TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT –

HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
BỘ MÔN LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỒ ÁN: CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TẬP TOÁN HỌC LỚP 1
Giảng viên hướng dẫn :
1. Họ và tên
: Nguyễn Thanh Cẩm
2. Số điện thoại : 01215586272
3. Email
: camcntt@yahoo.com
Sinh viên thực hiện
1.Họ và tên
: Nguyễn Đình Lễ
2.Mã SV
: CCLT010037
3.Email
: dinhledn@gmail.com
4.Địa chỉ
: 21 Lê Văn Hiến . Khuê Mỹ ,Đà Nẵng
5.Điện thoại
: 01662619717
Lĩnh vực
: Lập trình
Loại đề tài
: Phát triển ứng dụng
Mục đích
-Xây dựng một chương luyện tập toán học nhằm rèn luyện và nâng cao kĩ năng toán học cho các
em
Yêu cầu
- Nắm rõ chương trình toán học lớp
Dự kiến kết quả
- Xây dựng thành công chương trình luyện tập toán lớp 1
Nội dung đồ án
-

Chương I : Giới thiệu về toán lớp 1
1.1.
Đại cương về toán học lớp 1
1.2.
Phân phối chương trình toán học lớp 1

-

Chương II : Cơ sở lý thuyết
2.1 .Giới thiệu và phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML
2.1.1 Các nguyên tắc cơ bản của OO-Object Orientation
2.1.1.1 Trừu tượng hóa (Abstraction)
2.1.1.2 Bọc kín (Encapsulation)
2..1.1.3 Kết hợp dữ liệu và hành vi(data - behavior)
2.1.1.4. Phân chia
2.1.2 Các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng

.2 Các khái niệm mô hình hoá 2.3 Xác định ca sử dụng 3.1 Biểu đồ trình tự Nội dung công việc .2.3 Mô hình hóa yêu cầu 3.05/06/2010 : Nộp đồ án Đề nghị: Ngày nộp .2. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java 2.1.23/01/2010 – 10/03/2010 : Nghiên cứu tài liệu và xây dựng bản phân tích thiết kế hệ thống .3 Phương pháp hướng đốI tượng 2.1. Lịch sử và phát triển của ngôn ngữ lập trình java 2.2.2.4.16/05/2010 – 04/06/2010 : Bổ sung + Hoàn thiện đồ án .4.22/01/2010 : Nộp đề cương sơ bộ .Môi trường phát triển win xp .2.1 Mô tả hệ thống 3.2.2. vista Kế hoạch thực hiện .3.1 Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán 3. Giới thiệu về ngôn ngữ java 2.11/03/2010 – 15/05/2010 : Viết chương trình + Kiểm tra .4 Biểu đồ ca sử dụng 3.2.Sử dụng ngôn ngữ lập trình java và microsoft access -Chương trình eclipse và jcreator để viết mã nguồn .3.4 Mô hình hóa khái niêm 3.4 Lợi ích và sức mạnh của OO 2.Từ kết quả của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.1. .2.Tìm hiểu và khảo sát thực tế chương trình học toán của các em lớp một.2 Xác định các tác nhân 3.7 Các lược đồ trong UML 2.6 Kiến trúc tổng quát của UML 2.3.5 Các đặc điểm của UML 2.2.Tiến hành phân tích và thiết kế chương trình trắc nghiệm toán lớp một . xây dựng hệ thống chương trình trắc nghiệm toán lớp một Công cụ và môi trường phát triển .5.3.2.1 Xác định lớp 3.2.1.1. Mô hình hóa tương tác 3.1.1.2 Biểu đồ lớp phân tích 3.5.1.2 Quy trình hoạt động của chương trình 3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Chương III : Phân tích thiết kế hệ thống 3.3.1 Phát triển hướng đối tượng là gì? 2.

.5/6/2010 Ý kiến phê duyệt của giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn Đình Lễ Giảng viên hướng dẫn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful