P. 1
Bai Soan Chu de Ban Than

Bai Soan Chu de Ban Than

|Views: 210|Likes:
Được xuất bản bởivent14
dfs
dfs

More info:

Published by: vent14 on Jul 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2012

pdf

text

original

Chñ ®Ò 2 : B¶n th©n

I. ThÓ dôc s¸ng:
* TËp theo ®Üa bµithÓ dôc th¸ng 10.
1. Yªu cÇu:
- TrÎ ®îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¾m n¾ng cña buæi
s¸ng
- TË c¸c ®!ng t¸c thµnh th"o th#o nh"c c$ng c«%
2. ChuÈn b:
- &'n tË s"ch s() ®*u t+c trÎ g,n gµng
- -.ng ®/a h$ hî chñ ®0
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
TË nh tu*n 1
II. '$%t ®&ng g(c:
-
C¸c g(c ch)*
2 3+c h'n vai4 56a hµng th7c h8m) n9u .n) 5« gi¸o) b¸c s/%
2 3+c :'; <7ng4 ='; <7ng nhµ cña b>
2 3+c t"o h?nh4 => <¸n @u*n ¸o) m!t sA lo"i hoa @uB cho b>%
2 3+c nghC thuËt4 D¸t mEa m!t sA bµi trong chñ ®0)
2 3+c h,c tË4 5h,n l« t« th7c h8m c*n cho b>) tË t« viFt
chG c¸i
2 3+c s¸ch4Hµm s¸ch v0 ®«i ta;) c¸i mIi) cJ thK b#L TË kK
chu;Cn th#o tranh
2 3+c Mi<smart4 5ho trÎ T5 vNi c¸c chG c¸i a) .) '%
2 3+c thiOn nhiOn4Pua s¸t s7 h¸t triKn cña c';) ch.m s+c
c'; cBnh
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biFt h'n vai chJi) giao tiF vNi nhau giG c¸c vai chJi
m"nh <"n%
- -iFt biFt <$ng c¸c khAi ®K :'; <7ng nhµ cña b>
- TrÎ :>- <¸n t"o ®îc @u*n ¸o) m!t sA lo"i @uB g*n gIi%
- TrÎ biFt h'n nh+m c¸c lo"i th7c h8m
- Q"nh <"n tham gia mEa h¸t c¸c bµi trong chñ ®iKm
- 5hE R @s vµ n+i lOn nhGng ®i0u m?nh @s ®îc) ch.m s+c c';
- -iFt c9t l9; ®S chJi ®Eng nJi @ui ®Tnh
- -iFt chJi ®oµn kFt) kh«ng tranh giµnh ®S chJi%
- 5+ kU n.ng ®i0u khiKn chu!t khi tham gia chJi trV chJi trOn
m¸; tÝnh
2. ChuÈn b:
1
- WS <$ng n9u .n :oong) nSi) bF ga) <Xng cX nhµ bF) ®S <$ng
b¸c s/%
- Q!t sA lo"i th7c h8m rau cñ @uB nh7a vµ thËt
- MhAi gY ) thBm cZ) c'; :anh
- H« t« <inh <[ng
- 3i9; gam) gi9; mµu) hS <¸n…
- &¸ch tranh tru;Cn chG to
- 5a) cAc) c¸t ) nNc
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
* G©y høng thó:
- 5« tË trung trÎ vµ trV chu;Cn c$ng trÎ v0 chñ ®0 ho\c h¸t) mEa 1
bµi h¸t v0 chñ ®0
- 5ho trÎ kK c¸c b! hËn trOn cJ thK vµ nhGng nhu c*u c*n thiFt
cña cJ thK%
- 5ho trÎ l7a ch,n g+c chJi) trV chJi
- 5« nh¾c nhë trÎ v0 g+c chJi hBi h'n vai chJi ) chJi ®oµn kFt
* Tho th!Ën "ai ch#i:
- TrÎ v0 nh+m chJi c« hNng trÎ b*u ra nh+m trëng h'n c«ng viCc
cho c¸c b"n trong nh+m
- ]Fu trÎ cVn lEng tEng cha h'n ®îc vai chJi c« c+ thK gîi R giE
®[ cho trÎ
* $!¸ t%&nh ch#i:
- 5« c'n ®Ai sA trÎ trong g+c chJi nFu g+c nµo trÎ @u¸ ®«ng c«
kh>o l>o gîi R ®K trÎ chu;Kn g+c%
- 5« @uan s¸t hNng <^n cho c¸c nh+m cVn chJi cha tAt ®K trÎ nhË
vai chJi tAt hJn
_µ c« t"o ra t?nh huAng ®K trÎ ®îc su; ngh/) giBi @u;Ft v9n ®0%
_`4
2 3+c h,c tË4
- 5« gJi hZi trÎ a -¸c Ji b¸c ®ang lµm g? vË;b
- W'; lµ l« t« c+ lo"i th7c h8m g?b
- Ho"i th7c h8m nµ; chca ch9t g?b%%%d vµ c« ®a ra nhGng gîi R hZi
trÎ ®K trÎ th9; ®îc nhu c*u c*n thiFt cña bBn th'n trÎ%
Do\c g+c :'; <7ng4
- 5¸c b¸c ®ang :'; <7ng g?b
- ]Fu ao c¸ b¸c ®K c"nh ng«i nhµ c+ tiCn kh«ngb
- Th#o t«i ao c¸ :'; c"nh ven rau s( thuËn tifn cho viCc tNi nNc cho
rau cVn c¸c b¸c th9; thF nµob%%%
* 'hËn ()t b!*i ch#i:
- Mhi thei gian cña buæi chJi g*n kFt thEc c« nh¾c trÎ hoµn thiCn
g+c chJi cña m?nh
g
&au ®+ c« ®Fn thng g+c c$ng trÎ ë g+c ®+ t7 nhËn :>t g+c chJi
cña nh+m m?nh c« nhËn :>t bæ :ung thOm
- 5« hNng t9t cB trÎ ®Fn 1 nh+m chJi c+ sBn h8m ®f) thµnh c«ng
nh9t cho cB lN tham @uan vµ c$ng nhËn :>t% TrÎ nh+m ®+ giNi thiCu
g+c chJi vµ sBn h8m cña g+c m?nh lµm ®îc
_`4 5« hNng trÎ ®Fn g+c t"o h?nh
- 5¸c b¸c ë c¸c nh+m chJi th9; c¸c b¸c chJi g+c t"o h?nh c¾t <¸n
®îc nhGng b! v¸; ¸o r9t ®f c¸c b¸c ®Fn th.m @uan ®9; c¸c b¸c
trong nh+m t"o h?nh giNi thiCu v0 g+c chJi cña nh+m m?nh ®i
- 5ho trÎ giNi thiCu sBn h8m mµ trÎ lµm ®îc
- 5« nhËn :>t chung tu;On <Jng trÎ
- ]h¾c nhë trÎ hFt gie chJi hBi biFt c9t <,n ®S <$ng ®S chJi
®Eng nJi @ui ®Tnh%
III. '$%t ®&ng ng$+* t,-* :
1. .ôc ®/ch0 1ªu cÇu:
- TrÎ ®îc t¾m n¾ng buæi s¸ng) ®îc tr7c tiF @s b*u trei) thei tiFt)
c'; cAi m$a thu) m!t sA loµi hoa trong ven treng%
- TrÎ biFt chJi trV chJi vµ hcng thE chJi) g+ h*n h¸t triKn thK
ch9t cho trÎ%
- Mhu;Fn khÝch trÎ h¸t hiCn ra ®i0u mNi l" trong khi @uan s¸t%
- 3i¸o <Xc trÎ biFt ;Ou @uÝ thiOn nhiOn vµ biFt c¸ch ch.m s+c bBo vC
c'; cAi
2. ChuÈn b:
- 5'u hZi trV chu;Cn c$ng trÎ
- Pu*n ¸o ®*u t+c g,n gµng%
- g- i @uB b+ng%
!. T" ch#c h$%t ®&ng.
j% DW5W4
5« <^n trÎ ra s'n h¸t) ®,c thJ v0 m$a thu ho\c ®,c c'u ®A v0
m$a thu cho trÎ giBi c'u ®A
- 5« gîi hZi trÎ ®K trÎ @s b*u trei) c'; cAi) thei tiFt) bSn hoa%
- 5« cho trÎ n+i cBm nhËn cña trÎ) nhGng ®i0u trÎ @s th9; v0 b*u
trei) thei tiFt) c'; cAi) ®\c ®iKm c¸c lo"i hoa%k Qei g- i trÎ Tll
2% 5on th9; b*u trei ntnb
2 ]¾ng h«m na; thF nµob
2 5on th9; ¸nh n¾n cña m$a thu c+ kh¸c g? so vNi n¸ng cña
m$a hmb
2ThF cVn thei tiFt ra saob
2 _Ni thei tiFt nµ; c¸c con s( m\c @u*n ¸o ntn cho h$ hîb
2 5'; cAi ntnb%%%%
i
5« g< trÎ biFt .n m\c h$ hî vNi thei tiFt) biFt ch.m s+c hoa kh«ng
ng¾t l¸ bÎ cµnhn
j% T5_W4
2% 5h+ &+i :9u tÝnh4 5« mei 1-g trÎ ®+ng vai ch+ s+i) trÎ cVn l"i
®+ng vai thZ%
5h+ s+i ngSi ë vVng trVn% ]hµ c¸c chE thZ c¸ch nhµ ch+ s+i o- pm%
5¸c chE thZ nhB; chXm g ch'n) g ta; lµm tai v^; tiFn lOn hÝa trNc
k giB ®i kiFm .nl vµ ®,c lei ca a 5hE thZ nonn
kÎo c¸o gian
Tha ®i m9td
Mhi tNi c'u cuAi ch+ s+i s( g*m lOn vµ ch"; ®uæi th#o c¸c chE thZ%
5¸c chE thZ ch"; nhanh v0 chuSng% 5hE thZ nµo ch"; chËm bT s+i
b¾t ®îc vµ s( hBi lµm s+i% ]Fu kh«ng b¾t ®îc s+i l"i nh¾m m¾t
ngñ tiF%
k cho trÎ chJi i- q lîtl
2 5hu;0n b+ng @ua ®*u%4 5« chia trÎ lµm g-i tæ vµ mYi tæ ®cng
thµnh m!t hµng <,c%c¸c b"n ®*u hµng s( c*m b+ng khi c+ hiC lCnh
cña c«% c¸c b"n s( ®a b+ng lOn ®*u chu;0n cho b"n hia sau% -"n
hÝa sau ®+n b+ng brng g ta; vµ l"i chu;0n b+ng cho b"n tiF
th#o cc nh vË; cho tNi hFt% &au ®+ l"i chu;0n @ua; lOn b+ng cña
®!i nµo v0 vT trÝ ban ®*u trNc lµ ®!i ®+ chiFn th¾ng%
5ho trÎ chJi g- i lît
jTrÎ ®,c ®Sng <ao) ca <ao) thJ v0 chñ ®0%
5hJi t7 <o trOn s'n) nh\t hoa l¸ :F h?nh b"n trai) b"n g¸i%%
Thứ 2 ngày 4 tháng 10 năm 2010
A. HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HC T!"
PTTC:
q
Đ# T$%N GH& T' Đ(U ĐỘ# T)# C*T
#. M+, -.,h y/0 ,102
- Trẻ biết giữ thăng bằng khi đi trên ghế, đầu đội túi cát, bước đi mnh !n t" tin,
kh#ng $%m r&i túi cát
- '(n $u)*n +" kh,- $,- , mnh !n t" tin ch- trẻ
- .iú/ trẻ /hát tri0n các c&
- .iá- !1c trẻ biết giữ g2n +3c kh-ẻ
##. Ch03n 452
- .hế T4, Túi cát
- 56n t7/ +ch +8 bằng /h9ng
- :ầu t;c <uần á- g=n g%ng, /h> h?/
###. T6 ,hứ, HĐ
@: cAB c# @: cAB trẻ
@: C: .6) h3ng thú
- C# ch- trẻ <uBn +át trBnh Dnh EF chA đF: Trẻ <uBn +át E% TC thG- )Hc
- TrI chu)*n EF chA đF :JJJJJJKK
L @: M: NhOi động
- C# ch- trẻ t- th%nh EIng trIn P QRB đi ERB hátS trẻ đi E% $%m thG- )Hc
:i các ki0u ch6n thG- hi*u $*nhK 5Bu đ; EF T h%ng
ThG- tU
L @: T: Tr=ng động
- VTPTC:
W TB) : :ưB ngBng - g7/ trước ng"c P M$XYnS Trẻ t7/ thG- nhZ/ đếm
W Ch6n : :3ng $ên ng[i XUm $iên t1c PT$XYnS
W V1ng : TB) gi& cB- nghiêng ngư\i +Bng M bên
W V7t : V7t tách kh,/ ch6n
- Q:CV:
W C# $%m m]u ch- trẻ <uBn +át : C# đi đ,n Ech Xu^t Trẻ <uBn +át c# $%m
Phát tB) cầm túi cát, +Bu đ; bước $ên ghế T4 E% c#
đ_t túi cát $ên đầu, M tB) !Bng ngBng đ0 giữ thăng bằng
c# bước tRng ch6n đi !ần ch- hết ghế , bước tRng
ch6n Xu`ng tB) cầm túi cát đi EF đê E%- Ech Xu^t
/hát r[i đi EF cu`i h%ng
W Ch- trẻ $ên $%m m]u P nếu +Bi c# $%m $i S M trẻ $%m m]u - cD $ớ/ nKX,t
W Ch- cD $ớ/ th"c hi*n P M trẻ C $ư?tS : C# chú a <uBn
5át
- TCQ: : C# ch- trẻ ch&i TC: Thi XGm Bi ch) nhBnh
W C# /hU biến $u7t ch&i b cách ch&i Trẻ ch&i thG- )Hc
W TU ch3c ch- trẻ ch&i
L @: c: @[i tdnh:
- C# ch- trẻ đi nhe nh%ng C-M EIng Trẻ đi nhe nh%ng
L Nết thúc:
o
C# ch- trẻ thu !=n đ[ !>ng Trẻ thu !=n đ[ !>ng
TCCT
N0 n7 n0 n8ng
NPN@:
T$9 CHU:;N T<M H#=U >? TH@ ĐA HB NỘ#
#. M+, -.,h y/0 ,102
- Trẻ biết đư?c @% fội $% thA đ# cAB cD nước , O đ; c; nhiFu !Bnh $Bm thgng cDnh,
c; nhiFu !i thch $Zch +i, c#ng tr2nh j4 $ớn E% đ_c bi*t $% c; $ăng ChA tZch n&i Vác @[
nằm )ên nghk O đ;
- Trẻ trD $\i các c6u hli rm r%ng, đA a, biết !inn đt thG- ng#n ngữ
- .iá- !1c trẻ )êu <ua thA đ# @% fội, c; ước m& đư?c đi thBm <uBn thA đ#, thBm
<uBn $ăng Vác
##. Ch03n 452
- TrBnh Dnh EF thA đ#, các !Bnh $Bm, !i thch cAB thA đ# @% fội
- @* th`ng các c6u hli
- f4N@: of, Q@JJ
###. T6 ,hứ, HĐ
@: cAB c# @: cAB trẻ
L @: C: .6) h3ng thú
- C# ch- trẻ hát b%i : pm )êu thA đ# Trẻ hát E% trI chu)*n
- TrI chu)*n EF nội !ung b%i hát:JJJJJJJ thG- )Hc
C# khái <uát : @% fội $% thA đ# cAB nước tB đ^), O @% fội
c; nhiFu !i thch $Zch +i như @[ @-%n Niếm, ch>B qột CộtKK
L @: M: T2m hi0u EF @% fội :
- Các c-n nh2n XGm c# c; trBnh g2r P C# đưB trBnh @[ Trẻ <uBn +át E% nKX,t
@-%n Niếm rBS thG- )Hc
- Các c-n đs đư?c đ,n đ6) bB- gi\ chưB r
- ti c; th0 giới thi*u EF b3c trBnh n%)r
- Tr-ng trBnh c; những g2r
- Ti +B- Thá/ r>B $i đư?c j4 O giữB @[rKKKKKKKKKKKKKKK
C# tUng h?/ a kiến E% bU +ung : @[ @-%n Niếm r^t $% đe/
O giRB h[ $% Thá/ r>B cU khnh j4 trên gI đ^t cl m=c
XBnh, bên b\ @[ c; cầu Thê @úc m%u đl c-ng c-ng !]n
E%- đF fg=c 5&n K
P Ch>B một cột c# $%m tư&ng t"S
- Các c-n c; biết ng-%i các !i thch $Zch +i rB O @% fội
CIn c; các c#ng tr2nh j4 $ớn n%- kh#ngr
p
P C# giới thi*u EF : $ăng Vác @[, cầu Thăng u-ng, cầu
Chư&ng 4ư&ngS
- v @% fội cIn c; r^t nhiFu cDnh đe/ nữB đ^) Bi c; th0
k0 n%-r P C# giới thi*u EF C#ng Eiên uê-nin, c#ng Eiên
ThA u*S
5Bu mwi b3c trBnh c# ch- trẻ thD- $u7n, c# tUng h?/ a
kiến, bl +ung kiến th3c cIn thiếu ch- trẻ
- .iá- !1c trẻ:JJJJJJJJJ
L @: T: Ch- trẻ ch&i Tc
- Ch- trẻ ch&i TC: Ch=n trBnh thG- )Hc P c# +g/ Xế/ các Trẻ ch&i TC thG- )Hc
b3c trBnh kh#ng thG- th3 t" hư $úc giới thi*uS
W Nhi c# n;i nội !ung - trẻ /hDi ch=n trBnh gi& $ên
W Ch- trẻ ch&i T-c $ần
L Nết thúc :
Ch- trẻ k0 $i EF thA đ# @% fội T-c trẻ
Ch- trẻ hát b%i : pm )êu thA đ# E% thu !=n đ[ !>ng Trẻ hát E% thu !=n c>ng
C#
C. CHD# HĐ GÓC2
- Ph6n EBi : Ch&i TC : Ván h%ng , giB đ2nh đi thBm <uBn !u $Zch
- j4: j4 uăng Vác
- fgh* thu7t : Q8 EF thA đ# @% fội
- Thiên nhiên : Ch&i Eới cát nước
C. CHD# HĐNT2
- @: Cq: : xuBn +át trBnh Dnh
- TCQ: : QF đúng +` nh%
- Ch&i t" !-
'. HOẠT ĐỘNG CH#?U2
- '(n ky năng đánh răng ch- trẻ
- 4z trẻ đ=c đ[ng !B- cB !B-, th&
- fh7n X,t cu`i ng%)
- V2nh c\ - trD trẻ
E. NH!N FGT CUH# NGB:2
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKK
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
s
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Thứ I ngày J tháng 10 năm 2010
A. HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HC T!"
PTTq:
N'TT2 >K t7y thLM TTNH 4àO2 EM :%U TH@ ĐA
N'NH2 NghL hát2 TPáO -Qt này Rà ,S7 ,hTng mUnh
TCVN 2 ThW nghL hát nhXy YàM ,h0Zng
#. M+, -.,h y/0 ,102
- Trẻ thuộc $\i b%i hát , hát th0 hi*n Eui tư&i, Ew tB) nhZ/ nh%ng thG- TTN@
- @3ng thú nghG c# hát, thhch hưOng 3ng c>ng c#
- CDm nh7n đư?c nội !ung, giBi đi*u cAB b%i hát : Trái đ^tJJJJJK
- Ch&i TC h3ng thú đúng $u7t
- .iá- !1c trẻ biết )êu <uê hư&ng đát nước m2nh, đ-%n kết th6n ái Eới m=i ngư\i
##. Ch03n 45 2
- TrBnh Dnh EF chA đF
- :%i, đ%n
- f4N@: qTjx, Q@, T-ánKK
###. T6 ,hứ, HĐ
@: cAB c# @: cAB trẻ
L @: C: .6) h3ng thú
- C# ch- trẻ đ=c b%i th& : @-B <uBnh $ăng Vác Trẻ đ=c th& E% trI
- TrI chu)*n EF thA đ#:JJJJJJK chu)*n thG- )Hc
L @: M: 4) trẻ Ew tB) thG- TTN@
- C# đ%n giBi đi*u b%i hát E% đ` trẻ Trẻ đ-án tên b%i hát
- Ch- trẻ hát cD $ớ/ M $ần Trẻ hát
- @li trẻ EF cách Ew tB) thG- TTN@ M-T trẻ
- C# Ew m]u C $ần
- Ch- cD $ớ/ hát E% Ew tB) thG- TTN@ M $ần
- Ch- tU hát{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ Trẻ hát E% th"c hi*n
- Ch- nh;m{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ thG- )Hc
- Ch- cá nh6nJJJJJJJJJJK
- Ch- cD $ớ/JK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,M-T $ần
L @: T: fghG hát
- C# hát $ần C !inn cDm Trẻ $gng nghG E%
t
- uần M mO đ%i b c# minh h- động tác hưOng 3ng c>ng c#
L@: c: TCof:
- C# /hU biến $u7t ch&i b cách ch&i
- TU ch3c ch- trẻ ch&i T-c $ần Trẻ ch&i thG- )Hc
5Bu mwi $ần c# tăng +` EIng E% +` trẻ
- Ch- trẻ đếm E% nh7n X,t
L Nết thúc:
- C# ch- trẻ hát b%i : pm )êu thA đ# Trẻ hát E% đi rB ng-%i
C. CHD# HĐ GÓC2
- Ph6n EBi : Ch&i TC : Ván h%ng , giB đ2nh đi thBm <uBn !u $Zch
- j4: j4 một +` !Bnh $Bm, !i thch
- @=c t7/ : u%m +ách trBnh EF chA đF
C. CHD# HĐNT2
- @: Cq: : xuBn +át Eư\n trư\ng
- TCQ: : QF đúng +` nh%
- Ch&i t" !-
'. HOẠT ĐỘNG CH#?U2
- Ch- trẻ ch&i C +` TCQ:
- Ch&i t" !-, k0 chu)*n ch- trẻ nghG
- fh7n X,t cu`i ng%)
- V2nh c\ - trD trẻ
E. NH!N FGT CUH# NGB:2
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJK
Thứ 4 ngày [ tháng 10 năm 2010
A. HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HC T!"
PTff:
TP0y\n 2 ]^ TÍCH H_ G`DM
#. M+, -.,h y/0 ,102
- Trẻ nhớ đư?c tên tru)*n, $\i n;i, h%nh động cAB các nh6n E7t tr-ng chu)*n
- @i0u đư?c nội !ung c6u tru)*n đ; $% c6u tru)*n n;i EF $Ing !|ng cDm, a chh kiên
cư\ng cAB !6n tộc tB khi ch`ng gi_c ng-i X6m, n;i EF !i thch $Zch +i @[ .ư&mJK
- Trẻ biết th0 hi*n ngữ đi*u, gi=ng điêu cAB các nh6n E7t tr-ng tru)*n, biết đánh giá
nh6n E7t
- TrD $\i đư?c các c6u hli cAB c# rm r%ng đA c6u, đA a
- Cung c^/ E% /hát tri0n E`n tR ch- trẻ
- .iá- !1c trẻ biết giữ g2n <uê hư&ng đ^t nước
u
##. Ch03n 45 2
- TrBnh minh h- tru)*n, @[ .ư&m
- @* th`ng c6u hli
- f4N@: of, qTjx, T-án
###. T6 ,hứ, HĐ
@: cAB c# @: cAB trẻ
L @: C: .6) h3ng thú
- C# ch- trẻ hát b%i : pm )êu thA đ# Trẻ hát E% trI chu)*n
- TrI chu)*n EF @% fội:JJJJJJ thG- )Hc
L @: M: N0 tru)*n ch- trẻ nghG
- C# k0 $ần C : !inn cDm Trẻ $gng nghG
- N0 $ần M W TrBnh minh h-
L @: T: .iú/ trẻ hi0u nội !ung
- C# ERB k0 c6u tru)*n g2r Trẻ trD $\i thG- )Hc
- C6u tru)*n k0 EF Bir
- }ng uê u?i đs $%m g2r Q2 +B-
- :iFu g2 đs +D) rB khi uê u?i đêm <u6n EF nghk O $%ng
QGn +#ng
- Nhi Eướt đư?c thBnh gư&m ngư\i $hnh đs n;i g2r
- C; tiếng g2 $ khi ngư\i $hnh ERB !3t $\ir
- :; $% tiếng n;i cAB Bir
- u-ng xu6n đs n;i g2r
- uê u&i đs !>ng thBnh gư&m đ; ntnr
- :s giú/ g2 ch- nh6n !6n tBr
- uê u?i c; giữ đư?c thBnh gư&m $6u kh#ngr VB- nhiêu
fămr
- ti $ên đIi gư&mr '>B E%ng đs n;i g2r O đ6ur
- @[ đ; đư?c uê u?i đUi tên $% g2r
- @-%n kiếm nghdB $% g2r @[ n%) b6) gi\ O đ6ur
- Các c-n c; mu`n đư?c đi thBm @[ n%) kh#ngr
- .iá- !1c trẻ:JJJJJJJJJ
L@: T: @ướng !]n trẻ t7/ k0 chu)*n
- C# ch- trẻ k0 chu)*n thG- c# Trẻ t7/ k0 thG- )Hc
W C# $% ngư\i !]n chu)*n - trẻ k0 n`i tiế/ c6u tru)*n
ThG- )Hc cAB c#
L Nết thúc:
C# ch- trẻ hát b%i : ~êu @% nội Trẻ hát
Tiết M: PTTq:
>a THEO T$U:;N Cb TÍCH
1v
#.M+, -.,h y/0 ,10:
- Trẻ biết /h`i h?/ các n,t E8, $"B ch=n những nh6n E7t E% +" ki*n tr-ng một c6u
chu)*n cU thch m% trẻ thhch đ0 miêu tD thG- trh tưOng tư?ng cAB trẻ
- Viết cách b` c1c, /h`i h?/ m%u một cách h?/ $a
- '(n $u)*n E% /hát tri0n ky năng E8, t# m%u E% +" +áng t- cAB trẻ
- .iá- !1c trẻ chăm ng-Bn biết nghG $\i #ng b% , chB me c# giá- <uBn t6m tới bn b(
##. Ch03n 452
- TrBnh Dnh EF các nh6n E7t , +" ki*n tr-ng các c6u chu)*n cU thch
- QO t- h2nh, bút ch2, +á/ m%u ch- trẻ
- f4N@: of, qTjx, T-ánJ
###. T6 ,hứ, HĐ
@: cAB c# @: cAB trẻ
L @: C: .6) h3ng thú
C# k0 một đ-n tru)*n : T^m cám ch- trẻ nghG Trẻ $gng nghG
- :%m th-i EF nội !ung c6u chu)*n:JJJJJ :%m th-i thG- )Hc
- Ch- trẻ k0 thêm m=t +` c6u chu)*n cU thch khác m% trẻ
biết:JJJJJK
L @: M: xuBn +át nh7n X,t trBnh
- C# ch- trẻ <uBn +át nh6n E7t, +" ki*n tr-ng tru)*n : Trẻ <uBn +át nh7n X,t
T^m cám , C6) trẻ trăm đ`t thG- )Hc
- :%m th-i EF nội !ung trBnh:JJJJJJ
L @: T: @ướng !]n trẻ E8
- C# hli trẻ a tưOngr Cháu thhch Bir h-_c cái g2 tr-ng T-c trẻ
chu)*n đ;r
- C# g?i a ch- trẻ bằng cách : E8 một E%i nh6n E7t, c-n
E7t, đ[ E7t tr-ng c6u tru)*n m% trẻ $"B ch=n, +Bu đ; c^t đi
- Ch- trẻ n;i cách b` c1c, ky năng t# m%u, tư thế ng[iJK M-T trẻ
L @: c: Trẻ E8
- C# đi <uBn +át động Eiên trẻ - g?i a khi cần thiết CD $ớ/ E8
- Nhu)ến khhch những trẻ +áng t-
- Chú a đến các ky năng t# m%u, b` c1c trBnh cAB trẻ
L @: •: Trưng b%) nh7n X,t +Dn /h€m
- C# ch- trẻ trưng b%) E% nh7n X,t thG- tU Trẻ trưng b%) nh7n X,t
- Ch- cá nh6n nh7n X,t thG- T tU
- C# nh7n X,t chung - động Eiên khGn trẻ
L Nết thúc:
- C# ch- trẻ thu !=n đ[ !>ng Trẻ thu !=n c>ng c#
C. CHD# HĐ GÓC2
- Ph6n EBi : Ch&i TC : Ván h%ng , giB đ2nh đi thBm <uBn !u $Zch
- j4: j4 một +` !Bnh $Bm, !i thch
11
- fgh* thu7t : f_n một +` đ_c +Dn cAB các miFn
C. CHD# HĐNT2
- @: Cq: : u:Q5 +6n trư\ng
- TCQ: : ThD đkB bB bB
- Ch&i t" !-
'. HOẠT ĐỘNG CH#?U2
- Ch- trẻ ch&i Eới các g;c ch&i
- 4) trẻ đ=c th&
- Ch&i t" !-
- '[ng rgn $ên m6)
C. CHD# HĐ GÓC2
- Ph6n EBi : Ch&i TC : Ván h%ng , giB đ2nh đi thBm <uBn !u $Zch
- j4: j4 một +` !Bnh $Bm, !i thch
- @=c t7/ : u%m +ách trBnh EF chA đF
- Thiên nhiên : Ch&i Eới cát nước
C. CHD# HĐNT2
- @: Cq: :fh_t $á , +li Xế/ +`
- TCQ: : QF đúng +` nh%
- Ch&i t" !-
'. HOẠT ĐỘNG CH#?U2
- Ch- trẻ ch&i Eới các g;c ch&i
- 4z trẻ đ=c đ[ng !B- cB !B-, th&
- fh7n X,t cu`i ng%)
- V2nh c\ - trD trẻ
E. NH!N FGT CUH# NGB:2
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKK
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJK

Thø 5 ngµy 7 th¸ng 10 n¨m
2010
I. 2(n t,3:
1g
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng4
II. '$%t ®&ng chung :
4 C56 b/ 78t
9:C: Lµm quen ch÷ c¸i a,¨,©
1. Yªu cÇu:
- TrÎ nhËn biFt vµ h¸t 'm ®Eng 'm cña chG c¸i a) .) '
- -iFt <i chu!t ch,n ®Eng ;Ou c*u cña c« vµ gh> c¸c chG c¸i brng
c¸c n>t ®w h,c
- Dcng thE tham gia vµo trV chJi) g+ h*n h¸t triKn nhËn thcc
cho trÎ%
2. ChuÈn b:
- TrV chJi trOn m¸; tÝnh
- Dx Bnh c+ chca chG c¸i a).)'4 -µn ta;% bµn ch'n) ®«i m¾t%
- ThÎ chG c¸i cho c« vµ trÎ
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6
t,3
*'21: 3'; hcng thE4
- 5« trV chu;Cn vNi trÎ c¸c b! hËn trOn cJ
thK vµ t¸c <Xng cña n+
- 3` trÎ biFt giG g?n vC sinh cJ thK%
*% DWg4 Hµm @u#n chG c¸i a) . '%
5« c+ m!t sA hxB v0 1 sA b! h'n trOn c+
thK cm c¸c con hw; @s :#m ®+ lµ c¸i g?
nh>%
2%5« ®a hxB W«i ta; cho trÎ @s
- DxB g? vË;b W«i ta; giE cm lµm g?b
- Q!t bµn ta; c+ m9; ng+n ta;b5ho trÎ
®Fm%
- 5ho trÎ ®,c th a B+n t61<
- 5ho trÎ tim chG ®w h,c vµ %'
- 5« giNi thiCu chG c¸i mNi a 5hG 6d
- 5« h¸t 'm g-i l*n
- 5ho cB lN h¸t 'm th#o c«
- 5ho tæ) c¸ nh'n h¸t 'm
- 5« giNi thiCu c9u t"o chG c¸i 6) giNi thiCu
chG in hoa) in theng) chG viFt)
- TrÎ trV chu;Cn
c$ng c«
- TrÎ Ps¸t h?nh
Bnh%
- TrÎ t?m chG c¸i
®w h,c
h¸t 'm
- HN) tæ) nh+m
h¸t 'm
kh¸c nhau cña chc
a).)'
- TrÎ chJi t?m chG
1i
2%Tîng t7 vNi chG c¸i =0© 5« cho trÎ :#m hxB
bµn ch'n) ®«i m¾t vµ ®,c th) giNi thiCu
chG c¸i =0 ©% 5ho trÎ %'%
j &o s¸nh c¸c chG c¸i 60=0©.
- 3iAng nhau4 W0u c+ n>t cong vµ n>t sæ
thyng hÝa bOn hBi%
- Mh¸c nhau4 5hG a kh«ng c+ <9u
5hG ' c+ mI ë hÝa trOn
5hG . c+ ngo.c ë hÝa trOn
jDWi4 TrV chJi «n lu;Cn4 zi nhanh) ai ®Eng%
- 5« s( cho c¸c chG c¸i :u9t hiCn vµ cm
nh?n nhanh) %' ®Eng c¸c chG c¸i ®+%
- Mh+ hJn nµ; c« h¸t 'm chG c¸i cm
t?m vµ giJ chG th#o ;Ou c*u c« nh>%
2 T54 { c6a bÝ mËt
- 5¸ch chJi4 TrOn m¸; tÝnh cña c« c+ c¸c
« c6a bÝ mËt kR hiCu brng c¸c h?nh h,c c¸c
con c+ nhiCm vX lOn t?m c¸c h?nh th#o ;Ou
c*u nFu t?m ®Eng c¸nh c6a ®îc më ra bOn
trong c+ c¸c n>t chG cm hw; t?m c¸c n>t
chG ®K gh> thµnh m!t trong c¸c chG c¸i
60 =0 © vha ®îc h,c k Qei g-i trÎ TDl%
j MFt thEc4 5ho trÎ c9t ®S <$ng vµ h¸t a->
lµm @u#n chG c¸id%
- TrÎ chJi trV chJi
- TrÎ c9t ®S chJi
III. '$%t ®&ng g(c:
- 3+c h'n vai4 ]9u .n) -¸c s/) b¸n hµng%
- 3+c :'; <7ng4='; nhµ cña b>%
- 3+c th viCn4 =#m s¸ch tranh) kK chu;Cn th#o tranh
- 3+c nghC thuËt4 QEa h¸t c¸c bµi h¸t trong chñ ®0%
- 3+c ki<smart4 5hJi T5 vNi chG c¸i a).)'%
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- T5_W4 5hu;0n b+ng @ua ®*u) @ua ch'n%
- 5hJi t7 <o vNi ®S chJi ngoµi trei%
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- 5ho trÎ ®,c bµi thJ aW«i m¾td
- MK chu;Cn4 a mYi ngei m!t viCcd
- 5ho trÎ chJi trong g+c chJi%
- _C sinh- trB trÎ
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
1q
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJ
Thø 6 ngµy 8 th¸ng 10 n¨m2009
|% 2(n t,3 :
- W+n trÎ) cho trÎ chJi trong g+c
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
I. '$%t ®&ng chung:
-> h,c to¸n
¤n ! "#ng t$%ng &h'm (i 5, nh)n *i+t ! 5
¤n ,¸c -.nh */n &h0i 1 */n t$¸i c2a *0n th©n
1. .ôc ®/ch 1ªu cÇu:
- TrÎ nhËn biFt nh+m ®S vËt trong h"m vi o) nhËn biFt sA o
- -iFt t« mµu o ch9m trVn) nhËn ra c¸c ®S <$ng c+ sA lîng lµ o vµ t«
mµu ®f%
2. ChuÈn b:
- Q!t sA ®S <$ng vC sinh) nh kh.n m\t) ca) cAc…
- Q!t sA ®S <$ng cña trÎ c+ sA lîng lµ o%
- _ë HP_T) bEt mµu
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6
t,3
j 3'; hcng thE4
- 5« kK trÎ ngh# tru;Cnd 39u con bT s'u
r.ngd
k 5« c+ c'u chu;Cn kK v0 1 b"n r9t thÝch
.n kfo nhng lei kh«ng chTu ®¸nh r.ng% c¸c
con biFt ®+ lµ b"n nµo kh«ngb _µ b"n bT
ntnb% WK biFt cm ngh# c« kK chu;Cn a 39u
con bT ®au r.ngd%
- 5« trV chu;Cn vNi trÎ @ua v0 c'u tru;Cn
2% 5'u tru;Cn kK v0 b"n g?b
2% -"n bT lµm saob _? saob
- TrÎ l¾ng ngh# c«
klK chu;Cn%
- TrÎ Tl%
1o
2 5m c+ h,c tË b"n kh«ngb
- 5« 3` trÎ biFt vC sinh r.ng miCng hµng
ngµ;%
*BhÇn 14 {n nhËn biFt sA lîng trong h"m vi
o) nhËn biFt sA o) :¸c ®Tnh bOn hBi bOn tr¸i
cña bBn th'n%
- 5¸c con <$ng ®S <$ng g? ®K ®¸nh r.ngb
- ]goµi bµn chBi cm cVn c+ r9t nhi0u ®S
<$ng kh¸c 5Q c$ng nh?n :#m c« c+ g?
®';b
- zi lOn t?m giE c« ®S <$ng c+ sA lîng lµ o
nµob
k 5« mei g trÎ c$ng lOn t?m :#m ai t?m ®Eng
vµ nhanh hJn _µ cho cB lN c$ng kiKm tra%l
- WK ch} nh+m ®S vËt c+ sA lîng lµ o ngei ta
<$ng sA m9;b
- zi lOn t?m giE c« sA o ®\t vµo nh+m c+
sA lîng lµ o~
]Fu trÎ kh«ng t?m ®îc c« giE ®[ trÎ%
5« cIng chu8n bT cho c¸c con mYi b"n m!t
ræ ®S <$ng ®S <$ng ®9; 5Q c$ng nh?n :#m
®+ lµ g? nµob
- 5on hw; :F nhGng ®S <$ng c+ sA lîng lµ o
thµnh 1 hµng ngang~
5« @uan s¸t vµ c$ng trÎ kiKm tra%
- ]µo b'; gie 5Q c$ng ®K ræ ®S <$ng sang
hÝa hBi cña con~k vµ ngîc l"il
5ho cB lN kiKm tra :#m b"n ®\t c+ ®Eng
kh«ngb
5« cho trÎ c9t ræ ®S <$ng ra hÝa sau vµ
c$ng trÎ chJi trV chJi4 `9u ta;) c« hZi trÎ ta;
tr¸i) ta; hBi vµ ®Fm sA ng+n ta; trOn 1 bµn
ta; cña trÎ%
jBhÇn 24 Hu;Cn tË nhËn biFt sA trong
h"m vi o
- 5ho trÎ s6 <Xng vë to¸n
- 5ho trÎ g,i tOn vµ t« nhGng ®S <$ng c+ sA l-
îng lµ o) t« o ch9m trVn
- 5« bao @u¸t trÎ
j MFt thEc4 5« nhËn :>t ®!ng viOn trÎ%
- -µn chBi "%
- TrÎ @uan s¸t vµ
t?m ®S <$ng c+ sA
lîng lµ o%
- TrÎ TH%
- TrÎ lµm th#o ;Ou
c*u cña c«%
- TrÎ l9; ®S <$ng vµ
t« mµu%
MT4 TrÎ c9t ®S <$ng%
III. '$%t ®&ng g(c:
1p
- 3+c h'n vai4 ]9u .n) -¸c s/) b¸n hµng%
- 3+c :'; <7ng4='; nhµ cña b>%
- 3+c h,c tË4T« viFt chG c¸i%
- 3+c t"o h?ng4 :> <¸n @u*n ¸o cho b>%
- 3+c ki<smart4 5hJi tc vNi chG c¸i o) «) J%
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- DW5W4 Puan s¸t trV chu;Cn b*u trei m$a thu%
- ]h\t hoa l¸ :F h?nh b"n trai) b"n g¸i
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- DNng <wn trÎ vC sinh ®S chJi c¸c g+c%
- D¸t m!t sA bµi h¸t c+ n!i <ung chñ ®0%
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

TuÇn 2: C) thÓ b@
. ThÓ dôc s¸ng:
* TËp theo ®Üa bµithÓ dôc th¸ng 10.
1. Yªu cÇu:
- TrÎ ®îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¾m n¾ng cña buæi
s¸ng
- TË c¸c ®!ng t¸c thµnh th"o th#o nh"c c$ng c«%
2. ChuÈn b:
- &'n tË s"ch s() ®*u t+c trÎ g,n gµng
- -.ng ®/a h$ hî chñ ®0
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
TË nh tu*n 1
II. '$%t ®&ng g(c:
1s
-
C¸c g(c ch)*
2 3+c h'n vai4 56a hµng th7c h8m) n9u .n) 5« gi¸o) b¸c s/%
2 3+c :'; <7ng4 ='; <7ng nhµ cña b>
2 3+c t"o h?nh4 => <¸n @u*n ¸o) m!t sA lo"i hoa @uB cho b>%
2 3+c nghC thuËt4 D¸t mEa m!t sA bµi trong chñ ®0)
2 3+c h,c tË4 5h,n l« t« th7c h8m c*n cho b>) tË t« viFt
chG c¸i
2 3+c s¸ch4Hµm s¸ch v0 ®«i ta;) c¸i mIi) cJ thK b#L TË kK
chu;Cn th#o tranh
2 3+c Mi<smart4 5ho trÎ T5 vNi c¸c chG c¸i a) .) '%
2 3+c thiOn nhiOn4Pua s¸t s7 h¸t triKn cña c';) ch.m s+c
c'; cBnh
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biFt h'n vai chJi) giao tiF vNi nhau giG c¸c vai chJi
m"nh <"n%
- -iFt biFt <$ng c¸c khAi ®K :'; <7ng nhµ cña b>
- TrÎ :>- <¸n t"o ®îc @u*n ¸o) m!t sA lo"i @uB g*n gIi%
- TrÎ biFt h'n nh+m c¸c lo"i th7c h8m
- Q"nh <"n tham gia mEa h¸t c¸c bµi trong chñ ®iKm
- 5hE R @s vµ n+i lOn nhGng ®i0u m?nh @s ®îc) ch.m s+c c';
- -iFt c9t l9; ®S chJi ®Eng nJi @ui ®Tnh
- -iFt chJi ®oµn kFt) kh«ng tranh giµnh ®S chJi%
- 5+ kU n.ng ®i0u khiKn chu!t khi tham gia chJi trV chJi trOn
m¸; tÝnh
2. ChuÈn b:
- WS <$ng n9u .n :oong) nSi) bF ga) <Xng cX nhµ bF) ®S <$ng
b¸c s/%
- Q!t sA lo"i th7c h8m rau cñ @uB nh7a vµ thËt
- MhAi gY ) thBm cZ) c'; :anh
- H« t« <inh <[ng
- 3i9; gam) gi9; mµu) hS <¸n…
- &¸ch tranh tru;Cn chG to
- 5a) cAc) c¸t ) nNc
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
* G©y høng thó:
- 5« tË trung trÎ vµ trV chu;Cn c$ng trÎ v0 chñ ®0 ho\c h¸t) mEa 1
bµi h¸t v0 chñ ®0
- 5ho trÎ kK c¸c b! hËn trOn cJ thK vµ nhGng nhu c*u c*n thiFt
cña cJ thK%
1t
- 5ho trÎ l7a ch,n g+c chJi) trV chJi
- 5« nh¾c nhë trÎ v0 g+c chJi hBi h'n vai chJi ) chJi ®oµn kFt
* Tho th!Ën "ai ch#i:
- TrÎ v0 nh+m chJi c« hNng trÎ b*u ra nh+m trëng h'n c«ng viCc
cho c¸c b"n trong nh+m
- ]Fu trÎ cVn lEng tEng cha h'n ®îc vai chJi c« c+ thK gîi R giE
®[ cho trÎ
* $!¸ t%&nh ch#i:
- 5« c'n ®Ai sA trÎ trong g+c chJi nFu g+c nµo trÎ @u¸ ®«ng c«
kh>o l>o gîi R ®K trÎ chu;Kn g+c%
- 5« @uan s¸t hNng <^n cho c¸c nh+m cVn chJi cha tAt ®K trÎ nhË
vai chJi tAt hJn
_µ c« t"o ra t?nh huAng ®K trÎ ®îc su; ngh/) giBi @u;Ft v9n ®0%
_`4
2 3+c h,c tË4
- 5« gJi hZi trÎ a -¸c Ji b¸c ®ang lµm g? vË;b
- W'; lµ l« t« c+ lo"i th7c h8m g?b
- Ho"i th7c h8m nµ; chca ch9t g?b%%%d vµ c« ®a ra nhGng gîi R hZi
trÎ ®K trÎ th9; ®îc nhu c*u c*n thiFt cña bBn th'n trÎ%
Do\c g+c :'; <7ng4
- 5¸c b¸c ®ang :'; <7ng g?b
- ]Fu ao c¸ b¸c ®K c"nh ng«i nhµ c+ tiCn kh«ngb
- Th#o t«i ao c¸ :'; c"nh ven rau s( thuËn tifn cho viCc tNi nNc cho
rau cVn c¸c b¸c th9; thF nµob%%%
* 'hËn ()t b!*i ch#i:
- Mhi thei gian cña buæi chJi g*n kFt thEc c« nh¾c trÎ hoµn thiCn
g+c chJi cña m?nh
&au ®+ c« ®Fn thng g+c c$ng trÎ ë g+c ®+ t7 nhËn :>t g+c chJi
cña nh+m m?nh c« nhËn :>t bæ :ung thOm
- 5« hNng t9t cB trÎ ®Fn 1 nh+m chJi c+ sBn h8m ®f) thµnh c«ng
nh9t cho cB lN tham @uan vµ c$ng nhËn :>t% TrÎ nh+m ®+ giNi thiCu
g+c chJi vµ sBn h8m cña g+c m?nh lµm ®îc
_`4 5« hNng trÎ ®Fn g+c t"o h?nh
- 5¸c b¸c ë c¸c nh+m chJi th9; c¸c b¸c chJi g+c t"o h?nh c¾t <¸n
®îc nhGng b! v¸; ¸o r9t ®f c¸c b¸c ®Fn th.m @uan ®9; c¸c b¸c
trong nh+m t"o h?nh giNi thiCu v0 g+c chJi cña nh+m m?nh ®i
- 5ho trÎ giNi thiCu sBn h8m mµ trÎ lµm ®îc
- 5« nhËn :>t chung tu;On <Jng trÎ
- ]h¾c nhë trÎ hFt gie chJi hBi biFt c9t <,n ®S <$ng ®S chJi
®Eng nJi @ui ®Tnh%
III. '$%t ®&ng ng$+* t,-* :
1u
1. .ôc ®/ch0 1ªu cÇu:
- TrÎ ®îc t¾m n¾ng buæi s¸ng) ®îc tr7c tiF @s b*u trei) thei tiFt)
c'; cAi m$a thu) m!t sA loµi hoa trong ven treng%
- TrÎ biFt chJi trV chJi vµ hcng thE chJi) g+ h*n h¸t triKn thK
ch9t cho trÎ%
- Mhu;Fn khÝch trÎ h¸t hiCn ra ®i0u mNi l" trong khi @uan s¸t%
- 3i¸o <Xc trÎ biFt ;Ou @uÝ thiOn nhiOn vµ biFt c¸ch ch.m s+c bBo vC
c'; cAi
2. ChuÈn b:
- 5'u hZi trV chu;Cn c$ng trÎ
- Pu*n ¸o ®*u t+c g,n gµng%
- g- i @uB b+ng%
!. T" ch#c h$%t ®&ng.
j% DW5W4
5« <^n trÎ ra s'n h¸t) ®,c thJ v0 m$a thu ho\c ®,c c'u ®A v0
m$a thu cho trÎ giBi c'u ®A
- 5« gîi hZi trÎ ®K trÎ @s b*u trei) c'; cAi) thei tiFt) bSn hoa%
- 5« cho trÎ n+i cBm nhËn cña trÎ) nhGng ®i0u trÎ @s th9; v0 b*u
trei) thei tiFt) c'; cAi) ®\c ®iKm c¸c lo"i hoa%k Qei g- i trÎ Tll
2% 5on th9; b*u trei ntnb
2 ]¾ng h«m na; thF nµob
2 5on th9; ¸nh n¾n cña m$a thu c+ kh¸c g? so vNi n¸ng cña
m$a hmb
2ThF cVn thei tiFt ra saob
2 _Ni thei tiFt nµ; c¸c con s( m\c @u*n ¸o ntn cho h$ hîb
2 5'; cAi ntnb%%%%
5« g< trÎ biFt .n m\c h$ hî vNi thei tiFt) biFt ch.m s+c hoa kh«ng
ng¾t l¸ bÎ cµnhn
j% T5_W4
2% 5h+ &+i :9u tÝnh4 5« mei 1-g trÎ ®+ng vai ch+ s+i) trÎ cVn l"i
®+ng vai thZ%
5h+ s+i ngSi ë vVng trVn% ]hµ c¸c chE thZ c¸ch nhµ ch+ s+i o- pm%
5¸c chE thZ nhB; chXm g ch'n) g ta; lµm tai v^; tiFn lOn hÝa trNc
k giB ®i kiFm .nl vµ ®,c lei ca a 5hE thZ nonn
kÎo c¸o gian
Tha ®i m9td
Mhi tNi c'u cuAi ch+ s+i s( g*m lOn vµ ch"; ®uæi th#o c¸c chE thZ%
5¸c chE thZ ch"; nhanh v0 chuSng% 5hE thZ nµo ch"; chËm bT s+i
b¾t ®îc vµ s( hBi lµm s+i% ]Fu kh«ng b¾t ®îc s+i l"i nh¾m m¾t
ngñ tiF%
k cho trÎ chJi i- q lîtl
gv
2 5hu;0n b+ng @ua ®*u%4 5« chia trÎ lµm g-i tæ vµ mYi tæ ®cng
thµnh m!t hµng <,c%c¸c b"n ®*u hµng s( c*m b+ng khi c+ hiC lCnh
cña c«% c¸c b"n s( ®a b+ng lOn ®*u chu;0n cho b"n hia sau% -"n
hÝa sau ®+n b+ng brng g ta; vµ l"i chu;0n b+ng cho b"n tiF
th#o cc nh vË; cho tNi hFt% &au ®+ l"i chu;0n @ua; lOn b+ng cña
®!i nµo v0 vT trÝ ban ®*u trNc lµ ®!i ®+ chiFn th¾ng%
5ho trÎ chJi g- i lît
jTrÎ ®,c ®Sng <ao) ca <ao) thJ v0 chñ ®0%
5hJi t7 <o trOn s'n) nh\t hoa l¸ :F h?nh b"n trai) b"n g¸i%%
Thø 2 ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2010
I. 2(n t,3:
- ]h¾c trÎ c¾t ®S <$ng ®Eng nJi @ui ®Tnh
- ]h¾c nhë hX hu;nh cho trÎ .n m\c h$ hî vNi thei tiFt
- 3îi R cho trÎ chE R ®Fn ®S <$ng ë c¸c g+c
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng4 TË th#o kF ho"ch tu*n
II. '$%t ®&ng chung:
C) thÓ b@
3¸c *4 &h)n t$/n c5 th6 *78
3¸ch (9 inh c5 th68
1. .ôc ®/ch0 1ªu cÇu:
- TrÎ kK ®îc c¸c b! hËn chÝnh cña cJ thK con ngei vµ n+i ®îc t¸c
<Xng cña c¸c b! hËn ®+%
- •hBn cng nhanh vNi c¸c hiCu lCnh cña c«%
- TrÎ biFt <$ng bEt v€ thOm c¸c b! hËn cVn thiFu trong tranh) biFt
t« mµu ®f%
- •mn cho trÎ tÝnh hî t¸c vNi b"n trong khi chJi%
2. ChuÈn b:
- DxB v0 cJ thK trÎ) c¸c b! hËn%
- 5'u hZi trV chu;Cn c$ng trÎ
- q bcc tranh v( cJ thK cVn thiFu m!t sA b! hËn nh m¸t) mIi) ta;%%
!. T" ch#c h$%t ®&ng
'$%t ®&ng cñ6 c;
*% DW14 3'; hcng thE4
5« cho trÎ chJi trV chJi a `9u ta;d g ‚ i l*n%
- 5Q vha chJi trV chJi g?b
- T5 n+i v0 c¸i g?b
'$%t ®&ng cñ6 t,3
- TrÎ chJi trV chJi
g1
- ]goµi ra cJ thK cm cVn c+ nhGng b! hËn
nµob
j% DWg4 T?m hiKu c¸c b! hËn trOn cJ thK
b>%
D«m na; c« ch9u m?nh c$ng t?m hiKu thOm
v0 c¸c b! hËn trOn cJ thK cm nh>~
5« cho trÎ chJi T54 TrAn c« vµ hZi trÎ4 5«
®'ub
- 5¸c con nh?n th9; c« lµ nhe c+ g?b
- 5Q c+ m9; m¾tb
- Q¾t c+ mµu g?b
5« vB; nNc hoa cho trÎ h¸t hiCn :#m trÎ ng6i
th9; m$i g?b _µ trV chu;Cn vNi trÎ%
_Ni c¸c b! hËn kh¸c c« trV chu;Cn vNi trÎ t-
Jng t7
- 5ho trÎ @s l"i hxB v0 c¸c b! hËn trOn cJ
thK vµ trV chu;Cn c$ng trÎ%
2 W'; lµ b! hËn nµob
2 ]+ c+ ®\c ®iKm g?b
2 ]+ c+ t¸c <Xng g? ®Ai vNi cJ thK con ngei
chEng tab
- 5¸c b! hËn ®+ giE cta nhi0u ®i0u nh
vË; cta hBi lµm g?b
- 5ta lµm c¸ch nµo ®K vC sinh s"ch s( c¸c b!
hËn ®+b
5« gi¸o <Xc trÎ giG g?n vC sinh cJ thK s"ch
s(%
- T54 zi nhanh) giZi hJn%
5« ®a ra hxB trÎ n+i nhanh tOn c¸c b! hËn
®+%
Mh+ hJn c« s( n+i tOn b! hËn trÎ n+i t¸c
<Xng cña b! hËn ®+%
- T54 _( thOm c¸c b! hËn cVn thiFu trOn cJ
thK%
5« chia trÎ lµm q nh+m vµ h¸t cho mYi ®!i
1 te tranh c+ v( h?nh cJ thK ngei cVn thiFu
m!t sA b! hËn) c¸c nh+m s( thBo luËn) bµn
nhau :#m cVn thiFu b! hËn nµo vµ v( thOm
cho ®ñ%
&au khi trÎ v( :ong c« cho c¸c nh+m tr#o
tranh vµ c$ng nhau nhËn :>t%
5« nhËn :>t chung kh#n) ®!ng viOn trÎ%
- TrÎ kK
- _'ng "
- TrÎ TH
- TrÎ THc'u hZi cña

TrÎ TH
- TrÎ
- TrÎ chJi trV chJi
gg
j% MFt thEc4 5ho trÎ h¸t4 5¸i mIi%

C9 c NGM FA CdNG MỘT TA:e NHf: g9 C9
#. M+, -.,h y/0 ,102
- Trẻ biết bI, n,m XB bằng một tB) , nhD) $I cI đúng ky năng P bI /h`i h?/ tB) n=
ch6n kiB, , n,m đúng ky năng, nhD) $I cI Eững E%ng t" tinKKS
- '(n $u)*n E% /hát tri0n các t` ch^t : fhBnh , bFn , kh,-JJch- trẻ
- .iá- !1c trẻ biết t" chăm +;c +3c kh-ẻ , đDm bD- c; +3c kh-ẻ t`t tr-ng m>B h(
##. Ch03n 452
- 56n t7/ +ch +8 bằng /h9ng
- C• túi cát, trBnh Dnh EF chA đF
- :ầu t;c <uần á- g=n g%ng, /h> h?/
- f4N@: of, qTjxJJJJKK
###. T6 ,hứ, HĐ
@: cAB c# @: cAB trẻ
L @: C: .6) h3ng thú
- C# ch- trẻ <uBn +át trBnh chA đF Trẻ <uBn +át E% trI
- TrI chu)*n EF chA đF:JJJJJJKK chu)*n thG- )Hc
L @: M: NhOi động:
- C# ch- trẻ t- th%nh EIng trInP ERB đi ERB hátS đi các Trẻ ERB đi ERB hát E% $%m
ki0u ch6n thG- hi*u $*nh +Bu đ; EF T h%ng thG- tU thG- hi*u $*nh
L @: T: Tr=ng động
- VTPTC: qwi động tác t7/ M$XYn
W TB) : ThB) nhBu <uB) !=c th6n Trẻ t7/ thG- nhZ/ đếm
W Ch6n: Vước C ch6n rB trước khuzu g`i- ch6n +Bu
th9ng
W V1ng : TB) gi& cB- nghiêng ngư\i +Bng M bên
W V7t : V7t nhD) ti chw
- Q:CV:
W C# $%m m]u ch- trẻ <uBn +át E% giDi thhch : C# đến Trẻ <uBn +át
Ech Xu^t /hát MtB) đ0 +át Ech khi c; hi*u $*nh c# bI
E% c# bI /h`i h?/ tB) n= ch6n kiB, khi đến đhch c#
đ3ng !7) đến rU cầm túi cát E% c# n,m, +Bu đ; c# ch)
$ên nh_t túi cát đF E%- rU r[i đi EF cu`i h%ng
W Ch- trẻ $ên $%m m]u P nếu +Bi c# $%m m]u $iS M trẻ
W Ch- trẻ th"c hi*n P M trẻ C$ư?tS : c# chú a +iB +Bi ch- CD $ớ/ th"c hi*n thG- )Hc
trẻ
gi
W Ch- trẻ nhD) $I cI thG- EIng trIn : q[i $ần T-• trẻ
Ch- trẻ th"c hi*n nhD) M-T $ần
L @: c: @[i tdnh:
- Ch- trẻ đi nhe nh%ng C-M EIng Trẻ đi nhe nh%ng
L Nết thúc: Ch- trẻ thu !=n đ[ !>ng Trẻ thu !=n đ[ !>ng
C. CHD# HĐ GÓC2
- Ph6n EBi : Ch&i TC : Ván h%ng , giB đ2nh đi thBm <uBn !u $Zch
- j4: j4 một +` !Bnh $Bm, !i thch
-@=c t7/ : Ch&i Eới má) thnhP Nhám /há các TC tr-ng /hần mFmS
- Thiên nhiên: ThD E7t ch2m nUi
C. CHD# HĐNT2
- @: Cq:: xuBn +át trBnh Dnh
- TCQ: : T2m đúng +` nh%
- Ch&i t" !-
'. HOẠT ĐỘNG CH#?U2
- Ch- trẻ Eăn ngh* cu`i tuần
- Ch&i t" !-
- fh7n X,t cu`i ng%)
- V2nh c\ - trD trẻ
E. NH!N FGT CUH# NGB:2
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKK
Thø : ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2010
I. 2(n t,3:
- 5ho trÎ :#m tranh Bnh :ung @uanh lN
- TrV chu;Cn vNi hX hu;nh v0 ngµ; sinh) së thÝch cña trÎ%
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
II. '$%t ®&ng chung:
gq
I. 2(n t,3:
- 5ho trÎ chJi vNi ®S chJi ë g+c
- Trao ®æi vNi hX hu;nh v0 chñ ®0J
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
II. '$%t ®&ng chung
B%n Th©n
;<3= <'y h¸t “;>m tay th©n thi+t”
;<T?= ;ghe h¸t= @inh nh)t hAng
T3= Bi nhanh nhCt
1. .ôc ®/ch0 1ªu cÇu:
- TrÎ thu!c bµi h¸t) h¸t ®Eng nh"c) ®Eng giai ®iCu bµi h¸t
- 5hE R ngh# c« h¸t vµ hëng cng c$ng c«
- -iFt c¸ch chJi T5 vµ hcng thE chJi
2. ChuÈn b:
- DxB trÎ chJi c$ng nhau vui vÎ) ®oµn kFt
- ]h"c bµi h¸t a ]¾m ta; th'n thiFt) &inh nhËt hSngd
- o- p chiFc vVng ®K trÎ chJi trV chJi%
!. T" ch#c h$%t ®&ng.
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6 t,3
j%DW14 3'; hcng thE4
- 5« cho trÎ @s hxB c¸c b"n chJi) mEa h¸t
c$ng nhau vµ trV chu;Cn vNi trÎ v0 c¸c hxB
®+
2 5¸c b"n ®ang lµm g? vË;b
2 5¸c b"n chJi) mua h¸t c$ng nhau nh thF
nµob
- Hµ b"n trong c$ng m!t lN) treng cm hw;
chJi ®oµn kFt) th'n thiFt vNi nhau ®Eng
kh«ngb
j%DWg4 `"; h¸t
- 5+ m!t bµi h¸t n+i v0 t?nh b"n c¸c b"n r9t
lµ th'n thiFt cm ngh# c« h¸t :#m c¸c b"n
bµ; tZ t?nh b"n th'n thiFt nh thF nµo
nh>%
- 5« h¸t trÎ ngh# lît 14 3iNi thiCu tOn bµi h¸t)
nh"c Dµn PuAc%
- 5« h¸t l"i lît g4 D¸t th#o nhT ®µn%
- 5« <"; trÎ h¸t thng c'u g-i lît
- TrÎ @s hxB vµ trV
chu;Cn c$ng c«%
- _'ng "%
- TrÎ ngh# c« h¸t
- TrÎ h¸t th#o c« thng
c'u
- TrÎ h¸t c$ng c« cB bµi
- TrÎ thi ®ua nhau h¸t
go
- 5ho cB lN h¸t c$ng c« g- i lît%
- 5B lN h¸t th#o nh"c g lît
- Qei c¸c tæ thi ®ua nhau h¸t
- Qei nh+m) c¸ nh'n h¸t%
k 5« @s vµ s6a sai cho trÎ) ®!ng viOn trÎl
j% ]gh# h¸t4 &inh nhËt hSng
- lît 14 5« h¸t trÎ ngh#) 3iNi thiCu tOn bµi h¸t)
tOn nh"c s/%
- lît g4 5« më b.ng cho trÎ ngh# 5« vµ trÎ
®ung ®a th#o nhT ®iCu bµi h¸t%
j% T54 zi nhanh nh9t%
5« giNi thiCu luËt chJi) c¸ch chJi cho trÎ
- HuËt chJi4 zi chËm ch'n kh«ng t?m ®îc
vVng trVn cho m?nh hBi nhB; lV cV ha;
h¸t) ®,c thJ <o c« vµ cB lN ;Ou c*u%
- 5¸ch chJi4 5« mei p b"n lOn chJi vµ ngh#
c« c¸c b"n h¸t khi c+ hiCu lCnh cña c« a
T?m nhµd trÎ t?m nhanh cho m?nh 1 vVng
trVn k QYi vVng trVn ch} ®îc 1 b"nl
-"n nµo kh«ng t?m ®îcvVng lµ thua vµ
hBi nhB; lV cV%
- 5ho trÎ chJi
k 5« cho trÎ chJi i-q lît vµ mYi l*n chJi c«
c+ thK tha; ®æi sA vVng) sA trÎ l
j% MFt thEc4 5ho trÎ h¸t l"i bµi h¸t a ]¾m ta;
th'n thiFtd
- TrÎ ngh# c« h¸t
- TrÎ ®ung ®a ngei
th#o nhT ®iCu bµi
h¸t%
- TrÎ ngh# c« n+i c¸ch
chJi) luËt chJi
- TrÎ chJi tc
III. '$%t ®&ng g(c:
- 3+c h'n vai4 ]9u .n) -¸c s/%
- 3+c :'; <7ng4 ='; Treng m*m non
- 3+c th viCn4 =#m s¸ch tranh)kK chu;Cn th#o tranh
- 3+c t"o h?nh4 _( ch'n <ung b>%
- 3+c ki<smart4 5hJi tc vNi chG c¸i o) «) J%
- 3+c thiOn nhiOn4 5h.m s+c c';%
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- DW5W4 Puan s¸t vµ nhËn :>t c'; cAi m$a thu%
- T5_W4 5h+ s+i :9u tÝnh%
- 5hJi t7 <o trOn s'n%
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- 5ho trÎ th7c hiCn r6a ta;) r6a m\t%
- 5ho trÎ chJi trong g+c chJi%
- _C sinh- trB trÎ
gp
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Thø D ngµy 1: th¸ng 10 n¨m
2010
I. 2(n t,3:
- 5ho trÎ chJi vNi ®S chJi ë g+c
- Trao ®æi vNi hX hu;nh v0 chñ ®0J
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
II. '$%t ®&ng chung
B@ t%$ hCnh
;En ngFi

1. .ôc ®/ch0 1ªu cÇu4
- TrÎ biFt n¾n c¸c thZi ®9t thµnh c¸c h*n tJng ®Ai hî lR ®K n"n
h?nh ngei gSm 4 W*u) m?nh) ta;) ch'n%
- TrÎ n+i v0 ®i0u m?nh biFt) nhËn th9; v0 cJ thK con ngei ®Ai vNi
c«%
- 3i¸o <Xc trÎ biFt giG g?n cJ thK s"ch s() g+ h*n h¸t triKn th8m
m/ cho trÎ%
2. ChuÈn b:
- Q^u cña c«
- W9t n\n) bBng con cho trÎ%
!. T" ch#c h$8t ®&ng.

'$%t ®&ng cñ6 c;
*'21: G©y høng thH4
- W,c bµi thJ4 W«i bµn ta; nhZ :inh
- 5m vha ®,c bµi thJ g?b
'$%t ®&ng cñ6 t,3
- TrÎ ®,c thJ
- trÎ TH c«
gs
- -µn ta; c+ t¸c <Xng g? b
- ]goµi ®«i ta; cJ thK cm cVn c+ nhGng
b! hËn nµob k Qei g- i trÎ l
- 5« khyng ®Tnh lai cho trÎ
*% DWg4 ]\n ngei%
5« ®a m^u n\n cña c« cho trÎ @s vµ nhËn
:>t
- 5¸c con nh?n :#m c« c+ g? ®';b
- 5« n\n h?nh ngei c+ ®f kh«ngb
- 5« n\n ngei gSm nhGng b! hËn nµob
Qei g- i trÎ ®a ra nhËn :>t cña trÎ
k •h*n ®*u) ta;) ch'n) m?nh ®0u lµ
nhGng h*n li0n khAi kh«ng t¸ch reil%
- 5¸c con c+ muAn n\n h?nh ngei giAng
cña c« kh«ngb
j% 5« n\n m^u cho trÎ @s vha lµm vha D`
trÎ4 5« l9; thZi ®9t lµm m0m ®9t rSi n.n
<,c thµnh thZi ®9t <µi vµ %%%%
j% TrÎ th7c hiCn4 5ho trÎ n\n vµ c« @s hNng
<wn) gJi R nhGng trÎ cVn lEng tEng%
5« gîi R ®K trÎ s¸ng t"o n\n thOm vVng)
kÝnh%%% trang trÝ cho h?nh ngei cña m?nh%
j Trng bµ; sBn h8m4 5ho trÎ @s vµ nhËn
:>t sBn h8m nµo ®f) c'n ®Ai giG c¸c
h*n%
*% I+t thHc4 TrÎ c9t ®S <$ng vµ ®,c bµi
thJ a W«i bµn ta; nhZ :inhd
- TrÎ kK
- TrÎ @s m^u
- TrÎ nhËn :>t m^u
- TrÎ @s c« n\n
- TrÎ th7c hiCn
- TrÎ trng bµ; sBn
h8m vµ nhËn :>t sBn
h8m cña m?nh b"n
Thơ : Đôi Tay Bé

1. Yªu cÇu:
- TrÎ thu!c bµi thJ) hiKu n!i <ung vµ ®,c <i€n cBm bµi thJ c$ng c«
- •h¸t triKn ng«n ngG cho trÎ%
2. ChuÈn b:
- hxB th#o n!i <ung bµi thJ
-
-
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6 t,3.
DW1 : 3'; hcng thE
gt
5« c$ng trÎ mEa h¸t bµi 4 Ta; thJm ta;
ngoan
- -µi h¸t n+i ®Fn nhGng b! hËn nµo trOn
cJ thK chEng m?nh b
- W«i ta; c+ Ých lîi g? nµo b
- WEng rSi ®9; ta; lam ®Jc r9t nhi0u viCc
®9; chEng m?nh hw; l¾ng ngh# c« ®,c
:#m bµi thJ n+i ®Fn nhGng g?KJ ta;
nh> ~
DWg 4 `"; trÎ ®,c thJ
- 5« ®,c m^u cho trÎ ngh# l*n 1 4 3iNi thiCu
tOn bµi thJ) tOn t¸c giB%
- 5« ®,c l*n g kFt hî cho trÎ :#m h?nh
Bnh minh ho" trOn m¸;%
- 5« ®,c l*n i 4 3iBng n!i <ung bµi thJ%
- TrÝch <^n ®µm tho"i 4
25« vha ®,c cho c¸c con ngh# bµi thJ
g? b
2 `o ai s¸ng t¸c b
2 -> c+ m9; ®«i ta; b
2 Ta; lµm nhGng viCc g? b
2 W«i ta; cña b> lµm ®îc nhi0u viCc ko b
2 Ta; b> ®w lµm g? ®K giE mf b
2 -µn ta; b> c+ thJm ko b
2 -µn ta; b> c+ kh>o ko b
2 QuAn cho muAn cho ®«i bµn ta; s"ch vµ
®f chEng m?nh hBi lµm g? b
5« gi¸o <Xc trÎ giG vC sinh cho ta; lu«n
s"ch kh«ng ®K ta; bT b8n%
j TrÎ ®,c thJ
5« cho cB lN ®,c thJ th#o c« cB bµi i- q
l*n%
- TrÎ ®,c thi ®ua th#o nh+m) tæ) c¸ nh'n%k
5« chE R s6a sai cho trÎl%
DWi 4 _( ®«i ta;
5« cho trÎ l9; gi9; bEt v( ®«i ta;% 5« @uan
s¸t ®!ng viOn trÎ%
5ho trÎ nhËn :>t nhanh :#m b"n nµo v(
®f) giAng ®«i ta;t nh9t% 5« kh#n ®!ng
viOn trÎ vµ cho trÎ c9t ®S <$ng kFt thEc DW%
- TrÎ h¸t mEa c$ng c«%
- TrÎ TH%
- _'ng "%
- TrÎ l¾ng ngh# c«
®,c thJ%
- TrÎ ngh# c« hZi vµ trB
lei c'u hZi cña c«%
- TrÎ ®,c thJ thi ®ua
th#o nh+m) tæ) c¸
nh'n%
- TrÎ v( ®«i ta;
- TrÎ c$ng c« nhËn :>t
bµi cña b"n sau ®+ c9t
®V <$ng ) kFt thEc DW
III. '$%t ®&ng g(c 4
gu
- 3+c h'n vai4 -F #m%
- 3+c :'; <7ng4 ='; nhµ cña b>
- 3+c h,c tË4 T?m chG c¸i o)«)J trong vë4 -> lµm @u#n chG c¸i%
- 3+c nghC thuËt4 _( m!t sA b! hËn trOn cJ thK b>%
- 3+c ki<smart4 5hJi tc vNi chG c¸i o) «) J%
- 3+c thiOn nhiOn4 5hJi vNi c¸t) nNc%
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- T5_W4 5h+ s+i :9u tÝnh%
- W,c ®Sng <ao) ca <ao v0 chñ ®0
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- DNng <^n trÎ chJi T5 ë c¸c g+c k 3+c ki<smartl
- `"; h¸t a -> lµm @u#n chG c¸id%
- _C sinh- trB trÎ
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ


Thø 5 ngµy 1D th¸ng 10 n¨m2010
'DE nh+ t,-ng
Thø 6 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m
2010
I. 2(n t,3:
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng4
II '$%t ®&ng chung :
=¸c -.nh (. t$J &hJa t$/n1 &hJa KLiM
&hJa t$Lc1 &hJa au c2a -!i t#ng Nh¸cO 3P @Q
-.nh hLngR

iv
1. Yªu cÇu:
- TrÎ :¸c ®Tnh ®îc hÝa trOn) hÝa <Ni) hÝa trNc) hÝa sau cña ®Ai
tîng kh¸c%
- TrÎ hcng thE tham gia vµo ho"t ®!ng
2. ChuÈn b:
- 1 bE bO) con ThZ) con g9u ®S chJi%
- QYi trÎ m!t h! bEt mµu
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6
t,3
jDW14 3'; hcng thE4
- 5« cho trÎ ®,c bµi ®Sng <ao aTa; ®fd
- -µn ta; cña chEng m?nh lµm ®îc g?b k mei
g- i trÎl
- ]goµi lµm viCc cm c+ thK chJi T5 vNi ®«i
ta; cña cm ®9;
% 5« ch¸u m?nh c$ng chJi nh>%
j'224 Hu;Cn tË :¸c ®Tnh hÝa trNc )hÝa
sau) hÝa trOn) hÝa <Ni cña bBn th'n
- 5ho trÎ chJi trV chJi a `9u ta;d 1- g lît ®*u
trei b?nh theng%
- 3ie cm chJi kh+ hJn nh>4 5« n+i a `9u ta;d
cm n+i a
`9u ®'ud
`9u ra hÝa sau) hÝa trOnJ cm &( <9u ta;
nhanh th#o lei c«%
- 5« t\ng mYi b"n m!t h! bEt mµu cm s(
®\t bEt mµu ë hÝa mµ c« ;Ou c*u nh>~
5m c*m vµ ®\t lO hÝa trNc nµob
W\t sang hÝa hBi- hÝa tr¸iJk i- q l*nl
*'2!: ]hËn biFt trOn <Ni trNc sau cña ®Ai tîng
kh¸c
- 5« ®\t bE bO ngSi lOn nghF
2 5¸c con nh?n :#m bE bO ®ang ngSi ë
®'ub
2 aTrei tAi) trei tAid%5« ®æi vT trÝ cña bE bOk
•hÝa <Ni ‚ sau- trNc nghFl%
5¸c con t?m :#m bE bO ë ®'ub
WFn th.m lN m?nh h«m na; cVn c+ b"n%%%
- 5hEng t«i chµo c¸c b"n~
- 5t«i ®A c¸c b"n biFt ct«i ®cng ë vT trÝ nµo
- trÎ ®,c ®Sng
<ao
- trÎ TH
- TrÎ chJi trV chJi
- TrÎ TD
- TrÎ @uan s¸t trB
lei c¸c c'u hZi
i1
nh>%
5« cho con vËt ®cng th#o c¸c vT trÝ kh¸c
nhau vµ hZi ®K trÎ trB lei%
2 ThZ hZiL 5¸c b"n Ji) ai ®cng sau t«i vË;b
T«i ®cng trNc aib
2 39u hZi4 -"n nµo ®cng trNc t«ib
-"n nµo ®cng sau t«ib
- TiF tXc c« ®æi vT trÝ) ®æi ®!i h?nh vµ
mei c¸ nh'n) lN trB lei%
*BhÇn !4 Hu;Cn tË4
- 5ho trÎ chJi trV chJi a Thi ai nhanh) giZi%d
- 5« cho cB lN c$ng n¾m ta; nhau ®i vVng
trVn h¸t a Qua vuid khi c+ tÝn hiCu cña c«
®cng h}a trNc- sau- tr¸i hBi cña ®S vËt ha;
b"n nµo% zi t?m nhanh vµ ®Eng s( ®îc thJng
m!t trµng h¸o ta; nh>% ktrNc bBng) sau ghF)
bOn <Ni @u"t%%%l cho trÎ chJi i- q lît%
j MFt thEc4 5ho trÎ c9t ®S <$ng ®Eng nJi @ui
®Tnh
- TrÎ @s vµ trB lei
c'u hZi
- TrÎ chJi trV
chJi
- trÎ c9t ®S chJi%
III. '$%t ®&ng g(c:
- 3+c h'n vai4 ]9u .n) -¸c s/) b¸n hµng%
- 3+c :'; <7ng4='; nhµ cña b>%
- 3+c th viCn4 =#m s¸ch tranh) kK chu;Cn th#o tranh
- 3+c nghC thuËt4 QEa h¸t c¸c bµi h¸t trong chñ ®0%
- 3+c ki<smart4 5hJi T5 vNi chG c¸i a).)'%
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- T5_W4 5hu;0n b+ng @ua ®*u) @ua ch'n%
- 5hJi t7 <o vNi ®S chJi ngoµi trei%
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- 5ho trÎ ®,c bµi thJ aW«i m¾td
- MK chu;Cn4 a mYi ngei m!t viCcd
- 5ho trÎ chJi trong g+c chJi%
- _C sinh- trB trÎ
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
ig
tuÇn ! B@ cÇn gCF
I. ThÓ dôc s¸ng:
* TËp theo ®Üa bµithÓ dôc th¸ng 10.
1. Yªu cÇu:
- TrÎ ®îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¾m n¾ng cña buæi
s¸ng
- TË c¸c ®!ng t¸c thµnh th"o th#o nh"c c$ng c«%
2. ChuÈn b:
- &'n tË s"ch s() ®*u t+c trÎ g,n gµng
- -.ng ®/a h$ hî chñ ®0
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
TË nh tu*n 1
II. '$%t ®&ng g(c:
-
C¸c g(c ch)*
2 3+c h'n vai4 56a hµng th7c h8m) n9u .n) 5« gi¸o) b¸c s/%
2 3+c :'; <7ng4 ='; <7ng nhµ cña b>
2 3+c t"o h?nh4 => <¸n @u*n ¸o) m!t sA lo"i hoa @uB cho b>%
2 3+c nghC thuËt4 D¸t mEa m!t sA bµi trong chñ ®0)
2 3+c h,c tË4 5h,n l« t« th7c h8m c*n cho b>) tË t« viFt
chG c¸i
2 3+c s¸ch4Hµm s¸ch v0 ®«i ta;) c¸i mIi) cJ thK b#L TË kK
chu;Cn th#o tranh
2 3+c Mi<smart4 5ho trÎ T5 vNi c¸c chG c¸i a) .) '%
2 3+c thiOn nhiOn4Pua s¸t s7 h¸t triKn cña c';) ch.m s+c
c'; cBnh
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biFt h'n vai chJi) giao tiF vNi nhau giG c¸c vai chJi
m"nh <"n%
- -iFt biFt <$ng c¸c khAi ®K :'; <7ng nhµ cña b>
- TrÎ :>- <¸n t"o ®îc @u*n ¸o) m!t sA lo"i @uB g*n gIi%
- TrÎ biFt h'n nh+m c¸c lo"i th7c h8m
- Q"nh <"n tham gia mEa h¸t c¸c bµi trong chñ ®iKm
- 5hE R @s vµ n+i lOn nhGng ®i0u m?nh @s ®îc) ch.m s+c c';
- -iFt c9t l9; ®S chJi ®Eng nJi @ui ®Tnh
- -iFt chJi ®oµn kFt) kh«ng tranh giµnh ®S chJi%
- 5+ kU n.ng ®i0u khiKn chu!t khi tham gia chJi trV chJi trOn
m¸; tÝnh
ii
2. ChuÈn b:
- WS <$ng n9u .n :oong) nSi) bF ga) <Xng cX nhµ bF) ®S <$ng
b¸c s/%
- Q!t sA lo"i th7c h8m rau cñ @uB nh7a vµ thËt
- MhAi gY ) thBm cZ) c'; :anh
- H« t« <inh <[ng
- 3i9; gam) gi9; mµu) hS <¸n…
- &¸ch tranh tru;Cn chG to
- 5a) cAc) c¸t ) nNc
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
* G©y høng thó:
- 5« tË trung trÎ vµ trV chu;Cn c$ng trÎ v0 chñ ®0 ho\c h¸t) mEa 1
bµi h¸t v0 chñ ®0
- 5ho trÎ kK c¸c b! hËn trOn cJ thK vµ nhGng nhu c*u c*n thiFt
cña cJ thK%
- 5ho trÎ l7a ch,n g+c chJi) trV chJi
- 5« nh¾c nhë trÎ v0 g+c chJi hBi h'n vai chJi ) chJi ®oµn kFt
* Tho th!Ën "ai ch#i:
- TrÎ v0 nh+m chJi c« hNng trÎ b*u ra nh+m trëng h'n c«ng viCc
cho c¸c b"n trong nh+m
- ]Fu trÎ cVn lEng tEng cha h'n ®îc vai chJi c« c+ thK gîi R giE
®[ cho trÎ
* $!¸ t%&nh ch#i:
- 5« c'n ®Ai sA trÎ trong g+c chJi nFu g+c nµo trÎ @u¸ ®«ng c«
kh>o l>o gîi R ®K trÎ chu;Kn g+c%
- 5« @uan s¸t hNng <^n cho c¸c nh+m cVn chJi cha tAt ®K trÎ nhË
vai chJi tAt hJn
_µ c« t"o ra t?nh huAng ®K trÎ ®îc su; ngh/) giBi @u;Ft v9n ®0%
_`4
2 3+c h,c tË4
- 5« gJi hZi trÎ a -¸c Ji b¸c ®ang lµm g? vË;b
- W'; lµ l« t« c+ lo"i th7c h8m g?b
- Ho"i th7c h8m nµ; chca ch9t g?b%%%d vµ c« ®a ra nhGng gîi R hZi
trÎ ®K trÎ th9; ®îc nhu c*u c*n thiFt cña bBn th'n trÎ%
Do\c g+c :'; <7ng4
- 5¸c b¸c ®ang :'; <7ng g?b
- ]Fu ao c¸ b¸c ®K c"nh ng«i nhµ c+ tiCn kh«ngb
- Th#o t«i ao c¸ :'; c"nh ven rau s( thuËn tifn cho viCc tNi nNc cho
rau cVn c¸c b¸c th9; thF nµob%%%
* 'hËn ()t b!*i ch#i:
- Mhi thei gian cña buæi chJi g*n kFt thEc c« nh¾c trÎ hoµn thiCn
g+c chJi cña m?nh
iq
&au ®+ c« ®Fn thng g+c c$ng trÎ ë g+c ®+ t7 nhËn :>t g+c chJi
cña nh+m m?nh c« nhËn :>t bæ :ung thOm
- 5« hNng t9t cB trÎ ®Fn 1 nh+m chJi c+ sBn h8m ®f) thµnh c«ng
nh9t cho cB lN tham @uan vµ c$ng nhËn :>t% TrÎ nh+m ®+ giNi thiCu
g+c chJi vµ sBn h8m cña g+c m?nh lµm ®îc
_`4 5« hNng trÎ ®Fn g+c t"o h?nh
- 5¸c b¸c ë c¸c nh+m chJi th9; c¸c b¸c chJi g+c t"o h?nh c¾t <¸n
®îc nhGng b! v¸; ¸o r9t ®f c¸c b¸c ®Fn th.m @uan ®9; c¸c b¸c
trong nh+m t"o h?nh giNi thiCu v0 g+c chJi cña nh+m m?nh ®i
- 5ho trÎ giNi thiCu sBn h8m mµ trÎ lµm ®îc
- 5« nhËn :>t chung tu;On <Jng trÎ
- ]h¾c nhë trÎ hFt gie chJi hBi biFt c9t <,n ®S <$ng ®S chJi
®Eng nJi @ui ®Tnh%
III. '$%t ®&ng ng$+* t,-* :
1. .ôc ®/ch0 1ªu cÇu:
- TrÎ ®îc t¾m n¾ng buæi s¸ng) ®îc tr7c tiF @s b*u trei) thei tiFt)
c'; cAi m$a thu) m!t sA loµi hoa trong ven treng%
- TrÎ biFt chJi trV chJi vµ hcng thE chJi) g+ h*n h¸t triKn thK
ch9t cho trÎ%
- Mhu;Fn khÝch trÎ h¸t hiCn ra ®i0u mNi l" trong khi @uan s¸t%
- 3i¸o <Xc trÎ biFt ;Ou @uÝ thiOn nhiOn vµ biFt c¸ch ch.m s+c bBo vC
c'; cAi
2. ChuÈn b:
- 5'u hZi trV chu;Cn c$ng trÎ
- Pu*n ¸o ®*u t+c g,n gµng%
- g- i @uB b+ng%
!. T" ch#c h$%t ®&ng.
j% DW5W4
5« <^n trÎ ra s'n h¸t) ®,c thJ v0 m$a thu ho\c ®,c c'u ®A v0
m$a thu cho trÎ giBi c'u ®A
- 5« gîi hZi trÎ ®K trÎ @s b*u trei) c'; cAi) thei tiFt) bSn hoa%
- 5« cho trÎ n+i cBm nhËn cña trÎ) nhGng ®i0u trÎ @s th9; v0 b*u
trei) thei tiFt) c'; cAi) ®\c ®iKm c¸c lo"i hoa%k Qei g- i trÎ Tll
2% 5on th9; b*u trei ntnb
2 ]¾ng h«m na; thF nµob
2 5on th9; ¸nh n¾n cña m$a thu c+ kh¸c g? so vNi n¸ng cña
m$a hmb
2ThF cVn thei tiFt ra saob
2 _Ni thei tiFt nµ; c¸c con s( m\c @u*n ¸o ntn cho h$ hîb
2 5'; cAi ntnb%%%%
io
5« g< trÎ biFt .n m\c h$ hî vNi thei tiFt) biFt ch.m s+c hoa kh«ng
ng¾t l¸ bÎ cµnhn
j% T5_W4
2% 5h+ &+i :9u tÝnh4 5« mei 1-g trÎ ®+ng vai ch+ s+i) trÎ cVn l"i
®+ng vai thZ%
5h+ s+i ngSi ë vVng trVn% ]hµ c¸c chE thZ c¸ch nhµ ch+ s+i o- pm%
5¸c chE thZ nhB; chXm g ch'n) g ta; lµm tai v^; tiFn lOn hÝa trNc
k giB ®i kiFm .nl vµ ®,c lei ca a 5hE thZ nonJ
kÎo c¸o gian
Tha ®i m9td
Mhi tNi c'u cuAi ch+ s+i s( g*m lOn vµ ch"; ®uæi th#o c¸c chE thZ%
5¸c chE thZ ch"; nhanh v0 chuSng% 5hE thZ nµo ch"; chËm bT s+i
b¾t ®îc vµ s( hBi lµm s+i% ]Fu kh«ng b¾t ®îc s+i l"i nh¾m m¾t
ngñ tiF%
k cho trÎ chJi i- q lîtl
2 5hu;0n b+ng @ua ®*u%4 5« chia trÎ lµm g-i tæ vµ mYi tæ ®cng
thµnh m!t hµng <,c%c¸c b"n ®*u hµng s( c*m b+ng khi c+ hiC lCnh
cña c«% c¸c b"n s( ®a b+ng lOn ®*u chu;0n cho b"n hia sau% -"n
hÝa sau ®+n b+ng brng g ta; vµ l"i chu;0n b+ng cho b"n tiF
th#o cc nh vË; cho tNi hFt% &au ®+ l"i chu;0n @ua; lOn b+ng cña
®!i nµo v0 vT trÝ ban ®*u trNc lµ ®!i ®+ chiFn th¾ng%
5ho trÎ chJi g- i lît
jTrÎ ®,c ®Sng <ao) ca <ao) thJ v0 chñ ®0%
5hJi t7 <o trOn s'n) nh\t hoa l¸ :F h?nh b"n trai) b"n g¸i%%
Thø 2 ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
I. 2(n t,3:
G 5ho trÎ :#m tranh Bnh :ung @uanh lN
- TrV chu;Cn vNi trÎ v0 chñ ®0%
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
II. '$%t ®&ng chung:
H*¸c Iu6n cñ6 b@
ip
Sh©n *i9t c¸c gi¸c quan
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biFt g,i tOn c¸c gi¸c @uan trOn cJ thK) biFt c¸c t¸c <Xng cña
c¸c gi¸c @uan ®+%
- TrÎ biFt giG g?n vC sinh th'n thK
- ThÝch thE tham gia vµo trV chJi
- •h¸t triKn nhËn thcc cho trÎ v0 c¸c gi¸c @uan trOn cJ thK
2. ChuÈn b:
- DxB v0 c¸c gi¸c @uan trOn cJ thK) m¾t ) mIi )mSm…%trOn m¸;
tÝnh%
- Q!t sA ®S vËt ®K trÎ th6 nghiCm vµ chJi T5%
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6
t,3
jDW14 3'; hcng thE4 5ho trÎ ®,c bµi thJ a
T'm s7 c¸i mIid
jDWg4 •h'n biCt c¸c gi¸c @uan trOn cJ thK%
- 5Q vha ®,c bµi thJ n+i v0 c¸i g?b
- 5¸i mIi giE cm ®i0u g?b%
]goµi mIi th? cJ thK 5Q cVn c+ r9t nhi0u
c¸c gi¸c @uan h«m na; c« ch¸u m?nh c$ng
kh¸m h¸ nh>~
5« chia trÎ lµm i nh+m mYi nh+m c« cho trÎ
kh¸m h¸ nhGng thc mµ c« ®w chu8n bT
sƒn4
2 ]h+m 14 5« cho trÎ 1 chai nNc n+ng) 1 chai
nNc ®¸ l"nh%
2 ]h+m g4 ~ cAc nNc muAi) 1 cAc nNc ®eng%
2 ]h+m i4 Q!t l, <* gi+) 1 l, nNc hoa%
5« ;Ou c*u trÎ nFm) se) ng6i sau ®+ n+i kFt
@uB vµ cho b"n cña nh+m kh¸c kiKm tra%
&au khi trÎ n+i kFt @uB c« cho trÎ @uan s¸t vµ
c$ng c« ®*m tho"i v0 c¸c gi¸c @uan trOn cJ
thK4
- 5« ®a hxB a®«i taid cho trÎ @uan s¸t giNi
thiCu cho trÎ c¸c b! hËn trOn tai4 ]h vµnh
tai) l¸ tai) Ang tai bOn trong cVn c+ m,c nh/
tai giE chEng ta ngh# ®îc
W«i tai g,i lµ gi¸c @uan g? vË;b k thÝnh gi¸cl
- 5« ®a hxB W«i m¾t4
- trÎ ®,c thJ
- TrÎ TH
- _'ng "
- TrÎ th6 nghiCm
th#o nh+m vµ c$ng
rEt ra kFt luËn
- TrÎ ngh#
- TrÎ @s h?nh Bnh
- TrÎ TH
is
- Q¾t giE cm ®i0u g?b
- Q¾t c+ nhGng b! hËn nµobT¸c <Xng
cña n+ lµ g?b
- ]Fu kh«ng c+ m¾t th? saob
- 5« s( mei 1 b"n lOn bTt m¾t vµ n+i khi
m?nh bTt m¾t th? s( ntn nh>b k cB lN bTt
m¾t l"il
- 5¸c con biFt m¾t g,i lµ gi¸c @uan g?
kh«ngbkThT gi¸cl
- 5« vB; nNc hoa cho cB lJ ng6i vµ ®a
h?nh Bnh c¸i mIi4 5ho trÎ @uan s¸t giNi thiCu
vNi trÎ c¸c b! hËn trOn mIi nh lY mIi) s+ng
mIi) bOn trong mIi c+ l«ng ®K bBo vC
kh«ng cho nhGng bXi b8n ba; vµo mIi
- 5¸i mIi lµ 1 trong nhGng gi¸c @uan cña cJ
thK cm ®9;%
- ]+ lµ gi¸c @uan g?b k Mhcu gi¸cl% ]+ giE
cm ®i0u g?b
- ]Fu kh«ng c+ mIi th? saob
- 3i¸o <Xc trÎ kh«ng l9; ta; ngo¸i mIi
2 5«g,i g trÎ lOn 1 trÎ uAng 1 ÝtnNc muAi) 1 trÎ
uAng 1 Ýt nNc ®eng vµ hZi trÎ 4
- 5on uAng nNc th9; c+ vT g?b
- ]he ®au mµ cm biFt n+ c+ vT ng,t) vT
m\nb
- µ ®+ lµ nhe l[i cña chEng m?nh giE chEng
m?nh cBm nhËn ®îc vT ng,t) chua) ca;
- H[i lµ gi¸c @uan g?b k _T gi¸cl%
]Fu kh«ng c+ l[i th? saob
- 5¸c con :#m c« c+ g? ®';b
k 5« ®a ra m!t cXc ®¸l
- 5« cho trÎ l*n lît se- c*m cXc ®¸ vµ cho trÎ
n+i cBm gi¸c khi trÎ c*m vµo cXc ®¸%
- ]he gi¸c @uan nµo mµ giE cm cBm th9;
gi¸ khi se ‚ c*m vµo cXc ®¸%k µ ®+ lµ nhe <a
trOn cJ thK) trOn ta; cm ®9;l ha; cVn g,i n+
lµ cJ @uan a=Ec gi¸cd%
j T54 zi giZi hJn
- 5« n+i 4 5¸i mIi- TrÎ 4 Mhcu gi¸cJK vµ ngîc
l"i%
j% TrV chJi 4 zi nhanh hJn
5¸ch chJi4 5« n+i ®Fn tOn gi¸c @uan trÎ hBi
- TrÎ @s hxB vµ TH
- trÎ th6 vµ n+i cBm
nhËn cña m?nh%
- TrÎ th6 nghiCm
- TrÎ tham gia chJi
T5
MT4 TrÎ mEa c$ng
c«%
it
ch} thËt nhanh vµo gi¸c @uan ®+) nFu ai
ch} sai s( hBi nhB; lV cV%
j% MFt thEc4 TrÎ c9t ®S <$ng vµ h¸t 4 W«i m¾t
tinh

zi kh>o nh9t
9:C4 Ti t$/n gh+ th6 KUc -Vu -4i tHi c¸t
1. .ôc ®/ch0 1ªu cÇu:
- TrÎ ®i trOn ghF thK <Xc kFt hî ®*u ®!i tEi c¸t) biFt hAi hî
ch'n ta; nhT nhµng) kh«ng lµm rJi tEi c¸t%
- •mn s7 kh>o l>o m"nh <"n cho trÎ
2. ChuÈn b:
- Dai ghF thK <Xc
- p-t tEi c¸t
- g ce :anh) g ce ®Z%
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6
t,3
j DW14 3'; hEng thE4 5ho trÎ ®cng vVng trVn
trOn s'n vµ h¸t a S sao b> kh«ng l¾cd
- Qei trÎ kK l"i tOn c¸c b! hËn trOn cJ thK
- TrOn cJ thK chEng m?nh c+ r9t nhi0u c¸c b!
hËn vµ n+ giE chEng m?nh r9t nhi0u viCc%
muAn cho c¸c b! ®+ h¸t triKn khZ# m"nh
giE cm ®îc nhi0u viCc hJn nGa chEng m?nh
hBi lµm g?b
DWg4
* Mhëi ®!ng4 5ho trÎ ®i vVng trVn kFt hî c¸c
kiKu ®i nhanh) ch'm) ®i brng g+t) bµn) mIi
ch'n% _µ t¸ch ra q hµng ngang%
* Tr,ng ®!ng4 -T•T5
- Ta;4 Dai ®a trNc lOn cao
- 5h'n4 ]gSi :æm ®cng lOn liOn tXc
- -Xng4 Wcng cEi gË ngei v0 hÝa trNc
- -Ët4 -Ët t¸ch kh> ch'n
2% _Ën ®!ng cJ bBn4
- 5ho trÎ ngSi thµnh g hµng <,c c¸ch nhau i- q
m
- TrÎ h¸t c$ng c«
- TrÎ trB lei
- TrÎ khëi ®!ng
- TË g l*n : q
nhT
- TË g l*n : t
nhT
- TË g l*n : q
nhT
- TË g l*n : q
nhT

iu
- 5« lµm m^u4 5« c*m tEi c¸t ta; hBi c« bNc
lOn ®cng ë ®*u ghF c« ®K tEi c¸t th.ng brng
trOn ®*u rSi g ta; chAng h«ng c« bNc thng bNc
sang ®*u ghF bOn kia) khi ®i kh«ng cEi ngei
m¾t nh?n thyng) ®i hFt ghF c« <hng l"i c*m
tEi c¸t ë ta; bËt chXm g ch'n :uAng ®9t ®i
v0 cuAi hµng
- 5« lµm m^u g l*n h'n tÝch kU ®!ng t¸c
- 5ho g trÎ lOn lµm m^u
- H*n lît cho g trÎ ë g ®*u hµng lOn th7c hiCn
®Fn hFt
j TrV chJi4 a]hB; tiF sccd
- 5« cho g ®!i ®cng thµnh hµng <,c khi nµo
ngh# hiCu lCnh cña c« a -¾t ®*udTh? ®*u
hµng cña g ®!i nhB; lOn l9; l¸ ce ®Z rSi nhB;
v0 ®a l¸ ce cho b"n tiF th#o cña ®!i m?nh
vµ b"n ®+ l"i nhB; l#n vµ ®æi l¸ ce kh¸c nhB;
v0 ®a cho b"n tiF th#o% 5c nh vË; cho tNi b"n
cuAi hµng ®!i nµo hFt lît sA b"n chJi trNc lµ
®!i ®+ chiFn th¾ng%
j DSi t/nh4 5ho trÎ ®i nhf nhµng 1)g vVng c9t
®S <$ng vµo lN
- TrÎ @uan s¸t c«
lµm m^u
- g trÎ tË tAt lOn
tË m^u
- H*n lît trÎ lOn tË
- TrÎ tham gia trV
chJi
- TrÎ ®i nhf nhµng
vµo lN
III. '$%t ®&ng g(c:
- 3+c h'n vai4 ]9u .n) c« gi¸o) c6a hµng th7c h8m%
- 3+c :'; <7ng4 ='; nhµ cña b>%
- 3+c th viCn4 TË kK chu;Cn th#o tranh
- 3+c t"o h?nh4 => <¸n m!t sA lo"i @uB%
- 3+c ki<smart4 5hJi tc vNi chG c¸i a).)'
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- DW5W4 Puan s¸t b*u trei) m$a thu%
- 5hJi t7 <o vNi ®S chJi ngoµi trei%
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- Tæ chcc &] cho c¸c trÎ c+ ngµ; sinh trong th¸ng 1v%
- 5ho trÎ chJi trong g+c chJi%
- _C sinh- trB trÎ
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
qv


Thø : ngµy 19 th¸ng 10 n¨m
2010
I. 2(n t,3:
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
II. '$%t ®&ng chung:
-> ;Ou 'm nh"c
9:C: <'y h¸t “ 3¸i mWi=
9ghJ h¸t: Xm "µ *Yng hAng nhZ
[TT;= ;>m tay th©n thi+t8
1. Yªu cÇu:
- TrÎ thu!c lei) h¸t ®Eng giai ®iCu bµi h¸t
- Dcng thE tham gia vµo trV chJi
- Th«ng @ua bµi h¸t trÎ biFt giG g?n vC sinh th'n thK s"ch s(%
2. ChuÈn b:
- Tranh Bnh v0 m!t sA c¸c b! hËn trOn cJ thK
- -.ng nh"c%
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6
t,3
\?T1= G©y høng thó:
- 5ho trÎ ®,c bµi thJ a T'm s7 cña c¸i mIid
- 5ho trÎ @uan s¸t h?nh Bnh c¸i mIi
- 5¸i mIi giE cm lµm g?b
- 5« c+ bµi h¸t n+i v0 chiFc mIi cm ngh# c«
h¸t nh>%
jDWg4 `"; trÎ h¸t4
5« h¸t cho trÎ ngh# g l*n kFt hî giNi thiCu
tOn bµi h¸t) tOn t¸c giB%5« kFt hî lµm ®!ng
t¸c minh ho"
-µi h¸t a5¸i mIid lei cña HO Wcc) Thu Di0n
- 5« cho cB lN h¸t th#o c« g- i lît%
- TrÎ ®,c thJ c$ng

- 5B lN h¸t c$ng c«
- Tæ nh+m biKu
<i€n
q1
- 5ho trÎ h¸t th#o tæ) nh+m) h¸t lu'n hiOn
- 5¸ nh'n trÎ biKu <i€n
2 3i¸o <Xc trÎ lu«n giG g?n mIi vµ c¸c b!
hËn trOn cJ thK s"ch s(
jDWi4 D¸t cho trÎ ngh#4
- „m s( lµ b«ng hoa ®îc mf cha ;Ou mFn ®+
lµ lei cña bµi h¸t a „m lµ b«ng hSng nhZd
&¸ng t¸c cña TrTnh c«ng &Jn cm ngh# c« h¸t
nh>%
- 5« h¸t l*n 1
- H*n g c« më b.ng nh"c mEa minh ho" th#o
lei ca
jDWq4 _WT]4 ]¾m ta; th'n thiFt
5« cho trÎ c$ng n¾m ta; nhau vµ vËn ®!ng
th#o bµi h¸t
j MFt thEc4 5ho trÎ h¸t l"i bµi h¸t c¸i mIi
- TrÎ ngh#
- TrÎ ngh# c« h¸t
vµ hJng cng
c$ng c«
- TrÎ vËn ®!ng c$ng
nhau bµi h¸td ]¾m
%%%d
- TrÎ h¸t vµ kFt
thEc DW
III. '$%t ®&ng g(c:
- 3+c h'n vai4 5« gi¸o) -¸c s/%
- 3+c :'; <7ng4 ='; <7ng ng«i nhµ cña b>%
- 3+c th viCn4 MK chu;Cn th#o tranh
- 3+c t"o h?nh4 _( sA lo"i @uB cho b>%%
- 3+c ki<smart4 5hJi tc vNi chG c¸i a) .) '%
- 3+c thiOn nhiOn4 P& s7 •T cña c';) chJi vNi nNc%
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- DW5W4 Puan s¸t thei tiFt) c'; cAi%
- T5_W4 ]hB; tiF scc%
- 5hJi t7 <o vNi ®S chJi ngoµi trei%
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- {n c¸c chG c¸i ®w h,c
- 5ho trÎ chJi trong g+c chJi%
- _C sinh- trB trÎ
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJK
qg

Thø D ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010
I. 2(n t,3:
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
II. '$%t ®&ng chung:
T*Kt 1: B@ T%$ hCnh
[] *'n t$ai, *'n g¸i
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biFt c¸ch v( nhGng ®\c ®iKm næi bËt cña b"n trai) b"n g¸i
@ua ®*u t+c) @u*n ¸o vµ biFt hAi hî mµu s¾c) n>t v( ®w h,c t"o
nOn b"n trai) b"n g¸i cña m?nh%
- -iFt c¸ch v( c'n ®Ai c¸c b! hËn trOn cJ thK%3+ h*n gi¸o <Xc
th8m m/ cho trÎ%
2.ChuÈn b:
- DxB c¸c b"n trai) b"n g¸i
- _ë t"o h?nh) bEt s¸ mµu cho trÎ%
- -µn ghF ®*; ®ñ) ®Eng @u; c¸ch%
qi
!.T" ch#c h$%t ®&ng.
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6 t,3.
j% DW14 3'; hcng thE4
- 5« cho trÎ chJi T54 a T?m b"nd
- 5m vha chJi Tc g? vË;b
- -"n &Jn lµ b"n trai ha; b"n g¸ib
- T"i sao con biFt ®+ lµ b"n trai b
- -"n g¸i c+ ®\c ®iKm g?b
k Qei g- i trÎ n+i ®\c ®iKm b"n trai) b"n
g¸i%
j%DWg4 ]hËn biFt ®\c ®iKm cña b"n trai)
b"n g¸i @ua tranh%
5« ®a h?nh Bnh vµ hZi trÎ4
- W'; lµ b"n trai ha; b"n g¸ib
- -"n c+ nhGng ®\c ®iKm g?b
- 5¸c con th9; hxB c¸c b"n trai) b"n g¸i c+
®f kh«ngb
- 5¸c con c+ muAn v( c¸c b"n trai) b"n g¸i
®f nh v'; kh«ngb
- _Ë; cm c$ng @s c« v( nh>%
- 5« v( h¸c @ua brng h9n lOn bBng cho trÎ
@uan s¸t%
DWi4 TrÎ v( b"n
- 5on v( b"n trai ha; b"n g¸ib
- 5on v( b"n c+ ®\c ®iKm g?b
5« gîi R thOm cho trÎ v( b"n trai) b"n g¸i
2% Trng bµ; sBn h8m4 5« cho trÎ trng bµ;
th#o tæ vµ mei trÎ nhËn :>t bµi m?nh) bµi
b"n%
5« ®!ng viOn kh#n gîi trÎ%
j% MFt thEc4
5ho trÎ h¸t bµi h¸t a 5$ng mEa vuid vµ c9t
®S <$ng%
- TrÎ chJi T5
- TrÎ TH
- TrÎ TH
- TrÎ @s c« v(%
- TrÎ trB lei th#o R trÎ%
- TrÎ th7c hiCn nhiCm
vX%
- TrÎ trng bµ; s th#o
tæ vµ nhËn :>t bµi
b"n) bµi m?nh%
- TrÎ h¸t vµ c9t ®S
<$ng%
TiFt g4
Th#: “ 'h+ng con ,-t”

1. Yªu cÇu:
- TrÎ thu!c bµi thJ) hiKu n!i <ung vµ ®,c <i€n cBm bµi thJ c$ng c«
qq
- •h¸t triKn ng«n ngG cho trÎ%
2. ChuÈn b:
- hxB th#o n!i <ung bµi thJ
-
-
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6 t,3.
DW1 : 3'; hcng thE
5« c$ng trÎ mEa h¸t bµi 4 W«i m¾t tinh
- -µi h¸t n+i ®Fn nhGng b! hËn nµo trOn
cJ thK chEng m?nh b
- W«i m¾t c+ Ých lîi g? nµo b
- WEng rSi ®9; m¾t ®K nh?n m,i ngei)
m,i vËt :ung @uanh m?nh) c« cIng c+ m!t
bµi thJ n+i vO nhGng con m¾t ®9; chEng
m?nh hw; l¾ng ngh# c« ®,c :#m bµi thJ
n+i ®Fn nhGng m¾t g? nh> ~
DWg 4 `"; trÎ ®,c thJ
- 5« ®,c m^u cho trÎ ngh# l*n 1 4 3iNi thiCu
tOn bµi thJ) tOn t¸c giB%
- 5« ®,c l*n g kFt hî cho trÎ :#m h?nh
Bnh minh ho" trOn m¸;%
- 5« ®,c l*n i 4 3iBng n!i <ung bµi thJ%
- TrÝch <^n ®µm tho"i 4
2TrOn c'; c+ m¾t g? b
2 5h'n c+ m¾t ®K lµm g? b
2 Q¾t bwo ntn b
2 Wcng :F thµnh hµng lµ m¾t g? b
2 Q¾t cña ng«i nhµ lµ c¸i g? b
2 Theng ha; ®#o kÝnh lµ m¾t cñ ai b
2 Q¾t b> th9; ë ®'u b
2 5¸c con th9; m¾t c+ t¸c <Xng g? b
2 QuAn cho m¾t lu«n s¸ng vµ ®f chEng
m?nh hBi lµm g? b
5« gi¸o <Xc trÎ giG vC sinh cho m¾t lu«n
s¸ng vµ tr¸nh kh«ng ®K m¾t bT tæn th-
Jng%
j TrÎ ®,c thJ
5« cho cB lN ®,c thJ th#o c« cB bµi i- q
l*n%
- TrÎ ®,c thi ®ua th#o nh+m) tæ) c¸ nh'n%k
5« chE R s6a sai cho trÎl%
- TrÎ h¸t mEa c$ng c«%
- TrÎ TH%
- _'ng "%
- TrÎ l¾ng ngh# c«
®,c thJ%
- TrÎ ngh# c« hZi vµ trB
lei c'u hZi cña c«%
- TrÎ ®,c thJ thi ®ua
th#o nh+m) tæ) c¸
nh'n%
qo
DWi 4 _( ®«i m¾t
5« cho trÎ l9; gi9; bEt v( ®«i m¾t% 5« @uan
s¸t ®!ng viOn trÎ%
5ho trÎ nhËn :>t nhanh :#m b"n nµo v(
®f) giAng ®«i m¾t nh9t% 5« kh#n ®!ng
viOn trÎ vµ cho trÎ c9t ®S <$ng kFt thEc DW%
- TrÎ v( ®«i m¾t%
- TrÎ c$ng c« nhËn :>t
bµi cña b"n sau ®+ c9t
®V <$ng ) kFt thEc DW
III. '$%t ®&ng g(c:
- 3+c h'n vai4 ]9u .n) 56a hµng th7c h8m%
- 3+c thiOn nhiOn4 ch.m s+c c';) @s s7 •T cña c';%
- 3+c h,c tË4 T« viFt chG c¸i
- 3+c nghC thuËt4 5¾t @u*n ¸o cho b>%
- 3+c ki<smart4 5hJi tc vNi chG c¸i a) .) '
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- T5_W4 ]hB; tiF scc%
- ]h\t hoa l¸ :F h?nh b"n trai) b"n g¸i%
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- T5 vNi trÎ c¸ch vC sinh th'n thK) hNng <^n trÎ c¸ch m\c @u*n ¸o%
- 5ho trÎ chJi trong g+c chJi%
- _C sinh- trB trÎ
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Thø 5 ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
I. 2(n t,3:
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
I. '$%t ®&ng chung:
Bh¸t t,*Ón ng;n ngL
-µi4 TË• T{ 5DG 5¸| 4z … †
qp
III. '$%T ®&ng g(c:
- 3+c h'n vai4 5« gi¸o) -¸c s/%
- 3+c :'; <7ng4 ='; Treng m*m non
- 3+c th viCn4 Hµm s¸ch v0 c¸c b! hËn trOn cJ thK b>%
- 3+c t"o h?nh4 => <¸n m!t sA lo"i hoa @uB%
- 3+c ki<smart4 5hJi tc vNi chG c¸i a).)'
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- T5_W4 T"o <¸ng
- _( th#o R thÝch trOn s'n

>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- 5ho trÎ vC sinh ®S <$ng ®S chJi%
_C sinh- TrB trÎ%
*. 9h8n ?@t cuA* ng+1%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Thø 6 ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009
2(n t,3:
- 5ho trÎ :#m tranh Bnh :ung @uanh lN
- TrV chu;Cn vNi trÎ v0 chñ ®0%
- WiKm <anh
- ThK <Xc s¸ng
I.
II. '$%t ®&ng chung:
Th#: “ 'h+ng con ,-t”

qs
1. Yªu cÇu:
- TrÎ thu!c bµi thJ) hiKu n!i <ung vµ ®,c <i€n cBm bµi thJ c$ng c«
- •h¸t triKn ng«n ngG cho trÎ%
2. ChuÈn b:
- hxB th#o n!i <ung bµi thJ
-
-
!. T" ch#c h$%t ®&ng:
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6 t,3.
DW1 : 3'; hcng thE
5« c$ng trÎ mEa h¸t bµi 4 W«i m¾t tinh
- -µi h¸t n+i ®Fn nhGng b! hËn nµo trOn
cJ thK chEng m?nh b
- W«i m¾t c+ Ých lîi g? nµo b
- WEng rSi ®9; m¾t ®K nh?n m,i ngei)
m,i vËt :ung @uanh m?nh) c« cIng c+ m!t
bµi thJ n+i vO nhGng con m¾t ®9; chEng
m?nh hw; l¾ng ngh# c« ®,c :#m bµi thJ
n+i ®Fn nhGng m¾t g? nh> ~
DWg 4 `"; trÎ ®,c thJ
- 5« ®,c m^u cho trÎ ngh# l*n 1 4 3iNi thiCu
tOn bµi thJ) tOn t¸c giB%
- 5« ®,c l*n g kFt hî cho trÎ :#m h?nh
Bnh minh ho" trOn m¸;%
- 5« ®,c l*n i 4 3iBng n!i <ung bµi thJ%
- TrÝch <^n ®µm tho"i 4
2TrOn c'; c+ m¾t g? b
2 5h'n c+ m¾t ®K lµm g? b
2 Q¾t bwo ntn b
2 Wcng :F thµnh hµng lµ m¾t g? b
2 Q¾t cña ng«i nhµ lµ c¸i g? b
2 Theng ha; ®#o kÝnh lµ m¾t cñ ai b
2 Q¾t b> th9; ë ®'u b
2 5¸c con th9; m¾t c+ t¸c <Xng g? b
2 QuAn cho m¾t lu«n s¸ng vµ ®f chEng
m?nh hBi lµm g? b
5« gi¸o <Xc trÎ giG vC sinh cho m¾t lu«n
s¸ng vµ tr¸nh kh«ng ®K m¾t bT tæn th-
Jng%
j TrÎ ®,c thJ
5« cho cB lN ®,c thJ th#o c« cB bµi i- q
l*n%
- TrÎ h¸t mEa c$ng c«%
- TrÎ TH%
- _'ng "%
- TrÎ l¾ng ngh# c«
®,c thJ%
- TrÎ ngh# c« hZi vµ trB
lei c'u hZi cña c«%
- TrÎ ®,c thJ thi ®ua
th#o nh+m) tæ) c¸
qt
- TrÎ ®,c thi ®ua th#o nh+m) tæ) c¸ nh'n%k
5« chE R s6a sai cho trÎl%
DWi 4 _( ®«i m¾t
5« cho trÎ l9; gi9; bEt v( ®«i m¾t% 5« @uan
s¸t ®!ng viOn trÎ%
5ho trÎ nhËn :>t nhanh :#m b"n nµo v(
®f) giAng ®«i m¾t nh9t% 5« kh#n ®!ng
viOn trÎ vµ cho trÎ c9t ®S <$ng kFt thEc DW%
nh'n%
- TrÎ v( ®«i m¾t%
- TrÎ c$ng c« nhËn :>t
bµi cña b"n sau ®+ c9t
®V <$ng ) kFt thEc DW
III. '$%t ®&ng g(c:
- 3+c h'n vai4 ]9u .n)c6a hµng th7c h8m
- 3+c :'; <7ng4 ='; <7ng ng«i nhµ cña b>
- 3+c th viCn4 kK tru;Cn th#o tranh
- 3+c t"o h?nh4 => <¸n @u*n ¸o cho b>%
- 3+c ki<smart4 5hJi tc vNi chG c¸i a) .) '%
I>. '$%t ®&ng ng$+* t,-*:
- DW5W4 Puan s¸t vµ nh\t cZ b«ng hoa%
- T5_W4 T"o <¸ng
- ]h\t hoa l¸ trOn s'n%
>. '$%t ®&ng ch*Òu:
- TrV chu;Cn v0 chñ ®0% D¸t mEa) ®,c thJ v0 chñ ®0
- 3îi më chñ ®0 mNi
- 5ho trÎ chJi trong g+c chJi%
-?nh ce- _C sinh- trB trÎ
9h8n ?@t s6u chñ ®Ò
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
qu
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ov
MTT 'D N+ tªn MA t*Òn O/ tªn
1 ]gu;€n ThT &inh o%vvv
g Wµm znh ThJm o%vvv
i Doµng ThT HR o%vvv
q ]gu;€n ThT Deng o%vvv
o Th ThT Thu o%vvv
p ]gu;€n ThT ‡On o%vvv
s Wµm ThT -¾c o%vvv
t HO ThT -Ých HiOn o%vvv
u T" ThT 3iang o%vvv
1v T" ThT •hJng Qai o%vvv
11 Wµo ThT Thu o%vvv
1g ]gu;€n ThT Thu o%vvv
1i ]gu;€n ThT Th?nh o%vvv
1q ]gu;€n T Thanh Du;0n o%vvv
1o ]gu;€n ThT ]g,c znh o%vvv
1p ]gu;€n ThT TJi o%vvv
1s ]gu;€n ThT Thu o%vvv
1t ]gu;€n ThT Dµ o%vvv
1u ]gu;€n ThT ]g,c Puˆnh o%vvv
gv ]gu;€n ThT ThJm o%vvv
g1 T" ThT Thanh TE o%vvv
T"ng: 1PQ.PPP R .&t t,=7
S*nh n=7 nghCn ®TngU
T0 HY ngµ; o th¸ng 1v n.m gvvu
]gei lË <anh
s¸ch
o1
'$+ng
Th VW
t,-ng 7Ç7 n$n tÒ SX :6nh s¸ch g*¸$ N*ªn ñng h& IuY
NC ng-* nghZ$
MTT 'D N+ tªn MA t*Òn O/ tªn
1 Doµng ThT HR 1v%vvv
g Th ThT Thu 1v%vvv
i ]gu;€n ThT ‡On 1v%vvv
q Wµm ThT -¾c 1v%vvv
o HO ThT -Ých HiOn 1v%vvv
p T" ThT 3iang 1v%vvv
s T" ThT •hJng Qai 1v%vvv
t Wµo ThT Thu 1v%vvv
u ]gu;€n ThT Thu 1v%vvv
1v ]gu;€n ThT Th?nh 1v%vvv
11 ]gu;€n T Thanh Du;0n 1v%vvv
1g ]gu;€n ThT ]g,c znh 1v%vvv
1i ]gu;€n ThT TJi 1v%vvv
1q ]gu;€n ThT Thu 1v%vvv
1o ]gu;€n ThT Dµ 1v%vvv
1p ]gu;€n ThT ]g,c Puˆnh 1v%vvv
1s ]gu;€n ThT ThJm 1v%vvv
1t T" ThT Thanh TE 1v%vvv
T"ng: 1[P.PPP R .&t t,=7
t¸7 7)* nghCn ®TngU
T0 HY ngµ; o th¸ng 1v n.m gvvu
]gei lË <anh
s¸ch
og
'$+ng
Th VW 9:C
4 ^)t ,a D5 cm, n7m ,a *_ng 1 tay
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biFt <$ng scc cña vai) ta; ®K n>m vËt ra :a vµ hAi hî ch'n
ta; nhT nhµng bËt :a brng g ch'n) tiF ®9t nhf nhµng%
- •mn scc m"nh cña ch'n vµ ta;%
- 3iE h¸t triKn thK l7c
- TrÎ m"nh <"n th7c hiCn v"n ®!ng) trV chu;Cn c$ng c«%
2. ChuÈn b:
- 1v tEi c¸t) sJ ®S tË
- W*u t+c trÎ g,n gµng) s'n tË s"ch s(
!. T" ch#c h$%t ®&ng
'$%t ®&ng cñ6 c; '$%t ®&ng cñ6 t,3
j 3'; hcng thE4 5« vµ trÎ h¸t a-> khoÎ) b>
ngoand
- WK lµ nhGng b> khoÎ) b> ngoan cm c*n
lµm g?b
- WEng vË; cm c*n tË thK <Xc theng :u;On
vµ .n uAng ®*; ®ñ c¸c ch9t <inh <[ng
- ]hGng T• nµo cho cm ®*; ®ñ c¸c ch9t
<inh <[ng cho cJ thKb k Qei g-i trÎ THl
- 5« n+i @ua m!t sA T•
- hµng ngµ; cm c+ .n uAng ®*; ®ñ c¸c T•
®+ kh«ngb
_Ë; :#m lN m?nh b"n nµo khoÎ hJn% 5« tæ
chcc cu!c thi 4 -Ët :a qo cm vµ n>m :a
brng 1 ta; cm ®Sng R kh«ng b
WK cu!c thi ®"t kFt @uB tAt cm c$ng khëi
®!ng nµo%
j Mhëi ®!ng4 5ho trÎ ®i ki€ng g+c) :oa; cæ
ta;%%%
j Tr,ng ®!ng4
2 -µi tË h¸t triKn chung
- Ta;4 Dai ta; ®a trNc lOn cao k ql : tnl
- 5h'n4 ]gSi khu‰ gAi k gl : tnl
- -Xng4 Ta; ®a cao cEi ngei v0 hÝa trNc gl
: tnl
- TrÎ h¸t c$ng c«
- TrÎ trB lei c'u hZi
- TrÎ khëi ®!ng
- TrÎ tË c¸c ®!ng
t¸c c$ng c«
- TrÎ ®cng thµnh g
hµng trNc sJ ®S
- TrÎ @uan s¸t c« lµm
oi
- -Ët4 -Ët tiFn v0 hÝa trNc% kql : tnl
2 _Ën ®!ng cJ bBn4
- 5ho trÎ ®cng thµnh g hµng s¸t v"ch nhB;
:a @s c« lµm
- 5« lµm m^u4
5« ®cng g ch'n r!ng brng vai trNc v"ch
kÎ qocm
g ta; c« ®a ra sau gAi hJi khu‰ rSi bËt
m"nh v0 trNc ch"m ®9t nhf nhµng brng g
ch'n ®Sng thei ta; ®a ra trNc ®K giG
th.ng brng%
- 5ho cB lN TD i- q l*n%
- &au ®+ c« th7c hiCn n>m :a g l*n vha
lµm vµ giBi thÝch kU
- cho l*n lît g trÎ ®i ®Fn v"ch kÎ c*m tEi
c¸t ta; hBi vµ ®cng ch'n trNc ch'n sau
vµ n>m m"nh v0 hÝa trNc) c« @s vµ s6a sai
cho trÎ k Ta; c*m tEi c¸t) t thF ®cng n>ml%
- 5« kh#n ngîi) ®!ng viOn trÎ%
j DSi t/nh4 5ho trÎ ®i nhf nhµng 1)g vVng
vµ c9t ®S <$ng
m^u
- trÎ TD
- H*n lît trÎ th7c hiCn
®Fn hFt
- TrÎ hSi t/nh vµ c9t
®S <$ng
oq

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->