MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành.” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức. do vậy. con người được thanh tịnh. phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình. cộng đồng và xã hội. Sám hối. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu. rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút . chúng ta phải thành tâm. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân. và sau cùng là chân thành ăn năn. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau. quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai. để “tự rửa tội. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát.” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ. Để sám hối.” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra. Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não. bây giờ và tại đây! Giác Ngộ. nhờ đó.

Đao giới vót thành hình núi thẳm. . O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. O . chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi. dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. người người từ bỏ tham giận. muôn loài an vui giải thoát. O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền. Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. cung kính quỳ trước điện Phật. . đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. . O Chúng con ở đạo tràng . . thế giới dứt nghiệp binh đao. cố ý hay vô ý. lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. si mê. . làm lành lánh dữ.NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. . tán dương công đức bậc thầy ba cõi. tưới tẩm từ bi. hạnh phúc.

Nay con nguyện quy y. Thầy dạy khắp trời người. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian. tự tại. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. sạch hết não phiền. thoát vòng mê muội. Từ nay. Ba cõi chẳng ai bằng.2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. Cha lành chung bốn loài. hướng về Phật. Diệt trừ vô lượng tội. (1 xá) O . O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. sống trọn đời trong an vui. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay. quyến thuộc từ bi. Dâng lên lời tán thán. Ức kiếp vẫn không cùng. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2.

(1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. từ bi. (1 lạy) OOO *** . . (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. Thấm nhuần trí tuệ. Biết đời huyễn mộng. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh.NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. Độ đời thoát khỏi tham . Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. . trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay. O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. giã từ ra đi. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. Như vầng trăng sáng lung linh. si khổ sầu.

(3 lần) OOO . (3 lần) OOO 4. Dưới cứu khổ ba đường. Quy mạng Phật mười phương. Sống an vui giải thoát. Trên đền bốn ơn nặng. Thọ trì hồng danh Phật. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. Con nay phát nguyện lớn. phước lành rưới ban. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi.4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3.

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu. Nay con gặp được xin trì tụng.NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. lý rộng sâu. Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. (3 lần) OOO . Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

hướng tâm về.NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. O . O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. O (Chủ lễ xướng lạy trước. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát. Chúng con kính lễ. O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. Tướng Phật trang nghiêm. O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. hào quang tỏa. O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát.

Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng. Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau. O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp. .8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. Ba đường khổ ải sa vào. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. Xét soi nhân quả đuôi đầu. Xa đường chánh kiến lầm mình. Chưa mù mà mắt không tinh. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát. Quên bản tâm. Phân chia vàng đỏ. Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh.O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. trắng xanh mê mờ. đâu biết đạo mầu. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát.

Hộ Pháp. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Tại chùa lại đoái gái trai. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. Nay con nguyện một lòng sám hối. Thấy tượng. Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Thấy người nghèo muốn khuất cho xong.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao. Đến Tam Bảo. Bao kiếp dài mới được làm người. O . Bà con tạ thế. Người dưng chết chóc ngoài lòng. Gặp kẻ giàu. tranh nhau nhướng mắt. Tội này vô lượng vô biên. Làm người lại bị mắt đui. Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. chùa tháp. Chẳng nể sợ Long Thần. lệ dòng khóc than. Già Lam. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Nghiệp ác này phải sa địa ngục. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. kinh chẳng chút đoái hoài.

Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. Sáo đàn inh ỏi khoái tai. Hết đời. Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. Câu vè ví ham vui để dạ. chẳng thích. Gốc “thật” quên. đường ác phải liền đọa sa. Lời dua nịnh lại vui vầy. Tội như vầy chứa chất vô biên. Chạy theo tiếng ái. Ba chén vào đôi bạn gái trai.10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. vui vầy giai nhân. . Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. Nghe lời phải đã nào tin nhận. Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài. ghét nghe chánh pháp. Dẫy đầy một khối trần duyên. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Lời kinh kệ chẳng màng. mải miết theo ngoài. Châu đầu áp má kề tai.

Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. Chẳng kể chi mùi như thịt cá. mũi không biết gì. Chợ xa rồi lại bếp gần. . Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt. lê la say nằm. Dơ thềm bẩn đất. Đàm vàng nước mũi chảy ra. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. chẳng tha. Dù tanh hôi dùng cả. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt. Mùi hương giới định. lan xông. Trộm hương phẩy khói hít thầm. Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. Sinh làm người bị điếc hai tai.NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. quỉ thần xem khinh. Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. Long thần há nễ. Dốc lòng sám hối từ nay. mũi tham trăm thứ. Thích tìm sạ ướp.

Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. Dẫy đầy một khối trần duyên. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. Nghe mùi má phấn tư tình phát ra. Dốc lòng sám hối từ nay. Gà. thứ còm. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. dở ngon. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. Chẳng kể gì xấu tốt. Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. Nếm vào thứ béo. O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích. Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. Những thứ này tội lỗi vô biên. chim… hầm cho kỹ. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. . vịt. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. cá.

ác tà. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng. Khi phải ăn chẳng luyến. Cố để bụng đói qua ngày cho xong. Gặp khi cưới gả đêm ngày. Như người bệnh phải vương mang. Mắng chửi người. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Dèm pha. Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt. . Tam Bảo. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu. dối gian. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay. Lỗi bản thân dấu che đây đó. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. đâm thọc. ráo nạo mẹ cha. Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Vô lễ với họ hàng. chẳng màng. Cầu thần lễ Phật lời hay. dè bỉu người ta. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. mai tìm ăn nữa. Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa.

” . Nói không thành có. Lấy điều sai quấy điểm trang. huyết mẹ. nghèo khó miệt khinh. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. Sanh làm người câm điếc suốt đời. Nay con quỳ trước Phật đài. Quả báo ấy bao giờ mới hết. Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. Tăng Ni xua đuổi. nước đồng rót vô. Như hà sa chẳng thể đếm cùng. Kẻ ăn người ở.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. oán than lạnh nồng. Lưỡi môi cày kéo. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha. Nịnh hót như cung bậc phím đàn. Trăm hài năm tạng kết sinh. Việc như vậy trùng trùng vô kể. chửi inh cả ngày. chẳng gần. Chết sa địa ngục nấu nung. Lời dèm xỉa như bày thuốc độc. Chấp cho là thật thân hình của ta. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.

Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác. hội hè. Khiến cho ba nghiệp hoành hành. Đâu hay sinh vật với mình. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. dễ thời thương vật. Nào làm thuốc độc cho tinh. vốn sinh một nguồn. xa lìa. Nào đốt rừng. Bẫy chim. Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. Phải siêng năng sám hối. . Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. trộm cướp. Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. lấp khe. Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. sát sanh. Người còn hại. Cho hay trộm cắp nghiệp tà. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa. bắt cá. Vốn cùng một thể. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. cạy rương. săn thú. Của người nhìn thấy đã là nổi tham.NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà.

. Bao đời tội báo không cùng. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này. tơ lòng bủa khắp. ngục hình khổ đau. Quên đi hai chữ liêm trinh. cột đồng trai ôm. Gái nằm giường sắt. Mê nhan sắc. Tội lỗi ấy vô phương kể xiết. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt. Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. Chỉ vì tham dục. Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. Lén tư tình đụng chạm gái trai. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu. Cho dù cọng cỏ cây kim.16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. thiền đường. Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Nắm tay âu yếm kề vai. Thích phấn son mắt đắm ái tình.

Một lời mười vẫn còn tham lấy. Kết thành cái kén giam thân chính mình. Gạo hư tiền mục mặc lòng. Như tầm kia nhả tơ giăng. Mưu thần chước quỷ chi chi. Bao giờ rót được cho đầy. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. Đói khổ mặc. chẳng hoài giúp đỡ. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. sân. U mê chưa tỉnh tâm thần.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc. . si. Cũng không cho một cắc một đồng. Mất một đồng một chữ đã to. Lòng như thùng không đáy đâu hay. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. Đó chính là tham dục.

Giận chê sư trưởng. Mở miệng thì nói thần nói thánh. Do nền tảng tham sân làm gốc. Chẳng cho ai một đồng một chữ. Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Làm cho hòa khí tan theo lửa này. Miệng tranh kinh luận hơn thua. Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. . Nói ra chết vật hại người. trách hờn mẹ cha. Gặp duyên thì khó tránh ngu si.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. đêm lo. xa rời đạo tâm. Trợn tròng quắc mắt to điều. Từ bi không nghĩ. Cửa “không” dù ở bao thì. Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. Ngày thì tính toán. Như cành úa cỏ khô vẫn thấy.

Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. Nếu không lo sám hối tiêu trừ.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc. Những điều tội lỗi trên đây. Khi tái sanh ngu si mê muội. Rơi vào địa ngục A-tỳ. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. Đến cuối đời dứt mạng ra đi. Mắng hiền thánh. Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. chỉ vì “cái ta.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra. . Giết người hại vật chặt cây tan tành. rẻ khinh đức Phật. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. Đã không suy xét xa gần. Dữ lành trên dưới nào hay. quên đức quên ân. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng. Lửa lại về thiêu hủy cả cây. Ngược nghĩa tình. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông.

Khi nói. (3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. khi tư duy. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Nay con cúi đầu xin sám hối. hờn giận và ngu si. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. khi làm. Tham lam. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. O . Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm.

Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. hào quang tỏa. Thanh Văn. Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. Tƣớng Phật trang nghiêm. quy y Pháp. Duyên Giác hay nơi Quyền thừa. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật. Nguyện cầu tất cả chúng sanh.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. O . Đại hỉ. quy y Tăng. Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. đại xả cứu muôn loài. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. Không cầu phƣớc báo trời ngƣời. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp.

Vô Thƣợng Sĩ. Minh Hạnh Túc.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật. Phật Thế Tôn. O Nam-mô Nhƣ Lai. O Nam-mô Phổ Quang Phật. O . Thiên Nhân Sƣ. Chánh Biến Tri. O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. O Nam-mô Phổ Minh Phật. Ứng cúng. Thiện Thệ. Thế Gian Giải. Điều Ngự Trƣợng Phu. O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật.

O Nam-mô Tài Quang Minh Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật. O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O . O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật. O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Thiện Ý Phật.

O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật. O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật.24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật.O . O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật. O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật. O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật.

O Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Bảo Quang Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật. O Nam-mô Ly Cấu Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O . O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật.

O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O Nam-mô Na-la-diên Phật. O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật. O Nam-mô Đức Niệm Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật. O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật. O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật. O .

NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ. Từ nơi vô thủy thành hình. Những tội lỗi tự mình trộm cắp. Của chùa chiền. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc. vui thầm đứng xem. Cúi xin các Phật Thế tôn. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. . chƣ tăng.O Phải năm tội đắm chìm vô gián. Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. giả lầm. Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. Hoặc từng bảo kẻ khác làm. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài. bảo tháp. Tự tay mình lấy. Hoặc nhìn việc ác không can. Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. Hoặc tự làm chuốc oán. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần. gây oan. Hoặc xui ngƣời lấy. Hoặc đã xui kẻ khác từng làm.O Trong mƣời điều ác hung vô đạo.

Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng. Đời này. Biết bao điều tội lỗi khôn dung. Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn. Xin phát nguyện thực hành bố thí.O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. gần xa làm lành. Làm loài hèn hạ nhất đời. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót. Hoặc từng sai kẻ khác làm. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. Cúi xin các Phật Thế Tôn. Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. đời tới. Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. Nay con nguyện thật thà sám hối. Giữ giới hầu tâm ý sạch trong. Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà. Hoặc tự mình nông nổi bao che. .

O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng. Có bao nhiêu thành đạt căn lành. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. hiện tại. Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. toàn thiện xƣa nay. O Nay con nguyện cúi mình kính lễ. Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng. Phật qua rồi. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. Biển trời công đức đủ đầy vô biên. Mọi điều huân tập đã thành. Sám hối cho tội chƣớng bao đời. Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời. . Giống nhƣ quá khứ vị lai. Nay tất cả xin đều hồi hƣớng. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. vị lai. Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. Toàn năng.

Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần. Phật ba đời cùng khắp không trung.30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. Nhạc réo rắc. Thức ăn hoa quả. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát. O . hƣơng xông. lọng phủ. Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng. Một thân lại hiện muôn thân. Biết bao đời mới đặng cơ may. dâng lên lòng thành. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. Đến vô biên cõi pháp khắp cùng. Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm.O Lời diệu pháp đó đây bất tận. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. Bằng lời thân ý sạch trong.

O Tham. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. . Cỗ xe chở pháp lăn mau. Miệng. sám hối Nhƣ Lai. si tự thời vô thủy. sân.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. Cúng dƣờng. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. Nay con sám hối. Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu. Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di. Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. lòng nguyền. Bao nhiêu công đức tựu trung. Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa. Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn. Bậc Vô Học. ý. thân sinh khởi liền liền. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. Nhị Thừa. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông. Duyên Giác.

Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh. Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai. Tăng tánh tƣớng khôn cùng. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh. ý.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. Hãy vì lợi lạc thế tình. Pháp. Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. phiền não chúng sanh không còn. Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng.O Chúng sanh có những thân. Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp. Công đức kia cùng với căn lành. . Dù cho thế giới tan tành. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. sáng danh đạo đời. Nay con xin hồi hƣớng ra đây. miệng. Hƣ không. Tục chơn tam-muội dung thông. O Nay kính lễ thật thà sám hối. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. Nguyện thành nhƣ Phật. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. Phật.

Tham lam.” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh. Nay con cúi đầu xin sám hối. O . Khi nói. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong. khi tƣ duy. hờn giận và ngu si. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. khi làm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.

O Cả thọ. hành cũng thế. chẳng tăng giảm gì. Mắt. chẳng sạch. thân. chẳng sanh. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. Hết già. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. Bấy giờ Bồ-tát quán soi. Chẳng thọ. tƣởng. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. . thanh. Hãy nghe này. Chẳng nhơ. sắc không vốn đồng. thức trong không. pháp. ý. tƣởng. hƣơng không còn. thức. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. Sắc. hết chết thực tình cũng không. Không điều già chết chúng sinh. tai. hành. Thảy đều chẳng diệt. lƣỡi. mũi. Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. O Trong chân không chẳng hề có sắc. xúc. vị. Tánh chân không các pháp viên thành. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. O Không nhãn thức đến không ý thức. Không nào khác sắc.

Lời chú thần rất mực quang minh. Bởi có gì là chỗ đắc đâu. Chú thần cao cả anh linh. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha. Niết-bàn rốt ráo. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. thẳm sâu thực hành. Ngài liền tuyên nói chú này. Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ. (ba lần) OOO . Xa lìa mộng tƣởng đảo điên.NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. Bấy lâu Bồ-tát dựa vào. an nhiên thanh nhàn. Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến. Chứng thành quả giác tối cao. Trí ba-la-mật. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ.

Tu-di rực rỡ ngập hào quang. Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn. O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. Chín loại noi đƣờng. O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát. Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. (3 lần) OOO . NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển. Trong ánh quang minh vô số Phật. Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang.36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. bến giác sang.

Vào ra sinh tử đã bao lần. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. Tƣ.NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. . Tu xin quyết hành trì. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. Vì tham. Thân. sân. Xin sám hối để lòng thanh thoát. miệng. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. Con hƣớng về theo ánh từ quang. Con nhất tâm nguyện sống đời lành. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo. Văn. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. mạn gây nên. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt. Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê. Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ. si. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc. ý noi theo chánh kiến.

Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân. ngồi trong chánh niệm. Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. nằm. Nơi cõi đời làm việc độ sinh. đứng. Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. . Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ. Đại hùng từ phụ Thích-ca.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi. Giúp chúng con viên thành đại nguyện. Niềm an vui đem khắp mọi nhà. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. (1 xá) OOO 9B. Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh.

Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. Tạo nên bao nỗi hận sầu. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. Bao nhiêu phiền luỵ đã gây. tự ái dẫy đầy. Tham. O Đệ tử thấy mình nông nổi. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. sân. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng. Những nghiệp sát. Nguyện xin sám hối từ đây. . Cung kính hƣớng về Điều Ngự. Dâng lời sám nguyện thiết tha. vọng. Bàn tay chắp búp liên hoa. phiền não. O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. Vô minh che lấp tháng ngày. dâm.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. Những điều đã làm đã nói. Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. Không đƣợc sớm gặp chánh pháp. Gây nên từ trƣớc đến nay. Sống trong thất niệm lâu dài. Chất chứa vô minh. đạo.

Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. . Làm cho đen tối cuộc đời. Chia cách hố kia càng rộng. Cho nên hờn giận. Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Quen lối bỏ hình bắt bóng. Cứ để khổ đau tràn lấp. Đuổi theo hạnh phúc xa vời. hiểu biết. Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. Nay con hƣớng về Tam Bảo. Gây nên nội kết dài lâu. Hạt giống thƣơng yêu. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Mang đầy dằn vặt lo âu. Lý luận xong rồi trách móc. oán cừu.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. Có ngày không nói với nhau. O Đệ tử biết trong tâm thức. Và bao hạt giống an vui.

Duyên Giác. Sống đời chánh niệm tinh chuyên. Cùng với các vị Bồ-tát. O . Xem thƣờng bảo vật trong tay. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai. Thánh Hiền. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Thực tập nụ cƣời hơi thở. Tháng năm sầu khổ miệt mài. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Chí thành cầu xin sám hối. Thanh Văn. Học theo đạo lý chân truyền.NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. Quanh quẩn trong vòng buồn giận. Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Giờ đây trầm xông Bảo Điện. đổi thay. Con nguyện sám hối. Xin lấy con thuyền chánh pháp. Xin lấy cam lồ tịnh thủy. Giày đạp lên trên hạnh phúc. Tƣới lên dập tắt não phiền. Xin nguyện sống đời tỉnh thức.

Nguyện đức Từ Bi che chở. Sống trong hiện tại nhiệm mầu. Ơn thầy. Xin nguyện học phép quán chiếu. nghĩa bạn dày sâu. Nguyện xin chuyên cần tu tập. Vuông tròn đạo quả về sau. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. Nguyện học nói lời ái ngữ.42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. Đền đáp công ơn cha mẹ. Đài sen con nguyện hồi đầu. Đem nguồn vui tới mọi nẻo. Tín thành tâm hƣơng một nén. Thấy đƣợc tự tánh các pháp. OOO . tập hiểu thật sâu. thƣơng yêu. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. Thoát ngoài sanh tử trần lao. Tập nhìn. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt. Vun trồng hiểu biết.

Giúp ngƣời giác ngộ. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài. an vui đạo mầu. chứng ngộ vô sanh. Đều vào cõi Phật. Xin đem hồi hƣớng xa gần. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. sáng ngời chân tâm. O Nguyện đem công đức tạo thành. Nguyện cho tất cả trời ngƣời. phƣớc tăng. (3 xá) OOO .NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. khắp nơi. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn. Hoa cƣời. tịnh thanh cõi lòng. Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng. Sống trong trí tuệ. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập.

tai ách đƣợc tiêu trừ. Tăng chúng sống trong hoà thuận. pháp danh. phát tâm tỉnh giác. tha thiết nguyện. tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp. Nhà nhà hạnh phúc.44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11. gia quyến an khang. lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu. bệnh căn thuyên giảm. Đất nƣớc hòa bình. xa lìa nẻo ác. O . an khang. pháp danh. sinh về cõi Phật an vui. tuổi). đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm. hƣng thịnh. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. oan khiên đều dứt sạch. Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu. lìa chốn u minh. ngày từ trần. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. tin sâu Tam Bảo. khởi niệm từ bi. hƣởng thọ).

phát tâm lành.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. Nguồn tuệ giác. bốn biển thanh bình. Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. thƣơng mến nhau. kẻ còn phúc lạc. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ. năm châu an định. chắp tay trang nghiêm. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật. (3 xá) OOO 11. Con xin nƣơng tựa Tăng. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy. Con xin nƣơng tựa Pháp. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp. tình với vô tình đều thành Phật đạo. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo. Đoàn thể sống an vui. từ bi. tỏ nguồn tâm.

mạnh khoẻ. an lành. Mƣời là. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ. rắn độc. Năm là. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. tâm trí siêu việt. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. nghe pháp. đao binh. trộm cƣớp. Bốn là. siêng năng tu tập. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. cuối cùng đƣợc thành Phật quả. không dám nhiễu hại. kính mến. tù ngục… Ba là. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. việc làm thuận lợi. kết quả tốt đẹp. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi. thành hôn. nên vào những dịp chúc thọ. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Bảy là. ác quỷ. Sáu là. . hùm beo đều tránh xa. sung túc. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. diện mạo hiền sáng. ấn tống kinh điển. ôn dịch. thân và tâm luôn đƣợc an vui. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. cầu phƣớc. khen ngợi và tin tƣởng. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. đêm ngủ không thấy ác mộng. con cháu đời đời hƣởng lộc. Chín là. nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. nƣớc. Hai là. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. lửa. thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ. gia đình trên thuận dƣới hoà. tƣớng mạo đoan trang. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. Tám là. cầu tiêu trừ tật bệnh. phƣớc lộc tròn đầy. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. ngày không gặp việc nguy khốn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful