Chñ ®Ò 2 : B¶n th©n

I. ThÓ dôc s¸ng:
* TËp theo ®Üa bµithÓ dôc th¸ng 10.
1. Yªu cÇu:
- TrÎ ®îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¾m n¾ng cña buæi
s¸ng
- TËp c¸c ®éng t¸c thµnh th¹o theo nh¹c cïng c«.
2. ChuÈn bÞ:
- S©n tËp s¹ch sÏ, ®Çu tãc trÎ gän gµng
- B¨ng ®Üa phï hîp chñ ®Ò
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
TËp nh tuÇn 1
II. Ho¹t ®éng gãc:
-

C¸c gãc ch¬i
+ Gãc ph©n vai: Cöa hµng thùc phÈm, nÊu ¨n, C« gi¸o, b¸c sÜ.
+ Gãc x©y dùng: X©y dùng nhµ cña bÐ
+ Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n quÇn ¸o, mét sè lo¹i hoa qu¶ cho bÐ.
+ Gãc nghÖ thuËt: H¸t móa mét sè bµi trong chñ ®Ò,
+ Gãc häc tËp: Chän l« t« thùc phÈm cÇn cho bÐ, tËp t« viÕt
ch÷ c¸i
+ Gãc s¸ch:Lµm s¸ch vÒ ®«i tay, c¸i mòi, c¬ thÓ be; TËp kÓ
chuyÖn theo tranh
+ Gãc Kidsmart: Cho trÎ TC víi c¸c ch÷ c¸i a, ¨, ©.
+ Gãc thiªn nhiªn:Qua s¸t sù ph¸t triÓn cña c©y, ch¨m sãc
c©y c¶nh
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, giao tiÕp víi nhau gi÷ c¸c vai ch¬i
m¹nh d¹n.
- BiÕt biÕt dïng c¸c khèi ®Ó x©y dùng nhµ cña bÐ
- TrÎ xÐ- d¸n t¹o ®îc quÇn ¸o, mét sè lo¹i qu¶ gÇn gòi.
- TrÎ biÕt ph©n nhãm c¸c lo¹i thùc phÈm
- M¹nh d¹n tham gia móa h¸t c¸c bµi trong chñ ®iÓm
- Chó ý qs vµ nãi lªn nh÷ng ®iÒu m×nh qs ®îc, ch¨m sãc c©y
- BiÕt cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i qui ®Þnh
- BiÕt ch¬i ®oµn kÕt, kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i.
- Cã kü n¨ng ®iÒu khiÓn chuét khi tham gia ch¬i trß ch¬i trªn
m¸y tÝnh
2. ChuÈn bÞ:
1

- §å dïng nÊu ¨n xoong, nåi, bÕp ga, dông cô nhµ bÕp, ®å dïng
b¸c sÜ.
- Mét sè lo¹i thùc phÈm rau cñ qu¶ nhùa vµ thËt
- Khèi gç , th¶m cá, c©y xanh
- L« t« dinh dìng
- GiÊy gam, giÊy mµu, hå d¸n…
- S¸ch tranh truyÖn ch÷ to
- Ca, cèc, c¸t , níc
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
* G©y høng thó:
- C« tËp trung trÎ vµ trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò hoÆc h¸t, móa 1
bµi h¸t vÒ chñ ®Ò
- Cho trÎ kÓ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ vµ nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt
cña c¬ thÓ.
- Cho trÎ lùa chän gãc ch¬i, trß ch¬i
- C« nh¾c nhë trÎ vÒ gãc ch¬i ph¶i ph©n vai ch¬i , ch¬i ®oµn kÕt
* Tho¶ thuËn vai ch¬i:
- TrÎ vÒ nhãm ch¬i c« híng trÎ bÇu ra nhãm trëng ph©n c«ng viÖc
cho c¸c b¹n trong nhãm
- NÕu trÎ cßn lóng tóng cha ph©n ®îc vai ch¬i c« cã thÓ gîi ý gióp
®ì cho trÎ
* Qu¸ tr×nh ch¬i:
- C« c©n ®èi sè trÎ trong gãc ch¬i nÕu gãc nµo trÎ qu¸ ®«ng c«
khÐo lÐo gîi ý ®Ó trÎ chuyÓn gãc.
- C« quan s¸t híng dÉn cho c¸c nhãm cßn ch¬i cha tèt ®Ó trÎ nhËp
vai ch¬i tèt h¬n
Vµ c« t¹o ra t×nh huèng ®Ó trÎ ®îc suy nghÜ, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
VD:
+ Gãc häc tËp:
- C« g¬i hái trÎ “ B¸c ¬i b¸c ®ang lµm g× vËy?
- §©y lµ l« t« cã lo¹i thùc phÈm g×?
- Lo¹i thùc phÈm nµy chøa chÊt g×?...” vµ c« ®a ra nh÷ng gîi ý hái
trÎ ®Ó trÎ thÊy ®îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña b¶n th©n trÎ.
HoÆc gãc x©y dùng:
- C¸c b¸c ®ang x©y dùng g×?
- NÕu ao c¸ b¸c ®Ó c¹nh ng«i nhµ cã tiÖn kh«ng?
- Theo t«i ao c¸ x©y c¹nh vên rau sÏ thuËn tiÑn cho viÖc tíi níc cho
rau cßn c¸c b¸c thÊy thÕ nµo?...
* NhËn xÐt buæi ch¬i:
- Khi thêi gian cña buæi ch¬i gÇn kÕt thóc c« nh¾c trÎ hoµn thiÖn
gãc ch¬i cña m×nh
2

Sau ®ã c« ®Õn tõng gãc cïng trÎ ë gãc ®ã tù nhËn xÐt gãc ch¬i
cña nhãm m×nh c« nhËn xÐt bæ xung thªm
- C« híng tÊt c¶ trÎ ®Õn 1 nhãm ch¬i cã s¶n phÈm ®Ñp, thµnh c«ng
nhÊt cho c¶ líp tham quan vµ cïng nhËn xÐt. TrÎ nhãm ®ã giíi thiÖu
gãc ch¬i vµ s¶n phÈm cña gãc m×nh lµm ®îc
VD: C« híng trÎ ®Õn gãc t¹o h×nh
- C¸c b¸c ë c¸c nhãm ch¬i thÊy c¸c b¸c ch¬i gãc t¹o h×nh c¾t d¸n
®îc nh÷ng bé v¸y ¸o rÊt ®Ñp c¸c b¸c ®Õn th¨m quan ®Êy c¸c b¸c
trong nhãm t¹o h×nh giíi thiÖu vÒ gãc ch¬i cña nhãm m×nh ®i
- Cho trÎ giíi thiÖu s¶n phÈm mµ trÎ lµm ®îc
- C« nhËn xÐt chung tuyªn d¬ng trÎ
- Nh¾c nhë trÎ hÕt giê ch¬i ph¶i biÕt cÊt dän ®å dïng ®å ch¬i
®óng n¬i qui ®Þnh.
III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
1. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- TrÎ ®îc t¾m n¾ng buæi s¸ng, ®îc trùc tiÕp qs bÇu trêi, thêi tiÕt,
c©y cèi mïa thu, mét sè loµi hoa trong vên trêng.
- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i vµ høng thó ch¬i, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ
chÊt cho trÎ.
- KhuyÕn khÝch trÎ ph¸t hiÖn ra ®iÒu míi l¹ trong khi quan s¸t.
- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ thiªn nhiªn vµ biÕt c¸ch ch¨m sãc b¶o vÖ
c©y cèi
2. ChuÈn bÞ:
- C©u hái trß chuyÖn cïng trÎ
- QuÇn ¸o ®Çu tãc gän gµng.
- 2- 3 qu¶ bãng.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng.
*. H§C§:
C« dÉn trÎ ra s©n h¸t, ®äc th¬ vÒ mïa thu hoÆc ®äc c©u ®è vÒ
mïa thu cho trÎ gi¶i c©u ®è
- C« gîi hái trÎ ®Ó trÎ qs bÇu trêi, c©y cèi, thêi tiÕt, bån hoa.
- C« cho trÎ nãi c¶m nhËn cña trÎ, nh÷ng ®iÒu trÎ qs thÊy vÒ bÇu
trêi, thêi tiÕt, c©y cèi, ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i hoa.( Mêi 2- 3 trÎ Tl)
+. Con thÊy bÇu trêi ntn?
+ N¾ng h«m nay thÕ nµo?
+ Con thÊy ¸nh n¾n cña mïa thu cã kh¸c g× so víi n¸ng cña
mïa hÌ?
+ThÕ cßn thêi tiÕt ra sao?
+ Víi thêi tiÕt nµy c¸c con sÏ mÆc quÇn ¸o ntn cho phï hîp?
+ C©y cèi ntn?....
3

C« gd trÎ biÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt, biÕt ch¨m sãc hoa kh«ng
ng¾t l¸ bÎ cµnh…
*. TCV§:
+. Chã Sãi xÊu tÝnh: C« mêi 1-2 trÎ ®ãng vai chã sãi, trÎ cßn l¹i
®ãng vai thá.
Chã sãi ngåi ë vßng trßn. Nhµ c¸c chó thá c¸ch nhµ chã sãi 5- 6m.
C¸c chó thá nh¶y chôm 2 ch©n, 2 tay lµm tai vÉy tiÕn lªn phÝa tríc
( gi¶ ®i kiÕm ¨n) vµ ®äc lêi ca “ Chó thá non…
kÎo c¸o gian
Tha ®i mÊt”
Khi tíi c©u cuèi chã sãi sÏ gÇm lªn vµ ch¹y ®uæi theo c¸c chó thá.
C¸c chó thá ch¹y nhanh vÒ chuång. Chó thá nµo ch¹y chËm bÞ sãi
b¾t ®îc vµ sÏ ph¶i lµm sãi. NÕu kh«ng b¾t ®îc sãi l¹i nh¾m m¾t
ngñ tiÕp.
( cho trÎ ch¬i 3- 4 lît)
+ ChuyÒn bãng qua ®Çu.: C« chia trÎ lµm 2-3 tæ vµ mçi tæ ®øng
thµnh mét hµng däc.c¸c b¹n ®Çu hµng sÏ cÇm bãng khi cã hiÖ lÖnh
cña c«. c¸c b¹n sÏ ®a bãng lªn ®Çu chuyÒn cho b¹n phia sau. B¹n
phÝa sau ®ãn bãng b»ng 2 tay vµ l¹i chuyÒn bãng cho b¹n tiÕp
theo cø nh vËy cho tíi hÕt. Sau ®ã l¹i chuyÒn quay lªn bãng cña
®éi nµo vÒ vÞ trÝ ban ®Çu tríc lµ ®éi ®ã chiÕn th¾ng.
Cho trÎ ch¬i 2- 3 lît
*TrÎ ®äc ®ång dao, ca dao, th¬ vÒ chñ ®Ò.
Ch¬i tù do trªn s©n, nhÆt hoa l¸ xÕp h×nh b¹n trai, b¹n g¸i..

Thứ 2 ngày 4 tháng 10 năm 2010
A. HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HỌC TẬP
PTTC:
4

ĐI TRÊN GHẾ TD ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết giữ thăng bằng khi đi trên ghế, đầu đội túi cát, bước đi mạnh dạn tự tin,
không làm rơi túi cát
- Rèn luyện sự khéo léo , mạnh dạn tự tin cho trẻ
- Giúp trẻ phát triển các cơ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khoẻ
II. Chuẩn bị:
- Ghế TD, Túi cát
- Sân tập sạch sẽ bằng phẳng
- Đầu tóc quần áo gọn gàng, phù hợp
III. Tổ chức HĐ
HĐ của cô
HĐ của trẻ
HĐ 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ quan sát tranh ảnh về chủ đề:
Trẻ quan sát và TC theo y/c
- Trò chuyện về chủ đề :………………..
* HĐ 2: Khởi động
- Cô cho trẻ tạo thành vòng tròn ( Vừa đi vừa hát)
trẻ đi và làm theo y/c
Đi các kiểu chân theo hiệu lệnh. Sau đó về 3 hàng
Theo tổ
* HĐ 3: Trọng động
- BTPTC:
+ Tay : Đưa ngang - gập trước ngực ( 2lx8n)
Trẻ tập theo nhịp đếm
+ Chân : Đứng lên ngồi xổm liên tục (3lx8n)
+ Bụng : Tay giơ cao nghiêng người sang 2 bên
+ Bật : Bật tách khép chân
- VĐCB:
+ Cô làm mẫu cho trẻ quan sát : Cô đi đén vạch xuất Trẻ quan sát cô làm
Phát tay cầm túi cát, sau đó bước lên ghế TD và cô
đặt túi cát lên đầu, 2 tay dang ngang để giữ thăng bằng
cô bước từng chân đi dần cho hết ghế , bước từng
chân xuống tay cầm túi cát đi về đê vào vạch xuất
phát rồi đi về cuối hàng
+ Cho trẻ lên làm mẫu ( nếu sai cô làm lại )
2 trẻ làm mẫu - cả lớp n.xét
+ Cho cả lớp thực hiện ( 2 trẻ 1 lượt) : Cô chú ý quan
Sát
- TCVĐ : Cô cho trẻ chơi TC: Thi xem ai chạy nhanh
+ Cô phổ biến luật chơi – cách chơi
Trẻ chơi theo y/c
+ Tổ chức cho trẻ chơi
* HĐ 4: Hồi tĩnh:
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng
Trẻ đi nhẹ nhàng
* Kết thúc:
5

Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng

Trẻ thu dọn đồ dùng

TCCT
Nu na nu nống
KPKH:
TRÒ CHUYỆN TÌM HIỂU VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết được Hà Nội là thủ đô của cả nước , ở đó có nhiều danh lam thắng cảnh,
có nhiều di tích lịch sử, công trình XD lớn và đặc biệt là có lăng Chủ tịch nơi Bác Hồ
nằm yên nghỉ ở đó
- Trẻ trả lời các câu hỏi rõ ràng, đủ ý, biết diễn đạt theo ngôn ngữ
- Giáo dục trẻ yêu quý thủ đô Hà Nội, có ước mơ được đi tham quan thủ đô, tham
quan lăng Bác
II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về thủ đô, các danh lam, di tích của thủ đô Hà Nội
- Hệ thống các câu hỏi
- NDKH: ÂN, VH……
III. Tổ chức HĐ
HĐ của cô
HĐ của trẻ
* HĐ 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài : Em yêu thủ đô
Trẻ hát và trò chuyện
- Trò chuyện về nội dung bài hát:…………………
theo y/c
Cô khái quát : Hà Nội là thủ đô của nước ta đấy, ở Hà Nội
có nhiều di tích lịch sử như Hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột..
* HĐ 2: Tìm hiểu về Hà Nội :
- Các con nhìn xem cô có tranh gì? ( Cô đưa tranh Hồ
Trẻ quan sát và n.xét
Hoàn Kiếm ra)
theo y/c
- Các con đã được đén đây bao giờ chưa ?
- Ai có thể giới thiệu về bức tranh này?
- Trong tranh có những gì?
- Tại sao Tháp rùa lại được XD ở giữa Hồ?...............
Cô tổng hợp ý kiến và bổ sung : Hồ Hoàn Kiếm rất là đẹp
ở giừa hồ là Tháp rùa cổ kính XD trên gò đất cỏ mọc
xanh, bên bờ Hồ có cầu Thê Húc màu đỏ cong cong dẫn
vào đề Ngọc Sơn .
( Chùa một cột cô làm tương tự)
- Các con có biết ngoài các di tích lịch sử ra ở Hà Nội
Còn có các công trình XD lớn nào không?
6

( Cô giới thiệu về : lăng Bác Hồ, cầu Thăng Long, cầu
Chương Dương)
- Ở Hà Nội còn có rất nhiều cảnh đẹp nữa đấy ai có thể
kể nào? ( Cô giới thiệu về Công viên Lê-nin, công viên
Thủ Lệ)
Sau mỗi bức tranh cô cho trẻ thảo luận, cô tổng hợp ý
kiến, bỏ sung kiến thức còn thiếu cho trẻ
- Giáo dục trẻ:………………………
* HĐ 3: Cho trẻ chơi Tc
- Cho trẻ chơi TC: Chọn tranh theo y/c ( cô sắp xếp các
bức tranh không theo thứ tự hư lúc giới thiệu)
+ Khi cô nói nội dung - trẻ phải chọn tranh giơ lên
+ Cho trẻ chơi 3-4 lần
* Kết thúc :
Cho trẻ kể lại về thủ đô Hà Nội
Cho trẻ hát bài : Em yêu thủ đô và thu dọn đồ dùng

Trẻ chơi TC theo y/c

3-4 trẻ
Trẻ hát và thu dọn cùng

B. CHƠI HĐ GÓC:
- Phân vai : Chơi TC : Bán hàng , gia đình đi tham quan du lịch
- XD: XD Lăng Bác
- Nghệ thuật : Vẽ về thủ đô Hà Nội
- Thiên nhiên : Chơi với cát nước
C. CHƠI HĐNT:
- HĐ CMĐ : Quan sát tranh ảnh
- TCVĐ : Về đúng số nhà
- Chơi tự do
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Rèn kỹ năng đánh răng cho trẻ
- Dạỵ trẻ đọc đồng dao ca dao, thơ
- Nhận xét cuối ngày
- Bình cờ - trả trẻ
E. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 5 tháng 10 năm 2010
A. HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HỌC TẬP
PTTM:
NDTT: Vỗ tay theo TTKH bài: EM YÊU THỦ ĐÔ
NDKH: Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình
TCÂN : Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thuộc lời bài hát , hát thể hiện vui tươi, vỗ tay nhịp nhàng theo TTKH
- Hứng thú nghe cô hát, thích hưởng ứng cùng cô
- Cảm nhận được nội dung, giai điệu của bài hát : Trái đất…………….
- Chơi TC hứng thú đúng luật
- Giáo dục trẻ biết yêu quê hương đát nước mình, đoàn kết thân ái với mọi người
II. Chuẩn bị :
- Tranh ảnh về chủ đề
- Đài, đàn
- NDKH: MTXQ, VH, Toán..
III. Tổ chức HĐ
HĐ của cô
HĐ của trẻ
* HĐ 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc bài thơ : Hoa quanh lăng Bác
Trẻ đọc thơ và trò
- Trò chuyện về thủ đô:……………….
chuyện theo y/c
* HĐ 2: Dạy trẻ vỗ tay theo TTKH
- Cô đàn giai điệu bài hát và đố trẻ
Trẻ đoán tên bài hát
- Cho trẻ hát cả lớp 2 lần
Trẻ hát
- Hỏi trẻ về cách vỗ tay theo TTKH
2-3 trẻ
- Cô vỗ mẫu 1 lần
- Cho cả lớp hát và vỗ tay theo TTKH 2 lần
- Cho tổ hát’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Trẻ hát và thực hiện
- Cho nhóm’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
theo y/c
- Cho cá nhân………………………….
- Cho cả lớp….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2-3 lần
* HĐ 3: Nghe hát
- Cô hát lần 1 diễn cảm
Trẻ lắng nghe và
8

- Lần 2 mở đài – cô minh hoạ động tác
*HĐ 4: TCÂN:
- Cô phổ biến luật chơi – cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
Sau mỗi lần cô tăng số vòng và số trẻ
- Cho trẻ đếm và nhận xét
* Kết thúc:
- Cô cho trẻ hát bài : Em yêu thủ đô

hưởng ứng cùng cô
Trẻ chơi theo y/c

Trẻ hát và đi ra ngoài

B. CHƠI HĐ GÓC:
- Phân vai : Chơi TC : Bán hàng , gia đình đi tham quan du lịch
- XD: XD một số danh lam, di tích
- Học tập : Làm sách tranh về chủ đề
C. CHƠI HĐNT:
- HĐ CMĐ : Quan sát vườn trường
- TCVĐ : Về đúng số nhà
- Chơi tự do
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Cho trẻ chơi 1 số TCVĐ
- Chơi tự do, kể chuyện cho trẻ nghe
- Nhận xét cuối ngày
- Bình cờ - trả trẻ
E. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Thứ 4 ngày 6 tháng 10 năm 2010
A. HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HỌC TẬP
PTNN:
Truyện : SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ được tên truyện, lời nói, hành động của các nhân vật trong chuyện
- Hiểu được nội dung câu truyện đó là câu truyện nói về lòng dũng cảm, ý chí kiên
cường của dân tộc ta khi chống giặc ngoại xâm, nói về di tích lịch sử Hồ Gươm….
- Trẻ biết thể hiện ngữ điệu, giọng điêu của các nhân vật trong truyện, biết đánh giá
nhân vật
- Trả lời được các câu hỏi của cô rõ ràng đủ câu, đủ ý
- Cung cấp và phát triển vốn từ cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn quê hương đất nước
9

II. Chuẩn bị :
- Tranh minh hoạ truyện, Hồ Gươm
- Hệ thống câu hỏi
- NDKH: ÂN, MTXQ, Toán
III. Tổ chức HĐ
HĐ của cô
* HĐ 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài : Em yêu thủ đô
- Trò chuyện về Hà Nội:………………
* HĐ 2: Kể truyện cho trẻ nghe
- Cô kể lần 1 : diễn cảm
- Kể lần 2 + Tranh minh hoạ
* HĐ 3: Giúp trẻ hiểu nội dung
- Cô vừa kể câu truyện gì?
- Câu truyện kể về ai?
- Ông Lê Lợi đã làm gì? Vì sao
- Điều gì đã sảy ra khi Lê Lợi đêm quân về nghỉ ở làng
Ven sông
- Khi vướt được thanh gươm người lính đã nói gì?
- Có tiếng gì lạ khi người lính vừa dứt lời?
- Đó là tiếng nói của ai?
- Long Quân đã nói gì?
- Lê Lơi đã dùng thanh gươm đó ntn?
- Đã giúp gì cho nhân dân ta?
- Lê Lợi có giữ được thanh gươm lâu không? Bao nhiêu
Năm?
- Ai lên đòi gươm? Rùa vàng đã nói gì? ở đâu?
- Hồ đó được Lê Lợi đổi tên là gì?
- Hoàn kiếm nghĩa là gì? Hồ này bây giờ ở đâu?
- Các con có muốn được đi tham Hồ này không?
- Giáo dục trẻ:………………………
*HĐ 3: Hướng dẫn trẻ tập kể chuyện
- Cô cho trẻ kể chuyện theo cô
+ Cô là người dẫn chuyện - trẻ kể nối tiếp câu truyện
Theo y/c của cô
* Kết thúc:
Cô cho trẻ hát bài : Yêu Hà nội

HĐ của trẻ
Trẻ hát và trò chuyện
theo y/c
Trẻ lắng nghe
Trẻ trả lời theo y/c

Trẻ tập kể theo y/c

Trẻ hát

Tiết 2: PTTM:
VẼ THEO TRUYỆN CỔ TÍCH
10

I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết phối hợp các nét vẽ, lựa chọn những nhân vật và sự kiện trong một câu
chuyện cổ tích mà trẻ thích để miêu tả theo trí tưởng tượng của trẻ
- Biết cách bố cục, phối hợp màu một cách hợp lý
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng vẽ, tô màu và sự sáng tạo của trẻ
- Giáo dục trẻ chăm ngoan biết nghe lời ông bà , cha mẹ cô giáo quan tâm tới bạn bè
II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về các nhân vật , sự kiện trong các câu chuyện cổ tích
- Vở tạo hình, bút chì, sáp màu cho trẻ
- NDKH: ÂN, MTXQ, Toán…
III. Tổ chức HĐ
HĐ của cô
HĐ của trẻ
* HĐ 1: Gây hứng thú
Cô kể một đoạn truyện : Tấm cám cho trẻ nghe
Trẻ lắng nghe
- Đàm thoại về nội dung câu chuyện:……………
Đàm thoại theo y/c
- Cho trẻ kể thêm mọt số câu chuyện cổ tích khác mà trẻ
biết:…………….
* HĐ 2: Quan sát nhận xét tranh
- Cô cho trẻ quan sát nhân vật, sự kiện trong truyện :
Trẻ quan sát nhận xét
Tấm cám , Cây trẻ trăm đốt
theo y/c
- Đàm thoại về nội dung tranh:………………
* HĐ 3: Hướng dẫn trẻ vẽ
- Cô hỏi trẻ ý tưởng? Cháu thích ai? hoặc cái gì trong
3-4 trẻ
chuyện đó?
- Cô gợi ý cho trẻ bằng cách : vẽ một vài nhân vật, con
vật, đồ vật trong câu truyện mà trẻ lựa chọn, sau đó cất đi
- Cho trẻ nói cách bố cục, kỹ năng tô màu, tư thế ngồi…. 2-3 trẻ
* HĐ 4: Trẻ vẽ
- Cô đi quan sát động viên trẻ - gợi ý khi cần thiết
Cả lớp vẽ
- Khuyến khích những trẻ sáng tạo
- Chú ý đến các kỹ năng tô màu, bố cục tranh của trẻ
* HĐ 5: Trưng bày nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày và nhận xét theo tổ
Trẻ trưng bày nhận xét
- Cho cá nhân nhận xét
theo 3 tổ
- Cô nhận xét chung - động viên khen trẻ
* Kết thúc:
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng
Trẻ thu dọn cùng cô
B. CHƠI HĐ GÓC:
- Phân vai : Chơi TC : Bán hàng , gia đình đi tham quan du lịch
- XD: XD một số danh lam, di tích
11

- Nghệ thuật : Nặn một số đặc sản của các miền
C. CHƠI HĐNT:
- HĐ CMĐ : LĐVS sân trường
- TCVĐ : Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Cho trẻ chơi với các góc chơi
- Dạy trẻ đọc thơ
- Chơi tự do
- Rồng rắn lên mây
B. CHƠI HĐ GÓC:
- Phân vai : Chơi TC : Bán hàng , gia đình đi tham quan du lịch
- XD: XD một số danh lam, di tích
- Học tập : Làm sách tranh về chủ đề
- Thiên nhiên : Chơi với cát nước
C. CHƠI HĐNT:
- HĐ CMĐ :Nhặt lá , sỏi xếp số
- TCVĐ : Về đúng số nhà
- Chơi tự do
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Cho trẻ chơi với các góc chơi
- Dạỵ trẻ đọc đồng dao ca dao, thơ
- Nhận xét cuối ngày
- Bình cờ - trả trẻ
E. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Thø 5 ngµy 7 th¸ng 10 n¨m
2010
I. §ãn trÎ:
12

- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng:
II. Ho¹t ®éng chung:

¤ Cöa bÝ mËt
NDC:

Lµm quen ch÷ c¸i a,¨,©

1. Yªu cÇu:
- TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ c¸i a, ¨, ©
- BiÕt di chuét chän ®óng yªu cÇu cña c« vµ ghÐp c¸c ch÷ c¸i b»ng
c¸c nÐt ®· häc
- Høng thó tham gia vµo trß ch¬i, gãp phÇn ph¸t triÓn nhËn thøc
cho trÎ.
2. ChuÈn bÞ:
- Trß ch¬i trªn m¸y tÝnh
- H/ ¶nh cã chøa ch÷ c¸i a,¨,©: Bµn tay. bµn ch©n, ®«i m¾t.
- ThÎ ch÷ c¸i cho c« vµ trÎ
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña
trÎ

*H§1: G©y høng thó:
- C« trß chuyÖn víi trÎ c¸c bé phËn trªn c¬
thÓ vµ t¸c dông cña nã
- GD trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ.
*. H§2: Lµm quen ch÷ c¸i a, ¨ ©.
C« cã mét sè h/¶ vÒ 1 sè bé ph©n trªn cã
thÓ cm c¸c con h·y qs xem ®ã lµ c¸i g×
nhÐ.
+.C« ®a h/¶ §«i tay cho trÎ qs
- H/¶ g× vËy? §«i tay gióp cm lµm g×?
- Mét bµn tay cã mÊy ngãn tay?Cho trÎ
®Õm.
- Cho trÎ ®äc tõ “ Bµn tay”
- Cho trÎ tim ch÷ ®· häc vµ p.©
- C« giíi thiÖu ch÷ c¸i míi “ Ch÷ a”
- C« ph¸t ©m 2-3 lÇn
- Cho c¶ líp ph¸t ©m theo c«
- Cho tæ, c¸ nh©n ph¸t ©m
- C« giíi thiÖu cÊu t¹o ch÷ c¸i a, giíi thiÖu
ch÷ in hoa, in thêng, ch÷ viÕt,
13

- TrÎ trß chuyÖn
cïng c«

- TrÎ
¶nh.

Qs¸t

h×nh

- TrÎ t×m ch÷ c¸i
®· häc
ph¸t ©m
- Líp, tæ, nhãm
ph¸t ©m
kh¸c nhau cña chø
a,¨,©
- TrÎ ch¬i t×m ch÷

+.Tîng tù víi ch÷ c¸i ¨,© C« cho trÎ xem h/¶
bµn ch©n, ®«i m¾t vµ ®äc tõ, giíi thiÖu
ch÷ c¸i ¨, ©. Cho trÎ p.©.
* So s¸nh c¸c ch÷ c¸i a,¨,©.
- TrÎ ch¬i trß ch¬i
- Gièng nhau: §Òu cã nÐt cong vµ nÐt sæ
th¼ng phÝa bªn ph¶i.
- Kh¸c nhau: Ch÷ a kh«ng cã dÊu
Ch÷ © cã mò ë phÝa trªn
Ch÷ ¨ cã ngo¨c ë phÝa trªn
- TrÎ cÊt ®å ch¬i
*H§3: Trß ch¬i «n luyÖn: Ai nhanh, ai ®óng.
- C« sÏ cho c¸c ch÷ c¸i xuÊt hiÖn vµ cm
nh×n nhanh, p.© ®óng c¸c ch÷ c¸i ®ã.
- Khã h¬n nµy c« ph¸t ©m ch÷ c¸i cm
t×m vµ gi¬ ch÷ theo yªu cÇu c« nhÐ.
+ TC: ¤ cöa bÝ mËt
- C¸ch ch¬i: Trªn m¸y tÝnh cña c« cã c¸c
« cöa bÝ mËt ký hiÖu b»ng c¸c h×nh häc c¸c
con cã nhiÖm vô lªn t×m c¸c h×nh theo yªu
cÇu nÕu t×m ®óng c¸nh cöa ®îc më ra bªn
trong cã c¸c nÐt ch÷ cm h·y t×m c¸c nÐt
ch÷ ®Ó ghÐp thµnh mét trong c¸c ch÷ c¸i
a, ¨, © võa ®îc häc ( Mêi 2-3 trÎ TH).
* KÕt thóc: Cho trÎ cÊt ®å dïng vµ h¸t “BÐ
lµm quen ch÷ c¸i”.
III. Ho¹t ®éng gãc:
- Gãc ph©n vai: NÊu ¨n, B¸c sÜ, b¸n hµng.
- Gãc x©y dùng:X©y nhµ cña bÐ.
- Gãc th viÖn: Xem s¸ch tranh, kÓ chuyÖn theo tranh
- Gãc nghÖ thuËt: Móa h¸t c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò.
- Gãc kidsmart: Ch¬i TC víi ch÷ c¸i a,¨,©.
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- TCV§: ChuyÒn bãng qua ®Çu, qua ch©n.
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi.
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “§«i m¾t”
- KÓ chuyÖn: “ mçi ngêi mét viÖc”
- Cho trÎ ch¬i trong gãc ch¬i.
- VÖ sinh- tr¶ trÎ
*. NhËn xÐt cuèi ngµy.

14

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……

Thø 6 ngµy 8 th¸ng 10 n¨m2009
I. §ãn trÎ:
- §ãn trÎ, cho trÎ ch¬i trong gãc
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng
I. Ho¹t ®éng chung:

BÐ häc to¸n

¤n sè lîng trong ph¹m vi 5, nhËn biÕt sè 5
¤n x¸c ®Þnh bªn ph¶i - bªn tr¸i cña b¶n th©n
1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ nhËn biÕt nhãm ®å vËt trong ph¹m vi 5, nhËn biÕt sè 5
- BiÕt t« mµu 5 chÊm trßn, nhËn ra c¸c ®å dïng cã sè lîng lµ 5 vµ t«
mµu ®Ñp.
2. ChuÈn bÞ:
- Mét sè ®å dïng vÖ sinh, nh kh¨n mÆt, ca, cèc…
- Mét sè ®å dïng cña trÎ cã sè lîng lµ 5.
- Vë LQVT, bót mµu
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña
trÎ

* G©y høng thó:
- C« kÓ trÎ nghe truyÖn” GÊu con bÞ s©u - TrÎ l¾ng nghe c«
r¨ng”
klÓ chuyÖn.
( C« cã c©u chuyÖn kÓ vÒ 1 b¹n rÊt thÝch
¨n kÑo nhng lêi kh«ng chÞu ®¸nh r¨ng. c¸c
con biÕt ®ã lµ b¹n nµo kh«ng? Vµ b¹n bÞ
ntn?. §Ó biÕt cm nghe c« kÓ chuyÖn “ GÊu
con bÞ ®au r¨ng”.
- C« trß chuyÖn víi trÎ qua vÒ c©u truyÖn
- TrÎ Tl.
+. C©u truyÖn kÓ vÒ b¹n g×?
+. B¹n bÞ lµm sao? V× sao?
15

+ Cm cã häc tËp b¹n kh«ng?
- C« GD trÎ biÕt vÖ sinh r¨ng miÖng hµng
ngµy.
*PhÇn 1: ¤n nhËn biÕt sè lîng trong ph¹m vi
5, nhËn biÕt sè 5, x¸c ®Þnh bªn ph¶i bªn tr¸i
cña b¶n th©n.
- C¸c con dïng ®å dïng g× ®Ó ®¸nh r¨ng?
- Ngoµi bµn ch¶i cm cßn cã rÊt nhiÒu ®å
dïng kh¸c CM cïng nh×n xem c« cã g×
®©y?
- Ai lªn t×m gióp c« ®å dïng cã sè lîng lµ 5
nµo?
( C« mêi 2 trÎ cïng lªn t×m xem ai t×m ®óng
vµ nhanh h¬n Vµ cho c¶ líp cïng kiÓm tra.)
- §Ó chØ nhãm ®å vËt cã sè lîng lµ 5 ngêi ta
dïng sè mÊy?
- Ai lªn t×m gióp c« sè 5 ®Æt vµo nhãm cã
sè lîng lµ 5!
NÕu trÎ kh«ng t×m ®îc c« gióp ®ì trÎ.
C« còng chuÈn bÞ cho c¸c con mçi b¹n mét
ræ ®å dïng ®å dïng ®Êy CM cïng nh×n xem
®ã lµ g× nµo?
- Con h·y xÕp nh÷ng ®å dïng cã sè lîng lµ 5
thµnh 1 hµng ngang!
C« quan s¸t vµ cïng trÎ kiÓm tra.
- Nµo b©y giê CM cïng ®Ó ræ ®å dïng sang
phÝa ph¶i cña con!( vµ ngîc l¹i)
Cho c¶ líp kiÓm tra xem b¹n ®Æt cã ®óng
kh«ng?
C« cho trÎ cÊt ræ ®å dïng ra phÝa sau vµ
cïng trÎ ch¬i trß ch¬i: DÊu tay, c« hái trÎ tay
tr¸i, tay ph¶i vµ ®Õm sè ngãn tay trªn 1 bµn
tay cña trÎ.
*PhÇn 2: LuyÖn tËp nhËn biÕt sè trong
ph¹m vi 5
- Cho trÎ sö dông vë to¸n
- Cho trÎ gäi tªn vµ t« nh÷ng ®å dïng cã sè lîng lµ 5, t« 5 chÊm trßn
- C« bao qu¸t trÎ
* KÕt thóc: C« nhËn xÐt ®éng viªn trÎ.
III. Ho¹t ®éng gãc:
16

- Bµn ch¶i ¹.

- TrÎ quan s¸t vµ
t×m ®å dïng cã sè
lîng lµ 5.

- TrÎ TL.

- TrÎ lµm theo yªu
cÇu cña c«.

- TrÎ lÊy ®å dïng vµ
t« mµu.
KT: TrÎ cÊt ®å dïng.

- Gãc ph©n vai: NÊu ¨n, B¸c sÜ, b¸n hµng.
- Gãc x©y dùng:X©y nhµ cña bÐ.
- Gãc häc tËp:T« viÕt ch÷ c¸i.
- Gãc t¹o h×ng: xÐ d¸n quÇn ¸o cho bÐ.
- Gãc kidsmart: Ch¬i tc víi ch÷ c¸i o, «, ¬.
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§C§: Quan s¸t trß chuyÖn bÇu trêi mïa thu.
- NhÆt hoa l¸ xÕp h×nh b¹n trai, b¹n g¸i
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- Híng d·n trÎ vÖ sinh ®å ch¬i c¸c gãc.
- H¸t mét sè bµi h¸t cã néi dung chñ ®Ò.
*. NhËn xÐt cuèi ngµy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

TuÇn 2: C¬

thÓ bÐ

. ThÓ dôc s¸ng:
* TËp theo ®Üa bµithÓ dôc th¸ng 10.
1. Yªu cÇu:
- TrÎ ®îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¾m n¾ng cña buæi
s¸ng
- TËp c¸c ®éng t¸c thµnh th¹o theo nh¹c cïng c«.
2. ChuÈn bÞ:
- S©n tËp s¹ch sÏ, ®Çu tãc trÎ gän gµng
- B¨ng ®Üa phï hîp chñ ®Ò
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
TËp nh tuÇn 1
II. Ho¹t ®éng gãc:
17

-

C¸c gãc ch¬i
+ Gãc ph©n vai: Cöa hµng thùc phÈm, nÊu ¨n, C« gi¸o, b¸c sÜ.
+ Gãc x©y dùng: X©y dùng nhµ cña bÐ
+ Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n quÇn ¸o, mét sè lo¹i hoa qu¶ cho bÐ.
+ Gãc nghÖ thuËt: H¸t móa mét sè bµi trong chñ ®Ò,
+ Gãc häc tËp: Chän l« t« thùc phÈm cÇn cho bÐ, tËp t« viÕt
ch÷ c¸i
+ Gãc s¸ch:Lµm s¸ch vÒ ®«i tay, c¸i mòi, c¬ thÓ be; TËp kÓ
chuyÖn theo tranh
+ Gãc Kidsmart: Cho trÎ TC víi c¸c ch÷ c¸i a, ¨, ©.
+ Gãc thiªn nhiªn:Qua s¸t sù ph¸t triÓn cña c©y, ch¨m sãc
c©y c¶nh
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, giao tiÕp víi nhau gi÷ c¸c vai ch¬i
m¹nh d¹n.
- BiÕt biÕt dïng c¸c khèi ®Ó x©y dùng nhµ cña bÐ
- TrÎ xÐ- d¸n t¹o ®îc quÇn ¸o, mét sè lo¹i qu¶ gÇn gòi.
- TrÎ biÕt ph©n nhãm c¸c lo¹i thùc phÈm
- M¹nh d¹n tham gia móa h¸t c¸c bµi trong chñ ®iÓm
- Chó ý qs vµ nãi lªn nh÷ng ®iÒu m×nh qs ®îc, ch¨m sãc c©y
- BiÕt cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i qui ®Þnh
- BiÕt ch¬i ®oµn kÕt, kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i.
- Cã kü n¨ng ®iÒu khiÓn chuét khi tham gia ch¬i trß ch¬i trªn
m¸y tÝnh
2. ChuÈn bÞ:
- §å dïng nÊu ¨n xoong, nåi, bÕp ga, dông cô nhµ bÕp, ®å dïng
b¸c sÜ.
- Mét sè lo¹i thùc phÈm rau cñ qu¶ nhùa vµ thËt
- Khèi gç , th¶m cá, c©y xanh
- L« t« dinh dìng
- GiÊy gam, giÊy mµu, hå d¸n…
- S¸ch tranh truyÖn ch÷ to
- Ca, cèc, c¸t , níc
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
* G©y høng thó:
- C« tËp trung trÎ vµ trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò hoÆc h¸t, móa 1
bµi h¸t vÒ chñ ®Ò
- Cho trÎ kÓ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ vµ nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt
cña c¬ thÓ.
18

- Cho trÎ lùa chän gãc ch¬i, trß ch¬i
- C« nh¾c nhë trÎ vÒ gãc ch¬i ph¶i ph©n vai ch¬i , ch¬i ®oµn kÕt
* Tho¶ thuËn vai ch¬i:
- TrÎ vÒ nhãm ch¬i c« híng trÎ bÇu ra nhãm trëng ph©n c«ng viÖc
cho c¸c b¹n trong nhãm
- NÕu trÎ cßn lóng tóng cha ph©n ®îc vai ch¬i c« cã thÓ gîi ý gióp
®ì cho trÎ
* Qu¸ tr×nh ch¬i:
- C« c©n ®èi sè trÎ trong gãc ch¬i nÕu gãc nµo trÎ qu¸ ®«ng c«
khÐo lÐo gîi ý ®Ó trÎ chuyÓn gãc.
- C« quan s¸t híng dÉn cho c¸c nhãm cßn ch¬i cha tèt ®Ó trÎ nhËp
vai ch¬i tèt h¬n
Vµ c« t¹o ra t×nh huèng ®Ó trÎ ®îc suy nghÜ, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
VD:
+ Gãc häc tËp:
- C« g¬i hái trÎ “ B¸c ¬i b¸c ®ang lµm g× vËy?
- §©y lµ l« t« cã lo¹i thùc phÈm g×?
- Lo¹i thùc phÈm nµy chøa chÊt g×?...” vµ c« ®a ra nh÷ng gîi ý hái
trÎ ®Ó trÎ thÊy ®îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña b¶n th©n trÎ.
HoÆc gãc x©y dùng:
- C¸c b¸c ®ang x©y dùng g×?
- NÕu ao c¸ b¸c ®Ó c¹nh ng«i nhµ cã tiÖn kh«ng?
- Theo t«i ao c¸ x©y c¹nh vên rau sÏ thuËn tiÑn cho viÖc tíi níc cho
rau cßn c¸c b¸c thÊy thÕ nµo?...
* NhËn xÐt buæi ch¬i:
- Khi thêi gian cña buæi ch¬i gÇn kÕt thóc c« nh¾c trÎ hoµn thiÖn
gãc ch¬i cña m×nh
Sau ®ã c« ®Õn tõng gãc cïng trÎ ë gãc ®ã tù nhËn xÐt gãc ch¬i
cña nhãm m×nh c« nhËn xÐt bæ xung thªm
- C« híng tÊt c¶ trÎ ®Õn 1 nhãm ch¬i cã s¶n phÈm ®Ñp, thµnh c«ng
nhÊt cho c¶ líp tham quan vµ cïng nhËn xÐt. TrÎ nhãm ®ã giíi thiÖu
gãc ch¬i vµ s¶n phÈm cña gãc m×nh lµm ®îc
VD: C« híng trÎ ®Õn gãc t¹o h×nh
- C¸c b¸c ë c¸c nhãm ch¬i thÊy c¸c b¸c ch¬i gãc t¹o h×nh c¾t d¸n
®îc nh÷ng bé v¸y ¸o rÊt ®Ñp c¸c b¸c ®Õn th¨m quan ®Êy c¸c b¸c
trong nhãm t¹o h×nh giíi thiÖu vÒ gãc ch¬i cña nhãm m×nh ®i
- Cho trÎ giíi thiÖu s¶n phÈm mµ trÎ lµm ®îc
- C« nhËn xÐt chung tuyªn d¬ng trÎ
- Nh¾c nhë trÎ hÕt giê ch¬i ph¶i biÕt cÊt dän ®å dïng ®å ch¬i
®óng n¬i qui ®Þnh.
III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
19

1. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- TrÎ ®îc t¾m n¾ng buæi s¸ng, ®îc trùc tiÕp qs bÇu trêi, thêi tiÕt,
c©y cèi mïa thu, mét sè loµi hoa trong vên trêng.
- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i vµ høng thó ch¬i, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ
chÊt cho trÎ.
- KhuyÕn khÝch trÎ ph¸t hiÖn ra ®iÒu míi l¹ trong khi quan s¸t.
- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ thiªn nhiªn vµ biÕt c¸ch ch¨m sãc b¶o vÖ
c©y cèi
2. ChuÈn bÞ:
- C©u hái trß chuyÖn cïng trÎ
- QuÇn ¸o ®Çu tãc gän gµng.
- 2- 3 qu¶ bãng.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng.
*. H§C§:
C« dÉn trÎ ra s©n h¸t, ®äc th¬ vÒ mïa thu hoÆc ®äc c©u ®è vÒ
mïa thu cho trÎ gi¶i c©u ®è
- C« gîi hái trÎ ®Ó trÎ qs bÇu trêi, c©y cèi, thêi tiÕt, bån hoa.
- C« cho trÎ nãi c¶m nhËn cña trÎ, nh÷ng ®iÒu trÎ qs thÊy vÒ bÇu
trêi, thêi tiÕt, c©y cèi, ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i hoa.( Mêi 2- 3 trÎ Tl)
+. Con thÊy bÇu trêi ntn?
+ N¾ng h«m nay thÕ nµo?
+ Con thÊy ¸nh n¾n cña mïa thu cã kh¸c g× so víi n¸ng cña
mïa hÌ?
+ThÕ cßn thêi tiÕt ra sao?
+ Víi thêi tiÕt nµy c¸c con sÏ mÆc quÇn ¸o ntn cho phï hîp?
+ C©y cèi ntn?....
C« gd trÎ biÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt, biÕt ch¨m sãc hoa kh«ng
ng¾t l¸ bÎ cµnh…
*. TCV§:
+. Chã Sãi xÊu tÝnh: C« mêi 1-2 trÎ ®ãng vai chã sãi, trÎ cßn l¹i
®ãng vai thá.
Chã sãi ngåi ë vßng trßn. Nhµ c¸c chó thá c¸ch nhµ chã sãi 5- 6m.
C¸c chó thá nh¶y chôm 2 ch©n, 2 tay lµm tai vÉy tiÕn lªn phÝa tríc
( gi¶ ®i kiÕm ¨n) vµ ®äc lêi ca “ Chó thá non…
kÎo c¸o gian
Tha ®i mÊt”
Khi tíi c©u cuèi chã sãi sÏ gÇm lªn vµ ch¹y ®uæi theo c¸c chó thá.
C¸c chó thá ch¹y nhanh vÒ chuång. Chó thá nµo ch¹y chËm bÞ sãi
b¾t ®îc vµ sÏ ph¶i lµm sãi. NÕu kh«ng b¾t ®îc sãi l¹i nh¾m m¾t
ngñ tiÕp.
( cho trÎ ch¬i 3- 4 lît)
20

+ ChuyÒn bãng qua ®Çu.: C« chia trÎ lµm 2-3 tæ vµ mçi tæ ®øng
thµnh mét hµng däc.c¸c b¹n ®Çu hµng sÏ cÇm bãng khi cã hiÖ lÖnh
cña c«. c¸c b¹n sÏ ®a bãng lªn ®Çu chuyÒn cho b¹n phia sau. B¹n
phÝa sau ®ãn bãng b»ng 2 tay vµ l¹i chuyÒn bãng cho b¹n tiÕp
theo cø nh vËy cho tíi hÕt. Sau ®ã l¹i chuyÒn quay lªn bãng cña
®éi nµo vÒ vÞ trÝ ban ®Çu tríc lµ ®éi ®ã chiÕn th¾ng.
Cho trÎ ch¬i 2- 3 lît
*TrÎ ®äc ®ång dao, ca dao, th¬ vÒ chñ ®Ò.
Ch¬i tù do trªn s©n, nhÆt hoa l¸ xÕp h×nh b¹n trai, b¹n g¸i..

Thø 2 ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2010
I. §ãn trÎ:

- Nh¾c trÎ c¾t ®å dïng ®óng n¬i qui ®Þnh
- Nh¾c nhë phô huynh cho trÎ ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt
- Gîi ý cho trÎ chó ý ®Õn ®å dïng ë c¸c gãc
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng: TËp theo kÕ ho¹ch tuÇn
II. Ho¹t ®éng chung:

C¬ thÓ bÐ

C¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ.
C¸ch vÖ sinh c¬ thÓ.
1. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- TrÎ kÓ ®îc c¸c bé phËn chÝnh cña c¬ thÓ con ngêi vµ nãi ®îc t¸c
dông cña c¸c bé phËn ®ã.
- Ph¶n øng nhanh víi c¸c hiÖu lÖnh cña c«.
- TrÎ biÕt dïng bót vÔ thªm c¸c bé phËn cßn thiÕu trong tranh, biÕt
t« mµu ®Ñp.
- RÌn cho trÎ tÝnh hîp t¸c víi b¹n trong khi ch¬i.
2. ChuÈn bÞ:
- H/¶ vÒ c¬ thÓ trÎ, c¸c bé phËn.
- C©u hái trß chuyÖn cïng trÎ
- 4 bøc tranh vÏ c¬ thÓ cßn thiÕu mét sè bé phËn nh m¸t, mòi, tay..
3. Tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cña c«
*. H§1: G©y høng thó:
C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ DÊu tay” 2 – 3 lÇn.
- CM võa ch¬i trß ch¬i g×?
- TC nãi vÒ c¸i g×?
21

Ho¹t ®éng cña trÎ
- TrÎ ch¬i trß ch¬i

- Ngoµi ra c¬ thÓ cm cßn cã nh÷ng bé phËn
nµo?
*. H§2: T×m hiÓu c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ
bÐ.
H«m nay c« chÊu m×nh cïng t×m hiÓu thªm
vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ cm nhÐ!
C« cho trÎ ch¬i TC: Trèn c« vµ hái trÎ: C«
®©u?
- C¸c con nh×n thÊy c« lµ nhê cã g×?
- CM cã mÊy m¾t?
- M¾t cã mµu g×?
C« v¶y níc hoa cho trÎ ph¸t hiÖn xem trÎ ngöi
thÊy mïi g×? Vµ trß chuyÖn víi trÎ.
Víi c¸c bé phËn kh¸c c« trß chuyÖn víi trÎ t¬ng tù
- Cho trÎ qs l¹i h/¶ vÒ c¸c bé phËn trªn c¬
thÓ vµ trß chuyÖn cïng trÎ.
+ §©y lµ bé phËn nµo?
+ Nã cã ®Æc ®iÓm g×?
+ Nã cã t¸c dông g× ®èi víi c¬ thÓ con ngêi
chóng ta?
- C¸c bé phËn ®ã gióp cta nhiÒu ®iÒu nh
vËy cta ph¶i lµm g×?
- Cta lµm c¸ch nµo ®Ó vÖ sinh s¹ch sÏ c¸c bé
phËn ®ã?
C« gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ s¹ch
sÏ.
- TC: Ai nhanh, giái h¬n.
C« ®a ra h/¶ trÎ nãi nhanh tªn c¸c bé phËn
®ã.
Khã h¬n c« sÏ nãi tªn bé phËn trÎ nãi t¸c
dông cña bé phËn ®ã.
- TC: VÏ thªm c¸c bé phËn cßn thiÕu trªn c¬
thÓ.
C« chia trÎ lµm 4 nhãm vµ ph¸t cho mçi ®éi
1 tê tranh cã vÏ h×nh c¬ thÓ ngêi cßn thiÕu
mét sè bé phËn, c¸c nhãm sÏ th¶o luËn, bµn
nhau xem cßn thiÕu bé phËn nµo vµ vÏ thªm
cho ®ñ.
Sau khi trÎ vÏ xong c« cho c¸c nhãm treo
tranh vµ cïng nhau nhËn xÐt.
C« nhËn xÐt chung khen, ®éng viªn trÎ.
22

- TrÎ kÓ
- V©ng ¹
- TrÎ TL

- TrÎ TLc©u hái cña

TrÎ TL

- TrÎ

- TrÎ ch¬i trß ch¬i

*. KÕt thóc: Cho trÎ h¸t: C¸i mòi.

BÒ – NÉM XA BẰNG MỘT TAY- NHẢY LÒ CÒ
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết bò, ném xa bằng một tay , nhảy lò cò đúng kỹ năng ( bò phối hợp tay nọ
chân kia, , ném đúng kỹ năng, nhảy lò cò vững vàng tự tin..)
- Rèn luyện và phát triển các tố chất : Nhanh , bền , khéo……cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc sức khoẻ , đảm bảo có sức khoẻ tốt trong mùa hè
II. Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ bằng phẳng
- 10 túi cát, tranh ảnh về chủ đề
- Đầu tóc quần áo gọn gàng, phù hợp
- NDKH: ÂN, MTXQ…………..
III. Tổ chức HĐ
HĐ của cô
HĐ của trẻ
* HĐ 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ quan sát tranh chủ đề
Trẻ quan sát và trò
- Trò chuyện về chủ đề:………………..
chuyện theo y/c
* HĐ 2: Khởi động:
- Cô cho trẻ tạo thành vòng tròn( vừa đi vừa hát) đi các Trẻ vừa đi vừa hát và làm
kiểu chân theo hiệu lệnh sau đó về 3 hàng theo tổ
theo hiệu lệnh
* HĐ 3: Trọng động
- BTPTC: Mỗi động tác tập 2lx8n
+ Tay : Thay nhau quay dọc thân
Trẻ tập theo nhịp đếm
+ Chân: Bước 1 chân ra trước khuỵu gối- chân sau
thẳng
+ Bụng : Tay giơ cao nghiêng người sang 2 bên
+ Bật : Bật nhảy tại chỗ
- VĐCB:
+ Cô làm mẫu cho trẻ quan sát và giải thích : Cô đến
Trẻ quan sát
vạch xuất phát 2tay để sát vạch khi có hiệu lệnh cô bò
và cô bò phối hợp tay nọ chân kia, khi đến đích cô
đứng dậy đến rổ cầm túi cát và cô ném, sau đó cô chạy
lên nhặt túi cát đề vào rổ rồi đi về cuối hàng
+ Cho trẻ lên làm mẫu ( nếu sai cô làm mẫu lại)
2 trẻ
+ Cho trẻ thực hiện ( 2 trẻ 1lượt) : cô chú ý sửa sai cho Cả lớp thực hiện theo y/c
trẻ
23

+ Cho trẻ nhảy lò cò theo vòng tròn : Mồi lần 3-5 trẻ
Cho trẻ thực hiện nhảy 2-3 lần
* HĐ 4: Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng
Trẻ đi nhẹ nhàng
* Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng
Trẻ thu dọn đồ dùng
B. CHƠI HĐ GÓC:
- Phân vai : Chơi TC : Bán hàng , gia đình đi tham quan du lịch
- XD: XD một số danh lam, di tích
-Học tập : Chơi với máy tính( Khám phá các TC trong phần mềm)
- Thiên nhiên: Thả vật chìm nổi
C. CHƠI HĐNT:
- HĐ CMĐ: Quan sát tranh ảnh
- TCVĐ : Tìm đúng số nhà
- Chơi tự do
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Cho trẻ văn nghệ cuối tuần
- Chơi tự do
- Nhận xét cuối ngày
- Bình cờ - trả trẻ
E. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Thø 3 ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2010
I. §ãn trÎ:
- Cho trÎ xem tranh ¶nh xung quanh líp
- Trß chuyÖn víi phô huynh vÒ ngµy sinh, së thÝch cña trÎ.
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng
II. Ho¹t ®éng chung:

24

I. §ãn trÎ:
- Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i ë gãc
- Trao ®æi víi phô huynh vÒ chñ ®Ò…
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng
II. Ho¹t ®éng chung

B¹n Th©n
D¹y h¸t “N¾m tay th©n thiÕt”
NDTH: Nghe h¸t: Sinh nhËt hång
TC: Ai nhanh nhÊt
NDC:

1. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- TrÎ thuéc bµi h¸t, h¸t ®óng nh¹c, ®óng giai ®iÖu bµi h¸t
- Chó ý nghe c« h¸t vµ hëng øng cïng c«
- BiÕt c¸ch ch¬i TC vµ høng thó ch¬i
2. ChuÈn bÞ:
- H/¶ trÎ ch¬i cïng nhau vui vÎ, ®oµn kÕt
- Nh¹c bµi h¸t “ N¾m tay th©n thiÕt, Sinh nhËt hång”
- 5- 6 chiÕc vßng ®Ó trÎ ch¬i trß ch¬i.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng.
Ho¹t ®éng cña c«
*.H§1: G©y høng thó:
- C« cho trÎ qs h/¶ c¸c b¹n ch¬i, móa h¸t
cïng nhau vµ trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c h/¶
®ã
+ C¸c b¹n ®ang lµm g× vËy?
+ C¸c b¹n ch¬i, mua h¸t cïng nhau nh thÕ
nµo?
- Lµ b¹n trong cïng mét líp, trêng cm h·y
ch¬i ®oµn kÕt, th©n thiÕt víi nhau ®óng
kh«ng?
*.H§2: D¹y h¸t
- Cã mét bµi h¸t nãi vÒ t×nh b¹n c¸c b¹n rÊt
lµ th©n thiÕt cm nghe c« h¸t xem c¸c b¹n
bµy tá t×nh b¹n th©n thiÕt nh thÕ nµo
nhÐ.
- C« h¸t trÎ nghe lît 1: Giíi thiÖu tªn bµi h¸t,
nh¹c Hµn Quèc.
- C« h¸t l¹i lît 2: H¸t theo nhÞp ®µn.
- C« d¹y trÎ h¸t tõng c©u 2-3 lît
25

Ho¹t ®éng cña trÎ
- TrÎ qs h/¶ vµ trß
chuyÖn cïng c«.

- V©ng ¹.
- TrÎ nghe c« h¸t
- TrÎ h¸t theo c« tõng
c©u
- TrÎ h¸t cïng c« c¶ bµi
- TrÎ thi ®ua nhau h¸t

- Cho c¶ líp h¸t cïng c« 2- 3 lît.
- C¶ líp h¸t theo nh¹c 2 lît
- Mêi c¸c tæ thi ®ua nhau h¸t
- Mêi nhãm, c¸ nh©n h¸t.
( C« qs vµ söa sai cho trÎ, ®éng viªn trÎ)
*. Nghe h¸t: Sinh nhËt hång
- lît 1: C« h¸t trÎ nghe, Giíi thiÖu tªn bµi h¸t,
tªn nh¹c sÜ.
- lît 2: C« më b¨ng cho trÎ nghe C« vµ trÎ
®ung ®a theo nhÞp ®iÖu bµi h¸t.
*. TC: Ai nhanh nhÊt.
C« giíi thiÖu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i cho trÎ
- LuËt ch¬i: Ai chËm ch©n kh«ng t×m ®îc
vßng trßn cho m×nh ph¶i nh¶y lß cß hay
h¸t, ®äc th¬ do c« vµ c¶ líp yªu cÇu.
- C¸ch ch¬i: C« mêi 6 b¹n lªn ch¬i vµ nghe
c« c¸c b¹n h¸t khi cã hiÖu lÖnh cña c« “
T×m nhµ” trÎ t×m nhanh cho m×nh 1 vßng
trßn ( Mçi vßng trßn chØ ®îc 1 b¹n)
B¹n nµo kh«ng t×m ®îcvßng lµ thua vµ
ph¶i nh¶y lß cß.
- Cho trÎ ch¬i
( C« cho trÎ ch¬i 3-4 lît vµ mçi lÇn ch¬i c«
cã thÓ thay ®æi sè vßng, sè trÎ )
*. KÕt thóc: Cho trÎ h¸t l¹i bµi h¸t “ N¾m tay
th©n thiÕt”

- TrÎ nghe c« h¸t
- TrÎ ®ung ®a ngêi
theo nhÞp ®iÖu bµi
h¸t.

- TrÎ nghe c« nãi c¸ch
ch¬i, luËt ch¬i

- TrÎ ch¬i tc

III. Ho¹t ®éng gãc:
- Gãc ph©n vai: NÊu ¨n, B¸c sÜ.
- Gãc x©y dùng: X©y Trêng mÇm non
- Gãc th viÖn: Xem s¸ch tranh,kÓ chuyÖn theo tranh
- Gãc t¹o h×nh: VÏ ch©n dung bÐ.
- Gãc kidsmart: Ch¬i tc víi ch÷ c¸i o, «, ¬.
- Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y.
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§C§: Quan s¸t vµ nhËn xÐt c©y cèi mïa thu.
- TCV§: Chã sãi xÊu tÝnh.
- Ch¬i tù do trªn s©n.
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- Cho trÎ thùc hiÖn röa tay, röa mÆt.
- Cho trÎ ch¬i trong gãc ch¬i.
- VÖ sinh- tr¶ trÎ
26

*. NhËn xÐt cuèi ngµy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Thø 4 ngµy 13 th¸ng 10 n¨m
2010
I. §ãn trÎ:
- Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i ë gãc
- Trao ®æi víi phô huynh vÒ chñ ®Ò…
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng
II. Ho¹t ®éng chung

BÐ t¹o h×nh
NÆn ngêi
1. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- TrÎ biÕt n¾n c¸c thái ®Êt thµnh c¸c phÇn t¬ng ®èi hîp lý ®Ó n¹n
h×nh ngêi gåm : §Çu, m×nh, tay, ch©n.
- TrÎ nãi vÒ ®iÒu m×nh biÕt, nhËn thÊy vÒ c¬ thÓ con ngêi ®èi víi
c«.
- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n c¬ thÓ s¹ch sÏ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÈm
mÜ cho trÎ.
2. ChuÈn bÞ:
- MÉu cña c«
- §Êt nÆn, b¶ng con cho trÎ.
3. Tæ chøc hoËt ®éng.
Ho¹t ®éng cña c«
*H§1: G©y høng thó:
- §äc bµi th¬: §«i bµn tay nhá xinh
- Cm võa ®äc bµi th¬ g×?
27

Ho¹t ®éng cña trÎ
- TrÎ ®äc th¬
- trÎ TL c«

- Bµn tay cã t¸c dông g× ?
- Ngoµi ®«i tay c¬ thÓ cm cßn cã nh÷ng
bé phËn nµo? ( Mêi 2- 3 trÎ )
- C« kh¼ng ®Þnh lai cho trÎ
*. H§2: NÆn ngêi.
C« ®a mÉu nÆn cña c« cho trÎ qs vµ nhËn
xÐt
- C¸c con nh×n xem c« cã g× ®©y?
- C« nÆn h×nh ngêi cã ®Ñp kh«ng?
- C« nÆn ngêi gåm nh÷ng bé phËn nµo?
Mêi 2- 3 trÎ ®a ra nhËn xÐt cña trÎ
( PhÇn ®Çu, tay, ch©n, m×nh ®Òu lµ
nh÷ng phÇn liÒn khèi kh«ng t¸ch rêi).
- C¸c con cã muèn nÆn h×nh ngêi gièng
cña c« kh«ng?
*. C« nÆn mÉu cho trÎ qs võa lµm võa HD
trÎ: C« lÊy thái ®Êt lµm mÒm ®Êt råi n¨n
däc thµnh thái ®Êt dµi vµ ....
*. TrÎ thùc hiÖn: Cho trÎ nÆn vµ c« qs híng
d·n, g¬i ý nh÷ng trÎ cßn lóng tóng.
C« gîi ý ®Ó trÎ s¸ng t¹o nÆn thªm vßng,
kÝnh... trang trÝ cho h×nh ngêi cña m×nh.
* Trng bµy s¶n phÈm: Cho trÎ qs vµ nhËn
xÐt s¶n phÈm nµo ®Ñp, c©n ®èi gi÷ c¸c
phÇn.
*. KÕt thóc: TrÎ cÊt ®å dïng vµ ®äc bµi
th¬ “ §«i bµn tay nhá xinh”

- TrÎ kÓ

- TrÎ qs mÉu
- TrÎ nhËn xÐt mÉu

- TrÎ qs c« nÆn
- TrÎ thùc hiÖn

- TrÎ trng bµy s¶n
phÈm vµ nhËn xÐt s¶n
phÈm cña m×nh b¹n

Thơ : Đôi Tay Bé
1. Yªu cÇu:
- TrÎ thuéc bµi th¬, hiÓu néi dung vµ ®äc diÔn c¶m bµi th¬ cïng c«
- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ.
2. ChuÈn bÞ:
- h/¶ theo néi dung bµi th¬
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ.
H§1 : G©y høng thó
28

C« cïng trÎ móa h¸t bµi : Tay th¬m tay
ngoan
- Bµi h¸t nãi ®Õn nh÷ng bé phËn nµo trªn
c¬ thÓ chóng m×nh ?
- §«i tay cã Ých lîi g× nµo ?
- §óng råi ®Êy tay lam ®¬c rÊt nhiÒu viÖc
®Êy chóng m×nh h·y l¾ng nghe c« ®äc
xem bµi th¬ nãi ®Õn nh÷ng g×Ó¬ tay
nhÐ !
H§2 : D¹y trÎ ®äc th¬
- C« ®äc mÉu cho trÎ nghe lÇn 1 : Giíi thiÖu
tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶.
- C« ®äc lÇn 2 kÕt hîp cho trÎ xem h×nh
¶nh minh ho¹ trªn m¸y.
- C« ®äc lÇn 3 : Gi¶ng néi dung bµi th¬.
- TrÝch dÉn ®µm tho¹i :
+C« võa ®äc cho c¸c con nghe bµi th¬
g× ?
+ Do ai s¸ng t¸c ?
+ BÐ cã mÊy ®«i tay ?
+ Tay lµm nh÷ng viÖc g× ?
+ §«i tay cña bÐ lµm ®îc nhiÒu viÖc ko ?
+ Tay bÐ ®· lµm g× ®Ó gióp mÑ ?
+ Bµn tay bÐ cã th¬m ko ?
+ Bµn tay bÐ cã khÐo ko ?
+ Muèn cho muèn cho ®«i bµn tay s¹ch vµ
®Ñp chóng m×nh ph¶i lµm g× ?
C« gi¸o dôc trÎ gi÷ vÖ sinh cho tay lu«n
s¹ch kh«ng ®Ó tay bÞ bÈn.
* TrÎ ®äc th¬
C« cho c¶ líp ®äc th¬ theo c« c¶ bµi 3- 4
lÇn.
- TrÎ ®äc thi ®ua theo nhãm, tæ, c¸ nh©n.(
C« chó ý söa sai cho trÎ).
H§3 : VÏ ®«i tay
C« cho trÎ lÊy giÊy bót vÏ ®«i tay. C« quan
s¸t ®éng viªn trÎ.
Cho trÎ nhËn xÐt nhanh xem b¹n nµo vÏ
®Ñp, gièng ®«i tayt nhÊt. C« khen ®éng
viªn trÎ vµ cho trÎ cÊt ®å dïng kÕt thóc H§.
III. Ho¹t ®éng gãc:
29

- TrÎ h¸t móa cïng c«.
- TrÎ TL.

- V©ng ¹.

- TrÎ l¾ng nghe c«
®äc th¬.

- TrÎ nghe c« hái vµ tr¶
lêi c©u hái cña c«.

- TrÎ ®äc th¬ thi ®ua
theo nhãm, tæ, c¸
nh©n.
- TrÎ vÏ ®«i tay
- TrÎ cïng c« nhËn xÐt
bµi cña b¹n sau ®ã cÊt
®ß dïng , kÕt thóc H§

- Gãc ph©n vai: BÕ em.
- Gãc x©y dùng: X©y nhµ cña bÐ
- Gãc häc tËp: T×m ch÷ c¸i o,«,¬ trong vë: BÐ lµm quen ch÷ c¸i.
- Gãc nghÖ thuËt: VÏ mét sè bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ.
- Gãc kidsmart: Ch¬i tc víi ch÷ c¸i o, «, ¬.
- Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t, níc.
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- TCV§: Chã sãi xÊu tÝnh.
- §äc ®ång dao, ca dao vÒ chñ ®Ò
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- Híng dÉn trÎ ch¬i TC ë c¸c gãc ( Gãc kidsmart)
- D¹y h¸t “ BÐ lµm quen ch÷ c¸i”.
- VÖ sinh- tr¶ trÎ
*. NhËn xÐt cuèi ngµy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Thø 5 ngµy 14 th¸ng 10 n¨m2010
Häp nhµ trêng
Thø 6 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m
2010
I. §ãn trÎ:
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng:
II Ho¹t ®éng chung:

X¸c ®Þnh vÞ trÝ phÝa trªn- phÝa díi;
phÝa tríc- phÝa sau cña ®èi tîng kh¸c( Cã Sù
®Þnh híng)
30

1. Yªu cÇu:
- TrÎ x¸c ®Þnh ®îc phÝa trªn, phÝa díi, phÝa tríc, phÝa sau cña ®èi
tîng kh¸c.
- TrÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng
2. ChuÈn bÞ:
- 1 bóp bª, con Thá, con gÊu ®å ch¬i.
- Mçi trÎ mét hép bót mµu
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«
*H§1: G©y høng thó:
- C« cho trÎ ®äc bµi ®ång dao “Tay ®Ñp”
- Bµn tay cña chóng m×nh lµm ®îc g×? ( mêi
2- 3 trÎ)
- Ngoµi lµm viÖc cm cã thÓ ch¬i TC víi ®«i
tay cña cm ®Êy
. C« ch¸u m×nh cïng ch¬i nhÐ.
*H§2: LuyÖn tËp x¸c ®Þnh phÝa tríc ,phÝa
sau, phÝa trªn, phÝa díi cña b¶n th©n
- Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ DÊu tay” 1- 2 lît ®Çu
trêi b×nh thêng.
- Giê cm ch¬i khã h¬n nhÐ: C« nãi “ DÊu tay”
cm nãi “
DÊu ®©u”
DÊu ra phÝa sau, phÝa trªn… cm SÏ dÊu tay
nhanh theo lêi c«.
- C« tÆng mçi b¹n mét hép bót mµu cm sÏ
®Æt bót mµu ë phÝa mµ c« yªu cÇu nhÐ!
Cm cÇm vµ ®Æt lª phÝa tríc nµo?
§Æt sang phÝa ph¶i- phÝa tr¸i…( 3- 4 lÇn)
*H§3: NhËn biÕt trªn díi tríc sau cña ®èi tîng
kh¸c
- C« ®Æt bóp bª ngåi lªn nghÕ
+ C¸c con nh×n xem bóp bª ®ang ngåi ë
®©u?
+ “Trêi tèi, trêi tèi”.C« ®æi vÞ trÝ cña bóp bª(
PhÝa díi – sau- tríc nghÕ).
C¸c con t×m xem bóp bª ë ®©u?
§Õn th¨m líp m×nh h«m nay cßn cã b¹n...
- Chóng t«i chµo c¸c b¹n!
- Ct«i ®è c¸c b¹n biÕt ct«i ®øng ë vÞ trÝ nµo
31

Ho¹t ®éng cña
trÎ
- trÎ ®äc ®ång
dao
- trÎ TL

- TrÎ ch¬i trß ch¬i

- TrÎ TH

- TrÎ quan s¸t tr¶
lêi c¸c c©u hái

nhÐ.
- TrÎ qs vµ tr¶ lêi
C« cho con vËt ®øng theo c¸c vÞ trÝ kh¸c c©u hái
nhau vµ hái ®Ó trÎ tr¶ lêi.
+ Thá hái; C¸c b¹n ¬i, ai ®øng sau t«i vËy?
T«i ®øng tríc ai?
+ GÊu hái: B¹n nµo ®øng tríc t«i?
B¹n nµo ®øng sau t«i?
- TiÕp tôc c« ®æi vÞ trÝ, ®æi ®éi h×nh vµ
mêi c¸ nh©n, líp tr¶ lêi.
*PhÇn 3: LuyÖn tËp:
- Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ Thi ai nhanh, giái.”
- TrÎ ch¬i trß
- C« cho c¶ líp cïng n¾m tay nhau ®i vßng
ch¬i
trßn h¸t “ Mua vui” khi cã tÝn hiÖu cña c«
®øng phØa tríc- sau- tr¸i ph¶i cña ®å vËt hay
b¹n nµo. Ai t×m nhanh vµ ®óng sÏ ®îc th¬ng
mét trµng ph¸o tay nhÐ. (tríc b¶ng, sau ghÕ,
bªn díi qu¹t...) cho trÎ ch¬i 3- 4 lît.
- trÎ cÊt ®å ch¬i.
* KÕt thóc: Cho trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i qui
®Þnh
III. Ho¹t ®éng gãc:
- Gãc ph©n vai: NÊu ¨n, B¸c sÜ, b¸n hµng.
- Gãc x©y dùng:X©y nhµ cña bÐ.
- Gãc th viÖn: Xem s¸ch tranh, kÓ chuyÖn theo tranh
- Gãc nghÖ thuËt: Móa h¸t c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò.
- Gãc kidsmart: Ch¬i TC víi ch÷ c¸i a,¨,©.
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- TCV§: ChuyÒn bãng qua ®Çu, qua ch©n.
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi.
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “§«i m¾t”
- KÓ chuyÖn: “ mçi ngêi mét viÖc”
- Cho trÎ ch¬i trong gãc ch¬i.
- VÖ sinh- tr¶ trÎ
*. NhËn xÐt cuèi ngµy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

32

tuÇn 3

BÐ cÇn g×?

I. ThÓ dôc s¸ng:
* TËp theo ®Üa bµithÓ dôc th¸ng 10.
1. Yªu cÇu:
- TrÎ ®îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¾m n¾ng cña buæi
s¸ng
- TËp c¸c ®éng t¸c thµnh th¹o theo nh¹c cïng c«.
2. ChuÈn bÞ:
- S©n tËp s¹ch sÏ, ®Çu tãc trÎ gän gµng
- B¨ng ®Üa phï hîp chñ ®Ò
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
TËp nh tuÇn 1
II. Ho¹t ®éng gãc:
-

C¸c gãc ch¬i
+ Gãc ph©n vai: Cöa hµng thùc phÈm, nÊu ¨n, C« gi¸o, b¸c sÜ.
+ Gãc x©y dùng: X©y dùng nhµ cña bÐ
+ Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n quÇn ¸o, mét sè lo¹i hoa qu¶ cho bÐ.
+ Gãc nghÖ thuËt: H¸t móa mét sè bµi trong chñ ®Ò,
+ Gãc häc tËp: Chän l« t« thùc phÈm cÇn cho bÐ, tËp t« viÕt
ch÷ c¸i
+ Gãc s¸ch:Lµm s¸ch vÒ ®«i tay, c¸i mòi, c¬ thÓ be; TËp kÓ
chuyÖn theo tranh
+ Gãc Kidsmart: Cho trÎ TC víi c¸c ch÷ c¸i a, ¨, ©.
+ Gãc thiªn nhiªn:Qua s¸t sù ph¸t triÓn cña c©y, ch¨m sãc
c©y c¶nh
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, giao tiÕp víi nhau gi÷ c¸c vai ch¬i
m¹nh d¹n.
- BiÕt biÕt dïng c¸c khèi ®Ó x©y dùng nhµ cña bÐ
- TrÎ xÐ- d¸n t¹o ®îc quÇn ¸o, mét sè lo¹i qu¶ gÇn gòi.
- TrÎ biÕt ph©n nhãm c¸c lo¹i thùc phÈm
- M¹nh d¹n tham gia móa h¸t c¸c bµi trong chñ ®iÓm
- Chó ý qs vµ nãi lªn nh÷ng ®iÒu m×nh qs ®îc, ch¨m sãc c©y
- BiÕt cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i qui ®Þnh
- BiÕt ch¬i ®oµn kÕt, kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i.
- Cã kü n¨ng ®iÒu khiÓn chuét khi tham gia ch¬i trß ch¬i trªn
m¸y tÝnh
33

2. ChuÈn bÞ:
- §å dïng nÊu ¨n xoong, nåi, bÕp ga, dông cô nhµ bÕp, ®å dïng
b¸c sÜ.
- Mét sè lo¹i thùc phÈm rau cñ qu¶ nhùa vµ thËt
- Khèi gç , th¶m cá, c©y xanh
- L« t« dinh dìng
- GiÊy gam, giÊy mµu, hå d¸n…
- S¸ch tranh truyÖn ch÷ to
- Ca, cèc, c¸t , níc
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
* G©y høng thó:
- C« tËp trung trÎ vµ trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò hoÆc h¸t, móa 1
bµi h¸t vÒ chñ ®Ò
- Cho trÎ kÓ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ vµ nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt
cña c¬ thÓ.
- Cho trÎ lùa chän gãc ch¬i, trß ch¬i
- C« nh¾c nhë trÎ vÒ gãc ch¬i ph¶i ph©n vai ch¬i , ch¬i ®oµn kÕt
* Tho¶ thuËn vai ch¬i:
- TrÎ vÒ nhãm ch¬i c« híng trÎ bÇu ra nhãm trëng ph©n c«ng viÖc
cho c¸c b¹n trong nhãm
- NÕu trÎ cßn lóng tóng cha ph©n ®îc vai ch¬i c« cã thÓ gîi ý gióp
®ì cho trÎ
* Qu¸ tr×nh ch¬i:
- C« c©n ®èi sè trÎ trong gãc ch¬i nÕu gãc nµo trÎ qu¸ ®«ng c«
khÐo lÐo gîi ý ®Ó trÎ chuyÓn gãc.
- C« quan s¸t híng dÉn cho c¸c nhãm cßn ch¬i cha tèt ®Ó trÎ nhËp
vai ch¬i tèt h¬n
Vµ c« t¹o ra t×nh huèng ®Ó trÎ ®îc suy nghÜ, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
VD:
+ Gãc häc tËp:
- C« g¬i hái trÎ “ B¸c ¬i b¸c ®ang lµm g× vËy?
- §©y lµ l« t« cã lo¹i thùc phÈm g×?
- Lo¹i thùc phÈm nµy chøa chÊt g×?...” vµ c« ®a ra nh÷ng gîi ý hái
trÎ ®Ó trÎ thÊy ®îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña b¶n th©n trÎ.
HoÆc gãc x©y dùng:
- C¸c b¸c ®ang x©y dùng g×?
- NÕu ao c¸ b¸c ®Ó c¹nh ng«i nhµ cã tiÖn kh«ng?
- Theo t«i ao c¸ x©y c¹nh vên rau sÏ thuËn tiÑn cho viÖc tíi níc cho
rau cßn c¸c b¸c thÊy thÕ nµo?...
* NhËn xÐt buæi ch¬i:
- Khi thêi gian cña buæi ch¬i gÇn kÕt thóc c« nh¾c trÎ hoµn thiÖn
gãc ch¬i cña m×nh
34

Sau ®ã c« ®Õn tõng gãc cïng trÎ ë gãc ®ã tù nhËn xÐt gãc ch¬i
cña nhãm m×nh c« nhËn xÐt bæ xung thªm
- C« híng tÊt c¶ trÎ ®Õn 1 nhãm ch¬i cã s¶n phÈm ®Ñp, thµnh c«ng
nhÊt cho c¶ líp tham quan vµ cïng nhËn xÐt. TrÎ nhãm ®ã giíi thiÖu
gãc ch¬i vµ s¶n phÈm cña gãc m×nh lµm ®îc
VD: C« híng trÎ ®Õn gãc t¹o h×nh
- C¸c b¸c ë c¸c nhãm ch¬i thÊy c¸c b¸c ch¬i gãc t¹o h×nh c¾t d¸n
®îc nh÷ng bé v¸y ¸o rÊt ®Ñp c¸c b¸c ®Õn th¨m quan ®Êy c¸c b¸c
trong nhãm t¹o h×nh giíi thiÖu vÒ gãc ch¬i cña nhãm m×nh ®i
- Cho trÎ giíi thiÖu s¶n phÈm mµ trÎ lµm ®îc
- C« nhËn xÐt chung tuyªn d¬ng trÎ
- Nh¾c nhë trÎ hÕt giê ch¬i ph¶i biÕt cÊt dän ®å dïng ®å ch¬i
®óng n¬i qui ®Þnh.
III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
1. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- TrÎ ®îc t¾m n¾ng buæi s¸ng, ®îc trùc tiÕp qs bÇu trêi, thêi tiÕt,
c©y cèi mïa thu, mét sè loµi hoa trong vên trêng.
- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i vµ høng thó ch¬i, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ
chÊt cho trÎ.
- KhuyÕn khÝch trÎ ph¸t hiÖn ra ®iÒu míi l¹ trong khi quan s¸t.
- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ thiªn nhiªn vµ biÕt c¸ch ch¨m sãc b¶o vÖ
c©y cèi
2. ChuÈn bÞ:
- C©u hái trß chuyÖn cïng trÎ
- QuÇn ¸o ®Çu tãc gän gµng.
- 2- 3 qu¶ bãng.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng.
*. H§C§:
C« dÉn trÎ ra s©n h¸t, ®äc th¬ vÒ mïa thu hoÆc ®äc c©u ®è vÒ
mïa thu cho trÎ gi¶i c©u ®è
- C« gîi hái trÎ ®Ó trÎ qs bÇu trêi, c©y cèi, thêi tiÕt, bån hoa.
- C« cho trÎ nãi c¶m nhËn cña trÎ, nh÷ng ®iÒu trÎ qs thÊy vÒ bÇu
trêi, thêi tiÕt, c©y cèi, ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i hoa.( Mêi 2- 3 trÎ Tl)
+. Con thÊy bÇu trêi ntn?
+ N¾ng h«m nay thÕ nµo?
+ Con thÊy ¸nh n¾n cña mïa thu cã kh¸c g× so víi n¸ng cña
mïa hÌ?
+ThÕ cßn thêi tiÕt ra sao?
+ Víi thêi tiÕt nµy c¸c con sÏ mÆc quÇn ¸o ntn cho phï hîp?
+ C©y cèi ntn?....
35

C« gd trÎ biÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt, biÕt ch¨m sãc hoa kh«ng
ng¾t l¸ bÎ cµnh…
*. TCV§:
+. Chã Sãi xÊu tÝnh: C« mêi 1-2 trÎ ®ãng vai chã sãi, trÎ cßn l¹i
®ãng vai thá.
Chã sãi ngåi ë vßng trßn. Nhµ c¸c chó thá c¸ch nhµ chã sãi 5- 6m.
C¸c chó thá nh¶y chôm 2 ch©n, 2 tay lµm tai vÉy tiÕn lªn phÝa tríc
( gi¶ ®i kiÕm ¨n) vµ ®äc lêi ca “ Chó thá non…
kÎo c¸o gian
Tha ®i mÊt”
Khi tíi c©u cuèi chã sãi sÏ gÇm lªn vµ ch¹y ®uæi theo c¸c chó thá.
C¸c chó thá ch¹y nhanh vÒ chuång. Chó thá nµo ch¹y chËm bÞ sãi
b¾t ®îc vµ sÏ ph¶i lµm sãi. NÕu kh«ng b¾t ®îc sãi l¹i nh¾m m¾t
ngñ tiÕp.
( cho trÎ ch¬i 3- 4 lît)
+ ChuyÒn bãng qua ®Çu.: C« chia trÎ lµm 2-3 tæ vµ mçi tæ ®øng
thµnh mét hµng däc.c¸c b¹n ®Çu hµng sÏ cÇm bãng khi cã hiÖ lÖnh
cña c«. c¸c b¹n sÏ ®a bãng lªn ®Çu chuyÒn cho b¹n phia sau. B¹n
phÝa sau ®ãn bãng b»ng 2 tay vµ l¹i chuyÒn bãng cho b¹n tiÕp
theo cø nh vËy cho tíi hÕt. Sau ®ã l¹i chuyÒn quay lªn bãng cña
®éi nµo vÒ vÞ trÝ ban ®Çu tríc lµ ®éi ®ã chiÕn th¾ng.
Cho trÎ ch¬i 2- 3 lît
*TrÎ ®äc ®ång dao, ca dao, th¬ vÒ chñ ®Ò.
Ch¬i tù do trªn s©n, nhÆt hoa l¸ xÕp h×nh b¹n trai, b¹n g¸i..

Thø 2 ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
I. §ãn trÎ:
- Cho trÎ xem tranh ¶nh xung quanh líp
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò.
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng
II. Ho¹t ®éng chung:

Gi¸c quan cña bÐ
36

Ph©n biÖt c¸c gi¸c quan
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt gäi tªn c¸c gi¸c quan trªn c¬ thÓ, biÕt c¸c t¸c dông cña
c¸c gi¸c quan ®ã.
- TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ
- ThÝch thó tham gia vµo trß ch¬i
- Ph¸t triÓn nhËn thøc cho trÎ vÒ c¸c gi¸c quan trªn c¬ thÓ
2. ChuÈn bÞ:
- H/¶ vÒ c¸c gi¸c quan trªn c¬ thÓ, m¾t , mòi ,måm….trªn m¸y
tÝnh.
- Mét sè ®å vËt ®Ó trÎ thö nghiÖm vµ ch¬i TC.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña
trÎ
*H§1: G©y høng thó: Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ - trÎ ®äc th¬
T©m sù c¸i mòi”
*H§2: Ph©n biÖt c¸c gi¸c quan trªn c¬ thÓ.
- CM võa ®äc bµi th¬ nãi vÒ c¸i g×?
- TrÎ TL
- C¸i mòi gióp cm ®iÒu g×?.
Ngoµi mòi th× c¬ thÓ CM cßn cã rÊt nhiÒu - V©ng ¹
c¸c gi¸c quan h«m nay c« ch¸u m×nh cïng
kh¸m ph¸ nhÐ!
C« chia trÎ lµm 3 nhãm mçi nhãm c« cho trÎ
kh¸m ph¸ nh÷ng thø mµ c« ®· chuÈn bÞ
s½n:
- TrÎ thö nghiÖm
+ Nhãm 1: C« cho trÎ 1 chai níc nãng, 1 chai theo nhãm vµ cïng
níc ®¸ l¹nh.
rót ra kÕt luËn
+ Nhãm 2: ! cèc níc muèi, 1 cèc níc ®êng.
+ Nhãm 3: Mét lä dÇ giã, 1 lä níc hoa.
C« yªu cÇu trÎ nÕm, sê, ngöi sau ®ã nãi kÕt
qu¶ vµ cho b¹n cña nhãm kh¸c kiÓm tra.
- TrÎ nghe
Sau khi trÎ nãi kÕt qu¶ c« cho trÎ quan s¸t vµ
cïng c« ®Çm tho¹i vÒ c¸c gi¸c quan trªn c¬
thÓ:
- TrÎ qs h×nh ¶nh
- C« ®a h/¶ “®«i tai” cho trÎ quan s¸t giíi
thiÖu cho trÎ c¸c bé phËn trªn tai: Nh vµnh
tai, l¸ tai, èng tai bªn trong cßn cã mäc nhÜ
tai gióp chóng ta nghe ®îc
- TrÎ TL
§«i tai gäi lµ gi¸c quan g× vËy? ( thÝnh gi¸c)
- C« ®a h/¶ §«i m¾t:
37

- M¾t gióp cm ®iÒu g×?
- M¾t cã nh÷ng bé phËn nµo?T¸c dông
cña nã lµ g×?
- NÕu kh«ng cã m¾t th× sao?
- C« sÏ mêi 1 b¹n lªn bÞt m¾t vµ nãi khi
m×nh bÞt m¾t th× sÏ ntn nhÐ? ( c¶ líp bÞt
m¾t l¹i)
- C¸c con biÕt m¾t gäi lµ gi¸c quan g×
kh«ng?(ThÞ gi¸c)
- C« v¶y níc hoa cho c¶ l¬p ngöi vµ ®a
h×nh ¶nh c¸i mòi: Cho trÎ quan s¸t giíi thiÖu
víi trÎ c¸c bé phËn trªn mòi nh lç mòi, sãng
mòi, bªn trong mòi cã l«ng ®Ó b¶o vÖ
kh«ng cho nh÷ng bôi bÈn bay vµo mòi
- C¸i mòi lµ 1 trong nh÷ng gi¸c quan cña c¬
thÓ cm ®Êy.
- Nã lµ gi¸c quan g×? ( Khøu gi¸c). Nã gióp
cm ®iÒu g×?
- NÕu kh«ng cã mòi th× sao?
- Gi¸o dôc trÎ kh«ng lÊy tay ngo¸i mòi
+ C«gäi 2 trÎ lªn 1 trÎ uèng 1 Ýtníc muèi, 1 trÎ
uèng 1 Ýt níc ®êng vµ hái trÎ :
- Con uèng níc thÊy cã vÞ g×?
- Nhê ®au mµ cm biÕt nã cã vÞ ngät, vÞ
mÆn?
- µ ®ã lµ nhê lìi cña chóng m×nh gióp chóng
m×nh c¶m nhËn ®îc vÞ ngät, chua, cay
- Lìi lµ gi¸c quan g×? ( VÞ gi¸c).
NÕu kh«ng cã lìi th× sao?
- C¸c con xem c« cã g× ®©y?
( C« ®a ra mét côc ®¸)
- C« cho trÎ lÇn lît sê- cÇm côc ®¸ vµ cho trÎ
nãi c¶m gi¸c khi trÎ cÇm vµo côc ®¸.
- Nhê gi¸c quan nµo mµ gióp cm c¶m thÊy
gi¸ khi sê – cÇm vµo côc ®¸.( µ ®ã lµ nhê da
trªn c¬ thÓ, trªn tay cm ®Êy) hay cßn gäi nã
lµ c¬ quan “Xóc gi¸c”.
* TC: Ai giái h¬n
- C« nãi : C¸i mòi- TrÎ : Khøu gi¸c…. vµ ngîc
l¹i.
*. Trß ch¬i : Ai nhanh h¬n
C¸ch ch¬i: C« nãi ®Õn tªn gi¸c quan trÎ ph¶i
38

- TrÎ qs h/¶ vµ TL

- trÎ thö vµ nãi c¶m
nhËn cña m×nh.

- TrÎ thö nghiÖm

- TrÎ tham gia ch¬i
TC

KT: TrÎ móa cïng
c«.

chØ thËt nhanh vµo gi¸c quan ®ã, nÕu ai
chØ sai sÏ ph¶i nh¶y lß cß.
*. KÕt thóc: TrÎ cÊt ®å dïng vµ h¸t : §«i m¾t
tinh

Ai khÐo nhÊt
NDC: §i trªn ghÕ thÓ dôc ®Çu ®éi tói c¸t
1. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- TrÎ ®i trªn ghÕ thÓ dôc kÕt hîp ®Çu ®éi tói c¸t, biÕt phèi hîp
ch©n tay nhÞp nhµng, kh«ng lµm r¬i tói c¸t.
- RÌn sù khÐo lÐo m¹nh d¹n cho trÎ
2. ChuÈn bÞ:
- Hai ghÕ thÓ dôc
- 6-8 tói c¸t
- 2 cê xanh, 2 cê ®á.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña
trÎ
* H§1: G©y hóng thó: Cho trÎ ®øng vßng trßn - TrÎ h¸t cïng c«
trªn s©n vµ h¸t “ å sao bÐ kh«ng l¾c”
- TrÎ tr¶ lêi
- Mêi trÎ kÓ l¹i tªn c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ
- Trªn c¬ thÓ chóng m×nh cã rÊt nhiÒu c¸c bé
phËn vµ nã gióp chóng m×nh rÊt nhiÒu viÖc. - TrÎ khëi ®éng
muèn cho c¸c bé ®ã ph¸t triÓn kháe m¹nh
gióp cm ®îc nhiÒu viÖc h¬n n÷a chóng m×nh
ph¶i lµm g×?
H§2:
* Khëi ®éng: Cho trÎ ®i vßng trßn kÕt hîp c¸c
kiÓu ®i nhanh, ch©m, ®i b»ng gãt, bµn, mòi
ch©n. Vµ t¸ch ra 4 hµng ngang.
- TËp 2 lÇn x 4
* Träng ®éng: BTPTC
nhÞp
- Tay: Hai ®a tríc lªn cao
- TËp 2 lÇn x 8
- Ch©n: Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc
nhÞp
- Bông: §øng cói gËp ngêi vÒ phÝa tríc
- TËp 2 lÇn x 4
- BËt: BËt t¸ch khÐp ch©n
nhÞp
+. VËn ®éng c¬ b¶n:
- TËp 2 lÇn x 4
- Cho trÎ ngåi thµnh 2 hµng däc c¸ch nhau 3- 4 nhÞp
m
39

- C« lµm mÉu: C« cÇm tói c¸t tay ph¶i c« bíc
lªn ®øng ë ®Çu ghÕ c« ®Ó tói c¸t th¨ng b»ng
trªn ®Çu råi 2 tay chèng h«ng c« bíc tõng bíc
sang ®Çu ghÕ bªn kia, khi ®i kh«ng cói ngêi
m¾t nh×n th¼ng, ®i hÕt ghÕ c« dõng l¹i cÇm
tói c¸t ë tay bËt chôm 2 ch©n xuèng ®Êt ®i
vÒ cuèi hµng
- C« lµm mÉu 2 lÇn ph©n tÝch kü ®éng t¸c
- Cho 2 trÎ lªn lµm mÉu
- LÇn lît cho 2 trÎ ë 2 ®Çu hµng lªn thùc hiÖn
®Õn hÕt
* Trß ch¬i: “Nh¶y tiÕp søc”
- C« cho 2 ®éi ®øng thµnh hµng däc khi nµo
nghe hiÖu lÖnh cña c« “ B¾t ®Çu”Th× ®Çu
hµng cña 2 ®éi nh¶y lªn lÊy l¸ cê ®á råi nh¶y
vÒ ®a l¸ cê cho b¹n tiÕp theo cña ®éi m×nh
vµ b¹n ®ã l¹i nh¶y len vµ ®æi l¸ cê kh¸c nh¶y
vÒ ®a cho b¹n tiÕp theo. Cø nh vËy cho tíi b¹n
cuèi hµng ®éi nµo hÕt lît sè b¹n ch¬i tríc lµ
®éi ®ã chiÕn th¾ng.
* Håi tÜnh: Cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1,2 vßng cÊt
®å dïng vµo líp

- TrÎ quan s¸t c«
lµm mÉu

- 2 trÎ tËp tèt lªn
tËp mÉu
- LÇn lît trÎ lªn tËp
- TrÎ tham gia trß
ch¬i

- TrÎ ®i nhÑ nhµng
vµo líp

III. Ho¹t ®éng gãc:
- Gãc ph©n vai: NÊu ¨n, c« gi¸o, cöa hµng thùc phÈm.
- Gãc x©y dùng: X©y nhµ cña bÐ.
- Gãc th viÖn: TËp kÓ chuyÖn theo tranh
- Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n mét sè lo¹i qu¶.
- Gãc kidsmart: Ch¬i tc víi ch÷ c¸i a,¨,©
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§C§: Quan s¸t bÇu trêi, mïa thu.
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi.
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- Tæ chøc SN cho c¸c trÎ cã ngµy sinh trong th¸ng 10.
- Cho trÎ ch¬i trong gãc ch¬i.
- VÖ sinh- tr¶ trÎ
*. NhËn xÐt cuèi ngµy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
40

Thø 3 ngµy 19 th¸ng 10 n¨m
2010

I. §ãn trÎ:
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng
II. Ho¹t ®éng chung:

BÐ yªu ©m nh¹c
NDC: D¹y h¸t “ C¸i mòi:
Nghe h¸t: Em lµ b«ng hång nhá
V§TN: N¾m tay th©n thiÕt.
1. Yªu cÇu:
- TrÎ thuéc lêi, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t
- Høng thó tham gia vµo trß ch¬i
- Th«ng qua bµi h¸t trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ s¹ch sÏ.
2. ChuÈn bÞ:
- Tranh ¶nh vÒ mét sè c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ
- B¨ng nh¹c.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«
*H§1: G©y høng thó:
- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ T©m sù cña c¸i mòi”
- Cho trÎ quan s¸t h×nh ¶nh c¸i mòi
- C¸i mòi gióp cm lµm g×?
- C« cã bµi h¸t nãi vÒ chiÕc mòi cm nghe c«
h¸t nhÐ.
*H§2: D¹y trÎ h¸t:
C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn kÕt hîp giíi thiÖu
tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.C« kÕt hîp lµm ®éng
t¸c minh ho¹
Bµi h¸t “C¸i mòi” lêi cña Lª §øc, Thu HiÒn
- C« cho c¶ líp h¸t theo c« 2- 3 lît.
41

Ho¹t
trÎ

®éng

cña

- TrÎ ®äc th¬ cïng

- C¶ líp h¸t cïng c«
- Tæ nhãm biÓu
diÔn

- Cho trÎ h¸t theo tæ, nhãm, h¸t lu©n phiªn
- C¸ nh©n trÎ biÓu diÔn
+ Gi¸o dôc trÎ lu«n gi÷ g×n mòi vµ c¸c bé
phËn trªn c¬ thÓ s¹ch sÏ
*H§3: H¸t cho trÎ nghe:
- Em sÏ lµ b«ng hoa ®îc mÑ cha yªu mÕn ®ã
lµ lêi cña bµi h¸t “ Em lµ b«ng hång nhá”
S¸ng t¸c cña TrÞnh c«ng S¬n cm nghe c« h¸t
nhÐ.
- C« h¸t lÇn 1
- LÇn 2 c« më b¨ng nh¹c móa minh ho¹ theo
lêi ca
*H§4: V§TN: N¾m tay th©n thiÕt
C« cho trÎ cïng n¾m tay nhau vµ vËn ®éng
theo bµi h¸t
* KÕt thóc: Cho trÎ h¸t l¹i bµi h¸t c¸i mòi

- TrÎ nghe

- TrÎ nghe c« h¸t
vµ h¬ng øng
cïng c«
- TrÎ vËn ®éng cïng
nhau bµi h¸t” N¾m
...”
- TrÎ h¸t vµ kÕt
thóc H§

III. Ho¹t ®éng gãc:
- Gãc ph©n vai: C« gi¸o, B¸c sÜ.
- Gãc x©y dùng: X©y dùng ng«i nhµ cña bÐ.
- Gãc th viÖn: KÓ chuyÖn theo tranh
- Gãc t¹o h×nh: VÏ sè lo¹i qu¶ cho bÐ..
- Gãc kidsmart: Ch¬i tc víi ch÷ c¸i a, ¨, ©.
- Gãc thiªn nhiªn: QS sù PT cña c©y, ch¬i víi níc.
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§C§: Quan s¸t thêi tiÕt, c©y cèi.
- TCV§: Nh¶y tiÕp søc.
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi.
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- ¤n c¸c ch÷ c¸i ®· häc
- Cho trÎ ch¬i trong gãc ch¬i.
- VÖ sinh- tr¶ trÎ
*. NhËn xÐt cuèi ngµy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
42

Thø 4 ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010
I. §ãn trÎ:
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng
II. Ho¹t ®éng chung:

TiÕt 1: BÐ T¹o h×nh
VÏ b¹n trai, b¹n g¸i
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt c¸ch vÏ nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña b¹n trai, b¹n g¸i
qua ®Çu tãc, quÇn ¸o vµ biÕt phèi hîp mµu s¾c, nÐt vÏ ®· häc t¹o
nªn b¹n trai, b¹n g¸i cña m×nh.
- BiÕt c¸ch vÏ c©n ®èi c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ.Gãp phÇn gi¸o dôc
thÈm mÜ cho trÎ.
2.ChuÈn bÞ:
- H/¶ c¸c b¹n trai, b¹n g¸i
- Vë t¹o h×nh, bót s¸p mµu cho trÎ.
- Bµn ghÕ ®Çy ®ñ, ®óng quy c¸ch.
43

3.Tæ chøc ho¹t ®éng.
Ho¹t ®éng cña c«
*. H§1: G©y høng thó:
- C« cho trÎ ch¬i TC: “ T×m b¹n”
- Cm võa ch¬i Tc g× vËy?
- B¹n S¬n lµ b¹n trai hay b¹n g¸i?
- T¹i sao con biÕt ®ã lµ b¹n trai ?
- B¹n g¸i cã ®Æc ®iÓm g×?
( Mêi 2- 3 trÎ nãi ®Æc ®iÓm b¹n trai, b¹n
g¸i.
*.H§2: NhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña b¹n trai,
b¹n g¸i qua tranh.
C« ®a h×nh ¶nh vµ hái trÎ:
- §©y lµ b¹n trai hay b¹n g¸i?
- B¹n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×?
- C¸c con thÊy h/¶ c¸c b¹n trai, b¹n g¸i cã
®Ñp kh«ng?
- C¸c con cã muèn vÏ c¸c b¹n trai, b¹n g¸i
®Ñp nh v©y kh«ng?
- VËy cm cïng qs c« vÏ nhÐ.
- C« vÏ ph¸c qua b»ng phÊn lªn b¶ng cho trÎ
quan s¸t.
H§3: TrÎ vÏ b¹n
- Con vÏ b¹n trai hay b¹n g¸i?
- Con vÏ b¹n cã ®Æc ®iÓm g×?
C« gîi ý thªm cho trÎ vÏ b¹n trai, b¹n g¸i
+. Trng bµy s¶n phÈm: C« cho trÎ trng bµy
theo tæ vµ mêi trÎ nhËn xÐt bµi m×nh, bµi
b¹n.
C« ®éng viªn khen gîi trÎ.
*. KÕt thóc:
Cho trÎ h¸t bµi h¸t “ Cïng móa vui” vµ cÊt
®å dïng.

Ho¹t ®éng cña trÎ.
- TrÎ ch¬i TC
- TrÎ TL

- TrÎ TL

- TrÎ qs c« vÏ.
- TrÎ tr¶ lêi theo ý trÎ.
- TrÎ thùc hiÖn nhiÖm
vô.
- TrÎ trng bµy sp theo
tæ vµ nhËn xÐt bµi
b¹n, bµi m×nh.
- TrÎ h¸t vµ cÊt ®å
dïng.

TiÕt 2:

Th¬: “ Nh÷ng con m¾t”
1. Yªu cÇu:
- TrÎ thuéc bµi th¬, hiÓu néi dung vµ ®äc diÔn c¶m bµi th¬ cïng c«
44

- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ.
2. ChuÈn bÞ:
- h/¶ theo néi dung bµi th¬
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«
H§1 : G©y høng thó
C« cïng trÎ móa h¸t bµi : §«i m¾t tinh
- Bµi h¸t nãi ®Õn nh÷ng bé phËn nµo trªn
c¬ thÓ chóng m×nh ?
- §«i m¾t cã Ých lîi g× nµo ?
- §óng råi ®Êy m¾t ®Ó nh×n mäi ngêi,
mäi vËt xung quanh m×nh, c« còng cã mét
bµi th¬ nãi vª nh÷ng con m¾t ®Êy chóng
m×nh h·y l¾ng nghe c« ®äc xem bµi th¬
nãi ®Õn nh÷ng m¾t g× nhÐ !
H§2 : D¹y trÎ ®äc th¬
- C« ®äc mÉu cho trÎ nghe lÇn 1 : Giíi thiÖu
tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶.
- C« ®äc lÇn 2 kÕt hîp cho trÎ xem h×nh
¶nh minh ho¹ trªn m¸y.
- C« ®äc lÇn 3 : Gi¶ng néi dung bµi th¬.
- TrÝch dÉn ®µm tho¹i :
+Trªn c©y cã m¾t g× ?
+ Ch©n cã m¾t ®Ó lµm g× ?
+ M¾t b·o ntn ?
+ §øng xÕp thµnh hµng lµ m¾t g× ?
+ M¾t cña ng«i nhµ lµ c¸i g× ?
+ Thêng hay ®eo kÝnh lµ m¾t cñ ai ?
+ M¾t bÐ thÊy ë ®©u ?
+ C¸c con thÊy m¾t cã t¸c dông g× ?
+ Muèn cho m¾t lu«n s¸ng vµ ®Ñp chóng
m×nh ph¶i lµm g× ?
C« gi¸o dôc trÎ gi÷ vÖ sinh cho m¾t lu«n
s¸ng vµ tr¸nh kh«ng ®Ó m¾t bÞ tæn th¬ng.
* TrÎ ®äc th¬
C« cho c¶ líp ®äc th¬ theo c« c¶ bµi 3- 4
lÇn.
- TrÎ ®äc thi ®ua theo nhãm, tæ, c¸ nh©n.(
C« chó ý söa sai cho trÎ).
45

Ho¹t ®éng cña trÎ.
- TrÎ h¸t móa cïng c«.
- TrÎ TL.

- V©ng ¹.

- TrÎ l¾ng nghe c«
®äc th¬.

- TrÎ nghe c« hái vµ tr¶
lêi c©u hái cña c«.

- TrÎ ®äc th¬ thi ®ua
theo nhãm, tæ, c¸
nh©n.

H§3 : VÏ ®«i m¾t
C« cho trÎ lÊy giÊy bót vÏ ®«i m¾t. C« quan
s¸t ®éng viªn trÎ.
Cho trÎ nhËn xÐt nhanh xem b¹n nµo vÏ
®Ñp, gièng ®«i m¾t nhÊt. C« khen ®éng
viªn trÎ vµ cho trÎ cÊt ®å dïng kÕt thóc H§.

- TrÎ vÏ ®«i m¾t.
- TrÎ cïng c« nhËn xÐt
bµi cña b¹n sau ®ã cÊt
®ß dïng , kÕt thóc H§

III. Ho¹t ®éng gãc:
- Gãc ph©n vai: NÊu ¨n, Cöa hµng thùc phÈm.
- Gãc thiªn nhiªn: ch¨m sãc c©y, qs sù PT cña c©y.
- Gãc häc tËp: T« viÕt ch÷ c¸i
- Gãc nghÖ thuËt: C¾t quÇn ¸o cho bÐ.
- Gãc kidsmart: Ch¬i tc víi ch÷ c¸i a, ¨, ©
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- TCV§: Nh¶y tiÕp søc.
- NhÆt hoa l¸ xÕp h×nh b¹n trai, b¹n g¸i.
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- TC víi trÎ c¸ch vÖ sinh th©n thÓ, híng dÉn trÎ c¸ch mÆc quÇn ¸o.
- Cho trÎ ch¬i trong gãc ch¬i.
- VÖ sinh- tr¶ trÎ
*. NhËn xÐt cuèi ngµy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Thø 5 ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010

I. §ãn trÎ:
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng

I. Ho¹t ®éng chung:

Ph¸t triÓn ng«n ng÷
Bµi:

TËP T¤ CH÷ C¸I :A ¡ ¢
46

III. Ho¹T ®éng gãc:
- Gãc ph©n vai: C« gi¸o, B¸c sÜ.
- Gãc x©y dùng: X©y Trêng mÇm non
- Gãc th viÖn: Lµm s¸ch vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ.
- Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n mét sè lo¹i hoa qu¶.
- Gãc kidsmart: Ch¬i tc víi ch÷ c¸i a,¨,©
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- TCV§: T¹o d¸ng
- VÏ theo ý thÝch trªn s©n
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- Cho trÎ vÖ sinh ®å dïng ®å ch¬i.
VÖ sinh- Tr¶ trÎ.
*. NhËn xÐt cuèi ngµy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Thø 6 ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009
§ãn trÎ:
- Cho trÎ xem tranh ¶nh xung quanh líp
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò.
- §iÓm danh
- ThÓ dôc s¸ng
I.
II. Ho¹t ®éng chung:

Th¬: “ Nh÷ng con m¾t”
47

1. Yªu cÇu:
- TrÎ thuéc bµi th¬, hiÓu néi dung vµ ®äc diÔn c¶m bµi th¬ cïng c«
- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ.
2. ChuÈn bÞ:
- h/¶ theo néi dung bµi th¬
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ.
H§1 : G©y høng thó
- TrÎ h¸t móa cïng c«.
C« cïng trÎ móa h¸t bµi : §«i m¾t tinh
- Bµi h¸t nãi ®Õn nh÷ng bé phËn nµo trªn - TrÎ TL.
c¬ thÓ chóng m×nh ?
- §«i m¾t cã Ých lîi g× nµo ?
- §óng råi ®Êy m¾t ®Ó nh×n mäi ngêi,
mäi vËt xung quanh m×nh, c« còng cã mét
bµi th¬ nãi vª nh÷ng con m¾t ®Êy chóng - V©ng ¹.
m×nh h·y l¾ng nghe c« ®äc xem bµi th¬
nãi ®Õn nh÷ng m¾t g× nhÐ !
H§2 : D¹y trÎ ®äc th¬
- C« ®äc mÉu cho trÎ nghe lÇn 1 : Giíi thiÖu - TrÎ l¾ng nghe c«
®äc th¬.
tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶.
- C« ®äc lÇn 2 kÕt hîp cho trÎ xem h×nh
¶nh minh ho¹ trªn m¸y.
- C« ®äc lÇn 3 : Gi¶ng néi dung bµi th¬.
- TrÝch dÉn ®µm tho¹i :
- TrÎ nghe c« hái vµ tr¶
+Trªn c©y cã m¾t g× ?
lêi c©u hái cña c«.
+ Ch©n cã m¾t ®Ó lµm g× ?
+ M¾t b·o ntn ?
+ §øng xÕp thµnh hµng lµ m¾t g× ?
+ M¾t cña ng«i nhµ lµ c¸i g× ?
+ Thêng hay ®eo kÝnh lµ m¾t cñ ai ?
+ M¾t bÐ thÊy ë ®©u ?
+ C¸c con thÊy m¾t cã t¸c dông g× ?
+ Muèn cho m¾t lu«n s¸ng vµ ®Ñp chóng
m×nh ph¶i lµm g× ?
C« gi¸o dôc trÎ gi÷ vÖ sinh cho m¾t lu«n
s¸ng vµ tr¸nh kh«ng ®Ó m¾t bÞ tæn th¬ng.
* TrÎ ®äc th¬
C« cho c¶ líp ®äc th¬ theo c« c¶ bµi 3- 4 - TrÎ ®äc th¬ thi ®ua
theo nhãm, tæ, c¸
lÇn.
48

- TrÎ ®äc thi ®ua theo nhãm, tæ, c¸ nh©n.(
C« chó ý söa sai cho trÎ).
H§3 : VÏ ®«i m¾t
C« cho trÎ lÊy giÊy bót vÏ ®«i m¾t. C« quan
s¸t ®éng viªn trÎ.
Cho trÎ nhËn xÐt nhanh xem b¹n nµo vÏ
®Ñp, gièng ®«i m¾t nhÊt. C« khen ®éng
viªn trÎ vµ cho trÎ cÊt ®å dïng kÕt thóc H§.

nh©n.
- TrÎ vÏ ®«i m¾t.
- TrÎ cïng c« nhËn xÐt
bµi cña b¹n sau ®ã cÊt
®ß dïng , kÕt thóc H§

III. Ho¹t ®éng gãc:
- Gãc ph©n vai: NÊu ¨n,cöa hµng thùc phÈm
- Gãc x©y dùng: X©y dùng ng«i nhµ cña bÐ
- Gãc th viÖn: kÓ truyÖn theo tranh
- Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n quÇn ¸o cho bÐ.
- Gãc kidsmart: Ch¬i tc víi ch÷ c¸i a, ¨, ©.
IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§C§: Quan s¸t vµ nhÆt cá b«ng hoa.
- TCV§: T¹o d¸ng
- NhÆt hoa l¸ trªn s©n.
V. Ho¹t ®éng chiÒu:
- Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò. H¸t móa, ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò
- Gîi më chñ ®Ò míi
- Cho trÎ ch¬i trong gãc ch¬i.
B×nh cê- VÖ sinh- tr¶ trÎ

NhËn xÐt sau chñ ®Ò
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
49

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

50

STT

Hä vµ tªn

Sè tiÒn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NguyÔn ThÞ Sinh
§µm Anh Th¬m
Hoµng ThÞ Lý
NguyÔn ThÞ Hêng
Tõ ThÞ Thu
NguyÔn ThÞ Yªn
§µm ThÞ B¾c
Lª ThÞ BÝch Liªn
T¹ ThÞ Giang
T¹ ThÞ Ph¬ng Mai
§µo ThÞ Thu
NguyÔn ThÞ Thu
NguyÔn ThÞ Th×nh
NguyÔn T Thanh HuyÒn
NguyÔn ThÞ Ngäc Anh
NguyÔn ThÞ T¬i
NguyÔn ThÞ Thu
NguyÔn ThÞ Hµ
NguyÔn ThÞ Ngäc Quúnh
NguyÔn ThÞ Th¬m
T¹ ThÞ Thanh Tó
Tæng:
linh n¨m ngh×n ®ång)

KÝ tªn

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
105.000 ( Mét tr¨m

TÒ Lç ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009
Ngêi lËp danh
s¸ch

51

Hoµng
ThÞ Lý

trêng mÇm non tÒ lç
STT

Danh s¸ch gi¸o viªn ñng hé quü
v× ngêi nghÌo

Hä vµ tªn

Sè tiÒn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hoµng ThÞ Lý
Tõ ThÞ Thu
NguyÔn ThÞ Yªn
§µm ThÞ B¾c
Lª ThÞ BÝch Liªn
T¹ ThÞ Giang
T¹ ThÞ Ph¬ng Mai
§µo ThÞ Thu
NguyÔn ThÞ Thu
NguyÔn ThÞ Th×nh
NguyÔn T Thanh HuyÒn
NguyÔn ThÞ Ngäc Anh
NguyÔn ThÞ T¬i
NguyÔn ThÞ Thu
NguyÔn ThÞ Hµ
NguyÔn ThÞ Ngäc Quúnh
NguyÔn ThÞ Th¬m
T¹ ThÞ Thanh Tó
Tæng:
t¸m m¬i ngh×n ®ång)

KÝ tªn

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
180.000 ( Mét tr¨m

TÒ Lç ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2009
Ngêi lËp danh
s¸ch
52

Hoµng
ThÞ Lý NDC
: BËt xa 45 cm, nÐm xa b»ng 1 tay
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt dïng søc cña vai, tay ®Ó nÐm vËt ra xa vµ phèi hîp ch©n
tay nhÞp nhµng bËt xa b»ng 2 ch©n, tiÕp ®Êt nhÑ nhµng.
- RÌn søc m¹nh cña ch©n vµ tay.
- Gióp ph¸t triÓn thÓ lùc
- TrÎ m¹nh d¹n thùc hiÖn v¹n ®éng, trß chuyÖn cïng c«.
2. ChuÈn bÞ:
- 10 tói c¸t, s¬ ®å tËp
- §Çu tãc trÎ gän gµng, s©n tËp s¹ch sÏ
3. Tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cña c«
* G©y høng thó: C« vµ trÎ h¸t “BÐ khoÎ, bÐ
ngoan”
- §Ó lµ nh÷ng bÐ khoÎ, bÐ ngoan cm cÇn
lµm g×?
- §óng vËy cm cÇn tËp thÓ dôc thêng xuyªn
vµ ¨n uèng ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh dìng
- Nh÷ng TP nµo cho cm ®Çy ®ñ c¸c chÊt
dinh dìng cho c¬ thÓ? ( Mêi 2-3 trÎ TL)
- C« nãi qua mét sè TP
- hµng ngµy cm cã ¨n uèng ®Çy ®ñ c¸c TP
®ã kh«ng?
VËy xem líp m×nh b¹n nµo khoÎ h¬n. C« tæ
chøc cuéc thi : BËt xa 45 cm vµ nÐm xa
b»ng 1 tay cm ®ång ý kh«ng ?
§Ó cuéc thi ®¹t kÕt qu¶ tèt cm cïng khëi
®éng nµo.
* Khëi ®éng: Cho trÎ ®i kiÔng gãc, xoay cæ
tay...
* Träng ®éng:
+ Bµi tËp ph¸t triÓn chung
- Tay: Hai tay ®a tríc lªn cao ( 4l x 8n)
- Ch©n: Ngåi khuþ gèi ( 2l x 8n)
- Bông: Tay ®a cao cói ngêi vÒ phÝa tríc 2l
x 8n)
53

Ho¹t ®éng cña trÎ
- TrÎ h¸t cïng c«
- TrÎ tr¶ lêi c©u hái

- TrÎ khëi ®éng
- TrÎ tËp c¸c ®éng
t¸c cïng c«

- TrÎ ®øng thµnh 2
hµng tríc s¬ ®å
- TrÎ quan s¸t c« lµm

- BËt: BËt tiÕn vÒ phÝa tríc. (4l x 8n)
+ VËn ®éng c¬ b¶n:
- Cho trÎ ®øng thµnh 2 hµng s¸t v¹ch nh¶y
xa qs c« lµm
- C« lµm mÉu:
C« ®øng 2 ch©n réng b»ng vai tríc v¹ch
kÎ 45cm
2 tay c« ®a ra sau gèi h¬i khuþ råi bËt
m¹nh vÒ tríc ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng 2
ch©n ®ång thêi tay ®a ra tríc ®Ó gi÷
th¨ng b»ng.
- Cho c¶ líp TH 3- 4 lÇn.
- Sau ®ã c« thùc hiÖn nÐm xa 2 lÇn võa
lµm vµ gi¶i thÝch kü
- cho lÇn lît 2 trÎ ®i ®Õn v¹ch kÎ cÇm tói
c¸t tay ph¶i vµ ®øng ch©n tríc ch©n sau
vµ nÐm m¹nh vÒ phÝa tríc, c« qs vµ söa sai
cho trÎ ( Tay cÇm tói c¸t, t thÕ ®øng nÐm).
- C« khen ngîi, ®éng viªn trÎ.
* Håi tÜnh: Cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1,2 vßng
vµ cÊt ®å dïng

54

mÉu

- trÎ TH
- LÇn lît trÎ thùc hiÖn
®Õn hÕt

- TrÎ håi tÜnh vµ cÊt
®å dïng