P. 1
Cong Thuc Chuong Chu Trinh Thiet Bi Dong Luc Hoi Nuoc

Cong Thuc Chuong Chu Trinh Thiet Bi Dong Luc Hoi Nuoc

|Views: 272|Likes:
Được xuất bản bởibo kinh van

More info:

Published by: bo kinh van on Aug 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2012

pdf

text

original

CBGD: Nguyeãn Thò Minh Trinh

Chu trình thiết bị động lực hơi nước - 1 -

1. CHU TRÌNH THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC HƠI NƢỚC CƠ BẢN
(CHU TRÌNH RANKINE)

A
B
D
C
E
F
A - Loø hôi B - Tuabin hôi
C - Maùy phaùt ñieän
D - Bình ngöng hôi E - Bôm tuaàn hoaøn F - Bôm caáp
1
2
3
3'
4
5


Chu trình có xét tới công tiêu hao
cho bơm cấp
Chu trình không xét tới công tiêu hao
cho bơm cấp
x = 0
T
x = 1
3
s
2
K
4
5
1
3'
q
1
q
2
p
2
= const
p
1
= const

x = 0
T
x = 1
3
s
2
K
4
5
1
q
1
q
2
p
2
= const
p
1
= const

1. Nhiệt lượng cần cung cấp cho lò hơi

' 3 1 1
i i q ÷ = kJ/kg
( )
' 3 1 h 1
i i G Q ÷ =
1. Nhiệt lượng cần cung cấp cho lò hơi

3 1 1
i i q ÷ = kJ/kg
( )
3 1 h 1
i i G Q ÷ =
2. Nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng

3 2 2
i i q ÷ = kJ/kg
( )
3 2 h 2
i i G Q ÷ =
2. Nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng

3 2 2
i i q ÷ = kJ/kg
( )
3 2 h 2
i i G Q ÷ =
3. Công sinh ra của tuabin

2 1 T
i i w ÷ = kJ/kg
( )
2 1 h T
i i G W ÷ =
3. Công sinh ra của tuabin

2 1 T
i i w ÷ = kJ/kg
( )
2 1 h T
i i G W ÷ =

CBGD: Nguyeãn Thò Minh Trinh
Chu trình thiết bị động lực hơi nước - 2 -

4. Công cung cấp cho bơm cấp

3 ' 3 b
i i w ÷ = kJ/kg
( )
3 ' 3 h b
i i G W ÷ =
4. Công cung cấp cho bơm cấp
Không có
5. Công sinh ra của chu trình

3 ' 3 2 1 b T
i i ) i i ( w w w ÷ ÷ ÷ = ÷ =

b T
W W W ÷ =
5. Công sinh ra của chu trình

T
W W =
6. Hiệu suất chu trình

( )
' 3 1
3 ' 3 2 1
1 1
i i
i i i i
q
w
Q
W
÷
÷ ÷ ÷
= = = q
6. Hiệu suất chu trình

3 1
2 1
1 1
i i
i i
q
w
Q
W
÷
÷
= = = q
7. Hiệu suất lớn nhất của chu trình

1
2 1
Carnot max
T
T T ÷
= q = q
7. Hiệu suất lớn nhất của chu trình

1
2 1
Carnot max
T
T T ÷
= q = q
8. Suất tiêu hao hơi (Lượng hơi cần thiết để
sản xuất ra 1 kWh điện năng)
3 ' 3 2 1
i i ) i i (
3600
w
3600
d
÷ ÷ ÷
= = , kg/kWh
8. Suất tiêu hao hơi (Lượng hơi cần thiết để
sản xuất ra 1 kWh điện năng)

2 1
i i
3600
w
3600
d
÷
= = , kg/kWh
Chú ý đôn vò:
Neáu G
h
– kg ÷ Q
1
, Q
2
, W – kJ
Neáu G
h
– kg/s (Naêng suaát loø hôi) ÷ Q
1
, Q
2
, W – kJ/s = kW (Công suất thiết bị)
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong lò hơi
( )
nl LH ' 3 1 h 1
q . B . i i G Q q = ÷ = - kW
Với:
LH
q – Hiệu suất lò hơi
B – Lượng tiêu hao nhiên liệu, kg/s

nl
q –Nhiệt trị thấp của nhiên liệu, kJ/kg
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong lò hơi
( )
nl LH 3 1 h 1
q . B . i i G Q q = ÷ = - kW
Với:
LH
q – Hiệu suất lò hơi
B – Lượng tiêu hao nhiên liệu, kg/s

nl
q –Nhiệt trị thấp của nhiên liệu, kJ/kg
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong bình ngƣng
( )
n pn n 3 2 h BN 2
t c G i i G Q A = ÷ q = - kW
Với:
BN
q – Hiệu suất bình ngưng
n
G – Lưu lượng nước giải nhiệt qua bình ngưng, kg/s
pn
c – Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng áp của nước, kJ/kgK
n
t A – Độ chênh lệch nước giải nhiệt vào và ra khỏi bình ngưng,
0
C
CBGD: Nguyeãn Thò Minh Trinh
Chu trình thiết bị động lực hơi nước - 3 -

2. CHU TRÌNH THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC HƠI NƢỚC CÓ QUÁ NHIỆT TRUNG GIAN

A
B
1
D
C
E
F
A - Loø hôi B
1
- Tuabin cao áp C - Maùy phaùt ñieän
D - Bình ngöng hôi E - Bôm tuaàn hoaøn F - Bôm caáp
1
2
3
3'
4
5
B
2
6
7
B
2
- Tuabin haï áp


Chu trình có xét tới công tiêu hao
cho bơm cấp
Chu trình không xét tới công tiêu hao
cho bơm cấp
p
tg
p
2
= const
q
2
q
1
1
5
4
K
2
s
3
x = 1
T
x = 0
6
7
3'

p
tg
p
2
= const
q
2
q
1
1
5
4
K
2
s
3
x = 1
T
x = 0
6
7

1. Nhiệt lượng cần cung cấp
( ) ( )
6 7 ' 3 1 1
i i i i q ÷ + ÷ = kJ/kg
( ) ( ) | |
6 7 ' 3 1 h 1
i i i i G Q ÷ + ÷ =
1. Nhiệt lượng cần cung cấp
( ) ( )
6 7 3 1 1
i i i i q ÷ + ÷ = kJ/kg
( ) ( ) | |
6 7 3 1 h 1
i i i i G Q ÷ + ÷ =
2. Nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng

3 2 2
i i q ÷ = kJ/kg
( )
3 2 h 2
i i G Q ÷ =
2. Nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng

3 2 2
i i q ÷ = kJ/kg
( )
3 2 h 2
i i G Q ÷ =
3. Công sinh ra của tuabin
( ) ( )
2 7 6 1 T
i i i i l ÷ + ÷ = kJ/kg
( ) ( ) | |
2 7 6 1 h T
i i i i G L ÷ + ÷ =
3. Công sinh ra của tuabin
( ) ( )
2 7 6 1 T
i i i i l ÷ + ÷ = kJ/kg
( ) ( ) | |
2 7 6 1 h T
i i i i G L ÷ + ÷ =


CBGD: Nguyeãn Thò Minh Trinh
Chu trình thiết bị động lực hơi nước - 4 -

4. Công cung cấp cho bơm cấp

3 ' 3 b
i i l ÷ = kJ/kg
( )
3 ' 3 h b
i i G L ÷ =
4. Công cung cấp cho bơm cấp
Không có
5. Công sinh ra của chu trình

b T
l l l ÷ = kJ/kg

b T
L L L ÷ =
5. Công sinh ra của chu trình

T
L L =
6. Hiệu suất chu trình
( ) ( )
( ) ( )
6 7 ' 3 1
3 ' 3 2 7 6 1
1 1
i i i i
i i i i i i
q
l
Q
L
÷ + ÷
÷ ÷ ÷ + ÷
= = = q
6. Hiệu suất chu trình
( ) ( )
( ) ( )
6 7 3 1
2 7 6 1
1 1
i i i i
i i i i
q
l
Q
L
÷ + ÷
÷ + ÷
= = = q
7. Hiệu suất lớn nhất của chu trình

1
2 1
Carnot max
T
T T ÷
= q = q
7. Hiệu suất lớn nhất của chu trình

1
2 1
Carnot max
T
T T ÷
= q = q
8. Suất tiêu hao hơi (Lượng hơi cần thiết để sản
xuất ra 1 kWh điện năng)
( )
3 ' 3 2 7 6 1
i i i i ) i i (
3600
l
3600
d
÷ ÷ ÷ + ÷
= =
8. Suất tiêu hao hơi (Lượng hơi cần thiết để
sản xuất ra 1 kWh điện năng)
( ) ( )
2 7 6 1
i i i i
3600
l
3600
d
÷ + ÷
= = , kg/kWh
Chú ý đôn vò:
Neáu G
h
– kg ÷ Q
1
, Q
2
, L – kJ
Neáu G
h
– kg/s (Naêng suaát loø hôi) ÷ Q
1
, Q
2
, L – kJ/s = kW (Công suất thiết bị)
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong lò hơi
( ) ( ) | |
nl LH 6 7 ' 3 1 h 1
q . B . i i i i G Q q = ÷ + ÷ =
Với:
LH
q – Hiệu suất lò hơi
B – Lượng tiêu hao nhiên liệu, kg/s

nl
q –Nhiệt trị thấp của nhiên liệu, kJ/kg
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong lò hơi
( ) ( ) | |
nl LH 6 7 3 1 h 1
q . B . i i i i G Q q = ÷ + ÷ =
Với:
LH
q – Hiệu suất lò hơi
B – Lượng tiêu hao nhiên liệu, kg/s

nl
q –Nhiệt trị thấp của nhiên liệu, kJ/kg
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong bình ngƣng
( )
n pn n 3 2 h BN 2
t c G i i G Q A = ÷ q = - kW
Với:
BN
q – Hiệu suất bình ngưng
n
G – Lưu lượng nước giải nhiệt qua bình ngưng, kg/s
pn
c – Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng áp của nước, kJ/kgK
n
t A – Độ chênh lệch nước giải nhiệt vào và ra khỏi bình ngưng,
0
C

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->