MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. cộng đồng và xã hội. nhờ đó.” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai.” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức. để “tự rửa tội. phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình. quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra.” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ. bây giờ và tại đây! Giác Ngộ. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát. do vậy. mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi. và sau cùng là chân thành ăn năn. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội. Sám hối. con người được thanh tịnh. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời.NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau. chúng ta phải thành tâm. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não. rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút . Để sám hối.

O Chúng con ở đạo tràng . Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. hạnh phúc. dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. người người từ bỏ tham giận. Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. si mê. . Đao giới vót thành hình núi thẳm. làm lành lánh dữ. . tưới tẩm từ bi. cố ý hay vô ý.NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. . lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. tán dương công đức bậc thầy ba cõi. O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền. đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. . cung kính quỳ trước điện Phật. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi. thế giới dứt nghiệp binh đao. . muôn loài an vui giải thoát. O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. . Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O .

thoát vòng mê muội. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2. Thầy dạy khắp trời người. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. Dâng lên lời tán thán. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. Diệt trừ vô lượng tội. Cha lành chung bốn loài. Ức kiếp vẫn không cùng. hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian. hướng về Phật. quyến thuộc từ bi. (1 xá) O . sống trọn đời trong an vui. Từ nay.2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. Nay con nguyện quy y. sạch hết não phiền. tự tại. Ba cõi chẳng ai bằng.

si khổ sầu. Độ đời thoát khỏi tham . . trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay. Biết đời huyễn mộng. (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. Như vầng trăng sáng lung linh. Thấm nhuần trí tuệ. .NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. từ bi. (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. giã từ ra đi. Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OOO *** . O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương.

(3 lần) OOO 4. (3 lần) OOO . Thọ trì hồng danh Phật. Quy mạng Phật mười phương. Dưới cứu khổ ba đường. Con nay phát nguyện lớn. phước lành rưới ban. Sống an vui giải thoát. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. Trên đền bốn ơn nặng.

Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5. (3 lần) OOO . Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. lý rộng sâu. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu. Nay con gặp được xin trì tụng.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

hào quang tỏa. O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. O (Chủ lễ xướng lạy trước. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. O . sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. Tướng Phật trang nghiêm. hướng tâm về.NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát. O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát. O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát. O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. Chúng con kính lễ. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.

Xét soi nhân quả đuôi đầu. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. .8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. đâu biết đạo mầu. Phân chia vàng đỏ. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát. Ba đường khổ ải sa vào. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. trắng xanh mê mờ. Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. Xa đường chánh kiến lầm mình. O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp. Quên bản tâm. Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau. Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn.O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Chưa mù mà mắt không tinh.

Chẳng nể sợ Long Thần. Người dưng chết chóc ngoài lòng. kinh chẳng chút đoái hoài. Tội này vô lượng vô biên. Gặp kẻ giàu. Đến Tam Bảo. Thấy tượng. Hộ Pháp. Bà con tạ thế. Thấy người nghèo muốn khuất cho xong. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. lệ dòng khóc than.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Làm người lại bị mắt đui. Tại chùa lại đoái gái trai. Nghiệp ác này phải sa địa ngục. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Nay con nguyện một lòng sám hối. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. O . Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. tranh nhau nhướng mắt. chùa tháp. Già Lam. Bao kiếp dài mới được làm người.

mải miết theo ngoài. Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. vui vầy giai nhân. đường ác phải liền đọa sa. Nghe lời phải đã nào tin nhận. Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài. ghét nghe chánh pháp. Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. Lời dua nịnh lại vui vầy. Chạy theo tiếng ái. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. Lời kinh kệ chẳng màng. chẳng thích. Gốc “thật” quên. Châu đầu áp má kề tai. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Câu vè ví ham vui để dạ. Ba chén vào đôi bạn gái trai.10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. Tội như vầy chứa chất vô biên. Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. Sáo đàn inh ỏi khoái tai. Dẫy đầy một khối trần duyên. Hết đời. . Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen.

NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt. Sinh làm người bị điếc hai tai. Dơ thềm bẩn đất. Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. Thích tìm sạ ướp. mũi không biết gì. Dù tanh hôi dùng cả. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt. lê la say nằm. Dốc lòng sám hối từ nay. chẳng tha. quỉ thần xem khinh. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. Long thần há nễ. Chẳng kể chi mùi như thịt cá. mũi tham trăm thứ. Trộm hương phẩy khói hít thầm. Đàm vàng nước mũi chảy ra. Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Chợ xa rồi lại bếp gần. lan xông. Mùi hương giới định. .

Gà. Nếm vào thứ béo. Những thứ này tội lỗi vô biên. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. Dốc lòng sám hối từ nay. Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích. Nghe mùi má phấn tư tình phát ra.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh. Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. . vịt. Chẳng kể gì xấu tốt. chim… hầm cho kỹ. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. cá. thứ còm. Dẫy đầy một khối trần duyên. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. dở ngon. Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh.

dối gian. dè bỉu người ta. Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. đâm thọc. Dèm pha. Tam Bảo. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Mắng chửi người. Vô lễ với họ hàng. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. ác tà. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay. ráo nạo mẹ cha. chẳng màng. Cầu thần lễ Phật lời hay. Gặp khi cưới gả đêm ngày. mai tìm ăn nữa. Cố để bụng đói qua ngày cho xong. Lỗi bản thân dấu che đây đó. Như người bệnh phải vương mang. Khi phải ăn chẳng luyến. Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. .

Trăm hài năm tạng kết sinh. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha. nước đồng rót vô. Lấy điều sai quấy điểm trang. Lời dèm xỉa như bày thuốc độc. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Lưỡi môi cày kéo.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. Như hà sa chẳng thể đếm cùng.” . Nay con quỳ trước Phật đài. Việc như vậy trùng trùng vô kể. nghèo khó miệt khinh. chẳng gần. Nói không thành có. Quả báo ấy bao giờ mới hết. Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. Tăng Ni xua đuổi. Nịnh hót như cung bậc phím đàn. Chấp cho là thật thân hình của ta. Kẻ ăn người ở. Chết sa địa ngục nấu nung. huyết mẹ. oán than lạnh nồng. chửi inh cả ngày. Sanh làm người câm điếc suốt đời.

Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. lấp khe. vốn sinh một nguồn. săn thú. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. Khiến cho ba nghiệp hoành hành. hội hè. Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. Của người nhìn thấy đã là nổi tham. Phải siêng năng sám hối. Nào làm thuốc độc cho tinh. Đâu hay sinh vật với mình. Nào đốt rừng. Người còn hại. Vốn cùng một thể. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. sát sanh. cạy rương. trộm cướp. bắt cá. xa lìa. . Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. Cho hay trộm cắp nghiệp tà.NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà. dễ thời thương vật. Bẫy chim. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa.

Gái nằm giường sắt. . thiền đường. Quên đi hai chữ liêm trinh. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. Mê nhan sắc. ngục hình khổ đau. Cho dù cọng cỏ cây kim. cột đồng trai ôm. tơ lòng bủa khắp. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt.16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. Chỉ vì tham dục. Nắm tay âu yếm kề vai. Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. Lén tư tình đụng chạm gái trai. Bao đời tội báo không cùng. Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu. Thích phấn son mắt đắm ái tình. Tội lỗi ấy vô phương kể xiết. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này. Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua.

Như tầm kia nhả tơ giăng. . Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. Kết thành cái kén giam thân chính mình.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Mưu thần chước quỷ chi chi. chẳng hoài giúp đỡ. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc. Gạo hư tiền mục mặc lòng. Đói khổ mặc. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. si. sân. Bao giờ rót được cho đầy. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. Lòng như thùng không đáy đâu hay. Mất một đồng một chữ đã to. Cũng không cho một cắc một đồng. Đó chính là tham dục. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. Một lời mười vẫn còn tham lấy. U mê chưa tỉnh tâm thần.

Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Nói ra chết vật hại người. Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. . Làm cho hòa khí tan theo lửa này. Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Miệng tranh kinh luận hơn thua. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. Gặp duyên thì khó tránh ngu si. Do nền tảng tham sân làm gốc. Giận chê sư trưởng. Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. trách hờn mẹ cha. Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. Trợn tròng quắc mắt to điều. Mở miệng thì nói thần nói thánh. Ngày thì tính toán. Chẳng cho ai một đồng một chữ. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. xa rời đạo tâm. Cửa “không” dù ở bao thì.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. Từ bi không nghĩ. Như cành úa cỏ khô vẫn thấy. đêm lo.

Dữ lành trên dưới nào hay. Lửa lại về thiêu hủy cả cây. Giết người hại vật chặt cây tan tành. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông. . Ngược nghĩa tình. Mắng hiền thánh. Đến cuối đời dứt mạng ra đi. Rơi vào địa ngục A-tỳ.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc. Nếu không lo sám hối tiêu trừ. chỉ vì “cái ta. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. quên đức quên ân. Những điều tội lỗi trên đây. rẻ khinh đức Phật. Khi tái sanh ngu si mê muội. Đã không suy xét xa gần.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa. Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai.

(3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Khi nói. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nay con cúi đầu xin sám hối. O . Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. khi làm. khi tư duy. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Tham lam. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. hờn giận và ngu si. Thành tâm quỳ trước Phật đài.

Không cầu phƣớc báo trời ngƣời. Thanh Văn. đại xả cứu muôn loài. Nguyện cầu tất cả chúng sanh. O . Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. Tƣớng Phật trang nghiêm. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. quy y Pháp. quy y Tăng. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật. Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. Duyên Giác hay nơi Quyền thừa.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. hào quang tỏa. Đại hỉ. Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp.

O . O Nam-mô Phổ Quang Phật. Thiện Thệ. Vô Thƣợng Sĩ. O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. Phật Thế Tôn. O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. Thiên Nhân Sƣ. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. Chánh Biến Tri. O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. O Nam-mô Nhƣ Lai. Thế Gian Giải. Minh Hạnh Túc. Điều Ngự Trƣợng Phu. Ứng cúng. O Nam-mô Phổ Minh Phật. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng.

O Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật. O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O . O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Thiện Ý Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật.

O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật.24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật. O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật.O . O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật.

O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật. O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O Nam-mô Ly Cấu Phật. O . O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Bảo Quang Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật.

O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Na-la-diên Phật. O Nam-mô Đức Niệm Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật. O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật. O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật. O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O . O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

Những tội lỗi tự mình trộm cắp. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần. Của chùa chiền.O Phải năm tội đắm chìm vô gián. Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. Tự tay mình lấy. vui thầm đứng xem. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc. Hoặc từng bảo kẻ khác làm. Hoặc tự làm chuốc oán. Hoặc đã xui kẻ khác từng làm. Hoặc xui ngƣời lấy. Cúi xin các Phật Thế tôn.O Trong mƣời điều ác hung vô đạo. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. giả lầm. Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. Hoặc nhìn việc ác không can. Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. chƣ tăng. bảo tháp.NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ. . gây oan. Từ nơi vô thủy thành hình. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài.

Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà. Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Hoặc từng sai kẻ khác làm. Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. Cúi xin các Phật Thế Tôn. .O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. gần xa làm lành. Xin phát nguyện thực hành bố thí. Giữ giới hầu tâm ý sạch trong. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót. Đời này. Biết bao điều tội lỗi khôn dung. Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng. Hoặc tự mình nông nổi bao che. Làm loài hèn hạ nhất đời. đời tới.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. Nay con nguyện thật thà sám hối.

vị lai. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi. Biển trời công đức đủ đầy vô biên.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. Nay tất cả xin đều hồi hƣớng. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch. Toàn năng. . Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng. Giống nhƣ quá khứ vị lai. Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. Sám hối cho tội chƣớng bao đời. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. hiện tại. O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng. Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. toàn thiện xƣa nay. Mọi điều huân tập đã thành. O Nay con nguyện cúi mình kính lễ. Có bao nhiêu thành đạt căn lành. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. Phật qua rồi.

dâng lên lòng thành. Phật ba đời cùng khắp không trung.O Lời diệu pháp đó đây bất tận. Một thân lại hiện muôn thân. hƣơng xông. Biết bao đời mới đặng cơ may. lọng phủ. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền. Bằng lời thân ý sạch trong. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát.30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. O . Nhạc réo rắc. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần. Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. Thức ăn hoa quả. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng. Đến vô biên cõi pháp khắp cùng.

Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. Bậc Vô Học. Duyên Giác. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni. sám hối Nhƣ Lai. Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về. Miệng. thân sinh khởi liền liền. Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu. ý. Cỗ xe chở pháp lăn mau. si tự thời vô thủy.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. lòng nguyền.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. sân. Cúng dƣờng. . Nhị Thừa. O Tham. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. Bao nhiêu công đức tựu trung. Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa. Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di. Nay con sám hối.

Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp. miệng. Pháp. Công đức kia cùng với căn lành. . Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai. ý. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. Nguyện thành nhƣ Phật.O Chúng sanh có những thân. Hãy vì lợi lạc thế tình. Tục chơn tam-muội dung thông. Nay con xin hồi hƣớng ra đây. sáng danh đạo đời. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh. Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh. Hƣ không. O Nay kính lễ thật thà sám hối. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. Tăng tánh tƣớng khôn cùng. phiền não chúng sanh không còn. Dù cho thế giới tan tành. Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh. Phật. Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng.

Tham lam. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Một lòng con cầu Phật chứng tri. khi tƣ duy. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Nay con cúi đầu xin sám hối. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong. Khi nói. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. khi làm. O .NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. hờn giận và ngu si. Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh.” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Bấy giờ Bồ-tát quán soi. lƣỡi. tƣởng. hết chết thực tình cũng không. hƣơng không còn. sắc không vốn đồng. Chẳng thọ. Thảy đều chẳng diệt.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. hành cũng thế. Hết già. mũi. chẳng sạch. Sắc. chẳng sanh. Chẳng nhơ. Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. O Cả thọ. chẳng tăng giảm gì. xúc. thân. hành. tƣởng. pháp. thức trong không. O Trong chân không chẳng hề có sắc. Không nào khác sắc. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. ý. tai. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. Không điều già chết chúng sinh. thanh. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. Mắt. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. . Hãy nghe này. vị. Tánh chân không các pháp viên thành. O Không nhãn thức đến không ý thức. thức.

Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ.NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Trí ba-la-mật. Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. Chứng thành quả giác tối cao. Ngài liền tuyên nói chú này. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Bởi có gì là chỗ đắc đâu. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ. Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. Chú thần cao cả anh linh. an nhiên thanh nhàn. Niết-bàn rốt ráo. Bấy lâu Bồ-tát dựa vào. Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến. Lời chú thần rất mực quang minh. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha. thẳm sâu thực hành. Xa lìa mộng tƣởng đảo điên. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất. (ba lần) OOO .

bến giác sang. NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng.36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. (3 lần) OOO . Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang. O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển. Chín loại noi đƣờng. Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn. Trong ánh quang minh vô số Phật. Tu-di rực rỡ ngập hào quang.

Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. Vào ra sinh tử đã bao lần. Tu xin quyết hành trì.NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. Tƣ. mạn gây nên. si. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Vì tham. sân. Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt. Con hƣớng về theo ánh từ quang. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. . SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ. ý noi theo chánh kiến. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. miệng. Thân. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. Văn. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Con nhất tâm nguyện sống đời lành.

ngồi trong chánh niệm. Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. . đứng. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. nằm. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. Nơi cõi đời làm việc độ sinh. Đại hùng từ phụ Thích-ca. Niềm an vui đem khắp mọi nhà. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền. Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh. Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ. (1 xá) OOO 9B. Giúp chúng con viên thành đại nguyện. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ.

Những điều đã làm đã nói. dâm. Sống trong thất niệm lâu dài. Dâng lời sám nguyện thiết tha. Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. Tạo nên bao nỗi hận sầu. Chất chứa vô minh. Tham. Cung kính hƣớng về Điều Ngự. Bàn tay chắp búp liên hoa. Bao nhiêu phiền luỵ đã gây. đạo. tự ái dẫy đầy. Nguyện xin sám hối từ đây. vọng.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. Vô minh che lấp tháng ngày. Những nghiệp sát. Gây nên từ trƣớc đến nay. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng. Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. phiền não. O Đệ tử thấy mình nông nổi. sân. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. . Không đƣợc sớm gặp chánh pháp.

Quen lối bỏ hình bắt bóng. Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. hiểu biết. Mang đầy dằn vặt lo âu. Hạt giống thƣơng yêu. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Có ngày không nói với nhau. Nay con hƣớng về Tam Bảo.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. Lý luận xong rồi trách móc. Chia cách hố kia càng rộng. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Đuổi theo hạnh phúc xa vời. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Làm cho đen tối cuộc đời. Cho nên hờn giận. oán cừu. Và bao hạt giống an vui. . O Đệ tử biết trong tâm thức. Cứ để khổ đau tràn lấp. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Gây nên nội kết dài lâu.

Học theo đạo lý chân truyền. Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Thanh Văn. Tháng năm sầu khổ miệt mài. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai. Sống đời chánh niệm tinh chuyên. Xin lấy con thuyền chánh pháp. Xem thƣờng bảo vật trong tay. đổi thay. Cùng với các vị Bồ-tát. O . Xin lấy cam lồ tịnh thủy. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Chí thành cầu xin sám hối.NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. Giày đạp lên trên hạnh phúc. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. Quanh quẩn trong vòng buồn giận. Tƣới lên dập tắt não phiền. Thực tập nụ cƣời hơi thở. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Thánh Hiền. Xin nguyện sống đời tỉnh thức. Con nguyện sám hối. Giờ đây trầm xông Bảo Điện. Duyên Giác.

thƣơng yêu. Tập nhìn. Nguyện đức Từ Bi che chở. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt. Nguyện xin chuyên cần tu tập. Vuông tròn đạo quả về sau. Ơn thầy. Vun trồng hiểu biết. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. Thoát ngoài sanh tử trần lao. Thấy đƣợc tự tánh các pháp. Đền đáp công ơn cha mẹ. OOO . Sống trong hiện tại nhiệm mầu. Tín thành tâm hƣơng một nén. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. nghĩa bạn dày sâu. Đài sen con nguyện hồi đầu.42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. Nguyện học nói lời ái ngữ. tập hiểu thật sâu. Xin nguyện học phép quán chiếu. Đem nguồn vui tới mọi nẻo.

Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng.NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. khắp nơi. Xin đem hồi hƣớng xa gần. Giúp ngƣời giác ngộ. Nguyện cho tất cả trời ngƣời. (3 xá) OOO . HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập. chứng ngộ vô sanh. Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. Đều vào cõi Phật. sáng ngời chân tâm. an vui đạo mầu. Sống trong trí tuệ. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng. Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. Hoa cƣời. phƣớc tăng. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài. tịnh thanh cõi lòng. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. O Nguyện đem công đức tạo thành. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân.

khởi niệm từ bi. đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. tha thiết nguyện. ngày từ trần. Tăng chúng sống trong hoà thuận. Đất nƣớc hòa bình. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. hƣởng thọ). Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. phát tâm tỉnh giác. tai ách đƣợc tiêu trừ. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. O . sinh về cõi Phật an vui. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp. lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu. an khang. xa lìa nẻo ác. lìa chốn u minh. pháp danh.44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11. tuổi). tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu. pháp danh. hƣng thịnh. LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. bệnh căn thuyên giảm. Nhà nhà hạnh phúc. tin sâu Tam Bảo. gia quyến an khang. oan khiên đều dứt sạch.

Con xin nƣơng tựa Tăng. Con xin nƣơng tựa Pháp. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo. chắp tay trang nghiêm. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . Nguồn tuệ giác. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ. kẻ còn phúc lạc. Đoàn thể sống an vui. bốn biển thanh bình. tình với vô tình đều thành Phật đạo. Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp. phát tâm lành. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo. từ bi. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy. (3 xá) OOO 11. tỏ nguồn tâm. năm châu an định. thƣơng mến nhau.

gia đình trên thuận dƣới hoà. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. không dám nhiễu hại. thành hôn. kính mến. việc làm thuận lợi. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. đêm ngủ không thấy ác mộng. nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ. trộm cƣớp. diện mạo hiền sáng. nghe pháp. ấn tống kinh điển. thân và tâm luôn đƣợc an vui. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. Mƣời là. Năm là. nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng. ôn dịch. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. khen ngợi và tin tƣởng. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. cầu phƣớc. an lành. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. cuối cùng đƣợc thành Phật quả. tƣớng mạo đoan trang. tù ngục… Ba là. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. Bảy là. tâm trí siêu việt. ngày không gặp việc nguy khốn. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. đao binh. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. con cháu đời đời hƣởng lộc. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi. kết quả tốt đẹp. khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. hùm beo đều tránh xa. nƣớc. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. Bốn là. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. Chín là. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. . Hai là. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng. cầu tiêu trừ tật bệnh. Sáu là. phƣớc lộc tròn đầy. Tám là. ác quỷ. lửa. rắn độc. siêng năng tu tập. nên vào những dịp chúc thọ. sung túc. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. mạnh khoẻ.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ.