P. 1
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA KHI CHIẾU 3 BỨC XẠ

CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA KHI CHIẾU 3 BỨC XẠ

|Views: 351|Likes:
Được xuất bản bởitapdoanpl

More info:

Published by: tapdoanpl on Aug 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA

KHI CHIẾU 3 BỨC XẠ λ
1

2

3
+ SỐ VÂN CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA
- Tính kh!n" #$n %n" #&' ()( *%( +, - '
1
. λ
1
/01 , '
2
. λ
2
/01 , '
3
. λ
3
/01
- R2' 345 67 89 - '
1
0'
2
. λ
1

2
. 10* :;< , '
1
0'
3
. λ
1

3
. (0= :;;<
- T> :;< #? :;;< 8@A B1 kh!n" #$n 6BCn" - '
6BCn"
. *='
1
. 1='
2
. *('
3
. :DD<
(hE F - + 1,*,(,= 3? ()( hGn" 89
+ *'H@ 6h%( 6ính kh!n" #$n 6BCn" 5h!' 69' "'!D

- V4A 89 #$n 8)n" (Cn" D?@ 6Bn" 6BIJn" "'1 6h1 (K *L BMn" N OIP( (h *Q' -
N
8
. R N0'
6BCn"
S
T U
+ 1
- (Vn 89 #$n 8)n" (Cn" D?@ #&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D 3? - N
8
. R N0'
6BCn"
S
T U
+ VW TRX CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA
+
n
. nY'
6BCn"
6Bn" OK - n - 3? 89 #Z 6Bí (Cn" D?@ : n . 1,2,3,[[YN <
'
6BCn"
- kh!n" #$n 6BCn"
CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN GIỮA HAI VÂN CÙNG MÀU VI VÂN S!NG TRUNG TÂM KHI
CHIẾU 3 BỨC XẠ "
#
$"
%
$"
3
- C\CH 1 - ; (hE F - kh!n" ()(h "']1 h1' #$n 8)n" 3'^n 6'_5 (Cn" D?@ #&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D 3? *Gn"
kh!n" #$n 6BCn" - N
(
. +
n + 1
- +
n
. '
6BCn"
. *='
1
. 1='
2
. *('
3
- N_@ OL *?' (hI1 (h *'_6 kh!n" #$n , (K 6hH 6ính nhI 81@ -
+ 6ính 3`n 3IP6 89 #$n 8)n" (a1 ()( *%( +, -
- N
1
. : N
(
0'
1
< + 1 b N
(
. '
1
: N
1
c 1 <
- N
2
. : N
(
0'
2
< + 1 b N
(
. '
2
: N
2
c 1 <
- N
3
. : N
(
0'
3
<

+1 b N
(
. '
3
: N
3
c 1 <
T1 (K - - N
(
. '
6BCn"
. *='
1
. '
1
: N
1
c 1 < b N
1
. *= + 1 :(hE F - 1,*,(,= 3? ()( hGn" 89 Od *'_6 nhI 6B^n <
- N
(
. '
6BCn"
. 1='
2
. '
2
: N
2
c 1 < b N
2
. 1= + 1
- N
(
. '
6BCn"
. *('
3
. '
3
: N
3
c 1 < b N
3
. *( + 1

ChE F - n_@ *?' 6)n he' -
+ TB^n Đoạn (a1 h1' #$n (Cn" D?@ (K *1 nh'^@ #$n khfn" (Cn" D?@ 6hg "']1 n"@A^n N
1
,N
2
,N
3

+ TB^n khoảng (a1 h1' #$n (Cn" D?@ 6hg 89 #$n khfn" (Cn" 3? - - N
1
h
. N
1
c 2
- N
2
h
. N
2
c 2
- N
3
h
. N
3
c 2
+ n_@ *?' 6)n he' 6ính 6in" 89 #$n 8)n" (a1 *1 *%( +, 6Bn" kh!n" "']1 h1' #$n 8)n" (Cn" D?@
#&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D 6hg
- =,n" n?A Bj6 5h%( 6,5 Y
*I&( 1 - 6ính 89 #$n khfn" (Cn" (a1 6>n" *%( +, : nhI 6B^n <
*I&( 2 - 6ính kh!n" ()(h 6BCn" (a1 h1' *%( +, -- +
12
. k
1
'
1
. k
2
'
2
- +
13
. k
1
'
1
. k
3
'
3
- +
23
. k
2
'
2
. k
3
'
3

Tính OIP( 89 #$n 6BCn" (a1 h1' *%( +, : (K 3 (k5 #$n 6BCn" (a1 h1' *%( +, <
*I&( 3 - l N . N
1
h
+ N
2
h
+ N
3
h
- N
12
c N
13
c N
23
nh4n +m6 -
(fn" 6h%( 6B^n (K #n 6Bg@ 6IPn" ()( *,n (9 8@A n"oD 6'_5
- C\CH 2 - 6ính nh1nh 89 #$n "']1 h1' #$n 8)n" (Cn" D?@ #&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D kh' (hI1 *'_6 kh!n"
Vp D'nh #Iqn" r2st#tB 1
+
h
. s,u'
2

+
N
. 13,u'
2

()(h "']1 h1' #$n 8)n" OK -
61 3@fn (K - '
6BCn"
. *='
1
. 1='
2
. *('
3

#4A- 89 #$n (a1 *%( +, λ
1
3? - : *= c 1 < :(hE F - 1,*,(,= 3? ()( hGn" 89 Od *'_6 nhI 6B^n <
89 #$n (a1 *%( +, λ
2
3? - : 1= c 1 <
89 #$n (a1 *%( +, λ
3
3? - : *( c 1 <

CÔNG THỨC TÍNH SỐ VÂN S!NG CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG
GIAO THOA KHI CHIẾU & BỨC XẠ "
#
$"
%
$"
3$
"
&

+ SỐ VÂN CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA
- Tính kh!n" #$n %n" #&' ()( *%( +, λ
1

2

3
- '
1
. λ
1
/01 , '
2
. λ
2
/01 , '
3
. λ
3
/01
ChE F - khfn" (`n 6ính '
s
- R2' 345 67 89 - '
1
0'
2
. λ
1

2
. 10* :;< , '
2
0'
3
. λ
2

3
. (0= :;;<
- T> :;< #? :;;< 8@A B1 kh!n" #$n 6BCn" - '
6BCn"
. 1('
1
. *='
3
. :DD< (hE F - 1,*,(,=, 3? ()( hvn" 89
- V4A 89 #$n 8)n" (Cn" D?@ 6Bn" 6BIJn" "'1 6h1 (K *L BMn" N OIP( (h *Q' -
N
8
. R N0'
6BCn"
S
T U
+ 1
- (Vn 89 #$n 8)n" (Cn" D?@ #&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D 3? - N
8
. R N0'
6BCn"
S
T U
+ VW TRX CÙNG MÀU TRONG TRƯỜNG GIAO THOA
+
n
. nY'
6BCn"
6Bn" OK - n - 3? 89 #Z 6Bí (Cn" D?@ : n . 1,2,3,[[YN <
'
6BCn"
- kh!n" #$n 6BCn"
wÀI Txy \y /zNG -
C$@ 1 - : TT{H c A TRƯỜNG THyT {|NG }UAN 2h11 < Y TBn" 6hí n"h'~D I- $n" #L "'1 6h1 )nh 8)n"
Yn"@2n 5h)6 O2n" 6hJ' h1' *%( +, Oqn 8v(Y λ
1
. h,•s€D:Oe< , λ
2
. h,s•€D:31D<Y6B^n D?n h%n" #$n "'1 6h1Y TBn"
O,n "']1 3 #$n 8)n" 3'^n 6'_5 (Cn" D?@ #&' #$n 6B@n" 6$D (K 89 #$n Oe #? #$n 31D 3?
AY r #$n Oe , ‚ #$n 31D wY ‚ #$n Oe , r #$n 31D
CY s #$n Oe , • #$n 31D /Y • #$n Oe Y s #$n 31D
{A - A
C$@ 2 - TBn" 6hí n"h'~D I- $n" #L "'1 6h1 )nh 8)n" , h1' kht OIP( (h'_@ O2n" 6hJ' 3 *%( +, Oqn 8v( (K *%q(
8n" - λ
1
. h,s€D , λ
2
. h,u€D , λ
3
. h,•€D Y TB^n D?n ƒ@1n 8)6 61 h%n" OIP( h~ #$n "'1 6h1 , 6Bn" k"!n" "']1
h1' #$n 8)n" "`n nh1@ nhj6 (Cn" D?@ #&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D , 61 ƒ@1n 8)6 OIP( 89 #$n 8)n" *Gn" -
AY 3s wY 2• CY 2• /Y 2‚
{A - /
C$@ 3 - TBn" 6hí n"h'~D "'1 6h1 )nh 8)n" *Gn" kht A@n" kh!n" ()(h "']1 2 kht k_6 hP5 3? 1 . 1,u DD,
kh!n" ()(h 6> h1' kht O_n D?n 3? / . 1,uDDY )nh 8)n" 8„ =…n" "2D 3 *%( +, (K *%q( 8Kn" λ
1
. h,s€D , λ
2
.
h,u•€D , λ
3
. h,•€D YwL BMn" D'Ln "'1 6h1 3? s (D , † "']1 3? #$n 8)n" 6B@n" 6$D, 89 #$n 8)n" (Cn" D?@ #&'
#$n 8)n" 6B@n" 6$D ƒ@1n 8)6 OIP( 3? -
AY u wY 1 CY 2 /Y s
{A - /
C$@ s - TBn" 6hí n"h'~D "'1 6h1 )nh 8)n" *Gn" kht A@n" Y \nh 8)n" 8„ =…n" "2D 3 *%( +, Oe, 3…( , 31D (K
*%q( 8Kn" 3`n 3IP6 3?- λ
1
. h,•s€D , λ
2
. h,us€D , λ
3
. h,s•€DY V$n 8)n" O`@ 6'^n kH 6> #$n 8)n" 6B@n" 6$D (K
(Cn" D?@ #&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D %n" #&' #$n 8)n" *4( DjA (a1 #$n 8)n" D?@ 3…( ‡
AY 2s wY 2‚ CY 32 /Y 1•
{A - C
C$@ u - : {L 6h' 6h„ O1' hˆ( 3`n 3 {HSy 2h11 < TBn" 6hí n"h'~D "'1 6h1 )nh 8)n" *Gn" kht A@n" Y N"@2n S
5h)6 B1 3 )nh 8)n" Oqn 8v( (K *I&( 8Kn" 3? - - λ
1
:6íD< . h,s2€D , λ
2
:3…(< . h,u•€D , λ
3
:Oe< . h,‚€DY G']1 h1'
#$n 8)n" 3'tn 6'_5 (K D?@ "'9n" nhI D?@ (a1 #$n 8)n" 6B@n" 6$D (K 1s #$n D?@ 3…( YS9 #$n 6íD #? D?@ Oe nGD
"']1 h1' #$n 8)n" 3'^n 6'_5 kH 6B^n 3? ‡
AY 1r #$n 6íD , 11 #$n Oe wY 2h #$n 6íD , 12 #$n Oe
wY 1‚ #$n 6íD , 1h #$n Oe /Y 2h #$n 6íD , 11 #$n Oe
Vp D'nh #Iqn" r2st#tB 2
+
h
. s,u'
2

+
N
. 13,u'
2

C$@ • - TBn" 6hí n"h'~D "'1 6h1 )nh 8)n" *Gn" kht A@n"Y kh!n" ()(h "']1 2 kht k_6 hP5 3? 1 . 1 DD,
kh!n" ()(h 6> h1' kht O_n D?n 3? / . uh(DY )nh 8)n" 8„ =…n" "2D s *%( +, (K *I&( 8Kn" - λ
1
. h,•s€D , λ
2
.
h,•€D , λ
3
. h,us€DY λ
s
. h,s•€D Y ‰h!n" ()(h n"vn nhj6 "']1 h1' #$n (Cn" D?@ #&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D 3?‡
AY s,•DD wY s,32 DD CY h,••s (D /Y s,32(D
{A - /
C$@ ‚ - TBn" 6hí n"h'~D "'1 6h1 )nh 8)n" *Gn" kht A@n"Y ‰h!n" ()(h "']1 2 kht k_6 hP5 3? 1 . 2 DD,
kh!n" ()(h 6> h1' kht O_n D?n 3? / . 2DY n"@2n S 5h)6 B1 )nh 8)n" 6Bvn" (K *I&( 8Kn" 6> 3•h nD O_n ‚•h
nDYVCn" 5ha nh1@ "']1 ƒ@1n" 5hi *4( h1' #? ƒ@1n" 5hi *4( *1 (K *L BMn" 3? ‡
AY h,‚• DD wY h,3• DD CY 1,1s DD /Y 1,u2DD
{A- w
C$@ • - ThŠ( h'^n "'1 6h1 )nh 8)n" #&' h1' *%( +, 6hjA OIP( (K *I&( 8Kn" λ
1
. h,•s€D ‹ λ
2
Y TB^n D?n h%n" ()(
#$n "'1 6h1 , "']1 h1' #$n "`n nhj6 (Cn" D?@ #&' #$n 8)n" 6B@n" 6$D O_D OIP( 11 #$n 8)n" Y 6Bn" OK 89 #$n
(a1 *%( +, λ
1
#? (a1 *%( +, λ
2
3~(h nh1@ 3 #$n , *I&( 8Kn" (a1 λ
2
3? ‡
AY h,s€D wY h,su€D CY h,‚2€D /Y h,us€D
{A - A
C$@ r - ThŠ( h'^n "'1 6h1 )nh 8)n" #&' h1' *%( +, 6hjA OIP( (K *I&( 8Kn" λ
1
. h,•s€D ‹ λ
2
. h,s• €DY kh!n"
()(h "']1 2 kht k_6 hP5 3? 1 . 1 DD, kh!n" ()(h 6> h1' kht O_n D?n 3? / . 1DY S9 #$n 8)n" 6Bn" kh!n" "']1
#$n 8)n" *4( 3 #? #$n 8)n" *4( r (a1 *%( +, λ
1
3? ‡
AY 12 wY 11 CY 13 /Y 1u
{A - w
Câu 10. TBn" 6hí n"h'~D "'1 6h1 )nh 8)n" kht I$n" n"@2n S 5h)6 B1 *1 )nh 8)n" Oqn 8v( -D?@ 6íD
m µ λ s2 , h
1
=
,D?@ 3…(
m µ λ u• , h
2
=
,D?@ Oe
m µ λ ‚ , h
3
=
"']1 h1' #$n 8)n" 3'^n 6'_5 (K D?@ "'9n" nhI D?@ #$n
8)n" 6B@n" 6$D(K 11 (Š( O,' "'1 6h1 (a1 )nh 8)n" Oe YS9 (Š( O,' "'1 6h1 (a1 )nh 8)n" 3…( #? 6íD "']1 h1' #$n
8)n" 3'^n 6'_5 nK' 6B^n 3? -
A. 1s#$n D?@ 3…( ,1r#$n 6íD B. 1s#$n D?@ 3…( ,2h#$n 6íD
C. 1u#$n D?@ 3…( ,2h#$n 6íD D. 13#$n D?@ 3…( ,1•#$n 6íD
M'( )* +,- (./ 0123 420 (5637 080 9: (1- 9;- 120
#< =C1>?@3 N7>?A3 H>B 4C3 % D %E#%< TBn" "'1 6h1 I$n" (K 1 . h,• DD, / . 1,2 DY Ch'_@ O2n" 6hJ' h1'
*%( +, Oqn 8v( λ
1
. h,‚u µD #? λ
2
. h,su µD #? h1' khtY VZ 6Bí 6BCn" nh1@ (a1 ()( #$n 69' (a1 h1' *%( +, 6B^n
D?n 3?-
AY h,22u:k + 102< DD :k . h‹ ± 1‹ ± 2‹ ± 3YYYY< wY h,3‚u:k + 102< DD:k . h‹ ± 1‹ ± 2‹ ± 3YYYY<
CY 2:2k + 1< DD :k . h‹ ± 1‹ ± 2‹ ± 3YYYY< /Y 1,••‚u:2k + 1< DD:k . h‹ ± 1‹ ± 2‹ ± 3YYYY<
HFG
1
2
h, ‚u u
h, su 3
λ
= =
λ
⇒3'
1
. u'
2
Y VZ 6Bí #$n 69' "`n #$n 6B@n" 6$D nhj6 +
h
. 1,u'
1
. 2,u'
2
Y
VZ 6Bí (a1 ()( #$n 69' 3? +
6
. +
h
+ 3'
1
. 1,u'
1
:1 + 2n< . 1,••‚u:1 + 2n< #&' n . h‹ ± 1‹ ± 2‹ ± 3YYYY ‹ '
1
.
1
/
1
λ
. 1,12u
DDY
∗%A< =T1- (1H %E#%< TBn" 6hí n"h'~D Œ-$n" #L "'1 6h1 )nh 8)n", n"@2n 8)n" 5h)6 O2n" 6hJ' h1' *%( +, Oqn
8v(, 6Bn" OK *%( +, D?@ Oe (K *I&( 8Kn" λ
1
. ‚2h nD #? *%( +, D?@ 3…( (K *I&( 8Kn" λ
2
. u•h nDY He' 6B^n D?n
ƒ@1n 8)6, "']1 h1' #$n 69' "`n nh1@ nhj6 có *1 nh'^@ #$n 8)n" D?@ 3…(‡
AY uY wY ‚Y CY rY /Y 11Y
HFG
1
2
'
'
.
1
2
λ
λ
.
‚2h r
u•h ‚
= ⇒‚'
1
. r'
2
⇒+
h
. 3,u'
1
. s,u'
2
=HI31< ⇒TB^n O,n MN có r #$n 8)n" D?@ 3…( (K + . u'
2
,
•'
2
, ‚'
2
, •'
2
, r'
2
, 1h'
2
, 11'
2
, 12'
2
, 13'
2
#? ‚ #$n 8)n" D?@ OeY
G1- 01JG
#< TBn" 6hŠ( 6_ (h7 quan sát được • #$n 8)n" D?@ 3…( (K + . u'
2
, •'
2
, ‚'
2
, •'
2
, 1h'
2
, 11'
2
, 12'
2
, 13'
2
Y :/ #$n 8)n"
Vp D'nh #Iqn" r2st#tB 3
V$n 8)n" 6B@n" 6$D
:(K D?@ 6in" hP5<
V$n 8)n" (Cn" D?@
#&' #$n 6B@n" 6$D
V$n 8)n" (Cn" D?@
#&' #$n 6B@n" 6$D
V$n 8)n" (Cn" D?@
#&' #$n 6B@n" 6$D
+ . ‚'
1
. r'
2
+
h
. s,u'
2

+
N
. 13,u'
2

+ . h
M
N
r'
2
6BCn" #&' #$n 8)n" ‚'
1
< #? • #$n 8)n" D?@ Oe := #$n 8)n" ‚'
1
6BCn" #&' #$n 8)n" r'
2
<Y
‰_6 ƒ@! n?A 6Iqn" OIqn" #&' - T> ‚'
1
. r'
2
⇒6Bn" khoảng 6> #$n 6B@n" 6$D O_n #$n 8)n" (Cn" D?@ "`n nK nhj6
(K • #$n 8)n" D?@ Oe :λ
1
< #? • #$n 8)n" D?@ 3…( :λ
2
< •‡
%< Tht 8q O2 h~ #$n #? = h~ #$n (K 6ính O9' +%n" =HI31< n^n 89 #$n 8)n" (a1 DŽ' 3,' *%( +, quan sát được
6Bn" kh!n" "']1 h1' #$n 69' 3'^n 6'_5 3@fn 3? 89 (h•n kh' không kể O_n #Z 6Bí 2 #$n 8)n" D?@ Od 6BCn" nh1@ (h 61
#$n 8)n" (Cn" D?@ #&' #$n 6B@n" 6$D •‡
∗%B< =T1- (1H %E#%< TBn" 6hí n"h'~D Œ-$n" #L "'1 6h1 )nh 8)n", n"@2n 8)n" 5h)6 O2n" 6hJ' h1' *%( +, Oqn
8v(, 6Bn" OK *%( +, D?@ Oe (K *I&( 8Kn" ‚s2 nD #? *%( +, D?@ 3…( (K *I&( 8Kn" λ :(K "') 6BZ 6Bn" kh!n" 6>
uhh nD O_n u‚u nD<Y TB^n D?n ƒ@1n 8)6, "']1 h1' #$n 69' 3'^n 6'_5 "`n #$n 8)n" 6B@n" 6$D nhj6 #? (Cn" nGD #L
DM6 5hí1 8 #&' O có ‚ #$n 8)n" D?@ 3…(Y G') 6BZ (a1 λ 3?-
AY u1h nDY wY u3h nDY CY uuh nDY /Y u‚h nDY
HFG G']1 h1' #$n 69' 3'^n 6'_5 (K ‚ #$n 8)n" D?@ 3…( :"6< :Tính cả chỗ trùng nhau của hai vân sáng màu 6ht 6'nh
6h`n (a1 *?' 2A< ⇒6Bn" kh!n" 6> #$n 6B@n" 6$D O_n #$n 8)n" (Cn" D?@ "`n nK nhj6 (K • #$n 8)n" D?@ 3…( :λ
2
<
⇒‚'
2
. 1'
1
h1A ‚λ
2
. 1λ
1
⇒λ
2
.
1
1

λ
#&' 1 • ‚Y ‘m6 1 . u ⇒λ
2
.
1
u

λ
. u3h nDY
3< =T1- (1H %E#%< BK0 G-L37 6Bn" 6hí n"h'~D Œ-$n" #L "'1 6h1 )nh 8)n", n"@2n 8)n" 5h)6 O2n" 6hJ' h1' *%( +,
Oqn 8v(, 6Bn" OK *%( +, D?@ Oe (K *I&( 8Kn" λ
1
. h,‚u µD #? *%( +, D?@ 31D (K *I&( 8Kn" λ
2
. h,su µDY
‰h!n" ()(h "']1 h1' kht h’5 1 . 2 DD, kh!n" ()(h 6> h1' kht h’5 O_n D?n ƒ@1n 8)6 / . 2 DY Tính kh!n" ()(h
"`n nhj6 6> #$n 8)n" *4( • (a1 )nh 8)n" D?@ 31D O_n #$n 69' +@j6 h'~n 6B^n D?nY
AY h,•‚u DDY wY h,r DDY CY 1,12u DDY /Y 1,u‚u DDY
HFG +
1
2
h, ‚u u
h, su 3
λ
= =
λ
⇒3'
1
. u'
2
Y VZ 6Bí #$n 8)n" *4( • (a1 )nh 8)n" D?@ 31D + . •'
2
. 2,‚ DD #&' '
2
.
2
/
1
λ
.
h,su DD
+ VZ 6Bí #$n 69' "`n #$n 6B@n" 6$D nhj6 +
h
. 1,u'
1
. 2,u'
2
Y VZ 6Bí #$n 69' n"1A 6'_5 6ht +
1
. 2,u'
2
+ u'
2
. ‚,u'
2
Y
⇒‰h!n" ()(h gần nhất 6> #$n 8)n" *4( • (a1 )nh 8)n" D?@ 31D O_n #$n 69' +@j6 h'~n 6B^n D?n 3?
‚,u'
2
c •'
2
. 1,u'
2
. h,•‚u DDY
∗&< =T1- (1H %E#% 01>?@3 V-31< TBn" 6hí n"h'~D Œ-$n" #L "'1 6h1 )nh 8)n", n"@2n 8)n" 5h)6 O2n" 6hJ' h1'
*%( +, Oqn 8v( (K *I&( 8Kn" 3`n 3IP6 3? λ
1
. u2u nD #? λ
2
. •‚u nDY ‰h!n" ()(h "']1 h1' kht h’5 1 . 1 DD,
kh!n" ()(h 6> Dk6 5h“n" (h%1 h1' kht h’5 O_n D?n ƒ@1n 8)6 / . 1,2 DY He' 6B^n D?n ƒ@1n 8)6, +m6 DM6 #Cn" "'1
6h1 *j6 k” (K *L BMn" N . 1• DD 6hg (K 6hH (h%1 OIP( 69' O1 *1 nh'^@ #$n 69' ‡
AY sY wY •Y CY uY /Y 3Y
HFG
2
1
•‚u 2‚ r
u2u 21 ‚
λ
= = =
λ
⇒‚'
2
. r'
1
:#$n 8)n" *4( ‚ (a1 *%( +, λ
2
6BCn" #&' #$n 8)n" *4( r (a1 *%( +, λ
1
<Y
‰h!n" ()(h "']1 h1' #$n 69' 3'^n 6'_5 3? l . ‚'
2
. r'
1
. u,•‚ DD :#&' '
1
.
1
/
1
λ
. h,•3 DD<Y
T1 (K-
N
l
.
1•
u, •
≈ 3,1‚ ⇒TBn" kh!n" N *j6 k” (K 6hH (h%1 69' O1 s #$n 69' =HI31<
Gh' (hE- ‰_6 ƒ@! n?A (•n" )5 =…n" OEn" (h 6BIJn" hP5 89 #$n 8)n" (Cn" D?@ #&' #$n 6B@n" 6$D •‡
∗M< =T1- (1H %E#% 01>@3 T18- BI31< MM6 n"@2n 8)n" O'HD nGD ()(h OL@ h1' kht Œ-$n" #? 5h)6 B1 O2n" 6hJ' h1'
*%( +, Oqn 8v( (K *I&( 8Kn" λ
1
. h,ss µD #? *I&( 8Kn" λ
2
(hI1 *'_6Y ‰h!n" ()(h "']1 h1' kht h’5 1 . h,2 DD,
kh!n" ()(h 6> ()( kht O_n D?n / . 1 DY TBn" DM6 kh!n" BMn" N . u,‚2 (D 6B^n D?n, ƒ@1n 8)6 OIP( s• #,(h
8)n" #? 3 #,(h 69'Y Tính λ
2
, *'_6 h1' 6Bn" *1 #,(h 69' nGD n"?' (Cn" (a1 kh!n" NY
AY h,•• µDY wY h,•1• µDY CY h,u2 µDY /Y h,•h µDY
HFG {k6
1
2
*
1
λ
=
λ
⇒1'
1
. *'
2
Y T> "'! 6h'_6, 61 (K N . 2l ⇒
• ‰h!n" ()(h "']1 h1' #$n 69' 3'^n 6'_5 6B^n D?n 3? l . N02 . 2,•• (D . 2•,• DD . 1'
1
. *'
2
Y :1<
Vp D'nh #Iqn" r2st#tB s
l
l
l
l
l
T1 (K- '
1
.
1
/
1
λ
. 2,2 DD :"6< ⇒1 .
1
2•, •
' 2, 2
=
l
. 13Y
• TBn" kh!n" "']1 h1' #$n 69' 3'^n 6'_5 (K s•02 . 23 #,(h 8)n" :(a1 (! h1' 3,' *%( +, #? kH (! 1 #$n (Cn" D?@
#&' #$n 6B@n" 6$D •‡< :‘tD hgnh<Y
T> 1 . 13 :k_6 ƒ@! 6B^n< ⇒TBn" kh!n" "']1 h1' #$n 69' 3'^n 6'_5 (K 12 #$n 8)n" (a1 *%( +, λ
1
=K1N37 OP QR (5S
QT3 )837 0U37 V,> QW- QT3 (5>37 (TV<Y
⇒TBn" kh!n" "']1 h1' #$n 69' 3'^n 6'_5 (K 23 c 12 - 1 . 1h #$n 8)n" (a1 *%( +, λ
2
=K1N37 OP QR (5S QT3 )837
0U37 V,> QW- QT3 (5>37 (TV< ⇒* . 11Y
V4A 61 (K 13'
1
. 11'
2
⇒13λ
1
. 11λ
2
⇒λ
2
.
1
13
11
λ
.
13
Yh, ss
11
. h,u2 µDY
Gh' (hE- C)( D2' nh] OI1 B1 Bj6 hP5 3í kh'_n HS khK 3Vn" 3,' 8@A •‡
C… 6hH 61 (K- AY
2
1
λ
λ
.
h, ••
h, ss
.
1‚
11
Y wY
2
1
λ
λ
.
h, •1• ‚
h, ss u
=
Y CY
2
1
λ
λ
.
h, u2 13
h, ss 11
=
Y /Y
2
1
λ
λ
.
h, •h
h, ss
.
1u
11
Y
[[[[[[[[Y

Vp D'nh #Iqn" r2st#tB u

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->