P. 1
De Cuong Chi Tiet

De Cuong Chi Tiet

|Views: 15|Likes:
Được xuất bản bởiLe Nino
sdf
sdf

More info:

Published by: Le Nino on Sep 20, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT –

HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
BỘ MÔN L! TR"NH MÁY TÍNH
Đ# CƯ$NG CHI TI%T Đ& ÁN T'T NGHIỆ!
T(N Đ& ÁN) CHƯ$NG TR"NH LUYỆN T! TOÁN HỌC L*! +
G,-./ 0,1. 234./ 56. )
+7 H8 09 :1. ) Nguyễn Thanh Cẩm
;7 <= >,?. :2@A, ) 01215586272
B7 CDE,F ) camcntt@yahoo.com
<,.2 0,1. :2GH 2,?.
+7H8 09 :1. ) Nguyễn Đình Lễ
;7MI <V ) CCLT010037
B7CDE,F ) dinh!dn@gmai.com
J7ĐKE H2L ) 21 L" #$n %i&n . 'hu" () *Đ+ N,ng
M7Đ,?. :2@A, ) 0166261-717
LN.2 0GH ) L./ t0ình
L@A, >O :9, ) 1h2t t0i3n 4ng d5ng
MPH >QH2
678y d9ng m:t ch;<ng uy=n t./ to2n h>c nh?m 0@n uy=n A+ n8ng cao BC n$ng to2n h>c cho c2c
!m
Y1R HSR
6 NDm 0E ch;<ng t0ình to2n h>c F/
TG U,V. UV: WR-
X 78y d9ng th+nh cGng ch;<ng t0ình uy=n t./ to2n F/ 1
NY, 5R./ >Z [.

6 C23\./ I ) G,4, :2,?R 0O :@[. F4] +
1.1. ĐHi c;<ng AI to2n h>c F/ 1
1.2. 1h8n /hJi ch;<ng t0ình to2n h>c F/ 1
X C23\./ II ) C\ ^_ F` :2RaV:
2.1 .KiFi thi=u A+ /h8n tLch thi&t B& h;Fng MJi t;Nng AFi O(L
2.1.1 C2c nguy"n tDc c< PQn cRa SS6SPT!ct S0i!ntation
2.1.1.1 T0Uu t;Nng hVa WXPYt0actionZ
2.1.1.2 [>c BLn W\nca/YuationZ
2..1.1.3 '&t hN/ d] i=u A+ h+nh AiWdata 6 P!haAio0Z
2.1.1.^. 1h8n chia
2.1.2 C2c Bh2i ni=m c< PQn cRa h;Fng MJi t;Nng
2.1.2.1 1h2t t0i3n h;Fng MJi t;Nng + gì_
2.1.2.2 C2c Bh2i ni=m mG hình ho2
2.1.2.3 1h;<ng /h2/ h;Fng MJ` t;Nng
2.1.2.^ LNi Lch A+ Y4c mHnh cRa SS
2.1.2.5 C2c Mac Mi3m cRa O(L
2.1.2.6 'i&n t0bc tcng du2t cRa O(L
2.1.2.7 C2c ;Nc Me t0ong O(L

2.2. KiFi thi=u AI ngGn ng] TaAa
2.2.1. Lfch Yg A+ /h2t t0i3n cRa ngGn ng] ./ t0ình TaAa
2.2.2. (:t YJ Mac Mi3m nci P.c cRa ngGn ng] ./ t0ình haAa
2.3. %= duQn t0f c< Yi d] i=u (ic0oYojt Xcc!YY

6 C23\./ III ) !2b. :QH2 :2,V: UV 2? :2=./
3.1 Nhi=m A5 A+ m5c ti"u cRa P+i to2n
3.2 kuy t0ình hoHt M:ng cRa ch;<ng t0ình
3.3 (G hình hVa y"u clu
3.3.1 (G tQ h= thJng
3.3.2 72c Mfnh c2c t2c nh8n
3.3.3 72c Mfnh ca Yg d5ng
3.3.^ [i3u Me ca Yg d5ng
3.^ (G hình hVa Bh2i ni"m
3.^.1 72c Mfnh F/
3.^.2 [i3u Me F/ /h8n tLch
3.5. (G hình hVa t;<ng t2c
3.5.1 [i3u Me t0ình t9
NY, 5R./ Hc./ 0,?H
6 Tìm hi3u A+ BhQo Y2t th9c t& ch;<ng t0ình h>c to2n cRa c2c !m F/ m:t.
6 Ti&n h+nh /h8n tLch A+ thi&t B& ch;<ng t0ình t0Dc nghi=m to2n F/ m:t .
6 TU B&t duQ cRa du2 t0ình /h8n tLch A+ thi&t B& h= thJng* m8y d9ng h= thJng ch;<ng t0ình t0Dc
nghi=m to2n F/ m:t
Cc./ HP 09 Dc, :d3e./ ]2[: :d,f.
6 ng d5ng ngGn ng] ./ t0ình TaAa A+ mic0oYojt acc!YY
6Ch;<ng t0ình !ci/Y! A+ Tc0!ato0 M3 Ai&t mo nguen
6 (Gi t0;png /h2t t0i3n qin m/ * AiYta
KV 2@AH2 :2GH 2,?.
6 22r01r2010 s N:/ MI c;<ng Y< P:
6 23r01r2010 t 10r03r2010 s Nghi"n c4u t+i i=u A+ m8y d9ng PQn /h8n tLch thi&t B& h= thJng
6 11r03r2010 t 15r05r2010 s #i&t ch;<ng t0ình u 'i3m t0a
6 16r05r2010 t 0^r06r2010 s [c Yung u %o+n thi=n Me 2n
6 05r06r2010 s N:/ Me 2n
ĐO ./2K)
N/9a .Y]
X 5r6r2010
g U,V. ]21 5Ra?: HhE /,-./ 0,1. 234./ 56.
<,.2 0,1. :2GH 2,?. G,-./ 0,1. 234./ 56.
Nguyễn Đình Lễ

2.3 Mô hình hóa yêu cầu 3.2.1.1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ java 2.22/01/2010 : Nộp đề cương sơ bộ .4 Biểu đồ ca sử dụng 3.1 Xác định lớp 3.2.Môi trường phát triển win xp .Từ kết quả của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.3.3.2 Biểu đồ lớp phân tích 3. xây dựng hệ thống chương trình trắc nghiệm toán lớp một Công cụ và môi trường phát triển .2. .4 Mô hình hóa khái niêm 3.1 Mô tả hệ thống 3.3 Xác định ca sử dụng 3.Sử dụng ngôn ngữ lập trình java và microsoft access -Chương trình eclipse và jcreator để viết mã nguồn .3.5 Các đặc điểm của UML 2.4 Lợi ích và sức mạnh của OO 2. Lịch sử và phát triển của ngôn ngữ lập trình java 2. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java 2.3.2.1 Biểu đồ trình tự Nội dung công việc .1.4.5.1.23/01/2010 – 10/03/2010 : Nghiên cứu tài liệu và xây dựng bản phân tích thiết kế hệ thống . .3.6 Kiến trúc tổng quát của UML 2.Tìm hiểu và khảo sát thực tế chương trình học toán của các em lớp một.2 Xác định các tác nhân 3.4.16/05/2010 – 04/06/2010 : Bổ sung + Hoàn thiện đồ án .2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Chương III : Phân tích thiết kế hệ thống 3.2 Quy trình hoạt động của chương trình 3.1.1.Tiến hành phân tích và thiết kế chương trình trắc nghiệm toán lớp một .1 Phát triển hướng đối tượng là gì? 2.2 Các khái niệm mô hình hoá 2.2.3 Phương pháp hướng đốI tượng 2.1 Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán 3.2.05/06/2010 : Nộp đồ án Đề nghị: Ngày nộp . Mô hình hóa tương tác 3.2.2.2. vista Kế hoạch thực hiện .7 Các lược đồ trong UML 2.2.5.11/03/2010 – 15/05/2010 : Viết chương trình + Kiểm tra .1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->