MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. Để sám hối. nhờ đó. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân. bây giờ và tại đây! Giác Ngộ.” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình. do vậy. quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai.” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ. mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội.NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai. Sám hối. và sau cùng là chân thành ăn năn. chúng ta phải thành tâm. cộng đồng và xã hội. để “tự rửa tội. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau. con người được thanh tịnh. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu. rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút .” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não.

thương yêu đùm bọc lẫn nhau. đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. .NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. O . Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. . dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. cung kính quỳ trước điện Phật. Đao giới vót thành hình núi thẳm. hạnh phúc. muôn loài an vui giải thoát. . làm lành lánh dữ. tán dương công đức bậc thầy ba cõi. . O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền. Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi. O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. . người người từ bỏ tham giận. thế giới dứt nghiệp binh đao. O Chúng con ở đạo tràng . si mê. . tưới tẩm từ bi. cố ý hay vô ý.

sống trọn đời trong an vui. Từ nay. Diệt trừ vô lượng tội. Ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người. hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. (1 xá) O . quyến thuộc từ bi. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. Ức kiếp vẫn không cùng. sạch hết não phiền. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay. Dâng lên lời tán thán. Cha lành chung bốn loài. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. Nay con nguyện quy y. thoát vòng mê muội. hướng về Phật. tự tại.2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2.

Như vầng trăng sáng lung linh. Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Biết đời huyễn mộng. Độ đời thoát khỏi tham .NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. từ bi. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. si khổ sầu. . Thấm nhuần trí tuệ. (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. (1 lạy) OOO *** . . (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. giã từ ra đi. trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. Thọ trì hồng danh Phật. (3 lần) OOO . phước lành rưới ban.4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3. Sống an vui giải thoát. O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) OOO 4. Quy mạng Phật mười phương. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. Con nay phát nguyện lớn. Trên đền bốn ơn nặng. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi. Dưới cứu khổ ba đường.

Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. (3 lần) OOO .NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5. lý rộng sâu. Nay con gặp được xin trì tụng.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát. Tướng Phật trang nghiêm. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. Chúng con kính lễ. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. hào quang tỏa. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. hướng tâm về. O . O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát. O (Chủ lễ xướng lạy trước.NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát.

Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. . Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn. trắng xanh mê mờ. Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. Chưa mù mà mắt không tinh.O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Phân chia vàng đỏ. Xa đường chánh kiến lầm mình. O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. Xét soi nhân quả đuôi đầu. Quên bản tâm. đâu biết đạo mầu. Ba đường khổ ải sa vào. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát.8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau.

Làm người lại bị mắt đui. chùa tháp. Bao kiếp dài mới được làm người. Gặp kẻ giàu. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Thấy người nghèo muốn khuất cho xong. O . lệ dòng khóc than. Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. Người dưng chết chóc ngoài lòng. Nghiệp ác này phải sa địa ngục. Bà con tạ thế. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. Nay con nguyện một lòng sám hối. Già Lam. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Tội này vô lượng vô biên. Thấy tượng. tranh nhau nhướng mắt. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Hộ Pháp. Đến Tam Bảo. kinh chẳng chút đoái hoài. Tại chùa lại đoái gái trai. Chẳng nể sợ Long Thần.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao.

Chạy theo tiếng ái.10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. Châu đầu áp má kề tai. Sáo đàn inh ỏi khoái tai. Hết đời. Dẫy đầy một khối trần duyên. Tội như vầy chứa chất vô biên. Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài. đường ác phải liền đọa sa. Lời kinh kệ chẳng màng. Gốc “thật” quên. vui vầy giai nhân. Nghe lời phải đã nào tin nhận. Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. mải miết theo ngoài. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. . Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. Câu vè ví ham vui để dạ. chẳng thích. ghét nghe chánh pháp. Ba chén vào đôi bạn gái trai. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Lời dua nịnh lại vui vầy.

chẳng tha. Thích tìm sạ ướp. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. mũi không biết gì. Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt. Dù tanh hôi dùng cả. Chẳng kể chi mùi như thịt cá. quỉ thần xem khinh. Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. Trộm hương phẩy khói hít thầm. . Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt. Dơ thềm bẩn đất. Sinh làm người bị điếc hai tai. Dốc lòng sám hối từ nay. Chợ xa rồi lại bếp gần. lan xông. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. mũi tham trăm thứ. Đàm vàng nước mũi chảy ra. Long thần há nễ.NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. lê la say nằm. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Mùi hương giới định.

Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. cá. dở ngon. Gà. Dẫy đầy một khối trần duyên. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. . Những thứ này tội lỗi vô biên. Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. Chẳng kể gì xấu tốt. Nghe mùi má phấn tư tình phát ra. thứ còm. O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. vịt. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh. chim… hầm cho kỹ. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. Dốc lòng sám hối từ nay. Nếm vào thứ béo. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn.

Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. Như người bệnh phải vương mang. đâm thọc. Cầu thần lễ Phật lời hay. ác tà. Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. Lỗi bản thân dấu che đây đó. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Khi phải ăn chẳng luyến. Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. Cố để bụng đói qua ngày cho xong. dối gian. Vô lễ với họ hàng. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Mắng chửi người. chẳng màng. Gặp khi cưới gả đêm ngày. . dè bỉu người ta. Tam Bảo. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. mai tìm ăn nữa. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu. ráo nạo mẹ cha. Dèm pha.

Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Như hà sa chẳng thể đếm cùng. Lời dèm xỉa như bày thuốc độc. nghèo khó miệt khinh. nước đồng rót vô. Chết sa địa ngục nấu nung. Sanh làm người câm điếc suốt đời. Quả báo ấy bao giờ mới hết. Lưỡi môi cày kéo. Tăng Ni xua đuổi.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha. Nay con quỳ trước Phật đài. Nịnh hót như cung bậc phím đàn. huyết mẹ. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. Trăm hài năm tạng kết sinh. Chấp cho là thật thân hình của ta. Kẻ ăn người ở.” . Việc như vậy trùng trùng vô kể. oán than lạnh nồng. Lấy điều sai quấy điểm trang. chẳng gần. Nói không thành có. chửi inh cả ngày.

Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. . Vốn cùng một thể. lấp khe. Bẫy chim. săn thú. trộm cướp. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. Nào làm thuốc độc cho tinh. Cho hay trộm cắp nghiệp tà. Khiến cho ba nghiệp hoành hành. dễ thời thương vật. Phải siêng năng sám hối. cạy rương. hội hè. xa lìa. Đâu hay sinh vật với mình.NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà. Nào đốt rừng. sát sanh. bắt cá. Của người nhìn thấy đã là nổi tham. Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. vốn sinh một nguồn. Người còn hại.

Thích phấn son mắt đắm ái tình. thiền đường. Lén tư tình đụng chạm gái trai. Gái nằm giường sắt. Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. Tội lỗi ấy vô phương kể xiết. Bao đời tội báo không cùng. Mê nhan sắc. Quên đi hai chữ liêm trinh.16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này. Cho dù cọng cỏ cây kim. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu. tơ lòng bủa khắp. cột đồng trai ôm. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt. Nắm tay âu yếm kề vai. . ngục hình khổ đau. Chỉ vì tham dục. Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm.

Lòng như thùng không đáy đâu hay. . Đó chính là tham dục. chẳng hoài giúp đỡ. Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. Mưu thần chước quỷ chi chi. Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. Đói khổ mặc. Như tầm kia nhả tơ giăng. sân. Gạo hư tiền mục mặc lòng. U mê chưa tỉnh tâm thần. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc. si. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. Cũng không cho một cắc một đồng. Một lời mười vẫn còn tham lấy. Kết thành cái kén giam thân chính mình. Bao giờ rót được cho đầy. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. Mất một đồng một chữ đã to.

Chẳng cho ai một đồng một chữ. Từ bi không nghĩ. Gặp duyên thì khó tránh ngu si. Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. . Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. đêm lo. Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. Nói ra chết vật hại người. Mở miệng thì nói thần nói thánh. Trợn tròng quắc mắt to điều. Như cành úa cỏ khô vẫn thấy. Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. Ngày thì tính toán. Miệng tranh kinh luận hơn thua. Làm cho hòa khí tan theo lửa này. Do nền tảng tham sân làm gốc. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Giận chê sư trưởng. xa rời đạo tâm.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. Cửa “không” dù ở bao thì. trách hờn mẹ cha.

Ngược nghĩa tình. . Những điều tội lỗi trên đây. Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. Đến cuối đời dứt mạng ra đi. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa. Khi tái sanh ngu si mê muội. Mắng hiền thánh. quên đức quên ân. Nếu không lo sám hối tiêu trừ. Dữ lành trên dưới nào hay. Rơi vào địa ngục A-tỳ. rẻ khinh đức Phật. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng. Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. Lửa lại về thiêu hủy cả cây.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc. chỉ vì “cái ta. Giết người hại vật chặt cây tan tành. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Đã không suy xét xa gần. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra.

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Khi nói. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Một lòng con cầu Phật chứng tri. hờn giận và ngu si. Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. (3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. khi làm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Thành tâm quỳ trước Phật đài. khi tư duy.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. Nay con cúi đầu xin sám hối. O . Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Tham lam. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

Duyên Giác hay nơi Quyền thừa. đại xả cứu muôn loài.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật. Không cầu phƣớc báo trời ngƣời. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. Đại hỉ. Nguyện cầu tất cả chúng sanh. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. hào quang tỏa. Thanh Văn. O . Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. quy y Tăng. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp. Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. quy y Pháp. Tƣớng Phật trang nghiêm.

O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. O Nam-mô Phổ Minh Phật. Chánh Biến Tri.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. Vô Thƣợng Sĩ. O Nam-mô Phổ Quang Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. O Nam-mô Nhƣ Lai. Thế Gian Giải. Phật Thế Tôn. Thiện Thệ. Minh Hạnh Túc. Thiên Nhân Sƣ. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. Ứng cúng. O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật. Điều Ngự Trƣợng Phu. O . O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật.

O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Thiện Ý Phật. O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật. O Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O . O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật.

O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật. O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật.O . O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật.24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật. O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật.

O Nam-mô Ly Cấu Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật. O . O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O Nam-mô Bảo Quang Phật. O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật.

O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật. O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật. O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Na-la-diên Phật. O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật. O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật. O . O Nam-mô Đức Niệm Phật.

. Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. Từ nơi vô thủy thành hình. Của chùa chiền.O Trong mƣời điều ác hung vô đạo. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài. Hoặc nhìn việc ác không can. vui thầm đứng xem. bảo tháp. Tự tay mình lấy. Hoặc tự làm chuốc oán. gây oan. Hoặc từng bảo kẻ khác làm. giả lầm. Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. Hoặc đã xui kẻ khác từng làm. Hoặc xui ngƣời lấy.NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ.O Phải năm tội đắm chìm vô gián. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. Những tội lỗi tự mình trộm cắp. Cúi xin các Phật Thế tôn. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần. chƣ tăng. Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc.

Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng. Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. . Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót. Hoặc tự mình nông nổi bao che. Giữ giới hầu tâm ý sạch trong. Hoặc từng sai kẻ khác làm. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. đời tới. Đời này. Xin phát nguyện thực hành bố thí.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn. Biết bao điều tội lỗi khôn dung. Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi. Cúi xin các Phật Thế Tôn. Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà.O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. Nay con nguyện thật thà sám hối. gần xa làm lành. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. Làm loài hèn hạ nhất đời.

vị lai. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời. Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Biển trời công đức đủ đầy vô biên. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng. Có bao nhiêu thành đạt căn lành.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi. Mọi điều huân tập đã thành. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. O Nay con nguyện cúi mình kính lễ. O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng. hiện tại. Sám hối cho tội chƣớng bao đời. . Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. Toàn năng. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. toàn thiện xƣa nay. Phật qua rồi. Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch. Giống nhƣ quá khứ vị lai. Nay tất cả xin đều hồi hƣớng.

Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. dâng lên lòng thành. O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. lọng phủ. Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. Phật ba đời cùng khắp không trung. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm. Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. O . Đến vô biên cõi pháp khắp cùng. Biết bao đời mới đặng cơ may. Một thân lại hiện muôn thân. Bằng lời thân ý sạch trong. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng.30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm.O Lời diệu pháp đó đây bất tận. Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát. Thức ăn hoa quả. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. hƣơng xông. Nhạc réo rắc. Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần.

Bậc Vô Học. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di. Nay con sám hối. sám hối Nhƣ Lai. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. Cúng dƣờng. Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. O Tham. Cỗ xe chở pháp lăn mau. lòng nguyền. Duyên Giác. ý. Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông. Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. Nhị Thừa. sân. si tự thời vô thủy. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. Miệng. . Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về. Bao nhiêu công đức tựu trung. Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa. thân sinh khởi liền liền.

phiền não chúng sanh không còn. O Nay kính lễ thật thà sám hối.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. Tục chơn tam-muội dung thông. Nay con xin hồi hƣớng ra đây. Tăng tánh tƣớng khôn cùng. Phật. Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng. Công đức kia cùng với căn lành. Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. Hãy vì lợi lạc thế tình. Nguyện thành nhƣ Phật. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh.O Chúng sanh có những thân. Dù cho thế giới tan tành. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. Hƣ không. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. miệng. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh. Pháp. sáng danh đạo đời. ý. . Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh. Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp.

Khi nói. khi làm. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. O . Nay con cúi đầu xin sám hối. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. khi tƣ duy. Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh. hờn giận và ngu si.NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tham lam. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa.” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.

tai. thanh. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. . Chẳng thọ. lƣỡi. Không nào khác sắc. chẳng sanh. hành cũng thế. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. Tánh chân không các pháp viên thành. chẳng tăng giảm gì. chẳng sạch. mũi. hành. Thảy đều chẳng diệt. hƣơng không còn. Sắc. O Trong chân không chẳng hề có sắc. sắc không vốn đồng. tƣởng.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. xúc. Không điều già chết chúng sinh. thức trong không. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. ý. Hãy nghe này. O Cả thọ. Bấy giờ Bồ-tát quán soi. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. thân. Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không. Chẳng nhơ. pháp. Hết già. thức. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. vị. O Không nhãn thức đến không ý thức. Mắt. hết chết thực tình cũng không. tƣởng.

Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Niết-bàn rốt ráo. Xa lìa mộng tƣởng đảo điên. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha.NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. Chứng thành quả giác tối cao. thẳm sâu thực hành. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. (ba lần) OOO . Lời chú thần rất mực quang minh. Bởi có gì là chỗ đắc đâu. Ngài liền tuyên nói chú này. Trí ba-la-mật. an nhiên thanh nhàn. Chú thần cao cả anh linh. Bấy lâu Bồ-tát dựa vào. Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ. Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến.

Tu-di rực rỡ ngập hào quang. Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển. Chín loại noi đƣờng. O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn. (3 lần) OOO . NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng. bến giác sang. O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát.36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang. Trong ánh quang minh vô số Phật.

Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. Con nhất tâm nguyện sống đời lành. Văn. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc. Thân. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo. sân. Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê. Tu xin quyết hành trì. . ý noi theo chánh kiến. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Vì tham. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ. Vào ra sinh tử đã bao lần. Con hƣớng về theo ánh từ quang. si. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Tƣ. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. miệng.NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. mạn gây nên. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê.

nằm. đứng. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. Nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh. Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ. Niềm an vui đem khắp mọi nhà. Giúp chúng con viên thành đại nguyện.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi. . Đại hùng từ phụ Thích-ca. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. (1 xá) OOO 9B. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền. Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. ngồi trong chánh niệm. Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ.

Những điều đã làm đã nói. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. Tham. Chất chứa vô minh. Không đƣợc sớm gặp chánh pháp. O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. Bao nhiêu phiền luỵ đã gây. Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. Bàn tay chắp búp liên hoa. Sống trong thất niệm lâu dài.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. Cung kính hƣớng về Điều Ngự. đạo. Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. vọng. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. Gây nên từ trƣớc đến nay. O Đệ tử thấy mình nông nổi. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng. phiền não. Những nghiệp sát. Dâng lời sám nguyện thiết tha. Vô minh che lấp tháng ngày. tự ái dẫy đầy. sân. Nguyện xin sám hối từ đây. Tạo nên bao nỗi hận sầu. dâm. .

Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. Mang đầy dằn vặt lo âu. . Đuổi theo hạnh phúc xa vời. Cho nên hờn giận. Nay con hƣớng về Tam Bảo. Có ngày không nói với nhau. Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. oán cừu. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Hạt giống thƣơng yêu. Chia cách hố kia càng rộng. Lý luận xong rồi trách móc. Quen lối bỏ hình bắt bóng. hiểu biết. Gây nên nội kết dài lâu. Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Và bao hạt giống an vui. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. Làm cho đen tối cuộc đời. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. O Đệ tử biết trong tâm thức.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. Cứ để khổ đau tràn lấp.

Giày đạp lên trên hạnh phúc. Giờ đây trầm xông Bảo Điện. Học theo đạo lý chân truyền. Quanh quẩn trong vòng buồn giận. Sống đời chánh niệm tinh chuyên. O . Chí thành cầu xin sám hối. Xin lấy con thuyền chánh pháp. Thánh Hiền. Xem thƣờng bảo vật trong tay. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai. Tháng năm sầu khổ miệt mài. Xin lấy cam lồ tịnh thủy. Con nguyện sám hối. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. Tƣới lên dập tắt não phiền. Thanh Văn. Xin nguyện sống đời tỉnh thức. đổi thay.NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. Thực tập nụ cƣời hơi thở. Duyên Giác. Cùng với các vị Bồ-tát.

Đài sen con nguyện hồi đầu. Sống trong hiện tại nhiệm mầu. nghĩa bạn dày sâu. Đem nguồn vui tới mọi nẻo. Nguyện đức Từ Bi che chở. Tập nhìn. thƣơng yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. Nguyện học nói lời ái ngữ. OOO .42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. tập hiểu thật sâu. Vun trồng hiểu biết. Vuông tròn đạo quả về sau. Thấy đƣợc tự tánh các pháp. Đền đáp công ơn cha mẹ. Nguyện xin chuyên cần tu tập. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu. Ơn thầy. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt. Tín thành tâm hƣơng một nén. Thoát ngoài sanh tử trần lao.

chứng ngộ vô sanh. Giúp ngƣời giác ngộ. Sống trong trí tuệ. sáng ngời chân tâm. phƣớc tăng.NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng. Hoa cƣời. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn. Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. Nguyện cho tất cả trời ngƣời. Đều vào cõi Phật. Xin đem hồi hƣớng xa gần. O Nguyện đem công đức tạo thành. an vui đạo mầu. (3 xá) OOO . HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập. tịnh thanh cõi lòng. Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. khắp nơi. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài.

44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11. pháp danh. xa lìa nẻo ác. phát tâm tỉnh giác. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. bệnh căn thuyên giảm. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp. tuổi). oan khiên đều dứt sạch. khởi niệm từ bi. hƣng thịnh. an khang. lìa chốn u minh. O . gia quyến an khang. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm. sinh về cõi Phật an vui. tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. tin sâu Tam Bảo. tha thiết nguyện. Đất nƣớc hòa bình. Nhà nhà hạnh phúc. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. tai ách đƣợc tiêu trừ. pháp danh. LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. hƣởng thọ). lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu. Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu. ngày từ trần. Tăng chúng sống trong hoà thuận. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.

bốn biển thanh bình. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật. kẻ còn phúc lạc. (3 xá) OOO 11. thƣơng mến nhau. năm châu an định. tình với vô tình đều thành Phật đạo. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ. Nguồn tuệ giác. từ bi. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . Con xin nƣơng tựa Pháp. chắp tay trang nghiêm.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo. Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp. tỏ nguồn tâm. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo. phát tâm lành. Con xin nƣơng tựa Tăng. Đoàn thể sống an vui. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy.

an lành. trộm cƣớp.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. phƣớc lộc tròn đầy. Bốn là. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. Bảy là. Chín là. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. Hai là. . thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng. lửa. con cháu đời đời hƣởng lộc. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. sung túc. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. kính mến. gia đình trên thuận dƣới hoà. nên vào những dịp chúc thọ. cầu phƣớc. cuối cùng đƣợc thành Phật quả. ngày không gặp việc nguy khốn. không dám nhiễu hại. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. diện mạo hiền sáng. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. ác quỷ. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. rắn độc. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. ôn dịch. Sáu là. đêm ngủ không thấy ác mộng. mạnh khoẻ. cầu tiêu trừ tật bệnh. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. kết quả tốt đẹp. tâm trí siêu việt. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. đao binh. Tám là. siêng năng tu tập. tƣớng mạo đoan trang. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. ấn tống kinh điển. khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. nƣớc. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. việc làm thuận lợi. nghe pháp. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. Mƣời là. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi. thân và tâm luôn đƣợc an vui. hùm beo đều tránh xa. Năm là. tù ngục… Ba là. khen ngợi và tin tƣởng. thành hôn. nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful