UTM A&S Graceland Regular

UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM A&S Graceland Regular.ttf
Family Name: UTM A&S Graceland
PostScript Name: UTM A&S Graceland
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

ƒ

ˆ
˜

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

/

Ž

12 pt

tâm hồn.

1234567890$¢

£

¢

¥

#%
³.²¾
½
¹¼
"'&
º

ƒ

,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝

bỗng hóa tâm hồn.

˙

ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢

bỗng hóa tâm hồn.

¼½¾.,:;‘’“”‚

£

¢

³#
²¹"'%
&
ƒ

º

¥

?¿

+
=
«
»
‹›±
×
¬
-<
÷
>

―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

¹

²

£
³

¢

#
'%
&
¥
ƒ

¼½¾.,:;‘’“”!„‚¡«
»
‹›±
¿+
?=

÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸

˙

1

˙

ˇ

UTM A&S Heartbeat Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM A&S Heartbeat Regular.ttf
Family Name: UTM A&S Heartbeat
PostScript Name: UTM A&S Heartbeat
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
”!“:.„¾
’,;‚½
¼
¡"³‘²'¹‰
º
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
:.¾

¼
"³²'¹%
&


º
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¼
"³²'¹%
&
¥

º

½¾.,:;‘’“”‚


?¿
->
<
÷
+
=
«
»
‹›±
¬
×
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

2

UTM A&S Signwriter Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM A&S Signwriter Regular.ttf
Family Name: UTM A&S Signwriter
PostScript Name: UTM A&S Signwriter
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&¼


?„‚.¡!³«
¿”,²:“¹;’‰
º‘
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
¼

'&¾
„%
‚#.³²”,:¹“;‰
º’‘
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
¼

'&¾
%
#.³²,¹ƒ
º

:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

3

UTM Agin Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Agin Regular.ttf
Family Name: UTM Agin
PostScript Name: UTM Agin
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

/

Ð

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+
=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

4

UTM Aircona Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Aircona Regular.ttf
Family Name: UTM Aircona
PostScript Name: UTM Aircona
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

~
Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
„‚³²¹ƒ
º#%

&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ

º#%
&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢
£
³²¹¥
¢
ƒ
º#%

&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸
˙
˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta đi
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

18 pt

1234567890$¢
£
¥
¢
ƒ

#%
&
'

¹
²
³
¼½¾.,:;‘„‚¡«
»
‹›±
¿×
’“”!?
+=<÷
>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi

5

UTM Akashi Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Akashi Regular.ttf
Family Name: UTM Akashi
PostScript Name: UTM Akashi
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹‰
º“’‘;:,.&
#

½
¼
'%
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\
⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ

º&
#

¼
'%
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢
£
¢
²¹¥
ƒ
º&

#
"'%
³
¼½¾.,:;‘’“”‚

!?
+
>
=
<
÷
¡«
»
‹›±
¬
×
¿
-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢
£
&
¥
%
¢
ƒ

#
'"º
¹
²
³
¼½¾.“„‚’”?
¡!‘«
»
‹›±
;¿+
=

,
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

6

UTM Alba Matter Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Alba Matter Regular.ttf
Family Name: UTM Alba Matter
PostScript Name: UTM Alba Matter
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ˆ
˜

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

ƒ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

hóa tâm hồn.

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

hồn.
12 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

¨

Ž

12 pt

1234567890$¢

bỗng hóa tâm hồn.

£

¢

¥

ƒ

#%&
³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]

16 pt

{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

£

¢

¥

³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼

½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·

20 pt

•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

16 pt

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢

£

¢

¼½¾.,:;‘’“”‚

¥
ƒ
º#

%
&
'"
„¡«
»
‹›±
×
¿!+?=<÷

22 pt

¹

Khi ta ở đất là nơi đất

>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡

ở. Khi ta đi đất bỗng

§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

7

²

³

UTM Alberta Heavy Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Alberta Heavy Regular.ttf
Family Name: UTM Alberta Heavy
PostScript Name: UTM Alberta Heavy
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

/

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹‰
º#
%
&
'.¾

,:;¼

’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…
·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯
˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
²
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
„¡«
»
‹›±
×
¿!?+
=

>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
8

UTM Alexander Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Alexander Regular.ttf
Family Name: UTM Alexander
PostScript Name: UTM Alexander
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
„‚¡³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾
.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢
£
¥
º¢
ƒ

#
%
&
'"
¹
²
³
¼½¾.,:;‘’“”!„‚¡«
»
‹›±
¿×
¬
?+
=

>
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
9

UTM Alpine KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Alpine KT Regular.ttf
Family Name: UTM Alpine KT
PostScript Name: UTM Alpine KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|
}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

 
°

tâm hồn.

Ð

/

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

Ž

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢

16 pt

£

¢

,³.:²¾
½
¹%

‘'&
’#

º“

¥

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

1234567890$¢

£

³²¹%
¼
¥
'&
ƒ
#
"‰
º

¢

½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―

đi đất bỗng hóa tâm hồn.

…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`

20 pt

¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

²

³

£

¼½¾.,:;‘’“”‚

¹%
'&
¥
¢
#

º

„=¡«
÷
+
»
‹›±
×
!
¿?

<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
10

UTM Alter Gothic Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Alter Gothic Regular.ttf
Family Name: UTM Alter Gothic
PostScript Name: UTM Alter Gothic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

Ð

16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»
‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙¸˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
11

UTM Ambrose Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Ambrose Regular.ttf
Family Name: UTM Ambrose
PostScript Name: UTM Ambrose
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
12

UTM Ambrosia Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Ambrosia Regular.ttf
Family Name: UTM Ambrosia
PostScript Name: UTM Ambrosia
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸˙˙ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
24 pt

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
13

UTM American Sans Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM American Sans Regular.ttf
Family Name: UTM American Sans
PostScript Name: UTM American Sans
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

Ž

14 pt

Ð

Ñ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚¡³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#%
&
'"¼
½
¾
.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#%

&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·
•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14

UTM Americana Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Americana Bold.ttf
Family Name: UTM Americana
PostScript Name: UTMAmericanaBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…
·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙˙ ¸˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
15

UTM Americana EB Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Americana EB Bold.ttf
Family Name: UTM Americana EB
PostScript Name: UTM Americana EB
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
16

UTM Americana Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Americana Italic.ttf
Family Name: UTM Americana
PostScript Name: UTMAmericanaItalic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·
•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

¸˙˙ˇ

22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+
=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
17

UTM Americana Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Americana Regular.ttf
Family Name: UTM Americana
PostScript Name: UTM Americana
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·
•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+
=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
18

UTM Amerika Sans Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Amerika Sans Regular.ttf
Family Name: UTM Amerika Sans
PostScript Name: UTM Amerika Sans
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
‚³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢
£
¢
²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
³
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
«
»
‹›±
¬
×
¿=<
÷
>
-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

19

UTM Amherst Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Amherst Regular.ttf
Family Name: UTM Amherst
PostScript Name: UTM Amherst
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ
º#

%
&
.'¾
½
,"¼
:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ

º#
%
&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢
£
¥
¢
ƒ
º#

%
&
'"
¹
²
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
„¡«
»
‹›±
¬
×
¿!?
-><÷
=+
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢
£
¥
¢
ƒ

#
%
&'"º
¹
²
³
¼½¾
„‚¡«
»
‹›±
¿.,:;‘’“”!?
+=
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi

20

UTM Androgyne Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Androgyne Regular.ttf
Family Name: UTM Androgyne
PostScript Name: UTM Androgyne
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\
⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
«
»
‹›±
¬
×
¿=

>-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

21

UTM Aptima Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Aptima Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Aptima
PostScript Name: UTMAptima-BoldItalic
Version: Version 1.00 July 16, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

Š

Œ

ˆ
˜

š

œ

ž

Ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹º‰
&
'.¾


:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?¿
«
›‹»
±
×
¬
+
=
<
÷
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢

22 pt

#
%
&
'"
º‰
¥
ƒ
¼½¾.,:;‘’“”!±
=
÷
¿¡„‚?+
«
›‹»

£

¢

Khi ta ở đất là nơi đất ở. ¹
²
³
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
Khi ta đi đất bỗng hóa
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

22

UTM Aptima Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Aptima Bold.ttf
Family Name: UTM Aptima
PostScript Name: UTMAptimaBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹º‰
&
'.¾


:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?¿
«
›‹»
±
×
¬
+
=
<
÷
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
º‰
#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”!±
¿¡„‚?+
«
›‹»
=
÷
¹
²
³
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

23

UTM Aptima Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Aptima Italic.ttf
Family Name: UTM Aptima
PostScript Name: UTMAptima-Italic
Version: Version 1.00 July 16, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹‰
º&
'.¾


:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¹¥
ºƒ

#
%
&
'"
²
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
„¡«
»
‹›±
¿×
!?+
=
÷
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

24

UTM Aptima Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Aptima Regular.ttf
Family Name: UTM Aptima
PostScript Name: UTM Aptima
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹‰
º&
'.¾


:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
²
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
„¡«
»
‹›±
×
¿!?+
=
÷
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

25

UTM Aquarelle Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Aquarelle Regular.ttf
Family Name: UTM Aquarelle
PostScript Name: UTM Aquarelle
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

°

tâm hồn.

Ð

14 pt

Ž

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

12 pt

bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―

đi đất bỗng hóa tâm hồn.

…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

26

UTM Aristote Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Aristote Regular.ttf
Family Name: UTM Aristote
PostScript Name: UTM Aristote
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

tâm hồn.

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

°

đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

/

12 pt

1234567890$¢

16 pt

£

¢

¥

³²¹'"
%
½
&
º#¼

ƒ

¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸

Khi ta đi đất bỗng hóa

˙

˙

ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất

14 pt

1234567890$¢

ở. Khi ta đi đất bỗng

³
20 pt

£

¼½¾.,:;‘’“”‚

²¹¥
'"
%
ƒ
&
#‰
º

¢

?+
«
»
‹›±
×
¿>
=
<
÷

¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

22 pt

1234567890$¢

Khi ta ở đất là nơi

đất ở. Khi ta đi

¹

²

£
³

¢


%
ƒ
&
#‰

¼½¾.,:;‘„‚¡«
»
‹›¿’“

!?
+

=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸

24 pt

Khi ta ở đất là

˙

nơi đất ở. Khi ta
27

˙

ˇ

UTM Arruba KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Arruba KT Regular.ttf
Family Name: UTM Arruba KT
PostScript Name: UTM Arruba KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

/

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

16 pt

‘’“”‚„!¡?¿«»‹›±
+= ÷׬
<> --―…·•@©®™()[¦]{}| /\⁄*†‡

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›±
+= ÷׬
<> --―…·•@

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

©®™()[¦]{}| /\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

16 pt

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm 1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›±
+= ÷׬
<>

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

--―…·•@©®™()[¦]{}| /\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
28

UTM Atlas Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Atlas Bold.ttf
Family Name: UTM Atlas
PostScript Name: UTMAtlasBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$ %&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

5

6

~
Ž

˜

¨

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
18 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%
‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#
%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.
24 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

29

UTM Atlas Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Atlas Regular.ttf
Family Name: UTM Atlas
PostScript Name: UTM Atlas
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$ %&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

5

6

~
Ž

˜

¨

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
18 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%
‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#
%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.
24 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

30

UTM Aurora Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Aurora Regular.ttf
Family Name: UTM Aurora
PostScript Name: UTM Aurora
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

Ð

16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
31

UTM Avenida Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Avenida Regular.ttf
Family Name: UTM Avenida
PostScript Name: UTM Avenida
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

Ð

/

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&„‚¡³«
»
‹›±
¿²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?+
=
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
„‚¡³«
»
‹¿²¹‰
º#
%&'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
„‚¡³²¹ƒ
º#

%&'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ºƒ

#
%&'"¼
½
¾
.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

32

UTM Avo Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Avo Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Avo
PostScript Name: UTMAvo-BoldItalic
Version: Version 1.00 July 30, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

}

~

ƒ

ˆ
˜

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

°

±

²

³

´

µ

·

¸

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

Ô

Õ

Ö

×

Ø

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

/

y

z

{

|

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

©

ª

«

¬

­

®

¯

¹

º

»

¼

½

¾

¿

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Ž

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹º‰
&
'"¼
½
¾
.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?¿
«
›‹»
±
×
¬
+
=
<
÷
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

£

¢

#
%
&
'"
º‰
¥
ƒ

¼½¾.,:;‘’“”!×
±
+
=
÷
¿¡„‚?
«
›‹»
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

¹

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

33

²

³

UTM Avo Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Avo Bold.ttf
Family Name: UTM Avo
PostScript Name: UTMAvoBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹º‰
&
'"¼
½
¾
.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?¿
«
›‹»
±
×
¬
+
=
<
÷
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
º‰
#
%
&
'"
¹
²
³
¼½¾.,:;‘’“”!×
¿¡„‚?
«
›‹»
±
+
=
÷
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

34

UTM Avo Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Avo Italic.ttf
Family Name: UTM Avo
PostScript Name: UTMAvo-Italic
Version: Version 1.00 July 30, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
‚³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“

„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾
.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

˙

¸

˙

˙

ˇ

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ºƒ

#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
¬
×
«
»
‹›±
¿=
<
÷
>
-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
35

UTM Avo Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Avo Regular.ttf
Family Name: UTM Avo
PostScript Name: UTM Avo
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
‚³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“

„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾
.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
«
»
‹›±
¬
×
¿=
<
÷
>
-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
36

UTM Azuki Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Azuki Regular.ttf
Family Name: UTM Azuki
PostScript Name: UTM Azuki
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿
«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸
˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

37

UTM Banque Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Banque Bold.ttf
Family Name: UTM Banque
PostScript Name: UTMBanqueBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
10 pt

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

0

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'
"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
22 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%
‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›
+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
38

UTM Banque Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Banque Regular.ttf
Family Name: UTM Banque
PostScript Name: UTM Banque
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
10 pt

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

0

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%
‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+
=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
39

UTM Beautiful Caps Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Beautiful Caps Regular.ttf
Family Name: UTM Beautiful Caps
PostScript Name: UTM Beautiful Caps
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

@

P

10 pt

!

1

A B

12 pt

 

tâm hồn.

$

%

&

C

D

E

F

d

e

f

3

°

b

c

ƒ

¡

¢

£

¤

±

²

³

r

s

Á Â Ã
Ð

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

4

a
q

p

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

#

5

Q R S T U

`

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

"

2

Ñ

à

á

ð

ñ

Ò

Ó

ò

ó

â

ã

u

t

6

V
v

'

7

G

(
8

)

*

9

:

,

-

.

;

<

=

>

[

\

]

^

}

~

g

h
x

j

i

k

l

y

z

{

|

m

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

¼

½

´

µ

·

¸

¹

º

»

Ä

Å

Æ

Ç

Õ

É

Ê

Ë

Ô

È

Ö

×

Ø

ä

å

æ

ç

ô

õ

ö

÷

1234567890$¢

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

£

?

è
ø

Ù

Ú

ù

ú

é

ê

Û
ë

ì

û

ü

¢

¥

o

Ž

Ì Í
Ü

_

n

ž

Ÿ

®

¯

¾

¿

Î

Ï

Ý

Þ

ß

î

ï

ý

þ

ÿ

í

12 pt

16 pt

/

H I J K L M N O

W X Y Z
w

+

#%&
³²¹‰
º.'¾
½
,"¼
:;‘’“

ƒ

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[

]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

1234567890$¢

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

£

¢

³²¹ƒ

º#%
&

¥

¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·

•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

¼½¾.,:;‘’“”‚

£

¢

³²¹¥
ƒ
º#%

&
'"

?+«
»
‹›±
×
¿=<÷

>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

40

UTM Bebas Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Bebas Regular.ttf
Family Name: UTM Bebas
PostScript Name: UTM Bebas
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

Ð

16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&„‚¡³«
»
‹›±
¿²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?+=
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙
ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
„‚¡³¿²¹#‰
º%
&'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?
«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
‚³²¹#ƒ
º%

&'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
º#ƒ

%
&'"¼
½
¾
.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
41

UTM Bell Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Bell Regular.ttf
Family Name: UTM Bell
PostScript Name: UTM Bell
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹%
ƒ
º&

'"
¼
½
#
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
%
ƒ

&
'"
#
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢
£
¥
%
¢
ƒ

#
&'"º
¹
²
³
¼½¾.,:;„‚¡«
»
‹›±
¿‘’“

!?
+=
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

42

UTM Bienvenue Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Bienvenue Regular.ttf
Family Name: UTM Bienvenue
PostScript Name: UTM Bienvenue
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

/

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

Ð

Ñ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾
.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?¿
«
»
‹›±
¬
×
+
=
<
÷
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

43

UTM Billhead 1910 Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Billhead 1910 Regular.ttf
Family Name: UTM Billhead 1910
PostScript Name: UTM Billhead 1910
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

24 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
44

UTM Bitsumishi Pro Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Bitsumishi Pro Regular.ttf
Family Name: UTM Bitsumishi Pro
PostScript Name: UTM Bitsumishi Pro
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
„‚¡³¿²¹ƒ
º#

%
&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?
«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾
.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢
£
³²¹¥
¢
ƒ
º#

%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯
˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢
£
²¹¥
º¢
ƒ

#
%
&
'"
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
„¡×
¬
«
»
›±
‹¿!?
+
=

>-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

45

UTM Brewers KT Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Brewers KT Bold.ttf
Family Name: UTM Brewers KT
PostScript Name: UTM Brewers KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
º‰
%
&
'"
#
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ
˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

14 pt

20 pt

1234567890$¢
£
%
¢
¥
ƒ
#
‰ &'"º
¹
²
³
¼½¾
¿¡„‚.,:;‘
«
›‹»
’“

!?
+
=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
22 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#
%‰ &'"º
¹
²
¡„‚³.¾
½
¼
,:;‘
’“

!
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.
26 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất

46

UTM Brushtip-C Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Brushtip-C Regular.ttf
Family Name: UTM Brushtip-C
PostScript Name: UTM Brushtip-C
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

@

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

°

Ð
à

ð

tâm hồn.

b

q

À

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

a

p

 

12 pt

B

Q

"

2

A

P
`

10 pt

!

1

#

$

%

&

C

D

E

F

c

d

e

f

3

R

S

r

s

ƒ

&

¢

Á

Â

±

²

4

T
t

5

U
u

£

¤

¥

Ã

Ä

Å


³

´

µ

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

ñ

ò

ó

ô

õ

á

â

ã

ä

å

6

'

7

G

(

)

*

+

I

J

K

L

M

N

O

i

j

k

l

m

n

o

8

9

H

:

V

W

X

Y

v

w

x

y

z

š

g

ˆ
˜

§

¨

©

Ö

Ç

È

É

×

Ø

ö

÷

¦

Æ
æ

h

·

ç

¸

è
ø

¹

Ù
é

ù

Z

Š

;

[
{

,

<
\
|

-

=
]

.

>
^

}

~

®

_

Œ

ª

«

¬

­

»

½

¾

Ú

Ë

¼

¿

Ê

Û

Ü

Ý

Þ

ß

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

º

ê

ë

œ

Ì
ì

Ž

/

?

ž

Í
í

Î
î

Ÿ
¯

Ï
ï

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]

bỗng hóa tâm hồn.

{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½

đất bỗng hóa tâm hồn.

¾.,:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨

đi đất bỗng hóa tâm hồn.

ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

47

UTM BryantLG Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM BryantLG Bold.ttf
Family Name: UTM BryantLG
PostScript Name: UTMBryantLGBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

Ð
à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

16 pt
12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'
"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

48

UTM BryantLG Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM BryantLG Regular.ttf
Family Name: UTM BryantLG
PostScript Name: UTM BryantLG
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

16 pt
12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'
"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

49

UTM Bustamalaka Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Bustamalaka Regular.ttf
Family Name: UTM Bustamalaka
PostScript Name: UTM Bustamalaka
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

/

Ð

Ž
ž

Ÿ

®

¯

½

¾

¿

Í

Î

Ï

Þ

ß

­

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚¡³«
»
‹›¿²¹‰
º'"¼½¾.,:;‘’“”!?+
=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
„‚¡³²¹‰
º#
%
&
'"¼½¾.,:;‘’“”!?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ
º#

%
&
'"¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ºƒ

#
%
&
'"¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
50

UTM Cabaret Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Cabaret Regular.ttf
Family Name: UTM Cabaret
PostScript Name: UTM Cabaret
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn - Email: fontchudep@gmail.com
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚¡³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“

!?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾
.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ
˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

18 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ºƒ

#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
×
«
»
‹›±
¿=
<>÷
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
51

UTM Cafeta Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Cafeta Regular.ttf
Family Name: UTM Cafeta
PostScript Name: UTM Cafeta
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

Ð

16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»
‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
52

UTM Camellia F Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Camellia F Regular.ttf
Family Name: UTM Camellia F
PostScript Name: UTM Camellia F
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

&

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

/

Ž

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢£¢ ¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&?«¿»‹›
+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢ ¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!
&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢£¢ ¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,
:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙ ˙ ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

53

UTM Camellia Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Camellia Regular.ttf
Family Name: UTM Camellia
PostScript Name: UTM Camellia
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯
˘˙˙¸˙˙ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸
˙˙ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

54

UTM Candombe Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Candombe Regular.ttf
Family Name: UTM Candombe
PostScript Name: UTM Candombe
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

/

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨

ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»
‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

55

UTM Caviar Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Caviar Regular.ttf
Family Name: UTM Caviar
PostScript Name: UTM Caviar
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
&
„‚"%
'¡³#
«
¼
¿²½
¹,¾
.‰
º‘:’“;”!?
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
&
"%
'³#
¼
²½
¹,¾
ƒ
.‰
º‘:’;
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢
£
¢
&
"%
'#
³¼
²½
¹¥
ƒ
º

¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙
˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢
£
&
"%
'#
²¹¥
º¢
ƒ

³
¼½¾.,:;‘’“”‚

!?¡×
¬
«
»
‹›±
¿+
=
<
÷
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
56

UTM Centur Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Centur Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Centur
PostScript Name: UTMCentur-BoldItalic
Version: Version 1.00 July 16, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0
@

10 pt

P

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`
p

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

}

~

ƒ

ˆ
˜

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

°

±

²

³

´

µ

·

¸

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

y

z

{

|

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

©

ª

«

¬

­

®

¯

¹

º

»

¼

½

¾

¿

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
’‘;:,.¾
½
¼
"'&
³²¹º‰
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢
£
¢
¥
¼
"'&
%
#
ƒ
³²¹º‰
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢
"'&
%
#
£
¢
¹º‰
¥
ƒ
¼½¾.,:;‘’“”‚
!+
?=
<
÷
×
±
²
³
¿¡„
«
›‹»
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

57

UTM Centur Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Centur Bold.ttf
Family Name: UTM Centur
PostScript Name: UTM CenturBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0
@

10 pt

P

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`
p

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
’‘;:,.¾
½
¼
"'&
³²¹º‰
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢
£
¢
¥
¼
"'&
%
#
ƒ
³²¹º‰
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢
£
¢
"'&
%
#
¥
ƒ
¹º‰
¼½¾.,:;‘’“”‚
!+
?=
<
÷
¿¡„
«
›‹»
±
×
²
³
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

58

UTM Centur Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Centur Italic.ttf
Family Name: UTM Centur
PostScript Name: UTMCentur-Italic
Version: Version 1.00 July 16, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%


”:¼
“;’"&
‘'‚³²¹‰
º
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
½
¼
"&
%
'#
³²¹ƒ

º
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

¸

˙

˙

ˇ

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
"&
%
'#
³²¹¥
ºƒ

¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
=
¬
×
<
÷
>

»
‹›±
¿
-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

59

UTM Centur Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Centur Regular.ttf
Family Name: UTM Centur
PostScript Name: UTM Centur
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%


”:¼
“;’"&
‘'‚³²¹‰
º
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
½
¼
"&
%
'#
³²¹ƒ

º
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
"&
%
'#
³²¹¥
ƒ
º

¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
=
<
÷
>

»
‹›±
¬
×
¿
-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

60

UTM Charlemagne Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Charlemagne Regular.ttf
Family Name: UTM Charlemagne
PostScript Name: UTM Charlemagne
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

@

10 pt

P

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

`
p

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…
·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨

20 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ
16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
26 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.
61

UTM Charlotte Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Charlotte Regular.ttf
Family Name: UTM Charlotte
PostScript Name: UTM Charlotte
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚¡³«
»
‹›±
¿²¹‰
º.,¾
':"½
;‘¼
’“”!?+=
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
„‚¡³²¹‰
º&
.,¾
':"½
;‘¼
’“”!?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ
º#%

&
.,¾
':"½
;‘¼
’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
º½
ƒ

#%
&
'"¼
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

62

UTM Chickenhawk Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Chickenhawk Regular.ttf
Family Name: UTM Chickenhawk
PostScript Name: UTM Chickenhawk
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚³²¹‰
º‘¼
’'"½
;,“:¾
”.
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º&
#
%
¼
'"½

.
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º&

#
%
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
«
»
‹›±
¬
×
¿>
<
÷
=
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

63

UTM ClassizismAntiqua Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM ClassizismAntiqua Regular.ttf
Family Name: UTM ClassizismAntiqua
PostScript Name: UTM ClassizismAntiqua
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…
·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ
16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

64

UTM Colossalis Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Colossalis Regular.ttf
Family Name: UTM Colossalis
PostScript Name: UTM Colossalis
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸˙
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
65

UTM Conestoga Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Conestoga Regular.ttf
Family Name: UTM Conestoga
PostScript Name: UTM Conestoga
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿
«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙¸˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

66

UTM Cookies Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Cookies Regular.ttf
Family Name: UTM Cookies
PostScript Name: UTM Cookies
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

˜

¨

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
‚³²¹‰
º#
%
&
'"
¼
½

¾
.”
’,:;‘
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\
⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"
¼
½
¾
.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
67

UTM Cool Blue Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Cool Blue Regular.ttf
Family Name: UTM Cool Blue
PostScript Name: UTM Cool Blue
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

 

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

°

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·
•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%
‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
22 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#
%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸˙˙ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
26 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.
68

UTM Cooper Black Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Cooper Black Italic.ttf
Family Name: UTM Cooper Black
PostScript Name: UTMCooperBlackItalic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt
22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

69

UTM Cooper Black Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Cooper Black Regular.ttf
Family Name: UTM Cooper Black
PostScript Name: UTM Cooper Black
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

70

UTM Copperplate Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Copperplate Bold.ttf
Family Name: UTM Copperplate
PostScript Name: UTMCopperplateBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
71

UTM Copperplate Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Copperplate Regular.ttf
Family Name: UTM Copperplate
PostScript Name: UTM Copperplate
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt
16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›
+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

72

UTM Dai Co Viet Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Dai Co Viet Regular.ttf
Family Name: UTM Dai Co Viet
PostScript Name: UTM Dai Co Viet
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn - Email: fontchudep@gmail.com
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

73

UTM Davida Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Davida Regular.ttf
Family Name: UTM Davida
PostScript Name: UTM Davida
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
74

UTM Daxline Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Daxline Bold.ttf
Family Name: UTM Daxline
PostScript Name: UTMDaxlineBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹º‰
&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
¿=
«
›‹»
±
×
¬
÷
<
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
75

UTM Daxline Medium Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Daxline Medium Regular.ttf
Family Name: UTM Daxline Medium
PostScript Name: UTM Daxline Medium
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
«
»
‹›±
¬
×
¿=
÷
<
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
76

UTM Daxline Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Daxline Regular.ttf
Family Name: UTM Daxline
PostScript Name: UTM Daxline
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
«
»
‹›±
¬
×
¿=
÷
<
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

18 pt

1234567890$¢
£
¥
&
¢
ƒ

'"#
%
º
¹
²
³
¼½¾.,:;„‚¡«
»
‹›±
¿‘’“”!?+
=
÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
77

UTM Demian KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Demian KT Regular.ttf
Family Name: UTM Demian KT
PostScript Name: UTM Demian KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚¡³²¼
¹½
"'‰
º“”¾
?’.‘;:!,
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹¼
#
½
"'%

º“&
¾
’.‘;:,
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¼
¹#
½
"'ƒ
%
º&

¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

78

UTM Deutsch Gothic Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Deutsch Gothic Regular.ttf
Family Name: UTM Deutsch Gothic
PostScript Name: UTM Deutsch Gothic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

/

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿
«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

79

UTM Diana Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Diana Regular.ttf
Family Name: UTM Diana
PostScript Name: UTM Diana
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

G

@

A

B

C

D

E

F

H

I

J

P

Q

R

S

T

U

V W X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

O

Ž
ž

Ÿ

­

®

¯
¿

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

°

14 pt

K L M N

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ
º#

%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙
ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ

º#
%
&
'"
¹
²
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
„¡«
»
‹›±
×
¬
¿!?
+
=
<
÷
>
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢
£
¥
¢
ƒ

#
%
&'"º
¹
²
³
¼½¾.,:;‘„‚¡«
»
‹›¿’“”?
!+
=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙
ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
80

UTM Dinh Tran Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Dinh Tran Regular.ttf
Family Name: UTM Dinh Tran
PostScript Name: UTM Dinh Tran
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0
@

10 pt

P
`

a

p

q

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

} ~
Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚¡³«
¿²¹‰
º.¾
,:½

';’‘“”!?
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
„‚³²¹‰
º#
%&

,:½

';’‘“”
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ
º#

%&
½

'
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

81

UTM Duepuntozero Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Duepuntozero Bold.ttf
Family Name: UTM Duepuntozero
PostScript Name: UTMDuepuntozeroBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

/

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿
«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

82

UTM Duepuntozero Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Duepuntozero Regular.ttf
Family Name: UTM Duepuntozero
PostScript Name: UTM Duepuntozero
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

/

Ð

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»
‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
83

UTM Edwardian Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Edwardian Bold.ttf
Family Name: UTM Edwardian
PostScript Name: UTMEdwardianBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

 

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

/

Ž

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

84

UTM Edwardian Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Edwardian Regular.ttf
Family Name: UTM Edwardian
PostScript Name: UTM Edwardian
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž
ž

Ÿ

­

®

¯

¼

½

¾

¿

Ì

Í

Î

Ï

Ý

Þ

ß

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

85

UTM Eremitage Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Eremitage Regular.ttf
Family Name: UTM Eremitage
PostScript Name: UTM Eremitage
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
86

UTM Ericsson Capital Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Ericsson Capital Regular.ttf
Family Name: UTM Ericsson Capital
PostScript Name: UTM Ericsson Capital
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

87

UTM Erie Black Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Erie Black Regular.ttf
Family Name: UTM Erie Black
PostScript Name: UTM Erie Black
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi

88

UTM Essendine Caps Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Essendine Caps Bold.ttf
Family Name: UTM Essendine Caps
PostScript Name: UTMEssendineCapsBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt
22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta đi

89

UTM Essendine Caps Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Essendine Caps Regular.ttf
Family Name: UTM Essendine Caps
PostScript Name: UTM Essendine Caps
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

90

UTM Facebook K&T Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Facebook K&T Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Facebook K&T
PostScript Name: UTMFacebookK&TBold Italic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn - Email: fontchudep@gmail.com
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

~

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
‚³²¹º‰
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"¼
½
¾
.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
#
%
&
'"¼
£
¢
³²¹º‰
¥
ƒ
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢

#
%
&
'"
£
¢
¥
¹ºƒ
¼½¾.,:;‘’“”‚
±
²
³
¿¡„!?+=÷
«
›‹»
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
91

UTM Facebook K&T Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Facebook K&T Bold.ttf
Family Name: UTM Facebook K&T
PostScript Name: UTMFacebookK&TBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn - Email: fontchudep@gmail.com
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Ð

16 pt

~
Ž

 

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

/

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
‚³²¹º‰
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"¼
½
¾
.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
¹º‰
#
%
&
'"
²
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
¿¡„!?+
«
›‹»
±
=
÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
92

UTM Facebook K&T Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Facebook K&T Italic.ttf
Family Name: UTM Facebook K&T
PostScript Name: UTMFacebookK&TItalic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn - Email: fontchudep@gmail.com
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

~

Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

/

16 pt
12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾
.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ºƒ

#
%
&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢
£
¢
¹¥
ºƒ

#
%
&
'"
²
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
„¡«
»
‹›±
¿×
!?+

<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

93

UTM Facebook K&T Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Facebook K&T Regular.ttf
Family Name: UTM Facebook K&T
PostScript Name: UTM Facebook K&T
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn - Email: fontchudep@gmail.com
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

16 pt
12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“”
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾
.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢
£
¢
¹¥
ºƒ

#
%
&
'"
²
³
¼½¾.,:;‘’“”‚
„¡«
»
‹›±
¿×
!?+
=
÷
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

94

UTM Facebook Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Facebook Regular.ttf
Family Name: UTM Facebook
PostScript Name: UTM Facebook
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

&

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

/

Ž

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

95

UTM Faltura Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Faltura Regular.ttf
Family Name: UTM Faltura
PostScript Name: UTM Faltura
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.net
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

&

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt
16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£€¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…
·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›
+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

96

UTM Fancy Full Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Fancy Full Regular.ttf
Family Name: UTM Fancy Full
PostScript Name: UTM Fancy Full
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

~
Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

97

UTM Fire House Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Fire House Regular.ttf
Family Name: UTM Fire House
PostScript Name: UTM Fire House
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

Ð

16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

„‚¡³«
»
×
‹›±
¿²¹‰
º#.,%:&;¾
‘’“'½
"”¼
!?+=÷

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
„‚¡³«
»
‹¿²¹ƒ

º#.,%:&;¾
‘’“'½
"”¼
!?
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨
ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
1234567890$¢
16 pt

£
¢
„‚¡³²¹¥
ƒ
º#.,%:&;¾

‘’“'½
"”¼
!
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

24 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ºƒ

#.,%:&;¾
‘’'½

“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

98

UTM Flamenco Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Flamenco Regular.ttf
Family Name: UTM Flamenco
PostScript Name: UTM Flamenco
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt
12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

99

UTM Flavour Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Flavour Regular.ttf
Family Name: UTM Flavour
PostScript Name: UTM Flavour
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

100

UTM Fleur Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Fleur Regular.ttf
Family Name: UTM Fleur
PostScript Name: UTM Fleur
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.net
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

&

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

/

Ž

12 pt

hồn.

1234567890$¢£¢ ¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&?«¿
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

hóa tâm hồn.

14 pt

18 pt

1234567890$¢£¢ ¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|

bỗng hóa tâm hồn.

¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

16 pt

1234567890$¢£¢ ¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½

đất bỗng hóa tâm hồn.

¾.,:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙

đi đất bỗng hóa tâm hồn.

˙

101

¸˙

˙

ˇ

UTM French Vanilla Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM French Vanilla Regular.ttf
Family Name: UTM French Vanilla
PostScript Name: UTM French Vanilla
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

/

Ž
ž

Ÿ

­

®

¯

¼

½

¾

¿

Ì

Í

Î

Ï

Ý

Þ

ß

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

102

UTM Futura Extra Extra Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Futura Extra Extra Bold.ttf
Family Name: UTM Futura Extra
PostScript Name: UTM Futura Extra
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

@

10 pt

P

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`
p

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'."¾
½
¼
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
¿=
«
›‹»
±
×
¬
<
÷
>
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ

#
%
&
'

¹
²
³
¼½

¿¡„‚¾
«
›‹»
,‘;:’?
!”+
“=
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

103

UTM Gill Sans KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Gill Sans KT Regular.ttf
Family Name: UTM Gill Sans KT
PostScript Name: UTM Gill Sans KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%‰ &'"¼
„‚¡³«
»
‹›±
¿²¹º.¾

:;‘’“”!?+=÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&„‚¡³«
»
¿²¹‰
º.'¾
,"½

;‘’“”!?
‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
„‚¡³²¹ƒ
º#%&.'¾

,"½

;‘’“”!
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
24 pt

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ºƒ

#%&.'¾
,"½

;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯
˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
104

UTM Gille Classic Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Gille Classic Regular.ttf
Family Name: UTM Gille Classic
PostScript Name: UTM Gille Classic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

/

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
18 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
24 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

105

UTM Gloria Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Gloria Regular.ttf
Family Name: UTM Gloria
PostScript Name: UTM Gloria
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ð

~
Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»
‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

106

UTM God's Word Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM God's Word Bold Italic.ttf
Family Name: UTM God's Word
PostScript Name: UTMGod'sWordBoldItalic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
107

UTM God's Word Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM God's Word Bold.ttf
Family Name: UTM God's Word
PostScript Name: UTMGod'sWordBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
108

UTM God's Word Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM God's Word Italic.ttf
Family Name: UTM God's Word
PostScript Name: UTMGod'sWordItalic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

˘˙˙¸˙˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
109

UTM God's Word Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM God's Word Regular.ttf
Family Name: UTM God's Word
PostScript Name: UTM God's Word
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
110

UTM Gradoo Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Gradoo Regular.ttf
Family Name: UTM Gradoo
PostScript Name: UTM Gradoo
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

~
Ž

˜

¨

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ‰
#% &'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ‰
#% &'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
111

UTM Guanine Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Guanine Regular.ttf
Family Name: UTM Guanine
PostScript Name: UTM Guanine
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

Š

Œ

ˆ
˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾

16 pt

.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--

Khi ta đi đất bỗng hóa

―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'

22 pt

"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷

Khi ta ở đất là nơi

×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
112

UTM Habano Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Habano Regular.ttf
Family Name: UTM Habano
PostScript Name: UTM Habano
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

Ž

14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

113

UTM Hanzel Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Hanzel Regular.ttf
Family Name: UTM Hanzel
PostScript Name: UTM Hanzel
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

114

UTM Helve Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Helve Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Helve
PostScript Name: UTMHelve-BoldItalic
Version: Version 1.00 July 24, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

~

Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹º‰
&
'"¼
½
¾
.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

˙

¸

˙

˙

ˇ

16 pt

22 pt

1234567890$¢
#
%
&
'"
£
¢
³²¹º‰
¥
ƒ
¼½¾.,:;‘’“”‚

?+
×
±
<
÷
>

¿=
«
›‹»
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

115

UTM Helve Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Helve Bold.ttf
Family Name: UTM Helve
PostScript Name: UTMHelveBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹º‰
&
'"¼
½
¾
.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
¿=
«
›‹»
±
×
<
÷
>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

116

UTM Helve Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Helve Italic.ttf
Family Name: UTM Helve
PostScript Name: UTMHelve-Italic
Version: Version 1.00 July 24, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

˙

ˇ

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ºƒ

#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
¬
×
«
»
‹›±
¿=
<
÷
>
-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
117

UTM Helve Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Helve Regular.ttf
Family Name: UTM Helve
PostScript Name: UTM Helve
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
³²¹‰
º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º#
%
&
'"¼
½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
«
»
‹›±
¬
×
¿=
<
÷
>
-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
118

UTM HelvetIns Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM HelvetIns Regular.ttf
Family Name: UTM HelvetIns
PostScript Name: UTM HelvetIns
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
³²¹.,:;‘‰
º¾“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹%


º&

¼
"
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…
·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
²¹¥
%

º&

'"
³
¼½¾.,:;‘’“”‚

!?
¡<
«
÷
»
‹›=
×
±
¿+
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

119

UTM Impact Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Impact Regular.ttf
Family Name: UTM Impact
PostScript Name: UTM Impact
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚¡³²¹‰
º"'½
¼
.‘’“;¾
,:”!
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º"'%
&
½
¼
.#

,:
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ
º"'%

&
¼
#
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

120

UTM Iron Gothic Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Iron Gothic Regular.ttf
Family Name: UTM Iron Gothic
PostScript Name: UTM Iron Gothic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡
16 pt

22 pt

?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

18 pt

24 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

121

UTM Isadora Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Isadora Bold.ttf
Family Name: UTM Isadora
PostScript Name: UTMIsadoraBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&
'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
122

UTM Isadora Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Isadora Regular.ttf
Family Name: UTM Isadora
PostScript Name: UTM Isadora
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚
¸˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'
"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
123

UTM Kabel KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Kabel KT Regular.ttf
Family Name: UTM Kabel KT
PostScript Name: UTM Kabel KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
124

UTM Karate Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Karate Regular.ttf
Family Name: UTM Karate
PostScript Name: UTM Karate
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

Š

Œ

ˆ
˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢

16 pt

£
&
%³#
²¹¥
ƒ
º

¢

,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

1234567890$¢

£

¼½¾.,:;‘’“”‚

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

"'&
%³#
²¹¥
ƒ

º

¢

?+
-=
><÷
«
»
‹›±
×
¬
¿

―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất

1234567890$¢

£

'&
%#
¥
¢
ƒ

³

¼½
„‚¡«
»
‹›¿‘’”“
;!:?
,.¾
+
=

¹

²

±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
ở. Khi ta đi đất bỗng hóa †‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
125

UTM Khuccamta Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Khuccamta Regular.ttf
Family Name: UTM Khuccamta
PostScript Name: UTM Khuccamta
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

Ð

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›
+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

126

UTM Kona KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Kona KT Regular.ttf
Family Name: UTM Kona KT
PostScript Name: UTM Kona KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

 

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

°

14 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
%
&
ƒ
'‰
º"#
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

14 pt

1234567890$¢
£
&
%
¥
¢
ƒ

#
'"º
¹
²
³
¼½¾.,„‚¡«
»
‹›±
×
¿:;‘’“

!?
+
=
<
÷
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
22 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

16 pt

1234567890$¢
¥
£
%
¢
ƒ
#

&'"º
¹
²
„‚¡³«
»
‹›¿.¾
½

:;‘’“

!?
+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.
26 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất

127

UTM Korataki Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Korataki Bold.ttf
Family Name: UTM Korataki
PostScript Name: UTMKoratakiBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

P

Q

R

S

T

U

V

W X

`

a

b

c

d

e

f

g

p

q

r

s

t

u

v

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

 
°

I

J

K

L

M

N

O

Y

Z

[

\

]

^

_

h

i

j

k

l

m

n

o

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

Ž

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

Ð

Ñ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#
%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+
=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

1234567890$¢£¢
¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸
˙˙ ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi

128

UTM Korataki Normal
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Korataki Normal.ttf
Family Name: UTM Korataki
PostScript Name: UTM Korataki
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

0

hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

H

@

A

B

C

D

E

F

G

P

Q

R

S

T

U

V

W X

`

a

b

c

d

e

f

g

p

q

r

s

t

u

v

ƒ

¡

¢

£

¤

¥

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

J

K

L

M

N

O

Z

[

\

]

^

_

h

i

j

k

l

m

n

o

w

x

y

z

{

|

}

~

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

Ž

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

°

đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

I
Y

Khi ta đi đất bỗng hóa

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬

Khi ta ở đất là nơi đất

--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^

ở. Khi ta đi đất bỗng

~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#

đất ở. Khi ta đi đất

%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+

20 pt

=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄

Khi ta ở đất là nơi

*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đất ở. Khi ta đi đất
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là

1234567890$¢£¢

¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡

nơi đất ở. Khi ta

?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@

24 pt

©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^

Khi ta ở đất là

~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

nơi đất ở. Khi

129

UTM Libel KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Libel KT Regular.ttf
Family Name: UTM Libel KT
PostScript Name: UTM Libel KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ð

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

130

UTM LinotypeZapfino KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM LinotypeZapfino KT Regular.ttf
Family Name: UTM LinotypeZapfino KT
PostScript Name: UTM LinotypeZapfino KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

12 pt

1234567890$¢

16 pt

£

¢

¥

#%‰

ƒ

„‚¡³«
»
‹›¿²¹º&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?+

=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

hồn.

18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢

£

¢

¥

ƒ

#%&
„‚¡³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?

¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

tâm hồn.
20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢

£

¢

¥

³²¹ƒ
º#%

&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
131

UTM Loko Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Loko Regular.ttf
Family Name: UTM Loko
PostScript Name: UTM Loko
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

/

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

16 pt

¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

˙˙ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³

Khi ta đi đất bỗng hóa

¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬

20 pt

--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß

Khi ta ở đất là nơi đất

fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

ở. Khi ta đi đất bỗng
16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'

Khi ta ở đất là nơi

"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=

đất ở. Khi ta đi đất

±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
132

UTM Mabella Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Mabella Regular.ttf
Family Name: UTM Mabella
PostScript Name: UTM Mabella
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
?”!:“,;’‘&.%
#
¾
½

„"‚¡³«
¿²¹ƒ
º

»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
”:“,;’‘&.%
#
¾
½

‚"³²¹ƒ

º
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
&%
#
½

"³²¹¥
ƒ
º

¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

133

UTM Magnesium Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Magnesium Regular.ttf
Family Name: UTM Magnesium
PostScript Name: UTM Magnesium
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ
º#

%
&
'"
¼
½
¾
.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ

º#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚


?+
«
»
‹›±
×
¬
¿=
÷
<
>
―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

1234567890$¢
£
¥
¢
ƒ

#
%
&
'"
º
¹
²
³
¼½¾.,:;‘’„‚¡«
»
‹›±
×
¿“

!?
+
=
÷
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
134

UTM Marlboro Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Marlboro Regular.ttf
Family Name: UTM Marlboro
PostScript Name: UTM Marlboro
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

Ð

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·
•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

135

UTM Micra Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Micra Regular.ttf
Family Name: UTM Micra
PostScript Name: UTM Micra
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0
@

10 pt

P
`
p

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

 

˜

¨

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

°

14 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi

~
Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
18 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰
&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#
%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất
là nơi đất
24 pt

Khi ta ở
đất là nơi

136

UTM Mobifone KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Mobifone KT Regular.ttf
Family Name: UTM Mobifone KT
PostScript Name: UTM Mobifone KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt
12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
½
#
¼
'%
&
"³²¹ƒ
º

¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
#
'%
&
"¹¥
ƒ

º
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ
˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢
£
#
%
¥
¢
ƒ

&'"º
¹
²
³
¼½¾.,:;÷
=
”+
?
!“’‘„‚¡«
»
‹›±
¿
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

26 pt

1234567890$¢
#
¥
£
¢
ƒ
%‰ &'"º
¹
²
”?
!“’‘;„‚:,¡³«
»
‹¿.¾
½
¼
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

137

UTM Mother Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Mother Regular.ttf
Family Name: UTM Mother
PostScript Name: UTM Mother
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“
”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸˙
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
138

UTM Neo Sans Intel Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Neo Sans Intel Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Neo Sans Intel
PostScript Name: UTMNeoSansIntel-BoldItalic
Version: Version 1.00 July 28, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

d

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#
%
;‘’”',:&
“"½
¼

³²¹º‰
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
#
%
'&

¼
ƒ
³²¹º‰
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢
#
%
'&
"³²¹º‰
£
¢
¥
ƒ
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

139

UTM Neo Sans Intel Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Neo Sans Intel Bold.ttf
Family Name: UTM Neo Sans Intel
PostScript Name: UTMNeoSansIntelBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

d

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#
%
;‘’”',:&
“"½
¼

³²¹º‰
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
#
%
'&

¼
ƒ
³²¹º‰
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢
£
¢
#
%
'&
"³²¹º‰
¥
ƒ
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

140

UTM Neo Sans Intel Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Neo Sans Intel Italic.ttf
Family Name: UTM Neo Sans Intel
PostScript Name: UTMNeoSansIntel-Italic
Version: Version 1.00 July 28, 2009, initial release
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

d

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
„‚¡³²¹:½
¼
".',¾
‘;‰
º&
!’”“
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹½
¼
".%
ƒ


º#
&
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®d()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
"º%

#

&
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨
ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢

£

¥

%
ƒ
'#

&

¹
²
³
¼½¾.,:;‘„‚¡«
»
‹›±
¿×
=
!’<
÷
+
”?“
>¬--―…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ
º

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
141

UTM Neo Sans Intel Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Neo Sans Intel Regular.ttf
Family Name: UTM Neo Sans Intel
PostScript Name: UTM Neo Sans Intel
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

d

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%
„‚¡³²¹:½
¼
".',¾
‘;‰
º&
!’”“
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹½
¼
".%
ƒ


#
º&
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®d()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
"%

#
º&

¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨
ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢
£
¥
¢
"%
ƒ
'‰
#
&
º
¹
²
³
¼½¾.,:;‘„‚¡«
»
‹›±
¿×
=
!’<
÷
+
”?“
>¬--―…·•@©®d()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
142

UTM Netmuc KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Netmuc KT Regular.ttf
Family Name: UTM Netmuc KT
PostScript Name: UTM Netmuc KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

/

Ž

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:“;’”‘
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ

º%
#
&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
£
¢
²¹¥
ƒ
º%

#
&
'"
³
¼½¾.,:;‘’“”‚


«
»
‹›±
×
¿?+
=
<
÷
>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

143

UTM Neutra Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Neutra Regular.ttf
Family Name: UTM Neutra
PostScript Name: UTM Neutra
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'
"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
144

UTM NguyenHa 01 Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM NguyenHa 01 Regular.ttf
Family Name: UTM NguyenHa 01
PostScript Name: UTM NguyenHa 01
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

0
@

10 pt

P
`
p

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

 

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

°

14 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸˙
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.
22 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%
‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở
đất là nơi
26 pt

Khi ta ở
đất là nơi
145

UTM NguyenHa 02 Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM NguyenHa 02 Regular.ttf
Family Name: UTM NguyenHa 02
PostScript Name: UTM NguyenHa 02
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙˙¸˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'
"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
146

UTM Niagara Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Niagara Regular.ttf
Family Name: UTM Niagara
PostScript Name: UTM Niagara
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝
˙ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
24 pt

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng 1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
hóa tâm hồn.
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
147

UTM Nokia Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Nokia Regular.ttf
Family Name: UTM Nokia
PostScript Name: UTM Nokia
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

12 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

 

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

°

14 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

~
Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
18 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'
"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬
--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸˙
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất
là nơi đất ở.
22 pt

Khi ta ở
đất là nơi

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%
‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+
=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở
đất là nơi

148

UTM Nokia Standard Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Nokia Standard Bold.ttf
Family Name: UTM Nokia Standard
PostScript Name: UTMNokiaStandardBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
149

UTM Nokia Standard Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Nokia Standard Regular.ttf
Family Name: UTM Nokia Standard
PostScript Name: UTM Nokia Standard
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·
•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸
˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

150

UTM Novido Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Novido Regular.ttf
Family Name: UTM Novido
PostScript Name: UTM Novido
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

Ð

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯
˘˙˙¸˙
˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
151

UTM Nyala Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Nyala Regular.ttf
Family Name: UTM Nyala
PostScript Name: UTM Nyala
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

~
Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚¡³«
¿²¹‰
º'¼
‘;":,.½
’¾
“”!?
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
‚³²¹#ƒ

º%
&

‘;":,.½
’¾
“”
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹#¥
ƒ
º%

&


¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

18 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹#¥
ºƒ

%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
152

UTM Omni Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Omni Regular.ttf
Family Name: UTM Omni
PostScript Name: UTM Omni
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở.

0

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

@ A B C D E F G H

!
1

"

#

$

%

&

2 3 4 5 6

'

(

)

7 8 9
I

*

+

,

-

.

/

:

;

<

=

>

?

J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z

10 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

_

m

n

o

y

z

{

|

}

~

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

¸

¹

º

¿

d

e

f

g

p

q

r

s

t

u

v

w x

ƒ

ˆ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

±

²

³

°

h

´

µ

·

Ä

Å

Æ

Ç

Ò Ó Ô Õ

Ö

×

Ø

Á Â Ã

Khi ta ở đất là

^

l

c

 

14 pt

]

k

b

12 pt

nơi đất ở. Khi ta

\

j

a

Khi ta ở đất là

[

i

`

Ž

»

¼

½

¾

È É Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ù Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Ð

Ñ

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

nơi đất ở. Khi

12 pt

16 pt

%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«

1234567890$¢£¢¥ƒ#

Khi ta ở đất

»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

là nơi đất ở.
18 pt

Khi ta ở đất

14 pt

1234567890$¢£

là nơi đất ở.

¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“

20 pt

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•

Khi ta ở

@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ

đất là nơi

^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở
đất là nơi
24 pt

Khi ta ở
đất là
153

UTM Ong Do Gia Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Ong Do Gia Regular.ttf
Family Name: UTM Ong Do Gia
PostScript Name: UTM Ong Do Gia
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…
·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ˘˙˙¸
˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

154

UTM Ong Do Tre Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Ong Do Tre Regular.ttf
Family Name: UTM Ong Do Tre
PostScript Name: UTM Ong Do Tre
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.com;
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

hồn.

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;

hóa tâm hồn.

‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()

16 pt

[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~

đất bỗng hóa tâm hồn.

´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

16 pt

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&
'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

155

UTM Oregon Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Oregon Regular.ttf
Family Name: UTM Oregon
PostScript Name: UTM Oregon
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta

đ t là n i đ t . Khi ta đi đ t b ng hóa tâm h n.

10 pt

Khi ta

đ t là n i đ t . Khi ta đi đ t b ng hóa tâm h n.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

/

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

Ž

Khi ta đ t là n i đ t . Khi ta đi đ t b ng hóa
tâm h n.

°

±

²

³

´

µ

p

¸

¹

º

»

¼

½

¾

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Khi ta đ t là n i đ t . Khi ta đi đ t
b ng hóa tâm h n.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢£¢
¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“‚”!„?¡
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…p•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta đ t là n i đ t . Khi ta đi đ t
b ng hóa tâm h n.
18 pt

Khi ta đ t là n i đ t . Khi ta đi
đ t b ng hóa tâm h n.

14 pt

1234567890$¢£¢
¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½

,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…p•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta đ t là n i đ t . Khi
ta đi đ t b ng hóa tâm h n.

16 pt

1234567890$¢£¢
¥ƒ#%‰&'"º¹¼
³²
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…p•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta đ t là n i đ t .
Khi ta đi đ t b ng hóa tâm
24 pt

Khi ta đ t là n i đ t .
Khi ta đi đ t b ng hóa

156

UTM Pacific Standard Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Pacific Standard Regular.ttf
Family Name: UTM Pacific Standard
PostScript Name: UTM Pacific Standard
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

Ð

16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨
ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨
ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
157

UTM Penumbra Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Penumbra Bold.ttf
Family Name: UTM Penumbra
PostScript Name: UTMPenumbraBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]
{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

158

UTM Penumbra Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Penumbra Regular.ttf
Family Name: UTM Penumbra
PostScript Name: UTM Penumbra
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙˙¸˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

159

UTM Pierre Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Pierre Regular.ttf
Family Name: UTM Pierre
PostScript Name: UTM Pierre
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

12 pt

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Ð

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

Ž

Á

°

hồn.

/

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“

hóa tâm hồn.

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/

16 pt

\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@

đất bỗng hóa tâm hồn.

©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙

20 pt

˙¸˙˙ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
16 pt

đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"

º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

160

UTM Raven Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Raven Regular.ttf
Family Name: UTM Raven
PostScript Name: UTM Raven
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%‰ &'"„‚¡³«
»
‹›±
¿²¹º¼
”!?½
“+=¾
’,.:÷
;‘
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&„‚¡³«
»
‹›¿²¹‰
º"'¼
”!?½
“¾
’,.:;‘
+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
„‚¡³²¹ƒ
º#%&"'¼

!”?½
“¾
’,.:‘;
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ºƒ

#%&"'¼
”½
“¾
’,.:;‘
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
161

UTM Rockwell Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Rockwell Regular.ttf
Family Name: UTM Rockwell
PostScript Name: UTM Rockwell
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi
162

UTM Roman Classic Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Roman Classic Regular.ttf
Family Name: UTM Roman Classic
PostScript Name: UTM Roman Classic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

0

hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

Ž

12 pt

Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢

£

¢

¥

²¹%
ƒ
&
º'"#

³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
18 pt

Khi ta ở đất là nơi

14 pt

1234567890$¢

đất ở. Khi ta đi đất

&'"º

¹

²

³

£

¢

¥
%
ƒ

#

¼½¾.,:;‘’“”!„‚¡«
»
‹›±
¿?
+
=

÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄

20 pt

Khi ta ở đất là

*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

nơi đất ở. Khi ta

16 pt

1234567890$¢

22 pt

Khi ta ở đất là

%‰

nơi đất ở. Khi ta

&'"º

¹

¥
¢
ƒ
#

£
²

„‚¡³«
¿.¾
½
¼
,:;‘’“”!?

»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

163

UTM Sarah Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Sarah Regular.ttf
Family Name: UTM Sarah
PostScript Name: UTM Sarah
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„'"‚¡³«
¼
»
‹¿²½
”’;¹“!¾
:.?,‘‰
º
›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
„'"‚¡³&
¼
#
²½
”’;%¹“!¾
:.,‘ƒ

º
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
'"&
³¼
#
½
²;%¹¾
:.,ƒ
º

‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

24 pt

1234567890$¢
£
¢
'"³&
²¼
#
¹%¥
ºƒ

½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

164

UTM Scriptina KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: No Classification
File Name: UTM Scriptina KT Regular.ttf
Family Name: UTM Scriptina KT
PostScript Name: UTM Scriptina KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; http://www.fontchudep.com; www.thienminh.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

@

A

`

a

P

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

!

1

p

hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

"

#

B

C

D

b

c

d

2

Q

R

q

r

3

S

$

4

%

&

E

F

e

f

5

T

U

s

t

u

ƒ

¡

¢

£

¤

6

(

8

G

H

g

h

V

W

v

w

j

k

l

m

n

o

{

|

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

É

Ê

´

µ

Å

Æ

Ç

Ð

Ñ

Ô

Õ

È

Ö

×

Ø

ä

å

æ

ç

ô

õ

è

ö

÷

ø

ó

i

\

Ä

ã

O

[

,

<

³

ò

N

;

Ã

â

M

z

²

á

L

y

Â

ñ

K

x

±

à

J

Z

Á

ð

+

:

Y

°

Ó

I

*

X

À

Ò

)

9

H

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

'

7

1234567890$¢

·

¸

¹

º

Ù

Ú

ù

ú

é

£¢

ê

»

¼

Ë

Ì

Û

Ü

ë

ì

û

ü

¥ƒ

-

.

=

]
}

>
^

~

/

?

_

Ž

-

½

ž

Ÿ

®

¯

¾

Í

¿

Î

Ï

Ý

Þ

ß

î

ï

ý

þ

ÿ

í

#%&
„‚¡³‰
²'"º¹¼
½
¾
.,:;’‘“”!

?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―H·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*

đất bỗng hóa tâm hồn.

†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢

£¢

¥#³ƒ

²%
&
'"º¹¼
½
¾
.,:

;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―H·•@©®

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

¸

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

165

˙

˙

ˇ

UTM Seagull Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Seagull Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Seagull
PostScript Name: UTMSeagull-BoldItalic
Version: Version 1.00 January 4, 2010, initial release
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt
16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

166

UTM Seagull Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Seagull Bold.ttf
Family Name: UTM Seagull
PostScript Name: UTMSeagullBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt
16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²
³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

167

UTM Sharnay Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Sharnay Italic.ttf
Family Name: UTM Sharnay
PostScript Name: UTM Sharnay
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

~

Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
³²¹ƒ
º#

%
&
'"¼
½
¾
.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
³²¹¥
ƒ

º#
%
&
'"
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

22 pt

1234567890$¢
£
¥
¢
ƒ

#
%
&
'

¹
²
³
¼½¾.,:;‘’“”
„‚¡«
»
‹›±
¿!?+
=
÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§
¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

168

UTM Showcard Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Showcard Regular.ttf
Family Name: UTM Showcard
PostScript Name: UTM Showcard
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

@

10 pt

P

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`
p

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

0

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi

169

UTM Silk Script Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Silk Script Regular.ttf
Family Name: UTM Silk Script
PostScript Name: UTM Silk Script
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

 
°

/

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯
¿

Ž

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙¸˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…
·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

170

UTM Sloop 1 Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Sloop 1 Regular.ttf
Family Name: UTM Sloop 1
PostScript Name: UTM Sloop 1
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^
_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=
±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿
«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·
•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
171

UTM Soraya Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Soraya Regular.ttf
Family Name: UTM Soraya
PostScript Name: UTM Soraya
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„“‚’”?‘¡:³!.,;'¾
²"½
¹¼
º

¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
:³.,;%

&
²#

¹¼
ƒ

º
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜
ˉ
˘
˙
˙
¸
˙
˙
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢
£
¢
³%
'&
²#

¼
¹¥
ƒ
º

¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
172

UTM Spring Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Spring Regular.ttf
Family Name: UTM Spring
PostScript Name: UTM Spring
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
14 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
16 pt

/

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦
/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙
˙¸˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
173

UTM Staccato Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Staccato Regular.ttf
Family Name: UTM Staccato
PostScript Name: UTM Staccato
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

Ð

Ž

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}
|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.
,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
174

UTM Swashes Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Swashes Regular.ttf
Family Name: UTM Swashes
PostScript Name: UTM Swashes
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
 

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

Ž
ž

Ÿ

­

®

¯
¿

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Ð

16 pt

ƒ

Á

°

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›
+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;
‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·
•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
175

UTM Swiss 721 Black Condensed Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: No Classification
File Name: UTM Swiss 721 Black Condensed Regular.ttf
Family Name: UTM Swiss 721 Black Condensed
PostScript Name: UTM Swiss 721 Black Condensed
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; http://www.fontchudep.com; www.thienminh.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

H

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

-

®

¯
¿

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―H·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
H·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>
¬--―H·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

176

UTM Swiss Condensed Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: No Classification
File Name: UTM Swiss Condensed Bold.ttf
Family Name: UTM Swiss Condensed
PostScript Name: UTMSwissCondensed-Bold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; http://www.fontchudep.com; www.thienminh.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

H

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

-

®

¯
¿

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

Ž

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―H·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―H·•
@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ
16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―H·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

177

UTM Swiss Condensed Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: No Classification
File Name: UTM Swiss Condensed Regular.ttf
Family Name: UTM Swiss Condensed
PostScript Name: UTM Swiss Condensed
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; http://www.fontchudep.com; www.thienminh.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

H

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

-

®

¯
¿

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―H·•@©®™()[]{}|¦/
\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―H·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯
˘˙˙¸˙
˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―H·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß
fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
178

UTM Talling Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Talling Bold.ttf
Family Name: UTM Talling
PostScript Name: UTMTallingBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

Ž
ž

Ÿ

®

¯

½

¾

¿

Í

Î

Ï

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~
´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»
16 pt

‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶
ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

18 pt

24 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
179

UTM Talling Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Talling Regular.ttf
Family Name: UTM Talling
PostScript Name: UTM Talling
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

Ž
ž

Ÿ

®

¯

½

¾

¿

Í

Î

Ï

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´
`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»
16 pt

‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

18 pt

24 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡
?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|
¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
180

UTM Tam Le Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Tam Le Regular.ttf
Family Name: UTM Tam Le
PostScript Name: UTM Tam Le
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn
!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

}

~

ƒ

ˆ
˜

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

°

±

²

³

´

µ

·

¸

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

hóa tâm hồn.

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

hồn.
12 pt

/

y

z

{

|

Š

Œ

š

œ

ž

Ÿ

©

ª

«

¬

­

®

¯

¹

º

»

¼

½

¾

¿

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

¨

Ž

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

12 pt

1234567890$¢

bỗng hóa tâm hồn.

£

¢

¥

ƒ

³²¹‰
º#
%
&

"
½
¾
.,:;

‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®

™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

ˇ

đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

18 pt

1234567890$¢

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

¼½¾.,:;‘’“”‚

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

£

¢

³²¹ƒ

º#
%
&
'"

¥

?¿

«
»
‹›±
×
¬
<>÷
=
+

-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ß

20 pt

fiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
181

UTM Than Chien Tranh Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Than Chien Tranh Regular.ttf
Family Name: UTM Than Chien Tranh
PostScript Name: UTM Than Chien Tranh
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.net
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?
O

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

&

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

 

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

~
Ž

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,
:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(
)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!&?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙˙¸˙˙ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

182

UTM Thanh Nhac TL Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Thanh Nhac TL Regular.ttf
Family Name: UTM Thanh Nhac TL
PostScript Name: UTM Thanh Nhac TL
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ž

12 pt

1234567890$¢

16 pt

£

³²¹¥
ƒ
º#

%
&
'"

¢

¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta đi đất bỗng hóa
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất

14 pt

1234567890$¢

ở. Khi ta đi đất bỗng

&'"º

20 pt

¹

²

¥
¢
ƒ

#
%

£

¼½¾
„‚¡«
»
‹›¿.,:“
;”
’‘!?
+

³

=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄

Khi ta ở đất là nơi

*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đất ở. Khi ta đi đất
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi

1234567890$¢

đất ở. Khi ta đi

&'"º

¹

¥
£
¢
ƒ
#
%
²

„‚¡³¿.¾

¼
:“
;”
’‘!?

«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™
()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`
¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
183

UTM ThuPhap Thien An Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM ThuPhap Thien An Regular.ttf
Family Name: UTM ThuPhap Thien An
PostScript Name: UTM ThuPhap Thien An
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

&

'

(

)

*

+

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

q

°

R

Â

ð

ñ

á

S

s

Á

Ñ

3

r

¢

Ð
à

2

&

±

À

tâm hồn.

%

p

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

$

Q

12 pt

#

P
`

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

"

1

@

10 pt

!

²

Ò
â
ò

ƒ

4

T
t

5

U
u

6

V

W

v

w

£

¤

¥

¦

Ã

Ä

Å

³

Ó
ã
ó


´


µ

Ô

Õ

ô

õ

ä

å

7

8

x

y

\

z

{

|

š

Ö

È

É

×

Ø

ö

÷

æ

·

ç

¸

è
ø

l

[

Ç

L

Z

©

§

-

<

¨

ˆ
˜

412356897 0$¢£¢ ¥ƒ#%‰&'"º¹

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

Y

,

;

Š

12 pt

14 pt

X

:

Æ

9

¹

Ù
é

ù

k

.

/

M

N

O

m

n

o

=

]

~

®

Œ

ª

«

¬

­

Ê

»

¼

½

Ú

Ë
Û

Ü

ú

û

ü

ê

ë

^

}

º

>

œ

Ž
ž

Ì

_

Ÿ
¯

¾

¿

Ý

Þ

ß

ý

þ

ÿ

Í

ì

?

í

Î
î

Ï
ï

²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!&?«¿»‹›+

=±÷ <> --

× ¬ ―…·•@©®™()[]{}|¦/\

bỗng hóa tâm hồn.

⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

14 pt

412356897 0$¢£¢ ¥ƒ#%‰&'"º¹

đất bỗng hóa tâm hồn.

²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!&

? «»‹›+=±÷ <> --

× ¬ ―…·•@©®™(

¿

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

)[]{}|¦/\ *†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

˙

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

184

˙

ˇ

ˆ˜¯˘˙˚¸

UTM Times Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Times Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Times
PostScript Name: UTMTimesBold Italic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
#%&
„‚³²¹º‰
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!
¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢
£
¢
¥
ƒ
³²¹º‰
%
#&
'"¼
½
¾
.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

16 pt

1234567890$¢
%
#³²¹º‰
&
'"¼
£
¢
¥
ƒ
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢

#%
&
'"
£
¢
¥
²¹ºƒ
¼½¾.,:;‘’“”‚
!?
±
×
=
÷
³

¿¡+
«
›‹»
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
185

UTM Times Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Times Bold.ttf
Family Name: UTM Times
PostScript Name: UTMTimesBold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.
14 pt

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ž

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”
‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾
.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸
˙˙ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
22 pt

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"
º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±
÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
186

UTM Times Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Times Italic.ttf
Family Name: UTM Times
PostScript Name: UTMTimesItalic
Version: Bo Font chu Viet su dung bang ma Unicode - Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phat trien boi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta đ t l n i đ t . Khi ta đi đ t b ng h a t m h n.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

$

,

6

Ä

Å

Æ

Ç

^

f

p

Ë

Î

Ï

Ñ

-

7

@

I

Ö

×

Ø

g

q

Û

Ü

ˆ

Þ

ß

8

ä

å

æ

ç

_

h

r

ë

î

ï

A

J

ö

÷

ø

i

s

û

ü

Š

þ

ÿ

0

10 pt

Khi ta đ t l n i đ t . Khi ta đi đ t b ng h a t m h n.

12 pt

Khi ta đ t l n i đ t . Khi ta đi đ t b ng h a
t m h n.
14 pt

Khi ta đ t l n i đ t . Khi ta đi đ t
b ng h a t m h n.

Ð

%

ð

16 pt

ñ

.

Ž

12 pt

Khi ta đ t l n i đ t . Khi ta đi
đ t b ng h a t m h n.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta đ t l n i đ t . Khi ta
đi đ t b ng h a t m h n.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛

20 pt

Khi ta đ t l n i đ t . Khi
ta đi đ t b ng h a t m h n.

ˇ

22 pt

16 pt

Khi ta đ t l n i đ t .
Khi ta đi đ t b ng h a

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

24 pt

Khi ta đ t l n i đ t
. Khi ta đi đ t b ng

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄
*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta đ t l n i đ t
. Khi ta đi đ t b ng
187

UTM Times Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Times Regular.ttf
Family Name: UTM Times
PostScript Name: UTM Times
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

Ð

16 pt

Ž

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©
®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng
188

UTM Trajan Pro Bold Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Trajan Pro Bold Regular.ttf
Family Name: UTM Trajan Pro Bold
PostScript Name: UTM Trajan Pro Bold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

14 pt

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

/

Ž

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’
“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi
24 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta

189

UTM ViceroyJF Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM ViceroyJF Regular.ttf
Family Name: UTM ViceroyJF
PostScript Name: UTM ViceroyJF
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

Ð

16 pt

~
Ž

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?
¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘
’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[
]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―
…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^
~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<
>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa
190

UTM Wedding K&T Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Wedding K&T Regular.ttf
Family Name: UTM Wedding K&T
PostScript Name: UTM Wedding K&T
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

_
^

`

a

b

c

d

E

f

g

h

i

j

k

l

m

n

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

o

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

14 pt

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢

16 pt

£

¢

¥

#%&
„‚¡³¿²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘’“”!?

ƒ

«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.
18 pt

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

1234567890$¢

£

¢

³²¹ƒ

º#
%&
'"¼
½
¾
.,:;‘’“”

¥

20 pt

‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()
[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

16 pt

hóa tâm hồn.

bỗng hóa tâm hồn.

1234567890$¢

£

¢

¥

½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đất bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
191

³²¹ƒ
º#

%&
'"¼

UTM Windsor BT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Windsor BT Regular.ttf
Family Name: UTM Windsor BT
PostScript Name: UTM Windsor BT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

10 pt

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ž

12 pt

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:
;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®
™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfifl
µ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹
²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×
<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*
†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất

192

UTM Yen Tu Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Yen Tu Regular.ttf
Family Name: UTM Yen Tu
PostScript Name: UTM Yen Tu
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

0

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

Ð

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng

Ž

hóa tâm hồn.

12 pt

16 pt

“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

bỗng hóa tâm hồn.

14 pt

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•

đất bỗng hóa tâm hồn.

@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi

˘˙˙¸˙˙
ˇ

ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹

Khi ta ở đất là nơi đất ở.

²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

193

UTM Yves KT Bold Italic
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Yves KT Bold Italic.ttf
Family Name: UTM Yves KT
PostScript Name: UTMYvesKT_BoldItalic
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn
!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

Š

Œ

ˆ
˜

š

œ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

12 pt

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

°

hồn.

Ð

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

Ž
ž

Ÿ

­

®

¯
¿

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢

tâm hồn.

£

¢

¥

ƒ

#%&
³²¹º‰
'"¼
½
¾
.,:;‘
’“

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝

bỗng hóa tâm hồn.

˙

ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

14 pt

đất bỗng hóa tâm hồn.

,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―

1234567890$¢

£

¢

¥

ƒ

³#%
²¹º‰
&
'"¼
½
¾
.

…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đi đất bỗng hóa tâm hồn.
22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

194

UTM Yves KT Bold
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Yves KT Bold.ttf
Family Name: UTM Yves KT
PostScript Name: UTMYvesKT_Bold
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn
!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

Š

Œ

ˆ
˜

š

œ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

12 pt

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

°

hồn.

Ð

14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

Ž
ž

Ÿ

­

®

¯
¿

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

12 pt

1234567890$¢

tâm hồn.

£

¢

¥

ƒ

#%&
³²¹º‰
'"¼
½
¾
.,:;‘
’“

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝

bỗng hóa tâm hồn.

˙

ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

14 pt

đất bỗng hóa tâm hồn.

,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―

1234567890$¢

£

¢

¥

ƒ

³#%
²¹º‰
&
'"¼
½
¾
.

…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta

flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

đi đất bỗng hóa tâm hồn.
22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

195

UTM Yves KT Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Yves KT Regular.ttf
Family Name: UTM Yves KT
PostScript Name: UTM Yves KT
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode
Thiết kế bởi Michael Đinh Kiên - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudepc@gmail.com; www.fontchudep.com
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn
!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

10 pt

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

ƒ

Š

Œ

ˆ
˜

š

œ

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

12 pt

 

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Ÿ

®

¯
¿

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Ð

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa

ž
­

Á

°

14 pt

Ž

12 pt

1234567890$¢

tâm hồn.

£

¢

¥

ƒ

#%&
³²¹‰
º'"¼
½
¾
.,:;‘
’“

”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™(

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất

)[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛

bỗng hóa tâm hồn.

ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi

14 pt

đất bỗng hóa tâm hồn.

,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…

1234567890$¢

£

¢

¥

ƒ

·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfi
flµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.
22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi
ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

196

³²¹‰
º#%
&
'"¼
½
¾
.

UTM Zebrawood Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Zebrawood Regular.ttf
Family Name: UTM Zebrawood
PostScript Name: UTM Zebrawood
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng
hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

ƒ

ˆ

Š

Œ

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

~
Ž

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

16 pt

12 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„
!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡
§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½
¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛
ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất
ở. Khi ta đi đất bỗng

16 pt

22 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³
¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ
^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi đất
24 pt

Khi ta ở đất là nơi
đất ở. Khi ta đi

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º
¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷
×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†
‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là
nơi đất ở. Khi ta
197

UTM Zirkon Regular
UTM Unicode Vietnamese Fonts
Font Type: TrueType
Family Style: Serif
File Name: UTM Zirkon Regular.ttf
Family Name: UTM Zirkon
PostScript Name: UTM Zirkon
Version: Bộ Font chữ Việt sử dụng bảng mã Unicode - http://www.fontchudep.vn
Thiet ke boi Michael Dinh Kien - "In God We Trust - Free for everyone" Email: fontchudep@gmail.com; www.fontchudep.com; www.fontchudep.vn
Phát triển bởi Thien Minh Co., Ltd - http://www.thienminh.vn

8 pt
Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
10 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

12 pt

ƒ

ˆ

Š

Œ

˜

š

œ

ž

Ÿ

 

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
14 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

/

Ð

Ž

16 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn.

12 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«
»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª
°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

18 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa
tâm hồn.

14 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,:;‘’“”‚
„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@©®™()[]{
}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

20 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.

16 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼½¾.,
:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬--―…·•@
©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘
˙˙¸˙˙
ˇ

22 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất
bỗng hóa tâm hồn.
24 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi
đất bỗng hóa tâm hồn.

18 pt

1234567890$¢£¢¥ƒ#%‰&'"º¹²³¼
½¾.,:;‘’“”‚„!¡?¿«»‹›+=±÷×<>¬-―…·•@©®™()[]{}|¦/\⁄*†‡§¶ª°
ßfiflµ^~´`¨ˆ˜¯˘˙˚¸˝˛ˇ

26 pt

Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta
đi đất bỗng hóa tâm hồn.

198

Unable to load the D:\Setup\Viet Unicode\{UTM Fonts}\UVNTinTuc_BI.ttf font ().

199