Gv: Vâ thanh xung §¥N VÞ: THCS NGUYÔN V¡N QUY

Bµi thu ho¹ch §Ò bµi: CÇn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn? Liªn hÖ víi thùc tÕ c«ng t¸c b¶n th©n? Bµi lµm §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nªn níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ( nay lµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ). §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam nªn tõng ®¶ng viªn cña §¶ng ph¶i lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng tiªn phong phÊn ®Êu v× lîi Ých cña giai cÊp. Toµn bé lµ søc m¹nh, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng ®Òu ®îc t¹o thµnh tõ nh÷ng ngêi §¶ng viªn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: " §Ó l·nh ®¹o C¸ch m¹ng §¶ng ph¶i m¹nh. §¶ng m¹nh lµ do chi bé tèt, chi bé tèt lµ do c¸c §¶ng viªn ®Òu tèt. Do vËy ta thÊy ®îc vÞ trÝ, vai trß cña ngêi §¶ng viªn rÊt quan träng nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ßi hái mçi §¶ng viªn ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu " Ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n Viªn Nam ". §¶ng viªn bao hµm hai mÆt: C¸ nh©n mét con ngêi mang danh hiÖu §¶ng viªn vµ mét thµnh viªn cña §¶ng. Ngêi §¶ng viªn chØ xøng ®¸ng víi danh hiÖu cña m×nh khi lµm trßn bæn phËn trªn c¶ hai mÆt t c¸ch ®í, nhê sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña tæ chøc §¶ng. VÒ mÆt c¸ nh©n: Tríc hÕt mçi §¶ng viªn ph¶i rÌn luyÖn m×nh theo nh÷ng ®øc tÝnh cña con ngêi ViÖt Nam ®ã lµ. Cã tinh thÇn yªu níc, tù cêng d©n téc, phÊn ®Êu v× ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, cã ý chÝ v¬n lªn ®a ®Êt níc tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu, ®oµn kÕt víi nh©n d©n thÕ giíi, trong sù nghiÖp ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Cã ý thøc tËp thÓ, ®oµn kÕt, phÊn ®Êu v× lîi Ých chung. Cã lèi sèng lµnh m¹nh, nÕp sèng v¨n minh, cÇn kiÖm, trung thùc, nh©n nghÜa, t«n träng kû c¬ng phÐp níc, quy íc cña céng ®ång, cã ý thøc b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i. Lao ®éng ch¨m chØ víi l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã kÜ thuËt, s¸ng t¹o n¨ng xuÊt cao v× lîi Ých cña b¶n th©n, gia

Yªu cÇu cña sù phÊn ®Êu vµ gi÷ v÷ng. "b¾c nh÷ng nhÞp cÇu nhá" tõ s¶n xuÊt nhá lªn chñ nghÜa x· héi. tr×nh ®é chuyªn m«n. C¬ së ®Ó ®¹i héi th«ng qua chñ tr¬ng trªn lµ do níc ta ®ang trong chÆng ®êng ®Êu tranh cña thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Coi ®ã lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi céng s¶n. biÓu quyÕt vµ th«ng qua chñ tr¬ng: “§¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n ph¶i g¬ng mÉu chÊp hµnh ph¸p luËt. th¬ng xuyªn rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc khh«ng nÓ nag. ë trong §¶ng vµ trong x· héi. NhiÖm vô trung t©m hiÖn nay lµ ph¶i lµ ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng trong x· héi. Thêng xuyªn häc tËp.®×nh tËp thÓ vµ x· héi. lµm trßn nhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn”. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn b×nh ®¼ng vµ ®Òu lµ bé phËn cÊu thµnh h÷u c¬ cña nÒn kinh tÕ. lµm mùc thíc cho ngêi ta b¾t chíc”. Nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi “Tríc mÆt quÇn chóng. quan ®iÓm sai tr¸i thï ®Þch. tr×nh ®é thÈm mü vµ thÓ lùc. c¬ quan n¬i m×nh sinh ho¹t c«ng tc¸. trong tõng tæ chøc §¶ng. hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. suy thaãi ë mçi b¶n th©n cña ®¶ng viªn. VÒ t c¸ch §¶ng viªn thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng. phôc vô giai cÊp. kinh tÕ t nh©n kh«ng ®èi . ph¶i cã ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn.I. tù liªn hÖ vµ gi÷ v÷ng nh÷ng tiªu chuÈn cña ngêi §¶ng viªn. nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖ ®¶ng vµ quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh trung ¬ng". Trong ®ã cã trªn 3 triÖu §¶ng viªn. Dòng c¶m ®Êu tranh chèng c¸c t tëng. tham nhòng. Trong nhiÖm vô n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. nÐ tr¸nh kiªn quyÕt ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc. n©ng cao hiÓu biÕt. VÒ vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n: ë níc ta tö l©u ®· xuÊt hiÖn vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi. §ã lµ thùc hiÖn lêi d¹y cña V. QuÇn chóng chØ quý mÕn nh÷ng ngêi cã t c¸ch. Lª nin ph¶i qua “Nh÷ng bíc trung gian”. NghÞ quyÕt ®¹i héi X chØ râ: Tõng c¸n bé §¶ng viªn. §¹i héi X ®· th¶o luËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta . phôc vô nh©n d©n.. tù kh¼ng ®Þnh t c¸ch ngêi céng s¶n cña m×nh. chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Nh vËy ®¹i héi ®ång ý ®Ó ®¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n víi mét sè qui ®Þnh nhÊt ®Þnh. ®¹o ®øc …. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: "TÊt c¶ c¸c §¶ng viªn. §èi víi §¶ng: " Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng hÕt søc phôc vô giai cÊp. Trªn c¬ së thùc tiÔn. c¸n bé vµ chi bé cÇn ph¶i thêng xuyªn «n l¹i. Kh«ng ph¶I ta cø viÕt lªn tr¸n ch÷ “céng s¶n” mµ ta ®îc hä yªu mÕn. víi tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp kÐm cña lùc lîng s¶n xuÊt.

c¸c quy ®Þnh cña ngµnh. côc bé. l¹i c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc mét nghÒ mµ toµn x· héi ®Æt lªn hµng ®Çu. quan liªu. V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi". ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ®iÒu lÖ §¶ng. héi nghÞ TW 3 kho¸ X ®· th«ng qua quy ®Þnh ®èi víi §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n lµ ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh nµy. chØ thÞ cña §¶ng. Lµ mét §¶ng viªn míi. cña trêng ®Ò ra. tay nghÒ cña m×nh. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi X. ph¸p luËt cña Nhµ níc. tËn tuþ víi c«ng viÖc. Lu«n häc tËp nghiªn cøu vµ lµm theo t©m g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. t«i lu«n lu«n yªn t©m c«ng t¸c. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. ChÝnh v× vËy vai trß §¶ng viªn cña t«i cµng to lín cho nªn viÖc phÊn ®Êu rÌn luyÖn cµng quan träng h¬n gÊp nhiÒu lÇn. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc lu«n c¶i biÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc. ®ång nghiÖp lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. Cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. c¬ héi.lËp víi nÒn kinh tÕ nhµ níc. Tuy nhiªn kinh tÕ t nh©n do chÞu t¸c ®éng cña quy luËt thÞ trêng cã thÓ cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn tiªu chu¶n cña ngêi §¶ng viªn. chÊp hµnh tèt mäi chñ trêng chÝnh s¸ch cña §¶ng. cßn ph¶i chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng vµ nh÷ng quy ®Þnh trong ®¶ng ®Ó lµm kinh tÕ t nh©n nhng vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ gi÷ v÷ng t c¸ch ®¶ng viªn. nghÞ quyÕt. Cã lßng say mª nghÒ nghiÖp coi häc sinh nh con em cña m×nh. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. §Ó h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®ã. tham nhòng. tinh thÇn v× häc sinh th©n yªu. kh«ng tù tho¶ m·n víi tr×nh ®é. Trong c«ng t¸c cña m×nh. phÈm chÊt chÝnh trÞ. ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n còng lµ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. ph¸p luËt cña nhµ níc. mét c«ng viÖc cao c¶ nh lêi Hå chñ tÞch ®· d¹y "V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm gi¸o dôc d¹y vµ häc trªn líp t«i cßn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x¸ héi ho¸ gi¸o dôc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n cïng thùc hiÖn . Lu«n lu«n ph¶i g¬ng mÉu tríc häc sinh. NghÞ quyÕt ®¹i héi X yªu cÇu §¶ng viªn ph¶i kh¸c víi nh÷ng c«ng d©n kh¸c lµ ngoµi viÖc chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch. cã lèi sèng lµnh m¹nh. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ cuéc sèng hµng ngµy kh«ng ng÷ng häc tËp rÌn luyÖn. phôc tïng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. n¨ng lùc c«ng t¸c. Lu«n ®Æt c«ng viÖc cèng hiÕn cho sù nghiÖp gi¸o dôc. §Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng c«ng s¶n VN trªn ®©y th× mçi §¶ng viªn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. Cã tinh thÇn nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm.

ph¸p luËt cña Nhµ níc. . söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®Ó tõ ®ã cã t tëng vµ hµnh ®éng ®óng h¬n. ®Ó ph¸t huy u ®iÓm. suèt ®êi cña mçi §¶ng viªn. t«i nhËn ra thªm ®îc nh÷ng tr¸ch nhiÖm to lín cña §¶ng viªn vµ ®Ó tõ ®ã b¶n th©n m×nh tù ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm cña m×nh vµ kh¾c phôc nh÷ng g× m×nh cßn thiÕu sãt ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p cho b¶n th©n. Qua líp nhËn thøc vÒ §¶ng.c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶. V× tù phª b×nh ®Ó soi vµo m×nh thÊy râ h¬n. vµ lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng céng s¶n viÖt Nam. NhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn lµ ph¶i g¬ng mÉu ë n¬i lµm viÖc nhng cßn cã nhiÖm vô tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh m×nh thùc hiÖn ®êng lèi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng. ChÝnh v× vËy viÖc rÌn luyÖn cña ngêi §¶ng viªn kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã mµ ph¶i do rÌn luyÖn phÊn ®Êu bÒn bØ. Thêng xuyªn tu dìng rÌn luyÖn ®¹o ®øc cßn ph¶i lu«n ®Ò cao tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh. Ngoµi ra cßn ph¶i vËn ®éng gia ®×nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô c«ng d©n n¬i m×nh c tró. Lµ mét §¶ng viªn t«i lu«n häc theo lêi d¹y cña B¸c "§¶ng viªn ®i tríc lµng níc theo sau".

phÐp níc. hÕt søc phôc vô giai cÊp. l¹c hËu. yªu quª h¬ng ®Êt níc. VÒ mÆt c¸ nh©n b¶n th©n t«i cã tinh thÇn tù cêng d©n téc. v¨n minh.(Liªn hÖ kh¸c) B¶n th©n lµ mét ®¶ng viªn dù bÞ ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®ã lµ niÒm vinh dù còng lµ träng t¸ch lín lao ®èi víi c¸ nh©n. Víi t c¸ch lµ thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng lµ ®¶ng viªn dù bÞ cña chi bé ®Ó xøng ®¸ng lµ mét ®¶ng viªn ®¶ng céng s¶n viÖt nam b¶n th©n t«i lu«n t©m niÖm vµo ®¶ng lµ ®Ó hÕt lßng. ®oµn kÕt phÊn ®Êu v× lîi Ých chung §èi víi ®ång nghiÖp vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c t«i lu«n tù nhñ cÇn ph¶i ch¨m chØ lµm viÖc víi ®óng l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Tuy nhiªn do mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ trêng trong . c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan. kiªn ®Þnh v× CNXH lu«n cã ý thøc phÊn ®Êu søc lùc cña m×nh ®Ó mong muèn ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo. phôc vô nh©n d©n. chÊp hµnh tèt ®iÒu lÖ cña §¶ng cÇn ph¸t hiÖn vµ ®Êu tranh víi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc. tiÕp cËn kÞp thêi ®¹i vµ c¸c khoa häc cña §Êt níc vµ thÕ giíi ®Ó cã ®ñ vèn kiÕn thøc phôc vô cho c«ng t¸c vµ céng ®ång. rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang ph¸t triªn m¹nh ®Ó b¾t nhÞp cïng kinh tÕ thÕ giíi thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt lµ sù héi nhËp kinh tÕ theo chñ tr¬ng cña §¶ng ta mµ trong ®ã mét bé phËn kh«ng thÕ thiÕu ®ã lµ kinh tÕ t nh©n. do ®ã t«i kh«ng ngõng phÊn ®Êu. chñ nghÜa vµ tiÕn bé x· héi. lµm trßn nhiÖm vô ®îc giao vµ ®ång thêi lµ tÊm g¬ng ®Ó quÇn chóng noi theo. cÇn kiÖm lu«n t«n träng kØ c¬ng. x©y dùng chÝnh quyÒn n¬i m×nh sèng vµ c«ng t¸c. ®éc lËp d©n téc. l·ng phi suy th¸i trong ®¶ng. Kinh tÕ t nh©n lµ h¹t nh©n cña kinh tÕ ®Êt níc. quy íc cña céng ®ång. lu«n hßa nh· ®oµn kÕt víi mäi ngêi xung quanh. Cã lèi sèng lµnh m¹nh. chèng tham nhòng. Thêng xuyªn häc tËp n©ng cao tay nghÒ hiÓu biÕt khoa häc. dòng c¶m ®¸u tranh víi c¸c t tëng quan ®iÓm sai tr¸i cña c¸c thÕ hÖ thï ®Þch §èi víi vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n. §èi víi tËp thÓ cã tinh thÇn x©y dùng tËp thÓ. cã tinh thÇn híng ngo¹i vµ tinh thÇn ®oµn kÕt víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi trong viÖc phÊn ®Êu v× hoµ b×nh. mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ë ®ã cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ cïng ph¸t triÓn c¶ kinh tÕ c¸ thÓ vµ kinh tÕ tËp thÓ. ®Æc biÖt lµ ®èi víi níc ta hiÖn nay.

Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. gi÷ v÷ng ®¹o ®øc ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n... trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam ...nÒn kinh tÕ cã ¶nh hëng tiªu cùc kh«ng nhá ®èi víi t c¸ch lµ ngêi ®¶ng viªn. víi nh÷ng vèn kiÕn thøc ®· häc ®îc. . luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã rÊt khã v× thÕ b¶n th©n t«i ph¶i kh«ng ngõng tu dìng rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng lµ danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện.. . Liªn hÖ thùc tÕ: Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. Nh»m c¶i thiÖn n©ng cao cuéc sèng cho gia ®×nh. Tuy nhiªn lµ mét c«ng chøc nhµ níc b¶n th©n cÇn ph¶i chÊp hµnh tèt néi quy c¬ quan. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách.. Trªn ®©y lµ bµi viÕt cña t«i vÒ néi dung phÊn ®Êu cña §¶ng viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay.. Tôi tin rằng trong một ngày không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.. ®em hÕt søc lùc cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ c¸ nh©n cña gia ®×nh. v× thÕ b¶n th«i t«i lu«n nhñ cÇn ph¶i cè g¾ng hÕt m×nh. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc vµ h¬n hÕt lµ mét §¶ng viªn cÇn ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng bÞ c¬ chÕ thÞ trêng lµm suy tho¸i..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful