P. 1
626 - Huong Dan to Chuc Hoi Nghi CBGVNV Nam Hoc 2012-2013

626 - Huong Dan to Chuc Hoi Nghi CBGVNV Nam Hoc 2012-2013

|Views: 456|Likes:
Được xuất bản bởivongocbichst
626 - Huong Dan to Chuc Hoi Nghi CBGVNV Nam Hoc 2012-2013
626 - Huong Dan to Chuc Hoi Nghi CBGVNV Nam Hoc 2012-2013

More info:

Published by: vongocbichst on Sep 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC SƠN TRÀ
Số: 626 /HDLT-PGDĐT-CĐGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc !" # T$ %& # H'() ")*c
Sơn Trà, ngày 18 tháng 9 năm 2012
H+,NG D-N
V. /0 c)1c )ộ2 (3)4 526( c)1c (78 )9c :;<:#:;<=
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngà !8 "h#ng 9 nă$ 1998 c%& Ch'nh
(h% )* +&n hành ,- ch. "h/c h01n 23n ch% "45ng h56" đ7ng c%& c8 ,-&n9 :-."
định số !;/2!!!/:Đ-+GD<ĐT ngà !1 "h#ng = nă$ 2!!! c%& +7 G0#5 2>c )à
Đà5 "65 ?GD<ĐT@ )* +&n hành :- ch. 23n ch% "45ng h56" đ7ng c%& nhà "4ABngC
PhDng GD<ĐT )à CEng đ5àn G0#5 2>c ?CĐGD@ ,-Fn S8n T4à hAGng 2Hn
c#c "4ABng $I$ n5nC "0J- hKcC "4-ng hKc c8 sL "4/c "h-7c "M chức h70 nghị )0Nn
chức (gọi tắt là hội nghị), nă$ hKc 2!12 - 2!1=C gO$ c#c n70 2-ng s&-:
A> MỤC Đ?CH@ ABC CDC
I> MEc FGc)
1P :-#n "401" đI đ% )à s3- sQc Nghị ,-." Đ60 h70 ĐRng "5àn ,-ốc SIn "hứ
TUC Nghị ,-." Đ60 h70 ĐRng V7 "hành (hố Đà NWng SIn "hứ TT )à Nghị ,-." Đ60
h70 ĐRng V7 ,-Fn S8n T4à SIn "hứ UXP
2P T40Jn Yh&0 cZ h01- ,-R Ch[ "hị số !=-CT/T\ ngà 1; "h#ng ] nă$ 2!11
c%& +7 Ch'nh "4ị )* ^T0.( ">c đ_ $6nh )01c hKc "F( )à Sà$ "h`5 "a$ gA8ng đ65
đức HO Ch' b0nhc9 c-7c )Fn đ7ng ^bd0 "hI g0#5C cE g0#5 Sà $7" "a$ gA8ng đ65
đứcC "/ hKc )à s#ng "65c )à (h5ng "4à5 "h0 đ-& ^T3 2/ng "4ABng hKc "h3n "h01nC
hKc s0nh "'ch c/ccP
=P T40Jn Yh&0 h01- ,-R (hA8ng hAGngC nh01$ )> nă$ hKc 2!12-2!1= c%&
ngành g0#5 2>c )à đà5 "65 ,-Fn S8n T4àC c%& nhà "4ABngP
II> A6H cIH
1P DAG0 s/ ch[ đ65 c%& ca( % ?đố0 )G0 "4ABng hKc cZ Ch0 V7 ĐRng@C H01-
"4ALng "4ABng $I$ n5nC "0J- hKcC "4-ng hKc c8 sL (hố0 he( )G0 +&n Cha( hành
CEng đ5àn c8 sLC căn cứ đ0*- Y01n "h/c ". c%& đ8n )ị đJ f3 2/ng Y. h56chC chị-
"4#ch nh01$ nhgng n70 2-ng )à chA8ng "4hnh c%& h70 nghị "h`5 N- cI-P
2P C#c )ăn VRn "4hnh h70 nghị cIn sG$ cEng Yh&0C Sa i Y0.n "hR5 S-Fn "j c#c
V7 (hFnC "M ch-Nn $EnP C#c "h&$ S-FnC i Y0.n (h#" V0J- "60 h70 nghị (hR0 $&ng
"'nh f3 2/ngC "F( "4-ng Vàn "h/c h01n Y. h56ch nh01$ )> nă$ hKcC đR$ VR5 "0.n
"4hnhC Y. h56ch "M chức h70 nghịP
=P X01c "0.n hành "M chức h70 nghị (hR0 đR$ VR5 n70 2-ng đk ,- định9 (h#"
h- 23n ch%C "4' "-1 c%& c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn9 "h/c h01n "ố" n*n n.(C
Y[ cA8ng "45ng nhà "4ABngC gZ( (hIn h5àn "hành "hQng Se0 nh01$ )> nă$ hKc c%&
ngànhC nhà "4ABngP
1
;P H70 nghị đAec "M chức he( S1 Yh0 cZ '" nha" 2/= "Mng số c#n V7 ,-Rn S'C
g0#5 )0NnC nh3n )0Nn "45ng nhà "4ABng đAec "401- "F( cZ $l" "h&$ 2/P Nghị ,-."
c%& h70 nghị ch[ cZ g0# "4ị Yh0 cZ h8n ]!m số ngAB0 2/ h70 nghị "#n "hành )à YhEng
"4#0 )G0 c#c ,- định c%& (h#( S-F"P
J> KCA TRLNH@ NỘI DCNG TM CHNC HỘI NGHO
I> Hộ2 (3)4 /PQ R4
1P Thành (hIn
D5 H01- "4ALng "401- "F(C gO$: H01- "4ALngC c#c PhZ H01- "4ALngC +' "hA
Ch0 V7C Ch% "ịch CEng đ5ànC +' "hA Đ5àn Th&nh n0NnC TMng (h> "4#ch Đ70P
2P N70 2-ng h70 nghị
- Ch-_n Vị n70 2-ng )à "hEng ,-& V#5 c#5 2/ "hR5 )* đ#nh g0# Y." ,-R "h/c
h01n nh01$ )> nă$ hKc 2!11-2!12 )à (hA8ng hAGng nh01$ )> nă$ hKc 2!12-
2!1=9 c#c V01n (h#( "h/c h01n nhn$ cR0 "0.n S* Số0 Sà$ )01cC ngh0Nn cứ- Yh5& hKcC
đM0 $G0 (hA8ng (h#( g0Rng 26C n3ng c&5 cha" SAeng h01- ,-R g0#5 2>cC "h/c hành
"0." Y01$C chống Skng (h'C chống "h&$ nhongC ,-&n S0N-C (h0*n hàC s#ch nh0p- 23n9
Y. h56ch "-Jn s0nhC he( đOng9 VO0 2Aqng c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn9 c#c
V01n (h#( cR0 "h01n đ0*- Y01n Sà$ )01cC n3ng c&5 đB0 sống ch5 đ70 ngoP Đ#nh g0#
Y." ,-R "40Jn Yh&0 ,- ch. "h/c h01n 23n ch%9 ,- ch. Sà$ )01cC ,- ch. ch0 "0N-
n70 V7 "45ng đ8n )ị9 V#5 c#5 )01c "h/c h01n ng3n s#ch c%& đ8n )ịC )01c "h-C ch0C ,-r
"/ cZC ,-r (hsc Se0PPP C#c V#5 c#5 cIn ngQn gKnC cZ số S01- c> "hJ9
- Ch-_n Vị n70 2-ng )à "hEng ,-& 2/ "hR5 $G0 h5lc VM s-ngC st& đM0 c#c n70
,-C ,- ch. ch0 "0N- n70 V7C ,- ch. đ8n )ịu 9
- Ch-_n Vị n70 2-ng )à V#5 c#5 2/ "hR5 "Mng Y." (h5ng "4à5 "h0 đ-&C đ* nghị
Yh`n "hALng đố0 )G0 "F( "hJC c# nh3n9 n70 2-ng )à c#c g0R0 (h#( "M chức "h/c h01n
(h5ng "4à5 "h0 đ-& "45ng nă$ hKc $G09
- HAGng 2Hn c#ch "0.n hành h70 nghị "j "M "0.n "G0 h70 nghị "5àn đ8n )ị9
- Ph3n cEng ch-_n Vị n70 2-ng V#5 c#5 Y." ,-R h56" đ7ng c%& +&n Th&nh "4&
nh3n 23n nă$ hKc 2!11-2!12 )à chA8ng "4hnh cEng "#c c%& +&n Th&nh "4& nh3n
23n nă$ hKc 2!12-2!1=9 (hA8ng #n nh3n s/ VI- (hoặc ! "#ng) +&n Th&nh "4&
nh3n 23n "h`5 ,- định c%& Nghị định 99/NĐ-CP (n$# h$t nhi%m &')(
- Ch-_n Vị n70 2-ng )à "hEng ,-& 2/ "hR5 Thv& AGc S&5 đ7ng "F( "hJ ()*i
+,i các tr-.ng m/m non t- th0c)1
II> Hộ2 (3)4 cS" /0
1P Thành (hIn
- T5àn V7 c#c "hành )0Nn "45ng "MP
- Ch% "K& h70 nghị Sà TM "4ALng ?TM Ch-Nn $En h5lc TM Xăn (hDng@ )à TM
"4ALng CEng đ5ànP
- ThA Y' 25 Ch% "K& ch[ địnhP
2
2P N70 2-ng h70 nghị
- ThEng ,-& "5àn V7 c#c VRn 2/ "hR5 25 H01- "4ALngC Ch% "ịch CEng đ5àn
đ8n )ị ch-_n Vị đJ c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn "hR5 S-FnC "h&$ g0& đZng
gZ( i Y0.nC đ* f-a"P
- ThEng ,-& )à "hống nha" c#c n70 2-ngC V01n (h#( "h/c h01n c#c nh01$ )>
c%& TM )à Y. h56ch đăng Y'C "h/c h01n cEng "#c "h0 đ-&P
- H5àn ch[nh V0Nn VRn )à "F( he( c#c i Y0.nC đ* f-a"C Y0.n nghị c%& h70 nghịC
V#5 c#5 ch5 H01- "4ALng )à Ch% "ịch CEng đ5àn đ8n )ịP
III> Hộ2 (3)4 26( /4c)
1P Thành (hIn
GO$ H01- "4ALngC c#c PhZ H01- "4ALngC +' "hA Ch0 V7C Ch% "ịch CEng đ5ànC
+' "hA Đ5àn Th&nh n0NnC T4ALng V&n Th&nh "4& nh3n 23n )à c#c TM "4ALngP
2P N70 2-ng h70 nghị
# H01- "4ALngC Ch% "ịch CEng đ5àn "Mng he( )à "hEng ,-& c#c V0Nn VRn h70
nghị c%& c#c "M9 "hống nha" )à h5àn ch[nh c#c V#5 c#5 ch'nh "hức đJ "4hnh "60 h70
nghị "5àn đ8n )ịP
- Ph3n cEng "4#ch nh01$ đ0*- ch[nhC VM s-ng n70 2-ngC Y. h56ch )à ch-_n Vị
c#c đ0*- Y01n đJ "0.n hành "M chức h70 nghị ca( đ8n )ịP
- TMng he( "hnh hhnh )à ch-_n Vị n70 2-ng S0Nn ,-&n đ.n đ* f-a"C Y0.n nghị
c%& c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn "60 h70 nghị c#c "M đJ "4R SB0 )à "0.( "h-PPP
?"hống nha" n70 2-ng "4R SB0 "45ng H70 nghị9 nhgng n70 2-ng chA& 4wC f0n i Y0.n c%&
Sknh đ65 PhDng GD<ĐT )à CĐGD ,-Fn@P
- D/ Y0.n )à (h3n cEng c> "hJ c#c "hành )0Nn Đ5àn Ch% "ịch )à ThA Y' h70
nghịP
IV> Hộ2 (3)4 cS" /PTU(3
1P Thành (hIn
T5àn "hJ c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn c%& "4ABngP
2P Đ5àn Ch% "ịch )à ThA Y' h70 nghị
- GO$ H01- "4ALngC Ch% "ịch CEng đ5àn c8 sL )à $7" c#n V7 "0N- V0J- đ60
201n g0#5 )0NnC nh3n )0Nn "45ng đ8n )ịP
- Đ5àn Ch% "ịch h70 nghị ct ngAB0 Sà$ "hA Y' gh0 V0Nn VRn )à ch-_n Vị Nghị
,-." c%& h70 nghịP
=P ChA8ng "4hnh h70 nghị
- PhIn Ngh0 "hức 25 +&n TM chức đ0*- hành:
x T-Nn Vố S' 25C g0G0 "h01- đ60 V0J-C "hành (hIn 2/ h70 nghị9
x G0G0 "h01- Ch% "ịch đ5àn )à ThA Y' đ5ànP
- PhIn n70 2-ng h70 nghị 25 Đ5àn Ch% "ịch h70 nghị đ0*- hành
=
x ThEng ,-& chA8ng "4hnh h70 nghị9
x Ch% "ịch CEng đ5àn V#5 c#5 Y." ,-R "40Jn Yh&0 h70 nghị L c#c "M )à "Mng
he( c#c i Y0.nC Y0.n nghịC đ* f-a" c%& c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn đJ H01-
"4ALng "4R SB0 "4AGc h70 nghị9
x H01- "4ALng "4hnh Và V#5 c#5 Y." ,-R "h/c h01n nh01$ )> nă$ hKc 2!11-
2!12 )à (hA8ng hAGng nh01$ )>C c#c ch[ "0N- "h0 đ-& nă$ hKc 2!12-2!1=9 "0.( "h-
i Y0.n đZng gZ( c%& h70 nghị c#c "M9 g0R0 đ#( i Y0.n )à "4hnh Và c#c g0R0 (h#( "h/c
h01n nh01$ )> cEng "#c )à đB0 sống c%& đ8n )ị9
x Ch% "ịch CEng đ5àn g0R0 đ#( c#c Y0.n nghị c%& c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC
nh3n )0Nn "h-7c (h6$ )0 "4#ch nh01$ c%& CEng đ5àn (n$# c2)9
x Đ60 201n Sknh đ65 "4ABng V#5 c#5 Y." ,-R "h/c h01n c#c ,- ch. Sà$ )01cC
,- ch. ch0 "0N- n70 V79 h56" đ7ng "à0 ch'nh c%& đ8n )ị (+i%c th#, chi, 3#4n l5 +à "6
70ng ng8n "ách, 3#9 :h;c l<i, 3#9 t= c2 c>? @ơn +ị)P LA- i: yhEng Vố "4' nh3n )0Nn
Y. "5#n đKc V#5 c#5 nà9
x T4ALng +&n Th&nh "4& nh3n 23n V#5 c#5 Y." ,-R h56" đ7ng c%& +&n
Th&nh "4& nh3n 23n nă$ hKc 2!11-2!12 )à (hA8ng hAGng h56" đ7ng nă$ hKc
2!12-2!1=9
x ThEng ,-& n70 2-ng $G0 h5lc nhgng n70 2-ng đ0*- ch[nhC VM s-ng )* n70
,-C ,- ch. Sà$ )01cC ,- ch. ch0 "0N- n70 V7PPP 9 nhgng ,- định )* Yh`n "hALngC
VO0 2Aqng đ70 ngoC st 2>ng ,-r (hsc Se0C ,-r "/ cZ c%& đ8n )ị (n$# c2)9
x H70 nghị "hR5 S-Fn9
x z Y0.n (h#" V0J- ch[ đ65 c%& Sknh đ65 ca( "4Nn (n$# c2)(
x +I- +&n Th&nh "4& nh3n 23n (n$# h$t nhi%m &')(
x T-Nn 2A8ngC Yh`n "hALng (n$# c2)(
x ThEng ,-& Y." ,-R +I- +&n Th&nh "4& nh3n 23n (n$# c2)(
x ThEng ,-& 2/ "hR5 Nghị ,-." h70 nghị (Th- &5 hội nghị thAng 3#? 7= th4o
Bghị 3#y$t, )oàn Ch> tịch @iD# &hiEn lFy iE# 3#y$t)(
x H01- "4ALng )à Ch% "ịch CEng đ5àn c{ng Y' Y." Thv& AGc S&5 đ7ng "F( "hJ
(@*i +,i các tr-.ng học ngoài cAng lG:)9 h5lc G0&5 AGc "h0 đ-& (@*i +,i tr-.ng học
cAng lG:)9
x Ch% "ịch CEng đ5àn (h#" đ7ng (h5ng "4à5 "h0 đ-& nă$ hKc 2!12-2!1=9
x TMng Y."C V. $6cP
C> TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC JBN SAC HỘI NGHO
<> TPVc) ()2W8 cXY H2WH /PTZ(3
- Đ* 4& c#c g0R0 (h#(C V01n (h#( đJ ch[ đ65C "M chức "h/c h01n Nghị ,-."
h70 nghị9 "hABng f-Nn Y0J$ "4&C g0#$ s#" )01c "h/c h01n c%& c#c "M9 g0R0 ,-." c#c
Y0.n nghị c%& c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn "h`5 "h_$ ,-*n9 đ0*- ch[nh )à
g0R0 ,-." Yị( "hB0 c#c (h#" s0nh $G0 s&- h70 nghị c%& đ8n )ị9
;
- T65 đ0*- Y01n đJ +&n Th&nh "4& nh3n 23n h56" đ7ng đsng "h`5 Đ0*- =] c%&
Nghị định 99/2!!]/NĐ-CP ngà 28 "h#ng 7 nă$ 2!!] c%& Ch'nh (h%9
- C{ng +&n Cha( hành CEng đ5àn c8 sL cứ c-ố0 $d0 hKc YhC "M chức Y0J$
đ0J$C đ#nh g0# Y." ,-R )01c "h/c h01n Nghị ,-." h70 nghị )à (h5ng "4à5 "h0 đ-&
"45ng h56" đ7ng c%& đ8n )ịC định 4& nhgng )01c cIn "0.( ">c "h/c h01n )à "hEng V#5
ch5 "5àn "hJ c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn "45ng đ8n )ị V0."P
:> TPVc) ()2W8 cXY JY( C)S" )[() C\(3 F&[( c] ^Z
- ThEng V#5 Y." ,-R h70 nghị9 f3 2/ng Y. h56ch (hố0 he( "40Jn Yh&0 Nghị
,-." h70 nghị9
- HAGng 2HnC đEn đốcC Y0J$ "4&C g0#$ s#" )01c "h/c h01n Nghị ,-." h70
nghị9 (h#" h01n )à Y0.n nghị )G0 H01- "4ALng c#c V01n (h#( g0R0 ,-." đJ "h/c h01n
"ố" Nghị ,-." h70 nghị9
- |& :-." định cEng nhFn )à ch[ đ65 +&n Th&nh "4& nh3n 23n h56" đ7ng
(n$# /# ! "#ng hoặc /# H?n Th?nh tr? nh8n 78n nhi%m &' m,i)9
- Phố0 he( )G0 H01- "4ALngC +' "hA Đ5àn Th&nh n0Nn đ7ng )0Nn c#n V7 ,-Rn
S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn "45ng đ8n )ị "h/c h01n Nghị ,-." h70 nghị nhn$ (h#" h-
,-*n Sà$ ch%C gZ( (hIn f3 2/ng đ8n )ị "45ng s6ch )gng $6nh9 f3 2/ng đ70
ngo c#n V7 ,-Rn S'C g0#5 )0NnC nh3n )0Nn cZ đ% (h_$ cha"C năng S/cC Sà$ )01c cZ
năng s-a"C cha" SAengC h01- ,-R9 ngăn chln )à chống c#c h01n "Aeng "h&$ nhongC
Skng (h'C ,-&n S0N-C "0N- c/c "45ng c#c h56" đ7ng c%& đ8n )ịP
=> TPVc) ()2W8 cXY /0 c)H_6( 8\( 5[ /0 57( ")`(3
TM "4ALng ch-Nn $En )à TM "4ALng CEng đ5àn cZ "4#ch nh01$ "M chức "h/c
h01n Nghị ,-." h70 nghịC "hABng f-Nn "hEng V#5 Y." ,-R "h/c h01n )G0 )0Nn chức
)à ngAB0 S&5 đ7ng "45ng "MC V#5 c#5 "hnh hhnh c%& "M SNn H01- "4ALngC Ch% "ịch
CEng đ5àn c8 sL )* Y." ,-R "40Jn Yh&0 Nghị ,-." h70 nghịP
D> TM CHNC THaC HIỆN
<> T)U2 32Y( /0 c)1c )ộ2 (3)4
- C#c "4ABng "0.n hành "M chức h70 nghị "4AGc ngà !] "h#ng 1! nă$ 2!12P
- C#c "4ABng đăng Y' "hB0 g0&n "M chức h70 nghị )0Nn chức nă$ hKc 2!12-
2!1=C gt0 Y}$ c#c V#5 c#5 "4hnh "60 h70 nghị )* PhDng GD<ĐT "4AGc $7" "-InP
:> T)U2 32Y( RV& cV& bc/ dHe /0 c)1c )ộ2 (3)4
&@ N70 2-ng V#5 c#5
- y. h56ch nă$ hKc9
- Nghị ,-." h70 nghị9
- Thv& AGc S&5 đ7ng "F( "hJ đố0 )G0 c#c "4ABng $I$ n5n "A "h>c9
- +Rng "Mng he( đăng Y' "h0 đ-& c%& đ8n )ị9
V@ ThB0 g0&n: C#c "4ABng n7( V#5 c#5 "4Nn )* Xăn (hDng CEng đ5àn G0#5
2>c ,-Fn "4AGc ngà 1! "h#ng 1! nă$ 2!12P
]
I-,ng 7Jn +D t! chKc hội nghị +iLn chKc năm học 2012M201N này th?y cho
h-,ng 7Jn "* O1PQRTMSTU)TMC)TU ngày 12 tháng 9 năm 2012 c>? ShVng
TUW)T +à C)TU 3#Gn Sơn Trà1
PhDng GD<ĐT )à CĐGD ,-Fn đ* nghị H01- "4ALng c#c "4ABng hKc (hố0
he( )G0 +&n Cha( hành CEng đ5àn c8 sL "M chứcC "40Jn Yh&0 "h/c h01nP/P
TM> JAN TH+fNG VỤ
CHỦ TOCH
?đk Y' )à đZng 2a-@
N3H_g( V7( ĐGc)
TR+hNG PHÒNG
?đk Y' )à đZng 2a-@
N3H_g( T)4 T)e&
Nơi nhậni
- C#c "4ABng bNC THC THCS9
- CĐGD "hành (hố9
- LĐLĐ ,-Fn9
- LA-: XTC CĐGD ,-FnC THHC ?Ch@P
6
T6( F]( 54i jjjjjjjjjj >
jjjjjjjjjjjjjjj>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc !" # T$ %& # H'() ")*c
Sơn Trà, ngày tháng năm 20
JÁO CÁO
Tk() )k() /0 c)1c Hộ2 (3)4 CC#VC (78 )9c :; #:;
#####################################
<> Tk() )k() /0 c)1c Hộ2 (3)4i
x Số SAeng C+GXNX "h&$ 2/: uuuuuu Số )Qng $l":uuuuuuP
x CEng "#c ch-_n Vị H70 nghị:uuuuuuuuuuuuuuuuuuPP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
x Thành (hIn đ60 V0J- đị& (hA8ngC ngành "h&$ 2/: uuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
:> V2Wc 32e2 dH_c/ ()l(3 b2c( (3)4 cXY CC#VC#NmĐi
x TMng số i Y0.n đZng gZ( c%& CC-XC LĐ: uuuuuuuuuuuu
x TMng số i Y0.n "h-7c "h_$ ,-*n g0R0 ,-." c%& đ8n )ị : u 9 T45ng đZC
Số i Y0.n đk đAec Th% "4ALng đ8n )ị g0R0 ,-.":uuuu9 Số i Y0.n chA& đAec
g0R0 ,-." h5lc chA& g0R0 ,-." "hv& đ#ng:uuu?nN- "Z$ "Q" nhgng i Y0.n đZ@:
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
Số i Y0.n đ* nghị ca( "4Nn g0R0 ,-." ?gh0 c> "hJ@: uuPPPPPPPPPPPuuuPPPPPPPPPP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
n CVc c)o /26H F7(3 bp /)2 FHYi
7
TF( "hJ ?T4ABng@ T0Nn "0.n:u 9 TF( "hJ ?T4ABng @ TTTS:uPP9 TF( "hJ ?TM@
T0Nn "0.n:u 9 CSTĐ ca( "hành (hố:u 9 CSTĐ c8 sL:u 9 GX 26 g0v0 ,-Fn:PPPPPPC
GX 26 g0v0 "4ABng:uu9 L&5 đEng "0Nn "0.n:uuPP
T~ S1 HS SNn SG( :uuu9 T~ S1 HS "ố" ngh01(:uuuuPP
=> ĐV() 32V c)H(3i
x •- đ0J$: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuPPPPPP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
x TOn "60 cIn 4s" Y0nh ngh01$: uuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
P
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuP
Nơi nhận:
TM> JAN CHqP HÀNH
CHỦ TOCH
8

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->