P. 1
Khao Sat Cac Yeu to Anh Huong Den Trich Ly Dau Gac

Khao Sat Cac Yeu to Anh Huong Den Trich Ly Dau Gac

|Views: 140|Likes:
Được xuất bản bởiquangblackknight

More info:

Published by: quangblackknight on Sep 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2015

pdf

text

original

Sections

  • MỞ ĐẦU
  • TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  • VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  • KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  • KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
  • PHỤ LỤC

Báo cáo đề tài

:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
CHƯƠG !
"# $%&
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
1.1 ,-n nh./
Ngày nay xã hội ngày càng phát trin! nh" c#" về th$c ph%& c'a con ngư(i ngày càng
cao. Nh)ng th$c ph%& ch*c n+ng c, giá tr- dinh dư.ng cao càng đư/c nhiề" ngư(i ch0 1
đ2n và trái G3c 4à &ột trong nh)ng 4o5i th$c ph%& ch*c n+ng đ,. 6h7t v7y! trong trái G3c
&à đ8c 9i:t 4à d#" G3c ch*a nhiề" ch3t c, hà& 4ư/ng dinh dư.ng cao và c, ;h< n+ng ph=ng
ch>ng 9:nh t7t. ?#" G3c c, ch*a nhiề" @ A carotBn! tiền vita&in C r3t c#n thi2t cho ;h< n+ng
nhDn t>t c'a &Et! ;Fch thFch tFnh &iGn d-ch và t+ng H*c đề ;háng cho cI th! c, tác dJng
ch>ng oxy hoá. KycopBn 4à ch3t ch>ng oxy hoá hàng đ#" c, ;h< n+ng 9<o v: cI th ch>ng
45i các 9:nh thoái hoá! H"y gi<& &iGn d-ch và c< các ch*ng 9:nh "ng thư L6ang9oditha&
L1MMNO! đư/c trFch dẫn 9Pi Qh5& R)" Sên QhưIng LTUUVOO. Wita&in X &ang các đ8c đi&
ch>ng oxy h,a! ng+n ch8n tác động độc h5i c'a các g>c t$ do! 4à vita&in ch>ng 4ão hoá
LYoHH"t và cộng H$! TUU1O. Rai acid 9Zo ;h[ng 9ão hoà 4ino4Bic và \]4ino4Bnic 4à nh)ng axit
9Zo thi2t y2". Yh0ng tha& gia vào thành ph#n &àng t2 9ào và d^y 4iên ;2t gi)a các t2 9ào
não! 4à tiền th^n c'a o&Bga _ L`
_
O và o&Bga a L`
a
O LYoHH"t và cộng H$! TUU1O.
6"y nhiên vi:c H<n x"3t và tiê" thJ d#" G3c P Wi:t Na& và các nước trên th2 giới c=n
chưa phb 9i2n. YhFnh vD 41 do trên nên ch0ng t[i đã th$c hi:n đề tài cdh<o Hát các y2" t> <nh
hưPng 4ên hi:" H"3t trFch 4y d#" G3ce đ g,p ph#n nghiên c*" vi:c trFch 4y d#" G3c đ5t hi:"
f"< hIn và n^ng cao giá tr- c'a trái G3c Wi:t Na&.
1.T "0c đích c1+ đ2 t3i
Nghiên c*" H$ <nh hưPng c'a các th[ng H> ;g th"7t 4ên hi:" H"3t trFch 4y 9hng
phưIng pháp ng^& chi2t.
1._ 45u cầu c1+ đ2 t3i
• iác đ-nh nh)ng th[ng H> t>i ư" nh3t cho f"á trDnh trFch 4y L4o5i d"ng &[i! nhi:t độ! th(i
gian trFch 4yO
• iác đ-nh &ột H> chj tiê" ch3t 4ư/ng c'a d#" G3c.
• 6Fnh toán giá thành c'a d#" G3c th" đư/c.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ T
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
CHƯƠG 6
78G 9&:
7;< =<>&
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
T.1 7?ng @uát A2 trái Gấc
6B!B! $Cc điDE nFng hGc
ko&ordica cochinchinBnHiH LKo"rO lprBng LG3cO th"ộc hm Y"c"r9itacBaB! gi>ng
ko&ordica và 4oài YochinchinBnHiH. Y^y này đư/c đ-nh danh 4à k"ricia YochnchinBnHiH
vào n+& 1nMU 9Pi Ko"rBiro. la" đ,! n+& 1NTa lprBngB4 đã ;2t 4"7n rhng c^y g3c th"ộc
gi>ng ko&ordica và đã đbi tên thành ko&ordica cochinchinBnHiH LKo"rO lprBng LBBr4By
L1M_nO đư/c trFch dẫn 9Pi WưIng Kê 6h"1 LTUUTOO. Koài c^y này c, &8t P các nước Na& o!
như 6r"ng p">c! ki2n qi:n! Kào! Ya&p"chia! rn qộs LQBrry L1MNUO đư/c trFch dẫn 9Pi
WưIng Kê 6h"1 LTUUTOO.
G3c 4à 4o5i c^y th^n th<o d^y 4Bo hàng n+& th"ộc chi &ướp đEng! 4à 4oài đIn tFnh
;hác g>c LdioBcio"HO c">i đ[ng Ha" ;hi th" ho5ch f"< ngư(i ta ch8t đ>n t7n g>c! Hang x"^n
c^y 45i 4Bo 4ên tưIi t>t. 6t g>c &mc ra nhiề" th^n &ới! &ui d^y c, nhiề" đ>t! &bi đ>t c, 4á.
Ká G3c nhvn &mc Ho 4B! hDnh thwy ch^n v-t! chia thwy ;há H^"! 4á to dài tt 1U x Tyc&! &8t
trên xanh 4Jc thẫ&! phFa dưới &à" xanh nh5t. Roa G3c &à" vàng nh5t! đIn tFnh! nP vào
tháng y! a P phFa BEc! trong Na& c, nhiề" vJ LNg"yGn 6hi:n K"^n và cộng H$! 1MMMO. 6r"ng
9Dnh! c#n ;ho<ng 1N x TU ngày đ f"< c, th chFn tt ;hi nJ hoa cái x"3t hi:n. kột c^y c, th
cho ;ho<ng _U x aU f"< trong &ột n+& LzR{ L1MMUO đư/c trFch dẫn 9Pi WưIng Kê 6h"1
LTUUTOO.
p"< G3c hDnh tr=n hay hDnh 9#" dJc! c, chiề" dài tt a x 1Uc& và chiề" rộng 4à V x
ac&. Ko5i f"< này c, &à" xanh 4Jc! c, gai! ;hi chFn ch"yn d#n tt &à" vàng Hang &à" đ|.
Bên trong 4ớp v| 4à 4ớp th-t vàng! &ề&! ;2 ti2p 4à nh)ng h5t g3c đư/c 9ao 9mc 9Pi &àng &à"
đ| &á"! x2p hàng dmc. R5t G3c &à" đBn! hDnh tr=n d}t gi>ng con 9a 9a nh|! c, r+ng cưa
LNg"yGn R~ng dhánh và cộng H$! TUUVO! trong h5t c, nh^n trEng ch*a nhiề" d#". • Wi:t
Na&! trmng 4ư/ng f"< ;ho<ng yUUg x 1aUUg LWưIng Kê 6h"1! TUUVO. kột ;g f"< G3c 9ao
g~& ;ho<ng 1MUg &àng và 1_Ug h5t. kàng h5t ;hi chFn c, v- thI& dG ch-" ho8c ;h[ng c,
&wi LWưIng Kê 6h"1! TUUTO. 63t c< các 9ộ ph7n c'a ko&ordica cochinchinBnHiH đề" c, th
đư/c H€ dJng trong y hmc tr"yền th>ng Lqu 63t K/i! 1MM1O.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ V
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
HHnh 6B! Gi3n Gấc HHnh 6B6 Ho+ Gấc
HHnh 6BI 7rái gấc
Y, T 4o5i G3c đư/c tr~ng phb 9i2n P Wi:t Na& 4à:
 Gấc Nếp: 6rái to! nhiề" h5t! gai to! Ft gai. dhi chin ch"yn Hang &à" đ| ca& r3t đ}p.
Bb trái ra! 9ên trong cI& vàng tưIi! &àng 9ao 9mc h5t c, &à" đ| tưIi r3t đ7&.
 Gấc Tẻ: 6rái nh|! c, Ft h5t! gai nhmn. 6rái chin 9b ra 9ên trong cI& c, &à" vàng và
&àng 9ao 9mc h5t thư(ng c, &à" đ| nh5t ho8c &à" h~ng ;h[ng đư/c đ| tưIi như
G3c n2p.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ y
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
?o đ,! ta thư(ng chmn G3c N2p đ ch2 9i2n th$c ph%& vD G3c N2p trái to! ;hi chFn
nhiề" cI& và c, &à" HEc đ}p! ch3t 4ư/ng t>t.
6B!B6 7Hnh hHnh sản Juất A3 /h)n /hối
• Wi:t Na&! trước đ^y G3c &mc hoang dã hay đư/c tr~ng P &ột H> gia đDnh đ n3"
x[i hay H€ dJng cho y hmc tr"yền th>ng. Ri:n nay ngư(i ta 9Et đ#" tr~ng trmt P f"y &[ c[ng
ngh-êp đ th" 43y d#" tt &àng G3c! &à" và d#" tt h5t G3c! ch2 9i2n các th*c ">ng dinh
dư.ng c•ng như các H<n ph%& ;hác. G3c đư/c tr~ng nhiề" P vwng 6r"ng ?" và q~ng Bhng
BEc Bộ. ?mc thBo H[ng 6iền tr~ng G3c r3t t>t! c, d^y G3c 4^" n+& g>c to đư(ng ;Fnh đ2n 1y
x TU c&. 6rên di:n tFch y &
T
d^y G3c c, th cho 1UU x TUU f"<‚n+&.
6rên th- trư(ng giá c'a G3c tưIi ;ho<ng a.UUU đ2n 1U.UUU WNq‚;g c, ;hi 4ên đ2n
Ty.UUU WNq‚;g. Wào &wa ;h[ Lđ8c 9i:t tháng 11O! c, r3t nhiề" 4o5i f"< này! ngư/c 45i vào
&wa &ưa giá G3c t+ng cao do tDnh tr5ng ;han hi2& LNg"yGn Rwng dhánh và cộng H$! TUUVO.
Ngày nay G3c đư/c H€ dJng nhiề" trong H<n x"3t c[ng nghi:p.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ a
HHnh 6BK 7rái Gấc ế/ HHnh 6BL 7rái Gấc 7M
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
6B!BI 7h3nh /hần hoá hGc c1+ trái Gấc
kàng tưIi c'a f"< G3c chFn c, các thành ph#n:
Nảng 6B! Các th3nh /hần trong E3ng tưOi c1+ @uả Gấc chín
Pố thQ tR 7h3nh /hần Giá trS TUV
1
T
_
V
y
a
n
N
Nước
QrotBin
KipidB
G4"cidB
iI
k">i ;hoáng
β
] YarotBn
KycopBn
nn
T!1
n!M
1U!y
1!N
U!n
U!UVa
U!U_N
(Nguồn www.gactuoikieuphuong.com)
6B!BK Giá trS c1+ trái Gấc trong đWi sống
6rong gia đDnh! th-t G3c đư/c H€ dJng ch' y2" đ nh"ộ& &à" các 4o5i x[i! ch2 9i2n
các &,n +n! vta c, tác dJng thay ph%& &à" trong ch2 9i2n th*c +n vta c, tác dJng ph=ng
ch>ng H"y dinh dư.ng! thi2" vi ch3t! t+ng H*c đề ;háng cho trƒ B&! 4à& ;}o g[& G3c! H)a
ch"a G3c! 9ột G3c dinh dư.ng s
G#n đ^y f"< G3c đã 9Et đ#" đư/c ti2p th- ra ngoài ;h" v$c Yh^" o trong d5ng nước
Zp trái c^y 9b dư.ng và d5ng d#" G3c do n, c, ch*a hà& 4ư/ng tưIng đ>i cao các dinh
dư.ng th$c v7t. (www.laodong.com.vn)
6rong &g ph%& c•ng c, th dwng G3c. G3c c, th thay th2 l"dan x &ột 4o5i ch3t t5o
&à" cho th$c ph%& và &g ph%& đang th$c H$ 4à &>i 4o ng5i cho nhiề" ngư(i tiê" dwng với
ng"y cI g^y "ng thư cao. • Wi:t Na& vi:c chmn &ột ch3t t5o &à" an toàn ;hác thay th2 cho
l"dan ;h[ng ;h, ;hi d#" c'a trái G3c hoàn toàn c, th thay th2 cho ph%& &à" h,a hmc độc
h5i. (www.vnmedia.vn)
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ n
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Ngoài vi:c H€ dJng trong %& th$c! G3c c=n đư/c H€ dJng trong y hmc. Yác hãng dư/c
ph#& c'a kg gmi trái G3c 4à „r"it …ro& RBavBn L4o5i f"< đ2n tt thiên đư(ngO. 6h$c t2!
nghiên c*" t5i kg cho th3y các h/p ch3t c'a BBta carotBn! KycopBn! C4phatocophBro4s
trong d#" G3c c, tác dJng 4à& v[ hi:" hoá ny† các ch3t g^y "ng thư n,i ch"ng! nh3t 4à "ng
thư v0 P phJ n).
?#" G3c dwng đ 9b H"ng vita&in C cho trƒ con ch7& 4ớn! ;h[ &Et! f"áng gà! ;Z&
+n! &:t &|i! ho8c d"ng 9[i v2t thưIng! v2t 9|ng. R5t g3c ch)a &Jn nhmt! tràng h5t! f"ai 9-!
Hưng v0! tEc tia H)as (www.dantri.com.vn)
‡G G3c ch)a tê th3p! Hưng phw ch^n với 4iề" d"ng Vg‚ngày.G>c d^y G3c ph>i h/p với
&ột vài v- th">c đB& HEc ">ng ho8c dwng ngoài ng^& rư/" xoa 9,p c•ng ch)a phong th3p!
Hưng ch^n.
6B6 7?ng @uát A2 ,ầu Gấc
6B6B! 7h3nh /hần hoá hGc
6B6B!B! 7h3nh /hần ch1 yếu
6rig4ycBridB 4à thành ph#n ch' y2" c'a d#" &. ch*a tt My đ2n MN† c'a h5t d#". Y3"
t5o hoá hmc 4à BHtB c'a rư/" _ ch*c với các acid 9Zo.
YR
T
x {R ‡
1
Y{{R YR
T
{Y{‡
1
YR x {R ˆ ‡
T
Y{{R  YR{Y{‡
T
ˆ _R
T
{
YR
T
x {R ‡
_
Y{{R YR
T
{Y{‡
_
GlycXrol :Jít YZo 7riglycXridX
6rig4ycBridB d5ng hoá hmc tinh ;hi2t ;h[ng &à"! ;h[ng &wi! ;h[ng v-.
dh>i 4ư/ng ph^n t€ tưIng đ>i c'a trig4ycBridB ;há cao nên ;h[ng 9ay hIi ngay c<
trong điề" ;i:n ch^n ;h[ng cao. • nhi:t độ trên TVU x TyU
U
Y! áp H"3t 1at& trig4ycBridB H‰ 9-
th'y ph^n thành các H<n ph%& 9ay hIi c'a H$ ph^n h"Š hoá hmc. WD v7y ngư(i ta ph<i ;h€
&wi d#" trong điề" ;i:n ch^n ;h[ng và nhi:t độ cao.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ N
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
?ưới tác dJng c'a các Bn‹y&B th"Š ph^n! ;hi c, nước và nhi:t độ! trig4ycBridB H‰ 9-
ph^n cEt P &>i 4iên ;2t BHtB và 9- th"Š ph^n t5o thành acid 9Zo t$ do! do v7y acid 9Zo t$ do
9ao gi( c•ng c, trong các 4o5i d#" th$c v7t.
6~n t5i ;ho<ng TU axFt 9Zo trong t$ nhiên! ch0ng ;hác nha" 9Pi H> 4ư/ng c'a các n>i
đ[i.
Nảng 6B6 "[t A3i +cíd YZo @u+n trGng c1+ dầu Gấc
6B6B!B6 Các th3nh /hần /h0
a) Acid !o t" do
Ccid 9Zo t$ do 4à các 4o5i acid 9Zo ;h[ng nh& trong 4iên ;2t gi)a BHtB và dig4ycBridB
Ccid 9Zo 4à& cho d#" 9- ch"a.
Yh3t 9Zo 9- th"Š ph^n 4à do Bn‹y&B KipaHB c, trong nước.
) #ono $ v% di $ gl&ceride
G~& đ#" ưa nước và &ột đ#" ;Œ nước. 6rong c[ng ngh: th$c ph%& n, đư/c H€ dJng
như &ột ch3t nh• h,a. 6"y nhiên! n, c•ng g^y ;h, ;h+n cho vi:c ph^n 4y gi)a d#" và nước
trong f"á trDnh tin 4"y:n h,a hmc! th0c đ%y ph<n *ng oxi h,a ch3t 9Zo.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ M
Pố thQ tR :Jít YZo Kí hiệu
1 Qa4&itic 1a : U
T ltBaric 1N : U
_ {4êic 1N : 1Ln]MO
V Kino4êic
1N : T
Ln]a• n]MO
y Kino4ênic
1N : _
Ln]_• n]a• n]MO
a Crachidonic
TU : V
Ln]a• n]M• n]1T• n]1yO
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
c) '(c pho)pholipide
Rà& 4ư/ng phoHpho4ipidB trong d#" G3c dao động tt U!Ty x _†.
Y3" t5o c'a phoHpho4ipidB:
QhoHphooipit đ,ng vai tr= 4à ch3t ho5t động 9ề &8t trong trao đbi ch3t! ch"yn hoá
các ch3t 9Zo! trong f"á trDnh th%& th3" f"a &àng t2 9ào! s thư(ng đư/c H€ dJng trong y
dư/c! trong th$c ph%&.
R/p ch3t đin hDnh 4à KBcithin và YBpha4in hà& 4ư/ng phoHphatid c, trong d%" &. tt
U!y x _†.
d) '(c )terol
Kà nh)ng rư/c cao ph^n t€ c, c3" t5o ph*c t5p và ph^n 9> rộng rãi! tan t>t trong d#"
G3c. 6rong t$ nhiên ch0ng c, th t~n t5i d5ng BHtB. Rà& 4ư/ng c'a ch0ng dao động tt U!V]
T!M† Lch' y2" 4à tocophBro4O. Yác HrBro4 ch0a trong d#" G3c ch' y2" 4à QhiroHtBro4.
e) '(c vitamin
qa H> 4à vita&in C! ?! X! d và các vita&in c, ;h< n+ng hoà tan ch3t 9Zo. Ngoài ra c,
&ột H> h/p ch3t c, ;h< n+ng t5o ra Hinh t> thư(ng gmi 4à tiền Hinh t>
β
] YarotBn: tiền
vita&in C và XgoHtBro4: tiền vita&in ?.
6rong đ, c, tocophBro4 LVU ] TyU&g†O c, ho5t tFnh vita&in X c, tác dJng ch>ng oxy
h,a cho d#" r3t t>t! d#" c, hà& 4ư/ng tocophBro4 cao 9<o f"<n t>t hIn d#" c, hà& 4ư/ng
tocophBro4 th3p.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1U
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Wita&in X t$ nhiên c, ng"~n g>c th$c v7t hay động v7t. ?#" th$c v7t c, ch*a nhi"
tocophêro4 và tocotriêno4 hIn. 6rong d#" th$c v7t! các d5ng vita&in thư(gn g8p nh3t 4à
α
]
tocophBtro4 và
γ
] tocophêro4 LY"vB4iBr và cộng H$! TUU_O
Wita&in X th"ộc hm tocophêro4! hm này g~& V d5ng:
α
] tocophêro4! c=n gmi 4à
vita&in X!
β
] tocophêro4!
γ
] tocophêro4 hay δ ] tocophêro4.
Ngoài ra! nh)ng ch3t này c, H$ tưIng đ~ng về c3" tr0c với ph^n t€ th"ộc hm
tocotriêno4:
α
] tocotriêno4!
β
] tocotriêno4!
γ
] tocotriêno4 hay δ] tocotriêno4 LQBnnoc; và
cộng H$ L1MaVO! trFch dẫn 9Pi Y"vB4iBr và cộng H$ LTUU_OO.
Y3" tr0c h,a hmc c'a các tocophêro4 9ao g~& &ột v=ng chro&ano4 &ono]! di] hay tri]
&Bthy4! đư/c n>i với &ột ch"ui 1a cac9on 9ão h=a P c5nh 9ên Lch"ui phyty4O L„Brnoho4x
L1M_NO đư/c trFch dẫn 9Pi Y"vB4iBr và cộng H$ LTUU_OO.
Yác tocophêro4 ;hác nha" 9Pi H> 4ư/ng và H$ HEp x2p các nh,& &Bty4 x"ng f"anh
v=ng 9Bn‹BnB c'a nh^n chro&ano4 LRHnh 6B\O
Y3" tr0c hoá hmc c'a các tocotriêno4 c•ng 9ao g~& &ột v=ng chro&ano4 &ono x! di x
hay tri x &Bthy4 với ch"ui cac9on c5nh 9ên! nhưng c3" tr0c này ch*a _ nh,& n>i đ[i P _ v-
trF _Ž! nŽ và 11Ž LHHnh 6B]O.
HHnh 6B\ Cấu tr^c h_+ hGc
c1+ K lo'i 7oco/hXrol
*) Yác ch3t &à" t$ nhiên
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 11
HHnh 6B] Cấu tr^c h_+ hGc
c1+ K lo'i 7ocotriXnol
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
?#" &. n,i ch"ng và d#" G3c n,i riêng c, &à" HEc 4à do H$ t~n t5i &ột H> ch3t c,
tFnh tan trong d#" Lđ^y đư/c gmi 4à ch3t ;h[ng xà ph=ng hoáO.
• C+rotXnoid
YarotBnoid 4à nh)ng HEc t> t$ nhiên! c, &8t rộng rãi trong t$ nhiên và 4à ng"~n g>c
c'a các &à" ch,i Hang Lvàng! ca& và đ|O cwa nhiề" trái c^y +n đư/c Lca&! d^"sO c'a các
4o5i ra" Lcà r>t! cà ch"a! g3csO c'a các 4o5i n3&! c'a hoa! t<o! vi ;h"%n! ch0ng c•ng c, &8t
trong các H<n ph%& động v7t.
6h"7t ng) carotBnoid 9ao g~& hai ph*c h/p g#n tưIng t$ nha": &ột &8t 4à các
carotin! hydrocac9on ;h[ng 9ão h=a và &8t ;hác 4à nh)ng đ~ng ph^n 9- oxy h,a c'a h/p
ch3t này hay c=n gmi 4à các xanthophi4. RIn aUU carotBnoid đã đư/c c[ 47p tt nh)ng H<n
ph%& t$ nhiên L„a"rB và cộng H$! 1MMMO.
6rên phưIng di:n h,a hmc! đ, 4à các ch"ui với đ#" &ui ch"ui c, nh^n d5ng v=ng
&ang nhiề" nh,& ch*c ;hác nha" Lrư/"! axits O• nh)ng ch3t th[ng thư(ng nh3t 4à
β
x
carotBn và 4ycopBn nhưng các ch3t ;hác c•ng đư/c H€ dJng như ch3t &à" th$c ph%&:
α
]
carotBn!
γ
] carotBn! 9ixin! nor9in! capHtêin!
β
] apo N
Ž
carotBnan! BHtBr Bthy4ic c'a axit
β
x
apo N
Ž
carotBnoid. Yh0ng 4à nh)ng h/p ch3t h=a tan trong d#" &.! &à" HEc thay đbi tt vàng
đ2n đ|.

Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1T
HHnh 6B` Cấu tr^c c1+ các c+rotXnoidX chính A3 các J+ntho/hil
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
β
] carotBn t~n t5i dưới d5ng 9ột tinh th! ;h[ng h=a tan trong nước và trong rư/"! Ft
h=a tan trong d#" th$c v7t. 6rong c4oro…or&! độ h3p phJ f"ang phb c$c đ5i nh& P gi)a VVa
và VMa n&. ?5ng carotênoit này &ang ho5t động c'a vita&in: 1g
β
] carotBn tưIng *ng 1!an
tri:" •.• vita&in C và ho5t động vita&in c'a U!a
g µ β
] carotBn g#n 9hng U!_
g µ
vita&in C.
6iền vita&in C này r3t nh5y c<& với ;h[ng ;hF! nhi:t ánh Háng và %& độ L?B laint x
B4anf"at!1MNVO.
• =yco/Xn
Kà &ột ch3t &à" đ| c'a trái c^y chFn! đ8c 9i:t trong &àng đ| f"< ko&ordica
cochinchinBnHiH. N, th hi:n độ h3p phJ f"ang phb c$c đ5i P VVa! VnT và yUy n& Lđ>i với
d5ng tranHO• R/p ch3t này h=a tan trong ch4oro…or& và 9B‹Bn! g#n như ;h[ng h=a tan trong
&Bthano4 và êtano4 L?B laint] B4anf"at!1MNVO.
?#" G3c nhiề" 4ycopBn đ2n &*c c, th t$ ;2t tinh thành nh)ng tinh th! đ^y 4à ch3t
carotBnoit c, ;h< n+ng ch>ng 4ão hoá r3t &5nh và v[ hi:" h,a ny† các ch3t g^y "ng thư.
q^y c•ng 4à carotBnoit d"y nh3t c, ;h< n+ng ng+n ngta đư/c ch*ng nh~i &á" cI ti& và 9<o
v: GBn ;h|i 9- tbn thưIng LcI th ;h[ng t$ tbng h/p đư/c ch3t nàyO
• (+ntho/hil
Kà các HEc t> r3t g#n với carotênoit! th[ng thư(ng với H$ thay th2 g>c hydroxin hay
xêton trên nh^n LHHnh 6B`O. Yh0ng ph^n tán trong các 4á c^y và trong các cánh hoa với hà&
4ư/ng g#n 1U† Ho với ch3t &à" c, P đ,. dh< n+ng hoà tan c'a n, trong êtano4 4ớn hIn
carotênoit LKindBn và KoriBnt! 1MMVO
6B6B6 7ính chất
6B6B6B! 7ính chất A.t la
?#" G3c 4à &ột ch3t 4|ng &à" đ| H7&.
a) T+ tr,ng:
6j trmng c'a d#" G3c nh} hIn nước! d
d#"
‘ U.Va x U.Mn P TU
U
Y c=n d
nước
‘ 1 P TU
U
Y. 6j
trmng c'a d#" G3c t+ng với độ gi<& ;h>i 4ư/ng ph^n t€ và t+ng thBo độ 93t 9ão h=a c, trong
ch"ui.
) 'h+ )- kh.c /0:
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1_
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Yhj H> ;h0c x5
η
?
‘ 1.VnV x 1.nVN! chj H> ;h0c x5 càng 4ớn! &*c độ ;h[ng no càng
4ớn.
c) 12 nh3t:
?#" G3c c, tFnh nhớt! nhi:t độ càng cao tFnh nhớt càng gi<&.
dO T4nh tan:
?#" G3c h=a tan t>t trong BthBr d#" h|a! BtanonB! ch4oro…o& và axBton! ;h[ng tan
trong nước và c~n 45nh. LNg[ 6h- 6h"’! TUUVO.
e) Nhi5t dung ri6ng:
Nhi:t d"ng riêng c'a d#" G3c tr"ng 9Dnh Y ‘ U.V x U.y
6B6B6B6 7ính chất h_+ hGc
a) 7h8n 9ng th:& ph;n
Wới Hư hi:n di:n c'a nước ho8c hIi nước! d#" 9- th"Š ph^n đ gi<i ph,ng acid 9Zo và
g4yxBrin. Qh<n *ng c, x*c tác axid v[ cI hay Bn‹i&. 6h$c ch3t f"á trDnh th"Š ph^n x<y ra
f"a _ giai đo5n! trong đ, &ui giai đo5n 4à &ột ph<n *ng th"7n ngh-ch.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1V
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Gi+i đo'n !b
YR
T
{Y{‡
1
YR
T
{R
xt
YR{Y{‡
T
ˆ R
T
{  YR{Y{‡
T
ˆ ‡
1
Y{{R
YR
T
{Y{‡
_
YR
T
{Y{‡
_
7riglycXridX ,iglycXridX
Gi+i đo'n 6b
YR
T
{R YR
T
{R
xt
YR{Y{‡
T
ˆ R
T
{  YR{Y{‡
T
ˆ ‡
_
Y{{R
YR
T
{Y{‡
_
YR
T
{R
,iglycXridX "onoglycXridX
Gi+i đo'n Ib
YR
T
{R YR
T
{R
xt
YR{Y{‡
T
ˆ R
T
{  YR{R ˆ ‡
T
Y{{R
YR
T
{R YR
T
{R
"onoglycXridX GlycXrin
) 7h8n 9ng /% ph<ng ho(
6ác dJng xà ph=ng hoá đi" ;i:n t
U
! p! x0c tác thFch h/p.
YR
T
{Y{‡ YR
T
{R
YR{Y{‡ ˆ _R
T
{  YR{R ˆ _‡Y{{R
YR
T
{Y{‡ YR
T
{R
‡Y{{R ˆ Na{R  ‡Y{{Na ˆ R
T
{
QhưIng trDnh tbng f"át:
YR
T
{Y{‡ YR
T
{R
YR{Y{‡ ˆ _Na{R  YR{R ˆ _‡Y{{Na
YR
T
{Y{‡ YR
T
{R
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1y
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
c) 7h8n 9ng o/i h=a.
dhi ti2p x0c với oxi ;h[ng ;hF! g4yxBrit! acid 9Zo c, th tác dJng với oxi ch' y2" thBo
&5ch cac9on. d2t f"< c'a f"á trDnh oxi hoá này 4à& x"3t hi:n nh)ng ch3t &ới c, tFnh ch3t
&ới. Yác H<n ph%& thư(ng 4à pBroxyt! cBtoacids
N2" f"á trDnh oxi h,a ;h[ng H^"! H$ thay đbi ch' y2" 4à tFnh ch3t c<& f"an như &wi!
v- c'a d#" &.. Nh)ng thay đbi này gmi 4à H$ [i h|ng c'a d#" &.! thư(ng x<y ra ;hi 9<o P
các điề" ;i:n thFch h/p cho f"á trDnh oxi hoá.
6rong &ột H> trư(ng h/p ;hác! f"á trDnh [xi h,a H^" thD trong d#" &. x"3t hi:n
nh)ng tFnh ch3t hoá! 41 &ới. 6t d#" oxi hoá &5nh c, th nh7n đư/c các v7t 4i:" f"1. l<n
ph%& c'a oxi h,a d#" c, th chia 4à& _ nh,&:
• l<n ph%& c'a H$ ph^n h"Š g>c cac9"ahydro cwa acid 9Zo chưa no.
• l<n ph%& c, các nh,& ch*c ch0a oxy.
• l<n ph%& ch*a các acid 9Zo đã 9- po4y&Br hoá ho8c trwng hIp! trong ph^n t€ c'a
ch0ng c, các nh,& ch*c ch0a oxy.
dO 7h8n 9ng h&drogen h=a
6rong các điề" ;i:n thFch h/p Láp H"3t cao! nhi:t độ cao và Ni;Bn x0c tácO các acid
9Zo ;h[ng 9ão h=a H‰ th$c hi:n ph<n *ng cộng với R
T
LRydrogBnO đ ch"yn n>i đ[i thành
n>i đIn và ch"yn đ~ng ph^n tt d5ng YiH Hang 6ranH.
6B6BI Giá trS c1+ dầu Gấc
Ngư(i Wi:t Na& H€ dJng &,n f"à này 4à& th">c 9b cho phJ n) &ang thai! cho con
90! đ ph=ng ngta và tránh thi2" vita&in C! 9:nh ;h[ &Et! 9:nh f"áng gà P trƒ B&. Bên
c5nh đ,! d#" G3c c=n 4à& 4ành nhanh ch,ng các v2t thưIng! v2t 9|ng và 4P 4oZt LW• qDnh
6rác L1MNaO đư/c trFch dẫn 9Pi WưIng Kê 6h"1 LTUUTOO.
Bwi kinh q*c và cộng H$ LTUUVO• Ng[ 6h- 6h"’ LTUUVO• Ng"yGn Y[ng l"3t LTUUTO
đã chj ra rhng d#" g3c g,p ph#n 4à& t+ng ;h< n+ng &iGn d-ch! ch>ng 45i H$ 4ão h,a c'a t2
9ào và ch>ng 45i f"á trDnh oxy h,a. RIn n)a! nh)ng tác gi< này c•ng chj ra vai tr= 4o5i 9|
các tác động độc h5i c'a &[i trư(ng như các ch3t độc h,a hmc! tia ph,ng x5.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1a
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Ng"yGn Y[ng l"3t LTUU_O cho rhng thành ph#n
β
] carotBnB! 4ycopBn và vita&in X
trong d#" G3c c, tác động tr"ng h=a ny† các ch3t g^y "ng thư! đ8c 9i:t đ>i với 9:nh "ng
thư v0.
6B6BK chưOng /há/ dh+i thác dầu Gấc
6hBo qu 63t K/i L1MM1O! hi:n nay c, _ phưIng pháp ;hai thác d#" G3c! t"y thBo f"y
&[ c[ng nghi:p và điề" ;i:n H<n x"3t &à 4$a chmn phưIng pháp thFch h/p! nhưng trước ;hi
;hai thác &àng đ| c'a G3c ph<i đư/c H3y P aU x nU
U
Y và đư/c nghiền thành 9ột.
6B6BKB! chưOng /há/ truy2n thống
6rong trư(ng h/p ch0ng ta &">n H€ dJng d#" G3c trong gia đDnh hay trong &ột th(i
gian ngEn! ch0ng ta c, th H€ dJng &. hBo hay d#" đ7" phộng đ trFch 4y. q#" tiên các ch3t
này ph<i đ"n n,ng P nhi:t độ aU x nU
U
Y! ti2p thBo 9ột G3c đư/c đưa vào. Nh( vào c[ng đo5n
này! các 4ipit ch*a trong 9ột G3c h=a tan trong &. hay d#" đ7" phộng r~i ch0ng đư/c tách ra
đ 4o5i 9| 9ã. ?#" này đư/c gi) trong &ột 4m ;Fn tránh ánh Háng.
• Nh>?c @iAm: đưa thê& c< thành ph#n Yho4BHtBro4 vào trong d#" G3c Ltrong &. hBo
hay đ7" phộng c, nhiề" Yho4BHtBro4O <nh hưPng đ3n H*c ;h|B.
• Bu @iAm: dG th$c hi:n! ;h[ng đ=i h|i thi2t 9- ph*c t5p và ;g th"7t cao.
6B6BKB6 chưOng /há/ trích ly Yeng dung EFi
6rFch 4y 4à f"á trDnh ng^& chi2t 4à& ch"yn d#" tt ng"yên 4i:" vào d"ng &[i th$c
hi:n 9hng ;h"y2n tán ph^n t€ Lch"yn d#" tt nội t^& ng"yên 4i:" vào d"ng &[iO và ;h"y2n
tán đ>i 4ư" Lch"yn d#" tt 9ề &8t ng"yên 4i:" tt d"ng &[iO
• Nh>?c @iAm: H€ dJng nhiề" d"ng &[i trong f"á trDnh trFch 4y nên <nh hưPng đ2n
H*c ;h|B.
• Bu @iAm: phưIng pháp này c, hi:" H"3t trFch 4y cao hIn! Ft g^y <nh hưPng đ2n các
nh)ng thành ph#n c, giá tr- như:
β
] YarotBn! KycopBn! 6ocophBro4 LWita&in XO! s
q^y 4à phưIng pháp đư/c H€ dJng phb 9i2n hi:n nay trong H<n x"3t c•ng như trong
nghiên c*".
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1n
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
T._ 7?ng @uát A2 cFng nghệ trích ly chất YZo
6BIB! $Cc điDE c1+ /hưOng /há/ trích ly chất YZo
?$a vào tFnh h=a tan t>t c'a d#" trong d"ng &[i h)" cI như x+ng! n x RBxan hay
BthBr &à ngư(i ta trFch 4y d#" ra ;h|i 9ột nghiền chưng H3y! H> 4ư/ng d"ng &[i thBo tj 4:
thFch h/p.
6BIB6 Nản chất c1+ /hưOng /há/ trích ly chất YZo
6rFch 4y 4à f"á trDnh ng^& chi2t 4à& ch"yn d#" tt ng"yên 4i:" vào d"ng &[i th$c
hi:n 9hng ;h"2ch tán ph^n t€ Lch"yn d#" tt nội t^& ng"yên 4i:" vào d"ng &[iO và ;h"2ch
tán đ>i 4ư" Lch"yn d#" tt 9ề &8t ng"yên 4i:" vào d"ng &[iO
K0c đ#"! d"ng &[i chj h=a tan 4ớp d#" trên 9ề &8t 9ột. la" đ, &ới th3& H^" vào 9ên
trong! ti2p tJc h=a tan d#" trong các >ng &ao f"<n t5o ra &ixBn Ld"ng d-ch d#" trong d"ng
&[iO. kixBn đư/c 4à& H5ch 9hng phưIng pháp 4Eng! 4mc và 4y t^&. Yhưng c3t &ixBn đư/c
d#" th[ và d"ng &[i th" h~i.
p"á trDnh h=a tan d#" vào d"ng &[i diGn ra cho đ2n ;hi đ5t đ2n H$ c^n 9hng n~ng độ
&ixBn P các 4ớp 9ên trong và 9ên ngoài c'a ng"yên 4i:".Wi:c t5o ra H$ chêch 4:ch thư(ng
x"yên bn đ-nh gi)a n~ng độ &ixBn trong ng"yên 4i:" vào 9ên ngoài nh( dwng d"ng &[i
ch"yn động Ldo 9I&O &ang ng"yên 4i:" trFch 4y.
(Nguồn Gi(o TrCnh 'Dng Ngh5 E8n Fuất GHu Th"c IJt tr>Kng 1L 'Dng Nghi5p
T7.L'#)
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1N
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
6BIBI Các yếu tố ảnh hưởng l5n @uá trHnh trích ly
6BIBIB! guy5n liệu
a) #9c @2 ph( vM c:a mD:
k*c độ cI hmc hay 41 hmc c'a các &[ <nh hưPng ngư/c 45i trên n+ng H"3t trFch 4y.
q^y 4à &ột nh^n t> cI 9<n đ%y nhanh và 4à& tri:t đ ti2n trDnh trFch 4y 9Pi d"ng &[i. Wới c3"
tr0c t2 9ào hoàn toàn 9- phá v.! các ph^n t€ c, th ti2p x0c hoàn toàn với d"ng &[i Lditrigin!
1MnaO
q>i với ;Fch c. và d5ng các ph^n t€ ng"yên 4i:"! th7t r“ ràng rhng c, &ột &>i 4/i
nh^n đ[i ;hi th$c hi:n c[ng vi:c trên các ph^n t€ &-n: f"á trDnh th%& th3" H‰ nhanh hIn.
Ngoài ra! với ;Fch c. và hDnh d5ng thFch h/p! f"á trDnh ch"yn động c'a các ph^n t€ trong
&áy trFch 4y H‰ dG dàng hIn. ?ẫ" v7y! độ nh| c'a các ph^n t€ c•ng ph<i c, giới h5n: &ột
;Fch c. nh| f"á &*c H‰ 4à& gi<& ;h< n+ng th3& c'a 4ớp v7t 4i:" rEn vào d"ng &[i! do 4à&
tEt các >ng &ao dẫn! c<n trP ti2n trDnh trFch 4y P &ột vài v- trF! nIi &à d"ng &[i ;h[ng th
th3& f"a.
6hBo ditrigin L1MnaO! ;Fch c. c'a các ph^n t€ thFch h/p cho trFch 4y d#" tt U!y&&
đ2n M &&.
) Nm @2 c:a c(c ph;n tO:
”& độ cao H‰ 4à& ch7& f"á trDnh ;h"y2ch tán và g^y ra H$ dFnh 92t gi)a các ph^n t€.
Nước c=n 45i trong ng"yên 4i:" H‰ 4iên ;2t protêin và các ch3t háo nước ;hác! điề" này ng+n
ch8n H$ th3& c'a d"ng &[i! 4à& ch7& f"á trDnh ;h"y2ch tán ph^n t€ và đ>i 4ư".
Yác 4o5i h5t ;hác nha" c, %& độ thFch h/p riêng trong trFch 4y 9hng d"ng &[i. 6hBo
ditrigin L1MnaO! %& độ thFch h/p c'a h5t hướng dưIng tt N† đ2n 1U† trong x+ng! trong ;hi
đ, %& độ c'a đ7" nành 4à 1V† trong êtano4 LKê B5ch 6"y2t và cộng H$! 1MMaO
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ 1M
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
6BIBIB6 7f lệ dung EFi A3 nguy5n liệu
Wới ;h>i 4ư/ng ng"yên 4i:" 9an đ#" c> đ-nh! ;hi 4ư/ng d"ng &[i gia t+ng! f"á trDnh
trFch 4y diGn ra nhanh ch,ng và 4ư/ng d#" c=n 45i trong 9ã H‰ gi<&.
BBr&ardini L1MMnO đã chj ra rhng 4ư/ng d"ng &[i c, t#& f"an trmng trên hà& 4ư/ng
d-ch trFch 4y đ2n tŠ 4: d"ng &[i: h5t d#" L th tFch: ;h>i 4ư/ng O 1N : 1! đ>i với h5t hướng
dưIng! đ7" phộng! H$ gia t+ng trên tŠ 4: này 4à& hi:" H"3t trFch 4y t+ng ch7& và n2" tj 4: trên
NN : 1 n+ng H"3t trFch 4y 4à &ột hhng H>.
6BIBIBI hiệt đ[ trích ly
Nhi:t độ tác động ph*c t5p! nhi:t độ gia t+ng 4à& t+ng hi:" H"3t trFch 4y.
Nhưng nhi:t độ f"á cao H‰ c, tác động ngư/c 45i 9Pi vi:c 4à& 9i2n tFnh các H<n ph%&
c#n trFch 4y.
6BIBIBK 7hWi gi+n trích ly
l$ ;Zo dài c'a th(i gian ;Zo thBo H$ gia t+ng n+ng H"3t trFch 4y! nhưng ;h[ng nên ;Zo
dài vD điề" này H‰ ;h[ng 4à& gia t+ng hi:" H"3t 4ên 9ao nhiê"! 9Pi vD d#" c=n 45i trong 9ã
ngày càng gi<&.
6hBo BBrnardini L1MMnO! &ột 4ư/ng 4ớn d#" đư/c trFch 4y trong V gi( trFch 4y đ#" tiên.
q^y 4à th(i đi& ;2t th0c f"á trDnh trFch 4y thFch h/p đ 4ư/ng d#" 43y ra tưIng đ>i nhiề"
nh3t &à ;h[ng tiê" hao nhiề" n+ng 4ư/ng và d"ng &[i.
6BIBIBL =o'i dung EFi
Nhiề" d"ng &[i như 9Bn‹Bn! Btano4! propan! 9"tan! …rBon! axBtonB! n x RBxan! BthBr
d#" h|a ... đã đư/c H€ dJng đ trFch 4y d#" G3c. 6h2 nhưng d"ng &[i đư/c H€ dJng th[ng
thư(ng nh3t 4à n x RBxan.
Wi:c 4$a chmn d"ng &[i d$a trên các v3n đề Ha": hhng H> đi:n &[i! 4à &ột d3" hi:"
t>t cho độ ph^n c$c! đi& H[i! hay các chj H> ;hác như ;h< n+ng trộn 4ẫn với các d"ng &[i
;hác hay tFnh dG dàng 4à& H5ch n, LzBHt! 1MNV đư/c trFch dẫn 9Pi ‡ichard và k"4ton!
1MMTO.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ TU
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
6rong th$c t2 ;h[ng t~n t5i d"ng &[i 41 tưPng! nhưng chmn 4$a d"ng &[i H€ dJng
ph<i d$a vào các yê" c#" Ha" đ^y :
• Giá thành ;h[ng đEt: chi phF và H$ &3t &át c, giới h5n.
• 6rFch 4y c, chmn 4mc và dG dàng.
• 6rI với &áy &,c và Ft hư h|ng! hà& 4ư/ng 9%n th3p.
• dh[ng c, ;h< n+ng cháy nb! Ft độcs
Nảng 6BI Các lo'i dung EFi c_ thD sg d0ng trích ly chất YZo
Pố thQ tR ,ung EFi Khối lưhng /h)n tg $iDE sFi T
i
CV
1
T
_
V
y
N x RBxan
CcBtonB
?iBthy4 BthBr
Y~n
Y4oro…or&
Na!1N
yN!UN
na!1y
Va!Un
11M!_N
aM
ya!T
aU
nN!y
a1!n
6BIBIB\ 7ốc đ[ chảy c1+ dung EFi
6h[ng H> này <nh hưPng đ2n f"á trDnh ;h"Œ2ch tán ph^n t€ và đ>i 4ư". 6>c độ gia
t+ng 4à& t+ng chênh 4:ch n~ng độ gi)a &ixBn trong ng"yên 4i:" và &ixBn t$ do. Như v7y!
ch0ng ta c, th r0t ngEn th(i gian và 4à& t+ng hi:" H"3t trFch 4y th[ng f"a vi:c điề" chjnh t>c
độ ch<y c'a d"ng &[i.
6BK Các /hưOng /há/ trích ly
6BKB! 7rích ly gián đo'n Tng)E chiếtV
Ng"yên 4i:" và d"ng &[i đư/c cho vào ng^& &ột th(i gian nh3t đ-nh chi2t &ixBn ra!
cho d"ng &[i &ới vào ng^& chi2t và c* th2 cho đ2n ;hi n~ng độ &ixBn đ5t đ2n giá tr- c^n
9hng.
• Nh>?c @iAm: th(i gian dài và n~ng độ &ixBn th3p.
• Bu @iAm: ng"yên 4i:" ti2p x0c tr$c ti2p với d"ng &[i nên dG dàng cho vi:c ;h<o Hát
<nh hưPng c'a nhi:t độ 4ên hi:" H"3t trFch 4y. 6hi2t 9- đIn gi<n! dG H€ dJng.
6BKB67rích ly li5n t0c
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ T1
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
q^y đư/c xB& 4à phưIng pháp phb 9i2n hIn do c, hi:" H"3t cao và th(i gian ngEn! n,
đư/c th$c hi:n 9hng cách ng^& ng"yên 4i:" trong d=ng d"ng &[i ch"yn động ngư/c chiề"
ho8c dội tưới 4iên tJc! nhiề" đ/t d"ng &[i ho8c &ixBn 4oãng 4ên 4ớp ng"yên 4i:" ch"yn
động.
• Nh>?c @iAm: R: H> H€ d"ng thi2t 9- th3p LVy†O! c, th dG cháy nb hIn ;hi d"ng &[i
ti2p x0c với ;h[ng ;hF trong thi2t 9-! h: th>ng t"#n hoàn d"ng &[i ph*c t5p! ph<i
dwng 9I& nhiề".
• Bu @iAm: n~ng độ &ixBn cao! tj 4: H€ dJng d"ng &[i và ng"yên 4i:" gi<&! đ~ng th(i
&ixBn th" đư/c H5ch hIn do n, đư/c t$ 4mc 9Pi 4ớp ng"yên 4i:" trFch 4y.
6rong c[ng nghi:p! ngư(i ta H€ dJng c< hai phưIng pháp. Giai đo5n đ#"! ng^&
ng"yên 4i:" trong d=ng d"ng &[i ch"yn động. Giai đo5n hai 4à tưới d"ng &[i H5ch ho8c
&ixBn 4oãng 4ên ng"yên 4i:". Như v7y! c, th t7n dJng đư/c nh)ng ư" đi& c'a hai phưIng
pháp.
(Gi(o TrCnh 'Dng Ngh5 E8n Fuất GHu Th"c IJt P tr>Kng 1L 'Dng Nghi5p T7.L'#
$ QRRS)
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ TT
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
CHƯƠG I
jk7 =<>& j;
cHƯƠG cHlc
GH<m Cn&
_.1 7hWi gi+n A3 đS+ điDE thRc hiện đ2 t3i
•ThKi gian: 6t ngày UV‚Uy‚TUUM đ2n ngày 1y‚Ua‚TUUM
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ T_
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
•1Ta @iAm: 65i cI HP thF nghi:& 6rư(ng Yao q•ng Y[ng Nghi:p 6h$c Qh%& 6hành Qh>
R~ YhF kinh.
_.T j.t liệu nghi5n cQu
IB6B! guy5n liệu
p"< G3c dwng trong thF nghi:& th"ộc 4o5i G3c N2p! 4ớn! chFn! ;h[ng v.! ;h[ng 9- hư
h|ng! 4"[n đ~ng nh3t về ;Fch thước và độ chFn LHHnh IB!O. NIi &"a: G3c &"a t5i ch/ đ#"
&>i N[ng l<n R,c k[n! 6Q.RYk
HHnh IB! 9uả Gấc 7rưoc dhi chế Yiến
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ TV
HHnh IB! 9uả Gấc trưoc dhi chế Yiến
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
IB6B6 H_+ chấtp d0ng c0p thiết YS
IB6B6B! H_+ chất
R,a ch3t dwng trong thF nghi:& ch' y2" 4à d"ng &[i dwng đ trFch 4y. Yh0ng t[i H€
dJng V 4o5i d"ng &[i đ trFch 4y đ, 4à : n x RBxan! ?iBty4 BthBr! CcBtonB và Y~n.
Nảng IB! "[t số thFng tin A2 dung EFi
P77 75n dung EFi
hiệt đ[
sFi T
q
CV
$[ tinh
dhiết TUV
gurn
gốc
Oi Yán sE P(
1 n x RBxan aM MM!y 6p qư(ng 6[
Ri2n 6hành!
f"7n 1U!
6Q.RYk
TUU_
T ?iBthy4 BthBr aU MM!y 6p TUU_
_ CcBtonB yN!UN MM!y 6p TUUN
V Y~n nN!y MN WN TUUM
IB6B6B6 ,0ng c0p 7hiết YS
• GUng cU: 9ộ loxh4Bt! 9ộ 9Dnh c#" và >ng Hinh hàn Lch0 l0c 6\p tr+ng ]IO
• Thiết T: káy điề" nhi:t Lch0 l0c 6\p tr+ng ]LO
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ Ty
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
_._ chưOng /há/ nghi5n cQu
_._.1 9uy trHnh cFng nghệ trích ly dầu Gấc đưhc dhảo sát trong đ2 t3i
IBIB!B! PO đr cFng nghệ
HHnh IB6 PO đr cFng nghệ trích ly dầu Gấc Yeng dung EFi
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ Ta
G3c tưIi
i€ 41
QhIi! H3y
Nghiền nh|
‡^y
6rFch 4y
6h" h~i d"ng &[i
?#" th[
7
o
t \q u ]q
o
C
7hWi gi+n t ] u ` giW
$[ vE c1+ Y[t t ` u !qU
Φ = qBL u !EE
$[ vE c1+ Y[t t ` u !q U
7w lệ nguy5n liệubdung EFi t !b!K
?"ng &[i
?"ng
&[i
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
IBIB!B6 7huyết Einh sO đr cFng nghệ
a) Ngu&6n li5u
p"< G3c dwng trong thF nghi:& th"ộc 4o5i G3c N2p! 4ớn! chFn! ;h[ng v.! ;h[ng 9- hư
h|ng! 4"[n đ~ng nh3t về ;Fch thước và độ chFn.
p"< G3c &"a t5i ch/ đ#" &>i n[ng H<n R,c k[n.
) FO lV
p"< G3c đư/c ch2 9i2n đ th" 43y &àng G3c! 9hng cách: f"< G3c đư/c chƒ đ[i! tách
&àng đ|! 9| h5t.
c) 7hWiX )ấ&
la" ;hi tách 43y &àng! ta đB& &àng G3c đi phIi đ 4à& gi<& độ %& và r0t ngEn th(i
gian trong f"á trDnh H3y. la" đ,! &àng G3c đư/c đB& H3y P aU x nU
U
Y trong v=ng n x N gi(
đ2n ;hi độ %& đ5t N x 1U †
d) NghiYn nhZ v% r;&
kàng G3c Ha" ;hi H3y đ5t đư/c độ %& N x 1U †! đư/c đB& đi nghiền nh| r~i r^y
L ;Fch thước 4u r^y U.y x 1 && O. Qh#n ;h[ng 4mt r^y ta đB& nghiền 45i và ti2p tJc r^y đ2n ;hi
;h[ng c=n G3c trên r^y đ đ5t ;Fch thước c#n thi2t.
e) Tr4ch l&
Bước 1: đB& c^n yg 9ột G3c đã đư/c nghiền nh| g,i vào gi3y 4mc L_g,i x ygO và cho
vào 9Dnh c#".
Bước T: đong d"ng &[i và cho vào 9Dnh c#" Lvới tj 4: ng"yên 4i:" : d"ng &[i ‘ 1 :
1VO! Ha" đ, gEn >ng Hinh hàn 4ên.
Bước _: ti2n hành trFch 4y 9hng phưIng pháp ng^& chi2t.
LY3" t5o c'a h: th>ng trFch 4y P /h0 l0c 6\p tr+ng]IO
*) Thu hồi dung mDi
la" ;hi trFch 4y xong ta th" đư/c &ột hun h/p g~& d#" và d"ng &[i LkixBnO. 6i2n
hành th" h~i d"ng &[i 9hng 9ộ chưng c3t loxh4Bt 9hng cách gia nhi:t P NU
U
Y! d"ng &[i c,
nhi:t độ H[i th3p hIn nhi:t độ H[i c'a d#" H‰ 9ay hIi f"a h: th>ng >ng Hinh hàn. la" đ, d"ng
&[i H‰ đư/c ngưng tJ trong >ng chi2t! ta 43y đư/c d"ng &[i th" h~i. d2t th0c f"á trDnh th"
h~i! ta th" đư/c d#" th[.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ Tn
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
IBIB6 chưOng /há/ Yố trí thí nghiệE
6hF nghi:& đư/c 9> trF thBo ;i" thF nghi:& &ột nh^n t>! &[ hDnh 9> trF thF nghi:&
hoàn toàn ngẫ" nhiên. 6rong đề tài thF nghi:& này! ch0ng t[i chj t7p tr"ng ;h<o Hát c[ng
đo5n trFch 4y d#" G3c LcJ th 4à hi:" H"3t trFch 4yO! c=n các c[ng đo5n ;hác đư/c c> đ-nh các
th[ng H>. p"á trDnh nghiên c*" đư/c 9> trF thành 9a thF nghi:& chFnh:
• 6hF nghi:& 1: dh<o Hát <nh hưPng c'a các 4o5i d"ng &[i 4ên hi:" H"3t trFch 4y.
• 6hF nghi:& T: dh<o Hát <nh hưPng c'a nhi:t độ 4ên hi:" H"3t trFch 4y.
• 6hF nghi:& _: dh<o Hát &>i f"an h: gi)a th(i gian trFch 4y và hà& 4ư/ng d#" c=n
45i trong ng"yên 4i:".
_._.T.1 7hí nghiệE !b Khảo sát ảnh hưởng c1+ các lo'i dung EFi l5n hiệu suất
trích ly
?#" G3c tan t>t trong d"ng &[i h)" cI ;h[ng ph^n c$c. ?o v7y! ch0ng t[i ;h<o Hát V
4o5i d"ng &[i đ, 4à : n x RBxan! ?iBty4 BthBr! CcBtonB! Y~n. LNảng IB!p tr+ng 6LO
a) #Uc @4ch
dh<o Hát <nh hưPng c'a các 4o5i d"ng &[i ;hác nha" 4ên hi:" H"3t trFch 4y đ tD& ra
4o5i d"ng &[i cho hi:" H"3t trFch 4y cao nh3t! nhưng Ft <nh hưPng đ2n ch3t 4ư/ng c'a d#"
g3c.
) 7h>Wng ph(p - tr4 th4 nghi5m
6hF nghi:& 1 đư/c 9> trF thBo ;i" thF nghi:& &ột nh^n t>! &[ hDnh 9> trF thF
nghi:& hoàn toàn ngẫ" nhiên. • thF nghi:& này! ;h<o Hát <nh hưPng c'a d"ng &[i 4ên hi:"
H"3t trFch 4y P 9>n &*c nhi:t độ c> đ-nh ;hác nha" đ tD& ra 4o5i d"ng &[i trFch 4y thFch h/p
nh3t. WD các d"ng &[i đư/c đB& ;h<o Hát c, nhi:t độ H[i chêch 4:ch ;hác nha" Ltt yU
U
Y đ2n
NU
U
YO nên d$a trên cI HP đ,! thF nghi:& 1 đư/c chia thành V thF nghi:& nh|! đư/c 9> trF như
Ha":
• 7hí nghiệE !B!b Khảo sát ảnh hưởng c1+ K lo'i dung EFi l5n hiệu suất trích
ly ở nhiệt đ[ cố đSnh l3 Lq
i
C
Yác nghi:& th*c c'a thF nghi:& này đư/c th hi:n 9<ng Ha":
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ TN
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ghiệE thQc
4ếu tố th+y đ?i
T=o'i dung EFiV
4ếu tố cố đSnh
1 Y~n • Nhi:t độ: yU
{
Y
• dFch thước ph^n t€ 9ột G3c: Φ ‘ U!y x 1&&
• 6j 4: gi)a ng"yên 4i:" : d"ng &[i ‘ 1 : 1V
T CcBtonB
_ ?iBthy4 BthBr
V n x RBxan

• 7hí nghiệE !B6b Khảo sát ảnh hưởng c1+ K lo'i dung EFi l5n hiệu suất trích
ly ở nhiệt đ[ cố đSnh l3 \q
i
C
Yác nghi:& th*c c'a thF nghi:& này đư/c th hi:n 9<ng Ha" :
ghiệE thQc
4ếu tố th+y đ?i
T=o'i dung EFiV
4ếu tố cố đSnh
1 Y~n • Nhi:t độ: aU
{
Y
• dFch thước ph^n t€ 9ột G3c: Φ ‘ U!y x 1&&
• 6j 4: gi)a ng"yên 4i:" : d"ng &[i ‘ 1 : 1V
T CcBtonB
_ ?iBthy4 BthBr
V n x RBxan
• 7hí nghiệE !BIb Khảo sát ảnh hưởng c1+ I lo'i dung EFi l5n hiệu suất trích
ly ở nhiệt đ[ cố đSnh l3 ]q
i
C
• thF nghi:& này ch0ng t[i ;h[ng ;h<o Hát d"ng &[i ?iBthy4 BthBr. BPi vD! P nhi:t độ
nU
{
Y d"ng &[i ?iBthy4 BthBr H[i &5nh! 9ay hIi g^y [ nhiG& &[i trư(ng và <nh hưPng đ2n
H*c ;h|B. Yác nghi:& th*c c'a thF nghi:& này đư/c th hi:n 9<ng Ha":
ghiệE thQc
4ếu tố th+y đ?i
T=o'i dung EFiV
4ếu tố cố đSnh
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ TM
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
1 Y~n • Nhi:t độ: nU
{
Y
• dFch thước ph^n t€ 9ột G3c: Φ ‘ U!y x 1&&
• 6j 4: gi)a ng"yên 4i:" : d"ng &[i ‘ 1 : 1V
T CcBtonB
_ n x RBxan
• 7hí nghiệE !BKb Khảo sát ảnh hưởng c1+ I lo'i dung EFi l5n hiệu suất trích
ly ở nhiệt đ[ cố đSnh l3 `q
i
C
• thF nghi:& này ch0ng t[i ;h[ng ;h<o Hát d"ng &[i ?iBthy4 BthBr. BPi vD! P nhi:t độ
NU
{
Y d"ng &[i ?iBthy4 BthBr H[i &5nh! 9ay hIi g^y [ nhiG& &[i trư(ng và <nh hưPng đ2n
H*c ;h|B. Yác nghi:& th*c c'a thF nghi:& này đư/c th hi:n 9<ng Ha" :
ghiệE thQc
4ếu tố th+y đ?i
T=o'i dung EFiV
4ếu tố cố đSnh
1 Y~n • Nhi:t độ: NU
{
Y
• dFch thước ph^n t€ 9ột G3c: Φ ‘ U!y x 1&&
• 6j 4: gi)a ng"yên 4i:" : d"ng &[i ‘ 1 : 1V
T CcBtonB
_ n x RBxan
6hF nghi:& 1 g~& 1a nghi:& th*c! &ui nghi:& th*c đư/c 48p 45i 9a 4#n đ đ<& 9<o
độ tin c7y.
la" ;hi th$c hi:n thF nghi:& này ta chmn đư/c 4o5i d"ng &[i t>t nh3t và H€ dJng
d"ng &[i đ, đ th$c hi:n các thF nghi:& ti2p thBo.
c) '(c ch+ ti6u theo d[i
q đánh giá hi:" f"< c'a các nghi:& th*c ;hác nha"! ch0ng t[i d$a vào hi:" H"3t
trFch 4y LR†O.
Yách tFnh toán R† LxB& /h0 l0c 66p tr+ng \xO
d) 7h>Wng ph(p /O lV )- li5u
d2t f"< thF nghi:& đư/c x€ 41 9hng phưIng pháp ph^n tFch phưIng Hai LCN{WCO
9hng ph#n &ề& lQll LltatiHtica4 Qrod"ctH …or locia4 lBrvicBH O và ph#n &ề& kicroHo…t
XxcB4.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _U
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
_._.T.T 7hí nghiệE 6b Khảo sát ảnh hưởng c1+ nhiệt đ[ l5n hiệu suất trích ly
dhi tD& đư/c 4o5i d"ng &[i t>i ư" nh3t P thF nghi:& 1! P thF nghi:& T ch0ng t[i ;h<o
Hát H^" hIn về nhi:t độ.
aO #Uc @4ch
6D& ra nhi:t độ trFch 4y t>i ư" với 4o5i d"ng &[i t>i ư" nh3t Lvta ;h<o Hát P thF
nghi:& 1O đ hi:" H"3t trFch 4y cao nh3t nh3t.
) 7h>Wng ph(p - tr4 th4 nghi5m
6hF nghi:& T đư/c 9> trF thBo ;i" thF nghi:& &ột nh^n t>! &[ hDnh 9> trF thF nghi:&
hoàn toàn ngẫ" nhiên. • thF nghi:& này! ;h<o Hát <nh hưPng c'a nhi:t độ 4ên hi:" H"3t trFch
4y P các &*c nhi:t độ ;hác nha" đ, 4à : yU
U
Y• yy
U
Y• aU
U
Y• ay
U
Y• nU
U
Y• ny
U
Y• NU
U
Y• Ny
U
Y đ
tD& ra nhi:t độ trFch 4y thFch h/p nh3t. ?$a trên cI HP đ, thF nghi:& T đư/c 9> trF như Ha":
Yác nghi:& th*c c'a thF nghi:& này đư/c th hi:n 9<ng Ha":
ghiệE thQc
4ếu tố th+y đ?i
Thiệt đ[V
4ếu tố cố đSnh
1 yU
{
Y
• Ko5i d"ng &[i: vta ;h<o Hát P thF nghi:& 1
• dFch thước ph^n t€ 9ột G3c: Φ ‘ U!y x 1&&
T yy
{
Y
_ aU
{
Y
V ay
{
Y
y nU
{
Y
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _1
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
• 6j 4: gi)a ng"yên 4i:" : d"ng &[i ‘ 1 : 1V
a ny
{
Y
n NU
{
Y
N Ny
{
Y
6hF nghi:& T g~& N nghi:& th*c! &ui nghi:& th*c đư/c 48p 45i 9a 4#n đ đ<& 9<o độ
tin c7y.
la" ;hi th$c hi:n thF nghi:& này ta chmn đư/c nhi:t độ trFch 4y t>t nh3t và H€ dJng
nhi:t độ đ, đ th$c hi:n các thF nghi:& ti2p thBo.
c) '(c ch+ ti6u theo d[i
q đánh giá hi:" f"< c'a các nghi:& th*c ;hác nha"! ch0ng t[i d$a vào
 Ri:" H"3t trFch 4y LR†O.
 Kư/ng d"ng &[i hao hJt L†O
Yách tFnh toán LxB& /h0 l0c 66 A3 6Ip tr+ng \xO
d) 7h>Wng ph(p /O lV )- li5u
d2t f"< thF nghi:& đư/c x€ 41 9hng phưIng pháp ph^n tFch phưIng Hai LCN{WCO
9hng ph#n &ề& lQll LltatiHtica4 Qrod"ctH …or locia4 lBrvicBH O và ph#n &ề& kicroHo…t
XxcB4.
_._.T._ 7hí nghiệE Ib Khảo sát Eối @u+n hệ giy+ thWi gi+n trích ly A3 h3E lưhng
dầu c*n l'i trong nguy5n liệu
a) #Uc @4ch
6D& ra &>i f"an h: gi)a th(i gian trFch 4y và hà& 4ư/ng d#" trong ng"yên 4i:" với
4o5i d"ng &[i t>i ư" nh3t Lvta ;h<o Hát P thF nghi:& 1O và nhi:t độ t>i ư" nh3t Lvta ;h<o Hát
P thF nghi:& TO! đ tt đ, tD& ra th(i đi& thFch h/p đ dtng f"á trDnh trFch 4y Hao cho hi:"
H"3t trFch 4y 4à cao nh3t và 4ư/ng d"ng &[i hao hJt thFch h/p.
) 7h>Wng ph(p - tr4 th4 nghi5m
• thF nghi:& này! ;h<o Hát &>i f"an h: gi)a hà& 4ư/ng d#" c=n 45i trong ng"yên 4i:"
với th(i gian trFch 4y P các &*c th(i gian ;hác nha" đ, 4à : aU ph0t• MU ph0t• 1TU ph0t• 1yU
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _T
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ph0t• 1NU ph0t• T1U ph0t• TVU ph0t• TnU ph0t• _UU ph0t đ tD& ra th(i đi& thFch h/p nh3t đ
dtng f"á trDnh trFch 4y. ?$a trên cI HP đ, thF nghi:& _ đư/c 9> trF như Ha":
Yác nghi:& th*c c'a thF nghi:& này đư/c th hi:n 9<ng Ha" :
ghiệE thQc
4ếu tố th+y đ?i
T7hWi gi+nb /h^tV
4ếu tố cố đSnh
1 aU
• Ko5i d"ng &[i: vta ;h<o Hát P thF nghi:& 1
• Nhi:t độ: vta ;h<o Hát P thF nghi:& T
• dFch thước ph^n t€ 9ột G3c: Φ ‘ U!y x 1&&
• 6j 4: gi)a ng"yên 4i:" : d"ng &[i ‘ 1 : 1V
T MU
_ 1TU
V 1yU
y 1NU
a T1U
n TVU
N TnU
M _UU
6hF nghi:& _ g~& M nghi:& th*c! &ui nghi:& th*c đư/c 48p 45i 9a 4#n đ đ<& 9<o độ
tin c7y.
la" ;hi th$c hi:n thF nghi:& này ta tD& ra đư/c th(i đi& thFch h/p đ dtng f"á trDnh
trFch 4y.
c) '(c ch+ ti6u theo d[i
q đánh giá hi:" f"< c'a các nghi:& th*c ;hác nha"! ch0ng t[i d$a vào:
• Kư/ng d#" c=n 45i trong ng"yên 4i:" thBo th(i gian L†O
• Kư/ng d"ng &[i hao hJt L†O
Yách tFnh toán các chj tiê" LxB& /h0 l0c 66 A3 6Ip tr+ng \xO
d) 7h>Wng ph(p /O lV )- li5u
d2t f"< thF nghi:& đư/c x€ 41 9hng phưIng trDnh h~i f"y trên ph#n &ề& kicroHo…t
XxcB4 đ tD& ra &>i f"an h: gi)a th(i gian trFch 4y và hà& 4ư/ng d#" c=n 45i trong ng"yên
4i:".
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ __
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
CHƯƠG K
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _V
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Kz7 9&{
j; 7H{i =&k
V.1 Kết @uả dhảo sát các thFng số d| thu.t c1+ nguy5n liệu
V.1.1 Các thFng số A.t la c1+ nguy5n liệu
d2t f"< th" đư/c đư/c th hi:n trong ch0 l0c !p 6 tr+ng L!p L6 và Nảng KB!p KB6 chj
ra các H> 4i:" đã x€ 41.
Nảng KB! Kích c} A3 đ[ cầu c1+ @uả Gấc
7hFng số + TcEV Y TcEV c TcEV ~
Giá tr- 1y!1y – T!Vy 1_!U_ – 1!Vy 1T!yn – 1!a_ U!MU – U!Un
Wới
a : Yhiề" dài c'a f"< G3c Lc&O
9 : Yhiề" rộng c'a f"< G3c Lc&O
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _y
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
c : Yhiề" cao c'a f"< G3c Lc&O
— : qộ cao c'a f"< G3c
l> 4i:" Nảng KB! đã chj ra rhng f"< G3c c, hDnh tr=n ho8c B4Fp! chiề" dài 4à 1T x
1Nc&! chiề" rộng 11 x 1yc& và độ c#" P ;ho<ng U!N_ x U!Mn.
dh>i 4ư/ng f"< đ5t ;ho<ng U!a x 1!V ;g. kui f"< 9ao g~& ;ho<ng VU x yy† th-t f"<!
1N x _1† &àng và N x 1_† h5t. qiề" này đư/c th hi:n trong Nảng KB6B
Nảng KB6 Khối lưhng A3 th3nh /hần d| thu.t c1+ @uả Gấc
7h3nh /hần Khối lưhng TgV 7w lệ TUV
p"<
6h-t f"<
kàng h5t
R5t
W|
1U1U!y – _ay!N
VNy!V – TU1!V
TyT!V – 1Ta!a
MN!1T –_1!N
1NV!NN – M1!_
1UU
Vn!VM – n!yT
TV!Va – a!11
1U!T1 – T!ay
1N!N_ – n!Va
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _a
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
V.1.T Các th3nh /hần h_+ hGc chính c1+ nguy5n liệu
6hành ph#n ch' y2" c'a &àng G3c 9ao g~& nước vào ch3t 9Zo. Rà& 4ư/ng 4ipidB và
hà& 4ư/ng nước c'a &àng h5t đư/c th hi:n trong Nảng KBIB
Nảng KBI H3E lưhng nưoc A3 dầu c1+ E3ng tưOi A3 E3ng dhF trong @uả Gấc
7h3nh
/hần
"3ng tưOi "3ng dhF
H3E lưhng
đưWng
H3E lưhng
nưoc
H3E lưhng
nưoc
H3E lưhng
dầu
H3E lưhng
C+rotXn
Giá tr- N† nN!V1† M!__† _N.U1†
1y!NM &g‚1UUg
9ột G3c
kàng G3c tưIi ch*a hà& 4ư/ng nước cao! chi2& ;ho<ng nN!V1†. la" n gi( H3y! %&
độ c'a n, gi<& c=n M!__† – U!TN†. • %& độ này! Ha" y gi( trFch 4y P loxh4Bt! ch0ng t[i đã
xác đ-nh đư/c _a!a x _M!M † d#". Như v7y! trFch 4y d#" G3c 9hng d"ng &[i 4à &ột phưIng
pháp thFch h/p.
KB6 Kết @uả thí nghiệE dhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly
V.T.1 7hí nghiệE !b Khảo sát ảnh hưởng c1+ lo'i dung EFi l5n hiệu suất trích ly
6hBo ;2t f"< ph^n tFch CN{WC cho th3y! hi:" H"3t trFch 4y c'a 9>n 4o5i d"ng &[i P
các &*c nhi:t ;hác nha" 4à c, H$ ;hác 9i:t về &8t th>ng ;ê với độ tin c7y LQ˜U!UyO Lch0 l0c
!q A3 !!p tr+ng LxO
• các &*c nhi:t độ ;hác nha"! c~n c, ;h< n+ng trFch 4y th3p nh3t! trong ;hi đ, n x
RBxan 4à d"ng &[i trFch 4y đư/c nhiề" d#" nh3t. qiề" đ, đư/c &[ t< cJ th P đ~ th- LHHnh
KB!V. YJ th đư/c th hi:n trong ch0 l0c Lp tr+ng L] và Yảng KBK
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _n
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Nảng KBK Nảng so sánh hiệu suất trích ly c1+ Crn A3 n u HXJ+n ở các nhiệt đ[
dhác nh+u
hiệt đ[ Crn n u HXJ+n
yU
U
Y Ta!MyTM † ay!TUn1 †
aU
U
Y _y!NTM_ † aN!nny1 †
nU
U
Y V_!UyVT † n1!UyUn †
NU
U
Y yT!_naM † NU!a1Na †
YhFnh vD nh)ng 41 do trên nên ch0ng t[i chmn n x RBxan 4à d"ng &[i trFch 4y thFch
h/p nh3t đ trFch 4y d#" G3c.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
50 60 70 80
hi ệt đ[ ToCV
H
i

u

s
u

t

(
%
)
Crn
:JXtonX
,i Xthyl XthXr
n•HXJ+n
HHnh KB! PR th+y đ?i hiệu suất trích ly c1+ các dung EFi thXo nhyng nhiệt
đ[ dhác nh+u
V.T.T 7hí nghiệE 6b Khảo sát ảnh hưởng c1+ nhiệt đ[ l5n hiệu suất trích ly
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _N
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
6hBo ;2t f"< ph^n tFch CN{WC cho th3y! hi:" H"3t trFch 4y P các &*c nhi:t độ ;hác
nha" 4à c, H$ ;hác 9i:t về &8t th>ng ;ê với độ tin c7y LQ˜U!UyO. Lch0 l0c !6p tr+ng LxO
dhi nhi:t độ càng t+ng thD hi:" H"3t trFch 4y càng t+ng:
T\ ]R
^
' $ _R
^
': hi:" H"3t trFch 4y t+ng nhanh
T\ _R
^
' $ _]
^
': hi:" H"3t trFch 4y t+ng ch7&
BPi vD! nhi:t độ càng cao thD d#" càng 4inh động nên d#" và d"ng &[i dG h=a tan vào
nha"! 4ư/ng d#" H‰ trFch 4y ra nhiề" hIn. k8t ;hác! nhi:t gi0p cho f"á trDnh trFch 4y dG dàng
9hng cách phá h'y &àng t2 9ào 9Pi vi:c 4à& 9i2n tFnh &àng t2 9ào và 9Pi các 9mt ;hF t5o
thành! n, 4à& t+ng ;h< n+ng hoà tan c'a 9ột G3c c#n trFch 4y• Nhi:t độ cao 4à& gi<& độ nhớt
c'a d#" nên vi:c ch"yn d#" tt t2 9ào vào d"ng &[i H‰ dG dàng hIn.
qiề" đ, đư/c &[ t< cJ th P đ~ th- LHHnh KB6V
Vy
yU
yy
aU
ay
nU
ny
NU
yU yy aU ay nU ny NU Ny
Nhi:t độ LoYO
R
i
:
"

H
"
3
t

L

O
Ngoài ra! ch0ng t[i c=n ;h<o Hát 4ư/ng d"ng &[i hao hJt:
T\ ]R
^
' $ `]
^
': 4ư/ng d"ng &[i hao hJt Ft
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ _M
HHnh KB6 PR th+y đ?i hiệu suất trích ly ở các EQc nhiệt đ[ dhác nh+u
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
T\ `]
^
' $ _]
^
': 4ư/ng d"ng &[i hao hJt nhiề"
qiề" đ, đư/c &[ t< cJ th P đ~ th- Lch0 l0c `p tr+ng L` A3 HHnh KBIO

Wới ;2t f"< như trên! ch0ng t[i th3y rhng:
• T\ _R
^
' $ _]
^
': hi:" H"3t trFch 4y t+ng ch7&! nhưng 4ư/ng d"ng &[i hao hJt f"á
nhiề". qiề" này <nh hưPng đ2n tFnh ;inh t2.
• T\ ]]
^
' $ _R
^
': 4ư/ng d"ng &[i hao hJt ;h[ng nhiề"! nhưng hi:" H"3t trFch 4y 45i
;h[ng cao.
• N2" nhi:t độ trFch 4y cao f"á thD hà& 4ư/ng
β
] YarotBn! 4ycopBn! tocophBro4
Lvita&in XO!strong d#" g3c H‰ gi<&.
• N2" nhi:t độ trFch 4y th3p f"á thD hi:" H"3t trFch 4y ;h[ng cao! hà& 4ư/ng d#" trong
9ã c=n nhiề".
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ VU
1U
1U.y
11
11.y
1T
1T.y
1_
1_.y
1V
yU yy aU ay nU ny NU Ny
Nhi:t độ LoYO
K
ư
/
n
g

d
"
n
g

&
[
i

h
a
o

h
J
t

L

O
HHnh KBI =ưhng dung EFi h+o h0t ở các nhiệt đ[ dhác nh+u
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
YhFnh vD nh)ng 41 do trên nên ch0ng t[i chmn NU
{
Y 4à nhi:t độ trFch 4y t>i ư" nh3t.
KB6BI 7hí nghiệE Ib Khảo sát Eối @u+n hệ giy+ thWi gi+n trích ly A3 h3E lưhng dầu
c*n l'i trong nguy5n liệu
6h(i gian càng dài thD hà& 4ư/ng d#" c=n 45i trong 9ã càng Ft. 6rong V gi( đ#" tiên!
4ư/ng d#" này đ2n tt các t2 9ào 9- phá v. do f"á trDnh nghiền. dhi th(i gian càng t+ng thD
hà& 4ư/ng d#" trong và ngoài t2 9ào H‰ càng đi đ2n tr5ng thái c^n 9hng. dhi đ5t đ2n tr5ng
thái c^n 9hng thD f"á trDnh trFch 4y ;h[ng x<y ra! do đ, hi:" H"3t trFch 4y H‰ gi<&.
T\ a giK P b giK: hà& 4ư/ng d#" c=n 45i trong 9ã gi<& nhanh.
T\ b giK P ] giK: hà& 4ư/ng d#" trong 9ã gi<& ch7&
qiề" đ, đư/c &[ t< cJ th P đ~ th- THHnh KBKO
U
y
1U
1y
TU
Ty
_U
_y
VU
Vy
yU
1 1.y T T.y _ _.y V V.y y
6h(i gian LhO
K
ư
/
n
g

d
#
"

c
=
n

4
5
i

L

O
HHnh KBK =ưhng dầu c*n l'i ở các dhoảng thWi gi+n dhác nh+u
6h(i gian trFch 4y càng t+ng thD 4ư/ng d"ng &[i hao hJt càng nhiề".
T\ a giK P b giK: 4ư/ng d"ng &[i hao hJt t+ng ch7&
T\ b giK P ] giK: 4ư/ng d"ng &[i hao hJt t+ng nhanh
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ V1
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
qiề" đ, đư/c &[ t< cJ th P đ~ th- LHHnh KBLO
1U
1y
TU
Ty
_U
_y
VU
1 1.y T T.y _ _.y V V.y y
6h(i gian LhO
K
ư
/
n
g

d
"
n
g

&
[
i

h
a
o

h
J
t

L

O
HHnh KBL =ưhng dung EFi h+o h0t ở các dhoảng thWi gi+n dhác nh+u
Ngoài ra! vẫn c=n &ột 4ư/ng nh| d#" Ha" y gi( trFch 4y Lg#n n†O. ?#" G3c 4à &ột H<n
ph%& f"1 giá LT.UUU.UUU WNq‚4O! như v7y c#n ph<i tFnh toán &ột cách ;g 4ư.ng &>i 4/i ;inh
t2 đ xác đ-nh th(i gian trFch 4y phw h/p.
YhFnh vD nh)ng 41 do trên nên ch0ng t[i chmn V gi( 4à th(i gian trFch 4y thFch h/p nh3t
và đ, c•ng chFnh 4à th(i đi& thFch h/p đ dtng f"á trDnh trFch 4y.
6t đ, ch0ng t[i x^y d$ng phưIng trDnh h~i f"y về &>i f"an h: gi)a th(i gian trFch 4y
và hà& 4ư/ng d#" c=n 45i trong ng"yên 4i:". qiề" đ, đư/c &[ t< cJ th P đ~ th- LHHnh KB\O
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ VT
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
y =1.762x
2
- 21.681x +70.157
R
2
=0.9926
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
7hWi gi+n trích ly TgiWV
H
3
E

l
ư
h
n
g

d

u

c
*
n

l
'
i

t
r
o
n
g

n
g
u
y
5
n

l
i

u

T
U
V
HHnh KB\ "ối @u+n hệ giy+ thWi gi+n trích ly A3 h3E lưhng dầu
c*n l'i trong nguy5n liệu
 Kết lu.n chungb
p"a t3t c< nh)ng thF nghi:& ti2n hành ;h<o Hát! ch0ng t[i nh7n th3y rhng đ trFch 4y
d#" G3c đ5t hi:" f"< t>t nh3t thD các th[ng H> t>i ư" nh3t đ, 4à:
• Ko5i d"ng &[i trFch 4y 4à : n x RBxan
• Nhi:t độ trFch 4y P : NU
U
Y
• 6h(i gian trFch 4y 4à : V gi(
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ V_
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
V._ Kết @uả dhảo sát tính chất c1+ dầu Gấc thu đưhc
q xác đ-nh các đ8c đi& hoá! 41 và các th[ng H> ;hác! trong f"á trDnh ;h<o xác!
ch0ng t[i đã th" đư/c _UUg d#" G3c 9án thành ph%&.
7ính chất A.t la
?#" G3c c, d5ng 4|ng &à" đ| Hẫ&! với &ột &wi thI& dG ch-" và ;há đ8c trưng. la"
;hi trFch 4y! d#" này đư/c ch*a trong chai th'y tinh! &à" n^"! tránh ánh Háng. qiề" này đư/c
chj ra trong LHHnh KB]V
HHnh KB] ,ầu Gấc s+u dhi trích ly
V._.1 Các chw ti5u hoá hGc
d2t f"< xác đ-nh các đ8c tFnh hoá hmc đư/c chj ra trong Nảng KBKB
Nảng KBK $Cc tính hoá hGc c1+ dầu Gấc
Chw số
:cid
TEg KiH€!gV
cXroJidX
TEBX@
/XroJidX€!dgV
C+rotXn
TEg€!qqgV
Giá tr- 1!aT U!_a 1V!TM
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ VV
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
KBIB6B! Chw số :cid
?#" G3c c, chj H> axit th3p! giá tr- này cao hIn ;2t f"< c'a Ng"yGn R~ng dhánh và
cộng H$ LTUUVO! nhưng n, 45i th3p hIn chj H> axit c'a các d#" th[ng thư(ng như d#" đ7"
nành L&ax ‘ aO! d#" hướng dưIng L&ax ‘ VO LYodBx C4i&Bntari"H Yo&&iHHion L1MM_O trFch
dẫn 9Pi XNlC• LTUUVOO. Ngoài ra! chj H> axit c'a d#" G3c đáp *ng đư/c f"y đ-nh c'a Bộ S
62 Wi:t Na& L1MMNO L ™ aO.
W7y thD! d#" G3c th" đư/c c, độ tinh H5ch và c, ;h< n+ng bn đ-nh P điề" ;i:n &[i
trư(ng.
KBIB6B6 Chw số cXroJidX
Yhj H> pBroxit 4à U!_a! giá tr- này th3p hIn ;2t f"< c'a Ng"yGn R~ng dhánh và cộng
H$ LTUUVO LN!VNO! giá tr- này th|a &ãn f"y đ-nh c'a Bộ S 62 L1MMNO L ™ yO.
V._.T._ H3E lưhng • u c+rotXn c1+ dầu Gấc
@ x carotBn th hi:n &5nh &‰ đ8c tFnh ch>ng oxy hoá! chi2& &ột H> 4ư/ng đáng ;
trong d#" G3c th" đư/c. d2t f"< ph^n tFch cho th3y rhng hà& 4ư/ng c'a tiền vita&in C này
chi2& U!1T † Ho với 4ư/ng d#" tbng cộng. Giá tr- này ngang 9hng giá tr- c'a d#" cm đ| &à
šagrZ và cộng H$ LTUU_O đã H€ dJng đ nghiên c*" ch>ng 45i hiên tư/ng thi2" vta&in C P
B"r;ina. Như v7y! điề" này xác nh7n thê& &ột 4#n n)a vai tr= c'a d#" G3c và tFnh hi:" f"<
c'a vi:c trFch 4y 9hng d"ng &[i.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ Vy
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
CHƯƠG L
Kz7 =&k
j; $‚ GHƒ
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ Va
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
LB!Kết lu.nb
d2t f"< th" đư/c cho phZp ch0ng t[i ;2t 4"7n rhng:
kàng G3c th"ộc 4o5i Ft d#" L_a!a x _M!M †O.
dh< n+ng trFch 4y c'a các d"ng &[i ;hác nha"! n x RBxan 4à d"ng &[i thFch h/p nh3t
đ trFch 4y d#" G3c.
Nhi:t độ càng gia t+ng! 4ư/ng d#" G3c đư/c trFch 4y càng dG dàng. 6"y nhiên! c#n
tránh trFch 4y P nhi:t độ f"á cao H‰ g^y <nh hưPng đ2n ch3t 4ư/ng d#" G3c và g^y th3t thoát
d"ng &[i <nh hưPng đ2n giá tr- ;inh t2. Wà f"a f"á trDnh ;h<o Hát! ch0ng t[i đã chmn nghi:&
th*c P NU
U
Y và tŠ 4: d"ng &[i : ng"yên 4i:" 4à 1V : 1 4à thFch h/p nh3t.
6h(i gian trFch 4y <nh hưPng c, 1 ngh›a đ2n n+ng H"3t trFch 4y. Nhưng Ha" V gi( 4y
trFch! vẫn c=n g#n n† d#" trong 9ã.
l<n ph%& d#" G3c 4à d5ng 9án thành ph%&. Y, ch*a &ột hà& 4ư/ng @ x carotBn
L1V.TM&g‚1UUg ch3t th€O! cwng với các đ8c tFnh 41 h,a Lchj H> axit: 1!aT • chj H> pBroxyt
U!_aO đã xác nh7n tFnh hi:" f"< c'a phưIng pháp trFch 4y 9hng n x RBxan.
y.T $2 nghS
?o giới h5n về &8t th(i gian! điề" ;i:n trang thi2t 9- c•ng như đi:" ;i:n ;inh t2 nên
thF nghi:& vẫn chưa đư/c th$c hi:n hoàn chjnh. q hoàn thi:n f"y trDnh đang nghiên c*"
ch0ng t[i c, &ột H> đề ngh- như Ha":
• dh<o Hát với 4ư/ng &ẫ" 4ớn hIn đ c, ;2t f"< t>t hIn.
• Nghiên c*" các th[ng H> P các c[ng đo5n ;h<o Hát Lhà& 4ư/ng carotBnoid! hà&
4ư/ng các t5p ch3t ;h[ng h=a tan! s O
• l€ dJng ;2t h/p hai phưIng pháp trFch 4y gián đo5n và trFch 4y 4iên tJc đ c, hi:"
H"3t trFch 4y cao hIn.
• Nghiên c*" về v3n đề tinh 4"y:n d#" G3c.
• 6hi2t ;2 9ao 9D đ trách hư h|ng các ch3t : BBta carotBn! 4ycopBn! vita&in X
L6ocophBro4O! s.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ Vn
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
• Ngoài ra! &ột H$ hi" 9i2t r“ ràng về các 4o5i #omordica cochinchinen)i)! về hà&
4ư/ng YarotBnoidB P các độ chFn ;hác nha" th7t c#n thi2t đ đ5t đư/c ng"~n ng"yên 4i:" t>t.
• Y•ng th7t f"an trmng đ nghiên c*" H3y ch^n ;h[ng đ gi<& H$ &3t &át các ch3t
ch>ng oxy h,a.
• q n^ng cao giá tr- c'a f"< G3c! c#n nghiên c*" và H€ dJng d#" G3c đ 4à& &à"
th$c ph%& hay th$c ph%& ch*c n+ng! nghiên c*" ch2 9i2n các H<n ph%& tt th-t f"< và ph^n
tFch thành ph#n c'a 9ã.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ VN
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
cH„ =„C
ch0 l0c !
Kích c} A3 đ[ cầu c1+ @uả Gấc T"oEodic+ CochinchinXnsisV
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ VM
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
7hFng số + TcEV Y TcEV c TcEV ~
1
T
_
V
y
a
n
N
M
1U
11
1T
1_
1V
1y
1V!n_
1n!MM
1a!_1
1T!UU
1y!UT
1V!MM
1V!V_
1N!nN
1a!NT
TU!TM
1T!TM
1T!yn
1_!y1
1_!N1
1_!ny
1_!a1
1V!1y
1y!y1
11!Ta
1_!MV
1y!TU
1_!na
1_!UU
1_!T1
1_!ya
1T!UU
11!1n
11!aU
1T!Ny
1U!n1
1T!N_
1_!1U
1a!TT
1U!N1
1T!MN
1_!Ma
1V!UV
1T!nM
1T!yV
1V!UN
11!ny
1U!ya
1U!NT
11!My
1U!1y
U!M_
U!N_
U!MN
U!My
U!M_
U!MN
U!MN
U!Nn
U!NV
U!nn
U!MN
U!M1
U!NN
U!M_
U!N_
7rung YHnh !Lp!L !IpqI !6pL] qpxq
P+i số 6pKL !pKL !p\I qpq]
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ yU
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c 6
Khối lưhng A3 th3nh /hần d| thu.t c1+ @uả Gấc
9uả
7?ng
c[ng
7hSt @uả "3ng h't H't j…
TgV TgV TUV TgV TUV TgV TUV TgV TUV
1
T
_
V
y
a
n
N
M
1U
11
1T
1_
1V
1y
11aM!_1
1_1V!1n
1nUy!_N
ynN!aM
1UVV!ya
a1U!Tn
1_VT!nT
1_aV!TT
111n!1_
1V1U!MU
aUV!1V
aUy!1T
nyU!1y
NTU!Uy
nTU!VV
aT_!_n
ay_!_y
NMV!nN
TVy!yU
any!Va
TyU!aT
yTT!1_
aTM!_U
a_T!UV
yaM!Uy
Ty_!TN
_UU!yV
VUU!1T
_VU!1V
TMU!yV
y_!_1
VM!nT
yT!Vn
VT!VT
aV!aa
V1!Un
_N!NM
Va!1_
ya!yN
VU!__
V1!MT
VM!an
y_!_V
V1!VN
VU!__
TNy!T_
_MU!nU
yUN!ny
1VT!V1
1nn!nM
1Vy!nn
_MT!1M
_NT!_U
1_a!Tn
_ay!yN
1NM!nN
1UV!__
T_V!ny
T1V!aV
11V!na
TV!_M
TM!n_
TM!N_
TV!a1
1n!UT
T_!NM
TM!T1
TN!UT
1T!TU
Ty!M1
_1!V1
1n!TV
_1!TM
Ta!1n
1y!M_
1Ty!a1
MN!ny
1a_!nT
ya!T1
Na!1U
Ny!V1
1yn!TU
NV!NV
MN!V_
Ny!U_
yV!nT
nU!_y
My!UU
1TU!11
MU!_y
1U!nV
n!y1
M!aU
M!n1
N!TV
1V!UU
11!n1
a!TT
N!N1
a!U_
M!Ua
11!a_
1T!aa
1V!ay
1T!yV
1_y!1U
1n1!_n
1_N!1_
1_V!yn
TyN!yV
1TN!Vn
Tn1!TU
Tan!nN
TyU!_N
_M1!TV
1Ua!_a
1TM!MU
TU!TN
1Vy!1a
TTV!nM
11!yy
1_!UV
N!1U
T_!Ty
TV!ny
T1!Uy
TU!TU
1M!a_
TT!V1
Tn!n_
1n!a1
T1!Vn
T!nU
1n!nU
_1!TU
7rung YHnh !q!qpK` K`LpIL K]pKx 6L6pIL 6KpK\ x`p!6 !qp6! !`Kp`` !`p`I
P+i số I\Lp]\ 6q!pLI ]pL6 !6\pLL \p!! I!p`! 6p\L x!p6] ]pK\
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ y1
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c I
Kết @uả so E3u đD Jác đSnh h3E lưhng C+rotXn đo ở Yưoc s_ng KLqnE
P77
ống nghiệE
i,
H3E lưhng C+rotXn
TEg€!qqg chất thgV
1
T
_
V
y
a
n
N
M
1U
11
1T
1_
1V
1y
1a
1n
1N
1M
TU
U!MVM
U!NNy
U!NVU
U!naa
U!nT1
U!ayn
U!yMN
U!y_T
U!VN_
U!VTM
U!_aN
U!_TT
U!TyU
U!1MT
U!1Va
U!UNU
U!U_V
U!UTU
U!U1T
U!UUU
1a!aU
1y!aU
1V!aU
1_!aU
1T!aU
11!aU
1U!aU
M!aU
N!aU
n!aU
a!aU
y!aU
V!aU
_!aU
T!aU
1!aU
U!aa
U!__
U!1a
U!UU
QhưIng trDnh đư(ng ch"%n 4à:
y ‘ 1n!VMnx ˆ U!UMU1

T
‘ U!MMMa
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ yT
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
y ‘ 1n.VMnx ˆ U.UMU1

T
‘ U.MMMa
U
T
V
a
N
1U
1T
1V
1a
1N
U.U U.1 U.T U._ U.V U.y U.a U.n U.N U.M 1.U
{?
R
à
&

4
ư
/
n
g

Y
a
r
o
t
B
n

L
&
g

1
U
U
g

c
h
3
t

t
h

O
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ y_
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c K
Kết @uả h3E lưhng dầu Gấc Jác đSnh Yeng /hưOng /há/ PoJhlXt
=o'i Gấc
=C/ l'i
! 6 I
1 _M._Va_ _N.M1Un _a.M_nM
T _V._VyT V_.aNMM _V.___n
_ _N.n1V1 _n.UMnU _N.aMVN
Giá trS trung YHnh 37.4685 39.8992 36.6555
P+i số chuvn !BL]6I !Bx\\I !B6\\`
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ yV
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c L
Hiệu suất trích ly c1+ các dung EFi ở các nhiệt đ[ dhác nh+u
=o'i dung EFi
hiệt đ[T
q
CV
Crn x`
q
:cXton ,iXtyXthXr n†HXJ+n
Lq
! TT.VMaU yy.TyNn aN.T_Vn nT.MTNU
6 Ta.yMTU yN.yMTU ya.V_n_ yN.yMTU
I _1.nnUn aU._aTn y_.nU1_ aV.1U1_
Giá trS trung YHnh 26.9529 58.0711 59.4578 65.2071
P+i số chuvn T.aN_V 1.VMaT V.VyMU V.1nyT
\q
! V1._Mn_ n1.MTy_ aM.nMn_ nn._MTU
6 _T.N_n_ a_.Uaan aM.1V1_ ay.1UM_
I __.Ty__ a_.NUNU aV.TMNn a_.NTVU
Giá trS trung YHnh 35.8293 66.2667 67.7458 68.7751
P+i số chuvn T.nNaa T.N_nV 1.n__M V._TVV
]q
! V_.y_Un ay.yaNU nU.MTTn
6 VT.TVy_ yN.VaVU aM.TyNn
I V_._Nan an.y1Vn nT.MnUn
Giá trS trung YHnh 43.0542 63.8489 71.0507
P+i số chuvn U.VUaa T.nyUy 1.Un_y
`q
! yy.TaVU an._1TU nT.aVy_
6 yT.y1TU aN.aNNU NV.yMn_
I VM._yVn aT._TUU NV.a1__
Giá trS trung YHnh 52.3769 66.1067 80.6186
P+i số chuvn 1.nUnT 1.M_Va _.MNan
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ yy
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c \ Hiệu suất trích ly Yeng n u HXJ+n ở các nhiệt đ[ dhác nh+u
ch0 l0c ] Hiệu suất trích ly Yeng n u HXJ+n ở các dhoảng thWi gi+n dhác nh+u
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ ya
hiệt đ[T
q
CV
=C/ l'i
Lq LL \q \L ]q ]L `q `L
1 yU.1_Ta VM.M1nV a_.VaNM aV.aVVM ay.VnUn nT.ay1N n_.MnnM nU.M_nT
T VV.NV_1 yU.MnN_ yU.T1nn yy.1y1M aU._a1_ aV.NMyT aM.NaMV n_.V_nV
_ VT.My1y VN.aN1V yU.N_NT yV._aaT yy._nT1 yn.UnNy n1.VMyN nV.VyN_
Giá trS trung YHnh 45.9757 49.8590 54.8416 58.0543 60.4014 64.8752 71.7810 737744
P+i số chuvn 6B!Kxq qB\\I] KBI!]K IBIqI! 6Bx!LI KBKxL\ !B!xK\ 6B\]Lq
7hWi gi+nTgiWV
=C/ l'i
!Bq !BL 6Bq 6BL IBq IBL KBq KBL LBq
1 y1.NaMT aU._MnN nU.MVTN ay._1NN ny.ayan Na.MMn_ MT.1MaT MT.yyUV MT.nV11
T VN.N__N yV._yMn aV.NTN_ na.a_TT nN._NaM NN.1MUn M1.NyN_ M1.yVTT MT.VaNn
_ y_.1nn1 yV.N1nV aV.1_aT nV.yaaN NU.VyT_ nN.__nM Nn.11nT MT.MM1N M_.111n
Giá trS trung YHnh 51.2934 56.5250 66.6358 72.1726 78.1653 84.5086 90.3906 92.3615 92.7738
P+i số chuvn !B6`\K !BxKqx 6B!\6` IBK]`K !BI``` IB!qKL !B\Ix\ qBK6xq qB!`\I
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ yn
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c `
=ưhng dung EFi h+o h0t ở các nhiệt đ[ dhác nh+u
ch0 l0c x
=ưhng dung EFi h+o h0t ở các dhoảng thWi gi+n dhác nh+u
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ yN
hiệt đ[T
q
CV
=C/ l'i
Lq LL \q \L ]q ]L `q `L
1 1U.UU 1U.yU 1U.UU 11.UU 1T.UU 1_.yU 1T.yU 1_.yU
T 1U.yU 11.UU 11.UU 11.UU 11.UU 1T.UU 1_.yU 1V.UU
_ 1U.UU 1U.UU 11.UU 11.yU 11.yU 1T.UU 1_.yU 1V.UU
Giá trS trung YHnh !qB!] !qBLq !qB\] !qB`I !!BLq !6BLq !IB!] !IB`I
P+i số chuvn qB!] qB6x qBII qBKK qB6x qBLq qBII qB!]
7hWi gi+n ThV
=C/ l'i
!Bq !BL 6Bq 6BL IBq IBL KBq KBL LBq
1 1T.UU 1y.UU 1y.UU 1N.UU 1M.UU 1M.yU T1.yU _T.UU _n.UU
T 1_.yU 1a.yU 1n.yU 1N.yU 1N.yU 1M.UU TT.UU _1.yU _N.yU
_ 1V.yU 1y.UU 1n.UU 1N.UU 1N.yU 1M.yU T1.yU _T.UU _n.UU
Giá trS trung YHnh !IBII !LBLq !\BLq !`B!] !`B\] !xBII 6!B\] I!B`I I]BLq
P+i số chuvn qB]I qBLq qB]\ qB!] qB!] qB!] qB!] qB!] qBLq
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ yM
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c !q
Kết @uả /h)n tích :ij: c1+ dung EFi ở nhiệt đ[ Lq
q
C A3 \q
q
C
Kết @uả /h)n tích :ij: c1+ dung EFi ở nhiệt đ[ ]q
q
C A3 `q
q
C
ch0 l0c !!
Kết @uả /h)n tích :ij: c1+ dung EFi ở nhiệt đ[ ]q
q
C A3 `q
q
C
Kết @uả /h)n tích :ij: c1+ nhiệt đ[ l5n hiệu suất trích ly
ch0 l0c !6
Kết @uả /h)n tích :ij: c1+ nhiệt đ[ l5n hiệu suất trích ly
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ aU
2680.461 3 893.487 25.488 .000
280.441 8 35.055
2960.902 11
2280.045 3 760.015 27.006 .000
225.136 8 28.142
2505.181 11
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
HS50
HS60
Sum o!
S"uares #!
$ean
S"uare % Si&.
ANOVA
1268.086 2 634.043 71.379 .000
53.297 6 8.883
1321.383 8
1196.699 2 598.350 26.534 .001
135.303 6 22.551
1332.003 8
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
HS70
HS80
Sum o!
S"uares #!
$ean
S"uare % Si&.
ANOVA
2404.011 7 343.430 11.704 .000
469.503 16 29.344
2873.513 23
Between
Groups
Within
Groups
Total
HS
Sum o!
S"uares #!
$ean
S"uare % Si&.
ANOVA
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 luc !I
Kết @uả so sánh =P, c1+ dung EFi ở nhiệt đ[ Lq
q
C A3 \q
q
C
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ a1
'S(
)31.1167* 4.834 .000 )42.2645 )19.9688
)32.5033* 4.834 .000 )43.6512 )21.3555
)38.2533* 4.834 .000 )49.4012 )27.1055
31.1167* 4.834 .000 19.9688 42.2645
)1.3867 4.834 .782 )12.5345 9.7612
)7.1367 4.834 .178 )18.2845 4.0112
32.5033* 4.834 .000 21.3555 43.6512
1.3867 4.834 .782 )9.7612 12.5345
)5.7500 4.834 .268 )16.8978 5.3978
38.2533* 4.834 .000 27.1055 49.4012
7.1367 4.834 .178 )4.0112 18.2845
5.7500 4.834 .268 )5.3978 16.8978
)30.4374* 4.331 .000 )40.4257 )20.4490
)31.9165* 4.331 .000 )41.9048 )21.9281
)32.9458* 4.331 .000 )42.9341 )22.9575
30.4374* 4.331 .000 20.4490 40.4257
)1.4791 4.331 .742 )11.4674 8.5092
)2.5084 4.331 .578 )12.4968 7.4799
31.9165* 4.331 .000 21.9281 41.9048
1.4791 4.331 .742 )8.5092 11.4674
)1.0293 4.331 .818 )11.0177 8.9590
32.9458* 4.331 .000 22.9575 42.9341
2.5084 4.331 .578 )7.4799 12.4968
1.0293 4.331 .818 )8.9590 11.0177
+,- (./G$01
234T0/
(14T54TH46
H472/
30/
(14T54TH46
H472/
30/
234T0/
H472/
30/
234T0/
(14T54TH46
234T0/
(14T54TH46
H472/
30/
(14T54TH46
H472/
30/
234T0/
H472/
30/
234T0/
(14T54TH46
+1- (./G$01
30/
234T0/
(14T54TH46
H472/
30/
234T0/
(14T54TH46
H472/
(epen#ent
8aria9le
HS50
HS60
$ean
(i!!eren:e
+1),- St#. 4rror Si&.
'ower
Boun#
.pper
Boun#
95; 3on!i#en:e
1nter<al
Multiple Comparisons
The mean #i!!eren:e is si&ni!i:ant at the .05 le<el.
*.
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c !K
Kết @uả so sánh =P, c1+ dung EFi ở nhiệt đ[ ]q
q
C A3 `q
q
C
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ aT
'S(
)20.7947* 2.433 .000 )26.7492 )14.8402
)27.9965* 2.433 .000 )33.9510 )22.0420
20.7947* 2.433 .000 14.8402 26.7492
)7.2018* 2.433 .025 )13.1563 )1.2473
27.9965* 2.433 .000 22.0420 33.9510
7.2018* 2.433 .025 1.2473 13.1563
)13.7298* 3.877 .012 )23.2173 )4.2423
)28.2417* 3.877 .000 )37.7292 )18.7542
13.7298* 3.877 .012 4.2423 23.2173
)14.5120* 3.877 .010 )23.9995 )5.0245
28.2417* 3.877 .000 18.7542 37.7292
14.5120* 3.877 .010 5.0245 23.9995
+,-
(./G$01
234T0/
H472/
30/
H472/
30/
234T0/
234T0/
H472/
30/
H472/
30/
234T0/
+1-
(./G$01
30/
234T0/
H472/
30/
234T0/
H472/
(epen#ent
8aria9le
HS70
HS80
$ean
(i!!eren:e
+1),- St#. 4rror Si&.
'ower
Boun#
.pper
Boun#
95; 3on!i#en:e
1nter<al
Multiple Comparisons
The mean #i!!eren:e is si&ni!i:ant at the .05 le<el.
*.
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c !L Kết @uả so sánh =P, c1+ nhiệt đ[ l5n hiệu suất trích ly
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ a_
(epen#ent 8aria9le= HS
'S(
)3.8833 4.423 .393 )13.2596 5.4930
)8.8659 4.423 .062 )18.2421 .5104
)12.0786 * 4.423 .015 )21.4549 )2.7023
)14.4256 * 4.423 .005 )23.8019 )5.0494
)18.8994 * 4.423 .001 )28.2757 )9.5232
)25.8053 * 4.423 .000 )35.1816 )16.4290
)31.6352 * 4.423 .000 )41.0115 )22.2590
3.8833 4.423 .393 )5.4930 13.2596
)4.9826 4.423 .277 )14.3588 4.3937
)8.1953 4.423 .082 )17.5716 1.1810
)10.5423 * 4.423 .030 )19.9186 )1.1661
)15.0161 * 4.423 .004 )24.3924 )5.6399
)21.9220 * 4.423 .000 )31.2983 )12.5457
)27.7519 * 4.423 .000 )37.1282 )18.3757
8.8659 4.423 .062 ).5104 18.2421
4.9826 4.423 .277 )4.3937 14.3588
)3.2127 4.423 .478 )12.5890 6.1635
)5.5598 4.423 .227 )14.9360 3.8165
)10.0336 * 4.423 .037 )19.4098 ).6573
)16.9394 * 4.423 .001 )26.3157 )7.5632
)22.7694 * 4.423 .000 )32.1456 )13.3931
12.0786 * 4.423 .015 2.7023 21.4549
8.1953 4.423 .082 )1.1810 17.5716
3.2127 4.423 .478 )6.1635 12.5890
)2.3470 4.423 .603 )11.7233 7.0292
)6.8208 4.423 .143 )16.1971 2.5554
)13.7267 * 4.423 .007 )23.1030 )4.3504
)19.5566 * 4.423 .000 )28.9329 )10.1804
14.4256 * 4.423 .005 5.0494 23.8019
10.5423 * 4.423 .030 1.1661 19.9186
5.5598 4.423 .227 )3.8165 14.9360
2.3470 4.423 .603 )7.0292 11.7233
)4.4738 4.423 .327 )13.8501 4.9025
)11.3797 * 4.423 .020 )20.7559 )2.0034
)17.2096 * 4.423 .001 )26.5859 )7.8333
18.8994 * 4.423 .001 9.5232 28.2757
15.0161 * 4.423 .004 5.6399 24.3924
10.0336 * 4.423 .037 .6573 19.4098
6.8208 4.423 .143 )2.5554 16.1971
4.4738 4.423 .327 )4.9025 13.8501
)6.9059 4.423 .138 )16.2821 2.4704
)12.7358 * 4.423 .011 )22.1121 )3.3595
25.8053 * 4.423 .000 16.4290 35.1816
21.9220 * 4.423 .000 12.5457 31.2983
16.9394 * 4.423 .001 7.5632 26.3157
13.7267 * 4.423 .007 4.3504 23.1030
11.3797 * 4.423 .020 2.0034 20.7559
6.9059 4.423 .138 )2.4704 16.2821
)5.8299 4.423 .206 )15.2062 3.5463
31.6352 * 4.423 .000 22.2590 41.0115
27.7519 * 4.423 .000 18.3757 37.1282
22.7694 * 4.423 .000 13.3931 32.1456
19.5566 * 4.423 .000 10.1804 28.9329
17.2096 * 4.423 .001 7.8333 26.5859
12.7358 * 4.423 .011 3.3595 22.1121
5.8299 4.423 .206 )3.5463 15.2062
+,-
/H14T(0
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
50.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
50.00
55.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
50.00
55.00
60.00
70.00
75.00
80.00
85.00
50.00
55.00
60.00
65.00
75.00
80.00
85.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
80.00
85.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
85.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
+1-
/H14T(0
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
$ean
(i!!eren:e
+1),- St#. 4rror Si&.
'ower
Boun#
.pper
Boun#
95;3on!i#en:e
1nter<al
MultipleComparisons
The mean #i!!eren:e is si&ni!i:ant at the.05le<el.
*.
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c !\
chưOng /há/ Jác đSnh dích thưoc c1+ @uả Gấc
Yh0ng t[i chmn ngẫ" nhiên 1y f"< trong _ 4#n &"a đ ;h<o Hát ;Fch thước c'a f"<
g3c. ?wng thước ;}p! ch0ng t[i đo chiề" dài LaO! chiề" rộng L9O! và chiề" cao LcO c'a f"<. qộ
c#" đư/c tFnh thBo c[ng th*c :
Wới :
Ψ : qộ c#" c'a f"< G3c
a : Yhiề" dài c'a f"< G3c Lc&O
9 : Yhiề" rộng c'a f"< G3c Lc&O
c : Yhiề" cao c'a f"< G3c Lc&O
ch0 l0c !]
(ác đSnh h3E lưhng dầu trong Y[t Gấc Yeng /hưOng /há/ PoJhlXt
+B guy5n la
iác đ-nh hà& 4ư/ng d#" G3c 9hng cách trFch 4y trong 9ộ loxh4Bt! với d"ng &[i 4à n x
RBxan.
9.chưOng /há/ thRc hiện
• cấ& mdu
Y^n LchFnh xác đ2n U!UUU1 gO ;ho<ng yg 9ột g3c g,i vào gi3y 4mc và cho vào trong
>ng trFch 4y.
• Tr4ch l&
q#" tiên! H3y các 9Dnh c#" loxh4Bt P nhi:t độ ;ho<ng 1Uy
U
Y và đ ng"ội t>i thi" _U
ph0t trong 9Dnh h0t %&. la" đ, đB& c^n 9Dnh Lđộ chFnh xác c^n U!UUU1gO đ xác đ-nh ;h>i
4ư/ng 9an đ#" c'a 9Dnh.
KEp đ8t h: th>ng trFch 4y! cho vào &ui 9Dnh c#" ;ho<ng TUU &4 d"ng &[i! điề" chjnh
nhi:t độ.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ aV
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
6h$c hi:n f"á trDnh trFch 4y đ2n ;hi 9ột G3c ;i:t d#". ?wng đ•a th"Š tinh và gi3y 4mc
đ th€ xB& d#" c=n trong 9ã hay ;h[ng. N2" đã ;i:t d#"! ;h[ng c, v2t 4oang trên gi3y 4mc!
n2" c, v2t 4oang! ti2p tJc trFch 4y.
la" ;hi trFch 4y h2t d#"! ta 43y các g,i 9ột G3c ra và ti2p tJc th" h~i d"ng h~i. 6h" h~i
d"ng &[i trong cwng 9ộ loxh4Bt đ2n ;hi c5n ;i:t d"ng &[i.
la" đ, đB& H3y P MU
U
Y trong 1 gi(. q ng"ội 9Dnh trong 9Dnh h0t %& trong _U ph0t!
c^n 9Dnh c, ch*a d#" th" đư/c.
6h$c hi:n thF nghi:& với _ 4#n 48p 45i.
cBKết @uả
Rà& 4ư/ng d#"! †! c'a 9ột G3c 9hng:
L&
1
x &
T
O
x 1UU
&
U
Wới:
&
U
: ;h>i 4ư/ng &ẫ" LgO
&
1
: ;h>i 4ư/ng d#" th" đư/c và ;h>i 4ư/ng 9Dnh LgO
&
T
: ;h>i 4ư/ng 9Dnh LgO
ch0 l0c !`
(ác đSnh h3E lưhng đưWng trong nguy5n liệu
+V Chuvn YS E-u
Y^n và cho vào c>i H* y x 1Ug ng"yên 4i:" L&àng g3c tưIiO. Nghiền c%n th7n trong c>i
H*. la" đ, ch"yn toàn 9ộ hun h/p vào c>c th'y tinh d"ng tFch TyU&4! tráng c>c c^n! c>i
chày T 4#n! &ui 4#n ;ho<ng 1U&4 đ th" h~i toàn 9ộ &ẫ". 6hê& nước c3t vào c>c Hao cho th
tFch trong c>c ;ho<ng aU x nU&4. q"n cách th'y P nU x NU
U
Y trong _U x Vy ph0t ho8c ;h"3y
9hng &áy ;h"3y tt Lt>c độ aUUv‚ph0t! gia nhi:t NU
U
Y trong th(i gian 1U x TU ph0tO. Kà&
ng"ội c>c r~i ch"yn Hang 9Dnh đ-nh &*c 1UU&4 ho8c TUU&4! tráng c>c T 4#n! &ui 4#n
;ho<ng 1U&4 nước c3t r~i thê& nước c3t cho tới v5ch &*c. Kmc &ẫ" f"a gi3y 4mc vào c>c
hay 9Dnh ;h[! H5ch. ?"ng d-ch 4mc dwng 4à& d"ng d-ch thF nghi:&.
YV =3E E-u tr‡ng
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ ay
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Yho 1U&4 „B4ing C! 1U&4 „B4ing B! TU&4 nước c3t vào 9Dnh ta& giác! đ"n H[i d"ng
d-ch trong 9Dnh ta& giác 1 ph0t! cho thê& _ x y gimt xanh &Bty4! 4"[n tay 4Ec 9Dnh ta& giác!
đ~ng th(i đ"n H[i. Yh"%n độ n,ng d"ng d-ch trong 9Dnh ta& giác 9hng d"ng d-ch đư(ng ;h€
1† cho đ2n ;hi &3t &à" xanh thD dtng 45i. Ghi th tFch d"ng d-ch đư(ng ;h€ 1† tiê" t>n.
cO =3E E-u chính
?wng pipBt cho d"ng d-ch &ẫ" vào 9Dnh ta& giác TyU&4! thê& 1U&4 „B4ing C! 1U&4
„B4ing B! 1U&4 nước c3t vào 9Dnh ta& giác. q"n H[i d"ng d-ch trong 9Dnh ta& giác 1 ph0t!
cho thê& _ x y gimt xanh &Bty4! 4"[n tay 4Ec 9Dnh ta& giác! đ~ng th(i đ"n H[i. 6i2p tJc
ch"%n độ n,ng d"ng d-ch trong 9Dnh ta& giác 9hng d"ng d-ch đư(ng ;h€ 1† cho đ2n ;hi
&3t &à" xanh thD dtng 45i. 6hê& vài gimt xanh &Bty4! n2" &à" d"ng d-ch trong 9Dnh ta&
giác ;h[ng đbi 4à ph<n *ng đã ;2t th0c. Ghi th tFch d"ng d-ch đư(ng ;h€ 1† tiê" t>n.
dV Kết @uả
? ‘
U!U1LW x W
1
OW
d&
. 1UU

1U.LW x W
1
OW
d&
& . W
dd
& . W
dd
Wới:
? : Rà& 4ư/ng đư(ng ;h€ c'a &ẫ" L†O
W : 6h tFch đư(ng ;h€ 1† tiê" t>n trong &ẫ" trEng L&4O
W
1
: 6h tFch đư(ng ;h€ 1† tiê" t>n trong &ẫ" chFnh L&4O
W
d&
: 6h tFch 9Dnh đ-nh &*c đư/c H€ dJng L&4O
W
dd
: 6h tFch d"ng d-ch th€ đư/c h0t ra đ th$c hi:n ph<n *ng L&4O
k : ;h>i 4ư/ng &ẫ" LgO
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ aa
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c !x
(ác đSnh h3E lưhng c+rotXn
+B guy5n lab
Ko5i các HEc t> ;hác c'a &ẫ" th€ 9hng cách h3p thJ 9Pi oxyt nh[& LC4
T
{
_
O. kà" HEc
c'a carotBn c=n 45i đư/c Ho Hánh với 1 d"ng d-ch &ẫ" d
T
Yr
T
{
n
9hng &áy Ho &à" P 9ước
H,ng VyU n&.
YB ch+ dung dSch K
6
Cr
6
i
]
6U trong nưoc cấtb
d
T
Yr
T
{
n
tinh ;hi2t :U!nTg
Nước c3t vta đ' :1UUU&4
1 &4 d"ng d-ch tưIng đưIng với U!UUV1ag carotBn.
cB 7iến h3nh Jác đSnhb
Y^n chFnh xác 4ư/ng th$c ph%& tưIng đưIng với tt U!1a&g x 1a!a&g carotBn trong
1UUg ch3t th€. YEt nh| thành ttng &i2ng 1 x _&&. N2" 4à th$c ph%& ;h[ nghiền với N x 1Ug
cát H5ch. N2" 4à th$c ph%& ướt! nghiền với V x yg C4
T
{
_
và nghiền đ<o ;g T x _ ph0t.
Yh"yn t3t c< vào 9Dnh ta& giác 1yU&4 c, n0t &ài và thê& VU&4 BthBr d#" h|a! 4Ec T
x _ ph0t! đ yên y ph0t. Y5o thành 9Dnh ta& giác đ t3t c< các ch3t đ8c c, th 4Eng x">ng đáy
và đ &ột th(i gian vta đ' cho d"ng d-ch chi2t P phFa trên trP nên trong H">t.
N2" &à" HEc c'a >ng th€ f"á Hẫ& thD pha 4oãng với nước c3t và ;2t f"< c">i cwng
ph<i nh^n thê& h: H> pha 4oãng.
dB 7ính dết @uảb
?$a vào phưIng trDnh đư(ng ch"%n đ tFnh hà& 4ư/ng carotBn L/h0 l0c Ip tr+ng LKO
y ‘ 1n.VMnx ˆ U.UMU1

T
‘ U.MMMa
Wới :
x: Ld2t f"< đo {?O
y: Rà& 4ư/ng carotBnB L&g‚1UUg ch3t th€O
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ an
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
Nảng ()y dRng th+ng E-u cho /hưOng /há/ Jác đSnh h3E lưhng C+rotXn
Yho vào TU >ng nghi:& các d"ng d-ch như Ha":
P77
ống nghiệE
,, K+li NicroE+t
qpq]6 U TElV
ưoc cất
TElV
H3E lưhng c+rotXn TEg€!qqg chất
thgV nếu /h)n tích tr5n !g chất
thg chiết Aoi KqEl dung EFi
1
T
_
V
y
a
n
N
M
1U
11
1T
1_
1V
1y
1a
1n
1N
1M
TU
1U!U
M!V
N!N
N!T
n!a
n!U
a!V
y!N
y!T
V!a
V!U
_!V
T!N
T!T
1!a
1!U
U!V
U!T
U!1
U!U
U!U
U!a
1!T
1!N
T!V
_!U
_!a
V!T
V!N
y!V
a!U
a!a
n!T
n!N
N!V
M!U
M!a
M!N
M!M
1U!U
1a!aU
1y!aU
1V!aU
1_!aU
1_!aU
11!aU
1U!aU
M!aU
N!aU
n!aU
a!aU
y!aU
V!aU
_!aU
T!aU
1!aU
U!aa
U!__
U!1a
U!UU
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ aN
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c 6q
chưOng /há/ Jác đSnh chw số :cid
-Y^n T x _g d#" th[ ˆ y&4 Btano4 ˆ T gimt QQ 1†
-6i2n hành ch"%n độ 9hng d"ng d-ch d{R U.1N đ2n ;hi d"ng d-ch ch"yn Hang &à"
h~ng nh5t.
eết fu8:
CW ‘
y.a x W
Q
6rong đ,: W : 4à th tFch d{R U.1N dwng đ ch"%n độ L&4O
Q : ;h>i 4ư/ng d#" LgO
ch0 l0c 6!
chưOng /há/ Jác đSnh chw số cXroJidX
• BDnh 1: c^n Tg d#"
• BDnh T: T&4 nước
-6hê& vào &ui 9Dnh 1y&4 hun h/p YR
_
Y{{R : YRY4
_
LtŠ 4: T : 1O
-6hê& T gimt h~ tinh 9ột
-6hê& y&4 d• 9ão h=a
-q yên ;ho<ng y ph0t
-la" đ, đB& đi ch"%n độ 9hng Na
T
l
T
{
_
U.UUTN cho đ2n ;hi &3t &à" xanh.
eết fu8:
i ‘
LW
1
x W
T
O x U.UUUTy_N
x 1UU
&
6rong đ,: W
1
: th tFch Na
T
l
T
{
_
U.UUTN dwng đ ch"%n độ 9Dnh H> 1 L&4O
W
T
: th tFch Na
T
l
T
{
_
U.UUTN dwng đ ch"%n độ 9Dnh H> T L&4O
U.UUUTy_N: H> g iod tưIng đưIng với 1&4 d"ng d-ch Na
T
l{
_
U.UUTN
&: ;h>i 4ư/ng d#" LgO
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ aM
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c 66
chưOng /há/ Jác đSnh hiệu suất trích ly
la" ;hi 4o5i 9| d"ng &[i! d#" đư/c H3y ;h[ P NU
{
Y c^n tr$c ti2p trong 9Dnh c#". Ri:"
H"3t trFch 4y L†O đư/c tFnh thBo c[ng th*c Ha":
R ‘
k
1
x 1UU†
k
T
6rong đ,:
R : hi:" H"3t trFch 4y L†O
k
1
: ;h>i 4ư/ng d#" th[ LgO
k
T
: ;h>i 4ư/ng d#" trong ngh"yên 4i:" 9an đ#" LgO
ch0 l0c 6I
chưOng /há/ Jác đSnh lưhng dung EFi h+o h0t
la" ;hi ngưng tJ ta th" h~i đư/c d"ng &[i và dwng >ng đong đ đong 45i th tFch
d"ng &[i th" h~i đư/c. Kư/ng d"ng &[i hao hJt đư/c tFnh thBo c[ng th*c Ha":
6rong đ,:
W : Qh#n tr+& d"ng &[i hao hJt L†O
W
1
: 6h tFch d"ng &[i 40c đ#" L&4O
W
T
: 6h tiach1 d"ng &[i Ha" ;hi th" h~i L&4O
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ nU
W ‘
W
1
x W
T
x 1UU†
W
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c 6K
Nảng đSnh EQc dinh tế d| thu.t cho ! đOn AS sản /hvE dầu Gấc thu đưhc T! lítV
P77 75n chi /hí $On AS Pố lưhng
$On giá
Tj$V
7h3nh ti2n
Tj$V
1 G3c tưIi ;g nU!1_ n.UUU VMU.M1U
T ?"ng &[iL n]RBxanO &4 N.1 1MU.UUU 1.y_M.UUU
_ qi:n ;œ Vy T.yUU 11T.yUU
V Nước &
_
T T.yUU y.UUU
y Yhi phF ;hác yU.UUU
7?ng c[ng b 6B!x]BK!q
Cách tínhb
• dh>i 4ư/ng G3c tưIi c#n đ trFch 4y 1 4Ft d#" G3c:
6a c,: Rà& 4ư/ng d#" trong 9ột G3c 4à: _N!U1†
 1UUg 9ột G3c H‰ trFch 4y đư/c: _N!U1 &4 d#"
W7y trFch 4y 1 4Ft d#" G3c H‰ c#n:
1 x 1UU
‘ T!a_ ;g 9ột G3c
_N!U1
k8t ;hác! trong VU ;g G3c tưIi H‰ c, 1!y ;g G3c 9ột
W7y trFch 4y 1 4Ft d#" G3c H‰ c#n:
T!a_ x VU ‘ nU!1_ ;g G3c
tưIi
1!y
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ n1
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
• Kư/ng d"ng &[i c#n đ trFch 4y 1 4Ft d#" G3c
6a c,: 6j 4: ng"yên 4i:" : d"ng &[i ‘ 1 : 1V
 1g 9ột G3c c#n 1V&4 d"ng &[i
Kư/ng d"ng &[i c#n dwng đ trFch 4y 1 4Ft d#" G3c 4à
T!a_ x 1V ‘ _a!NT 4Ft
k8t ;hác! ph#n tr+& d"ng &[i hao hJt trong f"á trDnh trFch 4y 4à TT†
 Kư/ng d"ng &[i hao hJt ;hi trFch 4y 1 4Ft d#" G3c 4à
_a!NT x TT
‘ N!1 4Ft
1UU
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ nT
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c 6L PO đr trích ly dầu Gấc Yán th3nh /hvE
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ n_
Gấc tưOi
(g la
Pấy dhF
(+y nhuyˆn ‰)y
G_i A3o
giấy lGc
,ầu Gấc
7rích ly
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
ch0 l0c 6\ Các thiết YS chính đưhc sg d0ng trong đ2 t3i
N[ trích ly PoJhlXt
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ nV
"áy J+y
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
71 sấy
"áy so E3u :9&:=47<C
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ ny
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
"áy đi2u nhiệt
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ na
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
7;< =<>& 7H:" KH{i
• Các sách th+E dhảob
!B Giáo 6rDnh Y[ng Ngh: l<n i"3t ?#" 6h$c W7t ] trư(ng qR Y[ng Nghi:p 6Q.RYk
x TUUM.
6B lách :6hF nghi:& ph^n tFch 6h$c Qh%&e ] k5c i"^n Roà! W• q5i Kong! R"’nh
6hái Ng"yên ] a‚TUUN.
IB 6ài 4i:" Y[ng Ngh: l<n i"3t ?#" 6h$c W7t x Kê Qhước 6r"ng
KB Kê B5ch 6"y2t và cộng H$! 1MMa.'(c fu( trCnh cDng ngh5 cW 8n trong chế iến th"c
phgm ] NiB Giáo ?Jc! Rà Nội! M_]1U1 • TVN]TyV.
LB Ng[ 6h- 6h'y! TUUV. ?#" G3c! th">c f0y c'a ngư(i Wi:t! trong t5p chF ';& Thu-c
huV H> 1M‚TUUV! T1.
\B Ng"yGn Y[ng l"3t! TUUT. ?#" G3c ] 6h$c ph%& an toàn •Ž6h#n dư/cŽŽ tr- nhiề" 9:nh
và 4à& đ}p da. 6rong Tr4 Th9c Trẻ H> a‚TUUT! _V]_y.
]B Bwi kinh q*c và cộng H$! TUUV. Bột G3c và d#" G3c. Rà& 4ư/ng cao @ ] carotBn!
4ycopBn và \ ] tocophBro4 đ<& 9<o dinh dư.ng 9ền v)ng! ph=ng và điề" tr- R•W‚C•?l.
6rong t5p chF ';& Thu-c h.&! H> 1n‚TUUV! TU.
`B BS6 LBộ S 62 Wi:t Na&O! 1MMN. Ganh mUc ti6u chugn v5 )inh @-i v3i l>Wng th"cX
th"c phgm. p"y2t đ-nh H> Nan‚1MMN‚pq]BS6 ngày V tháng 1MMN.
xB Đỗ Tất Lợi, 1991. N!"# $%y t&'$ () (* t&'$ $+a ,i-t Na.. /0a
12$ () /3 T&4t, 1) N5i, 876-879.
!qB 10)"# T62"# 78. () $5"# 9:, 1999. Hoá học hữu cơ. /0a 12$ ()
/3 T&4t, 1) N5i, 88-93.
!!B Ng"yGn p"ang Kộc và cộng H$! 1MM_. ei thuJt !p dHu v% chế iến dHuX mM th"c
phgm. dhoa Rmc và dg 6h"7t! Rà Nội! TnM p.
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ nn
Báo cáo đề tài:
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
!6B Ng"yGn 6hi:n K"^n và cộng H$! 1MMM. Th"c phgm thu-c v% th"c phgm ch9c njng.
N[ng Nghi:p! Rà Nội! 1T_]1ya.
!IB Ng"yGn 6h- kinh 6hư! TUUV. ThO nghi5m ph(t triAn )8n phgm t\ m%ng h0t Gấc.
K"7n W+n 6>t Nghi:p trư(ng đ5i hmc N[ng K^&! thành ph> R~ YhF kinh.
!KB Ng"yGn R)" 6hi:n! n‚TUUy. Ngu&6n c9u )W 2 tr4ch l& dHu m%ng h0t Gấc
(#omordica 'ochinchinen)i)) kng dung mDi. K"7n W+n 6>t Nghi:p trư(ng đ5i hmc
N[ng K^&! thành ph> R~ YhF kinh.
!LB Ng"yGn R~ng dhánh và cộng H$! TUUV. Nghi6n c9u ho%n thi5n cDng ngh5 )8n /uất
phU gia 8o fu8n th"c phgm 7G7 t\ vZ tDm v% chất m%u th"c phgm t\ fu8 Gấc v% 9ng
dUng v%o fu( trCnh )8n /uấtX chế iến th"c phgm nh=m thTt. Wi:n ;hoa hmc ;g th"7t! Rà
Nội! TUUV! MV p.
!\B Qh5& R)" Sên QhưIng! TUUV. Nh)ng y2" t> thi2t y2" trong f"á trDnh 4y trFch 4ycopBn
9hng d"ng &[i Hiê" tr5ng thái Y{T. 6rong : T0p ch4 eLeT NDng c;m nghi5p! H> T‚TUUV.
q5i hmc N[ng K^&! thành ph> R~ YhF kinh! n_]nN.
• Các tr+ng ŠXY th+E dhảob
!B œœœ.gact"oi;iB"ph"ong.co&
6B œœœ.4aodong.co&.vn
IB œœœ.vn&Bdia.vn
KB œœœ.dantri.co&.vn
LB http:‚‚œœœ.…ac&v."4g.ac.9B‚a&v‚artic4BH‚TUU_ž1VnžyžUT.pd…
\B http:‚‚Hpip.c&.rB…Br.org‚p9a1‚artic4B_y.ht&4
]B http:‚‚œœœ.Ÿ4B.co&‚…r‚rBv"BH‚9iožrBch‚a9c‚BdocH‚UU‚UU‚Ya‚B_‚rB
H"&B.
`B &dtypB‘tBxt.ht&4
xB œœœ.aHa]B"ropB.org‚pd…‚9a;Bryž….pd…
Giáo viên hướng dẫn:
"'c (u)n H*+ nN

Báo cáo đề tài: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc
1.1 Dẫn nhập

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về thực phẩm của con người ngày càng cao. Những thực phẩm chức năng có giá trị dinh dưỡng cao càng được nhiều người chú ý đến và trái Gấc là một trong những loại thực phẩm chức năng đó. Thật vậy, trong trái Gấc mà đặc biệt là dầu Gấc chứa nhiều chất có hàm lượng dinh dưỡng cao và có khả năng phòng chống bệnh tật. Dầu Gấc có chứa nhiều β − caroten, tiền vitamin A rất cần thiết cho khả năng nhìn tốt của mắt, kích thích tính miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể, có tác dụng chống oxy hoá. Lycopen là chất chống oxy hoá hàng đầu có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh thoái hoá, suy giảm miễn dịch và cả các chứng bệnh ung thư (Tangboditham (1998), được trích dẫn bởi Phạm Hữu Yên Phương (2004)). Vitamin E mang các đặc điểm chống oxy hóa, ngăn chặn tác động độc hại của các gốc tự do, là vitamin chống lão hoá (Cossut và cộng sự, 2001). Hai acid béo không bão hoà linoleic và α-linolenic là những axit béo thiết yếu. Chúng tham gia vào thành phần màng tế bào và dây liên kết giữa các tế bào não, là tiền thân của omega 3 (ω3) và omega 6 (ω6) (Cossut và cộng sự, 2001). Tuy nhiên việc sản xuất và tiêu thụ dầu Gấc ở Việt Nam và các nước trên thế giới còn chưa phổ biến. Chính vì lý do trên nên chúng tôi đã thực hiện đề tài “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng lên hiệu suất trích ly dầu Gấc” để góp phần nghiên cứu việc trích ly dầu Gấc đạt hiệu quả hơn và nâng cao giá trị của trái Gấc Việt Nam.
1.2 Mục đích của đề tài

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật lên hiệu suất trích ly bằng phương pháp ngâm chiết.
1.3 Yêu cầu của đề tài •

Xác định những thông số tối ưu nhất cho quá trình trích ly (loại dung môi, nhiệt độ, thời gian trích ly)

• Xác định một số chỉ tiêu chất lượng của dầu Gấc. • Tính toán giá thành của dầu Gấc thu được.

Giáo viên hướng dẫn: Mạc Xuân Hòa

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->