LUAÄN VAÊN TOÁT Tp.HCM.

THAÙNG NGHIEÄP 2000 3 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍMINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN

ÑEÀ TAØI :

KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG GHEÙP KEÂNH, LUOÀNG 2 . . . 140MBIT/S SIEMENS

GVHD
SVTH

: HOÀ VAÊN CÖØU
: NGUYEÃN ÑÖÙC HÖNG

LÔÙP MSSV

: 95KÑÑ : 95101286

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

ÑEÀ TAØI : KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG GHEÙP KEÂNH, LUOÀNG 2 … 140MBIT/S SIEMENS

Giaùo vieân höôùng daãn : HOÀ VAÊN CÖØU Sinh vieân thöïc hieän HÖNG Lôùp : 95KÑÑ : NGUYEÃN ÑÖÙC

Tp.HOÀ CHÍ MINH.Thaùng 3-2000

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

2 Trang

Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp.Hcm Chuû Nghóa Vieät Nam Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Töï do - Haïnh phuùc Thaønh phoá Hoà Chí Minh --------oOo---------------oOo--------

Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Ñoäc laäp -

KHOA : ÑIEÄN BOÄ MOÂN : ÑIEÄN TÖÛ

NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… Khoùa : …………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………… Ngaønh : …………………………………………………. ……………………………………………………………………………… 1. Ñaàu ñeà luaän vaên : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 2. Cô sôû ban ñaàu : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh vaø tính toaùn : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 4. Caùc baûn veõ vaø ñoà thò : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… 5. Caùc boä phaän höôùng daãn :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

3 Trang

boä ………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………

Phaàn

Hoï vaø teân caùn

6. Ngaøy giao nhieäm vuï : ……………………………………………………………………………………… ……………… 7. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï : ……………………………………………………………………………………… Thoâng qua boä moân Ngaøy …… thaùng …… naêm 2000 Caùn boä höôùng daãn Chuû nhieäm boä moân

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

4 Trang

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
…………………… …………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

5 Trang

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

6 Trang

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN
…………………… …………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

7 Trang

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

8 Trang

Lôøi caûm taï
Sinh vieân thöïc hieän xin chaân thaønh caûm ôn : - Thaày HOÀ VAÊN CÖØU, ngöôøi ñaõ taän tình Höôùng daãn em trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi naøy. - Khoa ÑIEÄN tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Tp.HCM ñaõ giuùp ñôõ, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho em trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi. - Taát caû caùc THAÀY COÂ ñaõ vaø ñang coâng taùc taïi tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Tp.HCM cuøng taát caû baïn beø ñaõ taän tình giuùp ñôõ vaø chæ baûo em trong suoát thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng vaø ñaõ coù yù kieán ñoùng goùp vaø giuùp ñôõ em xaây döïng vaø hoaøn thaønh taäp ñoà aùn naøy. Sinh hieän vieân thöïc

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

9 Trang

Lôøi môû ñaàu
Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, vieãn thoâng vaø caùc öùng duïng cuûa noù ñaõ khoâng coøn xa laï vôùi chuùng ta. Nhu caàu veà thoâng tin ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng vaán ñeà thieát yeáu ñoái vôùi haàu heát caùc quoác gia treân theá giôùi. Trong xu höôùng phaùt trieån cuûa nuôùc ta hieän nay, ngaønh Böu Chính Vieãn Thoâng luoân ñöôïc öu tieân phaùt trieån vaø laø moät trong soá nhöõng ngaønh phaùt trieån maïnh meõ nhaát. Ngaønh phaûi kòp thôøi naém baét caùc kyõ thuaät môùi vaø tieân tieán treân theá giôùi, naâng cao khaû naêng vaø chaát löôïng cuûa heä thoáng, laép ñaët nhieàu traïm vieãn thoâng vaø hoaøn thieän hoùa heä thoáng soá treân toaøn maïng … . Nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thoâng tin cuûa caû nöôùc. Vì theá vieäc chuù troïng ñeán heä thoáng truyeàn daãn cuõng ñöôïc ñöa leân öu tieân haøng ñaàu. Hieän nay, Siemen laø moät trong nhöõng haõng vieãn thoâng haøng ñaàu treân theá giôùi, caùc thieát bò cuûa haõng ñang ñöôïc söõ duïng roäng raõi treân khaép caùc tænh thaønh trong caû nöôùc. Heä thoáng truyeàn daãn cuûa Siemen theo tieâu chuaån cuûa Chaâu AÂu coù öu ñieåm cao veà phaân caáp gheùp keânh, luoàng trong maïng truyeàn daãn. Tröôùc xu höôùng ñoù, cuøng vôùi söï phaân coâng cuûa boä moân ñieän töû vaø söï taän tình giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân höôùng daãn , em ñaõ tieán haønh khaûo saùt heä thoáng thieát bò gheùp keânh, luoàng 2Mbit/s … 140Mbit/s cuûa haõng Siemen vôùi mong moûi naém baét ñöôïc nhöõng vaán ñeà neàn taûng, coát loõi cuõng nhö caùch thöùc khai thaùc vaø hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Do ñaây laø laàn ñaàu tieân thaâm nhaäp vaøo moät lónh vöïc môùi neân sai soùt laø ñieàu khoâng traùnh khoûi. Em raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa quyù thaày coâ vaø cuûa caùc baïn. Ngaøy 18 thaùng 3 naêm 2000 Sinh vieân thöïc hieän

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

10 Trang

MUÏC LUÏC
Chöông 1: NGUYEÂN LYÙ HEÄ THOÁNG GHEÙP KEÂNH SOÁ 1.1 Gheùp keânh phaân thôøi gian TDM 1 1.2 Nguyeân lyù heä thoáng gheùp keânh soá 2 1.3 Phöông phaùp gheùp keânh soá 3 1.4 Gheùp keânh sô caáp 4 1.5 Vaán ñeà ñoàng boä 8 1.6 Gheùp keânh caáp cao 9 Chöông 2: ÑAÚNG CAÁP GHEÙP KEÂNH SOÁ CAÄN ÑOÀNG BOÄ PDH 2.1 Caáu truùc khung thôøi gian trong heä thoáng gheùp keânh soá. 13 2.2 Heä thoáng phaân caáp gheùp keânh soá caän ñoàng boä PDH. 16 2.3 Phaân bieät caáp caáp gheùp keânh PDH.19 2.4 Öu nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng gheùp keânh PDH. 19 2.5 So saùnh PDH vaø SDH. 20 Chöông 3: THIEÁT BÒ GHEÙP KEÂNH SOÁ DSMX 2/34C 3.1 Sô ñoà khoái chöùc naêng vaø hoaït ñoäng cuûa thieát bò gheùp keânh DSMX 2/34C 23 3.2 Sô ñoà maët maùy 25 3.3 Card phaùt trong thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C 25

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

11 Trang

3.4 Maïch giao tieáp ngoõ vaøo 2Mbit/s 31 3.5 Khoái gheùp luoàng 31 3.6 Khoái giao tieáp 34Mbit/s 31 3.7 Card thu trong thieát bò DSMX 2/34C 32 3.8 Khoái phaân luoàng 34 3.9 Maïch giao tieáp ngoõ ra 2Mbit/s 35 3.10 Caøi ñaët DIL-SWITCHES, DIP-FIX trong card thu 35 3.11 Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa thieát bò DSMX 2/34C 36 3.12 Card cung caáp nguoàn cho card phaùt vaø card thu 37 3.13 Boá trí caùp vaø kieåm tra luoàng 2Mbit/s, 34Mbit/s 40 Chöông 4: THIEÁT BÒ GHEÙP KEÂNH SOÁ DSMX 34/140C 4.1 Giôùi thieäu toång quaùt 43 4.2 Phaân tích sô ñoà khoái thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C 45 4.3 Card chuyeån ñoåi ñieän aùp 47 4.4 Maïch xöû lí luoàng soá 34Mbit/s ngoõ vaøo 51 4.5 Maïch gheùp luoàng soá 34Mbit/s taïi ngoõ vaøo 51 4.6 Maïch gheùp luoàng 52 4.7 Maïch phaân luoàng 52 4.5 Maïch xöû lí luoàng soá 34Mbit/s taïi ngoõ ra 53 4.9 Caøi ñaët DIP-FIX treân card DSMX 34/140C 53 4.10 Caùc tieâu chuaån kó thuaät 54 4.11 Boá trí caùp vaø kieåm tra luoàng 34Mbit/s, 140Mbit/s 56

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

12 Trang

Chöông 5: ÖÙNG DUÏNG- KHAI THAÙC VAØ BAÛO QUAÛN THIEÁT BÒ 5.1 ÖÙng duïng 58 5.2 Keát noái trong heä thoáng 60 5.3 Khai thaùc vaø baûo döôõng caùc thieát bò 66

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

13 Trang

Chöông 1: NGUYEÂN LYÙ HEÄ THOÁNG GHEÙP KEÂNH SOÁ
1.1 Gheùp keânh phaân thôøi gian TDM : (time devison
multipexing) Khi coù hai tín hieäu töông töï trôû leân ñöôïc truyeàn daãn treân moät keânh thoâng tin, ta thöôøng söû duïng moät trong hai phöông phaùp sau ñeå lieân keát hai hay nhieàu tín hieäu rieâng leû naøy laïi vôùi nhau .

1.1.1 Gheùp keânh phaân taàn soá:
Caùc tín hieäu ñöôïc xöû lí sao cho chieám caùc khoaûng taàn soá rieâng trong daûi taàn nhöng ñeàu ñöôïc truyeàn ñi trong cuøng moät thôøi gian. Hay noùi caùch khaùc laø caùc tín hieäu ñöôïc truyeàn ñi ñoàng thôøi nhöng taàn soá ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi .

1.1.2 Gheùp keânh phaân thôøi gian:
Khi kyõ thuaät truyeàn daãn tín hieäu analog phaùt trieån ñeán phöông phaùp truyeàn tín hieäu rôøi raïc PAM thì kyõ thuaät gheùp keânh chuyeån sang phöông phaùp môùi laø gheùp keânh theo thôøi gian. Trong phöông phaùp naøy: * Caùc tín hieäu coù cuøng taàn soá nhöng ñöôïc truyeàn treân keânh thoâng tin taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau. * Moãi tín hieäu analog ñöôïc laáy maãu taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau. Trong heä thoáng TDM coù hai vaán ñeà aûnh höôûng ñeán kyõ thuaät gheùp keânh ñoù laø vaán ñeà ñoàng boä vaø dung löôïng cuûa caùc keânh. Ñoàng boä laø chæ tieâu thöù nhaát cuûa quaù trình gheùp keânh theo thôøi gian. Vieäc ñoàng boä khung caàn thieát ñeå xaùc ñònh chính xaùc ñieåm baét ñaàu cuûa moät nhoùm xung maãu, ñoàng boä bit xaùc ñònh chính xaùc caùc xung maãu trong moãi khung. Giaûi quyeát ñoàng boä baèng caùch ngoaøi caùc xung rôøi raïc PAM cuûa N keânh thoaïi ngöôøi ta coøn truyeàn theâm caùc xung ñoàng boä khung, kí hieäu laø F. Xung ñoàng boä ñöôïc phaân bieät vaø khaùc vôùi daïng xung PAM cuûa tin töùc baèng caùch taïo xung F coù bieân ñoä v(t) > V(PAM) hoaëc taêng ñoä roäng xung F gaáp ñoâi ñoä roäng xung tín hieäu. Vaán ñeà thöù hai cuûa quaù trình gheùp keânh theo thôøi gian laø dung löôïng keânh gheùp bò giôùi haïn bôûi chu kì laáy maãu T=1/2f (vôùi f laø baêng taàn cuûa tín hieäu thoaïi). Trong khoaûng moät chu kì T ta gheùp n xung cuûa N keânh

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

14 Trang

thoaïi vaø moät xung ñoàng boä F. Dung löôïng keânh gheùp phuï thuoäc vaøo ñoä roäng xung vaø khoaûng caùch nhaän bieát giöõa hai xung.

1.2 Nguyeân lyù heä thoáng gheùp keânh soá :
1.2.1 Nguyeân lí :
Gheùp keânh soá döïa treân nguyeân lyù sau : ∗ Xaây döïng treân cô sôû gheùp keânh phaân thôøi gian TDM. ∗ Tín hieäu gheùp coù daïng xung PAM hay tín hieäu soá PCM. Khi kyõ thuaät PCM ra ñôøi thì caùc heä thoáng gheùp keânh TDM chuyeån sang heä thoáng gheùp keânh soá baèng caùch gheùp theâm boä maõ hoùa vaø giaûi maõ (boä maõ hoùa laø boä xöû lyù tín hieäu töø analog sang digital, boä giaûi maõ laø boä bieán ñoåi tín hieäu töø digital sang analog).

1.2.2 Sô ñoà nguyeân lí heä thoáng gheùp keânh soá :
Keânh 1 LPF Laá y ma ãu

Löôïn g töû hoùa

A/D

Data out Inter -face Mux

LPF

Khueác h ñaïi

Giö õ ma ãu Löôïn g töû hoùa

D/A

Keânh N

LPF

Laá y ma ãu

A/D Data in Demu x D/A Interface

LPF

Khueác h ñaïi

Giö õ ma ãu

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

15 Trang

Tín hieäu thoaïi töø keânh 1 ñeán keânh n laàn löôït qua boä Hybrid sau ñoù qua maïch loïc thoâng thaáp LPF ñeå giôùi haïn baêng taàn (0…4Khz). Vieäc laáy maãu ñöôïc thöïc hieän ôû maïch laáy maãu (sampling) ñeå taïo tín hieäu PAM vôùi taàn soá laáy maãu f= 8Khz. Caùc tín hieäu PAM naøy ñöôïc ñöa qua maïch löôïng töû (quantizing) ñeå gaàn ñuùng hoùa caùc xung PAM xuaát hieän gaàn caùc möùc chuaån. Sau ñoù, tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán boä maõ hoùa, taïi ñaây moãi xung PAM seõ ñöôïc maõ hoùa thaønh moät chuoãi tín hieäu soá vaø laàn löôït ñöôïc ñöa vaøo thieát bò gheùp keânh soá (Mux) thieát bò naøy seõ gheùp töøng chuoãi 8 bit tín hieäu soá cuûa N keânh. Ñoái vôùi ñöôøng thu, tín hieäu thu veà döôùi daïng soá PCM ñöôïc ñöa qua boä phaân keânh (Demux) seõ laàn löôït phaân töøng cuïm 8 bit ñeå ñöa veà caùc keânh töông öùng töø keânh 1 ñeán keânh n, töø ñoù qua boä giaûi maõ, boä giöõ maãu, boä khueách ñaïi, boä loïc thoâng thaáp ñeå thu laïi baêng taàn tieáng noùi ñöa veà caùc keânh thoaïi. Thieát bò giao tieáp (Interface) seõ thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi maõ tín hieäu soá thích öùng vôùi maõ truyeàn daãn. Ngaøy nay, coâng ngheä ñieän töû phaùt trieån maïnh, heä thoáng gheùp keânh soá thöïc hieän gheùp caùc doøng bit tín hieäu soá, töùc laø moãi moät keânh thoaïi ñeàu coù moät boä maõ hoùa vaø giaûi maõ rieâng bieät. Nhö vaäy quaù trình gheùp keânh laø quaù trình gheùp chuoãi tín hieäu soá.

1.3 Phöông phaùp gheùp keânh soá:
∗ Ñaëc ñieåm: - Döïa treân cô sôû kyõ thuaät gheùp keânh phaân thôøi gian . - Tín hieäu gheùp coù daïng xung PAM hay tín hieäu soá PCM. - Coù boä maõ hoùa A/D vaø giaûi maõ D/A trong caáu truùc. Caùc tín hieäu soá töø caùc boä maõ hoùa A/D seõ ñöôïc gheùp laïi vôùi nhau ñeå ñöôïc truyeàn daãn nhôø boä gheùp keânh Multiplex. Coù hai phöông phaùp gheùp keânh soá laø phöông phaùp gheùp xen keõ töøng bit vaø phöông phaùp gheùp xen keõ töøng doøng.

1.3.1 Gheùp xen keõ töøng bit :(gheùp theo xung PAM)
Chæ coù moät boä A/D vaø D/A cho N keânh gheùp. Giaû söû caùc keânh thoaïi töông öùng vôùi chuoãi tín hieäu soá nhö sau : Heä thoáng A coù doøng tín hieäu soá : A1 A2 A3…An Heä thoáng B coù doøng tín hieäu soá : B1 B2 B3…Bn

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

16 Trang

Heä thoáng C coù doøng tín hieäu soá : C1 C2 C3…Cn Boä gheùp keânh theo phöông phaùp xen keõ töøng bit seõ thöïc hieän gheùp caùc keânh A, B, C thaønh chuoãi bit soá nhö sau : A2 B2 C2 A3 B3 C3 ……… An Bn Cn … Ñoä roäng 1 bit tröôùc vaø sau khi gheùp baèng nhau. Tuy nhieân, phöông phaùp gheùp keânh naøy coù moät soá nhöôïc ñieåm nhö : Khi gheùp sai 1 bit thì truyeàn sai ñi moät khung. Bò giôùi haïn bôûi soá keânh thoaïi, neáu soá keânh thoaïi caøng nhieàu thì caøng khoù thöïc hieän vì ñoøi hoûi toác ñoä gheùp phaûi cao. Phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng cho taát caû caùc heä thoáng coù ñaúng caáp lôùn hôn 2Mb/s vaø khoâng ñöôïc duøng trong gheùp keânh cô sôû. Ñeå gheùp keânh cô sôû ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp gheùp keânh xen keõ töøng doøng. 1.3.2 Gheùp xen keõ töøng doøng: (gheùp theo chuoãi bit soá) ∗ Ñaëc ñieåm: Söû duïng moät maïch A/D hay D/A rieâng bieät cho töøng keânh. Khi tín hieäu thoaïi ñi qua boä maõ hoùa A/D seõ taïo thaønh moät doøng tín hieäu soá coù n bit. Gheùp theo phöông phaùp xen keõ töøng doøng seõ gheùp töøng cuïm n bit cuûa töøng keânh laàn löôït vaøo trong moät khung. Ta coù theå bieåu dieãn phöông phaùp naøy nhö sau : Heä thoáng A coù doøng tín hieäu soá : A1 A2 A3 … An Heä thoáng B coù doøng tín hieäu soá : B1 B2 B3 … Bn Heä thoáng C coù doøng tín hieäu soá : C1 C2 C3 … Cn Boä gheùp keânh theo phöông phaùp xen keõ töøng doøng seõ thöïc hieän gheùp caùc keânh A, B, C thaønh chuoãi bit soá nhö sau : A1 A2 A 3 … B1 B2 B3 … C1 C2 C3 … An Bn Cn Nhö vaäy, ñoä roäng cuûa moät doøng töông öùng vôùi moät keânh laø F1=125/N Ñoä roäng xung cuûa moät bit laø : t=125/N.n ∗ Nhaän xeùt : Phöông phaùp naøy vaãn giöõ ñöôïc caáu truùc caùc bit tín hieäu cuûa töøng keânh treân ñöôøng truyeàn. Vieäc ñoàng boä deã thöïc hieän. Phöông phaùp naøy ñöôïc choïn ñeå gheùp keânh sô caáp vì coù toác ñoä gheùp chaäm. Tuy nhieân, ñeå quyeát ñònh toác A1 B1 C1

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

17 Trang

ñoä truyeàn daãn thì phaûi löïa choïn soá löôïng bit treân moät doøng cho thích hôïp.

1.4 Gheùp keânh sô caáp :
Heä thoáng gheùp keânh sô caáp coù hai phaân caáp : - Phaân caáp gheùp 24 keânh (PCM 24) coù toác ñoä truyeàn daãn laø 1544Kb/s cuûa Baéc Myõ vaø Nhaät Baûn. - Phaân caáp gheùp 32 keânh (PCM 32) coù toác ñoä truyeàn daãn laø 2048Kb/s cuûa Chaâu AÂu.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

18 Trang

1.4.1 Heä thoáng PCM 24 (USA & JAPAN)
Heä thoáng PCM 24 keânh
1 2 MULT PCM24 24

Chanel 1 Chanel 2 Chanel 24

1,544Mbit/s HDB3 out 1,544Mbit/s HDB3 in

Heä thoáng gheùp keânh PCM Baéc myõ vaø Nhaät söû duïng caùc töø maõ 8 bit vaø löôïng töû theo quy luaät µ =225, toác ñoä truyeàn daãn cuûa heä thoáng laø 1544Kb/s vaø coù theå ñöôïc söû duïng nhö luoàng bit ñaàu vaøo ñeå gheùp caùc luoàng bit caáp cao hôn. Caáu truùc khung PCM 24 ñöôïc phaân boá nhö sau :
1 Fram = 125µs = 193bit T TS1 TS2 TS24

1 2 3 4 5 6 7 8

Khung PCM 24 coù 24 khe thôøi gian (24 time slot) cho pheùp gheùp 24 keânh thoaïi. Vì 24 keânh thoaïi rieâng bieät ñöôïc keát hôïp trong moät khung vaø moãi moät keânh ñeàu ñöôïc laáy maãu, löôïng töû vaø maõ hoùa ñeå taïo ra töø maõ 8 bit, neân trong moät khung seõ coù 24.8 = 192 bit data. Maët khaùc, ñeå cung caáp tín hieäu ñoàng boä khung, ngöôøi ta duøng theâm moät bit ñoàng boä goïi laø bit T (bit ñaàu tieân trong khung). Do vaäy, trong moät khung 125µs seõ coù 193 bit goàm 192 bit data vaø moät bit ñoàng boä khung. Trong thöïc teá, ñeå heä thoáng vaø quaûn lyù söï ñoàng boä cuûa heä thoáng, ngöôøi ta gheùp nhieàu khung laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh moät ña khung (Multifram). Töø maõ ñoàng boä khung ñöôïc caáu truùc bôûi caùc bit ñaàu tieân cuûa moãi khung ôû moät soá khung nhaát ñònh. Vieäc taïo ra caáu truùc ña khung cuõng laøm naûy sinh vaán ñeà laø khi xaûy ra maát ñoàng boä khung thì cuõng maát luoân caû ñoàng boä ña khung . Caùc bit cuûa hai loaïi ñoàng boä khung vaø ñoàng boä ña khung ñöôïc ñaët xen keõ giöõa caùc khung keá tieáp nhau.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

19 Trang

Trong heä thoáng gheùp keânh PCM 24. Ña khung coù caáu truùc goàm12 khung lieân tieáp töø F1 ñeán F12, trong ñoù : - Töø maõ ñoàng boä ña khung laø 101010 ñaët ôû caùc khung leû. - Töø maõ ñoàng boä ña khung laø 00111S ñaët ôû caùc khung chaün.
12 Fram = 12.125µs = 1,5ms F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 1 0 0 0 1 1 1 A S B 1 0 1

F10 F11 F12 0

Trong ñoù: - Bit S laø tín hieäu caûnh baùo heä thoáng (alarm signal) S= 0 heä thoáng ñoàng boä khoâng caûnh baùo. S= 1 heä thoáng caûnh baùo maát ñoàng boä khung. Ngoaøi ra, caùc thoâng tin baùo hieäu cuõng ñöôïc truyeàn ñi ñeå chæ thò caùc chöùc naêng nhö nhaác toå hôïp, giaûi toûa… - Bit thöù 8 trong khung 6 vaø khung 12 (bit A vaø B) ñöôïc taùch ra töø luoàng soá lieäu mang tin ñeå taïo ra keânh baùo hieäu 1333bit/s hoaëc hai keânh baùo hieäu laø 667bit/s. ∗Toác ñoä truyeàn cuûa heä thoáng PCM 24 : - Taàn soá laáy maãu f=8000Hz. Moãi moät maãu bieåu dieãn bôûi 8bit, do ñoù toác ñoä truyeàn daãn cuûa moät keânh laø 8000.8bit = 64000bit/s = 64Kbit/s. - Toác ñoä truyeàn daãn cuûa heä thoáng PCM 24 laø 1544Kbit/s.

1.4.2 Heä thoáng PCM 32 (Chaâu AÂu):
Boä gheùp 30 keânh PCM
Chanel 1 Chanel 2 Chanel 30

1 2 MULT PCM 30 30

2,048Mbit/s 2M Tx out 2048Mbit/s 2M Rx in

Thieát bò gheùp keânh PCM 32 cuûa Chaâu AÂu hoaït ñoäng vôùi toác ñoä 2048Kb/s, löôïng töû theo quy luaät A(13 ñoaïn) vôùi A=87,6 vaø soá möùc löôïng töû laø 256.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

20 Trang

Caáu truùc khung PCM 32 goàm 32 khe thôøi gian (TS0 -> TS31) gheùp 30 keânh thoaïi, 1 keânh baùo hieäu vaø 1 keânh ñoàng boä. Caáu truùc khung ñöôïc phaân boá nhö sau:
1 Fram = 125µs = 256bit TS0

TS16

TS31

1 2 3 4 5 6 7 8

Moät fram daøi 125µs chöùa32 khe thôøi gian (32TS). Trong ñoù :  TS0 : truyeàn tín hieäu ñoàng boä khung. Ñoái vôùi khung leû (khung 1,3,5, …) tín hieäu ñoàng boä khung coù daïng X0011011. Trong ñoùbit X ñöôïc duøng ñeå kieåm tra ñoä dö chu trình neáu caàn, hoaëc duøng cho quoác teá. - Ñoái vôùi caùc khung chaün (khung 2, 4, 6, …) tín hieäu ñoàng boä khung coù daïng X1B3X1X2X3X4X5. Vôùi: + Bit X : khoâng naèm trong töø maõ ñoàng boä khung maø duøng cho quoác teá (neáu khoâng söû duïng thì bít 1 cuûa khe thôøi gian TS0 cuûa khung leû vaø khung chaün ñeàu ñöôïc aán ñònh ôû möùc 1). + Bit thöù 2 : luoân aán ñònh möùc1 ñeå ñeà phoøng söï phoûng taïo ñoàng boä khung. + Bit thöù 3 : laø bit chæ thò caûnh baùo (möùc 1 caûnh baùo, möùc 0 khoâng caûnh baùo). + Caùc bit thöù 4 ñeán bit thöù 8 : laø caùc bit döï tröõ cho quoác gia vaø khoâng duøng cho quoác teá. Khi heä thoáng söû duïng treân maïng quoác teá, caùc bit naøy seõ ôû möùc 1.  TS16 : truyeàn tín hieäu baùo hieäu, (khe thôøi gian naøy cung caáp 1 keânh baùo hieäu 64Kb/s), trong ñoù: - Boán bit ñaàu töø bit 1 ñeán bit thöù 4 truyeàn tín hieäu chuoâng ñeøn cuûakeânh thoaïi thöù i (i=1 … 15). - Boán bit sau (töø bit 5 ñeán bit 8) truyeàn tín hieäu chuoâng ñeøn cuûa keânh thoaïi thöù i+15.  TS1 … TS15 & TS17 … TS31 : truyeàn 30 keânh tín hieäu thoaïi.  Toác ñoä laáy maãu : 8000Hz .  Töø maõ PCM 8 bit.  Toác ñoä truyeàn daãn 1 keânh : 64Kbit/s.  Toác ñoä truyeàn daãn cuûa heä thoáng : 2048Kbit/s.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

21 Trang

Ñeå phoái hôïp vaø luaân phieân kieåm soaùt söï ñoàng boä cuûa heä thoáng, ta gheùp nhieàu khung laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh 1 ña khung. Trong heä thoáng PCM 32, ña khung laø taäp hôïp lieân tieáp 16 khung, kí hieäu töø F0 ñeán F15, trong ñoù khe thôøi gian thöù 16 (TS16) trong moãi khung ñöôïc phaân boá nhö sau : - Khung F0 : TS16 truyeàn tín hieäu ñoàng boä ña khung. - Khung F1 : TS16 truyeàn tín hieäu baùo goïi cuûa keânh 1 vaø keânh 16. - Khung F2 : TS16 truyeàn tín hieäu baùo goïi cuûa keânh 2 vaø keânh 17. ………………… - Khung F15 : TS16 truyeàn tín hieäu baùo goïi cuûa keânh 15 vaø keânh 30. Tín hieäu ñoàng boä ña khung coù 8 bit töø bit 1 ñeán bit 8 coù daïng 00001DN1. Trong ñoù D vaø N laø hai bit bieåu dieãn caûnh baùo khi xaûy ra maát ñoàng boä. DN = 01 : heä thoáng khoâng caûnh baùo (nomal). DN = 10 : heä thoáng caûnh baùo khaån caáp (urgent alarm). Moät ña khung cuûa heä thoáng PCM 32 coù 16 khung, ñoä daøi cuûa moät ña khung laø 125µs.16 = 2ms. Trong moät ña khung, tín hieäu chuoâng ñeøn cuûa moãi keânh thoaïi ñöôïc gheùp vaøo. Do ñoù, trong moät chu kì gheùp tín hieäu chuoâng ñeøn seõ laø 2ms, töông öùng vôùi taàn soá laø f=1/2ms = 1000/2 = 500Hz.

1.5 Vaán ñeà ñoàng boä:
Ñoàng boä moät tuyeán truyeàn daãn soá ñöôïc thöïc hieän nhôø taùch thoâng tin töø moät luoàng bit soá. Muoán cho thieát bò ñaàu cuoái coù theå taùch chính xaùc luoàng bit ñeán thaønh caùc keânh caàn phaûi nhaän daïng chính xaùc khe thôøi gian ñeán. Khi luoàng bit coù söï coá seõ laøm maát töø maõ ñoàng boä khung.

1.5.1 Ñoàng boä ña khung :
Khi baùo hieäu keânh keát hôïp thì töø maõ ñoàng boä khung laø 0000 gheùp vaøo khoaûng bit 1 ñeán bit 4 cuûa khe thôøi gian TS16 cuûa khung F0. Ñieàu naøy coù nghóa laø cöù 16 khung thì moät töø maõ xuaát hieän döôùi daïng cuïm vaø khoâng phaân boá raûi raùc ôû caùc khung nhö trong heä thoáng PCM 24. Ñoàng boä ña khung xem nhö maát khi thu 2 tín hieäu ñoàng boä ña khung lieân tieáp coù 1 loãi. Vaø trong moät chu kì 1 hoaëc 2 ña khung lieân tieáp taát caû caùc bit trong khe thôøi gian TS16 ñeàu ôû traïng thaùi 0. Ñieàu kieän thöù hai naøy ñeå

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

22 Trang

traùnh ñoàng boä ña khung giaû. Ñoàng boä ña khung xem nhö phuïc hoài ngay khi tín hieäu ñoàng boä ña khung chính xaùc ñaàu tieân ñöôïc phaùt hieän, vaø khi ít nhaát 1 bit trong khe TS16 coù möùc logic 1 ñöùng tröôùc ñoàng boä ña khung ñöôïc phaùt hieän laàn ñaàu.

1.5.2 Ñoàng boä khung:
Tín hieäu ñoàng boä khung chieám khe thôøi gian TS0 cuûa caùc khung chaün F0, F2 …. ÔÛ TS0 : - Bit thöù 2 vaø bit thöù 8 ñöùng ñaàu vaø cuoái töø maõ ñoàng boä khung. - Bit thöù nhaát khoâng naèm trong töø maõ ñoàng boä khung maø söû duïng cho quoác teá. - Bit thöù 2 luoân ôû möùc 1 ñeå ñeà phoøng söï phoûng taïo ñoàng boä khung. - Bit thöù 3 chæ thò caûnh baùo (khi = 1 thì caûnh baùo). - Caùc bit thöù 4 ñeán bit thöù 8 laøbit söû duïng cho quoác gia vaø khi heä thoáng söû duïng treân maïng quoác teá, bit thöù 4 ñeán bit thöù 8 seõ ôû möùc 1. Ñoàng boä khung xem nhö bò maát khi thu 3 hoaëc 4 tín hieäu ñoàng boä khung lieân tieáp coù loãi . Ñoàng boä khung xem nhö ñöôïc phuïc hoài ngay khi tín hieäu ñoàng boä khung chính xaùc ñöôïc phaùt hieän, nhöng trong khung tieáp thu (khung leû) vaéng maët noù.

1.6 Gheùp keânh caáp cao :
1.6.1 Nguyeân lí lyù gheùp keânh caáp cao :
Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà dung löôïng truyeàn qua heä thoáng truyeàn tin, caùc haõng saûn xuaát thieát bò ñaõ xaây döïng kó thuaät gheùp keânh theo töøng caáp vaø naâng daàn leân caáp cao hôn . Nguyeân lí gheùp keânh soá caáp cao laø thöïc hieän vieäc gheùp xen keõ töøng bit, beân caïnh chuoãi tín hieäu ñoàng boä vaø giaûm ñoä roäng xung cuûa caùc heä thoáng sô caáp. Nguyeân lí gheùp keânh ñöôïc bieåu dieãn nhö sau : Giaû söû töø maõ cuûa heä thoáng gheùp keânh sô caáp coù daïng Heä thoáng A coù doøng tín hieäu soá : A1 A2 A3 … An Heä thoáng B coù doøng tín hieäu soá : B1 B2 B3 … Bn Heä thoáng C coù doøng tín hieäu soá : C1 C2 C3 … Cn Heä thoáng D coù doøng tín hieäu soá : D1 D2 D3 … Dn Töø maõ cuûa heä thoáng gheùp keânh caáp cao coù daïng :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

23 Trang

A1 A2 A3 … An B1 B2 B3 … Bn C1 C2 C3 … Cn D1 D2 D3… Dn

t Multiple x A1 B1 C1 D1

Trong khoaûng thôøi gian t ñeå heä thoáng sô caáp truyeàn heát 1 bit thì heä thoáng gheùp keânh soá caáp cao truyeàn heát 4 bit cuûa 4 heä sô caáp. Vaäy : Ñoä roäng 1 bit cuûa heä thoáng gheùp keânh caáp cao laø:τ ≤ t/4, nhöng ñeå thöïc hieän ñoàng boä, heä thoáng gheùp keânh caáp cao hôn luoân phaûi taïo ra caùc töø maõ ñoàng boä heä thoáng. Do ñoù thôøi gian τ (ñoä roäng xung cuûa heä thoáng gheùp keânh soá caáp cao) luoân nhoû hôn tæ soá t/4, nghóa laø τ < t/4.

1.6.2 Caùc phöông phaùp cheøn bit trong heä thoáng gheùp keânh caáp cao:
Gheùp keânh caáp cao thöôøng hoaït ñoäng theo kieåu khoâng ñoàng boä, caùc tín hieäu gheùp lieân quan ñeán quaù trình phöùc taïp hôn, ñoù laø cheøn. Trong ñoù, toác ñoä bit cuûa caùc nhaùnh khaùc nhau ñöôïc gheùp vôùi nhau moät caùch thích hôïp vôùi ñoàng hoà thieát bò gheùp.

1.6.3 Hieän töôïng caän ñoàng boä trong heä thoáng gheùp keânh caáp cao:
Giaû söû luoàng döõ lieäu S coù toác ñoä fs ñi ñeán boä thu D. Boä thu coù taàn soá ñoïc laø fr. hai tín hieäu fs vaø fr veà maët lyù thuyeát phaûi baèng nhau, nhöng trong thöïc teá vì fs vaø fr ñöôïc taïo ra ôû nhöõng nôi khaùc nhau neân chuùng coù söï cheânh leäch. Hieän töôïng naøy seõ laøm cho boä thu D thu 1 bit 2 laàn (trong 1 khoaûng thôøi gian) neáu fr > fs hoaëc ngöôïc laïi boä thu D seõ maát bit. Vaäy: Hieän töôïng caän ñoàng boä laø hieän töôïng maø nhöõng tín hieäu soá coù toác ñoä ñoàng hoà danh ñònh gioáng nhau, nhöng chuùng coù theå coù toác ñoä khaùc nhau trong khoaûng dung sai. Ñeå giaûi quyeát hieän töôïng naøy, ngöôøi ta ñöa ra kyõ thuaät cheøn. Ñònh nghóa cheøn cuûa CCITT :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

24 Trang

“ Theo khuyeán nghò G.701. Cheøn ñöôïc xem laø quaù trình thay ñoåi toác ñoä xung cuûa tín hieäu soá ôû möùc ñoä ñieàu khieån cho phuø hôïp vôùi toác ñoä xung voán coù cuûa noù maø khoâng laøm maát thoâng tin”.

1.6.4 Cheøn döông:(ñeäm xung döông)
Cheøn döông xaûy ra khi khe thôøi gian cuûa tín hieäu gheùp nhanh hôn toác ñoä bit ñöa vaøo toång coäng. Giaû söû toác ñoä bit cuûa ñaàu ra boä gheùp laø f(Kb/s). Trong heä thu cheøn döông, toác ñoä bit ôû ñaàu ra boä gheùp F thöôøng cao hôn toång toác ñoä gheùp cöïc ñaïi cuûa caùc nhaùnh vaøo (vì ñaõ ñöôïc cheøn caùc bit nghieäp vuï …). Do ñoù ta coù: F > 4f - Trong heä thoáng cheøn döông, söï khaùc nhau veà toác ñoä bit (hoaëc veà taàn soá ñoàng hoà gheùp) vaø tín hieäu ñaàu vaøo ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï thay ñoåi pha trong moät ñôn vò thôøi gian cuûa moät tín hieäu lieân quan ñeán moät tín hieäu khaùc. Neáu xem tín hieäu gheùp laøø tín hieäu chuaån thì tín hieäu vaøo seõ dòch chuyeån lieân tuïc ngöôïc vôùi tín hieäu naøy. Söï dòch chuyeån xaûy ra lieân tuïc cho ñeán khi heä thoáng xaùc ñònh raèng ñaõ ñuû daøi vaø yeâu caàu cheøn. Taïi ñieåm naøy moät thoâng baùo seõ ñöôïc gôûi ñeán ñaàu cuoái thu nhôø caùc xung dòch vuï cheøn ñeå thoâng baùo cho ñaàu thu bieát raèng khe thôøi gian ñaõ ñöôïc cheøn. Khi thu ñöôïc thoâng baùo veà luoàng thoâng tin, ñaàu thu seõ xoùa khe thôøi gian cheøn ra khoûi tín hieäu tín hieäu thu vaø giöõ laïi tín hieäu döõ lieäu. - Ñeå khaéc phuïc vaán ñeà loãi ôû keânh truyeàn daãn aûnh huôûng ñeán bit dòch vuï cheøn vaø sinh ra xoùa nhaàm hoaëc gheùp dö thoâng tin trong moät khe thôøi gian taïi ñaàu thu (ñieàu naøy coù theå gaây ra loãi vaø coù khaû naêng maát ñoàng boä khung), caùc bit dòch vuï cheøn ñöôïc phaùt ñi laø moät daõy caùc soá 0 hoaëc caùc soá 1 (toång soá caùc bit laø soá leû). Khi xaûy ra sai leäch trong truyeàn daãn soá thì ña soá xung trong toång soá xung seõ quyeát ñònh. Ví duï : Toång soá bit ñieàu khieån laø 3 thì : - Khi coù cheøn, caùc bít ñieàu khieån laø 111 vaø laø 000 khi khoâng cheøn . - Khi sai leäch 1 trong 3 xung thì ña soá xung coøn laïi seõ ñöa ra quyeát ñònh. Cuï theå nhö sau : - Neáu taïi ñaàu thu nhaän ñöôïc 110 seõ chuyeån thaønh 111 töùc laø coù cheøn. - Neáu taïi ñaàu thu nhaän ñöôïc 100 seõ chuyeån thaønh 000 vaø keát quaû laø khoâng cheøn. -

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

25 Trang

1.6.5 Cheøn aâm : (ñeäm xung aâm)
- Trong tröôøng hôïp khe thôøi gian cuûa tín hieäu gheùp chaäm hôn toác ñoä bit cuûa caùc soá lieäu ñöa vaøo toång coäng seõ xaûy ra cheøn aâm. Nhö vaäy, ñeå ñaàu thu khoâng bò maát bit, phaûi chuyeån caùc bit naøy ñeán höôùng thu nhôø phöông tieän rieâng. ÔÛ ñaàu thu, caùc bit naøy seõ ñöôïc cheøn vaøo vò trí cuûa noù trong luoàng bit. - Cheøn aâm ñöôïc thöïc hieän nhôø truyeàn caû hai daáu hieäu cuûa tín hieäu ñieàu khieån maø moät bit ñöôïc xen vaøo hay khoâng xen vaøo cuøng vôùi khe thôøi gian boå xung ñeán ñaàu xa cuûa nhaùnh. Tuy nhieân, trong heä thoáng thöïc teá thöôøng moät xung ñöôïc xoùa ñi töø luoàng bit thu ñi vaøo boä gheùp. Ñieàu naøy cho pheùp taàn soá ñoàng hoà thaáp hôn cuûa thieát bò tieáp nhaän soá lieäu khoâng maát bit. Ñònh nghóa cuûa CCITT veà cheøn aâm laø : “ Phöông phaùp cheøn söû duïng caùc khe thôøi gian ñeå truyeàn tín hieäu soá coù toác ñoä luoân thaáp hôn toác ñoä bit cuûa tín hieäu goác. Caùc xung bò xoùa töø luoàng bít naøy ñöôïc truyeàn ñi nhôø phöông tieän rieâng ( ñoù laø khe thôøi gian coá ñònh trong caáu truùc khung tín hieäu phaùt) ñeán ñaàu xa ñeå xen vaøo, ngöôïc laïi thoâng tin taïo ñieàu kieän deã daøng cho vieäc phuïc hoài caùc xung ñaõ xoùa ñöôïc truyeàn ñi nhôø caùc xung dòch vuï cheøn”.

1.6.6 Cheøn aâm, cheøn khoâng aâm vaø cheøn döông :
Do caùc nguoàn ñoàng hoà chaïy ñoäc laäp vôùi nhau neân coù tình traïng caùc khe thôøi gian trong thieát bò gheùp duøng ñeå truyeàn tín hieäu soá coù toác ñoä bit coù theå cao hôn, baèng hoaëc thaáp hôn toác ñoä bit cuûa tín hieäu soá goác. Ñieàu naøy coù nghóa laø phaûi keát hôïp caû hai phöông phaùp cheøn döông vaø cheøn aâm. Khi cheøn döông, caùc khe thôøi gian cheøn ñöôïc taïo ra trong caáu truùc khung tín hieäu hôïp thaønh. Khung naøy truyeàn hoaëc khoâng truyeàn thoâng tin töø tín hieäu goác tuøy thuoäc vaøo toác ñoä xung töông ñoái cuûa tín hieäu hôïp thaønh vaø tín hieäu goác . Khi cheøn aâm, moät phöông tieän rieâng ñeå truyeàn caùc bit bò xoùa ñöôïc xaép xeáp vaø caùc khung dòch vuï cheøn ñöôïc duøng ñeå cung caáp thoâng tin giuùp cho vieäc phuïc hoài caùc xung bò xoùa.

-

-

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

26 Trang

Chöông 2 : ÑAÚNG CAÁP GHEÙP KEÂNH SOÁ CAÄN ÑOÀNG BOÄ PDH
2.1 Caáu truùc khung thôøi gian trong heä thoáng gheùp keânh soá :
2.1.1 Caáu truùc khung caáp 2 :8448Kbps
Khoái I 1 10 1 1 12 13 212 1 4 Khoái II 5 212 1 4 JS Khoái III 5 212 TB(208b ) 1 4 JS B Khoái IV 5 212 JT 8 9 T

TB(200 JS TB(208b b) ) 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 D Tín hieäu ñoàng boä khung bit dòch vuï N

TB: bit döõ lieäu JS : bit dòch vuï cheøn JT : bit cheøn hay bit döõ lieäu

-

Toác ñoä bit : 8448Kbit/s Soá bit treân moät khung : 848 bit Soá khoái treân moät khung : 4 khoái Soá bit treân moät khoái : 212 bit Soá bit döõ lieäu treân moät khung : 820…824 bit - Ñoä daøi khung : 100,38µs - Toác ñoä bit cheøn : 4,23Kbit/s Trong caáu truùc khung caáp 2, moät khung ñöôïc chia thaønh 4 khoái (block), moãi khoái goàm moät nhoùm caùc bit dòch vuï, vaø caùc luoàng tin cuûa caùc luoàng nhaùnh soá. + Trong khoái 1 : - Bit 1 ñeán bit 10 laø 10 bit ñoàng boä khung 1111010000 - Bit 11 laø bit caûnh baùo, ñöôïc truyeàn ñeán thieát bò gheùp ñoái phöông khi phaùt hieän coù söï coá trong heä thoáng thieát bò gheùp, khi caûnh baùo thì bit naøy = 1. - Bit 12 daønh cho quoác gia, vaø = 1 khi heä thoáng söû duïng treân maïng quoác teá.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

27 Trang

Bit 13 ñeán bit 212 laø 200 bit data do 4 luoàng 2048Kb/s gheùp laàn löôït xen keõ hình thaønh. + Trong khoái 2 vaø khoái 3 : - Töø bit 1 ñeán bit 4 laø 4 bit chæ thò cheøn. - Töø bit 5 ñeán bit 212 laø 208 bit data. + Trong khoái 4 : - Bit 1 ñeán bit 4 laø caùc bit chæ thò cheøn. - Bit 5 ñeán bit 8 laø caùc bít xen vaøo phuïc vuï maïng. - Bit 9 ñeán bit 212 laø204 bit data. Caáu truùc khung treân cho pheùp gheùp ñöôïc 820 bit data cuûa 4 heä thoáng PCM 32 vaø 26 bit ñoàng boä vaø bit cheøn trong khoaûng thôøi gian 100,38µs. Nhö vaäy fram keá tieáp seõ tieáp tuïc gheùp caùc bit coøn laïi. -

2.1.2 Caáu truùc khung caáp 3 : 34368Kbps

Khoái I 1 10 1 1 12 13 384

4.385 = 1536 bit Khoái II Khoái III 1 4 5 384 1 4 JS 5 384 TB(380b ) 1 4 JS

Khoái IV 5 384 JT 8 9 TB

TB(372 JS TB(380b b) ) 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 D Tín hieäu ñoàng boä khung bit dòch vuï N

TB: bit döõ lieäu JS : bit dòch vuï cheøn JT : bit cheøn hay bit döõ lieäu

To

-

-

ác ñoä bit : 34368Kbps Soá bit treân moät khung : 1536 bit Soá khoái treân moät khung : 4khoái Soá bit treân moät khoái : 384bit Soá bit döõ lieäu treân moät khung : Ñoä daøi khung: 44,69µs Toác ñoä cheøn : 9,75Kbit/s

1508…1512bit

 Phaân boá thöù töï caùc bit trong caùc khoái nhö sau : + Trong khoái 1 : - Bit 1 -> bit 10 laø 10 bit duøng ñeå truyeàn töø maõ ñoàng boä khung coù daïng 111010000

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

28 Trang

+ -

+ -

Bit thöù 11 laø bit caûnh baùo (caûnh baùo = 1, khoâng caûnh baùo = 0). Bit thöù 12 daønh cho quoác gia, nhöng coù giaù trò = 1 treân tuyeán quoác teá. Bit thöù 13 -> 384 laø caùc bit data. Trong khoái 2,3,4 : Bit 1 -> 4 laø caùc bit ñieàu khieån cheøn : khi cheøn döông thì trong khung tieáp theo, töø maõ 111 ñöôïc truyeàn ñi cho nhaùnh töông öùng moät laàn nöõa, neáu khoâng yeâu caàu cheøn thì 000 ñöôïc truyeàn ñi. Trong khoái 4: Bit 5 -> 8 laø caùc bit cheøn hay caùc bit data. Bit 9 -> 348 ñeå gheùp caùc bit data.

2.1.3 Caáu truùc khung caáp 4 :139,264Mbit/s
Khung caáp 4 gheùp 4 luoàng tín hieäu soá coù toác ñoä 34368Kbit/s söû duïng cheøn döông coù caáu truùc nhö hình veõ :

6.488 = 2928 bit Khoái I Khoái II Khoái Khoái Khoái III IV V 1 13 17 1 5 1 5 1 5 488 1 5 488 1 12 16 488 4 488 4 488 4 4 4 TB JS TB JS TB JS TB JS TB JS

Khoái VI 5 488 JT 8 9 TB

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 DN Y1 Y2

-

TB: bit döõ lieäu JS : bit dòch vuï cheøn Toác ñoä bit : 139264KbpsJT : bit cheøn hay bit döõ bit Tín hieäu ñoàng boä Soá bit treân moät khung dòch 2928 bit lieäu : khung Soá khoái treân moät khung : 6khoái vuï

Soá bit treân moät khoái : 488bit Soá bit döõ lieäu treân moät khung : 2888…2892bit - Ñoä daøi khung: 21,03µs - Toác ñoä cheøn : 19,93Kbit/s Caáu truùc khung chia laøm 6 khoái, soá bit treân moãi khoái ñöôïc phaân boá nhö sau : + Trong khoái 1 : - Bit 1 -> 12 duøng ñeå truyeàn cuïm töø maõ ñoàng boä khung 111110100000.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

29 Trang

+ -

+ -

Bit 13 duøng ñeå chæ thò caûnh baùo cho thieát bò gheùp ñaàu xa khi coù söï coá, xaûy ra trong thieát bò gheùp (khi caûnh baùo thì bit naøy = 1). Bit 14 -> 16 daønh cho quoác gia vaø coù traïng thaùi = 1 khi daønh cho quoác teá. Bit 17 -> 488 laø caùc bit data. Trong khoái 2, 3,4 , 5 : Bit 1 -> 4 söû duïng ñeå ñieàu khieån cheøn hoaëc laø caùc bit dòch vuï : Khi moät bit cheøn döông caàn ñöôïc truyeàn ñi trong khung tieáp theo thì 1111 ñöôïc phaùt ñi, khi khoâng cheøn thì 0000 ñöôïc phaùt ñi. Bit 5 -> 488 duøng ñeå gheùp caùc tín hieäu döõ lieäu. Trong khoái 6 : Bit 1 -> 4 laø caùc bit ñieàu khieån cheøn. Bit 5 -> 8 laø caùc bit dòch vuï hay laø caùc bit data. Bit 9 -> 488 laø caùc bit data.

2.2 Heä thoáng phaân caáp gheùp keânh soá caän ñoàng boä PDH:
Trong kyõ thuaät truyeàn daãn coù hai chæ tieâu quan troïng ñoù laø : Chaát löôïng thoâng tin ñöôïc truyeàn ñi. Dung löôïng (soá keânh truyeàn daãn qua heä thoáng). Döïa treân chæ tieâu veà dung löôïng, khuyeán nghò G702 cuûa CCITT ñaõ xaùc ñònh : “ Phaân caáp gheùp keânh soá laø moät loaït caùc boä gheùp keânh soá (goàm boä gheùp vaø boä taùch) phaân caáp phuø hôïp vôùi dung löôïng gheùp taïi 1 caáp. Caáp naøy keát hôïp vôùi moät soá löôïng nhaát ñònh caùc tín hieäu soá coù toác ñoä quy ñònh tröôùc, toác ñoä naøy söû duïng cho söï keát hôïp theâm vôùi caùc tín hieäu soá khaùc coù cuøng toác ñoä trong noäi boä gheùp keânh soá cuûa caáp gheùp caáp cao hôn tieáp theo” Theo ñònh nghóa treân cuûa CCITT, döïa treân cô sôû tín hieäu aâm taàn ñöôïc bieán ñoåi thaønh tín hieäu PCM vaø treân cô sôû cuûa gheùp keânh phaân thôøi gian TDM, treân theá giôùi hieän nay, ngöôøi ta heä thoáng tieâu chuaån gheùp keânh caáp cao PDH coù 5 caáp vaø coù 3 tieâu chuaån khaùc nhau nhö sau : Tieâu chuaån gheùp keânh PDH cuûa Chaâu AÂu. - Tieâu chuaån gheùp keânh PDH cuûa Baéc Myõ. Tieâu chuaån gheùp keânh PDH cuûa Nhaät Baûn.

2.2.1 Heä thoáng Chaâu AÂu :
Heä thoáng gheùp keânh caáp cao cuûa Chaâu AÂu ñöôïc thöïc hieän gheùp theo töøng böôùc nhaûy vôùi cô soá 4.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

30 Trang

- Caáp gheùp ñaàu tieân xöû lyù 30 keânh, moãi keânh laø 64Kbps cuøng vôùi 128Kbps töø maõ (cho baùo hieäu ñoàng boä) taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 2,048Mbps (luoàng E1). - Caáp gheùp thöù 2 nhaän 4 luoàng E1 cuøng vôùi 256Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 8,44Mbps (luoàng E2). Trong ñoù goàm 120 keânh. - Caáp gheùp thöù 3 nhaän 4 luoàng E2 cuøng vôùi 567Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 34,368bps (luoàng E3). Trong ñoù goàm 480 keânh. - Caáp gheùp thöù tö nhaän 4 luoàng E3 cuøng vôùi 1,792Mbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 139,264Mbps (luoàng E4). Trong ñoù goàm 1920 keânh. - Caáp gheùp thöù 5 nhaän 4 luoàng E4 gheùp thaønh luoàng soá E5 coù toác ñoä 564,992Mbps töông öùng vôùi 7680 keânh thoaïi. Heä thoáng naøy coù öu ñieåm laø ñoàng boä cao, phaân caáp roõ raøng, dung löôïng taêng cao vaø ñöôïc cô quan thoâng tin quoác teá CCITT choïn laøm tieâu chuaån chung cho quoác teá. Tuy nhieân, heä thoáng gheùp keânh soá möùc 5 vôùi dung löôïng 7680 keânh hieän nay coøn ñang thöû nghieäm vì toác ñoä truyeàn daãn 564,992Mbps ñoøi hoûi baêng thoâng thieát bò roäng môùi truyeàn taûi ñöôïc.

2.2.2 Heä thoáng Baéc Myõ:
Heä thoáng gheùp keânh caáp cao khoái Baéc Myõ cuõng coù 5 caáp, ñöôïc xaây döïng töø heä thoáng caáp thaáp hình thaønh neân heä thoáng caáp cao hôn. - Caáp gheùp ñaàu tieân xöû lyù 24 keânh, moãi keânh 64Kbps cuøng vôùi 8Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 1,554Mbps (luoàng T1). - Caáp gheùp thöù 2 nhaän 4 luoàng T1 cuøng vôùi 136Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 6,312Mbps (luoàng T2). Trong ñoù goàm 96 keânh. - Caáp gheùp thöù 3 nhaän 7 luoàng T2 cuøng vôùi 552Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 44,736Mbps (luoàng T3). Trong ñoù goàm 672 keânh. - Caáp gheùp thöù tö nhaän 6 luoàng T3 cuøng vôùi 5,67Mbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 274,174Mbps (luoàng T4). Trong ñoù goàm 4032 keânh.

2.2.3 Heä thoáng Nhaät Baûn :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

31 Trang

Heä thoáng cuûa Nhaät gioáng heä thoáng Baéc Myõ ôû hai caáp gheùp ñaàu. - Caáp gheùp thöù 3 nhaän 5 luoàng 6,312Mbps cuøng vôùi 504Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 32,046Mbps. Trong ñoù goàm 480 keânh. - Caáp gheùp thöù tö nhaän 3 luoàng 32,046Mbps cuøng vôùi 1,536Mbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 97,728Mbps. Trong ñoù goàm 1440 keânh. Heä thoáng naøy chuû yeáu duøng trong maïng noâng thoân. Caùc heä thoáng gheùp keânh theo tieâu chuaån Chaâu AÂu, Baéc Myõ vaø Nhaät Baûn :
2,048Mbp s

34,368Mbp E 1 2.3 Phaân bieät caáp 1 s 139,264Mbp E gheùp keânh PDH : 3 1 s E 1 Caáp soá 564,992Mb 0 2 Tieâu Lua Caùc ñaëc ps 30 4tröng chua ätm 3 2 E3 1 4 0 1 5 12 ån aõ E 4 4 0 Toác 64 480 2048 4 8448 3436 139264 560840 5 8 4 CEPT A ñoä(Kbps)

1

8,448Mbp s

1920 Dung 1 30 120 480 1920 7680 EUROPEAN 1,544Mbp 7680 löôïng s 6,312Mbp Heä soá 4 4 4 4 1 gheùp s 44,736Mbp 1 Toác 64 s 1544 6312 4473 274156 560260 274,176Mbp 1 ñoä(Kbps) 6 2 USA µ s 560,160Mb 1 96 4 Dung 1 24 672 4032 8064 4 1 ps löôïng 24 7 Heä soá 4 7 6 2 96 gheùp 6 672 Toác 64 1544 6312 3206 97728 393200 2 ñoä(Kbps) JAPAN µ 4023 4 AMERICAN 1,544Mbp 8064 5760 Dung 1 24 96 480 1440 s löôïng 6,312Mbp 1 Heä soá 4 5 3 4 32,046Mbp 1 s gheùp 1 s 97,728Mbps 2 • Nhaän xeùt : 400,352Mb 1 4 - Heä thoáng 4 gheùp keânh caáp cao bao giôø cuõng coù toác 1 ps 24 ñoä lôùn hôn so vôùi 5 heä thoáng ñöa vaøo vì phaûi gheùp 96 theâm caùc tín hieäu ñoàng boä, nghieäp vuï … 3 480 4 1440 JAPANESE 5760 Trang 32 Luaän Vaên Toát Nghieäp

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

M 1

M 2

M 3

M 4

M 5

-

Ñaúng caáp gheùp keânh cuûa caùc heä thoáng khoâng ñoàng boä veà toác ñoä vaø dung löôïng. Nhaät Baûn vaø Baéc Myõ coù soá luoàng gheùp khoâng ñoàng nhaát. Chaâu AÂu coù soá luoàng gheùp ñoàng nhaát. Soá löôïng keânh gheùp cuûa caùc Mi-1 ñeå gheùp thaønh Mi khaùc nhau (n khaùc nhau), rieâng Chaâu AÂu choïn n = 4.

2.4 Öu nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng gheùp keânh PDH :

Öu ñieåm : Chaát löôïng toát. Dung löôïng keânh cao. Nguyeân taéc gheùp keânh theo caáp baäc cho pheùp gheùp caùc luoàng soá chaët cheõ. - Caáu truùc heä thoáng ñôn giaûn, coâng ngheä cheá taïo hoaøn chænh, giaù thaønh saûn phaåm thaáp. • Nhöôïc ñieåm: Ngaøy nay thoâng tin mang tính chaát toaøn caàu, tieâu chuaån gheùp keânh PDH boäc loä roõ moät soá nhöôïc ñieåm nhö : - Khoâng ñoàng boä veà toác ñoä truyeàn daãn, dung löôïng keânh, khung thôøi gian giöõa caùc caáp gheùp keânh theo caùc heä thoáng Chaâu AÂu, Baéc Myõ vaø Nhaät Baûn. - Vieäc gheùp vaø phaân keânh dieãn ra theo töøng caáp. Ñaëc bieät vôùi nhöõng traïm chuyeån tieáp theo moâ hình rôùt vaø xen keânh thì phaûi söû duïng hai heä thoáng thieát bò cho hai höôùng khoâng kinh teá. - Neáu coù töø 3 höôùng trôû leân, vieäc thieát keá voâ cuøng phöùc taïp. - Khoâng linh hoaït trong vieäc truy xuaát cuõng nhö gheùp caùc loaïi luoàng soá trong quùa trình lieân laïc. - PDH ñöôïc thieát keá chuû yeáu cho caùc dòch vuï thoaïi, do ñoù khoù ñaùp öùng ñöôïc caùc loaïi dòch vuï môùi. - Khoâng ñoàng nhaát giöõa caùc heä thoáng veà toác ñoä truyeàn daãn, do ñoù khoù khaên trong vieäc lieân laïc giöõa caùc quoác gia duøng caùc heä thoáng thuoäc caùc caáp heä khaùc nhau. - Do vieäc gheùp keânh vaø phaân keânh dieãn ra theo töøng caáp soá neân soá löôïng giaøn giaù, connector, daây feeder ñeå noái keát raát lôùn daãn ñeán gaây suy hao tín hieäu lôùn, phöùc taïp vaø taêng giaù thaønh. - Khoù quaûn lyù baèng phaàn meàm taäp trung vì khoâng coù caùc bit trong caáu truùc khung ñeå daønh cho vieäc quaûn lyù. Vaøo nhöõng naêm 1980, caùc haõng saûn xuaát thieát bò vieãn thoâng ñaõ nghieân cöùu caùc tieâu chuaån môùi ñeå khaéc -

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

33 Trang

phuïc caùc nhöôïc ñieåm treân, vaø ñaõ xaây döïng neân moâ hình heä thoáng gheùp keânh ñoàng boä soá SDH coù toác ñoä caên baûn laø 155Mbps.

2.5 So saùnh SDH vaø PDH :
PDH Laø maïng caän ñoàng boä. Dao ñoäng xung ñoàng hoà chaïy töï do beân trong maø khoâng caàn ñoàng boä tín hieäu vaøo vôùi tín hieäu khung. Kyõ thuaät gheùp keânh baát ñoàng boä. Khung truyeàn daãn ñaëc bieät ñöôïc ñònh nghóa cho töøng möùc gheùp. Gheùp xen keõ töøng bit. Ñoàng boä thôøi gian baèng caùch cheøn döông töøng bit. SDH Laø maïng ñoàng boä. Dao ñoäng xung ñoàng hoà chaïy ñoàng boä vôùi ñoàng hoà chuaån beân ngoaøi neân caàn ñoàng boä tín hieäu vaøo vôùi töø ñoàng boä khung. Kyõ thuaät gheùp keânh ñoàng boä. Taát caû caùc tín hieäu gheùp coù caáu truùc khung ñoàng nhaát. Gheùp xen keõ töøng byte. Ñoàng boä thôøi gian baèng caùch cheøn döông, cheøn khoâng haëc cheøn aâm töøng byte. Coù theå truy xuaát ñöôïc caùc keânh rieâng leû sau khi ñoïc ñöôïc noäi dung con troû. Toác ñoä 155,52Mbps ñöôïc tieâu chuaån hoùa.

-

-

-

Chæ coù theå truy xuaát ñöôïc caùc keânh rieâng leû sau khi ñaõ phaân keânh hoaøn toaøn. Tieâu chuaån hoùa toác ñoä ñeán 140Mbps.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

34 Trang

MOÂ HÌNH GHEÙP KEÂNH SOÁ PDH,SDH KEÁT HÔÏP :

USA

T 1 T T 2 3

155,520Mbit /s 622,080Mbit /s 1 4 STM1

E E E E 4 1 2 3

S T M 4

1

2488,320Mb it/s

4

S T M 1 6

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

35 Trang

Chöông 3 :

THIEÁT BÒ GHEÙP KEÂNH SOÁ

DSMX 2/34C
Khoái gheùp keânh DSMX 2/34C laø boä gheùp keânh ñaúng caáp 2Mbit/s. Moät khoái gheùp keânh naøy goàm moät khoái thu vaø moät khoái phaùt. DSMX 2/34C keát hôïp 16 luoàng tín hieäu soá vôùi toác ñoä bit danh ñònh laø 2Mbit/s hoaëc keát hôïp 4 luoàng tín hieäu soá vôùi toác ñoä bit danh ñònh laø 8448Kbit/s (vieát goïn laø 8Mbit/s) ñeå taïo ra luoàng tín hieäu soá vôùi toác ñoä bit danh ñònh laø 34,368Mbit(vieát goïn laø 34Mbit/s) baèng phöông phaùp gheùp keânh theo thôøi gian TDM.

Sô ñoà caùc giao tieáp thieát bò DSMX 2/34C

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

36 Trang

Khoái thu DSMX 2/34C : thöïc hieän taùch ra 16 luoàng tín hieäu 2Mbit/s hoaëc 4 luoàng tín hieäu 8Mbit töø luoàng tín hieäu 34Mbit/s thu vaøo. ÔÛ phía phaùt, luoàng tín hieäu keát hôïp 2 taàng, caùc luoàng tín hieäu ñoåi töø 2Mbit/s leân 8Mbit/s vaø cuoái cuøng laø 34Mbit/s. Vieäc taùch luoàng cuõng ñöôïc thöïc hieän ôû phaàn thu. Thieát bò DSMX 2/34C tuaân theo khuyeán nghò G703 cuûa CCITT veà giao tieáp maõ HDB3 cho caùc luoàng tín hieäu soá 2Mbit/s, 8Mbit/s vaø 34Mbit/s. Hình treân trình baøy caùc giao tieáp ñeå keát noái vaøo thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C.

3.1 Sô ñoà khoái chöùc naêng vaø hoaït ñoäng cuûa thieát bò gheùp keânh DSMX 2/34C :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

37 Trang

Thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C coù hai khoái chính : CMS : khoái gheùp luoàng. CME : khoái phaân luoàng. - Khoái CMS cho pheùp gheùp 16 luoàng 2Mbit ñeå hình thaønh moät luoàng 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo khoái phoái hôïp trôû khaùng cuûa thieát bò. Sau ñoù, tín hieäu ñöôïc ñöa vaøo maïch caân chænh möùc bieân ñoä suy hao trong quaù trình truyeàn ñöôïc ñöa vaøo maïch caân chænh möùc bieân ñoä ñeå buø laïi söï suy hao trong quaù trình truyeàn daãn. Caáp nhòp cho IC CMS laø maïch dao ñoäng xung ñoàng hoà duøng thaïch anh coù taàn soá laø 68,736MHz ñöa qua maïch chia 2 baèng IC CMOS. Ñoái vôùi keânh nghieäp vuï ñöôïc laáy theo tieâu chuaån V11 ñöa qua maïch khueách ñaïi roài gheùp vaøo khoái CMS ñeå cheøn vaøo caùc bit dòch vuï D vaø N. Khoái CMS cho pheùp gheùp xen keõ caùc luoàng soá vaø thöïc hieän cheøn caùc bit cheøn ñeå taïo thaønh luoàng soá 34Mbit roài ñöa ra ngoõ F1 out, qua maïch khueách ñaïi vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng ôû ngoõ ra. - Ñöôøng thu : tín hieäu 34Mbit/s thu veà ñöôïc ñöa qua maïch phoái hôïp trôû khaùng, maïch caân chænh bieân ñoä vaø söôøn xung, maïch ñeäm duøng IC CMOS vaø maïch khoâi phuïc xung clock ñeå taïo thaønh hai doøng döõ lieäu data in vaø Rx clock döa vaøo hoái CME. Khoái phaân luoàng kieåm soaùt nhòp bôûi hai ñoàng hoà duøng kó thuaät PLL (phase lock loop) coù taàn soá laø 67,5968MHz (giôùi haïn döôùi) vaø 68,850MHz (giôùi haïn treân). - Khoái CME thöïc hieän vieäc phaân caùc luoàng döõ lieäu 34Mbit/s thaønh 16 luoàng 2Mbit/s ñöa ra ngoõ ra F2, qua maïch khueách ñaïi vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng ngoõ ra. Ñoàng thôøi khoái CME cuõng taùch ra luoàng döõ lieäu keânh nghieäp vuï V11.  Caûnh baùo cho thieát bò coù caùc ñeøn led sau : - Ñeøn In alarm : caûnh baùo hö hoûng beân trong. - Ñeøn F1, F2 loop : ñeøn led caûnh baùo veà vieäc loop voøng taïi choã. - Ñeøn F2 remote loop : caûnh baùo veà vieäc loop voøng töøa xa.  Loop maïch vôùi DSMX 2/34C : Nhöõng voøng sau ñaây coù theå söû duïng cho maïch kieåm tra: - Loop F1 : Töø F1 out vaøo F1 in (local loop) coù theå ñöôïc löïa choïn SIBUS hoaëc coâng taéc aán phía sau maët naép cuûa thieát bò. - Loop F2 : Töø F2 out ñeán F2 in (remote loop) cho vieäc thöïc hieän thöû moät luoàng trong 16 luoàng 2Mbit/s hoaëc 1 luoàng trong 4 luoàng 8Mbit/s ñöôïc ñieàu chænh bôûi bit

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

38 Trang

-

hieäu chænh ôû traïm xa. Loop phuï (nhaùnh) : Töø F2 in ñeán F2 out cho vieäch söû duïng moät keânh trong caùc luoàng 2Mbit hay 8Mbit/s ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua SIBUS.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

39 Trang

3.2 Sô ñoà maët maùy :

 Sô ñoà maët tröôùc cuûa hoäp gheùp luoàng DSMX 2/34C goàm coù : - MF1 : Ñieåm ño ngoõ ra ñöôøng 34Mbit/s out. - MF2 : Ñieåm ño cho 16 ngoõ ra 2Mbit/s out. - FH 34Mbit/s : Ñieåm ño ñoåi bit ñöôøng 34Mbit in. - Led INT (ñoû) beân traùi : Saùng baùo söï coá veà ñoàng boä, nguoàn phía phaùt. - Led INT (ñoû) beân phaûi : Saùng baùo söï coá veà ñoàng boä, nguoàn phía thu. Moät hoäp DSMX 2/34C coù 2 card : card phaùt beân traùi vaø card thu beân phaûi. Chuùng lieân heä vôùi nhau qua SIBUS (ñöôøng bus taäp trung caùc tín hieä baùo hieäu tôùi hoäp giaùm saùt luoàng SIG-DSMX).

3.3 Card phaùt trong thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C :
Card phaùt DSMX 2/34Cñöôïc söû duïng trong khoái gheùp keânh DSMX 2/34C. Khoái 2gheùp keânh naøy coù theå laép moät card phaùt vaø moät card thu. Card phaùt goàm coù : maïch baùo hieäu caûnh baùo, maïch loop kieåm tra vaø moät giao tieáp V11 (bit N) phía phaùt.

3.3.1 Sô ñoà maët tröôùc vaø maët sau cuûa card phaùt :
Led INT (ñoû) : saùng khi coù söï coá do ñoàng hoà, nguoàn phía phaùt. Led F1/F2 loop (vaøng) : saùng khi thöïc hieän loop. SW loop : coù 3 vò trí loop: + Loop remote (loop xa). + Loop normal (loop bình thöôøng). + Loop local (loop noäi boä).

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

40 Trang

3.3.2 Sô ñoà chöùc naêng card phaùt :

2Mbit/s 8Mbit/s M1out

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

41 Trang

Tín hieäu HDB3 töø ngoõ vaøo (2 Mbit/s hoaëc 8Mbit/s) qua bieán aùp caùch li (1,3) vaø maïch haïn bieân (2, 4) ñeå khoâi phuïc xung tín hieäu HDB3 ñöa vaøo IC heä thoáng (19). Vôùi moät vaøi maïch ngoaïi vi, heä thoáng IC CMS (19) thöïc hieän hoaøn toaøn chöùc naêng phía phaùt. Tín hieäu ñoàng hoà caùc luoàng 2Mbit/s hoaëc 8Mbit/s ñöôïc khoâi phuïc töø luoàng tín hieäu data döôùi daïng soá bôûi moät ñoàng hoà phuï. Taàn soá ñoàng phuï ñöôïc caáp bôûi ñoàng hoà chuû (5). Luoàng data ñöôïc giaûi maõ HDB3 maø tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc ñoàng boä vôùi ñoàng hoà chuû trong vuøng ñeäm (xöû lyù vò trí bit cheøn), ñöôïc ñöa vaøo khung bit vaø thöïc hieän gheùp 16 luoàng 2Mbit/s (hoaëc 4 luoàng 8Mbit/s) thaønh luoàng 34Mbit/s roài maõ hoùa thaønh maõ HDB3 töông öùng vôùi giao tieáp F1 out (17, 18). Döõ lieäu bit N trong khung 8Mbit/s vaø khung 34Mbit/s ñöôïc truyeàn nhôø giao tieáp V11 ôû khoái 6. Trong tröôøng hôïp khoâng coù giaùm saùt taïi traïm ñaàu cuoái, caùc loãi vaø nhieãu ôû phía thu coù theå thoâng baùo vôùi phaùt baèng bit D (8). Caùc voøng loop kieåm tra khaùc nhau (7,14) ñöôïc duøng cho vieäc kieåm tra. Moät led chæ thò (13) ñöôïc duøng cho vieäc loop maïch kieåm tra, jack do F1 out coù theå ñöôïc laáy ra ôû maët tröôùc cuûa card phaùt. Tín hieäu ñoàng hoà khung (12) coù theå ñöôïc kieåm tra taïi caùc ñieåm kích thích (chæ thaáy ñöôïc khi môû naép hoäp). Neáu xaûy ra loãi ôû nguoàn cung caáp (maát nguoàn) tín hieäu reset (9) ñöôïc IC CMS taïo ra vaø sau ñoù caûnh baùo INT xuaát hieän. Led INT cuõng chæ thò cho söï coá veà nguoàn cung caáp ñoàng hoà. Tín hieäu clock chuaån ñöôïc kieåm tra vôùi söï trôï giuùp cuûa maïch giaùm saùt bieân ñoä (1). Vieäc caøi ñaët tình taïng hoaït ñoäng ñöôïc ñöa ra baèng caùch söû duïng DIP-FIX Switches. Boä bieán ñoåi ñieän aùp (20) taïo ra ñieän aùp +5V cung caáp cho card phaùt thoâng qua 2 DIP-FIX Switches.

3.3.3 Caøi ñaët phaùt :

DIL-SWITCH,

DIP-FIX

cho

phaàn

• DIL-FIX 800 ñeán 803 vaø 812 ñeán 823 thieát laäp trôû khaùng vaøo cho 16 luoàng 2Mbit/s vaøo. • DIL-SWITCH 804, 805, 806 : thieát laäp cheá ñoä caûnh baùo. • DIL-SWITCH 807 : thieát laäp cheá ñoä ñaáu voøng cho muïc ñích kieåm tra. Cheá ñoä caûnh baùo : • Ñeøn led INT chæ thò söï coá heä thoáng (tín hieäu ñoàng

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

42 Trang

hoà, nguoàn cung caáp …). • Ñieåm MF1 kieåm tra möùc F1 out : Ñieän aùp (ñænh zero)………………………………:100mV ± 20mV Trôû khaùng…………………………………………………: 75 Ohm Caøi ñaët caùc ngoõ vaøo F2 in (2Mbit/s) vôùi caùc coång söû duïng caùp ñoái xöùng (120 Ohm) vaø caùp ñoàng truïc (75 Ohm).

Sô ñoà coâng taéc
3.3.3.1 Baûng caøi ñaët caùc coång töø 800 -> 809 vaø 812 -> 823 :
Shooting links 800803 812823 A close B open F2 in 75 Ω F2 in 120Ω A close B open

Caùc cheá ñoä caøi ñaët : - AIS Infection at F1 : Ñöa tín hieäu ASI taïi F1 (34Mbit/s). - Justifying digit evaluation for F2 remote loop : Ñieàu chænh giaù trò cho loop xa F2. - Changover 2Mbit/s to 8Mbit/s : Chuyeån qua luoàng 2Mbit/s hay 8Mbit/s. - N-bit changover 8Mbit/s :Thay ñoåi N bit trong luoàng 8Mbit/s. - Channel NO : Soá thöù töï caùc keânh.

3.3.3.2 Caøi ñaët DIL-SWITCHES 807 :
807 Shooting links A/B ñoùng A/B môû Chöùc naêng Loop chuyeån maïch Loop khoái

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

43 Trang

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

44 Trang

3.3.3.3 Caøi ñaët DIL-SWITCH 804 :
Coâng taéc 804 A B C D E F G (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) off OFF on ON off OFF on ON 2M OFF OFF OFF OFF 8M ON ON ON ON OFF ON OFF ON 1-4 5-8 9-12 13-16 1 2 3 4 13-16 4 H (8)

Ñöa AIS taïi F1 Ñieàu chænh giaù trò loop xa Chuyeån qua luoàng 2Mbit/s hay 8Mbit/s Thay ñoåi N-bit Bit baùo hieäu trong luoàng cho giao 34Mbit/s tieápV11 Thay ñoåi N-bit Bit baùo hieäu trong luoàng cho giao 8Mbit/s tieápV11 Soá 2M keânh 8M

3.3.3.4 Caøi ñaët DIL-SWITCH 805 :
A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) Chuyeån qua Qua khoái OFF luoàng 2Mbit/s phaùt hay 8Mbit qua SIG-DSMX ON Loop Qua khoái OFF maïch phaùt qua SIG-DSMX ON Thay ñoåi Qua khoái OFF D-bit phaùt qua SIG-DSMX ON N-bit trong luoàng Qua khoái OFF 34Mbit/s phaùt qua SIG-DSMX ON Thay ñoåi N-bit Qua khoái OFF trong luoàng phaùt 8Mbit/s qua SIG-DSMX ON Coâng taéc 805

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

45 Trang

3.3.3.5 Caøi ñaët DIL-SWITCHES 808 :
Coâng taéc 808
Xaùc ñònh Caûnh baùo INT Thay ñoåi N-bit trong 8M Soá tín hieäu trong 8M

A (1)

B C D (2) (3) (4)

E (5)
OFF ON

Ñieàu khieån qua SIG-DSMX Ñieàu khieån qua SIG-DSMXhoaëc höôùng phaùt N-bit laø bit baùo OFF OFF OFF hieäu ON N- bit qua V11 ON ON 1 2 3

3.4 Maïch giao tieáp ngoõ vaøo 2Mbit/s : (sô ñoà DSMX
2/34 CII 2+) Coù 16 luoàng soá vaøo 2Mbit/s ñöôïc ñöa qua 16 bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng, luoàng tín hieäu sau ñoù ñöôïc ñöa ñeán 16 maïch giôùi haïn möùc baèng diode, taïi ñaây 16 luoàng soá 2Mbit/s ñöôïc ñöa taïo thaønh 4 nhoùm laø : * Nhoùm 1: D2P1I, D2N1I … … D2P4I, D2N4I * Nhoùm 2: D2P5I, D2N5I … … D2P8I, D2N8I * Nhoùm 3: D2P9I, D2N9I … … D2P12I, D2N12I * Nhoùm 4: D2P13I, D2N13I … D2P16I, D2N16I Trong moãi nhoùm goàm 4 luoàng soá, moãi luoàng soá goàm 2 ñöôøng, cuï theå laø : + Luoàng thöù nhaát goàm 2 ñöôøng laø : Ñöôøng thöù nhaát : D2P1I : Data, 2Mbit/s positive (or bin data) channel 1 Ñöôøng thöù hai : D2N1I : Data, 2Mbit/s negative (or bin data) channel 1 ……………… + Luoàng thöù 16 goàm 2 ñöôøng laø : Ñöôøng thöù nhaát : D2P16I : Data, 2Mbit/s positive (or bin data) channel 16 Ñöôøng thöù hai : D2N16I : Data, 2Mbit/s negative (or bin data) channel 16 Sau ñoù, caùc luoàng soá naøy ñöôïc ñöa vaøo 4 IC ñeäm801A, 802A, 803A vaø 804A. Tín hieäu töø khoái ñeäm seõ ñöôïc ñöa ñeán khoái gheùp luoàng (sô ñoà 4+).

3.5 Khoái gheùp luoàng : (sô ñoà DSMX 2/34 CII 4+)
Khoái gheùp luoàng ñöôïc thöïc hieän baèng IC CMS (1823A), cho pheùp 16 luoàng 2Mbit/s ôû ngoõ vaøo ñöôïc gheùp thaønh luoàng soá 34Mbit/s treân caùc chaân : Chaân 21 :luoàng D34PO (Data 34Mbit/s positive).

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

46 Trang

Chaân 23 :luoàng D34NO (Data 34Mbit/s negative).

3.6 Khoái giao tieáp 34Mbit/s : (sô ñoà DSMX 2/34 CII 6+)
Luoàng soá 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng 2472B ñeå phoái hôïp trôû khaùng, caùch li maïch ngoaøi vaø sau ñoù tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán IC ñeäm 2809. Tín hieäu 34Mbit/s ñöôïc giôùi haïn bôûi caùc diode 2569 ñeán 2572. Tín hieäu ra khoûi IC 2809 seõ ñöôïc ñöa ñeán IC ñeäm 2810A, hình thaønh luoàng soá 34Mbit/s chuaån laø : D34PI: Data on F1 in (34Mbit/s) HDB3+, RZ signal Vaø D34PI: Data on F1 in (34Mbit/s) HDB3+, RZ signal ñeå ñöa ñeán khoái phaân luoàng. Trong khoái naøy coøn coù caùc maïch taïo dao ñoäng xung clock ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc vi maïch 2812A vaø thaïch anh 2602A taïo ra taàn soá 67MHz vaø luoàng tín hieäu naøy seõ ñöôïc ñöa ñeán khoái phaân luoàng.

3.7 Card thu trong thieát bò DSMX 2/34C : 3.7.1 Sô ñoà maët tröôùc vaø maët sau cuûa card thu :
Led INT (ñoû) : Saùng baùo söï coá do ñoàng hoà, nguoàn phía thu. Led F2 loop (vaøng) : Saùng khi SW loop ngoaøi vò trí bình thöôøng. 16 ñi63m ño MF2 : ño ñaùnh giaù 16 luoàng 2Mbit/s out. FH 34Mbit/s : Ñieåm ño ñaùnh giaù chaát löôïng F1 in.

Sô ñoà maët card phaàn thu

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

47 Trang

3.7.2 Sô ñoà chöùc naêng card thu :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

48 Trang

Tín hieäu ngoõ vaøo 34Mbit/s ñöôïc ñöa tôùi F1 in qua bieán aùp caùch li (1) vaø tôùi IC heä thoáng (22). Cuøng vôùi vaøi maïch ngoaïi vi, IC heä thoáng (22) thöïc hieän hoaøn toaøn chöùc naêng card thu. Maïch khoâi phuïc tín hieäu clock thu ñöôïc töø maïch ñoàng hoà phuï (4) tín hieäu 34Mbit/s. Tín hieäu ñoàng hoà thu naøy ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån caùc tín hieäu hieäu ñoàng hoà thu khaùc. Luoàng tín hieäu 34Mbit/s taïi ngoõ vaøo F1 in ñöôïc giaùm saùt bôûi maïch giaùm saùt (3) (no data signal). Heä thoáng cung caáp ñoàng hoà trung taâm trong IC (22) ñoàng boä vôùi luoàng tín hieäu vaøo 34Mbit/s vaø chia thaønh 4 luoàng 8Mbit/s. Heä thoáng caáp ñoàng hoà trung taâm 8MHz ñoàng boä tín hieäu 8Mbit/s vaø chi thaønh 4 luoàng 2Mbit/s, caùc luoàng 2Mbit/s ñöôïc ghi vaøo boä ñeäm (trong IC (22) ), qua caùc khe troáng xung clock. Tín hieäu ñoàng hoà ô F2 out (2Mbit/s hoaëc 8Mbit/s) ñöôïc khoâi phuïc trong voøng khoùa pha PLL (trong IC (22)), ñöôïc ñieàu khieån bôûi boä, nhôù ñeäm, boä dao ñoäng thaïch anh (5) ñöôïc söû duïng ñeå ñoïc gaàn ñoàng boä vôùi luoàng tín hieäu gaàn boä nhôù ñeäm. Sau ñoù, soá lieäu ñöôïc maõ hoùa HDB3 töông öùng vôùi giao tieáp F2 out sau khi qua caùc maïch khueách ñaïi vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng (18, 19, 20, 21). Taïi giao tieáp V11 (16), soá lieäu ñöôïc mang bôûi bit N cuûa khung 8Mbit/s vaø khung 8Mbit/s ñöôïc xen vaøo. Giao tieáp noái tieáp SIBUS (17) noái traïng thaùi caûnh baùo phía thu vôùi hoäp caûnh baùo trung taâm SIG-DSMX. Trong tröôøng hôïp khoâng coù giaùm saùt ôû traïm ñaàu cuoái loãi ôû phía thu coù theå gôûi baèng bit D trong luoàng tín hieäu F2 out cuûa phía phaùt. Tæ soá loãi F2 out coù theå kieåm tra nhôø maïch (11) ôû phía tröôùc maët maùy. Caùc voøng loop (7,13) söû duïng cho vieäc kieåm tra. Ñeøn chæ thò (12) hieån thò caùc loop kieåm tra ñang ñöôïc thöïc hieän. Ñoàng hoà khung 10 coù theå kieåm tra taïi ñieåm kích (chæ thaáy khi môû naép maùy). Neáu xaûy ra maát nguoàn, tín hieäu reset taïo ra cho IC (22) vaø cuøng luùc ñoù xuaát hieän caûnh baùo INT (14). Caûnh baùo INT cuõng ñöôïc taïo ra khi coù söï coá maát nguoàn cung caáp ñoàng hoà (dao ñoäng thaïch anh). Taàn soá dao ñoäng chuaån (5) nhaän ñöôïc töø dao ñoäng thaïch anh ñöôïc kieåm tra baèng maïch giaùm saùt bieân ñoä (9). Ñieän aùp +5V ñöôïc cung caáp bôûi boä bieán ñoåi ñieän aùp (23) ñeán card thu thoâng qua DIP-FIX Switches.

3.8 Khoái phaân luoàng : (sô ñoà DSMX 2/34 CII 7+)
Luoàng tín hieäu 34Mbit/s laø D34PI vaø D34NI ñöôïc ñöa vaøo IC CME treân chaân soá 31 vaø chaân 83, taïi ñoù luoàng tín hieäu ñöôïc phaân ra thaønh 16 luoàng 2Mbit/s laø :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

49 Trang

1.

D2PO-1 : Data F2 out (2Mbit/s) HDB3+, or binary data, channel

D2PO-16: Data F2 out (2Mbit/s) HDB3+, or binary data, channel 16. D2NO-1 : Data F2 out (2Mbit/s) HDB3-, or binary data, channel 1.
D2NO-16 : Data F2 out (2Mbit/s) HDB3-, or binary data, channel 16.

Sau ñoù, 16 luoàng 2Mbit/s seõ ñöôïc tieáp tuïc ñöa ñeán khoái giao tieáp ngoõ ra.

3.9 Maïch giao tieáp ngoõ ra 2Mbit/s: (sô ñoà DSMX 2/34
CII 5+) Trong khoái naøy, 16 luoàng 2. Laàn löôït ñöa ñeán 8 IC ñeäm töø 2801A ñeán 2808A. Moãi IC thöïc hieän vieäc xöû lí giao tieáp 2 luoàng 2Mbit/s. Taïi ñaây, luoàng tín hieäu ñöôïc ñöa qua caùc bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng töông öùng vaø ñöa ñeán ngoõ ra. ** Toùm laïi, thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C cho pheùp gheùp 16 luoàng 2Mbit/s ñeå taïo thaønh luoàng 34Mbit/s vaø phaân luoàng 34Mbit/s ra thaønh 16 luoàng 2Mbit/s.

3.10 Caøi ñaët DIL-SWITCHES, DIL-FIX trong card thu :
DIL-SWITCHES 950 ñeán 953 vaø 960 ñeán 971 : Thieát laäp trôû khaùng ngoõ ra cho 16 luoàng 2Mbit/s
Shooting links 950953 960971 A close B open F2 out 75 Ω F2 out 120Ω A close B open

DIL-SWITCHES 950 ñeán 955 thieát laäp cheá ñoä caûnh baùo : * Cheá ñoä caûnh baùo : • Ñeøn led INT saùng khi xaûy ra söï coá maát tín hieäu ñoàng boä, maát nguoàn cung caáp. • Ñieåm ño MF2-1 ñeán MF2-16 kieåm tra möùc 16 luoàng 2Mbit/s. • Ñieåm ño MF2-1 ñeán MF2-4 kieåm tra möùc 4 luoàng 8Mbit/s. Ñeå ñaùnh giaù töông ñoái tæ soá bit ñaàu, ño FH coù theå kieåm tra. Coâng taéc 954 A B C D (1) (2) (3) (4 ) E F G (5) (6) (7) H (8 ) 50 Trang

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

Ñieàu khieån Qua SIG-DSMX OFF chuyeån 2Mbit/s Qua khoái thu ON ñeán 8Mbit/s Ñieàu chænh loop Qua SIGOFF maïch DSMX Qua khoái thu ON Cheøn giaù trò off OFF cho loop 2Mbit/s on ON Xaùc ñònh caûnh Qua SIGOFF baùo INT DSMX Qua khoái thu ON Ñieàu khieån 2Mbit OFF OFF OFF OFF chuyeån 2Mbit/s /s ñeán 8Mbit/s 8Mbit ON ON ON ON /s Soá 2Mbit 1-4 5-8 9-1213keânh /s 16 8Mbit 1 2 3 4 /s

3.11 Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa thieát bò DSMX 2/34C :
* Giao tieáp HDB3 34Mbit/s : - Toác ñoä bit ……………………………………………………………… 34.368Mbit/s. - Daïng xung tín hieäu F1 out ………………………………Xaáp xæ xung vuoâng. - Bieân ñoä tín hieäu F1 out/F1 in ……………………………1V± 10%. - Trôû khaùng ngoõ ra F1 out/F1 in………………………… 75 Ω. - Suy hao phaûn hoài : + Phía phaùt :taïi ngoõ ra F1 out, 75 Ω 860KHz ñeán 1,7MHz ≥ 8 dB 1,7Mhz ñeán 34MHz ≥ 4dB 34MHz ñeán 52MHz ≥ 10dB + Phía thu : taïi ngoõ ra F1 out, 75 Ω 860KHz ñeán 1,7MHz ≥ 12 dB 1,7Mhz ñeán 34MHz ≥ 20dB 34MHz ñeán 52MHz ≥ 15dB * Giao tieáp HDB3 2Mbit/s : - Toác ñoä bit ……………………………………………………………… 2048Kbit/s. - Daïng xung tín hieäu F1 out ………………………………Xaáp xæ xung vuoâng. - Bieân ñoä tín hieäu F1 out/F1 in

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

51 Trang

-

-

Caùp ñoàng truïc ………………………………………………… 2,37V ± 10%. Caùp ñoái xöùng …………………………………………………3V ± 10%. Suy hao do noái caùp phía phaùt ………………………………0dB ñeán 6dB taïi 1Mhz. Trôû khaùng keát noái taïi F2 in F1 out : Caùp ñoàng truïc ………………………………………………… 120Ω. Caùp ñoái xöùng …………………………………………………75Ω. Suy hao phaûn hoài: + Phía phaùt :taïi F2 in (120Ω hoaëc 75 Ω) trong daõy. 50KHz ñeán 100MHz ≥ 12 dB 100Khz ñeán 2MHz ≥ 18dB 2KHz ñeán 3MHz ≥ 14dB + Phía thu : taïi ngoõ ra F1 out, 75 Ω 50KHz ñeán 100MHz ≥ 8 dB 100Mhz ñeán 2MHz ≥ 14dB 2KHz ñeán 3MHz ≥ 10dB Nguoàn cung caáp : Ñieän aùp vaøo ………………………………………………………………töø –36V ñeán –75V. Ñieän aùp DC hoaït ñoäng ………………………………………… +5V ± 1% Coâng suaát tieâu thuï : Card phaùt ………………………………………………………1,9W. Card thu ………………………………………………………… 3,1W. Giao dieän V11 in : Theo khuyeán nnghò cuûa CCITT :………………………V11 Type 1. Daïng keát noái laø ñoái xöùng. Daïng tín hieäu nhò phaân. Toác ñoä bit ñoàng boä toái ña öùng vôùi luoàng 34Mbit/s laø 4,8Kbit/s. Toác ñoä bit ñoàng boä toái ña öùng vôùi luoàng 8Mbit/s laø 2,4Kbit/s. Trôû khaùng laø 600 Ohm. Giao dieän V11 out : Theo khuyeán nghò cuûa CCITT :…………………………………V11 Type 1. Daïng keát noái laø ñoái xöùng. Daïng tín hieäu nhò phaân. Ñieän aùp ra vôùi trôû khaùng ñaàu cuoái 100 Ohm ≥ 2V.
Vaên Toát Nghieäp

-

* -

* -

-

 Luaän

52 Trang

-

Trôû khaùng noäi Doøng ngaén maïch

≤ 100 Ohm. ≤ 150 mA.

3.12 Card cung caáp nguoàn cho card phaùt vaø card thu :

Caùc khoái chöùc naêng maïch caáp nguoàn cho card phaùt vaø card thu. Maïch caáp nguoàn coù chöùc naêng nhö moät boä bieán ñoåi ñieän theá cao (flyback converter) vôùi ngaên caùch DC, chu kì laøm vieäc thay ñoåi, taàn soá hoaït ñoäng khoâng thay ñoåi 50Hz. Maïch caáp nguoàn coù hai khoái chöùc naêng goàm : - Phaàn nguoàn töø khoái (23) ñeán khoái (30). - Phaàn ñieàu khieån vaø oån ñònh töø khoái (31) ñeán khoái (38). * Phaàn caáp nguoàn : Bao goàm caùc khoái chöùc naêng sau : (23) : Maïch baûo veä phaân cöïc ngoõ vaøo (daõy diot noái tieáp). (24) : Maïch giôùi haïn doøng vaøo (doøng giôùi haïn tôùi xaáp xæ 0,6A) vaø theâm vaøo maïch baûo veä döï phoøng ñeå choáng quaù aùp ≥ 150V. (25) : Maïch loïc choáng nhieãu hoài tieáp. (26) : Maïch ñaûo ñieän. (27) : Bieán aùp xung. (28) : Chænh löu shottky. (29) : Loïc ñieän aùp ngoõ ra.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

53 Trang

(30) : Hoài tieáp töø bieán aùp (27) (ñieän aùp phuï Uh). * Phaàn ñieàu khieån vaø oån ñònh : (31) : Boä oån ñònh ñieän aùp Uh (xaáp xæ 5,8V), boä oån aùp (regulator) ñöôïc cung caáp ngoõ vaøo Uv. (32) : Baûo veä cho IC ñieàu khieån choáng quaù aùp ngoõ vaøo. (33) : Ngaên quaù aùp taïi möùc ñieän aùp ngoõ vaøo xaáp xæ 80V. (34) : Taïo xung ñoàng hoà (50KHz,γ = 0,5). (35) : Haïn doøng, giaûm lieân tuïc chu kì laøm vieäc γ khi quaù taûi ngoõ ra. (36) : Keát noái tín hieäu vaø RS-Flipflop. (37) : Maïch laùi transitor chuyeån maïch. (38) : Maïch oån ñònh ngoõ ra. * Phaân tích hoaït ñoäng chi tieát cuûa khoái nguoàn : (Sô ñoà DSMX 2/34C 1+) IC 804 laø maïch taïo vaø ñieàu khieån, oån ñònh doøng ñieän. Transitor 604 laø transitor ñaûo ñieän (taét daãn ñeå taïo ra xung ñoät bieán) laøm thay ñoåi cöïc tính ñieän aùp töø DC sang AC. Ñieàu khieån cho noù laø hai transitor 600 vaø 601 (gheùp kieåu emitter). Transitor 603 : baûo veä ñieän aùp ngoõ vaøo. Bieán aùp xung 531 laø bieán aùp ñaûo ñieän. Diode 545A vaø 545B maéc kieåu song song, coù nhieäm vuï naén vaø oån ñònh. Hai transitor 802 vaø 803 laø maïch doø ñieän aùp ngoõ ra (duøng giao tieáp quang : diode quang chieáu aùnh saùng vaøo 2 transitor naøy laøm noù daãn maïnh hay yeáu).

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

54 Trang

* Chæ tieâu cuûa khoái nguoàn : - Ngoõ vaøo : Nguoàn ñieän töø 36-75V DC, töông öùng vôùi cöïc tính nguoàn acquy töø (-48V) ñeán (-60V). AÙp giôùi haïn quaù taûi laø 150V. Doøng vaøo ñieän toái ña laø 1,1A. Coâng suaát 12W. Doøng ñieän ñöôïc baûo veä ôû ngoõ vaøo laø 1,5A. - Ngoõ ra : Ñieän aùp ra F1 5,1V vaø F1 • laø möùc hieäu chænh laø ± 5%. F2 • F2 • Khoaûng doøng ñieän bôû a b ra b töø 0 ñeán 2A. Ñieän ngoõ a laø a b a Höôùn 0 aùp chuaån caáp cho maïch so saùnh laø 30mV vaø 150mV. g 1 1 Vò trí block caùp toång Troïng löôïng 01/007/01 khoái nguoàn khoaûng 0,3kg. treân rack ñaøi

0 3.13 2

Boá SYSTEM 3 2Mbit/s,34Mbit/s : 1

2

1 2 3 4 trí11 12 12 caùp

5

6

7

8

9 10

vaø

kieåm
SYSTEM 2

Thieát bò luoàng tra Vò trí DSMX 2/34

4 3.13.1 Boá trí caùp 2Mbit/s, 34Mbit/s : 5
1 0 1 1

6 01
16

SYSTEM 15

SYSTEM

7 8
9 0

F1
SYSTEM 1 SYSTEM 2

P142
Rack boá trí caùp 2M01

Höô 02 ùng 1 ma ùy 1
02

00 7
SYS TEM7

00 1

DSMX 2/34

Sô ñoà boá trí 2Mbit/s 01 2 F1
021 001

DSMX 2/34C DSMX caùp 2/34C DSMX 2/34C

Thieát bò Ghi chuù SYS TEM 8

Vò trí

DSMX 2/34 15 DSMX03 2/34 04 DSMX14 2/34 DSMX 05 2/34
06

1 1 2

00 6 Thieát bò Ghi chuù
DSMX 2/34C SYS 1 SYS 2 SYS 3 SYS 4 SYS 7 F1 SYS 5 SYS 8 SYS 6 SYS 9 SYS 10 SYS 11 phía F2 SYS

Vò trí

Boá trí caùp 75 Ohm 34Mbit/s phía
030 010

07

Sô ñoà boá trí caùp 75 Ohm 2/34Mbit/s
12

SYS 13 3.13.2 Kieåm tra luoàng 2Mbit/s, 34Mbit/s treân hoäp SYS 14 SYS 15 DSMX 2/34C : 09
08

Caùc ñieåm ño trong khai thaùc ñieàu theå hieän treân maët DSMX 2/34C SYS 1
c0001

SYS 16

 Luaän

040

020

SYS 2 SYS 3 SYS 4

Vaên Toát Nghieäp

55 Trang

hoäp DSMX 2/34C . Ño taïi caùc ñieåm naøy seõ khoâng laøm maát lieân laïc trong khi ño. • Ño MF2 out : Ta coù theå ño caùc luoàng 2Mbit/s thu veà tröôùc khi ñöa qua toång ñaøi thoâng qua 16 ñieåm ño MF2 out cho töøng luoàng töông öùng coù ñaùnh soá treân maët maùy. Ño baèng Oscillocope hoaëc maùy ño BER K4303, bieân ñoä ño ôû ñaây laø 240mV± 10% (ñæmh zero), 75 Ohm, maõ HDB3. • Ño MF2 out : Ño luoàng 34Mbit/s out. Ño baèng Osillocope, bieân ñoä ño ôû ñaây laø 240mV ± 10% (ñænh zero), 75 Ohm, maõ HDB3. Ta coøn coù theå ño baèng maùy ño K4303 ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng luoàng 34Mbit/s phaùt ñi. • Ño FH : Ta coù theå ño baèng maùy ñeám soá. Bình thöôøng luoàng toát giaù trò ño laø zero. Khi nhaän AIS ñaàu vaøo F1 in coù giaù trò ño ñöôïc chính baèng taàn soá khung xung 34Mbit/s (khoaûng 22375Hz). Muïc ñích laø ñeám bit loãi, qua ñoù ñaùnh giaù chaát löôïng ñöôøng truyeàn 34Mbit/s thu veà.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

56 Trang

Chöông 4:

THIEÁT BÒ GHEÙP KEÂNH SOÁ DSMX 34/140C
F1 out 140Mb/ s in F
1

4.1 Giôùi thieäu toång quaùt :
34Mb/ s F2 in 34Mb/ s F2 out Multiplexer Demultiplexer

laø kí hieäu cuûa caùc luoàng soá caáp thaáp 34Mbit/s F1 laø kí hieäu cuûa caùc luoàng soá caáp cao 140Mbit/s Thieát bò naøy do haõng Siemen saûn xuaát vaø ñöôïc söû duïng ñeå gheùp 4 luoàng tín hieäu 34Mbps caän ñoàng boä thaønh moät luoàng tín hieäu 140Mbps (theo khuyeán nghò cuûa CCITT) vaø taùch 1 luoàng tín hieäu 140Mbps thaønh 4 luoàng 34Mbps. Thieát bò naøy ñöôïc söû duïng cuøng luùc vôùi caùc heä thoáng vi ba soá hoaëc caùc thieát bò caùp quang 140Mbit/s.
2M 1 2 3 4 DSMX 2/8C 8M 1 2 3 4 DSMX 8/34C 34M 1 2 3 4 DSMX
34/140 C

F2

140Mb/ s

140 M 1 2 3 4 DSMX LE565 140/ 565
Tuye án caùp 565M

1 DSMX 2/34C 16

Tuye án caùp 34M

LE 34

LE 140 DRM 140/ . 140.

Tuyeán caùp 140M

Voâ tuye án

DRS 34/..

DRS 140/ ..

Tuye án caùp 140M

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

57 Trang

Sô ñoà maët maùy thieát bò gheùp luoàng DSMX 34/140C

Led INT (ñoû) : caûnh baùo veà vieäc hö hoûng cuûa thieát bò (maát nguoàn…). - Led SV(ñoû) : saùng khi card coù söï coá. - FH : ñeøn led caûnh baùo veà vieäc ñoàng boä khung. Ñieän theá voâ ích (trôû khaùng 75Ω) laø 0V ± 0,1V. Ñieän theá hoaït ñoäng (trôû khaùng 75Ω) laø 1V ± 0,1V. Ñoä roäng xung laø 1µs -> 2µs. - MF1 (F1 out) : laø ñieåm noái ñeå ño thöû luoàng tín hieäu 140Mbit/s thu nhaän ñöôïc töø 4 luoàng 34Mbit/s vôùi : Ñieän aùp : 150mV ± 30mV(ñænh ñænh) Trôû khaùng : 75Ω. - MF2-1, MF2-2, MF2-3, MF2-4 laø boán ñieåm ño giaùm saùt 4 ngoõ ra F2 out (4 luoàng 34Mbit/s thu veà) vôùi : Ñieän aùp : : 150mV ± 20mV(töø 0 ñeán ñænh). - Kí hieäu 70a, 70b, 70c, 70d laø caùc traïm noái luoàng 34Mbit/s, taát caû ñeàu coù ngoõ vaøo (in), ngoõ ra (out) vaø mass. - Caùc ñieåm noái A,B out vaø C,D in vôùi : A laø ñieåm kích xung ñoàng hoà, phía phaùt. C laø ñieåm kích xung ñoàng hoà, phía thu. D vaø B : noáiñaát (ground). Khi haøn noái caùc chaân A vaø C : Taàn soá xung ñoàng hoà laø 47,6KHz. Möùc : TTL. -

4.2 Sô ñoà khoái, chöùc naêng vaø hoaït ñoäng cuûa thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

58 Trang

4.2.1 Sô ñoà khoái :

Sô ñoà khoái Card gheùp luoàng DSMX 34/140C

4.2.2 Chöùc naêng cuûa thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C :
Ñoái vôùi moãi luoàng tín hieäu soá, card DSMX 34/140C coù caùc chöùc naêng chính nhö sau : a. Khoái gheùp keânh : Maïch giao tieáp vôùi luoàng tín hieäu vaøo (34Mbit/s). Maïch khoâi phuïc tín hieäu xung ñoàng hoà . Maïch taùch loãi. Maïch ñoåi maõ töø HDB3 /BIN. Hieäu chænh döông.
Vaên Toát Nghieäp

 Luaän

59 Trang

- Boä ñeäm. - Cheøn tín hieäu AIS. - Gheùp 4 luoàng tín hieäu 34Mbit/s. - Maïch ñoåi maõ töø BIN/CMI. b. Khoái phaân keânh : Goàm caùc maïch coù chöùc naêng chính sau : - Maïch giao tieáp vôùi luoàng tín hieäu vaøo 140Mbit/s. - Maïch taùch loãi. - Boä ñoåi maõ CMI/BIN. - Phuïc hoài maát ñoàng boä khung vaø caùc töø ñoàng boä khung. - Taùch tín hieäu AIS vaø caûnh baùo töø xa. Card DSMX 34/140C gheùp caùc luoàng tín hieäu nhö sau : Gheùp caùc luoàng tín hieäu 34Mbit/s caän ñoàng boä ôû ngoõ vaøo, muoán gheùp ñöôïc caùc luoàng tín hieäu ôû ngoõ vaøo naøy ta phaûi ñoàng boä chuùng baèng caùch cheøn döông. Nhöõng luoàng tín hieäu ñeán boä gheùp seõ ñöôïc gheùp xen keõ nhau theo töøng keânh, caùc bit ñoàng boä khung cuõng ñöôïc cheøn vaøo luoàng soá, caùc bit naøy cho pheùp xaùc ñònh vò trí cuûa caùc keânh trong quaù trình phaân keânh. Vieäc taùch caùc töø ñoàng boä khung nhaän ñöôïc seõ giuùp cho vieäc gôûi ñuùng döõ lieäu cho töøng keânh. Phaân luoàng tín hieäu thaønh 4 luoàng 34Mbit/s.

4.2.3 Hoaït ñoäng cuûa thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C :
a. Hoaït ñoäng cuûa phía phaùt : Boán luoàng tín hieäu soá 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaø khoái gheùp MUX (5) laàn löôït qua caùc maïch phoái hôïp trôû khaùng, maïch söûa söôøn xung vaø haïn bieân, maïch khueách ñaïi ôû khoái (1), maïch ñieàu chænh ñoä roäng xung 1 vaø 0 (khoái (2)), maïch bieán ñoåi maõ töø HDB3 sang BIN (maõ nhò cöïc sang maõ ñôn cöïc) ôû khoái (3), sau ñoù qua maïch ñeäm buffer (4) vaø sau ñoù tôùi khoái gheùp keânh (5). Boä gheùp (5) keát hôïp 4 luoàng 34Mbit/s taïo thaønh luoàng tín hieäu 140Mbit/s thöïc hieän cheøn caùc töø ñoàng boä khung, caùc bit ñoàng boä, caùc bit hieäu chænh. Ngoaøi ra boä gheùp coøn coù theâm : - Caùc bit ñoàng boä khung. - Caùc bit nghieäp vuï. - Caùc bit cheøn (phuïc vuï hieäu chænh). - Caùc bit cheøn töông öùng vôùi caáu truùc khung 140Mbit/s. Tín hieäu töø khoái gheùp ñöôïc ñöa ñeán maïch chuyeån ñoåi töø song song sang noái tieáp (6) taïo thaønh luoàng 140Mbit/s, ñöa ñeán ngoõ ra, qua maïch ñoåi maõ töø ñôn cöïc sang nhò cöïc (BIN -> CMI) ôû khoái (7) , sau ñoù ñeán maïch khueách ñaïi vaø

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

60 Trang

maïch phoái hôïp trôû khaùng (8) ôû ngoõ ra. Giao tieáp baùo hieäu SIBUS (12) xöû lyù caùc tín hieäu loãi vaø nhieãu treân phía phaùt vaø phía thu , vaø gôûi chuùng ñeán khoái baùo hieäu caûnh baùo trung taâm SIG-INSET. Caùc bit nghieäp vuï Y1, Y2 ñöôïc cheøn vaøo khoái gheùp keânh qua maïch khueách ñaïi cuøng vôùi tín hieäu caûnh baùo cuûa heä thoáng. Caáp nhòp cho khoái gheùp laø maïch dao ñoäng taïo xung ñoàng hoà G vôùi taàn soá 278,528MHz. b. Hoaït ñoäng cuûa phía thu : Luoàng tín hieäu 140Mbit/s ôû ñaàu thu ñöôïc ñöôïc ñieàu chænh qua boä caân baèng (13) vaø maïch khoâi phuïc tín hieäu xung ñoàng hoà(15). Luoàng tín hieäu vaøo140Mbit/s ñöôïc ñöa qua boä ñoåi maõ CMI sang BINARY (16) vaø sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo khoái bieán ñoåi töø noái tieáp sang song song ñeå giaûm bôùt toác ñoä xöû lyù. Sau ñoù luoàng tín hieäu naøy ñöôïc ñöa tôùi boä phaân keânh (18), boä naøy nhaän caùc töø ñoàng boä khung, taùch caùc bit hieäu chænh, chia tín hieäu thaønh khung vaø phaân boá thaønh 4 luoàng 34Mbit/s. Boä ñeäm (19) lieân keát töøng luoàng tín hieäu vaøo thích öùng vôùi ñoàng hoà ñoïc F2 out. Dao ñoäng thaïch anh vôùi taàn soá 68,736MHz ñöôïc taïo ra nhôø boä dao ñoäng ñieàu khieån baèng ñieän aùp VCXO (20). Sau ñoù luoàng tín hieäu ra ñöôïc ñoåi töø maõ BINARY sang HDB3 ôû khoái (21) taïo ra 4 luoàng 34Mbit/s qua bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng (22) vaø ñöa ñeán maïch giao tieáp ngoõ ra F2 out.

4.3 Card chuyeån ñoåi ñieän aùp :
-36V -> -75V S V +5,1 V

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

61 Trang

Boä chuyeån ñoåi ñieän aùp ñöôïc söû duïng cho thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C. Noù ñöôïc thieát keá cho möùc ñieän aùp DC vaøo töø –36V ñeán –48V. Vì vaäy noù thích hôïp vôùi heä thoáng bình accu taïi traïm (-48 ñeán –60V), taïo möùc ñieän aùp ra laø +5,1V.

4.3.1 Ñaëc tính kyõ thuaät :

Ngoõ vaøo: Ñieän aùp DC cung caáp (Uv) ………………………………… 36V -> 75V. Giôùi haïn doøng Imax ………………………………………………1,1A. Ngaét ñieän aùp cao ……………………………………………………81V (76V -> 84V). Baûo veä phaân cöïc ……………………………………………………baèng diode noái tieáp. Coâng suaát tieâu thuï ……………………………………………………60W. Taûi lôùn nhaát …………………………………………………………………12W. Doøng baûo veä ngaét töï ñoäng ……………………………………1,5A. • Ngoõ ra : Möùc ñieän aùp ra Ub ……………………………………………………5,1V. Dung sai ……………………………………………………………………… …± 5%. Doøng ngoõ ra …………………………………………………………………0A -> 2A.

4.3.2 Sô ñoà chöùc naêng boä chuyeån ñoåi ñieän aùp :

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

62 Trang

Nguoàn ñieän söû duïng laø nguoàn DC vôùi ñieän aùp vaøo töø 36-75V, maïch bieán ñoåi nguoàn loaïi swiching coù taàn soá khoâng ñoåi laø 75KHz, möùc ñieän aùp DC taïo ra caáp cho caùc vi maïch laø 5V-2A. Maïch chuyeån ñoåi DC-DC goàm 2 chöùc naêng : * Phaàn nguoàn töø khoái (1) ñeán khoái (8). * Maïch ñieàu khieån vaø ñieàu chænh töø (9) ñeán (20). Khi xaûy ra söï coá ôû ngoõ ra seõ ñöôïc caûnh baùo baèng 1 led ñoû. Chöùc naêng cuûa caùc maïch trong sô ñoà khoái nhö sau : Khoái (1) : maïch baûo veä cöïc tính. Khoái (2) : maïch giôùi haïn doøng. Khoái (3) : maïch loïc. Khoái (4) : maïch ñaûo ñieän. Khoái (5) : bieán aùp xung. Khoái (6) : maïch naén ñieän töø AC sang DC. Khoái (7) : maïch maïch loïc vaø baûo veä. Khoái (8), (9), (10), (11) , (12), (13) :laø caùc maïch so saùnh taïo ñieän aùp chuaån ngoõ vaøo. Khoái (14),(15) :maïch doø ñieän aùp ngoõ ra. Khoái (16) : maïch so saùnh ñieän aùp vaøo ñieän aùp vaø ra. Khoái (17) : maïch so saùnh ñieän aùp DC. Khoái (18) : maïch taïo dao ñoäng caáp cho khoái ñaûo ñieän.

4.3.3. Phaân tích sô ñoà chuùc naêng boä chuyeån ñoåi ñieän aùp :
(sô ñoà Voltage Converter 1+) Khoái nguoàn hoaït ñoäng theo phöông thöùc ñaûo ñieän, bieán ñoåi töø DC sang AC, sau ñoù naén laïi thaønh DC. - Töø 48V cho pheùp bieán ñoåi töø 36-75V. - Ñieän aùp ra laø 5V caáp cho caùc maïch 160A, 160B, 160D, 160E coù nhieäm vuï khueách ñaïi dao ñoäng. Transitor mosfet 152 laø transitor coâng suaát ñaûo ñieän. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch ñöôïc quyeát ñònh bôûi R39, R46 vaø tuï ñieän 108. Bieán aùp xung 182, Diode 125 laø maïch naén ñieän DC ôû ngoõ ra. Transitor 151,150 vaø diode 122 laø maïch baûo veä ñieän aùp ngoõ vaøo.

4.4 Maïch xöû lyù luoàng soá 34Mbit/s : (sô ñoà DSMX
34/140C 2+)

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

63 Trang

Boán luoàng soá 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo thieát bò gheùp keânh taïi caùc ñieåm noái F2 in, B9, B10, B12, B13, B15, B16, B18, B19. - Tín hieäu 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng, sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo caùc IC khueách ñaïi ñeäm 980 -> 983. Taïi ñaây, caùc luoàng soá ñöôïc giôùi haïn bieân ñoä, caân chænh söôøn xung, khueách ñaïi möùc tín hieäu vaø ñöôïc ñöa qua 2 transitor khueách ñaïi theo kieåu cöïc E chung. - Tín hieäu 34Mbit/s ñi vaøo ñöôïc giôùi haïn möùc bieân ñoä bôûi caùc diode 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 vaø 827. Tín hieäu ñi ra khoûi maïch naøy taïo thaønh 4 luoàng soá, moãi luoàng coù 2 ñöôøng, cuï theå laø: Luoàng soá thöù nhaát goàm 2 ñöôøng laø : + Ñöôøng thöù nhaát :D34MSH1HI (Data 34Mbit/s transmit side, positive, channel 1). + Ñöôøng thöù hai : D34MSL1HI (Data 34Mbit/s transmit side, negative, channel 1). Sau ñoù, 4 luoàng soá naøy ñöôïc ñöa ñeán khoái gheùp 34/140Mbit/s. -

4.5 Maïch giao tieáp luoàng soá 34Mbit/s ngoõ vaøo :
(Sô ñoà DSMX 34/140C 3+) Boán luoàng soá 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo IC 951 (laø IC heä thoáng gheùp luoàng) treân caùc ñieåm noái : L1, M1; J2, K2; G1, H1; F1, F2. Taïi IC 951, caùc luoàng soá laàn löôït ñöôïc ñöa qua caùc maïch : caân chænh ñoä roäng xung ; maïch chuyeån ñoåi maõ töø HDB3 sang nhò phaân; maïch chuyeån töø song song sang noái tieáp; maïch phaùt hieän vaø cheøn ASI (ñeå cheøn caùc bit ñoàng boä khung, caùc bit nghieäp vuï vaø caùc bit chæ thò cheøn…) töông öùng cho caùc keânh vaø taïo thaønh 4 luoàng soá 34Mbit/s ñaõ hoaøn chænh laø : DP34MS10 :Data parallel, 34Mbit/s transmit side channel 1 ………………… DP34MS40 :Data parallel, 34Mbit/s transmit side channel 4 Sau ñoù, 4 luoàng soá naøy ñöôïc ñöa ñeán khoái gheùp luoàng.

4.6 Maïch gheùp luoàng : (Sô ñoà DSMX 34/140C 4+)
Khoái gheùp laø IC 960, boán luoàng soá ñöôïc ñöa vaøo IC naøy qua maïch gheùp chuyeån töø song song sang noái tieáp, caøi vaø phaùt hieän ASI, maïch chuyeån ñoåi maõ töø BIN -> CMI. Taïo thaønh luoàng soá 140Mbit/s (maõ CMI) coù toác ñoä 139,264Mbit/s ± 15. 10-6 (1± 0,1)Vss /75Ω ñöa ñeán ñieåm noái

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

64 Trang

F1 qua maïch khueách ñaïi vi sai bôûi caùc transitor 912, 913 vaø bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng ngoõ ra T30. MF1 laø ñieåm ño thöû luoàng soá 140Mbit/s phaùt. Gía trò danh ñònh cuûa luoàng soá laø 150mV-> 310mVss/75Ω. Caáp nhòp cho maïch laø dao ñoäng thaïch anh 815 vôùi taàn soá laø 278, 528MHz, qua maïch chia 2 ñeå coù ñöôïc doøng xung clock caáp cho caùc maïch.

4.7 Maïch phaân luoàng : (Sô ñoà DSMX 34/140C 5+)
Tín hieäu 140Mbit/s töø thieát bò thu ñöôïc ñöa vaøo khoái phaân keânh treân caùc ñieåm noái F1 (B63) , ñöa vaøo IC giao tieáp 960 qua maïch loïc ngoõ vaøo daïng chöõ T vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng (bieán aùp caùch li 736). Taïi IC 960, luoàng tín hieäu 140Mbit/s ñöôïc khueách ñaïi, naâng möùc, chuyeãn maõ, bieán ñoåi töø noái tieáp sang song song, taïo thaønh 4 luoàng soá 34Mbit/s laø : DP34MEAI : Data parallel, 34Mbit/s receive side, channel A DP34MEBI : Data parallel, 34Mbit/s receive side, channel C DP34MECI : Data parallel, 34Mbit/s receive side, channel B DP34MEDI : Data parallel, 34Mbit/s receive side, channel D Sau ñoù, caùc luoàng soá naøy ñöôïc ñöa qua caùc transitor khueách ñaïi ôû ngoõ ra laø transitor 918, 919, 920, vaø 921 theo phöông thöùc gheùp cöïc B chung. Tín hieäu dao ñoäng ñöôïc laáy töø maïch nhaän daïng ngoõ vaøo, töø cuoän thöù caáp cuûa bieán aùp 736 vaø ñöa vaøo IC 960 treân caùc chaân noái soá 7 vaø 8. Dao ñoäng ñöôïc taïo ra döôùi daïng phaân tích vaø coäng höôûng haøi töø chuoãi soá CMI ôû ngoõ vaøo. - Tín hieäu hieäu coäng höôûng ñöôïc ñöa qua maïch khueách ñaïi vaø söûa xung baèng transitor 924. - Tín hieäu xung nhòp ñoàng hoà 140Mbit/s ñöôïc ñöa qua maïch chia 4, taïo thaønh 4 luoàng 34Mbit/s caáp nhòp cho caùc maïch phaân luoàng .

-

4.8 Maïch xöû lyù luoàng soá 34Mbit/s taïi ngoõ ra :
(Sô ñoà DSMX 34/140C 6+) Boán luoàng soá 34Mbit/s coù mang caùc bit ñoàng boä, chæ thò cheøn vaø bit cheøn, bit nghieäp vuï vôùi toác ñoä 139,264Mbit/s ( 4*4,816Mbit/s) ñöa vaøo IC 961. Taïi ñoù noù ñöôïc kieåm soaùt vaø taùch ra caùc loaïi bit nghieäp vuï vaø caùc loaïi bit data D1, D2, D3, D4. Caùc luoàng soá data ñöôïc ñöa qua caùc maïch

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

65 Trang

ñeäm (buffer), maïch chuyeån maõ töø ñôn cöïc sang HDB3 roài ñöa ñeán caùc ngoõ ra F2 laø 4 luoàng soá : Luoàng 1 laø : D34MEH10 :Data 34Mbit/s receive side, positive channel 1 Vaø D34MEL10 :Data 34Mbit/s receive side, negative channel1 …………………… Luoàng 4 laø : D34MEH40 :Data 34Mbit/s receive side, positive channel 4 Vaø D34MEL40 :Data 34Mbit/s receive side, negative channel4 sau khi caùc luoàng soá naøy ñöôïc ñöa qua caùc maïch phoái hôïp trôû khaùng vaø maïch haïn bieân .

4.9 Caøi ñaët DIP- FIX card gheùp luoàng DSMX 34/140 :
DIP-FIX SWITCHES DIL-SWITCHES 70 thieát laäp cheá ñoä caûmh baùo trong khoái gheùp luoàng DSMX 34/140. • Cheá ñoä caûnh baùo : Trong khoái nguoàn, ñeøn SV saùng khi coù söï coá phaàn nguoàn. Trong khoái gheùp luoàng, ñeøn INT saùng khi : - Maát tín hieäu ñoàng boä phaàn phaùt vaø phaàn thu. - Maát nguoàn cung caáp. - Loãi trong noäi boä thieát bò. * Caùc jack kieåm tra : jack caùp ñoàng truïc 10/23mm. * Kieåm tra ngoõ ra MF1 (MF1 out). Ñieän aùp ……………………………………………………………………………… 150mV± 30V. Trôû khaùng…………………………………………………………………… ………75Ω. Ñieän theá voâ ích (trôû khaùng 75Ω) …………………………………0V ± 0,1V. Ñieän theá hoaït ñoäng (75Ω) ………………………………………………1V ± 0,1V • Giaùm saùt : Sau khi caùc loãi vaø nhieãu ñöôïc phaùt hieän bôûi maïch giaùm saùt trong khoái gheùp keânh DSMX 34/140C vaø vieäc baùo hieäu phaùt ñi thoâng qua BUS beân trong SIG-BUS ñeán

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

66 Trang

boä • -

baùo hieäu chung SIG-INSET. F2 in : Khoâng coù tín hieäu ôû ñaàu vaøo 34Mbit/s. AIS ôû ñaàu thu 140Mbit/s. Maát ñoàng boä khung (No AIS). - Tín hieäu ñoàng boä khung bò loãi(BER≥ 10-6). - Nhaän bit D. - Nhaän bit N. - Traøn boä ñeäm phía thu. • INT : - Maát nguoàn cung caáp xung clock ôû phía phaùt vaø phía thu. - Söï coá thieát bò. Vieäc phaùt hieän loãi vaø nhieãu cuõng ñöôïc baùo caùo ñeán traïm xa. Ñieàu naøy aûnh höôûng tôùi vieäc cung caáp bit D, baùo hieäu caûnh baùo cho tröôøng hôïp caûnh baùo khaån caáp (urgent alarm) vaø bit N cho tröôøng hôïp caûnh baùo khoâng khaån caáp (non urgent alarm). Trong tröôøng hôïp bò loãi beân trong thieát bò hoaëc maát tín hieäu soá ôû ñaàu vaøo. Moät tín hieäu ASI cuõng ñöôïc truyeàn ñi, neáu coù theå ôû höôùng truyeàn daãn töông öùng.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

67 Trang

4.10 Caùc tieâu chuaån kó thuaät cuûa thieát bò DSMX 34/140C :
a. Giao tieáp 140Mbit/s :

Theo tieâu chuaån cuûa CCITT- blue book – Group 751/table II - Khung thôøi gian laø……………………………………………………………21,03µs. - Soá bit trong moät khung laø………………………………………………2928 bit. - Soá khoái trong moät khung laø …………………………………………6 khoái. - Soá bit trong moãi khoái laø…………………………………………………488 bit. - Soá bit cuûa moãi luoàng 34Mbit/s cheøn vaøo moãi khung laø 723(cheøn aâm) vaø 722 (cheøn döông). - Toác ñoä bit…………………………………………………………………………… 139,264Mbit/s ± 15%. - Maõ cuûa luoàng……………………………………………………………………… 140Mbit/s laø CMI. - Daïng xung tín hieäu F1 out ……………………………………………xaáp xæ xung vuoâng. - Bieân ñoä tín hieäu F1 in, F1 out………………………………………1V ± 10%. - Suy hao phaûn hoài taïi F1 in, F1 out trong daõy 7MHz – 210MHz ≥ 15dB. - Trôû khaùng taïi F2 out, F2 in ……………………………………………150Ω (khoâng caân baèng). b. Giao dieän 34Mbit/s : - Theo tieâu chuaån Group 703/8 - Maõ truyeàn daãn……………………………………………HDB3. - Toác ñoä bit……………………………………………………… 34,368Mbit/s ± 20ppm. - Bieân ñoä cuûa luoàng F2(tín hieäu ñöôïc tính töø ñænh ñeán ñieåm 0) laø 1V. - Trôû khaùng taïi F2 out, F2 in ……………………75Ω (khoâng caân baèng). c. Suy hao phaûn hoài : Taïi F2 in trong daõy : 860KHz – 1,7MHz ≥ 12dB
Vaên Toát Nghieäp

 Luaän

68 Trang

1,7MHz – 34MHz ≥ 18dB 34MHz – 52MHz ≥ 14dB - Taïi F2 out trong daõy : 800KHz – 24MHz ≥ 10dB d. Giao dieän Y bit Interface : Vò trí bit laø 15Y1 vaø 16Y2 trong set 1 cuûa khung 140Mbit/s cho caùc ñöôøng truyeàn daãn tín hieäu hieäu soá coù toác ñoä chaäm. - Tuaân theo tieâu chuaån cuûa khuyeán nghò CCITT V11 Type 1. - Kieåu keát noái laø ……………………………………………ñoái xöùng. - Loaïi tín hieäu …………………………………………………nhò phaân. - Toác ñoä maõ truyeàn daãn laø…………………………10Kbit/s. * Ngoõ vaøo : - Trôû khaùng laø ……………………………………………………… 600Ω. - Bieân ñoä ñieän aùp khoaûng…………………………………0,3V -> 6V. * Ngoõ ra : - Bieân ñoä ñieän aùp ra vôùi trôû khaùng ñaàu cuoái 100Ω…………………………………≥ 2V. - Ñieän trôû noäi: ……………………………………………………………………………… ………………………100Ω. - Doøng ngaén maïch laø…………………………………………………………………………… ………………150mA. e. Giao dieän power, nguoàn caáp ñieän: Ñieän aùp DC ôû ngoõ ra caáp cho caùc maïch laø …………………………………………5,1V ± 0,25V - Coâng suaát tieâu thuï laø…………………………………………………………………………… ………7,5W. f. Khoái chuyeån ñoåi ñieän aùp :
-

-

Ñieän aùp vaøo ……………………………………………………………………………… ……………………-36V-> -75V Ñieän aùp ra…………………………………………………………………………… ……………………………5,1 ± 5%. 69 Trang

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

-

Coâng suaát ra (max) ……………………………………………………………………………… ………10W.

4.11 Boá trí caùp vaø kieåm tra luoàng 34Mbit/s, 140Mbit/s :
4.11.1 Kieåm tra luoàng 34Mbit/s vaø 140Mbit/s :
Caùc ñieåm ño khai thaùc ñeàu theå hieän treân maët hoäp DSMX 34/140C. • Ño MF2 out : - Ta coù theå ño kieåm tra 4 luoàng 4Mbit/s out (töø MF2-1 -> MF2-4). - Ño baèng ossiloscope ta seõ nhaän ñöôïc daïng tín hieäu HDB3 coù bieân ñoä 100mV± 10%(ñænh zero), trôû khaùng 75Ω. • Ño MF2 out : - Ñieåm ño giaùm saùt luoàng 140Mbit/s phaùt ñi. - Ño baèng ossiloscope ta seõ nhaän ñöôïc daïng tín hieäu HDB3 coù bieân ñoä 100mV± 10%(ñænh zero), trôû khaùng 75Ω. • Ño FH :ñieåm ño giaùm saùt veà ñoàng boä khung.

4.11.2 Boá trí caùp 34Mbit/s vaø 140Mbit/s :
Vò trí laép ñaët
01

F1 00 7 00 1 Thieát bò Ghi chuù
DSMX 34/140C DSMX 34/140C DSMX 34/140C

Vò trí

02

01 2
07 DSMX3 34/140

00 6 F2 00 1

08 DSMX3 34/140

Vò trí laép ñaët 00 7

Boá trí caùp140Mbit/s cuûa hoäp 34/140.

Thieát bò Ghi chuù
DSMX 34/140C DSMX 34/140C DSMX 34/140C

Vò trí

PD

13

01 2

00 6

 Luaän

Boá trí Vaên Toát Nghieäp caùp 34Mbit/s cuûa hoäp 34/140

70 Trang

 Chæ thò cuûa Led :(LED Indication) Alarm (caûnh baùo) Possible secondary alarm(caûnh baùo thöù caáp). Occuring alarm (caûnh baùo xaûy ra). Possible occuring alarm(caûnh baùo coù theå xaûy ra) * Chuù thích : 1. Coù theå noái hoaëc khoâng noái töø bus A/AZ hoaëc B/BZ nhôø caùc keânh laân caän. 2. Coù theå gheùp tôùi bus A/AZ hoaëc B/BZ nhôø caùc link. 3. Coù theå keát noái vôùi tín hieäu loãi (bus A/AZ hoaëc B/BZ) nhôø caùc link. 4. Coù theå gheùp tôùi bus B/BZ nhôø caùc link. 5. Coù theå söû duïng cho dòch vuï quoác teá. 6. Phaùt vaø taét khoâng treã. 7. ASI tôùi khoâng ñoåi. 8. Chuyeån maïch vôùi moät lieân keát. 9. Khi coù theå. 10. Chæ A/AZ. 11. Coù theå gheùp tôùi bus A/AZ hoaëc B/BZ nhôø caùc link. 12. Treân khoái nguoàn.

Chöông 5: THAÙC

ÖÙNG DUÏNG - KHAI vaø BAÛO DÖÔÕNG THIEÁT BÒ

5.1 ÖÙng duïng :
Trong heä thoáng vieãn thoâng, caùc thieát bò gheùp luoàng coù öùng duïng raát quan troïng vaø roäng raõi. Moät trong nhöõng öùng duïng ñoù maø ta coù theå keå ra laø :

5.1.1 Daïng ñieåm noái ñieåm :
ÖÙng duïng trong heä thoáng ñieän thoaïi : Keát noái lieân ñaøi :

DSMX E 1 Vaên Toát Nghieäp EX1

DSMX E 1

 Luaän

71 Trang
EX2

Keát noái giöõa toång ñaøi vôùi traïm veä tinh :
  

EX

DSMX

DSMX

RSU

RSU : Remote Switching Unit (thieát bò chuyeån maïch töø xa)

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

72 Trang

ÖÙng duïng trong heä thoáng hoïp baùo video :
DSMX E1 Code x Monitor Camer a Code x Monitor Camer a DSMX E1

ÖÙng duïng trong heä thoáng noái maïng LAN :
DSMX E1 Coång giao tieáp maïng LAN DSMX E1 Coång giao tieáp maïng LAN

LAN1

LAN2

Caùc thieát bò gheùp keânh soá DSMX giao tieáp giöõa caùc maïng hay caùc thieát bò ñaàu cuoái (maùy vi tính, ñieän thoaïi…).

5.1.2 Daïng tuyeán tính (xen reõ) :
DSMX E 1 EX1 EX2 EX3 DSMX E 1

Hình veõ neâu leân moái lieân keát giöõa caùc toång ñaøi vôùi nhau thoâng qua thieát bò gheùp keânh soá DSMX.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

73 Trang

5.2 Keát noái trong heä thoáng :
• Heä thoáng gheùp keânh DSMX 2/34C ñöôïc öùng duïng giao Ñaàu tieáp trong caùc tröôøng hôïp sau : cuoái Toån
g ñaøi ñieä n töû
PCM 30 2M 34M TNL 34M

1 30

MUL 34-140

TNL caùp MUL 34MUL 2 ñoån 2/34 34M 2M g TNLO TNLO caùp 34M quan g Giao (phaân tieáp MUL34-8 luoàng micro 8Mbps) Trong wave thoáng , thieát bò gheùp keânh DSMX ñöôïc keát heä

ñöôøng Tôùi daây thieát truyeàn bò daãn gheùp caùp keânh soá 2Mbps 140Mb (phaân luoàng ps 2Mbps) Ñaàu cuoái caùp quang 8Mbps

noái giöõa caùc giao tieáp 34Mbps (34Mbps access) vaø giao tieáp 140Mbps nhö hình veõ sau :
34Mbps access 140Mbps access

2Mbps access

2-34 Muldex

140 OTLE

140Mbps optical cable

8Mbps access

8-34 Muldex

34M

140M

140 SF

Fiberoptic cable

34Mbp s optical cable

34 OLTE

34M

34-140 Muldex

140M

Micro wave link 34Mbps digital race

34- 140 muldex

34M access

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

74 Trang

Taïi trung taâm Ñaøo taïo Böu chính -Vieãn thoâng II ñöôïc trang bò hoaøn chænh heä thoáng truyeàn daãn quang 34 Mbit/s vaø 140Mbit/s, coù caáu hình heä thoáng nhö sau:

LE 14 0

14 0

I II III

34 2

34

IV

ODF

LE 34 LWL
14 0

LE 14 0

I II III

34 2

34

IV

LE 34 LWL LE 34 : Thieát bò quang 34Mbit/s LE 140 : Thieát bò quang 140Mbit/s

SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN DAÃN QUANG TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG 2

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

75 Trang

Thieát bò truyeàn daãn quang 140Mbit/s

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

76 Trang

5.3 Khai thaùc vaø baûo döôõng thieát bò :
5.3.1 Khai thaùc thieát bò :
Trong khai thaùc, caùc card cuûa thieát bò ñöôïc keát noái vôùi moät card caûnh baùo Alarm Sation (ALM), card naøy nhaän vaø phaân loaïi caùc tín hieäu caûnh baùo, hieån thò baèng caùc ñeøn caûnh baùo. Ngoaøi ra, card ALM coøn keát noái vôùi caùc ñeøn chæ thò beân ngoaøi, caùc boä phaän giaùm saùt vaø quaûn lyù.

Caûnh baùo traïm

Baûo veä vaø baùo hieäu

STS loops

34Mbps 140Mbps

34 –140 muldex Card Station Alarm

34Mbps 140Mbps

34 –140 muldex

MULDEX 34 –140

STS loops : System Techical Supervisition loops

5.3.2 Baûo döôõng thieát bò :
Vieäc baûo döôõng thieát bò DSMX 34/140C vaø DSMX 2/34C ñeàu töông töï nhau, ta phaûi kieåm tra thöôøng xuyeân nguoàn cung caáp cho caùc thieát bò vaø phaûi thay ñoåi ngoàn trong khoaûng thôøi gian 3 naêm. Ngoaøi ra trong tröôøng hôïp maát nguoàn ñieän löôùi trong khoaûng thôøi gian 30 giôø, ta cuõng phaûi thay theá baèng nguoàn accu cho thieát bò ñeå ñaûm baûo thieát bò ñöôïc hoaït ñoäng lieân tuïc. Moät ñieàu quan ttroïng khaùc laø phaûi luoân chuù yù ñeán ñeøn caûnh baùo cho thieát bò (nhö ñaõ ñöôïc noùi ôû treân ) ñeå kòp thôøi söûa chöõa caùc söï coá xaûy ra trong thôøi gian ngaén nhaát.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

77 Trang

CHÖÔNG KEÁT LUAÄN
I. TOÙM TAÉT : Sau 18 tuaàn laøm vieäc vôùi söï noã löïc coá gaéng cuûa baûn thaân vaø söï nhieät tình giuùp ñôõ cuûa caùc thaày höôùng daãn, em ñaõ hoaøn thaønh ñeà taøi khaûo saùt heä thoáng gheùp keânh, luoàng 2Mbit/s … 140Mbit/s vôùi ñaày ñuû caùc nhieäm vuï cuûa ñeà taøi cuõng nhö yeâu caàu cuûa giaùo vieân höôùng daãn ñeà. Trong ñeà taøi naøy, em ñaõ tìm hieåu veà lyù thuyeát gheùp keânh, luoàng ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi hieän nay vaø caùc thieát bò gheùp luoàng cuûa haõng SIEMEN. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà thieát thöïc maø moãi ngöôøi hoaït ñoäng trong ngaønh vieãn thoâng caàn phaûi naém vöõng. Hy voïng noù giuùp ích cho em trong lónh vöïc coâng taùc sau naøy. II. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ : Khi tieán haønh thöïc hieän luaän vaên naøy, em ñaõ heát söùc coá gaéng trình baøy caùc vaán ñeà töø khaùi quaùt ñeán chi tieát vôùi mong moûi thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi ñoïc. Ñeà taøi ñaõ khaûo saùt hoaït ñoäng vaø öùng duïng thöïc teá cuûa heä thoáng. Em ñaõ hoaøn thaønh ñeà taøi ñuùng yeâu caàu cuûa giaùo vieân höôùng daãn veà caû hình thöùc cuõng nhö noäi dung. III. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI : Vôùi söï haïn cheá veà thôøi gian, taøi cuõng nhö söï quaù môùi meõ cuûa vaán ñeà khoâng cho pheùp em nghieân cöùu theâm caùc heä thoáng gheùp keânh luoàng khaùc nhö SDH, ATM…ñoù laø nhöõng vaán ñeà heát söùc haáp daãn vaø caàn thieát cho nhöõng ai hoaït ñoäng, coâng taùc trong ngaønh vieãn thoâng. Hy voïng caùc sinh vieân khoùa sau seõ keá thöøa ñeà taøi naøy ñeå nghieân cöùu, phaùt trieån tìm hieåu theâm caùc heä thoáng ñaõ neâu treân vì ñaây laø moät lónh vöïc quan troïng, môùi meõ, caàn thieát trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc.

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

78 Trang

Taøi lieäu tham khaûo
1.Baøi giaûng: KYÕ THUAÄT GHEÙP KEÂNH - Hoà Vaên Cöøu 2.GHEÙP KEÂNH SOÁ CAÁP CAO – Hoà Vaên Cöøu 3.VI BA SOÁ – Taäp 1 vaø 2 , Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät 4.DIGITAL MULTIPEXER INSET DSMX 2/34C S42023-C3009A1,-A104 Siemen training Center for Communication Networks 5.DIGITAL MULTIPEXER INSET DSMX 34/140C S42023C3711-A1,-A101 Siemen training Center for Communication Networks

 Luaän

Vaên Toát Nghieäp

79 Trang

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.