TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT –

HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
BỘ MÔN LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỒ ÁN: CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TẬP TOÁN HỌC LỚP 1
Giảng viên hướng dẫn :
1. Họ và tên
: Nguyễn Thanh Cẩm
2. Số điện thoại : 01215586272
3. Email
: camcntt@yahoo.com
Sinh viên thực hiện
1.Họ và tên
: Nguyễn Đình Lễ
2.Mã SV
: CCLT010037
3.Email
: dinhledn@gmail.com
4.Địa chỉ
: 21 Lê Văn Hiến . Khuê Mỹ ,Đà Nẵng
5.Điện thoại
: 01662619717
Lĩnh vực
: Lập trình
Loại đề tài
: Phát triển ứng dụng
Mục đích
-Xây dựng một chương luyện tập toán học nhằm rèn luyện và nâng cao kĩ năng toán học cho các
em
Yêu cầu
- Nắm rõ chương trình toán học lớp
Dự kiến kết quả
- Xây dựng thành công chương trình luyện tập toán lớp 1
Nội dung đồ án
-

Chương I : Giới thiệu về toán lớp 1
1.1.
Đại cương về toán học lớp 1
1.2.
Phân phối chương trình toán học lớp 1

-

Chương II : Cơ sở lý thuyết
2.1 .Giới thiệu và phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML
2.1.1 Các nguyên tắc cơ bản của OO-Object Orientation
2.1.1.1 Trừu tượng hóa (Abstraction)
2.1.1.2 Bọc kín (Encapsulation)
2..1.1.3 Kết hợp dữ liệu và hành vi(data - behavior)
2.1.1.4. Phân chia
2.1.2 Các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng

1 Biểu đồ trình tự Nội dung công việc . Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java 2.1.11/03/2010 – 15/05/2010 : Viết chương trình + Kiểm tra .3.3 Xác định ca sử dụng 3.2 Biểu đồ lớp phân tích 3.2.2.3.16/05/2010 – 04/06/2010 : Bổ sung + Hoàn thiện đồ án .1.7 Các lược đồ trong UML 2.1.Môi trường phát triển win xp .6 Kiến trúc tổng quát của UML 2.5 Các đặc điểm của UML 2.2.4 Lợi ích và sức mạnh của OO 2.4 Mô hình hóa khái niêm 3.Từ kết quả của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.5. vista Kế hoạch thực hiện . .4.2.1 Mô tả hệ thống 3.2.3 Mô hình hóa yêu cầu 3.2.1.1 Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán 3.3.Sử dụng ngôn ngữ lập trình java và microsoft access -Chương trình eclipse và jcreator để viết mã nguồn .23/01/2010 – 10/03/2010 : Nghiên cứu tài liệu và xây dựng bản phân tích thiết kế hệ thống . Giới thiệu về ngôn ngữ java 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Chương III : Phân tích thiết kế hệ thống 3.3 Phương pháp hướng đốI tượng 2.4.2 Quy trình hoạt động của chương trình 3.3.Tìm hiểu và khảo sát thực tế chương trình học toán của các em lớp một.1.1.4 Biểu đồ ca sử dụng 3.1.2.2.2.5.3.1 Phát triển hướng đối tượng là gì? 2. xây dựng hệ thống chương trình trắc nghiệm toán lớp một Công cụ và môi trường phát triển .Tiến hành phân tích và thiết kế chương trình trắc nghiệm toán lớp một .1 Xác định lớp 3.2 Các khái niệm mô hình hoá 2.2 Xác định các tác nhân 3.05/06/2010 : Nộp đồ án Đề nghị: Ngày nộp .2.2.1. .2. Mô hình hóa tương tác 3. Lịch sử và phát triển của ngôn ngữ lập trình java 2.22/01/2010 : Nộp đề cương sơ bộ .

5/6/2010 Ý kiến phê duyệt của giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn Đình Lễ Giảng viên hướng dẫn ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful