Luyện thi đại học môn Hoá học

Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 0983.964896.Email: levanyen@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bài 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không
khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
61,5 gam
B. 56,1 gam.
C. 65,1 gam
D. 51,6 gam
Bài 2. Dùng m g Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi
lượng nhôm đã dùng m là:
m = 0,27 g
B. m = 2,7g
C. m = 0,54 g
D. m = 1,12 g.
Bài 3. Đốt X gồm Fe2O3 và Al (không có không khí).Những chất rắn sau phản ứng :
- Nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2 .
- Nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2.
Số mol Al trong X là:
A. 0,3 mol
B. 0,6 mol
C. 0,4 mol
D. 0,25 mol
Bài 4. Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe2O3. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản
ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là?
A. mAl=5,4g; m

Fe2 O3 =21,4g

B. mAl=1,08g; m

Fe O

Fe2 O3 =16g
Fe O

C. mAl=8,1g; m 2 3 =18,7g
D. mAl=10,8g; m 2 3 =16g
Bài 5. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (H=100%). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư
dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.
A. 0,540 gam
B. 0,810 gam
C. 1,080 gam
D. 1,755 gam
Bài 6. ĐH Khối A-2008. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng hoàn
toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). V là
A. 4,48.
B. 11,2.
C. 7,84.
D. 10,08.
Bài 7. Nung hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 được hỗn hợp B. Chia hỗn hợp B thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: Hoà tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được 2,24(l) khí (đktc).
- Phần 2: Hoà tan trong dung dịch KOH dư thì khối lượng chất rắn không tan là 8,8(g).
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Khối lượng các chất trong hỗn hợp A là:
A. Al: 5,4 gam; Fe2O3: 22,4 gam
B. Al: 3,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam.
C. Al: 5,7 gam; Fe2O3: 22,1 gam.
D. Đáp án khác.
Bài 8. Nung Al và Fe3O4 (không có không khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp A.
- Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc).
- Nếu cho A tác dụng với H2SO4 đặc, núng dư được 1,428 lít SO2 duy nhất (đktc).
% khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 33,69%
B. 26,33%
C. 38,30%
D. 19,88%
Bài 9. Khi cho 41,4 gam X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản
ứng được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al.
% khối lượng của Cr2O3 trong X là (H= 100%, Cr = 52)
A. 50,67%.
B. 20,33%.
C. 66,67%.
D. 36,71%.
Bài 10. Đốt hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn, được hỗn hợp rắn X.
Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 400.

Trang 1·

B. 100.

C. 200.

Sinh viên hay đạp xích lô?

D. 300.

3/8/2012

thu được hỗn hợp rắn Y. Gía trị của x là? A. có 1.2466 C. oxit sắt là: A.25V lít khí. 0. 66.3699 DẠNG II. 18% B.2466 Bài 15. 0. Cho hổn hợp A gồm Al và và một oxit sắt.25% C.Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3. Không xác định Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 3/8/2012 . Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau.36 lít khí (đktc). 75% và 8.08 lít khí (đktc). . . Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí. Một hỗn hợp gồm Al và một oxit sắt.12g rắn không tan.Hoà tan chất rắn trong NaOH dư thu được 6.3699 D. . 80% và 1.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư).752 lít H2 (đktc).4 ml khí (đktc) sau đó cho tiếp dung dịch H2SO4 loãng.0034 ≤ x ≤ 0. cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 134.67% và 2. chia thành 2 phần bằng nhau. 0. thu được hoón hụùp B.4032(l) H2(đktc).24 lít khí B đktc .2 Bài 11. A gồm 0.33% C. . HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%. dư được 0.2466 B.67% D. FeO C. Trộn 6.344(l) khí (đktc) thoát ra. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT.0022 ≤ x ≤ 0.75 Bài 12. 39. C. Bài 17.48 gam Al với 24 gam Fe2O3.1233 B. Fe3O4 C.Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10. Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A.08 lít B.8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe).Để hoà tan hết phần 1 cần 200 ml dd HCl 0.0028 ≤ x ≤ 0.84(l) H2(đktc).16 lít D. . 85. 40% Bài 14.Hoà tan hoàn toàn A trong H2SO4 đặc nóng được 30.40.Nung phần 2.40. 75% Bài 16. 50. 21.72 lít khí đktc và còn lại một phần không tan A. Fe3O4 D. 29.672 (l) khí (đktc).6 g chất rắn.com CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM . Không xác định Bi 19.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al. . . B.675M. Khi cho A tác dụng với dd NaOH dư.0022 ≤ x ≤ 0. Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 0. Không xác định được Bài 18. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D . Chia Y thành hai phần bằng nhau: . Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. sinh ra 3.Email: levanyen@gmail.Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. Hòa tan hết A bằng HCl được 10.33% B.2466 C. Fe2O3 B. Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được 96.84 lít khí H2 (ở đktc). Đáp án khác DẠNG III. . lấy sản phẩm tác dụng với NaOH dư thấy còn 1. 66. Gía trị của x là : A. 0. FeO C.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Giá trị của m là A. Fe3O4 D.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư). Tel: 0983. 22. Fe2O3 B. Công thức của sắt oxit là: A.6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y. 19. 83.08 lít khí H2 (ở đktc). 0. thu được 0. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần 2: Phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn.56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D. 0. sinh ra 0.43. D. A.6% D. Công thức của oxit sắt là: A. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: . Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm. 0.25V lít khí.964896.2466 D. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A. Bài 13. 0.8g Al với 34. Có hỗn hợp gồm Nhôm và một oxit sắt.96 lít C. Trộn 10. FeO D. Fe2O3 B. 29. phản ứng hoàn toàn. Hỗn hợp A gồm 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful