Các bài toán về HỆ THỨC TRUY HỒI

đây!Gv Phan Thanh Tao
Đăng ngày: 19:19 07-10-2009
Đề:
44.Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện khởi tạo để tính số chuỗi nhị phân độ dài n có 3 bit 0
liên tiếp.
45. Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện khởi tạo để tính số chuỗi nhị phân độ dài n không
có 3 bit 0 liên tiếp.
46. Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện khởi tạo để tính số chuỗi nhị phân độ dài n có chứa
chuỗi con 01.
47.Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện khởi tạo để tính số cách đi lên n bậc thang nếu có thể
đi 1,2 hoặc 3 bước một lần.
48.Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện khởi tạođể tính số chuỗi nhị phân độ dài n có một số
chẵn bit 0.
49.Tìm hệ thức truy hồi mà Rn thoả mãn, trong đó Rn là số miền của mặt phẳng bị phân
chia bởi n đường thẳng nếu không có hai đường nào song song và không có 3 đường nào
cùng đi qua một điểm.
50.Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện khởi tạo để tính số chuỗi ký tự gồm A,B,C có độ dài
n chứa hai kí tự liên tiếp giống nhau.
51.Có bao nhiêu byte có 3 bit 9 liên tục.
52.Cho dãy S={Sn}, Sn là số chuỗi n bit không chứa mẫu 00.
a)Tìm hệ thức truy hồi và các điều kiện khởi tạo cho dãy {Sn}
b)Chứng tỏ Sn=f(n+1), n=1,2,… với f là dãy Fibonacci.
53.Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện khởi tạo cho số cách đóng cặp ngoặc đơn trong biểu
thức a1*a2*…*an,n>=2.
54.Gọi a(n) là số các chữ số 0 có trong các số tự nhiên từ 0 đến (10^n)-1.
a)Chứng tỏ rằng a(n) thoả mãn hệ thức truy hồi a(n)=a(n-1)+9*(n-1)*10^(n-2)

B. số cách là S(n-2)) C100 (C chứa 3 bít 0 liên tục. a)Tìm hệ thức truy hồi cho an b)Biết giá trị đầu a1=2. giải hệ thức truy hồi trên. 55.a2=3.Gọi an là số dãy bit đọ dài n không có 2 bit 0 kề nhau. Gợi ý: bài 44) Đặt Sn là số chuổi nhị phân độ dài n . số cách là S(n-1)) B10 (B chứa 3 bít 0 liên tục.C có độ dài n-1.Gọi an là số dãy bit độ dài n có 2 bit 0 kề nhau.n-3 và thỏa mãn ko có 3 bit ko liên tiếp.n-2.S3=7) bài 46) Sn là số chuổi nhị phân có chứa chuổi con 01 (*) thì số chuổi nhị phân ko chứa chuổi con 01 là 2^n-Sn. tính số dãy bit độ dài 7 có 2 bit 0 kề nhau.S2=4. 56. x = 0 hoặc 1 ) .b)Biết giá trị đầu a(1)=1. giải hệ thức truy hồi trên. bài 45) Đặt Sn là số chuổi nhị phân độ dài n . a)Tìm hệ thức truy hồi cho an b)Biết giá trị đầu a0=0 và a1=0. chuổi thỏa mãn (*) có 1 trong 2 dạng: Ax (A thỏa mãn (*) . ko có 3 bit 0 liên tiếp: một chuổi dài n thõa mãn điều kiện sẽ có dạng: A1 B10 B100 trong đó A. số cách là S(n-3) D000 (D tùy ý dài n-3. số cách 2^(n-3) ta có công thức truy hồi: Sn=S(n-1)+S(n-2)+S(n-3)+2^(n-3) khởi tạo: S1=S2=0. nên ta có hệ thức: Sn=Sn-1 + Sn-2 + Sn-3 ( khởi tạo: S1=2. có 3 bit 0 liên tiếp: một chuổi dài n (n>3) sẽ có một trong các dạng sau: A1 ( A chứa 3 bit 0 liên tục. S3=1.

bài 48) Sn _ số chuổi có số chẳng bit 0 Kn _ số chuổi có số lẽ bít 0 Sn+Kn=2^k một chuổi dài n có chẳng bit ko đc thành lập bằng 2 cách * số chẳn bít 0 dài n-1 thêm 1 * số lẽ bít 0 dài n-1 thêm 0 vậy Sn=S(n-1)+K(n-1) tương tự ta có Kn=S(n-1)+K(n-1) =>Sn=Kn =>Sn=2S(n-1) khởi tạo : S1=1 ( số 1 ) bài 49) trên mặt phẳng có n (với n>1) đường thẳng đôi một cắt nhau và ko có 3 đường đồng quy...S2=1) Thực ra Sn có thể tính dễ dàng ko truy hồi như sau: chuổi ko thỏa mãn (*) chỉ có thể có dạng: 111. S3=3. 2 mặt miền 2 bên lập tức họp lại làm một.111000. ta thấy rằng cứ mỗi đường thẳng bị n-1 đường còn lại chia làm n phần.B01 (B kô thỏa mãn (*)) =>Sn=2 Sn-1 + (2^(n-2)-Sn-2) =>Sn=2 Sn-1 . dễ dạng có được công thức Rn=n(n+1)/2+1 . S2=2. bởi vậy nếu ta bỏ đi một đường bất kì thì khi mất n phần này .Sn-2 + 2^(n-2) (khởi tạo: S1=0. R1=2.000 số chuổi thế này = n+1 =>Sn=2^n-(n+1) bài 47) muốn bước lên tới bậc n(n>3) có 3 cách: bước tới bước n-1 rồi bước 1 bậc lên n bước tới n-2 rồi bước 2 bậc tới n bước tới n-3 rồi bước 3 bậc tới n vậy ta xậy dựng được: Sn = Sn-1 + Sn-2 + Sn-3 khởi tạo: S1=1. điều đó nghĩa là nếu bỏ đi 1 đường thẳng thì số miền bị mất đi là n: tức là Rn=n+R(n-1)...

S2=3 có thể giải ko truy hồi như sau: đầu tiên tìm số chuổi ko có 2 kí tự liên tiếp bằng nhau: chọn kí tự đầu tiên có 3 cách. giả sử đúng đến n-1 tức là Sk=f(k+1).n-1 =>Sn=S(n-1)+S(n-2)=f(n)+f(n-1)=f(n+1) vậy Sn=f(n+1) mọi n=1..+3+2+1=n(n-1)/2 . x có 3 cách) * Nxx (Nx ko thỏa (▲)) => Sn=3 Sn-1 + (3^(n-1) . 1 thôi làm gì có 9 bài 52) a) chuổi dài n thỏa mãn ko chứa 00 thì có một trong 2 dạng * A1 ( A ko chứa mẫu 00) * B10 ( B ko chứa mẩu 00) vậy Sn=S(n-1)+S(n-2) S1=2 (0. chỉ có một cặp ngoặc thôi hay thế nào? # nếu chỉ có một thì một cách đóng cho biểu thức dài n = a1*a2*..10. dấu mở ngoặc ở A . s3=3 s4=3+3=6 dễ tính được Sn=(n-1)+(n-2)+.. mọi k=1. với cặp ngoặc trong A. n-1 cách..*an gọi công thức tính sô cách đóng cặp ngoặc là Sn n>2: một cách đóng sẽ có 1 trong 2 dạng * Aan. A dài n-1. kí tự tiếp theo có 2 cách ( trừ kí tự trước nó ) vậy tất cả có : 3. => Sn=S(n-1)+n-1 S2=1. S2=3 (01.bài 50) Gọi Sn là số chuổi thỏa mãn : có chưa 2 kí tự liên tiếp giống nhau (▲) thì số chuổi ko thỏa mãn (▲) là 3^n-Sn chuổi thỏa mãn có 1 trong 2 dạng: * Mx ( M thỏa (▲).2^(n-1) cách => Sn=3^n-3. S2=f(3) đúng.. 53) đề chưa rỏ ràng.3.1) . S(n-1) cách * Aan).2.Sn-1) = 2 Sn-1 +3^(n-1) khởi tạo: S1=0..2^(n-1) bài 51) bít thì chỉ có 0.11) b) quy nạp: S1=f(2).

.K_(n-1)+9.+ 2x + 1 thay x=10 ta có: (n.10^(n-2) vậy rốt cuộc ta có công thức: Kn = 10.10^(n-3) + 9...10^(n-2) + 9(n-2)..10^(n-1)..10^(n-3) +.9(n-2).10^0+A0 ( A0=1 ) x^n-1=(x-1) (x^(n-1) + x^(n-2) +.9 Kn là số các số 0 trong các số dạng Ax số các số 0 trong Ax bằng 10 lần số các số 0 trong A cộng thêm các số 0 trong x.10^(n-2).10^(n-2) ( vì 10.10^(n-1) .10^(n-2) b) ta cói: An=9(n-1). từ 1 đến 10^(n-1)-1 và 10^(n-1) đến 10^n-1.x^(n-3) +.(x-1)-(x^n-1))/(x-1)^2=(n-1… + (n-2).10^(n-3) +.. x2=(1-√5)/2 .10^(n-2) = 9(n-1). một cách đống ngoặc chính là một tổ hợp chập 2 của n phần tử.9-(10^n-1))/9+1 = n.1. đáp sô là nC2=n(n-1)/2 Bài 54: a) Gọi Kn (n>0) là số các chử số 0 có trong các số tự nhiên từ 10^(n-1) đến 10^n-1 ( tức có đúng n chử số. ) vậy ta có hệ thức truy hồi: An=A_(n-1) + 9(n-1).thực ra bài này có thể giải đơn giản.10^(n-2) + (n-2).x^(n-1)..10^(n-1).+ x^2 + x + 1) đạo hàm 2 vế (n.. số đầu khác 0 nên số cách chọn là 9.9-(10^n-1))/9^2 = (n-1). a2=3 dãy này bắt đầu từ a1=2 là dãy fibonaci giải truy hồi bằng cách xét nghiệm của phương trình đặc trưng x^2=x+1 x1=(1+√5)/2 .+ 9.+ 2. từ đây dễ dàng quy nạp được Kn = 9(n-1).10^(n-3) ) Mặt khác An=A_(n-1)+Kn ( chia từ 1 đến 10^n-1 thành 2 đoạn.10^(n-2) một số có n chử số sẽ có dạng Ax. trong đó A có n-1 chử số và x=0.. chử số đầu tiên bên trái khác 0 ) ta sẽ đi chứng minh Kn=9(n-1). số các số 0 trong A thì bằng 10 lần số các số K_(n-1) ( vì Ax.(10^n-1)/9 + 1 bài 55) một dãy độ dài n ko có 2 bit 0 kề nhau thì có 1 trong 2 dạng * A10 ( A có n-2 bit và ko có 2 bit 0 kề nhau ) * B1 ( B có n-1 bít và ko có 2 bit 0 kề nhau ) vậy suy ra an=a(n-1)+a(n-2) a1=2.+ x^2 + x + 1) (x^n-1)/(x-1)=(x^(n-1) + x^(n-2) +.10 + 1 => An = (n. x có 10 cách chọn) số các số 0 ở dạng A0 thì bằng số các số dạng A..

số trường hợp là 2^(n-2)) * B10 (B chứa 2 bít 0 liền nhau dài n-2 .792 $ VÌ TIN HỌC KÉM NÊN MÌNH VIẾT NHƯ THẾ Giai thich: S(n-1) thi (n-1) là chỉ số dưới . Tìm công thức tương minh cho số tiền có trong tài khoản sau năm thứ n c.09 S(n-1) bằng số tiền có được sau (n-1) năm S(n) =1.09 S(n-1) S(n)=1.09 mũ n *S(0) VẬY S(n)=1.không phải là phép nhân Tương tự . Lập hệ thức truy hồi cho tổng số tiền có trong tài khoản vào cuối năm thứ n.c2 bài 56) a) một số có 2 bít 0 kề nhau thì có 1 trong 3 dạng * A00 (A bất kì dài n-2 . a.an=c1.09 lập phương * S(n-3) =…………….09 S(n-1) =(1.2 vào tìm c1. Một người gửi 1000 đôla vào ngân hàng với lãi suất 9% năm. Sau 100 năm thì tổng số tiền có trong tài khoản là bao nhiêu Gọi S(n) là số tiền có đươc sau n năm S(0) là số tiền ban đầu S(0) =1000$ Số tiền sau 1 năm : S(1) =S(0) +0.09 mũ 100 * 1000$= 5529040.09 S(0) Số tiền sau 2 năm S(2)=S(1)+ 1.. số trường hợp là a(n-1)) vậy an=a(n-1)+a(n-2)+2^(n-2) b) a0=0. số trường hợp là a(n-2)) * C1 (C chứa 2 bít 0 liền nhau dài n-1. Số tiền sau n năm : S(n)=S(n-1) +1.x1^n+c2.09)bình phương * S(n-2) =1.x2^n thay n=1.09 S(1) Và số tiền sau 3 năm : S(3)= S(2)+1.09 S(2) …………………….09 mũ n *S(0) Sau 100 năm thì tổng số tiền có được trong tài khoản là S(100)= 1. b.a1=0 =>a2=0+0+2^0=1 =>a3=1+0+2^1=3 =>a4=3+1+2^2=8 =>a5=8+3+2^3=19 =>a6=19+8+2^4=43 =>a7=43+19+2^5=94 câu 1.09S(0) =1. =1.

BẠN ĐẢ CÓ SỐ TIỀN GẤP 5529 LẦN SỐ TIỀN BAN ĐẦU <GIA SẢN KHỔNG LỒ > HJ CHÚC THÀNH CÔNG .