BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

4 mol .75 b a= (0.7 mol . Vậy a = ? a a= (0. b H2SO4 2H+ + SO42-.7. Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .5 d Kết quả khác .Vậy nồng độ các ion là : a 0. 0.HO42H+ + PO43-. d MgCO3 Mg2+ +CO32-.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-.. Cl. SO42.Cl. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.15M . d NaCl Na+ + Cl.48Mb 0. Na+ .7 ):2 = 0.4 +0.3M c 0. 0.4.25 M . 0.4.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.8 mol/l .1 c a= (0.2+0.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .2 +0.16M . d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol .1):2 = 0.5M ..c MgCO3 Mg2+ +CO32-.3M d 0. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0.35.: 0. H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau . 0. 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-.H2PO4H+ + HPO42.7 ) = 1..: 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S . 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0..

06 .0. 0.2 có độ điện li là 0. H2S .06 b 0.0001M .4875 M c 0.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0.02 .4875 M.. H+ .475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.06 d 0.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0. H2S . HS-.0. c S2.8 M.0.125M . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .5625M.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0.04 . 0.09 19/ Dung dịch Axit H2S . 0.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.5M c 2. H+ .0565M. ion H+ có nồng độ lớn nhất .0999 M c 0. d 0.15M .35M d 2.0002M . 0.125M .0002M .0..2M c 0.0004 .0. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 0.4M ..0.125M .2M là : a 0. các ion H+ và S2.45 M b 0.0.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.097 M d 0. H+ .0.25M d 0.04 M . 20/ NaF là chất điện li mạnh ..02 . HS-.03 c 0. 0.4M .2M.2% . HS-.4M .14 ) là : a 2.85M b 2.0. 0. b Chủ yếu là S2.05625M. 0.a S2. 0. b 0. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-]. d H2S .0996M b 0.05625M. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ. 0. 0.

23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước . cộng hoá trị có cực .. . sự điện ly . d K3PO4 K+ +K2PO4. cộng hoá trị có cực . a chất điện ly .. cốc 1 không dẫn điện .chất không điện ly . cộng hoá trị có cực .(3) . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 . 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH. không có cực.+K+ ..... b FeS Fe2+ +S2-. không có cực b chất điện ly .. cốc 2 có dung dịch màu lam.hoặc liên kết .+ H+. ion . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.hoặc ........ . không có cực c chất không điện ly ...(5). b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l...(6) . sự điện ly ..(7)...Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu . sự điện ly . ion . ion . c CH3COOH CH3COO. chất không điện ly . c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là . Liên kết hoá học trong chất không điện li là .(1)..KPO42K+ + PO43-.Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là . chất điện ly . AlOH2+ Al3+ +OH-... .. 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là .. sự điện ly .. ion . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-. cộng hoá trị d chất điện ly ...(2). K2PO4KPO42.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. Liên kết hoá học trong chất điện ly là .(4)..chất không điện ly ..

b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly .02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0.3 .(2) dẫn điện do có sự điện ly. k không  không đổi . c Cốc 1 có dung dịch màu lam . c mol Cl. cốc 2 có dung dịch màu nâu.3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl .2 b 0.( x mol ) .01 . đều có nồng độ mol/l là 0.015 b 2a+ 2b = c+d . Cl.03 là a 2a+2b-c-d =0 .b.2 mol . 0.Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . (4) : Kalisunfat .01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0.2 . 0. SO42. c (1) .( y mol ) . b  không đổi .1mol . d Cốc 1 có dung dịch màu lam . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.c-d=0 . Biểu thức liên hệ giữa các số a. Vậy các giá trị của x .(2) dẫn điện do có sự điện ly. Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp .15. 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) . 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.25 d 0.01..9 gam chất rắn. cốc 2 có dung dịch màu nâu. cốc 2 có dung dịch màu lam. 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. cốc 1 . b= 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly. d (1) không dẫn điện .1M . và d mol NO3. Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46.(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện.1 .c. Al3+ : 0. k thay đổi. dung dịch HCl trong nước (2).005 c 2a+2b . (2) : Rượu Etylic . cốc 1 không dẫn điện . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. y lần lượt là: a 0. cốc 1 không dẫn điện .. c=0. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu .15 c 0.d và giá trị của b khi a =0. d= 0. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . 0. b=0. (3) : axit axetic . b mol Mg2+ . b= 0.

60. k thay đổi.6% ( D= 1g/ml) . [HNO2]0 = 0. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH..  =1.1018 ion NO2.(3) .09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. k không đổi.. b  không đổi .0% . CuSO4 + 5H2O CuSO4. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl. (2) nước là trung tính.[HNO2]0 = 0. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH.5H2O. k không đổi.(1) . 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi . Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6. b (2) nước là axit . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 .10 mol/l d  = 5% . c  không đổi . a  = 3% . k thay đổi. 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng.1023.[HNO2]0 = 0.00. a (1) nước là axit .64. (3) nước là chât oxy hoá. 10-19 phân tử HNO2 và 3. d  thay đổi . b  = 6% . [HNO2]0 = 0.10 mol/l. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1 mol/l c  =6% . d  thay đổi .Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước .

10-3 (mol/l) d 1.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.10M.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .2 d 0.78. (3) nước là axit. c NaCl . Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0. 35/ Trong 2.5M . Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. 0.1M .10-2 (mol/l) . Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0. d 6.15.10-5 .05. K2SO4) a 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Biết  = 8% .10-4 c 7.5 . 0.18 mol c 0. K3PO4 0. NaCl 0.475.05M . K2SO4 d Na2SO4 . K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0..1. KCl .1M phải : a <1 b> 1 c =1. 0.01mol.25 b 0.10-5 . d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 . 0.6 .15 mol d 0. NaCl 0.05M .4. KCl .18 mol.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.5M . b 0125 mol .09 mol . a 1. KCl 0. b 1.1M . d (1) : Nước là Bazơ. 0.0 gam HF nguyên chất . 0.25. b Na2SO4 .10-3 (mol/l) c 1.hoặc NaCl .12 mol .92. c 0.10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1.10 b 6. 0.69.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0. KCl 0. 0.15 .96.3M.3.1M .Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 . c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.0 lít dung dịch axit HF có 4.

[OH-]= 10-2 mol/l.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  . [OH-]= 10-2 mol/l. [OH-]= 10-12 mol/l. d [H2SO4] =0. a 5. c [H2SO4] =0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.2M.hay 2980K . 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 .56 b7 c 6.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1.34 d 3.54 c 5. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4. Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 . 44/ Một dung dịch axit fomic 0. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.5 lít dung dịch có pH = 13 .1M.10-14 . pH của dung dịch là : a2 b 1. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C . [OH-]= 10-12 mol/l.1M .2M.35 a 3. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .12.5 . Ù nước ta thu được 1. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C.10-14. K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% .8 d 7.092 % có khối lượng riêng D=1. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0. b [H2SO4] =0.

Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .1M M có K= 4. b pHHA > pHHX. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.1M có pH1 . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . dung dịch axit HX 0. d Tính axit của HA > HX. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit .1M có K= 1. tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng .01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0.nồng độ các ion trong dung dịch giảm .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.10 . dung dịch HCl 0.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .10 . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . a Ban đầu do  không khi pha loãng .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0.

70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.01M có pH lần lượt là : a 1. CH COONa .00 .55 a 12.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 . b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.145. 1.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.2 b 1.Tk = 5.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.10 b 0.66.1M có pH1 .Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.10 .46% d 14.275.9 . B KCl NaHSO T a 3. 2.10 d 1.4 c 4.00 .Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2.10 .M . Khi thêm 0.5M .28% c 14.45 I T0.007M có pH=3 .56 Â d 12. NH Cl . c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.34. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. 1.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.67. M c 12.48 b 12. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO . dung dịch HCl 0. b 2.15.7 d 2. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.54% b 14.001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. c 1. dung dịch H2SO4 0.01M .1 d 2.007M có pH=3 .00 c 2.00 1.007M có pH=3 .

Na2CO3.. CH3COONH4. Na2CO3. 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Na2SO4 .. Al3+ . b Na2SO4 c AlO2. d HSO4.. HSO4. Al2O3 . CH3COONH4. Cu(OH)2 . H2O . H2O . Al3+ . Na2SO4 . Be(OH)2 . Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. H2O . Al3+ . b HSO4. H2O . Be(OH)2 . Al2O3 .HSO4. ZnO . CH3COONH4 ... Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . Cu(OH)2 ... Na2CO3. Na2CO3 . Al2O3 . Na2CO3 . H2O .. CH3COONH4 . NH4Cl . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3... NH4Cl ..58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Al2O3 .. Al3+ .Na2SO4 c Cu(OH)2 . HSO4. Be(OH)2 . Be(OH)2 . Be(OH)2 . d Cu(OH)2 . Na2SO4 .Cu(OH)2 . CH3COONH4. CH3COONH4. Cu(OH)2 . Na2CO3. NH4Cl . Al2O3 ... HSO4. Na2SO4 . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. CH3COONH4. Al2O3 . NH4Cl . Cu(OH)2 . NH4Cl ... 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. NH4Cl . AlO2. Na2CO3 b . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. AlO2. ZnO . ZnO . AlO2. H2O . c Na2SO4 d HCO3. ZnO .. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . Al2O3 . H2O . Be(OH)2 . Be(OH)2 .. Al2O3 . HSO4. AlO2. Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. Al3+. Al3+..HSO4... H2O . Na2CO3 .. b Na2SO4 c HCO3. NH4Cl .. CH3COONH4.. Al3+ d HCO3. NH4Cl . Be(OH)2 . AlO2.

Dung dịch có pH < M 7: B aX X . Dung có pH < 7K : là A aY .Dung dịch có pH = FeSO . d X . X NaCl T = FeSO . Y5 = NaCl . X = Na CO . Y3 d Y3 . X = NH T >7: aX . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. 4 3 1. b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K .X . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .Y dY . Y . X = AlCl . X H Cl . 4 3 1.25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 .Y = Amoniclorua A L Na CO . Y = NaHSO . X = NH Cl . X = NH Cl . Y4 = NaHSO4 . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. bX X .Dung dịch có pH =7 = FeSO . Y4 = NaHSO4 .X . X b X X ÂM . Y4. X .Y2= Amoniclorua . X I T . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . Dung có pH > 7 là : a Y1 . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Dung có pH = 7 là : a Y4. X = AlCl . X c X . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. Y3 b Y1. X d X . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . Y3 = Na2CO3 . Y3 = Na2CO3 . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . X = Na CO .X .X . Y c Y .Y2= Amoniclorua .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . X = AlCl . X = Na CO . Y = NaCl . cX X . X = CH COONa .Y4 c Y2 . Y5 = NaCl . X = CH COONa . Y bY .

+H2O HCO3.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . không màu.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. không màu. màu xanh b có màu hồng . màu xanh c có màu hồng . màu xanh e có màu hồng . b có màu hồng .+H2O HCO3. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . màu xanh c không thay đổi . K2CO3 . màu đỏ. màu đỏ d có màu hồng . 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl .+H2O 2H+ +CO32-. không màu. g có màu xanh . không màu f có màu xanh . không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . d CO32.+OHc CO32. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . b CO32. NaHSO4 . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. d có màu hồng . b Dung dịch FeSO4. không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. Na2SO3 có pH=7.

..>7 . OH. Na+. d Cu2+. OH. NaOH có pH . KHS . b NH4+. Fe3+.. Cl. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 .. Ca2+. HCO3-. CH3NH3+. NO3-.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. K2CO3 . d Dung dịch Na2SO4. c Dung dịch NaHCO3 . c Fe3+ . Al3+. K+. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+..NO3. OH. NO3-. Cl-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful