Bai tap vat li: chuyen de chuyen dong thang bien

doi deu
Bài 1 Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt đến vận tốc 36 km/h
a. Tính gia tốc của đoàn tàu
b. Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữaẽ đạt đến vận tốc 54 km/h

Bài 2 Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 45km/h bổng tăng ga chuyển động nhanh dần
đều
a. Tính gia tốc của xe biết rằng sau 30s ô tô đạt vận tốc 72 km/h
b. Trong quá trình tăng tốc nói trên, vào thời điểm nào kể từ lúc tăng tốc, vận tốc của xe là 64,8 km/h
Bài 3 Cùng một lúc, từ hai địa điểm A và B cách nhau 50m có hai vật chuyển động ngược chiều để gặp
nhau. Vật thứ nhất xuất phát từ A chuyển động đều với vận tốc 5m/s, vật thứ hai xuất phát từ B chuyển
động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc 2 m/s2. Chọn trục ox trùng đường thẳng AB, gốc tọa
độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc xuất phát
a. Viết phương trình chuyển động của mỗi vật
b. Xác định thời điểm và vị trí hai xặp nhau
c. Xác định thời điểm mà tại đó hai vật có vận tốc bằng nhau
************************
Bài 4 Hai vật cùng xuất phát một lúc tại A, chuyển động cùng chiều. Vật thứ nhất chuyển động đều với
vận tốc v1 = 20m/s, vật thứ hai chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không và
gia tốc 0,4 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ O tại A, gốc thời gian là lúc xuất
phát
a. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau
b. Viết phương trình vận tốc của vật thứ hai. Xác định khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm chúng có
vận tốc bằng nhau

************************

Tính gia tốc của tàu b. Hãy tính: a. Xe máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0.025m/s2. chiều dương từ A đến B. gốc thời gianlà lúc hai xe xuất phát a. Sau 2 phút thì tàu dừng lại ở sân ga a. Thời gian ô tô chạy thêm được 125m kể từ khi bắt đầu hãm phanh c. Khi vật thứ nhất đi qua A với vận tốc 20m/s.2 km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều để vào ga. Viết phương trình tọa độ của hai vật b. chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật thứ hai bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc v2 = 8 m/s. chiều dương từ A đến B. Gia tốc của ô tô b. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau b. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0. Tính vận tốc của mỗi xe tại vị trí đuổi kịp nhau ************************ Bài 6 / Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 43. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm Bài 7 Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 125m thì vận tốc của ô tô chỉ còn bằng 10m/s. Chọn gốc tọa độ tại A. Khi hai vật gặp nhau thì vật thứ nhất còn chuyển động không? Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau c. Thời gian chuyển đọng cho đến khi xe dừng hẳn Bài 8 Có hai địa điểm A và B cách nhau 300m.Bài 5 Hai xe máy cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 400m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B.02m/s2. vận tốc là bao nhiêu . gốc thời gian là lúc vật thứ nhất qua A a. Chọn A làm gốc tọa độ. Khi vật thứ hai đến A thì vật thứ nhất ở đâu.

2 m/s2. người thứ nhất đi qua A với vận tốc đầu là 5 m/s.5m/s.5m. Coi tàu chuyển động chậm dần đều.Bài 9 Hai người đi xe đạp chuyển động ngược chiều nhau. Khi tàu dừng lại. trong giây thứ tư kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động vật đi được quãng đường 13. chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0. Hãy xác định gia tốc của tàu.2 m/s2. chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật. Tính quãng đường đi được của viên bi trong thời gian 3s và trong giây thứ ba Bài 12 Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 36 km/h. Toa thứ nhất đi qua trước mặt người ấy trong thời gian 6s. toa thứ hai trong 45s. Bài 26 một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều. Hãy tính: . Tìm gia tốc chuyển động của vật và quãng đường đi dược sau 8 giây Bài 13 Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 24m và s2 = 64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. đầu toa thứ nhất cách người ấy 75m. ************************ Bài 28 Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường s trong thời gian t. hỏi toa thứ 7 đi qua trước mặt người ấy trong thời gian bao lâu? Bài 27 Một người đứng ở sân ga thấy toa thứ nhất của đoàn tàu đang tiến vào ga qua trước mặt mình trong 5s. Cùng một thời điểm. Viết phương trình tọa độ của hai người b.2 m/s2 và vận tốc ban đầu bằng không. người thứ hai đi qua B với vận tốc đầu 1. Xác định vị trí và thời điểm hai người gặp nhau c. Tính chiều dài của dốc. xuống đến chân dốc hết 100s và đạt vận tốc 72 km/h. Biết AB = 130m a. Cho đến lúc gặp nhau thì mỗi người đã đi được quãng đường bằng bao nhiêu? Vận tốc của mỗi người khi gặp nhau là bao nhiêu? Bài 10 Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều. Ô tô xuống dốc được 625m thì nó có vận tốc là bao nhiêu? Bài 11 Một viên bi chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0.

Biết rằng chuyển động của viên bi là nhanh dần đều ************************ Bài 30 Một hòn đá rơi từ miệng đến đáy giếng mất 2. Tính độ sâu của giếng ************************ Bài 31 một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian rơi b. Xác định vận tốc của vật khi chạm đất ************************ Bài 32 một vật rơi tự do từ độ cao 45m.8 m/s2. khoảng thời gian vật đi hết 1m đầu tiên b. Lấy g = 9. Hỏi thời gian viên bi lăn trên đoạn đường cũng bằng S tiếp theo. Lấy g = 10 m/s2 a. Tính thời gian rơi của vật và vận tốc của vật khi chạm đất . Thời gian lăn trên đoạn đường S đầu tiên là t1 = 1s. khoảng thời gian vật đi hết 1m cuối cùng ************************ Bài 29 một viên bi được thả lăn không ma sát trên mặt phẳng nghiêng với vận tốc đầu bằng không.5s.a. Lấy g = 10 m/s2 a.

Tính quảng đường vật rơi trong 2 giây đầu tiên b. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất và độ cao nơi thả vật. Trong 1 giây trước khi chạm đất vật rơi được 20m. người ta thả rơi một vật. Tính quảng đường vật rơi trong giây cuối cùng ************************ Bài 33 Một vật rơi tự do trong giây cuối cùng rơi được 35m. Lấy g = 10 m/s2. bỏ qua sức cản của không khí a.5 lần so với vật thứ hai. một vật rơi đến đất mất thời gian gấp 1. Lấy g = 10 m/s2 ************************ Bài 34 Từ một vị trí cách mặt đất một độ cao h. Tính vận tốc của vật khi chạm đất ************************ Bài 35 Thả hai vật rơi tự do.b. Hãy so sánh độ cao ban đầu của hai vật và vận tốc của chúng khi chạm đất ************************ . từ đó suy ra độ cao nơi thả vật c. Tính thời gian rơi của vật .

Hỏi hai vật được thả cách nhau bao lâu? ************************ . Lấy g = 10 m/s2. Tính chiều sâu của giếng.3s. Tính độ cao nơi thả vật ************************ Bài 39 Hai vật được thả rơi ở cùng một độ cao nhưng ở các thời điểm khác nhau.5s ngay trước đó. Lấy g = 10 m/s2. vật rơi tự do vạch được quảng đường gấp đôi quảng đường vạch được trong 0.Bài 36 hai viên bị nhỏ được thả rơi từ cùng độ cao. Lấy g = 10 m/s2. Tính khoảng cách giữa hai bi sau 2s kể từ khi bi B rơi ************************ Bài 37 Một hòn đá rơi tự do xuống một giếng mỏ. Sau khi rơi được một thời gian t = 6. Biết vận tốc truyền âm là v = 340 m/s.5s cuối cùng trước khi chạm vào mặt đất.3s ta nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Sau 1s kể từ lúc vật hai rơi khoảng cách giữa hai vật là 30m. bi A thả sau bi B 0. ************************ Bài 38 Trong 0.

Khi giọt thứ nhất rơi chạm đất thì giọt thứ năm bắt đầu rơi. Tính khoảng cách giữa các giọt kế tiếp nhau. từ độ cao 7m.Bài 40 Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau.Chọn gốc tọa độ tại vị trí ném. Lấy g = 10 m/s2 a. Tìm thời điểm lúc chạm đất và tính vận tốc của vật khi chạm đất ************************************************** **** . Viết phương trình tọa độ của vật. Biết rằng mái nhà cao 16m ************************ Bài 41 Một vật được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu 2m/s. chiều dương hướng xuống b. bỏ qua sức cản không khí.