Mét sè ý nghÜa nhan ®Ò tham kh¶o

Đoạn văn giải thích về ý nghĩa nhan đề tác phẩm. Hướng dẫn viết đoạn. Nhan đề của tác phẩm thường được tác giả đặt bằng một từ, một cụm từ. Nhan đề tác phẩm thường chứa đựng đề tài, nội dung hoặc chủ đề của tác phẩm mà tác giả muốn gửi gắm vào đó. Đôi khi nhan đề tác phẩm đồng thời cũng là một điểm sáng thẩm mĩ, là tín hiệu nghệ thuật cần khai thác để làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm. Có nhan đề nêu lên đề tài của tác phẩm ( “Làng” – Kim Lân), có nhan đề hướng vào tư tưởng chủ đề của tác phẩm ( “ Lặng lẽ Sa Pa” Nguyễn Thành Long), có nhân đề gửi gắm một thông điệp sâu sắc nào đó (“Bến quê” - Nguyễn Minh Châu),…Bởi vậy, để hiểu được nhan đề của tác phẩm, cần phải đọc kĩ tác phẩm, tìm hiểu nội dung, tìm hiểu các tầng nghĩa của hình tượng, xâu chuỗi những hiểu biết về chi tiết, hình ảnh, hình tượng trong tác phẩm để xác định đúng chủ đề tác phẩm. Từ đó quay lại tìm hiểu về ý nghĩa nhan đề tác phẩm, đọc ra dụng ý mà tác giả gửi gắm trong đó. - Yêu cầu về nội dung: - Nêu được chính xác tên tác phẩm, tên tác giả. - Xác định ý nghĩa nhan đề tác phẩm thể hiện về phương diện gì: đề tài, nội dung, tên nhân vật chính, chủ đề, …mối quan hệ giữa tên tác phẩm và chủ đề tác phẩm. - Khẳng định giá trị của nhan đề tác phẩm. Cũng có thể kết hợp đánh giá về tác giả, tác phẩm. Yêu cầu về hình thức: - Viết đoạn văn ngắn từ 5 – 7 câu, các câu văn được liên kết với nhau theo mô hình kết cấu nhất định, sử dụng các phép liên kết nội dung và hình thức. - Sử dụng linh hoạt các kiểu câu để viết đoạn văn. Truyền kì mạn lục:
(với nhan đề trung đại như này này cần giải thích nghĩa từng từ một và phải theo thứ tự từ trái sang phải) lục là ghi chép, mạn là tản mạn, kì là kì ảo, truyền là lưu truyền . cho nên truyền kì mạn lục là ghi chép một cách tản mạn những điều hoang đường kì ảo còn lưu tryền trong dân gian Bài thơ tiểu đội xe không kính. nhan đề bài thơ khá dài, ta tưởng chừng như có chỗ thừa nhưng chính nhan đề ấy lại thu hút ngượi đọc ở cái vẻ độc đáo của nó. Nhan đề của bài thơ nối bật rõ hình ảnh toàn bài: những chiếc xe ko kính. Hình ảnh này là một phát hiện thú vị của tác giả, thể hiện sự gắn bó, am hiểu hiện thực của đợi sống chiến tranh trên tuyến đường Trường Sơn. Đồng thời, nhà thơ lại thêm vào nhan đề hai chữ "bài thơ", 2 chữ đo cho ta thấy rõ hơn cách nhìn, cách khai thác hiện thực của tác giả, ko phải chỉ viết về những chiếc xe ko kính hay là hiện thực khốc liệt của chiến tranh mà chủ yếu là Phạm Tiến Duật nói về chất thơ của hiện thực ấy, chất thơ của tuổi trẻ hiên ngang, dũng cảm, trẻ trung, vượt trên thiếu thốn, gian khổ, hiểm nguy của chiến tranh.

: Bếp lửa: H×nh ¶nh quen thuéc g¾n bã th©n thiÕt trong mçi gia ®×nh ngêi ViÖt nam . H×nh ¶nh xuÊt hiÖn lµm nh©n vËt tr÷ t×nh ®¾m ch×m vµo dßng håi tëng gợi lại những kỉ

niệm về tuổi thơ sống bên bà và suy ngẫm thấu hiểu về cuộc đời bà, lẽ sống giản dị mà cao quý của bà, người cháu gởi niềm nhớ mong về với bà. Hình ảnh người bà gắn liền với bếp lửa và bếp lửa gợi đến ngọn lửa với 1 ý nghĩa trừu tượng và khái quát. tõ bÕp löa mµ ch¸u thªm yªu bµ , yªu quª h¬ng ®Êt níc con ngêi

ViÖt Nam : khúc hát ru những em bÐ lín trên lưng mẹ: Nhan ®Ò bµi th¬ t¬ng ®èi dµi , nã tùa nh mét c©u v¨n xuèi , t¸c gi¶ lÊy c¶m høng th¬ tõ h×nh ¶nh rÊt thùc nh÷ng bµ mÑ Tµ «i võa ®Þu con võa lao ®éng s¶n xuÊt . Mîn mét h×nh ¶nh em bÐ ngêi mÑ cô thÓ t¸c gia nh muèn kh¸i qu¸t gîi suy ngÇm cã bao em bÐ ®· lín lªn trªn lng mÑ , bµ mÑ vÜ ®¹i nh tr¸i ®Êt ®· nu«i lín nh÷ng ®øa con m×nh trëng thµnh tùa nh Phï §æng trªn lng mÑ . Em bÐ , bµ mÑ hay chóng ta chît liªn tuæng t¸o b¹o ®Êt níc ViÖt Nam qua bao vÊt v¶ ®au th¬ng còng cã sù trë m×nh bËt lín bæng . Dọ vậy nhan đề của bài thơ cũng là một ý thơ. Bài thơ ca ngợi người mẹ miền núi
cũng là người mẹ viÖt Nam. Kết hợp với lòng yêu thương con, yêu bộ đội, yêu thương dân làng và yêu nước. Hình ảnh cña người mẹ là hình ảnh tượng trưng nuôi lớn những người con của mình để hiến dâng cho cuộc kháng chiến dành độc lập tự do cho tổ quốc.

Ánh trăng: ¸nh trang lµ mét h×nh ¶nh thiªn nhiªn ®Ñp thêng ®îc c¸c thi nh©n mîc ®Ó t¹o dùng h÷ng bøc tranh thiªn nhiªn , hoÆc lµ thëng tr¨ng ®Ó göi g¾m nh÷ng t©m sù c¶m xóc s©u l¾ng . Nhan ®Ò bµi th¬ kh«ng chØ híng ®Õn mét bøc tranh thiªn nhiªn håi chiÕn tranh mµ ¸nh tr¨ng cßn lµ mét h×nh ¶nh trung t©m ®i xuyªn suèt bµi th¬ nh»m gîi nhí c©u chuyªn thêi dÜ v·ng . §Ó råi ánh trăng là tiếng lòng, suy ngẫm riêng của Nguyễn Duy và nó cũng như một lời nhắc

nhở, lồ cảnh tỉnh. Ánh trăng ko chỉ là hình ảnh của đất trời thiên nhiên mà còn là hình ảnh của quá khứ nghĩa tình. Nó ko chỉ là chuyện thái đọ đối với những hi sinh mất mát của thời chiến tranh khi được sống trong hoà bình mà còn là chuyện tình cảm về cội nguồn những người đã khuất. do vậy ánh trăng mang tính khái quát cao. Là lời nhắc nhở mỗi con người về lẽ sống chung thuỷ với chính mình. C©u1: ®Æt nhan ®Ò truyÖn lµ LÆng lÏ Sa Pa, t¸c gi¶ NguyÔn Thµnh Long muèn nãi

víi ngêi ®äc ®iÒu g×. : CÇn nªu ®îc nh÷ng ý sau: + Bao trïm toµn truyÖn lµ mét kh«ng khÝ lÆng lÏ, m¬ mµng, s©u l¾ng:

nó là vật báu phải giữ gìn trân trọng. Ý nghĩa biểu tượng tập trung là tình mẹ.nhá” thËt ®éc ®¸o..ý nghÜa cña nhan ®Ò “Mïa xu©n nho nhá”: DiÔn t¶ nguyÖn íc nhá nhÑ. Cả hai đều là máu thịt. Đời người sang thu (sang tuổi xế chiều) nhiều từng trãi .LÆng lÏ trong suy nghÜ. từ những kỉ niệm gần gũi. §©y lµ c¸ch dïng theo lèi Èn dô. Nghe đến từ Làng ta cảm nhận đc sự bình yên tĩnh lặng ko gian thanh bình nơi làng quê Việt Nam Từ đó để càng thêm yêu quê hương đất nước . đơn vị bộ đội. t¸c gi¶ kh«ng chØ muèn ngêi ®äc thÊu hiÓu lµng mµ t¸c gi¶ nh¾c ®Õn kh«ng chØ lµ c¸i lµng chợ dầu . vừa là tình thân. nhũng con người đã hiến dâng mùa xuân nhỏ of mình để làm nên mx lớn cho cả dân tộc. vững vàng trước những biến động thất thường. Hình ảnh con cò trong câu ca dao được phát triển và mở rộng. Hình ảnh ông Sau là hình ảnh của người cha thân thiện. c¸i lµng mµ «ng h·nh diÖn tù hµo . bắt cầu giữa cái ko và cái có. Nhan đề bài thơ muà xuân nho nhỏ mang nhiều ý nghĩa.và từ hình tượng trung tâm con cò được gợi ra trong câu ca dao rất quen thuộc. Không chỉ sang thu là của đất trời mà còn có nhiều tầng nghĩa mới là của đời người.. khiªm nhêng. triết lí thấm vào trong hình tượng để đưa ra những triết lí cô đúc. Cảm xúc chủ đề của bài thơ được bộc lộ.bài học uống nước nhớ nguồn thắm thía. Tác phẩm “ Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du được nhân dân gọi là “ Truyện Kiều”. lặng lẽ đó sẽ làm nên mx lớn of đất Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nhan ®Ò bµi th¬ “Mïa xu©n nho nhá” cña Thanh H¶i ? . Đó là chất suy tưởng. con cò: Dây là sáng tạo độc đáo của bài thơ bởi bài thơ đã khai thác hình tượng con cò từ trong những câu hát rất quen thuộc để ca ngợi tình mẹ và những lời ru đối với cuộc đời mỗi người . . + Nhan ®Ò gãp phÇn thÓ hiÖn râ t tëng chñ ®Ò cña t¸c phÈm: ca ngîi vÎ ®Ñp cña nh÷ng con ngêi lao ®éng míi trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. bi kịch đầy máu và nước mắt. có tầm khái quát nhưng vẫn thắm thiết chiếc lược ngà: chiếc lược ngà mét chiÕc lîc quý lµm b»ng ngµ voi ®îc chÝnh bµn tay tÊm lßng t×nh c¶m ngêi cha dµnh tÆng cho con g¸i yªu quý . nó là sinh mạng con người cầm súng. c¸i lµng trong nçi nhí cña «ng Hai . dẫn dắt một cách tự nhiên. vµ råi ngêi cha Êy ®· kh«ng trë vÒ . Viết một đoạn văn ngắn giải thích mối quan hệ giữa nhan đề của tác phẩm với nội dung. với mình. là khoảng thời gian khởi đầu cho một năm mới. lòng mẹ bền lâu trng suốt cuộc đời mỗi đứa con. gắn bó keo sơn trong chiến đấu gian khổ thời chống Pháp. lí tưởng. Sang thu:Nhan đề bài thơ thể hiện cách lựa chọn khoảnh khắc thời gian. tức là bài thơ đi từ tình cảm gia đình rồi mở ra tình cảm quê hương. để lại nhiều ám ảnh bi thương trong lòng ta và gợi trong lòng ta bao ý nghĩa về sự hi sinh bao hạnh phúc ở đời do các thế hệ cha anh đã đổ xương máu làm nên .. Để rồi từ những mx bé nhỏ. C©y lîc Êy c« con g¸i m¬ íc biÕt bao nhiÕu vµ h¬n thÕ mµ íc muèn mong ngêi cha thèng nhÊt trë vÒ . thiết tha để nâng lên lẽ sống.Mïa xu©n vèn lµ kh¸i niÖm trõu tîng chØ mét mïa ®Çu tiªn trong mét n¨m. ®Ñp ®Ï. những quy luật của đời sống con người. đoàn thể. trong đó có một câu cảm thán. Nó còn là lời nhắn gửi. lời kí thác của nhà thơ với người. --thứ hai : nhan đề bài thơ còn ẩn dụ cho những con người biết sống có hữu ích. Đồng chí : người có cùng chí hướng. th× nã như một ký thác thiêng liêng của người lính . “đồng chí” trở thành từ xưng hô quen thuộc trong các cơ quan. Tình mẫu tử là đề tài rất xưa nhưng ko bao giờ cũ. hữu cơ. Nhạy cảm. tư tưởng chủ đề của tác phẩm qua hai cách đặt tên trên.Tình phụ tử . Người cùng ở trong một đoàn thể chính trị hay một tổ chức cách mạng thường gọi nhau là “đồng chí”. Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945. nhẹ nhàng vừa lạ vừa quen. Chiếc lược ngà và dòng chữ mãi mãi là kỉ vật là nhân chứng về nỗi đau.sâu nặng mà bom đạn quân thù ko thể nào tàn phá được ®· Èn s©u trong nhan ®Ò truyÖn . là mùa của sự sống.LÆng lÏ trong khung c¶nh thiªn nhiªn Sa Pa . sù d©ng hiÕn lÆng lÏ. c©y lîc ®îc kh¾c cÈn thËn dßng ch÷ yªu nhí tÆng Thu con cña ba . " Làng " Kim Lân: Nhan ®Ò truyÖn cã nhiÒu dông ý . Bài thơ ko phải là sự lặp lại đơn giản những hình ảnh và ý tứ có sẵn trong ca dao. lí tưởng chiến đấu. chuyên chở cho hồn thu theo cách của mùa thu. Đó là hãy biến cs of mình tràn đầy niềm vui và sực sống. råi c¨m ghÐt thï hËn bởi vì Làng chợ dầu là tên 1 địa danh cụ thể còn Làng là chỉ mọi làng quê Việt Nam nó mang tính khái quát hơn . VËy mµ ë nhan ®Ò nµy t¸c gi¶ ®· dïng ®Ó diÔn ®¹t mét kh¸i niÖm cã tÝnh cô thÓ: Mïa xu©n cã h×nh khèi “nho nhá”. là khi mọi vật sinh sôi nảy nở.Nhan ®Ò “Mïa . Bài thơ được đặt tên “Đồng chí” nhằm nhấn mạnh sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người lính cách mạng – những người có cùng chung cảnh ngộ. . --> hình tượng mx đó là 1 sáng tạo độc đáo của Thanh Hải. nó là tiếng gọi sâu thẳm. thiêng liêng.. hÊp dÉn vµ cuèn hót ngêi ®äc. nói với con: nhan đề bài thơ khái quát được ý nghĩa của toàn bài thơ. nó đánh thức nơi ta những gì da diết nhất. --thứ nhất : Mùa xuân là mùa cửa sự sống.. Tình đồng chí vừa là tình chiến đấu. th¸i ®é vµ hµnh ®éng cña nh÷ng ngêi lao ®éng n¬i ®©y + Nhan ®Ò cßn thÓ hiÖn ý nghÜa c«ng viÖc cña nh÷ng con ngêi lao ®éng ë Sa Pa: ©m thÇm lÆng lÏ nhng sù cèng hiÕn thËt cao c¶. Nhà thơ đã gửi vào hình tượng này một khát vọng. Mùa xuân nho nhỏ ấy là những gì tinh túy của tâm hồn con người. chinhs cảm giác mơ hồ tinh tế. tù nguyÖn cña t¸c gi¶ cho quª h¬ng ®Êt níc.. 1 lí tưởng sống cao đẹp. . .

Nguyễn Du. gọi ngắn gọn là “ Truyện Kiều”. về cuộc đời trầm luân bể khổ của nàng. Ông thương cảm. Cái tên này nôm na. xót xa cho số phận bất hạnh của nàng Kiều. Viết về Kiều. người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng bị những thế lực hắc ám vùi dập. Nhan đề tác phẩm thể hiện rõ nội dung. dễ hiểu. lấy tên nhân vật chính ( nàng Thuý Kiều) đặt tên cho tác phẩm. Thương thay cho số phận bất hạnh của nàng Kiều. tư tưởng tác phẩm. Tác phẩm tự sự này xoay quanh kể về cuộc đời của nhân vật chính là nàng Kiều. dễ nhớ. Đây là cách đặt tên thường thấy trong văn học dân gian. nhưng nhân dân ta đã đặt tên lại. đại thi hào của dân tộc đã sáng tác “ Truyện Kiều”. truyện thơ bằng chữ Nôm. thương cho kiếp đời tài sắc nhưng bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội xưa. tác giả muốn nói lên những tiếng kêu than xé lòng đứt ruột. tác phẩm đã thể hiện được tấm lòng nhân đạo sâu sắc của thi nhân. một kiệt tác của văn học trung đại Việt Nam. Tác phẩm đó được nhà thơ lấy tên là “ Đoạn trường tân thanh” với nghĩa là tiếng kêu mới xé lòng đứt ruột. đoạ đày thật thương tâm. một người con gái tài hoa bị vùi dập trong kiếp đoạn trường đau khổ. của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa! Như vậy cùng một tác phẩm nhưng mỗi tên gọi thể hiện một dụng ý là như thế đó! . Ngay trong nhan đề.