P. 1
Hợp âm bài Tuyệt tình ca

Hợp âm bài Tuyệt tình ca

|Views: 1,149|Likes:
Được xuất bản bởikutkit29

More info:

Published by: kutkit29 on Jul 23, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

H p âm bài ợ Tuy t tì nh ca ệ

Từ ng đêm xuố ng [Am]nhớem mỏ i mò n[Dm]
Đêm xa vắ ng[G] nhưng ta vẫ n ò n [!]
!ò n "êu em [Am]"êu em #ẻ#oi[Dm]
$êu em #ẻ#oi[G] đêm từ ng đêm[Am]
%ừ ng vớ i nú i vẫ n mang tì nh a
Đêm &hu"a vắ ng tiế ng a vo' ng xa
(Gườ i "êu ơi "êu em xó t xa
$êu em xó t xa đêm từ ng đêm
)m "êu ơi đừ ng hờta nhé
*hi xuân +ang nu'ườ i đang hé
,ong ta hi đường vềxa #ắ m
-ao đơ' i hờhế t t.ong mỏ i mò n
Ta mong em hì m và o /uên #ã ng
0uên ta đi mô' t thờ i 1hiêu #ã ng
-ao 2ê tha đểvù i hôn &í n
-ao &ỉniê' m hế t t.ong tâm hồ n
3i ha' nh 1hú miên man xa vờ i
(hư xéná t tim tôi ngườ i "êu ơi
Ta thầ m muố n môi hôn em nồ ng nà n
Ta thầ m muố n 4á ng em 4i' u 4à ng
Từ ng đêm xuố ng [Am]nhớem mỏ i mò n[Dm]
Đêm xa vắ ng[G] nhưng ta vẫ n ò n [!]
!ò n "êu em [Am]"êu em #ẻ#oi[Dm]
$êu em #ẻ#oi[)5] đêm từ ng đêm[Am]
“Đừng đợi người khác khám phá bạn, hãy chỉ cho người ta thấy giá trị của con người bạn.
C Am
Người yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh
F Am
Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau
F Dm
!y nên anh m"i yêu #à ch$ yêu
% &m C
'(nh em )u*t +ời, anh ch$ yêu m"i m(nh em
,-.n này tương t/ nh0
à 1h2ng tin năm tháng )3 t45 lời em
Ngày nà- +ó em )3 hi6u anh 47 hơn
8ời anh nói yêu em 9:ng c5 t4ái tim
Nguy;n yêu em )u*t +ời anh ch$ yêu m"i m(nh em
Am F Am
<=i thời gian )3 1h2ng nh.t >hai
Am F Am
<=i thời gian )3 1h2ng xóa nhòa
F Dm
8ời anh nói yêu em 9:ng c5 t4ái tim
% &m C
Nguy;n yêu em )u*t +ời anh ch$ yêu m"i m(nh em
,-.n này l.i gi*ng +-.n +?u
%?n 9ên nhau ta )3 tin yêu t4@n +ời
Người yêu hAi em h"y cùng anh )ánh +2i
B 9ên nhau chung )*ng t4@n ưCc mơ
D hơ )u*t +ời anh ch$ yêu m"i m(nh em
1. GI T Đ NG (BAN NH C THE WALL) Ọ Ắ Ạ
!.
...................Am............................ ..Am.
T!"n# c n m a nh $m n#ày %& %am m' ơ ư ớ
................................................. ......Am(
Đ m chi c ) * +"ay +"ay ! t b'n th m , n# ế ế ớ ề ắ
....................................-m............ .......................E
N#h$ t. t*ch ) y cà ph' % n# !u h n ) 'nh %'nh mi n /i ,0n# ắ ồ ề
................................G............Am
1a $m #i t % n# anh b n# thành 2u$n ọ ắ ỗ
....................Am...........
3 i c m i 4*n# anh n# i b'n ) y cà ph' ồ ứ ỗ ồ
..............................................Am(
H i c !5 n6t b'n $m nh ban % u ồ ứ ư ầ
...............................................-m. ..............................
.E..
T n# #i t % n# t nh"à n#ày +a nh n# ,ì c"n ti m c7n c ừ ọ ắ ướ ư ướ
mu n ố
..................................G.............A m.
1a $m #i t % n# anh b n# thành 2u$n ọ ắ ỗ
...............................G.........Am.
8à % #i t % n# ch" anh # n $m ể ọ ắ ầ
...............................................E. ......................C..
1a $m #i t % n# anh u n# t! n % th y $m m i n#ày ọ ắ ố ọ ể ấ ỗ
.............-m..........................G....... ......Am
-9 anh bi t m i #i t % n# 4 man# ni m %au ế ỗ ọ ắ ẽ ề
(:;<IC)
..................G............................Am
1a $m #i t % n# anh =h>n# c n 2u$n ọ ắ ầ
..................G............................Am
1a $m #i t % n# anh =h>n# c n 2u$n ọ ắ ầ
..................G............................Am
1a $m #i t % n# anh =h>n# c n 2u$n ọ ắ ầ
...............................................E. ......................C.
1a $m #i t % n# anh u n# t! n % th y $m m i n#ày ọ ắ ố ọ ể ấ ỗ
..............-m.........................G....... .......Am.
-9 anh bi t m i #i t % n# 4 man# ni m %au ế ỗ ọ ắ ẽ ề

Bài ca sinh viên về Quê
Am .. ....C.....Am.....................G
Tôi khoác trên vai vòng qua ga tìm cách vê nhà.
.........C.....E7... ....Am ???
Dòng ngưòi chen ngang ngao ngán tôi ra dưòng quốc lç.
......C......E7............. ...............Am
Tìm mçt xe ca nhưng không có nên tôi dành quốc bç.
Am .. .........G...... Am.........................G
Này em yêu em có hay chãng dòi sinh viên dâu có nhiều tiền.
......C.....Am...... .Am ???
Và mçt xe ca dang lãn bánh trên dưòng quốc lç.
......C.....E7......Am
Rồi ngưòi lơ xe ra vây gọi mọi ngưòi lên xe.
Am......................................G... ........Am
Ðưa hai mươi nghình dây dq thưa bác con không có tiền.
Am..................................G.... ......Am ???
O hay chưa cqu kia không có tiền mòi cqu xuống xe.
F.......Em.........Am
Xin các bác tha cho cháu nhắn túi thqt mà.
F.......Em......Am
Xin các bác tha cho mçt lần thôi.
Am..............................G..... .......Am ???
Không lôi thôi cqu kia mòi cqu xuống cho tôi tính tiền.
Am......................G........ ? ..Am ??
Lên xe di bà con ai có tiền thì ngồi nghế trên.
F.......Em ...F............
Ðã hết cách van xin dã hết cách van nài.
F..........Am ............
Nhưng các bác không cho dành ch|u thôi.
(C) Có hòn đá cô đơn xa xăm (G) ,
(Am) đứng ở đó cớ sao (G) một mình (G) .
(F) Phái chăng đá cùng thât tình (C),
(F) hòa niêm đau với ta (G) .
(C) Có chi gió bay ngang qua (G),
(Am)khè nhe vuôt mát tâm (G) hôn mình.
(F) Này câu trai thât tình(C),
(G) buôn làm chi hõi em (C).
(C) Có giot nuớc rơi trên mi (G),
(Am) khè nhe thâm xót xa (G) trong lòng (G).
(F) Hình nhu nứơc cùng biêt râng (C),
(F) nàng đã xa cách ta (G).
(C) Ôi giot nuớc đau thuơng kia ơi (G)!
(Am) Chớ vội khóc khiên ta (G) thêm buôn.
(F) Vì ta cùng đã biêt râng (C), (G) nàng đã xa cách ta.(C)
Khi nguòi nõ quay lung ra đi,dâu còn chút vân vuơng trong lòng.thì
nguòi yêu ơi ta biêt râng,nàng đã xa cách ta.Ta ôm một chút đau
thuơng thôi.Giâu thât kín mãi trong tâm hôn.thì nguòi yêu ơi ta biêt
râng.Nàng sè quên mât ta.
khi nguòi nõ quay lung ra đi,dâu còn chút vân vuơng trong lòng.Thì
nguòi yêu ơi ta biêt râng,nàng đã quên mât ta.Ta ôm một chút đau
thuơng thôi.Giâu thât kín mãi trong tâm hôn.Vì nguòi yêu ơi ta biêt
râng.Nàng sè quên mât ta
Thì nguòi yêu ơi ta biêt râng.Nàng sè quên mât ta.
Em G
Ó nơi ấy tôi dã thấy trên ngọn núi cao
Em Am Em
có hai ngưòi, chí có hai ngưòi yêu nhau
Em G
Họ dã sống không mùa dông không mùa nắng mưa
Em Am Em
có mçt mùa, chí có mçt mùa yêu nhau
G Am
Ó nơi ấy dàn dê trắng nhón nhơ quanh dồi
C B7
mçt mái tranh nghèo mçt nhà sàn yên vui
G Am
Ó nơi ấy họ dang sống cuçc sống yên bình
C Em
ai nghèo cüng có cây dàn Chapi
Am B7 Em
Khi rung lên vài sqi dây dàn dã dong dầy hồn ngưòi Raglai
Em Em
Ôi Raglai nhüng rừng cây ngọn núi mang tiếng dàn cha pi
Em Em
Ai yêu tµ do yêu rừng xanh thì lên núi nghe dàn Chapi
Am Em
Tôi yêu Chapi không còn cô dơn, không buồn, không vui
Am B7 Em
Tôi nghe Chapi chqt thấy nao lòng vì mçt giấc mơ, ôi Chapi
Em G
Cha pi, Cha pi, Cha pi, Cha pi, ôi Cha pi ...
Nguyền-akirafan
Am-----------------Em------------
Lời thề ước anh đã trao cho em
-------F--------G---------Am--------
Vầng trng !nh "ao nhi#m m$u
Am--------------------Em----------------
Nh%n &'n cao anh ch() tay nguy#n cầu
-----------F------G---------------Am----
*ư+c y'u em đ,n khi -.c m!i đầu /anh000
1---------------------Em----------
2%nh c3a em giờ như ch4ng như m5
-F----------G-----------Am------------
kh6ng th7 theo anh tr8n đời
9m---------------------F-----G--------Am-----------F----G---1
2%nh c3a em giờ gi:ng như k%a kh6 t%nh /ưa
-------Am---------
V$ khi em /a rời anh
---------Em----------
Anh nhớ em nhớ ng$n &ần
--------------F------------G------------Am---
1huy#n t%nh y'u ko gi:ng như truy#n c; t<ch
----------9m-----------
=h>i &$m "ao anh đư+c ?ui
----------1-------------
=h>i &$m "ao anh h,t -@n
----------Em----------------G----
2%nh c3a ta thAt &Bng em ko mCn
---------1-----------GDE---
L# hoen ước khFe mi cay
------------Am----------------Em------
2rong &Bng anh ?Gn &u6n chung t%nh
-----------F------------G---------------Am-----
1hờ ng$y mai !nh nHng &'n /ua tan -ng gi!
--------1----------GDE--
Giờ &ời hIa đã t$n )hai
---------Am-------------Em-----
1hờ đ+i chi đ7 th'm ưu )hiền
-------------F------G------Am----
Lời nguyền /ưa nay đã t$n tro
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ
no "m no ca c#oc $oi
%%%%%&m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%%%%%%%%&m
(#a bao thời gian nhưng "m )*n +#,n b-n anh
%%%%%&m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%%%%%%%%%%%.
(#a bao b#/n đa# "m )*n +#,n k0 b-n anh
%%%%&m%%%%%%%%%%%%%%%%%'
1ợ "m, anh nợ rất nhi0#
%%%%%23%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
1ợ "m, kh,ng chỉ +4 t5nh y-#
%%%%%6%%%%%%%23%%%%%%%%&m
1ợ "m, nợ 7#8t c#9c đời
:hi anh b#/n đa#, );ng tay "m +#,n ,m anh th<t ch=t
1hi0# khi "m đa#, c>n bờ )ai, anh th<t +ại ), t?m
6@ +A anh B#á 7ai +>m, khi anh kh,ng giC được +ấy
D9t t5nh y-#, m4 kh,ng phEi ai cFng cho anh như )<y
Đ:G
%%%%%&m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%&m
:hi "m b-n anh, anh đ?# biHt 7A y-# "m nhi0# thH
%%%%%&m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%%%%%%%%%.
.iờ đ?y chia tay, anh kh,ng biHt 7A đa# thH n4y
I nJi phưJng Ka, anh kh,ng kh@c khi anh kh,ng c;n g>n "m
%%%%%%%%&m%%%%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%%%%%23%%%%%%%&m
1hưng anh 7A kh@c khi "m kh,ng c;n y-# anh
Trên Tr i Hàng Tri u Vì Sao ò ê
X p Thành 4 Ch Vì Sao Yêu Ng i ê ù uò
Tr n Giang Tri u Tri u Con Ng i â ê ê uò
Vì Sao Ch Có 1 Ng i Tôi Yêu í uò
KL= MN GOP2AQ =KRLNG KSNG
ĐiL# M+oN
1hCng chiHc O'mPgiQ K" chR đ>y O.mPhoa phượng
&m OSPchR mTa hU của OV3Pt,i đi đ?#
6hTm O'mPphượng )W "m c>m t#Xi t,i OSPmười tám
Yh#R OV3PchZng ai hay th>m +=ng m8i O'mPt5nh đ>#
D8i O.mPt5nh đ># của O'mPt,i
[4 O.mPcJn mưa gi\ng gi\ng ngo4i OSPc]a +^p
[4 _áo ai bay tr`ng O'mPcE giấc mJ
[4 OV3Pb4i thJ c;n ho4i trong )R
.iCa giờ chJi mang đHn +ại mang O'mP)0
6ánh phượng O.mPh/ng ngan O'mPngJ
DTa hU đHn O.mPtrường khác nbi nh^ tr-n OSPc?y
c4 mTa _7a# c@ biHt c;n g=p OVmP+ại
1g4y khai trường áo +da gi@ th# OSPbay
D8i t5nh O.mPđ># của O'mPt,i
1hờ cay O.mPđ4n b#,ng tiHng Ka OSPK,i
Vi cFng O'mPhie# chỉ m9t người kh,ng OVmPhie#
1-n c@ m9t gã OV3Pkhờ ngfng nghị# đgng +4m O'mPthJ
&m chR O.mPmTa hU đi B#a c;n t,i đgng OV3P+ại
1`ng ng<p ngừng m9t _)ạt t@c n4o O'mPKa
Yi"n ban +"n $#ong
6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
Y,i )4 anh đ,i bạn th?n rất th?n
%%%%%%%%%%%%Vm%%%%%%%%%%%%%%&m
1i0m th?n ái kh\ng khht b0n +?#
%%%%%%%%%S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6
6Tng nha# 7ang chia b#/n )#i, ta mHn nha# như 7,ng bien OVmP$4i
%%%%%%'m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
'5# nha# B#a bao gian +ao kh,ng ngại kh@ kh\n
6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
1ay biLt +y t,i t5m anh tr-n bư^c đi
%%%%%%%%%%%%%%%Vm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&m
[;ng B#yHn +#yHn m#8n n@i nhưng chZng th4nh c?#
%%%%%%%%S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6
Yr>m tư ngh" ch#,ng )fng Ka như báo tin chia tay não OVmPn0
%%%%%'m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6
2iLt +y đ-m nay 7?n ga 7ưJng mờ tr\ng b#/n
Vm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&m
i4nh trang tr-n )ai B#ay g@t đi kh,ng mang nhCng g5
%%%%%%'m%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
[ợi $anh, )inh B#ang bấy +?# ...
%%%%Vm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%S
c4 t,i kh,ng 7ao ng\n nbi đa# n#8t +L )4o tim
%%%%%%%%%%'m%%%%%%%%%%%%%%%%%.
.ượng cười )*y ch4o +>n c#8i ...
%%%%%%%%6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Vm
6;i t4# Kj đ-m +ạnh giá đưa người đi kh`p ch?n trời
%%%%%%%%%%%%%%%%%%S%%%%%%%%%%.%%%%%%%6
Đường t5m tưJng +ai c;n Ka biHt đ?# bHn chờ
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Vm
Y,i ng#yLn c># anh phkc may y-n +4nh )ược bao gi@ 7ưJng
%%%%%%%%%%%%%%%%%S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
Yr-n đường m#,n hư^ng anh đi )0 đ?# ...
%%%%%%%6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Vm
Y4# đã kh#ất Ka r/i đấy +ư# +ại t,i nhCng kl niLm
%%%%%%%%%%%%%%%%S%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%6
1gười bạn m#,n phưJng giờ đ?y đã Ka c#8i trời
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Vm
:h#ya )0 7?n ga )`ng tanh nbi b#/n thưJng nh^ đHn anh
%%%%%%%%%%%%%%%S . 6
Dong ng4y n4o đ@ ... ta g=p nha#
Yrai tim b"n +"
&mOVmP $a bi"tOVmP bao ngay b"n "mO'mP
[a anh $aOVmP co bayOVmP nhi"# ngay y"# "mO&mP
1hin "m y"#OSP t#y ngay $ayOSP nh#ng rat Ka KoiOVmP
ci tim "mO&mP $a chotO&mP trao ai roi OVmP
Vnh OVmP $a thay OVmP bao ng#oi y"# "mO'mP
Yim anh $a OVmP nh#c nhoi OVmP thinh +ang b"n "mO&mP
1hin "m y"# OSP t#y ngay $ay OSP nh#ng rat Ka Koi OVmP
ci tim "m O&mP $a chot O&mP trao ai roi OVmP
'i"p kh#c
Yinh y"# $a# kinOVmP cho "mO.P $a bao ngay tham +ang O6P
nhin "m khong noiOVmP +"n ca#O.P noi chi $ayO6P
+ong Kot KaO'mP $i b"n $oi "m O'mP
)a thay "m OVmPchi# nhi"# $ang cayOVmPm
ma tim anh $ayOSP )i y"# "mOSP n"n $a# ra roiOVmP
ci "m $a trot OVmP y"# ai O.P "m mai )o tinh khong nhan ra O6P
tinh y"# anh $a OVmP trao "m O.P bay +a# nayO6P
mot trai tim O'mP b"n +" rat $a# O'mP
)a bi"t "m OVmP chang h" bi"t $a# OVmP
ci tim "m OSP $a trot trao ai roiOV
Vmmmmmmmmmmmmmm6mmmmmmmmmmmmmVmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmVm
6#9c đời anh 7inh )i-n, tkng ti0n chỉ )5 t5nh, người y-# n@ đ;i hni nhi0#
mmmmmmmmmm 'm mmmmmmmmmmmmmmmVmmmmmmmmmmmmmmmmmmm &3
:h,ng c@ cho "m n-n anh đ4nh hon khất, hon rpng n\m n\m nCa +4 anh
mmmmmmVm
7A c@ ti0n
ifc h4nh chi nJi đ?y 7#8t ng4y chỉ rược chU, +ại th-m cái bLnh ngủ ng4y
ĐHn +kc đi thi anh phao b4i ra giấy, +4m phao đkt tki B#>n
I nh4 cha bi-n thư g`ng hfc h4nh th4nh t4i r/i 7a# c@ )iLc m4 +4m, c8
g`ng +-n con, kh,ng đ#a đ;i chkng n@ hfc h4nh t#y gian kh@ r/i 7a# c@
)iLc +4m
6hi0# chi0# đi \n cJm 7á# thpng ng/i m9t b4n $4nh nha# miHng thịt mnng tUo, cJm cháy
cJm kh- +`m khi c;n cJm nát m4 con )*n chjn hHt )5 thưJng ba má nghUo.
ifc h4nh 7a# q n\m tr-n tay m9t mEnh bpng ngờ đ?# +4 mEnh bpng thừa, kh,ng c@ phong
bao kh,ng ai nh<n con hHt, c#9c đời 7ao ch#a K@t, ti0n Ji hri +4 ti0n.
YrR +ại B#- y-# Kưa nhưng kh,ng g=p được n4ng hni ra b8 n4ng bEo rpng n@ đHch y-# anh,
n@ y-# thpng cha khác, hni )5 7ao thH bác, )5 cha n@ +`m ti0n.
Y5m )iLc anh +ang thang,may g=p được thpng bạn, ng4y Kưa n@ R cTng ph;ng, n@ cưri
Mpacy đưa anh )0 nh4 n@ bEo r`ng 7a# h,m đ@ +4 anh c@ )iLc +4m
6#9c đời th<t ch^ tr-#,, khi g=p )ợ thpng n4y th5 ra đ@ +ại +4 n4ng, bjo t8t hJn Kưa kh,ng
đ"n g>y như trư^c )4 từ 7a# h,m đ@ +4 anh mất )iLc +4m.
Yừ ng4y "m 7ang ngang, +ấy được thpng ch,ng gi4#, +4 "m thhch R nh4 +>#, cJm tám chim
B#ay "m \n ng4y ba bCa c;n anh th5 đni rách m5 t,m 7#8t cE ng4y.
.=p +ại "m y-# Kưa thấy c#9c đời th<t b#/n người ta 78ng chỉ )5 ti0n, anh B#yHt đi b#,n
mong c#9c đời đXi khác, ngờ đ?# B#?n gian ác +ưa anh +ấy hHt ti0n
D9t chi0# ra 7?n ga trấn +9t m9t thpng gi4 ngờ đ?# n@ +4 bdi đời n@ rkt $ao ra cho anh )4i
ba nhát c#9c đời anh tan nát giờ đ?y biHt +4m g5
s +>n ra c?n +inh Kki $dc bfn nh4 nghUo c4m $ao giHt bfn nh4 gi4#.Yay 7kng tay $ao anh $i
+4m \n cư^p )4 từ 7a# h,m đ@ +4 anh đã ), tT
tời tT 7a# q n\m m`t mT BT" m9t gi; +ại th-m cái 7oo R đ>#,đ@i rách bJ )J, gdc b-n bờ
io4n :iHm )4 th>n :im (#y đHn bEo anh hãy đánh đ0.
Yỉnh $<y 7a# cJn m-, ngr m5nh được phT h9 +;ng anh thấy th?t r9n r4ng, bRi thH cho n-n
anh đ"m gi>y đi bán )4 +4m con điLn toán ngờ đ?# trkng 78 +i0n
6#9c đời anh +-n ti-n +ấy được người )ợ hi0n, cTng anh trang trEi nợ n>m, 7`m cái 'y+an
anh đi +4m gi># c@ c#9c đời anh thH đ@ tu như giấc mJ h/ng
mP
)"t nang c#oi troi
vvvvvvvVm
wa mãi t<n c#8i trời
vvvvv.'m
[ấp +ánh từng gift mưa rJi
vvvvvvvv...
cLt n`ng chi0# b#,ng m#9n m4ng
vvvvvvvv6vvv..&m
Vnh nh^ "m, người y-# Ji
vvvvvVmvvvvvvvv.'m
Vnh )*n chờ "m )0, anh 7A đợi mãi th,i
vvvv.Svvvvvvvvvvvv vv..
'T )*n biHt khi ho4ng h,n tan )4o đ-m $4i
vvvvvvSvvvvvvvv.
6hỉ c;n +ại đ?y m?y đ"n ,m K@t Ka
vvvvvvSvvvvvvvvvv vvvv.&mvvvvvv..Vm
1gười y-# hri anh gfi "m trong nhCng khát khao ng4y mai
vvvvvvvSvvvvvvv...
1`ng +-n ruc rr cTng ng4n m?y
..&mvvvvvvvvvVm
Đe bao m-nh m,ng ngất ng?y
vvvvvvv..Svvvvvvv.
1`ng +-n ruc rr cTng ng4n m?y
vvvv..&mvvvvvvvvVm
MưRi ấm con tim anh bao ng4y
vvvvvv.Svvvvv...
iri "m y-# Ji hãy )0 đ?y
v..&mvvvvvvvvv.Vm
c0 trong )Lt n`ng c#8i trời
vvvvvvvSvvvvvv.
1`ng +-n ruc rr m9t trời m?y
v&mvvvvvvvvv..Vm
1gất ng?y n`ng trong t5nh y-#
Phưqng Hồng
Nhạc: Vũ Hoàng
Lời: Đỗ Trung Quân
Em Am
Nhùng chiêc gió xe chở đây hoa phuợng,
B7 (D7)
Em chở mùa hè cúa tôi đi đâu,
Em
Chùm phuợng vi em câm là tuôi tôi 18,
B7 Em
Thuở chäng ai hay thâm lång môi tình đâu.
Am Em
Môi tình đâu cúa tôi
Am Em
Là cơn mua giăng giăng ngoài cúa lớp,
Am Em
Là áo ai bay trâng cá giâc mơ
D7 Em
Là bài thơ còn hoài trong vở,
B7 Em
Giùa giò chơi mang đên lai mang vê.
Am Em
Cánh phuợng hông ngân ngơ,
Am Em
Mùa hè đên truòng khâc nôi nhớ trên cây,
Am D7
Và mùa sau biêt có còn gåp lai,
Em B7 Em
Ngày khai truòng áo lua gió thu bay.
Am Em
Môi tình đâu cúa tôi
Am Em
Nhò cây đàn buông tiêng xa xôi,
B7
Ai cùng hiêu chí một nguòi không hiêu,
(D7) Em B7 Em
Nên có một gã khò ngong nghiu đứng làm thơ.
Coda (quay lai tù đâu)
B7 Am B7
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lai
Em B7 Em
Nâng ngâp đuòng một vat tóc nào x
Trong tình yêu (Am), làm sao bi,t ( Dm)ai luôn chân thành
(Am)
Trong tình yêu, làm sao bi,t (Dm-G)ai luôn lTa d:i C
in h!y (Dm) cI yêu ("#), $Tng nên b:i r:i (Am)
Tr%i tim (D) tU tìm ra l:i (Dm) bước &ua (') gian d:i người 5i
("#)
Anh nhìn (m (Am) , cười tư5i trong %nh (Dm) mHt (m dVu
dàng (Am)
"m nhìn anh, mWt trời hoa bướm (Dm-G) lung linh tXa s%ng C
)u:n n*i (Dm) th, nhưng ("#) cần chi +h>i n*i (Am)
,!y ngh( (D) l-ng ta .h( .hY (Dm) h%t câu ("#) yêu chZ mWt
người (Am)
/hi thời gian (Am)như $Ing yên l.i (Dm)
0u% $iên d.i ("#) ôi chi,c hôn n[ng (Am)
Gi\a h5i th] $ê mê ngây ng(t(Dm)
1Hm say ("#) 2V ng8t $ôi môi (Am)
Cho d3 mai 2At $;i sao dời (Dm)
Tr%i tim này ("#) c4ng chZ mWt lời (Am)
D3 +h>i chVu trầm luân muôn nghìn .i,+ (Dm)
5Gn yêu ("#) mWt mình anh thôi (Am)
5Gn yêu ("#)mWt mình (m thôi (Am) a.
Eước ch^n &_ &oi
.........-m.......................A?..............-m
t n# n#ày t!'n ph @b c chân anh ) )"i ù ô uớ é
.........-m.......................A?..............-m
#i t m a =ia %0 +&a tan b&n# hình $m o u
.....-m........... ...........C.....................
#i $m % n ch n m +a nh t b&n# mây ò ê ô ò a
.....-m........... ...........C.....................
c7n %ây n c m t h7a chun# ni m nh nhun# uớ â ê ớ
.............Bb....................C..................................
n i chân t! i =h>n# n#ày th*n#@phi'u /u 2u'n % n# , ơ ò uò ê
.............Bb....................C..................................
t!'n c"n % n# +anh màu )* %0 A'n / u chân n# i uò â uò
......Bb................A?...................-m
% t t'n / u chân $m t!"n# % i t>i å â ò
......Bb................A?...................-m
) )"i b c chân anh t!"n# chi u m a é uớ ê u
..........................................
.Bb................C...........C...................
ch i , i anh b c 2ua mau c"n % n# + a ơ ơ uớ uò u
.Bb................C...........C...................
ba" nhi'u ân *i +in ch" th$" n#àn mây
Bb..................C....................A?
n i ta %0 c& nh n# n#ày ,ui ơ ù
Bb..................C....................A?
mi'n man câu h*t =h # i $m é o
................-m....................C.............C............
ti n# m a bu n h"an# ) nh 2u*@c> % n anh =h&c th m ê u ô a ơ â
....Bb.................A?...................-m
) )"i b c chân anh t!"n# chi u m a é uớ ê u
[Em]Nhà tôi trên bên [D]sông có chiêc [Em]câu nhó cong cong .
Hàng cau duới nâng [D]trong lá trâu [G]không
[Dm]Chi tôi trông dê [E7]thuơng bán rau [Am]chợ câu Ðông í a
[Em]Chi tôi [D]chua lây [Em]chông [Am] [G] [D/F#] [Em]
Thòi con gái lung [D]ong có bao [Em]nguòi thâm mong theo
Me duc con gái [D]yêu lây chông [G]đi
[Dm]Chi thuơng hai đứa [E7]em thuơng me [Am]già con đau í a
[Em]Chi tôi [D]chua lây [Em]chông. [Am] [G] [D/F#] [Em]
Rôi me tôi khuât [D]xa, chúng tôi [Em]không còn thơ ngây
Chi lai lo các [D]em chuyên [G]chông con
[Dm]Ngày chia tay bên [E7]sông thây chi [Am]buôn mà thuơng í a
[Em]Chi tôi [D]chua lây [Em]chông.
Rôi một đêm sáng [D]trong có một [Em]nguòi đàn ông qua
Ho vê xây chiêc [D]câu nôi [G]bò vui
[Dm]Gåp chi tôi dê [E7]thuơng mới xin [Am]lòi câu hôn í a
[Em]Chi cùng [D]muôn lây [Em]chông. [Am] [G] [D/F#] [Em]
Câu xây xong đã [D]lâu không thây [Em]nguòi vê đua dâu
Ðê chi tôi ngóng [D]chò mât [G]lê nhòa
[Dm]Hàng cau đâu trái [E7]cau bao lá [Am]trâu buôn rơi theo
[Em]Chi tôi [D]chua lây [Em]chông. [Am] [G] [D/F#] [Em]
Nhiêu năm xa cách [D]xa tôi trở [Em]vê làng quê thăm
Nhìn hàng cau xác [D]xơ lá [G]trâu khô
[Dm]Mộ chi tôi bé [E7]xinh đứng bên [Am]câu thuơng nhớ mêng mông
[Em]Chi ơi [D]sao vân [Em]chua lây chông. [D] [Em]
[Am]Chi tôi [G]chua [D/F#]lây [Em]chông...
1ung đ$n -u[n
Điệu Blues
C————————-G——–
……..Người yêu ơi giờ đây em ở đâu?
——–Am——————Em-
L!g "# "i$% "&ươ!g '#( đêm "&âu
———–)———————C——–*m—-G-
N&+ ,&-" %u.i 'ê! !&#u/ &#i "âm &0! 12 1ời/ em 3+i "4i
C————————–G———-
……..56!& "# !&ư '7u "1ời gi8!g 9:! mây
———Am——————G—
C! đâu '#( !i;m 3ui !ơi %&.! đây?
————)———————C———
<=! m(!g %&ờ m>" !g?y ưu ,&i;! !&ư mây '#y
)———————–G——-
……..B#( đi;u u @m sA "#! 'i$!…
–C——————————G-
Bu.! đ." %&@y !Ci !&+ "&e( "&ời gi#!
Em——————————Am
D&i '#( !&iêu yêu "&ươ!g đ2 ,&#i "?!
——-)———————–C-
Cu>% "6!& !g?y !?( giờ đ2 ,&4i ,&#
—————)—————G
ĐE lFi "1@i "im !?y !g?! đi;u GH" G#
-C—————————–G——
Em 1# đi !ơi ,&ươ!g G# "&e( 3+i giH !g?!
Em————————-Am
Nơi đây "# 1ê! Gi$" 'ê! %u!g đ?!
–)—————————C———-
L!g %! !guyệ! %7u %&( em đưI% yê! 3ui
—-*m—–GJ——C–
NCi đ#u Gi! đE 1iê!g "4i…
1. BBBBBBBAmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Anh nh )Cc m i bi t y'u ) n % u ớ ớ ê â â
BBBBBBAmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAmBBBBB
Tình ta t!"n# +anh nh t!an# #i y t! n# u â â
BBBBBBAmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Anh , b c t!anh y'u % n# th t % p è ứ uơ â e
BBBBBBAmBBBBBBBBBBBBBBB-mBBBBB
T!"n# %& c& hai t!*i tim = b'n ê
BBBBBBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
N#uy n th %i chun# t!'n c"n % n# y'u ê ê uò
BBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBGBB
- u th nà" ta , n b'n nhau. â ê â ở
T!an# #i y t! n# %& % n nay ha" # y â â ê â
8ì $m +a anh !a %i ch n y ô â
Anh n i %ây c> % n ba" n#ày ở ơ ơ
NDm th*n# t!*i tim , n )u>n c7n %ây â
:à n# i +a anh +a )u>n t m tay uò â
H a 2uay , 4a" anh ch h"ài ch n# th yE ứ ê ò ä â
ĐF
BBBBAmBBBBBBBBBBBBBB
:0i m"n# n# i t! , uò ở ê
BBBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Tìm ) i phCt #iây %>i ta h n th a e ê
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C9n# nhau b c %i t!'n c"n % n# , uớ uò ê
BBBBBBBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
N#ày + a chCn# ta , n hay th n# m u â uò ơ
BBBBBEBBBBBBBBB
: t n#ày nh th . ộ u ê
Đ n =hi n# i t! , ê uò ở ê
N# i ) i b c %i b'n ai , y =ìa uò a uớ â
Đ ch" n i %au anh th'm n n# n ê ô å ê
Gi %ây m 'm bi t $m c& n#h$ ò â ê
Ch !i'n# m i anh m0i m"n# ch $m í ô ò
:à 4a" $m nõ
BBBBBBBBEBBBBBBAmBBBBB
N# i , @ tình =h>n# , . uò ê ê
BBBBBBBBBBBBBBBBAmBBBBBBBBBBBBBB-m
C7n ) i m t %'m th>i@! i mai ta t t a ộ ô ù a
BBBBBBBBBBBBBBE?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAm
B n thân m n iG@mai %>i % n# +a bi t t %ây a ê ơ uò ê ù
BBBBBBBBBBBBAmBBBBBBBBBBBBBBBBB-m
Đ 4 m mai này@ m i n# i m t n i ê ớ ô uò ộ ơ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE?
T>i ! i ph th @ +a 2u' nhà c*ch bi t 4 n =h' ò ô i ê ơ
BBBBBBBBBBBBBBBBAmBBBBBBBBBBBBB
C7n ) i #ì anh iG@! u )y b>i c n ! i a ơ uợ a ô
BBBBBBBBBBBBBBE?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAm
C7n #iây phCt th>i@ch c =huya tàn +a bi t t %ây â ê ù
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-m
3 u % n# m$n n n# @ n#h$ nh m n# b m>i uợ â ô u å ò
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBE?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAm
Nh #iDn# n#àn n i bu n @ta c ,ui ) , n tu>n /7n# u ô ô ô ê â
-FH
BBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAm
L i cu i b n iG@mình t!a" ) i tâm tình ò ô a ơ ò
BBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
G i ba" ) i tâm 4 @t!"n# 2u0n# % i 4 n# #i& %i 2ua ở ò u ò uơ
BBBBBBBBBBBBB-mBBBBBBBBBBBBBBBBBBAm
Tình b n %>i ta @)u>n c& nhau t!"n# % i a ò
BBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE?
Lu>n 4 t chia ,ui bu n@nh n# m n# n n# cay % n# #ian nan ớ ô ù å ô â
BBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAm
:ình 4i t ch t tay@nhìn nhau ) n 4au c9n# ê å â
BBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE?
:à 4a" >i n0" n9n#@+a c*ch ! i +in ch 2u'n nhau ô ớ
BBBBBBBBBBBBB-mBBBBBBBBBBBBBBBBBBAm
N#h n n#à" t!"n# tim @=h>n# n&i 4a" n'n ) i e ò
BBBBBBBBBBBE?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAm
B n %i t>i ) i @n#h$ t!"n# )7n# man# n n# bu n %au a ở a å ô
T n# t H uơ u
N# m n#9i %ành chia tay@n#ày 4au ta n# p ) i â å a
Th m m"n# chCc anh @,ui an )ành c , n# n#ày +anh â uớ o
-9 %* =ia m7n @nh n# tình b n % n# phai u a ù
1a nhau % n# c*ch )7n# @hai ph n# t! i nh m t ni m th n#.. ù uơ ò u ộ ê uơ
-9 %* =ia m7n @nh n# tình b n % n# phai u a ù
1a nhau % n# c*ch )7n# @hai ph n# t! i.... nh m t ni m th n#..) ù uơ ò u ộ ê uơ
1"t +a
Đ" n %i p =hCc n'n m&c =i u ch*t ch*t ch*t ch*t ch*t ch*t b9m thì 4 hay )6m II a ê ê è
Đ>i =hi )7n# mu n (Am) y'u $m th t nhi u ( Am ) ô â ê
:à ân tình %& (Am ) t! ) i ba" nhi'u (-m) á a
Đ i $m )à c (-m) c mu n t n# )ai (Am) ò á uớ ô uơ
C7n t>i n#hJ" =h& (Am ) ch tay t! n# %>i tay (-m ) í â
Làm 4a" (-m ) chun# % n# chun# b c (E) uò uớ
Th>i $m % n# nh c ( E) t'n t>i )àm #ì (Am) ù â
Đ i n# i =h>n# bi t (Am) h0y tìm 2u'n %i (-m) ò uò ê
T =hi $m ) ( -m) c t b c !a %i (Am) ù õ â uớ
L7n# t>i %au +&t (Am) #iây phC phân )y (-m)
c m (E) c7n c m #ìE (Am) Uớ ơ uớ ơ
N#"ài t! i % m a (Am ) nh m a t!"n# )7n# ( ) ò ô u u u
: a ! i (Am) t t!"n# tâm h n (Am) u ơ uớ ô
Tình y'u (Am ) , c*nh bay %i (-m ) ô
:an# , ( G) t! ) i t!Dn# 4a". (Am ) ê á a
K'u nhau % n# % (Am) ch" nhau bu n )7n# (Am) ù ê ô
Tình nh chi c )* (Am) ! i ! n# b'n 4>n# (-m) u ê ơ u
H i $m $m c& ( -m) bi t hay =h>n# (Am) ó ê
:à 4a" $m % (Am) t>i nh t>i m"n# ( -m ) ê ớ
C*ch chia (E) nà" ch n# %au )7n#. ( Am) ä
-
-----------Am-------------------Gm-----------------Am
Mçt mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua
------------Am-------------Gm----------------------C
Còn mình anh cô dơn nỗi nhớ nhüng chiều mưa buồn
----------Am----------------Gm----------------------------------Em-------Am
Anh nhớ em mùa thu dầy nắng anh nhớ em từng dêm mưa trắng lòng ai
-----------Am------------------Gm--------------------Am
Ðừng vçi quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau
-----------Am-------------Gm-------------Am
Từng nµ hôn ta trao khi dó biết giò nơi nào
-----------Am------------------Gm---------------------------------Em---------Am
Thôi nhé em tình trôi vào dï vãng anh vân di về nơi miền cãt trắng mình anh.
-----------Am----------------Dm-------------
Ðừng vçi xa em ơi khi tình yêu luôn còn
------------G-------------------------------------------------Dm
Mçt mình anh lang thang nghe tháng nãm qua bên dòi.
------------F------------------------G-----------------Am------------------------------Dm
Hãy nhớ lấy từng nµ hôn khi xưa và hãy nhớ lấy nhüng tháng nãm bên ngưòi
-------------G-------------------E
Ngưòi yêu ơi giò chia xa mãi mãi.
-------------Am-----------------------Dm-------------
Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn
------------G--------------------------------------Dm
Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền.
------------F----------------------------G--------------------Am-------------------------Dm
Hãy xoá hết từng bàn chân em qua,dừng có nuối tiếc nhüng giấc mơ qua rồi
--------------G-------------------------------------Am
Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh
Ðừng vçi quên bao.....
Ðừng vçi xa em ơi.....
Li $nBFhucBNhacBCh$BT!"n#BTu B Ch$BT!"n#BTu
Đ&n# #&pH Chu ,Dn T! n# ưò
Chi u na" ti n nhau %i =hi b&n# n# + tàn ề ê á ế
h"àn# h>n % n %âu %ây màu t. m =# #i Dn# h n tan ế ồ
mu n =# #i an % n# ,an#@n u %>i chân % n# than ố ừ ế ừ
% n# ch" #i ây phCt chi a ) ì a nJy =6" /ài ừ
t! c =i a phân =ì ướ
c 4au ch" tàu % n# %i ướ ừ
+$ ) Dn t!"n# %'m =hu t +a +>i bi t %âu tì m ấ ế
m a thu bay bay t +$ ) Dn t ,ai m m ư ướ ướ ề
h"àn# h>n / n +u n# mà ai c7n % n# n#hi 'n# t!"n# chi u 4 n# +u n# ầ ố ứ ề ươ ố
tâm t c> % n t!*ch c"n tàu n 4a" %ành ư ơ õ
$m y'u th n# %i % n n i na" c*ch %>i tì nh ươ ế ơ
% n# t!Dm n#hì n m i @thì t!Dm n#hì n ) i y'u nhau 1 b&n# n# i ưò ố ố ưò
tà , n# =hu t t!"n# 4 n# ) àm m i ) n n#&n# ch ươ ấ ươ ỗ ầ ò
nhì n th$" ph. a t!'n mây t! i ch. n 4 + a , t! a ò ẽ ư ề ư
n u hay chDn# n# i i ch n +a +>i chàn# t!ai ế ưò ơ ố
c7n %$m ba" y th n# # n ) 'n mu>n n#àn 2u0n# % n# ươ ắ ưò
n u mai %ây , @cLn# t!'n chuy n tàu h"àn# h>n ế ề ế
n u mai %ây , @cLn# t!'n chuy n tàu h"àn# h>n ế ề ế
$m@$m i @n u n u th n# anh $m h0y hi u /9m ch" anh ơ ế ế ươ ể
/9 ch" anh c& ) à t'n t i ph m cLn# ) à ch n# c a $m ç q ồ ú
/9 ch" anh c& ) à t'n 2u y +* hay ) à t'n #i t % ấ q ồ
4 ph n %0 an bài +i n $m hi u ch" ố q ể
!àn# /"n# $m b6" anh #i t % ch" $m q ồ
4*n# 4*n# anh %ua +$ t!'n c*c ! p +i n' % =i m ti n mà nu>i $m q ể ế ề
b0" t ph"n# ba nJ n& % y % a anh ,à" t n# ) ' chân ố ầ ư ố
t n# ) ' chân man# = ni m bu n ch" anh ố ý ệ ồ
, 2u n t anh tì m $m =# # p n# i % i b " $m 4an# n#an# ề q ư q ưò ò á
, M ta anh tì m $m =# th y anh tì m $m $m n#" i h n# ề ấ q ồ
4 ph n %0 an bài +i n $m hi u ch" ố q ể
!*n# th ch" anh b"n# !*n# th ch" anh ọ ọ
/9 chi m 4a 4a hay ) à c"n % i bàn# nJ 4 ph n cLn# ,> h n q ố q q
Dn c m mu i ti 'u 1 n#ày N b" ch" % n n#ày % c t /" ơ ố ế ưq µ
1 n#ày N b" ch" % n n#ày % c t /" ế ưq µ
) àm thân c"n #*i c"n #*i nà" chun# tì nh $m b*n ! ch ti t t!i nh é ü ế
n#hJ" mà t!J" ca" $m t!&t ) i % u m>i $m b*n ) u>n ! ch tì nh ò ầ é ü
nh n# chi u %i t!'n % n# ph th y $m t!"n# ) 7n# ,i t =i u ü ề ưò ố ấ ệ ề
anh nhì n =# #i n# màu /a m>i 4"n m* %à" *" $m n a m c n a =h"$ ố ú q ú
anh n#h$ ) 7n# %au thà $m %i ) y ch n# #i àu ấ ồ
ch" + n# %*n# h c ca" anh %ây n&i y'u th t nhi u ứ ọ q ề
nh y'u 1 ) "ài h"a nh ) "ài h"a t! n# t!"n# nh n# % i $m c7n t!"n# t! n# ư ư ắ ư ò ắ
nà" n# $m y'u i $m b*n thân ch" ,i t =i u nJ ò ơ ệ ề
$m b*n thân ch" n#" i =i u q ề
% ! i %ây tui n# m % n# nu t cay tui ) y =i m này tui % m c !a pha ể ồ q ắ ố ấ ô µ
tui +Dm ,à" m>n# %. t ! n# M ch h n %àn bà ã ü q
% ! i %ây tui n# m % n# nu t cay tui ) y =i m này tui % m c !a pha ể ồ q ắ ố ấ ô µ
tui +Dm ,à" t!'n t!*n ! n# M ch % m #i à +ì ã ü ầ
h n %àn bà tui caO$ , i ! u tui c n n#hi m' ! i tui ph' , i b %à q ớ ưq ắ ồ ớ ồ
thà ) àm 1 chai m y ) . t 2uDn# n*t ch t m ch" ! i ấ ế ç ồ
4 n# chi nh = b c tì nh =hi n# i y'u %i % n %ài ) "an ố ư é q ưò ế
mà t!J" ca" % t 4 i tì nh ! i n'n t6 #i a % i >m t!*i 4 u / c , n# t i ứ q ồ ü ò ầ µ ọ ơ
N m t!"n# =h*m ) n m c a n#ày N ) n ... ) y n c ,à ) y c m ... ã ớ ó ú ầ ấ ướ ấ ơ
N m AB , i P b c t n# ca" , i m&n# c9m t!6" #i 7 ... ã ó ớ ứ ưò ớ
Đ n# th n# ti c n a ... $m h0y b n# c"n , .. $m , , i m cha ừ ươ ế ü ồ ề ề ớ ç
C7n ph n thDm nu>i ... $m mu n thDm thì thDm .. anh %âu c& %7i h i #ì q ố ó
N#ày mai !a b n anh 4 ) ì a c5i t! n ... +a ) ì a c m cha ... ắ ẽ ầ á ç
Đ n % n# ch" anh ... nh m*u ch y , ti m ... c p %i m n# c"n n# i ... q ồ ư á ề ướ q ưò
N m %'m tha" th c nh cha ,à nh m ... nh , nh th n# c"n ... ã ứ ớ ớ ç ớ q ớ ã
Ch n# # p m t cha ... bi t cha #i th nà" E ã q q ế ò ế
: n& c& n&i H Cha c"n b *n t hì nh =" , n a c"n i ... ç | ú ề ü ơ
C7n ph n !i 'n# $m ... $m bi t 4 n# ) àm 4a" E ch c $m %i ) àm ,L t! n# ... q ế ố ắ ưò
Mưa Buồn Ký Niệm
Trình bày: Quách Thành Danh
Sáng tác: Mqnh Thắng
Ngoài tròi làm mua rơi
Nuớc mât anh lång thâm
Cơn mua vô tình kia khơi lên nôi đau tình yêu quá khứ.
Ngày nào cùng bên nhau
Dâp dìu đuòng phô vâng
Mua rơi rơi thât lanh giá
Thê nhung đôi ta thât vui.
Ký niêm cùng cơn mua
Vân mãi trong lòng này
Sao em yêu vội xa cho anh sông trong tùng đêm nuớc mât.
Còn hoài goi tên em
Tron đòi và mãi mãi
Mong em yêu đuợc hanh phúc
Nhu vân uớc mơ trong đòi.
Ngày em đi anh cô đơn
Buôn đứng mãi trong mua dõi theo
Nuớc mât âm thâm
Hòa chung nhùng tiêng mua rơi hâng đêm.
Em yêu đang ở đâu
Anh nhớ em vô cùng
Dù là nâm mơ, anh luôn luôn trông thây dáng em bên mình.
Làm sao cho con tim anh
Ðùng khóc nùa khi anh nhớ em
Dâu vêt năm nào
Tai sao chäng thê tan theo hat mua?
Mua ơi xin đùng rơi, nuớc mât anh khô rôi
Ðùng gợi niêm đau, trong con tim đang cô gâng quên đi nguòi.
.............Am............................Am..... .....................Am
Đ0 )âu ! i t>i 4 n# =i p 4inh ,i'n 4inh ,i'n ti n =h>n# c& ô ô ê ê
..........-m..........................E?.......... ......................Am
B m i thân c"n c7m c i 2u* t!>n# #i n# th n# Dn mày@ ô e ơ ó ô â
.................T t c %" n 4au tu n# t nha.....................1"n#G ChCc ,ui â á a ơ u
L mu i t , i c*i b*nh mì =h> /Dm ba th n# t!anh nhau@ o ô ớ ớ â
Đ0 )âu ) m ! i@ th m n#"n =h>n# nhìn th y@ %'m %'m n#h$ b n# %&i@ %&i 2u* %i th>i ti n ti'u â ô ơ â u ê
h t m t ! i Q.QR ê â ô
2u' nhà )Ca %0 ch.n ch a ba ch" c"n ,ài ba % u@ Ó u â
N&i , y th>i 2u' h n# n#hJ" th t b*t 2uanh nDm c9n# c nh n# . â uơ â á ộ
:9a m a t i ba =6" ,& %âuE : , t bJ" n i na"E u ớ ở e ớ ơ
Đ a $m chDn , t@ =h>n# may b / ch cCm@ anh th n# $m nhi u ) m@ c # n# )'n $m /9 ch" c& ứ i i i uơ ê â ô â
th nà"G ê
Đ0 )âu ! i anh % n ) p =h>n# ,ui =h>n# ,ui ,ì $m %&G ô ê ớ
Đ0 b anh %i th$" th n# #i*m % c c& > t> ,à ) m ti n. ó â ô â ê
N# i 2u*n n c t!>n# th$" b&n# hình $m t!'n +$ th n# <pacy@ ô uớ â
3C #a %i'n cu n# ban# 2ua t! n# Finh T @ ô uò ê
Ai ai cLn# nhìn th y@ chua +&t ch" anh ,ì c*i =i p n#hJ"G (TST) â ê
Đ0 th ! i anh 2uy t ch. , n )'n ) y t m b n# )" i =h*@ ê ô ê uơ â â â a
Th mà anh % c ,> m t nhà m*y , i ch c /anh th n# b " , . ê uợ ộ ớ ứ â á ê
8à t %& 4*n# 4*n# u n# caO6@ %'m , ) i bia >m ù ô ê a
Lân )a 2u$n % c , i m y th n# 4 p ) n@ uợ ớ â â ê ớ
Anh hay c9n# b n n& t i t i bia >m ,à anh )'n t! n# ph7n# T o ô ô uở
Đ n bây #i anh =h*c ) m $m i -")a@ ti n t!"n# tCi T ê ò â ơ ê
B n# # p $m@ $m bây #i + +*c % n# b'n h>n# % n# 2u c ) ô å ò ơ ứ uò ô ộ
Chà" $m nh6@ anh thân *i chà" $m c> $m th i 4inh ,i'nG T ò
N& b $m ! i@ anh %ây cLn# =h>n# c n n aG ó ô â ù
Anh c& n# i =h*c@ $m h0y %i %iG Tình ta th h t ! iG uò ê ê ô
H.♥.H Fh>n# Th n# H. ươ ♥.H Fh>n# Nh H. ớ ♥.H Fh>n# : : n# H. ơ ç ♥.H
H.♥.H Fh>n# Bu n H. ồ ♥.H Fh>n# Ch*n H.♥.H L Fh>n# 3 i H. ệ ơ ♥.H
H.♥.H Fh>n# K'u Ai C H. á ♥.H L7n# BDn# Gi * H.♥.H
H.♥.H Fh>n# Nh Ai C H. ớ á ♥.H H n T -" H. ồ µ ♥.H

C Am Người yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh F Am Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau F Dm Vậy nên anh mãi yêu và chỉ yêu G Em C Mình em suốt đời, anh chỉ yêu mãi mình em Đoạn này tương tự nhé Và không tin năm tháng sẽ trả lời em Ngày nào đó em sẽ hiểu anh rõ hơn Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim Nguyện yêu em suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em Am F Am Rồi thời gian sẽ không nhạt phai Am F Am Rồi thời gian sẽ không xóa nhòa F Dm Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim G Em C Nguyện yêu em suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em Đoạn này lại giống đoạn đầu Gần bên nhau ta sẽ tin yêu trọn đời Người yêu hỡi em hãy cùng anh sánh đôi Về bên nhau chung sống trọn ước mơ Ờ hơ suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em

1. GI ỌT Đ ẮNG (BAN NH ẠC THE WALL)

2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->