DAI HOC DA NÄNG

TRUONG DAI HOC BACH KHOA


HOAÌNG CÄNG CÁØN
PHAN HÄÖNG SAÏ NG

BAI GIANG
AN TOAÌN LAO ÂÄÜNG
TRONG XÁY DÆÛNGÂaì Nàông - 2006
1


Loi Noi Dâu

Baío häü lao âäüng laì mäüt chênh saïch kinh tãú xaî häüi quan troüng cuía Âaíng vaì nhaì næåïc
ta. Ngay sau khi Caïch Maûng thaïng Taïm thaình cäng trong âiãöu kiãûn coìn vä cuìng khoï
khàn, thaïng 3/1947 Häö Chuí Tëch âaî kyï sàõc lãûnh säú 29SL, laì sàõc lãû nh âáöu tiãn cuía næåïc
Viãût Nam Dán chuí Cäüng hoaì vãö lao âäüng trong âoï coï nhæîng âiãöu khoaín liãn quan âãún
baío häü lao âäüng.
Baío häü lao âäüng laì mäüt cäng taïc ráút quan troüng nhàòm tàng nàng suáút lao âäüng,
phoìng traïnh tai naûn ruíi ro, mang laûi haûnh phuïc cho ngæåìi lao âäüng. ÅÍ lénh væûc xáy
dæûng cå baín an toaìn lao âäüng laì traïch nhiãûm haìng âáöu trong moüi hoaût âäüng cuía caïc xê
nghiãû p, cäng træåìng, caïc âån vë saín xuáút...Saín pháøm âæåüc taûo ra cuía ngaình xáy dæûng
cå baín laì nhæîng cäng trçnh (ngäi nhaì, cáy cáöu, con âæåìng, con âã, con âáûp,...) coï âàûc
thuì laì mäüt khäúi têch khaï âäö säü, khäng hoaìn toaìn giäúng nhau tæì qui trçnh cäng nghãû âãún
hçnh daïng, kêch thæåïc, cho nãn âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía ngæåìi lao âäüng luän luän thay
âäøi, chëu nhiãöu taïc âäüng cuía mäi træåìng saín xuáút, tiãúp xuïc våïi nhiãöu loaûi maïy moïc
thiãút bë cäng cuû lao âäüng khaïc nhau. Tæì âoï coï nhiãöu nguy cå xaíy ra tai naûn lao âäüng,
phaït sinh caïc bãûnh nghãö nghiãûp; cho nãn viãûc âaím baío vãû sinh, an toaìn lao âäüng trong
ngaình xáy dæûng cå baín cáön âàûc biãût chuï troüng.
Âãø âaïp æïng nhu cáöu âaìo taûo nhán læûc cho ngaình xáy dæûng cå baín, sinh viãn sau khi
ra træåìng cáön coï trçnh âäü chuyãn män sáu, ngoaìi ra phaíi coï kiãún thæïc nháút âënh vãö baío
häü lao âäüng nhàòm traïnh tai naûn lao âäüng, bãûnh nghãö nghiãûp træåïc hãút laì âãø baío vãû
chênh mçnh sau âoï laì âãø baío vãû cäüng âäöng lao âäüng trong ngaình cuìng nhau täön taûi vaì
phaït triãøn.
Nhàòm muûc âêch trãn, taìi liãûu " Ky thuât vê sinh, an toan lao dông va phong chua
chay" âæåüc thæûc hiãûn do GVC. Hoaìng Cäng Cáøn (Chæång 1, 2 vaì 5 ) vaì GVC. Phan
Häöng Saïng (Chæång 3, 4 vaì 7 ) biãn soaûn. Taìi liãûu duìng giaíng daûy män An toaìn lao
âäüng cho sinh viãn ngaình xáy dæûng cå baín; ngoaìi ra coï thãø duìng laìm taìi liãûu tham
khaío cho nhæîng ai quan tám âãún baío häü lao âäüng noïi chung vaì baío häü lao âäüng trong
lénh væûc xáy dæûng cå baín noïi riãng.


2


MUC LUC
Loi noi dâu Trang
Chuong 1: Khai niêm chung vê bao hô lao dông 3
1.1. Muûc âêch, yï nghéa vaì tênh cháút cuía cäng taïc baío häü lao âäüng 3
1.1.1. Muûc âêch, yï nghéa cuía cäng taïc baío häü lao âäüng 3
1.1.2. Tênh cháút cuía cäng taïc baío häü lao âäüng 4
1.2. Näüi dung vaì phæång phaïp nghiãn cæïu baío häü lao âäüng 4
1.2.1. Näüi dung cuía baío häü lao âäüng 4
1.2.2. Phæång phaïp hoüc táûp, nghiãn cæïu 6
1.3. Môt sô khai niêm co ban 6
1.3.1. Âiãöu kiãûn lao âäüng 6
1.3.2. Tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp. 7
1.4. Nguyên nhân tai nan lao dông va bênh nghê nghiêp 8
1.4.1. Phán loaûi nguyãn nhán tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp 8
1.4.2. Phæång phaïp phán têch nguyãn nhán tai naûn. 10
1.5. Danh gia tinh hinh tai nan lao dông 11
1.5.1. Hãû säú táön suáút tai naûn K
ts
11
1.5.2. Hãû säú tráöm troüng K
tt
11
1.5.3. Hãû säú tai naûn noïi chung K
tn
12
Chuong 2: Ky thuât vê sinh lao dông trong san xuât
2.1. Nhung vân dê chung cua vê sinh lao dông 13
2.1.1. Âäúi tæåüng vaì nhiãûm vuû cuía kyî thuáût vãû sinh lao âäüng 13
2.1.2. Caïc taïc haûi nghãö nghiãûp trong ngaình xáy dæûng cå baín 13
2.1.3. Caïc biãûn phaïp chung âãö phoìng taïc haûi nghãö nghiãûp 14
2.2. Vi khi hâu trong môi truong san xuât 15
2.2.1. Caïc yãúu täú vi khê háûu 16
2.2.2. Âiãöu hoaì thán nhiãût åí ngæåìi 16
2.2.3. AÍnh hæåíng vi khê háûu âäúi våïi cå thãø ngæåìi 17
2.2.4. Biãûn phaïp phoìng chäúng vi khê háûu noïng 18
2.3. Phong chông bui trong san xuât 20
2.3.1. Khaïi niãûm vãö buûi 20
2.3.2. Nguyãn nhán phaït sinh buûi vaì sæû taïc haûi cuía noï 21
2.3.3. Phán têch sæû taïc haûi cuía buûi âäúi våïi cå thãø 21
2.3.4. Caïc biãûn phaïp phoìng chäúng buûi 22
2.4. Tiêng ôn va rung dông trong san xuât 23
2.4.1. Taïc haûi cuía tiãúng äön vaì rung âäüng 23
3

2.4.2. AÍnh hæåíng cuía caïc thäng säú âàûc træng
cho tiãúng vaì rung âäüng âãún mæïc âäü taïc haûi. 24
2.4.3. Nguäön phaït sinh cuía tiãúng äön vaì rung âäüng 26
2.4.4. Biãûn phaïp phoìng chäúng tiãúng äön 26
2.4.5. Biãûn phaïp phoìng chäúng rung âäüng 28
2.5 Chiêu sang trong san xuât 29
2.5.1. Mäüt säú khaïi niãûm vãö aïnh saïng 29
2.5.2 AÍnh hæåíng cuía chiãúu saïng âäúi våïi lao âäüng saín xuáút 31
2.5.3. Phæång phaïp chiãúu saïng trong saín xuáút 32
2.5.4. Tênh toaïn chiãúu saïng nhán taûo 34
2.5.5. Âeìn pha chiãúu saïng 37
Chuong 3: An toan khi su dung may moc, thiêt bj thi công
3.1. Khai niêm chung: 39
3.1.1. Yãu cáöu âäúi våïi cå giåïi hoaï thi cäng 39
3.1.2. Nguyãn nhán, sæû cäú tai naûn do maïy 39
3.1.3. Biãûn phaïp phoìng ngæìa chung caïc sæû cäú tai naûn do maïy 41
3.2. An toan dôi voi thiêt bj nâng ha 45
3.2.1. Baío âaím âäü äøn âënh cuía cáön truûc 45
3.2.2. Baío âaím sæû äøn âënh cuía tåïi 48
3.2.3. Baío âaím an toaìn däúi våïi caïc chi tiãút,
cå cáúu quan troüng cuía thiãút bë náng haû. 51
3.3. An toan dôi voi thiêt bj chju ap luc 54
3.3.1. Mäüt säú khaïi niãûm cå baín 54
3.3.2. Nguyãn nhán näø näöi håi vaì biãûn phaïp phoìng ngæìa 56
3.3.3. Nguyãn nhán näø thiãút bë khi neïn vaì biãûn phaïp phoìng ngæìa 60
3.3.4. Nguyãn nhán näø caïc bçnh chæïa khê vaì biãûn phaïp phoìng ngæìa 61
Chuong 4: An toan khi dao dât da va lam viêc trên cao
4.1. Phân tich nguyên nhân tai nan khi thi công dât da, dao hô sâu 64
4.1.1. Nguyãn nhán gáy tai naûn 64
4.1.2. Phán têch nguyãn nhán laìm suût låí maïi däúc åí khäúi âaìo 65
4.2. Cac biên phap dê pong tai nan khi thi công dao dât da 66
4.2.1. Âaím baío äøn âënh häú âaìo 66
4.2.2. Mäüt säú quy âënh vãö biãûn phaïp an toaìn khi thi cäng âaìo haìo häú sáu. 69
4.2.3. Phoìng ngæìa cháún thæång khi näø mçn 70
4.3. Tinh toan hê gia cô tuong hao,hô dao thãng dung 71
4.3.1. Xaïc âënh så âäö tênh toaïn 72
4.3.2. Näüi dung tênh toaïn 73
4

4.4. Ky thuât an toan khi lam viêc trên cao 75
4.4.1. Nhæîng nguyãn nán gáy tai naûn khi laìm viãûc trãn cao 76
4.4.2. Caïc biãûn phaïp an toaìn chuí yãúu khi laìm viãûc trãn cao 77
4.5. Dô bên va dô ôn djnh cua dan giao 82
4.5.1. Âäü bãön kãút cáúu cuía daìn giaïo 82
4.5.2. Âäü äøn âënh cuía daìn giaïo 83
Chuong 5: Ky thuât an toan diên
5.1. Khai niêm co ban vê an toan diên 85
5.1.1 Taïc duûng cuía doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø ngæåìi 85
5.1.2. Caïc nhán täú aính hæåíng khi bë âiãûn giáût 86
5.1.3. Phán loaûi nåi laìm viãûc, saín xuáút theo mæïc âäü nguy hiãøm vãö âiãûn 89
5.1.4. Nhæîng nguyãn nhán gáy ra tai naûn âiãûn 89
5.2. Phân tich môt sô truong hop tiêp xuc voi mang diên 90
5.2.1 Chaûm âäöng thåìi vaìo hai pha khaïc nhau cuía maûng âiãûn 90
5.2.2. Chaûm vaìo mäüt pha cuía maûng âiãûn coï trung tênh näúi âáút 91
5.2.3. Chaûm vaìo mäüt pha cuía maûng coï trung tênh caïch âiãûn 91
5.2.4. Chaûm vaìo mäüt pha cuía maûng âiãûn xuäúng âáút - âiãûn aïp bæåïc 92
5.3. Cac biên phap pho ng ngua tai nan diên 94
5.3.1. Biãûn phaïp âãö phoìng tiãúp xuïc va chaûm vaìo caïc bäü pháûn mang âiãûn 94
5.3.2. Biãûn phaïp âãö phoìng tai naûn âiãûn khi chaûm
vaìo voí maïy coï doìng âiãûn roì (bë chaûm maït) 95
5.3.3. Sæí duûng caïc phæång tiãûn baío vãû vaì duûng cuû phoìng häü 97
5.3.4. Så cæïu ngæåìi bë tai naûn âiãûn 99
5.4. Bao vê chông set 100
5.4.1. Seït vaì taïc haûi cuía noï 100ï
5.4.2. Biãûn phaïp baío vãû chäúng seït 101
5.4.3. Phaûm vi baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng cuía thu läi 103
5.5. Phnog chông tïnh diên 105
5.5.1. Hiãûn tæåüng cuía ténh âiãûn 105
5.5.2. Biãûn phaïp âãö phoìng ténh âiãûn 106
Chuong 6: Khai niêm co ban vê chay -nô
6.1. Ban chât cua su chay 107
6.1.1 Âënh nghéa quaï trçnh chaïy 107
6.1.2. sæû diãùn biãún cuía quaï trçnh chaïy 107
6.1.3. Sæû buìng chaïy, bäúc chaïy, tæû bäúc chaïy vaì tæû chaïy 108
6.1.4. Giaíi thêch quaï trçnh chaïy 109
6.2. diêu kiên dê chay va hinh thuc chay 111
5

6.2.1. âiãöu kiãûn cáön thiãút cho quaï trçnh chaïy 111
6.2.2. Hçnh thæïc chaïy 113
6.3. Kha nãng chay nô nguy hiêm cua cac chât 113
6.3.1. Chaïy näø cuía häùn håüp håi khê våïi khäng khê 114
6.3.2. Chaïy näø cuía cháút loíng trongk häng khê 115
6.3.3. Chaïy cuía cháút ràõn trong khäng khê 116
6.3.4. Chaïy näø cuía buûi khäng khê 116
6.3.5. Mäüt säú daûng chaïy cuía caïc cháút tæû chaïy 117
Chuong 7: Nguyên nhân gây chay va biên phap phong chông chay nô
7.1. Cac kêt câu xây dung va su bao vê phong chông chay 119
7.1.1. Tênh bàõt chaïy vaì âäü chëu læía cuía váût liãûu, kãút cáúu xáy dæûng 119
7.1.2. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu gaûch âaï, bã täng cäút theïp 120
7.1.3. Náng cao âäü chëu læía cuía kãút cáúu theïp 122
7.1.4. Baío vãû caïc kãút cáúu gäù khoíi chaïy 124
7.2. Phong ngua hoa hoan 125
7.2.1. Mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø trong saín xuáút 125
7.2.2. Âiãöu kiãûn an toaìn phoìng chaïy 126
7.2.3. Nguyãn nhán caïc âaïm chaïy 127
7.2.4. Caïc biãûn phaïp phoìng chaïy 129
7.3. Cac phuong phap va phuong tiên chua chay 130
7.3.1. Caïc cháút chæîa chaïy 130
7.3.2. Phæång tiãûn, thiãút bë chæîa chaïy cå giåïi 134
7.3.3. Phæång tiãûn duûng cuû chæîa chaïy thä så. 136
6

CHUONG 1
KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ BAÍO HÄÜ LAO ÂÄÜNG

1.1. Muc dich, y nghïa va tinh chât cua công tac bao hô lao dông
Baío häü lao âäüng laì mäüt män hoüc maì âäúi tæåüng nghiãn cæïu cuía noï laì caïc váún âãö lyï
thuyãút vaì thæûc tiãùn vãö an toaìn vaì vãû sinh lao âäüng; an toaìn phoìng chäúng chaïy, caïc sæû cäú chaïy
vaì näø trong lao âäüng vaì saín xuáút; nguyãn nhán vaì caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa tai naûn lao âäüng;
bãûnh nghãö nghiãûp vaì caïc yãúu täú âäüc haûi nhàòm âaím baío sæïc khoeí vaì an toaìn tênh maûng cho
ngæåìi lao âäüng.
1.1.1. Muc dich, y nghïa cua công tac bao hô lao dông
1.1.1.1. Muûc âêch :
Trong quaï trçnh xáy dæûng cäng trçnh, ngæåìi cäng nhán træûc tiãúp sæí duûng vaì tiãúp xuïc
våïi caïc maïy moïc, thiãút bë, cäng cuû lao âäüng vaì nguyãn váût liãûu âãø laìm ra saín pháøm. Trong lao
âäüng saín xuáút duì sæí duûng cäng cuû thä så hay maïy moïc thiãút bë hiãûn âaûi, duì qui trçnh cäng
nghãû âån giaín hay phæïc taûp âãöu coï nhæîng yãúu täú nguy hiãøm, âäüc haûi coï thãø dáùn âãún tai naûn lao
âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
- Tai naûn lao âäüng seî dáùn âãún háûu quaí chãút ngæåìi, gáy taìn phãú hay thæång táût cho
cäng nhán; ngoaìi ra coìn laìm ngæng trãû saín xuáút, hæ hoíng thiãút bë maïy moïc gáy laîng phê
nghiãm troüng vãö màût kinh tãú.
- Bãûnh nghãö nghiãûp seî laìm máút khaí nàng lao âäüng taûm thåìi hoàûc vénh viãùn cuía
ngæåìi lao âäüng.
Nhæ váûy, muûc âêch cuía cäng taïc baío häü lao âäüng laì thäng qua caïc biãûn phaïp khoa
hoüc kyî thuáût, täø chæïc, kinh tãú, xaî häüi nhàòm âaím baío âiãöu kiãûn an toaìn vaì vãû sinh cho con
ngæåìi, cho maïy moïc thiãút bë vaì kãút cáúu cuía cäng trçnh, phoìng traïnh caïc bãûnh nghãö nghiãûp , caíi
thiãûn âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía nhæîng ngæåìi lao âäüng.
1.1.1.2. YÏ nghéa :
Cäng taïc baío häü lao âäüng âæåüc thæûc hiãûn täút seî mang laûi hiãûu quaí to låïn vãö chênh
trë, kinh tãú vaì xaî häüi trong quaï trçnh häüi nháûp vaì phaït triãøn âáút næåïc.
- Baío häü lao âäüng phaín aïnh baín cháút cuía mäüt chãú âäü xaî häüi vaì coï yï nghéa vãö màût
chênh trë roî rãût. Âaíng vaì Nhaì næåïc luän quan tám âãún cäng taïc baío häü lao âäüng trãn quan
âiãøm " con ngæåìi laì väún quê nháút ". Chàm lo âãún sæïc khoeí, tênh maûng vaì âåìi säúng cuía ngæåìi
lao âäüng, khäng ngæìng caíi thiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng âaî thãø hiãûn roî baín cháút täút âeûp cuía chãú âäü
XHCN, thãø hiãûn quan âiãøm cuía Âaíng vaì nhaì næåïc âäúi våïi ngæåìi lao âäüng.
- Laìm täút baío häü lao âäüng seî goïp pháön têch cæûc vaìo viãûc cuîng cäú vaì hoaìn thiãûn
quan hãû saín xuáút XHCN. Màût khaïc, viãûc chàm lo sæïc khoeí cho ngæåìi lao âäüng âem laûi haûnh
phuïc cho baín thán vaì gia âçnh hoü cho nãn baío häü lao âäüng coìn coï yï nghéa xaî häüi vaì nhán âaûo
sáu sàõc.
7

- Baío häü lao âäüng coìn mang yï nghéa kinh tãú quan troüng. Khi âiãöu kiãûn laìm viãûc coï
âaím baío an toaìn vaì vãû sinh thç saín xuáút måïi tiãún haình thuáûn låüi, nhëp nhaìng, ngæåìi lao âäüng
âæåüc baío vãû täút seî an tám pháún khåíi laìm viãûc, náng cao nàng suáút lao âäüng, hoaìn thaình kãú
hoaûch saín xuáút. Nhåì âoï âiãöu kiãûn âåìi säúng váût cháút vaì tinh tháön cuía ngæåìi lao âäüng ngaìy caìng
âæåüc caíi thiãûn. Cho nãn quan tám thæûc hiãûn täút baío häü lao âäüng laì thãø hiãûn quan âiãøm saín xuáút
âáöy âuí, laì âiãöu kiãûn âaím baío saín xuáút phaït triãøn vaì âem laûi hiãûu quaí kinh tãú cao.
1.1.2. Tinh chât cua công tac bao hô lao dông.
Baío häü lao âäüng coï ba tênh cháút chuí yãúu laì tênh phaïp lyï, tênh khoa hoüc kyî thuáût vaì tênh
quáön chuïng.
1.1.2.1. Tênh phaïp lyï :
Thãø hiãûn trong hiãún phaïp, trong caïc bäü luáût, caïc nghë âënh, thäng tæ, chè thë,...( vê
duû : luáût lao âäüng; caïc chãú âäü chênh saïch, quy phaûm tiãu chuáøn cuía Nhaì næåïc vãö baío häü lao
âäüng âaî ban haình ). Phaïp luáût vãö baío häü lao âäüng âæåüc nghiãn cæïu, xáy dæûng nhàòm baío vãû
con ngæåìi trong lao âäüng saín xuáút, noï laì cå såí phaïp lyï bàõt buäüc caïc täø chæïc Nhaì næåïc, caïc täø
chæïc xaî häüi, caïc täø chæïc kinh tãú vaì moüi ngæåìi tham gia lao âäüng vaì sæí duûng lao âäüng phaíi coï
traïch nhiãûm nghiãm chènh thæûc hiãûn.
1.1.2.2. Tênh khoa hoüc kyî thuáût :
Moüi hoaût âäüng cuía cäng taïc baío häü lao âäüng âãöu xuáút phaït tæì nhæîng cå såí khoa hoüc
vaì caïc biãûn phaïp khoa hoüc kyî thuáût nhàòm loaûi træì caïc yãúu täú nguy hiãøm vaì coï haûi âäúi våïi
ngæåìi lao âäüng thäng qua caïc hoaût âäüng âiãöu tra, khaío saït, phán têch vaì âaïnh giaï âiãöu kiãûn lao
âäüng. Caïc biãûn phaïp kyî thuáût an toaìn, phoìng chæîa chaïy, caïc biãûn phaïp kyî thuáût vãû sinh sæí lyï ä
nhiãùm mäi træåìng lao âäüng, caïc phæång tiãûn baío vãû caï nhán, ...âãöu phaíi æïng duûng caïc tiãún bäü
khoa hoüc cäng nghãû tiãn tiãún chuyãn ngaình hoàûc täøng håüp nhiãöu chuyãn ngaình âãø phoìng
ngæìa, haûn chãú tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
1.1.2.3. Tênh quáön chuïng :
Tênh cháút quáön chuïng cuía cäng taïc baío häü lao âäüng thãø hiãûn trãn hai màût laì:
- Baío häü lao âäüng coï liãn quan âãún táút caí moüi ngæåìi tham gia saín xuáút. Hoü laì nhæîng
ngæåìi váûn haình, sæí duûng caïc duûng cuû, thiãút bë maïy moïc, nguyãn váût liãûu nãn coï thãø phaït hiãûn
âæåüc thiãúu soït trong cäng taïc baío häü lao âäüng, âãö xuáút caïc biãûn phaïp coï hiãûu quaí âãø loaûi boí
nhæîng yãúu täú coï haûi vaì nguy hiãøm ngay tai chäù laìm viãûc trong quaï trçnh saín xuáút, goïp yï xáy
dæûng hoaìn thiãûn caïc tiãu chuáøn qui phaûm an toaìn vaì vãû sinh lao âäüng.
- Khi âaî coï nhæîng biãûn phaïp khoa hoüc kyî thuáût; caïc chãú âäü, chênh saïch, tiãu chuáøn,
qui phaûm vãö baío häü lao âäüng mäüt caïch âáöy âuí nhæng moüi ngæåìi ( laînh âaûo, quaín lyï, ngæåìi lao
âäüng, vaì ngæåìi sæí duûng lao âäüng ) chæa tháúy roî låüi êch thiãút thæûc tæû giaïc cháúp haình thç cäng
taïc baío häü lao âäüng cuîng khäng thãø âaût kãút quaí. Cho nãn, viãûc giaïc ngäü nháûn thæïc cho táút caí
moüi ngæåìi tham gia lao âäüng saín xuáút hiãøu roî âãø thæûc hiãûn tät vaì xáy dæûng cäng taïc baío häü lao
âäüng laì cáön thiãút.

8

1.2. Nôi dung va phuong phap nghiên cuu bao hô lao dông.
1.2.1. Nôi dung cua bao hô lao dông.
Gäöm coï bäún pháön cå baín: phaïp luáût baío häü lao âäüng, vãû sinh lao âäüng, kyî thuáût an toaìn
vaì kyî thuáût phoìng chaïy - chæîa chaïy.
1.2.1.1. Phaïp luáût baío häü lao âäüng :
Laì mäüt pháön cuía baío häü lao âäüng bao gäöm nhæîng qui âënh vãö chênh saïch, chãú âäü,
thãø lãû baío häü lao âäüng nhæ:
- Âãún giåì laìm viãûc vaì nghè ngåi, chãú âäü baío häü lao âäüng âäúi våïi ngæåìi lao âäüng
næî vaì lao âäüng chæa thaình niãn, phuû cáúp âäüc haûi nguy hiãøm vaì bäöi dæåîng bàòng hiãûn váût cho
ngæåìi laìm viãûc trong âiãöu kiãûn coï yãúu täú nguy hiãøm âäüc haûi, trang bë phæång tiãûn baío vãû caï
nhán, tråü cáúp tai naûn lao âäüng, bãûnh nghãö nghiãûp,...
- Traïch nhiãûm cuía caïc cå quan Nhaì næåïc, caïc täø chæïc cäng âoaìn trong cäng taïc
baío häü lao âäüng; nghéa vuû vaì quyãön låüi cuía ngæåìi sæí duûng lao âäüng vaì ngæåìi lao âäüng,...
- Tiãu chuáøn, qui phaûm vãö kyî thuáût an toaìn, vãû sinh lao âäüng vaì phoìng chäúng
chaïy näø trong saín xuáút,...
Phaïp luáût baío häü lao âäüng âæåüc xáy dæûng trãn cå såí yãu cáöu thæûc tãú cuía quáön chuïng
lao âäüng vaì càn cæï vaìo trçnh âäü phaït triãøn kinh tãú vaì khoa hoüc kyî thuáût maì âæåüc sæîa âäøi bäø
sung dáön dáön thêch håüp våïi hoaìn caính saín xuáút trong tæìng thåìi kyì xáy dæûng kinh tãú cuía âáút
næåïc.
1.2.1.2. Vãû sinh lao âäüng :
Laì khoa hoüc nghiãn cæïu sæû aính hæåíng cuía âiãöu kiãûn lao âäüng, taïc âäüng cuía caïc quaï
trçnh lao âäüng vaì mäi træåìng saín xuáút lãn cå thãø con ngæåìi. Näüi dung nghiãn cæïu laì xáy dæûng
caïc nguyãn lyï, caïc giaíi phaïp kyî thuáût, caïc biãûn phaïp vãû sinh y tãú nhàòm loaûi træì hoàûc haûn chãú
nhæîng taïc âäüng coï haûi cuía caïc yãúu täú nguy hiãøm gáy ra caïc bãûnh nghãö nghiãûp cho ngæåìi lao
âäüng trong saín xuáút nhæ:
- Caïc yãu täú báút låüi vãö tæ thãú lao âäüng, cäng viãûc nàûng nhoüc.
- Nhiãût âäü, âäü áøm, tiãúng äön, rung âäüng, bæïc xaû,...
- Caïc cháút âäüc, caïc loaûi håi khê âäút, buûi âäüc,...
- AÏnh saïng quaï täúi hoàûc quaï choïi...
Moüi giaíi phaïp kyî thuáût vãû sinh vaì biãûn phaïp y tãú âãöu nhàòm muûc âêch laìm cho mäi
træång lao âäüng âæåüc trong saûch, tiãûn nghi, taûo âiãöu kiãûn laìm viãûc thoaíi maïi, dãù chëu; nhåì âoï
sæïc khoeí ngæåìi lao âäüng âæåüc âaím baío, phoìng ngæìa caïc bãûnh nghãö nghiãûp, khäng ngæìng náng
cac nàng suáút lao âäüng vaì cháút læåüng lao âäüng.
1.2.1.3. Kyî thuáût an toaìn :
Âäúi tæåüng nghiãn cæïu cuía kyî thuáût an toaìn laì khaío saït, phán têch caïc nguyãn nhán
coï thãø dáùn âãún tai naûn lao âäüng. Tæì âoï xáy dæûng vaì aïp duûng caïc tiãu chuáøn, biãûn phaïp vaì
phæång tiãûn vãö täø chæïc, kyî thuáût nhàòm phoìng traïnh taïc âäüng cuía caïc yãúu täú nguy hiãøm gáy
9

cháún thæång cho ngæåïi lao âäüng trong quaï trçnh saín xuáút, taûo âiãöu kiãûn laìm viãûc an toaìn âãø âaût
hiãûu quaí cao nháút.
1.2.1.4. Kyî thuáût phoìng chaïy vaì chæîa chaïy:
Laì pháön näüi dung khoa hoüc chiãún âáúu våïi hoaí hoaûn. Nhiãûm vuû cuía noï laì:
- Nghiãn cæïu phán têch caïc nguyãn nhán chaïy näø trãn cäng træåìng, trong saín xuáút.
- Âãö xuáút vaì thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp phoìng chaïy vaì chæîa chaïy mäüt caïch coï hiãûu
quaí; âäöng thåìi haûn chãú âãún mæïc tháúp nháút do hoaí hoaûn gáy ra.
1.2.2. Phuong phap hoc tâp nghiên cuu.
Khoa hoüc kyî thuáût baío häü lao âäüng laì lénh væûc khoa hoüc ráút täøng håüp vaì liãn ngaình
âæåüc hçnh thaình vaì phaït triãøn trãn cå såí kãút håüp vaì sæí duûng thaình tæûu cuía nhiãöu ngaình khoa
hoüc khaïc nhau tæì khoa hoüc tæû nhiãn, khoa hoüc kyî thuáût chuyãn ngaình ( y hoüc, cå âiãûn, xáy
dæûng, giao thäng,...) âãún caïc ngaình khoa hoüc kinh, xaî häüi, chênh trë ( triãút hoüc, kinh tãú, luáût
hoüc, xaî häüi hoüc, tám lyï hoüc,...)
Näüi dung baío häü lao âäüng trong caïc chuyãn ngaình thuäüc lénh væûc xáy dæûng cå baín (
xáy dæûng dán duûng - cäng ngiãûp, xáy dæûng giao thäng, xáy dæûng thuyí låüi - thuyí âiãûn) coï liãn
quan âãún caïc män hoüc cå baín nhæ toaïn hoüc, váût lyï hoüc, hoaï hoüc,...vaì caïc män khoa hoüc kyî
thuáût nhæ nhiãût kyî thuáût, âiãûn kyî thuáût, sæïc bãön váût liãûu, cå kãút cáúu, maïy thi cäng,..., âàûc biãût
laì âäúi våïi caïc män kyî thuáût thi cäng vaì täø chæïc thi cäng. Âoï laì kiãún thæïc täøng håüp cuía caïc
chuyãn ngaình xáy dæûng. Cho nãn khi nghiãn cæïu näüi dung baío häü lao âäüng cáön váûn duûng kiãún
thæïc cuía caïc män hoüc liãn quan noïi trãn; âäöng thåìi qua nghiãn cæïu bäø sung cho caïc män hoüc
naìy âæåüc hoaìn chènh hån trãn quan âiãøm baío häü lao âäüng.
Phæång phaïp nghiãn cæïu näüi dung baío häü lao âäüng trong caïc chuyãn ngaình xáy dæûng
laì:
- Tiãún haình phán têch nguyãn nhán phaït sinh caïc yãúu täú nguy hiãøm gáy ra sæû cäú tai
naûn, bãûnh nghãö nghiãûp, nguy cå chaïy näø trong saín xuáút, xaïc âënh âæåüc qui luáût phaït sinh cuía
chuïng.
- Trãn cå såí âoï maì âãö xuáút vaì thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa, loaûi træì nhæîng
nguyãn nhán phaït sinh cuía chuïng; âaím baío caïc quaï trçnh thi cäng xáy làõp cäng trçnh âæåüc an
toaìn, vãû sinh; baío vãû tênh maûng vaì sæïc khoeí cho ngæåìi lao âäüng; phoìng traïnh sæû cäú chaïy näø
trãn cäng træåìng.
1.3. Môt sô khai niêm co ban.
1.3.1. Diêu kiên lao dông.
1.3.1.1. Khaïi niãûm.
Âiãöu kiãûn lao âäüng laì täøng thãø caïc yãúu täú vãö kinh tãú, xaî häüi, täø chæïc, kyî thuáût, tæû
nhiãn âæåüc phaït sinh khi ngæåìi lao âäüng sæí duûng caïc cäng cuû, phæång tiãûn lao âäüng taïc âäüng
vaìo âäúi tæåüng lao âäüng theo nhæîng qui trçnh cäng nghãû nháút âënh vaì sæû taïc âäüng qua laûi giæîa
chuïng trong quaï trçnh lao âäüng saín xuáút.
10

Váún âãö quan tám laì caïc yãúu täú biãøu hiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng coï aính hæåíng nhæ thãú
naìo âãún sæïc khoeí vaì tênh maûng con ngæåìi. Âaïnh giaï, phán têch âiãöu kiãûn lao âäüng phaíi tiãún
haình âaïnh giaï, phán têch âäöng thåìi trong mäúi quan hãû taïc âäüng qua laûi cuía táút caí caïc yãúu täú
trãn.
1.3.1.2 Âaïnh giaï âiãöu kiãûn lao âäüng.
Âiãöu kiãûn lao âäüng noïi chung âæåüc âaïnh giaï båíi hai màût laì quaï trçnh lao âäüng vaì
tçnh traûng vãû sinh cuía mäi træåìng trong âoï quaï trçnh lao âäüng âæåüc thæûc hiãûn.
- Nhæîng âàûc træng cuía quaï trçnh lao âäüng laì tênh cháút vaì cæåìng âäü lao âäüng, traûng
thaïi lao âäüng ( ca laìm viãûc ban âãm, ban ngaìy ), tæ thãú cuía con ngæåìi khi laìm viãûc, sæû càng
thàóng åí caïc bäü pháûn riãng cuía cå thãø nhæ chán, tay, màõt,...
- Tçnh traûng vãû sinh cuía mäi træåìng saín xuáút âæåüc âàûc træng båíi âiãöu kiãûn vi khê
háûu ( nhiãût âäü, âäü áøm, täúc âäü læu chuyãøn khäng khê ), haìm læåüng buûi, näöng âäü håi khê trong
khäng khê, mæïc âäü tiãúng äön, rung âäüng, âäü chiãúu saïng,...
Caïc yãúu täú trãn åí daûng riãng reí hay kãút håüp nãúu væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp thç coï
thãø gáy aính hæåíng khäng täút cho cå thãø con ngæåìi trong thåìi gian laìm viãûc dáùn âãún tai naûn lao
âäüng laìm suy giaím sæïc khoeí, phaït sinh caïc bãûnh nghãö nghiãûp cho ngæåìi lao âäüng.
1.3.1.3. Phán têch âiãöu kiãûn lao âäüng trong ngaình xáy dæûng cå baín.
Âiãöu kiãûn lao âäüng cuía cäng nhán trong caïc chuyãn ngaình thuäüc lénh væûc xáy
dæûng cå baín coï nhæîng âàûc thuì sau:
- Trong caïc ngaình cäng nghiãûp khaïc ( cå khê, dãût may,...) chäø laìm viãûc cuía cäng
nhán tæång âäúi cäú âënh ( con ngæåìi, maïy moïc thiãút bë cäú âënh, saín pháøm di chuyãøn theo qui
trçnh cäng nghãû cuía dáy chuyãön saín xuáút). Ngæåüc laûi, trong xáy dæûng cå baín chäø laìm viãûc cuía
cäng nhán phaíi di chuyãøn theo chu vi vaì chiãöu cao cuía cäng trçnh phuû thuäüc vaìo tiãún trçnh xáy
dæûng.
- Coï nhiãöu cäng viãûc nàûng nhoüc, khäúi læåüng cäng viãûc låïn ( cäng taïc âáút âaï, bã
täng, váûn chuyãøn váût liãûu,...) nhæng mæïc âäü cå giåïi hoaï thi cäng coìn tháúp, pháön låïn phaíi laìm
thuí cäng, täún nhiãöu cäng sæïc, nàng suáút lao âäüng tháúp, coï nhiãöu yãúu täú nguy hiãøm.
- Coï nhiãöu cäng viãûc buäüc ngæåìi cäng nhán phaíi laìm åí tæ thãú goì boï nhæ quyì, khom
læng, ngäöi xäøm, nàòm ngæîa,...hoàûc phaíi laìm åí trãn cao, åí nhæîng chäø cheo leo hay nàòm sáu dæåïi
màût âáút, dæåïi næåïc ( thi cäng làõp gheïp, thàm doì âëa cháút, thi cäng âæåìng háöm giãúng chçm,...),
do âoï coï nhiãöu nguy cå tai naûn.
- Nhiãöu loaûi viãûc trong quaï trçnh thi cäng pháön låïn phaíi tiãún haình åí ngoaìi tråìi, nãn
ngæåìi cäng nhán phaíi chëu aính hæåíng xáúu cuía thåìi tiãút, khê háûu nhæ nàõng gàõt, mæa dáöm, gioï
reït,..., âiãöu kiãûn vãû sinh lao âäüng khäng âæåüc âaím baío.
- Coï nhiãöu træåìng håüp cäng nhán phaíi laìm viãûc trong mäi træåìng ä nhiãùm âäüc haûi,
coï tiãúng äön, coï nhiãöu buûi, rung âäüng låïn, håi khê âäüc ( trong cäng taïc bã täng, gia cäng cå khê,
sån, trang trê,...).
11

Qua phán têch trãn tháúy ràòng, âiãöu kiãûn lao âäüng trong chuyãn ngaình xáy dæûng cå
baín coï nhiãöu khoï khàn phæïc taûp, nguy hiãøm, âäüc haûi, cho nãn phaíi hãút sæïc chuï yï âãún viãûc caíi
thiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng, âaím baío caïc biãûn phaïp an toaìn vaì vãû sinh lao âäüng.
1.3.2. Tai nan lao dông va bênh nghê nghiêp.
1.3.2.1. Tai naûn lao âäüng :
Laì tai naûn xaíy ra trong quaï trçnh lao âäüng do taïc âäüng âäüt ngäüt cuía caïc yãúu täú bãn
ngoaìi dæåïi daûng cå, nhiãût, âiãûn, hoaï nàng vaì sinh hoüc laì chãút ngæåìi hay laìm täøn thæång hoàûc
phaï huyí chæïc nàng hoaût âäüng bçnh thæåìng cuía mäüt bäü pháûn báút kyì trong cå thãø. Nhiãùm âäüc
âäüt ngäüt cuîng laì tai naûn lao âäüng.
Tai naûn lao âäüng coìn goüi laì cháún thæång âæåüc chia ra hai træåìng håüp laì:
- Cháún thæång trong saín xuáút : laì nhæîng tai naûn xaïy ra trong khi cäng nhán âang
laìm viãûc liãn quan âãún quaï trçnh saín xuáút ( nhiãûm vuû âæåüc giao).
- Cháún thæång trong sinh hoaût: laì nhæîng tai naûn xaíy ra trong khi ngæåìi lao âäüng
laìm nhæîng cäng viãûc khäng coï liãn quan âãún nhiãûm vuû saín xuáút vaì cäng taïc ( khi laìm viãûc
riãng åí gia âçnh, khi âi taìu xe,...).
1.3.2.2. Bãûnh nghãö nghiãûp.
Laì sæû suy yãúu dáön vãö sæïc khoeí cuía ngæåìi lao âäüng gáy nãn bãûnh táût do taïc âäüng cuía
caïc yãúu täú âäüc haûi taûo raítong saín xuáút lãn cå thãø con ngæåìi trong quaï trçnh lao âäüng.
Caí tai naûn lao âäüng ( cháún thæång ) vaì bãûnh nghãö nghiãûp dãöu gáy huyí hoaûi âäúi våïi
cå thãø hoàûc gáy chãút ngæåìi, nhæng khaïc nhau åí chäø:
- Tai naûn lao âäüng thç gáy huyí hoaûi cå thãø mäüt caïch âäüt ngäüt (hoàûc chãút).
- Bãûnh nghãö nghiãûp thç laìm sæïc khoeí suy giaím dáön mäüt caïch tæì tæì trong mäüt
thåìi gian daìi vaì cuäúi cuìng dáùn âãún máút khaí nàng lao âäüng.
1.3.2.3. Khai baïo, âiãöu tra tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
Âãø coï thãø phán biãût, tçm âæåüc caïc nguyãn nhán tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö
nghiãûp; tæì âoï âãö ra caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa, âãö phoìng caïc træåìng håüp tæång tæû taïi diãùn thç
phaíi tiãún haình khai baïo vaì âiãöu tra mäüt caïch chênh xaïc vaì këp thåìi. Táút caí caïc tai naûn xaíy ra
âäúi våïi ngæåìi lao âäüng ( khäng phán biãût trong biãn chãú hay håüp âäöng taûm tuyãøn ) trong giåì
laìm viãûc åí xê nghiãûp, cäng træåìng hoàûc khi âi cäng taïc âãöu phaíi âæåüc khai baïo vaì âiãöu tra theo
thäng tæ liãn tëch säú 03/1998/TTLT/BLÂTBXH - BYT - TLÂLÂVN ( 26 - 3 - 1998 ) giæîa Bäü
lao âäüng Thæång binh xaî häüi - Bäü y tãú - Täøng liãn âoaìn lao âäüng Viãût Nam hæåïng dáùn khai
baïo vaì âiãöu tra tai naûn lao âäüng. ( Trong thäng tæ naìy qui âënh roí thuí tuûc khai baïo, phán cáúp
vaì täø chæïc âiãöu tra, phæång phaïp vaì näüi dung âiãöu tra,...)
Muäún cho cäng taïc âiãöu tra khai baïo âaût kãút quaí täút, khi tiãún haình phaíi nàõm væîng
caïc yãu cáöu sau:
- Kháøn træång vaì këp thåìi: Tiãn haình âiãöu tra ngay sau khi tai naûn xaíy ra, luï
hiãûn træåìng nåi xaíy ra coìn giæî nguyãn veûn, caí viãûc khai thaïc thäng tin cuía caïc nhán chæïng
cuîng cáön këp thåìi.
12

- Baío âaím tênh khaïch quan: Phaíi tän troüng sæû tháût, khäng bao che cuîng khäng
âënh kiãún, suy diãùn chuí quan thiãúu càn cæï.
- Cuû thãø vaì chênh xaïc : Phaíi xem xeït mäüt caïch toaìn diãûn, kyî læåîng tæìng chi tiãút
cuía vuû tai naûn, hãút sæïc traïnh tçnh traûng qua loa âaûi khaïi.
Thæûc hiãûn täút caïc yãu cáöu trãn måïi âæa ra âæåüc nhæîng chæïng cæï âuïng âàõn vãö
nguyãn nhán vaì traïch nhiãûm cuía nhæîng ngæåìi liãn quan tåïi vuû tai naûn.
1.4. Nguyên nhân tai nan lao dông va bênh nghê nghiêp.
1.4.1. Phân loai nguyên nhân tai nan lao dông va bênh nghê nghiêp.
Âãø tiãún haình phán têch vaì ngàn ngæìa tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp nháút thiãút
phaíi tçm ra nguyãn nhán gáy nãn tai naûn vaì bãûnh nghãö nghiãûp, âàût biãût quan troüng laì phán loaûi
nguyãn nhán cuía chuïng. Moüi nguyãn nhán coï thãø cuía tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp
âæåüc chia thaình bäún nhoïm: nguyãn nhán kyî thuáût, nguyãn nhán täø chæïc, nguyãn nhán vãû sinh
mäi træåìng vaì nguyãn nhán chuí quan ( baín thán hay traûng thaïi sinh lyï cuía ngæåìi lao âäüng).
1.4.1.1. Nguyãn nhán kyî thuáût.
Coï liãn quan âãún nhæîng thiãúu soït vãö màût kyî thuáût nhæ:
- Duûng cuû, phæång tiãûn, thiãút bë maïy moïc bë hæ hoíng ( âæït caïp, tuäüt phanh, gaîy
våí âaï maìi, gaîy thang, saìn giaìn giaïo,...).
- Thiãúu caïc thiãút bë an toaìn hoàûc hãû thäúng che chàõn an toaìn khäng täút ( aïp kãú,
nhãût kãú, van baío hiãøm, cháút caïch âiãûn, thiãút bë che chàõn caïc bäü pháûn truyãön âäüng, cå cáúu haîm
cuía tåìi,...).
- Vi phaûm qui trçnh, quy phaûm kyî thuáût an toaìn ( vi phaûm trçnh tæû thaïo dåî vaïn
khuän, cäüt chäúng, âaìo häú sáu kiãøu haìm ãúch, sæí duûng khäng âuïng âiãûn aïp khi laìm viãûc åí mäi
træåìng nguy hiãøm vãö âiãûn,...)
- Thao taïc kyî thuáût khäng âuïng, vi phaûm quy tàõc an toaìn ( haîm phanh âäüt
ngäüt khi náng haû váût cáøu, xe chaûy våïi täúc âäü quaï mæïc qui âënh, duìng que sàõt moi nhäöi thuäúc
näø trong läù khoan näø mçn,...)
1.4.1.2. Nguyãn nhán täø chæïc:
Coï liãn quan âãún nhæîng thiãúu soït vãö màût täø chæïc thæûc hiãûn nhæ:
- Bäú trê màût bàòng khäng gian saín xuáút khäng håüp lyï ( chäù laìm viãûc cháût heûp, âæåìng
âi laûi coï nhiãöu chäù giao càõt nhau, maïy moïc thiãút bë, nguyãn váût liãûu bäú trê sai nguyãn tàõc,...)
- Tuyãøn duûng, sæí duûng cäng nhán khäng âuïng ngaình nghãö vaì trçnh âäü chuyãn män,
khäng âaïp æïng yãu cáöu vãö sæïc khoeí vaì tuäøi taïc.
- Cäng nhán chæa âæåüc huáún luyãûn vaì kiãøm tra vãö an toaìn lao âäüng, thiãúu kiãøm tra
vaì giaïm saït thæåìng xuyãn âãø phaït hiãûn vaì sæí lyï nhæîng vi phaûm vãö vãû sinh vaì an toaìn lao âäüng.
- Thæûc hiãûn khäng nghiãm chènh vãö caïc chãú âäü baío häü lao âäüng ( caïc chãú âäü vãö giåì
laìm viãûc vaì giåì nghè ngåi, trang bë baío häü lao âäüng, bäöi dæåîng cäng viãûc nàûng nhoüc âäüc
haûi,...).
13

1.4.1.3. Nguyãn nhán vãû sinh mäi træåìng.
Coï thãø laì khi phaíi lao âäüng trong caïc træåìng håüp nhæ:
- Âiãöu kiãûn khê háûu khäng tiãûn nghi ( quaï noïng, quaï laûnh, khäng khê trong nhaì
laìm viãûc, saín xuáút keïm thäng thoaïng, ngäüt ngaût, âäü áøm cao, thiãúu aïnh saïng,...).
- Mäi træång laìm viãûc bë ä nhiãùm caïc yãúu täú âäüc haûi væåüt quaï mæïc qui âënh (
buûi håi khê âäüc, tiãúng äön, rung âäüng, bæïc xaû,...).
- Laìm viãûc trong âiãöu kiãûn aïp suáút cao hån hoàûc tháúp hån aïp suáút khê quyãøn
bçnh thæåìng ( trãn cao, dæåïi sáu, trong âæåìng háöm, dæåïi næåïc sáu,...).
- Khäng phuì håüp våïi tiãu chuáøn ecgänämi ( khoa hoüc lao âäüng ) nhæ : tæ thãú lao
âäüng goì boï, cäng viãûc âån âiãûu buäön teí, cæåìng âäü lao âäüng càng thàóng, maïy moïc, duûng cuû,
chäù laìm viãûc khäng phuì håüp våïi caïc chè tiãu vãö nhán tràõc hoüc ( Nhán tràõc hoüc ecgänämi -
tæång quan giæîa ngæåìi lao âäüng vaì caïc phæång tiãûn lao âäüng, vë trê laìm viãûc cuía hoü âäúi våïi
yãu cáöu âaím baío sæû thuáûn tiãûn nháút cho ngæåìi lao âäüng khi laìm viãûc âãø coï thãø âaût âæåüc nàng
suáút lao âäüng cao nháút vaì âaût âæåüc sæïc khoeí täút nháút).
- Khäng âaím baío caïc yãu cáöu vãû sinh caï nhán trong saín xuáút ( khäng âuí næåïc
uäúng âaím baío cháút læåüng, nhaì vãû sinh, næåïc tàõm ræía,...)
1.4.1.4. Nguyãn nhán chuí quan.
Laì nguyãn nhán coï liãn quan âãún baín thán ngæåìi lao âäüng nhæ:
- Tuäøi taïc, sæïc khoeí, giåïi tênh, tám lyï khäng phuì håüp våïi cäng viãûc.
- Traûng thaïi tháön kinh, tám lyï khäng bçnh thæåìng, coï nhæîng âäüt biãún vãö caím xuïc (
vui buäön, lo såü, hoaíng häút,...)
- Vi phaûm kyî luáût lao âäüng, näüi qui an toaìn lao âäüng ( âuìa båîn, nghëch ngåüm khi
laìm viãûc, laìm viãûc quaï giåì, vi phaûm nhæîng vuìng nguy hiãøm cuía maïy moïc thiãút bë khäng liãn
quan âãún nhiãûm vuû cuía mçnh)
- Khäng sæí duûng hoàûc sæí duûng khäng âuïng caïc duûng cuû phoìng häü caï nhán ( laìm
viãûc trãn cao, trãn maïi däúc trån træåüt khäng âeo dáy an toaìn,...)
1.4.2. Phuong phap phân tich nguyên nhân tai nan.
Âãø phoìng ngæìa tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp coï hiãûu quaí thç phaíi tiãún haình
nghiãn cæïu vaì phán têch caïc nguyãn nhán phaït sinh cuía chuïng nhàòm tçm ra âæåüc nhæîng qui
luáût phaït sinh nháút âënh, cho pheïp tháúy træåïc nguy cå tai naûn ( yãúu täú nguy hiãøm, âäüc haûi ).
Khi tiãún haình phán têch coï thãø càn cæï vaìo sæû phán loaûi caïc nguyãn nhán âaî nãu trãn âãø xaïc
âënh. Mäùi vuû tai naûn xaíy ra coï thãø do mäüt säú nguyãn nhán nhæng trong âoï coï thãø taïch ra âæåüc
nguyãn nhán naìo laì chuí yãúu, træûc tiãúp gáy tai naûn, loaûi træì ngàn chàûn noï thç seî phoìng traïnh
âæåüc tai naûn tæång tæû taïi diãùn. Âãø phán têch nguyãn nhán tai naûn, thæåìng duìng caïc phæång
phaïp thäúng kã, âëa hçnh vaì chuyãn khaío.
1.4.2.1. Phæång phaïp thäúng kã.
Duìng phæång phaïp thäúng kã phán têch thç phaíi tiãún haình phán loaûi tai naûn thaình
nhoïm theo âàûc træng chung qui æåïc:
14

- Nghãö nghiãûp : mäüc, nãö, sàõt,...
- Daûng cäng viãûc : âáút âaï, bã täng, laïp gheïp,...
- Tuäøi âåìi vaì tuäøi nghãö ngæåìi lao âäüng
- Thåìi gian lao âäüng trong ngaìy (ca saïng, ca chiãöu, ca âãm) trong thaïng, trong
nàm...
- Giåïi tênh : nam, næî
Qua phán têch säú liãûu thäúng kã haìng thaïng, haìng quê, haìng nàm trong säø ghi tai naûn
vaì biãn baín tai naûn lao âäüng seî xaïc âënh âæåüc nghãö naìo, cäng viãûc naìo, læïa tuäøi naìo,... thæåìng
xaíy ra tai naûn nhiãöu nháút. Trãn cå såí âoï maì coï kãú hoaûch táûp trung chè âaûo, âæa ra caïc biãûn
phaïp cáön thiãút âãø phoìng ngæìa hoàûc âãø laìm giaím tai naûn åí nåi naìo âoï coï mæïc tai naûn cao hån.
Chàóng haûn, säú liãûu thäúng kã cho tháúy tai naûn xaíy ra nhiãöu nháút laì âäúi våïi cäng nhán treí, êt
thám niãn, chæïng toí cáön tàng cæåìng reìn luyãûn náng cao tay nghãö, hæåïng dáùn biãûn phaïp laìm
viãûc an toaìn. Ngæåüc laûi, tai naûn xaíy ra nhiãöu våïi thåü báûc cao, láu nàm, chæïng toí hoü coi thæåìng
an toaìn vãû sinh lao âäüng, näüi qui kyî luáût lao âäüng thç phaíi tàng cæåìng kiãøm tra, giaïm saït tuyãn
truyãön, nhàõc nhåí bàòng caïc biãûn phaïp haình chênh.
Khuyãút âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì cáön phaíi coï thåìi gian âãø thu tháûp säú liãûu vaì
chè coï thãø âãö ra biãûn phaïp khàõc phuûc chung, vç khäng âi sáu phán têch nguyãn nhán cuû thãø cuía
mäùi træåìng håüp tai naûn lao âäüng.
1.4.2.2. Phæång phaïp âëa hçnh.
Táút caí caïc tai naûn lao âäüng âæåüc âaïnh dáúu mäüt caïch coï hãû thäúng bàòng kyï hiãûu qui
æåïc trãn màût bàòng cäng træåìng, cäng trçnh hay phán xæåíng. Nhåì nhæîng dáúu hiãûu âoï maì bàòng
træûc giaïc coï thãø tháúy âæåüc nhæîng chäù laìm viãûc vaì caïc cäng âoaûn coï mæïc âäü nguy hiãøm cao,
thæåìng xaíy ra nhiãöu tai naûn cáön phaíi nghiãn cæïu vaì aïp duûng caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa træåïc.
Khuyãút âiãøm cuía phæång phaïp naìy cuîng giäúng nhæ phæång phaïp thäúng kã.
1.4.2.3. Phæång phaïp chuyãn khaío.
Khaïc våïi hai phæång phaïp trãn laì chè phán têch täøng håüp caïc træåìng håüp tai naûn xaíy
ra, coìn trong phæång phaïp chuyãn khaío seî âi sáu nghiãn cæïu phán têch chi tiãút toaìn bäü täø håüp
âiãöu kiãûn lao âäüng vaì caïc nguyãn nhán phaït sinh tai naûn, bao gäöm: quaï trçnh lao âäüng, qui
trçnh cäng nghãû nåi laìm viãûc, maïy moïc thiãút bë vaì nguyãn váût liãûu sæí duûng, caïc yãúu täú vi khê
háûu vaì âiãöu kiãûn mäi træåìng xung quanh, phæång tiãûn baío vãû, nhæîng thiãúu soït trong quaï trçnh
kyî thuáût ...
Trong phæång phaïp chuyãn khaío thæåìng tiãún haình nghiãn cæïu caïc nguyãn nhán tai
naûn thuäüc vãö kyî thuáût vaì täø chæïc theo caïc säú liãûu thäúng kã, phán têch sæû phuû thuäüc cuía nhæîng
nguyãn nhán âoï vaìo caïc phæång phaï p hoaìn thaình caïc quaï trçnh thi cäng xáy dæûng vaì xaïc âënh
âáöy âuí caïc biãûn phaïp an toaìn âaî thæûc hiãûn. Nãu ra kãút luáûn trãn cå såí phán têch, tæì âoï âæa ra
nhæîng kiãún nghë thay âäøi vaì hoaìn thiãûn quaï trçnh kyî thuáût, qui trçnh cäng nghãû våïi muûc âêch
træì khæí nhæîng thao taïc nguy hiãøm vaì caíi thiãûn toaìn bäü âiãöu kiãûn lao âäüng.
15

16
Æu âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì cho pheïp xaïc âënh âáöy âuí caïc nguyãn nhán phaït
sinh tai naûn, âáy laì âiãöu ráút quan troüng âãø quyãút âënh caïc biãûn phaïp loaûi træì nhæîng nguyãn
nhán âoï.
1.5. Danh gia tinh hinh tai nan lao dông.
Khi nghiãn cæïu phán têch cuîng nhæ âaïnh giaï vãö tçnh hçnh tai naûn åí caïc âån vë saín xuáút (
cäng træåìng, cäng xæåíng, xê nghiãûp,...)trong khoaíng thåìi gian xaïc âënh ( quê, nàm ) khäng thãø
càn cæï vaìo trë säú tuyãût âäúi læåüng ngæåìi bë tai naûn, båíi vç säú ngæåìi lao âäüng trong khoaíng thåìi
gian âoï åí caïc âån vë saín xuáút khäng nhæ nhau. Vç váûy âãø âaïnh giaï âuïng âàõn vãö tçnh hçnh tai
naûn lao âäüng vaì xaïc âënh âæåüc säú læåüng tai naûn xaïy ra nhiãöu hay êt, thåìi gian lao âäüng keïo daìi
phaíi duìng caïc chè säú goüi laì hãû säú táön xuáút tai naûn K
ts
, hãû säú tráöm troüng K
tt
vaì hãû säú tai naûn noïi
chung K
tn
.
1.5.1. Hê sô tân xuât tai nan K
ts
.
Hãû säú K
ts
laì tè säú giæîa säú tai naûn lao âäüng xaíy ra trong khoaíng thåìi gian âiãöu tra
(thæåìng laì mäüt nàm hay mäüt quê ) våïi säú ngæåìi laìm viãûc bçnh quán trong khoaíng thåìi gian âoï
tênh trãn 1000 ngæåìi lao âäüng, tæïc laì:

1000
N
S
K
ts
=
(1-1)
Trong âoï:
S - säú tai naûn lao âäüng xaíy ra trong thåìi gian thäúng kã.
N - säú ngæåìi laìm viãûc bçnh quán haìng ngaìy trong thåìi gian thäúng kã.
Trë säú K
ts
chè måïi cho biãút mæïc âäü tai naûn lao âäüng nhiãöu hay êt, nhæng khäng cho biãút
âáöy âuí vãö tçnh traûng tai naûn nàûng hay nheû.
1.5.2. Hê sô trâm trong .
tt
K
Trë säú K
tt
duìng âãø âaïnh giaï tçnh traûng tai naûn, xaïc âënh mæïc âäü máút khaí nàng lao âäüng
trung bçnh tênh bàòng ngaìy cho mäüt láön tai naûn lao âäüng, tæïc laì :
S
D
K
ts
=
(1-2)

Trong âoï :
D - täøng säú ngaìy máút khaí nàng lao âäüng (nghè viãûc) cuía táút caí caïc vuû tai naûn trong
thåìi gian thäúng kã.
Hãû säú K
tt
chè xeït âãún caïc vuû tai naûn phaíi nghè viãûc taûm thåìi, noï chæa phaín aính âæåüc
caïc træåìng håüp tæí vong hoàûc hoaìn toaìn máút khaí nàng lao âäüng vénh viãùn, cho nãn cáön phaíi xeït
riãng nhæîng træåìng håüp naìy.
1.5.3. Hê sô tai nan noi chung .
tn
K
Khi so saïnh hãû säú táön xuáút tai naûn K
ts
vaì hãû säú tráöm troüng K
tt
âäúi våïi caïc cäng træåìng, xê
nghiãûp, âån vë saín xuáút, cuîng nhæ âäúi våïi ngaình nghãö riãng cho pheïp âaïnh giaï âæåüc mæïc âäü
vaì diãùn biãún cuía tçnh hçnh tai naûn åí nhæîng nåi âoï trong khoaíng thåìi gian âiãöu tra, thäúng kã.

Nhæng nãúu chè xeït caïc hãû säú naìy mäüt caïch riãng biãût thç chæa coï thãø biãút âæåüc mäüt caïch âáöy âuí
âàûc træng vãö tçnh hçnh tai naûn vç chuïng khäng liãn quan gç våïi nhau. Khi hãû säú K
ts
giaím, hãû säú
K
tt
coï thãø tàng vaì ngæåüc laûi. Cho nãn ngoaìi hai hãû säú trãn, âãø âaïnh giaï mäüt caïch täøng quaït tçnh
hçnh tai naûn thç nãn âæa thãm vaìo hãû säú tai naûn noïi chung K
tn
, noï laì têch säú cuía hai hãû säú trãn,
tæïc laì:
K
tn
= K
ts
x K
tt
(1-3)
Hãû säú tai naûn noï i chung K
tn
thãø hiãûn âáöy âuí tênh chênh xaïc hån âàûc træng vãö mæïc âäü
diãùn biãún tçnh hçnh tai naûn lao âäüng.

17CHUONG II
KYÎ THUÁÛT VÃÛ SINH LAO ÂÄÜNG TRONG SAÍN XUÁÚT


2.1. Nhung vân dê chung cua vê sinh lao dông.
2.1.1. Dôi tuong va nhiêm vu cua kï thuât vê sinh lao dông.
Vãû sinh lao âäüng laì män khoa hoüc coï nhiãûm vuû nghiãn cæïu taïc duûng sinh hoüc cuía
nhæîng yãúu täú coï haûi trong saín xuáút âäúi våïi sæïc khoeí ngæåìi lao âäüng, tçm caïc biãûn phaïp caíi
thiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng, caíi tiãún täø chæïc lao âäüng vaì quaï trçnh thao taïc, phoìng ngæìa caïc bãûnh
nghãö nghiãûp, náng cao khaí nàng lao âäüng cho con ngæåìi khi laìm viãûc .
Trong quaï trçnh thi cäng vaì lao âäüng saín xuáút trãn caïc cäng træåìng, trong caïc xê
nghiãûp, cäng nghiãûp xáy dæûng ngæåìi lao âäüng coï thãø tiãúp xuïc våïi nhæîng yãúu täú báút låüi aính
hæåíng xáúu âãún sæïc khoeí, caïc yãúu täú naìy goüi laì taïc haûi nghãö nghiãûp. Vê duû: nghãö reìn, daït gia
cäng kim loaûi, yãúu täú taïc haûi chênh laì nhiãût âäü cao, tiãúng äön, nghãö haìn âiãûn, haìn håi laì caïc tia
nàng læåüng coï cæåìng âäü låïn (tia häöng ngoaûi),...
Nhæîng taïc haûi nghãö nghiãûp taïc duûng lãn con ngæåìi riãng leí hay kãút håüp trong saín xuáút aính
hæåíng âãún sæïc khoeí åí nhiãöu mæïc âäü khaïc nhau nhæ mãût moíi, suy nhæåüc, giaím khaí nàng lao
âäüng,laìm tàng caïc bãûnh thäng thæåìng (caím cuïm, viãm hoüng, dau daû daìy..) vaì coï thãø gáy ra
caïc bãûnh nghãö nghiãûp (bãûnh buûi phäøi åí cäng nhán tiãúp xuïc våïi buûi than, buûi âáút âaï, buûi xi
màng, bãûnh âau xæång, tháúp khåïp åí thåü âáöm bã täng, bãûnh nhiãùm âäüc, phäöng räüp da åí thåü sån
trang trê, cäng nhán náúu bitum, nhæûa âæåìng,...).
Âäúi tæåüng cuía vãû sinh lao âäüng laì nghiãn cæïu nhæîng näüi dung sau:
- Quaï trçnh lao âäüng vaì saín xuáút coï aính hæåíng âãún sæïc khoeí cuía con ngæåìi.
- Nguyãn liãûu, váût liãûu, baïn thaình pháøm, thaình pháøm vaì caïc cháút thaíi coï aính hæåíng âãún
sæïc khoeí cuía con ngæåìi.
- Caïc biãún âäøi sinh lyï, sinh hoaï cuía cå thãø trong thåìi gian lao âäüng saín xuáút.
- Hoaìn caính, mäi træåìng lao âäüng cuía con ngæåìi.
- Tçnh hçnh täø chæïc saín xuáút khäng håüp lyï laìm täøn haûi âãún sæïc khoeí.
2.1.2. Tac hai nghê nghiêp trong nganh xây dung co ban.
Nhæîng taïc haûi nghãö nghiãûp taïc duûng lãn cå thãø ngæåìi cäng nhán xáy dæûng cå baín trong
quaï trçnh lao âäüng coï thãø chia thaình caïc nhoïm khaïc nhau.Trong mäùi nhoïm gäöm coï nhiãöu yãúu
täú taïc haûi. Do kãút quaí taïc duûng nháút thåìi hoàûc thæåìng xuyãn cuía caïc nhoïm yãúu täú trong quaï
trçnh vaì thao taïc laìm viãûc seî gáy ra mäüt säú bãûnh nghãö nghiãûp, cuû thãø gäöm mæåìi nhoïm sau âáy:

18

2.1.2.1. Âiãöu kiãûn vi khê háûu khäng thich håüp:
Nhiãût âäü, âäü áøm cao vaì tháúp, cæåìng âäü bæïc xaû nhiãût quaï maûnh, chuïng gáy ra triãûu
chæïng say noïng, say nàõng, caím laûnh, ngáút khi phaíi laìm cäng viãûc reìn, laìm viãûc trong caïc
buäöng laïi cáön truûc, maïy âaìo, laìm viãûc åí ngoaìi tråìi vãö muìa heì, muìa âäng trong nhæîng ngaìy quaï
noïng, quaï laûnh,...
2.1.2.2. Âäü chãnh lãûch vãö aïp suáút cao hoàûc tháúp so våïi aïp suáút khê quyãøn:
Gáy nãn bãûnh xung huyãút khi laìm viãûc åí dæåïi sáu trong loìng âáú t, trong giãúng chçm,
làûn sáu dæåïi næåïc hoàûc laìm viãûc trãn nuïi cao,...
2.1.2.3. Rung âäüng làõc xoïc:
Khi taïc duûng thæåìng xuyãn våïi caïc thäng säú coï haûi cho cå thãø seî dáùn âãún caïc bãûnh
âau xæång, tháúp khåïp, bãnh rung âäüng do laìm viãûc våïi caïc duûng cuû rung âäüng neïn khê, rung
âäüng âiãûn, âáöm bã täng,...
2.1.2.4. Buûi trong saín xuáút:
Caïc loaûi buûi âäüc nhæ buûi äxit silic, buûi than, quàûng phoïng xaû, buûi cräm,.. gáy huyí
hoaûi cå quan hä háúp dáùn âãún caïc loaûi buûi phäøi âån thuáön hoàûc kãút håüp våïi lao phäi trong cäng
viãûc âáûp, nghiãön, saìng, váûn chuyãøn váût liãûu råìi, khoan näø mçn, träün væîa, bã täng, thàm doì vaì
khai thaïc quàûng phoïng xaû, phun caït, phun sån,...
2.1.2.5. Taïc haûi cháút âäüc trong saín xuáút:
Tiãúp xuïc láu våïi caïc saín pháøm chæng cáút than âaï, dáöu moî vaì phiãún nham, våïi caïc
cháút hoaï hoüc kêch thêch ( nhæûa thäng, sån, dung mäi, måî..) seî bë nhiãùm âäüc cáúp tênh vaì maîn
tênh, phäöng räüp da trong cäng taïc trang trê, sån, táøy rè, táøm gäù vaì váût liãûu chäúng tháúm, khi náúu
bi tum, nhæûa âæåìng.
2.1.2.6. Caïc cháút phoïng xaû, vaì tia phoïng xaû, tia rånghen:
Laìm viãûc våïi caïc cháút phoïng xaû nhæ khi doì khuyãút táøt trong kãút cáúu kim loaûi, kiãøm
tra cháút læåüng måïi haìn coï thãø bë nhiãùm xaû dáùn âãún suy nhæåc tháön kinh, bãûnh da cáúp tênh hay
maîn tênh, ung thæ da, unh thæ xæång, räúi loaûn trong chæïc nàng taûo maïu,...
2.1.2.7. Nàng læåüng bæïc xaû âiãûn tæì, bæïc xaû cao táön, tia häöng ngoaûi, tia tæí ngoaûi:
Taïc duûng thæåìng xuyãn cuía caïc tia nàng læåüng cæåìng âäü cao trong cäng taïc haìn
âiãûn, haìn håi, laìm viãûc våïi doìng âiãûn táön säú cao (maïy doì khuyãút táût nam chám) seî gáy ra caïc
bãûnh âau màõt, viãm màõt, biãún âäøi nhaîn màõt.
2.1.2.8. Hãû thäúng chiãúu saïng khäng håüp lyï, thiãúu hoàûc thæìa aïnh saïng:
Khi laìm viãûc åí træåìng nhçn maì âäü chiãúu saïng quaï täúi hoàûc quaï choïi âãöu laìm giaím
thë læûc cuía màõt dáùn âãún táût cáûn thë hoàûc nhæïc màõt.
2.1.2.9. Tæ thãú laìm viãûc goì boï, khäng thoaíi maïi, âæïng ngäöi bàõt buäüc:
19

Khoa hoüc kyî thuáût laìm nhæîng cäng viãûc thuí cäng nàûng nhoüc åí tæ thãú cuïi khom,vàûn
mçnh, ngäöi âæïng quaï láu gáy nãn sæû càng thàóng thæåìng xuyãn cho cå thãø seî laìm guì veûo cäüt
säúng, daîn ténh maûch, taïo boïn, haû tré,...
2.1.3. Cac biên phap chung dê phong tac hai nghê nghiêp.
Tuyì theo tçnh hçnh cuû thãø coï thãø aïp duûng caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa sau âáy:
2.1.3.1 Biãûn phaïp kyî thuáût cäng nghãû:
Caíi tiãún ké thuáût, âäøi måïi cäng nghãû nhæ:
- Náng cao mæïc cå gioïi hoaï, tæû âäüng hoaï caïc quaï trçnh thao taïc, quy trçnh cäng
nghãû, laìm giaím sæû càng thàóng vãö thãø læûc vaì loaûi træì sæû tiãúp xuïc træûc tiãúp cuía ngæåìi lao âäüng
våïi nåi phaït sinh âäüc haûi nguy hiãøm.
- Duìng nhæîng cháút khäng âäüc haûi hoàûc êt âäüc thay cho nhæîng håüp cháút coï tênh âäüc
cao.
2.1.3.2. Biãûn phaïp ké thuáût vãû sinh:
Duìng nhæîng biãûn phaïp vãö ké thuáût vãû sinh nhàòm goïp pháön caíi thiãûn âiãöu kiãûn laìm
viãûc cho ngæåìi lao âäüng nhæ:
- Læûa choün âuïng âàõn vaì baío âaím caïc yãúu täú vi khê háûu (nhiãût âäü, âäü áøm,...) tiãûn
nghi khi thiãút kãú nhaì xæåíng saín xuáút, nhaì laìm viãûc.
- Sæí duûng thiãút bë thäng gioï huït khê thaíi håi khê, buûi âäüc nhàòm loaûi træì taïc duûng coï
haûi cuía caïc cháút âäüc vaì nhiãût âäü cao lãn ngæåìi lao âäüng.
- Täø chæïc chiãúu saïng mäüt caïch håüp lê, baío âaím chiãúu saïng theo tiãu chuáøn yãu cáöu.
- Duìng caïc thiãút bë vãû sinh âàûc biãût âãø giaím tháúp vaì triãût tiãu tiãúng äön vaì rung âäüng
(tiãu ám, caïch ám, caïch rung,..), giaím noïng (maìn næåïc, hoa sen, khäng khê vaì næåïc,...) cho
ngæåìi lao âäüng.
2.1.3.3. Biãûn phaïp täø chæïc lao âäüng khoa hoüc nhæ:
- Thæûc hiãûn viãûc phán cäng lao âäüng håüp lê theo âàûc âiãøm sinh lê cuía ngæåìi lao
âäüng.
- Tçm caïc biãûn phaïp caíi tiãún âãø cho ngæåìi lao âäüng båït nàûng nhoüc, tiãu hao nàng
læåüng êt hån (âàûc biãût trong âiãöu kiãûn váût lê khäng bçnh thæåìng, trong mäi træåìng âäüc haûi)
hoàûc laìm cho lao âäüng thêch nghi âæåüc våïi con ngæåìi vaì con ngæåìi thêch nghi âæûåc våïi cäng
cuû saín xuáút væìa baío âaím nàng suáút lao âäüng cao hån laûi an toaìn hån.
2.1.3.4 Biãûn phaïp phoìng häü caï nhán:
Âáy laì mäüt biãûn phaïp bäø tråü khi biãûn phaïp kyî thuáût cäng nghãû vaì biãûn phaïp kyî
thuáût vãû sinh trong nhiãöu træåìng håüp thæûc hiãûn chæa âæåüc thç noï âoïng vai troì chuí yãúu trong
viãûc baío âaím an toaìn cho cäng nhán trong saín xuáút vaì phoìng bãûnh nghãö nghiãûp.
Dæûa theo tênh cháút nguy hiãøm vaì âäüc haûi trong saín xuáút maì sæí duûng caïc phæång
tiãûn baío vãû caï nhán âãø baío vãû caïc cå quan thênh giaïc, thë giaïc, hä háúp, bãö màût da,... nhæ kênh
âeo màõt, màût naû, bçnh thåí oxy, quáön aïo baío häü, gàng tay,...
2.1.3.5. Biãûn phaïp y tãú baío vãû sæïc khoeí: Bao gäöm:
20

- Kiãøm tra, khaïm tuyãøn choün âäúi våïi nhæîng ngæåìi màõc mäüt säú bãûnh naìo âoï khäng
bäú trê laìm viãûc nhæîng nåi coï yãúu täú bàõt låüi cho sæïc khoeí, laìm cho bãûnh nàûng thãm hoàûc dãù âæa
âãún màõc bãûnh nghãö nghiãûp .
- Khaïm âënh kç cho cäng nhán vaì hæoïng dáùn phuûc häöi khaí nàng lao âäüng cho säú
cäng nhán màõc tai naûn lao âäüng, bãûnh nghãö nghiãûp, bãûnh maîn tênh âaî âæåüc âiãöu trë.
- Thæåìng xuyãn kiãøm tra vãû sinh an toaìn lao âäüng, baío âaím chãú âäü dinh dæåîng,
cung cáúp næåïc uäúng baío âaím cháút læåüng cho cäng nhán laìm viãûc tiãúp xuïc våïi cháút âäüc haûi,
nàõng noïng, cäng viãûc nàûng nhoüc,...
2.2. Vi khi hâu trong môi truong san xuât.
Vi khê háûu laì tçnh traûng váût lyï cuía khäng khê trong khoaíng khäng gian thu heûp gäöm caïc yãúu
täú: nhiãût âäü, âäü áøm, bæïc xaû nhiãût vaì luäöng khäng khê. Âiãöu kiãûn vi khê háûu trong mäi træåìng
saín xuáút phuû thuäüc vaìo tênh cháút cuía quaï trçnh thi cäng, quaï trçnh cäng nghãû vaì khê háûu âëa
phæång.
2.2.1. Cac yêu tô vi khi hâu:
2.2.1.1. Nhiãût âäü:
Laì caïc yãúu täú quan troüng trong saín xuáút, phuû thuäüc vaìo quaï trçnh saín xuáút nhæ nhiãût
cuía loì reìn, ngon læía, bãö màût thiãút bë maïy moïc bë noïng, nàng læåüng âiãûn, cå biãún thaình nhiãût,
phaín æïng hoaï hoüc sinh nhiãût, bæïc xaû nhiãût cuía màût tråìi, nhiãût do cäng nhán sinh ra trong lao
âäüng,... chênh caïc nguäön nhiãût naìy âaî laìm cho nhiãût âäü khäng khê åí mäi træåìng saín xuáút tàng
lãn, coï khi lãn âãún 50 - 60
o
C. Âiãöu lãû vãû sinh qui âënh nhiãût âäü täúi âa cho pheïp åí nåi laìm viãûc
cuía cäng nhán vãö muìa heì laì 30
o
C vaì khäng væåüt quaï nhiãût âäü cho pheïp laì 3~5
o
C.
2.2.1.2 Âäü áøm:
Laì læåüng håi næåïc coï trong khäng khê taûi nåi saín xuáút. Vãö màût vãû sinh thæåìng láúy
âäü áøm tæång âäúi laì tè lãû pháöm tràm giæîa âäü áøm tuyãût âäúi (g/m3 ) åí mäüt thåìi âiãøm naìo âoï so våïi
âäü áøm täúi âa âãø biãøu thë mæïc áøm cao hay tháúp. Âiãöu lãû vãû sinh qui âënh âäü áøm tæång âäúi nåi
saín xuáút nãn trong khoaíng tæì 75 - 95%.
2.2.1.3. Luäöng khäng khê:
Biãøu thë bàòng váûn täúc chuyãøn âäüng cuía khäng khê tênh bàòng m/s giåïi haûn trãn cuía
váûn täúc chuyãøn âäüng khäng khê khäng âæåüc væåüt quaï 3m/s, trãn 5m/s gáy kêch thêch báút låüi
cho cå thãø.
2.2.1.4.Bæïc xa nhiãût :
Laì nhæîng soïng âiãûn tæì bao gäöm tia häöng ngoaûi, tia saïng thæåìng vaì tia tæí ngoaûi. Bæïc
xaû nhiãût do caïc váût thãø âen âæåüc nung noïng phaït ra.
+ Khi nung noïng tåïi 500
o
C chè phaït ra tia häöng ngoaûi
+ Khi nung noïng tåïi 1800~2000
o
C coìn phaït ra tia saïng thæåìng vaì tia tæí ngoaûi
+ Khi nung noïng tåïi 3000
o
C læåüng tia tæí ngoaûi phaït ra caìng nhiãöu.
2.2.2 Diêu hoa thân nhiêt o nguoi:
Thán nhiãût cuía ngæåìi thæåìng giæî åí mæïc âäü cäú âënh, thay âäøi trong khoaíng 0,3
o
C ~
0,5
o
C laì nhåì hai quaï trçnh âiãöu nhiãût do cå cáúu âiãöu hoaì nhiãût âäü cuía cå thãø âiãöu khiãøn âãø baío
21

âaím sæû trao âäøi nhiãût giæîa cå thãø vaì mäi træåìng bãn ngoaìi vaì giæî cho thán nhiãût åí mæïc âäü
khäng âäøi. Thàng bàòng nhiãût chè thæûc hiãûn âæåüc trong phaûm vi træåìng âiãöu nhiãût gäöm hai
vuìng laì vuìng âiãöu hoaì hoaï hoüc vaì vuìng âiãöu hoaì nhiãût lyï hoüc. Væåüt quaï phaûm vi naìy cå thãø seî
bë nhiãùm laûnh hoàûc quaï noïng.
2.2.2.1. Âiãöu hoaì nhiãût hoaï hoüc:
Laì quaï trçnh biãún âäøi thán nhiãût do sæû oxy hoaï caïc cháút dinh dæåîng. Sæû trao âäøi cháút
thay âäøi theo nhiãût âäü khäng khê bãn ngoaìi hay traûng thaïi lao âäüng nghè ngåi. Quaï trçnh biãún
âäøi chuyãøn hoaï tàng khi nhiãût âäü bãn ngoaìi tháúp vaì lao âäüng nàûng, ngæåüc laûi quaï trçnh giaím
khi nhiãût âäü mäi træåìng cao vaì cå thãø åí traûng thaïi nghè ngåi.
Læåüng nhiãût taûo ra åí trong cå thãø phuû thuäüc vaìo læåüng oxy. Cå thãø cáön læåüng oxy
tàng lãn khi cuìng våïi cæåìng âäü cäng viãûc. Ngæåìi åí traûng thaïi nghè ngåi cáön læåüng oxy trong
mäüt phuït laì 0,2 - 0,25 lêt, khi laìm viãûc trung bçnh laì 0,5 - 1,0 lêt, khi laìm viãûc nàûng laì 1,4 lêt.
Nhæng khi laìm viãûc quaï nàûng nhoüc våïi læåüng oxy cáön thiãút nhæ váûy váùn coï thãø gáy ra tçnh
traûng ''thiãúu oxy'' âoìi hoíi phaíi thåí däúc trong mäüt thåìi gian sau khi laìm viãûc (coï thãø tháúy åí
nhæîng ngæåìi sau khi mang vaïc caïc váût nàûng, âaìo xuïc âáút, laìm nhæîng cäng viãûc phaíi chuyãøn
âäüng nhiãöu, maûnh vaì täún nhiãöu sæïc,...).
2.2.2.2. Âiãöu hoaì nhiãût lyï hoüc:
Laì táút caí caïc quaï trçnh biãún âäøi thaíi nhiãût cuía cå thãø gäöm âäúi læu, bæïc xaû vaì bäúc håi.
Caïc quaï trçnh naìy seî laìm thay âäøi cæåìng âäü toaí nhiãût cuía mäi træåìng xung quanh.
Thaíi nhiãût bàòng âäúi læu laì hçnh thæïc máút nhiãût cuía cå thãø khi nhiãût âäü cuía mäi
træåìng xung quanh tháúp hån nhiãût âäü åí da, thaíi nhiãût bàòng bæïc xaû laì khi nhiãût âäü cuía cå thãø vaì
khäng khê bàòng nhau nhæng nhiãût âäü cuía caïc váût thãø xung quanh (tæåìng, tráön, maïy moïc thiãút
bë) tháúp hån, coìn thaíi nhiãût bàòng bäúc håi laì khi nhiãût âäü mäi træåìng cao hån nhiãût âäü åí da,
ngæåìi seî chaíy mäö häi, phaíi tiãu hao nhiãût læåüng âãø laìm bay håi mäö häi. Khi nhiãût âäü khäng
khê noïng trãn 30
o
C thç sæû thaíi nhiãût xaíy ra chuí yãúu laì do bäúc håi vaì bàõt âáöu cao hån 34
o
C (låïn
hån nhiãût âäü åí da) cå thãø seî thaíi nhiãût bàòng bay håi mäö häi.
Nhiãût âäü cuía cå thãø máút âi do bäúc håi phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü, âäü áøm vaì váûn täúc
chuyãøn âäüng cuía khäng khê cuîng nhæ vaìo cæåìng âäü lao âäüng.
- Âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê cao tæì 75 - 85% tråí lãn seî laìm sæû âiãöu hoaì nhiãût
âäü khoï khàn, laìm giaím sæû toaí nhiãût bàòng con âæåìng bay håi mäö häi.
- Váûn täúc chuyãøn âäüng cuía khäng khê coï aính hæåíng træûc tiãúp âãún sæû toaí nhiãût. Váûn
täúc chuyãøn âäüng caìng låïn thç sæû toaí nhiãût trong mäüt âån vë thåìi gian caìng nhiãöu.
- Lao âäüng nàûng nhoüc åí nhiãût âäü 30
o
C, læåüng mäö häi máút âi trong mäüt ngaìy âãm coï
thãø tåïi 10~12 lêt næåïc coï keìm theo mäüt læåüng muäúi trong cå thãø.
2.2.3. Anh huong cu a vi khi hâu dôi voi co thê con nguoi
- Nhiãût âäü khäng khê vaì sæû læu chuyãøn khäng khê quyãút âënh sæû trao âäøi nhiãût bàòng âäúi
læu.
- Nhiãût âäü bãö màût caïc váût xung quanh nhæ tæåìng, tráön, saìn nhaì, thiãút bë, maïy
moïc,...quyãút âënh sæû trao âäøi nhiãût bàòng bæïc xaû.
22

- Âäü áøm khäng khê vaì nhiãût âäü quyãút âënh sæû trao âäøi nhiãût bàòng bay håi mäö häi.
Biãút âæåüc caïc yãúu täú vi khê háûu laì âãø tçm biãûn phaïp thay âäøi, taûo âiãöu kiãûn cho cå thãø
duy trç âæåüc sæû cán bàòng nhiãût thuáûn låüi.
2.2.3.1. AÍnh hæåíng cuía vi khê háûu noïng:
Laìm räúi loaûn chæïc nàng sinh lê cuía cå thãø do biãún âäøi chuyãøn hoaï næåïc vaì muäúi gáy ra.
- Nhiãût âäü da âàûc biãût laì da traïn nhaûy caím âäúi våïi nhiãût âäü khäng khê bãn ngoaìi.
Biãún âäøi vãö nhiãût cuía da traïn nhæ sau:
* Caím giaïc laûnh: 28 - 29
o
C * Caím giaïc noïng: 31,5 - 32,5
o
C
* Caím giaïc maït: 29 - 30
o
C * Caím giaïc ráút noïng: 32,5 - 33,5
o
C
* Caím giaïc dãù chëu: 30 - 31
o
C * Caím giaïc cæûc noïng: trãn 33,5
o
C
- Thán nhiãût (åí dæåïi læåîi) nãúu tàng thãm 0,3 - 1
o
C laì coï thãø coï sæû têch nhiãût. Thán nhiãût
åí 38,5
o
C âæåüc coi laì nhiãût âäü baïo âäüng coï sæû nguy hiãøm.
- Laìm viãûc trong âiãöu kiãûn noïng bæïc, læåüng mäö häi toaí ra tæì 5 - 7 lêt trong mäüt ca laìm
viãûc, trong âoï máút âi mäüt læåüng muäúi àn khoaíng 20 gam, mäüt säú muäúi khoaïng (ion Na, K, Ca,
Fe, I) vaì mäüt säú sinh täú (C
1
, B
1
, PP) .
Khi cå thãø bë máút næåïc vaì muäúi quaï nhiãöu seî dáùn nhæîng háûu quaí sau:
1- Laìm viãûc åí nhiãût âäü cao, cå thãø bë quaï noïng laìm tàng sæû mãût moíi, nhæïc âáöu, choïnh
màût, uì tai, hoa màõt coï thãø dáùn âãún hiãûn tæåüng say noïng, say nàõng, kinh dáût, máút trê. Thán nhiãût
coï thãø lãn cao 39 - 40
o
C laìm cho maûch nhanh, nhëp thåí nhanh.
2 - Khi cå thãø máút nhiãöu næåïc, tyí troüng maïu seî tàng lãn, tim phaíi laìm viãûc nhiãöu âãø
thaíi læåüng nhiãût thæìa cuía cå thãø nãn dãù bë suy tim.
3 - Bçnh thæåìng thç cå quan tháûn baìi tiãút tæì 50 - 75% täúng säú næåïc cuía cå thãø, nhæng
trong lao âäüng nàõng noïng, do thoaït mäö häi nãn næåïc qua tháûn chè coìn 10 - 15%. Vç thãú næåïc
tiãøu tråí nãn cä âàûc, chæïc nàng cuía tháûn bë aính hæåíng (coï thãø bë viãm tháûn).
4 - Do máút næåïc nhieìu nãn phaíi uäúng næåïc bäø sung laìm cho dëch vuû bë loaîng, máút caím
giaïc theìm àn vaì àn máút ngon, aính hæåíng âãún sæû tiãút caïc cháút dëch vë coï thãø dáùn âãún räúi loaûn
tiãu hoaï, viãm ruäüt, viãm daû daìy.
5 - AÍnh hæåíng âãún chæïc nàng tháön kinh, laìm räúi loaûn chæïc nàng âiãöu khiãøn cuía voî
naîo dáùn âãún sæû chuï yï giaím phaín xaû, sæû phäúi håüp âäüng taïc laìm viãûc keïm chênh xaïc dãù bë tai
naûn.
2.2.3.2. AÍnh hæåíng cuía vi khê laûnh:
Taïc haûi cuía nhiãût âäü tháúp âäúi våïi cå thãø êt hån so våïi nhiãût âäü cao. Tuy nhiãn sæû chãnh
lãûch nhiãût âäü quaï nhiãöu cuîng gáy aính hæåíng xáúu âãún cå thãø, cuû thãø laì:
- Laûnh laìm cho cå thãø máút nhiãût nhiãöu, nhëp tim, nhëp thåí giaím vaì tiãu thuû oxy tàng
lãn, laìm cho caïc cå ván, cå trån co laûi gáy hiãûn tæåüng näøi da gaì, caïc maûch maïu co thàõt sinh
caím giaïc tã coïng chán tay, reït run, cæí âäüng khoï khàn, khäng chênh xaïc, nàng suáút giaím tháúp.
23

- Laìm viãûc trong âiãöu kiãûn vi khê háûu laûnh dãù xuáút hiãûn mäüt säú bãûnh viãm dáy tháön
kinh, viãm khåïp, âau bàõp thët, viãm phãú quaín, hen vaì mäüt säú bãûnh maîn tênh khaïc do maïu læu
thäng keïm vaì sæû âãö khaïng cuía cå thãø giaím.
2.2.4. Biên phap phong chông vi khi hâu nong:
Theo säú liãûu nghiãn cæïu thç vi khê háûu täúi æu åí næåïc ta coï thãø láúy nhæ sau:
- Vãö muìa âäng nhiãût âäü khäng khê 20 - 24
o
C, âäü áøm tæång âäúi 80 - 65%, täúc âäü læu
chuyãøn khäng khê khäng quaï 0,2 - 0,3m/s.
- Vãö muìa heì nhiãût âäü 22 - 28
o
C, âäü áøm tæång âäúi 75 - 65%, täúc âäü læu chuyãøn
khäng khê khäng quaï 3m/s.
- Âãø khàõc phuûc âiãöu kiãûn vi khê háûu xáúu khi laìm viãûc åí nhæîng nåi coï nhiãût âäü cao
coï thãø thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp sau:
2.2.4.1. Bäú trê hãû thäúng thäng gioï tæû nhiãn vaì nhán taûo:
Nhàòm taûo âiãöu kiãûn dãù chëu khi laìm viãûc åí nhiãût âäü cao, vç thãú qui âënh våïi tæìng
cáúp nhiãût âäü thç cáön coï váûn täúc gioï tæång æïng nhæ sau:
• Khi nhiãût âäü khäng khê 25 - 30
o
c, yãu cáöu váûn täúc gioï laì 1m/s.
• Khi nhiãût âäü khäng khê 27 - 33
o
c, yãu cáöu váûn täúc gioï laì 2m/s.
• Khi nhiãût âäü khäng khê låïn hån 33
o
c, yãu cáöu váûn täúc gioï laì 3m/s.
- Âãø traïnh nàõng, bæïc xaû màût tråìi vaì låüi duûng âæûåc hæåïng gioï thç phoìng laìm viãûc,
nhaì xæåíng saïn xuáút nãn xáy dæûng theo hæåïng Bàõc - Nam, chæìa âuí diãûn têch cæía säø, cæía tråìi
taûo âiãöu kiãûn thäng gioï täút.
- ÅÍ nhæîng nåi cuûc bäü toaí ra nhiãöu nhiãût (loì reìn, loì sáúy háúp,...) åí phêa trãn coï thãø âáûy
nàõp hoàûc chuûp huït tæû nhiãn hay cæåîng bæïc nhàòm huït thaíi khäng khê noïng vaì håi âäüc ra ngoaìi
traïnh khäng cho lan traìn khàõp phoìng.
2.2.4.2. Haûn chãú bæïc xaû nhiãût tæì caïc thiãút bë vaì quaï trçnh saín xuáút toaí nhiãût låïn:
- Caïc thiãút bë bæïc xaû nhiãût (loì âäút, sáúy háúp) phaíi bäú trê åí caïc phoìng riãng. Nãúu quaï
trçnh cäng nghãû cho pheïp caïc loaûi loì nãn bäú trê åí ngoaìi nhaì.
- Maïy moïc, âæåìng äúng, loì vaì caïc thiãút bë toaí nhiãût khaïc nãn laìm caïch nhiãût bàòng
caïc váût liãûu nhæ bäng, ximàng, váût liãûu chëu læía, bã täng boüt....
Nãúu âiãöu kiãûn khäng cho pheïp suí duûng cháút caïch nhiãût thç xung quang thiãút bë bæïc
xaû nhiãût thç coï thãø laìm mäüt låïp voí bao vaì maìn chàõn âãø coï thãø dáùn khäng khê noïng ra ngoaìi
hoàûc duìng maìn tháúp âãø giaím båït cæåìng âäü bæïc xaû nhiãût.
2.2.4.3. Caíi tiãún ké thuáût, cå giåïi hoaï vaì tæû âäüng hoaï trong mäi træåìng saín xuáút coï
nhiãût âäü cao, nhæ:
- Sæí duûng buïa håi thay cho quai buïa bàòng tay trong xæåíng reìn, duìng cáön truûc âãø
váûn chuyãøn váût liãûu thay thuí cäng
- Trong caïc nhaì xæåíng noïng âäüc cáön âæåüc tæû âäüng hoaï, âiãöu khiãøn vaì quan saït tæì xa
âãø laìm giaím nheû lao âäüng vaì nguy hiãøm thay cho cäng nhán. ÆÏng duûng thiãút bë truyãön hçnh
vaìo âiãöu khiãøn vaì quan saït tæì xa.
24

2.2.4.4. Haûn chãú sæû aính hæåíng nàõng noïng khi laìm viãûc ngoaìi tråìi:
Sån màût ngoaìi buäöng laïi caïc maïy thi cäng bàòng sån coï hãû säú phaín chiãúu tia nàõng
låïn (nãúu sån maìu xanh tháùm hoàûc maìu xaïm seî háúp thuû hån 80% nàng læåüng nhiãût cuía tia
nàõng, coìn sån bàòng låïp nhuî laìm giaím sæû háúp thuû nhiãût tåïi 10 - 12%).
- Laìm táúm che nàõng cho ngæåìi laìm viãûc ngoaìi tråìi, nãúu coï thãø thç coï thãø laìm laïn di
âäüng coï maïi che âãø chäúng nàõng.
2.2.4.5. Sæí duûng caïc duûng cuû phoìng häü caï nhán, nhæ:
- Quáön aïo baío häü lao âäüng laì loaûi quáön aïo chëu nhiãût, chäúng bë boíng khi coï tia læía
bàõn vaìo laìm bàòng såi vaíi coï såüi chäúng nhiãût cao, nhæng lai phaíi thoaïng khê âãø nhiãût coï thãø trao
âäøi täút mäi træåìng bãn ngoaìi.
- Duìng loaûi muî chäúng noïng vaì traïnh bë boíng âãø baío vãû âáöu.
- Baío vã chán tay bàòng giaìy chëu nhiãût, gàng tay âàûc biãût.
- Suí duûng kênh maìu, kênh måì âãø giaím täúi âa bæïc xaû nhiãût cho màõt, nhàn caïc tia coï
haûi cho màõt.
2.2.4.6. Täø chæïc lao âäüng håüp lyï, caíi thiãûn âiãöu kiãûn laìm viãûc åí chäù coï nhiãût âäü cao:
- Láûp kãú hoaûch saín xuáút sao cho nhæîng cäng âoaûn saín xuáút toaí nhiãöu nhiãût khäng
cuìng mäüt luïc maì raíi ra trong thåìi gian lao âäüng.
- Taûo âiãuö kiãûn nghè ngåi thoaí âaïng vaì bäöi dæåîng hiãûn váût âãø cå thãø ngæåìi lao
âäüng láúy laûi âæåüc sæû cán bàòng.
- Tàng cæåìng nhiãöu sinh täú trong kháøu pháön àn. Cung cáúp âáöy âuí næåïc uäúng saûch
vaì håüp vãû sinh (coï thãø pha thãm 0,5% muäúi àn ). Baío âaím chäù tàõm ræía cho cäng nhán sau khi
laìm viãûc.
- Khaïm sæïc khoeí âënh kç cho cäng nhán lao âäüng åî chäù nàõng noïng, khäng bäú trê
ngæåìi coï bãûnh tim maûch vaì tháön kinh laìm viãc åí nhæîng nåi coï nhiãût âäü cao.
2.3. Phong chông bui trong san xuât:
2.3.1. Khai niêm bui :
2.3.1.1. Âënh nghéa:
Buûi laì nhæîng haût váût cháút ráút beï coï kêch thæåïc låïn nhoí khaïc nhau täön taûi láu trong
khäng khê dæåïi daûng buûi bay, buûi làõng vaì caïc hãû khê dung nhiãöu pha nhæ håi, khäúi, muì. Khi
nhæîng haût buûi nàòm lå læîng trong khê goüi laì aerogen, khi chuïng âoüng laûi trãn bãö màût váût thãø naìo
âoï thç goüi laì aeregen.
Khàõp nåi âãöu coï buûi, nhæng trãn cäng træåìng, nhaì maïy coï nhiãöu buûi hån vç trong
nhiãöu quaï trçnh saín xuáút thi cäng vaì cäng nghiãûp váût liãûu xáy dæûng phaït sinh ráút nhiãöu buûi.
2.3.1.2. Caïc loaûi buûi:
Buûi trong saín xuáút coï thãø phán loaûi nhæ sau:
Theo nguäön gäúc cuía buûi:
- Buûi hæîu cå gäöm coï buûi âäüng váût sinh ra tæì mäüt loaûi âäüng váût naìo âoï ( buûi läng, buûi
xæång, buûi len daû....) buûi thæûc váût sinh ra tæì mäüt loaûi thæûc váût naìo âoï (buûi gäù, buûi läng...).
25

- Buûi vä cå gäöm coï caïc buûi kim loaûi (buûi âäöng, buûi sàõt,...) vaì buûi khoaïng váût (âáút âaï,
ximàng, thaûch anh...)
- Buûi häùn håüp gäöm mäüt säú thaình pháön váût cháút trãn håüp thaình (buûi kim loaûi vaì buûi
khoaïng váût trong maïy nghiãön âaï).
Theo kêch thæåïc haût buûi: phán thaình ba nhoïm:
- Nhoïm nhçn tháúy âæåücvåïi kêch thæåïc låïn hån 10 mk.
- Nhoïm nhçn tháúy qua kênh hiãøn vi kêch thæåïc tæì 10 - 0,25mk.
- Nhoïm coï kêch thæåïc nhoí hån 0,25mk chè nhçn tháúy âæåüc qua kênh hiãøn vi âiãûn tæí.
Nhæîng haût coï kêch thæåïc låïn hån 10mk goüi laì buûi làõng, nhæîng haût coï kêch thæåïc
nhoí hån 10mk goüi laì buûi bay. Nhæîng haût buûi coï kêch thæåïc låïn hån 10mk råi coï gia täúc
trong khäng khê vaì nhæîng haût coï kêch thæåïc tæì 0,1 - 10mk råi våïi váûn täúc khäng âäøi goüi laì
muì, caïc haût tæì 0,01~ 0,1mk goüi laì khoïi.
2.3.1.3. Tênh cháút lyï hoaï cuía buûi:
- Âäü phán taïn: Laì traûng thaïi cuía buûi trong khäng khê, phuû thuäüc vaìo troüng læåüng haût
buûi vaì sæïc càng khäng khê. Haût buûi caìng låïn caìng dãù råi tæû do, haût caìng mën thç caìng råi cháûm
( haût nhoí hån 0,1mk thç chuyãøn âäüng Brao trong khäng khê). Caïc haût buûi mën gáy haûi cho phäøi
nhiãöu hån.
- Sæû nhiãùm âiãûn cuía buûi: Dæåïi taïc duûng cuía mäüt âiãûn træåìng maûnh caïc haût buûi bë
nhiãùm âiãûn vaì seî bë cæûc cuía âiãûn træåìng huït våïi váûn täúc khaïc nhau tuyì theo kêch thæåïc haût buûi.
Tênh cháút naìy cuía buûi âæûoc aïp duûng âãø aïp duûng loüc buûi bàòng âiãûn.
- Tênh chaïy näø cuía buûi: Caïc haût buûi caìng nhoí mën diãûn têch tiãúp xuïc våïi oxy caìng
låïn, hoaût tênh hoaï hoüc caìng maûnh nãn dãù bäúc chaïy trong khäng khê nhæ bäüt cacbon, bäüt sàõt,
bäüt cäban... coï thãø tæû bäúc chaïy trong khäng khê.
- Tênh làõng tráöm nhiãût cuía buûi: Cho mäüt luäöng khoïi âi qua mäüt luäöng äúng dáùn tæì
vuìng noïng chuyãøn sang vung laûnh hån thç pháön låïn khoïi bë làõng trãn bãö màût äúng laûnh. Hiãûn
tæåüng naìy laì do caïc pháön tæí khê giaím váûn täúc tæì vuìng noïng sang vuìng laûnh. Sæû làõng tráöm cuía
buûi âæåüc æïng duûng âãø loüc buûi.
2.3.2. Nguyên nhân phat sinh bui va su tac hai cua no:
2.3.2.1. Caïc nguyãn nhán taûo ra buûi: Buûi phaït sinh åí caïc træåìng håüp nhæ:
- Trong caïc kháu thi cäng laìm âáút âaï, näø mçn, bäúc dåî nhaì cæía, cäng trçnh cuî, âáûp
nghiãön saìng âaï vaì caïc váût liãûu vä cå khaïc, nhaìo träün bã täng, väi, væîa, chãú biãún váût liãûu hæîu
cå khi nghiãön hoàûc taïn nhoí.
- Khi váûn chuyãøn váût liãûu haût råìi buûi tung ra do kãú t quaí rung âäüng, khi phun sån buûi
taûo ra dæïåi daûng sæång ( haût huyãön phuì), khi phun caït âãø laìm saûch bãö màût tæåìng nhaì buûi tung
ra ráút nhiãöu.
- ÅÍ caïc xê nghiãûp liãn håüp xáy dæûng nhaì cæía vaì nhaì maïy bã täng âuïc sàôn coï caïc
thao taïc thu nháûn, váûn chuyãøn, chæïa cháút vaì sæí duûng mäüt säú låïn læåüng cháút liãn kãút vaì phuû gia
phaíi âaïnh âäúng nhiãöu láön taûo ra buûi coï chæïa SiO
2
gáy ra bãûnh buûi silic.
2.3.2.2. Sæû taïc haûi cuía buûi:
26

Buûi gáy ra nhæîng taïc haûi vãö màût kyî thuáût nhæ:
* Baïm vaìo maïy moïc thiãúït bë laìm cho maïy moïc thiãút bë chäúng moìn
* Baïm vaïo caïc äø truûc truyãön âäüng laìm tàng ma saït.
* Baïm vaìo caïc maûch cuía âäüng cå âiãûn gáy hiãûn tæåüng âoaîn maûch vaì coï thãø laìm
chaïy âäüng cå âiãûn.
Buûi chuí yãúu gáy taïc haûi låïn âäúi våïi sæïc khoeíø ngæåìi lao âäüng. Mæïc âäü taïc haûi cuía buûi
lãn caïc bäü pháûn cå thãø con ngæåìi phuû thuäüc vaìo tênh cháút hoaï lyï, tênh âäüc, âäü nhoí vaì näöng âäü
buûi.
Caïc haût buë thä låïn hån 50mk chè baïm åí läù muîi khäng gáy haûi cho phäøi, buûi tæì 10 -
50mk vaìo sáu hån nhæng khäng âaïng kãø, nhæ haût buûi nhoí hån 10mk vaìo sáu trong khê quaín vaì
phäøi coï taïc haë nhiãöu nháút .
2.3.3. Phân tich su tac hai cua bui dôi voi co thê.
Buûi gáy nhiãöu taïc haûi cho con ngæåìi vaì træåïc hãút laì bãûnh vãö âæåìng hä háúp, bãûnh ngoaìi
da, bãûnh tiãu hoaï...
2.3.3.1. Âäúi våïi bäü maïy hä háúp:
Khi con ngæåìi thåí, nhåì coï läng muîi vaì maìng niãm dëch cuía âæåìng hä háúp maì nhæîng
haût buûi låïn hån 5mk bë giæî lai åí häúc muîi tåïi 90%.
Caïc haût buûi nhoí hån theo khäng khê vaìo taûn phãú nang, åí âáy âæûoc caïc låïp thæûc baìo bao
váy vaì tiãu diãût khoaíng 90% næîa, säú coìn laûi âoüng åí phäúi sau mäüt thåìi gian daìi gáy ra mäüt säú
bãûnh buûi phäøi vaì caïc bãûnh khaïc åí âæåìng hä háúp nhæ viãm hoüng, viãm khê phãú quaín, viãm muîi
( do buûi cräm, buûi asen). Phuû thuäüc vaìo loaûi buûi hêt vaìo, bãûnh buûi phäøi âæåüc chia thaình:
- Bãûnh buûi silic ( taïc duûng cuía buûi silicat, amiàng,bäüt tan,...)
- Bãûnh buûi than ( taïc duûng cuía buûi than)
- Bãûnh buûi nhäm ( taïc dung cuía buûi nhäm)
Bãûnh buûi silic laì loaûi bãûnh phäø biãún vaì nguy hiãøm nháút (chiãúm 40 - 70% trong täøng säú
caïc bãûnh vãö phäøi), thæåìng gàûp åí nhæîng ngæåìi laìm viãûc åí caïc moí âaï, trong cäng nghiãûp váût liãûu
xáy dæûng, âàûc biãût laì åí nåi thæåìng xuyãn sæí duûng ximàng, caït, âaï dàm ( nhaì maïy bã täng).
Oxit silic tæû do (caït, thaûch anh) khäng nhæîng aính hæåíng âãún tãú baìo phäøi maì coìn aính hæåíng
âãún toaìn cå thãø gáy ra sæû phaï huyí näüi tám vaì trung æång tháön kinh.
2.3.3.2. Âäúi våïi bäü maïy tiãu hoaï:
Buûi bay vaìo miãûng âoüng laûi gáy ra viãm låüi, gáy sáu ràng. Caïc loaûi buûi haût to, kim loaûi
coï caûnh sàõc nhoün vaìo daû daìy gáy täøn thæång xáy xaït niãm maûc, viãm loeït daû daìy, gáy nhæîng
räúi loaûn tiãu hoaï.
2.3.3.3. Âäúi våïi da:
Buûi baïm vaìo da gáy kêch thêch da laïm sæng läù chán läng dáùn âãún bãûnh viãm da, muûn
nhoüt, låí loeït nhæ buûi väi, thiãút, âäöng gáy nhiãùm truìng da ráút khoï chæîa trë. Buûi than gáy sæng taïi
da, buûi len, nhæûa âæåìng coï thãø gáy dë æïng cho da.
2.3.3.4. Âäúi våïi cå quan thë giaïc:
27

Buûi vaìo màõt gáy kêch thêch maìn tiãúp håüp, viãm giaïc maûc, viãm mi màõt, mäüng thët. Nãúu
buûi nhiãùm siãu vi truìng màõt häüt seî gáy bãûnh màõt häüt. Buûi kim loaûi coï caûnh sàõc nhoün khi bàõn
vaìo màõt laìm xáy xaït hoàûc thuíng giaïc maûc. Buûi axit hoàûc kiãöm, buûi väi gáy boíng màõt vaì coï thãø
dáùn âãún muì màõt.
2.3.3.5. Âäúi våïi toaìn thán:
Nãúu bë nhiãùm caïc loaûi buûi âäüc nhæ hoaï cháút, chç, thuyí ngán, thaûch tên,... khi vaìo cå thãø,
buûi âæåüc hoaì tan vaìo maïu vaì gáy ra nhiãùm âäüc cho toaìn cå thãø.
2.3.4. Cac biên phap phong chô ng bui:
2.3.4.1. Biãûn phaïp kyî thuáût cäng nghãû:
- Cå giåïi hoaï quaï trçnh saín xuáút âãø cäng nhán êt tiãúp xuïc våïi buûi trong cäng taïc
nghiãön, saìng vaì bäúc dåî caïc loaûi váût liãûu haût råìi, ván chuyãøn váût liãûu haût råìi trong caïc âæåìng
äúng huït.
- Che âáûy kên caïc bäü pháûn maïy phaït sinh nhiãöu buûi bàòng voí che, tæì âoï âàût äúng huït
thaíi buûi ra ngoaìi (nhæ taûi vë trê nhaí âaï âaî nghiãön åí maïy nghiãön âaï, vë trê chuyãøn váût liãûu tæì
bàng chuyãön náöy sang bàng chuyãön khaïc,...).
- Thay âäøi phæång phaïp cäng nghãû, chàóng haûn nhæ:
* Thay váût liãûu coï nhiãöu buûi âäüc bàòng váût liãûu êt âäüc nhæ duìng âaï maìi nhán taûo
thay cho âaï maìi thiãn nhiãn coï thaình pháön chuí yãúu laì SiO
2
.
* AÏp duûng caïc biãûn phaïp vãö saín xuáút æåït thay cho phæång phaïp saín xuáút khä
nhæ phun næåïc tæåïi áøm khi bäúc dåî nhaì cæía, tæåïi áøm khi xuïc, váûn chuyãøn caït, âaï dàm...
- Duìng hãû thäúng thäng gioï huït buûi âãø ruït båït âäü âáûm âàûc cuía buûi trong khäng khê åí
caïc nhaì xæåíng coï nhiãöu buûi.
2.3.4.2. Biãûn phaïp vãö täø chæïc:
- Caïc xê nghiãûp, xæåíng gia cäng,...phaït sinh nhiãöu buûi ( traûm gia cäng âáûp nghiãön
âaï, kho váût liãûu råìi, traûm träün bã täng, maïy träün väi sæîa,...) phaíi bäú trê xa khu nhaì åí, nhæîng nåi
laìm viãûc khaïc vaì åí phêa cuäúi hæåïng gioï.
- Âæåìng váûn chuyãøn caïc loaûi nguyãn váût liãûu, baïn thaình pháøm, thaình pháøm mang
buûi phaíi bäú trê riãng biãût âãø traïnh tçnh traûng tung buûi vaìo mäi træåìng saín xuáút noïi chung vaì åí
caïc khu væûc giaïn tiãúp. Täø chæïc täút tæåïi áøm màût âæåìng khi tråìi nàõng gioï, hanh khä.
2.3.4.3. Trang bë phoìng häü caï nhán:
- Sæí duûng quáön aïo baío häü phoìng buûi khäng cho buûi loüt qua, âàûc biãût âäúi våïi caïc
cäng viãûc coï nhiãöu buûi âäüc.
- Duìng kháøu trang bàòng vaíi maìn hay giáúy loüc hoàûc kháøu trang âa nàng, màût naû hä
háúp, bçnh thåí, kênh âeo màõt âãø baío vãû màõt, muîi, mäöm.
2.3.4.4. Biãûn phaïp vãû sinh y tãú:
- ÅÍ trãn cäng træåìng, trong cäng xæåíng phaíi coï âuí nhaì tàõm, nåi ræaí cho cäng nhán.
Sau khi laìm viãc cäng nhán phaíi tàõm giàûc saûch seî .
- Chuï yï nhæîng qui âënh vãû sinh caï nhán trong viãûc àn uäúng, huït thuäúc, traïnh noïi
chuyãûn khi laìm viãc.
28

- Khäng tuyãøn duûng ngæåìi coï bãûnh maîn tênh vãö âæåìng hä háúp laìm viãûc åí nhæîng nåi
nhiãöu buûi. Cäng nhán laìm viãc trong mäi træåìng nhiãöu buûi phaíi khaïm sæïc khoeí âënh kyì âãø
phaït hiãûn såïm caïc bãûnh do buûi gáy ra.
- Phaíi kiãøm tra âënh kyì haìm læåüng buûi åí mäi træåìng saín xuáút, nãúu tháúy quaï tiãu
chuáøn cho pheïp phaíi tçm moüi biãûn phaïp laìm giaím haìm læåüng buûi.
2.4. Tiêng ôn va rung dông trong san xuât.
2.4.1. Tac hai cua tiêng ôn va rung dông.
Trong thi cäng xáy dæûng cäng trçnh coï nhiãöu loaûi viãûc sinh ra tiãúng äön vaì rung âäüng.
Tiãúng äön vaì rung âäüng trong saín xuáút laì caïc taïc haûi nghãö nghiãûp nãúu cæåìng âäü cuía chuïng væåüt
quaï giåïi haûn tiãu chuáøn cho pheïp.
2.4.1.1. AÍnh hæåíng cuía tiãúng äön âäúi våïi sinh lyï con ngæåìi:
Tiãúng äön trong saín xuáút vaì sinh hoaût taïc âäüng coï haûi âãún cå thãø vaì dáùn tåïi laìm giaím
nàng suáút lao âäüng.
AÍnh hæåíng cuía tiãúng äön âäúi våïi cå thãø phuû thuäüc vaìo:
1- Nhæîng tênh cháút váût lyï cuía tiãúng äön nhæ cæåìng âäü (mæïc äön), táön säú, ám phäø.
Khoï chëu nháút laì tiãúng äön thay âäøi caí vãö táön säú vaì cæåìng âäü.
2 - Hæåïng vaì læåüng cuía nàng læåüng ám tåïi, thåìi gian taïc duûng cuía tiãúng äön
trong mäüt ngaìy laìm viãûc, quaï trçnh laìm viãûc láu daìi trong mäi træåìng tiãúng äön.
3 - Âàûc tênh riãng cuía tæìng ngæåìi nhæ âäü nhaûy caím, læïa tuäøi, giåïi tênh, traûng thaïi
cå thãø.
- Tiãúng äön aính hæåíng âãún cå quan thênh giaïc. Khi chëu taïc duûng cuía tiãúng äön, âäü
nhaûy caím cuía thênh giaïc giaím xuäúng, ngæåîng nghe tàng lãn.
* Laìm viãûc láu trong mäi træåìng äön aìo, sau giåì laìm viãûc phaíi máút mäüt thåìi gian
nháút âënh thç thênh giaïc måïi tråí laûi bçnh thæåìng, Khoaíng thåìi gian naìy goüi laì thåìi gian phuûc
häöi thênh giaïc (khoaíng 2-3 phuït âãún vaìi giåì vaìi ngaìy). Tiãúp xuïc våïi tiãúng äön caìng to thç thåìi
gian phuûc häöi thênh giaïc caìng láu.
* Nãúu taïc duûng cuía tiãúng äön làûp laûi nhiãöu láön, hiãûn tæåüng mãût moíi thênh giaïc
khäng coï khaí nàng häöi phuûc hoaìn toaìn vãö traûng thaïi bçnh thæåìng, sæû thoaïi hoaï dáön dáön seî phaït
triãøn thaình nhæîng biãún âäøi coï tênh cháút bãûnh lyï gáy ra caïc bãûnh nàûng tai vaì bãûnh âiãúc.
- Tiãúng äön aính hæåíng âãún caïc cå quan khaïc cuía cå thãø.
* Tiãúng äön ngay caí khi mæïc äön khäng âaïng kãø (50-70 dB) cuîng taûo ra taïc âäüng
âaïng kãø lãn hãû tháön kinh (âàûc biãût âäúi våïi nhæîng lao âäüng trê oïc) ; sau mäüt thåìi gian daìi coï thãø
dáùn tåïi huyí hoaûi sæû hoaût âäüng cuîa naîo (âau âáöu, choïng màût, caím giaïc såü haîi hay bæûc tæïc, traûng
thaïi tám tháön khäng äøn âënh, trê nhåï giaím suït....)
* Tiãúng äön cuîng gáy ra nhæîng thay âäøi trong hãû thäúng tim maûch keìm theo sæû räúi
loaûn træång læûc bçnh thæåìng cuía maûch maïu vaì räúi loaûn nhëp tim.
* Laìm viãûc láu trong mäi træåìng äön thæåìng bë âau daû daìy (do giaím båït sæû tiãút
dëch vë, aính hæåíng âãún sæû co boïp bçnh thæåìng cuía daû daìy) vaì bãûnh cao huyãút aïp (do hãû thäúng
tháön kinh bi càng thàóng liãn tuûc).
29

2.4.1.2. Phán têch sæû taïc haûi cuía rung âäüng:
Hãû tháön kinh vaì hãû tim maûch laì nhæîng bäü pháûn nhaûy caím nháút âäúi våïi sæû aính hæåíng
cuía rung âäüng. Khi cæåìng âäü nhoí vaì taïc âäüng ngàõn thç rung âäüng gáy aính hæåíng täút cho cå
thãø nhæ tàng læûc bàõp thët, laìm giaím mãût moíi,...Khi cæåìng âäü låïn vaì taïc duûng láu thç sæû rung
âäüng dáùn âãún nhæîng biãún chuyãøn khoï chëu trong cå thãø. Nhæîng rung âäüng coï táön säú tháúp
nhæng biãn âäü låïn gáy ra sæû làõc xoïc, nãúu biãn âäü caìng låïn thç sæû làõc xoïc caìng maûnh, taïc haûi cuû
thãø laì:
- Laìm thay âäøi sæû hoaût âäüng cuía tim, gáy ra sæû di lãûch caïc näüi taûng trong äø buûng,
laìm räúi loaûn tuyãún sinh duûc nam vaì næî.
- Nãúu bë làõc xoïc rung âäüng keïo daìi seî laìm thay âäøi chæïc nàng cuía tuyãún giaïp traûng,
gáy cháún âäüng cå quan tiãön âçnh vaì laìm räúi loaûn chæïc nàng giæî thàng bàòng cuía cå quan naìy.
- Rung âäüng láu ngaìy gáy nãn caïc bãûnh âau xæång, viãm khåïp, väi hoaï caïc khåïp...
âàûc biãût trong nhæîng âiãöu kiãûn nháút âënh coï thãø phaït triãøn thaình bãûnh rung âäüng nghãö nghiãûp.
2.4.2. Anh huong cua cac thông sô dãc trung cho tiêng ôn va rung dông dên muc dô
tac hai.
2.4.2.1. Thäng säú âàûc træng cho mæïc âäü tiãúng äön vaì mæïc âäü taïc haûi:
Tiãúng äön âæåüc âàûc træng båíi caïc thäng säú váût lyï nhæ cæåìng âäü äön I, táön säú f , phäø
cuía tiãúng äön vaì caïc thäng säú sinh lyï nhæ mæïc to, âäü cao.
- Taïc haûi gáy båíi tiãúng äön phuû thuäüc vaìo mæïc äön vaì táön säú cuía noï.
* Tiãúng äön quaï mæïc laìm xaíy ra hiãûn tæåüng che láúp tiãúng noïi, laìm måì caïc tên
hiãûu ám thanh, sæû trao âäøi thäng tin khoï khàn aính hæåíng âãún saín xuáút vaì an toaìn lao âäüng.
Nãúu mæïc äön cao thç âäü roî cuía tiãúng noïi giaím. Âäü roî cuía tiãúng noïi 75% æïng våïi mæïc äön 45dB
âæåüc coi laì âaût yãu cáöu, khi mæïc äön låïn hån 70dB tiãúng noïi nghe khäng roî næîa.
* Tiãúng äön åí mæïc 100~120 dB våïi táön säú tháúp vaì 80~95 dB våïi táön säú trung
bçnh vaì cao coï thãø gáy ra sæû thay âäøi khäng häöi phuûc äø cå quan thênh giaïc.
* Tiãúng äön åí mæïc 130~ 150 dB coï thãø gáy huyí hoaûi coï tênh cháút cå hoüc âäúi våïi
co quan thênh giaïc.
* Theo daíy táön säú, tiãúng äön âæåüc chia thaình tiãúng äön táön säú khi f < 300Hf, tiãúng
äön táön säú trung bçnh khi f = 300 ~ 1000Hf vaì tiãúng äön táön säú cao khi f > 1000Hf. Khi cuìng aïp
suáút ám nhæ nhau thç ám coï táön säú tháúp hån 300 Hf seî nhoí hån ám våïi táön säú 100 Hf, båíi vç tai
ngæåìi thuû caím ám táön säú tháúp keïm hån. Nhæ váûy tiãúng äön táön säú cao coï haûi hån tiãúng äön coï táön
säú tháúp.
- Phäø cuía tiãúng äön laì mäüt trong nhæîng âàûc tênh quan troüng nháút cuía ám thanh. Tuyì
theo âàûc âiãøm cuía tiãúng äön maì phäø cuía noï laì phäø âãöu ( liãn tuûc ), phäø thæa ( råìi raûc) vaì phäø
häùn håüp ( ruï lãn tæìng häöi ). Hai loaûi sau gáy anh hæåíng âàûc biãût xáúu lãn cå thãø con ngæåìi.
Phäø thæa cuía tiãúng äön thæåìng gàûp trong mäüt säú maïy âiãûn cå nhæ tiãúng coìi, tiãúng
maïy phaït,...nàng læåüng ám cuaí noï coï cæûc âaûi åí mäüt vaìi táön säú. Phäø häùn håüp thæåìng coï trong
tiãúng äön cå khê, thæåìng âæåüc khaío saït trong phaûm vi táön säú tæì 40 - 8000Hf.

30

2.4.2.2. Thäng säú âàûc træng cho rung âäüng vaì mæïc âäüü taïc haûi:
Rung âäüng âæåüc âàûc træng bàòng caïc thäng säú laì biãn âäü dao däüng A, táön säú f, váûn
täúc v vaì gia täúc w.
- Âaïnh giaï taïc âäüng cuía rung âäüng cáöìn phán biãût taïc âäüng toaìn bäü (rung âäüng
chung) vaì rung âäüng cuûc bä. Rung âäüng toaìn bäü gáy ra dao âäüng cuía caí cå thãø, coìn rung âäüng
cuûc bäü chè laìm cho tæìng bäü pháûn cuía cå thãø dao âäüng.
Taïc âäüng cuía rung âäüng cuûc bäü khäng haûn chãú båïi caïc cå quan tiãúp xuïc våïi caïc chi
tiãút rung âäüng cuía maïy, chuïng aính hæåíng âãún hãû tháön kinh trung æång, tæì âoï taïc âäüng âãún cå
quan khaïc cuía cå thãø con ngæåìi. Rung âäüng toaìn bäü gáy nãn trong cå thãø con ngæåìi nhæîng
biãún âäøi sáu sàõc vaì roî rãût hån laì rung âäüng cuûc bäü.
- Rung âäüng våïi táön säú 3 ~ 30 Hz dáùn âãúïn sæû taûo thaình trong cå thãø con ngæåìi dao
däüng cäüng hæåíng khoï chëu vaì coï haûi cuía caïc bäü pháûn cå thãø va caïc cå quan riãng biãût.
- Qua sæû theo doîi nhæìng thay âäøi vãö bãûnh lyï trong cå thãø nhæîng ngæåìi laìm viãûc chëu
taïc duûng rung âäüng træûc tiãúp cho biãút: Khi tàng táön säú rung âäüng thç biãn âäü giåïi haûn cho pheïp
phaíi giaím di nhiãöu. Âàûc træng caím giaïc cuía ngæåìi chëu taïc duûng rung âäüng toaìn bäü våïi biãn
âäü 1mm khi táön säú 10 - 100Hz thç phuû thuäüc vaìo váûn täúc rung âäüng V= 2πAf ; coìn khi táön säú
1 - 10 Hz thç phuû thuäüc vaìo gia täúc rung âäüng W=A(2πf)
2
nhæ åí baíng 2-1.
Baíng 2 - 1. Âàûc træng caím giaïc cuía ngæåìi chëu taïc duûng rung âäüng
Tac dung cua rung dô ng
Gia tôc W khi f = 1 - 10 Hz
(mm/s
2
)
Vân tôc V khi f = 10 - 100 Hz
(mm/s)
Khäng caím tháúy
Caím tháúy (yãúu) êt
Caím tháúy væìa dãù chëu
Caím tháúy maûnh (khoï chëu)
Coï haûi khi taïc duûng láu
Ráút haûi khi taïc duûng láu
10
40
125
400
1000
Trãn 1000
0,16
0,64
2,00
6,40
16,40
Trãn 16.40

2.4.3. Nguôn phat sinh cua tiêng ôn va rung dông.
2.4.3.1. Nguäön phaït sinh tiãúng äön:
Coï ráút nhiãöu nguäön phaït sinh tiãúng äön khaïc nhau:
* Theo nåi xuáút phaït tiãúng äön: coï tiãúng äön cå khê, tiãúng äön khê âäüng vaì tiãúng äön
caïc maïy âiãûn.
* Theo nåi xuáút hiãn tiãúng äön: coï tiãúng äön trong caïc nhaì xæåíng saín xuáút vaì
tiãúng äön trong sinh hoaût.
- Tiãúng äön cå khê: coï thãø gáy ra båíi sæû laìm viãûc cuía maïy moïc do sæû chuyãøn âäüng
cuía caïc cå cáúu cuía chuïng ( sæû chuyãøn âäüng cuía baïnh xe ràng, âai chuyãön, äø bi træåüt, sæû khäng
cán bàòng ténh maûch hoàûc âäüng cuía caïc bäü pháûn, cå cáúu maïy moïc,...) hoàûc gáy ra båíi sæû va
chaûm giæîa caïc váût thãø trong thao taïc âáûp buïa khi reìn, khi goì, daït kim loaûi,...
31

-Tiãúng äön khê âäüng: Do cháút loíng hoàûc håi khê chuyãøn âäüng våïi täúc âäü låïn nhæ
tiãúng äön cuía quaût maïy, maïy neïn khê, váûn chuyãøn khê trong caïc âæåìng äúng bë xç ra qua khe håí,
tiãúng äön phaït ra tæì caïc âäüng cå phaín læûc.
- Tiãúng äön cuía caïc maïy âiãûn: Sinh ra do sæû rung âäüng cuía caïc pháön ténh vaì pháön
quay dæoïi aính hæåíng cuía læûc tæì thay âäøi taïc duûng åí khe khäng khê vaì åí ngay trong váût liãûu cuía
maïy âiãûn, do sæû chuyãøn âäüng cuía caïc doìng khäng khè åí trong maïy vaì sæû rung âäüng cuía caïc
chi tiãút vaì caïc âáöu mäúi, do sæû khäng cán bàòng cuía pháön quay.
2.4.3.2. Nguäön phaït sinh cuía rung âäüng:
Xuáút hiãûn trong caïc træåìngg håüp sau nhæ:
- Khi âáöm neïn caïc cáúu kiãûn bã täng cäút theïp táúm låïn tæì væîa bã täng cæïng coï sæí
duûng caïc âáöm rung låïn hoàûc caïc loaûi âáöm cáöm tay.
- Tæì maïy träün bã täng, thiãút bë cán âong, bunke phán phäúi bã täng våïi caïc mätå
rung treo, baìn rung, maïy âãø taûo hçnh caïc pasen saìn räùng trong cäng nghiãûp chãú taûo cáúu kiãûn bã
täng âuïc sàòn.
- Tæì caïc loaûi duûng cuû cå khê våïi bäü pháûn truyãön âäüng âiãûn hoàc khê neïn cuîng laì
nhæîng nguäön rung âäüng gáy taïc haûi cuûc bäü lãn cå thãø con ngæåìi.
2.4.4. Biên phap pho ng chông tiêng ôn.
2.4.4.1. Giaím tiãúng äön taûi nåi xuáút hiãûn:
Giaím cæåìng âäü tiãúng äön coï thãø duïng caïc biãûn phaïp sau:
- Duìng quaï trçnh saín xuáút khäng tiãúng äön thay cho quaï trçnh saín xuáút coï tiãúng äön
nhæ thay liãn kãút âinh taïn bàõng âæåìng haìn, thay phæång phaïp taïn âinh dung håi eïp bàòng taïn
thuyí læûc ( liãn kãút caïc kãút cáúu kim loaûi).
- Laìm giaím cæåìng âäü tieïng äön phaït ra tæì caïc maïy moïc vaì âäüng cå nhæ thay chuyãøn
âäüng tiãún læûc cuía caïc chi tiãút maïy bàòng chuyãøn âäüng xoay, thay äø bi làõc bàòng äø bi træåüt, thay
chuyãøn âäüng tàng bàòng chuyãøn âäüng dáy. Thay theïp bàòng cháút deîo, tectälit, fibrälit, maû cräm
hoàûc queït màût caïc chi tiãút cuía maïy moïc bàõng sån hoàûc duìng caïc håüp kim êt vang hån khi va
chaûm.
- Giaím dung sai âãún mæïc täúi thiãøu åí caïc chi tiãút vaì baío âaím sæû cán bàòng täúi âa cuía
caïc bäü phán xoay vaì chuyãøn âäüng âãø laìm giaím læûc quaïn tênh khäng cán bàòng cuía maïy. Khäng
nãn sæí duûng caïc thiãút bë, duûng cuû âaî laûc háûu.
- Giæî cho caïc maïy åí traûng thaïi hoaìn thiãûn, siãút chàût bu läng, âinh vêt, vaì caïc chi tiãút
khaïc, tra dáöu måî thæåìng xuyãn vaìo caïc bäü pháûn truûc chuyãön, caïc bäü pháûn chuyãøn âäüng phaït ra
tiãúng äön.
2.4.4.2. Caïch li tiãúng äön vaì huït ám:
- Khi quy hoaûc bäú trê màût bàòng cáön chuï yï hæåïng gioï chênh, nhæîng xæåíng saín xuáút
gáy äön nãn táûp trung vaìo mäüt nåi vaì âàût cuäúi hæåïng gioï vaì tuán theo nhæîng khoaíng caïch thêch
æïnh âäúi våïi bäü pháûn xæåíng äön êt.
- Nhæîng maïy moïc gáy äön nàûng nãn táûp trung vaìo mäüt chäù caïch xa phoìng laìm viãûc
aïp duûng biãûn phaïp âiãöu khiãøn tæû âäüng hoàûcâiãöu khiãøn tæì xa âãø traïnh äön cho ngæåìi lao âäüng,
32

khi âiãöu kiãûn saín xuït khäng cho pheïp laìm caïch ám âæåüc thç cáön laìm buäöng riãng caïch ám cho
cäng nhán phuûc vuû âãø âiãöu khiãøn vaì quan saït quaï trçnh cäng nghãû.
- Haûn chãú vaì ngàn chàûn tiãúng äön lan ra caïc vuìng xung quanh, giæîa khu nhaì åí vaì khu
saín xuáút coï tiãúng äön phaíi träöng cáy xanh baío vãû âãø chäúng äön vaì laìm saûch mäi træåìng, giæîa xê
nghiãp vaì khu nhaì åí phaíi coï khoaíng caïch täúi thiãøu âãø tiãúng äön khäng væåüt quaï mæïc cho pheïp.
- Bao phuí maïy bàòng cháút liãûu huït hoàûc giaím rung âäüng coï ma saït troüng låïn nhæ rè, daû táøm, bi
tum, cao su, cháút deîo, matêt, âãø laìm giaím tiãúng äön phaït ra åí caïc bãö màût thiãút bë chëu rung
âäüng, cho pheïp laìm giaím tiãúng äön khoaíng 10 dB. Trong mäüt säú maïy coìn duìng bäü pháûn tiãu
ám âãø chäúng tiãúng äön khê âäüng.
2.4.4.3. Duìng duûng cuû phoìng häü caï nhán:
Nhæîng ngæåìi laìm viãûc trong mäi træåìng coï tiãúng äön âãø baío vãû tai cáön coï mäüt duûng
cuû thiãút bë sau:
- Bäng, boüt biãøn, bàng âàût vaìo läù tai laì loaûi âån giaín nháút. Bäng laìm giaím äön tæì 3 ~
14 dB trong daíi táön säú tæì 100 ~ 6000Hf, bàng táùm måî laìm giaím 18 dB, bäng len táùm saïp laìm
giaím âãún 30 dB.
- Nuït bët tai laìm bàòng cháút deîo, coï hçnh daïng cäú âënh âãø cho vaìo läù tai laìm giaím äön
xuäúng 10 dB khi mæïc ám åí táön säú 125 ~ 500 dB vaì 24 dB khi mæïc ám åí táön säú 200 Hf vaì
29 dB åí táön säú 4000 Hf. Våïi ám coï táön säú cao hån næîa taïc duûng haû ám seî giaím.
- Bao äúp tai coï thãø che kên caí tai vaì pháön xæång soü quanh tai. Mäüt säú kiãøu kãút cáúu
loaûi naìy giaím äön tåïi 30 dB khi táön säú 500 hf vaì 40 dB khi táön säú 200 hf. Loaûi bao aïp tai chãú
taûo tæì cao su boüt khäng thuáûn tiãûn làõm khi suí duûng vç laì ngæåìi mãût do aïp læûc lãn maìng tai quaï
låïn.
2.4.4.4. Täø chæïc lao âäüng håüp lê :
Quy hoaûch thåìi gian laìm viãûc åí caïc nåi saín xuáút coï tiãúng äön baío âaím âiãöu kiãûn vãû
sinh y tãú nhæ :
- Bäú trê caïc xæåíng äön laìm viãûc vaìo thåìi gian êt ngæåìi laìm viãûc.
- Láûp kãú hoaûch laìm viãûc cho cäng nhán bäú trê xen keî cäng viãûc âãø hoü coï khaí nàng
nghè ngåi håüp lê, giaím giåì laìm, giaím thåìi gian coï màût cuía cäng nhán åí nhæîng xæåíng coï mæïc
äön cao .
- Khäng tuyãøn choün nhæîng ngæåìi màõc bãûnh vãö cå quan thênh giaïc laìm viãûc åí nåi coï
nhiãöu tiãún äön. Khi phaït hiãûn coï dáúu hiãûu âiãúc nghãö nghiãûp thç cáön bäú trê âãø cäng nhán âæåüc
ngæìng tiãúp xuïc våïi tiãúng äön caìng såïm caìng täút.
2.4.5. Biên phap phong chông rung dông:
2.4.5.1. Hiãûn âaûi hoaï caïc thiãút bë, hoaìn thiãûn quaï trçnh cäng nghãû:
Thiãút kãú caïc thiãút bë rung âäüng måïi âãø âuïc khuän væîa bã täng trong cäng taïc
bãtäng vaì bã täng cäút theïp, nhæ:
- Duìng maïy âuïc khuän bã täng måïi coï taïc duûng baïn tæû âäüng coï âáöìm chaìy rung bãn
trong hay maïy âuïc khuän bã täng âæåüc tiãún haình bàòng hãû thäúng cå khê vaì âáöm bàòng maïy rung
âäüng âiãöu khiãøn traûm tæì xa. Khi âoï hoaìn toaìn loaûi træì âæåüc taïc duûng rung âäüng lãn ngæåìi.
33

- Thay phæång phaïp âáöm chàût bãtäng bàòng cháún âäüng sang phæång phaïp cäng nghãû
khäng duìng cháún âäüng nhæ taûo hçnh caïc cáúu kiãûn bãtäng bàòng phæång phaïp eïp hay phun häùn
håüp bãtäng vaìo khuän dæåïi aïp læûc seî caíi thiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng åí caïc xê nghiãûp bã täng âuïc
sàôn.
2.4.5.2. Duìng biãûn phaïp caïch rung vaì huït rung:
- Coï thãø giaím sæû truyãön rung âäüng âãún nåi laìm viãûc cuía cäng nhán vaì kãút cáúu xáy
dæûng do caïc maïy khäng cán bàòng âäüng ( baìn rung, maïy âáûp, maïy nghiãön,) bàòng caïch âàût
chuïng lãn caïc moïng giaím rung væîng chàõc ( hçnh 2-1). Kãút cáúu cuía moïng khæí rung âæåüc thæûc
hiãûn åí daûng caïc táúm bã täng cäút theïp, theo chu vi cuía noï laìm caïc khe caïch rung láúp âáöy bàòng
caïc váût liãûu nheû âaìn häöi hoàûc caït, amiàng råìi seî caín tråí sæû phaït triãøn cuía rung âäüng ra ngoaìi
phaûm vi khe láúp.


1
2
3
2
3
1
Hçnh 2-1. Så âäö maïy giaím rung
a) Så âäö maïy khæí rung: 1- Baìn rung, 2- Moïng bã täng cäút theïp, 3- Váût liãûu xäúp
b) Så âäö moïng våïi khe caïch rung: 1- Maïy rung âäüng, 2- Moïng bã täng cäút theïp, 3- Caït.
- Laìm caïch rung chäù laìm viãûc dæåïi hçnh thæïc táúm låïn âàût trãn caïc gäúi tæûa âaìn häöi
trãn nãön rung âäüng. Så âäö kãút cáúu laìm táúm caïch rung thuû âäüng åí chäù laìm viãûc phuû thuäüc vaìo
hæåïng rung âäüng cuía nãön (hçnh 2-2).

Hçnh 2-2. Så âäö nguyãn tàõc laìm caïch rung
2 2
1
5
4
2
1
2
4
5
thuû âäüng chäù laìm viãûc
1- Táúm caïch rung thuû âäüng, 2- Loì xo,
3- Gäúi tæûa , 4- Nãön rung âäüng,
5-_Hæåïng rung âäüng

-Coï thãø thay thãú sæû liãn kãút cæïng giæîa nguäön rung âäüng bàòng liãn kãút giaím rung
khaïc nhæ loì xo hoàûc låïp âãûm âaìn häöi ( cao su, amiàng, såüi bitum...) âãø laìm giaím sæû truyãön
rung âäüng cuía maïy xuäúng moïng.
34

- Âãø huït âæåüc rung âäüng coï thãø duìng caïc loaûi váût liãûu âaìn häöi deío (cao su, cháút deîo,
mattit háúp thuû cháún âäüng) coï näüi ma saït låïn phuí lãn caïc màût cáúu kiãûn dao âäüng cuía maïy moïc.
Nhæ váûy rung âäüng bë laìm yãúu âi laì do nàng læåüng dao âäüng bë háúp thuû trong váût liãûu âaìn häöi.
Nàng læåüng dao âäüng biãún âäøi thaình nhiãût, do âoï maì biãn âäü dao âäüng bë giaím âi roî rãût. Yãu
cáöu váût liãûu huït rung âäüng phaíi gàõn chàût våïi màût dao âäüng
2.4.5.3. Sæí duûng caïc duûng cuû chäúng rung âäüng caï nhán:
Taïc duûng cuía duûng cuû phoìng häü caï nhán chäúng laûi rung âäüng laì laìm giaím trë säú
biãn âäü dao âäüng truyãön âãún cå thãø khi coï rung âäüng chung hoàûc lãn pháön cå thãø tiãúp xuïc våïi
váût rung âäüng ( rung âäüng cuûc bäü )
- Rung âäüng chung truyãön qua chán gáy taïc duûng coï haûi cho toaìn cå thãø. Cho nãn
âãø giaím rung truyãön qua chán coï thãø trang bë giaìy chäúng rung âæåüc chãú taûo bàòng da hoàûc da
nhán taûo coï pháön âãú bàòng cao su hoàû c coï gàõng loì xo, bãn trong âæåüc loït bàòng liãûu khæí ám âaìn
häöi âãø chäúng rung âäüng. Khi táön säú rung âäüng tæì 20 - 50 Hf våïi biãn âäü tæång æïng tæì 0,4 -
0,1mm thç âäü tàõt rung cuía loaûi giaìy naìy âaût khoaíng 80 %.
- Khi sæí duûng caïc duûng cuû rung âäüng cáöm tay maïy khoan âiãûn) hoàûc caïc âáöm rung
bãö màût, yãu cáöu chuí yãúu laì haûn chãú taïc duûng rung âäüng åí chäù táûp trung vaìo tay . Sæí duûng gàng
tay âàûc biãût coï låïp loït åí loìng baìn tay bàòng cao su xäúp daìy seî laìm giaím biãn âäü rung âäüng våïi
táön säú 50 Hf âi 3-4 láön. Duìng gàng tay chäúng rung coï loït cao su âaìn häöi laìm giaím sæû truyãön
rung âäüng âi 10 láön.
2.4.5.4. Biãûn phaïp täø chæïc saín xuáút vaì vãû sinh y tãú:
- Nãúu cäng viãûc thay thãú âæåüc cho nhau thç nãn bäú trê saín xuáút laìm nhiãöu ca kêp âãø
san seí mæïc âäü tiãúp xuïc våïi rung âäüng cho moi ngæåìi. Nãn bäú trê giæîa hai thåìi kç laìm viãûc cuía
ngæåìi thåü coï khoaíng nghè daìi khäng tiãúp xuïc våïi rung âäüng.
- Khäng nãn bäú trê phuû næî laïi caïc loaûi xe ván taíi cåî låïn vç seî gáy ra làõc xoïc nhiãöu,...
2.5. Chiêu sang trong san xuât.
2.5.1. Môt sô khai niêm vê anh sang
2.5.1.1. Quang thäng F:
Quang thäng laì pháön cäng suáút bæïc xaû aïnh saïng coï khaí nàng gáy ra caím giaïc saïng
cho thë giaïc cuía con ngæåìi. Duìng âaûi læåüng quang thäng âãø âaïnh giaï khaí nàng phaït saïng cuía
váût. Âån vë quang thäng laì luymen (lm) tæïc laì quang thäng tuì mäüt nguäön saïng âiãøm laì mäüt
candela (cd) âàût taûi âènh cuía mäüt goïc láûp thãø laì mäüt steradian ( goïc chàõn båíi bãö màût diãûn têch
bàòng bçnh phæång baïn kênh cuía hçnh cáöu âoï ).
Quang thäng cuía mäüt vaìi nguäön saïng nhæ sau: Âeìn dáy toïc nung 60W khoaíng 850
lm, âeìn dáy toïc nung 100W khoaíng 1600lm, nãún parafin trung bçnh khoaíng 15 lm.
2.5.1.2. Cæåìng âäü aïnh saïng I:
Laì máût âäü quang thäng khäng gian, tæïc laì tyí säú quang thäng våïi goïc láûp thãø trong
âoï quang thäng phán bäú âãöu. Âån vë âo cæåìng âäü aïnh saïng laì candela(cd). Candela laì cæåìng
âäü saïng cuía mäüt nguäön saïng âiãøm phaït ra quang thäng laì 1lm phán bäú âãöu trong goïc láûp thãø laì
mäüt steradian tæïc laì:
1 lumen
1 candela
=
1 steradian
35Cæåìng âäü saïng cuía mäüt vaìi nguäön saïng nhæ sau: nãúu trung bçnh khoaíng 1cd, âeìn
dáy toïc 60W khoaíng 68cd, âeìn dáy toïc 100W khoaíng 128cd, âeìn dáy toïc 500W khoaíng
700cd, âeìn dáy toïc 1500W khoaíng 2500cd.
2.5.1.3. Âäü roüi E:
Laì âaûi læåüng âãø âaïnh giaï âäü saïng cuía mäüt bãö màût âæåüc chiãúu saïng. Âäü roüi laì máût âäü
quang thäng bãö màût, tæïc laì quang thäng âäø lãn mäüt bãö màût xaïc âënh, noï bàòng tè säú quang
thäng F âäúi våïi diãûn têch âæåüc chiãúu saïng S:

(2 -1)
F

E =
S
Âån vë âo âäü roüi laì lax(lx). Lax laì âäü roüi gáy ra gáy ra do luäöng saïng coï quang
thäng laì mäüt lumen chiãúu saïng âãöu trãn diãûn têch 1m
2
:


1 lumen
Sau âáy laì âäü roüi cuía mäüt säú træåìng håüp thæåìng gàûp: nàõng giæîa træa khoaíng
100.000 lx, tråìi nhiãöu máy khoaíng 1000 lx, âãm tràng troìn khoaíng khoaíng 0,25 lx, âuí âãø âoüc
saïch khoaíng 30 lx, âuí âãø laìm viãûc tinh vi khoaíng 500 lx.
2.5.1.4. Âäü choïi B:
Trong quaï trçnh nhçn, vai troì quyãút âënh laì pháön quang thäng phaín chiãúu tæì bãö màût
âæåüc chiãúu saïng tåïi màõt ngæåìi. Âaûi læåüng quang thäng phaín chiãúu båíiì bãö màût theo phæång tåïi
màõt ngæåìi goüi laì âäü choï i cuía bãö màût. Âån vë âo âäü choïi laì nêt (nt). Nêt laì âäü choïi cuía mäüt
nguäön saïng diãn têch cuía mäüt nguäön saïng diãûn têch laì 1m
2
coï cæåìng âäü laì 1cd khi nhçn theo
phæång thàóng goïc våïi noï, tæïc laì:

Âäü choïi cuía mäüt váût nhæ sau: màût tråìi giæîa træa khoaíng (1,5 ~ 2,0) 10
9
nt, màût tråìi
måïi moüc khoaíng 5.10
6
, màût tràng ràòm nhçn qua khê quyãøn khoaíng 2.500nt, dáy toïc cuía boïng
âeìn khoaíng 10
6
nt, âeìn nãon khoaíng 1000nt.
2.5.2. Anh huong cu a chiêu sang dôi voi lao dông san xuât.
Trong saín xuáút, chiãúu saïng aính hæåíng âãún nàng suáút lao âäüng vaì an toaìn lao âäüng
chiãúu saïng håüp lyï trong caïc nhaì xæoíng vaì nåi laìm viãûc trãn caïc cäng træåìng, trong caïc xê
nghiãûp cäng nghiãûp xáy dæûng coï yï nghéa quan troüng, âãø taûo âiãöu kiãûn lao âäüng thuáûn låüi, caíi
thiãûn âiãöu kiãûn vãû sinh, phoìng ngæìa caïc tai naûn vaì caïc bãûnh vãö màõt, nàng cao nàng suáút lao
âäüng.
2.5.2.1. Taïc haûi cuía viãûc chiãúu saïng khäng håüp lyï:
- Nãúu laìm viãûc trong âiãöu kiãûn âäü chiãúu saïng khäng âáöy âuí, màõt phaíi nhçn càng
thàóng thæåìng xuyãn tråí nãn mãût moíi. Tçnh traûng màõt bë mãût moíi keïo daìi seî laìm cháûm phaín xaû
tháön kinh, láu ngaìy laìm giaím thë læûc, khaí nàng phán biãût cuía màõt âäúi våïi sæû váût dáön dáön bë suït
1 m
2
1 lax
=
1 Candela
1 m
2
1 nêt
=
36

keïm, gáy ra sæû nháöm láùn dáùn âãún laìm sai âäüng taïc. Do âoï seî xaíy ra tai naûn lao âäüng, âäöng thåìi
giaím nàng suáút lao âäüng, giaím cháút læåüng saín pháøm.
- Nãúu âäü chiãúu saïng quaï låïn seî dáùn âãún tçnh traûng loaï màõt laìm giaím thë læûc. Hiãûn
tæåüng aïnh saïng choïi loaï buäüc cäng nhán phaíi máút thåìi gian âãø cho màõt thêch nghi khi nhçn tæì
træåìng aïnh saïng thæåìng sang træåìng aïnh saïng choïi hoàûc ngæåüc laûi, do âoï laìm giaím sæû thuû caím
cuía màõt dáùn âãún nhæïng háûu quaí nhæ khi chiãúu saïng khäng âáöy âuí.
- Khi choün khäng âuïng âeìn chiãúu saïng trong caïc mäi træåìng saín xuáút coìn coï thãø
gáy ra näø chaïy nguy hiãøm.
2.5.2.2. Taïc duûng cuía tia nàng læåüng aïnh saïng:
Con ngæåìi caím nháûn âæåüc nàng læåüng aïnh saïng trong khoaíng caïc bæåïc soïng daìi
xaïc âënh tæì 380 - 760 nm (nanomet). Mäùi khoaíng soïng daìi gáy nãn caím thuû maìu nháút âënh. Sæû
phán bäú caïc bàng maìu theo táön suáút cuía quang phäø tháúy âæåüc (aïnh saïng ban ngaìy) nhæ sau:
- Maìu têm coï bæåïc soïng : 380 - 450 nm
- Maìu chaìm coï bæåïc soïng : 450 - 480 nm
- Maìu lam coï bæåïc soïng : 480 - 510 nm
- Maìu luûc coï bæåïc soïng : 510 - 550 nm
- Maìu vaìng coï bæåïc soïng : 550 - 585 nm
- Maìu da cam coï bæåïc soïng: 585 - 620 nm .
- Maìu âoí coï bæåïc soïng : 620 - 760 nm
Taïc duûng coï haûi âãú màõt ngæåìi laì nhæïng tia tæí ngoaûi bæåïc soïng dæoïi 315 nm vaì nhæîng
tia häöng ngoaûi bæåïc soïng trãn 1,2. Nhæîng tia coï bæåïc soïng trãn 1,4 coï thãø laìm âuûc con ngæåi
màõt vaì nhæîng tia bæåïc soïng trãn 1,5 gáy boíng màõt.
2.5.2.3. Quan hãû giæîa chiãúu saïng vaì quan hã cuía màõt:
Sæû nhçn roî cuía màõt liãn hãû træûc tiãúp våïi nhæîng yãúu täú sinh lyï cuía màõt, do âoï cáún biãút
nhæïng neït cå baín vãö quan hãû giæîa caïc yãúu täú aïnh saïng vaì khaí nàng nhçn roî cuía màõt .
- Thë giaïc ban ngaìy: liãn hãû våïi sæû kêch thêch tãú baìo hæîu sàõc cho caím giaïc maìu sàõc
vaì phán biãût chi tiãút cuía váût quan saït. Nhæ váûy khi âäü roüi E ≥ 10 thç thë giaïc ban ngaìy laìm
viãûc.
- Thë giaïc hoaìng hän ( ban âãm ): liãn hãû våïi sæû kêch thêch cuía tãú baìo vä sàõc, khi âäü
roüi E ≤ 0,01lax (aïnh saïng hoaìng hän ) thç tãú baìo vä sàõc laìm viãûc.
Thäng thæåìng hai thë giaïc âäöng taïc duûng våïi mæïc âäü khaïc nhau, nhæng E ≤0,01lax
thç chè coï teï baìo vä sàõc laìm viãûc, khi E = 0,01lax ~ 10lax thç caí hai tãú baìo laìm viãûc.
- Quy trçnh thêch nghi: laì quaï trçnh âãø cho thë giaïc hoaìng hän hoaût âäüng. Khi
chuyãøn tæì âäü roüi nhoí hoàûc ngæåüc laûi tæì træåìng nhçn täúi sang truåìng nhçn saïng màõt cáön phaíi coï
mäüt thåìi gian nháút âënh, thåìi gian âoï goüi chung laì thåìi gian thêch nghi.
Thæûc nghiãûm cho tháúy, khi màõt chuyãøn tæì træåìng nhçn saïng sang træåìng nhçn täúi
phaíi cáön tæì 15 ~ 20 phuït vaì tæì træåìng nhçn täúi sang træåìng nhçn saïng màõt cáön khoaíng 8 - 10
phuït måïi bàõt âáöu nhin tháúy roî raìng.
37

- Täúc âäü phán giaíi cuía màõt: Quaï trçnh nháûn biãút mäüt váût cuía màõt khäng xaíy ra
ngay láûp tæïc maì phaíi qua mäüt thåìi gian naìo âoï.ü Thåìi gian naìy caìng nhoí thç täúc âä âäü phán giaíi
cuía màõt caìng låïn. Täúc âäü phán giaíi phuû thuäüc vaìo âäü choïi vaì âäü saïng trãn váût quan saït. Muäún
cho màõt phán giaíi nhanh thç aïnh saïng trong træåìng nhçn phaíi âuí låïn vaì phán bäú âãöu trãn bãöì
màût nhçn, phaíi âaím baío sao cho âäü saïng tæì træåìng nhçn naìy sang træåìng nhçn kia khäng thay
âäøi quaï âäüt ngäüt laìm cho màõt phán giaíi khäng këp vaì dãù gáy ra tai naûn .
2.5.2.4. Yãu cáöu vãö täø chæïc chiãúu saïng:
Viãûc täø chæïc chiãúu saïng håüp lyï âãø phuûc vuû saín xuáút trãn cäng træåìng, trong xê
nghiãûp, kho taìng, nhaì cæía,... phaíi âaïp æïng âæåüc nhæîng yãu cáöu sau:
- AÏnh saïng phán bäú âãöu trong phaûm vi laìm viãûc cuîng nhæ trong toaìn bäü træåìng
nhçn.
- Baío âaím âäü saïng âáöy âuí cho thi cäng, tæìng mäi træåìng saín xuáút, khäng choïi quaï
hoàûc khäng täúi quaï so våïi tiãu chuáøn qui âënh.
- Khäng coï hiãûn tæåüng loaï màõt, khäng coï boïng âen vaì sæû tæång phaín låïn ( sæû chãnh
lãûch âäü choïi cuía nãön vaì váût)
- Hãû thäúng chieïu saïng phaíi täúi æu vãú màût kinh tãú .
2.5.3. Phuong phap chiêu sang trong san xuât .
Trong saín xuáút thæåìng sæí dung ba loaûi aïnh saïng laì aïnh saïng tæû nhiãn, aïnh saïng nhán
taûo vaì aïnh saïng häùn håüp ( kãút håüp chiãúu saïng tæû nhiãn va chiãúu saïng nhán taûo). Thæåìng åí mäüt
nåi laìm viãûc, lao âäüng tuyì thåìi gian khaïc nhau maì sæí duûng mäüt trong ba loaûi aïnh saïng trãn.
2.5.3.1. Chiãúu saïng tæû nhiãn:
Chiãúu saïng tæû nhiãn thêch håüp våïi tám sinh lê cuía con ngæåìi, quang phäø cuía noï räüng
vaì truìm hãút toaìn bäü miãön bæïc xaû khaí kiãún (coï thãø nhçn tháúy ), noï ráút coï låüi cho sæû caím nháûn
chênh xaïc vãö maìu sàõc caïc váût. Læåüng nàõng haìng nàm åí næåïc ta chiãúu xuäúng tæång âäúi låïn, vç
thãú trong moüi træåìng håüp nãn biãút táûn duûng aïnh saïng tæû nhiãn seî ráút kinh tãú vaì aính hæåíng täút
âäúi våïi sæïc khoeí ngæåìi lao âäüng.
- Âàûc âiãøm cuía chiãúu saïng tæû nhiãn laì noï thay âäøi trong mäüt phaûm vi ráút låïn theo
tæìng vuìng âëa lê, theo thåìi gian trong ngaìy, theo muìa trong nàm vaì thåìi tiãút. Trong mäüt thåìi
gian ngàõn âäü chiãúu saïng tæû nhiãn coï thãø thay âäøi khaïc nhau mäüt vaìi láön, vç thãú aïnh saïng trong
phoìng khäng nãn âàûc træng vaì qui âënh båïi âaûi læåüng tuyãût âäúi ( âäü choïi, âäü roüi) nhæ laì caïc
thiãút bë chiãúu saïng nhán taûo.
Sæû chiãúu saïng tæû nhiãn cuía caïc phoìng coï thãø âàûc træng bàòng âaûi læåüng tæång âäúi,
quy æåïc cho biãút âäü chiãúu saïng bãn trong täúi hoàûc saïng hån âäü chiãúu saïng bãn ngoaìi tråìi
khoaíng bao nhiãu láön ( tênh theo %) vaì goüi laì hiãûu säú chiãúu saïng tæû nhiãn; tæïc laì:

) 2 2 ( % 100 − × =
n
t
E
E
E

Trong âoï: Et, En - âäü roüi trong phoìng vaì ngoaìi tråìi; lux
Coï thãø thæcû hiãûn chiãúu saïng tæû nhiãn âãø âæa aïnh saïng ngoaìi tråìi vaìo nhaì bàòng caïch:
38

* Chiãúu saïng trãn cao qua cæía tråìi hoàûc cæía säø táöng cao
* Chiãúu saïng qua bã cæía säø bãn caûnh åí tæåìng ngoaìi
* Chiãúu saïng kãút håüp hai hçnh thæïc trãn (trãn cao vaì bãn caûnh).
- Tiãu chuáøn chiãúu saïng tæû nhiãn láúy theo Tiãu chuáøn Chiãúu saïng tæû nhiãn cho caïc
cäng trçnh xáy dæûng - TCXD 29 - 68.
2.5.3.2. Chiãúu saïng nhán taûo:
Trong caïc træåìng håüp aïnh saïng tæû nhiãn thç phaíi thiãút kãú chiãúu saïng nhán taûo âãø sæí
duûng. Thiãút kãú chiãúu saïng phaíi âaím baío âiãöu kiãûn saïng cho lao âäüng täút nháút, håüp lê nháút vaì
kinh tãú nháút, coï ba phæång phaïp cå baín laì:
1- Phæång phaïp chiãúu saïng chung: Trong toaìn bäü phoìng saín xuáút coï mäüt hãû
thäúng chiãúu saïng tæì trãn xuäúng gáy ra mäüt âäü chiãúu khäng gian nháút âënh vaì âoü roüi nháút âënh
trãn toaìn bäü caïc màût phàóng lao âäüng.
2 - Phæång thæïc chiãúu saïng cuûc bäü: chia khäng gian låïn cuía phoìng saín xuáút ra
nhiãöu khäng gian nhoí, mäùi khäng gian nhoí cuía phoìng coï mäüt chãú âäü chiãúu saïng khaïc nhau.
3 - Phæång thæïc chiãúu saïng häùn håüp: laì phæång thæïc chiãúu saïng chung âæåüc bäø
sung thãm nhæîng âeìn cáön thiãút âaím baío âäü roüi låïn taûi nhæîng chäù laìm viãûc cuía con ngæåìi
Nguäön chiãúu saïng nhán taûo coï thãø laì âeìn dáy toïc, âeìn huyìng quang,âeìn âàûc biãût vaì
âeìn häö quang âiãûn.
- Âeìn dáy toïc: Âeìn dáy toïc coï quang phäø chæïa nhiãöu thaình pháön maìu âoí, vaìng gáön
våïi quang phäø cuía maìu læía nãn ráút phuì håüp våïi tám sinh lê cuía con ngæåìi, nhæng laûi thiãúu
nhæîng quang phäø cuía aïnh saïng maìu xanh, lam ,chaìm, têm khäng giäúng aïnh saïng màût tråìi cho
nãn khäng thuáûn låüi trong ttræåìng håüp cáön phán biãût maìu sàõc thaût cuía váût.
Mäüt âàûc træng cuía âeìn dáy toïc laì âäü choïi låïn gáy ra taïc duûng loaï. Âãø loaûi træì taïc
duûng âoï thç duìng caïc loaûi chao âeìn, chuûp deìn. Mæïc âäü baío vãû màõt khoíi tia choïi xaïc âënh båíi
goïc γ taûo nãn båíi âæåìng nàòm ngang di qua tám dáy toïc vaì màût phàóng âi qua rça cuía chao âeìn
vaì tám dáy toïc hoàûc tiãúp tuyãún våïi boïng âeìn ( hçnh 2-3 ).
a)
γ γ
b)

Hçnh 2-3. Goïc baío vãû cuía âeìn chiãúu
a) Âeìn dáy toïc boïng trong; b) Âeìn dáy toïc boïng måì.


Theo âàûc tênh phán bäú quang thäng, caïc loaûi chao âeìn âæåüc phán ra laìm ba loaûi laì :
* Loaûi chiãúu thàóng âæåüc sæí duûng âãø chiãúu saïng cuûc bäü.
* Loaûi phaín chiãúu âãø phaín chiãúu caïc luäöng aïnh saïng cuía âeìn phaït ra vaìo nhæîng
hæåïng nháút âënh laìm tàng hiãûu quaí chiãúu saïng cuía âeìn.
* Loaûi khuãúch taïn laìm giaím âäü choïi cuía nguäön saïng, biãún aïnh saïng træûc tiãúp
cuía âeìn thaình aïnh saïng khuãúch taïn coï cæåìng âäü nhoí hån âãø haûn chãú khaí nàng gáy loaï cuía âeìn.
Âeìn dáy toïc âãún nay váùn âæûåc duìng laì nhåì coï mäüt säú æu âiãøm sau :
39

1 - Dãù chãú taûo, dãù baío quaín vaì sæí duûng
2 - Phaït saïng äøn âënh, khäng phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü mäi træåìng
3 - AÏnh aïng âeìn håüp våïi tám lê cuía con ngæåìi hån nãn laìm viãûc dæåïi aïnh saïnh
âeìn dáy toïc, theo nghiãn cæïu cho biãút thç nàng suáút lao âäüng cao hån so våïi âeìn huyì ng quang
khoaíng 10%.
4 - Coï khaí nàng phaït saïng táûp trung vaì cæåìng âäü chiãúu låïn thêch håüp cho chiãúu
saïng cuûc bäü.
5 - Âeìn dáy toïc coï thãø phaït saïng våï i âiãûn aïp tháúp hån nhiãöu so våïi âiãûn aïp âënh
mæïc cuía âeìn, nãn âæåüc suí duûng trong chiãúu saïng an toaìn, chiãúu saïng sæû cäø.

Âeìn huyìng quang: Chiãúu aïng dæûa trãn hiãûu æïng quang âiãûn, laì nguäön saïng nhåì
phoïng âiãûn trong cháút khê. Âeìn huyình quang ngaìy caìng âæûåc sæí duûng räüng raîi trong mäüt säú
lénh væûc cäng nghiãûp, âàûc biãût åí nåi cáön phán bëãt maìu sàõc hoàûc yãu cáöu âäü chênh xaïc cao. So
våïi âeìn dáy toïc, âeìn huyình quang coî nhæîng æu nhæåüc âiãøm sau:
* Æu âiãøm:
1 - Hiãûu suáút phaït saïng cao, thåìi gian sæí duûng daìi, tiãu thuû êt âiãûn nãn hiãûu quaí
kinh tãú cao hån âeìn dáy toïc tæì 2 ~ 2,5 láön.
2 - Phán taïn aïnh saïng täút, êt choïi hån âeìn dáy toïc vaìi láön, háöu nhæ gáön xoaï dæûoc
sæû caïch biãût giæîa aïnh saïng âeìn vaì aïnh saïng ban ngaìy.
* Nhæåüc âiãøm:
1 - Chëu aính hæåíng cuía nhiãût âäü moi træåìng bao quang âeìn ( chè phaït quang äøn
âënh trong khoaíng 15 - 35
0
C), khi âiãûn aïp nhoí hån 10 % Uâm ( âiãûn aïp âënh mæïc) thç âeìn
khäng laìm viãûc âæåüc.
2 - Coï hiãûn tæåüng quang thäng dao âäüng theo táön säú cuía âiãûn aïp xoay chiãöu laìm
khoï chëu khi nhçn, coï haûi cho màõt .
3 - Kãút cáúu âeìn phæïc taûp, giaï thaình cao.
2.5.4. Tinh toan chiêu sang nhân tao.
Trong ké thuáût chiãúu saïng coï ba phæång phaïp tênh toaïn sau âáy:
Phæång phaïp cäng suáút âån vë : Laì phæång phaïp tênh toaïn âån giaín nháút, nhæng âäü
chênh xaïc keïm hån caïc phæång phaïp khaïc. Thæåìng duìng trong thiãút kãú så bäü, âãø kiãøm nghiãûm
kãút quaí caïc phæång phaïp khaïc vaì âãø so saïnh tênh toaïn kinh tãú cuía hãû thäúng chiãúu saïng.
- Phæång phaïp hãû säú sæí duûng: Âæåüc duìng âãø tênh toaïn chiãúu saïng chung cho caïc
màût phàóng laìm viãûc nàòm ngang, khi tênh toaïn coï kãø âãún quang thäng chiãúu thàóng tæì caïc âeìn
chiãúu cuîng nhæ quang thäng phaín chiãúu tæì tæåìng, tráön nhaì vaì caïc bäü pháûn thiãút bë.
- Phæång phaïp âiãøm : Âæåüc duìng âãø tênh toaïn chiãúu saïng cuûa bäü. Bàòng phæång
phaïp naìy coï thãø xaïc âënh âäü roüi taûi mäüt âiãøm báút kç trãm màût laìm viãûc phæïc taûp âæåüc chiãúu
saïng, coï thãø laì màût nàòm ngang, thàóng âæïng hoàûc nghiãn.
2.5.4.1. Tênh theo phæång phaïp cäng suáút âån vë:
40

Dæûa vaìo tênh cháút lao âäüng vaì caïc thäng säú cuía loaûi âeìn duìng âãø chiãúu saïng maì xaî
âënh cäng suáút cáön thiãút cho mäüt âån vë diãûn têch 1m
2
cuía màût bàòng laìm viãûc theo cäng thæïc:

) 3 2 ( / ;
.
. .
2
− = m W
Z K E
W
ξ γ

Trong âoï: E: âäü roüi täúi thiãøu theo tiãu chuáøn qui âënh (lx), tra åí baíng 2 -2
K: hãû säú dæû træî cuía âeìn, phuû thuäüc âàûc âiãøm cuía mäi træåìng chiãúu saïng ( nhiãöu
hay êt bæûc khoïi), láúy 1,5 - 1,7
Z: tè säú giæîa âäü roüi trung bçnh vaì âäü roüi täúi thiãøu;
25 , 1 ~ 1
min
= =
E
E
Z
tb
γ : hiãûu suáút phaït quang cuía âeìn, lm/w
ξ : hãû säú chiãúu saïng hæîu êch cuía âeìn, phuû thuäüc vaìo loaûi âeìn âãø chiãúu saïng.
Tæì cäng suáút âån vë W seî tênh âæåüc cäng suáút cho caí diãûn têch cáön chiãúu saïng vaì säú
læåüng âeìn chiãúu cáön thiãút:

) 4 2 (
.
− = =
d d
bd
P
P
P
W S
n

Trong âoï: W : cäng suáút âån vë, W/ m
2
S : diãûn têch khu væûc chiãúu saïng, m
2

P = SW : cäng suáút cho caí diãûn têch cáön chiãúu saïng, W
P
â
cäng suáút cuía boïng âeìn, W
Baíng 2 - 2. Âäü roüi täúi thiãøu theo tiãu chuáøn qui âënh
Thæï
tæû
Tãn cäng viãûc, diãûn têch cáön chiãúu saïng
Âäü roüi täúi
thiãøu E
min
(lax)
1 Trãn cäng træåìng : - Trong khu væûc thi cäng
- Trãn âæåìng ätä
- Trãn âæåìng sàõt
2
3
0,5
2 Cäng taïc bäúc dåî vaì váûn chuyãøn lãn cao 10
3 Cäng taïc laìm âáút, âoïng coüc, laìm âæåìng
Cäng taïc màût âæåìng
10
25
4 Cäng taïc làõp gheïp caïc cáúu kiãûn theïp, bãtäng, gäù 25
5 Cäng taïc bã täng vaì bã täng cäút theïp: - Chuáøn bë cäút theïp, caïn, uäún,...
- Buäüc cäút theïp
- Âàût vaïn khuän vaì chäúng âåî
- Âáöm bã täng nhiãöu cäút theïp
- Âáöm bã täng khäúi låïn
50
25
25
25
10
6 Cäng taïc xáy gaûch âaï 10
41

7 Cäng taïc mäüc âoïng baìn ghãú 50
8 Cäng taïc hoaìn thiãûn: - Traït, laït, laïng, sån
- Laìm kênh
50
75
9 Cäng taïc laìm maïi 30
2.5.4.2. Tênh theo phæång phaïp hãû säú sæí duûng:
Trong phæång phaïp naìy quang thäng cuía mäüt âeìn F
â
âæûoc xaïc âënh theo cäng thæïc:

) 5 2 ( ;
.
. . .
− = lm
n
Z K S E
F
d
η
Trong âoï : E : âäü roüi täúi thiãøu láúy theo qui phaûm, lax
S : diãûn têch cáön âæûoc chiãúu saïng, m
2

K: hãû säú an toaìn, láúy trong khoaín 1,3 ~ 2
Z: tè säú giæîa âäü roüi trung bçnh vaì däü roüi täúi thiãøu, láúy trong giåïi haûn tæì
1~1,5; âäúi våïi âeìn huyình quang láúy = 1,1
n : säú âeìn chiãúu saïng
η: hãû säú sæí duûng quang thäng cuía âeìn âäúi våïi màût phàóng tênh toaïn
Trë säú hãû säú sæí duûng quang thäng phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc phoìng, chiãúu cao cuía
âeìn, hãû säú sæí duûng hæîu êch cuía chuïng vaì âàûc træng cuía âæåìng cong phán bäú quang thäng
(âæåüc tra cæïu trong säø tay kyî thuáût aïnh saïng). Âäúi våïi caïc loaûi âeìn chiãúu khaïc nhau η âæåüc
xaïc âënh nhæ haìm säú cuía ba âaûi læåüng, tæïc laì:
η = f(ρ
tr
, ρ
t
, i) (2 - 6)
Trong âoï: ρ
tr
: hãû säú phaín chiãúu cuaí tráön nhaì, %
ρ
t
: hãû säú phaín chiãúu cuía tæåìng, %
i : hãû säú âàûc træng cho caïc kêch thêch hçnh hoüc cuía phoìng vaì chiãöu cao
treo âeìn, goüi laì chè säú cuía phoìng:

) 7 2 (
) (
.

+
=
b a H
b a
i
c
Trong âoï: a,b: chiãöu daìi vaì chiãöu räüng cuía phoìng, m
H
c
: chiãöu cao treo âeìn (m), xaïc âënh theo cäng thæïc sau ( hçnh 2 - 4 ):
H
c
= H - h
c
- h
p
(2 - 8 )
ÅÍ âáy: H : chiãöu cao tæì saìn tåïi tráön, m
H
Hc
hc
hp
L
h
c
: chiãöu cao tæì tráön âãún âeìn (m ),
thæåìng láúy bàòng ( 0,2 ~ 0,25 )H
h
p
: chiãöu cao tæì saìn âãún bãö màût laìm
viãûc, m
Tæì trë säú quang thäng cuía mäüt âeìn Fâ tçm âæåüc
vaì dæûa vaìo baíng tra cæïu trong säø tay kyî thuáût aïnh saïng âãø
Hçnh 2-4. Âäü cao âeìn trãn
bãö màût âæåüc chiãúu saïng.
42

chon loaûi âeìn coï cäng suáút tæång æïng cáön thiãút cho mäüt ngoün âeìn.
2.5.4.3. Tênh theo phæång phaïp âiãøm:
Cå såí cuía phæång phaïp âiãøm (hçnh 2 - 5 ) laì phæång trçnh cho biãút sæû phuû thuäüc cuía
âäü roüi vaìo cæåìng âäü aïnh saïng trong hæåïng âãún âiãøm âæåüc chiãúu saïng, tæïc laì:

) 9 2 (
cos .
2
− =
R
I
E
α
α


Trong âoï : I
α

: cæåìng âäü aïnh saïng trong hæåïng tæì nguäön (âeìn) âãún âiãøm âaî âënh
âæåüc xaïc âënh theo âæåìng cäng phán bäø aïnh saïng âäúivåïi âeìn âaî choün ; col.
α : goïc giæîa phæång nguäön saïng âãún âiãøm tênh toaïn (âiãøm A) vaì truûc cán
xæïng cuía âeìn.
R- khoaíng caïch tæì âeìn âãún âiãøm tênh toaïn ; m.


α
L
H
O'
O
A
L
R
α
90−α
o

Hçnh 2-5. Så âäö tênh toaïn âäü roüi theo
phæång phaïp âiãøm.


- Âäü roüi taûi âiãøm A trãn màût phàóng ngang laì:

) 10 2 ( − =
dS
dF
E
n

Trong âoï : dF : quang thäng chiãúu lãn âiãûn têch dS.
dS : diãûn têch vä cuìng nhoí tai âiãøm A theo phæång ngang
Theo kyî thuáût chiãúu saïng thç :

2
cos . .
R
dS I
dF
α
α
=

thay , seî âæåüc :
α cos
H
R =

) 11 2 (
cos .
2
3
− =
H
I
dF
α
α

Trong âoï: H_chiãöu cao treo âeìn trãn màût phàóng âæåüc chiãúu saïng; m
Thay trë säú dF vaìo cäng thæïc (2-10) vaì thãm vaìo trë säú K seî coï:

) 12 2 (
.
cos .
2
3
− =
H K
I
E
n
α
α

43


Trong âoï: K: hãû säú dæû træî xeït âãún âiãöu kiãûn boïng âeìn coï thãø bë buûi báøn
- Âäü roüi taûi âiãøm A trãn màût phàóng âæïng seî laì:

) 12 2 ( .
.
cos .
.
) 90 ( cos .
2
3
2
3
− = × =

= α
α α
α α
tg E
H
L
H K
I
H K
I
E
n
o
d

Trong âoï: L: khoaíng caïch tæì âiãøm chiãúu (O') cuía âeìn âãún diãûn têch vä cuìng nhoí cuîa
màût phàóng âæåc chiãúu saïng ; m.
Tæì âoï tháúy ràòng goïc α caìng tàng thç âäü roüi ngang caìng giaím vaì âoü roüi cæïng caìng
tàng. Khi 0 < α < 45
o
thç E
n
> E
d
, vaì khi 45
o
< α < 90
o
thç E
n
< E
d
.
Nãúu taûi âiãøm A cuìng mäüt luïc âæåüc chiãúu båíi mäüt säú âeìn thç âäü roüi seî laì täøng säú
täøng säú âäü roüi khi tênh cho tæìng âeìn riãng.
2.5.5. Den pha chiêu sang.
ÅÍ trãn cäng træåìng khi thi cäng vãö ban âãm, âãø chiãúu saïng caïc khu væûc xáy dæûng, diãûn
têch kho baîi låïn khäng thãø bäú trê caïc loaûi âeìn chiãúu thæåìng trãn bãö màût cáön chiãúu saïng thç duìng
âeìn pha chiãúu saïng.
Caïc loaûi âeìn pha thæåìng duìng coï thãø phán thaình hai loaûi laì:
1 - Âeìn pha âãø chiãúu saïng màût âæïng.
2 - Âeìn pha raíi aïnh saïng coï chuìm saïng toaí ra tæång âäúi räüng nhåì bäü pháûn phaín
chiãúu bàòng kênh traïng baûc hçnh Parapol. Loaûi naìy thæåìng duìng âãø chiãúu saïng caïc diãûn têch xáy
dæûng vaì kho baîi låïn.
- Khi cáön phaíi taûo ra âäü roüi våïi quang thäng phán bäú âeìu trãn diãûn têch låïn, âeìn pha
phaíi âàût trãn caïc truû âeìn cao. Trãn mäùi truû coï thãø âàût mäüt âeìn hoàûc cuûm nhiãöu âeìn, cuîng coï
thãø låüi duûng nhæîng cäng trçnh cao sàôn coï âãø âàût âeìn nhæ: giaìn giaïo, truû thaïp. cáön truûc ..
Theo kinh nghiãûm thæåìng gheïp cuûm âeìn pha âãø chiãúu saïng caïc diãûn têch låïn (trãn
10000m
2
) khi mæïc tiãu chuáøn chiãúu saïng cao vaì trong nhæîng træåìng håüp maì theo âiãöu kiãûn thi
cäng maì khäng thãø bäú trê nhiãöu truû âeìn âæåüc.
- Khi chiãúu saïng diãûn têch khäng låïn (khäng quaï 4000 ~ 5000m
2
) vaì khi tiãu chuáøn
chiãúu saïng khäng cao (dæåïi 2 lax) thç thæåìng sæí duûng âeìn dáy caïp âàût trãn caïc truû cao.
* Nãúu chiãöu räüng diãûn têch âæåüc chiãúu saïng dæåïi 100m thç âuìng âeìn coï cäng suáút
tæång æïng 300W hoàûc 500W âàût trãn truû cao 15m.
* Nãúu chiãöu räüng diãûn têch chiãúu saïng tæì 100 ~ 150m thç âeìn âàût trãn truû cao 20m.
* Nãúu chiãöu räüng diãûn têch chiãúu saïng låïn hån 100 ~ 350m thç âàût trãn truû cao
30m.
44CHUONG 3
AN TOAÌN KHI SÆÍ DUÛNG MAÏY MOÏC, THIÃÚT BË THI CÄNG

3.1. Khai niêm chung:
3.1.1. Yêu câu dôi voi co gioi hoa thi công:
Hiãûn nay cäng nghãû xáy dæûng cäng trçnh âang phaït triãøn theo hæåïng cäng nghiãûp hoaï,
cå giåïi hoaï táút caí caïc daûng cäng taïc coï khäúi læåüng låïn, täún nhiãöu cäng sæïc âäúi caïc quaï trçnh thi
cäng. Quaï trçnh thi cäng âæåüc cäng nghiãûp hoaï vaì cå giåïi hoaï seî khäng nhæîng náng cao nàng
suáút lao âäüng, ruït ngàõn thåìi gian xáy dæûng, âaím baío cháút læåüng cäng trçnh maì trong ráút nhiãöu
træåìng håüp coìn laìm giaím tai naûn do âiãöu kiãûn lao âäüng cuía cäng nhán âæåüc caíi thiãûn, taûo âiãöu
kiãûn an toaìn vaì vãû sinh lao âäüng trong caïc quaï trçnh thi cäng.
Maïy moïc thiãút bë sæí duûng trong cäng nghãû xáy dæûng ngaìy caìng phong phuï vaì âa daûng
vãö chuíng loaûi, caïc tênh nàng kyî thuáût ngaìy caìng tinh vi hiãûn âaûi hån. Caïc loaûi maïy moïc thiãút
bë chênh sæí duûng trãn cäng træåìng âãø thæûc hiãûn caïc âaûng cäng taïc khaïc nhau bao gäöm.
- Caïc maïy thi cäng âáút trãn khä vaì dæåïi næåïc nhæ maïy âaìo xuïc, san gaût, âáöm âáút, taìu
huït buìn, suïng bàõn næåïc, maïy âoïng eïp coüc . . .
- Caïc thiãút bë náng chuyãøn nhæ thàng taíi, truû náng, cáön truûc caïc loaûi âãø náng haû làõp
gheïp caïc kãút cáúu, thiãút bë cäng nghãû vaì váût liãûu xáy dæûng.
- Caïc loaûi maïy âãø gia cäng nhæîng chi tiãút, linh kiãûn, phuû tuìng nhæ maïy gia cäng gäù
(cæa, baìo . . .), maïy giaï cäng sàõt theïp (keïo càng, uäún, càõt, haìn . . .).
- Caïc loaûi maïy âãø saín xuáút váût liãûu xáy dæûng vaì thi cäng bã täng nhæ maïy träün bã täng,
träün væîa, maïy âáûp, nghiãön, saìng, ræía cäút liãûu, caït, soíi âaï . . ., maïy båm bã täng, båm væîa . . .
- Caïc loaûi maïy laìm cäng taïc hoaìn thiãûn nhæ maïy cæa, càõt, maìi nhàôn, âaïnh boïng âaï äúp
laït, maïy phun væîa, phun sån . . .
- Caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn nhæ gooìng, ätä, maïy keïo . . .
- Caïc thiãút bë âiãûn nhæ maïy phaït âiãûn, maïy biãún aïp . . .
- Caïc thiãút bë chëu aïp læûc nhæ näöi hån, maïy neïn khê, caïc bçnh chæïa khê . . .
Háöu hãút caïc loaûi maïy moïc thiãút bë nãu trãn âáöu coï nhiãöu bäü pháûn phæïc taûp nhæ mätå,
tåìi keïo, âoìn treo, dáy caïp, buli, roìng roüc vaì caïc thiãút bë phuû tuìng khaïc. Cho nãn nãúu khäng
hiãøu biãút vãö cå cáúu tênh nàng hoaût âäüng cuía maïy, khäng nàõ m væîng quy tàõc váûn haình, khi sæí
duûng coï thãø phaït sinh nhæîng sæû cäú hæ hoíng vaì tai naûn lao âäüng.
3.1.2. Nguyên nhân su cô, tai nan do may:
Caïc træåìng håüp sæû cäú, tai naûn khi sæí duûng maïy moïc thiãút bë coï thãø do nhiãöu nguyãn
nhán gáy ra bao gäöm nhæîng nguyãn nhán vãö thiãút kãú, chãú taûo, vãö làõp âàût, sæí duûng vaì quaín lyï.
ÅÍ âáy chè giåïi haûn xem xeït vaì phán têch caïc nguyãn nhán chuí yãúu do làõp âàût, sæí duûng vaì quaín
lyï theo nhæîng nguyãn lyï chung cho táút caí caïc loaûi maïy moïc thiãút bë âæåüc duìng trong thi cäng.
45

3.1.2.1. Tçnh traûng maïy moïc thiãút bë khäng täút:
Maïy moïc bë hæ hoíng hoàûc thiãúu caïc bäü pháûn trong thiãút bë cáön thiãút.
- Maïy khäng hoaìn chènh: Thiãúu caïc thiãút bë an toaìn hoàûc coï nhæng âaî bë hæ hoíng, hoaût
âäüng khäng chênh xaïc, máút taïc duûng tæû âäüng loaûi træì caïc mäúi nguy hiãøm khi maïy laìm viãûc quaï
giåïi haûn tênh nàng cho pheïp cuía noï. Nhæ: thiãúu caïc thiãút bë khäúng chãú sæû quaï taíi, khäúng chãú âäü
cao náng moïc cáøu, khäúng chãú goïc náng tay cáön truûc, van an toaìn åí thiãút bë chëu aïp læûc, cáöu chç,
rålã åí thiãút bë âiãûn...
* Thiãúu caïc thiãút bë phoìng ngæìa hoàûc coï nhæng chuïng hoaût âäüng khäng chênh xaïc
khiãún ngæåìi váûn haình khäng biãút âæåüc mæïc âäü laìm viãûc maì âiãöu chènh sao cho væìa baío âaím
cäng suáút maïy væìa baío âaím an toaìn, nhæ aïp kãú åí thiãút bë chëu aïp læûc, vän kãú, ampe kãú åí thiãút
bë âiãûn, thiãút bë chè sæïc náng cuía cáön truûc åí âäü våïi tæång æïng . . .
* Thiãúu caïc thiãút bë tên hiãûu nhæ tên hiãûu ám thanh (coìi, chuäng); tên hiãûu quang hoüc
(âeìn maìu) . . .
- Maïy bë hæ hoíng:
* Caïc bäü pháûn, chi tiãút cyía maïy âaî bë biãún daûng låïn, cong vãnh, moïp meïo, raûn næït, âæït
gaîy do âoï gáy ra sæû cäú. Chàóng haûn, váût náng bë råi do gaîy moïc, âæït dáy caïp, dáy xêch treo
buäüc, âæït bu-läng, bong mäúi haìn åí nhæîng mäúi näúi liãn kãút caïc bäü pháûn kãút cáúu cuía maïy, caïc äø
truûc, äø bi bë keût laìm tàng ma saït hoàûc rå moìn gáy rung làõc maûnh.
* Häüp säú thay âäøi váûn täúc bë truûc tràûc laìm cho váûn täúc chuyãøn âäüng theo phæång
ngang, phæång âæïng, xoay khäng chênh caïc theo âiãöu khiãøn.
* Hãû thäúng phanh âiãöu khiãøn bë rå moìi, mämen phanh taûo ra nhoí khäng âuí taïc duûng
haîm.
3.1.2.2. Maïy bë máút cán bàòng äøn âënh:
Maïy máút äøn âënh cuîng laì nguyãn nhán thæåìng ráy ra sæû cäú vaì tai naûn. Viãûc máút cán
bàòng cuía maïy seî dáùn tåïi rung làõc, âaío nghiãn laìm cho taïc thao taïc keïm chênh xaïc vaì coï thãø
laìm láût âäø maïy. Nhæîng nguyãn nhán gáy ra máút cán bàòng äøn âënh thæåìng laì:
- Maïy âàût trãn nãön moïng khäng væîng chàõc nhæ nãön âáút yãúu, bë luïn, khäng âuí cæåìng âäü
chëu læûc, nãön âáút däúc væåüt quaï âäü nghiãn cho pheïp cuía maïy.
- Cáøu váût quaï troüng taíi âäúi våïi tåìi vaì caïc loaûi cáön truûc.
- Khäng tuán theo quy âënh váûn täúc chuyãøn âäüng khi di chuyãøn, täúc âäü quay cáön, náng
haû váût quaï låïn gáy ra læûc ly tám, læûc quaïn tênh låïn. Âàûc biãût khi phanh haîm âäüt ngäüt dãù gáy láût
âäø maïy.
- Do taïc duûng ngoaûi læûc låïn nhæ bë xä âáøy båíi caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn hoàûc caïc
maïy moïc va chaûm phaíi, maïy coï âäü cao låïn (trong tám åí trãn cao) laìm viãûc trong luïc coï gioï
låïn (trãn cáúp 6).
- Khäng chàòng buäüc cáøn tháûn chàõc chàõn trãn phæång tiãûn váûn chuyãøn khi di chuyãøn
maïy.


46

3.1.2.3. Thiãúu caïc bäü pháûn bao che raìo ngàn vuìng nguy hiãøm:
Mäùi mäüt træåìng håüp chán thæång riãng âãöu coï liãn quan âãún vuìng nguy hiãøm (cäú
âënh hoàûc di âäüng) cuía caïc loaûi maïy moïc sæí duûng trãn cäng træåìng vaì trong cäng xæåíng.
Vuìng nguy hiãøm cuía maïy moïc laì khoaíng khäng gian trong âoï coï caïc yãúu täú taïc duûng thæåìng
xuyãn hay xuáút hiãûn nháút thåìi laì mäúi nguy hiãøm gáy sæû cäú täøn thæång åí caïc mæïc âäü khaïc nhau
trong quaï trçnh sæí duûng aính hæåíng âãún sæïc khoeí vaì tênh maûng ngæåìi lao âäüng.
- Maïy keûp, cuäün vaìo quáön aïo, vaìo caïc bäü pháûn cå thãø (toïc, tay, chán) åí caïc bäü pháûn
truyãön âäüng cuía maïy taûi vuìng nàòm giæîa dáy caïp cuäún vaì tang tåìi hoàûc Buli, roìng roüc, giæîa dáy
xêch vaì âéa xêch, giæîa hai truûc caïn eïp, giæîa hai baïnh xe ràng, giæîa dáy âai (dáy cua roa) vaì truûc
quay, giæîa thanh ràng vaì baïnh ràng...
- Caïc maính duûng cuû vaì váût liãûu gia cäng váût liãûu nhæ maïy âáûp, nghiãön, saìng âaï, maïy
phun sån, maïy âaïnh rè sàõt . . . gáy nãn caïc bãûnh ngoaìi da, gáy aính hæåíng xáúu âãún bäü pháûn hä
háúp, tiãu hoaï cuía cå thãø.
- Caïc bäü pháûn maïy va âáûp vaìo ngæåìi hoàûc âáút âaï, váût cáøu tæì trãn maïy råi xuäúng ngæåìi
trong vuìng nguy hiãøm nhæ phaûm vi khoang âaìo åí caïc maïy âaìo xuïc, vuìng hoaût âäüng trong táöm
våïi caïc cáön truûc.
3.1.2.4. Sæû cäú tai naûn âiãûn:
- Doìng âiãûn roì ra voí maïy hoàûc bäü pháûn kim loaûi cuía maïy do váût caïch âiãûn bë hoíng
- Xe maït âeì lãn dáy âiãûn dæåïi âáút hoàûc va chaûm vaìo âæåìng dáy âiãûn trãn cao hay bë
phoïng âiãûn häö quang khi maïy hoaût âäüng åí gáön hoàûc di chuyãøn åí phêa dæåïi trong phaûm vi
nguy hiãøm âäúi våïi âiãûn cao aïp.
3.1.2.5. Thiãúu aïnh saïng nåi laìm viãûc:
- AÏnh saïng khäng âáöy âuí hay chiãúu saïng khäng âuïng quy caïch trong caïc nhaì xæåíng
hoàûc laìm viãûc vãö ban âãm, luïc sæång muì, do âoï khäng nhçn roî caïc bäü pháûn trãn maïy vaì khu
væûc xung quanh dáùn tåïi tai naûn.
3.1.2.6. Sai phaûm do ngæåìi váûn haình:
- Khäng âaím baío trçnh âäü chuyãn män, trçnh âäü váûn haình yãúu, chæa thaình thaûo tay
nghãö; thao taïc sai, nháöm láùn, chæa coï kinh nghiãûm xæí lyï sæû cäú mäüt caïch këp thåìi; chæa nàõm
væîng quy tàõc váûn haình.
- Vi phaûm caïc âiãöu lãû, näüi quy, quy tàõc an toaìn: Sæí duûng maïy khäng âuïng tênh nàng
kyî thuáût vaì cäng duûng nhæ váûn haình quaï cäng suáút, quaï taíi, quaï täúc âäü.
- Thåü laïi maïy khäng âaím baío yãu cáöu vãö sæïc khoeí nhæ màõt keïm, tai nghãùnh ngaîng
bë caïc bãûnh vãö tim maûch . . .
- Vi phaûm kyí luáût lao âäüng: khäng theo doîi maïy khi maïy coìn hoaût âäüng, uäúng ræåüu
bia trong luïc váûn haình maïy, giao maïy cho ngæåìi khaïc khäng coï traïch nhiãûm âiãöu khiãøn.
3.1.2.7. Thiãúu soït trong quaín lyï maïy:
- Thiãúu hoàûc khäng coï häö så lyï lëch, taìi liãûu hæåïng dáùn vãö làõp âàût, sæí duûng, baío
quaín maïy moïc thiãút bë.
47

- Khäng thæûc hiãûn chãú âäü âàng kiãøm, khaïm nghiãûm, chãú âäü duy tu baío dæåîng, sæía
chæîa âuïng quy âënh.
- Viãûc phán cäng baìn giao traïch nhiãûm khäng roî raìng (bàòng vàn baín) trong quaín lyï,
sæí duûng thiãút bë, maïy moïc.
3.1.3. Biên phap phong ngua chung cac su cô, tai nan do may:
3.1.3.1. Baío âaím cháút læåüng maïy täút, an toaìn khi váûn haình: Cáön phaíi
- Coï âáöy âuí caïc thiãút bë an toaìn phuì håüp theo chæïc nàng cäng duûng vaì phaíi hoaût
âäüng chênh xaïc, baío âaím âäü tin cáûy. Nhæîng trang thiãút bë an toaìn cuía maïy theo chæïc nàng
cäng duûng âæåüc chia thaình caïc nhoïm chuí yãúu laì: Thiãút bë an toaìn tæû âäüng. thiãút bë phoìng ngæìa
vaì thiãút bë tên hiãûu.
* Thiãút bë an toaìn tæû âäüng coï taïc duûng laìm ngæìng hoaût âäüng cuía mäüt bäü pháûn naìo
âoï laìm viãûc âãún mæïc giåïi haûn cho pheïp nhæng thiãút bë khäúng chãú quaï taíi åí cáön truûc hoàûc laìm
giaín taïc âäüng cuía yãúu täú naìo âoï âaî væåüt quaï giåïi haûn chi pheïp nhæ van giaím aïp baío hiãøm cuía
thiãút bë aïp læûc.
* Thiãút bë phoìng ngæìa coï taïc duûng chè baïo cho biãút mæïc âäü laìm viãûc âaî âaût âãún cuía
maïy nhæ: thiãút bë chè sæïc náng cuía cáön truûc åí âäü våïi tæång æïng cuía tay cáön, aïp kãú åí thiãút bë
chëu aïp læûc.
* Thiãút bë tên hiãûu aïnh saïng, maìu sàõc, ám thanh nhæ âeìn, coìi, biãøn baïo . ..
- Kiãøm tra thæí nghiãûm âäü bãön vaì âäü tin cáûy cuía caïc bäü pháûn, cå cáúu, chi tiút maïy gäö m
coï:
* Kiãøm tra âäü bãön caïp, xêch: Caïp, xêch duìng âãø treo taíi troüng, giæî tay cáön cuía cáön
truûc, laìm dáy neo, dáy giàòng . . . trong quaï trçnh sæí duûng caïp, xêch seî bë hæ moìn coï thãø bë âæït
gaîy nguy hiãøm nãn phaíi tiãún haình kiãøm tra tçnh traûng caïp, xêch vaì càn cæï theo quy phaûm hiãûn
haình âãø loaûi boí khi khäng coìn âaím baío tiãu chuáøn.
* Kiãøm tra thæí nghiãûm caïc bäü pháûn kãút cáúu: Táút caí caïc maïy moïc thiãút bë sau khi
làõp âàût, sæía chæîa låïn (âaûi tu) hay sau mäüt quaï trçnh laìm viãûc phaíi âæåüc kiãøm tra, thæí nghiãûm
theo quy âënh. Mäüt trong nhæîng phæång phaïp kiãøm tra laì thæí quaï taïi, thæåìng aïp duûng âäúi våïi
caïc thiãút bë náng haû, thiãút bë chëu aïp læûc vaì caïc loaûi âaï maìi. Tuyì theo yãu cáöu cuía thiãút bë maì
mäùi loaûi coï mäüt tiãu chuáøn thæí nghiãûm riãng, Chàóng haûn, tàng taíi troüng cuía cáön truûc, maïy cáøu
âãø kiãøm tra biãún daûng, tàng aïp læûc cuía bçnh chæïa khê âãø kiãøm tra âäü kên, tàng váûn täúc cuía âaï
maìi âãø kiãøm tra âäü bãön . . .
* Kiãøm tra cháút læåüng mäúi haìn: Coï thãø thæûc hiãûn bàòng nhæîng phæång phaïp nhæ:
1 - Kiãøm tra bãn ngoaìi bàòng màõt âãø phaït hiãûn khuyãún táût cuía mäúi haìn.
2 - Thæí cå tênh maïy haìn bàòng caïch cho chëu keïo, chëu uäún åí traûng thaïi nguäüi vaì
chëu læûc dáûp.
3 - Duìng phæång phaïp nghiãn cæïu âäö thë kim loaûi mäúi haìn gäöm kiãøm tra chäù
gaîy hoàûc chäù càõt vaì nghiãn cæïu cáúu taûo phán tæí vaì nguyãn tæí.
48

4 - Thæí nghiãûm bàòng caïch chiãúu âiãûn quang nhåì coï nguäön âiãøm cuía tia α cho
pheïp chiãúu lãn phim, nhæîng pháön riãng cuía mäúi haìn cuìng våïi nhæîng khuyãút táût dæåïi daûng läù
häøng, khe næït . . .
Hiãûn nay âãø kiãøm tra cháút læåüng mäúi haìn thæåìng duìng phäø biãún caïc loaûi maïy doì
khuyãút táû dæûa trãn nguyãn lyï caím æïng âiãûn tæì, trãn tênh cháút siãu ám vaì trãn caïc hiãûn tæåüng váût
lyï khaïc. Khi kiãøm tra bàòng maïy doì khuyãút táût siãu ám thç kim loaûi âem nghiãn cæïu âàût vaìo
giæîa maïy phaït ra nhæîng cháún âäüng siãu ám (ngáùu cæûc) vaì thiãút bë thu (hçnh 3 - 1) khi khäng coï


1
4
3
2
Hçnh 3-1: Nguyãn tàõc maïy doì khuyãút táût siãu ám
1. Ngáùu cæûc; 2. Váût nghiãn cæïu; 3. Khuyãút táût;
4. thiãút bë thu

khuyãút táût chán âäüng siãu ám seî âi qua suäút chiãöu
daìi kim loaûi vaì seî âæåüc phaït hiãûn ra båíi thiãút bë thu
åí läúi thoaït, coìn khi coï khuyãút táût åí trong kim loaûi
chán âäüng seî bë phaín laûi vaì thiãút bë thu seî khäng phaït hiãûn âæåüc chuïng.
* Kiãøm tra phanh haîm: Phanh laì mäüt cå cáúu ráút quan troüng âãø baío quaín an toaìn
khi váûn haình maïy, taïc duûng cuía noï laì duìng âãø ngæìng chuyãøn âäüng cuía mäüt cå cáúu, bäü pháûn
naìo âoï thay âäøi täúc âäü cuía noï. Phanh haîm phaíi täút, khi tênh toaïn, læûa choün hoàûc kiãøm tra
phanh haîm phaíi baío âaím yãu cáöu sau: Kp
M
M
t
p
≥ (3-1)
Trong âoï: - M
p
- mämen do phanh sinh ra
- M
t
- mämen åí truûc truyãön âäüng
- K
p
- hãû säú an toaìn dæû træî cuía phanh; phuû thuäüc vaìo daûng truyãön âäüng
vaì chãú âäü laìm viãûc cuía maïy. Daûng truyãön âäüng thuí cäng láúy 1,5; daûng truyãön âäüng cå giåïi
theo chãú âäü laìm viãûc nheû laì 1,5 trung bçnh laì 1,75, nàûng laì 2,0 vaì ráút nàûng laì 2,5.
3.1.3.2. Baío âaím âäü äøn âënh cuía maïy:
Sæû äøn âënh cuía báút kyì loaûi thiãút bë maïy moïc thi cäng naìo âãöu laì âiãöu kiãûn cáön thiãút
âãø sæí duûng maïy an toaìn.
Âäü äøn âënh laì khaí nàng âaím baío sæû cán bàòng vaì chäúng láût cuía maïy. Mæïc âäü äøn
âënh cuía maïy âæåüc âàûc træng båíi hãû säú äøn âënh K; xaïc âënh bàòng tyí säú giæî mämen giæî vaì
mämen láût, tæïa laì: K =
l
g
M
M
(3 - 2)
Trong âoï:
M
g
- mämen giæî do caïc læûc chäúng láût sinh ra âäúi våïi âiãøm láût hoàûc âæåìng láût.
M
l
- mämen láût do caïc læûc gáy láût sinh ra âäúi våïi âiãøm láût hoàûc âæåìng láût
49

Trong mäüt træåìng håüp trë säú cuía hãû säú äøn âënh âãöu phaíi låïn hån 1, coï nghéa khi mämen
giæî nhoí hån mämen láût (K<1) thç maïy seî bë máút äøn âënh dáùn tåïi láût âäø maïy.
3.1.3.3. Trang bë baío vãû bàòng caïc loaûi thiãút bë che chàõn, raìo ngàn vuìng nguy hiãøm cuía
maïy:
Thiãút bë che chàõn, raìo ngàn coï taïc duûng caïch ly, caín tråí mäüt bäü pháûn cå thãø cuía mäüt
ngæåìi hoàûc nhiãöu ngæåìi xám nhaûm vuìng nguy hiãøm cuía maïy âãø khäng xaíy ra tai naûn.
Thiãút bë che chàõn, raìo ngàn coï ráút nhiãöu kiãøu loaûi khaïc nhau, tuyì theo.
* Váût liãûu chãú taûo: Gäöm vaïn, kim loaûi (tän, sàõt thep, nhäm) nhæûa cæïng. . .
* Hçnh daïng cáúu taûo: khung kên, læåïi, màõt caïo, raìo nhæûa. . .
* Caïch làõp âàût: cäú âënh hay thaïo làõp.
* Cäng duûng baío vãû: traïnh va âáûp, cuäün, keûp, vàng bàõn, xuyãn thuíng. . .
Táút caí caïc loaûi thiãút bë che chàõn, raìo ngàn âãöu phaíi âaïp æïng nhæîng yãu cáöu sau:
1 - Baío âaím ngàn ngæìa âæåüc taïc âäüng cuía caïc yãu täú nguy hiãøm lãn ngæåìi.
2 - Baío âaím bãön chàõc dæåïi caïc taïc âäüng cuía cå, nhiãût, hoaï gáy biãún daûng hçnh
hoüc noïng chaíy, àn, moìn.
3 - Êt hoàûc khäng gay tråí ngaûi cho viãûc quan saït, xem xeït, laìm vãû sinh, tra dáöu
måí caïc chi tiãút bäü pháûn maïy âæåüc che chàõn.
3.1.3.4. Baío âaím an toaìn khi di chuyãøn maïy:
Viãûc sæí duûng maïy moïc thiãút bë cå khê trong thi cäng åí caïc cäng træåìng âãöu coï liãn
quan âãún kháu váûn chuyãøn chuïng trãn caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn âæåìng sàõt hoàûc âæåìng bäü.
Âãø ngàn ngæìa dæû dëch chuyãøn maïy moïc thiãút bë trãn toa xe hoàûc láût âäø trong thåìi gian taìu xe
âi qua âoaûn âæåìng voìng thç phaíi chàòng buäüc chuïng chàõc chàõn våïi toa xe, toa taìu.
Caïc læûc taïc âäüng lãn maïy khi váûn chuyãøn chuïng phaït sinh khaï låïn, phuû thuäüc vaìo
âiãöu kiãûn haình trçnh cuía taìu xe vaì taïc duûng cuía gioï, gäöm coï læûc quaïn tênh, læûc ly tám vaì læûc
gioï.
- Læûc quaïn tênh T
qt
: Do khi tàng täúc vaì haîm taìu seî gáy ra sæû træåüt doüc cuía maïy
trãnc cäng cuû váûn chuyãøn, ráút nguy hiãøm, âæåüc xaïc âënh theo troüng læåüng båíi cäng thæïc:
T
qt
=
gl 6 , 3
Qv
2
2
kg/ táún (troüng læåüng maïy) (3 - 3)
Trong âoï:
Q - troüng læåüng maïy chåí trãn cäng cuû váûn chuyãøn; kg
v - Täúc âäü váûn chuyãøn cuía taìu xe khi bàõt âáöu haîm; km/h
g - Gia täúc troüng læåüng, bàòng 9,81/s
2

l - Chiãöu daìi âæåìng haîm; m
- Læûc ly tám T
lt
: taïc duûng lãn maïy khi taìu xe âi qua âoaûn âæåìng cong seî gáy sæû láût
âäø maïy trãn cäng cuû váûn chuyãøn, âåüc xaïc âënh theo cäng thæïc;
50

T
lt
=
gr 6 , 3
Qv
2
2
kg/ táún (troüng læåüng maïy) (3-4)
Trong âoï: R baïn kênh âoaûn âæåìng cong; m
Thæåìng thç trë säú læûc ly tám láúy bàòng 170 kg/ táún nãúu R=300m vaì v = 80km/h.
- Læûc gioï W: gáy ra sæû træåüt ngang cuía maïy, xaïc âënh theo cäng thæïc.
W = Fqk; kg (3-5)
Trong âoï:
F- diãûn têch hæïng gioï cuía maïy chåí trãn cäng cuû váûn chuyãøn;m
2

q - aïp læûc gioï âån vë, láúy bàòng 100kg/m
2

k - hãû säú khê âäüng hoüc, láúy 1,0 ∼ 1,4
3.1.3.3. Thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa sæû cäú tai naûn âiãûn:
Âãø âaím baío an toaìn khi sæí duûng maïy, ngoaìi viãûc thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp vaì quy
phaûm an toaìn váûn haình coìn phaíi thæûc hiãûn caïc yãu cáöu an toaìn vãö âiãûn âãø âãö phoìng caïc sæû cäú
nhæ váût náng âeì lãn dáy caïp mang âiãûn, âiãûn chaûm voí maïy . . . chàóng haûn.
- Træåìng håüp maûng âiãûn coï âiãøm trung tên nguäön khäng näúi âáút (maûng âiãûn ba pha
coï trung tên caïch ly) thç thæûc hiãûn näúi âáút baío vãû (pháön kim loaûi khäng mang âiãûn cuía maïy âãöu
phaíi näúi våïi âiãûn tråí nhoí).
- Træåìng håüp maûng âiãûn coï âiãøm trung tên nguäön træûc tiãúp näúi âáút (maûng âiãûn ba
pha bäún dáy våïi dáy tæ laì dáy trung tên âaî näúi âáút) thç thæûc hiãûn näúi âáút "khäng" baío vãû (pháön
kim loaûi khäng mang âiãûn cuía maïy âãöu phaíi näúi våïi dáy trung tên cuía nguäön âiãûn).
3.1.3.6. Baío âaím chiãúu saïng håüp lyï:
Viãûc chiãúu saïng trãn maïy, trong nhaì xæåíng vaì trong phaûm vi hoaût âäüng cuía maïy
cáön baío âaím tiãu chuáøn chiãúu saïng theo quy âënh âäúi våïi mäùi loaûi cäng viãûc maì maïy thæûc
hiãûn.
3.1.3.7. Caïc biãûn phaïp täø chæïc:
- Tuyãøn duûng, sæí duûng thåü váûn haình maïy phaíi âaïp æïng âáöy âuí caïc tiãu chuáøn sau:
* Coï giáúy chæïng nháûn baío âaím sæïc khoeí do cå quan tiãúp tãú cáúp.
* Coï vàn baìng, chæïng chè vãö âaìo taûo chuyãn män do cå quan tháøm quyãön cáúp
(træåìng cäng nhán cå giåïi, træåìng daûy nghãö . . .)
* Coï theí, giáúy chæïng nháûn vãö huáún luyãûn an toaìn lao âäüng do laînh âaûo âån vë
(cäng ty, xê nghiãûp . ..) xaïc nháûn.
* Âæåüc trang bë âáöy âuí phæång tiãûn baío vãû caï nhán phuì håüp våïi cäng viãûc thæûc
hiãûn.
- Täø chæïc täút kháu quaín lyï maïy: Thuí træåíng âån vë sæí duûng phaíi quyãút âënh bàòng
vàn baín phán cäng traïch nhiãûm cho âån vë vaì caï nhán vãö nhiãûm vuû quaín lyï, sæí duûng maïy.
* Quaín lyï häö så lyï lëch, thuyãút minh hæåïng dáùn kyî thuáût làõp âàût, baío quaín vaì sæí
duûng an toaìn.
51

* Thæûc hiãûn âàng kiãøm våïi cå quan chæïc nàng Nhaì næåïc nhæîng maïy moïc thiãút
bi thuäüc diãûn âàng kiãøm.
* Thæûc hiãûn baío dæåîng, sæía chæîa âënh kyì theo kãú hoaûch vaì khi coï sæû cäú hæ
hoíng.
* Thæûc hiãûn viãûc thæí nghiãûm âënh kyì theo quy âënh vaì thæí nghiãûm âäüt xuáút khi
coï yãu cáöu.
3.2. An toan dôi voi thiêt bj nâng ha:
Trãn caïc cäng træåìng háöu hãút âãöu sæí duûng räüng raîi caïc loaûi maïy bäúc dåî nhæ cáön truûc thaïp,
cáön truûc ätä, cáön truûc baïnh xêch . . . hoàûc caïc loaûi cáöu truûc âån giaín nhæ kêch, tåìi, pa-làng . . .
âãø náng haû, váûn chuyãøn váût liãûu, haìng hoaï, cáöu kiãûn . . . Khi sæí duûng, váûn haình caïc loaûi maïy
naìy, nhiãöu træåìng håüp âaî âãø xáøy ra sæû cäú tai naûn, trong âoï coï nhiãöu nguyãn nhán nhæng
nguyãn nhán chuí yãu thæåìng gàûp laì do tênh toaïn, sæí duûng hoàûc âiãöu khiãøn khäng âuïng hoàûc
khäng theo quy phaûm an toaìn.
3.2.1. Bao dam dô ôn djnh cua cân truc:
Mæïc âäü äøn âënh cuía cáön truûc dæûa vaìo cäng thæïc (3-2) âãø xaïc âënh hãû säú äøn âënh trong
hai træåìng håüp sau:
1 - hãû säú äøn âënh khi cáön truûc âang cáøu váût goüi laì hãû säú äøn âënh taíi troüng K
1
.
2 - Hãû säú äøn âënh khi cáön truûc âæïng khäng hoaût âäüng goüi laì hãû säú äøn âënh baín thán K
2
.
3.2.1.1. Tênh toaïn hãû säú äøn âënh taíi troüng K
1
:
Khi tênh toaïn äøn âënh cuía cáön truûc tæû haình (baïnh håi, baïnh xêch) luïc âang hoaût âäüng,
cáön xaïc âënh trong træåìng håüp báút låüi nháút (hçnh 3 - 2) laì maïy âang mang taíi åí táöm våïi låïn
nháút , bäü pháûn cäng taïc cuía cáön truûc (cáön chäúng, tay cáön) hæåïng thàóng goïc våïi âæåìng láût âäø
(baïnh xêch, baïnh håi). Âãø baío âaím cáön truûc khäng bë láût âäø khi laìm viãûc thç truû säú K
1
âæåüc
quy âënh nhæ sau:
* Nãúu cáön truûc âàût trãn nãön hoàûc âæåìng coï âäü däúc cho pheïp låïn nháút vaì coï caïc
taíi troüng phuû taïc duûng (læûc gioï, læûc ly tám, læûc quaïn tênh) thç trë säú K
1
phaíi baío âaím âiãöu kiãûn
K
1
≥ 1,15.
* Nãúu cáön truûc âàût trãn nãön hoàûc âæåìng bàòng phàóng khäng coï âäü nghiãng vaì
khäng coï caïc taíi troüng phuû taïc duûng laìm giaím mämen giæî chäúng láût thç trë säú K
1
≥ 1,40.
- Khi âiãöu kiãûn K
1
≥ 1,15; hãû säú äøn âënh taíi troüng âæåüc xaïc âënh theo
K
1
= 15 , 1
M
M
q
p
≥ (3 - 3)

Trong âoï: M
Q
- Momen gáy ra båíi taíi troüng náng âäúi våïi caûnh láût âäø (âäúi våïi âiãøm A
trãn så âäö tênh toaïn), tênh theo
M
q
= Q (a-b), kg.m (3 - 4)
- ÅÍ âáy:
Q - khäúi læåüng cäng taïc låïn nháút cuía váût náng; kg
52

a - khoaíng caïch tæì truûc quay cuía cáön truûc âãún troüng tám cuía váût náng treo trãn moïc cáøu
(khi cáön truûc âàût trãn màût phàóng ngang), m
b - khoaíng caïch tæì truûc quay cuía cáön truûc âãún âæåìng láût (âiãøm A);m
M
q
- Mämen gáy ra båíi táút caí caïc taíi troüng chênh vaì taíi troüng phuû taïc duûng lãn cáön truûc
âäúi våïi âæåìng láût (xeït âãún táút caí caïc thaình pháön coï xu hæåïng laìm giaím trë säú mämen giæî nhæ:
âäü däúc màût phàóng âàût cáön truûc, læûc quaïn tênh, læûc ly tám, täúc âäü náng haû khi thay âäøi âäü våïi,
læûc gioï taïc âäüng lãn cáön truûc vaì váût náng, dæåüc tênh theo cäng thæïc:
M
p
= M
G1
- M
G2
- M
lt
- M
qt
- M
g
; kG.m

h
1
c
b
H
h
a
α
PG
PQ
G
a-b
Q
ρ
1
ρ
Hçnh 3 - 2. Så âäö tênh toaïn äøn âënh
cuía cáön truûc khi coï taíi troüng náng.

Trong âoï: M
G1
mämen giæî do læûc taïc
duûng cuía troüng læåüng baín thán cáön truûc:
M
G1
= G (b+c) cos α
Åí âáy: G: - Troüng læåüng baín thán cáön
Truûc; kg
C - Khoaíng caïch tæì truûc quay cuía cáön truûc âãún troüng tám cáön truûc; m
α - goïc nghiãn cuía màût bàòng âàût cáön truûc theo phæång ngang
* M
G2
- mämen gáy ra båíi taïc duûng cuía troüng læåüng baín thán cáön truûc do âäü nghiãng
cuía màût bàòng âàût cáön truûc: M
G2
= G.h
1
.sin α
ÅÍ âáy:
h
1
- Khoaíng caïch tæì troüng tám cuía cáön truûc âãún màût phàóng âàût cáön truûc; m
M
lt
- Mämen do taïc duûng cuía læûc ly tám khi quay cáön coï taíi troüng náng:
M
lt
=
H . n 900
ah . Qn
2
2

(3 - 8)
ÅÍ âáy:
n - säú voìng quay cuía cáön truûc quanh truûc âæïng trong 1 phuït
h - khoaíng caïch tæì âáöu âènh tay cáön âãún màût phàóng âi qua âæåìng láût (âiãøm A); m
H - Khoaíng caïch tæì âáöu âènh tay cáön âãún troüng tám váût náng; m (khi kiãøm tra sæû äøn
âënh thç váût cáøu âæåüc náng lãn khoíi màût âáút tæì 20 ∼ 30cm)
* M
qt
- mämen gáy ra do læûc quaïn tênh khi haîm cå cáúu náng âäúi våïi váût cáøu (luïc
náng haû váût): M
qt
= ) b a (
gt
Qv
− (3 - 9)
ÅÍ âáy: v - täúc âäü náng haû váût cáøu taíi troüng Q; m/s
g - gia täúc troüng træåìng, bàòng 9,81m/s
2

t - thåìi gian khåíi âäüng, haîm cå cáúu náng; s
53

* M
g
-Mämen gáy ra båíi læûc gioï: M
g
= M
gG
+ M
gQ
= P
G
ρ
1
+P
Q
ρ (3-10)
ÅÍ âáy:
M
gG
- mämen do læûc gioï taïc âäüng lãn cáön truûc
M
gQ
- mämen do læûc gioï taïc âäüng lãn váût náng
ρ - Khoaíng caïch tæì màût phàóng âàût cáön truûc âi qua âiãøm láût A âãún âæåìng taïc duûng
taíi troüng gioï P
Q
; m láúy ρ = h
ρ
1
- Khoaíng caïch tæì màût phàóng âàût cáön truûc âi qua âiãøm láût A âãún âæåìng taïc duûng
cuía taíi troüng gioï P
G
; m láúy ρ
1
= h
1

Váûy:
1 - Trë säú hãû säú äøn âënh taíi troüng K
1
cuía cáön truûc tæû haình khi âæïng taûi chäù khäng di
âäüng luïc laìm viãûc âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
K
1
= 15 , 1
) (
) (
900
] sin cos ) [(
1
2
2
1


− − − −

− − +
b a Q
h p h p b a
gt
Qv
H n
ah Qn
h c b G
Q G
α α
(3-11)
2 - Træåìng håüp cáön truûc âang cáøu váût maì di chuyãøn (trong cäng taïc âoïng coüc chàóng
haûn) thç khi tênh toaïn trë säú K
1
cáön phaíi xeït âãún caïc thaình pháön
1
1 1
gt
h Gv
vaì
1
1
gt
h Qv
do læûc quaïn
tênh gáy ra khi cáön truûc dëch chuyãøn (v
1
vaì t
1
laì täúc âäü vaì thåìi gian di chuyãøn cuía cáön truûc).
Nhæîng thaình pháön naìy laìm giaím trë säú mämemn giæî, cho nãn âæåüc træì âi åí pháön tæí säú cuía
cäng thæïc (3 -11).
- Khi âiãöu kiãûn K
1
≥ 1,40 thç chè xeït mämen giæî do troüng læåüng baín thán cuía cáön
truûc gáy ra khi cáön truûc âàût trãn màût phàóng ngang (α = 0) vaì khäng tênh âãún caïc thaình pháön taíi
troüng phuû khaïc (læûc ly tám, læûc quaïn tênh, læûc gioï . . .) laìm giaím mämen giæî nãn cäng thæïc (3-
11) ruït goün coï daûng: K
1
= 40 , 1
) b a ( Q
) c b ( G


+

P
G
1
h
b
h
1
G
α
ρ
P
'G
c
α

3.2.1.2. Tênh toaïn hãû säú äøn âënh baín thán K
2
:


Hçnh 3-3. Så âäö tênh toaïn äøn âënh cuía
cáön truûc khi khäng coï taíi troüng cäng taïcTênh toaïn hãû säú äøn âënh baín thán K
2

cuía cáön truûc phaíi xeït khi tay cáön âãø åí vë trê âæïng
nháút vaì læûc gioï taïc duûng theo hæåïng ngæåüc våïi hæåïng tay cáön (hçnh 3 - 3)
54

Hãû säú äøn âënh baín thán K
2
cuía cáön truûc dæåïi taïc duûng cuía læûc gioï vaì coï xeït âãún âäü
nghiãng cuía màût bàòng âàût cáön truûc âæåüc xaïc âënh theo âiãöu kiãûn K
2
≥ 1,15 tæïc laì:
K
2
=
]
15 , 1
' . '
sin cos ) .[(
1

− −
p P
h c b G
G
α α

Trong âoï: P'
G
læûc âáøy cuía gioï lãn cáön truûc (taïc duûng lãn diãûn têch hæïng gioï cuía cáön
truûc, song song våïi màût phàóng âàût cáön truûc): kg
P ' - chiãöu cao âàût taíi troüng gioï P'
G
tênh tæì màût phàóng âàût cáön truûc âi qua âæåìng láût
(âiãøm B); m
3.2.2. Bao dam su ôn djnh cua toi:

Tåìi laì mäüt loaûi thiãút bë náng duìng âãø náng haû vaì keïo taíi. Tåìi coï thãø hoaût âäüng âäüc láûp
nhæ mäüt thiãút bë hoaìn chènh riãng vaì coï thãø âoïng vai troì laì mäüt bäü pháûn cuía caïc maïy náng
phæïc taûp khaïc.
Baìn tåìi khi âàût khäng væîng chàõc coï thãø bë træåüt hoàûc láût dæåïi taïc duûng cuía læûc.
3.2.2.1. Phæång phaïp cäú âënh tåìi:
Âãø ngàn chàûn hiãûn tæåüng láût vaì træåüt cuía tåìi trong khi sæí duûng thç phaíi cäú âënh
chuïng mäüt caïch chàõc chàõn xuäúng nãön âáút. ÅÍ mäüt säú træåìng håüp phäø biãún thæåìng duìng hai
phæång phaïp laì:
- Cäú âënh khung âãú cuía tåìi bàòng coüc neo âoïng vaìo âáút vaì âäúi troüng chäúng láût. Coüc
coï thãø âoïng sáu 1,5m vaì phaíi tênh toaïn troüng læåüng cuía âäúi troüng chäúng láût vãö phêa sau cuía tåìi
(hçnh 3-4).
- Cäú âënh tåìi vaìo mäüt thanh neo ngang chän dæåïi häú thãú. Duìng mäüt cáy gäù hay boï
gäù chän nàòm ngang dæåïi âáút åí âäü sáu tæì 1,5 ∼ 3,5m, duìng dáy caïp buäüc vaìo boï gäù coìn âáöu kia
keïo lãn màût âáút xiãn 30 ∼ 45
0
âãø näúi vaìo dáy neo tåìi (hçnh 3 - 5 vaì 3 - 6).
3.2.2.2. Tênh toaïn âäúi troüng chäúng láût: Xeït hai træåìng håüp sau:
Khi coï âäúi troüng mäüt bãn vaì dáy caïp nàòm ngang (hçnh 3-4a): khung âãú cuía tåìi coï
thãø bë keïo láût quanh âiãøm A. Cho nãn âiãöu kiãûn chäúng láût cuía tåìi âæåüc xaïc âënh tæì phæång
trçnh cán bàòng mämen cuía læûc taïc duûng âäúi våïi âæåìng láût A.
Qb + Gc = k.Sa; kg.m (3 - 14)
Tæì âoï suy ra troüng læåüng cuía âäúi troüng Q: Q = kg ;
b
Gc kSa −
(3 - 15)
Trong âoï:
G - troüng læåüng cuía tåìi; kg
S - læûc keïo trong dáy caïp; kg
a, b, c nhæîng caïnh tay âoïn cuía mämen læûc S, Q, G âäúi våïi âæåìng láût A; m
k - hãû säú dæû træî, láúy k = 1,555
b
G
c
A
a
1,5m
Q
S
a)
S
a
b)
b
Q
c
G Q 1
d
S 2
α
S1
B
Hçnh 3-4. Så âäö tênh toaïn âäúi troüng âãø cäú âënh tåìi
a - Âäúi troüng mäüt bãn vaì dáy caïp nàòm ngang; b- Coï âäúi troüng phuû vaì dáy caïp nàòm nghiãng

- Khi dáy caïp keïo xiãng mäüt goïc vaì so våïi âæåìng nàòm ngang (hçnh 3-4 b); ngoaìi âäúi
trong Q chäúng láût phêa sau coï thãø coìn phaíi âàût thám âäúi troüng phuû chäúng láût åí phêa træåïc tåìi do
thaình pháön læûc thàóng âæïng S
1
gáy ra âäúi våïi âæåìng láût B. Phæång trçnh cán bàòng mämen âäúi
våïi âæåìng láût (âiãøm B) seî coï daûng
kS
1
c = S
2
a +Qb + Gc + Q
1
d; km (3 - 16)
Viãút caïc trë säú S
1
vaì S
2
theo S våïi goïc nghiãn α cuía dáy caïp keïo, seî coï
Q
1
= kg
d
Gc Qb aS kcS
;
cos sin − − − α α
(3 - 17)
Viãút caïc trë säú S
1
vaì S
2
thaình pháön thàóng âæïng vaì thaình pháön nàòm ngang cuía læûc S
trong dáy caïp; kg.
a, b, c, d nhæîng caïnh tay âoìn cuía mämen læûc S
2
, Q, G vaì Q
1
âäúi våïi âæåìng láût B; m.
Nãúu trë säú Q
1
laì säú dæång thç phaíi âàût thãm âäúi troüng Q
1
phêa træåïc tåìi, ngæåüc laûi laì
trë säú ám tæïc laì tåìi âaî âuí äøn âënh khäng cáön phaíi cháút taíi Q
1
næîa.
3.2.2.3. Tênh toaïn häú thãú vaì neo:
Khi neo bàòng häú thú cáön tênh toaïn kiãøm tra âäü äøn âënh cuía neïo, cæåìng âäü chëu eïp cuía
âáút vaì tiãút diãûn thanh gäù neo, xeït hai træåìng håüp sau:
- Neo häú thãú khäng coï gäù gia cæåìng (hçnh 3 - 5)
* Kiãøm tra âäü äøn âënh cuía neo (mäüt thanh gäù hoàûc boï gäù neo) dæåïi taïc duûng
cuía thaình pháön læûc thàóng âæïng N
1
do læûc keïo cuía dáy caïp âiãöu kiãûn.
Q + T ≥ KN
1

Trong âoï: Q - troüng læåüng khäúi âáút trãn neo, tênh theo cäng thæïc
56

Q =
d
2 1
. l . H
2
b b
α
+
; kg (3 - 19)
ÅÍ âáy: H - chiãöu sáu âàût neo; m thãú khäng gia cæåìng
b1
H
h
b2
T
S
N2
α
Q
N1
b
1
, b
2
- kêch thæåïc âaïy trãn vaì âaïy dæåïi cáøu häú thãú;
m
l - chiãöu daìi thanh neo ngang; m
α
â
- khäúi læåüng âån vë cuía âáút, kg/m
3Hçnh 3-5. Så âäö tênh neo häú thãú
khäng gia cæåìng

T-læûc ma saït giæîa âáút vaì gäù neo, tênh theo cäng thæïc:
T = f
1
N
2
; k
G
(3 - 20)
ÅÍ âáy:
N
2
- thaình pháön nàòm ngang cuía læûc S taïc duûng vaìo neo; N
2
= Scosα, k
G
.
f
1
- hãû säú ma saït giæîa gäù vaì âáút; láúy f
1
= 0,5
N
1
- thaình pháön thàóng âæïng cuía læûc S taïc duûng vaìo neo; N
1
= Ssinα, k
G
.
K - hãû säú äøn âënh, láúy K = 3
* Kiãøm tra aïp suáút cho pheïp [α
â
] cuía âáút do læûc ngang N
2
taïc duûng åí chiãöu sáu âàût neo
bàòng hãû thæïc: [α
â
].μ ≥
hl
N
2
; kgm (3 - 21)
Trong âoï:
μ - hãû säú giaím aïp suáút cho pheïp cuía âáút do neïn khäng âãöu, láúy μ = 0,25
h - chiãöu cao cuía boï gäù neo; m
* Kiãøm tra tiãút diãûn cuía thanh neo ngang, tênh toaïn cho hai træåìng hoüp sau:
1 Khi thanh neo ngang keïo bàòng hai nhaïnh dáy caïp; xaïc âënh tæì âiãöu kiãûn chäúng uäún
cuía noï. Mämen uäún låïn nháút trong thanh gäù neo seî laì:
M = kgm ;
8
Sl
8
ql
2
= (3 - 22)
Trong âoï:
q - læûc phán bäú cuía læûc S trãn mäüt chiãöu daìi thanh gäù neo
s - læûc keïo trong dáy caïp; kg
2 - Khi thanh neo ngang keïo bàòng hai nhaïnh dáy caïp våïi goïc nghiãn β thç tiãút diãûn cuía
thanh neo âæåüc xaïc âënh theo âiãöu kiãûn chäúng uäún vaì chäúng neïn, tæïc laì:


57

Mämen uäún låïn nháút trong thanh neo ngang laì:
M =
l 2
S a
2
qa
2 2
= ; kgm (3 - 23)
Trong âoï:
a - khoaíng caïch tæì âáöu cáy gäù âãún chäù buäüc dáy caïp; m
Læûc neïn doüc trong thanh goî neo seî laì: N = β cos
2
S
; kG (3 - 24)
Trong âoï: β - goïc giæîa hai dáy caïp vaì thanh neo ngang trong màût phàóng cuía hai nhaïnh
dáy.
Tæì âoï tênh âæåüc æïng suáút σ
g
trong thanh gäù neo theo:
σ
g
=
F
N
W
M
+ ; kg/m
2
(3 - 25)
Trong âoï:
W - mämen khaïng uäún cuía tiãút diãûn thanh gäù neo (W=0,1d
3
n); cm
3

F - Tiãút diãûn ngang cuía thanh neo (F = 0,785 d
2
n); cm
3

Våïi d laì âæåìng kênh mäüt cáy gäù (cm) vaì n laì säú cáy gäù trong thanh neo ngang
Âäü bãön chàõc cuía thanh neo seî âæåüc baío âaím nãúu σ
g
≤ mG (3 - 26)
Trong âoï:
R - sæïc bãön tênh toaïn cuía váût liãûu gäù neo; kG/cm
2

m - hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía thanh neo ngang
- Neo häú thãú coï gäù gia cæåìng (hçnh 3-6): Caïch thaïc tênh toaïn kiãøm tra cuîng giäúng
nhæ häú thãú khäng gäù gia cæåìng, chè khaïc laì:
N1
H
T
Q
N2
S
b
h1
h2
* Khi kiãøm tra âäü äøn âënh cuía häú thãú
dæåïi taïc duûng cuía taíi troüng thàóng âæïng N
1
thç:
1 - Troüng læåüng khäúi âáút trãn neoQ âæåüc
tênh: Q = Hb.l.γ
â
; kg (3 - 27)
trong âoï: b - chiãöu räüng cuía häú thãú; m
2 - Læûc ma saït T âæåüc tênh:
T = fN
2
(3 - 28)
Hçnh 3-6. Så âäö tênh toaïn neo
häú thãú coï gäù gia cæåìng
trong âoï:
f - hãû säú ma saït giæîa gäù vaì gäù, láúy f = 0,4
3 - Træåìng håüp naìy láúy hãû säú äøn âënh K = 1,5 ∼2,0
* AÏp suáút cho pheïp lãn âáút

â
] μ ≥
l h h
N
) (
2 1
2
+
; kg/m
2
(3 - 29)
Trong âoï: h
1
, h
2
pháön chiãöu cao cuía gäù gia cæåìng phêa trãn vaì phêa dæåïi thanh
ngang (phêa trãn vaì phêa dæåïi læûc N
2
); m
58

3.2.3. Bao dam an toan dôi voi cac chi tiêt, co câu quan trong cua thiêt bj nâng ha:
3.2.3.1. Âäü bãön moìn cuía caïp, xêch:
Caïp, xêch duìng âãø treo taíi, giæî tay cáön cuía cáön truûc, laìm dáy neo, dáy giàòng . . . laì
chi tiãút quan troüng trong báút kyì loaûi maïy náng haû naìo.
- Choün caïp, xêch: Caïp, xêch sæí duûng phaíi coï khaí nàng chëu læûc phuì håüp våïi læûc taïc
duûng lãn chuïng, phaíi âæåüc tênh toaïn theo K
S
P

Trong âoï:
P - sæïc keïo âæït caïp hoàûc xêch; kG, xaïc âënh theo lyï lëch naìh maïy saín xuáút hoàûc
theo thæí nghiãûm.
S - Sæïc càng låïn nháút taïc duûng lãn caïp, xêch do taíi troüng âàût vaìo trong quaï trçnh
laìm viãûc; kG
K - hãû säú an toaìn; phuû thuäüc vaìo daûng dáùn âäüng, chãú âäü laìm viãûc cuía cå cáúu
maïy vaì cäng duûng cuía caïp, xêch; láúy theo quy phaûm.
Caïp, xêch phaíi coï âuí chiãöu daìi cáön thiãút. Âäúi våïi caïp åí caïc cå cáúu náng haû taíi
troüng cáön phaíi coï âäü daìi sao cho khi taíi troüng åí vë trê tháúp nháút thç trãn tang cuäün caïp váùn coìn
laûi mäüt säú voìng dæû træî cáön thiãút phuû thuäüc vaìo caïch cäú âënh âáöu caïp.
- Loaûi boí caïp, xêch: Sau mäüt thåìi gian sæí duûng caïp, xêch seî bë hæ moìn (do ma saït, rè
vaì gaîy, bë thàõt nuït, bë beûp . . .) coï thãø bë âæït gaîy gáy nguy hiãøm nãn phaíi thæåìng xuyãn kiãøm
tra tçnh traûng caïp, xêch âãø loaûi boí khi khäng coìn baío âaím tiãu chuáøn.
1 - Tiãu chuáøn loaûi boí caïp vaì càn cæï vaìo säú såüi âæït trãn chiãöu dça mäüt bæåïc bãn caïp
hoàûc âaî khi moìn rè âãún 40% âæåìng kênh ban âáöu. Bæåïc bãûn caïp laì khoaíng caïch a doüc trãn màût
caïp, trong âoï chæïa táút caí boï såüi (tao caïp) coï trong tiãút diãûn ngang, nãúu caïp cáúu toaû båíi nhiãöu
låïp tao caïp thç säú tao chè tênh theo låïp ngoaìi cuìng.


a
A
B

Caïch xaïc âënh chiãöu daìi bæåïc bãûn
caïp nhæ sau (hçnh 3-7) trãn màût caïp âaïnh dáúu
âiãøm A, tæì âiãøm âoï doüc theo truûc caïp âãúm säú boï
såüi (tao caïp) coï trong tiãút diãûn laì bao nhiãu thç
caïch báúy nhiãu tao caïp xaïc âënh âiãøm B. Khoaíng
caïch AB laì chiãöu daìi bæåïc bãûn a. Vê duû caïp coï 6 tao, sau khi âãúm âãún tao thæï 7 seî xaïc âënh
âiãøm B.
Hçnh 3-7. Xaïc âënh chiãöu daìi bæåïc
bãûn caïp.
2 - Tiãu chuáøn loaûi boí xêch laì khi màõt xêch âaî moìn quaï 10% kêch thæåïc ban âáöu thç
khäng sæí duûng âæåüc næîa.
59

- Âäü daìi cuía caïc nhaïnh dáy caïp, xêch:
Træåìng håüp coï bäún nhaïnh caïp treo buäüc váût (hçnh 3-8)

Hçnh 3 - 8. Så âäö tênh toaïn buäüc váût
bàòng bäún nhaïnh dáy caïp

hoàûc nhiãöu hån næîa thç âäü daìi cuía nhæîng nhaïnh dáy
âäöng âãöu nhæ nhau coï mäüt yï nghéa ráút quan troüng. Båíi
vç luïc âoï seî baío âaím sæû phán bäú âãöu taíi troüng trãn táút
caí caïc nhaïnh caïp, nãúu khäng seî dáùn âãún sæû phán bäú taíi troüng khäng âãöu trãn caïc nhaïnh dáy
hoàûc caï biãût seî coï nhaïnh dáy chëu væåüt taíi. Do âoï coï thãø laìm ruït ngàõn tuäøi thoü cuía caïp, xêch;
âäi khi coï thãø dáùn âãún tai naûn.
h
L
b
Chiãöu daìi cuía mäùi nhaïnh dáy âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc:
L =
2 2
h )
2
b
( + ; m (3 - 31)
Trong âoï:
L - âäü daìi cuía nhaïnh dáy caïp, xêch; m
b - khoaíng caïch giæîa caïc âiãøm cäú âënh dáy caïp, xêch theo âæåìng cheïo; m
h - chiãö u daìi cuía tam giaïc taûo thaì nh båí i caïc nhaïnh dáy theo âæåì ng cheïo; m
3.2.3.2. Quy âënh vãö tang quay vaì roìng roüc:
Tang quay duìng âãø cuäün caïp hay cuäün xêch; roìng roüc duìng âãø thay âäøi hæåïng
chuyãøn âäüng cuía caïp hay xêch, âãø laìm låüi vãö læûc hay täúc âäü.
- Cáúu taûo vaì âæåìng kênh cuía tang quay phaíi baío âaím theo yãu cáöu laìm viãûc, khi
tang quay bë raûn næït phaíi âæåüc loaûi boí.
- Cáúu taûo cuía roìng roüc phaíi phuì håüp våïi chãú âäü laìm viãûc, âaím baío âæåìng kênh puli
theo yãu cáöu, roìng roüc phaíi âæåüc loaûi boí khi raûng næït hay moìn sáu quaï 0,5m âæåìng kênh caïp.
Âæåìng kênh cuía tang quay, puli roìng roüc coï yï nghéa thiãút thæûc âäúi våïi sæû laìm viãûc
an toaìn cuía caïp, xêch trong nhæîng thiãút bë náng haû. Âãø baío âaím âäü bãön måïi cuía caïp, xêch vaì
traïnh bë uäún, biãún daûng nhiãöu khi âæåìng knhs cuía tang quay hoàûc puli roìng roüc phaíi tênh theo
âæåìng kênh cuía caïp, xêch bë uäún trong âoï.
* Âæåìng kênh cuía tang vaì buli cuäün caïp xaïc âënh theo cäng thæïc:
D ≥ d (e-1) mm (3 - 32)
Trong âoï:
D - âæåìng kênh cuía tang, puli (âo åí chäù caïp tiãúp xuïc); mm
d - âæåìng kênh cuía caïp; mm
e - hãû säú phuû thuäüc vaìo daûng dáùn âäüng vaì chãú âäü laìm viãûc cuía cå cáúu maì láúy
theo quy phaûm.
60

* Âæåìng kênh cuía tang vaì puli coï raînh âënh hçnh âãø cuäün xêch haìn quy âënh nhæ
sau:
- Våïii chuyãøn âäüng bàòng thuí cäng : D ≥ 20 d
- Våïi chuyãøn âäüng bàòng cå khê : D ≥ 30 d
Trong âoï:
D - âåìng kênh cuía tang, puli; mm
d - âæåìng kênh cuía såüi dáy theïp laìm xêch haìn; mm
3.2.3.3. Âäü tin cáûy cuía phanh haîm:
Phanh haîm âæåüc sæí duûng åí táút caí caïc loaûi maïy náng haû vaì åí háöu hãút caïc cå cáúu cuía
chuïng. Theo cáúu taûo phanh âæåüc chi laìm caïc loaûi laì phanh maï, phanh âai, phanh âéa vaì phanh
cän.
1 - Phanh maï laì loaûi phanh sæí duûng nhiãöu nháút trong maïy truûc mämen phanh cuía
phanh maï âæåüc taûo ra bàòng caïc læûc ma saït giæîa hai maï phanh vaì baïnh phanh. Dáùn âäüng cuía
phanh coï thãø laì dáùn âäüng bàòng cå, âiãûn, khê neïn hay thuyí læûc.
2 - Phanh âai coï cáúu taûo âån giaín. Mämen phanh do læûc maï saït giæîa âai phanh vaì
baïnh phanh sinh ra. Thanh âai coï mæïc an toaìn tháúy hay gáy sæû cäú nãn êt âæåüc sæí duûng.
3 - Phanh âéa vaì phanh cän laì nhæîng phanh taûo nãn do maï saït giæîa caïc âéa hoàûc
cän våïi nhau. Chuïng chè duìng laìm phanh phuû åí caïc cå cáúu.
- Choün phanh haîm: Âãø baío âaím âäü tin cáûy cuía phanh luïc laìm viãûc, khi choün phanh
phaíi dæûa trãn âiãöu kiãûn tênh toaïn cuía cäng thæïc (3-1).
- Loaûi boí phanh: Phanh âæåüc loaûi boí trong caïc træåìng håüp sau:
* Âäú i våïi maï phanh phaíi loaûi boí khi moìn khäng âãöu, maï phanh khäng måí âãöu,
baïnh phanh bë moìn sáu quaï 1mm, phanh coï vãút raûn næït, âäü håí cuía maï phanh vaì baïnh phanh
låïn hån 0,5mm khi âæåìng kênh baïnh phanh 150 ∼ 200 mm vaì låïn hån 1 ∼ 2 mm khi âæåìng
kênh baïnh phanh 300 mm, baïnh phanh bë maìi moìn tæì 30% âäü daìy ban âáöu tråí lãn, âäü daìy cuía
maï phanh moìn quaï 50% . . .
* Âäúi våïi phanh âai phaíi loaûi boí khi coï vãút næït åí trãn âai phanh, khi baïnh
phanh bë moìn hån 30% chiãöu daìy ban âáuì cuía thaình baïnh phanh; khi âai phanh bë moìn quaï
50% chiãöu daìy ban âáöu, khi âai phanh vaì baïnh phanh moìn khäng âãöu . . .
3.3. An toan dôi voi thiêt bj chju ap luc:
3.3.1. Môt sô khai niêm co ban:
3.3.1.1. Caïc loaûi thiãút bë chëu aïp læûc:
Thiãút bë chëu aïp læûc laì caïc thiãút bë duìng âãø tiãún haình caïc quaï trçnh nhiãût hoüc, hoaï
hoüc, sinh hoüc cuîng nhæ duìng âãø chæïa, váûn chuyãøn baío quaín caïc mäi cháút åí traûng thaïi coï aïp
suáút cao hån aïp suáút khê quyãøn nhæ khê neïn, khê hoaï loíng . . . Theo quy phaûm an toaìn nhæîng
thiãút bë laìm viãûc våïi aïp suáút tæì 0,7 at tråí lãn coi laì caïc thiãút bë aïp læûc.
Thiãút bë chëu læûc gäöm nhiãöu loaûi khaïc nhau, chuïng coï thãø laì nhæîng thiãút bë âån
chiãúc vaì troün bäü (bçnh axãtylen, chai oxy . . .) cuîng coï thãø laì nhæîng täø håüp thiãút bë (näöi håi
61

cäng nghiãûp, hãû thäúng laûnh . . .), chuí yãúu laì hai loaûi laì thiãút bë âäút noïng vaì thiãút bë khäng âäút
noïng.
- Caïc thiãút bë âäút noïng: Gäöm coï näöi håi vaì caïc bäü pháûn cuía noï (bao håi, äúng dáùn
håi), näöi chæng cáút, näöi háúp. Aïp læûc taûo ra laì do håi næåïc khi næåïc bë âua quaï nhiãût (trãn
100
0
C) trong caïc bçnh kên. Näöi håi âæåüc phán thaình nhiãöu loaûi tuìy theo.
* Phæång tiãûn sæí duûng coï näöi håi cäú âënh vaì näöi håi di âäüng.
* Cáúu taûo vaì nguyãn lyï laìm viãûc coï:
1 - Näöi håi äúng næåïc, trong näöi håi naìy næåïc tuáön hoaìn trong caïc äúng âæåüc
âäút noïng vaì sinh håi.
2 - Näöi håi äúng loì, laì loaûi näöi håi trong âoï saín pháøm cuía quaï trçnh (nhiãût)
chuyãøn âäüng trong caïc äúng âàût trong thuìng håi.
* Phæång phaïp âäút nhiãn liãûu, coï:
1 - Loì ghi, nhiãu liãûu âäút coï daûng ràõn.
2 - Loì âäút buäöng, nhiãn liãûu âäút coï daûng loíng, khê vaì ràõn dæåüc nghiãön nhoí.
* AÏp suáút laìm viãûc, coï näöi håi haû aïp, näöi håi trung aïp, näöi håi cao aïp vaì näöi håi
siãu cao aïp.
- Caïc thiãút bë khäng âäút noïng: gäöm coï:
* Thiãút bë khê neïn, khäng khê bë neïn trong bçnh keïn dæåïi aïp suáút cao.
* Bçnh chæïa khê nhæ bçnh oxy (aïp suáút tåïi 150 at), bçnh nitå, bçnh hyârä.
* Bçnh sinh khê axãtylen (aïp suáút tåïi 20at).
Hiãûn nay trãn caïc cäng træåìng cuîng nhæ trãn caïc cå såí cäng nghiãûp váût liãûu xáy
dæûng trong nhiãöu quaï trçnh cäng nghãû phaíi sæí duûng caïc thiãút bë chëu aïp læûc, chàóng haûn nhæ:
1 - Näöi håi cung cáúp håi næåïc duìng trong quaï trçnh háúp sáúy cäút liãûu bã täng,
væîa, caïc cáúu kiãûn bã täng cäút theïp.
2 - Maïy neïn khê duìng âãø saín xuáút khäng khê neïn våïi tæ caïch cung cáúp nàng
læåüng cho caïc bäü pháûn dáùn âäüng cuía thiãút bë cäng nghãû nhæ buïa khoan, båm bã täng, phuût
væîa, phun sån trang trê phuí bãö màût cäng trçnh, phun caït âãø laìm saûch bãö màût kim loaûi . . .
3.3.1.2. Nhæîng yãúu täú nguy hiãøm âàûc træng cuía thiãút bë chëu aïp læûc:
- Nguy cå näø: Näöi håi vaì caïc thiãút bë chëu aïp læûc laìm viãûc trong âiãöu kiãûn mäùi cháút
chæïa trong âoï coï aïp suáút khaïc båïi aïp suáút khê quyãøn (låïn hån -aïp suáút dæång; nhoí hån - aïp
suáút ám chán khäng); vç váûy giæîa chuïng (mäùi cháút bãn trong vaì khäng khê bãn ngoaìi luän luän
coï xu hæåïng cán bàòng aïp xuáút keìm theo sæû giaíi phoïng nàng læåüng khi âiãöu kiãûn cho pheïp.
Chàóng haûn, khi æïng suáút taïc duûng væåüt quaï giåïi haûn âäü bãön cuía váût liãûu bçnh chæïa thç sæû giaíi
phoïng nàng læåüng âãø cán bàòng aïp suáút diãùn ra dæåïi hiãûn tæåüng näø. Caïc vuû näø cuía thiãút bë chëu
aïp læûc seî dáùn âãún phaï huyí nhaì cæía, cäng trçnh, maïy moïc thiãút bë, gáy chán thæång tai naûn cho
ngæåìi xung quanh.
Hiãûn tæåüng näø cuía thiãút bë aïp læûc coï thãø âån thuáön laì näø váût lyï, nhæng cuîng coï khi laì sæû
kãút håüp giæîa hai hiãûn tæåüng näø xaíy ra liãn tiãúp, âoï laì näø hoaï hoüc vaì näø váût lyï.
62

* Näø váût lyï laì hiãûn tæåüng phaï huyí thiãút bë âãø cán bàòng aïp suáút giæîa trong vaì
ngoaìi khi aïp suáút mäi cháút trong thiãút bë væåüt quaï trë säú cho pheïp âäúi våïi loaûi váût liãûu, thaình
bçnh hoàûc khi váût liãûu laìm thaình bçnh bë laîo hoaï, àn moìn. Khi âoï æïng suáút do aïp læûc mäi cháút
chæïa trong thiãút bë taïc duûng lãn thaình bçnh væåüt quaï æïng suáút cho pheïp cuía váût liãûu laìm thaình
bçnh. Khi näø váût lyï xaíy ra, thäng thæåìng thiãút bë bë phaï huyí åí âiãøm yãúu nháút.
Nàng læåüng cuía mäi cháút thoaït ra khi näø váût lyï thãø hiãûn bàòng cäng (kGm) âæåüc xaïc
âënh theo biãøu thæïc: A =

K
1 K
1
2 1
P
P
1
1 K
V P
(3 - 34)
Trong âoï: A - cäng daîn nåí âoaûn nhiãût caíu khê, kGm
P
1
- aïp suáút ban âáöu cuía mäi cháút trong bçnh, kG/cm
2

P
2
- aïp suáút sau khi näø (aïp suáút khê quyãøn); kG/cm
2

V - thãø têch mäi cháút trong bçnh; m
3

K - chè säú âoaûn nhiãût cuía mäi cháút, âäúi våïi khäng khê K = 1,41
* Hiãûn tæåüng näø våî thiãút bë do caï phaín æïng hoaï hoüc trong thiãút bë chëu aïp læûc
chênh laì quaï trçnh diãùn ra cuía hai hiãûn tæåüng näø liãn tiãúp; ban âáöu laì näø hoaï hoüc ( aïp suáút tàng
nhanh) sau âoï laì näø váût lyï do thiãút bë khäng coï khaí nàng chëu âæåüc aïp suáút taûo ra khi näø hoaï
hoüc trong bçnh chæïa mäi cháút. Âàûc âiãøm cuía näø hoaï hoüc laì aïp suáút do näø taûo ra ráút låïn vaì phaï
huyí thiãút bë thaình nhiãöu maính nhoí (do täúc âäü gia tàng aïp suáút quaï nhanh).
Cäng sinh ra do näø hoaï hoüc ráút låïn vaì phuû thuäüc vaìo baín thán cháút näø, täúc âäü chaïy
caíu häùn håüp, phæång thæïc lan truyãön cuía soïng näø. Ngoaìi ra noï coìn phuû thuäüc vaìo kãút cáúu cuía
thiãút bë (vê duû khi näø häùn håüp axãtylen, khäng khê aïp suáút khi näø âaût 11∼13 láön aïp suáút træåïc
khi näø, nãúu trãn âæåìng lan truyãön cuía soïng näø gàûp chæåïng ngaûi váût thç soïng phaín kêch tàng lãn
haìng tràm láön aïp suáút ban âáöu), vç váûy khi tênh toaïn âäü bãön cuía thiãút bë phaíi chuï yï âãún khaí
nàng chëu læûc khi coï näø hoaï hoc, khaí nàng thoaït khê qua van an toaìn.
- Nguy cå boíng nhiãût: Näöi håi vaì thiãút bë chëu aïp læûc laìm viãûc âäúi våïi mäi cháút coï
nhiãût âäü cao (tháúp) luän taûo mäúi nguy hiãøm boíng nhiãût. Bë boíng nhiãût khi thiãút bë näø våî, xç håi
mä cháút hoàûc tiãúp xuïc våïi caïc bäü pháûn coï nhiãût âäü cao nhæng khäng âæåüc loüc caïch nhiãût hay
caïch nhiãût bë hæ hoíng. Ngoaìi ra khi váûn haình thiãút bë chëu aïp læûc, ngæåìi coìn chëu taïc duûng xáúu
cuía nhiãût âäúi læu vaì nhiãût bæïc xaû.
Bãn caûnh âoï coìn gàûp nhæîng hiãûn tæåüng boíng khäng keïm pháön nguy hiãøm nhæ:
* Boíng do nhiãût âäü tháúp åí caïc thiãút bë maì mäi cháút âæåüc laìm laûnh láu åí aïp suáút
låïn (trong hãû thäúng thiãút bë saín xuáút oxy).
* Boíng do caïc hoaï cháút, cháút loíng do hoaût tênh cao (acid, cháút oxy hoaï maûnh,
kiãöm ...).
Hiãûn tæåüng boíng nhiãût åí caïc thiãút bë chëu aïp læûc thæåìng gáy chán thæång ráút nàûng
do aïp suáút cuía mäi cháút thæåìng ráút låïn (khi aïp suáút caìng cao thç näüi nàng caìng låïn): Vê duû: åí
aïp suáút 1at, nhiãût âäü håi baîo hoaì laì 99,8
0
C näüi nàng âaût 756 kcalo/kg; khi åí 6at nhiãût âäü håi
baîo hoaì laì 158
0
C vaì näüi nàng 8.176 Kcalo/kg.
63

- Caïc cháút âäüc haûi: Trong nhiãöu thiãút bë chëu aïp læûc, mäi cháút bãn trong laì caïc hoaï
cháút âäüc haûi, nhæ bçnh khê axãtylen, bçnh cacbänêc ... Baín thán caïc hoaï cháút âoüc haûi naìy coï thãø
gáy ra caïc hiãûn tæåüng ngäü âäüc cáúp tênh, maîn tênh, bãûnh nghãö nghiãûp. Trong âiãöu kiãûn bçnh
thæåìng hoaï cháút âäüc xuáút hiãûn trong mäi træåìng lao âäüng laì do hiãûn tæåüng roì rè taûi caïc mäúi làõp
gheïp, âæåìng äúng, phuû tuìng âæåìng äúng, taûi van an toaìn. Luïc coï sæû cäú näø våî thiãút bë thç mæïc âäü
âäüc haûi seî tàng gáúp bäüi.
3.3.2. Nguyên nhân nô nôi hoi va biên phap phong ngu a:
3.3.2.1. Nguyãn nhán sæû cäú, näø näöi håi.
Sæû cäú våî näöi håi laì hiãûn tæåüng giaíi thoaït chåïp nhoaïng nàng læåüng cuía næåïc bë dun
quaï nhiãût (quaï læía) khi sæû nguyãn veûn cuía thaình näöi (våî thiãút bë) bë phaï huyí, aïp læûc bãn trong
luïc âoï seî bë giaím ráút nhanh xuäúng âãún aïp suáút khäng khê bãn ngoaìi.
- Giaíi thêch hiãûn tæåüng näø våî näö i håi: trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng (aïp suáút khäng
khê) næåïc säi åí nhiãût âäü 100
0
C, nhæng åí trong bçnh kên nhæ näöi næåïc bàõt âáöu säi åí nhiãût âäü
100
0
C, khi âoï håi næåïc âæåüc taûo ra seî tàng aïp suáút trãn màût næåïc laìm cho sæû säi bë ngæìng laûi.
Âãø cho næåïc trong näöi håp tiãúp tuûc säi thç phaíi âun noïng âãún nhiãût âäü tæång æïng våïi aïp læûc
håi.
Vê duû: aïp læûc laì 6at tæång æïng våïi t
0
= 169
0
C, aïp læûc laì 8at thç t
0
= 171
0
C, aïp læûc laì
thç t = 189
0
C . . . Nãúu sau khi âun noïng âãún 189
0
C räöi ngæìng khäng âun noïng näöi hån næîa vaì
cho håi bay ra mäüt caïch bçnh thæåìng thç næåïc seî tiãúp tuûc säi cho âãún khi naìo nhiãût âäü cuía noï
chæa haû tháúp hån 100
0
C. Khi aïp læûc trong näöi caìng giaím nhanh thç næåïc caìng säi maûnh vaì håi
taûo ra caìng nhiãöu do læåüng thæìa nàng læåüng nhiãût chæïa åí trong næåïc. Toaìn bäü tàng læåüng nhiãût
thæìa âoï seî tiãu hao âãø taûo thaình håi khi giaím aïp suáút täúi âa âãún aïp suáút khê quyãön.
Nãúu trong træåìng håüp coï sæû cäú caíu näöi håi (thaình näöi bë phaï våî) thç sæû cán bàòng læûc
trong näöi seî bë phaï huyí vaì seî xaíy ra hiãûn tæåüng giaím âäüt ngäüt aïp suáút khê quyãön.
Næåïc bë âun quaï mæïc våïi täúc âäü nhæ váûy toaìn bäü seî biãún thaình håi, taûo ra mäüt
læåüng håi ráút låïn (1m
3
næåc svåïi aïp suáút bçnh thæåìng taûo nãn 1.700m
3
håi) cho nãn nãúu thaình
näöi khäng chëu näøi aïp læûc seî gáy ra näø, phaï huyí nhaì âàût näöi håi, pháön låïn dáùn tåïi tai naûn cháún
thæång nàûng vaì laìm chãút ngæåìi. Khi bë âun quaï mæïc åí trong näöi dæåïi aïp suáút 5at thç nàng
læåüng 60kg næåïc tæång âæåïng våïi nàng læåüng 1kg thuäúc näø, nàng læåüng nhiãût cuía næåïc åí
trong näöi håi hçnh truû khi aïp læûc 7at vaì nhiãût âäü khoaíng 170
0
C hoaìn toaìn âuí âãø tung näöi håi
lãn cao 5.500m
- Nguyãn nhán näø våî näöi håi: Sæû phaï huyí thaình näöi håi dáùn tåïi näø våî laì do taïc
âäüng cuía nhæîng nguyãn nhán gáy ra hiãûn tæåüng gia tàng æïng suáút vaì aïp suáút. Nhæîng nguyãn
nhán âoï laì:.
* AÏp suáút laìm viãûc tàng quaï nhiãöu so våïi aïp suáút tênh toaïn taïc duûng láu lãn näöi
gáy ra quaï æïng suáút. Âiãöu naìy xaíy ra khi.
1 - Hoìng caïc van an toaìn khäng tæû âäüng xaí båït håi âãø haû aïp suáút nhàòm baío
âaím laìm giaím aïp suáút trong näöi håi khäng cho tàng cao væåüt quaï væåüt quaï aïp suáút cho pheïp.
2 - Khäng coï aïp kãú (âäöng häö chè aïp suáút) hoàûc aïp kãú âaî hæ hoíng cho nãn
khäng biãút âæåüc chênh xaïc aïp suáút laìm viãûc.
64

3 - Cäng nhán váûn haình khäng theo doîi chàût cheî âãø cho aïp suáút laìm viãûc
tàng væåüt quaï aïp suáút cho pheïp chè trãn aïp kãú.
* ÆÏng suáút cho pheïp caïc váût liãûu näöi bë giaím do näöi bë âäút noïng quaï mæïc, xaíy
ra khi:
1 - Næåïc trong näöi bë giaím quaï mæïc, nãn bãö màût kim loaûi cuía thaình näöi tiãúp
xuïc våïi ngoün læía bë âäút quaï noïng nhæng khäng âæåüc næåïc laìm maït, vç do näöi håi khäng coï
äúng thuyí âãø kiãøm tra mæïc næåïc trong näöi.
2 - Màût trong cuía näöi håi bë âoïng caïn càûn laìm giaím khaí nàng dáùn nhiãût cuía
thaình näöi, nãn màûc duì coï næåïc chuyãøn âäüng liãn tuûc nhæng khi låïp caïn càûn daìy kim loaûi váùn
bë âäút noïng quaï mæïc.
3 - Bãö daìy thaình näöi bë moìn rè, bong troïc vç trong quaï trçnh laìm viãûc voí
kim loaûi bë tiãúp xuïc våïi caïc mäi cháút coï tênh àn moìn. Kim loaûi bë àn moìn dæåïi daûng âäöng âãöu
trãn toaìn bäü bãö màût kim loaûi hoàûc àn moìn cuûc bäü thaình nhæîng häú sáu.
* Nhæîng sai soït trong thiãút kãú kãút cáúu vaì chãú taûo näöi nhæ:
1 - Tênh toaïn bãö daìy thaình näöi khäng chênh xaïc, choün váût liãûu khäng âaïp
æïng våïi caïc thäng säú tênh toaïn.
2 - Khuyãút táût mäúi haìn hoàûc âinh taïn khi chãú taûo.
* Nhæîng sai phaûm, thiãúu soït trong quaï trçnh quaín lyï sæí duûng nhæ:
1 - Khäng tiãún haình âàng kiãøm våïi cå quan chæïc nàng cuía Nhaì næåïc, âàûc
biãût laì näöi håi coï dung têch vaì cäng suáút nhoí dáùn tåïi tçnh traûng quaín lyï loíng leîo, nhiãöu khi
khäng âàng kiãøm váùn âæa vaìo hoaût âäüng.
2 - Cå quan Thanh tra, Âàng kiãøm coï thiãúu soït trong viãûc kiãøm tra, giaïm
âënh caïc cå såí sæí duûng caïc thiãút bë chëu aïp læûc.
3 - Trçnh âäü vàn hoaï cuía cäng nhán yãúu, thao taïc nháöm láùn, chæa âæåüc âaìo
taûo, huáún luyãûn vaì chuyãn män vaì kyî nàng an toaìn; khäng phaït hiãûn vaì xæí lyï këp thåìi caïc
træåìng håüp sæû cäú, vi phaûm nhæîng quy âënh an toaìn khi váûn haình, baío dæåîng, sæía chæîa.
3.3.2.2. Biãûn phaïp phoìng ngæìa sæû cäú näø näöi hån:
Nhæ trãn âaî phán têch, nguyãn nhán gáy näø våî näöi håi laì do caïc yãúu täú laìm tàng aïp
suáút lãn quaï mæïc chëu âæûng cuía váût liãûu hoàûc laìm cho æïng suáút cho pheïp cuía váût liãûu bë giaím
so våïi thiãút kãú tênh toaïn.
- Biãûn phaïp ngàn ngæìa caïc yãúu täú laìm tàng aïp suáút quaï mæïc, nhæ:
* Âãø âo mæïc aïp suáút cuía håi trong näöi phaíi coï hai aïp kãú (manämeït). Mäüt aïp kãú
laìm viãûc vaì mäüt aïp kãú kiãøm tra (âãø khi cáön kiãøm tra aïp kãú laìm viãûc). Khi aïp suáút trong näöi
tàng, nhåì coï aïp kãú chè mæïc aïp suáút maì ngæåìi váûn haình biãút âæåüc âãø coï biãûn phaïp laìm giaím aïp
suáút (nhæ giaím læåüng nhiãût cáúp, xaí båït håi qua van giaím aïp). Vç váûy aïp kãú cáön baío âaím âo
âæåüc chênh xaïc aïp suáút håi trong näöi.
AÏp kãú cáön âæåüc kiãøm tra thæåìng xuyãn, êt nháút mäùi nàm mäüt láön. Sau khi kiãøm tra,
aïp kãú cáön âæåüc niãm chç. Khäng cho pheïp sæí duûng caïc aïp kãú khäng âæåüc niãm chç, âaî quaï haûn
kiãøm tra hoàûc khäng coìn chênh xaïc.
65

Trãn näöi håi cçn âàût van mäüt chiãöu (van ngæåüc) trãn tuyãún âäút noïng næåïc cáúp tåïi
näöi håi, cuîng nhæ vaïn thao vaì cæía xaí.
* Âãø giaím aïp suáút trong näöi håi phaíi duìng van baío hiãøm nhàòm tæû âäüng xaí båït
håi trong näöi khi aïp læûc laìm viãûc væåüt quaï giåïi haûn cho phaïp. Trãn näöi håi coï hai van baío
hiãøm. Mäüt van kiãøm tra phaït tên hiãûu ám thanh khi aïp suáút cuía håi trong näöi âaût giaï trë tåïi haûn
vaì mäüt van váûn haình tæû âäüng xaí håi thæìa tæì trong näöi ra. Trong quaï trçnh laìm viãûc cáön khäúng
chãú aïp suáút sao cho van kiãøm tra khäng bë måí, vç váûy van kiãøm tra luän luän âæåüc niãm chç.
Van baío hiãøm coï caïc loaûi nhæ: nàõp âáûy, loì xo, âoìn báøy . . .
1 - Van baío hiãøm kiãøu nàõp âáûy: laì loaûi coï cáúu taûo ráút âån giaín. Nàõp âáûy laì mäüt táúm bça
hay tän moíng. Khi aïp suáút trong näöi tàng quaï giåïi haûn cho pheïp thç mäi cháút seî choüt thuíng
nàõp vaì thoaït ra ngoaìi, aïp suáút trong näöi seî giaím xuäúng. Æu âiãøm cuía loaûi van naìy laì coï cáúu taûo
âån giaín nhæng coï nhæåüc âiãøm laì ráút khoï choün âuïng âæåüc táúm nàõp âáûy sao cho khi aïp suáút
tàng tåïi giåïi haûn thë noï bë choüc thuíng theo yãu cáöu, vç váûy chuí yãu duìng cho thiãút bë coï aïp
suáút tháúp.
2 - Van baío hiãøm kiãøu loì xo: (Hçnh 3-9) laìm viãûc theo
nguyãn tàõc sau; bçnh thæåìng nàõp van âoïng laûi nhåì taïc duûng
neïn cuía loì xo. Khi aïp læûc trong näöi håi låïn hån læûc neïn cuía loì
xo thç nàõp van seî måí ra âãø håi thoaït ra ngoaìi, aïp suáút trong
bçnh seî giaím xuäúng cho tåïi khi læûc taïc duûng lãn nàõp van nhoí
hån læûc neïnn cuía loì xo thç nàõp van seî âoïng laûi.
d
P
3
1
2
Hçnh 3 - 9. Van baío hiãøm kiãøu loì xo
1 - Loì xo; 2 - Âinh vêt.3 - Nàõp van.
Phæång trçnh cán bàòng giæî aïp læûc trong näöi håi vaì læûc
neïn cuía loì xo coï thãø viãút dæåïi daûng: N P
4
d
2
=
π
; kg (3 - 35)
Trong âoï: N - læûc neïn doüc cuía loì xo; kG
P - aïp suáút taïc duûng lãn van; kG/cm
2

d - âæåìng kênh cuía läù van; caïch maûng
Van loì xo seî âiãöu chènh våïi aïp suáút laìm
viãûc giåïi haûn theo aïp kãú bàòng âënh vêt.
3 - Van baío hiãøm kiãøu âoìn báøy:
Nguyãn lyï laìm viãûc cuía loaûi van naìy (hçnh
3-10) cuîng giäúng nhæ van kiãøu loì xo, chè khaïc åí
chäù læûc neïn cuía loì xo âæåüc thay bàòng læûc âeì cuía
taíi troüng di âäüng treo trãn âoìn báøy.

Hçnh 3 - 10. van baío hiãøm kiãøu âoìn báøy
a
c
b
d
P
S
Q
C
3
4
2
1
A
B
1 - Baín lãö; 2 - Nàõp van; 3 - Taíi troüng di âäüng;
4 - Troüng tám cuía âoìn tay AC
66

Âiãöu kiãûn cán bàòng âäúi våïi baín lãö A khi van âoïng vaì aï p suáút giåïi haûn trong näöi
âæåüc xaïc âënh tæì âàóng thæïc täøng mämen caïc læûc taïc duûng lãn hãû thäúng seî bàòng khäng, coï thãø
viãút dæåïi daûng:


π
q P
4
d
2
a = Q (a + b) + S (a+c) (3 - 36)
Trong âoï: d - âæåìng kênh cuía läù van; cm
P - aïp suáút laìm viãûc giåïi haûn trong näöi; kG/cm
3

q - troüng læåüng âéa van vaì coüc van; kG
Q - troüng læåüng taíi troüng di âäüng; kG
S - troüng læåüng cuía âoìn tay AC; kG
A, (a + b), (a + c) nhæîng tay âoìn tæång æïng cuía caïc mämen âäúi våïi gäúc tæûa baín lãö A.
Tæì cäng thæïc (3-36) coï thãø choün trë säú taíi troüng Q khi chiãöu daìi tay âoìn (a+b)
khäng âäøi hoàûc khi cho taíi troüng khäng âäøi seî xaïc âënh khoaíng caïch b cho thêch æïng våïi báút
kyì aïp suáút naìo âaî cho.
* Yãu cáöu an toaìn âäúi våïi van baío hiãøm khi làõp âàût váûn haình, cáön læu yï:
1 - Caïc van baío hiãøm phaíi âæåüc âàût âäüc láûp våïi nhau vaì âæåüc näúi træûc tiãúp
våïi pháön chæïa håi hay qua nhæîng äúng cuût. Trãn âoaûn äúng naìy khäng âæåüc näúi våïi báút kyì
âæåìng äúng láúy håi naìo khaïc. Khi cáön âàût chung mäüt säú van trãn mäüt äúng cuût thç tiãút diãûn
ngang cuía äng âoï êt nháút phaíi bàòng 1,25 láön täøng tiãút diãûn ngang cuía caïc van baío hiãøm näúi våïi
noï.
2 - Trong mäùi ca váûn haình cáön kiãøm tra traûng thaïi laìm viãûc cuía van baío
hiãøm âäöng thåìi vë trê cuía van âaî âæåüc âiãöu chènh theo caïc aïp suáút måí van (nhæ vë trê taíi troüng
di âäüng trán âoìn tay, caíu vêt vàûn âäü càng loì xo) khäng bë thay âäøi trong quaï trçnh laìm viãûc.
Biãûn phaïp ngàn ngæìa giaím aïp suáút cho pheïp cuía váût liãûu thaình näöi; gäöm:
* Trong thiãút kãú: Viãûc thiãút kãú, choün kãút cáúu cuía thiãút bë phaíi baío âaím âäü væîng
chàõc, âäü äøn âënh, thao taïc thuáûn tiãûn vaì âuí âäü tin cáûy, thaïo làõp dãù daìng vaì dãù kiãøm tra bãn
trong cuîng nhæ bãn ngoaìi. Tênh toaïn xaïc âënh âuïng bãö daìy thaình näöi âãø âaím baío âæåüc âäü bãön
(cå hoüc, hoaï hoüc vaì nhiãût hoüc). Dæûa vaìo âàûc tênh vaì phaûm vi sæí duûng caïc kim loaûi chãú taûo caïc
thiãút bë chëu læûc âãø choün âuïng nguyãn váût liãûu chãú taûo näöi håi.
* Vãö chãú taûo: Phaíi baío âaím sao cho trong vaì sau khi chãú taûo, trong kim loaûi
khäng sinh ra biãún daûng dæ laìm giaím cháút læåüng cuía kim loaûi. Viãûc chãú taûo näöi hån, thiãút bë
chëu aïp læûc chè âæåüc pheïp tiãún haình åí nhæîng cå såí coï âáöy âuí caïc âiãöu kiãûn vãö con ngæåìi, maïy
moïc, thiãút bë gia cäng, cäng nghãû vaì âiãöu kiãûn kiãøm tra thæí nghiãûm âaím baío nhæ caïc quy âënh
trong tiãu chuáøn quy phaûm vaì phaíi âæåüc Nhaì næåïc cho pheïp.
Cäng viãûc liãn quan tåïi haìn phaíi do thåü haìn coï bàòng haìn aïp læûc tiãún haình. Phaíi
kiãøm tra âaïnh giaï mäúi haìn theo caïc tiãu chuáøn quy phaûm.
* Trong quaï trçnh váûn haình: Âãø ngàn ngæìa khäng cho caït, càûn baïm vaìo thaình
näöi laìm cho nhiãût âäü kim loaûi tàng lãn, æïng suáút cho pheïp giaím âi thç laìm mãöm næåïc træåïc khi
cáúp vaìo näöi bàòng caïch làõng loüc âãø thaíi caïc váût cháút khäng tan coï trong næåïc vaì duìng caïc
67

phæång phaïp hoaï hoüc, trao âäøi ion âiãûn, tæì træåìng . . . âãø thaíi caïc váût cháút haìo tan trong næåïc
(chuí yãúu laì caïc muäúi canxi vaì magiã) gáy nãn caïc càûn âoïng trong näöi.
2 - Âãø laìm máút bãö màût kim loaûi voí näöi thç cáön phaíi duy trç mæïc næåïc trong
näöi khäng tháúp hån trë säú giåïi haûn cho pheïp. Âäúi våïi nhæîng näöi håi äúng næåïc nàòm nghiãng vaì
âæïng, mæïa næåïc cho pheïp phaíi baío âaím âiãöu kiãûn tuáön hoaìn äøn âënh, tæïc laì baío âaím cho næåïc
luän luän chuyãøn âäüng qua bãö màût kim loaûi. Ngoaìi äúng thuyí gàõn ngay åí näöi, âäúi våïi caïc näöi
håi låïn cáön coï caïc loaûi âäöng häö âo mæïc næåïc khaïc vãö hãû thäúng tæû âäüng baïo hiãûu mæïc næåïc
bàòng aïnh saïng, anh thanh (âeìn, chuäöng).
3.3.3. Nguyên nhân nô thiêt bj khi nen va biên phap phong ngua:
Trãn caïc cäng træåìng thi cäng loaûi maïy neïn khê âæåüc sæí duûng chuí yãúu laì loaûi maïy neïn
khê kiãøu pittäng, maïy naìy hoaût âäüng âæåüc do âäüng ciæ âäút trong vaì âæåüc làõp cuìng våïi bçnh
chæïa khê trãn khung rå-mooïc.
3.3.3.1. Nguyãn nhán sæû cäú näø thiãút bë:
- Nhiãût âäü laì aïp suáút cuía khäng khê neïn væåüt quaï mæïc quy âënh. Trong quaï trçnh
neïn khê våïi læûc neïn tàng lãn, thãø têch ban âáöu seî giaím coìn aïp suáút seî tàng lãn tæång æïng; khi
aïp suáút væåüt quaï trë säú cho pheïp laìm cho maïy bë näø. Âäöng thåìi nhiãût âäü cuía khê neïn cuîng tàng
lãn vaì coï thãø xaïc âënh theo cäng thæïc:
T
2
= T
1
(
m
1 m
1
2
)
P
P

(3 - 37)

Trong âoï: T
1
, T
2
- nhiãût âäü tuyãût âäúi cuía khê træåïc vaì sau khi neïn (
0
K)
P
1
, P
2
- aïp suáút tuyãût âäúi cuía khê træåïc vaì sau khi neïn; kG/cm
2

m - chè säú âa phæång (chè säú fäliträúp)
Thê vuû: , khi neïn khäng khê tæì 0 ∼ 10 kG/cm
2
thç nhiãût âäü cuía noï tàng lãn tæì 20 ∼
300
0
C.
Hiãûn tæåüng âoï laìm cho maïy neïn khê noïng lãn vaì phán huyí dáöu bäi trån, coï thãø laìm
cho maïy bë näø.
- Taûo ra trong khäng khê neïn häùn håüp näø. Khi trong khäng khê huït vaìo maïy neïn
khê coï nhæîng buûi dãù chaïy næh buûi than, buûi giáúy, bäng coï thãø gáy chaïy näø.
- Sæû buìng chaïy cuía dáöu bäi trån.
* Dáöu bäi trån åí caïc mäúi liãn kãút dæåïi taïc duûng cuía nhiãût âäü cao mäüt pháön bay
håi, khi bäi nhiãöu seî bë phun ra trong khäng khê neïn dæåïi daûng sæång muì taûo ra våïi khäng khê
thaình häùn håüp näø.ê duû: näöng âäü håi dáöu trong khäng khê tæì 6 ∼ 11% häùn håüp coï thãø bë näø khi
nhiãût âäü khoaíng 200
0
C.
* Vi phaûm så âäö laìm saûch hãû thäúng khåi muäüi càûn dáöu âàûn. Nhæîng muäüi càûn
naìy láu ngaìy coï khaí nàng tæû bäúc chaïy khi trong khäng khê neïn coï håi dáöu seî dáùn tåïi näø vaì
thæåìng xaíy ra khi laìm viãûc dæåïi aïp suáút cao.
- Duûng cuû an toaìn khäng baío âaím theo tiãu chuáøn quy âënh.

68

3.3.3.2. Phoìng ngæìa sæû cäú, näø våî thiãút bë, khê neïn:
- Âãø âãö phoìng näø maïy neïn khê coï thãø duìng haìng loaût caïc biãûn phaïp nhæ:
* Sæí duûng dáöu bäi trån chëu nhiãût. Dáöu bäi trån caïc Xylanh cuía maïy neïn khäng
khê phaíi choün âuïng loaûi coï nhiãût âäü bäúc håi 216-242
0
C vaì nhiãût âäü tæû bäúc chaïy gáön 400%.
Trong táút caí moüi træåìng håüp nhiãût âäü bäúc håi cuía dáöu phaíi cao hån nhiãût âäü cuía khê bë neïn laì
70%. Læåüng duìng dáöu phaíi âæåüc haûn chãú nghiãm ngàût theo yãu cáöu kyî thuáût.
* Laìm saûch muäüi càûn dáöu këp thåìi. Ngàn ngæìa taûo ra càûn dáöu vaì muäüi báøn bàòng
caïch duìng dáöu âàûc biãût âãø bäi trån maïy neïn khê kiãøu pêttäng våïi aïp suáút tåïi 50at.
* Khäng khê âæa vaìo maïy neïn khê phaíi saûch, khäng coï taûp cháút, khäng coï buûi
dãù chaïy näø. Buûi báøn åí trong khäng khê båm vaìo seî laìm tàng càûn trong âæåìng äúng båm vaì làõm
tàõc âæåìng äúng. Cho nãn khäng khê træåïc khi båm vaìo maïy neïn khê phaíi âæåüc laìm saûch cáøn
tháûn bàòng låïp loüc dáöu hay caïc phin loüc hiãûu quaí cao.
- Âãø giaím nhiãût âäü cuía maïy neïn khê cáön trang bë cho noï bäü pháûn laìm laûnh laìm viãûc
liãn tuûc vaì våïi cæåìng âäü cao.. Âäúi våïi caïc maïy neïn khê cäng suáút nhoí våïi aïp læûc tháúp âãø laìm
laûnh coï thãø duìng khäng khê; coìn trong caïc maïy neïn khê aïp læûc cao vaì cäng suáút låïn âãø laìm
laûnh phaíi duìng næåïc.
Caïc maïy neïn khê âæåüc trang bë hãû thäúng tæû âäüng, tàõc maïy khi nhiãût âäü cuía cháút
loíng laìm laûnh væåüt quaï trë säú täúi haûn.
- Táút caí caïc maïy neïn khê âãöu âæåü c trang bë caïc duûng cuû baío hiãøm (caïc van an toaìn,
aïp kãú . . .) cuîng nhæ hãû thäúng tiãúp âáút tin cáûy âãø dáùn âiãûn têch tènh âiãûn âæåüc taûo nãn do ma
saït trong caïc xylanh cuía maïy neïn khê.
- Caïc traûm âàût maïy neïn khê phaíi âàût xa nhæîng vuìng coï caïc khê coï thãø bë chaïy,
nhæîng häùn håüp dãù bäúc chaïy, dãù gáy näø. Nhiãût âäü khäng khê trong traûm khäng âæåüc quaï 30
0
C.
- Nhæîng váût liãûu âãûm cho caïc màût bêch trãn âæåìng dáùn khäng khê neïn phaíi laì
nhæîng váût liãûu äøn âënh dæåïi taïc duûng cuía nhiãût áøm vaì cuía dáöu. Khäng cho pheïp duìng giáúy caïc
täng, cao su vaì nhæîng váût liãûu dãù bäúc chaïy khaïc laìm váût liãûu âãûm.
3.3.4. Nguyên nhân nô cac binh chua khi va biên phap phong ngu a:
Trãn cäng træåìng thæåìng duìng caïc bçnh chæïa khê oxy, axãtylen âãø haìn xç caïc mäúi näúi,
caïc bçnh chæïa khi hyârä vaì caïc khê chaïy khaïc. Khê trong caïc bçnh thæåìng åí dæåïi daûng neïn,
hoaï loîng hay loaîng.
3.3.4.1. Nguyãn nhán sæû cäú näø caïc bçnh chæïa khê:
Caïc bçnh chæïa khê thæåìng bë näø do caïc nguyãn nhán sau:
- Naûp khê hoaï loíng vaìo quaï mæïc laìm âáöy thãø têch bçnh. Båíi vç cháút loíng thæûc tãú
khäng neïn âæåüc, nãn khi nhiãût âäü bãn ngoaìi tàng lãn seî laìm nhiãût âäü cuía bçnh tàng lãn, cháút
loíng seî hoaï håi khiãún cho aïp suáút trong bçnh cuîng tàng lãn. Sæû quan hãû naìy âæåüc thãø hiãûn theo
cäng thæïc:
P
1
= t Δ
β
α
; kg/cm
2
(3 - 38)
Trong âoï: P
1
- aïp suáút trong bçnh tàng lãn do nhiãût âäü; kG/cm
2

69

α - hãû säú daîn nåí nhiãût thãø têch
β - hãû säú neïn thãø têch
Δt - âäü tàng nhiãût âäü:
0
C
Vê duû: Bçnh chæïa âáöy clo loíng khi nhiãût âäü tàng tæì 0
0
C ∼ 30
0
C thç aïp suáút trong
bçnh seî tàng thãm 357kG/cm
2
.
Khi aïp suáút trong bçnh tàng lãn laìm cho váût liãûu chãú taûo bçnh bë quaï taíi seî dáùn âãún
näø bçnh.
- Voí bçnh bë noïng quaï hoàûc laûnh quaï. Noïng quaï laìm mãöm váût liãûu thaình bçnh vaì
giaím cæåìng âäü cå hoüc cuía váût liãûu.
- Dáöu måí vaì caïc cháút loíng dáöu måí khaïc råi vaìo bãn trong van vaì bçnh seî dáùn âãún
sæû taûo thaình häùn håüp gáy näø.
- Màût trong cuía thaình bçnh bë gè vaì bong troïc, caïc pháön tæí gè vaì bong troïc bë khê
(gas) keïo theo ra khoíi thaình bçnh coï thãø taûo thaình tia læía do ma saït vaì têch âiãûn tènh âiãûn.
- Va âáûp vaìo thaình bçnh do råi âäø hoàûc va âáûp láùn nhau khi cáön làn trong váûn
chuyãøn.
- Naûp khê vaìo bçnh nháöm láùn khäng âuïng loaûi dáùn âãún taûo thaình mäi træåìng näø. Vê
duû naûp nháöm oxy vaìo bçnh chæïa hyârä.
3.3.4.2. Phoìng ngæìa sæû cäú näø caïc bçnh chæïa khê:
- Khi naûp khê hoaï loíng vaìo bçnh khäng âæåüc naûp quaï 90% thãø têch bçnh (chæïa laûi
khoaíng 10% thãø têch).
- Khäng âãø caïc bçnh chæïa khê ngoaìi nàng hoàûc gáön nhæîng nåi coï ngoün læía tráön
nhoàûc nguäön nhiãût cao (gáön nåi haìn âiãûn, haìn håi, gáön caïc loì âäút nung, sáúy).
- Bçnh khê phaíi âæåüc baío quaín trong caïc càn nhaì thoaïng maït, khäng âãø tia saïng
màût tråìi chiãúu thàóng vaìo bçnh. Khoaíng caïch tæì bçnh âãún caïc thiãút bë sæåíi áúm khäng dæåïi 1m.
- Khäng âãø dáöu måí dênh vaìo van, nàõp bçnh. Caïc bçnh chæïa khê oxy træåïc khi cho
khê neïn vaìo phaíi ræía vaì laìm saûch dáöu måí bàòng caïc cháút hoaì tan (dicloãtan hay tricloãtan).
- Caïc bçnh chæïa khê âàût âæïng phaíi âãø vaìo caïc khung giaï âåî phoìng traïnh âäø, khi
váûn chuyãøn phaíi coï caïc phæång tiãûn chuyãn duìng, âãø bçnh nàòm ngang, giæîa chuïng coï kã hai
thanh gäù hay voìng âãûm bàòng cao su hoàûc såüi bãûn thæìng. Táúm váûn chuyãøn mang vaïc trãn ngæåìi
hoàûc váön làn lãn âáút. Khi váûn chuyãøn bàòng xe âáøy khäng qua hai bçnh mäüt chuyãún, khäng
âæåüc pheïp váûn chuyãøn cuìng mäüt luïc caí hai loaûi bçnh chæïa oxy vaì axãtylen.
Âãø traïnh naûp khê nháöm láùn caïc loaûi bçnh phaíi âæåüc sån maìu khaïc nhau vaì ghi roî
tãn cháút khê chæïa.
* Bçnh nitå maìu sån âen; ghi kyï hiãûu nitå maìu vaìng
* Bçnh amäniac maìu sån vaìng; ghi kyï hiãûu Amäniaïc maìu âen.
* Bçnh axãtylen maìu sån tràõng; ghi kyï hiãûu Axãtylen maìu âoí.
* Bçnh oxy maìu sån xanh da tråìi; ghi kyï hiãûu oxy maìu âen.
* Bçnh hyârä maìu sån xanh; ghi kyï hiãûu hyârä maìu âoí.
70

* Bçnh khäng khê neïn maìu sån âen; ghi kyï hiãûu tãn khê maïu tràõng.
- Caïc bçnh chæïa khê phaíi thæí nghiãûm thuyí læûc våïi aïp suáút væåüt quaï aïp suáút laìm viãûc
1,5 láön. Thåìi gian thæí bçnh khäng dæåïi 1 phuït, nãúu nhæ bçnh khäng bë näø hay khäng bë roì rè thç
bçnh âæåüc coi laì âaî chëu âæåüc thæí thuyí læûc.
- Bçnh chæïa khê phaíi coï âáöy âuí thiãút bë an toaìn nhæ van baío hiãøm, aïp kãú (manämeït).


71

DAI HOC DA NÄNG
TRUONG DAI HOC BACH KHOA


HOAÌNG CÄNG CÁØN
PHAN HÄÖNG SAÏ NG

BAI GIANG
AN TOAÌN LAO ÂÄÜNG
TRONG XÁY DÆÛNGÂaì Nàông - 2006
71CHUONG 4
AN TOAÌN KHI ÂAÌO ÂÁÚT ÂAÏ VAÌ LAÌM VIÃÛC TRÃN CAO

4.1. Phân tich nguyên nhân tai nan khi thi công dât da, dao hô sâu:
Trong xáy dæûng cå baín thi cäng âáút âaï laì loaûi cäng viãûc thæåìng coï khäúi læåüng låïn, täún
nhiãöu cäng sæïc; nháút laì våïi caïc cäng trçnh thuyí låüi, thuyí âiãûn, giao thäng vaì saín xuáút váût liãûu
xáy dæûng (âáút, âaï âãø laìm gaûch . . .) daûng cäng taïc âáút cuîng phæïc taûp (âaìo haìo, häú sáu, khoan
âæåìng háöm, naûo veït, âàõp âã âáûp ...) nãn dãù xaíy ra tai naûn lao âäüng vaì coï khi laì nhæîng tai naûn
tráöm troüng.
4.1.1. Nguyên nhân gây tai nan:
Caïc træåìng håüp cháún thæång, tai naûn xaíy ra khi thi cäng âáút (chuí yãúu khi âaìo häú, haìo
sáu) vaì khai thaïc âaï åí caïc moí laì do nhæîng nguyãn nhán chuí yãúu sau âáy gáy nãn:
- Suûp âäø âáút luïc âaìo haìo, häú sáu khi:
+ Chiãöu sáu âaìo thàóng âæïng væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp maì khäng gia cäú hoàûc âaìo
våïi maïi däúc khäng âuí äøn âënh.
+ Gia cäú chäúng âåî thaình haìo häú khäng âuïng kyî thuáût, khäng âaím baío äøn âënh.
+ Vi phaûm quy tàõc an toaìn khi thaïo dåî hãû thäúng chäúng âåî.
- Âáút âaï làn råi tæì trãn båì xuäúng häú hoàûc âaï làn theo vaïch nuïi xuäúng ngæåìi laìm viãûc
phêa træåïc.
- Ngæåìi bë træåüt ngaî khi:
+ Laìm viãûc åí maïi däúc quaï âæïng do khäng âeo dáy an toaìn
+ Nhaíy qua haìo, häú räüng hoàûc leo treìo âãø lãn xuäúng haìo, häú sáu.
+ Âi laûi ngang tàõc trãn sæåìn nuïi, sæåìn âäöi khäng theo âæåìng quy âënh hoàûc khäng
coï biãûn phaïp âaím baío an toaìn.
- Theo doîi khäng âáöy âuí vãö tçnh traûng an toaìn cuía häú âaìo do nhçn khäng tháúy roî luïc
tråìi täúi, sæång muì vaì ban âãm.
- Bë nhiãùm hån khê âäüc nhæ khê cacbonêc, amäniaïc, mãtan (CO
2
, NH
3
, CH
4
) xuáút hiãûn
báút ngåì khi thi cäng åí caïc häú sáu, âæåìng ngáöm).
- Bë cháún thæång do sæïc eïp hoàûc âáút âaï vàng vaìo ngæåìi khi thi cäng bàòng cháút näø.
- Caïc phæång tiãûn thi cäng âáút (xe váûn chuyãøn, maïy âaìo, maïy uíi, maïy âáöm ...) cuîng coï
thãø gáy ra tai naûn khi khäng tuán thuí âáöy âuí caïc quy âënh an toaìn nhæ âæåìng âi laûi, vë trê âæïng
laìm viãûc, chiãúu saïng, tên hiãûu . . .
- Mäüt nguyãn nhán khaïc laì viãûc âaïnh giaï khäng hoaìn toaìn âáöy âuí vãö khaío saït, thàm doì
vaì thiãút kãú. Båíi vç hiãûn nay caïc tênh cháút cå hoüc cuía âáút váùn chæa âæåüc thãø hiãûn hoaìn toaìn
trong cå hoüc âáút vaì âáút cuîng khäng phaíi laì mäüt thãø tènh âënh theo thåìi gian. Sæû thay âäøi taïc
âäüng cuía næåïc ngáöm, cáúu taûo håüp thaình cuía âáút, sæû aính hæåíng biãún âäøi cuía nhiãût âäü, âiãöu kiãûn
72

thi cäng, taïc duûng tæång häù giæîa caïc cäng trçnh âaî coï vaì cäng trçnh âang xáy dæûng maì trong
quaï trçnh thi cäng tênh cháút cå lyï cuía âáút coï thãø sai khaïc so våïi khi khaío saït, thiãút kãú.
4.1.2. Phân tich nguyên nhân lam sut lo mai dôc o khôi dao:
4.1.2.1. Âiãöu kiãûn cán bàòng äøn âënh cuía maïi däúc khäúi âaìo:
Sæû suûp âäø maïi däúc åí häú, haìo xaíy ra laì do caïc âiãöu kiãûn cán bàòng cuía khäúi âáút làng
truû ABC (hoàûc khäúi hçnh hoüc khaïc) bë phaï
hoaûi (hçnh 4-1). Khäúi âáút naìy âæåüc giæî båíi læûc
ma saït vaì læûc dênh taïc duûng lãn màût phàóng
træåüt (AC).
H
A
B
C
T
N
Q
α
θ ϕ
θ Khi maïi däúc äøn âënh tæïc laì khi khäúi
làng truû ABC coìn åí traûng thaïi cán bàòng giåïi
haûn theo læûc ma saït vaì læûc dênh; åí daûng chung
coï thãø biãøu thë bàòng quan hãû:
Hçnh 4-1. Så âäö tênh toaïn âiãöu kiãûn
cán bàòng äøn âënh mæïc däúc khäúi âaìo.
T = Ntgϕ + C (AC) táún (4 - 1)
Trong âoï: T - læûc træåüt gáy ra do troüng læåüng
khäúi làng truû ABC, T = Qsinθ
N - læûc ma saït; Ntgϕ = Qcosθtgϕ
Do âoï coï phæång trçnh cán bàòng laì: Qsinθ = Qcosθtgϕ = C (AC) (4 - 2)
ÅÍ âáy: Q - troüng læåüng khäúi làng truû ABC; táún
θ - goïc giæîa màût phàóng træåüc (AC) vaì màût phàóng ngang
ϕ - goïc maïi däúc tæû nhiãn cuía âáút (goïc näüi ma saït)
C - læûc dênh: T/m
2

4.1.2.2. Nguyãn nhán phaï hoaûi sæû cán bàòng äøn âënh:
Khi âäü áøm cuía âáút tàng thgç trë säú cuía læûc dênh vaì læûc ma saït seî bë giaím âi. nãúu täøng
caïc læûc naìy tråí lãn nhoí hån læûc træåüt, âiãöu kiãûn cán bàòng cuía khäúi làng truû ABC seî bë phaï
hoaûi; tæïc laì khi Qsinθ > Q Qcosθtgϕ + C (AC) thç maïi däúc häú âaìo bë suût låî. Do âoï sæû äøn âënh
cuía caïc maïi däúc häú âaìo khäng âæåüc gia cäú cuîng chií giæî âæåüc taûm thåìi cho âãún khi caïc tênh
cháút cå lyï cuía âáút thay âäøi do næåïc ngáöm hoàûc mæa luî laìm cho âáút áøm æåïc.
Chênh vç lyï do trãn âãø baío âaím an toaìn lao âäüng vaì caïc lyï do vãö màût kinh tãú cáön
phaíi thi cäng âaìo haìo, häú trong mäüt thåìi gian ngàõn vãö muìa khä. Tuy nhiãn trong thæûc tãú thåìi
gian thi cäng vaì täön taûi cuía nhiãöu haìo, häú thæåìng bë keïo daìi tåïi khi maïi däúc khäng coìn giæî
âæåüc äøn âënh næîa seî dáùn tåïi sutk låî khäúi âaìo gáy ra tai naûn.
Vç váûy, âãø loaûi træì caïc nguyãn nhán laìm suût låî âáút âaï trong quaï trçnh thi cäng âaìo
moïng, âaìo haìo, häú sáu, kãnh mæång thç khi thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû hoàûc så âäö thi cäng
cáön phaíi xeït caïc yãúu täú sau âáy:
- Âàûc træng cuû thãø cuía âáút (tênh cháút cå lyï, thaình pháön haût . . .)
- Âäü sáu, chiãöu räüng cuía khäúi âaìo vaì thåìi haûn thi cäng.
- Sæû dao âäüng cuía mæûc næåïc ngáöm vaì sæû thay âäøi nhiãût âäü cuía âáút trong suäút
thåìi kyì thi cäng khäúi âaìo.
- Hãû thäúng âæåìng ngáöm coï sàôn vaì vë trê phán bäø cuía chuïng.
73

- Âiãöu kiãûn thi cäng (cå giåïi, thuí cäng . . .)
Trong quy trçnh cäng nghe vaì så âäö thi cäng âáút cáön phaíi chè roî phæång phaïp thi
cäng vaì biãûn phaïp ngàn ngæìa tuût låî, baío âaím sæû äøn âënh cuía khäúi âaìo vaì an toaìn thi cäng.

4.2. Cac biên phap dê phong tai nan khi thi công dao dât da:
Âãø âãö phoìng cháún thæång, ngàn ngæûa tai naûn khi khai thaïc âáút âaï, âaìo caïc häú sáu, âæåìng
haìo, kãnh mæång coï thãø duûng caïc biãûn phaïp an toaìn sau âáy.
4.2.1. Dam bao ôn djnh cua hô dao:
4.2.1.1. Âaìo haìo, häú våïi thaình thàóng âæïng:
Khi âaìo häú moïng âæåìng haìo khäng coï maïi däúc cáön phaíi cáön phaíi xaïc âënh âãún mäüt
âäü sáu trong âiãöu kiãûn âaî cho coï thãø âaìo våïi thaình thàòng âæïng khäng gia cäú. Xaïc âënh däü sáu
âaìo tåïi haûn coï thãø dæûa vaìo quy phaûm hoàûc tênh theo cäng thæïc.
- Càn cæï theo quy phaûm: Âäúi våïi âáút coï âäü áøm tæû nhiãn, kãút cáúu khäng bë phaï hoaûi
vaì khi khäng coï næåïc ngáöm chè cho pheïp âaìo thàóng âæïng maì khäng cáön gia cäú våïi chiãöu sáu
haûn chãú do quy phaûm quy âënh nhæ sau:
* Âáút caït vaì soíi - khäng quaï 1 m
* Âáút aï caït - khäng quaï 1,25m
* Âáút aï seït vaì seït - khäng quaï 1,5m
* Âáút cæïng (duìng xaì beng cuäúc chim) - khäng quaï 2 m
- Tênh theo cäng thæïc: Chiãöu sáu âaìo tåïi haûn H
th
coï thãø caïc âënh theo mäüt säú cäng thæïc
trong caïc taìi liãûu cå hoüc âáút.
* Cäng thæïc Xäkhäläúp -ski:
H
th
=
) sin 1 (
cos 2
ϕ − γ
ϕ
; m (4 - 3)
Trong âoï: C - læûc dênh cuía âáút; táún/m
2

γ - dung troüng cuía âáút; táún /m
3

ϕ - goïc ma saït trong cuía âáút; âäü
Khi xaïc âënh âäü sáu tåïi haûn cuía häú moïng hoàûc âæåìng haìo våïi thaình thàóng âæïng nãn
âæa vaìo hãû säú dæû træî låïn hån 1. Thäng thæåìng hãû säú naìy láúy bàòng 1,25; luïc naìy coï âäü sáu âaìo
cæûc haûn H
ch
:
H
ch
=
25 , 1
H
th
(4 - 4)
* Cäng thæïc Træ-tä vêc:
H
ch
=
γ
C 4
; m (4 - 5)
Trong âoï: C, α - nhæ trãn
M - hãû säú äøn âënh (hãû säú an toaìn); láúy m = 1,5 ∼ 3,0
Khi âoaì haìo, häú sáu hån âäü sáu H
ch
thç phaíi gia cäú thaình haìo, häú hoàûc âaìo thaình âæïng
âáût cáúp.

74


4.2.1.2. Âaìo haìo, häú coï maïi däúc:
Maïi däúc coï thãø láúy theo quy phaûm hoàûc tênh theo cäng thæïc.
- Khi âaìo haìo, häú coï maïi däúc våïi âáút coï âäü áøm tæû nhiãn, khäng coï næåïc ngáöm,
chiãöu sáu khäng quaï 5m thç goïc maïi däúc thaình haìo, häú coï thãø láúy theo quy phaûm (baíng 4 - 1)
Baíng 4 -1: Goïc maïi däúc cuía khäúi âaìo tæång æïng theo loaûi âáút vaì traûng thaïi âáút
Trang thai dât
It âm Ãm Uot Loai dât
A B A B A B
- Soíi, âaï dàm
- Caït haût to
- Caït haût trung bçnh
- Caït haût nhoí
- Seït pha
- Âáút hæîu cå
- Âáút muûc khäng coï rãø cáy
40
30
28
25
50
40
40
1:1,20
1:1,75
1:1,90
1:2,15
1:0,84
1:1,20
1:1,20
40
32
35
30
40
35
25
1:1,20
1:1,60
1:1,45
1:2,75
1:1,20
1:1,45
1:2,15
35
25
25
20
30
25
15
1:1,45
1:2,15
1:2,15
1:2,77
1:1,75
1:2,15
1:3,75

Chuï thêch: A - goïc giæîa maïi däúc vaì âæåìng nàòm ngang; âäü
B - tyí säú giæîa chiãöu cao cuía maïi däúc vaì hçnh chiãúu trãn màût phàóng
- Khi âaìo sáu hån 5m thç cáön phaíi tênh toaïn âãø xaïc âënh goïc maïi däúc. Tênh goïc maïi
däúc åí nhæîng häú, haìo sáu, åí moí khai thaïc âaï coï thãø tiãún haình theo phæång phaïp cuía N.N.
Maïtsläúp våïi hai giaí thiãút sau:
1 - Goïc maïi däúc äøn âënh âäúi våïi báút kyì loaûi âáút naìo laì goïc chäúng træåüt Ψ
t
cuía noï.
2 - ÆÏng suáút cæûc haûn åí trong chiãöu daìy låïp âáút âæåüc xaïc âënh bàòng âàóng thæïc båíi
hai æïng suáút chênh do troüng læåüng cuía cäüt âáút coï chiãöu cao bàòng khoaíng caïch tæì mäúc âang xeït
(âiãøm chëu taíi) âãún màût âáút nàòm ngang.
Hãû säú chäúng træåüt F
t
thãø hiãûn bàòng âàóng thæïc: F
t
= tgϕ +
tn
P
C
(4 - 6)
Trong âoï: ϕ - goïc ma saït trong cuía âáút
C - læûc dênh cuía âáút; T/m
2

P
tn
- taíi troüng tæû nhiãn (aïp læûc thàóng âàõng) åí chiãöu sáu H; P
tn
= H; T/m
2
(åí âáy α
laì dung troüng cuía âáút; t/m
2
vaì H laì chiãöu cao cäüt âáút; m).
Âaûi læåüng F
t
xaïc âënh tang cuía goïc chäúng træåüt cuía âáút khi hãû säú an toaìn äøn âënh
n = 1; tæïc laì tgΨ
t
= F
t
; do âoï goïc maïi däúc α âæåüc xaïc âënh theo hãû säú an toaìn äøn âënh n bàòng
âàóng thæïc: tgα =
n
tg
t
ψ
(4 - 7)
Hãû säú an toaìn äøn âënh n âæåüc læûa choün xuáút phaït tæì thåìi haûn täön taûi cuía khäúi âaìo
hoàûc moí khai thaïc. Nãúu thåìi haûn âoï trãn 10 nàm thç láúy n = 1,5 ∼ 1,8, khi âoï sæû äøn âënh cuía
maïi däúc seî âæåüc âaím baío ngáy caí luïc chëu taïc duûng cuía mæa luî.
- Phoìng ngæìa maïi däúc suût låî: khi khai thaïc âáút âaï vaì âaìo haìo, häú sáu 20 ∼ 30m âiãöu
nguy hiãøm âàûc biãût âäúi våïi cäng nhán laì suût låî, træåüt vaì xä âäù nuïi däúc, coï thãø laìm láúp pháön häú
75

åí phêa dæåïi cuìng våïi maïy moïc, thiãút bë vaì ngæåìi laìm viãûc. Hiãûn tæåüng træåüt âáút thæåìng xaíy ra
nhiãöu vãö mæa luî. Âãø phoì ng ngæìa træåüt âáút vaì suût låî khi âaìo coï thãø thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp sau:
* Gia cäú goïc maïi däúc bàòng caïch âoïng coüc bäú trê theo hçnh baìn cåì
* Laìm tæåìng chàõn bàòng loaûi âaï ràõn vaì væîa baío âaím âäü bãön chëu læûc
* Giaím doïc maïi däúc bàòng caïch chia goïc maïi däúc ra nhiãöu báûc cápaï hoàûc chia
báûc cáúp låïn thaình báûc cáúp nhoí vaì coï båì thãöm trung gian.
4.2.1.3. Haìo, häú âaìo theo giáût cáúp:
Âäúi våïi haìo, häú räüng, chiãöu sáu låïn (trong thi cäng thuyí låüi, trong khai thaïc âáút âaï)
khi thi cäng thæåìng tiãún haình âáöo giáût cáúp thaình thàóng âæïng hoàûc giáût cáúp maïi däúc.
- Chiãöu cao mäùi âåüt giáût cáúp thaình âæïng khäng âæåüc væåüt quaï chiãöu cao cho pheïp
theo quy âënh an toaìn åí træåìng håüp âaìo våïi thaình thàóng âæïng (muûc 4.2.1.1.)
- Khi giáût cáúp âãø thao maïi däúc thç goïc maïi däúc åí mäùi däúc phaíi tuán theo âiãöu kiãûn
âaím baío äøn âënh (muûc 4.2.1.2.).
- Giæîa caïc âåüt giáût cáúp coï chæìa laûi cå trung gian (båì triãöu thãöm). Càn cæï vaìo chiãöu
räüng cáön thiãút khi thi cäng maì chia ra cå âãø laìm viãûc, cå âãø váûn chuyãøn vaì cå baío vãû.
* Cå âãø laìm viãûc vaì cå âãø váûn chuyãøn âáút âæåüc xaïc âënh xuáút phaït tæì âiãöu kiãûn kyî
thuáût âaìo, cáön coï nãön äøn âënh vaì coï âuí âäü räüng âãø hoaìn thaình caïc thao taïc laìm viãûc mäüt caïch
bçnh thæåìng. Chiãöu räüng cå âãø váûn chuyãøn âáút láúy nhæ sau:

a
H
α1
α2
H
a
α3
H
- Khi váûn chuyãøn thuí cäng láúy räüng
3∼3,5m.
- Khi váûn chuyãøn bàòng xe xuïc váût keïo láúy
5m
- Khi váûn chuyãøn bàòng cå giåïi láúy räüng 7mHçnh 4-2. Båì thãöm trung gian
giæîa caïc âåüt giáût cáúp maïi däúc.

* Nãúu træåìng håüp khäng coï yãu cáöu laìm viãûc vaì váûn chuyãøn thç trãn mäùi âåüt giáût
cáúp phaíi âãø laûi cå baío vãû (hçnh 4 - 2): khi tuán theo däúc tæû nhiãn cuïa âáút, chiãöu räüng cå coï thãø
xaïc âënh theo âiãöu kiãûn:
a ≥ 0,1H (4 - 8)
Trong âoï: a - chiãöu räüng cuía cå trung gian; m
H - Chiãöu cao cuía giáût cáúp; m
Theo kinh nghiãûm thæïc tãú åí caïc moí âaï sáu cæï 20 ∼ 30m laûi dãø chæìa cå trung gian
coï âäü räüng 6m.


76

4.2.1.4. Bäú trê tuyãún váûn chuyãøn trãn meïp khäúi âa

ìo:
Thi cäng cäng taïc âáút trãn cäng træåìng
aì khai
Khoaíng caïch l tæì meïp khäúi âaìo âãún tuyãún
áûn chu
l = l
1
+ H
l
l1
H
T
r
u
ûc

t
u
y
ã
ún

v
á
ûn

c
h
u
y
ã
øn
m
a
ïi

d
ä
úc

t
æ
û
n
h
i
ã
n
m
a
ïi

d
ä
úc

â
a
ìo
α
ϕ
v thaïc moí coï liãn quan âãún viãûc sæí duûng maïy
moïc vaì cäng cuû váûn chuyãøn cuîng nhæ viãûc bäú trê
âuïng âàõn âæåìng váûn chuyãøn åí gáön häú âaìo ngoaìi
phaûm vi suûp âäù cuía khäúi âáút làng truû (hçnh 4 - 3) âãø
baío âaím khäng gáy cháún âäüng laìm suût låî thaình häú
âaìo.

Hçnh 4 - 3. Så âäö tênh toaïn khoaíng
caïch tæì meïp maïi âaìo âãún truûc
tuyãún váûn chuyãøn
v yãøn coï thãø xaïc âënh theo cäng thæïc:
( )


⎤ ⎡ 1 1


α + ϕ

ϕ tg tg
; m (4 - 9)
Trong âoï: l
1
= khoaíng caïch tæì tuyãún váûn chuyãøn âãún chäù giao nhau våïi âæåìng
cuía âáút; âäü.
aì maïi däúc tæû nhiãn; âäü
4.2.

iãn xuáút hiãûn caïc uû âáút âáú träöi ra thç phaíi
- Âáút âaï âaìo lãn phaíi âäø xaî caïch meï haìo, häú êt nháút 0,5m. Chæìa båì baío vãû âãø ngàn
iæî âáút
ìo âáút bàòng thuí cäng tuyãût âäúi khäng âaìo theo kiãøu haîm ãúch. Nãúu âaìo âáút
àòng m
em xeït vaïch âaï vaì
aûch â
- Khäng âæåüc bäú trê ngæåìi væìa laìm viãûc dæåïi häú, væìa laìm viãûc trãn häú åí cuìng mäüt
ë trê.
4.2.2.2. Biãûn phaïp ngàn ngæìa træåüt ngaî:
phaíi coï thang chàõc chàõn, cám leo treìo lãn
uäúng
âeo dáy an toaìn vaì dáy phaíi buäüc vaìo chäù tháût chàõc chàõn trong
træåìng håüp:
âæåüc taûo båíi maïi däúc tæû nhiãn cuía âáút; m
H - chiãöu sáu häú âaìo; m
ϕ - goïc maïi däúc tæû nhiãn
α - goïc keûp giæîa maïi däúc âaìo thæûc tãú v
2. Môt sô quy djnh vê biên phap an toan khi thi công dao hao, hô sâu:
4.2.2.1. Biãûn phaïp ngàn ngæìa âáút âaï làn råi:
- Nãúu trãn thaình haìo, häú khi âaìo ngáùu nh
âçnh chè cäng viãûc åí dæåïi vaì phaï âi tæì phêa trãn sau khi âaî chuyãøn ngæåìi vaì maïy moïc ra nåi an
toaìn.

g âaï làn tæì phêa trãn xuäúng. Âãø baío âaím täút hån, åí meïp båì cáön âoïng caïc táúm vaïn thaình
baío vãû cao 15cm.
- Khi âa
b aïy âaìo gáöu, phaíi âaìo theo goïc âäü quy âënh cuía thiãút lãú khoang âaìo.
- Trong quaï trçnh âáöo haìo, häú, ngæåìi âaìo phaíi thæåìng xuyãn x
m áút phêa trãn, nãúu tháúy coï keí næït hoàûc hiãûn tæåüng suût låî âe doaû thç phaíi ngæìng thi cäng
ngay. Caïn bäü kyî thuáût phaíi tiãún haình nghiãn cæïu âãø âãö ra biãûn phaïp giaíi quyãút thêch håüp vaì
këp thåìi. Âàûc biãût sau mäùi tráûn mæa phaíi kiãøm tra vaïch âaìo træåïc khi âãø cäng nhán xuäúng häú
daìo tiãúp.

v

- Cäng nhán lãn xuäúng haìo, häú sáu
x theo caïc vàng chäúng.
- Cäng nhán phaíi
77

* Khi laìm viãûc trãn maïi däúc coï chiãöu cao hån 3m vaì âäü däúc hån 45
0

* Khi bãö màût maïi däúc trån træåüt, áøm æåït vaì âäü däúc hån 30
0

hiãûu nguy
iãøm.
æïng âang âaìo dåî âãø nghè giaíi lao hoàûc chåì âåüi cäng viãûc. Træåìng håüp dæåïi chán thaình
aìo, hä
ûc åí caïc häú sáu, giãúng khoan, âåìng háöm phaíi
ê âäüc phaíi laìm thoaït âi bàòng båm khäng khê
eïn. Th
aïc phæ
ng âæåüc duìng âeìn âäút dáöu thæåìng âãø soi roüi,
üc, bçnh thåí vaì phaíi coï ngæåìi åí trãn theo doîi, häù tråü.
ìo khäúi ngáöm thæåìng phaíi cho näø mçn âãø
áy ra tai naûn.
ûc nhæ:
u væûc nguy hiãøm, traïnh âáút âaï
àng la u âaïo.
g viãûc. Træåìng håüp phaíi dæû
æî thuä
- Häú âaìo åí trãn âæåìng âi laûi phaíi coï raìo chàõn, ban âãm phaíi coï âeìn baïo
h
- Tuyãût âäúi cáúm âæïng ngäöi trãn meïp hoàûc saït dæåïi chán thaình haìo, häú coï vaïch
thàóng â
h ú coï khoaíng âáút räüng thç coï thãø âæïng hoàûc ngäöi caïch chán thaình haìo, häú mäüt khoaíng
caïch låïn hån chiãöu cao thaình haìo, häú tæì 1,0m tråí lãn.
- Âãø âi qua haìo, häú phaíi bàõt cáöu nhoí, cáöu phaíi coï tay vën chàõc chàõn cao 1,0m. Ban
âãm coï âeìn thàõp saïng åí khu væûc cáöu.
4.2.2.3. Biãûn phaïp âãö phoìng nhiãùm âäüc:
- Træåïc khi cäng nhán xuäúng laìm viã
kiãøm tra khäng khê bàòng âeìn thåü moí. Nãúu coï kh
n æåìng gàûp khê CO
2
thç âeìn láûp loeì vaì tàõc, nãúu coï khê chaïy nhæ mãtan (CH
4
) thç âeìn seî
chaïy saïng. Cuîng coï thãø thaí xuïc váût xuäúng xem, nãúu xuïc váût bçnh thæåìng thç khäng coï khê âäüc.
- Khi âaìo sáu xuäúng loìng âáút, phaït hiãûn coï håi hoàûc khoïi khoï ngæíi thç phaíi ngæìng
ngáy cäng viãûc, cäng nhán taín ra xaî âãø traïnh nhiãùm khê âäüc, phaíi tçm nguyãn nhán vaì aïp duûng
c ång phaïp triãût nguäön phaït sinh, giaíi toaí khê âäüc bàòng maïy neïn khäng khê, quaût... Chè
khi naìo xæí lyï xong, âaím baío khäng coìn khê âäüc hoàûc näöng âäü khê âäüc ráút nhoí khäng nguy
hiãøm âãún sæïc khoeí thç måïi cho tiãúp tuûc thi cäng.
- Khi âaìo âáút åí trong háöm, dæåïi häú moïng coï caïc loaûi äúng dáùn håi xàng dáöu hoàûc coï
thãø coï khê âäüc, khê mãtan dãù chaïy, dãù näø thç khä
khäng âæåüc duìng læía vaì huït thuäúc.
- Nãúu cáön phaíi laìm viãûc dæåïi häú, giãúng khoan, âæåìng háöm coï håi khê âäüc cäng
nhán phaíi âæåüc trang bë màût naû phoìng âä
4.2.3. Phong ngua chân thuong khi nô min:
Khi khai thaïc âaï, thi cäng âáöo âáút cæïng, âa
laìm tåi, phaï sáûp hoàûc vàng âáút âáú âi xa, do âoï dãù g
4.2.3.1. Nhæîng quy âënh baío âaím an toaìn khi näø mçn:
- Træåïc khi näø mçn cáön thiãút tiãún haình mäüt säú cäng viã
* Moüi ngæåìi trãn cäng træåìng phaíi tåìi khoíi kh
v ìm saït thæång. Thiãút bë, xe maïy cáön phaíi chuyãøn âi hoàûc che âáûy ch
* Nhaì åí, phoìng laìm viãûc trong phaûm vi aính hæåíng cuía song xung kêch âãöu phaíi
måí cæía; caïc cäng trçnh chëu taïc duûng âëa cháún khi näø mçn cuîng phaíi âæåüc gia cäú.
* Xung quanh vuì ng nguy hiãøm phaíi raìo ngàn cho ngæåìi caính giåïi, coìn laûi táút
caí caïc ngaî âæåìng vaì läúi âi âãún chäù näø phaíi coï biãøn baïo âãö phoìng.
- Khi näø mçn phaíi sæí duûng loaûi thuäúc naìo êt nguy hiãøm nháút vaì kinh tãú nháút âaî âæåü c
cå quan nhaì næåïc coï tháøm quyãön cho pheïp duìng âäúi våïi mäùi cän
tr úc quaï mäüt ngaìy âãm thç phaíi baío âaím thuäúc näø åí kho chuyãn duìng, âæåüc sæû âäöng yï
cuía cå quan cäng an âëa phæång nhàòm haûn chãú læåüng thuäúc vaì baío âaím an toaìn.
78

- Kho thuäúc näø cáön phaíi:
* Bäú trê xa nåi ngæåìi åí, khu væûc saín xuáút vaì caïc cäng trçnh quan troüng nhæng
ãûn låüi û xung quanh caïch kho êt nháút 40m.
ng seït.
ng kho, nháút
ì väi c
cæåìng baío vãû vuìng nguy hiãøm.
ç phaíi âãø vaìo tæì ng tuïi riãng vaì khäng dæåüc mang
hiãöu,
ì xa hoàûc cho näø
àòng dá
aíi âaïnh dáúu, càõm biãøn baïo khäng cho ngæåìi vaìo vaì tçm caïch xæí lyï. Trong
oüi træ
Khoa ì chäù näø maì ngoaìi phaûm vi âoï soïng xung
äng coìn khaí nàng gáy taïc haûi, nguy hiãøm cho
ti vãö giao thäng vaì coï raìo baío vã
* Âaím baío nhiãût âäü trong kho khäng quaï 30
0
C. Nãúu coï âiãöu kiãûn thç laìm nhaì
kho chçm xuäúng âáút hoàûc âàõp âáút bao quanh. Kho cáön thiãút coï thiãút bë chäú
* Trong kho phaíi coï saìn âãø phoìng áøm, saìn cao êt nháút 30cm, saìn laìm bàòng
gaûch, bã täng hoàûc gäù; yãu cáöu bàòng phàóng vaì kên. Khäng duìng väi âãø huït áøm tro
la uûc.
- Nãúu thi cäng näø mçn vaìo luïc täúi tråìi thç chäù laìm viãûc phaíi âæåüc chiãúu saïng âáöy âuí
vaì phaíi tàng
- Cäng nhán thi cäng åí hiãûn træåìng khäng âæåüc cho thuäúc näø vaì kêp näø vaìo trong
tuïi quáön aïo. Nãúu cáön mang caí thuäúc vaì kêp th
n nháút laì nhæîng nåi âi laûi khoï khàn. Nháûn xong váût liãûu näø phaíi âi thàóng âãún nåi näø phaï,
khäng dæìng laûi doüc âæåìng, khäng baìn giao cho ngæåìi khäng coï traïch nhiãûm.
- Træåìng håüp näø mçn bàòng dáy chaïy cháûm maì cäng nhán khäng chaûy ra âæåüc vuìng
an toaìn këp thåìi thç phaíi duìng phæång phaïp gáy näø bàòng âiãûn âiãöu khiãøn tæ
b y dáùn näø.
- Sau khi näø phaï phaíi quan saït vuìng näø, kiãøm tra phaït hiãûn tháúy mçn cám hoàûc nghi
ngåì coï mçn soït ph
m åìng håüp khäng nãn ruït dáy âãø láúy kêp näø tæì trong läù mçn ra, cáúm âuûc hay khoan tiãúp
vaìo läù mçn bë phuût màûc duì chæa biãút läù coï coìn thuäúc hay khäng. Phaíi âåüi sau 30 phuït cho läù
mçn hãút noïng måïi naûp thuäúc âãø näø laûi.
4.2.3.2. Xaïc âënh khoaíng caïch an toaìn:
íng caïch an toaìn laì khoaíng caïch tênh tæ
kêch trong khäng khê, âëa cháún vaì âáút âaï vàng kh
con ngæåìi vaì caïc cäng trçnh trãn màût âáút.
- Khoaíng caïch an toaìn do âëa cháún R
c
âäúi våïi nhaì cæía cäng trçnh âæåüc tênh theo
cäng thæïc: R
C
= K
C
3
Q α ;
m (4 - 10)
uäüc ío vãû.
huû thuäüc vaìo chè säú taïc duûng näø phaï n, âäúi våïi näø phaï ngáöm:
üng
uäúc näø; kg
g khäng khê R
s
xaïc âënh
trong âoï:
K
c
- hãû säú phuû th vaìo tênh cháút cuía âáút åí nãön moïng cäng trçnh cáön ba
α - hãû säú p
* khi n ≤ 0,5 láúy α = 1,2 * khi n = 1 láúy α = 1,0
* khi n = 2 láúy α = 0,8 * khi n = 3 láúy α = 0,7
Khi näø åí trãn màût âáút taïc duûng cháún âä khäng âaïng kãø.
Q - troüng læåüng cuía khäúi th
- Khoaíng caïch an toaìn theo taïc duûng song xung kêch tron
theo cäng thæïc: R
s
= K
s Q
; m (4 - 11)
.

Trong âoï: Khaïch saûn - hãû säú phuû thuäüc vaìo âiãöu kiãûn vaì âàûc tênh cäng phaï cuía
quaí mçn, mæïc âäü hæ haûi cuía cäng trçnh
Vuìng an toaìn theo taïc duûng soïng xung kêch khäng khê âäúi våïi con ngæåìi våïi baïn
kênh R
smin
coï thãø tênh theo cäng thæïc:
79

R
smin
= 15 Q; m (4 - 12)
- Khoaíng caïch an toaìn cuía nhæîng hoìn âáút âaï vàng xa caï biãût coï thãø tênh nhæ sau:
õn nhá
ût theo phæång âæåìng
nhæng kãút quaí
häng åüc nh
ù sáu, näø mçn háöm, näø mçn báöu laì 200m
Khi sau hån chiãöu sáu tåïi haûn (hoàûc chiãöu sáu cæûc haûn)
an laït ngang, van laït âæïng, vaïn cæì
hãû thäúng chäúng âåî vàòng van laït ngang: (hçnh 4 - 4) chuí yãúu
g
ït ngang riãng leî hoàûc gheïp lëa
aình m
oüc âæ
äúng aïc
ïc âáöu coüc âæïng våïi coüc neïo åí trãn båì häú âaìo (hçnh 4 -
* Træåìng håüp vàng theo âæåìng caín ngà út:
L
1
= 60n
2
WK; m (4 - 13a)
* Træåìng håüp vàng theo caïc phæång khaïc:
2
L
2
= 40n WK; m (4 - 13b)
hoìn âaï caï biã Trong âoï: L
1
, L
2
khoaíng caïch vàn xa cuía nhæîng
caín ngàn nháút vaì theo caïc phæång phaïp; m
n - chè säú taïc duûng näø phaï cuía khäúi thuäúc näø låïn nháút
W - âæåìng caín ngàõn nháút cuía khäúi thuäúc näø låïn nháút; m
K - hãû säú an toaìn, thæåìng duìng 1,5 ∼ 2,0
Theo cäng thæïc (4 - 13a) vaì (4 - 13b) tênh toaïn cæû lyï âãø phoìng traïnh
k âæ oí hån caïc trë säú sau:
1 - Âäúi våïi näø mçn äúp laì 380m
2 - Âäúi våïi näø mçn lä
3 - Phaï âaï quaï cåî laì 400m
4.3. Tinh toan hê gia cô tuong hao, hô dao thãng dung:
âoaì haìo, häú våïi thaình thàóng âæïng
thç phaíi chäúng âåî vaïch âáút häú âaìo bàòng hãû thäúng gai cäú (v
gäù hoàûc theïp) vaì phaíi tiãún haình tênh toaïn cho træåìng håüp gia cäú âån giaín cuía hãû thäúng chäúng
âåî caïch âáút bàòng van laït ngang.
4.3.1. Xac djnh so dô tinh toan:
4.3.1.1. Caïc bäü pháûn cuía
äöm coï:
* Caïc coüc âæïng âãø giæî caïc
táúm vaïn la
th aính låïn træûc tiãúp chëu aïp læûc âáút.
* Caïc coüc âæïng âãø giæî caïc
táúm vaïn laït ngang theo màût phàóng âæïng
* Vàng chäúng ngang
(hçnh 4-4a) hoàûc chäúng xiãn âãø giæî
c ïng. Khi nhæîng vàng chäúng
ngang gáy tråí ngaûi cho caïc cäng
viãûc khaïc (âäø bãtäng moïng, âàût âæåìng
vàng chäúng ngang bàòng caïch giàòng ca
4b).


. . .) hoàûc häú âaìo quaï räüng thç coï thãø thay thãú c

H
2
a)
1
1
3
b)
1
H
B
4
2
5
ϕ
Hçnh 4 - 4. Gia cäú thaình häú âæïng bàòng vaïn laït ngang
a) Âäúi våïi häú âaìo heûp; b) Âäúi våïi häú âaìo räüng
80

4.3.1.2. Så âäö tênh toaïn:
Táúm vaïn laït ngang xem nhæ mäüt dáöm âån giaín hoàûc liãn tuûc tuyì theo säú læåüng coüc
æïng. C nh 4 - 5) hoàûc dáöm âån giaín (hçnh 4 - 4) hay dáöm cäng xon
bäü pháûn cuía hãû gia cäú thaình âæïng
h våïi
p læûc chuí âäüng cuía âáút vaì caïc taíi troüng
huû thãâ oüc coi laì dáöm liãn tuûc (hç
thanh vàng chäúng ngang chëu neïn, thanh giàng âáöu coüc âæïng chëu keïo (hçnh 4 - 4b).

Hçnh 4-5. Så âäö tênh toaïn caïc

häö âaìo bàòng vaïn laït ngang.

Hãû thäúng gia cäú âæåüc tên

p m taïc duûng lãn khäúi làng truû suûp
âäø.
- Trë säú aïp læûc chuí däüng låïn nháút
thæïc cå hoüc nhæ sau:
σ

taûi chiãöu sáu H caíu häú âaìo xaïc âënh theo cäng
* Trong âáút khäng dênh: σ

= γHtg
2
(45
0
-
2
ϕ
); T/m
2
(4 - 14a)
Trong âoï: H - chiãöu sáu haìo, häú âaìo; m
oïc maïi däúc tæû nhiãn); âäü


2
hán
ú âãöu û thãm
àòng lå
α - dung troüng cuía âáút; t/m
3

γ - goïc ma saït trong cuía âáút (g
C - læûc dênh cuía âáút: T/m
2
Trë säú trung bçnh cuía læûc dênh C âäúi våïi mäüt säú loaûi âáút láúy nhæ sau:
,5 T/m
2
Âáút aï seït: C = 50T/m Caït: C = 0,2 T/m
2
Âáút aï caït: C = 1
2
Âáút seït: C = 8,2 T/m Âáút coï láùn thæûc váût: C = 0,5 T/m
2

- Taíi troüng phuû thãm trãn màût âáút âæåüc tênh toaïn bàòng caïch cho taíi troüng phuû p
taíi troüng phu bä lãn khäúi làng truû âáút suûp âäø våïi dung troüng α cuía âáút leìn chàût (tahy
b ïp âáút coï chiãöu cao laì h trãn màût âáút cuía khäúi làng truû suûp âäø våïi taíi troüng phán bäú q).
Nhæ váûy chiãöu cao thu âæåüc cuía taíi troüng phuû laì: h=
q
γ
âæa thãm vaìo chiãöu sáu häú âaìo (H + h)
âãø xaïc âënh trë säú aïp læûc chuí âäüng cuía âáút. Læûc naìy ca ïc (4 - 14a) vaì (4 - 14b) seî laì:
* Âäúi våïi âáút khäng dênh: = (H+ h)tg
2
(45
0
ïc cäng thæ
δ

γ -
2
ϕ
) (4 - 15a)
* Âäúi våïi âáút dênh:
δ = γ(H + h)tg
2
(45
0
-

2
ϕ
) - 2Ctg(45
0
-
2
ϕ
)
4.3.2. Nôi
Viãûc tênh toaïn âaím baío âäü bãön vaì äøn âënh cuía hãû thäúng chäúng âåî dæûa vaìo kiãún thæïc coï
t ûc kãút cáúu gåî.
(4 - 15b)
dung tinh toan:
roüng taíi liãûu cå hoüc kãút cáúu hoà


h
H
A
σ
A

q
a
l
81

4.3.2.1. Xaïc âënh khoaíng caïch l giæîa caïc coüc âæïng:
- Khi säú coüc âæïng låïn hån 2 trãn chiãöu daìi lien tuûc cuía táúm vaïn laït ngang (vaïn doü c
åìng) dáöm liãn tuûc, mämen uäún cæûc âaûi
xa


tæ våïi caïc gäúc tæûa laì coüc thç táúm vaïn doüc âæåüc coi nhæ
M
men
ïc âënh theo cäng thæïc: M
max
=
2
ql
2

Âäúi våïi nhæîng táúm vaïn laït ngang âaî choün, mämen chäúng uäún W seî laì:
W=
bh
2
. Theo âiãöu kiãûn sæïc bãön seî coï:
6
W=
] [
max
δ
δ
; tæïc laì:
] [ 12 6 δ
=
qh bh
(4 - 16)

Tron : b üng cuía táúm
h - chiãöu daìy cuía táúm vaïn laïc ngang; cm
ía noï laì b;
Tæì
2 2
g âoï - chiãuì rä vaïn laït ngang (vaïn doüc tæåìng); m

q - taíi troüng theo chiãöu daìi cho 1cm vaïn doüc khi chiãöu räüng cu
nh theo: q = σ tê

. B; kG/cm.
cäng thæïc (4 - 16) coï thãø xaïc âënh âæåüc khoaíng caïch l giæîa caïc coüc âæïng laì:
Cäng thæïc:
cd cd
] [ 5 , 1
h
75 , 0 ]. [ 2 δ
=
δ
(4 - 17) l= h
δ δ
- Khi ú coüc âæïng bàòng hai trãn üc
xem nhæ dáöm âån giaín âàût trãn hai gäúc tæûa laì coüc, mämen uäún luïc naìy seî laì: M =
sä chiãöu daìi liãn tuûc cuía vaïn doüc thç vaïn doüc âæå
ql
2
max
8

Nhæ váûy âäúi våïi træåìng håüp naìy thç âiãöu kiãûn sæïc bãön cuía táúm vaïn laït ngang laì:

ql bh
2 2
] [ 8 6 δ
= (4 - 18)
Tæì âoï xaïc âënh khoaíng caïch l giæîa hai coüc âæïng laì:
l= h
] [ 75 , 0 . δ
cd cd
3 δ δ
h
] [ 4
=
δ
(4-19)
Trong âoï: [σ]- æïng suáút cho phe ûn laìm viãûc
0,75; kG/cm
2
.
äng thæïc (4 - 16) âäúi våïi vaïn doüc laì dáöm liãn tuûc hoàûc cäng thæïc (4 - 18) âäúi
åïi vaïn ãù daìng xaïc âënh âäü daìy h cáön thiãút cuía van laït ngang khi
üc âæïng maì sæû laìm viãûc chëu læûc cuía noï seî khaïc nhau.
æåüc chäúng giæî nåíi caïc vàng chäúng ngang (hçnh 4 - 5), coï thãø
ïp cuía goî, phaíi nhán våïi hãû säú âiãöu kiã
4.3.2.2. Tênh vaïn laït ngang:
Tæì c
v doüc laì dáöm âån giaín coï thãø d
biãút træåïc chiãöu räüng b cuía táúm vaïn.
4.3.2.3. Tênh coüc âæïng:
Tuyì theo caïch chäúng âåî co
* Nãúu coüc âæïng â
coi coüc laìm viãûc nhæ dáöm liãn tuûc.
82

* Nãúu chán coüc âæåüc âoïng sáu xuäúng âáút, âáöu coüc âãø tæû do khäng coï vàng
chäúng ngang hoàûc neo giàòng âáöu coüc, coï thãø coi coüc laìm viãûc nhæ dáöm cäng xon mäüt âáöu
gàn.
ûc nhæ dáöm tyì lãn hai gäúi tæûa (hçnh 4 - 4a).
ø tæì màût
âaïy häö
P - aïp læûc âáút lãn coüc âæïng; P = Ql; táún
cuía tæåìng vaïn gia cäú coï chiãuì cao H, âæåüc
khoaíng caïch giæîa caïc coüc âæïng; m

ù laìm coüc âæïng; kG/cm
2

Tuyì theo m xaïc âënh âæåüc kêch
thæåïc tiãút diãûn cuía co óng haûn âæåìng våïi coüc
ênh cuía coüc laì:
Kêch thæåïc tiãút diãûn coüc xaïc âënh âæå toaïn nhæ trãn nãúu vç mäüt lyï do naìo âoï
thç coï thãø thay âäøi khoaíng caï ng (thu heûp khoaíng caïch) vaì tiãún haình tênh
laûi.
4 - 5). Vàng chäúng ngang seî chëu taíi troüng âáút eïp vaìo, xaïc âënh nhæ phaín læûc cuía gäúi tæûa
í giæîa g
N = σ

.l.a ; kg (4 - 23)
Trong âoï: l - khoaíng caïch giæîa caïc coüc âæïng; cm
n
* Nãúu chè dæåïi chán coüc vaì trãn âáöu coüc coï vàng chäúng ngang, coï thãø xem coüc
laìm viã
Caïch tênh toaïn cho 3 træåìng håüp trãn tæång tæû nhæ nhau; åí âáy chè xeït cuû thãø cho
træåìng håüp thæï hai (hçnh 4 - 6).
Coüc caï chán ngáöm trong âáút thç mämen cæûc âaûi cuía
noï khi bë uäún laì:

Trong âoï: H - chiãöu cao caíu màût âæïng kã
âaìo; m

Åí âáy: Q - aïp læûc chuí âäüng toaìn pháön (âáút khäng dênh) trãn
1m chiãöu räüng
tênh theo cäng thæïc:
l -
Mämen chäúng uäún cuía coüc âæïng laì:
Trong âoï: R
u
- cæåìng âäü chëu uäún cuía gä
tiãút diãûn coüc læûa choün laì chæî nháût, vuäng hay troìn aì
üc âæïng tæì trë säú W tênh theo cäng thæïc (4 - 22); chà
âæïng tiãút diãûn troìn thç mämen chäúng uäún tæì âoï tênh âæåüc âæåìng k
üc bàòng tênh
ch l giæîa caïc coüc âæï
4.3.2.4. Tênh vàng chäúng ngang:
Nhæîng thanh vàng chäúng âàût giæîa caïc haìng coüc âæïng caïch nhau mäüt khoaíng laì a
(hçnh
å iáöm hai nhëp laì:
H
) 20 4 ( . ;
3
.
max
− m T
H
=
P
M
σcâ
Hçnh 4-6. Så âäö tênh toaïn
khi âáöu coüc âãø tæû do,
chán coüc chän trong âáút.
/ ; )
2
45 ( .
2
1
2 2
− = m T tg H Q
o
ϕ
γ ) 21 4 ( −
) 22 4 ( −
M
;
2 max
= cm
R
W
u
32
.
3
d
W
π
=
cm
T
W
d ;
.
. 32
3
=
C
83

a - khoaíng caïch giæîa caïc thanh vàng; cm
Tiãút diãûn vàng chäúng ngang âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:

* Theo âiãöu kiãûn bãön: (4 - 24a)
24b)
Trong âoï: N - taíi troüng ta ìo thanh vàng; kG
F
tt
- diãû a tiãút diãûn ngang thanh vàng; cm
2

f - hãû säú uäún doüc.
úu kiãûn chëu
eïo, ch nãn ti au:
(4 - 25)
trong phaûm vi cuía
oïc näüi ma saït γ cuía âáú c laì baío âaím âiãöu kiãûn:
(4 - 26)
.4. Ky thuât an toan khi lam viê
Khi thi cäng xáy dæûng caïc cäng trçnh cao, xu hæåïng caìng lãn cao tai naûn xaíy ra caìng nhiãöu.
aín thç tai naûn khi laìm viãûc
aïc loaûi tai naûn khaïc maì háûu quaí gáy tráöm
út (tai naûn do ngaî cao, sáûp âäù bäü pháûn cäng
thäúng kã cho biãút; tai naûn xaî cao åí caïc âäü cao
gæåìi å
n
R
N

F

* Theo âiãöu kiãûn äøn âënh: (4 -
n
R
N

tt
F f .
ïc duûng va
F - diãûn têch laìm viãûc cuía tiãút diãûn ngang thanh vàng; cm
2

n têch tênh toaïn cuí
R
n
- cæåìng âäü chëu neïn cuía gäù doüc thåï, kG/cm
2


4.3.2.5. Tênh giàòng treo âáöu coüc âæïng:
Tæång tæû nhæ caïch tênh toaïn thanh vàng, thang giàng treo âæåüc coi laì cá
k o ãút diãûn ngang cuía noï âæåüc xaïc âënh dæûa vaìo cäng thæïc sk
tt
R
F

N
Trong âoï: R
k
- cæåìng âäü chëu keïo cuía gäù; kG.cm
2

Khi giàòng âáöu coüc âæïng phaíi chëu baío âaím coüc neïo âoïng sáu
g t (hçnh 4-4b), tæï


ϕ tg
H
B >

Trong âoï: B - khoaíng caïch tæì coüc âæïng âãún coüc neïo; m
H - chiãöu sáu caíu häú âaìo; m
4 c trên cao:

Theo säú liãûu thäúng lã phán têch tai naûn lao âäüng trong xáy dæûng cå b
trãn cao khäng nhæîng chiãúm tyí lãû cao nháút so våïi c
troüng hoàûc chãút ngæåìi cuîng chiãúm tyí lãû cao nhá
trçnh, sáûp âäù hãû thäúng daìn giaïo, vaïn khuän . . .)
khaïc nhau phán bäú nhæ sau: dæåïi 5 m laì 23,4%; tæì 5 âãún 10m laì 25,8%; trãn 10m laì 51,6%.
Tai naûn ngaî cao khäng nhæîng chè xaíy ra åí nhæîng cäng trçnh låïn, cäng trçnh cao, thi
cäng táûp trung maì coìn åí caí caïc cäng træåìng nhoí, tháúp táöng, thi cäng pháön taïn.
4.4.1. Nhung nguyên nhân gây tai nan khi lam viêc trên cao:
Ngæåìi ngaî tæì trãn cao xuäúng khi laìm viãûc; váût liãûu, duûng cuû råi tæì trãn cao xuäúng
n í phêa dæåïi laì hai tai naûn phäø biãún maì nguyãn nhán coï thãø laì:
4.4.1.1. Nguyãn nhán vãö täø chæïc: Gäöm nhæîng nguyãn nhán chênh sau:
84

- Bäú trê cäng nhán khäng âuí âiãöu kiãûn âãø laìm caïc cäng viãûc trãn cao, sæïc khoeí
üng dáùn âãún vi phaûm quy
ì khàõc phuûc këp
åìi caïc
ìm viãûc trãn hai saìn thao taïc
aíu daìn
viãûc trãn cao nhæ leo treìo trãn tæåìng,
ãn kãú
ua cæía säø, laìm viãûc åí vë trê chãnh vãnh, nguy hiãøm khäng âeo dáy an toaìn.
, cháút xãúp váût liãûu trãn thang lãn xuäúng cuía
aìn gia
í duûng caïc phæång tiãûn laìm viãûc trãn cao khäng âaím baío caïc yãu cáöu vãö an toaìn
ûc truìng håüp cuía bäún
o:
í bãön chàõc:
:
tám
ïc læûc ta
khäng baío âaím (phuû næî coï thai, ngæåìi coï bãûnh tim maûch, huyãút aïp; thêch læûc hoàûc thë læûc keïm,
cäng nhán chæa âæåüc huáún luyãûn vãö chuyãn män vaì an toaìn lao âä
trçnh kyî thuáût, kyî thuáût lao âäüng vaì näüi quy an toaìn lao âäüng.
- Thiãúu kiãøm tra giaïm saït thæåìng xuyãn âãø phaït hiãûn ngàn chàûn va
th hieûn tæåüng thiãúu an toaìn khi laìm viãûc trãn cao.
- Thiãúu caïc phæång tiãûn baío vãû caï nhán vãö an toaìn lao âäüng nhæ giaìy chäúng træåüt,.
Dáy an toaìn . . .
- Bäú trê dáy chuyãön saín xuáút khäng håüp lyï nhæ cuìng la
c giaïo liãön kãö nhau theo âæåìng thàóng âæïng.
- Vi phaûm quy âënh an toaìn khi âi laûi laìm
tr t cáúu làõp gheïp, trãn daìn giaïo, trãn khung vaïn, cäút theïp âãø lãn xuäúng; âi trãn âènh dáöm,
âènh tæåìng, treìo q
- Täø chæïc váûn chuyãøn váût liãûu âãún chäù laìm viãûc hoàûc váût liãûu pheï thaíi thæìa khäng
âuïng quy âënh nhæ neïm váût liãûu tæì trãn cao xuäúng
d ïo . . .
4.4.1.2. Nguyãn nhán vãö kyî thuáût: Gäöm hai nguyãn nhán chênh laì:
- Khäng sæí duûng caïc phæång tiãûn laìm viãûc trãn cao nhæ caïc loaûi daìn giaïo, thang,
læåïi (giaïo âënh hçnh, giaïo ghãú, giaïo treo, näi treo . . .) âãø taûo ra chäù laìm viãûc vaì âi laûi an toaìn
cho cäng nhán trong quaï trçnh thi cäng åí trãn cao.
- Sæ
gáy ra sæû cäú tai naûn, do nhæîng sai soït âaî vi phaûm mang tênh riãng bieût hoà
kháu: Thiãút kãú, chãú taûo, dæûng nàõp vaì thaïo dåî, sæí duûng (âàûc biãût âäúi våïi hãû thäúng daìn giaïo).
1. Nguyên nhân thuôc vê thiêt kê:
* Láûp så âäö tênh toaïn vaì xaïc âënh taíi troüng taïc duûng khäng âuïng våïi âiãöu
kiãûn laìm viãûc thæûc tãú cuía phæång tiãûn, tênh toaïn sai soït.
* Caïc chi tiãút cáúu taûo vaì liãn kãút caïc bäü pháûn håü p thaình phæång tiãûn laìm
viãûc trãn cao khäng phuì håüp våïi khaí nàng vaì âiãöu kiãûn gia cäng, chãú taûo.
2. Nguyên nhân do gia công, chê ta
* Váût liãûu sæí duûng keïm cháút læåüng (muûc naït, cong vãnh, moüt rè . . .)
* Chuáøn bë vaì gia cäng caïc bäü pháûn kãút cáúu cuía phæång tiãûn khäng âuïng
kêch thæåïc theo thiãút kãú.
* Liãn kãút haìn, buäüc caïc mäúi näúi keìm cháút læåüng, khäng âu
3. Nguyên nhân khi dung lãp va thao do
* Thay âäøi tuyì tiãûn caïc kêch thæåïc thiãút kãú cuía så âäö khung khäng gian
(khoaíng ccsh giæîa caïc cäüt theo hai phæång doüc, ngang, chiãöu cao giæîa caïc táöng).
* Âàût caïc cäüt daìn giaïo nghiãng lãûch so våïi phæång thàóng âæïng laìm lãûch
ca ïc duûng gáy ra quaï æïng suáút.
85

* Khäng bäú trê âuí vaì âuïng vë trê caïc âiãøm neo daìn giaïo vaìo cäng trçnh âang
thi cäng, thiãúu caïc thanh giàòng cheïo laìm cho kãút cáúu khäng âuí âäü cæïng: biãún hçnh.
õp âàût vaì thaïo dåî: khi dæûng làõp daìn giaïo cäng nhán bë
æåüt ng
ía phæång tiãûn daìn giaïo âãø sæía
hæîa th äú våïi cäng trçnh bë nåïi loíng, chán
äüt daìn
e håí låïn laìm váût liãûu, cäng cuû råi tæì trãn cao xuäúng.
tçnh hçnh âiãöu kiãûn vaì khaí nàng cuû thãø cuía cäng trçnh, coï
thãø nghiãn cæ ûng khaïc nhau. Tæì viãûc
hiãûm thæûc tãú, cho pheïp
aûn chã
ûc åí trãn cao. Caïc biãûn
haïp na
öy âuí âiãöu kiãûn våïi sæïc khoeí
so xa nàm). Phuû næî coï thai, ngæåìi
oï bãûnh
aì kiãøm tra âaût yãu cáöu vãö an toáön khi laìm viãûc trãn cao (coï giáúy
hæïng n

û,. . .)
yãût âäúi cháúp haình kyí luáût lao âäüng vaì näüi quy an toaìn khi
ìm viã
* Daìn giaïo âàût trãn nãön âáút yãúu gáy ra luïn, máút äøn âënh.
* Vi phaûm trçnh tæû là
tr aî do khäng coï thiãút bë phoìng häü (thiãúu hoàûc khäng duìng).
4. Nguyên nhân trong qua trinh su dung:
* Daìn giaïo bë quaï taíi so våïi tênh toaïn do cháút chæïa váût liãûu quaï nhiãöu hoàûc
táûp trung âäng ngæåìi trãn saìn thao taïc.
* Khäng thæåìng xuyãn kiãøm tra tçnh traûng cu
c ay thãú këp thåìi caïc bäü pháûn âa bë hæ hoíng (hãû gia c
c giaïo bë cäng cuû váûn chuyãøn va chaûm, nãön âáút khäng thoaït næåïc . . .)
* Laìm daìn giaïo coï kh
* Laìm thao taïc khäng coï lan can, khäng coï cáöu thang lãn xuäúng giæîa caïc
táöng daìn giaïo gáy nguy cå ngaî cao.
4.4.2. cac biên phap ãn toan chu yêu khi lam viêc trên cao:
Âãø ngàn ngæìa vaì haûn chãú tai naûn khi laìm viãûc trãn cao, tuyì theo tênh cháút vaì âàûc
âiãøm cuía cäng trçnh xáy dæûng, theo
ïu vaì aïp duûng nhiãöu biãûn phaïp täø chæïc vaì cäng nghãû xáy dæ
phán têch cæïc nguyãn nhán gáy tai naûn åí trãn kãút håüp våïi nhæîng kinh ng
h ú khaí nàng gáy tai naûn khi thæûc hiãûn theo hai phæång hæåïng sau:
1 - Haûn chãú giaím cäng viãûc phaíi tiãún haình åí trãn cao. Âãø thæûc hiãûn phæång
hæåïng naìy cáön nghiãn cæïu thay âäøi caïc biãûn phaïp cäng nghãû vaì täø chæïc xáy dæûng âäúi våïi
nhæîng cäng viãûc laìm åí trãn cao coï thãø thæûc hiãûn âæåüc åí dæåïi tháúp.
2 - Thæûc hiãûn caï biãûn phaïp baío âaím an toaìn khi laìm viã
p ìy phaíi âæåüc âãö ra vaì thæûc hiãûn gàõn liãön våïi biãûn phaïp thi cäng.
4.4.2.1. Biãûn phaïp täø chæïc: Baío âaím mäüt säú quy âënh sau:
- Yãu cáöu âäúi våïi ngæåìi laìm viãûc trãn cao: Cäng nhán laìm viãûc trãn cao phaíi âaïp
æïng âáöy âuí caïc yãu cáöu sau:
* Tuäøi tæì 18 tråí lãn, âuïng trçnh âäü nghiãûp vuû, coï âá
(c ïc nháûn cuía cå quan y tãú vãö kiãøm tra sæïc khoeí âënh kyì haìng
c tim maûch, huyãút aïp, âäüng kinh, thênh læûc. Thë læûc keïm khäng âæåüc laìm viãûc trãn cao.
* Âaî hoüc táûp v
c háûn cuía giaïm âäúc âån vë).
* Âæåüc trang bë âáöy âuí caïc phæång tiãûn phoìng häü caï nhán phuì håüp våïi âiãöu
kiãûn laìm viãûc theo chãú âäü quy âënh (dát an toaìn, muî baío häü, , giaìy chäúng træåüt, quáön aïo baío
hã .
* Cäng nhán phaí i tu
la ûc trãn cao nhæ:
1 - Nháút thiãút phaíi âeo dáy an toaìn, moïc khoaï vaì dáy âuïng vë trê quy âënh.
86

2 - Viãûc âi laûi di chuyãøn chäù laìm viãûc phaíi thæûc hiãûn âuïng nåi, âuïng tuyãún.
Cáúm âi laûi trãn tæåìng, dáöm, daìn vaì caïc kãút cáúu làõp gheïp khaïc. Khäng âæåüc lãn xuäúng bàòng caïc
aình cä
5 - Phaíi coï tuïi caï nhán âæû ng duûng cuû, âäö nghãö. Cáúm neïm væït duûng cuû, âäö
ghãö, v
oàûc dá
* Caïn bäü chè âaûo thi cäng, âäüi træåíng saín xuáút, caïn bäü chuyãn traïch an toaìn lao
äüng co
nhán laìm viãûc trãn cao âãø phaït hiãûn, ngàn chàûn këp thåìi nhæîng hiãûn tæåüng thiãúu an toaìn.

hoàûc xæí lyï
yí luáût
äöng
thåìi phaíi láûp biãûn phaïp baío âaím an toaìn theo yãu cáöu:
n cao bàòng viãûc sæí duûng caïc loaûi
aìn gia
oaìn cuîng nhæ caïc loaûi dáy âãø näúi daìi thãm phaíi chëu âæåüc taíi troüng
phæång tiãûn váûn chuyãøn váût liãûu (cáön truûc, váûn thàng . . .). Cáúm âi qua laûi nhæîng nåi âang tiãún
h ng viãûc åí pháön trãn maì khäng coï che chàõn baío vãû. Khäng leo treìo qua lan can, thaình
chàõn.
3 - Khäng âæåüc âi deïp lã (khäng coï quai háûu), âi guäúc.
4 - Træåïc vaì trong quaï trçnh laìm viãûc khäng âæåüc uäúng ræåüu, bia, huït thuäúc

n áût liãûu hoàûc báút cæï váût gç tæì trãn cao xuäúng.
6 - Khäng âæåüc laìm viãûc trãn daìn giaïo cao, äúng khoïi, âaìi næåïc, cäüt theïp, truû
h öm cáøu, maïi naìh hai táöng tråí lãn luïc tråìi täúi, mæa to, giäng baîo hoàûc coï gioï maûnh tæì cáúp
5 tråí lãn.
- Giaïm saït, kiãøm tra an toaìn khi laìm viãûc trãn cao: Cáön thæûc hiãûn mäüt säú biãûn phaïp
nhæ:

â ï traïch nhiãûm thæåìng xuyãn giaïm saït, kiãøm tra tçnh hçnh an toa lao âäüng âäúi våïi nhæîng
cäng
* Hàòng ngaìy træåïc khi laìm viãûc phaíi kiãøm tra an toaìn vë trê laìm viãûc cuía cäng
nhán. Kiãøm tra tçnh traûng an toaìn cuía daìn giaïo, saìn thao taïc, thang, lan can vaì caïc phæång tiãûn
laìm viãûc trãn cao khaïc. Kiãøm tra viãûc sæí duûng âuïng âàõn caïc phæång tiãûn baío vãû caï nhán nhæ
dáy an toaìn, giaìy, muî vaì quáön aïo baí o hãû lao âäüng. Khi kiãøm tra hoàûc trong quaï trçnh laìm viãûc
phaït hiãûn tháúy coï tçnh traûng hæ hoíng coï thãø gáy tai naûn thç phaíi cho ngæìng cäng viãûc vaì tiãún
haình sæía chæîa ngay, sau âoï måïi cho tiãúp tuûc laìm viãûc khi âaî tháúy baío âaím an toaìn.
* Luän theo doîi vaì nhàõc nhåî cäng nhán cháúp haình âuïng âàõn kyî luáût lao âäüng
vaì näüi quy an toaìn lao âäüng laìm viãûc trãn cao. Trong træåìng håüp âaî âæåüc nhàõc nhåî maì cäng
nhán váùn tiãúp tuûc vi phaûm thç phaíi cho hoüc táûp vaì saït haûch laûi vãö an toaìn lao âäüng
k nhæ phã bçnh caính caïo, chuyãøn sang laìm cäng viãûc lao âäüng giaín âån åí dæåïi tháúp.
4.4.2.2. Biãûn phaïp kyî thuáût: gäöm mäüt säú yãu cáöu sau:
- Biãûn phaïp chung khi laìm viãûc trãn cao: Khi láûp biãûn phaïp thi cäng trãn cao, â
* Taûo ra mäüt khäng gian laìm viãûc an toaìn åí trã
d ïo. Tuyì theo daûng cäng viãûc (xáy, traït, trang trê, làõp gheïp . . .) vaì âäü cao maì choün loaûi
daìn giaïo cho thêch håüp.
* ÅÍ nhæîng vë trê laìm viãûc maì khäng sæí duûng âæåüc daìn giaïo, saìn thao taïc hoàûc
trãn saìn khäng coï lan can an toaìn thç cäng nhán phaíi dæåüc trang bë dáy an toaìn, coï chäù âãø neo
dáy chàõc chàõn. Dáy an t
300daN trong thåìi gian 5 phuït. Âënh kyì 6 thaïng 1 láön hoàûc nghi ngåì vãö pháøm cháút phaíi thæí
nghiãûm laûi våïi taíi troüng trãn.
* Táút caí caïc läù träúng trãn saìn cäng trçnh, trãn saìn thao taïc phaíi coï táúm âáûy hoàûc
lan can chàõn xung quanh.
87

* Táút caí caïc läù träúng trãn saìn cäng trçnh, trãn saìn thao taïc phaíi coï táúm âáûy hoàûc
lan can chàõn xung quanh.
* Viãûc âi laûi, lãn xuäúng giæîa caïc táöng nhaì, giæîa caïc táöng trãn daìn giaïo phaíi coï
cáöu thang hoàûc phaíi bàõc thang taûm væîng chàõc, cám cäng nhán leo trãöo âãø lãn xuäúng caïc táöng.
ìa tai naûn khi laìm viãûc trãn cao laì phaíi trang bë daìn giaïo (thang, giaïo cao, giaïo ghãú,
iaïo kã
quaï trçnh dæûng làõp vaì sæí duûng. Caïc bäü pháûn riãng leí (khung, cäüt, dáy treo, âaì ngang,
aì doüc,
häøng, khäng âãø
uût vaïn
hiãøu 1m so våïi màût saìn; coï êt nháút hai thanh ngang âãø phoìng
gæìa n
treo). Daìn giaïo cao dæåï
aìn gia .
oï heû thäúng chäúng seït riãng.
ïc cäüt daìn
iaïo.
aío âaím an toaìn vaì tiãút kiãûm váût liãûu.
* Tuyãût âäúi khäng âæåüc bàõt saìn thao taïc lãn caïc bäü pháûn kã âåî taûm (thuìng
phuy, chäöng gaûch . . .) hoàûc gaï âàût lãn caïc bäü pháûn cäng trçnh khäng væîng chàõc.
* Ban âãm, luïc täúi tråìi chäù laìm viãûc vaì läúi âi laûi phaíi âaím baío chiãúu saïng âáöy
âuí.
- Yãu cáöu âäúi våïi caïc phæång tiãûn laìm viãûc trãn cao: Biãûn phaïp cå baín nháút âãø
phoìng ngæ
g , choìi náng, saìn treo . . .) vaì caïc phæång tiãûn khaïc nhàòm taûo ra chäù laìm viãûc cho cäng
nhan thao taïc vaì âi laûi åí trãn cao baío âaím thuáûn tiãûn vaì an toaìn.
Daìn giaïo vaì caïc phæång tiãûn laìm viãûc trãn cao cáön phaíi âaïp æïng mäüt säú yãu cáöu
sau âáy:
* Vãö màût kãút cáúu phaíi âaím baío âäü bãön cæïng vaì äøn âënh, khäng biãún daûng, suûp
âäù trong
â giàòng liãn kãút, saìn thao taïc, lan can) vaì caïc chäù liãn kãút phaíi bãön chàõc.
* Saìn thao taïc phaíi væîng chàõc, khäng trån træåüt; nãúu màût saìn laì kim loaûi (theïp,
tän) thç phaíi coï gán taûo nhaïm. Màût saìn cäng taïc phaíi bàòng phàóng, khäng coï loî
h , khe håí giæîa caïc vaïn saìn khäng âæåüc räüng quaï 10mm, nãúu laì vaïn gäù phaíi daìy êt nháút
3cm, khäng muûc moüt, næït gaîy.
* Saìn thao taïc cao tæì 1,5m tråí lãn so våïi saìn hoàûc nãön phaíi coï lan can an toaìn.
Lan can phaíi coï chiãöu cao täúi t
n gæåìi ngaî (hçnh 4 - 7) vaì phaíi giæî mäüt læûc
âáøy ngang cuía mäüt cäng nhán bàòng mäüt taíi troüng
táûp trung laì 25kG. Saìn thao taïc trãn daìn giaïo cäng
xon cuîng phaíi coï thaình chàõn væîng chàõc cao 1m.
Hçnh 4-7. Lan can daìn giaïo 1m, êt nháút
phaíi coï hai thanh ngang.
1- Cäüt daìn giaïo; 2 - Saìn thao taïc; 3 -
Thanh ngang lan can.
* Coï thanh lãn xuäúng giæîa caïc táöng
(âäúi våïi giaïo cao, giaïo i 12m coï thãø duìng thang tæûa hoàûc thang treo,
d ïo cao trãn 12m phaíi coï luäöng cáu thang riãng
* Coï hãû thäúng chäúng seït phuì håüp våïi caïc quy âënh vãö chäúng seït âäúi våïi daìn
giaïo cao. Daìn giaïo laìm bàòng kim loaûi nháút thiãút phaíi c
* Daìn giaïo åí caûnh âæåìng âi coï nhiãöu ngæåìi vaì xe cäü qua laûi phaíi coï biãûn phaïp
baío vãû chu âaïo (raìo hoàûc âoïng coüc chæång ngaûi) âãø khoíi va chaûm laìm gaîy âäø ca
g
* Nãn sæí duûng caïc loaûi daìn giaïo âaî chãú taûo sàôn theo thiãút kãú âiãøn hçnh (hçnh 4-
8) âãø b
0
,
4
5
m
0
,
1
5
m
1
m
3
2
1
88


a, b - Kiãøu chán giaïo ghãú âënh hçnh;
aïo dåî caïc phæång tiãûn: Baío âaím caïc yãu cáöu sau:.
* Màût âáút âãø dæûng làõp daìn giaïo phaíi bàòng phàóng, âáöm chàût âãø chäúng luïn vaì
oaït n
t phaíi kã vaïn loït chäúng luïn maì khäng
æåüc kã
dáy chàòng phaíi theo âuïng chè dáùn cuía thiãút kãú.
vaì váût liãûu, duûng cuû råi xuäúng
æåïi.
g täúi thiãøu laì 10cm. Dáöm cäng xän phaíi làõp âàût cäú âënh vaìo caïc bäü pháûn kãút cáúu væîng
hàõc cu
hán thang phaíi cheìn
iæî âaím
âãø
cao su vaì nhæîng bäü pháûn haîm giæî khaïc tuyì theo
Hçnh 4 - 8. Mäüt säú kiãøu giaïo ghãú

c - Kiãøu giaïo ghãú âënh hçnh

- An toaìn khi dæûng làõp vaì th

th æåïc täút, âáöm chàût âãø thoaït næåïc vaì chäúng luïn täút.
* Dæûng âàût caïc cäüt hoàûc khung daìn giaïo phaíi baío âaím thàóng âæïng vaì coï âuí caïc
thanh giàõng neïo theo yãu cáöu thiãút kãú. Dæåïi chán caïc cäü
â loït bàòng gaûch âaï hoàûc caïc máùu gäù vuû.
* Giaïo cao, giaïo treo phaíi âæåüc neo chàût vaìo tæåìng caíu cäng trçnh âaî coï hoàûc
âang thi cäng. Vë trê vaì säú læåüng moïc neo hoàûc
Khäng âæåüc neo vaìo caïc bäü pháûn kãút cáúu keïm äøn âënh (lan can, ban cäng, maïi âua, äúng thoaït
næåïc . . .). Daìn giaïo âæïng âäüc láûp hoàûc duìng âãø chäúng âåî caïc kãút cáúu cäng trçnh phaíi coï hãû
giàòng hoàûc dáy neo baío âaím äøn âënh theo yãu cáöu cuía thiãút kãú.
* Giæîa saìn theo taïc vaì cäng trçnh phaíi chæïa khe håí khäng qyïa 5cm âäúi våïi
cäng taïc xáy vaì 20cm âäúi våïi cäng taïc hoaìn thiãûn âãø traïnh gaûch
d
* Giaï treo vaì näi treo phaíi dæûng làõp caïch caïc pháön nhä ra cuía cäng trçnh mäüt
khoaín
c ía ngäi nhaì hoàûc cäng trçnh. Khäng âæåüc âàût dáöm
cäng xon lãn maïi âua hoàûc båì maïi.
* Khi dæûng caïc thanh tæûa cáön chuï yï nãön
hoàûc saìn phaíi bàòng phàóng äøn âënh, c
g baío khäng træåüt. Cáúm tæûa thang nghiãn so våïi
màût phàóng ngang låïn hån 70% vaì nhoí hån 45
0
. Træåìng
håüp âàût thang traïi våïi quy âënh naìy phaíi coï ngæåìi giæî
thang vaì chán thang phaíi cheìn giæî chàõc chàõn (hçnh 4-9).
Täøng chiãöu daìi cuía thang tæûa khäng quaï 5m. Khi näúi daìi
thang phaíi duìng dáy buäüc chàõc chàõn.
* Chán thang tæûa phaíi coï bäü pháûn
chàûn giæî våïi caïc daûng máúu nhoün bàòng kim loaûi,
1,8m 1,2m
a) b) c)
1
,
6
m
4
m
1m
4
5
°

7
0
°
Hçnh 4 - 9. Khäng bàõt thang nghiãng
ngoaìi khoaíng 45
o
~70
o

1 - Thang; 2 - Váût cheìn giæî
89


traûng thaïi vaì váût liãûu cuía màût
nãön, coìn âáöu trãn cuía thang cáön
àõt chàût vaìo caïc kãút cáúu chàõc
ü kyî thuáût hoàûc âäüi træåíng
æåïng làõp âàût vaì laìm viãûc
ng tiãûn baío vã íi, dáy
åüc pheïp lao tæì trãn xuäúng maì phaíi duìng cáön truûc hoàûc caïc thiãút bë
öu
äü væîn
an can an toaìn åí meïp saìn thao taïc, läù chæìa, chiãúu nghè cáöu thang baío
aím làõp
tênh toaïn. Trong
uaï trçn
váût liãûu thæìa, âäö nghãö, duûng cuû trãn màût saìn thao taïc.
thç phaíi haû tæì tæì vaì âàût nheû nhaìng lãn màût saìn.
âæåüc cäú âënh
hàõc ch

Hçnh 4 -10. Mäüt säú loaûi chán thang tæûa
b
chàõn nhæ daìn giaïo, dáöm, caïc bäü
pháûn caíu khung nhaì (hçnh4 -
10).
* Cäng viãûc dæûng
làõp vaì thaïo dåî daìn giaïo phaíi coï
caïn bä
h dáùn, giaïm saït. Cäng nhán
trãn cao vaì âæåüc trang bë caïc phæå
an toaìn), phaíi âæåüc hæåïng dáùn phæång phaïp vaì trçnh tæû tiãún haình dæûng làõp vaì thaïo dåî.
* Thaïo dåî hãû thäúng daìn giaïo luän theo nguyãn tàõc: bäü pháûn khäng chëu læûc
thaïo træåïc, chëu læûc thaïo sau; làõp ssau thaïo træåïc, làõp træåïc thaïo sau. Khi thaïo dåî caïc bäü pháûn
kãút cáúu daìn giaïo khäng âæ
thaïo dåî daìn giaïo phaíi coï kinh nghiãûm
û caï nhán khi laìm viãûc trãn cao (giaìy va
cå khê âån giaín (tåìi, roìng roüc . . .) âãø chuyãøn xuäúng âáút.
* Trong khu væûc thaïo dæîo daìn giaïo sau khi âaî nghiãûm thu. Trong quaï trçnh sæí
duûng cáön quy âënh viãûc theo doîi kiãøm tra tçnh traûng an toaìn cuía daìn giaïo. Näüi dung nghiãûm
thu vaì kiãøm tra gäöm caïc váún âãö nhæ:
1 - Så âäö kêch thæåïc caíu daìn giaïo theo âuïng yãu cáöu cuía thiãút kãú.
2 - Mæïc âäü thàóng âæïng cuía caïc cäüt vaì sæû làõp âàût âáöy âuí caïc táúm gäù kã åí
chán cäüt âãø phoìng luïn.
3 - Hãû giàòng vaì nhæîng âiãøm neo daìn giaïo våïi cäng trçnh âaím baío yãu cá
â g chàõc vaì äøn âënh cuía daìn giaïo, sæû chàõc chàõn cuía caïc mäúi näúi liãn kãút.
4 - L
â âàût âáöy âuí vaì âuïng quy âënh.
* Taíi trong âàût trãn saìn thao taïc khäng âæåüc væåüt quaï taíi troüng
q h laìm viãûc khäng âæåüc âãø ngæåìi, váût liãûu, thiãút bë táûp trung vaìo mäüt chäù væåüt quaï quy
âënh. Hãút ca laìm viãûc phaíi thu doün saûch
* Daìn giaïo cao hån 6m phaíi coï êt nháút 2 táöng saìn; saìn thao taïc bãn trãn, saìn
baío vãû åí dæåïi. Cáúm laìm viãûc âäöng thåìi trãn hai saìn liãön kãö theo phæång thàóng âæïng maì åí giæîa
khoaíng âoï khäng coï saìn baío vãû.
* Khäng âæåüc âãø cho váût náng (váût liãûu, cáúu kiãûn) va chaûm vaìo daìn giaïo khi
duìng cáön truûc váûn chuyãøn lãn daìn giaïo; khäng âæåüc væìa náng væìa quay cáön. Luïc váût náng coìn
caïch màût saìn theo taïc khoaíng 1m
* Chè âæåüc váûn chuyãøn váût liãûu bàòng xe cuït kêt hoàûc xe caíi tiãún khi daìn giaïo âaî
âæåüc tênh toaïn thiãút kãú våïi nhæîng taíi troüng âoï vaì phaíi laït vaïn trãn saìn thao taïc cho xe âi.
* Âäú i våïi daìn giaïo di âäüng, luïc âæïng taûi chäù, caïc baïnh xe phaíi
c àõn. Âæåìng di chuyãøn giaïo ghãú phaíi bàòng phàóng, giaïo ghãú phaíi âæåüc di chuyãøn tæì tæì.
Cáúm di chuyãøn giaïo ghãú nãúu trãn âoï coï ngæåìi, váût liãûu, thuìng âæûng gaïc . . .
90

4 bên va dô ôn djnh cua dan giao:
Daìn giaïo laì mäüt loaûi phæång tiãûn laìm viãnc trãn cao maì háöu hãút trong táút caí caïc cäng viãûc
xáy dæûng vaì làõp gheïp, trang trê, sæía chæîa . . . âãö u cáön phaíi sæí duûng nhæ xáy
.5. Dô
tæåìng, làõp raïp cáúu
iãûn, traït væîa, queït väi . . . Cho nãn âãø âãö phoìng tai naûn khi laìm viãûc trãn cao thç âäü bãön vaì äøn
hàòm âaím baío an toaìn traïnh sæû cäú gaîy âäø trong quaï
úu phaíi chëu âæåüc troüng læåüng baín thán daìn giaïo, ngæåìi laìm
iãûc vaì thiãút.
öu cao, nhæîng chäù näúi coi nhæ cæïng tuyãût
áy caíu
g n
û
ãm åí
énh cæ
tt tx g s tth
ng âoï: P
tx
- taíi troüng taïc duûng thæåìng xuyãn lãn cäüt (do troüng læåüng baín thán åí mäùi
öng) kG
üt taïc, tuyì t ì loaûi cäng viãûc tiãún
K hãû säú an toaìn, láúy K = 2 n - säú táöng daìn giaïo
s - säú caïc saìn thao taïc
k
âënh cuía daìn giaïo laì nhæîng yãúu täú cå baín n
trçnh sæí duûng daìn giaïo. Tuy nhiãn khi tênh toeïn kãút cáúu daìn giaïo thç hãû säú an toaìn âäü bãön vaì äøn
âënh cuîng khäng nãn láúy låïn quaï, vç noï laì mäüt loaûi kãút cáúu taûm thåìi, nhàòm traïnh laîng phê váût
liãûu laìm giaím caïc chè tiãu kinh tãú.
4.5.1. Dô bên kêt câu cua dan giao:
Chè coï thãø giaíi quyãút âuïng âàõn kãút cáúu daìn giaïo theo âäü bãön bàòng tênh toaïn, maì cå
baín laì phaíi xaïc âënh så âäö nguyãn tàõc phuì håüp våïi âiãöu kiãûn laìm viãûc thæûc tãú cuía daìn giaïo
dæåïi taíi troüng sæí duûng; tæïc laì kãút cá
v säú læåüng váût liãûu, duûng cuû, thiãút bë cáön
- Thæûc cháút viãûc tênh toaïn âäü bãön laìm viãûc caíu daìn giaïn ráút phæït taûp. Vç váûy våïi
mæïc âäü chênh xaïc tæång âäúi coï thãø aïp duûng caïch tênh daìn giaïo dæûa vaìo mäüt säú giaí thiãút coï chuï
yï âãún sæû dæû træî cáön thiãút cuía âäü bãön. Caïc giaí thiãút âoï laì:
1 - Caïc cäüt daìn giaïo liãn tuûc theo chiã
äúi. â
2 - Chiãöu cao cuía táút caí caïc táöng daìn giaïo coi nhæ bàòng nhau.
3 - Táút caí caïc mäúi cuía khung khäng gian âãöu âæåüc gia cäú vaìo pháön âäù hoàûc
x cäng trçnh, coï âàût âuí säú læåüng caïc thanh giàòng cheïo âãø giæî khoíi chuyãøn vë theo màût
phàón gang.
4 - Liãn kãút giæîa saìn chëu læûc vaì cäüt bàòng cäút theïp âai âaî taûo ra mäment phu
th trong caïc cäüt äúng do sæû neïn lãûch tám.
- Tæì caïc giaí thiãút trãn seî láûp âæåüc så âäö tênh toaïn cho cäüt daìn
giaïo (hçnh 4-11). Trong så âäö: P laì læûc taïc duûng åí tæìng táöng (gäöm kæûc
P
v íu, læûc taûm thåìi...); kG: h laì chiãöu cao cuía tæìng táöng daìn giaïo; m
,- e
0
laì âäü lãûch tám giæîa âiãøm âàût læûc vaì caïc bäü pháûn liãn kãút; m.

Hçnh 4-11. Så âäö tênh toaïn âäü bãön kãút cáúu
Læûc taïc duûng vaìo cäüt P
tt
âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
P = K [n(P + P ) + m P + sP ] ; kG (4 - 27)
Tro


P
g
- taíi troüng gioï; kG
P
s
- taíi troüng tæì mäüt saìn; kG
P
tth
- taíi troüng taûm thåìi trãn mä saìn thao huäüc voa
ï; kG haình trãn âo
-
m - täøng cäüng säú saìn
P
P
P
e
h
h
h
91

Tuyì theo caïc âiãöu kiãûn kyî thuáût, säú saìn coï thãø âàût âäöng thåìi trãn daìn giaïo nhæ sau:
ïc (4-27) coï daûng cuû thãø laì:
P ] ; k
a saín baío vãû. Cho
aî choün kêch thæåïc tiãút diãûn) theo cäng
âaìn häöi; kg/caïch maûng
äüt
haïp cáú t cáúu cuía daìn giaïo.
n djnh cu
- Sæ
aïc bäü pháûn caíu cäng trçnh.
* Âiã üt khi uäún doüc.
aïo âàût trãn nãön âáút; sæïc chëu taíi cuía nãön âáút.
æåüc làõp âàût trãn nãön âáút chàõc
hàõn, â t næåïc täút.
daìn
iaïo co ûn âæåüc chia thaình bäún loaûi chênh laì.
ênh toaïn
uía cäüt
taûm thåìi vaì thæåìng
ü äøn âënh caíu daìn giaïo thç cáön thiãút tiãún haình:
báûc, âáöm nãûn kyî vaì phaíi coï raînh thoaït næåïc täút.
iãøm thi cäng cäng trçnh, trong quaï trçnh thi cäng khäng laìm máút äøn
ënh hã
cheïo
huï yï k
* Âäúi våïi cäng taïc xáy, cäng taïc äúp âaï laì 2; mäüt saìn cäng taïc vaì mäüt saìn baío vãû.
Do váûy, cäng thæ
P
tt
= K [n(P
tx
+ P
g
) + 2P
s
+
tth
G (4 - 28a)
* Âäúi våïi cäng taïc trang trê (traït, sån) laì 6ba saìn cäng taïc vaì b
nãn cäng thæïc (4-27) coï thãø viãút:
P
tt
= K [n(P
tx
+ P
g
) + 6P
s
+ 3P
tth
] ; kG (4 - 28b)
Sau âoï kiãøm tra læûc taïc duûng tåïi haûn trong cäüt (â
thæïc åle P
E
:

Trong âoï: Ã - mäâuyn
kg
h
P
E
;
2
=
J E. .
2
π
J - mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn c ; cm
4

Nãúu P
E
< P
H
thç chæïng toí laì cäüt âaî choün våïi tiãút diãûn khäng âuí âäü bãön, do âoï phaíi
coï caïc biãûn p u taûo âãø tàng âäü bãön kãú
4.5.2. Dô ô a dan giao:
û äøn âënh cuía daìn giaïo phuû thuäüc vaìo caïc yãúu täú:
* Trë säú âàût caïc taíi troüng âæïng lãn cäüt daìn giaïo.
* Hãû thäúng liãn kãút caíu caïc âoaûn daìn giaïo våïi c
öu kiãûn laìm viãûc cuía cä
* Âiãöu kiãûn caíu cäüt daìn gi
- Khi tênh äøn âënh caíu daìn giaïo coi ràòng daìn giaïo â
c äöng cháút, âaïp æïng caïc yãu cáöu kyî thuáût vaì âaím baío thoaï
Nhæ váûy nhæîng nguyãn nhán cå baín laìm máút äøn âënh caïc bäü pháûn cuía âoaûn
g ï thãø gáy ra sæû cäú cho caí hãû thäúng daìn giaïo vaì tai na
* Säú læåüng gia cäú khäng âuí so våïi yãu cáöu kyî thuáût laìm cho chiãöu daìi t
c tàng lãn nhiãöu.
* Sæû tàng giaí taûo nhæîng trë säú tênh toaïn cuía caïc taíi troüng
xuyãn lãn cäüt khi tàng tuyì tiãûn khoaíng caïch giæîa caïc cäüt åí hai phæång traïi våïi quy âënh âäúi
våïi daìn giaïo âaî cho laìm cho cäüt bë quaï taíi.
* Sæû luïn cuía caïc chäù tæûa riãng biãût cuîng gáu quaï taíi åí caïc cäüt do sæû phán bäú laûi
taíi troüng taûm thåìi.
* Gioï baîo.
Cuäúi cuìng nguyãn nhán sæû cäú daìn giaïo coï thãø laì sæû täø håüp báút kyì naìo trong bäún
loaûi nguyãn nhán trãn. Do âoï âãø âaím baío âä
1 - Træåïc khi làõp dæûng daìn giaïo phaíi san nãön cho phàóng, nãúu âäü däúc âëa hçnh
quaï låïn thç phaíi laìm
2 - Do âàûc â
â û thäúng vaïn khuän, daìn giaïo thæåìng âæïng tæû do khäng neïo våïi cäng trçnh; cho nãn gia
cäú bàòng caïc thanh giàòng cheïo âãø tàng âäü cæïng cuía daìn giaïo. Khi âoïng caïc thanh giàòng
c häng laìm caín tråí nhiãöu âãún thi cäng.
92

- Chiãöu cao cuía daìn giaïo æïng våïi tiãút diãûn âaî choün caíu cäüt khäng phaíi laì vä haûn,
båíi vç æïng suáút phaïp åí âoaûn dæåïi cuía cäüt seî tàng lãn khi tàng chiãöu cao caíu daìn giaïo. Do âoï
chiãöu cao täúi âa cuía daìn giaïo âæåüc xaïc âënh theo âiãöu kiãûn sao cho æïng suáút phaïp åí âoaûn dæåïi
cuía cäüt khäng væåüt quaï æïng suáút cho pheïp; tæïc laì læûc tênh toaïn cho pheïp P
tt
åí âoaûn dæåïi cuía
äüt seî l
ûc hiãûn khi coï caí taíi troüng chênh vaì taíi troüng phuû, coi rànæìg
ãöu öng truyãön lãn cäüt laì P
g
= 25kg. Khi âoï
ë säú tä a cuía cäüt laì:
(4 - 30)
n do troüng læåüng baín thán åí mäùi táöng; kG
n saì thao t
n âiãöu kiãûn
uûc bäü nhæ: Sæû cäú âënh cæïng cäng xon, âiãøm âàût taíi troüng lãûch tám, . . . Thanh treo hoàûc dáy
ãøm
a chäù û
c aì: P
tt
= F.ϕ[σ] ; kG (4 - 29)
Trong âoï: F - tiãút diãûn âoaûn cäüt äúng; cm
2

ϕ - hãû säú uäún doüc
[σ] - æïng suáút cho pheïp; kG/cm
2

Viãûc tênh toaïn âæåüc thæ
trãn táút caí caïc táöng â coï saìn, coìn taíi troüng gioï åí mäùi tá
tr úi â læûc doüc P
max
åí âoaûn dæåïi
P
max
= n (P
tx
+ P
g
) + P
tth

Tæì âoï coï säú táöng daìn giaïo n:

Trong âoï: P
tx
- taíi troüng thæåìng xuyã
) 31 4 (
max

+

=
g tx
tth
P P
P P
n
P
tth
- taíi troüng taûm thåìi trã n aïc; kG
- Khi tênh toaïn daìn giaïo treo cäng xon vãö âäü bãön vaì äøn âënh coï tênh âãú
c
treo seî læûa choün theo âiãöu kiãûn laìm viãûc chëu keïo dæåïi taïc duûng cuía læûc doüc täúi âa; phaíi ki
tr chëu læc keïo våïi hãû säú an toaìn bãön bàòng 8 láön (K = 8).


93
CHUONG 5
KYÎ THUÁÛT AN TOAÌN ÂIÃÛN

5.1 Khai niêm co ban vê an toan diê
Trãn caïc cäng trçnh xá äüng raîi, khäng nhæîng chè
âãø chiãúu saïng chäù laìm viãûc vaì âæåìng âi laûi maì coìn âæåüc sæí duûng âãø chaûy caïc maïy moïc thi
cäng, caïc thiãút bë, caïc duûng cuû âiãûn cáöm tay, .. Âiãûn nàng cuîng laì nguäön nhiãût âãø laìm kho
. trong caïc quaï trçnh thi cäng cäng trçnh vaì trong saín
daûng nhæ gáy boíng, laìm tã liãût hãû thäúng tháön kinh, âiãöu khiãøn caïc giaïc quan bãn trong cuía
äøi, huíy hoaûi cå quan hä háúp vaì tuáön
hiãûn tæåüng sinh hoïa trong cå thãø ngæåìi, cuîng coï thãø do bë boíng tráöm troüng. Theo tênh cháút taïc
ø gáy taïc âäüng âiãûn phán nhæ phán huíy
aïc chá
ìng
âiãûn âi qua naîo seî phaï huíy træûc tiãúp hãû tháön kinh trung æång.
n
y dæûng âiãûn nàng ngaìy caìng âæåüc sæí duûng r
nguäön âáút, sáúy bã täng, sæåíi traït laïng, ..
xuáút váût liãûu xáy dæûng . Tai naûn âiãûn trong thi cäng tuy chiãúm tyí lãû khäng cao trong täøng säú
tai naûn trãn cäng træåìng, trong nhaì xæåíng saín xuáút nhæng háûu quaí thæåìng laì nghiãûm troüng vaì
pháön låïn laì tai naûn chãút ngæåìi. Vç váûy viãûc ngàn ngæìa tai naûn do âiãûn gáy ra laì mäüt trong
nhæîng váún âãö quan troüng nháút cuía cäng taïc baío häü lao âäüng. Nguy hiãøm khi sæí duûng nguäön
âiãûn vaì khai thaïc thiãút bë âiãûn laì åí chäù noï khäng coï tên hiãûu baïo træåïc cho ngwoìi ta nháûn biãút
(nghe, nhçn) âãø phoìng ngæìa. Phaín æïng chè xaíy ra khi âaî tiãúp xuïc våïi doìng âiãûn luïc doìng âiãûn
chaûy qua cå thãø. Do âoï cáön phaíi hiãøu biãút mäüt säú khaïi niãûm cå baín vãö an toaìn âiãûn, tàng theo
nguyãn tàõc vãö kyî thuáût an toaìn âiãûn måïi haûn chãú âæåüc nhiãöu tai naûn do âiãûn gáy ra.
5.1.1 Tac dung cua dong diên dôi voi co thê nguoi:
Khi ngæåìi tiãúp xuïc våïi maûng âiãûn seî coï mäüt doìng âiãûn chaûy qua thán ngæåìi vaì con
ngæåìi chëu taïc duûng cuía doìng âiãûn âoï. Taïc haûi cuía doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø ngæåìi coï nhiãöu
ngæåìi, phaï våî caïc mä, gáy täøn thæång màõt, sæng maìng ph
hoaìn maïu.
5.1.1.1 Tênh cháút taïc âäüng cuía doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø:
Tai naûn âiãûn gáy chãút ngæåìi laì do taïc âäüng cuía doìng âiãûn pháön låïn laìm huíy hoaûi
baín nàng laìm viãûc cuía caïc cå quan trong cå thãø hoàûc laìm ngæìng thåí hay do sæû thay âäøi nhæîng
âäüng cuía doìng âiãûn coï thãø phán ra nhiãöu daûng sau âáy:
- Tac dông vê nhiêt: Khi coï va chaûm vaìo caïc bäü pháûn maûng âiãûn, ngay åí chäù tiãúp
xuïc dong âiãûn coï thãø gáy boíng, chaïy. Âäúi våïi âiãûn cao aïp ngay caí khi chæa tiãúp xuïc, nãúu
ngæåìi âãún quaï gáön bäü pháûn coï âiãûn cuîng coï thãø bë boíng, chaïy do phoïng âiãûn häö quang.
- Tac dông vê hoa: Doìng âiãûn truyãön qua cå thã
c út loíng trong cå thãø, âàûc biãût laì maïu.
- Tac dông sinh hoc: Doìng âiãûn gáy taïc âäüng kêch thêch caïc tãú baìo laìm co giáût caïc cå
bàõp, âàûc biãût laì caïc cå tim vaì phäøi, coï thãø laìm ngæng sæû hoaût âäüng cuía tim, phäøi. Nãúu do
94

5.1.1.2 Caïc daûng tai naûn âiãûn:
Âæåüc chia ra laìm hai daûng laì cháún thæång âiãûn (täøn thæång bãn ngoaìi caïc mä) vaì
hoàûc åí xæång) vaì thæåìng âãø laûi
ûn laì:
üt pháön laì do taïc âäüng âäút noïng cuía tia häö quang coï
hiãût â
häö quang âiãûn.
ìi bë naûn
âiãûn.
hi doì
ä háúp bë räúi loaûn.

7% sä âiãøm khi bë âiãûn giáût laì khäng tháúy
î chäù ång
iãûn.
5.1
Laì nhán täú chênh aính hæåíng âãún âiãûn giáût. Sæû taïc duûng cuía trë säú doìng âiãûn âäúi våïi
hê nghiãûm).
Baíng 5-1 Taïc duûng cuía doìng âiãûn lãn cå thãø ngæåìi.
ay chiãöu táön säú
60 Hz
Doìng âiãûn mäüt chiãöu
säúc âiãûn (täøn thæång näüi taûi cå thãø).
- Chân thuong diên: Laì caïc täøn thæång cuûc bäü caïc mä cuía cå thãø gáy ra do mäüt
doìng âiãûn maûnh (Thæåìng laì åí da, åí mäüt säú pháön mãöm khaïc
dáúu vãút åí bãn ngoaìi. Caïc daûng cuía cháún thæång âiã
+ Boí ng âiãûn: Do doìng âiãûn âi qua cå thãø ngwoìi hoàûc do caïc tia häö quang gáy
ra khi âoaîn maûch. Boíng so häö quang mä
n äü ráút cao (3.500
0
C ÷ 15.000
0
C), mäüt pháön laì do bäüt kim loaûi noïng bàõn vaìo gáy boíng.
Boíng âiãûn gáy chãút ngæåìi khi qua 2/3 diãûn têch da cuía cå thãø bë boíng, nguy hiãøm hån caí laì
boíng noüi taûng cå thãø dáùn âãún chãút ngæåìi màûc duì boíng phê ngoaìi chæa quaï 2/3.
+ Dáúu vãút âiãûn: Laì mäüt daûng taïc haûi riãng biãût trãn da ngæåìi do da bë eïp chàût
våïi pháön kim loaûi dáùn âiãûn âäöng thåìi dæåïi taïc âäüng cuía nhiãût âäü cao (khoaíng 120
0
C).
+ Kim loaûi hoïa màût da: Laì sæû xám nháûp cuía caïc maính kim loaûi ráút nhoí vaìo da
taïc âäüng cuía caïc tia häö quang coï baîo hoìa håüi kim loaûi (khi laìm caïc cäng viãûc haìn âiãûn).
+ Viãm màõt do taïc duûng cuía tia cæûc têm hoàûc tia häöng ngoaûi cuía
- Sôc diên (diên giât): Laì daûng tai naûn âiãûn nguy hiãøm nháút, noï phaï huyí caïc quaï
trçnh sinh lyï cuía con ngæåìi vaì taïc haûi tåïi toaìn thán. Nãúu trong voìng 4 ÷ 6 giáy ngwo
khäng âæåüc këp thæåìi taïch khoíi doìng âiãûn cå thãø dáùn âãún chãút ngæåìi.
Våïi mäüt doìng âiãûn ráút nhoí (25 ÷ 100mA) chaûy qua cå thãø cuíng âuí gáy ra säúc
K ng âiãûn qua cå thãø seî gáy kêch thêch caïc mä keìm theo co giáût åí caïc mæïc âäü khaïc nhau:
+ Cå bë co giáût nhæng ngæåìi khäng bë ngáút.
+ Cå bë co giáût, ngæåìi bë ngáút nhæng váùn duy trç âæåüc hä háúp vaì tuáön hoaìn.
+ Ngæåìi bë mã man báút ténh, hoaût âäüng cuía tim vaì hãû h
+ Chãút lám saìng, tim phäøi bë tã liãût (khäng thåí, hãû tuáön hoaìn khäng hoaût âäüng).
Âiãûn giáût chiãúm mäü tyí lãû ráút låïn khoaíng 80% trong täøng säú tai naûn âiãûn vaì 85 ÷
8 ú vuû tai naûn âiãûn chãút ngæåìi laì do âiãûn giáût. Mäüt âàûc
ro doìng âiãûn vaìo ngæåìi vaì bë naûn khäng coï thæång têch nhæ trong træåìng håüp cháún thæ
â
.2 Cac nhân tô anh huong khi bj diên giât:
Nhæîng nhán täú chuí yãúu aính hæåíng tåïi mæïc âäü tráöm troüng khi bë tai naûn âiãûn gäöm coï:
5.1.2.1 Cæåìng däü doìng âiãûn:

cå thãø ngæåìi âæåüc thãø hiãûn åí baíng 5.1 (qua kãút quaí t

Cæåìng âäü doìng
âiãûn; mA
Doìng âiãûn xo
50 ÷
0,6 ~ 1,5 Bàõt âáöu tháúy tã ngoïn tay. Khäng coï caím giaïc.
95

2 ~ 3
5 ~ 7
Ngoïn tay tã ráút maûnh.
Bàõp thët tay co laûi vaì rung.
Khäng coï caím giaïc.
Âau
8 ~ 10

51 ~ 80
90 ~100
Ta
váùn råìi âæåüc. Ngoïn tay, khåïp tay, baìn
tay ca
Tay khäng thã iãûn, âau tàng
áûp maûnh.
thç tim bë tã
nhæ kim chám, cáøm tháúy
Noïng tàng lãn ráút nhanh.
y âaî khoï råìi khoíi váût coï âiãûn nhæng noïng.

20~ 25

ím tháúy âau.
ø råìi váût coï â
lãn, khoï thåí.
Hä háúp bë tã liãût, tim â
Hä háúp bë tã liãût, quaï 3 giáy
liãût vaì ngæìng âáûp.
Noïng áöu coï
hiãûn tæåüng co ruït cå.
caìng tàng lãn vaì bàõt â
Ráút noïng, caïc bàõp thët co quàõp,
khoï thåí.
Hä háúp bë tã liãût.

Tæì ph íng 5 - 1 coï thãø tháúy m
nhæ s æåìi c ú:
* K ,5 mA âäúi våïi doìng âiãûn xo
* K ûn mäüt ch
- Ngæåì nguäön âiãûn khi:
* Â ay chiãöu laì 10 ~ 15mA
laì an
toaìn, co g tæì 7mA tråí xuäúng.

naûn âiã ua khaïc våïi caïc váût dáùn åí chäù laì
mäüt âaû út låïn tæì 600 âãún vaìi chuûc ngaìn ....
ï âiãûn tråí låïn nháút. Såí dé nhæ váûy laì vç trãn låïp da naìy
Nãúu da ngæåìi bë dê maûnh trãn caïc cæûc âiãûn thç âiãûn tråí cuía da cuîng giaím âi.
án têch säú liãûu åí ba æïc âäü tráöm troüng cuía tai naûn âiãûn
åìng âäü doìng âiãûn coï trë sä au: - Ng aím tháúy coï doìng âiãûn âi qua cå thãø khi cæ
hoaíng 0,6 ~ 1 ay chiãöu
iãöu hoaíng 5 ~ 7 mA âäúi våïi doìng âiã
i bë nguy hiãøm luïc naûn nhán khoï tæû giaíi ph
äúi våïi doìng âiãûn xo
oïng mçnh ra khoíi
* Âäúi våïi doìng âiãûn mäüt chiãöu laì 50 ~ 80mA
Vç váûy cæåìng âäü doìng âiãûn xoay chiãöu coï trë säú tæì 8mA tråí xuäúng coï thãø coi
ìn trë säú doìng âiãûn mäüt chiãöu coï thãø coi laì an toaìn trong khoaín
5.1.2.2 âiãûn tråí cuía ngæåìi:
Âiãûn tråí cuía ngæåìi coï aính hæåíng hãút sæïc quan troüng tåïi mæïc âäü nguy hiãøm khi bë tai
ûn. Âiãûn tråí cuía cå thãø ngæåìi khi coï doìng âiãûn chaûy q
i læåüng khäng cäú âënh maì biãún thiãn trong phaûm vi rá
vaì låïn hån, phuû thuäüc vaìo tuäøi taïc, traûng thaïi sæïc khoíe cuía cå thãø tæìng luïc, mä ètæåìng xung
quanh, âiãöu kiãûn täøn thæång, thåìi gian taïc duûng cuía doìng âiãûn, . . .
- Låïp da àûc biãût laì låïp sæìng co
khäng coï maûch maïu vaì tãú baìo tháön kinh. Âiãûn tråí da ngæåìi luän thay âäøi trong mäüt phaûm vi
ráút låïn.
* Khi låïp da khä vaì saûch, låïp sæìng khong bë phaï hoaûi, âiãûn tråí cuía noï khoaíng
80.000 ~ 400.000 Ω/cm
2
. Khi da æåïc coï mä häöi thç giaím xuäúng coìn 100 Ω/cm
2
vaì êt hån. Khi
boí låïp bãö màût da sæìng, âiãûn tråí giaím xuäúng chè coìn 600~ 100 Ω/cm
2

* Âiãûn tråí cuía da ngæåìi giaím khäng tyí lãû våïi sæû tàng âiãûn aïp. Khi âiãûn aïp laì
36V, sæû huíy hoaûi låïp da xaíy ra cháûm, coìn khi âiãûn aïp 380V sæû huíy hoaûi xaíy ra âäüt ngäüt.
*
Mæïc âäü diãûn têh tiãúp xuïc vaì aïp læûc caïc âáöu tiãúp xuïc cuía caïc cæûc âiãûn vaìo da ngæåìi seî laìmâiãûn
tråí da thay âäøi thao. Våïi âiãûn aïp bàòng 50 ~60V coï thãø xem âiãûn tråí tyí lãû nghëch våïi âiãûn têch
tiãúp xuïc. Khi aïp læûc tiãúp xuïc khoaíng 1kg/cm
2
tråí lãn thç âiãûn tråí cuîng tyí lãû nghëch våïi aïp læûc
tiãúp xuïc.
96

- Âiãûn tråí cuía caïc täø chæïc bãn trong cå thãø phuû thuäüc vaìo trë säú âiãûn aïp, láúy trung
bçnh khoaíng 1000 Ω bàòng âiãûn tråí trong cuí ngæåìi maì khäng láúy trë säú âiãûn tråí cuía låïp da
ngoaìi âãø tênh toaïn. Vç khi låïp da bë phaï huíy hoàûc chaíy mäö häi, khi låïp sæìng cuía da bë laìm báøn
båíi buûi dáùn âiãûn, cháút âiãûn phán, nhuî tæång, ... thç âiãûn tråí ngæåìi seî giaím tháúp ráút nhiãöu.
5.1.2.3. Thåìi gian taïc duûng lãn cå thãø:
ian ngàõn thç tênh cháút nguy hiãøm phuû thuäüc vaìo
ng coï nguy hiãøm gç. Nãúu thæoìi gian
oìng â
- Doìng âiãûn âi tæì chán qua chán seî coï 0,4 % cuía doìng âiãûn täøng âi qua tim.
ía doìng âiãûn täøng âi qua tim.
qua tim
hiãöu n æåìng tæì tay
haíi âã
ua cå
oaìn; nhæng khäng bçnh ténh ngæåìi bë ngaî thç luïc âoï så âäö näúi âiãûn seî khaïc
áön säú doìng âiãûn:
ú 300.000 ~ 500.000Hz hoàûc cao hån næîa, duì cæåìng âäü låïn bao nhiãu cuîng khäng gáy ra
Thåìi gian taïc âäüng lãn cå thãø caìng láu thç âiãûn tråí cuía cå thãø caìng giaím xuäúng vç
låïp da bë noïng dáön lãn vaì låïp sæìng trãn da bë choüc thuíng caìng tráöm troüng, cho nãn taïc haûi cuía
doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø ngæåìi cuîng tàng lãn. Ngoaìi ra khi taïc duûng láu, doìng âiãûn saî phaï huíy
sæû laìm viãûc cuía doìng âiãûn sinh váût trong caïc cå cuía tim.
Khi doìng âiãûn taïc âäüng trong thåìi g
nhëp âáûp cuía tim. Mäùi chu kyì co vaì giaîn cuaí tim keïo daìi âäü 1 giáy. Trong chu kyì coï khoaíng
0,1 giáy tim nghè laìm viãûc (giæîa traûng thaïi co vaì giaîn) vaì åí thåìi âiãøm naìy tim ráút nhaûy caím våïi
doìng âiãûn âi qua noï. Thê nghiãûm cho tháúy: Duì coï doìng âiãûn låïn (gáön bàòng 10mA) âi qua
ngæåìi maì khäng gàûp thåìi âiãøm nghè cuía tim thç cuîng khä
d iãûn qua ngæåìi låïn hån 1 giáy thãú naìo cuîng truìng våïi thåìi âiãøm nghè cuía tim; cho nãn
thåìi gian taïc duûng khäng láu quaï 0,1 ~ 0,2 sec thç khäng nguy hiãøm.
5.1.2.4. Âæåìng âi cuía doìng âiãûn qua ngæåìi:
Tuyì theo con âæåìng doìng âiãûn âi qua ngæåìi maì mæïc âäü nguy hiãøm coï thãø khaïc
nhau. Càn cæï vaìo tyí lãû pháön tràm cuía doìng âiãûn täøng qua cå quan hä háúp vaì tim âãø âaïnh giaï
mæïc âäü nguy hiãøm, theo nghiãn cæïu vaì thê nghiãûm nhiãöu láön cho kãút quaí nhæ sau:
- Doìng âiãûn âi tæì tay qua tay seî coï 3,3% cu
- Doìng âiãûn âi tæì tay qua chán seî coï 3,7% cuía doìng âiãûn täøng âi qua tim.
- Doìng âiãûn âi tæì tay phaíi qua chán seî coï 6,7% cuía doìng âiãûn täøng âi qua tim.
* Nhæ váûy:
- Nguy hiãøm êt nháút laì doìng âiãûn âi tæì tay phaíi qua chán våïi phán læåüng
n háút vç pháön låïn doìng âiãûn qua tim theo truûc doüc maì truûc naìy nàòm trãn â
p ún chán.
- Êt nguy hiãøm nháút laì doìng âiãûn âi tæì chán qua chán (âiãûn aïp bæåïc) vç noï âi q
quan hä háúp, tuáön h
âi (khi bë âiãûn aïp bæåïc caïc cå quan chán seî co ruït laûi laìm ngæåìi ngaî) chuyãøn thaình nguy hiãøm
hån.
5.1.2.5. T
Kho cæåìng âäü tuìy theo táön säú maì doìng âiãûn coï thãø laì nguy hiãøm hay a toaìn. Nguy
hiãøm nháút vãö tai naûn âiãûn giáût laì doìng âiãûn xoay chiãöu duìng trong cäng nghiãûp coï táön säú trong
khoaíng 40~60Hz. Khi táön säú tàng lãn hoàûc giaím âi thç mæïc âäü nguy hiãøm giaím. Doìng âiãûn coï
táön sä
âiãûn giáût maìg chè gáy boíng.
97

5.1.2.6. Âàûc âiãøm riãng cuía tæìng ngæåìi:
Cuìng chaûm vaìo âiãûn aïp nhæ nhau ngæåìi bë tim maûch tháön kinh, ngæåìi sæïc khoíe yãúu
seî nguy hiãøm hån vç hãû thäúng tháön kinh choïng bë tã liãût. Hoü ráút khoï giaíi phoïng ra khoíi nguäön
âiãûn.
5.1.2.7. Mäi træåìng xung quanh:
5.1.3. Phân loai noi lam viêc, san xuât theo muc ô nguy hiêm vê diên.
u chuáøn hiãûn haình thç nåi laìm viãûc, saín xuáút âæåüc chia thaình 3 nhoïm theo
îng yãúu täú:
hê thæåìng xáúp xè 100% (tráön, tæåìng, saìn vaì
ïc âäö
thåìi gian daìi
oï thãø p
hiãøm (caïc phoìng áøm laûi
oï saìn
chæïa cháú näø trãn cäng træåìng).
5.1
äü pháûn dáùn âiãûn cuía thiãút bë âãø håí,.... Nguyãn nhán do:
Mäi træåìng xung quanh coï buûi dáùn âiãûn, nhiãût âäü cao, âàûc biãût laì coï âäü áøm cao seî
laìm giaím âiãûn tæí cuía ngæåìi vaì caïc váût caïch âiãûn (trong thiãút bë âiãûn). Do âoï laìm doìng âiãûn
qua ngæoìi tàng lãn.
Yãu cáöu âäúi våïi an toaìn âiãûn taûi nåi laìm viãûc, saín xuáút phuû thuäüc vaìo âàûc træng cuía
mäi træåìng xung quanh. Do âoï âãø âaïnh giaï. Xaï c âënh âiãöu kiãûn mäi træåìng khi làõp âàût vaì sæí
duûng thiãút bë âiãûn phaíi tuán theo quy âënh vãö phán loaûi nåi laìm viãûc, saín xuáút theo mæïc âäü
nguy hiãøm. Theo tiã
mæïc âäü nguy hiãøm vãö âiãûn nhæ sau:
5.1.3.1. Êt nguy hiãøm: Nåi khä raïo våïi caïc yãúu täú:
- Âäüng áøm tæång âäúi cuía khäng khê khäng quaï 75%, nhiãût âäü khäng quaï 30
0
C,
khäng coï buûi dáùn âiãûn.
- Nãön saìng coï âiãûn tråí låïn laìm bàòng váût liãûu khäng dáùn âiãûn (gäù khä raïo, raîy nhæûa).
5.1.3.2. Nguy hiãøm: Nåi áøm trong thåìi gian daìi våïi 1 trong nhæ
- Âäü áøm khäng khê trãn 75%, nháút thåìi âäü áøm tæång âäúi coï thãø baîo hoìa (khi thoaït 1
læåüng håi låïn trong caïc khau sáúy væîa traïc, gia cäng nhiãût caïc bäü pháûn kãút cáúu trong xæåíng taûo
hinh cáúu kiãûn bã täng cäút theïp âuïc sàôn).
- Nhiãût âäü væåüt quaï 35
0
C theo chu kyì:
- Coï buûi dáùn âiãûn.
- Nãön saìng dáùn âiãûn (bàòng kim loaûi, âáút, bã täng, gäù bë áøm, gaûch, ..)
5.1.3.3. Âàûc biãût nguy hiãøm: Nåi coï 1 trong nhæîng yãúu täú sau:
- Ráút áøm, âäü áøm tæång âäúi cuía khäng k
ca g haût næåïc). váût trong phoìng coï âoün
- Mäi træåìng coï hoaût tênh hoïa hoüc (coï chæïa håi, khê, cháút loíng trong
c haï huíy cháút caïch âiãûn vaì caïc bäü pháûn mang âiãûn).
- Coï âäöng thåìi êt nháút hai trong nhæîng yãúu täú cuía nåïi nguy
c dáùn âiãûn).
- Coï nguy hiãøm vãö màût näø (kho
.4. Nhung nguyên nhân gây ra tai nan diên:
5.1.4.1. Chaûm phaíi váût dáùn coï mang âiãûn aïp:
Nhæ dáy âiãûn tráön khäng coï voí boüc caïch âiãûn bë hæ hoíng, mäúi näúi dáy âiãûn bë håí,
cáöu dao hoàûc caïc b
98

- Caïc thiãút bë khäng coï voí bao che, khäng baío âaím khoaíng caïch an toaìn, khäng coï
aïp âàût trãn màût âáút, saìn nhaì bë hæ hoíng
khi ngæ
nåi nguy hiãøm vãö
iãûn.
ûc sai láöm cuía ngæåìi sæía chæía nhæ báút ngåì âoïng âiãûn vaìo thiãút bë åí âoï

iãûn (thiãút bë, voí maïy luïc bçnh thæåìng khäng coï âiãûn); nguyãn nhán laì:
áy ra nguy hiãøm

ü pháûn naìo âoï cuía cå thãø ngæåìi hoàûc maïy moïc
aíng 1 caïch maûng thç coï sæû phoïng âiãûn gáy
ìi vaì maûng âiãûn. Xeït maûng âiãûn phäø biãún hån caí laì maûng âiãûn ba pha doìng
tiãúp våïi âiãûn tråí cuía ngæåìi khäng coìn mäüt
5-1: Træåìng håüp chaûm âäöng thåìi hai pha cuía
saìn læåïi ngàn ngæìa ....
- Låïp voí boüc caïch âiãûn cuía dáy âiãûn, dáy c
åìi vaì phæång tiãûn váûn chuyãøn qua laûi dáùm aûp lãn.
- Sæí duûng khäng âuïng âiãûn aïp an toaìn theo quy âënh åí nhæîng
â
- Sæû laìm viã
âang coï ngæåìi laìm viãûc; cho ngæåìi âãún laìm viãûc åí pháön dáùn âaî ngàõt âiãûn maì khäng kiãøm tra
âaî ngàõt âiãûn chæa; khäng coï biãøn baïo, biãøn cáúm.
5.1.4.2. Tiãúp xuïc våïi bäü pháûn kim loaûi hoàûc voí thiãút bë coï mang âiãûn aïp vaì bë hoíng
caïch â
- Maïy bë chaûm maït (âiãûn raì ra voí maïy) do caïch âiãûn bë hæ hoíng.
- Khäng thæûc hiãûn näúi âáút, näúi khäng baío vãû caïc thiãút bë âiãûn hoàûc coï nhæng khäng
âaïp æïng yãu cáöu an toaìn; thiãúu cáöu chç baío vãû,..
5.1.4.3. Do âiãûn aïp bæåïc xuáút hiãûn åí chäù bë hæ hoíng caïch âiãûn hay do âoaîn maûch cuía
caïc dáy dáùn xuäúng âáút (khi âæït dáy âiãûn) seî coï doìng âiãûn roì vaìo trong âáút g
cho ngæåìi khi âi vaìo trong vuìng coï doìng âiãûn âoï.
5.1.4.4. Do bë phoïng âiãûn häö quang: Âäúi våïi âiãûn cao aïp (trãn 100V), sæû nguy hiãøm
khäng chè tiãúp xuïc våïi nguäön âiãûn maì khi mäüt bä
åí saït gáön âæåìng dáy hay traûm biãún aïp coï thãø bë phoïng âiãûn häö quang gáy boíng chaïy. ÅÍ âiãöu
kiãûn mäi træåìng bçnh thæåìng khoaíng caïch phoïng âiãûn laì 30kV/caïch maûng, nhæ váûy våïi cáúp
âiãûn aïp 3,5 kV nãúu âæa tay âãún gáön dáy dáùn kho
chaïy tay.
5.1.4.5. Thiãúu hoàûc khäng sæí duûng âuïng caïc duûng cuû baío häü: nhæ uíng, gàng tay caïch
âiãûn, thaím cao su, giaï caïch âiãûn,.... vaì caïc phæång tiãûn baío vãû khaïc.
5.2. Phân tich môt sô truong hop tiêp xuc voi mang diên:
Khi ngæåìi træûc tiãúp tiãúp xuïc våïi maûng âiãûn, mæïc âäü nguy hiãøm phuû thuäüc vaìo så âäö näúi
maûch giæîa ngæå
âiãûn xoay chiãöu.
5.2.1. Cham dông thoi vao hai pha khac nhau cua mang
diên. 1
2
3
U
d Træåìng håüp chaûm vaìo hai pha báút kyì trong maûng âiãûn
hoàûc våïi dáy trung hoìa vaì mäüt trong caïc pha seî taûo nãn maûch
kên trong âoï näúi
âiãûn tråí phuû thãm naìo khaïc (hçnh 5-1).
Hçnh
maûng âiãûn.
99

Luïc naìy âiãûn aïp âàût vaìo ngæåìi coï trë säú låïn nháút (æïng våïi âiãûn aïp dáy nháút âënh); coìn
cæåìng âäü doìng âiãûn qua ngæåìi I
ng
nãúu boí qua âiãûn tråí tiãúp xuïc tênh gáön âuïng theo cäng thæïc:
I =
ng
ng ng
R R
Trong âoï: U
p
: Âiãûn aïp pha cuía maûng âiãûn; V
p
d
3 U
= ; Δ (5 - 1)
U
d
ïng kên båíi sæû tiãúp xuïc hai p
R : Â ngæåìi; Ω
: Âiãûn aïp cuía maûng âo ha cuía ngæåìi; V
ng
iãûn aïp cuía
g càõt âiãûn, ngæåìi thåü laìm viãûc træûc
ãúp åí bäü pháûn ai)
hoün phaíi cæûc àõt
iãûn.
aïch âiãûn cuîng khäng coï taïc duûng giaím âæåüc âiãûn qua ngæåìi, song trãn thæûc tãú træåìng
c
dæåïi 1000 V. sæû tiãúp xuïc cuía ngæåìi våïi mäüt pha trong
aïp cuía caïc dáy pha so våï
äúi xæïn ïi âiãûn aïp pha U
p
vaì trë säú doìng âiãûn âi
Træåìng håüp naìy thæåìng xaíy ra khi sæía chæîa khän
ti coï âiãûn aïp, mäüt tay âang laìm viãûc trãn mäüt cæûc coìn tay kia (hoàûc âáöu , v
c khaïc. Cuî ng coï træåìng håüp do näú i dáy âiãûn, âáúu âiãûn vaìo cáöu dao maì khäng c
â
Chaûm vaìo hai pha cuía doìng âiãûn laì nguye hiãøm nháút vç ngæåìi âàût træûc tiãúp vaìo âiãûn aïp
dáy, ngoaìi âiãûn tråí cuía ngæåìi khäng coìn näúi tiãúp våïi mäüt váût caïch âiãûn naìo khaïc nãn doìng
âiãûn qua ngæåìi ráút låïn. Khi âoï duì ngæåìi coï âi giaìy khä, cuîng caïch âiãûn hay âæïng trãn ghãú gäù,
thaím c
håüp naìy ráút hiãúm; háöu hãút caïc tai naûn xaíy ra laì do chaûm mäüt pha (80~83%).
5.2.2. Cham vao môt pha cua mang diên co trung tinh nôi dât.
Våïi âáút trung tênh nhàòm muûc âêch giaím båït sæû nguy hiãøm chaûm âáút gáy nãn giæî khäng
cho âiãûn aïp cuía dáy pha âäúi våïi âáút tàng lãn luïc xaíy ra
3
1
2
haûm âáút. Âáy laì træåìng håüp maûng âiãûn ba pha coï âiãûn aïp
maûng ba pha coï dáy trung tênh näúi âáút seî taûo ra maûng
trong âoï âiãûn tråí cuía ngæåìi màõc näúi tiãúp våïi âiãûn tråí näúi
âáút cuía dáy trung tênh (hçnh 5-2).
Hçnh 5-2 - Træåìng håüp chaûm mäüt pha cuía
maûng ba pha våïi trung tênh näúi âáút.
Trong træåìng håüp naìy âiãûn
Ro
i âáút khi chãú âäü laìm viãûc cuía maûng
â g bàòng âiãûn aïp pha, tæïc laì ngæåìi âàût træûc tiãúp dæå
qua ngæåìi tæång âäúi låïn.
I
ng
=
0 ng
p
R R
U
+
; A (5 - 2a)
Nãúu boí qua âiãûn tråí näúi âáút R
0
thç doìng âiãûn qua ngæåìi seî laì:
I
ng
=
ng
d
p
U
; A (5-2b)
ng
R 3
U
R
=
òng 4Ω trong maûng âiãûn
coï âiãûn aïp dæåïi 100 V.
U
p
- âiãûn aïp pha; U
p
=
Trong âoï: R
0
- âiãûn tråí tênh toaïn cuía cæûc näúi âáút seî láúy bà
3
U
2
; V
100

.3. Cham vao môt pha cua mang co trung tinh cach diên:
Ngæåìi chaûm vaìo
5.2
mäüt pha coi nhæ màõc vaìo maûng
oï v úp
åïi caïc (hçn ).

ãûn trå
3
1
2
song song våïi âiãûn tråí caïch âiãûn cuía pha â aì näúi tiã
v âiãûn tråí caïch âiãûn cuía hai pha khaïc h 5-3
Trë säú doìng âiãûn qua ngæåìi I
ng
trong træåìng håüp
naìy phuû thuäüc vaìo âiãûn aïp pha,
Hçnh 5-3 - Træåìng håüp chaûm mäüt pha cuía
maûng âiãûn coï trung tênh caïch âiãûn
Rc
âi í cuía ngæåìi vaì âiãûn tråí caïch âiãûn cuía maûng âiãûn
âäúi våïi âáút, tæïc laì:
I
ng
=
3
R 3
ng
+
Trong âoï: U
d
-
R R R 3
d
p
=
+
U
U 3
; A (5 - 3)
c c ng
Âiãûn aïp dáy trong maûch ba pha; V
; V
R
c
- Âiãûn tråí cuía caïch âiãûn, Ω
Nãúu âiãûn tråí caïch âiãûn R
c
âuí låïn thç I
ng
coï thãø giaím âãún mæïc an toaìn.
t - Diên ap buoc.
g âiãûn chaûm âáút laìm thay âäøi cå baín traûng thaïi cuía maûng
t hiãûn caïc thãú hiãûu khaïc nhau giæîa caïc âiãøm trãn

oüc thuíng chäù chän váût näúi
o mäüt quy luáût nháút âënh.
U
p
- Âiãûn aïp pha
5.2.4. Su cham môt pha cua mang diên xuông dâ
Vãö phæång tiãûn an toaìn, doìn
âiãûn (âiãûn aïp giæî dáy dáùn vaì âáút thay âäøi, xuáú
màût âáút gáön chäù chaûm âáút).
5.2.4.1. Træåìng håüp cuía doìng âiãûn âi trong âáút:
Sæû chaûm mäüt pha cuía maûng âiãûn xuäúng âáút
(khi âæït dáy âiãûn mäüt âáöu dáy råi chaûm âáút, khi caïch
âiãûn cuía thiãút bë âiãûn bë ch
2
1
3
x+a
r = 20m
x
r = 20m
Ub=Ux-Ux+a
Uâ=Iâ.Râ
Ux
Ux+a
Ub=Uâ-Ua
Ux=f(U3,x)
ro
âáút) seî coï mäüt doìng âiãûn taín vaìo trong âáút taûo ra mäüt
“træåìng âiãûn roì”. Báút kyì mäüt âiãøm naìo âoï cuía âáút trong
vuìng træåìng âiãûn soì seî xuáút hiãûn âiãûn aïp. ÅÍ ngay chäù
tiãúp xuïc cuía âáút våïi dáy pha hoíng, thãú nàng trãb màût âáút
laì låïn nháút; dong âiãûn tiãúp xuïc våïi âáút taûi âoï seî coï strë säú
låïn nháút cuía doìng âiãûn soì.
Doìng âiãûn soì âi vaìo âáút theo hæåïng næía hçnh cáöu
baïn kênh x coï diãûn têch laì S= 2πx
2
vaì xem diãûn têch tiãút
diãûn âáút cuía hçnh baïn cáöu nhæ laì váût dáùn âiãûn maì âiãûn
aïp trong vuìng naìy phán bäú the
Doìng âiãûn roì trong âáút taín âi tæì tám hçnh baïn cáöu toía ra
theo âåìng baïn kênh x (hçnh 5 - 4).
Hçnh 5 - 4: Phán bäú âiãûn aïp cuía caïc âiãøm
trãn bãö màût âáút luïc coï chaûm âáút.
101

Khi âiãûn tråí suáút ρ cuía âáút khäng âäøi, trë säú doìng âiãûn roì I
x
qua mäüt diãûn têch nhoí
cuía baïn cáöu caïch âiãøm chaûm âáút mäüt khoaíng x seî laì:
I
x
=
2
x 2π
d
I
(5 - 4)
iãûn chaûm âáút âãún âiãøm xeït; m
ì caìng xa âiãøm doìng
ìng â ö màût âáút cuîng giaím
üt âiãøm naìo âoï trãn bãö màût âáút laì hiãûu säú
âiãøm vä cuìng xa coï thãø xem nhæ bàòng
häng) àòng:
Trong âoï: I
â
: Trë säú doìng âiãûn chaûm âáút; Δ
X: Khoaíng caïch tæì âiãøm doìng â
Tæì âoï tháúy ràòng, khi baïn kênh x cuía baïn cáöu caìng tàng, tæïc la
âiãûn chaûm âáút khi trë säú do iãûn caìng giaím vaì do âoï âiãûn aïp åí trãn bã
theo quy luáût âæåìng cong Hypecbol. Âiãûn aïp taûi mä
âiãûn aïp giæîa âiãøm âoï vaì âiãøm vä cuìng xa (âiãûn aïp cuía
k b
U
x
=

∫ ∫

π
=
π
x
d
2
x
x 2
I
x 2
I
(5 - 5)
Trong âoï: U
x
: Trë säú âiãûn aïp taûi mäüt âiãøm caïch chäù chaûm âáút mäüt khoaíng x; v


: Âiãûn tråí suáút cuía âáút; Ω caïch maûng
aûm âáút seî co âáút U
â
:
U = I .R =
ÅÍ ngay taûi chäù ch ï âiãûn aïp cao nháút âäúi våïi
â â â
0
r 2π
d
I ζ
; V (5 - 6)
Trong âoï: R
â
:

Khi ngæåìi âi vaìo vuìng træåìng âiãûn roì thç giæîa hai chán ngæåìi seî coï sæû chãnh lãûch
âiãûn aïp naìy qua chán kia. Do âoï ngæåìi âæïng hai chán
trãn ha iãûn aïp goüi laì “âiãûn aïp
aì mäüt hiãûu säú âiãûn aïp cuía caïc âiãøm trãn màût âáút caïch nhau mäüt
ïn cuía bæåïc chán ngæåìi khi tênh toaïn láúy bàòng 0,8m.
Âiãûn tråí cuía âáút; Ω
r
0:
Baïn kênh caíu hçnh baïn cáöu (xen hçnh 5-4); m
5.2.4.2. Âiãûn aïp bæåïc:
, doìng âiãûn seî truyãön qua ngæåìi tæì chán
i âiãøm coï âiãûn aïp khaïc nhau seî chëu taïc âäüng cuía mäüt hiãûu â
bæåïc”. Nhæ váûy âiãûn aïp bæåïc l
khoaíng bàòng chán ngæåìi; âäü lå
Âiãûn aïp bæåïc U
p
xaïc âënh bàòng biãøu thæïc sau:
U
B
= U
x
- U
x+a
=

+
+ π
ζ
=
π
ζ
a x
x
d
2
d
) a x ( x 2
a I
x
dx
2
I
(5 - 7)
Trong âoï: U
x
: Âiãûn aïp taûi bæåïc chán caïch âiãøm chaûm âáút mäüt khoaíng x; v.
øm chaûm âáút mäüt khoaíng x+a; v
: Âäü daìi cuía khoaíng caïch bæå
) tháúy ràòng:
àòng
khäng.
U
x+a
: Âiãûn aïp taûi bæåïc chán caïch âiã
a ïc chán; m
Tæì biãøu thæïc (5 - 7
- Caìng âæïng xa chäù doìng âiãûn chaûm âáút trë säú âiãûn aïp bæåïc U
b
caìng giaím.
- Ngoaìi khoaíng caïch xa chäù chaûm âáút 20m coï thãø xem âiãûn aïp bæåïc b
102

- ÅÍ ngay saït chäù chaûm âáút, âiãûn aïp bæåïc U
b
cuîng coï thãø bàòng khäng nãúu hai
chán ng
ïi haûn cho pheïp cuía trë säú U
b
khäng qui âënh åí caïc qui phaûm hiãûn haình vç caïc
trë säú U
doìng âiãûn tæì
chán qu
ûn vaì dáy dáùn:
âãø xuáút hiãûn
âiãûn tråí caïch
thç âiãûn tråí caïch âiãûn täúi
iãøu la
íi kiãøm tra hai láön. Båíi vç cháút caïch âiãûn láu nagyì seî bë
iaím y
ïi khoaíng caïch an toaìn âãø ngæåìi khäng va
úi âáút laì 2m
mang âiãûn).
ïi giàng trãn khäng âãö phoìng khi
trãn caïc giaï, coüc âåî
ãø traïn
.3. Sæí duûng âiãûn thãú an toaìn:
æåìi âãöu âàût trãn mäüt voìng troìn âàóng âiãûn aïp (âiãøm A vaì B trãn hçnh 5-4).
Giå
b
låïn thæåìng do caïc doìng âiãûn ngàõn maûch chaûm âáút låïn gáy ra vaì noï seî bë càõt ngay tæïc
thåìi båíi caïc thiãút bë baío vãû. Caïc trë säú U
b
nhoí khäng gay nguy hiãøm cho ngæåìi do
a chán. Tuy váûy våïi trë säú âiãûn aïp U
b
= 100~250V chán coï thãø bë co ruït vaì ngæåìi bë ngaî
xuäúng âáút . Luc naìy âiãûn aïp âàût vaìo ngæåìi tàng lãn vç doìng âiãûn âi theo maûch chênh “tay-
chán”, nãúu thiãút bë baío vãû khäng càõt âæåüc doìng âiãûn ngàõn maûch chaûm âáút thç coï thãø gáy ra tai
naûn.
5.3. Cac biên phap pho ng ngua tai nan diên.
5.3.1. Biên phap dê phong tiêp xuc va cham vao cac bô phân mang diên.
5.3.1.1. Âaím baío täút caïch âiãûn cuía thiãút bë âiã
- Caïc thiãút bë âiãûn, âæåìng dáy dáùn phaíi baío âaím caïch âiãûn täút, khäng
doìng âiãûn roì. Trë säú doìng âiãûn roì qui âënh khäng âæåüc låïn hån 0,001A, tæïc laì
âiãûn khäng âæåüc nhoí hån 1000Ω/V. Vê duû khi sæí duûng âiãûn aïp 380V
th ì 380 x 100 = 380.000Ω.
- Phaíi âënh kyì kiãøm tra vaì thay âäøi sæía chæîa âuïng luïc cháút caïch âiãûn luän baío âaím
âuïng våïi yãu cáöu. Trong âiãöu kiãûn saín xuáút bçnh thæåìng êt nháút mäùi nàm phaíi kiãøm tra 1 láön;
nåi áøm æåït co håi khê xám thæûc pha
g ãúu dáön do bë quaï noïng, nhiãût âäü thay âäøi quaï nhiãöu, do coü xaït sinh raûn næï t, do mäi
træåìng áøm æåït, xám thæûc,... cho nãn khaí nàng caïch âiãûn máút dáön taïc duûng; doìng âiãûn coï thãø roì
åí voí kim loaûi cuía thiãút bë hoàûc dáy dáùn gáy tai naûn.
5.3.1.2. Baío âaím khoaíng caïch an toaìn, bao che caïc bäü pháûn maûng âiãûn:
Caïc bäü pháûn maûng âiãûn nhæ cáöu dao, caïc thiãút bë âoïng càõt, caïc âáöu näúi dáy, .. cáön
phaíi âæåüc che chàõn, nãúu khäng thç phaíi raìo ngàn vå
chaûm tiãúp xuïc gáy nguy hiãøm nhæ:
- Raìo quanh khu væûc traûm âoïng ngàõt, traûm phán phäúi âiãûn, maïy biãún aïp, maïy phaït
âiãûn.... Traûm biãún aïp âàût ngoaìi tråìi phaíi âæåüc baío vãû våïi chiãöu cao täúi thiãøu 2,5m, raìo chàõn
traûm biãún aïp nãn âàût ra ngoaìi chäù nä
- Voí bao che chàõn cuía nhæîng trang thiãút bë âiãûn coï âiãûn aïp trãn 1000V phaíi coï
khoaï liãn âäüng âãø loaûi træì khaí nàng måí âæåüc khi chæa càõt âiãûn (âiãûn aïp trãn 1000 V coï thãø xaíy
ra tai naûn âiãûn khi chè måïi âãún gáön caïc bäü pháûn
- Caïc âæåìng dáy tráön phaíi âæåüc treo cao 3,5 m tråí lãn so våïi nãö, saìn hoàûc trãn
âæåìng coï ngæåìi qua laûi vaì 6m trãn âæåìng coï xe maïy âi qua laûi phêa dæåïi.
- Dáy âiãûn cao thãú qua chäù ngæåìi âi laûi phaíi coï læå
dáy bë âæït.
- Khäng âàût dáy âiãûn, dáy caïp trãn màût âáút, saìn nhaì; phaíi treo
â h cho ngæåìi vaì phæång tiãûn qua laûi khäng dáùm âeì lãn gáy nguy hiãøm.
5.3.1
103

ÅÍ nhæîng nåi nguy hiãøm vãö âiãûn phaíi sæí duûng âiãûn aïp tháúp âãø haûn chãú mæïc nguy
hiãøm nãúu ngæåìi va chaûm phaíi thç doìng âiãûn qua ngæåìi cuîng nhoí. Phaíi sæí duûng âuïng mæïc âiãûn
æïc âäü nguy hiãøm vãö âiãûn åí nåi laìm viãûc, saín xuáút.
5.3 diên ro (bo
m
ü pháûn kim loaûi cuía voí maïy, thiãút bë bçnh thæåìng khäng coï âiãûn, nhæng nãúu caïch
â í
n ìo seî coï thãø bë giáût nguy hiãøm. Âãø âãö phoìng tai naûn âiãûn trong træåìng håüp naìy
thç co ùn näúi voí cuía thiãút bë våïi âáút hoàûc våïi dáy trung tênh hay duìng bäü pháûn
àõt âiãûn
äúng näú i âáút bao gäöm caïc thanh näúi
ú vaì âiãûn tråí caïch âiãûn åí
aïc pha
t
ún trë säú coï thãø gáy nguy hiãøm cho ngæåìi
(coi nh ïc naìy aïp duûng cho maûng âiãûn ba
pha coï trung úp xuïc nhæ váûy, theo quy luáûy phán bäú doìng
aïp âäúi våïi caïc thiãút bë âiãûn tuìy thuäüc vaìo m
Theo tiãu chuáøn an toaìn quy âënh thç:
- Âäúi våïi nhæîng nåi êt nguy hiãøm, maûng âiãûn duìng âãø thàõp saïng, duìng cho caïc
duûng cuû cáöm tay, .... âæåüc sæí duûng âiãûn aïp khäng quaï 220V; nhæîng nåi nguy hiãøm khäng âæåüc
qua 36V vaì nhæîng nåi âàch biãût nguy hiãøm khäng quaï 12V.
- Âeìn chiãúu saïng cäú âënh åí âäü cao dæåïi 2,5m âiãûn aïp khäng quaï 36V.
- Âäúi våïi cäng taïc haìn âiãûn, âiãûn thãú khäng quaï 70 V; haìn häö quang âiãûn khäng
quaï 12~24V.
.2. Biên phap dê phong tai nan diên khi cham vao vo may co dong
cha mat).
Caïc bä
iãûn bë hong seî coï doìng âiãûn roì ra voí maïy thç trãn caïc bäü pháûn naìy xuáút hiãûn âiãûn aïp vaì khi âoï
gæåìi tiãúp xuïc va
ï thãø duìng dáy dá
c baío vãû.
5.3.2.1. Näúi âáút baío vãû:
Laì biãûn phaïp phäø biãún, an toaìn vaì hæîu hiãûu âãø phoìng chäúng tai naûn do doìng âiãûn roì
ra voí maïy. Hãû th
1
âáút vaì dáy dáùn âãø näúi âáút.
- Näúi âáút âån giaín: Duìng dáy dáùn âiãûn
näúi bäü pháûn kim loaûi trãn thanh maïy (Voí thiãút bë)
luïc bçnh thæåìng khäng coï âiãûn våïi thanh näúi âáút
bàòng sàõt theïp chän dæåïi âá
c khäng bë hæ hoíng khaïc (Hçnh 5-5).
Hçnh 5-5. Så âäö näúi âáút âån giaín baío vãû
Hãû thäúng tiãúp âáút phaíi coï âiãûn tråí âuí nhoí â
bë coï âiãûn aïp thç doìng âiãûn chaûy qua cå thãø khäng âã
ãø sao cho ngæåìi khi tiãúp xuïc vaìo väø thiãú
æ ngæåìi màõc song song våïi thanh näúi âáút). Hçnh thæ
tênh caïch âiãûn. Trong træåìng håüp tiã
âiãûn seî coï:
I
ng
R
ng
=I
d
R

hay I
ng
= I
d
ng
nd
R
R

(5 - 8)
Trong âoï: I
ng
: Doìng âiãûn âi qua ngæåìi; A
ng
cuía
áút; Ω
I
d
: Doìng âiãûn roì; A
R : Âiãûn tråí tênh toaïn ngæåìi; Ω
R

: Âiãûn tråí cuía hãû thäúng näúi â
2
R1
3
R2 R3
Id
Ing
104

Nhæ váûy bà åí näúi âáút coï thãø giaím âæåüc doìng âiãûn qua ngæåìi tåïi
trë säú khäng nguy hiãøm ng tênh caïch âiãûn våïi âiãûn aïp dæåïi
1000V thç doìng âiãûn r ) nãúu cæûc näúi âáút coï âiãûn tråí tênh
aïn nh
ãút bë cao aïp våïi âiãûn aïp trãn 100V coï doìng âiãûn roì xuäúng âáút ráút låïn nãúu duìng cæûc näúi
áút âån
haûm pha trãn thanh maïy, doìng âiãûn roì seî phán bäú âãöu
ún dáy våïi dáy thæï tæ laì dáy trung tênh
uìng dáy dáùn näúi thán
ch vaì trë säú
òng caïch giaím âiãûn tr
cho ngæåìi. Trong maûng âiãûn coï tru
oì khäng låïn quaï 10A (thæåìng laì 4~6A
to oí (4Ω) âãø baío âaím haû âæåüc âiãûn aïp tiãúp xuïc âãún trë säú an toaìn (U= I
d
.R

= 10 x 4 =
40V).
- San bàòng âiãûn aïp: Laì biãûn phaïp nhàòm laìm tàng hiãûu quaí näúi âáút våïi muûc âiaïch
laìm giaím âiãûn aïp tiãúp xuïc våïi thán maïy khi bë maït âiãûn vaì âiãûn aïp bæåïc âãún trë säú an toaìn. ÅÍ
caïc thi
â hoàûc tàng säú thanh näúi âáút âoïng thaình nhoïm táûp trung váùn khäng thãø laìm giaím âiãûn
aïp tiãúp xuïc (U
tx
) âãún trë säú cho pheïp. Luïc naìy viãûc giaím âiãûn aïp tiãúp xuïc vaì âiãûn aïp bæåïc (U
b
)
åí trong vuìng âæåüc baío vãû chè thæûc hiãûn âæåüc bàòng caïch näúi âáút voìng (Hçnh 5-6).

Våïi âáút voìng tæïc laì bäú trê caïc thanh näúi âáút âån
thaình mäüt vaìi haìng vaì näúi laûi våïi nhau. Træåìng håüp
c
trãn táút caí caïc thanh näúi âáút voìng. Khi coï doìng âiãûn roì
tæì mäùi thanh näúi âáút, trãn bãö màût âáút seî xaíy ra sæû phán
bäú âiãûn aïp theo âënh luáût Hypecbol tæì caïc thanh näúi âáút
åí caûnh nhau seî coï sæû cán bàòng tæåg âäúi âiãûn aïp trong
vuìng baío vãû; nhåì âoï âäü chãûn lãûch âiãûn aïp trong caïc
træåìng håüp âiãûn aïp tiãúp xuïc vaì âiãûn aïp bæåïc ráút nhoí, coï
nghéa laì laìm giaím âiãûn aïp tiãúp xuïc vaì âiãûn aïp bæåïc âãøntë
säú an toaìn.
5.3.2.2. Näúi khäng baío vãû:
AÏp duûng trong maûng âiãûn coï âiãûn aïp dæåïi
1000V ba pha bä
(dáy khäng) âaî näúi âáút bàòng caïch d
kim loaûi cuía maïy vaìo dáy trung tênh (Hçnh 5-7) Baío vãû
näúi dáy trung tênh thay cho baío vãû näúi âáút træûc tiãúp
trong caïc læåïi âiãûn haû aïp 380/220V vaì 220/127V seî
âaím baío an toaìn khi chaûm âáút mäüt pha.
Khi coï sæû cäú (caïch âiãûn cuía thiãút bë bë choüc
thuíng) seî xuáút hiãûn doìng âiãûn trãn thanh maïy thç láûp
tæïc mäüt trong caïc pha gáy ra âoaîn maû
cuía doìng âiãûn ngàõn maûch seî laì:
I
nm
=
0 d
p
R R
U
+
; A (5 -
9)
Trong âoï: U
p
: Âiãûn aïp pha cuía maûng âiãûn; V
R
â
: Âiãûn tråí âáút; Ω
Ub Utx
Utx = 0
Ub = 0
Ub
Uâ=Iâ.Râ


A
A Màût bàòng
Càõt A - A
Hçnh 5-6. Âiãûn aïp tiãúp xuïc U
tx
vaì âiãûn aïp bæåïc U
b
khi thæûc
hiãûn näúi âáút voìng.
3
2
1
0
Ro
Hçnh 5 - 7.: Så âäö näúi khäng baío vãû.
105

R
0
: Âiã ía cæûc näúi âáút; Ω
Do âiãûn a maûng âiãûn haû aïp khäng låïn nãn trë sä
ûn tråí cu
ïp cuía ú cuía doìng âiãûn I
nm
cuîng khäng
ío vãû khaïc hoaût âäüng âæåüc, tçnh traûng chaûm
eî täön taûi láu daìi mäüt âiãûn aïp våïi trë säú:
âuí låïn âãø cho cáöu chç bë chaíy hoàûc caïc cå cáúu ba
âáút coï thãø keïo daìi, trãn voí thiãút bë s
U
â
= R
â
I
nm
=
0 d
R R +
Trë säú âiãûn aïp naìy coï thãø âaût âãún mæïc nguy hiãøm. Vç váûy âãø cáöu chç vaì caïc bäü pháûn
baío vãû khaïc càõt nhanh chäù sæû cäú cuía maûng âiãûn thç duìng dáy dáùn näúi voí th
d p
R U
; V
iãút bë våïi dáy trung
tênh laì biãûn phaïp âån giaín nháút. Viãûc näúi træûc tiãúp voí maïy våïi dáy khäng laì nhàòm muûc âêch
nm
âãø ch t âiãûn càõt nhanh doìng âiãûn
chaûm voí thiãút bë.
áút cuîng nhæ khi chaûm vaìo caïc bäü pháûn mang âiãûn luïc xuáút hiãûn âiãûn aïp trãn
nm
aûi cå cáúu càõt âiãûn baío vãû âån giaín (hçnh 5 - 8).
uíng,
út hiã
û th :
khäng thãø væåüt quaï trë säú âiãûn aïp qui
+ Âiãûn tråí näúi âáút cuía cå cáúu khäng yãu cáöu quaï nhoí (4Ω) maì coï thãø tåïi
100~50
5.3.3. Su dung cac phuong tiên bao vê va dung cu pho ng hô:
(5 - 10)
tàng trë säú doìng âiãûn ngàõn maûch I o cáöu chç vaì cå cáúu càõ
5.3.2.3. Càõt âiãûn baío vãû:
Laì biãûn phaïp baío vãû nhàòm baío âaím an toaìn cho ngæåìi bàòng caïch càõt nhanh trong
thåìi gian tæì 0,1~0,2 giáy âoaûn sæû cäú hoàûc toaìn bäü maûng âiãûn khi coï ngàõn maûch caûhm voí hoàûc
ngàõn maûch chaûm â
voí thiãút bë âãún trë säú qui âënh.
- Cå cáúu càõt âiãûn baío vãû âæåüc sæí duûng åí caí maûng ba pha coï trung tênh caïch âiãûn vaì
maûng âiãûn coï trung tênh näúi âáút. Âäúi våïi maûng âiãûn ba pha cå cáúu naìy âæåüc màõc näúi tiãúp vaì
dáy dáùn näúi thán maïy våïi thanh näúi âáút hoàûc våïi dáy trung tênh vaì seî hoaût âäüng dæåïi taïc âäüng
cuía doìng âiãûn roì I
d
hoàûc doìng âiãûn ngàõn maûch I trong thæoìi gian maït âiãûn ra thán maïy vaì seî
càõt âiãûn khoíi maïy. Coï nhiãöu lo
- Nguyãn lyï laìm viãûc cuía cå cáúu càõt âiãûn baío vãû nhæ sau:
+ Khi trãn voí âäüng cå khäng coï âiãûn aïp, âoïng cáöu dao, loì xo bë keïo càng vaì loîi
sàõt giæî cáöu dao åí tæ thãú âoï, âäüng cå coï âiãûn laìm viãûc.
+ Nãúu caïch âiãûn cuía âäüng cå bë choüc
1
2
3
th mäüt pha chaûm voí âäüng cå thç láûp tæïc coï âiãûn aïp
xuá ûn; khi âiãûn aïp âãún mæïc qui âënh seî coï mäüt doìng
âiãûn âuí låïn chaûy trong cuäün dáy ruït loîi sàõt xuäúng.
1
2
3
4
Hçnh 5-8. Så âäö nguyãn tàõc càõt âiãûn baío vãû.
1- Loì xo; 2- Cuäün dáy; 3- Cáöu dao; 4- Loîi sàõt
phêa dæåïi, loì xo keïo cáöu dao càõt âiãûn nguäön cung cáúp
cho âäüng cå.
- So våïi näúi âáút baío vãû vaì näúi khäng baío vã ç cå cáúu càõt âiãûn baío vãû coï æu âiãøm laì
+ Âiãûn aïp xuáút hiãûn trãn âäúi tæåüng baío vãû
âënh nãn baío âaím an toaìn tuyãût âäúi.

0Ω, do âoï dãù âang bäú trê vaì chãú taûo hãû thäúng näúi âáút cuía cå cáúu naìy.
106

5.3.3.1. Caïc phæång tiãûn caïch ly baío vãû:
Tuìy theo âiãûn aïp cuía maûng âiãûn, caïc phæång tiãûn baío vãû chia ra dæåïi 1000V vaì loüai
trãn 10
ïc våïi nhæîng pháön
d
án khäng âaím baío an toaìn khoíi âiãûn aïp tiãúp
cuía thiãút bë
ì âáút la
áút hiãûn âiãûn aïp báút ngåì trong træåìng
åüp âoï
thiãút bë näúi âáút duìng dáy âäöng mãöm, tiãút diãûn
00V. Trong mäùi loaûi laûi phán biãût loaûi baío vãû chênh vaì loaûi baío vãû phuû tråü.
- Loaûi suûng cuû baío vãû chênh laì loaûi chëu âæåüc âiãûn aïp khi tiãúp xu
áùn âiãûn trong mäüt thåìi gian láu.
- Loaûi duûng cuû phuû tråü laì laoüi baín th
xuïc nãn phaíi duìng kãút håüp våïi duûng cuû chênh âãø tàng cæåìng mæïc âäü an toaìn.
+ Caïc duûng cuû kyî thuáût âiãûn baío vãû ngæåìi khoíi caïc pháön dáùn âiãûn
va ì buûc caïch âiãûn, thaím caïch âiãûn, uíng, giaìy vaì gàng tay caïch âiãûn.
- Buûc caïch âiãûn laì loaûi duûng cuû phuû tråü duìng âãø phuûc vuû caïc thiãút bë âiãûn coï âiãûn
ïp báút ky a ì, thæåìng coï kêch thæåïc 75x75cm, hoàûc 75x40cm, coï chán sæï caïch âiãûn.
- Thaím caïch âiãûnlaì loaûi duûng cuû phuû tråü duìng âãø phuûc vuû caïc thiãút bë âiãûn coï âiãûn
ïp teì 1000V trå a í xuäúng, thæåìng coï kêch thæåïc 75x75cm, daìy tæì 0,4~1cm.
- Gàng tay duìng cho âiãûn aïp dæåïi 1000V âäúi våïi duûng cuû baío vãû chênh vaì âiãûn aïp trãn
1000V âäúi våïi duûng cuû phuû tråü.
- UÍng vaì giaìy laì loaûi duûng cuû phuû tråü. UÍng caïch âiãûn duìng våïi âiãûn aïp trãn 1000V,
ìn giaì co y caïch âiãûn duìng våïi âiãûn aïp dæåïi 1000V.
+ Caïc duûng cuû baío vãû khi laìm viãûc dæåïi âiãûn aïp gäö m coï saìo caïch âiãûn, kçm
ïch âiã ca ûn vaì caïc duûng cuû thåü âiãûn khaïc.
- Saìo caïch âiãûn duìng âãø âoïng måí cáöu dao caïch ly vaì âàût thiãút bë näúi âáút, duìng cho
ûn aïp trãn 1000V, la âiã ì loaûi duûng cuû baío vãû chênh.
- Kçm caïch âiãûn laì loaûi duûng cuû baío vãû chênh duìng âãø thaod làõp cáöu chç äúng, âãø
ïc trãn thao ta nhæîng thiãút bë âiãûn coï âiãûn aïp âãún 35.000V.
- Âãø kiãøm tra xem coï âiãûn hay khäng âäúi våïi âiãûn aïp trãn 1000 V thç sæí duûng âäöng
ö âo âiã hä ûn aïp hoàûc kçm (càûp) âo âiãûn; âäúi våïi thiãút bë coï âiãûn aïp dæåïi 500V thç duìng buït thæí
âiãûn, âeìn àõc quy (cäng suáút khäng quaï 25 W).
5.3.3.2. Phæång tiãûn baío vãû âãø laìm viãûc åí caïc trang thiãút bë âaî càõt âiãûn:
Phæång tiãûn baío vãû chàõc chàõn âãø laoüi træì sæû xu
h ng nháöm thiãút bë âaî càõt âiãûn laì bäü näúi âáút taûm thåìi, di âäüng. Bäü näúi âáút gäöm coï dáy dáùn
âãø näúi kãút caïc pha, dáy dáùn âãø näúi âáút vaì caïc cæûc näúi dáy våïi thanh dáùn.
- Dáy dáùn âãø näúi thiãút bë âiãûn våïi
phaíi âuí âaím baío äøn âënh nhiãût khi coï ngàõn maûchnhwng khäng nhoí hån 25mm
2
.
- Cæûc näúi dáy phaíi coï cáúu taûo sao cho coï thãø duìng saìo caïch âiãûn âãø âáúu vaì thaïo dáy
khoíi thanh dáùn.
5.3.3.3. Caïc loaûi duûng cuû baío vãû khaïc, gäöm coï:
* Caïc loaûi phæång tiãûn duìng âãø traïnh taïc haûi cuía häö quang âiãûn nhæ kênh baío vãû
màõt, quáön aïo khäng bàõt chaïy, bao tay vaíi baût, màût naû phoìng håi âäüc,...
107

* Caïc laoüi phæång tiãûn duìng âãø laìm viãûc trãn cao nhæ thàõt læng baío hiãøm, moïc
chán coï quai da, dáy âeo, xêch an toaìn, thang xãúp, thang náng, thang gaï, choìi äúng läöng, ...
o coï nghi ngåì vãö cháút læåüng, thæí våïi
üng læå
ë âang coï âiãûn, ngàn
ìng ngæìa thæåìng ghi: “Cáúm såì moï- chãút ngæåìi”; “Coï âiãûn - nguy hiãøm -
5.3
V coï
nguy hiãøm thç phaíi âæåüc cáúp cæïu ngay. Cáúp cæïu chia
laìm hai giai âoaûn laì: Taïch ngæåìi ra khoíi nguäön âiãûn vaì thæûc hiãûn hä háúp nhán taûo.
àõc.
vaì láön læåüt
- Dáy âeo an toaìn phaíi âæåüc thæí laûi kh
tro üng 225kg trong 5 phuït vaì âënh kyì êt nháút 6thaïng/láön.
- Choìi äúng läöng tæû náng duìng âãø làõp vaì sæía chæîa âæåìng dáy, âeìn. Viãûc sæí duûng
phaíi tuán theo caïc yãu cáöu âàûc biãût vãö kyî thuáût an toaìn do nhaì maïy âãö ra.
- Thang xãúp baío âaím cho ngæåìi laìm viãûc an toaìn åí trãn cao khi làõp raïp caïc
thiãút bë cao caïch màût âáút tåïi 3,5m. Thang xãúp âæåüc thæí âënh kyì 1nàm/1 láön våïi taíi troüng 200
kg trong 5 phuït.
5.3.3.4. Caïc biãøn baïo phoìng ngæìa:
Duìng âãø bao vaì ngàn khäng cho ngæåìi tåïi gáön caïc trang thiãút b
khäng cho thao taïc caïc khoïa, cáöu dao coï thãø phoïng âiãûn vaìo nåi âang sæía chæîa hoàûc laìm viãûc.
Theo muûc âêch sæí duûng caïc loaûi biãøn baïo coï thãø phán thaình 4 nhoïm laì:
- Biãøn pho
chãút ngæåìi”; “Âæïng laûi - âiãûn cao aïp”,...
- Biãøn cáúm ghi: “Khäng âoïng âiãûn - coï ngæåìi laìm viãûc, Khäng âoïng âiãûn - laìm viãûc
trãn âæåìng dáy”, ...
- Biãøn cho pheïp thæåìng ghi: “Laìm viãûc taûi âáy” âãø chè chäù laìm viãûc cho cäng nhán.
- Biãøn nhàõc nhåí: Âãø nhàõc nhåí vãö caïc biãûn phaïp cáön thiãút nhæ ghi: “Näúi âáút”.
Caïc loaûi biãøn baïo di âäüng duìng trong caïc trang thiãút bë coï âiãûn aïp trãn vaì dæåïi
100V cáön laìm bàòng váût liãûu caïch âiãûn hoàûc dáùn âiãûn xáúu (Cháút deío hoàûc bç cæïng caïch âiãûn);
cáúm duìng tän, theïp laìm biãøn baïo. Phêa trãn biãøn baïo phaíi coï läù hoàûc moïc âãø treo.
.4. So cuu nguoi bj tai nan diên.
Trãn cäng træåìng thi cäng sæí duûng phäø biãún nháút laì maûng âiãûn ba pha 380/220
trung tênh træûc tiãúp näúi âáút. Säú liãûu thäúng kã cho biãút laoüi âiãûn aïp naìy thæåìng dãù gáy ra taûi naûn
âiãûn chãút ngæåìi (khoaíng 65% täøng säú caïc tai naûn âiãûn) vç ngæåìi dãù chuí quan coi thæåìng âiãûn
aïp tháúp (dæåïi 1000V).
Khi ngæåìi bë tai naûn âiãûn åí mæïc
5.3.4.1. Cæïu ngæåìi bë naûn ra khoíi nguäön âiãûn: Coï thãø duìng caïc biãûn phaïp sau:
* Càõt doìng âiãûn: Láûp tæïc ngàõt âiãûn åí bäü pháûn naûn nhán chaûm phaíi bàòng caïch måí
cáöu dao, cáöu chç, cäng t
- Nãúu khäng thæûc hiãûn âæåüc bàòng caïch trãn thç duìng dai rçu chuäi caïn gäù chàût
âæït dáy âiãûn. Khi tiãún haình phaíi âeo gàng tay caïch âiãûn, chán âi uíng caïch âiãûn
chàût âæït tæìng dáy mäüt.
- Cuîng coï thãø laìm ngàõn maûch bàòng caïch quàng lãn trãn dáy dáùn mäüt âoaûn kim
loaûi hoàûc dáy dáùn âãt laìm chaïy cáöu chç; phaíi chuï yï âãö phoìng coï thãø bë ngaî hoàûc bë thæång.
108

* Træåìng håüp khäng càõt âiãûn âæåücthç taïch naûn nhán ra khoíi thiãút bë bàòng sæïc ngæåìi
tháût nhanh choïng bàòng caïch:
- Truìm vaìo quáön aïo khä hoàû c quáún vaíi hay chàn vaìo ngæåìi bë naûn läi ra khoíi
áût man
gäù
ûn giáût láy, âoìi hoíi ngæåìi cæïu phsè khä raïo, âæïng trãn táúm
aïn, gh
äúng.
oìn thåí, tim coìn âáûp, chè bë ngáút thç cáön âãø ngæåìi bë naûn nàòm åí
aûn nhán âac thåí maûnh vaì ngàõt quaîng hoàûc âaî bë ngæìng thåí, tim ngæìng
áûp thç âãún vaì laìm ngay gáön nåi bë tai
aûn. Tr
- Xoa boïp bãn ngoaìi läöng ngæûc: Naûn nhán âãø nàòm ngæîa, ngæåìi cæïu quyì bãn caûnh
ûi âàût cheïo lãn trãn, duìng sæïc ngæåìi âãø áún cho
lãn mäüt
huït ch
ön aïo kã åí
ûng, â
o coï sæïc
eì xuäún
aût: Træåïc khi thäøi naût cáön moï
giaî, thæïc àn, ..., kiãøm tra xem khê quaín coï thäng suäú
v g âiãûn.
- Nãúu naûn nhán bë dáy âiãûn quaìng vaìo ngæåìi thç coï thãø duìng saìo, gáûy bàòng
khä, tre khä âãø háút dáy âiãûn ra.
Cáön chuï yï âãø khoíi bë âiã
v ãú khä, âi guäúc, deïp cao su vaì cuîng cáön coï biãûn phaïp traïnh cho naûn nhán khäng bë ngaî
råi tæì trãn cao xu
* Sau khi âæåüc taïch khoíi maûng âiãûn cáön tiãún haình:
- Nãúu naûn nhán c
nåi yãn ténh, thoaïng khê, nåïi räüng quáön aïo âãø thåí vaì maûch maïu læu thäng dãù daìng, phaíi giæî
áúm, khäng âãø bë caím laûnh, cho ngæíi cäön amoni clorua (NH
4
Cl).
- Nãúu n
â phaíi kháøn træång laìm hä háúp nhán taûo khi baïc sé chæa
n æåïc khi laìm hä háúp phaíi nåïi räüng quáön aïo cuía naûn nhán, caûy miãûng ra khi miãûng càõn
chàût.
5.3.4.2. Så cæïu laìm hä háúp nhán taûo:
Laìm hä háúp nhán taûo phaíi liãn tuûc, kiãn trç cho âãún khi bäü pháûn y tãú âãún. Màûc duì
khäng coìn dáúu hiãûu cuía sæû säúng cuîng khäng âæåüc coi laì naûn nhán âaî chãút, chè âæåüc xem laì
chãút nãúu ngæåìi bë naûn våî soü hoàûc chaïy âen. Hä háúp nhán taûo coï caïc phæång phaïp laì:

âàût mäüt baìn tay lãn trãn pháön tim, baìn tay coìn la
läöng ngæûc bë neïn xuäúng räöi laûi nåïi tay ra, laìm nhæ váûy theo nhëp tæì 60~80 láön/ phuït.
- Hä háúp nhán taûo áún ngæûc: Âàût naûn nhán nàòm sáúp, âáöu quay nghiãng gäúi lãn tay
phaíi gáúp laûi cho dãù thåí. Luïc thåí ra thç ngæåìi cæïu phaíi ngaî ngæåìi vãö phêa træåïc, âæïng
c o coï sæïc âeì xuäúng, láúy hai baìn tay âeì áún xuäng læng, luïc hêt vaìo phaíi tæì tæì haû ngæåìi
xuäúng vaì hai tay buäng loíng ra (Hçnh -9a).
- Hä háúp nhán taûo co duäùi tay: Naûn nhán âàût nàòm ngæîa, duìng gäúi hoàûc quá
læ áöu ngæîa ra phêa sau. Ngæåìi cæïu æuìy phêa
træåïc, khi hêt vaìo keïo hai tay ngæåìi bë naûn lãn quaï
âáöu, khi hêt ra âáøy hai tay naûn nhán eïp vaìo caûnh
sæåìn, âäöng thåìi nhoím ngæåìi lãn mäüt tyï ch
a) b)
â g (hçnh 5~9b).
Hçnh 5 - 9. Mäüt säú phæång phaïp hä háúp nhán taûo .
a) Hä háúp nhán taûo áún ngæûc;
b) Hä háúp nhán taûo co duäùi tay.
- Haì håi thäøi ng c hãút âåìm raîi vaì láúy caïc di váût nhæ ràng
t khäng. Âàût naûn nhán nàòm ngæîa, âáöu håi
Khi thåí ra Khi thåí ra
Khi hêt vaìo Khi hêt vaìo
109

ngæîa ra phêa sau, ngæåìi laìm cáú kên muîi naûn nhán vaì thäøi tháût
maûnh qua mäöm hoàûc bët kên mä h thæåìng tæì 13 ~ 16 láön/phuït.
ûm vãö doìng âiãûn seït:
ût næåïc di chuyãøn trong khäng khê do ma saït giæîa chuïng vaì
h âaïm máy mang âiãûn ám;
aình âaïm máy mang âiãûn dæång.
iãön Trung.

øm træåïc hãút nhæ mäüt nguäön âiãûn aïp cap vaì doìng låïn âäúi våïi

âaïm máy. Âiãûn têch cuía âaïm máy seî giaím
âi, nhæng laûi xuáút hiãûn sæû têch luîy âiãûn têch trãn nhæîng pháön kim loaûi caïch ly våïi âáút cuía cäng
p cæïu hêt mäüt håi daìi, tay bët
öm thäøi qua muîi theo nhëp thåí bçn
5.4. Bao vê chông set.
5.4.1. Set va tac hai cua no.
Seït laì hiãûn tæåüng phoïng âiãûn trong khê quyãøn giuîa âaïm máy däng mang âiãûn têch våïi
màût âáút håüc giæîa caïc âaïm máy däng maûng âiãûn têch traïi dáúu nhau.
5.4.1.1. Khaïi niã
Khi håi næåïc vaì caïc ha
caïc låïp khäng khê, chuïng seî têch âiãûn taûo thaình âaïm máy mang âiãûn têch âoï. Theo âënh luáût
khê âäüng hoüc caïc haût næåïc nhoí mang âiãûn ám seî tuû laûi vaì taûo thaìn
caïc haût næåïc låïn seî làõng xuäúng dæåïi vaì taûo th
Khi âaïm máy mang âiãûn dæång di chuyãøn do hiãûn tæåüng caím æïng ténh âiãûn trãn bãö
màût âáút seî xuáút hiãûn âiãûn têch ám. Nhæ váûy seî taûo thaình mäüt tuû âiãûn âàûc biãût våïi låïp khäng khê
åí giæîa caïc bãö màût tuû âiãûn âaût tåïi trë säú cæûc haûn (khoaíng 20~30Kv/caïch maûng) seî xuáút hiãûn sæû
phoïng âiãûn trong khäng trung, phaït ra tia chåïp saïng choïi vaì tiãúng näø dæî däüi.
Khi phoïng âiãûn, âiãûn aïp giæîa âaïm máy däng vaì màût âáút coï thãø âaût âãún haìng chuûc,
tháûm chê haìng tràm triãûu vän; cæåìng âäü doìng âiãûn seït âaût âãún 200~300KA, nhiãût âäü tia chåïp
tæì 6.000~10.000
0
C. Vç thãú doìng âiãûn seït gáy taïc haûi ráút låïn cho sinh váût, con ngæåìi, cäng
trçnh, thiãút bë .. trãn màût âáút. Säú ngaìy coï däng seït vaì máût âäü seït åí næåïc ta nhæ sau:
- Säú ngaìy däng trung bçnh (ngaìy/nàm) laì 44~61,6
- Máût âäü seït trung bçnh (láön/km
2
/nàm) laì 3,3~6,47
Nhæîng vuìng coï seït, hoaût âäüng maûnh laì âäöng bàòng vaì ven biãøn miãön Bàõc, miãön nuïi
vaì trung du miãön Bàõc, tiãúp âãún laì âäöng bàòng miãön Nam, ven biãøn vaì cao nguyãn m
5.4.1.2. Taïc haûi cuía seït:
Doìng âiãûn seït gáy ra taïc duûng vaì háûu quaí nhæ sau:
* Taïc duûng træûc tiãúp: Seït âaïnh thàóng træûc tiãúp vaìo cäng trçnh, nhaì cæía, con
ngæåìi, .. laì nguy hiãøm nháút; dáùn âãún caïc háûu quaí laì:
- Seït nguy hiã
ngæåìi vaì suïc váût; khi seït âaïnh træûc tiãúp thæåìng bë chãút ngay.
- Doìng seït coï nhiãût âäü ráút låïn coï thãø gáy nãn âaïm chaïy låïn ráút nguy hiãøm
âäúi våïi caïc kho nhiãn liãûu, váût liãûu dãù chaïy näø.
- Seït coìn phaï huíy vãö màût cå hoüc, coï thãø laìm näø tung truû thaïp, äúng khoïi cao,
phaï huíy âæåìng ray, äúng næåïc; laìm gaîy âäù cáy cäúi.
* Taïc duûng giaïn tiãúp: Nãúu seït âaïnh åí gáön nhaì cæía, cäng trçnh, kho taìng, ... seî
gáy ra caïc hiãûn tæåüng:
- Caím æïng ténh âiãûn: Do caïc âaïm máy däng mang âiãûn âãún gáön caïc cäng
trçnh laìm cho cäng trçnh têch âiãûn traïi dáúu våïi âiãûn
110

trçnh (nhæ mai tän,..) taûo thaình thãú hiãûu ráút låïn (coï thãø âaût âãún haìng chuûc vaûn vän) so våïi âáút
vaì caïc váût bàòng kim loaûi näúi âáút coï khaí nàng phaït sinh phoïng âiãûn keìm theo tia læía gáy ra
haïy nä
i liãön nhau) gáy chaïy näø.
cao vç do khoaíng caïch giæîa âiãøm cao nháút cuía cäng trçnh
ãún âaïm
î âënh hæåïng phoïng âiãûn seït vãö
cäng trçnh, nhaì cæía, kho taìng, thiãút bë,....
i chäúng seït,
(kim) thu seït, dáy thu seït vaì læåïi thu seït.
ût trãn caïc cäüt âæïng âäüc láûp hoàûc lãn caïc truû liãn
m våïi
læåïi 5
c ø.
- Caím æïng âiãûn tæì: Khi seït âaïnh thàóng vaìo kim thu seït, dáy dáùn seït (thu läi)
hoàûc âæåìng äúng, dáy âiãûn trãn cäng trçnh hay gáön cäng trçnh âæåüc baío vãû seî gáy ra mäüt âiãûn
tæì træåìng låïn laìm cho caïc váût bàòng kim loaûi bãn trong cäng trçnh sinh ra mäüt sæïc âiãûn âäüng
caím æïng coï khaí nàng xuáút hiãûn sæû phoïng âiãûn phaït ra tia læía (taûi chäù håí cuía caïc pháön kim loaûi
khäng näú
- Sæû xám nháûp âiãûn thãú cao: Ngoaìi nhæîng taïc duûng træûc tiãúp vaì giaïn tiãúp
cuía seït; âäúi våïi caïc váût dáùn âiãûn keïo daìi nhæ dáy âiãûn, dáy âiãûn thoaûi, âæåìng ray, äúng næåïc, ..
coï thãø mang âiãûn thãú cao tæì xa âãún khi bë seït âaïnh thám nháûp vaìo trong cäng trçnh gáy nguy
hiãøm cho ngæåìi vaì gáy chaïy näø thiãút bë,... Khaí nàng cäng trçnh trãn màût âáút bë seït âaïnh træûc
tiãúp caìng låïn nãúu cäng trçnh caìng
â máy mang âiãûn caìng gáön. Ngoaìi ra khaí nàng bë seït âaïnh træûc tiãúp coìn phuû thuäüc vaìo
âëa cháút cuîng nhæ caïc yãúu täú khê quyãøn, .... Nhiãöu khi seït khäng phoïng træûc tiãúp cuîng gáy ra
nguy hiãøm; khi doìng âiãûn seït âi qua mäüt váût tiãúp âáút seî gáy nãn taûi vuìng âáút âoï mäüt âiãûn
træåìng, ngæåìi vaì váût âi vaìo seî bë nguy hiãøm do âiãûn aïp bæåïc.
5.4.2. Biên phap ba o vê chông set.
Baío vãû chäúng seït dæûa vaìo nguyãûn lyï cå baín laì: duìng thanh (kim) thu seït âãø trãn cao coï
dáy kim loaûi dáù xuäúng âáút vaì näúi vaìo váût näúi âáút. Muûc âêch laì duìng caïc váût thu åí vë trê cao âãø
khi xuáút hiãûn máy däng caïc váût thu naìy seî táûp trung âiãûn têch tæì màû âáút taûo nãn âiãûn træåìng coï
cæåìng âäü låïn åí giæîa váût thu seït vaì máy. Vç váûy váût thu seït se
mçnh vaì taûo nãn khäng gian an toaìn cho
Näüi dung chäúng seït phaíi bao gäöm baío vãû chäúng seït âaïnh træûc tiãúp, baío vãû chäúng
seït caím æïng vaì baío vãû chäúng seït lam truyãön.
5.4.2.1. Baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng:
Biãûn phaïp baí o vãû chäúng seït âaïnh træûc tiãúp vaìo cäng trçnh laì laìm thu lä
thu läi gäöm coï caïc bäü pháûn laì: váût thu seït, dáy dáùn seït vaì bäü pháûn tiãúp âáút (hçnh 5-10).
* Váût thu seït coï caïc daûng laì thanh
- Thanh vaì dáy thu seït coï thãø âà
kãút våïi kãút cáúu cuía cäng trçnh.
- Læåïi thu seït âæåüc âàût vaì treo lãn maïi cäng trçnh cáön baío vãû vaì phaíi näúi våïi
caïc cæûc tiãúp âáút qua dáy dáùn seït êt nháút åí hai chäù. Læåïi laìm tæì dáy sàõt âæåìng kênh 6~10m
ä x5m.
- Trong træåìng håüp caï biãût coï thãø kãút håüp mäüt säú daûng thu läi (loaûi dáy kãút håüp
våïi thanh, (hçnh 5-10d).1111
4
6
6
2
7
5
4
5
1
7
3
6
4
5
7

3


4

5
Hçnh 5 - 10. Så âäö bäú trê thu läi chäúng seït
a) Loaûi thanh; b) Loaûi dáy; c) Loaûi læåïi; d) Loaûi dáy kãút håüp våïi thanh.
1- Kim thu seït; 2- Dáy thu seït; 3- Læåïi thu seït; 4- Dáy dáùn seït; 5- Váût tiãúp âáút;
6- Cäüt truû; 7- Cäng trçnh.
- Dáy dáùn seït âaím baío cho doìng seït âi theo noï xuäúng näúi âáút. Dáy dáùn seït laìm tæì
nh hoàûc dáy tiãút diãûn khäng nhoí hån 100mm
2
vaì näú i haìn våïi pháön pháön thu
pháûn tiãúp âáút. Nãúu laì hai dáy dáùn ng nhoí hån 50mm
2
.
t cuía doìng
âiãûn seït ìn,
theïp äúng vaì theïp goïc; âiãûn tråí chu

ïi.
aìi nhaì caïch tæì 15~25m. Bäü pháûn näúi âáút nãn chän
thaình m 1m, sáu 0,8m vaì caïch xa bäü
háûn n
ãø näúi
.. Nãúu chuïng âàût song song våïi nhau
ç cæï c

caïc tha seït vaì bäü
seït thç tiãút diãûn mäùi dáy khä
- Bäü pháû n tiãúp âáút: Nhàòm âaím baío sæû tiãúp xuïc phán bäú træûc tiãúp våïi âáú
trãn mäüt diãûn têch låïn. Mäùi thu läi coï äü pháûn tiãúp âáút riãng, coï thãø duìng theïp tro
ng khäng quaï 10Ω.
5.4.2.2 Baío vãû chäúng seït caím æïng:
* Chäúng caím æïng ténh âiãûn bàòng caïc biãûn phaïp nhæ:
- Tiãúp âáút táút caí caïc váût vaì kãút cáúu kim loaûi (voí thiãút bë, bäü maïy) coï cäng trçnh.
- Âàût læåïi kim loaûi trãn maïi nhaì thaïnh nhæîng ä caûnh daìi khäng quaï 10m bàòng
dáy sàõt âæåìng kênh 5~6 mm vaì näúi xuäúng âáút. Træåìng håüp cäng trçnh, nhaì kho maïi låüp bàòng
tän thç khäng phaíi laìm læåïi maì chè cáön tiãúp âáút cho ma
Caïc dáy tiãúp âáút phaíi nàòm ngo
äüt voìng xung quanh cäng trçnh, caïch moïng tæåìng tæì 0,1~
p äúi âáút cuía thu läi êt nháút 3m. Âiãûn tråí näúi âáút cho pheïp tæì 5~10Ω; âãø giaím âiãûn tråí coï
th dáy tiãúp âáút våïi caïc âæåìng äúng chän dæåïi âáút (nhæ äúng næåïc,..... )
* Chäúng caím æïng âiãûn tæì: Duìng biãûn phaïp näúi caïc váût kim loaûi coï trong cäng trçnh
taûo thaình maûch kên nhæ äúng dáùn, voí caïp âiãûn boüc sàõt, ..
th aïch 15~20m laìm mäüt mäúi näúi bàòng thanh näúi ngang bàòng kim loaûi. Nãúu chuïng âàût
cheïo nhau thç phaíi laìm cáöu näúi bàòng kim loaûi åí chäù gáön nhau nháút; cáöu näúi pahè laìm bàòng
âäöng hoàûc theïp coï tiãút diãûn 16~25mm
2
.
5.4.2.3. Baío vãû seït lan truyãön:
Âãö phoìng seït lan truyãön do sæû thám nháûp âiãûn thãú cao thæåìng duìng caïc giaíi phaïp
nhæ sau:
112

- Caïc âæåìng dáy âiãûn, caïp âiãûn, âæåìng äúng dáùn vaìo cäng trçnh phaíi âàût dæåïi âáút.
- Khäng âæåüc bàõt âæåìng dáy dáùn trãn khäng vaìo cäng trçnh; træåìng håüp cáön thiãút
thç coï thãø âæa caïc âæåìng dáy trãn khäng vaìo cäng trçnh bàòng caïch duìng mäüt âoaûn dáy caïp
âæåüc quaï 50m näúi thãm vaìo vaì laìm bäü pháûn tiãúp âáút åí
Pham vi bao vê chông set danh thãng cua thu lôi.
hi
òng mäüt thu läi âån thç phaûm vi baío vãû cuía
troìn baïn kênh r= 1,6h vaì âæåìng
ngáöm chän trong âáút chiãöu daìi khäng
chäù näúi dáy dáùn trãn khäng våïi âoaûn caïp ngáöm.
5.4.3.
Vuìng baío vãû cuía thu läi laì khoaíng khäng gian dæåïi thanh (kim) hay dáy seït maì k
cäng trçnh, nhaì cæía, kho taìng,... bäú trê trong âoï âæåüc baío vãû våïi mäüt xaïc suáút naìo âoï (tæì
95~95,5% vaì cao hån) khoíi taïc duûng cuat seït âaïnh træûc tiãúp.
5.4.3.1. Vuìng baío vãû cuía mäüt thu läi âån (hçnh 5-11):
Khi baío vãû chäúng seït cho cäng trçnh bà
noï laì mäüt hçnh noïn xoaïy våïi âaïy baío vãû trãn màût âáút laì âæåìng
sinh theo cäng thæïc:
r
x
= 1,6h p .
h h
h h
x
x
+

(5 - 11)
Trong âoï: h: Âäü cao cäüt thu läi; m
h
x
: Âäü cao cäng trçnh cáön baío vãû; m
r
x
: Baïn kênh baío vãû åí âäü cao cäng trçnh h
x
; m
p: Hãû säú hiãûu chènh theo âäü cao cuía äüt thu läi, âæåüc tênh theo: p = 1,
nãúu h ≤ 30m vaì p
h
, nãúu h > 30m
5 , 5
hay thãú âæåìng cong báûc hai r
x
(h
x
) bàòng âæåìng
au (mäüt khäúi noïn coï chiãöu cao h
ïi caïc
x
≤ 2 (1
Âãø âån giaín hån khi sæí duûng, thæåìng t
sin laì âæåìng gaîy khuïc giåïi haûn båíi hai khäúi hçnh noïn giao nh
vaì âaïy r/2 = 0,75h; mäüt khäúi noïn coï chiãöu cao 0,8h vaì âaïy r = 1,5h; hçnh 5-11b) vå
phæång trçnh âån giaín sau:
- Khi: 0≤ h /3h thç: r
x
= 1,5h -
h 8 , 0
h
x
) (5 - 12)
- Khi: 2/3h < h
x
< h thç: r
x
= 0,75h(1-
h
h
x
) (5 - 13)

rx
hx
2/3h
rx
r
x
,
6
h
r

=

1
1
2
r = 1,6h
r = 1,5h
r

=

1
,
5
h
r
x
2
hx
1
0,8h
0,2h
Hçnh 5 - 11. Vuìng baío vãû
cuía
a) Vå
n giåïi
âáút.
r/2
r/2
0,75h
thu läi âån.
ïi âæåìng sinh laì
âæåìng cong báûc hai.
b) Våïi âæåìng sinh laì
âæåìng gaîy khuïc.
1- Biãn giåïi vuìng baío
vãû åí âäü cao h . 2- Biã
x
vuìng baío vãû trãn màût
113r/2
r

=

1
,
5
h
r = 1,5h
2
2/3h
a/2 r/2
r
x
1
hx
rx
0,8h
0,2h
ho
a/2
a
ro
rox
K K
O
O
x x
h
R
H
Theo K - K Theo O - O
x
ho
ro = 1,5ho
hx
0,2h
x
r = 1,5h
0,8h
2/3ho
ro/2 ro/2
rox
5.4.3.2. Vuìng baío vãû cuía thu läi theïp:
Thæûc tãú cho tháúy nãn duìng nhiãö cäüt thu läi våïi âäü cao khäng låïn thay cho mäüt thu
i âån våïi âäü cao quaï låïn âãø baío vãû cäng trçnh coï màût bàòng vaì chiãöu cao låïn. Sau âáy seî xem
eït phaûm vi baío vãû cuía hai cäüt thu läi (thu läi keïp).
Thu läi gäöm hai thu läi âån coï cuìng chiãöu cao h khäng quaï 60m våïi khoaíng caïch
ì a≤ 5h (hçnh 5 - 12).


* Biãn giåïi vuìng baío vãû cuía thu läi keïp gäöm:
- Pháön trãn cuía vuìng baío vãû giæîa hai cäüt thu läi giåïi haûn båíi mäüt cung cuía
âæåìng troìn âi qua caïc âènh cuía hai thu läi âæåüc vaûch ra båíi baïn kênh R tæì tám âiãøm 0 nàòm trãn
âæåìng thàóng trung træûc cuía khoaíng caïch a giæîa hai thu läi åí âäü cao caïch màût âáút H = 4h.
- Nhæîng pháön hai bãn cuía vuìng baío vãû âæåüc thiãút láûp nhæ vuìng baío vãû âä våïi
træåìng håüp thu läi âån.
- Hçnh daûng tiãút diãûn 0-0 cuía vuìng baío vãû åí giæîa âæåüc xaïc âënh næ mäüt thu läi
âån tæå æì màût âáút âãún cung troìn), tæïc laì thay
òng h


x

laHçnh 5 - 12. Vuìng baío vãû
cuía thu läi keïp.
1- Biãn giåïi vuìng baío vãû åí
âäü cao h
x

2 - Biãn giåïi vuìng baío vãû åí
màût âáút
úi
ng âæång coï chiãöu cao h
0
(khoaíng caïch nhoí nháút t
h bà
0
= H-R = 4h - R.
Khi âaî biãút caïc trë säú h vaì a thç chiãöu cao vuìng baío vãû h
0
taûi tiãút diãûn 0-0 åí giæîa thu
läi keïp seî laì: h
0
= 4h -
2 2
a 25 , 0 h 9 + (5 - 14)
Luïc naìy baïn kênh vuìng baío vãû trãn màût âáút laì: r
0
= 1,5h
0

Vuìng baío vãû åí giæîa thu läi keïp chè coï taïc duûng khi khoaín caïch a giæîa hai cäüt thu
i phaí lä i theo âiãöu kiãûn a≤ 5h; nãúu a> 5h thç R seî låïn hån 4h, do âoï seî nhoí hån khäng (h< 0),
tæïc laì khäng coìn vuìng baío vãû tæång häø giæîa hai cäüt thu läi keïp næîa maì tråí vãö træåìng håüp thu
läi âån.


114


5.5. Phong chông tïnh diên:
5.5.1. Hiên tuong cua tïnh diên:
Trong thi cäng, trong cäng nghiãûp váût liãûu xáy dæûng thæåìng coï caïc quaï trçnh saín xuáút,
uaï trçnh cäng nghãû liãn quan våïi ma saït, nghiãön, váûn chuyãøn nguyãn váût liãûu coï tênh caïch
iãûn vaì mäüt säú cháút loíng thæåìng taûo nãn hiãûn tæåüng têch âiãûn, ténh âiãûn våïi âiãûn thãú låïn (âãún
aìng nghçn vän). Ténh âiãûn phaït sinh do ma saït, va âáûp giæîa caïc cháút caïch âiãûn (âiãûn mäi) våïi
ûc giæîa váût caïch âiãûn våïi váût dáùn âiãûn.
phaït sinh cuía ténh âiãûn:
luîy trong caïc âiãöu kiãûn saín xuáút khaïc nhau nhæ:
àûc váûn chuyãøn caïc váût kiãûu haût, váûn chuyãøn buûi
chuïng ma saït våïi khäng khê hoàûc våïi
æåìi nãúu ngæåìi caïch ly
åïi âáút
ao hån).
äüt säú quaï trçnh thi cäng, váûn
huyãøn
ãn cuía âiãûn træåìng ténh âiãûn coï aính hæåíng
cuía hãû tháön kinh trung æång vaì hãû tim
p duûng mäüt säú biãûn
haïp cå
q
â
h
nhau hoà
5.5.1.1. Caïc træåìng håüp
Ténh âiãûn phaït sinh vaì têch
- Khi váûn chuyãøn caïc cháút loíng caïch âiãûn åí trong thuìng chæïa, trong âæåìng äúng
khäng âæåüc näúi âáút, khi cháút loíng chay traìn qua caïc bãø chæïa khäng âæûoc näúi âáút (do sæû va âáûp,
ma saït cuía cháút loíng våïi thaình bãø, thaình äúng dáùn) taûo nãn hiãûn tæåüng têch âiãûn. Trong caïc
træåìng håüp phaït sinh énh âiãûn nhæ váûy thãú hiãûu thæåìng âaût tæì 20~50kV.
- Trong quaï trçnh nghiãön nhoí ho
trong âæåìng äúng; khi caïc haût bë va chaûm nhiãöu láön vaì khi
bãö màût caïc äúng dáùn, haût nhoí seî têch âiãûn.
- Khi váûn chuyãøn váût liãûu haût råìi bàòng bàng chuyãön do ma saït giæîa bãö màût bàng
cao su cuía bàng chuyãön våïi bãö màût truûc làn vaì ma saït giæîa váût liãûu âæåüc váûn chuyãøn våïi bãö
màût bàng cao su laìm xuáút hiãûn têch âiãûn ténh âiãûn tæång âäúi låïn.
- Âiãûn têch ténh âiãûn coï thãø têch luîy ngay trãn cå thãø ng
v bàòng giáöy vaì saìn caïch âiãûn âæåüc phaït sinh khi ngæåìi màûc quáön aïo bàòng len tå vaì såüi
nhán taûo, âeo voìng nháùn kim loaûi di chuyãøn trãn saìn khäng dáùn âiãûn vaì thao taïc våïi caïc cháút
caïch âiãûn (thãú hiãûu coï thãø âaût tåïi 7kV vaì c
5.5.1.2. AÍnh hæåíng cuía sæû xuáút hiãûn ténh âiãûn:
Âiãûn thãú cuía caïc træåìng håüp têch âiãûn coï thãø âaût tæì vaìi kV âãú n vaìi chuûc kV hoàûc
cao hån. Do váûy sæû xuáút hiãûn ténh âiãûn trãn caïc thiãút bë, trong m
c coï thãø laì nguyãn nhán, cuîng nhæ aính hæåíng xáúu âãún cå thãø ngæåìi.
Taïc âäüng cuía ténh âiãûn lãn cå thãø thæåìng xuáút hiãûn dæåïi daûng phoïng âiãûn ténh âiãûn
qua cå thãø ngæåìi dáùn âãún co cå âäüt ngäüt coï thãø gáy nguy hiãøm (ngaî tæì trãn cao xuäúng) hoàûc
gáy caím giaïc khoï chëu. Nãúu bë taïc âäüng thæåìng xuy
xáúu âãún sæïc khoíe cå thãø dáùn âãún sæû phaï hoaûi hoaût âäüng
maûch gáy nãn mäüt säú bãûnh táût cho ngæåìi.
5.5.2. Biên phap dê phong tïnh diên:
Âãø phoìng traïnh nguy hiãøm cuía phoïng âiãûn do ténh âiãûn coï thãø aï
p baín laì giaím sæû taûo thaình âiãûn têch ténh âiãûn, dáùn âiãûn têch xuäúng âáút hoàûc trung hoìa
âiãûn têch. Cuû thãø nhæ:
115

- Tàng âäü áøm cuía nguyãn váût liãûu vaì mäi træåìng trong caïc nhaì xæåíng lãn 70% thç
khaí nàng têch âiãûn seî giaím cå baín (vç pháön låïn caïc vuû näø do ténh âiãûn gáy ra khi âäü áøm khäng
o voìi phun, âáöu kia vaìo thán maïy båm.
ûu
duìng
roït cháút loíng dæåïi daûng
oìng ch
khê tháúp tæì 30~40% vaì dáùn âiãûn keïm).
- Haû âiãûn aïp cuía âiãûn têch ténh âiãûn bàòng caïch näúi âáút cho caïc thiãút bë cäng nghãû,
bàng taíi chaûy trãn caïc con làn, äúng dáùn, bãø chæïa, âäö âæûng roï t xàng dáöu, näúi dáy xêch sàõt tæì xi
âeïc chåí xàng dáöu cho quãût âáút.
- Phun hay bäi mäüt säú cháút âãø tàng âäü dáùn âiãûn cuía nguyãn váût liãûu. Våïi dáy cua
roa truyãön âäüng (coi nhæ maïy phaït âiãûn ténh âiãûn vénh cæîu våïi âiãûn aïp ráút cao) täút nháút laì phaíi
näúi âáút caïc pháön kim loaûi, coìn âai da thç bäi trån låïp dáöu dáùn âiãûn âàûc biãût (graphêt) lãn bãö
màût ngoaìi luïc maïy nghé.
- Âãø tiãúp âáút cho thiãút bë khäng laìm bàòng kim loaûi nhæ khi duìng äúng cao su âãø
chuyãøn sæîa lãn caïng táöng nhaì bàòng maïy båm væîa thç caïc äúng cao su phaíi quáún låïp dáy kim
loaûi dáùn âiãûn vaì gaïn mäüt âáöu vaì
- Âãø truyãön khoíi ténh âiãûn têch luîy trãn ngæåìi thç thæûc hiãûn bàòng caïc caïch sau:
+ Laìm saìn dáùn âiãûn hoàûc taûo ra mäüt vuìng âiãûn têch hoàûc cáöu coï näúi âáút; näúi âáút
quaí âáúm tay måí cæía, tay vë cáöu thang, tay quay caïc thiãút bë maïy moïc.
+ Sæí duûng giáöy dáùn âiãûn, âãú coï âoïng âinh nhæng khäng bë toïe læía khi ma saït,
va âáûp våïi saìn nhaì.
* Cáúm màûc quáön aïo coï khaí nàng nhiãùm âiãûn ( len, tå, såüi nhán taûo); âeo nháùn, voìng kim
loaûi.
- Duìng thiãút bë phaït ra caïc ion âãø trung hoaì vãö âiãûn têch ténh âiãûn trãn nguyãn váût liã
( tia cuûc têm, tia rånghen, phoïng xaû âiãûn tæåìng )
- Âãø giaím sæû taûo thaình ténh âiãûn khi thaïo cháút loíng khäng nãn
d aíy råi tæû do.116


CHUONG 6
KHAÏI NIÃÛM AN TOAÌN VÃÖ CHAÏY, NÄØ

.1 Ban châ t cua su chay.
trinh chay.
Chaïy laì mäüt quaï trçnh hoaï lyï p âäüng tæång häø giæîa cháút chaïy (than,
cuíi, saín pháøm dáöu, häng khê, oxy,...)
coï keìm theo hiãûu æïng toaí nhiãût vaì bæïc xaû aïnh s
- Trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng, sæû chaïy laì phaín æïng tæång häø cuía cháút chaïy våïi äxi
iãûn vaì tiãúp diãùn trong mäüt täø håüp gäöm cháút chaïy, khäng khê vaì
n häng khê taûo thaình hãû thäúng chaïy, coìn nguäön gáúy læía laì
íy ra trong mäi træåìng khäng coï äxi nhæ
ûm âàûc thç håüp cháút amin laì cháút khæí
rong saín xuáút
hán taûo, coìn cháút äxi hoaï laì äxi cuía khäng khê.
a, nitå vaì
ût vaì aïnh saïng maì coìn coï tiãúng näø. Caïc phaín æïng chaïy coï keìm
theo tiãúng näø âàûc biãût coï taïc haûi låïn vç ngoaìi nhiãût læåüng vaì ngoün læía tráön âæåüc taûo ra coìn coï
6
6.1.1. Djnh nghïa qua
hæïc taûp cuía sæû taïc
caïc loaûi khê tæû nhiãn vaì nhán taûo,...) våïi cháút Äxi hoaï (k
aïng.
trong khäng khê. Noï xuáút h
guäön gáy læía; trong âoï cháút chaïy vaì k
xung læåüng gáy ra trong hãû thäúng phaín æïng chaïy. Hãû thäúng chè coï thãø chaïy âæåüc våïi mäüt tè lãû
nháút âënh giæîa cháút chaïy vaì khäng khê (hãû thäúng chè gäöm coï håi xàng vaì khäng khê chè chaïy
âæåüc khi håi xàng chæïa tæì 0,67~ 5,4% theo thãø têch). Tuy nhiãn phaín æïng hoaï hoüc khäng chè
xaíy ra giæîa äxi vaì cháút chaïy maì sæû chaïy cuîng coï thãø xa
hyârä vaì nhiãöu kim loaûi coìn coï thãø chaïy trong khê clo; âäöng chaïy trong håi læu huyình,
manhãdi chaïy trong khê caïcbänêc,...
- Vãö thæûc cháút quaï trçnh chaïy coï thãø coi laì quaï trçnh äxi hoïa khæí. Caïc cháút chaïy âoïng
vai troì cháút khæí, coìn cháút äxi hoaï thç tuyì phaín æïng maì coï thãø ráút khaïc nhau nhæ:
+ Than chaïy trong khäng khê thç than âoïng vai troì laì cháút khæí, äxi cuía khäng khê
âoïng vai troì laì cháút äxi hoïa.
+ Hyârä chaïy trong khê clo thç hyârä laì cháút khæí, coìn clo laì cháút äxi hoaï.
+ Caïc håüp cháút amin chaïy trong axit nitric âá
coìn axit nitric laì cháút äxi hoaï.
Cháút khæí vaì cháút äxi hoaï ráút âa daûng nhæng pháön låïn caïc quaï trçnh chaïy t
vaì sinh hoaût âãöu duìng cháút khæí laì caïc cháút chaïy nhæ than, cuíi, caïc saín pháøm dáöu moí, caïc loaûi
khê tæû nhiãn vaì caïc loaûi khê n
- Trong mäüt säú âiãöu kiãûn nháút âënh khi khäng coï äxi, caïc cháút axetylen, cloru
caïc cháút khaïc khi bë neïn maûnh coï thãø gáy näø. Nãúu neïn khê axetylen âãún aïp suáút vaì nhiãût âäü
nháút âënh thç phaín æïng phán huyí axetylen seî âæåüc tiãún haình ráút nhanh nãn phaín æïng khäng
nhæîng sinh hiãûn tæåüng toaí nhiã
117

soïng aïp suáút do näø seî laì m phaï huyí caïc thiãút bë vaì caïc cäng trçnh xung quanh khu væû c coï âaïm
chaïy.
6.1.2. Su luu diên cua qua trinh chay.
Quaï trçnh chaïy cuía cháút ràõn, cháút loíng vaì cháút khê xaíy ra tæång âäúi giäúng nhau âãöu
gäöm coï nhæîng giai âoaûn laì äxi hoaï, tæû bäúc chaïy vaì chaïy ( hçnh 6-1). Tuyì theo mæïc âäü têch luyî
nhiãût læåüng do kãút quaí cuía phaín æïng äxi hoaï laìm cho täúc âäü phaín æïng tàng lãn chuyãøn sang
giai âoaûn tæû bäúc chaïy vaì xuáút hiãûn ngon læía.

Hçnh 6-1. Så âäö biãøu diãùn quaï trçnh chaïy Nhiãût læåüng

- Trong giai âoaûn âáöu nhiãût âäü tàng cháûm
âãø âäút
Khi âaût âãún nhiãût âäü bàõt âáöu äxi hoaï t
o

ç nhiãût âäü tàng nhanh vç ngoaìi nhiãût læåüng do
y
ãût læåüng sinh ra do phaín æïng äxi hoaï khäng
åüng truyãön ra mäi træåìng ngoaìi thç täúc âäü äxi hoaï seî giaím vaì khäng thãø dáùn
äxi hoaï phuû thuäüc vaìo sæû gia nhiãût âäü tæì bãn
ût âäü trong quaï trçnh chaïy
i nhiãût
toaí ra
è âãún luïc nhiãût âäü tàng nhanh âãún trë säú t thç måïi
aïy t
mäüt säú cháút chaïy
áút chaïy Nhiãût âäü t
1
;
o
C

Sæû thay âäøi nhiãût âäü cuía cháút chaïy theo
thåìi gian trong quaï trçnh chaïy diãùn biãún nhæ âäö
thë hçnh 6 - 2.

tæì t
2
âãún t
o
vç nhiãût læåüng phaíi tiãu hao
noïng vaì phán têch váût cháút.
-
th
gia nhiãût tæì bãn ngoaìi truyãön vaìo coìn coï nhiãût læå
ngæìng cung cáúp nhiãût læåüng cho cháút chaïy vaì nhi
låïn hån nhiãût læ
üng taûo ra do phaín æïng äxi hoaï. Nãúu luïc naì
dãún giai âoaûn tæû bäúc chaïy; tæïc laì täúc âäü phaín æïng
ngoaìi.
Hçnh 6-2. Diãùn biãún nhiã
- Nãúu tiãúp tuûc gia nhiãût cho häùn håüp âãún kh
læåüng toaí ra do phaín æïng äxi hoaï bàòng nhiãût læåüng
mäi træåìng ngoaìi thç täúc âäü phaín æïng coï thãø tæû tàng
nhanh vaì âaût âãún nhiãût âäü tæû bäúc chaïy t
t
. Nhiãût âäü tæû bäúc
chaïy t
t
cuía mäüt säú cháút nhæ trong baíng 6-1.
- ÅÍ nhiãût âäü tæû bäúc chaïy t
t
ngoün læía váùn chæa xuáút
hiãûn ch
n
xuáút hiãûn ngon læía. Nhiãût âäü náöy xáúp xè våïi nhiãût âäü ch
c
.
Baíng 6-1. Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy t
t
cuía
Tãn cháút chaïy Nhiãût âäü t
1
;
o
C Tãn ch
Gäù 250 ~ 350 Dáöu hoaí 230 ~ 500
Than buìn 225 ~ 280 Xàng 240 ~ 500
Than non 250 ~ 450 Nhæûa thäng 253 ~ 275
Cháút khê Cháút loíng Cháút ràõn
Oxy hoaï
Noïng chaíy
bäúc håi
Tæû bäúc chaïy
Bäúc håi
Chaïy
Nhiãût læåüng
N
h
i
ã
ût

â
ä
ü
tn
tc
Thåìi gian

to
tt
118

Than gäù 350 ~ 600 Cäön ãtylen 400 ~ 600
Than âaï 0 ~ 700 400 ~ 500 Axetän 50

6.1.3 ung chay, bôc chay ay va
6.1.3.1. Sæû buìng chaïy:
Lá üt cháút chaïy åí tra íng, vê du üu hoàûc cäön âä ìo mäüt cäúc
kim loa tän, sàõt theïp). oün læ ûng cä eî bäúc læía,
khi âæa ra xa sau mäüt àõn ng seî tàõt. Hiã üi laì sæû
buìng chaïy cuía ræåüu. Såí dé coï hiãûn tæåüng trãn laì vç åí nhiãût âäü khäng khê bçnh thæåìng håi ræåüu
bäúc lãn våïi khäng khê û thäún hi coï ngoün læí ùn håüp bàõt
læ ïy häùn håüp håi ræåüu vaì khäng
k vaì häùn håüp âaî chaïy hãút, ræåüu chæa
ê thaình häùn håüp chaïy måïi nãn ngoün læía tàõt. Váûy nhiãût âäü buìng
ín æïng äxi hoaï tàng
i gian væåüt quaï täúc âäü truyãön âi seî dáùn âãún häùn
bäúc
ût âäü tæû chaïy. Nhiãût âäü tæû chaïy caìng tháúp, cháút âoï caìng dãù chaïy.
chaïy åí chäø laì noï coï thãø bàõt âáöu ngay caí våïi nhiãût âäü bçnh thæåìng (
10 ~ 20
o
C).
. Su b , tu bôc ch tu chay.
úy mä ûng thaïi lo û nhæ ræå ø âáöy va
ûi ( äúng bå, Nãúu âæa ng ía tráön tåïi gáön miã úc thç ræåüu s
ngoün læía thåìi gian ng on læía ræåüu ûn tæåüng naìy go
häùn håüp taûo thaình hã g chaïy, k a tráön thç hä
ía våïi ngon læía xanh, yãúu vaì tàõc nhanh. ÅÍ nhiãût âäü naìy chè cha
hê, baín thán ræåüu khäng chaïy. Sau khi âæa ngoün læía ra xa
këp bäúc håi âãø taûo våïi khäng kh
chaïy laì nhiãût âäü täúi thiãøu taûi âoï ngoün læía xuáút hiãûn do håi ræåüu taûo ra trãn bãö màût cuía häùn håüp
cháút chaïy våïi khäng khê khi tiãúp xuïc våïi ngoün læía tráön sau âoï laûi tàõt ngay.
6.1.3.2. Sæû bäúc chaïy vaì sæû tæû bäúc chaïy:
- Sæû bäúc chaïy: Nãúu tiãúp tuûc âun noïng náng cao nhiãût âäü cuía ræåüu trong cäú ræåüu
âæåüc bäúc håi liãn tuûc luän taûo thaình häùn håüp chaïy; sau khi âæa ngoün læía tráön tåïi miãûng cäúc
quaï trçnh chaïy xuáút hiãûn vaì ræåüu tiãúp tuûc chaïy cho âãún hãút. Do âoï nhiãût âäü chaïy laì nhiãût âäü täúi
thiãøu taûi âoï cháút chaïy bë bàõt læía vaì tiãúp tuûc chaïy maì khäng bë dáûp tàõt khi âaî boí mäöi læía âi.
- Sæû tæû bäúc chaïy: laì sæû chaïy xuáút hiãûn do âäút noïng häùn håüp chát khæí ( cháút chaïy) vaì
sæû äxi hoaï ( vê duû mãtan vaì khäng khê âæåüc giæî trong mäüt bçnh kên) khi khäng coï taïc duûng
û âäút noïng täúc âäü pha træûc tiãúp cuía ngoün læía tráön hoàûc taìn læía âoí. Vç do sæ
nhanh âãún khi nhiãût læåüng toaí ra trong mäüt thåì
håüp tæû bäúc chaïy. Do âoï nhiãût âäü täúi thiãøu taûi âoï häùn håüp khê tæû bäúc chaïy ma fkhäng cáön tiãúp
xuïc våïi ngoün læía tráön goüi laì nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía noï.
- Sæû khaïc nhau giæîa bäúc chaïy vaì sæû tæû bäúc chaïy: quaï trçnh bäúc chaïy vaì tæû bäúc chaïy
âãöu bàõt nguäön tæì sæû tàng nhanh cuía phaín æïng äxi hoaï chè khaïc nhau cå baín laì quïa trçnh
chaïy bë haûn chãú mäüt pháön thãø têch cuía häùn håüp chaïy coìn quaï trçnh tæû bäúc chaïy xaíy ra trãn toaìn
bäü thãø têch cuía häùn håüp chaïy.
6.1.3.3. Sæû tæû chaïy:
Coï nhæîng træåìng håüp nhæ âäúng than to âãø láu ngaìy tæû nhiãn bäúc chaïy, gieí lau chuìi
dáöu måí âàõp âäúng âãø ngoaìi tråìi nàõng cuîng coï luïc tæû chaïy maì khäng cáön coï ngoün læía tráön hay
mäöi gáy chaïy naìo taïc âäüng. Nhæ váûy tæû chaïy laì sæû chaïy xuáút hiãûn khi khäng cáön coï nhiãût
læåüng tæì bãn ngoaìi maì do nhiãût læåüng cuía caïc quaï trçnh hoaï hoüc ( äxi hoaï ), lyï hoüc ( háúp thuû
äxi ), sinh hoüc ( sæû hoaût âäüng cuía tãú baìo vi khuáøn ) diãùn biãún ngay trong cháút âoï. Cho nãn quaï
trçnh gia nhiãût cuía váût cháút dáùn âãún sæû phaït sinh chaïy goüi laì sæû tæû chaïy. Nhiãût âäü tæång æïng taûi
âoï váût cháút bë chaïy goüi laì nhiã
Sæû chaïy khaïc våïi sæû tæû bäúc
119

6.1.4. Giai thich qua trinh chay:
Coï nhiãöu cäng trçnh nghiãn cæïu cuía caïc nhaì khoa hoüc âãø giaíi thêch quaï trçnh chaïy,
chàóng haûn nhæ hai caïch giaíi thêch sau âáy:
6.1.4.1. Quaï trçnh chaïy theo lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût :
Theo quan âiãøm cuía lyï thuyãút naìy thç âiãöu kiãûn âãø xuáút hiãûn quaï trçnh chaïy laì täúc
âäü toaí nhiãût cuía phaín æïng chaïy phaíi væåüt quaï hoàûc bàòng täúc âäü truyãön nhiãût tæì vuìng phaín æïng
ra ngoaìi ( nhiãût máút ra mäi træåìng xung quanh). Vç nhiãût læåüng máút âi nãn mäüt pháön nhiãût
læåüng toaí ra seî täön taûi trong váût cháút âang tham gia vaìo quaï trçnh chaïy laìm cho nhiãût âäü cuía noï
tàng lãn. Do quaï trçnh têch luyî nhiãût læåüng cæï tiãúp tuûc maì häùn håüp âæåüc gia nhiãût thãm cho âãún
k nhiãût âäü tæû bäúc chaïy ) thç quaï trçnh tæû bäúc chaïy xaíy ra.
chaïy.
i hoaï khäng phaíi laì mäüt hàòng
aìy váùn chæa giaíi thêch âæåüc nhæ:
æa giaíi thêch âæåüc åí mäüt säú træåìng håüp nhæ trãn.
tan) coï thãø
:
(6 - 1)
Trong âoï : R
1
R
2
laì phán tæí baîo hoaì hoaï trë
hi âaût âæåüc mäüt nhiãût âäü täúi thiãøu (
Váûy nguyãn nhán dáùn âãún quaï trçnh tæû bäúc chaïy theo lyï thuyãút naìy laì sæû têch luyî nhiãût
læåüngtrong häùn håüp tham gia vaìo quaï trçnh
Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía häùn håüp cháút chaïy vaì cháút äx
säú hoaï lyï cäú âënh maì phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú cuû thãø cuía quaï trçnh chaïy nhæ baín cháút cuía
cháút chaïy vaì cháút äxi hoaï, caïc yãúu täú vãö täúc âäü phaín æïng chaïy, caïc yãúu täú vãö truyãön nhiãût cuía
phaín æïng chaïy våïi mäi træåìng xung quanh, caïc yãúu täú vãö khuãúch taïn khê ( khuãúch taïn äxi vaìo
phaín æïng, khuãúch taïn saín pháøm chaïy ra ngoaìi); nhiãût âäü nung noïng ban âáöu, aïp suáút; tyí lãû pha
träün giæîa cháút chaïy vaì cháút äxi,...
Cå chãú quaï trçnh chaïy theo lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût âaî giaíi thêch âæåüc nhiãöu hiãûn
tæåüng xaíy ra trong thæûc tãú vaì æïng duûng vaìo caïc biãûn phaïp phoìng chaïy chæîa chaïy coï hiãûu quaí.
Tuy nhiãn coï nhæîng quaï trçnh chaïy maì lyï thuyãút n
* Taïc duûng cuía caïc cháút xuïc taïc vaì æïc chãú phaín æïng chaïy
* AÍnh hæåíng cuía aïp suáút chung cuía häùn håüp khê âãún giåïi haûn tæû bäúc chaïy...
6.1.4.2. Quaï trçnh chaïy theo lyï thuyãút tæû bäúc chaïy chuäùi:
Lyï thuyãút tæû bäúc chaïy chuäùi coï thãø giaíi quyãút mäüt caïch dãù daìng caïc hiãûn tæåüng maì
theo lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût ch
Theo âënh nghéa, phaín æïng chuäùi laì phaín æïng bàõt buäüc phaíi coï sæû tham gia cuía caïc pháön tæí
mang hoaï trë tæû do. Pháön tæí mang hoaï trë tæû do thæåìng laì gäúc tæû do mang hoaï trë hay nguyãn tæí
tæû do; vê duû åí nhiãût âäü thêch håüp tæì mäüt phán tæí baîo hoaì hoaï trë laì CH
4
( phán tæí mã
phán ly ra mäüt gäúc tæû do laì CH
3
*
vaì mäüt nguyãn tæí H
*
theo phaín æïng

CH
4
CH
3
*
+ H
*

Âãø tiãûn låüi vãö màût danh phaïp, caïc gäúc tæû do hay nguyãn tæí tæû do goüi chung laì caïc
tám hoaût âäüng. Thæûc cháút cuía tæû bäúc chaïy chuäùi âæåüc giaíi thêch nhæ sau:
Sæû chaïy bàõt âáöu bàòng nhæîng pháön tæí hoaût âäüng naìo âoï trong hãû thäúng chaïy vaì seî taûo ra caïc
tám hoaût âäüng. Caïc trung tám hoaût âäüng âáöu tiãn xaíy ra coï thãø laì do sæû phán ly cuía mäüt phán
tæí baîo hoaì hoaï trë cho ra hai tám hoaût âäüng måïi, thãø hiãûn dæåïi daûng cäng thæïc chung laì:
R
1
R
2
R
1
*
+ R
2
*
- Q ( phaín æïng thu nhiãût )
t
o
C

120

R
1
*
, R
2
*
laì caïc tám hoaût âäüng
Khi âäút noïng hãû thäúng chaïy seî taûo ra nhiãöu trung tám hoaût âäüng. Do kãút quaí phaín
æïng chuäùi caïc trung tám hoaût âäüng mäüt pháön naìo âoï laûi taïi phaín æïng vaì laûi cho caïc trung tám
i tám
g thu nhiãût ) ( 6 - 2 )
hç tham gia vaìo phaín æïng chuäùi vaì taûo ra
ía phaín æïng
thæûc tiãùn låïn
ra quaï trçnh tæû bäúc chaïy laì do täúc âäü phaït nhiãût tàng nhanh
nh chay:
haïy ( nguäön nhiãût ). Nãúu thiãúu mäüt trong ba yãúu täú trãn thç sæû chaïy
hê caïcbonic vaìo laìm näöng âäü äxi
út loíng âãø
îng, âaïm chaïy seî bë dáûp tàõt.

hoaût âäüng måïi, säú coìn laûi bë biãún máút. Sæû biãún máút cuía caïc trung tám hoaût âäüng goüi laì sæû " âæït
quaîng chuäùi". Tyí säú giæîa säú bë âæït våïi täøng säú caïc trung tám hoaût âäüng goüi laì xaïc xuáút âæït
quaîng chuäùi. Nguyãn nhán quan troüng cuía sæû âæït quaîng chuäùi laì do sæû kãút håüp cuía ha
hoaût âäüng taûo ra mäüt pháön tæí baîo hoaì hoaï trë maì cäng thæïc chung laì:
R
1
*
+ R
2
*
R
1
R
2
+ Q ( phaín æïn
Säú tám hoaût däüng khäng bë biãún máút âi t
caïc tám hoaût âäüng måïi. Nãúu mäùi tám hoaût âäüng chè coï thãø taûo ra mäüt tám hoaût âäüng måïi thç
täúc âäü chaïy khäng tàng. Traïi laûi nãúu noï taûo ra hai hay nhiãöu tám hoaût âäüng måïi thç mäüt tám
hoaût âäüng måïi âæåüc coi laì sæû kãú tuûc cuía chuäùi, coìn tám hoaût âäüng khaïc laì sæû phán nhaïnh
chuäùi ". Tyí säú giæîa säú phán nhaïnh chuäùi våïi täøng säú trung tám hoaût âäüng goüi laì xaïc suáút phán
nhaïnh chuäùi. Sæû tàng nhanh phaín æïng chuäùi coï thãø xaíy ra nãúu xaïc suáút phán nhaïnh chuäùi væåüt
qua xaïc suáút âæït quaîng chuäùi.
Phaín æïng chuäùi trong quaï trçnh chaïy chè laì mäüt træåìng håüp riãng biãût cu
chuäùi trong hoaï hoüc. Lyï thuyãút tæû bäúc chaïy chuäùi trong quaï trinh chaïy coï yï nghéa
lao trong kyî thuáût phoìng chäúng chaïy näø . Chàóng haûn âãø haûn chãú mäüt âaïm chaïy tiãún tåïi dáûp tàõt
hoaìn toaìn coï thãø âæa ra caïc cháút çm haím phaín æïng chaïy vaìo, khi âoï säú tám hoaût âäüng seî giaím
âi nhanh choïng nãn cæåìng âäü cuía âaïm chaïy giaím ráút maûnh vaì laìm tàõc âaïm chaïy.
6.1.4.3. Sæû khaïc nhau giæîa hai lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût vaì tæû bäúc chaïy chuäùi:
- Trong tæû bäúc chaïy nhiãût thç :
* Nguyãn nhán gáy
hån täúc âäü truyãön nhiãût .
* Dæûa vaìo sæû têch luyî nhiãût cuía phaín æïng âãø giaíi thêch quaï trçnh chaïy.
- Trong tæû bäúc chaïy thç: nguyãn nhán gáy ra quaï trçnh tæû bäúc chaïy laì do täúc âäü phán
nhaïnh chuäùi tàng nhanh hån so våïi täúc âäü âæït quaîng chuäùi.
* Dæûa vaìo sæû têch luyî tám hoaût âäüng âãø giaíi thêch quaï trçnh chaïy.
6.2. Diêu kiên dê chay va hinh thuc chay:
6.2.1. Diêu kiên cân thiêt cho qua tri
Âãø cho quaï trçnh chaïy xuáút hiãûn vaì phaït triãøn cáön phaíi coï ba yãúu täú laì cháút chaïy, cháút
äxi hoaï vaì cháút mäöi gáy c
seî khäng täön taûi.
Than, cuíi, xàng, dáöu âãø trong khäng khê khäng thãø chaïy âæåüc nãúu khäng coï mäöi gáy
chaïy. Mäüt âaïm chaïy âang xaíy ra nãúu phun khê trå hoàûc k
trong khäng khê giaím maûnh thç sæû chaïy seî ngæìng. Phun bäüt vaìo âaïm chaïy cuía chá
haûn chãú sæû bay håi vaì näöng âäü cháút chaïy quaï loa
6.2.1.1. Cháút chaïy:
121

Háöu nhæ táút caí caïc cháút chaïy åí daûng ràõn, loíng vaì khê âãöu laì caïc håüp cháút hæîu cå
gäöm caïc thaình pháön chênh nhæ caïc bon ( C ), khê hiârä ( H) vaì äxi (O). Thaình pháön caïc cháút
vaì tè lãû cuía chuïng trong håüp cháút, traûng thaïi cuía cháút chaïy ( ràõn, loíng, khê) coï aính hæåíng ráút
ûn låüi hån nãn quaï
äü låïn. Nãúu cháút chaïy åí traûng thaïi loíng nhæng sæû chaïy laûi xaíy ra
quaï trçnh chaïy thæåìng tiãúp tuûc åí daûng håi khê. Khi chaïy khäng phaíi laì chênh cháút
ç khi bë âäút noïng caïc cháút naìy khäng taûo ra hoàûc taûo ra êt saín pháøm håi,
ãn bãö màût vaì sau âoï bë ræía ra.
p cháút chæïa äxi nhæ kali pecmanganat ( KMnO4), kali clorat ( KClO
3
),
áút khê quyãøn, täúc âäü chaïy cuía ngoün
ía caìng cao thç äxi caìng nguyãn cháút, täúc âäü chaïy caìng giaím khi læåüng äxi trong khäng khê
g khäng khê giaím âãún 14 ~ 15% thç sæû chaïy seî bë ngæìng.
låïn âãún quaï trçnh chaïy ( täúc âäü chaïy ).
- Cháút chaïy åí thãø ràõn ( daûng cuûc, daûng bäüt ) thç bãö màût riãng cuía noï låïn nãn täúc âäü
chaïy tàng.
- Cháút chaïy åí thãø loíng thç âiãöu kiãûn tiãúp xuïc våïi cháút äxi hoaï thuá
trçnh chaïy xaíy ra våïi täúc â
trong pha håi cuìng våïi cuìng våïi cháút äxi hoaï thç khaí nàng bay håi cuía cháút chaïy caìng cao, täúc
âäü chaïy seî caìng låïn.
- Nãúu chát chaïy vaì cháút äxi hoaï âãöu åí thãø khê thç sæû träün láùn giæîa chuïng ráút thuáûn
låüi, täúc âäü chaïy seî ráút cao.
Táút caí caïc cháút chaïy thãø loíng, thãø khê vaì pháön låïn caïc cháút chaïy åí thãø ràõn khi chaïy
thç bäúc læía,
âoï chaïy maì laì caïc saín pháøm dæåïi daûng håi khê tæû bäúc chaïy trong quaï trçnh cháút chaïy bë phán
têch dæåïi nhiãût âäü cao.
Coï mäüt säú cháút chaïy ràõn nhæ than cäúc, than gäù, mäö hoïng, kim cæång trong quaï trçnh
chaïy khäng bäúc læía v
khê khäng âuí âãø bäúc læía. Caïc cháút naìy khi âäút noïng thç khäng bë noïng chaíy, khäng bë phán
têch, chuïng chè bë äxi hoaï tr

6.2.1.2. Cháút äxi hoaï :
Cháút äxi hoaï ráút âa daûng ( ràõn, loíng, khê ) coï thãø laì äxi nguyãn cháút, khäng khê, clo,
fluo, læu huyình, caïc håü
amän nitrat ( NH
4
O
3
), natri nitrat ( NaNO
3
), kali nitric ( KNO
2
), acid nitric ( HNO
3
) khi bë
nung noïng seî phán huyí vaì giaíi phoïng äxi tæû do, vê duû : 2KClO
3
2KCl + 3O
2

Sæû chaïy cuía cháút chaïy vaì khäng khê chè coï thãø bàõt âáöu khi chuïng âaût âæåüc mäüt nhiãût âäü täúi
thiãøu naìo âoï ( nhiãût âäü tæû bäúc chaïy ) trong âiãöu kiãûn aïp su

caìng giaím. Nãúu læåüng äxi tron
Duì quaï trçnh chaïy xaíy ra åí pha ràõn, pha loíng hay khê thç tyí lãû pha träün giæîa cháút
chaïy vaì cháút äxi hoaï âãöu coï yï nghéa quan troüng vç ràòng trong hãû thäúng chaïy ( häùn håüp chaïy)
nãúu cháút chaïy quaï ngheìo hoàûc quaï giaìu âãöu khäng thãø chaïy âæåüc.
6.2.1.3. Mäöi gáy chaïy:
Mäöi gáy chaïy hay nguäön nhiãût coï daûng phaït saïng vaì daûng khäng phaït saïng
- Daûng phaït saïng nhæ ngoün læía tráön, tia læía âiãûn, häö quang âiãûn, tia læía sinh ra do
ma saït vaì do va âáûp hay nhæîng haût than chaïy âoí, nhæîng taìn læía coìn häöng laì nhæîng mäöi læía
phaït quang.
122

- Daûng khäng phaït saïng nhæ nhiãût toaí ra do phaín æïng hoaï hoüc, quaï trçnh sinh hoaï,
do neïn âoaûn nhiãût, ma saït hoàûc do tiãúp xuïc vaì nháûn nhiãût tæì bãö màût noïng cuía thiãút bë ,... goüi laì
mäöi læía áøn.
Khäng phaíi báút kyì mäüt mäöi gáy chaïy naìo cuîng coï thãø gáy chaïy cho häùn håüp cháút
ung cáúp
, âeìn dáöu hoaí laì 78 ~ 1030
o
C, máøu thuäúc laï chaïy dåî laì 700 ~ 750
o
C,...). Nhiãût âäü
áöu dao âiãûn). Nhiãût læåüng do tia læía taûo ra coï
såí saín
iãût âäü täúi âa màût ngoaìi cuía thiãút bë
ûo ra khi
áøm chaïy khäng
- Chaïy hoaìn toaìn diãùn ra khi coï âuí læåüng äxi trong khäng khê. Saín pháøm cuía quaï
t bonic ( CO
2
), håi næåïc ( H
2
O), nitå ( N
2
),...Khi chaïy hoaìn toaìn åí
ïy khäng hoaì n toaìn nhæng våïi säú
ït sinh chaïy caïc saín
áút åí thãø loíng, thãø khê vaì pháön låïn caïc cháút
thãø ràõn khi chaïy. Quaï trçnh chaïy thæåìng tiãúp tuûc dæåïi daûng håi vaì khê. Khi bäúc chaïy khäng
chaïy vaì cháút äxi hoaï. Vç sæû chaïy cuía häùn håüp chè coï khaí nàng xaíy ra khi læåüng nhiãût c
cho noï âuí âãø laìm cho phaín æïng chaïy bàõt âáöu, tiãúp tuûc vaì lan räüng ra. Cho nãn mäöi gáy chaïy
âoìi hoíi phaíi coï âuí dæû træí mäüt nàng læåüng täúi thiãøu coï khaí nàng gia nhiãût cho mäüt thãø têch täúi
thiãøu hãû thäúng chaïy lãn tåïi nhiãût âäü tæû bäúc chaïy.
Nhæîng mäöi gáy chaïy khaïc nhau coï nhiãût âäü ngoün læía chaïy khaïc nhau nhæ :
* Nhiãût âäü cuía caïc ngoün læía tráön coï nhiãût âäü tæì 750 ~ 1300
o
C ( ngoün læía diãm laì
750 ~ 860
o
C
trãn væåüt quaï nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía âaûi âa säú caïc häùn håüp khê chaïy ( 200 ~ 700
o
C). Vç thãú
ngoün læía tráön vaì taìn læía coìn âoí laì nhæîng mäöi gáy chaïy nguy hiãøm, laì mäúi âe doaû thæåìng
xuyãn vãö chaïy näø, nháút laì âäúi våïi nhæîng häùn håüp khê chaïy.
* Tia læía âiãûn laì mäöi gáy chaïy khaï phäø biãún trong moüi lénh væûc sæí duûng âiãûn (
do häö quang âiãûn, do cháûp maûch âiãûn, do âoïng c
thãø tåïi haìng chuûc ngaìn âäü vaì væåüt xa nhiãût âäü tæû bäúc chaïy. Vç váûy âäúi våïi nhæîng cå
xuáút coï sæí duûng cháút chaïy thç tia læía âiãûn luän luän laì nguy cå chaïy näø thæåìng xuyãn.
* Nhiãût âäü cuía mäöi gáy chaïy do ma saït hay va âaûp åí phaûm vi 600 ~ 700
o
C nãn
êt nguy hiãøm hån, tuy nhiãn váùn coï khaí nàng bàõt chaïy do mäüt säú häùn håüp khê.
* Mäöi bàõt chaïy cuîng coï thãø laì voí caïc thiãút bë, loì nung coï nhiãût âäü cao vaì coï khaí
nàng gáy chaïy caïc häùn håüp gáön âoï, cho nãn cáön qui âënh nh
nhiãût.
6.2.2. Hinh thuc chay:
6.2.2.1. Chaïy khäng hoaìn toaìn vaì chaïy hoaìn toaìn:
Tuyì theo læåüng äxi dæa vaìo âãø âäút chaïy váût cháút vaì càn cæï vaìo saín pháøm ta
chaïy coï thãø phán chia thaình chaïy khäng hoaìn toaìn vaì chaïy hoaìn toaìn.
- Chaïy khäng hoaìn toaìn xaíy ra khi thiãúu khäng khê. Trong saín ph
hoaìn toaìn thæåìng chæïa nhiãöu håi, khê chaïy nhæ CO, mäö hoïng, axetän, anâãhit vaì caïc cháút
khaïc coï tênh âäüc, coìn coï khaí nàng tiãúp tuûc chaïy näø.

rçnh chaïy hoaìn toaìn laì cac
trong khoïi cuîng coï caïc cháút nhæ trong saín pháøm cuía cha
læåüng êt hån, thæåìng chung âæåüc taûo ra åí phêa træåïc tuyãún truyãön lan cuía âaïm chaïy, åí âáy seî
xaíy ra sæû phán têch váût cháút bë âäút noïng nhæng nhiãût âäü khäng duí âãø pha
pháøm bë phán têch ra.
6.2.2.2. Chaïy bäúc læía vaì chaïy khäng bäúc læía:
- Chaïy bäúc læía xaíy ra âäúi våïi táút caí caïc ch
123

phaíi laì chênh cháút âoï chaïy maì laì caïc saín pháøm dæåïi daûng håi hoàûc khê tæû bäúc chaïy trong quaï
trçnh váût cháút bë phán têch dæåïi nhiãût âäü cao, vê duû nhæ chaïy benzen:
2C
6
H
6
+ 15O
2
12CO
2
+ 6H
2
O (6 - 3)
- Chaïy khäng bäúc læía chè xaíy ra âäúi våïi mäüt säú cháút thãø ràõn nhæ than cäúc, than gäù,
mäö hoïng, kim cæång, kim loaûi kçm. Khi bë âäút noïng caïc cháút naìy hoàûc khäng taûo ra hoàûc taûo
ra ráút êt caïc saín pháøm håi vaì khê khäng âuí âãø bäúc læía. Caïc cháút naìy khi bë âäút noïng khäng bë
ût vaì sau âoï ræîa ra.
üc - chaïy näø.
aïy do khuãúch taïn (
haïy cuía nãún, cuía cuíi trong bãúp,...)
laì sæû chaïy cuía häùn håüp chaïy âaî âæåüc chuáøn bë træåïc,
vaìo
åïi cháút ràõn trong giai âoaûn chuáøn bë xaíy ra sæû thoaït áøm,
tæì mäüt âiãøm r[if lan truyãön ra xung quanh.
út kç tè lãû naìo cuía häùn håüp
maì chè xaíy ra trong nhæîng giåïi haûn nháút âënh, âæåüc goüi laì näöng âäü giåïi haûn chaïy näø ( näø ).
Näöng âäü cæû c âaûi vaì cæûc tiãøu cuía håi khê trong khäng khê maì våïi caïc näöng âäü âoï häù n håüp coï
noïng chaíy, khäng bë phán têch, chè bë äxi hoaï trãn bãö mà

6.2.2.3. Chaïy thæåìng vaì chaïy näø:
Tuyì thuäüc vaìo traûng thaïi cuía hãû thäúng chaïy vaì caïc âiãöu kiãûn cuía phaín æïng xaíy ra
trong hãû thäúng maì phán ra chaïy khuãúch taïn - chaïy thæåìng vaì chaïy âäüng lyï ho
æ ìng ( chaïy û tä - Chaïy th å khuãúch taïn): laì sæ chaïy maì úc âäü cuía noï phuû thuäüc vaìo täúc
âäü khuãúch taïn cuía äxi trong vuìng chaïy. Khi äxi liãn tuûc thám nháûp vaìo cháút chaïy âi qua saín
pháøm chaïy (håi, khê chaïy) taûo nãn vuìng chaïy - ngoün læía. Trong vuìng chaïy caïc cháút tham gia
phaín æïng âaût âãún nhiãût âäü chaïy, do nhiãût læåüng cuía mçnh maì âäút chaïy caïc pháön tiãúp theo cuía
váût cháút chaïy coìn chæa tham gia phaín æïng, caïc pháön naìy laûi âi vaìo vuìng ch
c
- Chaïy näø ( chaïy âäüng lyï hoüc):
phaín æïng giæîa cháút chaïy vaì cháút äxi hoaï mang âàûc træng thãø têch ( häùn håüp håi xàng vaì khäng
khê trong xi lanh cuía âäüng cå âäút trong). Täúc âäü phaín æïng chaïy cuía noï khäng phuû thuäüc
sæû khuãúch taïn cuía äxi trong vuìng chaïy maì quyãút âënh åíi täúc âäü truyãön nhiãût do tênh dáùn nhiãût
tæì vuìng chaïy âãún chäù häùn håüp chæa chaïy vaì phuû thuäüc vaìo näöng âäü váût cháút ban âáöu vaì nhiãût
âäü. Nãúu chaïy nhæ váûy xaíy ra trong thãø têch kên noï seî keìm theo sæû tàng aïp læûc vaì gáy näø.
6.3. Kha nãng chay, nô nguy hiêm cua cac chât.
Caïc cháút ràõn loíng khê khi chaïy âãöu traíi qua ba giai âoaûn chênh laì chuáøn bë ( äxi hoaï), bäúc
chaïy (hay tæû bäúc chaïy), vaì chaïy. V
thoaït cháút bäúc, gia nhiãût, âäi khi coìn chaíy loíng hoàûc phán huyí. Våïi cháút loíng xaíy ra sæû hám
noïng, bäúc håi, phán huyí. Våïi cháút khê laì hám noïng vaì coï thãø laì phán huyí.
6.3.1. Chay nô cua hôn hop hoi, khi voi không khi.
Trong mäi træåìng saín xuáút vaì sinh hoaût, caïc loaûi håi, khê coï thãø taûo ra caïc häùn håüp chaïy
näø nguy hiãøm båíi vç cháút chaïy vaì khäng khê âãöu åí traûng thaïi khê nãn sæû träün láùn giæîa chuïng dãù
âaût traûng thaïi lyï tæåíng dãù gáy chaïy näø.
Sæû chaïy cuía häùn håüp bao giåì cuîng xuáút phaït
læåüng nhiãût toaí ra do phaín æïng chaïy taûi låïp khê âáöu tiãn seî truyãön cho låïp khê chæa chaïy bàòng
phæång phaïp dáùn nhiãût. Khi chaïy låïp khê âáöu tiãn coï thãø taûo ra caïc tám hoaût âäüng, caïc tám
hoaût âäüng naìy khuãúch taïn vaìo låïp khê chæa chaïy vaì kêch thêch noï. Cæï nhæ váûy quaï trçnh chaïy
tiãúp tuûc cho âãún khi kãút thuïc.
Chaïy näø cuía håi, khê våïi khäng khê khäng phaíi xaíy ra trong bá
124

khaí nàng chaïy näø âæåüc goüi tæång æïng laì näöng âäü giåïi haûn chaïy ( näø ) trãn vaì näöng âäü giåïi haûn
chaïy ( näø ) dæåïi.
Näöng âäü giåïi haûn chaïy ( näø ) cuía häùn håüp khê våïi khäng khê khäng phaíi laì âaûi læåüng cäú
n âáöu cuía häùn håüp seî laìm tàng giåïi haûn chaïy ( näø )
træng cho khaí nàng chaïy (näø ) cuía häùn håüp håi, khê laì nhiãût âäü tæû bäúc chaïy
âënh maì noï thay âäøi phuû thuäüc vaìo aïp suáút ban âáöu, nhiãût âäü cuía häùn håüp cäng suáút cuía mäöi
gáy chaïy, sæû coï màût cuía caïc khê trå,...
* Khi aïp suáút giaím thç giåïi haûn chaïy ( näø ) seî bë thu heûp laûi, trong mäüt säú træåìng
håüp aïp suáút tháúp thç sæû chaïy noïi chung khäng thãø xaíy ra âæåüc.
* Trong nhiãût âäü ba
* Tàng kêch thæåïc hoàûc nhiãût âäü cuía mäöi gáy chaïy seî dáùn tåïi sæû måí räüng giåïi haûn
chaïy ( näø )
* Nãúu thãm taûp cháút trå vaìo hän håüp thç giåïi haûn chaïy ( näø ) seî bë thu heûp.
Nhæîng âàûc
vaì giåïi haûn chaïy (näø ) åí aïp suáút khê quyãøn. Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía håi, khê caìng tháúp thç
caìng nguy hiãøm vç ràòng trong træåìng håüp âoï cjè mäüt nguäön gáy chaïy nhoí cuîng coï thãø gáy näø
häùn håüp cuía noï våïi khäng khê. Âàûc træng chaïy (näø ) cuía mäüt säú cháút trong âiãöu kiãûn aïp suáút
khê quyãøn nhæ trong baíng 6-2.
Baíng 6 - 2 : . Âàûc træng chaïy (näø ) cuía mäüt säú cháút håi, khê

Giåïi haûn näø
Dæåïi Trãn Khê chaïy
Nhiãût âäü tæû bäúc
chaïy,
o
C
% thãø têch mg/l % thãø têch mg/l
Amäniac(NH
3
) 651 16 111,2 27 187,7
Axãtylen (C
2
H
2
) 335 3,5 37,2 82 870,0
Ãtan (C
2
H
6
) 530 3,0 30,1 15 180,5
Ãtylen (C
2
H
4
) 540 3,0 34,8 34 392,0
Mãtan (CH
4
) 104,2 550 5,0 32,6 16
Hyârä ( H
2
) 530 4,15 3, 5 62,5 45 7
Khê h 7,12 - 66 - 72 - åi næåïc 500 - 600
Khê thiãn nhiãn 550 - 750 3,8 - 13,2 -
Caïcbon oxyt (CO) 12,8 610 145 75 890,0

baíng 6 - 2 th åüc caïc cháú aì C
2
H
2
ïi haûn nä räüng nãn nguy cå
cha
ay âäøi aïp su ùn håüp håi, khê thç caí nh ü tæû bäúc c vaì giåï aïy
(n äøi theo..

Qua
ïy näø cao.
áúy âæ t H
2
v coï giå ø ráút
Khi th áút hä iãût âä haïy i haûn ch
äø ) âãöu thay â
125

cua chât trong kh i.
loíng âãöu g bay h ïc âäü bay håi phu aìo nhiã äü säi
cu ïy khi na íy ra trong pha håi vaì trãn bãö mà ía chá íng.
S i thç sæû úu täú hæåíng âãún quaï trçnh â úng nhau nhæ sæû
c
træng chaïy nguy hiãøm cuía caïc cháút loíng laì caïc thäng säú nhæ nhiãût âäü buìng chaïy,
ön pha
a cháút loíng phaíi âuí âãø duy trç chaïy äøn âënh. Nhiãût âäü bäúc chaïy giåïi haûn cuía mäüt

6.3.2. Chay, nô long ông kh
Caïc cháút
ía chuïng. Sæû cha
coï khaí nàn
ìo cuîng xa
åi vaì mæ û thuäüc v
ût thoaïng cu
ût â
út lo
au khi âaî bay hå chaïy vaì caïc yã aính ãöu giä
haïy cuía håi, khê.
Âàûc
ût âä nhiã ü bäúc chaïy. Âãø cho cháút loíng bäúc chaïy cá íi âäút noïng noï lãn âãún nhiãût âäü nháút âënh
( nhiãût âäü säi - khäng tháúp håi nhiãût âäü giåïi haûn dæåïi cuía sæû bäúc chaïy). Sau khi bäúc chaïy, täúc
âä bäúc håi cuí
säú cháút loíng åí aïp suáút khê quyãøn nhæ trong baíng 6 - 3; khi thay âäøi aïp suáút thç caïc trë säú trong
baíng cuîng thay âäøi theo.
Baíng 6 - 3. Âàût træng chaïy cuía mäüt säú cháút loíng
Nhiãût âäü bäúc chaïy giåïi haûn;
o
C Giåïi haûn näø; % thãø têch
Cháút loíng
Dæåïi Trãn Dæåïi Trãn
Axãtän -20 6 2,2 13
Benzen -14 - 1,4 7,1
Xàng A-74 -36 -7 0,79 5,61
Dáöu maïy biãún aïp 122 163 - -
Dáöu hoaí thàõp saïng 45 86 1,4 7,5
Ræåüu metylic 34,7 7 - 6
Glyxerin 158 - 3,3 -
Dáöu säla 116 147 - -
Nhæûa thäng 32 53 0,8 -
Tälayen 0 30 1,3 6,7

âäü giåïi haûn dæåïi cu bäúc chaïy go äüt caïch kha hiãût âäü bu aïy; åí
n ût cuía cháút æåüc taûo nãn håüp håi khäng khê coï thãø tæû b ïy
d goaûi lai. Trong træåìng håüp âoï ø coï ch út caìng
dãø chaïy thç nhiãût âäü buìng chaïy caìng tháúp vaì nhiãût âäü bäúc chaïy caìng gáön nhiãût âäü buìng chaïy.
T uìng chaïy, caïc cháút ình hai loaûi laì :
- Loai dê chay: laì ch ï nhiãût âä uìng chaïy dæ
o
C nhæ xàng, benzen,
ãte, axeton,...Nhiãût âäü bäúc chaïy aïc cháút dãù c hæåìng cao hån nhiãût âäü buìng chaïy tæì
1
Nhiãût ía sæû üi m ïc laì n ìng ch
hiãût âäü âoï trãn bãö mà loíng â häùn uìng cha
o nguäön gáy chaïy n khäng thã aïy äøn âënh. Chá loíng
heo nhiãût âäü b loíng chia tha
áút loíng co ü b åïi 45
cuía c haïy t
~5
o
C.
126

- Loai chay duoc: Coï nhiãût âäü buìng chaïy trãn 45
o
C nhæ dáöu mazuït, glixerin,...Caïc
ön coìn laûi cuía cháút ràõn sau khi âäút åí daûng cæïng goüi laì pháön coìn laûi daûng cäúc. Quaï trçnh
cháút ràõn coï thaình pháön hoaï hoüc phæïc taûp thç khi chaïy væìa taûo ngoün læía væìa sinh
hoïi. Tuyì thuäüc vaìo thaình pháön hoaï hoüc cuía cháút chaïy, tuyì thuäüc vaìo quaï trçnh chaïy hoaìn
t sàõc vaì muìi cuîng khaïc nhau. Vê duû nhæ cao su,
haïy vaì nhiãût âäü tæû bäúc
.
C C
cháút chaïy âæåüc thç sæû chãnh lãûch nhiãût âäü bäúc chaïy vaì buìng chaïy coï thãø âaût tåïi 30 ~ 35
o
C hoàûc
nhiãöu hån.

6.3.3. Chay cua chât rãn trong không khi.
Âàût âiãøm chaïy cuía nhiãöu cháút ràõn laì khi bë âäút noïng chuïng tæû phán giaíi tæìng pháön vaì
taûo thaình häùn håüp håi khê chaïy. Pháön váût cháút chaïy áúy goüi laì bay håi. Âãø giaíi thêch quaï trçnh
chaïy cuía pháön bay håi, hoaìn toaìn aïp duûng caïc quy luáût âaî âæåüc xem xeït khi chaïy cuía håi vaì
khê. Phá
chaïy cuía pháön coìn laûi daûng cäúc coï nhæîng hiãûn tæåüng khaïc biãût ráút låïn so våïi chaïy cuía håi, khê
nhæng coï thãø giaíi thêch dæûa trãn cå såí cuía lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût.
Caïc
k
oaìn hay khäng hoaìn toaìn maì âaïm chaïy coï maìu
cháút deío, nhæûa khi chaïy taûo khoïi maìu âen; gäù chaïy taûo khoïi maìu âen phåït nhaïm; vaíi bäng, vaíi
len coï khoïi maìu phåït nhaïm; kim loaûi Al, P, K, Na taûo khoïi maìu tràõng.
Caïc kim loaûi kçm vaì kçm thäø chè bäúc chaïy sau khi chuïng âaî chaíy loíng saín pháøm chaïy
la caïc äxyt kim loaûi, nàòm laûi trãn kim loaûi noïng chaíy; trãn bãö màût kim loaûi chaïy nhiãût âäü
thæåìng quaï 1500
o
C.
Âàûc træng chaïy nhuy hiãøm cuía caïc cháút ràõn laì nhiãût âäü bäúc c
chaïy. Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía pháön låïn caïc cháút ràõn cuîng nàòm trong caïc gåïi haûn nhæ caïc cháút
khê; tuy nhiãn coï nhiãöu cháút ràõn coï nhiãût âäü tæû bäúc chaïy dæåïi 50
o
C cho nãn chuïng thuäüc loaûi
cháút tæû chaïy nhæ phäút pho tràõng, sunfua kim loaûi, bäüt kim loaûi, than âaï,...
Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía mäüt säú cháút ràõn nhæ trong baíng 6 - 4
Baíng 6 - 4. Âàûc træng chaïy cuía mäüt säú cháút ràõn
Cháút ràõn
Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy;
o
Cháút ràõn
Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy;
o
Phåït duìng trong xáy dæûng 287 Muìn cæa gäù thäng 214
Gäù thäng 236 Caïc táúm gäù såüi 222
Vaíi sån cao su 308 Than buìn 165
Vaíi sån clovinin 380 Giáúy dáöu 303

Ngoaìi ra coìn duìng mäüt säú thäng sä i laì chè säú âäü chaïy K âãø âaïnh giaï khaí nàng chaïy cuía
cháút ràõn ü chaïy âæå hæïc sa

Trong âoï : Q
t
- nhiãût læåün út imet æïng våïi hiãût âäü
nháút âënh cuía mäöi gáy chaïy.
ú næîa goü
. Chè säú âä üc xaïc âënh bàòng cäng t u:
(6 - 4)
g toaí ra khi âä máùu trong calår mäüt n
m
t
Q
Q
= K
127

Q
m
- nhiãût læåün mäöi gáy
oï K ≥ 2 laì loaûi dãù ch ≤ 0,5 laì aïy vaì K = 0 laì loaûi khäng chaïy.
6.3.4. Chay nô cua bui trong không khi.

- Buûi làõng trãn caïc thiãút bë maïy moïc, âæåìng äúng, cäng trçnh coï thãø chaïy ám è vaì bäúc
haïy.
y hiãøm cuía buûi laì nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía buûi làõng vaì näöng âäü
åïi caíu âa säú hän håüp buûi - khäng khê
b
ïn,
ng
ü tro caìng cao thç khaí nàng bàõt chaïy caìng giaím.
n,
hæ buûi than gäù,
C nhæ buûi gäù, buûi thuäúc
~ 36%,...
guyãn nhán toaí nhiãût cuía, caïc cháút tæû chaïy âæåüc chia thaình ba daûng chaïy laì:
g cuía chaïy
Cháút ràõn c aïy, K loaûi khoï ch
Trong saín xuáút, buûi cuía caïc cháút chaïy vaì buûi trong khoïi laì ráút nguy hiãøm vãö chaïy näø.
Buûi täön taûi åí nhiãöu daûng nhæ :

c
- Buûi lå læíng trong khäng khê coï thãø taûo thaình caïc håüp cháút chaïy näø nguy hiãøm.
Âàût træng chaïy näø ngu
giåïi haûn näø dæåïi cuía buûi lå læíng. Näö ng âäü giåïi haûn näø dæ
laì 2,5 ~ 30 g/m
3
. Coìn näöng âäü giåïi haûn näø trãn cuía häùn håüp buûi - khäng khê thæåìng ráút cao,
khäng thã ïi buûi than laì 2.200g/m
3
, buûi than náu laì 4.500g/m
3
, ø coï âæåüc trong thæûc tãú nhæ âäúi vå
äüt âæåìng laì 13.500g/m
3
.
Xeït vãö tênh cháút chaïy näø thç:
* Loaûi buûi naìo cuîng coï âäü xäúp, do âoï noï coï thãø háúp phuû caïc khê chaïy, háúp phuû äxi
cuía khäng khê vaì taûo âiãöu kiãûn cho sæû bàõt chaïy.
* Buûi coï kêch thæåïc nhoí nãn bãö màût riãng låïn, bãö màût tiãúp xuïc våïi khäng khê seî lå
giåïi haûn näöng âäü näø caìng räüng vaì täúc âäü chaïy caìng cao. Chàóng haûn 500g than chaïy tro
khäng khê phaíi máút vaìi phuït, nhæng 500g buûi than trong cuìng âiãöu kiãûn nhæ nhau coï thãø näø.
* Buûi naìo cuîng coï âäü áøm. Âäü áøm cuía buûi caìng cao thç khaí nàng bàõt chaïy caìng khoï.
Giæîa âäü áøm cuía buûi vaì âäü áøm cuía mäi træåìng coï cán bàòng âäüng. Âäü áøm cuía khäng khê caìng
låïn thç näöng âäü bë trong khäng khê caìng tháúp, giaím khaí nàng bàõt chaïy cuía buûi.
* Buûi naìo cuîng coï tro; âä
Càn cæï vaìo tênh cháút näø, buûi âæåüc phán thaình caïc loaûi sau âáy:
- Buûi lå læíng gáy näø :
* Cáúp 1: Buûi dãù näø, coï näöng âäü giåïi haûn näø dæåïi nhoí hån 15g/m
3
, nhæ buûi læu
huyình, âæåìng, tinh bäüt, nhæûa thäng,...
* Cáúp 2: Buûi näø, coï giåïi haûn näø dæåïi tæì 16 ~ 35g/m
3
, nhæ buûi gäù, buûi than buì
thuäúc nhuäüm,...
- Buûi làõng gáy chaïy:
* Cáúp 3: Buûi âãù chaïy, coï nhiãût âäü tæû bäúc chaïy tháúp hån 250
o
C, n
buûi bäng,...
* Cáúp 4: Buûi chaïy, coï nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cao hån 250
o
laï, buûi than coï haìm læåüng tro tæì 32
Giåïi haûn näø vaì nhiãût âäü tæû bäúc chaïycuía buûi thay âäøi vaì phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú nhæ
aïp suáút, cäng suáút vaì nhiãût âäü cuía mäöi gáy chaïy,...
6.3.5. Môt sô dang chay cua cac chât tu chay.
Dæûa vaìo n
128

6.3.5.1. Caïc loaûi cháút tæû chaïy trong khäng khê:
hê trãn bãö màût chuïng laìm cho täúc âäü phaín æïng äxi hoaï tàng. Nãúu læåüng nhiãût sinh
luyî nhiãût naìy cæï tiãúp tuûc maîi cho âãún mäüt nhiãût
ï áût nhæ råm raû, muìn cæa, caïc loaûi haût. Våïi
û
áúp nhe than buìn, than ná. than âaï, than
ãöm vaì
aïy.
loíng hoàûc ràõn nhæ: äxi neïn, haläit, acid
åïi bäüt nhäm. bäüt than hoàûc bäüt læu huyình.
Nhiãöu cháút ràõn, âàûc biãût laì than coï bãö màût riãng låïn nãn coï khaí nàng háúp phuû äxi
cuía khäng k
ra khäng thoaït hãút ra mäi træåìng xung quanh maì têch luyî laûi trong cháút ràõn, xäúp seî laìm tàng
nhiãût âäü vaì tàng täúc âäü äxi hoaï. Quaï trçnh têch
âäü nháút âënh thç sæû chaïy seî xaíy ra. Theo nguyãn nhán naìy, caïc cháút tæû chaïy trong khäng khê
chia laìm ba nhoïm laì:
- Nhoïm 1: Cac cháút coï nguäön gäúc thæûc v
caïc loaûi váût liãûu naìy ngay åí nhiãût âäü thæåìng âaî coï nhæîng phaín æïng sinh hoüc vaì toaí nhiãût. Sæ
têch luyî nhiãût laìm cho phaín æïng äxi hoaï tàng dáön vaì xem âoï laì tæû chaïy trong khê quyãøn.
- Nhoïm 2: Caïc loaûi than biãún tênh trung vaì th
gäù.
- Nhoïm 3: Dáöu måî thæûc âäüng váût, âàût biãût khi chuïng ngáúm vaìo váût liãûu xäúp chaïy
âæåüc nhæ vaíi, quáön aïo, gieí lau,...thç caìng dãù gáy chaïy vç caïc váût ràõn naìy coï bãö màût riãng låïn
thuïc âáøy quaï trçnh toaí nhiãût âáùn âãún chaïy.
- Nhoïm 4: Caïc loaûi buûi keîm. buûi nhäm, mäö hoïng, caïc loaûi håüp cháút kim loaûi hæîu cå,
phäút pho tràõng, sunfua kim loaûi,...tæû chaïy khi gàûp khäng khê.
6.3.5.2. Caïc cháút tæû chaïy khi tiãúp xuïc våïi næåïc.
Âoï laì kim loaûi kiãöm ( Natri, Kali,...) caïc bua cuía canxi vaì cuía caïc kim loaûi ki
kiãöm thäø ( CaC
2
, Na
2
C
2
,...). Caïc håüp cháút naìy khi taïc duûng våïi næåïc toaí ra nhiãöu nhiãût vaì sinh
ra caïc khê chaïy âæåüc, vê duû:
2Na + 2H
2
O 2NaOH + H
2
( 6 - 5)
CaC
2
+ 2H
2
O Ca(OH)
2
+ C
2
H
2
( 6 - 6)
H
2
vaì C
2
H
2
laì caïc cháút dãù ch
Caïc bua kim loaûi kiãöm nhæ Na
2
C
2
, K
2
C
2
khi gàûp næåïc phaín æïng maûnh hån vaì näø.
6.3.5.3. Caïc cháút hoaï hoüc tæû chaïy khi träün våïi nhau:
Trong âoï coï caïc cháút äxi hoaï dæåïi daûng khê,
nitric âáûm âàûc, peroxit Natri vaì Kali (Na
2
C
2
, K
2
C
2
),...Caïc cháút naìy åí nhiãöu træåìng håüp gáy ra
tæû bäúc chaïy caïc cháút hæîu cå khi tiãúp xuïc våïi chuïng. Peroxit Natri vaì Kali (Na
2
C
2
, K
2
C
2
) khi
coï màût mäüt êt næåïc seî chaïy v
129CHUONG 7
NGUYÃN NHÁN GÁY CHAÏY VAÌ
BIÃÛN PHAÏP PHOÌNG CHÄÚNG CHAÏY NÄØ

.1. Cac kêt câu xây dung va su bao vê phong chông chay.
t chay va dô chju lua cua vât liêu, kêt câu xây dung.
Khaí nàng an toaìn chäúng chaïy âæåüc xaïc âënh båíi mæïc âäü chëu læía
cuía noï, mæïc âäü chëu l dæûng vaì âäü chëu læía
cuía caïc bäü pháûn kãút cá
7.1.1.1. T
Khaí nàng coï thãø bàõt chaïy ( bäúc læía hay chaïy ám è ) cuía váût liãûu khi coï mäöi læía hoàûc
âæa mäöi læía ra xa goüi laì tênh bàõt chaïy. Tiãu chuáøn vaì qui tàõc xáy dæûng ( TCVN 5308 - 1991)
t chaïy ra laìm ba nhoïm laì khäng
c
îu cå khäng quaï 8% tênh theo khäúi læåüng;
bitum våïi haìm læåüng cuía keo dæåïi 6%
khäng chaï y âæåüc næía. Âoï laì caïc váût liãûu häùn håüp vä cå vaì hæîu cå,
7
7.1.1. Tinh bã
cuía nhaì, cäng trçnh
æía phuû thuäüc vaìo khaí nàng chaïy cuía váût liãûu xáy
úu chênh cuía nhaì, cäng trçnh.
ênh bàõt chaïy cuía váût liãûu xáy dæûng.
phán chia táút caí váût liãûu xáy dæûng vaì kãút cáúu theo khaí nàng bàõ
haïy khoï chaïy vaì chaïy.
- Váût liãûu khäng chaïy laì váût liãûu khäng bäúc læía, khäng chaïy ám è, bãö màût khäng bë
hoaï than dæåïi taïc âäüng cuía ngoün læía hoàûc nhiãût âäü cao. Thuäüc nhoïm váût liãûu khäng chaïy laì
caïc váût liãûu vä cå tæû nhiãn vaì nhán taûo, kim loaûi duìng trong xáy dæûng cuîng nhæ caïc cáúu kiãûn
chãú taûo tæì thaûch cao coï chæïa mäüt haìm læåüng cháút hæ
caïc táúm bäng khoaïng duìng keo vaì keo täøng håüp hay
tênh theo khäúi læåüng.
- Váût liãûu khoï chaïy laì váût liãûu khoï bäúc læía, khoï chaïy ám è, bãö màût khoï bë hoaï than
vaì chè tiãúp tuûc chaïy dæåïi taïc âäüng thæåìng xuyãn cuía nguäön læía hay hay nhiãût âäü cao. Sau khi
caïch li våïi nguäön læía thç
caïc kãút cáúu laìm tæì váût liãûu chaïy nhæng âaî âæåüc sæí lyï chäúng chaïy nhæ bã täng atphan, caïc såüi
täøng håüp trong buìn seït, gäù ngám táøm chäúng mäúi moüt, caïc táúm ximàng såüi hæîu cå, mäüt vaìi váût
liãûu polyme,...
130

- Váût liãûu chaïy laì váût liãûu chaïy thaình ngoün læía, chaïy ám è dæåïi taïc âäüng cuía ngoün
læía hay nhiãût âäü cao. Sau khi caïch ly nguäön læía váùn tiãúp tuûc chaïy hoàûc chaïy yãúu. Váût liãûu chaïy
Máút khaí nàng chëu læûc khi chaïy laì khi kãút cáúu xáy dæûng bë phaï hoaûi hoàûc khi
úi diãûn ( khäng bë âäút noïng) tàng
håi, khê âäüc,...) vaì ngoün læía coï thãø âi loüt qua âæåüc.
bàòng giåì hoàûc phuït
öu suûp âäø ( máút khaí nàng chëu læûc) trong caïc âiãöu kiãûn chaïy.
têch æïng xæí cuía caïc kãút cáúu xáy dæûng
øn âënh cæûc âaûi cuía cäng
ín xuáút, nhaì
äng nghiãûp...) diãûn têch, säú táöng, mæïc däü nguy hiãøm chaïy näø cuía haûng saín xuáút, sæû hiãûn coï
iãút bë dáûp læía tæû âäüng nhæ daìn phun næåïc
laì táút caí caïc cháút hæîu cå.
7.1.1.2. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu xáy dæûng.
Âäü chëu læía cuía kãút cáúu xáy dæûng laì khaí nàng giæî âæåüc âäü bãön ( chëu læûc) vaì
khaí nàng che chåí ( bao che) cuía chuïng trong âaïm chaïy ( tæïc váùn hoaìn thaình chæïc nàng khai
thaïc cuía kãút cáúu).
-
kãút cáúu bë biãún daûng âãún mæïc coï thãø gáy nguy hiãøm nãúu tiãúp tuûc sæí duûng.
- Máút khaí nàng bao che cuía kãút cáúu khi chaïy tæïc laì khi kãút cáúu xuáút hiãûn mäüt
trong caïc âiãöu kiãûn sau:
* Nhiãût âäü trung bçnh åí trãn bãö màût phêa âä
lãn 140
o
C, coï thãø gáy chaïy váût cháút åí phoìng bãn caûnh.
* Taûo thaình trong kãút cáúu vãút næïc xuyãn hay läù thuíng maì qua âoï caïc saín
pháøm chaïy ( khoïi,
Âäü chëu læía cuía kãút cáúu xáy dæûng âàûc træng båíi giåïi haûn chëu læía. Giåïi haûn chëu
læía laì thåìi gian qua âoï kãút cáúu máút khaí nàng chëu læûc hay bao che âæåüc âo
( âæåüc xaïc âënh bàòng thæûc nghiãûm hoàûc tênh toaïn). Vê duû : giåïi haûn chëu læía cuía cäüt laì 2 giåì coï
nghéa laì sau 2 giåì cäüt bàõt âá
Nhæîng yãu cáöu âäúi våïi âäü chëu læía cuía caïc kãút cáúu cäng trçnh âæåüc ghi trong
caïc tiãu chuáøn vaì qui tàõc xáy dæûng laì daû trãn sæû phán
trong caïc vuû chaïy vaì thäúng kã kinh nghiãûm vãö thiãút kãú xáy dæûng vaì khai thaïc caïc ngäi nhaì våïi
nhiãöu cäng duûng khaïc nhau. Màût khaïc cuìng våïi yãu cáöu âaím baío sæû ä
trçnh trong âaïm chaïy cuîng cáön phaíi tênh âãún tênh kinh tãú - kyî thuáût cuía noï, phaíi chuï yï âãún xaïc
suáút bë phaï hoaûi cuía caïc bäü pháûn kãút cáúu riãng biãût cuía cäng trçnh trong hoaí hoaûn.

7.1.1.3. Giåïi haûn cuía kãút cáúu cäng trçnh.
Ngäi nhaì, cäng trçnh âæåüc cáúu taûo tæì caïc bäü pháûn kãút cáúu khaïc nhau (tæåìng chëu
læûc, tæåìng ngàn, cäüt, dáöm, saìn, maïi,...) chuïng âæåüc laìm tæì caïc nhoïm váût liãûu khaïc nhau.Theo
mæïc âäü chëu læía vaì giåïi haûn chëu læía täúi thiãøu cuía caïc kãút cáúu chuí yãúu, caïc ngäi nhaì, caïc cäng
trçnh âæûoc chia thaình nàm cáp âäü chëu læía laì I. II, III, IV, V. Cáúp I laì cáúp coï âäü chiu læía cao
nháút vaì giaím dáön theo thæï tæû chæî säú, cáúp V laì cáúp coï âäü chëu læía cao nháút.
Tuyì theo chæïc nàng cuía ngäi nhaì( nhaì åí, nhaì laìm viãûc, nhaì cäng cäüng, xæåíng sa
c
cuía trang thiãút bë tæû âäüng (maïy baïo chaïy tæû âäüng, th
hoa sen, voìi phun,...) âãø caïc âënh âäü chëu læía cáön thiãút cuía ngäi nhaì, cäng trçnh. Ngæåüc laûi càn
cæï vaìo cáúp âäü chçu læía cuía ngäi nhaì âãø quy âinh caïc giaíi phaïp, an toaìn, phoìng chaïy, chæîa
chaïy khi thiãút kãú xáy dæûng nhæ säú táöng, diãûn têch, chiãöu daìi, säú læåüng vaì kêch thæåïc cuía caïc läúi
thoaït naûn, chiãöu daìi âæåìng thoaït naûn, khoaíng caïch ngàn chaïy giæîa caïc nhaì, læu læåüng næåïc
chæîa chaïy...
131

Giåïi haûn chëu læía täúi thiãøu cuía caïc kãút cáúu chênh cuía ngäi nhaì, cäng trçnh theo
tiãu chuáøn vaì quy tàõc xáy dæûng nhæ trong baíng 6-4.
Baíng 6-4 Giåïi haûn chëu læía täúi thiãøu cuía caïc kãút cáúu xáy dæûng; giåì:
chëu læía
cuía nhaì vaì
kãút cáúu
læûc, tæåìng
läöng cáöu,
thang, cäüt
ngoaìi tæì
caïc táúm
panel treo
úm panel
saìn vaì caïc kãút
cáúu chëu læûc
khaïc cuía saìn
Tæåìng chëu
læûc bãn
trong (tæåìng
ngàn)
Chiãúu
nghè, cáöu
thang vaì
caïc báûc

Mæïc âäü Tæåìng chëu Tæåìng Caïc tá
I 2,5 0,5 1,0 0,5 1,0
II 1,0 2,0 0,25 0,75 0,25
III 2,0 0,25 0,75 0,25 1,0
IV 0,5 0,25 0,25 0,25 1,0
V -- -- -- -- 0,25

7.1.2. Dô chju lua cu t câu ga , bê tông cô p.
7.1.2.1. Âäü chëu læía cuía kã úu gaûch âaï:
Âäü chëu uía kãút c ï phuû vaìo tiãút di aíi phaïp k úu, tênh
cháút nhiã t lê cuía vá gaûch, âa æång pha noïng.
Kãút cáúu âaï ( tron úu cuía khäng co ûng báút kç v u naìo kh ãöu laìm
viãûc chëu neïn vaì âæåüc chia ra kãút cáúu chëu læûc vaì chëu læûc baín thán. Nhåì khäúi læå ín thán
låïn vaì ca h cháút nhi áût lê cuía vá ãûu maì kãút cá aûch âaï coï âæ æû chëu âæ c âäüng
öu kiãûn chaïy chëu
cæåìng âäü vaì khäng phaït hiãûn daïu vãút bë
C, sau khi nguäi cæåìng âäü cuía noï giaím âi 50 - 60 %, luïc
a kê ch da
út cá
t the
læía c áúu gaûch âa thuäüc ãûn, gi ãút cá
ût váû ût liãûu ï vaì ph ïp âäút
gaûch g kãút cá chuïng ï sæí du áût liãû aïc) â
üng ba
ûng taï ïc tên ãût v ût li úu g åüc s
cuía læía âäút trong âiãöu kiãûn hoaí haûn.
ía cao. Trong âiã - Kãút cáúu bàòng gaûch nung coï giåïi haûn chëu læ
âæûåc âäút noïng âãún 700- 900
o
C, thæûc tãú khäng giaím
phaï hoaûi. Khi âäút noïng âãún 800
o
C chè tháúy hæ haûi trãn bãö màût cuía caïc khäúi xáy dæåïi daûng caïc
vãút næït nhoí vaì bong ra nhæîng låïp moíng.
- Gaûch silicaït ( gaûch khäng nung) dæåïi taïc duûng cuía nhiãût âäü cao thç sæû thay âäøi
cæåìng âäü thua keïm gaûch nung. Khi âäút noïng gaûch silicaït âeïn 300
o
C, tiãúp theo laìm laûnh thç
cæåìng âäü cuía noï tàng lãn, nhæng nãúu tiãúp tuûc tàng nhiãût âäü thç cæåìng âäü cuía gaûch seî giaím.
Gaûch silicaït âæåüc âäút noïng âãún 700
o
âoï bãö màût cuía caïc khäúi xáy xuáút hiãûn caïc vãút næït.
- Âaï väi cuîng coï âäü chëu læïa tæång âäúi täút. Kãút quaí thê nghiãûm âaï väi âàûc cho
tháúy ràõng cuìng våïi sæû tàng nhiãût âäü thç cæåìng âä tàng vaì khi nhiãût âäü âãún 600
o
C noï âaût 134 %,
132

nhæng åí nhãût âäü 700
o
C noï chèï âaût 104 % zo våïi cæåìng âäü ban âáöu. Sæû phán giaíi âaï väi thaình
canxi oxit vaì cacbon âioxit âæåüc bàõt âáöu bàòng 800
o
C
- Giåïi haûn chëu kæía cuía tæåìng xáy bàòng gaûch nung vaì gaûch silicaït daìy 25 cm laì
5 giåì, coìn gaûch coï läù räùng laì 5m5 giåì. Giåïi haûn chëu læía cuía tæåìng xáy bàòng âaï tæ nhiãûn âæåüc
coi nhæ bàòng cuía tæåìng bã täng nheû, âaï thaûch cao vaì gaûch âoí nheû. Giåïi haûn chëu læía cuía gaûch
chëu âæûn cuía chuïng
æåìng chè âaût dæåïi 1 giåì vaì âäi khi coìn tháúp hån. Giæåïi haûn chëu læía cuía kãút cáúu bãtäng cäút
ng baío vãû, khäúi læåüng vaì âæåìng
æåìn) coìn táúm chè bë âäút tæì màût dæåïi.
cao cuía màût càõt.
cuía cäüt xáy bàòng gaûch âaï phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc màût càõt cuía chuïng.

7.1.2.2. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu bã täng cäút theïp:
Nhåì tênh khäng chaïy vaì khaí nàng dáùn nhiãût khäng låïn maì caïc kãút cáúu bã täng
cät theïp khaï bãön væîng âäúi våïi taïc âäüng cuía caïc yãúu täú xám thæûc cuía âaïm chaïy, nhæng khäng
thãø bãön væîng vä haûn âäúi våïi læía. Caïc kãút cáúu bãtäng cäút theïp hiãûn âaûi thæåìng coï thaình moíng
khäng coï liãn kãút toaìn khäúi våïi caïc bäü pháûn khaïc cuía ngäi nhaì, nãn laìm haûn chãú khaí nàng
hoaìn thaình chæïc nàng chëu taíi cuía chuïng trong âiãöu kiãûn chaïy, thåìi gian
th
theïp phuû thuäüc vaìo kãút cáúu tiãút diãûn cuía noï, bãö daìy låïp bã tä
kênh cuía cäút theïp, maïc cuía bã täng vaì loaûi cäút liãûu, taíi troüng taïc duûng vaì så âäö laìm viãûccuía kãút
cáúu.
- Caïc loaûi dáöm, táúm, panel saìn chëu uäún mäüt nhëp âàût tæû do trãn hai gäúi tæûa dæåïi
taïc âäüng cuía ngon læía sæî bë phaï hoaûi do cäút theïp doüc chëu læûc åí dæåïi bë âäút noïng âãún nhiãût âäü
giåïi haûn nháút âënh. Giåïi haûn chëu âæûng cuía chuïng phuû thuäüc vaìo âäü dáöy cuía táúm bã täng baío
vãû, loaûi cäút theïp trë säú cuía taíi troüngû laìm viãûc vaì âäü dáùn nhiãût cuía bã täng åí caïc dáöm âäü chëu
læía phuû thuäüc vaìo bãö daìy cuía tiãút diãûn. Trong cuìng caïc thäng säú kãút cáúu giåïi haûn chëu læía cuía
dáöm keïm hån caïc táúm båíi vç trong khi hoaí hoaûn dáöm bë âäút noïng tæì ba phêa (màût dæåïi vaì hai
màût s
- Caïc baín táúm coï baín kã bäún caûnh oï giåïi haûn chëu læía cao so våïi kãút cáúu chëu
uäún âån giaín. Loaûi naìy coï cäút theïp chëu læûc trong hai hæåïng vuäng goïc cho nãn khaí nàng chëu
læûc cuía chuïng coìn phuû thuäüc tyí lãû cäút theïp trong nhëp ngàõn vaì daìi. Trong caïc táúm hçnh vuäng
coï tyí lãû caïc caûnh bàòng âån vë thç nhiãût âäü tåïi haûn khi xuáút hiãûn giåïi haûn chëu læía laì 800
o
C. Khi
tàng tyí lãû caïc caûnh cuía táúm thç nhiãût âäü tåïi haûn giaím, do âoï giaím giåïi haûn chëu læía. Våïi tyí lãû
caïc caûnh låïn hån 4 thç giåïi haûn chëu læía thæûc tãú bàòng gåïi haûn chëu læía cuía caïc táúm tæûa trãn hai
caûnh
- Caïc dáöm vaì caïc táúm daûng dáöm siãu ténh khi bë âäút noïng thæåìng bë máút khaí
nàng chëu læûc do phaï hoaûi trong caïc màût càõt gáön gäúi tæûa vaì giæîa nhëp. Caïc màût càõt giæîa nhëp bë
phaï hoaûi do giaím cæåìng âäü cuía cäút theïp doüc chëu læûc, coìn caïc màût càõt gáön gäúi tæûa laì do täøn
tháút cæåìng âäü bã täng åí vuìng chëu neïn bãn dæåïi bë âäút noïng âãún nhiãût âäü cao. Täúc âäü âäút noïng
cuía vuìng naìy phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc cuía màût càõt ngang. Cho nãn âäü chëu læía cuía caïc táúm
daûng siãu tènh phuû thuäüc vaìo bãö daìy cuía chuïng, coìn cuía caïc dáöm thç phuû thuäüc vaìo bãö räüng vaì
chiãöu
- Giåïi haûn chëu læía cuía kãút cáúu bã täng theïp chëu uäún æïng suáút træåïc laì thåìi gian
âäút noïng cäút theïp doüc âãún nhiãût âäü 200 ~ 300
o
C, nhoí hån nhiãöu so våïi theïp caïn noïng. Giåïi
133

haûn chëu læía cuía caïc kãút cáúu æïng suáút træåïc nhoí hån vaìi láön so våïi caïc kãút cáúu coï cäút theïp laìm
bàòng theïp caïn noïng thæåìng, theïp såüi êt cacbon tuäút nguäüi.
- Giåïi haûn chëu læía cuía cäüt phuû thuäüc vaìo så âäö cgáút taíi cuía chuïng (neïn trung
tám hay lãûch tám), kêch thæåïc màût càõt ngang, pháön tràm cäút theïp, loaûi cäút liãûu låïn vaì bãö daìy
låïp bã täng baío vãû cäút theïp. Sæû phaï hoaûi cuía caïc cäüt khi âäút noïng thæåìng xaíy ra do giaím
g 20%) so våïi cäüt tæì bã täng våïi cäút
læía khäng tháúp hån so våïi khi âäút
thæåìng bë phaï hoaûi. Qua thæûc tãú cuîng nhæ thê nghiãûm cho tháúy âäü chëu læía cuía
p h vaì khaí nàng chëu læûc sau 15 phuït do taïc
áúu theïp daìy, låïn vaì coï hãû säú an toaìn cao thç chëu
ÄÚp caïc bãö cuía kãút cáúu bàòng váût liãûu khoï chaïy. Âãø äúp baío vãû cäút theïp thæåìng duìng
û náng cao nhiãût âäü maì
cæåìng âäü cuía cäút theïp vaì bã täng. Nãúu taíi troüng dàût våïi âäü lãûch tám låïn thç âäü chëu læía cuía cäüt
seî phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo bãö daìy cuía låïp bã täng baío vãû cuía cäút theïp chëu keïo. Âäü chëu læía
cuía caïc cäüt våïi âäü lãûch tám nhoí gáön bàòng âäü chëu læía cuía cäüt neïn âuïng tám. Cäüt chãú taûo tæì bã
täng våïi cäút liãûu âaï dàm granit coï âäü chëu læía tháúp (khoaín
liãûu laì âaï väi, båíi vç thaûch anh coï trong thaình pháön cuía âaï granit bi phaï hoaûi åí nhiãût âäü 573
o
C,
coìn âaï väi bàõt âáöu bë phán giaíi åí nhiãût âäü nung âãún 800
o
C.
- Caïc táúm tæåìng thæåìng bë âäút noïng tæì mäüt phêa khi coï hoaí hoaûn , nãn chuïng coï
thãø voîng vãö phêa coï læía hay vãö phêa ngæåüc laûi. Tæåìng tæì kãút cáúu chëu neïn âuïng tám tråí thaình
kãút cáúu chëu neïn lãûch tám våïi âäü lãûch tám ngaìy caìng tàng theo thåìi gian. Trong âiãöu kiãûn âoï
âäü chëu læía cuía tæåìng chëu læûc phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo taíi troüng vaì bãö daìy cuía chuïng. Khi tàng
taíi troüng vaì giaím bãö daìy cuía tæåìng thç âäü chëu læía cuía chuïng giaím vaì ngæåüc laûi. Khi tæåìng bë
âäút noïng âäöng thåìi tæì hai phêa (tàng ngàn giæîa caïc phoìng) åí chuïng khäng coï voîng nhiãût, kãút
cáúu váùn laìm viãûc våïi læûc neïn âuïng tám, do âoï giåïi haûn chëu
noïng mäüt phêa.
7.1.3. Nâng cao dô chju lua cua kêt câu thep.
7.1.3.1. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu theïp.
Trong xáy dæûng thæåìng sæí duûng caïc kãút cáúu kim loaûi âæåüc chãú taûo tæì theïp, gang vaì
caïc håüp kim nhäm, phäø biãún hån caí laì caïc kãút cáúu chãú taûo tæì caïc loaûi theïp khaïc nhau. So våïi
kãút cáúu bã täng thç cuìng mäüt khaí nàng chëu læûc thç caïc kãút cáúu theïp tæång âäúi nheû hån vaì
thuáûn tiãûn hån trong làõp gheïp, nhæng trong âiãöu kiãûn hoaí hoaûn, dæåïi taïc duûng cuía nhiãût âäü cao
caïc kãút cáu theïp
háön låïn caïc kãút cáúu theïp bë biãún daûng, máút äøn âën
âäüng maûnh cuía ngon læía lãn chuïng. Caïc kãút c
âæûng âæåüc láu hån. Âàûc biãût caïc cäüt, dáöm vaì daìn theïp khäng coï baío vãû âãöu bë phaï hoaûi trong
hoaí hoaûn.
Âäúi våïi træåìng håüp khi thiãút kãú caïc ngäi nhaì hay caïc cäng trçnh coï nguy cå phaït
sinh chaïy keïo daìi trong thåìi gian quaï 15 phuït vaì yãu cáöu phaíi baío toaìn kãút cáúu cuía toaìn bäü
ngäi nhaì thç cáön phaíi baío vãû caïc kãút cáúu áúy chäúng laûi taïc âäüng cuía læía.
7.1.3.2. Caïc phæång phaïp náng cao âäü chëu læía cuía kãút cáúu theïp.
Âãø baío vãû caïc kãút cáúu theïp nhàòm náng cao âäü chëu læía cuía chuïng coï thãø duìng mäüt
säú phæång phaïp sau:
-
bã täng nheû, gaûch âoí, gaûch xáy nhiãöu läù räùng, caïc táúm thaûch cao vaì phibräximang, væîa traït,
caïc táúm såüi bäng khoaïng vaì bäng thuyí tinh. Hiãûu quaí cuía låïp äúp phuû thuäüc vaìo tênh cháút hoaï
lyï cuía váût liãûu âæåüc sæí duûng vaìo khaí nàng chäúng laûi taïc âäüng cuía læía sæ
134

åí nhiãût âäü âoï xaíy ra sæû thay âäøi cáúu truïc cuía váût liãûu laìm máút cæåìng âäü cuía noï xuáút hiãûn vãút
æîa traït daìy 25mm âæåüc traït trãn læåïi theïp laìm tàng nhiãût âäü chëu læía cuía
læía 2 giåì 10 phuït. Giaï thaình låïp äúp cuía cäüt theïp daìy bàòng 1/4 viãn gaûch khoaíng 15% giaï
laì sæû co ngoït
g giåïi haûn chëu læía cuía cäüt lãn âãún 3,5 giåì. Caïc táúm phibräximàng daìy 40mm
; âàûc biãût laì caïc bäü pháûn cuía daìn theïp,
bàòng váût liãûu nhæ thãú coï giåïi haûn chëu læía 3 giåì.
cuía kãút cáúu theïp nhiãöu láön cho âãún khi taûo thaình låïp daìy 2,5 ~ 3,0mm. Dæåïi
næït.
* Låïp v
cäüt theïp âãún 50 phuït. Tàng bãö daìy cuía låïp væîa âãún âãún 50mm seî tàng giåïi haûn chëu læía cuía cäüt
âãún 2giåì. Âäúi våïi loaûi baío vãû naìy sæû phaï hoaûi cuía kãút cáúu xaíy ra dæåïi nhiãût âäü khaï cao giaï
thaình låïp äúp cuía cäüt theïp bàòng væîa traït trãn læåïi theïp khoaíng 20% giaï thaình cäüt.
* ÄÚp caïc cäüt theïp våïi låïp äúp coï bãö daìy bàòng 1/2 viãn gaûch xáy cho tháúy låïp äúp
váùn nguyãn veûn vaì baío vãû cäüt trong thåìi gian 5 giåì. Cäüt âæåüc äúp 1/4 viãn gaûch coï giåïi haûn
chëu
thaình cuía cäüt.
* Baío vãû cäút theïp bàòng caïc táúm thaûch cao daìy 30mm coï thãø laìm tàng giåïi haûn
giåïi haûn chëu læía cuía cäüt lãn 2 giåì, coìn tàng bãö daìy cuía táúm thaûch cao âãún 60mm thç coï thãø
tàng âäü chëu læía lãn âãún 4 giåì 30 phuï t. Nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp baío vãû naìy
cuía caïc táúm thaûch cao vaì sau âoï chuïng bë læía phaï hoaûi.
* Caïc táúm bã täng kãràmdêt daìy 40mm våïi låïp væîa traït daìy 20mm coï thãø baío vãû
âæåüc cäüt trong 2 giåì, coìn tàng bãö daìy cuía caïc táúm thaûch cao âãún 65mm våïi låïp væîa traït cuîng
nhæ thãú laìm tàn
våïi låïp væîa traït daìy 20mm baío vãû cäüt âæåüc trong 2 giåì.
Viãûc baío vãû dáöm, daìn theïp khoíi taïc âäüng cuía ngoün læía phæïc taûp hån nhiãöu so våïi
cäüt. ÄÚp caïc bãö màût cuía caïc kãút cáúu naìy bàòng váût liãûu daûng táúm thæûc tãú khäng thæûc hiãûn âæåüc.
Cuîng ráút khoï khàn khi traït låïp væîa baío vãû lãn dáöm, daìn
cho nãn phæång phaïp naìy êt âæåüc sæí duûng.
- Phun caïc loaûi væîa khaïc nhau coï chæïa váût liãûu caïch nhiãût coï hiãûu quaí nhæ amiàng,
veïcmiculêt, peclêt lãn bãö màût kãút cáúu laì mäüt phæång phaïp âån giaín hån âãø baío vãû kãút cáúu theïp
khoíi taïc âäüng cuía ngoün læía.
* Baío vãû cäüt theïp bàòng låïp äúp chãú taûo tæì peclêt, ximàng maïc 500, amiàng vaì
thuyí tinh loíng (cáúp phäúi theo khäúi læåüng 2 : 6 : 1 : 0,5) daìy 60mm coï giåïi haûn chëu læía 3 giåì.
Cuîng âaût âæåüc giåïi haûn chëu læía nhæ váûy nãúu boüc cäüt bàòng låïp baío vãû daìy 55mm thay vç peclêt
bàòng veïcmiculêt.
* Váût liãûu chãú taûo tæì amiàng, peclêt, veïcmiculêt vaì thaûch cao xáy dæûng (cáúp phäúi
theo tè lãû khäúi læåüng 2 : 1 : 2 : 3) cuîng coï tênh cháút chëu læía cao. Cäüt theïp âæåüc baío vãû bàòng
låïp äúp caïch nhiãût daìy 40mm
- Baío vãû caïc kãút cáúu theïp bàòng låïp boüc tæì váût liãûu nåí phäöng dæåïi nhiãût âäü cao âæåüc
coi laì phæång phaïp coï nhiãöu triãøn voüng. Váút liãûu boüc naìy coï maìu tràõng, coï thãø duìng trong caïc
càn nhaì kên våïi âäü áøm cuía khäng khê khäng quaï 80%. Låïp boüc naìy âæåüc traïng lãn bãö màût âaî
âæåüc laìm saûch gè
taïc âäüng cuía læía, bãö daìy cuía låïp boüc trãn tàng lãn âãún 50 ~ 70mm do nåí phäöng, coìn giåïi haûn
chëu læía cuía kãút cáúu theïp tàng tæì 25 âãún 45 ~ 60 phuït. Giaï thaình cuía låïp traïng bàòng váût liãûu nåí
phäöng chiãúm 20 ~ 25% giaï thaình cuía kãút cáúu.
135

- Hiãûn nay åí nhiãöu næåïc âaî xáy dæûng caïc ngäi nhaì våïi khung kim loaûi trong chuïng
chæïa âáöy næåïc âãø tàng giåïi haûn chëu læía cho kãút cáúu. Duìng næåïc coï phuû gia chäúng àn moìn âäø
âáöy vaìo caïc cäüt cuía khung nhaì, trong nhiãöu træåìng håüp coìn âäø âáöy trong caïc dáöm mang saìn.
Hãû thäúng cáúp næåïc chæïa âáöy caïc kãút cáúu coï thãø khäng thæåìng xuyãn khi coï hoaí hoaûn, cuîng coï
thãø thæåìng xuyãn våïi hãû thäúng læu thäng tæû nhiãn hay cæåîng bæïc. Giåïi haûn chëu læía cuía caïc
kãút cáúu nhæ váûy phuû thuäüc vaìo âäü daìy cuía chuïng vaì täúc âäü chaíy næåïc coï thãø âaût tåïi 2 giåì. Giaï
thaình cuía viãûc baío vãû kãút cáúu kiãøu naìy chiãúm tæì 6 ~ 10% giaï thaình cuía kãút cáúu.
7.1.4.1. Sån, traït vaì äúp bàòng caïc váût liãûu khäng chaïy.
Laì caïc biãûn phaïp giæî cho gäù khäng chaïy trong khoaíng 15 ~ 20 phuït vaì laìm tråí ngaûi
û cha
o khä, caïc táúm thaûch cao coï såüi,
aì caïch ngànåí bãn trong càn nhaì khä raïo. Hiãûu quaí cuía væîa thaûch
uaí phoìng chaïy thç thua keïm caïc táúm thaûch cao.
haïy. Caïc cháút naìy dãù hoaì tan trong


7.1.4. Bao vê cac kêt câu gô khoi chay.
Kãút cáúu gäù âæåüc sæí duûng räüng raîi trong xáy dæûng, nhæng tênh chaïy laì nhæåüc âiãømcuía
chuïng. Vç váûy âãø baío vãû cho kãút cáúu gäù khoíi chaïy, trãn thæûc tãú âaî duìng nhiãöu phæång phaïp
chäúng chaïy cho kãút cáúu gäù nhæ sau:


sæ ïy lan theo kãút cáúu gäù.
- Trong caïc loaûi traït thêch håüp nháút laì traït bàòng väi - xi màng hoàûc caïc cháút khaïc coï
tênh chäúng nhiãût tæång tæû. Låïp væîa traït väi - xi màng hoàûc väi - amiàng coï thãø baío vãû kãút cáúu
gäù khoíi chaïy trong thåìi gian tæì 15 ~ 30 phuït phuû thuäüc vaìo bãö daìy cuí a låïp væîa vaì phæång
phaïp traït.
- Váût liãûu äúp chäúng chaïy thæåìng duìng væîa thaûch ca
caïc táúm xi màng amiàng. Duìng væîa thaûch cao khä hay caïc táúm thaûch cao coï såüi thay cho væîa
thæåìng âãø hoaìn thiãûn tæåìng v
cao khä tæång âäúi tháúp, vç trong âiãöu kiãûn cuía hoaí hoaûn caïc táúm âoï thæåìng bë phaï hoaûi sau 10
~ 15 phuït. Caïc táúm phibräximàng phàóng hay gåün soïng duìng âãø laìm låïp baío vãû cho caïc màût
ngoaìi cuía tæåìng caïc nhaì vaì cäng trçnh bàòng gäù; chuïng laì caïc váût liãûu khäng chaïy nhæng vãö
màût hiãûu q
- Khi gia cäng bãö màût gäù âæåüc phuí mäüt låïp væîa chäúng chaïy våïi læåüng muäúi khä êt
nháút laì 100g cho 1m
2
bãö màût gia cäng hoàûc bao phuí bãö màût caïc kãút cáúu gäù bàòng mäüt låïp sån
baío vãû. Caïc phæång phaïp baío vãû phoìng chaïy naìy laì âãø ngàn ngæìa sæû bàõt læía cuía caïc bãö màût
kãút cáúu khi coï taïc âäüng cuía nguäön nhiãût nhæ læía xuáút hiãûn khi âoaín maûch, cuía caïc âeìn haìn,...
7.1.4.2. Ngám, táøm gäù trong dung dëch cuía caïc chát chäúng chaïy.
Laì biãûn phaïp baío vãû caïc kãút cáúu gäù khoíi chaïy coï hiãûu quaí cao nháút. Caïc cháút chäúng
chaïy laì caïc cháút hoaï hoüc duìng âãø laìm cho gäù khäng bäúc c
næåïc vaì âæåüc duìng táøm gäù dæåïi daûng væîa. Hiãûu quaí låïn nháút coï thãø âaût âæåüc nãúu gäù táøm âæåüc
75kg/m
3
cháút chäúng chaïy vaì gäù âæåü c coi laì cháút khoï chaïy. Hçnh thæïc naìy laì táøm sáu vaì thæûc
hiãûn åí caïc thiãút bë ngám táøm (caïc aptäclaïp) dæåïi aïp suáút cao lãn âãún 10 ~ 15at trong khoaíng
10 ~ 15 giåì, væîa cháút chäúng chaïy seî ngáúm vaìo gäù.
7.1.4.3. Giaíi phaïp kãút cáúu.
136

Mäüt trong caïc âàûc âiãøm cuía kãút cáúu gäù laì caïc khe räùng chæìa laûi trong tæåìng vaì
trong caïc vaïch ngàn âãø laìm thäng thoaïng vaì chäúng muûc cho gäù. Trong ráút nhiãöu træåìng håüp
caïc läù räøng âoï âæåüc liãn thäng våïi nhau; do âoï khi coï hoaí hoaûn xaíy ra thæåìng taûo âiãöu kiãûn
thuáûn låüi cho leía lan truyãön nhanh choïng vaì chaïy ngáöm. Âãø haû tháúp cæåìng âäü chaïy cuía gäù
trong âaïm chaïy vaì haûn chãú sæû tæû chaïy lan nãn cáön nghiãn cæïu caïc giaíi phaïp kãút cáúu gäù. Mäüt säú
trong giaíi phaïp kãút cáúu âoï laì laìm giaím säú læåüng váût liãûu chaïy åí trong kãút cáúu gäù bàòng caïch
o caïc cháút âãûm (phuû gia) chaïy âæåüc åí caïc läù häøng; haûn chãú
ûng vaì mæïc âäü chëu læía cuía kãút cáúu xáy dæûng
khi chaïy näø cuía caïc quaï trçnh cäng nghãû, caïc xê nghiãûp saín xuáút
ì quaï trçnh chaïy. Âãø phaït sinh ra chaïy cáön phaíi coï cháút chaïy, cháút
uän luän coï caïc
ïi
hãú caïc
g nghãû saín
x å baín xaïc suáút xuáút hiãûn chaïy näø âæåüc
ì:
hiãût âäü bäúc chaïy) vaì âiãöu kiãûn gia cäng, khaí nàng bàõt læía hay
näø khi coï taïc âäng tæång häø våïi næåïc hay caïc cháút äxi hoaï - âäúi våïi caïc cháút ràõn
duìng caïc cháút khäng chaïy thay ch
diãûn têch caïc läù häøng trong tæåìng, vaïch ngàn vaì saìn nhaì; traïnh laìm caïc läù häøng trãn kãút cáúu
gäù, træåìng håüp khäng traïnh âæåüc (vç lyï do sæí duûng hoàûc kãút cáúu) thç phaíi laìm maìng che hay
låïp ngàn caïch bàòng váût liãûu khäng chaïy.
7.2. Phong ngua hoa hoan.
Phoìng ngæìa hoaí hoaûn trãn cäng træåìng, åí cå såí saín xuáút, trong xê nghiãûp laì nhàòm âãö phoìng
khäng âãø cho âaïm chaïy xaíy ra, haûn chãú phaûm vi âaïm chaïy lan räüng, taûo âiãöu kiãûn cho âäüi
chæîa chaïy dáûp tàõt âaïm chaïy âæåüc këp thåìi, nghiãn cæïu biãûn phaïp thoaït ngæåìi vaì taìi saín trong
thåìi gian chaïy âæåüc an toaìn.
Viãûc læûa choün caïc biãûn phaïp phoìng chaïy phuû thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn nhæ:
- Tênh bàõt chaïy cuía váût liãûu xáy dæ
- Khaí nàng nguy hiãøm
- Sæû bäú trê quy hoaûch kiãún truïc nhaì cæía vaì cäng trçnh, âiãöu kiãûn âëa hçnh,...
7.2.1. Muc dô nguy hiêm chay nô trong san xuât.
Cå såí cuía âaïm chaïy la
äxi hoaï vaì nguäön nhiãût âuí cäng suáút. Trong caïc cäng trçnh nhaì åí vaì saín xuáút l
cháút chaïy, äxi trong khäng khê åí traûng thaïi tæû do vaì caïc nguäön nhiãût, tuy nhiãn chuïng chè giå
haûn åí tyí lãû maì trong âiãu kiãûn bçnh thæåìng khäng thãø gáy chaïy. Nhæîng tyí lãû âoï khäúng c
âiãöu kiãûn an toaìn, phoìng chaïy, vi phaûm caïc âiãöu kiãûn an toaìn seî gáy nãn caïc âaïm chaïy. Quy
mä âaïm chaïy phuû thuäüc vaìo âàûc træng nguy hiãøm chaïy näø cuía caïc quaï trçnh cän
uáút vaì âàûc âiãøm quy hoaûch kãút cáúu cuía ngäi nhaì. Vaì c
xaïc âënh båíi quaï trçnh cäng nghãû, coìn caïc giaíi phaïp quy hoaûch - kãút cáúu quyãút âënh phaûm vi
lan truyãön cuía âaïm chaïy vaì háûu quaí cuía noï.
Sæû âaïnh giaï mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø cuía caïc quaï trçnh cäng nghãû trong saín xuáút laì
cå såí âãø thiãút kãú caïc giaíi phaïp kyî thuáût xáy dæûng coï liãn quan tåïi viãûc phoìng chaïy vaì laìm
giaím thiãût haûi do chaïy gáy ra.
Xuáút phaït tæì caïc tênh cháút cuía váût liãûu duìng trong saín xuáút, âiãöu kiãûn sæí duûng vaì gia
cäng chuïng, tiãu chuáøn vaì qui tàõc xáy dæûng; caïc ngaình saín xuáút âæåüc chia laìm 6 haûng A, B,
C, D, E, vaì F theo mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø. Nhæîng tiãu chuáøn chênh âãø xaïc âënh caïc haûng
saín xuáút theo âàûc træng chaïy näø nguy hiãøm la
* Nhiãût âäü buìng chaïy - âäúi våïi cháút loíng dãù bàõt læía
* Näöng âäü giåïi haûn chaïy, näø dæåïi - âäúi våïi khê vaì buûi chaïy
* Khaí nàng chaïy (n
137

* Säú læåüng caïc cháút âæåüc taûo ra trong saín xuáút vaì caïc âiãöu kiãûn mäi træåìng (nhæ
nhiãût âäü, aïp suáút,...).
7.2.1.1. Nhoïm saín xuáút haûng A vaì B.(nguy hiãøm chaïy näø) laì nguy hiãøm nháút, quaï trçnh
saín xuáút coï liãn quan âãún viãûc chãú biãún, sæí duûng váûn chuyãøn taìng træí caïc cháút loíng chaïy, caïc
n coï thãø phaït sinh näø (traûm neïn
ûng cacbonbisunfua, ãte,
uûng gia cäng
nhæîng træåìng
chaïy bë loaûi træì âæåüc goüi laì caïc âiãöu kiãûn an
o ra hãû thäúng chaïy.
ì thåìi gian taïc âäüng cuía noï khäng âuí âãø laì häùn

út nhiãöu so våïi caïc âiãöu kiãûn an toaìn
chàóng haûn nhæ:
cháút khê vaì buûi. Nhæîng ngaình saín xuáút thuäüc caïc haûng naìy coì
khê amäniac, quaï trçnh ræía caïc chi tiãút trong dáöu hoaí, quaï trçnh sæí du
axetän,...)
7.2.1.2. Nhoïm saín xuáút haûng C.(nguy hiãøm chaïy) liãn quan âãún viãûc sæí d
caïc caïc cháút ràõn, loíng hay daûng khê âæåüc âäút noïng dæåïi daûng nhiãn liãûu våïi nhiãût âäü buìng
chaïy cao hån 120
o
C; sæí duûng váût liãûu khäng chaïy åí traûng thaïi noïng, nung noïng hay noïng
chaíy, quaï trçnh gia cäng chuïng keìm theo toaí nhiãût bæïc xaû, phaït tia læía hay læía. Caïc ngaình saín
xuáút thuäüc haûng naìy chè coï thãø phaït sinh chaïy (gia cäng gäù, näöi náúu håi,caïc xæåíng dãût, âuïc,
reìn,...)
7.2.1.3. Nhoïm saín xuáút haûng D vaì E.(khäng thãø hiãûn âàûc tênh nguy hiãøm cuía saín xuáút)
gäöm caïc ngaình saín xuáút coï liãn quan âãún viãûc sæí duûng, gia cäng caïc cháút khäng chaïy. Nãúu
nhæ caïc cháút âoï âæåüc gia cäng våïi nhiãût âäü cao thç quaï trçnh saín xuáút âoï thuäüc haûng Âáút næåïc
(náúu chaíy, nhoïm loì, gia cäng noïng) coìn gia cäng våïi nhiãût âäü bçnh thæåìng åí traûng thaïi nguäüi
thç thuäüc haûng E (nhaì maïy saín xuáút váût liãûu xáy dæûng, gia cäng nguäüi kim loaûi).
7.2.1.4. Nhoïm saín xuáút thuäüc haûng F.(nguy hiãøm näø) laì caïc ngaình saín xuáút duìng caïc
khê chaïy khäng coï pha loíng vaì buûi gáy näø våïi khäúi læåüng maì chuïng coï thãø taûo thaình häùn håüp
gáy näø trong thãø têch, åí âoï theo âiãöu kiãûn cuía quaï trçnh cäng nghãû chè coï thãø taûo nãn näø
(khäng keìm theo chaïy); caïc cháút chuí coï khaí nàng gáy näø (khäng keìm theo chaïy) khi taïc duûng
våïi næåïc, äxi cuía khäng khê hay taïc duûng våïi nhau (saín xuáút kim loaûi saûchbàòng phæång phaïp
âieûn ly, phuûc häöi kim loaûi trong mäi træåìng äxi).
Caïc nhaì åí vaì nha cäng cäüng khäng coï sæû phán loaûi theo mæïc âäü nguy hiãøm vãö chaïy,
näø. Cå såí âãø thiãút kãú caïc giaíi phaïp kyî thuáût baío âaím an toaìn phoìng chaïy trong
håüp naìy laì kêch thæåïc, säú táöng, sæïc chæïa cuía nhaì.
7.2.2. Diêu kiên an toan phong chay.
Nhæ âaî biãút; mäüt âaïm chaïy xuáút hiãûn cáön coï 3 yãúu täú laì chát chaïy, äxi trong khäng khê
vaì mäöi gáy chaïy. Trong saín xuáút vaì sinh hoaût luän luän coï caïc yãúu täú trãn, tuy nhiãn khaí nàng
chaïy chè coï thãø xaíy ra trong nhæîng âiãöu kiãûn thêch håüp.
Caïc âiãöu kiãûn khi âoï khaí nàng phaït sinh ra âaïm
toaìn phoìng chaïy, tæïc laì khi âoï:
- Thiãúu mäüt trong nhæîng thaình pháön cáön thiãút cho sæû phaït sinh ra chaïy.
- Tyí lãû cuía cháút chaïy vaì äxi khäng âuí âãø taû
- Mäöi gáy chaïy khäng âuí nhiãût læåüng va
håüp bäúc chaïy.
Vi phaûm nhæîng âiãöu kiãûn an toaìn seî phaït sinh nhæîng nguyãn nhán gáy ra âaïm chaïy.
Tuy nhiãn nguyãn nhán gáy chaïy, näø laûi âa daûng vaì rá
138

* Trong saín xuáút, sæû xuáút hiãûn hãû thäúng chaïy laì do mäüt säú nguyãn nhán nhæ caïc
äúng dáùn khê chaïy, cháút loíng dãù bay håi vaì dãù chaïy nãúu bë næït, bë håí seî taûo våïi khäng khê mäüt
hê chaïy thoaït ra
íng bao giåì cuîng laì häùn
oaï loíng, bãø chæïa xàng dáöu, caïc âæåìng äúng,...) nãúu træåïc khi sæía chæîa maì khäng
m hoàûc thuäúc laï, tia læía,...); mäöi gáy chaïy xuáút hiãûn do cå nàng nhæ va âáûp,
caïc quaï trçnh saín xuáút coï læía nhæ haìn âiãûn, haìn håi, loì âäút, loì sáúy, loì nung;
n g chãú biãún gäù, nhæûa vaì caïc nguyãn liãûu hæîu cå khaïc åí
g theo doîi bãúp ga, bãúp dáöu, than cuíi, råm raû,...khi náúu næåïng våïi ngoün læía
cáøn tháûn.
ïc bãúp than, bãúp âiãûn.
häùn håüp näø. Caïc bãø chæïa khê chaïy trong cäng nghiãûp do bë àn moìn vaì thuíng, k
ngoaìi taûo häùn håüp näø. Trong caïc bãø chæïa xàng dáöu trãn bãö màût cháút lo
håüp håi xàng dáöu vaì khäng khê coï thãø taûo thaình hãû thäúng chaïy gáy chaïy, gáy näø khi nhiãût âäü
væåüt quaï nhiãût âäü buìng chaïy. Caïc thiãút bë chæïa cháút chaïy daûng khê vaì daûng loíng (bçnh khê neïn,
bçnh chæïa khê h
dæåüc laìm saûch bàòng håi næåïc, næåïc hoàûc khê trå cuîng dãù gáy chaïy näø.
* Sæû xuáút hiãûn mäöi gáy chaïy trong thæûc tãú laûi ráút phong phuï nhæ ngoün læía tráön (læía
nhoïm loì, læía diã
ma saït; mäöi gáy chaïy xuáút hiãûn tæì tia læía diãûn nhæ cháûp maûch âiãûn, duìng âiãûn quïa taíi, do âoïng
cáöu dao âiãûn, do häö quang âiãûn,...; mäöi gáy chaïy xuáút hiãûn do hoaï nàng nhæ caïc phaín æïng hoaï
hoüc, toaí nhiãût,...
Qua caïc vê duû trãn tháúy ràòng trãn cäng træåìng, trong saín xuáút vaì sinh hoaût coï thãø coï
nhiãöu nguyãn nhán vi phaûm caïc âiãöu kiãûn an toaìn phoìng chaïy, tæïc laì coï ráút nhiãöu nguyãn nhán
gáy ra âaïm chaïy.
7.2.3. Nguyên nhân cac dam chay.
Nguyãn nhán caïc âaïm chaïy laì do vi phaûm qui âënh vãö an toaìn phoìng chaïy trong caïc
kháu thiãút kãú, làõp âàût, váûn haình, sæí duûng vaì baío quaín caïc thiãút bë, maïy moïc, dáy chuyãön cäng
nghãû, caïc hãû thäúng cung cáúp nàng læåüng (âiãûn, nhiãût, håi, khê âäút), caïc hãû thäúng thiãút bë vãû
sinh (thäng gioï, chiãúu saïng, âiãöu hoaì nhiãût âäü, chäúng buûi,...), caïc loaûi nguyãn liãûu, nhiãn liãûu,
váût liãûu chaïy näø.
Sæû xaíy ra caïc âaïm chaïy thæåìng do nhæîng nguyãn nhán sau âáy gáy nãn
7.2.3.1. Khäng tháûn troüng vaì coi thæåìng khi duìng læía.
- Bäú trê
ung, sáúy, háúp váût liãûu xáy dæûng; gia cän
mäi træåìng dãù chaïy, näø hoàûc åí gáön nåi coï cháút chaïy dæåïi khoaíng caïch an toaìn phoìng chaïy.
- Duìng læía âãø kiãøm tra sæû roì thoaït håi khê chaïy hoàûc xem xeït cháút loíng chaïy trong
caïc thiãút bë, âæåìng äúng, bçnh chæïa nhæ duìng diãm, báût læía âãø soi roüi xàng trong bçnh xàng mä
tä gáy chaïy, chãút ngæåìi.
- Khän
quaï to laìm taût læía chaïy nhæîng váût xung quanh hoàûc uí loì, uí tráúu, than cuíi khäng
- Hong, sáúy váût liãûu, âäö duìng, quáön aïo, giáúy tåì trãn ca
- Neïm sæït tuyì tiãûn taìn âoïm, taìn diãm, thuäúc laï chaïy dåí vaìo nåi coï váût liãûu chaïy nhæ
råm raïc, voí baìo, muìn cæa hoàûc åí nåi cáúm læía.
7.2.3.2. Chaïy do âiãûn.
Caïc âaïm chaïy do âiãûn gáy ra chiãúm tyí lãû khaï cao trong moüi lénh væûc sæí duûng âiãûn.
Caïc træåìng håüp chaïy do âiãûn phäø biãún laì:
139

- Thiãút bë âiãûn laìm viãûc quaï taíi do sæí duûng khäng âuïng våïi âiãûn aïp qui âënh, choün
tiãút diãûn dáy dáùn, cáöu chç khäng âuïng våïi cäng suáút phuû taíi, ngàõt maûch do cháûp âiãûn. Khi quaï
haïy cháút
ø càõm, cáöu dao,...phaït sinh tia læía âiãûn gáy chaïy,
âiãûn:
iãûn trong caïc thuìng
aûi bë caïch ly våïi âáút;
dáúu; khi âiãûn aïp giæîa caïc låïp âiãûn têch
úc chaïy
h, nhaì cæía khäng âæåüc baío
aío quaín nguyãn váût liãûu khäng âuïng nåi qui âënh.
iãût khi tiãúp xuïc (dáy dáöu måî vaìo van bçnh chæïa äxi).
í gáön nåi coï nhiãût âäü cao (bãúp loì) hoàûc phåi
ún nhiãût âäü cao gáy chaïy caïc
taíi do nhiãût âäü tàng laìm cho thiãút bë quaï noïng gáy bäúc chaïy häùn håüp chaïy bãn trong; c
caïch âiãûn, voí thiãút bë quaï noïng laìm chaïy buûi baïm trãn voí maïy hoàûc chaïy váût tiãúp xuïc.
- Do tiãúp xuïc khäng täút åí mäúi dáy, ä
näø trong mäi træåìng chaïy.
- Laîng quãn khäng càõt maûch âiãûn khi khäng coìn sæí duûng caïc duûng cuû âiãûn sinh
hoaût nhæ bãúp âiãûn, baìn uíi, que âun næåïc,...(âun næåïc boí quãn laìm caûn hãút næåïc, chaïy cäúc
âæûng, que âun noïng âoí laìm chaïy baìn vaì váût duûng trong phoìng, chaïy nhaì).
7.2.3.3.Chaïy do ma saït, va âáûp.
- Khi càõt, tiãûn, phay baìo, maìi duîa, âuûc âeîo,...do ma saït, va âáûp giæîa duûng cuû vaì váût
liãûu gia cängbiãún cå nàng thaình nhiãût nàng gáy chaïy.
- Khi duìng que sàõt cáûy nàõp thuìng xàng gáy phaït sinh tia læía laìm xàng bäúc chaïy.
7.2.3.4. Chaïy do ténh
Ténh âiãûn sinh ra do sæû ma saït giæîa caïc váût thãø. Hiãûn tæåüng naìy thæåìng gàûp:
* Khi âai chuyãön (dáy curoa) ma saït lãn baïnh quay;
* Khi båm roït (thaïo, naûp), váûn chuyãøn caïc cháút loíng dáùn â
(steïc), trong caïc âæåìng äúng bàòng kim lo
* Khi váûn chuyãøn caïc häùn håüp buûi khäng khê trong âæåìng äúng;...
Ténh âiãûn taûo ra mäüt låïp âiãûn têch keïp traïi
âaût âãún mäüt giaï trë nháút âënh seî phaït sinh tia læía âiãûn vaì gáy chaïy.
7.2.3.5. Chaïy do seït âaïnh.
Nhiãût âäü do seït âaïnh ráút cao haìng chuûc ngaìn âäü væåüt quaï xa nhiãût âäü tæû bä
chaíu caïc cháút chaïy âæåüc, cho nãn khi seït âaïnh vaìo nhæîng cäng trçn
vãû chäúng seït gáy bäúc chaïy nãúu chuïng laìm bàòng váût liãûu chaïy hoàûc gáy chaïy váût liãûu chæïa
trong âoï.
7.2.3.6. Chaïy do taìn læía, âäúm læía.
Taìn læía, âoïm læía bàõn ra tæì caïc traûm nàng læåüng læu âäüng, tæì caïc phæång tiãûn giao
thäng (âáöu maïy xe læía, ätä, maïy keïo,...) tæì caïc âaïm chaïy lán cáûn.
7.2.3.7. Sæí duûng, taìng træî, b
- Caïc chát khê, loíng chaïy, caïc cháút ràõn coï khaí nàng tæû chaïy trong khäng khê (hyârä,
phäútphoric P
2
H
4
,...) khäng chæïa âæûng trong bçnh kên.
- Xãúp âàût láùn läün hoàûc quaï gáön nhau giæîa caïc cháút coï khaí nàng gáy phaín æïng hoaï
hoüc toaí nh
- Bäú trê, xãúp âàût caïc bçnh chæïa khê å
ngoaìi nàõng to coï thãø gáy chaïy näø.
- Väi säúng âãø åí nåi áøm æåït, mæa hàõt, däüt bë noïng lãn âã
váût tiãúp xuïc.
140

7.2.3.8. Thiãúu sæû quan tám, theo doîi cuía ngæåìi quaín lyï saín xuáút.
-Theo doîi kyî thuáût trong qua trçnh saín xuáút khäng âáöy âuí, thiãúu sæû kiãøm tra, thanh
aïc âäüng cå chaûy xàng vaì caïc
ha y.
ø ngàn ngæìa khäng cho caïc âaïm chaïy xaíy ra thç cáön phaíi triãût tiãu nhæîng nguyãn
ãøn kho taìng; làõp âàût thiãút bë maïy moïc; thiãút kãú qui trçnh cäng nghãû saín xuáút; thiãút kãú vaì
chiãúu saïng, huït thaíi håi khê buûi chaïy);...phaíi tháúy hãút khaí nàng gáúy ra chaïy
n màût tråìi, ma saït, va chaûm,...âãø aïp duûng âuïng âàõn caïc
t ïng.
t sinh chaïy.
Chuí yãúu laì caïc biãûn phaïp vãö qui hoaûch thiãút kãú, kiãún truïc, kãút cáúu trong xáy dæûng
khoaíng
hi
aì phæång tiãûn, cäng cuû chæîa chaïy âãún
tra.
- Khäng träng nom caïc traûm phaït âiãûn, maïy keïo, c
maïy moïc khaïc.
7.2.4. Cac biên phap phong c
7.2.4.1. Biãûn phaïp phoìng ngæìa phaït sinh âaïm chaïy.
Âã
nhán gáy ra chaïy bàòng caïc biãn phaïp sau âáy:
- Biãn phaïp kyî thuáût: Khi thiãút kãú xáy dæûng nhaì cæía cäng trçnh, hãû thäúng ván
chuy
làõp âàût caïc hãû thäúng cung cáúp nàng læåüng (nhiãût âiãûn, håi khê âäút), caïc hãû thäúng thiãút bë vãû
sinh (thäng gioï,
hæ phaín æïng hoaï hoüc, bæïc xaû aïnh nàõng
iãu chuáøn, qui phaûm vãö phoìng chaïy vaì coï biãûn phaïp an toaìn thêch âa
- Biãûn phaïp täø chæïc: Tuyãn truyãön, giaïo duûc, váûn âäüng caïn bäü cäng nhán viãn chæïc
vaì toaìn dán cháúp haình nghiãm chènh phaïp lãûnh phoìng chaïy cuía nhaì næåïc, âiãöu lãû näüi qui an
toaìn phoìng chaïy cuía âån vë bàòng caïc hçnh thæïc nhæ huáún luyãûn thuyãút trçnh, noïi chuyãûn, triãøn
laîm, chiãúu phim, treo tranh cäø âäüng, kháøu hiãûu vaì dáúu hiãûu âãö phoìng tai naûn do hoaí hoaûn gáy
ra.
- Biãûn phaïp sæí duûng vaì quaín lyï:
* Sæí duûng váûn haình, baío quaín âuïng âàõn thiãút bë, maïy moïc, nhaì cæía, cäng trçnh,
nguyãn liãûu, nhiãn liãûu, váût liãûu trong saín xuáút vaì sinh hoaût khäng âãø phaï
* Thæûc hiãûn nghiãm chènh vãö qui chãú cáúm duìng læía, âaïnh âiãûn, huït thuäúc laï åí
nhæîng nåi cáúm læía hoàûc gáön nhæîng váût liãûu dãù chaïy. Cáúm haìn håi, haìn âiãûn åí caïc phoìng cáúm
læía. Cáúm têch luyî nhiãöu nguyãn liãûu, nhiãn liãûu, váût liãûu, saín pháøm vaì caïc cháút dãù bàõt chaïy.
7.2.4.2. Biãûn phaïp haûn chãú âaïm chaïy lan räüng:

nhæ:
- Phán vuìng xáy dæûng, bäú trê phán nhoïm nhaì cæía, cäng trçnh trong khu væûc nhaì maïy
xê nghiãûp, cäng træåìng mäüt caïch âuïng âàõn theo mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø; tuán theo
caïch chäúng chaïy; phuì håüp våïi âëa hçnh vaì khê tæåüng thuyí vàn. Khoaíng caïch choïng chaïy giæîa
caïc nhaì, caïc cäng trçnh, kho taìng,...âæåüc xaïc âënh trong qui phaûm phoìng chaïy; laì khoaíng caïch
täi thiãøu âãø âaím baío cho cäng trçnh bãn caûnh khoíi bë chaïy lan do cæåìng âäü bæïc xaû nhiãût k
chaïy trong mäüt thåìi gian nháút âënh âuí âãø âæa læûc læåüng v
âaïm chaïy.
Nhæîng nhaì cæía, cäng trçnh, kho taìng (nhiãn liãûu, thuäúc näø,...),...coï nhiãöu nguy cå
chaïy näø bäú trê åí cuäúi hæåïng gioï, åí chäø tháúp vãö phêa cuäúi doìng chaíycuía säng, suäúi,...
141

- Sæí duûng váût liãûu khäng chaïy, khoï chaïy âãø xáy dæûng nhaì cæía, cäng trçnh,...Khi bäú
trê, thiãút kãú kho taìng, nhaì cæía, laïn traûi, xê nghiãûp,...phaíi càn cæï vaìo âàûc âiãøm cuía quy trçnh saín
xuáút, quaï trçnh thao taïc vaì sæû nguy hiãøm khi chaïy âãø choün loaûi váût liãûu coï tênh bàõt chaïy vaì coï
hçnh thæïc kãút cáúu thêch håüp.
- Bäú trê kiãún truïc caïc chæåïng ngaûi phoìng chaïy nhæ phán chia ngäi nhaì thaình caïc
ïp haûn chãú aính hæåíng cuía âaïm chaïy (nhiãût âäü, khoïi,..) âãún quaï
dãù daìng.
ãûu quaí:
- Baío âaím âæåìng saï âuí räüng, thuáûn tiãûn cho ä tä cæïu hoía âi laûi dãù daìng, âæåìng âi âãún
åi kho
ìng coï nghiãûp vuû chæîa
n chua chay:
ïy âãún trë säú maì våïi chuïng khäng thãø xaíy ra sæû chaïy.
haïy bàòng nhæî ng cháút khäng chaïy. Caïc
aûi
chuïng âãöu cáön coï nhæîng yãu cáöu cå baín sau âáy:
í duûng.
âoaûn bàòng caïc chæåïng ngaûi chäúng chaïy (khoang, tæåìng, saìn, cæía chäúng chaïy); bäú trê.
7.2.4.3. Biãûn phaïp thoaït ngæåìi vaì cæïu taìi saín an toaìn:
- Bäú trê âuïng âàõn caïc cæía, läù cæía, âæåìng thoaït ngæåìi, laìm cáöu thang thoaït ngæåìi bãn
ngoaìi, bäú trê âuïng âàõn caïc thiãút bë, maïy moïc trong gian nhaì saín xuáút, âäö âaûc, giæåìng tuí trong
nhaì åí.
- Coï caïc biãûn pha
trçnh thoaït ngæåìi nhæ haình lang, cáöu thang chäúng khoïi. Coï så âäö chè dáùn âæåìng thoaït, läúi
thoaït, bäú trê aïnh saïng an toaìn trãn caïc läúi, âæåìng thoaït, ... âãø taûo âiãöu kiãûn thoaït ngæåìi
7.2.4.4. Biãûn phaïp taûo âiãöu kiãûn dáûp tàõt âaïm chaïy coï hi
Âãø taûo cho âäüi cæïu hoía chæîa chaïy âæåüc nhanh choïng, këp thåìi vaì coï hiãûu quaí cáön
phaíi chuáøn bë mäüt säú biãûn phaïp nhæ:

n ï âãún, âæåìng âi âãún caïc nguäön næåïc.
- Baío âáøm tên hiãûu baïo chaïy, hãû thäúng baïo chaïy tæû âäüng, hãû thäúng thäng tin liãn laûc
âæåüc nhanh choïng vaì chênh xaïc.
- Täø chæïc caïc læûc læåüng chæîa chaïy trong âån vë, trãn cäng træå
chaïy thaình thaûo vaì luän sàôn saìng æïng phoï këp thåìi khi coï âaïm chaïy xaíy ra.
7.3. Cac phuong phap va phuong tiê
Chæîa chaïy laì nhàòm dáûp tàõt læía åí nhæîng âaïm chaïy. Âãø âaût âæåüc muûc âêch âoï coï thãø
thæûc hiãûn bàòng caïc caïch nhæ:
- Ngàn caín khäng cho khäng khê vaìo vuìng chaïy hay caïc cháút chaïy hoàûc laìm giaím sæû
thám nháûp cuía khäng khê vaìo vuìng cha
- Laìm laûnh vuìng chaïy âãún nhiãût âäü tháúp hån nhiãût âäü bäúc chaïy hay giaím nhiãût âäü cuía
váût cháút chaïy tháúp hån nhiãût âäü tæû boïc chaïy.
- Laìm loaîng caïc cháút tham gia phaín æïng c
phæång phaïp vaì biãûn phaïp dáûp tàõt læía cuía caïc âaïm chaïy hiãûn nay âãöu dæûa trãn cå såí âoï.
7.3.1. Cac chât chua chay:
Caïc cháút chæîa chaïy coìn laûi laì caïc cháút dáûp tàõt læía laì nhæîng cháút khi âæa vaìo âaïm chaïy
seî laìm giaím hoàûc máút caïc âiãöu kiãûn cáön cho sæû chaïy nhàòm dáûp tàõt âaïm chaïy. Coï nhiãöu lo
cháút chæîa chaïy nhæ cháút ràõn, cháút loíng, cháút khê hoàûc boüt khê. Mäùi cháút chæîa chaïy coï âàûc tênh
taïc duûng vaì phaûm vë sæí duûng riãng, tuy nhiãn
- Coï hiãûu quaí chæîa chaïy cao, nghéa laì tiãu hao cháút chæîa chaïy trãn mäüt âån vë diãûn têch
hoàûc thãø têch chaïy trong mäüt âån vë thåìi gian phaíi laì nhoí nháút (kh/m
2
.s; lêt/m
3
.s).
- Reí tiãön, dãù kiãúm vaì dãù sæ
142

- Khäng gáy âäüc haûi âäúi våïi ngæåìi sæí duûng vaì baío quaín.
- Khäng laìm hæ hoíng caïc thiãút bë chæîa chaïy vaì caïc váût cáön chæîa chaïy.
Khi choün duìng caïc cháút chæîa chaïy phaíi càn cæï vaìo hiãûu quaí dáûp tàõt cuía chuïng, sæû håüp
lyï vãö màût kinh tãú vaì phæång phaïp chæîa chaïy.
7.3.1.1. Næåïc:
ïy vaì coï giaï thaình reí. Âæåüc sæí duûng räüng raîi âãø chæîa cha
- Âàûc âiãøm chæîa chaïy bàòng næåïc: Næåïc laì cháút thu nhiãût lå
1 âaî háúp thuû 100 kcal vaì âãø boïc håüi laì 530 kcal). Khi tæåïi næ
ïn (1 lêt næåïc âun tæì 0
0
C âãún
00
0
C ïåc vaìo chäù chaïy, næåïc seî
chaïy âæåüc næîa.
.
âãø chæîa chaïy cho pháön låïn caïc cháút ràõn hay cháút loíng coï tyí troüng låïn
æåüu). Coï thãø duìng næåïc âãø
íng dãù chaïy maì khäng hoìa tan våïi næåïc nhæ
iãûn.
uûng våïi caïc kim loaûi coï hoaût tênh hoïa hoüc nhæ Na, K, Ca seî taûo ra sæïc
oïng lå aûn
æîa chaïy âáút âeìn bàòng næåïc vç seî laìm thoaït ra axãtylen coï thãø buìng chaïy, näø
âàûc sinh ra näø.
ïi næåïc vaìo âaïm chaïy coï thãø thæûc hiãûn
àòng ca
aûnh coï thãø duìng äúng phuût (voìi räöng) cáöm tay vaì äúng phuût coï
ü låïn, sæïc phuût xa, táûp trung mäüt
ng laìm laûnh, voìi næåïc phuût maûnh
ìn coï
ïp duûng âãø chæîa chaïy caïc cháút ràõn coï thãø têch låïn, chæîa caïc âaìm chaïy åí trãn
bao phuí bãö màût chaïy, háúp thuû nhiãût, haû tháúp nhiãût âäü cháút chaïy âãún mæïc khäng
Næåïc bë noïng seî boïc håi laìm giaím læåüng khê, laìm caïch ly khäng khê våïi cháút chaïy, haûn chãú
quaï trçnh ä xi hoïa, do âoï laìm âçnh chè sæû chaïy
Næåïc âæåüc duìng
hån 1 hoàûc cháút loíng dãù hoìa tan våïi næåïc (axãtän vaì mäüt säú laoüi r
chæîa chaïy caïc cháút loíng chaïy coï nhiãût âäü buìng chaïy trãn 60
0
C (ma duït vaì caïc saín pháøm dáöu
moí coï nhiãût âäü buìng chaïy trãn 60
0
C).
Cáön chuï yï:
* Khi nhiãût âäü âaïm chaïy âaî cao hån 1.700
0
C thç khäng âæûoc duìng næåïc âãø dáûp tàõt.
* Khäng duì ng næåïc chæîa chaïy caïc cháút lo
xàng, dáöu hoía, ...
*Nhæåüc âiãøm cuía næåïc: Duìng næåïc âãø chæîa chaïy seî co mäüt säú nhæåüc âiãøm nhæ sau:
- Næåïc laì cháút dáùn âiãûn nãn chæîa chaïy åí caïc nhaì, cäng trçnh coï âiãûn ráút nguy hiãøm,
khäng duìng âãø chæîa chaïy caïc thiãút bë â
- Næåïc taïc d
n ïn vaì thoaït ra khê hyârä nãn coï thãø laìm cho ngoün læía chaïy buìng to vaì saïng chàóng h
nhæ: 2Na + 2H
2
0→ 2Na0H +H
2

- Khäng ch
vaì chaïy tä thãm theo phaín æïng:
C
2
Ca + 2H
2
0 → Ca(0H)
2
+ C
2
H
2

- Næåïc taïc duûng våïi axit Afuaric âáûm
- Khi chæîa chaïy bàòng næåïc coï thãø laìm hæ hoíng váût cáön chæîa chaïy (thæ viãûn, baío
taìng,...)
* Phæång phaïp tæåïi næåïc vaìo âaïm chaïy: Tæå
b ïc voìi phuût maûnh hoàûc phun våïi caïc tia nhoí dæåïi daûng mæa.
- Âãø taûo ra caïc voìi phuût m
giaï âåî. Âàûc âiãøm cuía caïc voìi næåïc phuût maûnh laì coï täúc âo
læåüng næåïc låïn taïc duûng lãn mäüt diãûn têch nhoí. Ngoaìi taïc duû
co taïc duûng chia taïch váût chaïy ra nhæîng pháön nhoí, taïch ngoün læía khoíi váût chaïy. Voìi næåïc
phuût maûnh nãn a
143

ca xa khäng thãø âãún gáön âæûåc, nhæîng chäù hiãøm hoïc, âãø laìm nguäüi caïc kãút cáúu vaì maïy moïc
thiãút bë.
o vaì
Chè coï hiãûu quaí khi duìng âãø chæîa chaïy åí chäù khäng khê êt thay âäøi hoàûc åí trong caïc
åïi coï hiãûu quaí.
ãø chæîa chaïy åí caïc xæåíng gia cäng gäù, buäön sáúy, trãn taìu thuíy, ....
tæì
boüt chæîa chaïy laì caïch ly âaïm chaïy våïi khäng khê bãn ngoaìi
ïc cháút loíng khaïc. Sæí duûng
oüt coï
2 4 3 3
ïc âoï taûo thaình boüt theo phaín
ïng:
- Âãø taûo ra caïc tia næåïc nhoí dæåïi aï p suáút låïn åí caïc âáöu voìi phun cáöm tay, äúng phuû t
nhàòm taûo ra caïc tia næåïc nhoí dæåïi aïp suáút låïn åí caïc âáöu voìi phun, miãûng phun hçnh cáöu xoàõn.
Tæåïi næåïc dæåïi hçnh thæïc phun mæa coï taïc duûng laìm tàng bãö màût tæåïi vaì laìm giaím læåüng næåïc
tiãu thuû. Thæåìng aïp duûng âãø chæîa chaïy caïc cháút nhæ than, vaíi, giáúy, phäút pho, caïc cháút råìi raûc,
cháút coï såüi, cháút chaïy loíng vaì âãø laìm nguäüi bãö màût kim loaûi bë nung noïng.
7.3.1.2. Håi næåïc:

buäön kên, âaïm chaïy ngoaìi tråìi nhæng diãûn têch nhoí. Chè coï thãø duìng håi næåïc âãø chæîa chaïy khi
coï caïc näöi håi laìm viãûc thæåìng xuyãn vaì coï âuí cäng suáút. Håi næåïc cuía caïc näöi håi thæåìng coï
aïp suáút cao nãn khaí nàng dáûp tàõt âaïm chaïy tæång âäúi täút. Taïc duûng chênh cuía håi næåïc laì pha
loaîng näöng âäü cháút chaïy vaì ngàn caín læåüng oxy âi vaìo vuìng chaïy. Læåüng håi næåïc cáön thiãút åí
trong khäng khê âãø laìm tàõt læía phaíi chiãúm 35% thãø têch nåi cáön chæîa chaïy m
Duìng håi næåïc â
nãúu åí âáúy coï traûm håi vaì âæåìng äúng dáùn âàû biãût âãø cung cáúp håi.
7.3.1.3. Boüt chæîa chaïy:
Caïc loaûi boüt chæîa chaïy phäø biãún laì boüt hoïa hoüc vaì boüt hoìa khäng khê. Boüt laì mäüt
häùn håüp gäöm coï khê vaì cháút loíng. Boüt khê âæåüc taûo ra åí trong cháút loíng do kãút quaí cuía caïc quaï
trçnh hoïa hoüc häùn håüp cå hoüc cuía khäng khê våïi cháút loíng.
- Âàûc âiãøm cuía boüt chæîa chaïy: Boüt ráút bãön våïi nhiãût nãn chè cáön mäüt låïp moíng
7~10cm laì coï thãø dáûp tàõt ngay âaïm chaïy. Boüt coï tyí troüng 0,1~0,26 nãn coï khaí nàng näøi trãn
bãö màût cháút loíng âang chaïy.
Taïc duûng chuí yãúu cuía
ngàn caín sæû xám nháûp cuía oxy vaìo vuìng chaïy. Ngoaìi ra coï taïc duûng laìm laûnh vuìng chaïy vç åí
âáy coï duìng næåïc trong dung dëch taûo boüt.
Boüt chæîa chaïy âæåüc duìng âãø chæîa chaïy xàng dáöu hay ca
b bäüi säú cao âãø chæîa chaïy háöm taìu, tuynen, háöm nhaì (bäüi säú boüt laì säú láön tàng lãn cuía thãø
têch boüt sinh ra so våïi thãø têch ban âáöu cuía cháút taûo thaình). Khäng âæåüc duìng boüt âãø chæîa
chaïy.
- Caïc thiãút bë âiãûn vç boüt dáùn âiãûn coï thãø boü âiãûn giáût.
- Caïc kim loaûi k, Na, âáút âeìn vç nhæîng cháút naìy taïc duûng våïi næåïc trong boüt laìm
thoaït ra khê hyârä.
- Caïc âaïm chaïy coï nhiãût âäü cao hån 1.700
0
C vç åí âáúy sæí duûng dung dëch næåïc.
* Boüt hoïa hoüc: Laì loaûi boüt âæåüc taûo thaình båíi phaín æï ng giæîa hai cháút laì sunfat
nhäm Al (S0 ) vaì bicaïcbänaït natri NaHCO .Caí hai hoïa cháút âãöu tan trong næåïc vaì baío quaín
trong caïc bçnh riãng. Khi sæí duûng, träün hai dung dëch våïi nhau, lu
æ
Al
2
(S0
4
)
3
+ 6H
2
0 → 2Al(0H)
3
↓ +3H
2
SO
4

144

H
2
SO
4
+ 2NaHCO
3
→ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O + CO
2

Ngoaìi ra âãø laìm tàng âäü bãön cuía boüt coìn duìng thãm mäüt säú cháút nhæ sunfaït sàõt, bäüt
cam thaío, ... Âäü bãön cuía boüt khoaíng 40 phuït.
Boüt hoïa hoüc âæåüc chãú taûo trong caïc maïy taûo boüt âàûc biãût vaì âæa âãún chäù chæîa chaïy
nhåì caïc âæåìng äúng làõp våïi maïy taûo boüt. Ngoaìi caïc thiãút bë taûo boüt coìn âæåüc bäú trê trãn caïc xe
aûp vaìo caïc bçnh chæîa
oüt thaình cháút loíng saïnh maìu náu sáùm. Boüt hoìa
ú taûo boüt hoìa khäng khê laì caïc maïy träün boüt cäú âënh hoàûc læu âäüng vaì caïc
oìi räön
.
ng chaïy, nhæng chuí yãúu laì caïc cháút vä cå nhæ kali cacbonaït, natri cacbonaït, natri
t khä chæîa chaïy coï thãø phun vaìo âaïm chaïy bàòng khê neïn tæì caïc hãû thäúng
uûng cuû chæîa chaïy cáöm tay. Cæåìng âäü bäüt tiãu thuû cho mäüt
H
3
Br), tetraclorua
Cl
4
)
cáön näöng âäü oxy trong khäng khê giaím xuäúng 20,6% laì âuí.
ïy seî bë phán huíy, saín pháøm phán huyí seî tiãúp tuûc tham
chæîa chaïy cuía caïc âäüi chæîa chaïy chuyãn nghiãûp. Boüt hoïa hoüc coìn âæåüc n
chaïy cáöm tay.
* Boüt hoìa khäng khê: Loaûi boüt naìy âæåüc chãú taûo bàòng caïch khuáúy träün khäng khê
(tæì bçnh khäng khê neïn) våïi dung dëch taûo b
khäng khê taûo ra thãø têch boüt låïn hån khoaíng hai láön so våïi boüt hoïa hoüc nãn hiãûu quaí chæîa
chaïy täút hån. Loaûi boüt naìy khäng coï tênh àn moìn hoïa hoüc cho nãn coï dênh láy vaìo da cuîng
khäng nguy hiãøm.
Thiãút bë chã
v g boüt khäng khê coï maïy båm hoàûc khäng coï maïy båm phuû thuäüc vaìo phæång phaïp
phun boüt.
Tæì nàm 1968 åí trong næåïc âaî saín xuáút âæåüc boüt hoìa khäng khê BN-70 coï khäúi
læåüng riãûn laì 0,2~0,005/cm
3
, âäü bãön cuía boüt laì 20 phuït, cæåìng âäü phun boüt âãø chæîa chaïy xàng
dáöu laì 0,1~1,5l/m
2
.s
7.3.1.4. Bäüt khä chæîa chaïy:
Laì caïc cháút ràõn trå dæåïi daûng bäüt (cháút chæîa chaïy ràõn). Âoï laì caïc håüp cháút vä cå vaì
hæîu cå khä
hyârä caïcbänaït, caït khä, .. Taïc duûng chæîa chaïy cuía chuïng laì bao phuí cháút chaïy båíi mäüt låïp coï
chiãöu daìy nháút âënh, ngàn caín vuìng chaïy vaì caín tråí oxy lan vaìo vuìng chaïy.
Caïc loaûi bäü
cäú âënh, caïc traûm di âäüng hoàûc caïc d
âaïm chaïy khoaíng 6,2~7kh/m
2
.s.
7.3.1.5. Caïc håüp cháút halogen:
Taïc duûng chênh cuía caïc håüp cháút halogen laì kçm haîm (æïc chãú) täúc âäü chaïy, ngoaìi ra
coìn coï taïc duûng laìm laûnh âaïm chaïy. Caïc håüp cháút halogen nhæ brometyl (C
(C duìng âãø chæîa chaïy coï hiãûu quaí ráút låïn. Vê duû: nãúu duìng khê CO
2
âãø chæîa chaïy thç khi
näöng âäü oxy trong khäng khê giaím âãún 14~18% âaïm chaïy måïi coï thãø dáûp tàõt, trong khi âoï âäúi
våïi caïc håüp cháút halogen thç chè
Caïc cháút halogen khi âæa vaìo vuìng cha
gia vaìo phaín æïng chaïy, kãút håüp våïi caïc nguyãn tæí vaì gäúc phán tæí cuía håüp cháút chaïy laìm thay
âäøi chiãöu phaín æïng chaïy, tæì phaín æïng toía nhiãût sang phaín æïng thu nhiãût. Caïc håüp cháút halogen
dãù tháúm næåïc vaìo váût chaïy nãn hay duìng âãø chæîa chaïy nhæîng cháút khoï tháúm næåïc nhæ bäng,
vaíi, såüi.
7.3.1.6. Caïc loaûi khê:
Laì caïc cháút chæîa chaïy thãø khê nhæ caïc khê trå cacbonic (CO
2
), nitå (N
2
) ... Taïc duûng
chæîa chaïy cuía nhæîng cháút naìy laì pha loaîng näöng âäü chaïy; ngoaìi ra coìn coï taïc duûng laìm laûnh
145

vç khi phun vaìo âaïm chaïy seî taûo ra nhiãût âäü ráút tháúp. Vê duû: khê CO
2
phun ra dæåïi daûng tuyãút
coï nhiãût âäü tæì -78
0
C, åí nhiãût âäü naìy khê bäúc håi seî thu nhiãût vaì laìm giaím nhiãût âäü caíu âaïm
chaïy.
Caïc cháút khê trå duìng âãø dáûp tàõt caïc âaïm chaïy dung têch nhæ kho taìng, háöm ngáöm,
aïy taûo thaình häùn håüp näø. Vê duû: khäng duìng khê CO
2
âãø chæîa chaïy phán âaûm, kim loaûi
iãöm v
û âäüng
aïy båm chæîa chaïy, xe thäng tin vaì aïnh
s íi voìi, xe thang, xe huït khoïi, xe chè huy,
e phuûc
haïy, næåïc vaì dung dëch chæîa chaïy, ngàn âãø chiãún sé ngäöi, båm ly tám âãø båm phun
æåïc h oï cäng suáút trung bçnh 90 ∼ 300 maî læûc, aïp læûc
khaïc
saïng, xe raíi voìi, xe
uït kho
aïo chaïy tæû âäüng duìng âãø phaït hiãûn âëa âiãøm chaït tæì âáöu vaì baïo ngay
ãö trun
âaïm chaïy, säú læåüng phæång tiãûn, hoaï cháút cáön duìng vaì læûa choün phæång aïn chæîa
haïy tä
nhaì kên, chæîa chaïy âiãûn, chæîa chaïy cháút ràõn, cháút loíng, coï æu âiãøm laì khäng laìm hæ hoíng váût
cáön chæîa chaïy. Ngoaìi ra coï thãø duìng âãø dáûp tàõt caïc âaïm chaïy nhoí åí ngoaìi tråìi nhæ duìng khê
CO
2
âãø chæîa chaïy caïc âäüng cå âäút trong, caïc cuäün dáy âäüng cå âiãûn, âaïm chaïy dáöu loang nhoí.
Khäng âæåüc duìng khê trå âãø chæîa chaïy trong træåìng håüp noï coï thãø kãút håüp våïi caïc
cháút ch
k aì kiãöm thäø, caïc håüp cháút tecmêt, thuäúc suïng, ...
7.3.2. Phuong tiên, thiêt bj chua chay co gioi.
Caïc âäüi chæîa chaïy chuyãn nghiãûp âæåüc trang bë nhæîng phæång tiãûn, thiãút bë chæîa
chaïy cå giåïi hiãûn âaûi nhæ xe chuyãn duûng, xe thäng tin, xe thang, .. vaì caïc hãû thäúng baïo chaïy
tæ .
7.3.2.1. Xe chæîa chaïy chuyãn duûng:
Gäöm nhiãöu loaûi xe nhæ xe giæîa chaïy våïi m
aïng, xe phun boüt hoaï hoüc hay boüt hoaì khäng khê, xe ra
x vuû chiãún âáúu; trong âoï xe chæîa chaïy (cåcoï båm chæîa chaïy) laì quan troüng nháút.
- Xe chæîa chaïy ngoaìi âäüng cå coìn coï trang thiãút bë âãø chæîa chaïy nhæ làng, voìi, duûng
cuû chæîa c
n oàûc dung dëch bäüt chæîa chaïy. Båm c
næåïc trung bçnh tæì 8 ∼ 9 atm, chiãöu sáu huït næåïc täúi âa tåïi 10m, læûc læåüng phun næåïc twf 20 ∼
45 l/s; læåüng næåïc mang theo tåïi 400 ∼ 5000 lêt, læåüng cháút taûo bäüt 200 lêt.
Xe chæîa chaïy cáön âäüng cå läút, täúc âäü nhanh, âi âæåüc trãn nhiãöu loaûi âæåìng
nhau; cho nãn trãn cäng træåìng thi cäng phaíi chuï yï âãún âæåìng saï, nguäön cáúp næåïc, bãún baîi láúy
næåïc cho xe chæîa chaïy.
- Ngoaìi xe chæîa chaïy coìn coï caïc loaûi xe chuyãn duûng khaïc âãø coï thãø chæîa nhæîng
âaïm chaït khaïc nhau nhæ khi chæîa caïc âaïm chaïy trãn cao cáön coï xe thang, xe raíi voìi; chæîa
nhæîng âaïm chaïy låïn, nhiãöu khoïi, tråìi täúi phaíi sæí duûng xe thäng tin vaì aïnh
h ïi . . .
7.3.2.2. Thiãút bë baïo chaïy:
Laì caïc maïy b
v g tám nháûn tên hiãûu coï chaït âãø täø chæïc chæîa chaïy këp thåìi. Hãû thäúng baïo chaïy coìn bao
gäöm caí thäng tin liãn laûc hai chiãöu giæîa âaïm chaïy vaì trung tám âiãöu khiãøn chæîa chaïy, giæîa
âaïm chaïy vaì trung tám maïy tênh âiãûn tæí âãø coï nhæîng thäng säú kyî thuáût vãö chæîa chaïy nhæ choün
âæåìng âi âãún
c úi æu.


Bæu âiãûn thaình phäú
Trung tám chè huy chæî a chaïy
Trung tám maïy
Trung tám baïo chaïy tæû âäüng
Maïy thu tên hiãûu chaïy Maïy thu tên hiãûu chaïy
tênh âiãûn tæí
146

Hçnh 7-1. Så âäö hãû thäúng baïo chaïy tæû âäüng cuía thaình phäú
Maïy baïo chaïy laìm viãûc dæûa trãn nguyãn tàõc: Khi coï âaïm chaïy xaíy ra thç coï sæû thay
äøi nhiãût âäü, cæåìng âäü aïnh saïng cuía mäi træåìng xung quanh. Nhæîng sæû thay âäøi naìy âæåüc maïy
aïo chaïy thu nháûn vaì biãún âäøi thaình tên hiãûu âiãûn vaì saïu âoï qua bäü pháûn khuãúch âaûi räöi truyãön
ho maïy thu tên hiãûu chaïy vaì truyãön tiãúp âãún caïc bäü pháûn coï liãn qua nhæ trung tám baïo chaïy
tæû âäüng, trung tám huyí chæîa chaïy ra
ûnh ch
ûi aïnh saïng, phaín æïng khi xuáút hiãûn ngoün læía.
ïy bàòng nhiãût kiãøm soaït âæåüc mäüt diãûn têch 15∼30 m
2
, maïy baïo
haïy bà
âa tæì 6∼8m. Âäü áøm khäng khê cho pheïp
üt, bàòng caïc loaûi khê trå (CO
2
, N
2
) chuïng coï thãø hoaût âäüng nhåì nguäön âiãûn,
oàûc bà
út taûo boüt tæì trãn thuìng âæûng 10 vaìo
ng phun 11 hoaï våïi khäng khê laìm thaình boüt
hoaì khäng khê dáûp tàõt âaïm chaïy. Khi båm næåïc laìm viãûc thç caïc van 12, 13 vaì 14 måí.

â
b
c
maïy tênh, trung tám chuí huy chæîa chaïy. Tæì trung tám chè
lã o caïc âäüi chæîa chaïy khu væûc. HÇnh 7-1 thãø hiãûn så âäö heû thäúng baïo chaïy tæû âäü ng cuía
mäüt thaình phäú.
Maïy baïo chaïy tæû âäüng thæåìng âæåüc âàût åí muûc tiãu quan troüng cáön baío vãû. Coï caïc
loaûi maïy baïo chaïy sau âáy:
* Loaûi nhiãût, phaín æïng khi nhiãût âäü cuía mäi træåìng khäng khê xung quanh tàng cao.
* Loaûi khoïi, phaín æïng khi khoïi xuáút hiãûn.
* Loa
* Loaûi täøng håüp, phaín æïng våïi khoïi, aïnh saïng vaì nhiãût âäü.
Mäùi maïy baïo cha
c òng aïnh saïng hoàûc bàòng khoïi kiãøm soaït mäüt diãûn têch 50∼100m
2
. Thåìi quan laìm viãûc
khäng qua 7sec, treo caïch màût saìn âæåüc baío vãû täúi
khäng quaï 85%.
7.3.2.3. Phæång tiãûn chæîa chaïy tæû âäüng:
Laì phæång tiãûn tæû âäüng âæa cháút chæîa chaïy vaìo âaïm chaïy âãø dáûp tàõc ngoün læía.
Phæång tiãûn chæîa chaïy tæû âäüng thæåìng âæåüc bäú trê åí nhæîng nåi coï haìng hoaï, maïy moïc, thiãút bë
âàõt tiãön nhæng laûi dãù chaïy, näø nháút. Nhæîng phæång tiãûn naìy coï thãø chæîa chaïy bàòng næåïc, bàòng
håi næåïc, bàòng bo
h òng hãû thäúng khê neïn, hãû thäúng dáy caïp . . .
Hçnh 7-2 trçnh baìy så âäö hãû thäúng chæîa chaïy tæû âäüng duìng boüt hoaì khäng khê âãø dáûp
tàõt âaïm chaïy cho loaûi cháút loíng dãù chaïy. Nguyãn lyï hoaût âäüng cuía hãû thäúng nhæ sau: Khi bãø
âæûng cháút loíng 1 bë chaïy, maïy baïo chaïy 2 baïo vãö maïy thu tên hiãûu chaïy 3. Maïy thu tên hiãûu
chaïy âiãöu khiãøn khåíi âäüng tæì 4 âãø âäüng cå 5 vaì maïy båm 6 laìm viãûc; van tæû âäüng 7 måí ra âãø
båm huït næåïc tæì bãø chæïa næåïc 8 qua maïy khuáút träün 9. Chá
thiãút bë 9 âãø träün våïi næåïc âi ra âaïm chaïy qua miãû
147

1
2 11
11
11
3 4
14
9
13
10
5 6
12
7
8Hçnh 7 - 2. Så âäö nguyãn lyï hoaût âäüng cuía hãû thäúng chæîa chaïy tæû âäüng
bàòng boüt cho cháút loíng.

7.3.3. Phuong tiên, dung cu chu a chay thô so:
Caïc âäüi chæîa chaïy nghiãûp dæ åí xê nghiãûp, cäng træåìng, kho taìng, âæåìng phäú thæåìng
æåüc trang bë nhæîng phæång tiãûn chæîa chaïy thä så coï taïc duûng chæîa chaïy ban
Âáöu äúng thuût),
thang, cáöu liãm, bçnh chæîa chaïy, xe
Hiãûn nay trong phoìng chäúng chaïy, näø âaî sæí ûng nhiãöu loaûi bçnh chæîa chaïy tæû chãú taûo åí
trong næå îa chaïy phaíi phuì håüp våïi váût chæîa
ûn:
uyãn tàõc taûo
boüt vaì
vaìo nh
coï dun
NaHCO unfat nhäm
O
c

â
khi âaïm chaïy coìn nhoí nhæ thuìng chæïa, xä âæûng næåïc, gáöu váøy, båm tay (
íng, caït, bao taíi, ...
du
ïc hoàû nháûp tæì næåïc ngoaìi. Læûa choün loaûi bçnh chæ
chaïy, hiãûn taûi trãn caïc bçnh coï ghi caïc chæî caïi thãø hiã
A: Chæîa chaïy váût ràõn C: Chæîa chaïy cháút khê
B: Chæîa chaïy cháút loíng D: Chæîa chaïy kim loaûi
E hoàûc bçnh tia chåïp N - chæîa chaïy âiãûn.
Dæåïi âáy seî giåïi thiãûu toïm tàõt mäüt säú loaûi bçnh chæîa chaïy.
7.3.3.1. Bçnh boüt hoïa hoüc:
Caïc loaûi bçnh boüt hoïa hoüc âãöu coï cáúu taûo, ng
3
caïch sæí duûng khaï giäúng nhau. Cáúu taûo gäöm coï hai bçnh läöng
au. Voí bçnh ngoaìi laìm bàòng sàõt chëu âæåüc aïp suáút 20kg/cm
2
,
g têch 8~10lêt, trong âoï chæïa dung dëch bicacbonat natri
3
Al
2
(S
4
), coï dung dëch 0,45~1 lêt. Trãn thán bçnh coï voì phun âãø cho
. Bçnh thuíy tinh åí bãn trong âæûng dung dëch s
boüt phun ra ngoaìi (hçnh 7-3).
Hçnh 7-3: Bçnh chæîa chaïy bàòng boüt hoïa hoüc
1- Voí bçnh; 2- Bçnh thuíy tinh; 3- Chäút;
4- Voìi phun; 5- Tay cáöm; 6- Van; 7- Nàõp.
Troüng læåüng bçnh khäng quaï 15 kg, læåüg taûo boü t 40~55 lêt,
táöm phun xa tæì 6~8 m; bäüi säú boüt tæì 5~6 láön. Mäùi bçnh chæîa chaïy hoï
mäüt diãûn têch täúi âa laì 1m
2
.
a hoüc chè chæîa chaïy âæåü
4
5
1
2
NaHCO3
6
7
A
l
2
(
S
O
4
)
3
148

Khi coï chaïy âem , nãúu bçnh coï chäút thç âáûp
chäút xuäúng âáút, nãúu bçnh ng dëch hoïa cháút träün láùn
ìo nha
õn nhæ
neïn laì 250kg/cm . Voí bçnh coï dung dëch tæì
æûng khäng khê neïn co âæåìng kênh 36mm, thãø têch tæì
Hçnh 7-4: Bçnh chæîa chaïy bàòng khê CO
2

ê; 4- Van an toaìn
æîa chaïy bàòng khê C)
2
laìm bàòng theïp daìy chëu
âæåüc aïp suáút äúi âa laì 108
kg hê
CO
2
ra ng iãûn âãø âeì
hoìng
ìi
). Dæåïi aïp suáút cao, khê
aïy âãø dáûp tàõt. Kêch thæåïc
Trong læåüng CO
2
coï trong bçnh
ì 1,5 k
baío quaín åí nåi rám maït, nhiãût âäü cuía khäng
khê khäng quaï 40
0
C. Khäng âãø nåi coï cháút kiãöm hoàûc a xit traïnh cho voí bçnh vaì van bë àn
moìn.
bçnh âãún gáön chäù chaïy, däúc ngæåüc bçnh
coï khoïa trãn âáöu thç phaíi måí khoïa. Hai du
va u, phaín æïng sinh boüt taûo aïp suáút vaì hæåïng voìi phun vaìo âaïm chaïy.
Bçnh boüt hoïa hoüc chuí yãúu duìng âãø chæîa chaïy cháút loíng, coï thãø chæîa chaïy caïc cháút
rà ng hiãûu quaí khäng låïn. Khäng âæåüc sæí duûng bçnh chæîa chaïy hoïa hoüc âãø chæîa chaïy
âiãûn, âáút âeìn kim loaûi, håüp cháút cuía kim loaûi,....
7.3.3.2. Bçnh boüt hoìa khäng khê:
Loaûi bçnh naìy chè khaïc bçnh boüt hoïa hoüc åí chäù coï thãm mäüt bçnh theïp nhoí âæûng
khäng khê neïn åí bãn trong. Voí binhg dung dëch taûo boüt chëu âæåüc aïp suáút täúi âa laì 15kg/cm
2
;
coìn aïp suáút chëu âæûng täúi âa cuía bçnh theïp khê
2
5~10 lêt, troüng læåüng laì 7~15 kg. Bçnh â
0,05 ~1 lêt, âæåìng kênh läù phun khäng khê neïn laì 0,6mm; táöm phun xa tæì 20~50m.
Khi coï chaïy chè cáön måí van bçnh khäng khê neïn cho khäng khê träün láùn våïi dung
dëch taûo boüt âãø chæîa chaïy. Bçnh boüt hoìa khäng khê duìng âãø chæîa chaïy caïc cháút loíng dãù chaïy,
cuîng coï thãø chæîa chaïy caïc cháút ràõn nhæng hiãûu quaí khäng cao, diãûn têch dáûp tàõt læía täúi âa laì
0,5~1m
2
.
7.3.3.3. Bçnh chæîa chaïy bàòng khê CO
2
:
Loaûi bçnh naìy coï ba bäü pháûn chênh laì voí bçnh van, vaì loa
phun khê (hçnh 7-4).
6
1- Voí bçnh; 2- Van âoïng nàõp; 3- Loa phun kh
5- Tay cáöm; 6- ÄÚng dáùn khê; 7- ÄÚng xê phäng.
Voí bçnh ch
thæí laì 250 kg/cm
2
vaì aïp suáút laìm viãûc t
/cm
2
. Nãúu aïp suáút naìy van an toaìn seî tæû âäüng måí âãø xaí båït k
oaìi. Loa phun khê thæåìng laìm bàòng cháút caïch â
p khi chæîa chaïy chaûm loa vaìo thiãút bë khäng bë âiãûn giáût.
Khi coï chaïy cáön mang bçnh âãún gáön chäù chaïy quay loa vaìo
måí van âoïng måí (Hoàûc xoay nàõp hay áún coï tuìy theo mäùi loaûi bçnh
tuyãút CO
2
seî qua äúng xi phäng vaì loa phun khê räi phun vaìo âaïm ch
bçnh vaì troüng læåüng CO
2
trong bçnh thay âäøi tuìy theo mäùi loaûi.
gäúc âaïm chaïy; âäöng thå
tæ g âãún trãn 10 kg, âæåìng kênh bçnh tæì 100~150 mm, thãø têch bçnh 2~5 lêt, chiãöu cao
bçnh tæì 440~800 mm, táöm phun xa laì 1,5~3,5 m.
Bçnh chæîa chaïy bàòng khê CO
2
duì ng âãø chæîa chaïy caïc thiãút bë âiãûn, nhæîng thiãút bë
quyï, maïy moïc âàõt tiãön. Khäng âæåüc duìng bçnh loaûi naìy âãø chæîa chaïy caïc kim loaûi nhæ
cacnitrat, håüp cháút tecmêt, ...
Táút caí caïc loaûi bçnh chæîa chaïy cáön âæåüc
7
4
4
2
5
3
149

TAI LIÊU THAM KHAO

1) Hoaìng Cäng Cáøn - Baìi giaíng An toaìn lao âäüng. Âaûi hoüc Âaì Nàông. Træåìng Âaûi hoüc
Kyî thuáût - Âaì Nàông - 1997.
2) Nguyãùn Baï Duîng, Nguyãùn Âçnh Thaïm, Lã Vàn Tin - Kyî thuáût an toaìn vaì vãû sinh
lao âäüng trong xáy dæûng - NXB Khoa hoüc vaì Kyî thuáût, Haì Näüi - 1997
3) Vàn Âçnh Âãû, Nguyãùn Minh Chæåïc . . . Khoa hoüc kyî thuáût baío häü lao âäüng - NXB
Giaïo duûc nàm 2003
4) Nguyãùn Vàn Phiãu, Nguyãùn Thiãûn Quãû, Tàng Vàn Xuán - Baío häü lao âäüng trong
cäng nghiãûp xáy dæûng Haì Näüi - 2002
5) Lã Kiãöu, Nguyãùn Duy Nguû, Nguyãùn Âçnh Thaïm - Cäng taïc âáút vaì thi cäng bã täng
toaìn khäúi - NXB Khoa hoüc vaì kyî thuáût, Haì Näüi - 1998
6) Nguyãùn Baï Duîng - Baío häü lao âäüng trong xáy dæûng - Âaûi hoüc Xáy dæûng Haì Näüi -
1980
7) Zäläút - nhêt - xki N.Â, Uak - xi - näúp V.I, Ubi khai - lä - va G.A - Nhæîng baìi táûp kyí
thuáût an toaìn trong xáy dæûng. NXB Saïch xáy dæûng Matxcåva - 1969
8) Bäü luáût Lao âäüng cuía næåïc Cäüng hoaì xaî häüi chuí nghéa Viãût Nam - NXB Chênh trë
quäúc gia - 1994
9) Luáût Cäng âoaìn - NXB Phaïp lyï - 1990
10) Luáût phoìng chaïy vaì chæîa chaïy - 2001
11) Nghë âënh säú 06/NÂ-CP ngaìy 20/1/1995 cuía Chênh phuí quy âënh chi tiãút mäüt säú
âiãöu luáût cuía bäü luáût lao âäüng vãö an toaìn lao âäüng, vãû sinh lao âäüng.
12) Nghë âënh säú 169/NÂ-CP ngaìy 24/12/2003 cuía Chênh phuí vãö an toaìn âiãûn
13) Quy phaûm kyî thuáût an toaìn trong xáy dæûng (TCVN 5308 - 91) - NXB xáy dæûng -
1993.
14) Tiãu chuáøn Xáy dæûng Viãût Nam TCXDVN 296 : 2004 "Daìn giaïo - Caïc yãu cáöu vãö
an toaìn"
15) Kyî thuáût phoìng chaïy chæîa chaïy (Tiãu chuáøn xáy dæûng) - NXB Xáy dæûng - 1999.
16) Thäng tæ säú 03/1998 TTLT/BLÂTBXH - BYT - TLÂLÂVN ( 26/3/1998) cuía
Liãn tëch Bäü Lao âäüng thæång binh vaì xaî häüi - Bäü Y tãú - Täøng Liãn âoaìn lao âäüng Viãût Nam
vãö hæåïng dáùn vaì khai baïo âiãöu tra tai naûn lao âäüng.
17) Thäng tæ säú 08/TT - LB ngaìy 19/5/1976 cuía Liãn Bäü Y tãú - Lao âäüng thæång binh
vaì xaî häüi - Täøng Liãn âoaìn lao âäüng quy âënh mäüt säú bãûnh nghãö nghiãûp vaì chãú âäü âaîi ngäü
cäng nhán viãn chæïc màõc bãûnh nghãö nghiãûp.
18)Thäng tæ säú 29/TT - LB ngaìy 25 /12/1991 cuía Liãn Bäü Y tãú - Lao âäüng thæång
binh vaì xaî häüi - Täøng Liãn âoaìn lao âäüng Viãût Nam bäø sung mäüt säú bãûnh nghãö nghiãûp.150


151