Kính chaøo caùc thaày coâ veà döï hoäi giaûng

Câu hỏi kiểm tra bài cũ
Câu 1 Phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ II Câu 2 So sánh sự giống nhau và khác nhau của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ I và cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ II

Asimo đến Việt Nam

Baøi 5:

Sự phát triển của khoa học-kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ II
1. Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ II 2. Nội dung và thành tựu
a. Nội dung - đặc điểm

b. Thành tựu • Trên lĩnh vực khoa học cơ bản: + Toán học + Vật lý học + Hoá học + Sinh vật học
Coù raát nhieàu phaùt minh lôùn, döïa vaøo ñoù con ngöôøi saùng cheá ra nhöõng coâng cuï saûn xuaát môùi, vaät lieäu môùi, tìm ra naêng löôïng môùi vaø “Caùch maïng xanh” trong noâng nghieäp

b. Thành tựu • Trên lĩnh vực khoa học cơ bản: • Sáng chế ra những công cụ sản xuất mới: máy tính, người máy, máy tự động, hệ thống máy tự động,…

b. Thành tựu • Trên lĩnh vực khoa học cơ bản: • Sáng chế ra những công cụ sản xuất mới: máy tính, người máy, máy tự động, hệ thống máy tự động,… • Tìm ra những nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều,…

b. Thành tựu  Trên lĩnh vực khoa học cơ bản:  Sáng chế ra những công cụ sản xuất mới: máy tính, người máy, máy tự động, hệ thống máy tự động,…  Tìm ra những nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều,…

b. Thành tựu • Trên lĩnh vực khoa học cơ bản: • Sáng chế ra những công cụ sản xuất mới: máy tính, người máy, máy tự động, hệ thống máy tự động,… • Tìm ra những nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều,… • Sáng chế ra những vật liệu sản xuất mới: siêu dẻo, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn,…

• “Cách

mạng xanh” trong nông nghiệp:

+ Giải quyết nạn đói ăn, thiếu thực phẩm. + Hiện nay, con người đã vượt qua “ăn no mặc ấm” => “ăn ngon mặc đẹp”.

• Trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc:
+ Giao thông vận tải: người ta có thể chế tạo ra tàu hoả siêu tốc, máy bay siêu âm  tốc độ nhanh, độ an toàn cao nhất.

+ Thông tin liên lạc: Do có hệ thống vệ tinh nhân tạo, loài người đã có những phương tiện thông tin liên lạc hiện đại.

• Trong lĩnh vực khoa học vũ trụ : * 1957 con người đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất. * 1961 con người bay vào vũ trụ.

* 1969 con người đã thám hiểm mặt trăng.

* 1957 con người đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất.
* 1961 con người bay vào vũ trụ. * 1969 con người đã thám hiểm mặt trăng.  Tương lai không xa, khoa học vũ trụ sẽ phục vụ đắc lực cho con người trên Trái đất.

b. Thành tựu


• •

Trên lĩnh vực khoa học cơ bản: Toán học, lí học, hoá
học và sinh học

Sáng chế ra những công cụ sản xuất mới: máy tính,
người máy, máy tự động, hệ thống máy tự động,…

Tìm ra những nguồn năng lượng mới: năng lượng
nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều,…

Sáng chế ra những vật liệu sản xuất mới: siêu dẻo, siêu
cứng, siêu bền, siêu dẫn,…

• “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp
• •
Trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc Trong lĩnh vực khoa học vũ trụ

3.Vị trí – ý nghĩa
a. Tác động tích cực:
* Làm thay đổi toàn bộ nhân tố sản xuất, năng suất lao động, kỹ thuật sản xuất  tạo ra một lực lượng sản xuất khổng lồ, lớn hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước cộng lại. * Đưa loài người chuyển sang một nền văn minh mới: văn minh trí tuệ, văn minh truyền tin hay văn minh hậu công nghiệp. * Thúc đẩy sự giao lưu hợp tác quốc tế giữa các quốc gia trên thế giới  cả thế giới hình thành một thị trường chung bao gồm các nước có chế độ chính trị khác nhau cùng tồn tại hòa bình.

b. Tác động tiêu cực: * Nạn ô nhiễm môi trường

b. Tác động tiêu cực: * Nạn ô nhiễm môi trường
* Tai nạn lao động, tai nạn giao thông * Nguy cơ chiến tranh hạt nhân huỷ diệt * Nhiều căn bệnh mới: ung thư, stress …

Trân trọng cảm ơn quý thầy cô!