P. 1
Bai Tap Thuy Luc

Bai Tap Thuy Luc

5.0

|Views: 2,031|Likes:
Được xuất bản bởitf503573

More info:

Published by: tf503573 on Jul 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

PHẦN 2: BÀI TẬP

Bài 2.1 Hai bình thông nhau hở có đường kính khác nhau d
1
= 5cm; d
2
= 10 cm được đổ
đ! hai ch"t #$ng khác nhau% không h&' t()n *+i nhau có t(,ng #ượng th- tích γ
1
= 0%001
k./cm
0
; γ
2
= 0%0001 k./cm
0
2 3h&4ng cách t5 m6t 7h8n chia ch"t #$ng đ9n m:c ch"t #$ng
t(&ng bình th; hai #' 1m2 <ác đ=nh đ) ch>nh #?ch m:c ch"t #$ng t(&ng hai bình đó2
Bài giải
@7 dAng công th;c
1
2
2
1
γ
γ
·
h
h

m
h
1 % 0
001 % 0
0001 % 0
1
1
· ·
Bh>nh #?ch m:c ch"t #$ng cCa hai bình #'D
h = 1 E 0%1 = 0%2 m
Bài 2.2 F)t Gng đ& á7 H 7hía t(>n hở I được gJn *+i th'nh cCa bình kín ch;a nư+c% bi9t á7
Ku"t t(>n m6t ch"t #$ng t(&ng bình #' 7
0
= 1%0L atm2 HM! Nác đ=nh ch>nh #?ch m:c nư+c
t(&ng Gng đ& á7 *' m:c nư+c t(&ng bình2
Bài giải
Bh>nh #?ch m:c ch"t #$ng t(&ng Gng đ& á7 *' bình á7 #:c #'D
( )
m
p p
h
a
L % 0
O110
O1100 1 0L % 1
0
·

·

·
γ
Bài giải
1
Bài 2.3 PQ bi-u đR á7 Ku"t thC! tSnh #>n th'nh gM! khTc
cCa bình ch;a nư+c *' Nác đ=nh t(= KG% đ) K8u đi-m đ6t cCa
á7 #:c nư+c #>n đ&Un gM! khTc VWB có chiXu d'i 1m H hình
2E1 I2 Wi9t H
1
= 1%5m; H
2
= 0%5m *' α = 00
0
2
C
B
A α
H
1
H
2
Hình 2E1
PQ bi-u đR á7 Ku"t dư tUi các đi-m V% W% B đượcD
7
V
= γ H H
1
Y H
2
I = O110 H1%5 Y0%5I = ZO050 [/m
2
7
W
= γ H
2
= O110 20%5 = 0Z005 [/m
2
7
c
= 0
\(= KG á7 #:c thC! tSnh #>n th'nh VW *' WB #'D
]
VW
= 0%52H ]
V
Y ]
W
I2 VW21 = 0%52H ]
V
Y ]
W
I2 H
1
/Kinα
= 0%5 HZO050 Y 0Z005 I2 1%5/Kin00
0
= 1250^^%5 [
]
WB
= 0%52]
W
2 H
2
= 0%52 0Z0052 0%5 = L001L%2 [
_i-m đ6t cCa á7 #:c thC! tSnh #>n th'nh VW *' WB #'D
h
`1
=
h
`1
=
C
B
A
α
H
1
H
2
h
D1
h
D2
Bài giải
@7 #:c nư+c t5 b>n t(áiD
N
h b
P 112O0
2
0 2 2 2 O110
2
2 2
2 2
1
1
· · ·
γ
@7 #:c nư+c t5 b>n 7h4iD
N
h b
P 1Z12L
2
2 % 1 2 2 2 O110
2
2 2
2 2
2
2
· · ·
γ
BhiXu K8u đi-m đ6t á7 #:c
m h h
D
2 0 2
0
2
2
0
2
1 1
· · ·
m h h
D
1 % 0 2 % 1 2
0
2
2
0
2
2 2
· · ·
Hợ7 #:c ] cCa ]
1
*' ]
2
D
] = ]
1
E ]
2
= 112O0 E 1Z12L = ^Z1LZ [% #:c n'! hư+ng t5 t(ái Kang 7h4i
FuGn Nác đ=nh đi-m đ6t cCa hợ7 #:c ] #' h
`
% cn *i9t 7hưang t(ình c8n bbng mô mcn cCa
các #:c đGi *+i 1 đi-m b"t kd H *í dA đi-m W ID
]2h
`
= ]
1
2h
`1
E ]
2
H h
`2
Y h
1
E h
2
I
^Z1LZ2h
`
= 112O02 2 E 1Z12L2 H 0%1 Y 0 E 1%2 I → h
`
= 1%1O m
e:c n8ng ban đu đGi *+i t"m chJnD
\ = . Y f ] = LL00 Y 0%02 ^Z1LZ = 211ZO [

Bài giải
@7 #:c nư+c #>n cga *an t5 7hía thượng #ưuD
]
1
= N
H b
20O11O
2
I 5 % 2 Z 2H 5 2 O110
2
I 5 % 2 2H 2
2 2 2 2
1
·

·
− γ

BhiXu K8u t8m á7 #:cD
h
`1
= m 01 % 0
5 % 2 Z
5 % 2 Z
0
2
2 2
0 0
·@7 #:c nư+c #>n cga *an t5 7hía hU #ưuD
]
2
= N
H b
O1OLO
2
I 5 % 0 2 2H 5 2 O110
2
I 5 % 0 2H 2
2 2 2 2
2
·

·
− γ

2
H
h
1
h
2
Hình 2-2
Bài 2.4 \ính á7 #:c nư+c #>n t"m chJn 7hhng
hình chi nhjt đ6t thhng đ;ng% kích thư+c
b2H = 0%5m× 2 m% chiXu K8u nư+c ở thượng #ưu
h
1
= 0m% ở hU #ưu h
2
= 1%2m Hhình2E2I2 \ính #:c
n8ng ban đu \ n9u t"m chJn n6ng . = LL00[
*' h? KG m6t Kát giia t"m chJn *' khc t(ượt
f =0%02
h
1
h
2
P
2
P
1
P
h
D
1
h
D
h
D
2
B
H
1
H
2
h
2
,
5
m
B
P
P
2
P
1
Hình 2-3
H
1
H
2
h
Bài 2.5 <ác đ=nh á7 #:c nư+c *' đi-m đ6t
cCa á7 #:c #>n cga *an cCa m)t cGng thá&
H hình 2E0 Icó chiXu ca& h = 1%5m% chiXu ()ng
b = 5m% chiXu K8u nư+c t(ư+c cGng H
1
= Zm
*' Kau cGng H
2
= 2m2
BhiXu K8u t8m á7 #:cD
h
`2
= m Z % 1
5 % 0 2
5 % 0 2
0
2
2 2
0 0
·@7 #:c nư+c #>n cga *an
] = ]
1
E ]
2
= 20O11O E O1OLO = 1Z^150 [
FuGn Nác đ=nh đi-m đ6t cCa hợ7 #:c ] #' h
`
% cn *i9t 7hưang t(ình c8n bbng mô mcn cCa
các #:c đGi *+i 1 đi-m b"t kd H *í dA đi-m W E #' đi-m th"7 nh"t cCa cga *anID
E ]2h
`
= E ]
1
2H H
1
E h
`1
I Y ]
2
H H
2
E h
`2
I
Ha! 1Z^1502 h
N
= 20O11O H Z E 0%01 I E O1OLO H 2 E 1%Z I → h
N
= 0%^ZLm
Pj! đi-m đ6t cCa á7 #:c thC! tSnh #>n cga *an cách cUnh đá! #' 0%^ZLm2
\(&ng đóD

2
2
2
1
1
h
P
γ
· ; ]
1
cách đá! m)t đ&Un N
1
= h
1
/0

2
2
2
2
2
h
P
γ
· ; ]
2
cách đá! m)t đ&Un <
2
= h
2
/0
e"! mô mcn đGi *+i đi-m 02 .,i a #' kh&4ng cách t5 đi-m & đ6t #:c ] t+i W ta cóD
ΣF = ]
1
H a E <
1
I E ]
2
H a E <
2
I
ΣF =
0
0 2 0 2
2
2
2
2 1
2
1
·

,
_

¸
¸
− −

,
_

¸
¸

h
a
h h
a
h γ γ

2
2
2
1
0
2
0
1
0
1
h h
h h
a


·
\ha! KG *'& được
m a 1 % 0
I 2 % 1 2 H 0
2 % 1 2
2 2
0 0
·


·
Bài 2.7 F)t tường chJn nư+c b = 0 m% ch8n tường ở đ) K8u h = Zm% tường nghi>ng
α = L0
0
2 \ìm th'nh 7hn ]
<
% ]
k
cCa á7 #:c thC! tSnh2
Bài giải
`i?n tích hình chi9u đ;ng cCa tường #'D ω
đ
= b2h = 02Z = 12m
2

\h'nh 7hn ]
<
cCa á7 #:c thC! tSnh #'D ]
N
= γh
c
ω
đ
= O11022212 = 205ZZ0 [
\h'nh 7hn ]
k
cCa á7 #:c thC! tSnh #'D ]
k
= γ P = γb2
2
2AC h
= γb2
α hctg
h
2
2
]
k
= O110202
2
Z
2Z2ctgL0
0
= 105OZL [
3
Bài giải
3hi đ) K8u nư+c ở thượng #ưu h
1
= 2m thì n9u cga
*an *ln đ;ng !>n% t;c #' mô mcn cCa á7 #:c thC!
tSnh đGi *+i t(Ac mua! 0 bbng không% ta cóD Pj! 0
chính #' đi-m đ6t cCa á7 #:c thC! tSnh ]2
\a cóD ] = ]
1
E ]
2

0
h
1
h
2
x
2
x
1
p
2
a
p
1
p
α
B
C
A
h
Hình 2-16
0
h
1
h
2
Hình 2-4
Bài 2.6 <ác đ=nh *= t(í t(Ac mua! 0 đ- cga *an
7hhng hình chi nhjt t: đ)ng mở (a khi đ) K8u
h
1≥
2m2 Wi9t chiXu K8u nư+c ở hU #ưu h
2
= 1%2m2
H hình 2EZ I
Bài 2.7 F)t cánh cGng thhng đ;ng hình chi nhjt có cUnh dư+i ở đ) K8u h
2
= Zm% b =
2m2 ]h8n 7hGi (m ngang cCa cánh cga cGng đ- á7 #:c t(>n mni (m không muá L1L^0[2
Bài giải
\ổng á7 #:c nư+c t(>n cánh cga cGngD ] =
2
2
bh γ
=
2
Z 2 O110
2
× ×
= 15LOL0 [
oG (m ngang cn thi9tD n =
ram
P
P
=
L1L^0
15LOL0
= 2%2 #"! KG (m n = 0
\ính các đ) K8u thc& công th;cH2 E 21 I
h
1
= h
n
1
= Z
0
1
= 2%01 m ; h
2
= h
n
2
= Z
0
2
= 0%2L m; h
0
= h
n
0
= Z
0
0
= Z m
P= t(í cCa (m tính thc& công th;c H2E00I *' H2E01I
p
`1
=
0
2
h
1
=
0
2
ì 2%01 = 1%5Z m
p
`2
=
0
2
ì
2
1
2
2
0
1
2
h h
h h


=
0
2
ì
2 2
0 0
01 % 2 2L % 0
01 % 2 2L % 0


= 2%1 m
p
`0
=
0
2
ì
2
2
2
0
0
2
0
0
h h
h h


=
0
2
ì
2 2
0 0
2L % 0 Z
2L % 0 Z


= 0%LZ m
Bài giải
@7 #:c nư+c p #>n cga *an được Nác đ=nh t5 0 th'nh 7hnD
x
p
%
y
p
%
z
p
2 Bh,n các t(Ac
như hình *Q thì
y
p
= 0% d& đó ] =
2 2
z x
p p +
\ính ]
N
D ]
N
= γ h
cN
ω
N
= γ
2
H
bH =
2
2
2
bH γ
P+i H = qKinα = 1%5 KinL0
0
≈ 1%0m
]
N
=
2
0 % 1 2 1 2 O110
2
= LL%0210
0
[ = LL%0 k[
\ính ]
k
]
k
= γ P
P #' th- tích VWWr được gi+i hUn bởi m6t c&ng VW% m6t thhng đ;ng WWr *' đường m6t
nư+c ks& d'i VWr
4
H
A
B
0
α
D
β
P
B’
R
γH
b
c
a
Hình 2-20
Bài 2.8
<ác đ=nh á7 #:c #>n cga
*an hình cung t(tn VW%
bán kính q=1%5m% ()ng b
= 1m% đường Kinh nbm
ngang% t(Ac mua! 0 nbm
ngang *+i m:c nư+c
thượng #ưu *' góc ở t8m
α = L0
0
H hình 2 E 20 I
Hình 5 - 7
Bài 4.2
F)t Gng Ni 7hông #"! nư+c t5 m)t
b- ch;a ca& NuGng b- ch;a th"7 H hình
ZE1 I2 <ác đ=nh #ưu tGc *' #ưu #ượng
mua Gng2 Wi9t Gng d'i 200m; đường
kính b>n t(&ng Gng d = 100mm; đ)
ch>nh m:c nư+c giia hai b- H = Zm
H H không tha! đổi t(&ng muá t(ình Ni
7hông #'m *i?c I2 eưu tGc *' á7 Ku"t
t(>n m6t th&áng hai b- c&i như bbng
nhau2 H? KG K;c kháng λ = 0%00; h? KG
tổn th"t cAc b) tổng c)ng Σξ
c
= 122
Bài giải
P = H o
0VW
E o
0WWr
I2b =
b HR
R
2 L0 c&K
2
1
0L0
L0 2
0
0
0 2

,
_

¸
¸

π
=
1 2 5 % 0 2 5 % 1 2 0 % 1 2
2
1
L
5 % 1 2 1Z % 0
2

,
_

¸
¸

= 5%5Z5m
0

]
k
= O11025%5Z5 = 5Z%5210
0
[ = 5Z%5 k[
] =
2 2
5 % 5Z 0 % LL + = 15%1 k[
] hợ7 *+i đường nbm ngang m)t góc β = a(ctg
x
z
p
p
= a(ctg
0 % LL
5 % 5Z
= 0O
0
20r
Bài 3.1 F)t k>nh dln nư+c m6t cJt hình thang có chiXu ()ng đá! b = 1m; h? KG mái k>nh
m=1%5; chiXu K8u nư+c t(&ng k>nh h = 2%5m; #ưu tGc t(ung bình * = 0%1 m/K2 <ác đ=nh các
!9u tG cCa dtng ch4! t(&ng k>nh2
Bài giải
`i?n tích m6t cJt ư+tD ω = H b Y mh I h = H 1 Y 1%522%5 I2 2%5 = 2O%Z m
2

Bhu *i ư+tD χ = b Y 2h
2
1 m + = 1 Y 222%5
2
5 % 1 1+ = 1^%02 m
Wán kính thC! #:cD q =
χ
ω
=
02 % 1^
Z % 2O
= 1%^0 m
eưu #ượngD u = *2 ω = 0%122O%Z = 20%52 m
0
/K
Bài 3.2 F)t k>nh dln nư+c% tUi m6t cJt H a E a I ca& t(ình m6t nư+cD k = 10 m; α = 1%1;
* = 1%0Z m/K% 2 \ính nvng #ượng đan *= cCa dtng ch4! tUi m6t cJt H a E a I2
Bài giải
[vng #ượng đan *= cCa dtng ch4! tính thc& công th;cD w = p Y
γ
p
Y
g
V
2
2
α
\Ui m6t nư+c 7 = 0 n>n cóD w = p Y
g
V
2
2
α
= 10 Y
11 % O 2 2
0Z % 1 2 1 % 1
2
= 10%1 m
Bài 3.3 F)t Gng dln nư+c hình t(A nbm ngang% đường kính Gng tvng dn d,c thc& dtng t5
m6t cJt 1 E 1 đ9n 2 E 22 \Ui m6t cJt 1 E1 có *
1
= 1%O m/K; tUi t(Ac Gng 7
1
= Z^011 [/m
2
2 \Ui
m6t cJt 2 E 2 có *
2
= 1%Z m/K; t(Ac Gng 7
2
= 0125O [/m
2
2 _&Un Gng t5 m6t cJt 1 E 1 đ9n 2E
2 d'i 20m2 \ính tổn th"t thC! #:c t5 m6t cJt 1 E 1 đ9n 2 E 22 e"! α
1
= α
2
= 1%12
Bài giải
Pi9t 7hưang t(ình Wccnu#i ch& đ&Un dtng ch4! t5 m6t cJt 1 E 1 đ9n 2 E 2
k
1
Y
γ
1
p
Y
g
V
2
2
1 1
α
= k
2
Y
γ
2
p
Y
g
V
2
2
2 2
α
Y h
x

<st các đi-m tUi t(Ac Gng có p
1
= p
2
7hưang t(ình t(>n ctn #UiD
γ
1
p
Y
g
V
2
2
1 1
α
=
γ
2
p
Y
g
V
2
2
2 2
α
Y h
x
t5 đó (Tt (aD
h
x
=
γ
1
p
Y
g
V
2
2
1 1
α
E H
γ
2
p
Y
g
V
2
2
2 2
α
I =

,
_

¸
¸
+ − +
11 % O 2 2
Z % 1 2 1 % 1
O110
0125O
11 % O 2 2
O % 1 2 1 % 1
O110
Z^011
2 2
= 1 m
Bài 4.1 3>nh VW bbng đ"t #'m *i?c t(&ng điXu ki?n gii gìn *' tu Kga bình thường% VW d'i
10 km2 F:c nư+c ở đu VD 1%Lm; m:c nư+c ở đu WD Z%Lm2 m6t cJt ngang k>nh hình
thang không tha! đổi chiXu ()ng đá! *' mái2 BhiXu ()ng đá! b = 1m; mái k>nh m = 2; đ)
K8u nư+c ch4! t(&ng k>nh h = 2m2
\ính #ưu tGc *' #ưu #ượng t(&ng k>nh n9u dtng ch4! t(&ng k>nh ổn đ=nh *' đXu2
Bài giải
_) dGc thC! #:c cCa k>nhD 000Z % 0
10 2 10
L % Z L % 1
0
·

· ·

h
!
"

5
Hình 5 - 7
Hình 5 - 11
Bài 4.2
F)t Gng Ni 7hông #"! nư+c t5 m)t
b- ch;a ca& NuGng b- ch;a th"7 H hình
ZE1 I2 <ác đ=nh #ưu tGc *' #ưu #ượng
mua Gng2 Wi9t Gng d'i 200m; đường
kính b>n t(&ng Gng d = 100mm; đ)
ch>nh m:c nư+c giia hai b- H = Zm
H H không tha! đổi t(&ng muá t(ình Ni
7hông #'m *i?c I2 eưu tGc *' á7 Ku"t
t(>n m6t th&áng hai b- c&i như bbng
nhau2 H? KG K;c kháng λ = 0%00; h? KG
tổn th"t cAc b) tổng c)ng Σξ
c
= 122
Bài giải
`i?n tích m6t cJt ư+tD ω = H b Y mh Ih = H 1 Y 22 2 I 2 = 2Z m
2
Bhu *i ư+tD
m m h b OZ % 1L 2 1 2 2 2 2 1 1 2
2 2
· + + · + + · χ
Wán kính thC! #:cD
m R Z2 % 1
OZ % 1L
2Z
· · ·
χ
ω
\(a b4ng được n = 0%025; B = Z2%^5
eưu tGc t(&ng k>nhD 02 % 1 000Z % 0 2 Z2 % 1 ^5 % Z2 · · · R! C V m/K
eưu #ượng t(&ng k>nh u = *ω = 1%0222Z = 2Z%5 m
0
/K
\5 công th;cD
H = h
y
= h
d
Y Σh
c
=
g
V
"

c
2
2

,
_

¸
¸
+

ξ λ
Bó #ưu tGc t(&ng Gng
1L^ % 1
12
1 % 0
200
00 % 0
5 2 11 % O 2 2 2
·
+
·
+
·
∑ c
"

gH
V
ξ λ
m/K
eưu #ượng mua Gng #'
u = *ω = *2π2(
2
= 1%1L^2 π2 0%05
2
= 0%00O1L m
0
/K
Bài 5.1 \ìm #ưu #ượng mua m)t cGng hình chi nhjt có bX ()ng b = 2%5m% đ) mở cCa cánh
cGng a = 0%1m% chiXu K8u nư+c ở thượng #ưu h = 2m H hình #-$ I2
Bài giải
\(,ng t8m cCa #n ch=u tác dAng cCa c)t nư+c H #'D
H = h E
2
a
= 2 E
2
1 % 0
= 1%Lm
[hư *j! *+i tz KG
H
a
=
L % 1
1 % 0
= 0%5 { 0%1
\hc& b4ng ZE1 ch,n µ = 0%152 P+i H
0
≈ H cóD
u = µω 0
2gH
= 0%1522%520%1
L % 1 2 11 % O 2 2
= O%1 m
0
/K
6
h
a
H
Hình 5 - 7
Hình 5 - 11
H
Hình 4-1
Bài 4.2
F)t Gng Ni 7hông #"! nư+c t5 m)t
b- ch;a ca& NuGng b- ch;a th"7 H hình
ZE1 I2 <ác đ=nh #ưu tGc *' #ưu #ượng
mua Gng2 Wi9t Gng d'i 200m; đường
kính b>n t(&ng Gng d = 100mm; đ)
ch>nh m:c nư+c giia hai b- H = Zm
H H không tha! đổi t(&ng muá t(ình Ni
7hông #'m *i?c I2 eưu tGc *' á7 Ku"t
t(>n m6t th&áng hai b- c&i như bbng
nhau2 H? KG K;c kháng λ = 0%00; h? KG
tổn th"t cAc b) tổng c)ng Σξ
c
= 122
Bài giải
Bài 5.2 _- th&át nư+c mua m)t cái đj7% người ta đ6t m)t Gng ngJn hình t(A t(tn có đường
kính d = 1m% d'i # = Zm% t8m Gng đ6t cách m6t nư+c thượng #ưu H = 0m H hình 5E 11 I2
\ính #ưu #ượng2
Bài giảiBài 5.3 \ính #ưu #ượng t(&ng Gng gang thường% bi9t đường kính Gng d = 150 mm% chiXu
d'i Gng # = 1000 m% tổn th"t c)t nư+c t(&ng Gng h
d
= 5 m2
Bài giải
u = 3 !
\(a b4ng HLE1I được 3 = 151%Z #/K; ω =1%^L^1dm
2
= 0%01^L^1 m
2

\ính | =

h
"
=
1000
5
= 0%005; u = 3 ! = 151%Z2
005 % 0
= 11%2 #/K = 0%0112 m
0
/K
P =
ω
%
=
01^L^1 % 0
0112 % 0
= 0%L0Z m/K
\(a b4ng HLE2I d = 150mm được P
gh
= 0%O5 m/K2 o& Kánh P } P
gh
% như *j! dtng ch4!
t(&ng Gng không thu)c khu *:c bình 7hưang K;c c4n% d& đó 7h4i hi?u ch~nh2 P+i
P = 0%L0Z m/K có θ
1
= 0%O50Z
u = θ
1
3 ! = θ
1
= 0%O50Z2 11%2 #/K = 10%L^ &'
Bài 5.4 Nác đ=nh c)t nư+c cn thi9t đ- dln #ưu #ượng L0 #/K mua Gng gang thường% bi9t
đường kính Gng d = 150 mm% chiXu d'i Gng # = 1000 m2
Bài giải
`•ng công th;cD h
d
=
2
2
(
%
#
eưu tGc t(&ng Gng P =
ω
%
=
01^L^1 % 0
10 2 L0
0 −
= 0%0O m/K { P
gh
= 0%O5 m/K
P+i d = 150 mm t(a b4ng HLE1I được 1000/3
2
= 0%00O15 ha! 1/3
2
= 0%00O152 10
E0

h
d
=
2
2
(
%
# = L0
2
2 0%00O152 10
E0
21000 = 1Z0%Z m
Bài 6.1 F)t cGng b> tông cGt ths7 *+i m6t cJt ngang t(tn đ6t dư+i đ> #"! nư+c tư+i2 BGng
#'m *i?c dư+i hình th;c Gng ngJn có á7% ch4! t: d&2 BGng cóD
# = 10 m d = 1%2m k
1
= 2%Zm; k
2
= 1%1m2 P
0
= 1 m/K; α = 1
Bga *'& *' (a #'m *uông góc% tường cánh hU th"7 dn thc& mái đ>2 \ính u2
Bài giải
H = k
1
E k
2
= 2%Z E 1%1 = 1%0 m
H
0
= H Y
g
V
2
2
0
α
= 1%0 Y
11 % O 2 2
1 2 1
2
= 1205m
7
H
0-
0
Hình 5 - 11
l
Pì # = Zd n>n có th- c&i Gng ngJn đó như *ti hình
t(A t(tn gJn ng&'i% h? KG #ưu #ượng cCa *ti µ = 0%12
eưu #ượng th&át mua đj7 H *ti I #'D
u = µω = 0%122π20%5
2
= Z%05 m
0
/K2
Pì H =0m } H
0 gh
= Om n>n ch8n không t(&ng *ti được
đ4m b4& không b= 7há h&Ui2
µ
=
∑ ∑
+ +
c "
ξ ξ α
1
*+iD Σ c
ξ
=
ξ
P
= 0%5; Σ "
ξ
= "
ξ
= λ
"

=
2 % 1
10
2
Z5
1
= 0%2
µ
=
5 % 0 2 % 0 1
1
+ +
= 0%^^
u =
µ
ω
0
2gH
= 0%^^2 0%1Z20%L
2

05 % 1 2 11 % O 2 2
= Z%5m
0
/K
Bài 6.2 F)t cGng b> tông cGt ths7% đ6t dư+i đ> #"! nư+c% #'m *i?c dư+i hình th;c Gng
ngJn có á7 ch4! ngj72 u = 1%0m
0
/K; # = 10m; b = 0%Om; h = 0%^m % 7hn *'& *' (a không
#ượn c&ng2 \ính ch>nh #?ch m:c nư+c thượng hU #ưu cGng n9u P
0
€ 0
Bài giải
u =
µ
ω 0
2g)
Ku! (a k = k
0
=
g
%
2
2 2
2
ω µ
P+i ω = bh = 0%O20%^ = 0%L0 m
2
; u = 1%0m
0
/K
*+i ξ
d
= λ
R

Z
; q =
χ
ω
=
( ) 2 2 ^ % 0 O % 0
L0 % 0
+
= 0%1O^ m → ξ
d
=
1O^ % 0 2 Z
10
2
Z5
1
= 0%212
Σ c
ξ
=
ξ
P
Y
ξ
(
= 0%5 Y 1 = 1%5
µ
=

+
c "
ξ ξ
1
=
5 % 1 212 % 0
1
+
= 0%^ZO
k =
g
%
2
2 2
2
ω µ
=
11 % O 2 2 2 L0 % 0 2 ^ZO % 0
0 % 1
2 2
= 0%0m
Bài 6.3 Xác đ=nh đường kính cCa m)t cGng ngm dln nư+c mua đường H hình LE1 I%
ch4! có á7% *+i #ưu #ượng u = 0%O5 m
0
/K *' đ) ch>nh #?ch m:c nư+c H = 0%1m2 BGng bbng
b> tông cGt ths7% d'i 15m% góc uGn α = 00
0
2 eưu tGc t(&ng k>nh thượng #ưu *
1
= 0%^m/K% ở
hU #ưu *
2
= 0%1m/K2
Bài giải
Pi9t 7hưang t(ình Wccnu#i ch& hai m6t cJt 1E1 *' 2E2% #"! m6t 0 E 0 H m6t nư+c hU #ưu I
#' m6t K& Kánh cóD
2 1
2
2 2
2
1 1
2 2

+ · +
*
h
g
V
g
V
H
α α
\5 đó cóD
I H
2
1
2
1 1
2
2 2 1 1
V V
g
h H
*
α α − + ·

V
2 V
1
1
1
2
2
Hình 6 - 1
α
0
0
H
8
h
y1E1
= h
d
Y Σh
c
= h
d
Y h
*'&
Y 2h
uGn
Y h
(a
=
( )
g
V V
g
V
"

+,n -a,
2 2
2
2
2
2

+

,
_

¸
¸
+ + ξ ξ λ
\(&ng đóD ξ
*'&
= 0%5; ξ
uGn
= 0%2; P E #ưu tGc t(ung bình t(&ng cGng; ctn
( )
g
V V
2
2
2

#'
tổn th"t c)t nư+c tUi cga (a cCa cGng2
e"! α
1
= α
2
= 1%1 cóD
( ) m V V
g
001 % 0 ^ % 0 1 % 0
11 % O 2 2
1
I H
2
1
2 2 2
1 1
2
2 2
· − · −α α
\ha! *'& bi-u th;c đGi *+i H đượcD
( )
001 % 0
2
1 % 0
2
2 % 0 2 2 5 % 0
2
2
+

+

,
_

¸
¸
+ + ·
g
V
g
V
"

H λ
.i4 thi9t d = 1%2m cóD
ω = π(
2
= 0%1Z2 0%L
2
= 1%101 m
2
P = u/ω = 0%O5/1%101 = 0%1Z m/K
BGng b> tông cGt ths7 có λ = 1/Z5
P' k9t mu4 #'D
( )
m H 0Z1 % 0 001 % 0
11 % O 2 2
1 % 0 1Z % 0
11 % O 2 2
1Z % 0
O % 0
2 % 1
15
Z5
1
2
2
1
· +

+
,
_

¸
¸
+ ·
H
1
= 0%0Z1m } H = 0%1 m → 7h4i gi4 thi9t #Ui t(= KG đường kính khác nh$ han 1%2 m2 39t
mua tính t&án t(&ng b4ng KauD
dHmI
ω H m
2
I
P Hm/KI H
1
0%1 0%500 1%1O 0%2O1
0%O 0%L0L 1%ZO 0%1LO
1%0 0%^15 1%21 0%100
1%2 1%101 0%1Z 0%0Z1
\hc& KG #i?u t(&ng b4ng tìm được d = 1%0m% khi đó P = 1%21m/K2
Bài 7.1 \ính u *' * cCa m)t k>nh có m6t cJt hình thang n9u ch& D
n = 0%025 % i= 0%0002% m = 1%25%
b = 10m% h = 0%5m2
Bài giải
\ính các !9u tG m6t cJt D
ω = H b Y mh I2h = H10 Y 1%2520%5 I20%5 = 50%0m
2
χ = b Y 2h
2
1 m +
= 10 Y 220%52
2
25 % 1 1+ = 21%2 m
q =
χ
ω
=
2 2 21
0 % 50
= 2%0^ m
P+i q = 2%0^m *' n = 0%025 t(a b4ng tính B thc& ]a7#ô7Nki được B = Z^%12 m
1/2
/K2
u = ω B Ri = 50%02Z^%12
0002 % 0 2 0^ % 2
= 51%L m
0
/K
* =
ω
%
=
0 % 50
L % 51
= 1%025 m/K
9
Bài 7.2 \ính đ) dGc i cCa m)t k>nh hình thang% bi9tD
b =1%2m ; h = 0%1 m; m = 1; n = 0%025; u = 0%^ m
0
/K2
Bài giải:
ω = H b Y mh I2h = H1%2 Y 120%1 I20%1 = 1%Lm
2
χ = b Y 2h
2
1 m + = 1%2 Y 220%12
2
1 1+
= 0%ZLm
q =
χ
ω
=
ZL % 0
L % 1
= 0%ZLm
P+i q = 0%ZL m *' n = 0%025 t(a b4ng tính B được B = 00%2L m
1/2
/K2
i =
R C
%
2 2
2
ω
=
ZL % 0 2 2L % 00 2 L % 1
^ % 0
2 2
2
= 0%0000^L = 0%^L210
EZ

Bài 7.3 \ìm chiXu ()ng đá! b cCa m)t k>nh dln nư+c m6t cJt hình thang% bi9tD
u = 5%2m
0
/K; i = 0%000L; n = 0%025; m = 1; h = 1%2 m2
Bài giải
3

=
i
%
=
000L % 0
2 % 5
= 210 m
0
/K;
ω = H b Y mh I2h = Hb Y 121%2 I21%2 = 1%2b Y 1%ZZ
χ = b Y 2h
2
1 m + = b Y mrh = b Y 2%1021%2 = b Y 0%0O
q =
χ
ω

Bảng t.nh tr/ '0 b ch, 12nh hình thang th3, ph45ng ph6p th7 "8n
bHmI
ωHm
2
I
χ HmI
q =
χ
ω
; m
BHm
0%5
/KI 3Hm
0
/KI
0%0
1%0
2%0
0%0
0%15
Z%0
1%ZZ
2%LZ
0%1Z
5%0Z
L%0L
L%2Z
0%0O
Z%0O
5%0O
L%0O
^%2Z
^%0O
0%Z25
0%5^^
0%^11
0%^1O
0%101
0%1Z0
00%Z2
05%^^
0^%01
01%20
01%L5
01%LO
01%Z
^Z%L
121
1^1
21Z
220
10
50
100
200
1
0
2 0 Z
b Hm I
3 m
0
/K
3= 21Zm
0
/K
b

=

0
%
1
5
m
Hình$ - 9
\(&ng b4ng t(>n B được tính thc& công
th;c cCa Vg(ôNkin2
W4ng tính t(>n ch& th"! *+i b = 0%15m
thì 3 = 21Z m
0
/K ≈ 210 m
0
/K2 [hư *j!
7hs7 thg dn ch& k9t mu4 b = 0%15m2
[9u cn tính #ưu tGc thìD
P = = = 0%1L m/K
Bài 7.4 \ính chiXu K8u ch4! đXu t(&ng k>nh hình thang% bi9tD
u = 0m
0
/K; m = 1; i = 0%001; b = 2m; n = 0%01^
Bài giải:
12 \ính h'm KG ‚D ‚ =
i
%
m
0
Z
1
=
012 % ^
1
001 % 0
0
= 10 m
0
/K;
22 Bvn c; ‚ = 10 m
0
/K *' n = 0%01^% t(a 7hA #Ac P
b
tìm được q
#n
= 0%5LZm
02 \ính
#n
R
b
=
5LZ % 0
2
= 0%55
Z2 Bvn c;
#n
R
b
=0%55 *' m = 1% t(a 7hA #Ac P
c
tìm được
#n
R
h
= 1%Z11
52 \ính h
h = 1%Z11% q
#n
= 1%Z1120%5LZ = 0%1Zm
Bài 7.5 \ìm h
7g
ch& k>nh hình chi nhjt% n9u bi9tD b = Zm; u = 0%1m
0
/K; α = 1
Bài giải
eưu #ượng đan *= m =
b
%
=
Z
1 % 0
= 0%2 m
0
/K/m
\(a 7hA #Ac Pƒ% ;ng *+i m = 0%2 m
0
/K/m; α = 1 tìm được h
7g
= 0%1Lm
Bài 7.6 :ính chiXu K8u 7h8n gi+i t(&ng k>nh hình thang n9u cóD b = 5m; m = 1%5;
u = L%Lm
0
/K; α = 1%12 P+i h = 0%^m thì t(Ung thái dtng ch4! #' ch4! Ni9t ha! ch4! >m2
Bài giải
eưu #ượng đan *= ch4! mua m6t cJt chi nhjt có chiXu ()ng bbng chiXu ()ng đá! k>nh hình
thang #'D m =
b
%
=
5
L % L
= 1%02 m
0
/K/m
P+i m = 1%02 m
0
/K/m; α = 1%1 t(a được h
7gn
= 0%51m
\ính σ
n
=
b
mh
pgn
=
5
51 % 0 2 5 % 1
= 0%1^Z
\5 t(= KG σ
n
= 0%1^Z t(a 7hA #Ac được fHσ
n
I = 0%OZ5
BhiXu K8u 7h8n gi+i ở m6t cJt hình thangD
h
7g
= fHσ
n
I2h
7gn
= 0%OZ52 0%51 = 0%50
Bó h = 0%^ { h
7g
= 0%50
Pj! dtng ch4! t(&ng k>nh #' dtng ch4! >m2
Bài 7.7 F)t k>nh #vng t(A m6t cJt hình thang có b = 10m; m = 1%5; i = 0%000^; n =
0%002 [gười ta N8! d:ng t(>n k>nh m)t đj7 t('n #'m ch& nư+c t(&ng k>nh d8ng ca& #>n%
;ng *+i #ưu #ượng u = 2Z%0 m
0
/K thì m:c nư+c ở t(ư+c đj7 d8ng ca& han m:c nư+c dtng
đXu 2m2 \ính chiXu d'i đường m6t nư+c cCa dtng không đXu d& N8! đj72
Bài giải
12 \ính h
0
*' h
7g
\hc& cách tính ở b'i H ^21 I *' H ^22 I tìm được chiXu K8u ch4! đXu h
0
= 1%^5m;
3
0
= ω
0
B
0
0
R
= O20 m
0
/K; h
7g
= 0%1m2
BhiXu K8u ở cuGi k>nh H t(ư+c đj7 I #'D h
2
= h
0
Y 2 = 1%^5 Y 2 = 0%^5m
o& Kánh ba chiXu K8u h
2
; h
0
; h
7g
D h
2
= 0%^5m { h
0
= 1%^5m { h
7g
=0%1m
Pj! đường m6t nư+c #' đường nư+c d8ng a
1
2
11
\(>n hình *Q đ9m được 21 ô *uông%
chiXu ()ng m6t nư+c W = L0 m2 như
*8!D
`i?n tích m6t cJt ư+t bbngD
ω = 212225 = 210m
2

BhiXu K8u t(ung bình
h
tb
= = = Z%LLm
22 \ính KG m„ thC! #:c N *' !
e"! h
1
= h
0
Y 0%01 = 1%^5 Y 0%01 = 1%^Lm2
h =
2
2 1
h h +
=
2
^5 % 0 ^L % 1 +
= 2%^Lm
ω = H b Y mh I h = H 10 Y 1%522%^L I2 2%^L = 0O m
2

χ = b Y 2h
2
1 m +
= 10 Y 22 2%^L
2
5 % 1 1+ = 1O%OZm
χ
ω
· R
=
OZ % 1O
0O
= 1%OLm
P+i R = 1%OLm *' n = 0%00 t(a 7hA #Ac tìm được C = 01%Z5 m
1/2
/K
k =
R C 2 ω
= 0O201%Z5 OL % 1 = 2100 m
0
/K
B = b Y 2mh = 10 Y 221%52 2%^L = 11%21m
| =
χ
α
g
B C i 2 2 2
2
=
OZ % 1O 2 11 % O
21 % 11 2 Z5 % 01 2 000^ % 0 2 1 % 1
2
= 0%10^
N = 2
0
0
#g #g
#g #g
h h
1 1


2
^5 % 1 #g ^L % 2 #g
O20 #g 2100 #g


·
= 0%L2
02 \ính η *' t(a 7hA #Ac tìm ϕHηI
η
1
=
0
1
h
h
=
^5 % 1
^L % 1
= 1%005 η
2
=
0
2
h
h
=
^5 % 1
^5 % 0
= 2%1Z
\(a 7hA #Ac Pƒƒ tìm được ϕHηI
η
1
= 1%005 *' N = 0%5 t(a được ϕHη
1
I = 1%2^O
η
2
= 2%1Z ϕHη
2
I = 0%055
Z2 \ính chiXu d'i đ&Un nư+c d8ng t5 m6t cJt có h
1
= 1%^Lm đ9n m6t cJt có h
2
= 0%^5m
0
h
i
= η
2
E η
1
E H 1 E| I[ϕHη
2
I E ϕHη
1
I]
=
( )[ ] { } 2^O % 1 055 % 0 10^ % 0 1 005 % 1 1Z % 2
000^ % 0
^5 % 1
− − − −
= 555^m
Bài 7.8 F)t đ&Un k>nh #vng t(A m6t cJt hình thang cóD b = 10m; m = 1%5; i = 0%000^;
n = 0%002 [gười ta N8! d:ng t(>n k>nh m)t đj7 t('n #'m ch& nư+c t(&ng k>nh d8ng ca&
#>n% ;ng *+i #ưu #ượng u = 2Z%0 m
0
/K thì m:c nư+c ở t(ư+c đj7 d8ng ca& han m:c nư+c
dtng đXu 2m2 [9u cách đj7 2511m thì chiXu K8u nư+c t(&ng k>nh #' ba& nhi>u…
Bài giải
12 \ính h
0
*' h
7g
Pí dA t(ư+c đM tính được h
0
= 1%^5m; 3
0
=O20 m
0
/K; h
7g
= 0%1m *' đM Nác đ=nh
được đường m6t nư+c có dUng đường nư+c d8ng a
1
2
22 .i4 thi9t h
1
= 2%25m *' *+i h
2
= 0%^5m2 \ính các t(= KG t(ung gian
h =
2
2 1
h h +
m 0
2
^5 % 0 25 % 2
·
+
·
ω = H b Y mh I h = H 10 Y 1%520 I2 0 = Z0%5 m
2

χ = b Y 2h
2
1 m +
= 10 Y 22 0
2
5 % 1 1+ = 20%11m
χ
ω
· R
=
11 % 20
5 % Z0
= 2%1m
12
\(>n hình *Q đ9m được 21 ô *uông%
chiXu ()ng m6t nư+c W = L0 m2 như
*8!D
`i?n tích m6t cJt ư+t bbngD
ω = 212225 = 210m
2

BhiXu K8u t(ung bình
h
tb
= = = Z%LLm
P+i R = 2%1m *' n = 0%00 t(a 7hA #Ac tìm được C = 01%O5 m
1/2
/K
k = R C 2 ω = Z0%5201%O5
1 % 2
= 2Z55 m
0
/K
B = b Y 2mh = 10 Y 221%52 0 = 1Om
| =
χ
α
g
B C i 2 2 2
2
=
11 % 20 2 11 % O
1O 2 O5 % 01 2 000^ % 0 2 1 % 1
2
= 0%0O1
N = 2
0
0
#g #g
#g #g
h h
1 1


= 2
^5 % 1 #g 0 #g
O20 #g 2Z55 #g


= 0%LZ
02 \ính η *' t(a 7hA #Ac tìm ϕHηI
η
1
=
0
1
h
h
=
^5 % 1
25 % 2
= 1%21 η
2
=
0
2
h
h
=
^5 % 1
^5 % 0
= 2%1Z
\(a 7hA #Ac Pƒƒ tìm được ϕHηI
η
1
= 1%21 *' N = 0%L t(a được ϕHη
1
I = 0%25
η
2
= 2%1Z *' N = 0%L t(a được ϕHη
2
I = 0%055
\ha! các t(= KG η
1
; η
2
; |; ϕHη
1
I; ϕHη
2
I *'& 7hưang t(ình H ^E02 I đượcD
^5 % 1
2511 2 000^ % 0
= 2%1Z E 1%21 E H 1 E 0%0O1 I[ 0%055 E 0%25 ] → cóD 1%0052 ≈ 1%005^
Pj! h
1
= 2%25 #' chiXu K8u đM tìm được ở cách đj7 2511m2
Bài 7.9 m6t cJt ngang #tng Kông Kau khi đ& đUc đM *Q được t(>n hình H ^E15 I2 \ính di?n
tích m6t cJt ư+t% chu *i ư+t *' bán kính thC! #:c ;ng *+i m:c nư+c đM ch& t(>n hình *Q2
Bhu *i ư+t
χ = W Y 2h
tb
= L0 Y 22Z%LL = LO%02m
Wán kính thC! #:c
q =
B
ω
=
02 % LO
210
= Z%0m
Bài 8.1 \ính đ) K8u #i>n hi?7 Kau nư+c nh4! h
2
H h† I t(&ng k>nh hình chi nhjt bi9tD
u = 10%1 m
0
/K; b = 0m; h‡ = 0%^m; α = 1%12
Bài giải
\ính h
7g
=
0
2
2
gb
% α
=
0
2
2
0 2 11 % O
1 % 10 2 1 % 1
= 1%10m
h† = h
2
=
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+ 1 1 1
2
0
1
1
h
h
h
pg
=
1
1
]
1

¸


,
_

¸
¸
+ 1
^ % 0
10 % 1
1 1
2
^ % 0
0
= 1%^1m
Bài 8.2 \ính đ) K8u #i>n hi?7 Kau nư+c nh4! h
2
H h† I t(&ng k>nh hình thang bi9tD
13
B
5
m
2
m
Hình 7-15
\(>n hình *Q đ9m được 21 ô *uông%
chiXu ()ng m6t nư+c W = L0 m2 như
*8!D
`i?n tích m6t cJt ư+t bbngD
ω = 212225 = 210m
2

BhiXu K8u t(ung bình
h
tb
= = = Z%LLm
u = 5Z%0 m
0
/K; b = ^m; h‡= h
1
= 0%1m; α = 1%1; m = 12
\ính thc& công th;c cCa qakhmanô7D
m =
^
0 % 5Z
·
b
%
^%^L m
0
/K/m
P+i α = 1%1 thì h
7gn
= 1%11Lm →
^
11L % 1 2 1
· ·
b
mh
pgn
n
σ = 0%2^
\(a 7hA #Ac được fH σ
n
I = 0%O1^ → h
7g
= fH σ
n
I h
7gn
=0%O1^2 1%11L = 1%^0m
\(ường hợ7 n'! chưa bi9t hˆ n>n d•ng công th;c
2
1
ξ
= 0%1^ Y 0%10ξ
1
*+i ξ
1
= hr/h
7g
= 0%1/1%^0 = 0%ZL0

2
1
ξ
= 0%1^ Y0%102 0%ZL0 → ξ
2
= 1%105 → hˆ = h
7g
ξ
2
= 1%^021%105 = 0%12m2
Bài 9.1 \ính #ưu #ượng dtng ch4! không ngj7 mua đj7 t('n th:c dAng #&Ui ƒƒ% bi9tD
b = 12m; H = 0%1m; α
2
0
V
/2g ≈ 0; c)t nư+c thi9t k9 đj7 #' H
tk
= 1%Lm2
Bài giải
eưu #ượng mua đj7 t('n được tính thc& công th;cD
u = m b
g 2
H
0
0/2

P+i H
0
= H = 0%1m
Pì H ≠ H
tk
n>n 7h4i tính #Ui h? KG #ưu #ượng m2 P+i H/H
tk
= 0%1/1%L = 0%5 } 0%1 cóD

H
σ
= 0%^15 Y 0%25
t1
H
H
= 0%^15 Y 0%2520%5 = 0%O1
m = 0%ZO

H
σ
= 0%ZO20%O1 = 0%ZZL
eưu #ượng mua đj7 t('n #'D
u = 0%ZZL2122Z%Z020%1
0/2
= 1L%OL m
0
/K
Bài 9.2 \ính ca& t(ình m:c nư+c thượng #ưu m)t đj7 t('n khi #ưu #ượng mua đj7 #' 00
m
0
/K2 Wi9t đj7 t('n th:c dAng m6t cJt ki-u B(igia E ‰7hiNc(ô7 #&Ui ƒƒ% ca& t(ình K8n t(ư+c
đj7 #' 10m; ca& t(ình đ~nh đj7 #' 15m% đj7 có m)t kh&ang t('n b = 10m; mG đj7 #ượn
t(tn% ca& t(ình m6t nư+c hU #ưu đj7 #' 12m; chiXu ()ng m6t nư+c k>nh t(ư+c đj7 #' 15m2
Bài giải
eưu #ượng được tính thc& công th;cD
u = ε
n
m b
g 2
H
0
0/2

.i4i thc& 7hưang 7há7 gn đTngD
Wư+c đu c&i như không có c& hŠ7 ngang H ε
n
= 1 I đ- tính H
0

\5 công th;c u = m b
g 2
H
0
0/2
(Tt (a H
0
=
0 / 2
2

,
_

¸
¸
g mb
%
=
0 / 2
Z0 % Z 2 10 2 ZO % 0
00

,
_

¸
¸
= 1%2Zm
ε
n
= 1 E a
0
0
H b
H
+
= 1 E 0%11
2Z % 1 10
2Z % 1
+
= 0%O11
\ính #Ui H
0
Kau khi đM có ε
n

H
0
=
0 / 2
2

,
_

¸
¸
g mb
%
n
ε
=
0 / 2
Z0 % Z 2 10 2 ZO % 0 2 O11 % 0
00

,
_

¸
¸
= 1%25m
\ính #Ui ε
n
*+i H
0
= 1%25m
14
Bài 9.6 F)t cGng điXu ti9t t(>n k>nh
H hình OE1L I% có đá! cGng bbng đá!
k>nh % #'m *i?c dư+i dUng đj7 t('n
đ~nh ()ng2 \ính chiXu ()ng cGng%
bi9tD u = 20m
0
/K% b
k
= 1m% h= 2m%
m = 1%5; p = 0%2m2
Bài giải
`i?n tích ư+t k>nh thượng #ưuD

t
= H b Y mh Ih
= H 1 Y 1%52 2%2 I2 2%2 = 2Z%1Lm
2
eưu tGc ti9n t+iD
P
0
= u/Ω
t
= 20/2Z%1L = 0%11m/K
\ổng c)t nư+c H
0
= H Y αP
2
/2g
H
0
=2%2Y120%11
2
/1O%L2 = 2%200m
3i-m t(a t(ang thái ch4! 3
Hình OE 1L có 7hn *'& tường
*uông góc2 e"! t(ường hợ7 Ka b) b"t
#ợi nh"t b = 0 có b/W = 02
ε
n
= 1 E 0%11
25 % 1 10
25 % 1
+
= 0%O11
eưu tGc ti9n t+i tính gn đTng #'D
P
0
=
I H
1
P H B
%
+

I H
1 0
P H B
%
+
=
I 5 25 % 1 H 15
00
+
= 0%02 m/K
H = H
0
E
g
V
2
2
0
α
= 1%25 E
11 % O 2 2
02 % 0 2 1 % 1
2
= 1%1O0m2
Ba& t(ình m:c nư+c thượng #ưu đj7D

t
= 15 Y 1%1O0 = 1L%1O0 m2
Bài 9.3 \ính #ưu #ượng ch4! mua đj7 t('n đ~nh ()ng không ngj7% ngư‹ng đj7 có dUng như
hình 1 cCa b4ng OEL2 Wi9t ε
n
=1; b = Zm; H =1m; αP
0
2
/2g ≈ 0; 7
1
= 0%Lm2
Bài giải:
eưu #ượng được tính thc& công th;cD
u =

mb
g 2
H
0
0/2

P+i ]
1
/H = 0%L/1 = 0%L% t(a b4ng OEL hình 1 được m =0%05
Pj! u = 0%052 Z2 Z%Z02 1
0/2
= L%2 m
0
/K2
Bài 9.4 \ính #ưu #ượng thá& mua m)t đj7 t('n đ~nh ()ng% bi9t chiXu ()ng t('n bbng chiXu
()ng k>nh dln Hb=W=5mI; chiXu ca& đj7 7
1
= 7 = 1m; chiXu K8u nư+c t(ư+c đj7 h
t
= 2%Lm;
7hn *'& đj7 tường b>n #'m #ượn t(tn (/H = 0%2; chiXu K8u nư+c hU #ưu h
h
= 2%5m2
Bài giải
E \ính gn đTng #n đu *+i H
0
≈ H
H = H
0
= h
t
E 7
1
= 2%L E 1 = 1%Lm
P+i (/H = 0%2 *' ]
1
/H = 1/1%L = 0%L25 t(a b4ng OEL được m = 0%0^
.i4 thi9t dtng ch4! t: d& cóD
u =

mb
g 2
H
0
0/2
= 0%0^2 52 Z%Z021%L
0/2
= 1L%L m
0
/K2
E \ính gn đTng #n hai
P
0
= u/ω
t
*+i ω
t
= W2h
t
= 52 2%L = 10m
2
H c&i k>nh thượng #ưu hình chi nhjt I
P
0
= 1L%L/10 = 1%2^ m/K
H
0
= H Y αP
0
2
/2g = 1%L Y
11 % O 2 2
2^ % 1 2 1 % 1
2
= 1%L10 m
3i-m t(a điXu ki?n ch4!D
∆ = h
n
= h
h
E ] = 2%5 E 1 = 1%5 m
1O % 0
L10 % 1
5 % 1
0
· ·

H
2
P+i m = 0%0^ t(a b4ng OE1 được 3
2
= 0%^52 P+i
^5 % 0 1O % 0
2
0
· > ·

(
H
→ ch4! ngj72
u = σ
n
mb
g 2
H
0
0/2

\ính h? KG ngj7 σ
n
L % 0
5 % 2
5 % 1
· ·

·

·


·
h h h
h bh
b b
ε
P+i α = 0%L *' ∆/H
0
= 0%1O t(a b4ng OEO tìm được h? KG ngj7 σ
n
= 0%OZ5
`& đóD u = 0%OZ52 0%0^2 52 Z%Z02 1%L10
0/2
= 1L%O m
0
/K2
15
Bài 9.6 F)t cGng điXu ti9t t(>n k>nh
H hình OE1L I% có đá! cGng bbng đá!
k>nh % #'m *i?c dư+i dUng đj7 t('n
đ~nh ()ng2 \ính chiXu ()ng cGng%
bi9tD u = 20m
0
/K% b
k
= 1m% h= 2m%
m = 1%5; p = 0%2m2
Bài giải
`i?n tích ư+t k>nh thượng #ưuD

t
= H b Y mh Ih
= H 1 Y 1%52 2%2 I2 2%2 = 2Z%1Lm
2
eưu tGc ti9n t+iD
P
0
= u/Ω
t
= 20/2Z%1L = 0%11m/K
\ổng c)t nư+c H
0
= H Y αP
2
/2g
H
0
=2%2Y120%11
2
/1O%L2 = 2%200m
3i-m t(a t(ang thái ch4! 3
Hình OE 1L có 7hn *'& tường
*uông góc2 e"! t(ường hợ7 Ka b) b"t
#ợi nh"t b = 0 có b/W = 02
E \ính #Ui gn đTng #n 0
P
0
= 1L%O/10 = 1%0 m/K
H
0
= H Y αP
0
2
/2g = 1%L Y
11 % O 2 2
0 % 1 2 1 % 1
2
= 1%L1L m
u = 0%OZ52 0%0^2 52 Z%Z02 1%L1L
0/2
≈ 1L%O m
0
/K2
Bài 9.5 \ính chiXu ()ng đá! cCa m)t cGng #"! nư+c t(>n k>nh% n9u #ưu #ượng u = 0%5
m
0
/K; H = 0%Lm t(&ng t(ường hợ7 cGng #'m *i?c dư+i dUng đj7 t('n đ~nh ()ng ch4! không
ngj72 BGng có m)t kh&ang% mG b>n dUng *uông góc% ngư‹ng cGng ]
1
= 0%0m% αP
0
2
/2g =02
Bài giải
u = ε
n
mb
g 2
H
0
0/2

P+i ]
1
/H = 0%0/0%L = 0%5 t(a b4ng OEL được m = 0%05Z
0
0
1
H b
H
a
n
+
− · ε
.i4 thi9t ε
n
= 0%L5 KQ tính đượcD

2 / 0
0
2 H g m
%
b
n
ε
·
=
m 1 % 1 05Z % 1
L % 0 2 Z0 % Z 2 05Z % 0 2 L5 % 0
5 % 0
2 / 0
≈ ·
3i-m t(a #Ui ε
n

LZ^ % 0
L % 0 1 % 1
L % 0
1 1 ·
+
− ·
n
ε
Pj! b = 1%1 m2
\(a b4ng OE^ được m = 0%02 *' t(a b4ng OE1 được k
2
= 0%112
16
h
V
0
t
h z

h
h
b
k
b’
b’
t
Bài 9.6 F)t cGng điXu ti9t t(>n k>nh
H hình OE1L I% có đá! cGng bbng đá!
k>nh % #'m *i?c dư+i dUng đj7 t('n
đ~nh ()ng2 \ính chiXu ()ng cGng%
bi9tD u = 20m
0
/K% b
k
= 1m% h= 2m%
m = 1%5; p = 0%2m2
Bài giải
`i?n tích ư+t k>nh thượng #ưuD

t
= H b Y mh Ih
= H 1 Y 1%52 2%2 I2 2%2 = 2Z%1Lm
2
eưu tGc ti9n t+iD
P
0
= u/Ω
t
= 20/2Z%1L = 0%11m/K
\ổng c)t nư+c H
0
= H Y αP
2
/2g
H
0
=2%2Y120%11
2
/1O%L2 = 2%200m
3i-m t(a t(ang thái ch4! 3
Hình OE 1L có 7hn *'& tường
*uông góc2 e"! t(ường hợ7 Ka b) b"t
#ợi nh"t b = 0 có b/W = 02
Hình 9-16
P+i ∆/H
0
= 0%O { k
2
= 0%11 thì dtng ch4! mua cGng b= ngj72 eưu #ượng mua cGng
được tính thc& công th;cD u = σ
n
mb
g 2
H
0
0/2

\(&ng đó h? KG c& hŠ7 ngang được tính *'& h? KG #ưu #ượng m
σ
n
mb =
2 / 0
0
2 H g
%

m 05 % 1
200 % 2 2 Z0 % Z
20
2 / 0
· ·
W'i t&án được gi4i thc& 7hưang 7há7 thg dn như KauD
\: ch& b/W% *í dA b/W = 0%L% t(a b4ng OE^ được m = 0%0Z *' b4ng OE1 được k
2
= 0%1Z
W = b
k
Y mh = 1 Y 1%52 2%2 = 11%0m
b = 0%L W = 0%L2 11%0 = L%1m
\ính #Ui các h? KG ;ng *+i b/W = 0%L H t;c b = L%1m I
·


·
h
b
ε
( )
L2 % 0
2 2 2 2 5 % 1 1
2 2 1 % L
·
+
P+i ε = 0%L2 *' ∆/H
0
= 0%O t(a b4ng OEO được σ
n
= 0%O12
\ính #Ui σ
n
mb = 0%O12 0%0Z2 L%1 = 2%1m 2 39t mu4 2%1m khác Na 1%05m% *j! gi4 thi9t b/W =
0%L chưa đTng2 \i97 tAc gi4 thi9t các t(= KG b/W khác2 uuá t(ình tính t&án #67 #Ui như t(>n%
k9t mu4 tính t&án ghi thc& b4ng dư+i đ8!D
b/W W HmI m 3
2
h
b


· ε
σ
n
σ
n
mb
0%L
0%5
0%Z
L%10
5%L5
Z%50
0%0Z0
0%005
0%000
0%1Z
0%15
0%1L
0%L2
0%51
0%Z1
0%O1
0%O1
0%O2
2%10
1%^0
1%0L
\5 b4ng t(>n có th- #"! b/W = 0%Z% t;c b = Z%5m #' k9t mu4 7h4i tính
Bài 10.1
\ính #ưu #ượng u ch4! dư+i cga cGng 7hhng *+i H = 2%5m; P
0
≈ 0 ; a = 0%5m; h
h
= 2m;
b=2%1m; ϕ = 0%O; α = 1; không có c& hŠ7 ngang2
Bài giải
P+i a/H = 0%5/2%5 = 0%2
\(a b4ng H 10E1 I được ε′ = 0%L2 *' τ
c
″ = 0%50Z
h
c
= ε′ a = 0%L22 0%5 = 0%01m
h
c
″ =τ
c
″H
0
= 0%50Z2 2%5 = 1%005m
h
c
″ } h
h
n>n cGng ở t(Ung thái ch4! ngj7
( )
)
h H g ab % − ·
0
2 µ
µ = ε′ ϕ = 0%L22 0%O = 0%551
2 Z
0
2
; ;
H ; h h
h )
+

,
_

¸
¸
− − ·
c h
c h
h h
h h
a ;

·
2 2
Zµ 15 % 0
01 % 0 2 2
51 % 0 2
5 % 0 2 551 % 0 2 Z
2 2
·

·
m h
)
1L % 1
2
15 % 0
Z
15 % 0
5 % 2 15 % 0 2
2
· +

,
_

¸
¸
− − ·
17
u = 0%5512 0%52 2%12 Z%Z02 1L % 1 5 % 2 − = 2%^L m
0
/K
Bài 10.2
\ính đ) mở cga cGng H a I đ- thá& #ưu #ượng u = 2%25m
0
/K dư+i cga cGng 7hhng #) thi>n
*+i H = H
0
= 2%5m; b = Z%0 m; h
h
= 2%0m; ϕ = 0%O5
Bài giải
<ác đ=nh ch9 đ) ch4!
.i4 thi9t ch4! t: d& đ- Nác đ=nh h
c
*' h
c

· ·
2 / 0
0
I H
H
<
=
c
ϕ
τ 1Z0 % 0
5 % 2 2 O5 % 0 2 0 % Z
25 % 2
2 / 0
·
τ
c
″ = 0%020→ h
c
″ =τ
c
″H
0
= 0%0202 2%5 = 0%1m
h
c
″ } h
h
như *j! gi4 thi9t hình th;c ch4! t: d& như t(>n không đTng% m' ở đ8! #' ch4!
ngj72 o& Kánh k
0
*+i 0%L^ h
7g
2
k
0
= H
0
E h
h
= 2%5 E 2%0 = 0%5m
m
g
<
h
pg
L1 % 0
11 % O 2 0 % Z
25 % 2 2 1 % 1
0
2
2
0
2
· · ·
α
k
0
= 0%5m { 0%L^ h
7g
= 0%L^2 0%L1 = 0%Z5Lm như *j! hình th;c ch4! #' ch4! ngj7
có nư+c nh4! ngj72 `& đó 7h4i d•ng các công th;c> 1? - $b @A > 1? - B @A> 1? - C @ đ- tính a2
39t mu4 tính t&án thc& mlu t(&ng b4ng KauD

a HmI
H
a
ε′ h
c
= ε′ a µ = ϕε′
F h
k
HmI uHm
0
/KI
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0%21 0%112 0%L1L 0%1^0 0%515 0%5^0 1%O0 2%25
Bài 10.3
\ính đ) K8u H t(ư+c cGng 7hhng #) thi>n bi9tD
b = 5m; a = 0%1m; u = 10m
0
/K; h
h
= 2%0m; ϕ = 0%O5
Bài giải
.i4 thi9t ε′ = 0%L25
h
c
= ε′ a = 0%L252 0%1 = 0%5m
m = u/b = 10/5 = 2 m
0
/K/m
1
1
]
1

¸

− + · 1 1 1
2
0
2
‡ ‡
c
c
c
gh
< h
h
α

m 0Z % 1 1
5 % 0 2 11 % O
2 2 1
1 1
2
5 % 0
0
2
·
1
1
]
1

¸

− + ·
Bó h
c
″ } h
h
E dtng ch4! Kau cGng #' ch4! ngj72
\5 công th;c
( )
)
h H g ab % − ·
0
2 µ
z
h
g a
<
H + · →
2
2 2
2
0
µ

c h
c h
h z
h h
h h
g
<
h h

× − ·
2
2

m L^ % 1
5 % 0 2 2
5 % 0 2
11 % O
2 2 1 2 2
2
2
2
·

− − ·
µ = ε′ ϕ = 0%L252 0%O5 = 0%5OZ
18
m H 5^ % 2 L^ % 1
11 % O 2 2 2 1 % 0 2 5OZ % 0
2
2 2
2
0
· + ·
3i-m t(a #Ui gi4 thi9t
01 % 0
5^ % 2
1 % 0
0
· · ≈
H
a
H
a
\(a b4ng H 10E1 I được ε′ = 0%L2L
[hư *j! c&i gi4 thi9t ε′ = 0%L25 #' đTng2
g
V
H H
2
2
0
0
α
+ ·
g
V
H H
2
2
0
0
α
− · →
2
0
0
2

,
_

¸
¸
− ·
bH
%
g
H
α
m 5Z % 2
5^ % 2 2 5
10
11 % O 2 2
1
5^ % 2
2
·
,
_

¸
¸
− ·
Bài 11.1 \ính chiXu K8u b- ti>u nvng cCa dtng ch4! mua #n cGng% ch& bi9tD
H = Zm; h
h
=1%2m; m = 2%5 m
0
/K/m; ϕ = 0%O5; P
0
≈ 0
Bài giải
FuGn Nác đ=nh hình th;c nGi ti97 thì cn 7h4i tính h
c
′ ′
2 / 0
0
I H
D
<
=
c
ϕ
τ ·
\(&ng đó cóD w
0
= H Y αP
0
2
/2g = Zm →
( ) 00 % 0
Z 2 O5 % 0
5 % 2
2 / 0
· ·
c
= τ
\(a b4ng 10E1 đượcD τ
c
= 0%0^^5; τ
c
′ ′ = 0%Z^
\ính đượcD h
c
= τ
c
w
0
= 0%0^^52 Z = 0%0m
h
c
′ ′ = τ
c
′ ′ w
0
=
0%Z^2 Z = 1%11m
h
c
′ ′ = 1%11m { h
h
= 1%2 m → nGi ti97 nư+c nh4! Na2 Bh,n hình th;c b- ti>u nvng2
\ính
· · ∆
2 2
2
2
h
h g
<
)
ϕ
m 2L % 0
2 % 1 2 O5 % 0 2 11 % O 2 2
5 % 2
2 2
2
·
\ính chiXu K8u cCa b-D d = σ h
c
′ ′ E H h
h
Y ∆p I = 1%12 1%11 E H 1%2 Y 0%2L I = 0%Lm
oau khi đ'& b- nvng #ượng w
0
đGi *+i đá! b- KQ tvng #>n đ9n w
0
′ 2
w
0
′ = w
0
Y d = Z Y 0%L = Z%L m
· ·
2 / 0 ‡
0
I H
I H
D
<
=
c
ϕ
τ
( ) 2LO % 0
L % Z 2 O5 % 0
5 % 2
2 / 0
· ·
c
= τ
\(a b4ng 10E1 đượcD τ
c
= 0%0L; τ
c
′ ′ = 0%Z222
\ính đượcD h
c
= τ
c
w
0
= 0%0L2 Z%L = 0%2^Lm
h
c
′ ′ = τ
c
′ ′ w
0
=
0%Z2222 Z%L = 1%O5m
3i-m t(a #UiD h = d Y h
h
Y ∆p = 0%L Y 1%2 Y 0%2L = 2%0Lm
Bó h { h
c
′ ′ th&4 mMn điXu ki?n ch4! ngj72 _- an t&'n th>m ch,n chiXu K8u b- d =
0%^m
Bài 11.2 \ính chiXu ca& tường ti>u nvng dtng ch4! mua #n cGng % bi9tD H = 0m; ] =
1m;
h
h
=1%5m; m = 2%5 m
0
/K/m; ϕ = 0%O5; P
0
≈ 0; ϕ
t
= 0%O; m =
0%Z
Bài giải
19
FuGn Nác đ=nh hình th;c nGi ti97 thì cn 7h4i tính h
c
′ ′
2 / 0
0
I H
D
<
=
c
ϕ
τ ·
\(&ng đó cóD w
0
= H Y αP
0
2
/2g = Zm →
( ) 00 % 0
Z 2 O5 % 0
5 % 2
2 / 0
· ·
c
= τ
\(a b4ng 10E1 đượcD τ
c
= 0%0^^5; τ
c
′ ′ = 0%Z^
\ính đượcD h
c
= τ
c
w
0
= 0%0^^52 Z = 0%0m
h
c
′ ′ = τ
c
′ ′ w
0
=
0%Z^2 Z = 1%11m
h
c
′ ′ = 1%11m { h
h
= 1%2 m → nGi ti97 nư+c nh4! Na2 Bh,n hình th;c tường ti>u nvng2
\ính chiXu ca& tườngD ]
t
= σ h
c
′ ′ E H
1

·

,
_

¸
¸
·
0 / 2
01
2g m
<
H m 25 % 1
11 % O 2 2 Z % 0
5 % 2
0 / 2
·

,
_

¸
¸
· ·
‡ ‡
01
c
h
<
V
σ
2 % 1
11 % 1 2 1 % 1
5 % 2
· m/K
H
1
= H
01
E
g
V
2
2
01
α
= m 1^ % 1
11 % O 2 2
2 % 1 2 1
25 % 1
2
· −
BhiXu ca& tườngD ]
t
= σ h
c
′ ′ E H
1
= 1%12 1%11 E 1%1^ = 0%O m
3i-m t(a #Ui hình th;c ch4! Kau tườngD
w
01
= ]
t
Y H
01
= 0%O Y 1%25 = 2%15 m
· ·
2 / 0
0
I H
D
<
=
c
ϕ
τ 1O % 0
15 % 2 2 O % 0
5 % 2
2 / 0
·
\(a b4ng 10E1 đượcD τ
c
= 0%20; τ
c
′ ′ = 0%L5
\ính đượcD h
c
= τ
c
w
01
= 0%202 2%15 = 0%ZO m
h
c
′ ′ = τ
c
′ ′ w
01
= 0%L52
2%15 = 1%1m
h
c
′ ′ } h
h
→ nGi ti97 nư+c nh4! ngj7 n>n không 7h4i #'m th>m tường th; hai2
Bài 11.3 \ính t&án thC! #:c dGc nư+c2 Wi9tD u = 5m
0
/K; đ) dGc i = 0%15; chiXu d'i dGc
= 1^m; h = 0%15m; P
0
= 0%O1 m/K; ca& t(ình ngư‹ng *'& #'m bbng ca& t(ình đá!
k>nh thượng #ưu; m = 0%0^; ε = 0%OL; n= 0%0152
Bài giải
* Tính toán c! "ào
Bga *'& cCa dGc nư+c #'m thc& hình th;c đj7 t('n đ~nh ()ngD
2 / 0
0
2 H g mb %
n
ε ·
BhiXu ()ng cga *'&D
2 / 0
0
2 H g mb
%
b
n
ε
·

Bh,n H = h = 0%15m cóD
g
V
H H
2
2
0
0
α
+ · m 1O % 0
11 % O 2 2
O1 % 0 2 1
15 % 0
2
· + ·
20
\ha! *'& được
m b 1Z % 0
1O % 0 2 Z0 % Z 2 0^ % 0 2 OL % 0
5
2 / 0
· ·

* Tính toán th#n $%c
]hưang t(ình đường m6t nư+c t(&ng th8n dGc có dUngD
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
1 2 1 2
0
1 η ϕ η ϕ η η − − − − · !
h
i

\ính chiXu K8u ch4! đXu h
0
D
\(ư+c h9t tính 3
0
· ·
i
%
(
0
O % 12
15 % 0
5
·
ej7 b4ng tính
h
H m I
ω = bh
H m
2
I
χ= b Y2h
H m I
q=ω/χ
H m I
R
B 3
0%5^
0%Z0
0%20
0%1^
2%1O
1%5Z
0%^^
0%L5
Z%O1
Z%LZ
Z%2Z
Z%11
0%ZZ
0%00
0%11
0%1L
0%LL
0%5^
0%Z2
0%Z0
51%1
55%0
ZO%1
Z1%1
1Z%0
Z1%5
11%2
12%^
Pj! h
0
= 0%1^
BhiXu K8u đu dGc bbng chiXu K8u 7h8n gi+i
m
gb
%
h h
pg
5^ % 0
1Z % 0 2 11 % O
5 2 1 % 1
0
2
2
0
2
2
1
· · · ·
α
05 % 0
1^ % 0
5^ % 0
0
1
1
· · ·
h
h
η
.i4 thi9t h
2
= 0%2m cóD
11 % 1
1^ % 0
2 % 0
0
2
2
· · ·
h
h
η
\ính
χ
α
g
B C
!
2
2
·
\(&ng đóD m B 1Z % 0 ·
L1 % Z
2
21 % Z O1 % Z
·
+
· χ O5 % 50
2
1 % ZO 1 % 51
·
+
· C
m
1/2
/K
\ha! *'& đượcD 5 % Z0
L1 % Z 2 11 % O
1Z % 0 2 O5 % 50 2 15 % 0 2 1 % 1
2
· · !
\ìm KG m„ thC! #:cD
0
2 % 0
5^ % 0
#g
2 % 1Z
1Z
#g
2
#g
#g
2
2
1
2
1
≈ · ·
h
h
(
(
E
\(a 7hA #Ac đượcD ϕHη
1
I = 0%0ZL; ϕHη
1
I = 0%51
\ha! các giá t(= *'& hai *9 7hưang t(ình
P9 7h4iD ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] · − − − −
1 2 1 2
1 η ϕ η ϕ η η ! [ ] 0L % 1L 0ZL % 0 51 % 0 I 5 % Z0 1 H 05 % 0 11 % 1 · − − − −
21
P9 t(áiD
15
1^ % 0
1^ 2 15 % 0
0
· ·
h
i
oai KGD
ΠL 0L % 0
05 % 1L
15 05 % 1L
· ≈

oai KG đó không 4nh hưởng nhiXu đ9n giá t(= h
2
% *j! c&i gi4 thi9t h
2
= 0%2m #' đTng2
eưu tGc ở m6t cJt cuGi dGcD
5 % L
1Z % 0 2 2 % 0
5
2
· · ·
ω
%
V
m/K
* Tính toán c! &!
\ính đ) K8u #i>n hi?7 h′ ′
05 % 0
5^ % 0
2 % 0 ‡
1
· · ·
1
h
h
ξ
\(a 7hA #Ac được ξ
2
= 2%21
h′ ′ = ξ
2
h
7g
=2%212 0%5^ = 1%2L m
h′ ′ { h
h
= 0%15 m → nGi ti97 nư+c nh4! Na% ch,n hình th;c #'m b- ti>u nvng
\ính chiXu K8u b-D
d = σ h′ ′ E h
h
= 1%052 1%2L E 0%15 = 0%ZL m
BhiXu d'i b- ti>u nvng
# = 0h′ ′ = 021%2L = 0%^1 m
Bh,n chiXu K8u b- 0%5m; chiXu d'i b- Z m2
22

Bài 2.4 Tính áp lực nước lên tấm chắn phẳng hình chữ nhật đặt thẳng đứng, kích thước b.H = 3,5m× 2 m, chiều sâu nước ở thượng lưu h1 = 3m, ở hạ lưu h2 = 1,2m (hình2-2). Tính lực nâng ban đầu T nếu tấm chắn nặng G = 6600N và hệ số mặt sát giữa tấm chắn và khe trượt f =0,3. Bài giải Áp lực nước từ bên trái: γ .b.h12 9810.2.3 2 P1 = = = 88290 N 2 2 Áp lực nước từ bên phải: γ .b.h22 9810 .2.1,2 2 P2 = = = 14126 N 2 2 Chiều sâu điểm đặt áp lực

H

h1

h2

Hình 2-2 B h1 hD
1

hD P hD
2

P1

h P2 2

hD1 = hD 2

2 .h1 = 3 2 = .h 2 = 3

2 .3 = 2m 3 2 .1,2 = 0,8m 3

Hợp lực P của P1 và P2: P = P1 - P2 = 88290 - 14126 = 74164 N, lực này hướng từ trái sang phải Muốn xác định điểm đặt của hợp lực P là hD, cần viết phương trình cân bằng mô men của các lực đối với 1 điểm bất kỳ ( ví dụ điểm B ): P.hD = P1.hD1 - P2 ( hD2 + h1 - h2 ) 74164.hD = 88290. 2 - 14126. ( 0,8 + 3 - 1,2 ) → hD = 1,89 m Lực nâng ban đầu đối với tấm chắn: T = G + f P = 6600 + 0,3. 74164 = 28849 N Bài 2.5 Xác định áp lực nước và điểm đặt của áp lực lên cửa van của một cống tháo ( hình 2-3 )có chiều cao h = 1,5m, chiều rộng b = 5m, chiều sâu nước trước cống H1 = 4m H1 và sau cống H2 = 2m. H2 h Bài giải Áp lực nước lên cửa van từ phía thượng lưu: Hình 2-3 γ .b.( H 12 − 2,5 2 ) 9810.5.(4 2 − 2,5 2 ) = = 239119 N P1 =
2 2

Chiều sâu tâm áp lực: 2 4 3 − 2,5 3 = 3,31m hD1 = 3 4 2 − 2,5 2 Áp lực nước lên cửa van từ phía hạ lưu:

H1

2,5 m

γ .b.( H 22 − 0,5 2 ) 9810.5.(2 2 − 0,5 2 ) = = 91969 N P2 = 2 2

P

P1

P2 h

H2 2

B

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->