PHẦN 2

:

BÀI TẬP

Bài 2.1 Hai bình thông nhau hở có đường kính khác nhau d1 = 5cm; d2 = 10 cm được đổ
đầy hai chất lỏng khác nhau, không hoà trộn với nhau có trọng lượng thể tích γ 1 = 0,001
kG/cm3; γ 2 = 0,0008 kG/cm3. Khoảng cách từ mặt phân chia chất lỏng đến mực chất lỏng
trong bình thứ hai là 1m. Xác định độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai bình đó.
Bài giải
h1 γ 2
h1 0,0008
=
=
= 0,8m
Áp dụng công thức

1
0,001
h2 γ 1
Chênh lệch mực chất lỏng của hai bình là:
h = 1 - 0,8 = 0,2 m
Bài 2.2 Một ống đo áp ( phía trên hở ) được gắn với thành của bình kín chứa nước, biết áp
suất trên mặt chất lỏng trong bình là p0 = 1,06 atm. Hãy xác định chênh lệch mực nước
trong ống đo áp và mực nước trong bình.
Bài giải
Chênh lệch mực chất lỏng trong ống đo áp và bình áp lực là:
p − p a (1,06 − 1) 98100
h= 0
=
= 0,6m
γ
9810
C

Bài 2.3 Vẽ biểu đồ áp suất thủy tĩnh lên thành gãy khúc
của bình chứa nước và xác định trị số, độ sâu điểm đặt của
áp lực nước lên đoạn gãy khúc ABC có chiều dài 1m ( hình
2-1 ). Biết H1 = 1,5m;
H2 = 3,5m và α = 300.

H2
B
α

A

H1

Hình 2-1
Bài giải
C

Vẽ biểu đồ áp suất dư tại các điểm A, B, C được:
pA = γ ( H1 + H2 ) = 9810 (1,5 +3,5) = 49050 N/m2
pB = γ H2 = 9810 .3,5 = 34335 N/m2
pc = 0
Trị số áp lực thủy tĩnh lên thành AB và BC là:
PAB = 0,5.( PA + PB ). AB.1 = 0,5.( PA + PB ). H1/sinα
= 0,5 (49050 + 34335 ). 1,5/sin300 = 125077,5 N
PBC = 0,5.PB. H2 = 0,5. 34335. 3,5 = 60086,2 N
Điểm đặt của áp lực thủy tĩnh lên thành AB và BC là:
hD1 =
hD1 =

hD2
hD1

H2

α

B
H1

A

1

Bài 2.4 Tính áp lực nước lên tấm chắn phẳng
hình chữ nhật đặt thẳng đứng, kích thước
b.H = 3,5m× 2 m, chiều sâu nước ở thượng lưu
h1 = 3m, ở hạ lưu h2 = 1,2m (hình2-2). Tính lực
nâng ban đầu T nếu tấm chắn nặng G = 6600N
và hệ số mặt sát giữa tấm chắn và khe trượt
f =0,3.

2
.h1 =
3
2
= .h 2 =
3

hD 2

h1

h2

Hình 2-2

Bài giải
Áp lực nước từ bên trái:
γ .b.h12 9810.2.3 2
P1 =
=
= 88290 N
2
2
Áp lực nước từ bên phải:
γ .b.h22 9810 .2.1,2 2
P2 =
=
= 14126 N
2
2
Chiều sâu điểm đặt áp lực

hD1 =

H

B
hD

h1

hD
P

1

P1

hD
2

h
P2 2

2
.3 = 2m
3
2
.1,2 = 0,8m
3

Hợp lực P của P1 và P2:
P = P1 - P2 = 88290 - 14126 = 74164 N, lực này hướng từ trái sang phải
Muốn xác định điểm đặt của hợp lực P là hD, cần viết phương trình cân bằng mô men của
các lực đối với 1 điểm bất kỳ ( ví dụ điểm B ):
P.hD = P1.hD1 - P2 ( hD2 + h1 - h2 )
74164.hD = 88290. 2 - 14126. ( 0,8 + 3 - 1,2 ) → hD = 1,89 m
Lực nâng ban đầu đối với tấm chắn:
T = G + f P = 6600 + 0,3. 74164 = 28849 N
Bài 2.5 Xác định áp lực nước và điểm đặt
của áp lực lên cửa van của một cống tháo
( hình 2-3 )có chiều cao h = 1,5m, chiều rộng
b = 5m, chiều sâu nước trước cống H1 = 4m
H1
và sau cống H2 = 2m.
H2
h
Bài giải
Áp lực nước lên cửa van từ phía thượng lưu:
Hình 2-3
γ .b.( H 12 − 2,5 2 ) 9810.5.(4 2 − 2,5 2 )
=
= 239119 N
P1 =
2

Chiều sâu tâm áp lực:
2 4 3 − 2,5 3
= 3,31m
hD1 =
3 4 2 − 2,5 2
Áp lực nước lên cửa van từ phía hạ lưu:

H1

γ .b.( H 22 − 0,5 2 ) 9810.5.(2 2 − 0,5 2 )
=
= 91969 N
P2 =
2
2

2,5
m

2

P

P2 h

P1

B

H2
2

tường nghiêng α = 600.53 = 1.4m hD2 = 3 2 2 − 0.5 2 Áp lực nước lên cửa van P = P1 . Biết chiều sâu nước ở hạ lưu h2 = 1.P2 ( a .4.2 2 ) Bài 2.AC h α Thành phần PZ của áp lực thủy tĩnh là: PZ = γ V = γb.P2 = 239119 .P1.7 Một tường chắn nước b = 3 m.h = 3.2 3 = 0.2. = γb. ta có: Vậy 0 chính là điểm đặt của áp lực thủy tĩnh P.2m.h2 .h12  h1  γh22  h2  a −  − a −  = 0 → a = ΣM = 2  3 2  3 3 h12 − h22 2 3 − 1. hx = 239119 ( 4 .hD1 ) + P2 ( H2 .( H1 .h12 p2 h 2 p .hD2) Hay 147150. .31 ) . .P2 Trong đó: p h1 1 γ . P2 cách đáy một đoạn X2 = h2/3 P2 = 2 Lấy mô men đối với điểm 0.P. Tìm thành phần PX.3.3. Ta có: P = P1 . chân tường ở độ sâu h = 4m.12 = 205440 N h.X1 ) .6 Xác định vị trí trục quay 0 để cửa van phẳng hình chữ nhật tự động mở ra khi độ sâu 0 h1≥ 2m.746m Vậy điểm đặt của áp lực thủy tĩnh lên cửa van cách cạnh đáy là 0.X2) 1 h13 − h23 γ . Bài 2.8m Thay số vào được a = 3(2 2 − 1. tức là mô men của áp lực thủy Hình 2-4 tĩnh đối với trục quay 0 bằng không. cần viết phương trình cân bằng mô men của các lực đối với 1 điểm bất kỳ ( ví dụ điểm B .91969 ( 2 .hctgα 2 2 B 4 PZ = 9810.là điểm thấp nhất của cửa van): .91969 = 147150 N Muốn xác định điểm đặt của hợp lực P là hD. C A Bài giải Diện tích hình chiếu đứng của tường là: ω đ = b. P1 cách đáy một đoạn x1 = h1/3 P1 = 0 x 2 1 x2 a 2 γ .1.4 = 12m2 h Thành phần PX của áp lực thủy tĩnh là: Px = γhcω đ = 9810. h1 h2 ( hình 2-4 ) Bài giải Khi độ sâu nước ở thượng lưu h1 = 2m thì nếu cửa van vẫn đứng yên.ctg600 = 135946 N Hình 2-16 2 3 .Chiều sâu tâm áp lực: 2 2 3 − 0.hD = . Gọi a là khoảng cách từ điểm o đặt lực P tới B ta có: ΣM = P1( a .746m. PZ của áp lực thủy tĩnh.4 ) → hx = 0.

26 3 − 2. n 3 h2 = h lấy số rầm n = 3 2 2 =4 = 3. Chọn các trục như hình vẽ thì p y = 0. Phân phối rầm ngang của cánh cửa cống để áp lực trên mỗi rầm không quá 68670N. n 3 h3 = h 3 3 =4 =4m n 3 Vị trí của rầm tính theo công thức (2-30) và (2-31) zD1 = 2 2 h1 = ì 2.26 3 2 h3 − h2 zD3 = ì 2 2 = ì 2 = 3.3m c Với b B γH 9810.32 Px = = 66. Bài giải Tổng áp lực nước trên cánh cửa cống: Số rầm ngang cần thiết: P= P 9810 × 2 × 4 2 γbh 2 = = 156960 N 2 2 156960 n= P = = 2.31 m . p y .26 2 Bài 2.1. trục quay 0 nằm ngang với mực nước thượng lưu và góc ở tâm a A α = 600 ( hình 2 .5m.26 2 − 2.3.313 zD2 = ì = ì = 2. rộng b = 8m.28 ) h1 = h 1 1 =4 = 2. do đó P = px2 + p z2 D H γ .8 Xác định áp lực lên cửa van hình cung tròn AB. mặt thẳng đứng BB’ và đường mặt nước kéo dài AB’ 4 P .64 m 3 h3 − h2 3 4 − 3.3 kN 2Hình 2-20 Tính PZ PZ = γ V V là thể tích ABB’ được giới hạn bởi mặt cong AB.38 2 h12 3 h22 − 3 3 2 43 − 3.54 m 3 3 2 h13 2 h − 2 3.20 ) H B’ 0 α Bài giải R Áp lực nước p lên cửa van được xác định từ 3 thành phần: p x .5 sin60 ≈ 1.Bài 2. đường sinh nằm ngang.8.7 Một cánh cống thẳng đứng hình chữ nhật có cạnh dưới ở độ sâu h2 = 4m.103N = 66. b = 2m. p z . bán kính R=1.31 = 1.bH 2 Tính Px: Px = γ hcxω x = γ bH = 2 2 β 0 H = Rsinα = 1.8 m 3 3.2 68670 ram Tính các độ sâu theo công thức(2 .26 m.

8 = 5. tại trục ống p1 = 47088 N/m2.5m.a ) cao trình mặt nước: Z = 10 m. .5 = 29.9 2  38259 1. Tại mặt cắt 1 -1 có v1 = 1.02 m Bán kính thủy lực: Lưu lượng: ω 29.b =  =  0  2 6 2  360    PZ = 9810.2 có v2 = 1.a ).14.34 2 Tại mặt nước p = 0 nên có: E = z + = 10 + = 10.8 kN pz 54.52 1  0   − HR cos 60 .6 = = 0.2.5. Tại mặt cắt 2 .2. mái kênh m = 2.1 đến 2 .5.9.5 kN P = 66.34 m/s.5 .4 2 α1V12 α 2V22 + − + + -( γ + )= γ 2g 2g 9810 2. Xác định các yếu tố của dòng chảy trong kênh.1 đến 2 .02 = 1. α = 1.29.5 ).1.9.1.545 = 54.1 Một kênh dẫn nước mặt cắt hình thang có chiều rộng đáy b = 8m. Lấy α1 = α2 = 1.10 3 5 .1. Tính năng lượng đơn vị của dòng chảy tại mặt cắt ( a .2.81   = 1 m  Bài 4. 2. Bài giải Độ dốc thủy lực của kênh: J= hd 8. mặt cắt ngang kênh hình thang không thay đổi chiều rộng đáy và mái. Bài giải Diện tích mặt cắt ướt: ω = ( b + mh ) h = ( 8 + 1.5.1.6m. lưu tốc trung bình v = 0. Chiều rộng đáy b = 8m. độ sâu nước chảy trong kênh h = 2m.32 + 54.V = ( S0AB .6 − 4.1.2 p1 p2 α1V12 α 2V22 Z1 + γ + = Z2 + γ + + hw 2g 2g Xét các điểm tại trục ống có z1 = z2 phương trình trên còn lại: p1 p2 α1V12 α 2V22 + = γ + + hw γ 2g 2g hw = từ đó rút ra: p1 p2 47088 1.52 m3/s Bài 3.1 đến 22 dài 20m. v = 1.0.81 Bài 3. chiều sâu nước trong kênh h = 2.52 = 85.1.4 m/s.2. AB dài 10 km. mực nước ở đầu B: 4. Tính lưu tốc và lưu lượng trong kênh nếu dòng chảy trong kênh ổn định và đều.1 đến 2 .8 m/s. Tính tổn thất thủy lực từ mặt cắt 1 .S0BB’  πR 2 .0004 l 10.1 m 2g 2.52 = 17.60 0 1  3.1. Mực nước ở đầu A: 8.81  9810 2.4 = 23. hệ số mái kênh m=1. tại mặt cắt ( a .1. ω = 0.1.6m.1 Kênh AB bằng đất làm việc trong điều kiện giữ gìn và tu sửa bình thường.1.5 1 + 1. Đoạn ống từ mặt cắt 1 .9 m/s.545m3 ).4 R = χ = 17. b − . Bài giải p αV 2 Năng lượng đơn vị của dòng chảy tính theo công thức: E = z + γ + 2g αV 2 1.73 m Q = v.1.5.8.3.3 = 39023’ x Bài 3. Bài giải Viết phương trình Becnuli cho đoạn dòng chảy từ mặt cắt 1 .5 P hợp với đường nằm ngang một góc β = arctg p = arctg 66.9.103 N = 54.3 Một ống dẫn nước hình trụ nằm ngang. trục ống p2 = 38259 N/m2.2 Một kênh dẫn nước. đường kính ống tăng dần dọc theo dòng từ mặt cắt 1 .4 m2 Chu vi ướt: χ = b + 2h 1 + m 2 = 8 + 2.5.

8 m3/s 6 .=2= 1. Bài giải Trọng tâm của lỗ chịu tác dụng của cột nước H là: H 0.052 = 0.24 = 24. Biết ống dài 200m.42m χ 16.6 = 9.Diện tích mặt cắt ướt: ω = ( b + mh )h = ( 8 + 2.9. Với H0 ≈ H có: Hình 5 .5m. Hệ số sức kháng λ = 0.85.5 m3/s Bài 4.85.0004 = 1.02.9.8 2. C = 42.8 a Như vậy với tỷ số = = 0. 2 ) 2 = 24 m2 Chu vi ướt: χ = b + 2h 1 + m 2 = 8 + 2.81.02 Lưu lượng trong kênh m/s Q = vω = 1. chiều sâu nước ở thượng lưu h = 2m ( hình 5-7 ).π.00916 m3/s Bài 5.6 Theo bảng 4-1 chọn µ = 0. 1 + 2 2 = 16.2. độ mở của cánh cống a = 0.2 Một ống xi phông lấy nước từ một bể chứa cao xuống bể chứa thấp ( hình 4-1 ).03 + 12 0.5.025.75 1.5 > 0.94 m R= Bán kính thủy lực: ω 24 = = 1. Xác định lưu tốc và lưu lượng qua ống. đường kính bên trong ống d = 100mm.42.5 = 1.8m.2.7 Q = µω 2gH 0 = 0.03. 0.1 H 1.81.167.0. Bài giải Từ công thức: H Hình 4-1 2  l V H = hW = hd + Σhc =  λ + ∑ ξ c   d  2g Có lưu tốc trong ống V = 2 gH λ l + ∑ξc d = 2.6m a 2 2 0.1.r2 = 1.1 Tìm lưu lượng qua một cống hình chữ nhật có bề rộng b = 2.1 Lưu lượng qua ống là Q = vω = v.0. hệ số tổn thất cục bộ tổng cộng Σξc = 12.75 Lưu tốc trong kênh: V = C RJ = 42.94 Tra bảng được n = 0. π. Lưu tốc và áp suất trên mặt thoáng hai bể coi như bằng nhau.167 200 m/s 0.8 a h H=h. độ chênh mực nước giữa hai bể H = 4m ( H không thay đổi trong quá trình xi phông làm việc ).

634 m/s ω J = 158.4 .10 −3 = 3. 11.82.52 = 4.9.1 = 1.11 ).3 m H0 = H + αV02 1. tổn thất cột nước trong ống hd = 5 m. Z2 = 1.2 l/s = 10. 00 H l Hình 5 .03985.4 l/s.Z2 = 2. Bài giải Vì l = 4d nên có thể coi ống ngắn đó như vòi hình trụ tròn gắn ngoài. 0. Tính Q. người ta đặt một ống ngắn hình trụ tròn có đường kính d = 1m. Q=K l 1000 0.4 m K Bài 6.12 = 1.2 Để thoát nước qua một cái đập.005 = 11. như vậy dòng chảy trong ống không thuộc khu vực bình phương sức cản. chiều dài ống l = 1000 m. Cống làm việc dưới hình thức ống ngắn có áp. chảy tự do.2 l/s = 0. Vì H =3m < H0 gh = 9m nên chân không trong vòi được đảm bảo không bị phá hoại.82 Lưu lượng thoát qua đập ( vòi ) là: Q = µω = 0. dài l = 4m.0112 Q V= = 0. tâm ống đặt cách mặt nước thượng lưu H = 3m ( hình 5.95 m/s 0. do đó phải hiệu chỉnh.1.017671 = 0. 0.4. biết đường kính ống d = 150 mm.4 xác định cột nước cần thiết để dẫn lưu lượng 60 l/s qua ống gang thường. Bài giải Q2 Dùng công thức: hd = 2 l K Lưu tốc trong ống V= Q ω = 60.95 m/s. V0 = 1 m/s. Bài giải Q=K J Tra bảng (6-1) được K = 158.2m Z1 = 2.1 Một cống bê tông cốt thép với mặt cắt ngang tròn đặt dưới đê lấy nước tưới.017671 Với d = 150 mm tra bảng (6-1) được 1000/K2 = 0. Bài giải H = Z1 .0112 m3/s Tra bảng (6-2) d = 150mm được Vgh = 0.4m. 10-3 Q2 2 -3 2 l = 60 .39 m/s > Vgh = 0. Tính lưu lượng.9534 Q = θ 1 K J = θ 1 = 0.π. 10 .9534.03985. biết đường kính ống d = 150 mm. So sánh V < Vgh .0.634 m/s có θ1 = 0.11 Bài 5. Với V = 0.005. α = 1 Cửa vào và ra làm vuông góc.67 l/s Bài 5.35m 2g 2.1000 = 143.7671dm2 = 0.3 + = 1. ω =1.03985 hay hd = 1/K2 = 0.Bài 5.3 Tính lưu lượng trong ống gang thường. tường cánh hạ thấp dần theo mái đê. chiều dài ống l = 1000 m.1m.35 m3/s. Cống có: l = 10 m d = 1.81 7 . hệ số lưu lượng của vòi µ = 0.017671 m2 Tính J = hd 5 = = 0.

1.5 + 1 = 1. Cống bằng bê tông cốt thép.3 Xác định đường kính của một cống ngầm dẫn nước qua đường ( hình 6-1 ).2 d 1 = 0.95 m 3/s và độ chênh lệch mực nước H = 0.77 1 + 0. lấy mặt 0 . Q = 1.749 2.5 µ = Q = µ ω 2gH 0 = 0.0. đặt dưới đê lấy nước.5.9.1 2 Bài giải Viết phương trình Becnuli cho hai mặt cắt 1-1 và 2-2.9 + 0.197 ( 0. với lưu lượng Q = 0. b = 0.5 1.1. 1 2 H 0 0 V2 V1 α 1 Hình 6 .14. góc uốn α = 300 . 1 10 l Σ ξ d = ξ d = λ = 45 .7 ). với ξd = λ .3 Q2 Z= 2 2 = = 0.1m.35 = 4.63 m2 .0. ở hạ lưu v2 = 0.3m3/s.282 + 1.749 ξd + ∑ ξc 0.81.0 ( mặt nước hạ lưu ) là mặt so sánh có: α 1V12 α 2V22 H+ = + hW 1− 2 2g 2g 1 (α 2V22 − α 1V12 ) Từ đó có: H = hW 1−1 + 2g 8 . làm việc dưới hình thức ống ngắn có áp chảy ngập. chảy có áp. 3.5m3 /s Bài 6.0.2 Một cống bê tông cốt thép.2 = 0. Tính chênh lệch mực nước thượng hạ lưu cống nếu V0 ~ 0 Bài giải Q = µ ω 2gZ 0 Q2 Z = Z0 = 2 2 µ ω 2g suy ra Với ω = bh = 0.63 2. dài 15m.63 1 10 ω l .µ = 1 α + ∑ ξd + ∑ξc với: Σ ξc = ξ V = 0.7m/s.3m µ ω 2 g 0. R= χ = = 0.2 Σ ξc = ξ V + ξ r = 0.3m3/s 0.8m/s.62 2.7m .0. l = 10m. h = 0.282 4R 45 4.9.2 + 0.5 1 1 µ = = = 0. Q = 1.7 = 0.77.2.81 Bài 6. phần vào và ra không lượn cong.9.197 m → ξd = = 0.9m. Lưu tốc trong kênh thượng lưu v1 = 0.

2  + + 0.048 m 2.5 + 2.131 d(m) 0. V .9.84 m/s Cống bê tông cốt thép có λ = 1/45 Và kết quả là: ( )  1 15  0.1 m → phải giả thiết lại trị số đường kính khác nhỏ hơn 1.2.81 2 H1 = 0.8 0.1 Tính Q và v của một kênh có mặt cắt hình thang nếu cho : n = 0.3. Bài giải Tính các yếu tố mặt cắt : ω = ( b + mh ).2 m ω 50.9.3 = 1.14.008m 2g 2. 1 + 1.47.008 2g  d  2g Giả thiết d = 1.12 2. i= 0.0m.0002. khi đó V = 1.025 tra bảng tính C theo Paplôpxki được Q = ω C Ri = 50.103 0.25.3m2 χ = b + 2h 1 + m 2 = 10 + 2.7 2 = 0. 0.1 có: 1 1 (α 2V22 − α 1V12 ) = 0.0.5. b = 10m.37m và n = 0.3 R= χ = = 2. Kết qua tính toán trong bảng sau: ω ( m2 ) 0.25 2 = 21.785 1.2 m.9.h = (10 + 1.8 2 − 0.048m < H = 0.89 1.298 0. Lấy α1 = α2 = 1.9  + + 0.84 − 0.3.84 2 ( 0.2 V (m/s) 1.9 1.8) H1 =  + 0.008 = 0.048 Theo số liệu trong bảng tìm được d = 1.636 0.21 0. còn 2 (V − V2 ) 2 2g là tổn thất cột nước tại cửa ra của cống.95/1.5 = 50.025 .3.12 m1/2/s.2  2. m = 1.5.3.37.62 = 1.2 (V − V2 )  l V + hW1-1 = hd + Σhc = hd + hvào + 2huốn + hra =  λ + ξ vao + 2ξ uon  2g  d  2g Trong đó: ξvào = 0.37 m 21. Bài 7.0.lưu tốc trung bình trong cống.131 = 0.6 m3/s v= C = 47.81  45 1.0002 = 51.25.131 m2 V = Q/ω = 0.025 m/s ω 9 .84 H1 0.169 0.81 Thay vào biểu thức đối với H được: 2 2 ( V − 0.49 1. ξuốn = 0.2 Với R = 2.5m.0 1. 51.8)  l V H =  λ + 0.6 Q = 50.2m có: ω = πr2 = 3.21m/s.503 0.5 ). h = 3.

46 m và n = 0.8 ). h = 0.38 38.39 5.6 121 171 214 220 K m3/s 200 b = 3.025.6m2 χ = b + 2h 1 + m 2 = 1.2 ). m = 1.2b + 1.7 2 Q2 i= 2 2 = = 0. 1+ 12 = 3.789 0.3 Tìm chiều rộng đáy b của một kênh dẫn nước mặt cắt hình thang.0. h = 1.h = (1.77 37.39 6.10-4 2 2 ω C R 1.2 = b + 3.26 m1/2/s.2 0.2 m.0.04 6.46 = 0.6 .85m thì K = 214 m3/s ≈ 213 m3/s.42 35. Nếu cần tính lưu tốc thì: V = = = 0. Như vậy phép thử dần cho kết quả b = 3.0 1.46m Với R = 0.44 2.2 + 2.0 3.2m3/s.8 = 1.0006. biết: Q = 5. n = 0.0.3 3 4 10 .4 74. Bảng tính trên cho thấy với b = 3.2 = 1.06 6.64 3.7 m3/s.85m.86 m/s K= 214m3/s 100 50 0 b (m ) 1 2 Hình7 .33.46 Bài 7.65 38. Q = 0.24 7.2m .Bài 7.025 tra bảng tính C được C = 33.69 31.83. i = 0. n = 0.0 2.24 3.2 + 1.85 4.5/s) K(m3/s) 0. Bài giải: ω = ( b + mh ).39 ω R= χ .h = (b + 1.m C(m0.425 0.39 4.39 ω R= χ Bảng tính trị số b cho kênh hình thang theo phương pháp thử dần b(m) ω(m2) χ (m) 0.577 0.44 χ = b + 2h 1 + m 2 = b + m’h = b + 2.46m ω 1.85m Trong bảng trên C được tính theo công thức của Agrôxkin. biết: b =1.838 0.8.2 Tính độ dốc i của một kênh hình thang.0 3.39 7.84 5.8 m.26 . m = 1.711 0.843 33.0 1.1. ω = ( b + mh ). 0.025.0.000376 = 3. Bài giải K* = Q i = 5.20 38.1.76.6 R = χ = 3.0006 = 213 m3/s.1.

488.hpgn = 0.8 = = 0.488 ln ln 5. Với h = 0.75m.58 = 0. Bài giải Lưu lượng đơn vị chảy qua mặt cắt chữ nhật có chiều rộng bằng chiều rộng đáy kênh hình thang là: q= Q 6. 11 .017 Bài giải: 1 1.84m Bài 7.564 = 0. i 0 và n = 0.001.1. Tính chiều dài đường mặt nước của dòng không đều do xây đập. b = 2m.32 m3/s/m b 5 Với q = 1.488.7 > hpg = 0. n = 0.8m. Tính h h = 1. Q = 0. K0 = ω 0C0 R0 = 920 m3/s. Rln = 1. h0.174 tra phụ lục được f(σn) = 0. tra phụ lục Vb tìm được Rln = 0.312 0.0.75m So sánh ba chiều sâu h2 .2 ) tìm được chiều sâu chảy đều h0 = 1. m = 1. m = 1. α = 1.55 và m = 1. biết: Q = 3m3/s.2 m3/s/m.017. n = 0.32 m3/s/m.53 Có h = 0.7 Một kênh lăng trụ mặt cắt hình thang có b = 10m.174 5 Từ trị số σn = 0. Tính R = = 3.0.7m thì trạng thái dòng chảy là chảy xiết hay chảy êm.53 Vậy dòng chảy trong kênh là dòng chảy êm. i = 0.6 = = 1.5.564 ln b h 4. ứng với q = 0.6 Tính chiều sâu phân giới trong kênh hình thang nếu có: b = 5m.6m /s.5 Tìm hpg cho kênh hình chữ nhật. Chiều sâu ở cuối kênh ( trước đập ) là: h2 = h0 + 2 = 1. Bài 7. 0.03.55 0.16m Bài 7. tra phụ lục Vc tìm được R = 1.945 Chiều sâu phân giới ở mặt cắt hình thang: hpg = f(σn).4 Tính chiều sâu chảy đều trong kênh hình thang. Người ta xây dựng trên kênh một đập tràn làm cho nước trong kênh dâng cao lên.75 + 2 = 3. Tính hàm số F: 2.58m Tính σn = mh pgn b = 1.945.0007.5.Bài 7. 3 Q = 6.58 = 0. hpg = 0.5.3 m3/s thì mực nước ở trước đập dâng cao hơn mực nước dòng đều 2m. ứng với lưu lượng Q = 24.1 ) và ( 7. α = 1. Căn cứ F = 13 m3/s Q 1 3 F = 4m = 7. Tính h0 và hpg Theo cách tính ở bài ( 7.8m3/s. Bài giải Lưu lượng đơn vị q = Q 0. m = 1. Bài giải 1. hpg: h2 = 3.75m > h0 = 1.1 tra được hpgn = 0. Căn cứ R =3.75m > hpg =0. nếu biết: b = 4m.2 b 4 Tra phụ lục VI. α = 1 m3/s/m α = 1 tìm được hpg = 0.564m 2 b 3. i = 0.001 = 13 m3/s.8m Vậy đường mặt nước là đường nước dâng a1.

01 = 1.25 + 3.96 = 2100 m3/s B = b + 2m h = 10 + 2.8 Một đoạn kênh lăng trụ mặt cắt hình thang có: b = 10m. 2.5 ω = = 2.38.76 − lg 1.75 + 0.5 2 = 20. Người ta xây dựng trên kênh một đập tràn làm cho nước trong kênh dâng cao lên. 3 1+ 1.75m.5.1.75m.01 = 1.005 và x = 3.0007. hpg = 0.38.5.75 h0 η2 = h2 3.96m 19.28 α .96m và n = 0.107 )[ 0.055 − 1.25m và với h2 = 3. n = 0.279 η2 = 2.0007. Tính chiều dài đoạn nước dâng từ mặt cắt có h1 = 1.28m 2 1.3 ).94 gχ x=2 lg 2100 − lg 920 lg k − lg k 0 2= = 3. Tính h0 và hpg Ví dụ trước đã tính được h0 = 1.C .0007 Bài 7.75 h1 + h2 = = 2. 1. Nếu cách đập 2588m thì chiều sâu nước trong kênh là bao nhiêu? Bài giải 1.0.5 m2 χ = b + 2 h 1 + m 2 = 10 + 2. Tính η và tra phụ lục tìm ϕ (η) h1 1.5. Giả thiết h1 = 2.14 h0 1.76 1+ 1. 3 = 43.75 = = 2.i.14 ϕ (η2) = 0.055 4.45 2.81. 2.( 1 -J )[ϕ(η2) . Tính số mũ thủy lực x và J Lấy h1 = h0 + 0.76 ).3 m3/s thì mực nước ở trước đập dâng cao hơn mực nước dòng đều 2m.19.107 9.81 12 .75m il = η2 . 2.03.75 Tra phụ lục VII tìm được ϕ (η) η1 = 1. ứng với lưu lượng Q = 24.81m R= 43.94 χ Với R = 1.76 η1 = = = 1.5 tra được ϕ (η1) = 1.1.1m χ 20.94m 39 ω R= = = 1.75 { 2.8m và đã xác định được đường mặt nước có dạng đường nước dâng a1.2.η1 .62 lg 2.76m.76 = 39 m2 h = χ = b + 2 h 1 + m 2 = 10 + 2.005 1.76m đến mặt cắt có h2 = 3.005 − (1 − 0.B J = = = 0.2.ϕ (η1)] h0 l= 1.45 m1/2/s k = ω. Tính các trị số trung gian 2.18.75 lg h − lg h0 3.14 − 1.03 tra phụ lục tìm được C = 38. i = 0.279 ]} = 5557m 0.5 2 = 19.76 = 18. K0 =920 m3/s. 2.76m 2 2 ω = ( b + m h ) h = ( 10 + 1.75 h1 + h2 = = 3m h = 2 2 ω = ( b + m h ) h = ( 10 + 1.76 + 3.5.45 1. m = 1.C R = 39.

ϕ (η2) vào phương trình ( 7-32 ) được: 0.8 m3/s.75 1.0. J.13    − 1 = 1 + 8  − 1 = 1.5 = 280m2 Chiều sâu trung bình htb = = = 4. như vây: Diện tích mặt cắt ướt bằng: ω = 28. ϕ (η1).13m 9.25 là chiều sâu đã tìm được ở cách đập 2588m. 3 = 19m 2 2 α .0.95 m1/2/s k = ω.9 mặt cắt ngang lòng sông sau khi đo đạc đã vẽ được trên hình ( 7-15 ).1.7m.66m Chu vi ướt χ = B + 2htb = 60 + 2.32 gb 2   h pg h1  1 + 8 h" = h2 = 2  h1  3 3    0.C .098 )[ 0.8 2 3 = = 1.1. m chiều rộng mặt nước B = 60 m. chu vi ướt và bán kính thủy lực ứng với mực nước B đã cho trên hình vẽ. 2m Bài 7.5.098 9.81 gχ x=2 lg 2455 − lg 920 lg k − lg k 0 =2 = 3. b = 3m. η2.3m B Bài 8.i.Với R = 2.1.95 2.2 Tính độ sâu liên hiệp sau nước nhảy h2 ( h" ) trong kênh hình thang biết: 13 .75 2.38.95 .1.28 và x = 3.6 tra được ϕ (η1) = 0. 5 Trên hình vẽ đếm được 28 ô vuông.5.66 = 69.81.25 η1 = h = = 1.25 η2 = 2.14 và x = 3.1 Tính độ sâu liên hiệp sau nước nhảy h2 ( h" ) trong kênh hình chữ nhật biết: Q = 10.B 1.75 0 Tra phụ lục VII tìm được ϕ (η) η1 = 1.0007 .4.( 1 .0352 ≈ 1.0.19 J = = = 0.C R = 43.71m  2 0 . α = 1.0007.2.055 . 7         Bài 8.81.75 Vậy h1 = 2.10.20.32m Bán kính thủy lực R= Hình 7-15 280 ω = 69.03 tra phụ lục tìm được C = 38.25 ] → có: 1.1m và n = 0.2588 = 2.6 tra được ϕ (η2) = 0.055 Thay các trị số η1.14 .1 = 2455 m3/s B = b + 2m h = 10 + 2. h' = 0. Tính diện tích mặt cắt ướt.1.0357 1.7   1. Bài giải Tính hpg = 3 αQ 2 1.38.28 η2 = = = 2.64 lg 3 − lg1.14 h0 1.28 .32 = 4.75 lg h − lg h0 3. Tính η và tra phụ lục tìm ϕ (η) h2 h1 3.

12. mố đập lượn tròn.24 = 1 .446.785 + 0.1. Tính lưu lượng dòng chảy không ngập qua đập tràn thực dụng loại II.Ôphixerôp loại II.83/2 = 16. m = 1.43.1 thì hpgn = 1.83.49 σ H' = 0.12m.83ξ1 ξ2 ξ1 = h’/hpg = 0. H = 0.8/1.17 + 0.43  2/3 = 1. cao trình đỉnh đập là 15m.24 b +H 0 Tính lại H0 sau khi đã có εn   Q  H0 =    ε n mb 2 g  2/3 30    =  0.Q = 54.a  Q rút ra H0 =   mb 2 g     2/3 30    =  0.25m 14 .96 m3/s Bài 9.0.6 = 0.25m Tính lại εn với H0 = 1.91 = 0. Bài giải Lưu lượng qua đập tràn được tính theo công thức: Q = m b 2 g H03/2 Với H0 = H = 0.49. Biết đập tràn thực dụng mặt cắt kiểu Crigiơ .4.8m Vì H ≠ Htk nên phải tính lại hệ số lưu lượng m.73m Trường hợp này chưa biết h” nên dùng công thức Với α = 1. 1. 0.91 H tk m = 0.3 = 7.11 = 0.0.988.0.988 10 + 1.43  2/3 = 1.886 = 0.25 H = 0. chiều rộng mặt nước kênh trước đập là 15m.446 Lưu lượng qua đập tràn là: Q = 0.886m → σ n = 1 = 0. cột nước thiết kế đập là Htk = 1. Với H/Htk = 0.463 → ξ2 = 1. Bài giải Lưu lượng được tính theo công thức: Q = εn m b 2 g H03/2 Giải theo phương pháp gần đúng: Bước đầu coi như không có co hẹp ngang ( εn = 1 ) để tính H0 3/2 0 Từ công thức Q = m b 2 g H εn = 1 .24m H0 1.8/1.10. đập có một khoang tràn b = 10m. b = 7m.8 có: σ H' = 0.805 ξ2 Bài 9.463 với 1 = 0.0.4.1 = → h” = hpgξ2 = 1.10.25.17 +0.8m.805 = 3.917.886 = 1. α = 1.5 = 0.76 b 7 h'= h1 = 0.785 + 0.0.5 < 0.1.73 = 0.73.3 m3/s. m3/s/m mh pgn 1. αV0 /2g ≈ 0. Tính theo công thức của Rakhmanôp: q= Q 54.2 Tính cao trình mực nước thượng lưu một đập tràn khi lưu lượng qua đập là 30 m3/s.1.49.4. cao trình sân trước đập là 10m.6m.27 b 7 Tra phụ lục được f( σn) = 0.49. biết: 2 b = 12m. cao trình mặt nước hạ lưu đập là 12m.917 → hpg = f( σn) hpgn =0.8m.

89 > K 2 = 0.81 Cao trình mực nước thượng lưu đập: ∇ t = 15 + 1.5 ε= = = = = 0. 0.1.75.32 m/s B( H 0 + P1 ) 15(1.Tính gần đúng lần hai V0 = Q/ω t với ω t = B.5m. Biết εn =1.2 m3/s. αV02/2g ≈ 0.25 = 0.1. Bài 9. Bài giải: Lưu lượng được tính theo công thức: Q = mb 2 g H03/2 Với P1/H = 0.5 = = 0.89 tra bảng 9-9 tìm được hệ số ngập σn = 0.25 Lưu tốc tiến tới tính gần đúng là: Q Q 30 V0 = ≈ = = 0.ht = 5.6 và ∆/H0 = 0.945. 4.6m.5 Với α = 0.89 .6 = 13m2 ( coi kênh thượng lưu hình chữ nhật ) V0 = 16.988 10 + 1.6/1 = 0.6m Với r/H = 0. biết chiều rộng tràn bằng chiều rộng kênh dẫn (b=B=5m).25 = 1.6 + = 1.P = 2. 5.6 . 4.37 tra bảng 9-8 được K2 = 0.37. 2.2. chiều cao đập p1 = p = 1m.37 Giả thiết dòng chảy tự do có: Q = mb 2 g H03/2 = 0. 5.193 = 16. 2g 2.5 m ∆ 1. Bài giải . 4.945 Do đó: Q = 0.6 = 0. H 0 1.9.1. tra bảng 9-6 hình 1 được m =0.3 Tính lưu lượng chảy qua đập tràn đỉnh rộng không ngập.625 tra bảng 9-6 được m = 0.Tính gần đúng lần đầu với H0 ≈ H H = H0 = ht .4 Tính lưu lượng tháo qua một đập tràn đỉnh rộng.9.37.6 m3/s.p1 = 2. phần vào đập tường bên làm lượn tròn r/H = 0. 15 .43. H0 Q = σn mb 2 g H03/2 Tính hệ số ngập σn b∆ b∆ ∆ 1.6 Ω h bhh hh 2.25 + 5) B ( H + P1 ) εn = 1 .43. b = 4m.75 → chảy ngập. p1 = 0.9 m3/s.193 m.683 m 2. H =1m. Với ∆ = 0. chiều sâu nước trước đập ht = 2.35.1 = 1.0.1.2 và P1/H = 1/1.0.27 2 H0 = H + αV0 /2g = 1.6m.1 = 1.63/2 = 16.27 m/s 1.35 Vậy Q = 0.683 Với m = 0.81 2 Kiểm tra điều kiện chảy: ∆ = hn = hh . 1.43.1.5 .32 2 αV02 H = H0 = 1. 4. Bài 9.11 1. .193m.6. ngưỡng đập có dạng như hình 1 của bảng 9-6. 13/2 = 6.6833/2 = 16.6/13 = 1. chiều sâu nước hạ lưu hh = 2.

9.2 ).2m.3 2 H0 = H + αV0 /2g = 1.1.62 = 2.812/19.81m/s t h V 0 bk h ∆ hh b’ Tổng cột nước H0 = H + αV2/2g H0 =2.86m2 Lưu tốc tiến tới: V0 = Q/Ωt = 20/24.647 Kiểm tra lại εn 1. Tính chiều rộng cống.6 ε n = 1−1 = 0. m = 1.354 H0 ε n = 1− a b + H0 Giả thiết εn = 0.054 ≈ 1.43.6 Một cống điều tiết trên kênh ( hình 9-16 ).5 tra bảng 9-6 được m = 0.4.. Lấy trường hợp sơ bộ bất lợi nhất b = 0 có b/B = 0. Bài 9.6 = 0. z = 0.65 sẽ tính được: Q 0.6 Vậy b = 1. 4.65.0.9 m3/s. Cống có một khoang. Bài giải Diện tích ướt kênh thượng lưu: Ωt = ( b + mh )h = ( 8 + 1.88.1m 3/ 2 = ε n m 2g H 0 0. 1.6 + = 1.233m Kiểm tra trang thái chảy K Hình 9.86 = 0. H = 0.81 2 Q = 0.3m.5. 2.2 = 24. có đáy cống bằng đáy kênh .43. 5.686 m 2.6863/2 ≈ 16.0.9/13 = 1.5 Tính chiều rộng đáy của một cống lấy nước trên kênh. biết: Q = 20m3/s.354.3 m/s 1.16 có phần vào tường vuông góc.3/0. z t b’ Hình 9-16 Tra bảng 9-7 được m = 0.6 3 / 2 0. 16 .32 và tra bảng 9-8 được k2 = 0.5 m3/s. mố bên dạng vuông góc.5 b= = 1.5. nếu lưu lượng Q = 0. h= 2m.1. Bài 9. bk = 8m.Tính lại gần đúng lần 3 V0 = 16. ngưỡng cống P1 = 0. 2.945.1 + 0. Bài giải Q = εn mb 2 g H03/2 Với P1/H = 0. làm việc dưới dạng đập tràn đỉnh rộng. αV02/2g =0.2+1.1 m.37. 0.0.6m trong trường hợp cống làm việc dưới dạng đập tràn đỉnh rộng chảy không ngập.

Với ∆/H0 = 0.4 6. α = 1.4.62 Ω h ( 8 + 1.6 B = 0. 0.8m.333 0.558 M  hZ = hh2 − M  H 0 − 4  M = 4µ 2 a 2  M +  2 hh − hc 2 − 0. a = 0. 0.91 0. 2.5m. kết quả tính toán ghi theo bảng dưới đây: b/B B (m) m K2 0.5m là kết quả phải tính Bài 10.9 = 0.233 3 / 2 2 g H 03 / 2 Bài toán được giải theo phương pháp thử dần như sau: Tự cho b/B.8m ) b∆ 6.84 0.51 0.2 ).35m σn mb = 4.2 Tra bảng ( 10-1 ) được ε′ = 0.91 0.9.0.36 Từ bảng trên có thể lấy b/B = 0. b=2.85 2.51 = 4. ϕ = 0.5 = 0.1 Tính lưu lượng Q chảy dưới cửa cống phẳng với H = 2.62 và τ c″ = 0.34 và bảng 9-8 được k2 = 0.65 4.5. Tính lại σn mb = 0.6 0.85 2.340 0.5 2 = 0. 2.2 = 11. V0 ≈ 0 .85 0.5.85  0. 0.91.41 σn σn mb 0.8.62.9 > k2 = 0.2.50 0.88 thì dòng chảy qua cống bị ngập. tra bảng 9-7 được m = 0. hh = 2m.3 = 6.558 2.91. tức b = 4.335 0.1m khác xa 1.1m .80 5. vậy giả thiết b/B = 0.5 0.2 ε= = = 0.62.5/2.31 hh hc 0. Bài giải Với a/H = 0.31m hc″ =τc″H0 = 0. Lưu lượng qua cống được tính theo công thức: Q = σn mb 2 g H03/2 Trong đó hệ số co hẹp ngang được tính vào hệ số lưu lượng m Q 20 = = 1.534.5 = 0.35m.86 ε= b∆ Ωh 0.84 B = bk + mh = 8 + 1.10 1.0.335m hc″ < hh nên cống ở trạng thái chảy ngập Q = µab 2 g ( H 0 − hZ ) µ = ε′ϕ = 0. 6.86m + 4  2  17 . Quá trình tính toán lặp lại như trên.534 hc = ε′ a = 0.5 − = 1. không có co hẹp ngang. 11. ví dụ b/B = 0.9 tra bảng 9-9 được σn = 0.43.85  hZ = 2 2 − 0.6.62 và ∆/H0 = 0.6. Tiếp tục giả thiết các trị số b/B khác.73 1.92 2. Kết quả 2.6 chưa đúng.5m.3m b = 0.2 Với ε = 0.62 0.8m Tính lại các hệ số ứng với b/B = 0.6 ( tức b = 6.8 = 2.34.5 = 1.0.

2.67 m g hh hc 9. . . hh = 2.95 Bài giải Xác định chế độ chảy Giả thiết chảy tự do để xác định hc và hc″ q 2. .95 Bài giải Giả thiết ε′ = 0.90 2.81 2.3.hh = 2. .2 Tính độ mở cửa cống ( a ) để tháo lưu lượng Q = 2.9. . Do đó phải dùng các công thức( 10 . 2.625 hc = ε′ a = 0. Q = 10m3/s.0m. . .5. .558. . . . b = 4. 0.25m 3/s dưới cửa cống phẳng lộ thiên với H = H0 = 2. Z0 = H0 .Q = 0.04m 3 2 9 . .0 = 0.67.0. .8 ). .8m hc″ < hh như vậy giả thiết hình thức chảy tự do như trên không đúng.68m g 4. . .5 .616 0.1. 5 2  ghc    Có hc″ < hh . 0.9 ) để tính a.3 m.5m > 0.5 = 0.5   hc  αq 2 1. a = 0.594 2 h 18 .68 = 0.2. Q = µab 2 g ( H 0 − hZ ) Từ công thức q2 → H0 = 2 2 + hz µ a 2g 2αq 2 hh − hc 2. ( 10 .323 → hc″ =τ c″H0 = 0.2.25 Bài 10.5 µ = ε′ϕ = 0.25 F (τ c ) = = = 0.0.25 2 = = = 0.95.53 / 2 τ c″ = 0. 2. .143 3/ 2 ϕH 0 4.28 0.( 10 .8. .456m như vậy hình thức chảy là chảy ngập có nước nhảy ngập.2.81 3 Z0 = 0.dòng chảy sau cống là chảy ngập.173 0.86 = 2.1. Kết quả tính toán theo mẫu trong bảng sau: a (m) a H ε′ hc = ε′ a µ = ϕε′ M hZ (m) Q(m3/s) . ϕ = 0.625.2 2 2 − 0.5m.5 2 hz = h − × = 2 − − = 1. ϕ = 0. So sánh Z0 với 0.7b ).67 hpg. 0.570 1.8m. 0 . 4.5 − 1.3 2. mà ở đây là chảy ngập.625. 81 . hh = 2.95 = 0.5m h pg αq 2 3 1.76 m3/s Bài 10. . . .0m.3 Tính độ sâu H trước cống phẳng lộ thiên biết: b = 5m.5m q = Q/b = 10/5 = 2 m3/s/m  0. 0.43.323.2 2 '' − 1 hc =  1 + 8 3 − 1 =  1+ 8  = 1. . 0.585 0. .67 hpg = 0.8 = 0.112 0.

4.1.57m 0.4222. 0.2.9.6 = 4.5 = 0. τ c′ ′ = 0.81  5.( 1. q = 2.2 + 0.5 2 = = 0.5m.625 là đúng.5 m3/s/m.5 F (τ c ) = = F (τ c ) = = 0. V0 ≈ 0 Bài giải Muốn xác định hình thức nối tiếp thì cần phải tính hc′ ′ q F (τ c ) = ϕE03 / 2 2.6 m q 2.26m Tính ∆Z = 2 gϕ 2 hh2 2. 1m.626 Như vậy coi giả thiết ε′ = 0.95.2 2 Tính chiều sâu của bể: d = σ hc′ ′ .9.81.( hh + ∆z ) = 1.57 − H0 = H + → H = H0 − = H0 −   = 2.95.269 ' 3/ 2 ϕ ( E0 ) 0. 4 = 0. 4.2 + 0. hh=1. q = 2.26 = 2.95.06m Có h > hc′ ′ thoả mãn điều kiện chảy ngập.57 Tra bảng ( 10-1 ) được ε′ = 0.6m Sau khi đào bể năng lượng E0 đối với đáy bể sẽ tăng lên đến E0′ .95m Kiểm tra lại: h = d + hh + ∆z = 0. hh=1. 1.1 Tính chiều sâu bể tiêu năng của dòng chảy qua lỗ cống.47 Tính được: hc = τcE0 = 0.06.88 .26 ) = 0.0.6 3 / 2 Tra bảng 10-1 được: τ c = 0.7m Bài 11.594 2.33 Trong đó có: E0 = H + αV02/2g = 4m → F (τ c ) = 0.06.8 2.8 ≈ = = 0.2m. 4 = 1.47.6 + 1.6 = 0. ϕ = 0.0775.6 = 1. 4.31 H H 0 2.9. cho biết: H = 4m.88m > hh = 1.95 2. Để an toàn thêm chọn chiều sâu bể d = 0. biết: H = 3m. ϕ t = 0.4222 Tính được: hc = τcE0 = 0.88m hc′ ′ = 1.9.1. E0′ = E0 + d = 4 + 0.0775.57  2g Bài 11. ϕ = 0.4 Bài giải P = m = 19 .67 = 2.2 m → nối tiếp nước nhảy xa. V0 ≈ 0. τ c′ ′ = 0.3m hc′ ′ = τ c′ ′ E0 = 0. Chọn hình thức bể tiêu năng. 2 2 αV02 αV02 α  Q  1  10    = 2.54m 2 g  bH 0  2g 2.2.276m hc′ ′ = τ c′ ′ E0 = 0.0.95.22 H0 = + 1.81 Kiểm tra lại giả thiết a a 0.5 m3/s/m.4 3 / 2 Tra bảng 10-1 được: τ c = 0.2 Tính chiều cao tường tiêu năng dòng chảy qua lỗ cống . q2 2.

17 m H1 = H01 = 2g 2.88m > hh = 1.85 + = 0. độ dốc i = 0. 1.15 = 1.2.23.33 0. 4 = 0.81 Chiều cao tường: Pt = σ hc′ ′ . V01 = Bài 11.9 + 1. 4 = 1.0775.65 Tính được: hc = τcE01 = 0. n= 0.0.49 m hc′ ′ = τc′ ′ E01 = 0. 25 − = 1.47.88 .96.95.2 m/s σhc'' 1.81 2g 20 .5  =   0.89 ϕE03 / 2 0.89m H0 = H + 2.85m có: αV02 1.85m.9. Bài giải * Tính toán cửa vào Cửa vào của dốc nước làm theo hình thức đập tràn đỉnh rộng: Q = ε n mb 2 g H 03 / 2 Q b = Chiều rộng cửa vào: ε n mb 2 g H 03 / 2 Chọn H = h = 0.15. chiều dài dốc l = 17m.0775. Tính chiều cao tường: Pt = σ hc′ ′ . ε = 0.Muốn xác định hình thức nối tiếp thì cần phải tính hc′ ′ F (τ c ) = Trong đó có: q ϕE03 / 2 2.47 = 0.015.3 Tính toán thủy lực dốc nước.9.1. cao trình ngưỡng vào làm bằng cao trình đáy kênh thượng lưu.81    2/3 = 1. hc = τcE0 Tra bảng 10-1 được: Tính được: hc′ ′ = τ c′ ′ E0 = 0. Chọn hình thức tường tiêu năng.88 αV012 1.37.91 m/s.88m hc′ ′ = 1. m = 0.9. Biết: Q = 5m3/s.H1  q H 01 =   m 2g      2/3   2.912 = 0.15 = 0.5 F (τ c ) = = = 0.4 2. V0 = 0.2 m → nối tiếp nước nhảy xa.1.1.5 = 0.22 1 .4 3 / 2 τ c′ ′ = 0.3m E0 = H + αV02/2g = 4m → F (τ c ) = τ c = 0. 2. τ c′ ′ = 0.9. 2.23.5 = = 1. h = 0.1.15 m q 2.153 / 2 Tra bảng 10-1 được: τ c = 0.1.9 m Kiểm tra lại hình thức chảy sau tường: E01 = Pt + H01 = 0.65.25m q 2.25 = 2.1m hc′ ′ < hh → nối tiếp nước nhảy ngập nên không phải làm thêm tường thứ hai.H1 = 1.17 = 0.

84 2 h 0.0 48.17 Chiều sâu đầu dốc bằng chiều sâu phân giới αQ 2 3 1.77 0.57 η1 = 1 = = 3.1.44 0.06 ( ) 21 .37.15.17 h2 0.84m 4.19 1.8 48.15 Lập bảng tính h (m) ω = bh ( m2 ) χ= b +2h (m) R=ω/χ (m) 0.57 0.98 4.3.51 Thay các giá trị vào hai vế phương trình Vế phải: (η 2 − η1 ) − 1 − J [ϕ (η 2 ) − ϕ (η1 ) ] = 1.57 m gb 2 9.1 55.43.0.95 2 m1/2/s 1.40 C K 58.2 h2 lg Tra phụ lục được: ϕ (η1) = 0.5 18.96. ϕ (η1) = 0.95 2.64 4.3.20 0.8 84.51 − 0.5 Thay vào được: J = 9.35 h0 0.81.61 K1 84 lg K2 14.4.2m có: η 2 = h0 0.2 12.17 2.98 + 4.42 0.9 0.54 0.0.40 0.57 lg lg 0.61 2 C= 58.7 Vậy h0 = 0.5)[ 0.1.5 = 3.81.16 R 0.66 0.33 0.53.65 4.18 0.8 = 53.2 =2 ≈3 Tìm số mũ thủy lực: X = 2 h1 0.4.046.35 − (1 − 40.28 = 4.57 0.18 0.18 − 3.2 = = 1.C B Tính J = gχ Trong đó: χ= B = 3.1 + 49.3 49.046] = 16.89 3 / 2 b= Thay vào được * Tính toán thân dốc Phương trình đường mặt nước trong thân dốc có dạng: il = (η 2 − η1 ) − 1 − J [ϕ (η 2 ) − ϕ (η1 ) ] h0 Tính chiều sâu chảy đều h0 : ( K0 = Trước hết tính K0 ) Q i = 5 = 12.0.17 2 α .18 Giả thiết h2 = 0.84m 0.52 h1 = h pg = 3 = = 0.84 = 40.24 4.

chiều dài bể 4 m.5m.il 0.0.26 m h′ ′ > hh = 0.35 hk 0.hh = 1.2m là đúng.26 .1.21 h′ ′ = ξ2 hpg =2.46 m Chiều dài bể tiêu năng l = 3h′ ′ = 3.17 16.15.05 Sai số đó không ảnh hưởng nhiều đến giá trị h2.26 = 3.57 Tra phụ lục được ξ2 = 2.78 m Chọn chiều sâu bể 0. Lưu tốc ở mặt cắt cuối dốc: Vế trái: V2 = Q 5 = = 6.85 m → nối tiếp nước nhảy xa.17 = = 15 h0 0.85 = 0.5 ω 0. 1.84 m/s * Tính toán cửa ra Tính độ sâu liên hiệp h′ ′ ξ1 = h' 0.2 = = 0.2. chọn hình thức làm bể tiêu năng Tính chiều sâu bể: d = σ h′ ′ . vậy coi giả thiết h2 = 0.57 = 1.05.06 = 6% Sai số: 16.21. 22 .05 − 15 ≈ 0.3. 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful