TiÕt 90 ChiÕu dêi ®«

(Thiªn ®« chiÕu)

Lý C«ng UÈn

Trịnh Thị Phương Mai – thcs Phong Khê

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả, tác phẩm. a, Tác giả
Hãy nêu những nét hiểu biết chính của em về vua Lí Công Uẩn?

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả, tác phẩm. a, Tác giả -LÝ C«ng UÈn (974 – 1028), tøc vua LÝ Th¸i Tæ Quª: Đình B¶ng- Tõ S¬n B¾c Ninh. -Lµ ngêi th«ng minh, nh©n ¸i, cã chÝ khÝ h¬n ngêi và lập được nhiều chiến công.
LÝ C«ng UÈn (974 - 1028)

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả, tác phẩm. a, Tác giả

b, Tác phẩm

Ra đời năm 1010 khi vua Lí Thái Tổ có ý định rời đô từ Hoa Lư về Ninh Bình

Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả, tác phẩm 2. Đọc, tìm hiểu chú thích, bố cục.

a, Đọc b, Tìm hiểu chú thích
- ThÓ lo¹i : Chiếu - Đặc điểm: + Hình thức: Viết bằng văn xuôi hoặc văn biền ngẫu. + Mục đích: Là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. + Nội dung: Thường thể hiện một tư tưởng lớn lao, có ảnh hưởng đến triều đại, vận mệnh đất nước.

9

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả, tác phẩm 2. Đọc, tìm hiểu chú thích, bố cục.

a, Đọc b, Tìm hiểu chú thích c, Bố cục
Phần 1: Từ đầu đến “ không thể không dời đổi”

-> Nêu lí do của việc dời đô.
Phần 2: Đoạn còn lại. -> Lý do chọn thành Đại La.

II. Đọc – Tìm hiểu văn bản 1. Vì sao phải dời đô?
- Trong lich sử Trung Quốc

+ Nhà Thương năm lần dời đô + Nhà Chu ba lần dời đô.

- Mục đích :
+ Muốn định đô ở nơi trung tâm. + Mưu toan nghiệp lớn,tính kế muôn đời cho con cháu + Trên vâng mệnh trời,dưới theo ý dân.

- Kết quả:
+ Vận nước lâu bền + Phong tục phồn thịnh =>Việc dời đô làm cho đất nước phát triển thịnh vượng.

- Thực tế lịch sử nước ta:
+ Nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình + Khinh thường mệnh trời

+ Không noi theo dấu cũ Thương ,Chu

- Hậu quả:
+ Triều đại không lâu bền,số vận ngắn ngủi + Trăm họ phải hao tổn

+ Muôn vật không được thích nghi

12

Lí do của việc dời đô:
Thực tế lịch sử nước ta

Trong lịch sử Trung Quốc:

* Khẳng định việc dời đô là cần thiết , làm cho đất nước vững bền, phát triển thịnh vượng .Bộc lộ tình cảm yêu nước, thương dân chân thành sâu sắc.
* Nghệ thuật so sánh đối chiếu, tương phản, dẫn chứng toàn diện, tiêu biểu ,lập luận thấu tình đạt lý.

2. Lí do trọn thành Đại La. -Về vị thế địa lí: + Ở vào nơi trung tâm đất trời, mở ra bốn hướng nam bắc, đông tây. + Được cái thế rồng cuộn hổ ngồi + Có núi lại có sông + Đất rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng, tránh được nạn lụt lội, chật chội.

- Về vị thế chính trị văn hoá
+ Là đầu mối giao lưu: “ chốn hội tụ của bốn phương”

+ Là mảnh đất hưng thịnh: “ muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi” Câu vănLa là trung theo của đất ngẫu, các vếđángnhau, cân =>Đại được viết tâm lối biền nước, xứng đối là kinh đô xứngnhất dẫn đế vương muôn đờingười nghe. bậc lí lẽ của chứng thuyết phục

Tại sao khi kết thúc bài chiếu, nhà vua không ra lệnh mà lại hỏi ý kiến của quần thần? Cách kết thúc ấy có hiÖn sù Câu hỏi cuối bài mang tinh đối thoại thÓ tác ®ång c¶m s©u s¾c giữa vua dụng gì? d©n vµ thÇn

+ Tin tëng ý nguyÖn dêi ®« cña mình hîp ý nguyÖn nh©n d©n

•Nội dung: Bằng những luận cứ cụ thể vua Lí Công Uẩn

đã khẳng định thành Đại La có đủ mọi điều kiện để trở thành kinh đô của đất nước.

•Nghệ thuật: Câu văn viết theo lối biền ngẫu, các vế đối

nhau cân xứng nhịp nhàng.

III.Tổng kết
1. Nghệ thuật

“ChiÕu dêi ®« ” cã søc thuyÕt phôc m¹nh mÏ bëi lËp luËn chặt chẽ, sắc bÐn, sử dụng câu văn biền ngẫu giầu hình ảnh vµ sù kÕt hîp hµi hoµ giữa lÝ vµ tình. 2. Nội dung
ThÓ hiÖn kh¸t väng cña nh©n d©n vÒ mét ®Êt níc ®éc lËp thèng nhÊt ®ång thêi ph¶n ¸nh ý chÝ tù cêng cña d©n téc Đ¹i ViÖt ®ang trªn ®µ lín m¹nh.

* Ghi nhớ Sgk/51

H·y chän ý ®óng nhÊt cho c©u hái sau ChiÕu dêi ®« thuyết phục ngêi ®äc bëi những yÕu tè nghÖ thuËt nµo ?

A. LËp luËn chÆt chÏ, dÉn chøng tiªu biÓu. B. Sử dụng lối văn biền ngẫu giàu hình ảnh
C. Kết hợp hài hoà giữa lí và tình D. Cả ba đáp án trên

Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho ý kiÕn sau: vì sao nãi ViÖc “ChiÕu dêi ®«” ra ®êi ®· ph¶n ¸nh ý chÝ ®éc lËp tù cêng vµ sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña d©n téc Đại ViÖt ? A. Chøng tá triÒu ®ình nhµ Lý ®ñ søc chÊm døt n¹n phong kiÕn c¸t cø B. ThÕ vµ lùc cña d©n téc Đ¹i ViÖt ®ñ søc s¸nh ngang

hµng víi ph¬ng B¾c
C. Thùc hiÖn ý chÝ vµ kh¸t väng cña nh©n d©n thu giang

s¬n vÒ mét mèi vµ dùng x©y ®Êt níc ®éc lËp tù cêng
D. Cả ba đáp án trên

- N¾m néi dung bµi häc vµ ghi nhí. - Hoµn thiÖn bµi tËp.

- So¹n bµi “HÞch tíng sÜ”