CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 1997 ĐẾN 2006 VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.

ĐỀ THI NĂM 1997-1998. Bài 1)Đại học an ninh: giải phương trình ( cos 2x - cos 4x)2 = 6 + 2 sin 3x Bài 2)Đại học bách khoa hà nội: giải phương trình 1 ( 1 − cos x + cos x ) cos2x = sin4x 2 Bài 3)Đại học đà nẵng giải phương trình 1) sin3x - sinx + sin2x = 0 2) cos2x + 3 cosx +2 = 0 Bài 4)Đại học giao thông vận tải: giải phương trình 3( cotgx - cosx ) - 5 (tgx - sinx) = 2 3 1+ sin32x + cos32x = sin4x 2 Bài 5)Đại học huế: giải phương trình

thoã mãn x4 - 3 x2 + 2 < 0 Bài 16)Đại học Tài chính ktoán: giải phương trình ( 1 - tgx)(1 + sin2x) =( 1 + tgx) Bài 17)Đại học Thái nguyên: giải phương trình 4cos2x - cos3x = 6cosx - 2( 1+ cos2x) 18)Đại học Thuỷ lợi:cho: f(x) = cos6x + sin6x Π 1) tính f'(- ) 24 2) giải phương trình f(x) = 1 19)Đại học thương mại: giải phương trình 3x cos2x + cos -2=0 4 20)Đại học xây dựng: giải phương trình
sin 4 2 x + cos 4 2 x = cos 4 4 x Π Π tg ( − x )tg ( + x ) 4 4

Bài 6) Học viện KTQS giải phương trình 2cos3x = sin3x Bài 7)Đại học kiến trúc HN. giải phương trình sin3x( cosx- 2sin3x) + cos3x( 1+ sinx- 2cos3x) = 0 Bài 8)Đại học kiến trúc CSII cho phương trình: cos3x + sin3x = k sinx. cosx 1) giải phương trình k= 2 2) Tìm k để pt có nghiệm. Bài 9)Đại học KTế QDân: Tìm nghiệm pt cos7x - 3 sin7x = - 2 2 6 Π <x< Π thoã mãn: 5 7 Bài 10)Đại học mỏ: giải phương trình

cos x = 1+ sin x 1 − sin x sin 2 x + 2cosx = 0 1 + sin x

Bài 11)Đại học ngoại thương giải phương trình 9sinx + 6cosx - 3 sin2x + cos2x = 8 Bài 12)Đại học nông nghiệp I:cho phương trình: 2sin2x - sinx.cosx - cos2x = m 1) Tìm m để pt có nghiệm 2) Tìm nghiệm khi m= 1 Bài 13)Học viện quan hệ quốc tế: giải phương trình sin x + sinx + sin2x + cosx = 1 Bài 14)Đại học quốc gia HN: giải phương trình Π 1 1 2 2 sin( x + ) = + 4 sin x cos x Bài 15)Đại học QGTPHCM:Cho pt: 4cos5x. sinx - 4 sin5x cosx= sin24x + m (1) 1) Biết x = Π là một nghiệm của (1). Hãy giải pt (1) trong trường hợp m tìm được. Π 2) Biết x = là một nghiệm của (1). 2 Hãy tìm tất cả các nghiệm của pt (1) 1

sin 5 x =1 5 sin x

21)Đại học Y-Dược TPHCM: Bằng cách biến đổi t =tgx hãy giải phương trình sinxsinn2x + sin3x = 6 cos3x 22)Đại học Y hà nội: giải phương trình 1) cos4x + sin6x = cos2x x 3x x 3x 1 2) cosxcos cos - sinxsin sin = 2 2 2 2 2 23)Đại học An ninh: 1)Tìm nghiệm pt : 1- 5 sinx + 2 cos2x =0 thoã mãn: cosx ≥ 0. 2) giải phương trình tgx + cotgx = 4. 24)Đại học công đoàn: 1) giải phương trình 2 ( sinx + cosx) = tgx + cotgx 2) cho y = sin2x - 2 sinx tìm x để y''(x) = 0 25)Đại học lâm nghiệp: giải phương trình sin32xcos6x + sin6xcos32x= 3/8 26)Đại học Luật: giải phương trình 1 ( 1− cos x + cos x ) cos2x = sin4x 2 27)Học viện quân y: giải phương trình 1)sin82x + cos82x = 1/8 x x 2) (sinx + 3)sin4 - (sinx + 3)sin2 + 1 =0 2 2 3) ( cos 4x - cos 2x)2 = 5 + sin3x 28)Đại học QGHN: giải phương trình 2cos2x -3cosx +1 = 0 29)Đại học Sư phạm II: giải phương trình 5 cos x − cos 2 x + 2sinx =0 30)CĐSPHN: giải phương trình cos2x + sin2x + 2 cosx +1 = 0 31)Đại học văn hoá: giải phương trình 1 1− cos 2 x = 2 ( cosx - ) 2 sin x NĂM HỌC 1998- 1999. 32)Đại học An ninh: giải phương trình

3 sin x + cos x =

1 cos x

3 cos3x 62)Cao đẳng sư phạm TPHCM: giải phương trình: 3cosx + cos2x – cos3x + 1 = 2sinxsin2x cosx – cos2x + cos3x = 0 cos 2 x − sin 2 x m.a ) ( 1 + cos2x) 55)Đai học y hà nội: giải phương trình: 2( cotg2x – cotg3x ) = tg2x + cotg3x sin23x – sin22x – sin2x = 0 56)Học viện công nghệ BCVT giải phương trình: sin4x – cos4x = 1 + 4 (sinx – cosx) 57)HVKTQS: giải phương trình: Cos2x .nghiệp: giải phương trình: 1) 2) 37)Đại học Dược HN: giải phương trình x = tg 2 x 2 sin 2 x − 4 cos 2 2 cos 4x − cos 2 x 3 =0 1 − tg 2 x sin 2 x − 2 49)Đai học Quốc gia: giải phương trình: 1)2tgx + cotg2x = 2sin2x + 1/sin2x 2)sin3x + cos3 x =2 ( sin5x + cos5 x) 3)sin2x = cos2 2x cos23x 50)Đai học Sư phạm vinh: giải phương trình: 1+ cotg2x = sin 2 2 x + cos 4 2 x − 1 =0 sin x.3 sin2x .sin2x = cos2x 41)Đại học Kiến trúc HN: 3Π 5 + 4 sin( − x) 6tgα 1)Cho phương trình: 2 = sin x 1 + tg 2α Π α =− a) giải phương trình 4 b) α = ? ptrình có nghiệm 2) Cho phương trình: 1 1 1 + )=0 m( sinx + cosx) +1 + (tgx + cot gx + 2 sin x cos x a) giải phương trình khi m =1/2 b)m=? m∈ Ζ để phương trìng có nghiệm trong Π khoảng (0. cos x = 3 2 cos 2 x + sin x − 1 38)Đại học Đà nẵng: giải phương trình 1) 3 cos 4x .2 cos23x =1 2) 1+ 3cosx + cos 2x = cos3x + 2 sinxsin2x 39)Đại học GTVT: giải phương trình: tgx + cotgx = ( sin2x + cos 2x) 40)Đại học huế giải phương trình 1) cos3x + sinx .cos3x = acosx ( 4.cotg2x = cos 6 x + sin 6 x . 2 . cos x cos x − 2 sin x.33)Đại học BKHN: giải phương trình 1 2 (cos x − sin x) = tgx + cot g 2 x cot gx − 1 34)Đại học cần thơ: giải phương trình m sin x − 2 m cos x − 2 = m − 2 cos x m − 2 sin x 1) giải phương trình m=1 2) m ≠ 0.3sin2xcosx = 0 2) sin2x + sin22x + sin23x = 3/2 3)cos4x .− 2 ptrình (1) có bao nhiêu nghiệm nằm trong đoạn: 20 Π ≤ x ≤ 30Π 35)Đại học cần thơ: giải phương trình 3 .4 cos2x = sin x (2 sinx +1) 36)Đại học công đoàn giải phương trình 45)Đai học Mỹ thuật công nghiệp: giải phương trình: Cos2x – 7 sinx+ 8 = 0 46)Đai học Ngoại ngữ: giải phương trình: sin3x + cos2x = 1 + 2 sinxcos2x 1 + sinx + cosx + tgx =0 47) Đai học Ngoại thương giải phương trình: Sinx + sin2x + sin3x+ sin4x =cosx + cos2x + cos3x + cos4x 48)Đai học N.3 sinx. ) 2 42)Đai học KTQD: giải phương trình: Cosxcos2xcos4xcos8x = 1/16 43)Đai học Luật: giải phương trình: 1 tgx – sin2x – cos2x +2 ( 2cosx )=0 cos x 44)Đai học Mỏ ĐC: Cho ptrình: Sinx + mcosx = 1 (1) m∈ R 1)Giải pt với m = . cosx + 4 = 0 58)HVNH: giải phương trình: Sin6 x + cos6 x = cos4x 59)HVQHQT: giải phương trình: cos2x + cos22x +cos2 3x + cos24x = 3/2 60)Phân viện BCTT: giải phương trình: Π sin3( + x ) = 2 sinx 4 1 sin3x + sin2x + sinx =0 3 61)Cao đẳng hải quan: giải phương trình: 4 sin3x –1 = 3sin x.3 2)m= ? để mọi nghiệm của pt (1) đều là nghiệm của pt msinx+ cosx = m2 2 51)Đai học Thuỷ lợi: giải phương trình: (1 + sinx)2 = cosx 52)Đai học Văn hoá: giải phương trình: Sin3x cosx = 1/4 + cos3 xsinx 53)Đai học Xây dựng: giải phương trình: 1 − cos 2 x sin 2 2 x 54)Đai học Y TPHCM: Tìm a để haiphương trình sau tương đương 2cosx cos2x = 1+ cos2x + cos3x 4cos2 x .