MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

Để sám hối. chúng ta phải thành tâm.” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai. để “tự rửa tội. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân. Sám hối. do vậy. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội. Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. và sau cùng là chân thành ăn năn. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà. quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. nhờ đó.” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não. con người được thanh tịnh. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát. bây giờ và tại đây! Giác Ngộ. rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút .NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành. cộng đồng và xã hội. phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình. mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi.” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ.

NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. muôn loài an vui giải thoát. Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. cố ý hay vô ý. . O Chúng con ở đạo tràng . . hạnh phúc. đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. . tán dương công đức bậc thầy ba cõi. dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. . . O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền. si mê. Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. . thương yêu đùm bọc lẫn nhau. làm lành lánh dữ. O . Đao giới vót thành hình núi thẳm. lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi. cung kính quỳ trước điện Phật. thế giới dứt nghiệp binh đao. tưới tẩm từ bi. Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. người người từ bỏ tham giận. đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại.

hướng về Phật. hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian. sạch hết não phiền. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. Thầy dạy khắp trời người. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay. Từ nay. Ức kiếp vẫn không cùng. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2. Ba cõi chẳng ai bằng. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. Cha lành chung bốn loài. (1 xá) O . Diệt trừ vô lượng tội. Dâng lên lời tán thán. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. sống trọn đời trong an vui.2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. tự tại. quyến thuộc từ bi. Nay con nguyện quy y. thoát vòng mê muội.

O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Thấm nhuần trí tuệ. Biết đời huyễn mộng. Như vầng trăng sáng lung linh. từ bi.NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. . Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. . giã từ ra đi. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay. (1 lạy) OOO *** . si khổ sầu. Độ đời thoát khỏi tham .

4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO . phước lành rưới ban. O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Sống an vui giải thoát. Quy mạng Phật mười phương. (3 lần) OOO 4. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện. Con nay phát nguyện lớn. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ ba đường. Thọ trì hồng danh Phật. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi.

lý rộng sâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. (3 lần) OOO .NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5. Nay con gặp được xin trì tụng. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. hướng tâm về. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. Tướng Phật trang nghiêm. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát. O . Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. O (Chủ lễ xướng lạy trước. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. Chúng con kính lễ. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. hào quang tỏa. O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát.NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.

Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau. Xa đường chánh kiến lầm mình. đâu biết đạo mầu.8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng. Quên bản tâm. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. trắng xanh mê mờ. Ba đường khổ ải sa vào. . O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn. Chưa mù mà mắt không tinh. Xét soi nhân quả đuôi đầu. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát. Phân chia vàng đỏ.O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời.

Bao kiếp dài mới được làm người. tranh nhau nhướng mắt. O . Tội này vô lượng vô biên.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao. Già Lam. chùa tháp. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. kinh chẳng chút đoái hoài. Đến Tam Bảo. Người dưng chết chóc ngoài lòng. Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Hộ Pháp. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. Thấy tượng. Nay con nguyện một lòng sám hối. Bà con tạ thế. Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. Thấy người nghèo muốn khuất cho xong. Tại chùa lại đoái gái trai. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Chẳng nể sợ Long Thần. Làm người lại bị mắt đui. Gặp kẻ giàu. lệ dòng khóc than. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. Nghiệp ác này phải sa địa ngục.

Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài.10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. Nghe lời phải đã nào tin nhận. Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. Sáo đàn inh ỏi khoái tai. Châu đầu áp má kề tai. . Chạy theo tiếng ái. Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. Hết đời. đường ác phải liền đọa sa. ghét nghe chánh pháp. mải miết theo ngoài. Dẫy đầy một khối trần duyên. chẳng thích. Ba chén vào đôi bạn gái trai. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Câu vè ví ham vui để dạ. Lời kinh kệ chẳng màng. Gốc “thật” quên. Lời dua nịnh lại vui vầy. Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. Tội như vầy chứa chất vô biên. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. vui vầy giai nhân.

Long thần há nễ. Dơ thềm bẩn đất. mũi tham trăm thứ. Sinh làm người bị điếc hai tai. Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Thích tìm sạ ướp. quỉ thần xem khinh. chẳng tha. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. Đàm vàng nước mũi chảy ra. Dù tanh hôi dùng cả. lan xông. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt. Chợ xa rồi lại bếp gần. Trộm hương phẩy khói hít thầm. Dốc lòng sám hối từ nay. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt.NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. lê la say nằm. . Mùi hương giới định. Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. mũi không biết gì. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Chẳng kể chi mùi như thịt cá.

. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. chim… hầm cho kỹ. Những thứ này tội lỗi vô biên. dở ngon. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh. Chẳng kể gì xấu tốt. thứ còm. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích. Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. Nghe mùi má phấn tư tình phát ra. Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. Dẫy đầy một khối trần duyên. cá. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. Dốc lòng sám hối từ nay. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. Gà. vịt. Nếm vào thứ béo.

mai tìm ăn nữa. Dèm pha.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Cố để bụng đói qua ngày cho xong. Cầu thần lễ Phật lời hay. Mắng chửi người. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu. Tam Bảo. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng. ráo nạo mẹ cha. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt. ác tà. Lỗi bản thân dấu che đây đó. chẳng màng. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. . Gặp khi cưới gả đêm ngày. Vô lễ với họ hàng. Khi phải ăn chẳng luyến. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. Như người bệnh phải vương mang. dè bỉu người ta. Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. dối gian. đâm thọc.

Lời dèm xỉa như bày thuốc độc. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Chết sa địa ngục nấu nung. Tăng Ni xua đuổi. Lưỡi môi cày kéo. nước đồng rót vô. Chấp cho là thật thân hình của ta. Nay con quỳ trước Phật đài.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. Lấy điều sai quấy điểm trang. Nói không thành có. oán than lạnh nồng. Quả báo ấy bao giờ mới hết. Kẻ ăn người ở. Sanh làm người câm điếc suốt đời. Việc như vậy trùng trùng vô kể. huyết mẹ. Như hà sa chẳng thể đếm cùng.” . Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. chửi inh cả ngày. chẳng gần. Nịnh hót như cung bậc phím đàn. Trăm hài năm tạng kết sinh. nghèo khó miệt khinh. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha.

Bẫy chim. sát sanh. hội hè. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. săn thú. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa. .NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà. dễ thời thương vật. trộm cướp. Cho hay trộm cắp nghiệp tà. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. xa lìa. Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. Người còn hại. Của người nhìn thấy đã là nổi tham. Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. bắt cá. Đâu hay sinh vật với mình. Nào làm thuốc độc cho tinh. vốn sinh một nguồn. Khiến cho ba nghiệp hoành hành. Vốn cùng một thể. Phải siêng năng sám hối. lấp khe. cạy rương. Nào đốt rừng. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác.

tơ lòng bủa khắp. Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. Cho dù cọng cỏ cây kim. Mê nhan sắc. cột đồng trai ôm. Gái nằm giường sắt. Chỉ vì tham dục. Nắm tay âu yếm kề vai. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này.16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. Quên đi hai chữ liêm trinh. thiền đường. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu. Bao đời tội báo không cùng. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. Lén tư tình đụng chạm gái trai. . Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. Thích phấn son mắt đắm ái tình. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt. Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Tội lỗi ấy vô phương kể xiết. ngục hình khổ đau.

Bao giờ rót được cho đầy. sân. Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. Kết thành cái kén giam thân chính mình. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. chẳng hoài giúp đỡ. U mê chưa tỉnh tâm thần. Gạo hư tiền mục mặc lòng. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. Đó chính là tham dục. Mưu thần chước quỷ chi chi. Đói khổ mặc. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Lòng như thùng không đáy đâu hay. Một lời mười vẫn còn tham lấy. Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. Cũng không cho một cắc một đồng. . Như tầm kia nhả tơ giăng. Mất một đồng một chữ đã to. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc. si.

Mở miệng thì nói thần nói thánh. Gặp duyên thì khó tránh ngu si. Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Từ bi không nghĩ. Như cành úa cỏ khô vẫn thấy. Nói ra chết vật hại người. Chẳng cho ai một đồng một chữ. Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. Ngày thì tính toán. Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Làm cho hòa khí tan theo lửa này. Trợn tròng quắc mắt to điều. Do nền tảng tham sân làm gốc. Miệng tranh kinh luận hơn thua. Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. trách hờn mẹ cha. . Giận chê sư trưởng. xa rời đạo tâm. Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. Cửa “không” dù ở bao thì.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. đêm lo.

Đến cuối đời dứt mạng ra đi. Mắng hiền thánh. Lửa lại về thiêu hủy cả cây. Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. Đã không suy xét xa gần. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng. Rơi vào địa ngục A-tỳ. Giết người hại vật chặt cây tan tành. Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. Dữ lành trên dưới nào hay.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa. chỉ vì “cái ta. Những điều tội lỗi trên đây. Nếu không lo sám hối tiêu trừ. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. quên đức quên ân.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc. Khi tái sanh ngu si mê muội. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. Ngược nghĩa tình. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông. rẻ khinh đức Phật. .

Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Nay con cúi đầu xin sám hối. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. khi tư duy. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Tham lam. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Một lòng con cầu Phật chứng tri.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. khi làm. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. (3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. O . hờn giận và ngu si. Khi nói. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.

Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. quy y Tăng. Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật. Nguyện cầu tất cả chúng sanh. Đại hỉ. Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. Duyên Giác hay nơi Quyền thừa.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. hào quang tỏa. Tƣớng Phật trang nghiêm. Thanh Văn. Không cầu phƣớc báo trời ngƣời. quy y Pháp. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. đại xả cứu muôn loài. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp. O .

O Nam-mô Nhƣ Lai. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. Thế Gian Giải. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. Ứng cúng. O Nam-mô Phổ Quang Phật. Thiện Thệ. Vô Thƣợng Sĩ. O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. O Nam-mô Phổ Minh Phật. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. Chánh Biến Tri. Minh Hạnh Túc. O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. O . Phật Thế Tôn. Thiên Nhân Sƣ.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật. O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. Điều Ngự Trƣợng Phu.

O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật. O . O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Thiện Ý Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật.

O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật. O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật.O . O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật.

O Nam-mô Bảo Quang Phật. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O . O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật. O Nam-mô Ly Cấu Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật.

O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật. O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O Nam-mô Đức Niệm Phật. O . O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật. O Nam-mô Na-la-diên Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật. O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Từ nơi vô thủy thành hình.NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. chƣ tăng.O Phải năm tội đắm chìm vô gián. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc. Của chùa chiền. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần.O Trong mƣời điều ác hung vô đạo. Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. . Hoặc từng bảo kẻ khác làm. Hoặc nhìn việc ác không can. gây oan. Những tội lỗi tự mình trộm cắp. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài. Hoặc tự làm chuốc oán. bảo tháp. giả lầm. Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. vui thầm đứng xem. Cúi xin các Phật Thế tôn. Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. Tự tay mình lấy. Hoặc xui ngƣời lấy. Hoặc đã xui kẻ khác từng làm.

Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. Xin phát nguyện thực hành bố thí. Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng. Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. Biết bao điều tội lỗi khôn dung. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót. đời tới. gần xa làm lành. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Giữ giới hầu tâm ý sạch trong.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn.O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. Làm loài hèn hạ nhất đời. Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Nay con nguyện thật thà sám hối. . Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi. Hoặc từng sai kẻ khác làm. Hoặc tự mình nông nổi bao che. Cúi xin các Phật Thế Tôn. Đời này.

Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng. Nay tất cả xin đều hồi hƣớng. Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. Phật qua rồi. Mọi điều huân tập đã thành. Giống nhƣ quá khứ vị lai. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng. hiện tại. toàn thiện xƣa nay. vị lai. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. Có bao nhiêu thành đạt căn lành. . Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Biển trời công đức đủ đầy vô biên. O Nay con nguyện cúi mình kính lễ. Toàn năng. Sám hối cho tội chƣớng bao đời. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch.

O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. O . lọng phủ. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát. Bằng lời thân ý sạch trong. Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. dâng lên lòng thành. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm. Thức ăn hoa quả. Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. Nhạc réo rắc. Phật ba đời cùng khắp không trung. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. Đến vô biên cõi pháp khắp cùng. hƣơng xông.30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. Biết bao đời mới đặng cơ may. Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần.O Lời diệu pháp đó đây bất tận. Một thân lại hiện muôn thân. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền.

Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni. Bậc Vô Học. ý. sân. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. Miệng. Nay con sám hối. O Tham. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông. Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. si tự thời vô thủy. Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. lòng nguyền. Duyên Giác. Nhị Thừa.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. thân sinh khởi liền liền. Cúng dƣờng. sám hối Nhƣ Lai. Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về. Cỗ xe chở pháp lăn mau. Bao nhiêu công đức tựu trung. .

Tục chơn tam-muội dung thông. Nguyện thành nhƣ Phật. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh. miệng. Hãy vì lợi lạc thế tình. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. Nay con xin hồi hƣớng ra đây. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh. Công đức kia cùng với căn lành.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. Hƣ không. Phật. Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. phiền não chúng sanh không còn. sáng danh đạo đời. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. Tăng tánh tƣớng khôn cùng. Dù cho thế giới tan tành. O Nay kính lễ thật thà sám hối. ý. . Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng. Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh.O Chúng sanh có những thân. Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp. Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai. Pháp.

Khi nói. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm.” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. khi tƣ duy.NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh. Tham lam. hờn giận và ngu si. khi làm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa. O . Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong. Nay con cúi đầu xin sám hối.

hƣơng không còn. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. chẳng tăng giảm gì. Không điều già chết chúng sinh. tƣởng. thanh. chẳng sanh. ý. O Cả thọ. Chẳng thọ. thức trong không. Thảy đều chẳng diệt. Hãy nghe này. thân. lƣỡi. mũi. Hết già. xúc. Tánh chân không các pháp viên thành.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. Chẳng nhơ. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. hết chết thực tình cũng không. thức. sắc không vốn đồng. Mắt. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. Không nào khác sắc. O Không nhãn thức đến không ý thức. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. tƣởng. Sắc. O Trong chân không chẳng hề có sắc. chẳng sạch. Bấy giờ Bồ-tát quán soi. . hành cũng thế. pháp. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. hành. tai. Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không. vị.

thẳm sâu thực hành. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ.NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. Chứng thành quả giác tối cao. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Lời chú thần rất mực quang minh. Ngài liền tuyên nói chú này. Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. an nhiên thanh nhàn. Xa lìa mộng tƣởng đảo điên. Niết-bàn rốt ráo. Bởi có gì là chỗ đắc đâu. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha. Bấy lâu Bồ-tát dựa vào. Trí ba-la-mật. Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến. Chú thần cao cả anh linh. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất. Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ. (ba lần) OOO .

O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang. O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát. Trong ánh quang minh vô số Phật. (3 lần) OOO . Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn. NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng. Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển. Chín loại noi đƣờng. bến giác sang.36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. Tu-di rực rỡ ngập hào quang.

NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. si. sân. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. Vì tham. Vào ra sinh tử đã bao lần. Tu xin quyết hành trì. SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ. Văn. . Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc. Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt. Con hƣớng về theo ánh từ quang. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. miệng. Tƣ. ý noi theo chánh kiến. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. Xin sám hối để lòng thanh thoát. mạn gây nên. Thân. Con nhất tâm nguyện sống đời lành.

Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. đứng. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân. Niềm an vui đem khắp mọi nhà. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền. ngồi trong chánh niệm. nằm. Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. Giúp chúng con viên thành đại nguyện. Đại hùng từ phụ Thích-ca. . (1 xá) OOO 9B. Nơi cõi đời làm việc độ sinh.

đạo. . Những điều đã làm đã nói. O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. Cung kính hƣớng về Điều Ngự. phiền não. sân. tự ái dẫy đầy. Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. Tạo nên bao nỗi hận sầu. Không đƣợc sớm gặp chánh pháp. O Đệ tử thấy mình nông nổi. Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. Chất chứa vô minh. Tham. Những nghiệp sát. Gây nên từ trƣớc đến nay. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng. Vô minh che lấp tháng ngày. Nguyện xin sám hối từ đây. Bao nhiêu phiền luỵ đã gây. dâm. Sống trong thất niệm lâu dài. Dâng lời sám nguyện thiết tha. Bàn tay chắp búp liên hoa.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. vọng.

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Quen lối bỏ hình bắt bóng. Hạt giống thƣơng yêu. Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. Lý luận xong rồi trách móc. Có ngày không nói với nhau. Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. Cho nên hờn giận. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. Làm cho đen tối cuộc đời. hiểu biết. Mang đầy dằn vặt lo âu. Nay con hƣớng về Tam Bảo. O Đệ tử biết trong tâm thức.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Chia cách hố kia càng rộng. oán cừu. Gây nên nội kết dài lâu. Đuổi theo hạnh phúc xa vời. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Và bao hạt giống an vui. Cứ để khổ đau tràn lấp. .

Quanh quẩn trong vòng buồn giận. Thánh Hiền. Giày đạp lên trên hạnh phúc. Xin nguyện sống đời tỉnh thức. Duyên Giác. Tƣới lên dập tắt não phiền. O . đổi thay. Giờ đây trầm xông Bảo Điện. Thanh Văn.NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. Con nguyện sám hối. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai. Tháng năm sầu khổ miệt mài. Cùng với các vị Bồ-tát. Học theo đạo lý chân truyền. Sống đời chánh niệm tinh chuyên. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Xin lấy cam lồ tịnh thủy. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. Chí thành cầu xin sám hối. Thực tập nụ cƣời hơi thở. Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Xem thƣờng bảo vật trong tay. Xin lấy con thuyền chánh pháp.

tập hiểu thật sâu. Nguyện xin chuyên cần tu tập. Vun trồng hiểu biết. Tập nhìn. Đền đáp công ơn cha mẹ. Tín thành tâm hƣơng một nén. Nguyện đức Từ Bi che chở. OOO . Nguyện học nói lời ái ngữ. Thấy đƣợc tự tánh các pháp. Vuông tròn đạo quả về sau. Đài sen con nguyện hồi đầu. Ơn thầy. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu. Thoát ngoài sanh tử trần lao.42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt. Xin nguyện học phép quán chiếu. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. Sống trong hiện tại nhiệm mầu. thƣơng yêu. Đem nguồn vui tới mọi nẻo. nghĩa bạn dày sâu.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập. tịnh thanh cõi lòng. (3 xá) OOO . Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. an vui đạo mầu. phƣớc tăng. Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng. Đều vào cõi Phật. Xin đem hồi hƣớng xa gần. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài. khắp nơi. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. O Nguyện đem công đức tạo thành. Sống trong trí tuệ. Hoa cƣời. Nguyện cho tất cả trời ngƣời.NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. Giúp ngƣời giác ngộ. sáng ngời chân tâm. chứng ngộ vô sanh. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân.

tuổi).44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11. LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. gia quyến an khang. phát tâm tỉnh giác. tai ách đƣợc tiêu trừ. hƣng thịnh. đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. hƣởng thọ). O . lìa chốn u minh. an khang. Đất nƣớc hòa bình. tin sâu Tam Bảo. pháp danh. Tăng chúng sống trong hoà thuận. pháp danh. Nhà nhà hạnh phúc. khởi niệm từ bi. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. xa lìa nẻo ác. tha thiết nguyện. sinh về cõi Phật an vui. oan khiên đều dứt sạch. bệnh căn thuyên giảm. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp. ngày từ trần. lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu.

Đoàn thể sống an vui. tỏ nguồn tâm. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật. Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ. thƣơng mến nhau. (3 xá) OOO 11. Nguồn tuệ giác. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . Con xin nƣơng tựa Pháp. năm châu an định. chắp tay trang nghiêm. từ bi.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy. bốn biển thanh bình. kẻ còn phúc lạc. Con xin nƣơng tựa Tăng. phát tâm lành. Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp. tình với vô tình đều thành Phật đạo. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo.

khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. Chín là. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. siêng năng tu tập. mạnh khoẻ. lửa. cuối cùng đƣợc thành Phật quả. con cháu đời đời hƣởng lộc. nên vào những dịp chúc thọ. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi. trộm cƣớp. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. rắn độc. . thành hôn. Bảy là. thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ. việc làm thuận lợi. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. Năm là. đao binh. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. an lành. ngày không gặp việc nguy khốn. khen ngợi và tin tƣởng. nghe pháp. Hai là. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. ác quỷ. kết quả tốt đẹp. nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. phƣớc lộc tròn đầy. đêm ngủ không thấy ác mộng. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. Mƣời là. tƣớng mạo đoan trang. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Sáu là. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. diện mạo hiền sáng. gia đình trên thuận dƣới hoà. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. tâm trí siêu việt. Tám là. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. nƣớc. sung túc. cầu tiêu trừ tật bệnh. không dám nhiễu hại. hùm beo đều tránh xa. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. ấn tống kinh điển. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. ôn dịch. tù ngục… Ba là. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. Bốn là. cầu phƣớc. kính mến. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. thân và tâm luôn đƣợc an vui. nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful