P. 1
Phan Loai Bai Tap Chuong Dien Li

Phan Loai Bai Tap Chuong Dien Li

|Views: 549|Likes:
Được xuất bản bởinguyenphong201
hay lam ba con oi
hay lam ba con oi

More info:

Published by: nguyenphong201 on Jul 23, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

Gv: Nguyễn Xuân Phong

Tổ: Hóa - Sinh

PHẦN I: LÍ THUYẾN CẦN NẮM VỮNG CHUONG I: SỰ ĐIỆN LI BÀI 1: Söï ñieän li Phần tóm tắt giáo khoa: 1. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo và muối trong nước - Tính dẫn điện của dung dịch axit, bazo và muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion. - Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion. - Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.→ Vậy axit, bazơ và muối là những chất điện li. 2. Phân loại các chất điện li: a. Chất điện li mạnh: ( α = 0 ) Chất điên li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion Ví dụ: Na2SO4 → 2Na+ + SO42KOH → K+ + OHHNO3 → H+ + NO3– b. Chất điện li yếu: ( 0 < α <1) Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch Ví dụ: CH3COOH  CH3COO- + H+ HClO H+ + ClO– - Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi quá trình cân bằng thì ta có cân bằng điện li. Cân bằng điện li là cân bằng động Nâng cao : Độ điện li α = n/no với n là số phân tử phân li ra ion no là số phân tử hòa tan ( Chú ý: - Khi pha loãng dd , độ điện li của các chất điện li đều tăng - Cân bằng điện li cũng có hằng số cân bằng K và tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê ) BAØI 2 : AXÍT , BAZƠ VAØ MUOÁI Phần tóm tắt giáo khoa: 1. Định nghĩa theo A-rê-ni-ut - Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+ - Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OHVd: HCl → H+ + Cl– CH3COOH H+ + CH3COO– - Axit nhiều nấc H3PO4 H+ + H2PO4– H2PO4– HPO42– H+ + HPO42– H+ + PO43–

phân tử H3PO4 phân ly 3 nấc ra ion H+ nó là axít 3 nấc - Baz Ba(OH)2 Ba2+ + 2OH2. Hidroxyt lưỡng tính : là hiroxít khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ. - Các hidroxit lưỡng tính thường gặp :Zn(OH)2,Al(OH)3,Pb(OH)2 ,Sn(OH)2 - Chúng điều ít tan trong nước và có lực axit bazơ yếu. Ví dụ : Zn(OH)2 có 2 kiểu phân li tùy điều kiện: Phân li kiểu bazơ: Zn(OH)2 Zn2+ + 2OHPhân ly kiểu axit : Zn(OH)2 ZnO22- + 2H+

Có thể viết Zn(OH)2 dưới dạng H2ZnO2 3. Muối : là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit. + Muối axit là muối mà anion gốc axit còn có khả năng phân li ra ion H+ Ví dụ : KHSO4 , NaHCO3 , NaH2PO4…

-1-

3 xanh pH ≥ 8 hồng pH ≥ 8.0. lực axit của nó càng yếu.Chất chỉ thị màu thường dùng là quì tím và phenolphtalein.0.Gv: Nguyễn Xuân Phong + Muối trung hòa: là muối mà anion gốc axit không còn khả năng phân li ra ion H+ Ví dụ : NaCl .Sinh (1) .Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14. ) BAØI 3: SÖÏ ÑIEÄN LI CUÛA NÖÔÙC – PH CHAÁT CHÆ THÒ AXIT – BAZÔ Phần tóm tắt giáo khoa: 1.Axit là chất nhường proton . [H+] = 1.10-7M < 1. Vd: NH3 + H2O NH4+ + OH – ( Hằng số phân li bazơ [ NH3 ] Giá trị Kb chỉ phụ thuộc vào bản chất baz và nhiệt độ Kb càng nhỏ . ) . (NH4)2SO4… ( Chú ý : Nếu anion gốc axít còn hidro có tính axit. Quì tím đỏ pH≤6 tím 6 < pH <8 không màu pH < 8. Khái niệm về pH – Chất chỉ thị màu Nếu [H+] =10–a thì pH = a Về mặt toán học pH = – lg [H+] + -3 Vd: [H ] = 10 M ⇒ pH=3 : Môi trường axit pH + pOH = 14 Chú ý : .10-7M pH =7 <7 >7 Môi trường dd Trung tính Axit Bazơ H+ + OH+ – Kb = [NH4 ][OH ] + Ka = [H3O ][CH3COO ] Tổ: Hóa .Môi trường dung dịch được đánh giá dựa vào nồng độ H+ và pH dung dịch. Vd: CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO( Hằng số phân li axit [CH3COOH] Giá trị Ka chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ Ka càng nhỏ . thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion H+. Ý nghĩa tích số ion của nước : a) Môi trường axit: [H+] > [OH–] hay [H+] > 10–7M b) Môi trường kiềm: [H+] < [OH–] hay [H+] < 10–7M c) Môi trường trung tính: [H+] = [OH–] = 10–7M 3. .3 Phenolphtalein BAØI 4: PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI ION -2- . VD: NaHCO3 Na+ + HCO3HCO3 H+ + CO32) Nâng cao : Định nghĩa theo Bronstet : .0. Sự điện li của nước : Thực nghiệm cho thấy nước là chất điện li rất yếu: H2O Tích số ion của nước : [H+] .[OH-] =10-14 M ( đo ở 25oC) 2. lực bazơ của nó càng yếu.Bazơ là chất nhận proton .10-7M > 1.

H2SO4 .Trường hợp tạo chất khí : 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O 2H+ + CO32– → CO2 + H2O .+ K+ + OH. HNO2.Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion. H2SO4. H+ và SO42h. Cl2. chất khí hay chất điện li yếu. a. Al(OH)3.Dung dòch muoái taïo bôûi acid yeáu vaø bazô maïnh coù pH >7. Cho các chất sau : HNO3. -3- . Axit mạnh: HNO3.Trường hợp tạo chất điện li yếu: a) Phản ứng tạo thành nước : HCl + NaOH → NaCl + H2O H+ + OH– → H2O b) Phản ứng tạo thành axit yếu : HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl H+ + CH3COO. C2H5OH. Toùm laïi: Moâi tröôøng cuûa dung dòch muoái laø moâi tröôøng cuûa chaát (axit hoaëc bazô) maïnh hôn.Sinh Phần tóm tắt giáo khoa: 1... Điều kiện xảy ra phản ứng trong dung dịch các chất điện li . HClO.Dung dòch muoái taïo bôûi acid maïnh. HCl. laøm quyø tím hoùa xanh. Chất điện li là gì? Chất điện li gồm những chất nào ? b. SO2. NaCl.Muoái taïo bôûi acid maïnh vaø bazô yeáu coù pH < 7 laøm quyø tím hoùa ñoû( môi trường baz) Vd: NH4Cl. Thế nào là chất điện li mạnh? Thế nào là chất điện li yếu ? c. CH4.→ CH3COOH Lưu ý: Trường hợp không xảy ra phản ứng trao đổi ion Ví dụ: NaCl + KOH → NaOH + KCl Na+ + Cl. PHẦN II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHẤT ĐIỆN LI Dạng 1: Chất điện li – Phương trình điện li. đường saccarozơ ( C12H22O11). CH3COONa… .+ K+ + ClĐây chỉ là sự trộn lẫn các ion với nhau. Hãy cho biết chất nào là chất điện li mạnh ? chất nào là chất điện li yếu ? chất nào không điện li ? Viết PTĐL của các chất điện li. Cu và NO3 f. ( môi trường baz) Vd: Na2CO3. H2S. Na+ và OHk.Trường hợp tạo kết tủa: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 Cl– + Ag+ → AgCl . ( môi trường trung tính) Vd: NaCl. Al2(SO4)3…. K2SO4…. Bài 2 : Viết công thức của các chất mà khi điện li tạo ra các ion. . Fe và Cl e. Ba2+ và OHg. Muối của axit mạnh và baz mạnh hoặc có độ mạnh tương đương không bị thủy phân trong nước. NH4+ và PO43c. Bài 1: a. Ba(OH)2. HCl. Bài 3: Viết PTĐL của các chất sau: a. 3+ 2+ d. 2. . H3PO4. Nâng cao: Phản ứng thủy phân của muối . ZnCl2. NaOH.→ Na+ + OH. K+ và CO32. Ví dụ minh họa . Al3+ và SO42-.Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau: Chất kết tủa . bazô maïnh hoaëc yeáu töông ñöông nhau khoâng laøm ñoåi maøu giaáy quyø.b. K2CO3. Cu(OH)2.Gv: Nguyễn Xuân Phong TRONG DUNG DÒCH CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI Tổ: Hóa . H+ và Br-.

3% ( d = 1. y mol Ca2+ . d? Bài 13: : Một dd chứa x mol Na+. KOH.1mol). NO3-( 0.4%. Thế nào là axit 1 nấc. c. SO42-(0. Muối trung hòa: CH3COONa. SO42. dd Ba(OH)2 0. c.  Tính nồng độ ion của các chất điện li mạnh.1 ml dung dịch HNO3 14% ( d = 1. Cr(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Ca(HSO3)2. KMnO4. biết a = 80%. Bài 21: a.09 mol). Al3+ ( 0.và d mol NO3-.  Tính nồng độ ion của các chất điện li yếu.06 mol).2M.9g H2SO4 vào nước thu được 200 ml dung dịch.4%. Al(NO3)3. Thế nào là hidroxit lưỡng tính? ? bằng PTĐL chứng minh Be(OH)2 . Ba(OH)2. Dd Cu(NO3)2 0. . c. Bài 5: Tính thể tích dung dịch HCl 0. Fe2(SO4)3.25 g/ml). Al(OH)3 . Bài 11: Tính [ion] có trong dung dịch. c mol Cl. K+(0. Định nghĩa axit .3 ml dung dịch HNO3 32% ( d= 1. c.( x mol).5M. AgNO3. bazơ theo thuyết Bronsted? Mỗi định nghĩa cho 1 ví dụ bằng PTĐL. b. bazơ theo thuyết Arêniut? Mỗi định nghĩa cho 1 ví dụ bằng PTĐL. Muối tan: CuSO4. biết a = 1.96 lit khí hidro clorua (đkc) vào nước được 250ml. b.9 mol).4 mol). Hòa tan 8. Gía trị của x là bao nhiêu? Tính khối lượng rắn thu được khi cô cạn. Muối phức : [Ag(NH3)2]Cl.1 mol).5 M chứa số mol H+ bằng số mol H+ có trong 0. Muốn có được dung dịch trên phải hòa tan 2 loại muối nào? AXIT – BAZƠ – MUỐI Dạng 4: lúy thuyết axit – bazơ – muối .01M. Gía trị của x là bao nhiêu? Tính khối lượng rắn thu được khi cô cạn. [Cu(NH3)4]SO4. c. Na2CO3.06 mol).( x mol).(0. Bài 7: Tính thể tích dung dịch KOH 1M chứa số mol OH. Bài 15: Một dd chứa K+ (0. Dung dịch HCl 7. Định nghĩa muối? bằng PTĐL cho 2 ví dụ? b. Al2(SO4)3.2M. NH4NO3. Na2HPO4. y. Bài 19: a.3 lit dd HNO3 0.bằng số mol OH.5 M chứa số mol H+ bằng số mol H+ có trong 300g dd H2SO4 1M ( d = 1. Tính nồng độ mol/lit của các ion có trong dung dịch sau khi trộn. Dạng 3: Áp dụng định luật bảo toàn điện tích.Gv: Nguyễn Xuân Phong Tổ: Hóa .Sinh b. b. d. Thế nào là bazơ 1 nấc.Ca2+ (0. Thế nào là muối trung hòa? bằng PTĐL cho 1 ví dụ c. Bài 12: Một dd chứa a mol Ca2+. Bài 6: Tính thể tích dung dịch HCl 0.2 lit dd NaOH 0. e. Bazơ mạnh: NaOH. biết a = 1. Bài 8: Trộn 458.08 g/ml). SO42. Tìm biểu thức liên hệ giữa x.33 g/ml). b mol Mg2+ . CH3COOH. axit nhiều nấc? bằng PTĐL chứng minh H3PO4 là axit 3 nấc.3mol) và Cl. dd CH3COOH 1.có trong 0. HClO.03mol). Tìm biểu thức liên hệ giữa a. Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thi thu được 46. c. b. a. f.2 mol).( y mol).5H2O vào nước thu được 500 ml dd. K2CO3. Bài 22: Viết phương trình điện li của: a. K3PO4.3 M. Hòa tan 12. z. Bài 9: Trộn lẫn 500ml dd NaOH 5M với 200 ml dd NaOH 30% ( d = 1.5g CuSO4.( x mol). Al3+ (0. Bài 16: Một dung dịch chứa Fe2+( 0.5M với 300ml dd KNO3 2M. z mol HCO3. KHCO3.1mol) và NO3. bazơ nhiều nấc? ? bằng PTĐL chứng minh Mg(OH)2 là bazơ 2 nấc. Muối axit: NaHSO4. b. -4- .0072M . Bài 4: Tính [ion] các chất co trong dung dịch sau đây: a. Tìm giá trị của x và y? Bài 17: Một dung dịch Ca2+ ( 0. Định nghĩa axit . Hòa tan 4. H2S. Dạng 2: Tính nồng độ ion có trong dung dịch. BaCl2.2g/ml). d. HNO2. Cl. dd Ca(OH)2 0. b.2 g/ml) với 324. (NH4)2SO4. Zn(OH)2 . t? Bài 14: Một dd chứa Na+ (0. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch thu được ( giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). FeCl3. Bài 20: a.9g chất rắn khan. Tính [OH-] có trong dung dịch thu được? Bài 10: Trộn 200ml dd Ca(NO3)2 0. Thế nào là muối axit? bằng PTĐL cho 1 ví dụ. Axit yếu: H3PO4.và t mol Cl-. dd HNO2 1M. Na2SO3.

5M được dd D. ClO-.5M.24H2O. NaHCO3 được coi là những chất lưỡng tính..  Các loại toán khác. axit hay bazơ: Al3+ . CH3COO-. Bài 27: Viết biểu thức hằng số phân li axit và hằng số phân li bazơ cho các trường hợp: HF. Na+ . CH3COO.8g Zn(OH)2 làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho vào 100 ml dd H2SO4 1M.Gv: Nguyễn Xuân Phong Tổ: Hóa . S2. Tính CM của dd HCl? b. Cô cạn dd sau phản ứng thì thu được 11. Zn(OH)2 . Bài 38: Chia 19. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng ở mỗi phần? Bài 40:Cho 100ml dd AlCl3 1M tác dụng với 100 ml dd NaOH 3. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng ở mỗi phần? Bài 39: Chia 19. KOH. Na+. biết rằng: + 30 ml dd H2SO4 được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 1M. Trong mỗi phản ứng đó ion HCO3. PO43-.5g chất rắn. Cl.Sinh d.bazơ của Bronsted các ion: Na+ . Tính thể tích dd NaOH 1M đủ để làm kết tủa hết ion Mg2+ trong dd? -5- . NH3. lưỡng tính hay trung tính? Tại sao? Trên cơ sở đó hãy dự đoán pH của các dung dịch cho sau đây có giá trị như thế nào so với 7: Na2CO3 .128g/ml). KCl . a. NaHSO4.. Dạng 5: Toán axit – baơ. Na2CO3 .5M trung hòa vừa đủ với V ml dd X gồm NaOH 0.02M cần dùng để trung hòa vừa đúng 100ml dd A. CH3COONa . Bài 29: Cho một lượng dd H2SO4 10% tác dụng vừa đủ với 16g CuO thu được 80ml dd muối. HPO42-. K+ . Tính [ion] trong dd thu được? Bài 31: Trộn 15ml dd NaOH 2M với 15ml dd H2SO4 1..5M ?  Toán hidroxit lưỡng tính. trung tính. Muối ngậm nước: CuSO4.  Một axit + một bazơ. a. sau đó cho vào mỗi dung dịch một ít quỳ tím.3 lit dd HCl 1M. Cl. F-.1M thu được dd A. CO32-. NH4+. Zn2+. Tính thể tích dd H2SO4 đủ để trung hòa dd D.1M và Ba(OH)2 0. Na2S .5M. Tính [OH-] có trong dd D. NH4+ .đóng vai trò là axit hay bazơ. Bài 24: Các chất và ion cho dưới đây đóng vai trò lưỡng tính. CO32. Tại sao? Hoà tan 6 muối sau đây vào nước: NaCl. trung tính hay lưỡng tính theo thuyết Bronsted: HI. Tính giá trị của V ml? Bài 37: Tính thể tích dd A chứa đồng thời 2 axit HCl 0.4M và H2SO4 0. bazơ. + 30 ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd H2SO4 và 5ml dd HCl 1M.8g Al(OH)3 làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho vào 200 ml dd H2SO4 1M. NH4Cl . HCO3-. H2O . Bài 34: Tính CM của dd H2SO4 và dd NaOH. K2SO4Al2(SO4)3. Bài 42: Cho 12g MgSO4 vào nước để thu được 0.là axit. Hỏi dung dịch có màu gì? Bài 25: Theo định nghĩa mới về axit. a. C6H5O.2M. Bài 28: Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử và ion rút gọn của dd NaHCO3 lần lượt phản ứng với từng dd: H2SO4.1M với 100ml dd HNO3 0. Cl-. Phần 2: Cho vào 50 ml dd NaOH 1M.. NO2-. HCO3-.. Tính thể tích dd Ba(OH)2 0. C6H5ONa thành 6 dung dịch. Để lam tan hết lượng Al(OH)3 này cần dùng bao nhiêu ml dd KOH 14% ( d = 1. Tính C% và CM của dd muối? Bài 30: Để trung hòa 20cm3 dd HCl cần dùng 50cm3 dd Ba(OH)2 0.5M.3M cần dùng để trung hòa 200 ml dd B chứa đồng thời NaOH 2M và Ba(OH)2 0. tinh CM của dd KOH ban đầu? Bài 33: Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 100ml dd KOH 0. HSO4– . Tính [ion] trong dd thu được? Bài 32: Đổ 150 ml dd KOH vào 50 ml dd H2SO4 1M thì dd trở thanh dư bazơ. NH4Cl .  Hỗn hợp (axit + bazơ) . Bài 35: Trộn 200ml dd HCl 0. Al(OH)3 . AlCl3 . CH3COO-. b. S2-. NH4+ . bazơ. HClO. Phần 2: Cho vào 150 ml dd NaOH 1M. NH4+. Bài 26: Dùng thuyết Brosted hãy giải thích vì sao các chất AlOH)3 . HNO2.. Al3+. Tính CM các chất trong dd thu được sau phản ứng? Bài 41: Một lượng Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với 0. Bài 36: Cho 400ml dd gồm HNO3 0.2M và HCl 0. Bài 23: Hãy cho biết các phân tử và ion sau là là axit. Tính [ion] trong dung dịch? b. Zn(OH)2 .5 lit dd.5H2O. CO32.

25M đủ để làm kết tủa hết ion SO42. 400 ml dd chứa 3. a.4 g Mg trong 150 ml dung dịch HCl 2M. Tính V dung dịch BaCl2 0. Cho m gam natri vào nước thu được 1.8. Bài 47: Tính nồng độ mol/l của các dd.8g NaOH. dd HCl có pH = 1. Trộn 100 ml dd HNO3 0.2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0.8M với 100 ml dd HNO3 0.10M ( Ka= 1. 200 ml dd có chứa 0. e. Loại 1: pH của axit mạnh hoặc bazơ mạnh. Tính m? h.1M với 100 ml dd KOH 0. a. d. f. Dd KOH 0. d. Bài 49: Có 250 ml dd HCl 0. Mặt khác người ta phải dùng 40 ml dd AgNO3 2M để làm kết tủa hết ion Cl.10-5). Lọc lấy kết tủa. Biết hằng số phân li Ka = 1. Tính thể tích dung dịch KOH tối thiểu cần dùng để thu được kết tủa cực đại? Bài 45: Một dung dịch A chứa AlCl3 và FeCl3. b. Dd CH3COOH 0.01M biết α = 4.5M đủ để làm kết tủa hết ion Cu2+ ? c. Dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu? Bài 54: Trộn 100 ml dd HCl 1. dd Ba(OH)2 có pH = 13.10-5. Dd CH3COOH 0. thu được dung dịch có pH = 4. Loại 4: Pha trộn dung dịch có phản ứng xảy ra.10M ( Kb= 1.25%.80. Tính V dung dịch KOH 0. Dd NH3 0. Cho từ từ dd KOH 2M vào dd A. Trộn 100 ml dd Ba(OH)2 0.5 lit dd có pH = 13. Tính nồng độ mol/l của dd A? SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC – pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ.5 lit dd HCl có hòa tan 224 ml khí HCl ở đktc. b. Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc) -6- .1 M. b. a.0005M ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc). dd H2SO4 có pH = 4. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc) Bài 55: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0.1M với 100ml dd H2SO4 0. dung dịch CH3COOH 0. 0. rửa sạch. dd H2SO4 0. sấy khô rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 2g chất rắn.1M.8g H2 và dd A. Bài 53: Hòa tan 2.3M . b. Thêm dd NaOH vào 100ml dd A cho đến dư.8g hỗn hợp Mg và Al bằng dd HCl vừa đủ thì thu được 0. Hỏi x ml nước cất bằng bao nhiêu? Bài 51: Pha loãng bằng nước dd NaOH có pH = 12 bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 11.01M.4M. Lấy 10 ml dd HBr 1M pha loãng thành 100ml dd.5M được dd D. Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều .Gv: Nguyễn Xuân Phong Tổ: Hóa . thu được dung dịch có pH =1. c. Tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dd A? b. Bài 48: Tính pH của dung dịch sau: a. Bài 52: Tính pH của dung dịch sau: a. Tính [ion] có trong dung dịch? b.42g Ba(OH)2 ( điện li hoàn toàn cả 2 nấc). Dạng 6: Toán pH. Loại 3: Pha loãng dung dịch hoặc pha trôn dd không có phản ứng xảy ra ( phương pháp đường chéo).75.? Bài 44: Hòa tan hoàn toàn 7. Loại 2 : pH của axit yếu hoặc bazơ yếu. c. Bài 46: Tính pH cúa dung dịch sau: a. Hỏi x ml nước cất bằng bao nhiêu? Bài 50: Có 10 ml dd HCl pH = 3.Sinh Bài 43: Hòa tan 80g CuSO4 vào lượng nước vừa đủ được 500 ml dd.10-5). d. Cần bao nhiêu g NaOH để pha chế 250 ml dd có pH = 10.2M.1 M sau khi đã cho thêm CH3COONa đến nồng độ 0. dd KOH có pH = 11.có trong 50ml dd A. Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều . g. c.

Tính nồng độ mol/l của các ion và pH của dd sau phản ứng?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc). Cu(NO3)2 + Na2SO4 23. rồi thêm vào đó 0.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc). Pb(OH)2 ( r ) + HNO3 14. Fe2(SO4)3 + NaOH 3. Na2CO3 + Ca(OH)2 8. Bài 65: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 với 100ml dd H2SO4 thu được dd có pH = 2. Fe2(SO4)3 + AlCl3 17. phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn cho các phản ứng sau?(nếu có). NaHS + HCl 25. Bài 61: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). NaHCO3 + HCl 10.Sinh Bài 56:Trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0. CuSO4 + Na2S 9. Bài 69: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0. NaHCO3 + NaOH 11.006M với 500 ml dd H2SO4 0. BaCl2 + AgNO3 16.08 M và H2SO4 0.( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc). Bài 60: Tính V ml dd HCl 0. Mg(OH)2 + HCl 29. 1. K2CO3 + NaCl 30. KNO3 + NaCl 27. CaCO3 + H2SO4 26.75 lít dd B. Dạng 7: Viết phản ứng trao đổi ion Bài 70: Nêu các điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. NaF + HCl 5.Tính tỉ lệ về thể tích giữa dd X và dd Y? ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc). PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI.2M để thu được dung dịch có pH = 2.08M và KOH 0.1 M và Ba(OH)2 0. FeS ( r ) + HCl 13. NaF + AgNO3 6.02M. Pb(NO3)2 + H2S 28. (NH4)2SO4 + BaCl2 4.8M cần cho vào 0. Ca(HCO3)2 + HCl 19. Pb(OH)2 ( r ) + NaOH 15. Tính CM của A và B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc). CaCl2 + Na3PO4 24.02M với Y là dd NaOH 0. Bài 68: Trộn 250 ml dd chứa đồng thời HCl 0. Tính pH của dung dịch thu được? Bài 67: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0.04 M. Lấy ví dụ minh họa mỗi điều kiện bằng phương trình ion rút gọn? Loại 1: Từ phương trình phân tử suy ra ion đầy đủ và ion rút gọn.1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl và HNO3 có pH = 2 ? Bài 64: Tính thể tích dung dịch NaOH 1.015M.01 M và H2SO4 0. Tính pH của dung dịch thu được? Bài 57: Cho 100 ml dd H2SO4 có pH = 2 tác dụng với 100 ml dd NaOH 0. KHCO3 + HCl 22.25 lít dd A với 2. Ca(HCO3)2 + NaOH 20. Trộn 2.025M với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0.035M thu được dd Z có pH = 2. HClO + KOH 12. Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B). Na2CO3 + Ca(NO3)2 7. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 21. K2S + H2SO4 18. Tính pH của dung dịch thu được? ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc). Tính pH của dd thu được? Bài 62: Trộn X là dd H2SO4 0. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).02M và NaOH 0.Gv: Nguyễn Xuân Phong Tổ: Hóa .094M cần cho vào 200ml dd NaOH 0.002 M. FeSO4 + NaOH 2. Al(OH)3 + HNO3 -7- .01M và dd NaOH 0.75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0. Bài 63: Tính V ml dd KOH 0.01M với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12. Tính CM của dd H2SO4 ban đầu? Bài 66: Cho 40 ml dd HCl 0.5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13.01M. Tính pH của dd thu được.88g NaOH. Bài 59: Lấy 200ml dd H2SO4 có p H = 1 . b. Bài 58: Trộn 500 ml dd NaOH 0. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc). Bài 71: Viết phương trình phân tử. a.025M với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa và 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Dạng 9: Xác định dung dịch muối. e. c. Cu2+. f. Na2SO4. Fe(NO3)3 + Ba(OH)2 35. Ba2+. Zn(OH)2. KOH. NaOH. K2CO3 + H2SO4 38. H2SO4.+ 2H+ → HS + H → BaSO4 → H2S Pb2+ + S2. 2H+ + Cu(OH)2 → Cu2+ + H2O. BaCl2. NaNO3 + CuSO4 40. FeCl3. c. Loại 3: Điền khuyết phản ứng. e. Bài 74: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt. Na3PO4. KOH.+ 2H2O.→ AlO2. KNO3. BaCl2 + KOH 37. d. d. c. Loại 2: Từ phương trình ion viết phương trình phân tử. g. 4 dung dịch: Na2CO3.→ H2O.Gv: Nguyễn Xuân Phong 31. Al2(SO4)3. l. k. Zn(OH)2 + HCl 34. Na2SO4. Chọn 2 dung dịch muối thích hợp để nhận biết 4 dd: BaCl2. Bài 75: Chỉ dùng thêm quì tím để phân biệt các dung dịch sau: a. Bài 73: Viết PTPT và ion rút gọn cho các phản ứng theo sơ đồ sau: a. NO3-. HCl. CaCl2. Na2CO3.Sinh a. H2SO4. Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 39. Zn(OH)2 + NaOH 33. c. MgCl2. KCl + AgNO3 36. BaCO3. HCO3. CuSO4. Al(OH)3 + NaOH 32. MgCO3. Na2S + HCl. h. Xác định 2 dung dịch? -8- . MgCl2. CO2 + H2O + Ba + 2+ e. SO 24 - Ag+ + Br2+ - → + AgBr Pb(OH)2 Pb + 2OH → CH3COO + H → CH3COOH S2. Na2CO3. b. + ? → K2SO4 + ? ? → Ba(NO3)2 + ? + ? + ? → Ag3PO4 Dạng 8: Nhận biết. MgCl2. CO32. MgCl2 ? + KOH +? → → → → MgCO3↓ + ? ? + + ? CaSO4 Fe(OH)3↓ Ca3(PO4)2 + ? ? + H2SO4 Fe2(SO4)3 BaCO3 K3PO4 + ? + CO2 + H2O FeS + ? → ? + FeCl2. NaOH. Bài 72: Viết phương trình phân tử của các phản ứng có phương trình ion rút gọn sau: Tổ: Hóa . n. mỗi dd chứa 1 cation và 1 anion ( không trùng lặp) trong các ion sau: SO42-. Al2(SO4)3. BaCl2. Al(OH)3 + OH. Ca(NO3)2. b. h. m. f.+ OH. d. a. g. K2SO4.+ 2H+ → H2S.→ CO2 + H2O. BaCl2. b.→ PbS H+ + OH. Ba(NO3)2. Bài 76: Có 2 dung dịch. 4 muối rắn: Na2CO3. b.

NO3-. CO32-. Để làm kết tủa hết ion SO42. Cl-. SO42-. 0. b.Sinh Bài 77: Có 3 dung dịch. a. Fe3+. Pb2+. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? -9- .06 mol Al3+. Hãy chọn 1 axit thích hợp để phân biệt 3 lọ đựng dd trên. Mg2+. Ba2+. Na+. Mg2+. • Nếu cho dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11.6 gam kết tủa. a. b. Cho 100ml dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl dư. Na+. Mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion. Na+. 0. Nếu cho dd này tác dụng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2. Mg2+. • a.1 g kết tủa. SO42+ cho đến khi kết tủa hết các ion Zn2+. Cho biết đó là 3 dung dịch nào? ( công thức. Cl-.trong dung dịch X cần 30 ml dung dịch BaCl2 1M. Tính [ion] trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít. NO3-. b. mỗi dd chứa 1 cation và 1 anion ( không trùng lặp) trong các ion sau: SO42-. Tiếp tục thêm 200 ml dd NaOH 2M vào hệ trên thì một chất kết tủa vừa tan hết.4M. Fe3+ thì thấy thể tích của dd NaOH đã dùng là 350 ml. Bài 80: Trộn lẫn 200ml dung dịch K2CO3 4M với 300 ml dd CaCl2 1M được dung dịch X.03 mol Mg2+. Na+. Xác định 4 dung dịch? Bài 79: Trong 3 dung dịch có các loại ion sau: SO42-.06 mol NO3-. Ba2+.09 mol SO42-. Muốn có dung dịch A cần hòa tan 2 muối nào vào nước và khối lượng mỗi muối là bao nhiêu gam? Bài 82: 100 ml dung dịch X có chứa các ion: Cu2+. Xác định 2 dung dịch? Bài 78: Có 4 dung dịch. Br-. CO32-. NO3-. Tính [ion] trong dung dịch X? ( Biết thể tích dd thay đổi không đáng kể). Dạng 10: Toán ion. CO32-. Fe3+. Bài 83: Nhỏ từ từ dd NaOH 2M vào 100 ml dd Y chứa các ion: Zn2+. • • Để làm kết tủa hết ion Cu2+ trong dung dịch X cấn 50 ml dung dịch NaOH 0. Tính nồng độ mol/l của các muối trong dung dịch Y? Bài 84:Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+. gọi tên).Gv: Nguyễn Xuân Phong Tổ: Hóa . Tính thể tích khí bay ra ở đktc? Bài 81:Một dung dịch A gồm 0.5M và sau phản ứng thu được 85. Khi cô cạn 100ml dd X thì thu được bao nhiêu gam muối. 0. mỗi dd chứa 1 cation và 1 anion ( không trùng lặp) trong các ion sau: SO42-.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->