MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình. Để sám hối. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não. con người được thanh tịnh. Sám hối. rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút . quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau.” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ. chúng ta phải thành tâm. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà. bây giờ và tại đây! Giác Ngộ. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi. do vậy. và sau cùng là chân thành ăn năn. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra. Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân.” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức. cộng đồng và xã hội. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu.” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai. nhờ đó. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội.NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành. để “tự rửa tội.

Đao giới vót thành hình núi thẳm. . Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. . O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. O Chúng con ở đạo tràng . hạnh phúc. . muôn loài an vui giải thoát. . thế giới dứt nghiệp binh đao. O . NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. người người từ bỏ tham giận. tưới tẩm từ bi. si mê. . cố ý hay vô ý. đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. cung kính quỳ trước điện Phật. . chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi.NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền. làm lành lánh dữ. Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. tán dương công đức bậc thầy ba cõi.

sạch hết não phiền. Ức kiếp vẫn không cùng. (1 xá) O . Dâng lên lời tán thán. thoát vòng mê muội. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay. quyến thuộc từ bi. sống trọn đời trong an vui. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2.2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. Từ nay. Ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người. hướng về Phật. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. tự tại. Diệt trừ vô lượng tội. hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian. Cha lành chung bốn loài. Nay con nguyện quy y.

(1 lạy) OOO *** . Biết đời huyễn mộng.NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. . (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Thấm nhuần trí tuệ. . từ bi. Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. giã từ ra đi. Độ đời thoát khỏi tham . (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. si khổ sầu. Như vầng trăng sáng lung linh.

Con nay phát nguyện lớn. (3 lần) OOO . O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. Sống an vui giải thoát. Quy mạng Phật mười phương. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ ba đường. Thọ trì hồng danh Phật. phước lành rưới ban. (3 lần) OOO 4. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát.4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện.

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con gặp được xin trì tụng. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu.NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5. (3 lần) OOO . Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. lý rộng sâu. Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát. O . O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát. Chúng con kính lễ. O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát. hào quang tỏa. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. O (Chủ lễ xướng lạy trước. Tướng Phật trang nghiêm. sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. hướng tâm về.

8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. trắng xanh mê mờ. Ba đường khổ ải sa vào. Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau. . Phân chia vàng đỏ. đâu biết đạo mầu. Xét soi nhân quả đuôi đầu. Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng. Xa đường chánh kiến lầm mình.O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Quên bản tâm. O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. Chưa mù mà mắt không tinh.

Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. Đến Tam Bảo. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. Làm người lại bị mắt đui. Tại chùa lại đoái gái trai. Hộ Pháp. Thấy người nghèo muốn khuất cho xong. O . Già Lam. tranh nhau nhướng mắt. Bà con tạ thế. kinh chẳng chút đoái hoài. Nghiệp ác này phải sa địa ngục. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. lệ dòng khóc than. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. chùa tháp. Gặp kẻ giàu. Chẳng nể sợ Long Thần. Nay con nguyện một lòng sám hối. Tội này vô lượng vô biên. Bao kiếp dài mới được làm người. Người dưng chết chóc ngoài lòng.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao. Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Thấy tượng.

Nghe lời phải đã nào tin nhận. Lời kinh kệ chẳng màng. Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. vui vầy giai nhân. đường ác phải liền đọa sa. Châu đầu áp má kề tai. Hết đời.10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. Dẫy đầy một khối trần duyên. Tội như vầy chứa chất vô biên. . mải miết theo ngoài. Gốc “thật” quên. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài. Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. Ba chén vào đôi bạn gái trai. chẳng thích. Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. Chạy theo tiếng ái. Lời dua nịnh lại vui vầy. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Câu vè ví ham vui để dạ. Sáo đàn inh ỏi khoái tai. ghét nghe chánh pháp.

quỉ thần xem khinh. Dơ thềm bẩn đất. Sinh làm người bị điếc hai tai.NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Trộm hương phẩy khói hít thầm. Dốc lòng sám hối từ nay. Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Thích tìm sạ ướp. Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. lan xông. Mùi hương giới định. Đàm vàng nước mũi chảy ra. mũi tham trăm thứ. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. . Dù tanh hôi dùng cả. Long thần há nễ. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. lê la say nằm. Chợ xa rồi lại bếp gần. Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt. mũi không biết gì. chẳng tha. Chẳng kể chi mùi như thịt cá.

Nghe mùi má phấn tư tình phát ra.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích. Chẳng kể gì xấu tốt. Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. . dở ngon. Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. chim… hầm cho kỹ. Dẫy đầy một khối trần duyên. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. vịt. Nếm vào thứ béo. Những thứ này tội lỗi vô biên. cá. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh. thứ còm. Dốc lòng sám hối từ nay. Gà.

Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt. Khi phải ăn chẳng luyến. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. dối gian. Mắng chửi người.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng. Lỗi bản thân dấu che đây đó. Như người bệnh phải vương mang. Dèm pha. đâm thọc. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. Vô lễ với họ hàng. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu. ráo nạo mẹ cha. . Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Gặp khi cưới gả đêm ngày. ác tà. Tam Bảo. dè bỉu người ta. Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. chẳng màng. mai tìm ăn nữa. Cầu thần lễ Phật lời hay. Cố để bụng đói qua ngày cho xong.

Như hà sa chẳng thể đếm cùng. Việc như vậy trùng trùng vô kể. Lời dèm xỉa như bày thuốc độc.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. huyết mẹ. Lưỡi môi cày kéo. oán than lạnh nồng. Chết sa địa ngục nấu nung. Nịnh hót như cung bậc phím đàn. chẳng gần. Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. nghèo khó miệt khinh. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.” . Sanh làm người câm điếc suốt đời. chửi inh cả ngày. Tăng Ni xua đuổi. nước đồng rót vô. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha. Kẻ ăn người ở. Trăm hài năm tạng kết sinh. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. Nay con quỳ trước Phật đài. Nói không thành có. Chấp cho là thật thân hình của ta. Lấy điều sai quấy điểm trang. Quả báo ấy bao giờ mới hết.

cạy rương. Đâu hay sinh vật với mình. Cho hay trộm cắp nghiệp tà. lấp khe. Khiến cho ba nghiệp hoành hành. Vốn cùng một thể. xa lìa. Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. Của người nhìn thấy đã là nổi tham. vốn sinh một nguồn. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa. Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. trộm cướp. . bắt cá. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. Người còn hại. săn thú. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác. hội hè. dễ thời thương vật. Bẫy chim. Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. Phải siêng năng sám hối. sát sanh.NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. Nào đốt rừng. Nào làm thuốc độc cho tinh.

Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. thiền đường.16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. Tội lỗi ấy vô phương kể xiết. Nắm tay âu yếm kề vai. Gái nằm giường sắt. Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Mê nhan sắc. Cho dù cọng cỏ cây kim. Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. Lén tư tình đụng chạm gái trai. Bao đời tội báo không cùng. Quên đi hai chữ liêm trinh. cột đồng trai ôm. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt. . Thích phấn son mắt đắm ái tình. ngục hình khổ đau. Chỉ vì tham dục. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. tơ lòng bủa khắp. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu.

Một lời mười vẫn còn tham lấy. Như tầm kia nhả tơ giăng. . si. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. chẳng hoài giúp đỡ. Mất một đồng một chữ đã to. Kết thành cái kén giam thân chính mình.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Mưu thần chước quỷ chi chi. Lòng như thùng không đáy đâu hay. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. Đói khổ mặc. Cũng không cho một cắc một đồng. Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. U mê chưa tỉnh tâm thần. Gạo hư tiền mục mặc lòng. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. Đó chính là tham dục. sân. Bao giờ rót được cho đầy. Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc.

Mở miệng thì nói thần nói thánh. Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. . Ngày thì tính toán. Nói ra chết vật hại người. Chẳng cho ai một đồng một chữ. Như cành úa cỏ khô vẫn thấy. đêm lo. Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. Gặp duyên thì khó tránh ngu si.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. Miệng tranh kinh luận hơn thua. Cửa “không” dù ở bao thì. Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. Từ bi không nghĩ. Do nền tảng tham sân làm gốc. trách hờn mẹ cha. xa rời đạo tâm. Giận chê sư trưởng. Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. Làm cho hòa khí tan theo lửa này. Trợn tròng quắc mắt to điều.

Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. Dữ lành trên dưới nào hay. Rơi vào địa ngục A-tỳ. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. Giết người hại vật chặt cây tan tành. rẻ khinh đức Phật. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông. Mắng hiền thánh. Nếu không lo sám hối tiêu trừ. Khi tái sanh ngu si mê muội. Đã không suy xét xa gần. Ngược nghĩa tình. Những điều tội lỗi trên đây.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. . Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. chỉ vì “cái ta. quên đức quên ân.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa. Lửa lại về thiêu hủy cả cây. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra. Đến cuối đời dứt mạng ra đi.

Tham lam. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. hờn giận và ngu si. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Khi nói. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Nay con cúi đầu xin sám hối. Thành tâm quỳ trước Phật đài. O . khi làm. khi tư duy. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. (3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

đại xả cứu muôn loài. Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật. quy y Pháp. Nguyện cầu tất cả chúng sanh. Đại hỉ. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. O . Tƣớng Phật trang nghiêm. Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. hào quang tỏa. Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. Duyên Giác hay nơi Quyền thừa. Không cầu phƣớc báo trời ngƣời.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. Thanh Văn. quy y Tăng.

O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. Thế Gian Giải. O Nam-mô Phổ Quang Phật. O Nam-mô Phổ Minh Phật. Thiên Nhân Sƣ. O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. Minh Hạnh Túc. Chánh Biến Tri. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O . O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. Điều Ngự Trƣợng Phu.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. Ứng cúng. O Nam-mô Nhƣ Lai. Thiện Thệ. Vô Thƣợng Sĩ. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. Phật Thế Tôn.

O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Tài Quang Minh Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Thiện Ý Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật. O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O .

O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật. O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật.O .

O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O Nam-mô Bảo Quang Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Ly Cấu Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O . O Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Na-la-diên Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O . O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật. O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Đức Niệm Phật.

Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. Hoặc đã xui kẻ khác từng làm. Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay.NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. Từ nơi vô thủy thành hình. giả lầm. chƣ tăng. Những tội lỗi tự mình trộm cắp.O Phải năm tội đắm chìm vô gián. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần. Hoặc nhìn việc ác không can. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài. Hoặc xui ngƣời lấy. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc. gây oan. Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. Hoặc tự làm chuốc oán. . Tự tay mình lấy. bảo tháp. Cúi xin các Phật Thế tôn. vui thầm đứng xem. Của chùa chiền. Hoặc từng bảo kẻ khác làm.O Trong mƣời điều ác hung vô đạo.

Nay con nguyện thật thà sám hối.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn. Cúi xin các Phật Thế Tôn. . đời tới. Biết bao điều tội lỗi khôn dung. Giữ giới hầu tâm ý sạch trong. gần xa làm lành. Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà.O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. Làm loài hèn hạ nhất đời. Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. Đời này. Xin phát nguyện thực hành bố thí. Hoặc tự mình nông nổi bao che. Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Hoặc từng sai kẻ khác làm. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót.

Nay tất cả xin đều hồi hƣớng. vị lai. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch. Toàn năng. Biển trời công đức đủ đầy vô biên. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi. Phật qua rồi. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. Giống nhƣ quá khứ vị lai. toàn thiện xƣa nay. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. Sám hối cho tội chƣớng bao đời. O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. Có bao nhiêu thành đạt căn lành. O Nay con nguyện cúi mình kính lễ. Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. . Mọi điều huân tập đã thành. Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. hiện tại. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng.

Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. lọng phủ. Phật ba đời cùng khắp không trung. O . Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần. hƣơng xông. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát. Nhạc réo rắc. Một thân lại hiện muôn thân. Đến vô biên cõi pháp khắp cùng. Bằng lời thân ý sạch trong. Thức ăn hoa quả.O Lời diệu pháp đó đây bất tận.30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. dâng lên lòng thành. Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm. Biết bao đời mới đặng cơ may. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng.

Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. lòng nguyền. Cúng dƣờng. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. Bao nhiêu công đức tựu trung. Duyên Giác. Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về. Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. si tự thời vô thủy. Nay con sám hối. Nhị Thừa. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. Bậc Vô Học. ý. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di. Miệng. . sám hối Nhƣ Lai. Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn. thân sinh khởi liền liền. Cỗ xe chở pháp lăn mau. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. sân. O Tham.

Nay con xin hồi hƣớng ra đây. O Nay kính lễ thật thà sám hối. ý. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. Công đức kia cùng với căn lành. Phật. Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp. Dù cho thế giới tan tành. Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai. Pháp.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh. Tăng tánh tƣớng khôn cùng. Tục chơn tam-muội dung thông. Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh. sáng danh đạo đời. miệng. Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng. Nguyện thành nhƣ Phật. phiền não chúng sanh không còn.O Chúng sanh có những thân. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. . Hƣ không. Hãy vì lợi lạc thế tình.

Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa. khi làm. Nay con cúi đầu xin sám hối. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Một lòng con cầu Phật chứng tri. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi.” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. O .NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. hờn giận và ngu si. khi tƣ duy. Tham lam. Khi nói.

Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không. . Không nào khác sắc. Sắc. pháp. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. thân. thức. ý. Chẳng thọ. hết chết thực tình cũng không. O Trong chân không chẳng hề có sắc. Hết già. hành. vị. lƣỡi. Hãy nghe này. O Không nhãn thức đến không ý thức. xúc. thức trong không. Tánh chân không các pháp viên thành. Mắt. chẳng sạch. mũi. O Cả thọ. tai. chẳng sanh. Chẳng nhơ. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. hƣơng không còn.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. thanh. tƣởng. sắc không vốn đồng. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. tƣởng. Không điều già chết chúng sinh. chẳng tăng giảm gì. Thảy đều chẳng diệt. Bấy giờ Bồ-tát quán soi. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. hành cũng thế.

Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến. Chú thần cao cả anh linh. an nhiên thanh nhàn. Ngài liền tuyên nói chú này. Bấy lâu Bồ-tát dựa vào. Bởi có gì là chỗ đắc đâu. Chứng thành quả giác tối cao. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha. Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ. Xa lìa mộng tƣởng đảo điên. Trí ba-la-mật.NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. thẳm sâu thực hành. Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. Niết-bàn rốt ráo. Lời chú thần rất mực quang minh. Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất. (ba lần) OOO .

Chín loại noi đƣờng. Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển. Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang. NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng. Tu-di rực rỡ ngập hào quang. Trong ánh quang minh vô số Phật. O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. (3 lần) OOO . O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát. bến giác sang.

Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. Con nhất tâm nguyện sống đời lành. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Xin sám hối để lòng thanh thoát. sân. Tƣ. mạn gây nên. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. si. Văn. miệng. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. . Tu xin quyết hành trì. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt.NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo. Vào ra sinh tử đã bao lần. Vì tham. ý noi theo chánh kiến. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc. Thân. SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. Con hƣớng về theo ánh từ quang. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ.

Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Niềm an vui đem khắp mọi nhà. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. (1 xá) OOO 9B. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ. Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. nằm. đứng. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ. . Giúp chúng con viên thành đại nguyện. Đại hùng từ phụ Thích-ca. ngồi trong chánh niệm. Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ.

Chất chứa vô minh. Tạo nên bao nỗi hận sầu. Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. Dâng lời sám nguyện thiết tha. Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. Sống trong thất niệm lâu dài. Bàn tay chắp búp liên hoa. Gây nên từ trƣớc đến nay. O Đệ tử thấy mình nông nổi. Vô minh che lấp tháng ngày. sân. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng. tự ái dẫy đầy. Không đƣợc sớm gặp chánh pháp. . vọng. Những điều đã làm đã nói. dâm. Những nghiệp sát. Tham. Cung kính hƣớng về Điều Ngự.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. phiền não. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. Bao nhiêu phiền luỵ đã gây. Nguyện xin sám hối từ đây. O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. đạo.

Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. Nay con hƣớng về Tam Bảo. Quen lối bỏ hình bắt bóng. Lý luận xong rồi trách móc. oán cừu. Làm cho đen tối cuộc đời.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. Đuổi theo hạnh phúc xa vời. Gây nên nội kết dài lâu. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. . Cho nên hờn giận. hiểu biết. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. O Đệ tử biết trong tâm thức. Chia cách hố kia càng rộng. Mang đầy dằn vặt lo âu. Có ngày không nói với nhau. Và bao hạt giống an vui. Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. Hạt giống thƣơng yêu. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Cứ để khổ đau tràn lấp.

Xin nguyện sống đời tỉnh thức. Tháng năm sầu khổ miệt mài. Thanh Văn.NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. Xin lấy cam lồ tịnh thủy. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai. Giờ đây trầm xông Bảo Điện. đổi thay. Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Quanh quẩn trong vòng buồn giận. Thánh Hiền. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Con nguyện sám hối. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. Học theo đạo lý chân truyền. Giày đạp lên trên hạnh phúc. Sống đời chánh niệm tinh chuyên. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Xin lấy con thuyền chánh pháp. Chí thành cầu xin sám hối. Xem thƣờng bảo vật trong tay. Cùng với các vị Bồ-tát. Tƣới lên dập tắt não phiền. Thực tập nụ cƣời hơi thở. O . Duyên Giác.

Đem nguồn vui tới mọi nẻo. Vun trồng hiểu biết. Xin nguyện học phép quán chiếu. nghĩa bạn dày sâu. Thoát ngoài sanh tử trần lao. Ơn thầy. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt. tập hiểu thật sâu. Thấy đƣợc tự tánh các pháp. OOO .42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. Nguyện xin chuyên cần tu tập. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu. Tập nhìn. Nguyện học nói lời ái ngữ. Sống trong hiện tại nhiệm mầu. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. Vuông tròn đạo quả về sau. thƣơng yêu. Nguyện đức Từ Bi che chở. Đài sen con nguyện hồi đầu. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. Đền đáp công ơn cha mẹ. Tín thành tâm hƣơng một nén.

Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn. sáng ngời chân tâm. khắp nơi.NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. tịnh thanh cõi lòng. O Nguyện đem công đức tạo thành. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân. Giúp ngƣời giác ngộ. Hoa cƣời. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài. an vui đạo mầu. phƣớc tăng. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng. chứng ngộ vô sanh. Xin đem hồi hƣớng xa gần. Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. Sống trong trí tuệ. Đều vào cõi Phật. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập. Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. Nguyện cho tất cả trời ngƣời. (3 xá) OOO .

Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu. hƣởng thọ). an khang. Tăng chúng sống trong hoà thuận. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm. đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. sinh về cõi Phật an vui. tai ách đƣợc tiêu trừ. tuổi). ngày từ trần. bệnh căn thuyên giảm. LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp. hƣng thịnh. lìa chốn u minh. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. oan khiên đều dứt sạch. khởi niệm từ bi. tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. O . pháp danh. tha thiết nguyện. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. tin sâu Tam Bảo. gia quyến an khang. phát tâm tỉnh giác. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. pháp danh. Đất nƣớc hòa bình. xa lìa nẻo ác. lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu. Nhà nhà hạnh phúc.44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11.

phát tâm lành. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo. từ bi. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp. (3 xá) OOO 11. tình với vô tình đều thành Phật đạo. tỏ nguồn tâm. Đoàn thể sống an vui. bốn biển thanh bình. Con xin nƣơng tựa Tăng. chắp tay trang nghiêm. thƣơng mến nhau. năm châu an định. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy. Con xin nƣơng tựa Pháp. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo. kẻ còn phúc lạc. Nguồn tuệ giác.

thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ. đao binh. nƣớc. đêm ngủ không thấy ác mộng. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. lửa. Sáu là. ngày không gặp việc nguy khốn. Bảy là. ác quỷ. mạnh khoẻ. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. thành hôn. kết quả tốt đẹp. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. nghe pháp. hùm beo đều tránh xa. nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng. không dám nhiễu hại. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. việc làm thuận lợi. Mƣời là. siêng năng tu tập. tù ngục… Ba là. nên vào những dịp chúc thọ. Chín là. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. kính mến. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. phƣớc lộc tròn đầy. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. tƣớng mạo đoan trang. thân và tâm luôn đƣợc an vui. Tám là. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. ấn tống kinh điển. Hai là. diện mạo hiền sáng. . rắn độc. tâm trí siêu việt. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi. trộm cƣớp. gia đình trên thuận dƣới hoà. sung túc. cầu phƣớc. cuối cùng đƣợc thành Phật quả.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. khen ngợi và tin tƣởng. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. con cháu đời đời hƣởng lộc. khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. Năm là. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. ôn dịch. an lành. cầu tiêu trừ tật bệnh. Bốn là.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful