Gv: Vâ thanh xung §¥N VÞ: THCS NGUYÔN V¡N QUY

Bµi thu ho¹ch §Ò bµi: CÇn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn? Liªn hÖ víi thùc tÕ c«ng t¸c b¶n th©n? Bµi lµm §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nªn níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ( nay lµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ). §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam nªn tõng ®¶ng viªn cña §¶ng ph¶i lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng tiªn phong phÊn ®Êu v× lîi Ých cña giai cÊp. Toµn bé lµ søc m¹nh, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng ®Òu ®îc t¹o thµnh tõ nh÷ng ngêi §¶ng viªn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: " §Ó l·nh ®¹o C¸ch m¹ng §¶ng ph¶i m¹nh. §¶ng m¹nh lµ do chi bé tèt, chi bé tèt lµ do c¸c §¶ng viªn ®Òu tèt. Do vËy ta thÊy ®îc vÞ trÝ, vai trß cña ngêi §¶ng viªn rÊt quan träng nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ßi hái mçi §¶ng viªn ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu " Ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n Viªn Nam ". §¶ng viªn bao hµm hai mÆt: C¸ nh©n mét con ngêi mang danh hiÖu §¶ng viªn vµ mét thµnh viªn cña §¶ng. Ngêi §¶ng viªn chØ xøng ®¸ng víi danh hiÖu cña m×nh khi lµm trßn bæn phËn trªn c¶ hai mÆt t c¸ch ®í, nhê sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña tæ chøc §¶ng. VÒ mÆt c¸ nh©n: Tríc hÕt mçi §¶ng viªn ph¶i rÌn luyÖn m×nh theo nh÷ng ®øc tÝnh cña con ngêi ViÖt Nam ®ã lµ. Cã tinh thÇn yªu níc, tù cêng d©n téc, phÊn ®Êu v× ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, cã ý chÝ v¬n lªn ®a ®Êt níc tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu, ®oµn kÕt víi nh©n d©n thÕ giíi, trong sù nghiÖp ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Cã ý thøc tËp thÓ, ®oµn kÕt, phÊn ®Êu v× lîi Ých chung. Cã lèi sèng lµnh m¹nh, nÕp sèng v¨n minh, cÇn kiÖm, trung thùc, nh©n nghÜa, t«n träng kû c¬ng phÐp níc, quy íc cña céng ®ång, cã ý thøc b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i. Lao ®éng ch¨m chØ víi l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã kÜ thuËt, s¸ng t¹o n¨ng xuÊt cao v× lîi Ých cña b¶n th©n, gia

Trªn c¬ së thùc tiÔn. th¬ng xuyªn rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc khh«ng nÓ nag. c¬ quan n¬i m×nh sinh ho¹t c«ng tc¸. n©ng cao hiÓu biÕt.®×nh tËp thÓ vµ x· héi. nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖ ®¶ng vµ quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh trung ¬ng". nÐ tr¸nh kiªn quyÕt ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc. Coi ®ã lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi céng s¶n. Lª nin ph¶i qua “Nh÷ng bíc trung gian”. c¸n bé vµ chi bé cÇn ph¶i thêng xuyªn «n l¹i. Trong nhiÖm vô n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. NhiÖm vô trung t©m hiÖn nay lµ ph¶i lµ ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng trong x· héi. phôc vô nh©n d©n. Dòng c¶m ®Êu tranh chèng c¸c t tëng.I. víi tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp kÐm cña lùc lîng s¶n xuÊt. VÒ t c¸ch §¶ng viªn thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng. ë trong §¶ng vµ trong x· héi. §¹i héi X ®· th¶o luËn. chÝnh s¸ch cña nhµ níc. kinh tÕ t nh©n kh«ng ®èi . §ã lµ thùc hiÖn lêi d¹y cña V. Nh vËy ®¹i héi ®ång ý ®Ó ®¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n víi mét sè qui ®Þnh nhÊt ®Þnh. "b¾c nh÷ng nhÞp cÇu nhá" tõ s¶n xuÊt nhá lªn chñ nghÜa x· héi. quan ®iÓm sai tr¸i thï ®Þch. Nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi “Tríc mÆt quÇn chóng. tù kh¼ng ®Þnh t c¸ch ngêi céng s¶n cña m×nh. tr×nh ®é chuyªn m«n. trong tõng tæ chøc §¶ng. biÓu quyÕt vµ th«ng qua chñ tr¬ng: “§¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n ph¶i g¬ng mÉu chÊp hµnh ph¸p luËt. Thêng xuyªn häc tËp. NghÞ quyÕt ®¹i héi X chØ râ: Tõng c¸n bé §¶ng viªn. suy thaãi ë mçi b¶n th©n cña ®¶ng viªn. tr×nh ®é thÈm mü vµ thÓ lùc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta . ph¶i cã ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn b×nh ®¼ng vµ ®Òu lµ bé phËn cÊu thµnh h÷u c¬ cña nÒn kinh tÕ. tù liªn hÖ vµ gi÷ v÷ng nh÷ng tiªu chuÈn cña ngêi §¶ng viªn. hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao.. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: "TÊt c¶ c¸c §¶ng viªn. Kh«ng ph¶I ta cø viÕt lªn tr¸n ch÷ “céng s¶n” mµ ta ®îc hä yªu mÕn. phôc vô giai cÊp. ®¹o ®øc …. QuÇn chóng chØ quý mÕn nh÷ng ngêi cã t c¸ch. §èi víi §¶ng: " Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng hÕt søc phôc vô giai cÊp. lµm mùc thíc cho ngêi ta b¾t chíc”. lµm trßn nhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn”. tham nhòng. Trong ®ã cã trªn 3 triÖu §¶ng viªn. VÒ vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n: ë níc ta tö l©u ®· xuÊt hiÖn vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi. Yªu cÇu cña sù phÊn ®Êu vµ gi÷ v÷ng. C¬ së ®Ó ®¹i héi th«ng qua chñ tr¬ng trªn lµ do níc ta ®ang trong chÆng ®êng ®Êu tranh cña thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.

®iÒu lÖ §¶ng. ®ång nghiÖp lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. quan liªu. tËn tuþ víi c«ng viÖc. ph¸p luËt cña nhµ níc. phÈm chÊt chÝnh trÞ. §Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng c«ng s¶n VN trªn ®©y th× mçi §¶ng viªn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn. c¸c quy ®Þnh cña ngµnh. ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n còng lµ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. tham nhòng. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. nghÞ quyÕt. kh«ng tù tho¶ m·n víi tr×nh ®é. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. Lu«n häc tËp nghiªn cøu vµ lµm theo t©m g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. §Ó h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®ã. c¬ héi. Tuy nhiªn kinh tÕ t nh©n do chÞu t¸c ®éng cña quy luËt thÞ trêng cã thÓ cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn tiªu chu¶n cña ngêi §¶ng viªn. NghÞ quyÕt ®¹i héi X yªu cÇu §¶ng viªn ph¶i kh¸c víi nh÷ng c«ng d©n kh¸c lµ ngoµi viÖc chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch. lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. Lu«n ®Æt c«ng viÖc cèng hiÕn cho sù nghiÖp gi¸o dôc.lËp víi nÒn kinh tÕ nhµ níc. mét c«ng viÖc cao c¶ nh lêi Hå chñ tÞch ®· d¹y "V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y. t«i lu«n lu«n yªn t©m c«ng t¸c. tay nghÒ cña m×nh. ChÝnh v× vËy vai trß §¶ng viªn cña t«i cµng to lín cho nªn viÖc phÊn ®Êu rÌn luyÖn cµng quan träng h¬n gÊp nhiÒu lÇn. phôc tïng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. chÊp hµnh tèt mäi chñ trêng chÝnh s¸ch cña §¶ng. Trong c«ng t¸c cña m×nh. ph¸p luËt cña Nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc lu«n c¶i biÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc. Lu«n lu«n ph¶i g¬ng mÉu tríc häc sinh. cßn ph¶i chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng vµ nh÷ng quy ®Þnh trong ®¶ng ®Ó lµm kinh tÕ t nh©n nhng vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ gi÷ v÷ng t c¸ch ®¶ng viªn. tinh thÇn v× häc sinh th©n yªu. ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm gi¸o dôc d¹y vµ häc trªn líp t«i cßn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x¸ héi ho¸ gi¸o dôc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n cïng thùc hiÖn . chØ thÞ cña §¶ng. cã lèi sèng lµnh m¹nh. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ cuéc sèng hµng ngµy kh«ng ng÷ng häc tËp rÌn luyÖn. n¨ng lùc c«ng t¸c. cña trêng ®Ò ra. l¹i c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc mét nghÒ mµ toµn x· héi ®Æt lªn hµng ®Çu. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. héi nghÞ TW 3 kho¸ X ®· th«ng qua quy ®Þnh ®èi víi §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n lµ ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh nµy. Cã lßng say mª nghÒ nghiÖp coi häc sinh nh con em cña m×nh. V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi". Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi X. côc bé. Lµ mét §¶ng viªn míi. Cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Cã tinh thÇn nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ.

®Ó ph¸t huy u ®iÓm. söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®Ó tõ ®ã cã t tëng vµ hµnh ®éng ®óng h¬n.c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶. Ngoµi ra cßn ph¶i vËn ®éng gia ®×nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô c«ng d©n n¬i m×nh c tró. Qua líp nhËn thøc vÒ §¶ng. t«i nhËn ra thªm ®îc nh÷ng tr¸ch nhiÖm to lín cña §¶ng viªn vµ ®Ó tõ ®ã b¶n th©n m×nh tù ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm cña m×nh vµ kh¾c phôc nh÷ng g× m×nh cßn thiÕu sãt ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p cho b¶n th©n. . NhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn lµ ph¶i g¬ng mÉu ë n¬i lµm viÖc nhng cßn cã nhiÖm vô tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh m×nh thùc hiÖn ®êng lèi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng. Thêng xuyªn tu dìng rÌn luyÖn ®¹o ®øc cßn ph¶i lu«n ®Ò cao tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh. suèt ®êi cña mçi §¶ng viªn. ChÝnh v× vËy viÖc rÌn luyÖn cña ngêi §¶ng viªn kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã mµ ph¶i do rÌn luyÖn phÊn ®Êu bÒn bØ. V× tù phª b×nh ®Ó soi vµo m×nh thÊy râ h¬n. ph¸p luËt cña Nhµ níc. vµ lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng céng s¶n viÖt Nam. Lµ mét §¶ng viªn t«i lu«n häc theo lêi d¹y cña B¸c "§¶ng viªn ®i tríc lµng níc theo sau".

x©y dùng chÝnh quyÒn n¬i m×nh sèng vµ c«ng t¸c. ®éc lËp d©n téc. §èi víi tËp thÓ cã tinh thÇn x©y dùng tËp thÓ. tiÕp cËn kÞp thêi ®¹i vµ c¸c khoa häc cña §Êt níc vµ thÕ giíi ®Ó cã ®ñ vèn kiÕn thøc phôc vô cho c«ng t¸c vµ céng ®ång. l·ng phi suy th¸i trong ®¶ng. phÐp níc. rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. phôc vô nh©n d©n. ®Æc biÖt lµ ®èi víi níc ta hiÖn nay. dòng c¶m ®¸u tranh víi c¸c t tëng quan ®iÓm sai tr¸i cña c¸c thÕ hÖ thï ®Þch §èi víi vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n. yªu quª h¬ng ®Êt níc. chèng tham nhòng. lµm trßn nhiÖm vô ®îc giao vµ ®ång thêi lµ tÊm g¬ng ®Ó quÇn chóng noi theo. cÇn kiÖm lu«n t«n träng kØ c¬ng. mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ë ®ã cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ cïng ph¸t triÓn c¶ kinh tÕ c¸ thÓ vµ kinh tÕ tËp thÓ. kiªn ®Þnh v× CNXH lu«n cã ý thøc phÊn ®Êu søc lùc cña m×nh ®Ó mong muèn ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo. cã tinh thÇn híng ngo¹i vµ tinh thÇn ®oµn kÕt víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi trong viÖc phÊn ®Êu v× hoµ b×nh. VÒ mÆt c¸ nh©n b¶n th©n t«i cã tinh thÇn tù cêng d©n téc. do ®ã t«i kh«ng ngõng phÊn ®Êu. l¹c hËu. Kinh tÕ t nh©n lµ h¹t nh©n cña kinh tÕ ®Êt níc.(Liªn hÖ kh¸c) B¶n th©n lµ mét ®¶ng viªn dù bÞ ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®ã lµ niÒm vinh dù còng lµ träng t¸ch lín lao ®èi víi c¸ nh©n. nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang ph¸t triªn m¹nh ®Ó b¾t nhÞp cïng kinh tÕ thÕ giíi thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt lµ sù héi nhËp kinh tÕ theo chñ tr¬ng cña §¶ng ta mµ trong ®ã mét bé phËn kh«ng thÕ thiÕu ®ã lµ kinh tÕ t nh©n. quy íc cña céng ®ång. Thêng xuyªn häc tËp n©ng cao tay nghÒ hiÓu biÕt khoa häc. lu«n hßa nh· ®oµn kÕt víi mäi ngêi xung quanh. Tuy nhiªn do mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ trêng trong . chÊp hµnh tèt ®iÒu lÖ cña §¶ng cÇn ph¸t hiÖn vµ ®Êu tranh víi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc. Víi t c¸ch lµ thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng lµ ®¶ng viªn dù bÞ cña chi bé ®Ó xøng ®¸ng lµ mét ®¶ng viªn ®¶ng céng s¶n viÖt nam b¶n th©n t«i lu«n t©m niÖm vµo ®¶ng lµ ®Ó hÕt lßng. v¨n minh. hÕt søc phôc vô giai cÊp. chñ nghÜa vµ tiÕn bé x· héi. c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan. ®oµn kÕt phÊn ®Êu v× lîi Ých chung §èi víi ®ång nghiÖp vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c t«i lu«n tù nhñ cÇn ph¶i ch¨m chØ lµm viÖc víi ®óng l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Cã lèi sèng lµnh m¹nh.

Tôi tin rằng trong một ngày không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Nh»m c¶i thiÖn n©ng cao cuéc sèng cho gia ®×nh.... ®em hÕt søc lùc cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ c¸ nh©n cña gia ®×nh.. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện. .. Liªn hÖ thùc tÕ: Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam .. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc vµ h¬n hÕt lµ mét §¶ng viªn cÇn ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng bÞ c¬ chÕ thÞ trêng lµm suy tho¸i. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách.. Tuy nhiªn lµ mét c«ng chøc nhµ níc b¶n th©n cÇn ph¶i chÊp hµnh tèt néi quy c¬ quan. Trªn ®©y lµ bµi viÕt cña t«i vÒ néi dung phÊn ®Êu cña §¶ng viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. .nÒn kinh tÕ cã ¶nh hëng tiªu cùc kh«ng nhá ®èi víi t c¸ch lµ ngêi ®¶ng viªn. víi nh÷ng vèn kiÕn thøc ®· häc ®îc.. v× thÕ b¶n th«i t«i lu«n nhñ cÇn ph¶i cè g¾ng hÕt m×nh. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.. gi÷ v÷ng ®¹o ®øc ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n. chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã rÊt khã v× thÕ b¶n th©n t«i ph¶i kh«ng ngõng tu dìng rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng lµ danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful