Luyện thi đại học môn Hoá học

Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 0983.964896.Email: levanyen@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bài 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không
khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
61,5 gam
B. 56,1 gam.
C. 65,1 gam
D. 51,6 gam
Bài 2. Dùng m g Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi
lượng nhôm đã dùng m là:
m = 0,27 g
B. m = 2,7g
C. m = 0,54 g
D. m = 1,12 g.
Bài 3. Đốt X gồm Fe2O3 và Al (không có không khí).Những chất rắn sau phản ứng :
- Nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2 .
- Nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2.
Số mol Al trong X là:
A. 0,3 mol
B. 0,6 mol
C. 0,4 mol
D. 0,25 mol
Bài 4. Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe2O3. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản
ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là?
A. mAl=5,4g; m

Fe2 O3 =21,4g

B. mAl=1,08g; m

Fe O

Fe2 O3 =16g
Fe O

C. mAl=8,1g; m 2 3 =18,7g
D. mAl=10,8g; m 2 3 =16g
Bài 5. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (H=100%). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư
dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.
A. 0,540 gam
B. 0,810 gam
C. 1,080 gam
D. 1,755 gam
Bài 6. ĐH Khối A-2008. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng hoàn
toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). V là
A. 4,48.
B. 11,2.
C. 7,84.
D. 10,08.
Bài 7. Nung hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 được hỗn hợp B. Chia hỗn hợp B thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: Hoà tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được 2,24(l) khí (đktc).
- Phần 2: Hoà tan trong dung dịch KOH dư thì khối lượng chất rắn không tan là 8,8(g).
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Khối lượng các chất trong hỗn hợp A là:
A. Al: 5,4 gam; Fe2O3: 22,4 gam
B. Al: 3,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam.
C. Al: 5,7 gam; Fe2O3: 22,1 gam.
D. Đáp án khác.
Bài 8. Nung Al và Fe3O4 (không có không khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp A.
- Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc).
- Nếu cho A tác dụng với H2SO4 đặc, núng dư được 1,428 lít SO2 duy nhất (đktc).
% khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 33,69%
B. 26,33%
C. 38,30%
D. 19,88%
Bài 9. Khi cho 41,4 gam X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản
ứng được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al.
% khối lượng của Cr2O3 trong X là (H= 100%, Cr = 52)
A. 50,67%.
B. 20,33%.
C. 66,67%.
D. 36,71%.
Bài 10. Đốt hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn, được hỗn hợp rắn X.
Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 400.

Trang 1·

B. 100.

C. 200.

Sinh viên hay đạp xích lô?

D. 300.

3/8/2012

83. Bài 17. Fe2O3 B.672 (l) khí (đktc). A.Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10. A gồm 0.33% B. phản ứng hoàn toàn. 21.3699 D.2466 Bài 15.0022 ≤ x ≤ 0. 66.84(l) H2(đktc).24 lít khí B đktc .Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư).2466 C. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%. 75% Bài 16.40. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: . sinh ra 0.8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe). . Fe2O3 B.Để hoà tan hết phần 1 cần 200 ml dd HCl 0. lấy sản phẩm tác dụng với NaOH dư thấy còn 1.12g rắn không tan.8g Al với 34. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. 75% và 8.2466 D.0028 ≤ x ≤ 0.2 Bài 11. Không xác định Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 3/8/2012 . Hòa tan hết A bằng HCl được 10.08 lít B. Chia Y thành hai phần bằng nhau: .344(l) khí (đktc) thoát ra. thu được 0.1233 B. 29. 50.0022 ≤ x ≤ 0. Fe3O4 C.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư).0034 ≤ x ≤ 0.96 lít C.72 lít khí đktc và còn lại một phần không tan A. 29.48 gam Al với 24 gam Fe2O3. Fe2O3 B. Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 0. 85. 0. Có hỗn hợp gồm Nhôm và một oxit sắt.Nung phần 2. Bài 13. 0. Công thức của sắt oxit là: A. 0. Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được 96.Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3. Fe3O4 D.2466 B. Cho hổn hợp A gồm Al và và một oxit sắt.08 lít khí H2 (ở đktc). . 22. Không xác định được Bài 18. cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 134.56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Tel: 0983. FeO C. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm.Hoà tan hoàn toàn A trong H2SO4 đặc nóng được 30. thu được hỗn hợp rắn Y. Trộn 6.Email: levanyen@gmail. Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A.67% và 2. 80% và 1.3699 DẠNG II.25V lít khí. có 1. Phần 2: Phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn. FeO C.4032(l) H2(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A. .Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. .84 lít khí H2 (ở đktc). . Hỗn hợp A gồm 0.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí.16 lít D. . Một hỗn hợp gồm Al và một oxit sắt. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT.75 Bài 12. oxit sắt là: A. Trộn 10.Hoà tan chất rắn trong NaOH dư thu được 6. Công thức của oxit sắt là: A. D.33% C.752 lít H2 (đktc).6 g chất rắn. 0. Không xác định Bi 19.964896. Khi cho A tác dụng với dd NaOH dư.675M. Giá trị của m là A. .6% D.40. dư được 0.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al. 0.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. 40% Bài 14.4 ml khí (đktc) sau đó cho tiếp dung dịch H2SO4 loãng.6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y. Fe3O4 D.43.67% D. . Gía trị của x là? A.36 lít khí (đktc).25% C. sinh ra 3. 18% B. 0. thu được hoón hụùp B.2466 C.25V lít khí. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau. B. 66.com CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM . 0. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D . C.08 lít khí (đktc). chia thành 2 phần bằng nhau. 0. 19. Gía trị của x là : A. FeO D. Đáp án khác DẠNG III. 39.