P. 1
De Va Dap an Thi Hsg Toan 7

De Va Dap an Thi Hsg Toan 7

|Views: 92|Likes:
Được xuất bản bởiThái Hà

More info:

Published by: Thái Hà on Aug 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NÔ

TRƯỜNG THCS TT ĐẮK MÂM
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI THÔNG TIN
PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN THI: TOÁN 7
Thời i!": #$% &h'(
)Kh*" +, (hời i!" i!- ./0
Bài 1: (4 ®iÓm)
Cho d·y tØ sè b»ng nhau:
1 1 1 1 a b c d a b c d a b c d a b c d
a b c d
+ + + + + + + + + + + +
· · ·
T×m gi¸ trÞ biÓu thøc: M=
a b b c c d d a
c d d a a b b c
+ + + +
+ + +
+ + + +
Bài 2: (4 ®iÓm)
T×m sè nguyªn sao cho:
!
"
#$%!
"
#&%!
"
#'%!
"
#$(% ) (*
Bài 3:(4 điểm)
!0 Th23 hi4" &h5& (6"h:
( )
( )
#1 $ 7 1 #% 8 $ 1
7 8
9 8
1 : $
1 ;8 : ;9 $ ;7 1$ ;:9
<
#1$;7 $ ;#:
1 ;8 = ;8
− −
· −
+
+
>0 Ch?" @i"h AB" : CDi @Ei FG "HIJ" KLM" " (hN :
1 1
8 1 8 1
n n n n + +
− + −
3hi! hO( 3h- #%
Bài 4:(4 điểm)
TN@ x >iO(:
; ( )
# : 1
8P 1
8 $ $
− + · − + x
!;
( ) ( )
# ##
7 7 %
x x
x x
+ +
− − − ·
Bài ": (4 điểm)
Cho tam gi¸c +,C c- g-c , ./ g-c C nh0 h1n 2(
(
* 34 ra 5h6a
ngo/i tam gi¸c 7y c¸c tam gi¸c .u8ng c9n +,: ./ +C; ! trong
<- g-c +,: ./ g-c +C; <=u b»ng 2(
(
%> .4 :? ./ ;@ cAng .u8ng
g-c .Bi <Cng thDng ,C* +E .u8ng g-c .Bi ,C*
Chøng minh r»ng:
a* ,?=C@F ;@ = ECF
b* ,C = :? G ;@*
QQQQQHO(QQQQQ
Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm.
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NÔ
TRƯỜNG THCS TT ĐẮK MÂM
KỲ THI THÔNG TIN
PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN THI: TOÁN 7
Thời i!": #$% &h'(
)Kh*" +, (hời i!" i!- ./0
HƯRNG DSN CHẤM
Bài 1: (4 điểm)
MTi (U FG .V 3h- >D( .i #P 3h'" (! .LW3:
1 1
# #
a b c d a b c d
a b
+ + + + + +
− · −
=
1 1
# #
a b c d a b c d
c d
+ + + + + +
− · −
a b c d a b c d a b c d a b c d
a b c d
+ + + + + + + + + + + +
· · ·
H IJu aGbGcGd

( th× a = b = c = d KLc <- M =
$G$G$G$=&
H IJu aGbGcGd = (
th× aGb = H !cGd%F bGc = H !dGa%F cGd = H !aGb%F dGa = H
!bGc%>
@hi <- M = !H$% G !H$% G !H$% G !H$% = H&*
Bài 2: (4 điểm)
3× t6ch cMa & sè:
"
# $ F
"
# &F
"
# 'F
"
# $( K/ sè 9m nªn
5hNi c- $ sè 9m> 8 FG 3X" YZi Y[ FG KLM" hoOc P sè 9m> FG 3X" YZi Y[ FG
KLM"*
Ta c- :
"
# $()
"
# ')
"
# &)
"
# $*
QRt " trCng hS5:
Q TALờ" hW& #: T63h 3\ $ sè 9m ][ 8 FG 3X" YZi Y[ FG KLM":

"
# $( )
"
# ' ⇒
"
# $( ) ( )
"
# '
⇒ ')
"
) $( ⇒
"
=2 ! do ∈ T % ⇒ = t P* ! $>U <iÓm%
Q TALờ" hW& 1: T63h 3\ P sè 9m ][ FG 3X" YZi Y[ FG KLM":

"
# &) ()
"
# $ ⇒ $ )
"
) &
do ∈ T nªn Vh8ng tWn tXi * )#P$ .i,@0
3Yy = t P !(>U <iÓm%
Bài 3: (4 điểm)
!0 )1 .i,@0
#.i,@
#.i,@
#.i,@
%;$.i,@
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
#%
#1 $ 7 1 #% 8 $ 1 #1 $ #1 : #% 8 :
7 8 #1 7 #1 $ 9 8 9 8 8
9 8
1 : $
#1 : #% 8
#1 $ 9 8 8
#% 8
#1 :
#1 $ 9 8
1 ;8 : ;9 $ ;7 1$ ;:9 1 ;8 1 ;8 $ ;7 $ ;7
1 ;8 1 ;8 $ ;7 $ ;1 ;7
#1$;7 $ ;#:
1 ;8 = ;8
1 ;8 ; 8 # $ ;7 ; # 7
1 ;8 ; 8 # $ ;7 ; # 1
$ ;7 ; 7
1 ;8 ;1
1 ;8 ;: $ ;7 ;9
# #% 7
7 8 1
A
− − − −
· − · −
+ +
+
+
− −
· −
+ +

· −

· − ·
>0 )1 .i,@0

1 1
8 1 8 1
n n n n + +
− + −
^
1 1
8 8 1 1
n n n n + +
+ − −
^
1 1
8 )8 #0 1 )1 #0
n n
+ − +
^
#
8 #% 1 $ 8 #% 1 #%
n n n n−
⋅ − ⋅ · ⋅ − ⋅
^ #%;) 8
"
Q 1
" Q #
0
C_I
1 1
8 1 8 1
n n n n + +
− + − M#% ]Di @Ei " Y[ FG "HIJ" KLM";
Bài 4# (4 điểm)
!0 )1 .i,@0
( )
#
1
8
#
1
8
# 7
1
8 8
# $
1
8 8
# : 1 # : #7 1
8P 1
8 $ $ 8 $ $ $
# : #:
8 $ $
#
1
8
x
x
x
x
x x
x
x
− ·
− ·−
· + ·

·− + ·

− + · − + ⇔ − + · +
⇔ − + ·

⇔ − · ⇔

¸

¸

>0 )1 .i,@0

( ) ( )
( ) ( )
# ##
# #%
7 7 %
7 ; # 7 %
x x
x
x x
x x
+ +
+
− − − ·
1
⇔ − − − ·
¸ ]
%P$.
%P$.
%P$.
%P$.
%P$.

( )
( )
( )
# #%
#
#%
7 %
# ) 70 %
7 % 7
) 70 # =
7 # 7 %
#%
x
x
x
x
x x
x x
x x
+
¸ _

¸ ,
+
− ·
− − ·
− · ⇒ ·
− · ⇒ ·
1
⇔ − − − ·
¸ ]

¸¸
Bài "# (4 điểm)
a% 34 +E ⊥ ,CF ! E ∈,C% cMa ∆+,C
!(*Uđ)
G Eai tam gi¸c .u8ng +E, ./ ,?:
c-:
,:= +, !gt%
Z-c +
$
= g-c ,
$
! cAng 5h[ .Bi g-c
,
"
%
⇒ ∆+E,= ∆,?: ! cXnh huy=n> g-c nh\n% !(>Uđ)
⇒+E⊥ ,? !$% ./ :?= ,E !(>Uđ)
G QRt hai tam gi¸c .u8ng +EC ./ C@; c-: Z-c +
"
= g-c C
$
! cAng
5h[ .Bi g-c C
"
%
+C=C;!gt%
⇒ ∆+EC= ∆C@, ! cXnh huy=n> g-c nh\n% ⇒+E= C@ !"%
t] !$% ./ !"% ⇒ ,?= C@ ./ ;@ = EC )#.0
b% Ta c-: :?=,E ! Chøng minh trªn% )%P$.0
t1ng t^: ;@ = EC )%P$.0
T] <- ,C= ,E GEC= :? G ;@ )%P$.0
QQQQQHO(QQQQQ
Chú ý: Nếu học inh ! d"ng #h$%ng #há# giải khác &' giải &úng (êu c)u c*a b+i
t,án thì -.n &/t &i'm t0i &a.
%P$.
%P$.
%P$.

.Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->