P. 1
Danh_ba_Truong_Dai_hoc_Vinh_-_2012_123001150225

Danh_ba_Truong_Dai_hoc_Vinh_-_2012_123001150225

|Views: 199|Likes:
Được xuất bản bởikokologyth

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: kokologyth on Sep 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

DANH BẠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Vinh University
Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Add: 182, Le Duan Steet, Vinh !it", Nghe An #$%in&e, Vietna'
(e): 8*+,8+,8--*-2, ,--181.
/a0: 8*+,8+,8--212
3e45ite: http:66777+%inhuni+edu+%n
8'ai): %inhuni9hn+%nn+%n
THÔNG TIN CÁ NHÂN
:; %à tên: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<=n %>: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<iện th$?i: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Số !@ND: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ngh An! n"# $%&$
1
'(C )(C
TT Đ*n v+ Tr,ng Đin th-.i
&/ Aan BiC' hiệu *
2+ Dh$a !Eng nghệ (hEng tin - .,8+,8--*1,
,+ Dh$a <>a )F 8 .,8+,---G,2
*+ Dh$a <iện tH ViIn thEng 1. .,8+,8-12-1
-+ Dh$a BiC$ dJ& 12 .,8+,8--G2,
1+ Dh$a BiC$ dJ& !hKnh t> 1- .,8+,8--12*
G+ Dh$a BiC$ dJ& Luố& phMng 1G .,8+,
8+ Dh$a :$C 18 .,8+,8--G-1
2+ Dh$a Dinh tN 21 .,8+,--2*21
1.
+
Dh$a L>&h 5H 2- .,8+,8--G28
11
+
Dh$a LuOt 28 .,8+,--1.21
12
+
Dh$a Ng$?i ngP ,1 .,8+,8--,22
1,
+
Dh$a NgP VQn ,- .,8+,8--1.2
1*
+
Dh$a NEng LR' Ngư ,8 .,8+82.222,
1-
+
Dh$a Sinh *1 .,8+,8--12G
11
+
Dh$a (hS dJ& ** .,8+,8--G-2
1G
+
Dh$a ($Cn *1 .,8+,8--,22
18
+
Dh$a VOt )F *2 .,8+,8--GGG
12
+
Dh$a TR" dUng -1 .,8+,--2*2G
2.
+
(ường @V' n$n thU& hành -, .,8+,--1,8,
21
+
(ường (:#( !hu"ên -1 .,8+,8--G2*
22
+
Aan LuWn )F &C& dU Cn 0R" dUng 1. .,8+,8-111.
2,
+
Nhà TuXt 4Wn <?i h;& Vinh 11 .,8+,--1,*-
2*
+
#hMng AW$ %ệ 12 .,8+,---G,1
2-
+
#hMng !Eng tC& &hKnh t> Y :;& 5inh, 5inh %iên 1, .,8+,8--2G1
21
+
#hMng <à$ t?$ 1* .,8+,8-1,2*
2G
+
#hMng <à$ t?$ Sau đ?i h;& 1- .,8+,8--GG,
28
+
#hMng :ành &hKnh (Zng h[p 11 .,8+,8--*-2
22
+
#hMng :[p tC& \uố& tN 1G .,8+,---G,8
,.
+
#hMng DN h$?&h Y (ài &hKnh 18 .,8+,8-12*G
,1
+
#hMng LuWn )F Dh$a h;& Y (hiNt 4> 12 .,8+,8-1G..
2
,2
+
#hMng LuWn t> G. .,8+,8-112*
,,
+
#hMng (hanh ta giC$ dJ& G2 .,8+,--2*2,
,*
+
#hMng (Z &h]& !Cn 4^ G, .,8+,8-11.2
,-
+
(?' _ tN G* .,8+,8--G1-
,1
+
(ung tR' !Eng nghệ (hEng tin G- .,8+,-2.1G.
,G
+
(ung tR' <W' 4W$ &hXt )ư[ng G1 .,8+,--G2-2
,8
+
(ung tR' <à$ t?$ t` 0a G8 .,8+,--112,
,2
+
(ung tR' BiC$ dJ& thường 0u"ên G2 .,8+,8-1,1*
*.
+
(ung tR' :a t[ 5inh %iên %à Luan hệ d$anh nghiệp 8. .,8+,8-1G.1
*1
+
(ung tR' Ng$?i ngP Y (in h;& 81 .,8+,8--2-2
*2
+
(ung tR' N^i tb 82 .,8+,8--811
*,
+
(ung tR' (hS dJ& Y (hS tha$ 8, .,8+,--811-
**
+
(ung tR' (hEng tin Y (hư %iện Ngu"In (hb& :à$ 8* .,8+,---1*-
*-
+
(ung tR' (hU& hành Y (hK nghiệ' 8G .,8+,--2..2
*1
+
!C& 4an, tung tR', đ=n %> nghiên &]u, ]ng dJng 21
*G
+
VQn phMng !Eng đ$àn tường 11 .,8+,8-1,,1
*8
+
VQn phMng <Wng uc tường 11 .,8+,8--22.
*2
+
VQn phMng <$àn (hanh niên Y :^i Sinh %iên tường 11 .,8+,8--GG-
-.
+
VQn phMng :^i !Uu !hiNn 4inh tường G8 .,8+,--112,
,
0U1 Ư2C TR3NH B41 TR5NG DANH BẠ
1+ Aan BiC' hiệu, dhối &C& đ=n %> đà$ t?$, dhối &C& đ=n %> phJ& %Je tên &C& đ=n %> t$ng dhối
5fp the$ th] tU &hP &Ci đVu+
2+ (hEng tin %g 'ai đ=n %> đư[& thnh 4à" the$ th] tU: (ên đ=n %>e 5ố điện th$?i, 5ố ia0e nQ'
thành )Ope hhnh th]& dhen thưjng &a$ nhXt &ka đ=n %>e tZng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&e &C& &h]&
%J &hk "Nu t$ng đ=n %>e &C& tZ 4^ 'En ltZ &Eng tC&m, 5ố )ư[ng &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]& t$ng tZ+
,+ (hEng tin %g 'ai thành %iên t$ng đ=n %> đư[& thnh 4à" the$ th] tU: :; %à têne h;& hà',
h;& %>, danh hiệu &a$ \uFe &h]& %J <Wng, &hKnh \u"gn, đ$àn thSe đ>a &hỉ nhà iênge 5ố điện th$?i nhà
iênge 5ố điện th$?i di đ^nge đ>a &hỉ e'ai)+
Thông tin được cập nhật trong năm 2012.
0U1 Ư2C VI6T T7T TR5NG DANH BẠ
!< !a$ đnng
!N !H nhRn
!S !Cn 5U
!V !hu"ên %iên
!V! !hu"ên %iên &hKnh
<( <iện th$?i
<(!L <iện th$?i &= \uan
BS BiC$ 5ư
BV BiWng %iên
BV! BiWng %iên &hKnh
BV!! BiWng %iên &a$ &Xp
BV(: BiC$ %iên thU& hành
DS Do 5ư
D(V Do thuOt %iên
NBp( Nhà giC$ ưu tb
NV NhRn %iên
NVD( NhRn %iên do thuOt
#BS #hq BiC$ 5ư
(! (ung &Xp
(: (ung h;&
(:!! (ung h;& &a$ &Xp
(hS (hS
(L LL:S ([ )F LuWn )F h;& 5inh
(L LLSV ([ )F LuWn )F 5inh %iên
(S (iNn 5r
(VV (hư %iện %iên
(VV! (hư %iện %iên &hKnh
V# VQn phMng
<>a &hỉ )iên hệ thEng tin %g D,nh 8. Tr9:ng Đ.i h;< Vinh
#hMng :ành &hKnh (Zng h[p, (ường <?i h;& Vinh
<(: .,8+,--181., ,8--*-2e /a0: .,8+,8--212
8'ai): ph$ngh&th9%inhuni+edu+%n
*
BAN GIÁ' HI=U
Hi> tr9?ng
#BS+(S+NBp(+ Đinh @>An Bh-,
sc %iên A!: <Wng 4^ tỉnh Nghệ An, AK thư <Wng uc, <(!L: .,8+,8---22
Số ,G, đường <tng (hCi (hRn, D+8, #+!Ha Na', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.-2G l.21,+-18,82m
8'ai): dh$ad09%inhuni+edu+%n, dh$adh%9"ah$$+&$'
ChD Hi> tr9?ng
#BS+(S+ Ch.# 'inh HEng
#hq AK thư <Wng uc, <(!L: .,8+,--G*8.
Số 1.1, đường #h$ng <>nh !Wng, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G*8. l.21,+-.21*.m
8'ai): hungp'9%inhuni+edu+%n
ChD Hi> tr9?ng
#BS+(S+ NgF GH TEng
sc %iên Aan (hường %J <Wng uc, <(!L: .,8+,--G*81
<ường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G*81 l.2.,+*-2GGGm
8'ai): ng$5itung9"ah$$+&$', tungn59%inhuni+edu+%n
ChD Hi> tr9?ng
#BS+(S+ ThIi V"n ThJnh
sc %iên Aan (hường %J <Wng uc, <(!L: .,8+,8-18,-
Số ,G, đường Lư=ng (hN Vinh, D+1G, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.21* l.21,+,8*118m
8'ai): thai%anthanhdh%9"ah$$+&$', thanht%9%inhuni+edu+%n
ChD Hi> tr9?ng
#BS+(S+ NgF ĐKnh Ch9*ng
sc %iên Aan (hường %J <Wng uc, <(!L: .,8+,8---,1
Dhối 22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-111 l.21,+,2G.*.m
8'ai): phu$ngnd9%inhuni+edu+%n
ChD Hi> tr9?ng
BV!+(S+ ',i V"n T9
sc %iên Aan !hXp hành <Wng uc, <(!L:
Số .-, ngu 18, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,111. l.21,+2G,G82m
8'ai): tu'%9%inhuni+edu+%n
-
BH5A CÔNG NGH= THÔNG TIN

<iện th$?i: %LM/LMNNO&L
NQ' thành )Op: 1228
Avng dhen &ka A^ tưjng A^ BiC$ dJ& %à <à$ t?$
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,1
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(S+ Ch,n )W N,, <(: .21*+8--..G
#hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV+(hS+ VX ChY C9:ng, <(:
.21,+.-*1*1
#hq (ưjng dh$a: BV+(hS+ TrZn Th+ Bi# 5,nh, <(: .212+*88.--, .28,+--1**8
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ Ng>y[n 0>,ng Ninh, <(: .2.2+1*- 1*G
([ )F đà$ t?$: BV+(hS+ Ng>y[n CFng Nh\t, <(: .21-+18*1*8
!ố %Xn h;& tOp: BV+!N+ Ch.# TrJ 'y, <(: .2*1+,GG-22
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+DS+ H-Jng H]> TYnh, <(: .1182+,G,*18
B^ #Fn Bh-, h;< #Iy tYnhV _
1+ Ng>y[n Th+ 'inh TA#, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Dhối 1, th> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+,821-21 l.212+,*,*1.m
2+ Ch,n )W N,, BV!, (S, (ưjng dh$a
sc %iên Aan (hường %J !Eng đ$àn tường
Số .8, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.2G l.21*+8--..Gme 8'ai): phan)enadh%9g'ai)+&$'
,+ TrZn @>An HJ-! BV, (hS
Số 12, đường #h?' Dinh Vo, D+2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2121 l.282+1112G2m
*+ TrZn @>An G,ng, BV, (hS
Tq' Ngw #hb&, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-G,.G l.28,+2,GG.*m
-+ )W H`ng Tr,ng, BV, (hS
<(: .212+12.28.
1+ Ng>y[n Th+ H`ng Anh, BV, (hS
<ường :yng Aàng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G-12 l.2.*+.2-818m
G+ Ng>y[n Th+ UyWn, BV, !N
<ường <tng Như @ai, 0q' Ngw #hb&, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+GGG*8.
B^ #Fn BH th>\t #Iy tYnhV O
1+ Ng>y[n 0>,ng Ninh, BV!, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn, (ưjng A^ 'En
Số .1, ngu G., đường #hư[ng :$àng, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--211 l.2.2+1*-1*Gm
2+ )W Ng;< @>An, BV!, (S
Số 1-A, ngu *, đường <tng (Xt, D+(ung :$à 2, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.,18 l.212+12,111m
,+ Đang H`ng )bnh, BV!, (hS
Số .G, ngu 8, đường (Vn Luang Diệu, D+1G, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,2-.,22 l.28,+-GG,88m
*/ )W V"n Th,cnh, DS
SEz ,*8, đư={ng Ngu"ê|n VQn !ư{, (#+Vinh, ti}nh Nghê~ An
<(: .2G2+882.2*e 8'ai): thanh11•g9"ah$$+&$'
B^ #Fn Ch9*ng dhId giRng e.yV O
1+ Ch.# Th+ Th> Hifn, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
A1Y.*, (e&&$($7e, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
1
<(: .,8+,-1-112 l.282+81G8G8m
2+ Tr9*ng Tr;ng CZn, BV!, (hS
Số 21, đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--118 l.28*+G2-G2-m
,+ H` Th+ H>yfn Th9*ng, BV!, (hS
Số 11, ngu A1, đường !R" Tanh, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,G182 l.2G1+,*1-GGm
*/ Ng>yWgn B>ci HAh>, !N
DhEzi G, #+(ung <E, (#+Vinh, ti}nh Nghê~ An
<(: .2**+,8*+811e 8'ai): 4uihau•&%9"ah$$+&$'
B^ #Fn H thing thFng tinV _
1+ Ch,n Anh Ch-ng, BV, (S, (ưjng A^ 'En
Dhối 22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+21..12e 8'ai): ph$ngpa9g'ai)+&$'
2+ TrZn Th+ Bi# 5,nh, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a
Số 21, đường (Vn Luang DhWi, D+11, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1,1.1 l.212+*88.--, .28,+--1**8me 8'ai): $anhdh%9g'ai)+&$'
,+ H-Jng H]> Vit, BV, (hS
Số ,12, !hung &ư (Rn #hb&, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2,.22 l.212+22.122me 8'ai): %iethh+%inhuni9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Ng;< Hij>, BV, (hS
Số ,-, đường :$àng (h> L$an, D+8, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--,,2e 8'ai): hieunn9g'ai)+&$'
-+ C,- Th,nh G*n, BV, (hS
Số 21G, đường :à :u" (Op, D+,, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-2*21 l.212+**-2--me 8'ai): &t5dh%9"ah$$+&$'
1+ '.nh ThiWn )k, BV, (hS
Số .8, đường <inh VQn !hXt, 0x :ưng <Eng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+12G1G*e 8'ai): thien)"1-,9g'ai)+&$'
G+ H-Jng H]> TYnh! BV, DS, AK thư )iên &hi đ$àn
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1182+,G,*18, .2G,+11*1*8e 8'ai): h$anghuutinh9g'ai)+&$'
B^ #Fn '.ng #Iy tYnh vJ tr>yfn thFngV _
1+ Ng>y[n CFng Nh\t, BV, (hS, ([ )F đà$ t?$, (ưjng A^ 'En
Số 1-!, đường #h?' Ng;& (h?&h, D+(Rn LR', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1.G.. l.21-+18*1*8m
2+VX ChY C9:ng, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a
Số .,, ngC&h ,, ngu 1.1, đường Lê ViNt (huOt, 0q' 1,, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-G,18 l.21,+.-*1*1m
,+ )W V"n 'inh, BV, (hS
#hường (ường thi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+---*88 l.212+.GGG,,m
*+ TrZn V"n CRnh, BV, (hS
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+G*,G,,e 8'ai): t%&anh9%inhuni+edu+%n
-+ Ch.# TrJ 'y, BV, !N, !ố %Xn h;& tOp
<(: .2*1+,GG-22
1+ )W 0>Fl< Anh, DS
DhEzi 8, #+(ung <E+ (#+Vinh, ti}nh Nghê~ An
<(: .2G-8,1-G1e 8'ai): anh\u$&+hut9g'ai)+&$'
G+ Ng>yWgn ViWht Ch9*ng, !N
#hư={ng :ưng Du|ng, (#+Vinh, ti}nh Nghê~ An
<(: .2*,.,G,G2e 8'ai): phu$ngn%+hanu9g'ai)+&$'
Tm HJnh <hYnhV $
G
1+ Đang Th+ An, !N, !V VQn phMng
Số -2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+.G211-e 8'ai): dangan+dt9g'ai)+&$'
2+ TrZn C,- Thnng, !S, !N, (L LLSV
Dhối 2, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--**-- l.2GG+1*,-,*m
8
BH5A ĐoA )p

<iện th$?i: %LM/LNNN_L$
NQ' thành )Op: .*61262..,
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 12
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
#hq (ưjng dh$a phJ tC&h dh$a, AK thư &hi 4^: BV+(hS+ Ng>y[n Th+ Tr,ng Th,nh, <(: .282+*-1128
#hq (ưjng dh$a: BV+(hS+ Đ\> Bhn< TJi, <(: .282+,.22,1
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ Vq Th+ Th> HJ, <(: .2*1+-*,*-1
([ )F đà$ t?$: BV+(hS+ Ch.# VX Ch>ng, <(: .211+22.1G8
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+!N+ Vq Th+ Th> HJ, <(: .2G8+8.G218

B^ #Fn Đ+, rk ts nhiWnV O
1+ ĐJ- Bh,ng, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số 1*A, đường :y LuF L", D+1-, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--8*1 l.212+12G128me 8'ai): da$dhang2..29"ah$$+&$'
2+ Ch.# VX Ch>ng, BV, (hS, ([ )F đà$ t?$
Số 21A, ngu *, đường :u€nh (hb& DhCng, D+12, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---G*G l.211+22.1G8me 8'ai): %u&hungdh%9g'ai)+&$'
,+ TrZn Th+ ',i Ch9*ng, BV, (hS
Tx TuRn :yng, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+,8221*1 l.282+2..,.-me 8'ai): t'aiphu$ngdh%9g'ai)+&$'
*+ TrZn Th+ T>yjn, BV, (hS
(Vng 2, nhà A2, Dhu (Op thS !;& S[i, D+G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--GG-* l.21-+,*1.82me 8'ai): ttt+dh%9g'ai)+&$'

B^ #Fn Đ+, rk Uinh tjV N
1+ H` Th+ Th,nh VAn, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
Số ,2, đường Ngu"In Bia (higu, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.8-8 l.282+,-2**Gme 8'ai): h$%andh%9"ah$$+&$'+%n
2+ Ng>y[n Th+ Tr,ng Th,nh, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a phJ tC&h dh$a, AK thư &hi 4^
Số .*, ngu 2, đường Lê VQn (C', D+(Rn Vinh, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,21-- l.282+*-1128me 8'ai): tangthanhd)9g'ai)+&$'
,+ TrZn Th+ NgAn HJ, BV, (hS
(8!!• Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G,,2 l.21-+2,,*,,, .2G2+2...,,me 8'ai): tannganha•dh%9"ah$$+&$'
*+ Ng>y[n Th+ H-Ji, BV, (hS
(h> 0x !Ha LM, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,2*2*1* l.21,+.*2.18me h$aig%dh%9g'ai)+&$'
-+ H-Jng Ch,n HRi 1jn, BV, (hS
Số -G, đường (? Luang AHu, D+*, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1G12 l.1182+222*88me 8'ai): h$angphanhai"en9g'ai)+&$'

B^ #Fn CCGD t BRn Q` t Ths< nghi#V N
1+ Ng>y[n Th+ Vit HJ, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số ,1, đường NgE (K :$à, D+-, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--8,G8 l.282+2-12G1me 8'ai): ngu"en%iethat)9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ TAn, !V, !N, (L LLSV
Số .G, ngu 2, đường Ngu"In :u" •Cnh, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-11-1, l.281+G.2-*2me 8'ai): nttan+dh%9g'ai)+&$'
,+ Vq Th+ Vinh, BV, (hS
Số *G, đường (b Tư=ng, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+228 221e 8'ai): %$thi%inhdh%9g'ai)+&$'
*+ )9*ng Th+ ThJnh Vinh, BV, (hS
Tq' 11, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1-12, .,8+,8-2-81 l.2-,+.8.G2,me 8'ai): h%hai%inh9"ah$$+&$'
2
-+ TrZn Th+ Di> 0>unh! !N, !V VQn phMng
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+-1-1--e 8'ai): tandieu\u"nh*G&t)9g'ai)+&$'
B^ #Fn 0>Rn rY tJi ng>yWnV N
1+ Đ\> Bhn< TJi, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---G,1 l.282+,.22,1me 8'ai): taidd9%inhuni+edu+%n
2+ Ng>y[n V"n ĐFng, BV, (hS
Số 11, ngu ,,A, đường (Vn Ahnh (;ng, D+(ung Nghra, #+<Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+1-.8,1e 8'ai): d$ngd)dh%inh9%inhuni+edu+%n
,+ Vq Th+ Th> HJ, BV, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 1,*, nhà A*, &hung &ư :ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*1+-*,*-1e 8'ai): %$thuha•dh%9"ah$$+&$'
*+ Ng>y[n Th+ ',i ),n, BV, (hS
Dhối 8, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+*882GGe 8'ai): 'ai)an1..19g'ai)+&$'
-+ Vq Th+ Th> HJ, BV, !N, AK thư )iên &hi đ$àn
Tx (hanh Liệt, hu"ện (hanh (h, (#+:à N^i
<(: .2G8+8.G218e 8'ai): thuha2189g'ai)+&$'
1.
BH5A ĐI=N Tv VIwN THÔNG

<iện th$?i: %LM/LMNxyNx
NQ' thành )Op: 2..2 ldh$a !Eng nghệm, dh$a <iện tH ViIn thEng nQ' 2.1.
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 2,
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, #hq AK thư &hi 4^: BV!+(S+ )9> Tijn H9ng, <(: .21,+,21G8.
#hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^: #BS+(S+ Ng>y[n H-, )9, <(: .21,+.28882
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ )W Th+ Bif> Ng,, <(: .212+-122.8
([ )F đà$ t?$: BV+DS+ )W V"n Ch9*ng, <(: .2G*+.*.-18
!ố %Xn h;& tOp: BV+(hS+ C,- ThJnh Nghb,, <(: .282+*8*111
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+DS+ T. HEng C9:ng, <(: .2*,+*-182G
B^ #Fn Đin tzV y
1+ )W ĐKnh CFng! BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Tx Nghi Liên, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-12.1* l.21,+,281*1me 8'ai): )edinh&$ng9%inhuni+edu+%n
2+ )9> Tijn H9ng, BV!, (S, (ưjng dh$a, #hq AK thư &hi 4^
Số 2*, ngu 1*, đường #han <Qng Lưu, D+1-, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--.188+ l.21,+,21G8.me 8'ai): hung)t9%inhuni+edu+%n
,+ Ng>y[n Ch{< Ng;<, BV, (hS
(#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28G+12-8-2e 8'ai): ngu"enphu&ng$&9%inhuni+edu+%n
*+ Ch.# '.nh T-Jn! BV, (hS
Ngu 1, đường !‚ !hKnh Lan, D+G, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1222+82,.22e 8'ai): pha''anht$an9%inhuni+edu+%n
-+ T. HEng C9:ng! BV, DS, AK thư )iên &hi đ$àn
#hường (ư={ng (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*,+*-182Ge 8'ai): tahung&u$ng,.119g'ai)+&$'
1+ Ng>y[n Th+ 'inh, BV, (hS
Tq' 12, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-GG.1 l.28*+.*1-G2me 8'ai): 'inhnt9%inhuni+edu+%n
G+ H-Jng Th+ HJ, !N, !V VQn phMng
Số 2., đường #han :u" ƒ&h, D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2.1* l.28,+1,.818me 8'ai): haht9%inhuni+edu+%n
8+ )W TrZn N,#, (SBV, DS
Số -1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--11,- l.288+82.8*8me 8'ai): )etanna'•na9$&det'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ HJ H.nh, D(V, !N, (L LLSV
Số **, ngu *, đường Siêu :Wi, dhối 1*, #+!Ha Na', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*2+221,2,e 8'ai): hahanhdh%9"ah$$+&$'+%n
B^ #Fn Vi[n thFngV M
1+ Ng>y[n Th+ 0>unh H-,, BV, (S, (ưjng A^ 'En
Số 11, ngu 1A, đường :yng Aàng, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1-*22 l.21,+-G11GGme 8'ai): nt\h$a9%inhuni+edu+%n
2+ )W Th+ Bif> Ng,, BV, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 11, đường Ngu"In !hK&h, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*2GG8 l.212+-122.8me 8'ai): nga)e9%inhuni+edu+%n
,+ C,- ThJnh Nghb,, BV, (hS
Tq' 1*, 0x Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1181, l.282+*8*111me 8'ai): &a$thanhnghia9%inhuni+edu+%n
*+ Ng>y[n Th+ Bi# Th>, BV, (hS
Ngu 1, đường !‚ !hKnh Lan, D+G, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+2.1288e 8'ai): ntdthu9%inhuni+edu+%n
-+ Ng>y[n Tr;ng BhInh, BV, (hS
11
Số ,1, ngu 2, ngC&h 2, đường :e'ann B'eine, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+*G-18.e 8'ai): dhanh%nu9%inhuni+edu+%n
1+ D9*ng ĐKnh T{, BV, !N
#hường Aêzn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,2+,2-..Ge 8'ai): du$ngdinhtu9%inhuni+edu+%n
G+ Ch,n D>y TEng, (SBV, DS
Số .-, ngu 111, đường <ố& (hiNt, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+.1828.e 8'ai): du"tungphan9g'ai)+&$'
8+ )9*ng Ng;< 'inh, (SBV, DS
Số -1, đường (? Luang AHu, D+*, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+28282Ge 8'ai): )u$ngng$&'inh%n9g'ai)+&$'
B^ #Fn Đif> UhiSn ts Q^ngV x
1+ Đang ThIi G*n, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số 2,, đường <à$ (Xn, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1188818 l.212+,G2,2Gme 8'ai): 5$ndt9%inhuni+edu+%n
2+ Ng>y[n H-, )9, #BS, (S, #hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^
Số .G, đường #han :u" ƒ&h, D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--1,2 l.21,+.28882me 8'ai): h$a)ungu"en9"ah$$+&$'
,+ Ng>y[n Anh 0>unh, BV, (hS
#hường (ư={ng (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*8+--*111e 8'ai): \u"nhna9%inhuni+edu+%n
*+ )W V"n Ch9*ng, BV, DS
Số .1, ngu 2, đường (uệ (rnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G*+.*.-18e 8'ai): &hu$ng)%9%inhuni+edu+%n
-+ H` GH Ch9*ng+ BV, DS
#hường (ư={ng (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .211+,,11,8e 8'ai): h$phu$ng9%inhuni+edu+%n
1+ ',i Thj Anh, BV, !N
#hường Aêzn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .118,+821,G-e 8'ai): theanh*1d9g'ai)+&$'
12
BH5A GIÁ5 D(C
<iện th$?i: %LM/LMNN_$L, 8'ai): dh$agia$du&9%inhuni+edu+%n
NQ' thành )Op: 122- ldh$a (iSu h;&m, dh$a BiC$ dJ& nQ' 2.1.
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,8
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư &hi 4^: #BS+(S+ Ng>y[n BI 'inh, <(: .212+.22112
#hq (ưjng dh$a: BV!+(S+ Ch,n 0>i< )A#, <(: .212+.G2*8,
#hq (ưjng dh$a: #BS+(S+ Ng>y[n Th+ 'H Trinh, <(: .2.,+*1.2,,
([ )F đà$ t?$ hệ !L: BV+(hS+ Ng>y[n Nh9 An, <(: .212+G*2G8G
([ )F đà$ t?$ hệ dhEng !L: BV+(hS+ Ch,n @>An Ch`n, <(: .28*-*-*22 l .,8,-188-1m
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV!+(S+ Ch> Th+ HJ Th,nh, .211+-*2.-2
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+(hS+ BEi V"n HEng, <(: .2*2,28122

B^ #Fn TA# rk h;<V O
1+ Ch,n 0>i< )A#, BV!, (S, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
Số .G, ngu 1, đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--G21 l.212+.G2*8,me 8'ai): )a'p\9%inhui+edu+%n
2+ )W Th|< Anh, BV, (hS
#+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-18121 l.282+-18121me 8'ai): thu&anhG-9g'ai)+&$'
,+ D9*ng Th+ )inh, BV, (hS
Số 21A, ngu 11, đường Ngu"In ViNt TuRn Y # :ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1-22, l.2.*+G2G*G2me 8'ai): du$ngha)inh,,9"ah$$+&$'+%n
*+ D9*ng Th+ Th,nh Th,nh, BV, (hS
Số 11, đường #han :u" ƒ&h, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+G18-,8e 8'ai): du$ngthanhthanhdh%9"ah$$+&$'
B^ #Fn GiI- e|< h;<V O
1+ Ng>y[n Th+ H9:ng, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
sc %iên A(V <Wng uc, !hk t>&h !Eng đ$àn tường, <(!L: .,8+,8-1,,1
<ường Ngu"In (h> @inh Dhai, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*2.1. l.21-+.-1128me 8'ai): ngu"enthihu$ng&d9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ NhAn, BV, (hS
#+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.G.* l.2,1+,G**G1me 8'ai):gdhnhan9"ah$$+&$'+%n
,+ Ng>y[n Th+ Ch9*ng Nh>ng, BV, (hS
Số 2., đường (En (hXt (‚ng, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,1.G8 l.2G8+,G,GG8me 8'ai): phu$ngnhungdh%9"ah$$+&$'+%n
*+ Ch> Tr;ng T>}n, BV!, (hS
Số 12A, đường NgE (K :$à, D+-, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--11,1 l.212+.221G*me 8'ai): &hut$ngtuangdh9"ah$$+&$'
B^ #Fn C* 8Rn vJ Ch9*ng dhIdV _
1+ Ch> Th+ Th>~ An, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số .*, ngu 1, đường NgE (K :$à, D+-, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1822 l.212+88*,21me 8'ai): &huthu"an9g'ai)+&$'
2+ Ch> Th+ HJ Th,nh, BV!, (S, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
SN , ngC&h - ngu -2Y #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,28.8 l.211+-*2.-2me 8'ai): &huhathanhdh%9"ah$$+&$'
,+ Ng>y[n Tijn DXng, BV, (hS
Số .*, đường NgE <]& DN, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.1.. l.2.*+2,2-*-me 8'ai): dungnt•gdth9g'ai)+&$'
(đang đi học ở nước ngoài)
*+ Ch.# Th+ Th,nh T{, BV!, (hS
Số LD 22, đường V+„+Lênin, 0q' 12, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
1,
<(: .,8+,-1-2.2 l.28,+212G22me 8'ai): pha'tudh%9g'ai)+&$'
-+ Ng>y[n Th+ ChA> Gi,ng, BV, (S
Số .1, ngu 12, đường <inh A?t (u…, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,2.*1 l.212+*1*,-2me 8'ai): giang'$the9"ah$$+&$'+%n
1+ BEi Th+ Th> Th>~, BV, (hS
<ường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2.2, (đang đi học tại Pháp)
G+ Ng>y[n Th+ Ch9*ng Nh>ng! BV, (hS
#hMng 1,., nhà !,A, &hung &ư <^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(:.,8+,-*1-G8 e .21,+,2,8.Ge 8'ai): nhungngu"en9%inhuni+edu+%n
B^ #Fn Ch9*ng dhId vJ H9•ng e€n ths< hJnh GiI- e|< 'Z# n-nV N
1+ TrZn Th+ H-Jng 1jn, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Dhối (Rn :Ma, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1-21, l.282+1*1118m
2+ Ng>y[n Th+ Th> H.nh, BV, (hS,
Số .2, ngu 8, đường (Vn Luang Diệu, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+81.1.8. l.21-+21G18.me 8'ai): ngu"enhanh•'n•dh%9"ah$$+&$'
,+ Ch.# Th+ H>yfn, BV, (hS
Số 1., ngu *, đường Ngu"In Dhu"Nn, D+1., #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,1111 l.288+G.***1m
*+ Đang Th+ )W N,, BV, (h5
Số 1., đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--8G1 l.282+*,,.22m
-+ TrZn Th+ Th>k Ng,, BV, (hS
Tq' 2,, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1111-GG l.21-+*G2G12m

B^ #Fn GiI- e|< Ngh th>\tV N
1/ Ng>y[n H]> D•, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
Số .*, đường NgE <]& DN, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.1.. l.2.,+*1*G82me 8'ai): d"ngu"enhuu9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ Th,nh Gi,ng, BV, !N
SN G Dhối (Rn _ênY # :ưng Ahnh Y (# Vinh Y Nghệ An
<(: .,8+,-2*212 l.21*+,1.222m
,+ )W Th+ 0>k, BV, !N
Dhối 22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*2G12 l.212+8282*1m
*+ ',i T>}n G*n, BV, !N
Dhối 2, th> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .21,+-,1.1-e 8'ai): 't5$n12-89"ah$$+&$'
-+ ThIi '.nh Th>~, BV, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,G11,11 l.21G+G*821,m
B^ #Fn C* s? vJ <* 8Rn GiI- e|< 'Z# n-nV x
1+ Ng>y[n Th+ 'H Trinh, #BS, BV! , (S, #hq tưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
SN- ngC&h 1. , ngu 2 đường LF (hường Diệt Dhối 8, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-*811 l.2.,+*1.2,,me 8'ai): '"tinhdh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ 0>unh Anh, BV, (hS
Dhối *, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82..-G1 l.28,+21G..*me 8'ai): hanhngu"en..*9g'ai)+&$'
,+ Ch.# Th+ HRi ChA>, BV, (hS
Dhối 1-, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---*88 l.28,+1.-8.-me 8'ai): &haupha'hai9g'ai)+&$'
*+ H` Th+ H.nh, BV!, (hS
Số 28, ngu 2, đường #h‚ng !hK Diên, 0q' 11, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
1*
<(: .21-+12-,*-e 8'ai): h$+hanhG29"ah$$+&$'+%n
-+ Ch,n @>An Ch`n, BV, (hS
Ngu ,8 Y<ường (ư=ng VQn Lrnh Y Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-188-1 l.28*+-*-*22me 8'ai): ph$nhiendh%9g'ai)+&$'
1+ )W CFng Ch9‚ng, BV, AS
<ường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--G1G l.21,+-.*1*1me 8'ai): phu$ng)&9"ah$$+&$'
B^ #Fn 0>Rn rk GiI- e|<V _
1+ Ng>y[n BI 'inh, #BS, BV!, (S, (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^, (ưjng A^ 'En
#hường (ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1282- l.212+.22112me 8'ai): 'inhn49%inhui+edu+%n
2+ Ng>y[n Th+ Hƒng, BV, (hS
Số 1., ngu 11, đường A‚i :u" AK&h, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+2*-1*8e 8'ai): ntthuhang819g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Nh9 An, BV, (hS
Dhối _ên ($àn, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,2-2G8G l.212+G*2G8Gme 8'ai): annn9%inhuni+edu+%n
*+ BEi V"n HEng, BV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
Số .,, ngu 2*, đường Ngu"In VQn (ai, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*2+,28122e 8'ai): hung4%9%inhuni+edu+%n
-+ BEi Th+ 0>unh H-,, !S, (L LLSV
Ngu 1., đường TuRn Diệu, D,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+*.*.11e 8'ai): h$agddh%9g'ai)+&$'+%n
1+ ThIi Th+ H9*ng, !N, !V VQn phMng
Số 12, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+11-*1-e 8'ai): hu$ngdh%2.119g'ai)+&$'
G+ Chj Th+ HRi )inh, (SBV, !N
Số 21, đường 5ố ,, D+12, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28G+1G8282e 8'ai): )inhhaih%\9g'ai)+&$'
1-
BH5A GIÁ5 D(C CH„NH TRo

<iện th$?i: %LM/LMNNx$Oe 8'ai)V dgd&tdh%9g'ai)+&$'
NQ' thành )Op: 1281
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 28
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(S+ Đinh Thj Đ+nh, <(: .212+121,8-
#hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV!+(S+ TrZn Vijt 0>,ng, <(: .212+12G1.2
#hq (ưjng dh$a: BV!+(S+ Ng>y[n ThIi G*n, <(: .282+G,G1G.
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV!+(hS+ ThIi BKnh D9*ng, <(: .212+1-G12-
([ )F đà$ t?$: BV!+(hS+ Ch,n 0>i< H>y, <(: .212+,G1-2*
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+(hS+ Ch,n V"n T>}n, <(: .28-+-2.211
B^ #Fn ChT nghb, …P h^i Uh-, h;<V _
1+ Ch,n V"n BKnh, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
Số .-, ngu *, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-182.* l.212+12G2*2me 8'ai): %an4inh•dh%9"ah$$+&$'+%n
2+ Đinh Thj Đ+nh, BV!, (S, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,2+,8,G28* l.212+121,8-me 8'ai): dinh2..8dh%9"ah$$+&$'+%n
,+ VX Th+ Ch9*ng )W, BV!, (S
Số 2.A1, đường Du" (Rn, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.881 l.2*1+2.2888me 8'ai): %tphu$ng)e9g'ai)+&$'
*+ Đ-Jn Th+ Th>k HJ, !N, !V VQn phMng
Số G2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+1*1.,-e 8'ai): hadtt9%inhuni+edu+%n
-+ Tr9*ng Th+ Ch9*ng ThR-, BV, (hS
!hung &ư (ung <E, đường V+„+Lênin, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,881.21G1 l.212+*88***me 8'ai): tu$ngphu$ngtha$dh%9g'ai)+&$'+
1+ Ch.# Th+ Th>k H`ng, BV, (hS
Dhối (Rn :Ma, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,+8,.8.1 l.28,+*1118-, .2**+,*1,*-me 8'ai): '5thu"h$ng9g'ai)+&$'
G+ )W Th+ Th,nh Hij>, (SBV, !N
<ường Lê ViNt (huOt, 0q' @o (ung, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .218+-2821Ge 8'ai): thanhhieu+dh%9g'ai)+&$'

B^ #Fn Trijt h;< 'I< t )WninV _
1+ Ng>y[n ThIi G*n, BV!, (S, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
Dhối *, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82.21.1 l.282+G,G1G., .,8+82.21.1me 8'ai): nt5dh%9g'ai)+&$'
2+ TrZn Vijt 0>,ng, BV!, (S, #hq (ưjng dh$a
Số 12, đường Ngu"In ViNt TuRn, D+(ung <>nh, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+12G1.2e 8'ai): \uangdh%9"ah$$+&$'+%n
,+ Ng>y[n Tr>ng Ng;<, BV, !N
<ường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-12,, l.28,+8-12,,m
*+ Ng>y[n V"n Thin, BV!, (S
Tx (iên <ign, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+82-82* l.21,+,-**8*m
-+ Ch,n H>y ChYnh, BV, (hS
Dhối 2, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--128- l.21-+2,,88.me 8'ai): phanhu"&hinh9"ah$$+&$'
1+ Ng>y[n Tr9:ng G*n, BV!, (hS
Dhối _ên :$à, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*,+G..G1G
G+ )W Th+ N,# An, BV, (hS
11
:†' -6-- đường (Vn (Xn, 0q' 1-, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+8211881 l.,8+82.,-G-me 8'ai): na'andh%9g'ai)+&$'

B^ #Fn )+<h sz ĐRngV N
1+ H-Jng Th+ Hƒng, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
<ường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1*G1 l.21-+.,282Gme 8'ai): h$anghang+dh%9g'ai)+&$'
2+ Ch,n 0>i< H>y, BV!, (hS, ([ )F đà$ t?$
Số .-, đường Ngu"In :u" •Cnh, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-11-.8 l.212+,G1-2*me 8'ai): \u$&hu"dh%2..-9"ah$$+&$'+%n
,+ Ng>y[n Th+ H9*ng TrJ, !V, !N, (L LLSV
#hường :à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+8G1G.2e 8'ai): hu$ngtadh%9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n V"n Tr>ng, BV, (hS
Tx Na' !Ct, hu"ện Na' <àn, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+-GG111e 8'ai): tungn%2..89"ah$$+&$'
-+ TrZn C,- Ng>yWn, BV, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+*-,.*1e 8'ai): ngu"engd&t9g'ai)+&$'
B^ #Fn Binh tj ChYnh tr+V L
1+ Ng>y[n Th+ 'H H9*ng, BV!, (hS
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--12-, l.21-+2288G8me 8'ai): ngth'"hu$ngdh%9"ah$$+&$'
2+ Ng>y[n Th+ HRi 1jn, BV, (hS
Số G1, đường Ngu"In #h$ng Sf&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-1.2 l.2.*+211G1Gme 8'ai): hai"en+na9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Th+ Did, BV!, (hS
Số 12, đường Ngu"In ViNt TuRn, D+(ung <>nh, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+**G188e 8'ai): diepdh%9"ah$$+&$'+%n

B^ #Fn Ch9*ng dhId vJ T9 t9?ng H` ChY 'inhV x
1+ ThIi BKnh D9*ng, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
#hq !hk t>&h :^i !Uu &hiNn 4inh, sc %iên A!: !Eng đ$àn tường
Số 22, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,*,.2 l.212+1-G12-me 8'ai)): thaidu$ng+dh%9g'ai)+&$'
2+ Ch.# Th+ BKnh, BV!, (hS
!hung &ư (8!!•, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-88G18 l.28,+--1,8Gme 8'ai): 4inhdh%na9"ah$$+&$'+%n
,+ H-Jng Th+ Ng,, BV, (hS
<ường LF (hCi (Eng, D+2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+.1G2G,e 8'ai): h$angngadh%9"'ai)+&$'
*+ BEi Th+ CZn, BV, (hS
Số -*, đường <à$ Du" (`, D+1*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-112*. l.11,,,*1GG,, .11G*+*G,122me 8'ai): thanh&an+'i559g'ai)+&$'
-+ Ch,n V"n T>}n, BV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
Số .-, ngu *, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-182.* l.28-+-2.211me 8'ai): phan%antuan2*9"ah$$+&$'
1+ Ng>y[n Th+ Ng,! BV, !N
<(: .28G+*2,22*e 8'ai): "$uandnga9g'ai)+&$'
1G
BH5A GIÁ5 D(C 0U†C CH‡NG
‡iện th$?i: %LM/L
NQ' thành )Op: .16.16128,
Avng dhen A^ tưjng A^ BiC$ dJ& ˆ <à$ t?$
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 1,
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư &hi 4^: <?i tC Tr9*ng @>An DXng, <(: .21-+18*1.1
#hq (ưjng dh$a: (hư[ng tC ChEng ĐKnh Cˆn, <(: .28,+82,12G
#hq (ưjng dh$a: (hiNu tC, (hS+ TrZn V"n ThFng, ‡(: .282+1*.282
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: (ung tC Ng>y[n ‰Š< 'inh, ‡(: .21-+.2222-
([ )F đà$ t?$: (hiNu tC Ch.# ĐKnh Thnng, ‡(: .282+2..2G.
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+!N+ )W D>y Hij>, <(: .2GG+1-.,2G
B^ #Fn Đ9:ng rii ‹>An ssV x
1+ TrZn V"n ThFng, (hiNu tC, (hS, !NLS, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
Dhu tOp thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
‡(: .282+1*.282e 8'ai): %anth$ngdh%9g'ai)+&$'
2+ Tr9*ng @>An DXng, <?i tC, !NLS, (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^
Tq' G, 0x #hb& (h;, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+18*1.1e 8'ai): 0uandung1819g'ai+&$', dungt09%inhuni+edu+%n
,+ ChEng ĐKnh Cˆn, (hư[ng tC, !NLS, #hq (ưjng dh$a
Tx Nghi Liên, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+82,12Ge 8'ai): &anpd9%inhuni+edu+%n
*+ Ch.# ĐKnh Thnng, (hiNu tC, !NLS, ([ )F đà$ t?$
#+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
‡(: .282+2..2G.e 8'ai): dinhthangG.dh%9g'ai)+&$'
-+ )W D>y Hij>, BV, !N, AK thư )iên &hi đ$àn
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+1-.,2Ge 8'ai): du"hieudh%9g'ai)+&$'
1+ Đinh Th+ Ng,, (hS, !V VQn phMng
Số .1, ngC&h 1, ngu --, đường #han !Eng (K&h, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,2+,2,282e 8'ai): ngadt9 %inhuni+edu+%n
B^ #Fn BH th>\t t Chijn th>\tV _
1+ Ng>y[n ‰Š< 'inh, (ung tC, !NLS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn, (ưjng A^ 'En
Tx Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
‡(: .,8+-12128 l.21-+.2222-m
2+ Ng>y[n V"n T9:ng, (ung tC, !NLS
Tx (hCi #hư=ng, hu"ện :ưng :à, tỉnh (hCi Ahnh
<(: .,1+,22*1*1 l.28,+22.,,Gme 8'ai): ngu"en%antu$ngdh%9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n ĐKnh Chi, BV, !N
Dhu tOp thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+1,222*e 8'ai): dinhphidh%9g'ai)+&$'
*+ H-Jng Th+ Hƒng, !N, (L LLSV
Dhu tOp thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+122822. l.2G,+,28G18me 8'ai): h$anghang81.9g'ai)+&$'
-+ D9*ng V"n HRi, (ung tC, !NLS
Tq' 2, 0x Lu€nh Ng;&, hu"ện Lu€nh Lưu, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+G,G2G1
1+ Đ-Jn 0>,ng DXng, (SBV, !N
Dhu tOp thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+18118G
G+ Ng>y[n Thj Tijn, (SBV, !N
Dhối 1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+12-G1.
18
BH5A H5Á HỌC

<iện th$?i: %LM/LMNN_N&
NQ' thành )Op: 1211
:uRn &hư=ng La$ đ^ng h?ng Aa, nQ' 2...
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,-
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: #BS+(S+ Ng>y[n H-, D>, <(: .212+-G**8*
#hq (ưjng dh$a: BV+(S+ TrZn ĐKnh Thnng, <(: .21,+.*2182
#hq (ưjng dh$a: BV+(S+ )W ĐŠ< Gi,ng, <(: .212+.21*.G
#hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV!+(S+ Ch,n Th+ H`ng T>yjt, <(: .2128G1,8*
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV!+(hS+ )W D,nh BKnh, <(: .2.*+8G12-2
([ )F đà$ t?$: BV+(hS+ Ng>y[n Th+ BY<h Ng;<, <(: .282+.2.2.-
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+!N+ Tr9*ng Th+ BKnh Gi,ng, <(: .2GG+*,1212
B^ #Fn H-I vF <*V x
1+ Ch,n Th+ H`ng T>yjt, BV!, (S, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, AK thư &hi 4^ &Cn 4^, (ưjng A^
'En
Dhối 1, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,112G l.212+8G1,8*me 8'ai): h$ngtu"etn&59"ah$$+&$'
2+ Ng>y[n H-, D>, #BS, (S, <Wng uc %iên, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
Số .2, ngu *, đường Ngu"In Vrnh L^&, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--.128 l.212+-G**8*me 8'ai): h$adu+ngu"en9g'a)+&$'
,+ Ch,n V"n H-J, BV, (hS
<ang N!S t?i :$a D€
<(: .,8+,-22.-2 l.288+.8.281m
*+ Ch,n Th+ 'inh H>yfn, BV, (hS
Số 1., đường A1, D+G, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.1,G l.288+2.2-..m
-+ H` Th+ H-Jn, !N, !V VQn phMng
Số 1G, đường Ngu"In TK, tZ ,, D+1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+-G2-2,e 8'ai): h$h$andh%9g'ai)+&$'
1+ Ch.# ĐŠ< Trs<, BV, (S
<ang )à' p$5td$&t$a) lnghiên &]u 4O& 5au tiNn 5rm t?i Au5ta)ia
B^ #Fn H-I h]> <*V O
1+ )W ĐŠ< Gi,ng, BV, (S, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
Số 18, ngu ,2, đường #han VRn, D+11, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,22,1 l.212+.21*.Gme 8'ai): )edu&giang9g'ai)+&$'
2+ H-Jng V"n )s>, #BS, (S
Số .1, ngu 8, đường NgE VQn Sj, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,.118 l.21-+1282..m
,+ Ng>y[n Th+ Ch>ng, BV!, (hS
Dhối 1, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,-88. l.21-+2,1G82m
*+ Đ\> @>An ĐŠ<, BV, (hS
<(: .2GG+8*88G*e 8'ai): 0uandu&8.9g'ai)+&$'
B^ #Fn H-I dhAn tY<hV N
1+ Đinh Th+ Tr9:ng Gi,ng, BV, (S, (ưjng A^ 'En
Tx Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-18821 l.212+222G18me 8'ai): dttgiangdh9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Bhn< Nghb,, #BS, (S, NBp(
Dhối 2, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-11*1 l.212+2221-1m
,+ Ng>y[n Tr>ng DXng, BV, (hS
12
lđang đi nghiên &]u 5inh j Ngam
*+ ',i Th+ Th,nh H>yfn, BV, (hS
lđang đi nghiên &]u 5inh j Ngam
-+ Tr9*ng Th+ BKnh Gi,ng, BV, !N, AK thư )iên &hi đ$àn
Số .*, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--211 l.2GG+*,1212me 8'ai): t4giang12129g'ai)+&$'
B^ #Fn H-I rk t H-I Q.i <9*ngV x
1+ Ng>y[n @>An DXng, BV, (S, (ưjng A^ 'En
Số 1., đường A1, D+G, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.1,G l.212+218,1,m
2+ Tr9*ng V"n N,#, BV!, (hS
Số .*, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--211 l.212+21G228m
,+ Vq CFng DXng, BV, (hS
Số -1, ngu G*, đường #han !hu (inh, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,*122 l.22-+8.12,1m
*+ Ng>y[n H-Jng HJ-! BV, (hS
Tq' 1, 0x Nghi :ư=ng, th> 0x !Ha LM, tỉnh Nghệ An
<(: .212+2G,1GGe 8'ai): h$angha$%n9"ah$$+&$'
-+ ',i Th+ @>An H9*ng, BV!, (hS,
Số .*, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--211 l.21,+,2,2*1m
1+ Ng>y[n Th+ BY<h Ng;<, BV, (hS
Dhu đE th> '‰i Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+.2.2.-e 8'ai): ng$&dh$ah$a9g'ai)+&$'

B^ #Fn CFng ngh ths< dhˆ#V y
1+ Vq Th+ H-J, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
Số ,1, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*11,, l.282+2-G-GGme 8'ai): 4a&h)ieu,19g'ai)+&$'
2+ TrZn ĐKnh Thnng, BV, (S, #hq (ưjng dh$a
Dhối G, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1811 l.21,+.*2182me 8'ai): thangdh%9g'ai)+&$'e thangtd9%inhuni+edu+%n
,+ ĐJ- Th+ Th,nh @>An, BV, (hS
Số 12, ngu 1, đường A‚i :u" AK&h, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+2-12,-e 8'ai):thanh0uanG8G2na9"ah$$+&$'
*+ )W Thj TA#, BV, (hS
Số 2-, đường Ngu"In !Wnh !hRn, #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,G1*2 l.282+1*.21.me 8'ai): theta'112dh%inh9"ah$$+&$'
-+ TrZn Th+ Ch9*ng Chi, BV, (hS
Tx Nghi (h>nh, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .211+--,21*e 8'ai): phu$ng&hi,-9g'ai)+&$'
1+ H-Jng V"n Tr>ng, BV, (hS
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+,11181e 8'ai): h$angtungdh%9g'ai)+&$'
G+ Ng>y[n TAn ThJnh, BV, DS
Số 18, h†' 1, ngu 2*, đường #han !hu (inh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+,,211-e 8'ai): ngu"entanthanh%n9g'ai)+&$'
8+ Ng>y[n Th+ H>yfn, BV, DS
Dhối ,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+2-12.2e 8'ai): ngu"enhu"endh%9g'ai)+&$'
2+ )W Th+ 'H ChA>, BV, DS
Dhối 1-, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--82G8 l.28,+-8.21*me 8'ai): )e'"&hau8,9g'ai)+&$'
B^ #Fn Ch9*ng dhId giRng e.yV N
2.
1+ C,- Cs GiI<, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số 2,, ngu -, đường !a$ AC LuCt, D+12, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+881.1121 l.21,+-.*11Gme 8'ai):+ &a$&ugia&dh%9"ah$$+&$'
2+ )W V"n N"#, #BS, (S
BiC' đố& (ung tR' DiS' đ>nh an t$àn (hU& phẩ' Y @Ei tường
Số .G, ngu 2, đường Ngu"In :u" •Cnh, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-11-1, l.212+-222-,me 8'ai): na')edh%9g'ai)+&$'
,+ )W D,nh BKnh, BV!, (hS, sc %iên A!: !Eng đ$àn tường, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số ,2, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1.1, l.2.*+8G12-2m, 8'ai): )edanh4inh9"ah$$+&$'
*+ Ng>y[n Th+ BY<h Hifn, BV, (S
<ường Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-188-1 l.282+2*82*2me 8'ai):
-+ Ng>y[n Th+ Ch9*ng ThR-, !V, (hS, (L LLSV
Tq' 12, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,2-2-2- l.28,+,2G1.2me 8'ai): t$'4$ng.,.*.19g'ai)+&$'
21
BH5A BINH T6

<iện th$?i: %LM/LNN$Oyx, 8'ai): dh$adinhtedh%9g'ai)+&$'
NQ' thành )Op: 2*6262..,
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: --
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(S+ BEi V"n DXng, <(: .2.2+.21212
#hq (ưjng dh$a: BV+(hS+ H` 'H H.nh, <(: .212+*,1G*1
#hq (ưjng dh$a: BV+(hS+ Ng>y[n Th+ Th> C{<, <(: .28,+1-1G82
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ Tr+nh Th+ H>yfn Th9*ng, <(: .2GG+G88282
([ )F đà$ t?$ hệ !L: BV+!N+ Ng>y[n ĐKnh Tijn! <(: .288+1*2-1-
([ )F đà$ t?$ hệ dhEng !L: BV+(hS+ Ng>y[n H-Ji N,#, <(V .2.*+-8G-GG
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+!N+ Ng>y[n Th+ BY<h Th>~, <(: .2GG+12,12G, .212+2G2181
B^ #Fn Binh tj QZ> t9V y
1+ TrZn Th+ H-Jng ',i, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số 2,, đường #h$ng <>nh !Wng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2121 l.282+12.,.-, .21G+1188*1me 8'ai): tanh$ang'aiddt9"ah$$+&$'+%n
2+ Ng>y[n Th+ BY<h )iWn, BV, (hS
Số 12, ngu ,, đường Ngu"In AiSu, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2G,12 l.21*+1-1.-Gme 8'ai): )ienngu"en12.89"ah$$+&$'
,+ )W VX G,- ',i, BV, !N
#hMng *.2, 5ố ,*, đường :$àng Danh Sưjng, #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+81.2G22 l.28,+,-118*me 8'ai): )e%u5a$'ai9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ Th>k 0>unh, BV, !N
!hung &u Vina&$ne0 2, d' ,, <?i )^ V+„+Lênin, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+22,*,,e 8'ai): nt\u"nh8,9"ah$$+&$'
-+ Ng>y[n Th+ HRi 1jn, BV, !N
Số 12, đường :$àng VQn (R', D+G, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.G*G l.212+1-G.2.me 8'ai): hai"enddt9g'ai)+&$'
1+ TrZn Th+ Th,nh Th>~, BV, !N
Tq' 1*, 0x Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-22,. l.28,+1G1*-.me 8'ai): thu"dt&2.29"ah$$+&$'
G+ Ng>y[n V"n 0>unh, BV, !N
Số .*, đường #hư[ng :$àng, D1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+G2811,e 8'ai): %an\u"nhdh%9g'ai)+&$'
8+ H-Jng Th+ Th>k VAn, BV, !N
Ngu 1., đường (ư=ng VQn Lrnh, D+_ên S=n, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .22,+G*1818, .12*1+82**82
2+ C,- Th+ Th,nh VAn, (SBV, !N
Số 28, đường #han :u" ƒ&h, D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1,*1 l.28*+G18G1*me 8'ai): %an&tt19g'ai)+&$'
B^ #Fn Binh tjV _
1+ Ng>y[n H-Ji N,#, BV, (hS, AK thư &hi 4^ 5inh %iên, (ưjng A^ 'En
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+-8G-GG
2+ BEi V"n DXng, BV!, (S, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
Số 11, đường Ngu"In Diệ', D+8, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-22281 l.2.2+.21212me 8'ai: t54uidung9"ah$$+&$'
,+ Ng>y[n Th+ 'inh Ch9‚ng, BV, (hS
Số 12, đường A‚i :u" AK&h, 0q'11, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,2.,. l.2*2+G21GGGme 8'ai): 'inhphu$ngnG89 "ah$$+&$'
*+ Ng>y[n Thj )An, BV, (hS
#+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+888288: 8'ai): ngu"enthe)andh%9"ah$$+&$'
22
-+ ĐJ- 0>,ng Thnng, BV, (hS
Số .-, ngu 8, đường #han tXt (hEng, D+2, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*1*12 l.212+..21*1me 8'ai): da$\uangthangdh%9g'ai)+&$'
1+ Tr+nh Th+ H>yfn Th9*ng, BV, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số .*, ngu 18, đường A‚i :u" AK&h, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-21182 l.2GG+G88282m
G+ TrZn Th+ Th,nh TA#, BV, !N
Số 2.,, đường Ngu"In (xi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-2G*. l.282+1GG28Gme 8'ai): tanthanhta'dt\t*G9g'ai)+&$'
B^ #Fn 0>Rn tr+ Uinh e-,nhV y
1+ H` Th+ Di> Ánh, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số ,1, ngu -., đường Lê ViNt (huOt, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---1,1 l.282+G22.,-me 8'ai): hdadinhte 9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Đ"ng Bƒng, #BS, (S
Số *., ngu 2, ngC&h 2, đường :e'ann B'eine, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*81G1 l.2G2+11,8,2m
,+ H-Jng Th+ Cˆ# Th9*ng, BV, !N
Số 21, đường (Vn (hk <^, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+128GG*e 8'ai): t$&ngan,11. "ah$$+&$', &a'thu$ngdt9g'ai)+&$'
*+ TrZn V"n HJ-, BV, (hS
Số .*, ngu *, đường Ngu"In DhCnh ($àn, D+_ên #hb&, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-21-1G l.212+1.G81*me 8'ai): tan%anha$dh%9g'ai)+&$'
-+ TrZn Th+ )W N,, BV, !N
Số 1G, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,2+,,.121
1+ ThIi Th+ Bi# 5,nh, BV, (hS
Số .-, ngu 8, đường #han tXt (hEng, D+2, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*1*12 l.21G+GG**82me 8'ai): thaithidi'$anhdt9g'ai)+&$'
G+ TrZn 0>,ng BI<h, BV, !N, !ố %Xn h;& tOp dh$C -1
Số 2-2A, đường NgE (hh NhO', D+,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1,,1 l.28-+28G.GGme 8'ai): t4a&h1-2..89g'ai)+&$'
8+ Đinh @>An ĐŠ<, !V, (hS, (L LLSV
:†' ,, đường Ngu"In Du, D+11, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+**-118
2+ Ch,n Th+ D>ng, !N, !V VQn phMng
Số .,, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-121* l.2*,+,.,G82me 8'ai): phanthidung,-9"ah$$+&$'

B^ #Fn Bj t-InV &x
1+ Đ9:ng Th+ 0>unh )iWn, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số .1, ngu -, đường (Rn :‚ng, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-2*-*2 l.21-+.-.-2,me 8'ai): \u"nh)iendh%9g'ai)+&$'
2+ Đang Th+ Th>k Anh, BV, (hS
Số ,1G, đường Ngu"In (xi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-2.,2 l.21-+.,21-Gm
,+ Ng>y[n H-Jng DXng, BV, !N
Số .,, ngu 2, D+-, đường NgE (K :$à, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---1-8 l.28-+82,GGGm
*+ Ng>y[n Th+ H.nh D>yWn, BV, (hS
Số 1..G, nhà !2, &hung &ư <^i !ung, đường Ngu"In (hCi :;&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-22122 l.2.*+G8.,*.me 8'ai): du"endtdh%9g'ai)+&$'
-+ Ch.# Th+ Th>k Hƒng, BV, (hS
#hMng ,,., &hung &ư (Rn #hb&, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1.G1G l.282+-,-G1Gm
1+ H` 'H H.nh! BV, (hS, #hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ &Cn 4^
Số .8, ngC&h 1, ngu 18, đường #hư[ng :$àng, D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
2,
<(: .,8+,8--G11 l.212+*,1G*1, .2G2+-G8GGGm
G+ Ng>y[n Th+ Th,nh H-J, BV, !N
Dhối 1,, đường Lư=ng (hN Vinh, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1G82 l.21-+2,-888me 8'ai): thanhh$adh%2..29g'ai)+&$'
8+ Ng>y[n Th+ BY<h Th>~, BV, !N, AK thư )iên &hi đ$àn
Tq' 12, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,,-1881, l.2GG+12,12G, .212+2G2181me 8'ai): 4i&hthu"dt2..89g'ai)+&$'
2/ Ch.# Bi# 1jn, BV, !N
#hMng *1,, &hung &ư Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .211+11*121e 8'ai): di'"en181dt9g'ai)+&$'
1.+ NgF Th+ BhInh )inh, BV, !N
Số 1.1, ngu 1A, đường Ngu"In !Wnh !hRn, #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G*21 l.2G1+8,,*,2me 8'ai): dhanh)inhtd%9g'ai)+&$'
11+ Ng>y[n Th+ ',i )W, BV, (hS
Số *., ngu 2, ngC&h 2, đường :e'ann B'eine, D+(Rn #hb&, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*81G1
12+ Ng>y[n Th+ Di> Th>k, BV, !N
Số .1A, đường _ên Dwng (hư[ng, D+(Rn LR', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21,+G,1181e 8'ai): dieuthu"819g'ai)+&$'
1,+ ĐJ- Th+ )-,n, (SBV, !N
Số --, đường Ngu"In <]& <?t, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+112*8.+
1*+ Ng>y[n Anh T{, (SBV, !N
Số 2,, đường --8, D+1-, th> tXn :ưng Ngu"ên, hu"ện :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .2G-+GG8G11e 8'ai): anhtu+ng2*829g'ai)+&$'
1-+ Tr9*ng Th+ H-Ji, (SBV, !N
Tq' 1, 0x :ưng <?$, hu"ện :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+.G2.*8e 8'ai): tu$ngthih$ai889g'ai)+&$'
11+ Ch,n Th+ Nh\t )inh, (SBV, !N
Số 11, ngu 1-8, đường (ường !hinh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G1+1G.11-e 8'ai): phan)inh,G9g'ai)+&$'
B^ #Fn TJi <hYnh NgAn hJngV &O
1+ Ng>y[n Th+ Th> C{<, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
<ường (Vn NhOt DuOt, D+8, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*21,1 l.28,+1-1G82me 8'ai): nthu•&u& 9 "ah$$+&$'
2+ Ng>y[n )9*ng Bƒng, #BS, (S
Số -1, đường Ngu"In Luố& (>, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+8*212. l.21,+..-2,2m
,+ Đang ThJnh C9*ng, BV, (hS
#hMng 2.,, &hung &ư Vina&$ne0 2, đ?i )^ V+„+Lênin, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+-,**G1
*+ Đ-Jn Th+ Ng;< HAn, BV, !N
Số .G, ngu 2*, đường Ngu"In VQn (ai, D+2, #+ANn (huce (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+*21.88e 8'ai): d$anng$&hant&9g'ai)+&$'
-+ Ng>y[n ĐKnh Tijn, BV, !N
Số .G, ngC&h A*, ngu A, đường Ngu"In So SC&h, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.21. l.288+1*2-1-m
1+ TrZn Th+ )9> TA#, BV, !N
Số .,, ngu 2, D+-, đường NgE (K :$à, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---1-8 l.28-+82*GGGm
G+ Tr+nh Th+ Hƒng, BV, !N
Dhối 2, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+8111.Ge 8'ai): hangtinh+dh%9g'ai)+&$'
8+ Ng>y[n Th+ BY<h Th>~, BV, !N
<^i ,, 0q' :$à (iNn, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.1+2*,,*2e 8'ai): \uang&a$hi9"ah$$+&$'
2*
2+ H-Jng Th+ Th,nh H>yfn, BV, !N
Số .2, đường !a$ TuRn :u", D+Luang (ung, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,*G88 l.281+,1.*,-me 8'ai): hu"en8-•.8•h%nh9g'ai)+&$'
1.+ )W Th+ Cˆ# VAn! BV, (hS
(Đang đi NCS ở nước ngoài)
11/ H-Jng Th+ Vit! BV, !N
Số 8-, đường (Vn Luang Diệu, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+*1811.e 8'ai): h$ang%iet+ddt9g'ai)+&$'
12+ Ng>y[n Th+ Anh Gi,ng, BV, !N
Số 18-, đường Ngu"In Sinh Sf&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*8G12 l.2G2+8*2,,1me 8'ai): anhgiang 28129g'ai)+&$'
1,+ Ng>y[n Th,nh H>yfn, (SBV, !N
Dhối ,, th> tXn LuCn :ành, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+1.*112e 8'ai): thanhhu"en228+dh%9g'ai)+&$'
1*+ BJnh Th+ ThR-, (SBV, !N
Số 1-, ngu 8-, đường Ngu"In <hnh !hiSu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .118+G,GG,82e 8'ai): 4anhtha$1.G9g'ai)+&$'
2-
BH5A )oCH Gv

<iện th$?i: %LM/LMNN_$Me 8'ai): dh$a5udh%9g'ai)+&$'
NQ' thành )Op: 1218
:uRn &hư=ng La$ đ^ng h?ng Aa, nQ' 2..2
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: **
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(S+ TrZn V"n ThŠ<, <(: .212+.-*-.1
#hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV!+(hS+ Ng>y[n Th+ BKnh 'inh, <(: .28,+2,8G12
#hq (ưjng dh$a: BV+(S+ TrZn VX TJi! <(: .212+88,.21
([ )K đà$ t?$ !L: BV+(S+ TrZn Th+ Th,nh VAn, <(: .282+--1G2*
([ )K đà$ t?$ (!: BV+(hS+ Hn< @>An CRnh, <(: .28G+.22--8
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV!+(hS+ H-Jng 0>i< T>}n, <(: .212+2122-,
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+(hS+ Ch.# Tijn ĐFng, <(: .2G2+--81G1

B^ #Fn )+<h sz thj gi•iV y
1+ )W Thj C9:ng, BV, (S, (ưjng 4^ 'En
Số .2, đường Lê ViNt (huOt, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-8.,1 l.282+-*1,*1m: 8'ai): )ethe&u$ngdh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n CFng Bh,nh, #BS, (S
Số .,, đường #han :u" !hb, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8---,2 l.28,+1,,11*me 8'ai): dngu"en&$ngdhanhdh%9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Th+ H9*ng, BV, (hS
Tx :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-G112* l.2G*+22.1GGm
*+ TrZn Th+ Th,nh VAn, BV, (S
<ường LJ& Niên, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-82GG- l.282+--1G2*me 8'ai): thanh%an•%inhuni9"ah$$+&$'+%n
-+ TFn N] HRi 1jn, BV, (hS
Số .-, ngu 1, đường :u€nh (hb& DhCng, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1,.G l.282.,2.*8me 8'ai): t$n"endh%9g'ai)+&$'
1+ H-Jng Th+ HRi 1jn, BV, (hS
<(: .,8+,,2,112G l.211+,1.,,,me 8'ai): h$angthihai"endh%9g'ai)+&$'
G+ Ng>y[n V"n T>}n, BV, (hS
<(: .281-212*-
8+ Hn< @>An CRnh! BV, (hS
<(: .28G+.22--8: 8'ai): ha&0uan&anhdh%9g'ai)+&$'
2+ Ch,n Th+ Cˆ# VAn, BV, (hS
<(: .288+G*G*GG
B^ #Fn )+<h sz Vit N,#V y
1+ Ng>y[n 0>,ng H`ng, #BS, (S, (ưjng 4^ 'En
Số 18, D+_ên Biang, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+*8..2.
2+ TrZn V"n ThŠ<, BV!, (S, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
Số .1, ngu 1, đường Lư=ng (hN Vinh, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*8221 l.212+.-*-.1m
,+ TrZn VX TJi, BV, (S, #hq (ưjng dh$a
Số 1., đường Lê D$xn Nhx, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1**1 l.212+88,.21m
*+ ',i Th+ Th,nh Ng,, BV, (hS
Số .2, đường Lê ViNt (huOt, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-8.,1 l.2G-+21**.8m
-+ D9*ng Th+ Th,nh HRi! BV, (hS
<(: .,8+,8--8,* l.2G2+8G,1--m
Dhối -, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
21
1+ Đ\> ĐŠ< Anh, BV, (hS
<(: .28-+-*-..G
G+ Đang Nh9 Th9:ng, BV, (hS
Số 28, đường _ên #hb&, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+21212G
8+ ',i Ch9*ng Ng;<, BV, (hS
<(: .28*+1,1*1-
2+ Ng>y[n Tr;ng V"n, #BS, (S,
Số *2, đường A‚i (h> TuRn, D+12, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--1-. l.21,+.81GG2me 8'ai): %annt9%inhuni+edu+%n
B^ #Fn CCGD vJ <I< #Fn <* s?V _
1+ TrZn Vijt Th|, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số .2, ngu G, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1*G2 l.282+2211,2me 8'ai): tan%ietthudh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ HJ, BV!, (hS
Số **, đường #h$ng <hnh !Wng, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.-. l.282+2211G-m
,+ Ng>y[n Th+ D>yWn, BV, (hS
Dhối G, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---G*. l.28-+G2-.2Gm
*+ Vq Th+ H-Ji Th9*ng, BV, (hS
Số .*, ngu 1, h†' 1, đường Ngu"In Du, D+1*, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--12,1 l.282+8-,2-,me 8'ai): h$aithu$ngdh%9g'ai)+&$'
-+ BEi 'inh Th>\n, BV, (hS
Số .G, ngu *G, đường :$àng (;ng (h, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-8812 l.212+*,1,*,me 8'ai): 4ui'inhthuandh%9g'ai)+&$'
1+ Ng>y[n H`ng Vinh! BV, (hS
<ường A?&h Liêu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+.,2222
G+ Ch.# Tijn ĐFng, BV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
<(: .2G2+--81G1
B^ #Fn CFng tI< @P h^iV &$
1+ H-Jng 0>i< T>}n, BV!, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn, (ưjng A^ 'En
Số 1., ngu ,, D+12, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,,,8* l.212+2122-,m
2+ Đang 'inh )k, BV, (hS
<(: .,8+,8,,..1 l.2G1+2*2.1*m
,+ Vq Th+ Cˆ# )y, BV, (hS
#hường <Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,1G12 l.212+1.G811m
*+ )W ĐŠ< H-Jng, BV, (hS
Dhối ,, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-*..82 l.21,+.-21*2m
-+ Đang Th+ TKnh, !N, !V VQn phMng
Số .8, ngu 1G, đường NgE <]& DN, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+,8,-,2
1+ Ch.# Th+ T>yWn, !V, (hS, (L LLSV
#hMng 12.*, &hung &ư (ung <E, đ?i )^ V+„+Lênin, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2-1GG l.282+.1G1GGme 8'ai): tu"enthang2...2...9"ah$$+&$'
G+ ChEng V"n N,#, BV, !N
<(: .21*+12G8..e 8'ai): %ana'&t0h+dh%9g'ai)+&$'
8+ Ch.# Th+ 5,nh, BV, !N
<(: .281+-22*21
2+ Ch,n Th+ Th>k HJ! BV, !N
<(: .21*+212218e 8'ai): thu"haphan9"ah$$+&$'
2G
1.+ Ng>y[n Th+ BY<h Th>~, BV, !N
<(: .21G+,*-*,*
11+ Ông Th+ ',i Th9*ng, BV, !N
<(: .2GG+..-.2-
12+ Ng>y[n Th+ H-Ji An, (SBV, !N
Số 122, đường NgE (hh NhO', D+2, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+*1GGG1e 8'ai): h$aianngu"en889g'ai)+&$'
B^ #Fn Vit N,# h;< Œ<h>yWn ngJnh D> r+<h•V _
1+ BEi V"n HJ-, BV!, (S, (ưjng A^ 'En
Số **, đường #h$ng <hnh !Wng, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.-. l.28-+G12,12m
2+ Ng>y[n Th+ BKnh 'inh, BV!, (hS, #hq (ưjng dh$a
Số .-, ngu G.*, đường :$àng VQn (hJ, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8**.,2 l.28,+2,8G12m
,+ TrZn Th+ Th>~, BV, !N
<(: .2G8+8-,+-12
*+ )W Th+ HRi )k, BV, !N
<(: .2-,+.82+1**e 8'ai): hu$ng)"1219g'ai)+&$'
-+ Ng>y[n Th+ Th,nh Th,nh, BV, !N
<(: .288+G*-2*2
1+ Vq Th+ Anh ',i, BV, !N
<(: .28G+*222*2: 8'ai): %$anh'ai11119g'ai)+&$'
G+ D9*ng Th+ VAn Anh, BV, !N
<(: .2G2+.21811: 8'ai): %ananh%)\t9g'ai)+&$'
28
BH5A )UŽT
<iện th$?i: %LM/LNNx%$x
NQ' thành )Op: 2..8
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,-
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n <hT nhi# Uh-,V
#hq (ưjng dh$a phJ tC&h dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(hS+ Đinh Ng;< Thnng, <(:
.282+G,G1GG
#hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV+(hS+ Ch.# Th+ H>yfn G,ng, <(: .212+1**18*
#hq (ưjng dh$a: BV+(S+ T"ng Th+ Th,nh G,ng, <(: .1122+1112GG
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ Ch.# Th+ Th>k )i[>, <(: .28,+-22*-1
([ )F đà$ t?$ hệ !L: BV+(hS+ Ng>y[n Th+ Th,nh, <(: .2,,+***882
([ )F đà$ t?$ hệ dhEng !L, AK thư &hi 4^ 5inh %iên: BV+!N+ Ng>y[n V"n Đ.i, <(: .1188+,118-*
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+(hS+ TrZn Th+ VAn TrJ, <(: .28,+.*2.8,
Tm )>\t HJnh <hYnh t NhJ n9•<V &%
1+ T"ng Th+ Th,nh G,ng, BV, (S, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
Ngu 21A, đường (Vn Ahnh (;ng, D+(ung Nghra, #+<Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,,812 l.1122+1112GGme 8'ai): 5angtang.-9"ah$$+&$'+%n
2+ Đinh Ng;< Thnng, BV!, (hS, #hq (ưjng dh$a phJ tC&h dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
BiC' đố& (ung tR' (ư %Xn #hCp )uOt <?i h;& Vinh
#hMng 12.*, &hung &ư (ung <E, đ?i )^ V+„+Lênin, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2-1GG l.282+G,G1GGme 8'ai): thang)uatdh%9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Th+ BY<h Ng;<, BV, !N
:u"ện (hanh !hư=ng, tỉnh Nghệ An
<(: .288+.2*81-e 8'ai): 4i&hng$&dh$a)uat9g'ai)+&$'
*+ H` Th+ Ng,, BV, !N, !ố %Xn h;& tOp dh$C *2
(#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+8*1.*.e 8'ai): h$nga818-9g'ai)+&$'
-+ Ng>y[n V"n Đ.i, BV, !N, ([ )F đà$ t?$ hệ dhEng !L
(#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1188+,118-*e 8'ai): dai)uatdh%9g'ai)+&$'
1+ NgF Th+ Th> H-Ji, BV, !N
#hường Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+11G812e 8'ai): thuh$ai.1119g'ai)+&$'
G+ TrZn Th+ Nh>ng, !V, !N, (L LLSV
#+,2,, nhà A1, &hung &ư na' Ngu"In So SC&h, D+(Rn :[p, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---222 l.2*2+..2GGGm
8+ Ng>y[n Th+ Th>u D>ng, BV, !N
<(: .211+118288, 8'ai): thu"dung42..*9g'ai)+&$'
2+ Đinh V"n )iW#, BV, !N
Số 1G, ngu 12, đường Vu (h> SCu, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+211.2*e 8'ai): dinh)ie'dh%9g'ai)+&$'
1.+ Ng>y[n Th+ HJ, BV, (hS
Dhối 1, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+81.,11e 8'ai): tig$nti'11.,9"ah$$+&$'
Tm )>\t Binh tj t 0>i< tjV y
1+ )W Th+ H-Ji Ân, BV, (S
Số 2,, ngu 2, ngC&h 1, đường :e'ann B'eine, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+**GG1Ge 8'ai): )ethih$aian128G9"ah$$+&$'
2+ )W V"n ĐŠ<, BV, !N
Số .8, ngu 1*, đường #han !Wnh Luang, D+8, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-81,21 l.28G+2.-1-Gme 8'ai): )edu&)dd.89g'ai)+&$'
,+ TrZn Th+ VAn TrJ, BV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
#hMng 1-*, nhà A1, &hung &ư na' Ngu"In So SC&h, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
22
<(: .28,+.*2.8,e 8'ai): %anta2.9g'ai)+&$'
*+ H` Th+ D>yWn, BV, (hS
#hường :ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,1+2882G.e 8'ai): tdu"enh$9g'ai)+&$'
-+ )W H`ng H.nh, BV, !N
<(: .2GG+..1..Ge 8'ai): )hhdh%9g'ai)+&$'
1+ H` Th+ HRi, BV, !N
Dhối -, th> tXn Anh S=n, tỉnh Nghệ An
<(: .2G1+G1-8G2e 8'ai): h$thihaidt,1&9g'ai)+&$'
G+ ThAn Th+ Bi# 5,nh, BV, !N
Tq' *, 0x S=n L^&, hu"ện !an L^&, tỉnh :à (rnh
<(: .21G+1,2.2,e 8'ai): &)$%e2,128*9g'ai)+&$'
8+ Ch,n N] Hifn 5,nh, BV, !N
:u"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .2G-+1,G,81e 8'ai): hien$anhpn9g'ai)+&$'
2+ Tr+nh Th+ Hƒng, (SBV, !N
Số 212, đường Ngu"In (xi, D+1, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+122G22e 8'ai): tinhhang2129g'ai)+&$'
Tm )>\t DAn ssV y
1+ Ch.# Th+ Th>k )i[>, BV, (hS, (ưjng A^ 'En, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
:u"ện :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+-22*-1e 8'ai): pha'thu")ieu9g'ai)+&$'
2+ Đ-Jn 'inh D>, #BS, (S, AK thư &hi 4^
Tq' 1*, 0x Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21,,+12-18e 8'ai): d$an'inhduedh%9g'ai)+&$'
,+ Vq Th+ Th>k Hƒng, !N, !V VQn phMng
Số GG, đường (ống Du" (Rn, D+_ên ($àn, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+,28*-Ge 8'ai): %tthang12GG9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ Th,nh, BV, (hS
#hường ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,,+***882e 8'ai): ngu"enthanh2G.-9"ah$$+&$'
-+ HJ Th+ Th>k, BV, !N
#hường Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+*21GGGe 8'ai): hathu"1.29g'ai)+&$'
1+ NgX Th+ Nh9 H-,, BV, !N
Dhối 2, (h> tXn (hanh !hư=ng, hgu"ện (hanh !hư=ng, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,82,2.- l.28*+.81**1me 8'ai): nhuh$a+t&9g'ai)+&$'
G+ Ch> Th+ Trinh, BV, !N
:u"ện :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+,8..2.e 8'ai): &hutinh&hu9g'ai)+&$'
8+ BEi Th>\n 1jn, BV, !N, !ố %Xn h;& tOp dh$C -2
:u"ện <E Lư=ng, tỉnh Nghệ An
<(: .2.,+28,*-.: 8'ai): 4uithuan"endh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ Ch9*ng ThR-, BV, !N
Số 118, đường @ai :f& <N, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+.*1282e 8'ai): tha$)uatdh%9g'ai)+&$'
Tm )>\t HKnh ssV _
1+ Ch.# Th+ H>yfn G,ng, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En, AK thư &hi 4^ &Cn 4^
Số 21., đường :à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+1**18*e 8'ai): 5angpha'9h$t'ai)+&$+ud
2+ BEi Th+ Ch9*ng 0>unh, BV, !N
:u"ện (hanh !hư=ng, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1-11*G, l.2G,+,88G28me 8'ai): phu$ng\u"nhdh9g'ai)+&$'
,+ )9> H-Ji BR-, BV, !N
<(: .28G+1811.1e 8'ai): 4a$dt2249"ah$$+&$'
,.
*+ Ng>y[n Th+ Th,nh BKnh, BV, !N
:u"ện (hanh !hư=ng, tỉnh Nghệ An
<(: .118G+11G-18e 8'ai): thanh•4inh•8*•2..-9"ah$$+&$'
-+ Ng>y[n Th+ ',i Tr,ng, BV, !N
<(: .288+1,.--1e 8'ai): 'aitangdh%)uat9g'ai)+&$'
1+ Đang Th+ Ch9*ng )inh, BV, !N, !ố %Xn h;& tOp dh$C -., -1
Dhối 1,, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+.,2,88e 8'ai): phu$ng)inh122,9g'ai)+&$'
G+ Ng>y[n Th+ Th,nh TrA#, (SBV, !N
Số 2G, ngu ,., đường :à :u" (Rp, D+*, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+G21.21e 8'ai): thanhta'+p)d9g'ai)+&$'
,1
BH5A NG5ẠI NG•
<iện th$?i: %LM/LMNNLy$
NQ' thành )Op: 2G61.6122*
Avng dhen &ka (hk tư‰ng !hKnh phk
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: *2
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n <hT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV+(hS+ TrZn BI Tijn, <(: .2*,+222GGG
#hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(hS+ Ng>y[n Th+ VAn ),#, <(: .28,+8--,22
#hq (ưjng dh$a: BV!+(S+ VX Th+ HJ, <(: .21-+.22222
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV!+(hS+ VX Th+ Vit H9*ng, <(: .282+-*1**.
([ )F đà$ t?$ hệ !L: BV+(hS+ )9> Ng;< BR-, <(: .28,+-,G*11
([ )F đà$ t?$ hệ dhEng !L, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV+!N+ Ng>y[n V"n DZn, <(: .282+G,1-88
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+(hS+ )W Th+ T>yjt H.nh, <(: .2,1+221222
B^ #Fn BH n"ng tijng AnhV x
1+ Ch,n Th+ H9*ng, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
#hường (ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1-1,288 l.21G+122221m
2+ VX Th+ Vit H9*ng, BV!, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 1-, ngu A, đường Ngu"In So SC&h, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G2** l.282+-*1**.m
,+ BEi Th+ Th,nh ',i, BV, (hS
Số 22, đường @?& <rnh !hi, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+*-*11G
*+ C,- Th+ Ch9*ng, BV!, (hS
Số 1-, đường :u€nh (hb& DhCng, D+12, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--28-- l.21-+2,-*21m
-+ Ch,n V"n Tijn, BV, !N,
#hường (ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--*-* l.21*+8--.11m
1+ Ng>y[n Th+ T9:ng, BV!, (hS
Số 111, đường (Vn (hk <^, #+(ường (hi+ (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*82*- l.2.*1*2*-1m
B^ #Fn )k th>yjt tijng AnhV x
1+ Ng>y[n Th+ Bi# Anh, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số 12, đường Vrnh _ên, D+(ường (iNn, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+222.1-G l.28,+2G,,*-me 8'ai): di'anhdh%9g'ai)+&$'
2+ Vq Th+ H`ng 'inh, BV!, (hS
Số *-A, đường (? Luang AHu, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+22*.8.G l.288G.*.18m
,/ TrZn BI Tijn, BV, (hS, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
#hường :ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---222 l.2*,+222GGGm
*+ Ng>y[n Th+ Đ.#, !V, (hS, (LLLSV
#hường :à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+21-818
-+ )W Th+ Ch9*ng ',i, (hS, !V VQn phMng
Số .*, ngu 1, đường dhối G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+G*G--8e 8'ai): phu$ng'ai2.2dh%9g'ai)+&$'
1+ Ng>y[n Th+ 0>unh Tr,ng, !V, !N
#hường (ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,-+2*282G
,2
B^ #Fn V"n h;< t D+<h tijng AnhV N
1+ TrZn Ng;< T9?ng, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
#hMng 2.1A, !hung &ư (e&&$, #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*,*,2 l.28,+-,-28*m
2+ )W Th+ Th>k HJ, BV, (hS
#hường ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---..2 l.28,+-2*G,,m
,+ Ng>y[n Th+ T>yjt H`ng, BV, (hS
<(: .212+121181
*+ Ng>y[n Th+ ),n Ch9*ng, BV!, (hS
#hường (ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2..*, l.282+.2-,-2m
-+ Ng>y[n H]> 0>yjt, BV, (hS
<(: .28,+,.-.--
(đang đi học ở nước ngoài)

B^ #Fn Ch9*ng dhId giRng e.y tijng AnhV N
1+ TrZn Th+ Ng;< 1jn, BV, (S, (ưjng A^ 'En
#hMng 11*A, !hung &ư <^i !ung
<(: .,8+,8*221, l.12GG+.1,2,*m
2+ NgF ĐKnh Ch9*ng, #BS, (S,
sc %iên Aan (hường %J <Wng uc, #hq :iệu tưjng, <(!L: .,8+,--G*8.
Dhối 22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-111 l.21,+,2G.*.me 8'ai): phu$ngnd9%inhuni+edu+%n
,+ Ng>y[n Th+ VAn ),#, BV!, (hS, #hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
Số .G, ngu *G, đường Ngu"In S=n, D+8, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---1-1 l.28,+8--,22m
*+ Ng>y[n Th+ BY<h Hifn, BV, (hS
Số -G, đường Vu (h> SCu, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,,*,1 l.212+*,,222me 8'ai): 4hieni$e%e9"ah$$+&$'
-+ TrZn Th+ HR-, BV, !N
:u"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .28-+1G1-11
(đang đi học ở nước ngoài)
B^ #Fn tijng Anh <h>yWn ngJnhV &N
1+ TrZn Th+ Ch9*ng ThR-, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
#hường :à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+,2222*
2+ )W ĐKnh T9:ng! #BS, (S
Số 21, đường (Vn <Qng Dinh, D+1,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,,+*.1, l.21,+,2G+.8-me 8'ai): tu$ng)d9g'ai)+&$', tu$ng)d9%inhuni+edu+%n
,+ VX Th+ HJ, BV!, (S, #hq (ưjng dh$a
#hJ tC&h (ung tR' Ng$?i ngP Y (in h;&, <(!L: .,8+,8--2-2
Dhối 12, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,.G21 l.21-+.22222m
*+ Ng>y[n H]> An, BV!, (hS
#hường <^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-*.2, l.282+,.2118m
-+ )W Th+ T>yjt H.nh, BV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
#hường ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,1+221222
1+ TrZn Th+ Th,nh H-J, BV!, (hS
#hường :ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1,*-, l.2GG+8*8-1Gm
G+ Ng>y[n Th+ )Jnh, BV, (hS
Số .8, đường !1, D+An Vinh, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
,,
<(: .,8+,-2G1-- l.2,1+-,1GGGm
8+ Ng>y[n Th+ )iWn, BV, (hS
Số 1G, đường Ngu"In Diệ', D+2, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1-18
2+ Ng>y[n )W H-Ji Th>, BV, (hS
#hường :ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.-1G l.2**+2*.-1,m
1.+ H-Jng Th+ Ch>ng, BV, !N
Số ,., ngu G, đường :à' Nghi, D+(Rn Na', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2G*G8 l.28-+282111m
11+ Ng>y[n Th+ ),# Gi,ng, BV, !N
Tq' 22 Y #h$ng L?&, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+11---.2 l.28,+-GGG-1•
12+ Ch.# Th+ )9*ng Gi,ng, BV, !N
#hMng 1,,, nhà !2, !hung &ư Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-81*1G l.28,+G1GG82m
1,+ Ng>y[n Th+ Hifn )9*ng, BV, !N
#hường ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1,-G l.212+*8.1..me 8'ai): hien)u$ng+ngu"en8G9"ah$$+&$'
1*+ Ng>y[n BhR Tj, BV, !N
#hường Af& :yng, th> 0x :yng Lrnh, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+,8,-111 l.2G1+.-2,.1m
1-+ Ng>y[n Th+ H`ng Thn#, BV, !N
Số .1, đường Ngu"In <]& <?t, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+22*.*12 l.2G1+1.-.G2m
B^ #Fn tijng ChId t Ng, t Tr>ngV &$
1+ Tr9*ng Th+ 'inh, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số .-, ngu 1G, đường #han :u" !hb, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1.,1 l.2.,+21,1.1m
2+ )9> Ng;< BR-, BV, (hS
Số 1G, đường Ngu"In Diệ', D+2, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1-18 l.28,+-,G*11m
,+ TrZn Gi,ng N,#, BV, (hS, AK thư &hi 4^ h;& %iên, 5inh %iên
!hung &ư <^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*-+-*G.GG
*+ Ch.# @>An G*n, BV!, (hS
Ngu 2., đường (En (hXt (‚ng, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,1.G8 l.282+8-2288m
-+ ThIi Anh T>}n, BV, (hS
Số .8, đường (En (h> LuN, D+Ahnh #hb&, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .211+8.G118
1+ Ch.# Th,nh Ch9*ng, BV!, (hS
Số .2, ngu 1, đường #h$ng <>nh !Wng, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+1--*-G
G+ Ng>y[n V"n DZn, BV, !N
Số .-, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1-81 l.282+G,1-88m
8+ Ng>y[n ĐŠ< TI#, BV, !N
#hường :ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1--,1 l.21-+2,*2*1m
2+ )W D>y The, BV, !N
#+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,8GG8 l.2.2+22*GGGm
1.+ Đinh Th+ )i[>, !V, !N
Số .,, ngu ,, đường Lư=ng (hN Vinh, D+1*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*2.1* l.21-+21,222m
,*
11+ )W ThIi BKnh, BV, !N
#hMng 1,,, nhà !1, !hung &ư <^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,*GG* l.2.2+22--.-m
12+ TrZn Th+ VAn Anh, BV, !N
#hường LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,..G1
B^ #Fn NgFn ng] vJ V"n h-I Vit N,# eJnh <h- ng9:i n9•< ng-JiV &%
1+ Ch.# @>An G*n, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
Ngu 2., đường (En (hXt (‚ng, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,1.G8 l.282+8-2288m
2+ )W ĐKnh T9:ng! #BS, (S
Số 21, đường (Vn <Qng Dinh, D+1,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,,+*.1, l.21,+,2G+.8-me 8'ai): tu$ng)d9g'ai)+&$', tu$ng)d9%inhuni+edu+%n
,+ TrZn Gi,ng N,#, BV, (hS, AK thư &hi 4^ h;& %iên, 5inh %iên
!hung &ư <^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*-+-*G.GG
*+ ThIi Anh T>}n, BV, (hS
Số .8, đường (En (h> LuN, D+Ahnh #hb&, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .211+8.G118
-+ )W ThIi BKnh, BV, !N
#hMng 1,,, nhà !1, !hung &ư <^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,*GG* l.2.2+22--.-m
1+ H-Jng Th+ Ch>ng, BV, !N
Số ,., ngu G, đường :à' Nghi, D+(Rn Na', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2G*G8 l.28-+282111m
G+ Ch.# Th+ )9*ng Gi,ng, BV, !N
#hMng 1,,, nhà !2, !hung &ư Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-81*1G l.28,+G1GG82m
8+ Đinh Th+ )i[>, !V, !N
Số .,, ngu ,, đường Lư=ng (hN Vinh, D+1*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*2.1* l.21-+21,222m
2+ Ng>y[n ĐŠ< TI#, BV, !N
#hường :ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1--,1 l.21-+2,*2*1m
1.+ Ng>y[n Th+ H`ng Thn#, BV, !N
Số .1, đường Ngu"In <]& <?t, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+22*.*12 l.2G1+1.-.G2m
11+ Ng>y[n Th+ ),# Gi,ng, BV, !N
Tq' 22 Y #h$ng L?&, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+11---.2 l.28,+-GGG-1•
,-
BH5A NG• V•N

<iện th$?i: %LM/LMNNx%y, 8'ai): dh$angu%andh%9g'ai)+&$'
NQ' thành )Op: 12-2
:uRn &hư=ng )a$ đ^ng h?ng Aa, nQ' )222
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,,
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: #BS+(S+ Đinh TrY DXng, <(: .212+.,,G-,
#hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV!+(S+ Ng>y[n H-Ji Ng>yWn, <(: .212+222,.-
#hq (ưjng dh$a: #BS+(S+ Ng>y[n V"n H.nh, <(: .212+281-*2
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV!+(hS+ Ch,n Th+ Ng,, <(: .2.*+.*2,G1
([ )F đà$ t?$: BV!+(S+ Đang )9>, <(: .118+22,1-8-
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+(hS+ H` Th+ VAn Anh, <(: .218+281282
B^ #Fn NgFn ng]V _
1+ H-Jng Tr;ng C,nh, BV!, (S, (ưjng A^ 'En
Số .1, ngu 1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--GG1 l.28,+12*-G-m
2+ Đ‘ Th+ Bi# )iWn, BS, (S, #hq (Zng Aiên tOp (?p &hK Dh$a h;&
Số .1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--G-2 l.1121+,G,1-2m
,+ TrZn Anh HJ-, BV!, (hS
<ường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1118 l.282+,*18,*m
*+ Ng>y[n H-Ji Ng>yWn, BV!, (S, AK thư &hi 4^ &Cn 4^
Số 1G, ngu 8G, đường Ngu"In <hnh !hiSu, D+11, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-*-G8 l.212+222,.-me 8'ai): h$aingu"en-G9g'ai)+&$'
-+ )W Th+ G,- Chi, BV, (S, AK thư &hi 4^ h;& %iên, 5inh %iên
Số .-, ngu 1, đường (Vn Luang DhWi, D+1G, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-82, l.281+8G8818m
1/ Đang )9>, BV!, (S
Số 2., ngu ,, đường <tng Ngu"ên !ẩn, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-822-1 l.1182+2,1-8-m
G+ Tr+nh Th+ ',i, BV!, (S
<ường #h?' Vrnh Vo, D+1, #+ANn (huc+ (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--12.- l.21*+82-121m

B^ #Fn V"n h;< Vit N,# IV _
1+ Ch.# T>}n VX, BV!, (S, (ưjng A^ 'En
Số 1., đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-112.
2+ Th.<h Bi# H9*ng, BV!, (hS,
Số 11A, ngu -, đường :y :Cn (hư=ng, D+2, #+!Ha Na', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-8.*2G l.21,+,1222-m
,+ Tr9*ng @>An Tij>, #BS, (S
Số 1., ngu G, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1-28 l.1118+1G88**m
*+ Ng>y[n Th+ H-, )W, BV, (hS,
Số ,.2A, ngu ,.2A, đường NgE (hh NhO', #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--22*1 l.288+**..1Gm
-+ Ng>y[n Th+ Ng;< HJ, BV, (hS
Số .1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82.2.,G l.212+1*2-8-me 8'ai): ng$&)inh+phan9"ah$$+&$'
1+ Ch.# Th+ Nghb, VAn, BV, (hS
Số .2, ngu 82, đường Ngu"In (hCi :;&, D+1, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+8.8882
,1
G+ Ng>y[n Th+ Th,nh TrA#, BV, (hS
Số 2., đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.., l.282+,*21*-m

B^ #Fn V"n h;< Vit N,# IIV M
1+ Bin 'inh Đifn, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số -1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--8G2 l.212+-8,821me 8'ai): 4ien'inhdien9"ah$$+&$'+
2+ Đinh TrY DXng, #BS, (S, (ưjng dh$a,
sV A(V <Wng uc, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn,
BiC' đố& Nhà TuXt 4Wn <?i h;& Vinh, <(!L: .,8+,--1,*-
Số .8, đường A?&h Liêu, D+1, #ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.2G l.212+.,,G-,me 8'ai): tidungdh%9g'ai)+&$'
,+ NgF ThIi )[, BV, (hS
Số 11, ngu ,, đường Ngu"In Diệ', D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1182* l.21*+2,G22,m
*+ NgF Th+ 0>unh Ng,, BV, (hS
Số 11, ngu ,, đường Ngu"In Diệ', D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1182* l.2**+,18G1Gme 8'ai): ng$thi\u"nhnga9g'ai)+&$'
-+ Bin Th+ 0>unh Ng,, BV, (hS
<(: .2*2+,.1-G.
1+ )W Th,nh Ng,, BV, (S, !ố %Xn h;& tOp
Tq' 1, 0x :ưng (h>nh, hu"ện :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+211.*2e 8'ai): )ethanhnga+t&5)9g'ai)+&$'
G+ )W Th+ H-,, !V, !N, (L LLSV
Số 18, ngu G-, đường Ngu"In (hiNp, D+8, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,-1-1 l.288+,,G288me 8'ai): h$adh%inh9g'ai)+&$'
8+ )W Th+ H9*ng, (hS, !V VQn phMng
Số .8, ngu 21, đường !‚ !hKnh Lan, D+G, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1811 l.2.2+222-.2m

B^ #Fn V"n h;< N9•< ng-JiV N
1+ Ng>y[n V"n H.nh, #BS, (S, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
Số *2, đường :e'ann B'eine, D+_ên #hb&, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*1*-- l.212+281-*2me 8'ai): hanh%an229"ah$$+&$'
2+ Ch,n Th+ Ng,, BV!, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số .1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-12,, l.2.*+.*2,G1m
,+ Ng>y[n Th+ Th,nh Hij>, BV, (hS
Số .,, ngu 2, đường Ngu"In <]& <?t, D+1,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-..GG8 l.212+88*18-m
*+ H` Th+ VAn Anh, BV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
Số .1, đường Di' <yng, D+12, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .218+281282
-+ Ng>y[n Th+ H-Ji Th>, (SBV, !N
Số ,-, đường <Ou DhEn, D+1-, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--11*, l.288+*.2.*.me 8'ai): 128Gthungu"en9g'ai)+&$'
B^ #Fn Ch9*ng dhId giRng e.y ’ )k r>\n V"n h;<V x
1+ Ch,n H>y DXng, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số .8, đường !, D+2, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--G2, l.21*+-1-212m
2+ )W V"n D9*ng, BV!, (S
Số .8, ngu .1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.G. l.212+2222.1m
,+ )W Th+ H` 0>,ng, BV!, (S
Số 18G, đường #han <hnh #h‚ng, #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
,G
<(: .,8+,-11888 l.2.2+22--G1me 8'ai): )eh$\uang1,129g'ai)+&$'
*+ )W Gz, BV, (hS
Số **, đường LF (hCi (Eng, D+-, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+22*2*1
-+ Đang H-Jng 5,nh, BV, (hS
Số 2., ngu ,, đường <tng Ngu"ên !ẩn, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-822-1 l.28*+*1.-G2m
1+ Ng>y[n Th+ BhInh Chi, BV, (hS
Số 1G, ngu 8G, đường Ngu"In <hnh !hiSu, D+11, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-*-G8 l.111*+.1.,2Gm
,8
BH5A NÔNG )Â' NGƯ
<iện th$?i: %LM/My%y$yL
NQ' thành )Op: .*62..2
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: **
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(S+ TrZn Ng;< HEng, <(: .21G+111,81
#hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV+(hS+ Ng>y[n Th+ Th,nh,
<(: .28,+1,G128
#hq (ưjng dh$a: BV+(hS+ Ng>y[n ĐKnh Vinh, <(: .21*+2G.G.2
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ TrZn H\> ThKn, <(: .28-+2.22*
([ )F đà$ t?$: BV+(hS+ Ng>y[n V"n H-Jn, <(: .282+122G12
AK thư &hi 4^ h;& %iên, 5inh %iên: BV+DS+ Ng>y[n ĐKnh Vinh, <( : .21*+2G.G.2
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+(hS+ C,- Th+ Th> D>ng, <( : .2**+,1**G2
B^ #Fn BR- v ths< v\tV N
1+ Ng>y[n Th+ Th,nh, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, AK thư &hi 4^ &Cn
4^, (ưjng A^ 'En
Số .1, ngu ,1, đường :Wi (hư[ng Lxn Šng, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*8122 l.28,+1,G128me 8'ai): phu$ngthanh12.89g'ai)+&$'
2+ ThIi Th+ Ng;< ),#, BV, (hS
Số 2, đường !a$ TuRn DJ&, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G,+.-28,8e 8'ai): )a''e$12819g'ai)+&$'
,+ H` Th+ Nh>ng, BV, (hS
Dhối 8, #+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+2*18G1e 8'ai): nhungh$+na9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ Th>k, BV, (hS
#hường :à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+28222*e 8'ai): ngu"enthu"\h9g'ai)+&$'
-+ NgF Th+ ',i Vi, BV, (hS
Dhối (Rn #hb&, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+,*2,81e 8'ai): 'ai%itp%9"ah$$+&$'
B^ #Fn Bh-, h;< <Ay tr`ngV &%
1+ Ng>y[n TJi T-Jn, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh != 5j 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .281G,81*2, 8'ai): t$annt9%inhuni+edu+%n, t$anngu"entai9g'ai)+&$'
2+ C,- Th+ Th> D>ng, BV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
#hq AK thư <$àn tường, <(!L: .,8+,8--GG-
Tq' 1, 0x Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2**+,1**G2e 8'ai): dung&a$thu+%u9g'ai)+&$'
,+ )W V"n Đid, BV, (S
Số 1*, ngu DRn &a, D+1., #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,1888, .21-+2,28-2e 8'ai): )e%andiep9%inhui+edu+%n
*+ Ng>y[n V"n H-Jn, BV, (hS
Số ,A, ngC&h 21, ngu 1-, đường <inh VQn !hXt, 0x :ưng <Eng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+122G12e 8'ai): h$ann)n9g'ai)+&$'
-+ Ch,n Th+ Th> Hifn, BV, (hS, AK thư &hi đ$àn &Cn 4^
Dhối 1-, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-12.G8 l.28,+G28281me 8'ai): phanthithuhienna9"ah$$+&$'
1+ Ng>y[n H]> Hifn, BV, (hS, AK thư &hi đ$àn &Cn 4^
Số ,, ngu *G, đường Ngu"In S=n, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+.,8GGGe 8'ai): huuhiendh%9g'ai)+&$'
G+ Ng>y[n Th+ Th,nh ',i, BV, (hS
Số 1*, D+1., #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,1888 l.281+GG2*G8m, thanh'aingu"en2..-9"ah$$+&$'
,2
8+ Tr9*ng @>An Ginh, BV, (hS
Số .1, ngu ,1, đường :Wi (hư[ng Lxn Šng, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*8122 l.28,+-1.2.Gme 8'ai): 5inhn)n9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ BY<h Th>~, BV, (hS
#hMng *.1, !hung &ư 11 tVng :ưng (h>nh, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+-G2..8 l.2G2+128.*Gme 8'ai): 4i&hthu"+iaii9g'ai)+&$'
1.+ TrZn Ng;< T-Jn, BV, (hS
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh != 5j 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .288+,*112.e 8'ai): t$antanng$&211,9g'ai)+&$'
B^ #Fn N>Fi tr`ng th>~ sRn #an r‚V N
1+ TrZn Ng;< HEng, BV!, (S, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, (ưjng A^ 'En,
(ưjng t?i N((S 'tn )[
Số 12 ngu 18, đường Ngu"In <]& !Wnh, D+22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+-1,*.G l.21G+111,81me 8'ai): tanhungdh%29g'ai)+&$'
2+ TrZn Th+ Bi# Anh, BV, (hS
Tq' 1-, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,81+11G.28 l.2.*+1GG212me 8'ai): di'anhn)n9g'ai)+&$'
,+ Ch.# 'H D>ng, BV, (hS
Tq' 1, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+--218, l.2*8+2,1*,.me 8'ai): pha''"dungn)n9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n ThŠ< T>}n, BV, (hS
Dhối Liên &=, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+-.1.22e 8'ai): ngu"enthu&tuan9g'ai)+&$'
-+ Tr9*ng Th+ ThJnh Vinh, BV, (hS
Tq' 18A, 0x Nghi Liên, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+,81,*,e 8'ai): thanh%inhtu$ng9g'ai)+&$'
B^ #Fn N>Fi tr`ng th>~ sRn ng;tV _
1+ Ng>y[n ĐKnh Vinh, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ h;& %iên, 5inh %iên, (ưjng A^ 'En
Số 2, đường Ngu"In Vrnh L^&, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+2G.G.2e 8'ai): %inhngu"endinhdh%9g'ai)+&$'
2+ T. Th+ BKnh, BV, (hS
Tq' Ngw #hb&, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+-21182e 8'ai): tathi4inhdh%9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Bi# Đ9:ng, #BS, (S
Số .2, ngu -, đường #h‚ng #hb& Digu, D+(Rn (hành 1, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+-12,,2 l.2G-+8*8.21me 8'ai): ngu"endi'du$ngdh%9g'ai)+&$'
*+ )W 'inh HRi, BV, DS, ([ )F thiNt 4>, (ưjng #hMng thK nghiệ'
Dhối G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+,8,211e 8'ai): 'inhhaidh%9"ah$$+&$'
-+ H-Jng Th+ ',i, BV, AC& 5o (hb "
Tx Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .1181+8G2-.-e 8'ai): h$ang'aidh%9g'ai)+&$'
1+ Ng>y[n Th+ H`ng Thn#, BV, DS
Dhối 12, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+2*,,28e 8'ai): ngu"entha'dh%9g'ai)+&$'
G+ Ng>y[n Th+ Th,nh, BV, (hS
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh != 5j 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+8.1GG,e 8'ai): ngu"enthithanhn)n9g'ai)+&$'
B^ #Fn Bh>yjn nFng vJ ChIt triSn nFng thFnV y
1+ TrZn H\> ThKn, BV, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn, (ưjng A^ 'En
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh != 5j 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+2.22*1e 8'ai): thindh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ H9*ng Gi,ng, BV, DS
Tq' TuRn (ung, 0x Nghi <]&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
*.
<(: .212+--*22.e 8'ai): ngu"engiangdn9g'ai)+&$'
,+ TrZn @>An 'inh, BV, (hS
Số 1-, ngu 2, đường Ngu"In VQn (ai, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+*-**,2e 8'ai): tan'inhdh%9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ Ch9‚ng, BV, (hS
Số .2, ngu 22, đường (En (hXt (‚ng, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2*.1- l.21G+111G-2me 8'ai) : phu$ngn)n9g'ai)+&$'
-+ Ng>y[n CFng ThJnh, BV, (hS, (ưjng #hMng thK nghiệ'
Dhối -, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--8,* l.2.*+1-2,G2me 8'ai): ng&$ngthanh9"ah$$+&$'
1+ ThIi Th+ Ch9*ng ThR-, BV, DS
Số ,,, đường An Dư=ng Vư=ng, D+1*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+-212-8e 8'ai): tha$thaiphu$ng9g'ai)+&$'
G+ Ng>y[n Th+ Tijng, BV, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh != 5j 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .28*28.*1Ge 8'ai): tiengdh%9g'ai)+&$'
8+ TrZn Anh T>}n, BV, (S
#hường !Ha Na', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-8.,GG l.212+.-1,22m
2+ Ng>y[n Th+ Th>k Vinh, BV, (hS
Ngu 5ố G, đường Ngu"In (h> @inh Dhai, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+,-2-*2
Tm HJnh <hYnh t 0>Rn tr+V M
1+ TrZn Th+ Ti HRi, !N, !V VQn phMng, (Z tưjng
Số .,, ngC&h ,, ngu 1.1, đường Lê ViNt (huOt, 0q' 1,, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82.12,* l.2G2+--1G81me 8'ai): t$hai12G19g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n V"n ),n, (!, AW$ %ệ
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*-+.12-*-
,+ Ng>y[n ĐKnh )9*ng, (!, AW$ %ệ
Tq' 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+122--G
*+ Ng>y[n Th+ Th,nh NgAn, DS, #hJ tC&h phMng h;&
Tq' ,, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+82.18*
-+ Đang Th+ Ng;<, !N, #hJ tC&h phMng h;&
Tx Nghi (hCi, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+1.28,G
1+ TrZn H]> TrY, (!, D( điện nư‰&
Số 2, ngu 11, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+---81G
G+ Ng>y[n V"n Tr>ng, AW$ %ệ
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh != 5j 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .211+*G-,22
8+ ',i @>An Ng>yWn, !N, (S!V, (L LLSV
Tq' 18 Y #h$ng #hb, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .2*,+1G2GG2
*1
BH5A GINH HỌC

<iện th$?i: %LM/LMNNxy_
NQ' thành )Op: 1211
:uRn &hư=ng La$ đ^ng h?ng Aa, nQ' 1228
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,.
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV+(S+ C,- Tijn Tr>ng, <(: .2.,+**11*1
#hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV+(S+ H-Jng Vbnh Ch{, <(:
.21G+G.-GGG
#hq (ưjng dh$a: BV+(S+ Ng>y[n Anh DXng, <(: .2,*+-12-22
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(S+ Ng>y[n Anh DXng, <(: .2,*+-12-22
([ )F đà$ t?$: BV+(S+ Ng>y[n Anh DXng, <(: .28,+12222-
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+(hS+ TrZn H>yfn Tr,ng, <(: .1182+**288-
B^ #Fn Di tr>yfn t Vi sinh t Ch9*ng dhId giRng e.yV _
1+ H-Jng Vbnh Ch{, BV, (S, #hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, (ưjng A^ 'En
Dhối -, th> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .21G+G.-GGG
2+ Ng>y[n BI H-Jnh, BV, (hS
Dhối 12, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+11,.2*
,+ Ng>y[n Th+ ThR-, BV, (hS
Dhu (Op thS (ường !hKnh t> Nghệ An, đường :Wi (hư[ng Lxn Šng, D+_ên S=n, #+:à :u" (Op,
(#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-22121 l.212+88*2*1m
*+ Ng>y[n )W Ái Vbnh, BV, (hS
Dhối 1, th> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+,-8.1,G l.212+-*.-*1m
lđang đi N!S j nư‰& ng$àim
-+ TrZn H>yfn Tr,ng, BV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
Số .*, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1828 Œ.1182+**288-me 8'ai): tang+tanhu"endh%9g'ai)+&$'+%n
1+ Ch.# Th+ H9*ng, BV, (hS
Số 12, đường ,, dhối 12, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+1118G,e 8'ai): pha'hu$ngdh%9g'ai)+&$'
G+ TrZn Th+ GIi, BV, (hS
Số -., ngu A*, đường Ngu"In Aỉnh Dhiê', D+(Rn (iNn, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, Nghệ An
<(: .2,1+28.281e 8'ai): tanthigaidh%9g'ai)+&$'
B^ #Fn Ths< v\tV O
1+ Ch.# H`ng B,n, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số .2, ngu 18, đường Ngu"In <]& !Wnh, D+22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G.12 l.21-+**--*-me 8'ai): 4anphd2..19g'ai)+&$'
2+ Vq HJnh, BS, (S
Số .*, ngu 1A, đường Di' <yng, D+18, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8**2G2 l.28,+---*18m
,+ Ng>y[n Anh DXng, BV, (S, #hq (ưjng dh$a, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số .1, ngu *, đường :à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,*+-12-22e 8'ai): nadung&h89"ah$$+&$'
*+ )W Th+ Th>k HJ, BV, (S
Ngu A, đường Ngu"In So SC&h, D+(ung (iNn, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*,G2, l.2.*+G**2*1m
B^ #Fn 'Fi tr9:ngV N
1+ Ng>y[n ĐŠ< Din, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
*2
Tq' Luang Vinh, 0x Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+-G,G18e 8'ai): du&dienG89"ah$$+&$'
2+ ĐJ- Th+ 'inh ChA>, BV, (hS
Số .,, ngu 1G, D+_ên :$à, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82..G-2 l.212+*18G-,m
,+ H` Th+ Ch9*ng, BV, !N
Dhối ,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+81812.
*+ Đinh Th+ Bi# HR-, BV, (hS
Số 1*, đưMng 1A, th> tXn !Vu BiCt, hu"ện Lu€nh Lưu, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+81*21G
-+ Ng>y[n Th+ 'inh Ch9*ng, BV, (hS
Số ,1, đường Ngu"In ViNt TuRn, D+(Rn LR', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+81.2222 l.21G+1.G.88m
B^ #Fn Ginh rk H-I sinh ths< v\tV N
1+ Ng>y[n ĐKnh G,n, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số 1-, ngu 18, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,*1G1 l.282+,*2,-8m
2+ ',i V"n Ch>ng, BV, (hS
Dhu (Op thS tường (:#( Ngu"In :uệ, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--*,21e 8'ai): &hung'%9%inhuni+edu+%n
l<ang đi N!S j nư‰& ng$àim
,+ Ch,n @>An Thi>, BV, (S
Số .*, ngu 1, đường NgE VQn Sj, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+122,,1
*+ )W 0>,ng V9‚ng, BV, (hS
Số 11, đường :àn @t& (H, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+-G,G81
l<ang đi N!S j nư‰& ng$àim
-+ Ch.# Th+ Nh9 0>unh, BV, (hS
Số 22, đường Ngu"In (iNn (ài, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-8*8 l.21-+22G222me 8'ai): pha'nhu\u"nh9g'ai)+&$'
B^ #Fn Đ^ng v\tV y
1+ Ông Vbnh An, BV, (S, (ưjng A^ 'En
Số 1-, đường :$àng VQn (R', #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+22.*12
2+ C,- Tijn Tr>ng, BV, (S, (ưjng dh$a
BiC' đố& (ung tR' @Ei tường %à #hCt tiSn nEng thEn
(Z ,, D+1-, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-22*.2 l.2.,+**11*1me 8'ai): tung&t4i$9"ah$$+&$'
,+ Ng>y[n Ng;< H‚i, #BS, (S, NBp(
Số ,-, đường :$àng (h> L$an, D+8, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8---,1 l.21,+2G*,88me 8'ai): ng$&h$i%n9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ Gi,ng An, BV, (hS
Số *8, đường Ngu"In VQn (ai, D+2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1G,2 l.2.,+**1G11me 8'ai): ngu"engiangan9g'ai)+&$'
-+ TFn Th+ BY<h H-Ji, BV, (S
Số 1,, D+1,, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-1,G l.28,+1,2-GGm
1+ H-Jng Ng;< ThR-, BV, (S
<ường Ngu"In VQn !`, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.,+*8*222e 8'ai): ng$&tha$-*9"ah$$+&$'
G+ Ng>y[n Th+ Vit, BV, (hS
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2**+,8*G-1e 8'ai): ngu"en%iet.G.-9g'ai)+&$'
*,
8+ H-Jng Cˆ# Nh>ng, !V, (hS, (L LLSV, AK thư &hi 4^ h;& %iên, 5inh %iên
Số 1*, đường LF NhOt Luang, D+8, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,2-1222 l.2*-+,22228me 8'ai): nhungh&9%inhuni+edu+%n
2+ TrZn Th+ 1jn, !N, !S VQn phMng
Số .1, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn(huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,81+128121, l.212+1288-1me 8'ai): tan"endh%9g'ai)+&$'
**
BH5A TH“ D(C

<iện th$?i: %LM/LMNN_N$
NQ' thành )Op: 122*
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 2,
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(hS+ )W '.nh H`ng, <(: .21,+..8288
#hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV!+(S+ Ng>y[n Ng;< Vit, <(: .212+G*--1-
#hq (ưjng dh$a: #BS+(S+ H-Jng Th+ Ái Bh>W, <(: .2.2+818881
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ Ch,n Ginh, <(: .212+--2.G*
([ )F đà$ t?$: BV+(hS+ ChA> H`ng Thnng, <(: .212+2,22-8
AK thư )iên &hi đ$àn: (SBV+!N+ Ch.# Anh VX, <(: .,81+128121,
B^ #Fn ThS e|<V N
1+ TrZn Th+ Ng;< ),n, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số 2-A, đường Ngu"In Diệ', D+8, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+21-,82e 8'ai): tan)andh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n '.nh HEng, BV, (hS
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---*G8
,+ V"n ĐKnh C9:ng, BV, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+8,8212e 8'ai): 'anh&u$ng11-8.9g'ai)+&$'
*+ H-Jng Th+ Th9! BV, !N
Số .,, ngu ,, đường :y LuF L", D+1,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-11,- l.282+*-8-8,m
-+ Ng>y[n ĐKnh ThJnh, BV, !N
Số 82, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21,+.***,G
B^ #Fn Đifn UinhV O
1+ Ng>y[n 0>i< ĐRng, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Dhối 1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21,+.88-1-e 8'ai): \u$&dang+dh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n TrY )|<, BV, (hS
Tq' 12, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1-.1 l.212+*,-8--me 8'ai): ti)u&dh%9"ah$$+&$'+%n
,+ Ng>y[n Th+ )Ji, BV, (hS
Dhối ,, th> tXn TuRn An, hu"ện :ưng Ngu"ên, tỉnh :à (rnh
<(: .,8+,8-1,G2 l.212+22112Gme 8'ai): )ai,.*9g'ai)+&$'
*+ Vq V"n Đ"ng! BV, (hS
Dhối 11, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1G.2 l.28,+G88.,Gm
B^ #Fn CI< #Fn 8DngV L
1+ Ch,n Ginh, BV, (hS, (ưjng A^ 'En, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 22, ngu -1, đường Lê ViNt (huOt, 0q' TuRn :‚ng, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-G121- l.212+--2.G*me 8'ai): phan5inh+dh%9g'ai)+&$'
2+ TrZn ĐŠ< ThJnh, BV, (hS
Dhối 2, th> tXn Nghi TuRn, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+,82-21G l.2GG+G11818me 8'ai): tandu&thanhdh%9g'ai)+&$'
,+ Ch.# Anh VX, (SBV, !N, AK thư )iên &hi đ$àn
Số .1, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn(huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+128121, l.2*G+281288m
B^ #Fn Vq th>\t vJ ThS th,- e9•i n9•<V O
*-
1+ ChA> H`ng Thnng, BV, (hS, ([ )F đà$ t?$, (ưjng A^ 'En
Dhối 8, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1122 l.212+2,22-8me 8'ai): h$ngthangG19g'ai)+&$'
2+ D9*ng Tr;ng BKnh, BV, !N
<ường (Vn :ưng <?$, D+8, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+*18+**1e 8'ai): du$ng4inh•dh%9g'ai)+&$'
,+ Đinh Tijn Tr>ng, BV, (hS
(h> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+,821.-1
*+ Ng>y[n Th+ )-,n, (SBV, !N
Số 88, đường Lệ Ninh, #+LuCn Aàu, (#+ Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1222+2221-1e 8'ai): )$an5i)at9g'ai)+&$'
B^ #Fn )k r>\n vJ Ch9*ng dhId giRng e.yV N
1+ Đ\> BKnh H9*ng, BV!, (hS, (ưjng A^ 'En
Ngu 2, đường Ngu"In Dhu"Nn, D+#hb& (Rn, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2.81 l.21-+.-.-.8me 8'ai): 4inhhu$ngdh%9"ah$$+&$'
2+ Ng>y[n Ng;< Vit, BV!, (S, AK thư &hi 4^ &Cn 4^, #hq (ưjng dh$a
Dhối (Rn LR', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-181. l.212+G*--1-me 8'ai): ng$&%ietYdh%9"ah$$+&$'
,+ )W '.nh H`ng, BV!, (hS, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21,+..8288e 8'ai): 'anhh$ngdh%9g'ai)+&$'
*+ NgF Th+ Nh9 Th*, BV, !N
Số 22, đường #han :u" !hb, D+11, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+1111,8e 8'ai): nhuth$•dh%9"ah$$+&$'
-+ H-Jng Th+ Ái Bh>W, #BS, (S, #hq (ưjng dh$a
Dhối 1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.2+818881, 8'ai): h$angaidhue9g'ai)+&$'
B^ dh\n HJnh <hYnhV $
1+ Ng>y[n H]> HJ, !V, DS, (L LLSV
Số 2,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2*-1 l.282+8.218Gme 8'ai): hadh%inh9"ah$$+&$'
2+ Ng>y[n Th+ Bi# D>ng, !N, !V VQn phMng
Số ,, ngu 1G, đường A‚i (h> TuRn, D+2, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--*21, l.2.*-,G8-2me 8'ai): ntddung+dh%9g'ai)+&$'
*1
BH5A T5ÁN
<iện th$?i: %LM/LMNNL$y, 8'ai): ia&u)'ath9%inhuni+edu+%n
NQ' thành )Op: 12-2
:uRn &hư=ng La$ đ^ng h?ng „„„, nQ' 1228
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,G
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: #BS+(S+ Ng>y[n ThJnh 0>,ng, <(: .212+*8.222
#hq (ưjng dh$a: #BS+(S+ Ng>y[n V"n 0>Rng, <(: .212+*,-G,*
#hq (ưjng dh$a: BV+(S+ Bif> Ch9*ng Chi, <(: .2*2+1*-222
AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV!+(S+ Ng>y[n D>y BKnh, <(: .2.*+-8G8,8
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ Ch.# @>An Ch>ng, <(: .212+*2..11
([ )F đà$ t?$: BV+(S+ Bif> Ch9*ng Chi, <(: .2*2+1*-222
AK thư )iên &hi đ$àn: (SBV+(hS+ Ng>y[n TrZn Th>\n, <(: .2,1+.11112
B^ #Fn GiRi tY<hV M
1+ Đinh H>y H-Jng, #BS, (S, (ưjng A^ 'En
Số .2612, ngu 12, đường LF (U (;ng, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-222 l.21,+.-G.88m
2+ Bif> Ch9*ng Chi, BV, (S, #hq (ưjng dh$a
Dhối 2, #+Af& :yng, (T+:yng Lrnh, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+22112G8 l.2*2+1*-222me 8'ai): &hidh%9g'ai)+&$'
,+ T. Bhn< C9, #BS, (S
Số ,*, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--8.G l.282+8--8.Gme 8'ai): tadha&&ut$an9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ T-Jn, BV, (hS
Dhu (Op thS (ường <:S# Vinh, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--**,, l.28,+--**,,m
-+ TrZn ĐŠ< ThJnh, BV, (hS
Số .1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--8** l.28,+8--8**me 8'ai): tdu&thanh9g'ai)+&$'
1+ Ng>y[n V"n ĐŠ<, BV, (S, !ố %Xn h;& tOp
Tx (iên <ign, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+,82-12. l.21-+1881*2me 8'ai): ngu"en%andu&dh%9g'ai)+&$'
G+ Ng>y[n H>y ChiW>, BV, (S
#hường :ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82.*-,* l.21-+2,G*-*me 8'ai): nghu"&hieu9g'ai)+&$'
8+ VX Th+ H`ng Th,nh, BV, (S
Số 2-, đường #han A^i !hRu, #+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-2.1- l.21-1.2218me 8'ai): %u•h$ng•thanh9"ah$$+&$'
B^ #Fn Đ.i siV _
1+ Ng>y[n Th+ H`ng )-,n, BV!, (S, (ưjng A^ 'En
Số 11, đường TuRn (huc, D+@o (hành, #+<Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,81+18G212 l.212+22282*me 8'ai): h$ng)$ann&59"ah$$+&$'
2+ )W 0>i< HIn, #BS, (S, NBp(
Số *2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1211 l.28,+11.**2m
,+ Ng>y[n ThJnh 0>,ng, #BS, (S, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
Số 1**, đường Ngu"In (xi, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1G28 l.212+*8.222me 8'ai): nt\uang1**9"ah$$+&$'
*+ ĐJ- Th+ Th,nh HJ, BV, (S
Số .1, ngu 1, đường #h‚ng #hb& Digu, D+(Rn (hành, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,.*G2 l.282+1*.2.8me 8'ai): thahanh9"ah$$+&$'
-+ Ng>y[n 0>i< Th*, BV, (hS
Số 1., đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
*G
<(: .,8+,8--8G1 l.2.,+*,,122m
1+ Thif> ĐKnh Ch-ng, BV, (hS
<(: .282+1-181*
G+ Ng>y[n Th+ Ng;< Did, BV, (hS
Số G2, đường (Vn Luang Diệu, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*8.1* l.2.*+212**8me 8'ai): ng$&diepdh%9 "ah$$+&$'
B^ #Fn @I< s>}t thing UW vJ T-In Šng e|ngV y
1+ Ng>y[n Th+ Thj, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số 2-, đường (Vn :ưng Như[ng, D+1,, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-12222 l.211+-*-2**me 8'ai): nhanhthe9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n V"n 0>Rng, #BS, (S, #hq (ưjng dh$a
Số 12, đường (à LRn, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G*21 l.212+*,-G,*me 8'ai): n%\uang9h$t'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Th+ Th,nh Hifn, BV, (hS
Dhối G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1G818 l.21*+,*-GG2me 8'ai): hien'ath9"ah$$+&$'
*+ TrZn Anh Nghb,, BV, (hS
Số 12, đường (Rn _ên, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,-,,2 l.2.*+*.2,-2me 8'ai): tananhnghiadh%9 "ah$$+&$'
-+ Vq Th+ H`ng VAn, BV, (hS
#+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--,,2 l.21-+18,G88m
1+ Ng>y[n Th,nh Di>, BV, (hS
Số ,2, đường NgE (K :$à, D2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: l.281+*2*,1,me 8'ai): dieungu"en2..89g'ai)+&$'
G+ )W V"n ThJnh, BV, (S
#hường :ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--81,- l.2G2+--1G8Gme 8'ai): )%thanh%inh9 "ah$$+&$'
8+ D9*ng @>An GiId, BV, (hS
Tq' <]& (h;, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-8,22 l.2G-+G22112me 8'ai): d0giap9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n TrZn Th>\n, (SBV, (hS, AK thư )iên &hi đ$àn
Số 21A, ngu ,, đường <à$ (Xn, #+!Ha Na', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,1+.11112e 8'ai): tanthuandh%9g'ai)+&$'
B^ #Fn HKnh h;<V N
1+ Ng>y[n D>y BKnh, BV!, (S, (ưjng A^ 'En
Số *1, đường <ố& (hiNt, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1*,81 l.2.*+-8G8,8me 8'ai): nd4inhdh%9g'ai)+&$'
2+Ng>y[n H]> 0>,ng, #BS, (S
Số 1.1, đường NgE (hh NhO', #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.1. l.21-+8G22--m
,+ Ng>y[n H]> 0>,ng, BV, (hS
Số .*, ngu 1,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1828 l.212+-22122, .2,2+-88-**me 8'ai): \uangdh%9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Ng;< BY<h, BV, (hS
Số .,, ngu 1,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1222 l.21,+-*G28,me 8'ai): nn4i&hGG9g'ai)+&$'
-+ Đinh Th,nh Gi,ng, BV, !N
Số .8, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.2G l .28*+-*-188me 8'ai): thanhgiang*Ga9g'ai)+&$'
B^ #Fn Ch9*ng dhId giRng e.y T-InV x
1+ Ch.# @>An Ch>ng, BV, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn, (ưjng A^ 'En
Số .,, ngu 1,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1222 l.212+*2..11me 8'ai): pha'0uan&hungGG9"ah$$+&$'
*8
2+ Ch> Tr;ng Th,nh, BV!, (S
Số .1, ngu 2, đường Ngu"In VQn !`, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,2111 l.2GG+111--,me 8'ai): thanh&hu12-19g'ai)+&$'
,+ Tr9*ng Th+ D>ng, BV, (hS
Số ,., ngu 1*, đường #han <Qng Lưu, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+--.188 l.21-+G2,G8.m
*+ ThIi Th+ H`ng ),#, BV!, (hS
Số 21, ngu 2, đường (Vn NhOt DuOt, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,1*GG l.212+--,2.8m
-+ Ng>y[n Th+ 'H Hƒng, BV, (hS
Số *2, đường NgE (K :$à, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+---82G l.28,+122G,.me 8'ai): ngu"en'"hang,..89g'ai)+&$'
1+ Ng>y[n Chijn Thnng, BV, (hS
Số .-, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1-81 l.282+G,G2GGme 8'ai): n&thang2..29g'ai)+&$'
B^ dh\n HJnh <hYnhV $
1+ V9*ng Th+ H`ng, !N, !V VQn phMng
Số 1, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-12-. l.2GG+1-*122me 8'ai): %u$ngh$ng-89"ah$$+&$'
2+ Đang Th+ BY<h H.nh, !N, (L LLSV
Số 2,, ngu -, đường !a$ AC LuCt, D+12, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+881.1121 l.2*1+2*.-G1me 8'ai): hanhgia&dh%9"ah$$+&$'
*2
BH5A VŽT )p
<iện th$?i: %LM/LMNN___, 8'ai): dh$a)"-.na'9g'ai)+&$'
NQ' thành )Op: 1211
:uRn &hư=ng La$ đ^ng h?ng Aa, nQ' 1222
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 2.
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: BV!+(S+ Đ-Jn H-Ji G*n, <(: .2.*+1GG2*8
#hq (ưjng dh$a: #BS+(S+ Ch.# Th+ Ch{, <(: .282+8,-*1*
#hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV+(S+ Ng>y[n H>y Bƒng,
<(: .2*8+2-GG82
([ )F đà$ t?$: BV+(hS+ Đ-Jn Thj NgF Vinh, <(: .2G2+2--G-,
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV!+(S+ Ng>y[n V"n Ch{, <(: .12*1+G228*8
AK thư )iên &hi đ$àn: !V+(hS+ )W Th+ H`ng Ch9*ng, <(: .28,+G--2-,
B^ #Fn V\t rk Q.i <9*ngV O l:uRn &hư=ng La$ đ^ng h?ng Aa, nQ' 2..*m
1+ Ng>y[n V"n Ch{, BV!, (S, (ưjng A^ 'En, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 11, ngu 2,, đường (uệ (rnh, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .12*1+G228*8e 8'ai): %phu%nu9"ah$$+&$'
2+ Tr+nh Ng;< H-Jng, BV, (hS
Dhối 1, th> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,2+,218.,2 l.2,1+122G22me 8'ai):ng$&h$ang&h1.9"ah$$+&$'
lđang đi N!S j nư‰& ng$àim
,+ Đ‘ Th,nh Th>u, BV, (hS
Số GA, ngu 2G, đường :y So Dư=ng, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21,+,--118e 8'ai): &hip"eu2..89g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n ThJnh CFng, BV!, (S
Số .2, đường (? Luang AHu, D+8, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G1,G l.2.,+*-112,me 8'ai): nhatan&$ng9g'ai)+&$'
B^ #Fn 0>,ng h;< t 0>,ng dhmV O
1+ Ng>y[n H>y Bƒng, BV, (S, #hq (ưjng dh$a, #hq AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, AK thư &hi 4^ &Cn 4^,
(ưjng A^ 'En
Số .,, đường )iên thEn 2, 0q' @‹u <=n, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---22, l.2*8+2-GG82me 8'ai): 4ang%inhuni9g'ai)+&$', ngu"en9iipan+edu+p)
2+ Đ-Jn H-Ji G*n, BV!, (S, (ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
Số .8, đường Vu (h> SCu, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2..** l.2.*+1GG2*8me 8'ai): 5$ndh9"ah$$+&$'
,+ Đ-Jn Thj NgF Vinh, BV, (hS, ([ )F đà$ t?$
Số -,, đường Vu (h> SCu, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*111* l.2G2+2--G-,me 8'ai): d$an%inhdh%9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ Th>~, !N, !V VQn phMng
Dhối *, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1112.** l.11G+**G228Gme 8'ai): ngu"enthithu"d%9g'ai)+&$'
B^ #Fn V\t rk rk th>yjtV O
1+ Ch> V"n ),nh, BV, (S, (ưjng A^ 'En
Số 1,1, nhà A1, &hung &ư Na' Ngu"In So SC&h, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.-,. l.28,+2,-2-,me 8'ai): &hu%an)anh9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Tijn DXng, BV, (hS
Số .2, h†' ,, ngu 2, đường NgE (K :$à, D+-, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2,1. l.212+22,11-me 8'ai): tiendunguni%inh9g'ai)+&$'
,+ BEi ĐKnh Th>\n, BV, (hS
#hường <Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-,222 l.212+-1..8-m đang đi N!S j nư‰& ng$ài
*+ )W Th+ H`ng Ch9*ng, !V, (hS, (L LLSV, AK thư &hi 4^ :V, SV, AK thư )iên &hi đ$àn
-.
Số *2, ngu *, đường NgE <]& DN, #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+G--2-,e 8'ai): hphu$ng)uatdh%9g'ai)+&$'
B^ #Fn V\t rk BH th>\tV O
1+ ',i V"n )9>, BV, (S, (ưjng A^ 'En
Số 88, đường (Vn (Xn, 0q' 12, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-G2-* l.28,+*,.G82me 8'ai): 'ai)uudh%9g'ai)+&$'
2+ TrZn 'inh N,#, BV, DS
Tx :ưng !hKnh, hu"ện :ưng Ngu"ên, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*1,.* l.2.,+*888-8m
,+ )9> V"n Ch{<, BV, (hS
Dhối 1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2G*-2 l.2G1+*-2+82.m
*+ Đ‘ ',i Tr,ng! BV, (hS
#hường (ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--8-*. l.21-+2,2218me 8'ai): d$'aitang9g'ai)+&$'
(đang đi NCS ở nước ngoài)
B^ #Fn Ch9*ng dhId giRng e.yV O
1+ Ch.# Th+ Ch{, #BS, (S, #hq (ưjng dh$a, (ưjng A^ 'En
Dhối -, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8---82 l.282+8,-*1*me 8'ai): phudh%inh9g'ai)+&$'
2+ HJ V"n HEng, #BS, (S
<ường Lê L[i, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-18,- l.21,+2G,121me 8'ai): ha%anhung229"ah$$+&$'+%n
,+ Ng>y[n Th+ Nh+, BV, (S
Số .8, ngu 2, đường VQn (hCnh, D+1., #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1**-1 l.28,+-1**-1me 8'ai): h$ngnhi1.G19g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n ĐKnh Th9•<, #BS, (S
Dhối -, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8---82 l.212+-11-81m
-1
BH5A @Â1 D”NG

<iện th$?i: %LM/LNN$Oy_
NQ' thành )Op: 2..2 ldh$a !Eng nghệm, dh$a TR" dUng nQ' 2.1.
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,.

)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n ChT nhi# Uh-,V
(ưjng dh$a, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn: #BS+(S+ VX Ng;< GI>, <(: .2.,+*,22,,
#hq (ưjng dh$a: BV+(hS+ ThIi ĐŠ< BiWn! <(: .212+1*8,*2
#hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ &Cn 4^: BV+(hS+ TrZn Ng;< )-ng! <(: .282+2.2.--
#hq (ưjng dh$a: BV+(hS+ Ng>y[n Th,nh H9ng, <(: .212+*8.2*G
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ Ch.# H`ng G*n, <(: .28,+-1G228
([ )F đà$ t?$ hệ !L: BV+(hS+ Ng>y[n H]> C9:ng, <(: .21-+182*11
([ )F đà$ t?$ hệ dhEng !L: BV+(hS+ Ng>y[n Th,nh H9ng, <(: .212+*8.2*G
AK thư )iên &hi đ$àn: BV+DS+ Ng>y[n D>y D>ˆn, <(: .28-+1*221,, .21-+1.8,28
B^ #Fn C* s? …Ay esngV x
1+ Ch.# H`ng G*n, BV, (hS, (ưjng A^ 'En, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Nhà A*, tVng -, !hung &ư :ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-*2-1 l.28,+-1G228me 8'ai): pha'h$ng5$n12GG9g'ai)+&$'
2+ VX Ng;< GI>, #BS, (S, (ưjng dh$a, <Wng uc %iên, AK thư <Wng 4^ 4^ phOn
BiC' đố& (ung tR' (ư %Xn thiNt dN %à !hu"Sn gia$ &Eng nghệ
Số 2.2, đường (Vn #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.,+*,22,,e 8'ai): 5au%n.*9"ah$$+&$', 5au%n9%inhuni+edu+%n
,+ Ng>y[n Th+ Bif> Vinh, BV, D(S
Tq' @Ou LR', 0x :ưng )^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+-*.,2,e 8'ai): thanh%inh449g'ai)+&$', dieu%inh2G9"ah$$+&$'+%n
*+ Ng>y[n Tijn H`ng, BV, DS
Tx :ưng (ung, hu"ện :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .28G+1*2222e 8'ai): tienh$ng+dh%9g'ai)+&$'
-+ Ng>y[n V"n H-I, BV, DS
Tx <yng VQn, hu"ện (hanh !hư=ng, tỉnh Nghệ An
<(: .2G-+221,22e 8'ai): %anh$a1G-9g'ai)+&$'
1+ Ng>y[n Th+ Di> Th>u, BV, DS
Số -2, đường (Vn Luang Diệu, D+1*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+-,2--*, .21G+*,2882e 8'ai): dieuthu".,9g'ai)+&$'

B^ #Fn C* Bjt <}>V N
1+ Ng>y[n Tr;ng HJ! BV, (hS, (ưjng A^ 'En
<(: .2.2+12G218e 8'ai): t$ngha9%inhuni+edu+%n
2+ Ch.# Th+ Hifn )9*ng, BV, (hS
Số .G, D+1., #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+28,2.2e 8'ai): hien)u$ng822...9"ah$$+&$'
,+ Ch,n H>y Thin, BV, DS
Tq' 2,, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.,+2.8188e 8'ai): e)'td&a9"ah$$+&$'
*+ Ng>y[n H]> C9:ng, BV, (hS
Dhối _ên :$à, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+182*11e 8'ai): huu&u$ng,129g'ai)+&$'
-+ Ng>y[n V"n 0>,ng, BV, DS
Số 81, Dhu tOp thS TK nghiệp ,, D+2, #+!Ha Na', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G-+,,1222e 8'ai): ngu"en%an\uang2*.*8*9g'ai)+&$'
B^ #Fn Bjt <}> CFng trKnhV &%
1+ )W Th,nh HRi, BV, (hS, (ưjng A^ 'En, AK thư &hi 4^ 5inh %iên
Số .*, ngu 221, đường (Vn #hb, D+1., #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+8,G8,1 l.212+2*82*8me 8'ai): haidh%inh9g'ai)+&$'e hat)t9%inhuni+edu+%n
-2
2+ ThIi ĐŠ< BiWn, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a
Số 18, đường :y AC Diện, #+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+1*8,*2e 8'ai): thaidu&dien9g'ai)+&$', dientd9%inhuni+edu+%n
,+ TrZn Ng;< )-ng, BV, (hS, #hq (ưjng dh$a, AK thư &hi 4^ &Cn 4^
Số *8A, đường !a$ TuRn DJ&, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+2.2.--e 8'ai): )$ngtn9%inhuni+edu+%n
*+ Ng>y[n Th,nh H9ng, BV, (hS
Số 11, đường Ngu"In AiSu, D+(ung :$à, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+*8.2*Ge 8'ai): hungngu"enG,0d9"ah$$+&$'
-+ H` Vijt Ch9*ng, BV, (hS
#hường :ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-21G1G l.2G8+218882me 8'ai): %iet&hu$ngdh%9g'ai)+&$'
1+ Ch.# ThIi H-Jn, (SBV, (hS
Số .8, đường #han <Qng Lưu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2*112 l.2,2+21*818me 8'ai): pth+the4a5i&9g'ai)+&$'
G+ TrZn Vijt )inh, (SBV, DS
D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+*.-22Ge 8'ai): %iet)inh+dh%9g'ai)+&$'
8+ Ch,n V"n Ch{<, (SBV, DS
Dhối 1,, phường (ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+811112e 8'ai): phu&p$dh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ 0>unh, (SBV, DS
Dhối ,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1182+8-22.1e 8'ai): ngu"e\u"nh*8D19g'ai)+&$'
1.+ Ng>y[n V"n T>}n, (SBV, DS
Số 11, ngu ,!, đường #h$ng <>nh !Wng, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+8G2211e 8'ai): ngu"en%antuan.8.,9g'ai)+&$'
B^ #Fn Thi <Fng …Ay esngV _
1+ Ng>y[n Tr>ng H-J, BV, (hS, (ưjng A^ 'En
Số 1.*, đường Ngu"In VQn (ai, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G1+-11G82e 8'ai): tungh$a&n9"ah$$+&$'
2+ Ng>y[n ĐŠ< @>An, BV, DS
#hường Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+*81181e 8'ai): 0uand$ngdu$ng9g'ai)+&$'
,+ VX @>An HEng, BV, DS
Dhu (Op thS !Eng t" 1, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+,1211Ge 8'ai): %uhung&n9"ah$$+&$'
*+ Ng>y[n D>y D>ˆn, BV, DS, AK thư )iên &hi đ$àn
Tq' 1*, 0x Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+1*221,, .21-+1.8,28e 8'ai): du"duan%inhuni+9g'ai)+&$'
-+ Ch,n V"n )-ng, (SBV, DS
Dhu tOp thS !Eng t" 1, D+1,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G1+.12288e 8'ai): phan)$ng0d9g'ai)+&$'
1+ Ch,n HRi Tr9:ng, (SBV, (hS
Số 2,.1, ($à nhà DVu dhK Nghệ An, #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1228+-2-888e 8'ai): haitu$ng128-9"ah$$+&$'
G+ TrZn @>An Vinh, (SBV, DS
Dhối 11, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*8+1,2,21e 8'ai): %inh0d12829g'ai)+&$'
B^ dh\n hJnh <hYnhV $
1+ Ng>y[n Th+ Th> HJ, (hS, !V VQn phMng
Số 12, đường :àn @t& (H, D+12, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1*1Ge 8'ai): ngu"enthithuhadh%9g'ai)+&$'
2+ Đang Ng;< DXng, !V, !N, (L LLSV
Số **, đường #han :u" !hb, D+11, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ Ane <(: .28,+*,-G88
-,
TRƯỜNG '•' N5N TH”C H4NH
<iện th$?i: %LM/LNNxLML
NQ' thành )Op: 2..2
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,,
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n GiI# hi> tr9:ngV
:iệu tưjng, AK thư &hi 4^, sc %iên A!: <Wng 4^ tường: BV+(S+ Ng>y[n Ng;< Hifn, <(:
.21,+-28G21e 8'ai): hienniŒi9"ah$$+&$'
#hq :iệu tưjng: BV+!N+ Ng>y[n Th+ BY<h )W, <(: .2*8+.,-1*2e 8'ai): 4i&h)e12G29g'ai)+&$'
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOnV BV+!N+ HJ Th+ T>yjt Nh>ng, <(: .212+,1,122
AK thư &hi đ$àn: BV+!N+ TrZn Th+ Th,nh @>An, <(: .21*+1*28*8
Tm NhJ tr–V x
1+ TrZn Th+ Th,nh D>ng, BV, !N, (Z tưjng
Số .-, ngu -, đường #h?' Ng;& (h?&h, D+(Rn LR', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+181.82
2+ Ng>y[n Th+ 'H )inh, BV, !N
Dhối 1A, th> tXn Ngh•n, hu"ện !an L^&, tỉnh :à (rnh
<(: .2G,+-8-,,.
,+ TrZn Th+ Ái )inh, BV, !N
Dhối (Rn Diện, #+Nghi :$à, (T+!Ha LM, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+11.121
*+ Tr9*ng Th+ HiWn, BV, !N
Dhối G, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*8+,.122G
-+ TrZn Th+ VAn Anh, BV, !N
Số 11*, đường Ngu"In So SC&h, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
1+ Ng>y[n Th+ H9:ng, BV, !N
Số -1, đường :u€nh (hb& DhCng, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+12.128
Tm '€> giI- 8—V _
1+ Đ‘ Th+ @>An, BV, !N, (Z tưjng
Số **, đường #hư[ng :$àng, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+-1***1
2+ Ch.# Th+ Ng>yt 'inh, BV, !N
Số .8, đường #h$ng <>nh !Wng, D+2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.1+2.18*8
,+ HJ Th+ 0>unh NgAn, BV, !N
Số .,, đường Ngu"In Diệ', D+8, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G1+,..818
*+ Vq Th+ D>yWn, BV, !N
Số .,, đường (>nh :$ài <]&, D+(Rn Luang, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*2821 l.2GG+**.G*,m
-+ Ng>y[n Th+ B—, BV, !N
Tq' 2., 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G1+.2,+22G
1+ Ng>y[n Đn< 0>unh Ng,, BV, !N
Số 1-, đường Ngu"In (iNn (ài, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*8+-G1222
G+ Ng>y[n Th+ H-J, BV, !N
Dhối 12, #+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+1G-,12
Tm '€> giI- nh˜ vJ r•nV _
1+ D9*ng Th+ Ng,, BV, !N, (Z tưjng
-*
Số .8, ngu ,2, đường :à :u" (Op, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1*2. l.28*+1222.Gm
2+ HJ Th+ T>yjt Nh>ng, BV, !N, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Tq' 11, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+,1,122
,+ Đinh Th+ Hƒng, BV, !N
Số 18A, h†' 2, ngu 1., đường :u€nh (hb& DhCng, D+12, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G-+1*.2*2
*+ TrZn Th+ Th,nh @>An, BV, !N, AK thư &hi đ$àn
#hMng 1., nhà A,, phường Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-11G-2 l.21*+1*28*8m
-+ Tr9*ng Th+ 0>unh Tr,ng, BV, !N
#hường ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .11-G+8222*G
1+ Ch> Th+ T*, BV, !N
Tq' ,, 0x :$a (hành, hu"ện _ên (hành, tỉnh Nghệ An
<(: .1112+.*G2.8
G+ Đang Th+ Th> H-Ji, BV, !N
Tq' 2, #h$ng DhCnh, 0x :ưng :$à, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+*8.11*
HJnh <hYnhV O
1+ Ng>y[n Th+ Th> Hifn, DN t$Cn, !ND(
Số G1, đường Ngu"In Diệ', #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,1122 l.28,+-28*88me 8'ai): hien+'ndh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ Th> H9*ng, (hk \uo, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .11--+2.2218e 8'ai): hu$ng+'ndh%9g'ai)+&$'
,+ Ch.# 0>unh Ng,, DN t$Cn, (!D(
Số .*, ngu 1*, đường Ngu"In <]& !Wnh, D+22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,81G2 l.2*,+122+.11me 8'ai): \u"nhnga+.2.*819g'ai)+&$'
*+ Đinh Th+ D>ng, D(V, (!
Tx (hanh LR', hu"ện (hanh !hư=ng, tỉnh Nghệ An
<(: .1128+.G8-G8
Tm <F n>FiV N
1+ H-Jng Th+ VAn Anh, (! Qn uống, (Z tưjng
Dhối 2Y #hường !Ha Na'Y (# Vinh
<(: .2GG+2-2-2G
2+ TrZn Th+ 'inh, (! Qn uống
Dhối 8, #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+-1-,,*
,+ Ng>y[n Th+ )iWn, (! Qn uống
<^i 1., 0q' -A, 0x !Ct VQn, hu"ện (hanh !hư=ng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .112G+2G,-.1
*+ Ng>y[n Th+ Ng;< T>yjt, (!
Dhối 12, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+,*-1,*
-+ BEi Th+ 'iWn, S!
Dhối 1, #+<]& (huOn, (T+:yng Lrnh, tỉnh :à (rnh
<(: .281+22.,..
Tm 8R- vV $
1+ Ng>y[n 0>,ng Ng,
Số .G, ngu 2, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .11G,+,-22-1
2+ Ng>y[n Bi# T™, (!
--
#hường :ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+1,12G1
-1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CHš THÔNG CHU1›N
<iện th$?i: %LM/LMNN_$O, ia0: %LM/LNN&x%L
NQ' thành )Op: 1211
:uRn &hư=ng La$ đ^ng h?ng Aa, nQ' 2..1
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 11
)Pnh Q.- ĐRng! Q-Jn thS! B,n GiI# hi> tr9:ngV
#hq :iệu tưjng phJ tC&h tường, #hq AK thư &hi 4^: BV!+(S+ Ng>y[n V"n Th>\n, <(:
.21,+-22281
#hq :iệu tưjng, AK thư &hi 4^: BV!+(S+ )W @>An G*n, <(: .212+2,-,*,
#hq :iệu tưjng: BV!+(hS+ Ng>y[n H>y BKnh, <(: .2.*+222.11
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV+(hS+ Ng>y[n NhAn Ái, <(: .21,+,2..28
(hư dF :^i đyng: BV+(hS+ Ng>y[n Ánh D9*ng, <(: .282+1-.8*8
AK thư <$àn tường: BV+(hS+ Ng>y[n TrZn )A#, <(: .282+1121*1
Tm T-In t TinV &M
1+ T™ ĐŠ< ThR-, BV!, (hS, (Z tưjng
Số 1-, ngu 1, đường Lư=ng (hN Vinh, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G282 l.2.*+2,2222m
2+ ',i V"n T9, BV!, (S,
sc %iên Aan !hXp hành <Wng uc, #hq :iệu tưjng (ường <?i h;& Vinh
Số .-, ngu 18, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,111. l.212+12,8,*m
,+ Ng>y[n V"n Th>\n, BV!, (S, #hq :iệu tưjng phJ tC&h tường, #hq AK thư &hi 4^
Số .1, ngu 2., đường Ngu"In <]& !Wnh, D+22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*8,,2 l.21,+-22281me 8'ai): thuanhieunhan9"ah$$+&$'
*+ )W @>An G*n, BV!,(S, #hq :iệu tưjng, AK thư &hi 4^
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1.,* l.212+2,-,*,m
-+ Ng>y[n NhAn Ái, BiC$ %iên, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Dhối 1-, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.G., l.21,+,2..28m
1+ Ng>y[n Th+ VX Anh, BV, !N
Dhối (Rn :$à, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-G-G1G l.2.*+2-2*1,m
G+ Ng>y[n Ánh D9*ng, BiC$ %iên, (hS
Dhối 1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-22228 l.282+1-.8*8me 8'ai): ngu"enanhdu$ng,.9"ah$$+&$'
8+ Ch,n @>An H-Ji, BiC$ %iên, (hSA
Ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<( .,8+1-22G12 l.212+222...m
2+ )W BhInh H9ng, BiC$ %iên, (hS
Dhối 11, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+12,...e 8'ai): )edhanhhungdh%9g'ai)+&$'
1.+ Ng>y[n ĐŠ< T-Jn, BiC$ %iên, !N
Số .8, ngu 2, đường <tng Ngu"In !ẩn, D+#hb& L^&, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+81.2-2- l.28,+*2.-18me 8'ai): ngu"endu&t$andh%9g'ai)+&$'
11+ Ng>y[n Th+ 0>unh @>An, BiC$ %iên, (hS
Số .1, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1-12 l.282+1-.8G.m
12+ Ch,n @>An V;ng, BiC$ %iên, !N
Số ,-, đường NgE (hh NhO', #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G*+11.-1G
1,+ Ng>y[n Th+ ĐŠ< Hifn, BiC$ %iên, (hS
Số ,8, đường #han !hRu (inh, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+,8,.G.e 8'ai): du&hien8-8-9"ah$$+&$'
-G
1*+ )W '.nh )inh, BiC$ %iên, (hS
Tq' 1, 0x Nghi Liên, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+-.*GGGe 8'ai): )e'anh)inhdh%9g'ai)+&$'
1-+ Ch,n Vit Bn<! BiC$ %iên, (hS
Dhối 11, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+8,G---e 8'ai): %iet4a&Yna9"ah$$+&$'
11+ Ng>y[n TrZn )A#, BiC$ %iên, (hS, AK thư <$àn tường
Số 11, ngu 81, đường Ngu"In Sinh Sf&, #+!Ha Na', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+1121*1e 8'ai): tan)a'+dh%9g'ai)+&$'
1G+ Ng>y[n CFng Ch>ˆn, BiC$ %iên, (hS
Dhối ,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+G2.,82e 8'ai): ngu"en&$ng&huan12829g'ai)+&$'
18+ Ng>y[n Th>~ Chi, BiC$ %iên, (hS
Dhối ,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G1+,*G21G
Tm V\t rk t CFng ngh t GiI- e|< thS <h}t t 0>i< dhœng vJ An ninhV &&
1+ TrZn '.nh HEng, BV!, (S, (Z tưjng
Số *2, đường NgE (K :$à, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---82G l.212+22G2,Gme 8'ai): hungt't&9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n H>y BKnh, BV!, (hS, #hq :iệu tưjng
Số 18, đường Ngu"In Du, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-11., l.2.*+222.11m
,+ TrZn '.nh C9:ng, BiC$ %iên, (hS
Số .,, đường NgE (K :$à, D+2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G,+82G8,,
*+ H` ĐŠ< H.nh, BiC$ %iên, !N
Số .G, ngu GG, đường <Ou _ên, D+1-, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+221221e 8'ai): h$tan%an&hi9g'ai)+&$'
-+ H-Jng ĐKnh Tijn, BiC$ %iên, (hS
Số 21, ngu -, đường Ngư :Wi, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,8-2G l.28,+8,8-2Gm
1+ ThIi ĐKnh Tr>ng, BiC$ %iên, (hS
!hung &ư Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-18,.8 l.212+22-G22m
G+ )W ĐŠ< Gz>, BiC$ %iên, (hS
<(: .2G-+,122,.
8+ H-Jng Th+ )iWn, BiC$ %iên, (hS
Số G.-, nhà !2, &hung &ư <^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+*-2222
2+ BEi Th+ Th> Hifn, BiC$ %iên, !N
Số 12A, đường Ngu"In <]& <?t, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1188+G2,-.-
1.+ Ch.# V"n Ch-ng, BiC$ %iên, (hS
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+-82222
11+ Ch.# ĐKnh Thi, BiC$ %iên, !N
Số 12A, đường Ngu"In <]& <?t, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+2G-,1.e 8'ai): dinhthi9g'ai)+&$'
Tm H-I t Ginh t Đ+,V &L
1+ H-Jng Th+ Th>k H9*ng, BV!, (hS, (Z tưjng
Số ,2, đường #han !Eng (K&h, D+(ung <>nh, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,82*, l.21-+228G--m
2+ )9*ng V"n T9:ng, BiC$ %iên, (hS
Số 1G, ngu 1-, đường Ngu"In (h> @inh Dhai, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-821G8 l.2*8+GG11GGm
-8
,+ H-Jng Th+ 'inh Thnng, BiC$ %iên, (hS
Dhối 1,, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+2-.*22
*+ Ng>y[n Th+ H-,, BiC$ %iên, (hS
Số .G, ngu 18, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+11G8G2
-+ )W Th+ ',i, BiC$ %iên, !N
Ngu 2*, đường A‚i :u" AK&h, 0q' 11, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2-1,1 l.212+*,-888m
1+ Ng>y[n Th+ VAn, BiC$ %iên, !N
Số *1, ngu ,8, đường :y So Dư=ng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1822.
G+ Ng>y[n Bi# T>yjn, BiC$ %iên, (hS
Số ,-, ngu 18, đường #han :u" ƒ&h, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--,82
8+ Ch,n Th+ Ch9*ng ThR-, BiC$ %iên, (hS
Số .G, đường Ngu"In Diệ', D+2, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,**G1e 8'ai): phu$ngtha$d&dh%9g'ai)+&$'
2+ TrZn Th+ Th> D>ng, BiC$ %iên, !N
Số 1., ngC&h *2, ngu *8, đường (En (hXt (‚ng, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*11G2 l.211+1,*,11me 8'ai): tanthudung1.118,9g'ai)+&$'
1.+ 0>I<h V"n )-ng, BiC$ %iên, (hS
Số 1*, D+12, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+-,1-8,e 8'ai): %an)$ng\ua&h9g'ai)+&$'
11+ H-Jng Th+ 0>unh Nh9, BiC$ %iên, (hS
Số .-, ngu 2, đường NgE VQn (C', #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+G,G1.8e 8'ai): h\u"nhnhu9g'ai)+&$'
12+ Ng>y[n Th+ )9*ng Thin, BiC$ %iên, (hS
Dhối 1, th> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .1188+2.11.*e 8'ai): )u$ngthienn9g'ai)+&$'
1,+ H` Th+ H9*ng TrJ, BiC$ %iên, (hS
Số 2., ngu DRn &a, đường (ường !hinh, D+1., #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28G+*8--2Ge 8'ai): hu$ngtaGG9g'ai)+&$'
Tm V"n t Gz t GiI- e|< <Fng eAn t HJnh <hYnhV &O
1+ Ng>y[n H`ng Vinh, BV, !N, (Z tưjng
Số .8, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--82- l.21-+128..,m
2+ H-Jng Th+ Ti 1Wn, BiC$ %iên, (hS
Số 1-, ngu 1, đường Lư=ng (hN Vinh, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+822GG*e 8'ai): h$ang"enG-1-9g'ai)+&$'
,+ TrZn Th+ Anh Ng>yt, BiC$ %iên, (hS
Số 1-, đường Lê VQn :ưu, D+1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+2222*2
*+ Đ-Jn Th+ H.nh, BiC$ %iên, (hS
Số 11A, ngu 1*, đường :Wi (hư[ng Lxn Šng, D+1-, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+22*.1.G
-+ Ng>y[n Th+ T>yjt ',i, BiC$ %iên, (hS
Số .G, ngu -, đường #h‚ng #hb& Digu, D+(Rn (hành, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,.8-G l.21*+G-2...me 8'ai): 'ai%and&9g'ai)+&$'
1+ )W Th+ Ng;<, BiC$ %iên, !N
Số .*, ngu *, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--88G l.212+G.22G2m
G+ TrZn Th+ Bi# ThJnh, BiC$ %iên, (hS
Số 1-A, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--G12 l.21*+821888m
8+ TrZn Th+ Vit HJ, BiC$ %iên, (hS
-2
Số 8,, đường Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+22,2.G
2+ Ng>y[n Th+ Ánh H`ng, BiC$ %iên, !N
<(: .2GG+88,2,8
1.+ Ng>y[n Th+ Bi# Anh, BiC$ %iên, !N
Số 1.2, đường Di' <yng, D+22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G1+G*8---e 8'ai): di'anh1*8.9"ah$$+&$'
11+ Ch.# Th+ H-Ji An, BiC$ %iên, (hS
Số .,, ngu 2, đường (Vn Luang DhWi, D+1G, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-221G1 l.2,1+.**-1Gme 8'ai): pha'h$aian122.9g'ai)+&$'
12+ V"n Th+ Ch9*ng, !N, !V VQn phMng
Số .G, đường (Vn Luang Diệu, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21G+1.*118
1,+ TrZn H]> Nghinh, !N, (L LL:S
Số .1, ngu 1,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--11,8 l.212+**2.88m
1*+ )W Th+ VAn Anh, BiC$ %iên, !N
Số 11, đường Ngu"In Diệ', D+8, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-22281 l.21*+821.,1m

Tm Ng-.i ng]V N
1+ Tr9*ng Th+ ',i H-,, BiC$ %iên, !N, (Z tưjng
Số 1.., đường Ngu"In (hCi :;&, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-8-211 l.2.*+1GG828m
2+ )W Th+ Hifn Anh, BiC$ %iên, !N
Dhối 1, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,,181 l.21*+-.1288m
,+ )W Th+ Vit H9*ng, BiC$ %iên, !N
<ường (Vn <Qng Ninh, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*,1*.
*+ TrZn Th+ ),n H9*ng, BiC$ %iên, !N
Dhối 8, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.2+.,2G82
-+ Ng>y[n Th+ Th>k HJ, BiC$ %iên, (hS
(h> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .282+8*-2**
1.
BAN 0U•N )p CÁC D” ÁN @Â1 D”NG

<iện th$?i: %LM/LMNx&x%
NQ' thành )Op: .G6.1612G*
Avng dhen &ka A^ tưjng A^ BiC$ dJ& ˆ <à$ t?$, nQ' 2..2
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 8
(ưjng 4an, AK thư &hi 4^: !V!+DSTD+ )W )9*ng TJi! <(: .212+.G22,2
#hq (ưjng 4an: !V+DSTD+ )W V"n 0>k! <(: .212+21G1-1
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+DSTD+ )W V"n 0>k: .212+21G1-1

1+ )W )9*ng TJi, !V!, DSTD, (ưjng 4an, AK thư &hi 4^
Số ,2, ngu 12-, đường Ngu"In Du, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--22G l.212+.G22,2me 8'ai): tai))9%inhuni+edu+%n
2+ )W V"n 0>k! !V, DSTD, #hq (ưjng 4an, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
D+1,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1G-18 l.212+21G1-1me 8'ai): \u")%9%inhuni+edu+%n
,+ Ng>y[n @>An Thnng! !V, DSTD
Số *,, đường !a$ TuRn DJ&, D+2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1G2* l.212+12-G81me 8'ai): thangn09%inhuni+edu+%n
*+ Ch.# Tr;ng BKnh! D(V, (!TD
Số 88, đường Ngu"In (ig', D+Vrnh TuRn, #+<Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.21G l.2.,+*8G***me 8'ai): 4inhpt9%inhuni+edu+%n
-+ )W V"n )^<, !V, DSTD
D+1,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1G-18, l.282+1*1*18me 8'ai): )$&)%9%inhuni+edu+%n
1+ Ng>y[n H]> Tr>ng, !V, DSTD
Số 12, đường (Rn #hb&, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-18.,2 l.288+1,.1.1me 8'ai): tungnh9%inhuni+edu+%n
G+ TrZn Th+ Th,nh NhJn, !V, DS!(N
Số .1, ngu 1,8, đường Ngu"In <]& !Wnh, D+12, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+2211G8e 8'ai): nhanttt9%inhuni+edu+%n
8+ Ng>y[n V"n ThR-, :[p đyng thH %iệ& , thCng l1-6G Y 1*61.62.12m, !N
Tq' ,, 0x Na' Biang, hu"ện Na' <àn, tỉnh Nghệ An
<(: .288+8*8182e 8'ai): tha$)ung)$9g'ai)+&$'
11
NH4 @UžT B•N ĐẠI HỌC VINH
<iện th$?i: %LM/LNN&LON
NQ' thành )Op: 2.11
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: *
GiI# Qi<V #BS+(S+ Đinh TrY DXng
sV A(V <Wng uc tườnge AK thư <Wng 4^ 4^ phOn, (ưjng dh$a NgP VQn
Số .8, đường A?&h Liêu, D+1, #ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--.2G l.212+.,,G-,me 8'ai): tidungdh%9g'ai)+&$'
Tmng BiWn t\dV #BS+(S+NBp(+ TrZn V"n Ân
sV A!: <Wng uc tườnge (ưjng phMng LL D:Y(A
(Zng Aiên tOp (?p &hK Dh$a h;&
Số 11, ngu 1*, đường Ngu"In <]& !Wnh, D+22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G1GG l.2.*+112222me 8'ai): ant%9%inhuni+edu+%n, t%andh%9g'ai)+&$'
Tr9?ng B,n BiWn t\dV BV+(S+ Ng>y[n D>y BKnh
Ngu -., đường Ngu"In !hK (hanh, #+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1*1-G l.282+812,.2me 8'ai): ngu"end4inh9h$t'ai)+&$',
4inhnd9%inhuni+edu+%n
1+ Tr+nh Th+ Th,nh, !N, !V VQn phMng,
Số .2, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1112 l.2,1+28*1G1m
2+ C,- Th+ Anh T{, !V, (hS,
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+.2G182e 8'ai): &a$anhtudh%9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n NhP BRn, BS, (S
Số .8, đường #han :u" ƒ&h, D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--G21 l.212+1.2,1,me 8'ai): 4annn9%inhuni+edu+%n, ngnha4an9"ah$$+&$'
12
CH‡NG B•5 V=

<iện th$?i: %LM/LNNN_Lx, phMng tU&: %LM/LMNNMxL, tU& (hư %iện: %LM/LNN$y$_
NQ' thành )Op: 12-2 l<=n %> '‰i thành )Op .*6.*62..Gm
BiX" dhen &ka BiC' đố& !Eng an tỉnh Nghệ An, nQ' 2.1.
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 11
(ưjng phMng: !<LS+ Ng>y[n H]> Th,nh, <(: .21,+.*122*
#hq (ưjng phMng, AK thư &hi 4^: !N+ TrZn ChA> ThJnh, .28,+-2,.-1
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: TrZn Th+ H9:ng, <(: .2G2+1.**.2

1+ Ng>y[n H]> Th,nh, !<LS, (ưjng phMng
Số -., đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G,2- l.21,+.*122*m, 8'ai: thanhnh9%inhuni+edu+%n, huuthanhdh%9"ah$$+&$'
2+ TrZn ChA> ThJnh, !N, #hq (ưjng phMng, AK thư &hi 4^
Số 2,, ngu *, đường Vu (h> SCu, D+G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2,-1 l.28,+-2,.-1me 8'ai): thanht&9%inhuni+edu+%n
,+ TrZn Th+ H9:ng, NV, (!, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 8, ngu 2, đường: A?&h Liêu, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---2G8 l.2G2+1.**.2m
*+ Ng>y[n V"n H>, NV, (!
Số *2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---828 l.2G8+1-1-11m
-+ Ng>y[n Tr;ng D>yWn, NV, !N
Số 11, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+---11G1 l.212+G*2**1, .2,1+G.G*.*m
1+ NgX D>y ViWn, NV, !N
Số -*, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,2-1.-G l.21-+12-2G1me 8'ai: &$t$ida".*.,9"ah$$+&$'
G+ BEi Th+ Th,nh HJ, NV, S!
Số .2, ngu ,A, đường #h$ng <>nh !Wng, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28G+221-.-
8+ TrZn Anh T>}n, NV, !N
Dhối 2, th> tXn :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,G11-1- l.2G,+2.,2G2m
2+ Vq 0>,ng C9:ng, NV, !N
Số ,-, đường #han :u" !hb, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+*8*G21
1.+ Â> Chijn Thnng, NV, !<
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1,1- l.28*+-*-.2Gm
11+ Ng>y[n '.nh HEng, NV, !N
Số .-, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---2.. l.2.-+G11.,Gm
12+ Ng>y[n @>An )k, NV, (!
Số --, đường A?&h Liêu, D+2, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+2.2GGG
1,+ Ng>y[n GH HEng, NV, (!
<(: .2G1+1*8*82
1*+ )W V"n 0>,ng, NV, !N
<(: .2GG+G1.2,2e 8'ai): )e%an\uangp$9g'ai)+&$'
1-+ Ng>y[n D>y H.nh, NV, S!
Tq' G, 0x Nghi !Eng Af&, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+.*2*1-
11+ Ch.# V"n Th;, NV, S!
Tx TuRn @o, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .2.,+*12,*2
1,
CH‡NG CÔNG TÁC CH„NH TRo t HỌC GINH GINH VI›N
<iện th$?i: %LM/LMNNy_x! %LM/LN_xN__
NQ' thành )Op: .*6262..1 l12-2m
Avng dhen &ka (hk tư‰ng !hKnh phk
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 1.
(ưjng phMng, AK thư &hi 4^: !V!+(hS+ Ch.# CFng )k, <(: .21,+.--,88
#hq (ưjng phMng: BV+(hS+ Ng>y[n H`ng G-,, <(: .2.*+G82121
#hq (ưjng phMng: !V+(hS+ H-Jng Ng;< Did, <(: .28,+,G*122
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+(hS+ H-Jng Th+ 'inh Th>, <(: .282+2.2.*2
1+ Ch.# CFng )k, !V!, (hS, (ưjng phMng, AK thư &hi 4^
Số .,, ngu -, <ường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21,+.--,88e 8'ai): )"p&9%inhuni+edu+%n
2+ Ng>y[n H`ng G-,, BV, (hS, #hq (ưjng phMng, <Wng uc %iên
(ưjng #hMng :ành &hKnh (Zng h[p, <(!L: .,8+,--181.
sc %iên Aan (hường %J (ỉnh <$àn Nghệ An, AK thư <$àn tường
Dhu tOp thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-11.G l.2.*+G82121me 8'ai):5$anh9%inhuni+edu+%n, ngu"enh$ng5$adh%9g'ai)+&$'
,+ H-Jng Ng;< Did, !V, (hS, #hq (ưjng phMng
Số 12, ngu 2, đường <inh !Eng (Cng, D+(Rn Vinh, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+,G*122e 8'ai): hndiep2..29g'ai)+&$'
*+ NgF ĐKnh Ch9*ng, #BS, (S,
sc %iên Aan (hường %J <Wng uc, #hq :iệu tưjng, <(!L: .,8+,--G*8.
Dhối 22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-111 l.21,+,2G.*.me 8'ai): phu$ngnd9%inhuni+edu+%n
-+ H-Jng Th+ 'inh Th>, !V, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn+
Số 2-A, đường :$àng (h> L$an, D+*, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+2.2.*2+ 8'ai): thuh'9%inhuni+edu+%n, phu$ngna't2..-9g'ai)+&$'+
1/ TrZn 0>i< GiRng, !S, !<, #hq AK thư &hi 4^
Số 212, đường Ngu"In VQn !`, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<( : .,8+,8*12-G l.28,+,*12-Gme 8'ai): giangt\9%inhuni+edu+%n
G+ Ng>y[n 'inh Hifn, !V, (hS
Số 1,, ngu 1, đường Ngu"In :u" •Cnh, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+,*2112e 8'ai): hienn'9%inhuni+edu+%n, 'inhhiendh%9g'ai)+&$'
8+ Đang Th+ Th>, !V,(hS
Số G*, đường Ngu"In TuRn Šn, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,-1-G l.2GG+112GGGme 8'ai): thudt9%inhuni+edu+%n, h$aithuG2G9g'ai)+&$'
2+ )W 'inh Ng;<, !V, !N, #hq !hk t>&h :^i Sinh %iên tường
Số 2*, đường Vu (h> SCu, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.G*8 l.212+*8.G2Gme 8'ai): ng$&)'9%inhuni+edu+%n, )eng$&+%uni9g'ai)+&$'
1.+ )W Th+ Hƒng, !V, (hS
Số .1, ngu 1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---2G* l.28-+111818me 8'ai): hang)e9%inhuni+edu+%n, hang4a&hdh%9g'ai)+&$'
1*
CH‡NG Đ45 TẠ5

<iện th$?i: %LM/LMNxLyO
NQ' thành )Op: 12-2
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 1.
(ưjng phMng, AK thư &hi 4^: BV!+(S+ Ng>y[n @>An BKnh, <(: .21,+,12-,*
#hq (ưjng phMng: !V!+(hS+ Ng>y[n )A# V9‚ng, <(: .2.*+.-2G82
#hq (ưjng phMng, #hq AK thư &hi 4^: !V+(hS+ Ng>y[n Th,nh 'H, <(: .2.,+*8*-G2
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+(hS+ NgF ĐŠ< NhJn, <(: .2.*+,2-12-

1+ Ng>y[n @>An BKnh, BV!, (S, (ưjng phMng
Số 112, đường :e'ann B'eine, D+(Rn #hb&, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*1G,, l.21,+,12-,*me 8'ai): 4inhn09%inhuni+edu+%n
2+ Ng>y[n )A# V9‚ng, !V!, (hS, #hq (ưjng phMng
Tq' _ên TuRn, 0x :ưng <Eng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-,811 l.2.*+.-2G82me 8'ai): %u$ngn)9%inhuni+edu+%n
,+ Ng>y[n Th,nh 'H, !V, (hS, #hq AK thư &hi 4^, #hq (ưjng phMng
D+(Rn Vinh, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.,+*8*-G2e 8'ai): '"nt9%inhuni+edu+%n
*+ Ch.# 'inh HEng, #BS, (S,
#hq AK thư <Wng uc, #hq :iệu tưjng, <(!L: .,8+8---,1
Số 1.1, đường #h$ng <>nh !Wng, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G*8. l.21,+-.21*.me 8'ai): hungp'9%inhuni+edu+%n
-+ NgF ĐŠ< NhJn, !V, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 8, ngu 1G, đường NgE <]& DN, 0q' #hb& L^&, 0x Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+,2-12-e 8'ai): nhannd9%inhuni+edu+%n, ng$du&nhandh%inh9g'ai)+&$'
1+ )W Vit DXng, !V, (hS
Số .,, đường Ngu"In <hnh !Zn, D+1,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+21.,118 l.11-1+GGG-1Gme 8'ai): dung)%9%inhuni+edu+%n
G+ Ng>y[n ThJnh Vinh, !V, (hS
Số ,-, đường #han :u" ƒ&h, D+11, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--,82 l.21,+--.221me 8'ai): %inhnt9%inhuni+edu+%n
8+ Ch,n Anh HEng, !V, (hS
Số .8, ngu ,., đường <tng Như @ai, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+-*2*2,e 8'ai): hungpa9%inhuni+edu+%n, phanhung"t9"ah$$+&$'+%n
2+ Ng>y[n Th+ Bi# Nh>ng, !V, !N
Số 2*, đường #h$ng <>nh !Wng, D+*, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*,+,*,2-2e 8'ai): nhungntd9%inhuni+edu+%n
1.+ )W Bhn< Ch-ng, !V, (hS
Số 1*, đường LF NhOt Luang, D+8, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*1+21.*12e 8'ai): ph$ng)d9%inhuni+edu+%n
1-
CH‡NG Đ45 TẠ5 GAU ĐẠI HỌC

<iện th$?i: %LM/LMNN__LŸ %LM/LNN&yMy
NQ' thành )Op: 122- ldh$a Sau đ?i h;&me #hMng <à$ t?$ Sau đ?i h;&: .26-62.12
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 1
(ưjng phMng, AK thư &hi 4^: #BS+(S+ Ng>y[n ĐKnh NhA#, <(: .2*-+2G-GGG
#hq (ưjng phMng: #BS+(S+ Ng>y[n V"n TŠ, <(: .21,+..,*.2
#hq (ưjng phMng: BV!+(S+ Đinh Tr>ng ThJnh, <(: .2.*+2-2*2-
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+(hS+ )W H-Ji Th,nh, <(: .2.*+1..2*1
1+ Ng>y[n ĐKnh NhA#, #BS, (S, (ưjng phMng,
<Wng uc %iên, AK thư &hi 4^
Số .2, ngu 1, đường :yng Aàng, D+(Rn Luang, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G-12 l.2*-+2G-GGGme 8'ai): nha'nd•%n9"ah$$+&$'
2+ Ng>y[n V"n TŠ, #BS, (S, #hq (ưjng phMng,
(ưjng Aan (hanh ta nhRn dRn,
Số *-, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21,+..,*.2e 8'ai): tun%9%inhuni+edu+%n
,+ Đinh Tr>ng ThJnh, BV!, (S, #hq (ưjng phMng
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--12-, l.2.*+2-2*2-me 8'ai): dinhtungthanhdh%9g'ai)+&$'
*+ )W CRnh Tr>ng, !V, (hS
Số 12, ngu 111, đường #han !hu (inh, D+1., #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1G.G2 l.212+--2128me 8'ai): tung&h1-9"ah$$+&$'+%n
-+ )W H-Ji Th,nh, !V, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 12, ngu A, đường Ngu"In So SC&h, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*,G2, l.2.*+1..2*1me 8'ai): thanh+nghetinh9"ah$$+&$'
1+ Đ-Jn Th+ 'inh H>yfn, !V, !N
Tq' 1*, 0x Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+8118--e 8'ai): hu"en11.,9g'ai)+&$'
11
CH‡NG H4NH CH„NH TšNG HC

<iện th$?i: %LM/LNN&M&%e VQn thư: %LM/LMNNON$e /a0: %LM/LMNN$xye
8'ai): dh-ngh<th¡vinh>ni/ee>/vn
NQ' thành )Op: 116.G612-2
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 12
(ưjng phMng, AK thư &hi 4^: BV+(hS+ Ng>y[n H`ng G-,, <(: .2.*+G82121
#hq (ưjng phMng: !V+(hS+ )W Th+ ',i )A#, <(: .2.,+*22*.8
#hq (ưjng phMng: !V+(hS+ Ng>y[n 0>i< DXng, <(: .21,+.,28GG
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: NV+!N+ TrZn Th+ ),n, <(: .28,+--G,8-

1+ Ng>y[n H`ng G-,, BV, (hS, (ưjng phMng, <Wng uc %iên, AK thư &hi 4^
#hq (ưjng phMng !(!(Y:SSV, <(!L: .,8+,8--2G1
sc %iên Aan (hường %J (ỉnh <$àn Nghệ An
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-11.G l.2.*+G82121me 8'ai): ngu"enh$ng5$adh%9g'ai)+&$', 5$anh9%inhuni+edu+%n
2+ )W Th+ ',i )A#, !V, (hS, #hq (ưjng phMng
Số .1, ngu 1, đường Lư=ng (hN Vinh, D+1*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*8221 l.2.,+*22*.8me 8'ai): )a')t'9%inhuni+edu+%n, 'ai)a'•dh%9"ah$$+&$'
,+ Ng>y[n 0>i< DXng, !V, (hS, #hq (ưjng phMnge #hq !hk t>&h :^i Sinh %iên tỉnh Nghệ An
<ường Lê LuF <En, 0q' TuRn :$a, 0x Nghi <]&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+12812,1 l.21,+.,28GGme 8'ai): dungn\9%inhuni+edu+%n, ngu"en\u$&dungdh%9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n 0>,ng T>}n, !V, (hS, #hq AK thư &hi 4^
!hCnh VQn phMng <Wng uc, <(!L: .,8+,8--22.
Số .1, ngC&h 2*, ngu 22, đường Lệ Ninh, #+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-,1., l.21-+.222--me 8'ai): tuann\9%inhuni+edu+%n, tuandh%9g'ai)+&$'
-+ TrZn Th+ ),n, !V, !N, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số -1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--11,- l.28,+--G,8-me 8'ai): )antt9%inhuni+edu+%n
1+ Ng>y[n Anh Ch9*ng, BV, (S
AK thư <$àn tường, <(!L: .,8+,8--GG-
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*,+*G*118e 8'ai): &hu$ngdh%,G89"ah$$+&$'
G+ )W 'inh Gi,ng, !V, !N
#hq AK thư <$àn tường, !hk t>&h :^i Sinh %iên tường, <(!L: .,8+,8--GG-
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---188 l.2.*+GGG122me 8'ai): giang)'9%inhuni+edu+%n
8+ Ng>y[n Th+ Th> H9*ng, !V, !N
Số .1, ngu 1,, đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82.*1,8 l.282+18G122me 8'ai): hu$ngntt9%inhuni+edu+%n,
thuhu$ng+ngu"endh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Th+ Th,nh C,#, NV, !N
Số .1, ngu G, đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--18.* l.288+112..1me 8'ai): &a'ntt9%inhuni+edu+%n
1.+ )W Th+ H9*ng, !N, !V VQn phMng
(U& VQn phMng !Eng đ$àn tường, <(!L: .,8+,8-1,,1
Số 22, đường Ngu"In VQn (ai, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--2G. l.21-+*G18G8me 8'ai): hu$ng)t9%inhuni+edu+%n
11+ TrZn Th+ Nh9 0>unh, !N, !V VQn phMng
(U& VQn phMng <$àn tường, <(!L: .,8+,8--GG-
Số 1,, ngu 2, đường :$àng (h> L$an, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1G18 l.28-2-12,2me 8'ai): \u"nhttn9%inhuni+edu+%n
12+ Ng>y[n Th+ HJ Gi,ng, !V, !N
sc %iên Aan (hường %J <$àn tường, <(!L: .,8+,8--GG-
Số 18, đường @?& (h> Aưji, D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--G22 l.2,-+221282, .28-+.2.282m
1G
CH‡NG HC TÁC 0U†C T6

<iện th$?i: %LM/LNNN_LMe DU Cn BD<:: %LM/LNN&L&%e /a0: %LM/LNN$N_%
NQ' thành )Op: 1261262..,
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 8
(ưjng phMng, AK thư &hi 4^: #BS+(S+ )W CFng ThKn, <(: .212+,1,G,1
#hq (ưjng phMng: BV!+(S+ Đinh Ch,n BhFi, <(: .21,+-.2.G-
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+!N+ Ng>y[n Th+ H9:ng! <(: .282+G12*12

1+ )W CFng ThKn, #BS,(S, (ưŽng phMng, AK thư &hi 4^
<ường Vu (h> SCu, D+G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1G.* l.212+,1,G,1me 8'ai): )e&$ngthin\h\t9"ah$$+&$'
2+ Đinh Ch,n BhFi, BV!, (S, #hq (ưjng phMng
Số 1-, đường Lê VQn :ưu, D+1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-12*82 l.21,+-.2.G-me 8'ai): dinhphandh$i9"ah$$+&$'
,+ Ng>y[n Th+ H9:ng, !V, !N, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số .*, ngu ,*, đường #h‚ng Dhf& Dh$an, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.-,* l.282+G12*12me 8'ai): hu$ngdh%9g'ai)+&$'
*+ Ch.# Th+ Th,nh HRi, !V, (hS
Số -, ngu G8, D+1, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*2811 l.21,+-.2.G*me 8'ai): hai+pha'thithanh9g'ai)+&$'
-+ Ng>y[n V"n HRi, !V, (hS
Số .*, h†' ,A2, ngu 2, đường Ngu"In Du, D+11, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,811. l.288+1.GG11me 8'ai): ngu"en%anhai9%inhuni+edu+%n
1+ Ch,n Thj H-, !V, !N
#+1.1, !hung &ư (Rn #hb&, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,22.222 l.2*,+-2G12Gme 8'ai): theh$adh%9g'ai)+&$'+
G+ TrZn Th+ BhInh TEng, !V, !N
Tq' 2, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,2*18 l.282+22--2-me 8'ai): dhanhtungdh%9g'ai)+&$'
8+ Đang Th>u )inh, !V, !N
l(?' tbm Dhối 1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G*+.81182
18
CH‡NG B6 H5ẠCH t T4I CH„NH

<iện th$?i: %LM/LMNx$O_, (ưjng phMng: %LM/LNNNMN%, phMng Luo: %LM/LNNNy%L
NQ' thành )Op: .*6262..1 l12-2m
Avng dhen (hk tư‰ng !hKnh phk
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 1*
(ưjng phMng: (hS Dinh tN TrZn T{ BhInh, <(: .281+118GGG
#hq (ưjng phMng, AK thư &hi 4^: !N Dinh tN Đ\> Đ"ng T>}n, <(: .212+,1,*2.
#hq (ưjng phMng, #hq AK thư &hi 4^: (hS Dinh tN Ng>y[n 0>,ng Th+nh, <(: .21-+.,2.*2
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !N Dinh tN Ng>y[n Th+ Th> HJ, <(: .282+G-828.

1+ TrZn T{ BhInh, (hS Dinh tN, (ưjng phMng, DN t$Cn tưjng
#hMng G.-, !hung &ư !2, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+118GGGe 8'ai): dhanhtt9%inhuni+edu+%n, dhanhdh%+tantu9g'ai)+&$'
2+ Đ\> Đ"ng T>}n, !N Dinh tN, #hq (ưjng phMng, AK thư &hi 4^
Số 2,6*.1, D+*, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-11G1 l.212+,1,*2.me 8'ai): tuandd9%inhuni+edu+%n, dautuan.*9"ah$$+&$'
,+ Ng>y[n 0>,ng Th+nh, (hS Dinh tN, #hq (ưjng phMng, #hq AK thư &hi 4^
Số 11, ngu 18, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.-** l.21-+.,2.*2me 8'ai): thinhn\9%inhuni+edu+%n, thinhdh%9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ Th> HJ, !N Dinh tN, DN t$Cn, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số .2, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*1121 l.282+G-828.me 8'ai): ngu"enthithuha•dh%9"ah$$+&$'
-+ TrZn Th+ Thin, (hk \uo
Số .2, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1*G2 l.28,+8,8212m
1+ TrZn Th+ Vit Anh, !N Dinh tN, DN t$Cn
Số -8, đường <Ou _ên, D+1*, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1-1G*G1 l.21-+.*G2G8me 8'ai): %ietanhdht&9g'ai)+&$'
G+ TrZn Th+ Th,nh @>An, !N Dinh tN, DN t$Cn
Số .-, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1-81 l.28,+2,,*82me 8'ai): 0uandh%9g'ai)+&$'
8+ TrZn Th+ Th> )iWn, !N Dinh tN, DN t$Cn
Số .G, ngu G, đường #h?' Dinh Vo, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82.1G21 l.212+G*1212me 8'ai): thu)iendh%9g'ai)+&$', )ienttt9%inhuni+edu+%n
2+ Tr+nh Th+ D>ng, DS, DN t$Cn
<ường Ngu"In Vrnh L^&, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28*+2G22--e 8'ai): dungdt1119g'ai)+&$'
1.+ Ng>y[n Th+ TrJ Gi,ng, !N Dinh tN, DN t$Cn
Tq' 1,, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-G1.2 l.1122+1212.*m
11+ H-Jng Vit DXng, !N (!N:, DN t$Cn
Tq' 1-, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+8G828Ge 8'ai): %ietdungh$ang9"ah$$+&$'
12+ )W H-Ji Anh, !N DN t$Cn, DN t$Cn tZng h[p
Số -2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2,*+*181--e 8'ai): 5unn"gi)+)ee1G19g'ai)+&$'
1,+ Ng>y[n Th+ H.nh, !N DN t$Cn, DN t$Cn
Số .2, ngu .*, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+8--.2,e 8'ai): nthihanhdh% g'ai)+&$'
1*+ TrZn ĐKnh Di>, !N DN t$Cn diS' t$Cn, DN t$Cn
Số .2, ngu .2, đường !a$ La, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+G,.,-Ge 8'ai): "edepe2..,9"ah$$+&$'
12
CH‡NG 0U•N )p BH5A HỌC t THI6T Bo

<iện th$?i: %LM/LMNx_%%
NQ' thành )Op: 12-2
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: G
(ưjng phMng, (A( (?p &hK dh$a h;&: #BS+(S+NBp(+ TrZn V"n Ân, <(: .2.*+112222
#hq (ưjng phMng, (hư dF ($à 5$?n (?p &hK Dh$a h;&: #BS+(S+ Ch.# Ng;< B^i, <(: .28,+12..-*
AK thư &hi 4^: !V+!N+ BEi BI T~, <(: .2G2+188*GG
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+DS+ ThIi 'inh Ch{<, <(: .212+*8.11*

1+ TrZn V"n Ân, #BS, (S, NBp(, (ưjng phMng, <Wng uc %iên
(Zng Aiên tOp (?p &hK Dh$a h;&, (Zng Aiên tOp Nhà TuXt 4Wn <?i h;& Vinh
Số 11, ngu 1*, đường Ngu"In <]& !Wnh, D+22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G1GG l.2.*+112222me 8'ai): ant%9%inhuni+edu+%n, t%andh%9g'ai)+&$'
2+ Ch.# Ng;< B^i, #BS, (S, #hq (ưjng phMng
(hư dF ($à 5$?n (?p &hK Dh$a h;&
Số .2, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1*G2 l.28,+12..-*me 8'ai): 4$ipn9%inhuni+edu+%n, 4$i12--9g'ai)+&$'
,+ Đinh @>An Bh-,, #BS, (S, NBp(, (ỉnh uc %iên,
AK thư <Wng uc, :iệu tưjng, <(!L: .,8+,8---,1
Số ,G, đường <tng (hCi (hRn, D+8, #+!Ha Na', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.-2G l.21,+-18,82me 8'ai): dh$ad09%inhuni+edu+%n, dh$adh%9"ah$$+&$'
*+ BEi BI T~, !V, !N, AK thư &hi 4^
Số .8, ngu G, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--12.- l.2G2+188*GGme 8'ai): t"449%inhuni+edu+%n, 4ui4at"dh%9"ah$$+&$'
-+ ThIi 'inh Ch{<, !V, DS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+*8.11*e 8'ai): phu&t'9%inhuni+edu+%n, thai'inhphu&9g'ai)+&$'
1+ TrZn Th+ ThIi! !V, DS
Dhối 11, #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .281+2.2G1.e 8'ai): thaitt9%inhuni+edu+%n, thaidht4+dh%9g'ai)+&$'
G+ Đinh ĐŠ< TJi, !V, (S
Dhối G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1G818 l.212+22.222me 8'ai): taidd9%inhuni+edu+%n, taidinhdh%9g'ai)+&$'
G.
CH‡NG 0U•N TRo

<iện th$?i: %LM/LMNxxyO, đigu hành phMng h;&: %LM/LNN$$L%
NQ' thành )Op: 116G612-2 lLuWn t> :ành &hKnhm+ (hành )Op '‰i: .*6262..1
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,.
(ưjng phMng, AK thư &hi 4^: !V!+(hS+ Ng>y[n H]> GIng, <(: .212+2-G*21
#hq (ưjng phMng, #hq AK thư &hi 4^: !V+!N+ TrZn ĐKnh )>An, <(: .2.*+1G121*
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: D(V+ D9*ng V"n Th>\n, <(: .21-+1211*-
AK thư &hi đ$àn: !V+!N+ Tr9*ng Nh\t )inh, <(: .2G8+**,--8, .282+222..8
Tm 0>Rn rk tJi sRn t Chœng h;< t 'Fi tr9:ngV &x
1+ TrZn H\> Vinh, !N, !V, (Z tưjng
Số .*, D+11, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2G.1 l.2G1+2,*G1-m
2+ Ng>y[n H]> GIng, !V!, (hS, (ưjng phMng, AK thư &hi 4^,
#hq !hk t>&h !Eng đ$àn tường,
Số 12, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G1G2 l.212+2-G*21me 8'ai): 5angnh9%inhuni+edu+%n, huu5angdh%9g'ai)+&$'
,+ TrZn Th+ T{ Anh, !N, !V
Dhối -, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G-+212,**
*+ )W V"n HRi, NV
#hường (ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--*1.G
-+ Tr9*ng Nh\t )inh, !V, !N, AK thư &hi đ$àn
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+**,--8, .282+222..8e 8'ai): )inhtn9%inhuni+edu+%n, nhat)inhun9g'ai)+&$'
1+ TrZn Th+ Nh>Zn, NV
Số .1, Ngu 1, đường Lê VQn (C', D+(Rn (hành, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*-828 l.21*+--2.8Gm
G+ C,- Th+ ThJnh, NV
Số .-, ngu *, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-182.* l.12,2+2811G2m
8+ Ng>y[n Th+ TEng, NV
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---G22 l.2G8+**21,Gm
2+ Đang Th+ Tr{<, !N, D(V
Số 21, ngu 181, đường Ngu"In (ường (^, #+<Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,,82- l.11G-+,--.1-m
1.+ Â> Đ"ng Th}t, NV
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1,1- l.21*+G12-*Gm
11+ Ng>y[n Th+ Th>k Hƒng, !N, !V
Số .,, ngC&h 1, đường :e'ann B'eine, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+1*.,22
12+ Ng>y[n Th+ 0>unh Ng,, !N, !V
Dhối 2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G*+-11221
1,+ Ng>y[n Th+ Nh9 H-,, !<, D(V
Số *2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc
<(: .,8+,---828 l.2G*+G*.212m
1*+ Ch.# T>}n Anh, !N, D(V
Số .2, ngu 18, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+,G,22,
1-+ TrZn 0>,ng Tr>ng, !N, !V
Số 212, đường Ngu"In VQn !`, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
G1
<(: .28G+-,-**-
11+ TrZn Anh T>}n, !N, NV
Số .G, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1**1 l.282+--1**1m

Tm @eV O
1+ Ng>y[n Vijt TrKnh, (Z tưjng, LCi 0e
DG, D+*, #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,G12* l.212+,*211Gm
2+ )W H`ng Th,nh, LCi 0e
Số .*, ngu 11, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,-**1 l.212+-8,G12m
,+ )W Vijt ThFng, LCi 0e
Số 2., #+#han :u" ƒ&h, D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+11.1--, l.2.2+218-18m
*+ Tr9*ng V"n 'inh, LCi 0e
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+,-1..2

Tm Gz, <h],V O
1+ Ng>y[n @>An )A#, (:, D(V, (Z tưjng
Số .2, ngu ,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--122 l.2G,+.1..21m
2+ NgX D>y DXng, NV
Dhối 1-, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--111G l.1181+1..-8-m
,+ D9*ng V"n Th>\n, D(V, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số .2, ngu 11G, đường :à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1,2G* l.21-+1211*-m
*+ Ng>y[n ĐKnh Thnng, NVD(
Dhối 1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1G12 l.21*+,1.G,-m

Tm ĐinV x
1+ TrZn ĐKnh )>An, !V, !N, #hq (ưjng phMng, #hq AK thư &hi 4^, (Z tưjng
Số G2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1818 l.2.*+1G121*me 8'ai): )uantd9%inhuni+edu+%n
2+ H-Jng Ng;< DXng, (:, NVD(
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21G+12118G
,+ Ch,n V"n N"#, DS, !V
Ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1-12 l.21-+221G21m
*+ Đang Th+ TA#, (:, D(V
Số .2, ngu 1, đường :yng Aàng, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*G-12 l.1222+*2-881m
-+ Vq V"n V+nh, DS, D(V
<(: .212+-2.1*-
1+ VX '.nh HEng, !<, D(V
Dhối 1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*2+.1.1*1
G2
CH‡NG THANH TRA GIÁ5 D(C

<iện th$?i: %LM/LNN$OyL
NQ' thành )Op: .G6.162..,
Avng dhen &ka A^ tưjng A^ BiC$ dJ& ˆ <à$ t?$, nQ' 2..8
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: *
(ưjng phMng, AK thư &hi 4^ ((BD Y <A!L: !V!+(hS+ HJ V"n G*n, <(: .212+*8.12.
#hq (ưjng phMng: !V!+!N+ Ng>y[n Thj HEng, <(: .21-+12G,GG
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+!N+ Ng>yjn ĐŠ< G™>, <(: .21,+,1*.-2
1+ HJ V"n G*n! !V!, (hS, (ưjng phMng, AK thư &hi 4^
Số .2, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1112 l.212+*8.12.me 8'ai): ha%an5$ndh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Thj HEng! !V!, !N, #hq (ưjng phMng
Số ,1, đường A?&h Liêu, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*11,, l.21-+12G,GGme 8'ai): thehungdh%9g'ai)+&$'
,+ Ng>yjn ĐŠ< G™>! !V, !N, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 21, đường #h$ng <>nh !Wng, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8---8. l.21,+,1*.-2m
*+ TrZn Th+ Hƒng, !V, (hS
Dhu tOp thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---G28 l.1221+*22221m
G,
CH‡NG Tš CH¢C CÁN B£
<iện th$?i: %LM/LMNx&%$! LNx&&&&
NQ' thành )Op: 12-2
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: -
(ưjng phMng: #BS+(S+ ',i V"n Trinh, <(: .21-+.*G882
#hq (ưjng phMng, AK thư &hi 4^: !V!+(hS+ )W Th+ Th> HJ, <(: .28,+.*81.8
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+(hS+ Ng>y[n Th+ @>An )^<, <(: .21-+..1281
1+ ',i V"n Trinh, #BS, (S, (ưjng phMng, <Wng uc %iên
Số .1, ngu 1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,---2G* l.21-+.*G882me 8'ai): tinh'%9%inhuni+edu+%n, 'aitinhdh%9g'ai)+&$'+
2+ )W Th+ Th> HJ, !V!, (hS, #hq (ưjng phMng, AK thư &hi 4^
Số *G, đường Lư=ng (hN Vinh, D+1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,*8,2 l.28,+.*81.8me 8'ai): )eha9%inhuni+edu+%n, )ethithuha.*82.89"ah$$+&$'
,+ HJ V"n B,, !V!, (hS,
sc %iên A!:, !hk nhiệ' sc 4an diS' ta !Eng đ$àn tường
Số 1G, ngu 1, đường Vu (h> SCu, D+G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--112 l.281+,1*1G8me 8'ai): ha%an4adh%9"ah$$+&$'
*+ Ng>y[n Th+ @>An )^<, !V, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 11, đường Ngu"In <]& <?t, D+1,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2.** l.21-+..1281me 8'ai): 0uan)$&tang9"ah$$+&$'
-+ Ch.# ĐKnh '.nh, !V, !N
Số 1.1, đường #h$ng <>nh !Wng, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1,-G l.21G+1282-2me 8'ai): dinh'anh•pha'9"ah$$+&$'
G*
TRẠ' 1 T6

<iện th$?i: %LM/LMNN_xN
NQ' thành )Op: 12-2e 5Ct nhOp: 1-61262..,e tCi thành )Op: 216*62..8
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 1.
(ưjng (?', #hq AK thư &hi 4^: AS+ ThIi Th+ TAn, <(: .212+22,-1-
#hq (ưjng (?', AK thư &hi 4^: _ tC ',i Th+ )-,n, <(: .28,+.12.18
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: _ 5o Ng>y[n Th+ Th,nh Ng;<, <(: .2G8+.82.*.

1+ ThIi Th+ TAn, AC& 5o, (ưjng (?', #hq AK thư &hi 4^
Số .2, ngu 1,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An+
<(: .,8+,8-1,11 l.212+22,-1-me 8'ai): tantt9%inhuni+edu+%n
2+ ',i Th+ )-,n, _ tC (:, #hq (ưjng (?', AK thư &hi 4^
Số 21, đường Ngu"In VQn (ai, D+2, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--111 l.28,+.12.18me 8'ai): )$an't9%inhuni+edu+%n
,+ Ng>y[n Th+ Hijn, AC& 5o
<ường (Rn #hb&, D+@inh #hb&, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2,.28 l.12-,+8-8221me 8'ai): hiennt9%inhuni+edu+%n
*+ Ng>y[n Th+ Th,nh Ng;<, _ 5o, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 2*, đường <tng (hb& :]a, D+1*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,*,G1 l.2G8+.82.*.me 8'ai): ng$&ntt9%inhuni+edu+%n, ng$&ngu"enthanhG-9"ah$$+&$'
-+ Ng>y[n H-Jng HJ, _ 5o
Số 1-, ngu G-, <+Ngu"In (hiNp, D+8, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--22,- l.28,+--22,-me 8'ai): hanh9%inhuni+edu+%n
1+ Đ9:ng HRi H`ng, _ 5o
Số .*, ngu 11, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--112G l.282+,-112Gme 8'ai): h$ngdh9%inhuni+edu+%n
G+ Ng>y[n Th+ ',i Ch9*ng, _ 5o
Số .2, ngu *-, đường Ngu"In (hiNp, D+G, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1--2 l.2G8+12-8-1me 8'ai): phu$ngnt'9%inhuni+edu+%n
8+ Đang Th+ T+nh, _ tC (:
Số .2, ngu .*, đường Ngu"In <]& <?t, D+1,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--2-*. l.2G8*-.2-2me 8'ai): tinhdt9%inhuni+edu+%n
2+ C,- Th+ Th,nh 1jn, _ tC (:
Số .-, ngu 2,, đường Ngu"In TuRn Linh, D+Vrnh (h>nh, #+<Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,2.1* l.2G1112882me 8'ai): "en&tt9%inhuni+edu+%n
1.+ Ng>y[n Th+ ĐŠ< H.nh, Dư[& 5o (:
Số 11, đường LF (hường Diệt, D+1*, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1,,G. l.11-1GG2.-1me 8'ai): hanhntd9%inhui+edu+%n
G-
TRUNG TÂ' CÔNG NGH= THÔNG TIN

<iện th$?i: %LM/LNy%x_%
NQ' thành )Op: 226,62.12
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: *
BiC' đố& tung tR': BV!+(S+ Ng>y[n Tr>ng H-J, <(: .2.*+112118
#hq BiC' đố& tung tR': BV+(hS+ )W V"n T}n, <(: .28,+.--121
1+ Ng>y[n Tr>ng H-J, BV!, (S, BiC' đố& (ung tR'
Số .*, ngu 1., đường <ố& (hiNt, D+Luang (iNn, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,--.8 l.2.*+112118m
2+ )W V"n T}n, BV, (hS, #hq BiC' đố& (ung tR'
Số ,1, ngu ,, đường Ngu"In Diệ', D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+.--121e 8'ai): tandh%9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Th,nh G*n, BV :D(:, !N
Dhối ,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+G222,,e 8'ai): thanh5$ndh%9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Vbnh HJ, !V, DS
Số .-, ngu 1A, đường #h$ng <>nh !Wng, D+,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--12G2 l.28,+2G82,Gme 8'ai): han%9%inhuni+edu+%n
G1
TRUNG TÂ' Đ•' B•5 CHžT )ƯNG
<iện th$?i: %LM/LNN_yN$e 8'ai): d4&)dh%9"ah$$+&$'+%n
NQ' thành )Op: .*6*62..G
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 1G
BiC' đố& (ung tR', #hq AK thư &hi 4^: BV!+(hS+ '.nh T>}n HEng, <(: .212+2*12G.
#hq BiC' đố& (ung tR': BV!+(S+ TrZn ĐKnh 0>,ng, <(: .2G1+1--8-8
#hq BiC' đố& (ung tR': !V!+(hS+ Ng>y[n H`ng )^<, <(: .28,+-.2-1G
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+(hS+ Ng>y[n ĐKnh H>y, <(: .122+,-G1*1
1+ '.nh T>}n HEng, BV!, (hS, BiC' đố& (ung tR', #hq AK thư &hi 4^
D+1-, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--8818 l.212+2*12G.me 8'ai): 'anhtuanhung%n9"ah$$+&$', hung't9%inhuni+edu+%n
2+ TrZn ĐKnh 0>,ng, BV!, (S, #hq BiC' đố& (ung tR'
Số *1, đường :y So <ống, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1-,2821 l.2G1+1--8-8me 8'ai): \uangtd9%inhuni+edu+%ne td\uang9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n H`ng )^<! !V!, (hS, #hq BiC' đố& (ung tR'
Số ,-, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+-.2-1Ge 8'ai): )$&nh9%inhuni+edu+%n, h$ng)$&dh%9g'ai)+&$'
*+ NgF GH TEng, #BS, (S,
sc %iên Aan (hường %J <Wng uc, #hq :iệu tưjng, <(!L: .,8+,--G*81
<ường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G*81 l.2.,+*-2GGGme 8'ai): ng$5itung9"ah$$+&$', tungn59%inhuni+edu+%n
-+ Ng>y[n ĐKnh H>y, !V, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số *.A, đường !a$ TuRn DJ&, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.-22 l.212+,-G1*1me 8'ai): ndinhhu"9g'ai)+&$', hu"nd9%inhuni+edu+%n
1+ Ch.# )W C9:ng, !V, !N
Số 1.1, đường #h$ng <>nh !Wng, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1,-G l.212+22222Gme 8'ai): )e&u$ng9%inhuni+edu+%n
G+ H` Vit DXng, !V, !N
Số .G, ngu 1*, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,81G2 l.2*,+122.18me 8'ai): h$dung12829g'ai)+&$', dungh%9%inhuni+edu+%n
8+ Ng>y[n Th+ ),n H9*ng, !V, !N
Số 1G, ngu .1, đường dhối G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--112 l.282+-,*1G8me 8'ai): \a&hu$ng9"ah$$+&$', hu$ngnt)9%inhuni+edu+%n
2+ Ch,n HEng Th9, !V, (hS
Số 2G, đường Ngu"In TuRn Linh, #+<Eng Vrnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,.,88 l.28,+-.G12,me 8'ai): phanhungthu2..G9"ah$$+&$', thuph9%inhuni+edu+%n
1.+ )W Tijn ThJnh, !V, (hS
D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+-8*G18e 8'ai): thanhdh%G89"ah$$+&$', thanh)t9%inhuni+edu+%n
11+ Ch.# Th+ 0>unh Ng,, !V, (hS
D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+2-- -1.e 8'ai): pt\u"nhnga9"ah$$+&$', ngapt\9%inhuni+edu+%n
12+ TrZn Th+ 'inh HR-, !V, (hS
Số 11, đường NgE So Liên, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+.22112e 8'ai): ha$\a&9g'ai)+&$', ha$tt'9%inhuni+edu+%n
1,+ Ng>y[n Bn< Gi,ng, !V, !N
Số .1, đường <à' VQn LI, D+1G, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G8+*G-12*e 8'ai): 4a&giangdh%9g'ai)+&$'
1*+ Ng>y[n ',i Ch9*ng, !V, (hS
Số **, đường LF (hCi (Eng, D+-, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28G+*1-112e 8'ai): 'aiphu$ng+%inhuni9g'ai)+&$'
1-+ Ng>y[n Th+ Th,nh, !V, (hS
Số 11,, Nhà A*, #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*-+-G2,22e 8'ai): ngu"enthitathanh9g'ai)+&$'+%n
GG
11+ BEi Th+ H9*ng Gen, !V, (hS
Số .-, ngu 8, đường NgE VQn Sj, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-28G22 l.2.,+22*-2Gm
1G+ GiRn H-Jng Anh, D(V, !N
Dhối (Rn :[p, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+12-1818 l.21-+12*1.1me 8'ai): h$anganh9%inhuni+edu+%ne h$anganh+gian9g'ai)+&$'
G8
TRUNG TÂ' Đ45 TẠ5 T¤ @A

<iện th$?i: %LM/LNNx&$L
NQ' thành )Op: 226,62.12
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: *
BiC' đố& tung tR': BV!+(hS+ Ng>y[n ĐKnh ThS, <(: .2G*+28-828
#hq BiC' đố& tung tR', AK thư &hi 4^: BV!+(S+ H-Jng '.nh HEng, <(: .212+128G*-
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+(hS+ ThIi Th+ H`ng Vinh, <(: .288+18GG82
1+ Ng>y[n ĐKnh ThS, BV!, (hS, BiC' đố& (ung tR'
Số 1G, đường Ngu"In TK, tZ ,, D+1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G*+28-828e 8'ai): thengu"endinhdh%9g'ai)+&$'
2+ H-Jng '.nh HEng, BV!, (S, #hq BiC' đố& (ung tR', AK thư &hi 4^
!hk t>&h :^i !Uu &hiNn 4inh tường
Số .2, đường #han :u" !hb, D+11, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--8,.1 l.212+128G*-me 8'ai): hungh'9%inhuni+edu+%n, h$'ahung9"ah$$+&$'
,+ ThIi Th+ H`ng Vinh, !V, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số ,,!, đường Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+18GG82e 8'ai): %inhtth9%inhuni+edu+%n, thai%inhdh%9g'ai)+&$'
*+ )W Th+ ',i, !V, !N
Dhối G, # (ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1188+.1.11Ge 8'ai): tha''ai.19g'ai)+&$'
G2
TRUNG TÂ' GIÁ5 D(C THƯỜNG @U1›N

<iện th$?i: %LM/LMNxLxOŸ /a0: .,8+,--2*2*
NQ' thành )Op: 1161.61221
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 8
BiC' đố& (ung tR', AK thư &hi 4^: #BS+(S+ Ch.# Ng;< TAn, <(: .28G+G2,222
#hq BiC' đố& (ung tR': !V!+(hS+ BEi V"n DXng, <(: .21-+GG.GGG
#hq BiC' đố& (ung tR': !V!+(hS+ )W V"n H\>, <(: .21,+.2G,1G
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V!+(hS+ )W V"n H\>, <(: .21,+.2G,1G
1+ Ch.# Ng;< TAn, #BS, (S, BiC' đố& (ung tR', AK thư &hi 4^
#hq (ưjng VQn phMng đ?i diện (ường <?i h;& Vinh t?i (hanh :$C %à (#+ :y !hK @inh
Số ,-, đường #han :u" !hb, D+11, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--,2- l.28G+G2,222me 8'ai): tanpn9%inhuni+edu+%n, pha'ng$&tandh%9g'ai)+&$'
2+ BEi V"n DXng, !V!, (hS, #hq BiC' đố& (ung tR'
Số *, ngu -, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-121, l.21-+GG.GGGme 8'ai): 4ui%andung•dh%9"ah$$+&$', dung4%9%inhui+edu+%n
,+ )W V"n H\>, !V!, (hS, #hq BiC' đố& (ung tR', !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 11, ngu A1, đường <inh LI, D+(ung (iNn, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,8,G8 l.21,+.2G,1Gme 8'ai): )e%anhaudh%9g'ai)+&$', hau)%9%inhuni+edu+%n
*+ ThIi V"n ThJnh, #BS, (S, #hq :iệu tưjng, <(!L: .,8+,8-18,-
sc %iên Aan (hường %J <Wng uc, #hq !hk t>&h !Eng đ$àn tường
(ưjng VQn phMng đ?i diện (ường <?i h;& Vinh t?i (hanh :$C %à (#+ :y !hK @inh
Số ,G, đường Lư=ng (hN Vinh, D+1G, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.21* l.21,+,8*118me 8'ai): thai%anthanhdh%9"ah$$+&$', thanht%9%inhuni+edu+%n
-+ Ng>y[n Th+ HRi Ginh, !V, (hS
Số 2,, đường Ngu"In TK, D+1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,,-2.*22 l.212+G*11G8me 8'ai): nh5inh2.119g'ai)+&$', 5inhnh9%inhuni+edu+%n
1+ )W D>y )inh, D(V, !N
Số .2, ngu 2, đường Lê DhEi, D+1., #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+12.,.1e 8'ai): )edu")inhdh%9g'ai)+&$'
G+ Ng>y[n An H-J, !V, (hS, (U& VQn phMng đ?i diện t?i (#+:y !hK @inh
<(!L, /a0: .8+,8,,2G2.
<(: .281+.281*-e 8'ai): anh$adh%9g'ai)+&$'
8+ Ng>y[n H>y HEng, !V, (hS, (U& VQn phMng đ?i diện t?i (hanh :$C
#hường ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+-,--11e 8'ai): ngu"enhu"hungdh%9g'ai)+&$'
8.
TRUNG TÂ' H¥ TR GINH VI›N V4 0UAN H= D5ANH NGHI=C
<iện th$?i: %LM/LMNx_%&
NQ' thành )Op: 226,62.12
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: -
BiC' đố&: !V+(hS+ )W CFng ĐŠ<, <(: .28,+1*.,*-
#hq BiC' đố&: !V+(hS+ Đ-Jn V"n 'inh, <(: .2G*+2*,GGG, .21*+-,.222
1+ )W CFng ĐŠ<, !V, (hS, BiC' đố& (ung tR'
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+1*.,*-e 8'ai): du&)&9%inhuni+%n, )ed$ngdu&9g'ai)+&$'
2+ Đ-Jn V"n 'inh, !V, (hS, #hq BiC' đố& (ung tR'
!V 4Cn &hu"ên tC&h VQn phMng <Wng uc tường
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G*+2*,GGG, .21*+-,.222e 8'ai): d$an'inhdh%9g'ai)+&$', d$an'inh9%inhuni+edu+%n
,+ Ng>y[n Ng;< 0>yjn! !V, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*,+.11-81e 8'ai): ng$&\u"endh%9g'ai)+&$', ng$&\u"en9%inhuni+edu+%n
*+ Ch.# Th+ 0>unh Nh9! !V, !N
Dhối (Rn Na', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+81.112- l.282+2--1,8me 8'ai): nhup\9%inhuni+%n
-+ Ng>y[n Thj Gi,ng, (S!V, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G-+21,1..e 8'ai): thegiang&pd,19g'ai)+&$'
81
TRUNG TÂ' NG5ẠI NG• t TIN HỌC
TWn tijng AnhV Vinh University Centre ¦-r ),ng>,ges ,ne In¦-r#,ti<s
<iện th$?i: %LM/LMNN$Ny
NQ' thành )Op: 1282
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: .-
BiC' đố& (ung tR': BV!+(S+ VX Th+ HJ, <(: .21-+.22222
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !N+ )W Th+ H`ng Ch9*ng, <(: .21-+-12-81
1+ VX Th+ HJ! BV!, (S, #hJ tC&h (ung tR'
#hq (ưjng dh$a Ng$?i ngP, <(!L: .,8+,8--,22
Dhối 12, #+<^i !ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,.G21 l.21-+.22222m
2+ )W Th+ H`ng Ch9*ng! !V, !N, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số ,1, ngu -, đường !a$ AC LuCt, D+12, (ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+8-11222 l.21-+-12-81me 8'ai): )eh$ngphu$ngdh%9g'ai)+&$'
,+ Ch,n Th+ Th>~! !V, !N
Số ,2, đường :àn @t& (H, D+12, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+8-1*11 l.21-+,21,*2me 8'ai): phanthu"dh%9g'ai+&$'
*+ Ch.# Th+ Hifn! !V, !N
Số .G, h†' ,, ngu *, đường :u€nh (hb& DhCng, D+12, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1-12*-G l.2.G+,*.2GGme 8'ai): pha'thihiendh%9g'ai+&$'
-+ Ng>y[n Th+ Ch9*ng ThR-! !V, (hS
Số 1,, ngu 2, đường Ngu"In Diệ', D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+1118*,, l.2G*+2G..22me 8'ai): phu$ngtha$1-2.29g'ai)+&$'+%n
82
TRUNG TÂ' N£I TR§
<iện th$?i: %LM/LMNNMx&
NQ' thành )Op: 226,62.12
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: 1*
BiC' đố&, AK thư &hi 4^: !V+!N+ TrZn 'inh CFng, <(: .2.*+1-2,12
#hq BiC' đố&, #hq AK thư &hi 4^: !V+!N+ Ng>y[n BI §t, <(: .212+12,*2-
#hq BiC' đố&: !V!+!N+ TrZn @>An TEng, <(: .212+-18121
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+!N+ Ng>y[n BI §t, <(: .212+12,*2-
1+ TrZn 'inh CFng, !V, !N, AK thư &hi 4^, BiC' đố& (ung tR'
Số 18, ngu 11, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,8*2-8* l.2.*+1-2,12me 8'ai): tan'inh&$ng12dh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n BI §t, !V, !N, #hq BiC' đố& (ung tR', #hq AK thư &hi 4^, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Dhối 2, #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*,11- l.212+12,*2-m
,+ TrZn @>An TEng, !V!, !N, #hq BiC' đố& (ung tR'
Số 1G, ngu 2, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1*22 l.212+-18121me 8'ai): tungt09%inhuni+%n
*+ TrZn Th+ Bi# Ch>ng, NV, !N
Dhối _ên ($àn, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .11G2+282282
-+ TrZn Th+ BY<h ),n, NVD(, (!
Số .*, ngu ,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .12,2+28*,2,, .21G***2.-
1+ Ch,n Th+ GA#, D(V, (!
Số 1**, đường Ngu"In (xi, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1G28 l.288.2.1G8m
G+ Ng>y[n Th+ 0>unh Tr,ng, !V, !N
Số 262, ngu 18, đường #hư[ng :$àng (ung <E, D+1, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+--11,1 l.28G+,,2G,-m
8+ )W CFng Vit, D(V, (!
Dhu tOp thS dh$a NEng LR' Ngư, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .1111+,1.*1.
2+ Ng>y[n Th+ Gen! !V, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+11.-88 l.2*,+.28282me 8'ai): h$ng5endh%9g'ai)+&$'
1.+ Ng>y[n Th+ ',i! !V, !N
Dhối 1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+***1-1
11+ H-Jng Th+ H9*ng Gi,ng! !V, !N
<ường LF NhOt Luang, D+8, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--8228 l.2G8+21-,1.m
12+ ĐJ- Vit H`ng! !V, !N
Dhối G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-112. l.21*+,G2-.8m
1,+ )W ĐKnh Tri, NV, (!
Dhu tOp thS dh$a NEng LR' Ngư, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+G8-2G2
1*+ Ch.# Ng;< )>\n, NV, !N
<ường Lư=ng (hN Vinh, D+1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G2,2 l.212+*1*,21m
8,
TRUNG TÂ' TH“ D(C t TH“ THA5
<iện th$?i: %LM/LNNM&&N
NQ' thành )Op: 2.11
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: .,
BiC' đố&: BV!+(hS+ )W 'inh HRi, <(: .21,+-111G1
#hq BiC' đố&, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV!+(hS+ Đ\> Bn< G*n, <(: .21,+-18182
1+ )W 'inh HRi! BV!, (hS, BiC' đố& (ung tR'
Số 11-, đường Lê L[i, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*.G,G l.21,+-111G1me 8'ai): hai5&%9g'ai)+&$'
2+ Đ\> Bn< G*n, BV!, (hS, #hq BiC' đố& (ung tR'
sc %iên A!: !Eng đ$àn tường, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 12, nhà A,, #+Luang (ung, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,1*1. l.21,+-18182me 8'ai): 4a&5$ndh% 9g'ai)+&$'
,+ Ch.# Th+ Ch9*ng ThR-, !V, (hS, (U& VQn phMng
Số .1, ngu G, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .218+122,18, .2**+128G82e 8'ai): tha$dh%829g'ai)+&$'
8*
TRUNG TÂ' THÔNG TIN t THƯ VI=N NGU1wN TH§C H45
(ên gia$ d>&h \uố& tN: Ng>yen Th>< H,- )i8r,ry ,ne In¦-#,ti-n Center
3e45ite: http:66)i4+%inhuni+edu+%n
:ệ thống (hư %iện 5ố: http:66t%5+%inhuni+edu+%n
<iện th$?i:
Y Aan BiC' đố&: %LM/LMNxxyMe /a0V %LM/LMNxxyM
Y VQn phMng: %LM/LNNN&ON
Y #hMng (hEng tin tư )iệu l'?ngm: %LM/LNN_Ox%
Y #hMng #hRn )$?i Y Aiên 'J&: %LM/LNN_ONy
Y Tưjng in: %LM/LMNxxO_
NQ' thành )Op: 2..2 l12-2m
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: ,8
BiC' đố&, AK thư &hi 4^: (VV!+(hS+ VX D>y Hid, <(: .28,+G282-8
#hq BiC' đố&: !V!+(hS+ Ng>y[n ĐŠ< BKnh, <(: .21,+.28G82
#hq BiC' đố&, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: !V+(hS+ Ng>y[n ThIi G*n, <(: .212+-8,G22
AK thư &hi đ$àn: D(V+!N+ Ng>y[n T>}n 'inh, <(: .2,*+2-8118

Tm ThFng tin t T9 ri>V x
1+ Ng>y[n ThIi G*n, !V, (hS, #hq BiC' đố& (ung tR', (Z tưjng, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn,
<ường )iên thEn 2, 0q' Ngw L^&, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+-8,G22e 8'ai): 5$nngu"enthaidh%9g'ai)+&$'
2+ NgF Th+ Th>k ),n, !V, !N
Dhối (ung <>nh, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-212*8 l.2**+-*22--m
,+ Ng>y[n T>}n 'inh, D(V, !N, AK thư &hi đ$àn
Số *2, đường A‚i (h> TuRn, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--*8-G l.2,*+2-8118me 8'ai): ngu"en'inhdh%9"ah$$+&$'+%n
*+ Ch.# D>y HRi, !V, !N
Tq' 11, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8*2.G2e .212+212211
-+ Ng>y[n Th+ Th9*ng, D(V, !<
Số 21, ngu 2, đường <tng (hai @ai, 0q' 12, 0x Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-11.*1 l.2*G+-18222me 8'ai): thu$ngt%+dh%9g'ai)+&$'
1+ Ng>y[n T>}n Nghb,, !V, !N
Số ,,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-11*2 l.12,2+2*G21G, .2.*+1GGG2*me 8'ai): ngu"entuannghia*1atin9g'ai)+&$'
Tm ChAn r-.i t BiWn #|<V y
1+ Ng>y[n )W 0>,ng, (VV, (hS, (Z tưjng
Dhối 11, th> tXn :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .212+1.88*Ge 8'ai): ngu"en)e\uang12G8dh%9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n ĐŠ< BKnh, !V!, (hS, #hq BiC' đố& (ung tR'
Số 1-A, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--G12 l.21,+.28G82me 8'ai): 4inhdh%9"'ai)+&$', 4inhnd9%inhuni+edu+%n
,+ Ng>y[n Th+ 'H D>ng, !V, !N
Số .,, ngu -1, đường :à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+1-1-1G
*+ )W Th+ VAn Anh, !V, !N
Tq' TuRn :‚ng, #+:ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*-+-8-1-2e 8'ai): %ananh+)i4a"9g'ai)+&$'
-+ H-Jng Th+ Ng,, (VV, !N
Dhối G, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+11-8*1
1+ Ng>y[n Ch9*ng ThR-, (VV, !N
8-
Dhối 1., #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+.GG-.-
G+ D9*ng Th+ Th,nh Ng,, (VV, !N
Dhối (Rn :[p, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An+
<(: .2G8+,,,11*
8+ Ng>y[n Th+ HRi 1jn, (VV, !N
Số 1-, ngu 11, đường #han So (hJ&, D+*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+2.2-82
2+ Ng>y[n Th+ NhJn, (VV, !N
Dhối (ung (iNn, #+ :ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An+
<(: .2G1+.8,G81
Tm HJnh <hYnhV O
1+ Ch,n V"n TJi, D(V, !<, (Z tưjng
Số ,1, ngu -., đường Lê Viêt (huOt, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+-21212
2+ VX D>y Hid, (VV!, (hS, BiC' đố&, AK thư &hi 4^
Số .G, đường (Vn Luang Diệu, D+11, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+G282-8, .21G+11*,28e 8'ai): %udu"hiept%dh%9g'ai)+&$'
,+ ThIi Th+ H-,, !V, !N
Số .,, tZ 11, dhối ,, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--GG1. l.2G,+2-1.8-m
*+ C,- Th+ Th>~, D(V, !<
<(: .2*1+1.G*-1
Tm Ch|< v|V &O
1+ Ng>y[n Th+ HJ Gi,ng, (VV, !N, (Z tưjng
<(: .,8+,-1-**- l.282+.**G28m
Số .*, ngu *, đường :y So <ống, D+(Rn Vinh, #+ Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
2+ Ng>y[n Th+ )+<h, (VV, !N
Số .2, ngu 1, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--1-.2
,+ Thif> Th+ TrA#, (VV, !N
Số ,-, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+12211.
*+ Ng>y[n Th+ ChA>, (VV, !N
Dhối 1., #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,128, l.118-+.,8.2-m
-+ Ng>y[n Th+ '*, !V, !N
<ường Lư=ng (hN Vinh, D+1,, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G2,2 l.2G-+2*G.1Gm
1+ Ng>y[n Th+ Th,nh Hƒng, !V, !N
Dhối 12, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,1-*1 l.2G,+211G,8m
G+ Ng>y[n Th+ 0>unh H-,, (VV, !N
Số 1G, ngu 21, đường Lệ Ninh, #+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-**11 l.2*-+2G2212m
8+ Ch.# Th+ H-Ji Ch9*ng, (VV, !N
Số 8., đường :à :u" (Op, D+12, #+:à :u" (Op, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .211+28,G8G
2+ )W Th+ Th*, !V, !N
Dhối (Rn (iNn, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G2+-G2**8
1.+ Ng>y[n Th+ HRi 1jn, !V, !N
Dhối *, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .118G+.2.1-1
11+ Ông Th+ Bi# NgAn, !V, !N
81
Ngu 2, đường LJ& Niên, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,,--11G8 l.12-G+2-1G1Gm
12+ ThIi Th+ Ng;< )-,n, (VV, (hS
Số ,2, đường LJ& Niên, #+Vinh (Rn, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*G+212G82
1,+ )9> VAn Anh, (VV, !N
Số .2, ngu 1, đường NgE (uRn, D+Luang (iNn, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*2+2121*8
1*+ )A# Th> Tr,ng, D(V, !<
Số 2G, ngu 2, đường :yng Aàng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+21*8-.
Tm InV N
1+ Vq Th+ Đ+nh, D(V, !N, (Z tưjng
Số .,, ngu ,, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--121, l.28,+.*11-1m
2+ Đinh Tr;ng ThJnh, NVD(, S!
Số 1*, ngu 11, đường Ngu"In <]& !Wnh, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1*-8. l.212+1-G22,m
,+ Ng>y[n Th+ HJ, NVD(, (:
Ngu 21, đường :yng Aàng, D+(Rn Luang, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8282-1
*+ Ng>y[n Th+ BY<h Nh>ng, NVD(, (:
Số .2, ngu 11, đường Ngu"In <]& !Wnh, D+22, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8,-**1
-+ )W ĐŠ< Thnng, NVD(, (:
Tq' @o :?, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-G21-
8G
TRUNG TÂ' TH”C H4NH t TH„ NGHI='
<iện th$?i: %LM/LNNy%%y
NQ' thành )Op: 2.11
(Zng 5ố &Cn 4^, &Eng &h]&, %iên &h]&: -*
BiC' đố&, AK thư &hi 4^: #BS+(S+ Ng>y[n H`ng 0>Rng, <(: .2*-+,2GG82
#hq BiC' đố&, #hq AK thư &hi 4^: D(V+(hS+ Ng>y[n Thj TAn, <(: .2.*+1*2888
!hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn: BV(:+!N+ Ng>y[n Tijn C9:ng, <(: .2.,+*12GGG
AK thư &hi đ$àn: D(V+!N+ ThIi Th,nh T+nh, <(: .21*+**--G.
Tm HJnh <hYnhV $
1+ Ng>y[n H`ng 0>Rng, #BS, (S, BiC' đố& (ung tR'
Số 1., ngu 1-, đường (En (hXt (‚ng, D+TuRn na', #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+-2-111 l.2*-+,2GG82, .28*+1*1-1,me
8'ai): \uangnh9%inhuni+edu+%n , \uangnh2..G9g'ai)+&$'
2+ Đ\> Th+ Bi# Ch>ng, D(V, (hS, (U& VQn phMng
Dhu (Op thS !;& S[i, D+G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--G8*8 l.21-+2,1812me 8'ai): di'&hung.8289g'ai)+&$'
Tm )k t ThSV _
1+ T™ Th+ )-,n, D(V, (hS, (Z tưjng, #(N ##BD VOt )F
Số 2.2, đường (Vn #hb, D+1., #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+22G+812e 8'ai): )$antt9%inhuni+edu+%n, tuthi)$an+aia9g'ai)+&$'
2+ Ng>y[n Thj TAn, D(V, (hS , #hq BiC' đố& (ung tR', #(N Luang h;& ˆ Luang phZ
Số 2*, đường Ngu"In (hiNp, D+1,, #+(ung < E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+1*2+888e 8'ai): tannt9%inhuni+edu+%n, ngu"enthetanG19g'ai)+&$'
,+ )W Th+ D>ng, BV(:, !N, (Z tưjng !< tZ LF Y (hS, #(N VOt )F <?i &ư=ng 1
Số --, đường #h?' Ng;& (h?&h, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,88+1.1+1G* l.2.,+*1111,me 8'ai): )tdungna9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ Th> Hifn, D(V, (hS, #(N != Y Nhiệt %à #(N <iện Y Luang
Số .*, đường 5ố ,, D+TuRn (ung, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.2+28*+1..e 8'ai): haihienG*G29g'ai)+&$'
-+ )9*ng Th+ 1jn Ng,, D(V, !N, #(N VOt )F <?i &ư=ng 2
Số 11, đường Ngu"In Lư=ng Avng, #+LuCn Aàu, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .288+G.*,,8e 8'ai):
1+ Ng>y[n )W Th"ng, BV(:, (hS,
Tq' 2,, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,81+111-GG l.28,+G.,2G2me 8'ai): thangdh%9g'ai)+&$'
(Đang đi NCS ở Nga, 2009 - 201)
G+ V"n Th+ TA#, NV, (hk dh$ dJng &J (D((
Số .2, ngu G, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+8-1*G2 l.288+21222G, .21-+228G28me 8'ai):
Tm H-I h;<V M
1+ )W Th+ Th> Hid, D(V, (hS, (Z tưjng
Số G, đường Ngu"In !Wnh Di, D+2, #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2GG+G,,228e 8'ai): hiep•)t9%inhuni+edu+%n %à thuhiep+2.119g'ai)+&$'
2+ Tr+nh Th+ Th,nh HJ, D(V, !N, #(N :$C :Pu &=
Số *-, đường #h$ng <hnh !Wng, D+G, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8-1+G,2 l.282+-,,221me 8'ai): phanhung4%&9g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Th+ H-J, D(V, (hS, #(N :$C LF Y <?i &ư=ng
Số -2, đường #han So (hJ&, D+*, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .211+-.-12,e 8'ai): nth$adh%9g'ai)+&$'
*+ Ng>y[n Th+ TA#, D(V, !N, #(N :$C VE &=
Số .,, ngu 11, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
88
<(: .118-+*.1,28e 8'ai): ngu"en)eta'dh%9g'ai)+&$'
-+ )W Th+ H-,, D(V, (hS, #(N :$C #hRn tK&h Y @Ei tường
Số 28, ngu 2G8, đường (ường !hinh, D+1*, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+--1G--e 8'ai): )e'inhngu"en2..29g'ai)+&$'
1+ H` HRi 1Wn, BV(:, (hS, #(N :$C (hU& phẩ'
Số -., đường (b Tư=ng, D+,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .282+222121e 8'ai): t$nnu4a$ninh9g'ai+&$'
G+ Ch> Th+ Th,nh )A#, D(V, (hS, #(N DiS' đ>nh A((# Y @Ei tường
Số ,2, ngC&h 11, ngu 1., đường (Vn (Xn, 0q' 12, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-G81G* l.21-+18G,11me 8'ai): thanh)a'&hu*29g'ai)+&$'
8+ NgF Th+ Th>~ HJ, D(V, (hS, #(N DiS' đ>nh A((# Y @Ei tường
Số 21, ngu A1, đường Du" (Rn, D+(ung (iNn, #+:ưng Dwng, Vinh, Nghệ An
<(: .282+8.21-8, .21-+1-8G-1e 8'ai): thu"haG-8.9g'ai)+&$'
Tm Ginh t Đ+,V &$
1+ Ng>y[n V"n 0>j, D(V, (Z tưjng
D+(Rn :[p, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-2.22G l.2.*+2,,1*1me 8'ai): \uedh%-29g'ai)+&$'
2+ )W Th+ H`ng ),#, BV(:, !N, #(N Di tu"gn Y ##BD Sinh h;&
D+2, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,--111* l.28,+,,11G8me 8'ai): h$ng)a'•dh%9"ah$$+&$'+%n
,+ Ng>y[n Tijn C9:ng, BV(:, (hS, !hk t>&h !Eng đ$àn 4^ phOn
Số 1, ngu G,, đường Ngu"In Du" (inh, D+VQn (iNn, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-12,G* l.2.,+*12GGGme 8'ai): tien&u$ng12.G9"ah$$+&$'
*+ Ng>y[n Th,nh ),#, BV(:, !N, #(N Sinh )F Y :$C 5inh %à #(N Sinh h;& tung tR'
Số 2, đường Di' <yng, D+_ên Ahnh, #+:ưng #hb&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-18-*, l.21,+.--82.me 8'ai): )a'8.4i$9g'ai)+&$'
-+ ChEng V"n HJ-, D(V, !N, #(N NuEi &X" 'E Y (N 4à$ thU& %Ot
Tq' 8, 0x :ưng L[i, hu"ện :ưng Ngu"ên, tỉnh Nghệ An
<(: .212+,,1**Ge 8'ai): ha$'&9g'ai)+&$'
1+ H` Anh T>}n, BV(:, (hS, #(N <^ng %Ot
Tq' <Eng Lu"gn, 0x Nghi (hu, th> 0x !Ha LM, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,2*2,.8 l.2.,+*22822me 8'ai): h$anhtuan189"ah$$+&$'
G+ Ng>y[n Th+ Th>~, BV(:, (hS, #(N BiWi ph‹u Y Sinh )F người ˆ đ^ng %Ot
Số 11, đường (ư=ng VQn Lrnh, 0q' 2., 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+81.1212 l.2*-+-1G***me 8'ai): ntthu"dh%9g'ai)+&$'
8/ H` ĐKnh 0>,ng, BV(:, (hS
Số 2G, ngu *, D+12, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .218+112+-8,e 8'ai): h$dinh\uangdh%9g'ai)+&$'
(Đang đi NCS ở !a"an, 2011 - 201#)
2+ )W Th+ Th>, BV(:, (hS, #(N <^ng %Ot
(Z ,, D+1-, #+(ường (hi, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+-22+*.2 l.2.,+22G+G1Gme 8'ai): tungthu•12819"ah$$+&$'
1.+ TrZn @>An 0>,ng, BV(:, !N, #(: <>a )F (U nhiên
D+(ung <Eng, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An+
<(: .,8+,-11-*G l.282+1-.82.me 8'ai): tan\uangdh%9"ah$$+&$'+%n
11+ VX V"n )9*ng, BV(:, (hS, #(: <>a )F Dinh tN
Tq' @o :?, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+--2-G1e 8'ai): %u)u$ngdh%9g'ai)+&$'
12+ TrZn ĐKnh D>, BV(:, (hS
Số .*, ngu 1,,, đường !hu VQn An, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+12-*-Ge 8'ai): tandinhdu2..,9"ah$$+&$'
(Đang đi NCS ở Pháp, 2012 - 201#)
Tm NFng )A# Ng9V &$
1+ Ng>y[n Th+ Bi# Ch>ng, D(V, (hS, (Z tưjng, #(N != 5j
Dhu (Op thS (ường <: Vinh &= 5j 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
82
<(: .212+--*+2..e 8'ai): di'&hungn)n819"ah$$+&$'+%n, di'&hungn)n819g'ai)+&$'
2+ Đinh B.t DXng, D( t?i, DS, (ưjng (?i thU& nghiệ' NEng h;&
Dhu (Op thS (ường <: Vinh != 5j 2, 0x Nghi #h$ng, hu"ện Nghi L^&, tỉnh Nghệ An
<(: .28-+8.*8-*e 8'ai): d4+dungdh%9g'ai)+&$'
L/ Đ-Jn Th+ 'inh Bh,i, D(V, DS, #(N Dh$a h;& !R" tyng
Tq' 1,, 0x Nghi #hb, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .1112+11,.*.e 8'ai): 'inhdhai2..18,9"ah$$+&$'
*+ HJ Th+ Th,nh HRi, D(V, (hS, #(N NX' Y DF 5inh Y !En t‚ng, !N Sinh h;&, Aệnh &R" NN
Dhối 1, #+:yng S=n, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-,.2-. l.2,1+.G2.2*me 8'ai): hathanhhai •n)n9"ah$$+&$'
-+ Ch,n Th+ Gi,ng, D(V, (hS, #(N Sinh thCi Y !En t‚ng NN, #(N :$C Y AV(V+
Tq' 1*, 0x Nghi Di', (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,-1181, l.2*8+11-181me 8'ai): tagiangn)n9g'ai)+&$'
1+ Ch> Th+ Ng;< Did, D(V, (hS, #(N Do thuOt nuEi 'tn )[
Số nhà ,.-, !hung &ư :ưng )^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2*,+1*222Ge 8'ai): &$ua.1129"ah$$+&$'
G+ Ng>y[n Th+ BKnh, D(V, (hS, Do thuOt nuEi ng;t
Tq' @o (hư[ng, 0x :ưng L^&, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2G,+2112,-, .212+G*1--2 8'ai): ntd4inh2G9"ah$$+&$'
8+ Ch.# Anh ĐŠ<, (hS, (ưjng (?i N((S nư‰& ng;t :ưng Ngu"ên
Số .1, ngu .8, đường Lê D$xn Nhx, D+11, (ung đE, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8,+--*21- l.2.*+2-2112me 8'ai): pha'nhdu&12G-9"ah$$+&$'
2+ Ng>y[n Th+ V>i, D(V, DS, #(N Aệnh (huc 5Wn %à &C& dh$ (A(N
Dhối ,, th> tXn TuRn An, hu"ện Nghi TuRn, tỉnh :à (rnh
<(: .,8+,-1212* l.212+.G2*2*me 8'ai): ngu"endhanh%ui9g'ai)+&$'
1.+ Ch,n Th+ Ng;< B—, D(V, (hS, #hq AK thư &hi đ$àn, #(N Dhu"Nn nEng %à #(N(
Dhối 2, #+Lê L[i, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2**+-G*-1Ge 8'ai): ng$&4e•2,1112819"ah$$+&$'
11+ Ng>y[n Tijn DXng! AW$ %ệ (?i N((S nư‰& ng;t :ưng Ngu"ên
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21-+12G882
12+ )W CFng BiS#! AW$ %ệ (?i N((S nư‰& ng;t :ưng Ngu"ên
Số 1-, ngu 1., đường TuRn Diệu, D+,, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.2+.2*-G8
Tm Đin tz t Tin h;<V M
1+ Ng>y[n 'inh H-Jng, BV(:, !N, (Z tưjng
Số 1-, ngu ,.2A, đường NgE (hh NhO', D+1., #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82,,8,8 l.2*8+-G8GG8m
2+ Ng>y[n D-Pn Ch>ng, D(V, !N
Số .1, ngu11, đường #h?' Dinh Vo, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28,+G22211e 8'ai): &hung2119g'ai)+&$'
,+ Ng>y[n Th+ H-Ji Ch9*ng, D(V, !N
Số GA, đường @ai :f& <N, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+,,822.e 8'ai): phu$ngtit$19"ah$$+&$'
*+ )9:ng H`ng Ch-ng! D(V, !N
Dhu (Op thS (ường <?i h;& Vinh, D+1, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .28G+211211e ph$ngdh%2..*9"ah$$+&$'
-+ Ng>y[n Th+ NhP, D(V, !N
Số 2-, đường (En (hXt (‚ng, #+:ưng Dwng, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .11-,+*GG2-8e phu$ngnha12.-9g'ai)+&$'
1+ NghiW# Th"ng HEng+ D(V, !N
Số ,8A, đường A‚i (h> TuRn, #+(ung <E, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .212+8-112*e 8'ai): nghie'thanghung9%inhuni+edu+%n
G+ Đinh H`ng Tijn, D(V, !N
Số G2, đường Ngư :Wi, #+Lê @a$, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .2.*+G1G1GGe 8'ai): dinhh$ngtien9%inhuni+edu+%n
2.
8+ Ng>y[n V"n HRi, D(V, !N
Số *., đường LF NhOt Luang, #+Aêzn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+82,12,1 l.282+22,1.1me 8'ai): thanhhainghean9g'ai)+&$'
Tm @Ay esngV O
1+ )W Vijt Đ`ng, D(V, DS, (Z tưjng
Số 2*, đường #h$ng <>nh !Wng, D+*, #+ANn (huc, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,8--222 l.2.*+*-2111me 8'ai): d$ng)%9%inhuni+edu+%n, )ed$ngd&n9g'ai)+&$'
2+ ThIi Th,nh T+nh, D(V, DS, AK thư &hi đ$àn
Số 1G, ngu 1, đường Ngu"In <]& !Wnh, D+11, #+:ưng Ahnh, (#+Vinh, tỉnh Nghệ An
<(: .21*+**--G.e 8'ai): thaitinh2...9g'ai)+&$'
,+ Tr9*ng V"n B—! D(V, DS
Tq' ,, 0x Nghra @o, th> 0x (hCi :Ma, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,81212G l.2G2+2128-2me 8'ai): nh$4e8,9g'ai)+&$'
*+ C,- @>An Thi>! D(V, DS
Tq' 1, 0x Nghra @o, th> 0x (hCi :Ma, tỉnh Nghệ An
<(: .,8+,812,21 l.282+G8G1G,me 8'ai): &a$thieu.89g'ai)+&$'
21
CÁC BAN! TRUNG TÂ'! ШN Vo NGHI›N C¢U! ¢NG D(NG
&/ T.d <hY Bh-, h;<
BiX" ph•p 5ố: 2116B#YAV:((, ngà" 1-6G62..,
(Zng Aiên tOp: #BS+(S+ (Vn VQn •n
#hq (Zng Aiên tOp: BS+(S+ <a (h> Di' Liên
(hư dF ($à 5$?n: #BS+(S+ #h?' Ng;& A^i
<(: .,8+,8-1G..e 8'ai): t&dh%9"ah$$+&$'
$/ Tr>ng tA# 'Fi tr9:ng vJ ChIt triSn nFng thFn
NQ' thành )Op: 2..2
BiC' đố&: BV+(S+ !a$ (iNn (ung, <(: .2.,+**11*1
L/ Tr>ng tA# GiI- e|< 0>i< dhœng
NQ' thành )Op: 2..,
<(: .,8+, lV# dh$a BDL#m
BiC' đố&: #BS+(S+ <inh TuRn Dh$a
#hq BiC' đố&: <?i tC (ư=ng TuRn Dwng
O/ Tr>ng tA# T9 v}n thijt Uj vJ Ch>ySn gi,- <Fng ngh
NQ' thành )Op: 2..8
<(: .,8+,--2*2G lV# dh$a TR" dUngm
BiC' đố&: #BS+(S+ Vw Ng;& SCu
N/ Tr>ng tA# BiS# Q+nh ,n t-Jn Ths< dhˆ# t 'Fi tr9:ng
NQ' thành )Op: 2..8
<(: .,8+,8--G-1 lV# dh$a :$Cm
BiC' đố&: #BS+(S+ Lê VQn NQ', <(: .212+-222-,
x/ Tr>ng tA# T9 v}n ChId r>\t
NQ' thành )Op: 2.11
<(: .,8+1-,2*2-
BiC' đố&: BV!+(hS+ <inh Ng;& (hfng
_/ Tr>ng tA# NghiWn <Š> H` ChY 'inh
NQ' thành )Op: 226,62.12
<(:
BiC' đố&: #BS+(S+ #h?' @inh :‚ng
M/ B,n Th,nh tr, NhAn eAn Œ$%&% t $%&L•
<(: .,8+,8-1,,1 lV# !Eng đ$àn tườngm
(ưjng 4an: #BS+(S+ Ngu"In VQn (]
y/ B,n 0>Rn rk e+<h v|
<(: .,8+,8-1,,1 lV# !Eng đ$àn tườngm
(ưjng 4an: #BS+(S+ (hCi VQn (hành
&%/ B,n 0>Rn rk <I< es In giI- e|<
<(: .,8+,--1,1.e /a0: .,8+,--2-G.
22

MỤC LỤC TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . Đơn vị Ban Giám hiệu Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Địa lý Khoa Điện tử Viễn thông Khoa Giáo dục Khoa Giáo dục Chính trị Khoa Giáo dục Quốc phòng Khoa Hoá Khoa Kinh tế Khoa Lịch sử Khoa Luật Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngữ Văn Khoa Nông Lâm Ngư Khoa Sinh Khoa Thể dục Khoa Toán Khoa Vật lý Khoa Xây dựng Trường Mầm non thực hành Trường THPT Chuyên Ban Quản lý các dự án xây dựng Nhà Xuất bản Đại học Vinh Phòng Bảo vệ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo Sau đại học Phòng Hành chính Tổng hợp Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Kế hoạch - Tài chính Phòng Quản lý Khoa học - Thiết bị Trang 4 5 8 10 12 15 17 18 21 25 28 31 35 38 41 44 46 49 51 53 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Điện thoại 038.3855413 038.3555732 038.3856956 038.3855723 038.3855624 038.3 038.3855751 038.3552496 038.3855728 038.3556026 038.3855392 038.3855609 038.8909293 038.3855697 038.3855752 038.3855329 038.3855777 038.3552497 038.3556383 038.3855724 038.3856160 038.3551345 038.3555736 038.3855976 038.3856394 038.3855773 038.3855452 038.3555738 038.3856247 038.3856700 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->