P. 1
Bai Thu Hoach Lop Dang Vien Cau 2

Bai Thu Hoach Lop Dang Vien Cau 2

|Views: 21|Likes:
Được xuất bản bởisyhungvec

More info:

Published by: syhungvec on Jul 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

Gv: Vâ thanh xung §¥N VÞ: THCS NGUYÔN V¡N QUY

Bµi thu ho¹ch §Ò bµi: CÇn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn? Liªn hÖ víi thùc tÕ c«ng t¸c b¶n th©n? Bµi lµm §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nªn níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ( nay lµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ). §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam nªn tõng ®¶ng viªn cña §¶ng ph¶i lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng tiªn phong phÊn ®Êu v× lîi Ých cña giai cÊp. Toµn bé lµ søc m¹nh, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng ®Òu ®îc t¹o thµnh tõ nh÷ng ngêi §¶ng viªn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: " §Ó l·nh ®¹o C¸ch m¹ng §¶ng ph¶i m¹nh. §¶ng m¹nh lµ do chi bé tèt, chi bé tèt lµ do c¸c §¶ng viªn ®Òu tèt. Do vËy ta thÊy ®îc vÞ trÝ, vai trß cña ngêi §¶ng viªn rÊt quan träng nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ßi hái mçi §¶ng viªn ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu " Ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n Viªn Nam ". §¶ng viªn bao hµm hai mÆt: C¸ nh©n mét con ngêi mang danh hiÖu §¶ng viªn vµ mét thµnh viªn cña §¶ng. Ngêi §¶ng viªn chØ xøng ®¸ng víi danh hiÖu cña m×nh khi lµm trßn bæn phËn trªn c¶ hai mÆt t c¸ch ®í, nhê sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña tæ chøc §¶ng. VÒ mÆt c¸ nh©n: Tríc hÕt mçi §¶ng viªn ph¶i rÌn luyÖn m×nh theo nh÷ng ®øc tÝnh cña con ngêi ViÖt Nam ®ã lµ. Cã tinh thÇn yªu níc, tù cêng d©n téc, phÊn ®Êu v× ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, cã ý chÝ v¬n lªn ®a ®Êt níc tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu, ®oµn kÕt víi nh©n d©n thÕ giíi, trong sù nghiÖp ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Cã ý thøc tËp thÓ, ®oµn kÕt, phÊn ®Êu v× lîi Ých chung. Cã lèi sèng lµnh m¹nh, nÕp sèng v¨n minh, cÇn kiÖm, trung thùc, nh©n nghÜa, t«n träng kû c¬ng phÐp níc, quy íc cña céng ®ång, cã ý thøc b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i. Lao ®éng ch¨m chØ víi l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã kÜ thuËt, s¸ng t¹o n¨ng xuÊt cao v× lîi Ých cña b¶n th©n, gia

§èi víi §¶ng: " Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng hÕt søc phôc vô giai cÊp. Kh«ng ph¶I ta cø viÕt lªn tr¸n ch÷ “céng s¶n” mµ ta ®îc hä yªu mÕn. c¬ quan n¬i m×nh sinh ho¹t c«ng tc¸. kinh tÕ t nh©n kh«ng ®èi .I. ph¶i cã ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn. NghÞ quyÕt ®¹i héi X chØ râ: Tõng c¸n bé §¶ng viªn. Dòng c¶m ®Êu tranh chèng c¸c t tëng. biÓu quyÕt vµ th«ng qua chñ tr¬ng: “§¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n ph¶i g¬ng mÉu chÊp hµnh ph¸p luËt. c¸n bé vµ chi bé cÇn ph¶i thêng xuyªn «n l¹i. C¬ së ®Ó ®¹i héi th«ng qua chñ tr¬ng trªn lµ do níc ta ®ang trong chÆng ®êng ®Êu tranh cña thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Coi ®ã lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi céng s¶n. n©ng cao hiÓu biÕt. nÐ tr¸nh kiªn quyÕt ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc. VÒ vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n: ë níc ta tö l©u ®· xuÊt hiÖn vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi. víi tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp kÐm cña lùc lîng s¶n xuÊt. VÒ t c¸ch §¶ng viªn thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng. §¹i héi X ®· th¶o luËn. phôc vô nh©n d©n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta . Trong nhiÖm vô n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. NhiÖm vô trung t©m hiÖn nay lµ ph¶i lµ ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng trong x· héi. Trong ®ã cã trªn 3 triÖu §¶ng viªn. phôc vô giai cÊp. Nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi “Tríc mÆt quÇn chóng.. quan ®iÓm sai tr¸i thï ®Þch. "b¾c nh÷ng nhÞp cÇu nhá" tõ s¶n xuÊt nhá lªn chñ nghÜa x· héi. lµm trßn nhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn”. tr×nh ®é thÈm mü vµ thÓ lùc. ë trong §¶ng vµ trong x· héi. Trªn c¬ së thùc tiÔn. Lª nin ph¶i qua “Nh÷ng bíc trung gian”. trong tõng tæ chøc §¶ng. Nh vËy ®¹i héi ®ång ý ®Ó ®¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n víi mét sè qui ®Þnh nhÊt ®Þnh. QuÇn chóng chØ quý mÕn nh÷ng ngêi cã t c¸ch. §ã lµ thùc hiÖn lêi d¹y cña V. lµm mùc thíc cho ngêi ta b¾t chíc”. ®¹o ®øc …. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn b×nh ®¼ng vµ ®Òu lµ bé phËn cÊu thµnh h÷u c¬ cña nÒn kinh tÕ. chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Thêng xuyªn häc tËp. suy thaãi ë mçi b¶n th©n cña ®¶ng viªn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: "TÊt c¶ c¸c §¶ng viªn. tù kh¼ng ®Þnh t c¸ch ngêi céng s¶n cña m×nh. tham nhòng. th¬ng xuyªn rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc khh«ng nÓ nag. hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. Yªu cÇu cña sù phÊn ®Êu vµ gi÷ v÷ng. nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖ ®¶ng vµ quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh trung ¬ng". tr×nh ®é chuyªn m«n. tù liªn hÖ vµ gi÷ v÷ng nh÷ng tiªu chuÈn cña ngêi §¶ng viªn.®×nh tËp thÓ vµ x· héi.

nghÞ quyÕt. Tuy nhiªn kinh tÕ t nh©n do chÞu t¸c ®éng cña quy luËt thÞ trêng cã thÓ cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn tiªu chu¶n cña ngêi §¶ng viªn. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. kh«ng tù tho¶ m·n víi tr×nh ®é. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ cuéc sèng hµng ngµy kh«ng ng÷ng häc tËp rÌn luyÖn. l¹i c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc mét nghÒ mµ toµn x· héi ®Æt lªn hµng ®Çu. tËn tuþ víi c«ng viÖc. phÈm chÊt chÝnh trÞ. Lµ mét §¶ng viªn míi. mét c«ng viÖc cao c¶ nh lêi Hå chñ tÞch ®· d¹y "V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y. Trong c«ng t¸c cña m×nh. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. ph¸p luËt cña Nhµ níc. quan liªu. Cã lßng say mª nghÒ nghiÖp coi häc sinh nh con em cña m×nh. ®ång nghiÖp lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Lu«n häc tËp nghiªn cøu vµ lµm theo t©m g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. ChÝnh v× vËy vai trß §¶ng viªn cña t«i cµng to lín cho nªn viÖc phÊn ®Êu rÌn luyÖn cµng quan träng h¬n gÊp nhiÒu lÇn. tinh thÇn v× häc sinh th©n yªu. ®iÒu lÖ §¶ng. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. cã lèi sèng lµnh m¹nh. héi nghÞ TW 3 kho¸ X ®· th«ng qua quy ®Þnh ®èi víi §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n lµ ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh nµy. §Ó h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®ã.lËp víi nÒn kinh tÕ nhµ níc. ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm gi¸o dôc d¹y vµ häc trªn líp t«i cßn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x¸ héi ho¸ gi¸o dôc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n cïng thùc hiÖn . chØ thÞ cña §¶ng. t«i lu«n lu«n yªn t©m c«ng t¸c. tham nhòng. lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. phôc tïng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. cña trêng ®Ò ra. Cã tinh thÇn nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc lu«n c¶i biÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc. cßn ph¶i chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng vµ nh÷ng quy ®Þnh trong ®¶ng ®Ó lµm kinh tÕ t nh©n nhng vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ gi÷ v÷ng t c¸ch ®¶ng viªn. ph¸p luËt cña nhµ níc. c¸c quy ®Þnh cña ngµnh. §Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng c«ng s¶n VN trªn ®©y th× mçi §¶ng viªn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn. ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n còng lµ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. Lu«n ®Æt c«ng viÖc cèng hiÕn cho sù nghiÖp gi¸o dôc. côc bé. NghÞ quyÕt ®¹i héi X yªu cÇu §¶ng viªn ph¶i kh¸c víi nh÷ng c«ng d©n kh¸c lµ ngoµi viÖc chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch. V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi". n¨ng lùc c«ng t¸c. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. tay nghÒ cña m×nh. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi X. chÊp hµnh tèt mäi chñ trêng chÝnh s¸ch cña §¶ng. c¬ héi. Cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Lu«n lu«n ph¶i g¬ng mÉu tríc häc sinh.

®Ó ph¸t huy u ®iÓm. Thêng xuyªn tu dìng rÌn luyÖn ®¹o ®øc cßn ph¶i lu«n ®Ò cao tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh. NhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn lµ ph¶i g¬ng mÉu ë n¬i lµm viÖc nhng cßn cã nhiÖm vô tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh m×nh thùc hiÖn ®êng lèi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng. V× tù phª b×nh ®Ó soi vµo m×nh thÊy râ h¬n.c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶. vµ lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng céng s¶n viÖt Nam. ph¸p luËt cña Nhµ níc. Qua líp nhËn thøc vÒ §¶ng. . söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®Ó tõ ®ã cã t tëng vµ hµnh ®éng ®óng h¬n. ChÝnh v× vËy viÖc rÌn luyÖn cña ngêi §¶ng viªn kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã mµ ph¶i do rÌn luyÖn phÊn ®Êu bÒn bØ. Lµ mét §¶ng viªn t«i lu«n häc theo lêi d¹y cña B¸c "§¶ng viªn ®i tríc lµng níc theo sau". t«i nhËn ra thªm ®îc nh÷ng tr¸ch nhiÖm to lín cña §¶ng viªn vµ ®Ó tõ ®ã b¶n th©n m×nh tù ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm cña m×nh vµ kh¾c phôc nh÷ng g× m×nh cßn thiÕu sãt ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p cho b¶n th©n. suèt ®êi cña mçi §¶ng viªn. Ngoµi ra cßn ph¶i vËn ®éng gia ®×nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô c«ng d©n n¬i m×nh c tró.

Tuy nhiªn do mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ trêng trong . chÊp hµnh tèt ®iÒu lÖ cña §¶ng cÇn ph¸t hiÖn vµ ®Êu tranh víi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc. l¹c hËu. quy íc cña céng ®ång. ®éc lËp d©n téc. phÐp níc.(Liªn hÖ kh¸c) B¶n th©n lµ mét ®¶ng viªn dù bÞ ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®ã lµ niÒm vinh dù còng lµ träng t¸ch lín lao ®èi víi c¸ nh©n. dòng c¶m ®¸u tranh víi c¸c t tëng quan ®iÓm sai tr¸i cña c¸c thÕ hÖ thï ®Þch §èi víi vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n. tiÕp cËn kÞp thêi ®¹i vµ c¸c khoa häc cña §Êt níc vµ thÕ giíi ®Ó cã ®ñ vèn kiÕn thøc phôc vô cho c«ng t¸c vµ céng ®ång. hÕt søc phôc vô giai cÊp. mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ë ®ã cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ cïng ph¸t triÓn c¶ kinh tÕ c¸ thÓ vµ kinh tÕ tËp thÓ. Víi t c¸ch lµ thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng lµ ®¶ng viªn dù bÞ cña chi bé ®Ó xøng ®¸ng lµ mét ®¶ng viªn ®¶ng céng s¶n viÖt nam b¶n th©n t«i lu«n t©m niÖm vµo ®¶ng lµ ®Ó hÕt lßng. chñ nghÜa vµ tiÕn bé x· héi. lu«n hßa nh· ®oµn kÕt víi mäi ngêi xung quanh. cÇn kiÖm lu«n t«n träng kØ c¬ng. yªu quª h¬ng ®Êt níc. ®oµn kÕt phÊn ®Êu v× lîi Ých chung §èi víi ®ång nghiÖp vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c t«i lu«n tù nhñ cÇn ph¶i ch¨m chØ lµm viÖc víi ®óng l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. phôc vô nh©n d©n. ®Æc biÖt lµ ®èi víi níc ta hiÖn nay. nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang ph¸t triªn m¹nh ®Ó b¾t nhÞp cïng kinh tÕ thÕ giíi thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt lµ sù héi nhËp kinh tÕ theo chñ tr¬ng cña §¶ng ta mµ trong ®ã mét bé phËn kh«ng thÕ thiÕu ®ã lµ kinh tÕ t nh©n. §èi víi tËp thÓ cã tinh thÇn x©y dùng tËp thÓ. Kinh tÕ t nh©n lµ h¹t nh©n cña kinh tÕ ®Êt níc. Thêng xuyªn häc tËp n©ng cao tay nghÒ hiÓu biÕt khoa häc. c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan. cã tinh thÇn híng ngo¹i vµ tinh thÇn ®oµn kÕt víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi trong viÖc phÊn ®Êu v× hoµ b×nh. do ®ã t«i kh«ng ngõng phÊn ®Êu. Cã lèi sèng lµnh m¹nh. kiªn ®Þnh v× CNXH lu«n cã ý thøc phÊn ®Êu søc lùc cña m×nh ®Ó mong muèn ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo. rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. chèng tham nhòng. v¨n minh. x©y dùng chÝnh quyÒn n¬i m×nh sèng vµ c«ng t¸c. l·ng phi suy th¸i trong ®¶ng. lµm trßn nhiÖm vô ®îc giao vµ ®ång thêi lµ tÊm g¬ng ®Ó quÇn chóng noi theo. VÒ mÆt c¸ nh©n b¶n th©n t«i cã tinh thÇn tù cêng d©n téc.

chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã rÊt khã v× thÕ b¶n th©n t«i ph¶i kh«ng ngõng tu dìng rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng lµ danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. gi÷ v÷ng ®¹o ®øc ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n.. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách..nÒn kinh tÕ cã ¶nh hëng tiªu cùc kh«ng nhá ®èi víi t c¸ch lµ ngêi ®¶ng viªn. . Nh»m c¶i thiÖn n©ng cao cuéc sèng cho gia ®×nh.. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam .. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Trªn ®©y lµ bµi viÕt cña t«i vÒ néi dung phÊn ®Êu cña §¶ng viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay.. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. Tôi tin rằng trong một ngày không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc vµ h¬n hÕt lµ mét §¶ng viªn cÇn ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng bÞ c¬ chÕ thÞ trêng lµm suy tho¸i.. ®em hÕt søc lùc cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ c¸ nh©n cña gia ®×nh. v× thÕ b¶n th«i t«i lu«n nhñ cÇn ph¶i cè g¾ng hÕt m×nh.. Liªn hÖ thùc tÕ: Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. víi nh÷ng vèn kiÕn thøc ®· häc ®îc.. . Tuy nhiªn lµ mét c«ng chøc nhµ níc b¶n th©n cÇn ph¶i chÊp hµnh tèt néi quy c¬ quan. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->