P. 1
Bai Tap Chuong Dien Ly - Lop 11 Nang Cao

Bai Tap Chuong Dien Ly - Lop 11 Nang Cao

|Views: 220|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Tiến

More info:

Published by: Trần Tiến on Aug 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ . d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol .. 0. SO42.4 mol ..7 ) = 1. b H2SO4 2H+ + SO42-..Vậy nồng độ các ion là : a 0.4 +0. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau . H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4.5 d Kết quả khác .5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . Vậy a = ? a a= (0.c MgCO3 Mg2+ +CO32-.75 b a= (0.48Mb 0.16M . Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.: 0. 0.4.7.4.2+0.2 +0.H2PO4H+ + HPO42.8 mol/l .1 c a= (0.3M c 0.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-.15M . Na+ . Cl.3M d 0. d MgCO3 Mg2+ +CO32-. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S .: 0.1):2 = 0.HO42H+ + PO43-. 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-.Cl.7 mol .25 M . 0. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH. 0. d NaCl Na+ + Cl.7 ):2 = 0. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0..35.5M . Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .

H+ .0002M .2% .a S2.06 d 0.. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0.0004 . 0.02 .0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 . H+ .0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0.0999 M c 0.4M . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.125M . HS-.15M .Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.0. HS-.02 .097 M d 0.25M d 0. H+ . 0. 0.5M c 2.125M ..0. H2S .0.0996M b 0.8 M. 0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.4M .4875 M c 0.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0. ion H+ có nồng độ lớn nhất . 0.. c S2. 0. 0. d H2S .125M .2 có độ điện li là 0. d 0.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0. b 0.06 b 0. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0. 0. HS-.2M là : a 0..0002M .2M c 0. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ.0.0001M .04 .2M.4M .45 M b 0.06 .0. b Chủ yếu là S2.35M d 2.85M b 2.0.14 ) là : a 2.0.03 c 0. 0. H2S .04 M . nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-]. 0.0.09 19/ Dung dịch Axit H2S .05625M.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.5625M. 0.05625M. các ion H+ và S2. 20/ NaF là chất điện li mạnh .25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.4875 M.0565M.

.Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu .(4). AlOH2+ Al3+ +OH-. b FeS Fe2+ +S2-. d K3PO4 K+ +K2PO4...Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là ... cộng hoá trị có cực . cộng hoá trị có cực ..chất không điện ly . cộng hoá trị d chất điện ly .. sự điện ly . c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.. .. 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước . c CH3COOH CH3COO. ion ... . cốc 1 không dẫn điện ..chất không điện ly .hoặc .. a chất điện ly .+K+ . không có cực..(7).. không có cực c chất không điện ly . cộng hoá trị có cực .hoặc liên kết . ion .KPO42K+ + PO43-..(1). Liên kết hoá học trong chất điện ly là . chất điện ly .+ H+. sự điện ly . ...... chất không điện ly . cốc 2 có dung dịch màu lam... M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 . 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH. b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.(6) . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.(2). ion . 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là ...BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. sự điện ly .... Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là ..(5).(3) . sự điện ly . không có cực b chất điện ly . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-. Liên kết hoá học trong chất không điện li là ... K2PO4KPO42.. ion .

b=0.. cốc 1 không dẫn điện .c.(2) dẫn điện do có sự điện ly.(2) dẫn điện do có sự điện ly. k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.005 c 2a+2b .1M .3 . SO42. b= 0.01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0.25 d 0. 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) . c mol Cl. (4) : Kalisunfat . c Cốc 1 có dung dịch màu lam . (2) : Rượu Etylic . và d mol NO3.c-d=0 . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46.d và giá trị của b khi a =0.2 b 0.2 mol . đều có nồng độ mol/l là 0. 0. b  không đổi .1mol . c (1) . y lần lượt là: a 0.( x mol ) . d= 0. (3) : axit axetic . cốc 2 có dung dịch màu lam.1 .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . k thay đổi. Vậy các giá trị của x . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.01 .02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu . dung dịch HCl trong nước (2).15. 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ . b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly . Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp . 0.b.(2) dẫn điện do có sự điện ly. cốc 2 có dung dịch màu nâu. cốc 2 có dung dịch màu nâu. Biểu thức liên hệ giữa các số a. k không  không đổi . cốc 1 không dẫn điện ..3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl .03 là a 2a+2b-c-d =0 .2 . d Cốc 1 có dung dịch màu lam . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.9 gam chất rắn. Al3+ : 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.15 c 0.01.015 b 2a+ 2b = c+d . cốc 1 . Cl. 0.( y mol ) . b= 0. c=0. d (1) không dẫn điện . b mol Mg2+ .

10 mol/l. a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. k không đổi.6% ( D= 1g/ml) . k thay đổi. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. CuSO4 + 5H2O CuSO4. [HNO2]0 = 0. 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5.0% .09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi .5H2O.[HNO2]0 = 0. b (2) nước là axit .Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước .[HNO2]0 = 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. (2) nước là trung tính.(1) .00. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH. b  = 6% . d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit .  =1. k không đổi. [HNO2]0 = 0.10 mol/l d  = 5% . d  thay đổi ... 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. 10-19 phân tử HNO2 và 3. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl. k thay đổi. d  thay đổi . c  không đổi . a  = 3% . (3) nước là chât oxy hoá. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6.1018 ion NO2.1 mol/l c  =6% . b  không đổi . a (1) nước là axit .64.1023. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 .(3) .60.

Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0.2 d 0. b Na2SO4 .09 mol .10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1. 0. c NaCl .10-5 . KCl .1M phải : a <1 b> 1 c =1. K2SO4) a 0. 0.96.0 gam HF nguyên chất .10-3 (mol/l) d 1.05.5M . 0.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 . NaCl 0.15.78. a 1.5M .1M .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.3M.18 mol.10-3 (mol/l) c 1.6 . b 0125 mol .69.10-5 . KCl 0. 0.05M . KCl .10-2 (mol/l) .1M . K2SO4 d Na2SO4 .2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0. 0.1M .4.18 mol c 0. (3) nước là axit.475.15 . Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0.5 . c (3) nước là bazơ (4) nước là axit. 0.25.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.92. KCl 0. NaCl 0. 0. 0. K3PO4 0. c 0.hoặc NaCl .10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.01mol. Biết  = 8% .12 mol ..10 b 6.10M.0 lít dung dịch axit HF có 4. 35/ Trong 2. K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.1. d (1) : Nước là Bazơ.05M .Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl . d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 .3.25 b 0. d 6.15 mol d 0.10-4 c 7. b 1.

pH của dung dịch là : a2 b 1. K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% . Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2.092 % có khối lượng riêng D=1. b [H2SO4] =0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.hay 2980K . 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 .2M. [OH-]= 10-2 mol/l. [OH-]= 10-2 mol/l.12. Ù nước ta thu được 1.56 b7 c 6. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C.35 a 3. c [H2SO4] =0. Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .2M. 44/ Một dung dịch axit fomic 0.1M .1M.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1. a 5.54 c 5. [OH-]= 10-12 mol/l. [OH-]= 10-12 mol/l. d [H2SO4] =0.10-14 .5 lít dung dịch có pH = 13 . Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 .8 d 7. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C .45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  .34 d 3.10-14. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.5 . 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.

Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .1M có pH1 . c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0. nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit . d Tính axit của HA > HX.10 . a Ban đầu do  không khi pha loãng .01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . dung dịch axit HX 0. khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng .1M có K= 1. b pHHA > pHHX.1M M có K= 4.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.nồng độ các ion trong dung dịch tăng . B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa .10 .nồng độ các ion trong dung dịch giảm . ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. dung dịch HCl 0. tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng .

1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.2 b 1.7 d 2. NH Cl .45 I T0.34.54% b 14.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.28% c 14.007M có pH=3 .55 a 12.001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0.01M .01M có pH lần lượt là : a 1.275. B KCl NaHSO T a 3.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14.1 d 2.00 1.67.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 . 2.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.56 Â d 12.10 . M c 12. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.4 c 4. b 2. 1.145.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .007M có pH=3 .10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0. CH COONa .46% d 14.9 . 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.007M có pH=3 .5M .a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2. Khi thêm 0.00 .66.48 b 12.00 c 2. dung dịch H2SO4 0.00 .10 d 1. 1. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .10 . c 1.10 b 0.M .1M có pH1 . dung dịch HCl 0.15. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.Tk = 5. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.

NH4Cl .. NH4Cl .. Na2CO3. Al2O3 . CH3COONH4.HSO4. AlO2.. Na2CO3. HSO4. Be(OH)2 .. Na2CO3 . Al3+ .. Na2CO3. Cu(OH)2 .. AlO2... Be(OH)2 . Be(OH)2 ... H2O . Na2CO3 b . ZnO ... NH4Cl . H2O . HSO4. H2O . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Be(OH)2 . ZnO . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . Na2SO4 . c Na2SO4 d HCO3. Be(OH)2 . d Cu(OH)2 . 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Al2O3 . Al3+ .. CH3COONH4. Cu(OH)2 .. b HSO4.. Na2SO4 . Na2CO3.Na2SO4 c Cu(OH)2 . Cu(OH)2 . HSO4. Al3+ . Al2O3 . Na2SO4 . H2O . NH4Cl . CH3COONH4. Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . Be(OH)2 . AlO2. Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. AlO2. ZnO .Cu(OH)2 .HSO4.. H2O . Al3+ . NH4Cl . H2O . Al3+ d HCO3. Na2CO3 .. Be(OH)2 . 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.. b Na2SO4 c HCO3.58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. HSO4. Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. Be(OH)2 .. CH3COONH4. Na2CO3 . AlO2.. Al2O3 . NH4Cl . CH3COONH4 . Al2O3 . NH4Cl . CH3COONH4. H2O . Al2O3 . Al2O3 .. Al3+.. b Na2SO4 c AlO2. CH3COONH4. NH4Cl .. Na2SO4 . Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. H2O . Cu(OH)2 . ZnO .. CH3COONH4 . Al3+. Al2O3 . d HSO4.

Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . Y = NaHSO . Y4 = NaHSO4 . X H Cl . Dung có pH > 7 là : a Y1 . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. X = Na CO . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. Y = NaCl . X NaCl T = FeSO .Dung dịch có pH < M 7: B aX X . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X = AlCl . X = NH Cl .Y2= Amoniclorua . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2.X . X = Na CO . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . Y bY .Y4 c Y2 . Y c Y .X . X . cX X . X d X . 4 3 1. Y3 d Y3 . Y4. X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .X . X = AlCl . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . Y5 = NaCl .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. X c X . Y . Y3 = Na2CO3 . Y3 = Na2CO3 . X = CH COONa . Dung có pH = 7 là : a Y4.Y dY . X = AlCl . X = Na CO . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .Y2= Amoniclorua .X . X = NH Cl . X = CH COONa .Dung dịch có pH =7 = FeSO .Y = Amoniclorua A L Na CO . d X .Dung dịch có pH = FeSO . X b X X ÂM . X I T . bX X . Y5 = NaCl . Dung có pH < 7K : là A aY . Y4 = NaHSO4 . X = NH T >7: aX . 4 3 1. Y3 b Y1.

CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . màu đỏ d có màu hồng . màu xanh c có màu hồng . d CO32.+OHc CO32.+H2O 2H+ +CO32-. K2CO3 . màu xanh b có màu hồng . Na2SO3 có pH=7. b CO32. không màu. màu đỏ.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. g có màu xanh . không màu f có màu xanh . b có màu hồng . không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. màu xanh c không thay đổi . b Dung dịch FeSO4. không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .+H2O HCO3.+H2O HCO3. d có màu hồng . NaHSO4 . không màu. không màu.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . màu xanh e có màu hồng .**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh .

d Dung dịch Na2SO4. Fe3+. OH. b NH4+. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+. OH. d Cu2+. Cl.NO3. CH3NH3+.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. NaOH có pH .>7 . K2CO3 . HCO3-. NO3-. Na+. Cl-. Ca2+. OH. NO3-.. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 .... c Fe3+ . Al3+. KHS . c Dung dịch NaHCO3 .. K+.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->