BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

Na+ . Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.75 b a= (0.7.25 M .2+0.7 ):2 = 0.H2PO4H+ + HPO42.7 mol .7 ) = 1.c MgCO3 Mg2+ +CO32-. H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S .5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 .1 c a= (0.2 +0. 0.4 +0. d NaCl Na+ + Cl.8 mol/l . d MgCO3 Mg2+ +CO32-. 0.. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau . 0. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol . Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.: 0. 0.5 d Kết quả khác .4 mol .Vậy nồng độ các ion là : a 0.: 0..1):2 = 0.4.4.Cl. b H2SO4 2H+ + SO42-. 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-. Vậy a = ? a a= (0. SO42..HO42H+ + PO43-.16M . Cl.3M d 0.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0.35.15M . Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .48Mb 0.3M c 0.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-.5M .

0. H+ . b Chủ yếu là S2. 0.06 b 0. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-]..0.0.45 M b 0.125M .02 .0.. HS-.4M .125M .0.2M.2M là : a 0.04 M .8 M. ion H+ có nồng độ lớn nhất . H2S .05625M.0.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.2% .09 19/ Dung dịch Axit H2S .25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.02 .03 c 0.0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1. 0.5M c 2.0996M b 0..0.097 M d 0.85M b 2.25M d 0.2 có độ điện li là 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0. 0.06 d 0.0. H+ . 0.14 ) là : a 2. d 0. các ion H+ và S2. H2S . b 0. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0.2M c 0. HS-.0002M .15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ. 0.05625M.15M . HS-. 0.04 .0565M.0999 M c 0..35M d 2.06 .125M . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 0. 0. c S2.4875 M. 0.5625M. H+ . 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.4M .0001M .4M .0.4875 M c 0. d H2S .0002M .a S2. 20/ NaF là chất điện li mạnh .0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0. 0.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.0004 .

sự điện ly .. cộng hoá trị có cực .... c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. không có cực c chất không điện ly . b FeS Fe2+ +S2-. ion .. sự điện ly . chất điện ly . K2PO4KPO42. d K3PO4 K+ +K2PO4. Liên kết hoá học trong chất không điện li là .. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.(5). ion . chất không điện ly . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-.+ H+....chất không điện ly .. cộng hoá trị có cực . 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH. a chất điện ly .(3) . b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. c CH3COOH CH3COO. không có cực. Liên kết hoá học trong chất điện ly là . cộng hoá trị d chất điện ly . ion . Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là ..hoặc liên kết .. sự điện ly .Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là .chất không điện ly ...hoặc .. 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là .(6) . không có cực b chất điện ly . cốc 2 có dung dịch màu lam..... AlOH2+ Al3+ +OH-. . cộng hoá trị có cực ...(4). ... M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 .+K+ ..... sự điện ly .Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu . ...(1).(7).BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.(2).. ion . 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước ..KPO42K+ + PO43-.. cốc 1 không dẫn điện .

0.( x mol ) . b mol Mg2+ ..1 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. c=0.b. b=0.01. (4) : Kalisunfat .15. cốc 1 không dẫn điện . c Cốc 1 có dung dịch màu lam .c. 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) . b= 0. d (1) không dẫn điện .(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. Al3+ : 0. (3) : axit axetic . d Cốc 1 có dung dịch màu lam .c-d=0 . (2) : Rượu Etylic . 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ .2 mol . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. 0. Vậy các giá trị của x . đều có nồng độ mol/l là 0.Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. c (1) . cốc 1 . SO42. 0.1mol .(2) dẫn điện do có sự điện ly. Biểu thức liên hệ giữa các số a.01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0.1M .01 .9 gam chất rắn. Cl.3 . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. cốc 2 có dung dịch màu nâu. c mol Cl.d và giá trị của b khi a =0. y lần lượt là: a 0. k không  không đổi .(2) dẫn điện do có sự điện ly. 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly. cốc 2 có dung dịch màu lam. b= 0. cốc 1 không dẫn điện .015 b 2a+ 2b = c+d . b Cốc 1 có dung dịch màu nâu ..005 c 2a+2b . b  không đổi . và d mol NO3.( y mol ) .3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl . b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly .15 c 0. Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46. dung dịch HCl trong nước (2). k thay đổi. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 .02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. cốc 2 có dung dịch màu nâu.03 là a 2a+2b-c-d =0 .2 .2 b 0. d= 0. Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp .25 d 0.

[HNO2]0 = 0. c  không đổi .(3) . (2) nước là trung tính. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . b  = 6% . 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng.[HNO2]0 = 0.10 mol/l. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. d  thay đổi .1 mol/l c  =6% . a  = 3% . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.00.(1) .09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0..0% .1018 ion NO2.6% ( D= 1g/ml) . 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5.. k không đổi. 10-19 phân tử HNO2 và 3. k thay đổi.  =1. k thay đổi. d  thay đổi .1023.60. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl.10 mol/l d  = 5% .[HNO2]0 = 0.64.Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . [HNO2]0 = 0. CuSO4 + 5H2O CuSO4. a (1) nước là axit . k không đổi. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH. (3) nước là chât oxy hoá. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6. k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi .5H2O. b  không đổi . b (2) nước là axit .

92.1. NaCl 0. 0.10-3 (mol/l) d 1.0 gam HF nguyên chất .10M.05M .10-3 (mol/l) c 1.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6.1M phải : a <1 b> 1 c =1. K2SO4) a 0.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 .18 mol. K2SO4 d Na2SO4 .10-5 . b Na2SO4 .69.4.15 mol d 0. 0.. b 1.hoặc NaCl . KCl 0. 0.3.15.10-4 c 7.10-5 . K3PO4 0.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .5M .15 .96. 0. KCl .10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1.01mol.0 lít dung dịch axit HF có 4.78.1M .25.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 .3M. KCl .18 mol c 0.10-2 (mol/l) . K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.1M . c (3) nước là bazơ (4) nước là axit. Biết  = 8% . d 6. KCl 0.05M .10 b 6.6 . b 0125 mol .475. 0.09 mol . d (1) : Nước là Bazơ. 35/ Trong 2.2 d 0. c 0. 0.12 mol .1M . Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0. NaCl 0. (3) nước là axit.25 b 0. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0. a 1.05. c NaCl .5M .5 . 0. 0.

b [H2SO4] =0. [OH-]= 10-12 mol/l. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.10-14.hay 2980K .2M.2M. d [H2SO4] =0.5 lít dung dịch có pH = 13 . Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .54 c 5. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.1M. K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% .35 a 3.34 d 3.1M . 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 . Ù nước ta thu được 1. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C .10-14 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.12. 44/ Một dung dịch axit fomic 0.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  . Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 . Tính pH của nước tinh khiết ở 370C. c [H2SO4] =0.8 d 7.092 % có khối lượng riêng D=1. pH của dung dịch là : a2 b 1. [OH-]= 10-2 mol/l. a 5. [OH-]= 10-12 mol/l.5 .vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1. [OH-]= 10-2 mol/l. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.56 b7 c 6.

tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . a Ban đầu do  không khi pha loãng . Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . dung dịch HCl 0.01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . b pHHA > pHHX.1M có pH1 . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ .10 .nồng độ các ion trong dung dịch giảm . d Tính axit của HA > HX.1M có K= 1. tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.1M M có K= 4. c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . dung dịch axit HX 0.10 . Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX.nồng độ các ion trong dung dịch tăng .

54% b 14.67. B KCl NaHSO T a 3.Tk = 5.45 I T0.10 .55 a 12. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .4 c 4.M .66. dung dịch HCl 0.01M . NH Cl .275.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.56 Â d 12.007M có pH=3 . M c 12.7 d 2.00 .9 .001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. 1.00 .2 b 1.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.46% d 14.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.48 b 12.1 d 2.145.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .00 1.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.10 . c 1.15.01M có pH lần lượt là : a 1.10 b 0. dung dịch H2SO4 0. 1. 2.1M có pH1 .28% c 14.34. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.00 c 2.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0. b 2.007M có pH=3 .Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14. Khi thêm 0. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.007M có pH=3 .5M . CH COONa .10 d 1.

. HSO4..HSO4. Al2O3 . Al2O3 . NH4Cl .... b Na2SO4 c HCO3. Al3+ ... Al2O3 . Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. Al3+ . Na2CO3. Al2O3 .. ZnO .. CH3COONH4 . Al2O3 . Al3+ . Al3+. Be(OH)2 . NH4Cl .58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. H2O . Be(OH)2 . NH4Cl . AlO2. Al3+. NH4Cl .... Cu(OH)2 . H2O . ZnO . HSO4. AlO2. Be(OH)2 .. 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3... AlO2.Na2SO4 c Cu(OH)2 . NH4Cl . AlO2. Cu(OH)2 . Na2CO3. Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . NH4Cl . Al2O3 . Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. Be(OH)2 .Cu(OH)2 . H2O . AlO2. HSO4. CH3COONH4. NH4Cl . Be(OH)2 . d HSO4. CH3COONH4 .. Cu(OH)2 . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Be(OH)2 . Na2CO3 b . Na2CO3 . CH3COONH4. b Na2SO4 c AlO2. c Na2SO4 d HCO3. Na2CO3. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . CH3COONH4... H2O . Al2O3 . HSO4. 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. d Cu(OH)2 . Na2SO4 . Al3+ . CH3COONH4.. Al2O3 .HSO4. H2O . H2O . Cu(OH)2 . Al3+ d HCO3. Na2SO4 . CH3COONH4. Na2SO4 . Be(OH)2 . b HSO4. Na2SO4 . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. Be(OH)2 .. Na2CO3 . H2O . CH3COONH4. NH4Cl .. Na2CO3 . ZnO .. ZnO ... H2O . Na2CO3.

4 3 1. Y . X NaCl T = FeSO . Y4 = NaHSO4 .X . X = Na CO . X = NH Cl . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . Y = NaCl . Dung có pH > 7 là : a Y1 . Y3 b Y1. X = Na CO . Y5 = NaCl . X = NH Cl . Y4. Y3 = Na2CO3 . Dung có pH < 7K : là A aY .Dung dịch có pH = FeSO . Y bY .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 .Dung dịch có pH =7 = FeSO .X .Y4 c Y2 . X = AlCl . cX X . Y5 = NaCl .X . Y = NaHSO . Y4 = NaHSO4 . X c X . Dung có pH = 7 là : a Y4.Dung dịch có pH < M 7: B aX X . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X = AlCl . X = CH COONa . d X .Y dY .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . X d X . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2.Y2= Amoniclorua . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. X b X X ÂM . X H Cl . bX X .Y2= Amoniclorua . X = Na CO . 4 3 1. Y3 = Na2CO3 . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .X . Y c Y . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. X . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. X = AlCl .Y = Amoniclorua A L Na CO . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . X = NH T >7: aX . X = CH COONa . Y3 d Y3 . X I T .

b có màu hồng . Na2SO3 có pH=7. không màu.+H2O HCO3. không màu. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . g có màu xanh . b CO32.+H2O HCO3. không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng .+H2O 2H+ +CO32-. không màu. màu đỏ d có màu hồng . màu xanh b có màu hồng . d có màu hồng .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .+OHc CO32. màu xanh e có màu hồng . màu xanh c có màu hồng . NaHSO4 .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . b Dung dịch FeSO4. 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . màu xanh c không thay đổi . màu đỏ.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . d CO32. K2CO3 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. không màu f có màu xanh . không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng .

. K+. b NH4+. d Cu2+. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+. OH. Cl. NO3-... KHS . Cl-. Na+.NO3.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. NO3-. CH3NH3+. OH. HCO3-. c Dung dịch NaHCO3 .. Fe3+. Al3+. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 ..>7 . NaOH có pH . Ca2+. K2CO3 . OH. d Dung dịch Na2SO4. c Fe3+ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful