BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

: 0.4 mol .Cl.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .7 ):2 = 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S .4 +0. d NaCl Na+ + Cl. Vậy a = ? a a= (0.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau . Cl.2+0. SO42.4. 0.2 +0.3M d 0. Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 . 0.3M c 0. d MgCO3 Mg2+ +CO32-. Na+ .HO42H+ + PO43-.7 ) = 1..4..48Mb 0.c MgCO3 Mg2+ +CO32-.5 d Kết quả khác .. H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4.15M ..35.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0. 0.: 0. 0.16M .5M .25 M .8 mol/l . Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1):2 = 0.1 c a= (0. b H2SO4 2H+ + SO42-.Vậy nồng độ các ion là : a 0.7. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.H2PO4H+ + HPO42.7 mol . 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol .75 b a= (0. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0.

0565M.5M c 2.0996M b 0.0002M .2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.2M là : a 0.0.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.06 b 0. 0. 0.2 có độ điện li là 0.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-]. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0.06 d 0.0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .0999 M c 0. 0. c S2.05625M. H+ . HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ..125M .05625M. 0.15M .15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.45 M b 0. 0.4M .5625M.125M .0002M . 14/ Cho dung dich CH3COOH 0. 20/ NaF là chất điện li mạnh .14 ) là : a 2.4875 M c 0.4M . H+ .0. H2S .02 .03 c 0. H2S .0. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.4875 M.125M .02 . d H2S .2M c 0.25M d 0. 0. 0.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.8 M. b Chủ yếu là S2.0. các ion H+ và S2. HS-.06 .0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0.09 19/ Dung dịch Axit H2S .0001M . 0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.0004 . 0.0.04 ..85M b 2.a S2. 0.2% .0. ion H+ có nồng độ lớn nhất . 0.35M d 2.0. d 0.4M ...097 M d 0.0. b 0.04 M . H+ .2M. HS-. HS-.

(6) . cộng hoá trị có cực . K2PO4KPO42.chất không điện ly . sự điện ly . d K3PO4 K+ +K2PO4..hoặc . .. ion . chất điện ly .. ..+K+ .hoặc liên kết . sự điện ly ..chất không điện ly .(3) . không có cực b chất điện ly . .+ H+. ion ..(2). ion .. b FeS Fe2+ +S2-. Liên kết hoá học trong chất không điện li là .(7)... AlOH2+ Al3+ +OH-.... Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-.(5). ion .. cốc 1 không dẫn điện .. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. c CH3COOH CH3COO.KPO42K+ + PO43-.. cộng hoá trị có cực ..BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. cốc 2 có dung dịch màu lam..Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu . c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 . cộng hoá trị d chất điện ly . 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH....(4). sự điện ly . 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước . Liên kết hoá học trong chất điện ly là . sự điện ly .. Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .. không có cực. a chất điện ly .. không có cực c chất không điện ly ....(1).Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là .... b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. chất không điện ly . cộng hoá trị có cực .. 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là ..

d (1) không dẫn điện . (4) : Kalisunfat . c (1) . Vậy các giá trị của x . b= 0.Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . Cl. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . 0.005 c 2a+2b .(2) dẫn điện do có sự điện ly.c.(2) dẫn điện do có sự điện ly. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.9 gam chất rắn. k thay đổi. b mol Mg2+ . SO42. k không  không đổi .1mol . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46. Biểu thức liên hệ giữa các số a. Al3+ : 0. cốc 2 có dung dịch màu nâu. b=0.15. b= 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. c Cốc 1 có dung dịch màu lam .15 c 0. y lần lượt là: a 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly. d Cốc 1 có dung dịch màu lam . và d mol NO3.1M .2 mol . dung dịch HCl trong nước (2). cốc 1 không dẫn điện . cốc 2 có dung dịch màu lam.( x mol ) . b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly ..d và giá trị của b khi a =0. cốc 1 không dẫn điện . cốc 1 .3 .01.25 d 0. đều có nồng độ mol/l là 0.c-d=0 . (3) : axit axetic . c=0. (2) : Rượu Etylic ..015 b 2a+ 2b = c+d .2 b 0. d= 0. 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) . 0.01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0. Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp .02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0.( y mol ) .01 . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.03 là a 2a+2b-c-d =0 .1 .b. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu . cốc 2 có dung dịch màu nâu. 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ .(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện.3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl .2 . c mol Cl. 0. b  không đổi .

1023. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347..10 mol/l. [HNO2]0 = 0.  =1. a  = 3% .[HNO2]0 = 0.10 mol/l d  = 5% .5H2O. (2) nước là trung tính. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. d  thay đổi . k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi . [HNO2]0 = 0.Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . CuSO4 + 5H2O CuSO4. a (1) nước là axit .1018 ion NO2.. b (2) nước là axit . k không đổi. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH. d  thay đổi . 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. k thay đổi. 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng.(3) . (3) nước là chât oxy hoá. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 . c  không đổi . b  = 6% .(1) .1 mol/l c  =6% .09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl.64. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6.6% ( D= 1g/ml) . b  không đổi .60. k không đổi.[HNO2]0 = 0. k thay đổi.00.0% . 10-19 phân tử HNO2 và 3.

KCl .10-3 (mol/l) d 1.1M phải : a <1 b> 1 c =1.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 . 0.25.78. d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 . Biết  = 8% .1.hoặc NaCl .15.09 mol .96.69. c NaCl .475.15 mol d 0. KCl 0.5 .15 . KCl 0. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0.1M . c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.3. K2SO4 d Na2SO4 . KCl . K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .2 d 0. a 1. (3) nước là axit.92.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.05. 0. 0.10M. 0.5M .10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1. NaCl 0. 35/ Trong 2. 0.25 b 0. b Na2SO4 . Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0.1M .5M ..0 lít dung dịch axit HF có 4.3M. c 0.10-2 (mol/l) .10-3 (mol/l) c 1. 0. d 6.01mol. d (1) : Nước là Bazơ.05M . K3PO4 0. 0. K2SO4) a 0.05M .0 gam HF nguyên chất .10-4 c 7. NaCl 0. b 1. 0. b 0125 mol .10-5 .12 mol .10 b 6.18 mol.4. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1M .18 mol c 0.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.6 .10-5 .10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.

c [H2SO4] =0.1M . [OH-]= 10-12 mol/l. [OH-]= 10-2 mol/l.2M.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0. b [H2SO4] =0.34 d 3. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.56 b7 c 6.8 d 7.10-14. Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.54 c 5.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  . [OH-]= 10-12 mol/l. 44/ Một dung dịch axit fomic 0.12.2M. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.092 % có khối lượng riêng D=1.5 lít dung dịch có pH = 13 .1M.5 . 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 .hay 2980K . Ù nước ta thu được 1. d [H2SO4] =0. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C. pH của dung dịch là : a2 b 1.35 a 3.10-14 . K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% . c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C . a 5. [OH-]= 10-2 mol/l. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .

tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm .01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 .1M M có K= 4. B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0. d Tính axit của HA > HX. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . dung dịch axit HX 0. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa .1M có K= 1. c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0.10 . dung dịch HCl 0.1M có pH1 . tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. b pHHA > pHHX. Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX. ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . a Ban đầu do  không khi pha loãng .nồng độ các ion trong dung dịch giảm . Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ.10 . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .

d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.007M có pH=3 .007M có pH=3 .Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.5M .34.Tk = 5.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .48 b 12.15.007M có pH=3 . 2.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.66. M c 12.7 d 2.10 b 0.56 Â d 12. 1. B KCl NaHSO T a 3.001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. c 1.00 1.45 I T0. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.46% d 14.9 . -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .10 d 1.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.54% b 14. dung dịch H2SO4 0.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .67.145.M .00 .a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2. NH Cl .10 .01M có pH lần lượt là : a 1. CH COONa .00 c 2.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14.28% c 14. dung dịch HCl 0. Khi thêm 0. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.1M có pH1 .Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.275.55 a 12.00 .1 d 2. 1.4 c 4.2 b 1.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0.10 . b 2.01M .

Cu(OH)2 . Be(OH)2 .. Al2O3 .. Be(OH)2 . NH4Cl . CH3COONH4 .. Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.Cu(OH)2 . NH4Cl . AlO2. AlO2. HSO4. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 .. Be(OH)2 . Be(OH)2 . Na2SO4 .. NH4Cl .. CH3COONH4... CH3COONH4. H2O . Al2O3 . Be(OH)2 . Al3+. NH4Cl . HSO4. Al2O3 . b HSO4. Be(OH)2 .. CH3COONH4. H2O . HSO4. Cu(OH)2 . Al2O3 .. H2O . NH4Cl . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. H2O . b Na2SO4 c HCO3. H2O ..58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Al3+ d HCO3. NH4Cl . Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . Na2CO3. Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.. Na2SO4 .HSO4. HSO4. CH3COONH4 . Na2CO3. Al3+ ... CH3COONH4. Na2CO3. Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2.. Al3+ . Al3+ . Na2CO3 . Al3+ ... CH3COONH4. Al2O3 . ZnO . NH4Cl .. NH4Cl . d HSO4. Al2O3 . Na2SO4 .. AlO2. AlO2. Al2O3 .HSO4. Na2CO3. Na2CO3 . H2O . CH3COONH4. c Na2SO4 d HCO3. H2O .. ZnO .Na2SO4 c Cu(OH)2 . Al2O3 . Na2SO4 .. Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. Cu(OH)2 . Be(OH)2 . H2O . Na2CO3 . Al3+. b Na2SO4 c AlO2. Cu(OH)2 .. 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. d Cu(OH)2 . AlO2. Be(OH)2 .. ZnO . ZnO .. Na2CO3 b .

Dung có pH < 7K : là A aY . Y5 = NaCl . Y3 = Na2CO3 .Y dY . Y3 = Na2CO3 . X NaCl T = FeSO . X = AlCl . X c X .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . d X .X .Y2= Amoniclorua . bX X . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . Dung có pH = 7 là : a Y4. X = CH COONa . X = Na CO .Dung dịch có pH =7 = FeSO . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X = AlCl . X .X . X H Cl . Y . Y4 = NaHSO4 . cX X . Y = NaHSO .X . Y3 d Y3 . X = CH COONa . X d X . X = Na CO . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . Y bY . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2.Y2= Amoniclorua . Y = NaCl . X I T . Y4. X = AlCl . X = NH Cl .Y4 c Y2 . X = NH T >7: aX . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . Y c Y .Y = Amoniclorua A L Na CO . X b X X ÂM .X .Dung dịch có pH = FeSO . 4 3 1. X = Na CO . 4 3 1. Y3 b Y1.Dung dịch có pH < M 7: B aX X . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. Y5 = NaCl . Y4 = NaHSO4 .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X = NH Cl . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. Dung có pH > 7 là : a Y1 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .

b CO32.+H2O HCO3. không màu.+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . không màu.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . màu xanh c có màu hồng . g có màu xanh . màu xanh c không thay đổi . d CO32. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4.+H2O HCO3. 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . không màu. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . K2CO3 . không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng .+H2O 2H+ +CO32-. NaHSO4 . màu đỏ. màu đỏ d có màu hồng . b Dung dịch FeSO4. d có màu hồng .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. màu xanh b có màu hồng .+OHc CO32.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . màu xanh e có màu hồng . Na2SO3 có pH=7. không màu f có màu xanh . b có màu hồng .

c Fe3+ . KHS . Na+. b NH4+. K2CO3 . Cl-.. NO3-. HCO3-. Fe3+.>7 . K+... c Dung dịch NaHCO3 . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . d Dung dịch Na2SO4. OH. d Cu2+.. NaOH có pH .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Ca2+. OH. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+.. NO3-. OH. Cl. Al3+.NO3. CH3NH3+.