Luyện thi đại học môn Hoá học

Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 0983.964896.Email: levanyen@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bài 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không
khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
61,5 gam
B. 56,1 gam.
C. 65,1 gam
D. 51,6 gam
Bài 2. Dùng m g Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi
lượng nhôm đã dùng m là:
m = 0,27 g
B. m = 2,7g
C. m = 0,54 g
D. m = 1,12 g.
Bài 3. Đốt X gồm Fe2O3 và Al (không có không khí).Những chất rắn sau phản ứng :
- Nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2 .
- Nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2.
Số mol Al trong X là:
A. 0,3 mol
B. 0,6 mol
C. 0,4 mol
D. 0,25 mol
Bài 4. Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe2O3. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản
ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là?
A. mAl=5,4g; m

Fe2 O3 =21,4g

B. mAl=1,08g; m

Fe O

Fe2 O3 =16g
Fe O

C. mAl=8,1g; m 2 3 =18,7g
D. mAl=10,8g; m 2 3 =16g
Bài 5. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (H=100%). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư
dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.
A. 0,540 gam
B. 0,810 gam
C. 1,080 gam
D. 1,755 gam
Bài 6. ĐH Khối A-2008. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng hoàn
toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). V là
A. 4,48.
B. 11,2.
C. 7,84.
D. 10,08.
Bài 7. Nung hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 được hỗn hợp B. Chia hỗn hợp B thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: Hoà tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được 2,24(l) khí (đktc).
- Phần 2: Hoà tan trong dung dịch KOH dư thì khối lượng chất rắn không tan là 8,8(g).
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Khối lượng các chất trong hỗn hợp A là:
A. Al: 5,4 gam; Fe2O3: 22,4 gam
B. Al: 3,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam.
C. Al: 5,7 gam; Fe2O3: 22,1 gam.
D. Đáp án khác.
Bài 8. Nung Al và Fe3O4 (không có không khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp A.
- Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc).
- Nếu cho A tác dụng với H2SO4 đặc, núng dư được 1,428 lít SO2 duy nhất (đktc).
% khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 33,69%
B. 26,33%
C. 38,30%
D. 19,88%
Bài 9. Khi cho 41,4 gam X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản
ứng được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al.
% khối lượng của Cr2O3 trong X là (H= 100%, Cr = 52)
A. 50,67%.
B. 20,33%.
C. 66,67%.
D. 36,71%.
Bài 10. Đốt hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn, được hỗn hợp rắn X.
Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 400.

Trang 1·

B. 100.

C. 200.

Sinh viên hay đạp xích lô?

D. 300.

3/8/2012

8g Al với 34.24 lít khí B đktc . Đáp án khác DẠNG III.Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3. thu được hỗn hợp rắn Y. Công thức của sắt oxit là: A. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau.1233 B. A gồm 0. Tel: 0983.08 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là A.0028 ≤ x ≤ 0.4 ml khí (đktc) sau đó cho tiếp dung dịch H2SO4 loãng. Khi cho A tác dụng với dd NaOH dư. 75% Bài 16. Fe3O4 C. 39. chia thành 2 phần bằng nhau. D. sinh ra 3. . Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được 96. 0.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al.67% và 2.40. oxit sắt là: A. Có hỗn hợp gồm Nhôm và một oxit sắt. Fe2O3 B. Cho hổn hợp A gồm Al và và một oxit sắt.4032(l) H2(đktc).com CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM .Nung phần 2. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: . có 1.0022 ≤ x ≤ 0.96 lít C.Hoà tan chất rắn trong NaOH dư thu được 6. Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 0. FeO C. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Fe2O3 B. Công thức của oxit sắt là: A. FeO C.672 (l) khí (đktc). Bài 13. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%.08 lít B.12g rắn không tan. thu được 0.2466 B.36 lít khí (đktc).75 Bài 12. .964896.344(l) khí (đktc) thoát ra.Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10. 40% Bài 14.3699 D. 80% và 1. FeO D. 22. 29. dư được 0.33% C.Hoà tan hoàn toàn A trong H2SO4 đặc nóng được 30. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A. 0. Không xác định Bi 19. Phần 2: Phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn.25% C. 75% và 8.675M. B. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT.72 lít khí đktc và còn lại một phần không tan A.40.2466 C.25V lít khí. Chia Y thành hai phần bằng nhau: . .8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe). Hòa tan hết A bằng HCl được 10.6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y. 0.6 g chất rắn. Không xác định Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 3/8/2012 . Fe3O4 D.Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. C. 66. Hỗn hợp A gồm 0.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. 29. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D . sinh ra 0.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư). 83.0022 ≤ x ≤ 0.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí.Email: levanyen@gmail. 0. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm. Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A. 0.3699 DẠNG II.2466 D. 50. 0. Trộn 6.08 lít khí (đktc).2466 Bài 15. Gía trị của x là? A.Để hoà tan hết phần 1 cần 200 ml dd HCl 0.2 Bài 11. Gía trị của x là : A. cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 134.67% D. 85. 66. phản ứng hoàn toàn. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. Bài 17. .Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). thu được hoón hụùp B. . .43.48 gam Al với 24 gam Fe2O3.16 lít D. Fe2O3 B. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn.33% B.56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D. Một hỗn hợp gồm Al và một oxit sắt. 0. . 0. 19. Fe3O4 D. lấy sản phẩm tác dụng với NaOH dư thấy còn 1.2466 C.25V lít khí. A.84(l) H2(đktc). 21.752 lít H2 (đktc).6% D. Không xác định được Bài 18. Trộn 10.84 lít khí H2 (ở đktc). 18% B.0034 ≤ x ≤ 0. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful