www.fast.com.

vn

Tổng quan về chương trình

Nhập tên (Tên mặc định là ABC)
Nhập mật khẩu (nếu có)

Màn hình đăng nhập vào chương trình

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Giao diện đồ họa
Giao diện 1:

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Giao diện theo sơ đồ hình cây
Giao diện 2:

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Giao diện theo Menu
Giao diện 3:

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Hướng dẫn thay đổi giao diện

Chọn Menu Hệ thống

Chọn khai báo các tham số tùy chọn

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Màn hình khai báo tham số
Chọn Menu Hệ thống

Kích chuột tới Stt 071 chọn mã giao diện: -0: Hình cây -1: Hình Menu - Đồ họa

Kích vào đây để sửa lại giá trị

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT diện tương Đám mã giao
ứng cần chọn VD: 0

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Giao diện theo sơ đồ truyền thống hình cây
Các phân hệ nghiệp vụ Các chức năng tương ứng của phân hệ Chi tiết các chức năng

Giao diện chính của chương trình
Màu hồng biểu thị đang làm việc với cột nào Dùng phím Tab để di chuyển giữa các cột Dùng phím mũi tên để di chuyển lên xuống

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Tổng quan về chương trình
Lên báo các tài chính Các bút toán PB, KC cuối kỳ Kiểm tra báo cáo liên quan Cập nhật chứng từ phát sinh Cập nhật số liệu đầu kỳ Xây dựng hệ thống các danh mục

Khai báo các thông tin cơ sở
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ
Lên báo cáo tài chính Các bút toán PB, KC cuối kỳ - Khai báotra báo cáo liên quan Kiểm các tham số hệ thống - Khai báo tham số hệ đầu tiên Khai báo cáckỳ nhập liệu thống trong Fast chứng từ phát sinh Cập nhật - Khai báo ngày bắt đầu năm tài Ấn vào nút: Sửa giá trị để thay đổi các Cập nhật số liệu đầu kỳ chính tham số, có thể dùng phím nóng bằng
cách nhấn tổ hợp Alt + chữ gạch chân

Xây dựng hệ thống các danh mục
Khai báo các thông tin cơ sở
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Điền các thông tin vào dòng này

Các thao tác đầu kỳ

Lên báo cáo tài chính Các bút toán PB, KC cuối kỳ - Khai báotra báo cáo liên quan Kiểm các tham số hệ thống - Khai báo liệu đầu tiên trong Fast Khai báo kỳ nhập kỳ nhập liệu đầu tiên trong Fast chứng từ phát sinh Cập nhật - Khai báo ngày bắt đầu năm tài Cập nhậtĐây là ngàyđầusố dư số liệu lấy kỳ chính
đầu kỳ

Xây dựng hệ thống các danh mục
Khai báo các thông tin cơ sở
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ

Lên báo cáo tài chính Các bút toán PB, KC cuối kỳ - Khai báotra báo cáo liên quan Kiểm các tham số hệ thống - Khai báo kỳ đầu liệu đầu tiên Khai báo ngày bắt nhậpnăm tài chính trong Fast chứng từ phát sinh Cập nhật Ngày bắt đầu năm tài - Khai báo ngày bắtkhác chính, tài đầu năm ngày này có thể ngày Cập liệu đầu tiên trong Fast chính nhậpnhật số liệu đầu kỳ

Xây dựng hệ thống các danh mục
Khai báo các thông tin cơ sở
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ

Lên báo cáo tài chính - Danh mục tài khoản F2 – Xem thông tin bản ghi Các bút toán PB, - Danh mục khách hàng KC cuối kỳ F3 – SửaDanh mục hàng hoá, vật tư - một bản ghi Kiểm tra báo - Danh mục kho hàng cáo liên quan F4 – Thêm một bản ghi mớinăng Các phím chức - …….. Cập nhật chứng từ phát sinh

F5 – Tra cứu theo mã hoặc theo tên F6 – Đổi mã

Cập nhật số liệu đầu kỳ

Xây dựng hệ thống các Ctrl + F6 – Phân nhóm hàng loạtdanh mục

F8 – Xóa một Khai báo các thông tin cơ sở bản ghi
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ

Việc đặt duy nhất trong hệ thống và Mã phải là mã phải có tínhchương trình phải tính đến việc phát sinh theo thời Mã không được trùng hoặc lồng nhau gian (VD: Hiện A1000) (VD: A100 vàtại ta chỉ có 100 vật tư, nếu Nguyên có thể có đến hàng trình tương laitắc đặt mã trong chương nghìn vật Khi đặt mã không nên dùng các ký tự lạ tư thì ta phải đặt mã như sau: VT0001, (VD:$,@,#,…), không nên gõ có dấu mà không được đặt là VT001) Khi đặt mã có thể đặt bằng số, bằng chữ hoặc kết hợp cả hai Việc đặt mã phải tiện cho việc tra cứu và cập nhật
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ - XD danh mục
Chú ý Mã/Số tài khoản

Các phím chức năng

TK mẹ là tài khoản Danhngay trước nó đứng mục tài khoản

- Đường dẫn đến các danh mục luôn theo Khai báo Nhận để lưu thông tin vừa nhập các thuộc tính quy tắc: Phân hệ/Danh mục từ điển/Danh của Hủy để hủy bỏ thông tin vừa nhập. tài mục tương ứngCó khoản thể dùng phím nóng bằng tổ
hợp phím Alt+ chữ gạch chân
Khai báo PP tính chênh lệch tỷ giá nếu là TK ngoại tệ
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ - XD danh mục
Phải khai báo mã và tên khách hàng

Danh mục khách hàng Các thông tin còn lại không bắt buộc phải khai báo. Khai báo có đầy sinh khi nhập Tất cả các đối tượngcác phát đủ thìcông nợ đều phải xây mã khách trên đối tượngcác dựng mã, mỗi chứng từ thông giao kèm sẽ hiển thị 1 mã. Các đối tượng ít tin đidịch hoặc khách vãng lai thì đặt chung 1 mã

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ - XD danh mục
Lựa chọn cách tính giá vốn: 1 – Trung bìnhtư chỉ có 1 Mỗi loại vật tháng 2 –Cácđơn vịnày không bắt buộc Đích danh tính Vật tư có TK theo thông tin bắt buộc thể Những dõi tồn 3 – NTXT kho báo, nếu không khai không khai hoặc khai báo 4 – Trungtùy chọnđộng sửa bình phải di cho Khai báo khi TK báo hàng hóa vật tư kho trong khoản nhật Danh mụcở đâycậpvậthạch toán PS Khai báo tài khi tư chứng từ hay không? khoản sẽ phải định Nhập mã nhóm vật tư tương ứng (1, 2, 3) đã khai báo bên DM nhóm vật tư.

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ - XD danh mục

Khai báo tùy chọn báo Số lượng kho khaikho công ty hay kho đại lý không nhất thiết phải giống Nếu là kho đại lý thì phải thực khaimà phụ thuộc vào tế báo tài khoản Danh cầu quản hàng nhu mục kho lý

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ - Cập nhật số dư đầu kỳ

Lên báo cáo tài chính đầu tiên trong Nhập số dư nợ hoặc dư có Nếu ngày nhập liệu nợthường Nhập - Cập nhật số dưFast khác với số dư đầuhoặc dư có đầu kỳ các TK năm tài chính ngày Nếu có số dư Các bút toán PB, KC cuốikỳ ngoại tệ thì đầudư nợ hoặc kỳ đầu kỳ Nhập - nhập cảnhật số dưthì phảikỳ các dư đầu năm nợ Cập số ngoại tệ đầu nhập số TK công phải tiền dư có đầu kỳ và nguyên tệ - Cập nhật số tồn kho đầu kỳ Kiểm tra Các phím chức quanhiển thị - báo cáo liên năng Cập nhật số dư đầu kỳthanh TK thường trên các tiêu đề - Khác với danh mục và Cập nhật chứng từ phát sinh là duy Cập nhật số liệu đầu kỳ
nhất, ở đây ta dùng phím F3 để thêm mới số dư tài khoản

Các tài khoản thường là các tài Xây dựng hệ thống các danh mục khoản không theo dõi công nợ chi các thông tin cơ 156,…) Khai báo tiết (VD: 111, 112, sở
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ - Cập nhật số dư đầu kỳ

!

thể mã khách. Nếutất đã khai báo vào số trong không nhớ, bấm liệu đầu tiên dư choFast cả TK công nợ Nếu ngày nhậpphím đầu tiên hoặctrìnhcó nguyên liệu số dư nợ trong sẽ khác Nhập Enter chương dưFastbật ra Vào số dư đầu kỳbắt đầu đầutài của kháchta phải chọn số các kỳ với ngày cho tệ năm tài chính, hàng nhập danh mục tương ứng để lựa dư đầu năm 131, số dư từng TK có ngoại khoản công nợ (VD: (nếu có) cho nợ hoặc dưcông nợ Nhập tệ đầu kỳ 331, 141,…) chi tiết cho từng của khách hàng (nếu có)

Số liệu chi tiết của từng TK sẽ được chương Các phím chức năng vẫn hiển thị trên thanh trình tự động tổng hợp và mang sang thành phím F4 tài TK mới số số dư Nếu cácđể thêm công nợ Cậpcông cụ. đầu kỳ củakỳ các khoản thì chỉdư thể nhậtdư Dùngđầunhập tài khoản nào số có công nợ của 1 vào Có thểấn (khách hàng) ngày nhập đối số dư cho xác tài xác để khoảncó tượng định bằng đúng Ngày Nhập chínhTK đó. Nếu tài chi tiết & được nhập chính khoản trắng &

đối tượng (mã khách hàng)
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác đầu kỳ - Cập nhật số dư đầu kỳ

!

Người sử dụng sẽ phải chủ động cập nhật số dư đầu kỳ/đầu năm của các TK này như số dư Vào số liệu tồn khokhoảnkỳ của các tài đầu thường

Nhập tổng số lượng tồn TK giá (VD: Số liệu chi tiết của Nhậpkho của vật tư kho 153,..) từng tổng khotrị tồn 152, Nhập trình tự động tệ tồn nguyên tệ giá trị tư sẽ không được chương tổngcủa vật ngoạitổng hợp nào thì đơn và kết chuyển thành số dư đầu có thể TK Cập nhậtNếu nhập kho khođầuchỉ kỳgiá) vào số số tồn (không nhập kỳtư của có) kho của vật (nếu liệu cho kho đó. Nếu để trắng có thểnhập Ngày được ấn định bằng đúng ngày vào đầu tiên trongcả các kho báo liệu số dư cho tất Fast đã khai

cho những vật tư, hàng hóa không sử dụng phương pháp NTXT để theo dõi giá vốn

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Các Phiếu thu tiền mặt, tiền gửi chứng từ mặt Các chứng từ nhập, công nợ phải trả Lên từ xuất, công nợ cáo tài chính Các chứng báophiếu thu, nhưng taphải thu Có rất nhiều loại toán chứng từ phải nằm tâm chỉ quan Ngày hạch Các chứng từ khác thời gian làm việc đến các loại sau: trong hạch Các cácNgày khoảngtiền mặt, tiền gửi búttài tiết theo KC Theo – ThuTSCĐkhoảntoán và cuối (thường dùng) dõi chính toán PB, khách hàng kỳ xác mã khách Kế 2Nhập tiền chi lập chứng từ toán ngày

Các chức năng chính

-

hoặc Enter để lựa chọn 9 – Khác Theo Kiểm tra báothu, chi dõi các tiền cáo liên trong danh khoảnmặt, tiền quan Các chứng từmục khách hàng gửi

Người sử dụng có thể khai báo tùy chọn có xuấtngoại tệchọnsổ chọn Theo dõi các loại hiện cửa loại Lựa Cập nhật chứng không sinh ngoại phát thời gian làm việc haytừtệ muốn(Hệ Cung cấp các báo cáo về thu, chi hạch toán thống/Danh mục từnăng củatham Các nút chức điển và Cập nhật số liệu đầu kỳ số tùy chọn/Khai báo các tham số các màn hình nhập liệu tùy chọn) trên thanh công cụ nằm Xây dựng hệ thống các danh mục
Khai SOFTWARE FOR BETTER tin cơ sở báo các thông MANAGEMENT
www.phufast8.wordpress.com
Fast Accounting

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Phiếu chi tiền mặt
Sau khi hạch toán xong (thao chi, nhưng ta chỉ quan tâm Có rất nhiều loại phiếu tác giống phiếu loại sau: đến các thu) ta click chuột trái vào đây để kê thuế (thường dùng) 2 – Chi cho khách hàng 8 – Thanh toán chi phí trực tiếp bằng tiền (kê thuế) 9 – Khác

Lựa chọn mẫu báo cáo khách VAT có thể khác với mã Mã (3, 4, 5) tương ứng với khách hạch toán. Nếu không có các bảng kê thuế trong danh mục thì không cần nhập mã mà nhập thẳng tên khách
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Giấy báo có (thu) ngân hàng

Thao tác cập nhật tương tự Phiếu thu tiền mặt

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Giấy báo nợ (chi) ngân hàng

Thao tác cập nhật tương tự Phiếu chi tiền mặt

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Báo cáo liên quan
Sổ quỹ

Chọn tài khoản cần xem

Báo cáo tiền

Chọn khoảng thời gian mặt, tiềnbáo cáo lên gửi ngân

hàng

Danh sách mẫu - Báo cáo liên quan đến phân hệ - Dùng phím F7 để in biểu báo nào thì -nằm trong phận hệ đó từ tương ứng cáo Đánh dấu vào chứng Chọn mẫu báo - Người dùng lựa chọnxem cáo hoặc dùng cáo muốn chuột rồi click đúp báo trái Các loại hình kết tương ứng phù hợp để xem, Enter để quay lại tổ hợp phím Ctrl + xuất báo cáo in, kiểm tra. VD: Sổ chi tiết (nếu muốn sửa) chứng từ quỹ
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Các chứng từ muamặt, tiền gửi Phiếu nhập tiền hàng Các chứng từ nhập, công nợ phải trả Lên từ xuất, tài thuế cáo kê chính Các chứng báo đây đểcông nợ phải thu Click vào đầu từ khác Các chứngvào (nếu có). Thao tác Phiếu nhập mua hàng giống Phiếu chi tiền mặt Các bút toán PB, KC cuối kỳ Kế toán TSCĐ
Phiếu nhập khẩu

Kiểm tra báo cáo liên quan từ Các Các chứngnhậpnhập, công nợ phải trả Phiếu mua xuất thẳng chứng khi muốnnhật chứngvật phát sinhhóa từ - Dùng Phiếu thanh toán mua từ tư, hàng Cập nhập tạm ứng từ nhà cung cấp trong nước. Cập nhật số liệu đầu kỳ - Chứng từ này kiêm thường Phiếu nhập kholuôn phiếu nhập kho Hóa đơn mua hàng (dịch vụ) dùng Xây dựng hệ thống các danh mục Khai SOFTWARE FOR BETTER tin cơ sở báo các thông MANAGEMENT
www.phufast8.wordpress.com
Fast Accounting

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Phiếu nhập khẩu

- Dùng khi muốn nhập mua vật tư, hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoái. - Chứng từ này kiêm luôn phiếu nhập kho

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Phiếu nhập mua - xuất thẳng

- Dùng khi muốn nhập mua vật tư, hàng hóa từ nhà cung cấp rồi xuất thẳng mà không cần làm thủ tục xuất kho. - Chương trình sẽ tự động tạo ra Phiếu xuất
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Hóa đơn mua hàng (dịch vụ)

Dùng khi mua TSCĐ, CCDC,… từ nhà cung cấp và hạch toán qua tài khoản công nợ

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Phiếu nhập kho

4 – Nhập từ sản xuất 9 – Nhập khác

Dùng để nhập các thành phẩm từ sản xuất, nhập trả lại NVL từ sản xuất, nhập nội bộ

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Báo cáo liên quan

CHỨNG TỪ
Phiếu nhập mua hàng Phiếu nhập khẩu Phiếu nhập xuất thẳng

Báo cáo hàng nhập mua Báo cáo công nợ

BÁO CÁO
Báo cáo hàng nhập Báo cáo công nợ

-

Sổ chi tiết tài khoản
Sổ tổng hợp tài khoản Báo cáo tồn kho Báo cáo thuế
Fast Accounting

Phiếu nhập chi phí
Phiếu nhập kho Phiếu nhập hàng bán bị trả lại Hóa đơn mua hàng (dịch vụ)

-

- ……….. SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Các chứng từ tiền mặt, xuất kho Hóa- đơn bán hàng kiêm phiếutiền gửi - Các chứng từ nhập, công nợ phải trả Lên từ xuất, tài chính - Các chứng báo cáo công nợ phải thu Có 2 từ xuất bán: - Các chứng dạngkhác – Xuất bán Các1bút toán PB, KC cuối kỳ - Kế toán2TSCĐbán nội bộ – Xuất Kiểm tra báo cáo liên quan Các Các chứng từ xuất, công nợ phải thu Phiếu xuất kho chứng khi muốn xuấtKê số seri vàtư,hóa sinhcho Kê chứng số hàng hóa - Dùng bán vật từ phát Cập nhật số seri và số hóa Phiếu xuất điều thuế luôn kho đơn thuế luôn ở đây đơn chuyển ở đây từ khách hàng Cập nhật số liệu đầu - Chứng này xuất luôn phiếu xuất kỳ thường từ Phiếukiêmtrả lại nhà cung cấp kho Hóa đơn dịch vụ dùng Xây dựng hệ thống các danh mục Khai SOFTWARE FOR BETTER tin cơ sở báo các thông MANAGEMENT
www.phufast8.wordpress.com
Fast Accounting

Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Phiếu xuất kho
Có 2 dạng xuất: 4 – Xuất cho sản xuất 9 – Xuất khác

Dùng để cập nhật các phiếu xuất NVL, CCDC cho sản xuất, cho sử dụng và khác

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Phiếu xuất điều chuyển

- Dùng trong trường hợp điều chuyển vật tư giữa các kho trong nội bộ đơn vị hoặc xuất hàng ký gửi đi bán tại các đại lý - Chương trình sẽ tự động tạo luôn phiếu nhập kho điều chuyển Fast
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Hóa đơn dịch vụ

Dùng khi bán TSCĐ, dịch vụ, công trình xây lắp

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong kỳ - Báo cáo liên quan
Báo cáo thuế GTGT đầu ra Tổng hợp nhập xuất tồn

CHỨNG TỪ
• • • • •

BÁO CÁO
Báo cáo hàng xuất

Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho Phiếu xuất kho Phiếu xuất điều chuyển kho Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp Hóa đơn dịch vụ

-

Báo cáo công nợ
Sổ chi tiết tài khoản Sổ tổng hợp tài khoản Báo cáo tồn kho

-

www.phufast8.wordpress.com

Báo cáo thuế
………..

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

Các phát sinh trong kỳ - Cập nhật chứng từ
Các chứng từ tiền mặt, tiền gửi Các chứng từ nhập, công nợ phải trả Lên từ xuất, tài chính Các chứng báo cáo công nợ phải thu Xây Cácdựng cáctừ khác liên quan chứng danh mục Các bút toán PB, KC cuối kỳ Kế toán thông tin về TSCĐ Cập nhật TSCĐ Kiểmtoán TSCĐ Kế tra báo Tính khấu hao TSCĐ cáo liên quan

-

Các thao tác chung với Kế toán TSCĐ

Danh mục Khai báo thôi Danh mụckhấu hao TSCĐ mục Cập nhậtmục số liệu đầu kỳ bộ mụcbáolý do tài sản phân Khai giảm loại phận nguồn tăng nhóm Xây dựng hệ thống các danh mục tài sử Điều chỉnh giá trị tài sản vốn giảm tài sản dụng SOFTWARE TSCĐ MANAGEMENT Phân bổTSCĐcác thông sảncơ sở Khaikhấu haoFOR BETTER tin báo
www.phufast8.wordpress.com

Điều chỉnh khấu hao tháng phát sinh Danh CậpDanh chứng từ nhật Danh

Fast Accounting

Xây dựng các danh mục từ điển

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Danh mục nguồn vốn
F4: Thêm mới DM nguồn vốn

Mã nguồn vốn

Tên nguồn vốn

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Dnah mục lý do tăng giảm TSCĐ

F4: Thêm mới

Mã lý do Tăng, giảm

Tên lý do Tăng, giảm

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Cập nhập thông tin về tài sản
F4: Thêm mới Tài sản

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Màn hình cập nhập thông tin tài sản
Thông tin chính
Tên tài sản Chọn bộ phận sử dụng

Chọn danh mục nhóm TS
Chọn từ danh mục lý do tăng Ngày tăng Đánh ngày tính khấu hao Số kỳ khấu hao = số tháng khấu hao

TK tài sản TK khấu hao TK chi phí Phân nhóm

Danh mục nguồn vốn

Gõ nguyên giá TS

Giá trị đã khấu hao

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Tính khấu hao TSCĐ

Chọn tháng tính khấu hao
Chọn mã tài sản

Nhận

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Điều chính giá trị tài sản
Chọn mã TS cần điều chỉnh Điều chỉnh tăng

F4: thêm điều chỉnh tăng (giảm)

Điều chỉnh giảm

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Khai báo tăng giảm
Chọn năm Tháng tăng Mã nguồn vốn Lý do tăng Ngày tăng Nguyên giá tăng GT khấu hao phần tăng thêm

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Khai báo thôi khấu hao

Chọn mã TS thôi khấu hao
Chọn ngày thôi khấu hao

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Hệ thống báo cáo

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Khai báo giảm tài sản

Chọn mã TS giảm Mã giảm Ngày giảm Ngày kết thúc khấu hao

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Liên hệ Để biết thông tin về sản phẩm, dịch vụ và mua phần phần mềm các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo thông tin:
       CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIÊP FAST Phòng Kinh Doanh Đào Đức Phú Tel: 37715590 máy lẻ: 128 Mobile: 0912346899 Email: phudd@fast.com.vn Gmail: daoducphu@gmail.com

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

CÁM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC BẠN!

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

www.fast.com.vn