MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

cộng đồng và xã hội.” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức. con người được thanh tịnh. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu.” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ. Sám hối. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra. rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút . bây giờ và tại đây! Giác Ngộ.NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành. mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não. Để sám hối. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân. chúng ta phải thành tâm. và sau cùng là chân thành ăn năn. nhờ đó.” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai. phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội. để “tự rửa tội. do vậy. Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà.

Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. thế giới dứt nghiệp binh đao. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. . thương yêu đùm bọc lẫn nhau. đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. muôn loài an vui giải thoát. si mê. O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. . O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền. chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi. Đao giới vót thành hình núi thẳm. tán dương công đức bậc thầy ba cõi. lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. cung kính quỳ trước điện Phật. làm lành lánh dữ. Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. người người từ bỏ tham giận. O . Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. cố ý hay vô ý. hạnh phúc. . tưới tẩm từ bi. . dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. O Chúng con ở đạo tràng . . .

Ức kiếp vẫn không cùng. Ba cõi chẳng ai bằng. quyến thuộc từ bi. sạch hết não phiền. Dâng lên lời tán thán. Diệt trừ vô lượng tội. thoát vòng mê muội. Từ nay. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. Cha lành chung bốn loài. Thầy dạy khắp trời người. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. tự tại. (1 xá) O . sống trọn đời trong an vui. Nay con nguyện quy y. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2.2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. hướng về Phật. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay. hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian.

. từ bi. O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương.NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. Độ đời thoát khỏi tham . Biết đời huyễn mộng. trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay. giã từ ra đi. (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. . (1 lạy) OOO *** . si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh. (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Thấm nhuần trí tuệ.

4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3. (3 lần) OOO 4. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. Thọ trì hồng danh Phật. (3 lần) OOO . phước lành rưới ban. Sống an vui giải thoát. Quy mạng Phật mười phương. Con nay phát nguyện lớn. O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. Dưới cứu khổ ba đường. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi. Trên đền bốn ơn nặng. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện.

Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. (3 lần) OOO .NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. Nay con gặp được xin trì tụng. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu. lý rộng sâu.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

hướng tâm về. O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O (Chủ lễ xướng lạy trước. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. hào quang tỏa. O . Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. Chúng con kính lễ. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát.NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát. O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát. O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát. Tướng Phật trang nghiêm. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. trắng xanh mê mờ. Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp. Xa đường chánh kiến lầm mình. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát.8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. Xét soi nhân quả đuôi đầu. Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn. . Quên bản tâm. đâu biết đạo mầu. Chưa mù mà mắt không tinh. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau. Phân chia vàng đỏ. Ba đường khổ ải sa vào. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng.

Thấy người nghèo muốn khuất cho xong. Làm người lại bị mắt đui. Tại chùa lại đoái gái trai. Nay con nguyện một lòng sám hối. kinh chẳng chút đoái hoài. chùa tháp.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao. Thành tâm quỳ trước Phật đài. tranh nhau nhướng mắt. Bao kiếp dài mới được làm người. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Đến Tam Bảo. Nghiệp ác này phải sa địa ngục. Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. O . Hộ Pháp. Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Thấy tượng. Người dưng chết chóc ngoài lòng. Bà con tạ thế. Chẳng nể sợ Long Thần. lệ dòng khóc than. Tội này vô lượng vô biên. Gặp kẻ giàu. Già Lam.

Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài. Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. Gốc “thật” quên. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Câu vè ví ham vui để dạ. Nghe lời phải đã nào tin nhận. đường ác phải liền đọa sa. ghét nghe chánh pháp. Hết đời. Châu đầu áp má kề tai. Ba chén vào đôi bạn gái trai. Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu.10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. chẳng thích. Lời dua nịnh lại vui vầy. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. Lời kinh kệ chẳng màng. Sáo đàn inh ỏi khoái tai. . Tội như vầy chứa chất vô biên. Chạy theo tiếng ái. vui vầy giai nhân. Dẫy đầy một khối trần duyên. mải miết theo ngoài.

Chẳng kể chi mùi như thịt cá. lê la say nằm. Chợ xa rồi lại bếp gần. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt. Dốc lòng sám hối từ nay. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. Mùi hương giới định. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Long thần há nễ. chẳng tha. lan xông. Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. Dù tanh hôi dùng cả. Đàm vàng nước mũi chảy ra.NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Thích tìm sạ ướp. Dơ thềm bẩn đất. Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt. mũi không biết gì. . Sinh làm người bị điếc hai tai. Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. mũi tham trăm thứ. Trộm hương phẩy khói hít thầm. Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. quỉ thần xem khinh.

cá. Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. . O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích. Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. vịt. Những thứ này tội lỗi vô biên. Chết rồi đường ác phải liền đọa sa.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. chim… hầm cho kỹ. Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. Gà. Nếm vào thứ béo. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. Dốc lòng sám hối từ nay. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh. Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Dẫy đầy một khối trần duyên. Nghe mùi má phấn tư tình phát ra. Chẳng kể gì xấu tốt. thứ còm. dở ngon.

Lỗi bản thân dấu che đây đó. Như người bệnh phải vương mang. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu. mai tìm ăn nữa. ác tà. dối gian. Tam Bảo. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng. Dèm pha.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Mắng chửi người. dè bỉu người ta. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. Cố để bụng đói qua ngày cho xong. chẳng màng. Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt. Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. Khi phải ăn chẳng luyến. đâm thọc. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Gặp khi cưới gả đêm ngày. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. . ráo nạo mẹ cha. Cầu thần lễ Phật lời hay. Vô lễ với họ hàng.

huyết mẹ. Việc như vậy trùng trùng vô kể. oán than lạnh nồng. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha. Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. Chấp cho là thật thân hình của ta. chửi inh cả ngày. nước đồng rót vô. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Quả báo ấy bao giờ mới hết. Chết sa địa ngục nấu nung. Như hà sa chẳng thể đếm cùng. Tăng Ni xua đuổi. nghèo khó miệt khinh. Nịnh hót như cung bậc phím đàn. Nay con quỳ trước Phật đài. Lấy điều sai quấy điểm trang. Lời dèm xỉa như bày thuốc độc. chẳng gần. Kẻ ăn người ở. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. Sanh làm người câm điếc suốt đời. Trăm hài năm tạng kết sinh.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. Lưỡi môi cày kéo. Nói không thành có.” .

lấp khe. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. Của người nhìn thấy đã là nổi tham. vốn sinh một nguồn. Đâu hay sinh vật với mình. trộm cướp. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. Khiến cho ba nghiệp hoành hành. xa lìa. bắt cá. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. Vốn cùng một thể.NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà. hội hè. Nào làm thuốc độc cho tinh. sát sanh. Cho hay trộm cắp nghiệp tà. Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. Phải siêng năng sám hối. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa. Bẫy chim. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác. cạy rương. Nào đốt rừng. dễ thời thương vật. . Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. Người còn hại. săn thú. Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi.

16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. Gái nằm giường sắt. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt. Chỉ vì tham dục. Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. Bao đời tội báo không cùng. Quên đi hai chữ liêm trinh. thiền đường. cột đồng trai ôm. Thích phấn son mắt đắm ái tình. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. Cho dù cọng cỏ cây kim. . Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. tơ lòng bủa khắp. Lén tư tình đụng chạm gái trai. ngục hình khổ đau. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này. Nắm tay âu yếm kề vai. Mê nhan sắc. Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Tội lỗi ấy vô phương kể xiết.

Như tầm kia nhả tơ giăng. sân.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Bao giờ rót được cho đầy. Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. Mưu thần chước quỷ chi chi. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. Mất một đồng một chữ đã to. chẳng hoài giúp đỡ. Kết thành cái kén giam thân chính mình. si. Đói khổ mặc. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. . Đó chính là tham dục. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc. Gạo hư tiền mục mặc lòng. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. Cũng không cho một cắc một đồng. U mê chưa tỉnh tâm thần. Lòng như thùng không đáy đâu hay. Một lời mười vẫn còn tham lấy.

Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. trách hờn mẹ cha. Trợn tròng quắc mắt to điều.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. Cửa “không” dù ở bao thì. Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Ngày thì tính toán. . Như cành úa cỏ khô vẫn thấy. Mở miệng thì nói thần nói thánh. Gặp duyên thì khó tránh ngu si. đêm lo. Nói ra chết vật hại người. Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. xa rời đạo tâm. Chẳng cho ai một đồng một chữ. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. Do nền tảng tham sân làm gốc. Từ bi không nghĩ. Giận chê sư trưởng. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. Miệng tranh kinh luận hơn thua. Làm cho hòa khí tan theo lửa này.

Nghiệp báo ác đã gây rất nặng. Giết người hại vật chặt cây tan tành. Mắng hiền thánh. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra. Đến cuối đời dứt mạng ra đi. Khi tái sanh ngu si mê muội. Rơi vào địa ngục A-tỳ. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. Lửa lại về thiêu hủy cả cây. Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Ngược nghĩa tình.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa. rẻ khinh đức Phật. Dữ lành trên dưới nào hay. chỉ vì “cái ta. Đã không suy xét xa gần. . Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. Nếu không lo sám hối tiêu trừ. Những điều tội lỗi trên đây. quên đức quên ân. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông.

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Khi nói. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. khi tư duy. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát. O . Tham lam. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. khi làm.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. hờn giận và ngu si. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. (3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Nay con cúi đầu xin sám hối.

Đại hỉ. hào quang tỏa. Tƣớng Phật trang nghiêm. đại xả cứu muôn loài.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. Duyên Giác hay nơi Quyền thừa. Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật. Thanh Văn. quy y Tăng. Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp. Nguyện cầu tất cả chúng sanh. Không cầu phƣớc báo trời ngƣời. Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. O . quy y Pháp.

O . Minh Hạnh Túc. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. Thế Gian Giải. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. Chánh Biến Tri. Thiên Nhân Sƣ.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. Điều Ngự Trƣợng Phu. O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. O Nam-mô Nhƣ Lai. Thiện Thệ. O Nam-mô Phổ Quang Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. Vô Thƣợng Sĩ. Phật Thế Tôn. Ứng cúng. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O Nam-mô Phổ Minh Phật.

O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật. O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật. O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O Nam-mô Thiện Ý Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O . O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật.

O . O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật.24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật. O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật. O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật.

O Nam-mô Ly Cấu Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O Nam-mô Bảo Hỏa Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Bảo Quang Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O .

O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Đức Niệm Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Na-la-diên Phật. O . O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật. O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật. O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật.

Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. .O Trong mƣời điều ác hung vô đạo. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần. Những tội lỗi tự mình trộm cắp. Hoặc tự làm chuốc oán. Hoặc xui ngƣời lấy. Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. Tự tay mình lấy. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài. bảo tháp. Cúi xin các Phật Thế tôn. Từ nơi vô thủy thành hình. Hoặc nhìn việc ác không can.O Phải năm tội đắm chìm vô gián. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc. Hoặc đã xui kẻ khác từng làm.NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. gây oan. Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. vui thầm đứng xem. chƣ tăng. Hoặc từng bảo kẻ khác làm. giả lầm. Của chùa chiền.

Đời này. Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. Làm loài hèn hạ nhất đời. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót. Cúi xin các Phật Thế Tôn. gần xa làm lành. Xin phát nguyện thực hành bố thí. . Biết bao điều tội lỗi khôn dung. đời tới. Hoặc từng sai kẻ khác làm. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. Nay con nguyện thật thà sám hối.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn. Hoặc tự mình nông nổi bao che. Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Giữ giới hầu tâm ý sạch trong. Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra.

Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng. Phật qua rồi. Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. O Nay con nguyện cúi mình kính lễ.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi. Nay tất cả xin đều hồi hƣớng. Có bao nhiêu thành đạt căn lành. vị lai. Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. Mọi điều huân tập đã thành. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch. . O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng. Giống nhƣ quá khứ vị lai. Biển trời công đức đủ đầy vô biên. Sám hối cho tội chƣớng bao đời. Toàn năng. Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. toàn thiện xƣa nay. hiện tại. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời.

30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát. O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. hƣơng xông. dâng lên lòng thành. Một thân lại hiện muôn thân. Phật ba đời cùng khắp không trung. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng. Nhạc réo rắc.O Lời diệu pháp đó đây bất tận. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền. Thức ăn hoa quả. lọng phủ. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. Đến vô biên cõi pháp khắp cùng. O . Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. Biết bao đời mới đặng cơ may. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm. Bằng lời thân ý sạch trong.

Cúng dƣờng. O Tham. Nhị Thừa. Cỗ xe chở pháp lăn mau. Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về. Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu. lòng nguyền. Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. sám hối Nhƣ Lai. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông. . Nay con sám hối.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. Bao nhiêu công đức tựu trung. Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa. ý. Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. sân. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni. Miệng. Bậc Vô Học. Duyên Giác. thân sinh khởi liền liền. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. si tự thời vô thủy.

Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp. Hãy vì lợi lạc thế tình. sáng danh đạo đời. ý. Phật.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. Hƣ không. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. Tục chơn tam-muội dung thông. Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. phiền não chúng sanh không còn. Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai. . Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh. Dù cho thế giới tan tành. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh. Công đức kia cùng với căn lành. Pháp. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. miệng. Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh.O Chúng sanh có những thân. Nguyện thành nhƣ Phật. O Nay kính lễ thật thà sám hối. Nay con xin hồi hƣớng ra đây. Tăng tánh tƣớng khôn cùng.

Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh. hờn giận và ngu si. khi làm. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Nay con cúi đầu xin sám hối. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong. Khi nói. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. O . Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa. khi tƣ duy. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Tham lam.” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Không điều già chết chúng sinh. tƣởng. thân. xúc. thức. hết chết thực tình cũng không. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. thức trong không. mũi. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. Tánh chân không các pháp viên thành. Hãy nghe này. O Trong chân không chẳng hề có sắc. tƣởng. lƣỡi. Không nào khác sắc. Mắt. Thảy đều chẳng diệt. hành cũng thế. vị. O Không nhãn thức đến không ý thức. Hết già. . chẳng sạch.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. Chẳng nhơ. sắc không vốn đồng. hành. chẳng sanh. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không. thanh. Sắc. chẳng tăng giảm gì. Bấy giờ Bồ-tát quán soi. hƣơng không còn. pháp. ý. tai. Chẳng thọ. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. O Cả thọ.

Niết-bàn rốt ráo. Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha. Lời chú thần rất mực quang minh. Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. Chú thần cao cả anh linh. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ. Chứng thành quả giác tối cao. Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến. Bấy lâu Bồ-tát dựa vào.NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. an nhiên thanh nhàn. Xa lìa mộng tƣởng đảo điên. Ngài liền tuyên nói chú này. (ba lần) OOO . Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. thẳm sâu thực hành. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Trí ba-la-mật. Bởi có gì là chỗ đắc đâu.

Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển. O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. Chín loại noi đƣờng. NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng. Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. Tu-di rực rỡ ngập hào quang. O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát. Trong ánh quang minh vô số Phật. (3 lần) OOO . Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. bến giác sang.

Tu xin quyết hành trì. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc. Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. Vào ra sinh tử đã bao lần. Con hƣớng về theo ánh từ quang. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo. Thân. si. Vì tham. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. . miệng. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. sân. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt. Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê.NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. Văn. ý noi theo chánh kiến. Tƣ. Con nhất tâm nguyện sống đời lành. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ. mạn gây nên.

Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. ngồi trong chánh niệm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền. Giúp chúng con viên thành đại nguyện. Đại hùng từ phụ Thích-ca. (1 xá) OOO 9B. . đứng. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh. Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân. nằm. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Niềm an vui đem khắp mọi nhà. Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ. Nơi cõi đời làm việc độ sinh.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi.

Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. đạo. Những nghiệp sát. Nguyện xin sám hối từ đây. O Đệ tử thấy mình nông nổi. Cung kính hƣớng về Điều Ngự.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. Gây nên từ trƣớc đến nay. O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. vọng. Bàn tay chắp búp liên hoa. . Những điều đã làm đã nói. tự ái dẫy đầy. phiền não. Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. Không đƣợc sớm gặp chánh pháp. Sống trong thất niệm lâu dài. Dâng lời sám nguyện thiết tha. Chất chứa vô minh. Vô minh che lấp tháng ngày. dâm. Bao nhiêu phiền luỵ đã gây. Tạo nên bao nỗi hận sầu. sân. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. Tham. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng.

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Nay con hƣớng về Tam Bảo. Có ngày không nói với nhau. hiểu biết. Làm cho đen tối cuộc đời. Lý luận xong rồi trách móc. Và bao hạt giống an vui. Đuổi theo hạnh phúc xa vời. Chia cách hố kia càng rộng. oán cừu.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. . Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. Quen lối bỏ hình bắt bóng. O Đệ tử biết trong tâm thức. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Hạt giống thƣơng yêu. Mang đầy dằn vặt lo âu. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. Cứ để khổ đau tràn lấp. Gây nên nội kết dài lâu. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. Cho nên hờn giận. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.

NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Sống đời chánh niệm tinh chuyên. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Chí thành cầu xin sám hối. Thánh Hiền. Con nguyện sám hối. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai. Quanh quẩn trong vòng buồn giận. Duyên Giác. Tháng năm sầu khổ miệt mài. Thực tập nụ cƣời hơi thở. Xin lấy con thuyền chánh pháp. Xin nguyện sống đời tỉnh thức. O . Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Thanh Văn. Học theo đạo lý chân truyền. đổi thay. Cùng với các vị Bồ-tát. Tƣới lên dập tắt não phiền. Xin lấy cam lồ tịnh thủy. Xem thƣờng bảo vật trong tay. Giờ đây trầm xông Bảo Điện. Giày đạp lên trên hạnh phúc.

Đền đáp công ơn cha mẹ.42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. Nguyện học nói lời ái ngữ. Đem nguồn vui tới mọi nẻo. Đài sen con nguyện hồi đầu. Vun trồng hiểu biết. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt. Vuông tròn đạo quả về sau. Tín thành tâm hƣơng một nén. thƣơng yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu. OOO . Nguyện đức Từ Bi che chở. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu. Ơn thầy. Thấy đƣợc tự tánh các pháp. Nguyện xin chuyên cần tu tập. nghĩa bạn dày sâu. Thoát ngoài sanh tử trần lao. Tập nhìn. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. tập hiểu thật sâu. Sống trong hiện tại nhiệm mầu.

Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. khắp nơi. Đều vào cõi Phật. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn.NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân. an vui đạo mầu. chứng ngộ vô sanh. Giúp ngƣời giác ngộ. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập. Sống trong trí tuệ. phƣớc tăng. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. (3 xá) OOO . Xin đem hồi hƣớng xa gần. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng. O Nguyện đem công đức tạo thành. Nguyện cho tất cả trời ngƣời. Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. tịnh thanh cõi lòng. sáng ngời chân tâm. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng. Hoa cƣời.

an khang. phát tâm tỉnh giác. lìa chốn u minh. Tăng chúng sống trong hoà thuận. hƣng thịnh. O . xa lìa nẻo ác. đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. sinh về cõi Phật an vui. pháp danh. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu.44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11. tai ách đƣợc tiêu trừ. hƣởng thọ). tin sâu Tam Bảo. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu. bệnh căn thuyên giảm. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm. oan khiên đều dứt sạch. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. pháp danh. tuổi). Nhà nhà hạnh phúc. tha thiết nguyện. Đất nƣớc hòa bình. ngày từ trần. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp. tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. gia quyến an khang. LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. khởi niệm từ bi.

từ bi. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật. tỏ nguồn tâm. bốn biển thanh bình. (3 xá) OOO 11. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . phát tâm lành. Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. năm châu an định. Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. Đoàn thể sống an vui. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo. thƣơng mến nhau. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ. kẻ còn phúc lạc. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo. Con xin nƣơng tựa Tăng. Con xin nƣơng tựa Pháp. chắp tay trang nghiêm. Nguồn tuệ giác. tình với vô tình đều thành Phật đạo.

hùm beo đều tránh xa. phƣớc lộc tròn đầy. kết quả tốt đẹp. tâm trí siêu việt. Năm là. thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. Hai là. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. thành hôn. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. kính mến. cầu tiêu trừ tật bệnh. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. lửa. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. diện mạo hiền sáng. đêm ngủ không thấy ác mộng. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. cầu phƣớc. ác quỷ. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. ngày không gặp việc nguy khốn. khen ngợi và tin tƣởng. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. Chín là. nghe pháp. Mƣời là. Bảy là. thân và tâm luôn đƣợc an vui. nên vào những dịp chúc thọ. việc làm thuận lợi. ấn tống kinh điển. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. . nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. mạnh khoẻ. khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. an lành. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. siêng năng tu tập.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. rắn độc. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. không dám nhiễu hại. nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. đao binh. tù ngục… Ba là. Tám là. cuối cùng đƣợc thành Phật quả. ôn dịch. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. gia đình trên thuận dƣới hoà. Bốn là. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng. Sáu là. nƣớc. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. tƣớng mạo đoan trang. trộm cƣớp. sung túc. con cháu đời đời hƣởng lộc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful