TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT –

HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
BỘ MÔN LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỒ ÁN: CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TẬP TOÁN HỌC LỚP 1
Giảng viên hướng dẫn :
1. Họ và tên
: Nguyễn Thanh Cẩm
2. Số điện thoại : 01215586272
3. Email
: camcntt@yahoo.com
Sinh viên thực hiện
1.Họ và tên
: Nguyễn Đình Lễ
2.Mã SV
: CCLT010037
3.Email
: dinhledn@gmail.com
4.Địa chỉ
: 21 Lê Văn Hiến . Khuê Mỹ ,Đà Nẵng
5.Điện thoại
: 01662619717
Lĩnh vực
: Lập trình
Loại đề tài
: Phát triển ứng dụng
Mục đích
-Xây dựng một chương luyện tập toán học nhằm rèn luyện và nâng cao kĩ năng toán học cho các
em
Yêu cầu
- Nắm rõ chương trình toán học lớp
Dự kiến kết quả
- Xây dựng thành công chương trình luyện tập toán lớp 1
Nội dung đồ án
-

Chương I : Giới thiệu về toán lớp 1
1.1.
Đại cương về toán học lớp 1
1.2.
Phân phối chương trình toán học lớp 1

-

Chương II : Cơ sở lý thuyết
2.1 .Giới thiệu và phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML
2.1.1 Các nguyên tắc cơ bản của OO-Object Orientation
2.1.1.1 Trừu tượng hóa (Abstraction)
2.1.1.2 Bọc kín (Encapsulation)
2..1.1.3 Kết hợp dữ liệu và hành vi(data - behavior)
2.1.1.4. Phân chia
2.1.2 Các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng

7 Các lược đồ trong UML 2. vista Kế hoạch thực hiện . Mô hình hóa tương tác 3.4 Biểu đồ ca sử dụng 3.4.1. Giới thiệu về ngôn ngữ java 2.2.Tiến hành phân tích và thiết kế chương trình trắc nghiệm toán lớp một .3 Phương pháp hướng đốI tượng 2.2.6 Kiến trúc tổng quát của UML 2. Lịch sử và phát triển của ngôn ngữ lập trình java 2.3.2.2.4 Lợi ích và sức mạnh của OO 2. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java 2.16/05/2010 – 04/06/2010 : Bổ sung + Hoàn thiện đồ án .5.2 Xác định các tác nhân 3.Môi trường phát triển win xp .Từ kết quả của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.1.2 Biểu đồ lớp phân tích 3.11/03/2010 – 15/05/2010 : Viết chương trình + Kiểm tra .05/06/2010 : Nộp đồ án Đề nghị: Ngày nộp .2. .1 Xác định lớp 3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Chương III : Phân tích thiết kế hệ thống 3.1 Mô tả hệ thống 3.2.5.23/01/2010 – 10/03/2010 : Nghiên cứu tài liệu và xây dựng bản phân tích thiết kế hệ thống .Sử dụng ngôn ngữ lập trình java và microsoft access -Chương trình eclipse và jcreator để viết mã nguồn .2.2 Quy trình hoạt động của chương trình 3.1.1 Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán 3.2.2.3. .1 Phát triển hướng đối tượng là gì? 2.2.4 Mô hình hóa khái niêm 3. xây dựng hệ thống chương trình trắc nghiệm toán lớp một Công cụ và môi trường phát triển .1.3 Mô hình hóa yêu cầu 3.2 Các khái niệm mô hình hoá 2.4.1.5 Các đặc điểm của UML 2.Tìm hiểu và khảo sát thực tế chương trình học toán của các em lớp một.3 Xác định ca sử dụng 3.1.3.3.1.1.3.2.22/01/2010 : Nộp đề cương sơ bộ .2.1 Biểu đồ trình tự Nội dung công việc .

.5/6/2010 Ý kiến phê duyệt của giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn Đình Lễ Giảng viên hướng dẫn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful