P. 1
bài tường trình oxy hóa khử

bài tường trình oxy hóa khử

5.0

|Views: 10,161|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Minh Tiến

More info:

Published by: Phạm Minh Tiến on Aug 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2014

pdf

text

original

Họ và tên: Phạm Minh Tiến − Nguyễn Thị Thư

MSSV: 1014220 1014212
MSTT: T3 − 17
Thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2012
BÀI TƯỜNG TRÌNH
PHƯƠNG PHÁP H!"N #$ %&' H() *H+
I, &-. /ịnh n0ng /1 .h2nh 3-. .45 *Mn%
6
7h89 5.i: 935;i.
1/ Mục đích thí nghiệm :
Do KMn
4
!à "h#t o$y h%a m&nh, '( 'àng b) *h+ ,-n Mn
2
và ".ng "h/nh Mn
2
!&0 !à
"h#t $1" tá" tăng "23ng "ho 45 6h7n h8y KMn
4
$9y :a nhanh h;n th<o 6h2;ng t:=nh
6h9n ứng 4a>:
4KMn
4
? 2H
2


4Mn
2
? 3
2
? 4KH
V= th-, ta *h@ng thA 'Bng KMn
4
!àm "h#t gC" ,2D" và 6h90 "h>En !&0 '>ng ')"h
KMn
4
bFng a"0' o$a!0" ,A b0-t "h/nh $á" nGng ,H v= KMn
4
4I ,2D" 'Bng !àm "h#t
"h>En "ho th/ ngh0Jm 4a>K
Mn
4
L
!à "h#t o$0 h%a m&nh nên *h@ng ,2D" "h>En ,H t:ong m@0 t:23ng HM! mà 6h90
"h>En ,H t:ong m@0 t:23ng H
2
S
4K
2/ Nguyên tắc.
L Mh>En KMn
4
bFng '>ng ')"h H
2
M
2

4

0, 0N0000 0, 000010N ±
t:ong m@0 t:23ng a"0'
,-n *h0 $>#t h0Jn mà> hGng nh&t bOn vPng t:ong *ho9ng 304K
L Qh9n ứng "h>En ,H:
2Mn
4
L
? NM
2

4
2L
?1RH
?
 2Mn
2?
? 10M
2
? SH
2

3/ Tiến hành :
L T1t 10,00mU '>ng ')"h a"0' o$a!0" 0,0N0000V "ho vào <:!<n 2N0mU, thêm vào
1,00mU '>ng ')"h H
2
S
4
W1:1XK
L Y>n n%ng ,-n *ho9ng C ° − Z0 S0 K
L Mh>En ,H bFng "á"h "ho t[ng g0ọt '>ng ')"h KMn
4
, !\" ,O> "ho t]0 *h0 mà> hGng
b0-n m#t :G0 m]0 "ho t0-6K Mh>En "ho t]0 *h0 $>#t h0Jn mà> hGng nh&t bOn vPng t:ong
304 th= '[ng "h>En ,H, gh0 !&0 thA t/"h KMn
4
,^ t0ê> tCnK
L U_6 !&0 th/ ngh0Jm t:ên 3 !`n, th> ,2D" "á" g0á t:) 4a>:
<
1
<
=
<
3
<
7>
N,a0mU N,S0mU N,aNmU N,aNmU
V
606<t
b W10,00 ± 0,02XmU
V
KMn4
b N,aN ? 0,01b N,aRmU
4/Biểu i!n "ết #u$ :
2 2 4 2 2 4
4
4
0, 0N0000c10, 00
0, 0SRRNN1
N, aR
N % C & % C &
N 'Mn&
'Mn&
C (
C N
(


×
= = =
2 2 4
4 4
2 2 4
2
2 2
0,ZNd
0,ZNd
1, ZRc
1, ZRc
c c
N % C & )i)*t
+u,*t
N 'Mn& 'Mn&
M % C &
)i)*t +u,*t
C
C
n n
( (
ε
ε
σ
σ −


 
   
 
= × + +    
   
 
   
 

2 2 2
0, 000010 1, ZRc0, 02 1, ZRc0, 0N
0, 0SRRNN1 0, 000Sa
0, 0N0000 10, 00c 3 N, aac 3
N
   
 
= × + + = ± =
     
     

Vey nGng ,H "8a KMn
4
:
4
N 'Mn& −
? @A@BCCC ± @A@@@B7 N
-/ Nh.n /0t:
 YH "h/nh $á" "8a f>á t:=nh "h>En ,H:

4
4
0,ZNd
0,ZNd
0, 000Sa
1 1 ZZ, 00g
0, 0SRRR
N 'Mn&
N 'Mn&
ε
µ


− = − =
 Th/ ngh0Jm $á" ,)nh nGng ,H "h/nh $á" "8a '>ng ')"h KMn
4
th<o a"0' o$a!0"
*h@ng "`n 'Bng "h#t "hh th) mà> v= b9n th7n '>ng ')"h KMn
4
i '&ng o$0 h%a Mn
4
L
"% mà> t/m và '&ng *h+ Mn
2?
*h@ng mà>, ta 4I "h>En "ho t]0 *h0 nGng ,H Mn
4
L
,8
!]n ,A "% thA f>an 4át ,2D" mà> hGng nh&t "8a Mn
4
L
K
 Do 0on Mn
4
L
và M
2

4
2L
"Bng '#> và 45 "ho nhen ,0Jn t+ g0Pa 0on Mn
4
L
WMn
4
L

Mn
2?
: nhen N<
L
X, và 0on M
2

4
2L
WM
2

4
2L
M
2
: "ho 2 <
L
X v]0 4C <!<"t:on *há" nha>, 0on
Mn
4
L
và 0on M
2

4
2L
"% "#> t:1" *há" nha>, ngoà0 :a "jn 'o 6h9n ứng t&o thành *h/
M
2
nên 6h9n ứng "h>En ,H $9y :a *há "hem "`n 6h90 ,>n n%ng S0LZ0 ,H M "ho
6h9n ứng $9y :a nhanh h;nK T>y nh0ên *h@ng nên ,>n 4@0 v= a"0' o$a!0" 4I b) 6h7n
h8yK
 Do Mangan "% nh0O> 4C o$y h%a t:>ng g0an nên ,A :a ,2D" ,1ng 4C o$y h%a "8a 6h9n
ứng "h>En ,H ta "`n 6h90 th5" h0Jn ,1ng hJ 4C tk !2Dng, th@ng th23ng ta th5" h0Jn
6h9n ứng t:ong m@0 t:23ng a"0', và th23ng !à H
2
S
4
W1:1X v= '>ng ')"h H
2
S
4
"% t/nh
o$0 h%a y-> và t/nh a"0' m&nh  th>en !D0 "ho f>á t:=nh 6h9n ứng K Ta *h@ng thA 'Bng
HM! v= "% t/nh *h+ ho_" HV
3
v= "% t/nh o$0 h%a m&nhK
 Do '>ng ')"h 6<manganat *h@ng bOn, ,H "h>En "8a n% thay ,l0 th<o th30 g0an nên
"`n 6h90 "h>En ,H !&0 t:2]" *h0 4+ 'mngK
 V0J" "h>En ,H 6<:manganat th23ng t:ánh 45 "% m_t 0on M!
L
và n<
2?
v= "á" 0on này 4I
b) o$y h%a !ên thành M!o ho_" n<
3?
, ,% ".ng !à !/ 'o ng230 ta *h@ng 'Bng a"0'
M!oh0':0"K T:ên th5" t- ng230 ta th23ng 'Bng hon hD6 b9o vJ pymm<:man, hon hD6
này bao gGm H
2
S
4
"% tá" 'mng ngăn ng[a 45 th8y 6h7n "8a m>C0 4\t, và 45 o$0 h%a
n<
2?
thành n<
3?
bi0 o$y *h@ng *h/K Thứ 2, H
3
Q
4
"% tá" 'mng t&o 6hứ" *h@ng mà> v]0
n<
3?
và !àm g09m th- "8a "_6 n<WH
2
Q
4
X
2?
qn<
2?
 th>en !D0 "ho f>á t:=nh "h>En ,H, v=
n<
3?
th23ng "% mà> vàng 4I g7y 9nh h2ing ,-n v0J" f>an 4át 45 thay ,l0 mà> 4\"
t:ong f>á t:=nh "h>En ,HK Thứ 3, MnS
4
"% tá" 'mng h&n g09m th- "8a "_6 Mn
3?
qMn
2?
K
II, &-. /ịnh n0ng /1 H
=
%
=
1/ Mục đích thí nghiệm.
Do H
2

2
:#t '( b) 6h7n h8y thành *h/
2
và H
2
nên b) m#t '`n ho&t t/nh và nGng ,H
*h@ng "jn "h/nh $á" nPaK Do ,% ta "`n $á" ,)nh !&0 ,1ng nGng ,H H
2

2
,A v0J" 4+
'mng h0J> f>9 h;nK
2/ Nguyên tắc.
L rá" ,)nh hàm !2Dng H
2

2
f>a 6h9n ứng v]0 "h#t "h>En KMn
4
t:ong m@0 t:23ng
a"0' 4>!s>:0"K
L Qh9n ứng "h>En ,H:
Ha0 bán 6h9n ứng o$y h%a *h+
c tán 6h9n ứng *h+: Mn
4
L
? SH
?
? R<L  Mn
2?
? 4H
2

c tán 6h9n ứng o$y h%a: %
2
&
2
1 2*1  2%
2
2 &
2
uQh9n ứng tlng: 5H
2
O
2
+ 2MnO
4
-
+ 6H
+
 2Mn
2+
+ 8H
2
O + 5O
2
L Y0Am ">C0 "8a 6hàn ứng !à *h0 "ho !2Dng '2 KMn
4
, $>#t h0Jn mà> hGng nh&t, bOn
t:ong *ho9ng 304K
3/ Tiến hành.
L Mh>En b) b>:<t v]0 '>ng ')"h KMn
4
L T1t 10,00 mU '>ng ')"h H
2

2
vào <:!<n 2N0mU ,^ "hứa 4vn 20mU n2]" "#t và
N,00mU H
2
S
4
1:1K
L Mh>En ,H v]0 KMn
4
v[a $á" ,)nh !&0 nGng ,H !1" n^y "ho t]0 *h0 '>ng ')"h "h>yAn
4ang mà> hGng nh&t bOn t:ong 304, gh0 !&0 thA t/"h KMn
4
,^ t0ê> tCnK
L U_6 !&0 th/ ngh0Jm t:ên 3 !`n, ta th> ,2D" "á" g0á t:) 4a>:
<
1
<
=
<
3
<
7>
Z,S0mU Z,S0mU Z,aNmU Z,aSmU
V
606<t
b W10,00 ± 0,02XmU
V
KMn4
b Z,aS ? 0,02 b Z,S0 mU
4/ Biểu i!n "ết #u$.
N
(
( C
C
& %
'Mn& 'Mn& N
& % N
0S4Z2RS , 0
00 , 10
S0 , Z c 0SRRR , 0
2 2
4 4
2 2
= =
×
=


4 4
2 2 2 2
4
2
2 2
0,ZNd 1 d
0,ZNd
0,ZNd
4
c
1, ZRc
c c
'Mn&
n n
N 'Mn& )i)*t
N % & % &
'Mn& )i)*t
'Mn&
(
C
C ( n n
t 3
(
ε
ε
σ 
   
 
= × + +    
   
 
   
 
2 2 2
0, 000Sa 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 02SSa
0, 0S4Z2RS 0, 0011V
0, 0SRRR 10, 00c 3 Z, S0c 3
   
 
= ± × + + = ±
     
     
Vey nGng ,H "8a H
2

2
:
ND
2 2
% &
? @A@B6E ± @A@@11 N
-/ Nh.n /0t:
 YH "h/nh $á" "8a f>á t:=nh "h>En ,H:

2 2
2 2
0,ZNd
0, 0011
1 1 ZS, a0g
0, 0S4Z
N % &
N % &
C
ε


− = − =
 YH "h/nh $á" *h@ng "ao, "% thA 'o thao tá" "h>En ,H "h2a ,2D" "h>En $á"K
 Kh9 năng o$y h%a "8a KMn
4
i m@0 t:23ng a"0' m&nh h;n i m@0 t:23ng *0OmK M_t
*há", 49n 6hEm o$y h%a t:ong m@0 t:23ng a"0' !à Mn
2?
*h@ng mà> nên '( $á" ,)nh
,0Am t2;ng ,2;ng, "jn 6h9n ứng i m@0 t:23ng *0Om $9y :a :#t "hem, 49n 6hEm t&o
thành 4a> 6h9n ứng !à Mn
2
"% t8a n7> ,<n nên *h% $á" ,)nh ,0Am t2;ng ,2;ng, 'o
,% ta th5" h0Jn 6h9n ứng t:ong m@0 t:23ng a"0', và "họn a"0' H
2
S
4
K
 Mh>En b) $ong mHt <:!<n :G0 "h>En !0On, *h@ng nên "h>En b) "Bng !1" nh0O> mw> v=
H
2

2
:#t '( b) 6h7n h8y t&o thành
2
và H
2
K
 T:ong f>á t:=nh "h>En ,H *h@ng nên !\" <:!<n m&nh v= 4I !àm "ho H
2

2
b) 6h7n h8yK
III, &-. /ịnh n0ng /1 F8
2?
7G9ng muHi M9hG >Ing *
=
G
=
%
7
L
.hJ 7hị KiLh8ny;5min
1/ Mục đích thí nghiệm:
Do m>C0 Moh: n<WVH
4
X
2
WS
4
X
2
RH
2
,A !7> t:ong *h@ng *h/ 4I b) o$y h%a !àm "ho !2Dng
n<
2?
b) g09mK Th/ ngh0Jm này nhFm mm" ,/"h $á" ,)nh !&0 "h/nh $á" nGng ,H n<
2?
"%
t:ong m>C0K
2/ Nguyên tắc :
L Hja tan m>C0 Moh: :G0 "h>En ,H t:5" t0-6 n<
2?
t:ong m@0 t:23ng H
2
S
4
ho_" HM! "ho
t]0 *h0 '>ng ')"h "h>yAn mà> th<o "hh th) th- ,0Jn "5" WMhh th) D06h<ny!am0n<XK
L Qh9n ứng "h>En ,H:
Rn<
2?
? M:
2

a
2L
? 14H
?
? R<L Rn<
3?
? 2M:
3?
? aH
2

3/ Tiến hành
L Mh>En b) b>:<t v]0 '>ng ')"h K
2
M:
2

a
0,0200000V
L T1t 10,00mU '>ng ')"h m>C0 Mo:h "ho vào <:!<n 2N0mUK
L Thêm 1,00mU H
3
Q
4
,_" ? 10mU HM! W1:2X ? 3L4 g0ọt "hh th) DQh 0,1g
L Qha !o^ng bFng n2]" "#t ,-n *ho9ng 30mUK
L Mh>En bFng '>ng ')"h "h>En K
2
M:
2

a
"ho t]0 *h0 $>#t h0Jn mà> t/m "hàm th= '[ng, gh0
!&0 thA t/"h K
2
M:
2

a
,^ t0ê> tCnK
L U_6 !&0 th/ ngh0Jm t:ên 3 !`n, ta th> ,2D" "á" g0á t:) 4a>:
<
1
<
=
<
3
<
7>
Z,00mU Z,00mU Z,0NmU Z,02mU
V
2
4*
+
b W10,00 ± 0,02XmU
V
K2M:2a
b Z,02 ? 0,02 b Z,04 mU
4/ Biểu i!n "ết #u$ :
2 2
2 a 2 a
2
0, 0200000cZ, 04
0, 01S0S0
10, 00
N C, & C, &
N 4*
)i)*t
C (
C N
(
− −
+


×
= = =
2
2 a
2 2
2 2
2 a 2 a
2
2 a
2
2
2 a
2 2
2
0,ZNd
0,ZNd 0,ZNd
0,ZNd
2
2
0,ZN 1
0,ZNd
c
1, ZRc
c
c
)i)*t
+u,*t
N (
N C, & N (
N 4* N 4*
)i)*t
N C, & C, &
n
N C, & )i)*t
N 4*
)i)*t N C, &
C
C ( (
t
C
C ( n
ε ε
ε
ε
ε
σ

+ +
− −

+


− −
− −

   
 
    = ± + +
 
 
   
 
   
 
 
  = ± + +  
 
 
 
 
2
2 a
2
2 a
2
d
2 2
2
c
c
0, 00000S4 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 02SSa
0, 01S0Sc 0, 0001N
0, 0200000 10, 00c 3 Z, 04c 3
C, &
n (
C, &
5
( n
N


 
 
 
 
     
= ± + + = ±
     
     
Vey nGng ,H "8a n<
2?
:
2
N 4*
C
+

? @A@1B@B ± @A@@@1M N
-/ Nh.n /0t:
 YH "h/nh $á" "8a f>á t:=nh "h>En ,H:
2
2
0,ZNd
0, 0001N
1 1 ZZ,1ag
0, 01S0S
N 4*
N 4*
C
ε
+
+


− = − =
 Do '>ng ')"h K
2
M:
2

a
:#t bOn t:ong n2]", tứ" ,H "h>En "8a n% *h@ng thay ,l0 t:ong
th30 g0an 'à0 ngay "9 '2]0 9nh h2ing "8a "á" y-> tC nh2 nh0Jt ,H, o$y hay *h/ "a"bon0"
"% t:ong *h@ng *h/ nên ta ,2D" 6hx6 'Bng K
2
M:
2

a
!àm "h#t gC" ,A $á" ,)nh nGng ,H "8a
"á" '>ng ')"h *há" mà *h@ng "`n 6h90 "h>En ,H !&0K
 Khá" v]0 6h2;ng 6há6 Q<:manganat, 6h2;ng 6há6 M:omat "% thA t0-n hành t:ong m@0
t:23ng a"0' M!oh0':0" mà *h@ng "`n 'Bng hon hD6 b9o vJ pymm<:manK
 tan ,`> 6h90 nhy thêm và0 g0ọt HM! vào <:!<n t:2]" *h0 "ho thêm H
3
Q
4
,A ngăn ng[a
n<
2?
"h>yAn thành n<
3?
'o 45 *h+ "8a n<
2?
t:ong *h@ng *h/K Sa> ,% thêm H
3
Q
4
vào th=
mà> vàng '>ng ')"h b0-n m#t 'o t&o 6hứ" n<WH
2
Q
4
X
2?
*h@ng mà>K Qha !o^ng bFng n2]"
"#t ,A 4a> này mà> :0êng "8a M:
3?
*h@ng "9n mà> "hh th)K
 K
2
M:
2

a
t>y !à "h#t "% mà> nh2ng mà> "8a n% *h@ng t2;ng 6h9n, nên :#t *h% ,A f>an
4át ,0Am t2;ng ,2;ngK V= vey, ta "`n 4+ 'Bng "h#t "hh th) ,0Jn "5" DQh W"h#t "hh th) ,0Jn
"5" "% ,_" ,0Am !à mà> 4\" "8a n% thay ,l0 ,Ht ngHt *h0 th- ,0Jn "5" "8a '>ng ')"h ,0
f>a tăng ho_" g09m t]0 mHt g0á t:) $á" ,)nh ,_" t:2ng "ho "h#t "hh th) ,%X, "h>En "ho ,-n
*h0 '>ng ')"h "% mà> t/m "hàmK
I<N &-. /ịnh .h2nh 3-. n0ng /1 N5
=
O
=
%
3
@A@=N 7h89 * ̴
=
G
=
%
7
@A@=@@@@@NP
1. Mục đích6 )h78ng t,9nh )h$n :ng:
 Va
2
S
2

3
*h@ng bOn, '( b) 6h7n h8y bi0 M
2
t:ong *h@ng *h/ th<o 6h9n ứng:
H
2
M
3
?2Va
2
S
2

3
 2VaHM
3
? Va
2
S
3
? Sz
Uàm thay ,l0 nGng ,H "8a "h#t nên *h0 4+ 'mng "`n "h>En ,H !&0 ,A b0-t "h/nh $á" nGng
,H "8a Va
2
S
2

3
K
Y7y !à 6hx6 "h>En ,H thay th-, thay !2Dng M:
2

a
2L
bFng !2Dng {
3
L
:G0 4a> ,% "h>En ,H !&0
!2Dng {
3
L
bFng Va
2
S
2

3
K
Qh9n ứng thay th- t2;ng ,2;ng:
Qh9n ứng "h>En ,H:
2. Thí nghiệm6 hiện t7;ng6 gi$i thích:
H1t 10mU K
2
M:
2

a
0,02V "ho vào <:!<n 2N0mU, thêm 1NmU n2]" "#t, 3mU H
2
S
4
,_" và
NmU K{ 10g, !\" nh|, ,ey */n t:ong 10 6h1t ,A 6h9n ứng hoàn toàn, !1" này '>ng ')"h "%
mà> vàng n7>K Sa> ,% "h>En bFng Va
2
S
2

3
"ho t]0 *h0 '>ng ')"h "% mà> vàng :;m :G0
m]0 thêm t[ng g0ọt hG t0nh bHt ,-n *h0 "% mà> $anh "hàm :} :Jt !à 'o hG t0nh bHt b\t g0P
{
3
L
t&o mà> ,_" t:2ngK T0-n hành "h>En ,H ,-n *h0 mà> $anh "hàm t:ên b0-n m#t, '>ng
')"h !1" này t:ong 4>Ct và "hh "% mà> !m" nh&t "8a M:
3?
K
3. 3< =iệu th>c nghiệm:
K
2
M:
2

a
: 0,0200000 ± 0,00000S4 V
<
1
<
=
<
3
<
7>
11,S0mU 11,SNmU 11,S0mU 11,S2mU
V
606<t
b W10,00 ± 0,02XmU
V
2
2 3
3 &

b 11,S2 ? 0,02 b 11,S4 mU
4. Biểu i!n "ết #u$ :
2
2 a
2
2 3
2
2 3
0, 0200000c10, 00
0, 01RSZ2
11,S4
)i)*t
N C, &
N 3 &
3 &
C (
C N
(

×
= = =
2
2 a
2 2
2 3 2 3
2
2 a
2
2 a
2
2 3
2
2 a
2
2
2
0,ZNd
0,ZNd 0,ZNd
0,ZNd
2
2
0,ZNd 0,ZNd
c
1, ZRc
c
c
)i)*t
+u,*t
N (
N C, & N (
N 3 & N 3 &
)i)*t +u,*t
N C, &
N C, & )i)*t
N 3 &
)i)*t N C, &
C
C ( (
t
C
C ( n
ε ε
ε
ε
ε
σ

− −

− −
− −
 
 
 
  = ± + +
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = ± + +  
 
 
 
 
2
1 d
2 2 2
c
c
0, 00000S4 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 02SSa
0, 01RSZ2c 0, 00011
0, 0200000
10, 00c 3 11,S4c 3
+u,*t
n n (
+u,*t
5
( n
N

 
 
 
 
   
 
= ± + + = ±
   
 
 
   
Vey nGng ,H "8a

S
2

3
2L
:
ND
2
2 3
3 &

? @A@1CBE ± @A@@@11 N
5. Nh.n /0t :
 YH "h/nh $á" "8a f>á t:=nh "h>En ,H:
2
2 3
2
2 3
0,ZNd S
S
0, 00011
1 1 ZZ, 3Ng
0, 01RSZ
N
N
C
ε
− = − =
+ Th/ ngh0Jm "h1 ~ h&n "h- ,-n 45 th#t thoát {
2
:a m@0 t:23ng bên ngoà0 v= {
2
!à "h#t '(
bay h;0, "`n t0-n hành ,ey */n "á" <:!<n và t0-n hành "h>En ,H nhanhK Mho K{ '2 v[a
6h90 ".ng !àm g09m 4a0 4C "h>En ,H v= {
2
hja tan ,2D" t:ong K{, g0P {
2
!&0 t:ong '>ng
')"h '2]0 '&ng {
3
L
K Vgoà0 :a, "`n "h1 ~ t:ong m@0 t:23ng *h@ng *h/ {
L
b) o$0 h%a th<o
6h2;ng t:=nh 6h9n ứng: 4{
L
?
2
? 4H
?
 2{
2
? 2H
2

+ Kh0 "h>En ,H 6h90 t0-n hành "h>En t[ t[, "ho t[ng g0ọt '>ng ')"h "h>En Va
2
S
2

3
t[
b>:<t ,A "% ,8 th30 g0an "ho 6h9n ứng o$0 h%a *h+ $9y :a hoàn toàn v= tC" ,H 6h9n
ứng $9y :a "hemK
+ Qh9n ứng "% t&o :a M:
3?
"% mà> !m", "% thA g7y nhen ,)nh !`m vO ,0Am ">C0 "8a 6hx6
"h>En ,H 'o !`m v]0 6hứ" "8a {
2
và hG t0nh bHt, v= th- 6h90 t0-n hành 6ha !o^ng '>ng
')"h mang ,0 "h>En ,H bFng n2]" "#tK
+ Kh@ng thA "h>En ,H t:5" t0-6 Va
2
S
2

3
bFng K
2
M:
2

a
,2D" v= Va
2
S
2

3
!à "h#t "% t/nh
*h+ t2;ng ,C0 y-> và ng>yên tC *h+ "% 4C o$0 h%a t:>ng g0an, *h0 tá" 'mng v]0
K
2
M:
2

a
!à "h#t o$0 h%a m&nh 4I b) o$0 h%a vO nh0O> t:&ng thá0 v]0 nh0O> 4C o$0 h%a
*há" nha>, *h@ng thya ,2D" ,0O> *0Jn "8a mHt 6h9n ứng "h>En ,HK Do ,% nên 6h90
t0-n hành "h>En ,H thay th-, "h>yAn K
2
M:
2

a
vO {
3
L
!à "h#t "% t/nh o$0 h%a y-> h;n
nên "hh "% thA o$0 h%a vO mà th@0K tên "&nh ,% "jn !D0 'mng ,_" t/nh
mà> "8a {
2
mà !5a "họn hG t0nh bHt !àm "h#t "hh th) mà *h@ng "`n 6h90 t/nh toán b2]"
nh9y và ,0O> *0Jn 6H "8a m@0 t:23ng ,A 6h9n ứng ,l0 mà> "hh th) t:ong *ho9ng b2]"
nh9yK HG t0nh bHt i ,7y *h@ng 6h90 !à "h#t "hh th) th- ,0Jn "5" mà !à "h#t thh th) ,_"
b0Jt :0êng "ho 0on {
3
L
K
< N &-. /ịnh n0ng /1 u
=Q
P
1. Mục đích6 )h78ng t,9nh )h$n :ng:
T:ong m@0 t:23ng a"0' W6H 1L2X M>
2?
o$0 h%a {
L
,A t&o :a t8a M>{ và mHt !2Dng t2;ng
,2;ng {
3
L
K T0-n hành "h>En ,H !2Dng {
3
L
bFng th0o4>nsat v]0 "hh th) hG t0nh bHtK
Qh9n ứng thay th-:
Qh9n ứng "h>En ,H: {
3
L
? 2S
2

3
2L
3{
L
? S
4

R
2L
2. Tiến t,9nh6 hiện t7;ng6 gi$i thích:
H1t 10mU '>ng ')"h M>
2?
"ho vào <:!<n 2N0mU, thêm 3mU H
2
S
4
,_" ,A t&o m@0 t:23ng
a"0', thêm NmU K{ 10g ,A g0P {
2
t:ong '>ng ')"h, thêm NmU VH
4
SMV t&o t8a M>SMVK
Sa> ,% !\" nh|, ,ey */n và ,A yên t:ong b%ng tC0 1N 6h1t ,A 6h9n ứng $9y :a hoàn toàn,
!1" này t:ong <:!<n "% t8a mà> vàng n7>K Sa> ,% 6ha !o^ng thành 40mU bFng n2]" "#tK
T0-n hành "h>En bFng Va
2
S
2

3
0,02V ,^ $á" ,)nh !&0 nGng ,H i t:ên ,-n *h0 '>ng ')"h
t:ong <:!<n "% mà> vàng :;m, 4a> ,% "ho và0 g0ọt hG t0nh bHt vào và "h>En ,-n *h0 t:ong
<:!<n *h@ng "jn mà> $anh "hàm "8a hG t0nh bHt nPa, hJ t:ong <:!<n "% mà> t:\ng ,m" nh2
4PaK Vg[ng "h>En ,H và gh0 nhen thA t/"h Va
2
S
2

3
,^ t0ê> tCnK
3. 3< =iệu th>c nghiệm:
Va
2
S
2

3
0,023RS ± 0,0001N V
<
1
<
=
<
3
<
7>
10,20mU 10,20mU 10,1NmU 10,1amU
V
606<t
b W10,00 ± 0,02XmU
V
2
2 3
3 &

b 10,1a ? 0,02 b 10,1Z mU
4. Biểu i!n "ết #u$
2 2
2 3 2 3
2
0, 01RSZc10,1Z
0, 01a21
10, 00
N 3 & 3 &
N Cu
)i)*t
C (
C N
(
− −
+


×
= = =
2
2 3
2 2
2
2 3
2
2
2
0,ZNd 0,ZNd 1 d
0,ZNd
2
2
c 1, ZRc
c
c c
0, 00011 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 02SSa
0, 01a21c
0, 01RSZ
10, 00c 3 10,1Zc 3
+u,*t
N 3 & n n ( )i)*t
N Cu N Cu
)i)*t +u,*t N 3 &
t 5
C
C ( n ( n
ε
σ
ε

+ +

− −
− −

 
 
 
  = ± + +  
 
 
 
 
 
 
 
     
= ± + +
    
     
2
0, 0001aN = ±

Vey nGng ,H "8a M>
2?
:
ND
2
Cu
+
? @A@17=1 ± @A@@@17 N
5. Nh.n /0t :
 YH "h/nh $á" "8a f>á t:=nh "h>En ,H:
2
2
0,ZNd
0, 0001a
1 1 ZZ, 01g
0, 01a21
N 4*
N 4*
C
ε
+
+


− = − =
 V= {
2
!à "h#t '( bay h;0 và /t tan t:ong n2]" nên ta "`n 6h90 "ho K{ vào, thứ nh#t !à v=
K{ t:ong '>ng ')"h 4I 6h7n !y hoàn toàn thành {
L
, {
L
này 4I tá" 'mng v]0 {
2
t&o thành {
3
L
, "%
tá" 'mng g0P {
2
!&0 t:ong '>ng ')"hK Thứ ha0, {
3
L
!à "h#t 6h7n "5" nên 4I tan tCt t:ong '>ng
m@0 6h7n "5" !à n2]"KT:ong f>á t:=nh "h>En ,H *h@ng ,2D" !\" m&nh <:!<n v= 4I !àm 0o'
bay h;0K
 Thêm H
2
S
4
,em ,_" ,A t&o m@0 t:23ng a"0' "% 6H• 2L3, i m@0 t:23ng này th= M>
2?
o$y h%a {
L
t&o thành *-t t8a M>{ và mHt ,2;ng !2Dng {
3
L
K Qh9n ứng $9y :a "hem, "`n nh0O>
th30 g0an ,A 6h9n ứng $9y :a hoàn toànK V-> 6h9n ứng th5" h0Jn t:ong m@0 t:23ng a"0'
m&nh 4I $9y :a 6h9n ứng 6hm o$y h%a 0o'>a o$0 *h@ng *h/K V= 0o' nh&y 4áng và 6h9n
ứng t&o *-t t8aW6h9n ứng ') thAX nên "`n 6h90 ,ey */n <:!<n và ,A t:ong tC0 1N 6h1t ,A t&o
,0O> *0Jn "ho6h9n ứng $9y :aK
< IN &-. /ịnh n0ng /1 ;%
D
7G9ng nưR. S5T8; :
1. Mục đích6 )h78ng t,9nh )h$n :ng:
Hàm !2Dng M!
L
t:ong n2]" tEy :+a th2;ng m&0 th23ng tham g0a 6h9n ứng o$0 h%a *h+
v]0 "h#t *h+ !à "h#t mà> hay v-t bEn t:ên v90K Th<o th30 g0an, ho&t t/nh "8a n2]" €av<! "%
thA g09m n-> b9o f>9n *h@ng tCtK Vên "`n $á" ,)nh hàm !2Dng "8a M!
L
,A ,ánh g0á ho&t
t/nh th5" t- "8a 49n 6hEmK rá" ,)nh bFng 6h2;ng 6há6 0o' "ho M!
L
bFng 6h9n ứng v]0
!2Dng '2 tá" nh7n *h+ {
L
4a> ,% "h>En ,H !2Dng t2;ng ,2;ng {
2
40nh :a bFng Va
2
S
2

3
bFng "hh th) hG t0nh bHtK
Qh9n ứng thay th-: M!
L
? 2{
L
? 2H
3

?
 {
2
? M!
L
? 3H
2

Qh9n ứng "h>En ,H: {
3
L
? 2S
2

3
2L
3{
L
? S
4

R
2L
2. Tiến t,9nh6 hiện t7;ng6 gi$i thích:
H1t 10mU '>ng ')"h M!
L
"ho vào <:!<n 2N0mU, "ho thêm 20mU n2]" "#t và NmU K{
10g !1" này '>ng ')"h "% mà> vàng n7> ,em "8a {
3
L
K Thêm 2mU HM! 1:1, !\" ,O> t&o m@0
t:23ng a"0' "ho 6h9n ứngK T0-n hành "h>En ,H v]0 Va
2
S
2

3
0,02V ,-n *h0 '>ng ')"h "%
mà> vàng nh&tK TG0 4a> ,% "ho "hh th) hG t0nh bHt vào "% mà> $anh t/m, t0-6 tm" "h>En
,-n *h0 m#t mà> $anh t/m và '>ng ')"h t:ong <:!<n t:ong 4>Ct *h@ng mà>K T0-n hành th/
ngh0Jm 3 !`n ,A !#y *-t f>9 t:>ng b=nhK
3. 3< =iệu th>c nghiệm:
Va
2
S
2

3
0,023RS ± 0,0001N V
<
1
<
=
<
3
<
7>
S,30mU S,40mU S,3NmU S,3NmU
V
606<t
b W10,00 ± 0,02XmU
V
2
2 3
3 &

b S,3N ? 0,01R b S,3a mU
4. Biểu i!n "ết #u$ .
2 2
2 3 2 3
0, 01RSZcS, 3a
0, 01414
10, 00
N 3 & 3 &
N C=&
)i)*t
C (
C N
(
− −×
= = =
2
2
2 3 2 3
2 2
2 3 2 3
2 2
2
0,ZNd 1 d
0,ZNd
0,ZNd
2 2
c
1, ZRc
c
c c
0, 00011 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 0N000
0, 01414c
0, 01RSZ 10, 00c 3 S, 3ac 3
3 &
n n (
N 3 & )i)*t
N C=& N C=&
)i)*t N 3 & 3 &
t 5
C
C ( n ( n
ε
σ
ε


− −
− −


− −

 
   
    = ± + +  
 
   
 
 
 
     
= ± + +
    
    
2
0, 00023N = ±


Vey nGng ,H "8a M>
2?
:
ND;%
D
? @A@1616 ± @A@@@=3N
5. Nh.n /0t:
 T:2]" *h0 "h>En ,H 6h90 ,ey */n m0Jng <:!<n ,A g09m !2Dng 0o' bay h;0 :a *hy0
hJK V= 0o' '( bay h;0, !àm th#t thoát !2Dng {
2
"% t:ong hJ nên "h>En b) '>ng ')"h
$ong !à t0-n hành "h>En ngay "hứ *h@ng nên ,A !7> *-t f>9 4I b) 4a0 4C nh0O> g0Pa
!`n "h>En t:2]" và !`n "h>En 4a>K Kh0 t0-n hành "h>En ,H "hh ,2D" !\" nh| <:!<n
,A g09m !2Dng {
2
bay h;0 :a *hy0 hJ, g09m 4a0 4C ,áng t0-"K
 Kh@ng nên "ho "hh th) hG t0nh bHt vào !1" ,`> v= hG t0nh bHt 4I h#6 thm mHt 6h`n
{
2
, nh2ng !&0 g090 h#6 6hm "hemW'o "#> t:1" ,_" t:2ng "8a hG t0nh bHtX, 'wn ,-n !à
*h0 ta "ho '2 Va
2
S
2

3
th= mà> $anh vwn "h2a b0-n m#t 4a0 4C th[a !]nK V= vey,
ta "h>En "ho ,-n *h0 '>ng ')"h "h>yAn 4ang mà> vàng :;m Wtứ" !à t:ong '>ng ')"h
!1" này "jn /t {
2
X th= m]0 "ho "hh th) hG t0nh bHt vào nhFm h&n "h- 4a0 4CK
<II, &-. /ịnh n0ng /1 .h2nh 3-. .45 N5
=
O
=
%
3
@A@1N 7h89 *
=
G
=
%
7
N
1. Mục đích thí nghiệm:
Do ,H "h>En "8a '>ng ')"h Va
2
S
2

3
"% thA b) thay ,l0 'o 9nh h2ing "8a:
? Kh/ "a"bon0" WVa
2
S
2

3
? M
2
? H
2
 VaHM
3
? VaHS
3
? SX, nGng ,H "8a '>ng
')"h th0o4>!sat tăng !ên 'o "á" 0on h0':o4>ns0t h=nh thành 6h9n ứng v]0 0o' th<o
6h2;ng t:=nh: HS
3
L
? {
2
? H
2
 HS
4
L ? 2H{
? $y *h@ng *h/ W 2Va
2
S
2

3
?
2
 2Va
2
S
4
? 2SX nGng ,H "8a '>ng ')"h Va
2
S
2

3
g09m
 YH "h>En "8a '>ng ')"h Va
2
S
2

3
b) thay ,l0K Do ,% ta "`n "h>En !&0 ,A $á" ,)nh
"h/nh $á" nGng ,H "8a '>ng ')"h Va
2
S
2

3
K
2K Vg>yên t\":
L U#y mHt thA t/nh "h/nh $á" '>ng ')"h "h>En K
2
M:
2

a
"ho 6h9n ứng v]0 !2Dng '2
'>ng ')"h K{ t:ong m@0 t:23ng a"0' ,A t&o :a {
3
L
L T0-n hành "h>En ,H t:5" t0-6 !2Dng {
3
L
t:ên bFng '>ng ')"h Va
2
S
2

3
v]0 "hh th) hG t0nh
bHtK
Th5" "h#t ,7y "h/nh !à 6hx6 "h>En ,H thay th-
L Qh9n ứng thay th- t2;ng ,2;ng:
M:
2

a
2L
? R{
L
? 14H
?


2M:
3?
? 3{
2
? aH
2

3{
2
? 3{
L


3{
3
L
L Qh9n ứng "h>En ,H: {
3
L
? 2S
2

3
2L
 3{L ? S
4

R
2L
3. Tiến hành :
L Mh>En b) b>:<t v]0 '>ng ')"h "h>En Va
2
S
2

3
K
L T1t 10,00mU '>ng ')"h K
2
M:
2

a
N 0000040 , 0 0100000 , 0 ±
"ho vào <:!<n 2N0mUK
L Thêm 1NmU n2]" "#t ? 3mU H
2
S
4
,_" ? NmU K{ 10g, !\" nh|K
L Yey */n và ,A yên 10 6h1t ,A *h+ hoàn toàn K
2
M:
2

a
L Mh>En t[ t[ t[ng g0ọt "ho t]0 *h0 $>#t h0Jn mà> vàng :;m :G0 "ho thêm và0 g0ọt '>ng
')"h hG t0nh bHt "ho t]0 *h0 '>ng ')"h "% mà> $anh "hàm :} :Jt, v[a thêm v[a !\" ,O>K
L T0-6 tm" "h>En bFng '>ng ')"h Va
2
S
2

3
"ho t]0 *h0 mà> $anh "hàm b0-n m#t, gh0 !&0
thA t/"h Va
2
S
2

3
,^ t0ê> tCnK
L U_6 !&0 th/ ngh0Jm t:ên 3 !`n, ta th> ,2D" "á" g0á t:) 4a>:
<
1
<
=
<
3
<
7>
10,20mU 10,1NmU 10,1NmU 10,1amU
V
606<t
b W10,00 ± 0,02XmU
V
2
2 3
3 &

b 10,1a?0,02b10,1ZmU
4. Biểu i!n "ết #u$ :
2
2
2 a
2
2 3
10, 00c0, 0100000
2 a
0, 00ZS13N
10,1Z
N C, &
N 3 &
)i)*t
C
C, &
C N
(
(

×
= = =
2
2 a
2 2
2 3 2 3
2
2 a
2
2 2
0,ZNd
0,ZNd 0,ZNd
0,ZNd
)i)*t
+u,*t
N (
N C, & N (
N 3 & N 3 &
)i)*t
+u,*t N C, &
C
C (
(
ε ε
ε
ε

− −


− −
− −

 
   
  = × + +
   
   
 
   
 
2
2 a
2
2 3
2
2 a
2 2
2
0,ZNd 1 d
0,ZNd
c
1, ZRc
c c
V
+u,*t
n n
N C, & )i)*t
N 3 &
)i)*t N C, & +u,*t
(
C
C ( n n
t 3
ε
σ   
 
    = × + +  
 
   
 
   
2 2 2
0, 0000040 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 02SSa
0, 00ZS13N 0, 0000a3V
0, 0100000 10, 00c 3 10,1Zc 3
   
 
= ± × + + = ±
     
     
Vey nGng ,H "8a Va
2
S
2

3
:
2
2 3
0, 00ZS14 0, 0000a3
N 3 &
C N


= ±

-. Nh.n /0t
 YH "h/nh $á" "8a f>á t:=nh "h>En ,H:
2
2 3
2
2 3
0,ZNd
0, 0000a3
1 1 ZZ, 2Rg
0, 00ZS14
N 3 &
N 3 &
C
ε
− = − =
u YH "h/nh $á" "ao h;n 4o v]0 2 6h2;ng 6há6 6<:manganat và 6h2;ng 6há6
b0":omatK
 Mh#t *h+ 'Bng t:ong 6h2;ng 6há6 {o'< !>@n !à th0o4>!sat< ,A 6h9n ứng mang
t/nh ,)nh !2Dng và !2> ~ !à Va
2
S
2

3
!>@n !>@n nFm t:ên b>:<t 'o Va
2
S
2

3
'( b)
6h7n h8y t:ong m@0 t:23ng a"0' K
 Va
2
S
2

3
!à mHt "h#t *h+ t2;ng ,C0 y-> t:ong ,% ng>yên tC "% t/nh *h+ !à S "%
4C o$y h%a t:>ng g0an !à ?2K • t:&ng thá0 o$y h%a này, S "% thA b) *h+ vO 0 hay
L2, ".ng "% thA b) o$y h%a !ên ?2,N WVa
2
S
4

R
X hay ?4, ?RK Má" f>á t:=nh này
'0(n :a tBy th>H" :#t nh0O> vào ,0O> *0Jn 6h9n ứng và th23ng *h@ng tk !2DngK
T:ong *h0 ,%, K
2
M:
2

a
!à "h#t o$y h%a *há m&nh, 4I o$y h%a Va
2
S
2

3
vO nh0O>
4C o$y h%a *há" nha>  n-> ta "h>En t:5" t0-6 K
2
M:
2

a
bFng Va
2
S
2

3
th= 6h9n
ứng "h>En ,H 4I *h@ng thya ,0O> *0JnK V= vey, ng230 ta ,^ "h>yAn h%a K
2
M:
2

a
thành "h#t "% t/nh o$y h%a y-> h;n !à K{
3
W 3{
2
? 3{
L


{
3
L
X ,A "% thA o$y h%a tk
!2Dng Va
2
S
2

3
thành Va
2
S
4

R
K
 Ta *h@ng "ho "hh th) hG t0nh bHt vào !1" b\t ,`> "h>En ,H mà "hh "ho *h0 '>ng
')"h "h>yAn 4ang mà> vàng :;m W0o' t:ong '>ng ')"h g`n h-tX v= *h0 "ho hG
t0nh bHt vào '>ng ')"h "hứa K{
3
, 0on {
3
L
4I "h>0 vào "#> t:1" $o\n "8a 6h7n t+
hG t0nh bHt !àm "ho "#> t:1" này "% mà>K S5 m#t mà> nhanh hay "hem "jn tBy
th>H" vào !2Dng '2 Va
2
S
2

3
và mứ" ,H th7m nhe6 "8a {
3
L
vào "#> t:1" "8a hG
t0nh bHt, n-> "ho hG t0nh bHt vào !1" ,`>, *h0 !2Dng {
3
L
"jn :#t nh0O> th= n% 4I
$7m nhe6 vào 47> "#> t:1" hG t0nh bHt  "`n 'Bng mHt !2Dng '2 !]n Va
2
S
2

3
m]0 "% thA !àm m#t mà> '>ng ')"h  4a0 4C th[a *há !]nK
 {
2
*h@ng 6h7n "5" nên /t tan t:ong n2]" vey nên v0J" "ho K{ vào t&o thành 6hứ"
{
3
L
6h7n "5" '( tan h;n g016 "ho f>á t:=nh "h>En ,H th>en !D0 h;nK
 M:
3?
"% mà> $anh !m", '( g7y nh`m !wn v]0 mà> "8a "hh th) hG t0nh bHt *h0 "ho
vào '>ng ')"h nên ta "ho n2]" "#t vào ,A 6ha !o^ng '>ng ')"h nhFm h&n "h-
,0O> nàyK
 Vên "h1 ~ ,-n thao tá" "h>En ,H, ta *h@ng nên !\" m&nh <:!<n ,A t:ánh "ho {
2
bay h;0K
<IIIN &-. /ịnh hUm ;ưVng 93yg8n hW5 75n 7G9ng nưR. XK%Y >Ing LhưZng Lh-L
[in\;8G
1. Mục đích thí nghiệm:
rá" ,)nh !2Dng o$y hja tan t:ong n2]"
2. Nguyên tắc:
L Qh2;ng 6há6 '5a t:ên "; 4i 6h9n ứng mà i ,% Mn hoá t:) 2 t:ong m@0 t:23ng *0Om
W'>ng ')"h ,2D" "ho vào t:ong mw> n2]" t:ong "Bng hon hD6 v]0 '>ng ')"h K{X b)
2
t:ong mw> n2]" @$y hoá ,-n hD6 "h#t Mn hoá t:) 4, 4C ,2;ng !2Dng "8a hD6 "h#t Mn hoá
t:) 2 !1" ,% ,5;" *-t hD6 v]0 t#t "9
2
hoà tanK
Mn
2?
? 2H
L
b MnWHX2
4MnWHX
2
?
2
b 4MnWHX ? 2H
2

4MnWHX ?
2
? 2H
2
b 4MnWHX
2
L SC ,2;ng !2Dng "8a Mn hoá t:) 4 ,2D" t&o thành i '&ng *-t t8a mà> vàng n7> bFng 4C
,2;ng !2Dng @$y hoà tan t:ong n2]"K Kh0 thêm a$0t H
2
S
4
vào t:ong mw>, hD6 "h#t Mn
hoá t:) 4 hay n%0 *há" ,0 !à 4C ,2;ng !2Dng "8a
2
hoà tan, "h/nh bFng 4C ,2;ng !2Dng {
2
"% t:ong mw> n2]"K
MnWHX
2
? 4H
?
? 3{
L


Mn
2?
? 3H
2
? {
3
L
{
3
L

40nh :a '( 'àng ,)nh !2Dng bFng '>ng ')"h "h>En Va
2
S
2

3
K
{
3
L
?
2S
2

3
2L


3{
L
? S
4

R
2L
3. Tiến hành :
a. Cố định mẫu nước
LMho n2]" ,`y b=nh ,)nh mứ" N00mU
L Ue6 tứ" "ho vào 2mU MnM!
2
?2mU '>ng ')"h K{q VaH W!2> ~ !à "\m ,`> 606<t h1t "á"
'>ng ')"h $>Cng '2]0 m_t thoáng "8a "h#t !yngX, ,ey n1t "ha0 !&0 4ao "ho *h@ng "% bọt
*h/, ,9o ,O> $>#t h0Jn *-t t8a t:\ng :G0 "h>yAn 4ang mà> vàng n7>K
b. b. Xử lí mẫu
L YA yên b=nh ,)nh mứ" t:ong mHt g03
L Thêm RmU H
2
S
4
,_", ,9o ,O> *-t t8a vàng n7> tan h-t, '>ng ')"h !1" này "% mà>
vàng "8a {
2
c. c. Phn !ích mẫu"
L DBng 606<t :1t 100mU mw> "ho vào <:!<n 2N0mU
L Mh>En ,H bFng Va
2
S
2

3
W0,00ZS14 ± 0,000a3XV ,-n *h0 '>ng ')"h "h>yAn 4ang mà>
vàng nh&t th= thêm vào 3 g0ọt hG t0nh bHt '>ng ')"h "h>yAn 4ang mà> $anh t/mK T0-6
tm" "h>En "ho ,-n *h0 mà> $anh này b0-n m#t, gh0 !&0 thA t/"h Va
2
S
2

3
,^ t0ê> tCn
L U_6 !&0 "á" b2]" t:ên 3 !`n, ta th> ,2D" "á" g0á t:) 4a>:
<
1
<
=
<
3
<
7>
a,RN mU a,R0mU a,RNmU a,R3 mU
V
Cng ,ong
b 100,0 ± 0,02N mU
V
tb
b a,R3 ? 0,01 b a,R4 mU
 Má" b2]" $á" ,)nh thA t/"h g`n ,1ng "8a b=nh ,)nh mứ" 2N0mU "hứa mw> n2]":
L V&6 '>ng ')"h n2]" vào b=nh t]0 ,`y t:àn
L Yey n\6 !&0 ,A ,>l0 6h`n '>ng ')"h 'o n\6 "h0-m "ho
L ty n\6 :a, ,ánh '#> mứ" '>ng ')"h t:ong b=nh
L T1t by 6hàn '>ng ')"h t:ên v&"h ,)nh mứ"
L V&6 '>ng ')"h n2]" vào b>:<tK ‚>a b>:<t, "ho n2]" vào b=nh ,)nh mứ" "ho ,-n v&"h
mứ" ,^ ,ánh '#>K ƒh0 !&0 thA t/"h Vc ,^ t0ê> tCn
Vcb 1R,20mU
< :ung :ị.h m]u ? < :5nh /ịnh Q <^
4. Biểu i!n "ết #u$ :
2 2 3 2 2 3 1
2
7>
2
c
q S 1000
a, R4 0, 00ZS14 N00, 0 1R, 20 4, 00
q S 1000 R,112N0N q
100, 0 N00, 0
N? 3 & N N? 3 &
+m
m +m
( C
( ( (
mg& @
( (
mg& @ mg @

×
+ −
= × ×
× + −
= × × =
V]0
1 2 q
2, 00 2, 00 4, 00
MnC= 'A N?&%
( ( ( m@ = + = + =
2
2
2
2 2
1
q
0, 002 0, 002
1, ZRc 1, ZRc 1, ZRc 1, ZRc 0, 020
2, 00 2, 00
)i)*t )i)*t
(
MnC= 'A N?&%
( (
σ σ
ε
 
 
   
= + = + = ±  
 
   
 
   
 
 
Y_t „b
1
c N00, 0 1R, 20 4, 00 N12, 2
+đm
( ( ( m@ + − = + − =
2 2 2
3,
1
1
2 2 2
4, 30c
1, ZR
3
0, 0N 4, 30c0, 02SSa 0, 020
1, ZR 0, 00N0
N00, 0 4, 00 1R, 20 3
( +u,*t
+đm (
B
+đm
3
( ( (
σ ε
ε

     
= ± × + +
     
×
     
     
= ± × + + = ±
     
×
     
2 2 3
2 2
2 2 3
2 2 3
2
2 2 3
2
2 2
2
0,ZNd 0,ZNd 0,ZNd
0,0Nd q
2 2
0,ZNd 0,ZNd 1
q
1, ZRc
m?u +u,*t
N N? 3 & N ( N (
B
mg & & @
N N? 3 & m?u t+
N N? 3 & ( CngCng n
& @
N N? 3 & CngCng
mg
C ( ( B
t
mg
C (
ε ε ε
ε
ε
ε σ
− − −


− − −

 
   
 
= ± × + + +  
     
 
 
   
 
   
= ± × + +    
   
   
2
2
d
2 2 2 2
c
c
0, 0000a3 1, ZRc0, 02N 4, 30c0, 002SSa 0, 00N0
R,112N0Nc
0, 00ZS14 100, 0 N00, 0
a, R4c 3
0, 00a2
n ( +u,*t
B
+u,*t
5
B ( n
g
ε

 
 
+
 
 
 
 
 
 
     
= ± + + +
 
     
     
 
= ±
Vey:
2
q & @
mg
? CA11=M ± @A@@7= g
-/Nh.n /0t:
 YH "h/nh $á" "8a f>á t:=nh "h>En ,H:

2
0,ZNd q
2
0, 00a2
1 1 ZZ, SSg
q R,112N
mg& @
mg& @
ε
− = − =
 H&n "h- "8a 6h2;ng 6há6 này !à *h@ng á6 'mng t:5" t0-6 v]0 nhPng mw> n2]" "%
"h#t o$y h%a v= n% "% *h9 năng o$y h%a an0on {
L
ho_" "á" "h#t *h+ WH
2
SXK MHt 4C "90
b0Jn "8a 6h2;ng 6há6 …0n*!<: g016 h&n "h- "á" nh2D" ,0Am vO 6h&m v0 á6 'mngK V/
'm : 6h2;ng 6há6 "90 b0ên a†0'< "% thêm Kn !o&0 by 9nh h2ing "8a 0on n0t0t< và n<
3?
,
6h2;ng 6há6 "90 b0Jn 6<:manganat !o&0 by 9nh h2ing "8a 0on n<
2?
K Vh2D" ,0Am thứ
ha0 "8a 6h2;ng 6há6 này !à ,H "h/nh $á" th23ng thay ,l0, 6hm th>H" nh0O> vào *0nh
ngh0Jm và *‡ th>et th> mw>K
 tên "&nh ,%, 6h2;ng 6há6 này "% 2> ,0Am !à "% ,H "h/nh $á" :#t "ao nên th23ng
,2D" 4+ 'mng t:ong 6hjng th/ ngh0JmK Dmng "m "`n th0-t "ho 6h2;ng 6há6 này ".ng
*há ,;n g09n và :ˆ t0OnK
 Do 6h9n ứng g0Pa MnWHX
2
v]0 o$yg<n '0(n :a *há "hem nên ta "`n ,A mw> n2]"
,^ "C ,)nh i "ho mát 1h ,A !2Dng o$yg<n "% t:ong '>ng ')"h 6h9n ứng h-tK
 T:ong g0a0 ,o&n "C ,)nh và $+ !/ mw> n2]" 6h90 h-t 4ứ" "En then, *h@ng ,A o$y
*h@ng *h/ hja tan vào '>ng ')"h Wt#t nh0ên *h@ng thA hoàn toàn t:ánh ,2D" ,0O> này
nh2ng "àng h&n "h- ,2D" th= *-t f>9 "àng "h/nh $á"X, ,_" b0Jt !2> ~ f>á t:=nh thêm
MnM!
2
và K{qVaH vào mw>, 6h90 "\m ,`> "8a 606<t vào t:ong '>ng ')"hK
I& N &-. /ịnh n0ng /1 *
=
G
=
%
7
>Ing F8
=Q
TRi .hJ 7hị _8GG9inP
1. Mục đích6 )h78ng t,9nh )h$n :ng:
 ‰6 'mng 6h2;ng 6há6 b0":omat ,A $á" ,)nh nGng ,H K
2
M:
2

a
bFng n<
2?
v]0 "hh th)
s<::o0nK
 • ,7y K
2
M:
2

a
,2D" "h>En ,H t:5" t0-6 t[ n<
2?
"% nGng ,H "h/nh $á" 6ha t[ "h#t
gC" !à m>C0 Moh: v]0 45 "% m_t "8a "hh th) s<::o0n !à "hh th) th- ,0Jn "5" nên "`n t/nh
toán b2]" nh9y 6h9n ứng:
 Qh2;ng t:=nh 6h9n ứng:
Š‹ b 0,NRV
Kho9ng b2]" nh9y 0,SZL1,31, "hh th) s<::o0n "% ‹
0
{n
b1,0R nFm t:ong *ho9ng b2]" nh9yK
Vey t0-n hành 4+ 'mng "hh th) này !à 6hB hD6 "h>En "ho ,-n *h0 "h>yAn t[ mà> $anh
"hàm 4ang ,y n7>K
2. Tiến t,9nh6 hiện t7;ng6 gi$i thích:
Mho 10mU '>ng ')"h K
2
M:
2

a
vào <:!<n, thêm NmU H
2
S
4
W1:1X th#y '>ng ')"h "h>yAn t[
mà> vàng t2;0 4ang mà> vàng ,#t h;0 tC0, 4a> ,% nhy 2L3 g0ọt "hh th) s<::o0n vàoK Kh0
"h>En th/ ngh0Jm này "`n t0-n hành "h>En thet "hem và !\" m&nh <:!<n ,A 6h9n ứng t&o
6hứ" $9y :a hoàn toànK Kh0 "ho "hh th) vào t&o 6hứ" "% mà> vàng "am h;0 tC0, "h>En ,H
4I "h>yAn 4ang mà> $anh !á "7y, 4a> ,% "h>yAn 4ang mà> $anh '2;ng, *h0 "h>yAn 4ang
mà> $anh '2;ng h;0 tC0, !1" này ,^ g`n ,-n ,0Am ">C0, "`n ng2ng "ho n<
2?
, !#y <:!<n :a
và t0-n hành !\" ,O> m&nh, th#y mà> $anh tC0 4I "h>yAn !&0 4ang mà> $anh '2;ng t:ong,
!&0 t0-6 tm" "ho n<
2?
vào t[ng g0ọt mHt, t0-n hành "h>En ,H ,-n *h0 '>ng ')"h "% mà> ,y
n7> nh2 mà> "hh th) s<::o0n, bOn *h@ng b0-n m#t t:ong 1 6h1t !à ng[ng "h>En ,H và gh0
nhen thA t/"h "8a n<
2?
K T0-n hành th/ ngh0Jm 3 !`n !#y *-t f>9 t:>ng b=nhK
3. 3< =iệu th>c nghiệm:
n<
2?
: 0,020000 ± 0,000010 V
<
1
<
=
<
3
<
7>
12,40mU 12,40mU 12,4NmU 12,42mU
V
K2M:2a
b W10,00 ± 0,02XmU
V
2
4*
+

b 12,42 ? 0,02 b 12,44 mU
4. Biểu i!n "ết #u$ :
2 2
2
2 a
0, 0200000c12, 44
0, 024SS0
10, 00
N 4* 4*
N C, &
)i)*t
C (
C N
(
+ +×
= = =
2 2
2 a
2 2
2 a 2 a
2 2
2 a
2
2 2
0,ZNd 1 d
0,ZNd
0,ZNd
2 2
c
1, ZRc
c
c c
0, 000002N 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 02SSa
0, 024SS0c
0, 0200000 10, 00c 3 1
C, &
n n (
)i)*t N 4*
N C, & N C, &
)i)*t N 4* C, &
t 5
C
C ( n ( n
ε
σ
ε
+ −
− −
+ −


− −

 
   
 
= ± + +    
   
 
   
 
   
= ± + +
   
   
2
0, 0001N
2, 44c 3
N
 
= ±
 
 
Vey nGng ,H "8a n<
2?
: 2
N 4*
C
+

? @A@=6BB ± @A@@@1M N
NK Vhen $xt:
 YH "h/nh $á" :
2 2 a
2 2 a
0,ZNd
0, 0001N
1 1 ZZ, 40g
0, 024SS
N ' C, &
N ' C, &
C
ε


− = − =
 T:ong ,0O> *0Jn th/ ngh0Jm g_6 6h90 4a0 !J"h g0Pa 2 !`n "h>En nhanh *h0 <:!<n
"jn n%ng và !1" ta ,A ng>H0K M% thA g090 th/"h h0Jn t2Dng này v= *h0 ta 6ha '>ng
')"h H
2
S
4
,_" vào th= 4I 40nh :a 1 !2Dng nh0Jt *há !]n, !2Dng nh0Jt này 4I th1" ,Ey
6h9n ứng "h>En ,H ".ng nh2 6h9n ứng "hh th) nên n-> ta "h>En !0On th= thA t/"h th>
,2D" 4I !]n h;n v0J" ,A mHt !1" m]0 "h>EnK
 Ta nên "h>En "hem v]0 tC" ,H v[a 6h90 th= 4I "h/nh $á" h;n 4o v]0 v0J" "h>En
nhanh v= nh2 th- 6h9n ứng 4I $9y :a ,2D" hoàn toàn và g016 ta '( nhen b0-t ,0Am
">C0K T&0 ,0Am ">C0 này 45 $>#t h0Jn mà> ,y n7> th23ng h0Jn :a và b0-n m#t *há !7>
'o ,% ta 6h90 !\" *Œ ,A *0Am "hứng mà> ,y n7> ,% ,^ bOn hay "h2aK
 Kh@ng nên "ho vào '>ng ')"h H
2
S
4
f>á ,_" v= n-> "ho '>ng ')"h f>á ,_",
H
2
S
4
*h@ng "jn ,%ng va0 t:j t&o m@0 t:23ng nPa mà t:i thành "h#t o$0 h%a, *h+
n<
2?
thành n<
3?
g7y 4a0 4C *há !]nK
#H$# X%& CH'#("
PhưZng Lh-L L8Gm5ng5n57P
KMn
4
!à mHt "h#t o$y h%a m&nh ,2D" 4+ 'mng :Hng :^0 t:ong 6hx6 "h>En ,H, 2>
,0Am "8a 6h2;ng 6há6 này !à 6h9n ứng t5 $1" tá" nên $9y :a nhanh '`n và v0J" $á"
,)nh ,0Am ">C0 '5a vào mà> "8a 0on Mn
4
L
nên h&n "h- ,2D" 9nh h2ing "8a "h#t "hh
th) và *h@ng "`n t/nh t:2]" *ho9ng b2]" nh9yK Vh2D" ,0Am "8a 6h2;ng 6há6 này
".ng "h/nh !à 'o t/nh o$y h%a "8a KMn
4
f>á m&nh nên n% o$y h%a "9 g0#y và bm0
t:ong *h@ng *h/ nên *h% 6ha '>ng ')"h "h>En và *h% b9o f>9nK Kh0 'Bng 6h2;ng
6há6 6<:manganat ta ".ng *h@ng thA 4+ 'mng a"0' HM! *h0 "% m_t n<
2?
nên ta th23ng
4+ 'mng H
2
S
4
K
PhưZng Lh-L >i.G9m57P
M_" 'B !à mHt "h#t o$y h%a *xm h;n KMn
4
nh2ng th- "8a K
2
M:
2

a
vwn *há "ao nên
"% thA 'Bng ,A thay th- 6h2;ng 6há6 6<:manganat t:ong b#t *• 6hx6 "h>En nào mà
6h2;ng 6há6 6<:manganat "% thA 'Bng ,2D"K Vgoà0 :a n% "jn "% 2> ,0Am !à mHt "h#t
"h>En gC" ln ,)nh t:ong ,0O> *0Jn th23ng nên *h0 4+ 'mng *h@ng "`n 6h90 ,)nh 6h7n
!&0KKh@ng nh2 6h2;ng 6há6 6<:manganat, n% "% thA 4+ 'mng HM! ,A t&o m@0 t:23ng
a"0' mà *h@ng 4D "% 6h9n ứng 6hmK Qh2;ng 6há6 6h90 4+ 'mng "h#t "hh th) th- ,0Jn
"5" nên ta 6h90 t/nh toán *ho9ng b2]" nh9y th- ,A !5a "họn "hh th) 6hB hD6K
PhưZng Lh-L 7hi9`u;_57P
Kh@ng g0Cng nh2 2 6h2;ng 6há6 6<:manganat và b0":omat "hh "ho 6hx6 "h>En ,H "á"
"h#t *h+ th= 6h2;ng 6há6 th0o4>!sat "ho 6hx6 "h>En ,H "á" "h#t "% thA "ao h;n "_6
{
2
q{
L
v= ta "h>En ,H v]0 6hứ" {
3
L
W6h9n ứng ,_" t:2ng "8a 6h2;ng 6há6 th0o4>!satXK TBy
th>H" vào th- o$y h%a Ž *h+ "8a "h#t ,% mà ta 'Bng 6hx6 "h>En ,H thay th- ho_"
"h>En ,H ng2D"K
 Má" 6h2;ng 6há6 o$0 h%a *h+ "% ,H "h/nh $á" "ao, ,H !_6 !&0 tCt, nh0O> 6h2;ng 6há6
th5" h0Jn :#t nhanhd nh0O> 6h2;ng 6há6 ,a '&ng, 'o ,% "% thA 4+ 'mng :Hng :^0 t:ong
*0Am t:a, 6h7n t/"h 49n $>#tK S5 "h>En ,H o$0 h%a "% thA th5" h0Jn i nh0O> m@0 t:23ng và
,@0 *h0 *h@ng "`n ,-n "hh th) ,A $á" ,)nh ,0Am ">C0 "8a 6hx6 "h>En ,HK M`n 6h90 b0-t
,2D" b9n "h#t 6h9n ứng ,A "% thA $á" ,)nh ,1ng ,2D" "hh th) hay $á" ,)nh ,2D" tC" ,H
*h0 t0-n hành "h>En ,H ,A 6h9n ứng "h>En ,H ,&t h0J> f>9 "ao nh#tK
Họ và tên: Qh&m M0nh T0-n
MSSV: 1014220
M^ 4C '>ng ')"h *0Am t:a 4C 1@
*iam 7G5 n0ng /1 *=G=%7 >Ing F8=Q TRi .hJ 7hị _8GG9in
 Tiến hành:
L Thêm n2]" vào ,-n v&"h mứ" "8a b=nh ,)nh mứ"K
L T1t 10,00mU '>ng ')"h K
2
M:
2

a
"`n $á" ,)nh nGng ,H "ho vào <:!<n 2N0mUK
L Thêm NmU H
2
S
4
W1:1X ? 3 g0ọt "hh th) s<::o0nK
L Mh>En ,H v]0 '>ng ')"h n<
2?
0,020000 ± 0,000010 V "ho t]0 *h0 mà> thay ,l0 t[ $anh
"hàm 4ang ,y n7> bOn t:ong 1 6h1t, gh0 !&0 thA t/"h n<
2?
,^ t0ê> tCnK
 3< =iệu th>c nghiệm:
n<
2?
: 0,020000 ± 0,000010 V
<
1
<
=
<
3
<
7>
10,N0mU 10,NNmU 10,NNmU 10,N3mU
V
K2M:2a
b W10,00 ± 0,02XmU
V
2
4*
+
b 10,N3 ? 0,02 b 10,NNmU
 Biểu i!n "ết #u$ :
2 2
2
2 a
0, 0200000c10, NN
0, 021100
10, 00
N 4* 4*
N C, &
)i)*t
C (
C N
(
+ +×
= = =
2
2 2
2 a 2 a
2 2
2 a
2
2
2 a
2
2
2 2
0,ZNd
0,ZNd 0,ZNd
0,ZNd
2 2
0,ZNd 1
0,ZNd
c
c
1, ZRc
c
c
)i)*t
+u,*t
N (
N ( N 4*
N C, & N C, &
)i)*t
N 4* C, &
n
)i)*t N 4*
N C, &
)i)*t N 4*
C
C ( (
t 5
C
C ( n
ε ε ε
ε
ε
σ
+
− −
+ −
+

+

− −
− −

 
   
  = ± + +    
   
 
   
 
   
= ± + +    
   
   
2
2 a
2
2 a
2
d
2 2
2
c
0, 000002N 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 02SSa
0, 02110c 0, 0001N
0, 0200000 10, 00c 3 10, NNc 3
C, &
n (
C, &
( n
N


 
 
 
 
     
= ± + + = ±
     
     
Vey nGng ,H "8a n<
2?
:
2
N 4*
C
+

? @A@=11@ ± @A@@@1M N
 Vhen $xt:
 YH "h/nh $á" :

2 2 a
2 2 a
0,ZNd
0, 0001N
1 1 ZZ, 2Zg
0, 02110
N ' C, &
N ' C, &
C
ε


− = − =
 UD0 'mng nh0Jt *h0 "ho thêm H
2
S
4
vào ,A 6h9n ứng "h>En ,H '0(n :a nhanh và hoàn
toàn h;n, v= th- !àm ,-n ,7> th= "h>En b) <:!<n ,-n ,%, "h>En ngay *h@ng ,A !7> ,A t:ánh
4a0 4CK
 Qh9n ứng "h>yAn mà> :#t 6hứ" t&6, *h0 "h>En ,H 6h90 "h>En thet "hem v]0 t[ng g0ọt
'>ng ')"h n<
2?
, t0-n hành !\" <:!<n thet m&nh và ,O> 4ao "ho '>ng ')"h t:ong <:!<n $oay
$oáy t:jn ,O>K Kh0 th#y '>ng ')"h "h>yAn 4ang mà> $anh tC0 th= ng[ng "ho n<
3?
vào, !#y
<:!<n :a và !\" thet m&nh '>ng ')"h 4I "h>yAn !&0 4ang mà> $anh t2;0 h;n và !1" này ,^
g`n ,0 ,-n ,0Am ">C0 K Qh9n ứng này :#t '( "% 4a0 4C 'o thao tá" "h>En ,H, "h8 y-> 'o !\"
*h@ng *‡ và "h>En f>á nhanh•
 Qh2;ng 6há6 này !à 6h2;ng 6há6 b0":omat, i 6h2;ng 6há6 này "% thA 'Bng K
2
M:
2

a
,A $á" ,)nh !2Dng n<
3?
và 'Bng n<
3?
,A $á" ,)nh !&0 nGng ,H K
2
M:
2

a
,O> ,2D"K Qh2;ng
6há6 này "% nh2D" ,0Am !à b0":omat 6h9n ứng "hem v]0 nh0O> "h#t *h+ nên '>ng ')"h
b0":omat ,@0 *h0 *h@ng thA 'Bng ,A "h>En ,H t:5" t0-6 ,2D" mà 6h90 'Bng 6h2;ng 6há6
"h>En ,H ng2D", ,0Am ,l0 mà> *h% nhen b0-t nên 6h90 'Bng "h#t "hh th) ,0Jn "5"K
b0":omat "% t/nh o$0 h%a y-> h;n 6<:manganat nên !2Dng "h#t "% thA 'Bng ,A "h>En ,H /t
h;n, nh2ng "% 2> ,0Am !à b0":omat "% thA ,0O> "h- ,2D" nGng ,H "h/nh $á" và bOn, *h%
b) *h+ bi0 "á" "h#t hP> "; t:ong n2]" và t:ong m@0 t:23ngK
Họ và tên: Vg>y(n Th) Th2
MSSV: 1014212
M^ 4C '>ng ')"h *0Am t:a 4C: B
*iam 7G5 n0ng /1 *
=
G
=
%
7
>Ing F8
=Q
TRi .hJ 7hị _8GG9in
 Tiến hành:
L Thêm n2]" vào ,-n v&"h mứ" "8a b=nh ,)nh mứ"K
L T1t 10,00mU '>ng ')"h K
2
M:
2

a
"`n $á" ,)nh nGng ,H "ho vào <:!<n 2N0mUK
L Thêm NmU H
2
S
4
W1:1X ? 3 g0ọt "hh th) s<::o0nK
L Mh>En ,H v]0 '>ng ')"h n<
2?
0K020000 ± 0K000010 V "ho t]0 *h0 mà> thay ,l0 t[
$anh "hàm 4ang ,y n7> bOn t:ong 1 6h1t, gh0 !&0 thA t/"h n<
2?
,^ t0ê> tCnK
 3< =iệu th>c nghiệm:
n<
2?
: 0,0200000 ± 0,000002N V
<
1
<
=
<
3
<
7>
10,aNmU 10,aNmU 10,S0mU 10,aamU
V
K2M:2a
b W10,00 ± 0,02XmU
V
2
4*
+
b 10,aa ? 0,02 b 10,aZmU
2/ Biểu i!n "ết #u$ :
N
(
4*
C
C
)i)*t
4* N
& C, ' N
(
021NS00 , 0
00 , 10
aZ , 10 c 0200000 , 0
2
2
a 2 2
= =
×
=
+
+


2
2 2 a 2 2 a
2
2 2 2
0,ZNd
0,ZNd 0,ZNd
0,ZNd
)i)*t
+u,*t
N (
N ( N 4*
N ' C, & N ' C, &
)i)*t
+u,*t N 4*
C
C (
(
ε ε ε
ε
+
+

− −
− −

     
= × + +      
     
     
2
2
2 a
2 2 a
2 2
2
2 2
0,ZNd 1 d
0,ZNd
c
1, ZRc
c c
2 a
C, &
n n
)i)*t N 4*
N ' C, &
)i)*t N 4*
(
C
C ( n n
C, &
t 3
(
ε
σ
+

− +
 
   
 
= ± × + +    
   
 
   
 
2 2 2
0, 000002N 1, ZRc0, 02 4, 30c0, 02SSa
0, 021NS00 0, 0001NV
0, 0200000 10, 00c 3 10, aZc 3
   
 
= × + + = ±
     
     
Vey nGng ,H "8a K
2
M:
2

a
:
2 2 a N ' C, & −
? @A@=1MB ± @A@@@1M N
 Vhen $xt:
YH "h/nh $á":
0,ZNd 2 2 a
2 2 a
0, 0001N
1 1 ZZ, 30g
0, 021NS
N ' C, &
N ' C, &
C
ε −

− = − =
 UD0 'mng nh0Jt *h0 "ho thêm H
2
S
4
vào ,A 6h9n ứng "h>En ,H '0(n :a nhanh và
hoàn toàn h;n, v= th- !àm ,-n ,7> th= "h>En b) <:!<n ,-n ,%, "h>En ngay *h@ng ,A !7>
,A t:ánh 4a0 4CK
 Qh9n ứng "h>yAn mà> :#t 6hứ" t&6, *h0 "h>En ,H 6h90 "h>En thet "hem v]0 t[ng
g0ọt '>ng ')"h n<
2?
, t0-n hành !\" <:!<n thet m&nh và ,O> 4ao "ho '>ng ')"h t:ong <:!<n
$oay $oáy t:jn ,O>K Kh0 th#y '>ng ')"h "h>yAn 4ang mà> $anh tC0 th= ng[ng "ho n<
3?
vào, !#y <:!<n :a và !\" thet m&nh '>ng ')"h 4I "h>yAn !&0 4ang mà> $anh t2;0 h;n và
!1" này ,^ g`n ,0 ,-n ,0Am ">C0 K Qh9n ứng này :#t '( "% 4a0 4C 'o thao tá" "h>En ,H,
"h8 y-> 'o !\" *h@ng *‡ và "h>En f>á nhanh•
 Qh2;ng 6há6 này !à 6h2;ng 6há6 b0":omat, i 6h2;ng 6há6 này "% thA 'Bng
K
2
M:
2

a
,A $á" ,)nh !2Dng n<
3?
và 'Bng n<
3?
,A $á" ,)nh !&0 nGng ,H K
2
M:
2

a
,O>
,2D"K Qh2;ng 6há6 này "% nh2D" ,0Am !à b0":omat 6h9n ứng "hem v]0 nh0O> "h#t *h+
nên '>ng ')"h b0":omat ,@0 *h0 *h@ng thA 'Bng ,A "h>En ,H t:5" t0-6 ,2D" mà 6h90
'Bng 6h2;ng 6há6 "h>En ,H ng2D", ,0Am ,l0 mà> *h% nhen b0-t nên 6h90 'Bng "h#t
"hh th) ,0Jn "5"K b0":omat "% t/nh o$0 h%a y-> h;n 6<:manganat nên !2Dng "h#t "% thA
'Bng ,A "h>En ,H /t h;n, nh2ng "% 2> ,0Am !à b0":omat "% thA ,0O> "h- ,2D" nGng ,H
"h/nh $á" và bOn, *h% b) *h+ bi0 "á" "h#t hP> "; t:ong n2]" và t:ong m@0 t:23ngK

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->