P. 1
Chuyen de Nhiet Nhom on Thi DHCD

Chuyen de Nhiet Nhom on Thi DHCD

|Views: 184|Likes:
Được xuất bản bởiKìa Dân Chơi

More info:

Published by: Kìa Dân Chơi on Aug 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2015

pdf

text

original

Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.

com
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bà 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhit nh!m trong "i#$ %in %h!ng c& %h!ng
%h', %ết th(c th' nghim th$ ")*c m gam h+n h*p r,n- .i/ tr0 c1a m là2
31,4 gam 5- 43,1 gam- 6- 34,1 gam 7- 41,3 gam
Bà !. 78ng m g Al "9 %h: hoàn toàn một l)*ng Fe2O3 ;a$ phản ứng th<= %h>i l)*ng o?it giảm @,48 g- ABi
l)*ng nh!m "C D8ng m là2
m E @,2F g 5- m E 2,Fg 6- m E @,44 g 7- m E 1,12 g-
Bà ". G>t H gồm Fe2O3 và Al I%h!ng c& %h!ng %h'J-KhLng ch<t r,n sau phản ứng 2
M Kế$ cho t/c DNng vOi D$ng D0ch KaOA D) ;P th$ ")*c @,3 mol A2 -
M Kế$ cho t/c DNng vOi D$ng D0ch A6l D) ;P th$ ")*c @,4 mol A2-
Q> mol Al trong H là2
A- @,3 mol 5- @,3 mol 6- @,4 mol 7- @,24 mol
Bà #. 6& 23,8g h+n h*p Rột nh!m và Fe2O3- Tiến hành nhit nh!m hoàn toàn rồi hSa tan hết h+n h*p ;a$ phản
ứng RTng D$ng D0ch A6l ")*c 11,2 l't A2I"%tcJ- Uh>i l)*ng c/c ch<t trong h+n h*p Ran "V$ làW
A- mAlE4,4gX m
3 2
) *e
E21,4g 5- mAlE1,@8gX m
3 2
) *e
E13g
6- mAlE8,1gX m
3 2
) *e
E18,Fg 7- mAlE1@,8gX m
3 2
) *e
E13g
Bà $. 78ng m gam Al "9 %h: hết 1,3 gam Fe2O3 IAE1@@YJ- Qản phZm ;a$ phản ứng t/c DNng vOi l)*ng D)
D$ng D0ch KaOA t[o @,3F2 l't %h' I"%tcJ- T'nh m-
A- @,44@ gam 5- @,81@ gam 6- 1,@8@ gam 7- 1,F44 gam
Bà %. GA Uh>i AM2@@8- K$ng h+n h*p gồm 14,2 gam 6r
2
O
3
I6r E 42J

và m gam Al- Qa$ phản ứng hoàn
toàn, ")*c 23,3 gam h+n h*p r,n H- 6ho toàn Rộ H phản ứng vOi a?it A6l D) tho/t ra \ l't A
2
I"%tcJ- \ là
A- 4,48- 5- 11,2- 6- F,84- 7- 1@,@8-
Bà &. K$ng h+n h*p A gồm Al và Fe2O3 ")*c h+n h*p 5- 6hia h+n h*p 5 thành hai phVn RTng nha$-
M ]hVn 12 Aoà tan trong D$ng D0ch A2QO4 D) th$ ")*c 2,24IlJ %h' I"%tcJ-
M ]hVn 22 Aoà tan trong D$ng D0ch UOA D) th^ %h>i l)*ng ch<t r,n %h!ng tan là 8,8IgJ-
5iết c/c phản ứng ?ả= ra hoàn toàn.
Uh>i l)*ng c/c ch<t trong h+n h*p A là2
A- Al2 4,4 gamX Fe2O32 22,4 gam 5- Al2 3,4 gamX Fe2O32 24,4 gam-
6- Al2 4,F gamX Fe2O32 22,1 gam- 7- G/p /n %h/c-
Bà '. K$ng Al và Fe3O4 I%h!ng c& %h!ng %h', phản ứng ?ả= ra hoàn toànJ th$ ")*c h+n h*p A-
M Kế$ cho A t/c DNng vOi D$ng D0ch UOA D) th^ th$ ")*c @,3F2 l't %h' I"%tcJ-
M Kế$ cho A t/c DNng vOi A2QO4 "_c, n(ng D) ")*c 1,428 l't QO2 D$= nh<t I"%tcJ-
Y %h>i l)*ng Al trong h+n h*p Ran "V$ là2
A- 33,3`Y 5- 23,33Y 6- 38,3@Y 7- 1`,88Y
Bà (. Uhi cho 41,4 gam H gồm Fe
2
O
3
, 6r
2
O
3
và Al
2
O
3
t/c DNng vOi D$ng D0ch KaOA "_c ID)J, ;a$ phản
ứng ")*c 13 gam ch<t r,n- G9 %h: hoàn toàn 41,4 gam H RTng phản ứng nhit nh!m, phải D8ng 1@,8 gam Al-
Y %h>i l)*ng c1a 6r
2
O
3
trong H là IAE 1@@Y, 6r E 42J
A- 4@,3FY- 5- 2@,33Y- 6- 33,3FY- 7- 33,F1Y-
Bà 10. G>t h+n h*p Al và 13 gam Fe
2
O
3
I%h!ng c& %h!ng %h'J "ến phản ứng hoàn toàn , ")*c h+n h*p r,n H-
6ho H t/c DNng vaa "1 vOi \ ml D$ng D0ch KaOA 1b ;inh ra 3,33 l't A
2
Ic "%tcJ- .i/ tr0 c1a \ là
A- 4@@- 5- 1@@- 6- 2@@- 7- 3@@-

T+%n( ,- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 !3340,4
Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.com
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - !
Bà 11. K$ng n&ng m gam h+n h*p Al và Fe
2
O
3
I%h!ng c& %h!ng %h'J "ến phản ứng ?ả= ra hoàn toàn, th$
")*c h+n h*p r,n d- 6hia d thành hai phVn RTng nha$2
M ]hVn 1 t/c DNng vOi D$ng D0ch A
2
QO
4
loCng ID)J, ;inh ra 3,@8 l't %h' A
2
Ic "%tcJX
M ]hVn 2 t/c DNng vOi D$ng D0ch KaOA ID)J, ;inh ra @,84 l't %h' A
2
Ic "%tcJ- .i/ tr0 c1a m là
A- 21,4@- 5- 2`,4@- 6- 2`,43- 7- 22,F4
Bà 1!. A+n h*p A gồm @,43g Fe và 13g Fe2O3 và ? ImolJ Al rồi n$ng c nhit "ộ cao %h!ng c& %h!ng %h' (p
nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng ")*c h+n h*p 7- Kế$ cho 7 tan trong A2QO4 loCng
")*c \ Il'tJ %h' nh)ng nế$ cho 7 t/c DNng vOi KaOA D) th^ th$ ")*c @,24\ l't %h'- .'a tr0 c1a ? làW
A- @,1233 5- @,2433 6- @,@@22 e ? e @,2433 7- @,33``
DẠNG II. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ) 100%.
Bà 1". 84,3g H gồm Al và Fe2O3 "em n$ng một thời gian ")*c m gam d- 6hia d làm 2 phVn RTng nha$2
M ]hVn 12 ASa tan trong D$ng D0ch KaOA D) th<= tho/t ra 3,33 l't %h' I"%tcJ-
M ]hVn 22 ASa tan hết trong A6l th<= tho/t ra 1@,@8 l't %h' I"%tcJ- ]hVn trfm %h>i l)*ng Fe trong d làW
A- 18Y 5- 3`,24Y 6- 1`,3Y 7- 4@Y
Bà 1#. A gồm @,43g Fe và 13g Fe2O3 và ? mol Al- Nung A %h!ng c& %h!ng %h' (chØ t¹o ra Fe) ")*c hh 7 -
M Kế$ cho 7 tan trong A2QO4 loCng ")*c \ Il'tJ %h'-
M Kế$ cho 7 t/c DNng vOi KaOA D) th^ th$ ")*c @,24\ l't %h'-
.'a tr0 c1a ? là 2
A- @,@@28 e ? e @,2433 5- @,@@22 e ? e @,2433 6- @,@@34 e ? e @,33`` 7- @,2433
Bà 1$. Trộn 3,48 gam Al vOi 24 gam Fe2O3- Thgc hin phản ứng nhit nh!m th$ ")*c ch<t r,n A- Uhi cho A t/c
DNng vOi DD KaOA D), c& 1,344IlJ %h' I"%tcJ tho/t ra- T'nh hi$ ;$<t c1a phản ứng nhit nh!m-
A- 83,33Y 5- 4@,33Y 6- 33,3FY 7- F4Y
Bà 1%. Trộn 1@,8g Al vOi 34,8g Fe3O4 rồi phản ứng nhit nh!m ")*c h+n h*p A Ichih ?ah= ra %h)h Fe3O4 thainh
FeJ- ASa tan hết A RTng A6l ")*c 1@,F42 l't A2 I"%tcJ- Ai$ ;$<t phản ứng nhit nh!m và th9 t'ch D$ng D0ch A6l
2b cVn D8ng là2
A- 8@Y và 1,@8 l't 5- F4Y và 8,`3 l't 6- 33,3FY và 2,13 l't 7- G/p /n %h/c
DẠNG III. *+C Đ,NH CÔNG THỨC C-. /*IT S0T.
Bà 1&. 6ho hjn h*p A gồm Al và và một o?it ;,t- 6hia h+n h*p A thành 2 phVn RTng nha$-
]hVn 12 cho t/c DNng vOi D$ng D0ch A2QO4 loCng th$ ")*c @,3F2 IlJ %h' I"%tcJ-
]hVn 22 ]hản ứng nhit nh!m hoàn toàn, th$ ")*c ho&n hN8p 5, cho 5 t/c DNng vOi D$ng D0ch KaOA D) th$
")*c 134,4 ml %h' I"%tcJ ;a$ "& cho tiếp D$ng D0ch A2QO4 loCng, D) ")*c @,4@32IlJ A2I"%tcJ- o?it ;,t là2
A- Fe2O3 5- FeO 6- Fe3O4 7- Uh!ng ?/c "0nh ")*c
Bà 1'. bột h+n h*p gồm Al và một o?it ;,t, chia thành 2 phVn RTng nha$-
M G9 hoà tan hết phVn 1 cVn 2@@ ml DD A6l @,3F4b, th$ ")*c @,84IlJ A2I"%tcJ-
M K$ng phVn 2, phản ứng hoàn toàn, l<= ;ản phZm t/c DNng vOi KaOA D) th<= cSn 1,12g r,n %h!ng tan-
6!ng thức c1a o?it ;,t là2
A- Fe2O3 5- FeO 6- Fe3O4 7- Uh!ng ?/c "0nh
B 1(. 6& h+n h*p gồm Kh!m và một o?it ;,t- Sau phản ứng nhit nh!m th$ ")*c `3,3 g ch<t r,n-
M Aoà tan ch<t r,n trong KaOA D) th$ ")*c 3,F2 l't %h' "%tc và cSn l[i một phVn %h!ng tan A-
M Aoà tan hoàn toàn A trong A2QO4 "_c n&ng ")*c 3@,24 l't %h' 5 "%tc -
6!ng thức c1a ;,t o?it là2
A- Fe2O3 5- Fe3O4 6- FeO 7- Uh!ng ?/c "0nh

T+%n( 4- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 !3340,4

phản ứng hoàn toàn. Có hỗn hợp gồm Nhôm và một oxit sắt.25V lít khí. Fe3O4 C.08 lít B. Bài 13. 40% Bài 14.67% D.6% D.675M. . thu được hoón hụùp B.24 lít khí B đktc . C.33% C.344(l) khí (đktc) thoát ra.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên.2 Bài 11.6 g chất rắn.6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y.2466 C.Hoà tan chất rắn trong NaOH dư thu được 6. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D . . Khi cho A tác dụng với dd NaOH dư.72 lít khí đktc và còn lại một phần không tan A.0022 ≤ x ≤ 0. 19. FeO C. Không xác định được Bài 18.4032(l) H2(đktc). dư được 0.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). 22. lấy sản phẩm tác dụng với NaOH dư thấy còn 1. 85.4 ml khí (đktc) sau đó cho tiếp dung dịch H2SO4 loãng. . Gía trị của x là? A. . .40. 0. 0.84(l) H2(đktc).36 lít khí (đktc). 39.84 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là A.08 lít khí (đktc). Công thức của sắt oxit là: A.2466 Bài 15.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al. thu được hỗn hợp rắn Y.672 (l) khí (đktc). HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%. có 1. Đáp án khác DẠNG III. Fe2O3 B. FeO C. FeO D. 0. sinh ra 0. D. 50.Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3.Email: levanyen@gmail. Không xác định Bi 19. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm.com CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM . 29. oxit sắt là: A. 0. 80% và 1. thu được 0.3699 D.2466 D. 0. .8g Al với 34. Chia Y thành hai phần bằng nhau: . Fe2O3 B.964896.48 gam Al với 24 gam Fe2O3. 0. sinh ra 3.2466 B. Fe2O3 B. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau. Trộn 10.33% B.2466 C.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư).752 lít H2 (đktc). chia thành 2 phần bằng nhau. Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A. Fe3O4 D. Hòa tan hết A bằng HCl được 10. 66.25% C.56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí. 75% và 8.96 lít C. Cho hổn hợp A gồm Al và và một oxit sắt.43. Fe3O4 D.Hoà tan hoàn toàn A trong H2SO4 đặc nóng được 30. 21. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0.40. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: . Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A. 0. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A.12g rắn không tan. 18% B.67% và 2. A gồm 0.0034 ≤ x ≤ 0.Để hoà tan hết phần 1 cần 200 ml dd HCl 0. Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 0. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. .25V lít khí. A. 0. Phần 2: Phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn.1233 B. Một hỗn hợp gồm Al và một oxit sắt. 75% Bài 16. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT.Nung phần 2.0028 ≤ x ≤ 0. cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 134.75 Bài 12. .Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. Không xác định Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 3/8/2012 . 66.Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10. Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được 96.16 lít D. Hỗn hợp A gồm 0.08 lít khí H2 (ở đktc).0022 ≤ x ≤ 0. Bài 17. Công thức của oxit sắt là: A. 29. B. Trộn 6. Tel: 0983.3699 DẠNG II. Gía trị của x là : A. 83.8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->