P. 1
Bai Thu Hoach Lop Dang Vien Cau 2

Bai Thu Hoach Lop Dang Vien Cau 2

|Views: 21|Likes:
Được xuất bản bởisyhungvec

More info:

Published by: syhungvec on Jul 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

Gv: Vâ thanh xung §¥N VÞ: THCS NGUYÔN V¡N QUY

Bµi thu ho¹ch §Ò bµi: CÇn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn? Liªn hÖ víi thùc tÕ c«ng t¸c b¶n th©n? Bµi lµm §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nªn níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ( nay lµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ). §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam nªn tõng ®¶ng viªn cña §¶ng ph¶i lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng tiªn phong phÊn ®Êu v× lîi Ých cña giai cÊp. Toµn bé lµ søc m¹nh, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng ®Òu ®îc t¹o thµnh tõ nh÷ng ngêi §¶ng viªn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: " §Ó l·nh ®¹o C¸ch m¹ng §¶ng ph¶i m¹nh. §¶ng m¹nh lµ do chi bé tèt, chi bé tèt lµ do c¸c §¶ng viªn ®Òu tèt. Do vËy ta thÊy ®îc vÞ trÝ, vai trß cña ngêi §¶ng viªn rÊt quan träng nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ßi hái mçi §¶ng viªn ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu " Ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n Viªn Nam ". §¶ng viªn bao hµm hai mÆt: C¸ nh©n mét con ngêi mang danh hiÖu §¶ng viªn vµ mét thµnh viªn cña §¶ng. Ngêi §¶ng viªn chØ xøng ®¸ng víi danh hiÖu cña m×nh khi lµm trßn bæn phËn trªn c¶ hai mÆt t c¸ch ®í, nhê sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña tæ chøc §¶ng. VÒ mÆt c¸ nh©n: Tríc hÕt mçi §¶ng viªn ph¶i rÌn luyÖn m×nh theo nh÷ng ®øc tÝnh cña con ngêi ViÖt Nam ®ã lµ. Cã tinh thÇn yªu níc, tù cêng d©n téc, phÊn ®Êu v× ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, cã ý chÝ v¬n lªn ®a ®Êt níc tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu, ®oµn kÕt víi nh©n d©n thÕ giíi, trong sù nghiÖp ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Cã ý thøc tËp thÓ, ®oµn kÕt, phÊn ®Êu v× lîi Ých chung. Cã lèi sèng lµnh m¹nh, nÕp sèng v¨n minh, cÇn kiÖm, trung thùc, nh©n nghÜa, t«n träng kû c¬ng phÐp níc, quy íc cña céng ®ång, cã ý thøc b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i. Lao ®éng ch¨m chØ víi l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã kÜ thuËt, s¸ng t¹o n¨ng xuÊt cao v× lîi Ých cña b¶n th©n, gia

phôc vô giai cÊp. biÓu quyÕt vµ th«ng qua chñ tr¬ng: “§¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n ph¶i g¬ng mÉu chÊp hµnh ph¸p luËt. Yªu cÇu cña sù phÊn ®Êu vµ gi÷ v÷ng. víi tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp kÐm cña lùc lîng s¶n xuÊt.®×nh tËp thÓ vµ x· héi. Coi ®ã lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi céng s¶n. NghÞ quyÕt ®¹i héi X chØ râ: Tõng c¸n bé §¶ng viªn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: "TÊt c¶ c¸c §¶ng viªn. Trong ®ã cã trªn 3 triÖu §¶ng viªn. nÐ tr¸nh kiªn quyÕt ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc. Dòng c¶m ®Êu tranh chèng c¸c t tëng. Thêng xuyªn häc tËp. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn b×nh ®¼ng vµ ®Òu lµ bé phËn cÊu thµnh h÷u c¬ cña nÒn kinh tÕ. Nh vËy ®¹i héi ®ång ý ®Ó ®¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n víi mét sè qui ®Þnh nhÊt ®Þnh. Kh«ng ph¶I ta cø viÕt lªn tr¸n ch÷ “céng s¶n” mµ ta ®îc hä yªu mÕn. tù kh¼ng ®Þnh t c¸ch ngêi céng s¶n cña m×nh. chÝnh s¸ch cña nhµ níc. th¬ng xuyªn rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc khh«ng nÓ nag. §ã lµ thùc hiÖn lêi d¹y cña V. lµm mùc thíc cho ngêi ta b¾t chíc”. phôc vô nh©n d©n. ®¹o ®øc …. Lª nin ph¶i qua “Nh÷ng bíc trung gian”. ph¶i cã ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta . n©ng cao hiÓu biÕt. §èi víi §¶ng: " Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng hÕt søc phôc vô giai cÊp. quan ®iÓm sai tr¸i thï ®Þch. lµm trßn nhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn”. tham nhòng. tr×nh ®é thÈm mü vµ thÓ lùc. Trong nhiÖm vô n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. kinh tÕ t nh©n kh«ng ®èi . Trªn c¬ së thùc tiÔn. §¹i héi X ®· th¶o luËn. c¬ quan n¬i m×nh sinh ho¹t c«ng tc¸. QuÇn chóng chØ quý mÕn nh÷ng ngêi cã t c¸ch. tù liªn hÖ vµ gi÷ v÷ng nh÷ng tiªu chuÈn cña ngêi §¶ng viªn. hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. Nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi “Tríc mÆt quÇn chóng. c¸n bé vµ chi bé cÇn ph¶i thêng xuyªn «n l¹i. "b¾c nh÷ng nhÞp cÇu nhá" tõ s¶n xuÊt nhá lªn chñ nghÜa x· héi. VÒ vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n: ë níc ta tö l©u ®· xuÊt hiÖn vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi.. nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖ ®¶ng vµ quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh trung ¬ng". tr×nh ®é chuyªn m«n. VÒ t c¸ch §¶ng viªn thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng. suy thaãi ë mçi b¶n th©n cña ®¶ng viªn. NhiÖm vô trung t©m hiÖn nay lµ ph¶i lµ ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng trong x· héi. trong tõng tæ chøc §¶ng.I. C¬ së ®Ó ®¹i héi th«ng qua chñ tr¬ng trªn lµ do níc ta ®ang trong chÆng ®êng ®Êu tranh cña thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. ë trong §¶ng vµ trong x· héi.

ph¸p luËt cña nhµ níc. §Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng c«ng s¶n VN trªn ®©y th× mçi §¶ng viªn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn. ChÝnh v× vËy vai trß §¶ng viªn cña t«i cµng to lín cho nªn viÖc phÊn ®Êu rÌn luyÖn cµng quan träng h¬n gÊp nhiÒu lÇn. c¸c quy ®Þnh cña ngµnh. ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n còng lµ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. §Ó h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®ã. côc bé. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. Lu«n ®Æt c«ng viÖc cèng hiÕn cho sù nghiÖp gi¸o dôc. ®iÒu lÖ §¶ng. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc lu«n c¶i biÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ cuéc sèng hµng ngµy kh«ng ng÷ng häc tËp rÌn luyÖn. c¬ héi.lËp víi nÒn kinh tÕ nhµ níc. V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi". Cã tinh thÇn nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm. mét c«ng viÖc cao c¶ nh lêi Hå chñ tÞch ®· d¹y "V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. Lu«n häc tËp nghiªn cøu vµ lµm theo t©m g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. NghÞ quyÕt ®¹i héi X yªu cÇu §¶ng viªn ph¶i kh¸c víi nh÷ng c«ng d©n kh¸c lµ ngoµi viÖc chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch. Cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Lµ mét §¶ng viªn míi. cã lèi sèng lµnh m¹nh. kh«ng tù tho¶ m·n víi tr×nh ®é. nghÞ quyÕt. ®ång nghiÖp lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. Cã lßng say mª nghÒ nghiÖp coi häc sinh nh con em cña m×nh. ph¸p luËt cña Nhµ níc. Tuy nhiªn kinh tÕ t nh©n do chÞu t¸c ®éng cña quy luËt thÞ trêng cã thÓ cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn tiªu chu¶n cña ngêi §¶ng viªn. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. tËn tuþ víi c«ng viÖc. phôc tïng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. tay nghÒ cña m×nh. Trong c«ng t¸c cña m×nh. héi nghÞ TW 3 kho¸ X ®· th«ng qua quy ®Þnh ®èi víi §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n lµ ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh nµy. Lu«n lu«n ph¶i g¬ng mÉu tríc häc sinh. ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm gi¸o dôc d¹y vµ häc trªn líp t«i cßn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x¸ héi ho¸ gi¸o dôc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n cïng thùc hiÖn . n¨ng lùc c«ng t¸c. chÊp hµnh tèt mäi chñ trêng chÝnh s¸ch cña §¶ng. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. phÈm chÊt chÝnh trÞ. cña trêng ®Ò ra. tinh thÇn v× häc sinh th©n yªu. l¹i c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc mét nghÒ mµ toµn x· héi ®Æt lªn hµng ®Çu. quan liªu. cßn ph¶i chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng vµ nh÷ng quy ®Þnh trong ®¶ng ®Ó lµm kinh tÕ t nh©n nhng vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ gi÷ v÷ng t c¸ch ®¶ng viªn. chØ thÞ cña §¶ng. t«i lu«n lu«n yªn t©m c«ng t¸c. lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. tham nhòng. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi X.

V× tù phª b×nh ®Ó soi vµo m×nh thÊy râ h¬n. Thêng xuyªn tu dìng rÌn luyÖn ®¹o ®øc cßn ph¶i lu«n ®Ò cao tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh. söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®Ó tõ ®ã cã t tëng vµ hµnh ®éng ®óng h¬n. vµ lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng céng s¶n viÖt Nam. ph¸p luËt cña Nhµ níc. ChÝnh v× vËy viÖc rÌn luyÖn cña ngêi §¶ng viªn kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã mµ ph¶i do rÌn luyÖn phÊn ®Êu bÒn bØ. suèt ®êi cña mçi §¶ng viªn. Ngoµi ra cßn ph¶i vËn ®éng gia ®×nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô c«ng d©n n¬i m×nh c tró. Qua líp nhËn thøc vÒ §¶ng.c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶. t«i nhËn ra thªm ®îc nh÷ng tr¸ch nhiÖm to lín cña §¶ng viªn vµ ®Ó tõ ®ã b¶n th©n m×nh tù ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm cña m×nh vµ kh¾c phôc nh÷ng g× m×nh cßn thiÕu sãt ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p cho b¶n th©n. Lµ mét §¶ng viªn t«i lu«n häc theo lêi d¹y cña B¸c "§¶ng viªn ®i tríc lµng níc theo sau". NhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn lµ ph¶i g¬ng mÉu ë n¬i lµm viÖc nhng cßn cã nhiÖm vô tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh m×nh thùc hiÖn ®êng lèi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng. ®Ó ph¸t huy u ®iÓm. .

yªu quª h¬ng ®Êt níc. l·ng phi suy th¸i trong ®¶ng. tiÕp cËn kÞp thêi ®¹i vµ c¸c khoa häc cña §Êt níc vµ thÕ giíi ®Ó cã ®ñ vèn kiÕn thøc phôc vô cho c«ng t¸c vµ céng ®ång. dòng c¶m ®¸u tranh víi c¸c t tëng quan ®iÓm sai tr¸i cña c¸c thÕ hÖ thï ®Þch §èi víi vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n. v¨n minh. mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ë ®ã cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ cïng ph¸t triÓn c¶ kinh tÕ c¸ thÓ vµ kinh tÕ tËp thÓ. phÐp níc. chèng tham nhòng. chñ nghÜa vµ tiÕn bé x· héi. Víi t c¸ch lµ thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng lµ ®¶ng viªn dù bÞ cña chi bé ®Ó xøng ®¸ng lµ mét ®¶ng viªn ®¶ng céng s¶n viÖt nam b¶n th©n t«i lu«n t©m niÖm vµo ®¶ng lµ ®Ó hÕt lßng. Kinh tÕ t nh©n lµ h¹t nh©n cña kinh tÕ ®Êt níc. x©y dùng chÝnh quyÒn n¬i m×nh sèng vµ c«ng t¸c. §èi víi tËp thÓ cã tinh thÇn x©y dùng tËp thÓ. quy íc cña céng ®ång. Cã lèi sèng lµnh m¹nh. hÕt søc phôc vô giai cÊp. Tuy nhiªn do mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ trêng trong . lµm trßn nhiÖm vô ®îc giao vµ ®ång thêi lµ tÊm g¬ng ®Ó quÇn chóng noi theo. l¹c hËu. Thêng xuyªn häc tËp n©ng cao tay nghÒ hiÓu biÕt khoa häc. nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang ph¸t triªn m¹nh ®Ó b¾t nhÞp cïng kinh tÕ thÕ giíi thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt lµ sù héi nhËp kinh tÕ theo chñ tr¬ng cña §¶ng ta mµ trong ®ã mét bé phËn kh«ng thÕ thiÕu ®ã lµ kinh tÕ t nh©n. VÒ mÆt c¸ nh©n b¶n th©n t«i cã tinh thÇn tù cêng d©n téc. cã tinh thÇn híng ngo¹i vµ tinh thÇn ®oµn kÕt víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi trong viÖc phÊn ®Êu v× hoµ b×nh. do ®ã t«i kh«ng ngõng phÊn ®Êu. kiªn ®Þnh v× CNXH lu«n cã ý thøc phÊn ®Êu søc lùc cña m×nh ®Ó mong muèn ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo. ®Æc biÖt lµ ®èi víi níc ta hiÖn nay. ®éc lËp d©n téc. rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. cÇn kiÖm lu«n t«n träng kØ c¬ng. chÊp hµnh tèt ®iÒu lÖ cña §¶ng cÇn ph¸t hiÖn vµ ®Êu tranh víi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc. phôc vô nh©n d©n. c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan.(Liªn hÖ kh¸c) B¶n th©n lµ mét ®¶ng viªn dù bÞ ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®ã lµ niÒm vinh dù còng lµ träng t¸ch lín lao ®èi víi c¸ nh©n. lu«n hßa nh· ®oµn kÕt víi mäi ngêi xung quanh. ®oµn kÕt phÊn ®Êu v× lîi Ých chung §èi víi ®ång nghiÖp vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c t«i lu«n tù nhñ cÇn ph¶i ch¨m chØ lµm viÖc víi ®óng l¬ng t©m nghÒ nghiÖp.

gi÷ v÷ng ®¹o ®øc ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n. Tôi tin rằng trong một ngày không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. v× thÕ b¶n th«i t«i lu«n nhñ cÇn ph¶i cè g¾ng hÕt m×nh. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt.. . ®em hÕt søc lùc cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ c¸ nh©n cña gia ®×nh. Trªn ®©y lµ bµi viÕt cña t«i vÒ néi dung phÊn ®Êu cña §¶ng viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã rÊt khã v× thÕ b¶n th©n t«i ph¶i kh«ng ngõng tu dìng rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng lµ danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam . thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách.. Liªn hÖ thùc tÕ: Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng.. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện..nÒn kinh tÕ cã ¶nh hëng tiªu cùc kh«ng nhá ®èi víi t c¸ch lµ ngêi ®¶ng viªn... Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc vµ h¬n hÕt lµ mét §¶ng viªn cÇn ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng bÞ c¬ chÕ thÞ trêng lµm suy tho¸i. víi nh÷ng vèn kiÕn thøc ®· häc ®îc. Tuy nhiªn lµ mét c«ng chøc nhµ níc b¶n th©n cÇn ph¶i chÊp hµnh tèt néi quy c¬ quan. Nh»m c¶i thiÖn n©ng cao cuéc sèng cho gia ®×nh.. . một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->