P. 1
Chuyen de Nhiet Nhom on Thi DHCD

Chuyen de Nhiet Nhom on Thi DHCD

|Views: 149|Likes:
Được xuất bản bởiKìa Dân Chơi

More info:

Published by: Kìa Dân Chơi on Aug 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2015

pdf

text

original

Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.

com
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bà 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhit nh!m trong "i#$ %in %h!ng c& %h!ng
%h', %ết th(c th' nghim th$ ")*c m gam h+n h*p r,n- .i/ tr0 c1a m là2
31,4 gam 5- 43,1 gam- 6- 34,1 gam 7- 41,3 gam
Bà !. 78ng m g Al "9 %h: hoàn toàn một l)*ng Fe2O3 ;a$ phản ứng th<= %h>i l)*ng o?it giảm @,48 g- ABi
l)*ng nh!m "C D8ng m là2
m E @,2F g 5- m E 2,Fg 6- m E @,44 g 7- m E 1,12 g-
Bà ". G>t H gồm Fe2O3 và Al I%h!ng c& %h!ng %h'J-KhLng ch<t r,n sau phản ứng 2
M Kế$ cho t/c DNng vOi D$ng D0ch KaOA D) ;P th$ ")*c @,3 mol A2 -
M Kế$ cho t/c DNng vOi D$ng D0ch A6l D) ;P th$ ")*c @,4 mol A2-
Q> mol Al trong H là2
A- @,3 mol 5- @,3 mol 6- @,4 mol 7- @,24 mol
Bà #. 6& 23,8g h+n h*p Rột nh!m và Fe2O3- Tiến hành nhit nh!m hoàn toàn rồi hSa tan hết h+n h*p ;a$ phản
ứng RTng D$ng D0ch A6l ")*c 11,2 l't A2I"%tcJ- Uh>i l)*ng c/c ch<t trong h+n h*p Ran "V$ làW
A- mAlE4,4gX m
3 2
) *e
E21,4g 5- mAlE1,@8gX m
3 2
) *e
E13g
6- mAlE8,1gX m
3 2
) *e
E18,Fg 7- mAlE1@,8gX m
3 2
) *e
E13g
Bà $. 78ng m gam Al "9 %h: hết 1,3 gam Fe2O3 IAE1@@YJ- Qản phZm ;a$ phản ứng t/c DNng vOi l)*ng D)
D$ng D0ch KaOA t[o @,3F2 l't %h' I"%tcJ- T'nh m-
A- @,44@ gam 5- @,81@ gam 6- 1,@8@ gam 7- 1,F44 gam
Bà %. GA Uh>i AM2@@8- K$ng h+n h*p gồm 14,2 gam 6r
2
O
3
I6r E 42J

và m gam Al- Qa$ phản ứng hoàn
toàn, ")*c 23,3 gam h+n h*p r,n H- 6ho toàn Rộ H phản ứng vOi a?it A6l D) tho/t ra \ l't A
2
I"%tcJ- \ là
A- 4,48- 5- 11,2- 6- F,84- 7- 1@,@8-
Bà &. K$ng h+n h*p A gồm Al và Fe2O3 ")*c h+n h*p 5- 6hia h+n h*p 5 thành hai phVn RTng nha$-
M ]hVn 12 Aoà tan trong D$ng D0ch A2QO4 D) th$ ")*c 2,24IlJ %h' I"%tcJ-
M ]hVn 22 Aoà tan trong D$ng D0ch UOA D) th^ %h>i l)*ng ch<t r,n %h!ng tan là 8,8IgJ-
5iết c/c phản ứng ?ả= ra hoàn toàn.
Uh>i l)*ng c/c ch<t trong h+n h*p A là2
A- Al2 4,4 gamX Fe2O32 22,4 gam 5- Al2 3,4 gamX Fe2O32 24,4 gam-
6- Al2 4,F gamX Fe2O32 22,1 gam- 7- G/p /n %h/c-
Bà '. K$ng Al và Fe3O4 I%h!ng c& %h!ng %h', phản ứng ?ả= ra hoàn toànJ th$ ")*c h+n h*p A-
M Kế$ cho A t/c DNng vOi D$ng D0ch UOA D) th^ th$ ")*c @,3F2 l't %h' I"%tcJ-
M Kế$ cho A t/c DNng vOi A2QO4 "_c, n(ng D) ")*c 1,428 l't QO2 D$= nh<t I"%tcJ-
Y %h>i l)*ng Al trong h+n h*p Ran "V$ là2
A- 33,3`Y 5- 23,33Y 6- 38,3@Y 7- 1`,88Y
Bà (. Uhi cho 41,4 gam H gồm Fe
2
O
3
, 6r
2
O
3
và Al
2
O
3
t/c DNng vOi D$ng D0ch KaOA "_c ID)J, ;a$ phản
ứng ")*c 13 gam ch<t r,n- G9 %h: hoàn toàn 41,4 gam H RTng phản ứng nhit nh!m, phải D8ng 1@,8 gam Al-
Y %h>i l)*ng c1a 6r
2
O
3
trong H là IAE 1@@Y, 6r E 42J
A- 4@,3FY- 5- 2@,33Y- 6- 33,3FY- 7- 33,F1Y-
Bà 10. G>t h+n h*p Al và 13 gam Fe
2
O
3
I%h!ng c& %h!ng %h'J "ến phản ứng hoàn toàn , ")*c h+n h*p r,n H-
6ho H t/c DNng vaa "1 vOi \ ml D$ng D0ch KaOA 1b ;inh ra 3,33 l't A
2
Ic "%tcJ- .i/ tr0 c1a \ là
A- 4@@- 5- 1@@- 6- 2@@- 7- 3@@-

T+%n( ,- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 !3340,4
Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.com
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - !
Bà 11. K$ng n&ng m gam h+n h*p Al và Fe
2
O
3
I%h!ng c& %h!ng %h'J "ến phản ứng ?ả= ra hoàn toàn, th$
")*c h+n h*p r,n d- 6hia d thành hai phVn RTng nha$2
M ]hVn 1 t/c DNng vOi D$ng D0ch A
2
QO
4
loCng ID)J, ;inh ra 3,@8 l't %h' A
2
Ic "%tcJX
M ]hVn 2 t/c DNng vOi D$ng D0ch KaOA ID)J, ;inh ra @,84 l't %h' A
2
Ic "%tcJ- .i/ tr0 c1a m là
A- 21,4@- 5- 2`,4@- 6- 2`,43- 7- 22,F4
Bà 1!. A+n h*p A gồm @,43g Fe và 13g Fe2O3 và ? ImolJ Al rồi n$ng c nhit "ộ cao %h!ng c& %h!ng %h' (p
nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng ")*c h+n h*p 7- Kế$ cho 7 tan trong A2QO4 loCng
")*c \ Il'tJ %h' nh)ng nế$ cho 7 t/c DNng vOi KaOA D) th^ th$ ")*c @,24\ l't %h'- .'a tr0 c1a ? làW
A- @,1233 5- @,2433 6- @,@@22 e ? e @,2433 7- @,33``
DẠNG II. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ) 100%.
Bà 1". 84,3g H gồm Al và Fe2O3 "em n$ng một thời gian ")*c m gam d- 6hia d làm 2 phVn RTng nha$2
M ]hVn 12 ASa tan trong D$ng D0ch KaOA D) th<= tho/t ra 3,33 l't %h' I"%tcJ-
M ]hVn 22 ASa tan hết trong A6l th<= tho/t ra 1@,@8 l't %h' I"%tcJ- ]hVn trfm %h>i l)*ng Fe trong d làW
A- 18Y 5- 3`,24Y 6- 1`,3Y 7- 4@Y
Bà 1#. A gồm @,43g Fe và 13g Fe2O3 và ? mol Al- Nung A %h!ng c& %h!ng %h' (chØ t¹o ra Fe) ")*c hh 7 -
M Kế$ cho 7 tan trong A2QO4 loCng ")*c \ Il'tJ %h'-
M Kế$ cho 7 t/c DNng vOi KaOA D) th^ th$ ")*c @,24\ l't %h'-
.'a tr0 c1a ? là 2
A- @,@@28 e ? e @,2433 5- @,@@22 e ? e @,2433 6- @,@@34 e ? e @,33`` 7- @,2433
Bà 1$. Trộn 3,48 gam Al vOi 24 gam Fe2O3- Thgc hin phản ứng nhit nh!m th$ ")*c ch<t r,n A- Uhi cho A t/c
DNng vOi DD KaOA D), c& 1,344IlJ %h' I"%tcJ tho/t ra- T'nh hi$ ;$<t c1a phản ứng nhit nh!m-
A- 83,33Y 5- 4@,33Y 6- 33,3FY 7- F4Y
Bà 1%. Trộn 1@,8g Al vOi 34,8g Fe3O4 rồi phản ứng nhit nh!m ")*c h+n h*p A Ichih ?ah= ra %h)h Fe3O4 thainh
FeJ- ASa tan hết A RTng A6l ")*c 1@,F42 l't A2 I"%tcJ- Ai$ ;$<t phản ứng nhit nh!m và th9 t'ch D$ng D0ch A6l
2b cVn D8ng là2
A- 8@Y và 1,@8 l't 5- F4Y và 8,`3 l't 6- 33,3FY và 2,13 l't 7- G/p /n %h/c
DẠNG III. *+C Đ,NH CÔNG THỨC C-. /*IT S0T.
Bà 1&. 6ho hjn h*p A gồm Al và và một o?it ;,t- 6hia h+n h*p A thành 2 phVn RTng nha$-
]hVn 12 cho t/c DNng vOi D$ng D0ch A2QO4 loCng th$ ")*c @,3F2 IlJ %h' I"%tcJ-
]hVn 22 ]hản ứng nhit nh!m hoàn toàn, th$ ")*c ho&n hN8p 5, cho 5 t/c DNng vOi D$ng D0ch KaOA D) th$
")*c 134,4 ml %h' I"%tcJ ;a$ "& cho tiếp D$ng D0ch A2QO4 loCng, D) ")*c @,4@32IlJ A2I"%tcJ- o?it ;,t là2
A- Fe2O3 5- FeO 6- Fe3O4 7- Uh!ng ?/c "0nh ")*c
Bà 1'. bột h+n h*p gồm Al và một o?it ;,t, chia thành 2 phVn RTng nha$-
M G9 hoà tan hết phVn 1 cVn 2@@ ml DD A6l @,3F4b, th$ ")*c @,84IlJ A2I"%tcJ-
M K$ng phVn 2, phản ứng hoàn toàn, l<= ;ản phZm t/c DNng vOi KaOA D) th<= cSn 1,12g r,n %h!ng tan-
6!ng thức c1a o?it ;,t là2
A- Fe2O3 5- FeO 6- Fe3O4 7- Uh!ng ?/c "0nh
B 1(. 6& h+n h*p gồm Kh!m và một o?it ;,t- Sau phản ứng nhit nh!m th$ ")*c `3,3 g ch<t r,n-
M Aoà tan ch<t r,n trong KaOA D) th$ ")*c 3,F2 l't %h' "%tc và cSn l[i một phVn %h!ng tan A-
M Aoà tan hoàn toàn A trong A2QO4 "_c n&ng ")*c 3@,24 l't %h' 5 "%tc -
6!ng thức c1a ;,t o?it là2
A- Fe2O3 5- Fe3O4 6- FeO 7- Uh!ng ?/c "0nh

T+%n( 4- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 !3340,4

Fe3O4 D. 0. 0. chia thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan hết A bằng HCl được 10.675M. 29. 83. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: . có 1. Công thức của sắt oxit là: A. Công thức của oxit sắt là: A.67% D. Đáp án khác DẠNG III. . .344(l) khí (đktc) thoát ra.Email: levanyen@gmail. thu được 0. 39.2466 D. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. sinh ra 0. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. 66.Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. Gía trị của x là : A. 85. FeO C. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. FeO C. 80% và 1.672 (l) khí (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm.33% C. Phần 2: Phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn. 21. 29. 0.2466 B. Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 0. .com CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM .Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10.964896. 75% Bài 16. Bài 17. D. Khi cho A tác dụng với dd NaOH dư. oxit sắt là: A.Hoà tan chất rắn trong NaOH dư thu được 6. sinh ra 3. 22. Trộn 6.48 gam Al với 24 gam Fe2O3. Một hỗn hợp gồm Al và một oxit sắt. Trộn 10.4032(l) H2(đktc).84(l) H2(đktc).40. Fe2O3 B. 19.25V lít khí. Fe2O3 B.24 lít khí B đktc .2466 Bài 15. Gía trị của x là? A.6% D.40. 75% và 8. .08 lít khí (đktc).Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3. Cho hổn hợp A gồm Al và và một oxit sắt. Không xác định được Bài 18.Để hoà tan hết phần 1 cần 200 ml dd HCl 0. A gồm 0.8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe). Chia Y thành hai phần bằng nhau: . Giá trị của m là A. Không xác định Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 3/8/2012 .36 lít khí (đktc). 18% B.6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y. 66. Không xác định Bi 19. 0. 40% Bài 14. FeO D. lấy sản phẩm tác dụng với NaOH dư thấy còn 1.08 lít khí H2 (ở đktc). Tel: 0983.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên.0022 ≤ x ≤ 0.72 lít khí đktc và còn lại một phần không tan A. Fe3O4 C.43.25% C. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D . Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A.0022 ≤ x ≤ 0. Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được 96.16 lít D. cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 134.67% và 2.6 g chất rắn. 0.Hoà tan hoàn toàn A trong H2SO4 đặc nóng được 30. .4 ml khí (đktc) sau đó cho tiếp dung dịch H2SO4 loãng.2466 C.3699 D. dư được 0.56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D.33% B. 0.12g rắn không tan.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư).Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). A.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al. Bài 13.Nung phần 2.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí. phản ứng hoàn toàn.96 lít C. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%.752 lít H2 (đktc).2466 C.08 lít B. .3699 DẠNG II. thu được hỗn hợp rắn Y. . Fe3O4 D. 0. Có hỗn hợp gồm Nhôm và một oxit sắt. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau. C. Hỗn hợp A gồm 0.2 Bài 11. B.0028 ≤ x ≤ 0.75 Bài 12.8g Al với 34. . 0.0034 ≤ x ≤ 0.1233 B. 50. thu được hoón hụùp B. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT.84 lít khí H2 (ở đktc).25V lít khí. Fe2O3 B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->