ACID CACBOXYLIC – ESTE

-------------------------------------------------------------Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong caùc caâu sau ñaây: (Ñeà naøy goàm 30 caâu) Caâu 1: Giaù trò pKa cuûa ba acid höõu cô sau: CH3COOH, ClCH2COOH, ICH2COOH giaûm daàn theo thöù töï: A. CH3COOH > ClCH2COOH > ICH2COOH D. ClCH2COOH > ICH2COOH > B. ICH2COOH > ClCH2COOH > CH3COOH CH3COOH C. CH3COOH > ICH2COOH > ClCH2COOH Giaûi: Choïn caâu C Tính acid caøng lôùn thì pKa caøng beù maø do hieäu öùng –I thì tính acid cuûa Cl CH2COOH > I  CH2COOH > CH3COOH. Caâu 2: Trong caùc khaúng ñònh sau, khaúng ñònh khoâng ñuùng laø: A. Caùc axit khoâng no thöôøng coù tính axit maïnh hôn caùc axit no töông öùng B. Caùc axit thôm coù tính axit maïnh hôn caùc axit no C. Tính axit cuûa caùc axit cacboxylic phuï thuoäc vaøo goác R (trong coâng thöùc R(COOH)n ) D. Taát caûc caùc axit cacboxylic ñeàu tan nhieàu trong nöôùc do taïo ñöôïc lieân keát hiñro lieân phaân töû beàn Giaûi: Choïn caâu D Do caùc axit töø C12 trôû leân haàu nhö khoâng tan trong nöôùc Caâu 3: Ñaëc ñieåm cuûa phaûn öùng este hoùa laø: A. Raát chaäm ôû ñieàu kieän thöôøng vaø laø phaûn öùng thuaän nghòch B. Chæ xaûy ra nhanh khi coù xuùc taùc cuûa dung dòch ñaëc H2SO4 C. Phaûi ñun noùng ôû nhieät ñoä raát cao khoaûng 500oC ñeå röôïu hoùa hôi, sau ñoù hôi röôïu keát hôïp vôùi acit taïo thaønh este D. A, B, C ñeàu ñuùng. Giaûi : Choïn caâu A Caâu B sai vì phaûn öùng cuõng xaûy ra nhanh khi coù maët chaát xuùc taùc khaùc Caâu C sai vì phaûn öùng thöïc hieän ôû nhieät ñoä cao ñeå phaûn öùng coäng nucleophin ancol vaøo nhoùm cacboxylic (ñaõ ñöôïc hoaït ñoäng hoùa baèng H+) vaø taùch nöôùc töø saûn phaåm coäng ñeå ñöôïc este ôû daïng proton hoùa xaûy ra nhanh hôn Caâu 4: Trong phaûn öùng este hoùa muoán chuyeån dòch caân baèng veà phía taïo este caàn: A. Taêng noàng ñoä cuûa este B. Chöng caát daàn este ra khoûi moâi tröôøng ban ñaàu C. Duøng chaát xuùc taùc vaø ñun noùng D. Caû A, B, C ñeàu ñuùng Giaûi: Choïn caâu B Caâu A sai vì caàn taêng noàng ñoä cuûa 2 chaát tham gia laø ancol vaø acid cacboxylic Caâu C sai vì duøng chaát xuùc taùc vaø ñun noùng laø ñeå phaûn öùng mau ñaït ñeán traïng thaùi caân baèng hay taêng toác ñoä cuûa phaûn öùng, khoâng phaûi laø dòch chuyeån caân baèng Caâu 5: Bieát raèng acid cacboxylic khoâng taùc duïng tröïc tieáp vôùi phenol taïo thaønh este. Muoán ñieàu cheá este cuûa phenol caàn duøng cho phenol taùc duïng vôùi: A. Clorua acid C. Dung dòch ancol baõo hoøa O2 B. Anhiñrit acid D. A, B ñeàu ñuùng Giaûi: Choïn caâu D Caâu 6: Xeùt caùc phaûn öùng sau: Trang: 1

B.64% thì ñöôïc dung dòch D. soá phaûn öùng trong ñoù chaát höõu cô tham gia chæ ñoùng vai troø chaát khöû laø: A.22 mol.054 mol Trang: 2 . A. B laø 2 acid höõu cô ñon chöùc.A. 27.54 mol D. HCOOC3H5 vaø CH3COOC3H5 B. B. ñeå trung hoøa dung dòch D caàn 200 ml dung dòch NaOH 1. B. A.16% . HCOOC2H5 vaø CH3COOC2H5 C. 0. CH3COOC3H5 vaø C2H5COOC3H5 D. C ñeàu sai Giaûi: Choïn caâu A vì acid salixilic coù coâng thöùc: Caâu 9: Cho 2 acid cacboxylic A vaø B (MA < MB) taùc duïng heát vôùi Na thu ñöôïc hoãn hôïp coù soá mol H2 baèng ½ toång soá mol A vaø B trong hoãn hôïp. (2) vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoùa. nNaOH = naxit = 0.31% C. 3 Giaûi: Choïn caâu A Vì caùc chaát höõu cô tham gia ôû (1). soh trung bình cuûa C trong phaûn öùng (3) khoâng ñoåi Caâu 7: Toång heä soá caân baèng nguyeân döông toái giaûn nhaát cuûa phaûn öùng oxi hoùa khöû sau: n – Butan + O2 xt. A. 17. 0. CH3COOC2H5 vaø C2H5COOC2H5 Caâu 12: % khoái löôïng moãi este trong hoãn hôïp X laø: 72. P = 50atm CH3COOH + H2O laø: A.33% Caâu 13: Toång soá mol muoái sau phaûn öùng xaø phoøng hoùa laø: 0. C2H3COOH D. 180 ñoä .66 gam B. 180 ñoä. Saûn phaåm chaùy cho laàn löôït qua bình 1 ñöïng H2SO4 ñaëc sau ñoù qua bình 2 ñöïng dòch Ca(OH)2 dö.84% 85.8 => coù 2 tröôøng hôïp R = 1 hoaëc R = 15 roài suy ra axit B coøn laïi. 13 gam C.B = 67. Baøi toaùn sau: Giaûi caùc caâu töû caâu 10 ñeán caâu 13 Cho hoãn hôïp X goàm 2 este cuûa 2 acid keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng coù daïng: R1COOR vaø R2COOR. 33. 1 C. 9 sai Giaûi: Choïn caâu C 2C4H10 + 5O2 xt. B ñeàu coù theå xaûy ra Giaûi: Choïn caâu D Coâng thöùc chung cuûa A. Coâng thöùc phaân töû cuûa A vaø B laàn löôït laø: HCOOH . 82.P=50atm 2CH3COOH + H2O Caâu 8: Acid salixilic coøn ñöôïc goïi laø: A.8 gam/mol = + 45 => = 22. C2H5COOH CH3COOH .69% . nhieät (2) CH3COONa + NaOH(noùng chaûy) CH4 + Na2CO3 xuùc taùc acid (3) CH2 = CH – COOH + H2O CH2OH – CH2 – COOH Trong caùc phaûn öùng treân. 10 D. HCOOH . 0. 0 B. A. C3H5COOH C. Acid m-hiñroxibenzoic C.16 lít khoâng khí (ñktc). 8 C. C ñeàu B. mB = 10. mA = 4.32 gam => toång khoái löôïng laø 14. C ñeàu sai Caâu 11: Coâng thöùc cuûa 2 este laø: A. A.92 gam => A. 80 ñoä (1) CH3COOAg + Br2 CH3Br + CO2 + AgBr CaO. B laø : x mol.07% . 14. B. Sau thí nghieäm khoái löôïng bình 1 taêng m gam vaø bình 2 taêng 46.6 gam. 18 gam D.27 mol C. 66. Tính A.2 gam Caâu 10: Giaù trò cuûa m laø: 15.93% D.027 mol B. A. Acid p-hiñroxibenzoic D. Acid o-hiñroxibenzoic B. Theo ñeà ta coù: Vaäy A. Neáu troän 20 gam dung dòch A 23% vôùi 50 gam dung dòch acid B 20. chöùa 20% O2 veà theå tích vaø 80% laø N2. B.1M.67% . 2 D. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 20.1 gam hoãn hôïp X caàn 146.

7. được 3 axit hữu cơ dụng với H 2SO 2 loãng thu B. C2H5COOH C. CH3COOH và C4H9COOH B.Vì 2 este laø 2 axit ñoàng ñaúng lieân tieáp cuûa cuøng röôïu neân coù chung (x.05 mol.CH3COOCH=CH2.1 mol B. CH3Caâu 12: Choïn caâu B CH2COOH.305cấu tạo của este đó là: phản ứng tráng gương. CH3 caâu C. đơn chức.11g hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau. Caâu 10: ChoïnCOOH. C4H9COOH Giải: Chọn câu A Caâu 19: A. CH đơn chức mạch A D. Đốt cháy hoàn toàn X được 0.18 – m) = 1. F là đồng phân của nhau. mạch hở. CH3CH2 A D. CH2=CH-COO-CH3 . ncacbonic = 6m + 5(0. A Caâu 11: Choïn caâu B A.1 mol A + 0.833 . A. y = 2. Hỗn hợp X gồm 0. .Goïi m D Giải: Chọn câu laø soá mol cuûa C6H10O2 trong X. Công thức đúng của E là: Cho biết khối lượng 20.4g muối của axit hữu cơ. 6 3 C. thấy sinh ra 4. xCH3COOCH=CH9.O) có %O = 34.5g kết tủa. trong đó E. HCOOCH4-CH=CH2. 3 chức và axit 3 chức Rượu 3 chức có 2 liên kết п và axit đon chức có 1 liên kết C=C Rượu 3 chức có 1 liên kết п và axit Giải: Chọn câu A Caâu 24: Chất X (C. hợp muối.18×3. HCOOCH=CH-CH soá chaün neân CTPT 2 este laø C5H8O2 vaø C6H10O2 B.9g hỗn 2=CH-COOCH3. Công thức cấu tạo của este là: A.6 mol CO2.027 Caâu 14: Đun nóng 7. Vì soá nguyeân töû H trong caùc este laø3. Hai este đó là: HCOOC2H5 và CH3COOCH3 HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 HCOOC3H7 và C2H5COOCH3 Giải: Chọn câu A Caâu 23: (CnH2n-1COO)3CmH2m-1 là công thức tổng quát của Este sinh ra bởi : Rượu no.3g hỗn hợp gòm CH3COOH và một đồng đẳng A tác dụng hết với NaHCO 3 thấy giải phóng ra 2.1 mol este có công thức phân tử là C6H10O4 (phân tử chỉ chứa chức este) tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 16. HCOOH và CH3COOH C.305 mol vaø 1. C.C.1của 0. C2H3COOH Giải: Chọn câu C Caâu 22: Đốt cháy hoàn toàn 1.05 => m 17: Thủy phân Caâu= 0. CH3COOH. HCOOCH=CH-CH3.25m g muối. CH3COOCH2CH2OOCCH3 D. F. C. Caâu 13: Choïn caâu COOH. E. HCOOH và C4H9COOH Giải: Chọn câu D Caâu 20: Cho 0. B là hai axit no. Công Giải: Chọn câu hở thức cấu tạo Cho các axit là: Caâu 18: của 5.15. D.666. HCOOH. A. C2H5COOH C. CH3CH2COOH. Tính %este (E) C4H6O2 trong môi trường kiềm : (E) .Tính soá Giải: Chọn câu Dmol cuûa O2 vaø CO2 laàn löôït laø 1.A. Hai axit A và B là: A.05 Giải: Chọn câu B (2) ay÷2 = nnöôùc = 0. Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng => m = 20.87 = 0. Laäp heä 3 D.05 mol. E là đồng đẳng kế tiếp của D. 5 (1) ax = 1. HCOOCH2-CH=CH2. C3H7COOH D.2 = 15. Công thức của A là: HCOOH B. HCOOCH2CH2OOCCH3 B. Axit đó là: CH3COOH B.2g este A với dung dịch NaOH dư.+ Goïi laø goác hiñrocacbon andehyt (A) cuûa 2 axit ta coù nmuoái = neste = NaOH muối (M ) + trung bình 0. C3H7COOH D. Mặt khác. CH3CH2CH2COOH. thu được glyxerin và phản ứng kết thúc A. lấy 10g một trong hai axit cho tác dụng với Na dư thì lượng H2 sinh ra lớn hơn 0. đều tạo bới axit no đơn chức và rượu no đơn chức.305.32 – 46. CH3COOH và C2H5COOH D. C2H5OOC-COOC2H5 C.H. Sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư.78% . Các chất có thể trực tiếp điều chế ra X là : C2H5OCOCH3 C6H12O6 HO-C2H4COONa Cả 3 chất đều được Giải: Chọn câu A Trang: 3 . y4laø caùc giaù trò trung bình). B.18 hợp Caâu 16: Xà phòng hoá este C4H6O=> ađược hỗn mol 2 sản phẩm không có khả năng tham gia 2 thu (3) ax + ay÷4 – a = 1.24l khí CO2 (đktc). HCOOH. 3 chức và axit đơn chức chưa no có 1 liên kết C=C Rượu chưa no có 1 liên kết C=C. CH3COOCH2COOCH2CH3 Giải: Chọn câu B Caâu 21: Cho m g một axit đơn chức tác dụng với NaOH dư được 1. Công thức = 5. phöông trình: A.105÷ mol = muối nhỏ hơn 70 đv. Cho toàn bộ hỗn hợp muối đó tácD.1 + 1. coâng thöùc CxHyO2 B.66 gam Caâu 15: Số este có chung công thức C5H8O2 được tạo bởi axit không no đơn chức và rượu mêtylic là: .

39% Giải: Chọn câu A Trang: 4 . A.08 gam hỗn hợp X thu được 4. Troän 10 ml dd HCOOH 0. B. 2 lần axit mạch hở và B là axit không no có chứa một nối đôi C = C mạch hở. C B. % khối lượng của axit A trong hỗn hợp X là: A. C3H7COOH B. Chia lượng este này làm 2 phần bằng nhau: o Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn.52% C. 2.75 −4.08 gam hỗn hợp X cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 0. Sau phản ứng.05 gam muối Natri Caâu 28: Công thức phân tử của acid và rượu lần lượt là: CH3COOH và CH3OH C.2M.18 C. Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thì thấy khối lượng bình tăng thêm 6. Cho hoãn hôïp A gồm 1 axit hữu cơ đơn chức và một rượu đơn chức có tỷ lệ số mol là 1 : 1. B.48% B. o Phần 2: Xà phòng hóa hoàn toàn bằng NaOH dư. 42.1M. 50. 57. cô cạn dung dịch thu được 4. Cho pK aCH COOH = 4. 4 ñeàu sai Giải: Chọn câu B 3. B. A.344 lít khí (đktc). C2H5COOCH3 D. B.4 gam este. pH cuûa dung dòch thu ñöôïc laø: 3 A. 12. CH3COOH và C2H5OH HCOOH và C2H5OH D. Đốt cháy 5.25 sai Giải: Chọn câu C Baøi toaùn sau: Giaûi caùc caâu từ caâu 28 ñeán caâu 29. 49.12 C.67% D. HCOOC3H7 C. C đều sai Giải: Chọn câu B Caâu 30: Hỗn hợp X gồm A là axit hữu cơ no. 1.08g chất rắn. CH3COOC2H5 Giải: Chọn câu D Caâu 26: Hoøa tan 1 gam CH3COONa vaø 0.6l dd NaOH 0.61% D. A.76 Caâu 27: Cho K aHCOOH = 10 . A.67 D. pha loaõng dung dòch ñeán 100 ml ôû 250C.52g chất A có CTPT C4H8O2 tác dụng với 0. Chia A làm 2 phần bằng nhau:  Phần I: Cho tác dụng với Na dư được 1.2M thu ñöôïc dung dòch coù pH laø: A. 76 . Nếu trung hòa hết 5. Số nguyên tử cacbon trong chất này bằng 2 lần số nguyên tử cacbon trong chất kia.7 gam kết tủa. đơn chức. HCOOH và CH3OH Giải: Chọn câu C Caâu 29: Hiệu suất của phản ứng este hóa là: 100% B. Vậy A là: A.2 gam và có 19.1M vôùi 100 ml dd CH3COOH 0. 3.51 gam H2SO4 vaøo nöôùc. K aCH 3COOH = 10 .67 D.33% C. A.Caâu 25: Cho 3.704 lít khí CO2 (đktc). C ñeàu B. 2.  Phần II: đun nóng với H2SO4 đặc (xúc tác) được 4. thu được 2. 66. 83.