PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC SƠN TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 626 /HDLT-PGDĐT-CĐGD

Sơn Trà, ngày 18 tháng 9 năm 2012

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Về tổ chức hội nghị viên chức năm học 2012-2013
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính
phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quyết
định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường,
Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục (CĐGD) quận Sơn Trà hướng dẫn
các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc tổ chức hội nghị viên
chức (gọi tắt là hội nghị), năm học 2012 - 2013, gồm các nội dung sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
1. Quán triệt đầy đủ và sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX và Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ IV.
2. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011
của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”.
3. Triển khai hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của
ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà, của nhà trường.
II. Yêu cầu
1. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy (đối với trường học có Chi bộ Đảng), Hiệu
trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phối hợp với Ban Chấp hành
Công đoàn cơ sở, căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch, chịu
trách nhiệm những nội dung và chương trình của hội nghị theo yêu cầu.
2. Các văn bản trình hội nghị cần sớm công khai, lấy ý kiến thảo luận từ các
bộ phận, tổ chuyên môn. Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị phải mang
tính xây dựng, tập trung bàn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, đảm bảo tiến
trình, kế hoạch tổ chức hội nghị.
3. Việc tiến hành tổ chức hội nghị phải đảm bảo nội dung đã quy định; phát
huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt nền nếp,
kỉ cương trong nhà trường, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học của
ngành, nhà trường.
1

4. Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ quản lí,
giáo viên, nhân viên trong nhà trường được triệu tập có mặt tham dự. Nghị quyết
của hội nghị chỉ có giá trị khi có hơn 50% số người dự hội nghị tán thành và không
trái với các quy định của pháp luật.
B. QUY TRÌNH, NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
I. Hội nghị trù bị
1. Thành phần
Do Hiệu trưởng triệu tập, gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư
Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổng phụ trách Đội.
2. Nội dung hội nghị
- Chuẩn bị nội dung và thông qua báo cáo dự thảo về đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 20122013; các biện pháp thực hiện nhằm cải tiến lề lối làm việc, nghiên cứu khoa học,
đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;
kế hoạch tuyển sinh, hợp đồng; bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; các
biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho đội ngũ. Đánh giá
kết quả triển khai quy chế thực hiện dân chủ; quy chế làm việc, quy chế chi tiêu
nội bộ trong đơn vị; báo cáo việc thực hiện ngân sách của đơn vị, việc thu, chi, quỹ
tự có, quỹ phúc lợi... Các báo cáo cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể;
- Chuẩn bị nội dung và thông qua dự thảo mới hoặc bổ sung, sửa đổi các nội
quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đơn vị… ;
- Chuẩn bị nội dung và báo cáo dự thảo tổng kết phong trào thi đua, đề nghị
khen thưởng đối với tập thể, cá nhân; nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện
phong trào thi đua trong năm học mới;
- Hướng dẫn cách tiến hành hội nghị từ tổ tiến tới hội nghị toàn đơn vị;
- Phân công chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân năm học 2011-2012 và chương trình công tác của Ban Thanh tra nhân
dân năm học 2012-2013; phương án nhân sự bầu (hoặc bổ sung) Ban Thanh tra
nhân dân theo quy định của Nghị định 99/NĐ-CP (nếu hết nhiệm kì);
- Chuẩn bị nội dung và thông qua dự thảo Thỏa ước lao động tập thể (Đối
với các trường mầm non tư thục).
II. Hội nghị cấp tổ
1. Thành phần
- Toàn bộ các thành viên trong tổ.
- Chủ tọa hội nghị là Tổ trưởng (Tổ Chuyên môn hoặc Tổ Văn phòng) và Tổ
trưởng Công đoàn.
- Thư kí do Chủ tọa chỉ định.
2

2. Nội dung hội nghị
- Thông qua toàn bộ các bản dự thảo do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn
đơn vị chuẩn bị để cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thảo luận, tham gia đóng
góp ý kiến, đề xuất.
- Thông qua và thống nhất các nội dung, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ
của Tổ và kế hoạch đăng kí, thực hiện công tác thi đua.
- Hoàn chỉnh biên bản và tập hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của hội nghị,
báo cáo cho Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn đơn vị.
III. Hội nghị liên tịch
1. Thành phần
Gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn,
Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân và các Tổ trưởng.
2. Nội dung hội nghị
- Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn tổng hợp và thông qua các biên bản hội
nghị của các tổ; thống nhất và hoàn chỉnh các báo cáo chính thức để trình tại hội
nghị toàn đơn vị.
- Phân công trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung nội dung, kế hoạch và chuẩn bị
các điều kiện để tiến hành tổ chức hội nghị cấp đơn vị.
- Tổng hợp tình hình và chuẩn bị nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị
của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên tại hội nghị các tổ để trả lời và tiếp thu...
(thống nhất nội dung trả lời trong Hội nghị; những nội dung chưa rõ, xin ý kiến của
lãnh đạo Phòng GD&ĐT và CĐGD quận).
- Dự kiến và phân công cụ thể các thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư kí hội
nghị.
IV. Hội nghị cấp trường
1. Thành phần
Toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên của trường.
2. Đoàn Chủ tịch và Thư kí hội nghị
- Gồm Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và một cán bộ tiêu biểu đại
diện giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
- Đoàn Chủ tịch hội nghị cử người làm thư kí ghi biên bản và chuẩn bị Nghị
quyết của hội nghị.
3. Chương trình hội nghị
- Phần Nghi thức do Ban Tổ chức điều hành:
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thành phần dự hội nghị;
+ Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư kí đoàn.
- Phần nội dung hội nghị do Đoàn Chủ tịch hội nghị điều hành
3

+ Thông qua chương trình hội nghị;
+ Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả triển khai hội nghị ở các tổ và tổng
hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên để Hiệu
trưởng trả lời trước hội nghị;
+ Hiệu trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 20112012 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua năm học 2012-2013; tiếp thu
ý kiến đóng góp của hội nghị các tổ; giải đáp ý kiến và trình bày các giải pháp thực
hiện nhiệm vụ công tác và đời sống của đơn vị;
+ Chủ tịch Công đoàn giải đáp các kiến nghị của cán bộ quản lí, giáo viên,
nhân viên thuộc phạm vi trách nhiệm của Công đoàn (nếu có);
+ Đại diện lãnh đạo trường báo cáo kết quả thực hiện các quy chế làm việc,
quy chế chi tiêu nội bộ; hoạt động tài chính của đơn vị (việc thu, chi, quản lí và sử
dụng ngân sách, quỹ phúc lợi, quỹ tự có của đơn vị). Lưu ý: Không bố trí nhân viên
kế toán đọc báo cáo này;
+ Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân năm học 2011-2012 và phương hướng hoạt động năm học
2012-2013;
+ Thông qua nội dung mới hoặc những nội dung điều chỉnh, bổ sung về nội
quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ... ; những quy định về khen thưởng,
bồi dưỡng đội ngũ, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ tự có của đơn vị (nếu có);
+ Hội nghị thảo luận;
+ Ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên (nếu có);
+ Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kì);
+ Tuyên dương, khen thưởng (nếu có);
+ Thông qua kết quả Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu có);
+ Thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (Thư kí hội nghị thông qua dự thảo
Nghị quyết, Đoàn Chủ tịch điều khiển lấy biểu quyết);
+ Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cùng kí kết Thỏa ước lao động tập thể
(đối với các trường học ngoài công lập); hoặc Giao ước thi đua (đối với trường học
công lập);
+ Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm học 2012-2013;
+ Tổng kết, bế mạc.
C. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN SAU HỘI NGHỊ
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
- Đề ra các giải pháp, biện pháp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết
hội nghị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ; giải quyết các
kiến nghị của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên theo thẩm quyền; điều chỉnh và
giải quyết kịp thời các phát sinh mới sau hội nghị của đơn vị;
4

- Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng theo Điều 35 của
Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
- Cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cứ cuối mỗi học kì, tổ chức kiểm
điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết hội nghị và phong trào thi đua
trong hoạt động của đơn vị, định ra những việc cần tiếp tục thực hiện và thông báo
cho toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong đơn vị biết.
2. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
- Thông báo kết quả hội nghị; xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai Nghị
quyết hội nghị;
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội
nghị; phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện
tốt Nghị quyết hội nghị;
- Ra Quyết định công nhận và chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động
(nếu bầu bổ sung hoặc bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì mới);
- Phối hợp với Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên động viên cán bộ quản
lí, giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện Nghị quyết hội nghị nhằm phát huy
quyền làm chủ, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội
ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có
năng suất, chất lượng, hiệu quả; ngăn chặn và chống các hiện tượng tham nhũng,
lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong các hoạt động của đơn vị.
3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và tổ văn phòng
Tổ trưởng chuyên môn và Tổ trưởng Công đoàn có trách nhiệm tổ chức thực
hiện Nghị quyết hội nghị, thường xuyên thông báo kết quả thực hiện với viên chức
và người lao động trong tổ, báo cáo tình hình của tổ lên Hiệu trưởng, Chủ tịch
Công đoàn cơ sở về kết quả triển khai Nghị quyết hội nghị.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian tổ chức hội nghị
- Các trường tiến hành tổ chức hội nghị trước ngày 05 tháng 10 năm 2012.
- Các trường đăng kí thời gian tổ chức hội nghị viên chức năm học 20122013, gửi kèm các báo cáo trình tại hội nghị về Phòng GD&ĐT trước một tuần.
2. Thời gian báo cáo kết quả tổ chức hội nghị
a) Nội dung báo cáo
- Kế hoạch năm học;
- Nghị quyết hội nghị;
- Thỏa ước lao động tập thể đối với các trường mầm non tư thục;
- Bảng tổng hợp đăng kí thi đua của đơn vị;
b) Thời gian: Các trường nộp báo cáo trên về Văn phòng Công đoàn Giáo
dục quận trước ngày 10 tháng 10 năm 2012.
5

Hướng dẫn về tổ chức hội nghị viên chức năm học 2012-2013 này thay cho
hướng dẫn số 614/LT-PGDĐT-CĐGD ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Phòng
GD&ĐT và CĐGD quận Sơn Trà.
Phòng GD&ĐT và CĐGD quận đề nghị Hiệu trưởng các trường học phối
hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG PHÒNG

CHỦ TỊCH
(đã kí và đóng dấu)

(đã kí và đóng dấu)

Nguyễn Văn Đích

Nguyễn Thị Thảo

Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS;
- CĐGD thành phố;
- LĐLĐ quận;
- Lưu: VT, CĐGD quận, THHC (Ch).

6

Tên đơn vị: ………………………… .
……………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Trà, ngày

tháng năm 20

BÁO CÁO
Tình hình tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 20

-20

-------------------------------------

1. Tình hình tổ chức Hội nghị:
+ Số lượng CBGVNV tham dự: ……………… Số vắng mặt:……………….
+ Công tác chuẩn bị Hội nghị:………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
+ Thành phần đại biểu địa phương, ngành tham dự: …………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. Việc giải quyết những kiến nghị của CC-VC-NLĐ:
+ Tổng số ý kiến đóng góp của CC-VC LĐ: ………………………………
+ Tổng số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị : … ; Trong đó,
Số ý kiến đã được Thủ trưởng đơn vị giải quyết:…………; Số ý kiến chưa được
giải quyết hoặc chưa giải quyết thỏa đáng:………(nêu tóm tắt những ý kiến đó):
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Số ý kiến đề nghị cấp trên giải quyết (ghi cụ thể): ……...........………..........
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
+ Các chỉ tiêu đăng ký thi đua:

7

Tập thể (Trường) Tiên tiến:… ; Tập thể (Trường ) TTXS:…..; Tập thể (Tổ)
Tiên tiến:… ; CSTĐ cấp thành phố:… ; CSTĐ cơ sở:… ; GV dạy giỏi quận:......,
GV dạy giỏi trường:……; Lao đông tiên tiến:……..
Tỷ lệ HS lên lớp :………; Tỷ lệ HS tốt nghiệp:…………..
3. Đánh giá chung:
+ Ưu điểm: ………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
+ Tồn tại cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………….
Nơi nhận:

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

8