BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-.4. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.35. Na+ .HO42H+ + PO43-. 0. Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .H2PO4H+ + HPO42. Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1 c a= (0. d NaCl Na+ + Cl.7 ) = 1.3M c 0.4 +0.25 M .c MgCO3 Mg2+ +CO32-. b H2SO4 2H+ + SO42-.75 b a= (0.1):2 = 0.2+0.5 d Kết quả khác . d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol .. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S . H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4.3M d 0.7..8 mol/l . 0.15M .7 ):2 = 0. Cl. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0..4 mol .: 0.Vậy nồng độ các ion là : a 0.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 .48Mb 0.: 0. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-.7 mol . 0. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau .2 +0.4. 0.5M . d MgCO3 Mg2+ +CO32-. SO42.Cl. Vậy a = ? a a= (0..16M .

0002M .2M c 0. 0.0.5625M.0002M .a S2.0..15M . Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.85M b 2.05625M.0004 . 20/ NaF là chất điện li mạnh .0.04 . b Chủ yếu là S2. H+ .125M .14 ) là : a 2. H+ .Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.8 M.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.125M . 0. 0. 0. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-].0001M .4875 M. ion H+ có nồng độ lớn nhất . d 0.0996M b 0.4M .4M .0.5M c 2.4M .45 M b 0. 0. c S2.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0.0.. HS-. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.0.0999 M c 0. 0. H2S .475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1. 0.4875 M c 0. H2S .0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0. HS-.2% . H+ . 0. 0.0.02 . b 0. 0.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 . 0. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ.03 c 0.06 .02 .0.05625M.2 có độ điện li là 0.06 d 0..2M. HS-.04 M .0565M. d H2S . các ion H+ và S2.06 b 0.09 19/ Dung dịch Axit H2S .125M .35M d 2..0.097 M d 0.2M là : a 0.25M d 0.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.

. sự điện ly .. cốc 2 có dung dịch màu lam...... Liên kết hoá học trong chất không điện li là . sự điện ly . chất điện ly . không có cực b chất điện ly .(4).. không có cực.+ H+..KPO42K+ + PO43-..(5).. ..BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .. ion .chất không điện ly . b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. cộng hoá trị d chất điện ly . cộng hoá trị có cực . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 . c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l... Liên kết hoá học trong chất điện ly là .chất không điện ly . cốc 1 không dẫn điện .(3) . chất không điện ly . ion ... b FeS Fe2+ +S2-. a chất điện ly . 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước . 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là .. sự điện ly . không có cực c chất không điện ly .hoặc .Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là .... K2PO4KPO42.(6) . ion ..+K+ .(1). Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-....(7). 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH... cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. cộng hoá trị có cực . cộng hoá trị có cực .(2). .hoặc liên kết ... AlOH2+ Al3+ +OH-. . sự điện ly .Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu . ion . c CH3COOH CH3COO... d K3PO4 K+ +K2PO4..

đều có nồng độ mol/l là 0. cốc 2 có dung dịch màu lam. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.15 c 0. 0.15. 0. b= 0. dung dịch HCl trong nước (2). Vậy các giá trị của x . b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly . cốc 2 có dung dịch màu nâu. b mol Mg2+ . cốc 2 có dung dịch màu nâu. Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 .(2) dẫn điện do có sự điện ly. 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1M . 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ .1 .03 là a 2a+2b-c-d =0 . cốc 1 không dẫn điện .005 c 2a+2b .( x mol ) . (2) : Rượu Etylic . c mol Cl.(2) dẫn điện do có sự điện ly.3 . 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) ..25 d 0. cốc 1 .1mol .015 b 2a+ 2b = c+d .c-d=0 .2 b 0.. (4) : Kalisunfat . Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp .(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu . và d mol NO3. cốc 1 không dẫn điện . k không  không đổi .2 . d= 0. b=0. k thay đổi.(2) dẫn điện do có sự điện ly.01. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. d Cốc 1 có dung dịch màu lam .9 gam chất rắn.02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. c Cốc 1 có dung dịch màu lam .d và giá trị của b khi a =0. 0. b= 0.3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl . d (1) không dẫn điện .c.01 .2 mol . y lần lượt là: a 0. Cl. SO42. c=0.01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0. Al3+ : 0. b  không đổi . Biểu thức liên hệ giữa các số a.b. c (1) . (3) : axit axetic .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi .( y mol ) .

.Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước .  =1. d  thay đổi .1018 ion NO2. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6. d  thay đổi . k không đổi. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH.1 mol/l c  =6% .[HNO2]0 = 0.6% ( D= 1g/ml) .5H2O. 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. k không đổi. a  = 3% . bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl. b  = 6% ..(3) .1023. c  không đổi .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. [HNO2]0 = 0. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH.10 mol/l.0% . b  không đổi . 10-19 phân tử HNO2 và 3. k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi . a (1) nước là axit . (2) nước là trung tính.(1) .64. CuSO4 + 5H2O CuSO4. k thay đổi.10 mol/l d  = 5% . b (2) nước là axit . 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. k thay đổi.[HNO2]0 = 0. [HNO2]0 = 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 . d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . (3) nước là chât oxy hoá.00.09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.60.

25 b 0.15 mol d 0.1. 0.0 lít dung dịch axit HF có 4. a 1.18 mol.15 .0 gam HF nguyên chất . K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0..10-3 (mol/l) d 1. NaCl 0. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0.10-4 c 7.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 0.92.1M . KCl .4.25.10M.3. KCl .10-3 (mol/l) c 1. KCl 0.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.05M .18 mol c 0.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .1M phải : a <1 b> 1 c =1.96. c NaCl . b 0125 mol . K3PO4 0. c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0.05M .hoặc NaCl .01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.05.1M .10-2 (mol/l) . 0. 0.10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1. NaCl 0.475.10 b 6. (3) nước là axit.10-5 . K2SO4) a 0. 35/ Trong 2.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 .1M . Biết  = 8% .01mol. 0.6 .12 mol . d (1) : Nước là Bazơ.5M .69. 0. b Na2SO4 .78. KCl 0.15. K2SO4 d Na2SO4 .3M. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. c 0.5 . d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 . 0.5M .09 mol . 0. b 1.2 d 0.10-5 . d 6.

[OH-]= 10-2 mol/l.35 a 3. [OH-]= 10-12 mol/l. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 .56 b7 c 6. pH của dung dịch là : a2 b 1.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  .2M. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C . [OH-]= 10-12 mol/l. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C.12. K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% . c [H2SO4] =0. Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .8 d 7. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.10-14.5 lít dung dịch có pH = 13 . a 5. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.34 d 3.1M . d [H2SO4] =0. b [H2SO4] =0.1M.2M. 44/ Một dung dịch axit fomic 0. [OH-]= 10-2 mol/l. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .092 % có khối lượng riêng D=1.hay 2980K .10-14 .5 .vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Ù nước ta thu được 1.54 c 5.

Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX.10 .nồng độ các ion trong dung dịch giảm . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng .1M M có K= 4.1M có K= 1. tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . b pHHA > pHHX.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. d Tính axit của HA > HX. tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng .01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.10 . B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa .1M có pH1 . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. dung dịch HCl 0. dung dịch axit HX 0. a Ban đầu do  không khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .

001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. 1.145.00 .01M .55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0. 1. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.00 c 2.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.7 d 2.67.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14.45 I T0.1M có pH1 .00 1. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.10 b 0.56 Â d 12.00 .9 .2 b 1.275.Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2. M c 12.46% d 14.Tk = 5. CH COONa .007M có pH=3 .48 b 12.007M có pH=3 . -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .10 . dung dịch HCl 0. Khi thêm 0.1 d 2.15. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.54% b 14.55 a 12.66.M .4 c 4.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0.10 .a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2. dung dịch H2SO4 0.007M có pH=3 .28% c 14.34.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 . c 1. B KCl NaHSO T a 3.10 d 1. 2.5M . NH Cl .01M có pH lần lượt là : a 1. b 2.

CH3COONH4. Na2CO3. Na2CO3. ZnO . Na2CO3 . Be(OH)2 . CH3COONH4. Na2CO3. HSO4. Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2.. Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. CH3COONH4. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Na2SO4 .... Al2O3 . d Cu(OH)2 . Al3+ d HCO3. Al2O3 .. NH4Cl .. Na2CO3 . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 ... HSO4. Al3+ .. Na2CO3 . HSO4. Cu(OH)2 . ZnO . H2O . H2O . c Na2SO4 d HCO3. Al2O3 . Cu(OH)2 . Al2O3 . Be(OH)2 . H2O . Na2SO4 . H2O . HSO4. AlO2. Al3+ . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3..Na2SO4 c Cu(OH)2 . Al3+. CH3COONH4 .. H2O . AlO2.. NH4Cl . Cu(OH)2 .HSO4.58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.. Al2O3 . 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. H2O .. CH3COONH4.. Al2O3 . H2O . AlO2. Be(OH)2 .Cu(OH)2 . Be(OH)2 . NH4Cl . Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . CH3COONH4. AlO2. Al3+. d HSO4. Al2O3 .. Be(OH)2 . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Na2CO3 b . NH4Cl .HSO4. Al2O3 . CH3COONH4. Be(OH)2 . NH4Cl ... Na2SO4 .. ZnO .. b HSO4. Na2CO3. Na2SO4 . b Na2SO4 c AlO2.. Be(OH)2 . CH3COONH4 .. NH4Cl . AlO2. Be(OH)2 .. Al3+ . NH4Cl . NH4Cl . ZnO . Al3+ . H2O . b Na2SO4 c HCO3.. Cu(OH)2 .

X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. X = CH COONa .Y dY .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat .Y2= Amoniclorua .Dung dịch có pH =7 = FeSO .X . Y = NaCl . X = AlCl . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. Dung có pH > 7 là : a Y1 .Y = Amoniclorua A L Na CO .Dung dịch có pH < M 7: B aX X . Y5 = NaCl . Dung có pH < 7K : là A aY . Y5 = NaCl . Dung có pH = 7 là : a Y4. 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .Y2= Amoniclorua . X = Na CO . 4 3 1. d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .X . Y c Y . X d X . X = CH COONa .Y4 c Y2 . d X . X b X X ÂM . Y3 = Na2CO3 . 4 3 1. X = AlCl . Y4 = NaHSO4 .X . bX X .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 . Y . X NaCl T = FeSO . Y4 = NaHSO4 . X c X . Y4.Dung dịch có pH = FeSO . X = AlCl . Y = NaHSO . Y3 = Na2CO3 . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. X = NH Cl . Y bY . Y3 b Y1. b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . X = Na CO . Y3 d Y3 . X = Na CO . X . X = NH T >7: aX . X H Cl .X .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. cX X . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . X = NH Cl . X I T .

d CO32. không màu. không màu.+H2O HCO3. màu xanh c không thay đổi . 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . NaHSO4 . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. không màu f có màu xanh . CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . màu xanh b có màu hồng .+H2O HCO3. màu đỏ.+OHc CO32. d có màu hồng . màu đỏ d có màu hồng . b CO32. không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. Na2SO3 có pH=7. màu xanh e có màu hồng . g có màu xanh . không màu.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . K2CO3 .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. màu xanh c có màu hồng . b có màu hồng .+H2O 2H+ +CO32-.+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . b Dung dịch FeSO4.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl .

BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. HCO3-. Na+. c Fe3+ . K+. Ca2+. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 ... Fe3+. b NH4+. d Cu2+. Cl. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+..NO3. OH. NO3-.>7 . d Dung dịch Na2SO4. K2CO3 . CH3NH3+. Al3+. NaOH có pH . Cl-. OH. KHS . NO3-. c Dung dịch NaHCO3 .. OH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful