P. 1
ket_tua

ket_tua

|Views: 2,217|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Minh Tiến

More info:

Published by: Phạm Minh Tiến on Aug 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

Họ và tên: Phạm Minh Tiến − Nguyễn Thị Thư

MSSV: 1014220 −1014212
MSTT: T3 – 17
Thứ ba, ngày 27 tháng 3 năm 2012
BÀI TƯỜNG TRÌNH PHÂN T!H "#NH $Ư%NG
PHƯ&NG PH'P !H()N "* +,T T-.
I. /01 2ịnh !3
4
5h67 8hư9ng 8h08 M7h:
1. Mục đích
Xác !nh n"ng # $%
&
c' t()ng m*+ b,ng -h./ng -há- M)h( 0 t1 ' 2) 2ánh v34
nh5ng -h./ng -há- 6hác7
2. Nguyên tắc
$h+8n # $%
&
b,ng 9+ng 9!ch :g;<
3
: 0,010000 = 0,0000>? @;A t()ng mB4 t(.Cng Dm
;aH$<
3
6h4 c' mEt F
2
$(<
4
7
GhHn ứng ch+8n #: @t(IngA
GhHn ứng chJ th! 6h4 ch) 9. 1 g4ọt :g
K
:
↓ → +
+ −
4 2
2
4
2 CrO Ag Ag CrO @L gMchA
3. Tiến hành
& NOt 10,00 mP 9+ng 9!ch chứa 4)n $%
&
ch) và) Q(%Qn 2>0mP7
& Thêm 2,00 mP 9+ng 9!ch ;aH$<
3
>R K 10 g4ọt F
2
$(
2
<
4
?R7
& ;hL t1 t1 9+ng 9!ch :g;<
3
và) Q(%Qn7 T()ng S+á t(Tnh ch+8n # %4ên tUc %Ic mMnh
Q(%Qn7 Fh4 9+ng 9!ch t()ng (a, 6Vt tWa t(Ing v'n cUc %M4 %à 9X+ h4D+ gYn Vn 40m t./ng
./ng7 ;hL thZt chZm t1ng g4ọt %Ic mMnh Vn 6h4 [+Xt h4Dn 6Vt tWa mà+ L gMch7 \h4
%M4 th0 t]ch7
& PE- %M4 th] ngh4Dm t(ên ba %Yn, ta th+ .^c các g4á t(! 2a+:
;
1
;
<
;
3
;
5=
_,`> mP _,`0 mP _,`0 mP _,`2 mP
V
-4-Qt
a @10,00 ± 0,02A mP
V
FMn<4
a _,`2 K 0,02 a _,`4 mP
4. Biểu diễn ết !u"
3 3
b
0, 010000b_,`4
0, 00_`40
10, 00
N AgNO AgNO
N C#
C#
C $
C N
$
= = =
3
3
2 2 2
0,_>c 0,_>c 1 ,
0,_>c
2 2 2
b 1, _?b
b
b b
0, 0000>? 1, _?b0, 020 4, 30b0, 02``7
0, 00_`40b
0, 010000 10, 00b 3 _, `4b 3
%ur&t
N AgNO n n $ 'i'&t
N C# N C#
N AgNO
'i'&t t%
t (
C
C
$ n $ n
ε σ
ε
− −
− −
− −

     
= ± + +      
     
     
     
= ± + +
     
     
= ±0, 0000_3N
VZy n"ng # cWa $%
&
: !
N4!3
4
> ?@??ABC? ± ?@????A3 N
• Sa4 2d chJ th!:
\4H 2e mf4 g4ọt F
2
$(<
4
c' th0 t]ch 0,0>mP , ta c' th0 t]ch F
2
$(<
4
0,>0 mP7 Fh4
':
2 4 2 4 2 4
2 4
3 2 4
2 4 2
4 3
07> 1 0, >0
0, >0b?R 0, 03
10, 00 2, 00 0, >0 _,`4 22, 34
0, 03
1_4
g h 0, 00?_
22, 34b10
) CrO ) CrO ) CrO
) CrO
dd C# N*+CO ) CrO t%
) CrO
cu,i
dd
- $ d g
- g
$ $ $ $ $ -.
n
CrO M
$= × = × =
⇒ = =
= + + + = + + + =
= = =
T]nh g:gh
c+d4,
g$%h
c+d4
:
2 4
2
4
11,_>
>
_,7>
>
>
10
g h 1, 27b10
0, 00?_
10
g h 1, 3_b10
g h 1, 304 10
Ag CrO
cu,i
M CrO
AgC#
cu,i
cu,i
T
Ag M
C
T
C# M
Ag


+ −


− −
+ −
= = =
= = =
×
2
3
3
2
> >
R
4 ,
R
4 ,
g h g h 1, 27b10 1, 3_b10
100 100
0, 010000
0, 00_`4
0, 00_`4 0, 010000
0, 01>R
cu,i cu,i
CrO Ag
AgNO
C#
AgNO
C#
CrO Ag
Ag C#
C
C
C C
+ − − −
+
+
− −
∆ = × = ×
×
×
+
+
∆ = −
/. Nh0n 12t
 i# ch]nh [ác cWa S+á t(Tnh ch+8n #:
 Sa4 2d jm %à 9) n"ng # $(<
4
2&
?R , nên 6h4 Vn gYn 40m t./ng ./ng %.^ng
$%
&
v*n ckn mà 6h4 ' T
:g$(2<4
l g:g
K
h
2
b g$(
2
<
4
2&
h %àm [+Xt h4Dn 6Vt tWa, 91ng
ch+8n # t(.3c 40m t./ng ./ng7
 FhBng 2e 9Ung mB4 t(.Cng 64mm vT :g
K
2n -hHn ứng -hU v34 <H
&
tM) 6Vt tWa
Qn, 6h' S+an 2át mà+ 2Ic cWa 6Vt tWa7 FhBng 2e 9Ung cH mB4 t(.Cng ac49 vT $(<
4
2&
2n t"n tM4 9.34 9Mng H$(<
4
&
h)Ec H
2
$(<
4
, 6hBng chJ th! .^c7
 $hXt chJ th! 9ong t()ng -h./ng -há- 6Vt tWa 6hBng .^c p4 mà+ ch) t34 6h4
%.^ng 4)n cYn [ác !nh q ch+y0n hVt vm 9Mng 6Vt tWa và chXt chJ th! cYn -hH4 thZt
nhMy v34 %.^ng 9. nhL cWa :g;<
3
0 hMn chV gjy (a 2a4 2d th1a %3n7 M#t 4m+ cYn
%.+ r n5a %à ta S+an 2át 2s thay p4 mà+ 2Ic cWa 6Vt tWa chứ 6hBng -hH4 mà+ cWa
9+ng 9!ch7 T(ên thsc tV, chJ cYn 6Vt tWa ch+y0n mà+, mà+ h"ng nhMt %à ta c' th0
ng1ng ch+8n #, 6hBng ^4 Vn 6h4 ch+y0n 2ang mà+ L gMch vT 2n 9*n Vn 2a4 2d
th1a %3n7
 T()ng S+á t(Tnh ch+8n # cYn %Ic mMnh Q(%Qn 0 6Vt tWa v'n cUc %M4 9t S+an 2át
mà+ 2Ic cWa 6Vt tWa 7
 ;h.^c 40m cWa -h./ng -há- M)h( %à 6hBng 9ong 0 ch+8n # các 9+ng 9!ch
c' mà+ vT mà+ cWa 9+ng 9!ch 2n chQ 4 mà+ cWa 6Vt tWa 6h' S+an 2át7 ;g)à4 (a,
-h./ng -há- này chJ 9ong 0 [ác !nh $%
&
và u(
&
, 6hBng 9ong 0 [ác !nh v
&
, S$;
&
,
w
&
vT :gw 6hBng 6Vt tWa, ckn :gv và :gS$; 6Vt tWa 2n hX- thU mMnh $(<
4
2&
gjy
2a4 2d %3n7
vv7 /01 2ịnh !3
4
5h67 8hư9ng 8h08 DEFEnG
1. ;g+yên tIc :
0,_>c
0, 0000_3
1 1 __, 0>R
0, 00_`40
N C#
N C#
C
ε
− = − =
$h+8n # $%
&
b,ng 9+ng 9!ch :g;<
3
0,010000± 0,0000>?; t()ng mB4 t(.Cng Dm
;aH$<
3
6h4 c' mEt w%+)(Q2cQ4n @Hw%A %àm chJ th!7
GhHn ứng ch+8n #: @t(IngA
GhHn ứng chJ th!: 6h4 ch) 9. m#t g4ọt :g
K
, hMt 6Q) @:g$%A
m
t]ch 4Dn 9./ng 2n hX-
-hU an4)n w%
&
và t(x thành mà+ h"ng7
( )
{ }
( ) { }
3 3
@m + hBngA
1
1
1
- -
AgC# 1NO 13# AgC# Ag 13# à 1NO
+
− − + − −
+ → +
2. T4Vn hành
& NOt 10,00mP 9+ng 9!ch $%
&
cYn !nh -hjn và) Q(%Qn 2>0mP7
& Thêm 2mP ;aH$<
3
>R K 3 g4ọt chJ th! w%+)(Q2cQ4n @HwvA 0,>R7
& $h+8n # b,ng 9+ng 9!ch :g;<
3
0,0100000,0000>?;, %Ic mMnh t()ng S+á t(Tnh t4Vn
hành ch+8n #7 $àng gYn 40m t./ng ./ng, 6Vt tWa x 9Mng hMt 6Q) càng t(x nên t(+ng
h)à 4Dn t]ch nên v'n %M4, 9+ng 9!ch t()ng (a7y+an 2át mà+ 6Vt tWa, 6Vt thOc S+á t(Tnh
6h4 mà+ 6Vt tWa thay p4, ch+y0n 2ang mà+ h"ng nhMt7
& PE- %M4 th] ngh4Dm t(ên 3 %Yn, ta th+ .^c các g4á t(! 2a+
;
1
;
<
;
3
;
5=
_,?> mP _,?> mP _,?0 mP _,?3 mP
V
-4-Qt
a @10,00 ± 0,02AmP
V
:g
K
a _,?3 K 0,02 a _,?> mP
3. Biểu diễn ết !u" 4
3 3
b
0, 010000b_, ?>
0, 00_?>0
10, 00
N AgNO AgNO
N C#
C#
C $
C N
$
= = =
3
3
2 2 2
0,_>c 0,_>c 1 ,
0,_>c
2 2
2
b 1, _?b
b
b b
0, 0000>? 1, _?b0, 020 4, 30b0, 02``7
0, 00_?>0b
0, 010000
10, 00b 3 _, ?>b 3
%ur&t
N AgNO n n $ 'i'&t
N C# N C#
N AgNO 'i'&t t%
t (
C
C $ n $ n
ε σ
ε
− −
− −
− −

     
= ± + +      
     
     
     
= ± + + = ±
     
     
0, 0000`7N
VZy n"ng # cWa $%
&
: !
N4!3
4
> ?@??AHI? ± ?@????B7 N
4. Nh0n 12t 4
 i# ch]nh [ác cWa S+á t(Tnh ch+8n #:
0,_>c
0, 0000`7
1 1 __,10R
0, 00_?>0
N C#
N C#
C
ε
− = − =
 Gh./ng -há- này 9sa t(ên 2s hX- -hU cWa chJ th! %ên 6Vt tWa tM) mà+ Ec t(.ng
6h4 ch) 9. :g
K
7 Sa+ 6h4 v1a S+a 40m t./ng ./ng các hMt 6Q) :g$% t]ch 4Dn
9./ng @vT ch) 9. :g
K
A nên hMt 6Q) 2n hX- -hU 4)n jm w%
&
7 VT vZy t(ên bm mEt 6Vt
tWa 2n [+Xt h4Dn mà+ h"ng Ec t(.ng cWa w%+)(Q2cQ4nat bMc7 GhHn ứng chJ th! chJ
94tn (a 6h4 ch) 9. :g
K
7
 um mEt 6Vt tWa càng %3n thT càng 9t hX- -hU, 9) ' ta cYn %Ic Q(%Qn mMnh 0 hD
6Q) :g$% -hjn tán t()ng t)àn b# 9+ng 9!ch, 9*n Vn 94Dn t]ch bm mEt hX- -hU tăng
%ên, t+y nh4ên 4m+ này %M4 9*n Vn 6h' 6hăn ch) v4Dc S+an 2át mà+ 2Ic cWa 6Vt tWa7
 VT w%+)(Q2cQ4nat chJ bmn t()ng mB4 t(.Cng c' -H z `, mà mB4 t(.Cng 64mm mMnh
2n %àm 6Vt tWa hy9()[49Q bMc [+Xt h4Dn@ hy9()[49Q bMc 6hBng bmn -hjn hWy tM) )[49
bMc mà+ QnA, vT vZy ta 9ong hD Dm m+d4 nat(4 b4ca(b)natQ -H `,3 , 6hBng 9ong ̴
hD Dm am)n4 vT 4)n bMc 2n tM) -hức bmn v34 ;H
3
7
III. /01 2ịnh !3
4
5h67 8hư9ng 8h08 ;73hE:J
17 ;g+yên tIc, mUc ]ch
Xác !nh $%
&
b,ng -h./ng -há- V)%ha(9 9sa t(ên ng+yên tIc ch+8n # ng.^c7 iY+ t4ên
ta ch) các 4)n $%
&
6Vt tWa v34 m#t %.^ng 9. ch]nh [ác 9+ng 9!ch :g;<
3
, 2a+ ' ta
ch+8n %M4 %.^ng 9. :g;<
3
b,ng S$;
&
v34 chXt chJ th! %à -h{n 2It am)n47 T1 ' ta [ác
!nh %.^ng th0 t]ch 9+ng 9!ch :g;<
3
q t4ê+ tdn 0 tM) 6Vt tWa v34 $%
&
b,ng cách %Xy
h4D+ 2d g45a ha4 %Yn ch+8n # v1a thsc h4Dn7
& GhHn ứng ch+8n # 6h4 ch) %.^ng 9. :g;<
3
$%
&
K :g
K
 :g$% ↓ @t(IngA
& GhHn ứng ch+8n # %.^ng 9. :g
K
:g
K
K S$;
&
 :gS$;↓ @t(IngA
Fh4 ch) 9. 1 g4ọt FS$; 2n [Hy (a -hHn ứng v34 chJ th!:
wQ
3K
K S$;
&
 wQS$;
2K
@mà+ h"ngA
|) -T :gS$; a12,0 z -T :g$% a _,7> nên c' th0 2n [Hy (a -hHn ứng:
:g$% K S$;
&
 :gS$;↓ K $%
&
VT thV ta ch) và) 9+ng 9!ch cYn ch+8n # m#t %.^ng 9+ng 9!ch n4t()bQn}Qn t(.3c 6h4
t4Vn hành ch+8n # %.^ng :g
K
9.7 i0 n4t()bQn}Qn ba) bọc 6Vt tWa :g$% %M4, 6hBng ch)
S$;
&
-há hWy :g$%7
5. Tiến hành
a7 Chu6n đ7 C#
8
%9ng #:;ng d: AgNO
3
& NOt 10,00mP 9+ng 9!ch $%
&
cYn !nh -hjn ch) và) Q(%Qn 2>0mP7
& Thêm 2 g4ọt H;<
3
Zm Ec7
& $h+8n # b,ng 9+ng 9!ch :g;<
3
0,010000± 0,0000>?M Vn 6h4 hVt 4)n $%
&
, thêm
m#t %.^ng 9. ch]nh [ác :g;<
3

%à >,00mP, gh4 %M4 th0 t]ch V
v
cWa :g;<
3
& PE- %M4 th] ngh4Dm t(ên 3 %Yn, ta th+ .^c các g4á t(! 2a+:
;
1
;
<
;
3
;
5=
1>,00 mP 1>,00 mP 1>,00 mP 1>,00 mP
V
tb1
a 1>,00 K 0,02 a 1>,02 mP
b7 b7 Chu6n đ7 #:;ng d: AgNO
3
& $h+8n b! c#t b+(Qt chứa 9+ng 9!ch FS$; 0,0174000 ± 0,000001? ;
& $h) và) 3 Q(%Qn t(ên 1> g4ọt n4t()bQn}Qn, %Ic mMnh 0 n4t()bQn}Qn ba) bọc 6Vt tWa %M4
b,ng m#t %3- màng, tách b4Dt v34 9+ng 9!ch7
& Thêm và) 1,00mP 9+ng 9!ch -h{n 2It am)n4 @thêm wQ
3K
A7
& $h+8n b,ng FS$; 0,0174000 ± 0,000001? ;, %Ic mMnh Vn 6h4 9+ng 9!ch [+Xt h4Dn
mà+ L cam, gh4 %M4 th0 t]ch V
vv
cWa FS$;
& PE- %M4 th] ngh4Dm t(ên 3 %Yn, ta th+ .^c các g4á t(! 2a+:
;
1
;
<
;
3
;
5=
3,30 mP 3,3> mP 3,3> mP 3,33 mP
3. Biểu diễn ết !u" 4
3
1 2
b b
0, 010000b1>, 02 0, 0174000b3, 33
0, 00_1_1
10, 00
N AgNO t% N )(CN t%
N C#
C#
C $ C $
C N
$


− −= = =
iEt . > !
N4.gNK3
L

;
5=1
> ?@?1????L1I@?< >?@1I?<
3
3 3
2 2
0,_>c
0,_>c
2 2
0,_>c
1, _?b
b
0, 0000>? 1, _?b0, 0>
0,1>02b 0, 0010
0, 010000 1>, 02b 3
N AgNO
%ur&t
A
N AgNO AgNO
A
A
C $ n
ε
σ
ε
ε


   
  = +  
   
 
 
   
= ± + = ±
   
 
 
iEt B > !
N4+M!N
L;
5=<
> ?@?17C???L3@33 >?@?I7AC<
2 2
0,_>
0,_>
2 2
0,_>
4, 30b
b
b
0, 000001? 4, 30b0, 02``7
0, 0>7_42b 0, 0012
0, 0174000 3, 33b 3
N )(CN
%ur&t
B
N )(CN )(CN
B
B
C $ n
ε
σ
ε
ε
− −   
= +
   
 
   
   
= ± + = ±
   
   
iEt N a !
N4.gNK3
L

;
5=1
− !
N4+M!N
L;
5=<
> ?@1I?< −?@?I7AC< > ?@?A<<IB
2 2 2 2
0,_>c 0,_>c
0,_>c
0, 0010 0, 0012
b 0, 0_22>`b 0, 0020
0,1>02 0, 0>7_
A B
<
<
A B
ε ε
ε
       
= + = ± + = ±
       
       
2
2
0,_>c
0,_>c
2 2
0,_>c
1, _?b
b
b
0, 0020 1, _?b0, 020
0, 00_1_1b 0, 00020
0, 0_23 10, 00b 3
'i'&t <
C# C#
C#
C#
C
< $ n
N
σ ε
ε
ε
− −


 
 
  = ± +
 
 
 
 
 
 
= ± + = ±
 
 
 
 
VZy n"ng # cWa $%
&
: !
!34
> ?@??A1A ± ?@???<? N
MEi GO 1hP 5hịQ
-T
:gS$;
a 11,_?
2 ?
B4
g h ?, 4b10 ~
cu
3&(CN -,# .
+ −
=
%à n"ng # nhL nhXt mà mIt ta c' th0 nhZn thXy mà+
h"ng cWa -hức này7 |) ':
2
2 ?
2,14 ?
B4 3
g h ?, 4b10
g h b 10 3, 0_b10
g h 0, 01>
cu
3&(CN
3&(CN
(CN ) M
3&
+
+ −
− − −
+
= = =
-:g
c+d4
a -T
:gS$;
−-S$;
c+d4
az g:g
c+d4
h a 3,>>b10
&7
M
? 7
R B4 B4
0
0
R
g h g h 3, 0_b10 3, >>b10
b100 b100
0, 010000
0, 0174000
0, 0174000 0, 010000
0, 04R
cu cu
=n(CN
=n(CN
(CN Ag
C
C
C C
− −
− −
= + =
+ +
= +
V
V
4. ;hZn [•t:
♣ Fh4 ch) n4t()bQn}Qn và) cYn %Ic thZt mMnh 0 2s ba) bọc [Hy (a tdt7
♣ $h) H;<
3
và) nh,m tM) mB4 t(.Cng ac49 0 ngăn ng1a wQ
3K
@9.34 9Mng -h{n
wQ;H
4
@S<
4
A
2
712H
2
< b! thWy -hjn tM) hy9()[49Q 2It7
♣ GhHn ứng này %àm 6h' nhZn (a 40m c+d4 ch+8n # vT mà+ L cWa -hức tM) (a 2n
nhanh ch'ng -hHn ứng và mXt 4, nên 0 t(ánh -hHn ứng t(ên [Hy (a cYn %ọc tách 6Vt
tWa 2a+ 6h4 ch) 9. :g;<
3
7 T+y nh4ên, tWa :g$% %à 6Vt tWa vB !nh hTnh, -hjn tán
t()ng 9+ng 9!ch, 6h' %ọc nên x th] ngh4Dm này 6hBng t4Vn hành %ọc %M4 tWa, mà t4Vn
hành bọc các 6Vt tWa %M4 b,ng n4t()bQn}Qnc chXt này 2n ba) bọc tWa :g$% và ngăn
ng1a -hHn ứng g45a S$;
&
và :g$%7
♣ € -hHn ứng ch+8n # này 2a4 2d chW yV+ n,m x chf n4t()bQn}Qn ch.a bọc 6• 6Vt
tWa :g$%, vT %Ic 6hBng 6•, ch) ]t h)Ec vT cjn b,ng nên v*n ckn 6Vt tWa bMc c%)(+(
t()ng 9+ng 9!ch Hnh h.xng t34 v4Dc ch+8n bMc 9. b,ng FS$;7 |) t]ch 2d tan cWa
:gS$; thX- h/n :g$% 9) ' g4án t4V- %àm ch) 2d %4D+ ) b,ng -h./ng -há-
V)%ha(9 2n thX- h/n các -h./ng -há- t(ên7
+ế5 3uRn 1hung ST =E 8hư9ng 8h08 U01 2ịnh !3
4
5:7ng Jung Jị1hQ
 Phư9ng 8h08 M7h:
 ‚+ 40m: |ong 0 ch+8n # $%
&
và u(
&
v34 ng+yên tIc ch+8n # 6há /n g4Hn, 4m+
64Dn ch+8n # b,ng :g;<
3
v34 2s h4Dn 94Dn cWa F
2
$(<
4
t()ng mB4 t(.Cng Dm -H th]ch
h^- 0 t(ánh 2s 6Vt tWa cWa :g<H @nhanh ch'ng ch+y0n thành 9Mng :g
2
<A7
 ;h.^c 40m:
o $hJ .^c t4Vn hành t()ng mB4 t(.Cng 7,> l -H l 11,0?
o FhBng á- 9Ung 0 ch+8n # v
&
hay S$;
&
vT 6Vt tWa :gv và :gS$; hX-
-hU mMnh 4)n $(<
4
2&
nên 6Vt S+H ch+8n # 6hBng .^c ch]nh [ác7
o P.+ r %à S+an 2át 2s thay p4 mà+ cWa 6Vt tWa chứ 6hBng -hH4 mà+ cWa
9+ng 9!ch, 2s thay p4 mà+ cWa 6Vt tWa 6há 6h' S+an 2át, 6h4 6Vt tWa ch+y0n mà+
%à ta c' th0 ng1ng ch+8n # 7
o FVt S+H ch+8n # ckn -hU th+#c 6há nh4m+ và) n"ng # chXt chJ th! 9) '
cYn t]nh t)án 6• t(.3c 6h4 chọn n"ng # chXt chJ th! ch) và) nh,m hMn chV 2a4 2d7
 Phư9ng 8h08 DEFEnG
• ‚+ 40m : $' th0 á- 9Ung 0 [ác !nh 4)n $%
&
, u(
&
và cH v
&
và S$;
&
t(ên ng+yên
tIc ch+8n # t(sc t4V- b,ng :g;<
3
v34 chXt chJ th! hX- -hU7 ;g+yên tIc t4Vn
hành 6há /n g4Hn, 6h4 ch) 9. m#t g4ọt :g
K
thT các hMt 6Q) t]ch 4Dn 9./ng %Z-
tức hX- -hU an4)n w%
&
cWa chXt chJ th! và ch+y0n 2ang mà+ Ec t(.ng cWa 6Q)
hX- thU chJ th!7
• ;h.^c 40m :
 P+Bn ch) 2a4 2d 9./ng @vT -hHn ứng chJ th! chJ [Hy (a 6h4 ch) 9. :g
K
A
 V4Dc ch+8n # -hH4 .^c t4Vn hành t()ng mB4 t(.Cng -H th]ch h^-, tdt
nhXt %à t4Vn hành t()ng mB4 t(.Cng Dm x -H t(+ng hka7 ;V+ t4Vn hành t()ng mB4
t(.Cng ac49 thT ƒ%+)(22Q4n 2n -hjn %4 yV+ n"ng # cWa w%
&
2n (Xt nhL7 ;V+ t()ng
mB4 t(.Cng 64mm thT 2n [Hy (a -hHn ứng -hU g45a :g
K
v34 <H
&
tM) 6Vt tWa :g<H
nhanh ch'ng ch+y0n thành :g
2
< c' mà+ Qn gjy 2a4 2d th1a %3n7
 Phư9ng 8h08 ;73hE:J
 ‚+ 40m :
• $' th0 á- 9Ung 0 [ác !nh các 4)n $%
&
, u(
&
, v
&
b,ng -h./ng -há- ch+8n
# ng.^c: các 4)n X
&
.^c 6Vt tWa b,ng m#t %.^ng 9. ch]nh [ác cWa 9+ng
9!ch ch+8n :g;<
3
, 2a+ ' ch+8n %M4 %.^ng :g
K
9. b,ng 9+ng 9!ch ch+8n
S$;
&
7
• y+an 2át 2s thay p4 mà+ cWa 9+ng 9!ch chứ 6hBng -hH4 cWa 6Vt tWa, jy
c„ng %à m#t th+Zn %^4 vT mà+ 9+ng 9!ch 9t S+an 2át h/n7
 ;h.^c 40m:
o FVt tWa :g$% c' th0 b! -há hWy bx4 S$;
&
nên t(.3c 6h4 ch+8n # %.^ng
9. b,ng 9+ng 9!ch FS$; ta nên 9ong chXt bH) vD hMt 6Q) n4t()bQn}Qn 9.,
0 Hm bH) t)àn b# 6Vt tWa :g$% .^c ba) bọc bx4 n4t()bQn}Qn, %.+ r cYn
-hH4 %Ic mMnh 0 v4Dc ba) bọc 6Vt tWa [Hy (a tdt nhXt, t+y nh4ên n4t()bQn}Qn
6hBng h)àn t)àn chQ hVt :g$% nên m#t -hYn :g$% 2n -hHn ứng v34 S$;
&
9*n Vn %.^ng S$;
&
t4ê+ tdn %3n7 Sa4 2d 9./ng7 \jy 2a4 2d 9./ng, vT -hHn
ứng 6Vt thOc 6h4 ch) 9. %.^ng S$;
&
, 0 tM) -hức v34 2It @vvvA c' mà+ h"ng7
o $Yn t4Vn hành t()ng mB4 t(.Cng ac49 vT nV+ mB4 t(.Cng h/4 c' t]nh 64mm
thT wQ
3K
9t 6Vt tWa h49()[49Q, 6hBng 9ong %àm chJ th! .^c7
vV7 /01 2ịnh i7n !E
<V
=Wng 8hư9ng 8h08 XYhOi 3ưZng[
17 >?c đ@nh #Ai chính 1?c nBng đ7 )MnO
4
th&, chCt chu6n gDc *cid ,1*#ic
*. Mục đích4
4 Xác !nh %M4 ch]nh [ác n"ng # 9+ng 9!ch FMn<
4
c' t()ng -hkng thsc tZ- 0
t4Vn hành th] ngh4Dm [ác !nh 4)n $a
2K
b,ng -h./ng -há- …6hd4 %.^ng†7
4 Eh"n Fng chu6n đ74
>$
2
<
4
2&
K 2Mn<
4
&
K 1?H
K

2Mn
2K
K 10 $<
2
‡ K `H
2
<
%. Tiến hành4
+ 10,00 mP ac49 )[a%4c 0,0>0000 ± 0,00002> ;
+ 1 mP H
2
S<
4
@1 : 1A
+ i+n n'ng Vn `0
)
$ _0
)
$
+ $h+8n # b,ng 9+ng 9!ch FMn<
4
Vn 6h4 9+ng 9!ch ch+y0n 2ang mà+
h"ng nhMt7
c. )ết !u"4
;
1
;
<
;
3
;
5=
>,`0 mP >,7> mP >,7> mP >,77 mP
V
-4-Qt
a @10,00 ± 0,02AmP
V
FMn<4
a >,77 K 0,01a >,7`mP
97 Bi0u Jiễn Yế5 \u]^
2 2 4 2 2 4
4
4
0, 0>0000b10, 00
0, 0`?>0>1
>, 7`
N + C O + C O
N )MnO
)MnO
C $
C N
$


×
= = =
2 2 4
4 4
2 2 4
2
2 2
0,_>c
0,_>c
2 2 2
1, _?b
4, 30b
b b
0, 00002> 1, _?b0, 020 4, 30b0, 02``7
0, 0`?>0> 0,
0, 0>0000 10, 00b 3 >, 7`b 3
N + C O 'i'&t
%ur&t
N )MnO )MnO
M + C O
'i'&t %ur&t
C
C
n n
$ $
ε
ε
σ
σ −


 
   
 
= × + +    
   
 
   
 
     
= × + + = ± =
     
     
0011N
VZy n"ng # cWa FMn<
4
: !
4
N )MnO −
> ?@?BHI ± ?@??11 N
27 >?c đ@nh i,n C*
5G
%9ng 'h:Hng 'h?' IhDi #:;ngJ
a. Nguyên tắc:
& FVt tWa $a
2K
b,ng $
2
<
4
&
2a+ ' hka tan 6Vt tWa t()ng 9+ng 9!ch H
2
S<
4


("4
ch+8n # H
2
$
2
<
4
24nh (a b,ng FMn<
4
7
& y+y t(Tnh g"m 3 g4a4 )Mn 2a+:
17 FVt tWa "ng th0 4)n $a
2K
9.34 9Mng $a$
2
<
4
b,ng 9+ng 9!ch @;H
4
A
2
$
2
<
4
%Xy 9.: $a
2K
K $
2
<
4
2&
ˆ $a$
2
<
4

27 Hka tan 6Vt tWa $a$
2
<
4
b,ng H
2
S<
4
$a$
2
<
4
K 2H
K
ˆ H
2
$
2
<
4
K $a
2K
37 $h+8n %.^ng H
2
$
2
<
4
24nh (a b,ng FMn<
4
@-hHn ứng chJ th!A
>$
2
<
4
&
K 2Mn<
4
&
K 1?H
K
ˆ 10$<
2
K 2Mn
2K
K `H
2
<
b. Tiến hành:
& NOt 10,00 mP 9+ng 9!ch $a
2K
ch) và) uQchQ( 100 mP
& Thêm và) 6h)Hng 40 mP n.3c cXt
& 2 g4ọt chJ th! mQthy% cam7
& $h) H$% và) 9+ng 9!ch Vn 6h4 mà+ 9+ng 9!ch t()ng Q(%Qn ch+y0n 2ang L
h"ng
& > mP 9+ng 9!ch @;H
4
A
2
$
2
<
4
10R
& >g +(Qa
& i+n 2B4 nhŠ Vn 6h4 9+ng 9!ch ch+y0n 2ang mà+ vàng7
& Pọc gMn 6Vt tWa
& \Mn -hYn 9+ng 9!ch c' t()ng bQchQ(, ch) 9+ng 9!ch ;H
3
1R và) và (ea và4
%Yn 0 (ea hVt 4)n )[a%atQ n,m t(ên 6Vt tWa7
& $h+y0n -ht+ %ọc 2ang Q(%Qn, hka tan 6Vt tWa b,ng H
2
S<
4
& i+n n'ng 9+ng 9!ch 6h)Hng `0 _0‹$7 ̴
& $h+8n # 9+ng 9!ch th+ .^c b,ng 9+ng 9!ch FMn<
4
c. Kết quả:
V
1
V
2
V
3
V
tb
?,_> mP ?,_> mP 7,00 mP ?,_7 mP
V
-4-Qt
a @10,00 ± 0,02AmP
V
FMn<4
a ?,_7 K 0,02a ?,__ mP
d. Biểu diễn kết quả
4 4
2
j+
0, 0`?>b10, 00
0, 0?1`74
2b 2b?, __
N )MnO )MnO
N C*
-
C $
C N
$
+


×
= = =
4
2 2
4
2
2 2
0,_>c c
0,_>c
2 2 2
1, _?b 4, 30b
b b
0, 0011 1, _?b0, 020 4, 30b0, 02``7
0, 0?1`74 0, 0011
0, 0`?> 10, 00b 3 ?, __b 3
N )MnO 'i'&t n $
M C* M C*
N )MnO
'i'&t %ur&t
C
C
n n
M
K
$ $
ε
ε
σ
+ +

− −

 
   
 
= ± × + +    
   
 
   
 
     
= ± × + + = ±
     
     
VZy n"ng # cWa FMn<
4
: !
2
M C*
+

> ?@?H1A± ?@??11 M
6^ NhRn U_5Q
 y+á t(Tnh (ea và ac49 h'a 6Vt tWa %à S+á t(Tnh Hnh h.xng Vn # Ong và
# %E- %M4 cWa -h•- -hjn t]ch nh4m+ nhXt7 v)n $
2
<
4
2&
c' [+ h.3ng bám %ên bm mEt
t4nh th0 vT vZy nV+ (ea tWa 6hBng 6Œ, m#t %.^ng %3n $
2
<
4
2&
ckn %M4 2n %àm ch)
%.^ng FMn<
4
2e 9Ung %3n h/n %.^ng thsc tV cYn7 T()ng 6h4 ac49 h'a 6Vt tWa nV+
hka tan 6hBng hVt 2n 0 2't %M4 6Vt tWa t(ên g4Xy %ọc c„ng 6h4Vn -h•- ch+8n # b!
2a4 %Dch7
 T(ánh ch) S+á nh4m+ +(Q, vT mB4 t(.Cng ta cYn %à mB4 t(.Cng ac49, nV+ ch)
S+á nh4m+ +(Qa 2n %àm ch) -H cWa mB4 t(.Cng tăng %ên và %àm Hnh h.xng Vn 6Vt
S+H ch+8n #:
@;H
2
A
2
$< K 3H
2
<  $<
2
K 2;H
4
K
K2<H
&
 T()ng th] ngh4Dm này ta 9ong -h./ng -há- 6Vt tWa "ng th0, -h./ng
-há- này 6hác 2) v34 các -h./ng -há- 6Vt tWa x t(ên x chf %à 6Vt tWa .^c tách
(4êng 0 t4Vn hành ch+8n #7 € -h./ng -há- này, ta th+ .^c t4nh th0 c' 6]ch
th.3c %3n h/n, 6hH năng hX- -hU tM- chXt 6•m, # t4nh 6h4Vt ca) h/n vT 6Vt tWa
hTnh thành tM4 cong m#t thC4 40m7
 Ta 9ong -h./ng -há- %ọc gMn @tức %à ch) 9+ng 9!ch %Lng và) t(.3c 2a+ '
m34 Vn 6Vt tWaA nh,m t4Vt 64Dm .^c thC4 g4an vT nV+ ch) 6Vt tWa và) t(.3c thT
6Vt tWa 2n %àm b]t g4Xy %ọc, thC4 g4an %ọc 6•) 9à47
 FhBng ch) g4Xy %ọc và) Q(%Qn %Oc ch+8n # vT [Qn%+%)}) t()ng g4Xy %ọc c'
th0 b! )[y h'a bx4 FMn<
4
9*n Vn 6Vt S+H ch+8n # 6hBng ch]nh [ác, 2a4 2d th1a
%3n7
 $Yn (ea tWa thZt 6• và nh4m+ %Yn b,ng ;H
3
ch) Vn 6h4 6hBng ckn $
2
<
4
2&
,
the [Qm ckn $
2
<
4
2&
6hBng b,ng 9+ng 9!ch FMn<
4
@cYn thêm ac49 H
2
S<
4
0 -hHn
ứng )[y h'a [Hy (aA, nV+ n.3c (ea %àm mXt mà+ FMn<
4
thT v*n ckn $
2
<
4
2&
, cYn
-hH4 thZt 64ên nh*n t()ng g4a4 )Mn này vT -hHn ứng g45a FMn<
4
v34 $
2
<
4
2&
94tn
(a 6há chZm, mà+ t]m cWa FMn<
4
ch.a mXt thsc chXt %à 9) -hHn ứng ch.a [Hy (a
chứ 6hBng -hH4 q hVt $
2
<
4
2&
7
 HMn chV cWa -h./ng -há- 6hd4 %.^ng %à thC4 g4an 6•) 9à4, %j+ nên -hH4
t4Vn hành 6hj+ tM) tWa cWa th] ngh4Dm này ngay Y+ b+p4 thsc tZ-7

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->