HOAHOC.

ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
XÂY DJNG HJ THÓNG CÂU HOI VÀ BÀI TAP PHAN “NHJT HOÁ HÇC”
DÙNG CHO HÇC SINH CHUYÊN HOÁ
Trích theo tài liu ca: Trng THPT chuyên Nguyn Hu - Hà Ni
I. MO DAU
Trong quá trình giang day o truong phô thông nhiêm vu phát triên tu duy cho hoc sinh là nhiêm vu
rât quan trong, dòi hoi tiên hành dông bô o các môn, trong dó Hóa hoc là môn khoa hoc thuc nghiêm dê câp
dên nhiêu vân dê cua khoa hoc, së góp phân rèn luyên tu duy cho hoc sinh o moi góc dô dác biêt là qua phân
bài tâp hóa hoc. Bài tâp hóa hoc không nhung có tác dung rèn luyên kÿ náng vân dung, dào sâu và mo rông
kiên thuc dã hoc môt cách sinh dông, phong phú mà còn thông qua dó dê ôn tâp, rèn luyên môt sô kÿ náng
cân thiêt vê hóa hoc, rèn luyên tính tích cuc, tu luc, trí thông minh sáng tao cho hoc sinh, giúp hoc sinh hung
thú trong hoc tâp. Qua bài tâp hóa hoc giáo viên kiêm tra, dánh giá viêc nám vung kiên thuc và kÿ náng hóa
hoc cua hoc sinh.
Dê giáo viên bôi duõng hoc sinh khá, gioi o truong chuyên du thi hoc sinh gioi câp Tinh và câp
Quôc gia duoc tôt thì nhu câu câp thiêt là cân có môt hê thông câu hoi và bài tâp cho tât ca các chuyên dê
nhu : câu tao chât, nhiêt hoá hoc, dông hoá hoc, cân báng hoá hoc,....
Vì vây , trong quá trình giang day dôi tuyên hoc sinh gioi Tinh và Quôc gia tôi dã suu tâm và tâp hop lai
môt sô câu hoi và bài tâp theo môt sô chuyên dê, trong dó có phân dùng dê luyên tâp cho hoc sinh phân
“Nhiêt hoá hoc”
II. MJC DÍCH CUA DE TÀI
Xây dung hê thông câu hoi và bài tâp phân “Nhiêt hoá hoc”dùng cho hoc sinh lop chuyên Hoá hoc o
bâc THPT giúp hoc trò hoc tôt hon và chuân bi tôt hon cho các ky thi hoc sinh gioi Hóa hoc ca vê lý thuyêt
– bài tâp – phuong pháp giai, góp phân nâng cao chât luong giang day và hoc tâp môn Hóa hoc.
III. NÇI DUNG
A- CO SO LÍ THUYET :
Truoc khi dua ra hê thông bài tâp cho hoc trò luyên tâp thì giáo viên cân phai yêu câu hoc trò nho lai
môt sô khái niêm và nôi dung lí thuyêt co ban cua phân Nhiêt hoá hoc nhu sau:
1) KHÍ LÍ TUONG:
* Khí lí tuong là chât khí mà khoang cách giua các phân tu khí xa nhau, có thê bo qua tuong tác giua chúng.
* Voi khí lí tuong thì có thê áp dung :
- Phuong trình trang thái: P.V = nRT (R = 8,314 J/mol.K = 0,082 l.atm/mol.K)
- Trong b×nh cã hçn hî p khÝth×: P = P
i
=
V
n
i
.RT
cßn
P
i
= N
i
.P = .P
n
i
n
i
X
X
X
2) HJ VÀ MÔI TRUÒNG:
- Hç mo: hê trao dôi chât và náng luong voi môi truong.
- Hç kín: Hê chi trao dôi náng luong voi môi truong.
- Hç doçn nhiçt: Hê không trao dôi nhiêt voi môi truong.
* Quy uóc:
Hê nhân náng luong cua môi truong ¬ náng luong mang dâu +
Hê nhuong náng luong cho môi truong ¬ náng luong mang dâu -
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
3) BIEN DOI THUAN NGHJCH:
Nêu hê chuyên tu trang thái cân báng này sang trang thái cân báng khác môt cách vô cùng
châm qua liên tiêp các trang thái cân báng thì su biên dôi này duoc goi là thuân nghich. Dây là su biên dôi lí
tuong không có trong thuc tê.
4) SJ BIEN DOI BÁT THUAN NGHJCH: là su biên dôi duoc tiên hành voi vân tôc dáng kê. Nhung
phan ung trong thuc tê dêu là biên dôi bât thuân nghich.
5) HÀM TRANG THÁI: là hàm mà giá tri cua nó chi phu thuôc vào các thông sô trang thái cua hê, không
phu thuôc vào nhung su biên dôi truoc dó.
Ví du: P.V = hàm trang thái
P
1
.V
1
= n.RT
1
; P
2
.V
2
= n.R.T
2
6) CÔNG (W) VÀ NHIJT (Q)
- Là 2 hình thuc trao dôi náng luong.
- W, Q không phai là hàm trang thái vì giá tri cua chúng phu thuôc vào cách biên dôi.
Ví du: Công cua su giãn no khí lí tuong tu thê tích V
1
dên V
2
o t
o
= const trong 1 xilanh kín nho 1 pittông
duoc tính báng công thuc:
W = - dV P
n
.
2
1
}
(P
n
: áp suât bên ngoài)
* Nêu su biên dôi là BTN thì P
n
= P
kq
= const
W
BTN
= - P
kq
. dV
}
2
1
= - P
kq
. AV = - P
kq
.(V
2
- V
1
)
* Nêu su biên dôi là thuân nghich: Giam P
n
nhung luong vô cùng bé dê thê tích khí táng nhung luong vô
cùng bé. Khi dó P
n
môi lúc thuc tê = P o bên trong xi lanh = P
k
P
n
= P
k
= n.RT/V
¬ W
TN
= - dV P
n
.
2
1
}
= - nRT .
}
2
1
V
dV
= - nRT .ln
1
2
V
V
¬ W
BTN
= W
TN
* Các quá trình thuân nghich sinh công lon nhât khi hê biên dôi tu trang thái 1 sang trang thái 2. Luong công
này dúng báng luong công cân thiêt dua hê vê trang thái ban dâu môt cách thuân nghich.
7) NÇI NÄNG U:
- U cua môt chât hay môt hê gôm dông náng cua các phân tu và thê náng tuong tác giua các phân tu trong hê
dó.
- U là dai luong dung dô và là hàm trang thái
- U cua n mol khí lí tuong chi phu thuôc vào nhiêt dô.
8) NGUYÊN LÍ I CUA NHIJT DÇNG HÇC: (SJ BIEN DOI NÇI NÄNG CUA HJ).
AU = U
2
- U
1
= W + Q
- Dôi voi su biên dôi vô cùng nho: dU = o
W
+ o
Q
(o: Chi nhung hàm không phai là hàm trang thái)
- Thuong gáp công duoc thuc hiên chi do su biên dôi thê tích nên: o
W
= -P.dV
¬ dU = o
Q
= P .dV ¬
}
dU = Q - dV P.
2
1
}
÷ AU = Q - dV P.
2
1
}
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
* Nhiçt dáng tích: Nêu hê biên dôi o V = const ÷ dV = 0
¬ AU = Q
V
¬ Q
V
là 1 hàm trang thái.
* Nhiçt dáng áp: Nêu hê biên dôi o P = const thì:
dV P.
2
1
}
= P . dV
}
2
1
= P. V
2
- P. V
1
¬ AU = U
2
- U
1
= Q
P
- P. V
2
+ P .V
1
¬ Q
P
= (U
2
+ P.V
2
) - (U
1
+ P .V
1
)
Dát U + P.V = H = entanpi = hàm trang thái
¬ Q
P
= H
2
- H
1
= AH = su biên thiên entanpi cua hê.
* Nhiçt phan úng:
Xét 1 hê kín trong dó có phan ung: aA + bB ÷ cC + dD
Nhiêt phan ung cua phan ung này là nhiêt luong trao dôi voi môi truong khi a mol A phan ung voi b mol B
tao ra c mol C và d mol D o T = const.
- Nêu phan ung duoc thuc hiên o P = const thì nhiêt phan ung duoc goi là nhiêt phan ung dáng áp Q
P
= AH
- Nêu phan ung duoc thuc hiên o V = const thì nhiêt phan ung duoc goi là nhiêt phan ung dáng tích Q
V
=AU
* Quan hê giua Q
P
và Q
V
Q
P
= AH = A(U + PV)P = AU + P. AV ¬ AH = AU + P . AV = AU + An .RT
Q
P
= QV + An .RT ( An = ¿ n
khí sp
- ¿ n
khí pu
)
Khi An = 0 ¬ Q
P
= Q
V
hay AH = AU
U = Q
V
= n .C
V
. T A A
H = Q
P
= n .C
P
. T A A
* Nhiçt dung mol dáng áp (C
P
) là nhiêt luong cân cung câp dê làm 1 mol chât nóng thêm 1
o
trong diêu kiên
dáng áp (mà trong quá trình không có su biên dôi trang thái).
* Tuong tu voi C
V
: AH =
}
2
1
.
T
T
P
dT C ; AU =
}
2
1
.
T
T
T
dT C
C
P
, C
V
là hàm cua nhiêt dô.
Voi 1 mol khí lí tuong: C
P
=
T
H
A
A
; C
V
=
T
U
A
A
Mà AU = AH - P. AV ¬ C
P
=
T
H
A
A
=
T
U
A
A
+
T
V P
A
A .
= C
V
+ R
Q, W: Không phai là hàm trçng thái
Q
V
= AU; Q
P
= AH ¬ Q
V
, Q
P
là hàm trçng thái ¬ chí phµ thuçc vào trçng thái dâu và trçng thái cuôi
cua hç mà không phµ thuçc vào quá trình biên dôi là thuçn nghjch hay không thuçn nghjch.
9) DJNH LUAT HESS: AH (AU) cua 1 quá trình chi phu thuôc vào trang thái dâu và trang thái cuôi cua hê
mà không phu thuôc vào duong di.
AHpu = ¿AHs (san phâm) - ¿AHs (chât dâu) = ¿AHc (chât dâu) - ¿AHc (san phâm)
10) DJNH LUAT KIRCHHOFF:
A
A
A
n
1
A + n
2
B n
3
C + n
4
D
T
2
H
2
H
a
H
b
A
n
1
A + n
2
B n
3
C + n
4
D
T
1
H
1
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Theo dinh luât Hess: AH
2
= AH
a
+ AH
1
+ AH
b
Mà:
AH
a
=
}
+
2
1
). . . (
2 1
T
T
P P
dT C n C n
b A
= -
}
+
2
1
). . . (
2 1
T
T
P P
dT C n C n
B A
AH
b
=
}
+
2
1
). . . (
4 3
T
T
P P
dT C n C n
D C
¬ AH
2
= AH
1
+
}
+ ÷ +
2
1
)]. ( ) . . [(
2 1 4 3
T
T
P P P P
dT C n C n C n C n
B A D C
= AH
1
+
}
A
2
1
.
T
T
P
dT C
- AH
1
thuong duoc xác dinh o diêu kiên chuân: AH
o
T
= AH
o
298
+
}
A
T
o
P
dT C
298
.
Voi AC
o
P
= ¿C
o
P
(sp) - ¿C
o
P
(tham gia)
C
o
P
là nhiêt dung mol dáng áp o diêu kiên chuân (1atm).
- Trong khoang hep cua nhiêt dô có thê coi AC
o
P
= const
Thì: AH
2
= AH
1
+ AC
P
.(T
2
-T
1
)
AH
o
T
= AH
o
298
+ AC
o
P
(T - 298)
11) ENTROPI (S)
- Trong su biên dôi thuân nghich vô cùng nho o T = const hê trao dôi voi môi truong môt luong nhiêt oQ
TN
thì su biên thiên entropi trong quá trình này là: d
S
=
T
Q
TN
o
S là hàm trang thái (J/mol.K)
- Nêu su biên dôi là bât thuân nghich thì d
S
>
T
Q
TN
o
- Vì là hàm trang thái nên khi chuyên tu trang thái 1 sang trang thái 2 báng biên thiên thuân nghich hay bât
thuân nghich thì :
S
2
- S
1
= AS =
}
2
1
T
Q
TN
o
(AS
TN
= AS
BTN
)
12) NGUYÊN LÍ II CUA NHIJT DÇNG HÇC:
dS >
T
Q o
- Trong hê cô lâp oQ = 0. nên:
+ dS = 0: trong hê cô lâp entropi cua hê không dôi nêu xay ra quá trình thuân nghich.
+ dS > 0 : trong hê cô lâp, quá trình tu xay ra (BTN) theo chiêu táng entropi cua hê và táng cho toi khi dat
giá tri max thì hê së dat trang thái cân báng.
* Entropi là thuoc do dô hôn dôn cua hê: Dô hôn dôn cua 1 hê hay 1 chât càng lon khi hê hay chât dó gôm
nhung hat và su dao dông cua các hat càng manh (khi liên kêt giua các hat càng yêu).
VD: S < S < S
S < S < S
H
2
(k) O
2
(k) O
3
(k)
H
2
O(r)
H
2
O (l)
H
2
O (h)
¬ S là 1 dai luong dung dô.
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
13) SJ BIEN THIÊN S TRONG QUÁ TRÌNH BIEN DOI TRANG THÁI CUA CHÁT:
Khi chât nguyên chât nóng chay hoác sôi o P = const thì:
T = const ¬ AS =
}
2
1
T
Q o
=
T
H A
AH = nhiêt biên thiên trang thái = L
n/c
hoác L
h
14) AS TRONG QUÁ TRÌNH GIÃN NO DANG NHIJT KHÍ LÍ TUONG:
Xét n mol khí lí tuong giãn no thê tích tu V
1
÷ V
2
o t
o
= const. Vì nôi náng cua khí lí tuong chi phu thuôc
nhiêt dô nên trong su biên dôi này:
AU = Q
TN
+ W
TN
= Q
BTN
+ W
BTN
= 0
¬ Q
TN
= - W
TN
= nRT. ln
1
2
V
V
( = -(- P. AV) = dV
V
nRT
.
2
1
}
).
T = const ¬AS =
T
Q
TN
= nRln
1
2
V
V
= n.R.ln
2
1
P
P
15) SJ BIEN THIÊN ENTROPI CUA CHÁT NGUYÊN CHÁT THEO NHIJT DÇ.
- Quá trình P = const:
Dun nóng 1 chât nguyên chât tu T
1
÷ T
2
, không có su chuyên pha:
AS =
}
2
1
T
T
TN
T
Q o
Voi oQ = oQ
P
= dH = n.C
P
.dT
AS =
T
dT
C n
T
T
P
. .
2
1
}
* Trong khoang nhiêt dô hep, coi C
P
= const
¬ AS = n.C
P
.ln
1
2
T
T
- Quá trình: V = const ¬ AS = n .C
V
.ln
1
2
T
T
16) ENTROPI TUYJT DÓI
* Nguyên lí III cua nhiçt dçng hçc:
- Entropi cua chât nguyên chât duoi dang tinh thê hoàn chinh o 0(K) báng 0: S
(T = 0)
= 0
* Xuât phát tu tiên dê trên ta có thê tính duoc entropi tuyêt dôi cua các chât o các nhiêt dô khác nhau.
VD: Tính S cua 1 chât o nhiêt dô T nào dó, ta hình dung chât dó duoc dun nóng tu 0(K) ÷ T(K) xét o
P=const. Nêu trong quá trình dun nóng có su chuyên pha thì:
AS = AS
T
- AS
(T = 0)
= S
T
=
¿
=
A
5
1 i
i
S
¬ S
T
=
T
dT
C n
T
L
n
T
dT
C n
T
L
n
T
dT
C n
T
T
h P
S
S
T
T
l P
nc
nc
T
r P
S
S
nc
nc
. . . . . . . .
) ( ) (
0
) (
1
} } }
+ + + +
Giá tri entropi duoc xác dinh o P = 1 atm = const và o nhiêt dô T nào dó duoc
goi là giá tri entropi chuân, kí hiêu là S
0
T
, thuong T = 298K ÷ S
0
298
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
17) SJ BIEN THIÊN ENTROPI TRONG PHAN UNG HOÁ HÇC:
+ Khi phan ung thuc hiên o P = const, T = const thì: AS = XS(sp) - XS(t/g)
+ Nêu o diêu kiên chuân và 25
0
C thì: AS
0
298
= XS
0
298
(sp) - XS
0
298
(t/g)
+ Vì S cua chât khí >> chât rán, long nên nêu sô mol khí san phâm (sp) > sô mol
khí tham gia thì AS > 0 và nguoc lai. Còn trong truong hop sô mol khí o 2 vê
báng nhau hoác phan ung không có chât khí thì AS có giá tri nho.
18) THE NHIJT DÇNG
AScô lâp = AS hê + AS mt _ 0
a)Thê dàng áp G:
Xét hê xay ra su biên dôi o P, T dêu không dôi trong quá trình này môi truong nhân cua hê môt nhiêt luong
AH
mt
do hê toa ra ÷ AH
mt
= - AH

= - AH
÷ AS
mt
= -
T
H A
+ Diêu kiên tu diên biên cua hê:
÷ AS
cô lâp
= AS

-
T
H A
> 0 ÷ AH – T. AS < 0
+ Hê o trang thái cân báng khi AH – T. AS = 0
+ Dát G = H – TS ¬ o nhiêt dô, P không dôi thì quá trình xay ra theo chiêu có
AG = AH – T. AS < 0
Và dat toi trang thái cân báng khi AG = 0.
b) Thê dàng tích: (Nàng luçng Helmholtz)
Nêu hê biên dôi o diêu kiên T, V không dôi ¬ nhiêt dáng tích mà môi truong nhân cua các hê là AU
mt
÷ AS
mt
= -
T
U
mt
A
÷ diêu kiên tu diên biên cua hê trong quá trình dáng nhiêt, dáng tích là
AF = AU – T. AS < 0
Và dat trang thái cân báng khi AF = 0
Trong dó : F = U – TS
Vì H = U + PV ÷ G = H – TS = U –TS + PV ÷ G = F + PV
+ Dôi voi quá trình T,P = const ÷ AG = W’max
+ Dôi voi quá trình T, V = const ÷ AS = W’max
TÓM LAI :
* Quá trình dáng áp: P = const
- Công: oWP = - P.dV = -n.R.dT ÷ WP = - P. AV = - nRAT
- Nhiçt: oQP = dH = n.
P
C .dT ÷ QP = AH = n. dT C
T
T
P
.
2
1
}
- Nçi nàng: dU = oQ + oW ÷ AU = AH – P. AV = AH – n.R. AT
- Entropi: dS _
T
Q
TN
o
÷ AS _
}
2
1
T
Q
TN
o
¬ AS
TN
=
T
dT
C n
T
T
P
. .
2
1
}
= T d C n
T
T
P
ln . .
2
1
}
Nêu
P
C = const ÷ AS
TN
= n.
P
C .ln
1
2
T
T
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
* Quá trình dáng tích:
- Công: oW
V
= - P.dV = 0 ÷ W
V
= 0
- Nhiçt: oQ
V
= dU
V
= n.
V
C .dT ¬ Q
V
= AU
V
= dT n C
T
T
V
. .
2
1
}
Nêu
V
C = const ÷Q
V
= n.
V
C .AT
- Nçi nàng: AU
V
= Q
V
+ W’
- Entropi: AS _
T
Q
V
= =
}
T
dT
C n
T
T
V
. .
2
1
T d C n
T
T
V
ln . .
2
1
}
¬ AS _ n.
V
C .ln
1
2
T
T
(
V
C = const)
- Entanpi: H = U + PV dH = dU + P.dV + V.dP = dU + V.dP (dV = 0)
¬ AH = AU + V . AP
* Quá trình dáng nhiêt:
- Công: oW
T
= - PdV = - dV
V
nRT
.
¬ W
T
= -
1
2
2
1
1
2
ln ln ln . .
2
1
P
P
nRT
V
V
nRT
V
V
nRT
V
dV
RT n
V
V
= = ÷ =
}
- Nhiçt: AU
T
= Q
T
+ W
T
= 0 ¬ Q
T
= - W
T
= nRT ln
1
2
V
V
- Nçi nàng: AU
T
= 0
- Entanpi: AH
T
= AU
T
+ A(PV)
T
= AU
T
+ nR. AT = 0
- Entropi: AS
TN
=
nc
nc TN
T
L
T
Q
= hoác =
S
h
T
L
* Voi quá trình dãn no khí lí tuong thuân nghich
AS = =
÷ A
=
T
W U
T
Q
TN
+
}
T
dT
C n
V
T
T
. .
2
1
dV
V
nRT
V
V
}
2
1
Nêu C
V
= const ÷ AS = n.
1
2
ln
T
T
C
V
+ nRT ln
1
2
V
V
Vì T = const ÷AS = nRT ln
1
2
V
V
= nRT.ln
2
1
P
P
* Quá trình doan nhiêt:
- Nhiçt: Q = 0
- Nçi nàng và công: dU = oQ + oW = oW = -PdV =
T
dT
C n
V
T
T
. .
2
1
}
+Quá trình bât thuân nghich:
dU
BTN
= oW
BTN
= -P
ng
.dV = -P
2
.dV
AU
BTN
= W
BTN
= -P
ng
.(V
2
– V
1
) = n.C
V
. AT
* PT Poisson: (Dùng cho quá trình thuân nghich)
T .
1 ÷ ¸
V = const
P.V
¸
= const
V
P
C
C
= ¸
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
* W
BTN
= -P
2
(V
2
– V
1
) = - P
2
.( ) ( )
1 2
1
1
2
2
T T nC
P
nRT
P
nRT
V
÷ = ÷ ÷ T
2
÷ AU = W = .... ÷ V
2
* Quá trình thuân nghich: W = AU = n.C
V
(T
2
- T
1
)
T
1
. V
1
1
÷ ¸
= T
2
. V
1
2
÷ ¸
÷ T
2
= T
1
.(
2
1
V
V
)
¸-1
- Entanpi: AH = n .C
P
(T
2
– T
1
)
- Entropi: AS
TN
=
T
Q
TN
= 0
* G = H – TS = U + PV – TS
=
|
.
|

\
|
c
A c
P
T
G
- AS ; =
|
.
|

\
|
c
A c
T
P
G
- AV
Voi phan ung oxi hoá khu có thê diên ra trong pin diên: AG = - nEF
dT
G dA
= - nF.
dT
dE
= - AS ¬ AS = nF.
dT
dE
¬AH = AG + T. AS = nF( T.
dT
dE
- E)
19) Ý NGHÎA VAT LÍ CUA AG:
G = H – TS = U + PV – TS
¬ dG = dU + P.dV + V.dP – T.dS – SdT = (oW + oQ) + PdV + VdP – T.dS – SdT
Vì oW = oW’ + (-PdV)
oQ _ T.dS ÷ dG _ oW’ + VdP – SdT
Dâu “ =” ung voi quá trình thuân nghich và công lon nhât.
dG = oW’
max
+ VdP – SdT
* Dôi voi quá trình dáng nhiêt, dáng áp ÷ dP = dT = 0
¬ dG
T,P
= oW’
max
÷ AG = W’
max
* Dôi voi quá trình BTN: W’ giam; Q táng khi hoàn toàn BTN ÷ W’ = 0
20) MÇT SÓ TÍNH CHÁT CUA HÀM G:
dG = V.dP – SdT ( coi W’ = 0)
a) Sµ phµ thuçc cua AG vào T:
- Khi P = const ÷
P
T
G
|
.
|

\
|
c
c
= - S ÷
P
T
G
|
.
|

\
|
c
A c
= - AS
¬ AG = AH – T. AS = AH + T.
P
T
G
|
.
|

\
|
c
A c
¬ T.
P
T
G
|
.
|

\
|
c
A c
- AG = -AH ÷
2 2
.
T
H
T
G
T
G
T
P
A
÷ =
A ÷ |
.
|

\
|
c
A c
·
2
T
H
T
T
G
P
A
÷ =
c
|
.
|

\
| A
c
÷ dT
T
H
T
G
d
T
T
T
G
T
G
T
T
. .
2
1
2
2
1
2
1
} }
A
÷ =
A
A
A
÷ dT
T
G
T
G
T
G
T
T
T T
.
2
1
1 2
2
1 2
}
A
÷ =
A
÷ =
A
Nêu coi AH
o
không phu thuôc vào nhiêt dô thì: |
.
|

\
|
÷ A ÷
A
=
A
298
1 1
298
298
T
H
G
T
G
o
o
T
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
b) Sµ phµ thuçc vào P:
Khi T = const ÷ V
P
G
T
=
|
.
|

\
|
c
c
÷
, ) , )
} } }
= ÷ ÷ =
2
1
1
2
1
2
. .
2
1
P
P
P T
P
P
P T
dP V G G dP V dG
- Voi chât rán, long ÷ coi V = const khi P biên thiên (tru miên áp suât lon) thì:
, ) , )
) (
1 2
1 2
P P V G G
P T P T
÷ + =
- Voi chât khí lí tuong ÷ V =
P
nRT
¬
, ) , )
1
2
ln .
1 2
P
P
nRT G G
P T P T
+ =
Nêu áp suât bình thuong: P
1
= P
o
= 1bar (1 atm) ¬G
T(P)
= G
o
T
+ nRT.lnP
(P tính báng bar (atm)).
21) TÍNH AG CUA MÇT SÓ QUÁ TRÌNH:
a) Giãn nén dàng nhiçt khí lí tuong
AG = nRT.ln
1
2
P
P
= nRT.ln
2
1
V
V
b) Trçn lân dàng nhiçt, dàng áp 2 khí lí tuong:
AG = n
A
.RTlnx
A
+ n
B
.RTlnx
B
c) Quá trình chuyên pha thuçn ngh|ch (tçi nhiçt dç chuyên pha): AG
cf
= 0
d) Quá trình chuyên pha thuçn ngh|ch o T = T
cf
Nguyên tác: áp dung chu trình nhiêt dông. Vì G là hàm trang thái nên AG chi phu thuôc trang thái dâu, trang
thái cuôi, không phu thuôc vào quá trình biên thiên.
e) AG cua phan úng hoá hçc: AG
o
pu
= XAG
o
S(san phâm)
- XAG
o
S(tham gia)
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
B - HJ THÓNG CÁC CÂU HOI VÀ BÀI TAP PHAN “NHIJT HÓA HÇC” :
Bài 1:
Cho 100 g N
2
o 0
o
C, 1atm. Tính Q, W, AU, AH trong các biên dôi sau dây duoc tiên hành thuân nghich
nhiêt dông:
a) Nung nóng dáng tích toi P = 1,5atm.
b) Giãn dáng áp toi V = 2V ban dâu.
c) Giãn dáng nhiêt toi V = 200l
d) Giãn doan nhiêt toi V = 200l
Châp nhân ráng N
2
là khí lí tuong và nhiêt dung dáng áp không dôi trong quá trình thí nghiêm và báng
29,1J/mol.K
Giai
a) V = const ¬ W =
}
= 0 .dV P
AU = QV = n
V
C .AT = ( P C - R).(T
2
– T
1
) .n
= ( P C - R).(
1
2
P
P
-1).T
1
.n = (29,1 - 8,314).( ) 1
1
5 , 1
÷ .273,15 = 14194,04(J)
b) V
o
= ) ( 80 4 , 22 .
28
100
l = ¬ V= 2V
o
= 160 (l)
W = -P. AV = -1(160 – 80) = -80 (l.at) = -80 .101,33 = -8106,4(J)
Q
P
= AH = P C .n .AT =
|
|
.
|

\
|
÷
1 1
1
2
. . 1 , 29 .
28
100
T T
V
V
= 29,1.
28
100
(2.273,15 – 273,15) = 28388,1(J)
AU = Q + W = 28388,1 = 8106,4 = 20281,7(J)
c) T = const ÷ AU = 0; AH = 0
W = -
}
2
1
.
V
dV
nRT = - nRT.ln
1
2
V
V
W = -
28
100
.8,314 .273,15.ln
80
200
= -7431,67(J)
AU = Q + W = 0 ¬ Q = -W = 7431,67(J)
d) Q = 0 (S = const)
Theo PT poisson: T
1
. V
1
1
÷ ¸
= T
2
. V
1
2
÷ ¸
÷ T
2
= T
1
.(
2
1
V
V
)
¸-1
Voi 4 , 1
314 , 8 1 , 29
1 , 29
~
÷
=
+ ÷
= =
P
P
V
P
C R
C
C
C
¸
¬ W = AU = n.
V
C (T
2
–T
1
) =
28
100
(29,1-8,314).(189,33 -273,15) = 6222,4(J)
AH = n
P
C .AT =
28
100
.29,1(189,33 – 273,15) = - 8711,3(J)
Bài 2:
Tính
o
S
H
298 ,
A cua Cl
-
(aq)
. Biêt:
(a):
2
1
H
2
+
2
1
Cl
2(k)
÷ HCl
(k)
o
S
H
298 ,
A = -92,2(kJ)
(b): HCl
(k)
+ aq ÷ H
+
(aq)
+ Cl
-
(aq)
o
S
H
298 ,
A = -75,13(kJ)
(c):
2
1
H
2
+ aq ÷ H
+
(aq)
+ e
o
S
H
298 ,
A = 0
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Giai:
Lây (a) + (b) – (c) :
2
1
Cl
2
+ e + aq = Cl
-
(aq)
o
S
H
298 ,
A = - 167,33(kJ)
Bài 3:
Tính hiêu ung nhiêt cua phan ung:
3Fe(NO
3
)
2(aq)
+ 4HNO
3(aq)
÷ 3Fe(NO
3
)
3(aq)
+ NO
(k)
+ 2H
2
O (l)
Diên ra trong nuoc o 25
o
C. Cho biêt:
Fe
2+
(aq)
Fe
3+
(aq)
NO
3
-
(aq)
NO
(k)
H
2
O
(l)
o
S
H
298 ,
A (kJ/mol) -87,86 - 47,7 -206,57 90,25 -285,6
Giai:
Phuong trình ion cua phan ung:
3Fe
2+
(aq)
+ 4H
+
(aq)
+ NO
3
-
(aq)
÷ 3Fe
3+
(aq)
+ NO
(k)
+ 2H
2
O
(l)
AH=3.
o
S
H
298 ,
A (Fe
3+
,aq
)+
o
S
H
298 ,
A (NO)+2.
o
S
H
298 ,
A (H
2
O
(l)
)–3.
o
S
H
298 ,
A (Fe
2+
,aq
)-
o
S
H
298 ,
A (NO
3
-
, aq
)
= 3.(-47,7) + 90,25 + 2.(-285,6) + 3.87,6 + 206,57 = -153,9(kJ)
Bài 4:
1) So sánh AH, AU cua các phan ung: C
n
H
2n
+ H
2
÷ C
n
H
2n+2
2) Khi dôt cháy hoàn toàn 2 anome o và | cua D – glucozo môi thu 1 mol o áp suât không dôi,
nguoi ta do duoc hiêu ung nhiêt cua các phan ung o 500K lân luot báng:
-2790,0kJ và - 2805,1kJ
a) Tính AU dôi voi môi phan ung.
b) Trong 2 dang glucozo, dang nào bên hon?
Giai:
1) AH = AU + P. AV = AU + An.RT
Phan ung trên có: An = 1-2 = -1 ¬ AH = AU – RT ¬ AH < AU
2) C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
÷ 6CO
2
+ 6H
2
O
AU
(o)
= AH
(o)
- An.RT = - 2799 – 6.8,314.10
-3
.500 = -2824(kJ)
AU
(|)
= AH
(|)
- An.RT = - 2805,1 – 6.8,314.10
-3
.500 = -2830 (kJ)
o
H
o
A = 6.
o
CO S
H
) (
2
A + 6.
o
O H S
H
) (
2
A -
o
S
H
) (o
A
o
H
|
A = 6.
o
CO S
H
) (
2
A + 6.
o
O H S
H
) (
2
A -
o
S
H
) ( |
A
¬
o
S
H
) (o
A -
o
S
H
) ( |
A =
o
H
|
A -
o
H
o
A = -2805,1 + 2799 = -6,1(kJ)
¬
o
S
H
) (o
A <
o
S
H
) ( |
A ¬ Dang o - glucozo có
o
S
H A nho hon nên bên hon.
Bài 5:
1) Thê nào là entanpi sinh cua don chât? Tính
o
O S
H
) (
3
A và
o
kimcuong S
H
) (
A và du doán hoat tính hoá hoc cua
chúng tu các du kiên sau:
(a): C
than chì
+ O
2(k)
÷ CO
2(k)
o
H
298
A = -393,14(kJ)
(b): C
kim cuong
+ O
2(k)
÷ CO
2(k)
o
H
298
A = -395,03(kJ)
(c): 3As
2
O
3 (r)
+ 3O
2(k)
÷ 3As
2
O
5(r)
o
H
298
A = -811,34(kJ)
(d): 3As
2
O
3 (r)
+ 2O
3(k)
÷ 3As
2
O
5(r)
o
H
298
A = -1090,98(kJ)
2) Tu kêt qua trên và các du kiên sau:
AH
(O –O)
tính tu O
2
= - 493,24kJ/mol; AH
(O –O)
tính tu H
2
O
2
= - 137,94kJ/mol
Chúng minh ràng: Không thê gán cho O
3
câu trúc vòng kín.
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Giai:
1)- Entanpi sinh cua các don chât bên o diêu kiên chuân = 0
- Dôi voi nhung nguyên tô có nhiêu dang thù hình thì khi chuyên tu dang này sang dang khác bao gio cung
kèm theo 1 hiêu ung nhiêt. Hiêu ung nhiêt cua quá trình hình thành don chât (dang thù hình kém bên) tu
dang thù hình bên o diêu kiên nhât dinh duoc coi là nhiêt sinh cua don chât trong nhung diêu kiên dó.
¬
o
S
H A cua O
3
và kim cuong là hiêu ung nhiêt quy vê diêu kiên chuân cua các quá trình:
2
3
O
2
÷O
3(k) ;
C
than chì
÷ C
kim cuong
- Lây (a) – (b):
C
than chì
÷ C
kim cuong
o
kc S
H
) (
A = 1,89 kJ/mol
- Lây (c) - (d):
2
3
O
2(k)
÷O
3(k)
o
O S
H
) (
3
A = 139,82 kJ/mol
2) Nêu coi O
3
có câu trúc vòng kín:
¬
o
O S
H
) (
3
A =
o
O lk
H
) (
3
A -
2
3
o
O lk
H
) (
2
A
= 3.(-137,94) -
2
3
.(- 493,24) = 326,04 (kJ/mol) > 139,82(kJ/mol)
¬ O
3
có câu trúc vòng kín rât không bên ¬ câu trúc này không châp nhân duoc.
Bài 6:
Entanpi sinh tiêu chuân cua CH
4(k)
và C
2
H
6(k)
lân luot báng -74,80 và -84,60 kJ/mol. Tính entanpi tiêu chuân
cua C
4
H
10 (k)
. Biên luân vê kêt qua thu duoc. Cho biêt entanpi tháng hoa cua than chì và náng luong liên kêt
H- H lân luot báng: 710,6 và - 431,65 kJ/mol.
Giai:
* (1) C
than chì
+ 2H
2 (k)
÷ CH
4(k)
o
CH S
H
4
,
A =-74,8kJ
(2) C
than chì
÷ C
(k)
o
th
H A = 710,6 kJ
(3) H
2 (k)
÷ 2H
(k)
lk
H A = 431,65 kJ
Lây (1) – [(2) + 2.(3)] ta duoc:
C
(k)
+ 4H
(k)
÷ CH
4(k)
o
CH tu ng S
H
4
, / ,
A = -1648,7(kJ/mol)
¬ Náng luong liên kêt trung bình cua liên kêt C – H là:
4
1
(-1648,7) = - 412,175 (J/mol).
* (4) 2C
than chì
+ 3H
2
÷ C
2
H
6(k)
o
K H C S
H
) , (
6 2
A = -84,6 (kJ/mol)
Lây (4) – [2 .(2) + 3.(3)] ta duoc: 2C
(k)
+ 6H
(k)
÷ C
2
H
6 (k)
o
H C tu ng S
H
6
2
, / ,
A = -2800,75 (kJ/mol)
Coi E
C –H
trong CH
4
và C
2
H
6
nhu nhau thì: E
C- C
= =1800,75 – 6(- 412,175) = -327,7(kJ/mol)
* Coi E
C-H
; E
C- C
trong các chât CH
4
, C
2
H
6
, C
4
H
10
dêu nhu nhau thì:
o
H C tu ng S
H
10
4
, / ,
A = 3. E
C- C
+ 10.E
C- H
= 3.(- 327,7) + 10( -412,75) = -5110,6 (kJ/mol)
* (5) 4C
(k)
+ 10 H
(k)
÷ C
4
H
10 (k)
o
H C tu ng S
H
10
4
, / ,
A = -5110,6 (kJ/mol)
Lây (2). 4 + (3).5 + (5) ta duoc:
4Cthan chì
+ 5H
2(k)
÷ C
4
H
10(k)
o
H C S
H
10
4
,
A = -109,95(kJ/mol)
* Kêt qua thu duoc chi là gân dúng do dã coi E
lk(C – C)
, E
lk(C- H)
trong moi truong hop là nhu nhau.
Và vì vây së không tính rõ duoc
o
S
H A cua các dông phân khác nhau.
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Bài 7: Tính AH
o
cua các phan ung sau:
1) Fe
2
O
3(r)
+ 2Al
(r)
÷ 2Fe
(r)
+ Al
2
O
3(r)
( 1)
Cho biêt
o
O Fe S
r
H
) ( 3 2
,
A = -822,2 kJ/mol;
o
O Al S
r
H
) ( 3 2
,
A = -1676 (kJ/mol)
2) S
(r)
+
2
3
O
2(k)
÷ SO
3(k)
(2)
Biêt (3) : S
(r)
+ O
2(k)
÷ SO
2(k)
o
H
298
A = -296,6 kJ
(4): 2SO
2(k)
+ O
2(k)
÷ 2SO
3(k)
o
H
298
A = -195,96 kJ
Tu kêt qua thu duoc và kha náng diên biên thuc tê cua 2 phan ung trên có thê rút ra kêt luân gì?
Giai:
1)
o
pu
H
) 1 (
A =
o
O Al S
r
H
) ( 3 2
,
A -
o
O Fe S
r
H
) ( 3 2
,
A = -1676 + 822,2 = - 853,8(kJ)
2)
o
pu
H
) 2 (
A =
o
pu
H
) 3 (
A +
2
1
o
pu
H
) 4 (
A = -296,6 -
2
1
.195,96 = -394,58 (kJ)
KL: Hai phan ung (1), (2) dêu toa nhiêt manh. Song trên thuc tê 2 phan ung dó không tu xay ra. Nhu vây,
chi dua vào AH không du dê kháng dinh chiêu cua 1 quá trình hoá hoc (tuy nhiên trong nhiêu truong hop, du
doán theo tiêu chuân này là dúng).
Bài 8:
1) Tính hiêu ung nhiêt dáng tích tiêu chuân cua các phan ung sau o 25
o
C.
a) Fe
2
O
3(r)
+ 3CO
(k)
÷ 2Fe
(r)
+ 3CO
2(k)
o
H
298
A = 28,17 (kJ)
b) C
than chì
+ O
2(k)
÷ CO
2 (k)
o
H
298
A = -393,1(kJ)
c) Zn
(r)
+ S
(r)
÷ ZnS
(r)
o
H
298
A = -202,9(kJ)
d) 2SO
2(k)
+ O
2(k)
÷ 2SO
3(k)
o
H
298
A = -195,96 (kJ)
2) Khi cho 32,69g Zn tác dung voi dung dich H
2
SO
4
loãng du trong bom nhiêt luong kê o 25
o
C, nguoi ta
thây có thoát ra môt nhiêt luong là 71,48 kJ. Tính hiêu ung nhiêt o nhiêt dô dó. Cho Zn = 65,38
Giai:
1) AH = AU + An.RT
Do các phan ung a), b), c) có An = 0 nên AU
o
= AH
o
Phan ung d): AU
o
= AH
o
- An.RT = -195,96 + 1.8,314. 298,15. 10
-3
= -193,5 (kJ)
2) Zn
(r)
+ H
2
SO
4 (dd)
÷ H
2(k)
+ ZnSO
4(dd)
Trong bom nhiêt luong kê có V = const.
¬ AU = - 71,48.
38 , 65 / 69 , 32
1
= -142,96 (kJ/mol)
¬ AH = AU + An.RT = - 142,96 + 1. 8,314 .298,15 .10
-3
= - 140,5 (kJ/mol)
Bài 9: Tính AH
o
cua phan ung tông hop 1 mol adenine C
5
H
5
N
5(r)
tu 5 mol HCN
(k)
.
Cho biêt
o
k CH S
H
) , ,
4
A = - 74,8 (kJ/mol);
o
k NH S
H
, ,
3
A = -46,1kJ/mol;
o
r adenin S
H
) ( ,
A = 91,1 kJ/mol
Và CH
4(k)
+ NH
3(k)
÷HCN
(k)
+ 3H
2(k)
AH
o
= 251,2 kJ.mol
-1
Giai:
(a) : C
gr
+ 2H
2(k)
÷ CH
4
o
k CH S
H
) , ,
4
A = -74,8 (kJ/mol)
(b) :
2
1
N
2(k)
+
2
3
H
2(k)
÷ NH
3(k)
o
k NH S
H
, ,
3
A = - 46,1kJ/mol
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
(c) : 5C
gr
+
2
5
H
2(k)
+
2
5
N
2(k)
÷ C
5
H
5
N
5(r)
o
r adenin S
H
) ( ,
A = 91,1 kJ.mol
-1
(d) : CH
4(k)
+ NH
3(k)
÷HCN
(k)
+ 3H
2(k)
AH
o
= 251,2 kJ.mol
-1
Ta lây: -5 .(a) + [-5 .(b)] + (c) + [-5.(d)] ta duoc: 5HCN
(k)
÷ C
5
H
5
N
5(r)
AH
o
(4)
= 251,2 kJ/mol
Bài 10:
Tính nhiêt thoát ra khi tông hop 17kg NH
3
o 1000K. Biêt
o
k NH S
H
) , ( 298 ,
3
A = -46,2 kJ.mol
-1
) , (
3
k NH P
C = 24,7 + 37,48.10
-3
T Jmol
-1
K
-1
) , (
2
k N P
C = 27,8 + 4,184.10
-3
T Jmol
-1
K
-1
) , (
2
k H P
C = 286 + 1,17.10
-3
T Jmol
-1
K
-1
Giai:
2
1
N
2(k)
+
2
3
H
2(k)
÷ NH
3(k)
o
k NH S
H
, ,
3
A = - 46,2kJ/mol
AC
P
=
) , (
3
k NH P
C -
2
1
) , (
2
k N P
C -
2
3
) , (
2
k H P
C
= - 24,7 + 37,48.10
-3
T -
2
1
[27,8 + 4,184.10
-3
] -
2
3
[28,6 + 1,17 .10
-3
T] = - 32,1 + 31,541.10
-3
T
= A
o
H
1000
o
H
298
A + dT C
P
,
1000
298
}
A =
o
H
298
A + dT T) 10 . 541 , 31 1 , 32 (
1000
298
3
}
÷
+ ÷
=
o
H
298
A + )
2
10 . 541 , 31 1 , 32 (
2 1000
298
3
T
T
}
÷
+ ÷
= - 46,2.10
3
+31,541 .10
-3
.
2
1
(1000
2
-198
2
) – 32,1(1000 – 298)= - 54364,183 (J/mol)
¬ Khi tông hop 17 kg NH
3
thì nhiêt luong toa ra là: Q =
17
17000
.(-54364,183 .10
-3
) = -54364,183 (kJ)
Bài 11:
Tính náng luong mang luoi tinh thê BaCl
2
tu 2 tô hop du kiên sau:
1) Entanpi sinh cua BaCl
2
tinh thê: - 859,41 kJ/mol
Entanpi phân li cua Cl
2
: 238,26 kJ/mol Entanpi tháng hoa cua Ba: 192,28 kJ/mol
Náng luong ion hoá thu nhât cua Ba: 500,76 kJ/mol Náng luong ion hoá thu hai cua Ba: 961,40 kJ/mol
ái luc electron cua Cl : - 363,66 kJ/mol
2) Hiêu ung nhiêt cua quá trình hoà tan 1 mol BaCl
2
vào · mol H
2
O là: -10,16kJ/mol.
Nhiêt hidrat hoá ion Ba
2+
: - 1344 kJ/mol Nhiêt hidrat hoá ion Cl
-
: - 363 kJ/mol
Trong các kêt qua thu duoc, kêt qua nào dáng tin cây hon.
Giai:
Ba
(r)
+ Cl
2(k)
BaCl
2 (tt)
H
th(Ba) U
ml
Ba
(k)
+ 2Cl
(k)
Ba
2+
+ 2Cl
-
I
1
(Ba) + I
2
(Ba)
2. A
Cl
U
ml
= H - H
th (Ba)
- H - I
1(Ba)
- I
2(Ba)
- 2A
Cl
= - 859,41 - 192,28 - 238,26 - 500,76 - 961,40 + 2 .363,66
= - 2024,79 (kJ/mol )
H
S(BaCl
2
, tt)
H
pl (Cl
2
)
o
A
A A
S(BaCl
2
, tt)
pl (Cl
2
)
A A A
o
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
A
2) BaCl
2 (tt)
Ba
(aq)
+ 2Cl
(aq)
- U
ml
+

H 2
O
H
1 H
2
Ba
2+
+ 2Cl
-
H
ht(BaCl
2
)
A
A
2+
-
U
ml
= H
1
+ H
2
- H
= -1344 - 2.363 + 10,16 = -2059,84 (kJ/mol )
A A A
ht(BaCl
2
)
Kêt qua 1) dáng tin cây hon, kêt qua tính theo mô hình 2) chi là gân dúng do mô hình này không mô ta hêt
các quá trình diên ra trong dung dich, các ion nhât là cation ít nhiêu còn có tuong tác lân nhau hoác tuong
tác voi H
2
O.
Bài 12:
Cho giãn no 10 lít khí He o 0
o
C, 10atm dên áp suât là 1atm theo 3 quá trình sau:
a) Giãn dáng nhiêt thuân nghich.
b) Giãn doan nhiêt thuân nghich.
c) Giãn doan nhiêt không thuân nghich.
Cho nhiêt dung dáng tích cua He C
V
=
2
3
R và châp nhân không dôi trong diêu kiên dã cho cua bài toán.
Tính thê tích cuôi cùng cua hê, nhiêt Q, biên thiên nôi náng AU và công W trong môi quá trình nói trên?
Giai:
a) T = const ¬ AU = 0; AH = 0 AU = Q + W = 0 ¬ Q = -W
W = -
} }
÷ =
2
1
2
1
.
V
dV
nRT dV P = - nRTln
1
2
V
V
Voi khí lí tuong: P
1
.V
1
= P
2
.V
2
¬
1
2
V
V
=
2
1
P
P
÷ V
2
=
2
1
P
P
. V
1
=
1
10
. 10 = 100(l)
÷ W = -(nRT).ln
2
1
P
P
= -10.10 .ln 10 = 230,259 (l.at)
÷ W = 230,259 .101,33 .10
-3
= 23,332 (kJ) => Q = - W = -23,332 (kJ)
b) Q = 0
AU = W = n.
V
C . AT =
2
3
.
.
.
1
1 1
T R
V P
.R(T
2
– T
1
) AU = W =
2
3
.
.
1
1 1
T
V P
(T
2
– T
1
)
Theo PT poisson: T.V
¸- 1
= const mà V =
P
nRT
¬ T.
1 ÷
|
.
|

\
|
¸
P
nRT
= const ÷ T
¸
.P
¸- 1
= const
T
1
.P
1
= T
2
.P
2
T
1
T
2
=
P
2
P
1
¸ ¸
¸
T
1
T
2
P
2
P
1
=
¸
¸ 1- ¸ 1-
¸ 1-
¸ 1-
T
2
= T
1
.
= 273,15 .
P
2
P
1
¸
¸ 1-
10
1
¸
¸ 1-
=
C
P
C
V
C
V
+ R
C
V
3
2
R + R
R
=
5
3
=
1 -
= - 0,4
¸ =
=
3
2
¸
¸
1-
5
3
5
3
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
3
2
T
2
= 273,15 .(10)
-0,4
= 108,74 (K )
U = W = . (108,74 - 273,15) .101,33 = 9148,6(J)
273,16
10 .10
A
V
2
= = 39,81 (l )
1 .273,15
10.10.108,74
P
2
.T
1
P
1
.V
1.
T
2
~
~
c) Q = 0 AU = W
÷ n.
V
C (T
2
– T
1
) = -P
ng
.(V
2
– V
1
) = -P
2
.
|
|
.
|

\
|
÷
1
1
2
2
P
nRT
P
nRT
÷ n.
2
3
R(T
2
– T
1
) = -nR.1 |
.
|

\
|
÷
10 1
1 2
T T
÷ T
2
= 0,64T
1
V
2
= = 64(l )
T
1
. 1
10.10.0,64T
1
P
2
.T
1
P
1
.V
1.
T
2
=
¬ AU = W = -P
ng
(V
2
– V
1
) = -1(64 – 10) = -54(l.atm)
= -54(l.atm) .101,33 .J/l.atm = - 5471,82 (J)
Bài 13 :
Phan ung sau: Ag +
2
1
Cl
2
= AgCl
Xay ra duoi áp suât 1 atm và o 25
o
C toa ra 1 nhiêt luong là 126,566 kJ.
Nêu cho phan ung dó xay ra trong 1 nguyên tô ganvani o P, T = const thì hoá náng së duoc chuyên thành
diên náng và san ra công W’ = 109,622 kJ.
Hãy chung to ráng trong ca 2 truong hop trên, biên thiên nôi náng cua hê vân chi là môt, còn nhiêt thì khác
nhau và tính giá tri biên thiên nôi náng dó.
Giai:
- Do U là hàm trang thái nên AU = U
2
– U
1
= const, cho dù su biên dôi duoc thuc hiên báng cách nào. Vì
vây AU trong 2 truong hop trên chi là môt.
- Vì AU = Q + W = Q + W’ - PAV = Q + W’ - An.RT
Do AnRT = const; AU = const
Nên khi W’ (công có ích) thay dôi thì Q cung thay dôi
- AU = AH - AnRT = -126,566 +
2
1
. 8,314 .298,15.10
-3
= - 125,327 (kJ)
Bài 14:
Tính công cua su biên dôi dáng nhiêt thuân nghich và bât thuân nghich 42g khí N
2
o 300K khi:
a) Giãn no tu 5atm dên 1atm.
b) Nén tu 1atm dên 5atm.
(Khí duoc coi là lí tuong). So sánh các kêt qua và rút ra kêt luân.
Giai:
a) * W
TN
= -
1
2
1
2
2
1
2
1
ln ln
P
P
nRT
V
V
nRT
V
dV
nRT PdV = ÷ = ÷ =
} }
W
TN
=
28
42
.8,314 .300. ln
5
1
= -6201,39(J)
*W
BTN
= - P
ng
. AV = -P
ng
(V
2
– V
1
) = -P
ng
|
|
.
|

\
|
÷
1
2
1 1
V
P
V P
= - P
2
.V
1
|
|
.
|

\
|
÷1
2
1
P
P
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
= - P
2
.
|
|
.
|

\
|
÷ ÷ =
|
|
.
|

\
|
÷
1
2
2
1
1
1 1 .
P
P
nRT
P
P
P
nRT
= -
28
42
.8,314 .300 |
.
|

\
|
÷
5
1
1 = -2993,04 (J)
b) W’
TN
= nRTln
1
2
P
P
=
28
42
.8,314 .300.ln
1
5
= 6201,39(J)
W’
BTN
= - P
ng
. AV= -P
ng
(V
2
– V
1
) = -P
ng
|
|
.
|

\
|
÷
1 2
P
nRT
P
nRT
= -nRT.P
2
|
|
.
|

\
|
÷
1 2
1 1
P P
= -nRT
|
|
.
|

\
|
÷
1
2
1
P
P
= -
28
42
.8,314 .300 |
.
|

\
|
÷
1
5
1 = 14965,2 (J)
KL: - Công mà hê thuc hiên (sinh) trong quá trình biên thiên thuân nghich tu trang thái 1 dên trang thái 2
báng công mà hê nhân khi tu trang thái 2 vê trang thái 1. Còn trong quá trình biên thiên bât thuân nghich thì
công hê sinh nho hon công hê nhân.
- Trong su biên thiên thuân nghich thì hê sinh công lon hon trong quá trình biên thiên bât thuân nghich.
Bài 15: Phan ung: C
6
H
6
+
2
15
O
2(k)
÷ 6CO
2(k)
+ 3H
2
O
o 300K có Q
P
– Q
V
= 1245(J). Hoi C
6
H
6
và H
2
O trong phan ung o trang thái long hay hoi?
Giai:
Q
P
– Q
V
=AnRT = 1245(J) ÷An =
300 . 314 , 8
1245
= 0,5 ¬ H
2
O và C
6
H
6
phai o thê hoi thì An = 0,5
Bài 16:
Tính nhiêt luong cân thiêt dê nâng nhiêt dô cua 0,5 mol H
2
O tu -50
o
C dên 500
o
C o
P = 1atm. Biêt nhiêt nóng chay cua nuoc o 273K là L
nc
= 6004J/mol,
nhiêt bay hoi cua nuoc o 373K là L
h
= 40660 J/mol.
o
h O H P
C
) , (
2
= 30,2 + 10
-2
T(J/molK) ;
o
r O H P
C
) , (
2
= 35,56(J/molK);
o
l O H P
C
) , (
2
= 75,3(J/molK)
Giai:
H
2
O
(r)
H
2
O
(r)
H
2
O
(l)
H
2
O
(l)
H
2
O
(h)
H
2
O
(h)
(500
o
C)
H
1
H
2
H
3
H
4
H
5
-50
o
C 0
o
C 0
o
C 100
o
C 100
o
C
A
A
A
A
A
AH
o
=
h
o
l P nc
o
r P
L n dT C n L n dT C n H . . . . . .
373
273
) (
273
223
) (
5
1
+ + + = A
} }
¿
+
}
773
373
) (
. . dT C n
o
h P
= 0,5 .35,56(273 – 223) + 0,5 .6004 + 0,5 .75,3 .(373 – 273) + 0,5 .40660 +
+ 0,5.30,2 .(773 – 373) +
2
10
2 ÷
.0,5 (773
2
– 373
2
) = 35172(J)
Bài 17: Tính su biên thiên entropi cua quá trình dun nóng 0,5 mol H
2
O tu – 50
o
C dên 500
o
C o P = 1atm.
Biêt nhiêt nóng chay cua nuoc o 273K = 6004J/mol; nhiêt bay hoi cua nuoc o 273K = 40660J/mol. Nhiêt
dung mol dáng áp
o
P
C cua nuoc dá và nuoc long lân luot báng 35,56 và 75,3J/molK;
o
P
C cua hoi nuoc là
(30,2 + 10
-2
T) J/molK
Giai:
H
2
O
(r)
H
2
O
(r)
H
2
O
(l)
H
2
O
(l)
H
2
O
(h)
H
2
O
(h)
S
1 S
2
S
3
S
4
S
5
A A
A
A
A
773K
373K 373K 273K 273K
223K
o
o o o o
S
2
S
3
S
4
S
5
A A A A
o o o o
= + + + +
S A
o
S
1
A
o
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
= n.
(
¸
(

¸

+ + + +
} } }
273
223
373
273
773
373
) ( ) ( ) (
.
373
.
273
.
T
dT
C
L
T
dT
C
L
T
dT
C
h P
h
l P
nc
r P
=0,5.
(
¸
(

¸

÷ + + + + +
÷
) 373 773 ( 10
373
773
ln . 2 , 30
373
40660
273
373
ln . 3 , 75
273
6004
223
273
ln . 56 , 35
2
= 93,85(J/K)
Bài 18:Tính su biên thiên entropi khi trôn lân 200g nuoc o 15
o
C voi 400g nuoc o 60
o
C. Biêt ráng hê là cô
lâp và nhiêt dung mol cua nuoc long là 75,3 J/mol.K
Giai:
Goi T là nhiêt dô cua hê sau khi pha trôn.
Do Q
thu
= Q
toa
nên:
18
200
.
P
C (T – 288) =
18
400
.
P
C (333 – T)
T – 288 = 2.333 – 2T ¬ T =
3
288 333 . 2 +
= 318(K)
AS

= AS
1
+ AS
2
=
T
dT
. 3 , 75 .
18
200
318
288
}
+
T
dT
. 3 , 75 .
18
400
318
333
}
=
18
200
.75,3 ln
288
318
+
18
400
.75,3 ln
333
318
= 5,78 (J/K) > 0
¬ Quá trình san báng nhiêt dô này tu xay ra.
Bài 19: Tính su biên thiên entropi và AG cua su hình thành 1 mol hôn hop khí lí tuong gôm 20% N
2
; 50%H
2
và 30%NH
3
theo thê tích. Biêt ráng hôn hop khí duoc tao thành do su khuêch tán 3 khí vào nhau báng cách
nôi 3 bình dung 3 khí thông voi nhau. Nhiêt dô và áp suât cua các khí lúc dâu dêu o dkc (273K, 1atm).
Giai:
Vì khí lí tuong khuêch tán vào nhau nên quá trình là dáng nhiêt.
Goi thê tích cua 1 mol hôn hop khí là V ¬ thê tích môi khí ban dâu (o cùng diêu kiên) là
2
N
V = 0,2V;
3
NH
V =
0,3V;
2
H
V = 0,5V.
Do %V = %n ¬
2
N
n = 0,2 mol;
2
H
n = 0,5 mol;
3
NH
n = 0,3mol.
- Su biên thiên entropi duoc tính theo CT: AS = nRln
1
2
V
V
2
N
S A = 0,2 .8,314.ln
V
V
2 , 0
= 2,676J/K
2
H
S A = 0,5.8,314.ln
V
V
5 , 0
= 2,881J/K
3
NH
S A = 0,3.8,314.ln
V
V
3 , 0
= 3,003J/K
¬ AS =
2
N
S A +
2
H
S A +
3
NH
S A = 8,56(J/K)
* Quá trình khuêch tán khí lí tuong là dáng nhiêt nên AH = 0
¬ AG
273
= AH – T. AS = -273.8,56 = -2336,88(J)
Bài 20: Trong các phan ung sau, nhung phan ung nào có AS > 0; AS < 0 và AS = 0 ít.
C
(r)
+ CO
2(k)
÷ 2CO
(k)
(1) CO
(k)
+
2
1
O
2(k)
÷ CO
2(k)
(2)
H
2(k)
+ Cl
2(k)
÷ 2HCl
(k)
(3) S
(r)
+ O
2(k)
÷ SO
2(k)
(4)
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Giai:
Phan ung (1) có An khí = 2 -1 = 1 > 0 ÷ AS > 0
Phan ung (2) có An khí = 1 -1-
2
1
< 0 ÷ AS <0
Phan ung (3), (4) có An khí = 0 ÷ AS = 0 ít.
Bài 21: Cho biêt pu:
C
2
H
4(k)
+ H
2
O
(h)
C
2
H
5
OH
(h)
vµ c¸ c sè l i Öu sau:
C
2
H
5
OH C
2
H
4(k)
H
2
O
(h)
) / (
298 ,
mol kJ G
o
S
A 168,6 68,12 - 228,59
) / (
298
mol kJ S
o
282,0 219,45 188,72
a) Hoi diêu kiên chuân cua phan ung này là diêu kiên nhu thê nào?
b) o diêu kiên chuân và 25
o
C phan ung di theo chiêu nào?
c) Tính
o
H
298
A cua phan ung. Phan ung toa nhiêt hay thu nhiêt?
Giai:
a) Diêu kiên chuân:
) (
4 2
k H C
P =
) (
2
h O H
P =
) (
5 2
h OH H C
P = 1atm và phan ung duoc thuc hiên o t
o
, P không dôi.
b)
A
G
p-
= G
o
- G
o
- G
o
o
S,298(C
2
H
5
OH
h
)
S,298(C
2
H
4k
) S,298(H
2
O
h
)
= 168,6 - 68,12 + 228,59 = - 8,13 (kJ)
G
p- (298)
= -8,13kJ < 0 Ph¶n øng x¶y ra theo chi Òu thuËn
o
A A
A
A
c)
o
AS
298,p-
= S
o
- S
o
- S
o
298(H
2
O)
298(C
2
H
4
)
298(C
2
H
5
OH)
= 282 - 219,45 - 188,72 = - 126,17(J/K)
G = H - T. S
H
298,p-
= G
298,p-
+ T. S
298,p-
= -8,13 + 298(- 126,17 .10
-3
) = - 45,72866(kJ)
H
298,p-
< 0 ph¶n øng to¶ nhi Öt
A A A
A A A
A
o
o
o o
Bài 22: Môt mol khí lí tuong don nguyên tu o 300K và 15atm giãn no toi áp suât 1atm. Su giãn no
duoc thuc hiên báng con duong:
a) Dáng nhêit và thuân nghich nhiêt dông. b) Dáng nhiêt và không thuân nghich.
c) Doan nhiêt và thuân nghich. d) Doan nhiêt bât thuân nghich.
Trong các quá trình bât thuân nghich, su giãn no chông lai áp suât 1atm. Tính Q, W, AU, AH, AS
tp
cho môi
truong hop.
Giai:
a) T = const ÷ AU = 0 ; AH = 0
WTN = -
}
2
1
PdV = - nRTln
1
2
V
V
= -nRTln
2
1
P
P
W
TN
= -1(mol).8,314 (J.mol
-1
K
-1
) .ln
1
15
.300(K) = -6754,42(J) Q = -W = 6754,42(J)
Quá trình giãn no thuân nghich: AS
tp
= AS
mt
+ AS

= 0
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
b) T = const ÷ AU = 0 ; AH = 0
W
BTN
= -P
ng
(V
2
- V
1
) = -P
2
(
2
P
nRT
-
1
P
nRT
) = nRT(
1
2
P
P
- 1) = 1. 8,314.300.(
15
1
- 1)= -2327,92(J)
÷Q
BTN
= -W = 2327,92(J)
AS
tp
= AS
mt
+ AS

AS
hê(BTN)
= AS
hê(TN)
=
T
Q
TN
= =
÷ A
T
W U
}
2
1
T
dT
nC
V
+ dV
V
nR
}
2
1
= nRln
1
2
V
V
= nRln
2
1
P
P
= 1.8,314 .ln
1
15
= 22,515(J/K)
AS
mt
=
T
Q
mt
= -
T
Q
he
=
300
92 , 2327 ÷
= -7,76(J/K) ¬ AS
tp
= 22,515 - 7,76 = 14,755 (J/K)
(¬ Quá trình giãn no này tu xay ra)
c) Doan nhiêt ¬ Q = 0
Doan nhiêt thuân nghich ¬ Theo Poisson T.V
¸- 1
= const
Mà V =
P
nRT
¬ T.
1 ÷
|
.
|

\
|
¸
P
nRT
= const ÷ T
¸
.P
1-¸
= const
T
1
.P
1
= T
2
.P
2
T
1
T
2
=
P
2
P
1
¸ ¸
¸
T
1
T
2
P
2
P
1
=
¸
¸ 1- ¸ 1-
¸
1-
¸
1-
T
2
= T
1
.
P
2
P
1
¸
¸
1-
Voi khí lí tuong don nguyên tu thì C
V
=
2
3
R; C
P
=
2
5
R
¸
= =
C
P
C
V
5
3
1 -
=
1 -
= -0,4
T
2
= 300.
-0,4
= 101,55(K)
¸
¸
5
3
5
3
15
1
¬AU = W = nC
V
(T
2
- T
1
) = 1.
2
3
.8,314.(101,55 - 300) = -2474,87(J)
AH = nC
P
(T
2
- T
1
) = 1.
2
5
.8,314 .(101,55 - 300)= - 4124,78(J) AS
TN
=
T
Q
= 0
d) Doan nhiêt ¬ Q = 0
Doan nhiêt, không thuân nghich ¬ không áp dung duoc PT poisson
AU = W ÷ nC
V
. AT = -P
ng
. AV
÷ n.
2
3
.R(T
2
- T
1
) = -P
2
(
2
2
P
nRT
-
1
1
P
nRT
) ÷
2
3
(T
2
- 300) = -( T
2
-
1
2
P
P
.T
1
)
÷
2
3
T
2
- 450 = -T
2
+
15
1
.300 ÷ V
2
=
2
2
P
nRT
=
1
188 . 082 , 0 . 1
= 15,416(l) => V
1
=
2
2
P
nRT
= 1,64(l)
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
¬ AU = W = 1.
2
3
.8,314.(188- 300) = -1396,752(J)
AS
tp
= AS

=
T
Q
TN
= =
÷ A
T
W U
}
2
1
T
T
V
T
dT
nC + dV
T
P
V
V
}
2
1
=
}
2
1
ln
T
T
V
T d nC + dV
V
nR
V
V
}
2
1
= nC
V
ln
1
2
T
T
+ nRln
1
2
V
V
= 1.
2
3
.8,314.ln
300
188
+ 1. 8,314 .ln
64 , 1
416 , 15
= 12,801(J/K) > 0
Bài 23: Tính
0
273
G A cua phan ung: CH
4(k)
+ H
2
O
(k)
÷ CO
(k)
+ 3H
2(k)
Biêt: CH
4(k)
H
2
O (k) CO(k) H
2(k)
0
298 , S
H A (kJ/mol) - 74,8 - 241,8 -110,5 0
0
298
S (J/molK) 186,2 188,7 197,6 130,684
a) Tu giá tri AG
0
tìm duoc có thê kêt luân gì vê kha náng tu diên biên cua kha náng phan ung o 373
o
K?
b) Tai nhiêt dô nào thì phan ung dã cho tu xay ra o diêu kiên chuân?
(Coi AH
0
, AS
0
không phu thuôc T)
Giai:
0
pu
H A = 3.0 + 1(-110,5) -(-74,8) -(-241,8) = 206,1(kJ)
0
pu
S A = 3.(130,684) + 197,6 - 188,7 - 186,2 = 214,752 (J/K)
Do AH
0
, AS
0
không phu thuôc vào T nên:
¬
0
273
G A = AH
0
- T. AS
0
= 206,1 = 373.214,752.10
-3
=125,9975(kJ) > 0
¬ o dkc và T = 373K ¬ Phan ung không thê tu diên biên.
b) Dê phan ung tu diên biên o nhiêt dô T(K) thì:
0
T
G A < 0 ÷ AH
0
- T. AS
0
< 0
÷ T >
0
0
S
H
A
A
=
752 , 214
10 . 1 , 206
3
= 959,71(K)
Bài 24: Entanpi tu do chuân cua phan ung tao thành H
2
O tu các don chât phu thuôc vào T theo phuong
trình sau:
0
,T S
G A = -240000 + 6,95T + 12,9TlgT (J/mol)
Tính AG
0
, AS
0
và AH
0
cua phan ung tao thành H
2
O o 2000K
Giai:
0
2000 , S
G A = -240000 + 6,95.2000 + 129.2000lg2000= -140933,426(J/mol) dG = VdP - SdT ¬
P
T
G
|
.
|

\
|
c
c
= -S
¬
0
2000
S A = -
P
T
G
|
|
.
|

\
|
c
A c
0
= 6,95 + 12,5.lgT + 12,9T.
10 ln .
1
T
= 6,95 + 12,9lgT +
10 ln
9 , 12
= 6,95 + 12,9lg2000 +
10 ln
9 , 12
= 55,1357(J/molK)
¬
0
2000
H A = ¬
0
2000
G A + T.
0
2000
S A = -140933,426 + 2000. 55,1357 = -30662,054 (J/mol)
Bài 25: Môt Hoc sinh khi làm bài tuong trình thí nghiêm do nhiêt dô dôt cháy môt hop chât huu co cho
ráng: AH = AU + P. AV. Su dôt cháy trong bom nhiêt luong kê làm cho AV = 0, do dó AH = AU. Kêt luân
này sai o dâu?
Giai:
H = U + P.V ÷ AH = AU + A(PV) = AU + P. AV + V. AP
Hay AH = AU + A(nRT)
Trong bom nhiêt luong kê thì: AV = 0 nên: AH = AU + V. AP = AU + A(nRT)
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Bài 26: Hãy chi ra nhung mênh dê sai:
a) Dôi voi 1 hê kín, quá trình giãn no khí là doan nhiêt ¬ hê là cô lâp ÷ Q = 0; ¬ AS = 0.
b) Môt hê bât ky có thê tu diên biên toi trang thái có entanpi thâp hon (AH < 0) và entropi lon hon (AS > 0).
Hay hê có thê diên biên theo chiêu giam entanpi tu do (AG < 0).
c)
0
T
G A =
0
T
H A - T.
0
T
S A
Voi phan ung hoá hoc o T = const. Nêu
0
G A > 0 ÷ Phan ung tu diên biên theo chiêu nghich.
0
G A = 0 : Phan ung o trang thái cân báng.
0
G A < 0 : Phan ung tu xay ra theo chiêu thuân.
Giai:
a) Sai . Do AS = 0 chi khi quá trình biên dôi thuân nghich.
Còn voi quá trình biên dôi bât thuân nghich thì AS >
T
Q
÷ AS > 0.
b) Sai . Do mênh dê này chi dúng trong diêu kiên T, P = const.
Còn voi quá trình biên dôi mà V, T = const thì phai xét AF.
c) Sai. Do voi quá trình hoá hoc thì phai xét giá tri:
AG = AG
0
+ RTlnQ chu không phai dua vào AG
0
.
(Tuy nhiên, có thê coi ráng
0
T
G A << 0 thì quá trình có thê xay ra duçc ca o diêu kiçn chuân và diêu kiçn
thµc. Khi
0
T
G A << 0 thì vê nguyên tác chí có quá trình nguçc lçi mói xay ra, không thê xác djnh duçc
chính xác giói hçn cua
0
T
G A mà theo dó quá trình xay ra theo chiêu này hay chiêu khác. Mçt cách gân
dúng có thê coi ráng các giói hçn này khoang chùng ± 40 kJ/mol).
Bài 27: Môt khí lí tuong có C
V
= 3R không phu thuôc T duoc giãn no doan nhiêt trong chân không toi thê
tích gâp dôi. Hoc sinh A lí luân ráng dôi voi quá trình doan nhiêt thì
1
2
1
1
2
÷
|
|
.
|

\
|
=
¸
V
V
T
T
voi ¸ =
3
4
do dó T
2
=
3
1
1
2
T
Hoc sinh B cho ráng: AU = Q + A = 0 + 0 = n.C
V
. AT ÷ AT = 0 ÷ T
2
= T
1
Hoc sinh nào nói dúng? Hãy chi ra lôi sai cua Hoc sinh kia.
Giai:
- Hoc sinh B nói dúng.
- Hoc sinh A nói sai : Vì quá trình giãn no trong chân không là quá trình bât thuân nghich nên không su
dung duoc phuong trình poisson.
Bài 28: Tính chât nhiêt dông cua môt sô phân tu và ion o trang thái tiêu chuân tai 25
o
C nhu sau:
C
3
H
8(k)
O
2(k)
CO
2(k)
H
2
O
(l)
÷ 2
3
CO (aq) OH
-
(aq)
0
S
H A (kJ/mol) -101,85 0 - 393,51 - 285,83 - 677,14 - 229,99
S
0
(J/molK) 269,91 205,138 213,74 69,91 - 56,9 - 10,75
Xét quá trình oxi hoá hoàn toàn 1 mol C
3
H
8
(k) voi O
2
(k) tao thành theo 2 cách :
a) Bât thuân nghich b) Thuân nghich (trong 1 tê bào diên hoá)
1) Tính AH
0
, AU
0
, AS
0
, AG
0
cua phan ung trong môi cách nói trên?
2) Tính nhiêt, công thê tích, công phi thê tích (tuc là công huu ích) mà hê trao dôi voi môi truong trong môi
cách?
3) Tính AS cua môi truong và AS tông công cua vu tru khi tiên hành quá trình theo môi cách.
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
4) Môt mô hình tê bào diên hoá khác làm viêc dua trên phan ung oxi hoá C
3
H
8
(k) boi O
2
(k) khi có mát dung
dich KOH 5M voi diên cuc Pt. Các loai phân tu và ion (tru KOH) dêu o trang thái tiêu chuân. Hãy viêt các
nua phan ung o catot và anot và phan ung tông công trong tê bào diên hoá. Nêu tu tê bào diên hoá dó, o
25
o
C, ta thu duoc dòng diên 100mA. Hãy tính công suât cuc dai có thê dat duoc.
Giai:
C
3
H
8(k)
+ 5O
2(k)
÷ 3CO
2(k)
+ 4H
2
O
(l)
1) Do các hàm H, U, S, G là hàm trang thái nên dù tiên hành theo cách nào thì các giá tri AU, AH, AS, AG
cung nhu nhau voi cùng trang thái dâu và cuôi. Vây:
0
pu
H A = 3
0
) ( ,
2
k CO S
H A + 4.
0
) ( ,
2
l O H S
H A -
0
) ( ,
8 3
k H C S
H A - 5.
0
) ( ,
2
k O S
H A
= -3. 393,51 - 285,83 .4 + 103,85 = -2220 (kJ)
0
pu
H A = 213,74. 3 + 4.69,91 - 269,91 - 5. 205,138 = -374,74 (J/K)
0
pu
G A = AH
0
- T. AS
0
= -2220 + 298,15 .374,74.10
-3
= -2108,27 (kJ)
AU
0
= AH
0
- A(PV) = AH
0
- AnRT = -2220 - (-3).8,314.298,15.10
-3
= -2212,56(kJ)
2) a) Quá trình bât thuân nghich:
- Nhiêt mà hê trao dôi voi môi truong là Q
BTN
= AH
0
= -2220 (kJ)
- W
tt
= -
}
2
1
.dV P = -P. AV = -An
(k)
.RT
= 3. 8,3145.298,15 = 7436,9(J)
- W’ = 0
b) Quá trình thuân nghich:
- Q
TN
= T. AS = 298,15 (-374,74) = - 111728,731(J)
- W’
max
= AG = -2108,27(kJ) < 0 : Hê sinh công
- W
tt
= - An
(k)
.RT = 7436,9(J) > 0: hê nhân công
3) a) Quá trình bât thuân nghich:
AS
mt
=
T
Q
mt
= -
T
Q
BTN
= -
T
H
0
A
= -
15 , 298
10 . 2220
3
= 7445, 916 (J/K)
¬ AS
vu tru
= AS
mt
+ AS

= 7445,916 - 374,74 = 7071,176(J/K)
b) Quá trình thuân nghich:
AS
mt
=
T
Q
mt
= -
T
Q
TN
= ) / ( 74 , 374
15 , 298
731 , 111728
K J =
¬ AS
vu tru
= AS
mt
+ AS

= 0
4) Các nua phan ung:
Anot: C
3
H
8
+ 26OH
-
÷ 3
÷ 2
3
CO + 17H
2
O + 20e
Catot: O
2
+ 2H
2
O + 4e ÷ 4OH
-
Phan ung tông công:
C
3
H
8(k
) + 5O
2(k)
+ 6OH
-
(aq)
÷ 3
÷ 2
) ( 3 aq
CO + 7H
2
O
(l)
¬ So dô pin:
(-) Pt, C
3
H
8
(1atm)/KOH(5M), K
2
CO
3
(1M)/ O
2
(1atm), Pt (+)
0
pu
H A = 3(-677,14) + 7.(-285,83) + 103,85 - 5.0 - 6(-229,99) = -2548,44(KJ)
0
pu
S A = 3.(-56,9) + 7.69,91 - 269,91 - 5.205,138- 6(-10,74) = -912,43(KJ)
0
pu
G A =
0
pu
H A = T.
0
pu
S A = -2548,44 + 298,15.912,43.10
-3
= - 2276,399(KJ)
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
¬
0
pu
E = -
nF
G
0
A
=
96485 . 20
2276399
= 1,18(V)
÷ E = E
0
-
5 6
3 2
3
2 8 3
. . ] [
] [
lg
20
0592 , 0
O H C
P P OH
CO
÷
÷
= 1,18 -
20
0592 , 0
lg(5)
-6
= 1,19(V)
÷ P = E .I = 1,19 .0,1 = 0,119(W)
Bài 29: Tính biên thiên entropi khi chuyên 418,4J nhiêt tu vât có t
0
= 150
o
C dên vât có t
0
= 50
o
C.
Giai:
Quá trình biên dôi trên là không thuân nghich duoc coi nhu gôm 3 quá trình biên thiên thuân nghich:
1) Vât o 150
o
C truyên nhiêt thuân nghich o T = const.
AS
1
=
T
Q
=
15 , 273 150
4 , 418
+
÷
= - 0,989(J/K)
2) Hê biên thiên doan nhiêt tu 150
o
C dên 50
o
C
AS
2
= 0
3) Vât o 50
o
C nhân nhiêt thuân nghich o T = const
AS
3
= -
T
Q
=
15 , 273 50
4 , 418
+
= 1,295(J/K)
Do S là hàm trang thái nên:
AS
BTN
= AS
TN
= AS
1
+ AS
2
+ AS
3
= 0,306(J/K)
Bài 30: Biêt o -15
o
C, P
hoi
(H
2
O, l) = 1,428 (torr)
o -15
o
C, P
hoi
(H
2
O,r) = 1,215(torr)
Hãy tính AG cua quá trình dông dác 1 mol H
2
O
(l)
thành nuoc dá o -15
o
C và 1atm.
Giai:
15
o
C, 1 mol H
2
O l
-15
o
C, 1mol H
2
O(r)
(3)
G
BTN
= ?
(1)
(Qu¸ tr×nh TN do
H
2
O h¬i , b· o hoµ
n»m c©n b»ng ví i H
2
O(l ))
- 15
o
C, 1mol H
2
O
1,428 Torr
(2)
-15
o
C, 1mol H
2
O (h)
1,215 Torr
A
(1), (3) là quá trình chuyên pha thuân nghich
÷ AG
1
= AG
3
= 0
÷ AG = AG
2
= nRTln
1
2
P
P
= 1.8,314. 258,15 ln
428 , 1
215 , 1
= -346,687(J)
Bài 31: Có 1 mol O
2
nguyên chât o 25
o
C, 2atm, 1 mol O
2
nguyên chât o 25
o
C, 1atm
1 mol O
2
o 25
o
C trong không khí trên mát dât (P = 1atm, O
2
chiêm 21% V không khí)
- So sánh giá tri hàm G cua 1 mol O
2
trong 3 truong hop trên hon kém nhau bao nhiêu J?. Tu dó rút ra kêt
luân: Kha náng phan ung cua O
2
trong môi truong hop trên cao hay thâp hon so voi truong hop khác?
Giai:
* G
0
là hàm Gibb cua 1 mol O
2
o 1atm
- 1 mol O
2
, 1atm, 25
o
C ÷ 1 mol O
2
, 2atm, 25
o
C
(G
0
) (G
1
)
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
AG
1
= G
1
- G
0
= nRTln
1
2
P
P
= 1. 8,3145 .298,15.ln
1
2
= 1718,29(J)¬ G
1
> G
0
.
- Goi G
2
là hàm Gibb cua 1mol O
2
o 25
o
C trong không khí (0,21 atm)
1mol O
2
, 25
o
C, 1atm ÷ 1 mol O
2
, 25
o
C, 0,21atm
(G
0
) (G
2
)
AG
2
= G
2
- G
0
= 1. 8,3145 .298,15.ln
1
21 , 0
= -3868,8(J)¬ G
2
< G
0
.
Vây: G
2
(1mol O
2
, 25
o
C, 0,21atm) < G
0
(1 mol O
2
, 25
o
C, 1atm) < G
1
(1 mol H
2
O, 25oC, 2atm)
- 1 chât có hàm G càng cao thì càng kém bên ¬ 1 mol O
2
o 25
o
C, 2atm có kha náng phan ung cao nhât còn
1 mol O
2
nám trong không khí thì bê nhât có kha náng phan ung kém nhât.
Bài 32: Nhiêt hoà tan (AH
ht
) 0,672g phenol trong 135,9g clorofom là -88J và cua 1,56g phenol trong
148,69g clorofom là -172J.
Tính nhiêt pha loãng dôi voi dung dich có nông dô nhu dung dich thu 2 chua 1 mol phenol khi pha loãng
dên nông dô cua dung dich thu nhât báng clorofom.
Giai:
94g phenol + CHCl
3
dd 2 dd 1
H pha l o· ng
+ CHCl
3
H
ht (2)
H
ht(1)
H
pha l o· ng
= H
ht(1)
- H
ht(2)
= - .(-172) + (-88) = - 2004,87(J)
0,672
94
1,569
94
A
A
A A A
A
Bài 33: Nhiêt hoà tan 1 mol KCl trong 200 ml nuoc duoi áp suât P = 1amt là:
t
0
C 21 23
AH 18,154 17,824 (kJ)
Xác dinh AH
298
và so sánh voi giá tri thuc nghiêm là 17,578 (kJ)
Giai:
Theo dinh luât Kirchhoff: AH
294
= AH
298
+ AC
P
.(294 - 298) = 18,454 (kJ)
AH
286
= AH
298
+ AC
P
.(296 - 298) = 17,824(kJ)
A
A
H
298
= 17,494 (kJ)
C
P
= -0,165 (kJ/K)
H
298(LT)
- H
298(TN)
H
298(TN)
0,48%
~
~
A A
A
Vây AH
298
tính duoc theo lí thuyêt sai khác voi giá tri TN là 0,48%.
Bài 34: Tính AS cua quá trình hoá hoi 3 mol H
2
O (l) o 25
o
C, 1atm.
Cho: AH
hh
,
H2O(l)
= 40,656 kJ/mol;
) ( ,
2
l O H P
C = 75,291 (J/K.mol);
) ( ,
2
h O H P
C = 33,58 (J/molK)
Giai:
Xét chu trình:
25
o
C, 3 mol H
2
O
(l )
, 1atm 25
o
C, 3 mol H
2
O
(r)
, 1atm
100
o
C, 3mol H
2
O
(l )
,1atm 100
o
C, 3mol H
2
O
(h)
,
1atm
AS
AS
1
AS
2
AS
3
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
AS
1
=
T
Q
1
=
}
2
1
. .
) (
T
T
l P
T
dT
C n = nC
P(l)
ln
1
2
T
T
= 3. 75,291.ln
15 , 298
15 , 373
= 50,6822(J/K)
AS
2
=
T
Q
2
=
T
H n
l hh.
.A
= 3.
15 , 373
10 , 656 , 40
3
= 326,8605(J/K)
AS
3
=
T
Q
3
=
}
1
2
. .
) (
T
T
h P
T
dT
C n = nC
P(h)
ln
1
2
T
T
= 3. 33,58.ln
15 , 373
15 , 298
= - 22,6044(J/K)
÷ AS = AS
1
+ AS
2
+ AS
3
= 354,9383 (J/K)
Bài 35:
a) Tính công trong quá trình dôt cháy 1 mol ruou etylic o dkc và 25
o
C.
b) Nêu H
2
O o dang hoi thì công kèm theo quá trình này là bao nhiêu?
Giai:
a) C
2
H
5
OH
(l)
+ 3O
2 (k)
÷ 2CO
2 (k)
+ 3H
2
O
(l)
An = -1
¬ W = -P
ng
. AV = -P
ng
.
ng
P
RT n. A
= R.T = 8,314.29815 = 2478,82 (J)
b) Nêu H
2
O o dang hoi thì: An = 2.
¬ W = - An. RT = -2 .8,314 .298,15 = - 4957,64(J)
Bài 36: Tính AS, AG trong quá trình giãn không thuân nghich 2 mol khí lí tuong tu 4lít dên 20 lít o 54
o
C.
Giai:
Vì S, G là các hàm trang thái nên AS, AG không phu thuôc vào quá trình biên thiên là thuân nghich hay bât
thuân nghich mà chi phu thuôc vào trang thái dâu và trang thái cuôi. Vì vây:
AS = nRln
1
2
V
V
= 2. 8,314.ln
4
20
= 26,76 (J/K)
T = const ÷ AH = 0; AU = 0
÷AG = AH - T. AS = 0 -(273,15 + 54) .26,76 = - 8755,1 (J)
Bài 37: Môt bình có thê tích V = 5(l) duoc ngán làm 2 phân báng nhau. Phân 1 chua N
2
o 298K và áp
suât 2atm, phân 2 o 298K và áp suât 1atm. Tính AG, AH, AS cua quá trình trôn lân 2 khí khi nguoi ta bo
vách ngán di.
Giai:
o T = 298K ; V
bd
(N
2
) = V
bd
(O
2
) =
2
5
(l)
AS = AS(N
2
) + AS(O
2
) =
2
N
n .Rln
1
2
V
V
+
2
O
n Rln
1
2
V
V
=
RT
V P
N N
2 2
.
Rln
5 , 2
5
+
RT
V P
O O
2 2
.
Rln
5 , 2
5
= 2 ln
. .
2 2 2 2
T
V P V P
O O N N
+
= 0,0174(l.at/K) = 0,0174 .101,325 = 1,763 (J/K)
- Quá trình dáng nhiêt ÷ AH = 0¬ AG = AH - T. AS = - 298 .1,763 = - 525,374 (J)
Bài 38: Cho các du liêu sau dây o 298K
Chât
0
S
H A (kJ/molK) S
0
(J/molK) V(m
3
/mol)
C
than chì
0,00 5,696 5,31.10
6
C
kim cuong
1,90 2,427 3,416.10
-6
1) o 298K có thê có môt phân rât nho kim cuong cùng tôn tai voi than chì duoc không?
2) Tính áp suât tôi thiêu phai dùng dê có thê diêu chê duoc kim cuong o 298K?
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Giai
1)
C
ki m c- ¬ng
C
than ch×
G
0
= ?
298
A
AH
o
= AH
o
than chì
- AH
o
kim cuong
= 0 - 1,9 = -1,9 (kJ)
AS
o
= S
o
than chì
- S
o
kim cuong
= 5,696 - 2,427 = 3,269 (J/K)
¬
0
, 298 pu
G A = AH
o
- T. AS
o
= -1900 - 298.3,269 = -2874,162(J)
AG
o
< 0 (Tuy nhiên AG
o
không quá âm)
¬ Phan ung tu xay ra theo chiêu thuân ¬ không tôn tai môt luong nho kim cuong cùng voi than chì.
2)
G
0
= +2874,162 (J)
298
A
C
than ch×
C
ki m c- ¬ng
AV = V
KC
- V
TC
= 3,416.10
-6
- 5,31.10
-6
= 1,894.10
-6
(m
3
/mol)
Ta có: dG = VdP - SdT
÷
T
P
G
|
.
|

\
|
c
c
= V ÷
T
P
G
|
.
|

\
|
c
A c
= AV¬
2
P
G A -
1
P
G A = AV(P
2
- P
1
)
Dê diêu chê duoc kim cuong tu than chì thì:
2
P
G A _ 0÷
1
P
G A + AV(P
2
- P
1
) _ 0
P
2
- P
1
_ -
V
G
P
A
A
1
(Do AV < 0)÷ P
2
_ P
1
-
V
G
P
A
A
1
= 1 +
325 , 101 . 10 . 894 , 1
162 , 2874
3 ÷
P
2
_ 14977,65 (atm)
Vây áp suât tôi thiêu phai dùng dê diêu chê duoc kim cuong tu than chì là 14977,65atm.
Nh- vËy ë 25
o
C, c©n b»ng than ch× ki m c- ¬ng tån t ¹ i ë ¸ p suÊt kho¶ng
15000 atm. o áp suât cao hon quá trình chuyên than chì thành kim cuong là tu diên biên, mác dâu voi tôc dô
rât châm. Muôn táng tôc dô phai táng nhiêt dô và áp suât, trong thuc tê quá trình chuyên than chì thành kim
cuong duoc tiên hành khi có xúc tác (Ni + Cr + …) o nhiêt dô trên 1500
o
C và P ~ 50000atm.
Bài 39: Phan ung giua Zn và dd CuSO
4
xay ra trong ông nghiêm toa ra luong nhiêt 230,736kJ. Cung
phan ung trên cho xay ra trong pin diên thì môt phân hoá náng chuyên thành diên náng. Công diên cua pin là
210,672kJ. Chung minh ráng: AU cua 2 quá trình không dôi, nhung nhiêt toa ra thay dôi. Tính AS cua phan
ung, AS
mt
và AS
tp
? Cho T = 300K
Giai:
Zn + CuSO
4
= ZnSO
4
+ Cu
- Khi thuc hiên trong ông nghiêm: (Tiên hành bât thuân nghich)
V
Zn
~ V
Cu
¬ W
tt
= 0 ; W’ = 0
¬ AU
BTN
= Q
BTN
= AH = -230,736kJ
- Khi thuc hiên phan ung trong pin diên (quá trình thuân nghich)
W’
max
= - 210,672 (kJ) ¬ AG = W’
max
= -210,672(kJ)
AH
TN
= AH
BTN
= - 230,736(kJ)÷ Q
TN
= T. AS = AH - AG = -230,736 + 210,672 = -20,064(kJ)
¬ AU
TN
= Q + W’ + P. AV = -20,064 = 210,672 + 0 = -230,736 (kJ) = AU
BTN
- AS

=
T
Q
TN
= -
300
10 . 064 , 20
3
= 66,88(J/K)
AS
mtBTN
= -
T
Q
BTN
=
300
10 . 736 , 230
3
= 769,12(J/K) ¬ AS
tp(BTN)
= 702,24(J/K)
AS
mt(TN)
= -
T
Q
TN
= -AS

¬ AS
tp(TN)
= 0
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Bài 40:
- AG
p
= W’
max
Xét 1 phan ung thuân nghich trong pin diên thì AG
p
= W’
max
< 0
- Nhung môt hoc sinh viêt ráng:
Trong moi quá trình luôn có: AS
vu tru
= AS
mt
+ AS

(1)
AH
mt
= - AH

(2)
¬ AS
mt
=
T
H
mt
A
= -
T
H
he
A
¬ AS
vu tru
= -
T
H
he
A
+ AS

÷ T. AS
vu tru
= - AH

+ T. AS

= -AG

Voi quá trình thuân nghich thì AS
vu tru
= 0 ¬ AG

= 0 ÷ AG
p
= 0
Hãy giai thích mâu thuân này.
Giai:
(2) chi dúng khi ngoài công giãn no hê không thuc hiên công nào khác:
AH = AU + P. AV ÷ AU = AH - P. AV
Q = AU - W = (AH - P. AV) - (-P. AV + W’)
÷ Q

= AH

- W’ = - AH
mt
¬ Chi khi W’ = 0 thì AH
mt
= - AH

* Trong pin: W’
max
= AG < 0 nên AH
mt
= AH

.
Bài 41: Xét phan ung: Zn
(r)
+ Cu
2+
(aq)
÷ Zn
2+
(aq)
+ Cu
(r)
diên ra trong dktc o 25
o
C.
a) Tính W, Q, AU, AH, AG, AS cua phan ung o diêu kiên trên.
Biêt: Zn
2+
(aq)
Zn
(r)
Cu
(r)
Cu
2+
(aq)
0
298 , S
H A (kJ/mol) -152,4 0 0 64,39
0
298
S (J/mol.K) - 106,5 41,6 33,3 - 98,7
b) Xét kha náng tu diên biên cua phan ung theo 2 cách khác nhau.
c) Nêu thuc hiên phan ung trên 1 cách thuân nghich trong pin diên thì các kêt qua trên có gì thay dôi? Tính
E
pin
?
Giai:
a)
0
pu
H A =
0
,
2+
A
Zn S
H +
0
,Cu S
H A - + A
0
,Zn S
H
0
,
2+
A
Cu S
H = -152,4 - 64,39 = -216,79 (kJ)
0
pu
S A =
0
) (
2
aq Zn
S
+
+
0
) (r Cu
S -
0
) (r Zn
S -
0
) (
2
aq Cu
S
+
= -106,5 + 33,3 - 41,6 + 98,7 = -16,1 (J/K)
0
pu
G A =
0
H A - T.
0
S A = -216,79 + 298,15 .16,1.10
-3
= -211,99(kJ)
AU
o
= Q
P
=
0
pu
H A = -216,79 (kJ) W = 0; quá trình BTN; W’ = 0
b) *
0
pu
G A = -211,99 (kJ) << 0 ( _ - 40 kJ)
Do
0
pu
G A rât âm nên phan ung tu xay ra không nhung o dkc mà còn ca o các diêu kiên khác nua.
* AS
mt
=
T
Q
mt
=
T
H
he
0
A ÷
=
15 , 298
10 . 79 , 216
3
= 727,12 (J/K)
¬ AS
vu tru
= AS

+ AS
mt
= -16,1 + 727,12 = 711,02 (J/K)
Vì AS
hê cô lâp
= AS
vu tru
= 711,02 (J/K) > 0 ¬ Quá trình là bât thuân nghich ÷ phan ung tu xay ra.
c) Khi thuc hiên phan ung trên TN trong pin diên thì các giá tri AH
0
, AS
0
, AG
0
, AU
0
không thay dôi do H, S,
G, U là các hàm trang thái nên không phu thuôc quá trình biên dôi là thuân nghich hay bât thuân nghich
nhung các giá tri Q, W thì thay dôi.
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUYNH
09798.17.8.85 –09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org - admin@hoahoc.org
Cu thê: W
tt
= 0; W’
max
= AG0 = -211,99(kJ) => Q = T. AS = 298,15 .(-16,1) = - 4800,215 (J)
¬ AS
mt
=
T
Q
mt
=
T
Q
he
÷
= 16,1 (J/K) ¬ AS
vu tru
= AS
mt
+ AS

= 0 =>E
pin
= -
nF
G
0
A
=
96485 . 2
211990
~ 1,1(V)
Bài 42:
Dôi voi nguyên tô Danien o 15
o
C nguoi ta xác dinh duoc suc diên dông E = 1,09337V và hê sô nhiêt dô
cua suc diên dông
T
E
c
c
= 0,000429 V/K. Hãy tính hiêu ung nhiêt cua phan ung hoá hoc?
Giai:
AG = - nEF ¬
T
G
c
c
= - nF.
T
E
c
c
= - AS ¬ AS = nF .
T
E
c
c
¬ AH = AG + T. AS = nF.(T.
T
E
c
c
- E) ¬ AH = 2. 96485 .(298,15.0,000429 - 1,09337) - - 187162,5(J)
Bài 43: Cho phan ung hoá hoc: Zn + Cu
2+
÷ Zn
2+
+ Cu
xay ra môt cách thuân nghich dáng nhiêt, dáng áp o 25
o
C trong nguyên tô Ganvani.
Suc diên dông cua nguyên tô do duoc là 1,1V và hê sô nhiêt dô cua suc diên dông là :
P
T
E
|
.
|

\
|
c
c
= 3,3.10
-5
(V/K).
a) Tính hiêu ung nhiêt Q, biên thiên Gipxo AG và biên thiên entropi AS cua phan ung hoá hoc dã cho.
b) Tính Q
tn
cua quá trình?
c) Nêu cung phan ung hoá hoc trên thuc hiên o cùng nhiêt dô và cùng áp suât nhung trong môt bình câu
thuong thì các giá tri cua AG, AS së là bao nhiêu?
Giai:
a) AG = - nEF = - 2 .1,1 .96485 = - 212267(J)
AS = -
T
G
c
A c
= n.F .
T
E
c
c
= 2 .96485 .3,3 .10
-5
= 6,368 (J/K)
AH = AG + T. AS = 212267 + 298,15 .6,368 = -210368,4(J)
b) Q
tn
= T . AS = 298,15 .6,368 = 1898,62 (J)
c) Nêu phan ung hoá hoc thuc hiên o cùng nhiêt dô, áp suât nhung trong 1 bình câu thuong tuc là thuc hiên
quá trình môt cách bât thuân nghich thì AG, AS cua phan ung vân nhu o câu (a). Do G, S là các hàm trang
thái ¬ giá tri cua AG, AS không phu thuôc vào quá trình biên thiên.
Bài 44: Tính công cua su biên dôi dáng nhiêt thuân nghich và bât thuân nghich cua 48 gam khí O
2
duoc
coi là lí tuong o nhiêt dô 25
0
C khi:
a. Giãn no tu 10atm xuông 1atm b. Nén tu 1atm dên 10atm
Dáp sô: a. W
tn
= -8,6.10
-3
J; W
btn
=-3,3.10
3
J b. W

tn
= 8,6.10
-3
; W

btn
= 3,3.10
4
J.
IV- KET LUAN - KIEN NGHJ :
Trên dây là hê thông câu hoi và bài tâp phân “Nhiêt hoá hoc” mà tôi dã áp dung trong giang day. Nó tuong
dôi phù hop voi yêu câu và muc dích giang day, bôi duõng hoc sinh khá, gioi o truong chuyên chuân bi du
thi hoc sinh gioi các câp . Nó có thê dùng làm tài liêu hoc tâp cho hoc sinh các lop chuyên Hoá hoc và tài
liêu tham khao cho các thây cô giáo trong giang day và bôi duõng hoc sinh gioi Hoá hoc o bâc THPT góp
phân nâng cao chât luong giang day và hoc tâp môn Hoá hoc.
Tuy nhiên, dây chi là môt phân rât nho trong chuong trình ôn luyên cho hoc sinh chuân bi tham gia vào các
ky thi hoc sinh gioi các câp.
Vì vây, tôi rât mong các Thây, Cô dông nghiêp góp ý kiên cho tôi vê chuyên dê này và cùng nhau phát triên
sang các chuyên dê khác dê hoc trò chuyên Hoá ngày càng có nhiêu tài liêu hoc tâp môt cách hê thông hon.
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XChan
g
e
w
w
w
.d
o
cu-trac
k
.c
o
m