BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S . Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .1):2 = 0.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .75 b a= (0..Vậy nồng độ các ion là : a 0. SO42. d MgCO3 Mg2+ +CO32-... 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau .7 mol .15M .35. 0.7 ) = 1.: 0. Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0.4.2 +0. 0.3M c 0.4 +0.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . 0.8 mol/l .H2PO4H+ + HPO42.: 0. Cl.3M d 0.7 ):2 = 0.4.4 mol . 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-. 0.2+0. Na+ . 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0.. Vậy a = ? a a= (0. H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4.5M .48Mb 0.5 d Kết quả khác .25 M .Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.Cl.HO42H+ + PO43-. b H2SO4 2H+ + SO42-.16M . d NaCl Na+ + Cl.1 c a= (0.c MgCO3 Mg2+ +CO32-. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol .7.

0..06 .0002M .4M .04 M .05625M. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0..02 . HS-.0.4M . H+ .2 có độ điện li là 0.2M c 0.45 M b 0.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0. H2S . H2S .2% . 0.0001M . 0.097 M d 0.4M .85M b 2. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.8 M.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.4875 M c 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 . HS-.35M d 2. 0. b 0.09 19/ Dung dịch Axit H2S . 0.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.a S2.0004 . 0.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0.0996M b 0.0. 0.125M .06 d 0. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. c S2. b Chủ yếu là S2.0.25M d 0.05625M. H+ .125M .03 c 0. 0. 0. 20/ NaF là chất điện li mạnh .2M..125M .04 .2M là : a 0. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-].14 ) là : a 2.. ion H+ có nồng độ lớn nhất . các ion H+ và S2.0.5M c 2.5625M. 0.0565M.06 b 0.0.15M . HS-.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.4875 M.0002M .02 .0999 M c 0. d 0. 0.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0. 0. d H2S . H+ .0. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ.0.0.

sự điện ly . . không có cực c chất không điện ly ..(2).chất không điện ly . ion .. cộng hoá trị có cực .... c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là . 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước .. 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH.KPO42K+ + PO43-...hoặc . sự điện ly .(7).+K+ .. . a chất điện ly . cộng hoá trị d chất điện ly . 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là .+ H+.. không có cực b chất điện ly . chất không điện ly . sự điện ly .chất không điện ly .....BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. cộng hoá trị có cực .... cốc 2 có dung dịch màu lam. b FeS Fe2+ +S2-.(6) .hoặc liên kết . K2PO4KPO42.(1). M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 .Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu .(3) . Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .. . b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.. d K3PO4 K+ +K2PO4.. không có cực. c CH3COOH CH3COO..(5)....(4). cốc 1 không dẫn điện . AlOH2+ Al3+ +OH-. cộng hoá trị có cực . Liên kết hoá học trong chất điện ly là . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-. ion . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly... sự điện ly . chất điện ly . ion .... ion . Liên kết hoá học trong chất không điện li là ...

và d mol NO3.(2) dẫn điện do có sự điện ly. c Cốc 1 có dung dịch màu lam . cốc 1 .01.(2) dẫn điện do có sự điện ly. b= 0. c (1) .005 c 2a+2b . y lần lượt là: a 0.2 . Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp ..9 gam chất rắn. Cl. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.1M . b Cốc 1 có dung dịch màu nâu .(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. cốc 1 không dẫn điện .15 c 0.02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . b  không đổi . 0.25 d 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. Al3+ : 0.( y mol ) . (2) : Rượu Etylic .15.1 .b.015 b 2a+ 2b = c+d .2 b 0. k không  không đổi . c=0. d= 0. cốc 2 có dung dịch màu lam. cốc 2 có dung dịch màu nâu.3 . b=0.(2) dẫn điện do có sự điện ly. b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly .03 là a 2a+2b-c-d =0 .c-d=0 . 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ .01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0.01 .d và giá trị của b khi a =0.2 mol . 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) . k thay đổi.3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl . c mol Cl. SO42.Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi .( x mol ) . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. (3) : axit axetic .. dung dịch HCl trong nước (2). (4) : Kalisunfat .1mol . cốc 1 không dẫn điện . d (1) không dẫn điện . b mol Mg2+ . b= 0. 0. Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46. 0. 0. Biểu thức liên hệ giữa các số a. d Cốc 1 có dung dịch màu lam .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. cốc 2 có dung dịch màu nâu. đều có nồng độ mol/l là 0. Vậy các giá trị của x .c.

10 mol/l d  = 5% .(1) .. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. (3) nước là chât oxy hoá..Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước .60. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. b (2) nước là axit . k thay đổi. a  = 3% . (2) nước là trung tính. k không đổi. CuSO4 + 5H2O CuSO4. [HNO2]0 = 0. b  không đổi .1023. k thay đổi. k không đổi. a (1) nước là axit . 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 . c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.10 mol/l.64.5H2O.00. [HNO2]0 = 0. b  = 6% .0% .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit .1018 ion NO2.6% ( D= 1g/ml) .1 mol/l c  =6% . c  không đổi . k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi .09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6. d  thay đổi .[HNO2]0 = 0. 10-19 phân tử HNO2 và 3.[HNO2]0 = 0. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl.(3) . 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. d  thay đổi .  =1.

. K3PO4 0.10 b 6.10-3 (mol/l) d 1.10-3 (mol/l) c 1. 35/ Trong 2.10M.05M . KCl .10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1. b 1.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 .15 .01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0. c 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.hoặc NaCl .5 .69.12 mol .10-5 .Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .1M . d 6. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6.1.2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0.10-4 c 7. d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 . 0. Biết  = 8% . K2SO4 d Na2SO4 .5M .10-5 .1M phải : a <1 b> 1 c =1.01mol.25.18 mol c 0.2 d 0. 0. b Na2SO4 . NaCl 0.96.1M . NaCl 0. a 1.3. 0.18 mol. 0.15.09 mol .05M . Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0.25 b 0. b 0125 mol .1M . 0. (3) nước là axit. 0.5M .78.92.0 lít dung dịch axit HF có 4. KCl 0. K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0. c NaCl . KCl .4. K2SO4) a 0.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.05.3M. c (3) nước là bazơ (4) nước là axit. 0. d (1) : Nước là Bazơ.475.0 gam HF nguyên chất .10-2 (mol/l) . KCl 0.6 . 0.15 mol d 0.

Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .10-14 .hay 2980K . [OH-]= 10-2 mol/l.1M . c [H2SO4] =0. [OH-]= 10-12 mol/l. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4. 44/ Một dung dịch axit fomic 0. [OH-]= 10-2 mol/l. pH của dung dịch là : a2 b 1. d [H2SO4] =0. Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .56 b7 c 6.10-14. a 5. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 .2M.5 lít dung dịch có pH = 13 . Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0. b [H2SO4] =0.2M. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C .45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  .35 a 3.1M. [OH-]= 10-12 mol/l. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1.092 % có khối lượng riêng D=1.5 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.8 d 7.34 d 3. Ù nước ta thu được 1.54 c 5. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C.12. K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% .

1M có pH1 . dung dịch axit HX 0. -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . b pHHA > pHHX. nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .10 . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0.nồng độ các ion trong dung dịch giảm . tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .1M có K= 1. c Ban đầu do  giảm khi pha loãng .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1M M có K= 4. dung dịch HCl 0. Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ.10 . Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX. ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . a Ban đầu do  không khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . d Tính axit của HA > HX.01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.

Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14. 1. 2. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO . M c 12.Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.145. c 1.01M có pH lần lượt là : a 1. CH COONa .25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .Tk = 5.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.00 .48 b 12.9 .M . Khi thêm 0.46% d 14. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.56 Â d 12.2 b 1.66.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .00 . NH Cl .275.007M có pH=3 .45 I T0.00 c 2. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. 1.4 c 4.67.15.7 d 2. dung dịch HCl 0.54% b 14.10 d 1.007M có pH=3 .001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.1 d 2.5M .55 a 12. b 2.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.10 b 0.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.01M . dung dịch H2SO4 0.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.10 .10 .10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0.28% c 14.007M có pH=3 . B KCl NaHSO T a 3. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.00 1.34.1M có pH1 .

Be(OH)2 .. Al2O3 . CH3COONH4. Cu(OH)2 . b Na2SO4 c AlO2. HSO4.HSO4. HSO4.. Na2CO3. H2O ....Na2SO4 c Cu(OH)2 .. Al2O3 ...58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.. Be(OH)2 . Be(OH)2 . Al3+ .. Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . d HSO4. CH3COONH4. CH3COONH4. Na2CO3.. AlO2.HSO4. CH3COONH4.. Al2O3 . H2O . Al3+. AlO2. Na2CO3 b . Na2CO3. 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. b HSO4. H2O .. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . Al3+ . ZnO . Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. H2O . CH3COONH4. Na2CO3 . CH3COONH4 . HSO4. Al2O3 . H2O . Al3+ . c Na2SO4 d HCO3. Na2CO3 . H2O . HSO4. NH4Cl . Al3+ d HCO3. NH4Cl . Al2O3 . CH3COONH4 . b Na2SO4 c HCO3. NH4Cl . Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. NH4Cl . Al2O3 .. Be(OH)2 . Be(OH)2 . AlO2. Al3+ .. d Cu(OH)2 . Na2SO4 . Be(OH)2 . Al2O3 ....... Al2O3 . Na2SO4 . 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. H2O .. AlO2. Na2SO4 . CH3COONH4. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Be(OH)2 . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. H2O . Cu(OH)2 . ZnO . NH4Cl . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3.. NH4Cl . Na2CO3 . Be(OH)2 . ZnO . Na2SO4 . ZnO . NH4Cl .Cu(OH)2 . NH4Cl . Cu(OH)2 . Na2CO3. Al3+.. AlO2. Cu(OH)2 .

X . X = NH Cl . X = Na CO . Y4. Y3 b Y1. Y5 = NaCl . X H Cl .X . 4 3 1. X I T . X = AlCl . X = CH COONa . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. Y = NaCl . X NaCl T = FeSO . Dung có pH > 7 là : a Y1 . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X = AlCl .Y dY . X = NH T >7: aX . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X d X . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K .X .Y = Amoniclorua A L Na CO .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.X . Dung có pH = 7 là : a Y4.Dung dịch có pH =7 = FeSO . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . Y . X = CH COONa . 4 3 1. X = Na CO .Dung dịch có pH = FeSO . Dung có pH < 7K : là A aY . Y3 d Y3 . Y3 = Na2CO3 .Dung dịch có pH < M 7: B aX X . X = AlCl . X = Na CO .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat .Y2= Amoniclorua .Y2= Amoniclorua . Y4 = NaHSO4 . Y = NaHSO . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X c X . d X . Y4 = NaHSO4 . Y3 = Na2CO3 . cX X . Y5 = NaCl . Y c Y . X = NH Cl . X b X X ÂM .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 .Y4 c Y2 .X . Y bY . bX X .

không màu.+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl .+H2O HCO3. màu đỏ. b Dung dịch FeSO4. màu xanh e có màu hồng . b CO32. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . b có màu hồng . không màu. K2CO3 . NaHSO4 . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4.+H2O 2H+ +CO32-. không màu.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. màu đỏ d có màu hồng . Na2SO3 có pH=7. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . d CO32.+OHc CO32. màu xanh b có màu hồng . d có màu hồng . 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . không màu f có màu xanh .**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . g có màu xanh . màu xanh c không thay đổi . không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . màu xanh c có màu hồng .+H2O HCO3.

d Dung dịch Na2SO4. CH3NH3+. Na+. NO3-. OH. d Cu2+.. Cl. K2CO3 . NO3-. K+.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. c Fe3+ .. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . OH.. HCO3-. Fe3+.NO3. KHS .. Cl-. OH. Ca2+. Al3+.>7 . c Dung dịch NaHCO3 . b NH4+. NaOH có pH .. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful