* THUẾ - Là luật định, dưới hình thức luật hoặc pháp lệnh do cơ quan lập pháp ( quốc hội

) ban hành việc ấn định, ban hành, bãi vỏ hoặc sửa đổi một số sắc thuế phải trải qua những trình tự lập pháp chặt chẽ do hiến pháp quy định - Không có đối phần cụ thể - Thuế là khoản thu chủ yếu của NSNN, công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế và điều hoà thu nhập trong xã hội - Không mang tính hoàn trả trực tiếp, một phần được hoàn trả thông qua các khoản trợ cấp xã hội và phúc lợi công cộng - Mang tính chất nghĩa vụ đống góp của các tổ chức kinh tế và dân cư đối với nhà nước - Mức thu về thuế thường được quy định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với cơ sở tính thuế đồng thời có thể được quy định bằng con số tuyệt đối hay tỷ lệ )%) lũy tiến hoặc lũy thoái * PHÍ - Cũng do nhà nước quy định nhưng ở cấp độ khác, dưới hình thức văn bản do cơ quan hành pháp ban hành. Trình tự ban hành không chặt chẽ, phức tạp như thế - Có đối phần cụ thể - Phí, là những khoản thu để giảm chi ngân sách, nhằm mục tiêu duy nhất là bù đắp một phần chi phí nhà nước đã đầu tư vào các dịch vụ công cộng của nhà nước - Mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp - Chỉ khi có hưởng lợi ích hoặc được sử dụng dịch vụ công mới phải nộp phí, lệ phí - Mức thu về phí, lệ phí là một loại giá cả đặc biệt, nó không giống như giá cả hàng hóa, dịch vụ phải chịu sự chi phối bởi quy luật cung cầu trên thị trường; mà mức thu lệ phí được đặt ra trên cơ sở đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí dịch vụ công cộng