P. 1
do_an_nen_mong_014

do_an_nen_mong_014

|Views: 193|Likes:
Được xuất bản bởiJacky Lee

More info:

Published by: Jacky Lee on Aug 23, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.

Ngô Phi Minh
ồ án nền móng là một trong những môn h! "#$n trong hàng %&# mà '(t !) ng*+i ,-
s* nào !.ng /h0i h! "#$. Môn h! nh* %1t những 2i3n g4!h %&# ti3n !ho mi !ông tr5nh là
nền t0ng 2ững !h6! !ho sinh 2i3n tr*7! ,hi r+i ,h8i gi0ng %*+ng.
Nội 9#ng môn h! gi:/ sinh 2i3n làm "#;n những !ông 2i<! th=! ti>n '$o gồm? th@
nghi<m hi<n tr*+ng th# thA/ tài li<# %B$ !h(tC /hDn t@!h 2à thEng ,3 !á! sE li<# %B$ !h(tC tr3n !F
sG %ó %*$ r$ /h*Fng án móng hH/ lI.
Một !ông tr5nh !ó thJ %*$ r$ nhiề# /h*Fng án móngC n3n mKi /h*Fng án /h0i %*H!
t@nh toán ,- l*Lng tr*7! ,hi %*$ r$ /h*Fng án móng hH/ lI. Ph*Fng án móng /h0i %0m 'Mo
%:ng N3# !&# ,- th#AtC t@nh On %BnhC ,h0 nPng !hB# l=! 2à /h0i %0m '0o N3# !&# ,inh tQ.
Đồ án gồm R /h&n?
Ph&n S? Thống kê số liệu địa chất
Ph&n SS? Thiết kế Móng băng
Ph&n SSS? Thiết kế móng cọc
Ngoài r$ !Tn ,Um th;o V '0ng 2W XV thJ hi<n m1t 'Yng !ông tr5nhC m1t !6t %B$ !h(tC !(# t4o
!hi tiQt 'E tr@ !Et thZ/ 2à !á! !hi tiQt /h[! 2[ !ho 2i<! thi !ông 2à giám sát !ông tr5nh. \ong
song th;o %ó %*H! s= h*7ng 9]n !^$ Ths. Ngô Phi Minh !_ng một sE tài li<# ,Um th;o %M gi:/
tôi hoàn thành %ồ án nàN.
Do !Tn h4n !hQ 2ề ,iQn th)! n3n 2i<! t@nh toán 2à 'E tr@ !Et thZ/ nhiề# !hO ,hông %*H!
hH/ lI hoàn toàn. Trong t*Fng l$i sW tiQ/ t[! hoàn thi<n ,iQn th)! !^$ m5nh %J 'O s#ng làm %ồ
án hoàn !h`nh hFn.
XIN CHN TH!NH C"M #N $
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng V
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
M%C &%C
'H(N I) TH*N+ ,- .* &I/0 123 CH4T T5ang
S. Tài li<# !ông tr5nh ..............................................................................................R
SS. Gi7i thi<# 2ề tài li<# %B$ !h(t ............................................................................R
'H(N II) THI6T ,6 M7N+ 89N+
S. T0i trng thiQt ,Q móng 'Png..............................................................................b
SS. chn !hiề# sD# móng 2à dá! %Bnh 9i<n t@!h %áN móng ....................................b
SSS. eiJm tr$ On %Bnh 2à 'iQn 94ng !^$ %(t nền........................................................f
SV. eiJm tr$ %ộ l:n On %Bnh t4i tDm móng...............................................................g
V. há! %Bnh !hiề# !$o móng ..................................................................................Vi
VS. T@nh toán nội l=! 2à 'E tr@ !Et thZ/....................................................................Vj
'H(N III) T:NH T;<N =! THI6T ,6 M7N+ C>C
S. Dữ li<# t@nh toán móng !! kTcT.....................................................................jl
SS. T@nh toán thiQt ,Q móng !!...............................................................................jl
V. chn ,@!h th*7! sF 'ộ .............................................................................................jl
j. T@nh s)! !hB# t0i !^$ !! P
!
......................................................................................jl
R. chn %ộ sD# %1t %Q %ài..............................................................................................jb
m. chn sE l*Hng 2à 'E tr@ !!......................................................................................jb
l. eiJm tr$ %ộ l:n móng !!........................................................................................jf
b. eiJm tr$ d#N3n th^ng %ài !! ..................................................................................Rj
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng j
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
'H(N I
TH*N+ ,- .* &I/0 123 CH4T
I?T!I &I/0 C@N+ TABNH
• Giá trB nội l=! !ho G !á! !ột nt0i trng t@nh toáno
o l=! 9! N p bg nTo
o mom;nt M p Vj nTmo
o l=! ng$ng q p Vg nTo
• M1t 'Yng móng SS
MCT 8DN+ M7N+ II
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng R
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
II? +IEI THI/0 T!I &I/0 123 CH4T
• ehEi l*Hng %B$ !h(t gồm R hE ,ho$n ?
o hE ,ho$n V nHeVo sD# RlCi m
o hE ,ho$n j nHejo sD# RlCi m
o hE ,ho$n R neHRo sD# RlCl m
TOng %ộ sD# %M ,ho$n là VilCi m 27i nhiề# m]# %(t ng#N3n 94ng 9_ng %J thPm 9T %B$ t&ng 2à th@
nghi<m dá! %Bnh t@nh !h(t !F lI !^$ !á! l7/ %(t .
F?Cấu tGH địa chất
• M1t !6t %B$ !h(t jk
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng m
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng l
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng b
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
'H(N I)
THI6T ,6 M7N+ 89N+
I?T"I TA>N+ THI6T ,6 M7N+ 89N+?
o +iJ t5ị nKi lLc tMnh tHJn nhN sau?
\TT VB tr@ %1t l=! r=! 9! N
tt
neNo
Mom;nt M
tt
neNmo
r=! !6t q
tt
neNo
V lX bgi Vji Vgi
j lk bgi Vji Vgi
R lc bgi Vji Vgi
m lD bgi Vji Vgi
l ls bgi Vji Vgi
TOng Rmli bii gli
o +iJ t5ị nKi lLc tiêu chuOn nhN sau) (hệ số vược tải không quá 1.15)

tt
tc
N
N
N
·
C
tt
tc
M
M
n
·
C
tt
tc
Q
Q
n
·
\TT VB tr@ %1t l=! r=! 9! N
t!
neNo
Mom;nt
tc
M
neNmo
r=! !6t
tc
Q
neNo
V lX bii Vim.Rl Vbl.ji
j lk bii Vim.Rl Vbl.ji
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng t
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
R lc bii Vim.Rl Vbl.ji
m lD bii Vim.Rl Vbl.ji
l ls bii Vim.Rl Vbl.ji
TOng Riii ljV.tl fjb
chn l7/ %(t %1t móng là V$? sZt %ộ 9uo !$oC tr4ng thái mềmC !ó 'ề 9àN t4i eH
V
p t.m mC eH
j
p g.m
mC eH
R
p t.j mC 27i !á! t@nh !h(t !F lI %1t tr*ng nh* s$#?
\E li<# !á! t@nh !h(t !F lI %1t tr*ng s$# ,hi thEng ,3?
Độ vm ? w p ft.tl x
D#ng trng ri3ng ? γ p m.tm eNym
R
r=! 9@nh %Fn 2B ? ! p t.lfR eNym
j
Gó! m$ sát trong ? ϕ p R
i
Riz
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng f
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
II? CH>N CHIP0 .0 M7N+ =! X<C 12NH QI/N T:CH 1<R M7N+
SbTUV?
&WX F3) c p t.lfR neNym
j
o { Y
SS
p m.tm neNym
R
o { Y|SS p m.tm neNym
R
o
chn !hiề# sD# !hôn móng ? D
}
p V.l nmo
chn 'ề rộng móng sF 'ộ '
i
? V nmo
chiề# 9ài móng 'Png ? r p V~m~b~b~m~V p jj nmoC 27i %&# th•$ lm p Vymdlmin p Vnmo
XCkCD? rà !á! h< sEC !ó thJ tr$ '0ng %J dá! %Bnh?
ϕ p Z
[
Z[\ ⇒
X p i.ibVm
k p V.jmlm
c p R.lVii
¹
¹
'
¹
¹
Trong %ó tOng t0i trng th;o /h*Fng th€ng %)ng
( )
Rmli
tt
N KN ·
( ) Riii
tc
N KN ·
Th;o tr4ng thái gi7i h4n SS t$ !ó?
( )
V j
i
. . . | .
II II f II II
tx

! "# $ % %c
k
γ γ
×
· × + +
( )
( )
V.V V
i.ibVm m.tm V.jlm V.l m.tm R.lV t.lfR
V.V
Rl.tb V
II
II
! #
! #
×
· × × + × × + ×
⇒ ·
D=$ 2ào %iề# ,i<n làm 2i<! !^$ %(t nền ?
tc II
& ! ≤
Á/ l=! %áN móng ?
|
tc
tc t# f
N
& %
'
γ · + ×
×


( )
Riii VRb
jj V.l t.il j
jj
tc
&
# #
· + × · +
×
T• nVo 2s njo ? ⇒' p j.mb nmoC !hn ' p j.l nmo
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng g
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
Di<n t@!h %áN móng sF 'ộ ?
.
tc
II
t# f
N
'
! % γ( )
j
Riii
jj j.l ll bRi.jl
Rt.tb jj V.l
tc
II
t# f
N
' # (
! % γ
⇔ · × · × · ≥ · ·
− × − ×

nm
j
o
→ehông tho0
III? ,I]M TA3 1^ _N 12NH =! 1^ 8I6N Q`N+ Ca3 14T NPN QbEI
1<R M7N+)
F? ,icm t5a sdc chịu tei cfa đất ngn hNWi đJi cjng t5knh)
tc
t# II
& ! ≤
{
m$d
V.j
tc
& ! ≤ ×
{
min
i
tc
& ≥
Trong %ó? •
SS
pRl.tb neNym
j
o
tc
t#
& ? rà á/ l=! ti3# !h#vn tr#ng '5nh !^$ nền %(t tá! 9[ng l3n %áN móng.
( ) ( )
j j
Riii
jj V.l lb.ml y Rl.tb y
bb
tc
tc
t# t# f
N
& % KN KN
'
γ · + × · + × · >

→ehông tho0
m$d min
?
tc
&

rà á/ l=! ti3# !h#vn l7n nh(tC nh8 nh(t !^$ nền tá! 9[ng l3n %áN móng?

tc tc
tc
t# t# f
N M
& %
' )
γ · + × t
∑ ∑
Trong %ó?
w? Mom;nt ,háng #En
( )
j j
R
j.l jj
jiV.b
b b
# (
)
× ×
· · ·
?
tc
M

TOng mom;nt 9+i 2ề tDm móng
( ) ( ) ( ) ( )
V
Vji Vji Vji Vji Vji Vgi Vgi Vgi Vgi Vgi i.l ttl
Vl
tc
M KN · + + + + + + + + + × ·

eQt "#0?
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Vi
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
( ) ( )
j j
m$d
ljV.ml
tf.ml fV.im y V.j Rl.tb mR.Rj y
jiV.b
tc
II
& KN ! KN · + · > · × ·
→ehông tho0
( )
j
min
ljV.tl
tf.ml tl.fb y
jiV.b
tc
& KN · − · ‚ i ntho0o
÷→ehông tho0 %iề# ,i<n On %Bnh.
I=? ,I]M TA3 1^ &lN _N 12NH T`I TM M7N+)
Độ l:n !^$ móng %*H! t@nh th;o /h*Fng /há/ tOng /hDn sE t)! là t@nh tOng %ộ l:n !^$ !á! /hDn sE
trong 2_ng !hi# nZn. ĐEi 27i nhà ,h#ng '3 tông !Et thZ/ %ộ l:n gi7i h4n t4i tDm móng là f!m. T$
t@nh !ho móng t4i l7/ th) j.
,iJm tr$ %iề# ,i<n? \≤ \
gh
nf!mo
T@nh l:n 'Yng /h*Fng /há/ tOng /hDn 'E?
Á/ l=! gDN l:n t4i %áN móng ?
( )
tc
tc
g* f t# f
N
+ + % %
'
γ γ γ · − × · + −


( ) ( )
j
Riii
jj m.tm V.l fi.mR y
ll
KN · + − × ·
( )
j
V.l m.tm t.VV y
t#
KN σ · × ·
CJc bNWc tMnh tHJn đK lmn nn định bong XhNpng XhJX tnng Xhqn bố)
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng VV
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
V. VW !á! 'iJ# %ồ )ng s#(t '0n thDn
t#
σ
n)ng s#(t hữ# hi<#o 2à )ng s#(t gDN l:n
g*
σ
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Vj
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
cá! thông sE t4i %áN
knmo rnmo
( ) y jo
g*
+ KN
( )
j
y
t#
KN σ
j.li jj fi.mR t.VV
r7/ ĐiJm ƒnmo „y' e
σ„
neNym
j
o
σ't
neNym
j
o
Pli
neNym
j
o
Pji
neNym
j
o
;Vi ;ji \in!mo
i i i V fi.mR t.VV f.jg fb.Vil i.ttf i.tbV i.mtf
V V i.l i.jl i.gRl tl.ji g.mf Vi.bb fV.ijl i.ttt i.tbj i.mmj
j j V i.l i.gti bl.lR VV.fl VR.iR tj.VRl i.ttb i.tbR i.Rbm
R R V.l i.tl i.bbl lj.bf Vm.jj Vl.mi bj.bli i.ttl i.tbl i.jjg
m m j V i.lji mV.fj Vb.lg Vt.tt lb.lRl i.ttm i.tbb i.jmb
l l j.l V.jl i.mmm Rl.tV Vf.gb ji.Vm lj.tgi i.ttR i.tbb i.jVi
b b R V.l i.Rbf jg.lg jV.RR jj.lV li.jli i.ttj i.tbb i.Vfi
t t R.l V.tl i.RRj jl.fg jR.ti jl.iR mg.iRi i.ttj i.tbb i.Vlf
f f m j i.jtl jj.VV jb.it jt.jl mt.fRl i.ttV i.tbb i.Vmi
g g m.l j.jl i.jtR Vg.ib jf.mm Vm.jj jR.tl i.ttb i.ttR i.ibb
TOng %ộ l:n j.lbR
ThHe đigu kiện nn định lmn) . T I?rsZScmV t .gh T u ScmV
=? X<C 12NH CHIP0 C3; M7N+ HSmV)
chn '3 tông kjiC h< sE làm 2i<! !^$ '3 tông là? γ
'
p i.g
o c*+ng %ộ !hB# nZn? •
n
p VV.l nMP$o
o c*+ng %ộ !hB# ,Zo? •
,
p i.g nM/$o
chn 'ề 9àN móng h p h
o
~ $ p i.bl ~ i.il p i.t nmo
chn !hiề# !$o s*+n h
s
p i.l nmo
kề rộng s*+n '
s
p '
!
~ jh
s
p i.R ~j
×
i.l p V.R nmo
chiề# !$o '0n h
'
p i.jl nmo
kề rộng '0n '
'
p k p j.i nmo
eiJm tr$ %iề# ,i<n d#N3n th^ng tr3n r p V nmo !hiề# 9ài móng 'Png?
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng VR
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh

( )
( ) ( )
( )
j
j
ài thá/ d#N3n
Rmli
bj.tR y
ll
V V j V.R
i.Rl
j j
tt
tt
n,t
s
ng-
N
& & KN
'
$ #
.
· · · ·
× − × −
· · ·

• ( )
ài thá/ d#N3n
bj.tR i.Rl jV.gl
tt
xt ng-
& + . KN · × · × ·
o h
o'
p h
'
- $ p i.jl - i.il p i.j nmo
o $ p l n!mo? r7/ '3 tông '0o 2<

( ) ( )
R
á/ d#N3n
R
i.tl i.tl i.g Vi i.j V VRl
m
cx k xqth k -#
& ! . ! h ( KN · × × · × × × · × × × × ·
VAN tho0 %iề# ,i<n d#N3n th^ng 25? P
dt …
P
!d
=I? T:NH T;<N N^I &vC =! 8* TAI C*T THw'
V. T knh tHJn nKi lLc)
$. xui đni tiết hiện móng băng thynh hknh chz nh{t đc tMnh nKi lLc)
hp i.tnmo{ h
$ p
i.Rnmo{ h
'
p i.lnmo{ '
s
p V.R
b? 8icu đ| nKi lLc th}H XhNpng học cfa móng băng
Th;o †.s.ko‡l;sC T;r„„$ghiC H$ns;n?
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Vm
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
( ) ( )
i.l
n c + n
K / cN $N / N 0
γ
γ γ
·
× + +
\.S?cp mi
ƒ
n
p V.bnmo? Độ sD# ,h0o sát
ϕp Ri
i
Riz tr$ '0ng T;r„„$ghi ⇒N
!
p b.tgbC N
γ
p i.mlC N
"
pV.mVt
cp t.lfR neNym
j
o
kp j.l nmo
γp m.tm neNym
j
o
VAN?
( ) ( )
j
mi tl.fR b.tgb i.l m.tm j.l i.ml mi nm.tm V.mVto V .b jlgf y
n
K KN · × × + × × × + × × × ·
Mô %#n %àn hồi !^$ '3 tông? sp jtiiiiii neNym
j
o
T@nh 2à 2W 'iJ# %ồ nội l=!?
8"N+ ,6T x0" T:NH T;<N
~inll}5 .H•t€a5} •}5siHn F?[
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Vl
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
o Mom;nt "#án t@nh? SpV.gts-ij
o kề rộng móng? kp j.iis~ii
o H< sE 9*7i nền móng? ,p g.tjs~iR
o Mo9#l; %àn hồi !^$ '3 tông{ sp j.tispit
VS T•S cHˆ‰sN VS DˆNG MŠMsNT rˆc cXT
i i.ifjbfmbgl b.blVffs-il g.lftjs-ib
i.V i.ifjVfmRbj V.itVgtljtR jV.mVbliVib
i.j i.ifVbfmiit m.jtgiRRtft mj.tiRiiRgV
i.R i.ifVVfRltt g.bifjmjtRj bR.flglibml
i.m i.ifibfjgfR Vt.imbbiitl fm.fflgtfR
i.l i.ifiVfjigg jb.lfVVijVR Vil.tfjRbVj
i.b i.itgbfitbm Rf.VgftRRll Vjb.lmfllgb
i.t i.itgVtftfR lV.ffbmbggV Vmt.VfmmRVg
i.f i.itfbtlgjl bt.bRVjbgjR Vbt.bfgtfV
i.g i.itfVtVgjb fl.mjiibbt Vff.ibmRmlb
V i.ittbbbmfl Vil.jRgtbtf jif.Rittgit
V i.ittbbbmfl Rlf.jRgtbtf -mfV.bgjjigR
V.j i.itbbmjgmV jbl.gVgjmib -mmV.biVtVif
V.m i.itlbiVmmV VfV.lbRjgjf -mij.imtgbfb
V.b i.itmlmtbbt Vil.ibRtmVV -RbR.iRffVRV
V.f i.itRmfbttm Rb.RVVVjVtg -Rjm.ltgjlgg
j i.itjmjRRgj -jm.fimttjgg -jfb.btVtfjf
j.j i.itVRbVbRf -tf.RgmmVmjt -jmg.RVblfRj
j.m i.itiRilVjR -Vjm.lbfVifj -jVj.lVVfllj
j.b i.ibgjlbglt -VbR.mRlbjV -Vtb.jlmimtR
j.f i.ibfjVgtlg -Vgl.VilfllR -Vmi.lRfVVgf
R i.ibtVglbbR -jVg.bfbltfj -Vil.Rlttgfb
R.j i.ibbVfbRjm -jRt.jfmVggl -ti.tilfjlRl
R.m i.iblVgjgjg -jmf.iiRlggl -Rb.ltmjiRt
R.b i.ibmjVbj -jlV.gmfiilb -j.glmmmVbgj
R.f i.ibRjlbmiR -jmg.jVfgVt Ri.VbjjigVg
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Vb
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
m i.ibjRVRRlb -jRg.gVbittl bj.tfmlVftm
m.j i.ibVRfbmRV -jjm.VRtmgm gm.gjVimbjV
m.m i.ibimtmlbf -jiV.gtgliVt Vjb.ltggVVg
m.b i.ilgltbjtm -VtR.lRbftmR Vlt.tbfltjl
m.f i.ilfbfgbRR -VRf.gijgtgj Vff.mgRlgff
l i.iltfVjRVm -gf.Vbggtbjt jVf.tbimlfR
l i.iltfVjRVm Vlm.fRiijRt -mtV.jRglmVt
l.R i.ilbmgRtlg ji.Vbltmffb -mjb.bgRbVlV
l.b i.illVtVgfj -ViV.jfgjVll -RfR.Vttffbj
l.g i.ilRfblRgj -jig.fmRlbff -Rmi.bftlbRf
b.j i.iljlgimmm -Ril.fijmgtj -jgg.jimjtR
b.l i.ilVRbVbfm -Rfg.mbRfjlt -jlf.bgtlbib
b.f i.iliVgVtgb -mbV.VVmbVlg -jVg.VjbRblb
t.V i.imgigVbm -ljV.ijfVggR -Vfi.mmimlmV
t.m i.imfitiR -lbg.mbVbRtb -Vmj.lfVfjjl
t.t i.imtVRlVVg -bib.blRlgtm -Vil.mfbibfl
f i.imbjgVtRl -bRj.fjjbRR -bg.ifRtRjtf
f.R i.imllmmVVf -bmf.Vblfbt -RR.RiVbVRgg
f.b i.immfgmlgl -blj.flfibVf V.gRlgmit
f.g i.immRmRftg -bmt.ilVitl Rb.tiltbttj
g.j i.imRfgVigV -bRi.ftRbgjl tV.ifmbRtVb
g.l i.imRlRRtf -bim.mRVfRjg Vil.VmfijVV
g.f i.imRjbtgmj -lbt.figVjil VRf.gbfftml
Vi.V i.imRiffijb -ljV.ibtfjVf Vtj.bVbmjtg
Vi.m i.imjgfbgl -mbm.jliVmjb jib.Vlmgffl
Vi.t i.imjglbViR -Rgt.Rtgffml jRg.bmjtmtR
VV i.imjgflRlV -Rji.mbmmltl jtR.VRilgit
VV i.imjgflRlV -bt.mbmmltlV -mVb.fbgmigR
VV.R i.imRimgigb -Vft.mgtlbjR -RfR.RmRimfm
VV.b i.imRVmVVjf -jgt.mbmRtmm -Rmg.tltVVRj
VV.g i.imRjtfVVm -Rgt.RmRil -RVb.ifjgbjb
Vj.j i.imRmtlVff -mft.ViVjbmm -jfj.jtglbjl
Vj.l i.imRtmlglj -lbb.bgjbtjl -jmf.jgmbtgj
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Vt
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
Vj.f i.immVijmbg -bRb.ilRtjgR -jVm.ibbittl
VR.V i.immllljmf -bgl.Viifbgj -Vtg.ljjtjlj
VR.m i.imlVVRjRt -tmR.tjfimgV -Vmm.lfbiibf
VR.t i.imltfRfiR -tfV.fimblbR -Vig.Vtigmtl
Vm i.imbltjtVm -fig.VtRtfbf -tR.Vftmljil
Vm.R i.imtmfmVVt -fjl.blifgbl -Rb.lmVlbiil
Vm.b i.imfljilil -fRV.ijjfRjl i.fbRjtfRbl
Vm.g i.imgbfjbg -fjl.imtjlit Rg.VjmgiRmm
Vl.j i.iligbgtbj -fit.mljmjbt tf.RmVVVgtf
Vl.l i.iljRtgilj -ttt.gRtmbgj VVf.bifRRgg
Vl.f i.ilRgibifj -tRb.VtjgmlR Vbi.ijiVgmj
Vb.V i.illlmmlVf -bfV.fiVgjfR jij.bbbViRm
Vb.m i.iltjfbVVl -bVm.mmVmtgb jmb.bjgfVil
Vb.t i.ilgVjibbV -lRR.bfmlttt jgV.gftfbgm
Vt i.ibViRlgVj -mRg.Vijlitb RRf.fififbl
Vt i.ibViRlgVj -Vfb.Vijlitb -RlV.VgVgVRl
Vt.j i.ibjRmRbVt -jlR.VmbftfR -RVg.VRfllRV
Vt.m i.ibRbbfRRb -RVR.tVjRljb -jfb.miVmtl
Vt.b i.ibliVmVmf -Rbt.bbVjRiR -jlj.gtitlgf
Vt.f i.ibbRfmbfb -mVm.flRbjRV -jVf.fRmmfmR
Vf i.ibttfRVjf -mll.Vmtittj -VfR.gtfgllb
Vf.j i.ibgjVjVfb -mff.RgbjmRV -Vmf.Rffgmgt
Vf.m i.itibtmigg -lVm.mljlgRl -VVj.imtgllf
Vf.b i.itjVtibjR -lRR.VbmVgVR -tm.gRfmjljg
Vf.f i.itRtiRiVl -lmm.Rtllibg -Rt.imjijbjV
Vg i.itljtjiR -lmt.gjtjftl V.bbiigtijf
Vg.j i.itbfttgit -lmR.blbmtfg mV.VftilfRl
Vg.m i.itfljiRlt -lRV.Rgbjiig fV.lltglgV
Vg.b i.ifiVgfllR -lVi.gtltttj Vjj.tgVbVVR
Vg.f i.ifVgVVVVg -mfj.jjifjVb Vbm.gibjllR
ji i.ifRblbVVt -mmm.glRRfVV jit.gVgjtib
ji.j i.iflmRViRb -Rgf.ggjVRtV jlV.fmbffVb
ji.m i.iftjRjttg -Rmm.Vljbbbg jgb.tiRflbl
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Vf
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
ji.b i.ifgiltblj -jfi.jmttblm Rmj.liRVggV
ji.f i.igigiVRmf -jit.iftfjg Rfg.jllfRlf
jV i.igjtlfgm -Vjm.mfVRiRb mRb.gtijgmm
jV i.igjtlfgm Vjf.lVfbgbm -jlR.ijgtilb
jV.V i.igRbfgjgb Vim.mjmbglV -jjf.fViiRbm
jV.j i.igmbVtfgV fj.tbmtRfim -jim.Rmffgtt
jV.R i.igllmliff bR.lbjglifR -Vtg.bmbbggV
jV.m i.igbmtVjVj mb.fmRmjjf -Vlm.tiRtbib
jV.l i.igtRgblmR Rj.bRijVljm -Vjg.ljiRjRf
jV.b i.igfRjVRjj ji.gmtRbftg -Vim.igblbjm
jV.t i.iggjmltmm VV.fVfgigbV -tf.mRjlgRt
jV.f i.ViiVbggbR l.jbfflmlRm -lj.ljfmfgjg
jV.g i.ViVigmig V.RjVjVliif -jb.Rfmjfblg
jj i.VijiVfVgV b.liljVs-Vg V.ifmjs-Vg
kS‹ˆ ĐŒ MŠMsNT
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Vg
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
kS‹ˆ ĐŒ r•c cŽT
kS‹ˆ ĐŒ cHˆ‰‹N V•
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng ji
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
I? TMnh cốt th‚X chH móng băng)
a? Th}H XhNpng ngang cfa móng băng)
h;m !h:ng là một 9&m !onsolC V %&# ngàm G mZ/ !ộtC %&# ,i$ t= 9oC ngo4i l=! tá! 9[ng là ngo4i
l=! %(t nềnC tr3n một m;tV9$ij th;o /h*Fng k.
c*+ng %ộ !hB# nZn !^$ thZ/ •
$
pjfi M/$
( )
( )
( )
( ) ( )
j
j
j
R j j
R
min
Rmli
Vtjl y
j
j i.R
j
j
Vtjl bjR
j j
bjR
R.fiR Vi RfiR
i.g i.g jfi Vi i.bl
RfiR
i.iijgjl i.jgjlx i.iilx
jiii bli
tt
n,t
c
n,t
1
1 1 -
1
-
N
& KN
'
$ #
M & KN
M M
'
! h ! h
'
$xh
γ
µ µ

· · ·
− ¸ _

¸ _


¸ , ¸ ,
· × · × ·
· ≈ · · × ·
× × ×
· · · · ≥ ·
×

eho0ng !á!h giữ$ !á! th$nh thZ/? $ p flnmmo
chn Vjφ ji$pfl nmmo tr3n Vm !hiề# 9ài %áN móng 'Png th;o /h*Fng ng$ng
b? Th}H XhNpng học cfa móng băng)
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng jV
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
Th=! hi<n m1t !6t nh* h5nh 2W?
T• 'iJ# %ồ nội l=! t$ !ó '0ng giá trB l=! !6t 2à momn;t?
VB
tr@
\TT
m1t
!6t
Hoành
%ộ
dnmo
G@$ trB
l=! !6t
qneNo
G@$ trB
Mom;nt
MneNmo

$
t@nh
nmm
j
o

$
!hn
nmm
j
o
kE tr@
ThZ/
µ nxo µ
min
p
i.ilnxo
GEi V-V V jfV Rlf jVfl jjfi
bφ jj
i.Vt chn
NhB/ j-j R.b jlV Vlmm Vlji
mφ jj
i.Vj chn
GEi R-R l mtV Vlm gmi VVmi
mφ jj
i.if chn
NhB/ m-m f.b blR Rgfi mVfi
mφ jl
fφ ji
i.Rj chn
GEi l-l VV mVt Rji VglR Vgii
bφ jj
i.Rj chn
NhB/ b-b Vm.b fRV litR lRji
mφ jl
Viφ ji
i.mV chn
GEi t-t Vt RlV mRg jbfi jbbi
fφ jj
i.ji chn
NhB/ f-f Vg.j lmm RRjV Rmji
gφ jj
i.jb chn
GEi g-g jV mRb Vjf tfj tbi
jφ jj
i.ib chn
M1t !6t 'E tr@ thZ/ !6t ng$ng móng nh* h5nh 2W.
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng jj
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
c? 8ố t5M cjt đai chH móng băng
cá! thông sE !ho tr*7!?
r=! !6t q
m$d
pmjlneNo
TiQt 9i<n '
×
h p j.i m
×
i.tm
r7/ '3 tông '0o 2< $ p l !m
c*+ng %ộ !hB# nZn !^$ '3 tông •
'
p •
n
p VV.l nMP$o
c*+ng %ộ !hB# ,Zo !^$ '3 tông •
't
p •
,
p i.g nMP$o
c*+ng %ộ !hB# ,Zo !Et %$i •
s‡
p jjl nMP$o
Bước 1: \o sánh
q ≤ ϕ
'R
nV~ϕ
n
o•
't
'h
o

nVo


q
gh p
ϕ
'R
nV~ϕ
n
o•
't
'h
o

Trong %ó?
ϕ
'R
p i.b
ϕ
n
p i
V5 q
m$d
p mjl neNo … q
gh
p tij neNo
VAN %iề# ,i<n nVo tho0
Đ1t !Et %$i th;o !(# t4o
,ho0ng !á!h giữ$ !Et %$i th;o !(# t4o
\≤ \
!t
p n
R
h
h$N RiiC h ‚ mli mmo
chn !Et %$i th;o !(# t4o ,hông tho0
VAN !&n %1t l4i !Et %$i
Bước 2:
chn?
$
s‡
p
π
( )
j
j
li.jt
m
2
· ? Di<n t@!h !Et thZ/ %$i nφ o
np j? sE nhánh !Et %$i
Bước 3:
T@nh ,ho0ng !á!h !Et %$i
V7i?
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng jR
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
ϕ
'j
p j.i
ϕ
'j
p V.l
ϕ
}
p i H< sE 0nh h*Gng !^$ !4nh !hB# nZn
ϕ
n
p H< sE dZt %Qn 0nh h*Gng !^$ l=! 9! %*H! dá! %Bnh th;o !ông th)!
ehi !hB# nZn 9!
( )
gli
tt
N Q KN · ·

gli
i.V i.mt
i.g VVli i.R i.bl
n
ϕ ⇒ · ·
× × ×
( )
( )
( )
j
j
j
j
m m
m$d
j
m V
i.mmR mmRn o
V
i.Rmn o Rmin o
Riiin o
# f n # #t c -
tt
# # n #t c -
ct
! # h
.
Q
! # h
.
Q
.
ϕ ϕ ϕ γ
ϕ ϕ ϕ
+ +
· · ·
+ +
· · ·
·
chn ,ho0ng !á!h !Et %$i \ ≤ min n\
ttC
\
m$dC
\
!t
o⇒ \ p Rii nmmo
Bước 4:
T@nh
ϕ
‡l
p
jjl j li.jt
V l V l V.VV V.R
VV.l Rii Rii
s s3
# c
! n1
! # s
×
+ × · + × · ≤
×
V V i.iV VV.l i.ffl
i.iV
#* #
! ϕ β
β
· − · − × ·
·
eiJm tr$ ?
\VTH-H#anh Đ)! Tr@
i.V i.l
n
# #t c -
N
! # h
ϕ
γ
· <
Tr$ng jm
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
m$d
mjln o i.R bgi.bln o
3* +* # c -
Q KN ! # h KN ϕ ϕ · ≤ ·
VAN !hn !Et %$i φ f $Rii G gEiC 2à $Rli G nhB/.
M1t !6t 'E tr@ th;o /h*Fng 9! nh* h5nh 2W.
'H(N III
T:NH T;<N =! THI6T ,6 M7N+ C>C 8TCT
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng jl
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
I? Qƒ &I/0 T:NH T;<N M7N+ C>C 8TCT
T0i trng t@nh toán ? N
tt
p bgi neNoC
M
tt
p Vji neNoC
q
tt
p Vgi neNo
T0i trng ti3# !h#vn? N
t!
p bii neNoC
M
t!
p Vim.Rl neNoC
q
t!
p Vbl.jj neNo
VAt li<# làm móng? k3 tông? kjl nMRlio
c*+ng %ộ !hB# nZn? •
'
p Vm.l nMP$o p Vmlii neNym
j
o
c*+ng %ộ !hB# ,Zo? •
't
p V.il nMP$o
Mo9#l; %àn hồi? s
'
p Ri
×
Vi
R
nMP$o
H< sE 'oison?
µ
p i.j
γ
't
p jl neNym
R
oC
γ
t'
p jj neNym
R
o
cEt thZ/?
ThZ/ trTn XSS

n!Et 9!o? •
s
p jfi nMP$oC s
s
p jVi
×Vi
b
neNym
j
o
r7/
γ
neNym
R
o
γ
zneNym
R
o
!
neNym
j
o ϕ
V$ Vm.ml m.tm t.lfR R
i
Riz
V' Vl.ig l.RV f.tmR l
i
jz
j Vf.lt f.t b.lgV R
i
Rz
R Vg.ft Vi.VV jg.ggf Vl
i
RRz
m Vg.Rm Vi.ii Ri.fVi Vi
i
jjz
l Vg.if g.jf Vf.Rii Vj
i
mjz
II? T:NH T;<N THI6T ,6 M7N+ C>C
F?Chọn kMch thNWc sp bK)
TiQt 9i<n !!? Rin!mo
×Rin!mo
chiề# 9ài !!? r p jinmoC V p r - d p ji - i.l p Vg.l nmo gồm h$i %o4n !! mKi !! 9ài Vinmo
chn thZ/ trong !! là? mφ Vf 27i •
$
p ViVfnmm
j
o pVi.Vfn!m
j
o
chn !hiề# sD# %ài D
}
p V.l nmo
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng jb
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
I? TMnh sdc chịu tei cfa cọc '
c?
a? Th}H •{t liệu lym cọc
T$ !ó?
( )
( )
j
j
n o
gii Vi.Vf ffg.fg
i.t Vg.l
bf.jl
j
V.ijf i.iiiijff i.iiVb i.tfl
1 # # 1 1
# + s
1 # # 1 1
Q ! " ! "
" " " c
v *
4
Q ! " ! "
ϕ
λ
ϕ λ λ
ϕ
· +
· − · − ·
× ×
· · ·
· − − ·
→ · +
p i.tfl
×
nVmlii
×
i.iffgfj~jfiiii
×
Vi.Vf
-m
o
p VjRb neNo
b? Th}H đigu kiện đất ngn)
Th;o !h` ti3# !F h!
T$ !ó?
s
1
s +
Q Q
Q
'. '.
· +
Thành /h&n !hB# t0i 9o m$ sát d#ng "#$nh !! q
s
?
s si si
Q " f ·

V7i?

si 1i si vi 1i
f c k tg σ ϕ · +
( )
m
V.m V sin

si i i
si 1i
i
vi i
" h 2 h
k
h
ϕ
σ γ
· Ω× · ×
· −
· ×
Z? Chọn đK squ đ„t đế đyi
Độ sD# !hôn %ài !^$ móng tho0 mMn %iề# ,i<n?
D
}
≥ tg
i
j
ml
j
h
Q
#
ϕ
π
γ
¸ _


¸ ,
T5Hng đó)
q là t0i trng ng$ng tá! 9[ng l3n móng nq p Vgo
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng jt
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
k
h
là !4!h !^$ %áN %ài th;o /h*Fng th€ng gó! 27i l=! q
giaû söû: b
h
= 1.5
γ=1.445 (T/m3)

i
R · ϕ
30
o
tg(45
o
-
R Ri
j
- -
)=0.940
D
f
≥ 0.940
×
j Vg
V.mml V.l
×
×
=3.9
D
f
=0.7D
f-min
=0.7
×
3.9 = 2.7m
Ta ho!n "o# sa$% "a&i D
f
= 2.7m
Thành /h&n s)! !hB# m.i !^$ %(t 9*7i m.i !! q
/
?
D_ng th;o /h*Fng /há/ T;r„$ghi?
c! %1t 2ào l7/ %(t m !ó?
cpRi.fVlneNym
j
o
γzp g.ggneNym
j
o
ϕpVi
i
jiz
⇒ N
!
pf.ljm
N
"
pj.Rmb
N
}
pV.Rif
\VTH-H#anh Đ)! Tr@
&WX h
i
SmV C
ai
S,N…m
IV
ϕ
ai ‘
vi
σ S,N…m
IV
k
si
3
si
Sm
I
V •
si
S,N…m
I
V x
si
S,NV
Fa r?† ‡?ruZ Z
[
Z[\ I‡?†‡ F?ZF[ ‡?[u †?uI 69.5256
Fb s u?‡ˆZ r
[
I\ ZF?us F?Iu[ ‡?I FI?ZZ 88.776
I F?† Fs?r†F FZ
[
Z[\ Fs?‡I F?[‡[ I?Iu I[?uu 47.6064
Z Z?u I†?††[ Fr
[
Z[\ Zu?ˆI F?[Ir ˆ?rs ˆ[?†F 186.5496
ˆ F?u Z[?uFr F[
[
I[\ Fu?[r F?Fr I?Fs Zr?s[ 76.896
Tnng
Qs= 469.3536(KN)
Tr$ng jf
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
X
/
p i.R
j
nm
j
o
"
/
p V.Rc.N
!
~γhN
"
~i.mγ9N
}
p fRl.jineNym
j
o
ehi %ó? q
/
p X
/
"
/
p i.R
j
×
fRl.ji p tl.ji neNo
VAN s)! !hB# t0i !^$ !! th;o !h` ti3# !F h!?
( )
mbg.RlRb tl.ji
jbi
j R j R
+
s
1
Q
Q
Q KN · + · + ·
nV7i •\
s
p j { •\
/
p Ro
Th;o !h` ti3# 2At lI?
( )
( )
! + + f si i
1 c-*5
tc
q " u f *
Q
k
+
·

G`$ thiQt 'E tr@ b-Vi ⇒,
t!
p V.bl
H< sE %iề# ,i<n làm 2i<! !^$ !! G 9*7i m.i !! m

p nh4 !! 'Yng Z/ !!o
H< sE %iề# ,i<n làm 2i<! !^$ !! G m1t '3n !! m
}
p V nh4 !! 'Yng Z/ !!o
\)! !hB# t0i %Fn 2B 9i<n t@!h !^$ %(t 9*7i m.i !! "
/
p fRl.jineNym
j
o
nDo %(t G m.i !! nG %ộ sD# jV.mmo là %(t !át mBn G tr4ng thái !h1t 2•$o
ch# 2i !! # p m
×
i.R p V.jnmo
há! %Bnh l=! m$s$t '3n !^$ !! n!hi$ mKi l7/ %(t 9àN Vmo
ˆ? Chọn số lN‰ng cọc •y bố t5M cọc)
\E l*Hng !! sF 'ộ?
bgi
V.b m.ifn V.j V.bo
jti
tt
1
N
n
Q
β β · · × · · ÷

⇒chn n p m n!!o
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng jg
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
e@!h th*7! %ài !!? k
×
r p j.lm
×
j.lm
eho0ng !á!h !á! !! là m9 p V.jm
c(# t4o %ài !ó mZ/ %ài !á!h mZ/ !! ngoài là Rlimm
ei>m tr$ s)! !hB# tài !^$ !! nl=! tá! 9[ng l3n !!o?
Ngo4i l=! "#N %Oi 2ề tDm %ài móng?
( )
( )
j
bgi R jj V.l gft
Vji Vgi V.j Rmf
tt tt
2 t# f
tt tt tt
5 x 2
N N ' f % KN
M M Q h KN
· + · + × × ·
· + · + × ·


( )
min m$d m$d j j
j
gft Rmf
V.j i
m nVi V.j o
jVf i
tt tt tt
5 x tt
i i
M N M
& x 5
n x 5
KN
· − −
· − × +
×
· >
∑ ∑ ∑
∑ ∑
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Ri
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
( )
( ) ( )
m$d m$d m$d j j
j
gft Rmf
V.j i
m Vi V.j
jtl jti
tt tt tt
5 x tt
i i
M N M
& x 5
n x 5
KN KN
· + +
· + × +
×
· >
∑ ∑ ∑
∑ ∑
ei>m tr$ s)! !hB# t0i !^$ !! làm 2i<! trong nhóm?
H< sE nhóm
η
?
n
V
? \E hàng 9! p j
n
j
? \E !! trong V hàng p j
( ) ( )
V j j V
V j
i
V V
V i.fm
gi
i.R
Vm j‘Vi‘‘
V.j
n n n n
n n
2
14ctg 14ctg
s
η θ
θ
− + − ¸ _
· − ·

¸ ,
¸ _ ¸ _
· · ·

¸ , ¸ ,
T$ !ó?

tt
nh
Q N <

n,hông tho0o !hn n p b.
q
nh
p
i.fm b jti VRbVn o
nh c c
Q n & KN η · × × · × × ·

tt
nh
Q N <

nTho0 %iề# ,i<no
eiJm tr$ )ng s#(t 9*7i m.i !! nmóng ,hEi "#N *7!o
( )
( )
i i i i i
i
i
l.g R Ri‘ b l j‘ V.g VR Ri‘ R.f Vl Ri‘ V.f Vi jm‘
t lb‘
l.g b V.g R.f V.f
V lg‘
m
i i
t#
i
t#
h
*
ϕ
ϕ
ϕ
α
× + × + × + × + ×
· · ·
+ + + +
· ·

e@!h th*7! móng "#N *7!?
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng RV
i.fm m jti git.jn o
gftn o
nh c c
tt
2
Q n & KN
N Q KN
η · × × · × × ·
+ ·

Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
i
i
i
i
j j j.l j i.Vl j Vg.l V lg‘ R.ll
j j j.l j i.Vl j Vg.l V lg‘ R.ll
qu
qu
$ $ 5 h tg tg
( $ 5 h tg tg
α
α
· − × + × × · − × + × × ·
· − × + × × · − × + × × ·
VAN?
( )
j
R.ll R.ll Vj.bi
qu qu qu
' $ ( · × · × ·
( )
( )
( )
i
|
|
j
|
i
i.VRfj
t lb‘ V.lljt
R.gjb
l.g Vm.ml b Vl.ig V.g Vf.lt R.f Vg.ft V.f Vg.Rto V.l Vm.ml
Vb.Rm y
Vg.l V.l
n o
i.VRfj R.ll Vg.if V.lljt Vg.l V.l
i i f
II
i f
II qu II f II II
"
$
%
h %
h %
KN
! " $ $ h % %c
ϕ
γ γ
γ
γ γ
·
¹
¹
· ⇒ ·
'
¹
·
¹
+
·
+
× + × + × + × + × + ×
·
+
⇒ · × + + +
· × × + × + ×


( )
j
Vb.Rf R.gRjb mV.t tjV.Vl y KN + × ·
Nội l=! "#N 2ề tDm ,hEi móng "#N *7!?
( ) ( )
( ) ( )
j j
j j
m$d j j
min j
limV
mii y tjV.Vl y
R.ll R.ll
limV Rij.l
mmi.l y V.j fbl.Rf y
R.ll R.ll R.ll R.ll
b
b
limV
R.ll
b
tc
qu
#t II tc
qu qu
tc
tc
qu qu
II tc tc
qu qu qu qu
tc
tc
qu qu
tc tc
qu qu qu qu
N
KN ! KN
$ (
N
M
KN ! KN
$ ( $ (
N
M
$ ( $ (
σ
σ
σ
· · · < ·
×
· + · + · < ·
× ×
· − ·
×

( )
j
j
Rij.l
Rlg.mm y i
R.ll R.ll R.ll
b
KN − · >
×
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
j j
bii Vj.mb Vb.Rf Vg.l V.l j.l V.j b i.R Vg.l jl Vbb.Rf limV
Vim.Rl Vbl.jj V.j Rij.b
tc tc
qu qu i f 2 2 c i #t
tc tc tc
2
N N ' h % ' h n' h
KN
M M 6 h KN
γ γ γ · + + + + −
· + × × + + × + × × × − ·
· + × · + × ·
∑ ∑

T$ !ó?
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Rj
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
( ) ( )
( ) ( )
j j
j j
m$d j j
min j
limV
mii y tjV.Vl y
R.ll R.ll
limV Rij.l
mmi.l y V.j fbl.Rf y
R.ll R.ll R.ll R.ll
b
b
limV
R.ll
b
tc
qu
#t II
tc
qu qu
tc
tc
qu qu
II tc tc
qu qu qu qu
tc
tc
qu qu
tc tc
qu qu qu qu
N
KN ! KN
$ (
N
M
KN ! KN
$ ( $ (
N
M
$ ( $ (
σ
σ
σ
· · · < ·
×
· + · + · < ·
× ×
· − ·
×

( )
j
j
Rij.l
Rlg.mm y i
R.ll R.ll R.ll
b
KN − · >
×
VAN? Đ(t nền /h@$ 9*7i %ài !! tho0 mMn %iề# ,i<n On %Bnh
r? ,icm t5a đK lmn cfa móng cọc SđK lmn cfa đất nến hNWi mŠi cọcV
<X lLc gqi lmn)
( ) ( ) ( )
j
mii l.g Vm.ml b Vl.ig V.g Vf.bg R.f Vg.gb V.f Vg.l j V.l Vm.ml gg.mi y
g* t# i i f
h % KN σ σ γ γ · − + · − × + × + × + × + × + × ·

chn 'ề 9àN l7/ /hDn 'E là m
P
Vi
p σ
t'
)ng s#(t tr#ng '5nh l:! %&# l7/ th) i
P
ji
p P
Vi

t'
)ng s#(t tr#ng '5nh l:! s$# l7/ th) i
\$# %ó 9=$ 2ào th@ nghi<m l7/ !E ,Qt t$ t@nh l:n nh* s$#?
V j
V V
V
V
n n
i i
i
i i
i
, ,
. . h
,
· ·

· · ×
+
∑ ∑
k0ng t@nh l:n móng !! 27i k
"#
pR.llnmo
,icm t5a đK lmn cfa móng cọc
'(ng s%a)t ta!i "a*+ ,ho)i mo*ng -%+ ö.* /o taûi t0o!ng ngoa&i 1a& taûi
t0o!ng baûn tha$n ,ho)i mo*ng ga$+ 0a:
2 = 2
tb
t
= 40 (34)
'(ng s%a)t ga$+ 5%*n ta!i "a*+ ,ho)i mo*ng -%+ ö.* :
σ
g5
6=o
= 2-γ
"a)t
7
8
= 400 9
nl.g Vm.ml b Vl.ig V.g Vf.lt R.f Vg.ft V.f Vg.Rto × + × + × + × + ×

σ
g5
6=o
=400 -321.45 = 7:.55 (34)
&WX 1icm ‹ ,
[ σŒ
S,N…mIV
σbt
S,N…mIV
'li
S,N…mIV
'Ii S,N…m
I
V }Fi }Ii .iScmV
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng RR
qu
0
$
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
F [ [ [ F ‡u?rr Iˆ?rF Zˆ?ZF F[r?††[† [?u [?‡s [?[I‡
F F?I [?Zˆ [?uIr sˆ?u[ˆ ˆˆ?FFu
I rZ?†I F[†?Is[r [?u [?‡uu [?[[†
I I?ˆ [?su [?ruˆ ˆr?u‡Z sZ?‡Is
Z ‡Z?rZ FFF?Frrr [?‡†u [?‡† [?[[r
Z Z?s F?[F [?Z‡ˆ I†?Z‡u uZ?ZZˆ
ˆ †Z?FZ FF‡?rruF [?‡†s [?‡† [?[[ˆ
ˆ ˆ?u F?Zr [?Iˆu F†?ˆu F[I?†I
r FFI?‡ FI‡?[‡Iˆ [?sru [?sr‡ [?[[F
r s F?s† [?FF‡ †?F†[ˆ FII?rr
s FZI?ˆ FˆF?F†[† [?sr‡ [?srs [?[[F
s ‡?I I?[Z [?F[u u?ˆuZˆ FˆI?Fs
‡ FrI Fru?IurZ [?sr‡ [?srs r•Ž[ˆ
‡ u?ˆ I?Z‡ [?[rZ ˆ?FsZI FsF?‡‡
u F‡F?s F‡s?rr‡† [?srs [?srr ‡•Ž[ˆ
u †?s I?‡ [?[‡ˆ r?uFI‡ FuF?Z‡
† F†F?I F†s?Iˆˆr [?srr [?srr r•Ž[ˆ
† F[?u Z?[ˆ [?[rr ˆ?ZI[Z I[[?†u
F[ IF[?u IFˆ?Zs [?srˆ [?srˆ Z•Ž[ˆ
F[ FI Z?Zu [?[Zs I?uI‡u II[?r†
[?ˆ[uSmVTˆ?uScmV
VAN tho0 %iề# ,i<n 2ề %ộ l:n 25 \ p m.fn!mo … f n!mo
s? ,icm t5a •uiên thfng đyi cọc)
k3 tông kjl !o •
't
p Vilii neNym
j
o
Th;o %iề# ,i<n d#N3n th^ng?
P
dt
≤ P
!d
Mà?
( )
!ot
j
m
bgi jj V.l j.l
jjmn i
m m m
m fgbn o
i.tl i.tl Vilii nm V.V ni.b V.Vo lfgiln o
xt -2 -2
tt t# tt
f 2 t#
c
t#
xt c
cx #t xt
. h # h
N % ' N
& KN
& & KN
& ! . KN
γ
· × +
+ × ×
· · · ·
⇒ · ·
⇒ · × · × × × × + ·

chn h
9
p V.Vnmo 2à l7/ '0o 2< $ p i.Vnmo⇒h
9
p V.jnmo
chn '3 tông kjl !ó •
'
p Vmlii neNym
j
o
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Rm
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
ThZ/ XSS !ó •
s
p jfiiii neNym
j
oC ' p R nmoC r p R nmoC h
i
p V.V nmo
Th;o /h*Fng m1t !6t V-V?

V-V m$d
M V j V j jtl llin o & KN · × · × × ·
Th;o TchDVN Rlb-jiil
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Rl
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
( ) ( )
( ) ( )
V V
j j
R j i
lli
i.iVl i.mVt
Vmlii R V.V
V V j V V i.iVl i.iV
i.iV Vmlii j.l V.V
V.tj Vi Vt.j
jfiiii
Vt.j
Viix i.bRx i.ilx
jli VVi
!
# -

#
s
s
s
in
-
M
! #h
! #h
" c
!
"
#h
α α
ξ α
ξ
µ µ


· · · < ·
× ×
· − − · − − ·
× × ×
· · · × ·
· · × · > ·
×
V7i X
s
p Vt.jn!m
j
o !hn Vjφ Vm nX
s
p Vf.mto
⇒$ p jii
VAN !hn? Vjφ Vm $jii
Th;o /h*Fng m1t !6t j-j
\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Rb
Đồ Án Nền Móng GVHD- Ths.Ngô Phi Minh
( ) ( ) ( )
j j min min
V V jtl jVf mgR M & & KN

· × + · × + ·
Th;o TchDVN Rlb-jiil
( ) ( )
( ) ( )
j j
j j
R j i
mgR
i.iV i.mVt
Vmlii R V.V
V V j V V i.iV i.iV
i.iV Vmlii R V.V
V.ti Vi Vt
jfiiii
Vt
Viix i.ibx i.ilx
jli VVi
!
# -

#
s
s
s
in
-
M
! #h
! #h
" c
!
"
#h
α α
ξ α
ξ
µ µ


· · · < ·
× ×
· − − · − − ·
× × ×
· · · × ·
· · × · > ·
×
V7i X
s
p Vtn!m
j
o !hn Vjφ Vm nX
s
p Vf.l
⇒$ pjii
VAN !hn? Vjφ Vm $jii

\VTH-H#anh Đ)! Tr@ Tr$ng Rt

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->