Gv: Vâ thanh xung §¥N VÞ: THCS NGUYÔN V¡N QUY

Bµi thu ho¹ch §Ò bµi: CÇn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn? Liªn hÖ víi thùc tÕ c«ng t¸c b¶n th©n? Bµi lµm §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nªn níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ( nay lµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ). §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam nªn tõng ®¶ng viªn cña §¶ng ph¶i lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng tiªn phong phÊn ®Êu v× lîi Ých cña giai cÊp. Toµn bé lµ søc m¹nh, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng ®Òu ®îc t¹o thµnh tõ nh÷ng ngêi §¶ng viªn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: " §Ó l·nh ®¹o C¸ch m¹ng §¶ng ph¶i m¹nh. §¶ng m¹nh lµ do chi bé tèt, chi bé tèt lµ do c¸c §¶ng viªn ®Òu tèt. Do vËy ta thÊy ®îc vÞ trÝ, vai trß cña ngêi §¶ng viªn rÊt quan träng nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ßi hái mçi §¶ng viªn ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu " Ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n Viªn Nam ". §¶ng viªn bao hµm hai mÆt: C¸ nh©n mét con ngêi mang danh hiÖu §¶ng viªn vµ mét thµnh viªn cña §¶ng. Ngêi §¶ng viªn chØ xøng ®¸ng víi danh hiÖu cña m×nh khi lµm trßn bæn phËn trªn c¶ hai mÆt t c¸ch ®í, nhê sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña tæ chøc §¶ng. VÒ mÆt c¸ nh©n: Tríc hÕt mçi §¶ng viªn ph¶i rÌn luyÖn m×nh theo nh÷ng ®øc tÝnh cña con ngêi ViÖt Nam ®ã lµ. Cã tinh thÇn yªu níc, tù cêng d©n téc, phÊn ®Êu v× ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, cã ý chÝ v¬n lªn ®a ®Êt níc tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu, ®oµn kÕt víi nh©n d©n thÕ giíi, trong sù nghiÖp ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Cã ý thøc tËp thÓ, ®oµn kÕt, phÊn ®Êu v× lîi Ých chung. Cã lèi sèng lµnh m¹nh, nÕp sèng v¨n minh, cÇn kiÖm, trung thùc, nh©n nghÜa, t«n träng kû c¬ng phÐp níc, quy íc cña céng ®ång, cã ý thøc b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i. Lao ®éng ch¨m chØ víi l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã kÜ thuËt, s¸ng t¹o n¨ng xuÊt cao v× lîi Ých cña b¶n th©n, gia

suy thaãi ë mçi b¶n th©n cña ®¶ng viªn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: "TÊt c¶ c¸c §¶ng viªn. lµm trßn nhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn”. hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. n©ng cao hiÓu biÕt.®×nh tËp thÓ vµ x· héi. NghÞ quyÕt ®¹i héi X chØ râ: Tõng c¸n bé §¶ng viªn. §èi víi §¶ng: " Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng hÕt søc phôc vô giai cÊp. VÒ vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n: ë níc ta tö l©u ®· xuÊt hiÖn vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi. Kh«ng ph¶I ta cø viÕt lªn tr¸n ch÷ “céng s¶n” mµ ta ®îc hä yªu mÕn. ph¶i cã ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn. kinh tÕ t nh©n kh«ng ®èi . quan ®iÓm sai tr¸i thï ®Þch. C¬ së ®Ó ®¹i héi th«ng qua chñ tr¬ng trªn lµ do níc ta ®ang trong chÆng ®êng ®Êu tranh cña thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Nh vËy ®¹i héi ®ång ý ®Ó ®¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n víi mét sè qui ®Þnh nhÊt ®Þnh. tr×nh ®é chuyªn m«n. Coi ®ã lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi céng s¶n. Lª nin ph¶i qua “Nh÷ng bíc trung gian”. nÐ tr¸nh kiªn quyÕt ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc.. Dòng c¶m ®Êu tranh chèng c¸c t tëng. tù liªn hÖ vµ gi÷ v÷ng nh÷ng tiªu chuÈn cña ngêi §¶ng viªn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta . QuÇn chóng chØ quý mÕn nh÷ng ngêi cã t c¸ch.I. víi tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp kÐm cña lùc lîng s¶n xuÊt. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn b×nh ®¼ng vµ ®Òu lµ bé phËn cÊu thµnh h÷u c¬ cña nÒn kinh tÕ. Trong nhiÖm vô n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. th¬ng xuyªn rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc khh«ng nÓ nag. §ã lµ thùc hiÖn lêi d¹y cña V. Yªu cÇu cña sù phÊn ®Êu vµ gi÷ v÷ng. ®¹o ®øc …. tr×nh ®é thÈm mü vµ thÓ lùc. c¬ quan n¬i m×nh sinh ho¹t c«ng tc¸. §¹i héi X ®· th¶o luËn. tù kh¼ng ®Þnh t c¸ch ngêi céng s¶n cña m×nh. Trªn c¬ së thùc tiÔn. Trong ®ã cã trªn 3 triÖu §¶ng viªn. tham nhòng. c¸n bé vµ chi bé cÇn ph¶i thêng xuyªn «n l¹i. phôc vô giai cÊp. phôc vô nh©n d©n. NhiÖm vô trung t©m hiÖn nay lµ ph¶i lµ ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i phãng m¹nh mÏ c¸c tiÒm n¨ng trong x· héi. Thêng xuyªn häc tËp. biÓu quyÕt vµ th«ng qua chñ tr¬ng: “§¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n ph¶i g¬ng mÉu chÊp hµnh ph¸p luËt. Nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi “Tríc mÆt quÇn chóng. nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖ ®¶ng vµ quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh trung ¬ng". chÝnh s¸ch cña nhµ níc. lµm mùc thíc cho ngêi ta b¾t chíc”. ë trong §¶ng vµ trong x· héi. trong tõng tæ chøc §¶ng. "b¾c nh÷ng nhÞp cÇu nhá" tõ s¶n xuÊt nhá lªn chñ nghÜa x· héi. VÒ t c¸ch §¶ng viªn thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng.

Tuy nhiªn kinh tÕ t nh©n do chÞu t¸c ®éng cña quy luËt thÞ trêng cã thÓ cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn tiªu chu¶n cña ngêi §¶ng viªn. tham nhòng. chÊp hµnh tèt mäi chñ trêng chÝnh s¸ch cña §¶ng. cßn ph¶i chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng vµ nh÷ng quy ®Þnh trong ®¶ng ®Ó lµm kinh tÕ t nh©n nhng vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ gi÷ v÷ng t c¸ch ®¶ng viªn. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. ph¸p luËt cña nhµ níc. Lu«n häc tËp nghiªn cøu vµ lµm theo t©m g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. NghÞ quyÕt ®¹i héi X yªu cÇu §¶ng viªn ph¶i kh¸c víi nh÷ng c«ng d©n kh¸c lµ ngoµi viÖc chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch. Trong c«ng t¸c cña m×nh. cña trêng ®Ò ra. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi X. quan liªu. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. tinh thÇn v× häc sinh th©n yªu. Cã tinh thÇn nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm. Lu«n lu«n ph¶i g¬ng mÉu tríc häc sinh. phôc tïng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. tay nghÒ cña m×nh. n¨ng lùc c«ng t¸c. t«i lu«n lu«n yªn t©m c«ng t¸c. héi nghÞ TW 3 kho¸ X ®· th«ng qua quy ®Þnh ®èi víi §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n lµ ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh nµy. kh«ng tù tho¶ m·n víi tr×nh ®é. mét c«ng viÖc cao c¶ nh lêi Hå chñ tÞch ®· d¹y "V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y. ChÝnh v× vËy vai trß §¶ng viªn cña t«i cµng to lín cho nªn viÖc phÊn ®Êu rÌn luyÖn cµng quan träng h¬n gÊp nhiÒu lÇn. V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi". ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n còng lµ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. chØ thÞ cña §¶ng. nghÞ quyÕt. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. c¬ héi. §Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng c«ng s¶n VN trªn ®©y th× mçi §¶ng viªn phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn. phÈm chÊt chÝnh trÞ. Cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Cã lßng say mª nghÒ nghiÖp coi häc sinh nh con em cña m×nh. c¸c quy ®Þnh cña ngµnh. côc bé. ®ång nghiÖp lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. Lu«n ®Æt c«ng viÖc cèng hiÕn cho sù nghiÖp gi¸o dôc. lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ cuéc sèng hµng ngµy kh«ng ng÷ng häc tËp rÌn luyÖn. tËn tuþ víi c«ng viÖc.lËp víi nÒn kinh tÕ nhµ níc. ph¸p luËt cña Nhµ níc. Lµ mét §¶ng viªn míi. cã lèi sèng lµnh m¹nh. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc lu«n c¶i biÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc. l¹i c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc mét nghÒ mµ toµn x· héi ®Æt lªn hµng ®Çu. ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm gi¸o dôc d¹y vµ häc trªn líp t«i cßn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x¸ héi ho¸ gi¸o dôc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n cïng thùc hiÖn . §Ó h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®ã. ®iÒu lÖ §¶ng.

Thêng xuyªn tu dìng rÌn luyÖn ®¹o ®øc cßn ph¶i lu«n ®Ò cao tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh. NhiÖm vô cña ngêi §¶ng viªn lµ ph¶i g¬ng mÉu ë n¬i lµm viÖc nhng cßn cã nhiÖm vô tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh m×nh thùc hiÖn ®êng lèi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng. söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®Ó tõ ®ã cã t tëng vµ hµnh ®éng ®óng h¬n. ph¸p luËt cña Nhµ níc. Qua líp nhËn thøc vÒ §¶ng. Ngoµi ra cßn ph¶i vËn ®éng gia ®×nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô c«ng d©n n¬i m×nh c tró. . ChÝnh v× vËy viÖc rÌn luyÖn cña ngêi §¶ng viªn kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã mµ ph¶i do rÌn luyÖn phÊn ®Êu bÒn bØ. V× tù phª b×nh ®Ó soi vµo m×nh thÊy râ h¬n. vµ lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi §¶ng viªn §¶ng céng s¶n viÖt Nam. suèt ®êi cña mçi §¶ng viªn. ®Ó ph¸t huy u ®iÓm. t«i nhËn ra thªm ®îc nh÷ng tr¸ch nhiÖm to lín cña §¶ng viªn vµ ®Ó tõ ®ã b¶n th©n m×nh tù ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm cña m×nh vµ kh¾c phôc nh÷ng g× m×nh cßn thiÕu sãt ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p cho b¶n th©n. Lµ mét §¶ng viªn t«i lu«n häc theo lêi d¹y cña B¸c "§¶ng viªn ®i tríc lµng níc theo sau".c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶.

x©y dùng chÝnh quyÒn n¬i m×nh sèng vµ c«ng t¸c. Tuy nhiªn do mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ trêng trong . l¹c hËu. mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ë ®ã cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ cïng ph¸t triÓn c¶ kinh tÕ c¸ thÓ vµ kinh tÕ tËp thÓ. phôc vô nh©n d©n. chñ nghÜa vµ tiÕn bé x· héi. Cã lèi sèng lµnh m¹nh. c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan. nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang ph¸t triªn m¹nh ®Ó b¾t nhÞp cïng kinh tÕ thÕ giíi thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt lµ sù héi nhËp kinh tÕ theo chñ tr¬ng cña §¶ng ta mµ trong ®ã mét bé phËn kh«ng thÕ thiÕu ®ã lµ kinh tÕ t nh©n. ®éc lËp d©n téc. quy íc cña céng ®ång. lµm trßn nhiÖm vô ®îc giao vµ ®ång thêi lµ tÊm g¬ng ®Ó quÇn chóng noi theo. yªu quª h¬ng ®Êt níc. lu«n hßa nh· ®oµn kÕt víi mäi ngêi xung quanh. Víi t c¸ch lµ thµnh viªn cña tæ chøc §¶ng lµ ®¶ng viªn dù bÞ cña chi bé ®Ó xøng ®¸ng lµ mét ®¶ng viªn ®¶ng céng s¶n viÖt nam b¶n th©n t«i lu«n t©m niÖm vµo ®¶ng lµ ®Ó hÕt lßng. l·ng phi suy th¸i trong ®¶ng. Thêng xuyªn häc tËp n©ng cao tay nghÒ hiÓu biÕt khoa häc. phÐp níc. Kinh tÕ t nh©n lµ h¹t nh©n cña kinh tÕ ®Êt níc. cÇn kiÖm lu«n t«n träng kØ c¬ng. chèng tham nhòng. kiªn ®Þnh v× CNXH lu«n cã ý thøc phÊn ®Êu søc lùc cña m×nh ®Ó mong muèn ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo. cã tinh thÇn híng ngo¹i vµ tinh thÇn ®oµn kÕt víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi trong viÖc phÊn ®Êu v× hoµ b×nh. ®oµn kÕt phÊn ®Êu v× lîi Ých chung §èi víi ®ång nghiÖp vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c t«i lu«n tù nhñ cÇn ph¶i ch¨m chØ lµm viÖc víi ®óng l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. v¨n minh. rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. VÒ mÆt c¸ nh©n b¶n th©n t«i cã tinh thÇn tù cêng d©n téc. dòng c¶m ®¸u tranh víi c¸c t tëng quan ®iÓm sai tr¸i cña c¸c thÕ hÖ thï ®Þch §èi víi vÊn ®Ò §¶ng viªn lµm kinh tÕ t nh©n. tiÕp cËn kÞp thêi ®¹i vµ c¸c khoa häc cña §Êt níc vµ thÕ giíi ®Ó cã ®ñ vèn kiÕn thøc phôc vô cho c«ng t¸c vµ céng ®ång. ®Æc biÖt lµ ®èi víi níc ta hiÖn nay. do ®ã t«i kh«ng ngõng phÊn ®Êu. chÊp hµnh tèt ®iÒu lÖ cña §¶ng cÇn ph¸t hiÖn vµ ®Êu tranh víi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc. §èi víi tËp thÓ cã tinh thÇn x©y dùng tËp thÓ.(Liªn hÖ kh¸c) B¶n th©n lµ mét ®¶ng viªn dù bÞ ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®ã lµ niÒm vinh dù còng lµ träng t¸ch lín lao ®èi víi c¸ nh©n. hÕt søc phôc vô giai cÊp.

Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước..nÒn kinh tÕ cã ¶nh hëng tiªu cùc kh«ng nhá ®èi víi t c¸ch lµ ngêi ®¶ng viªn. Tôi tin rằng trong một ngày không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. chÊp hµnh ®iÒu lÖ §¶ng ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã rÊt khã v× thÕ b¶n th©n t«i ph¶i kh«ng ngõng tu dìng rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng lµ danh hiÖu ngêi ®¶ng viªn céng s¶n. v× thÕ b¶n th«i t«i lu«n nhñ cÇn ph¶i cè g¾ng hÕt m×nh. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam . Nh»m c¶i thiÖn n©ng cao cuéc sèng cho gia ®×nh. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. .. . Trªn ®©y lµ bµi viÕt cña t«i vÒ néi dung phÊn ®Êu cña §¶ng viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. ®em hÕt søc lùc cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ c¸ nh©n cña gia ®×nh.. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc vµ h¬n hÕt lµ mét §¶ng viªn cÇn ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng bÞ c¬ chÕ thÞ trêng lµm suy tho¸i. Liªn hÖ thùc tÕ: Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. víi nh÷ng vèn kiÕn thøc ®· häc ®îc. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt.. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện.. gi÷ v÷ng ®¹o ®øc ngêi §¶ng viªn ®¶ng céng s¶n..... Tuy nhiªn lµ mét c«ng chøc nhµ níc b¶n th©n cÇn ph¶i chÊp hµnh tèt néi quy c¬ quan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful