Bµi gi¶ng MasterCAM

Ch¬ng I - M«i trêng MasterCAM X
Néi dung chÝnh:
1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông
2. Khëi ®éng MasterCAM
3. T×m hiÓu menu mµn h×nh vµ c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c
menu mµn h×nh
4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit
1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông
Bíc 1: Cho ®Üa cµi ®Æt MasterCAM vµo æ CD, chÕ ®é Autorun tù ®éng kÝch
ho¹t tÖp tin Setup (DemoShield Muti-CD Launch), hoÆc chän file nµy trong th
môc gèc cña ®Üa cµi ®Æt MasterCAM ®Ó kÝch ho¹t, sÏ xuÊt hiÖn giao diÖn cµi
®Æt phÇn mÒm nh h×nh 1.1.
H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X
Bíc 2: Chän Install MasterCAM X, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.2
- 1 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.2: Giao diÖn cµi ®Æt c¸c modul cïng bé phÇn mÒm MasterCAM X
Bíc 3:Chän Step 3:Install MasterCAM X ®Ó cµi ®Æt MasterCAM,giao diÖn
xuÊt hiÖn nh h×nh 1.3
H×nh 1.3
Bíc 4: Chon Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.4
- 2 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.4
Bíc 5: Chän Yes, I accept the terms of the license agreement, råi Next
giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.5
H×nh 1.5
Bíc 6: Khai b¸o User Name vµ Company Name, cã thÓ chän
(®èi víi tÊt c¶ mäi ngêi sö dông m¸y tÝnh nµy)
- 3 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
(chØ sö dông phÇn mÒm nµy ®èi víi ngêi chñ cña m¸y tÝnh
cã tªn trong ngoÆc ®¬n bªn c¹nh), sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh
h×nh 1.6
H×nh 1.6
Bíc 7: Chän cµi ®Æt hÖ thèng ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho qu¸ tr×nh sö dông sau
nµy lµ Metric [mm], vµ chän HASP or NetHASP cho hÖ thèng
sö dông cña m¸y tÝnh sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.7
- 4 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.7
Bíc 8: X¸c nhËn th môc cµi ®Æt cho MasterCAM, Sau ®ã chän Next, giao diÖn
xuÊt hiÖn nh h×nh 1.8
H×nh 1.8
- 5 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Bíc 9: Chän c¸c modul øng dông cã s¼n trong bé cµi vµ kiÓm tra dung lîng yªu
cÇu còng nh dung lîng cho phÐp trªn æ cµi ®Æt ®èi víi yªu cÇu cña
MasterCAM. Sau ®ã chon Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.9
H×nh 1.9
Bíc 10: Chän Install ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt ch¬ng tr×nh giao diÖn sÏ xuÊt hiÖn
nh h×nh 1.10
H×nh 1.10
TiÕn tr×nh cµi ®Æt thùc hiÖn, b¹n ph¶i ®îi cho ®Õn khi ®¹t 100%, vµ thùc
hiÖn chän Finish ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh cµi nh h×nh 1.11
- 6 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.11
Sau khi chän Finish ®Ó kÕt thóc, MasterCAM tù ®éng bËt trang web:
C:\McamX\Whats New\X.html ®Ó giíi thiÖu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò míi trong phiªn
b¶n nµy. NÕu kh«ng cÇn xem b¹n cã thÓ t¾t ®i.
Sau khi Ên Finish b¹n ph¶i ®îi ®Ó m¸y cµi ®Æt HASP
Chó ý: T¹i bíc 9, nÕu dung lîng kh«ng ®ñ víi c¸c øng dông ®· chän, MasterCAM
sÏ th«ng b¸o yªu cÇu gì bá bít c¸c øng dông kh¸c ®· cµi ®Æt ®Ó t¨ng dông lîng
cßn trèng cho MasterCAM, hoÆc bá bít c¸c modul øng dông ®· chän trong khi
cµi ®Æt MasterCAM nh h×nh 1.12.
H×nh 1.12
VÝ dô: Ta bá bít mét sè modul cña MasterCAM nh hinh 7.13 bªn díi:
- 7 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.13
Sau ®ã chän Next, nhng theo ph¬ng ¸n lo¹i bá bít c¸c modul øng dông cña
MasterCAM th× tiÕn tr×nh cµi ®Æt kh«ng cho phÐp. Do ®ã tríc khi thùc hiÖn
bíc 9, b¹n ph¶i kh¼ng ®Þnh cßn ®ñ dung lîng cho viÖc cµi ®Æt MasterCAM,
còng nh dung lîng trèng tèi thiÓu ®Ó c¸c tr×nh øng dông ho¹t ®éng trªn hÖ
®iÒu hµnh Windows.
Bíc 11: C¾m Kho¸ cøng (Hard lock) vµo cæng m¸y in – LPT ®Ó b¾t ®Çu lµm
viÖc víi MasterCAM.
Trong trêng hîp b¹n cha mua b¶n quyÒn sö dông, cã thÓ dïng ph¬ng ph¸p sau
®Ó cã thÓ sö dông MasterCAM.
Bíc 12: Ch¹y file cã trªn ®Üa cµi ®Æt, giao diÖn xuÊt hiÖn nh
h×nh 1.14
- 8 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.14
Bíc 13: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.15
H×nh 1.15
- 9 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Bíc 14: TÝch vµo « Make backup copy of patched files, nh h×nh 1.16
H×nh 1.16
Bíc 15: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.17
H×nh 1.17
- 10 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Bíc 16: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.18, ®îi tiÕn tr×nh kÕt thóc
vµ xuÊt hiÖn th«ng b¸o hoµn thµnh nh h×nh 1.19.
H×nh 1.18
H×nh 1.19
Bíc 17: Chän OK ®Ó kÕt thóc, Chó ý tríc khi lµm viÖc víi MasterCAM, cã thÓ
kh«ng cÇn nhng b¹n nªn khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh lÇn n÷a ®Ó tiÕn tr×nh khëi
®éng MasterCAM kh«ng m¾c lçi.
- 11 -
Vïng
®iÒ
u
khiÓ
n

ch¹y
dao
Bµi gi¶ng MasterCAM
1.2 Khëi ®éng MasterCAM
Cã hai c¸ch khëi ®éng mét ch¬ng tr×nh MasterCAM X trong m«i
trêng Window 9x vµ NT, XP:
C¸ch 1: NÕu b¹n ®· t¹o mét biÓu tîng - shortcut trªn mµn
h×nh, Double Click vµo ®ã, xem h×nh 1.20.
C¸ch 2: Trªn thanh taskbar, Click vµo nót Start\ All
Programs\ MasterCAM X \ MasterCAM X
H×nh 1.21: Mµn h×nh MasterCAM X
1.3 Mµn h×nh MasterCAM
Sau khi vµo MasterCAM, hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ mµn h×nh lµm viÖc cña
MasterCAM víi 4 ph©n vïng chÝn sau: vïng mµn h×nh ®å ho¹, vïng thanh c«ng
cô, vïng menu mµn h×nh vµ vïng hái ®¸p cña ch¬ng tr×nh (System response
area)
- 12 -
H×nh
1.20
Vïng Menu bar
Vïng thanh c«ng cô
(toolbar)
Vïng
®iÒ
u
khiÓ
n

ch¹y
dao
Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.24: Mµn h×nh MasterCAM
Vïng ®å ho¹:
- 13 -
Vïng ®å ho¹
Trôc to¹
®é
Vïng Menu phô
Vïng to¹ ®é
Vïng hái
®¸p
Vïng
®iÒ
u
khiÓ
n

ch¹y
dao
Bµi gi¶ng MasterCAM
§©y lµ vïng lµm viÖc, n¬i c¸c m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi tîng ®îc thiÕt
lËp hoÆc ®îc gäi ra vµ chØnh söa.
Vïng c¸c thanh c«ng cô (Toolbar):
Thanh c«ng cô lµ mét hµng c¸c nót n»m ngang phÝa trªn cïng cña mµn
h×nh. Mçi nót nµy cã mét icon hoÆc con sè ®Ó nhËn biÕt. Ngoµi ra nÕu cÇn
mét m« t¶ râ h¬n vÒ mét nót nµo ®ã, chØ cÇn di trá chuét ®Õn nót ®ã, b¹n sÏ
®îc cung cÊp mét menu ®æ xèng m« t¶ râ h¬n vÒ nót ®ã. Muèn thùc hiÖn
lÖnh t¬ng øng víi nót nµo ®ã (Icon Command), chØ cÇn click vµo nót ®ã lµ yªu
cÇu ®îc thùc hiÖn.
Vïng Menu:
Vïng nµy n»m ë bªn trªn cña mµn h×nh, chøa menu bar. Menu bar ®îc sö
dông ®Ó chän c¸c chøc n¨ng cña MasterCAM, vÝ dô : Creat, modify, toolpaths...
Cßn menu phô n»m ë phÝa díi cña mµn h×nh ®îc sö dông ®Ó thay ®æi c¸c
th«ng sè hÖ thèng cña ch¬ng tr×nh, vÝ dô: §é s©u Z, mµu s¾c… lµ nh÷ng
chøc n¨ng thêng xuyªn ®îc ngêi sö dung thay ®æi. TÊt c¶ c¸c lÖnh dïng trong
MasterCAM ®Òu cã thÓ chän tõ vïng Menu .
Vïng hái ®¸p:
T¹i ®©y, mét hoÆc hai dßng v¨n b¶n ë díi cïng cña mµn h×nh sÏ m« t¶ ho¹t
®éng cña c¸c lÖnh. §©y lµ n¬i b¹n nhËn ®îc c¸c lêi nh¾c cña ch¬ng tr×nh.
Ph¶i quan s¸t vïng nµy cÈn thËn, cã thÓ nã sÏ yªu cÇu b¹n ph¶i nhËp c¸c th«ng
sè tõ bµn phÝm.
Chän mét Menu lÖnh:
Trong MasterCAM cã hai c¸ch chän mét menu lÖnh tõ vïng Menu :
1.Di chuyÓn chuét vµo vïng menu , khi hép menu cÇn chän s¸ng lªn th×
nhÊp chuét ®Ó kÝch ho¹t lÖnh.
2.BÊm phÝm t¬ng øng víi kÝ tù ®îc g¹ch ch©n cña dßng lÖnh trªn menu
mµn h×nh.
Menu ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn MasterCAM lµ Menu bar nh trªn h×nh 1.5. Mét
vµi menu lÖnh cã c¸c menu phô ®æ xuèng khi c¸c menu nµy ®îc kÝch ho¹t.
B¶ng díi m« t¶ chi tiÕt c¸c lÖnh cña menu chÝnh vµ menu phô xem b¶ng 1.1 vµ
2.2.
B¶ng 1.1 Menu bar
STT Thµnh phÇn
cña menu bar
M« t¶
1 Analyze HiÖn thÞ to¹ ®é vµ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cña ®èi t-
îng ®îc lùa chän vÝ dô nh ®iÓm, ®o¹n th¼ng, cung
trßn, bÒ mÆt … hoÆc kÝch thíc lªn mµn h×nh. §iÒu
nµy thuËn tiÖn cho viÖc nhËn d¹ng c¸c ®èi tîng ®· ®-
îc t¹o ra tríc ®ã, vÝ dô: x¸c ®Þnh gãc cña mét mét
®o¹n th¼ng ®ang tån t¹i, hay lµ b¸n kÝnh cña mét
vßng trßn x¸c ®Þnh.
- 14 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
2 Create T¹o ra mét ®èi tîng h×nh häc (trong c¬ së d÷ liÖu vµ
trªn vïng mµn h×nh ®å ho¹). C¸c ®èi tîng h×nh häc
bao gåm: ®o¹n th¼ng, cung, vßng trßn, h×nh ch÷
nhËt …v.v
3 File C¸c thao t¸c xö lý víi file: save, open (më file), save as
(chuyÓn ®æi ®Þnh d¹ng tÖp tin), Export directory
(truyÒn d÷ liÖu ®i), hoÆc Import directory (nhËn d÷
liÖu ®Õn).
4 Edit ChØnh söa ®èi tîng h×nh häc trªn mµn h×nh, gåm
c¸c lÖnh: fillet, trim, break vµ join
5 Xform Thay ®æi nh÷ng ®èi tîng h×nh häc ®· t¹o b»ng c¸c
lÖnh: Mirror, rotate, scale vµ offset
6 Screen VÏ hoÆc in b¶n vÏ, quan s¸t c¸c h×nh vÏ, chØ ra sè lîng
c¸c ®èi tîng h×nh vÏ, phãng to, thu nhá, thay ®æi
khung nh×n vµ ®Þnh d¹ng cÊu h×nh hÖ thèng.
7 Solids ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi tîng theo ph-
¬ng ph¸p dùng h×nh cña m«i trêng Solid Modeling
8 Toolpaths T¹o ra c¸c ®êng ch¹y dao sö dông theo c¸c chøc n¨ng
khoan (drill), ®êng contour vµ pocket …
9 View LÖnh phãng to thu nhá theo c¸c kiÓu... (Zoom
window, Zoom target, Zoom in/out..........)
10 Machine type Chän c¸c kiÓu d¹ng ch¹y dao (Mill, Lathe, Router,
Design)
11 Settings ThiÕt lËp cÊu h×nh cña MasterCAM
12 Help Chøc n¨ng hç trî híng dÉn
B¶ng 1.2 Menu phô
STT
Thµnh phÇn cña
menu phô
M« t¶
1
HiÓn thÞ vµ thay ®æi ®é s©u lµm viÖc hiÖn t¹i
2
§Æt mµu mÆc ®Þnh
3
§Æt level lµm viÖc
4
§Æt thuéc tÝnh cho ®é dµy cña nÐt vÏ vµ kiÓu nÐt vÏ
layer lµm viÖc, vµ d¹ng hiÓn thÞ cña ®iÓm, mµu cña
®èi tîng
5
§Æt mÆt ph¼ng ban ®Çu cho qu¸ tr×nh dùng h×nh
6 Thay ®æi híng nh×n trªn mµn h×nh ®å ho¹. Chó ý
r»ng, híng nh×n cña mµn h×nh ®å ho¹ cã thÓ kh«ng
- 15 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
phô thuéc vµo mÆt ph¼ng dùng h×nh
Chó ý: C¸c menu, c¸c lÖnh vµ cÊu tróc tuú chän trong MasterCAM
§Çu tiªn chän Creat b»ng trá chuét trªn menu bar chän Creat Rectangle
ta cã thÓ chän 2 vÞ trÝ bÊt k× trªn vïng to¹ ®é ®Ó t¹o h×nh ch÷ nhËt hoÆc
nhËp to¹ ®é c¸c ®iÓm vµo vïng to¹ ®é. Chó ý ®Õn c¸c lêi nh¾c trong vïng t-
¬ng t¸c, nã cung cÊp cho b¹n c¸c híng dÉn quan träng.
H×nh 1.25 Tæ chøc c©y cña Menu CREATE
Trong tµi liÖu nµy, c¸c lùa chän lÖnh nh trªn ®îc tr×nh bµy nh sau:
Creat → Creat Rectangle
Toµn bé c¸c lÖnh trong MasterCAM ®îc tæ chøc mét c¸ch hÖ thèng. B¹n nªn
giµnh thêi gian ®Ó xem xÐt chóng, sÏ thuËn lîi h¬n khi häc vµ thùc hµnh c¸c
lÖnh mµn h×nh trong c¸c ch¬ng sau.
1.5 Tho¸t khái MasterCAM
Muèn tho¸t khái MasterCAM, chØ cÇn thùc hiÖn c¸c bíc sau:
- Di con trá chuét tíi menu bar
- 16 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
- Chän File\ Exit
- X¸c nhËn tho¸t khái MasterCAM: chän Yes khi ®îc hái.
HoÆc di trá chuét tíi nót close ë gãc trªn bªn ph¶i, kÝch chuét vµ x¸c
nhËn tho¸t khái MasterCAM.
HoÆc dïng phÝm t¾t : Alt+F4
1.6 Sö dông c¸c lÖnh ®éng trong MasterCAM (MasterCAM Navigation
commands)
HiÓu c¸c lÖnh ®éng cña MasterCAM rÊt cÇn thiÕt khi muèn sö dông ch¬ng
tr×nh mét c¸ch hiÖu qu¶. Trong môc 3.3 chóng ta ®· xem xÐt c¸ch gäi mét
lÖnh tõ menu mµn h×nh. §Ó t¨ng tèc ®é thao t¸c, ta dïng c¸ch gäi lÖnh kh¸c
nh ®ång ý mét gi¸ trÞ mÆc ®Þnh vµ phÝm t¾t ®îc m« t¶ díi ®©y:
Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh - Default Values:
Trong MasterCAM, c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh ®îc cµi ®Æt bëi ch¬ng tr×nh
( hoÆc lµ ngêi sö dông tríc ®ã) ®îc chØ ra trong vïng hái ®¸p. VÝ dô:
NÕu b¹n quyÕt ®Þnh dïng gi¸ trÞ nµy th× b¹n kh«ng cÇn ph¶i nhËp l¹i gi¸
trÞ nµy n÷a vµ cã thÓ dïng mét trong hai c¸ch sau
- BÊm phÝm chän ®iÓm bÊt k× trªn vïng to¹ ®é
- §a con trá chuét tíi ®Ó nhËp ®é kÝch thíc
cÇn thiÕt
NÕu b¹n muèn thay ®æi gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, b¹n nhËp gi¸ trÞ míi mµ cÇn xo¸
gi¸ trÞ cò.
Mét sè phÝm t¾t sö dông trong MasterCAM(15 phÝm):
Alt - A Më cöa sæ AutoSave (Tù ®éng lu)
Alt - C
Ch¹y ch¬ng tr×nh øng dông C-Hook (lµ ch¬ng tr×nh ®i
kÌm MasterCAM, hç trî phÇn CNC)
Alt - D
HiÖn cöa sæ c¸c th«ng sè Drafting Global (Ph¸c th¶o toµn
bé)
Alt - F HiÖn thanh c«ng cô File
Alt - H Hç trî trùc tuyÕn
Alt - M §a ra danh s¸ch c¸c bé nhí ®îc chØ ®Þnh cho MasterCAM
Alt - O Qu¶n lý ho¹t ®éng
Alt - U Undo
- 17 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Alt - W Chän chÕ ®é quan s¸t
PageUp/PageDown Phãng to/Thu nhá
PhÝm mòi tªn Di chuyÓn khung h×nh (Pan)
C¸c phÝm chøc n¨ng (19 phÝm):
PhÝm chøc n¨ng Alt+ phÝm chøc n¨ng
F1 Zoom
Phãng to/thu nhá cho võa mµn
h×nh
F2
Zoom Previous hoÆc scale hÖ
sè 0,5
Scale hÖ sè 0,8
F3
Repaint (t¬ng tù redraw trong
autocad)
Ph©n tÝch t¹i vÞ trÝ con trá hiÖn
t¹i
F4 Analyze (Ph©n tÝch) Tho¸t khái MasterCAM
F5 Xo¸ Kh«ng cã t¸c dông
F6 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông
F7 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông
F8 Kh«ng cã t¸c dông
Configuration (lùa chän cÊu h×nh
ch¬ng tr×nh)
F9
HiÖn th«ng tin hÖ thèng VÏ trôc to¹ ®é
F10 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông
1.7 Sö dông c«ng cô trî gióp (Help).
NÕu b¹n cÇn trî gióp vÒ c¸c phÝm chøc n¨ng, sö dông c¸c phÝm Alt-H, chän
search vµ gâ: Default special key assignment. Mét b¶ng trî gióp chi tiÕt sÏ
®îc hiÖn trªn mµn h×nh. (H×nh 1.26)
- 18 -
Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.26 Trang trî gióp tr×nh bµy c«ng dông cña c¸c phÝm chøc n¨ng
Trong MasterCAM, b¹n ph¶i chó ý r»ng mµn h×nh trî gióp trùc tuyÕn còng
cã thÓ ®îc gäi bëi Alt-H. Trî gióp nµy ®îc tr×nh bµy díi d¹ng menu mµn h×nh,
b¹n cã thÓ chän chñ ®Ò quan t©m b»ng chuét hoÆc lµ t¾t Help b»ng c¸ch
click menu bar ë phÝa trªn cña mµn h×nh.
1.8 Cµi ®Æt c¸c th«ng sè cÊu h×nh
Trong MasterCAM, c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña th«ng dông cña ch¬ng tr×nh
nh lµ: Allocations (X¸c ®Þnh phÇn bé nhí dµnh cho ch¬ng tr×nh), Tolerances
(dung sai), NC settings (®Þnh d¹ng NC), CAD settings (®Þnh d¹ng CAD) … ®îc
chøa trong c¸c file th«ng sè cÊu h×nh (*.CFG). File th«ng sè cÊu h×nh nµy nh lµ
MillX.CFG cho ®¬n vÞ Anh vµ MilliXM.CFG cho ®¬n vÞ mÐt. NÕu b¹n muèn tuú
chØnh nh÷ng th«ng sè mÆc ®Þnh khi khëi ®éng nµy, sö dông lÖnh theo tr×nh
tù sau:
Alt-F8
Hép tho¹i System Configuration hiÖn ra nh h×nh 1.27
- 19 -
Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.27 Hép tho¹i c¸c th«ng sè cÊu h×nh.
Lêi khuyªn: B¹n nªn copy c¸c file *.CFG ra mét ®Üa mÒm ®Ó tiÖn lîi
h¬n khi b¹n muèn phôc håi c¸c th«ng sè ban ®Çu.
Hép tho¹i nµy ®îc chia lµm 3 phÇn: C¸c tuú chän nót, c¸c tuú chän tab, c¸c
tuú chän cña file configuration hiÖn t¹i. Díi
®©y sÏ giíi thiÖu chi tiÕt c¸c tuú chän trong
hép tho¹i:
Tuú chän nót (Button options)
OK §ãng hép tho¹i vµ thùc hiÖn
toµn bé c¸c thay ®æi. Khi b¹n chän OK, ch-
¬ng tr×nh sÏ nh¾c (H×nh 1.28):
Chän Yes, ch¬ng tr×nh sÏ thùc hiÖn c¸c thay ®æi vµ lu chóng vµo file
Chän No, ch¬ng tr×nh sÏ thùc hiÖn c¸c thay ®æi cho lÇn ch¹y hiÖn t¹i, nh-
ng kh«ng ghi vµo file.
Cancel §ãng hép tho¹i mµ kh«ng
thay ®æi vµ kh«ng lu nh÷ng thay ®æi
vµo file
Status Cho phÐp b¹n xem nh÷ng
phÇn th«ng tin configurattion ®· ®îc
chØnh söa. C¸c phÇn ®· chØnh söa th×
cã c¸c dÊu check (√), bá dÊu check sÏ huû
bá sù thay ®æi th«ng sè t¬ng øng tríc
®ã cña b¹n. (H×nh 1.29)
- 20 -
H×nh 1.28
Bµi gi¶ng MasterCAM
Assign ChuyÓn mét file CFG thµnh mét file Post (*.PST).
Merge KÕt hîp th«ng tin cÊu h×nh tõ mét file kh¸c víi file cÊu h×nh hiÖn
®ang më.
H×nh 1.29
Tuú chän Tab (Tab options)
Cã 10 lùa chän Tab trong hép tho¹i nµy, mçi Tab ®a ra mét trang th«ng sè
cÊu h×nh.
Allocations §Æt c¸c gi¸ trÞ lín nhÊt cho c¸c ®Æc trng cña MasterCAM, vÝ
dô sè ®iÓm trªn mét ®êng cong, sè ®iÓm trªn mét mÆt ph¼ng, sè ®èi tîng cã
thÓ phôc håi xãa (undelete), ®Þnh phÇn c¬ së d÷ liÖu (TÝnh b»ng Kb), ®Þnh
phÇn ®êng ch¹y dao (TÝnh b»ng Kb).
Tolerances §Þnh c¸c gi¸ trÞ dung sai mÆc ®Þnh cho c¸c vïng kh¸c nhau
cña MasterCAM.
H×nh 1.30 Trang Tab
Tolerances
Communication §Þnh
c¸c ®êng kÕt nèi truyÒn
th«ng víi ®iÒu khiÓn CNC
vµ nh÷ng thiÕt bÞ ngo¹i vi
kh¸c. (H×nh 1.31)
- 21 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.31 Trang Tab Communications
Files §Þnh c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho file vµ th môc lµm viÖc víi
MasterCAM. (H×nh 1.32)
H×nh 1.32
Plotter Settings §Þnh c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho c¸c th«ng sè cña m¸y vÏ.
Khi chän, mét cöa sæ sÏ më ra c¸c th«ng sè kh«ng do Windows ®iÒu khiÓn
(non-windows driver). NÕu b¹n chän hép check Use Windows driver ë gãc díi bªn
tr¸i cña hép tho¹i, hép tho¹i sÏ chuyÓn sang c¸c th«ng sè do Window ®iÒu
khiÓn. H×nh 1.33 tr×nh bµy hép tho¹i c¸c th«ng sè kh«ng do Windows ®iÒu
khiÓn cña ®Þnh d¹ng m¸y vÏ.
- 22 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.33
H×nh 1.34 lµ hép tho¹i c¸c th«ng sè cña m¸y vÏ do Windows ®iÒu khiÓn.
H×nh 1.34
Toolbar/key G¸n c¸c phÝm chøc n¨ng vµ phÝm Alt, c¸c nót trªn thanh c«ng
cô cho c¸c hµm, C-hook, vµ c¸c Macro. Tèi ®a cã 50 phÝm vµ 99 nót cã thÓ ®îc
g¸n. H×nh 1.35
- 23 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.35
NC Settings: §Þnh c¸c gi¸ trÞ cho c¸c d÷ liÖu chung cña NC th«ng qua
MasterCAM. H×nh 1.36
H×nh 1.36
CAD Settings §Þnh c¸c th«ng sè mÆc ®Þnh cho thiÕt kÕ vÝ dô nh:
Spline/Surface creation type (KiÓu ®êng cong vµ bÒ mÆt), Drafting settings
(§Þnh d¹ng thiÕt kÕ), IGES write setting…H×nh 1.37
- 24 -
Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.37
Start/Exit §Þnh c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh mµ ch¬ng tr×nh sö dông khi b¹n
khëi ®éng vµ tho¸t khái ch¬ng tr×nh. Nh÷ng gi¸ trÞ mÆc ®Þnh nµy bao gåm
c¸c file cÊu h×nh, mÆt ph¼ng thiÕt kÕ mÆc ®Þnh, tªn c¸c file t¹o thµnh, ®Þnh
d¹ng C-hook vµ ®Þnh d¹ng tù ®éng lu. H×nh 1.38.

H×nh 1.38
Screen: §Þnh c¸ch tr×nh bµy c¸c vïng kh¸c nhau cña mµn h×nh
MasterCAM, bao gåm font ch÷ cña c¸c menu, cÊu h×nh quan s¸t mÆc ®Þnh,
kiÓu nhËp ®iÓm mÆc ®Þnh, c¸c thanh c«ng cô nh×n thÊy khi khëi ®éng …
H×nh 1.39
- 25 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 1.39
VÝ dô
Trong vÝ dô sau ®©y, b¹n sÏ sö dông nh÷ng lÖnh cÇn thiÕt ®· giíi thiÖu
trong ch¬ng nµy ®Ó lµm viÖc víi MasterCAM. B¹n sÏ vµo m«i trêng MasterCAM,
hoµn thµnh mét b¶n vÏ vÝ dô ®¬n gi¶n (H7.40), ghi nã l¹i vµ l¹i më l¹i nã. Kh«ng
cÇn quan t©m tíi kÝch cì hay kÝch thíc cña b¶n vÏ, nhng cè g¾ng thùc hiÖn
cµng gièng cµng tèt.
H×nh 1.40 VÝ dô MasterCAM to go !
Trong qu¸ tr×nh vÏ, b¹n ph¶i lµm quen víi viÖc sö dông chuét, chän c¸c
lÖnh tõ menu mµn h×nh, vµ nhËp c¸c
th«ng sè kh¸c tõ bµn phÝm. C¸c thãi
quen nµy lµ rÊt quan träng cho viÖc
lµm quen víi MasterCAM vµ c¸o øng
dông cña nã.
ViÖc thùc hiÖn vÝ dô trªn cÇn ®îc
chia thµnh c¸c bíc sau:
+ Vµo MasterCAM
+ Ph©n tÝch c¸c ®èi tîng cña b¶n
vÏ.
- 26 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
+ T¹o c¸c ®èi tîng h×nh häc ®¬n gi¶n
+ Ghi vµo file
+ Tho¸t khái ch¬ng tr×nh.
+ Khëi ®éng l¹i MasterCAM
+ Më l¹i file võa t¹o
Step 1. Vµo MasterCAM
TiÕn hµnh c¸c bíc nh ®· giíi thiÖu ë phÇn 1.2
Step 2. Ph©n tÝch c¸c ®èi tîng cña b¶n vÏ: Mét trong nh÷ng yªu cÇu
®Çu tiªn khi x©y dùng b¶n vÏ lµ nhËn biÕt c¸c ®èi tîng trong b¶n vÏ (H7.41) vµ
thø tù x©y dùng c¸c ®èi tîng ®ã. MÆc dï trong ch¬ng nµy kh«ng giíi thiÖu thñ
tôc nµy nhng nã rÊt quan träng trong khi b¹n chuÈn bÞ cho b¶n vÏ cña b¹n.
Step 3. T¹o tõng h×nh vÏ:
Tõ bíc 4 tíi bíc 9, b¹n chän c¸c ®iÓm nh h×nh 1.42
H×nh 1.42 C¸c ®iÓm chän ®Ó thùc hiÖn vÝ dô.
Step 4. T¹o h×nh ch÷ nhËt:
Chän ë phÇn menu:
Create → Create Rectangle (Chó ý vµ thùc hiÖn theo lêi nh¾c trong vïng
t¬ng t¸c)
Enter the lower left corner Chän P1
Enter the upper right corner Chän P2
Step 5. T¹o gãc lîn: (Fillet)
Chän trªn menu:
Create → Fillet → Fillet Entities
(Chó ý lêi nh¾c ë vïng t¬ng t¸c)
- 27 -
H×nh 7.41
Bµi gi¶ng MasterCAM
Select an entity: Chän P3
Select another entiety: Chän P4
Step 6. T¹o ®êng trßn
Chän trªn Menu
Create → Arc → Create Circle Center
points
( Chó ý lêi nh¾c ë vïng t¬ng t¸c)
Enter the first point (NhËp ®iÓm thø nhÊt):
Chän P5
Enter the second point (NhËp ®iÓm thø hai):
Chän P6
Step 7. T¹o c¸c h×nh ch÷ nhËt:
Thùc hiÖn nh bíc 4 vµ t¹o 5 h×nh ch÷ nhËt cßn
l¹i b»ng lÖnh Rectangle
Step 8. Copy ®êng trßn
Select an entity (Chän mét ®èi tîng): Chän P7
Chän trªn menu:
Xform → Translate
Chän trªn menu:
(Chó ý lêi nh¾c trªn vïng t¬ng t¸c)
Enter the points to translate from (NhËp ®iÓm
gèc thay ®æi): Chän P8
Enter the points to translate to: ( NhËp ®iÓm
®Ých thay ®æi): Chän P9 Hép
tho¹i translate
Ch¬ng tr×nh hiÖn ra
mét hép tho¹i Translate
cho phÐp chän: Copy,
move hay join vµ sè bíc
thùc hiÖn. §¸nh dÊu kiÓm
vµo « mong muèn vµ OK.
- 28 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Step 9. T¹o ra mét dßng ch÷:
Chän trªn menu:
Create → Drafting → Note
- Ch¬ng tr×nh hiÖn ra hép tho¹i Note Dialog (Nh h×nh 1…)
- NhËp vµo hép Keyin : MasterCAM to go
- Chän dÊu kiÓm cho hép Single Note (ChØ t¹o ra mét b¶n Text tõ b¶n ®¨
nhËp)
- Chän OK, hép tho¹i ®ãng l¹i.
- Chän vÞ trÝ cho dßng text trong cöa sæ ®å ho¹, click.
Step 10. Lu vµo file
Chän trªn Menu
File → Save
File name NhËp BUS
Step 11. Tho¸t khái MasterCAM
File → Exit → Yes
Step 12. Khëi ®éng l¹i MasterCAM
Thùc hiÖn nh bíc 1 (Nh ®· giíi thiÖu ë phÇn 3.2)
Step 13. Më l¹i File võa t¹o
File → Get→ Open
Chän File BUS.MCX, nh¸y kÐp hoÆc chän Open.
Chó ý: B¶n vÏ võa t¹o ph¶i gièng nh h×nh vÏ mÉu ®· cho.
1.9 LuyÖn tËp
Tríc khi lµm c¸c bµi tËp díi ®©y, b¹n h·y xem l¹i c¸c lÖnh cÇn thiÕt ®· giíi
thiÖu trong vÝ dô trªn.
1. BËt m¸y tÝnh vµ më ch¬ng tr×nh MasterCAM.
2. B¾t ®Çu mét b¶n vÏ míi
VÏ 6 ®o¹n th¼ng liÒn nhau (Gîi ý: Create → Line → Multi → sKetch)
VÏ 2 h×nh ch÷ nhËt
VÏ 4 h×nh trßn
ViÕt hai dßng ch÷
- 29 -
H×nh
2.1
Bµi gi¶ng MasterCAM
Xãa 1 ®o¹n th¼ng, mét h×nh ch÷ nhËt, mét h×nh trßn, mét dßng ch÷.
3. Lu l¹i v¶n vÏ víi tªn lµ EX
4. Më l¹i MasterCAM
5. M« t¶ chi tiÕt c¸c vïng cña mµn h×nh MasterCAM:
6. M« t¶ ng¾n gän c¸c c¸ch lùa chän mét menu.
7. PhÝm chøc n¨ng cho lÖnh DELETE lµ phÝm nµo?
8. M« t¶ ng¾n gän c¸c lÖnh trong c¸c menu : Create, Modify, Xform.
Ch¬ng II
C¬ së x©y dùng h×nh häc 2D
Môc ®Ých:
1. HiÓu ®îc c¸c lÖnh vÏ 2D nh : LINE, ARC, CIRCLE, RECTANGLE, CHAMFER,
SLINE, ELLIPSE, POLYGON vµ LETTERS
2. LuyÖn tËp sö dông menu lÖnh create ®Ó x©y dùng m« h×nh h×nh häc sè cña
®èi tîng gia c«ng.
3. X©y dùng c¸c phÇn tö h×nh häc cã sö dông c¬ së lÖnh create.
Tæng quan
C¸c phÇn h×nh häc vµ d¹ng vËt liÖu cña ®èi tîng gia c«ng cÇn ph¶i ®îc
nhËn d¹ng trong ch¬ng tr×nh CAD/CAM. Nh÷ng file h×nh häc sau ®ã ®îc dïng
trong ch¬ng tr×nh CAM ®Ó t¹o ra c¸c ®êng dÉn dao thùc hiÖn qu¸ tr×nh gia
c«ng. Mét m« h×nh h×nh häc hoµn chØnh vµ chÝnh x¸c rÊt cÇn thiÕt cho bÊt
cø mét phÇn mÒm CAM/CAM nµo trong qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c ch¬ng tr×nh øng
dông. §iÓm chñ yÕu cña ch¬ng nµy lµ chØ ra cho ngêi kü s biÕt c¸ch sö dông
c¸c lÖnh cña MasterCAM ®Ó t¹o ra c¸c m« h×nh h×nh häc 2D. C¸c lÖnh ®ã sÏ
®îc lÇn lît tr×nh diÔn trong ch¬ng nµy bao gåm: POINT, LINE, ARC, CIRCLE,
RECTANGLE, CHAMFER, SLINE, ELLIPSE, POLYGON vµ LETTERS. Nh÷ng lÖnh ®Ó
hiÖu chØnh c¸c m« h×nh h×nh häc sÏ ®îc nªu ra trong ch¬ng 5 vµ lÖnh x©y
dùng m« h×nh h×nh häc 3D sÏ ®îc tr×nh bµy trong ch¬ng 10.
2.1 Menu khëi t¹o (create menu)
MasterCAMX qu¶n lý c¸c lÖnh ®Ó x©y dùng m« h×nh h×nh häc sè trong
menu Create. §Ó t¹o ra c¸c thùc thÓ h×nh häc chóng ta ph¶i tu©n theo c¸c quy
t¾c tuÇn tù trªn thanh menu bar. Trong thanh menu create lµ nh÷ng thanh
c«ng cô cô thÓ cÇn thiÕt. PhÇn nµy sÏ chØ cho b¹n biÕt c«ng dông cña tõng
lÖnh cã trªn menu create hoÆc c¸c biÓu tîng trªn thanh Sketcher.

- 30 -
NhËp täa ®é
X=3.0 ;Y=3.0
H×nh
2.2
Bµi gi¶ng MasterCAM
2.2Point vµ thanh c«ng cô cña point:
LÖnh Point cho phÐp ®¸nh dÊu mét ®iÓm trªn b¶n vÏ (dÊu ‘+’), C¸c ®iÓm
®ã cá thÓ lµ ®iÓm tham kh¶o cho c¸c m« h×nh kh¸c khi cÇn
Chän Create > Point. Tõ ®ã b¹n cã thÓ nh×n thÊy b¶ng chän lùa tiÕp
theo cho menu lÖnh cña Point.
2.2.1 Create > Point > Position hoÆc nhÊp chän biÓu t îng

Dïng lÖnh position ®Ó t¹o ra c¸c ®iÓm trªn mµn h×nh , cã 10 tuú chän sau
®ã ®Ó b¹n chän lùa

H×nh 1.3
Value (ZYZ) NhËp to¹ ®é
Origin Chän ®iÓm gèc
Arc Center Chän ®iÓm lµ t©m cña ®êng trßn, cung trßn
Endpoint Chän ®iÓm cuèi cña ®èi tîng vÏ ®¬n gi¶n
Intersec Chän ®iÓm giao cña 2 ®èi tîng
Midpoint Chän ®iÓm gi÷a cña ®èi tîng
Point Chän ®iÓm d· tån t¹i
Quadrant Chän ®iÓm t¹i gãc phÇn t cña ®êng trßn
Nearest Chän ®iÓm n»m trªn ®èi tîng ®îc chän
Relative Chän ®iÓm cã vÞ trÝ t¬ng ®èi so víi ®iÓm kh¸c
- 31 -
NhËp täa ®é
X=3.0 ;Y=3.0
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 2.4 menu MasterCAM position
2.2.2 Create > Point > Dynamic hoÆc nhÊp chän biÓu t îng
T¹o ra c¸c ®iÓm trªn ®èi tîng b»ng c¸ch sö dông chuét hoÆc ®iÓm chia
Thñ tôc:
Chän ®èi tîng nh line, circle hoÆc spline
DÞch chuyÓn trªn ®èi tîng vµ chän b»ng c¸ch nhÊn phÝm tr¸I chuét ( kÕt
thóc nhÊn Esc) hoÆc chän ®èi tîng vµ sau ®ã khi biÕt híng dÞch chuyÓn th× ta
nhËp kho¶ng c¸ch vµ lîng offset tõ ®iÓm ®Çu
®Õn ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh
- 32 -
NhËp täa ®é
X=3.0 ;Y=3.0
§iÓm ®­îc
t¹o
Gèc
3.
0
2.
0
1
Cente
r
§iÓm ®­îc t¹o
2
Endpoin
t
3
Interse
c
Las
t
Midpoint
Relativ
e
Poin
t
Quadran
t
Chän 1
®iÓm ®· tån t¹i
tr­íc
Chän tù
®éng ®iÓm cuèi
cïng ®­îc
t¹o
§iÓm ®· tån
t¹i
X =
2.3
Y =
1.2
b
¸
n
k
Ý
n
h

=
3
T¹o 1 ®iÓm t¹i
®iÓm phÇn t­ cung
trßn
Origin
®iÓm
gèc(0,0)
Bµi gi¶ng MasterCAM
Chó ý: B¹n cã thÓ dïng lÖnh nµy ®Ó t¹o ra c¸c ®iÓm trªn ®èi tîng t¹I bÊt kú vÞ
trÝ nµo
2.2.3 Create > Point > Node Points hoÆc nhÊp chän biÓu t îng
Gäi l¹i nh÷ng ®iÓm ®îc dïng ®Ó t¹o ra ®êng cong tham sè
Thñ tôc :
T¹o ra 1 ®êng cong tham sè (sÏ ®-
îc tr×nh bµy trong ch¬ng sau)
Chän 1 ®êng cong tham sè
Chó ý:
1.C¸c ®iÓm ®ã lµ c¸c ®iÓm dïng ®Ó
x¸c ®Þnh ®êng cong tham sè
2. NÕu ®èi tîng ®îc chän sai quy c¸ch th× hÖ thèng sÏ b¸o “ try again”. Sö dông
phÝm Esc ®Ó tho¸t viÖc chän
2.2.4 Create > Point > Segment hoÆc nhÊp chän biÓu tîng
T¹o lo¹t ®iÓm däc theo ®èi tîng víi kho¶ng c¸ch b»ng nhau
Thñ tôc: - T¹o ra 1 ®èi tîng nh line, arc, circle, fillet, hoÆc spline
- Sö dông chuét chän mét ®èi tîng ®· tån t¹i ë trªn
- NhËp vµo sè ®iÓm cÇn t¹o hoÆc cã thÓ nhËp vµo
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm
Chó ý: NÕu b¹n muèn chia ®èi tîng lµm 3 ®o¹n th× b¹n cã thÓ
dïng lÖnh nµy nhng sè ®iÓm cÇn chän lµ 4

- 33 -
§­êng
cong
tham sè
§iÓm
chia
H×nh2
.5
Tr­íc
Sau
H×nh
2.6
Bµi gi¶ng MasterCAM
2.2.5 Create > Point > Endpoints hoÆc nhÊp chän biÓu t îng
T¹o ra 2 ®iÓm ®Çu cña ®èi tîng ®îc chän
Thñ tôc: - T¹o ra 1 ®èi tîng nh line, arc, spline
- Sö dông chuét chän mét ®èi tîng ®· tån t¹i ë trªn
- Chän Create Point Endpoints hoÆc kÝch chän
2.2.6 Create > Point > Small Arcs ???
2.3 Line vµ thanh c«ng cô cña line:
LÖnh Line lµ lÖnh vÏ 1 ®êng th¼ng trªn mµn h×nh. Nh÷ng Line ®ã cã thÓ
lµ ®êng th¼ng ®øng, n»m ngang hoÆc bÊt kú mét sù ®Þnh híng nµo. Nã cã
thÓ dïng ®Ó x©y dùng m« h×nh h×nh häc thÓ hiÖn trong h×nh díi ®©y

Chän Create > Line tõ thanh menu bar b¹n sÏ thÊy menu tiÕp theo
H×nh 2.8 : Menu cña Line
- 34 -
H×nh 2.7
Bµi gi¶ng MasterCAM
Trong menu nµy cã 5 lùa chän. Chóng ®îc m« t¶ ng¾n gän trong c¸c môc
sau ®©y
M« t¶ lùa chän tiÕp theo trong Endpoints
Endpoint T¹o ra 1 line b»ng c¸ch chØ ra 2 ®iÓm
Closest T¹o ra 1 line nã ®ãng c¸c ®èi t¬ng kÕ tiÕp
Bisect T¹o ra 1 line chia ®«i gãc t¹o bëi 2 ®êng th¼ng giao nhau
Perpendicular T¹o ra 1 line tiÕp xóc víi c¸c cung hoÆc ®êng th¼ng
Parallel T¹o ra 1 line song song víi 1 ®êng cho tríc
H×nh 2.9
Chó ý : KiÓu line vµ bÒ réng cña nã ®îc mÆc ®Þnh hoÆc thay ®æi b»ng
c¸ch pick vµo thanh C¸c kiÓu cã thÓ lµ Solid,
hidden, center, phantom vµ break
2.3.1 Create > Line > Endpoints hoÆc nhÊp chän biÓu t îng
T¹o mét ®êng th¼ng b»ng c¸c lùa chän tiÕp theo ( ®êng th¼ng theo täa
®é, ®êng th¼ng theo ®é dµi vµ gãc, ®êng liªn kÕt, ®êng th¼ng ®øng, ®-
êng n»m ngang, ®êng tiÕp xóc víi c¸c ®èi tîng ).
Trong menu nµy cßn cã c¸c lùa chän tiÕp theo . Chóng ®îc m« t¶ ng¾n gän
trong c¸c môc sau ®©y.
- 35 -
G
ã
c
C
h

u

d
µ
i
Horizoltal Vertical
Perpendclr
Palallel
Endpoints
Multi
Perpendclr
Polar
Tangent
Closest
Bisect
Bµi gi¶ng MasterCAM
M« t¶ lùa chän cña line
Value (ZYZ) hoÆc pick chuét T¹o ra 1 line b»ng c¸ch nhËp täa ®é
Multi Line
T¹o ra 1 ®êng th¼ng liªn tiÕp
Polar T¹o ra 1 line b¾ng c¸ch nhËp ®é dµi vµ
gãc
Vertical
T¹o ra 1 line th¼ng ®øng
Horizontal
T¹o ra 1 line n»m ngang
Tangent
T¹o ra 1 line tiÕp xóc víi 2 cung trßn
Thñ tôc:
 Create > Line > Endpoints > Value
ChØ ra ®iÓm ®Èu tiªn < sö dông menu vÞ trÝ> :
Pick P1
ChØ ra ®iÓm cuèi < sö dông menu vÞ trÝ> : Pick
P2
 Create > Line > Endpoints > Vertical
X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu tiªn < Sö dông menu vÞ trÝ >:
pick P1
NhËp ®é dµi : 3.0
 Create > Line > Endpoints >
Horizontal
X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu tiªn < Sö dông menu vÞ
trÝ >: pick P1
NhËp ®é dµi : 3.0

- 36 -
H×nh 7.10
H×nh 2.11
H×nh 2.12
Bµi gi¶ng MasterCAM
 Create > Line > Endpoints >
Multi_Line
X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu tiªn : pick P1
X¸c ®Þnh ®iÓm thø hai : pick P2
X¸c ®Þnh ®iÓm thø ba : pick P3
TiÕp tôc ta x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm tiÕp theo
P4, P5, P6 …
Chó ý: Víi MasterCAM X, LÖnh UNDO phôc
håi ®îc tÊt c¶ c¸c ®èi tîng ®· thùc hiÖn tríc ®ã.
 Create > Line > Endpoints > Polar
X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu tiªn < Sö dông menu vÞ trÝ >: pick P1
NhËp chiÒu dµi ®o¹n th¼ng (length) : 2.5

NhËp täa ®é gãc (angle) : 30
30
0
 Create > Line > Endpoints > Tanget
LÇn lît chän c¸c vÞ trÝ vµ ®èi tîng tiÕp xóc ( m« t¶ nh h×nh vÏ )
- 37 -
P3
P1
P2
P4
P5
2
.
5
P1
3
0
°
2
.
5
P1
3
0
°
2
.
5
P1
2
.
5
3
0
°
3
0
°
P1
2
.
5
P1
H×nh 2.13
H×nh 2.14
H×nh 2.15 : t¹o 1 line víi c¸c th«ng sè :gãc, chiÒu dµi, cung cÇn tiÕp xóc
Bµi gi¶ng MasterCAM
2.3.2 Create > Line > Closest hoÆc nhÊp chän biÓu t îng
T¹o ra 1 line nã ®ãng c¸c ®èi t¬ng kÕ tiÕp ( ë c¸c vÞ trÝ ®Ó ®ãng kÝn 2
®èi tîng gÇn nhau nhÊt).
Thñ tôc:
T¹o ra 2 ®èi tîng cÇn ®ãng kÝn
kÝch chän tiÕp sau ®ã chän 2 ®èi tîng võa t¹o ra

- 38 -
P
1
P
1
P
1
P
1
P
1
P
1
P
2
P
2
H×nh 2.16 : t¹o 1 line tiÕp xóc víi 2 cung trßn
H×nh 2.17 :T¹o 1 line tiÕp xóc víi 1 cung trßn vµ ®i qua ®iÓm ®Æc biÖt
Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 2.18
2.3.3 Create > Line > Bisect hoÆc nhÊp chän biÓu tîng
T¹o ra 1 line chia ®«I gãc t¹o bëi 2 ®êng th¼ng giao nhau
Thñ tôc:
T¹o ra 2 ®êng th¼ng , kÝch chän tiÕp sau ®ã chän 2 ®èi tîng võa t¹o ra
vµ nhËp ®é
dµi ®êng th¼ng cÇn t¹o ra , tõ ®ã sÏ xuÊt hiÖn 4 ®o¹n th¼ng ®-
îc t¹o ra tõ 4 gãc kh¸c nhau cña 2 ®êng th¼ng, ta kÝch chän ®êng th¼ng cÇn
gi÷ l¹i
H×nh 2.19
2.3.4 Create > Line > Perpendicular hoÆc chän biÓu t îng
T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line, cung trßn, spline vµ ®i qua 1 ®iÓm. Ta cã 2
sù lùa chän L
- 39 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
• Point: T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line, cung trßn, spline vµ ®i qua 1 ®iÓm.
• Arc : T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line tiÕp xóc víi 1 cung trßn ®· tån t¹i.
 Create > Line > Perpendclr > Point
T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line, cung trßn, spline vµ ®i qua 1 ®iÓm.
Thñ tôc:
T¹o ra 1 cung trßn
Chän cung :pick P1
X¸c ®Þnh ®iÓm cuèi <Sö dông menu vÞ trÝ>: Pick P2
NhËp ®é dµI cña line (nhÊn enter) :
Chó ý: Nh trªn h×nh 2.21a,cã 1 vµI trêng hîp line ®îc t¹o ra kh«nng c¸t nhau
døt kho¸t víi 1 line hoÆc cung trßn ®îc chän lùa. Khi ®ã MasterCAM sÏ tù ®éng
kho¶ng kÐp dµI cña line hoÆc cung trßn tíi ®iÓm c¾t nhau

- 40 -
P
2
P
1
P
2
P
2
P
2
P
2
P
2
P
1
H×nh
2.21a
H×nh 2.20
P2
P1
P3
P1
P3
P2
H×nh 2.21b
Bµi gi¶ng MasterCAM
 Create > Line > Perpendclr > Arc
T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line tiÕp xóc víi 1 cung trßn ®· tån t¹i.(h×nh 2.21b)
Thñ tôc:
T¹o ra 1 cung trßn vµ 1 line
Chän 1 line : pick P1
kÝch chän biÓu tîng
X¸c ®Þnh cung trßn ®Ó cã 1 line tiÕp
xóc tíi: Pick P2
NhËp ®é dµI cña line vu«ng gãc (nhÊn enter) :
Chän line ®Ó gi÷ : Pick P3
Chó ý: t¬ng tù nh trªn ta chän line ®Ó gi÷ l¹i
2.3.5 Create > Line > Parallel hoÆc kÝch chän biÓu t îng
T¹o ra 1 line song song víi 1 ®êng cho tríc ( cã ®é dµi b»ng ®é dµi ®êng
cho tríc). Ta cã 3 lùa chän : t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®êng b»ng c¸ch kÝch chuét,
b»ng c¸ch nhËp kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh, t¹o 1 ®êng song song víi 1 ®êng th¼ng
vµ tiÕp tuyÕn víi 1 cung trßn.
Thñ tôc:
 T¹o 1 line song song víi 1 ®êng th¼ng cho tríc khi biÕt kho¶ng c¸ch
gi÷a chóng
T¹o ra 1 ®êng th¼ng
kÝch chuét chän ®êng th¼ng ®ã : pick P1
nhËp kho¶ng c¸ch vµo vµ chän híng (hoÆc kÝch chuét
chän ®iÓm P2 mµ ®êng line cÇn t¹o ®i qua ). Sau ®ã nhÊn Enter hoÆc Esc
 T¹o 1 line song song víi 1 ®êng th¼ng cho tríc vµ tiÕp xóc tíi 1 cung
trßn
- 41 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
T¹o ra 1 cung trßn vµ 1 line
Chän 1 line : pick P1
kÝch chän biÓu tîng
X¸c ®Þnh cung trßn ®Ó cã 1 line tiÕp xóc tíi: Pick P2
NhÊn Enter hoÆc Esc.

H×nh 2.22
Bµi tËp vÒ line
Sö dông lÖnh line vµ con chuét cña b¹n vÏ tõng h×nh díi ®©y. §õng quan
t©m ®Õn kÝck thíc chÝnh x¸c nhng h·y cè g¾ng lµm cho nã gièng víi h×nh díi
®©y. Nhí luyÖn tËp b»ng c¸ch sö dông hÕt tuú chän cña phÇn nµy
- 42 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Sö dông lÖnh line ®Ó vÏ chÝnh x¸c h×nh díi ®©y
2.4 Cung trßn vµ thanh céng cô cña cung :
LÖnh Arc thêng ®îc ®Ó t¹o ra c¸c cung trßn hoÆc ®êng trßn. H×nh 4.25
chØ ra cho ta thÊy vµi vÝ dô vÒ c¸c cung trßn hoÆc ®êng trßn ®îc t¹o ra trong
ch¬ng nµy. MasterCAMX cung cÊp 5 ph¬ng ph¸p ®Ó t¹o ra cung trßn vµ 2 ph-
¬ng ph¸p cho vÏ ®êng trßn.
- 43 -
H×nh 2.23
H×nh 2.24
H×nh 2.25
Bµi gi¶ng MasterCAM
Trong MasterCAMX c¸c cung trßn vµ ®êng trßn ®îc t¹o ra b»ng c¸ch sö
dông 1 sè tuú chän. Select Create > Arc tõ menu chÝnh b¹n sÏ t×m ra ®îc
thanh c«ng cô cña cung.
M« t¶ ng¾n gän cho mçi c«ng cô ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng díi ®©y
Arc option Description
Circle Edge
Point
T¹o ra ®êng trßn khi biÕt 2 ®iÓm vµ b¸n kÝnh
Circle Center
Point
T¹o ra ®êng trßn khi biÕt t©m vµ c¸c th«ng sè kh¸c
Arc Polar T¹o ra 1 cung trßn b»ng c¸ch sö dông hÖ to¹ ®é cùc
Arc Polar
Endpoints
T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm ®Çu, b¸n kÝnh vµ gãc
ch¾n cung
Arc Endpoint T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm ®Çu vµ ®êng kÝnh hoÆc
b¸n kÝnh
Arc 3 Points T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 3 ®iÓm
Arc Tangent T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc víi c¸c ®èi tîng kh¸c
2.4.1 Create > Arc > Arc Polar hoÆc kÝch chän biÓu t îng
T¹o ra 1 cung trßn b»ng c¸ch sö dông hÖ to¹ ®é cùc. Trong
MasterCAMX cã 3 tuú chän, ®©y lµ c¸c gi¶i thÝch vÒ c¸c thñ tôc chïng nh sau:
- 44 -
H×nh 2.26
H×nh 2.29
Bµi gi¶ng MasterCAM
 T¹o ra 1 cung trßn b»ng c¸ch ®a ra t©m, b¸n kÝnh, cung b¾t ®Çu vµ
cung kÕt thóc. C¸c cung ®ã ®îc nhËp vµo tõ bµn phÝm
Thñ tôc: NhËp to¹ ®é t©m: 0.0
NhËp b¸n kÝnh : 1.5
NhËp gãc b¾t ®Çu : 30
NhËp gãc kÕt thóc : 280
 T¹o ra 1 cung trßn b»ng c¸ch ®a ra
t©m, b¸n kÝnh, cung b¾t ®Çu vµ cung
kÕt thóc. C¸c cung ®ã ®îc nhËp vµo
b»ng pick chuét
Thñ tôc:
NhËp to¹ ®é t©m <sñ dung menu vÞ trÝ> :
pick P1
NhËp b¸n kÝnh (def val) : 1.5
NhËp gãc b¾t ®Çu (def val) : pick P2
NhËp gãc kÕt thóc (def val) : pick P3
 T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc víi 1 cung trßn b»ng c¸ch ®a ra t©m,
®èi tîng tiÕp xóc, cung b¾t ®Çu, cung kÕt thóc.
Thñ tôc:
T¹o ra 1 cung trßn (chÝnh lµ ®èi tîng cÇn tiÕp xóc)
NhËp gãc b¾t ®Çu : 30
KÝch chän sau ®ã chän cung trßn cÇn tiÕp xóc
NhËp to¹ ®é t©m cña cung cÇn t¹o: pick P1
NhËp gãc kÕt thóc

Chó ý: Cã thÓ thay ®æi chiÒu quay cña cung trßn b»ng c¸ch kÝch chuét vµo
chän chiÒu phï hîp
- 45 -
P1
H×nh 2.27
P1
P2
P3
H×nh 2.28
Bµi gi¶ng MasterCAM
2.4.2 Create > Arc > Arc Endpoints hoÆc chän biÓu t îng
 T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm vµ b¸n kÝnh. Trong trêng hîp nµy
cã 4 cung trßn ®îc t¹o ra ta ph¶i chän cung trßn cÇn thiÕt b»ng c¸ch
pick chuét vµo cung trßn cÇn thiÕt
Thñ tôc:
NhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu tiªn: pick P1
NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 2: pick P2
NhËp b¸n kÝnh cung trßn: 30.0
Chän 1 cung trßn : pick P3
Chó ý: cã 4 cung trßn b¹n cã thÓ chän do ®ã b¹n ph¶i pick chuét vµo ®óng
cung trßn b¹n cÇn chän

 T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm vµ tiÕp xóc víi 1 ®èi tîng kh¸c.
Thñ tôc:
T¹o 1 ®èi tîng cÇn tiÕp xóc : nh cung trßn, ®êng th¼ng
NhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu tiªn: pick P1
NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 2: pick P2
KÝch chän vµ chän ®èi tîng cÇn tiÕp xóc
- 46 -
H×nh 2.30
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 2.31
2.4.3 Create > Arc > Arc 3 points hoÆc chän biÓu t îng
 T¹o 1 cung trßn biÕt 3 ®iÓm (3 ®iÓm chän b»ng tay hoÆc nhËp täa ®é
tõ bµn phÝm )
Thñ tôc:
NhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu tiªn: pick P1
NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 2: pick P2
NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 3: pick P3
Chó ý: 3 ®iÓm kh«ng ®îc n»m trªn 1 ®êng th¼ng
 T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc víi 3 ®èi tîng .
Thñ tôc:
T¹o ra 3 ®èi tîng cÇn tiÕp xóc : nh cung trßn, ®êng th¼ng.
KÝch chän
Chän ®èi tîng ®Çu tiªn :P1
Chän ®èi tîng thø 2: pick P2
Chän ®èi tîng thø 3: pick P3
- 47 -
P1
P2
P3
H×nh 2.32
P1
P3
P2
H×nh 2.34
Bµi gi¶ng MasterCAM
H×nh 2.33
2.4.4 Create > Arc > Arc Tangent hoÆc chän biÓu t îng
T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc víi 1, 2, hoÆc nhiÒu line hoÆc cung trßn. Cã 6
tuú chän sau ®©y:
• 1 entity: T¹o ra 1 cung trßn 180
0
tiÕp xóc víi 1 ®èi tîng ®îc chän
• Point : T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc 1 ®èi tîng vµ ®i qua ®èi tîng kh¸c
• Center line: T¹o ra 1 cung trßn 360
0
tiÕp xóc víi 1 ®êng th¼ng, t©m n»m
trªn ®êng th¼ng kh¸c
• Dynamic: T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc t¹i ®iÓm chän trªn ®èi tîng ®îc chän
 Create > Arc > Tangent > 1 entity
T¹o ra 1 cung trßn 180
0
tiÕp xóc víi 1 ®èi tîng ®îc chän
Thñ tôc:
T¹o 1 line lµm ®èi tîng
Lùa chän ®èi tîng mµ cung trßn tiÕp xóc : Pick P1
ChØ râ ®iÓm tiÕp xóc: Pick P2
Lùa chän cung trßn : Pick P3
NhËp b¸n kÝnh (def val) : 10.0
Chó ý : Trong vÝ dô nµy cã 4 trêng hîp lùa chän cã thÓ
x¶y ra, tuú theo yªu cÇu mµ ta lùa chän cung trßn thÝch hîp
 Create > Arc > Tangent > Center line
- 48 -
P1 P2
P3
®­êng th¼ng
tiÕp xóc
§­êng th¼ng
qua t©m
R = 2.0
H×nh 2.35
P1
P2
P3
P1
P2
P3
H×nh 2.36
Bµi gi¶ng MasterCAM
T¹o ra 1 cung trßn 360
0
tiÕp xóc víi 1 ®êng th¼ng, t©m n»m trªn ®êng
th¼ng kh¸c
Thñ tôc:
T¹o 2 ®êng th¼ng kh«ng trïng nhau
Lùa chän line sÏ tiÕp xóc víi cung trßn : Pick P1
Lùa chän line chøa t©m cña ®êng trßn : Pick P2
Chän cung mµ b¹n lùa chän : Pick P3
NhËp b¸n kÝnh cña ®êng trßn : 10.0
Chó ý :
1. Trong vÝ dô nµy cã thÓ cã 1 hoÆc 2 cung ®îc
t¹o ra.
B¹n h·y chän cung cÇn chän
2. Hai ®êng th¼ng t¹o ra kh«ng ®îc trïng nhau
 Create > Arc > Tangent > Point
T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc 1 ®èi t-
îng vµ ®i
qua 1 ®iÓm
Thñ tôc:
T¹o 1 line hoÆc 1 cung trßn
Lùa chän ®èi tîng sÏ tiÕp xóc víi cung trßn : Pick P1
Lùa chän ®iÓm mµ cung trßn ®i qua : Pick P2
Chän cung mµ b¹n lùa chän : Pick P3
NhËp b¸n kÝnh cña ®êng trßn : 20.0
Chó ý :
1. Trong vÝ dô nµy cã 4 cung ®îc t¹o ra. B¹n h·y chän cung mµ b¹n cÇn chän
 Create > Arc > Tangent > Dynamic
- 49 -
H×nh 2.38
Bµi gi¶ng MasterCAM
T¹o ra 1 cung trßn (nhá h¬n 180
0
) tiÕp xóc t¹i ®iÓm chän trªn ®èi tîng ®-
îc chän, sö dông hÖ täa ®é cùc.
Thñ tôc:
T¹o 1 ®êng th¼ng
Lùa chän ®êng th¼ng sÏ tiÕp xóc víi cung trßn
Lùa chän ®iÓm ®Çu (n»m trªn ®êng th¼ng) cña cung trßn : Pick P1
Lùa chän ®iÓm cuèi cña cung trßn : Pick P2
Chó ý : nÕu muèn b¾t chÝnh x¸c ®iÓm ®Çu cña cung th× sau khi pick chän ®-
êng th¼ng tiÕp xóc th× Ên S vµ nhËp täa ®é chÝnh x¸c vµo « (X, Y, Z)
2.4.5 Create > Arc > Circ Center Point hoÆc chän biÓu t îng
T¹o ra ®êng trßn khi biÕt t©m vµ b¸n kÝnh
Thñ tôc:
NhËp t¹o ®é ®iÓm t©m < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1
NhËp b¸n kÝnh hoÆc chän ®èi tîng tiÕp xóc : P2 (Enter)
2.4.6 Create > Arc > Circ Edge Point hoÆc chän biÓu t îng
 T¹o ra ®êng trßn ®i qua 3 ®iÓm. 3 ®iÓm trªn kh«ng ®îc n»m trªn 1 line.
Thø tù lùa chän kh«ng quan träng
Thñ tôc:
NhËp vµo ®iÓm ®Çu tiªn < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1
NhËp vµo ®iÓm thø hai < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P2
NhËp vµo ®iÓm thø ba < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P3
- 50 -
H×nh 7.37
P1
P2
P1
P2
P3
P3
H×nh 2.39
Bµi gi¶ng MasterCAM
 T¹o ra ®êng trßn ®i qua 2 ®iÓm (lµ 2 ®iÓm ®Çu cña ®êng kÝnh).
Thñ tôc:
NhËp vµo ®iÓm ®Çu tiªn: Pick P1
NhËp vµo ®iÓm thø hai: Pick P2
2.4.6 Create > Arc > Polar Endpoints hoÆc chän biÓu t îng
T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm ®Çu, b¸n kÝnh vµ gãc ch¾n cung
 Chän ®iÓm gèc lµ ®iÓm b¾t ®Çu cña cung cÇn t¹o
Thñ tôc:
NhËp vµo ®iÓm gèc < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1
NhËp vµo b¸n :
NhËp gãc b¾t ®Çu cña cung :
NhËp gãc cuèi cña cung :
 Chän ®iÓm gèc lµ ®iÓm kÕt thóc cña cung cÇn t¹o
NhËp vµo ®iÓm gèc < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1
NhËp vµo b¸n :
NhËp gãc b¾t ®Çu cña cung :
NhËp gãc cuèi cña cung :
LuyÖn tËp vÒ cung vµ ®êng trßn
- 51 -
H×nh 2.40
H×nh 2.41
H×nh 2.42
tiÕp xóc víi
3 ®èi t­îng
3 ®iÓm
2 ®iÓm
H×nh 2.43
Bµi gi¶ng MasterCAM
Sö dông lÖnh vÏ cung trßn vµ chuét cña b¹n ®Ó vÏ mçi h×nh díi ®©y. §õng
véi quan t©m ®Õn kÝck thíc chÝnh x¸c mµ h·y cè g¾ng vÏ cµng gièng nÕu cã
thÓ. H·y luyÖn tËp víi tÊt c¶ nh÷ng tuú chän mµ b¹n ®îc häc
LuyÖn tËp vÏ chÝnh x¸c c¸c h×nh díi ®©y
2.5 Fillet vµ thanh c«ng cô cña Fillet
Menu kÕ tiÕp cho lÖnh Fillet lµ Create > Fillet
T¹o ra 1 hoÆc nhiÒu ®êng lîn cho 2 hay nhiÒu ®èi tîng b»ng c¸ch ®a ra c¸c
tham sè:
2.5.1 Create > Fillet > Fillet Entities hoÆc chän biÓu t îng
T¹o ra 1 ®êng lîn gi÷a 2 ®èi tîng : ®êng th¼ng, ®êng trßn …
Thñ tôc:
T¹o ra 2 ®êng th¼ng
Chän vµ thay ®æi tham sè ®êng lîn (b¸n kÝnh, gãc vµ tuú chän c¾t xÐn)
nÕu cÇn thiÕt.
Trong ®ã bao gåm :
• : T¹o ra 1 gãc lîn nhá h¬n 180
0
• : T¹o ra gãc lîn phÝa trong lín h¬n 180
0
• : T¹o ra gãc lîn lµ ®êng trßn
- 52 -
P1 (0,0)
P1 (0,0)
P2 (2,0)
P1 (0,0)
Polar Circ 2 pts Circ pt + dia
H×nh 2.44
H×nh 2.45: Thanh c«ng cô cho Fillet
Bµi gi¶ng MasterCAM
• : T¹o ra gãc lùon phÝa ngoµi lín h¬n 180
0
• Trim : C¾t bá phÇn thõa ë gãc lîn cña 2 ®èi tîng
• No Trim : Gi÷ l¹i phÇn thõa ë gãc lîn cña 2 ®èi tîng
• : NhËp b¸n kÝnh gãc lîn
Chän ®èi tîng ®Çu tiªn: Pick P1
Chän ®èi tîng thø hai: Pick P2
2.5.2 Crearte > Fillet > Fillet Chains hoÆc chän biÓu t îng
T¹o nhiÒu ®êng lîn trªn c¸c ®èi tîng phô thuéc lÉn nhau trªn 1 lÇn dïng lÖnh
Thñ tôc:
T¹o ra c¸c line b»ng c¸ch sö dông lÖnh Create > Line > Multi
Chän vµ thay ®æi tham sè ®êng lîn (b¸n kÝnh, gãc vµ tuú chän c¾t xÐn) nh ®·
nªu ë trªn, nÕu cÇn thiÕt.
Chän Chain
Chän ®èi tîng ®Çu tiªn :
Pick P1
Chän OK
Chó ý : h·y chó ý ®Õn
chiÒu dÞch chuyÓn cña
®èi tîng ®îc chän sau khi kÝch chän nhiÒu ®èi tîng v× nã cã thÓ ¶nh hëng
®Õn chiÒu lîn cña gãc lîn
2.6 Chamfer vµ thanh c«ng cô cña chamfer:
Menu rectangle tiÕp theo lµ Create > Chamfer.
- 53 -
H×nh 2.46 : mét vµi vÝ dô vÒ c«ng cô Fillet Entities
P1
H×nh 2.47
Bµi gi¶ng MasterCAM
LÖnh nµy ®îc dïng khi t¹o ra gãc v¸t gi÷a hai ®êng t¼ng kh«ng trïng nhau
víi c¸c kho¶ng v¸t ®· ®îc ®a ra. Cã mét tuú chän trong lÖnh nµy ®ã lµ lÖnh
thay ®æi ®é dµi v¸t
Kho¶ng c¸ch: §Ó thay ®æi gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch v¸t cña gãc v¸t.
Khi t¹o gãc v¸t, cã hai kháng c¸ch cÇn ®îc thay ®æi. Kho¶ng c¸ch cã liªn
quan ®Õn ®iÓm chän thø nhÊt (P1), vµ kho¶ng c¸ch cã liªn quan ®Õn ®iÓm
chän thø hai (P2)
Chó ý:
1. LÖnh chamfer ®îc thÓ hiÖn t¬ng tù nh lÖnh Fillet
2. §Ó thay ®æi kho¶ng c¸ch, chän Ditances, vµ chØ râ kho¶ng c¸ch v¸t thø
nhÊt vµ thø hai
Cã c¸c tïy chän sau riªng cho lÖnh Chamfer :
2.6.1 Create > Chamfer > Chamfer Entities hoÆc chän biÓu t îng
T¹o ra 1 gãc v¸t gi÷a 2 ®èi tîng: ®êng th¼ng
Thñ tôc:
T¹o ra mét h×nh ch÷ nhËt
Chän vµ thay ®æi tham sè gãc v¸t (®é dµi, gãc vµ tuú chän c¾t v¸t) nÕu cÇn
thiÕt.
Trong ®ã bao gåm :
• : kho¶ng c¸ch v¸t thø nhÊt (khi sö dông 1Distance)
• : kho¶ng c¸ch v¸t thø 2 (khi sö dông 2 distance vµ
Width)
• : gãc cña ®êng v¸t (khi sö dông distance/Angle)
• : ®êng v¸t t¹o bëi 2 kho¶ng c¸ch v¸t cã ®é dµi b»ng
nhau
- 54 -
C¸c gãc ®­îc v¸t
Kho¶ng
c¸ch thø hai
Kho¶ng c¸ch
thø nhÊt
H×nh 2.48
Bµi gi¶ng MasterCAM
• : ®êng v¸t t¹o bëi 2 kho¶ng c¸ch v¸t cã ®é dµi kh¸c
nhau
• : ®êng v¸t t¹o bëi kho¶ng c¸ch v¸t thø nhÊt vµ gãc
v¸t
• : ®êng v¸t ®îc x¸c ®Þnh khi biÕt ®é dµi cña ®êng
v¸t
2.6.2 Create > Chamfer > Chamfer Chains hoÆc chän biÓu tîng
T¹o nhiÒu gãc v¸t trªn c¸c ®èi tîng phô thuéc lÉn nhau trªn 1 lÇn dïng lÖnh
Thñ tôc:
T¹o ra c¸c line b»ng c¸ch sö dông lÖnh Create > Line > Multi
Chän vµ thay ®æi tham sè gãc v¸t (®é dµi, gãc vµ tuú chän c¾t v¸t) nÕu cÇn
thiÕt.
Chän Chain
Chän ®èi tîng ®Çu tiªn : Pick P1
Chän OK
NhËp gi¸ trÞ vµ c¸c th«ng sè liªn quan ®Õn gãc v¸t
H×nh 2.50
2.7 Spline vµ thanh c«ng cô cña spline
Trong MasterCAMX lÖnh Spline t¹o ra 1 ®êng cong spline liªn tôc ,nã ®i
qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®îc chän, vµ cã 4 tuú chän cña ®êng cong nµy. Ngêi dïng
cã thÓ thay ®æi c¸c tuú chän nµy .
Tham sè ®êng cong spline ®îc thay ®æi mét c¸ch linh ho¹t nã ®îc gi÷ cho
®Õn khi ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®îc ®i qua. T¬ng øng spline cña ngêi thiÕt
kÕ, C¸c thñ tôc tÝnh to¸n quy ®Þnh c¶ ®é cong vµ ®é nghiªng gÇn gièng víi
nh÷ng phÝa cña c¸c ®iÓm
NURBS lµ ®îc viÕt t¾t tõ côm tõ Non – Unifrom Ration B – Spline cña ®-
êng cong hay mÆt ph¼ng. Khi ®a ra, NURBS lµm tr¬n h¬n so víi tÝnh ®Òu
®Òu cña ®êng cong spline vµ cã thÓ hiÖu chØnh dÔ dµng h¬n b»ng viÖc ®a
- 55 -
H×nh 2.49 : mét vµi vÝ dô cña c«ng cô Chamfer
P2
P1
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
H×nh 27.52
Bµi gi¶ng MasterCAM
ra c¸c ®iÓm ®iÒu khiÓn. Nã lµ c«ng cô ha dông ®Ó ®a ra c¸c ®êng cong
hoÆc mÆt ph¼ng. Cã bèn c¸ch ®Ó ®a ra mét ®êng cong spline :
Manual §a ra b»ng tay tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®êng cong spline
Automati
c
§a ra tù ®éng tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®êng cong spline
Curves T¹o ra spline tõ ®èi tîng ®· tån t¹i
Blend T¹o ra spline cã lÊy sù tr¬n cña hai cung trßn , ®êng cong hoÆc
line
Menu tiÕp theo cho spline lµ Create > Spline
H×nh 2.51 thanh c«ng cô cho spline
Tuú chän cuèi cïng cña menu cho phÐp b¹n hiÖu chØnh ®é nghiªng cña
spline t¹i ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc. Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh lµ ON
2.7.1 Create > Spline > Manual hoÆc chän biÓu t îng
§a ra b»ng tay tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®êng cong spline. Ngêi sö dông ®a ra c¸c
®iÓm theo thø tù thÝch hîp.
-Thñ tôc:
Chän tÊt c¶ c¸c ®iÓm < sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1, P2, P3…
NhÊn Enter hoÆc nhÊn < Esc> ®Ó
kÕt thóc viÖc chän
lùa vµ t¹o ra ®êng
spline
- 56 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
2.7.2 Create > Slpine > Automatic hoÆc chän biÓu t îng
§a ra tù ®éng tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®êng cong spline, ngêi dïng cÇn ®a
®iÓm ®Çu, ®iÓm thø 2 vµ ®iÓm kÕt thóc. HÖ thèng tù déng sÏ chän c¸c ®iÓm
kh¸c trong kho¶ng dung sai cho phÐp cña hÖ thèng
1. §iÓm ®Çu, ®iÓm thø hai vµ ®iÓm kÕt thóc nªn ®îc t¹o ra b¾ng c¸c ®iÓm
®ang tån t¹i b»ng lÖnh Create > Point
2. Sö dông lÖnh Create > Spline > Manual nÕu ®êng cong t¹o ra kh«ng theo
mong nuèn cña b¹n
Thñ tôc: T¹o ra mét vµi ®iÓm nh trªn h×nh vÏ 2.53
Chän ®iÓm ®Çu tiªn: Pick P1
Chän ®iÓm thø hai : Pick P2
Chän ®iÓm cuèi cïng : Pick P3
P1
Khi ®é cong thay ®æi ®ét ngét,
cÇn t¹o ra mhiÒu ®iÓm xung
quanh vïng ®ã ®Ó dÔ dµng ®iÒu
khiÓn híng cña spline. Trªn h×nh
2.54
B¹n h·y thö so s¸nh gi÷a mét ®êng
cong NURBS vµ ®êng cong tham sè spline ®îc t¹o ra tõ nh÷ng ®iÓm gièng
nhau (h×nh 4.55). Chó ý sù kh¸c nhau gi÷a ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc.
- 57 -
P2
P3
P1
P2
P3
H×nh 2.53
More point
H×nh 2.54
H×nh 2.56
Bµi gi¶ng MasterCAM
2.7.3 Create > Spline > Curves hoÆc chän biÓu t îng
T¹o ra mét spline tõ c¸c ®èi tîng ®· tån t¹i. B¹n cã thÓ t¹o ra mét spline tõ
mét ®êng cong ®· tån t¹i hoÆc ®êng cong liªn kÕt bao gåm: cung trßn, line
hoÆc spline. NÕu b¹n muèn t¹o ra spline tõ mét ®èi tîng duy nhÊt, h·y kÝch vµo
tuú chän Single. KÝch vµo Chain nÕu b¹n muèn t¹o ra mét spline tõ vµi ®èi t-
îng kiªn kÕt víi nhau b»ng ®iÓm cuèi cïng cña nã.
2.7.4 Create > Spline > Blended hoÆc chän biÓu t îng
T¹o ra spline cã lÊy sù tr¬n cña hai cung trßn , ®êng cong hoÆc line
2.8 § êng cong vµ mÆt ph¼ng
H×nh 2.56 vµ 2.57 biÓu diÔn cho thanh c«ng cô cña tuú chän Curve vµ
Surface. NÐt ®Æc trng cña ®êng cong trong MasterCAM lµ cã thÓ ®îc sö dông
®Ó t¹o mét sè cña d¹ng spline trªn c¸c mÆt ph¼ng cña ®èi tîng ®· tån t¹i. C¸c
hµm Surface sÏ ®îc tr×nh bµy trong ch¬ng 11 vµ 12.
- 58 -
Spline curve
NURRBS curve
NURRBS curve
Spline curve
H×nh 2.55
Bµi gi¶ng MasterCAM
2.9 Rectangle vµ thanh c«ng cô cña rectangle:
Menu rectangle tiÕp theo lµ Create > Rectangle HoÆc chän biÓu tîng
Trong MasterCAM, cã c¸c tïy chän sau ®Ó t¹o ra mét h×nh ch÷ nhËt.
• Polar : T¹o 1 h×nh ch÷ nhËt khi biÕt täa ®é 2 gãc hoÆc chiÒu dµi vµ
chiÒu réng
• Anchor to Center: Create mét h×nh ch÷ nhËt khi ®a to¹ ®é t©m, chiÒu
dµi vµ chiÒu réng
• Center surface: Mét lÖnh thay ®æi tuú chän ®Ó t¹o 1 mÆt ph¼ng cã d¸ng
h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch ®a ra täa ®é 2 gãc cña h×nh ch÷ nhËt, c¸c ®êng
th¼ng ®îc t¹o ra qua h×nh ch÷ nhËt ®ã.
2.9.1 Create > Rectangle > Center (KÝch chän )
Create mét h×nh ch÷ nhËt khi ®a to¹ ®é t©m, chiÒu dµi vµ chiÒu réng
Thñ tôc:
NhËp vµo to¹ ®é t©m <sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1
NhËp vµo chiÒu réng
NhËp vµo chiÒu dµi
2.9.2 Create > Rectangle > Center
surface (KÝch chän )
T¹o 1 h×nh ch÷ nhËt khi ®a täa ®é 2 ®iÓm
gãc cña h×nh ch÷ nhËt
Thñ tôc:
- 59 -
H×nh 2.57
H×nh 2.59
H×nh 2.60
Bµi gi¶ng MasterCAM
NhËp vµo to¹ ®é gãc díi cïng bªn tr¸I <sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1
NhËp vµo to¹ ®é gãc trªn cïng bªn ph¶i <sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P2
Chó ý:
• täa ®é ®iÓm P2 ®îc tÝnh theo täa ®é t¬ng ®èi so víi ®iÓm P1
2.10 Letter vµ thanh c«ng cô cña Letter:
M« h×nh ch÷ c¸i cã thÓ sö dông hiÖu qu¶ trong viÖc c¾t nh÷ng ch÷ c¸i
trªn tÊm.
LÖnh letter ®îc gäi nh sau Create > Letters hoÆc chän biÓu tîng
Trong Letters bao gåm c¸c lùa
chän sau :
• TrueType(R) : Sö dông Sö
dung ph«ng ch÷ Windows vµ
chuyÓn chóng thµnh m« h×nh
h×nh häc
Drafting: T¹o ra m« h×nh tõ b¶n
ph«ng ch÷ MasterCAM hiÖn hµnh
 Create > Letters >
True type (R)
T¹o ra m« h×nh tõ ph«ng
ch÷ tiªu chuÈn, Quan s¸t cöa sæ
hiÖn ra sau ®©y vÒ ph«ng tiªu
chuÈn.
Chän font vµ font style, bá qua
font size vµ chän OK.
NhËp ch÷ vµo « letters :
MasterCAM
NhËp chiÒu cao ch÷ vµo «
Parameters height : 2.0
Chän híng cho ph«ng ch÷ trong b¶ng Alignment
Chó ý: HÖ thèng sÏ ®a ra bèn tuú chän thÓ hiÖn ph«ng ch÷
Horizontal: ViÕt ch÷ theo hµng ngang
Vertical: ViÕt ch÷ theo hµng däc
Top of arc: ViÕt ch÷ trªn ®Ønh cña mét cung
Bottom of arc: ViÕt ch÷ n»m phÝa díi cña mét cung.
- 60 -
Masterca
m
P1
H×nh 2.61 Ch÷ c¸i ®Þnh h­íng
Bµi gi¶ng MasterCAM
NhËp kho¶ng c¸ch c¸c ch÷ vµo « Parameters spacing: 2.0
Sau khi chØnh söa xong ph«ng ch÷ phï hîp th× chän OK råi nhËp ®iÓm ®Çu
tiªn cho c©u ch÷.
Chó ý: HÖ thèng sÏ ®a ra c¸c ®Ò nghÞ kh¸c nhau sau c¸c bíc. Cã h¬n mét bíc
cho ch÷ ngang vµ ch÷ däc, vµ cã h¬n hai bíc cho ch÷ trªn ®Ønh cung hoÆc
phÝa díi cung.
Cho ch÷ ngang hoÆc ch÷ däc:
NhËp ®iÓm ®Çu tiªn cho c©u ch÷ (Enter stating location of center): Pick P1
Cho ch÷ trªn ®Ønh cung hoÆc phÝa díi cung
NhËp vµo to¹ ®é cña t©m cung: Pick P1
NhËp vµo b¸n kÝnh cung vµo « Arc Radius : 4.0
ViÕt ch÷ lªn cung trßn
NhËp to¹ ®é cung trßn : Pick P1
NhËp to¹ ®é b¸n kÝnh cung trßn: 5.0
ViÕt trªn ®Ønh hoÆc cuèi cung trßn : chän Top hoÆc Bottom
Chó ý: h×nh 2.62 thÓ hiÖn cho cung trßn
NhËp ch÷ hiÓn thÞ: ARC LETTERS
 Create > Letters > Font
T¹o ra ch÷ tõ ph«ng ch÷ hiÖn hµnh trong MasterCAM . Trong ®ã cã nhiÒu
kiÓu ph«ng ch÷ cho ta lùa chän
Thñ tôc:
NhËp ch÷ cÇn hiÓn thÞ vµo « letters : MasterCAM
NhËp ®iÓm ®Çu tiªn cho c©u ch÷ : Pick P1
- 61 -
H×nh 2.62 Ch÷ viÕt th¼ng vµ ch÷ viÕt
trªn cung
H×nh 2.63 : C¸c kiÓu ph«ng Drafting.
P1
H×nh 2.64
Bµi gi¶ng MasterCAM
Chó ý: Ph«ng ch÷ MasterCAM cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch pick vµo Drafting
Options. C¸c gi¸ trÞ ph«ng lµ Stick, Roman, European, Swiss, Old English,
Palation vµ Dayville
2.11 Ellipse vµ thanh c«ng cô cña ellipse:
Menu ellipse kÕ tiÕp ®îc vµo nh sau: Create > Ellipse hoÆc pick chän
Mét ellipse hoÆc mét cung ellipse cã thÓ ®îc t¹o ra b»ng c¸ch chØ ra n¨m tham
sè trong phÐp céng víi ®iÓm t©m:
• Radius A : dùng b¸n kÝnh trôc X cña ellipse
• Radius B : dùng b¸n kÝnh trôc Y cña ellipse
• Start angle : Dùng gãc b¾t ®Çu cña gãc.
• End angle : Dùng gãc kÕt thóc
• Rot angle : Dùng gãc quay vÒ híng cña trôc X
• Center Point : Dùng t©m cña ellipse
• Surface : Chän ®èi tîng theo mÆt
• Base point : DÞch chuyÓn ellipse sau khi nhËp täa ®é ®iÓm t©m (víi
gèc dÞch chuyÓn lµ ®iÓm t©m cña ellipse).
MasterCAMX sÏ biÓu diÔn ellipse khi b¹n nhËp xong ®iÓm t©m cña ellipse
Chó ý: TÊt c¶ c¸c gãc ®îc ®o b»ng ®é, híng ngîc chiÒu kim ®ång hå
Thñ tôc: vÝ dô 1 Thñ tôc: vÝ dô 2
§iÒu chØnh ellipse víi chØ ®Þnh s½n §iÒu chØnh ellipse víi
chØ ®Þnh s½n
A (b¸n kÝnh trôc X) = 3.0 A (b¸n kÝnh trôc X) = 3.0
B (b¸n kÝnh trôc Y) = 1.5 B (b¸n kÝnh trôc Y) = 1.5
Gãc b¾t ®Çu = 30 Gãc b¾t ®Çu = 30
Gãc kÕt thóc = 300 Gãc kÕt thóc = 300
Gãc quay = 0 Gãc quay = 15
- 62 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Chän Center Point Chän Center Point
NhËp ®iÓm t©m: Pick P1 NhËp ®iÓm t©m: Pick P1
2.12 Polygon vµ thanh c«ng cô Polygon:
Menu polygon ®îc gäi nh sau:
Create > Polygon hoÆc pick chän
§Ó t¹o ra mét ®a gi¸c trong MasterCAMX b¹n cÇn khai b¸o n¨m tham sè vµ to¹
®é t©m
No. side

§Æt sè c¹nh cña ®a gi¸c
Radius
B¸n kÝnh ®êng trßn ngo¹i tiÕp hay néi tiÕp cña ®a gi¸c

§êng trßn néi tiÕp ®a gi¸c

§êng trßn ngo¹i tiÕp ®a gi¸c

B¸n kÝnh cña gãc lù¬n gi÷a 2 c¹nh cña ®a gi¸c

Gãc xoay cña trôc X

Chän ®èi tîng theo mÆt

Dùng t©m cña ellipse
Chó ý: Gãc b¾t ®Çu ®îc ®o b»ng ®é híng ngîc chiÒu kim ®ång hå
Thñ tôc: vÝ dô 1 Thñ tôc: vÝ dô 2
HiÖu chØnh ®a gi¸c sè 1 HiÖu chØnh ®a gi¸c sè 2
víi nh÷ng chØ ®Þnh s½n víi nh÷ng chØ ®Þnh s½n
Sè c¹nh cña ®a gi¸c = 5 Sè c¹nh cña ®a gi¸c = 5
B¸n kÝnh cña ®a gi¸c = 1.0 B¸n kÝnh cña ®a gi¸c = 1.0
§o b¸n kÝnh tíi gãc Corner §o b¸n kÝnh tíi gãc Flat
Chän t©m (Center Point) Chän t©m (Center Point)
- 63 -
P1
P1
H×nh 2.65
Bµi gi¶ng MasterCAM
NhËp to¹ ®é t©m Pick P1 NhËp to¹ ®é t©m Pick P1
2.13 X©y dùng m« h×nh h×nh häc 2D
Trong phÇn tiÕp theo ta cã 5 bµi tËp, b¹n sÏ luyÖn tËp b»ng viÖc phèi hîp c¸c
lÖnh ®· ®îc häc trong ch¬ng nµy. Tõng bíc c¸c thñ tôc ®· häc sÏ ®îc hoµn
thiÖn. Ghi l¹i c¸c file díi c¸ci tªn ®· ®îc chØ ®Þnh s½n. B¹n sÏ nhËn ®îc c¸c file
®Ó t¹o ra c«ng cô tiÕp theo cho ch¬ng 7 vµ 8.
- 64 -
P1
P1
H×nh 2.66
Bµi gi¶ng MasterCAM
Project 1.
T¹o ra phÇn m« h×nh h×nh häc nh trong h×nh 2.67. Ghi l¹I file díi c¸I tªn
contuor1. File sÏ ®îc sö dông trong ch¬ng 7
Chó ý:
1. M« h×nh h×nh häc trªn ®èi xøng qua
trôc Y.
2. C¬ së cho m« h×nh nµy chñ yÕu ë hai
h×nh ch÷ nhËt, hai cung, hai gãc bo.
Step 1. T¹o ®êng th¼ng díi cïng
Chän Create > Line > Create Line
Endpoint
Chän ®êng n»m ngang Horizontal , kÝch
chän
NhËp täa ®é ®iÓm ®Çu: P1
NhËp chiÒu dµi cña ®o¹n th¼ng (Enter)
Step 2. T¹o 1 ®êng th¼ng offset víi ®êng th¼ng trªn 0.75
KÝch chän ®êng th¼ng cÇn offset : P1
Chän Xform > Xform Offset
NhËp gi¸ trÞ offset vµo «
Chän Coppy vµ híng offset (Direction) , OK
Step 3: T¹o ra 2 cung trßn R4 vµ R5
Chän Create > Arc > Create Arc Polar
Chän chÕ ®é b¾t ®iÓm Midpoint trong config
Chän ®iÓm t©m n»m ë trung ®iÓm cña ®êng th¼ng võa t¹o bªn trªn: P1
NhËp b¸n kÝnh , gãc ban ®Çu , gãc kÕt thóc
NhËp xong nhÊn Enter hoÆc Esc
T¬ng tù chän ®iÓm t©m : P1
NhËp b¸n kÝnh , gãc ban ®Çu:
- 65 -
H×nh 2.67
H×nh 2.68
H×nh 2.69
H×nh 2.70
Bµi gi¶ng MasterCAM
, gãc kÕt thóc
NhËp xong nhÊn Enter hoÆc Esc
Step 4 : T¹o ra c¸c ®o¹n th¼ng nèi kÝn gi÷a cung trßn ngoµi vµ ®êng th¼ng díi
cïng
Chän Create > Line > Endpoint
KÝch chän 2 ®iÓm nèi ®Ó t¹o thµnh 2 ®o¹n th¼ng nh h×nh vÏ
Step 5 : T¹o ra c¸c ®êng th¼ng cßn l¹i
 Tríc tiªn ta t¹o 1 ®êng th¼ng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng díi cïng vµ cã
®é dµi 7.0, b»ng c¸ch :
• Chän Create > Line > Create Line Endpoint
• Chän ®êng th¼ng ®øng , kÝch chän
• NhËp täa ®é ®iÓm ®Çu (lµ t©m cña ®êng th¼ng díi cïng): P1
• NhËp chiÒu dµi cña ®o¹n th¼ng , (Enter)
 Offset sang 2 bªn cña ®êng th¼ng võa t¹o 1 lîng lµ 1.5 vµ 3.0
• KÝch chän ®êng th¼ng cÇn offset : P1
• Chän Xform > Xform Offset
• NhËp gi¸ trÞ offset vµo «
• Chän Coppy vµ híng offset (Direction) , OK
• T¬ng tù Offset 1 lîng 3.0
• Nèi 2 ®iÓm ®Çu cña 2 ®êng th¼ng (Offset 1.5)
- 66 -
H×nh 2.71
H×nh 2.72
Bµi gi¶ng MasterCAM
Step 6 : C¾t bá vµ xãa nh÷ng ®êng th¼ng kh«ng cÇn thiÕt
Chän Create > Edit > Trim/Break > Divide
Chän c¸c ®èi tîng ®Ó c¾t : P1, P2, P3, …®Ó ®îc nh h×nh vÏ
Step 7 : Create > Fillet > Fillet Entities
NhËp b¸n kÝnh gãc bo
Chó ý: H·y ch¾c ch¾n r»ng hai tuú chän kia ph¶i ®óng. NÕu nÕu gãc bo nhá
h¬n 180
0
Chän mét ®èi tîng thø nhÊt : Pick P1
Chän mét ®èi tîng thø 2 : Pick P2
NhËp b¸n kÝnh kh¸c
Chän mét ®èi tîng thø nhÊt : Pick P3
Chän mét ®èi tîng thø 2 : Pick P4
2 fillet ®îc t¹o ra nh trªn h×nh 2.74
M« h×nh h×nh häc ®· ®ùîc hoµn thµnh nh h×nh 2.75
- 67 -
H×nh
2.73
P3
P4
P2
P1
H×nh 2.74
H×nh 2.76
Bµi gi¶ng MasterCAM
Step 8: Ghi l¹i file ®· lµm
Chän File > Save
Chän ®êng dÉn tíi th môc cÇn lu file trong Save in
NhËp tªn file (file name): contour1
Project 2.
VÏ ra phÇn h×nh häc nh trªn h×nh vÏ 2.76.
Ghi l¹I file trªn víi tªn contour3. File nµy sÏ
dïng trong bµi 3 cña ch¬ng 7.
Chó ý:
1. M« h×nh nµy cã thÓ t¹o ra b»ng c¸ch sö dông 1 h×nh ch÷
nhËt vµ lÖnh line
2. HoÆc mét sè to¹ ®é ®iÓm nh trªn h×nh díi ®©y
- 68 -
H
×nh
2.75
P5(2,3.5)
P6(4,3.5)
P2(6,4)
P8(5.5,0)
P1(0,0)
P4(0.5,2) P7(5.5,2)
P3(0.5,0)
H×nh 2.78
Bµi gi¶ng MasterCAM
Step 1. T¹o mét h×nh ch÷ nhËt
Chän Create > Rectangle hoÆc chän biÓu tîng
NhËp gãc díi tr¸i
NhËp gãc trªn ph¶i
Step 2. T¹o n¨m line
Chän Create > Line , råi kÝch chän Multi_Line
NhËp ®iÓm thø nhÊt (P3)
NhËp ®iÓm thø 2 (P4)
NhËp ®iÓm thø 3 (P5)
NhËp ®iÓm thø 4 (P6)
NhËp ®iÓm thø 5 (P7)
NhËp ®iÓm thø 6 (P8)
Ta ®îc m« h×nh nh h×nh 2.79
Step 3. Lu tÖp tin.
Chän MAIN MENU > File > Save
NhËp tªn file (Enter file name):
contour3
Project 3
- 69 -
H×nh 2.79
H×nh 2.80
Bµi gi¶ng MasterCAM
X©y dùng m« h×nh nh h×nh 1.80. Ghi l¹i díi tªn pocket1
File nµy sÏ ®îc dïng ®Ó t¹o ra ®êng dÉn cho bµi tËp 5 ë ch¬ng 7.
Chó ý:
1. T¹o hai h×nh ch÷ nhËt vµ s¸u ®êng trßn
2. BÎ g·y hai ®êng th¼ng ngang cña h×nh ch÷ nhËt trong thµnh hai
phÇn ®Ó cho phÐp c¾t ®êng trßn thµnh hai
3. C¾t s¸u ®êng trßn vµ bèn line ba ®èi tîng lÖnh
Step 1. T¹o ra hai h×nh ch÷ nhËt
Chän Create > Rectangle
Chän 1 ®iÓm bÊt k× : P1
NhËp chiÒu réng vµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ,
nhÊn Enter
Chän Xform > Xform Offset Contour
KÝch chän Chain råi chän Option , xuÊt hiÖn 1 b¶ng lùa chän , ta chän ®èi tîng
theo mÇu
kÝch chän ,xong chän OK
Chän ®èi tîng cÇn offset (h·y ®Ó ý ®Õn chiÒu dÞch chuyÓn cña ®èi tîng) , råi
chän OK
XuÊt hiÖn b¶ng chän c¸c th«ng sè sau: Coppy, 1 ®èi tîng, lîng Offset

vµ híng Offset cho phï hîp , xong chän OK
Ta ®îc kÕt qu¶ nh h×nh
sau :
Step 2. T¹o s¸u ®êng trßn
- 70 -
H×nh 2.81
Bµi gi¶ng MasterCAM
Chän Create > Arc > Arc Polar hoÆc chän biÓu tîng
Chän ®iÓm t©m : P1
NhËp b¸n kÝnh , gãc b¾t ®Çu , gãc kÕt thóc
NhÊn Enter hoÆc Esc
Chän ®iÓm t©m : P2
NhËp b¸n kÝnh , gãc b¾t ®Çu , gãc kÕt thóc
NhÊn Enter hoÆc Esc
Chän ®iÓm t©m : P3
NhËp b¸n kÝnh , gãc b¾t ®Çu , gãc kÕt thóc
NhÊn Enter hoÆc Esc
Chän ®iÓm t©m : P4
NhËp b¸n kÝnh , gãc b¾t ®Çu , gãc kÕt thóc
NhÊn Enter hoÆc Esc
Chän ®iÓm t©m : P5 (sö dông chÕ ®é b¾t ®iÓm Midpoint)
NhËp b¸n kÝnh , gãc b¾t ®Çu , gãc kÕt thóc
NhÊn Enter hoÆc Esc
Chän ®iÓm t©m : P6 (sö dông chÕ ®é b¾t ®iÓm Midpoint)
NhËp b¸n kÝnh , gãc b¾t ®Çu , gãc kÕt thóc
NhÊn Enter hoÆc Esc
6 cung trßn ®îc t¹o ra nh h×nh sau
- 71 -
H×nh 2.82
Bµi gi¶ng MasterCAM
Step 3. C¾t bá nh÷ng phÇn thõa ®Ó ®îc m« h×nh hoµn chØnh
Chän Xform > Trim > Divide
Chän c¸c ®èi tîng ®Ó c¾t : P1, P2, P3, …®Ó ®îc nh h×nh vÏ
Step 4. Save file l¹i
Chän File > Save
NhËp tªn file (file name): drill2
Chó ý : File h×nh häc drill2 ®îc dïng ®Ó khoan
vµ ta r« s¸u lç trong bµi 8 ë ch¬ng 7
Project 4:
T¹o mét h×nh ch÷ nhËt vµ bèn ®iÓm nh trªn
h×nh vÏ
Ghi l¹i file víi tªn drill3. File sÏ ®îc dïng trong bµi
9 cña ch¬ng 7
§èi têng h×nh häc nµy bao gåm
mét h×nh ch÷ nhËt vµ 4 ®iÓm.
HÖ trôc to¹ ®é cña c¸c ®iÓm
mèc ®îc thÓ hiÖn trong h×nh
2.85
Step 1. T¹o mét h×nh ch÷ nhËt
Chän Create > Rectangle hoÆc chän biÓu tîng
- 72 -
1 1
4 2
1
1.5
2.25
2 2 2
0.75
H×nh 2.84
P3(1,1,-1.5)
P6(5,3,-2.25)
P4(1,3,-1.5)
P5(5,1,-2.25)
P2(6,4)
P1(0,0)
H×nh 2.85
H
×nh
2.83
Bµi gi¶ng MasterCAM
NhËp gãc díi tr¸i
NhËp gãc trªn ph¶i
Step 2. T¹o bèn ®iÓm
Chän Create > Point > Position hoặc chọn biểu tượng
NhËp to¹ ®é :
NhËp to¹ ®é :
NhËp to¹ ®é :
NhËp to¹ ®é :
Step 3. Ghi l¹i file
Chän File > Save
NhËp tªn file (file name): drill3
Project 5.
Sö dung lÖnh Letters ®Ó t¹o m« h×nh sau. M« h×nh nµy gåm hai ®êng trßn vµ
n¨m chuçi ch÷ trong 3 lo¹i ph«ng; MCX (box) font, Arial, vµ TimesNew Roman.
Sö dông c¸c ph«ng ®ã ®Ó t¹o c¸c ch÷:
1. EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY
Font = MCX (box) font
Height = 0.5
Spacing = 0.05
Arc Radius = 2.4
2. INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Font = MCX (box) font
Height = 0.3
Spacing = 0.05
Arc Radius = 2.5
3. CAD CAM
Font = Arial (Regular)
Height = 0.4
- 73 -
H×nh 2.86
Bµi gi¶ng MasterCAM
Spacing = 0.1
Arc Radius = 1.4
4. CNC
Font = Arial (Bold Italic)
Height = 0.6
Spacing = 0.15
Starting point = (-1,-0.3)
5. YES
Font = Times New Roman (Regular)
Height = 0.8
Spacing = 0.2
Arc Radius = 1.4

Chó ý : B¹n cã thÓ thay ®æi mÇu vµ ch÷ trªn h×nh trªn
Step 1.T¹o hai ®êng trßn
Chän Create > Arc > Circle center point hoặc chọn biểu tượng
NhËp to¹ ®é t©m :
NhËp ®êng kÝnh :
NhËp to¹ ®é t©m :
NhËp ®êng kÝnh :
Hai ®êng trßn sÏ xuÊt hiÖn nh h×nh vÏ 7.87
Step 2. T¹o ra chuçi kÝ tù sö dông mÇu 12 vµ
level 2
KÝch chọn sau ®ã nhËp 2
KÝch chọn sau đó chọn mầu 12
Chän Create > Letters
Chọn font : MCX (box) font
NhËp letters : EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY
Chän Top of arc
NhËp chiÒu cao ch÷ (letter height): 0.5
- 74 -
Hình 2.87
H×nh 2.89
Bµi gi¶ng MasterCAM
NhËp ®é n©ng cña ch÷ (letter spacing): 0.05
NhËp b¸n kÝnh cung trßn (arc radius): 2.45
Khoảng cách giữa các chữ (spacing ) : 0.05
Chọn c¸c thong số xong kÝch chọn OK
NhËp to¹ ®é t©m cung trßn :
Step 3. T¹o chuçi ch÷ díi ®¸y cung trßn
Chän Create > Letters
Chọn font : MCX (box) font
NhËp ch÷ ( letters): INDUSTRIAL TECHNOLOGY
NhËp chiÒu cao ch÷ (letter height): 0.3
Chän Bottom of arc
NhËp ®é n©ng cña ch÷ (letter spacing): 0.05
NhËp b¸n kÝnh cung trßn (arc radius): 2.5
Chọn c¸c th«ng số xong kÝch chọn OK
NhËp to¹ ®é t©m cung trßn:

Hai chuçi ch÷ ®îc t¹o ra nh h×nh vÏ 7.88
Step 4. Thay ®æi level thµnh 3 vµ color thµnh 13
Chän Level sau ®ã nhËp 3
Chän Color sau ®ã nhËp 13
Step 5. T¹o ra mét chuçi ch÷ theo ph«ng Arial trªn cung trßn
Chän Create > Letters >True type(R) >
font Arial (Regular) > OK
NhËp ch÷ (letters): CAD CAM
NhËp chiÒu cao ch÷ (letter height): 0.4
Chän top of arc
NhËp ®é n©ng cña ch÷ (letter spacing): 0.1
NhËp b¸n kÝnh cung trßn (arc radius): 1.4
Chän c¸c th«ng sè xong kÝch chọn OK
NhËp to¹ ®é t©m cung trßn:
- 75 -
H×nh 2.88
Bµi gi¶ng MasterCAM
Chuçi ch÷ ®îc t¹o ra nh h×nh vÏ 7.89
Step 6. T¹o ra mét chuçi ch÷ CNC däc theo ®êng th¼ng
Chän Create > Letters >Truetype (R) > Arial Bold Italic > OK
NhËp ch÷ (letters): CNC
NhËp chiÒu cao ch÷ (letter height): 0.6
Chän Horizontal
NhËp ®é n©ng cña ch÷ (letter spacing): 0.15
Chän c¸c th«ng sè xong kÝch chọn OK
NhËp ®iÓm b¾t ®Çu cña chuçi:

Chuçi ch÷ ®îc t¹o ra nh h×nh vÏ 7.90

Step 7. T¹o chuçi ch÷ YES díi ®¸y cung trßn
Chän Create > Letters >Truetype (R) > Times New
Roman > Regular > OK
NhËp ch÷ (letters): YES
NhËp chiÒu cao ch÷ (letter height): 0.6
Chän Bottom of arc
NhËp ®é n©ng cña ch÷ (letter spacing): 0.2
NhËp b¸n kÝnh cung trßn (arc radius): 1.4
Chän c¸c th«ng sè xong kÝch chän OK
NhËp to¹ ®é t©m cung trßn:
Hai chuçi ch÷ ®îc t¹o ra nh h×nh vÏ 7.91
Step 8. Lu tÖp tin
Chän File > Save
NhËp tªn file ( file name): letter2
Project 6.
- 76 -
Hình 2.90
H×nh 2.91
H×nh 2.92
H×nh 2.93
Bµi gi¶ng MasterCAM
Thay ®æi ch÷ CNC tõ level 3 vµ mÇu 13 thµnh level 4 vµ mÇu 14
Step 1. T×m l¹i file LETTER2.MC7 ®· ®îc lµm tõ Project 5
Chän File > Open hoÆc kÝch chän
T×m ®êng dÉn ®Õn file: Letter2.mc7
File sÏ xuÊt hiÖn nh trong h×nh 2.92
Step 2. Thay ®æi sù x¾p ®Æt thµnh
level 4 vµ color 14
Chän Level sau ®ã nhËp 4
Chän Color sau ®ã nhËp 14
Chän Menu Analyze > Entity properties
hoÆc kÝch chän biÓu tîng
Chän ®èi tîng ®Ó thay ®æi (ch÷ CNC) sau
®ã Ên Enter
XuÊt hiÖn b¶ng tïy chän, thay ®æi thµnh

vµ kÝch chän
Ch÷ CNC ®îc thay ®æi thµnh color 14
2.14 luyªn tËp:
1. Dïng mét b¶n vÏ nµo ®è ®Ó thÓ hiÖn menu lÖnh ®· häc. T¹o lËp c¸c ®èi t-
îng h×nh häc
2. Mét ®iÓm cã thÓ x¸c ®Þnh trong MasterCAM b»ng bao nhiªu c¸ch?
3. Cã bao nhiªu tuú chän ®Ó t¹o ra mét ®êng th¼ng trong MasterCAM ?
4. M« t¶ nÐt ®Æc trng khi t¹o ra c¸c ®êng (line) liªn kÕt
5. M« t¶ sù kh¸c nhau gi÷a cung trßn vµ ®êng trßn
6. Cã bao nhiªu tuú chän ®Ó t¹o ra cung trßn
7. Cã bao nhiªu tuú chän ®Ó t¹o ra ®êng trßn ?
8. Ba tham sè fillet lµ g×? M« t¶ c¸ch sö dung c¸c tham sè ®ã trªn mét b¶n vÏ
9. Spline lµ g×? Sè ®iÓm tèi thiÓu ®Ó x¸c ®Þnh mét spline?
10. Hai c¸ch b×nh thêng ®Ó t¹o ra ®êng cong 2D trong MasterCAM lµ g× ?
11. Sö dông mét b¶n vÏ ®Ó thÓ hiÖn c¸ch t¹o ra mét h×nh ch÷ nhËt b»ng 1
®iÓm vµ 2 ®iÓm
- 77 -
H×nh 2.94
H×nh 2.95
Bµi gi¶ng MasterCAM
12. M« t¶ thñ tôc dïng trong MasterCAM ®Ó t¹o ra ph«ng ch÷
13. T¹o m« h×nh 2.94 vµ m« h×nh 2.95 vµ ghi l¹i díi file díi tªn drill4.
T¹o ra m« hinh (h×nh 2.96) vµ ghi l¹i díi file díi tªn comb2.
Ch¬ng III: ®êng ch¹y dao d¹ng 2D
tõ m« h×nh tíi lËp thµnh ®êng ch¹y dao
* Đ èi t îng:
Nhận biết c¸c kiểu cña m«®un ®êngng ch¹y dao d¹ng 2D vµ biÕt khi nµo
sö dông chóng
X¸c ®Þnh c¸c tham sè th«ng thêng trong m«®un ®êng ch¹y dao 2D
¸p dông c¸c ®êng ch¹y dao trªn ®Ó t¹o ra ch¬ng tr×nh NC cho tõng sản
phẩm
I. C¸c ® êng ch¹y dao cña m«®un 2D
MasterCAM cung cấp 3 nhãm của m«đun đường chạy dao để tạo ra đường
chạy dao: m«đun 2D, m«đun 3D, vµ m«đun nhiều trục. Ta sử dụng m«đun 2D để
tạo ra đường chạy dao 2D cho gia c«ng ph«i cã mặt phẳng dạng 2D. Ta sử dụng
m«đun 3D để tạo ra đường chạy dao 3D cho nhiều loại mặt 3D kh¸c nhau vµ cho
m«đun nhiều trục cho gia c«ng c¸c phần phức tạp. Trong chương nµy giới thiệu
m«đun chạy dao 2D. MasterCAM sẽ cung cấp cho bạn 4 đường chạy dao của
m«đun nµy: contour, pocket, drill, face vµ engraving. Bảng dưới đ©y s t ng k t ẽ ổ ế
nÐt đ c tr ng vµ ng d ng c a c¸c môđun đ ng ch y dao 2D trªn. ặ ư ứ ụ ủ ườ ạ
- 78 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
C¸c lo¹i
mǤun
M« t¶ m«®un øng dông H×nh minh Häa
Contour Tạo ra đường chạy dao
dọc theo c¸c đối tượng
liªn kết như một đường
contour. Bao gồm c¸c
nhãm h×nh học: Line,
arc hoặc spline
Gia c«ng bªn
trong hoặc bªn
ngoµi biªn
dạng
Pocket Tạo đường chạy dao để
cắt c¸c phần kim loại
trong đường contour
®ãng. Bao gồm c¸c
nhãm h×nh học: biªn
giới đãng
Gia c«ng c¸c
loại hộp. Gia
c«ng nhiều bề
mặt lớn
Drill Tạo c¸c đường chạy dao
thực hiện khoan, tiện
trong, taro. Bao gồm c¸c
nhãm h×nh học: point
Khoan
Tiện trong
Taro
Face Tạo c¸c đường chạy dao
thực hiện cắt c¸c phần
kim loại theo bề mặt
Gia c«ng bªn
trªn bề mặt chi
tiết
Engraving Tạo c¸c đường chạy dao
thực hiện cắt khắc, trổ,
chạm trªn bề mặt
Gia c«ng bề
mặt chi tiết
II. X¸c ®Þnh dông cô
MasterCAM nhiÒu lo¹i tham sè ®Ó x¸c ®Þnh th«ng tin liªn quan tíi viÖc
t¹o ra ®êng ch¹y dao. C¸c tham sè ®ã cã thÓ chia lµm c¸c nhãm nh sau: tool
definition (x¸c ®Þnh dông cô), tool parameters (tham sè dông cô), vµ
module specific parameters (m«®un tham sè ®Æc biÖt). Tool
definition cho phÐp ngêi dïng x¸c ®Þnh dông cô míi, chän lùa c¸c dông ®· cã
trong th viÖn, hoÆc hiÖu chØnh c¸c dông cô ®· cã s½n. Tool parameters nã
®îc coi nh tham sè th«ng thêng bëi v× nã ®îc sö dông thêng xuyªn trong tÊt c¶
c¸c m«®un ®êng ch¹y dao, trong khi module specific parameters chØ sö
dông trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt kh«ng cã 1 tr×nh øng dông nµo lµm kh¸c ®-
- 79 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
îc. Trong phÇn nµy chóng ta sÏ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh
dông cô míi, chän lùa dông cô ®· cã trong th viÖn, vµ hiÖu chØnh dông cô ®·
tån t¹i.
MasterCAM dïng hép tho¹i cña c¸c lo¹i ®êng ch¹y dao ®Ó x¸c ®Þnh, chän
lùa vµ hiÖu chØnh dông cô. §Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i Êy xuÊt hiÖn nh h×nh vÏ
phÝa díi
• Chän råi chän ®êng ch¹y dao muèn dïng (Contour, Drill, Face,
Engraving) hép tho¹i sÏ xuÊt hiÖn t¬ng øng víi ®êng ch¹y dao ®· chän
• Sau ®ã kÝch phÝm chuét ph¶I hoÆc chän ®Ó xuÊt hiÖn b¶ng


Tuú chän sÏ xuÊt hiÖn trong ®ã cã c¸c tuú chän bÞ mê ®i nÕu dông cô ®ã cã
ho¹t ®éng trªn file ®ang ho¹t ®éng.

X¸c ®Þnh 1 dông cô míi
- 80 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
HiÖu chØnh 1 dông cô ®· tån t¹i trong khi lµm viÖc
Thay ®æi gãc cña ®Çu dao
Qu¶n lý dông cô
§Ó t¹o 1 dông cô míi ta ph¶i ®Æt 3 tuú chän trong hép tho¹i: tool type,
tool/holder definition, vµ tool parameters. Nã ®îc thÓ hiÖn nh ë díi ®©y.
Tool type
KÝch vµo “Tool type” trong define tool ta më ®îc hép tho¹i vÒ c¸c lo¹i
dao. MasterCAM cung cÊp cho ngêi dïng 20 lo¹i dao. Trong hép tho¹i còng xuÊt
hiÖn c¸c dông cô kh¸c nhau. Cã c¸c d÷ liÖu cÇn ph¶I ®îc ®Æt trong hép héi
tho¹i lµ: Tool Diameter (®êng kÝnh dao), Holder size (cì vßng kÑp), Machining
type (lo¹i gia c«ng c¾t). Ta thÊy nh h×nh vÏ díi
- 81 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Tool size parameters (tham sè cì dao)
MasterCAM dïng c¸c tham sè díi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh dông cô
Diameter Cho ®êng kÝnh dao c¾t
Corner radius Cho b¸n kÝnh gãc cña dao c¾t
Arbor diameter Cho ®êng kÝnh cÇn dao
Flute Cho chiÒu dµi lµm viÖc cña dông cô
Shoulder Cho chiÒu dµi cña c¶ phÇn c¾t cña dao c¾t
Overall Cho chiÒu dµi tõ ®Çu dao ®Õn ®µi dao
Holder size parameters (Tham sè kÝch thíc vßng kÑp)
Matercam dïng c¸c tham sè díi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh kÝch thíc vßng kÑp
Holder
diameter
Cho ®êng kÝnh vßng kÑp
Holder Cho chiÒu dµi tõ mÐp tíi mÆt cuèi cña vßng kÑp
Tool number ChØ ra sè thø tù cña dao ®Ó x¸c ®Þnh dông cô nµy
Machining type (Lo¹i gia c«ng c¾t gät)
Trong mét vµi dông cô MasterCAM cã cung cÊp “Kh¶ n¨ng” thªm tham sè ®Ó
x¸c ®Þnh lo¹i gia c«ng. Nã bao gåm c¸c tuú chän sau:
- 82 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Rough Dông cô nµy chØ cã kh¶ n¨ng gia c«ng th«
Finish Dông cô nµy chØ cã kh¶ n¨ng gia c«ng tinh
Both Dông cô nµy cã kh¶ n¨ng gia c«ng th« vµ tinh
Tool Parameter (Tham sè cì dao)
MasterCAM dïng c¸ch ®Æt c¸c tham sè ®Ó x¸c ®Þnh d÷ liÖu gia c«ng,
vµ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn dông cô c¾t. Hép tho¹i ®ã ®îc thÓ hiÖn nh
trong h×nh díi ®©y
C¸c tham sè ®Ó x¸c ®Þnh d÷ liÖu qu¸ tr×nh gia c«ng vµ th«ng tin dông cô ®îc
m« t¶ díi ®©y.
Rough Step XY (%)
Tham sè nµy chØ ra sù tû lÖ gµi b¸n kÝnh vµ ph«i trong qó tr×nh c¾t. Trong
mét sè trêng hîp, nã chØ ra gi¸ trÞ bíc chØ ®Þnh trong qu¸ tr×nh c¾t. 1 inch
cña m¸y phay t¬ng øng víi 60% cña gi¸ trÞ rough Step XY, cho vÝ dô sÏ cã 0.6”
gi¸ trÞ kho¶ng c¸c bíc cho bíc trong qu¸ tr×nh gia c«ng.
Finish Step XY (%)
- 83 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Tham sè nµy chØ ra sù tû lÖ gµi b¸n kÝnh vµ ph«I trong qu¸ tr×nh kÕt thóc
gia c«ng. Trong 1 sè trêng hîp, nã chØ gi¸ trÞ bíc chØ ®Þnh trong qu¸ tr×nh kÕt
thóc gia c«ng. 1 inch cña m¸y phay t¬ng øng víi 10% cña gi¸ trÞ Finish Step XY,
cho vÝ dô sÏ cã 0.1” gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch bíc cho bíc trong qu¸ tr×nh kÕt thóc gia
c«ng.
Rough Step Z (%)
Tham sè nµy chØ cho ta biÕt chiÒu s©u trong qu¸ tr×nh c¾t theo híng Z
trong qu¸ tr×nh c¾t. Nã thÓ hiÖn nh phÇn cña ®êng kÝnh dông cô. 1 inch trªn
m¸y phay t¬ng øng 50% cña gi¸ trÞ Rough Step Z víi 0.5” chiÒu s©u trong qu¸
tr×nh gia c«ng.
Finish Step Z (%)
Tham sè nµy chØ cho ta biÕt chiÒu s©u trong qu¸ tr×nh c¾t theo híng Z
trong qu¸ tr×nh kÕt thóc gia c«ng . Nã thÓ hiÖn nh phÇn cña ®êng kÝnh dông
cô. 1 inch trªn m¸y phay t¬ng øng víi 10% cña gi¸ trÞ Finish Step Z víi 0.1”
chiÒu s©u trong qu¸ tr×nh kÕt thóc gia c«ng.
Required pilot dia
Tham sè nµy dïng ®Ó chØ ®êng kÝnh cña lç thÝ ®iÓm chØ øng dông riªng
cho dông cô. C¸c lç nµy thêng ®îc sö dông cho qu¸ tr×nh Taro, tiÖn trong,
khoan c¸c lç lín vµ phay c¸c hèc.
Material
Tham sè nµy dïng ®Ó chän lùa vËt liÖu cña dông cô. Nã cã 6 tuú chän sau:
HSS: High speed tool
Carbide : dông cô lµ C¸c bua
C Carbide: dông cô lµ than C¸c bua
Ceramic: dông cô lµ Ceramic
Borzon: dông cô lµ ®ång
Unkhown: VËt liÖu cña dông cô kh«ng x¸c ®Þnh
% of Matl. SFM
Tham sè nµy x¸c ®Þnh tèc ®é c¾t mÆc ®Þnh trªn c¬ së tû lÖ mÆt b»ng
tèc ®é tõ c¬ së d÷ liÖu. MÆt b»ng tèc ®é ®îc x¸c ®Þnh chÝnh b»ng c¸ch x¸c
®Þnh vËt liÖu dao vµ vËt liÖu ph«i.
% of Matl. Feed/Tooth
- 84 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Tham sè nµy x¸c ®Þnh lîng ch¹y dao mÆc ®Þnh trªn c¬ së tû lÖ mÆt b»ng
ch¹y dao c¬ së d÷ liÖu. MÆt b»ng ch¹y dao ®îc x¸c ®Þnh chÝnh b»ng c¸ch x¸c
®Þnh vËt liÖu dao vµ vËt liÖu ph«I, chiÒu s©u c¾t , ®êng kÝnh dông cô…
Tool filename
Tham sè nµy chän lùa mçi m« h×nh h×nh häc dao 1 sù hiÓn thÞ.
MasterCAM cung cÊp 1 danh s¸ch c¸c lo¹i dao ®Ó b¹n chän lùa nh ë díi ®©y
H·y chän nót bªn c¹nh tool file name ®Ó ra thùc ®¬n Open
Tham sè nµy ghi l¹i tªn cña dông cô c¾t. B¹n còng cã thÓ nhËp m« t¶ dông cô
mµ b¹n chän lùa
Spindle Rotation
Tham sè nµy dïng ®Ó chØ chiÒu quay cña trôc chÝnh theo híng chiÒu kim
®ång hå hay ngîc chiÒu kim ®ång hå.
Coolant
Tham sè nµy dïng ®Ó ®iÒu khiÓn dung dÞch lµm nguéi, nã gåm cã 4 tuú
chän
Off - T¾t dung dÞch lµm nguéi
Mist - Dung dÞch lµm nguéi ë d¹ng s¬ng mï
Flood - Dung dÞch lµm nguéi sÏ ë d¹ng dßng ch¶y
Tool - Dung dÞch lµm nguéi sÏ ®îc ®a vµo däc theo dao
Create a new tool (T¹o mét dông cô c¾t míi)
- 85 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Cã 2 c¸ch ®Ó truy cËp ®Ó t¹o ra 1 dông cô c¾t míi.
C¸ch thø nhÊt lµ: ®a con trá chuét ®Õn
vµ kÝch chuét ph¶I 1 dßng tuú chän
c¸c kiÓu ch¹y dao sÏ ®îc ®a ra ta
chän ®êng ch¹y dao tÝch hîp vµ chän
híng ch¹y dao trªn chi tiÕt råi kÝch
sÏ xuÊt hiÖn b¶ng sau
Sau ®ã ta cã thÓ chän hoÆc kÝch chuét ph¶I vµo vïng tr¾ng vµ
chän
sÏ xuÊt hiÖn 1 trong c¸c b¶ng sau
Vµ ta chän tiÕp Fiter sÏ cã b¶ng
- 86 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
HoÆc
Chän lo¹i dao cÇn thiÕt ®Ó gia c«ng sÏ xuÊt hiÖn b¶ng nh h×nh díi ®©y
- 87 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Víi hép tho¹i nµy ta chän c¸c th«ng sè cho dao cô nh vÒ ®êng kÝnh , chiÒu
dµi dao ….
Ta chän tiÕp vµo Parameters sÏ cã h×nh nh sau:
Khi chän xong ta cã thÓ chän trªn hép tho¹i nµy, hÖ thèng sÏ trë l¹i hép
tho¹i
- 88 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
C¸ch thø hai ta cã thÓ chän ®êng ch¹y dao tõ thanh Menu bar víi tiªu ®Ò
vµ chän kiÓu ®êng ch¹y dao cÇn gia c«ng nhng tríc hÕt ph¶I chän lùa
®èi tîng cÇn gia c«ng
1. Chän Toolpaths > Contour (hoÆc 1 trong c¸c m«®un cña toolpaths kh¸c)
2. HÖ thèng muèn ch¹y b¹n ph¶I chän ®èi tîng ®Ó gia c«ng
Ta l¹i thùc hiÖn c¸c bíc nh ë trªn theo c¸ch thø nhÊt
Qu¶n lý qu¸ tr×nh gia c«ng
Sau khi ®êng ch¹y dao ®îc t¹o
ra, chóng ®îc biÓu thÞ b»ng
biÓu ®å ,vµ ®îc göi ®I ®Ó t¹o
ra m· NC, lóc nµy nã sÏ t¹o ra
®êng ch¹y dao vµ th«ng tin
dông cô míi. MasterCAM nhãm
c¸c hµm ®ã trong vïng ch¹y
dao
Nh h×nh vÏ sau ®©y
• Backplot
T¹o backplot cña viÖc chän lùa ®êng ch¹y dao trªn mµn
h×nh
• Verify
Xem ph¬ng ¸n m« pháng gia c«ng
• Post
ChuyÓn d÷ liÖu vÒ ®êng ch¹y dao sang ch¬ng tr×nh NC
• Rengen
Pathh
T¸I t¹o l¹i hoÆc xo¸ ®êng ch¹y dao trªn c¬ së c¸c tham sè
míi
Hµm Backplot
- 89 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Hµm nµy hiÓn thÞ l¹i ®êng ch¹y dao khi ®a ra 1 ph¬ng ph¸p kh¸c, thùc ®¬n
nµy hiÓn thÞ nh ë díi ®©y
cho phÐp nh×n thÊy d¹ng m« pháng khèi cña lîng kim lo¹i ®îc lÊy ®i
cho phÐp nh×n thÊy mçi ®iÓm cuèi cña mét ®êng ch¹y dao ®¬n
cho phÐp nh×n thÊy c¸n dông cô trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng
mÉu
cho phÐp nh×n thÊy dông cô trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng mÉu

- 90 -
Bµi gi¶ng MasterCAM


- 91 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Ph¬ng ph¸p hiÓn thÞ
MasterCAM cung cÊp mét sè tham sè ®Ó hiÓn thÞ dao vµ ®êng ch¹y dao.
Backplot display hiÓn thÞ nh hép tho¹i díi ®©y.
Step mode
C«ng cô hiÓn thÞ cã thÓ ®Æt ë 2 chÕ ®é sau ®©y:
Interplate: Dông cô ®îc thÓ hiÖn t¹i mçi bíc ®Þnh s½n
- 92 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Endpoints: Dông cô ®îc thÓ hiÖn t¹i mçi ®iÓm cuèi cña mét ®êng ch¹y dao
®¬n
C¸c tham sè chÝnh cña Backplot ®îc m« t¶ ng¾n gän trong b¶ng díi ®©y
Bao phñ m« h×nh b»ng h×nh trô cho ®-
êng ch¹y dao
ThÓ hiÖn ®êng ch¹y dao mét c¸ch
nguyªn vÑn

Chän ph¬ng ph¸p thùc hiÖn cho qu¸
tr×nh lµm s¹ch mµn h×nh trong suet mçi
lÇn dao kh«ng thùc hiÖn thay ®æi

Tool Appearance
Trong hép tho¹i Appearace sÏ cho ta
nh÷ng tham sè cÇn thiÕt nh h×nh
phÝa díi:
Tool Appearance
- 93 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Tham sè nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch thøc xuÊt hiÖn dông c¾t trong suèt
qu¸ tr×nh backplot. Cã ba ph¬ng ph¸p sau:
Dông cô c¾t ®îc thÓ hiÖn b»ng mét khèi c¸c ®êng
th¼ng ®¬n gi¶n (H×nh a)
Dông cô c¾t ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸c r·nh (H×nh b)
Dông cô c¾t ®îc thÓ hiÖn b»ng chÕ ®é t« bãng (H×nh
c)
- 94 -
(H×nh
a)
Bµi gi¶ng MasterCAM
Mµu s¾c cho dông cô vµ vßng kÑp
- 95 -
(H×nh b)
(H×nh
c)
Bµi gi¶ng MasterCAM
ViÖc chän lùa mÇu s¾c cho dông cô vµ vßng kÑp cã thÓ chän lùa ®îc
lo¹i mµu vµ vËt liÖu kh¸c nhau. Cã 2 tuú chän ®îc m« t¶ ng¾n gän díi ®©y:
Mµu s¾c dông cô Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho dông cô
Mµu s¾c vßng kÑp Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vßng kÑp
VËt liÖu dông cô Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vËt liÖu dông cô
VËt liÖu vßng kÑp Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vËt liÖu vßng kÑp
C¸c tham sè liªn quan kh¸c ®Õn sù thÓ hiÖn dông cô
mÉu cña ®êng ch¹y dao
Job Setup (Ph«i)
Job Setup ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh th«ng tin vÒ ph«i. Hép tho¹i ®îc ®a ra nh
h×nh vÏ
- 96 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Stock Origin and size (®iÓm t©m vµ cì)
B¹n cã thÓ x¸c ®Þnh t©m ph«I theo 2 c¸ch sau ®©y: kÝch mét gãc hoÆc
t©m vµ ®iÓm bÊt kú. Cã 10 chç mµ b¹n cã thÓ chän lùa ®Ó chän ®iÓm gèc
cña ph«I, nã bao gåm t¸m ®iÓm trªn t¸m gãc vµ hai ®iÓm t©m cña hai mÆt
ph¼ng trªn vµ díi. Mét dÊu nhá víi mét mòi tªn ®îc dïng ®Ó chØ ®iÓm mµ b¹n
chän.
Cã 2 nót bÊm mµ b¹n cã thÓ ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm gi÷a vµ c¸c gãc:
: dïng ®Ó chän gãc ph«I b»ng c¸ch nhËp trùc tiÕp ®iÓm
Th«ng tin vÒ h×nh häc ph¶I ®îc ®iÒn ®Çy ®ñ nh trªn h×nh
Material selection (chän lùa vËt liÖu)
§Ó chän ®îc vËt liÖu cÇn thiÕt ta kÝch vµo Tool settings hép tho¹i sÏ xuÊt
hiÖn, trong hép tho¹i nµy phÇn Material nh h×nh vÏ díi ®©y
- 97 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
kÝch vµo « Select ®Ó ®îc hép
tho¹i sau:
Len. Offset vµ Dia. Offset
Danh s¸ch sè thø tù vµ chiÒu dµi dông cô vµ ®êng kÝnh bï dao cã thÓ ®îc
chØ ra trong hép tho¹i cña tõng lo¹i dao khi gia c«ng tõng phÇn cña chi tiÕt nh
h×nh vÏ sau:
X¸c ®Þnh c¸c tham sè ®êng ch¹y dao
Cã c¸c tham sè cÇn ®îc chän lùa vµ ph¶I ®a ®Çy ®ñ cho ®êng ch¹y dao
- 98 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Feed Calculation (TÝnh to¸n lîng ch¹y dao)
MasterCAM cung cÊp c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n lîng ch¹y dao: vËt liÖu, tõ
dông cô nh h×nh díi ®©y
Tuú chän
MasterCAM cung cÊp 1 sè c¸ch che c¸c
®iÓm vµ c¸c tham sè thêng xuyªn kh¸c. Nã ®îc
thÓ hiÖn chi tiÕt nh ë díi ®©y
Contour definition (§Þnh nghÜa ®êng cong)
Mét ®êng cong phï hîp cña c¸c ®èi tîng h×nh häc liªn kÕt ®Ó t¹o thµnh
mét phÇn profin cho qu¸ tr×nh gia c«ng. Lîi Ých cña viÖc x¸c ®Þnh ®êng cong
lµ cho phÐp c¸c liªn kÕt ®îc t« bãng ®Ó ®îc t¹o thµnh c¸c ®èi tîng ®¬n. C¸c
profin vµ c¸c hép c¾t ®îc sö dông trong viÖc di chuyÓn dông cô trong qu¸
tr×nh c¾t.
Híng cña c¸c ®èi tîng
- 99 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Chän 1 ®iÓm lµ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®êng cong x¸c ®Þnh lµm vÞ trÝ b¾t
®Çu cña ®êng cong vµ híng cña ®êng cong ®ã. Híng cña ®èi tîng liªn kÕt
còng lµ híng cña dêng cong.Híng cña ®èi tîng liªn kÕt lµ ®iÓm b¾t ®Ç vµ
®iÓm kÕt thóc lµ ®iÓm cuèi cña vÞ trÝ chän, c¸c ®iÓm ®îc chØ ra nh h×nh vÏ.
Cã 2 lo¹i ®êng cong: ®êng cong ®ãng vµ ®êng cong më. Trong ®êng cong
®ãng, ®èi tîng ®Çu tiªn vµ cuèi cïng sÏ ®îc nèi víi nhau. Vµ ngîc l¹i ®êng cong
më lµ ®êng cong 2 ®èi tîng trªn kh«ng liªn kÕt víi nhau.
Ph¬ng ph¸p liªn kÕt
MasterCAM cung cÊp mét sè ph¬ng ph¸p liªn kÕt c¸c ®èi tîng ®îc m« t¶ trong
b¶ng sau:
Minh häa ph¬ng ph¸p
Chain X¸c ®Þnh ®êng cong phï hîp b»ng mét chiÒu hay
nhiÒu ®èi tîng liªn kÕt
Windo
w
X¸c ®Þnh mét hay nhiÒu ®êng cong tõ c¸c ®èi t-
îng hoµn chØnh phÝa trong cöa sæ
Polygo
n
X¸c ®Þnh mét hay nhiÒu ®êng cong tõ c¸c ®èi t-
îng hoµn chØnh phÝa trong ®a gi¸c
Area X¸c ®Þnh ®êng cong tõ mét nhãm c¸c ®êng cong
Single X¸c ®Þnh mét ®êng cong phï hîp chØ lµ c¸c ®èi t-
îng ®¬n
Point X¸c ®Þnh lµ ®êng cong b¾t ®Çu tõ mét ®iÓm
- 100 -
Midpoint of entity
Pick position
Chaining direction


Pick position


Midpoint of entityCha ining d ir ect io n
Bµi gi¶ng MasterCAM
x¸c ®Þnh
Vector X¸c ®Þnh ®êng cong lµ 1 vector
Partial X¸c ®Þnh ®êng cong lµ
Last Gäi l¹i nhãm ®èi tîng cuèi cïng
Unselec
t
Huû bá sù lùa chän
End
Chain
KÕt thóc viÖc x¸c ®Þnh ®êng cong phï hîp mét
chiÒu hay nhiÒu ®èi tîng liªn kÕt
Revers
e
§¶o ngîc vÞ trÝ híng ®· x¸c ®Þnh
Options Thay ®æi lùa chän
Tuú chän Chain
Tuú chän nµy ®îc dïng tù ®éng liªn kÕt c¸c ®èi tîng ®¬n thµnh mét ®êng
cong. Chän mét ®èi tîng ®Ó trë thµnh ®èi tîng ®Çu tiªn cña ®êng cong liªn
kÕt
Sau ®ã h·y chän ®èi tîng ®Çu tiªn cña ®êng cong liªn kÕt, MasterCAM
cung cÊp hiÖu chØnh híng vµ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®êng cong
- 101 -

Pick position


Midpoint of entityMidpoint of entity


Pick position


Cha ining d ir ect io n

C h a i n i n g d ir e c t io n
Bµi gi¶ng MasterCAM
- 102 -

Chaining direction

C h a i n i n g d i r e c t i o n

C h a in i n g d ir e c t io n

C h a i n i n g d i r e c t i o n
Bµi gi¶ng MasterCAM
Tuú chän
MasterCAM cung cÊp 1 sè c¸ch che c¸c
®iÓm vµ c¸c tham sè thêng xuyªn kh¸c. Nã
®îc thÓ hiÖn chi tiÕt nh ë díi ®©y th«ng qua
b¶ng Options b»ng c¸ch chän
Tuú chän Polygon
Tuú chän nµy cho phÐp chän mét lo¹t c¸c
®iÓm ®Ó ta x¸c ®Þnh mét ®a gi¸c mµ ®êng
biªn cña nã x¸c ®Þnh c¸c ®êng cong. Nã bao
gåm c¸c tuú chän sau
Inside Bao gåm c¸c ®èi tîng n»m trong ®a gi¸c chän lùa
In + Intrs Bao gåm c¸c ®èi tîng n»m trong vµ trªn ®a gi¸c
chän lùa
Intersect ChØ c¸c ®iÓm n»m trªn ®a gi¸c chän lùa
Out + Intrs Bao gåm c¸c ®èi tîng n»m ngoµi vµ trªn ®a gi¸c
chän lùa
Outside Bao gåm c¸c ®èi tîng n»m ngoµi ®a gi¸c chän lùa
- 103 -
PhÝa trong
Polygon
Bµi gi¶ng MasterCAM
- 104 -
N»m trªn vµ trong
Polygon
N»m ngoµi vµ trªn Polygon
N»m trªn ®êng Polygon
N»m ngoµi Polygon
Bµi gi¶ng MasterCAM
Tuú chän Area
Tuú chän nµy cho phÐp b¹n chän 1 ®êng cong trong mét nhãm c¸c ®êng
cong. C¸c ®èi tîng chän nh h×nh sau:
X¸c ®Þnh trôc täa ®é
MasterCAM dïng 4 hµm ®Ó x¸c ®Þnh täa ®é lµm viÖc cña ch¬ng tr×nh.Nã
lµ home position, refere. Chóng ®îc m« t¶ ë díi ®©y.
Home position
Hµm nµy chØ ra ngay lËp tøc vÞ trÝ ®iÓm trë vÒ, trong tÊt c¶ c¸c hÖ ®iÒu
hµnh CNC ®Òu lÖnh trë vÒ nµy ®Ó t¹o ®êng håi da cho trôc chÝnh vµ bµn dao
trë vÒ ®iÓm chuÈn cña m¸y. Hép tho¹i nµy xuÊt hiÖn nh h×nh díi ®©y
LÖnh chuyÓn vÒ ®iÓm tham kh¶o ®îc viÕt theo c«ng thøc
G90 G28 Xx Yy Zz
G91 G28 Xx Yy Zz
G90: di chuyÓn theo kÝch thíc tuyÖt ®èi
G91: di chuyÓn theo kÝch thíc t¬ng ®èi
G28: lÖnh nhËp vÞ trÝ ®iÓm
X, Y, Z: vÞ trÝ ®iÓm
H×nh mÉu cho sù xö dông lÖnh, thËt sù chóng ta ®· x¾p xÕp chóng nh sau:
G91 G28 Z0,0
- 105 -
Chän ®iÓm vµo
®©y
Bµi gi¶ng MasterCAM
G91 G28 X0,0 Y0,0
Trong sù s¾p xÕp nµy cho phÐp chóng ta di chuyÓn theo híng Z tríc khi di
chuyÓn theo híng X vµ Y
Gi¸ trÞ täa ®é cña ®iÓm tham kh¶o ®îc dïng c¸c gi¸ trÞ x, y vµ z. Víi gi¸ trÞ
mÆc ®Þnh X0, Y0, Z0. LÖnh ®îc viÕt nh sau:
G91 G28 Z0,0
G91 G28 X0,0 Y0,0
LÖnh nµy ®îc sö dông trong 2 ®iÒu kiÖn nh sau:
1) Thùc hiÖn viÖc thay ®æi dông cô.Sù thay ®æi dông cô ph¶I ®îc thi hµnh
t¹i ®iÓm gèc cña m¸y trong tÊt c¶ c¸c m¸y CNC
2) T¹i lóc kÕt thóc cña ch¬ng tr×nh, trôc chÝnh vµ bµn dao ph¶I ®îc di
chuyÓn ®Õn ®iÓm gèc ®Ó s½n sµng cho qu¸ tr×nh tiÕp theo
Chó ý: Lu«n dïng (X0 Y0 Z0) cho vÞ trÝ home position vµ vÞ trÝ lÖnh cña hÖ
thèng ®Ó cã sù chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh post processeor. H·y cÈn thËn tríc
khi b¹n nhËp ®iÓm nµy cho hÖ thèng.
Reference Point
Hµm nµy ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh thªm ®iÓm trë vÒ bªn c¹nh ®iÓm home
position
cho dông cô trë vª. Hép tho¹i xuÊt hiÖn nh h×nh vÏ
Tool Origin vµ Tool Plane
MasterCAM cho phÐp x¸c ®Þnh 3 gèc: system origin, construction plane
orgin vµ tool plane origin. HÖ thèng cã gèc ®îc cµi ®Æt tù ®éng bëi hÖ thèng.
Gèc construction plane origin ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i ®êng ch¹y cña dông cô.
Cã 3 gèc ®îc mÆc ®Þnh trong hÖ th«ng trõ khi chóng ®îc x¸c ®Þnh l¹i.
- 106 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh l¹i mÆt ph¼ng dông cô còng gièng nh x¸c ®Þnh täa
®é b»ng G92. Gi¸ trÞ täa ®é ®îc ®a trong tham sè nµy biÓu thÞ gi¸ trÞ täa ®é
cña gèc hÖ thèng trong hÖ thèng mÆt ph¼ng dông.
Tham sè mÆt ph¼ng dông cô ®îc dïng ®Ó chän lùa mÆt ph¼ng dông cô
cho qu¸ tr×nh hiÖn hµnh. Cã 3 mÆt ph¼ng chÝnh: XY, ZX, YZ. HÖ thèng sÏ ®a
ra m· cña mÆt ph¼ng chän lùa tíi phÇn ch¬ng tr×nh nh ë h×nh díi ®©y
Plane selection Command
code
MÆt XY G 17
MÆt ZX G18
MÆt ZY G19
C¸c tham sè cã thÓ g¾n víi c¸c tham sè sau:
Top Nh×n ë phÝa trªn
Front Nh×n ë phÝa sau
Back
Bottom
Right side Nh×n ë phÝa c¹nh ph¶i
Lefe side Nh×n ë phÝa c¹nh tr¸i
ISO Nh×n theo tiªu chuÈn ISO
KÝch vµo nót “ ” trªn hép tho¹i ®êng ch¹y dao ®Ó më hép tho¹i sau:
- 107 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Rotary Axis
Hµm nµy ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh trôc X hoÆc Y mµ b¹n muèn xoay quanh
nã. Hép tho¹i sÏ ®îc kÝch ho¹t khi b¹n chän “ ”
Contour module:
M«®un nµy ®îc sö dông ®Ó t¹o ra ®êng ch¹y dao däc theo mét sè c¸c ®-
êng th¼ng vµ cung trßn tõ profin cña mét phÇn h×nh häc. C¸c ®èi tîng nµy ë
d¹ng 2D víi chiÒu s©u c¾t kh«ng ®æi.
Contour Parameters
§Ó khai b¸o cho c¸c tham sè dông cô c¾t, ta ph¶I n¾m ®îc t¸c dông cña
tõng tham sè riªng biÖt vµ c¸ch thøc t¹o ra ®êng ch¹y dao cña mçi ®êng cong
nhÊt ®Þnh
- 108 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
C¸c tham sè nµy ®îc nhãm trong c¸c môc nh sau: Z - depth parameter,
Depth cuts, Stock to leave, Multipasses, CompÐnations, vµ Lead in/out
Z - depth parameter (tham sè chiÒu s©u c¾t)
MasterCAM dïng c¸c tham sè sau ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu s©u c¾t:
X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch an toµn cho mçi lÇn b¾t ®Çu
ch¹y dao
X¸c ®Þnh sù hñy bá ho¹t ®éng cña dao sau khi kÕt
thóc gia c«ng
X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch dao b¾t ®Çu ho¹t ®éng
X¸c ®Þnh täa ®é Z cña ®Ønh ph«i
X¸c ®Þnh chiÒu s©u gia c«ng
- 109 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Tæng chiÒu s©u phÇn kim lo¹i cÇn ph¶I c¾t ®îc x¸c ®Þnh b»ng 2 tham
sè: top of stock vµ depth. Nã b»ng tæng cña 2 yÕu tè trªn
Depth cuts chiÒu s©u c¾t tham sè nµy chØ ra sè lÇn gia c«ng vµ gia
c«ng tinh ®Ó ®îc chiÒu s©u c¾t mong muèn. Nã cho phÐp chóng ta t¸c ®éng
vµo x¸c ®Þnh lîng c¾t trong mçi lÇn gia c«ng, còng nh trong gia c«ng tinh.
VËy tæng lîng ch¹y dao theo híng Z lµ chiÒu s©u c¾t mong muèn. Cã 4
tham sè cho chiÒu s©u c¾t xuÊt hiÖn nh h×nh díi ®©y
Chuçi qu¸ tr×nh gia c«ng ®îc x¸c ®Þnh thao thø tù sau ®©y
Last finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi
Second to last finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi qu¸ tr×nh c¾t cuèi
- 110 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Subsequent finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi trªn tríc qu¸ tr×nh c¾t
cuèi
Last roughing cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi qu¸ tr×nh c¾t cuèi lÇn
thø nhÊt
Next to last roughing cut ChiÒu s©u c¾t phÝa trªn sau qu¸ tr×nh gia c«ng
Subsequent roughing cut ChiÒu s©u c¾t tríc qu¸ tr×nh trªn
Sè lÇn c¾t cña roughing passes ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
step Rough
Max passes finish of x srep Finish cut of depth Total
passes roughing of
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
·
# _
#
KÕt qu¶ sÏ ®îc lµm trßn chuyÓn sang sè nguyªn. Mçi roughing Step (Bíc gia
c«ng) sÏ ®îc tù ®éng tÝnh to¸n l¹i trong c«ng thøc díi ®©y
step roughing
of passes finish of x srep Finish cut of depth Total
step Roughing
# # _
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
·
XY stock to leave tham sè nµy ®Þnh râ lîng
kiem lo¹i ®îc lÊy ra khái ph«I trong qu¸ tr×nh
c¾t. Víi c¸ch nµy cho phÐp c¶ 2 híng XY vµ Z.
Víi híng Z ®îc chØ râ trong hép tho¹i “Depth
cuts”. Tham sè nµy trong hép héi tho¹i vÒ tham
sè ®êng cong. Khi mét tham sè non-zero ®îc
®a tham sè “stock to leave”, dông cô sÏ c¾t l-
îng kim lo¹i ®· ®îc ®a ë phÇn tríc, híng cña qu¸
tr×nh lµm viÖc nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch
offset tham sè phÝa. Khi stock ë bªn tr¸I th×
viÖc bï sÏ ®îc bï sang bªn tr¸I, ngîc l¹i nÕu nã ë
bªn ph¶I th× sù bï sÏ ®îc ®Æt lµ off.
Multi passes: MasterCAM dïng bèn tham
sè trong hép tho¹i “Multi Passes” ®Ó ®Þnh râ
sè thø tù qu¸ tr×nh gia c«ng th« vµ qu¸ tr×nh
gia c«ng tinh vµ kho¶ng c¸ch cña chóng ®îc
®Þnh b»ng c¸ch chän lùa mÆt ph¼ng c¾t. Hép
héi tho¹i nµy ®îc thÓ hiÖn díi ®©y
- 111 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Tæng sè ®êng cong ph¶I vît qua sÏ cho ta biÕt tæng cña sè lÇn c¾t cña qu¸
tr×nh c¾t th« vµ c¾t tinh. Bíc cho viÖc gia c«ng th« ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch
x¸c ®Þnh cì cña ®êng kÝnh dao. Sè lÇn c¾t cña qu¸ tr×nh gia c«ng th« ®îc
tÝnh b»ng tû lÖ cña lîng kim lo¹i ph¶I lÊy ®I vµ bíc cña qu¸ tr×nh gia c«ng th«.
Number of roughing passes = 2
Spacing of roughing passes = 0.25
Number of finish passesing = 2
Spacing of finishing passes = 0.25

Machine finish passes at lµ tham sè ®îc dïng ®Ó trong qu¸ tr×nh gia c«ng
tinh cã thÓ hiÖn chiÒu s©u c¾t cuèi cïng hay tÊt c¶ chiÒu s©u c¾t. Khi “Final
depth” ®îc chän, qu¸ tr×nh gia c«ng cuèi cïng sÏ lµ tæng cña mçi bíc gia c«ng
Compensations tham sè nµy thÓ hiÖn sù dÞch chuyÓn vµ bï dao cña t©m
dông cô lµ 1 kho¶ng c¸ch tõ phÝa cña qu¸ tr×nh nµy. Nã thêng ®îc quy vµo nh
x¸c ®Þnh tham sè bï ®êng kÝnh dông cô c¾t (CDC) hoÆc bï b¸n kinh dao. Nã
®îc dïng trong c¸c øng dông sau ®©y.
1. Cho phÐp ch¬ng tr×nh chuÈn bÞ c¸c tham sè ®êng ch¹y
dao liªn quan víi phÇn híng cña trôc to¹ ®é.
2. Cho phÐp dïng c¸c dông cô c¾t cã ®êng kÝnh kh¸c nhau ë
tõng ®o¹n ch¬ng tr×nh mµ kh«ng ph¶I viÕt l¹i ch¬ng
tr×nh.
3. Bï dao trong khi thay dao míi, hoÆc tËp hîp c¸c dao…
- 112 -
1
st
roughing cut
2nd roughing cut 1
st
finish cut
2nd finish cut
0.25
0.5 0.5
Part boundary
Bµi gi¶ng MasterCAM
4. Cho phÐp gia c«ng th« hoÆc tinh víi tõng ®o¹n ch¬ng
tr×nh gièng nhau. Xo¸ hoÆc thu l¹i c¸c ®o¹n ch¬ng tr×nh
cho qu¸ tr×nh gia c«ng tinh ®Ó cã thÓ dïng l¹i c¸c ®o¹n
ch¬ng tr×nh ®ã trong suet qu¸ tr×nh gia c«ng
Tham sè bï dao cã c¸c tuú chän sau ®©y: tool left (CDC left), tool right
(CDC right) vµ tool on (CDC off)
Tool left: Lìi c¾t cña dông cô ®îc dÞch chuyÓn sang bªn tr¸I cña ®êng
ch¹y dao
Tool right: Lìi c¾t cña dông cô dÞch chuyÓn sang bªn ph¶I cña ®êng
ch¹y dao
Tool on: T©m cña dông cô c¾t n»m trªn ®êng ch¹y dao
H×nh sau ®©y thÓ hiÖn hiÖu øng cña 3 lÖnh trªn trong ®êng ch¹y dao

Ba lÖnh bï dao trªn ®îc m· ho¸ thµnh c¸c m·
G_codes lµ:
- 113 -
Tool left
Tool right
H-
ín
g
ch
¹y
da
o
H-
ín
g
ch
¹y
da
o
H-
ín
g
ch
¹y
da
o
Tool on
Bµi gi¶ng MasterCAM
CDC left: G41
CDC right: G42
CDC off: G40
MasterCAM dïng 3 tham sè bï dao ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch thøc bï dao:
compensation in computer, compensation in control, vµ tip compensation. Hép
héi tho¹i xuÊt hiÖn nh h×nh vÏ trªn.
Compensation in control (®iÒu khiÓn bï dao): Tham sè nµy t¹o ra sù
bï dao víi c¸c lÖnh G40, G41, G42 cho tõng lo¹i ch¬ng tr×nh tuú theo sù chän
lùa. B¹n cã thÓ ®Æt tham sè nµy lµ “Off”, “Left” , “Right”. Khai b¸o sè bï dao ®-
îc chØ ®Þnh lµ ®iÒu khiÓn bï dao. Gi¸ trÞ ®ã ®îc lu tr÷ trong qu¸ tr×nh khai
b¸o. Gi¸ trÞ ®ã cã thÓ lµ ®êng kÝnh thùc tÕ cña dao hoÆc gi¸ trÞ kho¶ng thay
®æi gi÷a ®êng kÝnh dao thiÕt kÕ vµ ®êng kÝnh thùc tÕ cña dao.
Cutter compensation in
control
Command in part program
Left G41 Dd
Right G42 Dd
Off G40
d lµ gi¸ trÞ ®êng kÝnh dÞch chuyÓn
Gi¸ trÞ ®ã ®îc lu l¹i trong ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn CNC. H×nh sau ®©y
thÓ hiÖn ¶nh hëng cña gi¸ trÞ dÞch chuyÓn trong ch¬ng tr×nh ®êng ch¹y dao

Chó ý: trªn mµn h×nh m¸y tÝnh, t©m cña dông cô c¾t sÏ kh«ng ®îc dÞch
chuyÓn ngay c¶ khi trong qu¸ tr×nh bï dao b»ng ®iÒu khiÓn ®îc ®Æt lµ right
hoÆc left
Compensation in Computer: tham sè nµy lµm cho dông cô c¾t dêi theo híng
®· chØ ®Þnh theo ®é dµi ®ßng kÝnh dông cô c¾t. Tham sè nµy cã thÓ chän lµ
- 114 -
Sharp Corner
Bµi gi¶ng MasterCAM
left, right hoÆc off. Kh«ng cã m· ®êng kÝnh bï dao nµo ®îc chin vµo trong
phÇn ch¬ng tr×nh ngay c¶ trong khi tham sè bï dao trong hÖ thèng ®îc chØ
®Þnh lµ left hoÆc right. Chó ý r»ng sÏ lµm thay ®æi gi¸ trÞ to¹ ®é cña t©m ®-
êng ch¹y dao dông cô c¾t.
Chó ý r»ng viÖc chän lùa ®óng c¸c tham sè bï dao cho qu¸ tr×nh øng dông th-
êng b©y bèi rèi. Hai nh©n tè ®Ó c©n nh¾c trong viÖc chän lùa lîng bï dao lµ:
1. §êng kÝnh dông cô cã ®óng víi thùc tÕ cÇn chän lùa hay kh«ng?
2. Dông cô ®· ®îc l¾p vµo hay cha?

B¶ng sau thÓ hiÖn sù phèi hîp cña 2 tham sè bï dông cô c¾t
C¸c c¸ch dïng lîng bï dao cña hÖ ®iÒu khiÓn vµ hÖ thèng
HÖ thèng tù
®éng bï dao
LÖnh CDC Chó thÝch H×nh minh ho¹
Off Off Kh«ng §a ra mét phÇn pr«fin
kh«ng ®óng. Lçi kÝch
thíc ë tÊt c¶ c¸c phÝa
®Òu gièng nhau v× cã
cïng mét gi¸ trÞ b¸n
kÝnh
Off On
(Right
or Left)
Kh«ng §êng kÝnh thùc tÕ ph¶I
gièng nh ®êng kÝnh
thiÕt kÕ. NÕu kh«ng sÏ
gÆp lçi vÞ trÝ. Lçi vÞ
trÝ gièng nhau cña mét
nöa sù kh¸c nhau gi÷a
®êng kÝnh thiÕt kÕ vµ
®êng kÝnh thùc tÕ
- 115 -
Sharp Corner
Bµi gi¶ng MasterCAM
On
(Right
or Left)
Off G41 Dxx or
G42 Dxx
§êng kÝnh dông cô thùc
tÕ ph¶I ®îc nhËp vµo
b»ng c¸ch khai b¸o
(Dxx) ®Ó khai b¸o
phÇn pr«fin chÝnh x¸c
On
(Right
or Left)
On
(Right
or Left)
G41 Dxx or
G42 Dxx
C¸c ®iÓm kh¸c nhau
gi÷a ®êng kÝnh dông
cô thùc tÕ vµ thiÕt kÕ
®îc nhËp vµo trong
viÖc chän lùa khai b¸o
Chó ý: §Æt 2 chÕ ®é bï dao b»ng m¸y tÝnh hoÆc b»ng ®iÒu khiÓn thµnh On
(Right or Left). Nã cho phÐp dông cô thay ®æi vÞ trÝ ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp vµ
ngoµi ra nã cßn cho phÐp dao ®éng gi÷a ®êng kÝnh dông cô thùc tÕ vµ thiÕt
kÕ ®Ó ®îc båi thêng b»ng c¸ch sö dông viÖc ®iÒu khiÓn bï dao. Gi¸ trÞ bï ®îc
®a. Gi¸ trÞ bï ®îc ®a trong b¶ng ®¨ng ký nªn ®îc ®Æt lµ 0 nªn khi kh«ng cã
gi¸ trÞ dao ®éng ®êng kÝnh, ngoµi ra gi¸ trÞ bï dao lµ kho¶ng kh¸c nhau gi÷a 2
®êng kÝnh.
Chó ý: Compensation tham sè nµy cho phÐp b¹n chän lùa lîng bï dao ë bªn c¹nh
dông cô c¾t hoÆc ®Ønh cña nã. H×nh sau sÏ thÓ hiÖn c¸ch x¸c ®Þnh t©m cña
dông cô vµ ®Ønh viÒn cña nã cho 3 lo¹i dông cô c¾t sau ®©y: ®Çu b»ng, ®Çu
trßn, c¹nh trßn. H×nh minh ho¹ ¶nh hëng cho viÖc chän lùa l¹i t©m dông cô hay
c¹nh viÒn cña dông cô trong thiÕt kÕ ®êng ch¹y dao 3D.

Roll Cutter round corers:
tham sè nµy ®Þnh nghÜa ®êng ch¹y
dao t¹i c¸c gãc t¹o thµnh 2 ®-
êng th¼ng liªn kÕt.
Mét cung trßn ®- îc chin vµo
theo híng mµ m« h×nh ®· chän lùa. Tham sè nµy cã ®îc bÊt t¾t
(1) thµnh gãc ®Æc (Sharp), (2) kh«ng gãc (None), vµ (3) tÊt c¶ c¸c gãc (All).
Mét gãc ®Æc ®îc x¸c ®Þnh bao gåm mét gãc nhá h¬n 180
0
(trong phÝa kim
lo¹i) (H×nh díi ®©y). B¶ng tíi ®a cho c¸c lo¹i ®êng ch¹y dao theo gãc, cã 3 lo¹i
®iÓn h×nh
- 116 -
Sharp Corner
Bµi gi¶ng MasterCAM
Mode Toolpath
Sharp corners
All corners
None corners
Lead in/ out : MasterCAM
cho phÐp thªm mét ®êng
th¼ng hoÆc cung trßn di
chuyÓn tíi ®iÓm b¾t ®Çu
hoÆc kÕt thóc cña ®êng
ch¹y dao ®Ó lµm mît cña
sù di chuyÓn cña dông cô
vµ ph«i. Sù di chuyÓn khi
thªm vµo ®iÓm b¾t ®Çu
cña ®êng ch¹y dao ®îc coi
nh lµ lead in move, sù di
chuyÓn khi thªm vµo
®iÓm cuèi ®êng ch¹y dao
®îc coi nh lµ lead out
move.
- 117 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Entry/ Exit line: ®êng th¼ng nªu trªn cã thÓ ®îc thªm vµo b»ng 2 c¸ch nh
sau: vu«ng gãc vµ tiÕp xóc. Thªm theo ph¬ng ph¸p vu«ng gãc lµ thªm ®êng
th¼ng theo híng vu«ng gãc víi ®o¹n ®êng ch¹y dao vu«ng gãc liÒn kÒ, trong
khi theo ph¬ng ph¸p tiÕp xóc lµ thªm ®êng th¼ng tiÕp xóc víi ®o¹n ®êng ch¹y
dao vu«ng gãc liÒn kÒ.
Tham số “Ramp height” x¸c ®Þnh chiÒu s©u Z cho viÖc dÞch chuyÓn s©u
xuèng tõ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®êng th¼ng dÞch chuyÓn tíi ®iÓm kÕt thóc cña
®êng th¼ng ®ã. HoÆc chiÒu s©u c¾t Z cho qu¸ tr×nh dÞch dap ra tõ ®iÓm
b¾t ®Çu cña ®êng th¼ng dÞch chuyÓn tíi ®iÓm kÕt thóc cña nã.
Entry/ Exit arc : mét ®êng th¼ng ®îc thªm vµo tíi lèi ¨n dao hoÆc tho¸t dao
cña ®êng ch¹y dao ®îc x¸c ®Þnh b»ng 3 tham sè sau ®©y:
Radius: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®êng kÝnh cña ®êng cong ¨n dao vµ tho¸t
dao
Sweep: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gãc ®é cña ®êng cong ¨n dao vµ tho¸t dao
Helix height: x¸c ®Þnh sù thay ®æi cña chiÒu s©u c¾t cña ®êng
spline xo¾n gãc
Pocket Modun
M«®un nµy ®îc dïng ®Ó t¹o ra ®êng ch¹y dao ®Ó gia c«ng lîng kim lo¹i
n»m bªn trong cña mm«t ®êng cong kÝn. HoÆc ®Ó gia c«ng mÆt ph¼ng vµ
gia c«ng c¸c ®¶o. M«®un nµy cã 2 hép tho¹i chÝnh nh sau ®îc dïng x¸c ®Þnh
hép vµ tham sè m¸y. Chóng ®îc thÓ hiÖn trong h×nh díi ®©y:
- 118 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
C¸c tham sè cña hép héi tho¹i
Hép héi tho¹i ®îc xuÊt hiÖn nh h×nh vÏ díi ®©y. Nã bao gåm t¸m nhãm
tham sè sau ®©y: Z-depth parameters, Depth parameters, Facing
parameters, lapered walls parameters, Advanved parameters,
Machining direrion vµ c¸c th«ng sè kh¸c
- 119 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Z-depth parameters : Nhãm th«ng sè nµy thêng ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu
s©u c¾t cña ®êng ch¹y dao. Chóng còng t¬ng tù nh m«®un contour, ë ®©y
chóng ta kh«ng ®Ò cËp ®Õn chi tiÕt mµ chØ híng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng
sè trªn.
Depth parameters cã s¸u tham sè cña hép tho¹i nµy nh sau:
C¸c tham sè nµy thØ còng t¬ng tù nh trong trêng hîp m«®un contour nhng
chóng ®Æc biÖt hiÖu qu¶ trong trêng hîp gia c«ng c¸c lo¹i ®¶o. “Use island
depths” lµ tham sè ®Ó chØ chiÒu s©u c¾t cho trêng hîp gia c«ng c¸c ®¶o.
Facing parameters : Nhãm bèn tham sè nµy lµ kÐo dµi ®êng ch¹y dao gi÷a
viÖc sö dông lÖnh facing vµ kh«ng dïng lÖnh facing. Mét lîng kÐo dµi cña ®êng
ch¹y dao ®Õn s¸t ®êng biªn ®îc x¸c ®Þnh theo 2 tham sè sau
- 120 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
- 121 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Overlap percentage: Mét lîng trÌn thªm b»ng c¸ch x¸c ®Þnh phÇn tr¨m
®êng kÝnh dông cô c¾t.
Overlap amout: Híng cña lîng trÌn thªm ®îc ®a b»ng c¸ch ®a ra gi¸ trÞ
cña tham sè nµy.
Tapered Walls Parameters : t¹o kh¶
n¨ng t¹o ra mét ®êng ch¹y dao ®Ó gia
c«ng mét hép víi kiÓu c¾t h×nh nãn
KÝch vµo nót bÊm Tapered wall ë phÝa díi cña hép tho¹i ta ®îc hép tho¹i nh
h×nh díi ®©y:
Machining direction : tham sè nµy ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i m¸y phay ®îc dïng trong
gia c«ng. Nã bao gåm hai tuú chän sau ®©y:
- 122 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Climb: T¹o ra ®êng ch¹y dao ®I ngîc híng qua cña qu¸ t×nh phay (Phay
nghÞch)
Conventional: T¹o ra ®êng ch¹y dao theo b×nh thêng cña qu¸ tr×nh
phay (Phay thuËn)
Advanced Parameters: Tham sè
nµy ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh dung sai
cña qu¸ tr×nh c¾t vµ bíc xo¾n cña
qu¸ tr×nh gia c«ng. Hép héi tho¹i
xuÊt hiÖn nh h×nh vÏ díi ®©y:
Remachining Parameters : Tham sè nµy ®îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hay
remachining ®îc sö dông bËt hoÆc t¾t chøc n¨ng nµy thµnh On sÏ ®îc ®êng
ch¹y dao.
Other parameters danh s¸ch c¸c tham sè nµy ®îc liÖt kª díi ®©y
Tip comp: X¸c ®Þnh lîng bï dao t¹i ®êng viÒn hay t¹i t©m dao
Roll cutter around corners: ChØ ra lo¹i gãc cuén (Sharp, Alll, hoÆc None)
Linearization tolerance: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dung sai cña ®êng cong tuyÕn
tÝnh
Stock to leave: X¸c ®Þnh lîng cßn l¹i cho qu¸ tr×nh sau gia c«ng
Roughing/ Finishing parameters
Hép héi tho¹i ®îc thÓ hiÖn nh h×nh díi ®©y
- 123 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Cutting method MasterCAM cung cÊp 6 ph¬ng ph¸p c¾t cho qu¸ tr×nh c¾t
hép lµ: Zigzag, Constant overlap spiral, Parallel spiral, Parallel spiral/clean
corners, Morph spiral, True spiral, and One way. B¶y ph¬ng ph¸p c¾t trªn ®îc
nhãm thµnh 2 categoies nh sau: Zigzag vµ Spiral. Nhãm Zigzag cã 2 tuú chän
nh sau: Zigzag vµ One way. Nhãm Spiral cã n¨m tuú chän chÝnh.
Zigzag method : Ph¬ng ph¸p nµy t¹o ra 1 ®êng th¼ng håi vµ 4 ®êng th¼ng
ch¹y dao ®Ó gia c«ng hép. Híng cña ®êng ch¹y dao ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch
x¸c ®Þnh b»ng tham sè gãc gia c«ng. Tham sè gãc gia c«ng còng ®îc quyÕt
®Þnh bëi ®iÓm b¾t ®Çu cña ®êng ch¹y dao.
Gãc cña dông cô c¾t ®îc tÝnh to¸n tõ vÞ trÝ cña trôc X vµ mét gãc x¸c ®Þnh
ngîc chiÒu kim ®ång hå vµ mét gãc ©m theo chiÒu kim ®ång hå
Ph¬ng ph¸p “One
way” còng t¹o ra mét ®êng
ch¹y dao gièng nh ph¬ng
ph¸p trªn. §iÓm kh¸c lµ ph-
¬ng ph¸p nµy t¹o ra ®êng
ch¹y dao theo cïng 1 híng.
Chóng t¹o ra mét r·nh vµ lïi
l¹i theo híng Z nhanh chãng
tíi ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp theo
vµ ®a mét r·nh theo híng
- 124 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
®· x¸c ®Þnh. §êng ch¹y dao theo mÉu ®ã cø tiÕp tôc cho ®ªn khi hoµn thµnh
c«ng viÖc gia c«ng.
Híng cña ®êng ch¹y dao ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh phay
thuËn hay phay nghÞch ®· ®îc x¸c ®Þnh.
Spiral method : Ph¬ng ph¸p nµy dông cô c¾t b¾t ®Çu tõ t©m cña hép hoÆc
®iÓm b¾t ®Çu cña hép vµ xo¾n theo nã theo ®êng biªn cña hép. Nã gåm 5
lo¹i sau:
Constant overlap spiral: T¹o ra ®êng ch¹y dao h×nh xo¸y víi bíc xo¨n cè
®Þnh
Parallel spiral: T¹o ra ®êng ch¹y dao xo¾n èc song song
Paralled spiral, Clean corners: T¹o ra ®êng ch¹y dao xo¾n èc víi gãc quÐt
Morph spiral: T¹o ra ®êng ch¹y dao xo¾n theo biªn d¹ng, ph¬ng ph¸p nµy
cÇn Ýt nhÊt ph¶i cã mét ®¶o. Nã t¹o ra qu·ng ®êng ch¹y dao dµi h¬n c¸c ph-
¬ng ph¸p kh¸c
True spiral: T¹o ra ®êng ch¹y dao xo¾n èc theo bíc cè ®Þnh
- 125 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
- 126 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Mçi ph¬ng ph¸p ®Òu cã 2 c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu cña hép:
§iÓm xo¾n vµo vµ ®iÓm xo¾n ra. MasterCAM dïng tham sè “Spiral inside to
outside” ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p cÇn dïng. Ph¬ng ph¸p ®iÓm ra cña dông
cô c¾t t¹i t©m cña hép hoÆc x¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu vµ vßng xo¾n cña hép.
Theo ph¬ng ph¸p spiral in dông cô sÏ dÞch chuyÓn theo híng gi¶m liªn tôc tõ
ngoµi vá hép tíi t©m cña hép
Stepover : gi¸ trÞ nµy lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®êng ch¹y dao s¸t nhau kÒ hép.
Gi¸ trÞ nµy ®îc x¸c ®Þnh theo 2 tham sè sau ®©y:
Stepover percentage: X¸c ®Þnh bíc tÝnh theo tû lÖ víi ®êng kÝnh
dung cô c¾t
Stepover distance: x¸c ®Þnh bíc b»ng mét h»ng sè cho tríc
HÖ thèng sÏ tù ®iÒu chØnh gi¸ trÞ c¸c tham sè kh¸c khi 1 gi¸ trÞ ®îc ®a thµnh
mét tham sè.
C¸c ®¶o n»m bªn trong ®êng biªn cña hép chóng kh«ng ®îc gia c«ng
trong suèt qu¸ trinh t¹o hép. C¸c ®¶o ®ã ph¶I lµ mét ®êng cong ®ãng.
MasterCAM cã kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c phÇn pr«fin ®ã ®Ó t×m ra ®êng ch¹y dao
hîp lý trªn ph«I, c¸c phÇn pr«fin ®îc kÕt hîp t¹o thµnh.

NÕu trong hép cã nhiÒu ®¶o kh¸c
nhau cïng t¹o nªn mét ®¶o cã nhiÒu
®êng vßng mµ trªn ®ã ®îc chän lùa.
Trong 2 trêng hîp ®¶o sau ®©y, hÖ
thèng sÏ nh¾c nh sau “click inside pocket”. NÕu hép thø nhÊt ®îc chän lùa th×
hép thø nhÊt ®îc coi lµ vßng thø nhÊt, c¸c ®êng cong cßn l¹i sÏ ®îc coi lµ ®¶o.
NÕu ®êng cong thø hai ®îc chän th× hép ®îc thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c ®êng cong
trong vßng thø hai.

- 127 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Rough Entry
Hµm nµy chØ râ c¸ch thøc cña ®êng vµo cña ®êng ch¹y dao mÉu. KÝch
vµo “ ” ë gi÷a hép tho¹i “Roughing/ Finishing parameters” sÏ më
hép héi tho¹i Rough Entry. SÏ cã 2 c¸ch thøc thÓ hiÖn hép héi tho¹i; mét lµ theo
®êng xo¾n èc, hai lµ theo ®êng dèc thÓ hiÖn nh h×nh díi ®©y
- 128 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Ch¬ng IV
ThiÕt kÕ m« h×nh h×nh häc 3D
MasterCAM X cung cÊp mét nhãm c¸c th«ng sè c«ng cô ®Ó t¹o ra c¸c h×nh khèi
3D. Ta sö dông c¸c c«ng cô 3D ®Ó tao ra c¸c bÒ mÆt ph«i cã d¹ng 3D kh¸c
nhau. Trong ch¬ng nµy giíi thiÖu c¸c c«ng cô t¹o bÒ mÆt 3D. MasterCAM X sÏ
cung cÊp cho c¸c b¹n c¸c c«ng cô cña m«®un nµy: Solid Extrude, Solid
Revolve, Solid Sweep, Solid Loft,… (xem h×nh bªn)
- 129 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
1. C«ng cô Extrude (t¹o khèi c¬ së)
C«ng cô Extrude ®îc sö dông ®Ó t¹o khèi, nã cã chøc n¨ng kÐo mét ®èi tîng
vÏ ph¸c 2D thµnh vËt thÓ khèi (còng cã thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m thÓ tÝch khèi
cña vËt thÓ)
C¸c bíc thùc hiÖn nh sau:
- T¹o ®èi tîng 2D b»ng c¸c c«ng cô 2D trªn MasterCAM
- Vµo menu Soilds > Solids Extrude. Click chän ®íitîng 2D, råi nhÊp OK,
xuÊt hiÖn hép tho¹i Extrude Chain nh h×nh trªn
Trong ®ã:
Extrude:
+ Create Body: t¹o vËt thÓ khèi (h×nh a)
+ Cut Body: c¾t khèi vËt thÓ ®ã cã s½n (h×nh b)
+ Add Boss: GhÐp c¸c khèi vËt thÓ (h×nh c)
- 130 -
Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 4.2a) h×nh 4.2 b) H×nh 4.2c)
+ Extrude by specified distance: chiÒu dÇy vËt thÓ.
+ Extend to point: t¹o khèi vËt thÓ tíi mét ®iÓm
+ Vector: t¹o khèi vËt thÓ theo to¹ ®é vect¬
+ Re - select: Thay ®æi híng kÐo cña vËt thÓ. Ta cã thÓ tuú chän thay
®æi b»ng c«ng cô
®Ó ®îc híng thÝch hîp
+ Reverse direction: §æi híng kÐo dµi theo chiÒu ngîc l¹i
+ Both direction: t¹o vÒ 2 phÝa cña ®èi tîng 2D
+ Draft: T¹o khèi v¸t víi mét gãc cho tríc:
- Click chän Outward: (h×nh 4.3a)
- Kh«ng chän Outward: (h×nh 4.3b)
H×nh 4.3a) H×nh 4.3b)
- 131 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
Thin Wall: T¹o vËt thÓ r¾n cã thµnh máng:
+ Thicken Inward: híng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vµo (h×nh
4.4a)
+ Thicken Outward: híng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i ra (h×nh
4.4b)
+ Thicken Both Directions: híng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vÒ 2
phÝa (h×nh 4.4c)
§èi tîng 2D gèc §èi tîng 2D gèc §èi tîng 2D gèc

H×nh 4.4a) H×nh 4.4b) H×nh 4.4c)
2. C«ng cô Revolve (t¹o khèi trßn xoay)
C«ng cô Revolve ®îc sö dông ®Ó t¹o khèi, nã cã chøc n¨ng xoay mét ®èi t-
îng vÏ ph¸c 2D quanh 1 ®êng th¼ng nµo ®ã thµnh vËt thÓ trßn xoay.
Chó ý:
- MÆt ph¼ng vÏ ph¸c chøa biªn d¹ng gèc vµ ®êng Centerline ph¶i ®îc kÝck
hoÆt vµ trªn ®ã cã chøa mét biªn d¹ng gèc vµ mét Centerline duy nhÊt
- Biªn d¹ng gèc kh«ng ®îc c¾t qua ®êng Centerline. C¸c bíc thùc hiÖn nh
sau:
- 132 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
o T¹o 2 ®èi tîng vÏ ph¸c 2D b»ng c¸c c«ng cô vÏ 2D trong MasterCAM
X
o Click chän menu Solids >Solids Revolve. Click chän ®èi tîng 2D
cÇn xoay rèi nhÊn Enter, sau ®ã chän ®îc th¼ng lµm trôc. XuÊt
hiÖn hép tho¹i Revoleve Chain nh h×nh 4.5.
H×nh 4.5

Trong ®ã:
Revolve:
+ Create Body: t¹o vËt thÓ khèi trßn xoay (h×nh 4.5a)
- 133 -
Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 4.5a) H×nh 4.5b) H×nh 4.5c)
+ Cut Body: C¾t khèi vËt thÓ ®ã cã s¨bx theo biªn d¹ng trßn xoay
(h×nh 4.5b)
+ Add Boss to Body: ghÐp vËt thÓ khèi víi métvËt thÓ khèi trô
xoay (h×nh 10.5c)
+ Start angle: gãc b¾t ®Çu qu¸ tr×nh xoay
+ End angle: gãc kÕt thóc qu¸ tr×nh xoay
+ Re-select: thay ®æi híng xoay cña vËt thÓ. Ta cã thÓ tuú chän
thay ®æi b»ng c¸c c«ng cô ®Ó
®îc híng thÝch hîp
Thin Wall: T¹o vËt thÓ r¾n trßn xoay cã thµnh máng còng gièng nh t¹o
vËt thÓ khèi Extrude:
+ Thicken Inward: híng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vµo
+ Thicken Outward: híng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i ra
+ Thicken Both Directions: híng dÞch chuyÓn cña thµnh máng
®i vÒ 2 phÝa
3. C«ng cô Sweep: (t¹o khèi däc theo biªn d¹ng)
- 134 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
C«ng cô Sweep t¹o ra c¸c khèi c¬ së, khèi dùng ®øng, khoÐt b»ng ph¬ng
ph¸p duy chuyÓn biªn d¹ng trªn mÆt vÏ ph¸c däc theo mét ®êng d·n
Chó ý:
- Biªn d¹ng ph¶i kÝn víi h×nh khèi, ®èi víi mÆt th× cã thÓ lµ biªn d¹ng kÝn
hoÆc hë
- C¸c ®êng dÉn cã thÓ kÝn hoÆc hë, ®êng dÊn kh«ng ®îc c¼t chÝnh nã
vµ ®¼m b¶o sao cho m« h×nh ®îc t¹o ra th× bÒ mÆt cña nã kh«ng ®îc
giao nhau.
- §iÓm b¾t ®Çu cña ®êng dÉn ph¶i ®i qua hoÆc n»m trong biªn d¹ng
C¸c bíc thùc hiÑn nh sau:
- VÏ mét biªn d¹ng kÝn, kh«ng giao nhau, trªn mét mÆt ph¼ng.
- T¹o mét ®êng dÉn ®i qua biªn d¹ng trong mÆt ph¼ng chøa biªn d¹ng,
còng cã thÓ ®êng dÉn lµ c¹nh cña m« h×nh.
H×nh 4.6
- KÝch chän menu Solids>Solids Sweep chän mét biªn d¹ng, Ên Enter sau
®ã chän ®êng d©nc, Ên Enter.
- XuÊt hiÖn b¶ng tuú chän nh h×nh 4.6
Trong ®ã cã 3 tuú chän:
o Create body: t¹o vËt thÓ khèi míi
o Cut body: c¾t mét thÓ cã s½n theo biªn d¹ng cña vËt thÓ míi t¹o ra
o Add Boss: ghÐp mét vËt thÓ míi víi vËt thÓ ®ã ®· cã s½n
4. C«ng cô Loft: (t¹o c¸c m« h×nh phøc t¹p)
C«ng cô Loft cho phÐp t¹o c¸c m« h×nh cã d¹ng phøc t¹p b»ng c¸ch nèi c¸c biªn
d¹ng trªn c¸c mÆt ph¼ng. Nã kh«ng h¹n chÕ sè biªn d¹ng vÏ ph¸c. Nhng chó ý
c¸c biªn d¹ng ph¶i ®îc s¾p xÕp sao cho khi t¹o vËt thÓ th× bÒ mÆt cña vËt thÓ
kh«ng ®îc giao nhau. Khi sö dông c«ng cô Loft th× c¸c biªn d¹ng kh«ng ®îc cïng
n»m trªn mét mÆt ph¼ng. C«ng cô Loft lµ c«ng cô phøc t¹p, do ®ã nã cã nhiÒu
c¸ch sö dông kh¸c nhau.
C¸c bíc thùc hiÖn nh sau:
- 135 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
- VÏ c¸c biªn d¹ng khÐp kÝn, kh«ng giao nhau trªn c¸c mÆt ph¼ng.
- KÝch chän menu Solids>Solids Loft chän lÇn lît c¸c biªn d¹ng råi Ên
Enter
- XuÊt hiÖn b¶ng tuú chän nh h×nh 4.7
H×nh 4.7
Trong ®ã cã 3 tuú chän:
- Create Body: t¹o vËt thÓ khèi míi
- Cut body: c¾t mét vËt thÓ cã s½n theo biªn d¹ng cña v¹t thÓ míi t¹o ra
- Add boss: ghÐp mét vËt thÎ míi víi vËt thÓ ®· cã s½n.
5. C«ng cô Fillet (vª trßn c¸c c¹nh hoÆc ®Ønh cña ®èi tîng):
C«ng cô Fillet cã chøc n¨ng vª trßn c¸c c¹nh hoÆc c¸c ®Ønh cña ®èi tîng. Cã
hai lùa chän cho ®èi tîng Fillet lµ theo ®êng, mÆt víi mÆt. C¸c bíc thùc hiÖn
nh sau:
5.1 Fillet theo ®êng:
KÝch chän menu Solids>Fillet>Solids Fillet…sau ®ã kÝch chän ®êng cÇn
Fillet råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè hinh 4.8 vµ ta nhËp c¸c th«ng sè.

H×nh 4.8
5.2 Fillet theo mÆt víi mÆt:
- 136 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
KÝch chän menu Solids>Fillet>Face -face fillet. Sau ®ã kÝch chän c¸c
mÆt cÇn fillet råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¼ng th«ng sè nh h×nh 4.9 vµ ta nhËp
c¸c th«ng sè.

H×nh 4.9
6. C«ng cô Chamfer (V¸t mÐp c¸c ®Ønh hoÆc c¸c c¹nh)
C«ng cô nµy cã chøc n¨ng gÇn gièng c«ng cô Chamfer trong 2D, nhng ë trong
m« h×nh 3D th× c¸c c¹nh (Edge) hoÆc c¸c ®Ønh (Vertex) bÞ v¸t mÐp. Cã 3 lùa
chän cho ®ãi tíng Chamfer. C¸c bíc thùc hiÖn nh sau:
6.1 Theo mét th«ng sè (2 c¹nh v¸t cã ®é dµi b»ng nhau):
KÝch chän menu Solids>Chamfer>Solids one - distance chamfer…Sau
®ã kÝch chän ®êng cÇn chamfer råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè nh
h×nh 4.10 vµ ta nhËp ®é dµi c¹nh v¸t.

H×nh 4.10
6.2 Theo 2 th«ng sè kh¸c nhau: (hai c¹nh v¸t cã ®é dµi kh«ng b»ng
nhau)
KÝch chän menu Solids>Chamfer>Solids two - distance chamfer…Sau
®ã kÝch chän ®êng cÇn chamfer råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè nh
h×nh 4.11 vµ ta nhËp ®é dµi 2 c¹nh v¸t.
- 137 -
Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 4.11
6.3 Theo 2 th«ng sè kh¸c nhau (®é dµi 1 c¹nh vµ gãc v¸t)
KÝch chän menu
Solids>Chamfer>Solids two -
distance chamfer…Sau ®ã kÝch
chän ®êng cÇn chamfer råi Ên
Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè
nh h×nh 4.12 vµ ta nhËp ®é dµi 1
c¹nh v¸t vµ gãc nghiªng.
7. C«ng cô Shell (t¹o vá)
T¹o vá b»ng c¸ch khoÐt rçng chi tiÕt, ®Ó më mÆt ®ã chän, vµ t¹o thµnh máng
trong c¸c mÆt chßn l¹i
- 138 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
øng dông Mastercam víi trung t©m Bridgeport TC1
Sau ®©y lµ 1 sè vÝ dô vÒ thiết kế gia c«ng chi tiết c¬ khÝ trong trung t©m
Bridgeport TC1 víi sù trợ gióp cña m¸y tÝnh sö dông phÇn mÒm MastercamX.
Bản vẽ thiết kế chi tiết .
1.1 VÏ thiÕt kÕ chi tiÕt gia c«ng.
Step 1: Vµo Matercam
Step 2 : Ph©n tÝch c¸c ®èi tîng cña b¶n vÏ:Mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Çu tiªn khi x©y
dùng b¶n vÏ lµ nhËn biÕt c¸c ®èi tîng trong b¶n vÏ vµ thø tù x©y dùng c¸c ®èi tîng ®ã
Step 3 : T¹o 4 h×nh trßn
Chän Create → Atc →Circle Center Point hoÆc chän biÓu tîng
VÏ ®êng trßn thø 1
NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m :
NhËp ®êng kÝnh :
VÏ ®êng trßn thø 2
NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m :
NhËp ®êng kÝnh :
- 139 -
Hình 9.1
Bµi gi¶ng MasterCAM
VÏ ®êng trßn thø 3
NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m
NhËp ®êng kÝnh :
VÏ ®êng trßn thø 4
NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m
NhËp ®êng kÝnh :
Ta được kết quả như h×nh 9.2 .
Step 4 : T¹o ®êng vßng cung
Chän Create → Arc → Create Cirde Edge Point
KÝch chän :
NhËp b¸n kÝnh :
KÝch chän c¸c ®èi tîng cÇn tiÕp xóc
Chó ý : V× b¸n kÝnh lín nªn sÏ cã nhiÒu cung trßn xuÊt hiÖn do ®ã b¹n ph¶i kÝch chuét
vµo ®óng cung trßn b¹n cÇn chän. Ta được kết quả như h×nh 9.3
Step 5 : T¹o cung bªn trong

Chän Xfrom → Xfrom Offset
HiÖn ra b¶ng th«ng sè, ta chän copy vµ nhËp lîng offset
Chän ®èi tîng ®îc Offser vµ chän híng Offset. Ta được kết quả như h×nh 9.4.
Step 6 : T¹o 2 cung trßn phÝa díi
Lµm nh Step 4 vµ step 5 ( víi b¸n kÝnh ). Ta được kết quả như h×nh 9.5.
- 140 -
Hình 9.2
Hình 9.3
Hình 9.4
Hình 9.5
Bµi gi¶ng MasterCAM
Step 7 : Lîn c¸c gãc ë bªn trong
Chän Create → Fillet → Fillet Entities hoÆc biÓu tîng
KÝch chän biÓu tîng
NhËp b¸n kÝnh :
Chän lÇn lît c¸c ®èi tîng cÇn Fillet. Ta được kết quả như h×nh 9.6.
Step 8 : C¾t bá nh÷ng phÇn thõa
Chän Edit → Trim/ Beak
KÝch chän Divide
Chän ®èi tîng cÇn c¾t bá. Ta ®îc kết quả như h×nh 9.7.
Step 9 : Save file l¹i
Chän File → Save với tên BAITAP_1
1.2 ThiÕt lËp ®êng ch¹y dao .
1.2.1 Chọn loại m¸y gia c«ng :
Menu Machine T pe > Mill > 2 C:\...MACHINE\MILL 3-AXIS
VMC.MMD ( M¸y Bridgeport TC 1 lµ m¸y phay 3 trục trụ đứng )
1.2.2 Gia công 3 lỗ bằng phương ph¸p khoan :
Menu Toolpaths > Drill Toolpaths
KÝch chọn t©m lỗ cần khoan, sau ®ã kÝch chọn OK. Xuất hiện bảng th«ng số Simple
drill. Trong ®ã:
 Toolpath parameters :
- Chọn loại dao khoan ( dùng dao khoan có đường kính bằng đường kính lỗ khoan
).
- 141 -
Hình 9.7
Hình 9.6
hình 9.9
Hình 9.8
Bµi gi¶ng MasterCAM
Select library tool > Filter > None > KÝch chọn vµ c¸c th«ng số kh¸c
+ §êng kÝnh ( tool Diameter ) : Equal, 18.0
+ Thµnh phần cấu tạo ( Tool Material )
- Tốc độ :
+ Quay trục chÝnh :
+ Tiến dao :
- Số hiệu dao vµ lượng bï dao :
+ Số hiệu dao (vị trÝ của con dao trong æ tÝch dao) :
+ Vị trÝ bï dao :
- Chất b«i tr¬n : kÝch chọn sẽ xuất hiện bảng th«ng số, chọn chất b«i
trơn cho phï hợp
+ Flood : dßng chảy
+ Mist : s¬ng mï
+ Thru-tool :
Ta được kết quả như h×nh 9.8
 Simple drill :
- Khoảng rót dao lín khỏi bề mặt ph«i : ( khoảng c¸ch an
toµn ).
- Bề mặt chuẩn :
- Chiều sâu cắt :
- Vị trÝ tÝnh từ đầu lưỡi cắt :
Ta được kết quả như h×nh 9.9

- 142 -
Hình 9.10
Hình 9.11
Hình 9.12
Bµi gi¶ng MasterCAM
Nhưng do lỗ khoan φ 36 quá lớn ta cã thể khoan mồi bằng mũi khoan φ 18 rồi phay hốc
trßn. Trong ®ã cø 1 lỗ khoan mồi để gia c«ng lỗ φ 36 vµ 1 lỗ khoan mồi để gia c«ng cắt
đứt hốc bªn trong ở phần sau .
Ta được kết quả sau khi gia c«ng 3 lỗ φ 18 như h×nh 9.10
Phay hốc trßn φ 36 bằng c¸ch dẫn dao đi từ t©m lỗ khoan mồi đến đường bao của
hốc trßn cần phay v× vậy ta vẽ thªm đường trßn cã đừơng kÝnh nhỏ hơn so với đường
kÝnh của hốc trßn 1 lượng bằng đường kÝnh của dao phay. Như vậy đường trßn cần vẽ lµ
φ 26 vµ dïng dao phay φ 10. Vẽ thªm 1 đường thẳng dẫn từ t©m đường trßn đến đường
trßn ®ã. Ta cã h×nh vẽ cụ thể như sau.
Menu Toolpaths > Contour toolpath . Xuất hiện bảng thông số kiểu chọn
đường contour. Tiếp theo chọn đường contour như h×nh 9.12
Xuất hiện bảng th«ng số Contour (2D). Trong ®ã :
 Toolpath parameters :
- chọn dao phay (chọn dao phay sao cho phù hợp với chất liệu ph«i)
Select library tool > Filter > None > KÝch chọn vµ c¸c th«ng số kh¸c :
+ Đường kÝnh ( tool Diameter ) :
+ Thµnh phần cấu tạo ( Tool Material )
- Tốc độ :
+ Quay trục chÝnh :
+ Tiến dao :
- Số hiệu dao vµ lượng bï dao :
+ Số hiệu dao (vị trÝ của con dao trong ổ tÝch dao) :
+ Vị trÝ bï dao :
+ Tốc độ tiến dao theo trục chÝnh :
- 143 -
Hình 9.14
Hình 9.13
Bµi gi¶ng MasterCAM
- Chất b«i tr¬n : kÝch chọn sẽ
xuất hiện bảng th«ng số, chọn chất b«i trơn
cho phï hîp
+ Flood : dßng chảy
+ Mist : s¬ng mï
+ Thru-tool :
Ta được kết quả như h×nh 9.13
 Contour toolpath :
- Khoảng c¸ch rót dao nhanh :
- Khoảng c¸ch rót dao an toµn :
- Mặt phẳng chuẩn :
- Chiều s©u cắt : ( khi cắt đứt
nªn để dư 1 lượng nhỏ so với chiều dÇy ph«i ).
- Kiểu bï dao (bï tr¸i, bï phải, kh«ng bï) :
- 144 -
Hình 9.17
Bµi gi¶ng MasterCAM
Ta được kÕt quả như h×nh 9.14
Ta được kết quả tiếp theo sau khi gia c«ng phần chi tiết trßn như h×nh 9.15
1.2.3 Gia c«ng c ắ t ®øt h ố c bªn trong b ằ ng ph ươ ng ph¸p phay :

Tương tự như gia c«ng hốc trßn ta cũng vẽ 1 đường bao offset vµo 5mm so với đường
bao của hốc cần cắt đứt. Chọn đường chạy dao như h×nh 9.16


Rồi cũng chọn dao phay φ 10 và c¸c th«ng số chạy dao như trªn..Ta được kết quả như
h×nh 9.17
- 145 -
Hình 9.15
Hình 9.16
Hình 9.18
Bµi gi¶ng MasterCAM
1.2.4 Gia c«ng 2 đườ ng trßn ngoài s©u xu ố ng 5mm b ằ ng ph ươ ng ph¸p phay:
Menu Toolpaths > Contour toolpath . Xuất hiện bảng thông số kiểu chọn đường
contour. Tiếp theo chọn đường contour (biên dạng ngoài đường tròn ) như h×nh 9.18


Xuất hiện bảng th«ng số Contour (2D). Tương tự như gia c«ng hốc vµ cũng
dïng lu«n con dao φ 10 ®ã. Chó ý mối liªn hệ giữa chiều dịch chuyển của dao với
kiểu bï cho phù hợp (bï tr¸i ) vµ chiều s©u cắt lµ
Ta được kết quả tiếp theo sau khi gia c«ng phần chi tiết trªn như h×nh 9.19
- 146 -
Hình 9.21
Bµi gi¶ng MasterCAM
1.2.5 Gia c«ng biªn d ạ ng
như h×nh 9.20 , bằng phương ph¸p phay pocket s©u xuống 5mm.
Ta vẫn dïng con dao φ 10 vµ cắt s©u xuống 5mm. Chỉ kh¸c ở chỗ cã thªm Tab
Roughing/Finishing parameters ( chọn kiểu chạy pocket cho đường chạy dao), ở ®©y
ta chọn theo kiểu True Spiral như h×nh 9.21.
- 147 -
Hình 9.19
H×nh 9.20
Hình 9.22
Hình 9.25 Hình 9.26
Bµi gi¶ng MasterCAM
Ta thu được kết quả như h×nh 9.22
1.2.6 Gia c«ng biªn d ạ ng ngoài ( ph ầ n c ắ t đứ t chi ti ế t) :
Menu Toolpaths > Contour toolpath . Xuất hiện bảng thông số kiểu chọn đường
contour. Tiếp theo chọn đường contour (biªn dạng ngoµi chi tiết ) như h×nh 9.23
Xuất hiện bảng th«ng số Contour (2D). Tương tự như gia c«ng hốc vµ cũng dïng
lu«n con dao φ 10 ®ã . Chó ý mối liªn hệ giữa chiều dịch chuyển của dao với kiểu bï cho
phï hợp víi chiều s©u cắt lµà

Ta được kết quả tiếp theo sau khi gia c«ng phần chi tiết trªn như h×nh 9.24
Kết quả sau 5 lần gia c«ng như h×nh 9.25 :
- 148 -
Hình 9.23
Hình 9.24
Hình 9.28
Hình 9.27
Bµi gi¶ng MasterCAM
1.2.7 Ch ọ n ph«i và đ iể m g ố c ph«i:
KÝch chọn Stock setup như
H×nh 9.26
Xuất hiện bảng th«ng số Machine Group Properties như h×nh 9.27
 Với Tab Stock Setup :
+ Shape : chọn h×nh dạng ph«i ( Rectangutar, Cylindircal, Solid, hoặc tùy chọn File ).
+ Stock Origin : Chọn điểm gốc ph«i ( Đối với m¸y Bridgeport TC1 th× chọn điểm cã tọa
độ X=0; Y=0 ;Z=0 ).
+ Khai b¸o kÝch thước ph«i :
 Bằng kÝch thứớc thực ( nhập bằng tay X; Y; Z ).
 KÝch chọn theo đối tượng cã sẵn ( kÝch chọn xong vẫn phải nhập
thªm chiều dÇy Z ).
 Chọn theo khối hộp đã thiết kế sẵn (không cần nhập Z)
 Với Tab Tool Settings như h×nh 9.28 :
+ Program # : Số hiệu chương trình khi đưa ra chương trình NC.
+ Feed Calculation : Tốc độ được lấy từ c¸c th«ng số kỹ thuật để đưa vµo chương tr×nh
NC.
+ Material : Thµnh phần cấu tạo của vật liệu lµm ph«i.
+ Sequence # : Số hiệu c¸c c©u lệnh khi đưa ra chương trình NC.
- 149 -
Hình 9 .29
Bµi gi¶ng MasterCAM
Chú ý : Đối với chi tiết này thì đồ gá hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng đến độ
chính xác và năng suất chế tạo. vì vậy sau đây là mô hình chế tạo sản phẩm khi dùng đồ
gá( như hình 9.29). Đồ gá này sẽ được đề cập đến ở phần sau.
Đồ gá được dùng sau khi đã chế tạo hoàn chỉnh 3 lỗ khoan. Sau đó sử dụng đồ gá để
gia công hết phần còn lại của chi tiết.
1.2.8 Ch ươ ng trình d ịch NC :
Ta chọn lần lượt được mô tả như hình mô phỏng sau
%
O0003(BAITAP_1)
( T19 | 18. DRILL | H19 )
( T21 | 10. FLAT ENDMILL | H21 )
N1 G21
N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N3 T19 M6
N4 G0 G90 G54 X-28.286 Y10.798 S450 M3
N5 G43 H19 Z10. M8
N6 G99 G81 Z-20.908 R10. F120.
N7 X4.296 Y25.628
N8 X46.714 Y10.798
N9 G80
N10 M5
N11 G91 G28 Z0. M9
N12 M01
N13 T21 M6
N14 G0 G90 G54 X46.714 Y10.798 S573 M3
N15 G43 H21 Z20. M8
N16 Z10.
N17 G1 Z-10.5 F50.
N18 X59.714 F53.
- 150 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
N19 G3 X33.715 Y10.865 R13.
N20 X59.713 Y10.731 R13.
N21 G0 Z20.
N22 X4.296 Y25.628
N23 Z10.
N24 G1 Z-10.5 F50.
N25 X2.355 Y36.954 F53.
N26 G2 X22.831 Y37.902 R64.
N27 X24.297 Y33.634 R2.5
N28 G3 X14.914 Y14.373 R32.
N29 G2 X11.913 Y12.207 R2.5
N30 G3 X-2.937 Y12.942 R47.
N31 G2 X-5.668 Y14.973 R2.5
N32 G3 X-12.868 Y27.865 R23.
N33 G2 X-12.278 Y31.972 R2.5
N34 X2.295 Y36.941 R64.
N35 G0 Z20.
N36 X-5.286 Y10.798
N37 Z10.
N38 G1 Z-5. F50.
N39 G2 X-51.286 R23. F53.
N40 X-5.286 R23.
N41 G0 Z20.
N42 X78.714
N43 Z10.
N44 G1 Z-5. F50.
N45 G2 X14.714 R32. F53.
N46 X78.714 R32.
N47 G0 Z20.
N48 X7.045 Y28.397
N49 Z10.
N50 G1 Z-5. F50.
N51 G3 X1.42 R2.812 F53.
N52 X14.545 R6.563
N53 X-6.08 R10.312
N54 X12.479 Y15.073 R14.063
- 151 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
N55 G2 X21.152 Y33.968 R34.501
N56 G3 X15.942 Y41.82 R17.813
N57 G1 X-11.867 Y36.019
N58 G3 X-13.318 Y31.442 R17.813
N59 G2 X-2.809 Y9.729 R25.499
N60 G3 X-2.371 Y9.483 R21.563
N61 G1 X18.169 Y30.175
N62 G2 X27.125 Y39.198 R34.501
N63 G3 X26.202 Y40.97 R25.312
N64 X-16.819 Y33.574 R67.501
N65 G2 X-2.823 Y9.432 R25.5
N66 X12.288 Y8.535 R43.499
N67 X29.071 Y40.446 R34.5
N68 G3 X26.202 Y40.97 R67.5
N69 G0 Z20.
N70 X36.465 Y41.112
N71 Z10.
N72 G1 Z-5. F50.
N73 G3 X-22.546 Y33.07 R70. F53.
N74 G2 X-5.7 Y6.456 R23.
N75 X15.226 Y5.096 R41.
N76 X36.465 Y41.112 R32.
N77 G0 Z20.
N78 X-45.96 Y25.517
N79 Z10.
N80 G1 Z-10.5 F50.
N81 G2 X67.514 Y35.116 R80.001 F53.
N82 X69.328 Y33.439 R32.
N83 X24.1 Y-11.843 R32.
N84 G3 X-15.304 Y-8.188 R31.
N85 G2 X-45.96 Y25.517 R23.
N86 G0 Z20.
N87 M5
N88 G91 G28 Z0. M9
N89 G28 X0. Y0.
N90 M30
- 152 -
Bµi gi¶ng MasterCAM
%
- 153 -