BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

8 mol/l .: 0. Cl.25 M .c MgCO3 Mg2+ +CO32-.7 ) = 1..35. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau . SO42. Na+ . 0. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S . H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4. 0.5M .1):2 = 0. Vậy a = ? a a= (0.2 +0.3M d 0. Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .5 d Kết quả khác .15M . Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-. 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-.H2PO4H+ + HPO42.4.4 mol .48Mb 0.16M . b H2SO4 2H+ + SO42-.7.1 c a= (0. 0.Cl..Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .Vậy nồng độ các ion là : a 0.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . d MgCO3 Mg2+ +CO32-.4.2+0.. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.7 mol . d NaCl Na+ + Cl. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0.7 ):2 = 0.3M c 0.4 +0.: 0. 0..HO42H+ + PO43-.75 b a= (0.

0002M .06 b 0.04 .25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0. b 0.06 . H2S .25M d 0.125M . H+ . HS-.4M .4M .03 c 0. d 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 . HS-.2% .15M .02 . b Chủ yếu là S2. 0. ion H+ có nồng độ lớn nhất .06 d 0.2 có độ điện li là 0. 0.5M c 2.0.4M .45 M b 0.0.05625M.0001M .a S2. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-]. 0. 0.4875 M c 0.8 M.125M .0. 20/ NaF là chất điện li mạnh . 0. c S2.0.14 ) là : a 2.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0.0.02 .. H+ .0. 0. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ. 0.2M c 0.0.125M .05625M.0999 M c 0. 0. 0.0.04 M .5625M.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.0004 . H2S . d H2S .0565M. 0.097 M d 0. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. 0.0.09 19/ Dung dịch Axit H2S ..2M...15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0.0002M . H+ .15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.0996M b 0.35M d 2.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.85M b 2.4875 M.2M là : a 0. HS-. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1. các ion H+ và S2.

a chất điện ly .. sự điện ly ..(3) .Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu . Liên kết hoá học trong chất điện ly là . Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .... không có cực. . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. chất điện ly . ion .. b FeS Fe2+ +S2-. cốc 2 có dung dịch màu lam. cộng hoá trị có cực . c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l...(1).hoặc liên kết . không có cực b chất điện ly .(5).. sự điện ly . ion . chất không điện ly .hoặc ....(2). cộng hoá trị có cực .. không có cực c chất không điện ly . d K3PO4 K+ +K2PO4.... cốc 1 không dẫn điện . ion . c CH3COOH CH3COO.. AlOH2+ Al3+ +OH-.. b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.KPO42K+ + PO43-.. 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước . K2PO4KPO42.+ H+.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.chất không điện ly ..Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là .(4). ion .... sự điện ly .(6) . 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là .. cộng hoá trị có cực . sự điện ly .. Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 . ... 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH...(7).. .+K+ .. cộng hoá trị d chất điện ly . Liên kết hoá học trong chất không điện li là .chất không điện ly ..

b=0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. 0. (2) : Rượu Etylic .9 gam chất rắn. Biểu thức liên hệ giữa các số a. d Cốc 1 có dung dịch màu lam . b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly . cốc 2 có dung dịch màu nâu. k thay đổi.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.01.. 0.03 là a 2a+2b-c-d =0 . 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ . 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . c mol Cl.(2) dẫn điện do có sự điện ly.2 b 0.( x mol ) . Cl.015 b 2a+ 2b = c+d . Vậy các giá trị của x .1mol .c..(2) dẫn điện do có sự điện ly.c-d=0 . cốc 1 .15.2 . cốc 2 có dung dịch màu nâu. cốc 1 không dẫn điện . c=0.005 c 2a+2b . đều có nồng độ mol/l là 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly. cốc 2 có dung dịch màu lam.(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. dung dịch HCl trong nước (2).02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp .1 . SO42. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu . 0. b  không đổi . và d mol NO3. b= 0. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . 0.d và giá trị của b khi a =0. d (1) không dẫn điện . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46.01 .3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl . (3) : axit axetic . d= 0. k không  không đổi .15 c 0.2 mol .01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0. (4) : Kalisunfat . c (1) .25 d 0. b= 0.( y mol ) . c Cốc 1 có dung dịch màu lam . Al3+ : 0. y lần lượt là: a 0.3 . b mol Mg2+ .1M .b. cốc 1 không dẫn điện .

31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. d  thay đổi . [HNO2]0 = 0.[HNO2]0 = 0.1 mol/l c  =6% .09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0.. c  không đổi . a (1) nước là axit .00. d  thay đổi . k thay đổi.60. (3) nước là chât oxy hoá. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6.64. a  = 3% . 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. b  không đổi . k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.5H2O. CuSO4 + 5H2O CuSO4. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH.(3) . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 .  =1. [HNO2]0 = 0.1023. k thay đổi.(1) .10 mol/l d  = 5% .10 mol/l. b (2) nước là axit .1018 ion NO2. (2) nước là trung tính.6% ( D= 1g/ml) . 10-19 phân tử HNO2 và 3..0% .[HNO2]0 = 0. b  = 6% .Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . k không đổi. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl. k không đổi.

10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1. KCl .15 .92. d 6. KCl .5 .12 mol .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.05M . 0. Biết  = 8% . 35/ Trong 2. K2SO4 d Na2SO4 .1.1M .96.0 lít dung dịch axit HF có 4.6 .25.3M.4.01mol. NaCl 0. K3PO4 0. b 0125 mol .01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. 0. (3) nước là axit. 0. d (1) : Nước là Bazơ.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 .10-3 (mol/l) c 1. c NaCl . d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 . a 1.15. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0. K2SO4) a 0. c 0. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0..475.3.78.10M.10-5 .18 mol. KCl 0.2 d 0. 0. 0.25 b 0.1M .15 mol d 0.0 gam HF nguyên chất . KCl 0.10-2 (mol/l) .10-4 c 7. b Na2SO4 . K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.09 mol . b 1.1M phải : a <1 b> 1 c =1. NaCl 0.18 mol c 0.10-3 (mol/l) d 1.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.5M . c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.05M .2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.1M .hoặc NaCl .05.10-5 . 0.5M . 0.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .69. 0.10 b 6.

45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  .35 a 3.5 . c [H2SO4] =0. a 5.8 d 7. 44/ Một dung dịch axit fomic 0.54 c 5. K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% .34 d 3. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C. pH của dung dịch là : a2 b 1. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C .1M . Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .1M. d [H2SO4] =0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .12.5 lít dung dịch có pH = 13 .2M.56 b7 c 6. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.2M.092 % có khối lượng riêng D=1.10-14. [OH-]= 10-2 mol/l.10-14 .vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1. [OH-]= 10-12 mol/l. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 . Ù nước ta thu được 1. [OH-]= 10-2 mol/l. b [H2SO4] =0. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.hay 2980K . [OH-]= 10-12 mol/l. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.

a Ban đầu do  không khi pha loãng .1M có K= 1.10 . b pHHA > pHHX. tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . dung dịch axit HX 0.01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 .1M có pH1 . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.1M M có K= 4.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0. c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa . nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX.10 . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . dung dịch HCl 0.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .nồng độ các ion trong dung dịch giảm . c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . d Tính axit của HA > HX.

001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. CH COONa .00 . dung dịch HCl 0.007M có pH=3 .25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .4 c 4.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.45 I T0.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1. 1. NH Cl . b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.54% b 14. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0. c 1.00 c 2.9 .55 a 12.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .00 .a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2.10 d 1.1 d 2.46% d 14.00 1.66.Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.67. dung dịch H2SO4 0.01M có pH lần lượt là : a 1.7 d 2.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14.007M có pH=3 . B KCl NaHSO T a 3.10 . b 2.56 Â d 12. M c 12.10 .2 b 1.5M . c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.275.28% c 14.10 b 0. Khi thêm 0.Tk = 5. 2.M .1M có pH1 .15. 1.145.01M .10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .48 b 12.007M có pH=3 .34.

CH3COONH4 .... Be(OH)2 . Na2CO3. Cu(OH)2 . b HSO4.. Al3+ d HCO3. Al2O3 . 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.. Al3+ . NH4Cl ... H2O . Al3+. ZnO . H2O . H2O . Na2CO3 . Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 ..Na2SO4 c Cu(OH)2 .HSO4. Na2SO4 . Al2O3 . Al3+ . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. Cu(OH)2 . Al3+ . b Na2SO4 c HCO3. Cu(OH)2 .. Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. Na2CO3... Be(OH)2 .. Na2CO3 b . Be(OH)2 . Al3+ . Al2O3 .. Na2SO4 . H2O . NH4Cl .. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 .. ZnO . NH4Cl ...Cu(OH)2 . Al2O3 . NH4Cl . H2O . d Cu(OH)2 . AlO2. H2O .. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. H2O .. Na2SO4 . CH3COONH4.HSO4. CH3COONH4. Na2CO3 . AlO2. NH4Cl .. ZnO . CH3COONH4 . Be(OH)2 . NH4Cl . Al2O3 .. Na2CO3 . Be(OH)2 . HSO4. ZnO . NH4Cl . CH3COONH4.. Al2O3 . CH3COONH4. HSO4. Be(OH)2 . AlO2. c Na2SO4 d HCO3. AlO2. b Na2SO4 c AlO2. Na2CO3. Cu(OH)2 . 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. CH3COONH4. Al3+. CH3COONH4. H2O . Na2CO3.58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. HSO4. AlO2. HSO4. d HSO4. Al2O3 . Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. Al2O3 . Be(OH)2 . Na2SO4 . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Be(OH)2 . NH4Cl ..

X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. Y4 = NaHSO4 .Y = Amoniclorua A L Na CO . X H Cl . X = AlCl .Y4 c Y2 . Y3 d Y3 . X c X . X I T . d X . cX X . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2.Dung dịch có pH =7 = FeSO .Dung dịch có pH = FeSO . Dung có pH = 7 là : a Y4. Y3 b Y1. 4 3 1. Dung có pH > 7 là : a Y1 . X = Na CO . X = NH T >7: aX .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .Y2= Amoniclorua . Y . Y c Y . X = AlCl . Y = NaCl . Y = NaHSO . 4 3 1.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. X d X . Y5 = NaCl . X = CH COONa . X = AlCl . X = Na CO . X b X X ÂM . Y4.X . Y5 = NaCl . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . X NaCl T = FeSO . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . bX X .X . Y4 = NaHSO4 . X .Y dY .Y2= Amoniclorua . X = Na CO .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 .X . Y3 = Na2CO3 .X . X = CH COONa . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . Y3 = Na2CO3 . X = NH Cl .Dung dịch có pH < M 7: B aX X . X = NH Cl . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. Y bY . Dung có pH < 7K : là A aY .

NaHSO4 . b Dung dịch FeSO4. màu đỏ d có màu hồng . 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . K2CO3 .**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . màu xanh b có màu hồng . không màu.+H2O 2H+ +CO32-. không màu. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. không màu.+OHc CO32.+H2O HCO3. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. không màu f có màu xanh . màu xanh e có màu hồng . không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . màu xanh c có màu hồng .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . b CO32. không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH.+H2O HCO3. g có màu xanh . d CO32. Na2SO3 có pH=7. b có màu hồng . d có màu hồng . màu xanh c không thay đổi .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . màu đỏ.

NO3.. OH. OH. NO3-. K2CO3 . Al3+. OH. d Cu2+. Na+. c Fe3+ .. HCO3-. KHS . CH3NH3+. NO3-. c Dung dịch NaHCO3 . NaOH có pH .. Cl. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . Ca2+.. Cl-.>7 . d Dung dịch Na2SO4.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. b NH4+.. Fe3+. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+. K+.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful