TCVN hoặc QCVN về các loại nguồn nước (tính đến 8/2012

)

Quy chuẩn về nước
1. QCVN 40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp (thay thế QCVN 24:2009) QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước biên soạn thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết » 2. QCVN 39:2011/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu QCVN 39:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, ban hành theo Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế TCVN 6773:2000. Chi tiết » 3. QCVN 38:2011/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh QCVN 38:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, ban hành theo Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế TCVN 6774:2000. Chi tiết » 4. QCVN 35:2010/BTNMT - QCKTQG về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của dầu trong nước khai thác khi thải xuống biển của các công trình khai thác dầu khí. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước khai thác từ các hoạt động khai thác dầu khí xuống vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chi tiết » 5. QCVN 29:2010/BTNMT - Nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trên đất liền khi thải vào các nguồn tiếp nhận. Chi tiết » 6. QCVN 28:2010/BTNMT - Nước thải Y tế Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất ô gây nhiễm trong nước thải y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải y tế ra môi trường. 1

Chi tiết » 7. QCVN 25:2009/BTNMT - Nước thải bãi chôn lấp Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn khi xả vào nguồn tiếp nhận. Chi tiết » 8. QCVN 24:2009/BTNMT - Nước thải công nghiệp Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận. Chi tiết » 9. QCVN 14:2008/BTNMT - Nước thải sinh hoạt Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường. Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Chi tiết » 10. QCVN 13:2008/BTNMT - Nước thải công nghiệp dệt may Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt may khi thải ra môi trường. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân li ên quan đến hoạt động thải nước thải công nghiệp dệt may ra môi trường. Chi tiết » 11. QCVN 12:2008/BTNMT - Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi thải ra môi trường. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân li ên quan đến hoạt động thải nước thải công nghiệp giấy và bột giấy ra môi trường. Chi tiết » 12. QCVN 11:2008/BTNMT - Nước thải công nghiệp chế biến thủy sản Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản khi thải ra môi trường. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải công nghiệp chế biến thủy sản ra môi trường. Chi tiết » 13. QCVN 10:2008/BTNMT - Chất lượng nước biển ven bờ

2

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển ven bờ. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của vùng nước biển ven bờ, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác. Chi tiết » 14. QCVN 09:2008/BTNMT - Chất lượng nước ngầm Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau. Chi tiết » 15. QCVN 08:2008/BTNMT - Chất lượng nước mặt Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của nguồn nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ và sử dụng nước một cách phù hợp. Chi tiết » 16. QCVN 01:2008/BTNMT - Nước thải chế biến cao su thiên nhiên Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của cơ sở chế biến cao su thiên nhiên. Chi tiết » 17. QCVN 02:2009/BYT - Chất lượng nước sinh hoạt Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm. Chi tiết » 18. QCVN 01:2009/BYT - Chất lượng nước ăn uống Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước ăn uống).

3