MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

vii 1 3 4 4
5

1. 2. 3. 4. 5.

Nguyện Hương Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo Tán Hương Phát Nguyện Trì Kinh Tán Dương Giáo Pháp

PHẦN CHÁNH KINH

6. Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc 7. Lạy Sám Hối Hồng Danh (hoặc có thể phối hợp phần đảnh lễ hồng danh của mục 6 với phần sám văn của mục 7)
PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7 21

8. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ 9. Niệm Phật A-di-đà và Thánh Chúng 10a.Sám Nguyện (hoặc đọc bài 10B) 10b.Sám Qui Nguyện 11. Hồi Hướng Công Đức 12. Lời Nguyện Cuối 13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

34 36 37 38 43 44 45

NGHI THỨC SÁM HỐI

NGHI THỨC

SÁM HỐI

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội - 2003

NGHI THỨC SÁM HỐI vii

LỜI NÓI ĐẦU
1. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHI THỨC

Nghi Thức Sám Hối này được biên tập hoàn tất vào năm 1998 và được hiệu đính có bổ sung vào năm 2002. Toàn bộ nghi thức gồm ba phần: phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được biên tập ngắn gọn, như các Nghi Thức Sám Hối đã được xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến giờ. Hai bài sám nguyện và kệ sám hối được trích từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm có hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khoá Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám). Phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong phần Lạy Sám Hối Sáu Căn do chúng tôi biên soạn, dung hoà tinh thần Phật giáo Nam tông và Bắc tông, với sự có mặt của các đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười vị cao đệ của Phật Thích-ca như những vị “Bồ-tát” lịch sử. Phần sám văn của hai nghi thức do cư sĩ Thành Tâm – Phan Khắc Nhượng và chúng tôi hợp dịch theo thể thơ song thất lục bát. Hai nghi này có thể được thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ của mỗi tháng. Có thể mặc ước nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn sử dụng vào ngày 14 AL và nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh sử dụng vào ngày trước ngày cuối tháng (tháng đủ thì sám hối ngày 29, tháng thiếu sám hối ngày 28 AL), hoặc ngược lại. Trong trường hợp không có nhiều thời

viii NGHI THỨC SÁM HỐI

giờ, hành giả có thể “phối hợp” phần đảnh lễ hồng danh của mười tám vị Phật và Bồ-tát trong nghi thức Lễ Sám Hối Sáu Căn và phần sám văn của nghi thức Lễ Sám Hối Hồng Danh để có một nghi thức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và trang nghiêm.
2. Ý NGHĨA CỦA SÁM HỐI

Sai lầm và tội lỗi thường được quan niệm như những thuộc tính của con người, nói đúng là người phàm. Chúng là những thực tại tâm lý đạo đức, biểu hiện dưới hai dạng thức tiềm ẩn và cụ thể. Biểu hiện tiềm ẩn của tội là những động cơ sai trái, những tâm lý hay những ý niệm bất thiện, đặt nền tảng trên các thái độ tham lam, sân hận và si mê. Biểu hiện cụ thể của tội là những hành vi thể hiện qua lời nói, văn tự, hoặc bằng thân tạo tác, có khuynh hướng đem lại kết quả bất hạnh và đau khổ cho mình và người, ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân của tội lỗi, theo Đạo Phật, không có nguồn gốc từ “tổ tông.” Trong nhiều trường hợp, nó không phải là những khiếm khuyết về luân lý truyền thống, lại càng không thuộc về tương quan giữa con người với thượng đế, hay những hành vi “đối thần” như các tôn giáo hữu thần đã chủ trương. Tội lỗi mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, bắt nguồn từ những khuynh hướng xấu như vô minh, tham ái và sự sa ngã có ý thức của con người trước những cám dỗ của cuộc đời. Trên nền tảng của nguyên lý tương tác và tương duyên trong mọi sự vật, đạo Phật cho rằng tội do chính con người tạo ra, trước nhất bằng tâm ý bất chính và sau là những hành vi gây đau khổ cho mình và tha nhân. Do đó, tội có thể được chuyển hoá bằng chính những tâm ý và hành vi chân chánh và thiện ích của con người. Dưới ánh sáng duyên khởi này, không có cái gọi là “định mệnh” như hậu quả của những tội lỗi mà con người đã tạo ra trong chuỗi đời sống quá khứ. Tội

rằm tháng 1 năm 2003 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Kính bút .” kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng. Sám hối. phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình.” Các động cơ và hành vi thiện ích sẽ là các đối lực mãnh liệt để triệt tiêu các hành vi tội lỗi trong quá khứ. mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi. để “tự rửa tội. bây giờ và tại đây! Giác Ngộ. không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội. do vậy. Để sám hối. hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai. nhờ đó. Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình. Khi năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồtát. để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Tabà.” Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức.NGHI THỨC SÁM HỐI ix lỗi do con người tạo ra thì cũng chính con người chuyển hoá bằng thái độ và lập trường “bỏ dữ làm lành. Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân. “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niếtbàn từ phiền não. quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai. chúng ta phải thành tâm. con người được thanh tịnh. “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau. và sau cùng là chân thành ăn năn. như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu. canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. cộng đồng và xã hội. trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra.

Đao giới vót thành hình núi thẳm. hạnh phúc. đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời. si mê. thế giới dứt nghiệp binh đao. O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền. cố ý hay vô ý. . Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên. .NGHI THỨC SÁM HỐI 1 1. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng. . Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. cung kính quỳ trước điện Phật. làm lành lánh dữ. chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi. Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O . muôn loài an vui giải thoát. O Chúng con nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn. . thương yêu đùm bọc lẫn nhau. đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. O Chúng con ở đạo tràng . tưới tẩm từ bi. tán dương công đức bậc thầy ba cõi. . . người người từ bỏ tham giận.

TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO (Đại chúng đứng chắp tay. sống trọn đời trong an vui. Ba cõi chẳng ai bằng. O Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát. Diệt trừ vô lượng tội. Thầy dạy khắp trời người. cùng tụng) Đấng Pháp Vương vô thượng. (1 xá) O . hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian. quyến thuộc từ bi. (ba lần) OOO (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 2. Nay con nguyện quy y. hướng về Phật. thoát vòng mê muội. Ức kiếp vẫn không cùng. Cha lành chung bốn loài. Từ nay. sạch hết não phiền. Dâng lên lời tán thán. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật.2 NGHI THỨC SÁM HỐI Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp. tự tại.

. Như vầng trăng sáng lung linh. giã từ ra đi. (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu. (1 lạy) OOO *** . Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Độ đời thoát khỏi tham . . si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. Biết đời huyễn mộng. O Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay. Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. từ bi. Thấm nhuần trí tuệ. trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay.NGHI THỨC SÁM HỐI 3 Phật là đấng giác ngộ mình Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương.

O Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Quy mạng Phật mười phương. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề. Con nay phát nguyện lớn. (3 lần) OOO . Trên đền bốn ơn nặng. Sống an vui giải thoát. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi. phước lành rưới ban. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện.4 NGHI THỨC SÁM HỐI 3. (3 lần) OOO 4. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. Thọ trì hồng danh Phật. Dưới cứu khổ ba đường.

lý rộng sâu. Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.NGHI THỨC SÁM HỐI 5 5. (3 lần) OOO . Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. Nay con gặp được xin trì tụng.

6 NGHI THỨC SÁM HỐI .

hào quang tỏa. O Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát. O Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát. O Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát. O Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. Đại hỉ đại xả cứu muôn loài. hướng tâm về. O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.NGHI THỨC SÁM HỐI 7 LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN Đại từ đại bi thương chúng sinh. sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. Tướng Phật trang nghiêm. O Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật. O Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát. O Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát. O (Chủ lễ xướng lạy trước. O Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát. Chúng con kính lễ. O . O Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.

đâu biết đạo mầu. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành. Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn.O SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát. Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. Xét soi nhân quả đuôi đầu. Xa đường chánh kiến lầm mình. Quên bản tâm. Phân chia vàng đỏ. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh.8 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát. Nay con nguyện làm vơi tội lỗi Để tránh điều thống hối về sau. Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát. . O O O O Từ vô thủy đến nay muôn kiếp. Mắt nhìn lệch khác gì như quáng. Ba đường khổ ải sa vào. Nam-mô A-na-luật Bồ-tát. trắng xanh mê mờ. Chưa mù mà mắt không tinh.

O . Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Hộ Pháp. Tội này vô lượng vô biên. tranh nhau nhướng mắt. Làm người lại bị mắt đui. Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm. Tại chùa lại đoái gái trai. Nếu không sám hối hẳn thời khó xong. chùa tháp. Gặp kẻ giàu. Bà con tạ thế. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Thấy tượng. Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. lệ dòng khóc than. Đến Tam Bảo. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Thấy người nghèo muốn khuất cho xong. Nay con nguyện một lòng sám hối. Nghiệp ác này phải sa địa ngục. Già Lam. Bao kiếp dài mới được làm người. kinh chẳng chút đoái hoài. Người dưng chết chóc ngoài lòng. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Chẳng nể sợ Long Thần.NGHI THỨC SÁM HỐI 9 Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao.

Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu. Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai. Sáo đàn inh ỏi khoái tai.10 NGHI THỨC SÁM HỐI SÁM HỐI TỘI CỦA TAI Thích lời tà. . Chạy theo tiếng ái. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới. Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu. Tội như vầy chứa chất vô biên. chẳng thích. Châu đầu áp má kề tai. Nghe lời phải đã nào tin nhận. vui vầy giai nhân. Lời bạn hiền khuyên chói cả tai. Hết đời. Lời dua nịnh lại vui vầy. Dẫy đầy một khối trần duyên. mải miết theo ngoài. đường ác phải liền đọa sa. Lời kinh kệ chẳng màng. Ba chén vào đôi bạn gái trai. ghét nghe chánh pháp. Gốc “thật” quên. Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài. Câu vè ví ham vui để dạ.

Đàm vàng nước mũi chảy ra. Trộm hương phẩy khói hít thầm. . Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt. chẳng tha.NGHI THỨC SÁM HỐI 11 Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp. Mùi hương giới định. Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm. Khói quyện quanh phảng phất hương trầm. mũi tham trăm thứ. Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Chẳng kể chi mùi như thịt cá. Sinh làm người bị điếc hai tai. Dù tanh hôi dùng cả. Thích tìm sạ ướp. mũi không biết gì. lê la say nằm. Dốc lòng sám hối từ nay. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt. quỉ thần xem khinh. Dơ thềm bẩn đất. SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI O Về mùi lạ. Chợ xa rồi lại bếp gần. lan xông. Long thần há nễ. Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.

Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. dở ngon. Chẳng kể gì xấu tốt. . thứ còm. Nghe mùi má phấn tư tình phát ra. Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay.12 NGHI THỨC SÁM HỐI Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể. Gà. Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. chim… hầm cho kỹ. Dốc lòng sám hối từ nay. Dẫy đầy một khối trần duyên. O SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI Tham mọi vị mà mình ưa thích. Những thứ này tội lỗi vô biên. Chết rồi đường ác phải liền đọa sa. Nếm vào thứ béo. vịt. Nào hay đó đều là nghiệp mũi. Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. Ngửi sen ý trộm khởi sinh. Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành… Kể gì mùi vị hôi tanh. cá. Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp.

Cố để bụng đói qua ngày cho xong. . Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. Dèm pha. ác tà. Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ. Như người bệnh phải vương mang. chẳng màng. Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng.NGHI THỨC SÁM HỐI 13 Nay chưa đã. Tam Bảo. dè bỉu người ta. Gặp khi cưới gả đêm ngày. dối gian. Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng. Luận bàn kim cổ nào là khen chê. Mắng chửi người. đâm thọc. Vô lễ với họ hàng. mai tìm ăn nữa. Lại ba tấc lưỡi như là: Dệt thêu. Khi phải ăn chẳng luyến. Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay. Cầu thần lễ Phật lời hay. Lỗi bản thân dấu che đây đó. ráo nạo mẹ cha. Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt.

” . chửi inh cả ngày. Việc như vậy trùng trùng vô kể. Phối hợp nên nhờ thế thành hình. Chết sa địa ngục nấu nung. Lời dèm xỉa như bày thuốc độc. chẳng gần.14 NGHI THỨC SÁM HỐI Khoe giàu sang. nghèo khó miệt khinh. Quả báo ấy bao giờ mới hết. Trăm hài năm tạng kết sinh. Sanh làm người câm điếc suốt đời. Lấy điều sai quấy điểm trang. Chấp cho là thật thân hình của ta. Tự quên mất bỏ qua “thân pháp. huyết mẹ. nước đồng rót vô. O SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN Xét thân xác tinh cha. Lưỡi môi cày kéo. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Nói không thành có. Nay con quỳ trước Phật đài. oán than lạnh nồng. Tăng Ni xua đuổi. Nịnh hót như cung bậc phím đàn. Như hà sa chẳng thể đếm cùng. Kẻ ăn người ở.

. Mỗi hành động đều mang tội lỗi. Vốn cùng một thể. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại: Móc túi rồi cạy cửa. vốn sinh một nguồn. Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. lấp khe. trộm cướp. bắt cá. Của người nhìn thấy đã là nổi tham. hội hè. săn thú. Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm. Nào làm thuốc độc cho tinh. Bẫy chim. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác. Phải siêng năng sám hối. Cho hay trộm cắp nghiệp tà. Đâu hay sinh vật với mình. dễ thời thương vật.NGHI THỨC SÁM HỐI 15 Rồi dâm tà. Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. sát sanh. Người còn hại. Khiến cho ba nghiệp hoành hành. Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. Nào đốt rừng. Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. xa lìa. cạy rương.

Bao đời tội báo không cùng. cột đồng trai ôm. Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh. Mê nhan sắc. Gái nằm giường sắt. Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. Cho dù cọng cỏ cây kim.16 NGHI THỨC SÁM HỐI Đến nơi chùa tháp. tơ lòng bủa khắp. thiền đường. Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Tội lỗi ấy vô phương kể xiết. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu. Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm. Quên đi hai chữ liêm trinh. Thích phấn son mắt đắm ái tình. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn. Nắm tay âu yếm kề vai. Lén tư tình đụng chạm gái trai. ngục hình khổ đau. O SÁM HỐI TỘI CỦA Ý Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt. . Chỉ vì tham dục. Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này.

Dù có thấy kẻ nghèo đói khát. Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra. Bao giờ rót được cho đầy. Đói khổ mặc. Như tầm kia nhả tơ giăng.NGHI THỨC SÁM HỐI 17 Chấp tướng nên dính mắc tình trần. Mất một đồng một chữ đã to. Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai. sân. U mê chưa tỉnh tâm thần. Một lời mười vẫn còn tham lấy. Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo. Gạo hư tiền mục mặc lòng. Cũng không cho một cắc một đồng. Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa. chẳng hoài giúp đỡ. Lòng như thùng không đáy đâu hay. Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. si. Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. Đó chính là tham dục. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc. Mưu thần chước quỷ chi chi. . Kết thành cái kén giam thân chính mình.

Như cành úa cỏ khô vẫn thấy. đêm lo. Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. Từ bi không nghĩ. Mở miệng thì nói thần nói thánh. . Miệng tranh kinh luận hơn thua. trách hờn mẹ cha. Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn. Nói ra chết vật hại người.18 NGHI THỨC SÁM HỐI Tiền trăm vào túi mặc dù. Cửa “không” dù ở bao thì. Trợn tròng quắc mắt to điều. Gặp duyên thì khó tránh ngu si. Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Giận chê sư trưởng. Không riêng chỉ người đời kẻ tục. Do nền tảng tham sân làm gốc. xa rời đạo tâm. Ngày thì tính toán. Chẳng cho ai một đồng một chữ. Dẫu của tiền tích trữ đầy kho. Làm cho hòa khí tan theo lửa này. Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này.

rẻ khinh đức Phật. Ý thức thành tăm tối chẳng ngay. chỉ vì “cái ta. Bởi căn tánh đoạ sa mê muội. Ngược nghĩa tình. Nếu không lo sám hối tiêu trừ. . quên đức quên ân. Giết người hại vật chặt cây tan tành. Mắng hiền thánh. Khó mà dứt nghiệp ngu si. Đến cuối đời dứt mạng ra đi. Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra. Dữ lành trên dưới nào hay. Những điều tội lỗi trên đây.” Như cây vốn sinh ra gốc lửa. Ngu si mê muội: làm nhân đoạ đày. Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. Đã không suy xét xa gần. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông. Khi tái sanh ngu si mê muội.NGHI THỨC SÁM HỐI 19 Vẫn còn chấp mắc. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng. Rơi vào địa ngục A-tỳ. Lửa lại về thiêu hủy cả cây.

(3 xá) OOO Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.20 NGHI THỨC SÁM HỐI Nay con nguyện một lòng sám hối. Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn. Tham lam. Biết bao điều tội lỗi xưa nay. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Khi nói. Một lòng con cầu Phật chứng tri. Nay con cúi đầu xin sám hối. Thành tâm quỳ trước Phật đài. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. khi tư duy. O . Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. O KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát. khi làm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. hờn giận và ngu si. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới.

O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết chƣ Phật. đại xả cứu muôn loài. Không cầu phƣớc báo trời ngƣời. Nguyện cầu tất cả chúng sanh. O Nay chúng con lòng thành phát nguyện. Chỉ nƣơng Tối thƣợng thừa tâm nguyện. Chúng con kính lễ hƣớng tâm về. O . Thanh Văn. O Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết tôn Pháp.NGHI THỨC SÁM HỐI 21 LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thƣơng chúng sinh. Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. quy y Pháp. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thƣợng Sƣ: Quy y Phật. Tƣớng Phật trang nghiêm. Chẳng cầu mong đƣợc chuyện trần đời. Đại hỉ. Mà phát tâm vô thƣợng trong lành. Duyên Giác hay nơi Quyền thừa. hào quang tỏa. quy y Tăng.

Ứng cúng.22 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô quy y thập phƣơng tận hƣ không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. Thiên Nhân Sƣ. Điều Ngự Trƣợng Phu. O Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thƣợng Đại Tinh Tấn Phật. O . Vô Thƣợng Sĩ. O Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O Nam-mô Phổ Quang Phật. Minh Hạnh Túc. Thiện Thệ. O Nam-mô Nhƣ Lai. Thế Gian Giải. Phật Thế Tôn. O Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. O Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hƣơng Phật. Chánh Biến Tri. O Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. O Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O Nam-mô Phổ Minh Phật. O Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. O Nam-mô Kim Cang Lao Cƣờng Phổ Tán Kim Quang Phật. O Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật.

O Nam-mô Lƣu Ly Trang Nghiêm Vƣơng Phật. O Nam-mô Từ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O Nam-mô Thiện Ý Phật. O Nam-mô Từ Tạng Phật. O Nam-mô Hƣ Không Bảo Hoa Quang Phật. O Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vƣơng Phật. O Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vƣơng Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 23 Nam-mô Đại Cƣờng Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O .

O Nam-mô Huệ Oai Đăng Vƣơng Phật. O Nam-mô Sƣ Tử Hẩu Tự Tại Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Pháp Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Đại Huệ Lực Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Âm Thanh Vƣơng Phật. O Nam-mô Ƣu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Tu Di Quang Phật. O Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O Nam-mô Thƣờng Quang Tràng Phật. O Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O Nam-mô Long Chủng Thƣợng Tôn Vƣơng Phật. O Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.O .24 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vƣơng Phật. O Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vƣơng Phật.

O Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O Nam-mô Ta-lƣu-na Phật. O Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nam-mô Long Tôn Vƣơng Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 25 Nam-mô Tài Quang Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vƣơng Phật. O Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O Nam-mô Ly Cấu Phật. O Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O Nam-mô Dõng Thí Phật. O Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vƣơng Phật. O Nam-mô Vô Cấu Phật. O Nam-mô Bảo Quang Phật. O Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O .

O Nam-mô Vô Ƣu Đức Phật. O Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O Nam-mô Quang Đức Phật. O Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vƣơng Phật. O Nam-mô Tài Công Đức Phật. O Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vƣơng Phật. O Nam-mô Kiên Đức Phật. O Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. O Nam-mô Vô Lƣợng Cúc Quang Phật. O Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O Nam-mô Na-la-diên Phật. O Nam-mô Đức Niệm Phật.26 NGHI THỨC SÁM HỐI Nam-mô Thủy Thiên Phật. O . O Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O Nam-mô Thiện Danh Xƣng Công Đức Phật.

Từ nơi vô thủy thành hình. O Hoặc tội ác tự tay tạo tác. vui thầm đứng xem. . Hoặc xui ngƣời lấy. Những tội lỗi tự mình trộm cắp. Hoặc nhìn ngƣời khác hân hoan tỏ lòng. Trƣớc Phật đƣơng cƣ trú tại trần. Thƣơng chúng sinh đời này đời trƣớc.NGHI THỨC SÁM HỐI 27 Giữa thế giới gần xa các xứ. Của chùa chiền. chƣ tăng. Cúi xin các Phật Thế tôn. Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình. Đã luân hồi bao lƣợt tử sinh. Nhủ lòng thƣơng xót chúng con đoái hoài.O Trong mƣời điều ác hung vô đạo. Hoặc đã xui kẻ khác từng làm. Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. Hoặc tự làm chuốc oán. Tự tay mình lấy. gây oan.O Phải năm tội đắm chìm vô gián. Hoặc từng bảo kẻ khác làm. giả lầm. Hoặc nhìn việc ác không can. bảo tháp.

Giữ giới hầu tâm ý sạch trong. Hoặc từng sai kẻ khác làm. Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. gần xa làm lành. Làm loài hèn hạ nhất đời. Xin phát nguyện thực hành bố thí. Hoặc làm chẳng giấu giếm gì. . Biết bao điều tội lỗi khôn dung. Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ. Nay con xin quỳ trƣớc Phật-đà. đời tới. Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng. O Xin Đức Phật rủ lòng thƣơng xót.28 NGHI THỨC SÁM HỐI Hoặc tự tay gây tạo tham tàn. Nay con nguyện thật thà sám hối. Phát tâm thệ nguyện thật thà. Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi. Cúi xin các Phật Thế Tôn. Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con.O Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội. Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh. Hoặc tự mình nông nổi bao che. Đời này.

O Chúng con nguyện quay về hồi hƣớng. Giống nhƣ quá khứ vị lai. Nay tất cả xin đều hồi hƣớng. Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh. Toàn năng. Hƣớng về công đức nơi nơi Phật-đà. Biển trời công đức đủ đầy vô biên. Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Các Phật hồi hƣớng tỏ bày đại bi. Có bao nhiêu thành đạt căn lành. Phật qua rồi. Phƣớc lành tùy hỷ đời ngƣời. Mọi điều huân tập đã thành. toàn thiện xƣa nay. vị lai. O Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch.NGHI THỨC SÁM HỐI 29 Nắm cơm chén nƣớc nhủ lòng. Sám hối điều tội lỗi bấy nay. Về con đƣờng Vô Thƣợng xƣa nay. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thƣợng. Cúi xin đức Phật Nhƣ Lai. O Nay con nguyện cúi mình kính lễ. hiện tại. . Sám hối cho tội chƣớng bao đời.

Biết bao đời mới đặng cơ may. Tán dƣơng công đức Nhƣ Lai. hƣơng xông. Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm. Trƣớc Nhƣ Lai thị hiện sức thần. O . Phật ba đời cùng khắp không trung. dâng lên lòng thành. Đến vô biên cõi pháp khắp cùng. Hàng Bồ-tát nhiều nhƣ số cát. Mƣời phƣơng cõi xa gần bát ngát. Đủ đầy tin tƣởng thật lòng. lọng phủ. Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà. Nhƣ hoa vi diệu hƣơng bay khắp cùng. Thức ăn hoa quả. Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. Bằng lời thân ý sạch trong. Nhạc réo rắc. Cúng dƣờng chƣ Phật tự nguyền.O Lời diệu pháp đó đây bất tận. Một thân lại hiện muôn thân.30 NGHI THỨC SÁM HỐI Sáng soi tâm trí con đây mê lầm. O Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện. Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài.

Còn nhƣ Phật định tiêu dao Niết-bàn. Dáng tuyệt vời nhƣ vẻ Tu-di. thân sinh khởi liền liền. Phật ba đời trƣớc sau tin tƣởng. Cúng dƣờng đức Phật Mâu-ni.O Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thƣợng. Nhị Thừa. sân.NGHI THỨC SÁM HỐI 31 Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ. . Bậc Vô Học. Miệng. O Tham. Cúng dƣờng. Mƣời phƣơng chƣ Phật khắp miền sớm trƣa. Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh. si tự thời vô thủy. Cỗ xe chở pháp lăn mau. Nay con xin kính ngƣỡng thỉnh cầu. sám hối Nhƣ Lai. lòng nguyền. Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu. Bao nhiêu công đức tựu trung. Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. Nay con sám hối. Hạnh Phổ Hiền nguyện hƣớng không sai. Duyên Giác. ý. Mƣời phƣơng đức Phật cùng chung hƣớng về. Nhƣ Lai cùng Bồ-tát viên thông.

Hƣ không. Pháp. Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp. phiền não chúng sanh không còn.32 NGHI THỨC SÁM HỐI Xin rủ lòng thƣơng tƣởng chúng sinh. miệng. Nay xin hồi hƣớng khắp cùng nhân gian. Tăng tánh tƣớng khôn cùng. sáng danh đạo đời. Công đức kia cùng với căn lành. O Nay kính lễ thật thà sám hối. Phật. Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh.O Chúng sanh có những thân. Nguyện thành nhƣ Phật. Thảy đều bị cảnh đắm chìm tƣơng lai. ý. Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh. Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. Gây bao nghiệp chƣớng tội tình. Thảy đều hồi hƣớng chúng sanh. Nay con xin hồi hƣớng ra đây. Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn. Dù cho thế giới tan tành. Tục chơn tam-muội dung thông. . Đạo Vô Thƣợng không ngơi hồi hƣớng. Hãy vì lợi lạc thế tình.

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. khi tƣ duy. Nay con cúi đầu xin sám hối.NGHI THỨC SÁM HỐI 33 Kiếp này đến kiếp tƣơng lai. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xƣa.” O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. khi làm. O . Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. (ba lần) OOO KỆ SÁM HỐI Con đã gây ra bao lầm lỗi. Ngàn xƣa mây bạc vẫn thong dong. Tham lam. Một lòng con cầu Phật chứng tri. hờn giận và ngu si. Khi nói. Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.

tƣởng. mũi. Thảy đều chẳng diệt. Chẳng nhơ. sắc không vốn đồng. Mắt. hƣơng không còn. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. Không nào khác sắc. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ. thức. tai. Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không. Không điều già chết chúng sinh. Bấy giờ Bồ-tát quán soi. O Vƣợt tất cả các vòng khổ ách. hành. Hãy nghe này. ý. O Cả thọ. xúc. tƣởng. thức trong không. thanh. Hết già. pháp. vị.34 NGHI THỨC SÁM HỐI 7. Chẳng thọ. lƣỡi. Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời. O Trong chân không chẳng hề có sắc. O Không nhãn thức đến không ý thức. Không vô minh hoặc hết-vô-minh. chẳng sanh. Tánh chân không các pháp viên thành. hết chết thực tình cũng không. thân. . hành cũng thế. Sắc. chẳng sạch. chẳng tăng giảm gì.

Chứng thành quả giác tối cao. Bởi có gì là chỗ đắc đâu. Ngài liền tuyên nói chú này. thẳm sâu thực hành. Xa lìa mộng tƣởng đảo điên. Lời chú thần rất mực quang minh. Trừ dứt đƣợc mọi điều đau khổ. Mà ba đời chƣ Phật nƣơng vào. O Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ. Để ngƣời trì niệm sáng bày chơn tâm: O Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê bôdhi sva-ha. (ba lần) OOO . Đúng nhƣ vầy muôn thuở không sai. Niết-bàn rốt ráo. an nhiên thanh nhàn. Là lời thần chú thật tình cao siêu. Trí ba-la-mật. Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Mọi chƣớng ngại quanh mình tan biến.NGHI THỨC SÁM HỐI 35 Không trí tuệ cũng không chứng đắc. Chú thần cao cả anh linh. Bấy lâu Bồ-tát dựa vào. Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O Lời thần chú sâu xa bậc nhất.

36 NGHI THỨC SÁM HỐI 8. NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG *** A-di-đà Phật sắc thân vàng. Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển. Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang. Trong ánh quang minh vô số Phật. bến giác sang. Chín loại noi đƣờng. O Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Địa Tạng Vƣơng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồtát. O Nam-mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A-di-đà Phật. Tu-di rực rỡ ngập hào quang. (3 lần) OOO . Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng. Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.

mạn gây nên. Con nhất tâm nguyện sống đời lành. Bao tội khổ trong đời ác trƣợc. Từ bi vô lƣợng cứu quần sanh. SÁM NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Qui Nguyện ở mục 9B) Đệ tử chúng con từ vô thỉ.NGHI THỨC SÁM HỐI 37 9A. Vào ra sinh tử đã bao lần. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Nay đến trƣớc đài vô thƣợng giác. ý noi theo chánh kiến. Lên thuyền từ vƣợt qua biển khổ. Lạy Phật Tổ soi đƣờng dẫn bƣớc. Tƣ. Thân. Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê. O Trí tuệ quang minh nhƣ nhật nguyệt. Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền. Văn. Con hƣớng về theo ánh từ quang. Gây bao nghiệp chƣớng bởi lầm mê. Biển trần khổ lâu đời trôi giạt. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. . sân. Vì tham. Tu xin quyết hành trì. si. miệng. Đem thân mạng nƣơng nhờ Tam Bảo.

(1 xá) OOO 9B. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền. Đại hùng từ phụ Thích-ca. SÁM QUI NGUYỆN (Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A) Trang nghiêm đài sen ngự toạ. Mỗi bƣớc chân đi vào Tịnh Độ. Tập khí năm xƣa rồi chuyển hoá. nằm. O Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Mỗi cái nhìn thấy đƣợc pháp thân. đứng. Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. Nơi cõi đời làm việc độ sinh. Vƣờn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Niềm an vui đem khắp mọi nhà.38 NGHI THỨC SÁM HỐI Đi. Vào ra cƣời nói tƣớng đoan nghiêm. ngồi trong chánh niệm. Giờ phút này Tam Bảo chứng minh. Giúp chúng con viên thành đại nguyện. . Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Hạt giống tốt gieo về muôn lối.

Thƣờng gây đổ vỡ hàng ngày. đạo. phiền não. O Đệ tử thấy mình nông nổi. Bao nhiêu não phiền nghiệp chƣớng. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. vọng. Cung kính hƣớng về Điều Ngự. Không đƣợc sớm gặp chánh pháp. tự ái dẫy đầy. . O Đệ tử phƣớc duyên thiếu kém. Nguyện xin sám hối từ đây. Bao nhiêu phiền luỵ đã gây. Tạo nên bao nỗi hận sầu. Những điều đã làm đã nói. Những nghiệp sát.NGHI THỨC SÁM HỐI 39 Đệ tử lắng lòng thanh tịnh. Dâng lời sám nguyện thiết tha. Chất chứa vô minh. Con đƣờng chánh niệm lãng xao. Vƣờn tâm gieo hạt giống xấu. Bàn tay chắp búp liên hoa. Sống trong thất niệm lâu dài. sân. dâm. Tham. Gây nên từ trƣớc đến nay. Vô minh che lấp tháng ngày.

Hạt giống thƣơng yêu. Gây nên nội kết dài lâu. Hạt lành không mọc tốt tƣơi. Cứ để khổ đau tràn lấp. Làm cho đen tối cuộc đời. Chia cách hố kia càng rộng. Nay con hƣớng về Tam Bảo. Đuổi theo hạnh phúc xa vời. Và bao hạt giống an vui. Vì không hiểu đƣợc kẻ khác. . Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Cho nên hờn giận. O Đệ tử biết trong tâm thức. Có ngày không nói với nhau. hiểu biết. Nhƣng vì chƣa biết tƣới tẩm. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Quen lối bỏ hình bắt bóng.40 NGHI THỨC SÁM HỐI Có lúc tâm tƣ buồn chán. Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Lý luận xong rồi trách móc. Mang đầy dằn vặt lo âu. oán cừu.

Chí thành cầu xin sám hối. Con nguyện sám hối. đổi thay. Thực tập nụ cƣời hơi thở. Hƣớng về các Phật mƣời phƣơng. Duyên Giác. Tƣới lên dập tắt não phiền. Xem thƣờng bảo vật trong tay. Quanh quẩn trong vòng buồn giận. Cùng với các vị Bồ-tát. Học theo đạo lý chân truyền. Giày đạp lên trên hạnh phúc. Thanh Văn. Sống đời chánh niệm tinh chuyên.NGHI THỨC SÁM HỐI 41 Tâm cứ bận về quá khứ. O Đệ tử tâm thành qui ngƣỡng. Đƣa con vƣợt nẻo oan khiên. Xin lấy cam lồ tịnh thủy. Thánh Hiền. Xin nguyện sống đời tỉnh thức. Hoặc lo rong ruổi tƣơng lai. Xin lấy con thuyền chánh pháp. O . Giờ đây trầm xông Bảo Điện. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Tháng năm sầu khổ miệt mài.

Đền đáp công ơn cha mẹ. Giúp ngƣời vơi nỗi sầu đau. Sống trong hiện tại nhiệm mầu. Vun trồng hiểu biết. Nguyện học nói lời ái ngữ. nghĩa bạn dày sâu. Vuông tròn đạo quả về sau. OOO . Thấy đƣợc tự tánh các pháp. Nguyện xin chuyên cần tu tập. Tín thành tâm hƣơng một nén. Ơn thầy. thƣơng yêu. Đem nguồn vui tới mọi nẻo. Thoát ngoài sanh tử trần lao. Nguyện đức Từ Bi che chở. Thƣơng yêu chăm sóc sớm chiều. Trên con đƣờng đạo nhiệm mầu.42 NGHI THỨC SÁM HỐI Đệ tử xin nguyền trở lại. Tập nhìn. tập hiểu thật sâu. Đài sen con nguyện hồi đầu. Xin nguyện học phép quán chiếu. Vƣờn tâm ƣơm hạt giống tốt.

Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập. phƣớc tăng.NGHI THỨC SÁM HỐI 43 10. Sống trong trí tuệ. Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. Giúp ngƣời giác ngộ. Đều vào cõi Phật. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn. Rải ban hạnh phúc muôn nơi. O Nguyện đem công đức tạo thành. Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gƣơng. khắp nơi. Nguyện cho tất cả trời ngƣời. Hoa cƣời. Hƣớng về tất cả chúng sanh mọi loài. tịnh thanh cõi lòng. Xin đem hồi hƣớng xa gần. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phƣơng. an vui đạo mầu. sáng ngời chân tâm. chứng ngộ vô sanh. O Nguyện trừ ba chƣớng trầm luân. (3 xá) OOO .

O . tha thiết nguyện. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng. pháp danh. ngày từ trần. Đất nƣớc hòa bình.44 NGHI THỨC SÁM HỐI 11. tai ách đƣợc tiêu trừ. đại chúng mặc niệm) Nam-mô Bổn Sƣ Thích-ca Mâu-ni Phật O Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. Cửa thiền luôn đƣợc trang nghiêm. lòng tin vào Tam Bảo ngày càng sâu. khởi niệm từ bi. pháp danh. xa lìa nẻo ác. tuổi). gia quyến an khang. Nhà nhà hạnh phúc. LỜI NGUYỆN CUỐI (Chủ lễ quỳ chắp tay. O Chúng con đồng hồi hƣớng cho hƣơng linh (tên họ. Ngƣời ngƣời hƣớng đến đạo mầu. tâm từ với chúng sinh thêm tăng trƣởng. tin sâu Tam Bảo. Chúng con nguyện đem công đức sám hối hôm nay hồi hƣớng cho Phật tử (tên họ. lìa chốn u minh. an khang. Tăng chúng sống trong hoà thuận. oan khiên đều dứt sạch. hƣng thịnh. bệnh căn thuyên giảm. hƣởng thọ). phát tâm tỉnh giác. sinh về cõi Phật an vui. Nơi nơi thấm nhuần mƣa pháp.

(3 xá) OOO 11. phát tâm lành. thƣơng mến nhau. O (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thƣờng Trụ Tam Bảo. từ bi. cùng tụng và lạy) Con xin nƣơng tựa Phật.NGHI THỨC SÁM HỐI 45 Khắp nguyện: ngƣời mất siêu thăng. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng đứng dậy. năm châu an định. Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ. tình với vô tình đều thành Phật đạo. Con xin nƣơng tựa Tăng. chắp tay trang nghiêm. Nguồn tuệ giác. tỏ nguồn tâm. Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo. Bậc Phƣớc Trí Viên Thành. kẻ còn phúc lạc. (1 lạy) O (1 lạy) O (1 lạy) O . Đoàn thể sống an vui. Con xin nƣơng tựa Pháp. bốn biển thanh bình. Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp.

mạnh khoẻ. cầu siêu độ hƣơng linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề. Nhờ công đức ấy mà thƣờng gặp đƣợc các Đức Phật. gia đình trên thuận dƣới hoà. đêm ngủ không thấy ác mộng. Tám là. con cháu đời đời hƣởng lộc. thân và tâm luôn đƣợc an vui. khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vƣơng tôn công tử. tù ngục… Ba là. siêng năng tu tập. tránh đƣợc các tai ƣơng hoạn nạn. ôn dịch. lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi ngƣời đều sinh tâm vui vẻ. Năm là. vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. việc làm thuận lợi. Tâm thức luôn hƣớng về chánh đạo. phƣớc lộc tròn đầy. nếu nhƣ đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ đƣợc chuyển hoá thành nhẹ nhàng. . Mƣời là. kết quả tốt đẹp. nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa. khen ngợi và tin tƣởng. không dám nhiễu hại. diện mạo hiền sáng. đao binh. Sáu là. Bảy là. ác quỷ. Bốn là. trộm cƣớp. thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ thân bằng quyến thuộc. tâm không mong cầu phƣớc báu giàu sang. thân thể luôn đƣợc cƣờng tráng khoẻ mạnh. thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vƣợng. thành hôn. oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại. tâm trí siêu việt. rắn độc. sau khi mạng chung sẽ đƣợc sinh thiên. để gieo trồng cội phƣớc cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. đi đến đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chào đón niềm nở. hùm beo đều tránh xa. thƣờng đƣợc các thiện Thần ủng hộ. kính mến. nhƣng tự nhiên cơm ăn áo mặc đƣợc đầy đủ. nên vào những dịp chúc thọ. nghe pháp. an lành.46 NGHI THỨC SÁM HỐI MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH Một là. vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ. cầu phƣớc. nếu là nữ thì sẽ trở t hành thiện mỹ nhân. lửa. ngày không gặp việc nguy khốn. Hai là. sung túc. tƣớng mạo đoan trang. Long Thiên Hộ Pháp thƣờng gia hộ nên những loài Dạ-xoa. nƣớc. ấn tống kinh điển. cầu tiêu trừ tật bệnh. Chín là. những tội lỗi đã gây ra từ trƣớc đến nay đƣợc tiêu trừ. Ấn Quang Tổ Sƣ dạy: Ấn tống kinh đƣợc vô lƣợng công đức nhƣ vậy. cuối cùng đƣợc thành Phật quả. nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ đƣợc trở nên thông minh lanh lợi.