P. 1
Các+bài+toán+về+HỆ+THỨC+TRUY+HỒI+đây

Các+bài+toán+về+HỆ+THỨC+TRUY+HỒI+đây

|Views: 1,485|Likes:
Được xuất bản bởithailehuythuong

More info:

Published by: thailehuythuong on Sep 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

Các bài toán về HỆ THỨC TRUY HỒI

đây!Gv Phan Thanh Tao
Đăng ngày: 19:19 07-10-2009
Đề:
44.Tìm hệ thức truy hồi và điều iện h!i t"# đ$ t%nh &' chu(i nh) *h+n đ, -ài n c. / 0it 0
1i2n ti3*.
44. Tìm hệ thức truy hồi và điều iện h!i t"# đ$ t%nh &' chu(i nh) *h+n đ, -ài n h5ng
c. / 0it 0 1i2n ti3*.
46. Tìm hệ thức truy hồi và điều iện h!i t"# đ$ t%nh &' chu(i nh) *h+n đ, -ài n c. chứ7
chu(i c#n 01.
47.Tìm hệ thức truy hồi và điều iện h!i t"# đ$ t%nh &' c8ch đi 12n n 09c th7ng n3u c. th$
đi 1:2 h#;c / 0<=c m,t 1>n.
4?.Tìm hệ thức truy hồi và điều iện h!i t"#đ$ t%nh &' chu(i nh) *h+n đ, -ài n c. m,t &'
ch@n 0it 0.
49.Tìm hệ thức truy hồi mà An th#B mCn: tr#ng đ. An 1à &' miền cD7 m;t *hEng 0) *h+n
chi7 0!i n đ<Fng thEng n3u h5ng c. h7i đ<Fng nà# &#ng &#ng và h5ng c. / đ<Fng nà#
cGng đi Hu7 m,t đi$m.
40.Tìm hệ thức truy hồi và điều iện h!i t"# đ$ t%nh &' chu(i I tJ gồm K:L:M c. đ, -ài
n chứ7 h7i % tJ 1i2n ti3* gi'ng nh7u.
41.M. 07# nhi2u 0ytN c. / 0it 9 1i2n tOc.
42.Mh# -Cy PQRPnS: Pn 1à &' chu(i n 0it h5ng chứ7 mTu 00.
7UTìm hệ thức truy hồi và c8c điều iện h!i t"# ch# -Cy RPnS
0UMhứng tV PnQWXnY1U: nQ1:2:Z v=i W 1à -Cy [i0#n7cci.
4/.Tìm hệ thức truy hồi và điều iện h!i t"# ch# &' c8ch đ.ng c;* ng#;c đ\n tr#ng 0i$u
thức 71]72]Z]7n:n^Q2.
44._`i 7XnU 1à &' c8c cha &' 0 c. tr#ng c8c &' tJ nhi2n tb 0 đ3n X10cnU-1.
7UMhứng tV rdng 7XnU th#B mCn hệ thức truy hồi 7XnUQ7Xn-1UY9]Xn-1U]10cXn-2U
0ULi3t gi8 tr) đ>u 7X1UQ1: giBi hệ thức truy hồi tr2n.
44._`i 7n 1à &' -Cy 0it đ` -ài n h5ng c. 2 0it 0 ề nh7u.
7UTìm hệ thức truy hồi ch# 7n
0ULi3t gi8 tr) đ>u 71Q2:72Q/: giBi hệ thức truy hồi tr2n.
46._`i 7n 1à &' -Cy 0it đ, -ài n c. 2 0it 0 ề nh7u.
7UTìm hệ thức truy hồi ch# 7n
0ULi3t gi8 tr) đ>u 70Q0 và 71Q0: t%nh &' -Cy 0it đ, -ài 7 c. 2 0it 0 ề nh7u.
Gi !:
0ài 44U
Đ;t Pn 1à &' chuei nh) *h+n đ, -ài n : c. / 0it 0 1i2n ti3*:
m,t chuei -ài n Xn^/U &f c. m,t tr#ng c8c -"ng &7u:
K1 X K chứ7 / 0it 0 1i2n tOc: &' c8ch 1à PXn-1UU
L10 XL chứ7 / 0%t 0 1i2n tOc: &' c8ch 1à PXn-2UU
M100 XM chứ7 / 0%t 0 1i2n tOc: &' c8ch 1à PXn-/U
g000 Xg tGy I -ài n-/: &' c8ch 2cXn-/U
t7 c. c5ng thức truy hồi:
PnQPXn-1UYPXn-2UYPXn-/UY2cXn-/U
h!i t"#: P1QP2Q0h P/Q1.
0ài 44U
Đ;t Pn 1à &' chuei nh) *h+n đ, -ài n : # c. / 0it 0 1i2n ti3*:
m,t chuei -ài n thi7 mCn điều iện &f c. -"ng:
K1
L10
L100
tr#ng đ. K:L:M c. đ, -ài n-1:n-2:n-/ và thV7 mCn # c. / 0it # 1i2n ti3*.
n2n t7 c. hệ thức:
PnQPn-1 Y Pn-2 Y Pn-/ X h!i t"#: P1Q2:P2Q4:P/Q7U
0ài 46U
Pn 1à &' chuei nh) *h+n c. chứ7 chuei c#n 01 X]U
thì &' chuei nh) *h+n # chứ7 chuei c#n 01 1à 2cn-Pn.
chuei thV7 mCn X]U c. 1 tr#ng 2 -"ng:
Kj XK thV7 mCn X]U : j Q 0 h#;c 1 U
L01 XL 5 thV7 mCn X]UU
Q^PnQ2 Pn-1 Y X2cXn-2U-Pn-2U
Q^PnQ2 Pn-1 - Pn-2 Y 2cXn-2U
Xh!i t"#: P1Q0hP2Q1U
ThJc r7 Pn c. th$ t%nh -k -àng # truy hồi nh< &7u:
chuei # thV7 mCn X]U chl c. th$ c. -"ng: 111...111000...000 &' chuei th3 này Q nY1
Q^PnQ2cn-XnY1U
0ài 47U
mu'n 0<=c 12n t=i 09c nXn^/U c. / c8ch:
0<=c t=i 0<=c n-1 rồi 0<=c 1 09c 12n n
0<=c t=i n-2 rồi 0<=c 2 09c t=i n
0<=c t=i n-/ rồi 0<=c / 09c t=i n
v9y t7 j9y -Jng đ<mc:
Pn Q Pn-1 Y Pn-2 Y Pn-/
h!i t"#:
P1Q1h
P2Q2h
P/Q/h
0ài 4?U
Pn n &' chuei c. &' chEng 0it 0
on n &' chuei c. &' 1f 0%t 0
PnYonQ2c
m,t chuei -ài n c. chEng 0it # đc thành 19* 0dng 2 c8ch
] &' chEn 0%t 0 -ài n-1 th2m 1
] &' 1f 0%t 0 -ài n-1 th2m 0
v9y
PnQPXn-1UYoXn-1U
t<\ng tJ t7 c.
onQPXn-1UYoXn-1U
Q^PnQon
Q^PnQ2PXn-1U
h!i t"# : P1Q1 X &' 1 U

0ài 49U
tr2n m;t *hEng c. n Xv=i n^1U đ<Fng thEng đ5i m,t cpt nh7u và # c. / đ<Fng đồng Huy.
t7 thqy rdng cứ m(i đ<Fng thEng 0) n-1 đ<Fng crn 1"i chi7 1àm n *h>n. 0!i v9y n3u t7 0V đi
m,t đ<Fng 0qt ì thì hi mqt n *h>n này : 2 m;t miền 2 02n 19* tức h`* 1"i 1àm m,t: điều
đ. nghs7 1à n3u 0V đi 1 đ<Fng thEng thì &' miền 0) mqt đi 1à n:
tức 1à
AnQnYAXn-1U: A1Q2.
-k -"ng c. đ<mc c5ng thức AnQnXnY1Ut2Y1
0ài 40U
_`i Pn 1à &' chuei thV7 mCn : c. ch<7 2 % tJ 1i2n ti3* gi'ng nh7u XuU
thì &' chuei # thV7 mCn XuU 1à /cn-Pn
chuei thV7 mCn c. 1 tr#ng 2 -"ng:
] vj X v thV7 XuU: j c. / c8chU
] wjj Xwj # thV7 XuUU
Q^ PnQ/ Pn-1 Y X/cXn-1U - Pn-1U Q 2 Pn-1 Y/cXn-1U
h!i t"#: P1Q0: P2Q/
c. th$ giBi # truy hồi nh< &7u:
đ>u ti2n tìm &' chuei # c. 2 % tJ 1i2n ti3* 0dng nh7u:
ch`n % tJ đ>u ti2n c. / c8ch: % tJ ti3* thN# c. 2 c8ch X trb % tJ tr<=c n. U
v9y tqt cB c. : /.2cXn-1U c8ch
Q^ PnQ/cn-/.2cXn-1U
0ài 41U 0%t thì chl c. 0: 1 th5i 1àm gì c. 9
0ài 42U
7U
chuei -ài n thV7 mCn # chứ7 00 thì c. m,t tr#ng 2 -"ng
] K1 X K # chứ7 mTu 00U
] L10 X L # chứ7 mxu 00U
v9y PnQPXn-1UYPXn-2U
P1Q2 X0h1U : P2Q/ X01h10h11U
0U
Huy n"*:
P1QWX2Uh P2QWX/U đyng.
giB &z đyng đ3n n-1 tức 1à PQWXY1U: m`i Q1..n-1
Q^PnQPXn-1UYPXn-2UQWXnUYWXn-1UQWXnY1U
v9y PnQWXnY1U m`i nQ1:2:/:..
4/U
đề ch<7 rV ràng: chl c. m,t c;* ng#;c th5i h7y th3 nà#{
| n3u chl c. m,t thì m,t c8ch đ.ng ch# 0i$u thức -ài n Q 71]72]...]7n
g`i c5ng thức t%nh &5 c8ch đ.ng c;* ng#;c 1à Pn
n^2: m,t c8ch đ.ng &f c. 1 tr#ng 2 -"ng
] K7n: v=i c;* ng#;c tr#ng K: K -ài n-1: PXn-1U c8ch
] K7nU: -qu m! ng#;c ! K : n-1 c8ch.
Q^ PnQPXn-1UYn-1
P2Q1h
&/Q/
&4Q/Y/Q6
-k t%nh đ<mc PnQXn-1UYXn-2UY..Y/Y2Y1QnXn-1Ut2
thJc r7 0ài này c. th$ giBi đ\n giBn: m,t c8ch đ'ng ng#;c ch%nh 1à m,t te hm* ch9* 2 cD7 n
*h>n tz: đ8* &5 1à nM2QnXn-1Ut2

Lài 44:
7U
_`i on Xn^0U 1à &' c8c chz &' 0 c. tr#ng c8c &' tJ nhi2n tb 10cXn-1U đ3n 10cn-1 X tức c.
đyng n chz &': chz &' đ>u ti2n 02n tr8i h8c 0 U
t7 &f đi chứng minh onQ9Xn-1U.10cXn-2U
m,t &' c. n chz &' &f c. -"ng Kj: tr#ng đ. K c. n-1 chz &' và jQ0..9
on 1à &' c8c &' 0 tr#ng c8c &' -"ng Kj
&' c8c &' 0 tr#ng Kj 0dng 10 1>n &' c8c &' 0 tr#ng K c,ng th2m c8c &' 0 tr#ng j.
&' c8c &' 0 tr#ng K thì 0dng 10 1>n &' c8c &' onXn-1U X vì Kj: j c. 10 c8ch ch`nU
&' c8c &' 0 ! -"ng K0 thì 0dng &' c8c &' -"ng K: &' đ>u h8c 0 n2n &' c8ch ch`n 1à
9.10cXn-2U
v9y r't cu,c t7 c. c5ng thức:
on Q 10.onXn-1UY9.10cXn-2U: tb đ+y -k -àng Huy n"* đ<mc on Q 9Xn-1U.10cXn-2U X vì
10.9Xn-2U.10cXn-/U Y 9.10cXn-2U Q 9Xn-1U.10cXn-/U U
v;t h8c KnQKnXn-1UYon X chi7 tb 1 đ3n 10cn-1 thành 2 đ#"n: tb 1 đ3n 10cXn-1U-1 và
10cXn-1U đ3n 10cn-1. U
v9y t7 c. hệ thức truy hồi: KnQKnXn-1U Y 9Xn-1U.10cXn-2U
0U
t7 c.i: KnQ9Xn-1U.10cXn-2U Y 9Xn-2U.10cXn-/U Y...Y 9.1.10c0YK0 X K0Q1 U
jcn-1QXj-1U XjcXn-1U Y jcXn-2U Y...Y jc2 Y j Y 1U
Xjcn-1UtXj-1UQXjcXn-1U Y jcXn-2U Y...Y jc2 Y j Y 1U
đ"# hàm 2 v3
Xn.jcXn-1U.Xj-1U-Xjcn-1UUtXj-1Uc2QXn-1Z Y Xn-2U.jcXn-/U Y...Y 2j Y 1
th7y jQ10 t7 c.:
Xn.10cXn-1U.9-X10cn-1UUt9c2 Q Xn-1U.10cXn-2U Y Xn-2U.10cXn-/U Y..Y 2.10 Y 1
Q^ Kn Q Xn.10cXn-1U.9-X10cn-1UUt9Y1 Q n.10cXn-1U - X10cn-1Ut9 Y 1
0ài 44U
m,t -Cy đ, -ài n # c. 2 0it 0 ề nh7u thì c. 1 tr#ng 2 -"ng
] K10 X K c. n-2 0it và # c. 2 0it 0 ề nh7u U
] L1 X L c. n-1 0%t và # c. 2 0it 0 ề nh7u U
v9y &uy r7
7nQ7Xn-1UY7Xn-2U
71Q2h 72Q/
-Cy này 0pt đ>u tb 71Q2 1à -Cy Wi0#n7ci
giBi truy hồi 0dng c8ch j}t nghiệm cD7 *h<\ng trình đ;c tr<ng
jc2QjY1
j1QX1Y~4Ut2 h j2QX1-~4Ut2
7nQc1.j1cnYc2.j2cn
th7y nQ1:2 và# tìm c1:c2
0ài 46U
7U
m,t &' c. 2 0%t 0 ề nh7u thì c. 1 tr#ng / -"ng
] K00 XK 0qt ì -ài n-2 : &' tr<Fng hm* 1à 2cXn-2UU
] L10 XL chứ7 2 0%t 0 1iền nh7u -ài n-2 : &' tr<Fng hm* 1à 7Xn-2UU
] M1 XM chứ7 2 0%t 0 1iền nh7u -ài n-1: &' tr<Fng hm* 1à 7Xn-1UU
v9y
7nQ7Xn-1UY7Xn-2UY2cXn-2U
0U
70Q0:71Q0
Q^72Q0Y0Y2c0Q1
Q^7/Q1Y0Y2c1Q/
Q^74Q/Y1Y2c2Q?
Q^74Q?Y/Y2c/Q19
Q^76Q19Y?Y2c4Q4/
Q^77Q4/Y19Y2c4Q94
c+u 1. v,t ng<Fi gzi 1000 đ517 và# ng+n hàng v=i 1Ci &uqt 9• năm.
7. €9* hệ thức truy hồi ch# teng &' tiền c. tr#ng tài h#Bn và# cu'i năm thứ n.
0. Tìm c5ng thức t<\ng minh ch# &' tiền c. tr#ng tài h#Bn &7u năm thứ n
c. P7u 100 năm thì teng &' tiền c. tr#ng tài h#Bn 1à 07# nhi2u
_`i PXnU 1à &' tiền c. đ<\c &7u n năm
PX0U 1à &' tiền 07n đ>u PX0U Q1000•
P' tiền &7u 1 năm :
PX1U QPX0U Y0:09PX0U Q1:09 PX0U
P' tiền &7u 2 năm PX2UQPX1UY 1:09 PX1U
‚à &' tiền &7u / năm : PX/UQ PX2UY1:09 PX2U
ZZZZZZZZ..
P' tiền &7u n năm :
PXnUQPXn-1U Y1:09 PXn-1U
PXnUQ1:09 PXn-1U 0dng &' tiền c. đ<mc &7u Xn-1U năm
PXnU Q1:09 PXn-1U QX1:09U0ình *h<\ng ] PXn-2U Q1:09 19* *h<\ng ] PXn-/U
QZZZZZ.
Q1:09 mƒ n ]PX0U
‚„… PXnUQ1:09 mƒ n ]PX0U
P7u 100 năm thì teng &' tiền c. đ<mc tr#ng tài h#Bn 1à
PX100UQ 1:09 mƒ 100 ] 1000•Q 4429040:792 •
‚† T‡w ˆ‰M oŠv w‹w v†wˆ ‚‡ŒT wˆ• TˆŒ
_i7i thich: PXn-1U thi Xn-1U 1à chl &' -<=i :h5ng *hBi 1à *h}* nh+n
T<\ng tJ
LŽw Đ• M• P‘ T‡’w _“” 4429 €•w P‘ T‡’w LKw Đ•– —_‡K P•w oˆ˜w_ €™ ^
ˆš
Mˆ›M Tˆœwˆ M•w_

x = 0 hoặc 1 ) . Gợi ý: bài 44) Đặt Sn là số chuổi nhị phân độ dài n .a2=3.B.S3=7) bài 46) Sn là số chuổi nhị phân có chứa chuổi con 01 (*) thì số chuổi nhị phân ko chứa chuổi con 01 là 2^n-Sn. ko có 3 bit 0 liên tiếp: một chuổi dài n thõa mãn điều kiện sẽ có dạng: A1 B10 B100 trong đó A. giải hệ thức truy hồi trên. S3=1. a)Tìm hệ thức truy hồi cho an b)Biết giá trị đầu a0=0 và a1=0. 56. 55. giải hệ thức truy hồi trên. có 3 bit 0 liên tiếp: một chuổi dài n (n>3) sẽ có một trong các dạng sau: A1 ( A chứa 3 bit 0 liên tục. tính số dãy bit độ dài 7 có 2 bit 0 kề nhau.n-3 và thỏa mãn ko có 3 bit ko liên tiếp. số cách là S(n-1)) B10 (B chứa 3 bít 0 liên tục. số cách là S(n-2)) C100 (C chứa 3 bít 0 liên tục.b)Biết giá trị đầu a(1)=1. số cách 2^(n-3) ta có công thức truy hồi: Sn=S(n-1)+S(n-2)+S(n-3)+2^(n-3) khởi tạo: S1=S2=0.S2=4. nên ta có hệ thức: Sn=Sn-1 + Sn-2 + Sn-3 ( khởi tạo: S1=2. bài 45) Đặt Sn là số chuổi nhị phân độ dài n . a)Tìm hệ thức truy hồi cho an b)Biết giá trị đầu a1=2.Gọi an là số dãy bit độ dài n có 2 bit 0 kề nhau. số cách là S(n-3) D000 (D tùy ý dài n-3.n-2. chuổi thỏa mãn (*) có 1 trong 2 dạng: Ax (A thỏa mãn (*) .Gọi an là số dãy bit đọ dài n không có 2 bit 0 kề nhau.C có độ dài n-1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->