P. 1
384 Que Khong Minh Than Toan

384 Que Khong Minh Than Toan

5.0

|Views: 1,197|Likes:
Được xuất bản bởiLawlimitaliet Montava Caspilo

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lawlimitaliet Montava Caspilo on Sep 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2015

pdf

text

original

Sections

 • Ví dụ:
 • Dịch thơ:
 • Lời bàn:
 • QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG
 • LỜI BÀN
 • QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG
 • LỜI BÀN:
 • QUẺ SỐ 005 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 006 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 009 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 010 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 011 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 012 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 013 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 014 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 015 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 016 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 017 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 018 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 020 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 023 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 024 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 025 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 026 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 027 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 028 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 029 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 030 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 032 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 033 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 034 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 035 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 036 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 037 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 038 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 040 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 044 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 046 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 048 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 049 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 051 - THƯỜNG THƯỜNG
 • QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 059 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 060 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 061 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 062 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 063 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 064 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 065 - HẠ HẠ�
 • QUẺ SỐ 066 - HẠ HẠ�
 • QUẺ SỐ 067 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 069 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 070 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 071 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 074 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 078 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 079 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 080 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 081 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 082 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 083 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 085 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 086 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 087 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 088 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 089 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 090 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 092 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 095 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 097 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 099 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 101 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 103 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 104 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 105 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 106 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 107 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 108 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 110 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 111 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 113 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 114 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 115 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 116 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 117 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 118 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 120 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 123 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 125 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 127 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 128 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 129 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 130 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 131 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 133 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 134 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 135 - HẠ TRUNG �
 • QUẺ SỐ 136 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 137 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 138 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 139 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 140 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 143 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 144 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 145 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 146 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 147 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 148 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ150 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 151 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 152 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 153 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 154 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 155 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 156 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 157 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 158 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 160 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 161 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 162 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 164 - THƯỢNG TRUNG
 • QUẺ SỐ 165 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 167 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 168 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 170 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 173 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 175 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 176 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 177 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 185 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 186 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 187 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 189 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 191 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 192 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 193 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 194 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 195 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 199 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 200 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 201 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 202 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 203 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 204 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 212 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 213 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 214 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 215 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 216 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 217 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 218 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 219 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 220 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 221 - HẠ THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 222 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 223 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 241 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 242 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 243 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 244 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 246 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 249 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 250 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 251 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 253 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 254 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 255 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 256 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 257 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 258 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 260 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 261 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 262 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 263 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 279 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 280 - HẠ TRUNG
 • QUẺ SỐ 281 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 282 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 291 - TRUNG HẠ
 • QUẺ SỐ 294 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 295 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 296 - HẠ HẠ
 • QUẺ SỐ 297 - THƯỢNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 299 - TRUNG THƯỢNG
 • QUẺ SỐ 300 - THƯỢNG THƯỢNG

Khổng Minh Thần Toán "Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân

sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: Cách 1: (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 - Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh ( trên Ly dưới Tốn ) , hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đóan: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. ------------Gia Cát Khổng Minh --------------Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó Dịch thơ: Ý mê, mình chẳng mê Việc dễ, lòng không dễ Cần biết tin xác thực Còn bị cách sơn khê.

khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông. Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. Cách 2: (Theo trang VietShare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. Cách 3: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số 1. Lần 2:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3. Lần 3:Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. Nên chăng: Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm (như cách 4). Cách 4: (Theo tác giả Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phảI trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá).

Cách 5: Dùng 8 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 1 đến 8, gọi là ô số. Bỏ 8 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Lần 1:nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ ngoại. Ví dụ được thẻ số 1 - quẻ Càn. Lần 2:Bỏ 8 ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô bất kỳ. Ðược số nào thì ghi đúng số làm quẻ nội. Ví dụ được thẻ số 3 - quẻ Ly. Lần 3:Bỏ 6 ô số vào hộp (để ra ngoài ô số 7 và 8), xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào thì ghi đúng số làm số hào động. Ví dụ: Được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được quẻ Thiên Hỏa Ðồng Nhân, hào số 4 (Càn Ly 4). Tìm trong sách, sẽ được lời dự báo (quẻ số 16).

Khổng Minh Thần Toán QUẺ SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Thiên môn nhất quải bảng, Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,

Thu cao thính lọc minh. Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.

Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi. QUẺ SỐ 002 - THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

Địa hữu thần, Thậm uy nghiêm.

Hưng bang, phụ quốc, Tôn chủ tà dân. Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao. LỜI BÀN: Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức

tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Tràng An hoa bất khả cập, Xuân phong trung mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, Sau nhiên sinh sắc. Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:

Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3. QUẺ SỐ 004 - TRUNG BÌNH Bát Thuần Càn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn

người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần. Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời. Chưa tốt lắm.Xuân hoa kiều mỵ. thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. chẳng sợ tuyết sương gì cả. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời. 24. Thu cúc u phương. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đại khí vãn thành. hương sắc tốt tươi. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi. Phản nại sương lăng tuyết ngạo. Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. Gió mây hội họp dịp may cứu người. Ngọa long khỏi. Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. Cam La 12 tuổi đã nên phận. Phong vân hội họp. Cứu tế thương sinh. . Cúc cô đơn. hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Hoa Xuân khoe sắc màu tươi. Hạ phong Tốn. muốn cầu xin việc gì. 34. đừng nên quá nóng. Rồng nằm thức dậy. Số hên: 44. giỡn già trên mây. mãnh hổ kinh. 14. nở trễ mùa. 40. dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn. vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho. Bất cấm vũ đả phong nhiêu. Xuân Lôi chấn. QUẺ SỐ 005 . hãy nên hoãn lại. Hạ giao hòa. chờ đợi là tốt. Vương Bột đời Đường mà thôi.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. hơi nào phải lụy. nhứt là thay đổi chổ ở. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh. nơi làm càng không nên nóng ruột. 4. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. Người cầu được quẻ này.

50. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. ngày Thìn thì đẹp hơn. Gió mây hội họp dịp may cứu người. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. Tuy nhiên. giỡn già trên mây. Phong vân hội họp. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. nếu cần chờ ngày Dần. Hơn nữa. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. Quẻ này tốt lắm. mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ. Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát. Cọp kia thấy sợ chạy ngay. cầu danh thì tốt nhất.LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động. Hạ phong Tốn. mới là dịp may thành đạt” vậy. Thuận theo thì khá. thanh bình an vui. đó là hiện tượng của trời đất giao thái. 25. Vận thời sắp đến lúc hanh thông. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. Cứu tế thương sinh. Quẻ dạy: Cầu tài. 35. Hơn nữa. ngược lại ắt mệt đó. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Quẻ này tốt lắm. Rồng nằm thức dậy. sở cầu mưu ắt được toại nguyện. Ngọa long khỏi. thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. Cho nên người cầu xin được quẻ này. Xuân Lôi chấn. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. 15. sở cầu . Số hên: 5. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. Thuận theo thì khá. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. mùa hạ có gió đông. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Tốt lắm. thanh bình an vui. ngược lại ắt mệt đó. Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng. Hạ giao hòa. 55. vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. QUẺ SỐ 005 . mùa hạ có gió đông. mãnh hổ kinh.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Xuân sơn Chấn. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động. LỜI BÀN: Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động.

60. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa.TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Càn Phi huyền phi ảo. cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo. nhiệm khu trì. Quẻ dạy: Cầu tài. LỜI BÀN: Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp. Cầu danh phải cố gắng. Tùy thời biến. ít thuận lợi. Việc đánh số. 36. Có dốc lòng đi. rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. nên khéo léo. . Không huyền chẳng ảo cũng không sâu. ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Số hên: 5. 6. nếu cần chờ ngày Dần. 55. vật ngộ nghi. chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi. Nhẫn Nhẫn. 35. cầu danh thì tốt nhất. Cầu tài không mấy lợi. Kiện kiện hàm nghi. Hơn nữa. ngày Thìn thì đẹp hơn. Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng. Dò tìm hay dở tránh âu sầu. bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. Quẻ vừa phải. 15. Tuy nhiên. Thận trọng. 25. may ra mới mong thành đạt. 26. Phi thiên phi thâm. Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu. chớ quá nóng nảy gây những điều không hay. QUẺ SỐ 007 . cầu hên xuôi. Việc tính cầu xin từ khởi đầu. thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên. Sách có câu �Dục tốc bất đạt� vậy.mưu ắt được toại nguyện. QUẺ SỐ 006 . Tốt lắm. 66. Số hên: 16. Hữu bình lộ.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quân tu ngộ. Nhất cá diệu đạo. Trước ý sưu tầm. 50. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. mới là dịp may thành đạt” vậy. không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi.

nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu). đừng làm những gì trái với lương tâm. tự nhiên hanh thông.Tỉnh đi. �Quân tử tánh như thủy năng phương. và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. Làm như tánh người quân tử. Con đường bằng thẳng. Tùy cơ ứng biến công thành. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động. Số hên: 70. tùy thế. Quẻ này cho hay sự cầu xin của người. có gì bận tâm. 17. QUẺ SỐ 008 . Thanh danh vang dội khắp kinh đô. Rồi đây một sớm vạn đến. Mục hạ người ta vẫn ý ngờ. nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước. thì chui chỗ nào cũng lọt. Rồi đây muôn sự đem lành với ta. năng viên. hoa hoàng đầy phát nở. Cầu tài cứ tiến tới. Thử tế thanh danh đế kỳ. ủy khúc tùy hành. Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ. chớ quá hoài nghi. rồi tùy cơ ứng biến. Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát. Người xin được quẻ này. thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. thì sự cầu xin của người ắt được công thành. 77. 37. thế thái nhạt nồng. 7. Cầu danh cứ hành động.TRUNG BÌNH Thiên Trạch Lý Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ. LỜI BÀN Nhân tình đen bạc. LỜI BÀN Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi. như đi con đường bằng thẳng. Nhạn đến. mà hành động mới mong thành đạt. 27. nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. Chớ nên nghi ngờ. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo. Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi. . Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. tùy thời. Nên uyển chuyển.

88. Trước ngõ cây khô phụng trổ tài. 9. Bởi thế. nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. Cầu tài sắp vượng. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn . Tà vọng đứng nghe làm việc thiện.TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. Có thể tính chuyện hên xuôi. QUẺ SỐ 010 . 8. 28. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu. Tương phùng khách quý nẻo đường mai.Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ. mà phải tu tâm. Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. QUẺ SỐ 009 . còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói. Theo ý quẻ nói. mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. Cầu tài chỉ thông một nửa . 18. buồn khổ làm gì. người quân tử bói được quẻ này thì nên. Số hên: 99. 90. 80. 19. Tuy nhiên. vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. người cầu xin được quẻ này. Quẻ dạy: Gần gặp lúc �Thới lai phong tống� rồi đó không cần phải lo âu. lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng. tích đức thì mới tốt lành. Hảo tương đoàn sự tòng trường sự. Theo người phải trái sẽ ương tai. Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ. Số hên: 38. ngoài hẳn ý liệu của mình. 29. thì hoàn cảnh sắp gặp may. mọi việc đều toại lòng. LỜI BÀN Có người đề bạt. Cầu danh sắp được thông. Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. Đình tiên kho mộc phượng lai nghi.

Cao phi vũ dục cánh nhan nhan. Quẻ này tốt lắm. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn. Đảm đương công việc phi thường. 11. Biểu tượng chim: chim Hồng. Viễn cận quan nạn mịch. nên nay lại được xuất chúng. Triều vân mộ vũ. nhưng là kẻ có tài. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. Nhờ nơi giúp rập toại đường bao. Lưng treo đao kiếm thanh cao. 21. QUẺ SỐ 011 . Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Nhưng có điều hãy nên lưu ý. 31. đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy.Nội Quái: Đoài Liêu lệ chinh hồng đô�c xuất quan. tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. . Nam chinh bắc tiến. đường đời mới nên. hỏa gia tranh đấu.như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại. Phấn khởi nương mây chí khí hào. ân giao hữu nhạt. 100. Trái lại. LỜI BÀN Công danh phú quý. Bình địa khởi phong ba. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại. Cô hồng xuất chúng vút bay cao. Tự tiêu hoàn thành khap. cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn. Có thể bay cao chơi xa.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Vô tung diệc vô tích. có cần khổ mới có được. 10. hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy. Trăm ngàn rèn luyện. Số hên: 1. Phủ khứ thái lai đấy. Quẻ dạy: Cầu mưu. thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân.

Còn biết làm gì đâu. may ra mới có tương lai hơn bây giờ. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn. 12. Mạc hạ câu. Phần buồn ý lại sầu. Số hên: 10. cái buồn khóc lóc bi ai. chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm. và ra vào cửa cổng. . Tính chuyện may rủi khá hạp. 11. Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người. Ỷ du du. Biểu tượng lả cá. Mọi việc đều bất lợi. Thu khước tuyên. hối thì đã muộn. lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng. Như vậy sự cầu xin của người. 21. chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu. và tránh chuyện thị phi. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Chỉ cầu may chút thôi. 10. Theo ý quẻ nói. Cầu danh.LỜI BÀN Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương. nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì. cầu lợi và tình duyên đều tốt. QUẺ SỐ 012 . 2. Cá nào mà thả câu. tuy ở giai đoạn vinh sang. 22. có danh mà không có thực. Ta hãy rút dây mất. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. 20. nhưng chưa có quyền thực lực.HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Đoài Thần ảm ảm. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức. 11. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. Số hên: 1. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp.

Tam ngũ nguyệt đoàn viên. đấy mới gọi là người lành được trời giúp. Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại. nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa. Nhưng một khi công thành rồi. cầu lợi thông. Trong cuộc trò chuyện. mà ừng nên �ăn xổi ở thì� quên những ngày cay đắng cũ. 30. Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức. cảnh giàu sang. nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc. LỜI BÀN Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành. cầu danh đắc danh. Tiền trình khứ hữu duyên. Nhân sự chuyên tha là.HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đỉnh phi khởi phong ba. 33. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Được như vậy. Xảo trung khước tàng chuyết. QUẺ SỐ 014 . phú quý sẽ được vững bền lâu. chắc chắn thành đạt toại lòng. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành � Quẻ dạy: tốt. Kén vợ thì được vợ đẹp.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Đắc ý nghi phung phụ. Số hên: 3. lập tức thành công. Lợi danh chung hữu vọng. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . Quẻ này khá lắm. 13. Cô chu yếu độ hà. tìm việc thì được y việc hay.QUẺ SỐ 013 . Thời vận đã đến lúc hanh thông. chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. 11. mọi việc đều có duyên may. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề. Tính chuyện rủi may rất hạp. cầu lợi đắc lợi. mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. 10. . Cầu tài.

11. chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. QUẺ SỐ 015 . Cầu tài. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó. 4. cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác. đó là thường tình của nhân thế. nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm. Không điểu xảo. Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. Nếu chờ đợi xin quẻ khác.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Ý tại nhân trung tín vị lai. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố. chớ nên tin tưởng lắm. Cố nhân dịu viễn cách trùng quan. thì tốt hơn hết. Hoàn cảnh đang rắc rối. Nhạn về tin báo mai vàng nở. nguy nan. LỜI BÀN Tránh dữ tìm lành.Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. Vì quẻ xấu. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở. Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn. Sống trong biến cố. Nóng nảy chờ tin. Gặp nhiều gian. khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. Người cầu xin được quẻ này. Cần ẩn nhẫn chờ thời. 44. Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. cũng gian nan một chèo. Tuy vật song song . Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức. 40. tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Cầu danh chẳng thông. nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm. Số hên: 10. Khó khăn lắm chuyện nguy nan. tin chẳng lại. mà chẳng nên công gì. Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. không được may mắn lắm.

10. Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi. Quẻ dạy: Thời sắp đến. nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. 66. . cũng chẳng nên duy ngã độc tôn. thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời. thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa. cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu. Tin này tùy ở nữa trời. Bởi quẻ đã cho người rất rõ. hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp. Giao gia sự hữu chung. đừng nóng lòng vội tiến. mùa Xuân. nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. 10. đàm tiếu chơi vui. Tuy nhiên. Môn ngoại hảo thi công. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. Biểu tượng nhạn hay chim. thì sẽ hạnh phúc cuộc đời. Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu. vì chờ tin. cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. như câu thứ tư. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Cầu tài chưa toại mấy. 16. nếu không. hễ ra khỏi cửa là có công. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. đó là cái tượng của quẻ này. QUẺ SỐ 016 . Số hên: 60. ắt đắt quả đạt thành. 11. Cần chờ đợi chớ nóng nảy. Do những lời phán xét của quẻ. Nên gắng sức ắt thành công.TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm hòa đồng. Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa. 5. cùng lòng cùng giúp. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân. Số hên: 11. hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được.cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. Sự hòa đồng. thì tin chưa lại. 50. ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". LỜI BÀN Cùng hội cùng thuyền. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân. 55.

Nếu ta không cẩn thận. Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu. . và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo. xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". nhất là đã nuôi mộng cao đẹp. Suy tư đã lắm ưu hoài. phải quyết chí một lòng tiến tới. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu. liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy. công lao nữa chừng. thì càng phải kiên quyết hơn. Bồi hồi bạt dĩ. tự khí. quẻ tốt chớ không xấu. Số hên: 77. hững hờ lòng ai. Tàng ngọc hoài châu. Thất bại là mẹ của thành công. lo gì. Muốn đi sao lại ngập ngừng. 11. 17. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang. ắt sẽ toại lòng. Đừng sợ thất bại.HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Dục hành hoàn chỉ. Thốn tâm thiên lý. Quẻ dạy: Chớ chần chừ. và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. nếu không. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. cần cố gắng. cứ tiến tới ắt thành công. Khẩu thu thu. Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. Hơn nữa. ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. cầu danh. 7. phải theo ý nguyện để tiến tới. Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao. Vậy những việc mưu tính của mình. QUẺ SỐ 018 .HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Ly Tâm thích thích. Lòng xa xót.QUẺ SỐ 017 . ý bơ thờ! Than thầm trong dạ. Cầu tài. 10. Coi chừng đấy. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì. Đã từng nuôi dưỡng chí cao.

Đẳng nhàn nhất sự. Quẻ dạy: Xấu. nên rất buồn lòng phẫn trí. cầu lợi còn xa. Bởi công việc quá rắc rối. nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. LỜI BÀN Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất. dù khó dễ. 11. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Bất viễn bất cận. Theo quẻ thơ cho biết. Dễ như mà lại khó hòa. Song. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu. Số hên: 88. người cầu xin được quẻ này. 8. . Mọi sự tính toán đều hư hỏng. Cầu danh. chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non. thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. Vì vậy. Ý xa mà lại như gần. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. chỉ sợ chí không kiên". Những việc cầu xin ở đây. hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. Vân trung tiếu khan. QUẺ SỐ 019 . chẳng có hành động quả quyết. chỉ mua lấy phiền não mà thôi. cho nên uổng phí cả tâm trường. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. thấy dễ nhưng chẳng dễ. Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang. Tự dị tự nan. Ý gần mà lại như gần như xa. Tuy nhiên. LỜI BÀN Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần. 18. dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". tưởng khó nhưng mà chẳng khó. chỉ nên chờ đợi.Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành.

Quẻ không hoàn toàn tốt. Số hên: 99. không tốt đẹp thanh thản gì. nghĩ cho cùng. 32. 12. Số hên: 22. đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi. nếu ta không đủ tài. cũng như cá mắc cạn. LỜI BÀN Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi. Thuyền tại lãng đào trung.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Đào Lý tạ xuân phong. và trí lực của mình. Xấu tốt. 20. Quẻ dạy: Do ở tài mình. cầu mưu tuy chậm. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. gió xuân đưa. Cương cầu cũng vô ích. Dễ khó. tuy khó mà lại dễ. nhưng cố thì thành. bay chạy đông tây. Cầu tài. QUẺ SỐ 021 . Trong nhà không có chủ trương. Vì quẻ quá xấu. Đào Lý tạ. bói kiện tụng lành ít dữ nhiều. nên phải cẩn thận công ăn việc làm. 90. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương. tùy ở hành động của ta. 2. Người cầu xin được quẻ này. đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành. Như thuyền một mảnh tang thương ba đào. như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. Cầu tài. Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy. việc tuy dễ mà lại khó. bói hôn nhân vô hy vọng. mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. bói ra đi bị ngăn trở. chờ dịp thuận lợi hãy hay. Gia trùng vô ý tự. phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó. Tây phi hựu hậu đông. QUẺ SỐ 020 .Vậy xin được quẻ này. 10. Đông Tây tản mác hương thừa hết vương. cầu mưu đều bất thông. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy. 19. bói bệnh tật bất định. Suy cho kỹ.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tam . hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. 9.

Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng. Phong ba nhất diêm vo. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. chung quy sẽ được toại nguyện. Thủy cùng sơn tận xứ. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. Danh lợi bất vi nan. Cầu tài hơi chậm. Song nếu là người dốc lòng bước tới. nhưng về sau ắt đạt. Tại bán đo. nước càng mênh mông. 21. Phiên phúc chung khả miên. chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu. chỉ cần có chí kiên nhẫn. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. Nửa đường được sự giúp nhau. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới. am hoa minh. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. 22. Nhất sơn tuyền nhất sơn. Đến nơi non nước tận cùng. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì. Đừng nên áy náy lo rầu làm chi. . Cầu danh.TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Sự tương phù. Non càng quanh quất. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu. Số hên: 20. Nước non non nước dặm ngàn. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. thành công sẽ về với bạn. Công danh tài lợi hanh thông khó gì. danh lợi ắt chẳng khó gì. đừng nửa đường nản chí. tuy chưa thông buổi này. 11. Ba đào êm lặng. QUẺ SỐ 022 .Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Nhật thủy viễn nhất thủy. 10. Do đó. vậy thì yên vui. ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta. nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta.

Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu. nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả. Cầu được ước thấy. và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. hỉ. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. điều gì cũng thuận buồm xuôi gió.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Hỉ. cái nỗi đời. Hoàn cảnh . không có việc gì là không xong. tuy chưa được toại nguyện tức khắc. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta. dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao. Xuân phong nhập đào lý. không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen. QUẺ SỐ 023 . Cầu danh đắc danh. Lo âu gì.LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau. từ chổ khốn quẩn trở về. Người xin được quẻ này rất là tốt phước. khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. 12. Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ. 2. cũng sẽ vượt qua được. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ. Sự hanh thông. Số hên: 20. cầu tài có kẻ giúp. Lý. Vui thay ôi. lo gì chẳng nên công. lắm vui thay! Xuân xanh Đào. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. muôn việc như ý. Nguyệt minh nhan thiên lý. cầu lợi đắc lợi. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn. Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. đêm ngày hồng tươi. Chớ lo. Cầu danh. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. LỜI BÀN Quẻ này chủ bỉ cực thái lai. dù vấp phải những khó khăn gì. chén chú chén anh. Bất dụng cưởng ưu tiên. 22. hỉ. Cầu gì được nấy.

Cầu tài bất thông. Tâm thích thích. Đi xa còn gặp nguy. an phận thủ kỷ. Cho thêm xót dạ. đề phòng cẩn thận lúc ra vào. 23. 22. Chưa thuận dịp. Muốn yên chớ có đăng trình. nhứt là đi xa không tốt. Theo ý quẻ cho biết.HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Chấn Ý kiết kiết. Yếu bình an. Ngộ bất ngộ. Do đó. 2. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Số hên: 33. và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ.đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Ý buồn biết tính gì đây. 4. cho khuây ý tình. Làm đâu hỏng đó. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. QUẺ SỐ 024 . Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. 3.HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Kiến bất kiến. Số hên: 20. tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. . Xấu lắm. tiền bạc là khác. Phòng xuất nhập. Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. 44. QUẺ SỐ 025 . mà nên an phận chờ thời là tốt hơn. LỜI BÀN Người xin được quẻ này hãy an tâm. Đao đê vô bằng cứ. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ. đang lâm cảnh lúng túng. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. Dã phòng nhân hội diện. 22. Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. 24. hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền.

LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui. không chứng làm gì mà mong. Số hên: 5. nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. LỜI BÀN Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui. Không bằng. đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. hành động hợp lý để may ra khỏi vạ.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân. Phòng người trở mặt thị phi. Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình. mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. bị bọn tiểu nhân giởn mặt. Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay. cũng khó mong. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Tốt hơn là phải giữ mình. hành chẳng bằng tàng. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. Thùy thức đương sơ khí tượng tan. vô tăm. giàu chẳng bằng nghèo. tính toán đỏ đen càng không hạp. Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi. ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa.Hư không. QUẺ SỐ 026 . Giả chân. Cầu tài cầu danh còn xa vời. chân giả chớ lầm mà nguy. vì có kẻ phản bội. Cây tươi là một lần xuân. Dù cố gắng đến mấy. Mất vật thì khó tìm. 25. 55. đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê. ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. bất cứ nơi nào. Phú quý tôn nghiêm. 22. vô ích. 2. Bởi quẻ ý có cho hay như trên. nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. Phòng thị phi quan sự. . Lục giáp thì thiếu an lành. Ta nên ăn ở mực thước. thọc gậy. Ngư tiều nong pho. Quẻ này không được may gì.

E rằng còn nên công. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác. Còn hơi xa vời. Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ. Tất cả sự việc mưu cầu. Quẻ không xấu. đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. Tâm tính tự thành kha. Thiên tịch bất thông tâm. Chân nhân khước bát ma. sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. Tính việc may rủi khó có may mắn. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp. 26. 22. không lành đâu. cần chờ thời vận là tốt. Bôn ba chẳng lợi gì. Cầu danh cầu tài chưa đạt. LỜI BÀN Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng. chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực. 22. nên thận trọng. 6. Cầu danh cầu tài không lợi. 70. đánh số khó nên công. Cho nên mới có câu �họa phúc vô môn tự do nhân tự triện�. gặp quả tốt. người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Quẻ dạy: Vừa phải. Người xin được quẻ này. Gieo nhân tốt. Số hên: 7. Hiểm sâu gian ác. 77. 2. tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. chưa ra gì cả.Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. không tốt lắm.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Tứ . QUẺ SỐ 027 . hãy nên suy tính đường chính. Số hên: 66. Gieo gió thì gặt bão.TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Mạc quái ngã kiên thác. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ. đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. QUẺ SỐ 028 . Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma. 20. thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn. 2. Ầy ơi đừng tưởng ta lầm. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. tại tâm ngược trời. Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. Ở ăn hiền đức một đời. Vậy thì cầu xin của người.

Nếu cầu về kinh doanh. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ. Lên đường mau.v� cũng đều được xứng ý. cầu danh. Bước vào trời nọ chẳng hao công. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Nam nhi đang thuở. LỜI BÀN Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. mộng bình sanh� �Hồi hương áo gấm� công thành nên danh. Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. Nhứt là cầu xin về việc công danh. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. cầu lợi đều thông suốt. Số hên: 8. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Đáy lòng sự việc đã làm xong. Vạn sự đều thông. Nam nhi đắc chí thì. hôn nhân v. 22. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Ngựa kia đang trẩy thôi đường. Cầu được ước thấy. 2. Tam sinh túc hữu duyên. . Hương văn thập lý quế. thi cử. gia đạo.Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lộc mã giao trì. 80. Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. 20. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son. Đánh số càng hạp. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Liễu khước tâm đầu sự. bốn phương tung hoành. QUẺ SỐ 029 . Di bộ nhập thiên biên. không gì đáng ngại. 88. Hành trình tảo biện. Vinh quy lạc kỳ di.

thì mới yên thân hơn. gia đạo. Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận. điệu võ không còn nữa.HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Tốn Lục hoàng các bạch liểu đầu. Thuận chèo mát mái. Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão. Mọi sự hanh thông. chớ tham lam tìm đường phải trái. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già. Bất như xu thử tinh thần. để tìm hai . 20. Đánh số thuận lợi. Chẳng có gì lo ngại. Cầu danh. làm điều phước lành. QUẺ SỐ 030 . có thể cầu phúc.LỜI BÀN Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người. chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính. Do hảo mãi ta chân khí. tốt đẹp vô cùng. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng. cho nên khi đặc thân lên cõi trên. Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả. bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. 2. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. hay hơn hết nên thủ thường. Cầu xin về những việc như công danh. phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. Số hên: 22. đầu đã bạc và khí sắc tàn phai. thời vận cũng không. cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm. Vạn sự như ý sở cầu. chớ liều lỉnh vọng tưởng. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta. Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! LỜI BÀN Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh. 99. 9. kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ. 90. cầu lợi đều thành đạt. 29. mong đáp lại lòng trời. kinh doanh. Ý quẻ cho biết. bịnh tật� đều gặp được may mắn và yên lành. Tài ba không có. ngày dương oai. tiền tài. Người quân tử bói được quẻ này. tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. Quẻ dạy: An phận thủ thường. Biểu tượng: Bản quế. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa. Tất cánh thành hà tế.

Tuy nhiên. ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng. Thiên thủy phân minh cát dữ hung. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. 33. cócông mài sắc. Đánh số hên xui không có lợi. có ngày nên kim. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. ưu tương chí. chớ có dùng dằng do dự mà lở việc. ngồi than thân thở phận.chữ bình an là tốt hơn hết. để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại. lo gì. do Trời an bày cho mà thôi. Lúc cùng đi. rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng. Tảo tảo khởi trình. 30. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động. chẳng dễ gì. Miển tha thất ý. Hay dở đều ở đó. Cứ đi cho vạn ý tình. chỉ sợ không có tài trí. di bất trệ. Khi xa nhau. QUẺ SỐ 031 . bỏ chẳng mà làm thì khó. Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi. Số hên: 11. 33. khiến luôn tuổi già nua. 1. cầu danh trầm trệ. Bạn đồng hành. . bền chí. 3. lo lắng làm chi cho mệt trí. lo gì chẳng nên công. Số hên: 3. cứ cố sức mình. 30. Cầu tài. Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí.TRUNG TRUNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Ly biệt gian. QUẺ SỐ 032 . Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi. tuy bất dị. 23. chẳng ngại khi đăng trình. Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người. nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi.HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Lạc chi cực hỉ. cầu danh còn chậm. 10. có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. Cầu tài. đánh đỏ đen khó trúng.

2. Số hên: 3. trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Người xin . Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Sướng quá mức rồi nay sắp rầu. tiền tài không nên tin người. LỜI BÀN Khổ chưa hết thì cam đã về. Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. Nếu không sáng sủa thì u ám.Tài năng quang đại u chung ám. Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong. 20. nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình. 33. nào phí sức ta. Gió êm sóng lặn khí ôn hòa. cầu danh chẳng ra gì. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ. Người cầu xin được quẻ này. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. Dụng xả. Đánh số chẳng thông. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng. Mây độ ba đào đã vượt qua. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái. 22. kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Dược quá ba đào tam ngũ lý. tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc �Cực lạc sinh bi� Đó là chuyện thường tình của đời người. gió lặng sóng êm. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. hành tàng. QUẺ SỐ 033 . 30. chẳng phí công. Ằt đạt thành. bị co mà mong được duổi. Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ. Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! LỜI BÀN Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu. Cầu tài.

điều xui xẻo đều đã qua.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Nguyệt khuyết hựu trùng viên. bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm. từ nay về sau được bình an vô sự. 44. kinh doanh. 33. đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. như trăng khuyết lại tròn. cây khô nay lại mọc xanh tươi. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. Bây giờ là lúc gặp vận thái. May mắn đến thì chẳng còn lo. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Đánh số hên xui đắc lợi. mà cũng chẳng phí sức. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình. nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang. những việc không hay đã qua rồi. Thơ quẻ cho hay. trời nầy xanh xanh. vận thời hanh thông. LỜI BÀN Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. khỏi lo buồn rầu. Bây giờ là lúc �hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai�. Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh. Đánh số tốt. Khô ghi sắc cánh tiên. viễn du. Nhất diều di thản lộ. Cầu được ước thấy. hôn nhân. 23. Số hên: 3. Vạn sự như ý sở cầu. cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân. Vậy. 30. Thời không đến. Cầu tài lợi gia đạo. vinh hiển. Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Số hên: 3. cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. 13. 40. rừng rậm được khai hoang. nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát. bởi cảnh tình của người. QUẺ SỐ 034 . QUẺ SỐ 035 .được quẻ này mọi việc đều cát lợi. Đường đi quang quẻ ven mây. những việc cầu xin của bạn. Kiều thủ vọng thanh thiên. Ngẩng đầu lên ngó. dù có trở ngại gì đi nữa. việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người. 4. cầu danh đều hanh thông. Trăng kia hết khuyết lại tròn. lúc thái. 33. 34.HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng . Cầu tài. Trăng có khi tròn khi khuyết. lo gì chẳng giàu sang. thì như cảnh �lôi oanh tấn phúc bi?". Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay.

cầu tài còn chậm. Bờ này ráng sức. 33. nhưng cần cố gắng vượt qua. khó đường đi. hành lộ nan. Tương lai tốt. Đường đi khó. bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức.Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Hành lộ nan. Xuân thiên vô hạn hảo. QUẺ SỐ 036 . Đánh số chưa thông. hãy cần vượt qua. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đình trệ. tế nhị. luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. Đấy là cái nghĩa sâu xa. Đi đường mới biết những gì khó khăn. 50. Miên lực kim triều độ thử than. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. 55. Xuân ý bàng thủy sinh. và quan thiết. ắt tránh được điều khó khăn. 30. Ta nên thết tiệc một trường hoan ca. Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. Háp khứ yên quỳnh lâm. Cầu danh. Không đáng lo ở sự đường đi khó. 3. Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó. . Cảnh xuân sáng. 35. nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. Số hên: 5. trắc trở. nhưng nhờ có định thức định lực. thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới. Kim nhật phương tri hành lộ nan.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khảm Xuân cảnh minh xuân sắc. Tiền trình quảng đại hà túc lự. sắc xuân tươi. Vậy sự cầu xin của người. chớ băn khoăn. Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương.

thời vận hanh thông. cầu lợi dễ dàng. chầu động. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội. kinh doanh thành đạt. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng. Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ. Đánh số hạp. Công danh tài lợi vững. Tốt đẹp vô cùng. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. làm quan nổi tiếng. 60. Ví thử có kẻ lòng tham. Cầu danh. Số hên: 6. hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang. Tài lộc vào như nước. nói rằng: đẹp vô hạn. 70. Cầu danh sẽ được lên chức. 33. dèm pha phỉ báng. Gia đạo vui vẻ. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. 3. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát. Tóm lại thời vận được hanh thông. hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. cầu tài có tài. phải tốt. xuôi chèo mát mái. được tiến chức. thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. LỜI BÀN Quẻ này chỉ người quân tử. công danh vinh quang vậy. 77. Đánh số hạp mười phân. Ngựa dần chung một đường về. biết thừa thời mà hành động. hôn nhân được vợ chồng.THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Vạn mã quy nguyên. . QUẺ SỐ 037 . chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái. Thiên viên triều động. Hổ phục long giáng. 3. Mọi việc đều thông đồng bén đọt. tiền tài được vừa ý. 33. 66. 30. thi cử chắc đậu.LỜI BÀN Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. kinh doanh thì thuận lợi. Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. tức là cố lẹ chí khí. lòng lang dạ thú. Về chuồng. tức là nói kết quả tốt đẹp. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. 30. vạn sự như ý sở cầu. gia đạo bình an vui vẻ. 37. Số hên: 7. Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. bịnh tật mau khỏi. trăm việc hanh thông. Quẻ dạy: Tốt đẹp. Đạo cao đức trọng. 36. thăng quan. Rồng hầu hổ phục tề toàn. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm.

bất cứ cầu xin việc gì. Xuân sắc tiên minh. Số hên: 8. chớ để chậm trễ thì lại nguy. Những sự cầu xin của người. Đáo đầu đăng bỉ ngạn. cầu danh đều đắc lợi. Bập bùng lên ngựa ruỗi dong. Mã thượng tốc hành trình. Mở rộng con tâm bố đức lành. 88. chớ nên dùng dằng do dự. Tuy nhiên. 80. nên sớm kế hoạch tiến hành. Sông mê bến giác khi qua nổi. để trễ là hỏng. LỜI BÀN Ham vui biếng nhác. Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành. Chè chén say sưa. Cầu tài. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu.QUẺ SỐ 038 . Ý quẻ dạy rằng. rất đáng mừng đây. Hãy đứng ngay lên mà đi. Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông. Cứu nhân hành vạn lý. đó là gốc của sự thất thời. Cầu đánh số cũng hạp. chớ chần chờ. Phàm làm việc cần phải sớm. Đề tiên khoái trước.TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Hoàng bằng báo thượng lâm. QUẺ SỐ� 039 . Độ quá nhận tiên ban. mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. Đường mây rực rỡ sự mong công thành. . Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt. 30. nên thực hành gấp đi. ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Linh đơn diệu được cứu dân sanh. Nay đang là hợp thời và vận đến. 38. 33. 3. hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. Hoàng oanh đã báo tin mừng.TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đại tứ phóng linh đơn.

Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo. có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời. Chu trú giang biên. đưa người tới bờ bên kia. nhu nhược quả đoán. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả. Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. Phi nhân ngọ kỷ. thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại. cơ tán sinh thần. có cái nghĩa phổ độ chúng sinh. 39. 99. Cầu danh. QUẺ SỐ 040 . Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ. và phải cố làm những điều phước đức. còn mình thì nhập vào làng tiên. cần chờ đợi. Số hên: 9. Quẻ dạy: Bố đức. bích trừng trừng. đánh số hạp vừa phải. cho cay thân mình. cho nên xuýt nữa bỏ mạng. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhẹ tin lời người. làm những việc chụp hình bắt bóng. Vậy mà ai lại sầu tây. đừng quá vội vã mà có hại. Ồn bộ kỳ trung. ắt có kết quả viên mãn.TRUNG HẠ Thiên Sơn Độn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Nhất đới thủy. bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc. không mất đi đâu mà sợ. nguyệt đáo thiên tâm. 30. cầu lợi chậm. thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự. huyền diệu bất minh. để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải. làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai. Thuyền nan một mảnh giữa dòng. hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn.LỜI BÀN Quẻ này chủ đại giác ngộ. Cho ray rức dạ. 33. . 3. 90.

34.Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng. 14. . Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. độc tâm cầu đạo. Đánh số ít hạp. sự sự tương nghi. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. 44. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. báo hiệu ngày xuân đã về với người. xuân quan tiên lệ. chớ lo. phải kiên chí mới nên. lý đang nở rộ. Số hên: 4. mong chờ các đấng thần linh ủng hộ. Lương thân mỹ cảnh quan tu ký. 40. 41. 24. QUẺ SỐ 041 .TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Ần trung hiền. Cầu tài cầu danh chưa thông. hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động. Làm ăn chỉ vào mức thường. Vận thời chưa thông. thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi. hiện trung vi. Quẻ dạy: Thời gần đến kề.TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Cấn Đào lý thư nghiên. QUẺ SỐ 042 . Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào. can độc than kỳ. 10. 44. 4. 21. Quẻ khuyên tùy thời. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành. Số hên: 1. Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. Đào lý hoa khai xuân bắt màu. Vô dụng đa nghi. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. trời phật chở che. Cầu danh cầu lợi sắp đạt. 40. Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi. đánh số hạp. Nghĩa là thời vận đã đến. tùy lúc. Tùy tâm sở vãng. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình.

20 QUẺ SỐ 043 . Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ. kéo dây ngựa cương. Số hên: 2. Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ. Thiên điều vạn tuyến. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ. 42. và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau. 44. khó đạt. đo lường mà đi. ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Biết bao trước mặt nẻo đường. Đánh số không hạp. Thánh hiền Tiên Phật. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc.Cá trung hữu huyền cơ. Trở đầu tỉnh ngộ. Mờ lại sáng. thắng cương hải thu. Hồi đầu nhất ngộ. đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên. Người xin được quẻ này. Tự hảo sưu cầu. LỜI BÀN . mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Ai mà biết được ý tình rõ. Tự mình lựa chọn.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Vô thượng khứ tại tiền đầu. LỜI BÀN Huyền cơ mà không huyền. có tính cách chờ đợi. 22. 4. Tham đắc thân liễu. Cầu lợi chưa đạt. Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. lộ thường tại. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu. nhưng sáng lại mờ. mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người. Cầu danh còn chậm. Trực thượng tiên the. Đừng đi tới tại nơi này. 40.

Đánh số hạp chút ít thôi. Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Số hên: 4.HẠ TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tứ cố vô môn lộ. bất tất phải trách người oán trời. 43. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. đánh số hạp vừa phải. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm. 44. 4. LỜI BÀN Quẻ này chủ họa phúc không cửa. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy. cầu danh. 14. Nên an phận thủ thừa là hay. Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông. 33. thời vận chẳng mấy thông. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả. Tu luyện thành chính quả. cẩn thận mới hay. QUẺ SỐ 044 . 24. chậm.Phải tùy cơ mà hành động. Muốn thành chánh quả nên tu luyện. Còn việc đi xa cũng không nên. chớ đặt cao vọng quá là hơn. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu. để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Đào Nguyên lộ khả thông. hiện nay tình cảnh của người. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn. 40. cầu danh vừa phải. Cầu tài. phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. Vạn tuế thọ như tùng. hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. 40. Họ giữ gìn cẩn thận. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ. các ngã đường đi đều bị bế tắc. Vạn thọ trường sanh mới phải công. Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng. 34. lại tìm ở đâu. đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu. Theo ý quẻ cho biết. . mới có thể sống dai. Số hên: 3. Cầu tài. chớ có đợi thời. 30. khổ tâm tu luyện. không ngõ nào đi nữa. tất cả đều ở nơi trước mặt. 44. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn.

sán lạng. hà tất lai cưỡng cầu". những việc cầu xin của người cứ tiến hành. 50. Ý�quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bôn ba nhất thế. Số hên: 54. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng. Tự hữu túc túc hương. nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Tam bảo hiện môn tường. tất cả của cải ngoài thân mình của ta. Tống thị hư phù.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Tam Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Bất dụng mạng. nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn. Như vậy. bất dụng hoang. Cầu tài. cầu danh sắp đạt thành.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. QUẺ SỐ 046 . Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng. 40.gif[/IMG] QUẺ SỐ 045 . Vô thường nhất đáo vạn sự hưu. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật. Đừng mê vội chớ hoang mang. đừng tính chuyện tà đạo. 45. Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi. 4. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì. đánh số gặp may. 44. nhưng phải cho công việc từ từ. LỜI BÀN Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế. Minh cô ưởng chung địa. . 55. Nghĩa là vội vàng làm chi. số phận ắt phải có. có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp. Đời sắp lên hương lo gì. tu tâm dưỡng tánh. chớ vội mà chi. chớ nên kiêu hãnh làm liều. Thấy đường tam bửu. Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi. 5. Gấp tảo hồi đầu. tuyệt vời binh thanh. như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra.

Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? LỜI BÀN Ngay thực là một đức tốt. Một khi mọi việc đến cùng. chân. Nhất thiết chớ có dối lừa. bởi vì dối người tức là dối mình. Bởi vì trong những lời của quẻ. Thiệt thiệt thiệt. 46. Phương thị nguyên tinh. Người dù chẳng biết trời đã biết cho. lừa lọc để tìm sự thật. quả có Thần Linh. 44. chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. cho nên ở đời. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. Số hên: 6. 66. bịp người. QUẺ SỐ 047 . Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. nói rất rõ ràng. người chẳng biết mình. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình. thần hữu linh. Quy tông phản bản. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước. Huy hoàng nguồn gốc trở về cội.TRUNG TRUNG Thiên Địa Bỉ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Chân. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo. Tính chuyện đen đỏ dở. nhân bất thức. mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. hãy đề phòng cẩn thận. phải chuộng lòng chân thành.Cả đời vất vả thân người. Cầu tài. không câu nào may mắn tốt đẹp cả. trái lòng. chân. Chân. Điều là lận đận cuộc đời hư không. LỜI BÀN Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa. chẳng có gì đáng ngại. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối. đừng nên vội vã có hại. 40. thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc. Người cầu xin được quẻ này. chân. ắt bị nhân quả xấu. cầu danh đều chậm. Chân chân chân. lấy chân lý. bịp đời tức là bịp mình . chân. 4.

những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến. Đánh số cần chín chắn. 4. nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn. tính toán giùm. Tuy nhiên chớ chán nản. chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. QUẺ SỐ 049 . Số hên: 74. 40. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không. 4. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu.vậy. cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. Cầu tài.HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Nhất . và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. 44. Phong sương lịch biến. Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến. cầu mưu chưa đến. Vì sự việc hơi quá phức tạp. Thì người thăm hỏi ba ngày đã. theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn. 7. 48. 77. đã nằm trúng trọng tâm của sự việc. Một phương pháp để đi đến kết quả. 88. 40 QUẺ SỐ 048 . Số hên: 8. 80. an bần lạc đạo. Bởi vì rằng thời vận không tới. nhưng người chưa tìm được. Như vậy.HẠ HẠ Thiên Địa Bỉ Động Hào Lục Ngoại Quái: Càn Nội Quái: Khôn Tấu tận thiên thai. Tự thấy lần lần đuôi với đầu. thì mới là nguyên tinh. 47. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. khi đã có kẻ giúp đỡ. Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành.Và làm việc có phương pháp. nghĩa là những việc cầu mưu của người. Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. 84. chậm một chút mới thành sự. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả. Đánh số không mấy hạp. chớ có ngược lại lòng trời ý người. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành. 44. Cố gắng mới nên công. Bất như vấn nhân tam thiên.

QUẺ SỐ 050 . Heo. Dê. Trư dương. Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành. ấm no cuộc đời. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công. Trâu. 40. Cho đi lo lấy. toại lòng. Số hên: 9. chơi việc đỏ đen càng bất lợi. khó khăn. 99. . ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. 94. mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng. Bói được quẻ này. cầu mưu bế tắc. 49. 44. 4. Chờ khi sấm sét rồi sau. LỜI BÀN Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát. Đất trời u ám hơi hà khổ đau. Dù chạy cũng chẳng đến đâu.TRUNG TRUNG Bát Thuần Đoài Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tài mã lưỡng mang mang. Bệnh tình quả thực trầm kha. thành đạt tức khắc. Chó đều cho. nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn. như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng. cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Đau bệnh kéo dài. Thẻ kiện thân khinh. Ẫn nhẫn chờ thời. Chờ qua cơn giông tố. Về điều quan lộc có gì đáng lo. 90. Tự khứ chủ trương. Cầu tài. Bất kiến thiên tâm. ắt mọi việc sẽ định. lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp.Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Trầm trầm kha nhiên. hiện nay chưa gặp may mắn. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến. Quan lộc hữu định phương. Tiền tài phú quý lo chi. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên. trở ngại như trước. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió. ngưu khuyến. Lôi môn nhất chân. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông.

Số hên: 50. vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông. 5. LỜI BÀN Chứa lâu ắt phải chướng. Chính vì cái đó mới thành công. chó. Bàn Đào thiên tải thực. Vậy việc cầu xin của người. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. Đó là cái tượng của quẻ này. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. Bất phạ ngũ canh phong. QUẺ SỐ 051 . . Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Đến lúc �Phúc tự lại�. Đầu hai câu của quẻ thơ nói. tuy nhiên. Quẻ dạy: Chớ lo. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu �Cao thảo chi hạ hửu la. Tính chuyện đỏ đen hạp. Biểu tượng: heo. dê. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. Mùi. Chớ tưởng không là đã không. câu xưa �Tọa hưởng kỳ thành� đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý. Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. hết sức giàu sang phú quý. tất cả đều có định sẵn rồi. trâu.LỜI BÀN Quẻ này tốt. cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. Cầu tài. song vẫn có lý do tồn tại của nó. Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi. Nghiõa là trong cỏ rác còn có bông lan. Chờ các năm Hợi. 15. cầu mưu đắc lợi. Không mà lại chẳng không. tài lộc vài như nước. do đó có thể ngồi đợi được. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng. không. cho nên tự nhiên phát đạt. còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người. Sửu. 35. hương mao lư chi ốc xuất lương tướng�. hãy chỉ cố công cày cấy. uất lâu ắt phải bật. không. ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy.THƯỜNG THƯỜNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Không. nên cố gắng không ngừng. Như thể những việc cầu xin của người. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tí�ch thiện ắt có thừa phúc. 55. mới xem qua thì làm người khó hiểu. 25. Bàn Đào quả trái nay mùi chín. Không lý đắc thành công. Tuất là những năm vận tốt của bạn.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 - TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Sầu kiếm phóng, Tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, Nhân tòng thiên lý lai. Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài Tu trước lục, Mạc viên vu. Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt, Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. LỜI BÀN Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được. Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

QUẺ SỐ 054 - HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích, Viễn cận nan mịch. Hãn hải hành chu, Không lao phí lực. Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Tế vũ mông mông thần, Giang biên lộ bất thân. Đạo đồ âm tín viễn, Bằng trượng tá đông phong. Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. LỜI BÀN Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn. Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 - HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Bình địa khởi vân yên, Thời hạ vị năng an. Cao xứ hịch nhân viên. Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 - TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Chính trực nghi thủ, Vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, Diệp lạc hoa khai. Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp. Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5

QUẺ SỐ 058 - HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Quân tử thăng, tiểu nhân trở, Chinh chiến sinh ly khổ. Tiền hữu cát nhân phùng, Tín tại mã ngưu nhân tại sở, Sự yêu danh cầu thỏa. Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói �quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly�. Nhưng mà hai câu sau lại nói �sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin�. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

khiến ta đành phải sống đơn độc. dù có đông xông. Liễm my vọng đăng hỏa. nên người phải tự xét lấy. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối.HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Phân phân phục phân phân. tây đột cũng vô công. . Cầu lợi. 95. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu. 55. mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này.QUẺ SỐ 059 . thời không phải của ta. Hy hư độc yên môn. 99. Bạn ngã tọa hoàng hôn. mọi việc bế tắc. nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. QUẺ SỐ 060 . biết cầu với ai. Một mình khép cửa thở than buồn rầu. Nhân tại xạ trung. Số hên: 9. chỉ còn biết than thân với bóng. 5. Và chờ thời.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Hỏa Cách Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Ly Nhan sắc mỹ. Bời bời càng lại ngổn ngang. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả. buồn rầu vô cùng. 59. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. 50. 90. Hồng nhan mỹ. điểm ra phước lành. LỜI BÀN Quẻ này chủ thế đạo biển lớn. Chu hành thủy lý. cầu mưu dở. Quẻ dạy: An phận. Người cùng cảnh tối. Hưu quải hoài. Đánh đỏ đen cũng hạp. Ấu lo chi nữa. quả như tiên. chưa được hanh thông.

Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai. Hựu ngộ cuồng phong. QUẺ SỐ 061 . như hồng nhan mỹ. Đánh số đắc lợi. LỜI BÀN Cầu gãy đường kẹt. chẳng gặp gì trở ngại cả. người trong xe. nay vận thời của người là đang lúc đấy. Quẻ dạy: Gấp rút tính. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy. lại gặp cầu gẫy. gió cản thuyền tàu. muốn đi thuyền lại bị gió to. đường sá bế tắc không. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người. Lộ bất thông. mới mong chuyển nguy ra an. thì làm sao có tương lai sáng lạng! . sắp khởi hành. hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ. ắt nên công. Số hên: 60. thăng bay chạy nhanh. Cầu tài. Tuy cũng khó khăn. chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. 36. mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi. ví thử có chạy vạy. nó như thuyền nan vượt sông vậy. thì nên. rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. vun trồng cây phúc. hóa hung ra cát mà thôi. 16. Đặng chu lý tiếp. Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh. như vậy làm sao đăng trình.Người trong xe. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. Cầu nay đã gãy khó qua sông. thuyền đi trong nước. Thuyền nan một mảnh. 26. e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính. 46. mà nhứt định công việc trôi chảy. chớ chần rồi mất dịp may. thành đạt sở cầu. Vậy còn gì đáng chê nữa. 6. ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe. Bế tắt đường đi lộ bích cùng. Bài thơ quẻ đã nói rất rõ. không đăng trình mà ngồi trong nhà. còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động. 56.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Kiều dĩ đoạn. nhưng bạn có tài nên vượt qua hết. Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm. cầu mưu gấp rút.

Yên ba hạ diếu câu. 11. 60. Chẳng có tin gì đáng hạnh hân. cần ẩn nhẫn chờ thời. thì lo gì. Đánh số cũng bất lợi. Tài lợi. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng. Đánh số chưa gặp may. QUẺ SỐ 063 . rút cuộc trở lại không không. Con người có lúc thái. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người. . Cầu tài. tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. 20. chẳng có chút nào thực tế. người đi thì bặt tin. 1. 66. kiện cáo thì thất lợi. 66. Quẻ dạy: Thời vận rất tề. Số hên: 16. 62. có cũng như không. bệnh nhân thì bất thành. thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. chớ quá mơ mộng. 2.TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Hồ hải ý du du. thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Thâm đàm nguyệt. cầu mưu. Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng. QUẺ SỐ 062 . chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. công danh thì lận đận. 61. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh. tính toán chẳng đi đến đâu. Nhưng mà những đó hư không cả. 10. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. Chiếu kính ảnh. Thủ phận mà chờ đợi. Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần. còn lâu. 6.Đó là mách cho người hay. Tình trạng đang bế tắc. Quẻ dạy: Thực tế. Nhất trường không. 6. 22. chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không. lúc dở. Số hên: 26. 60. An bác tín. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa.

Số hên: 36. nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. Vật không vững chắc gì đâu. và cố gắng tuân theo. sững sờ lạ thay. Mạn tâm cao.Nhược phùng long dữ thỏ. để tránh phiền chí. có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước. thực là một việc kỳ lạ. Cầu mưu cầu tài đắc lợi. Biểu tượng: rồng và thỏ. Cần rèn tài. LỜI BÀN Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu. kỳ dị khó mà tưởng nổi. Nếu phùng long thỏ quả may. mà thả câu nói đó. Nhân đoạn kiều. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận. Đừng nuôi hy vọng. tâm thì mới yên. ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng. đánh số tốt. thì việc càng có kết quả tốt nữa. Thìn giúp đỡ đề huề. Ý tình sông biển nhởn nhơ. 60. Trùng chỉnh lý. luyện đức. Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông. 30. 63. nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới. ắt thành đạt ý nguyện lâu nay. Danh lợi nhất tề chu. Thả câu nơi sống. hao công vô ích. . 66. QUẺ SỐ 064 . Hãy mau sửa lại chờ gì. Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao.HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Vật bất lao. Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó. Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ. 33. 3. 6. trùng chỉnh lại kiền khôn. cuộc đời sẽ nhanh lên hương. không vững chắc như cầu đã gãy. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ. tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc.

rồi mới tính lại thì tốt hơn. con cá muốn thoát lưới mà không được. Số hên: 46. cực kỳ tốn công. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên. Cầu mưu cầu tài đều dở. 64. Yêm yêm đáo tái tán. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. 66. Cầu gãy. Xuất nhi nan. 56. Đánh số bất thông. Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. Đánh số ít có may. 55. Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. Giao gia ý bất kham. 60.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn . nhưng khi làm thì khó vô cùng. 6. Mới tránh được những buồn sầu về sau. Vậy.Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng. những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Tình lơ lửng ý đến cùng. Chờ thời là hơn. 66.HẠ HẠ� Trạch Lôi Tùy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Chấn Nhạn nhi dị. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng. càng bung ý tình. Muốn ra mới khó. an phận thì tốt. 40. con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. Quẻ dạy: Dở. 44. Số hên: 5. 6. LỜI BÀN Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. 50. phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ. Muốn vào chả có khó gì. ý nghĩ như mối tơ vò vậy. QUẺ SỐ 065 . QUẺ SỐ 066 . 65. cần sữa sang lại mới đi được. không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. 60. 4. Càng thêm lộn xộn.

LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. 66. Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang. Hoa tàn quả thục. Còn nhiều phản phúc và quanh co. 88. Bây giờ thì chưa. ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn. Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. Khuyết nguyệt trùng minh.gif[/IMG] QUẺ SỐ 067 . điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. ắt việc mới có kết quả. Như trong quẻ nói rất rõ ràng. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cầu xin sự việc mọi điều linh. nên xa không nên gần. Số hên: 68. 6. Cỡi ngựa lên đường bước vận trình. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã. Cầu tài. hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Qua tới mùa đông. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm. thời vận con người mới được hanh thông. đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thừa mã tiền tiên. Nhi thả phản phúc. Sở cầu cát trinh. 86. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng. 80. Túy thời hài mỹ. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới. Quả chín hoa tàn mới tốt lành. thì muốn mưu thành đạt khó vậy. quả thực là Đại cát. 60. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. cầu mưu còn chờ đợi. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. LỜI BÀN Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh. 8. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Đánh số chưa mấy hạp. ý hợp tâm đầu. Nghi đãi tuế hàn.Sự trì chí tốc. càng đi càng có lợi. không nên than thở là bất như ý. Việc chậm muốn mau nào dễ thành. .

TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Chu ly cổ độ. Cầu tài. QUẺ SỐ 069 . sự ắt thành. từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy. Đánh số hạp tốt. 6. khiến lầm lỡ tiến trình. 66. nguyệt ly vân. như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. LỜI BÀN Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công. 7. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở. 6. đều trở thành quá khứ rồi. chớ lo. lo gì. 67. Thả hướng tiền hành khứ cần trú. như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm. dầu có nhưng gì không may. Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm. Thuyền rời khỏi bến. cầu mưu đạt thành. đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. 60. 68. cầu mưu sắt đạt. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay. 70. 80. Quẻ dạy: Cứ tiến tới. 8. người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên. Ý nói hiện nay thuyền xa bến. Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng. nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu.Theo ý quẻ cho biết. 60. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái. Xuất nhập đông quan hiếu vân tân. QUẺ SỐ 068 . Cầu tài. Số hên: 66. 86. vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. trăng xa mây. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau. Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. sự sự sẽ hanh thông.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn . trăng xa mây rồi trời quang đãng đó. 88. Số hên: 76. 77. Người khỏi đô�ng quan dễ hỏi thay. Thời đến rồi. Đánh số gặp may. do dự trong quyết định tiến thoái. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ. tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại.

có cái lo chết chóc tang thương. có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội. tự cho là đủ. Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng. Quẻ dạy: Thủ phận. chung thân bất nhục" cứ an phận. đặt cao vọng. hay đẹp lắm thay. Đẹp hay. nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng. thì cuộc đời khỏi cảnh long đong. Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ. 60. chung thủy. Nan thân tâm khúc. Khómà thỏa mãn lòng này được đâu. Cầu tài cầu mưu còn lâu. 99. Kham hữu mỹ. có cái buồn vợ chồng chia ly.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. Chẳng no. có cái họa gia đình hiu quạnh. ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. khổ nhục. 66. 6. Mộng đoạn cam đan my đại sầu. LỜI BÀN Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con. Vậy.Bất túc bất túc. không việc thì được việc. có cái nguy gia cơ suy bại. Muốn thành đạt theo ý muốn. Dã đường vũ quá nguyệt như cau. và sau trận mưa trăng bị mờ. chẳng đầy. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng. ắt thông vận thời. Đánh số dở. Thủy hữu chung. và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu. thì ắt đủ. cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc. Thủy chung. chẳng đủ. Chung hữu thủy. Cầu xin nhứt định thành công. 69. phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. Số hên: 9.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Mỹ hữu kham. 90. muốn hôn nhân thì được có vợ chồng. lúc này sẽ xong. 96. . không tiền thì được tiền. QUẺ SỐ 070 . Ta nên kiên chí.

thì nguy hiểm nào bằng. Thuyền nan một mảnh. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ. tuy cảnh đẹp đẽ. Ý tình sông biển buồn bao. Người xin được quẻ này. 27. Chơi đen đỏ còn dở nữa. bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Côchu lãng đầu. Cầu tài. Trời tàn phản chiếu. Vậy những cầu xin của người. rất là may mắn vô cùng. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai. lần lần bị mất những may mắn. 71. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. Cầu tài. nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. cầu mưu bất lợi.Phàm việc đều có cơ duyên. Còn mặt trời lặn núi tây. ba đào nhấp nhô. 77. chẳng có gì là không may cả. chờ thời là hay. cảnh mờ núi non. cầu danh đắc lợi.HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Hồ hải du du. chỉ nên ôm cột đợi thỏ. người muốn sang sông mà không đò đưa. còn hay gì bằng. đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. nhưng từ nay về sau. Từ lâu vận xui hạn kẹt. 7. 11. Nghĩa là vận thời của người. Tàn chiều sơn lâu. thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa. vì vận trình không được may mắn lắm. Số hên: 70. Người sang sông chẳng gì đưa. 17. dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. 77. như quẻ thơ đã nói rất rõ. gió lùa tơ mảnh. 37. QUẺ SỐ 071 . hãy nên xét lại. chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. nhưng đã tới chiều tối rồi.HẠ HẠ� . 17. chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Đánh số hạp. 7. Thủ phận. Số hên: 70. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định. để tránh điều không may xảy cho bạn. QUẺ SỐ 072 . �Hữu chí cảnh thanh� gặp thêm vận may nữa. thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở. Cần kiên chí là nên công. Lai nhân vị độ.

nhiều điều tai họa về sau. Đánh số e bị thua. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy. 72. 77. Sơ ý việc làm bị dỡ dang. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám. Ý� quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí. cũng như trong công việc. Nhà cửa lâu phải vững vàng. chớ nên sơ ý thì hỏng việc. cầu tài. những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Giang hải du du. Túng hảo định tao chuân. dò dẫm bước tiến từng bước một. Đừng tin vô sự mà không giữ. Biển sông bình lặng êm mơ. Vậy do lời quẻ dạy trên. Lục ngao liên hoạch. giao dịch cũng chẳng xong nữa. tài bắt thắng thời. như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. chứ chớ có tiến để phải gánh chịu. mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. Cầu tài. Số hên: 22. tiểu nhân thọc gậy. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian. đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. QUẺ SỐ 073 . Xin được quẻ này. Mọi sự nên đình đốn. hỏng cả công việc. Hạc ngôn vô ngoại sự. nào chuyện thị phi đem về. Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. đời có lúc cũng lên hương. cầu mưu còn xa xôi. Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. 20. Ca tiếu trung lưu. Mưu sự cũng chẳng thành. 27. LỜI BÀN Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến. chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. chỉ nên lui về cố thủ. 2. Tất cả mọi hành động.Trạch Địa Tụy Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khôn Thâm hộ yếu lao huynh. nào việc quan tụng kéo tới. . Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. 70. phá hoại trong nhà. Đề phòng ám lý nhân. 7. Yên ba hạ câu.

trái lại. chẳng biết đi về đường nào. ý nói được mà lại chẳng được. Cầu tài. Đường đời phải chịu nhiều gian nan. băn khoăn hoài. Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi. 33. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói. 73. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ công danh phú quý. QUẺ SỐ 074 . ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ. Dục cầu dưỡng cầu. Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan. đó là ý chí công việc thành tựu đấy. cứ buông tay tiến tới. đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. 37. nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện. 7. cả vui giữa giang hà. không có gì nhất định cả. đừng lo. Nhất xa lưỡng đầu. mua số ắt trúng. thì mới nên công. thế mà không tìm thấy. 3. Trong lòng lúng túng li bì. 30. ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn. Xe hai đầu biết đi hướng nào.Vậy mà bắt cả sáu bầy. Trong lòng cứ do dự mãi. Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to. cầu mưu đắc nguyện. Tâm vô nhất định. vô cùng nguy hiểm khó khăn. Biểu tượng là cá. trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ. người xin được quẻ này.HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Dục tế vị tế. chẳng có gì đáng ngại. Số hên: 77. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công. Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi. LỜI BÀN Muốn xong mà chẳng xong. . khổ cực thì mong thành đạt. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. Như vậy. 70. Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn. Muốn cầu phải gượng cầu. Đánh số thuận lợi. Muốn làm chẳng thấy làm đâu. chẳng khác gì xe có hai đầu. vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng.

5. nhưng đừng nóng. lúc hạnh phúc. 7. Lộ thông đại đạo. vận thời sắp hanh thông lên hương. Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời. Quẻ dạy: �Tiến thoái tùy ư sự� là hay. Đánh số tốt. Đánh số lại càng hỏng. có lên có xuống vậy. điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. 55. làm sao mà lái? Nan giải. LỜI BÀN Quẻ này tốt. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Nhất đắc nhất lư. đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng. song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông. 44 QUẺ SỐ 075 . Ngõ đường thông suốt thảnh thơi. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. Tuy vậy. để cho hơn người. 75. đến lúc may nó đến là nó đến. cầu danh chẳng ra gì. chờ đợi. phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. Khi nên vẫn có khi lo. Tóm lại. 57. không xấu hổ không lo ngại. 47. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. 40. cầu danh thông suốt.Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. có Đắc có Thất. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. Cầu tài. Hai đầu xe bị bít hết. Thoái hậu dục tiến. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành. vận thời hanh thông. Số hên: 70. ngay giữa lúc ta bất đắc chí. QUẺ SỐ 076 . thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn. 74. Này lui để tiến. 4. Số hên: 7. Cầu tài. mệt mỏi hơn. 77. cũng phải có hạnh có suy. 77. 70.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền . 50. ta cứ nên đường thẳng mà đi. Tâm tư an nhiên. Thời vận sắp đến rồi. Yên lòng yên dạ.

những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu. là tượng trước khó sau dễ. 60. Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. Lòng thừa sức kém chẳng nên công. đáng mừng chứ không phải đáng lo. Lực bất túc. càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc.TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Tâm hữu dư. Dù đùa nói giỡn. chán ngán đến chết được. May mắn nào đâu dễ ngộ phùng. quả thực là nan. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi. cầu tài. nan. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu. Chờ. Nhất ca nhất khúc. Ý trượng xuân phong. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn. 6. Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ. 77. nan. QUẺ SỐ 077 . Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. Hốt nhiên bình địa khởi ba lan. Ngược lại khi thời đến vận thông. Đánh số hạp chút ít. hoặc nay xui may hên. Sắp đến cái may rồi. LỜI BÀN . 67. 76. khiến người ta buồn nản. 7. Thực tế. Nan nan. Dị dị dị. LỜI BÀN Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên. Vậy. trước khổ cực sau hạnh thông. chuyện Tái ông mất ngựa. vẫn thông việc mình. Cưỡng cầu chẳng ích gì. Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. dù nói chơi cũng xong công việc. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện.Nan. dễ vô cùng. cầu danh tuy còn lâu. chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. Và người chỉ có cách là �tận nhân lực mà tùy thiên định�. nhưng vẫn có đường. tối quá thì sẽ sáng. Số hên: 70. Đến khi dễ. Quẻ dạy: Chờ thời là hay.

và còn vấp nhiều trở ngại. tay không vẫn tay không. đâu có ngại gì trời cao.Lòng mong muốn tuy cao xa. chứ còn biết làm sao hơn. Như vậy. vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước. bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. Người được quẻ này. 77. ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời. Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Tâm bất an. 37. sẽ có người phò trợ. Đành than thân tủi phận. Tuy nhiên. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì.HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Kiền Thân bất an. Quẻ dạy: Cố gắng. Đánh số hạp. 17. . khiến có thể thành công mỹ mãn. thì làm sao thành đạt. Biết tính gì đây để khỏi phiền. 27. Số hên: 70. vất vả mà chẳng nên công cán gì. việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng. LỜI BÀN Cần tiến mà lại thoái. rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu. Lòng thành có thừa nhưng tài kém. Động tỉnh lưỡng tam nhiên. nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang. Ráng vượt hai ba luồng sóng gió. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. nhưng chưa thể mãn nguyện được. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. QUẺ SỐ 078 . thử hỏi sợ gì nước sâu. nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa. là cái thế của người đi vào nước có linh tê. Gian nan hoàn gian nan. nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). e chịu nhiều điều đáng tiếc. Chung triên sự bất than. Ngày vui vẻ đến được an nhiên. Giờ này tâm trí vẫn chưa yên. bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp.

8. 7. Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày.TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Sự liễu vật vị liễu. và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. Thời vận hanh thông đến rồi. sau khi vượt qua cái khó khăn. QUẺ SỐ 080 . Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Đánh số hạp chút ít.Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. 9. Nhân viên vật vị viên. Tuy nhiên. Nhật ảnh thượng lang hiên. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Số hên: 77. Yếu tri đoạn đích tín. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn. 99. Việc xong xuôi chuyện chưa rồi.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Mộc hưởng đương xuân phát. 70. Số hên: 77. Người tròn vật khuyết. chưa thể thành đạt tức khắc. 90. cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. . Muốn hay tin tức rõ ràng. Cầu tài. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh. 7. 70. LỜI BÀN Đường xá đã gian nan nguy hiểm. 80. lôi thôi việc làm. Ít ra là vào khoảng tháng tám. cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp. Tam âm hựu phục căn. QUẺ SỐ 079 . 88. thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. người yên mà chuyện chưa yên. tiền lương lại hết sạch. 87. 79. 78. Đánh số được. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. cầu danh đều tốt.

Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong. Nhưng rồi một ngày nào đó. phát quan đến nơi. QUẺ SỐ 081 . bị bọn ruồi nhặn khinh khi. con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu. tất cả đều là những chuyện chẳng lành. Sự sự như ý sở cầu. mây ùn ùn kéo. mọi điều thông suốt chớ lo. 18. 80. mưu cầu khó quên. chẳng đẹp. nếu có đi kiện ai. cũng phải lờ tốt đâu. Tiều phu nào biết bên trong. Cầu quan đắc quan. Cây này phát nở hướng đông. LỜI BÀN Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua. coi như đồ vô dụng. Trăng này đã khuyết lu mờ.Tiều phu bất chi đạo. 38. Vô khả thuyết. 88. kiếng vỡ. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. Chẳng lành lại khuyết đành sầu. nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi . Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. ngược lại mình đâm thua. chẳng nên. cầu lợi đắc lợi. LỜI BÀN Trăng khuyết. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. 28. Quẻ dạy: Phát phú.HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Nhất nguyệt khuyết. Bởi thế người xin được quẻ này. Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. Bất đoàn viên. Nhất kính nguyệt. Số hên: 8. Còn chi để nói. Dục khứ tác sài tân. Gương kia bể. Đánh số� hạp. mưa rầm rập bay.

88. Vĩnh đại tiền trình. kiêu căng càn dở. đổ vỡ. 2. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. vận hanh thông đấy. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. mưu sự thành công được. 81. nếu quá vội vã thì hỏng việc. nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh. xưa có câu �Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó�. Đánh số tốt. 8. 8. Đánh số chẳng hay. có thế mới hưởng phúc lâu dài được. 80. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. Vậy. 20. Người cầu xin được quẻ này. khỏi đợi nữa. Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt. thiết tưởng nên tu tâm sửa tính. được quý nhân phò trợ. hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Cầu danh. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. Vì thời vận của người chưa được hanh thông. QUẺ SỐ 082 . cầu lợi đều đạt thành. vận đến khỏi lo. Quẻ dạy: Bế tắc. Biết bao xe ngựa đến môn đình. Số hên: 80. 1. Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng. Song sau khi đắc ý rồi. Chiều an thảo bạn. lúc đó mới mong làm ăn khá. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: �Trăng khuyết hương bể. chẳng còn gì để nói nữa� mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa. Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. Cầu danh cầu lợi đều dở. người nên chịu đựng nữa. 10. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này. Thời vận của bạn đang đắc thời. dốc lòng làm việc lành. Mọi sự như ý sở cầu.thay. phân minh.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Xa mã đáo lâm. Thua keo này bày keo khác. thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận. 11. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. 88. Quẻ dạy: Thới lai. mà còn xấu lắm. nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển. nhưng phải chờ. LỜI BÀN Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp. 22. Số hên: 82. .

ngã hà túc. 33. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh.TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Kim lân nhập thủ. Lân vàng bắt nắm trong tay. Tất cả việc cầu xin của người. nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác. Tôi là tinh tú gì trời xanh. Quẻ dạy: �Thới Lai Phong Tống�. Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì. còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. Cẩn ngôn châm khẩu. Một đoạn hào quang sáng chói lọi. Lợi danh đều đẹp. Nhất đoạn thần quang. Nhược luân chu tuyền. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động. Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì. Mọi người tôn vinh ta. tôi là sao sáng gì. Sông bắc biển đông danh được thành. đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại. Hải đông. 80 QUẺ SỐ 084 . nơi thành danh phải là miền đông bắc. mãi tới lúc bạc đầu. như một đoạn thần xưng. tốt đẹp vô cùng. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp. nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. . Số hên: 88. Đắc hoàn phòng tấu. thành danh lục. lại được thanh danh vậy. hà bắc. quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa. Trực xung thiên độc. mà được thành danh bể đông sông bắc.QUẺ SỐ 083 . Số rất hạp. Tăm tiếng như cồn.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Tốn Ngã hà túc. xung thẳng mây trời xanh.

Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. không có gì đáng lo buồn nữa. Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. Thiên địa hợp. Trong lúc giao thiệp với người. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu. tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta. . LỜI BÀN Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Triển sầu mi. Hãy nên kín miệng. cầu lợi thông. 40. LỜI BÀN Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui. Giao du bất cứ việc gì. ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ. Số hên: 80. QUẺ SỐ 085 . Biểu tượng: cá. 8. nhưng phòng thất bại. Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành. Đánh số hạp. Đất trời hòa hiệp tương thân. tốt nhất phải trầm mặc. 4. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành. Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra. lại hóa ra không. vậy thì mới hay. Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm. để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. 84. lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. 44. Cầu danh. trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận. 48. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. chớ có nhiều lời mà thất bại. cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến.Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. 88. ít nói. Hảo tư vi. như quẻ thơ này �Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". Này ta rót rượu một ly.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Khuynh nhất bôi. tức là ngày nay có rượu ngày nay say.

bế tắc. Bắn tên lén rút quỷ thần kinh. 66. toàn là kém may mắn cả. vận thời của người vẫn chưa được hanh thông. 85. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy. 50. Nan giải những điều chửa phân minh. Sự sự thông hạnh. 88.Vậy việc cầu xin của bạn. Số hên: 6. Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê. Đứng trước hoàn cảnh này. LỜI BÀN Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. QUẺ SỐ 087 . mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi. 26. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này. 55. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình. Cầu tài. thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người. Cầu tài. xông lên mà có nguy hại cho mình. mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại. đàn hồ ly ghẹo cợt. chớ có xuất đầu lộ diện. 60.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm . nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu. dù không thành đạt mỹ mãn. 5. Đánh số không lợi. bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. QUẺ SỐ 086 . 16. Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải. Nan phá không trung sự bất minh. 8. Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. Xấu. cầu mưu bất thông. giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào. làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy. Cầu được ước thấy. nghĩa là đang lúc túng. chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý. Số hên: 80. Đánh số hạp. 36. 58. ắt có một tương lai sáng lạng đấy. cần giữ lòng mình chính trực. đàn lang sói cản đường.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân. Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh. bị người áp chế đè nén. cầu danh viên quả.

Số hên: 8. Bởi quẻ nói. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. 87. thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên. Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng. 77. hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi. Có gì mà phải hoang mang. Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. QUẺ SỐ 088 . 70. 88. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. Đánh số tốt lắm. Cát tú lâm.HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Độc điếu hàn đàm. . tài lợi thu về như nước. mưu cầu những công việc đã định lâu nay. ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. Một mình câu cá tại hàn đàm. LỜI BÀN Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại. trời xanh rõ ràng. Long phi hạ tả đáo minh đình. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi. Thủy hàn ngư bất nhỉ. Phước tinh chiếu cát tinh lâm. ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng. Trời cao quang đãng. 80. 78. Nước lạnh nào đâu có cá chịu. Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân. Trung đồ hưng lan. 7.Phúc tinh chiếu. Không tải nguyệt minh hoàn. cầu danh may mắn vô cùng. Cầu tài.

dù cố gắng đến đâu. như câu thơ chót nói �Đành tay trắng. cầu danh đều phải nương dựa. Trong trường hợp này. Theo ý quẻ cho hay. Và phải dốc lòng chuyên nhứt. 88. tìm người thì sinh miệng lưỡi. những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. Đánh số hạp.HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Bất quý nhất. 99. Quý nhân đứng kế nên nương dựa. giao dịch thì vô vọng. cầu danh thất bại. ý là bị giam giữ trong ao tù. Cầu tài. Cầu tài. . Chớ tính. cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. Khi xin được quẻ này. 90. Hãy mượn sức người việc mới xong. mà hóa ra phí sức hao công. Đánh số chẳng đến đâu. câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa. Nghị tá lực. Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện. lao tâm lao lực. kiện tụng thì phải nhờ người. Cam đành phí sức và hao công. 89. 98. 80. Cần nương chí của người mới kết quả. và thành tựu được sự nghiệp của mình. 8. xuất hành thì thất thế. tay trắng vẫn là tay trắng. Số hên: 8. Tóm lại tất cả đều không tốt. chở trăng huy hoàng� vậy. Số hên: 80. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh. thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp. và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn. là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. biểu tượng: cá. cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình. Lao tâm lực. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng. Cầu tài thì mất vốn. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. 18. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế.LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt. 28. Quí nhân bàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ một mình kinh doanh. công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. xem bệnh thì thấy tai họa. 38. Quẻ dạy: Thất bại. QUẺ SỐ 089 . chớ đợi. 9. đổ vỡ có thể tù tội. rút cuộc chờ trăng về thôi. 88. Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng. hôn nhân thì không thành.

bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông. vận trình ngàn dặm mau như gió bay. từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện. Vận trình ngàn dặm để thành công.THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Khảm Vân tận nguyệt dương trung. 29. 39. Đừng chần chừ mất dịp may. những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn. LỜI BÀN Mây tạnh ắt trời quang. đã như mây tan trăng sáng giữa trời. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến. Mây tan trăng sáng giữa trời trung. nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian.QUẺ SỐ 090 . Quang huy đáo xứ thông. Đường sá suốt thông và được thuận. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn. cầu danh sự sự đắc quả. QUẺ SỐ 091 . Lộ đồ phùng thủy thuận. do đó khi xuất hành rất nên đi xa. Quẻ dạy: Mã đáo thành công. thời vận của bạn hiện nay. Số hên: 9. Vậy. Thiên lý khoái như phong. đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . Đánh số thật tốt. đời sắp lên hương. 19. hãy mau tiến tới đi. 90. Theo quẻ cho hay. kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng. không có gì phải lo nghĩ. buồn xui chèo thuận. đường thông nước xuôi. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. người ăn kẻ ở. Cầu tài. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý. phong phú thu vào nhiều dịp như nước.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn . 99.

Gươm đao bày để núi rừng. LỜI BÀN Làm việc nên có dũng. . Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. Số hên: 1. Theo ý quẻ cho hay. 90. 10. Bởi quẻ nói rằng. Lộ dao sơn kiểm hộ an hành. LỜI BÀN Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó. 11. sau mới thành. 19. 99. Đánh số rất tốt. Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích. 91. lại có mưu. Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền. những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm. Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. để phước lành đời sau. Phi thua chạy trốn phi tầm. tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. Cần cố gắng mới nên công. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa. Cầu tài. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. cầu danh có khó. nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. chưa biết đâu mà lường được. sau yên vui. Xà hành tựu hữu thông tân nhật. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn. Bài tẩu cầm sưu đinh. mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó. 9. Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. Phong hầu ấm tử tôn.Kiếm kích liệt sơn lâm. mà đón rước những sao tốt đến với ta. lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh. sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy. QUẺ SỐ 092 . Người xin được quẻ này. việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công. Đạo tặc ắt tái xâm. việc cầu mưu rất gian nan. Được phong hầu.TRUNG THƯỢNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Ngan thoát thủy thâm chu di lạc.

Biểu tượng: Rắn. như hai câu thơ chót nói �Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta. phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: �Chỗ vui chớ quá lại mê lì�. thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được. Tuy nhiên phải cố công. Nhưng bạn bền chí chịu đựng. 3. bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm . Số hên: 99. và mới có thể rỡ ràng thân thế được. tình đời khó lường. Hơn nữa. đáng sợ. được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt. Hãy vì lợi lớn. 93. mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác. dẫn lối cho mới hay. Muốn dọn mà đi chưa thể đi. Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn. QUẺ SỐ 094 . 33. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp. cầu lợi đều hay. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn. 9. Cầu danh. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đổi thay. Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên. Số hên: 92. 90.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Tam Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên. mới mong thành. trong cái vui cũng có cái đáng lo. 22. cầu lợi phải qua lần khó. bạn nên �nhân hòa� thì mới được người giúp ích công việc sở cầu. 90. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. Cầu danh.Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. Biến hóa ngư long xuất đại uyên. 29. 20. Chỗ vui chớ quá lại mê lì. tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm. mới mong đạt đích. Biểu tượng: Rồng. lặn lội đường xa. 2. 9. biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ� vậy. Quẻ dạy: Cố gắng. nên công lớn. mà bỏ lợi nhỏ. 99. QUẺ SỐ 093 . Đánh số hên. Đánh số tốt. Cần có quý nhân đưa đường. tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai. 30. như trăng giữa trời đẹp đẽ. 39.

Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc. Hãy ngừng tay. Một người đi một người vào. 9. chớ mơ màng quá xa. Thời vận hiện nay của người. danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng. nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay. tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn. trời cao dặm ngàn.Động Hào Tứ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Nhất nhân xuất.HẠ HẠ Trạch Sơn Hàm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Hỉ vị ân. 44. chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. Người xin được quẻ này. 99. Độc đắc kim lân hạ điếu đài. Số hên: 90. Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai. 40. không thể dung nhau được. tương phản nhau. Nhưng chớ tham lam. nên nghĩ chớ tham. Biểu tượng: cá. Bi vĩ tao. 4. 49. Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. Trong trường hợp này. Đánh số không hạp lắm. Cho nên một người ra. Ai nấy đều cho khó vững ôi! . Cầu tài. Mưa to gió bão rung cây cỏ. tức gọi là công thành thì thân thoái đó. QUẺ SỐ 095 . một người vào. Gió trong trăng sáng. chống đối nhau. Nhất nhân nhập. cầu danh lợi chậm và bình thường. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). Quẻ dạy: Có gặp may. 94. nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. Sự việc vui mừng còn chữa thôi. không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết. Khi ta bắt được cá vàng. Khi việc đã thấy xong. cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn.

LỜI BÀN Bói được quẻ này. Đây là quẻ chủ sự may mắn. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Đừng nản chí vì thất bại. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. Tha hương án thủ. 55. cầu mưu chẳng lợi. Đánh số dở. mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. khó có thể đứng vững. Khả dĩ thác lục xích chi cô. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ. Cầu tài. người bạn tâm giao. 95. đáng mừng là gặp được người tri kỷ. bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. Đối vời người bạn đó.TRUNG TRUNG Trạch Sơn Hàm Động Hào Lục Ngoại Quái: Đoài Nội Quái: Cấn Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh. Bé con cũng thể cậy trông mà. Có thể cậy nhờ trăm dặm xa. cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra. Các tự lạc khang hóa. . LỜI BÀN Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. 9. có thể gởi mạng. 59. 5. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay. Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn. dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả. Tiếu hô hô. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. gửi con được. nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui. thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn. 99. bị rung rinh tận gốc. 50. phản lại ta. Số hên: 90. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được. Đất khách cười vui hưởng phận ta. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ. giao phó quyết phông phụ lòng ta. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ. QUẺ SỐ 096 . nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ.

Cầu tài. Rừng cây đã báo xuân về. dù là trẻ con. nhưng bạn phải ra công mới nên. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ. Biểu tượng: Ngựa.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly . 66. 96 QUẺ SỐ 097 . dịp may đã đến. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. Vậy. Để tiến thoái trước. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên. 60. khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. Giương roi đuổi ngựa kịp thời. 9.thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. Cầu được ước thấy. chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. Quẻ dạy: Thời thông hạnh. Không còn bế tắc gì nữa. vô cùng tốt đẹp. 90. thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. 77. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Báo đạo thượng lâm. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động. thì mọi sự như ý sở cầu. 99. Đánh số hạp. Số hên: 90. 6. cầu danh thuận lợi hơi chậm.97. Xuân sắc tiên minh. 70. cầu lợi đắc quả. Vận trình ngàn dặm. phải tiến hành mau đi. Vậy. đừng chần chờ mà mất dịp uổng. đừng chần chờ. Quẻ dạy: Cứ tiến. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. Cầu danh. Mã thượng hành trình. 69. QUẺ SỐ 098 . thời vận đã được hanh thông rồi. để trôi qua ngày tháng. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ. cần cố gắng tranh thủ cho kịp. Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi. Số hên: 7. cuộc đời hân hoan. chớ có lơ là. vượt hết mọi trở ngại. Đánh số khá hạp. những việc cầu xin của bạn. Nhưng nó thành công. 9. đó là ý chỉ cho bạn biết rằng. những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện. 99.

Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. Đánh số thuận lợi. phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại. khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục. 8. Mau nên phấn khởi chí bình sanh. nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm. 99. Yên triền thập vạn quán. Ban ngày dấu kín nằm yên. Tuần hành đêm tối. Kỵ hạc thượng dương châu. nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. Tối khả an thân. LỜI BÀN Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Cầu tài. Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. 9.Thử nhạn thổ huyệt. 88. Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột. phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan. phát tích phải từ phương tây . Quả là biết cách. Nhật tung bất kiến. tốt lành vô biên. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó. Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành. cần có công. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày. Chuột chui hang đất an thân. Tỉnh dạ tuân hành. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. Tây nam hảo khứ du. cầu mưu thuận lợi. chỉ thấy giữa đêm khuya� là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. 80. QUẺ SỐ 099 . Biểu tượng: Chuột. tất nhiên trở thành giàu có. 98. Số hên: 90.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Đã khởi bình sinh chí. Tuy nhiên. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe. Ý quẻ khuyên ta rằng. có phiền đến ai. nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ. 89. chậm.

Bỗng nhiên lại mất thực kỳ. Trường hợp này cũng thế. Số hên: 1. Hoàn tại thủy lý. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi. phùng lợi. May còn dưới nước. Theo ý quẻ nói trên. không khéo e mất. 21. Số hên: 9. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. 11. những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn. 10. đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang. như lời quẻ thơ nói �hiện nay tuy được hợp chầu long ly. 99. 39 QUẺ SỐ 100 . thời vận của bạn đã được hanh thông. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. ắt phùng danh. tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. 90. nhưng phòng tiểu nhân. Quẻ dạy: Cố gắng. chưa gì đáng lo. nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay. Đi hướng tây nam. Hốt nhiên thất khước. không gì trở ngại rồi vậy. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu.TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ. Cẩn thận. ắt có thể giữ được. . Vui vẻ nên phải phòng sầu. hưởng lạc nơi thành Dương Châu. Bóng trong gương trăng đáy bể. Cầu tài. Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ. nếu không thì vô ích. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. cầu lợi đạt. Biểu tượng: Con hạc. Đánh số tốt. nếu không khó tránh chuyện phiền lòng. Hiện nay tuy được hợp chầu long ly. 20. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất.nam. 19. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận. Cầu tài. cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy. đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. bỗng nhiên lại mất thực kỳ� vậy. Đánh số rất tốt. cầu danh được. Quẻ dạy: Việc thành. khỏi mất để đến nổi tay không.

Cầu tài. lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. Giáp Tuất. dao gươm chẳng dùng. tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng. Giáp Thân. 2. Số hên: 10. Giáp Ngọ. khi có người ra đi thì đã sớm trở về. Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. 1. Giáp Thìn. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu. Thái bình an hưởng hoan ca đời đời. Cần chi động can qua. QUẺ SỐ 102 . Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý. Đánh số tốt. cầu danh đến hanh thông. Khi mưu sự thì đắc chí. Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành. là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. lúc lo lập công danh thì có thần giúp.Nay trong nước có sĩ hiền. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả.QUẺ SỐ 101 .TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Thái lai bỉ dỉ cực. Đĩnh vô ninh thần. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích. Can qua bất dụng.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Ly Quốc hữu hiền sĩ. thời đã thái bình mà ta được an hưởng. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm. . thật là đại cát đại lợi. Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. Đương hưởng thái bình. Giáp Dần). Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa. LỜI BÀN Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên.

Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc. Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm.Lạc nghiệp dân an quan lại thanh. là cuộc đời ắt có hạnh phúc. cầu lợi đắc lợi. đạo đức nữa. tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa.Chư sự mạc ưu tâm. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi. vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. Làm điều phước đức là thân tốt lành. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới. Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. 11. Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính. LỜI BÀN Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an. Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp. đều thành tựu. Đản tu bồi dương hậu phúc. có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được. toại lòng. bước bước gặp xuân phong. Phục thử vọng minh quân.Rủi đi may đến cùng ta. Số hên: 1. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. không có chuyện gì là không được thuận lợi. 22. QUẺ SỐ 103 . rõ ngàn Thu Mộng. Nghiêu chi thê phục kiến vu kim. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện. Đánh số tốt. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần. . Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. Cáo tri người.TRUNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Dân lạc nghiệp. Cầu danh đắc danh. giàu sang. quan lại thanh. 10. Nhất điêm đan linh đọc đắc chan. chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. Thuấn. Thái bình thạnh thế thấy nay lành. Thì ắt quả lành vậy.

tốt. để nhận giàu lấy sang. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ. phúc lộc dồi dào. 33. vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. Là lúc đạt được mộng lớn. ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo. còn hai câu chót đệ nhất rồi. QUẺ SỐ 104 . Vậy. 13. những việc cầu xin của bạn. Đây là nột quẻ tốt. dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này. Phóng đởm tiền hành. . Quẻ dạy: Thành đạt đó. thông đạt ý nguyện đấy. Đánh số rất hạp. Đánh số hạp. ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa. Ồn như bàn thạch. Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui. Công việc tiến hành tốt đẹp. thời vận của bạn đã hanh thông. nhưng phải có gan làm. làm tròn chí trai. 10. 11. đỉnh đơn vững vàng. Số hên: 1.Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công. cầu lợi đắc lợi. vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. Cứ yên chí. 44. như hai câu trước đã nói �yên như núi Thái Sơn. Quẻ dạy: Gặp thời bình. Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. 3. O�n như bàn thạch.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn An như Thái Sơn. vững mạnh như bàn thạch�. có gan lắm.Yên như hòn núi Thái Sơn. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp. Số hên: 10. Như cảnh thái bình thạnh thế. LỜI BÀN Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. Trung thông ngoại trực. gặp chúa ắt nên danh và sang cả. Cầu danh lợi đều đạt. chớ quá dè dặt thì hỏng việc. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm. Cầu danh đắc danh. Theo ý quẻ cho biết. bền vững lâu dài. 11. Nhưng người phải can đảm tiến tới. 14. Cần can đảm là sự việc xong.

Người sao leo nổi thật là khó thay. Nhưng bỗng may được người giúp. chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc. ngược lại sẽ thành hư không. Thử tề hảo lạc phước. 15. LỜI BÀN Quẻ này chi� ngồi thấp mà nghĩ cao. Trong trăng có một cây đa. nhờ đây vận trình. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc. 11. Số hên: 1. khiến công việc hóa nên dễ dàng. Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp. Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc. thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng.QUẺ SỐ 105 . Tốt đẹp. đồng thời phải nương thế. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng. cầu lợi đều đạt. Nương theo dựa đó. Cầu tài. QUẺ SỐ 106 . khai thác hoàn cảnh. muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. cho nên cảm thấy khó như lên trời. tạo thế. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được. Nhân trung phần bạc trước. 55. 10. Nay chân bỗng mọc thang mây.HẠ TRUNG Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Nguyệt trung hữu dân quê. Đánh số tốt. Vân thê túc hạ sinh. Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành. nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn .

Quẻ dạy: Cần có bạn bè. 10. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận. nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người. Biểu tượng: chim nhạn. 11. Tâm sự tổng thành công. tay chân. Lá đỏ sắc màu nay đã phai. LỜI BÀN . Người thì tài nhưng không có chỗ dùng. LỜI BÀN Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người. Đánh số bất thông. Tất cả thành không biết hỏi ai. thực là rời rạc khó lên. Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. Do đó. Thí vân tri quân giả. Vì thời vận của người chưa được hanh thông.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Hồng diệp vô nhan sắc. để nhờ cậy. chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. những việc cầu xin của người. Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu. thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời. Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay. sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp. Lân kê tỉnh ngộ mộng. ý quẻ muốn nói. 66. Thử hỏi biết mình nay có mấy. Liêu lệ thán ly quan. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. 16. Số hên: 6. QUẺ SỐ 107 . lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn. Khó mà thành công toại nguyện. đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu. khó có thể có ngày mở mày mở mặt. Nhi kim hữu kỷ nhan. Điêu linh nhất dạ phong. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Gà làng làm thức giấc trưa mộng.Thiên giang nhất cô nhạn. Than thở đàn thương tủi phận hoài. Trên trời một nhạn tiếng sầu ai.

thời vận chưa được hanh thông.Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc. Không thành đam các. 17. Như vậy. Mặt trời nay ẩn vân trung. 11. lận đận. 11. Mưu tính khó thành.Làm sai hoài việc lôi thôi. chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. tính vô công mà thôi. được sao hay vậy. cầu tài cầu danh. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay. Thất bại. QUẺ SỐ 108 . như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng. Nên chờ thời đã là tốt hơn. 18. Cầu tài. Nếu như biết giác ngộ. an phận thủ kỷ.HẠ HẠ Hỏa Lôi Phệ Hạp Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Chấn Sự như ma.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn . nên tất cả đều thành không. không có một chủ trương gì cả. LỜI BÀN Người xin được quẻ này trong lòng mê muội. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc. như lời thơ nói trên. mặt trời ẩn trong mây. Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên. còn nhiều trắc trở gian nan. rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. 8. mọi việc lại không được sáng suốt. cầu danh bất thành. chẳng đến đâu. Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong. như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. Đánh số dở. như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. Theo ý quẻ cho biết rằ�ng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. chông gai. 10. Số hên: 7. đánh số cũng dở. Biểu tượng: con gà. chờ thời. Số hên: 88. ẩn nhẫn. Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu. đổ vỡ. như bốn câu thơ trên nói �Lá đỏ phai màu". Lý đa thác. thua là khác. nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. QUẺ SỐ 109 . khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ. tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận. những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi. chờ thời tốt hơn hết. Nhật yểm vân trung. 10. may ra phúc lộc được dồi dào. gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn. 77. nhiệm ý hành động cũng sai lầm. thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi.

xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. Chung tiêu xưởng tâm. Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả. Đông Tây Nam Bắc. . ngày mai không còn là ngày nay nữa. Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai. 99. Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới.Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vật tuần cựu triệt. Trực đáo thiên minh. Cam giá tân xa. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân. ẩn nhẫn.Đêm khuya giấc mộng giựt mình. sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất. Ồn bộ khang cù. Đánh số hạp một phần. Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa. ngõ nào cũng là rộng rãi cả. thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào. 19. Thà mua xe mới đi là vừa.Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa. không còn lo ngại điều gì. cầu tài. 11. ta bước vào giai cảnh. muốn thành đạt theo ý định. nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dạ mộng bị thử kinh. Tỉnh lai bất kiên nhân. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại. Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay. ta không thể thênh thênh cử bộ. QUẺ SỐ 110 . 10. nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư. chẳng sợ vấp phải điều không hay. nơi nào cũng đẹp. cầu lợi còn hơi chậm. Số hên: 9.

LỜI BÀN Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp.Mùa hè nóng hổi thu sương hàn. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. Vì thời vận chưa đến. Phùng giả bất tu ngôn. Quẻ dạy: Việc dở dang. nhẫn nại. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến. vững vàng ý định. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh. đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may. khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. buồn hơn vui. chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây. 10. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn. Hay hơn hết. cầu tài.HẠ HẠ Hỏa Địa Tấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Thu sương tức hạ nhật viêm. Thế tình khan lãnh noãn. Bông mới nở rộ bông cũ tàn. Số hên: 1. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn. cầu mưu còn chậm. nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng. khiến đêm nằm thấy ác mộng. 11. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một. không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc. Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên. như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông. Sự thế nhân tình nay ấm lạnh. QUẺ SỐ 111 . nào là chuyện giao dịch thất bại. Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình.Từ khi đó mắt thức hoài. LỜI BÀN Chuyện đời thật không sao nói hết được. . mây trắng hóa cho xanh mà thôi. nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn. nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích. nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi. Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận. là nên chờ đợi dịp khác. mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay. ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người. Đánh số hạp chút ít. nào là chuyện người đi không giữ chữ tín.

Số hên: 1. nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại. Cản tương hưu cửu bộc. Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau. Lôi môn nhất chấn. 20. 2.TRUNG TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Vị triển anh hùng chí.Chí khí anh hùng chưa đạt thông. Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. thì ắt sẽ thành đạt đó. Tây bắc hướng đi ắt đạt công. 12. Chưa cầu danh. ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. đó chính là nơi phát tích.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Kha nhiêm trầm trầm. đánh số bất thông. Thế kiện thân khinh. . QUẺ SỐ 113 . cầu lợi được.Bệnh tình đau nặng trầm trầm.Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình. thì ắt thành công toại nguyện. Chung nhật hôn hôn. Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng. lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. Đánh số hạp chút ích. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên. và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. QUẺ SỐ 112 . Số hên: 1. LỜI BÀN Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước. Tiểu bạch chủ việc kết minh. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu. 11. Hãy đi về phương Bắc đi. 11. nhắm theo hướng tây bắc mà cầu. Trì khu bất đạn lao. 10. chớ trông cậy ai làm gì. 10. thâu được công đầu đấy. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao. quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn. Nhưng nếu bạn không sợ gian nan. Khi thành công mặc áo gấm về làng. Có lao khổ mới có công cao. Tây bắc đoạt tiền tiều. Cầu danh. cầu lợi sắp đạt. quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu.

. Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành. Cần chờ đợi.HẠ TRUNG Hỏa Địa Tấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khôn Dị phi dị. 10. LỜI BÀN Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ. Cầu danh. Số hên: 1. chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi. thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện. dốc lòng đến cùng. 33. ngoài ý dự liệu. Thế rồi đất bỗng nổi sóng. điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực. và thành đạt hay không. ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. rên rỉ mê man cả ngày. rồi mới mau lành. Nan phi nan. chuyện khó xảy ra. Hốt địa khởi ba lan. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. dễ không dễ. Khó mà chẳng khó đến lo sầu. tất cả do người định lấy. Tuy nhiên việc cầu lúc này. chẳng lợi ích gì. do đó. Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng. khiến điều vui trở lại thành buồn. Khốn tiếu lưỡng tam phiên. 13. chiếu theo ý quẻ cho hay. mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy �Chờ khi sấm sét khơi màu. QUẺ SỐ 114 . Những việc cầu xin của bạn.Chờ khi sấm sét khơi màu. LỜI BÀN Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. buồm lái trẩy mau. Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. mất thần khổ đau. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay. cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. mà khó chẳng khó. Đánh số không hạp. chuyện cười khóc vô thường. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới. 3.� Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi. cầu tài chưa đến đâu cả. Công việc dễ mà chẳng dễ đâu.

cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến. có thể may ra tai họa mới có thể giải được. Mân bế tất. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ. phải đợi chờ một thời gian nữa. hơn nữa những việc làm hiện nay. lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. chứ chẳng do ai cả. 11. đừng tính gì cả. Số hên: 4. mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện. thành bại điều do ở ta và tài ba. khó mà thành đạt toại ý trong lúc này. Bốn phương bế tắc chẳng nào thông.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Lộ bất thông. Nay trăng lại bị mây che phủ. Cầu tài.Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình. Cẩn thận đề phòng. răng đau lợi. Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng. Vân tàn nguyệt bắc. Cầu tài. cùng ý chí của ta. Nhị kim dĩ biến thông. mọi việc điều bất lợi. 10. hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích. đánh số không hạp thua. 44 QUẺ SỐ 115 . lo điều hội ngộ. Đánh số chưa hay. Theo ý quẻ cho biết. cẩn trọng đề phòng. đã thả mồi bắt bóng. 11. thì thấy là u tối lắm rồi. đường đi đều bị bịt bùng. chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. cầu danh còn lận đận. Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng. Số hên: 5. Vậy những việc cầu xin của bạn. Quẻ dạy: Xấu. 55. cầu danh chẳng lợi. . QUẺ SỐ 116 . 50.TRUNG HẠ Hỏa Sơn Lữ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Oa giốc. 10. bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ.

Còn không. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông. Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được. chớ nên phung phí quá trớn. chỉ là giai đoạn mà thôi. cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt. hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Nếu ta tự do phóng túng. Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. QUẺ SỐ 117 . Hưu ngôn mưu vị thông. 10.Thảo đầu nhân tiêu nhữ. Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. có đuôi. 11. có thủy. có chung thì việc thành đạt vững chắc. nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không. Từ nay. Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ. Thử khứ tiện hạnh thông. lo lắng xoay xở. 6. khỏi cần lo mưu sắp kế. Giờ đây châu ngọc mâm trong. thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ. Điền viện định phụ phong. Đánh số hạp chút ít. mà vành nhọc vẩn đầy rương. Số hên: 60. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện. Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm. Nay đi vạn sự được hanh thông LỜI BÀN Quẻ này chủ điều tốt lành. Vậy người nên chú ý. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. thóc lúa vẫn đầy kho. như câu thơ chót của quẻ nói trên �có thủy nào đâu có chung�. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu. 66. cầu danh lợi còn lâu. người ăn ở có nhân ắt giàu có. Nghi thủy bất nghi trung. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận. Có thủy nào đâu thấy có chung. tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu.TRUNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Châu ngọc tẩu bàn trung. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt. và như ruộng vườn .

QUẺ SỐ 119 . không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. chớ nên than thở nữa. đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. tất cả công việc về sau. Giàu sang vinh hiển hơn đời. cầu lợi đắc quả. 80. đánh số hạp. Trời cao trăng sáng khắp nơi. Số hên: 8. để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. Vô bất hợp. Số hên: 7.TRUNG TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn . đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. 10. Vận trình muôn dặm. Mọi điều công việc về sau. 1. 11. Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu. LỜI BÀN Trăng sáng hoa tươi. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới. QUẺ SỐ 118 . mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. than thở nữa. nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. 10. cứ việc yên tâm tiền tiến. Hoa tái phát. Chẳng còn trắc trở. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng. 77. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. thành công vận đến cứ thế mà đi. cầu tài. Vậy bạn hãy nắm vững ý định. Sự du du. Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở. 1. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. chẳng còn trắc trở. Đánh số trúng. Đừng phân vân. 11. cầu tài. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc. nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Nguyệt dĩ minh. việc nào cũng xong. cầu mưu sẽ được đắt quả. 88.được mùa. việc nào cũng xong.

Việc chưa xong. bụng chẳng yên.Mung lung thu nguyệt ánh chu môn. Quý nhân tự đến và dìu dắt. 10. QUẺ SỐ 120 . Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động. Cầu tài. hữu xạ tự nhiên hưởng. Tâm bất an. tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm. ắt có giai ngộ. chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu. 99. Càng suy nghĩ. lắm băn khoăn. Rồi đâu vào đó. Lời ngọt làm chi như quỷ tà. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh. LỜI BÀN Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến. Nhưng đừng nói nhiều. 90. thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. Hà tu xảo ngữ tự lưu canh. mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. 11. làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay. để tự họ giúp. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt. cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo. nên có tiếng đồn xa. Nghi lự cửu. Thủy thái nhiền. Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà. chẳng cần lời ngọt như tà ma. Đánh số hạp.HẠ TRUNG Hỏa Sơn Lữ Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Cấn Sự vị khoan. sẽ lần hết lo. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi. Người xin . cầu lợi thông. nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu. ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. Số hên: 9. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa.

TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Hư danh hư vị cửu tram tram. chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. 10. Mây màu một đám sau thu đến. Nhất phiên thái vân thu hậu chí. chẳng qua thời vận. Chớ hấp tấp và nóng nảy. nên nhớ câu thời đến mọi việc thông. 22. QUẺ SỐ 121 . lúc bỉ. Số hên: 10. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy. Sau mùa thu thì giai tín đưa về. 20. Chớ lo. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả Quẻ dạy: Bất mãn. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. hơi sức nào mà buồn. Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. 11. Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu. Khứ niên phong vật nhất thời tan. 20. 1. Con người có lúc thái. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. Và sau khi đã vào được giai cảnh. đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). LỜI BÀN Quẻ này ý nói vận thời chưa tới. mãi đến hiện nay cũng vậy. Cầu tài. Hư danh. còn phải chờ đợi một thời gian nữa. 22. Số hên: 1. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi. Lộc mã đương cầu vị kiên chân. Vậy việc cầu xin của bạn. 12. nên ráng chờ đã. Vẫn còn bế tắc. Quẻ dạy: Bôn ba mấy. và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly . hư vị lặng tiếng lâu. mới thấy sáng sủa. cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. 2. chờ đợi thu sang thì mới tốt. Đánh số hạp chút ít. QUẺ SỐ 122 . Cầu danh. đều là hư không. mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng.được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. 21. 2. cầu danh còn chậm. không thể cưỡng cầu. 11. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. Đánh số cố mới nên công. cầu lợi còn chờ.

22. 20. Người xin được quẻ này cũng y như vậy. Gió hoa mưa thuận theo như ý. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. Phong vân tương tổng. 12. thì hay hơn. Chỉ cần gìn giữ thôi. Hoa có lúc nở lúc tàn.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Minh nguyệt toàn viên.Nội Quái: Đoài Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. Trăng sáng hoa tươi nở. 1. Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi. Thủ thành nhi dĩ. Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông. Tùy sức tùy tài mà tính. QUẺ SỐ 123 . mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau. Chớ phải do người muốn hay không muốn. cứ tiến tới làm ăn. Đánh số hạp. khó mà giải nghĩa bằng khoa học. Cầu tài. 11. 21. Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn. Tự nguyệt như hoa. Thời vận đến rồi đó. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. là tốt. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn. cầu danh được vừa phải. đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ. chỉ cần giữ gìn. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Tham vọng quá thành thất vọng đó. Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. Nhan sắc han nhiên. 10. LỜI BÀN . Số hên: 2. Hòa hợp vạn niên.

13. quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông. Cầu tài có tiền. 33. lo gì nữa . mưu danh thuận lợi. 43 QUẺ SỐ 125 .HẠ HẠ Hỏa Trạch Khuê Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly . 3. Chờ khi kết trái bông sẽ phai. Quẻ dạy: Tốt đẹp. cầu danh đắc lợi. QUẺ SỐ 124 . Quá nhi hối cải. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. Theo ý quẻ cho biết. Đánh số hạp. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện. 2. cứ cố tiến tới đến cùng. Phóng khai hoài bảo ý hân hân. Tóm lại. nhất là cầu về tình duyên. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi. người cầu xin được quẻ số này. vĩnh bảo vô cương. 83. 20. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng. bởi thế. kết quả đó là chung. đẹp đẽ quá rồi. nhưng về sau lại thiện. 22.Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên. ắt gặp rất nhiều may mắn. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ. 10. 84. sự sự như ý sở cầu thời. Nhan. đến thì mọi việc đã thành. không có gì đáng lo ngại. 30. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy. nhưng phục vô quá.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Nhân phi Khổng. Hoa khai bất túc bằng. vạn sự như ý. Kết quả phương vi chuẩn. không thực mà cũng không hư. Số hên: 4. Ý quẻ nói. thanh thản vô tư. 38. Lúc đầu thì chưa thiện. 12. và vô cùng hạnh phúc. 8. phúc lộc dài lâu. Cầu tài. 1. thi đậu. Đánh số hạp tốt. Thùy năng vô quá. Hoa nở đó là thủy. đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng. Ai như Khổng Lão mà không sai. làm ăn phát đạt. Số hên: 3. cầu công danh sẽ được lên chức. 48. chồng sang. Sai biết sửa thì tốt. ắt được vợ hiền. Sai biết sửa thì mới là tài.

Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. Trong trường hợp này. 1. Sự cơ. Nhân tâm dĩ tán ly. việc cầu xin của bạn. nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. Người ta sống ở trên đời. 20. thiếu người giúp đở. Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến. Tài lợi công danh tự khả kỳ.TRUNG TRUNG Hỏa Trạch Khuê Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Đoài Ngột ngột trần ai cữu đãi thời. toàn bàn đều hỏng. 25. hãy nên ngừng lại. Tài lợi công danh chẳng khó cầu. . giao du chớ vội cao. LỜI BÀN Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao. Đánh số không mấy hạp. rút cuộc có điều mất. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. U song tịch tỉnh hữu thùy tri. làm ăn. 5. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu. 12. Ai hay êm tịnh ta đang sầu. cần phải có một người có lực. Lòng người biến đổi nào lâu bền. QUẺ SỐ 126 . Theo ý quẻ cho biết. Nếu khi may mắn quý nhân giúp. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng. Ở dưới khó mà thân với trên.Nội Quái: Đoài Cư hạ bất thân thượng. cầu lợi thì còn xa xôi. việc trước hết là phải đắc nhân tâm. Sự cơ chung nhất thất. khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc. Trăm việc thành tro chẳng cái hên. khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp. Số hên: 10. 55. Quẻ dạy: Xấu. khó đạt kết quả mỹ mãn. Thiên bách tận thành khôi. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. chớ nên coi thường. LỜI BÀN Cờ lầm một nước. thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. 22. 50. 2. có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. 11. Cầu danh.

2. 6. 22. cự hoạn kỳ tai. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hổ phục tại lộ đo. Cầu tài. khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. cũng đều không thể hại đến thân được. không nên vội cầu. Cầu tài. trong bất cứ mọi công việc. Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè. và êm tịnh đáng lo buồn. cũng như trên nói bàn ghế. thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi. chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực. cần có kẻ giúp. 12. Người im tiếng chớ lung tung. Hành nhân mạc loạn hồ. hiện nay thời vận của người. Quẻ ý cho biết. mới mong làm nên. Mọi việc này đình đốn là hơn. 27. 10. cầu danh còn xa. 2. hoặc người trước giúp đỡ cho. Số hên: 1. bất lợi. Quẻ dạy: Bất thông. Biểu tượng: cọp. 12. cầu danh. 66. Số hên: 1. 20. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối. Đánh số dở. không nên kiêng dè. Vậy mới yên lành họa mới không. người không dùng tới thì bụi bặm. Tai họa tự nhiên vô. địa vị để tự do hành động. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. 11. 70. 7. 26. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi. QUẺ SỐ 127 . LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động. . 10. nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi. 60. tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi. phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ.và cũng không nên buồn than làm gì. vậy đi làm sau được. chớ không thể bế tắc mãi. người được quẻ này chớ lầm lẫn đó. 22. Đánh số chẳng mấy thông lắm. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. 20. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. 11. như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người. Và xe phải trái nên nhìn kỹ. Lộ bàng tu tử tế.

Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến. . Chung vui hiệp sức lẫn nhau. Phiên vân phúc vũ kỷ thành không. ta cũng chẳng được họ mến yêu. Trở mây làm gió hao công chẳng thành. bất lợi. QUẺ SỐ 129 . Dầu là hết sức khôn lanh. Cầu tài. Hòa đồng chẳng có hòa đồng. chớ tính. Quẻ dạy: Dừng lại. phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực. Đồng bất đồng. tùy thế và nhớ khôn lanh. LỜI BÀN Quẻ này cho thấy đối với người quân tử. Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. cầu danh chẳng lợi. ta đã tuyệt. trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa. Đánh số bị thua. 82. mà đối với kẻ tiểu nhân. Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. 12. 2. 8. Tiến thoái tu phòng chung thiếu công. Cao lâu lộng địch thanh. 1. Việc này là của chuyện đông. may ra sau này mới hay mà thôi. nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. 11. Cần tùy thời.QUẺ SỐ 128 . Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng. Một mình tiến tới mộng bao ý tình. 20. trở ngại. Số hên: 28. 21.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Hòa bất hòa.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Đông biên sự. bị ngăn cản. Tây biên thành. Phong vật nguyệt hoa minh. lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì.

Châu toàn mọi vật.LỜI BÀN Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây. thì người sẻ thân thiết ta. nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. Đánh số được. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau. Quẻ dạy: Tốt. chẳng chỉ �Tiểu Đăng Khoa� như ý sở cầu. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn. tới lui chẳng còn trễ nải. QUẺ SỐ 130 . tế nhị. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Sự đoàn viên. 2. tiêu dao tự tại. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: �Tận nhân lực tri thiên mạng� để sống trong đường đời là hơn. khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. 20. đó là một quẻ rất may mắn vô cùng. 11. đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. LỜI BÀN Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo. nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước. đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất. ăn ở và vợ con đều do trời định. chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. cầu danh được lợi. Bình độ thanh thiên. ắt thuận lợi thành công. lại năng tới lui cùng người. Vật chu toàn. Việc này việc nọ đã xong. 12. tấm lòng yên lành. Vậy việc cầu xin của bạn. 99. công thành vinh quang. Người xin được quẻ này. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức. Tới lui đi lại dễ nhanh. mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. 22. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống. Thản nhiên thẳng tiến. dù là �Đại . Nhất lai nhất vãng. hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó. thản nhiên bước tiến trời xanh. mới mong thành tựu. giúp đở ta. 9. Cầu tài. nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được. Số hên: 1. có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè.

câu chuyện lủng củng. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba. hiện nay thời vận còn bế tắc. 10. để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. 30. . đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai. Ngôn ngữ lự sâm thương. Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói. Số hên: 13. Nước cạn mà nay sóng nổi cao. LỜI BÀN Quẻ này chỉ gia đình bất hòa. Đánh số không hạp. Cầu danh cầu lợi còn lâu. bẽ bàng. Bình địa sinh kinh cực. quang sự thị phi. Huấn phong vũ quá thì. Đánh số tốt. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. 3. nên danh bảng vàng. 11. giao mà không có thiện giao. 1.HẠ HẠ Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thiển thủy khởi phong ba. 1. Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. không hợp. Do khủng vô đoan ích.Đăng Khoa� cũng được trúng cử. 13. cầu danh đắc lợi. 33. Cầu tài. Số hên: 10. Đề phòng mọi việc. chưa thể mưu cầu sự nghiệp. 30. 3. Xấu. thân hữu khinh thị.TRUNG TRUNG Hỏa Thiên Đại Hữu Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Càn Thu nguyệt vân khai hậu. rực rỡ. cẩn tắc vô ưu. QUẺ SỐ 131 . 31 QUẺ SỐ 132 . Quẻ dạy: Tốt đẹp. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ. như ý nguyện cầu. Thủ phận hay hơn. lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt. 11. đó là mách cho ta hay rằng. Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. 33. Sự sự hanh thông. phòng miệng tiếng. ai có ý nấy.

Nếu may gặp lại người tri kỷ. Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc. 3. 22. Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. Đây là một quẻ trung cát. không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn. Chớ cưỡng cầu. Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua. ý nói đến lúc mây tan. thì công việc đó mới thành đạt vậy. Kim lân dĩ thượng điếu. 23. 31. Cũng như mưa gió đã êm thôi. Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó. thực là may mắn thay. Mọi việc còn đang chờ. Đến lúc mây tan trăng sáng rồi. thì công việc cầu mới nên. cứ theo sự trù liệu tiến tới đi.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tâm dĩ định. Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. 33. Sự hà ưu. bất lợi. 1. Đánh số hạp chút ít. 2. Vậy bạn . 13. Số hên: 32. trăng sáng. QUẺ SỐ 133 . Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Người cầu xin quẻ này. Công danh nhất võng thu. LỜI BÀN Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. mới mong thành sự. chớ đừng lo ngại gì nữa. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng. mưa gió êm hòa. Giờ đây lòng đã bình yên. LỜI BÀN Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền. Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì. Cá vàng nay đã dính câu. Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. tất cả về công ăn việc làm.Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ.

Con đường thất bại. nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp.hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ. Quẻ dạy: Xấu. sẽ thất bại buồn phiền. Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. Sự khoan tâm bất khoan. . Cố cưỡng cầu. QUẺ SỐ 134 . mà phải chờ một thời gian nữa . Còn xa cách biệt. Đánh số. 3. 33. 1. 31. ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. Đánh số tốt đẹp. 43. Cầu tài. Ý mờ nay đã hết mờ. 33. Quẻ dạy: Tốt đẹp. 10. Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế. đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. Do cách lưỡng trùng san. cầu danh hạnh đạt. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. Chờ đợi mới tốt. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác. để thành đạt ý nguyện đấy. hai trùng núi non. Yếu tri đoan đích tích. sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa. QUẺ SỐ 135 . LỜI BÀN Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ. chẳng đến đâu cả. Số hên: 30. vì còn trở ngại. Số hên: 13. cầu danh. 40. tất cả việc cầu chưa thể toại lòng. Nội ngoại kiến sấu khốc. 34.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Ý mê kỷ bất mê. bế tắc. cầu được ước thấy.HẠ TRUNG � Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Tiếu trung sinh bất túc. 13. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông. 44. e bị thua. Cầu tài. 30. lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện. hay thành công. 10. 11. 31.

cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười. thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. nhưng phải chờ. Tuy cười vẫn chưa đủ đầy. 33. cần nhẫn nại chờ đợi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy. cầu danh đắc quả. Tốt một nửa. 31. Đánh số có hạp chút ít. trong lòng bất định.TRUNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Song tiền thước táo chính phiên phiên. 31. Tiền đồ tiến lui rõ ràng. Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên. Tai họa xảy tới không ngờ. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn. LỜI BÀN Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. nhứt là việc tình . Theo bốn câu thơ nói trên. Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình. 35. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến. Chim kêu bay múa trước thềm nhà. thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. 3. tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn. Đây là quẻ thượng cát. Tiến thối có người chung phụ giúp. Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. vận trình hanh thông. chớ lo. như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên. 5. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh? Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn. Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. 55. Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái. Mây tan trăng lại sáng tinh. Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. QUẺ SỐ 136 . Chuyển họa dương thành phúc. Họa đi phước đến. 1.Vần tán nguyệt quang huy. 13. Số hên: 53. Cầu tài.

Vậy những việc cầu xin của bạn. mát mái. 33. tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành. Chẳng lời nhìn ngó. 77. 13. Phong ba khởi tứ phương. sóng gió tràn ngập bốn phương. 30. Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng. Được có kẻ giúp đỡ tận tình. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn. 3. Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn. 7. trời chiều tối tăm. Đánh số ắt thua.HẠ HẠ Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn Kinh cực sinh bình địa. Cầu gì thì cũng đều thất bại. vì đường đi còn chông gai quá. 36. đầy lòng nghi ngại do dự. 11. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo. càng �đắc tâm ứng thủ� mỹ mãn lương duyên đấy. nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu.duyên. Chẳng chút nào sanh khí. 6. chưa được hanh thông mà còn bế tắc. mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới. Ỷ lan trù trướng vọng.THƯỢNG THƯỢNG Hỏa Phong Đỉnh Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Tốn . để thành đạt ý nguyện đó. lo gì chẳng thành. Sầu ngơ ngẩn. QUẺ SỐ 137 . chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay. LỜI BÀN Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo. cầu duyên đến đạt. 3. Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. 31. Cầu tài. 31. phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. Số hên: 73. 63. nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn. Đất bằng nảy mọc chông gai. 2. 10. tuy vậy. không làm ăn gì được.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�. 37. 1. QUẺ SỐ 138 . Đánh số thông. 13. dựa lan can. Số hên: 60. Vô ngữ đổi tà dương. Sắp đến lúc hanh thông.

13. Số hên: 38. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. LỜI BÀN Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ. chẳng cầu mà vẫn được. đây lại còn là một quẻ đại cát. Đánh số rất hạp. mà chỉ nên có việc tiến tới. QUẺ SỐ 139 . 31. Khi bông đèn báo tin sau. thời vận hanh thông. Những việc cầu mưu của bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng. 3. 11. nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy.Mưu dĩ định. đây là may mắn lắm đấy. Sáng trăng soi bước lên lầu các. đó là mách cho bạn tỏ rằng. tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhất Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kỳ. 1. như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu. 8. ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. Từ nay về sau. kỳ. Vân trung khách điểm đầu. 10. đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng. dĩ nhiên là hanh thông. Kế hoạch mưu cầu đã định rồi. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. cứ tiến tới. nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa. Minh nguyệt thượng trùng lâu. Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. Đăng hoa truyền tín hậu. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân. . ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn. Động tĩnh tống tương nghi. Đâu còn sự việc lo lôi thôi. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại. Khách ở trong mây cũng hở môi. công danh đạt thành rồi. 30. May mắn. Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. bạn sắp được giàu sang. Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. Địa lợi dữ thiện thì. 80. 33. kỳ. Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ. Sự hà ưu.

đúng như có câu nói �Sự bại lâu vì� nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến. LỜI BÀN Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí. Trời trăng đã lặn biển tây. Còn người nghê ngủ.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Nhị Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ngộ bất ngộ. QUẺ SỐ 140 . Phùng không phùng. có điều chi. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. Nhân toại mộng trung. người bạn nữ thương xuân.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tam Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Ấm trung phòng tịch lịch. thắm đầy mộng mơ. Gặp không gặp.Xưa có câu �Thiên địa hợp vạn vật hưng� nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. . việc cầu xin có thể hiệp. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. Phùng bất phùng. Chuyển nhản hắc vân thu. QUẺ SỐ 141 . tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. Nguyệt trầm hải dê. Thai nghi hôn vô thực. Suy xuất phù tang nhặt. thực quái kỳ lạ thay. Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công. cũng có thể chiến thắng. Song việc đời do người ta tạo nên. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Theo ý quẻ cho hay.

cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. thành ra phải lo âu. Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh. hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có . rút cuộc ắt được như chí vậy. Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình. chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân. Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình. Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ. Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời. thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác.TRUNG TRUNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Tứ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Lợi tại trung bang xuất chiến binh. làm cho người phải hoảng hồn. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị. Lát mây đen sẽ mắt phai. Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ.Thình lình sét đánh dội vang. Trong trường hợp. công việc sẽ bị hư hại. Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh. QUẺ SỐ 142 . Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. Lợi tại trung bang trận chiến binh. LỜI BÀN Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng. LỜI BÀN Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên. Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải. Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình. Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội. Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. nhưng người cứ bình chí. nhưng chẳng sao.

cầu lợi đều bất thông. tinh thần điên đảo buồn khổ. 14. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan. Vậy những việc cầu xin của người. thần điên đảo. LỜI BÀN Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo. Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu. 33. thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. Lưu ly. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. phải trải qua một thời gian nữa . Ý tình chẳng được ngày yên dạ. QUẺ SỐ 144 . 34.HẠ HẠ Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Kham thán nhoại biên ưu. QUẺ SỐ 143 . Số hên: 3. 43. không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. 44. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ. ngoài thì ngại. bế tắc. ta mạc vận. Ý tự cánh khiên triền. mình muốn khóc mà không khóc được. 4.TRUNG THƯỢNG Hỏa Thủy Vị Tế Động Hào Lục Ngoại Quái: Ly Nội Quái: Khảm Nhất trùng thủy. hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công.lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. 11. Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc. Tâm loạn. Cầu danh. Quẻ dạy: Xấu. Đánh số dở. . Than thở việc ngoài đã quá lâu. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. 41. thời xấu sau mới hay. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này. như xưa có câu �Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền�. 1. Điên đảo tinh thần biết tính đâu. không thể nào đề phòng nổi. Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông.

41. Thời vận hanh thông. Bầu kia trong đó. non nước tiếp liền. LỜI BÀN Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt. cứ nắm giữ ý định tiến hành đi. Gặp được những người họ này là những người có thế lực. Đánh số càng hạp. tự có riêng một cảnh. Số hên: 40. ẩn tàn trời riêng. Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. 10. LỜI BÀN Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. Quẻ cho biết non nước tiếp liền. Tô. trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích. Chỉ xích thanh vạn lộ. chớ lo có gì trở ngại nữa . thời vận của bạn đẹp đẽ như thế. QUẺ SỐ 145 . một cảnh thanh bình. Còn về sóng gió cũng không sầu. 44. lúc đó. tức là đời của bạn lên hương đó. ví dụ như họ Hoàng. Đường đi nước bước công danh lộ. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. Phong ba hà túc kỵ.Nhất trùng sơn. mới mong được sự giúp đỡ tích cực. và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn. Phải ngộ những người sanh cỏ dầu. Nước non. Trong hồ nọ. 4. Giàu sang danh lợi đến kỳ. Phong ba. Đó phải chăng . 11. đạt thản nhiên. Đường đi bằng phẳng khang trang. đường lộ thẳng bằng. 14. 1. xuôi chèo. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau. Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu. Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ).TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Ngộ hiểm bất tu ưu. là chỉ cho bạn hay rằng. Nhược ngộ thảo đâu nhan. Cầu tài cầu lợi rất mát mái. chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. gió sóng êm lặng. Hồ trung biệt hữu thiên. chẳng đáng lo sợ.

mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. Số hên: 41. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng. 4. Xưa có câu �Tri túc thường túc bất tri túc thường âu�. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời. hãy cấp tiến đi. Căn cứ ý quẻ. Tự làm biết mấy chuyện hao công. Đánh số chưa tốt. 6. không gì gọi là may mắn lắm. chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. Tiến tới thì thành công. Hoa khai xuân hựu ly. Sự ninh âm bất tĩnh. Vậy những việc mưu tính của bạn. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý. giữa dòng sông hoa nở phùng xuân �. chỉ tại mình thôi. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công. lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu. chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. làm điều thiện để tích phúc. 54. Nhạ khởi hứa đa nghi. Vận may quá rủi chỉ tại ta. Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông. công danh tài lợi dạ thành. 45. 1. Thua keo này gỡ keo khác. 4. 1. Nếu không theo thế. chờ đời đã. Vậy còn gì đáng chê. toại nguyện. mà là hanh thông đấy. vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh.cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. Quẻ này là quẻ đại cát. Cầu tài danh đều dở. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay. 46. 64. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. Không có gì ngăn trở cả. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. 14. Khổ nổi việc yên tâm lại loạn. sự vui mừng đang chờ bạn đấy. 14. . chớ tính. QUẺ SỐ 146 . Đánh số ắt trúng. 5. phó mặc cho lòng trời. và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. nên những băn khoăn đó. Như hai câu thơ ở trên �Thuyền chạy.TRUNG HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Thuyền trạo trung lưu cấp. trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa. Số hên: 41. Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. không phải xấu.

tích đức cho nhiều. Chỉ cần tu nhân. LỜI BÀN . Hoa tạ tử hoàn thành. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh. Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Tiểu tử tảo xu đình. lo gì nữa. Vậy những việc cầu xin của bạn.. 14. QUẺ SỐ 148 . LỜI BÀN Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. Đến thời rồi. 17. 47. Đình đình ổn ổn. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng. Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy. Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. Phiến ngọc thốn châu. ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Tiền ngộ lương đồ. Đường đi ổn định khang trang. 74. Hãy nên chia dựng mến yêu. Thanh vân cửu vấn trình. 41. Đánh số ắt trúng. Quý nhân giúp tức việc thành. Đứa này sớm đến triều đình. 1.QUẺ SỐ 147 . Cầu tài cầu danh đắc quả. Quý nhân lại trợ lực.THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Chấn Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Khả súc khả sừ. Số hên: 4. Tiền đồ ngàn dặm. 7. vận đang sắc màu.

4. 84. LỜI BÀN Quẻ này chủ thời cơ chưa tới. mà thành. Chưa thông. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói �Hanh thông phải đợi xuân sơ�. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm. 41. Có thể được phong tặng chức danh cao. Cầu còn lận đận chưa thể �Nhứt phàm phong thuận�. Chẳng biết làm sao. thì công việc làm sao mà chạy. Vận thái đến kỳ. 14. hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn. vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. 1. Số hên: 8.TRUNG TRUNG Bát Thuần Chấn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Nhất tam lưỡng sự. mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. 19. chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. 14. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. Ẫn nhẫn. Nhất sự lưỡng tam. 48. 1. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay. Hoa rụng thì quả kết. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ. Một việc hai lòng lại bơ thờ. 4. Bởi câu chót của quẻ thơ nói �Hoa tuy tàn mà quả lại chín. 94. Mọi sự cầu đều dở. như đang trong tình trạng nan phân. 41. Một lòng hai việc lắm suy tư. Đánh số thua. chờ thời mới hay. Hanh thông phải đợi một xuân sơ. cây khô chẳng được lâu bền. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. điều vui mừng sẽ đầy nhà. tốt lành hương thơm�. tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. chờ đợi. nên vận trình chưa được thông. lúc đó. thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. dù có may mắn gì cũng như bông mới. Trực đãi giao xuân.Quẻ này chủ hiếu tử được phúc. Số hên: 9. . Trong tình trạng nan phân. 49. QUẺ SỐ 149 . Đánh số tốt. Mọi việc đều mơ hồ. Tân hoa khô thụ.

Trời định sẵn số phận rồi. Kỳ trung tiến thoái đa. Trăm việc thành tro chẳng cái nên. thăng trầm vinh nhục. gia đình không được yên vui. Quế luân viên hựu khuyết. mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh . Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại. Việc lớn lâu nay tính khó thành. Mọi việc cầu đều xấu. Quá xấu. điên đảo vị trí. chờ đợi thời vận là tốt hơn. LỜI BÀN Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo. 10. Tàn hoa bất tái biến.QUẺ SỐ150 . 50. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay. duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành. Sự cơ rút cuộc có điều mất. bế tắc. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được. Quang thái cánh tha ma. 1. vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. Trời định cho rồi người phải đành. Đánh số không tốt. Lòng người biến đổi nào lâu bền. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. Chớ có nói thiên đạo bất công. mà phải nói việc người không nhất định. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận. không thể cưỡng cầu mà được. 15. Tại vì vận xấu khắp chung quanh. Số hên: 5.HẠ HẠ Bát Thuần Chấn Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Chấn Đại sự khủng nan do. Ở dưới khó mà thân với trên. QUẺ SỐ 151 . thì ách vận mới mong dời đi được.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc đạo sự vô ngoa. 51. LỜI BÀN Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm.

Số hên: 52. 2. Cố gắng mới thành. QUẺ SỐ 152 . Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại. nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Hưu ngôn bất đáo đầu. 51. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng. rồi ắt vạn sự như ý. Theo ý quẻ cho biết. Và cũng đừng nói có đầu không đuôi. Số hên: 1. Cầu xin mọi sự đều dở. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm. Đánh số không mấy hạp. phải có cần câu. 5. việc cầu xin của bạn khó mà thành công. thì tốt hơn hết. Cầu mọi sự còn chậm. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết. hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng. 10. 25. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm. Mọi sự tính toán nên đình đốn. đau buồn chứ chẳng ích chi. rốt cuộc không còn chướng ngại. Nhất điêu thượng kim cầu. Rồi một buổi đẹp trời. trước mặt xem ra vô cùng gian nan. 1. Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. Đừng than công việc chậm lâu. . Tình thì thất bại.sáng. Cần câu khi nắm tay rồi. 51. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. Đánh số hạp chút ít. 50. ta có chỗ tựa nương. đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. 45. nếu là công việc đã xong. Trường can chung nhạn thủ. 5. Ẫn nhẫn. sẽ có thể bắt được con cá vàng. 15. Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Mạc thán sự trì lưu.

Vị động khủng tiến chí. 15. QUẺ SỐ 154 . 51. chỉ có tốn chứ vô ích. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. Tính toán chắc chắn. như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: �Muốn đi cũng phải thong dong� và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. Ưu lai khước hựu hoan. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà. Muốn đi cũng phải thong dong. Dư bất an. Lưỡng sự tương đắc. mới nương thế. lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa. 13. 31. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. ta nên cẩn thận trì trọng. Hoàn tu tá thế lực. Dục vãng thả trì trì.HẠ HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Sự tiền ưng hữu kỵ. Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán. .HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Túc bất an. Việc nên tính trước khi làm. bởi thế. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. Cần có kẻ giúp sức. mà tạo cho mình cái thế. Chung vai chung sức người đông mới thành. tính kỹ. Số hên: 3. Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong. cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành.QUẺ SỐ 153 . 53. Đánh số thông.

Cái vạc ba chân nay đã gãy. Rất may được gặp quý nhân giúp. Trùng chỉnh tục. Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động. Thời vận chưa thông. Làm điều suy tính lắm sanh phiền. Việc nào cũng phải mà phân giải. 45. để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. nghĩa là sức người thắng trời vậy. 5. cầu lội còn chậm. Buồn bực làm chi vui lại liền. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ. Xa thoát bức.HẠ TRUNG Lôi Địa Dự Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Đỉnh chiết túc. tiến thoái lưỡng nan. Chờ đợi thời gian nữa. chấn chỉnh lại cơ đồ. Bánh xe trục trặc lại mòn lần. cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực. 14. bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên. sửa chữa những điều hư hỏng. nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. LỜI BÀN Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui. đang buồn lo. LỜI BÀN Hai câu đầu có cái triệu phá hoại. Xấu vừa. 54. Hữu quý nhân. QUẺ SỐ 155 . tái tạo lại kiền khôn. 15. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Đánh số hạp chút ít. Trong trường hợp này.Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên. 1. trước khó mà sau dễ. Cầu mưu. 51. nên được tốt lành như thường. Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân. dẫu có gì trắc trở ban đầu . mới mong. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp. Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. sửa chữa lại chiêng trống. Số hên: 4.

Mọi việc cầu xin còn đình trệ. Bệnh tật thì liên miên không dứt. Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. cho nên tất cả phải cẩn thận. họa sớm mà phúc muộn. Đánh số hạp chút ít. Thời gian bất lợi. QUẺ SỐ 157 . Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít. mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. Ba đào dương phí. Số hên: 6. 15. . Cày cấy cần phải phòng thất bát. Những câu ngôn ngữ hãy tham tường.TRUNG HẠ Lôi Địa Dự Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khôn Tham tường ngôn ngữ. buôn bán cần phải phòng lổ vốn. 51. LỜI BÀN Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt. cần người góp bàn vào. Số hên: 55. Hơn nữa. Sự cửu vô thường.cũng chẳng sao cả. hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm. 1 QUẺ SỐ 156 . Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ. Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. 1. mới hay. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. mọi việc đều không lợi. 65. Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. Ẫn nhẫn chờ thời. 51. 5. chớ nên vội vã hành sự. và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. Tính toán kỹ mọi việc. Đánh số ít thông. Công việc để lâu tuy chẳng hại. 16.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Quý khách tự tương thân. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. 61. Hiện tại ba đào đang nổi vươn. 56. 15.

Đất bằng nay lại khởi ba lan. như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. 51. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức. Quẻ dạy rằng. Tự mình quý khách hãy thương nhau. Đồng tâm sự giác hoan. LỜI BÀN Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. 1. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: �Bình địa khởi ba lan. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh. ngày càng lên hương. sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Số hên: 7. QUẺ SỐ 158 . Tiêu đàm chung hữu kỵ. 5. Ngưỡng vọng thái dương thắng. Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó. 15. nhưng cần phải giữ gìn kín đáo. 17. Đánh số hạp. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành. Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. Sở cầu sự nhật nan.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Vô cớ khởi ba lan. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng. Khi được bạc vàng làm phước đức. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi. mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành. Tai họa thường do miệng mà ra. Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan. mặt trăng soi xinh đẹp. Cần tu nhân tích đức. . 75. như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang.Công danh thùy thủ thành. đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. công việc khó có thể xong. Hoạch kim tu tích đức. tốt. việc cầu lắm gian nan�. Phú quý công danh có khó nào. 57. thì mọi sự đều thông.

Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan. Số hên: 8. Đánh số hạp. chẳng lo. Chẳng lo gì cả. 5. Cao nọa y thiên vô khắc bác.TRUNG TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Cù phong suy khởi hắc vân phi. 51. Xưa nay. nhưng kẻ đạo cao đức trọng. Căn cứ lời quẻ nói trên. 15. 5. Đang vận hên. 58. Số hên: 9. Tuy nhiên cũng có vài cản trở. 15. Sự sự hanh thông. thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn. tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. Khó khăn. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại. Cần có người nâng đỡ. mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. bế tắc. Cầu mưu. Đánh số chẳng mấy tốt. nhưng được lướt qua. 59. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại. Thời vận còn thái.HẠ TRUNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn . Gió thổi mây đen khắp xứ bay. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Bị người ta hại. 1. cầu lợi. 95. may ra mới thành. Nhật tại thiên tâm già bắt đắt. 18. QUẺ SỐ 160 . dù có bị dèm chê. 1. mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. 19. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. 85. 51. cũng phải có kẻ giúp. Trăng sao nào sợ bị lu mờ. và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác. QUẺ SỐ 159 . toại nguyện. Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. giúp sức.

1. Số hên: 16. Kho chi đóa đóa tan. Người xưa có câu: �Sớm nay có rượu sớm nay say� (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. 10. và sự may mắn còn xa lánh đây. ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận. hãy ráng chờ qua một thời gian. 6. Sự thủy vô ưu. lúc đó mọi điều mới hết lo âu�.TRUNG THƯỢNG Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Nhất điểm trước Dương xuân.Nhân ỷ lầu. Điềm nhiên tiến bộ. Đánh số nên tính toán kỹ. Mọi sự còn chờ đợi. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. Thiết kị nhị nhị tam. Lúc đó mọi điều mới hết âu. thì mọi việc điều thông. Hãy phó mặc cho hóa công. LỜI BÀN Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận. Hứa đa sầu. để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: �điềm nhiên tiến bộ vận thông. Người dựa lan can sầu thiết sầu. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng. QUẺ SỐ 161 . LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã. Đang lo buồn vì thời vận bất tề. Chí truyên phương ngọ hợp. 60. Cành khu hoa nở rủ ham mê. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương . Nhưng làm công việc phải chuyền chí. Nhưng chẳng sao. Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. 61. Xuân sắc nay rảy đãy trở về. nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến.

Có kẻ không nghe lời khuyên này. Số hên: 11. 61. trước tử tế sau đen bạc. là mọi sự thành đạt. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt. ánh thái dương lại óng ánh trên không. chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây. thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công. nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh. sẽ được toại nguyện. Như xuân đã về với nhân gian. QUẺ SỐ 162 . Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn. kiệt lực cùng ta. Thời đen. cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông. 6. hiện nay vận trình của bạn. như cành khô lại trổ hoa đầy. cửa khép. Vân khai kiến nhật. Theo ý quẻ nói. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. 1. cảnh tình còn buồn lắm.HẠ HẠ Lôi Sơn Tiểu Quá Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Cấn Đạo lộ tiêu giao. Mộn đình bế tắc. đường ngõ lại người qua kẻ lại. phải ráng chờ thời gian nữa mới được. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. Cầu danh. Đánh số hên. Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù. lại đi giao du với những kẻ hai lòng. Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. Việc làm mới dễ cần cù nên công. từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. Ráng chờ sương gió êm ru. Vụ ủng khứ hề. Đ ường đi này vẫn xa xăm. nên ngừng lại chờ đợi. vận thông. cầu lợi điều đắc quả. Chỉ cần kiên chí hành động. chớ bê trễ.xuân. . Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. sau cố gắng mà làm. 16. có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta. hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước.

chưa xong đã bỏ. chậm. Thi vi vô bất lợi. Lục tái trước. Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót. . 1. Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. Cá ăn mồi đã dính câu. Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. Cầu tài lợi đều dở. 16. Số hên: 3. Nếu nữa đường đứt gánh. Cần cố gắng mới mong đạt. 2. Cần ẩn nhẫn chờ thời.Bất thông. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: �Phải cần cố gắng mới màng nên công�. Nên công bắt cá gian nan. chờ sóng gió đi qua mới hay. Đánh số nên tính toán kỹ. LỜI BÀN Quẻ này chủ công việc không phải dễ. 63. nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên. 1. 62. 13. 12. QUẺ SỐ 163 . sau dở. Biểu tượng: Cá. Thư nhập nan.THƯỢNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tương dẫn tánh tương khiên. thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn. Cầu trí. 2. Đánh số bất minh.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Ngư thượng điên. Số hên: 16. 36. QUẺ SỐ 164 . Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. 6. 31. bất lợi. Ấn cần hỉ tự nhiên. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất. 6. cầu danh bị cảnh trước hay. 26. Ty luân nhược. vì tài trí kém mà ra.

Cầu tài. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét. nỗi buồn tiêu tan hết. 64. nghi. hay không xứng ý. Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên. trăm việc đều hanh thông. Độc đối tây phong trướng đại my. Thời vận đến. đoàn thể để ở một mình. Này đây tương dẫn cách tương khiên. điều vui tới tràn trề. Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi. Nghi nghi tất cả việc đều nghi. cầu danh đắc quả. LỜI BÀN Quẻ này chủ công thành danh toại. 1. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác . nghi. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền. lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được. mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi. Có quý nhân giúp. 6. 61. 16.TRUNG HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Nghi. Thời vận chưa thông. Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản. Gió mây thấm thía giọt sầu mi LỜI BÀN Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu. Đây là một loại quẻ thượng cát. Đánh số hên. 41.Sầu sự chuyển đoàn viên. tâm trạng vô cùng nghi ngại. 14. Buồn rầu đã qua. QUẺ SỐ 165 . buồn vui thay đổi vô thường. khỏi lo gì nữa. Cười ngất một phen rồi sầu bi. Số hên: 4. Chẳng có điều gì mà bất lợi. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo. rút cuộc cũng vui vẻ. Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. Vui vẻ ân cần lại tự nhiên.

nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa. Xuất môn thông đại đạo. Khi ra khỏi cửa đến đường cái. cũng không thể thành công. Số hên: 6. nhưng nhỏ thôi. Công danh tài lợi chưa thông. Tòng thử bảo sơ chung. chứ chớ nên ru rú ở nhà. Nếu không ra khỏi nhà. Đánh số có thể có kết quả.TRUNG TRUNG Lôi Thủy Giải Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Thượng hạ bất hòa đồng. gặp cảnh lo âu. Lao tâm đến mấy cũng hao công. 65. 61. Lao nhi vị hữu công. Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa. 51. để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn. Đánh số chẳng hên lắm. 16. Tuy nhiên. nên tính toán đều chẳng đến đâu. 16. Từ đó vận trình mới hanh thông. Có cố tâm tiến tới. 15. 6. 66. Số hên: 5. 1.lại một thời gian nữa. nên chờ. Mọi việc đang trì trệ. Cầu tài. nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thủy Giải Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm . Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. phải tính toán mới thành. Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt. QUẺ SỐ 166 . cầu danh có hy vọng. QUẺ SỐ 167 . 61. 1. Trên dưới không hòa lại chẳng đồng. tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. LỜI BÀN Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả.

tốt đẹp. Số hên: 6. Thời vận thông. 67. 1. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông. ắt có ngày hanh thông. Tam thu sau. nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. Nhược ngộ truy đáo khách. mới tốt. thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư. muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành".HẠ HẠ Lôi Thủy Giải Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Khảm Tang du thôi mộ cảnh. mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. Người trong mây báo tin sang. Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng. 76. 7. huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa. Đừng đi nữa. . Đánh số. 61. Phương tri hỷ tự nhiên. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. 16. nhớ thật xa. Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang. QUẺ SỐ 168 . Hãy nên nhớ. ắt vinh quang cuộc đời. Cầu danh đạt. có thể yên tâm tiến tới. Một khi sơ ý e dè gặp ma. ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan. Việc to có thể thành công. mới là yên thân. Khuyết nguyệt khủng nan viên. tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. Trong trường hợp này. tối đêm khuya. Rủ bè kết bạn. Bác tại tam thu hậu. nhưng phải chờ ba thu nữa.Đại sự khả thành công. e rằng không có cơ hội tốt đẹp. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. LỜI BÀN Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió. Vân trung chân tiểu nhân. nên phải kiên nhẫn bền chí. Hữu ích hoàn vô ngại. 17. Qua mùa thu.

nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Gian nan qua rồi. Biển chu viễn quá san. Đánh số. Muốn thành công bây giờ. Gian hiểm vãn lai nan. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya. 1. LỜI BÀN Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành. Nếu khi gió thổi buồm xuôi. 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. QUẺ SỐ 170 . 69. Bất thông. Việc cầu xin của bạn. 68. Thuyền nan một mảnh. không mấy hạp. những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận. gian nan. làm hỏng công việc. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận. không thể làm gì bậy được. 86. 1.Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Biến thư tiên hậu sự.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Nhị . mà không có gì gọi là vui vẻ. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. 16. Từ nay về sau nếu gặp �gió thanh� nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi. thiên đạo thiệt vô tư vậy. thì mới nên việc. tới lui vạn trình. e rằng gặp ma tác quái. 61. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. tới lui vạn trình�. 6. 16. 18. Theo ý quẻ nói rằng. thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: �Thuyền nan một mảnh. Đánh số được lợi nhỏ. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. Nhược đắc thanh phong tiện. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn. QUẺ SỐ 169 . 8. Số hên: 6. Chuyện xưa trong sách có ghi. 61. Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. Cầu tài danh cần có người giúp. 91. 19. Cầu tài có sự góp sức của đông người. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Số hên: 9. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Theo ý quẻ cho biết.

sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. lại nở trên cây tàn. Việc này đã hỏng thành không. xuân sắp tràn về khắp vườn nhà. Đánh số thông. nên vui sau khi ta lo buồn. 71. 17. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Vui sướng tươi cười trời phước ban. Số hên: 1. 7. QUẺ SỐ 171 . Nhất sự hoàn thành hỉ. Tâm hạ kham bằng ủy. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. Gặp người miệng lưỡi thông minh.Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Mạc thán tàn hoa. Hỉ tiếu hi hi. Hoa tàn. LỜI BÀN . 10. Ốc đầu xuân ý. cầu danh sắp đạt. làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu. cành khô lại trổ bông.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Nhất sự tống thành không. Hơn nữa. Ta cần ủy thác giúp mình mới nên. Chớ tưởng hoa tàn mà lại than. 70. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Hoa khai khô thụ. Nhược ngộ khẩu biên nhân. Cầu tài. cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn. LỜI BÀN Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn.

27. 12. 7.Quẻ này có cái tượng: Được một nửa. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: �Tận nhân lực tri thiên mạng� thôi. Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. Đánh số tốt. 72. Đánh số hạp chút ít. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự. Thăng tiến non cao mà tiếp nối. cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. muốn thành công phải có sự giúp đỡ. Số hên: 71. Cao sơn lai tiếp dẫn. Đừng lo. . 1. Trong trắng con thỏ quả là hay. Cao vọng quá e khó thành đạt. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. 11. chúng ta sống trên xã hội nhân quần. 7. Nhất thất. LỜI BÀN Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Dục đắc nguyệt trung thỏ. Lã. nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. ắt có được này mất nọ. 72. cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì.. Tu bằng đào lý chi.). một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. mới có thể nên công nghiệp sở cầu. Châu. Câu thơ sau: � Song hỉ chiêu đôi mày� dùng để ngụ cái ý trên. họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. Thực vậy. nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông. Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy. Kiều. Số hên: 2. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng. Mới nên công nghiệp được tròn đầy. Song hỉ chiêu sông my. Bởi thế. Nghiêm. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường. Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng. QUẺ SỐ 172 . 17. 17. nhất đắc. Cầu tài. 1. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ. Cầu danh. mất một nửa. phải có kẻ có thế lực giúp đỡ. mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. cầu danh nên nhớ kẻ giúp. 21.

7.TRUNG THƯỢNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Sự toại vật ưu phiền. 73. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý. LỜI BÀN Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý. . tốt đẹp lắm. Biểu tượng: cá. đó là ý quẻ mách cho hay đấy. nên chẳng có gì đáng lo buồn cả. Số hên: 3. QUẺ SỐ 174 . Ba thước dây câu cứ thả đó. Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. 37. Thời lại tài kiếm duyên. Phàm người ham làm điều thiện.TRUNG TRUNG Lôi Hỏa Phong Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Ly Viên hựu khuyết. Đánh số hên. Khuyết hựu viên. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp. tên gấm thêu hoa. 23. Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền. Cách thùy tam xích điếu. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. 27. không có gì là không được như nguyện. Khuyết tròn. �Buông ba thước câu� ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. Đắc ý hoạch lân tiên. vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó. Sự sự thông đạt. Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền.QUẺ SỐ 173 . Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi. chớ lo âu. Cá kia nó sẽ dính câu liền. Xuân phong hỉ tự nhiên. 72. và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. tròn khuyết không chừng. 1. Vận thời hanh thông: �Bất chiến tự nhiên thành� không làm cũng nên việc.

Kiên ta dà. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời. nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông. tiến chẳng bằng thoái. thị phi đều biết cả. Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Thừa bệnh mã. 71. QUẺ SỐ 175 . Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa. thế mà cũng chẳng thể tránh. Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã.Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ. 1. 47. mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. Số hên: 4. Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. còn lận đận lắm. Phòng thất túc. nhưng chẳng sao. Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo. Lưng chừng bắt quyết. cứ tiến tới đi. 17. 7. Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng. 14. cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. Bất thông. đường đi rất là khó khăn. Nguy nan nào kể hết ôi eo. LỜI BÀN Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh. biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. 41. Vì những việc mưu cầu khó mà như ý. giàu nghèo lên xuống. phàm mưu cầu việc gì. Đánh số cẩn thận. bất . nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng. quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. LỜI BÀN Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi. Nào chuyện thị. Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng. nào chuyện phi. Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời. thời đến là thành. chẳng được duyên dung trọn vẹn. Thượng nguy ba.

Khinh chu ngọ tiện phong. Việc cầu xin của bạn. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng. Đánh số bất minh.HẠ TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài . Những việc cầu tài. cần phải gặp vài ba lần gian nan. 76. Tuy bị lầm đường. Đạo mô nhân đắc ý. 16. chưa thể toại nguyện tức khắc. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến. hãy làm là hơn. theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận. 1. Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên. 71. Ca xướng cầm lưu trung.lợi. Biết tính gì đây để khỏi phiền. 15. 57. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió. Còn nhiều gian nan. 7. nhưng vẫn đắc ý hát ca. cầu danh còn xa. bềnh bồng trên dòng xiết. thì mới thành đạt theo ý muốn. 7. Đánh số e thua. Biểu tượng: Ngựa. 71. 16. 17. 17. 75. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn. 67. chớ tính. 1. Số hên: 5. 6 QUẺ SỐ 177 . QUẺ SỐ 176 . coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng. Ngày mai vui đến khỏi lo phiền. Có hy vọng phần nào. mới may ra. Số hên: 17.HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Lưỡng sự dĩ hòa đồng. Xấu. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ.

Thượng tiếp bất ổn, Hạ tiếp bất hòa. Tương triền tương nhiều, Bình địa phong ba. Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

QUẺ SỐ 178 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bạch ngọc mông trần, Hoàng kim mai thế. Cửu cửu quang huy, Dã tu nhân cữ. Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. LỜI BÀN Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

QUẺ SỐ 179 - TRUNG TRUNG Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài Bối hậu, tiếu hi hi, Trung hành đạo tối nghi. Sở cầu chung hữu vọng, Bất tất chựu song my. Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7 QUẺ SỐ 180 - HẠ HẠ Lôi Trạch Quy Muội Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn, Lâm gian thính đo quyện. Nhất thành sơn nguyệt dịch, Thiên lý lệ quyên quyên. Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. LỜI BÀN Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

QUẺ SỐ 181 - TRUNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Hoa lạc chính phùng xuân, Hành nhan tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, Sách bạn lưỡng tam tuần. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 182 - HẠ THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, Quang huy trực thượng vị ty luân. Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. LỜI BÀN Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

QUẺ SỐ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: �Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu� vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

QUẺ SỐ 184 - TRUNG TRUNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

chưa thấy khó. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi. QUẺ SỐ 185 . Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Cầu tài. 48. Chờ rồng đến thì hay. Đánh số thông. Việc chưa có trải qua. LỜI BÀN Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an. Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên. cầu danh. Danh lợi chung hữu vọng. Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông. như người ngây nói mộng. Mục hạ vị khai nhân. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được.TRUNG HẠ Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn. . sắp đạt. LỜI BÀN Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn. 4. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. Biểu tượng: Rồng. 1. Số hên: 18. hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. 41. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may. Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. Lợi danh rút cuộc có hy vọng. 8. Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: �Danh lợi rút cuộc có hy vọng� nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm. Cần phải gặp rồng mới may mắn. 81. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. 84. nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn.Hiện nay lòng dạ đã an nhiên. Ba thâm hạ điều nan. 14. Thả câu nơi sóng khó vừa lòng.

Đừng ngồi không tán rỗi. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc. Phiến tác tiếu đa canh. cầu lợi theo ý sở cầu. Số hên: 5. Đánh số hạp tốt. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành. ngộ nạn mà chẳng có việc gì. 85. Danh cầu mọi sự được điều hòa. mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. 51. tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. 18. 8. 86. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. 61. Số hên: 6. Dù bao tiếng nói xì xào đó. Cầu danh cầu lợi còn chậm.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn . để mất dịp may đó. không kịp hối.Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng. 16. còn có tiếng tăm đi xa là khác. QUẺ SỐ 187 . 8. Ba mũi tên bay ngàn dặm xa. thời gian sắp đến rồi. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả. Doanh cầu chỉ nhạc thành. 15. Cầu danh. chớ bôn ba. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu. Hứa đa nhàn khẩu ngữ. Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca.THƯỢNG THƯỢNG Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ. Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. 58. Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có. Rất tốt đẹp. vận thái lên rồi. QUẺ SỐ 186 . Nên chờ đợi. lập tức thành công. Xưa có câu: �Hữu phúc tự nhiên lai� đó. 1. 18. chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. Đánh số hạp.

Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001. Chung náo loạn. 78. Hành lộ xuất trùng quan. Xuất môn đình. 71. Rồi ra đi để tránh. nên để lỡ cả tiền đồ. Bỏ nhà bỏ cửa. rồi mai hận đời. Cầu danh lợi còn chậm. 8. 17. kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân. khó thành. Chớ nên quyến luyến hoài hoài. 81. Nếu không ắt loạn tả tơi. Số hên: 7. Đánh số. LỜI BÀN Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc. Đừng lưu luyến làm gì. Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây. Lợi danh vô trở cách. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy.gif[/IMG] QUẺ SỐ 188 . Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh. thì nên dứt bỏ. nếu là tình duyên. Nhất thiên phong nguyệt gian. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm. chưa thông. thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay. Tuy nay ngàn dặm ba đào. phải dứt khoát.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002. Ngọ tiên trình. chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. thì tương lai mới nên. chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. 87. Tương lai có hại. Khó mong. nào hơi yên lành. 18. 1. Căn cứ nội dung của quẻ thơ. . quyết định và cố gắng.

đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần). Thực ra danh lợi song thu. thì may . đói mà vẽ bánh. 88. như tróc ảnh. Cầu tài. cầu danh đến hơi chậm. chớ nản. thời cũng sắp đến rồi. QUẺ SỐ 189 . 8. 81. thực là nhọc mà chẳng có công gì. năm Dần và Thìn. Bắt hình bóng. hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. Mạn lao tâm. Đây là một hào thuộc loại Đại cát. thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa. tôn vinh an lạc. LỜI BÀN Quẻ này chủ có vui chớ không lo. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết. Vậy những việc cầu xin. chỉ hao tâm lực. đó đều là việc thiếu thông minh. lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Ẫn nhẫn. phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát.HẠ TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính. Gặp Hồ Long số mới nên màu. Nhìn ngó mai giải khát được. Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: �Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực� mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. Ngộ hồ long. Công danh có ngày thành đạt. Gặp khúc gấp này. được nhưng ít lợi. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện. Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. xuất hành yên ổn. Nhưng chẳng sao. Chờ gặp Hồ Long. chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. 1. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Số hên: 18. Đánh số. trăm việc không việc nào thành. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. có được chớ không có mất.Công danh tài lợi dễ phùng. sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại. phượng khả tỉnh. chỉ còn cách đợi. Thực tế.

Thời may sắp đến. Nguyệt tà vân đạm xứ. Có kẻ đưa tin báo đến ông.TRUNG TRUNG Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề. 10. Hổ. kiên trì hết mức để đợi. 90. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường. cứ tiến hành đi. An tín hữu nhân truyền. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. Đánh số thì nên tính toán kỹ. chẳng bị mê. mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Bất cửu xuất trùng quan. QUẺ SỐ 191 . 91. Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. LỜI BÀN Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn. 91. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa. chậm đánh số cẩn thận. Kinh đào khủng nhạ thuyên. mới nên. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm. 1. Sóng gió bão bùng làm hết hồn. mọi người đều theo ý mình. Biểu tượng: Rồng. nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới. 1. cầu mưu lợi có chậm. Sự khoan tay bất khoan. Đừng lo.ra mới định. 81. chỉ nên chờ đợi một mà thôi. 9. 18. . Nửa đêm nào có thuyền sang sông. 19. 8. Việc mê tâm. Số hên: 9. QUẺ SỐ 190 . Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai.HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền. mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. Mọi sự cầu. Số hên: 19. Một khi vui vẻ hô to. 89. Nhất trường hoan hỉ họ. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục.

mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. đi lại thì chẳng lành. Nửa đêm sang sông đã không đò. QUẺ SỐ 192 . nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. nằm bệnh thì thấy quỷ. phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước. như được tin tức báo cho việc hay. Vãng lai bế tắc. Nhân bất xuất đầu. đến lúc cùng lại có nẻo thông. Cầu danh lợi còn chậm. đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc. 19. mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. Đang bấp bênh sóng gió. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. Nhưng chẳng sao. vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả. gia sự thì chẳng yên. Lục giáp thò có tai. sóng êm thì sẽ có kẻ giúp. trăng xế. việc cầu còn nhiều trở ngại.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ. nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người. 11. mà chưa được hanh thông. 91. Nếu là việc đã trễ lâu. thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào. xuất hành thì gặp hiểm. Chờ sáng. mà nên việc. Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng. Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này. khó mà thành đạt như ý muốn. Đánh số ắt thua. mất vật thì khó tìm. cầu tài thì lỗ vốn. Số hên: 1. Yếu kiến vô hữu. 9. mà còn gặp sóng gió nữa .HẠ HẠ Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu. mưu sự thì thất bại. Chữ �trăng xế� � nói sắp rạng đông là may mắn. Người thì khó xuất đầu nên công. LỜI BÀN Quẻ này rất xấu. thì vận thời chưa được hanh thông. việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu. Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa . bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi. . Rất e bế tắc chẳng thông. Tóm lại.

HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thân lịch kinh đào. Càng tới càng xa càng ý tinh. Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. Theo ý quẻ cho biết. Bởi theo quẻ thơ phán rằng. 9. Dừng lại là hơn. 91. Hành hành vô trở trệ. 91. Đây là triệu chứng Đại Cát. đánh số chẳng nên công. 13. Tuy hơi băn khoăn. những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến. Đánh số hạp. nhưng chẳng gì đáng ngại.Bất thông. cầu tài. 2. Đông phương tiêu hao. Muôn dặm buồm giương bước vận trình. 19. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn. người cầu được quẻ này tốt lắm. hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ. tạo chu bột nên danh. lo âu. 93. Thời lai phong tống đằng vương các. Tốt đẹp. Số hên: 3. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. Chớ lo. khó đạt. QUẺ SỐ 194 . Cầu danh. hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. Nên chờ thời vận hanh thông. nhất là càng ra xa càng tốt. 31. 92. Viên xứ cánh thông tân. 1. Bá bình lắng bất loạn. Số hên: 29. QUẺ SỐ 193 . Vậy những dự tính cầu mưu. càng đi xa càng được hanh thông. 9. Cứ đi chẳng có gì lo ngại. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công. 1. 19. . nhưng đi chẳng gì trở ngại. chớ sợ. 12. hãy tính.

Nên chờ thời là hay. Dưới trăng cũng có kẻ về đây. nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông. chớ tính chuyện gì. Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh. chẳng có gì đáng lo muộn đâu. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Nhân tòng nguyệt hạ quy. dương xuân trở lại. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó. Bông mới nở rộ. như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông.Thái bình thân thái. 49. Thời bất thông. Mục hạ toàn tảo. 1. bông cũ tàn. gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. 14.HẠ HẠ Bát Thuần Tốn Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Hạc tự vân trung xuất. Nếu cần ngừng thì ngừng. LỜI BÀN Nói hạc ở trong mây. QUẺ SỐ 195 . nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích. đánh số e bị thua. 92. nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi. Tân hoan doanh lưỡng giáp. 91. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến. LỜI BÀN Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. làm càn rồi sẽ hỏng. 9. Số hên: 4. Công danh tài lợi còn chậm. người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. lo được đủ chuyện. Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. Rồi một sớm. sung sướng. và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm. Con hạc từ mây bay khỏi mây. Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt. bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. chẳng còn chi . Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh. Bất dụng xu sòng my. nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động. thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc. 19. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. Mùa hè nóng hổi thu sương hàn.

chớ lo ngại gì cả. 1. Đánh số hên. cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu. Biểu tượng: con Hạc. 1. đều thông đạt. 95. chớ nghe lời cám dỗ. 16. mà chẳng khó khăn lắm. 69. chê dèm của người đời. Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được.trắc trở nữa. có tin may đưa đến. chớ có bê trễ. QUẺ SỐ 197 . Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí. Cá ở thâm đàm vẫn thể câu. Thời vận gần lúc hanh thông. 9. 9. Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu. tài lợi sắp đạt. 6. dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua. Bất tất sinh nghi hoặc. việc sắp thành công danh. Số hên: 19. Chỉ dụng tràng cửa tâm. tốt. cầu danh. 96.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Ngũ . có kẻ giúp đỡ. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. Song ta phải bền chí chờ đợi. nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). 91. U cốc điều khả la. 91. Biểu tượng: Cá. Việc cầu xin của bạn. Số hên: 5. LỜI BÀN Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành. Cầu tài. vào lưới của bạn đã giăng sẵn. Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. Đánh số.Thời vận thông. đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ. sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện. rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Thâm đàm ngư thả điếu. 15. QUẺ SỐ 196 . Chim. 19. chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu. 59.

Thượng hạ tương tòng. lo âu cho bước đi của mình. lắm lúc sinh ra nản lòng. Muôn điều nắm dịp trước tiên. Tuy giờ này. 1. Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng. Cầu mưu lợi phải nhờ người.Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Tiến bất an. 7. 19. Thoái bất khả. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người. 91. thời vận thông. ý chữa nhàn. sau hay. ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Minh châu một hột sắc màu sáng tươi LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan. Số hên: 9. Minh châu nhất lõa. QUẺ SỐ 198 . không đạt được một hy vọng về tương lai. là việc đạt thành. 17. Kỳ trang lộ bất mê. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. chuyển rời chẳng quyết. Lúc đầu dở. LỜI BÀN . Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. 71. Bước chân tiến tới phập phồng. Sạ miễn thị hòa phi. Một lòng góp sức cùng nhau. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh. 97.TRUNG TRUNG Bát Thuần Tốn Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Trước trước chiêm tiện cơ. Tục triều vô hợp ý. Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đánh số có sự góp sức thì tốt. cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. Nhưng đều tránh được những đàn thị phi. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. Lui thì chẳng được vì không ngõ vào.

HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tước táo cao chi thượng. Cố nhân bạn bè đều mất cả. ít nhứt cũng tránh được không may. 18. 9. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi. cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước. Cầu danh lợi tuy chậm. cũng như biết chụp lấy cơ hội. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn. 1. Hành nhân cổ độ đầu. rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động. còn biết trông cậy vào đâu.Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn. chớ tính chuyện mà hỏng. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. Số hên: 19. Đánh số chẳng lợi. đó là ý muốn quẻ nói đó. 19. Tất cả sự mưu cầu của bạn. 98. Đánh số hạp. Bán đồ bất liễu sự. Vận bỉ. Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết. Biểu tượng: Chim. 9. Cần chộp lấy thời cơ. nhưng cuộc đời sắp lên hương. thì mới nên công. chẳng có câu nào may mắn. tuy còn lận đận. nhưng thành đạt. QUẺ SỐ 199 . 91. Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước. 91. lo gì. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt. Trời lặn xế chiều sầu biết bao. nắm vững công việc và trọng tâm. Chim kêu chiu chít nhánh cây cao. 99. đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. khéo léo xếp đặt. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp. chớ nên lần lửa tháng năm. khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Cầu danh lợi còn xa. . Số hên 8. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm. Nhất mô chuyện sinh sầu. mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã.

chẳng có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc). Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. thật là đáng mừng.QUẺ SỐ 200 . Mọi sự đều gặp may mắn. Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. Nhãn tiền mục hạ. Đánh số rất hạp. Tốt đẹp. QUẺ SỐ 201 . Biết ai tâm sự rối như tơ. bỗng nhiên rực sáng lạn. 20. Đào bạn hữu nhân ca thả khốc. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây. thiệt là may mắn thay. LỜI BÀN Trong cuộc đời bình thản.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Tạo thạch đắc tạo ngọc. Đào sà đắc đào châu. Tính toán làm chi mệt xác thân. Giờ đây mọi việc đều hay cả. Số hên: 2. đào cát gặp được châu báu. Hà dụng trù trừ. việc cũng đắc quả. khỏi cần tính. Đấy quả là việc kỳ lạ. Người cầu được quẻ này. Đục đá may thay được ngọc vàng.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ. Đào trong đất cát gặp châu sang. Lạc tân chi đầu đào lý hoa. Mua vé số. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc. 22. .

lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. QUẺ SỐ 202 . 20.168. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. cây mừng rỡ nói chi người. việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu.www.vietshare. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi. Thảo vườn nay lại trở xuân thời. Đang bị hãm vận. Đình tuyền hoa sắc tân. Tin tức rao truyền báo hỷ sự. còn gì may mắn mà nói. Truyền lai hảo tiêu tức. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn. không có gì là không toại ý. đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện . hân hoan vui mừng. Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. công danh tài lợi. chớ nên vội vã và cao vọng. 2. 1. Do đó. Nước. Cầu danh lợi nên chờ đợi.18/i$/sach%20ebooks/0. Số hên: 21.Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân. Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi. Rụng hết hoa cánh chẳng có gì. thì còn làm gì được nữa.gif[/IMG] Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Lư uyển nhất thời xuân. Đánh số chưa tiện. giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn. Biết ta tâm sự lắm ly bì. LỜI BÀN [IMG]file://///192. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát. Bên cạnh vườn đào người hát giỡn. 10. Thảo mộc tân hân hân.com/tuvi/quekhongminh/UTF8_NO_PIC/hinh quekhongminh/vachmau. Ẫn nhẫn chờ thời.30. Ý quẻ nói rằng.

ắt đắc quả.HẠ HẠ Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn Môn ngoại sự trùng điệp. Vạn sự như ý sở cầu. Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. Đánh số hạp.THƯỢNG THƯỢNG Phong Thiên Tiểu Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Càn . Cửa ngoài sự việc điệp trùng.nay thời vận của bạn đó. Nhưng chung quy việc làm hao công trình. 30. tốn của là khác. còn hao công. Số hên: 2. 22. Hiền xử tuy trợ xảo. Tuy nhà có hiền phụ đấy. nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc. 23. Vậy nghĩa là hiện nay. Số hên: 2. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. QUẺ SỐ 203 . từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm. 20. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày. xa kẻ gian nịnh. Cứ tiến hành. Đánh số chưa thuận. 32. nên đình đốn công việc là hơn. Tuy hiền nữa giúp chẳng sao. Vận bất tề. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng. Thời vận hanh thông. 20. xa lánh hết mọi người là hơn. Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao. vạn sự như ý. quả bất địch chúng. 3. Điểu điểu chung nam hợp. thời vận của bạn đã đến là hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này chủ chính không thắng tà. Cầu việc còn lâu. bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật. Ấm nhân đa ngộ hợp. QUẺ SỐ 204 .

Sự hữu thiện, Diện hữu quang. Chung thủa hảo thương lượng, Hồ trung nhật nguyệt trùng. Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười. Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. LỜI BÀN Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là �Nhứt phàm phong thuận�. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

QUẺ SỐ 205 - TRUNG TRUNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Ám khứ hữu minh lai, Ưu tâm dự khả hài. Chung tu thành nhất tiếu, Mục lục mạc nghi thai. Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không

hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy. Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52

QUẺ SỐ 206 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Bảo kính vô trần nhiễm, Kim điêu dĩ tiền tài. Dã phòng thiên ý hợp, Chung bất nhạ trần ai. Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. LỜI BÀN Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

QUẺ SỐ 207 - THƯỢNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài Hòa hợp sự, Đàm tiếu thanh. Hỉ ân tại bán trình, Bản độ đạp thanh vân. Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

QUẺ SỐ 208 - HẠ HẠ Phong Trạch Trung Phu Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Hoa tàn nguyệt khuyết, Kính phá thoa phân. Hưu lai hư vãng, Sự thủy an ninh. Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. LỜI BÀN Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.

Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. QUẺ SỐ 209 - TRUNG THƯỢNG Phong Trạch Trung Phu Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Môn ngoại hảo âm lai, Sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiện, Nhạn hàng chung câu trận. Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. LỜI BÀN Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.

QUẺ SỐ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Đoài Vạn lý hảo gian san, Phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, Hà tất ngộ ba lan. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm. Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yêm lưu khách, Tòng tứ hạ điếu đài. Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai.

công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. Tin âm vắng bặt. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy. Biểu tượng: Chim. 22. Số hên: 2. Bế tắc.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Vọng khứ kỷ trùng san. Về việc cầu xin của bạn. như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. Đánh số e cháy túi. Từ đó cần câu đã hết xài. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ. thì thành công ắt không khó chi đâu. cứ tiến tới. đó là đem tin mừng tới. 2. 1. chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới. thì lấy gì câu được cá vậy. 1. và không cần câu. Cử mục thiên thượng khán. Trước khó. 12. sau dễ. theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn. cảnh Phật. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. Thành đạt lớn. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Chờ đợi vận thái là hơn. cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi. Dòm ngó quả là núi mấy trùng. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Cao châm cách trở khả lần thông. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng. Cao thâm tiên khả phan. Đôi én ngậm thư. trăng sáng. Đánh số đẹp. 21. bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. Số hên: 11. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. nghĩa là người hành khách không đi đến nơi. khỏi ngại không đạt tới thành công. Trời xanh. LỜI BÀN Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ. Minh nguyệt tại nhân gian. Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. 21. và câu thứ tư nói cần câu hết xài. . tượng trưng cho cảnh Tiên. 12 QUẺ SỐ 212 . Nhờ vứt cần câu.Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách.

hư không chẳng còn. 3. đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Dụng chi tắc hành. LỜI BÀN Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành. QUẺ SỐ 214 . Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. vận son sắc màu. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp. 31. Nếu mà từ khước. Đồng thời. Giai âm chỉ xích quan. . Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. 1. 32. hoạt động tranh đua với đời. 12. Khi cưỡi ngựa.TRUNG THƯỢNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Tích đức thi công hữu tử tôn. xã chi tắc tàng". Dùng thì sẽ ắt nên công. Sát nhau tế thánh cập linh thần. cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy. như quẻ thơ đã nói. khỏi núi non tin lành trước mặt vậy. những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên. khỏi núi non. Ý quẻ nói rằng. cố công mới được. thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. Đánh số hên. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. 21. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. nhưng phải quyết chí dốc lòng. Nhất kỵ xuất trùng quan. 13. Xa chi tắc tàng. bước đầu chỉ có gặp khó khăn. Tin lành trước mắt. Số hên: 2. Việc gần thành chớ nản chí.QUẺ SỐ 213 .

ắt khó thành toàn dụ được. 42. 14. Số hên: 2. 1. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. Tu nhân tích đức. Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh. phải lấy thiện làm căn bản. 21. 41. 4. tự nhiên được người thương mến. việc thành công ắt đạt.HẠ HẠ Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Thế lộ thả bình di. Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu. đó là lời dạy của quẻ. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình.Công danh lưỡng tự thành toàn nhật. thì mới được thư thả phần nào. không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. Làm bò cúng tế khắp chung quanh. Vân trung nhất nhạn chi. Tích đức thi ơn con cháu lành. mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. Khi thấy núi sông biển đổi tên. Bởi thế. Nếu . LỜI BÀN Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi. và đừng đạt cao vọng quá. Đào hoa kinh sâu vũ. nếu không. cầu mong tránh gở được phần nào. tích thiện. Phải ra sức chớ ỷ ta. 24. Thủy bạn nữ tần đề. nhìn nhau tự hỏi. xây lầu trên mây. nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng. làm ơn cho người ta. mọi người đều sửng sốt. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt. Công danh nếu lúc được thành tựu. Đánh số thông hạnh. Hồi thủ san hà vạn vật tân. bao mộng tưởng đều không thành. Những sự cầu mưu của bạn. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm. như trời vực cánh chia cao thấp. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. QUẺ SỐ 215 . Trên cây bắt cá. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. LỜI BÀN Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Thực vậy. Hang con cóc lại thả câu. lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu.

vận chưa thông. QUẺ SỐ 216 . Tính toán phải tùy sức tùy tài. 15. Lôi thôi. 5. võng lộng nghênh ngang. nên thực tế. Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa. QUẺ SỐ 217 . Đang bế tắc.12. Số hên: 2. 26. Thủy giáo tiếu khà khà. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi. đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. Thù địch hai đàng. mà lại tốn công hao sức thôi. 52. Số hên: 2. chẳng chịu hòa. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. huynh đệ khích tướng. Chu y lâm nhật nguyệt. dang dở. Bây giờ mới thể cười ha ha. 1. Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã. Biểu tượng: Chim.HẠ TRUNG Phong Hỏa Gia Nhân Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Ly Môn ngoại khởi can qua. 21. 21. bắt cá trên cây và xây lầu trên mây. thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. Trong nhà nay lại can qua. Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt. 25. 6. 12. e bị quan sự. đánh số dỡ. công danh lừng lẫy. LỜI BÀN Quẻ này chủ gia đình bất hòa. đón rước linh đình. chờ đợi.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . vợ chồng ngủng nghỉnh. Đánh số dở. rút cuộc chỉ là hư không. áo gấm về làng. Thân cừu lưỡng bất tri. 1. Nhưng một buổi sáng đẹp trời. lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ. chẳng ích lợi gì cả.không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc. 61.

còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. Thoái bộ bất tồn lưu.Hữu nhất thân. 12. 7. Ra đi chẳng có lợi gì. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. Đây là một hào được coi như trung cát. Thời vận đến.HẠ HẠ Phong Thủy Hoán Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Nhĩ vãng vô thu lợi. vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. Tất cả việc toàn vẹn. Số hên: 17. 21. Môn ngoại sách. 27. mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. Đánh số thông. ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. gia nghiệp thì điêu linh. QUẺ SỐ 218 . 72. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương. Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Người này quả thực tài. LỜI BÀN Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn. 2. thì mới thành công mỹ mãn. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. Hoạch nhất lộc. 1. Bắt được một con nai. Nghiêm sương vật tiến chí. Sự đoàn viên. Hoa khai hựu cập thu. Vận may chờ cửa ngoài. Phải nên gấp rút về để cố thủ. Đâu đâu sương phủ đầy đường. Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. LỜI BÀN Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Trái lại. .

lấy gió làm dây câu. Thanh phong tác tuyến. Quẻ này ý chỉ rằng. 91.Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông. Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật. Cử võng yên ba. Và mặt khác. yên hà phong nguyệt. tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu. QUẺ SỐ 220 . QUẺ SỐ 219 . Trăng mồng ta lấy làm câu. nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. thì mới thành công mỹ mãn. Thời vận đến. câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài. 7. Lưới chài sống động cũng hay. để bắt cá trong biển vậy.HẠ TRUNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tứ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm . LỜI BÀN Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc. 12. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân. Số hên: 17. thì mới dễ dàng thành công. quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. Thời vận thông cứ tiến thành. Đánh số thông. 1. Đánh số tốt. nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. Cẩm lân dị kiến. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy. Số hên: 2. 72. mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền).TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Tam Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Tân nguyệt vi câu. 1. Gió thanh làm chi. 12. phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. chẳng sầu không may. Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. 21. nói người quân tử lui về ẩn dật. 92. ngắm trăng trong cảnh khuya. 27. 9. 2. bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng. hóng gió mát buổi trưa hè.

Nếu lại còn vun trồng cây đức. Tiểu tiết bất tri giới. Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy. tha hồ vui thú nhàn lạc. chẳng thèm để ý tới thị phi. nghĩa là nắm vững trọng tâm. Nên cố gắng. Ỷ lan xuân thụy giác. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. mới yên. Vô ngữ liễm sầu nhân. Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương. Nhân tuân thành cự ương. Đề phòng tiểu tiết mới lành. QUẺ SỐ 221 . 2. Hoàng oanh chim én ào ào. Dựa lan can mộng hoàn lương. mới nên. Tục đề phòng. 20. thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Tai ương đưa tới rất phiền ngay. cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn. tô bồi cành nhân. chưa mấy thông.HẠ THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Yến ngữ oanh đề. LỜI BÀN Giữ lời cũng như đề phòng. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ. Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình. nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. Số hên: 22. Cầu mọi sự chưa thông. công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Đánh số. Nếu không biết giữ điều kiêng. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại .Tiên quan tỏa. Trước tiên phải rõ điều cần. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết. an hưởng tự nhiên. đắc thất. Hoa khai mãn viên. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp. LỜI BÀN Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường.

Lao tâm vất vả cố làm mới nên. 2. còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. Căn cứ vào lời dạy của quẻ. người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở. Tương lai vui vẻ mới đều sự công.TRUNG THƯỢNG Phong Thủy Hoán Động Hào Lục Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Khảm Lao tâm lao tâm. Lao tâm nữa lại lao tâm. 22. Lao tâm hữu thành. Hoan tiếu tiền đình. 20. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc. 1. hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu. còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. Thanh phong tá lực. Số hên: 21. Thời đến rồi. hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn. Số hên: 22. 12. bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh. tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. khổ trí. thì hay. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. được nhưng ít lợi. QUẺ SỐ 222 . Ngoài ra. Đánh số hạp. Có câu nhân định thắng thiên. thì ắt thành danh toại. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. LỜI BÀN Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu. 2. Ý� quẻ nói rằng hiện thời chim mừng. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người. Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng. Đánh số. Hãy nhờ sức gió phụ bên. . Tuy lao tâm. hãy lo tính đi. nhưng việc thành.thì không bị nhục). và quyết chắc không một việc gì là không xong.

Đường vào ba thực khó đi. Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ. Số hên: 2. phiêu bạt vô định. 3. LỜI BÀN Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. Tiếu kha kha. nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay. Xuân phong liêu nhứ phi. . Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó. cần phấn đấu. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. thì cuộc đời mới nên hương. Sao đang bước tiến lại ngừng. Bàn đi tính lại chung vô lối. Đánh số không hạp. hóa dở. Hà kham tiểu hối đa. Thủy tân hành khách quyện. Vui vẻ cười to chớ dại khờ. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não.QUẺ SỐ 223 . Châm bạn đa nghi thai. Chung vô cửu.TRUNG TRUNG Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Ngọc thạch dơ chung muội. Vì tại ta. Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn.HẠ HẠ Phong Sơn Tiệm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Cấn Tiến bộ thả bồi hồi. Đáng lẽ hay. QUẺ SỐ 224 . mệnh vận chưa thông. 32. lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết. Mé sông hành khách mệt thay. 23. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản.

gif[/IMG] àng. nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ. chói. Đánh số được. Ý� quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo. cũng đừng thối chí. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý. Chớ lo chuyện tiểu tiết. Thì sự ắt thành. chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ. Địa ngục thượng đường. 4. Kia là . Xưa có câu hữu chí cảnh thành. chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. Số hên: 22. Bất khả túy nhân mục lục. sáng. cứ thực hành đi. Tiện phân vinh nhục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. QUẺ SỐ 241 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Chí lập niệm đầu yếu chân. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì.gif[/IMG] Nhất niệm đạo thượng đường. Nhất niệm nhập địa ngục. Thành công ắt về ta.LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). công việc đã tính. Một bên lên chỗ thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 24. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý.HẠ TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 42.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Cứ tiếp tục tiến tới.

tiện giảo nhân. 42. Tu trượng chân thần. Phùng ngưu khẩu.gif[/IMG ]àng: Thiên đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. . mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG ]àng địa ngục rất rõ ràng. rồi cho là bên nào cũng được cả. QUẺ SỐ 242 . Quân thần hữu tả kinh. chớ nên nghe người dèm pha. chưởng cứu thương sinh. chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. nhất cá nhân. Số hên: 2. bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng. Đạo đức làm đầu. 1. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. nhất cá thần. Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. để đến nổi vinh nhục không phân biệt được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.gif[/IMG] àng phân minh.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc.gif[/IMG] đừng theo tà vậy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm.gif[/IMG]đị a ngục hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 24. Chọn đường lập chí phải tính.gif[/IMG] Dương đặt quần. đánh số tốt chút ít. 4. Nhật đối dân. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. 14.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Ý quẻ nói hai đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình. thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại. 41.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. 21.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.

con Dêâ. 42. Cầu tài danh còn xa. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường. khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. 24.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. khó mong. gian nan. Nếu là người có nợ duyên. Đang bị tiểu nhân phá hoại. Dê. QUẺ SỐ 243 . Chúng sanh được cứu. hay quý nhân giúp. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image011. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. biểu tượng. cần có tay trợ hữu. và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Trâu. phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. thương thiên hữu phù. 4. vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại. Nhất chỉ tiện hồi thủ. như lời quẻ nói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. . vì tiểu nhân phá. Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên. Chấp mê bất ngộ giả. Trâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận.Đàn dê trâu cố cắn người. Lầu dẫn dã bất tâu.gif[/IMG] Nhược thị hữu duyên nhân.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Phải cầu sức mạnh thần tiên. ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. Chỉ cần một tiếng tức liền trở về. Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi. Say mê mãi chẳng ê hề.jpg[/IMG] Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn. hãy nên xem xét cho kỹ. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ.

gif[/IMG] Nguyệt luân đông thăng. 24. Trời trăng đã mọc hướng đông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. sáng cuộc đời. cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. mới mong. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. 43. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. 32. Chớ say mê một thứ gì. 4. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy. Thanh quang khả ấp. chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời. 34. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Vạn lý vô vân. 2. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. có nhiều kỳ ngộ. không chuyện gì làm là không . Bởi thế cần phải giác ngộ sớm.TRUNG THƯỢNG Bát Tuần Khảm Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Đánh số chẳng lợi. Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. Số hên: 3. Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn. cần dùng lý trí để xét nét công việc. Cầu tài danh chưa thấy lợi.gif[/IMG] Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. Trời cao đất rộng vui tươi càng lành. bất minh. QUẺ SỐ 244 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 42.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Dở. trăm việc đều như ý.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. Hải thiên nhất bích. bất thông. Muôn ngàn dặm.

Hãy rút lui trở về quy ẩn. Áo bào từ khước chí nam nhi. mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. không lợi. Phượng thị nam nhi đạo. Trời giúp người lành. thời đến. Nam nhi nếu được ngày ban phong.thành. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. còn gì nữa mà lo. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi. Số hên: 44. 40.gif[/IMG] Nam nhi nhược đắc phong hầu an. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại.gif[/IMG] Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. Công thành thân thoái.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. lẻ đương nhiên như thế. xuôi chèo mát mái.gif[/IMG] . 24. Bất phụ nhân gian tấu nhất tao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. Đánh số tốt. tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó. tức là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Cần nên xuất tận khả để hành động. Thoát khước tử lai duy. Đã báo lòng thành với khổ công. Vận thông. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Nhưng sớm ra lại nên sớm về. Về để u du nơi lâm tuyên. QUẺ SỐ 245 . 4. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi. Sự sự hanh thông. lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba. Yên hà tiếu ngạo.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng. 2. Cứ tiến hành. Tuy nhiên.TRUNG TRUNG Bát Tuần Khảm Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. mà hóa dở. bạn hãy ngừng lại. Nếu ai say đắm mất thần. Diên cửu khuynh thân. để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn.HẠ HẠ Bát Tuần Khảm Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. 2. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. 42. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ. nịnh hót để thủ lợi. 45. Dừng lại. 24. hoa mộng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. thâm thối là hay.gif[/IMG] Tâm mục hồ ly. Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây. Chớ đam mê chuyện vàng son. Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình. Chồn này cáo nọ xấu xa. Mê hoặc thế nhân. khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ.gif[/IMG] Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. còn trong cảnh đen tối. chớ nghe lời dèm pha nịnh hót.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. Đánh số hạp phần nào. Số hên: 4. Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. Công danh tài lợi có. Công thành. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. QUẺ SỐ 246 . Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản.đã được trả công rồi hãy rút lui và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image008. chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước.gif[/IMG] đừng ham mê tục lụy nữa. Thế nhân bất sát. chớ . đuổi hết lũ gian tà. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào. đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy. sắc đẹp duyên tình để quyến rũ.

Nên ở ăn hiền đức. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Biểu tượng: Chồn. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện. Vị tha nhân tác giá y thường. . 42. có ngày người làm mình hưởng. thì có ngày trời cho của mà hưởng.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương. 46. 94.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image010. nhưng thiên lý luân hồi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Quê người sao sánh kịp quê mình. 42. Sướng khổ luân hồi chi phải màng. 4.tính toán. 62. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển. Đánh số dở. Than mà chi tất cả đều có số mệnh.gif[/IMG] Vinh khô tràng định mạc ta thương. Đánh số được. Cáo. Cầu danh. Kim nhật quân thường. bị nhiều tiểu nhân đang múa mép. Vinh nhục định rồi chớ hận than. Số hên: 6. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009.TRUNG HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi. Tha nhân cải hoán biệt nhân thường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. khua môi rù quyến. 4. QUẺ SỐ 249 . An hưởng gia thương. Nếu tiến hành ắt thất bại.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007. May áo cưới mà người hưởng. ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. 24. Làm may áo cưới người ta hưởng. lợi vừa phải. Tân khổ tha bàng. cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. 24. Số hên: 9. 2. bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy. 49. 2. Dở lắm.

Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp. 52. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. sẽ thành đạt ý muốn. Nay con lớn.QUẺ SỐ 250 . Sanh con đẻ cái nối dòng. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image009. hãy nên bước tối đi. Hỉ lâm môn. 50.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image007.gif[/IMG] . 2. những việc cầu mưu của bạn. đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi. Số hên: 25. Đồng bái thu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Phong Tỉnh Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003. Theo ý quẻ nói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image004. gái lớn thì gả chồng. ai cũng biết có làm thì phải có ăn. Cảm hoàng ân. Cho nên.HẠ HẠ Thủy Phong Tỉnh Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. trồng đậu được đậu. Giá lương nhân.gif[/IMG] Nữ nhi dại.gif[/IMG] Quẻ này chủ trồng dưa được dưa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image005. 5. Như quẻ nói.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. Chẳng lo gì nữa. 20. Thiêm tử tôn. Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt. QUẺ SỐ 251 . không ai lại đem phần đến cho. hỷ đến nhà. Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn. thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy.

Cây sanh lửa.gif[/IMG] .gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Tốn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. Hàn nhiệt tương xâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Khẩu bất tâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 21. triền miên hại mình. khó mà làm nên việc gì trong thời gian này.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 52. bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Mộc sinh hỏa.gif[/IMG] Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ. 25. 51. Số hên: 2. Đánh số dở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Theo ý quẻ cho biết. Cũng như cầu xin một việc gì khác. đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy. thì nóng lạnh tất sinh ra. 12. 5. QUẺ SỐ 253 .HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. một cách bất minh rồi. Nhiệt hàn xâm thể. Cũng khó được như ý. 1. việc đã thành. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến. Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền. Càng thêm bệnh tật khùng điên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. vận trình của bạn rất xấu. Phùngđiên tác chứng. Bế tắc chẳng làm gì được. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

Bởi thế. hơn là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 23. Tam sơn tu bả ác. chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy. 35. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy.gif[/IMG] đi tính chuyện.TRUNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Dự phòng đắc lực. nên chịu đựng một thời gian nữa. Tuy nhiên. Bất minh. 52. Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình. Đánh số dở. thì mới nên. Thủy tri chí. 3. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. 2. Số hên: 25. nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Hãy mau cứu vớt chớ khinh. Diệt hỏa thành khang. QUẺ SỐ 254 . Cầu tài danh còn lâu. hãy tính tới việc khác. để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc. Nên lo việc cấp kỳ trước đã. Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà. 5. Thời vận còn xấu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Sau đó.gif[/IMG] Dĩ ngoại tâm đầu nguyện.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. bất thông.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. bao đồng xa xôi. làm ăn chưa nên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 53. tâm tình sẽ yên. . khiến lũ nghiệt súc chết sạch.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Dẹp tiêu mối họa. Nghiệt sức tao ương.Nạm lan khởi hỏa. thì nguy đó. Bây giờ lửa cháy lan can. khí thân.

Sau trời sáng chiếu đời ta. 45. 24. Chờ đợi. Tất cả việc tính toán.gif[/IMG] QUẺ SỐ 255 . Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”. Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi. nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Số hên: 54.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình.gif[/IMG] Phúc tinh chiếu ánh. Cầu mưu thì có duyên.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng. 42. 4. Quang diệu bức nhân. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Ý quẻ khuyên: thận trọng. khỏi cần phải nghi ngờ gì. việc cưới hỏi nhất định thành. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. . trước lúc thực hành. cần tính toán nghiên cứu kỹ. 2. xuất hành thì đại cát.gif[/IMG] định đoạt. Việc tốt đẹp vui mừng. Mãn thiên tinh đẩu. Một khi đã toại nguyện cầu. Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại.Tần tần định thái bình. danh lợi được cả hai.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số được. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu. Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Ba non nắm giữ cho mình. thì mới mong thành sự.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Quế tử hương văn. 25.

Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát.gif[/IMG] Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý. 52. 25. đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy. 55. Nhược yến dại phấn hùng tâm. Mọi người đều ca tụng. Yên kế địa. 5. Đông Nam lượng đất thành như không.gif[/IMG] Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh. mọi nhà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định. nhất tề đều tới. Biết đâu được có nước nguồn sông. Nghĩa là người cầu được quẻ này. Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.Không trung sao sáng đầy trời. tức là thời vận đã đến hanh thông. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó). thông.gif[/IMG] đều tính phục. Đánh số. quế thơm tràn khắp. Thủy nguyên bất tri hà xứ. Bá tánh phương kia cũng khổ cùng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Chẳng còn gì trở ngại nữa. Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] . cầu lợi đắc quả. thương sinh vô tồn tế. Tốt đẹp.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. Số hên: 2. QUẺ SỐ 256 . Phước tinh cao chiếu.

25. Đánh số. Tâm thượng vô nghi. bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì.gif[/IMG] Hà dự mạn trù trừ. không nước thì làm sao sống. 5. 26. giàu sanh tự trời. 6. sinh hữu thời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. QUẺ SỐ 257 . mà chẳng biết được nước sông ở đâu. Bắc đều không phải là chỗ yên thân. cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào. Nam.HẠ TRUNG Thủy Thiên Nhu Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.Quẻ này chủ đại nạn sắp đến.gif[/IMG] Quẻ này chủ sống chết có mạng. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. tới đây còn mong là có làm được việc gì. kiếp số khó tránh: 3 phương Đông. Phiêu phiên nhất vãng. băn khoăn do dự. 62. Công việc tính toán vô cùng khó. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn. . không hạp. Số hên: 2. Sống chết ngày giờ định sẵn rồi. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. 65. nghi ngại. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục. thì phải chịu gian nan. phải gắng sức. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. ra rồi lại vào. Muốn nên công. Tử hữu nhật. lo âu thì còn làm được gì nữa. Cứ cho công việc tự nhiên đến. Làm chi tính toán lắm lôi thôi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật. 56. Hãy chờ thời là hơn.

72. như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu. Hán gia hỏa thịnh đức. Đánh số.Quẻ nói rằng sanh có giờ. Vắng tanh đi lại làm chi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. việc mới thường yên tâm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Càn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ. QUẺ SỐ 258 . Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên.HẠ HẠ Thủy Thiên Nhu Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy. Khi thời đến. 57.gif[/IMG] Húc nhật chính đương không. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả. . và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa. khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng.gif[/IMG] Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Ra tay chém. là trời định vậy. chí nguyện chẳng toại. Quang huy vũ trụ trung. 2. Hãy ẩn nhẫn chờ thời. Số hên: 25. chưa thuận lắm.gif[/IMG] được thịnh vượng. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”. 5.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. đã định sẵn rồi. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn. và chết có ngày. 7. 27. dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được. như cánh chim tung trời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tiến thoái tự thung dung. Sài lang nếu cản nữa đường.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. giàu nghèo. Lo gì. 75. Hết hồn hú vía tại vì làm gian.

QUẺ SỐ 259 . xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Sài lang nếu cản nữa đường. việc mới thường yên tâm.gif[/IMG] Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đề phòng tiểu nhân. Trảm diệt phương xứng tâm. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Sài lang nhược dương đạo.gif[/IMG] điều phi nghĩa. Vắng tanh đi lại làm chi. bỗng vụt tới với mình.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 8. Có kẻ phá hoại. Cho nên kinh sợ. Ra tay chém. 2. cần phải thanh toán. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết. ép mình là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được.TRUNG TRUNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Vãng lai hành tịch xứ. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp. 52. Đánh số. Thốt nhiên trước nhất kinh.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Số hên: 58. Cầu mọi sự chưa thông. dở. . 25. Hết hồn hú vía tại vì làm gian. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 85.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 5.

Lưỡng lưỡng tương đương. dở. ắt sai đi một dặm.Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 25.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số.HẠ HẠ Thủy Trạch Tiết Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 58. . 5. đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ. vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. 2.gif[/IMG] Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Chín sao bố trí chín nơi dòm. Cuốn gói hành trang vượt núi non.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Bát môn phân bát vị. Giao phong đối lũy. chớ có coi thường. Cửu tinh bố cửu phương. Bốn góc bốn phương chia tám môn. Thanh xích hoàng bạch hắc. 85. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. cần phải thanh toán. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Người cầu được quẻ này. 8. đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý. Đề phòng tiểu nhân. vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận. 52. và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Có kẻ phá hoại. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. Ngũ sắc quyển cầm trang. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc. Lỡmà lầm chỉ một ly. QUẺ SỐ 260 . Cầu mọi sự chưa thông.

Luân hồi bất năng miễn. 2. 60.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 25. Đánh số chẳng hạp. Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều. 2. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mọi việc bế tắc. chỉ cố tranh dành với trên.Phải mưu mô. ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào. 9. Xấu. QUẺ SỐ 261 . tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 26. Cả đời chẳng học việc cao siêu. Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu.gif[/IMG ]àng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công. Vĩnh lạc khâm thạnh tạm. 62. Đánh số tốt Số hên: 29. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 5. thì việc mới thành tựu. dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày. 20. 92. .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới. Tại thể khước uổng nhiên. Hay hơn là chờ thời.gif[/IMG] Chung thân bất tập thương. 95. Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Sự sự bất minh. 6.

26. 21. Cầu danh đắc danh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt. Đồng đáo tề hành. 2.QUẺ SỐ 262 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Lưỡng ca tử nữ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Âm dương hòa hợp. cổ vũ nhau. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan.gif[/IMG] .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. hợp tác chặt chẽ. và câu ba. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt. Âm dương hòa phước may lành.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Số hên: 61. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng. cầu lợi đắc lợi.gif[/IMG] đáng lo ngại băn khoăn. cầm sắc hết sức hào hòa. QUẺ SỐ 263 . 62. Mưu tác hoan hân.TRUNG THƯỢNG Thủy Trạch Tiết Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 12. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành. 1. Đến cùng một lượt chung vai đồng hành. Đánh số tốt. Người xin được quẻ này là may mắn lắm. Vô cùng vui vẻ đầm ấm. Người xin được quẻ này chẳng có gì là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 6. Hai đứa trai gái của ai.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bỏ dao rựa.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó.gif[/IMG] Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê. Kệ minh phương hiển lộ. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mãnh nhiên ngộ thiền quang. thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy. Vận trình vượt bước dặm ngàn xa.gif[/IMG] Trung hữu huyền cơ phú. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần. Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đả phá quân môn lộ. y như là hai người khác nhau vậy. quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Đoài [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì. Thời vận tốt đến rồi. Gà gáy rồi đây trời sáng hòa. 62.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. 22.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy. QUẺ SỐ 277 . Huyền cơ trong đó có ngâm ca.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. lo gì. nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 6. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Đánh số tốt. Số hên: 26.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. chớ có thấy cơ hội tới mà không làm. Biểu tượng: Gà.gif[/IMG] . quỳ xuống đất.

gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Trèo đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất. cứ để thời đến là hay. khuyên người chớ lo. ta có cần cầu chi. 77. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm. Do đó. nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. Bình thường. QUẺ SỐ 278 . nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. cứ xem việc đời giấc mộng. những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn. đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. Vinh nhục bất kế.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG ]èo vượt suối.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. Lỗi non nước có hại chi. chẳng bao giờ quan ngại. Bạt thiệp vô lự.TRUNG TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 72. Đánh số hạp ít. Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy.gif[/IMG] . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 7.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Câu nói phú quý trời đã định. Lại đi chẳng định nơi nào. tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. 2. nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi.gif[/IMG] Lai khứ nguyên vô định xứ. tùy cảnh ngộ mà yên thân. Số hên: 27. Thời lai thời khứ an thân. tuy nhiên cũng phải sự tại nhân. mà chẳng xấu lắm. nào có sá gì.

trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy. cứ để từ từ thời vận đến. QUẺ SỐ 279 . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến.TRUNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thời ngộ hỏa. vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt. . Chớ tham.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. phần nhiều chẳng hội đủ.gif[/IMG] Hắc dạ lý đồng tiền vãng.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 27. 82. Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình. Nhân tâm khổ bất túc. thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ. Số hên: 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. 2. chớ lo. Nhất hữu trị. Lao lao ky. phản phát phúc. thành thủy cục. Quá lo chỉ hại thần kinh. mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại. chờ đợi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an.Hữu tử trường. 28. Bất tất quá ưu tiên. ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba). đánh số phải cẩn thận. 7. phải lượng sức mình mà tính mưu. Khi nào nước lên lại ròng. 72. yếu trước hoang.

1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác. tối đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 1.HẠ TRUNG Thủy Lôi Truân Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 68.Tu kết đảng. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số. 86.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Số hên: 6. mạnh sức thì dễ nâng. 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành. Việc cầu xin của bạn. . lợi có bạc vàng. khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên.gif[/IMG ]êm khuya.gif[/IMG] Trập long dĩ xuất thế. mới là yên thân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. 8. Dầu dốc thủ tọa thành. Vậy việc cùng cầu xin của bạn. Người xin há lại không biết điều đó sao. thì mới nên việc.gif[/IMG] êm khuya. 61. hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. làm hỏng công việc. đông người thì mạnh sức. e rằng gặp ma tác quái. QUẺ SỐ 280 .gif[/IMG] Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực. Vân hưng vũ trạch. Một khi sơ ý e dè gặp ma.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Hãy nên nhớ. 16. Cái ý sâu xa là như vậy. Đừng đi nữa.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Đắc tế thương sinh. Cầu tài có sự góp sức của đông người. nhớ thật xa. không mấy hạp. Rủ bè kết bạn. Bất thông. 18. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Theo ý quẻ cho biết.

Thế lửa đang xung xung. vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Đây là một trong những quẻ đại cát.gif[/IMG] đầy đủ sừng giác.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. ắt sẽ được toại nguyện đấy.THƯỢNG THƯỢNG Thủy Lôi Truân Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Công việc mới hanh thông. hơn nữa lại được thiên thời. người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân. Số hên: 9. bằng điều lành ý tốt. Vậy trong năm nay. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau. LỜI BÀN . Gốc trời nhuộm đỏ hồng.gif[/IMG] Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan. Ngộ phùng nơi nước suối. 2. Thiên biên tân xích. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Mưa nhuần mây nổi bay thăng. 27. kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài. Ngộ tế thủy nguyên. Hãy tiến hành những gì đã định đi. chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức. QUẺ SỐ 281 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Đánh số hạp. trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần. 72.gif[/IMG] Hỏa thế huân thiên. Biểu tượng: Rồng. 97.Rồng con nay đã chào đời.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Thứ hữu để cách.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 7.

đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. Thừa mã nhận hành châu. 2. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước. 80. Cần phải chờ đợi thời gian nữa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Chấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. Hướng nam đường xá thênh thanh. đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý .HẠ HẠ Thủy Lôi Truân Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Đâu cần hòa với ngô nhân. và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí. thì việc mới thành. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng. Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. Lửa mạnh nước yếu. hẻm cụt. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cách hữu nhất tri âm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Số hên: 28.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn. Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi. QUẺ SỐ 282 .gif[/IMG] Hướng nam hữu đạo đạo. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành. đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. 20. Đánh số hạp chút ít. khiến đến đều chịu lụy. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. việc đi tìm nguồn nước vậy. và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả. Bất tri ngô nhân xướng.

gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi. cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công. Thời lại. 8. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. hãy cố công mà. về sau càng thành tựu hơn. Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có.nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên.gif[/IMG] Hữu điền nhất mẫu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. bạn đã thành tựu. 8. 2. mùa màng hẳn phong nấm. nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. Số hên: 1. nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận. 23 32. nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. Kết quả vô cùng thu lượm khá. 82. QUẺ SỐ 283 . Vô cùng thu hoạch. Đánh số tốt. Thành công mọi sự tại phương tây. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem. Tốt đẹp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó. 12.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . Đánh số hạp.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. Tần khả vân canh. chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 81. nhứt là phương Tây. Độ tại tây thành. Ta hãy chăm lo việc cày cấy. 28. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về. Biểu tượng: Ngựa. 3. thế nào cũng thành đạt sở nguyện. 28 83. Số hên: 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 21. vận đến. Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây.

Chớ khinh công việc. nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn.QUẺ SỐ 284 . Đừng chê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra.gif[/IMG]đ ứa ấy không môi. 24. ắt được toại nguyện sở cầu. nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 48. Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì. Đánh số hạp. ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ. Tật túc truy bất cập. 4.TRUNG TRUNG . QUẺ SỐ 285 . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng.gif[/IMG] Vật hiền nhi vô thần.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Số hên: 2. 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. Chui vào hang thú ẩn thân. và thành tựu chắc hơn. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng. 42. cho nên ít bị lầm oán trách. ứng phó hoàn cảnh. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói.gif[/IMG] Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra. 8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh. thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy. 84. Tán cẩu hà xứ mịch.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cứ tiến hành làm. Nạp nhật noãn tuyệt trung.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.

thì lo gì chẳng giàu sang. 58. 8. Khai hoang công tác phi thường công lao.gif[/IMG] Lục ngưu canh địa. hãy mau hăng hái lên. Trúng mùa kết quả biết bao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người. khó vì công việc. cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. ắt được nhiều may mắn. Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo. Số hên: 2.Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Doanh lẫm doanh thương. Khai khẩn vô cương.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Cày sâu.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người xin được quẻ này. Đánh số được.gif[/IMG] Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thì mới mong được kết quả mỹ mãn. đó là lẽ đương nhiên. khó nên việc to. Thu thành kết thực. mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy.gif[/IMG] . 85. 82.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. bỏ công.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 5. 25. chẳng có gì đáng ngại nữa. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Xưa nay máu và mồ hôi. Biểu tượng: Trâu. Tiền nhân hậu quả. vì một mình thì sức quá yếu. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người. cuốc bẩm. QUẺ SỐ 286 . Sao trâu cày cấy ruộng vườn. thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài.

8.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Vậy tức là vận thời đã đến. tự nhiên có chỗ hữu ích.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Dương võ tại sa trường.gif[/IMG] Đại phấn xung thiên chí. Thời vận đến có thể làm nên. 68.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. chớ chần chờ.gif[/IMG] . Bảy. 2. Nên hành động kịp thời. Chớ nên lưu luyến quê làm gì. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót).gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. muốn lập nghiệp thành đại sự.gif[/IMG] Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương. ắt thu lượm được nhiều thành công. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 28. Dương võ sa trường còn đợi chi. Đánh số hạp. Vật khổ luyến gia hương. Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 26. chớ nên cố chấp tiểu tiết.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. thì phải xa quê.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. mất thế xung pha mới nên công nghiệp. mạo hiểm mà tiến lên. Số hên: 6. bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Ý quẻ muốn nói. 82. QUẺ SỐ 287 . Chí khí xung chiên mau phát huy. Hãy lên đường lập nghiệp. cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì. Thấy bát quân hành tảo. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn.

. an hưởng cảnh thái bình phú quý. Ninh hữu chân quyết. cầu tài đắc lợi. người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta.gif[/IMG] Ngoại Quái: Khảm Nội Quái: Ly [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. cầu mưu cầu duyên. Vận thái vô cùng thành đạt. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Lạc hưởng thái bình. Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. Tân tân hữu ích. Đánh số hạp. 72. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình.TRUNG TRUNG Thủy Hỏa Ký Tế Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ. 20. Làm sao lại được chân truyền bí ngôn. Cửa nhà mở rộng đón chào. 7. Vô cùng hữu ích.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. lanh khôn việc đời. Hoa quỳ nở hướng phía đông. Nhất nhập hiền môn. Một khi vào đặng huyền môn. QUẺ SỐ 288 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đại khai quảng hạ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Số hên: 27. 2. để đặt tiệc vui vầy. Trung thành nhứt chi son lòng biết bao.gif[/IMG] Nhân bất thức tiên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Người không hiểu biết thần tiên. nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. 70. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.Quì hoa hướng nhật. Trung xích khuyên tâm.

TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. như những trường hợp ta có ý ngờ tới. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta. cho nên hồ đồ lầm lẩn. Nhưng nay đã rõ hết chuyện. và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm. 28. có thế mới đạt tới thành công.gif[/IMG] đúng khi bắt tay vào việc. Cầu sự còn chậm. .gif[/IMG] QUẺ SỐ 289 . LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công. đó là hai câu đầu của ý thơ. 8. tìm hiểu để tỉnh ngộ. tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu. Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý. Phương thức thiên đạo tối thần. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. 87. Tu hành chính quả mới màng.gif[/IMG]đi nh thiện bất thành chân. là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. ta mới xét lý để biết. Nê [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. chết chẳng đem đi". Quẻ này ngụ cái ý là như thế.gif[/IMG] Vật vị thuyết thoại thái trầm. Số hên: 2. 7. chờ. Đánh số được.gif[/IMG] Quẻ này chủ biết là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Quẻ này chủ về trước không biết. 82. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. 78.

Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. QUẺ SỐ 290 . Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh. 2.Nên công danh tiền tài đều như mây khói. Sống gửi thác về. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín. vui làm điều thiện không chán.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số ít hạp. Chân thân bất hủ. Số hên: 9. Vạn tai trường xuân. không vững chắc lâu dài. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. 98. chết chẳng đem đi". lựa chọn cẩn thận. chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó. đó là nhân tước". Nên công danh tiền tài đều như mây khói. Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó.TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] Công danh tuy đa thực tể. chóng tàn. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Chi bằng ta đi tìm thiên tước. Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến. chẳng có gì đáng màng lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Công danh lẩm bẩm đáng ghi. Công khanh đại phu. Còn tất cả là hư không. chẳng có gì đáng màng lắm. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại. nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 8. 92. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cầu xin còn chậm. đó là thiên tước. Tu là cội phúc. . 82. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo. Tu hành chính quả mới màng. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Chức tước. Hà như tu luyện thành chân.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. tây đột.gif[/IMG] Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó. Ngộ nhất cẩu. lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. 92. Theo dõi suy tư cho thật xác. Số hên: 29. Cấp tư tầm. Sống gửi thác về. Đi đi đang chạy trên đường đi. nghĩ cho cùng. Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Còn tất cả là hư không. Và phải gặp chó mới hay. 2. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Biểu tượng: chó.Tu là cội phúc. 2. 9. Khả trường cửu.TRUNG HẠ Bát Thuần Cấn Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 291 . Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó. 20. Người xin được quẻ này khi gặp việc. Đánh số ít hạp. Gặp chó ta nên lấy làm kỳ. thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành. Đánh số dở. mà chưa nên gì.gif[/IMG] Tẩu tẩu tẩu. 98. Phải suy cho kỹ. ắt giúp được sự nan giải đấy. Số hên: 9. thì mới mong được kết quả như ý. chớ nên do dự bất quyết. 92. thì công việc mới thành. Cầu xin còn chậm. 90. QUẺ SỐ 292 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.HẠ HẠ . sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Đang đông xông. 82. Mới mong yên phận hết lo gì. 8.

TRUNG TRUNG Bát Thuần Cấn Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] . Sao mà tin thiệt không hay. Thận trọng lúc hành động. nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. Đánh số dở. suốt đời mình. QUẺ SỐ 293 .gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Bất hứa khả môn kha. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui. Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nhưng cần phải dự phòng. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận. Số hên: 2.gif[/IMG] Bất tri chân tiêu tức. 19.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 91. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc. 29.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 9. Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai. Cầu sự chưa thông. 1. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG ]êm chớ nên mở cửa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. chờ. Trăng tròn nay khuyết nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. bị phá hoại. 92.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có. chớ để kẻ dòm. không có ngày nào là không lo sợ đề phòng.gif[/IMG] êm. Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ.Bát Thuần Cấn Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nửa đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Người ta sinh ra ở trên đời. Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.

thận trọng cho lắm mới được. QUẺ SỐ 294 . thân biện. để rồi do đó mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. (học rộng. Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề. thân tư. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. yếu bất bì. 9. Tai họa gây thêm ắt thảm thê. 92.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Nếu đã làm rồi. nhận xét rõ ràng tích cực hành động) Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông.gif[/IMG] đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. yếu bất ngốc. Đấy là diệu pháp để thao túng.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. Bất thông.gif[/IMG] đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. phải cẩn thận cho lắm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đáo dầu dương chước lượng. Số hên: 29. cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. minh biện. suy nghĩ cẩn thận.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Thủy thâm xứ. Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học. trái phải.gif[/IMG] Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động. 22. vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. 2. Sự cầu chưa thông. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. thì mới có thể tạm yên.gif[/IMG] . Dáo đầu mọi việc đều thương lượng. e có nguy hiểm. bất minh. đốc hành.TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Cấn Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. Đánh số tốt. Vô đắc nhạ tha tai. Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê.gif[/IMG] Hỏa vương xứ.

Đánh số. Nhảy lên trên đất dậm dò mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 32. Số hên: 3.gif[/IMG]đi . 23. 93. nghĩa là tránh được những cạm bẫy. thì sự ắt hay. Tham luyến chung phi thế nhân phúc. chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. địa thành lục.gif[/IMG] .THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Nhất [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. QUẺ SỐ 295 .gif[/IMG] đắc ý. như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. Công thành thân thối. Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý. Hành kiến công huân tảo hồi trình.gif[/IMG] Bảo nhạn nhiều hồ. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. tốt nhất nữa. 29. Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Quẻ này chủ công thành thì thân thoái.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Mạc giao kê vụ hội tương tranh. Công huân chẳng ngại điều chi. Chim nhạn bay lượn mặt hồ.Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Cấn [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Biểu tượng: Chim.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. mua vui mà lại thành chuốc khổ. 9. Thời vận hanh thông. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ. 2. 39.

Đó là một cảnh trời sáng gió thanh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 92. thời vận đã đến. Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu. Thiên biên nguyệt. Số hên: 4. 2. may lành hanh thông.HẠ HẠ Sơn Thủy Mông Động Hào Nhị [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. . Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo. hạp. Tốt đẹp. 29.Thiên thượng phong.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Điềm nhiên tương xứng.jpg[/IMG] Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm. nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt. 42. Thủy thanh nguyên.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Mặt trời sáng chói. mã đáo công thành.gif[/IMG] đi hết. thì mọi người điều bỏ mình mà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. QUẺ SỐ 296 . Đánh số. mây điều phủ quanh. Diệp lạc quy căn sanh cửu trường. 49. chẳng có gì đáng lo. Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối". Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. cầu được. 94. mờ ám.gif[/IMG] Được qui căn tràn ngập thiên địa. Trái lại nếu có chút hôn trọc. 9. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009. có cái vui tương đối với mọi người. trùng lưu hà hải. Đó là cảnh sáng gió thanh. mặt trời sáng chói nơi góc trời. Vận thời hanh thông. Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. Nhân đắc kim đan. Lưỡng lưỡng tương đắc. Nguyệt bạch phong thanh. Gió trời nay thổi hiu hiu. ước thấy. bẩn nhơ.

Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được. Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. giàu sang. Nhất nhật vũ lai lâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển. Cuộc sống dài bền chẳng thể lường. Hương sắc tận điêu linh. ắt trường sanh bất lão.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. tránh dữ thành thiện. 92.gif[/IMG] Thừa nã khứ tràng an. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. 95. Số hên: 5. lại vinh danh.gif[/IMG] Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn. nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc. ắt thân ta khỏi khổ.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. dưỡng tánh. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường. thì tức khắc làm ăn lành. Hoa nở đầy đường chẳng ai màng. 2. Nên tu tâm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Đánh số tốt.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng. Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An. QUẺ SỐ 297 . chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). làm lành. Làm cho hương sắc đều tiêu tan.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tam [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. 29. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Khán hoa hoa chính phát. người hái được thuốc tiên. 59.Thuốc tiên hái được người trường thọ.gif[/IMG] . ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Tạo phúc cùng làm lành. Nên lo việc tu hành. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. 9. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.

Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại. thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. Cành khô lá rụng chẳng chi hại. QUẺ SỐ 298 . trụy lạc. Hai câu đầu thực là tốt thay. thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. mùa thu lá hoa tàn. 26. Tính thật kỹ là [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. mới thấy là già dặn. Đánh số xấu. có từng trải như vậy. Trái mùa quả chín lá đâu ra. 29. 6. 92. nhưng lúc đó trái đã thành. Cây mọc trời xuân gốc rễ già. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt. cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là .gif[/IMG] Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều. chỉ tại thất bại. 96. Gốc già lá tàn. 9. Đổi cũ rồi sau đó có mới mà. nguy hiểm đến điệp trùng.TRUNG TRUNG Sơn Thủy Mông Động Hào Tứ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Tử thực tam thụ chi diệp diêu. Tiền cát hậu hung. 62. đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Mất điêu bất tạ. chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn. đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Cần bố đức. gốc rễ đã to. Số hên: 2. trụy lạc quá lẹ. thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy.Quẻ này chủ sự bất đắc ý. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn. Mất kiến căn lao.gif[/IMG] Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.

Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn. cần giữ một lòng lành. Tiếng người la lối om sòm.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động. 97. xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. 27. . 92. Số hên: 8. 29. Sao còn chẳng chịu thức chơi. Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết. 89. bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội. 79. dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện.TRUNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Ngũ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007. thì uổng lắm. Khuyên ta chộp lấy thời cơ. 9.gif[/IMG] đúng thời. cứ lo mà tiến hành. vận thời đến rồi lo gì nữa.gif[/IMG] Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến. QUẺ SỐ 299 . Thiên tướng minh liễu. 2.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. 2. Đánh số thông.gif[/IMG] Khiếu đạo. mọi việc đều suông sẽ. nhứt là trong dịp này ắt thành công. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. kẻo muộn màng mất đó. Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên. 9. Số hên: 7.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi. Sự sự sắp thông hạnh. Tốt đẹp khỏi lo. Đánh số tốt. 28.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. 92 29. khiếu đạo. Hà tất thân thủ thư mi ? Phản tổ cao bồng dáo lão?.

gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. Theo ý quẻ cho hay. 99.QUẺ SỐ 300 . những người cầu được quẻ này.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001. thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn. nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào. rồi mới thành công. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện. và sự thành đạt thực là tốt đẹp. Đánh số hên. Thuốc thiệt uống rồi ắt lành. Ba thang sẽ thấy thần hồi thân. 92. tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. Tâm tề hậu. thanh đắc thanh. khả trường sinh.gif[/IMG] Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh.gif[/IMG] Dược nhĩ chân. thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa.gif[/IMG] Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khảm [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005. Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước. Lúc đó thần thì thanh. túc phân minh. Gốc rễ vững vàng đỡ một phần.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Thủy Mông Động Hào Lục [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002. cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi. Số hên: 29. Thất bại. . 9. LỜI BÀN [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Thần trung thần. và cầu về công việc làm ăn. khí thì sảng. Cố đắc khan. phúc liễu ninh.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003. Cố gắng ắt nên việc. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý.

Giao du kết bạn chỉ ba ngày. 30. Tràng kỵ tuấn mã. giàu sang nữa là khác. Đánh số tốt.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Bốn bề nào ai mà chẳng hay. Số hên: 3. đúng như có câu nói: Ԕhặng Long Khoái TếԔ Cuộc đời được lên hương. duyên phần đẹp mùa thương. Cưỡi ngựa cao to oai lầm bầm. lợi đến đương nhiên. LỜI BÀN Quẻ này chủ rong ruổi xa gần. Tứ hải tận tri danh. Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. Biểu tượng: ngựa. Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi. bạn xin được quẻ này. Trực nhập thiên đình. Cung hỷ. bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và Ԕhiên đình vào ngayԔđều có ẩn ý tài sắc và giàu sang.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Phong Cổ Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tam thiên tăng kết xả. chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức.QUẺ SỐ 301 . QUẺ SỐ 302 . Sự sự hanh thông.

Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy. Người cầu được quẻ này thực là may phước. bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc. đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy. Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân. 13. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng. cứ cố gắng là thành công. Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri. 31.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn . Tiểu lý sinh xuân. Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. Số hên: 30. Đánh số tốt. chẳng lo gì. Mặt mày tóc bạc thanh tươi. 1. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ. Gặp vận hanh thông. QUẺ SỐ 303 . Khi nhàn nhã đến nhà thầy.Nhà lai phu tử xứ. thời vận đã lên hương. có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. Đồng nhan hạc phát.

phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. . Con sông Hán thủy vô tình. Hoàng hà cổn cổn. Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng. bèn kết làm tri âm. Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm. Theo ý quẻ cho biết. Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương. cẩm tú tiền trình. hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may. và tiếp cho ta hay. Công việc trải qua ba bốn bận. 3. Tứ xứ yên trần. Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân. vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói. Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. QUẺ SỐ 304 . 2. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. Biểu tượng: Con hạc. 20. cùng nhau mưu tính việc làm ăn. bỗng gặp được người đồng hương.TRUNG TRUNG Sơn Phong Cổ Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Hán thủy vô tình. Tương lai sẽ thấy ngày mai lành. LỜI BÀN Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động. Số hên: 32.Nhàn vong dã lão vong đông hành. Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. Đánh số được. 30. Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này. Liên nhai đăng hỏa hậu. Thục thủy trừng thánh. Mây nhàn hạc dã hướng đông hành. biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi. rồi từ đó hồng vận đến.

Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh. trong thời gian này khó mà toại nguyện. Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy. 30. chờ đợi. do đó âm tín bị cách trở gián đoạn. Bất lợi bất thông. ngoại trừ sông Thục. mà không có cách chi chế chỉ được. Số hên: 33. Con rồng nay kẹt thế cùng. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. Đánh số không hạp. Thượng bất kiến vân hưng. Chờ xem mây tụ một bên. Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên. QUẺ SỐ 305 . 3. Trữ khang vân tứ hợp. đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương. Vậy những việc cầu của bạn.LỜI BÀN Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui. LỜI BÀN . Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành.TRUNG HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Tiềm long dĩ thụ khốn. Phi khứ đáo thiên đình. gặp nhiều gian nan.

rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi. cần chờ ẩn nhẫn. Nung diêm bất nại cửu. QUẺ SỐ 306 . thời vận chưa đạt. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. Nơi đây mùi vị quá nàn nồng. Đánh số hạp chút ít. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật. thì mới có thể có tiện lợi hơn. vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. chớ quên. 4.Quẻ này chủ công danh chậm chạp. Vội chạy tây rồi vội chạy đông. nên khó thành công. 40. Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa. nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được.HẠ HẠ Sơn Phong Cổ Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Tốn Thử xứ tư vị nung. Đảo hào đông bôn tây tẩu. Rồng mắc cạn không mây. như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu. 30. Biểu tượng: Rồng. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu. Đang bỉ. 34. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. thì làm sao bay? Chờ mây tụ. 43. Số hên: 3. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. . có cũng không. Khi người nhường ta thì ta nhường. chớ nên nhận lầm là thật. đem hết sức mình mà học tập. Giữ chẳng lâu bền. Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. thì bay thẳng lên trời. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. Hà như đàm tiếu sinh phong. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ.

như thệ vật cửu tồn. QUẺ SỐ 308 . gió mưa bất thường. Số hên: 35. tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát". cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. thì ta lại càng phải lo xa là hơn. chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. bất tín kỳ vôԔđể khỏi sau này ức hận. 30. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân. bây nhây hai mình. mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh. để rồi buồn đó. Vui nhỏ đến. QUẺ SỐ 307 . sự việc nan định. Nơi đây có kẻ tiểu nhân. Chờ đợi vượng hơn. 3. ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu. Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này. 5. 6. coi chúng như rắn rết. Phòng tiểu nhân cho lắm.TRUNG TRUNG . Huống hồ chúng đông mà ta ít. Số hên: 36. cần chờ người giúp cho. Chẳng nên gì. 53. hảo khởi hành. 30. mới mong. căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh. và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. Ví bằng không ta tránh chúng. Vội thu xếp hãy mau thay. 63. Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. Đánh số hạp chút ít. 50. Nhất nguyệt. Thiết mạc xảo lưu đình. Trăng trời du ngoạn. Đánh số dở. ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại. 3. 60. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì. Mang dã điếm.Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Thử gian hữu tiểu nhân.

8.7. Đánh số tốt đẹp. Tương bái cam lộ. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. Phong vận gặp hội anh hào ra tay. Tốt đẹp. Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa. 7. chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn. 3. 30. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng. 70. Hảo tế tương sinh. QUẺ SỐ 309 . Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh. Nhất vào tháng 3 tháng 6. 73. Lục bất bát tảo. Thời vận hanh thái. Đầu rồng nay đã mọc sừng.Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Long sinh đầu giốc. tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Ta nên mau sớm tiễn đưa. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận. Biểu tượng: rồng.TRUNG THƯỢNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn . Số hên: 37. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn.

Dã yếu dãi xuân lai. Cạnh tranh. Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ. 80.Thái bạch hiên tây nam. một sống. Hanh thông. Đông phong niểu niểu. . Biểu tượng: rồng. Đây Nam Thái Bạch hiển linh. tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi. Long tự phi thượng thiên. Nay người đã bỏ công ra trồng. Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông. chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. Long xà đấu sức. Long xà tương cạnh trục. LỜI BÀN Quẻ này chủ chánh không thắng tà. ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. Con rồng bay thẳng thiên đường. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. Đó là đi đường chính đạo. 83. ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tằng bả thụ tài. không nên dính đến ma tà thì mới nên. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức. Rắn thì bị giết tai ương tự làm. lý chẳng thắng số. song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng. lẽ trời rõ ràng là như thế. QUẺ SỐ 310 . Đánh số được. Hãy ráng chờ xuân với tiến đông. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức. Có cuộc ganh đua. Bờ hoa nở khắp nơi. tốt đẹp. 3. Xà khước bị hình lục. chiến đấu. rắn. 30. phân mình nhược cương. Số hên: 38. Cuối cùng chính thắng tà. ắt phải một chết. 8.

Đầy đường hoa nở chỗ nào không. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp. LỜI BÀN . Tích thuận thanh xuân. Nhi kim an lạc độ quan âm. Bây giờ con lớn mới vui thôi. Bao năm khổ cực đã nhiều rồi. 30. LỜI BÀN Quẻ này tượng việc có trở ngại. Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi. Vận thông rồi. ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. 90.TRUNG TRUNG Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa. 3. Số hên: 39. Nạc trù luân. Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói. 93. Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. 9. Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. QUẺ SỐ 311 . Ấn ái thương đa hoan hỉ sự. Bất giảm thanh xuân. Kể chi ơn ai ngày xưa nữa. chủng đậu đắc đậuԔđó là chuyện dĩ nhiên. cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động. lo gì. nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua.

Nước thành băng giá nơi cùng đường đi. cũng như mọi việc mưu tính. 30. văn nghệ tinh. chi bằng đổi sang nghề khác. chẳng nên buồn phiền chi. Đáo đầu xứ diệc thành băng. có đổi nghề cũng nên đổi sớm. đủ để tự mình vui với mình. mà già vẫn tươi. Số hên: 10. Cấp cấp hồi thu. QUẺ SỐ 312 . phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe. Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. Hai chữ Դhanh xuânԔnên đáng được lưu ý.HẠ HẠ Sơn Thiên Đại Súc Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Càn Tam đông túc. Vận vừa phải. thay đổi chương trình cầu mưu. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. 13. thì mới có tương lai yên vui. rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy. Vật ngộ tiền trình. 31. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ. Cố gắng thì may mới nên . Tính toán chưa thông. Còn lận đận. Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân. Công việc cầu mưu của bạn. Song. hanh thông. đừng tưởng là may mắn. LỜI BÀN Quẻ này nói đọc sách không thành. Cầu sự còn chậm. Để rồi mất dịp còn gì tương lai. vận chưa mấy thông. ý quẻ cho hay rằng. Hãy mau tỉnh ngộ màng chi. cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an. Cũng như công việc mong cầu. mà hãy nên xét lại. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình. miễn để lại cho cả cuộc đời. Ba năm văn nghệ tinh thông. nếu chậm sẽ không kịp.Quẻ này tượng khổ tận cam lai.

Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. Số hên: 31. Canh kỹ xem chừng bị phá gì. 12. 23. Đánh số hạp. chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. Vừa rồi mới lại thế là chi. thì sẽ thành công trong tương lai. thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. LỜI BÀN Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Cẩn thận đề phòng. Vậy vị lộng hoại. thực quái kỳ. 11.TRUNG THƯỢNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Kỳ quái ! kỳ quái ! Tiền phiên lai liễu. Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói. Đánh số dở. kim phiên hựu lai. cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. Việc còn đang rối rắm. 3.THƯỢNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . 13. rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành. Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn. 21. Đề phòng cẩn thận chớ sơ sót. QUẺ SỐ 313 . Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng. Và bắt lấy thời cơ mới được.công. Số hên: 32. Kỳ quái lạ thay. QUẺ SỐ 314 .

Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo. 3. Tòa khan thu hoạch. Đánh số tốt. Tất mạch đạo lương.Canh ngưu phục ngột. 33. thời vận đến. nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi. mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi.TRUNG HẠ Sơn Địa Bác Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn . Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có. Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. siêng năng thì giàu. Ngồi nhìn gặt hái bo bo. 1. Trâu cày nằm bẹp giữa đường. Bắp ngô. chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt. 31. LỜI BÀN Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu. Tốt đẹp. Số hên: 13. lúa gạo đầy kho đầy đồng. ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. Tịch khổ khai cương. QUẺ SỐ 315 . Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa. bây giờ chỉ còn hái quả thôi.

Thiên trùy bách luyện. nếu muốn thành đạt sở cầu.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Sô điểu phi cao. Lưng treo bảo kiếm thanh cao. Số hên: 3. chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. Đảm đương việc phi thường. chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay. Thần long trảo nha. Phàm làm việc gì cũng vậy. Đánh số tốt. 31. 14. thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa. Bộ nhập kim loan điện. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan. Phú bộ tam sơn.Yêu hạ hội thanh bình. Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn. 41. Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt. Đang thời vận thông. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh. QUẺ SỐ 316 . Chim con ắt sẽ được bình an. có quyền thế đó. Biến hóa hải đảo. trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão. 4. Bước vào cung điện lạy chào đế vương. Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên. bình an. vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả. 1. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện. thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp. 34. Sơn cốc hoàn kiều. .

Nghe bên lề ruộng gái than van. nguy hiểm đến thình lình. 31. thận trọng. biến hóa bất trắc. 13. Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này. Rủi có bông mai lại khai ra. Nhân tình bất tỉ cựu thời nung. tiếc thay. Số hên: 15. Hàm tiếu hướng đông phong. Biểu tượng: chim. Đánh số rủi. 51.TRUNG TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Cát. Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt. nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được. Hung. nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu. Biến đổi. con người không thể nào chống cự được. . chờ thời và ẩn nhẫn. Đây là quẻ đại cát.hung.hung. 1. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên. LỜI BÀN Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao. cát. cát. QUẺ SỐ 317 . đang may gặp rủi. 5. Dù may cũng giống trăng ngoài nhà.

Số hên: 3. Tu thủy tương tế. Trái lại còn gặp rủi ro nữa. phải nói rằng dữ mà chẳng dữ. Nếu hiểu được tình đời. Lửa cháy thành ương tai. Đánh số tốt chút ít. Trời đất cũng kinh hãi.Cười hướng gió đông tưởng ý mạt.HẠ TRUNG Sơn Địa Bác Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Khôn Đại hỏa viêm viêm. mà cũng chẳng tốt lắm. Hãy nên lấy nước xài. 13. 1. Vậy tự liệu thôi. Bình thường. QUẺ SỐ 318 . Nhân tình nào sánh kịp ngày qua. LỜI BÀN . nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà. thời vận không mấy tốt. 36. Khi thành đơn bữu đỉnh. 6. chỉ là tầm thường. Bảo đình đan thành. Tân thiên yết địa. cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. 61. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu. thì sự cầu cũng chưa đến đâu. chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang. LỜI BÀN Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành.

Còn gì mà nói. Số hên: 3. LỜI BÀN Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. nắm vững chủ trương đã định. khó khăn. Tảo bả đầu bạc địa. thì sự việc chẳng có gì tai hại. người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa. . thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. 7. và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó.Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được. Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa.TRUNG TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thiết sách nhất điều. Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra. khi vượt khỏi được khó khăn ấy. vượt khỏi sự khó khăn đó. như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị. QUẺ SỐ 319 . 31. Và ngược lại. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó. ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn. trái lại. có môi chẳng lời. ráng vượt qua những khó khăn vấp phải. 13. Tóm lại. 17. 1. để chuyển bại thành thắng. sẽ lôi thôi. Kim đao nhất hạ. Đang bế tắc. Vi bả cô chu hệ. ta không có người cũng không thể thành được. cố lên. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi. Đánh số tạm được. ta hãy nghĩ trước. nếu có tài. thì được nhiều tốt đẹp đấy. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. 71. ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy. Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng. Khi trôi mãi. Nay dây sắt kẽm một dây.

1. tại sao không thực hành công việc đi. nếu không thì hỏng. Ba đào quăng lưới thử lường. Thời vận gần hanh thông.Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy. 3. Vậy những việc cầu xin của bạn. không từ gian khổ thì ắt thành đạt. nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý. Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài. 13. ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. đừng chần chờ. Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. ắt sự có thể thành. 31. 18. có nghĩa là: thời đã đến. Số hên: 9. cần phải cố gắng. Số hên: 38.TRUNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Thập nhị thời trung. bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút. Nhất khắc xào diên. Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԔ chắc là Ԕỹ mãn lương duyênԔrồi. Đánh số hạp chút ít. mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy. Cứ tiến hành và cố gắng. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng. thì chúng ta tiếc một phân bóng. nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi. QUẺ SỐ 320 . gió thanh làm dây mới. làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc. Khẩn cấp luyện trước. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi. chán nản. 3. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. 1. biếng lười. làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. Vô xứ hạ cước. hãy thử thách đi. 91. Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường. nản chí. Có phương tiện sẵn. 8. 31. Nói cách khác. 19. Đánh số chưa hạp. . sự ắt sẽ thành công. chớ có lợi tay.

hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp. cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc. người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. chắc chắn thành công. Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. 3. Số hên: 32. mặt trời giữa trời là sáng sủa. LỜI BÀN Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung. Hồng nhật đương thiên. 23. 30. chẳng cần phải lo gì cả. 20. QUẺ SỐ 322 . 2. Kỳ môn hiệu quyết lên công. Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. Gió lại từ hướng Tây Nam. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước. Đánh số hạp. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ.QUẺ SỐ 321 . Kỳ môn điệu quyết.HẠ HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Phong khỏi tây nam.HẠ TRUNG Sơn Lôi Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn . Nhất trưởng năng khan. làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn. Vận thời hanh thông. Gió Tây Nam là gió mát mẻ.

Nhất nguyệt chính dương không. Thiết vật nhâm tuần. .TRUNG HẠ Sơn Lôi Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Nhất cách tri âm. Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó. Lúc đó thì bô bai. trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Hốt bị vân già yểm. 1.Vạn lại vô thanh tế. nỗi oán thù tất phải hết. Nào đâu ánh sáng đành mông lung. Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên. Nghĩ cho kỹ. QUẺ SỐ 323 . chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả. nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng của một người vô tư. thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԔ Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng. tránh điều lầm sai. nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không. Hết la tất cả nay im lặng. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra. 32. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn. Khước tại thiên biên đẳng. Hạo phách biến mung lung. Đánh số dở. 2. Đang may hóa rủi. 23. 21. Tỉnh dạ đương tư tỉnh. Đợi giúp cho ta ngày đã dài. 12. bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. Một người tri kỷ cách thiên nhai. Bỗng bị mây đen che phủ mất. Số hên: 3.

Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. Lệ xĩ giảo nha. xin chớ có sợ khó. chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. LỜI BÀN Quẻ này chủ đồng cam cộng khổ với nhau. 22. tính toán kỹ. Chi đáng tớ gì thầy. Mài răng mặt hận đầy. 23. cần thực tế. Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán. lo gì. 3. hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn. Biểu tượng: chó. Nói cách khác. phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. Cho nên trong đêm thâu. Tính chó chỉ chịu chủ. Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông. 23. Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn.HẠ HẠ . "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. 2. để cùng với người lành đôi vai sát cánh. Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo. 33. nuôi quá cao vọng. Chớ trông cậy mãi vào bạn. cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác. 2. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp. 32. Số hên: 32. QUẺ SỐ 325 . nếu không chỉ uổng công.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Lôi Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Chấn Chúng khuyển tương tụ. Số hên: 3.LỜI BÀN Quẻ này chủ người tri âm quá ít. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng. cũng đủ hiểu. Đánh số dở. Chỉ cố khám gia. mà chỉ cầu an. thì việc ắt sẽ thành. QUẺ SỐ 324 . Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. Đánh số hạp chút ít. nhưng thực tế bổn tính của nó. công việc e khó thành. Đàn chó tụ nơi đây. khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng. thì sẽ thất vọng. Giao đầu bãi vĩ. tình đồng đạo may mà có duyên.

mới hay. sự nghiệp nên hồng. Triệu chứng biết rồi còn gì cãi. chủ khách. 23. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt. và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành. vợ là thuộc nữ. 42.Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thê tiền phu hậu nhất động hành. . QUẺ SỐ 326 . bản tự ninh. Chẳng có gì trở ngại. tất cả điều phải thế. Có tình thì người nên phải nhớ. Quân nhược hữu tình tu thiết ký. 4. Dương oai thân trảo. song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta. Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi. Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh. ăn cháo đá bát. 2. Bất luận vợ chồng bè bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ việc giao thiệp với người. Xuất đầu lộ diện chẳng được lành. nữ trước chồng sau thì là chử Hảo. Theo chữ Hán chồng là thuộc tử. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa. Chồng sau vợ trước nay cùng đi. Thử tán tàn tịnh. Đánh số tốt. người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này. 24. Sự sự hanh thông. miêu tức căn.TRUNG TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thử phục huyệt. Số hên: 3. như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. Nhất lộ thủ. Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng. 32. Chuột nằm trong ổ mới yên thân. nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức. cần phải có nghĩa có chung.

Tâm trung mang lục. Toại nguyện công thành phải mỏi mòn. nên lánh không nên chường mặt ra. Độc tận ngũ xa thư. Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn. nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. nên nhường không nên tranh. Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. tranh thì thị phi sinh. Ẫn nhẫn chờ thời. 25. Hà tất tiêu lao. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện. người chẳng học chẳng sung sướng. Nhà vàng trong đó đượm vàng son. 53. Chí nguyện tự năng túc. . 32. Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa. Trong sách gái nàng xinh như ngọc.Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh. 5. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế. 35.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. QUẺ SỐ 327 . LỜI BÀN Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ. Năm xe sách vở đọc cho hết. Hiện thì miệng lưỡi tới. người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. Đánh số chưa hạp. chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. 2. Miễn có chí. thì việc sau cũng thành. để xem sao thì tốt hơn. Số hên: 3. 52. Sức học của mình đã quá đủ.

Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay. Nghèo thành phú. thật vui thay. Số hên: 3. 37. 63. Biểu tượng: beo. 2. những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp. bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới. LỜI BÀN Quẻ này chủ tay trắng làm nên. Đánh số tốt. 6. lên như diều gặp gió. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành. nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. Thừa long phúc tự trăn. càng tốt hơn. Đánh số tốt. 2. 7. Đây là quẻ thượng cát. 72. ắt sẽ thành công rực rỡ. như được gái đẹp nhà vàng vậy. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên. Con beo nay đã nổi rằn. Vậy. không có gì đáng lo.TRUNG THƯỢNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly . Số hên: 26. Thời vận thông. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện. Xích thân thành phú quý. Nếu có thể gắng sức tiến tu. mọi việc suông sẽ. tay trắng trở thành giàu. Beo thì biến sắc. 32. không có gì tốt đẹp mà không có đủ. như cõi rồng. Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. QUẺ SỐ 329 .Bài thơ của quẻ. ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. ẩn ý nói rằng. QUẺ SỐ 328 . Sự sự đắc chấn tân. 23. nhất là về tình duyên thì thật tốt. cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. 36. rồng thì bay lên không. 23. 32. 27. nghĩa là tất cả đều thay đổi.HẠ HẠ Sơn Hỏa Bí Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Báo biến thành văn thái. 3. chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm. chẳng còn gì lo nghĩ nữa. Thời vận hanh thông.

32. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì. Hà tất khu khu tiển cẩm y. đề phòng bị phá hoại. sáng chiếu bờ sông. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi. Xuân sắc tràn. không có kết quả tốt đẹp. 83. phải tránh hết nữ sắc. tương bất khả mao hề. Số hên: 8.Cô dương vi hề. quần âm dật hề. Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. Người nay sức yếu khác ngày thường. QUẺ SỐ 330 . Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. công việc làm ăn đều bị bế tắc. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú. Đánh số ít hạp. cần phải cẩn thận chu đáo. hương khắp ruộng đồng. Nào còn sống được tám mươi tuổi. Cẩn thận quanh mình mới cửu trường. 2. Lực ký đàn hề. 38. Ấm thịnh dương suy không được quân bình. hóa xui. Mưa vừa tạnh.HẠ TRUNG Sơn Hỏa Bí Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Ly Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê. đó là nói thời vận xấu. và giữ gìn đạo đức mới hay. là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. Hoành kim bất tận gia vân phú. giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được. Dương khí tan tành âm khí vương. Chân cẩn thân hề. 3. LỜI BÀN . LỜI BÀN Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân. 28. 23. nếu sơ ý sẽ hư hỏng. Thời vận đang hên. Nghi khả bảo hề. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm.

Sau cơn mưa. thời vận thông hạnh. cứ cố gắng. 92. LỜI BÀN Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm. Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc. 32. chớ màng chuyện ai. và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa. Công danh ai nấy một đàng. khó được như ý. 93. Lợi danh như hữu lộ. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta. có ngày cũng làm nên. Số hên: 33. 23. đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. Vì vậy. QUẺ SỐ 332 . Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. 2. Đánh số chưa hạp. Ngược lại. thời đến ta cũng như người. Mưa quá sáng chiếu bờ sông. bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước. 39. tiền hoài chẳng hết. nói rõ hơn là rủi đã đi. không còn lo gì nữa? Đánh số hạp.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . Thế mới biết việc không trải không biết khó. trong công việc không kể gian nan. là cảnh tươi đẹp. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì. Cần khổ trục sinh nhai. mà cần gì phải thèm thuồng. đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình. Giàu thì có nhưng danh thì không. trải khắp cảnh tang thương.Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông. 3. nhất định thành cự phú.HẠ HẠ Sơn Trạch Tổn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thế đạo ta kinh cực. thì mới nên. Nhân tình mỗi dụng ta. mà may đã đến. 30. Đây là một quẻ đại cát. Đường đi gai góc biết bao. Nhân tình thế thái hơi nào mà than. hố vàng. 3. QUẺ SỐ 331 . cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống. nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc. cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện. trời lại sáng. Cần cù lo sống. Số hên: 9.

Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. Như vậy. 31. thì cũng có thể vãng hồi khí số được. Cần nên cẩn thận mới yên lòng. Nếu ta biết tích đức hành thiện. Thuyền nan khó vượt sông. Thủy cấp chu nan độ. Số hên: 3. 1.Sơn cùng lộ chuyển mê. Đừng cưỡng cầu vô ích. chứ chớ nên vọng tưởng. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa. nếu đã lỡ làm. như lý hạc băng. Giờ đây vận xấu hãy đề phòng. đều không được câu nào tốt. Thời vận dở. Nay cảnh như đèn trước khối gió.THƯỢNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tam Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Thời biên da gian. Xuất xứ tao gian đố. LỜI BÀN . Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm. Vạn sự mạc cưỡng nvi. Bồn chồn hoạt động vô ích. 13. Chỉ hại và hao công. Núi tận. cũng như mấy câu tiếp sau. QUẺ SỐ 333 . chờ vận bĩ qua mới mong tính. cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo. tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại. tính toán làm gì nữa. Núi tận lại đến đường cùng. Nhất lung phong lý nhất chi đăng. chiến chiến căng căng. lại đường cùng. Đánh số thua. 33. LỜI BÀN Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét. chẳng còn gì bàn nữa. Giới cẩn khủng cu. bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta.

TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài . 3. ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn. nhất định được đại cát. Số hên: 33. Đánh số bết. ý xuân tự nhiên đã có. 2. dễ như trở bàn tay.TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương. Thời vận bất thông. Thời phong xuy tống chung thành tiếu. Tốt đẹp. Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường. câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. khí vận đến kỳ giàu sang. 32. lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình.Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai. 33. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi. Không biết tất mất hồi nào. Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý. Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình. mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. Gió thời thổi đến thành cười. không còn một giờ nào. LỜI BÀN Quẻ này chủ Thời vận đã tới. vừa ý vẹn toàn. QUẺ SỐ 335 . Đánh số tốt. Số hên: 3. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình. phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. nguy hiểm. vinh hiển. 23. Công danh quyết được. thất bại dài dài. Một đóa hoa đẹp lại thơm. có thế mới mong tránh được những tai hại. lo lắng. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình. nên ẩn nhẫn chờ thời. Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. Theo quẻ thơ nói trên. và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày. Thanh hương phức úc thấu lan phương. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi. hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió. QUẺ SỐ 334 . Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận. sợ hãi. thì mới được bình yên.

lấy nhàn đợi nhọc. 43. Sự nghiệp đã vững. Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc. vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. Xưa kia nghĩ lại biết bao âu. 3. Ba đào ngàn dặm độ cố châu. Niên lai tâm sự tài thành tựu. Tâm sự bao năm nay toại nguyện. Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo. Công tại chúng nhân tiên.Tự tòng trì thủ định. 4. Đánh số thông. Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ. sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn.TRUNG TRUNG Sơn Trạch Tổn Động Hào Lục Ngoại Quái: Cấn Nội Quái: Đoài Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu. tương lai càng vững hơn. và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy. Bay thẳng trời cao đến chín tầng. Sự việc từ khi đã vững bền. . Số hên: 33. trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. Biệt hữu phi thường hĩ. tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. QUẺ SỐ 336 . công danh phú quý rõ ràng. Nay đến bờ rồi mới hết sầu. Tùng long đáo cửu thiên. Công lao dựng trước có ai hơn. Nhi kim thủy đắc quá than dầu. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến. 34. Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu.

Thọ quân lộc. và đến lúc rủi đi may đến. nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng. giữ được mới hay cho người. không còn lo ngại gì nữa. Vô đãi. Cửu giáng trinh tường. 63. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. ngày hân hoan đang chờ bạn đấy. 5. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. Lúc đó. thì cuộc đời êm đẹp. cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. Đánh số hên. vô kiêu. càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa. 53. Vĩnh bảo an khang. Cần nghĩa là siêng năng. phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung. đã lâu nay. 33. thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. hạnh phúc. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp. Chớ kiêu ngạo. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan. Số hên: 35. Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này. Về già càng an khang. càng thấy ngán ngẩm.HẠ HẠ . LỜI BÀN Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó.HẠ TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Thụ quân chi lộc. gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. Theo ý quẻ cho hay. nhưng nay đã đến bờ. Thủ chi nãi xương. Số hên: 3. chẳng nên lời. 3. 36. Đánh số được. QUẺ SỐ 337 . Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương. Doanh nhi bất phúc. như không muốn nhớ tới nữa. Mai sau mới được cuộc đời an khang. QUẺ SỐ 338 . lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách. những cảnh gian hiểm đã qua. từ nay khỏi lo.LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến. Đầy không đồ.

nhứt trác giai do tiền địnhԔ Trời đã dành phần cho mỗi người. Có không.Bát Thuần Khôn Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Vạn sự bất do nhân kế hiệu. Lăn lốc chi. Số hên: 3. Hà tu lục lục hỗn trần ai. Muôn việc đều do khôn với dại. việc gì đến sẽ đến. chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả. Cuộc đời số phận trời an bày. mạng bày sẵn. Mạc nghi thái. Đánh số hạp. khổ chí. LỜI BÀN Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn . Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. lo gì. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết. 7. đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm. Hãy cứ an tâm mà sống. 33. trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. 37. QUẺ SỐ 339 . 73. Tuy vậy. làm khổ chí hoài. Nhất sinh tận thị mệnh an bài. không có. Người nào cũng có định mệnh sẵn. Վhứt ấm.

Thành hay bại. thất ý hưu qui. hãy nên ngừng lại. chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. 8. Hai cô gái lấy một chồng. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. mà không có gì tốt đẹp cả. ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời. vậy còn gì tốt đẹp nữa. Đắc ý hưu qui. Số hên: 3. Vừa chân vừa áo. Vậy thì phú quý. bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. Dụng thị hao hư. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo. Tâm sự âu sầu chưa dứt. LỜI BÀN Quẻ này chủ lá rụng về cội.TRUNG TRUNG Bát Thuần Khôn Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Lưỡng nữ nhất phu. . không còn sắc hương. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. Vận bi. ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông. Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong. cũng vô bổ. phí sức. 83. Tương thân tương ái một lòng với nhau. sẽ hao công. Diệu kế thần tiên cũng chí công. Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu. Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng. Ấm khí thừa dương. phải chờ đợi. hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt. đó là bí thuật của tiên gia. Mọi người già đều chết. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. Đẻ ra chẳng có gì sao. Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. Dù có tính toán. 33. Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn. chẳng có nghĩa lý gì. nếu còn cố tiến tới. Thượng hạ tương pháp.Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu. Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu. Đánh số dở. QUẺ SỐ 340 . cho nên lo lắng âu sầu. Do đó. 38.

QUẺ SỐ 342 . Số hên: 3. thì mới thành công mỹ mãn. 30. Biểu tượng: chim. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. 39. nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn. Đánh số hạp ít. hợp tác làm ăn. Vậy bạn cầu xin được quẻ này. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại. đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm. ỷ cậy. QUẺ SỐ 341 . Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. 3. Số hên: 34. nương thế của bạn. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc. Hoa đường xuân trá tĩnh. Việc làm chưa nên. Song yến bay về với nước Nam. Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng. Từ đó sanh nhai được vững vàng.TRUNG HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn .HẠ HẠ Bát Thuần Khôn Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khôn Song yến qui nam quốc. cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. Lúc đầu đoàn kết nhau. Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. Tiến thử thác sinh nhai. Con Yến về hướng nam. 93. nhưng biết nương tựa. vì phương bắc mùa đông lạnh. Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh. 43. Đánh số thông. hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai. để tránh những điều không hay cho mai sau. sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn.Quẻ ý nói. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. 40. chớ có độc lập đang còn khó lắm. cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự. cần có sự giúp sức người khác mới nên. 33. công việc cầu xin của bạn. chưa được thuận tiện lắm. 4. sự cầu mưu của bạn. LỜI BÀN Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ. Thận trọng giao du và việc chung hùng. Lai tầm vương tạ gia. Do đó. nhưng khi lâu ngày rồi.

Ký ngữ lưu lang thả mạc qui. Trong giai đoạn này. LỜI BÀN Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng. tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã. kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. Nguy. Lời gửi lưu lang tạm chửa về. Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê. 1.HẠ HẠ Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn Thái dược thiên thai lộ chuyển mê. 4. tai ương đưa đến. kêu trời chẳng nghe. Than thở lâm nguy đâu nước lùi. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. Đánh số dở. cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện. để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn. Gió xuân chim hát lắm tình tự. Tai ương cập hề thâu bì. lâm nguy hết nước lùi. 41. Vậy người cầu được quẻ này. Mong trời cứu vớt mà không thấy. QUẺ SỐ 343 . Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Xuân phong đề điểu đa tình từ. Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. thậm nguy. Mọi việc nên chỉnh đốn. quẻ đã nói rõ như trên. vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông. . tai họa lại tới tấp xảy ra. 34. Vận xấu thời xấu. 3. Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố. để tránh những đều không hay đến cho mình. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân. Số hên: 41. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay.Mệnh vận kiển hề thời vi. Vận đã xấu rồi thời lại xui. Ta ngã thân hề bệnh tự nguy. 31. Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. Bói xem về kiện cáo dữ về mình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

QUẺ SỐ 344 - TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Xuất ôn nhập hàn, Di bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, Nan giải hoành khiến. Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn. Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

QUẺ SỐ 345 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Tam ngũ tam khẩu, Phóng tại nhất đẩu. Mãn nhi dật, Tử tự đắc. Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.

QUẺ SỐ 346 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Thùy thuyết cố hương vô tư vị, Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, Trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, Da tất chinh nhân tràng ức gia. Ai bảo quê hương không thắm thiết, Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

QUẺ SỐ 347 - TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Vân tán nguyệt dương đầu, Ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, Nhất tiền định toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԔchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

QUẺ SỐ 348 - HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Cấn

Mã tiến từ hành tụ hữu trình, Nguyệt trầm tây hải nhật động thăng. Vân lai hà tất lao tâm lực, Phong tống giang hồ vạn lý thành. Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ vạn lý thanh. LỜI BÀN

Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

QUẺ SỐ 349 - TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Vân hành sơn tế thủy mang mang, Thiên lý tràng đồ vọng cố hương. Dự kiển nguy lai quân mạc hận, Ỷ môn trù trướng lập tà dương. Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả. Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

QUẺ SỐ 350 - THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm

Phong ba kim dữ tức, Chu tiếp ngộ an lưu. Tư thử công danh toại, Hà tu thán bạch đầu. Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Tình duyên sẽ được như ý. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. vạn ý vạn tình. Mọi sự như ý sở cầu. Phong khoái mã đề khinh. Giang sơn vạn lý thịnh. 50. QUẺ SỐ 351 . Vô cùng tốt đẹp. Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt. cứ đi. Đánh số hạp. 94. cầu mưu như ý. Cũng như các câu kế tiếp. QUẺ SỐ 352 . Ngày nay đã đến nơi bình an. 30. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. Số hên: 35. Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. Mặt đất cỏ xanh tràn khắp sứ. vận trình ắt ngàn dặm. 3. 53. đi mãi. Đi rồi lại đi. Đánh số hên. đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi. 39. và chẳng còn gì lo ngại nữa. 34. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an. mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. Sự sự quang minh. LỜI BÀN Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước. vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Chẳng còn trắc trở.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm . 43. 49. 4. Vận thời thông. đáng mừng rồi. Chẳng lo gì nữa cả.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thủy Sư Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Vọng đáo bình an địa. Lục dương phương thảo xứ. Công danh sẽ thành. Số hên: 9. hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó.Ý thơ nói rằng sóng đã qua. cứ đi. chớ có tạm dừng chân. thuyền thuận buồm xuôi gió. đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. Như cây sắc trổ bông. Biểu tượng: ngựa.

Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. Quẻ tốt. Miêu nhi nhất khiến. Cả đêm chuột phá không yên. Số hên: 51. Nhân khởi thức như thú. có gì đắn đo. 15. điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Ngày sau ắt sẽ thành tựu. Được thế thì kẻ gian ta tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng. Kỳ lý thâm nhân minh. Long vân gặp hội. lo gì chẳng nên công. Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng.HẠ TRUNG Địa Thủy Sư Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Thử vi hoạn. 35. Lý do rất rõ. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. cũng như đường công danh. Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. 3. QUẺ SỐ 353 . Đánh số hên. LỜI BÀN Quẻ này chủ tà không thể thắng chính. Vinh hoa nhược vấn tương lai sự. . 53. Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự. Biểu tượng: chim. Kỷ dạ thái bình. 5. vinh hiển. Thừa phong phân dực đáo thiên cung. Người đâu hiểu thú tinh chi. LỜI BÀN Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. 1. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh.Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng. Chim ó mùa thu thế chuyển hùng. chưa thể lường được ra sao. Thăng long cất cánh đến thiên cung. Chung tiêu bất đắc ninh. giàu sang. Vừa dễ lại vừa lẹ.

Mặt trời sáng ở trên. mới tốt. công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả. tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó. rủi. Đánh số hạp. xấu . Làm ăn cần tính toán kỹ. và chỉ nên chọn lựa đường ngay. chuột. Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại. Tốt xấu tùy ta. người kia biết nọ. 53. Dở việc đánh số. 52. 5. 3. Số hên: 3. chớ nên tính chuyện tà ma. chớ chẳng phải là không. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ. Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời. nghĩa là người này biết kia. 23.. thì mới dễ dàng thành tựu hơn. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên. 25. mới vững. Cần cậy thế mới thành. Biểu tượng: mèo. Tiên cơ tằng biểu minh. đó là nói cho ta hay. nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm. có thần thánh chứng giám. lẻ phải. thành. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ. 33. có người tiên chỉ điểm. QUẺ SỐ 355 .TRUNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . bại. trái.HẠ HẠ Địa Thủy Sư Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Khảm Lưỡng nhân tại bàng. QUẺ SỐ 354 . Chiếu mi một tấc dạ. chẳng xấu chẳng tốt. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn. Tốt xấu tự phân minh. Số hên: 2. Chiếu nhữ nhất thốn tâm. LỜI BÀN Quẻ này chủ giữ mình trung hậu. và tốt. 35.Theo ý quẻ nói. Thái dương tại thượng. Vừa phải. đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói. chỉ có hai lẻ như phải.. may. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người. 53. 35. mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến. Hai đứa đứng hai bên.

Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan. Ấm khí uất uất. như quẻ mách cho bạn hay rằng. Đánh số hỏng. thế chẳng cùng đứng.THƯỢNG THƯỢNG Địa Phong Thăng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Khứ đáo tràng an. như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời. thì tốt hơn. hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy. đang còn vận bỉ và không làm gì được. Số hên: 4. QUẺ SỐ 356 . chẳng đến đâu. Như hà. Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa. Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay. Tiểu nhân dạo trưởng. Thiên môn sẽ thấy nơi đây. Khí âm dương phủ khí dương lòa. Phùng trước thiên môn. Công việc làm ăn khó lắm à. Dương khí bất dương. LỜI BÀN Quẻ này chủ Dương bị âm chế. Xấu. điều ám chỉ thời vận còn xấu. 45. LỜI BÀN . Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. Tiện hữu hạ lạc. và bửu vật đang ẩn nơi sâu. Trường An là xứ kinh đô. chưa hanh thông. 3. Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy. 34. 35. nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức. rồi tính lại.Quân tử dạo tiêu. 5. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian. 43. 53. Đông bắc chuyển giốc. Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc. chứ chẳng còn có kế sách gì khác.

Tiên Đồng hái thuốc công lao. Động hang xuân sắc biết bao xuân màu.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn . Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc. và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. Đánh số hạp. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ. Động phủ liệt xuân sắc. Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. Vận thời hanh thông. 56. 35. phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua.TRUNG HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Từ bộ nhập thiên thai. 53. bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. 3. chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. LỜI BÀN Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt. QUẺ SỐ 358 .ộng hang xuân sắc biết bao sắc màuԔ Đó càng ứng vào sự cầu xin. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự. Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. 36. 53. 35. 55. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng. Để xem tin tức ngày mai thế nào. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Ԕiệc hái thuốc có tiên đồngԔvà câu bốn Ӧ#272. cũng thế. Nếu muốn tìm họ. Số hên: 6. 65. ngày mai sáng lạng. ắt ta có vô hạn xuân sắc. Thành công. Vì thính hảo tiêu tức. 3. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng. Đánh số hạp. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc. Số hên: 5. tốt. Thái được hữu tiên đồng. QUẺ SỐ 357 . Tốt đẹp. Rảnh nhàn thả bộ thiên đài. 5.Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất. cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. Tròn nợ tang bồng.

3. 57. không chần chờ. thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng. Thành công thất bại do trời định. Dũng vãng tiền hành. Phiền não phế can chớ nỉ nài. Phiền não cập phế can. QUẺ SỐ 359 . Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này. Hung trung bả trì đắc định.Trung lưỡng nhất dạ. 75. 53. hãy mau tiến hành. Nhất nhiên nhược hoàn thác. 35. Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy. Số hên: 7. LỜI BÀN Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán. ắt lỡ dịp may hiếm có. Nếu không đúng theo lời răn. 5. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ. Thành bại hà tất tại tâm. Đánh số hạp chút ít. . Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì. lúc đó không ai nài nỉ được nữa . Nẻo nọ đường này mình cứ đi. hậu hoạn e khó tránh. Địch nhân tự năng thụ khốn. chứ không nên hồ nghi. Bất như đã cán. Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. Nên tiến hành ngay.TRUNG TRUNG Địa Phong Thăng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Tâm tế đởm khả thắng. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng. Dù công việc hỏng chẳng hề chi. khác nhau. Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương. Thà rằng cố sức làm càng oai. Thở thương tướng chi nhiệm.

Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi. ắt ta có thể thấy được đạo. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui. dù công việc hỏng có hề chiԔ và câu chót lại nói Ԕẻo nọ đường ày n mình cứ điԔvậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng. Đánh số vừa phải. ta còn phải làm tiếp. Trời đất khi nào quá phụ người. chẳng sợ gì. LỜI BÀN Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. 35. thì việc sẽ lành và thành công. 59. Độ đức. táng chân linh. Cứ việc tính. 5. QUẺ SỐ 360 . Trái lại. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. Chung bất lạc hồng trần. Thành tân năng kiến đạo. Chớ loạn thanh tâm sự mất vui. cũng chẳng đủ để lo ngại. chớ ngại gian nan thì ắt nên công. Số hên: 9. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. làm hăng hơn. đừng cậy quyền oai mà làm trái.LỜI BÀN Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít. 58. QUẺ SỐ 361 . trời ít phụ người tốt. Cứ tính. luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. 53. 53. là vận thời ắt đến lo gì.HẠ HẠ Địa Phong Thăng Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Tốn Thiền niên khổ tu nhân. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. 35. 3. Đánh số vừa phải. thì lo gì. toại nguyện bình sanh. ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. thành bại do trời và do sức mình. Trái lại. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện. cứ ăn ở đạo đức. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn). tu nhân. 5. 85. 3. Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt. nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh. để tìm một tương lai huy hoàng. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. Nhiễu nhiễu. Số hên: 8. chớ lo.HẠ HẠ . Người đời ai cũng tin lời nói đó. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới. Như quẻ thơ nói rất rõ Ԕẩn thận làm gan.

63. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. thì mới khả dĩ yên lành. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ. Đánh số thua. mới mong. Số hên: 36. đều không đúng cách. e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng. cần phải mau mau thay đổi mới được. Tự tảo chí mộ. 60. Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. tùy thời thế. Đều trái cách. sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác. Cải huyền dịch triệt.Địa Lôi Phục Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Bô tí ư uyên. chớ bước vào vết xe đỗ. __________________ QUẺ SỐ 362 . như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. Thứ khả đồ toàn. cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay. Nước sâu bắt thú thật điên khùng. Không được tốt. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận. Cầu ngư ư sơn. Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý. thì còn làm gì được? Nên thay đổi. 30.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước. Công phu lực tổn.

Trong trường hợp này. QUẺ SỐ 363 . chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được. Khước ngộ nhất điểu khứ. Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan. Ấm dương tương khế. Công đã thành mà danh lại toại. hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. 63. Dục vật tân tân. 6. Cảnh tình quốc thái dân an. chim cũng không kiếm ăn được. chỉ nên chờ thời. yên vui thì cũng hưởng. Bất kiến từ công lai. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp. 36. mệt mà không công. Số hên: 1. Từ ông chẳng thấy đến đưa. Biểu tượng: chim. Hiện nay nước lửa trong hòa. chớ tính toán vô ích. 31. Duyên nhai khứ hóa độ. 13. Vận mà lại điêu linh. tiền trình thì bị kẹt. Vậy người đi xin làm gì có ăn. LỜI BÀN Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý.Thủ trì nhất mộc ngư. 16. Tham thiên tán địa. Đánh số chẳng hạp. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu. Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi. Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ. bất minh. Tay cầm một cái mỏ cày. có thể làm việc lớn được. và cũng một quẻ tốt đó. . Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. Bất thông. 3. Cám ơn trời đất nhân gian an lành. Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Thủy hỏa tương tế.

không chuyện gì là không xong. sự sự hanh thông như ý sở cầu. Vận thời đến lúc lên hương rồi. và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý. thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể.Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm.TRUNG TRUNG Địa Lôi Phục Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn . Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi. 3. Ngộ thường ngan. đắc tai. Leo cây quế khắp mình thơm ngát. chẳng còn gì lo âu nữa. Đánh số đều thông. 33. Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng. Số hên: 2. 62. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. cầu mưu vạn sự như ý. thử hỏi còn vui sướng nào hơn. và từ nay về sau nhứt là trong năm nay. QUẺ SỐ 364 . 6. Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. 3. Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn. Đắc duyên. Quá tốt. Nãn thân phức úc. ngày nay đã khác ngày qua. đắc lợi. đáo Quảng Hàn.TRUNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Tầm ngọc thỏ. 36. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này. Lưỡng tụ thạnh hương. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. 63. Biểu tượng: thỏ. LỜI BÀN Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. Số hên: 63. và sau này sẽ được an nhàn vui tươi. 26. Cứ tiến. 6. Vậy bạn hãy nên cố gắ��và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. 36. Đánh số hạp. tương quế phan. cố gắng phấn khởi anh hùng chí. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức. QUẺ SỐ 365 . Phàm trăm chuyện mưu tính hành động. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng.

Số hên: 4. . Dáo xứ hiển linh. Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi. Đánh số rất hạp. QUẺ SỐ 366 . Khuân phù tả hữu. vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa. Hãy nên rán sức mình ta. nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. Thổi phồng đào bới. 6. hãy tiến tới. Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện. LỜI BÀN Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. Tóm lại. lái lèo hướng đi. hiện đang chờ ta. 63. Quý nhân giúp đỡ. Lò trong lửa. 3. Gặp người cứ tính ngại chi. 43. Dạo này thần thánh lại theo. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. cát trong vàng. 36.Nhất cá thần đạo. mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý. Phùng nhân thuyết pháp. Sa lý kim. 46. vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang. Đan đỉnh thành. Tùy nhĩ khứ hành.THƯỢNG THƯỢNG Địa Lôi Phục Động Hào Lự Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Chấn Lô trung hỏa. người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm. Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương. Công lực dáo.

nguyện vọng chưa thể tới. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân". nếu bạn cầu thi cử. Đánh số hên. 63. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt. hạnh phúc. . 3. Như vậy. để tự nhiên nó đến. 6. thì mới thành công. QUẺ SỐ 367 . hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. vân trình. 56. hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. 63. 35. ắt có ngày thành đạt toại nguyện. Nay đi muôn dặm. Cùng nhau cứu vớt sơn hà. mong cho mau xong mau thành. LỜI BÀN Quẻ này bảo ta rất nên đi xa. cố gắng làm thì sự ắt thành. chớ không ngồi chờ thời. Số hên: 3. Đồng tâm cộng tế. đãi cát tìm vàng. Kiến lập huân danh. đừng thối chí ngả lòng. Phải làm. vận tình của bạn muôn dặm. Chớ ngồi trông mà nên. Đánh số hạp ít. công danh thì chắc chắn Ԕiếm bảng đề danhԔđấy. Tốt đẹp. 65. Số hên: 36. cố gắng. mới đạt được ý muốn. đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. 66. Rồng mây gặp hội. 6. Khước ngọ kiến tri âm. Khai lò nổi lửa. Lập nên công việc danh ca vang lừng. quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau. cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến. Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. Phỉ chí nam nhi. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Thử khứ vạn lý trình. nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn. muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới. 5.LỜI BÀN Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được.

QUẺ SỐ 369 . tốt. Hỉ hỉ. Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì. LỜI BÀN Quẻ này chủ mọi việc đều như ý. Chi chi khả tài. Tốt đẹp. Đánh số hên. Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân. gái có chồng sang. Thích kiến hoà khai. Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. 6. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. Tất cả vườn cây đều hái được. ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp. Cành nào cành nấy cũng xuê xang. 63. 76. Số hên: 7. Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng. sự sự như ý sở cầu.QUẺ SỐ 368 . bất cứ ở đâu cũng yên thân.HẠ TRUNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . Trai được vợ hiền.THƯỢNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Tầm phương xuân nhất. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. 36. hạnh phúc một đời. 3. nhứt về tình duyên. Đóa đóa kham trích. cành nào cũng tốt. 67. Bông nào cũng tươi. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn.

Khoái đổ thái bình. QUẺ SỐ 370 . 68. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quần thần ý tự nhiên". 86. công danh càng mau may mắn. Cọp thì phải ở . người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. hơn nữa. ắt sẽ không lợi. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. 36. Bởi vậy. 63. 6. Văn võ quần thần ý tự nhiên. Dù gan lúc đó chẳng ra gì. Mây nổi lên thì rồng được thế. LỜI BÀN Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy. Vi văn vi vũ. Công danh. quân quân thần thần. giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. bạn lứa chia ngọt sẻ bùi. Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. Nhứt là đường đời. Xung tiện trực thiên. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Đánh số hạp. Phi phú do hữu thú. nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ. Biểu tượng: rồng. Chẩm tư sơn ông. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. vân tiện hưng. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. LỜI BÀN Quẻ này cũng chủ thẳng bước thang mây. triệu chứng hạnh thông đủ mặt. Cọp xuống đồng bằng bị chó khi. Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. Thú vị còn đây kể phú chi. tốt.TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Hổ xuất kim bảng. 3. Tốt đẹp phong vân gặp hồi. Hữu dũng dịu hà tế.Long nhất ngâm. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền. Thái bình tiên cảnh nay mau thấy. Số hên: 8. Làm thợ lao tư hợp tác. vinh hiển trọn đời.

69. Đánh số chẳng hên.rừng núi.HẠ HẠ Địa Hỏa Minh Di Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly Quá dương trường. Ngũ lăng cừu mã. Cố hương thân quyến chớ quên màng. Thường tư cố hương. 30. 73. Số hên: 9. hoặc giả là phải lấy chữ ԔghĩaԔthì mới được yên lành hơn. QUẺ SỐ 371 . Nước bước đường đi đã dễ dàng. 70. Hanh thông. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng. Toại nguyện công thành nên hãy nhớ. Số hên: 37. nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người. hay nếp sống cũ. LỜI BÀN Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. Biểu tượng: cọp. Nhập khang trang. 3. Qua rồi gai gốc đến khang trang. nhưng quẻ nhắn nhủ rằng. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn. thời vận của bạn. ԑua gai gốc đến khang trangԔđó là quẻ cho hay rằng. nên phải cố gắng cầu tiến đi. ngày vui sướng sắp về với bạn. khi sự cầu mưu đã thành như ý. 6. chó. 63. Đánh số hạp. tình đời thương như thế. mà khó tính và e thất bại. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. dầu sao cũng có thú vị hơn. Chớ từ bỏ cảnh cũ. Người xin được quẻ này co i như xin được quẻ tốt. 96. hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp. 36. vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi. QUẺ SỐ 372 .TRUNG THƯỢNG Địa Hỏa Minh Di Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Ly . đừng có trăng rồi phụ đèn. đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa.

Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. 31. hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc. Nguyên viển lưu trường. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng. Triển ấp thư hoài. Thủy lạo thao thao. và sức nước càng chảy mạnh. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn. Đánh số xuôi. Hiện nay thế nước thao thao. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. nên lửa khó sáng lắm. LỜI BÀN Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. Nước đang khắc lửa. Hỏa diệt kỳ quang. Số hên: 1. Biết bao khách quý trùng trùng tự lai. LỜI BÀN Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. bất minh. thất bại. cho nên khi vui. dang dỡ. 73. cảng tượng thật vô cùng hoan lạc. Vui mừng thiết tiệc lầu đông. Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo. Quẻ ý mách rằng. chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. Người khách quý trở về chung vui với nhau. vì thế chỉ nên chờ thời. Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực. 71. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. . cùng xướng họa vang ca.HẠ TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Đông các duyên khai. sáng mờ. 3.Hỏa tao thủy khắc. 17. QUẺ SỐ 373 . Hòa ca nhạc tấu êm tai. chấn hưng sự nghiệp. Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào. cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. nên cái sáng của lửa lu mờ. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. 13. 7. Bất thông. Giai khách tự lai. Cao ca xướng họa.

và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay. Làm ăn phải để ý. Đánh số tốt đẹp. 27. 73. hanh thông. 72. QUẺ SỐ 375 . Đánh số ít lợi. Thế giới tự thanh tươi. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý. 7. 3. LỜI BÀN Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn.TRUNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Thế giới tự thanh minh. Vừa phải. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng. Số hên: 2. không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ. cầu sự bình bình. 2. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. Tu phòng tao hỏa. Vì thử có liều lĩnh lên đường. 32. 70.THƯỢNG THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Ý quẻ nói. quý khách vui hát ca vang. nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy. vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông. Mới tránh họa cho người. bình thường. Nào hay đã hết lời. an phận cho qua thời đã.Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng. 37. QUẺ SỐ 374 . không có gì vui buồn đáng kể. bất tất cầu tiến làm gì. 7. Bất tri tuyệt. Dã điệp yếu tiểu tâm. 72. 37. hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường. thời vận đến kỳ. Số hên: 3. Tốt đẹp.

Tu khích lãng. Người lão thành trì trang. Đinh đinh xung Hán Dẩu. 47. Cây chắc cành dài đâu sợ gió. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẻ được hanh thông. LỜI BÀN Quẻ này có tượng mía già càng ngon. 34. sự đời không khó. 3. 37.Khiêu long môn. như xưa có câu nói Դhực đắc khổ. Đánh số tốt. 74. Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau. Số hên: 4.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Sơn thượng hữu cổ thụ. Hổ báo vốn là loài kỳ lạ. lo gì. nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót. Vui cùng trời đất sống lâu mà. vận hanh thông đến rồi. trung khổ phương vị nhân thượng nhânԔ Nghĩa là chịu nổi cay đắng thì mới nên người vậy. mà mọi người thường không tưởng được. chi cánh trường. Lôi điện oanh oanh. Phải cố gắng. 7. Muốn qua cửa rồng phải hăng. Chờ khi sấm sét ầm ầm. Trên non có sống cây tùng già. như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. Cán lão. LỜI BÀN Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù. chỉ khó tự nơi mình. gừng già thêm cay. mới nên công. không . Thiên địa sinh sài cửu. Dũng được vạn trượng. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn. nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. Vọt cao muôn dặm công thành danh thơm. một ngày kia có chổ tựa nương tự nhiên đổi khác. QUẺ SỐ 376 . Biểu tượng: rồng. 73. Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. Đứng sững giữa trời sắc chẳng phai.

Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên. 7. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta rất ít khi thay đổi công việc làm ăn. QUẺ SỐ 377 . Tốt xấu cuối cùng số đã ghi. nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. 7. 73. kiếp sống có là bao. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế. 57. Số hên: 3. số dĩ định. 53. và đó cũng là ý quẻ này đấy. 6.HẠ THƯỢNG Địa Trạch Lâm Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài Phỉ báng ngôn vật kế. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. rất hữu ích hơn cho bạn đó. Đâu bằng an phận chẳng lo gì. như cây tùng già sống trên núi cao. quá kinh nghiệm. nhưng cây tùng ấy cây chắc. người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. 75. LỜI BÀN Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. chẳng sợ tai ương. tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn. 3. 36. Số hên: 5. 73. Lục lục phù sinh. 37. cành dài gió sương chẳng làm gì được. mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԔ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta. Những lời phỉ báng kể làm chi.coi thường. 67. Lăn lóc trần gian trong cuộc sống. tuy hơi chịu với sương gió. Tương lai vững. tự suy tính mà hành sự. Đánh số hạp. Bất như an phận. Đánh số hạp. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu. 76. Bởi thế. Tốt đẹp quá dày dạn. 37. giàu sang. lo lắng vô ích. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không. họa hại. Số mệnh định sẵn. QUẺ SỐ 378 . Luận đáo đầu lai.TRUNG TRUNG Địa Trạch Lâm Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Đoài . Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến chuyển. đừng bồn chồn chẳng ích gì. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi.

gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy. Diệc tóan hảo xứ. nhàn tản rong chơi. . Hằng ngày vất vả đã đành. 73. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không. chẳng vùi phẩm danh. ù Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. Giúp người cứu thế. tan thây giúp người. nhưng cũng có thể yên lòng được. chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. cũng nên cười. Dù hy sinh. phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc. Dạ gian đa hảo mộng. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. Hà như dạ thổn thổn. Cúng trời cúng đất. Tuy táng thân. chẳng vùi phẩm danhԔ Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. Phận heo đành chịu số này. chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. sức mình có thể đem cho đời dùng được. Nhật lý đa lao hình. Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo. Vì câu thơ chót có nói Ԥ hy sinh.Nhất đầu trư. Nhưng theo quẻ cho biết. Ban ngày cực khổ rán lo. 77. Khả tế thiên địa. Số hên: 3. Biểu tượng: heo. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia. tài mình. LỜI BÀN Quẻ này chủ thân mình.THƯỢNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhất Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Dữ kỳ nhật doanh doanh. 7. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc. 37. QUẺ SỐ 379 . Đánh số rất tốt. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu.

Cuộc đời lên hương. gặp may mắn như gió đông. 79. cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu. Cùng nhau mừng rỡ một hơi. Đại gia át thái. không nên bắt cá hai tay. Số hên: 9. thỏa giấc mộng hường. 78. Như thế. có phúc thì cũng hưởng. bỏ đi điều dở.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Nhị Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Đông phong lai. thổi gió đông. cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời. Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. Sướng ấm tan bôi. LỜI BÀN Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về. việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai. lao lực thì lắm mộng lành. Những việc cầu mưu của bạn. Đánh số hạp. 7. LỜI BÀN Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. cứ để nó tự nhiên phát triển. Đánh số hạp ít. . Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn. Cứ tính. QUẺ SỐ 380 . Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình.Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần. đừng lo làm gì. Càng lo càng quẩn trí. 73. 37. và đừng quá bận tâm. Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. Trời quang đãng. chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá. Hoa tự khai. Số hên: 8. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ. e sanh ra nản chí thì không hay. 97. nhứt là việc Դiểu đăng khoaԔchắc mắn trong tay rồi. 3. 7. nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông. 3. bông nở đẹp. Sau sẽ được yên vui. 37. 73. Thời vận của bạn hiện nay. nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở. khen đẹp. ý quẻ mách rằng: cứ làm. 87.

LỜI BÀN Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh. Làm ăn suy nghĩ mới thành. tinh thần càng rối loạn mờ ám. 8. Cao lương mỹ vị. 83. Vậy những việc cầu mưu của bạn. Uống nước ăn rau vẫn vui. Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau. 80. tỏ ra cái ý chẳng tham vọng. ăn chẳng cần no. vừa đủ là được. Phản sử tâm mông. sư vô cầu anԔđể nói lên cái chí của họ. ở cũng chẳng cần ấm.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tứ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn . Lạc tại kỳ trung. thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. Đánh số hạp ít. và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. 3. 30. Số hên: 38. Chớ tham vọng nhiều. ԑuân tử thực vô cầu bảo. xa xỉ. Càng huy hoắc. và phải bớt lòng tham thì mới nên công. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì. hãy nên tính kỹ. Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu. Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh.QUẺ SỐ 381 . QUẺ SỐ 382 . Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang.TRUNG THƯỢNG Địa Thiên Thái Động Hào Tam Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Sơ thực ẩm thủ. điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao.

Bình địa nhất thanh lôi. và mặt khác. Tây thành thời hậu. 83. Có chí thì nên. bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. Số hên: 2. 8. Long xà mới hiển sức kinh hồn. 18. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp. sau này sẽ đạt thành mỹ mãn. Đại lực khai cương. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng. QUẺ SỐ 383 . rắn. LỜI BÀN Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. Chờ khi gặt hái đến thời. Sừng nó mọc ra có thấy không. Phương hiển long xà lục. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình. Đánh số tốt. 8. hả cười hân hoan. thời vận tốt lành với mình. vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng. Đánh số rất tốt. vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy. ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. có công mài sắt có ngày nên kim. Hanh thông. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm. đấy là lúc công thành danh toại.TRUNG TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Xà khả hóa long. 3. 81. Đầu giốc tương sức. 23. Rắn này có thể biến thành rồng. Ằt đầy kho gạo.Vậy. 38. gạo lúa đầy kho.Hoàng ngưu tịch thổ. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh. Bò vàng khẩn đất làm mùa. Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng). . Số hên: 1. 38. chẳng lo mất mát đi đâu. 83. Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi. đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy. 23. LỜI BÀN Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. 3. Cốc mễ doanh thương. Biểu tượng: rồng. 32.

ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn.QUẺ SỐ 384 . 8. Đem đi vượt biển ắt nên công. . việc lớn có thể thành. Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng. Khó khăn. LỜI BÀN Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao.HẠ TRUNG Địa Thiên Thái Động Hào Lục Ngoại Quái: Khôn Nội Quái: Càn Cửu hoa sơn đỉnh. Thủ khứ tiền hành. không có gì trở ngại sai lầm cả. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu. như quẻ thơ trên đã tả. Tử khí đằng đằng. thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý. đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần. phải leo lên đỉnh núi. Di tân nhất chu. mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp. 83. Đánh số hạp ít. 3. Trên có một thuyền để sẵn đó. cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi. 33. mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. Rất có ích chứ. Số hên: 38. Nếu hỏi vận trình nào khả thông.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->