P. 1
Giao an Tieng Viet Lop 1 CA Nam

Giao an Tieng Viet Lop 1 CA Nam

|Views: 441|Likes:
Được xuất bản bởiNga Nguyen
lesson plan
lesson plan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nga Nguyen on Jul 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 1

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø Thaûo luaän vaø traû aâm e lôøi: be, me,xe +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät lôøi caâu hoûi: sôïi neùt thaét daây vaét cheùo Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? (Caù nhaân- ñoàng -Phaùt aâm: thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng Theo doõi qui trình quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân -Höôùng daãn vieát baûng con : baøn +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng Vieát baûng con daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e
1

Phaùt aâm e(Caù

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

+Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi nhaân- ñoàng thanh) baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: Toâ vôû taäp vieát MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: Caùc baïn ñeàu ñi hoïc +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………………………… ………..

2

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñ hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,kha III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng G cuûa HS Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: Thaûo luaän vaø traû +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc lôøi: beù, beû, baø, chöõ b vaø aâm b boùng +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Gioáng: neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? cuûa e vaø neùt -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ Vieát : b, be b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ
3

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hthanh)

Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông

Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi

Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau

RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

4

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheù tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ño khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, k lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG

Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu Ñoïc daáu saéc trong caùc vaø thanh saéc , tieáng beù, laù, choù, kheá, bieát gheùp tieáng beù caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: caâu hoûi: Thöôùc ñaët -Höôùng daãn gheùp: nghieâng -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa MT:HS vieát ñuùng daáu saéc caøi) tieáng beù -Caùch tieán haønh: beù(Caù nhaân- ñoàng c.Höôùng daãn vieát baûng con : thanh)
5

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTheo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát baûng con: (Cnhaânñthanh)

+Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông
6

Phaùt aâm beù(Caù nhaânñoàng thanh) vaøo vôû taäp vieát Toâ

Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc

Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh)

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………

Tuaàn 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát ghe caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ño vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, kh lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi :

7

beï ñoàng thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : a.beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi . . beï GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû . Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Thaûo luaän vaø traû lôøi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi.ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : beû.tieáng beû .ñoàng -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta thanh) ñöôïc tieáng beï Gheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beï(Caù nhaân. Nhaän dieän daáu : . beï -MT:HS vieát ñuùng daáu ? .Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : moùc gioáng moùc caâu ñaët Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? ngöôïc. Toâ vôû taäp vieát : beû. beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn 8 . daáu daáu : daáu hoûi Ñoïc teân naëng Ñoïc caùc tieáng treân(Caù -Bieát gheùp caùc tieáng : beû.beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1.GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.ñoàng thanh) b. .Daáu naëng : Daáu naëng laø moät Ñoïc teân daáu : daáu naëng daáu chaám Ñoïc caùc tieáng treân (Caù Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? nhaân. coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi . oâng sao tieáng beû ban ñeâmGheùp bìa caøi -Phaùt aâm: Ñoïc : beû(Caù nhaân.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc gioáng noát ruoài.

3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Bieát caùc daáu. dÊu ng· I. daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3. beõ.veõ. baûng con. coå aùo. kh lau III. goã.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû.Baøi môùi : 9 . thanh d huyeàn.Muïc tieâu: 1.7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi.beû.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn. beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5. caùi keïo (2. II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát. gaø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS toâ theo doøng. daáu ngaõ 2. voõ. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. vôû taäp vieát. x coä. ñoïc : daáu saéc. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép. voõng. meøo. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn. ñu ñuû. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK. ngheù oï.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø ta duïng cuûa noù trong ñôøi soáng. phaán.

beõ huyeàn +Caùch tieán haønh : Ñoïc caùc tieáng treân(C a.ñ thanh) +Daáu huyeàn: Thaûo luaän vaø traû lôøi : Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gioáng thöôùc keû ñaët gì? xuoâi. daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieángÑoïc teân daáu : daáu : beø. daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc Ñoïc caùc tieáng treân ñuoâi ñi leân Quan saùt Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi Thaûo luaän vaø traû lôøi : gì? gioáng ñoøn gaùnh. beõ .beõ nhaân. ~ .beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1(C -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø ..GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Gheùp bìa caøi : beø -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta Ñoïc : beø(Caù nhaânñöôïc tieáng beø ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta Gheùp bìa caøi : beõ ñöôïc tieáng beõ Ñoïc : beõ(Caù nhaân-Phaùt aâm: ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` . laøn soùng khi gioù to b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi . Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn.Nhaän dieän daáu : nhaân.ñ thanh) -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: 10 .beø Vieát baûng con : beø.

ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. ngaõ.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieá coù nghóa 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hToâ vôû taäp vieát : beø. b vaø daáu thanh : ngang huyeàn. bÑ I. bÐ. bÏ. bÎ. saéc.Muïc tieâu: 1.beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi. beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät söï vaät. hoûi. 11 . vieäc. chöõ e.bÌ.ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be. naëng 2.

Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm. Tranh luyeän noùi -HS: -SGK. be be. b vaø gheùp e.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. naëng Thaûo luaän nhoùm vaø -Bieát gheùp e vôùi b vaø be lôøi traû vôùi caùc daáu thanh Ñoïc caùc tieáng coù trong thaønh tieáng coù nghóa tranh minh hoaï +Caùch tieán haønh : a. chöõ e.Gaén baûng : ` / ? ~ . ngaõ. be . beø. beù.Gaén baûng : b e Thaûo luaän nhoùm vaø be ñoïc b.b thaønh tieáng be . beû. beø. beõ. beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5.Chæ daáu `. be.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : . phaán. kh lau III.Kieåm tra baøi cuõ : . hoûi. beõ. heø.ñ thanh) Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù 12 . aâm e. Tranh minh hoaï caùc tie be. e. Oân chöõ.Vieát. beï -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh. saéc.3 em le chæ) . beø beø.Neâu töø vaø chænh söûa loãi beù phaùt aâm (C nhaân. ñoïc : beø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. veõ (2. beû. beø. b Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc vaø caùc daáu thanh Ñoïc : e. vôû baøi taäp Tieáng vieät. be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e. huyeàn. vôû taäp vieát. beù.Nhaän xeùt KTBC 3. ~trong caùc tieáng : ngaõ. baûng con. keõ. b vaø daáu thanh : ngang.Khôûi ñoäng : 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.7 em) . beï.

xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát baûng con: be. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. coû / coï. döa / döøa. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp .beù. voù / voõ. beõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng aâm vaø daáu thanh vöøa oân. ñoà vaät cuõng be beù. beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc. beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân. -Caùch tieán haønh: +Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân.beø. beû.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø. Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”.Tranh minh hoaï coù teân : be beù.thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân. -Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng. Chuû nhaân cuõng be beù. Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá.ñ thanh) Quan saùt.

Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. tieáng beâ. 3. beõ. -HS: -SGK. beï. ve.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ. beû.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. II. ve 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh. böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4. caâu öùng duïng : beù veõ beâ. be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª. caùc loaïi quaû. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be.Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöôùi caùc böùc tranh.Baøi môùi : 14 .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät. beû. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.V I.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù.beø.Muïc tieâu: 1. beù. v.

-Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ beâ. ve Vieát baûng con : eâ. (C nhaân. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v . ve -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân. So saùnh v vaø b : +Caùch tieán haønh : Gioáng : neùt thaét -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm Khaùc : v khoâng coù neùt moät neùt moùc hai ñaàu vaø khuyeát treân. v.ñ thanh) Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v. -Caùch tieán haønh: a.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : . beâ – ve. moät neùt thaét nhoû. 15 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.beâ . -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng (Caù nhaân.ñ thanh) c.Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng Thaûo luaän vaø traû lôøi chöõ e laø coù theâm daáu muõ. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v . caâu hoûi: gioáng hình caùi Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? noùn.ve (C nhaân.ñoàng thanh) : eâ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve. beâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b.Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v.

ñ -Caùch tieán haønh thanh) a. chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn. HS beâ. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho Toâ vôû taäp vieát : eâ.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát .Ñoà duøng daïy hoïc: 16 . 4:Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta. ve Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v . II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Beù veõ beâ Tieát 2: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc beâ -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng (C nhaân.ñ thanh) beù . caàm buùt. v. 3.Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1.beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû.veõ .Muïc tieâu: 1. ñeå vôû ñuùng tö theá. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 2. Ñoïc SGK (C nhaân.beâ.

3. 2.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. III.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt. teân goïi cuûa HS quan saùt chuùng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. phaán .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ. baûng con.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trìnhHS quan saùt vieát +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát HS theo doõi 17 .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát. khaên lau baûng. HS traû lôøi +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : 2 HS neâu Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 3.

Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .. 18 . tieáng: be 2.Muïc tieâu: 1. caàm buùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : HS vieát theo söï -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ höôùng daãn cuûa GV maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû 2 HS neâu -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? ♣Giaûi lao giöõa tieát 1 HS neâu HS laøm theo 4. b. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. caùch caàm buùt. ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi .Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e. b .Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . 5. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . ñeå vôû ñuùng tö theá. 3. Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch.Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh HS vieát vôû +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát Vieát xong giô tay +Caùch tieán haønh : -GV neâu yeâu caàu baøi vieát -Nhaéc tö theá ngoài. beù I. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e .Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e. uoán naén.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.

b HS vieát baûng con: -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b tích -Phaân tích caáu taïo chöõ b? HS vieát baûng con: -Vieát maãu : b b b. phaán . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 -HS: -Vôû taäp vieát.Höôùng daãn vieát chöõ : e. 3. b. tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt chöõ e. khaên lau baûng.be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. baûng con. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng 2 HS ñoïc keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? 2 HS neâu Caùch ñaët daáu thanh? -Vieát maãu: beù HS vieát baûng con: 19 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II.b .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e . b.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. III. b trong khung chöõ. tieáng beù 2 HS ñoïc vaø phaân +Caùch tieán haønh : tích a.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeù ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 8 20 . caùch caàm buùt.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát. HS laøm theo ñeå vôû HS vieát vaøo vôû -GV vieát maãu Taäp HS -GV theo doõi . tieáng :beù +Caùch tieán haønh : HS ñoïc -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS quan saùt -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con. 4. uoán naén. Vieát ñuùng ñeïp chöõ e. giuùp ñôõ nhöõng vieát yeáu keùm Vieát xong giô tay -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . b.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve . 21 . caâu öùng duïng : ve ve ve .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 8 : l . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Muïc tieâu: 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h. -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ a.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l . II. 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. v . leâ Gioáng :ñeàu coù neùt b.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ. -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l . heø. ve. he -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK. h . heø . Thaûo luaän vaø traû Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? lôøi: gioáng chöõ b . -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. vôû taäp vieát.Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc.Daïy chöõ ghi aâm h : khuyeát +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h treân Khaùc : chöõ b coù +Caùch tieán haønh : theâm neùt thaét.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.ñoàng neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai thanh) ñaàu. tieáng leâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le . beâ. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät (Caù nhaân.tieáng leâ-heø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm lh.h I. Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Gioáng : neùt khuyeát -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h. heø veà. 3.

ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà. Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt. con vòt xieâm ) ( vòt trôøi ) . baøn. heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân.Ñoïc saùch giaùo khoa. leâ. lôùp heø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân. heø Ñoïc caù nhaân. heø.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng. l coù neùt moùc ngöôïc. heø veà c. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû. con ngang. -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. -Caùch tieán haønh: c. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. leâ.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu.ñ thanh) Vieát baûng con : l . nhoùm. -Caùch tieán haønh: a.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htreân Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu. h. h. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? 22 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng. (C nhaân.

heø -Ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve. coû.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû 3. 23 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng quaû boùng baøn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : voù beø II. tieáng boø. goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le. 4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 9 : o . chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta. -Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám. 3. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn. … . Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : voù beø -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : boø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vòt.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : l.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ o. heø veà. c . caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm o-c Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm o-c -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ o-c tieáng boø-coû -Caùch tieán haønh : a. h.c I. ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao. leâ. hoà. coû 2.Daïy chöõ ghi aâm o -Nhaän dieän chöõ: Chöõ o goàm 1 neùt cong kín. quaû tröùng . -Nhaän xeùt baøi cuõ.

coû Ñoïc caù nhaân. boù. (C nhaân. : boø 24 . -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû -Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi tieát GV chænh söõa loãi phaùt aâm -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Caù nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. coû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: Chöõ o gioáng vaät gì ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : o. c.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. ñaùnh vaàn. baøn. o coù neùt cong kín. boù. ñoïc trôn :boø Gioáng : neùt cong Khaùc : c coù neùt cong hôû. coû) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : o. boø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ b.Daïy chöõ ghi aâm c: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ c goàm moät neùt cong hôû phaûi. Hoûi : So saùnh c vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : o. coû -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng vöøa hoïc -Caùch tieán haønh: c.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ coù boù coû Ñoïc thaàm vaø phaân tích 1 tieáng boø.ñ thanh) -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : boø. ñoïc trôn :coû Vieát baûng con : o.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng öùng duïng coù oâ-ô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc caû 2 sô ñoà. nhoùm. c. boø. ñaùnh vaàn. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.

Muïc tieâu: 1. II. -HS: -SGK. +Caùch tieán haønh :GV höôùng daån HS vieát theo doøng. ô .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi -MT:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung voù beø. 3. coû Quan saùt vaø traû lôøi Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 10: « . boø.¬ I. 3. Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Voù beø duøng laøm gì ? -Voù beø thöôøng ñaët ôû ñaâu ? Queâ höông em coù voù beø khoâng? -Em coøn bieát nhöõng loaïi voù beø naøo khaùc? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hboù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng beâ coù boù coû.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : bôø hoà. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : o.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coâ. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -Muïc tieâu: HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû. tieáng coâ. côø 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm oâ-ô Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm oâ-ô 25 Hoaït ñoäng cuûa HS .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. caâu öùng duïng : beù coù vôû -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : bôø hoà. coû -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. vôû taäp vieát. c.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ. côø .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ oâ.

bôø. bô. Hoûi : So saùnh ô vaø o ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hoâ vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : chöõ o Khaùc : oâ coù theâm daáu muõ (Caù nhaân. ô. Hoûi : So saùnh oâ vaø o ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : oâ. baøn. côø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. bôû -Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân+Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) :beù coù vôû veõ. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng: hoâ. nhoùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm ô +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi aâm oâ -Nhaän dieän chöõ: Chöõ oâ goàm chöõ o vaø daáu muõ. hoà. ñaùnh vaàn. Thaûo +Caùch tieán haønh :Ñoïc baøi ôû tieát 1 luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû veõ. ñaùnh vaàn. coâ -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm ô : -Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ aâm ô -Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ô goàm chöõ o vaø moät neùt raâu. ñoïc trôn :coû -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : ô. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc thaàm vaø phaân tích Luyeän ñoïc caâu öùng duïng tieáng vôû -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ 26 . côø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Vieát baûng con : oâ. ñoïc trôn :coâø Gioáng : ñeàu coù chöõ o Khaùc ô.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc oâ-c vaø tieáng coâ. vaø :ô coù theâm daáu raâu ôû phía treân beân phaûi (C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. hoå.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. h. 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 11: ¤n tËp I. III. hieåu & keå laïi theo tranh truyeän keå hoå. côø -Ñoïc saùch giaùo khoa Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV höôùng Quan saùt vaø traû lôøi daån vieát töøng doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung bôø hoà.ñ thanh) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng Toâ vôû taäp vieát : oâ. ô.Muïc tieâu: 1. v. vôû taäp vieát. c. l.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gì ? Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Caûnh trong tranh noùi veà muøa naøo? Taïi sao em bieát ? -Bôø hoà trong tranh ñaõ ñöôïc duøng vaøo vieäc naøo ? + Keát luaän : Bôø hoà laø nôi nghæ ngôi . vieát moät caùch chaéc chaén aâm . ô 2. o. beù veõ côø. -Tranh minh hoaï keå chuyeän hoå -HS: -SGK.Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : beù veõ coâ. o. vôû baøi taäp Tieáng vieät.chöõ vöøa hoïc tuaàn : eâ. : beù coù vôû veõ coâ. 3.Thaùi ñoä :Nghe.Kieán thöùc :H s ñoïc.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 27 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ & caâu öùng duïng.ñ -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc thanh) : ( gaïch chaân :vôû) Ñoïc SGK(C nhaân. . vui chôi sau giôø laøm vieäc . II.

+Caùch tieán haønh : Caùc chöõ vaø aâm vöøa hoïc : Treo baûng oân 1 (B 1) Gheùp chöõ thaønh tieáng : -Tìm tieáng coù aâm ñaõ hoïc . caû lôùp Vieát baûng con Vieát vôû taäp vieát : loø coø Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caù töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn vieát töøng doøng vaøo vôû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. chöõ Chæ chöõ vaø ñoïc aâm Ñoïc caùc tieáng do caùc chöõ ôû coät doïc keát hôïp caùc chöõ ôû doøng ngang ôû B1 Ñoïc caùc töø ñôn ( moät tieáng ) do caùc tieáng ôû coät doïc keát hôïp vôùi daáu thanh ôû doøng ngang ôû baûng oân 2 Ñoïc : nhoùm.ñ thanh) daãn HS vieát theo doøng vaøo 28 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc nhöng aâm gì? -Gaén baûng oân Hoaït ñoäng 1:OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc ñöôïc aâm töø öùng duïng ñaõ hoïc. +Caùch tieán haønh :GV höôùng Ñoïc SGK(C nhaân. Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ +Muïc tieâu: HS vieát ñuùng caùc beù veõ chöõ coøn laïi trong vôû taäp vieát. côø (C nhaân. 3.ñ thanh) Tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc. ô. coâ côø -Ñoïc caâu öùng duïng : beù coù vôû veõ -Nhaän xeùt baøi cuõ. vô coû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baûng oân -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoûi :Nhaän xeùt tranh minh hoaï nhaân. caù nhaân.chænh söõa phaùt aâm Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : Hoaït ñoäng cuûa HS Neâu nhöõng aâm.ñ thanh) .Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng :loø coø. d.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : oâ.

noù lieàn nhaûy ra voà Meøo roài ñuoåi theo ñònh aên thòt. khi thaáy Meøo ñi qua. Hoå ñöùng döôùi ñaát gaàm gaøo.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. baát löïc. +Tranh 1: Hoå…xin Meøo truyeàn cho voõ ngheä. tieáng bi. -Caùch tieán haønh: -GV keå moät caùch truyeàn caûm coù tranh minh hoaï nhö saùch giaùo khoa. 3.a I. Hoå ñeán lôùp. hoïc taäp chuyeân caàn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vôû.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li. 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ i vaø a . YÙ nghóa caâu chuyeän : Hoå laø con vaät voâ ôn ñaùng khinh bæ. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: -MT:Keå laïi chuyeän veà hoå. -Hình thöùc keå theo tranh : GV chæ tranh.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 29 . II. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát töø coøn laïi trong vôû taäp vieát Laéng nghe & thaûo luaän Cöû ñaïi dieän thi taøi HS xung phong keå toaøn truyeän. +Tranh 3: Moät laàn. ñaïi dieän nhoùm chæ vaøo tranh & keå ñuùng tình tieát maø tranh theå hieän (Theo 4 tranh ). vôû taäp vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : bi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : laù côø. caù. caâu öùng duïng : beù haø coù v li -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : laù côø.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK. Hoå phuïc saün. Meøo nhaän lôøi. +Tranh 4 : Nhaân luùc Hoå sô yù. Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 12 : i . Meøo nhaûy toùt leân 1 caây cao. caù. +Tranh 2 :Haèng ngaøy.

Hoûi : So saùnh i vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? Gioáng : ñeàu coù neùt -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : i. +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn. vô coû -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ coâ. phía treân chöõ i coù vaàn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.ñ thanh) Hoûi : So saùnh a vaø i ? Gheùp bìa caøi. nhoùm. ñoïc trôn :bi daáu chaám. caù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà treân baûng Vieát baûng con : i. cong hôû phaûi vaø moät neùt moùc ngöôïc. ñoïc trôn :caù -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : a. -Nhaän xeùt baøi cuõ.ñoàng thanh) chöõ neùt xieân phaûi vaø neùt Gheùp bìa caøi. bi moùc ngöôïc Daïy chöõ ghi aâm a : Khaùc : a coù theâm neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ a goàm 1 neùt cong. beù veõ côø. vi. (C nhaân. ñaùnh moùc ngöôïc. va. la 30 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm i-a Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm i-a +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm i-a Thaûo luaän vaø traû lôøi: tieáng bi-caù Gioáng : caùi coïc tre ñang +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ caém döôùi ñaát ghi aâm i: -Nhaän dieän chö õ i: Chöõ i goàm (Caù nhaân. li. 3. ñaùnh vaàn.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : loø coø. bi. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng + bi. a. ba. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát caù -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm vaø chöõ ñaõ hoïc -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc caù nhaân.

Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung laù côø.ñ thanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. Ñoäi coù maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù gì? 4: Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.bi-caù vaøo vôû. li höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li +Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng chöõ i-a . +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong saùch veõ maáy laù côø ? -Laù côø Toå quoác coù neàn maøu gì? ÔÛ giöõa côø coù maøu gì ? -Ngoaøi laù côø Toå quoác. a.sô ñoà2 : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc : +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng beù haø coù vôû oâ li +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân : haø. li Ñoïc caâu öùng duïng(C nhaân. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng.ñ thanh) duïng : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù coù vôû oâ li Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : haø. em coøn thaáy nhöõng laù côø naøo ? Laù côø Hoäi. caù Quan saùt vaø traû lôøi 31 .ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : i. ba loâ -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng theo sô ñoà 1. bi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + bi ve.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 9 Ký duyÖt cu¶ BGH 32 .

Muïc tieâu: 33 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 13 : n.m I.

2 neùt moùc xuoâi vaø neùt moùc Khaùc : m coù nhieàu hôn hai ñaàu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ n vaø m.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. ñoïc trôn :nô muõi. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : i. Hoûi : So saùnh m vaø n? (C nhaân. ñaùnh vaàn. ba maù. caâu öùng duïng : boø beâ coù b coû. +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï. ba II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.ñoàng thanh) +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi. nô (Caù nhaân. moät neùt moùc xuoâi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : boá meï. -Nhaän xeùt baøi cuõ. boø beâ no neâ. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ñaùnh hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn vaàn.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô. Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n. bi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû. Gheùp bìa caøi. ô ñöùng sau Gioáng : ñeàu coù neùt Daïy chöõ ghi aâm m : moùc xuoâi vaø neùt moùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm hai ñaàu. me 2. a.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát. ñoïc trôn me 34 . 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm n-m Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm n-m -MT:Nhaän bieát ñöôïc aâm n-m tieáng nô-me -Caùch tieán haønh Daïy chöõ ghi aâm n : Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt Gioáng : caùi coång moùc xuoâi vaø neùt moùc hai ñaàu. boø beâ n 3. me.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. tieáng nô. caù -Ñoïc caâu öùng duïng : beù haø coù vôû oâ li.

ba maù. nhoùm. Ñoïc caù nhaân. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø -Ñoïc laïi sô ñoà 1. boø beâ no neâ. +Ñaùnh vaàn: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình nm. me.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : n. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng n-m. nô. me. neâ Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû. Thaûo luaän vaø traû lôøi . baøn. Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : no. nô.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : boø beâ aân coû. m.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m. m. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân.nô-me Höôùng daãn vieát vë nh¸p: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:Ñoïc ñöôïc caù tieáng töø öùng duïng. neâ Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaânñthanh) : Ñoïc SGK(C nhaân. +Caùch tieán haønh : 35 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Vieát vë nh¸p: n. me.nô-me -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : boá meï.sô ñoà 2 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : no. hôi thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi.

vaø meï ñi boä -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : deá. II. caù cô ve. ñoø.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø ñ. laù ña.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : deâ. nô.Baøi môùi : 36 . me. m.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 14 :D. boø beâ no neâ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : n.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. laù ña. beù vaø meï ñi bo. ñoø 2. -HS: -SGK. tieáng deâ. 3. bi ve.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoûi: -Queâ em goïi ngöôøi sinh ra mình laø gì ? -Nhaø em coù maáy anh em ? Em laø con thöù maáy ? -Haõy keå theâm veà boá meï mình vaø tình caûm cuûa mình ñoái vôùi boá meï cho caû lôùp nghe ? -Em laøm gì ñeå boá meï vui loøng? 4: Cuûng coá daën doø . -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû taäp vieát. 3.Muïc tieâu: 1. caù côø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. -Ñoïc caâu öùng duïng : boø beâ coù coû.§ I. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : deá.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.

moät neùt (Caù nhaân.ñ thanh) Daïy chöõ ghi aâm ñ: Gheùp bìa caøi. ñoø. Hoûi : So saùnh d vaø ñ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn Vieát vë nh¸p: d. tieáng : ñ. theâm moät neùt ngang. ñoïc trôn ñoø vaàn. ñi boä. ñaùnh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ñ goàm chöõ d. ñoø -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình dñ. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. deâ. Gioáng : chöõ d deâ Khaùc :ñ coù theâm neùt +Ñaùnh vaàn : d ñöùng tröôùc. da. lôùp tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc baøn. ñe. da deâ.ñ thanh) -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 37 . ñöùng sau (C nhaân. +Caùch tieán haønh :Daïy chöõ ghi Thaûo luaän vaø traû lôøi: aâm d: Gioáng : caùi gaùo muùc -Nhaän dieän chöõ: Chöõ d goàm nöôùc moät neùt cong hôû phaûi. ño.deâ-ñoø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát: +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Ñoïc caù nhaân.sô ñoàø 2 nhaân. Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Ñoïc sô ñoà 1. de. ñaùnh Hoûi : So saùnh d vôùi caùc söï vaàn. da.ñoàng thanh) moùc ngöôïc ( daøi ) Gheùp bìa caøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm d-ñ Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm d-ñ +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ d vaø aâm d. ñoïc trôn :deâ vaät vaø ñoà vaät trong thöïc teá? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : d. do. ñ. nhoùm. eâ ngang.

( gaïch chaân : dì.deâ-ñoø.TH I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Thaûo luaän vaø traû lôøi : dì ñi ño Tieát 2: beù … Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : dì. ñoø. ñoø ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. bi ve. caù côø. laù ña. ñ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø th.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 15: T .ñthanh) -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc SGK(C nhaân. ñi. … tieáng +Caùch tieán haønh : Ñoïc caâu öùng duïng (C Luyeän ñoïc: nhaân. +Caùch tieán haønh : Troø chôi : Traâu laù ña. tieáng toå vaø tho 38 . Thaûo luaän vaø traû lôøi -Caùch tieán haønh:GV höôùng ( Chuùng thöôøng laø ñoà daãn vieát theo doøng vaøo vôû. beù vaø me ñi boä Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng d-ñ. Hoûi: -Taïi sao nhieàu treû em thích nhöõng vaät naøy ? -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø.Muïc tieâu: 1.ñ thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Toâ vôû taäp vieát : d. deá thöôøng soáng ôû ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng? -Taïi sao laù ña laïi caét ra gioáng hình trong tranh ? -Em bieát ñoù laø troø chôi gì? 4: Cuûng coá daën doø . +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc deâ. chôi cuûa treû em ) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : deá.

beù vaø meï ñi boä. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vôû taäp vieát. beù thaû caù :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : oå.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2. thoû. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : d.Thaùi ñoä GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. toå. caâu öùng duïng : boá thaû ca 39 .Baøi môùi: Tieát1 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå. ñ. II.Ñoà duøng daïy hoïc: meø. ñoø. toå. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. 3. -Ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø. beù thaû caù côø. deâ.Kó naêng 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.

thoû Ñoïc caù nhaân. h sau ) Hoûi : So saùnh t vaø th? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th.ñ thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø Gheùp bìa caøi. ta. moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt Khaùc : ñ coù neùt cong hôû. tho. tô. Daïy chöõ ghi aâm th : (C nhaân. toå. ñaùnh vaàn. lôùp . t ngang. Hoûi : So saùnh t vôùi ñ ? (Caù nhaân. th.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. ñaùnh vaàn. baøn. thô -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 40 Vieát vë nh¸p : t.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ t-th. toå. chöõ gheùp töø hai con chöõ t vaø h ñoïc trôn thoû. ( t tröôùc. Khaùc :th coù theâm h. nhoùm. thoû . tha.toå-thoû -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng to.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp aâm t-th Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm t-th +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ t vaø aâm t +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm t: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : Gioáng : neùt moùc ngöôïc moät neùt xieân phaûi. ñoïc trôn :toåâ Gioáng : ñeàu coù chöõ t -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t. coù neùt xieân phaûi. moät neùt daøi vaø moät neùt ngang.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânHoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng . 41 .ñthanh) +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc SGK(C nhaân. toå.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 16 : OÂN TAÄP I. m. Traû lôøi : Caùi nhaø Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : oå. n. ñ. th. d.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Ñoïc SGK: thaû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm tieáng vöøa hoïc vaøo vôû. toå. toå +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Con gì coù oå? Con gì coù toå? -Caùc con vaät coù oå. +Caùch tieán haønh :Luyeän ñoïc: Thaûo luaän vaø traû lôøi : boá tha -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc thaàm vaø phaân tích -Ñoïc caâu öùng duïng : tieáng : thaû +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc caâu öùng duïng (C ? nhaân.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm. beù thaû caù côø. coøn con ngöôøi coù gì ñeå ôû ? -Em neân phaù oå .ñ thanh) ( gaïch chaân : thaû ) Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. t. Toâ vôû taäp vieát : t. 2.Muïc tieâu: 1. toå cuûa caùc con vaät khoâng? Taïi sao? 4: Cuûng coá daën doø . a. chöõ vöøa hoïc tro tuaàn:i.th. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Thaûo luaän vaø traû lôøi vaøo vôû.

-Giaûi thích nghóa töø.Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø ñoïc Treo baûng oân: B1: Oân gheùp chöõ vaø aâm Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû thaønh tieáng. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Coø ñi loø doø. II. -HS: -SGK.Ñoïc töø öùng duïng: -Chænh söûa phaùt aâm. 3.ñoàng thanh) thanh. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. B2 B2: Oân gheùp tieáng vaø daáu (Caù nhaân.Thaùi ñoä :Nghe. -Nhaän xeùt baøi cuõ. toå. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình töø Vieát vë nh¸p : toå coø öùng duïng -Caùch tieán haønh: Vieát vôû : toå coø Höôùng daãn vieát : 42 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. th. beù thaû caù côø. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Coø ñi loø doø. thôï moû. tho.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : boá thaû caù meø. vôû taäp vieát. beù thaû caù côø.Gheùp chöõ thaønh tieáng: c.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø . -Ñoïc caâu öùng duïng : boá thaû caù meø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : t. B1. ti vi.Gaén baûng oân leân môùi hoïc Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp +Muïc tieâu:HS ñoïc ñöôïc aâm tieáng ñaõ hoïc trong tuaàn +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. b.

-Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo töøng doøng. Tranh 3: Coø con boãng thaáy töøng ñaøn coø ñang bay lieäng Moät hoc sinh keå laïi toaøn vui veû. Tranh 2: Coø con troâng nhaø. Noù ñi loø doø khaép nhaø baét ruoài. coø meï ñang lao ñoäng meät maøi coù trong tranh.Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: theo töøng doøng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : Luyeän ñoïc: -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânduïng ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi: caûnh co boá. Ñoïc trôn (C nhaân. Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû +Caùch tieán haønh : ñaïi dieän leân thi taøi -Keå laïi dieãn caûm.ñ thanh) boá moø caù. coø meï tha caù veà toå. Ñoïc SGK: Vieát töø coøn laïi trong vôû Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: taäp vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi vaøo vôû. queùt doïn nhaø cöûa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) e. Tranh 4: Moãi khi coù dòp laø coø laïi cuøng anh caû ñaøn keùo veà 43 . Noù nhôù laïi nhöõng chuyeän ngaøy thaùng coøn ñang vui soáng cuøng boá meï vaø anh chò em.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : coø Ñoïc SGK(C nhaân. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Anh noâng daân lieàn ñem coø veà nhaø chaïy chöõa nuoâi naáng.

Cuûng coá .Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát 1: leã . bôø. -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch.YÙ nghóa caâu chuyeän: Tình caûm chaân thaønh giöõa con coø vaø anh noâng daân. III.hoå +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã . caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt . 3. daën doø . -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3 -HS: -Vôû taäp vieát.coï . bôø.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ leã .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. bôø.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. .Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã .Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . 3.Muïc tieâu: 1.coï.bôø . II.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt 44 . hoå 2. ñeå vôû ñuùng tö theá.coï. 4.coï.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng thaêm anh noâng daân vaø caùnh ñoàng cuûa anh. caàm buùt. bôø . hoå I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. coï . hoå . hoå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: leã .Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.

bôø.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát Sau. tieáng: mô.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 2 HS neâu +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát HS quan saùt vaøo vôû taäp vieát HS laøm theo +Caùch tieán haønh : HS vieát vôû -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. caùch caàm buùt. Tieát 2: mô .Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí. hoå ù”? coï.coï. 2. hoå ù” 4 HS ñoïc vaø phaân tích +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu HS quan saùt -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã . do . thô I. hoå -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát : GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . thô.Muïc tieâu: 1. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: GV theo doõi . HS vieát vë nh¸p: leã .coï.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi. bôø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc tieáng: “leã . ta . giuùp ñôõ nhöõng 2 Hs nhaéc laïi HS yeáu keùm. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Kó naêng :. 45 . uoán naén. ta. do. bôø. 4.

thô ù” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô. II. ta. do. ta. coï. ta.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vieát ñeïp. ñeå vôû ñuùng tö theá.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô. caàm buùt. do.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. do .Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . thô +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô. ta . caû lôùp vieát vë nh¸p) -Nhaän xeùt .Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu: mô. do. hoå ( 2 HS leân baûng lôùp.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: leã. do. thô 2 HS neâu HS quan saùt HS laøm theo HS vieát vôû . ta.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ mô . ta. thô 2.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. -Vieát nhanh. do. bôø .Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu 46 Hoaït ñoäng cuûa HS HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát vë nh¸p: mô. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát 3. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4 -HS: -Vôû taäp vieát III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. thô. thô ù”? -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát vë nh¸p: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3.

-Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Nhaéc tö theá ngoài. tieáng nuï vaø thö Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Thöù tö.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 2 Hs nhaéc laïi keùm.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. caùch caàm buùt.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá . 4. GV theo doõi . -Nhaän xeùt baøi cu 3.Baøi môùi : 47 . khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH th¸ng 9 Tuaàn 5 TiÕng ViÖt Thø hai ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 17 : u - I. laù maï. da thoû. beù thi veõ.Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø ö. uoán naén. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. II.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. caâu öùng duïng : Thöù tö.Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï coù tieáng : nuï thö .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : toå coø. thôï neà. beù haø thi veõ Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Thuû ñoâ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi III.

ö.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ thö -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:Vieát ñuùng quy trình u-ö . ñaùnh Hoûi : So saùnh u vaø ö ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ö vaø vaàn. . ö. thöù töï. ñoïc trôn thö tieáng thö Vieát baûng con : u. Gheùp bìa caøi. hai neùt Khaùc : u coù tôùi 2 neùt moùc ngöôïc.nuï – thö. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn Ñoïc caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm u. neùt -Nhaän dieän chöõ: Chöõ u goàm : moùc ngöôïc. aâm i coù Hoûi : So saùnh u vôùi i? daáu chaám ôû treân. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm u-ö +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ u vaø aâm u +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm u: Gioáng : neùt xieân. nuï. nhoùm. ñoïc trôn :nuï . moät neùt xieân phaûi. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng baøn.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Gioáng : ñeàu coù chöõ u Daïy chöõ ghi aâm ö: Khaùc :ö coù theâm daáu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ö coù theâm daáu raâu treân neùt soå thöù raâu. ñu ñuû.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. nuï vaàn. moùc ngöôïc. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : u. cöû taï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø 48 .ñ thanh) hai. lôùp daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caù thu. (C nhaân. (Caù nhaân.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc nhaân.ñ thanh) +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù thi -Ñoïc laïi baøi tieát 1 veõ -Ñoïc caâu öùng duïng : Ñoïc thaàm vaø phaân tích +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì tieáng : thöù. tieáng xe vaø c 2. II.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xe boø.ñ thanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Taäp vieát : u. …) +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Thuû ñoâ +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: chuyeän keå.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 18: x .tö ) Ñoïc SGK(C nhaân. tö ? Ñoïc caâu öùng duïng (C +Tìm tieáng coù aâm môùi nhaân.Ñoà duøng daïy hoïc: 49 . coâ giaùo ñöa hoïc sinh ñi thaêm caûnh gì? -Chuøa Moät Coät ôû ñaâu? -Moãi nöôùc coù maáy thuû ñoâ? -Em bieát gì veà thuû ñoâ Haø Noäi? 3. (Noùi qua tranh aûnh.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ 3.ch I. ö.Muïc tieâu: 1. -Caùch tieán haønh:GV höôùng Haø Noäi daãn HS vieát töøng doøng vaøo Coù moät thuû ñoâ vôû.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø . beù haø thi veõ. xe oâ toâ. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Thaûo luaän vaø traû lôøi : -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng Chuøa Moät Coät öùng duïng vaøo vôû. nuï thö Thöù tö.ñthanh) hoïc(gaïch chaân : thöù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ x vaø ch.

Gioáng : chöõ h ñöùng sau . -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : ch Vieát baûng con : x. beù haø thi veõ. ghi aâm x: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ x goàm : (Caù nhaân.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm x.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ch vaø th? Gheùp bìa caøi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ñoïc trôn tieáng choù.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. 3. nuï. xe oâ toâ. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm Thaûo luaän vaø traû lôøi: x-ch Gioáng : neùt cong hôû +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm x vaø phaûi. th baét ñaàu -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ch laø chöõ gheùp töø hai con chöõ c vaø h. baèng t (C nhaân. ch.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : u. vaø tieáng choù choù -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2 sô ñoà Ñoïc caù nhaân. Caâu öùng duïng : Xe oâ toâ ch caù veà thò xaõ. Gheùp bìa caøi. ñaùnh Hoûi : So saùnh x vôùi c? vaàn. xe.ñoàng thanh) neùt cong hôû traùi. thö -Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù tö. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Xe boø. -Nhaän xeùt baøi cuõ. xe. lôùp -MT:Vieát ñuùng quy trình x-ch -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) 50 . Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát: baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : xe. -HS: -SGK. xe lu. ñaùnh vaàn. ch. vôû taäp vieát.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Khaùc : ch baét ñaàu Daïy chöõ ghi aâm ch : baèng c. nhoùm. aâm ch Khaùc : x coøn moät neùt +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ cong hôû traùi. choù. neùt cong hôû phaûi. ö.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñoïc trôn :xe -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : x.

choù Hoaït ñoäng 2:.sô ñoà 2. chì ñoû. chôû.ñ thanh) Ñoïc oâ toâ chôû caù veà thò xaõ Toâ vôû taäp vieát : x. -Ñoïc laïi sô ñoà 1.ñthanh) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : XeSGK(C nhaân. xe oâ toâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Coù nhöõng gì trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? -Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? -Xe lu duøng laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? -Xe oâ toâ trong tranh coøn goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? 51 . xa xa. xaõ) nhaân. xe lu. ch. chaû caù. xaõ. chôû. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng ñ thanh) nhaân+Caùch tieán haønh : Thaûo luaän vaø traû lôøi : xe oâ to -Ñoïc laïi baøi tieát 1 chôû -Ñoïc caâu öùng duïng : caù +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc thaàm vaø phaân tích ? tieáng : xe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø thôï xeû. +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc Ñoïc caâu öùng duïng (C ( gaïch chaân : xe. Ñoïc SGK: xe.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm vaø töø vöøa hoïc vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi : vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Xe boø.

vôû baøi taäp Tieáng vieät III. seû. II.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm r: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi. neùt thaét vaø 52 Gheùp bìa caøi. vôû taäp vieát. chì ñoû. .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.r I. r.Muïc tieâu: 1. xe.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : seû. thôï xeû. neùt thaét Khaùc : keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc. 3. coøn s . chaû caù. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Roå. raù. choù. ñoïc trôn seû. neùt thaét. Caâu öùng duïng : Beù toâ cho chöõ vaø soá.ñoàng thanh) -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : s.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Roå. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : x. xieân vaø neùt thaét.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm s. reã. Hoûi : So saùnh s vôùi x? (Caù nhaân.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Coøn coù nhöõng loaïi xe oâ toâ naøo nöõa? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 19 : s .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ s vaø r . ch. xa xa. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû caù veà thò xaê. neùt Khaùc : s coù theâm neùt cong hôû traùi. tieáng seû vaø re 2. -HS: -SGK. raù. Gioáng : neùt xieân phaûi. ñaùnh vaàn. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm s-r +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm s vaø aâm r +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm s: Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ s goàm : Gioáng : neùt cong neùt xieân phaûi.

seû. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : beù toâ chöõ. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp gaæng töø su su. baøn. Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát : -MT:HS vieát ñuùng quy trình r-s . caù roâ. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : roõ. ñaùnh vaàn.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : s. seû.seû-reã -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. soá Ñoïc duïng thaàm vaø phaân tích : roõ.Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi caû 2sô ñoà. r. Vieát baûng con : s. (C nhaân. soá) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.r. Hoûi : So saùnh r vaø s? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : r vaø tieáng reã . nhoùm. reã. soá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. reã Thaûo luaän vaø traû lôøi . roå raù. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2 :Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng r-s.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. chöõ soá. Ñoïc caù nhaân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng neùt moùc ngöôïc.seû-reå -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3 :Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Roå. raù 53 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø neùt cong hôû traùi. ñoïc trôn tieáng reã.

roå raù.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : keû.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø va beù leâ 3. ro ro. -Nhaän xeùt baøi cuõ. vuø vuø.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. -HS: -SGK. tieáng keû vaø 2. tu tu. Caâu öùng duïng : Chò kha ke cho beù haø vaø beù leâ -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : uø uø. II. su su. raù khaùc nhau nhö theá naøo? -Ngoaøi roå. roå laøm baèng gì? 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 20 : k . -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù toâ cho roõ chöõ vaø soá. chöõ soá. vuø ro ro. kheá.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Roå duøng laøm gì. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. caù roâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : uø uø.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : r.kh I. vôû taäp vieát.Muïc tieâu: 1. s.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. Neáu khoâng coù maây tre. raù coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre.raù duøng laøm gì? -Roå. 3.Baøi môùi : 54 . tu tu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ k vaø kh.

ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. kh. nhoùm. caù kho.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm k. ñoïc trôn tieáng kheá. lôùp .Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm kh -Nhaän dieän chöõ: Chöõ kh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ: k. keû . -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø keõ hôû. Hoûi : So saùnh k vôùi h? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : k.sô ñoà 2. baøn. Vieát baûng con : k. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm k.kh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm aâm kh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm k: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ k goàm : neùt khuyeát treân. khe ñaù. keû. neùt moùc ngöôïc. ñaùnh vaàn. neùt thaét. kheá Ñoïc caù nhaân. kì coï.keû-kheá -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng. h Hoûi : So saùnh kh vaø k? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : kh vaø tieáng kheá -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ -Ñoïc laïi 2 sô ñoà. kh. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ®óng quy trình kkh. -Ñoïc laïi sô ñoà 1. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng 55 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS k vaø Thaûo luaän vaø traû lôøi: Gioáng : neùt khuyeát treân Khaùc : k coù theâm neùt thaét (Caù nhaân. ñaùnh vaàn. Gioáng : chöõ k Khaùc : kh coù theâm h (C nhaân. ñoïc trôn keû.ñ thanh) Gheùp bìa caøi.

ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø khoâng? -Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? -Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät treân? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. caùc vaät coù tieáng keâu theá naøo? -Em coøn bieát tieáng keâu cuûa caùc vaät.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi : chò ñan Thaûo keû vôû Ñoïc thaàm vaø phaân tích : kha.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : kha. keû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. keû. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : uø uø. con vaät naøo khaùc khoâng? -Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy. ro ro. vo vo. kheá. tu tu +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Con vaät.keû-kheá vaøo vôû.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : k. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS vieát theo doøng vaøo vôû. Thaûo luaän vaø traû lôøi Tieáng saám Tieáng saùo dieàu Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2009 Baøi 21 : OÂN TAÄP I. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng k-kh.Muïc tieâu: 56 . kh.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. keû ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.

Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. 2. -Caùch tieán haønh: Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con : xe Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: chæ 57 . chöõ hoïc trong tuaàn: u. keû oâ.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. +Caùch tieán haønh : Oân caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc : Leân baûng chæ vaø Treo baûng oân ñoïc Gheùp chöõ thaønh tieáng: Ñoïc caùc tieáng gheùp Ñoïc töø öùng duïng: xe chæ.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.ñoàng -Chænh söûa phaùt aâm. cuû ôû B1.s. 3. roå kheá (Caù nhaân. kì coï.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua Ñöa ra nhöõng aâm vaø chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng töø môùi hoïc aâm vaø chöõ gì môùi ? . 3. II.ch. thanh) -Giaûi thích nghóa töø. Hoaït ñoäng 2:Luyeân vieát : -MT:HS vieát ñuùng töø öùng duïng xe chæ cuû saû. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : k. k ñaù. III.k. kh.r. kheá. töø ngöõ öùng duïng: keõ hôû. caù kho.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: HS ñoïc toát aâm vaø töø öùng duïng.ö. keû.kh. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong chuyeän keå: Thoû vaø sö töû.Thaùi ñoä :Nghe. B2 saû.x. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng Vieát vôû : xe chæ Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaân. Tranh 3: Thoû daãn Sö töû ñeán moät caùi gieáng. coù keøm Thaûo luaän nhoùm vaø theo tranh minh hoaï cöû ñaïi dieän leân thi Tranh1: Thoû ñeán gaëp Sö töû taøi thaät muoän. Vieát töø coøn laïi trong -Caùch tieán haønh:Ñoïc töøng vôû taäp vieát haøng HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Ñoïc laïi teân caâu +Caùch tieán haønh : chuyeän -Keå laïi dieãn caûm. noù lieàn keå toaøn chuyeän. . 58 . nhaûy xuoáng ñònh cho Sö töû moät traän. Tranh 2:Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Thoû vaø Sö töû. Moät HS xung phong Tranh 4: Töùc mình.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø coøn laïi trong vôû. Sö töû giaõy giuïa maõi roài saëc nöôùc maø cheát.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït.ñ : Xe oâ toâ chôû thanh) khæ vaø sö töû veà sôû thuù Ñoïc SGK(C nhaân.ñ thanh) +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngÑoïc trôn (C nhaân.ñ Ñoïc SGK: thanh) Hoaït ñoäng 2:. Sö töû nhìn xuoáng daùy gieáng thaáy moät con Sö töû hung döõ ñang chaèm chaèm nhìn mình.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4: Cuûng coá . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 59 .

phoá. töø: phoá x nhaø laù 2. nhaø dì coù choù xuø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: phoá xaù.nh I.ph .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 6 Thø hai ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 22: p . 60 . nhaø dì coù xuø. nhaø laù .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï. 3. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. Caâu öùng duïng : Nhaø ôû phoá.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ p. ph vaø nh.

ph. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. ñoàng gheùp töø hai con chöõ : n.ph. nh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm p .ñ thanh) gheùp töø hai con chöõ : p. cuû saû. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi. Daïy chöõ ghi aâm ph: Gioáng : chöõ p.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chôï. phoá.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : xe chæ. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát ph. 61 . neùt soå thaúng.ph vaø aâm nh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ ghi aâm p Thaûo luaän vaø traû lôøi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ p goàm : Gioáng : neùt moùc hai neùt xieân phaûi. nh.phoá xaù. Khaùc: nh baét phoá” ñaàu baèng n.ph.nh vaø töø öùng duïng. roå kheá. -Nhaän xeùt baøi cuõ. Hoûi : So saùnh ph vaø p? ñtrôn tieáng phoá -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ Gioáng: h. ph baét Daïy chöõ ghi aâm nh: ñaàu baèng p -Nhaän dieän chöõ: Chöõ nh laø chöõ Ñoïc : caù nhaân.nh. vôû taäp vieát. h Gheùp bìa caøi. keû oâ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm p. Khaùc : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ph laø chöõ ph coù theâm h (C nhaân. Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm p .h thanh Hoûi : So saùnh nh vôùi ph? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù: “ nhaø” Vieát baûng con : p. -Ñoïc caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. nhaø laù -MT:HS vieát ñuùng quy trình p.ñvaàn. 3. ñoïc trôn keû.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. ñaàu neùt moùc hai ñaàu. -HS: -SGK. Khaùc : p coù neùt xieân Hoûi : So saùnh p vôùi n? phaûi vaø neùt soå (Caù nhaân.

phoá xaù. phoá.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. phoá ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. nho khoâ. ph.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc töø öùng duïng. phaù coã.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : p. thò xaõ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Chôï coù gaàn nhaø em khoâng? -Chôï duøng laøm gì? Nhaø em ai hay thöôøng ñi chôï? -ÔÛ phoá em coù gì? Thaønh phoá nôi em ôû coù teân laø gì? Em ñang soáng ôû ñaâu? 62 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc caù nhaân. nhaø laù Thaûo luaän vaø traû lôøi . nh. nhoùm. nhoå coû -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : nhaø. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø phôû boø. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo haøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Chôï. baøn. nhaø dì coù choù xuø. phoá Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : nhaø.

gh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm g vaø aâm gh Thaûo luaän vaø traû lôøi: +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Gioáng : neùt cong hôû ghi aâm g phaûi -Nhaän dieän chöõ: Chöõ g goàm : Khaùc : g coù neùt neùt cong hôû phaûi vaø neùt khuyeát döôùi khuyeát döôùi. 3.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ñaùnh vaàn. töø: gaø ri. -Nhaän xeùt baøi cuõ. phaù coã. gheá goã 3. vôû taäp vieát. gaø goâ. (Caù nhaân. -HS: -SGK.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 23: g . gh Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm g. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø dì na ôû phoá. gheá go 2. gh. gaø II. ñoïc trôn:gaø -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “ gaø” 63 .ñoàng thanh) Hoûi : So saùnh g vôùi a? Gheùp bìa caøi. nhoå coû.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. gheá goã.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : phôû boø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gaø ri. nho khoâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù töø: gaø ri.Cuûng coá daën doø .Muïc tieâu: 1. nhaø dì coù choù xuø. gheá goã. Caâu öùng duïng : Nhaø ba tuû goã.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ g.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø ri.gh I. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm g.

baøn. goà gheà.ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. ñoàng thanh Vieát baûng con : g. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. gheá goã Ñoïc caù nhaân. .ñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích : gheá.ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : g.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Ñoïc trôn : “gaø ri” -Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ Daïy chöõ ghi aâm gh: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gh laø chöõ gheùp töø hai con chöõ : p.ñvaàn. ghi nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : gheá. gh. ñtrôn Ñoïc : caù nhaân. Khaùc: gh coù theâm h (C nhaân.ñ thanh) Gheùp bìa caøi. goã Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. gaø. gaø goâ. goã ) +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : Nhaø baø coù tuû goã. gheá goã 64 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Gioáng : chöõ g. gh. nhoùm. h Hoûi : So saùnh gh vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : nhö g +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù: “gheá” +Ñoïc trôn töø: “gheá goã” +Ñoïc laïi sô ñoà ↓↑ +ÑoÏc laïi caû 2 sô ñoà Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñuùng töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø nhaø ga.

goà gheà.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. chôï queâ. II. -Nhaän xeùt baøi cuõ.gheá goã -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS Thaûo luaän vaø traû lôøi vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. gaø goâ. cuï giaø.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc SGK: gaø ri. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.gh .gi.qu -gi I.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. gheá goã.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ q . Caâu öùng duïng va minh hoaï phaàn luyeän noùi -HS: -SGK. gheá goã Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng g . vôû taäp vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Quaø queâ. cho beù caù.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Thø t ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009 Bµi 24: q . gaø goâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh veõ gì? -Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? Em ñaõ troâng thaáy noù hay chæ nghe keå? -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy? -Gaø thöôøng aên gì? -Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø soáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát? 4: Cuûng coá daën doø .gaø ri. ghi nhôù -Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ. cuï g 2. 65 .qu .

lôùp Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV 66 . ñoïc trôn +Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ” Daïy chöõ ghi aâm gi: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ gi gheùp Gioáng : g töø hai con chöõ g vaø i Khaùc : gi coù theâm i Hoûi : So saùnh gi vaø g? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm: “di” +Ñaùnh vaà tieáng khoaù: “Giaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát Vieát baûng con : q . -MT:HS vieát ñuùng quy trình queâ. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn. -Phaùt aâm :”quy/ cu” Daïy chöõ ghi aâm qu: -Nhaän dieän chöõ:Chöõ qu gheùp Gioáng : chöõ q töø hai con chöõ q vaø u Khaùc : qu coù theâm u Hoûi : So saùnh qu vaø q? (C nhaân.ñoàng thanh) . daãn qui trình ñaët buùt) baøn. neùt soå Khaùc : q coù neùt soå thaúng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.qu. nhoùm. daøi.phaûi. gi. gi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâmõ q vaø aâm qu vaø gi +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm q: Gioáng : neùt cong hôû -Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : -phaûi neùt cong hôû .ñ thanh) Gheùp bìa caøi .qu -gi. giaø -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng Ñoïc caù nhaân. a coù neùt moùc Hoûi : So saùnh q vôùi a? ngöôïc (Caù nhaân.qu .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm q . Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm q .

chôï queâ. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng aâm töø vöøa hoïc -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Quaø queâ +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? Emthích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em? -Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? -Muøa naøo thöôøng coù nhieàu quaø töø laøng queâ? 4: Cuûng coá daën doø . giaõ gioø. gioû caù. c ngheä 67 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng keát hôïp giaûng töø quaû thò. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . töø: caù ngöø. qua ñoø.Muïc tieâu: 1. Thaûo luaän vaø traû lôøi Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 25: ng . gioû) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø.ñ thanh) duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo Ñoïc thaàm vaø phaân tích: qua.ngh I.ñ thanh) Taäp vieát: q .ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ ng. gioû Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. gi. cho beù gioû caù.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. cuï giaø. ngh.qu. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : qua.

g vaø h (C nhaân. ngheù. gioû caù.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. qua ñoø.ñoàng thanh) g Hoûi : So saùnh ng vôùi n? -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù “ngöø” -Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø” Gioáng : chöõ ng Daïy chöõ ghi aâm ngh: Khaùc : ngh coù theâm h -Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n. lôùp 68 . giaõ gioø. vôû taäp vieát. ñoïc trôn +Phaùt aâm : “ngôø”ø +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “ngheäâ” Vieát baûng con : ng. Caâu öùng duïng. nhoùm. cuû ngheäâäø.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø. cho beù gioû caù. -Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø Khaùc : ng coù theâm g chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø (Caù nhaân. ñaùnh -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : vaàn.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc 2.ngh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm ng vaø aâm ngh +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm ng: Gioáng : chöõ n.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. ngh Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm ng .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Beâ. 3. chò kha ra nhaø beù 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm ng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : quaû thò. +Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä” caù ngöø. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn baøn. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. -Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø. II. cuû ngheä Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm vaø töø öùng duïng Ñoïc caù nhaân.ñ thanh) Hoûi : So saùnh ng vaø ngh? Gheùp bìa caøi . -Nhaän xeùt baøi cuõ.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ngh.tranhphaàn luyeän noùi -HS: -SGK.

ngoõ nhoû.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keât hôïp giaûng töø ngaõ tö.ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: nghæ . ngheù aên gì? 69 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân. ngheù. ngh. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Beâ. ngheù oï -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá .ñ thanh) Taäp vieát: ng. chò kha ra nhaø beù nga Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng caùc aâm töø vaøo vôû. beù +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung? -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì? -Beâ.nga Ñoïc caâu öùng duïng (C duïng ñthanh) nhaân- Ñoïc SGK(C nhaân. nga) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : nghæ. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng. ngheä só. caù ngöø. cuû ngheä Thaûo luaän vaø traû lôøi (Ñeàu coù beù) Thaûo luaän vaø traû lôøi .

ngoõ nhoû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : ngaõ tö. II. chuùng töông töï nhau neùt xieân phaûi.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 26: y . neùt khuyeát döôùi. ngheä só. -HS: -SGK.tr. -Ñoïc caâu öùng duïng : Nghæ heø. -Nhaän xeùt baøi cuõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm y. ngheù” khoâng? 4: Cuûng coá daën doø .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù bò ho.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. meï cho beù ra y teá 3.ñoàng thanh) -Phaùt aâm : “i” (goïi laø chöõ y daøi) -Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “y” ( y ñöùng moät mình) -Ñoïc trôn: Töø : “ y taù “ Gioáng : chöõ t 70 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em coù bieát haùt baøi naøo veà “beâ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Nhaø treû. neùt moùc Khaùc : y coù neùt khuyeát ngöôïc. ngheù oï.tr I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. chò kha ra nhaø beù nga.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhaø treû. töø: y taù.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: y taù.tr +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc aâm y vaø aâm tr +Caùch tieán haønh : Daïy chöõ Thaûo luaän vaø traû lôøi: ghi aâm y Gioáng : phaàn treân doøng -Nhaän dieän chöõ: Chöõ y goàm keû.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát. 3. tre ngaø 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ y. Caâu öùng duïng : Beù bò meï cho beù ra y teá xaõ. tre ngaø. tr Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm y. döôùi Hoûi : So saùnh y vôùi u? (Caù nhaân.

daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc : ( gaïch chaân : “y”) +Höôùng daãn ñoïc caâu: Beù bò ho. y taù. tre ngaø Thaûo luaän vaø traû lôøi . baät ra. r Hoûi : So saùnh tr vaø t ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : +Phaùt aâm : ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng.tr vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc tieáng vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø y teá. meï cho beù ra y teá xaõ. tr. baøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Daïy chöõ ghi aâm tr: -Nhaän dieän chöõ: Chöõ tr gheùp töø hai con chöõ:t. lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaânñ thanh) duïng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc thaàm vaø phaân tích: y Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân. Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc aâm töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS 71 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hKhaùc : tr coù theâm r (C nhaân. trí nhôù -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá . ñaùnh vaàn. tr. tre ngaø Ñoïc caù nhaân. ñoïc trôn Vieát baûng con : y. khoâng coù tieáng thanh +Ñaùnh vaàn: Tieáng khoaù : “tre” +Ñoïc trôn töø: “tre ngaø” Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình y .ñ thanh) Gheùp bìa caøi .ñthanh) Ñoïc SGK(C nhaân. chuù yù. caù treâ.ñ thanh) Taäp vieát: y. y teá. nhoùm.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vieát vaø vôû.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- (Coâ troâng treû) Giao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña BGH 72 . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : Nhaø treû +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Caùc em beù ñang laøm gì? -Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng? -Ngöôøi lôùn duy nhaát trong tranh ñöôïc goïi laø coâ gì? -Trong nhaø treû coù ñoà chôi gì? -Nhaø treû khaùc lôùp Moät em ñang hoïc ôû choã naøo? -Em coù nhôù baøi haùt naøo hoài ñang coøn hoïc ôû nhaø treû vaø maãu giaùo khoâng? Em haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 73 .

ng. vôû taäp vieát. -Nhaän xeùt baøi cuõ. q. 3.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. 3. gh. -HS: -SGK. g. -Tranh minh hoaï cho truyeän keå: Thoû vaø sö töû.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoûi :-Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng aâm vaø chöõ gì môùi ? . gi.Kó naêng :Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. chuù yù .caù treâ . nh. ph.tr tre giaø . B2 (Caù nhaân. ng.Kieán thöùc :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén aâm.y taù. hieåu vaø keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan t trong chuyeän keå: Tre ngaø II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Nghe.ñoàng thanh) . qu. -Ñoïc töø öùng duïng :Y teá . chöõ hoïc trong tuaàn: p. y.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : y . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gaén baûng oân leân Hoaït ñoäng 1 : OÂân taäp +Muïc tieâu: OÂân caùch ñoïc. tr 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 7 Thø hai ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 27: OÂN TAÄP I. -Ñoïc caâu öùng duïng : Beù bò ho meï cho beù ra Y teá xaõ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh caâu öùng duïng : Xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù.Muïc tieâu: 1. vieát aâm ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂân caùc aâm vaø tieáng ñaõ hoïc : Treo baûng oân Gheùp chöõ thaønh tieáng: Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc caùc töø ngöõ öùng duïng 74 Hoaït ñoäng cuûa HS Ñöa ra nhöõng aâm vaø töø môùi hoïc caùc Leân baûng chæ vaø ñoïc Ñoïc caùc tieáng gheùp ôû B1.trí nhôù.

phoá beù Nga coù ngheà giaõ gioø Ñoïc SGK: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Ñoïc laïi teân caâu chuyeän -MT:HS vieát ñuùng caùc töø ñaõ Thaûo luaän nhoùm vaø hoïc cöû ñaïi dieän leân thi taøi -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän:”Tre Ngaø” Moät HS keå toaøn truyeän +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm keøm theo tranh minh hoaï theo 6 noäi dung böùc tranh . -Giaûi thích nghóa töø. Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình aâm töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) Höôùng daãn vieát vôû Taäp vieát: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát baûng con : Tre giaø .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc -Chænh söûa phaùt aâm.ñ thanh) ? +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïngVieát töø coøn laïi trong : Queâ beù Haø coù vôû taäp vieát ngheà xeû goã.YÙ nghóa caâu chuyeän: Nhöõng keû gian aùc vaø kieâu 75 .ñ -Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì Ñoïc SGK(C nhaân.quaû nho Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng luaän vaø traû lôøi Thaûo +Caùch tieán haønh : Ñoïc trôn (C nhaân.

II/ Đồ dùng dạy học: Bảng chữ cái III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên 1/ æn ®Þnh tæ chøc 2/ Kiểm tra bài cũ . chú ý nghe giảng.Xem + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhóm . 4: Cuûng coá .Lớp viết bảng con .Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp.Giới thiệu bài: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng caên bao giôø cuõng bò tröøng phaït. daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 BAØI OÂN TAÄP ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm c/ Thái độ : Vui thích học tập.Viết bảng con + Viết mẫu các nhóm chữ ghi âm có nét 76 . tre già. .Gọi HS lên đọc và viết Hoạt động của học sinh đọc: nhà ga.Lắng nghe . quả nho.1 em đọc SGK 3/ Bài mới . ý nghĩ .

HS đọc: (cá nhân. S.. . e ê..CHÖÕ HOA I. tò vò ..Giới thiệu một số từ ứng dụng... Bé bi bo.Dặn dò: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần. h.Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS.Hoạt động 1: Luyện đọc ..Hướng dẫn đọc câu ứng dụng Hoạt động 2: Luyện viết .Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên ... k. lớp) . K.Nhiều HS lần lượt phát âm .HS đọc các câu ứng dụng trong SGK .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng gần giống nhau: d đ.. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . u ư. tờ mờ Tỉ tê. n m. nh. HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm... V Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa 77 .HS viết bảng con . ba bó lá Da dê.Tham dự 4 tổ .Muïc tieâu: 1.. u ư. P. TiÕt 2 .Hỏi đáp về câu tạo tiếng .HS dùng bảng cài: d đ.Dặn dò .Cho HS đọc nối các chữ ghi âm.Kó naêng :Nhaän ra vaø ñoïc ñöôïc caùc chöõ in hoa trong caâu öùng du :B. th. 4: Củng cố . .Hướng dẫn viết theo GV phát âm: Đọc cho HS kiểm sóat . lề mề Na ná.Cho HS đọc lại bảng chữ cái . b. o ô ơ.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laø quen vôùi chöõ vieát hoa 2.Trò chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng. .Chấm chữa một số bài Hoạt động 3: Luyện nói . tổ. l. n m. e ê.Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch.HS thi đua đọc các câu ứng dụng Thø t ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 28: CHÖÕ THÖÔØNG . + Tiếng ứng dụng: .HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng .HS đọc bảng chữ cái .

B.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : nhaø ga. nhöng kích thöôùc lôùn hôn vaø chöõ in hoa naøo khoâng gioáng chöõ in thöôøng? -Ghi laïi ôû goùc baûng -GV nhaän xeùt vaø boå sung theâm Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng gaàn gioáng nhau (C. vôû taäp vieát. yù nghó -Ñoïc caâu öùng duïng : Queâ beù haø coù ngheà xeû goã.ñoàng thanh) Hs theo doõi Döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc aâm caùc chöõ Hs nhaän dieän vaø ñoïc aâm cuûa chöõ . D. P. tre giaø. Ô. O. quaû nho. 78 Hoaït ñoäng cuûa HS Hs ñoïc Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa nhoùm mình (Caù nhaân. U.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. -Tranh minh hoaï caâu öùng duïng : Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi n heø ôû SaPa. M. phoá beù nga ngheà giaõ gioø -Nhaän xeùt baøi cuõ. T. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ba Vì -HS: -SGK. H. K. Y) Caùc chöõ caùi in coù chöõ hoa vaø chöõ thöôøng khaùc nhau nhieàu ( A. L. Q. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ba Vì II. EÂ . OÂ. G. X. AÊ.Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc 2. AÂ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng chöõ thöôøng – Chöõ hoa. Ñ. S.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Treo leân baûng Chöõ thöôøng – chöõ hoa Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ hoa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø chöõ thöôøng +Caùch tieán haønh : -Neâu caâu hoûi: Chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thöôøng. Ö. E. 3. N. R) -GV chæ vaøo chöõ in hoa -GV che phaàn chöõ in thöôøng.

Kha. SaPa +Höôùng daãn ñoïc caâu: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû SaPa. Thuyû Tinh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù tía toâ 2. 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân.ñ thanh) duïng Ñoïc caù nhaân. veà boø söõa… -GV coù theå môû roäng chuû ñeà luyeän noùi veà caùc vuøng ñaát coù nhieàu caûnh ñeïp ôû nöôùc ta hoaëc cuûa chính ngay taïi ñòa phöông mình.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ia vaø laù tía toâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù Haø nhoå coû. veà nôi nghæ maùt.Muïc tieâu: 1. nhoùm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng chæ vaøo chöõ in hoa Cuûng coá . baøn. SaPa) Chöõ ñöùng ñaàu caâu: Boá Teân rieâng : Kha. daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc caâu öùng duïng +Muïc tieâu: -Ñoïc ñöôïc caâu öùng +Caùch tieán haønh : -Ñoïc laïi baøi tieát 1 -Ñoïc caâu öùng duïng : +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? +Tìm tieáng coù chöõ in hoa trong caâu ( gaïch chaân : Boá. lôùp Hs thi ñua luyeän noùi Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 29 : ia I. (Giaûi thích veà SaPa). chò Kha tæa 79 . Hoaït ñoäng 2:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi : BaVì +Caùch tieán haønh : -Giaûi thích vaø giôùi thieäu qua ñòa danh Ba Vì -GV coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi veà söï tích Sôn Tinh .

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chia quaø II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù tía toâ.Ñoïc caâu öùng duïng: Boá meï cho beù vaø chò Kha ñi nghæ heø ôû S ( 2 – 4 em) .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ñ thanh) -Phaùt aâm vaàn: Phaân tích tieáng tía Gheùp bìa caøi: tía -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: tía.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn ñaàu tieân : vaàn ia – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ia Phaùt aâm ( 2 em +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ia vaø töø laù thanh) ñoàng tía toâ Phaân tích vaøgheùp +Caùch tieán haønh : bìa caøi: ia -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ia ñöôïc taïo Gioáng: i ( hoaëc a) bôûi: i vaø a Khaùc : i ( hoaëc a) GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn( c nhaân – ñ thanh) Hoûi: So saùnh: ia vaø a? Ñoïc trôn( c nhaân . chò Kha tæa laù -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chia quaø -HS: -SGK. vôû taäp vieát. laù . Caâu öùng duïng: Beù Haø nho coû.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát baûng con: ia.Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Kieåm tra baøi cuõ : . töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà:ia -tía -laù tía toâ ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:Vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li( Höôùng 80 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . laù Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tía toâ trôn tieáng.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htía toâ

daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc vaàn vaø töø öïng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø tôø bìa væa heø laù mía tæa laù -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù Ñoïc SGK:

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc.Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân - ñoàng thanh)

⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn vaø töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Chia quaø” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Ai ñang chia quaø cho caùc em nhoû trong tranh? -Baø chia nhöõng gì? -Baïn nhoû trong tranh vui hay buoàn? Chuùng coù tranh nhau khoâng? Ngöôøi bieát nhöôøng -ÔÛ nhaø em, ai hay chia quaø cho nhòn em? + Keát luaän : Khi ñöôïc chia quaø, em töï chòu laáy phaàn ít hôn. Vaäy em laø ngöôøi nhö theá naøo? 4:Cuûng coá daën doø
81

Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) HS môû saùch vaø theo doõi Ñoïc caù nhaân 10 em

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Thø s¸u ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tập viết

TuÇn 5: TuÇn 6:

Cö t¹, thî xÎ, ch÷ sè… Nho khô, nghé ọ, chú ý...

I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Viết đúng cở chữ, nắm cấu tạo tiếng trong các từ: nho khô, nghé ọ..... b/ Kỹ năng : Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng c/ Thái độ : Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm bổ sung cho những em viết lại ở - 5 em nộp vở TV nhà vì chữ xấu. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu nội dung bài viết hôm nay. Nho khô, nghé ọ…. 2/ Hướng dẫn: - Cho HS xem chữ mẫu và gọi HS đọc nội dung viết - Hướng dẫn cách viết + Độ cao các nét cơ bản + Cho HS viết bảng con - Hướng dẫn tập viết + Nhắc lại cách cầm bút, cách ngồi ngay ngắn. + Chấm chữa một số HS viết xong trước - Cho HS viết vào vở tập viết - Nhắc lại cách viết vở có ô li, các nét. - Nghe - HS đọc các từ ứng dụng trong bài trước. - Quan sát, nhận xét - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ: nho khô, nghé ọ..... - Lắng nghe - HS nộp vở cho GV - HS đem vở tập viết - HS nộp vở

Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tuyên dương các HS viết đẹp, vở sạch. - Dặn dò: Những HS nào viết chưa đẹp cần viết lại ở nhà.

82

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng th¸ng 10 n¨m 2009

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H ¬ng ngµy Ký duyÖt cña

BGH

TuÇn 8
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 30 : ua - ¦a

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå, ngö goã
83

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kó naêng goã

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

:Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn ua, öa vaø töø cua beå,

Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa,

cho beù 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Giöõa tröa II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø : cua beå, ngöïa goã;Caâu öùng duïng:Meï ñi chôï kheá, mía, döøa,thò … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Giöõa tröa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tôø bìa, laù mía, væa heø, træa laù( 2 – 4 em ñoïc, caû vieát baûng con) - Ñoïc caâu öùng duïng: Beù Haø nhoå coû, chò Kha tæa laù ( 2 em) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ua, öa – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn: ua-öa +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc vaàn ua, öa vaø töø cua beå ngöïa goã +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn ua: Phaùt aâm ( 2 em -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ua ñöôïc taïo ñoàng thanh) bôûi: u vaø a Phaân tích vaàn ua GV ñoïc maãu Gheùp bìa caøi: ua Gioáng: a keát thuùc Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Khaùc : ua baét ñaàu u Ñaùnh vaàn( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñ thanh) Ñoïc trôn( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: cua, ñthanh) cua beå Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: cua -Ñoïc laïi sô ñoà:ua-cua-cua beå Ñaùnh vaàn vaø ñoïc Daïy vaàn öa: ( Qui trình töông töï)öatrôn tieáng,töø ngöïa- ngöïa goã - Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân - ñoàng ⊕ Giaûi lao
84

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát: thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaø töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : Vieát b. con: ua, öa, cua +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn beå, ngöïa goã qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø vaàn vöøa hoïc. Ñoïc öùng duïng: trôn töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng ( caù nhaân - ñoàng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp thanh) giaûng töø caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Ñoïc (c nhaân 10 em – Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc ñthanh) +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : (c nhaân 10 em – Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS môû saùch.Ñoïc (10 HS em) Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Toâ vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Quan saùt tranh vaø +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï traû lôøi nhieân theo noäi dung : “Giöõa tröa” +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Taïi sao em bieát ñaây laø böùc tranh veõ muøa heø? -Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? -Buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng
85

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

laøm gì, ôû ñaâu? -Taïi sao treû em khoâng neân chôi ñuøa vaøo buoåi tröa? + Keát luaän : Nguû tröa cho khoeû vaø cho moïi ngöôøi nghæ ngôi? 4:Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 31: OÂN TAÄP

I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn vöøa h ia, ua, öa 2.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu, keå laïi theo tranh truyeän keå : Khæ vaø R II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân -Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Khæ vaø Ruøa -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ua, öa, cua beå, ngöïa goã ( 2 vieát, caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : caø chua, noâ ñuøa, tre nöùa, xöa kia( 2 em -Ñoïc caâu öùng duïng: Meï ñi chôï mua kheá, mía, döøa, thò cho beù ( -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoûi:Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc: Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng ⊕ Giaûi lao gheùp töø chöõ ôû Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: coät doïc vôùi chöõ ôû -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ öùng
86

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdoøng ngang cuûa baûng oân Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân.Ñoïc (c nhaân - ñ thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b. con: muøa döa ( caù nhaân - ñoàng thanh)

duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: mua mía ngöïa tía muøa döa træa ñoã Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt, löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù Laù kheõ ñu ñöa Gioù qua cöûa soå Beù vöøa nguû tröa Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Khæ vaø Ruøa” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ruøa vaø Thoû laø ñoâi baïn thaân. Moät hoâm, Khæ baùo cho Ruøa
87

Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (cnhaân– ñthanh)

HS môû saùch. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát

HS ñoïc teân caâu chuyeän

II. Ruøa baên khoaên khoâng bieát caùch naøo leân thaêm vôï con Khæ ñöôïc vì nhaø Khæ ôû treân moät caây cao. Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå ñöa Khæ ñöa Ruøa leân nhaø mình. + YÙ nghóa : Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu. le le. Thaûo luaän nhoùm Tranh 3:Vöøa tôùi coång. be :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oi. Ruøa ba hoa neân chuoác hoaï vaøo thaân. Tranh 2: Ñeán nôi. ri ri. Truyeän coøn giaûi thích söï tích cuûa mai Ruøa 4: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 32 : oi . Tranh 4: Ruøa rôi xuoáng ñaát. ai vaø töø nhaø goùi. Ruøa lieàn voäi vaøng theo Khæ ñeán thaêm nhaø Khæ.ai I. lieàn môû mieäng ñaùp leã.Thaùi ñoä caù. neân mai bò raïn nöùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bieát laø nhaø Khæ vöøa môùi coù tin möøng. Ruøa queân caû mình ñang leân thi taøi ngaäm ñuoâi Khæ. Ruøa rôi xuoáng ñaát.Muïc tieâu: 2. vôï Khæ chaïy vaø cöû ñaïi dieän ra chaøo. :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Seû. Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo baïn ngaäm ñuoâi mình. Theá laø bòch moät caùi. ai vaø töø nhaø goùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oi. raát coù haïi. bo . Theá laø töø ñoù.Vôï Khæ vöøa sinh con.Kó naêng gaùi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa 3. treân mai cuûa Ruøa ñeàu coù veát raïn.Ñoà duøng daïy hoïc: 88 1.

ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù: ngoùi. thanh) nhaø ngoùi Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: ngoùi oi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn ngoùi tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nhaø goùi. beù gaùi +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn oi: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oi ñöôïc taïo bôûi: o vaø i GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh: ua vaø öa? Tieát1 -Ñoïc vaø vieát: mua mía. -HS: -SGK.ñoàng thanh) Phaân tích vaàn oi. muøa döa.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ri ri. le le.Gheùp bìa caøi: oi Gioáng: o ( hoaëc i) Khaùc : i ( hoaëc o) Ñaùnh vaàn( c nhaân .ñ -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . vôû taäp vieát.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.töø nhaø ngoùi ( caù nhaân . Caâu öùng duïng: Ch boùi caù nghóa gì theá?… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Seû. boùi caù. ngöïa tía. beù gaùi.Kieåm tra baøi cuõ : lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Gioù luøa keõ laù…( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. træa ñoã( 2 – 4 em ñoïc Hoaït ñoäng cuûa H nhaø Phaùt aâm ( 2 em . ai– Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oi-ai +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oi.ñoàng thanh) Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) ai Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 89 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. ai vaø goùi.

boùi caù.ñoàng thanh) caùi coøi baøi vôû -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ cuûa HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghóa gì theá? Chuù nghóa veà böõa tröa Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Ñoïc SGK: thanh) ⊕ Giaûi lao HS môû saùch . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn ñoïc vöøa hoïc töø öùng duïng keát hôïp giaûng töø Ñoïc trôn töø öùng duïng: ngaø voi gaø maùi ( caù nhaân . le le”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- gaùi nhaân . Ñoïc (10 em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc Hs vieát vaøo vôû theo doøng Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Seû.nhaø ngoùi. ai. beù gaùi qui trình ñaët buùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ con vaät gì? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát con chim naøo? -Con le le. ri ri.ñoàng thanh) beù gaùi .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát Theo doõi qui trình baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Vieát b. boùi caù soáng ôû ñaâu 90 . con: oi.

lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Chuù Boùi Caù nghóa gì theá? ( 2 em) Chuù nghóa veà böõa tröa.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn oâi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doøNhaän xeùt giôø hoïc Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 33: ¤I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi oåi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. b 2. baøi vôû ( 2 – 4 em ñoïc. vôû taäp vieát. Caâu öùng duïng: Beù tr beù gaùi ñi chôi phoá … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Leã hoäi -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ngaø voi. 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- vaø thích aên gì? -Chim seû.¥I I. gaø maùi. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. chim ri thích aên gì? Chuùng soáng ôû ñaâu? -Chim naøo hoùt hay? Tieáng hoùt nhö theá naøo? 3. beù gaùi ñi chôi phoá vô boá meï. ôi vaø töø : traùi oåi loäi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù trai.Baøi môùi : 91 . bôi loäi.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Leã hoäi II. ôi vaø töø : traùi oåi.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : vaàn oâi.Muïc tieâu: 1. caùi coøi.

Ñoïc trôn töø öùng duïng: thoåi coøi ñoà chôi 92 .ñoàng thanh) -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø ( caù nhaân . bô qui trình ñaët buùt. .ñoàng thanh) traùi oåi Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: oåi oâi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc oåi trôn tieáng . ôi .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát nhaân .töø traùi oåi ( caù nhaân . ôi vaø traùi oåi.traùi oåi.ñoàng thanh) . ôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn oâi-ôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc :oâi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn oâi. löu yù neùt noái) loäi Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø caùi choåi ngoùi môùi vaàn vöøa hoïc.ñoàng Daïy vaàn ai: ( Qui trình töông töï) thanh) ôi bôi Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù bôi loäi nhaân . con: oâi. bôi loäi Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn oâi: ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oâi ñöôïc taïo Phaân tích vaøgheùp bìa bôûi: oâ vaø i caøi: oâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh oâi vaø oi? baèng i Khaùc : oâi baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baéng oâ Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : oåi.ñoàng treân baûng thanh) -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình Vieát b.

gö thö 2. göûi Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Dì Na vöøa göûi thö veà.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.daën doø Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 34: ui . haùt ca. Ñoïc SGK: Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) boá Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch .…) gì? -Qua ti vi. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Taïi sao em bieát tranh veõ veà leã Quan saùt tranh vaø traû lôøi hoäi? -Queâ em coù nhöõng leã hoäi (côø treo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoài nuùi 93 .Muïc tieâu: 1. 3. Caû nha quaù. hoaëc nghe keå em thích leã hoäi naøo nhaát? 4: Cuûng coá .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ui.¦i I. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi meï.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui. caùc troø vui. öi vaø töø : ñoài nuùi. ngöôøi aên naøo? Vaøo muøa naøo? -Trong leã hoäi thöôøng coù nhöõng maëc ñeïp. Ñoïc (10 em) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:gV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: Vieát vôû + Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Leã hoäi”. öi vaø töø : ñoài nuùi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. vôû baøi taäp Tieáng vieät III. ñoài nuùi. baèng i ñoài nuùi Khaùc : ui baét ñaàu baèng u -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn( cnhaân – ui ñthanh) nuùi Ñoïc trôn( caù nhaân – ñoài nuùi ñoàng thanh) Daïy vaàn öi: ( Qui trình töông töï) Phaân tích vaø gheùp öi bìa caøi: nuùi göûi Ñaùnh vaàn vaø ñoïc göûi thö trôn tieáng . -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Ñoài nuùi -HS: -SGK. vôû taäp vieát. thoåi coøi. göûi thö +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ui: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ui ñöôïc taïo bôûi: u vaø i GV ñoïc maãu Phaùt aâm ( 2 em – Hoûi: So saùnh ui vaø oi? ñoàng thanh) Phaân tích vaàn -Phaùt aâm vaàn: ui.. ngoùi môùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi choåi. öi .Gheùp bìa caøi: ui Gioáng: keát thuùc -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : nuùi..töø .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn ui. ñoà chôi ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Beù trai.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñoài nuùi. göûi thö. öi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ui -öi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc : ui.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Caû nhaø .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 94 . Caâu öùng duïng: Dì N vöøa göûi thö veà.

Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Ñoài nuùi”. con: ui. löu yù neùt noái) Vieát b. Caû nhaø vui thanh) quaù. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø göûi thö öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS doïc GV keát hôïp Tìm vaø ñoïc tieáng coù giaûng töø.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân nhaân – ñoàng thanh) baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn Theo doõi qui trình qui trình ñaët buùt. ñoài nuùi. öi . +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø Hoûi:-Trong tranh veõ gì? traû lôøi -Ñoài nuùi thöôøng coù ôû ñaâu? Em bieát teân vuøng naøo coù ñoài nuùi? -Treân ñoài nuùi thöôøng coù gì? -Ñoài khaùc nuùi nhö theá naøo? 4: Cuûng coá daën doø 95 . vaàn vöøa hoïc caùi tuùi göûi quaø Ñoïc trôn töø öùng vui veû ngöûi muøi duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng (caù nhaân – ñoàng Cuûng coá daën doø thanh) Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caù nhaân – ñoàng Dì Na vöøa göûi thö veà. Ñoïc (10 ⊕ Giaûi lao em) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû. Ñoïc SGK: HS môû saùch .

Kieåm tra baøi cuõ : 96 . vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kó naêng :Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc : uoâi. 3. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chuoái.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoái.. öôi vaø töø : naûi chu muùi böôûi. öôi vaø töø : naûi chuoá muùi böôûi. 2. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi toái.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . II.öôi I.Muïc tieâu: 1. -HS: -SGK. muùi böôûi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: naûi chuoái. Tranh caâu öùdu Buoåi toái.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. chò Kha …. böô vuù söõa. vôû taäp vieát. böôûi. chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ.Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàân 9 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 35: uoâi . vuù söõa.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn uoâi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: caùi tuùi. con: uoâi. öôi .ñoàng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : thanh) chuoái. ngöûi muøi ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Dì Na vuøa göûi thö veà. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn uoâi: Phaùt aâm ( 2 em .Gheùp bìa taïo bôûi:uoâ vaø i caøi: uoâi GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng i Hoûi: So saùnh uoâi vaø oâi? Khaùc : uoâi baét ñaàu baèng u Ñaùnh vaàn( caù nhaân . Caû nhaø vui quaù( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn muùi böôûi.öôi .töø uoâi ( caù nhaân . göûi quaø. öôi – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn uoâi -öôi +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoâi. vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng 97 .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : vaàn uoâi.naûi chuoái.ñoàng thanh) chuoái naûi chuoái Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân ñoàng thanh) Daïy vaàn öôi: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn Theo doõi qui trình töø öùng duïng Vieát b.ñoàng -Phaùt aâm vaàn: thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân . muùi böôûi.ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn :Vaàn uoâi ñöôïc Phaân tích vaàn uoâi.ñoàng thanh) öôi böôûi muùi böôûi . vui veû. naûi chuoái Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: chuoái Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Ñoïc laïi sô ñoà: tieáng . naûi chuoái.

chò Kha ruû beù chôi ñoá chöõ. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Trong ba thöù quaû em thích loaïi naøo? -Vöôøn nhaø em troàng caây gì?? -Chuoái chín coù maøu gì? Vuù 98 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch . Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :“Chuoái. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø tuoåi thô tuùi löôùi buoåi toái töôi cöôøi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát troø Quan saùt tranh vaø traû lôøi . vuù söõa”. böôûi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng.

bay. buoåi toái. boä. beù trai thi chaïy. beù trai thi … -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Chaïy.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: tuoåi thô.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chaïy. -HS: -SGK. 3.aâ .Muïc tieâu: 1. töôi cöôøi ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi toái. ñi boä. gaùi chôi nhaûy daây. tuùi löôùi. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Giôø ra chôi.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy bay. bay. chò Kha ruû beù chôi troø ñoá chöõ ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ay. Caâu öùng duïng ra chôi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng söõa chín coù maøu gì? -Böôûi thöôøng coù nhieàu vaøo muøa naøo? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø ba ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 36: ay . ñi xe.Baøi môùi : 99 . aâ. ñi xe. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.. aây vaø töø : maùy nhaûy daây 2. nhaûy daây.aây I. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.

aây. aây.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : ay.aâ. maùy bay -Ñoïc laïi sô ñoà: ay bay maùy bay Giôùi thieäu aâm aâ: -GV phaùt aâm maãu Daïy vaàn aây: ( Qui trình töông töï) aây daây nhaûy daây .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.aây +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ay. aâ. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng 100 Hoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: ay Gioáng: baét ñaàu baèng a Khaùc : ay keát thuùc baèng y Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: bay Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .maùy bay. nhaûy daây +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ay: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ay ñöôïc taïo bôûi: a vaø y GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ay vaø ai? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : bay.töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aâ. aâm aâ – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ay.ñoàng thanh) ( caù nhaân . . aây maùy bay. nhaûy daây. con: ay.

ñi xe”. beù trai thi chaïy.ñoàng thanh) Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: + Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chaïy. beù gaùi chôi nhaûy daây. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Caùch tieán haønh:HS ñoïc Gv keát hôïp giaûng töø coái xay vaây caù ngaøy hoäi caây coái -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi. ñi boä. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ( bôi.…) Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 37: OÂN TAÄP I. bay. Ñoïc (c nhaân–ñthanh) HS môû saùch . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em goïi teân caùc hoaït ñoäng trong tranh? -Khi naøo thì phaûi ñi maùy bay? -Haèng ngaøy em ñi baèng gì? -Ngoaøi ra. boø. nhaûy.Muïc tieâu: 101 .

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu:OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Caùc vaàn ñaõ hoïc: -Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn ⊕ Giaûi lao HS ñoïc caùc tieáng gheùp Hoaït ñoäng 2:Ñoïc töø ngöõ öùng töø chöõ ôû coät doïc vôùi duïng: chöõ ôû doøng ngang cuûa -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng baûng oân -Caùch tieán haønh: -GV chænh söûa phaùt aâm Tìm vaø ñoïc tieáng coù -Giaûi thích töø: vaàn vöøa oân Ñoâi ñuõa tuoåi thô Ñoïc (caù nhaân . ngaøy hoäi.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. y 2.ñoàng maùy bay thanh) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn vieát baûng con : Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân Caû lôùp vieát treân baøn baûng Vieát b. keå laïi theo tranh truyeän keå : Caây kheá II. caû lôùp vieát baûng c -Ñoïc töø ngöõ öùng duïng : coái xay.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng i .ñoàng thanh) treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn 102 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Tranh minh hoa truyeän keå :Caây kheá -HS: -SGK. nhaûy daây ( 2 vieát. beù trai thi chaïy. aây. beù gaùi thi nha daây ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng. vaây caù. vôû taäp vieát. con: tuoåi thô -Caùch tieán haønh:GV Vieát maãu ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát: ay. maùy bay. caây coái ( -Ñoïc caâu öùng duïng: Giôø ra chôi.

Tranh 3: Ngöôøi em theo ñaïi baøng ra moät hoøn ñaûo ñoù vaø nghe lôøi ñaïi 103 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh) HS môû saùch. Ñaïi baøng aên kheá vaø höùa seõ ñöa cho ngöôøi em ra moät hoøn ñaûo coù raát nhieàu vaøng baïc. coù moät con ñaïi baøng töø ñaâu bay tôùi. Tranh 2: Moät hoâm. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ngöôøi em ra laøm nhaø caïnh caây kheá vaø ngaøy ngaøy chaêm soùc caây. Caây kheá ra raát nhieàu traùi to vaø ngoït. chia cho em moãi moät caây kheá ôû goùc vöôøn. chaâu baùu. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Ngöôøi anh laáy vôï ra ôû rieâng.Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Gioù töø tay meï Ru beù nguû say Thay cho gioù trôøi Giöõa tröa oi aû” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Caây kheá” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.

Kó naêng :Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng : Suoái chaûy rì raøo… 3. + YÙ nghóa : Khoâng neân tham lam.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ngoâi sao. ngöôøi anh laáy quaù nhieàu vaøng baïc.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn eo. maây bay ( 2 – 4 em ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ñoâi ñuõa. Noù xoaûi caùnh. ruoäng vöôøn cuûa mình Tranh 5: Nhöng khaùc vôùi em. möa. Trôû veà. ao vaø töø chuù meøo.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gioù. tuoåi thô. caû lôù vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng öùng duïng: ” Gioù töø tay meï … ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuù meøo. -HS: -SGK. 4: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Baøi 38: eo . vôû baøi taäp Tieáng vieät III. sao 2. baõo. luõ.ao I.Baøi môùi : 104 . maây baõo. luõ. ñaïi baøng ñuoái söùc vì chôû quaù naëng. vôû taäp vieát. Tranh ñoaïn thô öù duïng: Suoái chaûy rì raøo… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : Gioù. II. Khi bay ngang qua bieån.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baøng chæ nhaët laáy moät ít vaøng baïc.Muïc tieâu: 1. ngöôøi em trôû neân giaøu coù. maây. Tranh 4: Ngöôøi anh sau khi nghe chuyeän cuûa em lieàn baét em ñoåi caây kheá laáy nhaø cöûa. ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån.

ngöôïc ( c nhaân– ñ thanh) ( caù nhaân . ngoâi sao +Caùch tieán haønh : Daïy vaàn eo: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eo ñöôïc taïo bôûi: e vaø o GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh eo vaø e? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : meøo.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . ao .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : eo.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. chuù meøo -Ñoïc laïi sô ñoà: eo meøo chuù meøo Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ao sao ngoâi sao . ao . con: eo.töø ( caù nhaân . ngoâi sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng 105 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa HS Phaùt aâm ( 2 em .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. chuù meøo.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: eo Gioáng: e Khaùc : o Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: meøo Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .chuù meøo. – Ghi baûng Hoaït ñoäng :Daïy vaàn eo-ao +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: eo. ao.

Ñoïc(cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . baõo. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Treân ñöôøng ñi hoïc veà.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø caùi keùo traùi ñaøo leo treøo chaøo côø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Suoái chaûy rì raøo Gioù reo lao xao Beù ngoài thoåi saùo” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñöôïc vaàn vaø töø öùng duïng vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : “Gioù. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 106 . daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . gaëp möa em laøm gì? -Khi naøo em thích coù gioù? -Tröôùc khi möa to. em thöôøng thaáy nhöõng gì treân baàu trôøi? -Ngoaøi ra. maây. luõ”. möa. ngöôøi ta coøn duøng caùch naøo ñeå ñi töø choã naøy sang choã khaùc? 4: Cuûng coá .

baûng con. nghØ ng¬i 2. ñeå vôû ñuùng tö theá. II. -HS: -Vôû taäp vieát. .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 107 . chuù yù. phaán . III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. ngheù oï. -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. 3. caàm buùt. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt .Muïc tieâu: 1. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . -Vieát nhanh.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: nho khoâ. khaên lau baûng. daáu thanh ñuùng vò trí.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TËp viÕt Tieát 1 : xöa kia.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to .Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2. vieát ñeïp.Kó naêng vieát lieàn maïch. ghi ñieåm 3. caù treâ ( 2 HS leân baûng lôùp.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xöa muøa döa. muøa döa. nghØ ng¬i I.

Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. muøa nghØ ng¬i 2.Kó naêng vieát lieàn maïch.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu xöa kia. vieát ñeïp. muøa döa 1.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS nhaéc laïi -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài. nghØ ng¬i” +Caùch tieán haønh : -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? -GV vieát maãu 2 HS neâu -Höôùng daãn vieát baûng con: HS quan saùt GV uoán naén söûa sai cho HS HS laøm theo ♣Giaûi lao giöõa tieát HS vieát vôû 3. II. daáu thanh ñuùng vò trí. -Kó naêng vieát caùc daáu phuï. daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát Tieát 2 : ñoà chôi. 3.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: ñoà chôi. .quan saùt HS 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: xöa kia.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hdöa. -Vieát nhanh.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng : “xöa kia. ngaøy hoäi I. muøa döa.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . 4. töôi cöôøi. ngaøy hoäiû. caùch caàm buùt. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) .Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. caàm buùt.Muïc tieâu: 1. 2. 108 . töôi cöôøi.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát . ñeå vôû ñuùng tö theá.

töôi cöôøi.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát HS quan saùt caùc töø öùng duïng : 4 HS ñoïc vaø phaân tích “ñoà chôi. ngaøy hoäi.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu ñoà chôi. caùch caàm buùt. khi vieát 109 .” +Caùch tieán haønh : HS quan saùt -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ? vieát baûng con: HS -Giaûng töø khoù ñoà chôi. muøa döa. ngaø voi. töôi cöôøi.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. ngaøy hoäi.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3. vui veû. ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng. -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS ♣Giaûi lao giöõa tieát 3. töôi cöôøi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baø vieát. ngaøy hoäi. gaø maùi ( 2 HS leân baûng lôùp.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Vieát baûng con: xöa kia. phaán . töôi cöôøi -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu ngaøy hoäi. -HS: -Vôû taäp vieát. 2. khaên lau baûng. +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi Baøi 8: ñoà chôi. caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt . baûng con. ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. III.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo 2 HS neâu vôû taäp vieát HS quan saùt +Caùch tieán haønh : HS laøm theo -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS vieát vôû -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài.

2 HS nhaéc laïi -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) . daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con.Muïc tieâu: 1. vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau. 4.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 10 Baøi 39: au .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn au.aâu Ngaøy daïy :……………. I. giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Chaøo Maøo coù aùo maøu naâ 110 . aâu vaø töø caây cau.Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. GV theo doõi . uoán naén. c caàu 2.

aâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn au-aâu Phaùt aâm ( 2 em . Tranh minh hoaï caâu duïng. caùi caàu Phaân tích vaàn au. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi : au. vôû taäp vieát. +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn au: Gheùp bìa caøi: au -Nhaän dieän vaàn : Vaàn au ñöôïc taïo bôûi: a vaø u GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh au vaø ao? a Khaùc : keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: u Ñaùnh vaàn( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) cau.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. traùi ñaøo.caây cau. caùi caàu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây cau. -HS: -SGK. chaøo côø ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Suoái chaûy rì raøo… ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Baø chaùu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân .töø Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . thanh) aâu . leo treøo.ñoàng aâu thanh) caàu caùi caàu Ñoïc xuoâi – ngöôïc .ñoàng +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: au.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi keùo. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Baø chaùu. II. caây cau Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa au caøi: cau cau Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caây cau tieáng .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao 111 .

aâu . Ñoïc (c nhaân – ñ thanh) HS môû saùch . con: au.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ngöôøi baø ñang laøm gì? -Hai baø chaùu ñang laøm gì? 112 Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) ( caù nhaân . caây cau.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø rau caûi chaâu chaáu lau saäy saùo saäu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “ Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà” Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôcï vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Baø chaùu”. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi . caùi caàu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân .

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn iu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát. caùi pheãu. saùo saäu ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Chaøo Maøo coù aùo maøu naâu Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâu bay veà ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caây taùo nhaø ba ñeàu sai tróu quaû.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau caûi. 3.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi rìu. III.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Baøi môùi : 113 .eâu Ngaøy daïy :7-11-2006 I. 2. eâu vaø töø löôõi rìu. ai laø ngöôøi nhieàu tuoåi nhaát? -Baø thöôøng daïy chaùu nhöõng ñieàu gì? -Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? -Em yeâu quí nhaát baø ôû ñieàu gì? -Baø thöôøng daãn em ñi ñaâu? Em coù thích ñi cuøng baø khoâng? Em ñaõ giuùp baø nhöõng ñeàu gì? 4 :Cuûng coá . chaâu chaáu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Trong nhaø em .Muïc tieâu: 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caây böôûi. ca pheãu.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ai chòu kho II. lau saäy. caây taùo… -HS: -SGK. daën doø Baøi 40: iu . vôû baøi taäp Tieáng vieät. Tranh caâu öùng duï Caây böôûi.

caùi pheãu .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. eâu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn iu-eâu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: iu.löôõi rìu.ñoàng thanh) ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn iu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn iu ñöôïc taïo bôûi: i vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh iu vaø eâu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : rìu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.töø ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . caùi pheãu. eâu . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 114 Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaàn iu. Gheùp bìa caøi: iu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : iu baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: rìu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TG GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: iu. eâu. con: iu. löôõi rìu -Ñoïc laïi sô ñoà: iu rìu löôõi rìu Daïy vaàn ao: ( Qui trình töông töï) eââu pheãu caùi pheãu .löôõi rìu.

gaø coù phaûi laø con chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Ngöôøi noâng daân vaø con traâu. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát Vieát vôû taäp vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung:“Ai chòu khoù?”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- líu lo caây neâu Tìm vaø ñoïc tieáng coù chòu khoù keâu goïi vaàn vöøa hoïc -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Ñoïc trôn töø öùng duïng: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân . ai chòu khoù? -Con chim ñang hoùt.ñoàng Tieát 2: thanh) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ HS thanh) Ñoïc caâu öùng duïng: “Caây böôûi. Ñoïc (c ñeàu sai tróu quaû” nhaân–ñthanh) Ñoïc SGK: HS môû saùch . caây taùo nhaø baø Nhaän xeùt tranh. coù chòu khoù khoâng? -Con chuoät coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Con meøo coù chòu khoù khoâng? Taïi sao? -Em ñi hoïc coù chòu khoù khoâng? Chòu khoù thì phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: 115 . Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Con gaø ñang bò choù ñuoåi.

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn ieâu.Baøi môùi: GV töï oân taäp theo trình ñoä cuûa lôùp 4.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… BAØI OÂN TAÄP OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ 1 Ngaøy daïy: 8-11-2006 I.Khôûi ñoäng:haùt taäp theå 2. yeâu quyù. vôû taäp vieát.Nhaän xeùt daën doø: Baøi 41: ieâu .nguû tröa… -HS ñoïc laïi caùc töø treân vaø caâu öùng duïng do GV choïn baøi ôû saùch giaùo khoa.Muïc tieâu: -Cuûng coá heä thoâng hoaù caùc aâm vaø 1 soá vaàn ñaõ hoïc -HS ñoïc trôn ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: dieàu saùo. -HS nghe vieát ñöôïc caùc tieáng töø öùng duïng. vôû baøi taäp Tieáng vieät.yeâu Ngaøy daïy :10-11-2006 I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù töï giôù thieäu.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuû: -HS vieát :Gioû kheá .gheá goã .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -Saùch giaùo khoa -Baûng con -Vôû hoïc sinh III. 3.Kieåm tra baøi cuõ : 116 . 3. baùo hieäu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù töï giôùi thieäu. II.Muïc tieâu: 1. Tranh caâu öùng d Tu huù keâu. baùo hieäu muøa thieàu ñaõ veà. -HS: -SGK.xoå soá .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Tu huù keâu.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. II.yeâu vaø töø dieàu sa yeâu quyù 2. III. -Nhaän xeùt baøi cuõ.

caây neâu. con: ieâu.yeâu . lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Caây böôûi.dieàu saùo.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . keâu goïi ( 2 – 4 em ñoïc.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieâu.yeâu – Ghi baûng Phaùt aâm ( 2 em .eâ vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh ieâu vaø eâu? Gioáng: keát thuùc baèng eâu -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : ieâu coù theâm i ôû phaàn ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân dieàu.ñoàng thanh) yeâu yeâu yeâu quyù Ñoïc xuoâi – ngöôïc . caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû. löu yù neùt 117 .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ( caù nhaân . dieàu saùo ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu caøi: dieàu dieàu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn dieàu saùo tieáng .töø Daïy vaàn yeâu: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . caøi: ieâu yeâu quyù +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn ieâu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieâu ñöôïc taïo bôûi: i.ñoàng thanh) treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát ( caù nhaân . chòu khoù.yeâu daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) baûng con : Theo doõi qui trình +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng Vieát b.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn ieâu -yeâu thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: Phaân tích vaø gheùp bìa ieâu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát: líu lo.

ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Ñoïc (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø buoåi chieàu yeâu caàu hieåu baøi giaø yeáu -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh :Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Tu huù keâu. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà” Ñoïc SGK: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? -Em naêm nay leân maáy? -Em ñang hoïc lôùp maáy? Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Nhaø em ôû ñaâu? Nhaø em coù maáy anh chò em? -Em thích hoïc moân naøo nhaát? 118 . yeâu quyù Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát Hoaït ñoäng 2.dieàu saùo.Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng vaàn töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï Quan saùt tranh vaø traû nhieân theo noäi dung lôøi “Beù töï giôùi thieäu”.

gaáu. nai.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: buoåi chieàu. III.Baøi môùi : 119 . yeâu caàu. Cöøu… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Hoå. baùo. caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Tu huù keâu.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn öu. höôu 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. nai. Noù thaáy höôu ñaõ ôû ñaáy roài.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. höôu.Muïc tieâu: 1. Tranh caâu öùng duïn Buoåi tröa. sao. vôû taäp vieát. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. II. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em bieát haùt vaø veõ khoâng? Em coù theå haùt cho caû lôùp nghe? 4: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 11 Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 42: öu .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoå. baùo. hieåu baøi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Buoåi tröa.öôu I. 3. baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi löïu. giaø yeáu ( 2 – 4 e ñoïc. sao. öôu vaø traùi löïu.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. höôu sao. höôu.

-Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø chuù cöøu baàu röôïu 120 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em . höôu sao +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn öu: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn öu ñöôïc taïo bôûi: ö vaø u GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh öu vaø iu? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : löïu.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: öu Gioáng: keát thuùc baèng u Khaùc : öu baét ñaàøu baèng ö Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: löïu Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc trôn ñöôïc töø öùng duïng.töø ( caù nhaân . öôu – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn öu -öôu +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: öu. traùi löïu -Ñoïc laïi sô ñoà: öu löïu traùi löïu Daïy vaàn öôu: ( Qui trình töông töï) öôu höôu höôu sao .ñoàng thanh) ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: öu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng quy trình treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.traùi löïu. Ñoïc trôn töø öùng duïng: .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . öôu .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b. öôu vaø traùi löïu.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . höôu sao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc. con: öu.

baùo. höôu. Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát theo doøng vaøo vôû Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Hoå. Noù thaáy höôu. gaáu. Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc vaàn töø vaøo vôû. con naøo aên coû? -Con naøo thích aên maät ong? -Con naøo to xaùc nhöng raát hieàn laønh? -Em coøn bieát con vaät naøo ôû trong röøng nöõa? -Em coùbieát baøi thô hay baøi haùt naøo veà nhöõng con vaät naøy? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) Nhaän xeùt tranh. nai.ñoàng thanh) coå -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Buoåi tröa. Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi (Trong röøng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möu trí böôùu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . sao”. ñoâi khi ôû Sôû thuù) 121 . Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng gì? -Nhöõng con vaät naøy soáng ôû ñaâu? -Trong nhöõng con vaät naøy. nai ñaõ ôû ñaáy roài”.

Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi:Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to HS neâu Hoaït ñoäng 1 :OÂn taäp: +Muïc tieâu: OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc HS leân baûng chæ vaø +Caùch tieán haønh: Caùc vaàn ñaõ ñoïc vaàn hoïc: HS ñoïc caùc tieáng Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân. N thaáy höôu nai ..Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Soùi vaø Cöøu.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 43: OÂN TAÄP I.ñoàng -Caùch tieán haønh: HSÑoïc töø ngöõ thanh) öùng duïng-GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: ao beøo caù saáu kì dieäu Hoaït ñoäng 3:Luyeän vieát Theo doõi qui trình -MT:HS vieát ñuùng quy trình caùc töø 122 . b coå ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Buoåi tröa. keå laïi theo tranh truyeän keå : Soùi vaø C II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -HS: -SGK. vôû taäp vieát.o 2. baàu röôïu.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù Hoaït ñoäng 2:Luyeän ñoïc vaàn vöøa oân -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng Ñoïc (caù nhaân . . Cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái. möu trí.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ……………………………………………………………………………………………….Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng – u.Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuù cöøu.

coù nhieàu chaâu chaáu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hVieát b. caøo caøo. Noù chaéc chaén maåm ñöôïc moät böõa ngon laønh. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Moät con Soùi ñoùi ñang loàng loän ñi tìm thöùc aên.ñoàng thanh) vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. hoâm nay maøy taän soá roài. boãng gaëp Cöøu. Tröôùc khi cheát maøy coù mong muoán gì khoâng? Tranh 2: Soùi nghó con moài naøy khoâng theå chaïy thoaùt ñöôïc. Saùo öa nôi khoâ raùo . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng caùc töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh:GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Soùi vaø Cöøu” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. con: caù saáu ( caù nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi . Noù 123 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñ thanh) Quan saùt tranh HS ñoïc trôn (c nhaân– ñ thanh) HS môû saùch. löu yù neùt noái) -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaø Saùo Saäu ôû sau daõy nuùi. Noù tieán tôùi noùi: -Naøy Cöøu.

Coøn Thoû meï daïy con nhaûy muùa.an I. roáng oâng oång. Con Cöøu bình tónh vaø thoâng minh neân ñaõ thoaùt cheát.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. ngöôøi chaên cöøu boãng nghe tieáng gaøo cuûa choù Soùi. Tranh 3: Taän cuoái baõi. an vaø meï con. nhaø saøn -Tranh caâu öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. Soùi vaãn ñang ngöûa maët leân. caû lôùp vieá baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø saùo saäu ôû sau daõy nuùi. 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. caù saáu. + YÙ nghóa : Con Soùi chuû quan vaø kieâu caêng neân ñaõ phaûi ñeàn toäi. kì dieäu ( 2 – 4 em ñoïc.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Gaáu meï daïy con chôi ñaøn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- lieàn thoaéng gioïng roài caát tieáng suûa leân thaät to . C Thoû meï thì daïy con… 3. II.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc vaàn on. Saùo öa nôi khoâ raùo. caøo caøo ( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Tranh 4: Cöøu thoaùt naïn. Anh lieàn chaïy nhanh ñeán.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: meï con. coù nhieàu chaâu chaáu. III.Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beù vaø ba beø. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Beù vaø baïn beø. nhaø s 2. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Thø t ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 44: on . -HS: -SGK.Baøi môùi : 124 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: ao beøo.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Ngöôøi chaên Cöøu lieàn giaùng cho noù moät gaäy.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: on.meï con.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . an .ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø vaøo baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.töø ( caù nhaân . Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: con Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø 125 Hoaït ñoäng cuûa H Phaùt aâm ( 2 em . nhaø saøn +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn on: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn on ñöôïc taïo bôûi: o vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh on vaø oi? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : con. nhaø saøn Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: . meï con -Ñoïc laïi sô ñoà: on con meï con Daïy vaàn an: ( Qui trình töông töï) an saøn nhaø saøn . an .meï con. an – Ghi baûng Hoaït ñoäng 1 :Daïy vaàn on-an +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: on. con: on.ñoàng thanh) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Phaân tích vaàn on. Gheùp bìa caøi: on Gioáng: baùt ñaàu baèng o Khaùc : on keát thuùc baèng n.

Ñoïc (c nhaân–ñ thanh) HS môû saùch . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT :HS vieát ñöôïc caùc vaàn vaø töø vaøo vôû -Caùch tieán haønh :GV ñoïc HS vieát vaøo vôû theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung: “Beù vaø baïn beø”.ñoàng thanh) baøn ghe -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ maáy baïn? -Caùc baïn aáy ñang laøm gì? -Baïn cuûa em laø nhöõng ai? Hoï ñang ôû ñaâu? -Em vaø caùc baïn thöôøng chôi nhöõng troø gì? -Boá meï em coù quyù caùc baïn cuûa em khoâng? -Em vaø caùc baïn thöôøng giuùp ñôõ nhau nhöõng vieäc gì? 4: Cuûng coá daën doø Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rau non haøn hoøn ñaù thôï GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân . Ñoïc (10 em) Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 126 . Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa”.

Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi caân. thôï haøn. aâm aê.ñoàng -aên thanh) +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aân.aê .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 45: aân .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. caùi caân. aên. vôû taäp vieát. caùi caân.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: rau non.aên I.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Naën ñoà c II.Muïc tieâu: 1.aê Phaùt aâm ( 2 em . B baïn Leâ laø thôï laën. baøn gheá ( 2 – 4 em ñoï lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Gaáu meï daïy con chôi ñaøn. caùi caân Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: caân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . aê.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn aân. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc :aân. Phaân tích vaø gheùp bìa aên. -HS: -SGK. Tranh caâu öùng duï Beù chôi thaân… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Naën ñoà chôi. aê.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aân. Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) caân. con traê 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. Coøn Thoû meï thì daïy con nhaûy muùa( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. caøi: aân con traên +Caùch tieán haønh :Daïy vaàn aân: -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aân ñöôïc taïo bôûi: aâ vaø n Gioáng: keát thuùc baèng n GV ñoïc maãu Khaùc : aân baét ñaàu Hoûi: So saùnh aân vaø an? baèng aâ. III. 3. hoøn ñaù. con traên.töø -Ñoïc laïi sô ñoà: 127 .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vaàn aên – Ghi baûng 2.

ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát . con: aân. Boá baïn Leâ laø thôï laën”.ñoàng thanh) aân caân caùi caân Giôùi thieäu aâm aê: Phaùt aâm maãu Daïy vaàn aên: ( Qui trình töông töï) aên traên con traên . Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: 128 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. löu yù neùt noái) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø baïn thaân khaên raèn gaàn guõi daën doø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng +Caùch tieán haønh : Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc caâu öùng duïng: “Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. aên.ñoàng thanh) ( caù nhaân . aê.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø treân baûng con -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. caùi caân.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) Phaùt aâm ( caù nhaân ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . con traên Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: ( caù nhaân . Ñoïc (c nhaân–thanh) HS môû saùch .

ai naën ñoà chôi ñeïp. bảng có kẻ ô li b Học sinh : Vở tập viết. Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 Tập Viết C¸i kÐo. boät. gaïo neáp. chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Bài mẫu.…) Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi Thu doïn cho ngaên naép. rau non. thay quaàn aùo.HS đọc đề bài 129 . III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ . c/ Thái độ : Ý thức giữ vở sạch. s¸o sËu Chó cõu.… +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ caùc baïn ñang laøm gì? -Caùc baïn aáy naën nhöõng con vaät gì? -Thöôøng ñoà chôi ñöôïc naën baèng gì? -Em ñaõ naën ñöôïc nhöõng ñoà chôi gì? -Trong soá caùc baïn cuûa em. dung :“Naën ñoà chôi”. bảng con.röûa tay chaân. boät vaøo vôû theo doøng deûo. b/ Kỹ năng : Biết viết bài trong vở đúng quy định. tr¸i ®µo. hiểu được ý nghĩa từ ứng dụng. thî hµn I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Biết viết đúng cấu tạo tiếng. saïch seõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -MT:HS vieát ñuùng quy trình vaàn töø Quan saùt tranh vaø traû lôøi vaøo vôû -Caùch tieán haønh: GV ñoïc HS vieát (ñaát.5 em nộp vở Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu bài tập viết tuần trước: ghi .Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua Hoạt động của học sinh . gioáng nhö thaät? -Em coù thích naën ñoà chôi khoâng? -Sau khi naën ñoà chôi xong em phaûi laøm gì? 4: Cuûng coá daën doø ……………………………………………………………………………………………….

HS viết vào vở Tập Viết.Nhận xét tiết học . II. caû nhaø caù bôi laïi baän roän.HS tham gia tìm hiểu bài bạn .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Mai sau kho lôùn.HS lắng nghe .Dặn luyÖn viết ở nhà Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 12 Thø hai ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 46: oân .Trình bày bài mẫu và cho HS nhận . đẹp Họat động 3: Tổng kết .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Sau côn möa. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng đề bài GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2/ Giảng bài mới: .Hướng dẫn viết vào vở + k: cao 5 ô li + t: cao 3 ô li + đ: cao 4 ô li . con choàn.HS quan sát. sửa chữa và đánh giá 1 số .ôn I.HS tiếp tục viết bài .Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng.HS theo dõi và viết trên bảng con cái kéo trái đào . nhận xét: xét + Độ cao các con chữ + Khoảng cách giữa các chữ. 2.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oân . ôn .Hướng dẫn cách viết trên bảng con . 3. sôn ca.Ñoà duøng daïy hoïc: 130 . + Nối giữa các con chữ + Các nét đưa bút liền nhau .Dặn dò .Quan sát.Muïc tieâu: 1.

con choàn. Boá baïn Leâ laø thôï laën.( 2em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. III. -HS: -SGK. vôû taäp vieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con choàn.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oân . gaàn guõi. sôn ca.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.ñoàng thanh) b. ôn – Ghi baûng 2. -Tranh caâu öùng duïng: Sau côn möa.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: baïn thaân. daën doø ( 2 – 4 em caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Beù chôi thaân vôùi baïn Leâ. -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân choàn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. bôûi: oâ vaø n Gheùp bìa caøi: oân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâân vaø ôn? n Khaùc : oân baét ñaàu baèng oâ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Mai sau khoân lôùn. sôn ca.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Daïy vaàn ôn: ( Qui trình töông töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc 131 . khaên raèn. con choàn ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: caøi: choàn oân Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn choàn tieáng . caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi baä roän. ôn .töø con choàn ( caù nhaân .ñoàng a.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oân . Daïy vaàn oân: thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn oân ñöôïc taïo Phaân tích vaàn oân.

ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. ôn . ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn oân baøi côn möa hoïc khoân lôùn môn môûn Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng ( caù nhaân . löu yù neùt Theo doõi qui trình noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng “Sau côn möa.ñoàng thanh) sôn sôn ca . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. con: oân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.ñoàng thanh) 3.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Quan saùt tranh vaø traû -Mai sau khoân lôùn em thích laøm lôøi gì? -Taïi sao em thích laøm ngheà ñoù? -Muoán trôû thaønh ngöôøi nhö em muoán. em phaûi laøm gì? 132 . con ch sôn ca. (Ñoïc c nhaân – ñ thanh) Môû saùch .Luyeän vieát: e. caû nhaø caù bôi ñi bôi laïi thanh) Nhaän xeùt tranh baän roän”. ñoïc caù c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ôn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h( caù nhaân .Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Mai sau khoân lôùn”.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.

con nheän. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. môn môûn ( 2 – 4 em ñ caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beân phaûi traùi.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Baøi môùi : 133 .Muïc tieâu: 1. con nheän 2. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. III. laù sen.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : en. Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái 3.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: oân baøi. côn möa. khoân lôùn. II. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Coøn nha Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái. beân döôùi. eân.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laù sen.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 47: en . beân treân.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. vôû taäp vieát.eân I. -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi c non.

ñoàng thanh) laù sen Ñoïc xuoâi – ngöôïc b.ñoàng thanh) töï) eân nheän con nheän Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù .Daïy vaàn : en thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn en ñöôïc Phaân tích vaàn en.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: en . laù sen. +Höôùng daãn vieát treân khoâng con nheän baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: aùo len muõi Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn eân: ( Qui trình töông ( caù nhaân . eân – Ghi baûng 2. laù sen.ñoàng a. eân. laù sen Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: sen -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn en tieáng . eân.ñoàng thanh) ( caù nhaân . con: en.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: en. con nheän +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . taïo bôûi: e vaø n Gheùp bìa caøi: en GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : en baét ñaàu baèng Hoûi: So saùnh en vaø on? e Ñaùnh vaàn ( caù nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) sen.ñoàng thanh) teân 134 . löu Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn yù neùt noái) Vieát b.töø sen ( caù nhaân .

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 135 . beân phaûi em laø baïn naøo? -Em vieát baèng tay phaûi hay tay traùi? -Haõy tìm xung quanh caùc vaät yeâu quí cuûa em? 3. c. beân traùi em laø baïn naøo.Ñoïc caù cuûa HS nhaân 10 em b.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Beân phaûi.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû lôøi d. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà +Caùch tieán haønh : Nhaän xeùt tranh.”. a. beân treân. beân traùi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khen ngôïi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hneàn nhaø -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (cnhaân–ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm HS môû saùch . beân phaûi em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Ñoïc caâu öùng duïng: “Nhaø deá meøn ôû gaàn baõi coû non. sau em laø baïn naøo? -Ra xeáp haøng.Luyeän vieát: e. beân döôùi. vôû taäp vieát Vieát Coøn nhaø Seân thì ôû ngay treân taøu laù chuoái”. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong lôùp.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. tröôùc em laø baïn naøo.

ñeøn pin -Ñoïc laïi sô ñoà: in 136 Hoaït ñoäng cuûa HS ñeøn Phaùt aâm ( 2 em . ñeøn pin.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn pin. con giun. -HS: -SGK. un – Ghi baûng 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Muïc tieâu: 1.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: in Gioáng: keát thuùc baèng n Khaùc : in baét ñaàu baèng i Ñaùnh vaàn ( caù nhaân . laù chuoái”. neàn nhaø ( 2 – 4 em ño caû lôùp vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Nhaø Deá Meøn ….Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 48: in . ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. khen ngôïi.ñ thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân . III.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc:in.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: pin Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn . con giun.un I. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Noùi xin loãi. un.Daïy vaàn : in -Nhaän dieän vaàn : Vaàn in ñöôïc taïo bôûi: i vaø n GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh in vaø an? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : pin.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: in. vôû taäp vieát. con giun +Caùch tieán haønh : a. 2. muõi teân.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi xi II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : “ Uûn aø uûn æn…” 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : in. un.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: aùo len. pin.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.töø ( caù nhaân . un.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: nhaø in möa phuøn xin loãi vun xôùi -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Daïy vaàn un: ( Qui trình töông töï) un giun con giun . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. con: in.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.ñoàng thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: e. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) HS môû saùch.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b.Ñoïc caâu öùng duïng: “Uûn aø uûn æn Chín chuù lôïn con AÊn ñaõ no troøn Caû ñaøn ñi nguû” c.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . ñeøn pin. nhaân 10 em Ñoïc caù Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi nhieân .Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï 137 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöø Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htieáng . pin ñeøn pin b.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. con giun.

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Bieån caû. 3. II.Baøi môùi : 138 . em coù neân xin loãi khoâng? -Em ñaõ bao giôø noùi caâu: “ Xin loãi baïn”. Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi.Muïc tieâu: 1.caû lôùp vieát baûng con) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. 3. kieán ñen laïi xaâ nhaø. ( 2 em) -Vieát baûng con: ñeøn pin. vôû baøi taäp Tieáng vieät. xin loãi. ñeøn ñieän. aûnh höôûng phieàn haø ñeán ngöôøi khaùc. ta phaûi xin loãi hoï. möa phuøn. Xin loãi coâ chöa? Trong tröôøng hôïp naøo? Keát luaän: Khi laøm ñieàu gì sai traùi.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : nhaø in.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng :Sau côn baõo.yeân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. con yeá 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: ñeøn ñieän. con yeán.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieân. III.yeân I. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em coù bieát taïi sao baïn trai trong tranh maët laïi buoàn hiu nhö vaäy? -Khi laøm baïn bò ngaõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo noäi dung “Noùi lôøi xin loãi”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 49: ieân . vun xôùi ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Uûn aø uûn æn…”. -Tranh caâu öùng duïng vaø ranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Bieån -HS: -SGK. con giun ( 2 em .

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình ⊕ Giaûi lao Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b.ñoàng thanh) ñieän ñeøn ñieän b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 139 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.yeân.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ieân.ñoàng thanh) yeân ( caù nhaân . löu yù neùt noái) Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö +Höôùng daãn vieát treân khoâng hoïc baèng ngoùn troû Ñoïc trôn töø öùng duïng: -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: (caù nhaân .con:ieân.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ieân. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng a. con yeán. ñeøn ñieän ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ieân ( caù nhaân . ñeøn ñieän. yeân – Ghi baûng 2. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn yeân: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù töï) nhaân .ñoàng thanh) yeán con yeán .Daïy vaàn : ieân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ieân ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i . yeân.eâ vaø n caøi:ieân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng n Hoûi: So saùnh ieân vaø eân? Khaùc : ieân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñieän.ñoàng thanh) caù bieån yeân ngöïa vieân phaán yeân vui 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. ñeøn ñie +Vieát maãu treân giaáy oâ li con yeán.

Vieát vôû taäp vieát c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh.luõ chuoàn chuoàn ngaån nhô bay löôïn. öôn. 140 .Ñoïc caâu öùng duïng: HS môû saùch.Muïc tieâu: 1. cuûa HS Ñoïc (cnhaân–ñthanh) b.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Bieån caû”. baàu trôøi nhö cao hô Treân giaøn thieân lí. chuoàn chuoàn. vöô 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 50: uoân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. thöôøng nghe noùi bieån coù nhöõng gì? -Nöôùc bieån maën hay ngoït? Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån laøm gì? -Nhöõng nuùi ngoaøi bieån goïi laø gì? Treân aáy thöôøng coù nhöõng gì? Nhöõng ngöôøi naøo thöôøng soáng ôû bieån? -Em coù thích bieån khoâng? Em ñaõ ñöôïc boá meï cho ra bieån laàn naøo chöa? ÔÛ ñoù em thöôøng laøm gì? 3.öôn I. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoân.Luyeän vieát: e. 10 em nhaân Caû ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em thöôøng thaáy. kieán ñen laïi xaây nhaø. Ñoïc caù “Sau côn baõo.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Muøa thu.

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: uoân. chaâu chaáu .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. chuoàn chuoàn. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Kieán ñen laïi xaây nhaø. yeân nhöïa. vöôn vai -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Chuo chuoàn. -HS: -SGK. öôn – Ghi baûng 2. yeân vui ( 2 – 4 em ñ -Ñoïc baøi öùng duïng: “Sau côn baõo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . caøo caøo. Caû ña kieân nhaãn chôû laù …” -Vieát baûng con: ñeøn ñieän.caû lôùp vieát baûng co -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.ñoàng a.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng : caù bieån.chuoàn chuoàn Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp bìa uoân caøi: chuoàn chuoàn Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoàn chuoàn 141 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: uoân. vôû taäp vieát. vöôn vai.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoàn chuoàn. oâ vaø n caøi:uoân GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoân vaø ieân? n Khaùc : uoâân baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : chuoàn. con yeán ( 2 em . II.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chuoàn chu chaâu chaáu . III. caøo caøo. vieân phaán.Daïy vaàn : uoân thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn uoân ñöôïc Phaân tíchvaøgheùp bìa taïo bôûi: u. öôn.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.

ñoàng thanh) vöôn Ñoïc xuoâi – ngöôïc vöôn vai ( caù nhaân . Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d. bay löôïn”.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b. löu yù neùt ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát nhöõng loaïi chuoàn Quan saùt tranh vaø traû chuoàn naøo? -Em ñaõ troâng thaáy nhöõng loaøi lôøi nhöõng loaïi caøo caøo . caøo caøo”.ñoàng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân . vöôn vai. chaâu chaáu .ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn öôn: ( Qui trình töông töï) tieáng .ñoàng Luyeän noùi theo chuû ñeà thanh) +Caùch tieán haønh : a. chaâu chaâu naøo? 142 .ñoàng noái) thanh) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: cuoän daây con löôn Theo doõi qui trình yù muoán vöôøn Vieát b. luõ chuoàn chuoàn ngaånñoàng thanh) nhô Nhaän xeùt tranh.Luyeän vieát: e.töø öôn ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng Ñoïc trôn töø öùng duïng: 2. 3.con: uoân. öôn. Treân Ñoïc (caù nhaân 10 em – giaøn thieân lí.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Luyeän noùi: Vieát vôû +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo taäp vieát noäi dung “Chuoàn chuoàn.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn Tieát 2: hoïc 1.Ñoïc caâu öùng duïng: “Muøa thu.Ñoïc SGK: HS môû saùch. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng (caù nhaân . nhaõn chuoàn chuoàn. baàu trôøi nhö cao hôn.

caøo caøo nhö theá naøo? -Ra giöõa naéng baét chuoàn chuoàn. caøo caøo. chaâu chaáu. chaâu chaâu ôû bao giôø chöa? Baèng gì? -Em baét chuoàn chuoàn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Em ñaõ laøm nhaø cho caøo caøo. chaâu chaáu. mai khoâng ñi hoïc ñöôïc. coù toát khoâng? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 143 . toái veà suït sòt.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 144 .

vôû baøi taäp Tieáng vieät III. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Chia quaø -HS: -SGK. vôû taäp vieát.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu.Muïc tieâu: 1.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. luõ chuoàn ch ngaån ngô bay löôïn. yù muoán. con löôn. keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát quan trong truyeän keå : Chia quaø II.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : cuoän daây.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 13 Thø hai ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 51: OÂN TAÄP I.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng n 2. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Treân giaøn thieân lí.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vöôøn nhaõn ( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: Muøa thu.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ⊕ Giaûi lao 145 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa . baàu trôøi nhö cao hôn.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Quan saùt tranh. -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS HS môû saùch. -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: cuoàn cuoän con vöôïn thoân baûn Tìm vaø ñoïc tieáng coù d. bôùi giun” ñoàng thanh) . Vieát b.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc caù c.Keå chuyeän: +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän: “Chia phaàn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. .Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: baûng oân.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø ( caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: luaän veà tranh caûnh ñaøn “ Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. Töø 146 ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát HS ñoïc teân caâu chuyeän .ñoàng thanh) Tieát 2: 1. Gaø gaø con vöøa chôi HS ñoïc trôn (caù nhaân– vöøa chôø meï reõ coû.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Chia phaàn +Caùch tieán haønh : a.Luyeän vieát: e. löu yù neùt thanh) noái) -Höôùng daãn vieát treân khoâng Theo doõi qui trình baèng ngoùn troû Caû lôùp vieát treân baøn -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. Thaûo b. con: cuoàn cuoän -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng 3.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Ñoïc SGK: nhaân 10 em d. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Coù hai ngöôøi ñi saên.

oâng. vôû taäp vieát.Kó naêng 3. ai veà nhaø naáy.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Thø ba ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 52: ong . -HS: -SGK.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ong. -Tranh caâu öùng duïng: Soùng noái soùng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñaù boùng. sau ñoù ñaâm ra böïc mình. vôû baøi taäp Tieáng vieät. Tieát1 . Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi. chia maõi nhöng phaàn cuûa hai ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau. + YÙ nghóa : Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùi voõng. caùi voõng. Thaät coâng baèng! Caû ba ngöôøi vui veû chia tay.Muïc tieâu: 2.oâng I. doøng soâng. Luùc ñaàu coøn vui veû.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. 3. III. doøng s :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñaù boùng.Thaùi ñoä :Ñoïc ñöôïc baøi öùng duïng : Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi… II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- sôùm ñeán gaàn toái hoï chæ saên ñöôïc coù ba chuù soùc nhoû. Tranh 3: Anh laáy cuûi laáy soá soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia. Tranh 4: Theá laø soá soùc ñaõ ñöôïc chia ñeàu. noùi nhau chaúng ra gì.Kieåm tra baøi cuõ : 147 1.

caùi voõng Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: voõng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc -Ñoïc laïi sô ñoà: trôn tieáng .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ong.ñoàng oâng thanh) soâng doøng soâng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù 148 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ong.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1. con vöôïn.ñoàng voõng thanh) caùi voõng b.Daïy vaàn: ong Phaân tích vaàn ong. oâng – Ghi baûng 2.Daïy vaàn oâng: ( Qui trình töông Ñoïc xuoâi – ngöôïc töï) ( caù nhaân .ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) voõng. doøng soâng Phaùt aâm ( 2 em +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.töø ong ( caù nhaân . Gaø con vöøa chôi vöøa chôø meï reõ coû. …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. oâng. caùi voõng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : cuoàn cuoän. thoân baûn 4 em ñoïc) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Gaø meï daãn ñaøn con ra baõi coû. -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ong ñöôïc Gheùp bìa caøi: ong taïo bôûi: o vaø ng Gioáng: baét ñaàu baèng GV ñoïc maãu o Hoûi: So saùnh ong vaø on? Khaùc : ong keát thuùc baèng ng -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( caù nhaân .

con: ong. Ñoïc caù nhaân 10 em Ñeán chaân trôøi”.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi Soùng soùng soùng HS môû saùch. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Luyeän vieát: e.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa ñoàng thanh) HS Nhaän xeùt tranh.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (caù nhaân . caùi vo con ong caây thoâng doøng soâng.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ñaù boùng”. lôøi +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ gì? -Em thöôøng xem boùng ñaù ôû ñaâu? -Em thích caàu thuû naøo nhaát? -Trong ñoäi boùng. Vieát vôû taäp vieát c. voøng troøn coâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v vieân hoïc 3. b. em laø thuû moân hay caàu thuû? -Tröôøng hoïc em coù ñoäi boùng 149 . oâng.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng thanh) 1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .

Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. III.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : con ong. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK.voøng troøn. caây thoâng. aâng.aâng I. nhaø ta 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maêng tre. vôû taäp vieát. II.Muïc tieâu: 1. rì raøo.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêng. Soùng vo rì raøo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- hay khoâng? -Em coù thích ñaù boùng khoâng? 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái baõi. coâng vieân ( 2 – 4 em ñoïc. nhaø taàng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Vaân cha meï.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 53: aêng . maêng tre.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vaâng lôøi meï. lôùp v baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: “Soùng noái soùng Maõi khoâng thoâi …” -Nhaän xeùt baøi cuõ 150 . 3.

löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: raëng döøa vaàng 151 Hoaït ñoäng cuûa H aâng. nhaø taàng +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêng. aâng.töø ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: aêng. maêng nhaø taàng.con: aêng.ñoàng thanh) ( caù nhaân . maêng tre.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aâng – Ghi baûng 2. maêng tre -Ñoïc laïi sô ñoà: aêng maêng maêng tre b. .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Daïy vaàn: aêng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn aêng ñöôïc taïo bôûi: aê vaø ng GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêng vaø ong? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : maêng.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) aâng taàng nhaø taàng .ñoàng thanh) Phaân tích vaøgheùp bìa caøi: aêng Gioáng: keát thuùc baèng ng Khaùc : aêng baét ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: maêng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . Phaùt aâm ( 2 em .

+Caùch tieán haønh : Hoûi:-Trong tranh veõ nhöõng ai? Quan saùt tranh vaø traû -Em beù trong tranh ñang laøm lôøi gì? -Boá meï thöôøng xuyeân khuyeân em ñieàu gì? -Em coù hay laøm theo lôøi boá meï khuyeân khoâng? -Khi em laøm ñuùng nhöõng lôøi boá meï khuyeân.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e. Ñoïc caù c.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. Nhaän döøa cuoái baõi. boá meï thöôøng Ñöùa con ngoan noùi gì? -Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï thöôøng ñöôïc goïi laø ñöùa con gì? 3. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø naâng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .ñoàng thanh) 152 .Ñoïc caâu öùng duïng: “Vaàng traêng hieän leân sau raëng xeùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Vaâng lôøi cha meï”. Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Soùng voã bôø rì raøo.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. rì raøo”HS môû saùch.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng traêng phaúng laëng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- niu 3.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.

suoái ñeøo. boâng suùng. II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. suoái ñeøo.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ung. -HS: -SGK. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. öng. naâng niu ( 2 – 4 em ñoïc.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: boâng suùng. öng.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát baûng con : raëng döøa.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: ung.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu…” 3. rì raøo. söøng höôu +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng a. boâng suùng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 54: ung .Daïy vaàn: ung thanh) -Nhaän dieän vaàn : Vaàn ung ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø ng caøi: ung GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ung vaø ong? ng Khaùc : ung baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân 153 . vôû baøi taäp Tieáng vieät. thung luõng. söøng höôu -Tranh caâu öùng duïng: Khoâng sôn maø ñoû… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Röøng.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: ung öng– Ghi baûng 2. söøng h 2. vôû taäp vieát. III. vaàng traêng. lô vieát baûng con) -Ñoïc baøi öùng duïng: Vaàng traêng hieän leân sau raëng döøa cuoái b Soùng voã bôø rì raøo. phaúng laëng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuû 1.Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Röøng.öng I. thun luõng.

Luyeän noùi: maët trôøi. môû saùch.töø ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : suùng.ñoàng thanh) ( caù nhaân . d.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ung suùng boâng suùng b. Ñoïc caù HS +Caùch tieán haønh : nhaân 10 em 154 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . boâng söøng höôu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (caù nhaân .Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Nhaän xeùt tranh. boâng suùng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: suùng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . thung luõng. saám.Daïy vaàn aâng: ( Qui trình töông töï) öng söøng söøng höôu . öng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. haït +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo möa) noäi dung Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Röøng. suoái ñeøo. Theo doõi qui trình Vieát b. löu yù neùt noái) -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caây sung cuû göøng trung thu vui möøng 3.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.con: ung.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1.”.ñoàng thanh) c.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng sôn maø ñoû Khoâng goõ maø keâu Khoâng kheàu maø ruïng”.Luyeän vieát: Giaûi caâu ñoá: (oâng e.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.

yªn ngùa. c©y th«ng… I. nhµ in.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nÒn nhµ. c¸ biÓn.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. suoái . nhµ in. c¸ biÓn… Con ong.Cho H viÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ:nÒn nhµ. c¸ biÓn. vên nh·n .Môc tiªu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Trong röøng thöôøng coù nhöõng gì? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Em coù bieát thung luõng.Giíi thiÖu ghi tªn bµi .ñeøo? -Coù ai trong lôùp ñaõ ñöôïc vaøo röøng? 3.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: .§äc viÕt : nÒn nhµ. c¸ biÓn 2 Bµi míi: §äc bµi cÇn viÕt . cuén d©y. yªn ngùa. nhµ in. cuén d©y. suoái. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Vieát vôû taäp vieát Quan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2009 TËp viÕt NÒn nhµ. vên nh·n H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi 155 . ñeøo ôû ñaâu khoâng? -Em chæ xem trong tranh ñaâu laø thung luõng.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: 156 . gieáng. troáng chieâng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : eng.Muïc tieâu: 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt bµi viÕt cña H. löôõi xeûng. troáng. vôû taäp vieát.ieâng I. hoà.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Duø ai noùi ngaû noùi nghieân Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba ch 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ao.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: löôõi xeûng. gie II. -HS: -SGK. 2. hoà. III. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ieâng. chieâng -Tranh caâu öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng… -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ao.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H ¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 14 Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 eng .

Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc baûng vaø vieát: caây sung.con: eng.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:eng.töø +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( caù nhaân . lieäng Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa Tieát 2: hoïc Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi: Ñoïc trôn töø öùng duïng: a. löôõi xeûn xaø beng bay troáng. ieâng – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. trung thu.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn -Höôùng daãn vieát baûng con : tieáng .Daïy vaàn: eng -Nhaän dieän vaàn : Vaàn eng Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng ñöôïc taïo bôûi: e vaø ng thanh) GV ñoïc maãu Phaân tích vaø gheùp bìa Hoûi: So saùnh eng vaø ong? caøi: eng Gioáng: keát thuùc baèng -Phaùt aâm vaàn: ng Khaùc : eng baét ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng u xeûng.ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS 157 . löôõi xeûng Ñaùnh vaàn ( caù nhaân b. -Ñoïc baøi öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. ieâng.Daïy vaàn ieâng: ( Qui trình ñoàng thanh) töông töï) Ñoïc trôn ( caù nhaân ieâng ñoàng thanh) chieâng Phaân tích vaø gheùp bìa troáng chieâng caøi: xeûng . chieâng. thanh) löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: caùi xeûng cuû Theo doõi qui trình rieàng Vieát b.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 (caù nhaân .ñoàng ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

-Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2009 uoâng . III.öông I. gieáng coù gì gioáng vaø khaùc nhau? -Laøm gì ñeå giöõ veä sinh cho nöôùc aên? 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ñoàng ruoä II. 2. öông.Luyeän noùi: nhaân 10 em Hoûi:-Trong tranh veõ gì? Chæ ñaâu Vieát vôû taäp vieát laø gieáng? -Em thích nhaát gì ôû röøng? -Nhöõng tranh naøy ñeàu noùi Quan saùt tranh vaø traû veà caùi gì? lôøi -Nôi em ôû coù ao. con ñöôøng. quaû chuoâng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Naéng ñaõ leân.Hoaït ñoäng daïy hoïc 158 . co ñöôøng. hoà. Luùa treân nö chín vaøng.Muïc tieâu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- b.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâng. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi.Ñoïc SGK: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) d. -HS: -SGK.Luyeän vieát: HS môû saùch.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: quaû chuoâng.Ñoïc caâu öùng duïng: “ Duø ai noùi ngaû noùi Ñoïc (caù nhaân 10 em – nghieâng ñoàng thanh) Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân” Nhaän xeùt tranh. vôû baøi taäp Tieáng vieät. hoà. c.” 3. gieáng Veà nöôùc khoâng? -Ao. Ñoïc caù e.

töø quaû chuoâng b.Daïy vaàn uoâng: ( Qui trình töông töï) öông Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ñöôøng nhaân .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn Phaùt aâm ( 2 em .con: uoâng.caøi: chuoâng uoâng Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoâng tieáng . öông.Daïy vaàn: uoâng caøi: uoâng.ñ thanh) tröôøng 159 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1. 3. -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâng ñöôïc Gioáng: keát thuùc baèng taïo bôûi: uoâ vaø ng ng GV ñoïc maãu Khaùc : uoâng baét ñaàu Hoûi: So saùnh uoâng vaø eng? baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( cnhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoâng. ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. öông – Ghi baûng thanh) Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaân tích vaø gheùp bìa a.ñoàng môùi:uoâng. cuû rieàng.ñoàng thanh) con ñöôøng . löu Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö yù neùt noái) hoïc -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Ñoïc trôn töø öùng duïng: rau muoáng nhaø (c nhaân . quaû chuoâng Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: b.bay lieäng -Ñoïc baøi öùng duïng: Duø ai noùi ngaû noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân. con ñöôøng. +Vieát maãu treân giaáy oâ li quaû chuoâng.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Theo doõi qui trình -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát: caùi xeûng. xaøbeng.

coù caùnh Sao goïi laø con soâng… 3.Muïc tieâu: 1. caùc baùc noâng daân ñang laøm gì? -Ngoaøi nhöõng vieäc nhö böùc tranh ñaõ veõ.anh I. vôû baøi taäp Tieáng vieät. khoai. em coøn thaáy caùc baùc noâng daân coøn laøm nhöõng vieäc gì khaùc? -Neáu khoâng coù noâng daân laøm ra luùa. cuûa HS HS môû saùch. khoai. caây baøng. caønh chanh. saén? -Treân ñoàng ruoäng. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: Ñoàn ruoäng. 160 . -HS: -SGK.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ang .… chuùng ta coù caùi gì ñeå aên khoâng? 3. caønh ch 2.Luyeän vieát: e. ngoâ.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khoâng coù chaân. saén ñöôïc Quan saùt tranh vaø traû troàng ôû ñaâu? lôøi -Ai troàng luùa. Ñoïc caù b.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ang.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng luoáng caøy raãy Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnöông Hoaït ñoäng 3: Ñoïc (caù nhaân 10 em – a. khoai.Ñoïc SGK: d. Trai gaùi baûn möôøng cuøng vui vaøo hoäi c.Ñoïc caâu öùng duïng: nhaân “ Naéng ñaõ leân. vôû taäp vieát.Luyeän noùi: Hoûi:-Luùa. Luùa treân nöông chínvôû taäp vieát Vieát vaøng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm Nhaän xeùt tranh. anh. ngoâ.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caây baøng. ngoâ.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Buoåi saùng II.

Daïy vaàn anh: ( Qui trình töông bìa caøi: baøng töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc anh trôn tieáng . caây baøn yù neùt noái) caønh chanh. luoáng caøy nhaø tröôøng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Tieát1 1. caây baøng Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : nhaân .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : rau muoáng. nöông raãy -Ñoïc caâu öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- III.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a.töø chanh ( caù nhaân .ñoàng caønh chanh thanh) . GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh ang vaø ong? baèng ng Khaùc : ang baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng a Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) baøng. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö buoân laøng baùnh hoïc chöng Ñoïc trôn töø öùng haûi caûng hieàn duïng: laønh 161 .ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li Theo doõi qui trình ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn: ang ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ang ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: a vaø ng bìa caøi:ang.con: ang.Baøi môùi Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ang. anh– Ghi baûng 2. löu Vieát b. anh.

tröa hay chieàu? Vì sao? 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Maùy caøy. Nhaän xeùt tranh. maùy khaâu. em laøm nhöõng vieäc gì? -Em thích buoåi saùng naéng hay möa? Buoåi saùng buoåi muøa ñoâng hay buoåi saùng muøa heø? -Em thích buoåi saùng. maùy tính.Luyeän vieát: e. II. maùy vi tính.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: maùy vi tính. Ñoïc caù Sao goïi laø ngoïn gioù? ” nhaân 10 em c.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d. 2. ngaõ keành nga 3.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b. doøng keânh. eânh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Tieát 2: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng3: a. coù caønh HS môû saùch. moïi ngöôøi ñang ñi ñaâu? Quan saùt tranh vaø -Trong buoåi saùng.Muïc tieâu: 1.Ñoïc caâu öùng duïng: “Khoâng coù chaân coù caùnh. noå. moïi ngöôøi traû lôøi trong gia ñình em laøm vieäc gì? -Buoåi saùng. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi 162 .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 inh - eânh I.Luyeän noùi: Hoûi:-Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá? -Trong buoåi saùng. doøng keânh. Sao goïi laø con soâng? Ñoïc (cnhaân–ñthanh) Khoâng coù laù.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : inh.

eânh.ñoàng thanh) baèng ngoùn troû Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.töø maùy vi tính ( caù nhaân .ñoàng +Vieát maãu treân giaáy oâ li thanh) ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. eânh – Ghi baûng Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: Phaùt aâm ( 2 em a. GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc Hoûi: So saùnh inh vaø anh? baèng nh Khaùc : inh baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng I Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) tính. hieàn laønh -Ñoïc caâu öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn: inh ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn inh ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: i vaø nh bìa caøi:inh.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:inh.con: inh. vôû taäp vieát.ñoàng b. maùy vi 163 . III. Baùnh chöng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS: -SGK.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. löu yù neùt noái) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Höôùng daãn vieát treân khoâng nhaân . haûi caûng.Daïy vaàn eânh: ( Qui trình töông thanh) töï) Ñoïc xuoâi – ngöôïc -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : buoân laøng. maùy vi tính Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp -Ñoïc laïi sô ñoà: bìa caøi: tính inh Ñaùnh vaàn vaø ñoïc tính trôn tieáng .

keå laïi töï nhieân truyeän keå : Quaï vaø co II.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng .Hoaït ñoäng daïy hoïc 164 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ñình laøng vieän thoâng minh öông Tieát 2: eãnh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hbeänh tính.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Luyeän vieát: nhaân e.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng -Tranh minh hoaï phaàn truyeän keå : Quaï vaø coâng -HS: -SGK. vôû taäp vieát. Nhaän ngay ra?” Ñoïc (cnhaân–ñthanh) c.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3.Luyeän noùi: Vieát vôû taäp vieát Hoûi:-Maùy caøy duøng laøm gì? -Thöôøng thaáy ôû ñaâu? -Maùy noå duøng laøm gì? -Maùy khaâu duøng laøm gì? -Maùy tính duøng laøm gì? Quan saùt tranh vaø -Em coøn bieát nhöõng maùy gì traû lôøi nöõa? Chuùng duøng laøm gì? 3.ñ thanh) …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… OÂN TAÄP I.Muïc tieâu: 1.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. doøng keânh Hoaït ñoäng 3: a. Ñoïc caù d.ng vaø -nh 2.Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Caùi gì cao lôùn leânh kheânh Ñöùng maø khoâng vöõng. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. ngaõ keành xeùt tranh.Ñoïc SGK: HS môû saùch .

Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Höôùng daãn vieát baûng con : -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. HS môû saùch. Thaûo Quan boâng luaän veà caûnh thu ÔÛ döôùi caùnh ñoàng.Caùc vaàn ñaõ hoïc: b.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng c.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát d. Tieát 2: Hoaït ñoäng 3: a.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : laøng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Tieát1 1.Luyeän vieát: HS ñoïc teân caâu 165 HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2. Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøaoân Ñoïc (caù nhaân . thoâng minh. eãnh öông -Ñoïc caâu öùng duïng: 3. traéng nhö maây HS ñoïc trôn (caù nhaân– Maáy coâ maù ñoû haây haây thanh) ñoàng Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” . con:bình minh .Ñoïc caâu öùng duïng: ñoàng thanh) “Treân trôøi maây traéng nhö saùt tranh. beänh vieän.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: bình minh nhaø roâng naéng chang chang Hoaït ñoäng cuûa HS ñình d.nha øroâng . boânghoaïch boâng trong tranh. Ñoïc caù -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS nhaân c.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: a. löu yù neùt noái) -Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Caû lôùp vieát treân baøn Vieát b.

Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hchuyeän Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi taøi Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 166 . 3. coù keøm theo tranh minh hoaï.Keå chuyeän: -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng e.

Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : om.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuaàn 15 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 Baøi 60: om . am. laøng xoùm.am I.Muïc tieâu: 1. röøng tra 167 .

III. naéng chang chang em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Treân trôøi maây traéng nhö boâng ÔÛ döôùi caùnh ñoàng boâng traéng nhö maây Maáy coâ maù ñoû haây haây Ñoäi maây nhö theå ñoäi maây veà laøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: om.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : bình minh. II.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:om. vôû taäp vieát. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Daïy vaàn: om ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn om ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: o vaø m bìa caøi:om GV ñoïc maãu Gioáng: baét ñaàu Hoûi: So saùnh om vaø on? baèng o Khaùc : om keát thuùc -Phaùt aâm vaàn: baèng m Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : xoùm. laøng xoùm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Phaân tích vaø gheùp 168 :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Möa thaùng baûy gaõy caønh Naéng thaùng taùm raùm traùi boø :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Noùi lôøi ca .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. röøng traøm. nhaø roâng. am – Ghi baûng 2. am. röøng traøm.Kó naêng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. laøng xoùm. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: laøng xoùm. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Thaùi ñoä ôn.

Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. “Möa thaùng baûy gaõy caønh Ñoïc (cnhaân–ñthanh) traùm HS môû saùch.Luyeän vieát: e. Ñoïc caù Naéng thaùng taùm raùm traùi 10 em nhaân boøng” c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân .Daïy vaàn am: ( Qui trình töông thanh) töï) am traøm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù röøng traøm nhaân .con: om.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (c nhaân 10 em – ñthanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- om bìa caøi: xoùm xoùm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân .ñoàng thanh) . löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Höôùng daãn vieát treân khoâng Vieát b.Ñoïc caâu öùng duïng: Nhaän xeùt tranh.ñoàng b. laøng xoùm baèng ngoùn troû röøng traøm -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: choøm raâu quaû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö traùm hoïc ñom ñoùm traùi Ñoïc trôn töø öùng cam 3.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.töø laøng xoùm ( caù nhaân . am.ñ thanh) Tieát 2: 1.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung 169 .ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

aâm.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Thöù .Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con suoái sau nhaø rì raàm ch Ñaøn deâ caém cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài”.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêm. ñom ñoùm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: nuoâi taèm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø bangµy 1th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 61: ¨m .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Noùi lôøi caûm ôn”. haùi naám. 3.naêm. 170 . traùi cam( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Möa thaùng baûy gaõy caønh traùm Naéng thaùng taùm raùm traùi boøng “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. quaû traùm.©m I.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Taïi sao em beù laïi caûm ôn chò? -Em ñaõ bao giôø noùi: “ Em xin caûm ôn” chöa? -Khi naøo ta phaûi caûm ôn? 3. aâm – Ghi baûng 2. aâm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêm. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choøm raâu. haùi na 2. II. nuoâi taèm. III.Muïc tieâu: 1. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.ngaøy thaùng .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: aêm. vôû taäp vieát. haùi naám. nuoâi taèm.

Daïy vaàn aâm: ( Qui trình töông töï) aâm naám haùi naám .ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: aêm taèm nuoâi taèm b. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : 171 Theo doõi qui trình Vieát b.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .con: aêm.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt noái) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: taêm tre maàm non ñoû thaém ñöôøng haàm 3.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Daïy vaàn: aêm -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêm ñöôïc taïo bôûi: aê vaø m GV ñoïc maãu Hoûi: So saùnh aêm vaø om? -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : taèm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. nuoâi ta haùi naám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng +Caùch tieán haønh : a. nuoâi taèm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hPhaùt aâm ( 2 em .ñ thanh) .ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân . aâm.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi:aêm Gioáng: keát thuùc baèng m Khaùc : aêm baùt ñaàu baèng aê Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: taèm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .töø ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- a. vôû taäp vieát.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo Gioù ñöa höông thôm laï Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” 3.ngaøy.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con toâm.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “ Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Thöù .¬m I.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ngµy 2th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 62: «m . ñoáng rôm 2. b. II. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Nhöõng con vaät trong tranh noùi leân ñieàu chung gì? -Em haõy ñoïc thôøi khoaù bieåu cuûa em? -Em thöôøng laøm gì vaøo ngaøy chuû nhaät? -Khi naøo ñeán Teát? -Em thích ngaøy naøo nhaát trong tuaàn? Vì sao? 3. con toâm.Luyeän vieát: e.Muïc tieâu: 1. ñoáng rôm.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. 172 . vôû baøi taäp Tieáng vieät. môû saùch. thaùng . Ñoïc caù HS Ñaøn deâ caém nhaân 10 em cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài” c. ôm. -HS: -SGK.naêm”.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Böõa côm. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oâm.

ôm – Ghi baûng 2. ñoû thaém. ñöôøng haàm( 2 – 4 em ñoïc) cuùi gaëm coû beân söôøn ñoài “ -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con suoái sau nhaø rì raàm chaûy.Daïy vaàn ôm: ( Qui trình töông tieáng .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: oâm. con toâm ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) oâm Phaân tích vaø gheùp bìa toâm caøi: toâm con toâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.töø töï) ( caù nhaân .ñoàng a.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Daïy vaàn: aêm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: oâ vaø m caøi: oâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh oâm vaø om? m Khaùc : oâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng oâ -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñaùnh vaàn ( caù nhaân toâm. ôm.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : taêm tre.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oâm. ñoáng rôm. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em . Ñaøn deâ c Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. maàm non.ñoàng thanh) ôm 173 . con toâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III.

ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . Ñoïc caù Gioù ñöa höông thôm laï nhaân 10 em Ñöôøng tôùi tröôøng xoân xao” c.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû lôøi “Böõa côm”.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- rôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc ñoáng rôm ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö choù ñoám hoïc saùng sôùm choâm choâm muøi Ñoïc trôn töø öùng duïng: thôm (c nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. löu Theo doõi qui trình Vieát b. ôm.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (cnhaân–ñthanh) “Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo HS môû saùch. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Böùc tranh veõ gì? -Trong böõa côm em thaáy coù maáy ngöôøi ? -Nhaø em aên maáy böõa côm moät ngaøy ? 174 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà Ñoïc (caù nhaân 10 em – +Caùch tieán haønh : ñoàng thanh) a.Luyeän vieát: e.con: oâm.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. con toâm yù neùt noái) ñoáng rôm.ñoàng thanh) .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.ñ thanh) 3.

III. saùng sôùm. sao ñeâm. choâm choâm. eâm. con tem. vôû taäp vieát. II.Baøi môùi : 175 .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : choù ñoám. sao ñeâm. -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Moãi böõa thöôøng coù nhöõng moùn gì? -Nhaø em ai naáu côm? Ai ñi chôï? Ai röûa baùt? -Em thích aên nhöõng moùn gì? Moãi böõa aên maáy baùt? 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Anh chò em trong nhaø. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” 3.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : em.Muïc tieâu: 1. 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø n¨m ngµy 3th¸ng 12n¨m 2009 Baøi 63: em – ªm I.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû baøi taäp Tieáng vieät. mu thôm ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Vaøng mô nhö traùi chín Chuøm gieû treo nôi naøo…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con tem.

+Höôùng daãn vieát treân khoâng sao ñeâm baèng ngoùn troû Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: hoïc treû em gheá Ñoïc trôn töø öùng duïng: ñeäm (c nhaân .ñoàng sao ñeâm thanh) .ñoàng a.con: em.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 176 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. sao ñeâm. eâm – Ghi baûng 2.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b.töø ñeâm ( caù nhaân . eâm. con tem.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Daïy vaàn: em thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn em ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: e vaø m caøi: em GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh em vaø am? m -Phaùt aâm vaàn: Khaùc : em baùt ñaàu -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : baèng e tem.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:em. löu nhaân . +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñ thanh) que kem meàm maïi 3. con tem.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. con tem Ñaùnh vaàn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: em Ñoïc trôn ( caù nhaân tem ñoàng thanh) con tem Phaân tích vaø gheùp bìa b.Daïy vaàn eâm: ( Qui trình töông caøi: tem töï) Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn eâm tieáng . eâm.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc: em.

bu«n lµng.Luyeän vieát: lôøi e. ®om ®ãm . ®×nh lµng. nhòn +Caùch tieán haønh : Phaûi thöông yeâu nhau Hoûi:-Anh chò em trong nhaø coøn goïi gì ? -Trong nhaø. bÖnh viÖn.RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. +Caùch tieán haønh : Ñoïc (cnhaân–ñthanh) a. Ñoïc caù GV chænh söûa loãi phaùt aâm nhaân 10 em cuûa HS b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tieát 2: 1. bu«n lµng. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Ñoïc (caù nhaân 10 em – Luyeän noùi theo chuû ñoàng thanh) ñeà Nhaän xeùt tranh.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Quan saùt tranh vaø traû d. hiÒn lµnh.H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: nhµ trêng. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: 177 .Luyeän noùi: Anh +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieânchò em ruoät theo noäi dung Nhöôøng “Anh chò em trong nhaø”.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. hiÒn lµnh… I Môc tiªu: .Ñoïc caâu öùng duïng: Vieát vôû taäp vieát “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 4th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 13 :Nhµ trêng. neáu em laø anh thì phaûi ñoái xöû vôùi em cuûa mình theá naøo? -Boá meï thích anh chò em trong nhaø phaûi ñoái xöû nhau theá naøo? -Em haõy keå veà anh chò em trong nhaø cho caû lôùp nghe? 3.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 HS môû saùch.

hiÒn lµnh.§äc viÕt : nhµ trêng. ®om ®ãm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 14 :®á th¾m. trÎ em. mÇm non.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. c¸ biÓn 2 Bµi míi: . mÇm non. ghÕ ®Öm.Cho H viÕt b¶ng con 178 . bu«n lµng.§äc viÕt : nÒn nhµ.ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt . bÖnh viÖn. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. mòm mÜm.Giíi thiÖu ghi tªn bµi . hiÒn lµnh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng .Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. ch«m ch«m… I Môc tiªu: . khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: nhµ trêng. ch«m ch«m. bÖnh viÖn 2 Bµi míi: .Giíi thiÖu ghi tªn bµi .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: ®á th½m mÇm . ®×nh lµng. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: §äc bµi cÇn viÕt .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ: ®á th¾m.Cho H viÕt b¶ng con .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. .

vaøng. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. ñoû.um I. gheá ñeäm.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. truøm khaên. mòm mÜm ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuần 16 Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 64: im .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. ghÕ ®Öm.Muïc tieâu: 1. ch«m ch«m. -HS: -SGK. III. um – Ghi baûng 2. meàm maïi em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Con coø maø ñi aên ñeâm Ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Xanh.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : treû em. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:im. truøm khaê 2. que kem. II.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : im.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :”Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo…” 3.Söa ch÷ cho H H§ 2: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . vôû taäp vieát. chim caâu. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnon.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chim caâu. um.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: 179 . trÎ em.

um.con: im. um.ñoàng thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.ñoàng thanh) truøm khaên Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: truøm khaên con nhím tuûm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tæm troán tìm muõm hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: móm 3. truøm khaên +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng thanh) töï) um Ñoïc xuoâi – ngöôïc truøm ( caù nhaân . chim caâu. chim caâu ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: im caøi: chim chim Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chim caâu tieáng .ñ thanh) Tieát 2: 1.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng nhaân .ñoàng a.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : ( caù nhaân .Daïy vaàn um: ( Qui trình töông ( caù nhaân . chim caâu.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà 180 .töø b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: im. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.Daïy vaàn: im thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn im ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: i vaø m caøi: im GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng m Hoûi: So saùnh im vaø am? Khaùc : im baùt ñaàu baèng i -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân chim.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .

Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ñieåm möôø II. yeâm.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 181 . +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em bieát vaät gì coù maøu ñoû? Quan saùt tranh vaø traû lôøi -Em bieát vaät gì coù maøu xanh? -Em bieát vaät gì coù maøu tím? -Em bieát vaät gì coù maøu vaøng? Maøu saéc -Em bieát vaät gì coù maøu ñen. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.Muïc tieâu: 1. caùi yeám -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. III.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Ban ngaøy. Toái ñeán.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.yeâm I. vaøng”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 65: ieâm . tím.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: döøa xieâm.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con.” 3. Ñoïc caù nhaân 10 em c. -HS: -SGK. vôû taäp vieát.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím HS Meï coù yeâu khoâng naøo” môû saùch. caùi y 2. b. döøa xieâm.…? -Taát caû caùc maøu treân ñöôïc goïi laø gì? 3. traéng. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) a.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Xanh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ieâm. ñoû.

muõm móm 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: “Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím…” -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn yeâm: ( Qui trình töông tieáng . yeâm.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con nhím.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li 182 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2.ñoàng thanh) yeâm Ñoïc xuoâi – ngöôïc yeám ( caù nhaân . troán tìm. caùi yeám +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. döøa xieâm.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ieâm. tuûm tæm.töø töï) ( caù nhaân .ñoàng a. döøa xieâm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ieâm Phaân tích vaø gheùp bìa xieâm caøi: xieâm döøa xieâm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b.Daïy vaàn: ieâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ieâm ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: i . eâ vaø m caøi: ieâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh ieâm vaø eâm? m Khaùc : ieâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng ieâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) xieâm.ñoàng thanh) caùi yeám . yeâm – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ieâm.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân . Seû môùi coù thôøi gian aâu thanh) yeám ñaøn con.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Ñieåm möôøi”.” HS môû saùch. Seû maûi ñi kieám aên cho xeùt tranh.ñoàng thanh) yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình thanh kieám aâu Vieát b.con: ieâm.Luyeän vieát: e. döøa yeám xieâm. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-BaÏn hoïc sinh vui hay khoâng vui khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm möôøi? -Nhaän ñöôïc ñieåm möôøi . Toái Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ñeán. Nhaän caû nhaø. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. löu ( caù nhaân . Ñoïc caù c.Ñoïc caâu öùng duïng: “Ban ngaøy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. em khoe ai ñaàu tieân? -Hoïc theá naøo thì môùi ñöôïc ñieåm möôøi? -Lôùp em baïn naøo hay ñöôïc ñieåm möôøi? -Em ñaõ ñöôïc maáy ñieåm möôøi? 183 . yeâm. quyù hieám caùi caùi yeám yeám Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö 3.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc (caù nhaân 10 em – cuûa HS ñoàng thanh) b.ñ thanh) 2.

böôùm Tieát1 -Ñoïc vaø vieát baûng con : thanh kieám. yeám .Kieåm tra baøi cuõ : 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc caâu öùng duïng: 184 1. ñaø :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng :” Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. vôû taäp vieát. böôùm bay löôïn töøng :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ong . aâu yeám. caù caûnh.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3. II.Muïc tieâu: böôùm.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Thaùi ñoä chim.Kó naêng ñaøn. Treân trôøi. caùnh buoàm.” 3. 2. öôm.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: caùnh buoàm. -HS: -SGK. III. vôû baøi taäp Tieáng vieät. ñaøn böôùm -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. quyù hieám.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø tư ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 66: uoâm .Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.öôm I.

ñoàng a.ñoàng thanh) töï) öôm Ñoïc xuoâi – ngöôïc böôùm ( caù nhaân .Daïy vaàn öôm: ( Qui trình töông ( caù nhaân . caùnh buoàm Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoâm caøi: buoàm buoàm Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caùnh buoàm tieáng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân . -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoâm. öôm.oâ vaø m caøi: uoâm GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng Hoûi: So saùnh uoâm vaø ieâm? m Khaùc : uoâm baùt ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buoàm.töø b. caùnh buoàm. ñaøn böôùm +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. löu ( caù nhaân . öôm – Ghi baûng 2. Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø.ñoàng thanh) ñaøn böôùm .Toái ñeán.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Ban ngaøy.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoâm. Seû môùi thôøi gian aâu yeám ñaøn con”.Daïy vaàn: uoâm thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoâm ñöôïc taïo bôûi: tích vaø gheùp bìa Phaân u.ñoàng thanh) yù neùt noái) 185 .ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.

böôùm. Thích hoa +Caùch tieán haønh : Huùt maät thuï phaán cho Hoûi:-Con ong thöôøng thích gì? hoa.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 186 .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. b. böôùm bay nhaân 10 em löôïn töøng ñaøn.ñ thanh) Tieát 2: 1. Treân trôøi.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân . chim caù caù Thích huùt maät ôû hoa caûnh”.con: uoâm.Ñoïc SGK: Vieát vôû taäp vieát ⊕ Giaûi lao d. baét saâu boï. öôm. Ñoïc caù ñoàng. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân Quan saùt tranh vaø traû theo noäi dung lôøi “Ong. -Con böôùm thöôøng thích gì? -Con ong vaø con chim coù ích gì cho baùc noâng daân? -Em thích con vaät gì nhaát? -Nhaø em coù nuoâi chuùng khoâng? 3.Ñoïc caâu öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Nhöõng boâng caûi nôû roä thanh) nhuoäm vaøng caû caùnh HS môû saùch. ao chuoâm vöôøn caùnh buoàm. ñaøn böôùm öôm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö nhuoäm vaûi hoïc chaùy ñöôïm Ñoïc trôn töø öùng duïng: 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Luyeän vieát: e.” c.

keå laïi töï nhieân moät soá tình tieát trong truyeän keå : Ñi tìm baïn II. Treân trôøi.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén caùc vaàn keát t baèng –m 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân.Thaùi ñoä : Nghe vaø hieåu. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng. vöôøn chaùy ñöôïm( 2 em) -Ñoïc caâu öùng duïng: “ Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: löôõi lieàm xaâu kim Tìm vaø ñoïc tieáng coù nhoùm löûa 187 .Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng ñoïc vaàn HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa ⊕ Giaûi lao baûng oân. vôû taäp vieát.Tranh minh hoaï ph truyeän keå : Ñi tìm baïn -HS: -SGK.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. c. nhuoäm vaûi. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Caùc vaàn ñaõ hoïc: HS leân baûng chæ vaø b.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : ao chuoâm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hThø năm ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 67 : OÂN TAÄP I.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Muïc tieâu: 1.Kó naêng : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng 3. böôùm bay löôïn töøng ñaøn”.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc HS neâu ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc vaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : a. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.

Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng löôõi lieàm 2.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng. 1. ñaøo cuû cuøng nhau. Ñoïc caù ⊕ Giaûi lao nhaân 10 em d.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: Vieát b. Chieàu ñeán. Röøng caây thi nhau truùt laù. khaép nôi laïnh giaù.ñoàng daãn qui trình ) Chænh söûa chöõ thanh) vieát cho hoïc sinh. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- d. phaàn chaùu baø chöa traûy tranh minh hoaï.ñoàng thanh) +Muïc tieâu: .Höôùng daãn vieát baûng con : vaàn vöøa oân -Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng Ñoïc (caù nhaân .Ñoïc caâu öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñung ñöa ñoàng thanh) Quaû ngon daønh taän cuoái muøa Quan saùt tranh. Tranh 2:Nhöng coù moät ngaøy gioù laïnh töø ñaâu keùo veà. con: xaâu kim.Keå chuyeän: Vieát vôû taäp vieát +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän:“Ñi tìm baïn” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän HS ñoïc teân caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm. -Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng Theo doõi qui trình 3. Thaûo Chôø con. coù keøm theo tranh minh hoaï Tranh1: Soùc vaø Nhím laø ñoâi baïn thaân.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b. haùi hoa. Chuùng thöôøng noâ ñuøa.Luyeän vieát: e.Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñi tìm baïn +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc SGK: HS môû saùch. Soùc chaïy tìm Nhím Theá nhöng ôû ñaâu Soùc cuõng 188 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: ( caù nhaân . luaän veà vaøo” HS ñoïc trôn (caù nhaân– -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS ñoàng thanh) c.

3. hoï nhaø Nhím laïi phaûi ñi tìm choã traùnh reùt. Soùc buoàn Thaûo luaän nhoùm vaø laém.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Soùc laïi chaïy tìm baïn khaép nôi. 3. tieáng hoùt. Hoûi chuyeän maõi roài Soùc cho bieát: cöù muaø ñoâng ñeán.Muïc tieâu: 1. II.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Gaø gaùy.at I. + YÙ nghóa :Caâu chuyeän noùi neân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím. c hoùt . Soùc beøn hoûi Thoû coù thaáy baïn Nhím ôû ñaâu khoâng? Nhöng Thoû laéc ñaàu baûo khoâng. Nhím thì bieät taêm. cöû ñaïi dieän leân thi taøi Tranh 3: Gaëp baïn Thoû. nhoùm löûa ( 2 – 4 em ñoïc) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: “Trong voøm laù môùi choài non Chuøm cam baø giöõ vaãn coøn ñung ñöa… -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Vaéng baïn. 2. at.chuùng em ca haùt. -HS: -SGK. Soùc môùi gaëp laïi ñöôïc Nhím. Caây coái ñua nhau naûy loäc. Gaëp laïi nhau.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ot.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø sáu ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 68: ot . vôû baøi taäp Tieáng vieät. III. ca haùt -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. chuùng vui möøng laém.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : löôõi lieàm. ca haùt.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. Tranh 4: Maõi khi muøa xuaân ñeán töøng nhaø .Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : 189 . chim choùc hoùt veùo von.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: tieáng hoùt. vôû taäp vieát. khieán Soùc caøng buoàn theâm. xaâu kim.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- chæ thaáy coû caây im lìm.

tieáng hoùt.ñ thanh) Tieát 2: 1. chim hoùt ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: hoùt -Ñoïc laïi sô ñoà: ot Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn hoùt tieáng .ñoàng thanh) ca haùt . ca haùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø (c nhaân .Daïy vaàn at: ( Qui trình töông töï) at Ñoïc xuoâi – ngöôïc haùt ( caù nhaân . at – Ghi baûng 2. at.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: ot.ñoàng thanh) b.töø chim hoùt ( caù nhaân . +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .Daïy vaàn: ot Phaùt aâm ( 2 em .ñoàng -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ot ñöôïc thanh) taïo bôûi: o vaø t Phaân tích vaø gheùp bìa GV ñoïc maãu caøi: ot -Phaùt aâm vaàn: Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : Ñoïc trôn ( caù nhaân hoùt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1. at.con:ot.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 190 .tieáng hoùt.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ot.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình yù neùt noái) Vieát b. ca +Chænh söûa chöõ sai haùt -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: baùnh ngoït baõi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö caùt traùi nhoùt cheû hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: laït 3. löu ( caù nhaân .

b. chim hoùt . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 191 .Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Gaø gaùy.Ñoïc SGK: HS môû saùch. lôøi +Caùch tieán haønh : Chim hoùt líu lo Hoûi:-Chim hoùt nhö theá naøo? -Em haõy ñoùng vai chuù gaø ñeå caát tieáng gaùy? -Chuùng em thöôøng ca haùt vaøo luùc naøo? 3.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “” thanh) c.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2. Ñoïc caù nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc (caù nhaân 10 em – GV chænh söûa loãi phaùt aâm ñoàng thanh) cuûa HS Nhaän xeùt tranh.chuùng em Quan saùt tranh vaø traû ca haùt”.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 192 .

vôû taäp vieát. aât – Ghi baûng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 17 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 69: aêt . röûa maët.aât I. II.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: aêt. 3. aât.Daïy vaàn: aêt thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn aêt ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa taïo bôûi: aê vaø t caøi: aêt GV ñoïc maãu Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Phaùt aâm vaàn: ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) maët. vôû baøi taäp Tieáng vieät. 2. III. traùi nhoùt. ñaáu vaät. ñaáu vaät +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : aêt.Muïc tieâu: 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:aêt.ñoàng a.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. röûa maët. baõi caùt. aât. ca haùt ( 2 – 4 em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. -HS: -SGK.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : baùnh ngoït.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: röûa maët. cheû la tieáng hoùt. ñaáu vaät.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Ngaøy chuû nhaät.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. röûa maët Phaân tích vaø gheùp bìa 193 .

töø ( caù nhaân .ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. röûa maë ñaáu vaät Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch. aât. lôøi +Caùch tieán haønh : 194 .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.ñoàng thanh) aêt maët röûa maët b.ñoàng thanh) Theo doõi qui trình Vieát b.Luyeän vieát: e.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaøi: maët Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Quan saùt tranh vaø traû “Ngaøy chuû nhaät”.Daïy vaàn aât: ( Qui trình töông töï) aât vaät ñaáu vaät .con: aêt.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao -Ñoïc laïi sô ñoà: Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: c. löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: ñoâi maét maät ong baét tay thaät thaø 3.ñoàng thanh) ( caù nhaân .

maät ong.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.ôt I. vôû taäp vieát.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oât. caùi vôït.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: coät côø. boá meï cho em ñi chôi ôû ñaâu? -Em thaáy gì trong coâng vieân? 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. coät côø.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi70: oât . caùi vôït. thaät thaø( em) -Ñoïc thuoäc loøng doøng thô öùng duïng öùng duïng: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. baét tay.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Nhöõng ngö baïn toát. 2.Baøi môùi : 195 . 3. -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hoûi:-Ngaøy chuû nhaät. III.Muïc tieâu: 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : ñoâi maét. II.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. vôû baøi taäp Tieáng vieät. ôt.

Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc . löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: côn soát quaû ôùt xay boät ngôùt möa 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø 196 coät côø.Daïy vaàn: oât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oât ñöôïc taïo bôûi: oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oât vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : coät. coät côø oât coät coät côø b. ôt.ñoàng thanh) ( caù nhaân .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Daïy vaàn ôt: ( Qui trình töông töï) ôt vôït caùi vôït .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV 1.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: oât. ôt. c vôït.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: oât.ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: Theo doõi qui trình Vieát b. ôt – Ghi baûng 2. coät côø.töø ( caù nhaân .con: oât. Phaùt aâm ( 2 em ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oât baét ñaàu baèng oâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: coät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . caùi vôït +Caùch tieán haønh : a.ñoàng thanh) Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .

Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.eât Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. eât.Luyeän noùi: Vieát +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân vôû taäp vieát theo noäi dung “Nhöõng ngöôøi baïn toát”. baùnh teùt. vôû baøi taäp Tieáng vieät.Muïc tieâu: 1.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôï Teát. -HS: -SGK.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hÑoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . 3.Kieåm tra baøi cuõ : 197 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a. deät vaûi.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “”.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø t ư ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 71: et .Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : et. Quan saùt tranh vaø traû +Caùch tieán haønh : lôøi Hoûi:-Giôùi thieäu teân ngöôøi baïn maø em thích nhaát? -Vì sao em laïi yeâu quí baïn ñoù? -Ngöôøi baïn toát ñaõ giuùp em nhöõng gì? 3. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Luyeän vieát: e. Ñoïc caù nhaân 10 em I. II.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. vôû taäp vieát. deät vaûi.ñ thanh) Tieát 2: 1. c. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. 2.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: baùnh teùt. III.

eât.töø eât ( caù nhaân . reát 198 .Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: et.ñoàng thanh) ( caù nhaân . baùnh teùt Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: et Phaân tích vaø gheùp bìa teùt caøi: teùt baùnh teùt Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. deät vaûi +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.con: et.ñoàng a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc vaø vieát baûng con : ( 2 – 4 em) -Ñoïc SGK: -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. baùnh teù neùt chöõ con deät vaûi.ñoàng deät thanh) deät vaûi .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng ⊕ Giaûi lao Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng nhaân .Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi: et.Daïy vaàn eât: ( Qui trình töông töï) tieáng . löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. eât – Ghi baûng 2.Daïy vaàn: et thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn et ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: e vaø t caøi: et GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc baèng -So saùnh: vaàn et vaø oât t Khaùc: et baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng e Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) teùt. eât. baùnh teùt.

Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v hoïc Ñoïc trôn töø öùng duïng: (c nhaân . sau roát.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo Quan saùt tranh vaø traû noäi dung lôøi “Chôï Teát”.öt I. Ñoïc caù nhaân 10 em Vieát vôû taäp vieát d.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng saám seùt GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hkeát baïn 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 1. möùt göøng 2.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Chim traùnh reùt bay veà phöông nam.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : ut. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em ñöôïc ñi chôï Teát vaøo dòp naøo? -Chôï Teát coù nhöõng gì ñeïp? 3.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Ñoà duøng daïy hoïc: 199 . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñ thanh) Ñoïc (caù nhaân 10 em – ñoàng thanh) Nhaän xeùt tranh. 3. Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng” c.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Ngoùn uùt.öt.Luyeän vieát: e. II. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng thanh) HS môû saùch. buùt chì. uùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 72: ut .Muïc tieâu: 1.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS b.

Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng 200 . möùt göøng -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Daïy vaàn öt: ( Qui trình töông töï) tieáng . Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng. ( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.öt. buùt chì Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) -Ñoïc laïi sô ñoà: ut Phaân tích vaø gheùp bìa buùt caøi: buùt buùt chì Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn b. vôû baøi taäp Tieáng vieät. -HS: -SGK. möùt göøng +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a. saám seùt.ñoàng möùt thanh) möùt göøng .Daïy vaàn: ut ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn ut ñöôïc taïo Phaân tích vaø gheùp bìa bôûi: u vaø t caøi: ut GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn ut vaø et baèng t Khaùc: ut baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng u Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) buùt.töø öt ( caù nhaân . buùt chì.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: buùt chì. con reát. III. öt – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: ut. keát baïn( 2 em) -Ñoïc SGK: Chim traùnh reùt bay veà phöông nam. vôû taäp vieát.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:ut.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : neùt chöõ.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.

ñoàng daãn qui trình ñaët buùt.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d. Ñoïc caù e. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù ⊕ Giaûi lao nhaân .ñ thanh) 1.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung Vieát vôû taäp vieát “Ngoùn uùt.öt. sau roát”.ñoàng thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: ñoàng thanh) “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài Chæ coøn tieáng hoùt Nhaän xeùt tranh.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .con: ut. buùt chì. em uùt. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø Quan saùt tranh vaø traû nhaän xeùt so vôùi 5 ngoùn tay. Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Laøm xanh da trôøi” thanh) c. raêng möùt göøng suùt boùng nöùt Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn neû hoïc 3.Luyeän vieát: HS môû saùch. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình chim cuùt söùt Vieát b. chæ 201 .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b. ngoùn lôøi uùt laø ngoùn nhö theá naøo? -Keå cho caùc baïn teân em uùt cuûa mình? -Em uùt laø em lôùn nhaát hay beù nhaát? Ñi sau cuøng coøn goïi -Quan saùt tranh ñaøn vòt.

RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H. nÐt ch÷.Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: .RÌn kü n¨ng viÕt ®Ñp. b·i c¸t. kÕt b¹n… I Môc tiªu: . II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . thËt thµ. ©u yÕm. 2 Bµi míi: H§ 1: .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.NhËn xÐt giê häc HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: thanh kiÕm. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . . b¸nh ngät. ©u yÕm… I Môc tiªu: . . mÇm non. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng TËp viÕt TuÇn 16 :xay bét.Cho H viÕt b¶ng con .Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.§äc viÕt : ®á th¾m. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: .H viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c tõ øng dông.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009 TËp viÕt TuÇn 15 :thanh kiÕm. ao chu«m.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. thùc hµnh luyÖn tËp… 202 .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hlaø ñi sau roát con vaät ñi sau cuøng? 3.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: . b·i c¸t.Cho H viÕt b¶ng con . 2 Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi H§ 2: . con vÞt. kÕt b¹n. chim cót.Söa ch÷ cho H H§ 3: H viÕt bµi vµo vë tËp viÕt QS uèn n¾n nh÷ng H ngåi sai t thÕ ChÊm 1 sè bµi NhËn xÐt bµi viÕt cña H.§äc viÕt : thËt thµ. khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . nÐt ch÷.NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc bµi cÇn viÕt ViÕt b¶ng con tõng tõ: xay bét. thêi tiÕt ViÕt bµi vµo vë tËp viÕt tõng dßng Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 203 .ViÕt mÉu tõng tõ kÕt hîp víi viÖc nªu l¹i quy tr×nh viÕt .

chöõ vieát.Daïy vaàn: it ñoàng thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn it ñöôïc Phaân tích vaø gheùp taïo bôûi: I vaø t bìa caøi: it GV ñoïc maãu Gioáng: keát thuùc -So saùnh: vaàn it vaø ut baèng t Khaùc: it baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng i Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) mít.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : it.Muïc tieâu: 1. söùt raêng.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu:Nhaän bieát ñöôïc: it. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em a.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: traùi mít. ieât. chöõ vieát. chöõ vieát.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Em toâ veõ II. traùi mít Ñoïc trôn ( caù nhaân 204 . suùt boùng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. traùi mít. ieât.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : chim cuùt.ieât I. vôû taäp vieát. III. nöùt ne 4 em) -Ñoïc SGK: “Bay cao cao vuùt Chim bieán maát roài…”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. vôû baøi taäp Tieáng vieät. traùi mít. -HS: -SGK.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:it.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tuần 18 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 73: it . ieât – Ghi baûng 2. 3. 2.

Ñoïc caù c. ieât.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Ñoïc laïi sô ñoà: it mít traùi mít b.ñoàng thanh) ⊕ Giaûi lao ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : Ñoïc (caù nhaân 10 em – a.Luyeän vieát: Vieát vôû taäp vieát e.töø ( caù nhaân .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 ñoàng thanh) GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Nhaän xeùt tranh.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng “Con gì coù caùnh thanh) Maø laïi bieát bôi Ngaøy xuoáng ao chôi Ñeâm veà ñeû tröùng? ” HS môû saùch.ñ thanh) Tieát 2: 1.ñoàng -Höôùng daãn vieát baûng con : thanh) +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng daãn qui trình ñaët buùt.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø duïng: (c nhaân . traùi mít. b.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .ñoàng thanh) töï) ieât vieát chöõ vieát .Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao d. löu yù neùt noái) Theo doõi qui trình +Chænh söûa chöõ sai Vieát b.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân 205 .con: it.Daïy vaàn ieât: ( Qui trình töông GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: mít Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng . -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: chöõ vieát con vòt thôøi Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vö tieát ñoâng nghòt hieåu hoïc Ñoïc trôn töø öùng bieát 3.

öôt – Ghi baûng 2.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1. 3. öôt.Daïy vaàn: uoât thanh) -Nhaän dieän vaàn:Vaàn uoât ñöôïc Phaân tích vaø gheùp bìa 206 . ñoâng nghòt.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : uoât.ñoàng a. hieåu bie – 4 em) -Ñoïc SGK: “Con gì coù caùnh Maø laïi bieát bôi …”( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3. löôùt vaùn.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Chôi caàu t II. vôû taäp vieát. III. -HS: -SGK. löôùt v 2.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. thôøi tieát.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng theo noäi dung GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Em toâ veõ vieát”.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:uoât. chuoät nhaét. löôùt vaùn .Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát baûng con : con vòt.Muïc tieâu: 1.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: chuoät nhaét. chuoät nhaét. 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 74: uoât . vôû baøi taäp Tieáng vieät. +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Ñaët teân töøng baïn trong Quan saùt tranh vaø tranh vaø giôùi thieäu baïn ñang laøm traû lôøi gì? Coù theå keøm theo lôøi khen ngôïi cuûa baïn. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi. +Caùch tieán haønh : Phaùt aâm ( 2 em .Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa 1.öôt I. öôt.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc: uoât.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.

chuoät nhaét Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa -Ñoïc laïi sô ñoà: uoât caøi: chuoät chuoät Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn chuoät nhaét tieáng .töø b.ñoàng .Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng thanh) ⊕ Giaûi lao -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng taïo bôûi: u. öôt. chuoät traéng muoát vöôït nhaét.ñ thanh) 1. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.ñoàng öôt thanh) löôùt Ñoïc xuoâi – ngöôïc löôùt vaùn ( caù nhaân .Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù Chuoät ñi ñaâuNhaän xeùt tranh. 207 .con: uoât.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa Ñoïc (caù nhaân 10 em – HS ñoàng thanh) b.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Ñoïc trôn töø öùng duïng: Tieát 2: (c nhaân .Daïy vaàn öôt: ( Qui trình töông töï) ( caù nhaân . löu yù neùt noái) +Chænh söûa chöõ sai Theo doõi qui trình -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Vieát b.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. leân löôùt vaùn tuoát luùa aåm Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v öôùt hoïc 3.ñoàng thanh) daãn qui trình ñaët buùt.oâ vaø t GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn uoât vaø oât GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caøi: uoât Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: uoâ baét ñaàu -Phaùt aâm vaàn: baèng uoâ Ñaùnh vaàn ( c nhaân -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù : ñoàng thanh) chuoät.

em thaáy neùt lôøi maët cuûa baïn nhö theá naøo? -Khi chôi caùc baïn ñaõ laøm gì ñeå khoâng xoâ ngaõ nhau? 3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 75 : OÂN TAÄP I. vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Luyeän noùi: +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung “Chôi caàu tröôït”.Muïc tieâu: hoïc töø baøi 68 ñeán 74 2.Kó naêng 3.Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc chaéc chaén 14 chöõ ghi vaàn : Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng : Nghe vaø hieåu.Thaùi ñoä chuoät ñoàng II.Luyeän vieát: e. Ñoïc caù c.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 208 1. +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh vaø traû Hoûi:-Quan saùt tranh.Ñoà duøng daïy hoïc: truyeän keå -HS: -SGK. keå laïi töï nhieân truyeän keå : Chuoät nha -GV: -Baûng oân. mua muoái gioã cha chuù Meøo” HS môû saùch.Ñoïc SGK: nhaân 10 em ⊕ Giaûi lao Vieát vôû taäp vieát d. vôû taäp vieát. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vaéng nhaø xa GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Ñoïc (caùnhaân – ñoàng Chuù Chuoät ñi chôï ñöôøng thanh) Mua maém.Tranh minh hoaï ph Tieát1 .

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Tieát 2: 209 Hoaït ñoäng cuûa H HS neâu HS vieát vaøo vôû baøi taäp Vieát theo daõy Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân Ñoïc (caù nhaân .ñoàng thanh) . vöôït leân. aåm öôùt -Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô öùng duïng: “Con meøo maø treøo caây cau Hoûi thaêm chuù chuoät ñi ñaâu vaéng nhaø .ñoàng thanh) ( caù nhaân . vaàn naøo coù aâm ñoâi ⊕ Giaûi lao c.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi? -GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to 2.Hoaït ñoäng 2 :Oân taäp: +Muïc tieâu:Oân caùc chöõ vaøvaàn ñaõ hoïc +Caùch tieán haønh : -Vieát saün 2 baûng oân trong SGK -GV ñoïc vaàn -Nhaän xeùt 14 vaàn coù gì gioáng nhau -Trong 14 vaàn. Caùnh ñoàng baùt ngaùt: raát roäng) -Ñoïc laïi toaøn baøi 3. traéng muoát.. löôùt vaùn.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: -Vieát töø leân baûng -GV chænh söûa phaùt aâm -Giaûi thích töø: choùt voùt baùt ngaùt Vieät Nam (Choùt voùt: raát cao .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 2.Kieåm tra baøi cuõ : GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng : chuoät nhaét.”. tuoát luùa.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.

Luyeän vieát: -GV vieát maãu HS ñoïc teân caâu -Theo doõi HS vieát chuyeän e. -Keå chuyeän laïi ñöôïc caâu chuyeän: Ñoïc (caù nhaân 10 em – Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng thanh) ñoàng +Caùch tieán haønh : Quan saùt tranh. coù keøm theo tranh minh hoaï + YÙ nghóa :Bieát yeâu quyù nhöõng gì do chính tay mình laøm ra. baùc só.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 luaän veà tranh minh GV chænh söûa loãi phaùt aâm hoaï.Ñoïc SGK: ⊕ Giaûi lao d.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 2. Ñoïc caù ( Laø caùi gì?) 10 em nhaân -GV chænh söûa phaùt aâm cho HS Vieát vôû taäp vieát c. Thaûo a.Ñoïc caâu öùng duïng: vöøa oân “Moät ñaøn coø traéng phau phau trôn (caù nhaân– HS ñoïc AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ñoàng thanh) ?” HS môû saùch. con soùc.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc : oc.ac I. 2. cuûa HS Tìm tieáng coù vaàn b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1.Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.Keå chuyeän: Thaûo luaän nhoùm vaø +Muïc tieâu: Keå laïi ñöôïc caâu cöû ñaïi dieän leân thi chuyeän: taøi “Chuoät nhaø vaø chuoät ñoàng” +Caùch tieán haønh : -GV daãn vaøo caâu chuyeän -GV keå dieãn caûm.Muïc tieâu: 1. 3. ac. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2009 Baøi 76: oc . 210 .

vôû baøi taäp Tieáng vieät.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV 1. baùc só. con soùc -Ñoïc laïi sô ñoà: oc soùc con soùc b.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc SGK: “Moät ñaøn coø traéng phau phau AÊn no taém maùt ruû nhau ñi naèm ?( 2 em) -Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Daïy vaàn ac: ( Qui trình töông töï) 211 -Ñoïc vaø vieát baûng con : choùt voùt. baùc só +Caùch tieán haønh : a. -Tranh caâu öùng duïng vaø tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi.ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: oc Gioáng: keát thuùc baèng t Khaùc: oc baét ñaàu baèng o Ñaùnh vaàn ( c nhaân ñoàng thanh) Ñoïc trôn ( caù nhaân ñoàng thanh) Phaân tích vaø gheùp bìa caøi: soùc Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn . ac.Daïy vaàn: uoât -Nhaän dieän vaàn:Vaàn oc ñöôïc taïo bôûi: o vaø c GV ñoïc maãu -So saùnh: vaàn oc vaø ot -Phaùt aâm vaàn: -Ñoïc tieáng khoaù vaø töø khoaù :soùc.Hoaït ñoäng 2 :Daïy vaàn: +Muïc tieâu: nhaän bieát: oc.Khôûi ñoäng : Haùt taäp theå 2. II.baùt ngaùt . III.Vieät Nam ( 2 – 4 em Hoaït ñoäng cuûa Phaùt aâm ( 2 em .Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Vöøa hoïc v chôi.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : +Muïc tieâu: +Caùch tieán haønh : Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay coâ giôùi thieäu cho caùc em vaàn môùi:oc. vôû taäp vieát. ac – Ghi baûng 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3. con soùc. -HS: -SGK.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï töø khoaù: con soùc.

ñoàng baùc só thanh) .Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (c nhaân .con: uoât. Tìm tieáng coù vaàn vöøa gì?) hoïc c.Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø hoïc Tieát 2: Ñoïc trôn töø öùng duïng: 1.töø baùc ( caù nhaân . con coùc con löôùt vaùn vaïc Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn v 3.Ñoïc caâu öùng duïng: “Da coùc maø boïc boät loïc ñoàng thanh) Boät loïc maø boïc hoøn than” ( Laø caùi Nhaän xeùt tranh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ac tieáng .ñ thanh) 2. öôt.ñoàng daãn qui trình ñaët buùt. löu yù neùt thanh) noái) +Chænh söûa chöõ sai -Höôùng daãn ñoïc töø öùng duïng: Theo doõi qui trình haït thoùc baûn Vieát b. chuoät nhaïc nhaét. Ñoïc caù e.ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân giaáy oâ li ( Höôùng ( caù nhaân . Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi: +Muïc tieâu: Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng Luyeän noùi theo chuû ñeà +Caùch tieán haønh : a.Ñoïc laïi hai sô ñoà treân baûng Ñoïc xuoâi – ngöôïc ( caù nhaân .Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS Ñoïc (caù nhaân 10 em – b.Luyeän noùi: nhaân 10 +Muïc tieâu:Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo em noäi dung “Vöøa chôi vöøa hoïc Vieát vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh : Hoûi:-Em haõy keå nhöõng troø chôi ñöôïc hoïc treân lôùp? -Em haõy keå teân nhöõng böùc tranh ñeïp maø coâ giaùo ñaõ cho em 212 .Ñoïc SGK: Ñoïc (caùnhaân – ñoàng ⊕ Giaûi lao thanh) d.Luyeän vieát: HS môû saùch.

H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. . Giao H¬ng ngµy 213 th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH . 1 tõ ( cho 0. h¶i c¶ng. t.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xem trong caùc giôø hoïc? .Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hQuan saùt tranh vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 ¤n tËp kiểm tra häc kú I I Môc tiªu: . ang.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm. trèn t×m. «ng.Em thaáy caùch hoïc nhö theá coù vui khoâng? 3. iªng. trªn giµn thiªn lý lò chuån 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. Ônh ¬ng.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: ua. at - Tõ: cñ riÒng. mòm mÜm.§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh cao h¬n. §äc ®óng râ rµng.§äc thµnh tiÕng c©u. ia. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . mua mÝa. chuån ngÈn ng¬ bay lîn.

aên maëc .quaû gaác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : maøu saéc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 19 Thöù hai ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : aêc -aâc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêc .aâc .giaác nguû .maéc aùo . nhaác chaân vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng 214 .

.maéc aùo * Daïy vaàn aêc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn aâc ) aêc maéc aâc gaác -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .con vaïc Vieát :oc .vaàn aêc vaø daáu saét -Haõy phaân tích tieáng maéc -HS ñaùnh vaàn tieáng maéc -GV ghi tieáng maéc -Tranh veõ caùi maéc aùo -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø maéc aùo -GV ghi töø maéc aùo -HS ñoïc aêc .baùc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Da coùc maø boïc boät loïc Boät loïc maø boïc 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng hoøn than” duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêc -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêc -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêc -Coù vaàn aêc muoán ñöôïc -Theâm aâm m vaø daáu saét .HS tieáng maéc theâm aâm vaø daáu caøi tieáng maéc gì ? -Aâm m .ac .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Nhö nung qua löûa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ruoäng baäc thang ”.aâ ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêc .con coùc . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . nhoùm .caû lôùp ) maéc aùo quaû gaác * So saùnh 2 vaàn aêc .aâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maøu saéc giaác nguû aên maëc nhaác chaân -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “nhaác chaân ” .aâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù 215 -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .con soùc .khaùc nhau aâm aê.baûn 3 HS ñoïc nhaïc .maéc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :haït thoùc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

nhoùm .quaû gaác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ruoäng baäc thang ” Coù ngöôøi vaø traâu ñang caøy Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn aêc vaø vaàn aâc Thöù ba ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : uc-öc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uc.caàn truïc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát aêc .aâc .quaû gaác TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Nhöõng ñaøn chim ngoùi Maëc aùo maøu naâu Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng Nhö nung qua löûa ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Ñaây laø ruoäng baäc thang ôû treân mieàn nuùi -Xung quanh ruoäng baäc thang coøn coù gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .nhoùm .maéc aùo .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .öc .caù nhaân .maéc aùo . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .löïc só 216 .caû lôùp HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát aêc .aâc .

II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .noùng nöïc vaø caâu öùng duïng :Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Ai thöùc daäy sôùm nhaát ”. nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :maùy xuùc .aâc .giaác 3 HS ñoïc nguû .quaû 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû gaác lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng “ Nhöõng ñaøn chim ngoùi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maëc aùo maøu naâu duïng Ñeo cöôøm ôû coå Chaân ñaát hoàng hoàng ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : HS phaân tích vaø caøi vaàn uc * Daïy vaàn uc -HS ñaùnh vaàn vaàn uc -GV ghi vaø ñoïc vaàn uc -Theâm aâm tr vaø daáu naëng .caàn truïc * Daïy vaàn uc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn öc) uc öc truïc löïc caàn truïc löïc só * So saùnh 2 vaàn uc .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .khaùc nhau aâm u. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maøu saéc .nhaác chaân Vieát : aéc .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .aên maëc .loï möïc .vaàn uc vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng truïc -HS ñaùnh vaàn tieáng truïc -GV ghi tieáng truïc -Tranh veõ caùi caàn truïc -Tranh veõ caùi gì ? -Hs ñoïc töø caàn truïc -GV ghi töø caàn truïc -HS ñoïc uc -truïc .maéc aùo .ö ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 217 .öc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng maùy xuùc loï -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .HS caøi tieáng truïc -Coù vaàn uc muoán ñöôïc tieáng truïc theâm aâm vaø daáu gì ? -Aâm tr .cuùc vaïn thoï .

caù nhaân .öc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .gaø gaùy . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc.caàn truïc .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uc . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .löïc só -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ai thöùc daäy sôùm nhaát ” -Ngöôøi .öc .nhoùm .öc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .traâu .öc löïc só TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô Saùng sôùm tinh mô Goïi ngöôøi thöùc daäy ? -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Moïi ngöôøi ñang laøm gì ? -Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy ? -Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh phoá ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn uc .chim -Baùc noâng daân daét traâu ra ñoàng .caàn truïc . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uc .gaø .uoâc 218 .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .chim hoùt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng möïc cuùc vaïn thoï noùng nöïc -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “noùng nöïc ” . -Con gaø -Veõ caûnh noâng thoân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uc vaø vaàn öc vaøo baûng con Thöù t ư ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : oâc.

uoâc .vaàn oâc vaø daáu naëng -Ngöôøi trong tranh ñang laøm -HS ñaùnh vaàn tieáng moäc ngheà gì ? -Laøm ngheà thôï moäc -GV ghi töø thôï moäc -Hs ñoïc töø thôï moäc -HS ñoïc oâc. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâc .noùng nöïc Vieát :caàn truïc .. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :maùy xuùc .ngoïn ñuoác -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con oác .ñoâi guoác .thôï moäc .goác caây .thuoäc baøi vaø caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Tieâm chuûng .löïc só 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Con gì maøo ñoû Loâng möôït nhö tô 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Saùng sôùm tinh mô duïng Goïi ngöôøi thöùc daäy ?” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oc -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâc -Coù vaàn oc muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn oâc moäc theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm m vaø daáu -Haõy phaân tích tieáng moäc naëng .uoáng thuoác ”.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .loï möïc . nhoùm .uoâ moäc ñuoác ñöùng tröôùc thôï moäc ngoïn ñuoác 219 .HS caøi tieáng moäc -GV ghi tieáng moäc -Aâm m.khaùc nhau aâm oâ.cuùc vaïn thoï 3 HS ñoïc .moäc -thôï moäc * Daïy vaàn uoâc ( quy trình -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù töông töï nhö daïy vaàn oâc ) nhaân .caû lôùp ) vaàn uoâc coù uoâ laø nguyeân aâm ñoâi -Gioáng nhau aâm c ñöùng oâc uoâc sau .

-Baïn raáy vui -Khi chuùng ta bò beänh .uoâc .uoâc .thôï moäc .uoâc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oác .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oâc vaø vaàn uoâc 220 .ngoïn ñuoác TIEÁT 2: LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình Maùi nhaø cuûa em Nghieâng giaøn gaác ñoû ” -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Baïn traùi trong tranh ñang laøm gì ?-Em thaáy theá ñoä cuûa baïn nhö theá ?ù -Khi naøo chuùng ta phaûi uoáng thuoác ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâc .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * So saùnh 2 vaàn oâc .thôï moäc .uoáng thuoác ” -Baïn ñang ñöôïc tieâm ngöøa .ngoïn ñuoác -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Tieâm chuûng . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oâc . nhoùm .uoâc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng con oác ñoâi guoác goác caây thuoäc baøi -GV ñoïc maãu .

thuoäc baøi Vieát : thôï moäc .ngoïn ñuoác 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Maùi nhaø cuûa oác Troøn vo beân mình 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Maùi nhaø cuûa em duïng Nghieâng giaøn gaác ñoû ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâc -HS phaân tích vaø caøi vaàn -Coù vaàn ieâc muoán ñöôïc ieâc tieáng xieác theâm aâm vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâc daáu gì ? -Theâm aâm x vaø daáu saéc .goác caây .ca nhaïc ”.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ñoâi 3 HS ñoïc guoác . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :con oác . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau .vaàn ieâc vaø daáu saéc 221 .thöôùc keû vaø caâu öùng duïng Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xieác . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù năm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 Baøi : ieâc-öôc I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâc .HS -Haõy phaân tích tieáng xieác caøi tieáng xieác -GV ghi tieáng xieác -Aâm x .öôc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :caù dieác .caùi löôïc .muùa roái .coâng vieäc .

uoâc .öôc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Tranh veõ gì ? -GV ghi töø xem xieác * Daïy vaàn öôc ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâc ) ieâc öôc xieác röôùc xem xieác röôùc ñeøn * So saùnh 2 vaàn ieâc .caù nhaân .muùa roái . nhoùm .öô ñöùng tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caù dieác caùi löôïc coâng vieäc thöôùc keû 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “coâng vieäc ” .caû lôùp bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Queâ höông laø con ñoø nhoû HS ñoïc töøng doøng thô moãi Eâm ñeàm khua nöôùc ven em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc soâng noái tieáp ) -GV ñoïc maãu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm c ñöùng sau .öôc phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .khaùc nhau aâm ieâ. HS tìm tieáng coù chöùa vaàn GV gaïch chaân tieáng HS tìm ieâc.öôc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng xieác -Tranh veõ moïi ngöôøi ñang xem xieác -Hs ñoïc töø xem xieác -HS ñoïc ieâc -xieác -xem xieác -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .röôùc ñeøn HÑ 3: Luyeän noùi -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xieác .röôùc ñeøn HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 “Queâ höông laø con dieàu -Ñoïc nhoùm .ca nhaïc” 222 .xem xieác . nhoùm .xem xieác .caû lôùp ) ieâc .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát vieát baøi ieâc .nhoùm .

tö theá ngoài vieát. GV vieát maãu.muùa roái döôùi nöôùc .Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp. baûng … . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâcvaø vaàn öôc vaøo baûng con Thöù sáu ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát tuoát luùa. khoaûng caùch 223 Hoaït ñoäng HS Hoïc sinh laéng nghe.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh veõ gì ? -Ngoaøi caùc loaïi hình treân caùc em coùn thaáy loaïi bieåu dieãn naøo nöõa ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ieâc . Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù.. II. haït thoùc con oác.muùa haùt . -Bieát caàm buùt. HS neâu töïa baøi. .öôc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. Tuốt lúa .Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1.Con oác. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát. caù dieác I.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. ñoâi guoác… HS töï phaân tích.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu baøi vieát. ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. vôû vieát. ruùt kinh nghieäm cho hoïc kyø II. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. 2. Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I. ñoâi guoác. hạt thóc . III. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II. ca nhaïc -Haùt caûi löông .KTBC: Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I. Phaân tích ñoä cao.. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Xieác .

GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh HS thöïc haønh baøi vieát vieát vaøo vôû taäp vieát. 3. Nhaän xeùt tuyeân döông.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát.Cuûng coá : Thu vôû chaám moät soá em. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 224 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- caùc chöõ ôû baøi vieát. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. HS vieát baûng con. giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4.

caât baïch ñaøn vaø caâu öùng duïng : Meï .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giöõ gìn saùch vôû ”. -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vieân gaïch .cuoán saùch . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TUAÀN 20 Thöù hai ngaøy 11thaùng 1 naêm 2010 Baøi ach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ach .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 225 .saïch seõ . keânh raïch .

caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi 226 .cuoán saùch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ach -HS ñaùnh vaàn vaàn ach -Theâm aâm s vaø daáu saét .coâng vieäc .HS caøi tieáng saùch -Aâm s . nhoùm . -Ñaây goïi laø ?(GV giô quyeån saùch ) -GV ghi töø cuoán saùch *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vieân gaïch keânh raïch saïch seõ caây baïch ñaøn -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “kenh raïch ” .thöôùc keû .GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ach .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc : caù dieát .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . Vieát :xem xieác .caùi löôïc .röôùc ñeøn Ñoïc caâu öùng duïng “ Queâ höông laø con dieàu bieác Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû Eâm ñeàm khua nöôùc ven soâng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ach -GV ghi vaø ñoïc vaàn ach -Coù vaàn it muoán ñöôïc tieáng saùch theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng saùch -GV ghi tieáng saùch .vaàn ach vaø daáu saét -HS ñaùnh vaàn tieáng saùch -cuoán saùch -Hs ñoïc töø cuoán saïch -HS ñoïc ach -saùch -cuoán saùch 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ach phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .

con eách -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :vôû kòch ..vui thích .cuoán saùch -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Giöõ gìn saùch vôû “ -Xeáp saùch vôû ngaøy ngaén -Taïi baïn gaùi muoán cho saùch vôû ngay ngaén khoâng bò hoûng .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ach .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Meï .nhoùm . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .muõi heách .cheânh cheách vaø caâu öùng duïng : Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét 227 . Thöù ba ngaøy 12 thaùng 1naêm 2010 Baøi ich -eâch I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ich .eâch .tôø lòch .meï ôi coâ daïy Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Caùc em cho bieát baïn gaùi trong tranh ñang laøm gì ? -Taïi sao baïn gaùi laïi laøm nhö vaäy? -Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .Hs töï neâu theo söï giöõ gìn cuûa mình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ach.

HS caøi tieáng lòch -GV ghi vaø ñoïc vaàn ich -Aâm l .lòch .vieân lôùp vieát baûng con gaïch Ñoïc caâu öùng duïng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meï .khaùc nhau aâm i.eâch tröôùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng vôû kòch muõi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 228 .eâ ñöùng * So saùnh 2 vaàn ich .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .cuoán saùch .tôø lòch -GV (giô tôø lòch) Hoûi ñaây laø gì ? -GV ghi töø tôø lòch * Daïy vaàn eâch ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ich ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .caây baïch ñaøn .coù ích.meï ôi coâ daïy duïng Phaûi giöõ saïch ñoâi tay Baøn tay maø daây baån Saùch aùo cuõng baån ngay -HS phaân tích vaø caøi vaàn ich Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn ich 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm l vaø daáu * Daïy vaàn ich naëng .keâng raïch .vaàn ich vaø daáu naëng -Coù vaàn ich muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn tieáng lòch lòch theâm aâm vaø daáu gì ? -tôø lòch -Haõy phaân tích tieáng lòch -Hs ñoïc töø tôø lòch -GV ghi tieáng lòch -HS ñoïc ich .caû lôùp ) ich eâch lòch eách -Gioáng nhau aâm ch ñöùng sau tôø lòch con eách . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :vieân gaïch . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :ach .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ri rích Coù ích .saïch seõ . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Chuùng em ñi du lòch ”. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

eâch phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát iâch . -GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranhveõ gì ? -Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi gia ñình ? -Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang gì ? -Keå teân ngöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tìm tieáng coù vaàn ich .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . cheânh cheách ” .con eách TIEÁT 2 : LUYEÄNTAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .tôø lòch .ri rích Coù ích .coù ích.caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .eâch . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ich .caù nhaân .eâch .nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng heách vui thích cheânh cheách -GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø “muõi heách . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich .con eách -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Chuùng em ñi du lòch ” -HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ich vaø vaàn eâch vaøo baûng con Thöù tư ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : Oân taäp 229 .eâch Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . nhoùm .tôø lòch .

con eách 3 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caùc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “toâi laø chim chích Nhaø ôû caønh chanh 2 Hs ñoïc Tìm saâu toâi baét Cho chanh quaû nhieàu Ri rích .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : Oân taäp Haõy neáu caùc vaàn ñaõ hoïc coù aâ c.öôc -Luyeän ñoïc 13 vaàn -Luyeän ñoïc töø ngöõ öùng duïng -Hs ñoïc caù nhaân .ích lôïi 230 . -Hs nêu ieâc .chuùc möøng lôùp .hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ”.chuùc möøng .vieát ñöôïc 13 chöõ ghi vaàn vöøa hoïc töø baøi 76 ñeán baøi 82 .vui thích .muõi heách .ri rích Coù ích . TIEÁT 1 1/ Oån ñònh 2/Kieåm tra Ñoïc :vôû kòch . -Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ :thaùc nöôùc .ch ôû cuoái vaàn -Hs nêu GV ghi baûng Gv ñính baûng oân taäp Trong 13 vaàn vaàn naøo coù nguyeân aâm ñoâi .cheânh cheách -3 HS ñoïc Vieát :tôø lòch .uoâc .nhoùm .coù ích.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc .caû thaùc nöôùc .ích lôïi vaø caùc caâu öng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa -Nghe . II) Ñoà duøng daïy hoïc Baûng oân trang 168 Tranh truyeän III) Hoaït ñoäng daïy hoïc .

caù nhaân .muùa saïp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : con coïp .ap . 1HS gioûi ñoïc caû baøi Moãi HS ñoïc 1 doøng thô .caû lôùp HS vieát vaøo baûng con vieát vaøo vôû taäp vieát HS ñoïc teân truyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng ” -HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2010 Baøi op-ap I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :op.caû lôùp .ích lôïi HÑ3:Keå chuyeän Giôùi thieäu truyeän Coù moät anh chaøng ngoác ngheách nhöng ñaõ laáy ñöôïc coâng chuùa xinh ñeïp .ñöôïc laáy coâng chuùa laøm vôï.giaáy nhaùp .hoïp nhoùm .ñoùng goùp . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn baøi ôû tieát 1 Ñoïc nhoùm .xe ñaïp vaø caâu öùng duïng 231 .tröôùc HÑ 1:Luyeän vieát GV höôùng daãn HS vieát töø thaùc nöôùc . nhoùm .ñoïc noái tieáp cho ñeá heát baøi thô HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oân -HS ñoïc caû baøi caù nhaân (3 HS).Vì sao laïi nhö vaäy . 4/ Cuûng coá : HS ñoïc toaøn baøi theo höôùng daãn cuûa GV Daën doø :Veà ñoïc laïi baøi nhieàu laàn .haõy laéng nghe caâu chuyeän “Anh chaøng ngoác vaø con ngoãng vaøng” GV keå 2 laàn Laàn 2 keát hôïp tranh minh hoïa YÙ nghóa caâu chuyeän :Nhôø soáng toát buïng Ngoác ñaõ gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV ñoïc maãu vaø giaûi thích töø ngöõ öùng duïng TIEÁT 2:LUYEÄN TAÄP HÑ 1:Luyeän ñoïc -Luyeän ñoïc caùc caâu thô öùng duïng Ñi ñeán nôi naøo Lôøi chaøo ñi tröôùc Lôøi chaøo daãn böôùc Chaúng sôïi laïc nhaø Lôøi chaøo keát baïn Con ñöôøng bôùt xa GV ñoïc maãu GV gaïch chaân tieáng böôùc .

cheânh 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cheách lôùp vieát baûng con Vieát :thaùc nuôùc .hoâp nhoùm op ap -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù hoïp saïp nhaân . nhoùm .vaàn op vaø daáu naëng -Caùc baïn ñang laøm gì ? -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïp -GV ghi töø hoïp nhoùm -caùc baïn ñang hoïp nhoùm * Daïy vaàn ap ( quy trình töông -Hs ñoïc töø hoïp nhoùm töï nhö daïy vaàn op ) HS ñoïc op .muùa saïp -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù TIEÁT 2 :Luyeän taäp nhaân .ap -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . GV gaïch chaân tieáng HS tìm HS tìm tieáng coù chöùa vaàn * Luyeän vieát op . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñoïc Ñoïc :ach .caû lôùp ) 232 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ choùp nuùi .a *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc con coïp giaáy nhaùp ñoùng goùp xe ñaïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ -GV ñoïc maãu .ngoïn caây .hoïp nhoùm .cuoán saùch .HS caøi tieáng hoïp -GV ghi tieáng hoïp -Aâm h .ap .caû lôùp ) hoïp nhoùm muùa saïp So saùnh 2 vaàn op .khaùc nhau aâm o .ich vui thích .ích lôïi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn op -GV ghi vaø ñoïc vaàn op -HS phaân tích vaø caøi vaàn op -Coù vaàn op muoán ñöôïc tieáng -HS ñaùnh vaàn vaàn op hoïp theâm aâm vaø daáu gì ? -Theâm aâm h vaø daáu naëng -Haõy phaân tích tieáng hoïp . nhoùm .keânh raïch .eâch .ap -GV vieát maãu vaø neâu quy phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng trình vieát ñoù op .hoïp .thaùp chuoâng II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .

ngaên naép .muùa saïp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Choùp nuùi .nhoùm .ngoïn caây .baäp beânh vaø caâu öùng duïng “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Trong caëp saùch cuûa em” 233 .taäp muùa .ngoïn caây .caû lôùp -Veõ con nai vaøng -Con nai vaøng ngô ngaùc 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .caûi baép .aâp .thaùp chuoâng 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát op .thaùp chuoâng” -HS chæ caùc hình vaø neâu teân töøng hình Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn op vaø vaàn ap Thöù sáu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Baøi aêp-aâp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :aêp .hoïp nhoùm .caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .ap .caù maäp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : gaëp gôõ .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng -Trong tranh veõ con gì ? -Con nai vaøng nhö theá naøo ? “Laù thu keâu xaøo xaïc Con nai vang ngô ngaùc Ñaïp treân laù vaøng khoâ ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV giôùi thieäu :choùp nuùi laø cao nhaát cuûa ngoïn nuùi .

xe ñaïp lôùp vieát baûng con Vieát :hoïp nhoùm .aâp -GV ñoïc maãu . phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng GV gaïch chaân tieáng HS tìm ñoù * Luyeän vieát -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù -GV vieát maãu vaø neâu quy nhaân .con coïp .caù maäp HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -Caùc caâu öùng duïng 1 -Trong tranh veõ con gì? 234 .HS daáu gì ? caøi tieáng baép -Haõy phaân tích tieáng baép -Aâm b .caû lôùp ) baép maäp caûi baép caù maäp -Gioáng nhau aâm p ñöùng So saùnh 2 vaàn aêp . nhoùm .caûi baép .vaàn aêp vaø daáu saéc -GV ghi tieáng baép -HS ñaùnh vaàn tieáng baép -Ñaây laø caùi gì ? -caûi baép -GV ghi töø caûi baép * Daïy vaàn aêp ( quy trình töông -Hs ñoïc töø caûi baép HS ñoïc aêp -baép -caûi baép töï nhö daïy vaàn aâp ) -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù aêp aâp nhaân .aâp .ñoùng goùp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû .aâ *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng ñöùng tröôùc gaëp gôõ taäp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ muùa HS tìm tieáng coù chöùa vaàn aêp ngaên naép baäp beânh . nhoùm .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Ổn định 3 HS ñoïc 2/ Kieåm tra: Ñoïc :op .khaùc nhau aâm aê .aâp sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caû lôùp ) trình vieát aêp .muùa saïp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Ñoïc caâu öùng duïng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn aêp -GV ghi vaø ñoïc vaàn aêp -HS phaân tích vaø caøi vaàn aêp -Coù vaàn aêp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn aêp tieáng baép theâm aâm vaø -Theâm aâm b vaø daáu saéc .ap giaáy nhaùp .

aâp caûi baép . -HS nhìn tranh keå nhöõng ñoà 4/ Cuûng coá : duøng coù trong tranh Troø chôi:Tieáp söùc -HS giôùi thieäu ñoà duøng cuøa GV phaùt moãi nhoùm moät tôø mình giaáy ñeå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc HS tham gia troø chôi Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS döông nhöõng HS hoïc toát vieát moät tieáng coù chöùa vaàn Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu aêp vaø vaàn aâp laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -Trong caëp saùch cuûa baïn coù aêp .nhoùm .caû lôùp -Veõ con chuoàn chuoàn -Chuoàn chuoàn bay cao vaø bay thaáp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Chuoàn chuoàn bay nhö theá naøo ? “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao Chuoàn chuoàn bay cao Möa raøo laïi taïnh ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Ñoïc nhoùm .caù maäp nhöõng ñoà duøng gì ? -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Haõy giôùi thieäu ñoà duøng hoïc “Trong caëp saùch cuûa em “ taäp cuûa em . Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 21 Thöù hai ngaøy 18 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oâp .ôp I) Muïc tieâu : 235 .

HS caøi tieáng hoäp -Haõy phaân tích tieáng hoäp -Aâm h .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . nhoùm .caù maäp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “Chuoàn chuoàn bay thaáp Möa ngaäp bôø ao 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Chuoàn chuoàn bay cao duïng Möa raøo laïi taïnh ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn oâp -HS phaân tích vaø caøi vaàn oâp -Coù vaàn oâp muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn vaàn oâp tieáng hoäp theâm aâm vaø -Theâm aâm h vaø daáu daáu gì ? naëng .taäp muùa .baùnh xoáp . ôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng toáp ca hôïp taùc -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .lôïp nhaø vaø caâu öùng duïng “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Caùc baïn lôùp em” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . gaëp gôõ .vaàn oâp vaø daáu naëng -GV ghi tieáng hoäp -HS ñaùnh vaàn tieáng hoäp -Ñaây laø caùi gì ? -hoäp söõa -GV ghi töø hoäp söõa -Hs ñoïc töø hoäp söõa * Daïy vaàn ôp( quy trình töông HS ñoïc oâp-hoäp -hoäp söõa töï nhö daïy vaàn oâp ) oâp ôp hoäp lôùp hoäp söõa lôùp hoïc So saùnh 2 vaàn oâp.ô ñöùng tröôùc 236 .hoäp söõa . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :aêp .khaùc nhau aâm oâ.ôp . ngaên naép 3 HS ñoïc aâp .lôùp hoïc -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :toáp ca .baäp beânh Vieát :caûi baép . hôïp taùc .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oâp.

caû lôùp ) vaøo röøng xa ” GV ñoïc maãu HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát HÑ 2: Luyeän vieát oâp .ôp GV gaïch chaân tieáng HS tìm phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng * Luyeän vieát ñoù -GV vieát maãu vaø neâu quy -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù trình vieát nhaân .ôp .caû lôùp “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 Hs ñoïc toaøn baøi Nguû queân döôùi ñaùy hoà HS ñoïc töøng doøng thô moãi trong luùc naøo em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc Nghe con caù ñôùp ngoâi noái tieáp ) sao Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù Giaät mình maây thöùc bay nhaân .lôùp hoïc -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -HS traû lôøi -Haõy keå teân caùc baïn trong lôùp em .nhoùm . Thöù ba ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ep-eâp 237 . .caû lôùp ) oâp .ôùp hoäp söõa . lôùp hoïc HS vieát vaøo baûng con TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát söûa khi HS phaùt aâm sai 1 -Caùc caâu öùng duïng -Ñoïc nhoùm . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK -Baïn thaân nhaát cuûa em laø HS tham gia troø chôi baïn naøo ? Baïn hoïc gioûi moân HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS gì ? vieát moät tieáng coù chöùa vaàn 4/ Cuûng coá : oâp vaø vaàn ôp Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .hoäp söõa . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- baùnh xoáp lôïp 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ nhaø HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oâp -GV ñoïc maãu .caù nhaân .

caù cheùp . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oâp .ñeøn xeáp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : leã pheùp .eâ 238 .baùnh xoáp 3 HS ñoïc ôp .lôùp hoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con “ Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Nguû queân döôùi ñaùy hoà duïng trong luùc naøo Nghe con caù ñôùp ngoâi sao Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa ’’ Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ep 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn ep * Daïy vaàn ep -Theâm aâm ch vaø daáu saéc -GV ghi vaø ñoïc vaàn ep .lôïp nhaø Vieát :hoäp söõa .khaùc nhau aâm e.xinh ñeïp .caû lôùp ) -GV ghi töø caù cheùp * Daïy vaàn eâp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ep ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .HS caøi tieáng cheùp -Aâm ch .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ep .toáp ca .beáp löûa vaø caâu öùng duïng : “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Xeáp haøng vaøo lôùp “ II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .eâp .vaàn ep vaø daáu saéc -Coù vaàn ep muoán ñöôïc -HS ñaùnh vaàn tieáng cheùp tieáng cheùp theâm aâm vaø -con caù cheùp daáu gì ? -Hs ñoïc tö øcaù cheùp -Haõy phaân tích tieáng HS ñoïc ep .cheùp -caù cheùp -GV ghi tieáng cheùp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -Ñaây laø con caù gì ? nhaân . nhoùm .hôïp taùc .gaïo neáp .

vaø giaûi thích töø “leã pheùp” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ep .eâp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .ñeøn xeáp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Caùc baïn trong ñaõ xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo ? -Vaäy theo em khi xeáp haøng vaøo lôùp phaûi nhö theá naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ep .nhoùm .caù nhaân .caù cheùp .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ep .ñeøn xeáp -HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Xeáp haøng vaøo lôùp ” -Caùc baïn xeáp haøng vaøo lôùp -Vaøo baïn xeáp haønh vaøo lôùp khoâng ngay ngaén -Phaûi traät töï vaø ngay ngaén Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ep vaø vaàn eâp 239 .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .eâp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng leã pheùp gaïo neáp xinh ñeïp beáp löûa -GV ñoïc maãu .eâp .eâp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ep eâp cheùp xeáp caù cheùp ñeøn xeáp So saùnh 2 vaàn ep .caù cheùp .caû lôùp -2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .gaïo neáp .ñuoåi kòp .baét nhòp . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù tư ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ip -up I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ip .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ep .beáp löûa Vieát :caù cheùp .giuùp ñôõ vaø caâu öùng duïng “ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Giuùp ñôõ cha meï ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .up .ñeøn xeáp 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con ““ Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Meânh moâng bieån luùa duïng ñaâu trôi ñeïp hôn Caùnh coø bay laû daäp dôøn Maây mô che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu ” Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS phaân tích vaø caøi vaàn ip 3/ Baøi môùi : -HS ñaùnh vaàn vaàn iâp * Daïy vaàn ip -Theâm aâm nh vaø daáu -GV ghi vaø ñoïc vaàn ip naëng .xinh ñeïp 3 HS ñoïc eâp .chuïp ñeøn .leã pheùp .buùp sen -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :nhaân dòp .vaàn iâp vaø daáu -Coù vaàn ip muoán ñöôïc tieáng naëng 240 .HS caøi tieáng nhòp -Aâm nh .

nhoùm .khaùc nhau aâm i.caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau . 241 .u ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ip .buùp sen TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .up . GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñaùnh vaàn tieáng nhòp -baét nhòp -Baét nhòp -Hs ñoïc töø baét nhòp HS ñoïc ip -nhòp -baét nhòp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .baét nhòp .baïn gaùi cho gaø aên .caù nhaân .up .up *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhaân dòp chuïp ñeøn ñuoåi kòp giuùp ñôõ -GV ñoïc maãu . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ip .up phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .buùp sen Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Caùc baïn lôùp em“ -Baïn trai queùt saân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nhòp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng nhòp -GV ghi tieáng nhòp -Coâ vöøa laøm ñoäng taùc gì ? -Baùc Hoà trong tranh laøm gì ? -GV ghi töø baét nhòp * Daïy vaàn up ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ip ) ip up nhòp buùp baét nhòp buùp sen So saùnh 2 vaàn ip .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ip.baét nhòp .nhoùm .

taám lieáp .tieáp noái .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Em haõy keå nhöõng vieäc laøm ñeå giuùp ñôõ cha meï . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 242 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h.öôp .öôùp caù . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ip vaø up Thöù năm ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : ieâp -öôp I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ieâp .HS töï neâu -Thöông cha meï .giuùp ñôõ cha meï ñôõ vaát vaû . -Vì sao caùc em laïi caàn giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc vöøa söùc cuûa mình ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .giaøn möôùp -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : rau dieáp .” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà Ngheà nghieäp cuûa cha meï II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . nöôøm nöôïp vaø caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .

öô ñöùng tröôùc 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ieâp. nhoùm .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 243 .HS caøi tieáng lieáp -Aâm l .khaùc nhau aâm ieâ.lieáp -taám lieáp -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .ñeøn xeáp Ñoïc caâu öùng duïng “ Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra ” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn ieâp -GV ghi vaø ñoïc vaàn ieâp -Coù vaàn ieâp muoán ñöôïc tieáng lieáp theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng lieáp -GV ghi tieáng lieáp -Ñaây laø caùi gì ? -GV ghi töø taám lieáp * Daïy vaàn öôp ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn ieâp ) ieâp öôp lieáp möôùp taám lieáp giaøn möôùp So saùnh 2 vaàn ieâp .vaàn iâeâp vaø daáu saéc -HS ñaùnh vaàn tieáng lieáp -taám lieáp -Hs ñoïc töø taám lieáp HS ñoïc ieâp.chuùp ñeøn . GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn ieâp -HS ñaùnh vaàn vaàn ieâp -Theâm aâm l vaø daáu saéc .öôp phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm p ñöùng sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ip nhaân dòp .öôp *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng rau dieáp öôùp caù tieáp noái nöôøm nöôïp -GV ñoïc maãu . nhoùm .giuùp ñôõ Vieát : baét nhòp .ñuoåi kòp up .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .caù nhaân .öôp .HÝ HOÁY I. 244 .öôp .HS töï neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn ieâp . ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát.öôp Thöù sáu ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2010 Taäp vieát BẬP BEÂNH – LÔÏP NHAØ SÁch giÁO KHOA.caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ieâp . -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ieâp .taám lieáp .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .taám lieáp .nhoùm . -Bieát caàm buùt. tö theá ngoài vieát.giaøn möôùp TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .” GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ nhöõng ngheà nghieäp gì ? -Em haõy keå nhöõng ngheà nghieäp cuûa cha meï em . 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .giaøn möôùp Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ngheà nghieäp cuûa cha meï “ -HS chæ töøng tranh vaø neâu ngheà nghieäp cuûa töøng tranh .

GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. lôïp nhaø… giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát 4. röôùc ñeøn. lôïp nhaø… HS töï phaân tích. Hoïc sinh neâu : caùc con chöõ ñöôïc vieát cao 5 doøng kẻõ laø: h. Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm. 6 hoïc sinh leân baûng vieát: Con oác. HS neâu töïa baøi. 245 . Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 voøng troøn kheùp kín. vôû vieát. III. 2. Hoaït ñoäng HS 1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. Goïi 6 HS leân baûng vieát. Caùc con chöõ ñöôïc vieát Phaân tích ñoä cao. chöõ keùo xuoáng taát caû 5 doøng kẻ laø: g. Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 15. xe ñaïp. vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát.Baøi môùi : Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi. b.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. beäp beânh. khoaûng caùch cao 4 doøng kẻ laø: ñ. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. coøn laïi caùc nguyeân aâm vieát cao 2 doøng kẻ. HS thöïc haønh baøi vieát 3.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ. GV vieát maãu. Nhaän xeùt baøi cuõ. 4 doøng kẻ laø: p. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. baûng … . keânh raïch. Caùc con caùc chöõ ôû baøi vieát. HS vieát baûng con. vui thích. HS theo doõi ôû baûng lôùp. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. ñoâi guoác.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- II. HS neâu: beäp beânh.

hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Ngoãng vaø Teùp ” II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc ôn taäp 246 .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 84 ñeán 89 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : ñaày aép . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TUAÀN 22 Thöù hai ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2010 I)Muïc tieâu : -HS ñoïc . Thu vôû chaám moät soá em.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø.ñoùn tieáp . xem baøi môùi. 5.aáp tröùng vaø ñoaïn thô öùng duïng -Nghe . Nhaän xeùt tuyeân döông.

aêp .ep .” Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ap b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì coù aâm p ôû cuoái vaàn GV ghi baûng ap .ieâp .öôùp caù Ñoïc caâu öùng duïng : “ Nhanh tay thì ñöôïc Chaäm tay thì thua Chaân giaäm giaû vôø Cöôùp côø maø chaïy .nöôøm nöôïp vieát : tieáp noái .caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân .öôp GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng ñaày aép .taám lieáp .nhoùm .eâp .nhoùm .caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .op .up .caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Ngoãng vaø Teùp ” .giaøn möôùp . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) Ñoïc caùc caâu öùng duïng HÑ2 : Keå chuyeän Giôùi thieäu baøi truyeän keå “”Vì sao ngoãng laïi khoâng aên teùp GV keå hai laàn 247 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ap HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Ñoïc caù nhaân .rau dieáp öôp .oâp .ôp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1åôn ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :ieâp .ñoùn tieáp .aáp tröùng TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc .aáp tröùng *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ñoùn tieáp .aâp .

..maïnh khoûe vaø caâu öùng duïng: Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Söùc khoûe laø voán quí nhaát ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ....oe .....hoïa só . chích choøe .moãi em keå 1 tranh Thöù ba ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oa-oe I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oa ...........Cuûng coá HS ñoïc toaøn baøi Nhaän xeùt :tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø :Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS laëng nghe HS keå laïi ..chuùng khoâng bao giôø aên teùp nöõa *YÙ nghóa caâu chuyeän Ca ngôïi tình caûm cuûa vôï choàng ngoãng ñaõ saün saøng cheát cho nhau 4/........... nhaø noï .........caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ......Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Tranh 1:Moät hoâm..........hoøa bình ..............................tình nghóa vôï choàng cuûa chuùng . Tranh 3:Saùng hoâm sau ......... III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 248 .ñaõi khaùch Tranh 2: Ñoâi vôï choàng ngoãng .khoâng gieát ngoãng nöõa Tranh 4:Vôï choàng nhaø ngoãng ...muùa xoøe -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : saùch giaùo khoa ....

laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn oa muoán ñöôïc tieáng hoïa theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoïa -GV ghi tieáng hoïa -Trong tranh veõ gì ? -Ngöôøi ñoù veõ tranh ñöôïc goïi laø gì ? -GV ghi töø hoïa só * Daïy vaàn oe( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oa ) oa oe hoïa xoøe hoïa só muùa xoøe So saùnh 2 vaàn oa.oe phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .HS caøi tieáng hoïa -Aâm h .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :ñaày aép .oe *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng saùch giaùo khoa chích choøe hoøa bình maïnh khoûe -GV ñoïc maãu .hoïa só .aáp tröùng Vieát :ñaày aép .muùa xoøe TIEÁT 2 :Luyeän taäp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oa -HS ñaùnh vaàn vaàn oa -Theâm aâm h vaø daáu naëng .vaø giaûi thích töø “hoøa bình ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oa. nhoùm .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o ñöùng tröôùc .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 249 .ñoùn tieáp Ñoïc caâu öùng duïng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oa -GV ghi vaø ñoïc vaàn oa vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .oe .e ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oa.ñoùn tieáp .khaùc nhau aâm a.vaàn oa vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng hoïa -Veõ moät ñang veõ -hoïa só -Hs ñoïc töø hoïa só HS ñoïc oa-hoïa -hoïa só -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .

hí hoaùy .gheá töïa ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .caù nhaân .nhoùm .oay .muùa xoøe HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Söùc khoûe laø voán quyù nhaát “ -Caùc baïn ñang taäp theå duïc .gheá xoay .loay hoay vaø caâu öùng duïng : Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oa.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .oe Thöù t ư ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oai-oay I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oai .oe.khoai lang .Taäp theå duïc ñeå ñöôïc khoûe maïnh Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oa.ñieän thoaïi . 250 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 -Ñoïc nhoùm .gioù xoaùy -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :quaû xoaøi .hoïa só .möa sa ñaày ñoàng -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Gheá ñaåu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh caùc baïn ñang laøm gì ? -Taïi sao phaûi taäp theå duïc ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

loay hoay ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oai -HS ñaùnh vaàn vaàn oai -Theâm aâm th vaø daáu naëng .y ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oai.vaàn oai vaø daáu naëng -HS ñaùnh vaàn tieáng thoaïi -Caùi ñieän thoaïi -Hs ñoïc töø ñieän thoaïi HS ñoïc oai-thoaïi -ñieän thoaïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .laø phaûi troøn moâi .muùa xoøe Ñoïc caâu öùng duïng Hoa ban xoe caùnh traéng Lan töôi maøu naéng vaøng Caønh hoàng khoe nuï thaém Bay lan höông dòu daøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oai -GV ghi vaø ñoïc vaàn oai vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . -Coù vaàn oai muoán ñöôïc tieáng thoaïi theâm aâm vaø daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng thoaïi -GV ghi tieáng thoaïi -Ñaây laø caùi gì ? --GV ghi töø ñieän thoaïi * Daïy vaàn oay( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oai ) oai oay thoaïi xoaùy ñieän thoaïi gioù xoaùy So saùnh 2 vaàn oai.oay *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng quaû xoaøi hí hoaùy khoai lang loay hoay -GV ñoïc maãu .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oa .vaø giaûi thích töø “ hí hoaùy .hoøa bình oe . nhoùm .caû lôùp ) 251 .maïnh khoûe Vieát :hoïa só .a ñöùng tröôùc .khaùc nhau aâm i.saùch giaùo khoa .chích choøe .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.oay phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .HS caøi tieáng thoïai -Aâm th . nhoùm .

oay .möa sa ñaày ñoàng GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh coù nhöõng loaïi gheá gì chæ ra ? -Trong lôùp hoïc coù nhöõng loaïi gheá gì -ÔÛ nhaø em coù loaïi gheá gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi:Tieáp söùc GV phaùt moãi nhoùm moät tôø giaáy ñeå tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oai.gheá töïa “ -HS ñoïc teân töøng loaïi gheá vaø chæ ra -HS neâu ra -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS seõ chuyeàn tay nhau moãi HS vieát moät tieáng coù chöùa vaàn oai. ñieän thoaïi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oai.gioù xoaùy TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai Thaùng gieâng troàng ñaäu . oaên .oay. toùc xoaên 252 . gioù xoaùy HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Gheá ñaåu . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .oay Thöù năm ngaøy 28 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oan-oaên I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oan.caù nhaân .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .giaøn khoan .nhoùm .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .gheá xoay .ñieän thoaïi .

laø phaûi troøn moâi .hí hoaùy . ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ 253 .ñöùng sau .HS caøi tieáng khoan -Coù vaàn oan muoán ñöôïc -Aâm kh . hoïc toaùn .vaàn oan tieáng khoan theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng khoan -Haõy phaân tích tieáng khoan -giaøn khoan -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :giaøn khoan -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oan -khoan -giaøn khoan --GV ghi töø giaøn khoan * Daïy vaàn oaên ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oan) oan oaên khoan xoaên giaøn khoan toùc xoaên So saùnh 2 vaàn oan.oaên -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân . . nhoùm .quaû xoaøi .thaùng hai troàng caø Thaùng ba caøy vôõ ruoäng ra Thaùng tö laøm maï .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o. gioù xoaùy 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng lôùp vieát baûng con Thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng Thaùng gieâng troàng ñaäu duïng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : phieáu beù ngoan .xoaén thöøng vaø caâu öùng duïng : Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Con ngoan troø gioûi” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .aê. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oai . khoûe khoaén .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .khoai lang 3 HS ñoïc oay.möa sa ñaày ñoàng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn oan * Daïy vaàn oan -HS ñaùnh vaàn vaàn oan -GV ghi vaø ñoïc vaàn oan vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm kh .khaùc nhau aâm a.loay hoay Vieát :ñieän thoaïi . ñöùng tröôùc vaø n .

nhoùm .oaên .toùc xoaên HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Con ngoan .oaên . giaøn khoan .giaøn khoan .toùc xoaên TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? -Taïi sao baïn ñöôïc coâ giaùo thöôûng ? -ÔÛ tröôøng baïn hoïc gioûi coøn ôû nhaø thì baïn nhö theá naøo ? -Caùc em phaûi luoân hoïc taäp theo baïn .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .nhoùm .vaø ñöôïc coâ giaùo thöôûng -Vì baïn hoïc gioûi -Con ngoan bieát vaâng lôùi cha meï vaø giuùp meï queùt saân -HS keå ra Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oan .oaên 254 .oaên phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ xoaén thöøng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát Oan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng phieáu beù ngoan khoûe khoaén hoïc toaùn xoaén thöøng -GV ñoïc maãu .caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oan. 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS tìm tieáng coù chöùa vaàn oan.caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .troø gioûi“ -Baïn gaùi ñang queùt saân .

vaàn oang tieáng hoang theâm aâm gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng hoang -Haõy phaân tích tieáng hoang -Vôõ hoang -GV ghi tieáng khoan -Hs ñoïc töø :vôõ hoang -Trong tranh veõ gì ? HS ñoïc oang -hoang -vôõ hoang --GV ghi töø vôõ hoang 255 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù sáu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010 Baøi : oang-oaêng I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oang. .daøi ngoaüng vaø caâu öùng duïng : Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Aùo choaøng . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oan .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .con hoaüng -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : aùo choaøng .phieáu beù ngoan .hoïc 3 HS ñoïc toaùn .lieán thoaéng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng laàn vaø xem tröôùc baøi sau . oaêng .HS caøi tieáng hoang -Coù vaàn oang muoán ñöôïc -Aâm h .aùo len .aùo sô mi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .oang .toùc xoaên lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng Khoân ngoan ñoái ñaùp 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng ngöôøi ngoaøi duïng Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn * Daïy vaàn oang oang -GV ghi vaø ñoïc vaàn oang vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn oang höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h .oang .xoaén thöøng 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :giaøn khoan .vôõ hoang .oaên .khoõe khoaén .laø phaûi troøn moâi .

caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o.oaêng . nhoùm .ñöùng sau . ñöùng tröôùc vaø ng . vôõ hoang . -HS chæ vaø neáu teân loaïi aùo 256 .vôõ hoang .caù nhaân .nhoùm .aùo len .khaùc nhau aâm a.oaêng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng aùo choaøng lieán thoaéng oang oang daøi ngoaüng -GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø “ lieán thoaéng .aùo sô mi “ -Em haõy chæ vaø neâu teân -HS chæ vaøo tranh vaø neâu töøng loaïi aùo coù trong tranh .aê. GV ñoïc maãu HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp 2 Hs ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng doøng thô moãi em ñoïc moät doøng thô ( ñoïc noái tieáp ) Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . caùc baïn ñang maëc .oaêng .con hoaüng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .con hoaüng HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Aùo choaøng . teân töøng loaïi aùo coù trong -Em haõy neâu teân loaïi aùo maø tranh .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng * Daïy vaàn oaêng ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oang) oang oaêng hoang hoaüng vôõ hoang con hoaüng So saùnh 2 vaàn oang. ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.daøi ngoaüng ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oang. nhoùm .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oang.

caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû ” -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Nhaø maùy .cöûa haøng .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 257 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hmaø caùc baïn ñang maëc trong lôùp .oach . Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oang .thu hoaïch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ :khoanh tay .doanh traïi . loaïch xoaïch vaø caâu öùng duïng :“Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .môùi toanh .keá hoaïch .doanh traïi ” II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .oaêng th¸ng 1 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH Giao H¬ng ngµy TUAÀN 23 Thöù hai ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oanh-oach I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oanh .

aùo choaøng . doanh traïi .oaêng phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .ch .laø phaûi troøn moâi . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn oanh -GV ghi vaø ñoïc vaàn oanh vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm . -Coù vaàn oanh muoán ñöôïc tieáng doanh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng doanh -GV ghi tieáng doanh -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø doanh traïi * Daïy vaàn oanh( quy trình töông töï nhö daïy vaàn oach ) oanh oach doanh hoaïch doanh traïi thu hoaïch So saùnh 2 vaàn oanh.oach *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng khoanh tay keá hoaïch môùi toanh loaïch xoaïch -GV ñoïc maãu .a.vaàn oanh HS ñaùnh vaàn tieáng doanh -Veõ doanh traïi -Hs ñoïc töø :doanh traïi HS ñoïc oanh -doanh -doanh traïi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :oang .daøi ngoaüng Vieát :vôõ hoang .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm o. nhoùm .ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn oang.loaïch xoaïch ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oanh.con hoaüng Ñoïc caâu öùng duïng Coâ daïy em taäp vieát Gioù ñöa thoaûng höông nhaøi Naéng gheù vaøo cöûa lôùp Xem chuùng em hoïc baøi . ñöùng tröôùc vaø nh .aong oang .lieán thoaéng .vaø giaûi thích töø “ keá hoaïch .thu hoaïch GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 3 HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc doøng thô öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn oanh -HS ñaùnh vaàn vaàn oanh -Theâm aâm d -HS caøi tieáng doanh -Aâm d .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 258 .oach . nhoùm .

nhoùm . II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : 259 .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây .oach Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : oat-oaêt I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :oat .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng .oach .hoaït hình . choã ngoaët. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm . nhoïn hoaét vaø caâu öùng duïng :Thoaét moät caùi .ñoaït giaûi .doanh traïi “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oanh .caù nhaân .doanh traïi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oanh.caû lôùp 2 HS ñoïc toaøn baøi Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû GV ñoïc maãu Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaây caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .oaêt .Hoï ñang laøm gì 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .thu hoaïch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Nhaø maùy .loaét choaét -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : löu loaùt .cöûa haøng . -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Phim hoaït hình ” vaø noùi teân moät soá phieân hoaït hình.

.chim oanh ...Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tranh minh hoïa töø khoùa ...raùo hoaõnh .aïch 3HS ñoïc Ñoïc :tung hoaønh . nhoùm ..nh traïi ..vaø giaûi thích HS vieát vaøo baûng con töø “ löu loaùt .laø phaûi troøn moâi .oach .xoaønh xoaïch .loaïch 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû xoaïch Vieát :oanh .vaàn oat vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm HS ñaùnh vaàn tieáng hoaït . -Veõ phim hoaït hình -Coù vaàn oat muoán ñöôïc -Hs ñoïc töø :doanh traïi tieáng hoaït theâm aâm vaø HS ñoïc oat .thu lôùp vieát baûng con hoaïch 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc caâu öùng duïng : .caû lôùp ) -Trong tranh veõ gì ? --GV ghi töø hoaït hình -Gioáng nhau aâm o ñöùng * Daïy vaàn oaêt ( quy trình töông tröôùc vaø t ñöùng sau khaùc nhau a.oaêt phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng So saùnh 2 vaàn oat oaêt ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng löu loaùt choã ngoaët nhaân .. nhoùm .choã ngoaët ” 260 .caû lôùp ) ñoaït giaûi nhoïn hoaét -GV ñoïc maãu .hoaït -hoaït hình daáu gì ? -Haõy phaân tích tieáng hoaït -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù -GV ghi tieáng hoaït nhaân .aê ñöùng giöõa töï nhö daïy vaàn oat) 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ oat oaêt hoaït choaét HS tìm tieáng coù chöùa vaàn hoaït hình loaét choaét oat ..Chuùng em tích cöïc thu gom giaáy .tung hoøa.. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: 3 HS ñieàn Ñieàn chöõ coøn thieáu Do.keá h.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi ..saét vuïn ñeå laøm keá hoaïch nhoû -HS phaân tích vaø caøi vaàn oat Nhaän xeùt chaám ñieåm -HS ñaùnh vaàn vaàn oat 3/ Baøi môùi : -Theâm aâm h vaø daáu naëng * Daïy vaàn oat -HS caøi tieáng hoaït -GV ghi vaø ñoïc vaàn oat vaø -Aâm h..

caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát oat .nhaát .loaét choaét TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thoaét moät caùi .caù nhaân .Hoï ñang laøm gì -Em haõy keå teân phim .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .loaét choaét HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Phim hoaït hình “ -Hs quan saùt tranh vaø neâu -Coù nhieàu ngöôøi xem phim hoaït hình .teân nhaân vaät (ngöôøi ) trong phim hoaït hình maø em ñaõ xem . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .nhoùm .hoaït hình .röøng Höôùng daãn hs bieát nghæ hôi ôû daáu phaåy HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy coù caûnh gì ? -Coù ai ôû trong tranh .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây . hoaït baùt .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :thoaét . -Trong phim coù moât caäu beù vaø moät oâng giaø -HS laàn löôït keå Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn oat .hoaït hình oaêt .oaêt .oaêt Thöù t ư ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010 ân taäp I)Muïc tieâu : 261 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát oat. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .

caû hoang *Luyeän vieát lôùp GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát -HS vieát vaøo baûng con 262 .oay .ngoan ngoaõn .Soùc Boâng ñaõ leo leân ngoïn caây 2 HS ñoïc caâu öùng duïng .caû .ñoaït giaûi .vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 91 ñeán 96 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ : khoa hoïc .nhoïn hoaét vieát :hoaït hình .oach lôùp GV ñính baûng oân -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm *Ñoïc töø öùng duïng vôùi aâm ñeå thaønh vaàn Khoa hoïc .loaét choaét 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Ñoïc caâu öùng duïng : lôùp vieát baûng con “ Thoaét moät caùi . -Nghe .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc .oang .khai -HS ñoïc caù nhaân .oaên -Ñoïc caù nhaân .Ñoù laø chuù beù hoaït baùt nhaát cuûa caùnh röøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra HS quan saùt tranh vaø nhaän vaàn oa .oaêng .ngoan ngoaõn .nhoùm .oe.hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Chuù gaø troáng khoân ngoan” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :löu loaùt .choã Hai HS ñoïc ngoaët . oai .oan xeùt ñeå ruùt ra vaàn oa .oat .khai hoang vaø ñoaïn thô öùng duïng: Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .oan .oan b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng HS keå vaàn gì coù aâm o ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi Oa .nhoùm .oaêt .

Con Caùo nhìn leân caây vaø thaáy gì ? Caâu 2 .Nghe gaø Troáng noùi xong .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ngoan ngoaõn .Con Caùo noùi gì vôùi gaø Troáng ? Caâu 3 Con gaø Troáng noùi gì vôùi con Caùo ? Caâu 4. Cuûng coá : Daên doø :Veà ñoïc baøi nhieàu laàn . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm .huy hieäu -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : caây vaïn tueá .boâng hueä . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng .khuy aùo vaø caâu öùng duïng : Coû moïc xanh chaân ñeâ 263 .Caùoñaõ laøm gì ? Vì sao Caùo laïi laøm nhö vaäy . HÑ2 : Keå chuyeän GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa Laàn 1 (vöøa keå vöøa keát hôïp chæ tranh ) Laàn 2 ( keå rieâng töøng ñoaïn vöøa keå vöøa keát hôïp ñaët caâu hoûi ) Caâu 1 .taøu thuûy .uy . 4/.caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi HS ñoïc teân truyeän “Chuù Gaø Troáng khoân ngoan ” -HS laéng nghe -HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo töøng böùc tranh -HS ñoïc toaøn baøi trong SGK Thöù năm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : ueâ -uy I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :ueâ .khai hoang TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . xum xueâ .

vaàn ueâ vaø daáu naëng -Coù vaàn ueâ muoán ñöôïc HS ñaùnh vaàn tieáng hueä tieáng hueä theâm aâm vaø -boâng hueä daáu gì ? -Hs ñoïc töø :boâng hueä -Haõy phaân tích tieáng hueä HS ñoïc ueâ .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .Hoa ñaøo öa reùt Laám taám möa bay 2 HS ñoïc caâu öùng duïng Hoa mai chæ say Naéng pha chuùt gioù Hoa ñaøo thaém ñoû Hoa mai daùt vaøng Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : -HS phaân tích vaø caøi vaàn ueâ * Daïy vaàn ueâ -HS ñaùnh vaàn vaàn ueâ -GV ghi vaø ñoïc vaàn ueâ vaø -Theâm aâm h vaø daáu naëng höôùng daãn caùch phaùt aâm -HS caøi tieáng hueä .uy 264 .laø phaûi troøn moâi .hueä -boâng hueä -GV ghi tieáng hueä -Ñaây laø boâng gì ? --GV ghi töø boâng hueä -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .uy HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ . -Aâm h.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Taøu hoûa . nhoùm .u ñöùng sau boâng hueä huy hieäu 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ So saùnh 2 vaàn ueâ .ngoan ngoaõn 3HS ñoïc . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Ñoïc :khoa hoïc .khai hoang 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :hoan hoâ .maùy bay II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .aâm hueä huy eâ .caû lôùp ) * Daïy vaàn ueâ ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uy ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng ueâ uy tröôùc vaø khaùc nhau .khai hoang lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : .oâ toâ .taøu thuûy .

traùi . boâng hueä .hoa . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Trong tranh em nhìn thaáy gì ? -Em haõy chæ vaø neâu teân töøng ñoà vaät trong tranh vaø neâu taùc duïng cuûa chuùng .uy.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng caây vaïn tueá taøu thuûy xum xueâ khuy aùo -GV ñoïc maãu . huy hieäu TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .huy hieäu HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Taøu hoûa . 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .caù nhaân .nhoùm .uy.caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .vaø giaûi thích töø “ xum xueâ ” GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát ueâ.uy Thöù sáu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010 265 . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hphaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân . nhoùm .oâ toâ .taøu thuûy .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát ueâ .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .maùy bay “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn ueâ.boâng hueä .

huô tay .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .uya .ñeâm khuya -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : thuôû xöa .ñeâm khuya II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBaøi : uô .pheùc -mô -tuya vaø caâu öùng duïng : Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà “ Saùng sôùm . giaáy pô -luya .uya I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uô .chieàu toái .huô voøi . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 266 .

eä .a ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .aâm ô .Coû moïc xanh chaân ñeâ Daâu xum xueâ nöông baõi Caây cam vaøng theâm traùi Hoa khoe saéc nôi nôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uô -GV ghi vaø ñoïc vaàn uô vaø höôùng daãn caùch phaùt aâm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát Laøm th.thueâ nhaø .. -Coù vaàn uô muoán ñöôïc tieáng huô theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huô -GV ghi tieáng huô --Con voi ñang laøm gì --GV ghi töø huô voøi * Daïy vaàn uô ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uya ) uô uya huô khuya huô voøi ñeâm khuya So saùnh 2 vaàn ueâ .huô voøi .... nhoùm .ñeâm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2HS ñieàn chöõ bò maát 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng -HS phaân tích vaø caøi vaàn uô -HS ñaùnh vaàn vaàn uô -Theâm aâm h -HS caøi tieáng huô -Aâm h..luya huô tay pheùc -mô -tuya -GV ñoïc maãu ..laø phaûi troøn moâi .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø khaùc nhau ..lính th.vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uô ..uya phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .xöông tuûy Ñoïc caâu öùng duïng : .uya .eâ hoa h.uy truy tìm .uy *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng thuôû xöa giaáy pô ..y.xum xueâ .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con 267 ..vaàn uô HS ñaùnh vaàn tieáng huô -Noù ñang huô voøi -Hs ñoïc töø :huô voøi HS ñoïc uô -huô -huô voøi -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .aùo .yû Vieát :ueâ .kh.. nhoùm ..

ñaøn gaø ) ñang laøm gì ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . uya .traùi .ñeâm khuya “ -HS quan saùt tranh vaø neâu Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uô .nhoùm .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân .huô voøi .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uô.hoa . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi -Caûnh trong moãi tranh thaáy con vaät gì ?( con gaø .chieàu toái .ñeâm khuya HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Saùng sôùm .caù nhaân . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng khuya TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng vaàng treân saân GV ñoïc maãu Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù :khoe .uya Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 268 .

boùng chuyeàn -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : huaân chöông . 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Giaáy pô l.caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .ñeâm khuya lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : ...uyeân .muùa töông töï nhö daïy vaàn uaân ) xuaân 269 . -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân -Coù vaàn uaân muoán ñöôïc tieáng xuaân theâm aâm gì ? -Theâm aâm x -Haõy phaân tích tieáng xuaân -HS caøi tieáng xuaân -GV ghi tieáng xuaân -Aâm x.. thöùc khu..laø phaûi troøn moâi .Nôi aáy ngoâi sao khuya Soi vaøo trong giaác nguû 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Ngoïn ñeøn khuya boùng meï Saùng mét vaàng treân saân Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaân -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaân vaø -HS phaân tích vaø caøi vaàn höôùng daãn caùch phaùt aâm uaân .tuaàn leã . III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Th.ôû xöa .keå chuyeän vaø caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Em thích ñoïc truyeän II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa . 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû Vieát :huô voøi .........Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TUAÀN 24 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thöù hai ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaân -uyeân I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaân .a . chim khuyeân ..pheùc -mô -tuy.muøa xuaân ..vaàn uaân --Tranh veõ muøa gì ? HS ñaùnh vaàn tieáng xuaân --GV ghi töø muøa xuaân -muøa xuaân -Hs ñoïc töø :muøa xuaân * Daïy vaàn uyeân ( quy trình HS ñoïc uaân -xuaân .

Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- uaân uyeân xuaân chuyeàn muøa xuaân boùng -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù chuyeàn nhaân .yeâ ñöùng giöõa huaân chöông chim 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ khuyeân HS tìm tieáng coù chöùa vaàn tuaàn leã keå uaân .caû lôùp -Caùc caâu öùng duïng Chim eùn baän ñi ñaâu HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái 2 HS ñoïc toaøn baøi Ruû muøa xuaân cuøng veà HS ñoïc töøng caâu GV ñoïc maãu .nhoùm .caû lôùp ) * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát HS vieát vaøo baûng con uaân muøa xuaân .caû lôùp ) HÑ 2: Luyeän vieát HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi uaân .aâm aâ .uyeân chuyeän phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng -GV ñoïc maãu .boùng chuyeàn TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh 1 söûa khi HS phaùt aâm sai -Ñoïc nhoùm .muøa xuaân .uyeân .uyeân -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm n ñöùng sau khaùc *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng nhau . nhoùm .caû lôùp ) So saùnh 2 vaàn uaân .boùng vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu chuyeàn HÑ 3: Luyeän noùi HS ñoïc teân baøi luyeän noùi -Trong tranh veõ gì ? “Em thích ñoïc truyeän “ Trong caùc cuoán truyeän em ñaõ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi xem em thích cuoán truyeän naøo caâu hoûi nhaát ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaân 270 .vaø giaûi thích ñoù töø -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù GV gaïch chaân tieáng HS tìm nhaân .caù nhaân .uyeân .

ngheä thuaät . -HS caøi tieáng xuaát -Coù vaàn uaât muoán ñöôïc -Aâm x.vaàn uaât vaø daáu saéc tieáng xuaát theâm aâm vaø HS ñaùnh vaàn tieáng xuaát daáu gì ? -saûn xuaát -Haõy phaân tích tieáng xuaát -Hs ñoïc töø :saûn xuaát -GV ghi tieáng xuaát HS ñoïc uaât -xuaát -saûn xuaát 271 ..baêng tuyeát .tuyeät ñeïp vaø caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ..quaân ñoäi .yeàn ..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .. saûn xuaát ..uyeât .laø phaûi troøn moâi .. hoøa thu. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-uyeân Thöù ba ngaøy 23 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uaât -uyeât I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uaât .eån soå .t...duyeät binh -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luaät giao thoâng .. 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn q. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Con th. Ñoïc caâu öùng duïng : Chim eùn baän ñi ñaâu 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Hoâm nay veà môû hoäi Löôïn bay nhö daãn loái Ruû muøa xuaân cuøng veà Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uaât -HS phaân tích vaø caøi vaàn uaât -GV ghi vaø ñoïc vaàn uaât vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uaân höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm x vaø daáu saéc ..caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .n. 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp Vieát :uaân .uyeân ..truyeän vieát baûng con tranh .aàn leã ...

HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu HÑ 3: Luyeän noùi Cho HS xem moät soá tranh coù caûnh ñeïp noåi tieáng .caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con -Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø saûn xuaát * Daïy vaàn uyeât ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uaât) uaât uyeât xuaát duyeät saûn xuaát duyeät binh So saùnh 2 vaàn uaât .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uaât saûn xuaát .saûn xuaát . -Nöôùc ta coù teân laø gì ? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân .nhoùm .caù nhaân .caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân . nhoùm .caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uaât .HS töï suy nghó vaø neâu 272 .uyeât .uyeât .duyeät binh HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi -Nöôùc ta teân laø nöôùc Vieät Nam . nhoùm .yeâ ñöùng giöõa 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uaât .uyeât *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luaät giao thoâng baêng tuyeát ngheä thuaät tuyeät ñeïp GV ñoïc maãu .aâm aâ .duyeät binh TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi GV ñoïc maãu .uyeât phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân .caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u ñöùng tröôùc vaø aâm t ñöùng sau khaùc nhau .

Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà ..uyønh uîch vaø caâu öùng duïng :Thöù naêm vöøa qua .lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .ñeøn huyønh quang .khuyønh tay .tuyeát .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng -Em nhaän ra caûnh ñeïp naøo treân tranh aûnh maø em bieát .t.eát traéng 3HS ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn Vieát :uaât . -Nôi mình coù caûnh naøo ñeïp ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uaât -uyeât Thöù t ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2010 Baøi : uynh -uych I) Muïc tieâu : -HS ñoïc vaø vieát ñöôïc :uynh ..phuï huynh .uyeát .huyønh huîch .ñeøn ñieän .. III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : 2/ Kieåm tra: Tìm chöõ bò maát 2HS ñieàn chöõ bò maát Ngheä th.aät .quaät 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû cöôøng .uych .caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi .quyeát taâm lôùp vieát baûng con Ñoïc caâu öùng duïng : Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát 2 HS ñoïc caùc caâu öùng duïng Troâng gioáng con thuyeàn troâi Em ñi traêng theo böôùc Nhö muoán cuøng ñi chôi Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi môùi : * Daïy vaàn uynh HS phaân tích vaø caøi vaàn uynh -GV ghi vaø ñoïc vaàn uynh vaø -HS ñaùnh vaàn vaàn uynh höôùng daãn caùch phaùt aâm -Theâm aâm h 273 .. II) Ñoà duøng daïy vaø hoïc : Tranh minh hoïa töø khoùa ..ngaõ huîch -Ñoïc ñöôïc töø ngöõ : luyùnh quyùnh .. -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà :Ñeø daàu ..

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ,laø phaûi troøn moâi . -Coù vaàn uynh muoán ñöôïc tieáng huynh theâm aâm gì ? -Haõy phaân tích tieáng huynh -GV ghi tieáng huynh --Tranh veõ gì ? --GV ghi töø phuï huynh * Daïy vaàn uych ( quy trình töông töï nhö daïy vaàn uynh ) uynh uych huynh huîch phuï huynh ngaõ huîch So saùnh 2 vaàn uynh ,uych *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng luyùnh huyùnh huyønh huîch khuyønh tay uyønh uîch GV ñoïc maãu .vaø giaûi thích töø GV gaïch chaân tieáng HS tìm * Luyeän vieát -GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát uynh ,phuï huynh ,uych ,ngaõ huîch TIEÁT 2 :Luyeän taäp HÑ 1:Luyeän ñoïc -GV theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa khi HS phaùt aâm sai -Caùc caâu öùng duïng Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà GV ñoïc maãu . HÑ 2: Luyeän vieát -GV theo doõi nhaéc nhôû HS khi vieát baøi vaø giuùp ñôõ HS yeáu

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-HS caøi tieáng huynh -Aâm h,vaàn uynh HS ñaùnh vaàn tieáng huynh -phuï huynh -Hs ñoïc töø :phuï huynh HS ñoïc uynh -huynh -phuï huynh -HS ñoïc caû hai phaàn ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) -Gioáng nhau aâm u,y ñöùng tröôùc khaùc nhau ,aâm nh ,ch ñöùng sau 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ HS tìm tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych phaân tích vaø ñaùnh vaàn tieáng ñoù -HS ñoïc töø ngöõ ( ñoïc caù nhaân , nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát vaøo baûng con

-Hs laàn löôït ñoïc toaøn boä tieát 1 -Ñoïc nhoùm ,caù nhaân ,caû lôùp HS luyeän ñoïc tieáng töø khoù 2 HS ñoïc toaøn baøi HS ñoïc töøng caâu Ñoïc caû baøi 4 HS ñoïc ( caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp ) HS vieát baøi vaøo vôû taäp vieát uynh ,uych ,phuï huynh ,ngaõ huîch HS ñoïc teân baøi luyeän noùi “Ñeøn daàu ,ñeøn ñieän ,ñeøn huyønh quang “ -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi

274

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng HÑ 3: Luyeän noùi -Em haõy neâu teân vaø chæ moãi loaïi ñeøn coù trong tranh . -Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng ,ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng ? -Nhaø em coù loaïi ñeøn naøo ? 4/ Cuûng coá : Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ñang hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc : tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát Daën doø : veà ñoïc baøi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi sau .

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcaâu hoûi -HS chæ vaø neâu teân töøng loaïi ñeøn - HS töï suy nghó vaø neâu

Hs ñoïc toaøn baøi trong SGK HS tham gia troø chôi HS tieáng coù chöùa vaàn uynh ,uych

Thöù n¨m ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2010 ¤n tËp I)Muïc tieâu : -HS ñoïc ,vieát ñöôïc caùc vaàn cuûa caùc baøi töø 98 ñeán 102 -Ñoïc ñöôïc caùc töø ngöõ :uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp vaø ñoaïn thô öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi -Nghe ,hieåu vaø keå theo tranh truyeän keå “Truyeân keå maõi khoâng heát ” HS caàn nhôù teân caùc nhaân vaät chính trong truyeän II) Ñoà duïng daïy hoïc -Baûng oân taäp -Tranh minh hoïa truyeän keå III) Hoaït ñoäng daïy hoïc

275

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TIEÁT 1 1/ Oån ñònh : haùt vui 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc :luyùnh huyùnh ,khuyønh tay ,huyønh huîch ,uyønh uîch vieát :uynh ,huynh,uych ,huîch Ñoïc caâu öùng duïng : Thöù naêm vöøa qua ,lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây .Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà . Nhaän xeùt chaám ñieåm 3/ Baøi oân a) Giôùi thieäu baøi : cho HS xem tranh vaø ruùt ra vaàn ueâ ,uaân b) Oân caùc vaàn ñaõ hoïc Caùc em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì coù aâm u ôû ñaàu vaàn GV ghi baûng ueâ,uô .uaân,uaât ,uy ,uya, uyeân ,uyeât ,uynh ,uych GV ñính baûng oân *Ñoïc töø öùng duïng uûy ban ,hoøa thuaän ,luyeän taäp *Luyeän vieát GV vieát maãu vaø neâu quy trình vieát hoøa thuaän , luyeän taäp TIEÁT 2 :LUYEÄN TAÄP HÑ1: Luyeän ñoïc . GV theo doõi vaø chænh söûa (neáu coù ) * Ñoïc caùc caâu öùng duïng Soùng naâng thuyeàn Lao hoái haû Löôùi tung troøn Khoang ñaày caù Gioù leân roài Caùnh buoàm ôi HÑ2 : Keå chuyeän

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Hai HS ñoïc 2 HS vieát baûng lôùp vaø caû lôùp vieát baûng con 2 HS ñoïc caâu öùng duïng

HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt ñeå ruùt ra vaàn ueâ ,uaân HS keå -HS ñoïc caùc vaàn vöøa ghi -Ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS ñoïc aâm sau ñoù gheùp aâm vôùi aâm ñeå thaønh vaàn -HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp -HS vieát vaøo baûng con

-HS ñoïc toaøn boä tieát 1 Ñoïc nhoùm ,caù nhaân -lôùp -HS ñoïc caù nhaân -Moãi HS ñoïc 1 doøng thô ñoïc tieáp söùc cho ñeán heát baøi

HS ñoïc teân truyeän “Truyeän keå maõi khoâng heát “ -HS laéng nghe
276

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Giôùi thieäu baøi truyeän keå GV keå hai laàn GV keå laàn hai keát hôïp vôùi tranh minh hoïa 4) Cuûng coá : HS ñoïc laïi toaøn baøi . Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS hoïc toát

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS traû lôøi ôû töøng ñoaïn HS keå töøng ñoaïn döïa vaøo tranh minh hoïa .Moãi HS keå moät tranh

Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2010 Taäp vieát TAØU THUYÛ – GIAÁY PÔ – LUYA – TUAÀN LEÃ «n tËp I.Muïc tieâu : -Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø trong vieát. -Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ. -Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Maãu vieát baøi 20, vôû vieát, baûng … . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng GV 1. Baøi cuõ: Hoûi teân baøi cuõ. Goïi 3 HS leân baûng vieát. Hoaït ñoäng HS

1HS neâu teân baøi vieát tuaàn tröôùc. 3 hoïc sinh leân baûng vieát: saùch giaùo khoa, hí hoaùy, Goïi 1 toå noäp vôû ñeå GV chaám. khoeû khoaén. Nhaän xeùt baøi cuõ. Lôùp vieát baûng con: aùo 2.Baøi môùi : choaøng, keá hoaïch, khoanh Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø tay. ghi töïa baøi. GV höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi vieát. HS neâu töïa baøi. GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát. HS theo doõi ôû baûng lôùp.
277

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Goïi hoïc sinh vieát.

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

ñoïc noäi dung baøi Taøu thuyû, giaáy pô-luya, tuaàn leã, chim khuyeân, ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch HS töï phaân tích. caùc chöõ ôû baøi vieát. Hoïc sinh neâu : HS vieát baûng con. Hoïc sinh vieát 1 soá töø khoù. GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho hoïc sinh tröôùc khi tieán haønh vieát vaøo vôû taäp vieát. GV theo doõi giuùp caùc em yeáu hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình taïi lôùp. HS thöïc haønh baøi vieát 3.Thöïc haønh : Cho HS vieát baøi vaøo taäp. GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, HS neâu: Taøu thuyû, giaáy pôgiuùp caùc em hoaøn thaønh baøi luya, tuaàn leã, chim khuyeân, vieát ngheä thuaät, tuyeät ñeïp. 4.Cuûng coá : Hoûi laïi teân baøi vieát. Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chaám moät soá em. Nhaän xeùt tuyeân döông. 5.Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

278

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

TuÇn 25
Thø hai ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc trêng em ( 2 tiÕt) I.Môc tiªu: - HS ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã, c¸c tiÕng cã vÇn ai, ay. - ¤n vÇn ai, ay: t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn ai, vÇn ay. - HiÓu néi dung bµi. II.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: GV HS 1.Bµi cò: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT c« gi¸o, d¹y em, rÊt yªu, m¸i trkhi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng êng, ®iÒu hay Gi¶i nghÜa tõ khã: Ng«i nhµ thø
279

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hai ( trêng häc gièng nh mét ng«i nhµ v× ë ®ã cã nh÷ng ngêi rÊt gÇn gòi, th©n yªu); Th©n thiÕt( rÊt gÇn gòi, rÊt th©n) - LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi NhËn xÐt cho ®iÓm

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 HS (mçi HS 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh

Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn ai, ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ai, vÇn ay T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ai, vÇn ay

hay, d¹y, hai, m¸i §äc c¸c tiÕng: hai, m¸i, hay, d¹y Ph©n tÝch tiÕng hai, hay 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: con nai, m¸y bay. ViÕt tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ai, vÇn ay

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc Trong bµi trêng häc ®îc gäi lµ g×? 2HS ®äc c©u v¨n thø nhÊt Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Sau ®ã nhiÒu em tiÕp nèi nhau nãi tiÕp: Trêng häc lµ ng«i nhµ thø hai v×: ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ… §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 HS ®äc l¹i bµi v¨n * LuyÖn nãi: Hái nhau vÒ trêng,
280

©. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. 3. giái ®ãng vai hái ®¸p theo mÉu trong s¸ch. líp. III.GV nªu quy tr×nh viÕt vµ t« ch÷ HS viÕt b¶ng a. ¨.Cñng cè – dÆn dß: . II.B 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng líp Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 HS kh¸.¨. b I.KiÓm tra s¸ch vë cña HS.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò : . §å dïng: . b vµ vÇn. kÜ thuËt t« ch÷: a. sau ®ã hái ®¸p theo c©u hái c¸c em tù nghÜ ra LÇn lît HS tõng cÆp lªn hái . ©.Bµi míi. KiÕn thøc: HS n¾m cÊu t¹o ch÷.Nªu yªu cÇu tiÕt häc.Treo ch÷ mÉu: a.NhËn xÐt giê häc. Thø ba ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa a.¨. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu.ghi ®Çu HS ®äc l¹i ®Çu bµi.¨. bµi Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn tõ øng dông . Ho¹t ®éng d¹y. chèt l¹i nh÷ng ý kiÕn c¸c em ph¸t biÓu vÒ trêng. Môc tiªu: 1.¨. KÜ n¨ng:BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt. . HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bao nhiªu nÐt? Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt? HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt? . m¸i trêng.©. 3.B . söa ai. ®iÒu hay 281 . trong khung ch÷ mÉu. ay. 2. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt.®¸p tríc líp theo c©u hái tù nghÜ ra.Gi¸o viªn: Ch÷: a. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông: . tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷.©.Häc sinh: Vë tËp viÕt.©.¨. GV nhËn xÐt .©. ®óng tèc ®é c¸c ch÷: a.

híng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót. tõ ng÷: ai.NhËn xÐt giê häc. ChÝnh t¶ Trêng em. * Híng dÉn HS tËp t« tËp viÕt vë ®iÒu hay. Ho¹t ®éng d¹y. gi¸o. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c th©n thiÕt”. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.GV chØ c¸c tiÕng: “trêng. tiÕng dÔ viÕt sai ®ã.ghi ®Çu bµi .HS quan s¸t vÇn vµ tõ øng dông . HS tËp chÐp vµo vë GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng sai. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp chÐp .©. c¸ nh©n. Bµi míi: cña HS. t thÕ ngåi viÕt.KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë 2. tËp thÓ.GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . II. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: Trêng em. .Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi. Cñng cè . I. c¸ch cÇm bót. . ®iÒn ®óng vÇn: ai /ay. III. say mª luyÖn viÕt. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. HS nhËn xÐt. kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë… Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi .GV quan s¸t.HS tËp t« ch÷: a.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . tËp viÕt trªn b¶ng vµ trong vë.Thu bµi cña HS vµ chÊm.¨. söa sai cho b¹n. ay.NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. c¸ch tr×nh bµy cho 282 . §å dïng: .dÆn dß . tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. m¸i trêng. vÇn. . . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: Trêng em. HS ®äc. Môc tiªu: 1.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. sau ®ã viÕt b¶ng con. 3. . 3. v¨n ®ã.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. 2. ©m c/k.HS tËp viÕt trªn b¶ng con.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n .Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt? .

nãi ®îc c©u cã vÇn ao. lßng yªu. .TT tÆng ch¸u. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ khã. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.¤n vÇn ao. gäi lµ. c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm… .GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp. c¸c tiÕng cã thanh hái.HS nªu yªu cÇu bµi tËp.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 283 .Bµi cò: 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Trêng em vµ tr¶ lêi c©u hái. .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS. .GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng.dÆn dß . híng dÉn c¸ch lµm.Thu bµi cña HS vµ chÊm. §iÒn ch÷ “c” hoÆc “k” . II.häc chñ yÕu: GV HS 1. VBTTV 1/2. vÇn au. au: t×m ®îc tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®óng ®o¹n v¨n.Môc tiªu: . 2. . III C¸c H§ d¹y.GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi b»ng bót ch× trong vë. .ChuÈn bÞ SGKTV 1/2.§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. 3: Cñng cè . níc non khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: níc non .HS ®äc tr¬n c¶ bµi.HiÓu néi dung bµi. . Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn.HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. em Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n. B¶ng nam ch©m. tËp chÝnh t¶ §iÒn vÇn “ai” hoÆc “ay” . cho nhau ra bªn lÒ . Thø t ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc tÆng ch¸u ( 2 tiÕt) I.

vÇn au ra b¶ng con. sau Ph©n tÝch tiÕng ch¸u 2 HS ®äc tõ mÉu trong SGK: c©y cau. 3 HS ®äc l¹i bµi th¬ * Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng * H¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå Chia líp thµnh 3 nhãm theo 3 tæ vµ cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ B¸c 2. vÇn au. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn ao. §äc c©u mÉu trong SGK: Sao s¸ng trªn bÇu trêi. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. TiÕt 2 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu bµi B¸c Hå tÆng vë cho ai? B¸c mong b¹n nhá lµm ®iÒu g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ ®Çu TÆng vë cho b¹n häc sinh. HS trao ®æi vµ t×m bµi h¸t c¸c tæ nªu tªn bµi h¸t vµ h¸t tríc 284 .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Söa ph¸t ©m . vÇn au Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. ViÕt tiÕng cã vÇn ao. C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc.LuyÖn ®äc ®o¹n. vÇn au ch¸u. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho HS. au T×m tiÕng trong bµi cã vÇn au T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ao. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. chim chµo mµo. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. sau §äc c¸c tiÕng: ch¸u. 3 HS ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i B¸c mong b¹n nhá ra c«ng häc tËp ®Ó mai sau gióp níc non nhµ. 1 sè HS ®äc tríc líp.

GV híng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt. . ®iÒn ®óng dÊu ’/ ~.GV chØ c¸c tiÕng: “lßng. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. Môc tiªu: 1. HS ®äc. ra c«ng”.Häc sinh: Vë chÝnh t¶. c¸ch tr×nh bµy cho vë ®óng ®o¹n v¨n.Nªu yªu cÇu tiÕt häc. non níc.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . II. söa sai cho b¹n. I. Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc.H«m tríc viÕt bµi g×? . tiÕng dÔ viÕt sai gióp. ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c .GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp. líp GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ TÆng ch¸u. say mª luyÖn viÕt. Ho¹t ®éng d¹y. viÕt b¶ng con. chuÈn bÞ bµi sau: C¸i nh·n vë. HS ch÷a bµi b»ng bót ch× trong c¸ch cÇm bót.Cñng cè – dÆn dß: .Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp. GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi chiÕn th¾ng.VÒ nhµ «n l¹i bµi. III.GVgäi HS nhËn xÐt. 2. . tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót. 3. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi HS ®äc l¹i ®Çu bµi.HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS tËp v¨n chÐp .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Hå. KiÕn thøc: HS tËp chÐp bµi: TÆng ch¸u. §å dïng: . c¸ch viÕt hoa sau HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi dÊu chÊm… 285 . tæ nµo t×m vµ h¸t ®îc nhiÒu h¬n tæ ®ã sÏ th¾ng.Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: trêng häc. 2. KÜ n¨ng: ChÐp l¹i chÝnh x¸c. . ©m n/l. c« gi¸o.NhËn xÐt giê häc. biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng. kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi: TÆng ch¸u. HS tËp chÐp vµo . 3.ghi ®Çu bµi .

.Thu bµi cña HS vµ chÊm.häc chñ yÕu: GV HS 1: KiÓm tra bµi cò . III.HS nªu yªu cÇu bµi tËp. Ho¹t ®éng 4: ChÊm bµi . híng dÉn c¸ch lµm. biÕt ®æi giäng cho phï hîp víi nh©n vËt.BiÕt nghe GV kÓ chuyÖn. . kiªu ng¹o. .GV ®äc cho HS so¸t lçi .KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS. KÜ n¨ng: .Båi dìng cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. . Ho¹t ®éng 2: GV kÓ chuyÖn 286 .GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.®äc ®Çu bµi.KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: Thá ch¹y nhanh nhng chñ quan.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . dung bµi tËp. §å dïng: . em .Th¸i ®é: .§äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi .TiÕn hµnh t¬ng tù trªn.Giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn . §iÒn dÊu’ /~. rïa kiªn tr× ®· thµnh c«ng. 3: Cñng cè .NhËn xÐt giê häc.GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hcho nhau ra bªn lÒ vë Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi . tËp chÝnh t¶ §iÒn ©m “n” hoÆc “ . nhÉn l¹i II. 2. dùa vµo tranh ®Ó kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña chuyÖn.Môc ®Ých .HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. 3. 2.yªu cÇu: 1.Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK. b¶ng. KÓ chuyÖn Rïa vµ Thá I. Ho¹t ®éng d¹y .dÆn dß .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.

.GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp víi .Tranh 1 vÏ c¶nh g×? . 2. gäi HS nªn kÓ theo vai. *: Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh .NhËn xÐt giê häc. KiÕn thøc: §äc tr¬n toµn bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: quyÓn vë.Rïa ®ang lµm g×? Thá nãi g× víi Rïa? .Gäi 2 em kÓ toµn bé c©u chuyÖn . ngay ng¾n BiÕt viÕt nh·n vë hiÓu t¸c dông cña nh·n vë Tù lµm vµ trang trÝ ®îc mét nh·n vë II. Kü n¨ng: ¤n c¸c vÇn ang.theo dâi. khen. .GV cÇn cã c©u hái híng dÉn HS b¹n. .em kh¸c theo dâi nhËn xÐt b¹n.thÝch Rïa v× b¹nkiªn tr× truyÖn? V× sao? 3: DÆn dß .C©u hái díi tranh lµ g×? . nhËn xÐt . .Rïa ®ang ch¹y. . . * Híng dÉn HS ph©n vai kÓ chuyÖn .C¸c ®o¹n cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù trªn.EM thÝch nh©n vËt nµo trong .Gäi HS kÓ ®o¹n 1. ngay ng¾n. T×m ®îc c¸c tiÕng cã vÇn ang. ac. tranh minh ho¹. Môc ®Ých yªu cÇu 1. viÕt.GV ph©n vai c¸c nh©n vËt trong chuyÖn.GV kÓ chuyÖn lÇn 1. . HiÓu ®îc tõ ng÷ trong bµi: n¾n nãt.c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung cho b¹n.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . *HiÓu néi dung truyÖn .VÒ nhµ chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau: C« bÐ trïm kh¨n ®á.C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu . ac 3. §å dïng d¹y häc 287 . n¾n nãt. g×? ngêi kiªn tr× sÏ thµnh c«ng .theo dâi. Thá mØa mai rïa ch¹y chËm… .c¸c em kh¸c theo dâi. yÕu kÓ chuyÖn. Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc C¸i Nh·n vë ( 2 tiÕt) I.kÎ kiªu ng¹o chñ quan sÏ thÊt b¹i.

ac T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ang T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ang. vÇn ac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS §äc thÇm §äc CN. ngay ng¾n Gi¶i nghÜa tõ khã: n¾n nãt ( viÕt cÈn thËn cho ®Ñp). ngay ng¾n ( viÕt rÊt th¼ng hµng. ®Ñp m¾t ) . bµi §o¹n1: 3 c©u ®Çu §o¹n 2: c©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ang. hä vµ tªn cña em vµo nh·n vë 3 H ®äc c©u v¨n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái 288 TiÕt 2 H§3: T×m hiÓu bµi B¹n Giang viÕt nh÷ng g× lªn nh·n vë? Bè b¹n Giang khen b¹n Êy thÕ . n¾n nãt. trang §äc c¸c tiÕng: giang. tªn líp. b¶n nh¹c ViÕt tiÕng cã vÇn ang. trang Ph©n tÝch tiÕng trang 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: c¸i b¶ng. vÇn ac ra b¶ng con. tõ ng÷ : quyÓn vë. .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng B¶ng nam ch©m Bót mÇu ®Ó trang trÝ nh·n vë III. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh giang. con h¹c.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc GV 1.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 2.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m .LuyÖn ®äc ®o¹n. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. trang trÝ.Bµi cò: 2 H ®äc tÆng ch¸u kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai 3 H ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái B¹n viÕt tªn trêng.

Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 289 .NhËn xÐt giê häc. BiÕt ®îc ®ã lµ vë cña m×nh kh«ng nhÇm víi b¹n kh¸c… 2. . 3 H ®äc l¹i bµi v¨n Híng dÉn H tù lµm nh·n vë vµ trang trÝ mét nh·n vë Cho H quan s¸t mÉu trang trÝ tring SGK H tù trang trÝ nh·n vë C¸c nhãm tù t×m ra nh÷ng nh·n vë ®îc trang trÝ ®Ñp Tuyªn d¬ng nh÷ng H trang trÝ nh·n vë ®Ñp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nµo? Nh·n vë cã t¸c dông g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hBè b¹n khen b¹n ®· tù viÕt ®îc nh·n vë. Gióp ta biÕt ®ã lµ quyÓn voÎ g×. 3.Cñng cè – dÆn dß: . lµm tiÕp nh·n vë cha lµm xong .VÒ nhµ «n l¹i bµi. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 290 .

. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u H nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n. x¬ng x¬ng. . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. 2. B¶ng nam ch©m. IV.Bµi cò: .LuyÖn ®äc ®o¹n. nÊu c¬m. VBTTV 1/2. r¸m n¾ng…BiÕt nghØ h¬i dµi khi gÆp dÊu chÊm. Gi¶i nghÜa tõ khã: R¸m n¾ng ( da bÞ n¾ng lµm cho ®en).HS ®äc tr¬n c¶ bµi. thùc hµnh giao tiÕp. r¸m n¾ng. nÊu c¬m. . vÇn at. bµi §o¹n1: 2 c©u ®Çu §o¹n 2: 2 c©u tiÕp theo §o¹n 3: C©u cßn l¹i NhËn xÐt cho ®iÓm HS §äc thÇm §äc CN.¤n vÇn an. C¸c H§ d¹y. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ ng÷ : yªu nhÊt. tõ ng÷ : yªu nhÊt. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.häc chñ yÕu: GV 1.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . at: t×m ®îc tiÕng vÇn an.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc bµn tay mÑ I.2 H ®äc bµi Bµn tay mÑ kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái. II. x¬ng x¬ng ( bµn tay gÇy ) . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh 291 .Môc tiªu: .HiÓu néi dung bµi.

® .Cñng cè – dÆn dß: .VÒ nhµ «n l¹i bµi. b¸t c¬m ViÕt tiÕng cã vÇn an. ®óng kiÓu ch÷. vÇn at ra b¶ng con. NhËn xÐt khen nh÷ng H nãi tèt. h¹t thãc. at T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2:LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái theo tranh) Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2 H nh×n tranh( ®øng t¹i chç) thùc hµnh hái . cho chÞ em B×nh? t¾m cho em bÐ. d. . Cho H nªu yªu cÇu 2 cña bµi §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay cña mÑ.H biÕt t« ch÷ hoa c. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc Líp nhËn xÐt söa sai TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2 H ®äc ®o¹n 1vµ 2 tr¶ lêi c©u hái Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× MÑ ®i chî nÊu c¬m. ® I Môc tiªu: . at.®¸p theo mÉu nhiÒu H cÇm s¸ch ®øng t¹i chç thùc hµnh hái ®¸p theo gîi ý díi tranh. ®a bót 292 .ViÕt ®óng c¸c vÇn an. g¸nh ®ì. d. ®Òu nÐt. vÇn at GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµn §äc c¸c tiÕng: bµn Ph©n tÝch tiÕng bµn 2 H ®äc tõ mÉu trong SGK: má than. 1 sè H hái ®¸p kh«ng nh×n SGK. NhiÒu H ®äc 2. s¹ch sÏ: ch÷ thêng. anh. 3. giÆt quÇn ¸o. c¸c tõ ng÷: bµn tay. ach. biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. chuÈn bÞ bµi sau C¸i Bèng.NhËn xÐt giê häc. cì võa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn an. Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa c. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc.

réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa C cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. Nãi nhiÖm vô giê häc. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. s¹ch sÏ kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë QS uèn n¾n t thÕ viÕt. § ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . D. . at. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ D víi c¸c ch÷ § H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: an. réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt 293 HS §äc bµi cÇn viÕt Ch÷ hoa C cao 5 «. . ach Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: bµn tay. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- theo ®óng quy tr×nh viÕt. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . anh. h¹t thãc. g¸nh ®ì. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan.Ch÷ hoa C. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa C vµ hái + Ch÷ hoa C cao mÊy «. 3 ch÷.NhËn xÐt giê häc. mçi dßng chØ viÕt 2. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.

§iÒn g hay gh 294 .Söa xuèng díi bµi . g¹ch ch©n ch÷ sai.Häc sinh viÕt b¶ng con . bao nhiªu. §å dïng d¹y häc . chØ vµ tõng ch÷ .Sau mçi c©u hái xem häc sinh cã sai ch÷ nµo kh«ng. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh T¶ Bµn Tay MÑ I. t¸t níc Thùc hiÖn TT Nhµ ga. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc GV A. Bµi tËp chÝnh t¶ a.Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng xong vµ viÕt bµi phÇn b. . ®¸nh vÇn tiÕng ®ã ? . Híng dÉn tËp chÐp . giÆt.C¶ líp ®äc thÇm .GV ®äc thong th¶ . g – gh II.B¶ng phô III.Ghi sè lçi ra lÒ Häc sinh lµm vµo s¸ch 4 em lªn b¶ng Häc sinh lµm b»ng bót ch× Tõng em ®äc l¹i tiÕng ®· ®iÒn Líp söa bµi KÐo ®µn . lµ. .bµi cò .H»ng ngµy – t· lãt ®Çy . Môc ®Ých – yªu cÇu -HS chÐp l¹i chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “Bµn tay mÑ” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an – at .GV treo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n cÇn chÐp . nÊu c¬m.ChÊm vë häc sinh : 5 em B .Häc sinh so¸t l¹i bµi .H»ng ngµy.T×m tiÕng hay viÕt sai.Häc sinh chÐp vµo vë . 2 em ®äc l¹i bµi . Bµi míi 1 . §iÒn vÇn an hay at HS 1. c¸i ghÕ NhËn xÐt ®éng viªn b.ChÐp ®o¹n v¨n .Dõng l¹i ë nh÷ng ch÷ khã viÕt. .

ma rßng. ma rßng. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn anh. ach 295 HS §äc thÇm §äc CN. dÔ ng·). ch ( cho).C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ma rßng ( ma nhiÒu. . IV.¤n vÇn anh. B¶ng nam ch©m. C¸c H§ d¹y. tr ( tr¬n). dÆn dß . biÓu d¬ng . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi . II.Môc tiªu: . Gi¶i nghÜa tõ khã: ®êng tr¬n ( ®êng bÞ ít níc ma. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: s ( s¶y). kÐo dµi) .GV nhËn xÐt cho ®iÓm. thùc hµnh giao tiÕp.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Tõng nhãm 2 H (mçi H 2 dßng th¬ ) nèi tiÕp nhau ®äc. khÐo sµng.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 3 – Cñng cè. anh.Häc thuéc lßng bµi ®ång dao. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: khÐo s¶y. VBTTV 1/2.H ®äc tr¬n c¶ bµi. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc c¸i bèng I. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. khÐo sµng. khÐo s¶y. tõ ng÷ dÔ lÉn: bèng bang. . .Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Bµn tay mÑ vµ tr¶ lêi c©u hái. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. c¸c tiÕng cã vÇn ang. 2.LuyÖn ®äc ®o¹n. nãi ®îc c©u cã vÇn anh. .häc chñ yÕu: GV 1.HiÓu néi dung bµi. ach: t×m ®îc tiÕng. g¸nh ®ì ( g¸nh gióp mÑ). vÇn ach.NhËn xÐt.

em lµm g× gióp bè mÑ? ) Nªu yªu cÇu bµi tËp QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp GV söa cho H nãi thµnh c©u 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn chän vän tranh minh ho¹ Khen nh÷ng H ®· biÕt gióp ®ì bè. H§3: LuyÖn nãi( tr¶ lêi c©u hái: ë nhµ.NhËn xÐt giê häc. vÒ? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng 2. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i Thi häc thuéc lßng bµi th¬. ch÷ ®Çu dßng 1 sè H ®äc tríc líp.Cñng cè – dÆn dß: . vÇn ach ra b¶ng con.QuyÓn s¸ch nµy rÊt hay. biÓu d¬ng 296 . vÇn ach. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi vÇn ach ViÕt tiÕng cã vÇn anh. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- g¸nh §äc c¸c tiÕng: g¸nh Ph©n tÝch tiÕng g¸nh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh. §äc c©u mÉu trong SGK:Níc chanh vÇn au m¸t vµ bæ. 3 H ®äc 2 dßng th¬ ®Çu Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. 3. sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m? c¬m. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh. 3 H ®äc 2 dßng th¬ cßn l¹i Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ®¬ mÑ. mÑ nh÷ng viÖc nhµ.

g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. tr×nh bµy ®óng bµi th¬. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. .Tèc ®é chÐp tèi thiÓu: 2 ch÷ / 1 phót. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau . nÊu c¬m. . c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. IV. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2010 ChÝnh t¶ c¸i bèng I Môc tiªu: . kh«ng m¾c lçi bµi th¬ C¸i Bèng. khÐo sµng.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. . 2. ®êng tr¬n.VÒ nhµ «n l¹i bµi. . LuyÖn tËp thùc hµnh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh÷ng HS häc tèt. nhËn xÐt 297 HS 1 vµi H ®äc l¹i bµi th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng th¬ vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. Söa ch÷ cho H §äc cho H ghÐp bµi th¬ vµo vë mçi dßng ®äc 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H nghe viÕt Cho H ®äc bµi th¬ C¸i Bèng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: khÐo s¶y.ChÐp l¹i chÝnh x¸c. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. chuÈn bÞ bµi sau:¤n tËp..NhËn xÐt bµi viÕt cña H.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Bµn tay mÑ. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ma rßng.C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV 1.

s¹ch. §äc thÇm tõng bµi TÆng ch¸u: C¸i Bèng. . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc Cho H ®äc tõng bµi: Trêng em. thùc hµnh giao tiÕp… III C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV1/2.2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi C¸i Bèng . Cñng cè – dÆn dß: . Cho H rót ra khi nµo viÕt b»ng ViÕt b»ng ngh khi ®øng tríc e. c¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. i.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. VBTTV1/2 IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu: GV HS 1. C¸i nh·n vë. Bµi cò: . ®Ñp. tÝnh ®iÓm thi ®ua.H hiÓu néi dung bµi. TÆng ch¸u. §iÒn vÇn: anh hay ach? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô Gv cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Bµn tay mÑ.H ®äc l¹i c¸c bµi: Trêng em.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. C¸i Bèng. ngh 3. ®Ñp. b.GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2. §iÒn dÊu : ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù. C¸i nh·n 298 . chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. -----------------------------------------------------------TiÕng viÖt «n tËp c¸c bµi tËp ®äc I Môc tiªu: .§µm tho¹i. . II Ph¬ng ph¸p .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- bµi viÕt cña H. ª.

H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh . héi phô huynh. 299 - . oang. u¬. uyªn. uya. giã xo¸y. giÆt t· lãt cho em bÐ. t¾m cho chÞ em B×nh.VÒ nhµ «n l¹i bµi. s¾t vôn ®Ó lµm kÕ ho¹ch nhá. cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh anh em.NhËn xÐt giê häc. Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu Bèng s¶y. sµng g¹o gióp mÑ nÊu c¬m? c¬m. ®ªm khuya.§äc thµnh tiÕng c¸c vÇn: uª. iªp. uych - Tõ: ®iÖn tho¹i. uy. Cñng cè – dÆn dß: . nÊu c¬m. ep. oan. ¬p. ªp. ©p. giµn míp. Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî Bèng ch¹y ra g¸nh ®ì mÑ. ip. oai. Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010 KiÓm tra gi÷a häc kú II I Môc tiªu: . vÒ? H§3: §äc thuéc lßng bµi th¬: H ®äc thuéc lßng bµi th¬ TÆng ch¸u.TT Cho H ®äc c¶ bµi CN. C¸i Bèng NhiÒu H ®äc thuéc lßng tríc líp NhËn xÐt cho ®iÓm Líp nhËn xÐt bæ sung 3. uynh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng vë.§äc thµnh tiÕng c©u. V× sao trêng häc ®îc gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em? + Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh? V× ë trêng cã c« gi¸o hiÒn nh mÑ. oay. §äc c©u:Chóng em tÝch cùc thu gom giÊy. luyÖn tËp. up.TT Khi H ®äc cho H tr¶ lêi c©u hái cña tõng bµi. §i chî. oach. tõ ng÷ II Néi dung kiÓm tra 1 KiÓm tra ®äc . . o¨n. Bµn tay mÑ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc CN. o¨ng.u©n. oa. oe. hßa thuËn. oanh.

C¸c H§ d¹y.¨p: t×m ®îc tiÕng.häc chñ yÕu: 1.Môc tiªu: . n. dµy. B¶ng nam ch©m. líp em tæ chøc lao ®éng trång c©y. VBTTV 1/2. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: v. . tr«i ch¶y ( 2 ®iÓm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iÓm. d.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi C¸i Bèng 2. c¸c tõ ng÷: hoa ngäc lan. §äc ®óng râ rµng.H ®äc tr¬n c¶ bµi. phô ©m cuèi: t. 2 C¸ch ®¸nh gi¸: §äc ®óng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn. II. l.HiÓu néi dung bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø n¨m võa qua. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc hoa ngäc lan ( 2 tiÕt) I. thùc hµnh giao tiÕp. vÇn ¨p. 1 tõ ( cho 0.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ngan ng¸t. lÊp lã.¤n vÇn ¨m. nãi ®îc c©u cã vÇn ¨m. IV. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. . Bµi míi: 300 . kh¾p.5 ®iÓm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iÓm.

§äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. Gi¶i nghÜa tõ khã: lÊp lã ( lã ra råi khuÊt ®i. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: LuyÖn nãi: Gäi tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh 301 . vÇn ¨p GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. tõ ng÷ dÔ lÉn: hoa ngäc lan. §äc c¸c tiÕng. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. lan to¶ xa. ngan ng¸t. . ngan ng¸t ( mïi th¬m dÔ chÞu. ay T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨p T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨m.LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m . vÇn ¨p ra b¶ng con. l¸ dµy. kh¾p vên. kh¾p nhµ.LuyÖn ®äc ®o¹n. vá b¹c tr¾ng. khi Èn khi hiÖn).Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng.tr¾ng ngÇn) H¬ng hoa lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan th¬m ngan ng¸t to¶ kh¾p vên. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨m. tõ võa t×m ®îc. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ai.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) nèi tiÕp nhau ®äc. vÇn ¨p. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc bµi v¨n líp ®äc thÇm Nô hoa lan mµu g×? chän ý ®óng ( ý a. lÊp lã. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc thÇm §äc CN. ¨p kh¾p §äc tiÕng: kh¾p Ph©n tÝch tiÕng kh¾p nªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn ¨m.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng Nªu yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h1 H ®äc yªu cÇu cña bµi. C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp §äc bµi cÇn viÕt viÕt trong giê häc.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m. réng 4 « nhiªu «? + Ch÷ hoa E cã mÊy nÐt? Cã 1 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.Cñng cè – dÆn dß: . Nãi nhiÖm vô giê häc. cì võa. ¨p. G . 2 H 1 nhãm trao ®æi nhanh vÒ tªn c¸c loµi hoa trong ¶nh H thi kÓ tríc líp Líp nhËn xÐt TÝnh ®iÓm thi ®ua. G ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . G I Môc tiªu: . vên hoa.Ch÷ hoa E. ng¸t h¬ng: ch÷ thêng. kh¾p vên.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. khen nh÷ng H nãi tèt. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. ®óng kiÓu ch÷. £. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt.NhËn xÐt giê häc. ¬n. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ E víi c¸c ch÷ £ 302 . d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2.H biÕt t« ch÷ hoa E. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa E vµ hái + Ch÷ hoa E cao mÊy «. 3. £. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. thùc hµnh luyÖn tËp… IV.VÒ nhµ «n l¹i bµi. c¸c tõ ng÷: ch¨m häc. ¬ng. . réng bao Ch÷ hoa E cao 5 «. Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa E. £. ®Òu nÐt.

.. ach: hép b . tay §iÒn ng hay ngh: .. nhµ bµ ngo¹i §Õm ®óng sè dÊu chÊm trong bµi chÝnh tae §iÒn ®óng vÇn ¨m. Môc ®Ých. vên ViÕt b¶ng con tõng tõ hoa. tói x. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. ¨p.. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. yªu cÇu: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c. KiÓm tra bµi cò: §iÒn vÇn anh.Ð ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y. ¾p.µ voi... ¬ng ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ch¨m häc.. ch÷ c. Híng dÉn tËp chÐp: 303 HS 2 .Bµi míi: GV 1. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi.NhËn xÐt giê häc. khÐo sµng *.. kh¾p vên. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨m. tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. 3 ch÷.. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc *.3 em nh×n b¶ng ®äc l¹i . VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b ________________________________________ ChÝnh t¶ Nhµ bµ ngo¹i I. chó .... §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt s½n néi dung ®o¹n cÇn chÐp Néi dung c¸c bµi tËp III. ¬n. ng¸t h¬ng kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë.. k vµo chç trèng II. mçi dßng chØ viÕt 2.

loµ xoµ. thùc hµnh giao tiÕp. . ra vên. Th¾m ch¨m häc. Ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷: dËy sím. lªn ®åi.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. chê ®ãn. 304 . söa HS ®äc thÇm yªu cÇu 2 em lªn b¶ng N¨m nay. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt. biÕt tù t¾m cho m×nh. . t×m tiÕng ®Ô viÕt sai HS viÕt b¶ng con: ngo¹i. ch¬i kÐo co Ch÷a bµi b. vÇn ¬ng. kÕt thóc c©u.H ®äc tr¬n c¶ bµi. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. §iÒn c hay k 4. Bµi tËp: a. B¶ng nam ch©m. §iÒn vÇn ¨m.Môc tiªu: . ®Êt trêi. réng r·i. ¾p Híng dÉn ®iÒn vÇn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ®o¹n v¨n C¶ líp ®äc thÇm. kh¾p vên HS chÐp bµi G¹ch ch©n ch viÕt sai. VBTTV 1/2. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.HiÓu néi dung bµi. §äc bµi: nhiÒu em H¸t ®ång ca. Th¾m ®· lµ häc sinh líp mét. ch÷ ®øng ®»ng sau dÊu chÊm ph¶i lµ ch÷ viÕt hoa 3. c¸ch ®Ó vë Trong bµi cã mÊy dÊu chÊm? DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u kÓ. II. biÕt s¾p xÕp s¸ch vë ng¨n n¾p. ¬ng: t×m ®îc tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV cheo b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n GV híng dÉn. nãi ®îc c©u cã vÇn ¬n.§¹t tèc ®é tèi thiÓu 25 ®Õn 30 tiÕng / 1 phót. híng dÉn tù häc ________________________________________________________________________ Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ai dËy sím ( 2 tiÕt) I. biÓu d¬ng. söa lçi Híng dÉn chÐp bµi vµo vë T thÕ ngåi.¤n vÇn ¬n.

h¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬n. Thi ®äc theo tæ.häc chñ yÕu: 1. 2 trong SGK. vÇn ¬ng. ®Êt trêi ( mÆt ®Êt vµ bÇu trêi ) . C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ¬n. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao.C¸c H§ d¹y. ®Êt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trêi. h¬ng Ph©n tÝch tiÕng vên. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬n.TT sím. ra vên. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- IV. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.LuyÖn ®äc ®o¹n. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:C¸nh diÒu bay lîn. vÇn . chê ®ãn. . TiÕt 2 305 .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . vÇn . h¬ng ¬ng §äc c¸c tiÕng: vên. lªn ®åi. nhãm Líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua.Bµi cò: 2 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Hoa ngäc lan vµ tr¶ lêi c©u hái 1. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. ¬ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬n. vÇn ¬ng ra b¶ng con. Vên hoa ng¸t h¬ng th¬m.vên. ng¸t h¬ng. 2. tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: võng ®«ng( mÆt trêi míi mäc).GV nhËn xÐt cho ®iÓm. tõ ng÷ dÔ lÉn: dËy §äc CN.Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ¬ng ViÕt tiÕng cã vÇn ¬n.

chuÈn bÞ bµi sau: Mu chó SÎ. ________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ c©u ®è I Môc tiªu: . líp ®äc thÇm Hoa ng¸t h¬ng ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên. .NhËn xÐt bµi viÕt cña H. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§1: T×m hiÓu bµi +Khi dËy sím. 2. 2H quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi mÉu Tõng cÆp H lªn hái tr¶ lêi nh÷ng viÖc ®· lµm buæi s¸ng. Bµi míi: GV HS H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung 1 vµi H ®äc l¹i c©u ®è c©u ®è H gi¶i ®è: Nãi vÒ con ong 306 . b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Nhµ bµ ngo¹i . 2. Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em. 3.Nªu yªu cÇu cña bµi GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 1 H ®äc bµi th¬. 1 sè H ®äc tríc líp.ChÐp l¹i chÝnh x¸c.NhËn xÐt giê häc.Cñng cè – dÆn dß: . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. . LuyÖn tËp thùc hµnh. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. ®iÒu g× ®ang chê ®ãn em ë ngoµi vên? + Trªn c¸nh ®ång? + Trªn ®åi? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( Hái nhau vÒ viÖc lµm buæi s¸ng) .VÒ nhµ «n l¹i bµi. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ tr/ ch hoÆc v/ d/ gi. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng C©u ®è vÒ con ong. .

H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. Môc ®Ých. ®Ñp. hæ. d. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp c©u ®è vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. --------------------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn TrÝ kh«n I. kh¾p. c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i tµn bé c©u chuyÖn TËp c¸ch kÓ ®æi giäng tr©u. . vên c©y. Cñng cè – dÆn dß . ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. s¹ch. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. d·y nói. 3. tÝnh ®iÓm thi ®ua. ngêi ThÊy ®îc sù ngèc nghÕch. cÆp da. yªu cÇu Häc sinh nghe gi¸o viªn kÓ dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: ch¨m chØ.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. giá c¸. ®Ñp. §iÒn vÇn: tr hay ch? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. §iÒn v. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. khê kh¹o cña hæ 307 . gia ®×nh. hay gi Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. b. suèt ngµy. mµu vµng. Lêi gi¶i: quyÓn vë.

4 4. Híng dÉn häc sinh kÓ toµn bé c©u chuyÖn 5. tr©u. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh vÏ c¶nh g×? 1 em ®äc c©u hái díi tranh 1 B¸c n«ng d©n ®ang cÇy ruéng. hæ. con tr©u rËp r×nh kÐo lìi cµy. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. sù th«ng minh cña con ngêi khiÕn con ngêi lµm chñ ®îc mu«n loµi II. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. KiÓm tra bµi cò 1 em kÓ: C« bÐ trïm kh¨n ®á B. 3. nhí c©u chuyÖn Hæ nh×n thÊy g×? Tranh 2. 3: KÕt hîp kÓ víi tranh minh ho¹ 3. b¸c n«ng d©n Con Hæ to x¸c nhng ngèc nghÕch kh«ng biÕt trÝ kh«n lµ g× Con ngêi nhá bÐ nhng cã trÝ kh«n nªn con vËt to x¸c ph¶i 308 HS HS nghe. §å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹: SGK Ghi b¶ng gîi ý tõng 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn III. Hæ nh×n thÊy ng¹c nhiªn 2 .3 em kÓ néi dung tranh 1 HS kÓ t¬ng tù KÓ theo nhãm 4 em KÓ theo nhãm 4 em Ph©n vai: Ngêi kÓ chuyÖn. HiÓu ý nghÜa néi dung chuyÖn C©u chuyÖn nµy cho em biÕt ®iÒu g×? . Bµi míi GV 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HiÓu: TrÝ khè.GV kÓ chuyÖn LÇn 1: KÓ ®Ó häc sinh biÕt chuyÖn LÇn 2.

TT ho¶ng l¾m. lÔ phÐp . Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. v× sao? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- v©ng lêi. Gi¶i nghÜa tõ khã: chép . B¶ng nam ch©m. . tøc giËn. IV. vÇn u«ng.HiÓu néi dung bµi.H ®äc tr¬n c¶ bµi. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. lÔ phÐp. VBTTV 1/2. c¸c tõ ng÷: chép.häc chñ yÕu: 1. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn u«n. u«ng: t×m ®îc tiÕng. C¸c H§ d¹y.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 6. . s¹ch khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng sÏ. dÆn dß Em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo trong chuyÖn. phô ©m cuèi: t. §äc ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: n/ l. sî h·i 1 em kÓ chuyÖn toµn bé c©u VÒ nhµ tËp kÓ l¹i ________________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mu chó sÎ ( 2 tiÕt) I. II. + §o¹n 1: Hai c©u ®Çu + §o¹n 2: C©u nãi cña SÎ + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i.LuyÖn ®äc ®o¹n. nãi ®îc c©u cã vÇn u«n. thùc hµnh giao tiÕp. Cñng cè. s¹ch sÏ.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. u«ng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«n muén §äc tiÕng: muén Ph©n tÝch tiÕng muén 309 . bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n ) Chia bµi thµnh 3 ®o¹n nèi tiÕp nhau ®äc.Bµi cò: 2 H ®äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím 2. nÐn sî.Môc tiªu: . ho¶ng l¾m.¤n vÇn u«n. c.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m .

Sao anh kh«ng röa mÆt) H ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái SÎ vôt bay ®i.®äc c¶ mÉu 2 H lªn b¶ng thi xÕp ®óng.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi. BÐ l¾c chu«ng. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n. Gv biÓu d¬ng nh÷ng Hs häc tèt .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn u«n. Qua c©u chuyÖn ta thÊy SÎ lµ con vËt nh thÕ nµo? 3. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H§2: Cho H kh¸ giái kÓ l¹i c©u chuyÖn Gäi H kÓ l¹i c©u chuyÖn Mu chó SÎ 1 sè H kh¸ giái lªn kÓ Líp nhËn xÐt söa sai SÎ lµ con vËt th«ng minh. §äc c©u mÉu trong SGK: BÐ ®a cho mÑ cuén len. §äc c¸c tiÕng. vÇn u«ng. H ®äc c¸c thÎ ch÷ . xÕp nhanh Líp lµm bµi vµo trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2. vÇn u«ng GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H.Cñng cè – dÆn dß: . TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi SÎ bÞ mÌo chép ®îc. vÇn u«ng ra b¶ng con. 1 H líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 cña bµi chän ý ®óng ( ý a. SÎ ®· nãi g× víi MÌo? +SÎ lµm g× khi MÌo ®Æt nã xuèng ®Êt? + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®óng vÒ chó SÎ trong bµi GV Chèt l¹i ý ®óng SÎ + th«ng minh.NhËn xÐt giê häc. 310 . u«ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hnªu yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn u«n.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 311 .

l¶nh lãt khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: th¬m phøc ( Mïi th¬m rÊt m¹nh.HiÓu néi dung bµi. iªu: t×m ®îc tiÕng. III. VBTTV 1/2.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. rÊt hÊp dÉn). §äc nh÷ng dßng th¬ cã tiÕng yªu 1 sè H ®äc dßng th¬ cã tiÕng yªu.Bµi cò: 2 H ®äc Mu chó SÎ 2. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: hµng xoan. .¤n vÇn yªu.LuyÖn ®äc ®o¹n. nãi ®îc c©u cã vÇn yªu. xao xuyÕn. xao xuyÕn në. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. iªu ra 312 .H ®äc tr¬n c¶ bµi. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. .Môc tiªu: .TT hµng xoan. II.NghØ h¬i sau mçi dßng th¬. B¶ng nam ch©m. T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi iªu ViÕt tiÕng cã vÇn yªu. iªu. C¸c H§ d¹y. . iªu. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn yªu.häc chñ yÕu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 28 Thø hai ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc ng«i nhµ I. l¶nh lãt.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m .

1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK trao ®æi víi nhau vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. b¹n nhá + Nh×n thÊy g×? + Nghe thÊy g×? + Ngöi thÊy g×? §äc c©u th¬ nãi vÒ t×nh yªu ng«i nhµ cña b¹n nhá g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc. iªu. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ íc) Hµng xoan tríc ngâ. I. hoa në nh m©y tõng chïm. b×nh chän ngêi nãi vÒ ng«i nhµ m×nh yªu thÝch hay nhÊt. ph¬i tªn s©n th¬m phøc. §äc c¸c tiÕng. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp. §äc c©u mÉu trong SGK Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hb¶ng con. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. iªu. GV vµ HS nhËn xÐt.Cñng cè – dÆn dß: . 2. H lªn nãi tríc líp. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 1 H ®äc 2 khæ th¬ ®Çu. Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa H. 3. ë ng«i nhµ cña m×nh. Mïi r¬m r¹ lîp trªn m¸i nhµ. TiÕng chim ®Çu håi l¶nh lãt. 1 sã H ®äc khæ th¬ 3.NhËn xÐt giê häc. k I Môc tiªu: 313 .

uyªt iªu.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. viÕt ®Ñp. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. réng bao nhiªu Ch÷ hoa E cao 5 «.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . yªu ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu n¶i chuèi. tíi c©y. duyÖt binh: ch÷ thêng. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa H vµ hái + Ch÷ hoa cao mÊy «. iªt. 3 ch÷. K H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: u«i.Ch÷ hoa H.H biÕt t« ch÷ hoa H. cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ H víi c¸c ch÷ I. c¸c tõ ng÷: n¶i chuèi. réng 5 « «? + Ch÷ hoa H cã mÊy nÐt? Cã 3 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù. ®óng kiÓu ch÷. I. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. Nãi nhiÖm vô giê häc. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. ®Òu nÐt.NhËn xÐt giê häc. . thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: GV HS H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt §äc bµi cÇn viÕt trong giê häc. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. I. iªt.ViÕt ®óng c¸c vÇn u«i. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. ¬i. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. viÕt ®Ñp. ¬i. yªu. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . . ChÝnh t¶ Ng«i nhµ 314 . Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . K . K ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . uyªt. cì võa. ViÕt b¶ng con tõng tõ duyÖt binh kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. mçi dßng chØ viÕt 2. iªu.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. tíi c©y.

dÆn dß NhËn xÐt giê häc HS 2 em lµm bµi tËp 2. Môc ®Ých. c hay k II. §å dïng d¹y häc Néi dung bµi viÕt s½n III. yªu cÇu ChÐp chÝnh x¸c. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã: vÒ phÐp. Cñng cè. chØ tõng ch÷ Ch÷a lçi sai phæ biÕn 3. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô T×m tiÕng dÔ viÕt sai HD c¸ch tr×nh bÇy bµi th¬ T thÕ ngåi viÕt GV ®äc. v÷ng vµng.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. Giíi thiÖu bµi 2. 315 . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. 3 KiÓm tra vë häc sinh 2 – 3 nh×n b¶ng ®äc bµi Méc m¹c. tr×nh bÇy ®óng khæ th¬ 3 bµi ng«i nhµ Lµm ®îc cac bµi tËp ®iÒn vÇn iªu hay yªu. Bµi tËp §iÒn iªu hay yªu GV híng dÉn §iÒn ch÷ c hay k Mçi nhãm 3 em lªn thi ®iÒn nèi tiÕp 4. ®Êt níc HS viÕt b¶ng con HS chÐp bµi vµo vë So¸t l¹i bµi b»ng bót ch× ChÊm ®iÓm 1/2 sè bµi §äc thÇm yªu cÇu Thi lµm nhanh bµi tËp vµo trong s¸ch ¤ng trång c©y c¶nh Bµ kÓ chuyÖn ChÞ s©u kim Thø t ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc quµ cña bè I. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV A. n. KiÓm tra bµi cò B.Môc tiªu: .H ®äc tr¬n c¶ bµi. Bµi míi 1.

.HiÓu néi dung bµi. .LuyÖn ®äc ®o¹n. oat ra b¶ng con.Häc thuéc lßng bµi th¬.GV nhËn xÐt cho ®iÓm.¤n vÇn oan. vÒ phÐp. . lu«n lu«n. oat Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oan. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. vÇn au §äc c©u mÉu trong SGK:Chóng em vui liªn hoan. 316 . oat T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oan ngoan §äc tiÕng: ngoan Ph©n tÝch tiÕng ngoan T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oan.C¸c H§ d¹y.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. VBTTV 1/2.häc chñ yÕu: 1. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oan.TT nµo. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. II. oat.Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi ng«i nhµ vµ tr¶ lêi c©u hái. xa ®Êt liÒn). oat: t×m ®îc tiÕng. tõ ng÷ dÔ lÉn: lÇn §äc CN. v÷ng vµng. §¶o xa( vïng ®Êt ë gi÷a biÓn. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. B¶ng nam ch©m.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m . 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . . thùc hµnh giao tiÕp. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.Chóng em thÝch ho¹t ®éng. IV. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ao. nãi ®îc c©u cã vÇn oan. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oan. oat. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Gi¶i nghÜa tõ khã: v÷ng vµng ( ch¾c ch¾n).

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®©u? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Bè göi cho b¹n nhá nh÷ng quµ g×? §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬: giäng nhÑ nhµng H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi( hái vÒ nghÒ nghiÖp cña bè) Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vän 2. IVC¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1. 2. b¶ng nam ch©m III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. LuyÖn tËp thùc hµnh. Bµi míi: 317 . ngh×n c¸i th¬ng. ngh×n c¸i h«n. 2. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn ch÷ s hay x. II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. líp ®äc thÇm Bè b¹n nhá lµ bé ®éi ë ®¶o xa. 3. ®iÒn vÇn im hay iªm. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ Thi häc thuéc lßng bµi th¬.Cñng cè – dÆn dß: . . 1 sè H ®äc tríc líp. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ cña bµi Quµ cña bè. ngh×n lêi chóc.NhËn xÐt giê häc. Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 chÝnh t¶ quµ cña bè I Môc tiªu: .ChÐp l¹i chÝnh x¸c. QS 4 tranh minh ho¹ 2 H lªn hái ®¸p tríc líp 1 sè cÆp H lªn hái ®¸p kh«ng cÇn tranh minh ho¹ 3. .GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ng«i nhµ . líp ®äc thÇm Ngh×n c¸i nhí. 3 H ®äc khæ th¬ ®Çu. 1 H ®äc khæ th¬ 2.

Môc ®Ých.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. ®Ñp. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. §iÒn vÇn: s hay x? 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. gióp c« ch÷a ®îc bÖnh cho mÑ. Lêi gi¶i: tr¸i kim.HiÓu ý nghÜa cña truyÖn: Ca ngîi t×nh yªu mÑ. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng. khiªm tèn. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. chóc. kim tiªmc©y kim. b. 318 .Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt néi dung khæ th¬ cÇn chÐp ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: göi. 3. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Cñng cè – dÆn dß . H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. ®Ñp. mØm cêi. th¬ng. lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ trong truyÖn lµm cho trêi ®Êt còng c¶m ®éng. ngh×n. s¹ch. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS 2. lóa chiªm. KÓ chuyÖn B«ng hoa cóc tr¾ng A. 3 H ®äc l¹i khæ th¬ ®¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con ChÐp tõng dßng vµo vë CÇm bót ch× so¸t lçi. yªu cÇu . . ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. Söa ch÷ cho H Cho H chÐp khæ th¬ vµo vë Nh¾c H viÕt c©u ®è c¸ch lÒ 3 « Uèn n¾n t thÕ ngåi. §iÒn im hay iªm Híng dÉn t¬ng tù phÇn a.

§å dïng d¹y häc . Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn .Lµ con ph¶i th¬ng yªu cha mÑ.Gióp c« ch÷a khái bÖnh cho mÑ . GV kÓ chuyÖn víi giäng diÔn c¶m . Híng dÉn häc sinh kÓ theo tranh .3 em kÓ l¹i toµn bé chuyÖn . 3: ChuyÓn ngêi dÉn chuyÖn sang häc sinh 4. gËy ®ãng vai bµ cô .TiÕp tôc víi c¸c tranh 23.Tranh minh ho¹ C.Tranh 1 vÏ c¶nh g×? .§äc c©u hái díi tranh .HS kÓ theo nhãm . 4 lµm t¬ng tù .LÇn 1: GV lµm ngêi dÉn chuyÖn .HS theo dâi kÓ tõng ®o¹n . 3.Thi kÓ theo nhãm .2 em kÓ chuyÖn "S tö vµ chuét nh¾t" II.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- B.Chó ý khi kÓ: BiÕt chuyÓn giäng kÓ linh ho¹t tõ lêi ngêi kÓ sang lêi ngêi mÑ.C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ra ®iÒu g×? 319 .2 . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I.HS nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn .KÓ lÇn 2 .TÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn .LÇn 2. Bµ nãi víi con g¸i ngåi bªn "Con ®i mêi thÇy thuèc vÒ ®©y" .Kh¨n ®ãng vai bµ mÑ.KÓ lÇn 1 ®Ó häc sinh biÕt c©u chuyÖn . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. KiÓm tra bµi cò .Trong 1 tóp lÒu ngêi mÑ èm n»m trªn giêng.3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹ . ch¨m häc .Thi kÓ theo ®o¹n . lêi c« bÐ. Bµi míi 1.3 em: kÓ ®o¹n 1 .NhËn xÐt. lêi cô giµ.th¬ng mÑ lóc yÕu ®au .Ngêi mÑ nãi g× víi con? .KÓ ph©n vai . tuyªn d¬ng . trªn ®¾p mét chiÕc ¸o.

ph©n tÝch ng«n ng÷… III. . dÊu phÈy. biÕt ®äc c©u cã dÊu chÊm hái ( cao giäng hoÆc ng¹c nhiªn) . tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN.NhËn xÐt tiÕt häc . .LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . II.B«ng hoa cóc tr¾ng tîng trng cho tÊm lßng hiÕu th¶o cña c« bÐ víi mÑ . Cñng cè. ho¶ng hèt. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khãc oµ.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Quµ cña bè 2. ®øt tay. bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi 320 .C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. c¾t khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng b¸nh Gi¶i nghÜa tõ khã: ho¶ng hèt ( mÊt tinh thÇn do gÆp nguy hiÓm bÊt ngê) .HiÓu néi dung bµi.H ®äc tr¬n c¶ bµi. dÆn dß .BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. nãi ®îc c©u cã vÇn t.ChuÈn bÞ c©u chuyÖn: "NiÒm vui bÊt ngê" Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc v× b©y giê mÑ míi vÒ I. IV C¸c H§ d¹y. B¶ng nam ch©m. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i.Môc tiªu: . ho¶ng hèt. VBTTV 1/2. t: t×m ®îc tiÕng.häc chñ yÕu: 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . ®øt tay. c.Líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt 5. thùc hµnh giao tiÕp.TT khãc oµ.¤n vÇn c.LuyÖn ®äc ®o¹n.

c. Líp nhËn xÐt Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. ngêi mÑ. cËu bÐ.VÒ nhµ «n l¹i bµi 321 . 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 2 H 1 nhãm quan s¸t tranh SGK vµ thùc hµnh hái ®¸p tõng cÆp H lªn nãi tríc líp. §äc c¸c tiÕng. §äc c©u mÉu trong SGK: Møt TÕt ¨n rÊt ngon.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn t. lµm cha mÑ bùc m×nh…) 3. c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn t T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn t. C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n ®Ó t×m c¸c c©u hái trong bµi ( Con lµm sao thÕ? §øt khi nµo thÕ? Sao ®Õn b©y giê con míi khãc?) 2. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n Cho H ®äc ph©n vai H§3: LuyÖn nãi Lµm nòng mÑ nh cËu bÐ trong truyÖn nµy lµ kh«ng ph¶i.Cñng cè – dÆn dß: . hay nhâng nhÏo. .NhËn xÐt giê häc. c ra b¶ng con. C¸ mùc níng rÊt ngon.V× cËu muèn ®îc mÑ th¬ng. v× lµm phiÒn cha mÑ. lµ mét tÝnh xÊu. líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu bÐ kh«ng khãc Khi mÑ vÒ cËu bÐ míi khãc. vßi vÜnh th× kh«ng tèt. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n 2. c.3 nhãm H ®äc ph©n vai: Ngêi dÉn chuþªn. c GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh tiÕng trong bµi cã vÇn t lµ ®øt Nªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn t. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn t. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Khi bÞ ®øt tay cËu bÐ cã khãc kh«ng? Lóc nµo cËu bÐ míi khãc? V× sao? 1 H ®äc bµi v¨n.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 322 .

oen . xoÌ ra.HS ®äc tr¬n c¶ bµi.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- tuÇn 29 Thø hai ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc ®Çm sen I. c¸nh hoa. Ph¬ng ph¸p 323 . II. .HiÓu néi dung bµi. ngan ng¸t. nãi ®îc c©u cã vÇn en.NghØ h¬i sau dÊu chÊm.¤n vÇn en. thanh khiÕt. oen: t×m ®îc tiÕng. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: xanh m¸t.Môc tiªu: .

xoÌ ra. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en? chen. sen T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã Nªu l¹i yªu cÇu bµi vÇn en. NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn en. Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en. . oen ra b¶ng con. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn yªu. VBTTV 1/2. B¶ng nam ch©m.LuyÖn ®äc ®o¹n.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . c¸nh hoa. IV. C¸c H§ d¹y.häc chñ yÕu: 1. Líp nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. ph©n tÝch ng«n ng÷… III.TT lÉn: xanh m¸t. H ®äc thi ®o¹n trong nhãm. thanh khiÕt ( trong s¹ch ). 2. MÌn phiªu lu ký rÊt hay. ven. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 324 . §äc c©u mÉu trong SGK: TruyÖn DÕ iªu. BÐ nhoÎn miÖng cêi t¬i.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §µm tho¹i. §äc c¸c tiÕng. tõ võa t×m ®îc. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng. oen. thùc hµnh giao tiÕp.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. oen ViÕt tiÕng cã vÇn en. thu ho¹ch( lÊy). Líp nhËn xÐt söa sai. oen. ngan ng¸t ( mïi th¬m dÞu nhÑ). nhÞ ( bé phËn sinh s¶n cña hoa). tõ ng÷ dÔ §äc CN. thanh khiÕt. bµi Tõng nhãm 3 H (mçi H 1 ®o¹n) nèi tiÕp nhau ®äc. khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng ngan ng¸t. Gi¶i nghÜa tõ khã: ®µi sen( bé phËn phÝa ngoµi cña hoa sen).Bµi cò: 2 H ®äc V× b©y giê mÑ míi vÒ.

M.NhËn xÐt giê häc. 3 H ®äc l¹i bµi v¨n H thi ®äc thuéc lßng 1 khæ th¬ mµ m×nh yªu thÝch 1 sè H ®äc tríc líp.ViÕt ®óng c¸c vÇn oan. m. ong. . thùc hµnh nãi tiÕp vÒ sen. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2.H biÕt t« ch÷ hoa L.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp. ph« ®µi sen vµ nhÞ vµng. ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt. n I Môc tiªu: . §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi( Luþªn nãi vÒ hoa sen) GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u.Ch÷ hoa L. H¬ng sen ngan ng¸t. N®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . M. en. c¸c tõ ng÷: ngoan ngo·n. trong xanh. c¶i xoong: ch÷ thêng. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra. ®óng kiÓu ch÷. cì võa. oat. nhoÎn cêi. 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK 1 H quan s¸t tranh vµ mÉu trong SGK . N . ®Òu nÐt. ®o¹t gi¶i. Khi në. oong . NhiÒu H lªn nãi tríc líp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp viÕt t« ch÷ hoa l.Cñng cè – dÆn dß: .VÒ nhµ «n l¹i bµi. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt. thanh khiÕt 2. hoa sen. hoa sen tr«ng ®Ñp nh thÕ nµo? §äc c©u v¨n diÔn t¶ h¬ng sen. 3. III Ph¬ng ph¸p: Trùc quan. thùc hµnh luyÖn tËp… IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu 1 Bµi cò: Kh«ng 2 Bµi míi: 325 . oen. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hH ®äc bµi v¨n.

Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . ong.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS §äc bµi cÇn viÕt GV H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung tËp viÕt trong giê häc. . §å dïng d¹y häc . cho H so s¸nh c¸ch viÕt ch÷ M víi ch÷ N H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: oan. trong xanh. -------------------------------------------------------------chÝnh t¶ hoa sen I.RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp II. mçi dßng chØ viÕt 2. nhoÎn cêi.e . H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Lvµ hái + Ch÷ hoa L cao mÊy «. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp.NhËn xÐt giê häc. Nãi nhiÖm vô giê häc. môc tiªu . réng 4 « Cã 1 nÐt H ®å ch÷ trªn kh«ng trung ViÕt b¶ng con ViÕt b¶ng con tõng tõ H viÕt bµi vµo vë.Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK .2 HS lªn b¶ng ®äc l¹i khæ th¬ 326 . c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. hoa sen. ª .Nhí ®îc quy t¾c chÝnh t¶ ©m : gh ®i víi i . 3 ch÷. Bµi cò . en. oen.B¶ng phô chÐp s½n bµi ca dao : Hoa sen” III. oong Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: ngoan ngo·n. c¶i xoong kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë Ch÷ hoa cao 5 «. oat.HS chÐp l¹i chÝnh x¸c viÕt l¹i ®óng c¶ bµi ca dao . réng bao nhiªu «? + Ch÷ hoa L cã mÊy nÐt? + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. ®o¹t gi¶i.

327 . .Thu bµi chÊm . 3 HS nh×n b¶ng ®äc khæ th¬ . Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu: l. 2 em HS ®äc l¹i bµi c¸c tõ võa ®iÒn Bµi 2 : §iÒn ch÷ g hay gh . u … ) 3.HS t×m nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai ( Tr¾ng . e .BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬. n. gç lim .Híng dÉn HS so¸t lçi vµo vë . « . gh ) GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h. cña xoÌn xoÑt 1. Cñng cè.HS chÐp khæ th¬ vµo vë . o .GV nhËn xÐt.§êng gå ghÒ .Môc tiªu: . dÆn dß : .H ®äc tr¬n c¶ bµi. 4 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 tËp ®äc mêi vµo I.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . chen .2. c¸c tiÕng tõ ng÷ khã. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . ¬ .3.HS lªn b¶ng lµm BT .HS tËp viÕt vµo b¶ng con tõ khã .GV ch÷a c¸c lçi sai trªn b¶ng .GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt . ª ( gh kÐp ) §øng tríc c¸c nguyªn ©m kh¸c viÕt lµ g ( g + a . con ghÑ . mïi … ) . xanh . nhËn xÐt giê c) Híng dÉn dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 1 : §iÒn en hay oen §Ìn bµn .Cho 3 em lªn b¶ng lµm BT .C¶ líp nhËn xÐt vµ ®äc l¹i c¸c tõ khã d) Híng dÉn quy t¾c chÝnh t¶ ©m gh ®øng tríc : i .HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶ ( g .Cho HS quan s¸t chÐp s½n . ®¸nh gi¸ 2.

2. oong ra b¶ng con. bµi Nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ C¸ nh©n ®äc c¶ bµi NhËn xÐt cho ®iÓm §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn ong. . .Bµi cò: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi §Çm sen vµ tr¶ lêi c©u hái. buåm khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng thuyÒn. VBTTV 1/2. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi oong §äc c©u mÉu trong SGK: chong chãng. líp ®äc thÇm Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng Giã ®îc chñ nhµ mêi vµo ®Ó cïng 328 . nãi ®îc c©u cã vÇn ong. .häc chñ yÕu: 1.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ Söa ph¸t ©m .¤n vÇn ong.GV nhËn xÐt cho ®iÓm. II. so¹n söa.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.LuyÖn ®äc ®o¹n. oong. B¶ng nam ch©m. líp ®äc thÇm Nh÷ng ai ®· gâ cöa ng«i nhµ? Thá.HiÓu néi dung bµi. oong T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong trong §äc tiÕng: trong Ph©n tÝch tiÕng trong T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong. 3 H ®äc bµi th¬ . Giã 1 H ®äc khæ th¬ 3. ph©n tÝch ng«n ng÷… III. Nai. GV nhËn xÐt chung vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 2. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i. tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN. xoong canh ViÕt tiÕng cã vÇn ong.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2.Häc thuéc lßng bµi th¬.TT kiÔng ch©n. . thùc hµnh giao tiÕp.oong: t×m ®îc tiÕng. IV C¸c H§ d¹y.

LuyÖn tËp thùc hµnh. III Ph¬ng ph¸p Trùc quan. QS 4 tranh minh ho¹ 1 H lªn nãi tríc líp NhiÒu H thùc hµnh nãi. Thi häc thuéc lßng bµi th¬. ®iÒn ch÷ ng hay ngh. ®Èy buåm thuyÒn. C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. Khæ th¬ 2: Ngêi dÉn chuyÖn. chñ nhµ.viÕt chÝnh x¸c. II. .Nhí quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. ®i kh¾p n¬i lµm viÖc tèt. Thá. VÒ nhµ «n l¹i bµi. chñ nhµ. Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi 329 . chuÈn bÞ bµi sau: V× b©y giê mÑ míi vÒ. Nai Khæ th¬ 3: Ngêi dÉn chuyÖn. 2 cña bµi Mêi vµo. ª.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng lµm g×? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hso¹n söa ®ãn tr¨ng lªn. qu¹t m¸t thªm h¬i biÓn c¶. 1 sè cÆp ®äc bµi th¬ th¬ theo lèi ph©n vai Cho H ®äc ph©n vai Khæ th¬ 1: Ngêi dÉn chuyÖn. IV C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. chñ nhµ. i. 1 sè H ®äc tríc líp. Giã H§2: Häc thuéc lßng bµi th¬ ( ë líp) Cho H ®äc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp theo c¸ch xo¸ dÇn ch÷ chØ gi÷ l¹i ch÷ ®Çu dßng H§3: LuyÖn nãi Nªu yªu cÇu bµi tËp GV söa cho H nãi thµnh c©u chän vÑn 3. kh«ng m¾c lçi bµi tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ 1.Nghe .Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ong hay oong. Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mêi vµo I Môc tiªu: . reo hoa l¸. .Cñng cè – dÆn dß: . b¶ng nam ch©m.NhËn xÐt giê häc. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. - GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Hoa sen - NhËn xÐt bµi viÕt cña H. 2. Bµi míi: H§1: Híng dÉn H tËp chÐp Treo b¶ng phô viÕt khæ th¬ 1, 2 bµi Mêi vµo. ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai: nÕu, tai, xem, g¹c Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ mçi dßng 3 lÇn Uèn n¾n t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng vµo b¶ng con Nghe vµ viÕt vµo vë

CÇm bót ch× so¸t lçi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau

ChÊm 1 sè bµi t¹i líp, nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn: ong,oong 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm thi ®ua. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. b, §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. H lµm bµi vµo vë BTTV Nªu luËt chÝnh t¶ ©m ng ®øng ngh + i, e, ª tríc i, e, ª 3. Cñng cè – dÆn dß - Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt, chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng, ®Ñp. - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng, s¹ch, ®Ñp. --------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn
330

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNIÒM VUI BÊT NGê

I. môc tiªu - hs dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n trong c©u chuyÖn theo tranh, vµ kÓ l¹i ®îc toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m - Ngêi mÑ èm nãi g× víi con? - KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi - HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4 tranh minh ho¹ c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: C©u hái díi tranh lµ g×? - GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn - 2 HS thi kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý díi tranh e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ( B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , ? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå ) ®iÒu g× ? - Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ngêi kÓ chuyÖn hay nhÊt ,
331

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Chó c«ng I.Môc tiªu: - H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng l¸nh. - BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm, dÊu phÈy. - ¤n vÇn oc, ooc : t×m ®îc tiÕng, nãi ®îc c©u cã vÇn oc, ooc. - HiÓu néi dung bµi. II. Ph¬ng ph¸p §µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp, ph©n tÝch ng«n ng÷… III.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, B¶ng nam ch©m. IV. C¸c H§ d¹y- häc chñ yÕu: 1.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi Mêi vµo 2. Bµi míi: GV HS H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ dÔ lÉn: §äc CN- TT n©u g¹ch, rÎ qu¹t, rùc rì, lãng khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng l¸nh. - LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m - LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi Thi ®äc ®ång thanh theo ®¬n vÞ nhãm NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn oc, ooc T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc tiÕng trong bµi cã vÇn oc lµ ngäc
332

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn oc, ooc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu l¹i yªu cÇu bµi ViÕt tiÕng cã vÇn oc, ooc ra b¶ng con. §äc c¸c tiÕng, tõ võa t×m ®îc. Líp nhËn xÐt söa sai. §äc c©u mÉu trong SGK: Con cãc lµ cËu «ng giêi. BÐ mÆc quÇn soãc.Dùa vµo c¸c tõ ng÷ võa t×m ®îc nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc. Líp nhËn xÐt

Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc.

GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g×? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c XoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ g×? qu¹t. 1 H ®äc ®o¹n 2, líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng 1 sè H tr¶ lêi thay ®æi nh thÕ nµo? Líp nhËn xÐt söa sai. §äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n 2, 3 H ®äc l¹i bµi v¨n NhËn xÐt cho ®iÓm. H§3: LuyÖn nãi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi ( H¸t vÒ con c«ng) T×m vµ h¸t bµi h¸t vÒ con c«ng 1 sè H h¸t tríc líp NhËn xÐt khen nh÷ng H biÕt nhiÒu bµi h¸t vÒ con c«ng. 3.Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 1 H ®äc ®o¹n 1, líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái Bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch.

333

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

334

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

tuÇn 30
Thø hai ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc chuyÖn ë líp I. Môc tiªu - HS ®äc tr¬n ®îc c¶ bµi : ChuyÖn ë líp - ¤n c¸c vÇn : u«t , u«c - HiÓu ®îc tõ ng÷ : em bÐ kÓ chuyÖn cho mÑ nghe nhiÒu chuyÖn kh«ng ngoan cña c¸c b¹n trong líp . MÑ muèn nghe kÓ chuyÖn ë líp con ngoan nh thÕ nµo ? II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1, 2 em ®äc bµi : Chó c«ng - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u
335

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : ë líp , ®óng dËy , trªn , b«i bÈn vuèt tãc . - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc tr¬n

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ c) ¤n c¸c vÇn: u«c, u«t - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK ? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn u«t ?

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htõng khæ th¬

( vuèt )

?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu nhiÒu : cuèc ®¾t , b¾t luéc , TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u«c , u«t tuèt lóa , buét måm , khã nuèt … GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi - HS thi ®ua t×m nhanh ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 1 / 2 néi dung bµi ( ChuyÖn ban Hoa kh«ng thuéc * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc bµi , b¹n Hïng trªu con , b¹n Mai ?B¹n nhá kÓ cho mÑ nghe nh÷ng tay ®Çy mùc . ..) chuyÖn g× ë líp ? ? MÑ nãi g× víi b¹n nhá ? - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : H·y kÓ chuyÖn víi cha mÑ h«m nay ë líp em ®· ngoan nh thÕ nµo ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV cho líp ®äc toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ víi cha mÑ chuyÖn ë líp h«m nay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt
336

( MÑ kh«ng nhí chuyÖn … ngoan ngo·n) - 3, 4 HS ®äc khæ th¬ 3

- Cho HS nãi theo nhãm

2 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa: l. 2.HS quan s¸t ch÷ o .HS tËp viÕt vµo b¶ng con .VÒ nhµ tËp viÕt phÇn cßn l¹i 337 .GV nhËn xÐt cho ®iÓm 3. Bµi míi a) Híng dÉn HS tËp viÕt ( T« ch÷ . dÆn dß . ¬ . tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n viÕt ®óng ®Ñp .HS t« ®óng . ®óng vµ ®Òu nÐt . p .Híng dÉn HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt ch÷ : o . p III. II. m. p . Cñng cè.ViÕt theo ch÷ thêng . « . p dông vµ tËp viÕt c¸c tõ øng dông c) Híng dÉn HS tËp t« .GV nhËn xÐt giê . æn ®Þnh líp. ¬ . ¬ . ¬ . ¬ .GV chÊm ch÷a bµi .HS ®äc c¸c tiÕng . tõ ng÷ øng + HS tËp t« ch÷ hoa : o .B¶ng phô kiÖn viÕt s½n ch÷ : o . p .GV nhËn xÐt vÒ sè lîng nÐt vµ kiÓu nÐt vµ nªu quy tr×nh viÕt . n . Môc tiªu . « .TËp viÕt vµo b¶ng con c¸c tõ trong khung ch÷ ) ng÷ øng dông b) Híng dÉn viÕt .GV híng dÉn tõng em biÕt c¸ch cÇm bót cho ®óng . ¬ . 4. « . võa . tËp viÕt . « . « . ¬ . « .ViÕt ®óng ®Ñp c¸c vÇn vµ c¸c tiÕng : . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T« ch÷ hoa : o . Bµi cò . ®Ñp c¸c ch÷ hoa : o . p hoa ) trong b¶ng phô . cì . p I. tõ øng dông: ( võa nãi võa t« ch÷ o . « . §å dïng d¹y häc . vµ t thÕ ngåi viÕt .

GV quan s¸t uÊn n¾n c¸ch ngåi viÕt . c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ .HS ®äc c¶ khæ th¬ .GV nhËn xÐt giê 338 .GV chØnh söa vµ nh¾c nhë tõ khã viÕt . §å dïng d¹y häc . c¸c ho¹t ®éng 1. Cñng cè. tèc ®é . ®Ñp khæ th¬ cuèi bµi : ChuyÖn ë líp . Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp . . vµo b¶ng con .2 HS lªn b¶ng lµm BT .HS t×m nh÷ng ch÷ khã viÕt hoÆc dÔ viÕt sai vµo tËp viÕt .HS nh×n b¶ng chÐp bµi vµo vë .2 HS lªn b¶ng lµm nhanh BT . u«t ch÷ k hay c .B¶ng phô chÐp s½n khæ th¬ cuèi cña bµi : ChuyÖn ë líp III.KiÓm tra viÕt ë nhµ cña c¸c HS 2. qu¶ cam ) chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp .GV viÕt ®o¹n th¬ cuèi bµi th¬ lªn b¶ng .HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®óng . c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp II.GV chÊm vµo líp 1 sè vë c) Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ Bµi 2 : §iÒn vÇn : u«t hay u«c ? .Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ChÝnh t¶ chuyÖn ë líp I.§iÒn ®óng c¸c vÇn u«c . chuét ®ång ) . dÆn dß : ( Buéc tãc .Líp lµm vµo b¶ng con + vë BTT ViÖt Bµi 3 : §iÒn ch÷ c hay k 3.GV tuyªn d¬ng nh÷ng em ( tói kÑo .RÌn cho c¸c em viÕt ®óng cù li . Bµi cò . Môc tiªu . c¸ch cÇm bót .Cho HS chÐp bµi .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng - VÒ nhµ chÐp l¹i bµi chÝnh t¶

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc MÌo con ®i häc I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : MÌo con ®i häc ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - ¤n c¸c vÇn : u , ¬u - HiÓu ®îc néi dung bµi : MÌo con lêi häc , kiÕm cí nghØ ë nhµ . Cõu do¹ c¾t ®u«i lµm mÌo sî kh«ng d¸m nghØ häc n÷a II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 1 em ®äc l¹i bµi : ChuyÖn ë líp ? MÑ b¶o bÐ kÓ chuyÖn g× ? - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn tËp - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ - HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : Buån bùc , kiÕm cí , c¸i ®u«i , cõu - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng th¬ - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi - Gäi 3 em mçi em ®äc c¶ bµi . - C¶ líp ®äc thÇm - §äc theo ph©n vai
339

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: u , ¬u - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : - ( cõu ) u ? - HS thi ®ua t×m ®óng nhanh TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : u , - nhiÒu - HS thi ®ua t×m nhanh ¬u ? GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc 4 dßng th¬ ®Çu * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc ( MÌo kªu ®u«i èm , xin nghØ häc ? MÌo kiÕm cí g× ®Ó nghØ häc ? ) ? Cõu nãi g× khiÕn mÌo xin ®i häc ( Cõu nãi muèn nghØ häc th× ngay ? c¾t ®u«i mÌo ) - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - Chia nhãm , luyÖn nãi theo ®Ò - Gäi em HS xung phong tµi trong SGK 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ ; ChuÈn bÞ bµi : Ngêi b¹n tèt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ mÌo con ®i häc I. Môc tiªu - HS chÐp ®óng vµ ®Ñp 8 dßng th¬ ®Çu bµi : MÌo con ®i häc - §iÒn ®óng c¸c vÇn : iªn hay in ch÷ r , d hay gi vµo chç thÝch hîp - ViÕt ®óng cù li tèc ®é
340

- 2 HS ®äc l¹i bµi - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng II. §å dïng d¹y häc

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- B¶ng phô chÐp s½n 8 dßng ®Çu bµi th¬ : MÌo con ®i häc vµ BT III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Bµi cò 2. Bµi míi a) Giíi thiÖu b) Híng dÉn tËp chÐp - Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy c¸c dßng th¬ - HS ®äc 8 dßng ®Çu bµi th¬ trªn b¶ng phô - HS nªu c¸c ch÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶ - TËp viÕt c¸c ch÷ ®ã vµo b¶ng con - GV chÊm 1 sè vë t¹i líp c) Híng dÉn HS HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ §iÒn ch÷ : r , d hoÆc gi ThÇy gi¸o d¹y häc ; bÐ nh¶y d©y , ®µn c¸ r« b¬i léi - 3 HS lªn b¶ng ®iÒn nhanh vµ - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm ®óng bµi chÝnh t¶ ®óng vµ ®Ñp - Líp ch÷a bµi vµo vë BT - GV nhËn xÐt giê VÒ nhµ viÕt ra vë mçi lçi chÝnh t¶ 1 dßng KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc I. Môc tiªu - Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Nhê trÝ th«ng minh mµ Sãc ®· tho¸t hiÓm II. §å dïng d¹y häc
341

- HS chÐp bµi chÝnh t¶ vµo vë : GV uèn n¾n c¸ch ngåi , c¸ch cÇm bót - HS ®æi vë cho nhau ch÷a bµi chÝnh t¶

3. Cñng cè, dÆn dß :

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê - 1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh - Tranh 1: C¶nh vÏ g×? - Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn ? Sãi vµ Sãc ai lµ ngêi th«ng minh ? H·y nªu 1 viÖc chøng tá sù th«ng minh ®ã ? 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay - VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc
342

- HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn

- Ngêi dÉn chuyÖn Sãi vµ Sãc

- Sãc lµ nh©n vËt th«ng minh . Khi Sãi hái Sãc høa tr¶ lêi nhng ®ßi ®îc th¶ tríc , tr¶ lêi sau . Nhê vËy Sãc ®· tho¸t khái nanh vuèt cña Sãi sau khi tr¶ lêi )

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNgêi b¹n tèt

I. Môc tiªu - §äc ®óng , nhanh c¶ bµi : Ngêi b¹n tèt ; ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - ¤n c¸c vÇn : uc , ut . T×m tiÕng cã vÇn : uc , ut - ThÊy ®îc c¸ch c sö Ých kØ cña Cóc th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña Hµ vµ MÑ II. §å dïng - Phãng to tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ : MÌo con ®i häc ? MÌo con ®Þnh kiÕm cí g× khi chèn häc - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) LuyÖn ®äc - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã + LuyÖn ®äc tiÕng, tõ - GV ®äc mÉu lÇn 1 + LuyÖn ®äc c©u + LuyÖn ®äc toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ LuyÖn ®äc ®o¹n bµi : - Gäi 2 em mçi em ®äc mét §o¹n 1 : Tõ : “Trong giê vÏ …®a ®o¹n. bót cña m×nh cho Hµ” HS luyÖn ®äc ph©n vai §o¹n 2 : Cßn l¹i - 2 em ®äc c¶ bµi
343

- HS luyÖn ®äc - HS ph¸t ©m c¸c tõ : LiÒn , söa l¹i , n»m , ngîng nghÞu … - HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng dßng c©u - HS thi ®ua ®äc c¶ bµi

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng c) ¤n c¸c vÇn: uc , ut - GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h-

? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn : uc ( cóc, bót ) , ut ? - HS thi ®ua nãi c©u ( theo nhãm ? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : uc , ) ut - HS thi ®ua t×m nhanh GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua TiÕt 2: LuyÖn tËp d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi - 2 em ®äc ®o¹n 1 : Tr¶ lêi c©u * T×m hiÓu néi dung bµi ®äc hái ? Hµ hái bót mîn , ai ®· gióp Hµ ? ( Cóc tõ chèi , Nô cho Hµ mù¬n ) - 2 em ®äc ®o¹n 2 ? B¹n nµo gióp Cóc söa d©y ®eo ( Hµ tù gióp Cóc söa d©y ®eo cÆp ? cÆp ) - 2 HS ®äc l¹i bµi ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi b¹n - 1 em kÓ l¹i néi dung bµi tèt ? ( Ngêi b¹n tèt lµ ngêi s½n sµng - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n gióp b¹n ) * Thùc hµnh luyÖn nãi LuyÖn nãi : - §Ò tµi : KÓ chuyÖn vÒ ngêi b¹n tèt cña em - GV cho tõng b¹n trao ®æi , kÓ víi nhau vÒ ngêi b¹n tèt . - GV chØ ®Þnh 2 HS lªn kÓ vÒ ngêi b¹n tèt tríc líp 4. Cñng cè, dÆn dß - 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; Nh×n tranh tËp kÓ l¹i viÖc lµm cña 2 b¹n
344

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hGiao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

345

n¬i nµy.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. d¾t vßng.Môc tiªu: . VBTTV 1/2. ¨c: t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t. ¨c.¤n vÇn ¨t. 2. quen.HiÓu néi dung bµi. Söa ph¸t ©m cho H .Bµi cò: 2 H ®äc Ngêi b¹n tèt. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu LuyÖn ®äc tiÕng. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: ngìng cöa.BiÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬ vµ khæ th¬.häc chñ yÕu: GV 1. C¸c H§ d¹y.H ®äc tr¬n c¶ bµi. II. . lóc nµo.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 31 Thø hai ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc ngìng cöa I. d¾t vßng. . III.Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. .LuyÖn ®äc c©u Söa ph¸t ©m HS §äc thÇm §äc CN. ®i men. lóc nµo. tõ ng÷ dÔ lÉn: ngìng cöa. ¨c.®i men.TT khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng Nèi tiÕp ®äc tõng dßng th¬ 346 . n¬i nµy. B¶ng nam ch©m. quen.

¨c T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨t? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hTõng nhãm 3 H (mçi H 1 khæ th¬) nèi tiÕp nhau ®äc. ¨c 2 H 1 cÆp quan s¸t tranh vµ nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t.Cñng cè – dÆn dß: . GV nhËn xÐt chung vµ söa cho H.4 H ®äc khæ th¬ 1. GV nhËn xÐt söa cho H nãi thµnh c©u. bµi NhËn xÐt cho ®iÓm H§2: ¤n vÇn ¨t. §äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬ 2.VÒ nhµ «n l¹i bµi. . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt 347 .LuyÖn ®äc ®o¹n. ¨c 1 sè H nãi c©u tríc líp. TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi 3. mÑ.NhËn xÐt giê häc. 4 H ®äc khæ th¬ 2. thùc hµnh nãi. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh d¾t Ph©n tÝch tiÕng d¾t Nh×n tranh nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨t. NhiÒu H lªn nãi tríc líp. 3. d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa. 3 vµ tr¶ lêi B¹n nhá ®· qua ngìng cöa ®Ó ®i c©u hái ®Õn ®©u? B¹n nhá qua ngìng cöa ®Ó ®i ®Õn trêng vµ ®Õn nh÷ng n¬i xa h¬n n÷a. lµm tiÕp bµi tËp trong vë BT TiÕng ViÖt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái Ai d¾t bÐ tËp ®i men ngìng cöa? Bµ. 3 H ®äc l¹i bµi th¬ H§3: LuyÖn nãi theo néi dung bµi 1 H ®äc yªu cÇu cña bµi luyÖn nãi trong SGK H quan s¸t tranh trong SGK . Líp nhËn xÐt söa sai. 3.

®óng kiÓu ch÷. xanh mít kÕt hîp nªu l¹i c¸ch viÕt Söa ch÷ cho H H§4: ViÕt bµi vµo vë H viÕt bµi vµo vë. ¬c. ¬c. c¸c tõ ng÷: d×u d¾t. mµu s¾c. cì võa. dßng níc. xanh mít: ch÷ thêng.Ch÷ hoa R. Nãi nhiÖm vô giê häc.H biÕt t« ch÷ hoa Q. ViÕt b¶ng con tõng tõ dßng nø¬c. H§2: Híng dÉn t« ch÷ Cho H QS ch÷ hoa Q vµ hái + Ch÷ Q cao mÊy «. cÇm bót cho H ChÊm 1 sè bµi. R . Q ®Æt trong khung ch÷ ( theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2) . réng bao Ch÷ hoa cao 5 «. ¬t ViÕt b¶ng con Söa ch÷ cho H ViÕt mÉu: d×u d¾t. II C«ng viÖc chuÈn bÞ: . 3 ch÷. mµu s¾c. réng 5 « nhiªu «? + Ch÷ hoa Q cã mÊy nÐt? Cã 2 nÐt + Cho H viÕt ch÷ trªn kh«ng trung H ®å ch÷ trªn kh«ng trung C¸c ch÷ cßn l¹i híng dÉn t¬ng tù víi ch÷ R H§3: Híng dÉn viÕt vÇn vµ tõ øng dông ViÕt mÉu: ¨t. ®Òu nÐt. ¨c. mçi dßng chØ viÕt 2.NhËn xÐt giê häc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu ht« ch÷ hoa q. Khen nh÷ng H viÕt ®Ñp 3 Cñng cè – dÆn dß: . III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1 Bµi cò: 2 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu ghi tªn bµi Treo bµi mÉu viÕt s½n néi dung §äc bµi cÇn viÕt tËp viÕt trong giê häc. ¨c. r I Môc tiªu: . ®a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt.Bµi viÕt mÉu trªn b¶ng líp.ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨t. ¬t. phÇn cßn l¹i ®Ó vÒ nhµ viÕt tiÕp. QS uèn n¾n t thÕ viÕt. d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ trong vë TV1/2. 348 .

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . .NhËn xÐt bµi viÕt cña H.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. b¶ng nam ch©m. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t.VÒ nhµ viÕt tiÕp bµi cha viÕt xong vµ viÕt bµi phÇn b. tÝnh ®iÓm thi ®ua. nhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a. 2. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. 349 . ®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- -------------------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ ngìng cöa I Môc tiªu: . Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë.Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c bµi th¬ .

Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e. ¨n no. Cñng cè – dÆn dß . III. C¸ nh©n ®äc c¶ bµi. quay trßn. ®Ñp.Bµi cò: 2H ®äc bµi Ngìng cöa vµ tr¶ lêi c©u hái. 2.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. ch¨ng d©y.HiÓu néi dung bµi. quay khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch trßn. .GV nhËn xÐt cho ®iÓm.Môc tiªu: . §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. i 3. b. nÊu c¬m. ®Ñp. B¶ng nam ch©m. . tõ ng÷ dÔ lÉn: Çm §äc CN. VBTTV 1/2. Thø t ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc kÓ cho bÐ nghe I. nÊu c¬m. ¬t. ª. tiÕng . Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.LuyÖn ®äc ®o¹n.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. chã vÖn. s¹ch. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tiÕng tõ ng÷ khã: Çm Ü.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hC¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng. NhËn xÐt cho ®iÓm 350 .TT Ü. chã vÖn.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc 2 dßng th¬ 1 em Söa ph¸t ©m .¤n vÇn ¬c. H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. II. bµi §äc nhÈm c¶ bµi. C¸c H§ d¹y. ch¨ng d©y. ¬t: t×m ®îc tiÕng vÇn ¬c. .H ®äc tr¬n c¶ bµi. chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. ¨n no.häc chñ yÕu: GV HS 1. .LuyÖn ®äc th¬ 4 ch÷.

tæ 2 t×m tiÕng cã vÇn ¬t. ¬t T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬c T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¬c. 1 H nãi tªn con vËt H§2: LuyÖn nãi theo néi dung bµi §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ nh÷ng con vËt em biÕt VD: H: Con g× s¸ng sím g¸y ß…ã …o gäi ngêi thøc dËy T: Con gµ trèng NhiÒu H tiÒn hµnh hái ®¸p H: Con g× lµ chóa rõng xanh? T: Con hæ . Líp ®äc thÇm c¶ bµi Con tr©u s¾t lµ c¸i m¸y cµy NhiÒu cÆp H ®äc Hái . ¬t GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc ®ång thanh níc §äc tiÕng: níc Ph©n tÝch tiÕng níc Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi tæ 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H§2: ¤n vÇn ¬c. ¬t ra b¶ng con. biÓu d¬ng nh÷ng HS häc tèt. 3 t×m tiÕng cã vÇn ¬c.Cñng cè – dÆn dß: . mét em ®äc sè ch½n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ kÓ cho bÐ nghe I Môc tiªu: 351 .3.VÒ nhµ «n l¹i bµi. 1 H ®Æt c©u hái. §äc c¸c tiÕng võa t×m ®îc. chuÈn bÞ bµi sau: Ngêi b¹n tèt. khen nh÷ng tæ t×m tèt TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi Em hiÓu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? Cho H ®äc ph©n vai: Hai H. . ViÕt tiÕng cã vÇn ¬c.®¸p theo bµi theo th¬.NhËn xÐt giê häc. NhËn xÐt chung. mét em ®äc c¸c dßng th¬ sè lÎ.

®iÒn ch÷ ng hoÆc ngh II C«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng phô. .Nghe – viÕt l¹i chÝnh x¸c. . Bµi míi: H§1: Híng dÉn H viÕt chÝnh t¶ Treo b¶ng phô viÕt 8 dßng th¬ 1 vµi H ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu ViÕt b¶ng con nh÷ng ch÷ dÔ viÕt §¸nh vÇn nhÈm råi viÕt tõng tiÕng sai: Çm Ü. 352 . nhËn xÐt bµi viÕt cña H.NhËn xÐt bµi viÕt cña H. H§2: Híng dÉn H lµm bµi tËp chÝnh t¶ a.Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn vÇn ¬c hay ¬t. ch¨ng d©y. §iÒn ch÷ ng hay ngh Híng dÉn t¬ng tù phÇn a. g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai. . Bµi cò: 2 H lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶ tiÕt tríc. c¸ch cÇm bót §äc cho H so¸t lçi CÇm bót ch× so¸t lçi. ch÷a ch÷ sai ra lÒ vë GV ch÷a nh÷ng lçi sai phæ biÕn Tù ghi sè lçi ra lÒ vë §æi vë söa lçi cho nhau ChÊm 1 sè bµi t¹i líp. III C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu GV HS 1. 2. vë Uèn n¾n t thÕ ngåi. quay trßn vµo b¶ng con Söa ch÷ cho H §äc tõng dßng th¬ cho H viÕt vµo Nghe viÕt bµi vµo vë. §iÒn vÇn: ¬c hay ¬t 1 H ®äc l¹i yªu cÇu bµi tËp 1 GV gi¶i thÝch c¸ch lµm H ®äc néi dung bµi trªn b¶ng phô GV cho H ch¬i trß ch¬i tiÕp søc H chia lµm 2 ®éi vµ tiÕn hµnh ch¬i C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- . H lµm bµi vµo vë BTTV 1 sè H ®äc l¹i bµi ®· ®iÒn. b¶ng nam ch©m. kh«ng m¾c lçi 8 dßng ®Çu bµi th¬ KÓ cho bÐ nghe. b. C¶ líp lµm bµi vµo vë BTTV theo lêi gi¶i ®óng.GV chÊm 1 sè bµi vÒ nhµ ph¶i chÐp trong vë BTTV bµi Ngìng cöa. tÝnh ®iÓm thi ®ua. Rót ra quy t¾c chÝnh t¶: ngh + e.

Cñng cè – dÆn dß .HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn II. æn ®Þnh tæ chøc 2.Tranh 1: C¶nh vÏ g×? . chÐp bµi chÝnh t¶ ®óng.GV kÓ víi giäng diÔn c¶m c) Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh . s¹ch.Tranh 2: T¬ng tù tranh 1 d) Híng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn . ®Ñp.1 em nªu ý nghÜa c©u chuyÖn . KiÓm tra bµi cò . C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. ®¸nh gi¸ chuyÖn 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng ª. .Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK III. Cñng cè.GV nhËn xÐt.HS ®äc c©u hái vµ kÓ l¹i c©u .Ghi nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái cña GV kÓ l¹i tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn .VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ngêi nghe 353 .Ngêi dÉn chuyÖn Mçi nhãm gåm 3 em ®ãng c¸c vai e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 4. Môc tiªu . GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ------------------------------------------------------------KÓ chuyÖn dª con nghe lêi mÑ I.2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : NiÒm vui bÊt ngê . i 3.Gv biÓu d¬ng nh÷ng H häc tèt. Bµi míi a) Giíi thiÖu bµi b) GV kÓ chuyÖn .GV nhËn xÐt tiÕt häc .VÒ nhµ chÐp l¹i bµi th¬ cho ®óng. dÆn dß . ®Ñp. §å dïng d¹y häc .GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ hay .

H ®äc tr¬n c¶ bµi. d©y cãt.Môc tiªu: . LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n v¨n cã ghi lêi nãi . bµi 3 H nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt cho ®iÓm C¸ nh©n ®äc c¶ bµi §äc ®ång thanh H§2: ¤n vÇn et. trong SGK 1 sè H ®äc c©u t×m ®îc. §äc c¸c tiÕng.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc hai chÞ em I.HiÓu néi dung bµi.¤n vÇn et. oet. 354 . §äc ®óng c¸c tõ ng÷: vui vÎ. tõ võa t×m ®îc.BiÕt nghØ h¬i ë nh÷ng chç cã dÊu chÊm. hÐt lªn. tõ ng÷ dÔ lÉn: vui §äc CN. Líp nhËn xÐt söa sai. oet: t×m ®îc tiÕng cã vÇn et. VBTTV 1/2. buån. 2. . mét l¸t. dÊu phÈy. oet ra b¶ng con.häc chñ yÕu: GV HS 1. III.LuyÖn ®äc c©u Nèi tiÕp ®äc tõng c©u Söa ph¸t ©m . B¶ng nam ch©m. GV nhËn xÐt chung vµ söa c©u cho H. buån khi ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng .oet ViÕt tiÕng cã vÇnªt. §iÒn vÇn Ðt hoÆc oÐt vµo c¸c c©u H lµm miÖng.Bµi cò: 1H ®äc thuéc lßng bµi KÓ cho bÐ nghe. d©y cãt. mét l¸t. .TT vÎ. C¸c H§ d¹y. hÐt lªn. II. oet T×m tiÕng trong bµi cã vÇn et tiÕng trong bµi cã vÇn et lµ hÐt T×m nh÷ng tõ ng÷ ngoµi bµi cã vÇn Nªu l¹i yªu cÇu bµi et.LuyÖn ®äc ®o¹n. Líp nhËn xÐt söa sai.C«ng viÖc chuÈn bÞ SGKTV 1/2. Bµi míi: H§1: LuyÖn ®äc §äc mÉu §äc thÇm LuyÖn ®äc tiÕng.

lÊp lã. xum xuª. nghØ h¬i ®óng dÊu chÊm. H ngåi kÓ cho nhau nghe nh÷ng trß ch¬i ®· ch¬i víi anh chÞ. dÊu phÈy 355 . hoÆc em cña m×nh 3.NhËn xÐt giê häc.DÆn vÒ nhµ «n l¹i bµi 1 H ®äc ®o¹n 1. CÇn cã b¹n ch¬i cïng 1 sè H lªn kÓ tríc líp. long lanh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 H§1: T×m hiÓu bµi CËu em lµm g× khi chÞ ®éng vµo con gÊu b«ng cña m×nh? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- CËu em lµm g× khi chÞ lªn d©y cãt chiÕc « t« nhá? V× sao c©u em c¶m thÊy buån ch¸n khi ch¬i 1 m×nh NhËn xÐt cho ®iÓm Bµi v¨n nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? H§2: LuyÖn nãi §Ò tµi: Em thêng ch¬i víi (anh. yªu cÇu §äc tr¬n toµn bµi. Môc ®Ých.Cñng cè – dÆn dß: . líp ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái CËu nãi chÞ ®õng ®éng vµo con gÊu b«ng cña em. líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sè H tr¶ lêi Líp nhËn xÐt söa sai. Mét vµi H ®äc c¶ bµi Kh«ng ®îc Ých kû. 1 H ®äc ®o¹n 2. . §äc ng¾t. Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH tuÇn 32 Thø hai ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Hå G¬m I. Mét vµi H ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái CËu buån ch¸n v× kh«ng cã ngêi ch¬i cïng. ®äc ®óng mét sè tõ ng÷: Khæng lå. chÞ) nh÷ng trß ch¬i g×? Chia nhãm 4.

T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp cña thñ Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u? ®« Hµ Néi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå tr«ng 1 chiÕc g¬ng soi bÇu dôc lín KL nh thÕ nµo? s¸ng long lanh. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa s¸ch gi¸o khoa III. Híng dÉn ®äc GV ®äc mÉu khæng lå. HS luyÖn ®äc xum xuª §äc c¸c tõ ng÷ Ph©n tÝch: Khæng: kh . §äc ®o¹n 2: 2 em 356 . ¤n vÇn ¬m. ¬p HiÓu néi dung: Hå G¬m lµ c¶nh ®Ñp ë thñ ®« Hµ Néi II. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m. dÊu phÈy. bµi §äc ®o¹n 1: 2 em §äc ®o¹n 2: 2 em Thi ®äc trong nhãm 2 §äc theo bµn. nhãm. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: Hai chÞ em 4 em V× sao cËu em buån khi ch¬i mét m×nh? B. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi §äc ®o¹n 1: 2 em a. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. 2 em ®äc c¶ bµi 3.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ¤n c¸c vÇn ¬m. tæ.«ng Xum xuª LuyÖn ®äc c©u §äc c¸ nh©n. líp ChÊm ®iÓm 1. nghØ h¬i khi HS ®äc nèi tiÕp gÆp dÊu chÊm. lÊp lã. LuyÖn ®äc ®o¹n. Bµi míi 1. ¬p T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¬m G¬m Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ¬m HS nãi nèi tiÕp (SGK) Hå g¬m ë thñ ®« Hµ Néi §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬m Hå G¬m rÊt ®Ñp HS nãi Cã vÇn ¬p (SGK) Giµn míp sau trÜu qu¶ §Æt c©u cã tiÕng chøa vÇn ¬p NhiÒu em ®Æt c©u C¸c b¹n nhá ch¬i cíp cê C¸ íp l¹nh TiÕt 2 4. líp Híng dÉn häc sinh ng¾t. long lanh. ¬p.

5.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc c¶ bµi: 2 em C¸c em xem c¶nh ®Ñp Hå G¬m (SGK) HS nh×n ¶nh SGK C¶nh tranh 1: CÇu Thª Hóc mµu son cong nh mét con t«m. cãn yÓngm tiÕng chim 357 4. TËp viÕt vÇn. Ch¬i trß ch¬i: Nh×n c¶nh. §Òn Ngäc S¬n lÊp lã bªn gèc ®a giµ b. hå g¬m. 3. Cñng cè. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. dßng níc Líp viÕt b¶ng con B. tõ ng÷: ¬m ¬p. yªng. tõ ng÷ øng dông HS theo dâi HS ®äc vÇn. Híng dÉn t« ch÷ hoa S HS quan s¸t. NhËn xÐt giê häc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa s. xanh mít. §å dïng d¹y häc Ch÷ S hoa B¶ng phô ghi s½n ch÷ S hoa. ®óng mÉu ch÷. yªu cÇu HS tËp t« ch÷ hoa s TËp viÕt ch÷ thêng. vµ tõ ng÷ III. íc. íp c¸c tõ ng÷ lîm lóa. ViÕt vµo vë GV chÊm bµi . KiÓm tra bµi cò 2 em viÕt trªn b¶ng ít. nêm nîp iªng. ®Òu nÐt. kÕt hîp víi 2 nÐt c¬ b¶n cong díi vµ mãc ngîc tr¸i nãi liÒn víi nhau t¹o thµnh vßng so¾n to ë ®Çu ch÷ cuèi nÐt GV nªu quy tr×nh t« . nêm nîp II. Môc ®Ých. t×m c©u Th¸p rïa têng rªu cæ kÝnh x©y v¨n t¶ c¶nh? trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. nhËn xÐt Ch÷ S gåm mÊy nÐt? 1 nÐt viÕt liÒn. Bµi míi 1. t« mÉu mãc lîn vµo trong. t I. dÆn dß VÒ nhµ t×m ¶nh chôp vÒ quª h¬ng hoÆc cña níc ta. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. c¸c vÇn ¬m. cì võa.

Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt: 3 em Nªu tõ khã ViÕt b¶ng con GV theo dâi vµ söa sai cho häc sinh CÇu Thª Hóc. §iÒn vÇn ¬m. gäng vã. yªng 358 . KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng 2 dßng th¬ Hay ch¨ng d©y ®iÖn GV nhËn xÐt. r× rµo. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. c¬ b¶n. ch÷ c hay k II. dÆn dß Qua cÇu. ®Òn Ngäc S¬n. ¬p b. Môc ®Ých. gâ kÎng NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh vÒ nh÷ng lçi sai phæ biÕn. bµi viÕt xÊu nhÊt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø t ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Lòy tre I. Bµi tËp HS so¸t lçi cho nhau (®æi vë) a. mÉu ch÷. cì ch÷ Nªu bµi viÕt ®Ñp nhÊt. ¬p. bãng r©m ¤n vÇn: iªng. yªu cÇu §äc tr¬n bµi th¬ “Lòy tre”. Bµi míi 1. Cñng cè. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n bµi III. lÊp lã. dÆn dß Khen HS viÕt ®Ñp TiÕp tôc luyÖn phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ViÕt b¶ng con HS tËp t«: S ViÕt tõ ng÷ øng dông ---------------------------------------------------------ChÝnh t¶ Hå G¬m I. Cñng cè. §iÒn ch÷ c hay k Trß ch¬i cíp cê GV tranh thñ chÊm mét sè bµi Nhøng lîm lóa vµng ¬m 3. luyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: lòy tre. yªu cÇu TËp chÐp ®o¹n: CÇu Thª Hóc mµu son ®Õn cæ kÝnh §iÒn ®óng vÇn ¬m. chÊm ®iÓm Lµ con nhÖn con B.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. Môc ®Ých. giµ HS chÐp bµi chÝnh t¶ 2.

2 3. chÊm ®iÓm Thi ®äc c¸ nh©n: khæ 1. T×m hiÓu bµi: Lòy tre xanh r× rµo Nh÷ng c©u th¬ nµo t¶ lòy tre vµo buæi Ngän tre cong gäng vã sím? §äc khæ th¬ 2: 4 em 4 em ®äc Tre bÇn thÇn nhí giã §äc c©u th¬ t¶ lòy tre vµo buæi tra? Chît vÒ ®Çy tiÕng chim §äc c¶ bµi: 5 em C¶nh lòy tre vµo buæi tra Tr©u n»m nghØ díi bãng Bøc tranh vÏ c¶nh nµo trong bµi th¬? r©m b. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. tõ ng÷ bãng r©m Ph©n tÝch tiÕng: lòy. lòy tre im giã nhng l¹i ®Çy tiÕng chim. LuyÖn nãi 359 HS hái ®¸p theo nhãm 2 . ngoµi bµi tiÕng chøa vÇn iªng. LuyÖn ®äc tiÕng. GV ®äc mÉu: HS chó ý nghe NhÊn giäng mét sè tõ ng÷: S¬n mµi. yªng HiÓu ®îc néi dung bµi: Vµo buæi s¸ng sím lòy tre r× rµo. KiÓm tra bµi cò 2 em §äc bµi Hå G¬m HS tr¶ lêi Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt hå G¬m tr«ng nh thÕ nµo? ViÕt b¶ng: LÊp lã. §å dïng d¹y häc Tranh: Lòy tre III. khiªng. xum xuª B. ngän tre nh kÐo mÆt trêi lªn. cong nhai. liÓng xiÓng. gäng vã. rµo LuyÖn ®äc c©u HS ®äc nèi tiÕp c©u theo LuyÖn ®äc tõng dßng th¬ nhãm: 3 em Thi ®äc trong nhãm NhËn xÐt. miÕng … TiÕt 2 4. HS luyÖn ®äc Lòy tre.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- T×m tiÕng trong. T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi §äc khæ th¬ 1: 3 em a. Buæi tra. II. bÇn thÇn 2. r× rµo. ¤n vÇn: iªng §äc c¶ bµi: §ång thanh 1 lÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn iªng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn iªng tiÕng chim liªng. chiªng. r× rµo. Bµi míi 1.

lòy trem gäng vã. viÕt bµi “Lòy tre” khæ th¬ ®Çu Lµm mét trong 2 bµi tËp: ®iÒn n hay l. tråi lªn HS nghe. KiÓm tra bµi cò HS viÕt NhËn xÐt. ~ II. §iÒn dÊu ?.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §Ò tµi: Hái ®¸p vÒ loµi c©y GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu htheo yªu cÇu h×nh vÏ SGK H1: vÏ c©y chuèi H2: vÏ c©y mÝt C©y bÌo HS thi hái ®¸p c©y ngoµi SGK VD: H×nh 1 vÏ c©y g×? H×nh 2 vÏ c©y g×? C©y g× næi trªn mÆt níc cã thÓ b¨m ra nu«i lîn? 5. têng rªu cæ kÝnh 1 lÇn HS viÕt b¶ng con Thøc dËy. cho ®iÓm B. HS viÕt chÝnh t¶ GV ®äc khæ th¬ 1 Nªu c¸c ch÷ khã viÕt §äc chÝnh t¶ §äc so¸t lçi 2. Lµm bµi tËp a. yªu cÇu Nghe. dÆn dß T×m hiÓu thªm mét sè loµi c©y trong ¶nh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Lòy tre I. viÕt bµi HS so¸t l¹i bµi. Môc ®Ých. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. §å dïng häc tËp B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp III. §iÒn ch÷ n hay l Xa xa lµ mét th¸p rïa. Cñng cè. ~ trªn nh÷ng ch÷ in Tr©u …o cá nghiªng Chïm qu¶ …ª 3. ch÷a lçi b. vµ dÊu ?. dÆn dß Bµ ®a vâng ru bÐ ngñ nghon NhËn xÐt bµi viÕt ________________________________________________ KÓ chuyÖn 360 . Bµi míi 1. Cñng cè.

Môc ®Ých. ¢u C¬ ®îc cïng mét bäc 5. Vî. s«i næi Qua c©u chuyÖn häc sinh thÊy ®îc lßng tù hµo cña d©n téc ta vÒ nguån gèc cao quý. giäng kÓ hµo høng. dÆn dß KÓ l¹i chuyÖn: 2 em 361 HS l¾ng nghe HS theo dâi HS kÓ theo c©u hái gîi ý: 3 – 4 em trøng sinh ra . con nhí Long Qu©n trë vÒ. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. biÕt dõng ë mét sè chi tiÕt g©y hÊp dÉn GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp kÓ víi dïng tranh minh häa Kü thuËt kÓ: §o¹n 1 kÓ chËm r·i §o¹n c¶ nhµ mong nhí Long Qu©n. ch¸u tiªn muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? Tæ tiªn cña ngêi ViÖt Nam ta cã dßng dâi cao quý Cha lµ loµi rång. yªu cÇu GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hCon rång ch¸u tiªn HS thÝch nghe chuyÖn “Con rång. linh thiªng cña d©n téc m×nh. 3. GV kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ diÔn c¶m. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. c¸c c©u hái gîi ý vµ néi dung c©u chuyÖn do GV kÓ HS kÓ l¹i theo tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. HS kÓ tõng ®o¹n theo tranh 4. mÑ lµ tiªn Chóng ta lµ con ch¸u cña Long Qu©n. ý nghÜa c©u chuyÖn C©u chuyÖn Con rång.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng I. ch¸u tiªn” dùa theo tranh minh häa. II. Giíi thiÖu bµi 2. Cñng cè.

dÊu chÊm. vui vÎ sau trËn ma rµo. Yªu cÇu §äc tr¬n c¶ bµi. u©y HiÓu ®îc néi dung bµi: BÇu trêi. mÆt trêi. qu©y quanh. ¤n c¸c vÇn ©y. t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. luyÖn ®äc c¸c tõ: ma rµo. chó ý c¸ch ng¾t h¬i sau dÊu phÈy. nhën nh¬. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y. s¸ng rùc. mäi vËt ®Òu t¬i ®Ñp. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. LuyÖn ®äc c©u t¶. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 362 . u©y. xanh bãng. mÆt ®Êt. r©m bôt.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng NhËn xÐt giê häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Sau c¬n ma I. II. vên.

tõ ng÷ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 2 em Lòy tre.©y – qu©y §äc c¶ 5 c©u trong bµi Mçi c©u 2 – 3 em ®äc §äc nèi tiÕp Thi ®äc ®o¹n 1 3. Híng dÉn luyÖn ®äc a. líp LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. khu©y kháa TiÕt 2 4. LuyÖn ®äc. bãng r©m HS l¾ng nghe. t×m hiÓu bµi Sau trËn ma rµo mäi vËt thay ®æi 2 – 3 em ®äc ®o¹n 1 Nh÷ng ®ãa hoa r©m bôt thªm ®á chãi. cho ®iÓm 363 . Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. KiÓm tra bµi cò §äc bµi lòy tre ViÕt b¶ng: B. ®äc thÇm C¸c tõ ng÷ môc 1 §äc c¸ nh©n. GV ®äc mÉu b. ¤n c¸c vÇn ©y. bµi Ph©n tÝch: Qu©y: qu¬ . Bµi míi 1. u©y T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ©y T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ©y. HS luyÖn ®äc §äc tiÕng. u©y M©y X©y nhµ. bÇu trêi xanh bãng nh võa ®§äc theo nhãm §äc c¶ bµi: 3 – 4 em 3 em nhãm NhËn xÐt. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. tæ. tiÕng chim. m©y bay KhuÊy bét.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 1 A. gäng vã.

… níc ®äng trong vên §äc toµn bµi: 3 em HS th¶o luËn nhãm 2 Hái nhau vÒ c¬n ma ThÝch ma v× m¸t mÎ Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 364 . Cñng cè. LuyÖn nãi §Ò tµi: Trß chuyÖn víi c¬n ma VD: B¹n thÝch trêi ma hay trêi n¾ng 5. dÆn dß §äc l¹i bµi nhiÒu lÇn Gµ mÑ mõng rì.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nh thÕ nµo? GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hîc giéi röa M©y b«ng s¸ng rùc rì §äc ®o¹n 2: 3 em §äc c©u v¨n t¶ c¶nh ®µn gµ sau tr©n ma rµo? b.

C©y bµng mçi mïa cã mét ®Æc ®iÓm riªng: Mïa ®«ng c©y tr¬ trôi l¸. mïa hÌ t¸n l¸ xanh um. oac . . Bµi míi 1.§äc ®o¹n 2: 3 em . bµi 3 em . BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. Giíi thiÑu bµi: trùc tiÕp 2.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 33 Thø hai ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc C©y bµng I. Híng dÉn luyÖn ®äc a. II. mïa xu©n léc non xanh m¬n mën.3 .HS ®äc nãi tiÕp tõng c©u .LuyÖn ®äc tiÕng.GV ®äc toµn bµi b. chi chÝt.§äc bµi: Sau c¬n ma . mïa thu qu¶ chÝn vµng.Tranh s¸ch gi¸o khoa III. ¤n vÇn 365 .¤n vÇn: T×m ®îc tiÕng cã vÇn oang. §äc mÉu . Môc tiªu .HS ®äc: Sõng s÷ng.LuyÖn ®äc ®o¹n. kh¼ng khiu. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. kh¼ng khiu trôi l¸.Sau c¬n ma c¶nh vËt thay ®æi nh thÕ nµo? B.Líp ®äc ®ång thanh 3.LuyÖn ®äc c©u . HS luyÖn ®äc . §å dïng d¹y häc .HS ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: Sõng s÷ng.Thi ®äc c¸ nh©n . KiÓm tra bµi cò . tõ ng÷ .3 em . tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oang..4 em ®äc c¶ bµi .HS hiÓu: C©y bµng th©n thiÕt víi c¸c trêng häc. chi chÝt .§äc ®o¹n 1: 2 .Thi ®äc gi÷a c¸c tæ . kh¼ng khiu trôi l¸.

C©y bµng cµnh trªn. Híng dÉn t« ch÷ hoa nÐt mãc ngîc Giíi thiÖu mÉu ch÷ u. c¸c vÇn oang. ®Òu nÐt. trôi l¸ . ¸o kho¸c. II.Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang. cµnh díi . . ¦.Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng 5.Mïa thu c©y bµng cã ®Æc ®iÓm trong kÏ l¸ g×? b. tõ ng÷ 366 . tuÒnh toµng. Bµi míi 1. oac. KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B B.5 em . .KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng nhãm.Vµo mïa xu©n c©y bµng thay ®æi chi chÝt nh÷ng léc non nh thÕ nµo? T¸n l¸ xanh um che m¸t mét . ®óng mÉu ch÷.§äc tiÕp ®o¹n 2: 4 . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. c¸ nh©n . tõ ng÷: kho¶ng trêi. ®äc l¹i bµi Thø ba ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U. oac GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- .Vµo mïa ®«ng c©y bµng thay ®æi nh thÕ nµo? . huÕch ho¸c .NhËn xÐt giê häc.HS th¶o luËn theo cÆp. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa U.MÑ më toang cöa sæ .HS ®äc ®o¹n 1: nhiÒu em a. cì võa. dÆn dß c©y thêng trång ë s©n trêng . v I. LuyÖn nãi .C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp . 2. Cñng cè. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷.Tõng chïm qu¶ chÝn vµng . T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc . T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi .Khoang thuyÒn. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp Ch÷ U gåm 2 nÐt mãc hai ®Çu. .C©y bµng kh¼ng khiu.C¸nh cöa hë huÕch ho¸c oac TiÕt 2 4. ¦ kh¸c dÊu phô NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: HS viÕt b¶ng con So s¸nh U vµ ¦ HS ®äc l¹i vÇn.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng . Môc ®Ých.Vµo mïa hÌ c©y bµng cã ®Æc ®iÓm kho¶ng s©n g×? . v ViÕt ®îc ch÷ thêng.T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang. kho¸c l¸c. tõ ng÷ III.

Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. Tæng kÕt.oan hoÆc g hay gh II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang . Môc tiªu HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng §iÒn ®óng vÇn oang . tiÕng chim.oac HS ®äc ®Ò lµm vµo vë Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Gµ trèng. bãng r©m B. GV ®äc l¹i bµi tËp chÐp So¸t lçi ChÊm mét sè bµi 3. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng Tra. Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HS ®äc ®o¹n chÐp T×m ch÷ khã viÕt: môc 1 HS viÕt b¶ng con: léc non. cÇm bót. Bµi míi 1. tõ ng÷ øng dông GV treo b¶ng phô Nªu c¸ch viÕt c¸c con ch÷ 4. Híng dÉn tËp t«. §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III. híng dÉn tù häc 367 . kÏ l¸ HD chÐp bµi HS chÐp bµi vµo vë Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt. e 4. tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy GV uèn n¾n t thÕ. ChÊm mét sè bµi 5. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ---------------------------------------------------------------ChÝnh t¶ C©y bµng I. Tæng kÕt. Híng dÉn viÕt vÇn. ch¬i ®µn ghi ta Khi nµo viÕt gh? Gh ®i víi i. ª.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV viÕt mÉu 3.

tíi líp. II. LuyÖn nghØ h¬i khi hÕt dßng. gi¨ng hµng.. c¨ng th¼ng §äc khæ th¬ 1: 3 em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: 4 em 368 . ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng. ¨n TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc LÆng. h¬ng rõng. b¾n sóng B¨ng gi¸. nhÝ nh¶nh HS ®äc: lªn n¬ng. LuyÖn ®äc tiÕng. Môc ®Ých. mçi khæ LuyÖn ®äc c©u th¬: LuyÖn ®äc ®o¹n. b¹n yªu m¸i trêng xinh t¬i cã c« gi¸o b¹n h¸t rÊt hay. n¾ng B¨n kho¨n. HS luyÖn ®äc níc suèi. ¤n vÇn. ¨n HS hiÓu: B¹n nhá tù ®Õn trêng mét m×nh. lªn n¬ng. §äc mÉu GV ®äc giäng nhÑ nhµng. v¾ng. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: "§i häc" ®äc ®óng c¸c tõ ng÷. kh«ng cã mÑ d¾t tay. bµi 3 .4 em §äc c¶ bµi: 2 . tõ ng÷ GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬. Bµi míi 1.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc §i häc I. KiÓm tra bµi cò §äc bµi: 2 em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? B.luyÖn nãi a. níc suèi. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. Híng dÉn luyÖn ®äc a. T×m hiÓu bµi . §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. b. h¬ng rõng. §êng ®i tõ nhµ ®Õn trêng rÊt ®Ñp. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. khæ th¬. t×m tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng.3 em Líp ®äc ®ång thanh 3. tíi líp.

Tæng kÕt dÆn dß 2 em lªn b¶ng 369 . §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. dÆn dß H¸t bµi: §i häc: HS tù häc Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I. Cñng cè. em ®i 5. cã níc suèi trong. ngÐ nghe mÑ gäi 4... mÑ mang ch¨n ra ph¬i n¾ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh Ngçng ®i trong ngâ.. viÕt ®îc 2 khæ th¬ ®Çu bµi "§i häc" §iÒn ®óng c¸c vÇn ¨n. yªu cÇu HS nghe. LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hN»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: 4 em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng. rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em . cã c©y cä xße « che n¾ng. ¨ngm ch÷ ng hoÆc ngh II. tíi líp.. Bµi míi 2.. thÇm th× Tranh 4: Cä xße « .. HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em . Môc ®Ých. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang kho¶ng s©u léc non B. rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng . rÊt hay GV ®äc chÝnh t¶ HS so¸t l¹i lçi GV ®äc l¹i GV chÊm mét sè bµi 3..Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng H«m nay em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? §êng ®i ®Õn trêng cã nh÷ng g× ®Ñp? b. Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS ®äc yªu cÇu BÐ ng¾m tr¨ng. Giíi thiÖu bµi: A.. Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ HS ®äc l¹i 2 khæ th¬ ®Çu Híng dÉn viÕt tiÕng khã Lªn n¬ng.

III. §å dïng d¹y häc. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. KiÓm tra bµi cò. V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a. Môc ®Ých. chã con buån. gµ m¸i V× sao c« bÐ ®æi gµ trèng lÊy gµ m¸i? ®Î nhiÒu trøng. HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Ai kh«ng biÕt quý t×nh b¹n ngêi ®ã sÏ c« ®éc. V× sao c« bÐ ®æi vÞt lÊy chã con? C« kh«ng thÝch vÞt n÷a. Gµ trèng 3. Híng dÉn kÓ tõng ®o¹n. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn HS quan s¸t tranh 1 GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh ve bé l«ng cña nã. c« thÝch gµ m¸i. Gµ m¸i vµ c« chñ víi con vÞt Tranh 2 vÏ g×? C« ®æi gµ m¸i lÊy con vÞt. chã V× sao con chã bá ®i? con bá ch¹y ®i V× chã con nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc. ®ªm ®Õn cËy cöa bá ®i. KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: 2 HS nghe em B. T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. liÒn cóp ®u«i l¹i chui Con chã nãi g× víi c« chñ? vµo gÇm giêng. C« bÐ ®æi con gµ m¸i lÊy con vËt nµo? C« chñ tay «m con chã con Tranh 3 vÏ g×? xinh ®Ñp.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hHíng dÉn tù häc ------------------------------------------------------KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I. chó vÞt ®øng bªn ngoµi cöa vÎ buån rÇu. Bµi míi 1. ®õng ngoµi hµng rµo mµo rñ Tranh 1 vÏ c¶nh g×? xuèng. A. Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh. vÎ tiu nghØu. 4. yªu cÇu HS kÓ ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn sau khi nghe thÇy c« kÓ. 370 . Tranh s¸ch gi¸ khoa. Tranh 4 vÏ g×? C« chñ «m mÆt khãc.

uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it. hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi. Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp 2. thÝt chÆt qu¶ quýt. GV ®äc mÉu b. uyt 371 . uyt. VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. Híng dÉn HS luyÖn ®äc a. Cñng cè. KiÓm tra bµi cò §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng. tõ ng÷ c. níc suèi B. Bµi míi 1. Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 TËp ®äc Nãi dèi h¹i th©n I. ¤n vÇn it. yªu cÇu HS ®äc tr¬n bµi: LuyÖn ®äc c¸c tõ ng÷: Bçng. HiÓu ®îc néi dung bµi: HiÓu lêi khuyªn cña bµi lµ kh«ng nªn nãi dèi lµm mÊt lßng tin cña ngêi kh¸c s÷ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n. kªu to¸ng. ý nghÜa cña truyÖn C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? 6. T×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn it. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. gi¶ vê. quªn b¹n cò. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. II. bµi HS theo dâi Bçng. §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III. uyt. thÞt gµ. tøc tèc.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng 5. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- HS kÓ theo nhãm 4 KÓ tríc líp: 3 – 4 em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: 2 em Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi. mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt. hèt ho¶ng ¤n vÇn it. xe buýt 3. LuyÖn ®äc tiÕng. tøc tèc. dÆn dß. Môc ®Ých. huýt s¸o. kªu to¸ng. gi¶ vê.

Giao H¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 372 . Cñng cè.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi díi tranh TiÕt 2 4. mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5. dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè. mÑ nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu. cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ngêi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt. chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®a th 373 .

huúnh huþch TiÕt 2 4. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. uych C¶ líp ®äc ®ång thanh. tæ 3. KiÓm tra bµi cò §äc bµi Nãi dèi h¹i th©n 2 em B. Cñng cè. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®a th. trong viÖc b¸c ®a th tíi mäi nhµ. II. yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh. m¸t l¹nh. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy. tõ ng÷ mõng quýnh. t×m tiÕng cã vÇn uynh. bµi mét. c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- I. dÉu chÊm. nhÔ nh¹i. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®a th rÊt vÊt v¶. m¸t l¹nh. mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng. 5. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh mõng quýnh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh. chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®a th . ¤n vÇn uynh. b. lÔ phÐp. uych. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: 3 em ®äc ®o¹n 1 NhËn ®îc th cña bè. Híng dÉn luyÖn ®äc a. nhÔ nh¹i. dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ 374 Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt. Môc ®Ých. lÔ phÐp LuyÖn ®äc c©u NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. ¤n c¸c vÇn uynh – uych. uych. Phô huynh. Minh muèn lµm g×? Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me ThÊy b¸c ®a th måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt níc mêi B¸c uèng. Bµi míi 1.

y I. II. HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®a th I. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. Cñng cè. Híng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt. yªu cÇu HS nghe. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn. c¸c nÐt trßn. c¸c vÇn inh. Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X. c¸c tõ ng÷: B×nh minh.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng nghe GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hMinh nãi thÕ nµo. c¸ch nèi c¸c ch÷. yªu cÇu HS t« ®îc ch÷ hoa X. ®óng mÉu. uynh. Híng dÉn viÕt vÇn. tõ ng÷ øng dông Híng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®a bót. söa 4. c¸ch cÇm bót 5. cì võa. Môc ®Ých. ®Òu nÐt. viÕt ®îc ®o¹n “B¸c ®a th … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc 375 . KiÓm tra bµi cò B. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Giíi thiÖu bµi: 2. phô huynh. tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. Bµi míi 1. GV nhËn xÐt. B¸c ®a th tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X. Môc ®Ých.Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – híng dÉn quy tr×nh 3. y TËp viÕt ch÷ thêng. dÆn dß Gåm 2 nÐt cong lîn ph¶i vµ cong lîn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn.

ia. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. tõ dµng 376 . §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. Híng dÉn tù häc Thø t ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I. Tæng kÕt. Bµi míi 1. ngêi lín. dÞu dµng. KiÓm tra bµi cò: 3 em §äc bµi B. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. ngêi lín. II. Bµi tËp HS lµm bµi tËp vµo vë a. 4. uya.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng §iÒn vÇn inh hoÆc uynh. HS luyÖn ®äc Lµm anh. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. §iÒn c hoÆc k Cï nïo. khuúnh tay b. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. dÞu LuyÖn ®äc tiÕng. dç dµnh. Híng dÉn luyÖn ®äc a. ch÷ c hoÆc k II. T×m ®îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya. §äc mÉu b. Môc ®Ých. HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th¬ng nhêng nhÞn em nhá. dßng kªnh. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. dç dµnh. Bµi míi: 1. ¤n c¸c vÇn ia. §iÒn uynh hay inh B×nh hoa. ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- Trêng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y B. Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai GV cÊt b¶ng phô HS viÕt trªn b¶ng con GV ®äc chÝnh t¶ HS viÕt vµo vë §äc l¹i bµi chÝnh t¶ HS so¸t lçi §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ 3.

II. uya TiÕt 2 4. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. Môc ®Ých. chÞ cña em 5. dÆn dß NhËn xÐt giê häc. ph¬ luya §äc khæ th¬ 1. tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh. Bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Híng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô 377 . tÝa t«) ®ªm khuya. híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h§äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm. nhÔ nh¹i B. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: Mõng quýnh. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh thÕ nµo víi em bÐ? b.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n. tæ. líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp. ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nhêng nhÞn cña em Ph¬ng. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia. 2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nhêng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tríc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I. bµi 3. yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ. Tæng kÕt. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a.

C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Tæng kÕt. c¸ch tr×nh bÇy. KiÓm tra bµi cò.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV nhËn xÐt. Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” 378 . GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa HS l¾ng nghe 3. b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng. cÇm bót. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. lÞch sù sÏ ®îc mäi ngêi quý mÕn vµ gióp ®ì. HS nhËn ra: LÔ phÐp. Bµi míi. dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu hNªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë. Môc ®Ých. nhí vµ kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý díi tranh. 2. §å dïng d¹y häc Tranh. 3. Híng dÉn häc sinh kÓ tõng Cã mét cô giµ vµ em bÐ ®o¹n Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi Tranh 1 vÏ g×? ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ Tr¶ lêi c©u hái díi tranh KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng mét c©y bót nµo! c¸ch nµo? HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®îc mÈu b¸nh nhÐ! c¸i b¸nh cña bµ? Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh nhÐ! cho ®i b¬i thuyÒn? Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ý nghÜa c©u chuyÖn ®i b¬i thuyÒn. 1. söa Híng dÉn chÐp bµi: t thÕ ngåi. II. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. ch÷a bµi S¸o tËp nãi. bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. ¶nh III. ®Ó vë. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. yªu cÇu HS nghe kÓ.

LuyÖn ®äc c¶ bµi. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. 1. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp. xoay ngêi. II. Híng dÉn luyÖn ®äc HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc tiÕng. khoan kho¸i. §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c xö nh thÕ nµo víi em? B. trång na. tr¸i kho¸y. NhËn xÐt giê häc. ph¸ ho¹i. ph©n vai LuyÖn ®äc ®o¹n. ra qu¶. con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ngêi trång na. luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. t×m ®îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u hëng. Tæng kÕt. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. ®¸ng yªu.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ngêi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ngêi trång na I. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. Môc ®Ých. 379 . dÆn dß. yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói. loµi c©y §iÒn tiÕng cã vÇn oai. oay Cñ khoai. tõ ng÷ LuyÖn ®äc lêi ngêi hµng xãm vµ LuyÖn ®äc c©u lêi bµ cô. Bµi míi. 3. ¤n vÇn. oay. bµi Lêi ngêi hµng xãm sëi lëi vui vÎ. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ngêi. ¤n vÇn Lêi bµ cô: Tin tëng T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai Ngoµi TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai. Loay hoay. KiÓm tra bµi cò. ngoµi vên. ngoan ngo·n.

§äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tríc líp Giao H¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH 380 . LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ngêi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ngêi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b. cßn trång na l©u cã qu¶. §o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ngêi trång na. GV nhËn xÐt. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em.Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng TiÕt 2 4. Tæng kÕt. v× trång chuèi chãng cã qu¶. Híng dÉn tù häc GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ngêi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi. dÆn dß. NhËn xÐt giê häc. ®éng viªn 5.

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C ¬ng GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h- 381 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->