chöõ vieát. ieât.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:it. 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. traùi mít.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 18 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 73: it . vôû taäp vieát.ieât I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi mít.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Em toâ veõ II. -HS: -SGK. 3. chöõ vieát. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. III.Muïc tieâu: 1. ieât. suùt boùng.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: it.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. söùt raêng.Daïy vaàn: it ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn it ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: I vaø t bìa caøi: it GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn it vaø ut baèng t Khaùc: it baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng i Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) mít.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : chim cuùt. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. ieât – Ghi baûng 2. traùi mít Ñoïc trôn ( caù nhaân 204 . chöõ vieát. nöùt ne 4 em) -Ñoïc SGK: “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài…”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : it. traùi mít.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.

Daïy vaàn ieât: ( Qui trình töông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: mít Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . traùi mít.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .töø ( caù nhaân .Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân 205 .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Con gì coù caùnh thanh) Maø laïi bieát bôi Ngaøy xuoáng ao chôi Ñeâm veà ñeû tröùng? ” HS môû saùch.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: chöõ vieát con vòt thôøi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tieát ñoâng nghòt hieåu hoïc Ñoïc trôn töø öùng bieát 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc laïi sô ñoà: it mít traùi mít b.ñ thanh) Tieát 2: 1.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.con: it.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) töï) ieât vieát chöõ vieát .Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh. b. Ñoïc caù c.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . ieât. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.

Muïc tieâu: 1. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoät nhaét.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoât. hieåu bie – 4 em) -Ñoïc SGK: “Con gì coù caùnh Maø laïi bieát bôi …”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôi caàu t II. öôt – Ghi baûng 2.ñoàng a. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . 3. chuoät nhaét. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con vòt. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng theo noäi dung GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Em toâ veõ vieát”. thôøi tieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoât. öôt.Daïy vaàn: uoât thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoât ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa 206 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. löôùt v 2. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ñaët teân töøng baïn trong Quan saùt tranh vaø tranh vaø giôùi thieäu baïn ñang laøm traû lôøi gì? Coù theå keøm theo lôøi khen ngôïi cuûa baïn. löôùt vaùn. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoâng nghòt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 74: uoât .öôt I. öôt.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. chuoät nhaét. löôùt vaùn . -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoât.

Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù Chuoät ñi ñaâuNhaän xeùt tranh.Daïy vaàn öôt: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng taïo bôûi: u.töø b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (caù nhaân 10 em – HS ñoàng thanh) b. chuoät nhaét Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoât caøi: chuoät chuoät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoät nhaét tieáng .ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.ñ thanh) 1. leân löôùt vaùn tuoát luùa aåm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v öôùt hoïc 3.ñoàng .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân . 207 .ñoàng öôt thanh) löôùt Ñoïc xuoâi – ngöôïc löôùt vaùn ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. öôt.oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn uoât vaø oât GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caøi: uoât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: uoâ baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoät. chuoät traéng muoát vöôït nhaét.con: uoât. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.

Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng. Ñoïc caù c. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû Hoûi:-Quan saùt tranh.Kó naêng 3.Luyeän vieát: e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vaéng nhaø xa GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Chuù Chuoät ñi chôï ñöôøng thanh) Mua maém.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 75 : OÂN TAÄP I. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Chuoät nha -GV: -Baûng oân.Ñoà duøng daïy hoïc: truyeän keå -HS: -SGK.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chôi caàu tröôït”.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén 14 chöõ ghi vaàn : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng : Nghe vaø hieåu. mua muoái gioã cha chuù Meøo” HS môû saùch. em thaáy neùt lôøi maët cuûa baïn nhö theá naøo? -Khi chôi caùc baïn ñaõ laøm gì ñeå khoâng xoâ ngaõ nhau? 3.Tranh minh hoaï ph Tieát1 . vôû taäp vieát.Muïc tieâu: hoïc töø baøi 68 ñeán 74 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 208 1.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä chuoät ñoàng II.

”. vöôït leân. tuoát luùa.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. Caùnh ñoàng baùt ngaùt: raát roäng) -Ñoïc laïi toaøn baøi 3.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc chöõ vaøvaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Vieát saün 2 baûng oân trong SGK -GV ñoïc vaàn -Nhaän xeùt 14 vaàn coù gì gioáng nhau -Trong 14 vaàn. traéng muoát.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuoät nhaét.. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. aåm öôùt -Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù chuoät ñi ñaâu vaéng nhaø . löôùt vaùn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 209 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS vieát vaøo vôû baøi taäp Vieát theo daõy Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân Ñoïc (caù nhaân . vaàn naøo coù aâm ñoâi ⊕ Giaûi lao c.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -Vieát töø leân baûng -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: choùt voùt baùt ngaùt Vieät Nam (Choùt voùt: raát cao .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.

Ñoïc caâu öùng duïng: vöøa oân “Moät ñaøn coø traéng phau phau trôn (caù nhaân– HS ñoïc AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ñoàng thanh) ?” HS môû saùch. coù keøm theo tranh minh hoaï + YÙ nghóa :Bieát yeâu quyù nhöõng gì do chính tay mình laøm ra.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Muïc tieâu: 1. ac. 210 . 2. con soùc.ac I. Thaûo a. baùc só.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oc. Ñoïc caù ( Laø caùi gì?) 10 em nhaân -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS Vieát vôû taäp vieát c.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. 3.Luyeän vieát: -GV vieát maãu HS ñoïc teân caâu -Theo doõi HS vieát chuyeän e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 luaän veà tranh minh GV chænh söûa loãi phaùt aâm hoaï.Keå chuyeän: Thaûo luaän nhoùm vaø +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu cöû ñaïi dieän leân thi chuyeän: taøi “Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. -Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñoïc (caù nhaân 10 em – Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng thanh) ñoàng +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 76: oc . cuûa HS Tìm tieáng coù vaàn b.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -HS: -SGK. ac.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc SGK: “Moät ñaøn coø traéng phau phau AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ?( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oc. baùc só. III.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát: oc. II. con soùc.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vöøa hoïc v chôi. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con soùc. con soùc -Ñoïc laïi sô ñoà: oc soùc con soùc b.baùt ngaùt .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû taäp vieát. baùc só +Caùch tieán haønh : a.Daïy vaàn: uoât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oc ñöôïc taïo bôûi: o vaø c GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oc vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù :soùc.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oc Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oc baét ñaàu baèng o Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: soùc Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn . -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. ac – Ghi baûng 2.Vieät Nam ( 2 – 4 em Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn ac: ( Qui trình töông töï) 211 -Ñoïc vaø vieát baûng con : choùt voùt.

Luyeän vieát: HS môû saùch.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.töø baùc ( caù nhaân .Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung “Vöøa chôi vöøa hoïc Vieát vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em haõy keå nhöõng troø chôi ñöôïc hoïc treân lôùp? -Em haõy keå teân nhöõng böùc tranh ñeïp maø coâ giaùo ñaõ cho em 212 . con coùc con löôùt vaùn vaïc Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v 3.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Ñoïc SGK: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) d. Tìm tieáng coù vaàn vöøa gì?) hoïc c. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình haït thoùc baûn Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.ñoàng baùc só thanh) .Ñoïc caâu öùng duïng: “Da coùc maø boïc boät loïc ñoàng thanh) Boät loïc maø boïc hoøn than” ( Laø caùi Nhaän xeùt tranh. öôt. Ñoïc caù e.con: uoât. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. chuoät nhaïc nhaét.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ac tieáng .ñ thanh) 2.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

Ônh ¬ng.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: ua. Giao H¬ng ngµy 213 th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH . at - Tõ: cñ riÒng. §äc ®óng râ rµng. chuån ngÈn ng¬ bay lîn. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . trªn giµn thiªn lý lò chuån 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. mòm mÜm.§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh cao h¬n. mua mÝa. . t.§äc thµnh tiÕng c©u. ia. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. trèn t×m. «ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xem trong caùc giôø hoïc? . ang. 1 tõ ( cho 0.Em thaáy caùch hoïc nhö theá coù vui khoâng? 3.H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hQuan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 ¤n tËp kiểm tra häc kú I I Môc tiªu: . iªng.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. h¶i c¶ng.

quaû gaác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : maøu saéc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 19 Thöù hai ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : aêc -aâc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêc .aên maëc .maéc aùo .giaác nguû . nhaác chaân vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng 214 .aâc .

maéc aùo * Daïy vaàn aêc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn aâc ) aêc maéc aâc gaác -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .HS tieáng maéc theâm aâm vaø daáu caøi tieáng maéc gì ? -Aâm m .baûn 3 HS ñoïc nhaïc . nhoùm .caû lôùp ) maéc aùo quaû gaác * So saùnh 2 vaàn aêc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .con coùc .maéc .aâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maøu saéc giaác nguû aên maëc nhaác chaân -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “nhaác chaân ” .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Nhö nung qua löûa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ruoäng baäc thang ”.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .khaùc nhau aâm aê.aâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù 215 -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .ac .con soùc .vaàn aêc vaø daáu saét -Haõy phaân tích tieáng maéc -HS ñaùnh vaàn tieáng maéc -GV ghi tieáng maéc -Tranh veõ caùi maéc aùo -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø maéc aùo -GV ghi töø maéc aùo -HS ñoïc aêc . .con vaïc Vieát :oc .aâ ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêc .baùc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Da coùc maø boïc boät loïc Boät loïc maø boïc 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng hoøn than” duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêc -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêc -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêc -Coù vaàn aêc muoán ñöôïc -Theâm aâm m vaø daáu saét . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :haït thoùc .

nhoùm .löïc só 216 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .maéc aùo .quaû gaác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ruoäng baäc thang ” Coù ngöôøi vaø traâu ñang caøy Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn aêc vaø vaàn aâc Thöù ba ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : uc-öc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uc. nhoùm .quaû gaác TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng Nhö nung qua löûa ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Ñaây laø ruoäng baäc thang ôû treân mieàn nuùi -Xung quanh ruoäng baäc thang coøn coù gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .aâc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát aêc .caàn truïc .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát aêc .öc .maéc aùo .caù nhaân .aâc .

maéc aùo . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maøu saéc .ö ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 217 .aên maëc .HS caøi tieáng truïc -Coù vaàn uc muoán ñöôïc tieáng truïc theâm aâm vaø daáu gì ? -Aâm tr . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .aâc .loï möïc .caàn truïc * Daïy vaàn uc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn öc) uc öc truïc löïc caàn truïc löïc só * So saùnh 2 vaàn uc .noùng nöïc vaø caâu öùng duïng :Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ai thöùc daäy sôùm nhaát ”. nhoùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .khaùc nhau aâm u.cuùc vaïn thoï .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :maùy xuùc .vaàn uc vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng truïc -HS ñaùnh vaàn tieáng truïc -GV ghi tieáng truïc -Tranh veõ caùi caàn truïc -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø caàn truïc -GV ghi töø caàn truïc -HS ñoïc uc -truïc .giaác 3 HS ñoïc nguû .nhaác chaân Vieát : aéc .öc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maùy xuùc loï -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .quaû 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû gaác lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng “ Nhöõng ñaøn chim ngoùi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maëc aùo maøu naâu duïng Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : HS phaân tích vaø caøi vaàn uc * Daïy vaàn uc -HS ñaùnh vaàn vaàn uc -GV ghi vaø ñoïc vaàn uc -Theâm aâm tr vaø daáu naëng .

chim hoùt .uoâc 218 . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uc .öc löïc só TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Moïi ngöôøi ñang laøm gì ? -Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy ? -Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh phoá ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn uc .öc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc. nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möïc cuùc vaïn thoï noùng nöïc -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “noùng nöïc ” .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uc .öc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caàn truïc .nhoùm .chim -Baùc noâng daân daét traâu ra ñoàng . -Con gaø -Veõ caûnh noâng thoân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc vaø vaàn öc vaøo baûng con Thöù t ư ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : oâc.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .löïc só -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ai thöùc daäy sôùm nhaát ” -Ngöôøi .öc .gaø gaùy .traâu .gaø .caàn truïc .caù nhaân .

löïc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Saùng sôùm tinh mô duïng Goïi ngöôøi thöùc daäy ?” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oc -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâc -Coù vaàn oc muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn oâc moäc theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm m vaø daáu -Haõy phaân tích tieáng moäc naëng . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maùy xuùc .HS caøi tieáng moäc -GV ghi tieáng moäc -Aâm m. nhoùm .moäc -thôï moäc * Daïy vaàn uoâc ( quy trình -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù töông töï nhö daïy vaàn oâc ) nhaân .ñoâi guoác .ngoïn ñuoác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con oác .cuùc vaïn thoï 3 HS ñoïc .vaàn oâc vaø daáu naëng -Ngöôøi trong tranh ñang laøm -HS ñaùnh vaàn tieáng moäc ngheà gì ? -Laøm ngheà thôï moäc -GV ghi töø thôï moäc -Hs ñoïc töø thôï moäc -HS ñoïc oâc.thuoäc baøi vaø caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Tieâm chuûng .noùng nöïc Vieát :caàn truïc .uoâc .uoâ moäc ñuoác ñöùng tröôùc thôï moäc ngoïn ñuoác 219 .uoáng thuoác ”..loï möïc .thôï moäc .khaùc nhau aâm oâ.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caû lôùp ) vaàn uoâc coù uoâ laø nguyeân aâm ñoâi -Gioáng nhau aâm c ñöùng oâc uoâc sau .goác caây .

nhoùm . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oâc .ngoïn ñuoác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Tieâm chuûng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * So saùnh 2 vaàn oâc .thôï moäc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oâc vaø vaàn uoâc 220 .uoâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng con oác ñoâi guoác goác caây thuoäc baøi -GV ñoïc maãu .caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .uoáng thuoác ” -Baïn ñang ñöôïc tieâm ngöøa .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oác .uoâc .uoâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .ngoïn ñuoác TIEÁT 2: LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Baïn traùi trong tranh ñang laøm gì ?-Em thaáy theá ñoä cuûa baïn nhö theá ?ù -Khi naøo chuùng ta phaûi uoáng thuoác ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâc .thôï moäc . nhoùm . -Baïn raáy vui -Khi chuùng ta bò beänh .uoâc .

caùi löôïc .coâng vieäc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ca nhaïc ”. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù năm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : ieâc-öôc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâc .goác caây .ñoâi 3 HS ñoïc guoác .ngoïn ñuoác 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maùi nhaø cuûa em duïng Nghieâng giaøn gaác ñoû ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn -Coù vaàn ieâc muoán ñöôïc ieâc tieáng xieác theâm aâm vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâc daáu gì ? -Theâm aâm x vaø daáu saéc .HS -Haõy phaân tích tieáng xieác caøi tieáng xieác -GV ghi tieáng xieác -Aâm x .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .muùa roái .thuoäc baøi Vieát : thôï moäc .öôc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :caù dieác .thöôùc keû vaø caâu öùng duïng Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xieác .vaàn ieâc vaø daáu saéc 221 . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :con oác .

caû lôùp bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Queâ höông laø con ñoø nhoû HS ñoïc töøng doøng thô moãi Eâm ñeàm khua nöôùc ven em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc soâng noái tieáp ) -GV ñoïc maãu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .muùa roái .uoâc .röôùc ñeøn HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 “Queâ höông laø con dieàu -Ñoïc nhoùm .röôùc ñeøn HÑ 3: Luyeän noùi -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xieác .öôc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Tranh veõ gì ? -GV ghi töø xem xieác * Daïy vaàn öôc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâc ) ieâc öôc xieác röôùc xem xieác röôùc ñeøn * So saùnh 2 vaàn ieâc .öôc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .ca nhaïc” 222 .caû lôùp ) ieâc .öô ñöùng tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caù dieác caùi löôïc coâng vieäc thöôùc keû 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “coâng vieäc ” . HS tìm tieáng coù chöùa vaàn GV gaïch chaân tieáng HS tìm ieâc.xem xieác .nhoùm . nhoùm .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát vieát baøi ieâc .khaùc nhau aâm ieâ.caù nhaân .öôc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng xieác -Tranh veõ moïi ngöôøi ñang xem xieác -Hs ñoïc töø xem xieác -HS ñoïc ieâc -xieác -xem xieác -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .xem xieác .

Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát. ca nhaïc -Haùt caûi löông . khoaûng caùch 223 Hoaït ñoäng HS Hoïc sinh laéng nghe. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. ñoâi guoác.KTBC: Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I.muùa roái döôùi nöôùc . Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II. GV vieát maãu. Tuốt lúa . hạt thóc . HS neâu töïa baøi. haït thoùc con oác..Con oác. ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. caù dieác I. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Xieác . ñoâi guoác… HS töï phaân tích. vôû vieát. . -Bieát caàm buùt. Phaân tích ñoä cao.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh veõ gì ? -Ngoaøi caùc loaïi hình treân caùc em coùn thaáy loaïi bieåu dieãn naøo nöõa ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ieâc . II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu baøi vieát. tö theá ngoài vieát. 2. baûng … . Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát.muùa haùt . Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I. HS theo doõi ôû baûng lôùp. ruùt kinh nghieäm cho hoïc kyø II. Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâcvaø vaàn öôc vaøo baûng con Thöù sáu ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát tuoát luùa. III..Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.öôc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

HS vieát baûng con. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh HS thöïc haønh baøi vieát vieát vaøo vôû taäp vieát. 3. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc chöõ ôû baøi vieát.Cuûng coá : Thu vôû chaám moät soá em.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát. Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 224 . giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. Nhaän xeùt tuyeân döông. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm.

saïch seõ .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giöõ gìn saùch vôû ”. keânh raïch . -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vieân gaïch .cuoán saùch . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caât baïch ñaøn vaø caâu öùng duïng : Meï . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 225 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 20 Thöù hai ngaøy 11thaùng 1 naêm 2010 Baøi ach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ach .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

coâng vieäc . Vieát :xem xieác .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc : caù dieát .thöôùc keû .cuoán saùch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ach -HS ñaùnh vaàn vaàn ach -Theâm aâm s vaø daáu saét .HS caøi tieáng saùch -Aâm s . nhoùm .GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ach .vaàn ach vaø daáu saét -HS ñaùnh vaàn tieáng saùch -cuoán saùch -Hs ñoïc töø cuoán saïch -HS ñoïc ach -saùch -cuoán saùch 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ach phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi 226 .caùi löôïc . -Ñaây goïi laø ?(GV giô quyeån saùch ) -GV ghi töø cuoán saùch *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vieân gaïch keânh raïch saïch seõ caây baïch ñaøn -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “kenh raïch ” .röôùc ñeøn Ñoïc caâu öùng duïng “ Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ach -GV ghi vaø ñoïc vaàn ach -Coù vaàn it muoán ñöôïc tieáng saùch theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng saùch -GV ghi tieáng saùch .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .

vui thích .nhoùm . Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1naêm 2010 Baøi ich -eâch I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ich .tôø lòch .Hs töï neâu theo söï giöõ gìn cuûa mình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ach. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .muõi heách .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Meï .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Caùc em cho bieát baïn gaùi trong tranh ñang laøm gì ? -Taïi sao baïn gaùi laïi laøm nhö vaäy? -Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .cuoán saùch -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Giöõ gìn saùch vôû “ -Xeáp saùch vôû ngaøy ngaén -Taïi baïn gaùi muoán cho saùch vôû ngay ngaén khoâng bò hoûng .eâch ..caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ach .cheânh cheách vaø caâu öùng duïng : Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét 227 .con eách -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vôû kòch .

lòch .khaùc nhau aâm i.saïch seõ .caû lôùp ) ich eâch lòch eách -Gioáng nhau aâm ch ñöùng sau tôø lòch con eách .cuoán saùch .vieân lôùp vieát baûng con gaïch Ñoïc caâu öùng duïng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meï .caây baïch ñaøn .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . nhoùm . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :vieân gaïch .meï ôi coâ daïy duïng Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -HS phaân tích vaø caøi vaàn ich Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn ich 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm l vaø daáu * Daïy vaàn ich naëng .keâng raïch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .tôø lòch -GV (giô tôø lòch) Hoûi ñaây laø gì ? -GV ghi töø tôø lòch * Daïy vaàn eâch ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ich ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .eâ ñöùng * So saùnh 2 vaàn ich .eâch tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vôû kòch muõi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 228 .vaàn ich vaø daáu naëng -Coù vaàn ich muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn tieáng lòch lòch theâm aâm vaø daáu gì ? -tôø lòch -Haõy phaân tích tieáng lòch -Hs ñoïc töø tôø lòch -GV ghi tieáng lòch -HS ñoïc ich . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :ach .ri rích Coù ích . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Chuùng em ñi du lòch ”.coù ích.HS caøi tieáng lòch -GV ghi vaø ñoïc vaàn ich -Aâm l .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng heách vui thích cheânh cheách -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “muõi heách .coù ích.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .eâch phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich .nhoùm . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ich .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .eâch Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .eâch .con eách TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .tôø lòch . nhoùm .caù nhaân .tôø lòch . -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi gia ñình ? -Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang gì ? -Keå teân ngöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ich .ri rích Coù ích .con eách -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Chuùng em ñi du lòch ” -HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich vaø vaàn eâch vaøo baûng con Thöù tư ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : Oân taäp 229 . cheânh cheách ” .eâch .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát iâch .

hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ”.ch ôû cuoái vaàn -Hs nêu GV ghi baûng Gv ñính baûng oân taäp Trong 13 vaàn vaàn naøo coù nguyeân aâm ñoâi .chuùc möøng .chuùc möøng lôùp . TIEÁT 1 1/ Oån ñònh 2/Kieåm tra Ñoïc :vôû kòch .caû thaùc nöôùc .ích lôïi vaø caùc caâu öng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa -Nghe .vieát ñöôïc 13 chöõ ghi vaàn vöøa hoïc töø baøi 76 ñeán baøi 82 . -Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ :thaùc nöôùc .con eách 3 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caùc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh 2 Hs ñoïc Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .ri rích Coù ích .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : Oân taäp Haõy neáu caùc vaàn ñaõ hoïc coù aâ c.cheânh cheách -3 HS ñoïc Vieát :tôø lòch .uoâc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc . II) Ñoà duøng daïy hoïc Baûng oân trang 168 Tranh truyeän III) Hoaït ñoäng daïy hoïc .muõi heách .ích lôïi 230 .nhoùm .öôc -Luyeän ñoïc 13 vaàn -Luyeän ñoïc töø ngöõ öùng duïng -Hs ñoïc caù nhaân .vui thích .coù ích. -Hs nêu ieâc .

ap . 4/ Cuûng coá : HS ñoïc toaøn baøi theo höôùng daãn cuûa GV Daën doø :Veà ñoïc laïi baøi nhieàu laàn .Vì sao laïi nhö vaäy .ñoùng goùp .hoïp nhoùm . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn baøi ôû tieát 1 Ñoïc nhoùm .ñoïc noái tieáp cho ñeá heát baøi thô HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oân -HS ñoïc caû baøi caù nhaân (3 HS).tröôùc HÑ 1:Luyeän vieát GV höôùng daãn HS vieát töø thaùc nöôùc .caù nhaân .caû lôùp .giaáy nhaùp .xe ñaïp vaø caâu öùng duïng 231 .caû lôùp HS vieát vaøo baûng con vieát vaøo vôû taäp vieát HS ñoïc teân truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ” -HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2010 Baøi op-ap I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :op.muùa saïp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con coïp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø ngöõ öùng duïng TIEÁT 2:LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -Luyeän ñoïc caùc caâu thô öùng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa GV ñoïc maãu GV gaïch chaân tieáng böôùc . 1HS gioûi ñoïc caû baøi Moãi HS ñoïc 1 doøng thô . nhoùm .ñöôïc laáy coâng chuùa laøm vôï.ích lôïi HÑ3:Keå chuyeän Giôùi thieäu truyeän Coù moät anh chaøng ngoác ngheách nhöng ñaõ laáy ñöôïc coâng chuùa xinh ñeïp .haõy laéng nghe caâu chuyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng” GV keå 2 laàn Laàn 2 keát hôïp tranh minh hoïa YÙ nghóa caâu chuyeän :Nhôø soáng toát buïng Ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp .

ap -GV vieát maãu vaø neâu quy phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng trình vieát ñoù op . GV gaïch chaân tieáng HS tìm HS tìm tieáng coù chöùa vaàn * Luyeän vieát op .caû lôùp ) hoïp nhoùm muùa saïp So saùnh 2 vaàn op .cuoán saùch .hoïp nhoùm .ich vui thích . nhoùm .thaùp chuoâng II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .keânh raïch .khaùc nhau aâm o . nhoùm .ích lôïi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn op -GV ghi vaø ñoïc vaàn op -HS phaân tích vaø caøi vaàn op -Coù vaàn op muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn op hoïp theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm h vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng hoïp .vaàn op vaø daáu naëng -Caùc baïn ñang laøm gì ? -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïp -GV ghi töø hoïp nhoùm -caùc baïn ñang hoïp nhoùm * Daïy vaàn ap ( quy trình töông -Hs ñoïc töø hoïp nhoùm töï nhö daïy vaàn op ) HS ñoïc op .hoïp .eâch .hoâp nhoùm op ap -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù hoïp saïp nhaân .caû lôùp ) 232 .muùa saïp -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù TIEÁT 2 :Luyeän taäp nhaân .ap .cheânh 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cheách lôùp vieát baûng con Vieát :thaùc nuôùc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :ach .ap -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .a *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc con coïp giaáy nhaùp ñoùng goùp xe ñaïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu .HS caøi tieáng hoïp -GV ghi tieáng hoïp -Aâm h .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ngoïn caây .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ choùp nuùi .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .thaùp chuoâng 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .thaùp chuoâng” -HS chæ caùc hình vaø neâu teân töøng hình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn op vaø vaàn ap Thöù sáu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Baøi aêp-aâp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêp .ngaên naép .muùa saïp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Choùp nuùi .baäp beânh vaø caâu öùng duïng “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Trong caëp saùch cuûa em” 233 .ngoïn caây .nhoùm .caù maäp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : gaëp gôõ .ap .aâp .hoïp nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng -Trong tranh veõ con gì ? -Con nai vaøng nhö theá naøo ? “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV giôùi thieäu :choùp nuùi laø cao nhaát cuûa ngoïn nuùi .ngoïn caây .caûi baép .taäp muùa .caù nhaân .caû lôùp -Veõ con nai vaøng -Con nai vaøng ngô ngaùc 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát op .

ap giaáy nhaùp .aâp . phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng GV gaïch chaân tieáng HS tìm ñoù * Luyeän vieát -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù -GV vieát maãu vaø neâu quy nhaân .caû lôùp ) trình vieát aêp .HS daáu gì ? caøi tieáng baép -Haõy phaân tích tieáng baép -Aâm b .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .vaàn aêp vaø daáu saéc -GV ghi tieáng baép -HS ñaùnh vaàn tieáng baép -Ñaây laø caùi gì ? -caûi baép -GV ghi töø caûi baép * Daïy vaàn aêp ( quy trình töông -Hs ñoïc töø caûi baép HS ñoïc aêp -baép -caûi baép töï nhö daïy vaàn aâp ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù aêp aâp nhaân .muùa saïp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêp -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêp -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêp -Coù vaàn aêp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêp tieáng baép theâm aâm vaø -Theâm aâm b vaø daáu saéc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caûi baép .khaùc nhau aâm aê .caù maäp HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 -Trong tranh veõ con gì? 234 .aâ *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc gaëp gôõ taäp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ muùa HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêp ngaên naép baäp beânh .ñoùng goùp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Ổn định 3 HS ñoïc 2/ Kieåm tra: Ñoïc :op .xe ñaïp lôùp vieát baûng con Vieát :hoïp nhoùm .aâp -GV ñoïc maãu . nhoùm . nhoùm .caû lôùp ) baép maäp caûi baép caù maäp -Gioáng nhau aâm p ñöùng So saùnh 2 vaàn aêp .aâp sau .con coïp .

-HS nhìn tranh keå nhöõng ñoà 4/ Cuûng coá : duøng coù trong tranh Troø chôi:Tieáp söùc -HS giôùi thieäu ñoà duøng cuøa GV phaùt moãi nhoùm moät tôø mình giaáy ñeå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc HS tham gia troø chôi Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS döông nhöõng HS hoïc toát vieát moät tieáng coù chöùa vaàn Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu aêp vaø vaàn aâp laàn vaø xem tröôùc baøi sau .nhoùm .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -Trong caëp saùch cuûa baïn coù aêp . Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 21 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oâp .caù maäp nhöõng ñoà duøng gì ? -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Haõy giôùi thieäu ñoà duøng hoïc “Trong caëp saùch cuûa em “ taäp cuûa em .aâp caûi baép .ôp I) Muïc tieâu : 235 .caû lôùp -Veõ con chuoàn chuoàn -Chuoàn chuoàn bay cao vaø bay thaáp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Chuoàn chuoàn bay nhö theá naøo ? “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Ñoïc nhoùm .

ôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng toáp ca hôïp taùc -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .ôp . gaëp gôõ . hôïp taùc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .baùnh xoáp .khaùc nhau aâm oâ. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :aêp .taäp muùa .hoäp söõa .HS caøi tieáng hoäp -Haõy phaân tích tieáng hoäp -Aâm h .lôïp nhaø vaø caâu öùng duïng “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Caùc baïn lôùp em” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâp.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .baäp beânh Vieát :caûi baép .lôùp hoïc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :toáp ca .ô ñöùng tröôùc 236 .vaàn oâp vaø daáu naëng -GV ghi tieáng hoäp -HS ñaùnh vaàn tieáng hoäp -Ñaây laø caùi gì ? -hoäp söõa -GV ghi töø hoäp söõa -Hs ñoïc töø hoäp söõa * Daïy vaàn ôp( quy trình töông HS ñoïc oâp-hoäp -hoäp söõa töï nhö daïy vaàn oâp ) oâp ôp hoäp lôùp hoäp söõa lôùp hoïc So saùnh 2 vaàn oâp. ngaên naép 3 HS ñoïc aâp .caù maäp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Chuoàn chuoàn bay cao duïng Möa raøo laïi taïnh ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâp -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâp -Coù vaàn oâp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn oâp tieáng hoäp theâm aâm vaø -Theâm aâm h vaø daáu daáu gì ? naëng .

caù nhaân . .caû lôùp “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Nguû queân döôùi ñaùy hoà HS ñoïc töøng doøng thô moãi trong luùc naøo em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc Nghe con caù ñôùp ngoâi noái tieáp ) sao Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù Giaät mình maây thöùc bay nhaân .caû lôùp ) oâp .ôp GV gaïch chaân tieáng HS tìm phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .caû lôùp ) vaøo röøng xa ” GV ñoïc maãu HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát HÑ 2: Luyeän vieát oâp .nhoùm . lôùp hoïc HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát söûa khi HS phaùt aâm sai 1 -Caùc caâu öùng duïng -Ñoïc nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baùnh xoáp lôïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ nhaø HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâp -GV ñoïc maãu .ôp .lôùp hoïc -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -HS traû lôøi -Haõy keå teân caùc baïn trong lôùp em .ôùp hoäp söõa . Thöù ba ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ep-eâp 237 . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK -Baïn thaân nhaát cuûa em laø HS tham gia troø chôi baïn naøo ? Baïn hoïc gioûi moân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS gì ? vieát moät tieáng coù chöùa vaàn 4/ Cuûng coá : oâp vaø vaàn ôp Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . nhoùm .hoäp söõa .

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oâp .lôïp nhaø Vieát :hoäp söõa .vaàn ep vaø daáu saéc -Coù vaàn ep muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn tieáng cheùp tieáng cheùp theâm aâm vaø -con caù cheùp daáu gì ? -Hs ñoïc tö øcaù cheùp -Haõy phaân tích tieáng HS ñoïc ep .xinh ñeïp .eâp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . nhoùm .ñeøn xeáp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : leã pheùp .beáp löûa vaø caâu öùng duïng : “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xeáp haøng vaøo lôùp “ II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caù cheùp .baùnh xoáp 3 HS ñoïc ôp .cheùp -caù cheùp -GV ghi tieáng cheùp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -Ñaây laø con caù gì ? nhaân .lôùp hoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Nguû queân döôùi ñaùy hoà duïng trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ’’ Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ep 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn ep * Daïy vaàn ep -Theâm aâm ch vaø daáu saéc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ep .caû lôùp ) -GV ghi töø caù cheùp * Daïy vaàn eâp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ep ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .khaùc nhau aâm e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ep .gaïo neáp .hôïp taùc .toáp ca .HS caøi tieáng cheùp -Aâm ch .eâ 238 .

eâp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ep eâp cheùp xeáp caù cheùp ñeøn xeáp So saùnh 2 vaàn ep .eâp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng leã pheùp gaïo neáp xinh ñeïp beáp löûa -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ep .ñeøn xeáp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Caùc baïn trong ñaõ xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo ? -Vaäy theo em khi xeáp haøng vaøo lôùp phaûi nhö theá naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ep .caû lôùp -2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .eâp .eâp .caù cheùp . nhoùm .caù cheùp .nhoùm .vaø giaûi thích töø “leã pheùp” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ep .ñeøn xeáp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xeáp haøng vaøo lôùp ” -Caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp -Vaøo baïn xeáp haønh vaøo lôùp khoâng ngay ngaén -Phaûi traät töï vaø ngay ngaén Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ep vaø vaàn eâp 239 .

vaàn iâp vaø daáu -Coù vaàn ip muoán ñöôïc tieáng naëng 240 .gaïo neáp .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .beáp löûa Vieát :caù cheùp .leã pheùp .up .buùp sen -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :nhaân dòp .baét nhòp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ep .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .chuïp ñeøn .ñuoåi kòp .ñeøn xeáp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con ““ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meânh moâng bieån luùa duïng ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ip 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn iâp * Daïy vaàn ip -Theâm aâm nh vaø daáu -GV ghi vaø ñoïc vaàn ip naëng .xinh ñeïp 3 HS ñoïc eâp .giuùp ñôõ vaø caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giuùp ñôõ cha meï ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .HS caøi tieáng nhòp -Aâm nh . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù tư ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ip -up I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ip .

nhoùm .caù nhaân .baét nhòp .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ip.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ip .buùp sen Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Caùc baïn lôùp em“ -Baïn trai queùt saân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .up *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhaân dòp chuïp ñeøn ñuoåi kòp giuùp ñôõ -GV ñoïc maãu .baïn gaùi cho gaø aên .up . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng nhòp -baét nhòp -Baét nhòp -Hs ñoïc töø baét nhòp HS ñoïc ip -nhòp -baét nhòp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm i.nhoùm .baét nhòp . nhoùm .up .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nhòp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng nhòp -GV ghi tieáng nhòp -Coâ vöøa laøm ñoäng taùc gì ? -Baùc Hoà trong tranh laøm gì ? -GV ghi töø baét nhòp * Daïy vaàn up ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ip ) ip up nhòp buùp baét nhòp buùp sen So saùnh 2 vaàn ip .u ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ip . 241 .up phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .buùp sen TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra.

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 242 . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ip vaø up Thöù năm ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ieâp -öôp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâp .giuùp ñôõ cha meï ñôõ vaát vaû . -Vì sao caùc em laïi caàn giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc vöøa söùc cuûa mình ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .öôp .öôùp caù .taám lieáp . nöôøm nöôïp vaø caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.tieáp noái .” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà Ngheà nghieäp cuûa cha meï II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .giaøn möôùp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : rau dieáp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Em haõy keå nhöõng vieäc laøm ñeå giuùp ñôõ cha meï .HS töï neâu -Thöông cha meï .

öôp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ieâp -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâp -Theâm aâm l vaø daáu saéc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 243 .ñuoåi kòp up . nhoùm .öôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng rau dieáp öôùp caù tieáp noái nöôøm nöôïp -GV ñoïc maãu .vaàn iâeâp vaø daáu saéc -HS ñaùnh vaàn tieáng lieáp -taám lieáp -Hs ñoïc töø taám lieáp HS ñoïc ieâp.öô ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâp. nhoùm .lieáp -taám lieáp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm ieâ.ñeøn xeáp Ñoïc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâp -Coù vaàn ieâp muoán ñöôïc tieáng lieáp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng lieáp -GV ghi tieáng lieáp -Ñaây laø caùi gì ? -GV ghi töø taám lieáp * Daïy vaàn öôp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâp ) ieâp öôp lieáp möôùp taám lieáp giaøn möôùp So saùnh 2 vaàn ieâp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ip nhaân dòp .chuùp ñeøn .HS caøi tieáng lieáp -Aâm l .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .giuùp ñôõ Vieát : baét nhòp .

” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ nhöõng ngheà nghieäp gì ? -Em haõy keå nhöõng ngheà nghieäp cuûa cha meï em .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ieâp . 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.taám lieáp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ieâp .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . tö theá ngoài vieát. 244 .öôp Thöù sáu ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát BẬP BEÂNH – LÔÏP NHAØ SÁch giÁO KHOA.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát. -Bieát caàm buùt.giaøn möôùp Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ngheà nghieäp cuûa cha meï “ -HS chæ töøng tranh vaø neâu ngheà nghieäp cuûa töøng tranh .öôp .öôp .HÝ HOÁY I. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát.giaøn möôùp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .nhoùm .taám lieáp .caù nhaân .HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ieâp .

Caùc con chöõ ñöôïc vieát Phaân tích ñoä cao. Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 voøng troøn kheùp kín. 6 hoïc sinh leân baûng vieát: Con oác. vôû vieát.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ. beäp beânh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. baûng … . Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. keânh raïch. III.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. HS neâu: beäp beânh. Hoïc sinh neâu : caùc con chöõ ñöôïc vieát cao 5 doøng kẻõ laø: h. chöõ keùo xuoáng taát caû 5 doøng kẻ laø: g. Goïi 6 HS leân baûng vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. 2. xe ñaïp. GV vieát maãu. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. lôïp nhaø… HS töï phaân tích. Hoaït ñoäng HS 1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. lôïp nhaø… giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. coøn laïi caùc nguyeân aâm vieát cao 2 doøng kẻ.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. b. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. Caùc con caùc chöõ ôû baøi vieát. HS neâu töïa baøi. 245 . Nhaän xeùt baøi cuõ. 4 doøng kẻ laø: p. HS theo doõi ôû baûng lôùp. HS vieát baûng con. ñoâi guoác.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. vui thích. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 15. Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. röôùc ñeøn. HS thöïc haønh baøi vieát 3. khoaûng caùch cao 4 doøng kẻ laø: ñ.

xem baøi môùi.ñoùn tieáp . Nhaän xeùt tuyeân döông.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Ngoãng vaø Teùp ” II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc ôn taäp 246 .Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 22 Thöù hai ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2010 I)Muïc tieâu : -HS ñoïc .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 84 ñeán 89 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : ñaày aép .aáp tröùng vaø ñoaïn thô öùng duïng -Nghe . 5. Thu vôû chaám moät soá em.

aêp .aáp tröùng TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .nöôøm nöôïp vieát : tieáp noái .ñoùn tieáp .giaøn möôùp .taám lieáp .nhoùm .caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân .ieâp .caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .oâp .ep .öôùp caù Ñoïc caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .ôp .aâp .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Ngoãng vaø Teùp ” .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ap b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì coù aâm p ôû cuoái vaàn GV ghi baûng ap .op .rau dieáp öôp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1åôn ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :ieâp . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) Ñoïc caùc caâu öùng duïng HÑ2 : Keå chuyeän Giôùi thieäu baøi truyeän keå “”Vì sao ngoãng laïi khoâng aên teùp GV keå hai laàn 247 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ap HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Ñoïc caù nhaân .öôp GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng ñaày aép .nhoùm .up .eâp .aáp tröùng *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ñoùn tieáp .

..khoâng gieát ngoãng nöõa Tranh 4:Vôï choàng nhaø ngoãng .chuùng khoâng bao giôø aên teùp nöõa *YÙ nghóa caâu chuyeän Ca ngôïi tình caûm cuûa vôï choàng ngoãng ñaõ saün saøng cheát cho nhau 4/..............oe .Cuûng coá HS ñoïc toaøn baøi Nhaän xeùt :tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø :Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS laëng nghe HS keå laïi .. chích choøe ...... Tranh 3:Saùng hoâm sau ....caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Tranh 1:Moät hoâm.ñaõi khaùch Tranh 2: Ñoâi vôï choàng ngoãng ..hoøa bình ........ nhaø noï .................moãi em keå 1 tranh Thöù ba ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oa-oe I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oa .tình nghóa vôï choàng cuûa chuùng .......hoïa só ...........muùa xoøe -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : saùch giaùo khoa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 248 ...........................maïnh khoûe vaø caâu öùng duïng: Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Söùc khoûe laø voán quí nhaát ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .....

aáp tröùng Vieát :ñaày aép .muùa xoøe TIEÁT 2 :Luyeän taäp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oa -HS ñaùnh vaàn vaàn oa -Theâm aâm h vaø daáu naëng .vaàn oa vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïa -Veõ moät ñang veõ -hoïa só -Hs ñoïc töø hoïa só HS ñoïc oa-hoïa -hoïa só -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .e ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oa.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o ñöùng tröôùc .oe .vaø giaûi thích töø “hoøa bình ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oa.oe phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .oe *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng saùch giaùo khoa chích choøe hoøa bình maïnh khoûe -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 249 .khaùc nhau aâm a. nhoùm .HS caøi tieáng hoïa -Aâm h .ñoùn tieáp . -Coù vaàn oa muoán ñöôïc tieáng hoïa theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoïa -GV ghi tieáng hoïa -Trong tranh veõ gì ? -Ngöôøi ñoù veõ tranh ñöôïc goïi laø gì ? -GV ghi töø hoïa só * Daïy vaàn oe( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oa ) oa oe hoïa xoøe hoïa só muùa xoøe So saùnh 2 vaàn oa.laø phaûi troøn moâi .hoïa só . nhoùm .ñoùn tieáp Ñoïc caâu öùng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oa -GV ghi vaø ñoïc vaàn oa vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ñaày aép .

ñieän thoaïi .loay hoay vaø caâu öùng duïng : Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Taïi sao phaûi taäp theå duïc ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .gheá töïa ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .oay .khoai lang .Taäp theå duïc ñeå ñöôïc khoûe maïnh Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oa.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .hoïa só . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 -Ñoïc nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oa.nhoùm .caù nhaân .oe Thöù t ư ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oai-oay I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oai .muùa xoøe HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Söùc khoûe laø voán quyù nhaát “ -Caùc baïn ñang taäp theå duïc .möa sa ñaày ñoàng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Gheá ñaåu .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .hí hoaùy .gheá xoay .gioù xoaùy -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :quaû xoaøi .oe. 250 .

loay hoay ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oai -HS ñaùnh vaàn vaàn oai -Theâm aâm th vaø daáu naëng . nhoùm .oay phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .a ñöùng tröôùc .vaø giaûi thích töø “ hí hoaùy .muùa xoøe Ñoïc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oai -GV ghi vaø ñoïc vaàn oai vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oa . -Coù vaàn oai muoán ñöôïc tieáng thoaïi theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng thoaïi -GV ghi tieáng thoaïi -Ñaây laø caùi gì ? --GV ghi töø ñieän thoaïi * Daïy vaàn oay( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oai ) oai oay thoaïi xoaùy ñieän thoaïi gioù xoaùy So saùnh 2 vaàn oai.maïnh khoûe Vieát :hoïa só .y ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oai.saùch giaùo khoa .oay *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng quaû xoaøi hí hoaùy khoai lang loay hoay -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) 251 . nhoùm .laø phaûi troøn moâi .khaùc nhau aâm i.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.chích choøe .hoøa bình oe .vaàn oai vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng thoaïi -Caùi ñieän thoaïi -Hs ñoïc töø ñieän thoaïi HS ñoïc oai-thoaïi -ñieän thoaïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .HS caøi tieáng thoïai -Aâm th .

caù nhaân .giaøn khoan .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . toùc xoaên 252 .oay .nhoùm . oaên .oay Thöù năm ngaøy 28 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oan-oaên I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oan.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oai.möa sa ñaày ñoàng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh coù nhöõng loaïi gheá gì chæ ra ? -Trong lôùp hoïc coù nhöõng loaïi gheá gì -ÔÛ nhaø em coù loaïi gheá gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oai. ñieän thoaïi .oay. gioù xoaùy HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Gheá ñaåu .ñieän thoaïi .gheá töïa “ -HS ñoïc teân töøng loaïi gheá vaø chæ ra -HS neâu ra -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oai.gioù xoaùy TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .gheá xoay .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .

gioù xoaùy 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Thaùng gieâng troàng ñaäu duïng .xoaén thöøng vaø caâu öùng duïng : Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Con ngoan troø gioûi” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . khoûe khoaén . .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o. ñöùng tröôùc vaø n .laø phaûi troøn moâi .khoai lang 3 HS ñoïc oay.thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .oaên -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .ñöùng sau . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oai . hoïc toaùn .loay hoay Vieát :ñieän thoaïi . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 253 .hí hoaùy .möa sa ñaày ñoàng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn oan * Daïy vaàn oan -HS ñaùnh vaàn vaàn oan -GV ghi vaø ñoïc vaàn oan vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm kh .aê.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : phieáu beù ngoan .quaû xoaøi . nhoùm .khaùc nhau aâm a.HS caøi tieáng khoan -Coù vaàn oan muoán ñöôïc -Aâm kh .vaàn oan tieáng khoan theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng khoan -Haõy phaân tích tieáng khoan -giaøn khoan -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :giaøn khoan -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oan -khoan -giaøn khoan --GV ghi töø giaøn khoan * Daïy vaàn oaên ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oan) oan oaên khoan xoaên giaøn khoan toùc xoaên So saùnh 2 vaàn oan.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

oaên phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .toùc xoaên HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Con ngoan .troø gioûi“ -Baïn gaùi ñang queùt saân .oaên 254 .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .vaø ñöôïc coâ giaùo thöôûng -Vì baïn hoïc gioûi -Con ngoan bieát vaâng lôùi cha meï vaø giuùp meï queùt saân -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oan .oaên .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .toùc xoaên TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Taïi sao baïn ñöôïc coâ giaùo thöôûng ? -ÔÛ tröôøng baïn hoïc gioûi coøn ôû nhaø thì baïn nhö theá naøo ? -Caùc em phaûi luoân hoïc taäp theo baïn .oaên . giaøn khoan .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oan.nhoùm . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn oan.caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ xoaén thöøng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng phieáu beù ngoan khoûe khoaén hoïc toaùn xoaén thöøng -GV ñoïc maãu .giaøn khoan . nhoùm .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .oang . .HS caøi tieáng hoang -Coù vaàn oang muoán ñöôïc -Aâm h . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oan . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù sáu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oang-oaêng I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oang.phieáu beù ngoan .vaàn oang tieáng hoang theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng hoang -Haõy phaân tích tieáng hoang -Vôõ hoang -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :vôõ hoang -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oang -hoang -vôõ hoang --GV ghi töø vôõ hoang 255 .laø phaûi troøn moâi .vôõ hoang .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .oaên .aùo len .toùc xoaên lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng ngöôøi ngoaøi duïng Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn * Daïy vaàn oang oang -GV ghi vaø ñoïc vaàn oang vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn oang höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h .con hoaüng -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : aùo choaøng .aùo sô mi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .daøi ngoaüng vaø caâu öùng duïng : Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Aùo choaøng .khoõe khoaén .oang .lieán thoaéng . oaêng .xoaén thöøng 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :giaøn khoan .hoïc 3 HS ñoïc toaùn .

vôõ hoang .ñöùng sau .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oang.oaêng .con hoaüng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .aê. -HS chæ vaø neáu teân loaïi aùo 256 .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .aùo sô mi “ -Em haõy chæ vaø neâu teân -HS chæ vaøo tranh vaø neâu töøng loaïi aùo coù trong tranh . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.aùo len .con hoaüng HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Aùo choaøng .daøi ngoaüng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oang.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ lieán thoaéng .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .oaêng . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .khaùc nhau aâm a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * Daïy vaàn oaêng ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oang) oang oaêng hoang hoaüng vôõ hoang con hoaüng So saùnh 2 vaàn oang.caù nhaân .nhoùm . caùc baïn ñang maëc . nhoùm . ñöùng tröôùc vaø ng . nhoùm . teân töøng loaïi aùo coù trong -Em haõy neâu teân loaïi aùo maø tranh .vôõ hoang .oaêng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng aùo choaøng lieán thoaéng oang oang daøi ngoaüng -GV ñoïc maãu .

môùi toanh .cöûa haøng .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Nhaø maùy .doanh traïi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 257 .thu hoaïch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :khoanh tay .oaêng th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngµy TUAÀN 23 Thöù hai ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oanh-oach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oanh .keá hoaïch . loaïch xoaïch vaø caâu öùng duïng :“Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .oach . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oang .doanh traïi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hmaø caùc baïn ñang maëc trong lôùp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

ñöùng tröôùc vaø nh . nhoùm .oach *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng khoanh tay keá hoaïch môùi toanh loaïch xoaïch -GV ñoïc maãu .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.aong oang .vaàn oanh HS ñaùnh vaàn tieáng doanh -Veõ doanh traïi -Hs ñoïc töø :doanh traïi HS ñoïc oanh -doanh -doanh traïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .oach . nhoùm .thu hoaïch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oanh -HS ñaùnh vaàn vaàn oanh -Theâm aâm d -HS caøi tieáng doanh -Aâm d .loaïch xoaïch ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oanh.ch . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oanh -GV ghi vaø ñoïc vaàn oanh vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .lieán thoaéng . doanh traïi .daøi ngoaüng Vieát :vôõ hoang .aùo choaøng .vaø giaûi thích töø “ keá hoaïch .ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.laø phaûi troøn moâi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oang . -Coù vaàn oanh muoán ñöôïc tieáng doanh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng doanh -GV ghi tieáng doanh -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø doanh traïi * Daïy vaàn oanh( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oach ) oanh oach doanh hoaïch doanh traïi thu hoaïch So saùnh 2 vaàn oanh.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 258 .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .a.con hoaüng Ñoïc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .

caù nhaân .doanh traïi .oach .thu hoaïch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Nhaø maùy . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû GV ñoïc maãu Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaây caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .oach Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oat-oaêt I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oat .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .Hoï ñang laøm gì 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng . choã ngoaët.doanh traïi “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oanh .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .nhoùm .cöûa haøng . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Phim hoaït hình ” vaø noùi teân moät soá phieân hoaït hình.ñoaït giaûi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oanh. nhoïn hoaét vaø caâu öùng duïng :Thoaét moät caùi .caû lôùp 2 HS ñoïc toaøn baøi Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .oaêt .loaét choaét -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : löu loaùt .hoaït hình . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : 259 .

keá h.nh traïi ..loaïch 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû xoaïch Vieát :oanh .vaø giaûi thích HS vieát vaøo baûng con töø “ löu loaùt .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû -HS phaân tích vaø caøi vaàn oat Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn oat 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm h vaø daáu naëng * Daïy vaàn oat -HS caøi tieáng hoaït -GV ghi vaø ñoïc vaàn oat vaø -Aâm h...chim oanh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tranh minh hoïa töø khoùa .caû lôùp ) -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø hoaït hình -Gioáng nhau aâm o ñöùng * Daïy vaàn oaêt ( quy trình töông tröôùc vaø t ñöùng sau khaùc nhau a..xoaønh xoaïch .hoaït -hoaït hình daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoaït -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -GV ghi tieáng hoaït nhaân .raùo hoaõnh .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . nhoùm ..... nhoùm .choã ngoaët ” 260 . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñieàn Ñieàn chöõ coøn thieáu Do.aê ñöùng giöõa töï nhö daïy vaàn oat) 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ oat oaêt hoaït choaét HS tìm tieáng coù chöùa vaàn hoaït hình loaét choaét oat .tung hoøa..aïch 3HS ñoïc Ñoïc :tung hoaønh .laø phaûi troøn moâi .caû lôùp ) ñoaït giaûi nhoïn hoaét -GV ñoïc maãu ...Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .thu lôùp vieát baûng con hoaïch 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc caâu öùng duïng : .oaêt phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng So saùnh 2 vaàn oat oaêt ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng löu loaùt choã ngoaët nhaân ..vaàn oat vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm HS ñaùnh vaàn tieáng hoaït . -Veõ phim hoaït hình -Coù vaàn oat muoán ñöôïc -Hs ñoïc töø :doanh traïi tieáng hoaït theâm aâm vaø HS ñoïc oat .oach .

Hoï ñang laøm gì -Em haõy keå teân phim .loaét choaét HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Phim hoaït hình “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu -Coù nhieàu ngöôøi xem phim hoaït hình . hoaït baùt .hoaït hình oaêt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oat.oaêt Thöù t ư ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010 ân taäp I)Muïc tieâu : 261 .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :thoaét .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oat .nhaát . -Trong phim coù moât caäu beù vaø moät oâng giaø -HS laàn löôït keå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oat .nhoùm .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .loaét choaét TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thoaét moät caùi .röøng Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy coù caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .hoaït hình .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .teân nhaân vaät (ngöôøi ) trong phim hoaït hình maø em ñaõ xem . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oaêt .caù nhaân .

caû hoang *Luyeän vieát lôùp GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát -HS vieát vaøo baûng con 262 .oaên -Ñoïc caù nhaân .ngoan ngoaõn .ñoaït giaûi .oan b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng HS keå vaàn gì coù aâm o ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Oa .caû .hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Chuù gaø troáng khoân ngoan” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :löu loaùt . oai .oan .khai hoang vaø ñoaïn thô öùng duïng: Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 91 ñeán 96 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : khoa hoïc .nhoïn hoaét vieát :hoaït hình .oay .nhoùm .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra HS quan saùt tranh vaø nhaän vaàn oa .oat . -Nghe .oan xeùt ñeå ruùt ra vaàn oa .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây 2 HS ñoïc caâu öùng duïng .oaêng .khai -HS ñoïc caù nhaân .oach lôùp GV ñính baûng oân -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm *Ñoïc töø öùng duïng vôùi aâm ñeå thaønh vaàn Khoa hoïc .oe.oaêt .oang .ngoan ngoaõn .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc .nhoùm .loaét choaét 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng : lôùp vieát baûng con “ Thoaét moät caùi .choã Hai HS ñoïc ngoaët .

xum xueâ .boâng hueä . Con Caùo nhìn leân caây vaø thaáy gì ? Caâu 2 . HÑ2 : Keå chuyeän GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Laàn 1 (vöøa keå vöøa keát hôïp chæ tranh ) Laàn 2 ( keå rieâng töøng ñoaïn vöøa keå vöøa keát hôïp ñaët caâu hoûi ) Caâu 1 .taøu thuûy .huy hieäu -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : caây vaïn tueá . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .khuy aùo vaø caâu öùng duïng : Coû moïc xanh chaân ñeâ 263 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ngoan ngoaõn . 4/.Nghe gaø Troáng noùi xong . Cuûng coá : Daên doø :Veà ñoïc baøi nhieàu laàn . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .Con Caùo noùi gì vôùi gaø Troáng ? Caâu 3 Con gaø Troáng noùi gì vôùi con Caùo ? Caâu 4.caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Chuù Gaø Troáng khoân ngoan ” -HS laéng nghe -HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo töøng böùc tranh -HS ñoïc toaøn baøi trong SGK Thöù năm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : ueâ -uy I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ueâ .Caùoñaõ laøm gì ? Vì sao Caùo laïi laøm nhö vaäy .uy .khai hoang TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Taøu hoûa .taøu thuûy .hueä -boâng hueä -GV ghi tieáng hueä -Ñaây laø boâng gì ? --GV ghi töø boâng hueä -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . -Aâm h.khai hoang 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :hoan hoâ .oâ toâ .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .vaàn ueâ vaø daáu naëng -Coù vaàn ueâ muoán ñöôïc HS ñaùnh vaàn tieáng hueä tieáng hueä theâm aâm vaø -boâng hueä daáu gì ? -Hs ñoïc töø :boâng hueä -Haõy phaân tích tieáng hueä HS ñoïc ueâ .ngoan ngoaõn 3HS ñoïc .uy 264 . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :khoa hoïc .maùy bay II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .aâm hueä huy eâ .u ñöùng sau boâng hueä huy hieäu 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ So saùnh 2 vaàn ueâ .khai hoang lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn ueâ * Daïy vaàn ueâ -HS ñaùnh vaàn vaàn ueâ -GV ghi vaø ñoïc vaàn ueâ vaø -Theâm aâm h vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm -HS caøi tieáng hueä .uy HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ .caû lôùp ) * Daïy vaàn ueâ ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uy ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng ueâ uy tröôùc vaø khaùc nhau .laø phaûi troøn moâi . nhoùm .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caây vaïn tueá taøu thuûy xum xueâ khuy aùo -GV ñoïc maãu .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . boâng hueä . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .traùi . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hphaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ xum xueâ ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ueâ.uy.maùy bay “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ.hoa .uy Thöù sáu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010 265 . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy gì ? -Em haõy chæ vaø neâu teân töøng ñoà vaät trong tranh vaø neâu taùc duïng cuûa chuùng .uy.nhoùm . huy hieäu TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .boâng hueä .huy hieäu HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Taøu hoûa .caù nhaân .oâ toâ .taøu thuûy .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ueâ .

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 266 .huô voøi .chieàu toái .uya I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uô .ñeâm khuya II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .huô tay .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi : uô .uya .ñeâm khuya -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : thuôû xöa .pheùc -mô -tuya vaø caâu öùng duïng : Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Saùng sôùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . giaáy pô -luya .

.a ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .aùo .laø phaûi troøn moâi ..lính th. nhoùm .aâm ô ..yû Vieát :ueâ .kh.uya phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .uya .xöông tuûy Ñoïc caâu öùng duïng : . -Coù vaàn uô muoán ñöôïc tieáng huô theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huô -GV ghi tieáng huô --Con voi ñang laøm gì --GV ghi töø huô voøi * Daïy vaàn uô ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uya ) uô uya huô khuya huô voøi ñeâm khuya So saùnh 2 vaàn ueâ .luya huô tay pheùc -mô -tuya -GV ñoïc maãu ....huô voøi ..eâ hoa h.uy *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng thuôû xöa giaáy pô .eä .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 267 .thueâ nhaø .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uô ..vaàn uô HS ñaùnh vaàn tieáng huô -Noù ñang huô voøi -Hs ñoïc töø :huô voøi HS ñoïc uô -huô -huô voøi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân ..y..ñeâm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2HS ñieàn chöõ bò maát 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn uô -HS ñaùnh vaàn vaàn uô -Theâm aâm h -HS caøi tieáng huô -Aâm h.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø khaùc nhau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát Laøm th..uy truy tìm .Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uô -GV ghi vaø ñoïc vaàn uô vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . nhoùm ..xum xueâ .

HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Caûnh trong moãi tranh thaáy con vaät gì ?( con gaø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khuya TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .caù nhaân .huô voøi .uya Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 268 .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . uya . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .ñeâm khuya HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Saùng sôùm .chieàu toái .nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uô.traùi .hoa .ñaøn gaø ) ñang laøm gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .ñeâm khuya “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .

uyeân .muøa xuaân .. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Th. 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Giaáy pô l....muùa töông töï nhö daïy vaàn uaân ) xuaân 269 .pheùc -mô -tuy. 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :huô voøi . thöùc khu..laø phaûi troøn moâi .ñeâm khuya lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : . -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân -Coù vaàn uaân muoán ñöôïc tieáng xuaân theâm aâm gì ? -Theâm aâm x -Haõy phaân tích tieáng xuaân -HS caøi tieáng xuaân -GV ghi tieáng xuaân -Aâm x..Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng mét vaàng treân saân Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaân -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaân vaø -HS phaân tích vaø caøi vaàn höôùng daãn caùch phaùt aâm uaân ....keå chuyeän vaø caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Em thích ñoïc truyeän II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ..boùng chuyeàn -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : huaân chöông ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 24 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù hai ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaân -uyeân I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaân ..vaàn uaân --Tranh veõ muøa gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng xuaân --GV ghi töø muøa xuaân -muøa xuaân -Hs ñoïc töø :muøa xuaân * Daïy vaàn uyeân ( quy trình HS ñoïc uaân -xuaân .tuaàn leã ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . chim khuyeân .a ..ôû xöa .

uyeân .uyeân .muøa xuaân .caû lôùp ) * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát HS vieát vaøo baûng con uaân muøa xuaân .uyeân chuyeän phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng -GV ñoïc maãu .caû lôùp -Caùc caâu öùng duïng Chim eùn baän ñi ñaâu HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái 2 HS ñoïc toaøn baøi Ruû muøa xuaân cuøng veà HS ñoïc töøng caâu GV ñoïc maãu .uyeân -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm n ñöùng sau khaùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhau .nhoùm .boùng chuyeàn TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh 1 söûa khi HS phaùt aâm sai -Ñoïc nhoùm .vaø giaûi thích ñoù töø -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù GV gaïch chaân tieáng HS tìm nhaân .caù nhaân . Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- uaân uyeân xuaân chuyeàn muøa xuaân boùng -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù chuyeàn nhaân .caû lôùp ) So saùnh 2 vaàn uaân . nhoùm .boùng vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu chuyeàn HÑ 3: Luyeän noùi HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? “Em thích ñoïc truyeän “ Trong caùc cuoán truyeän em ñaõ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi xem em thích cuoán truyeän naøo caâu hoûi nhaát ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaân 270 .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi uaân . nhoùm .yeâ ñöùng giöõa huaân chöông chim 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ khuyeân HS tìm tieáng coù chöùa vaàn tuaàn leã keå uaân .aâm aâ .

.vaàn uaât vaø daáu saéc tieáng xuaát theâm aâm vaø HS ñaùnh vaàn tieáng xuaát daáu gì ? -saûn xuaát -Haõy phaân tích tieáng xuaát -Hs ñoïc töø :saûn xuaát -GV ghi tieáng xuaát HS ñoïc uaât -xuaát -saûn xuaát 271 .uyeân ..aàn leã . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp Vieát :uaân .ngheä thuaät . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-uyeân Thöù ba ngaøy 23 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaât -uyeât I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaât .. -HS caøi tieáng xuaát -Coù vaàn uaât muoán ñöôïc -Aâm x. hoøa thu... saûn xuaát ..duyeät binh -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luaät giao thoâng .yeàn ...eån soå .quaân ñoäi .. Ñoïc caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaât -HS phaân tích vaø caøi vaàn uaât -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaât vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm x vaø daáu saéc .uyeât .n.... 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn q.tuyeät ñeïp vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .t.baêng tuyeát .truyeän vieát baûng con tranh ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .laø phaûi troøn moâi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Con th.

caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uaât .uyeât . -Nöôùc ta coù teân laø gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .saûn xuaát .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .yeâ ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uaât .nhoùm . nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm t ñöùng sau khaùc nhau .duyeät binh HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi -Nöôùc ta teân laø nöôùc Vieät Nam .uyeât . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi Cho HS xem moät soá tranh coù caûnh ñeïp noåi tieáng .uyeât phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .HS töï suy nghó vaø neâu 272 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø saûn xuaát * Daïy vaàn uyeât ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uaât) uaât uyeât xuaát duyeät saûn xuaát duyeät binh So saùnh 2 vaàn uaât .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uaât saûn xuaát .aâm aâ .uyeât *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luaät giao thoâng baêng tuyeát ngheä thuaät tuyeät ñeïp GV ñoïc maãu .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .duyeät binh TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi GV ñoïc maãu .

ngaõ huîch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luyùnh quyùnh ...eát traéng 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Vieát :uaât .aät .quaät 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cöôøng .khuyønh tay . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñeø daàu .ñeøn huyønh quang .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em nhaän ra caûnh ñeïp naøo treân tranh aûnh maø em bieát .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà .. -Nôi mình coù caûnh naøo ñeïp ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .huyønh huîch .phuï huynh .t..uyeát ... II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Ngheä th.quyeát taâm lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uynh HS phaân tích vaø caøi vaàn uynh -GV ghi vaø ñoïc vaàn uynh vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uynh höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h 273 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaât -uyeât Thöù t ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uynh -uych I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uynh .uych .ñeøn ñieän .uyønh uîch vaø caâu öùng duïng :Thöù naêm vöøa qua .tuyeát .lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ,laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn uynh muoán ñöôïc tieáng huynh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huynh -GV ghi tieáng huynh --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø phuï huynh * Daïy vaàn uych ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uynh ) uynh uych huynh huîch phuï huynh ngaõ huîch So saùnh 2 vaàn uynh ,uych *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luyùnh huyùnh huyønh huîch khuyønh tay uyønh uîch GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uynh ,phuï huynh ,uych ,ngaõ huîch TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS caøi tieáng huynh -Aâm h,vaàn uynh HS ñaùnh vaàn tieáng huynh -phuï huynh -Hs ñoïc töø :phuï huynh HS ñoïc uynh -huynh -phuï huynh -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u,y ñöùng tröôùc khaùc nhau ,aâm nh ,ch ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con

-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm ,caù nhaân ,caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uynh ,uych ,phuï huynh ,ngaõ huîch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñeøn daàu ,ñeøn ñieän ,ñeøn huyønh quang “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi

274

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 3: Luyeän noùi -Em haõy neâu teân vaø chæ moãi loaïi ñeøn coù trong tranh . -Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng ,ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng ? -Nhaø em coù loaïi ñeøn naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaâu hoûi -HS chæ vaø neâu teân töøng loaïi ñeøn - HS töï suy nghó vaø neâu

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych

Thöù n¨m ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2010 ¤n tËp I)Muïc tieâu : -HS ñoïc ,vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 98 ñeán 102 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ :uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp vaø ñoaïn thô öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi -Nghe ,hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Truyeân keå maõi khoâng heát ” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc

275

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :luyùnh huyùnh ,khuyønh tay ,huyønh huîch ,uyønh uîch vieát :uynh ,huynh,uych ,huîch Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ueâ ,uaân b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì coù aâm u ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng ueâ,uô .uaân,uaât ,uy ,uya, uyeân ,uyeât ,uynh ,uych GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát hoøa thuaän , luyeän taäp TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi HÑ2 : Keå chuyeän

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caâu öùng duïng

HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ueâ ,uaân HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi -Ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con

-HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm ,caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi

HS ñoïc teân truyeän “Truyeän keå maõi khoâng heát “ -HS laéng nghe
276

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Giôùi thieäu baøi truyeän keå GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa 4) Cuûng coá : HS ñoïc laïi toaøn baøi . Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS traû lôøi ôû töøng ñoaïn HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo tranh minh hoïa .Moãi HS keå moät tranh

Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2010 Taäp vieát TAØU THUYÛ – GIAÁY PÔ – LUYA – TUAÀN LEÃ «n tËp I.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. -Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 20, vôû vieát, baûng … . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Baøi cuõ: Hoûi teân baøi cuõ. Goïi 3 HS leân baûng vieát. Hoaït ñoäng HS

1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. 3 hoïc sinh leân baûng vieát: saùch giaùo khoa, hí hoaùy, Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. khoeû khoaén. Nhaän xeùt baøi cuõ. Lôùp vieát baûng con: aùo 2.Baøi môùi : choaøng, keá hoaïch, khoanh Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø tay. ghi töïa baøi. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp.
277

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi hoïc sinh vieát.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

ñoïc noäi dung baøi Taøu thuyû, giaáy pô-luya, tuaàn leã, chim khuyeân, ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch HS töï phaân tích. caùc chöõ ôû baøi vieát. Hoïc sinh neâu : HS vieát baûng con. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, HS neâu: Taøu thuyû, giaáy pôgiuùp caùc em hoaøn thaønh baøi luya, tuaàn leã, chim khuyeân, vieát ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. 4.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

278

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

TuÇn 25
Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc trêng em ( 2 tiÕt) I.Môc tiªu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã, c¸c tiÕng cã vÇn ai, ay. - ¤n vÇn ai, ay: t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn ai, vÇn ay. - HiÓu néi dung bµi. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: GV HS 1.Bµi cò: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT c« gi¸o, d¹y em, rÊt yªu, m¸i trkhi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng êng, ®iÒu hay Gi¶i nghÜa tõ khã: Ng«i nhµ thø
279

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hai ( trêng häc gièng nh mét ng«i nhµ v× ë ®ã cã nh÷ng ngêi rÊt gÇn gòi, th©n yªu); Th©n thiÕt( rÊt gÇn gòi, rÊt th©n) - LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi NhËn xÐt cho ®iÓm

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 HS (mçi HS 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh

Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn ai, ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ai, vÇn ay T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ai, vÇn ay

hay, d¹y, hai, m¸i §äc c¸c tiÕng: hai, m¸i, hay, d¹y Ph©n tÝch tiÕng hai, hay 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: con nai, m¸y bay. ViÕt tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc Trong bµi trêng häc ®îc gäi lµ g×? 2HS ®äc c©u v¨n thø nhÊt Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Sau ®ã nhiÒu em tiÕp nèi nhau nãi tiÕp: Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai v×: ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ… §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 HS ®äc l¹i bµi v¨n * LuyÖn nãi: Hái nhau vÒ trêng,
280

d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu. ®iÒu hay 281 .©. Môc tiªu: 1.¨. trong khung ch÷ mÉu. b vµ vÇn.©. b I. KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt. 2.®¸p tríc líp theo c©u hái tù nghÜ ra.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng líp Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 HS kh¸. 3.Bµi míi. Ho¹t ®éng d¹y. ®óng tèc ®é c¸c ch÷: a. sau ®ã hái ®¸p theo c©u hái c¸c em tù nghÜ ra LÇn lît HS tõng cÆp lªn hái . KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . II. ©.©. söa ai. Thø ba ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa a.NhËn xÐt giê häc.Treo ch÷ mÉu: a. HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bao nhiªu nÐt? Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt? HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt? .ghi ®Çu HS ®äc l¹i ®Çu bµi. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.©.¨. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. §å dïng: . ay. ¨. III. tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.Häc sinh: Vë tËp viÕt. HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông: . .¨.©.B 2.Cñng cè – dÆn dß: . m¸i trêng. bµi Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn tõ øng dông . GV nhËn xÐt .häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò : .Gi¸o viªn: Ch÷: a.GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt.GV nªu quy tr×nh viÕt vµ t« ch÷ HS viÕt b¶ng a. kÜ thuËt t« ch÷: a. líp. giái ®ãng vai hái ®¸p theo mÉu trong s¸ch.¨. 3.KiÓm tra s¸ch vë cña HS.¨. chèt l¹i nh÷ng ý kiÕn c¸c em ph¸t biÓu vÒ trêng.B .

v¨n ®ã.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp.HS tËp viÕt trªn b¶ng con. gi¸o. sau ®ã viÕt b¶ng con. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: Trêng em.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. c¸ch cÇm bót. ©m c/k. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. 3. Bµi míi: cña HS. .GV quan s¸t. .HS quan s¸t vÇn vµ tõ øng dông .häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . 3.ghi ®Çu bµi .Thu bµi cña HS vµ chÊm. II.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë 2. 2. HS tËp chÐp vµo vë GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. tõ ng÷: ai. c¸ch tr×nh bµy cho 282 . c¸ nh©n.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. HS nhËn xÐt. HS ®äc. .dÆn dß .Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt? . III. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. híng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót. .Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. söa sai cho b¹n.GV chØ c¸c tiÕng: “trêng.HS tËp t« ch÷: a. * Híng dÉn HS tËp t« tËp viÕt vë ®iÒu hay. tËp thÓ.¨. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë… Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi . ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c th©n thiÕt”. ®iÒn ®óng vÇn: ai /ay. . Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. I. §å dïng: . t thÕ ngåi viÕt.©. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. Ho¹t ®éng d¹y. say mª luyÖn viÕt. Môc tiªu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng sai. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: Trêng em. tËp viÕt trªn b¶ng vµ trong vë.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. vÇn.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n . ChÝnh t¶ Trêng em. tiÕng dÔ viÕt sai ®ã.NhËn xÐt giê häc. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp chÐp . Cñng cè . ay. m¸i trêng.

c¸c tiÕng cã thanh hái.GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi b»ng bót ch× trong vë.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt. Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc tÆng ch¸u ( 2 tiÕt) I. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.HS nªu yªu cÇu bµi tËp.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.Bµi cò: 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Trêng em vµ tr¶ lêi c©u hái. nãi ®îc c©u cã vÇn ao.TiÕn hµnh t¬ng tù trªn.häc chñ yÕu: GV HS 1.Thu bµi cña HS vµ chÊm. III C¸c H§ d¹y.HiÓu néi dung bµi. . II. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã.dÆn dß .GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp. . au: t×m ®îc tiÕng. híng dÉn c¸ch lµm.Môc tiªu: . lßng yªu.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®óng ®o¹n v¨n. gäi lµ. tËp chÝnh t¶ §iÒn vÇn “ai” hoÆc “ay” . .ChuÈn bÞ SGKTV 1/2. B¶ng nam ch©m. . níc non khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: níc non .TT tÆng ch¸u. §iÒn ch÷ “c” hoÆc “k” . . 3: Cñng cè . VBTTV 1/2. Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi .¤n vÇn ao. . cho nhau ra bªn lÒ . c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm… .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 283 . vÇn au. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. 2.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.HS ®äc tr¬n c¶ bµi.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng. em Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.

vÇn au Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. ViÕt tiÕng cã vÇn ao. au T×m tiÕng trong bµi cã vÇn au T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ao. vÇn au ra b¶ng con. vÇn au ch¸u. C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc. §äc c©u mÉu trong SGK: Sao s¸ng trªn bÇu trêi. 1 sè HS ®äc tríc líp. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi B¸c Hå tÆng vë cho ai? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn ao. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. Thi häc thuéc lßng bµi th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Söa ph¸t ©m . sau Ph©n tÝch tiÕng ch¸u 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: c©y cau. vÇn au.LuyÖn ®äc ®o¹n. 3 HS ®äc l¹i bµi th¬ * Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng * H¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå Chia líp thµnh 3 nhãm theo 3 tæ vµ cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 2. sau §äc c¸c tiÕng: ch¸u. chim chµo mµo. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó mai sau gióp níc non nhµ. HS trao ®æi vµ t×m bµi h¸t c¸c tæ nªu tªn bµi h¸t vµ h¸t tríc 284 . 3 HS ®äc 2 dßng th¬ ®Çu TÆng vë cho b¹n häc sinh. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS.

c¸ch tr×nh bµy cho vë ®óng ®o¹n v¨n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hå. ®iÒn ®óng dÊu ’/ ~. say mª luyÖn viÕt. ra c«ng”.H«m tríc viÕt bµi g×? . Môc tiªu: 1. söa sai cho b¹n. c« gi¸o. 2. GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt.Cñng cè – dÆn dß: .GVgäi HS nhËn xÐt. tiÕng dÔ viÕt sai gióp.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc. Ho¹t ®éng d¹y.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. c¸ch viÕt hoa sau HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi dÊu chÊm… 285 . tæ nµo t×m vµ h¸t ®îc nhiÒu h¬n tæ ®ã sÏ th¾ng. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: TÆng ch¸u. chuÈn bÞ bµi sau: C¸i nh·n vë.NhËn xÐt giê häc. 3. III. . Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi chiÕn th¾ng. non níc. HS ®äc. II.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c . KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. I.ghi ®Çu bµi .GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp v¨n chÐp . 2. líp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ TÆng ch¸u.Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: trêng häc. . . ©m n/l. HS ch÷a bµi b»ng bót ch× trong c¸ch cÇm bót. 3. HS tËp chÐp vµo . kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: TÆng ch¸u. viÕt b¶ng con.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò .GV chØ c¸c tiÕng: “lßng. §å dïng: .VÒ nhµ «n l¹i bµi.

. tËp chÝnh t¶ §iÒn ©m “n” hoÆc “ . . . 2.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS. nhÉn l¹i II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .®äc ®Çu bµi.dÆn dß . Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi .Th¸i ®é: .Båi dìng cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.Môc ®Ých .BiÕt nghe GV kÓ chuyÖn. em . biÕt ®æi giäng cho phï hîp víi nh©n vËt. Ho¹t ®éng 2: GV kÓ chuyÖn 286 . dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña chuyÖn. . III.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . §iÒn dÊu’ /~.yªu cÇu: 1. b¶ng.Giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn . Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . kiªu ng¹o.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcho nhau ra bªn lÒ vë Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi . híng dÉn c¸ch lµm.TiÕn hµnh t¬ng tù trªn.Thu bµi cña HS vµ chÊm. 2.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. dung bµi tËp.GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n. KÓ chuyÖn Rïa vµ Thá I.HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK. 3: Cñng cè .KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: Thá ch¹y nhanh nhng chñ quan. Ho¹t ®éng d¹y .GV ®äc cho HS so¸t lçi . KÜ n¨ng: .NhËn xÐt giê häc. rïa kiªn tr× ®· thµnh c«ng.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt. §å dïng: . 3.HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

theo dâi.Rïa ®ang lµm g×? Thá nãi g× víi Rïa? . * Híng dÉn HS ph©n vai kÓ chuyÖn .c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung cho b¹n.C¸c ®o¹n cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù trªn. yÕu kÓ chuyÖn.C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu .c¸c em kh¸c theo dâi. . tranh minh ho¹. Thá mØa mai rïa ch¹y chËm… .C©u hái díi tranh lµ g×? . gäi HS nªn kÓ theo vai. Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc C¸i Nh·n vë ( 2 tiÕt) I.thÝch Rïa v× b¹nkiªn tr× truyÖn? V× sao? 3: DÆn dß . nhËn xÐt .GV ph©n vai c¸c nh©n vËt trong chuyÖn. ngay ng¾n BiÕt viÕt nh·n vë hiÓu t¸c dông cña nh·n vë Tù lµm vµ trang trÝ ®îc mét nh·n vë II.GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp víi . n¾n nãt. ac 3. ngay ng¾n. HiÓu ®îc tõ ng÷ trong bµi: n¾n nãt.EM thÝch nh©n vËt nµo trong .Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . . Môc ®Ých yªu cÇu 1.kÎ kiªu ng¹o chñ quan sÏ thÊt b¹i.Rïa ®ang ch¹y. Kü n¨ng: ¤n c¸c vÇn ang. g×? ngêi kiªn tr× sÏ thµnh c«ng . *: Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh . *HiÓu néi dung truyÖn . .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . . ac.em kh¸c theo dâi nhËn xÐt b¹n. §å dïng d¹y häc 287 . . khen.theo dâi. . 2.Gäi 2 em kÓ toµn bé c©u chuyÖn . KiÕn thøc: §äc tr¬n toµn bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: quyÓn vë.Gäi HS kÓ ®o¹n 1. . T×m ®îc c¸c tiÕng cã vÇn ang. viÕt.NhËn xÐt giê häc.GV kÓ chuyÖn lÇn 1.GV cÇn cã c©u hái híng dÉn HS b¹n.VÒ nhµ chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau: C« bÐ trïm kh¨n ®á.

Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.Bµi cò: 2 H ®äc tÆng ch¸u kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. vÇn ac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc thÇm §äc CN. vÇn ac ra b¶ng con.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng B¶ng nam ch©m Bót mÇu ®Ó trang trÝ nh·n vë III. b¶n nh¹c ViÕt tiÕng cã vÇn ang. ®Ñp m¾t ) . hä vµ tªn cña em vµo nh·n vë 3 H ®äc c©u v¨n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái 288 TiÕt 2 H§3: T×m hiÓu bµi B¹n Giang viÕt nh÷ng g× lªn nh·n vë? Bè b¹n Giang khen b¹n Êy thÕ . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc GV 1. ngay ng¾n ( viÕt rÊt th¼ng hµng. tªn líp. trang Ph©n tÝch tiÕng trang 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: c¸i b¶ng.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . tõ ng÷ : quyÓn vë. trang trÝ. con h¹c. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.LuyÖn ®äc ®o¹n. ac T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ang T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ang. . 2.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai 3 H ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái B¹n viÕt tªn trêng. bµi §o¹n1: 3 c©u ®Çu §o¹n 2: c©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ang. trang §äc c¸c tiÕng: giang. ngay ng¾n Gi¶i nghÜa tõ khã: n¾n nãt ( viÕt cÈn thËn cho ®Ñp). n¾n nãt. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh giang.

lµm tiÕp nh·n vë cha lµm xong . Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 289 . BiÕt ®îc ®ã lµ vë cña m×nh kh«ng nhÇm víi b¹n kh¸c… 2.Cñng cè – dÆn dß: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nµo? Nh·n vë cã t¸c dông g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBè b¹n khen b¹n ®· tù viÕt ®îc nh·n vë. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n Híng dÉn H tù lµm nh·n vë vµ trang trÝ mét nh·n vë Cho H quan s¸t mÉu trang trÝ tring SGK H tù trang trÝ nh·n vë C¸c nhãm tù t×m ra nh÷ng nh·n vë ®îc trang trÝ ®Ñp Tuyªn d¬ng nh÷ng H trang trÝ nh·n vë ®Ñp.VÒ nhµ «n l¹i bµi.NhËn xÐt giê häc. . Gióp ta biÕt ®ã lµ quyÓn voÎ g×. 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 290 .

2.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . ph©n tÝch ng«n ng÷… III. vÇn at. x¬ng x¬ng.2 H ®äc bµi Bµn tay mÑ kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. VBTTV 1/2.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. tõ ng÷ : yªu nhÊt. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ : yªu nhÊt. II. .HS ®äc tr¬n c¶ bµi. IV.Môc tiªu: . bµi §o¹n1: 2 c©u ®Çu §o¹n 2: 2 c©u tiÕp theo §o¹n 3: C©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm HS §äc thÇm §äc CN. r¸m n¾ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc bµn tay mÑ I.Bµi cò: . Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. . nÊu c¬m. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.häc chñ yÕu: GV 1. Gi¶i nghÜa tõ khã: R¸m n¾ng ( da bÞ n¾ng lµm cho ®en).GV nhËn xÐt cho ®iÓm. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh 291 . x¬ng x¬ng ( bµn tay gÇy ) . C¸c H§ d¹y. . at: t×m ®îc tiÕng vÇn an. r¸m n¾ng…BiÕt nghØ h¬i dµi khi gÆp dÊu chÊm. nÊu c¬m.LuyÖn ®äc ®o¹n.¤n vÇn an. B¶ng nam ch©m. thùc hµnh giao tiÕp.HiÓu néi dung bµi.

biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.H biÕt t« ch÷ hoa c. anh. at. h¹t thãc.ViÕt ®óng c¸c vÇn an. Cho H nªu yªu cÇu 2 cña bµi §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay cña mÑ. vÇn at GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµn §äc c¸c tiÕng: bµn Ph©n tÝch tiÕng bµn 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: má than. g¸nh ®ì. 1 sè H hái ®¸p kh«ng nh×n SGK. Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa c. ®a bót 292 . d.NhËn xÐt giê häc. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn an.VÒ nhµ «n l¹i bµi. vÇn at ra b¶ng con. ® . at T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. NhËn xÐt khen nh÷ng H nãi tèt. ®Òu nÐt. ach. c¸c tõ ng÷: bµn tay. NhiÒu H ®äc 2. ® I Môc tiªu: . chuÈn bÞ bµi sau C¸i Bèng. s¹ch sÏ: ch÷ thêng. ®óng kiÓu ch÷. cì võa. giÆt quÇn ¸o.®¸p theo mÉu nhiÒu H cÇm s¸ch ®øng t¹i chç thùc hµnh hái ®¸p theo gîi ý díi tranh.Cñng cè – dÆn dß: . d. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2 H ®äc ®o¹n 1vµ 2 tr¶ lêi c©u hái Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× MÑ ®i chî nÊu c¬m. b¸t c¬m ViÕt tiÕng cã vÇn an. . cho chÞ em B×nh? t¾m cho em bÐ. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2:LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái theo tranh) Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2 H nh×n tranh( ®øng t¹i chç) thùc hµnh hái .

s¹ch sÏ kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë QS uèn n¾n t thÕ viÕt. . § ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) .NhËn xÐt giê häc. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. anh. Nãi nhiÖm vô giê häc. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa C vµ hái + Ch÷ hoa C cao mÊy «. at.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt 293 HS §äc bµi cÇn viÕt Ch÷ hoa C cao 5 «. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.Ch÷ hoa C. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. D. réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa C cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. 3 ch÷. . ach Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: bµn tay. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo ®óng quy tr×nh viÕt. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ D víi c¸c ch÷ § H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: an. h¹t thãc. g¸nh ®ì. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. mçi dßng chØ viÕt 2.

H»ng ngµy – t· lãt ®Çy . Môc ®Ých – yªu cÇu -HS chÐp l¹i chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “Bµn tay mÑ” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an – at .GV treo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n cÇn chÐp . . t¸t níc Thùc hiÖn TT Nhµ ga. chØ vµ tõng ch÷ .Häc sinh viÕt b¶ng con . §iÒn vÇn an hay at HS 1.Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 2.B¶ng phô III. ®¸nh vÇn tiÕng ®ã ? . 2 em ®äc l¹i bµi .C¶ líp ®äc thÇm .Söa xuèng díi bµi . giÆt.ChÐp ®o¹n v¨n .Ghi sè lçi ra lÒ Häc sinh lµm vµo s¸ch 4 em lªn b¶ng Häc sinh lµm b»ng bót ch× Tõng em ®äc l¹i tiÕng ®· ®iÒn Líp söa bµi KÐo ®µn . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh T¶ Bµn Tay MÑ I.H»ng ngµy.bµi cò .Sau mçi c©u hái xem häc sinh cã sai ch÷ nµo kh«ng.T×m tiÕng hay viÕt sai. lµ. §å dïng d¹y häc . §iÒn g hay gh 294 .Dõng l¹i ë nh÷ng ch÷ khã viÕt. g – gh II. g¹ch ch©n ch÷ sai. nÊu c¬m. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc GV A. . Bµi tËp chÝnh t¶ a. bao nhiªu. Híng dÉn tËp chÐp . c¸i ghÕ NhËn xÐt ®éng viªn b. .ChÊm vë häc sinh : 5 em B .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xong vµ viÕt bµi phÇn b. Bµi míi 1 .Häc sinh so¸t l¹i bµi .Häc sinh chÐp vµo vë .GV ®äc thong th¶ .

¤n vÇn anh. c¸c tiÕng cã vÇn ang. khÐo sµng. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn anh. vÇn ach.HiÓu néi dung bµi.Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc c¸i bèng I.Häc thuéc lßng bµi ®ång dao. 2. nãi ®îc c©u cã vÇn anh. ma rßng. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. ach: t×m ®îc tiÕng. dÔ ng·).Môc tiªu: .TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi . . ma rßng.NhËn xÐt. .Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Bµn tay mÑ vµ tr¶ lêi c©u hái. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: s ( s¶y). g¸nh ®ì ( g¸nh gióp mÑ). kÐo dµi) . tr ( tr¬n). biÓu d¬ng . anh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3 – Cñng cè. C¸c H§ d¹y. tõ ng÷ dÔ lÉn: bèng bang. dÆn dß . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. khÐo s¶y.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. . ch ( cho).häc chñ yÕu: GV 1.LuyÖn ®äc ®o¹n.H ®äc tr¬n c¶ bµi. thùc hµnh giao tiÕp. II. B¶ng nam ch©m. IV. khÐo sµng. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: khÐo s¶y.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ach 295 HS §äc thÇm §äc CN. VBTTV 1/2. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®êng tr¬n ( ®êng bÞ ít níc ma. .LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . ma rßng ( ma nhiÒu.

Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh. vÇn ach ra b¶ng con.QuyÓn s¸ch nµy rÊt hay. H§3: LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái: ë nhµ. em lµm g× gióp bè mÑ? ) Nªu yªu cÇu bµi tËp QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp GV söa cho H nãi thµnh c©u 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn chän vän tranh minh ho¹ Khen nh÷ng H ®· biÕt gióp ®ì bè. vÒ? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. 3 H ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ®¬ mÑ. 3. 3 H ®äc 2 dßng th¬ ®Çu Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. biÓu d¬ng 296 . mÑ nh÷ng viÖc nhµ. ch÷ ®Çu dßng 1 sè H ®äc tríc líp.NhËn xÐt giê häc. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. vÇn ach. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi vÇn ach ViÕt tiÕng cã vÇn anh. sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m? c¬m. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i Thi häc thuéc lßng bµi th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- g¸nh §äc c¸c tiÕng: g¸nh Ph©n tÝch tiÕng g¸nh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh. §äc c©u mÉu trong SGK:Níc chanh vÇn au m¸t vµ bæ. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.Cñng cè – dÆn dß: . TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.

Söa ch÷ cho H §äc cho H ghÐp bµi th¬ vµo vë mçi dßng ®äc 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ c¸i bèng I Môc tiªu: . ®êng tr¬n. LuyÖn tËp thùc hµnh.VÒ nhµ «n l¹i bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh÷ng HS häc tèt. . IV. tr×nh bµy ®óng bµi th¬.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. khÐo sµng. ma rßng. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H nghe viÕt Cho H ®äc bµi th¬ C¸i Bèng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: khÐo s¶y..ChÐp l¹i chÝnh x¸c. kh«ng m¾c lçi bµi th¬ C¸i Bèng.Tèc ®é chÐp tèi thiÓu: 2 ch÷ / 1 phót. nÊu c¬m.C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. 2.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. nhËn xÐt 297 HS 1 vµi H ®äc l¹i bµi th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng th¬ vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. chuÈn bÞ bµi sau:¤n tËp. .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Bµn tay mÑ. . II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn ChÊm 1 sè bµi t¹i líp.

Bµi cò: . ®Ñp. Cñng cè – dÆn dß: . Bµn tay mÑ. §äc thÇm tõng bµi TÆng ch¸u: C¸i Bèng. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc Cho H ®äc tõng bµi: Trêng em.2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi C¸i Bèng .H hiÓu néi dung bµi. TÆng ch¸u.H ®äc l¹i c¸c bµi: Trêng em. C¸i nh·n 298 . . i. §iÒn dÊu : ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù. thùc hµnh giao tiÕp… III C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV1/2.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. §iÒn vÇn: anh hay ach? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô Gv cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Cho H rót ra khi nµo viÕt b»ng ViÕt b»ng ngh khi ®øng tríc e. -----------------------------------------------------------TiÕng viÖt «n tËp c¸c bµi tËp ®äc I Môc tiªu: . ª.§µm tho¹i. b.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. VBTTV1/2 IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu: GV HS 1. c¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2. s¹ch. C¸i Bèng. ngh 3. II Ph¬ng ph¸p . tÝnh ®iÓm thi ®ua.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµi viÕt cña H. ®Ñp. C¸i nh·n vë.

ep. ¬p. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc .H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . up. §i chî. u¬.TT Khi H ®äc cho H tr¶ lêi c©u hái cña tõng bµi. luyÖn tËp. giµn míp.§äc thµnh tiÕng c©u. giÆt t· lãt cho em bÐ. cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh anh em. nÊu c¬m. oay. ªp. oe. . uy. giã xo¸y.u©n. uya. uynh. oang. o¨ng. uyªn. vÒ? H§3: §äc thuéc lßng bµi th¬: H ®äc thuéc lßng bµi th¬ TÆng ch¸u. oanh. o¨n. Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y.NhËn xÐt giê häc. héi phô huynh. §äc c©u:Chóng em tÝch cùc thu gom giÊy. iªp. uych - Tõ: ®iÖn tho¹i. s¾t vôn ®Ó lµm kÕ ho¹ch nhá. hßa thuËn. oach. 299 - . Cñng cè – dÆn dß: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vë. C¸i Bèng NhiÒu H ®äc thuéc lßng tríc líp NhËn xÐt cho ®iÓm Líp nhËn xÐt bæ sung 3. Bµn tay mÑ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc CN. ©p. Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ra g¸nh ®ì mÑ.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: uª. oan.TT Cho H ®äc c¶ bµi CN. sµng g¹o gióp mÑ nÊu c¬m? c¬m.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ip. ®ªm khuya. Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010 KiÓm tra gi÷a häc kú II I Môc tiªu: . oa. V× sao trêng häc ®îc gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em? + Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh? V× ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ. t¾m cho chÞ em B×nh. oai.

C¸c H§ d¹y. nãi ®îc c©u cã vÇn ¨m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m võa qua. vÇn ¨p. l. thùc hµnh giao tiÕp. 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. ngan ng¸t. VBTTV 1/2. n. B¶ng nam ch©m. .häc chñ yÕu: 1. II.H ®äc tr¬n c¶ bµi. IV. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc hoa ngäc lan ( 2 tiÕt) I. líp em tæ chøc lao ®éng trång c©y. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: v.HiÓu néi dung bµi. 1 tõ ( cho 0.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. c¸c tõ ng÷: hoa ngäc lan. tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.¨p: t×m ®îc tiÕng. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. phô ©m cuèi: t. kh¾p. lÊp lã. d.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Bµi míi: 300 .Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi C¸i Bèng 2. §äc ®óng râ rµng. . dµy.¤n vÇn ¨m.Môc tiªu: .

tõ võa t×m ®îc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨p T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨m. khi Èn khi hiÖn).TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. Gi¶i nghÜa tõ khã: lÊp lã ( lã ra råi khuÊt ®i. lÊp lã. ¨p kh¾p §äc tiÕng: kh¾p Ph©n tÝch tiÕng kh¾p nªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn ¨m. ngan ng¸t. . §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. vÇn ¨p ra b¶ng con. tõ ng÷ dÔ lÉn: hoa ngäc lan. vÇn ¨p GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . kh¾p nhµ. vÇn ¨p.tr¾ng ngÇn) H¬ng hoa lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan th¬m ngan ng¸t to¶ kh¾p vên. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ai. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc bµi v¨n líp ®äc thÇm Nô hoa lan mµu g×? chän ý ®óng ( ý a. kh¾p vên. lan to¶ xa. l¸ dµy. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc thÇm §äc CN. §äc c¸c tiÕng. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: LuyÖn nãi: Gäi tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh 301 . vá b¹c tr¾ng.LuyÖn ®äc ®o¹n. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÔ chÞu.

®Òu nÐt.H biÕt t« ch÷ hoa E. ¬ng. £. 3. £. .Ch÷ hoa E. c¸c tõ ng÷: ch¨m häc. kh¾p vên.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. ¬n. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa E vµ hái + Ch÷ hoa E cao mÊy «. Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa E. £.NhËn xÐt giê häc. cì võa. ¨p. réng 4 « nhiªu «? + Ch÷ hoa E cã mÊy nÐt? Cã 1 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ E víi c¸c ch÷ £ 302 .Cñng cè – dÆn dß: . thùc hµnh luyÖn tËp… IV. G I Môc tiªu: . ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. ng¸t h¬ng: ch÷ thêng. G . Nãi nhiÖm vô giê häc. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. ®óng kiÓu ch÷. 2 H 1 nhãm trao ®æi nhanh vÒ tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh H thi kÓ tríc líp Líp nhËn xÐt TÝnh ®iÓm thi ®ua. G ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) .ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m.VÒ nhµ «n l¹i bµi. vên hoa. C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp §äc bµi cÇn viÕt viÕt trong giê häc. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. réng bao Ch÷ hoa E cao 5 «. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. khen nh÷ng H nãi tèt. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 H ®äc yªu cÇu cña bµi.

... tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. nhµ bµ ngo¹i §Õm ®óng sè dÊu chÊm trong bµi chÝnh tae §iÒn ®óng vÇn ¨m.. QS uèn n¾n t thÕ viÕt... cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. Môc ®Ých. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt s½n néi dung ®o¹n cÇn chÐp Néi dung c¸c bµi tËp III.Bµi míi: GV 1. tói x. yªu cÇu: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c.. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ch÷ c.NhËn xÐt giê häc. ach: hép b . khÐo sµng *. VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b ________________________________________ ChÝnh t¶ Nhµ bµ ngo¹i I.µ voi. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc *. 3 ch÷. ng¸t h¬ng kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë... kh¾p vên.. tay §iÒn ng hay ngh: .. KiÓm tra bµi cò: §iÒn vÇn anh. Híng dÉn tËp chÐp: 303 HS 2 .3 em nh×n b¶ng ®äc l¹i .Ð ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y.. k vµo chç trèng II. ¬ng ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ch¨m häc. mçi dßng chØ viÕt 2. ¨p. ¾p. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.. chó .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨m. vên ViÕt b¶ng con tõng tõ hoa. ¬n.

chê ®ãn. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. §äc bµi: nhiÒu em H¸t ®ång ca. B¶ng nam ch©m.HiÓu néi dung bµi.H ®äc tr¬n c¶ bµi. ¬ng: t×m ®îc tiÕng. biÕt tù t¾m cho m×nh. biÕt s¾p xÕp s¸ch vë ng¨n n¾p. kh¾p vên HS chÐp bµi G¹ch ch©n ch viÕt sai. ch¬i kÐo co Ch÷a bµi b. thùc hµnh giao tiÕp. Bµi tËp: a. t×m tiÕng ®Ô viÕt sai HS viÕt b¶ng con: ngo¹i. §iÒn vÇn ¨m. c¸ch ®Ó vë Trong bµi cã mÊy dÊu chÊm? DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u kÓ. réng r·i. ch÷ ®øng ®»ng sau dÊu chÊm ph¶i lµ ch÷ viÕt hoa 3. 304 . söa HS ®äc thÇm yªu cÇu 2 em lªn b¶ng N¨m nay.§¹t tèc ®é tèi thiÓu 25 ®Õn 30 tiÕng / 1 phót.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV cheo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n GV híng dÉn. . II. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.Môc tiªu: . ra vên. söa lçi Híng dÉn chÐp bµi vµo vë T thÕ ngåi.¤n vÇn ¬n. ®Êt trêi. loµ xoµ. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt. §iÒn c hay k 4. VBTTV 1/2. Th¾m ch¨m häc. nãi ®îc c©u cã vÇn ¬n. biÓu d¬ng. híng dÉn tù häc ________________________________________________________________________ Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ai dËy sím ( 2 tiÕt) I. Th¾m ®· lµ häc sinh líp mét. lªn ®åi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: dËy sím. . kÕt thóc c©u. ¾p Híng dÉn ®iÒn vÇn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm. vÇn ¬ng.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.

TiÕt 2 305 . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.C¸c H§ d¹y. ®Êt trêi ( mÆt ®Êt vµ bÇu trêi ) . Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 2.vên. vÇn . Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬n. Vên hoa ng¸t h¬ng th¬m. ng¸t h¬ng. 2 trong SGK. vÇn .häc chñ yÕu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- IV. h¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬n.Bµi cò: 2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Hoa ngäc lan vµ tr¶ lêi c©u hái 1. ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬n. . ra vên. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:C¸nh diÒu bay lîn. chê ®ãn. vÇn ¬ng ra b¶ng con. h¬ng Ph©n tÝch tiÕng vên. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ¬n. tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: võng ®«ng( mÆt trêi míi mäc). tõ ng÷ dÔ lÉn: dËy §äc CN.LuyÖn ®äc ®o¹n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. nhãm Líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua. ®Êt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trêi. Thi ®äc theo tæ. vÇn ¬ng.Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ¬ng ViÕt tiÕng cã vÇn ¬n. lªn ®åi. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. h¬ng ¬ng §äc c¸c tiÕng: vên.TT sím.

Bµi míi: GV HS H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung 1 vµi H ®äc l¹i c©u ®è c©u ®è H gi¶i ®è: Nãi vÒ con ong 306 . IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.NhËn xÐt giê häc. . Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng C©u ®è vÒ con ong. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.VÒ nhµ «n l¹i bµi. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. . . 2H quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi mÉu Tõng cÆp H lªn hái tr¶ lêi nh÷ng viÖc ®· lµm buæi s¸ng. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. 2.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Nhµ bµ ngo¹i . ________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ c©u ®è I Môc tiªu: . 2. LuyÖn tËp thùc hµnh. ®iÒu g× ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên? + Trªn c¸nh ®ång? + Trªn ®åi? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( Hái nhau vÒ viÖc lµm buæi s¸ng) . líp ®äc thÇm Hoa ng¸t h¬ng ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên. 1 sè H ®äc tríc líp. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§1: T×m hiÓu bµi +Khi dËy sím.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ tr/ ch hoÆc v/ d/ gi.Nªu yªu cÇu cña bµi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1 H ®äc bµi th¬. 3. chuÈn bÞ bµi sau: Mu chó SÎ. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan.Cñng cè – dÆn dß: .

ngêi ThÊy ®îc sù ngèc nghÕch. hay gi Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. Môc ®Ých. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. cÆp da. ®Ñp. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp c©u ®è vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. hæ. tÝnh ®iÓm thi ®ua. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. d. khê kh¹o cña hæ 307 .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. kh¾p. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. mµu vµng. 3. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. d·y nói. s¹ch. suèt ngµy. vên c©y. ®Ñp. gia ®×nh. §iÒn vÇn: tr hay ch? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i tµn bé c©u chuyÖn TËp c¸ch kÓ ®æi giäng tr©u. giá c¸. --------------------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn TrÝ kh«n I. b. Cñng cè – dÆn dß . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. §iÒn v. yªu cÇu Häc sinh nghe gi¸o viªn kÓ dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: ch¨m chØ. . Lêi gi¶i: quyÓn vë. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n.

4 4. Bµi míi GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HiÓu: TrÝ khè. hæ. HiÓu ý nghÜa néi dung chuyÖn C©u chuyÖn nµy cho em biÕt ®iÒu g×? . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. 3. KiÓm tra bµi cò 1 em kÓ: C« bÐ trïm kh¨n ®á B. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh vÏ c¶nh g×? 1 em ®äc c©u hái díi tranh 1 B¸c n«ng d©n ®ang cÇy ruéng. Hæ nh×n thÊy ng¹c nhiªn 2 . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. 3: KÕt hîp kÓ víi tranh minh ho¹ 3. Híng dÉn häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn 5. sù th«ng minh cña con ngêi khiÕn con ngêi lµm chñ ®îc mu«n loµi II.3 em kÓ néi dung tranh 1 HS kÓ t¬ng tù KÓ theo nhãm 4 em KÓ theo nhãm 4 em Ph©n vai: Ngêi kÓ chuyÖn. b¸c n«ng d©n Con Hæ to x¸c nhng ngèc nghÕch kh«ng biÕt trÝ kh«n lµ g× Con ngêi nhá bÐ nhng cã trÝ kh«n nªn con vËt to x¸c ph¶i 308 HS HS nghe. tr©u. nhí c©u chuyÖn Hæ nh×n thÊy g×? Tranh 2.GV kÓ chuyÖn LÇn 1: KÓ ®Ó häc sinh biÕt chuyÖn LÇn 2. §å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹: SGK Ghi b¶ng gîi ý tõng 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn III. con tr©u rËp r×nh kÐo lìi cµy.

Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.H ®äc tr¬n c¶ bµi. II.TT ho¶ng l¾m.¤n vÇn u«n.häc chñ yÕu: 1. . u«ng: t×m ®îc tiÕng. . phô ©m cuèi: t. ho¶ng l¾m. + §o¹n 1: Hai c©u ®Çu + §o¹n 2: C©u nãi cña SÎ + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. v× sao? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- v©ng lêi. u«ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«n muén §äc tiÕng: muén Ph©n tÝch tiÕng muén 309 .Môc tiªu: . Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. nÐn sî. dÆn dß Em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo trong chuyÖn. vÇn u«ng. lÔ phÐp . B¶ng nam ch©m.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: n/ l.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 6. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. lÔ phÐp. c¸c tõ ng÷: chép. sî h·i 1 em kÓ chuyÖn toµn bé c©u VÒ nhµ tËp kÓ l¹i ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mu chó sÎ ( 2 tiÕt) I. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn u«n. IV. c. Gi¶i nghÜa tõ khã: chép .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. thùc hµnh giao tiÕp. nãi ®îc c©u cã vÇn u«n.HiÓu néi dung bµi. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. s¹ch sÏ. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) Chia bµi thµnh 3 ®o¹n nèi tiÕp nhau ®äc. s¹ch khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng sÏ. Cñng cè.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím 2. VBTTV 1/2. tøc giËn.LuyÖn ®äc ®o¹n. C¸c H§ d¹y.

BÐ l¾c chu«ng. SÎ ®· nãi g× víi MÌo? +SÎ lµm g× khi MÌo ®Æt nã xuèng ®Êt? + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®óng vÒ chó SÎ trong bµi GV Chèt l¹i ý ®óng SÎ + th«ng minh. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi SÎ bÞ mÌo chép ®îc.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi. Qua c©u chuyÖn ta thÊy SÎ lµ con vËt nh thÕ nµo? 3. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: Cho H kh¸ giái kÓ l¹i c©u chuyÖn Gäi H kÓ l¹i c©u chuyÖn Mu chó SÎ 1 sè H kh¸ giái lªn kÓ Líp nhËn xÐt söa sai SÎ lµ con vËt th«ng minh.Sao anh kh«ng röa mÆt) H ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái SÎ vôt bay ®i. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. vÇn u«ng ra b¶ng con. 1 H líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 cña bµi chän ý ®óng ( ý a. vÇn u«ng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn u«n. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n.Cñng cè – dÆn dß: .®äc c¶ mÉu 2 H lªn b¶ng thi xÕp ®óng. Gv biÓu d¬ng nh÷ng Hs häc tèt . 310 .NhËn xÐt giê häc. xÕp nhanh Líp lµm bµi vµo trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. vÇn u«ng GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. tõ võa t×m ®îc. §äc c¸c tiÕng. §äc c©u mÉu trong SGK: BÐ ®a cho mÑ cuén len. u«ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn u«n. H ®äc c¸c thÎ ch÷ .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 311 .

l¶nh lãt.HiÓu néi dung bµi.Bµi cò: 2 H ®äc Mu chó SÎ 2.H ®äc tr¬n c¶ bµi.LuyÖn ®äc ®o¹n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ng«i nhµ I. II. §äc nh÷ng dßng th¬ cã tiÕng yªu 1 sè H ®äc dßng th¬ cã tiÕng yªu. rÊt hÊp dÉn). l¶nh lãt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: th¬m phøc ( Mïi th¬m rÊt m¹nh. xao xuyÕn.Môc tiªu: . VBTTV 1/2. nãi ®îc c©u cã vÇn yªu. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.NghØ h¬i sau mçi dßng th¬. . bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc.TT hµng xoan. . NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn yªu.¤n vÇn yªu.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . C¸c H§ d¹y. iªu ra 312 . . H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. iªu. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: hµng xoan. III. B¶ng nam ch©m. xao xuyÕn në. iªu: t×m ®îc tiÕng.häc chñ yÕu: 1.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. iªu. T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi iªu ViÕt tiÕng cã vÇn yªu.

3.NhËn xÐt giê häc. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ íc) Hµng xoan tríc ngâ. iªu. k I Môc tiªu: 313 . b×nh chän ngêi nãi vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch hay nhÊt. tõ võa t×m ®îc. GV vµ HS nhËn xÐt. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK trao ®æi víi nhau vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch. Líp nhËn xÐt söa sai. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.Cñng cè – dÆn dß: . hoa në nh m©y tõng chïm. 1 sã H ®äc khæ th¬ 3. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. H lªn nãi tríc líp. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc 2 khæ th¬ ®Çu. ph¬i tªn s©n th¬m phøc. ë ng«i nhµ cña m×nh. TiÕng chim ®Çu håi l¶nh lãt. b¹n nhá + Nh×n thÊy g×? + Nghe thÊy g×? + Ngöi thÊy g×? §äc c©u th¬ nãi vÒ t×nh yªu ng«i nhµ cña b¹n nhá g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hb¶ng con. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. 2. Mïi r¬m r¹ lîp trªn m¸i nhµ. iªu. I. Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa H. §äc c¸c tiÕng.

®óng kiÓu ch÷. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. tíi c©y. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa H vµ hái + Ch÷ hoa cao mÊy «. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.NhËn xÐt giê häc. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . réng 5 « «? + Ch÷ hoa H cã mÊy nÐt? Cã 3 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. Nãi nhiÖm vô giê häc. iªu. duyÖt binh: ch÷ thêng. tíi c©y. viÕt ®Ñp. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ H víi c¸c ch÷ I. .ViÕt ®óng c¸c vÇn u«i.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.H biÕt t« ch÷ hoa H. réng bao nhiªu Ch÷ hoa E cao 5 «. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. yªu ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu n¶i chuèi. ViÕt b¶ng con tõng tõ duyÖt binh kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. uyªt. ¬i. cì võa. viÕt ®Ñp. I. c¸c tõ ng÷: n¶i chuèi. iªt. ChÝnh t¶ Ng«i nhµ 314 . cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. ®Òu nÐt.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . K ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . . mçi dßng chØ viÕt 2. iªt. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Ch÷ hoa H. 3 ch÷. K . ¬i. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt §äc bµi cÇn viÕt trong giê häc. uyªt iªu. K H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: u«i. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. yªu.

3 KiÓm tra vë häc sinh 2 – 3 nh×n b¶ng ®äc bµi Méc m¹c. Giíi thiÖu bµi 2. 315 .Môc tiªu: . v÷ng vµng. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV A. c hay k II.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. tr×nh bÇy ®óng khæ th¬ 3 bµi ng«i nhµ Lµm ®îc cac bµi tËp ®iÒn vÇn iªu hay yªu. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô T×m tiÕng dÔ viÕt sai HD c¸ch tr×nh bÇy bµi th¬ T thÕ ngåi viÕt GV ®äc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: vÒ phÐp. Bµi míi 1. dÆn dß NhËn xÐt giê häc HS 2 em lµm bµi tËp 2. ®Êt níc HS viÕt b¶ng con HS chÐp bµi vµo vë So¸t l¹i bµi b»ng bót ch× ChÊm ®iÓm 1/2 sè bµi §äc thÇm yªu cÇu Thi lµm nhanh bµi tËp vµo trong s¸ch ¤ng trång c©y c¶nh Bµ kÓ chuyÖn ChÞ s©u kim Thø t ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc quµ cña bè I.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Môc ®Ých. chØ tõng ch÷ Ch÷a lçi sai phæ biÕn 3. Bµi tËp §iÒn iªu hay yªu GV híng dÉn §iÒn ch÷ c hay k Mçi nhãm 3 em lªn thi ®iÒn nèi tiÕp 4. KiÓm tra bµi cò B. Cñng cè. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. n. yªu cÇu ChÐp chÝnh x¸c. . §å dïng d¹y häc Néi dung bµi viÕt s½n III.

C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. v÷ng vµng.HiÓu néi dung bµi. xa ®Êt liÒn). oat T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oan ngoan §äc tiÕng: ngoan Ph©n tÝch tiÕng ngoan T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oan. §¶o xa( vïng ®Êt ë gi÷a biÓn. II.LuyÖn ®äc ®o¹n. . oat.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi ng«i nhµ vµ tr¶ lêi c©u hái. oat: t×m ®îc tiÕng. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. 2. oat.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oan. . tõ ng÷ dÔ lÉn: lÇn §äc CN.Chóng em thÝch ho¹t ®éng. nãi ®îc c©u cã vÇn oan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . . B¶ng nam ch©m.TT nµo. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: v÷ng vµng ( ch¾c ch¾n). ph©n tÝch ng«n ng÷… III.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. oat Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oan.¤n vÇn oan. VBTTV 1/2.häc chñ yÕu: 1. thùc hµnh giao tiÕp. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. .C¸c H§ d¹y. vÒ phÐp. oat ra b¶ng con. lu«n lu«n. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:Chóng em vui liªn hoan. 316 .Häc thuéc lßng bµi th¬. IV. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oan.

®iÒn vÇn im hay iªm. LuyÖn tËp thùc hµnh. . 3 H ®äc khæ th¬ ®Çu. líp ®äc thÇm Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®¶o xa. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ s hay x. ngh×n c¸i h«n. Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ quµ cña bè I Môc tiªu: . Bµi míi: 317 . II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ngh×n lêi chóc.ChÐp l¹i chÝnh x¸c.NhËn xÐt giê häc. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. 2.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ng«i nhµ . 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ cña bµi Quµ cña bè. líp ®äc thÇm Ngh×n c¸i nhí. ngh×n c¸i th¬ng. QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn tranh minh ho¹ 3.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 3. . 1 H ®äc khæ th¬ 2.Cñng cè – dÆn dß: . b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. IVC¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1. 1 sè H ®äc tríc líp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®©u? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Bè göi cho b¹n nhá nh÷ng quµ g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( hái vÒ nghÒ nghiÖp cña bè) Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vän 2. 2.

®Ñp. khiªm tèn. §iÒn im hay iªm Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. s¹ch. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS 2. lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ trong truyÖn lµm cho trêi ®Êt còng c¶m ®éng. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. lóa chiªm. 3 H ®äc l¹i khæ th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. 3.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. nhËn xÐt bµi viÕt cña H.Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn . mØm cêi. kim tiªmc©y kim. §iÒn vÇn: s hay x? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung khæ th¬ cÇn chÐp ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: göi. gióp c« ch÷a ®îc bÖnh cho mÑ. ngh×n. tÝnh ®iÓm thi ®ua. KÓ chuyÖn B«ng hoa cóc tr¾ng A. b. chóc. th¬ng. 318 . Môc ®Ých. Lêi gi¶i: tr¸i kim. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. ®Ñp.HiÓu ý nghÜa cña truyÖn: Ca ngîi t×nh yªu mÑ. . Cñng cè – dÆn dß . Söa ch÷ cho H Cho H chÐp khæ th¬ vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. yªu cÇu .

Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . gËy ®ãng vai bµ cô .NhËn xÐt. trªn ®¾p mét chiÕc ¸o.HS nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn .HS kÓ theo nhãm . Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn . GV kÓ chuyÖn víi giäng diÔn c¶m . KiÓm tra bµi cò .2 . Bµi míi 1.Chó ý khi kÓ: BiÕt chuyÓn giäng kÓ linh ho¹t tõ lêi ngêi kÓ sang lêi ngêi mÑ. lêi c« bÐ. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. Híng dÉn häc sinh kÓ theo tranh .HS theo dâi kÓ tõng ®o¹n . tuyªn d¬ng .Tranh minh ho¹ C.Trong 1 tóp lÒu ngêi mÑ èm n»m trªn giêng. 3: ChuyÓn ngêi dÉn chuyÖn sang häc sinh 4.th¬ng mÑ lóc yÕu ®au .3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹ .TÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn . Bµ nãi víi con g¸i ngåi bªn "Con ®i mêi thÇy thuèc vÒ ®©y" .3 em kÓ l¹i toµn bé chuyÖn .LÇn 2. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. §å dïng d¹y häc .2 em kÓ chuyÖn "S tö vµ chuét nh¾t" II.Kh¨n ®ãng vai bµ mÑ.3 em: kÓ ®o¹n 1 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- B.KÓ lÇn 1 ®Ó häc sinh biÕt c©u chuyÖn .Ngêi mÑ nãi g× víi con? .KÓ lÇn 2 . 4 lµm t¬ng tù .§äc c©u hái díi tranh . 3. lêi cô giµ.Thi kÓ theo nhãm .Lµ con ph¶i th¬ng yªu cha mÑ.TiÕp tôc víi c¸c tranh 23.Gióp c« ch÷a khái bÖnh cho mÑ . ch¨m häc .KÓ ph©n vai .Thi kÓ theo ®o¹n .LÇn 1: GV lµm ngêi dÉn chuyÖn .C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ra ®iÒu g×? 319 .

TT khãc oµ. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. ®øt tay. bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi 320 .LuyÖn ®äc ®o¹n. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khãc oµ.ChuÈn bÞ c©u chuyÖn: "NiÒm vui bÊt ngê" Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc v× b©y giê mÑ míi vÒ I. dÊu phÈy. ho¶ng hèt. c. t: t×m ®îc tiÕng. biÕt ®äc c©u cã dÊu chÊm hái ( cao giäng hoÆc ng¹c nhiªn) . c¾t khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng b¸nh Gi¶i nghÜa tõ khã: ho¶ng hèt ( mÊt tinh thÇn do gÆp nguy hiÓm bÊt ngê) . thùc hµnh giao tiÕp. . ho¶ng hèt. dÆn dß .H ®äc tr¬n c¶ bµi. IV C¸c H§ d¹y. II. nãi ®îc c©u cã vÇn t.HiÓu néi dung bµi. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.B«ng hoa cóc tr¾ng tîng trng cho tÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ víi mÑ .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . Cñng cè.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. B¶ng nam ch©m.Líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt 5. VBTTV 1/2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . ®øt tay.NhËn xÐt tiÕt häc .¤n vÇn c. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Quµ cña bè 2.häc chñ yÕu: 1.Môc tiªu: . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn t. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi bÞ ®øt tay cËu bÐ cã khãc kh«ng? Lóc nµo cËu bÐ míi khãc? V× sao? 1 H ®äc bµi v¨n.3 nhãm H ®äc ph©n vai: Ngêi dÉn chuþªn. c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn t T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn t. c.NhËn xÐt giê häc. lµm cha mÑ bùc m×nh…) 3. . GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n Cho H ®äc ph©n vai H§3: LuyÖn nãi Lµm nòng mÑ nh cËu bÐ trong truyÖn nµy lµ kh«ng ph¶i. c GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh tiÕng trong bµi cã vÇn t lµ ®øt Nªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn t. ngêi mÑ. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. c.V× cËu muèn ®îc mÑ th¬ng. Líp nhËn xÐt söa sai. cËu bÐ. c ra b¶ng con. §äc c©u mÉu trong SGK: Møt TÕt ¨n rÊt ngon. vßi vÜnh th× kh«ng tèt. v× lµm phiÒn cha mÑ. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n 2.VÒ nhµ «n l¹i bµi 321 . §äc c¸c tiÕng.Cñng cè – dÆn dß: . 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK vµ thùc hµnh hái ®¸p tõng cÆp H lªn nãi tríc líp. C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n ®Ó t×m c¸c c©u hái trong bµi ( Con lµm sao thÕ? §øt khi nµo thÕ? Sao ®Õn b©y giê con míi khãc?) 2. hay nhâng nhÏo. tõ võa t×m ®îc. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu bÐ kh«ng khãc Khi mÑ vÒ cËu bÐ míi khãc. lµ mét tÝnh xÊu. C¸ mùc níng rÊt ngon.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 322 .

.HiÓu néi dung bµi. II. oen .¤n vÇn en. ngan ng¸t.HS ®äc tr¬n c¶ bµi. oen: t×m ®îc tiÕng. xoÌ ra.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 29 Thø hai ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc ®Çm sen I. thanh khiÕt. Ph¬ng ph¸p 323 . nãi ®îc c©u cã vÇn en.NghØ h¬i sau dÊu chÊm. c¸nh hoa.Môc tiªu: . §äc ®óng c¸c tõ ng÷: xanh m¸t.

. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n) nèi tiÕp nhau ®äc. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®µi sen( bé phËn phÝa ngoµi cña hoa sen).TT lÉn: xanh m¸t.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 324 . oen ra b¶ng con. §äc c©u mÉu trong SGK: TruyÖn DÕ iªu. 2. MÌn phiªu lu ký rÊt hay. oen ViÕt tiÕng cã vÇn en. BÐ nhoÎn miÖng cêi t¬i. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn en. thanh khiÕt ( trong s¹ch ). VBTTV 1/2. IV. c¸nh hoa. thu ho¹ch( lÊy). khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng ngan ng¸t. oen.häc chñ yÕu: 1. Líp nhËn xÐt söa sai.LuyÖn ®äc ®o¹n. tõ võa t×m ®îc. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. oen.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §µm tho¹i. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. xoÌ ra. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en? chen.Bµi cò: 2 H ®äc V× b©y giê mÑ míi vÒ. thùc hµnh giao tiÕp. sen T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã Nªu l¹i yªu cÇu bµi vÇn en. ven. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÞu nhÑ). C¸c H§ d¹y. §äc c¸c tiÕng. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. B¶ng nam ch©m. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en. thanh khiÕt. nhÞ ( bé phËn sinh s¶n cña hoa).LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . tõ ng÷ dÔ §äc CN.

N .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hH ®äc bµi v¨n. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: 325 . .NhËn xÐt giê häc. ®o¹t gi¶i. hoa sen.Ch÷ hoa L. ®Òu nÐt. M. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. 3. oat. nhoÎn cêi. oong . M. ph« ®µi sen vµ nhÞ vµng. H¬ng sen ngan ng¸t. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 1 H quan s¸t tranh vµ mÉu trong SGK .ViÕt ®óng c¸c vÇn oan. c¶i xoong: ch÷ thêng. n I Môc tiªu: . ®óng kiÓu ch÷. cì võa. c¸c tõ ng÷: ngoan ngo·n. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Luþªn nãi vÒ hoa sen) GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. thanh khiÕt 2. oen. m.Cñng cè – dÆn dß: . trong xanh. ong. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra. N®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) .VÒ nhµ «n l¹i bµi. Khi në. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa l.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. thùc hµnh nãi tiÕp vÒ sen. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. en. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. hoa sen tr«ng ®Ñp nh thÕ nµo? §äc c©u v¨n diÔn t¶ h¬ng sen.H biÕt t« ch÷ hoa L. NhiÒu H lªn nãi tríc líp.

3 ch÷.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc bµi cÇn viÕt GV H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. oong Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ngoan ngo·n.Nhí ®îc quy t¾c chÝnh t¶ ©m : gh ®i víi i . .VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. mçi dßng chØ viÕt 2.Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK . ®o¹t gi¶i. Nãi nhiÖm vô giê häc. nhoÎn cêi. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi.B¶ng phô chÐp s½n bµi ca dao : Hoa sen” III. oat. -------------------------------------------------------------chÝnh t¶ hoa sen I. c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp II. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ M víi ch÷ N H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: oan. c¶i xoong kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë Ch÷ hoa cao 5 «. QS uèn n¾n t thÕ viÕt.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c viÕt l¹i ®óng c¶ bµi ca dao . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Lvµ hái + Ch÷ hoa L cao mÊy «. en. oen. môc tiªu . ong.e . trong xanh. réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa L cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. Bµi cò . ª . hoa sen. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .NhËn xÐt giê häc. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë.2 HS lªn b¶ng ®äc l¹i khæ th¬ 326 . §å dïng d¹y häc .

c¸c tiÕng tõ ng÷ khã. 327 .GV ch÷a c¸c lçi sai trªn b¶ng . gh ) GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. cña xoÌn xoÑt 1. n.Thu bµi chÊm .HS t×m nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai ( Tr¾ng .2.HS chÐp khæ th¬ vµo vë . e .C¶ líp nhËn xÐt vµ ®äc l¹i c¸c tõ khã d) Híng dÉn quy t¾c chÝnh t¶ ©m gh ®øng tríc : i .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . « .GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt .§êng gå ghÒ .Môc tiªu: .Cho 3 em lªn b¶ng lµm BT . 2 em HS ®äc l¹i bµi c¸c tõ võa ®iÒn Bµi 2 : §iÒn ch÷ g hay gh .H ®äc tr¬n c¶ bµi.Híng dÉn HS so¸t lçi vµo vë .3.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. o . ®¸nh gi¸ 2.HS lªn b¶ng lµm BT . gç lim . chen .HS tËp viÕt vµo b¶ng con tõ khã . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. u … ) 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp .HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶ ( g . con ghÑ . ª ( gh kÐp ) §øng tríc c¸c nguyªn ©m kh¸c viÕt lµ g ( g + a . ¬ .Cho HS quan s¸t chÐp s½n . Cñng cè. mïi … ) . xanh . nhËn xÐt giê c) Híng dÉn dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 1 : §iÒn en hay oen §Ìn bµn . 3 HS nh×n b¶ng ®äc khæ th¬ . . dÆn dß : .GV nhËn xÐt. 4 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mêi vµo I.

oong. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. . GV nhËn xÐt chung vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. líp ®äc thÇm Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng 328 . Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi oong §äc c©u mÉu trong SGK: chong chãng. IV C¸c H§ d¹y. . . buåm khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng thuyÒn. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ong. 2.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi §Çm sen vµ tr¶ lêi c©u hái. Giã 1 H ®äc khæ th¬ 3.LuyÖn ®äc ®o¹n. oong ra b¶ng con.oong: t×m ®îc tiÕng.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . xoong canh ViÕt tiÕng cã vÇn ong.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. nãi ®îc c©u cã vÇn ong.TT kiÔng ch©n.HiÓu néi dung bµi. Nai. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.¤n vÇn ong. líp ®äc thÇm Nh÷ng ai ®· gâ cöa ng«i nhµ? Thá. II. 3 H ®äc bµi th¬ . VBTTV 1/2. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. so¹n söa. . oong T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong trong §äc tiÕng: trong Ph©n tÝch tiÕng trong T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .häc chñ yÕu: 1. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. thùc hµnh giao tiÕp. B¶ng nam ch©m.Häc thuéc lßng bµi th¬.

chuÈn bÞ bµi sau: V× b©y giê mÑ míi vÒ. 1 sè H ®äc tríc líp. 1 sè cÆp ®äc bµi th¬ th¬ theo lèi ph©n vai Cho H ®äc ph©n vai Khæ th¬ 1: Ngêi dÉn chuyÖn. QS 4 tranh minh ho¹ 1 H lªn nãi tríc líp NhiÒu H thùc hµnh nãi. VÒ nhµ «n l¹i bµi. reo hoa l¸. . Thi häc thuéc lßng bµi th¬. qu¹t m¸t thªm h¬i biÓn c¶. ®iÒn ch÷ ng hay ngh. II. III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. ª.viÕt chÝnh x¸c. chñ nhµ. . Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mêi vµo I Môc tiªu: . kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ 1. b¶ng nam ch©m.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ong hay oong. i.Nhí quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng lµm g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hso¹n söa ®ãn tr¨ng lªn. chñ nhµ. LuyÖn tËp thùc hµnh. Khæ th¬ 2: Ngêi dÉn chuyÖn. Thá. 2 cña bµi Mêi vµo. Giã H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vÑn 3. Nai Khæ th¬ 3: Ngêi dÉn chuyÖn. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1.Nghe .Cñng cè – dÆn dß: . C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ®Èy buåm thuyÒn. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.NhËn xÐt giê häc. chñ nhµ. ®i kh¾p n¬i lµm viÖc tèt. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi 329 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. - GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Hoa sen - NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt khæ th¬ 1, 2 bµi Mêi vµo. ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: nÕu, tai, xem, g¹c Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ mçi dßng 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con Nghe vµ viÕt vµo vë

CÇm bót ch× so¸t lçi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau

ChÊm 1 sè bµi t¹i líp, nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn: ong,oong 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm thi ®ua. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b, §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H lµm bµi vµo vë BTTV Nªu luËt chÝnh t¶ ©m ng ®øng ngh + i, e, ª tríc i, e, ª 3. Cñng cè – dÆn dß - Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt, chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng, ®Ñp. - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng, s¹ch, ®Ñp. --------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn
330

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNIÒM VUI BÊT NGê

I. môc tiªu - hs dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n trong c©u chuyÖn theo tranh, vµ kÓ l¹i ®îc toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m - Ngêi mÑ èm nãi g× víi con? - KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi - HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4 tranh minh ho¹ c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: C©u hái díi tranh lµ g×? - GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn - 2 HS thi kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý díi tranh e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ( B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , ? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå ) ®iÒu g× ? - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ngêi kÓ chuyÖn hay nhÊt ,
331

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Chó c«ng I.Môc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng l¸nh. - BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm, dÊu phÈy. - ¤n vÇn oc, ooc : t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn oc, ooc. - HiÓu néi dung bµi. II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp, ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. IV. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: 1.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Mêi vµo 2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng l¸nh. - LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oc, ooc T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc tiÕng trong bµi cã vÇn oc lµ ngäc
332

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn oc, ooc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oc, ooc ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng, tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc c©u mÉu trong SGK: Con cãc lµ cËu «ng giêi. BÐ mÆc quÇn soãc.Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc.

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g×? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c XoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ g×? qu¹t. 1 H ®äc ®o¹n 2, líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng 1 sè H tr¶ lêi thay ®æi nh thÕ nµo? Líp nhËn xÐt söa sai. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 H ®äc l¹i bµi v¨n NhËn xÐt cho ®iÓm. H§3: LuyÖn nãi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi ( H¸t vÒ con c«ng) T×m vµ h¸t bµi h¸t vÒ con c«ng 1 sè H h¸t tríc líp NhËn xÐt khen nh÷ng H biÕt nhiÒu bµi h¸t vÒ con c«ng. 3.Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 1 H ®äc ®o¹n 1, líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái Bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch.

333

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

334

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

tuÇn 30
Thø hai ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc chuyÖn ë líp I. Môc tiªu - HS ®äc tr¬n ®îc c¶ bµi : ChuyÖn ë líp - ¤n c¸c vÇn : u«t , u«c - HiÓu ®îc tõ ng÷ : em bÐ kÓ chuyÖn cho mÑ nghe nhiÒu chuyÖn kh«ng ngoan cña c¸c b¹n trong líp . MÑ muèn nghe kÓ chuyÖn ë líp con ngoan nh thÕ nµo ? II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1, 2 em ®äc bµi : Chó c«ng - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u
335

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : ë líp , ®óng dËy , trªn , b«i bÈn vuèt tãc . - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc tr¬n

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ c) ¤n c¸c vÇn: u«c, u«t - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK ? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«t ?

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htõng khæ th¬

( vuèt )

?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu nhiÒu : cuèc ®¾t , b¾t luéc , TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u«c , u«t tuèt lóa , buét måm , khã nuèt … GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi - HS thi ®ua t×m nhanh ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 1 / 2 néi dung bµi ( ChuyÖn ban Hoa kh«ng thuéc * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc bµi , b¹n Hïng trªu con , b¹n Mai ?B¹n nhá kÓ cho mÑ nghe nh÷ng tay ®Çy mùc . ..) chuyÖn g× ë líp ? ? MÑ nãi g× víi b¹n nhá ? - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : H·y kÓ chuyÖn víi cha mÑ h«m nay ë líp em ®· ngoan nh thÕ nµo ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV cho líp ®äc toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ víi cha mÑ chuyÖn ë líp h«m nay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt
336

( MÑ kh«ng nhí chuyÖn … ngoan ngo·n) - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 3

- Cho HS nãi theo nhãm

« . tõ ng÷ øng + HS tËp t« ch÷ hoa : o . p III. ¬ . Bµi míi a) Híng dÉn HS tËp viÕt ( T« ch÷ . tËp viÕt .GV nhËn xÐt giê . p I.Híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt ch÷ : o . tõ øng dông: ( võa nãi võa t« ch÷ o . p hoa ) trong b¶ng phô . 2. dÆn dß . « . « . vµ t thÕ ngåi viÕt . II. p . tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n viÕt ®óng ®Ñp . cì . ¬ . « .HS t« ®óng .HS tËp viÕt vµo b¶ng con . « . ®óng vµ ®Òu nÐt . Môc tiªu .ViÕt ®óng ®Ñp c¸c vÇn vµ c¸c tiÕng : . « . p . « . ¬ . p .HS ®äc c¸c tiÕng . ¬ . ¬ .ViÕt theo ch÷ thêng . Bµi cò .2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa: l. æn ®Þnh líp. 4.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T« ch÷ hoa : o . ¬ .HS quan s¸t ch÷ o . võa .GV chÊm ch÷a bµi . §å dïng d¹y häc .VÒ nhµ tËp viÕt phÇn cßn l¹i 337 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. ¬ . p dông vµ tËp viÕt c¸c tõ øng dông c) Híng dÉn HS tËp t« . m.B¶ng phô kiÖn viÕt s½n ch÷ : o .GV nhËn xÐt vÒ sè lîng nÐt vµ kiÓu nÐt vµ nªu quy tr×nh viÕt . ®Ñp c¸c ch÷ hoa : o .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 3. Cñng cè.GV híng dÉn tõng em biÕt c¸ch cÇm bót cho ®óng . n .TËp viÕt vµo b¶ng con c¸c tõ trong khung ch÷ ) ng÷ øng dông b) Híng dÉn viÕt .

Bµi cò . c¸ch cÇm bót .KiÓm tra viÕt ë nhµ cña c¸c HS 2.HS t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt hoÆc dÔ viÕt sai vµo tËp viÕt . GV quan s¸t uÊn n¾n c¸ch ngåi viÕt .B¶ng phô chÐp s½n khæ th¬ cuèi cña bµi : ChuyÖn ë líp III. chuét ®ång ) . §å dïng d¹y häc .GV chØnh söa vµ nh¾c nhë tõ khã viÕt .HS nh×n b¶ng chÐp bµi vµo vë . . Cñng cè. Môc tiªu .RÌn cho c¸c em viÕt ®óng cù li .Cho HS chÐp bµi . vµo b¶ng con .GV chÊm vµo líp 1 sè vë c) Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ Bµi 2 : §iÒn vÇn : u«t hay u«c ? .HS ®äc c¶ khæ th¬ . dÆn dß : ( Buéc tãc . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . u«t ch÷ k hay c .§iÒn ®óng c¸c vÇn u«c .2 HS lªn b¶ng lµm nhanh BT .HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®óng . qu¶ cam ) chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp . c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ .2 HS lªn b¶ng lµm BT .GV viÕt ®o¹n th¬ cuèi bµi th¬ lªn b¶ng . c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp II.GV nhËn xÐt giê 338 .GV tuyªn d¬ng nh÷ng em ( tói kÑo .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh t¶ chuyÖn ë líp I.Líp lµm vµo b¶ng con + vë BTT ViÖt Bµi 3 : §iÒn ch÷ c hay k 3. ®Ñp khæ th¬ cuèi bµi : ChuyÖn ë líp . c¸c ho¹t ®éng 1. tèc ®é .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi chÝnh t¶

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc MÌo con ®i häc I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : MÌo con ®i häc ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - ¤n c¸c vÇn : u , ¬u - HiÓu ®îc néi dung bµi : MÌo con lêi häc , kiÕm cí nghØ ë nhµ . Cõu do¹ c¾t ®u«i lµm mÌo sî kh«ng d¸m nghØ häc n÷a II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1 em ®äc l¹i bµi : ChuyÖn ë líp ? MÑ b¶o bÐ kÓ chuyÖn g× ? - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ - HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : Buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng th¬ - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc c¶ bµi . - C¶ líp ®äc thÇm - §äc theo ph©n vai
339

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: u , ¬u - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : - ( cõu ) u ? - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u , - nhiÒu - HS thi ®ua t×m nhanh ¬u ? GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc 4 dßng th¬ ®Çu * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc ( MÌo kªu ®u«i èm , xin nghØ häc ? MÌo kiÕm cí g× ®Ó nghØ häc ? ) ? Cõu nãi g× khiÕn mÌo xin ®i häc ( Cõu nãi muèn nghØ häc th× ngay ? c¾t ®u«i mÌo ) - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - Chia nhãm , luyÖn nãi theo ®Ò - Gäi em HS xung phong tµi trong SGK 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ ; ChuÈn bÞ bµi : Ngêi b¹n tèt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mÌo con ®i häc I. Môc tiªu - HS chÐp ®óng vµ ®Ñp 8 dßng th¬ ®Çu bµi : MÌo con ®i häc - §iÒn ®óng c¸c vÇn : iªn hay in ch÷ r , d hay gi vµo chç thÝch hîp - ViÕt ®óng cù li tèc ®é
340

- 2 HS ®äc l¹i bµi - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng II. §å dïng d¹y häc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- B¶ng phô chÐp s½n 8 dßng ®Çu bµi th¬ : MÌo con ®i häc vµ BT III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Bµi cò 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp - Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy c¸c dßng th¬ - HS ®äc 8 dßng ®Çu bµi th¬ trªn b¶ng phô - HS nªu c¸c ch÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶ - TËp viÕt c¸c ch÷ ®ã vµo b¶ng con - GV chÊm 1 sè vë t¹i líp c) Híng dÉn HS HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn ch÷ : r , d hoÆc gi ThÇy gi¸o d¹y häc ; bÐ nh¶y d©y , ®µn c¸ r« b¬i léi - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn nhanh vµ - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm ®óng bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp - Líp ch÷a bµi vµo vë BT - GV nhËn xÐt giê VÒ nhµ viÕt ra vë mçi lçi chÝnh t¶ 1 dßng KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc I. Môc tiªu - Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Nhê trÝ th«ng minh mµ Sãc ®· tho¸t hiÓm II. §å dïng d¹y häc
341

- HS chÐp bµi chÝnh t¶ vµo vë : GV uèn n¾n c¸ch ngåi , c¸ch cÇm bót - HS ®æi vë cho nhau ch÷a bµi chÝnh t¶

3. Cñng cè, dÆn dß :

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê - 1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ? Sãi vµ Sãc ai lµ ngêi th«ng minh ? H·y nªu 1 viÖc chøng tá sù th«ng minh ®ã ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc
342

- HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn

- Ngêi dÉn chuyÖn Sãi vµ Sãc

- Sãc lµ nh©n vËt th«ng minh . Khi Sãi hái Sãc høa tr¶ lêi nhng ®ßi ®îc th¶ tríc , tr¶ lêi sau . Nhê vËy Sãc ®· tho¸t khái nanh vuèt cña Sãi sau khi tr¶ lêi )

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNgêi b¹n tèt

I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : Ngêi b¹n tèt ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - ¤n c¸c vÇn : uc , ut . T×m tiÕng cã vÇn : uc , ut - ThÊy ®îc c¸ch c sö Ých kØ cña Cóc th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña Hµ vµ MÑ II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ : MÌo con ®i häc ? MÌo con ®Þnh kiÕm cí g× khi chèn häc - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn ®äc - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ LuyÖn ®äc ®o¹n bµi : - Gäi 2 em mçi em ®äc mét §o¹n 1 : Tõ : “Trong giê vÏ …®a ®o¹n. bót cña m×nh cho Hµ” HS luyÖn ®äc ph©n vai §o¹n 2 : Cßn l¹i - 2 em ®äc c¶ bµi
343

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng c©u - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: uc , ut - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : uc ( cóc, bót ) , ut ? - HS thi ®ua nãi c©u ( theo nhãm ? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : uc , ) ut - HS thi ®ua t×m nhanh GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc ®o¹n 1 : Tr¶ lêi c©u * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc hái ? Hµ hái bót mîn , ai ®· gióp Hµ ? ( Cóc tõ chèi , Nô cho Hµ mù¬n ) - 2 em ®äc ®o¹n 2 ? B¹n nµo gióp Cóc söa d©y ®eo ( Hµ tù gióp Cóc söa d©y ®eo cÆp ? cÆp ) - 2 HS ®äc l¹i bµi ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi b¹n - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi tèt ? ( Ngêi b¹n tèt lµ ngêi s½n sµng - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n gióp b¹n ) * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : KÓ chuyÖn vÒ ngêi b¹n tèt cña em - GV cho tõng b¹n trao ®æi , kÓ víi nhau vÒ ngêi b¹n tèt . - GV chØ ®Þnh 2 HS lªn kÓ vÒ ngêi b¹n tèt tríc líp 4. Cñng cè, dÆn dß - 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; Nh×n tranh tËp kÓ l¹i viÖc lµm cña 2 b¹n
344

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

345

H ®äc tr¬n c¶ bµi. . .¤n vÇn ¨t. C¸c H§ d¹y.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 346 .LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m HS §äc thÇm §äc CN.HiÓu néi dung bµi. n¬i nµy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 31 Thø hai ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc ngìng cöa I. d¾t vßng.Môc tiªu: .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.®i men. III.häc chñ yÕu: GV 1.Bµi cò: 2 H ®äc Ngêi b¹n tèt. ¨c. ¨c: t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t. quen. lóc nµo. d¾t vßng. n¬i nµy. ¨c. II. Söa ph¸t ©m cho H . . ®i men. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. B¶ng nam ch©m. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: ngìng cöa.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬ vµ khæ th¬.Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. lóc nµo. quen. 2. tõ ng÷ dÔ lÉn: ngìng cöa. VBTTV 1/2.

Líp nhËn xÐt söa sai. ¨c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTõng nhãm 3 H (mçi H 1 khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc.4 H ®äc khæ th¬ 1. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. ¨c 2 H 1 cÆp quan s¸t tranh vµ nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u.Cñng cè – dÆn dß: . ¨c 1 sè H nãi c©u tríc líp. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ¨t.LuyÖn ®äc ®o¹n. 3.NhËn xÐt giê häc. . 3.VÒ nhµ «n l¹i bµi. 3 vµ tr¶ lêi B¹n nhá ®· qua ngìng cöa ®Ó ®i c©u hái ®Õn ®©u? B¹n nhá qua ngìng cöa ®Ó ®i ®Õn trêng vµ ®Õn nh÷ng n¬i xa h¬n n÷a. d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Ai d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa? Bµ. §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬ 2. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi theo néi dung bµi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK H quan s¸t tranh trong SGK . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh d¾t Ph©n tÝch tiÕng d¾t Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . 4 H ®äc khæ th¬ 2. thùc hµnh nãi. GV nhËn xÐt chung vµ söa cho H. mÑ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt 347 .

Ch÷ hoa R. réng bao Ch÷ hoa cao 5 «. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. mçi dßng chØ viÕt 2.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.H biÕt t« ch÷ hoa Q. c¸c tõ ng÷: d×u d¾t. réng 5 « nhiªu «? + Ch÷ hoa Q cã mÊy nÐt? Cã 2 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù víi ch÷ R H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨t. xanh mít: ch÷ thêng. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ViÕt b¶ng con tõng tõ dßng nø¬c. Nãi nhiÖm vô giê häc. ¨c. ¨c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu ht« ch÷ hoa q. mµu s¾c. Q ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. ¬t. xanh mít kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. mµu s¾c.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨t. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Q vµ hái + Ch÷ Q cao mÊy «. ¬c. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. 348 . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . r I Môc tiªu: . ®óng kiÓu ch÷. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung §äc bµi cÇn viÕt tËp viÕt trong giê häc. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. ®Òu nÐt. 3 ch÷. ¬t ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: d×u d¾t. ¬c. dßng níc.NhËn xÐt giê häc. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. cì võa. R .

vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ . 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . 349 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ ngìng cöa I Môc tiªu: .VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. b¶ng nam ch©m. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. tÝnh ®iÓm thi ®ua. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. nhËn xÐt bµi viÕt cña H.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë.

Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.H ®äc tr¬n c¶ bµi. b. ch¨ng d©y. .Bµi cò: 2H ®äc bµi Ngìng cöa vµ tr¶ lêi c©u hái. ch¨ng d©y. ¬t: t×m ®îc tiÕng vÇn ¬c.TT Ü. ®Ñp. chã vÖn. C¸c H§ d¹y.¤n vÇn ¬c. nÊu c¬m. chã vÖn. nÊu c¬m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hC¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc 2 dßng th¬ 1 em Söa ph¸t ©m . §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. .LuyÖn ®äc th¬ 4 ch÷. ¬t. VBTTV 1/2.Môc tiªu: . NhËn xÐt cho ®iÓm 350 . ¨n no. ¨n no. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi. III. B¶ng nam ch©m. ®Ñp. bµi §äc nhÈm c¶ bµi. 2. tõ ng÷ dÔ lÉn: Çm §äc CN.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. quay khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trßn.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. tiÕng . . II. ª.LuyÖn ®äc ®o¹n.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tiÕng tõ ng÷ khã: Çm Ü. Cñng cè – dÆn dß . quay trßn. .häc chñ yÕu: GV HS 1.HiÓu néi dung bµi. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. Thø t ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc kÓ cho bÐ nghe I. i 3. s¹ch.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.

. 1 H ®Æt c©u hái. chuÈn bÞ bµi sau: Ngêi b¹n tèt. Líp ®äc thÇm c¶ bµi Con tr©u s¾t lµ c¸i m¸y cµy NhiÒu cÆp H ®äc Hái . §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. mét em ®äc sè ch½n. ViÕt tiÕng cã vÇn ¬c. 1 H nãi tªn con vËt H§2: LuyÖn nãi theo néi dung bµi §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt VD: H: Con g× s¸ng sím g¸y ß…ã …o gäi ngêi thøc dËy T: Con gµ trèng NhiÒu H tiÒn hµnh hái ®¸p H: Con g× lµ chóa rõng xanh? T: Con hæ . biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.NhËn xÐt giê häc.VÒ nhµ «n l¹i bµi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ kÓ cho bÐ nghe I Môc tiªu: 351 . mét em ®äc c¸c dßng th¬ sè lÎ. tæ 2 t×m tiÕng cã vÇn ¬t. ¬t GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh níc §äc tiÕng: níc Ph©n tÝch tiÕng níc Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi tæ 1. khen nh÷ng tæ t×m tèt TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? Cho H ®äc ph©n vai: Hai H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn ¬c. ¬t ra b¶ng con. ¬t T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬c T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬c.®¸p theo bµi theo th¬. 3 t×m tiÕng cã vÇn ¬c. NhËn xÐt chung.Cñng cè – dÆn dß: .3.

quay trßn vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. 352 . Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e.NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ngìng cöa.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. tÝnh ®iÓm thi ®ua. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. nhËn xÐt bµi viÕt cña H.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. b. kh«ng m¾c lçi 8 dßng ®Çu bµi th¬ KÓ cho bÐ nghe. . . 2. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. b¶ng nam ch©m. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai: Çm Ü. ch¨ng d©y.

Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn .Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn . §å dïng d¹y häc .GV nhËn xÐt. ®¸nh gi¸ chuyÖn 3.1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn .Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. KiÓm tra bµi cò .Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u . Môc tiªu .Tranh 1: C¶nh vÏ g×? .Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn .VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe 353 . chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.Ngêi dÉn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 4. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê . i 3. æn ®Þnh tæ chøc 2.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn dª con nghe lêi mÑ I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ª. Cñng cè – dÆn dß .GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay .GV nhËn xÐt tiÕt häc . . ®Ñp.GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh . s¹ch. ®Ñp.HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn II. Cñng cè. dÆn dß .

häc chñ yÕu: GV HS 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc hai chÞ em I. . VBTTV 1/2.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. dÊu phÈy.oet ViÕt tiÕng cã vÇnªt. oet ra b¶ng con. oet. III. LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n v¨n cã ghi lêi nãi . tõ võa t×m ®îc. trong SGK 1 sè H ®äc c©u t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. B¶ng nam ch©m. C¸c H§ d¹y. 2. mét l¸t. .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . d©y cãt.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. buån. 354 . hÐt lªn. II.LuyÖn ®äc ®o¹n. d©y cãt. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. Líp nhËn xÐt söa sai.Môc tiªu: . buån khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng . mét l¸t. §iÒn vÇn Ðt hoÆc oÐt vµo c¸c c©u H lµm miÖng. hÐt lªn.TT vÎ. §äc c¸c tiÕng. tõ ng÷ dÔ lÉn: vui §äc CN. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: vui vÎ.HiÓu néi dung bµi. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. oet: t×m ®îc tiÕng cã vÇn et.H ®äc tr¬n c¶ bµi. bµi 3 H nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn et. oet T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et tiÕng trong bµi cã vÇn et lµ hÐt T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi et.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi KÓ cho bÐ nghe.¤n vÇn et.

dÊu phÈy 355 . xum xuª. Mét vµi H ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái CËu buån ch¸n v× kh«ng cã ngêi ch¬i cïng. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu nãi chÞ ®õng ®éng vµo con gÊu b«ng cña em. lÊp lã.NhËn xÐt giê häc. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sè H tr¶ lêi Líp nhËn xÐt söa sai. long lanh.Cñng cè – dÆn dß: . yªu cÇu §äc tr¬n toµn bµi.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi 1 H ®äc ®o¹n 1. Môc ®Ých. 1 H ®äc ®o¹n 2. Mét vµi H ®äc c¶ bµi Kh«ng ®îc Ých kû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi CËu em lµm g× khi chÞ ®éng vµo con gÊu b«ng cña m×nh? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t« nhá? V× sao c©u em c¶m thÊy buån ch¸n khi ch¬i 1 m×nh NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi v¨n nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? H§2: LuyÖn nãi §Ò tµi: Em thêng ch¬i víi (anh. §äc ng¾t. CÇn cã b¹n ch¬i cïng 1 sè H lªn kÓ tríc líp. chÞ) nh÷ng trß ch¬i g×? Chia nhãm 4. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH tuÇn 32 Thø hai ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Hå G¬m I. H ngåi kÓ cho nhau nghe nh÷ng trß ch¬i ®· ch¬i víi anh chÞ. . hoÆc em cña m×nh 3. nghØ h¬i ®óng dÊu chÊm. ®äc ®óng mét sè tõ ng÷: Khæng lå.

long lanh. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp cña thñ Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u? ®« Hµ Néi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå tr«ng 1 chiÕc g¬ng soi bÇu dôc lín KL nh thÕ nµo? s¸ng long lanh. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa s¸ch gi¸o khoa III. §äc ®o¹n 2: 2 em 356 . ¬p HiÓu néi dung: Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë thñ ®« Hµ Néi II. tæ. Híng dÉn ®äc GV ®äc mÉu khæng lå. líp Híng dÉn häc sinh ng¾t. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi §äc ®o¹n 1: 2 em a. ¬p T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m G¬m Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬m HS nãi nèi tiÕp (SGK) Hå g¬m ë thñ ®« Hµ Néi §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬m Hå G¬m rÊt ®Ñp HS nãi Cã vÇn ¬p (SGK) Giµn míp sau trÜu qu¶ §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬p NhiÒu em ®Æt c©u C¸c b¹n nhá ch¬i cíp cê C¸ íp l¹nh TiÕt 2 4. dÊu phÈy. Bµi míi 1. 2 em ®äc c¶ bµi 3. HS luyÖn ®äc xum xuª §äc c¸c tõ ng÷ Ph©n tÝch: Khæng: kh . nghØ h¬i khi HS ®äc nèi tiÕp gÆp dÊu chÊm. ¬p. bµi §äc ®o¹n 1: 2 em §äc ®o¹n 2: 2 em Thi ®äc trong nhãm 2 §äc theo bµn. LuyÖn ®äc ®o¹n. lÊp lã. líp ChÊm ®iÓm 1. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m.«ng Xum xuª LuyÖn ®äc c©u §äc c¸ nh©n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ¤n c¸c vÇn ¬m. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: Hai chÞ em 4 em V× sao cËu em buån khi ch¬i mét m×nh? B. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ¤n vÇn ¬m. nhãm.

NhËn xÐt giê häc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa s. ViÕt vµo vë GV chÊm bµi . 5. Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. kÕt hîp víi 2 nÐt c¬ b¶n cong díi vµ mãc ngîc tr¸i nãi liÒn víi nhau t¹o thµnh vßng so¾n to ë ®Çu ch÷ cuèi nÐt GV nªu quy tr×nh t« . hå g¬m. ®Òu nÐt. yªu cÇu HS tËp t« ch÷ hoa s TËp viÕt ch÷ thêng. Cñng cè. t×m c©u Th¸p rïa têng rªu cæ kÝnh x©y v¨n t¶ c¶nh? trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. vµ tõ ng÷ III. §Òn Ngäc S¬n lÊp lã bªn gèc ®a giµ b. t« mÉu mãc lîn vµo trong. Bµi míi 1. nhËn xÐt Ch÷ S gåm mÊy nÐt? 1 nÐt viÕt liÒn. ®óng mÉu ch÷. TËp viÕt vÇn. KiÓm tra bµi cò 2 em viÕt trªn b¶ng ít. Ch¬i trß ch¬i: Nh×n c¶nh. dÆn dß VÒ nhµ t×m ¶nh chôp vÒ quª h¬ng hoÆc cña níc ta. 3. Híng dÉn t« ch÷ hoa S HS quan s¸t. tõ ng÷ øng dông HS theo dâi HS ®äc vÇn. íp c¸c tõ ng÷ lîm lóa. nêm nîp iªng. yªng. t I. cãn yÓngm tiÕng chim 357 4. íc. nêm nîp II. xanh mít. dßng níc Líp viÕt b¶ng con B. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. §å dïng d¹y häc Ch÷ S hoa B¶ng phô ghi s½n ch÷ S hoa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc c¶ bµi: 2 em C¸c em xem c¶nh ®Ñp Hå G¬m (SGK) HS nh×n ¶nh SGK C¶nh tranh 1: CÇu Thª Hóc mµu son cong nh mét con t«m. cì võa. c¸c vÇn ¬m. tõ ng÷: ¬m ¬p.

KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng 2 dßng th¬ Hay ch¨ng d©y ®iÖn GV nhËn xÐt. mÉu ch÷. bµi viÕt xÊu nhÊt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Lòy tre I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. ¬p b. lÊp lã. yªng 358 . §iÒn vÇn ¬m. cì ch÷ Nªu bµi viÕt ®Ñp nhÊt. yªu cÇu §äc tr¬n bµi th¬ “Lòy tre”. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n bµi III. chÊm ®iÓm Lµ con nhÖn con B. Môc ®Ých. bãng r©m ¤n vÇn: iªng. gäng vã. Bµi tËp HS so¸t lçi cho nhau (®æi vë) a. r× rµo. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ®Òn Ngäc S¬n. Môc ®Ých. c¬ b¶n. giµ HS chÐp bµi chÝnh t¶ 2. Cñng cè. Bµi míi 1. ch÷ c hay k II. dÆn dß Khen HS viÕt ®Ñp TiÕp tôc luyÖn phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ViÕt b¶ng con HS tËp t«: S ViÕt tõ ng÷ øng dông ---------------------------------------------------------ChÝnh t¶ Hå G¬m I. ¬p. yªu cÇu TËp chÐp ®o¹n: CÇu Thª Hóc mµu son ®Õn cæ kÝnh §iÒn ®óng vÇn ¬m. §iÒn ch÷ c hay k Trß ch¬i cíp cê GV tranh thñ chÊm mét sè bµi Nhøng lîm lóa vµng ¬m 3. dÆn dß Qua cÇu. gâ kÎng NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh vÒ nh÷ng lçi sai phæ biÕn. luyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: lòy tre. Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt: 3 em Nªu tõ khã ViÕt b¶ng con GV theo dâi vµ söa sai cho häc sinh CÇu Thª Hóc. Cñng cè.

II. T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi §äc khæ th¬ 1: 3 em a. r× rµo. yªng HiÓu ®îc néi dung bµi: Vµo buæi s¸ng sím lòy tre r× rµo. §å dïng d¹y häc Tranh: Lòy tre III. HS luyÖn ®äc Lòy tre. khiªng. r× rµo. gäng vã. ¤n vÇn: iªng §äc c¶ bµi: §ång thanh 1 lÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn iªng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn iªng tiÕng chim liªng. LuyÖn ®äc tiÕng. Buæi tra. tõ ng÷ bãng r©m Ph©n tÝch tiÕng: lòy. xum xuª B. LuyÖn nãi 359 HS hái ®¸p theo nhãm 2 . lòy tre im giã nhng l¹i ®Çy tiÕng chim. KiÓm tra bµi cò 2 em §äc bµi Hå G¬m HS tr¶ lêi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå G¬m tr«ng nh thÕ nµo? ViÕt b¶ng: LÊp lã. Bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T×m tiÕng trong. T×m hiÓu bµi: Lòy tre xanh r× rµo Nh÷ng c©u th¬ nµo t¶ lòy tre vµo buæi Ngän tre cong gäng vã sím? §äc khæ th¬ 2: 4 em 4 em ®äc Tre bÇn thÇn nhí giã §äc c©u th¬ t¶ lòy tre vµo buæi tra? Chît vÒ ®Çy tiÕng chim §äc c¶ bµi: 5 em C¶nh lòy tre vµo buæi tra Tr©u n»m nghØ díi bãng Bøc tranh vÏ c¶nh nµo trong bµi th¬? r©m b. 2 3. rµo LuyÖn ®äc c©u HS ®äc nèi tiÕp c©u theo LuyÖn ®äc tõng dßng th¬ nhãm: 3 em Thi ®äc trong nhãm NhËn xÐt. ngän tre nh kÐo mÆt trêi lªn. liÓng xiÓng. ngoµi bµi tiÕng chøa vÇn iªng. cong nhai. GV ®äc mÉu: HS chó ý nghe NhÊn giäng mét sè tõ ng÷: S¬n mµi. chÊm ®iÓm Thi ®äc c¸ nh©n: khæ 1. miÕng … TiÕt 2 4. bÇn thÇn 2. chiªng.

ch÷a lçi b. §å dïng häc tËp B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp III. Bµi míi 1. vµ dÊu ?. dÆn dß T×m hiÓu thªm mét sè loµi c©y trong ¶nh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Lòy tre I. §iÒn dÊu ?. Cñng cè. viÕt bµi HS so¸t l¹i bµi. ~ trªn nh÷ng ch÷ in Tr©u …o cá nghiªng Chïm qu¶ …ª 3. Cñng cè. §iÒn ch÷ n hay l Xa xa lµ mét th¸p rïa. tråi lªn HS nghe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ loµi c©y GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htheo yªu cÇu h×nh vÏ SGK H1: vÏ c©y chuèi H2: vÏ c©y mÝt C©y bÌo HS thi hái ®¸p c©y ngoµi SGK VD: H×nh 1 vÏ c©y g×? H×nh 2 vÏ c©y g×? C©y g× næi trªn mÆt níc cã thÓ b¨m ra nu«i lîn? 5. cho ®iÓm B. dÆn dß Bµ ®a vâng ru bÐ ngñ nghon NhËn xÐt bµi viÕt ________________________________________________ KÓ chuyÖn 360 . yªu cÇu Nghe. lòy trem gäng vã. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ~ II. KiÓm tra bµi cò HS viÕt NhËn xÐt. Lµm bµi tËp a. HS viÕt chÝnh t¶ GV ®äc khæ th¬ 1 Nªu c¸c ch÷ khã viÕt §äc chÝnh t¶ §äc so¸t lçi 2. viÕt bµi “Lòy tre” khæ th¬ ®Çu Lµm mét trong 2 bµi tËp: ®iÒn n hay l. têng rªu cæ kÝnh 1 lÇn HS viÕt b¶ng con Thøc dËy. Môc ®Ých.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng I. s«i næi Qua c©u chuyÖn häc sinh thÊy ®îc lßng tù hµo cña d©n téc ta vÒ nguån gèc cao quý. ch¸u tiªn muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? Tæ tiªn cña ngêi ViÖt Nam ta cã dßng dâi cao quý Cha lµ loµi rång. ¢u C¬ ®îc cïng mét bäc 5. Giíi thiÖu bµi 2. biÕt dõng ë mét sè chi tiÕt g©y hÊp dÉn GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp kÓ víi dïng tranh minh häa Kü thuËt kÓ: §o¹n 1 kÓ chËm r·i §o¹n c¶ nhµ mong nhí Long Qu©n. ý nghÜa c©u chuyÖn C©u chuyÖn Con rång. con nhí Long Qu©n trë vÒ. GV kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ diÔn c¶m. ch¸u tiªn” dùa theo tranh minh häa. giäng kÓ hµo høng. c¸c c©u hái gîi ý vµ néi dung c©u chuyÖn do GV kÓ HS kÓ l¹i theo tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. dÆn dß KÓ l¹i chuyÖn: 2 em 361 HS l¾ng nghe HS theo dâi HS kÓ theo c©u hái gîi ý: 3 – 4 em trøng sinh ra . HS kÓ tõng ®o¹n theo tranh 4. mÑ lµ tiªn Chóng ta lµ con ch¸u cña Long Qu©n. Cñng cè. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. Vî. linh thiªng cña d©n téc m×nh. 3. yªu cÇu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hCon rång ch¸u tiªn HS thÝch nghe chuyÖn “Con rång. Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. II.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Sau c¬n ma I. s¸ng rùc. vui vÎ sau trËn ma rµo. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 362 . xanh bãng. dÊu chÊm. mÆt ®Êt. LuyÖn ®äc c©u t¶. nhën nh¬. r©m bôt. u©y. t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. chó ý c¸ch ng¾t h¬i sau dÊu phÈy. luyÖn ®äc c¸c tõ: ma rµo. vên. II. mÆt trêi. u©y HiÓu ®îc néi dung bµi: BÇu trêi. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y. ¤n c¸c vÇn ©y. Yªu cÇu §äc tr¬n c¶ bµi. mäi vËt ®Òu t¬i ®Ñp. qu©y quanh.

®äc thÇm C¸c tõ ng÷ môc 1 §äc c¸ nh©n. cho ®iÓm 363 . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 1 A. gäng vã. tõ ng÷ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 em Lòy tre. GV ®äc mÉu b. m©y bay KhuÊy bét. Híng dÉn luyÖn ®äc a. u©y T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. t×m hiÓu bµi Sau trËn ma rµo mäi vËt thay ®æi 2 – 3 em ®äc ®o¹n 1 Nh÷ng ®ãa hoa r©m bôt thªm ®á chãi. tæ. bãng r©m HS l¾ng nghe. LuyÖn ®äc. ¤n c¸c vÇn ©y. bµi Ph©n tÝch: Qu©y: qu¬ . khu©y kháa TiÕt 2 4.©y – qu©y §äc c¶ 5 c©u trong bµi Mçi c©u 2 – 3 em ®äc §äc nèi tiÕp Thi ®äc ®o¹n 1 3. bÇu trêi xanh bãng nh võa ®§äc theo nhãm §äc c¶ bµi: 3 – 4 em 3 em nhãm NhËn xÐt. tiÕng chim. HS luyÖn ®äc §äc tiÕng. KiÓm tra bµi cò §äc bµi lòy tre ViÕt b¶ng: B. líp LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. Bµi míi 1. u©y M©y X©y nhµ.

dÆn dß §äc l¹i bµi nhiÒu lÇn Gµ mÑ mõng rì. … níc ®äng trong vên §äc toµn bµi: 3 em HS th¶o luËn nhãm 2 Hái nhau vÒ c¬n ma ThÝch ma v× m¸t mÎ Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 364 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh thÕ nµo? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hîc giéi röa M©y b«ng s¸ng rùc rì §äc ®o¹n 2: 3 em §äc c©u v¨n t¶ c¶nh ®µn gµ sau tr©n ma rµo? b. LuyÖn nãi §Ò tµi: Trß chuyÖn víi c¬n ma VD: B¹n thÝch trêi ma hay trêi n¾ng 5. Cñng cè.

Thi ®äc gi÷a c¸c tæ . oac . C©y bµng mçi mïa cã mét ®Æc ®iÓm riªng: Mïa ®«ng c©y tr¬ trôi l¸. mïa xu©n léc non xanh m¬n mën.HS hiÓu: C©y bµng th©n thiÕt víi c¸c trêng häc.GV ®äc toµn bµi b.HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: Sõng s÷ng. II. bµi 3 em .LuyÖn ®äc c©u .Tranh s¸ch gi¸o khoa III. tõ ng÷ . . kh¼ng khiu trôi l¸.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 33 Thø hai ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc C©y bµng I. chi chÝt . BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy.§äc ®o¹n 1: 2 .HS ®äc nãi tiÕp tõng c©u . HS luyÖn ®äc .HS ®äc: Sõng s÷ng.¤n vÇn: T×m ®îc tiÕng cã vÇn oang. §äc mÉu .3 .Thi ®äc c¸ nh©n .LuyÖn ®äc ®o¹n.Sau c¬n ma c¶nh vËt thay ®æi nh thÕ nµo? B. Bµi míi 1.§äc ®o¹n 2: 3 em .. ¤n vÇn 365 . §å dïng d¹y häc . Môc tiªu .LuyÖn ®äc tiÕng. Giíi thiÑu bµi: trùc tiÕp 2. Híng dÉn luyÖn ®äc a.3 em . mïa hÌ t¸n l¸ xanh um.4 em ®äc c¶ bµi .Líp ®äc ®ång thanh 3. tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oang. mïa thu qu¶ chÝn vµng. KiÓm tra bµi cò .§äc bµi: Sau c¬n ma . kh¼ng khiu. kh¼ng khiu trôi l¸. chi chÝt. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A.

2.C©y bµng cµnh trªn. Bµi míi 1.KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng nhãm.C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp . T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc . ®äc l¹i bµi Thø ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U.Tõng chïm qu¶ chÝn vµng . cµnh díi .Khoang thuyÒn. . v I. ¦. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp Ch÷ U gåm 2 nÐt mãc hai ®Çu. tuÒnh toµng. tõ ng÷ 366 .Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng 5. v ViÕt ®îc ch÷ thêng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Mïa thu c©y bµng cã ®Æc ®iÓm trong kÏ l¸ g×? b. tõ ng÷: kho¶ng trêi. . §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷. Híng dÉn t« ch÷ hoa nÐt mãc ngîc Giíi thiÖu mÉu ch÷ u. huÕch ho¸c . ®óng mÉu ch÷. tõ ng÷ III. c¸ nh©n . T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi .C©y bµng kh¼ng khiu.5 em .HS th¶o luËn theo cÆp.NhËn xÐt giê häc. oac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . kho¸c l¸c. II. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa U.MÑ më toang cöa sæ . ¦ kh¸c dÊu phô NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: HS viÕt b¶ng con So s¸nh U vµ ¦ HS ®äc l¹i vÇn. ®Òu nÐt. trôi l¸ . cì võa.Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang. Cñng cè. LuyÖn nãi .HS ®äc ®o¹n 1: nhiÒu em a. oac.Vµo mïa hÌ c©y bµng cã ®Æc ®iÓm kho¶ng s©n g×? . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. ¸o kho¸c. KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B B. .Vµo mïa ®«ng c©y bµng thay ®æi nh thÕ nµo? . c¸c vÇn oang.Vµo mïa xu©n c©y bµng thay ®æi chi chÝt nh÷ng léc non nh thÕ nµo? T¸n l¸ xanh um che m¸t mét .T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang.§äc tiÕp ®o¹n 2: 4 . Môc ®Ých. dÆn dß c©y thêng trång ë s©n trêng .C¸nh cöa hë huÕch ho¸c oac TiÕt 2 4.

ch¬i ®µn ghi ta Khi nµo viÕt gh? Gh ®i víi i. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ---------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ C©y bµng I. híng dÉn tù häc 367 . Tæng kÕt. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HS ®äc ®o¹n chÐp T×m ch÷ khã viÕt: môc 1 HS viÕt b¶ng con: léc non. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang . kÏ l¸ HD chÐp bµi HS chÐp bµi vµo vë Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt. ª. GV ®äc l¹i bµi tËp chÐp So¸t lçi ChÊm mét sè bµi 3. Môc tiªu HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng §iÒn ®óng vÇn oang . tõ ng÷ øng dông GV treo b¶ng phô Nªu c¸ch viÕt c¸c con ch÷ 4. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Híng dÉn tËp t«.oan hoÆc g hay gh II. Híng dÉn viÕt vÇn. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng Tra. Tæng kÕt. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. bãng r©m B. Bµi míi 1. e 4.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV viÕt mÉu 3. ChÊm mét sè bµi 5. tiÕng chim. tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy GV uèn n¾n t thÕ. dÆn dß NhËn xÐt giê häc.oac HS ®äc ®Ò lµm vµo vë Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Gµ trèng. cÇm bót.

Môc ®Ých. b¹n yªu m¸i trêng xinh t¬i cã c« gi¸o b¹n h¸t rÊt hay. §êng ®i tõ nhµ ®Õn trêng rÊt ®Ñp. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: "§i häc" ®äc ®óng c¸c tõ ng÷.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc §i häc I. tíi líp.. lªn n¬ng. níc suèi. §äc mÉu GV ®äc giäng nhÑ nhµng. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. kh«ng cã mÑ d¾t tay. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: 2 em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? B. ¤n vÇn. b¾n sóng B¨ng gi¸. c¨ng th¼ng §äc khæ th¬ 1: 3 em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: 4 em 368 . tíi líp. v¾ng. khæ th¬. T×m hiÓu bµi . h¬ng rõng. tõ ng÷ GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬. gi¨ng hµng. Híng dÉn luyÖn ®äc a. b. h¬ng rõng. Bµi míi 1. n¾ng B¨n kho¨n.3 em Líp ®äc ®ång thanh 3. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc LÆng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. ¨n HS hiÓu: B¹n nhá tù ®Õn trêng mét m×nh. t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng.4 em §äc c¶ bµi: 2 . ¨n TiÕt 2 4. LuyÖn nghØ h¬i khi hÕt dßng. bµi 3 .luyÖn nãi a. LuyÖn ®äc tiÕng. nhÝ nh¶nh HS ®äc: lªn n¬ng. mçi khæ LuyÖn ®äc c©u th¬: LuyÖn ®äc ®o¹n. II. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. HS luyÖn ®äc níc suèi.

viÕt ®îc 2 khæ th¬ ®Çu bµi "§i häc" §iÒn ®óng c¸c vÇn ¨n.. ngÐ nghe mÑ gäi 4.. rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng . KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang kho¶ng s©u léc non B. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS ®äc yªu cÇu BÐ ng¾m tr¨ng. dÆn dß H¸t bµi: §i häc: HS tù häc Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu Híng dÉn viÕt tiÕng khã Lªn n¬ng.. LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hN»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: 4 em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng. cã níc suèi trong.. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III. em ®i 5. thÇm th× Tranh 4: Cä xße « . Môc ®Ých. mÑ mang ch¨n ra ph¬i n¾ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh Ngçng ®i trong ngâ. HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em . Cñng cè. Giíi thiÖu bµi: A. Tæng kÕt dÆn dß 2 em lªn b¶ng 369 . rÊt hay GV ®äc chÝnh t¶ HS so¸t l¹i lçi GV ®äc l¹i GV chÊm mét sè bµi 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H«m nay em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? §êng ®i ®Õn trêng cã nh÷ng g× ®Ñp? b.. rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em .. ¨ngm ch÷ ng hoÆc ngh II. cã c©y cä xße « che n¾ng. tíi líp... Bµi míi 2. yªu cÇu HS nghe.

Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh. Bµi míi 1. KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: 2 HS nghe em B. III. T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n. chã V× sao con chã bá ®i? con bá ch¹y ®i V× chã con nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc. c« thÝch gµ m¸i. A. HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ai kh«ng biÕt quý t×nh b¹n ngêi ®ã sÏ c« ®éc. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn HS quan s¸t tranh 1 GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh ve bé l«ng cña nã. Tranh 4 vÏ g×? C« chñ «m mÆt khãc. gµ m¸i V× sao c« bÐ ®æi gµ trèng lÊy gµ m¸i? ®Î nhiÒu trøng. Gµ trèng 3. C« bÐ ®æi con gµ m¸i lÊy con vËt nµo? C« chñ tay «m con chã con Tranh 3 vÏ g×? xinh ®Ñp. 370 . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Gµ m¸i vµ c« chñ víi con vÞt Tranh 2 vÏ g×? C« ®æi gµ m¸i lÊy con vÞt. V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a. 4. liÒn cóp ®u«i l¹i chui Con chã nãi g× víi c« chñ? vµo gÇm giêng. §å dïng d¹y häc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHíng dÉn tù häc ------------------------------------------------------KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I. chã con buån. ®õng ngoµi hµng rµo mµo rñ Tranh 1 vÏ c¶nh g×? xuèng. chó vÞt ®øng bªn ngoµi cöa vÎ buån rÇu. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. KiÓm tra bµi cò. ®ªm ®Õn cËy cöa bá ®i. yªu cÇu HS kÓ ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sau khi nghe thÇy c« kÓ. V× sao c« bÐ ®æi vÞt lÊy chã con? C« kh«ng thÝch vÞt n÷a. Môc ®Ých. vÎ tiu nghØu. Tranh s¸ch gi¸ khoa. Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n. II.

dÆn dß. VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. tøc tèc. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS kÓ theo nhãm 4 KÓ tríc líp: 3 – 4 em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: 2 em Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. uyt. yªu cÇu HS ®äc tr¬n bµi: LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Bçng. Bµi míi 1. kªu to¸ng. hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. níc suèi B. kªu to¸ng. HiÓu ®îc néi dung bµi: HiÓu lêi khuyªn cña bµi lµ kh«ng nªn nãi dèi lµm mÊt lßng tin cña ngêi kh¸c s÷ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n. LuyÖn ®äc tiÕng. huýt s¸o. ý nghÜa cña truyÖn C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? 6. uyt. gi¶ vê. GV ®äc mÉu b. Môc ®Ých. hèt ho¶ng ¤n vÇn it. bµi HS theo dâi Bçng. Cñng cè. II. uyt 371 . thÝt chÆt qu¶ quýt. uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it. gi¶ vê. Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Nãi dèi h¹i th©n I. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. xe buýt 3. thÞt gµ. tõ ng÷ c. ¤n vÇn it. KiÓm tra bµi cò §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng. tøc tèc. Híng dÉn HS luyÖn ®äc a. mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt. T×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn it. quªn b¹n cò.

T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu. Cñng cè. ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu. chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi. dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ngêi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi díi tranh TiÕt 2 4. mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. mÑ nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 372 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®a th 373 .

C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®a th . uych. tõ ng÷ mõng quýnh. KiÓm tra bµi cò §äc bµi Nãi dèi h¹i th©n 2 em B. lÔ phÐp. m¸t l¹nh. ¤n vÇn uynh. nhÔ nh¹i.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. II. Cñng cè. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®a th. tæ 3. ¤n c¸c vÇn uynh – uych. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm. 5. t×m tiÕng cã vÇn uynh. nhÔ nh¹i. Minh muèn lµm g×? Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me ThÊy b¸c ®a th måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt níc mêi B¸c uèng. b. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh mõng quýnh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®a th rÊt vÊt v¶. luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. bµi mét. Môc ®Ých. HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. Phô huynh. Híng dÉn luyÖn ®äc a. c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c. m¸t l¹nh. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh. dÉu chÊm. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: 3 em ®äc ®o¹n 1 NhËn ®îc th cña bè. uych. uych C¶ líp ®äc ®ång thanh. trong viÖc b¸c ®a th tíi mäi nhµ. Bµi míi 1. lÔ phÐp LuyÖn ®äc c©u NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. huúnh huþch TiÕt 2 4. dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ 374 Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt.

HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®a th I. Cñng cè. c¸c vÇn inh. ®Òu nÐt. y I. Giíi thiÖu bµi: 2. söa 4. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa X. cì võa. Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X. c¸c nÐt trßn. Môc ®Ých. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn. c¸ch cÇm bót 5. Híng dÉn viÕt vÇn. Bµi míi 1. Híng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt. KiÓm tra bµi cò B. tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. yªu cÇu HS nghe. viÕt ®îc ®o¹n “B¸c ®a th … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc 375 . II. c¸c tõ ng÷: B×nh minh. B¸c ®a th tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X. Môc ®Ých. ®óng mÉu. uynh. GV nhËn xÐt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hMinh nãi thÕ nµo. dÆn dß Gåm 2 nÐt cong lîn ph¶i vµ cong lîn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn.Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – híng dÉn quy tr×nh 3. c¸ch nèi c¸c ch÷. phô huynh. tõ ng÷ øng dông Híng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®a bót. y TËp viÕt ch÷ thêng.

khuúnh tay b. §iÒn c hoÆc k Cï nïo. ch÷ c hoÆc k II. Híng dÉn luyÖn ®äc a. Bµi míi 1. §iÒn uynh hay inh B×nh hoa. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. HS luyÖn ®äc Lµm anh. ngêi lín. ngêi lín. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. tõ dµng 376 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn vÇn inh hoÆc uynh. Tæng kÕt. Bµi tËp HS lµm bµi tËp vµo vë a. §äc mÉu b. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Bµi míi: 1. dÞu LuyÖn ®äc tiÕng. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. II. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya. 4. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. Híng dÉn tù häc Thø t ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I. uya. KiÓm tra bµi cò: 3 em §äc bµi B. dÞu dµng. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. dßng kªnh. dç dµnh. dç dµnh. Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai GV cÊt b¶ng phô HS viÕt trªn b¶ng con GV ®äc chÝnh t¶ HS viÕt vµo vë §äc l¹i bµi chÝnh t¶ HS so¸t lçi §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ 3. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Trêng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y B. Môc ®Ých. ia. ¤n c¸c vÇn ia.

KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: Mõng quýnh. ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nhêng nhÞn cña em Ph¬ng. uya TiÕt 2 4. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh thÕ nµo víi em bÐ? b. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm. tÝa t«) ®ªm khuya. chÞ cña em 5. Tæng kÕt. yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. bµi 3. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia. 2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nhêng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tríc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. nhÔ nh¹i B. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. ph¬ luya §äc khæ th¬ 1. II. Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. tæ. Bµi míi 1. tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. Híng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô 377 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV nhËn xÐt. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. Bµi míi. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. söa Híng dÉn chÐp bµi: t thÕ ngåi. Môc ®Ých. ®Ó vë. ch÷a bµi S¸o tËp nãi. b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng. §å dïng d¹y häc Tranh. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë. c¸ch tr×nh bÇy. 1. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. lÞch sù sÏ ®îc mäi ngêi quý mÕn vµ gióp ®ì. HS nhËn ra: LÔ phÐp. Tæng kÕt. 3. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng Cã mét cô giµ vµ em bÐ ®o¹n Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi Tranh 1 vÏ g×? ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ Tr¶ lêi c©u hái díi tranh KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng mét c©y bót nµo! c¸ch nµo? HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®îc mÈu b¸nh nhÐ! c¸i b¸nh cña bµ? Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh nhÐ! cho ®i b¬i thuyÒn? Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ý nghÜa c©u chuyÖn ®i b¬i thuyÒn. nhí vµ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý díi tranh. 2. Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” 378 . ¶nh III. yªu cÇu HS nghe kÓ. cÇm bót. GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa HS l¾ng nghe 3. KiÓm tra bµi cò. II.

®¸ng yªu. Tæng kÕt. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ngêi. §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c xö nh thÕ nµo víi em? B. oay Cñ khoai. dÆn dß. Loay hoay. 379 . II. 1. tr¸i kho¸y. LuyÖn ®äc c¶ bµi. luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. khoan kho¸i. tõ ng÷ LuyÖn ®äc lêi ngêi hµng xãm vµ LuyÖn ®äc c©u lêi bµ cô. bµi Lêi ngêi hµng xãm sëi lëi vui vÎ. ngoµi vên. Híng dÉn luyÖn ®äc HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc tiÕng. t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u hëng. xoay ngêi. ra qu¶. NhËn xÐt giê häc. Môc ®Ých. ph¸ ho¹i. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói. ngoan ngo·n. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp. 3. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ngêi trång na I. Bµi míi. trång na. con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ngêi trång na. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. ¤n vÇn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ngêi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. KiÓm tra bµi cò. ph©n vai LuyÖn ®äc ®o¹n. oay. ¤n vÇn Lêi bµ cô: Tin tëng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai Ngoµi TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai. loµi c©y §iÒn tiÕng cã vÇn oai.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 4. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ngêi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em. Tæng kÕt. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ngêi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ngêi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b. v× trång chuèi chãng cã qu¶. ®éng viªn 5. GV nhËn xÐt. cßn trång na l©u cã qu¶. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. §äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tríc líp Giao H¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 380 . NhËn xÐt giê häc. dÆn dß. §o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ngêi trång na.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 381 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times