P. 1
Khao Sat He Thong Ghep Kenh Luong 2 140mbs Siemen 20120722084257 31

Khao Sat He Thong Ghep Kenh Luong 2 140mbs Siemen 20120722084257 31

|Views: 95|Likes:
Được xuất bản bởiThoan Nguyen Van
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tp.HCM. THÁNG 3 - 2000 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA ĐIỆN
ĐỀ TÀI :

BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, LUỒNG 2 . . . 140MBIT/S SIEMENS

GVHD
SVTH

: HỒ VĂN CỪU
: NGUYỄN ĐỨC HƯNG

LỚP MSSV

: 95KĐĐ : 95101286

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐIỆN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI : KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, L
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tp.HCM. THÁNG 3 - 2000 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA ĐIỆN
ĐỀ TÀI :

BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, LUỒNG 2 . . . 140MBIT/S SIEMENS

GVHD
SVTH

: HỒ VĂN CỪU
: NGUYỄN ĐỨC HƯNG

LỚP MSSV

: 95KĐĐ : 95101286

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐIỆN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI : KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, L

More info:

Published by: Thoan Nguyen Van on Sep 21, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM K THU!T
KHOA ĐI"N
BO# MO$N %I&#N T'(
)U!N V*N TỐT NGHI"P
Đ+ TÀI ,
KH-O SÁT H" THỐNG GH.P K/NH0 )UỒNG 1 2 2 2 345MBIT6S
SI&M&NS
GVHD , HỒ V*N C7U
SVTH , NGU89N Đ:C HƯNG
);P , <=KĐĐ
MSSV , <=3531>?
T@2HCM2 THÁNG A B 1555
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM K THU!T TP2HCM
KHOA ĐI"N
BỘ MCN ĐI"N TD
)U!N V*N TỐT NGHI"P
Đ+ TÀI , KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, LUỒNG 2 …
140MBITS SI&M&NS
GEFG HEIJ KLMJN OPJ , HỒ V*N C7U
SEJK HEIJ QKRS KETJ , NGU89N Đ:C HƯNG
)M@ , <=KĐĐ
T@2HỒ CHÍ MINH2TKFJN AB1555
i H c Qu c Gia Tp.Hcm Đạ ọ ố C ng Hòa Xã H i Ch Ngh a ộ ộ ủ ĩ
Vi t Nam ệ
Tr ng i h c S ph m K thu t ườ Đạ ọ ư ạ ỹ ậ c l p - T do - Độ ậ ự
H nh phúc ạ
Thành ph H Ch !inh ố ồ
--------o"o--------
--------o"o--------
KHOA : I N Đ Ệ
B MÔN : I N T Ộ Đ Ệ Ử
NHI M V LU N V N T T Ệ Ụ Ậ Ă Ố
NGHI P Ệ
H #à t$n % ọ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
Kh'a % &&&&&&&.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&
Ngành % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. u đ lu n v n : Đầ ề ậ ă
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2. C s ban đ u : ơ ở ầ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3. N i un! "#" $% n &%u' & (in% v) &*n% &+#n : ộ ầ ế
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,. C#" b n v v) đ &% : ả ẽ ồ ị
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
-. C#" b $% n % n! n : ộ ậ ướ ẫ
P% n ầ H v) &.n "#n b ọ ộ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
/. N!)' !ia+ n%i ( v : ệ ụ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
0. N!)' %+)n &%)n% n%i ( v : ệ ụ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Th(ng )ua * m(n ộ
Ngà+ && th,ng &&
n m -... ă
C#n b % n! n ộ ướ ẫ C% n%i ( b ủ ệ ộ
(1n
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
4
NH!N U.T CVA GIÁO VI/N HƯ;NG DWN
…………………… ……………………
………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#

NH!N U.T CVA GIÁO VI/N PH-N BI"N
…………………… ……………………
………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
$
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
%
L&' ()* +,
S'n- .'/n +-0( -'1n 2'n (-3n +-4n- ()* 5n 6
7 T-89 HỒ :;N <=U, ng>&' ?@ +An +Bn- H>Cng DEn F* +rGng HIJ +rBn-
+-0( -'1n ?K +4' n49L
7 K-Ga MIỆN +r>&ng M,' -N( S> O-,* KP +-IA+ TOLH<M ?@ g'QO ?R, +,G
*N' ?'KI S'1n +-IAn TU' (-G F* +rGng HIJ +rBn- +-0( -'1n ?K +4'L
7 TV+ () (J( THWX <Y ?@ .4 ?ang (Zng +J( +,' +r>&ng M,' -N( S> O-,*
KP +-IA+ TOLH<M ([ng +V+ () \,n \] ?@ +An +Bn- g'QO ?R .4 (-^ \)G F*
+rGng _I`+ +-&' g'an -N( +AO +,' +r>&ng .4 ?@ (a b S'cn ?ang gaO .4 g'QO
?R F* 239 D0ng .4 -G4n +-4n- +AO ?d Jn n49L
S'n- .'/n +-0( -'1n
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
e
)XE YZ [\]
Trong thời đại ngày nay, viễn thông và các ứng dụng của nó đã không còn xa
lạ vi ch!ng ta" #h$ c%$ v& thông tin đã tr' thành ()t trong nh*ng v+n đ&
thi,t y,$ đ-i vi h%$ h,t các .$-c gia tr/n th, gii"
Trong x$ h0ng 1hát tri2n của n$c ta hi3n nay, ngành 40$ 5h6nh 7iễn
Thông l$ôn đ08c 0$ ti/n 1hát tri2n và là ()t trong 9- nh*ng ngành 1hát tri2n
(ạnh (: nh+t" #gành 1h;i k<1 thời n=( >=t các k? th$@t (i và ti/n ti,n tr/n
th, gii, nAng cao kh; nBng và ch+t l08ng của h3 th-ng, l=1 đCt nhi&$ trạ(
viễn thông và hoàn thi3n hóa h3 th-ng 9- tr/n toàn (ạng D " #hE( đá1 ứng
đ08c nh$ c%$ thông tin của c; n0c" 7F th, vi3c ch! trGng đ,n h3 th-ng
tr$y&n dHn cIng đ08c đ0a l/n 0$ ti/n hàng đ%$" Ji3n nay, KiL(Ln là ()t
trong nh*ng hãng viễn thông hàng đ%$ tr/n th, gii, các thi,t >< của hãng
đang đ08c 9* dụng r)ng rãi tr/n kh=1 các tMnh thành trong c; n0c" J3 th-ng
tr$y&n dHn của KiL(Ln thLo ti/$ ch$Nn của 5hA$ O$ có 0$ đi2( cao v& 1hAn
c+1 ghP1 k/nh, l$Qng trong (ạng tr$y&n dHn"
Tr0c x$ h0ng đó, cRng vi 9S 1hAn công của >) (ôn đi3n tT và 9S t@n tFnh
gi!1 đU của giáo vi/n h0ng dHn , L( đã ti,n hành kh;o 9át h3 th-ng thi,t ><
ghP1 k/nh, l$Qng VW>itX9 D YZ[W>itX9 của hãng KiL(Ln vi (ong (\i n=(
>=t đ08c nh*ng v+n đ& n&n t;ng, c-t l]i cIng nh0 cách thức khai thác và hoạt
đ)ng của h3 th-ng" ^o đAy là l%n đ%$ ti/n thA( nh@1 vào ()t l_nh vSc (i
n/n 9ai 9ót là đi&$ không tránh kh\i" `( r+t (ong đ08c 9S gó1 a của .$a th%y
cô và của các >ạn"
Ng49 1% +-Jng ! nf* 2000
S'n- .'/n +-0( -'1n
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
10
M C L C Ụ Ụ
C% n! 1: NGU23N L4 H TH NG GH5P K3NH ươ Ệ Ố
6Ố
/./ Gh0p 1$nh ph2n th i gian T3! ờ /
/.- Ngu+$n l4 h th ng gh0p 1$nh 5 ệ ố ố -
/.6 7h ng ph,p gh0p 1$nh 5 ươ ố 6
/.8 Gh0p 1$nh 5 c p ơ ấ 8
/.9 V n : : ng * ấ ề ồ ộ ;
/.< Gh0p 1$nh c p cao ấ =
C% n! 2: NG C P GH5P K3NH 6 C N NG ươ ĐẲ Ấ Ố Ậ ĐỒ
B P7H Ộ
-./ C u trúc 1hung th i gian trong h th ng ấ ờ ệ ố
gh0p 1$nh 5 . ố /6
-.- H th ng ph2n c p gh0p 1$nh 5 c n : ng * ệ ố ấ ố ậ ồ ộ
73H. /<
-.6 7h2n *i t c p c p gh0p 1$nh 73H. ệ ấ ấ /=
-.8 u nh c :i m c a h th ng gh0p 1$nh 73H. Ư ượ ể ủ ệ ố
/=
-.9 So 5,nh 73H #à S3H. -.
C% n! 3: THI T B GH5P K3NH 6 76M8 293,C ươ Ế Ố
6./ S : 1h i ch c n ng #à ho t : ng c a thi t ơ ồ ố ứ ă ạ ộ ủ ế
* ị
gh0p 1$nh 3S!X ->68C -6
6.- S : m t m,+ ơ ồ ặ -9
6.6 Card ph,t trong thi t * gh0p 1$nh 5 ế ị ố
3S!X ->68C -9
6.8 ! ch giao ti p ng? #ào -!*it>5 ạ ế 6/
6.9 Kh i gh0p lu ng ố ồ 6/
6.< Kh i giao ti p 68!*it>5 ố ế 6/
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
11
6.@ Card thu trong thi t * 3S!X ->68C ế ị 6-
6.; Kh i ph2n lu ng ố ồ 68
6.= ! ch giao ti p ng? ra -!*it>5 ạ ế 69
6./. Cài : t 3AB-SCATCHDSE 3A7-FAX ặ
trong card thu 69
6.// c tnh 1 thu t c a thi t * 3S!X ->68C Đặ ỹ ậ ủ ế ị
6<
6./- Card cung c p ngu n cho card ph,t #à card ấ ồ
thu 6@
6./6 G tr c,p #à 1i m tra lu ng -!*it>5E ố ể ồ
68!*it>5 8.
C% n! ,: THI T B GH5P K3NH 6 76M8 ươ Ế Ố
3,91,:C
8./ Gi i thi u t ng )u,t ớ ệ ổ 86
8.- 7h2n tch 5 : 1h i thi t * gh0p 1$nh 5 ơ ồ ố ế ị ố
3S!X 68>/8.C 89
8.6 Card chu+ n : i :i n ,p ể ổ ệ 8@
8.8 ! ch H l lu ng 5 68!*it>5 ng? #ào ạ ử ồ ố 9/
8.9 ! ch gh0p lu ng 5 68!*it>5 t i ng? #ào ạ ồ ố ạ
9/
8.< ! ch gh0p lu ng ạ ồ 9-
8.@ ! ch ph2n lu ng ạ ồ 9-
8.9 ! ch H l lu ng 5 68!*it>5 t i ng? ra ạ ử ồ ố ạ 96
8.= Cài : t 3A7-FAX tr$n card 3S!X 68>/8.C ặ 96
8./. C,c ti$u chu n 1 thu t ẩ ĩ ậ 98
8.// G tr c,p #à 1i m tra lu ng 68!*it>5E ố ể ồ
/8.!*it>5 9<
C% n! -: NG 7 NG; KHAI TH<C V= B O >U N ươ ! Ụ " "
THI T B Ế
9./ ng d ng Ứ ụ 9;
9.- K t n i trong h th ng ế ố ệ ố <.
9.6 Khai th,c #à * o d ng c,c thi t * ư! ế ị <<
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
12
C% n! 1: NGU23N L4 H TH NG GH5P ươ Ệ Ố
K3NH 6Ố
1.1 G%?$ @.n% $%An &% i !ian T7M # : ItimJ dJ#i5on
multipJHingK
Khi c' hai tn hi u t ng t tr l$n : c tru+ n d n tr$n m t ệ ươ ự " ượ ề # ộ
1$nh th(ng tinE ta th ng 5 d ng m t trong hai ph ng ph,p 5au ườ ử ụ ộ ươ
: li$n 1 t hai ha+ nhi u tn hi u ri$ng l nà+ l i # i nhau . ể ế ề ệ $ ạ ớ
1.1.1 G%?$ @.n% $%An & n s : ầ $
C,c tn hi u : c H l 5ao cho chi m c,c 1ho ng t n 5 ri$ng ệ ượ ử ế % ố
trong d i t n nh ng : u : c tru+ n :i trong cLng m t th i gian. % ư ề ượ ề ộ ờ
Ha+ n'i c,ch 1h,c là c,c tn hi u : c tru+ n :i : ng th i nh ng ệ ượ ề ồ ờ ư
t n 5 :ã : c chu+ n : i . % ố ượ ể ổ
1.1.2 G%?$ @.n% $%An &% i !ian: #
Khi 1 thu t tru+ n d n tn hi u analog ph,t tri n : n ph ng ỹ ậ ề # ệ ể ế ươ
ph,p tru+ n tn hi u r i r c 7M! thN 1 thu t gh0p 1$nh chu+ n ề ệ ờ ạ ỹ ậ ể
5ang ph ng ph,p m i là gh0p 1$nh thJo th i gian. Trong ph ng ươ ớ ờ ươ
ph,p nà+%
O C,c tn hi u c' cLng t n 5 nh ng : c tru+ n tr$n 1$nh th(ng ệ % ố ư ượ ề
tin t i c,c th i :i m 1h,c nhau. ạ ờ ể
O ! i tn hi u analog : c l + m u t i c,c th i :i m 1h,c nhau. & ệ ượ ấ # ạ ờ ể
Trong h th ng T3! c' hai # n : nh h ng : n 1 thu t ệ ố ấ ề ư" ế ỹ ậ
gh0p 1$nh :' là # n : : ng * #à dung l ng c a c,c 1$nh. ấ ề ồ ộ ượ ủ
ng * là ch ti$u th nh t c a )u, trNnh gh0p 1$nh thJo th i Đồ ộ ' ứ ấ ủ ờ
gian. Vi c : ng * 1hung c n thi t : H,c : nh chnh H,c :i m ệ ồ ộ % ế ể ị ể
* t : u c a m t nh'm Hung m uE : ng * *it H,c : nh chnh H,c ( % ủ ộ # ồ ộ ị
c,c Hung m u trong m i 1hung. Gi i )u+ t : ng * * ng c,ch # & ế ồ ộ )
ngoài c,c Hung r i r c 7M! c a N 1$nh tho i ng i ta còn tru+ n ờ ạ ủ ạ ườ ề
th$m c,c Hung : ng * 1hungE 1 hi u là F. Xung : ng * : c ồ ộ ệ ồ ộ ượ
ph2n *i t #à 1h,c # i d ng Hung 7M! c a tin t c * ng c,ch t o ệ ớ ạ ủ ứ ) ạ
Hung F c' *i$n : #ItK P VI7M!K ho c t ng : r ng Hung F g p :(i ộ ặ ă ộ ộ ấ
: r ng Hung tn hi u. ộ ộ ệ
V n : th hai c a )u, trNnh gh0p 1$nh thJo th i gian là dung ấ ề ứ ủ ờ
l ng 1$nh gh0p * gi i h n * i chu 1N l + m u TQ/>-R I# i R là ượ ị ớ ạ " ấ # ớ
* ng t n c a tn hi u tho iK. ă % ủ ệ ạ
Trong 1ho ng m t chu 1N T ta gh0p n Hung c a N 1$nh tho i #à ộ ủ ạ
m t Hung : ng * F. ộ ồ ộ
3ung l ng 1$nh gh0p ph thu c #ào : r ng Hung #à 1ho ng ượ ụ ộ ộ ộ
c,ch nh n *i t gi a hai Hung. ậ ế *
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
1!
1.2 N!u'.n lB % &% n! !%?$ @.n% s : ệ $ $
1.2.1 N!u'.n l* :
Gh0p 1$nh 5 d a tr$n ngu+$n l4 5au % ố ự
∗ X2+ d ng tr$n c 5 gh0p 1$nh ph2n th i gian T3!. ự ơ " ờ
∗ Tn hi u gh0p c' d ng Hung 7M! ha+ tn hi u 5 7C!. ệ ạ ệ ố
Khi 1 thu t 7C! ra : i thN c,c h th ng gh0p 1$nh T3! chu+ n ỹ ậ ờ ệ ố ể
5ang h th ng gh0p 1$nh 5 * ng c,ch gh0p th$m * mã h'a #à ệ ố ố ) ộ
gi i mã I* mã h'a là * H l4 tn hi u t analog 5ang digitalE * ộ ộ ử ệ + ộ
gi i mã là * *i n : i tn hi u t digital 5ang analogK. ộ ế ổ ệ +
1.2.2 6 đ n!u'.n l* % &% n! !%?$ @.n% s : ơ ồ ệ $ $
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
14
K$nh /
B7F
Gi *
m#
u
B n ượ
g t ử
h'a
3>M
M>3
B7F
Khu c ế
h : i ạ
B + ấ
m#
u
B7F
Gi *
m#
u
B n ượ
g t ử
h'a
3>M
M>3
B7F
Khu c ế
h : i ạ
B + ấ
m#
u
!uH
3Jmu
H
AntJr
-RacJ
3ata out
3ata in
AntJr-
RacJ
K$nh N
Tn hi u tho i t 1$nh / : n 1$nh n l n l t )ua * H+*rid ệ ạ + ế % ượ ộ
5au :' )ua m ch l c th(ng th p B7F : gi i h n * ng t n I.& ạ ọ ấ ể ớ ạ ă %
8KhSK. Vi c l + m u : c th c hi n m ch l + m u I5amplingK : ệ ấ # ượ ự ệ " ạ ấ # ể
t o tn hi u 7M! # i t n 5 l + m u RQ ;KhS. C,c tn hi u 7M! nà+ ạ ệ ớ % ố ấ # ệ
: c : a )ua m ch l ng t I)uantiSingK : g n :úng h'a c,c ượ ư ạ ượ ử ể %
Hung 7M! Hu t hi n g n c,c m c chu n. Sau :'E tn hi u : c ấ ệ % ứ ẩ ệ ượ
: a : n * mã h'aE t i :2+ m i Hung 7M! 5 : c mã h'a thành ư ế ộ ạ & , ượ
m t chu i tn hi u 5 #à l n l t : c : a #ào thi t * gh0p 1$nh ộ & ệ ố % ượ ượ ư ế ị
5 I!uHK thi t * nà+ 5 gh0p t ng chu i ; *it tn hi u 5 c a N ố ế ị , + & ệ ố ủ
1$nh. i # i : ng thuE tn hi u thu # d i d ng 5 7C! : c Đố ớ ườ ệ ề ướ ạ ố ượ
: a )ua * ph2n 1$nh I3JmuHK 5 l n l t ph2n t ng c m ; *it ư ộ , % ượ + ụ
: : a # c,c 1$nh t ng ng t 1$nh / : n 1$nh nE t :' )ua * ể ư ề ươ ứ + ế + ộ
gi i mãE * gi m uE * 1hu ch : iE * l c th(ng th p : thu l i ộ * # ộ ế ạ ộ ọ ấ ể ạ
* ng t n ti ng n'i : a # c,c 1$nh tho i. ă % ế ư ề ạ
Thi t * giao ti p IAntJrRacJK 5 th c hi n #i c chu+ n : i mã tn ế ị ế , ự ệ ệ ể ổ
hi u 5 thch ng # i mã tru+ n d n. ệ ố ứ ớ ề #
Ngà+ na+E c(ng ngh :i n t ph,t tri n m nhE h th ng gh0p ệ ệ ử ể ạ ệ ố
1$nh 5 th c hi n gh0p c,c dòng *it tn hi u 5 E t c là m i m t ố ự ệ ệ ố ứ & ộ
1$nh tho i : u c' m t * mã h'a #à gi i mã ri$ng *i t. Nh # + ạ ề ộ ộ ệ ư ậ
)u, trNnh gh0p 1$nh là )u, trNnh gh0p chu i tn hi u 5 . & ệ ố
1.3 P% n! $%#$ !%?$ @.n% s : ươ $
∗ c :i m% Đặ ể
- 3 a tr$n c 5 1 thu t gh0p 1$nh ph2n th i gian . ự ơ " ỹ ậ ờ
- Tn hi u gh0p c' d ng Hung 7M! ha+ tn hi u 5 7C!. ệ ạ ệ ố
- C' * mã h'a M>3 #à gi i mã 3>M trong c u trúc. ộ ấ
C,c tn hi u 5 t c,c * mã h'a M>3 5 : c gh0p l i # i nhau ệ ố + ộ , ượ ạ ớ
: : c tru+ n d n nh * gh0p 1$nh !ultiplJH. ể ượ ề # ờ ộ
C' hai ph ng ph,p gh0p 1$nh 5 là ph ng ph,p gh0p HJn 1 ươ ố ươ ,
t ng *it #à ph ng ph,p gh0p HJn 1 t ng dòng. + ươ , +
1.3.1 G%?$ CDn @ & n! bi& ẽ % :Igh0p thJo Hung 7M!K
Ch c' m t * M>3 #à 3>M cho N 1$nh gh0p. ' ộ ộ
Gi 5 c,c 1$nh tho i t ng ng # i chu i tn hi u 5 nh 5au % ử ạ ươ ứ ớ & ệ ố ư
H th ng M c' dòng tn hi u 5 % M ệ ố ệ ố
/
M
-
M
6
&M
n
H th ng G c' dòng tn hi u 5 % G ệ ố ệ ố
/
G
-
G
6
&G
n
H th ng C c' dòng tn hi u 5 % C ệ ố ệ ố
/
C
-
C
6
&C
n
G gh0p 1$nh thJo ph ng ph,p HJn 1 t ng *it 5 th c hi n ộ ươ , + , ự ệ
gh0p c,c 1$nh ME GE C thành chu i *it 5 nh 5au % & ố ư
M
/
G
/
C
/
M
-
G
-
C
-
M
6
G
6
C
6
&&&
&
M
n
G
n
C
n
r ng / *it tr c #à 5au 1hi gh0p * ng nhau. Tu+ nhi$nE Độ ộ ướ )
ph ng ph,p gh0p 1$nh nà+ c' m t 5 nh c :i m nh % ươ ộ ố ượ ể ư
- Khi gh0p 5ai / *it thN tru+ n 5ai :i m t 1hung. ề ộ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
1"
- G gi i h n * i 5 1$nh tho iE n u 5 1$nh tho i càng ị ớ ạ " ố ạ ế ố ạ
nhi u thN càng 1h' th c hi n #N :òi h i t c : gh0p ph i cao. ề ự ệ - ố ộ
7h ng ph,p nà+ : c 5 d ng cho t t c c,c h th ng c' : ng ươ ượ ử ụ ấ ệ ố .
c p l n h n -!*>5 #à 1h(ng : c dLng trong gh0p 1$nh c 5 . ấ ớ ơ ượ ơ " Để
gh0p 1$nh c 5 ng i ta 5 d ng ph ng ph,p gh0p 1$nh HJn 1 ơ " ườ ử ụ ươ ,
t ng dòng. +
1.3.2 G%?$ CDn @ & n! En!: ẽ % Igh0p thJo chu i *it 5 K & ố
∗ c :i m% Đặ ể
- S d ng m t m ch M>3 ha+ 3>M ri$ng *i t cho t ng 1$nh. ử ụ ộ ạ ệ +
- Khi tn hi u tho i :i )ua * mã h'a M>3 5 t o thành m t ệ ạ ộ , ạ ộ
dòng tn hi u 5 c' n *it. ệ ố
Gh0p thJo ph ng ph,p HJn 1 t ng dòng 5 gh0p t ng c m n ươ , + , + ụ
*it c a t ng 1$nh l n l t #ào trong m t 1hung. Ta c' th *i u ủ + % ượ ộ ể ể
di n ph ng ph,p nà+ nh 5au % / ươ ư
H th ng M c' dòng tn hi u 5 % M ệ ố ệ ố
/
M
-
M
6
& M
n
H th ng G c' dòng tn hi u 5 % G ệ ố ệ ố
/
G
-
G
6
& G
n
H th ng C c' dòng tn hi u 5 % C ệ ố ệ ố
/
C
-
C
6
& C
n
G gh0p 1$nh thJo ph ng ph,p HJn 1 t ng dòng 5 th c hi n ộ ươ , + , ự ệ
gh0p c,c 1$nh ME GE C thành chu i *it 5 nh 5au % & ố ư
M
/
M
-
M
6
&
M
n
G
/
G
-
G
6
&
G
n
C
/
C
-
C
6
&
C
n
Nh # +E : r ng c a m t dòng t ng ng # i m t 1$nh là ư ậ ộ ộ ủ ộ ươ ứ ớ ộ
F/Q/-9>N
r ng Hung c a m t *it là % tQ/-9>N.n Độ ộ ủ ộ
∗ N% n C?& ậ :
7h ng ph,p nà+ # n gi : c c u trúc c,c *it tn hi u c a ươ # * ượ ấ ệ ủ
t ng 1$nh tr$n : ng tru+ n. Vi c : ng * d th c hi n. + ườ ề ệ ồ ộ / ự ệ
7h ng ph,p nà+ : c ch n : gh0p 1$nh 5 c p #N c' t c : ươ ượ ọ ể ơ ấ ố ộ
gh0p ch m. Tu+ nhi$nE : )u+ t : nh t c : tru+ n d n thN ph i ậ ể ế ị ố ộ ề #
l a ch n 5 l ng *it tr$n m t dòng cho thch h p. ự ọ ố ượ ộ ợ
1., G%?$ @.n% s " $ : ơ &
H th ng gh0p 1$nh 5 c p c' hai ph2n c p % ệ ố ơ ấ ấ
7 7h2n c p gh0p -8 1$nh I7C! -8K c' t c : tru+ n d n là ấ ố ộ ề #
/988K*>5 c a G c ! #à Nh t G n. ủ ( ỹ ậ
7 7h2n c p gh0p 6- 1$nh I7C! 6-K c' t c : tru+ n d n là ấ ố ộ ề #
-.8;K*>5 c a Ch2u Tu. ủ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
1#
1.,.1 H &% n! PCM 2, FU6A G HAPANI ệ $
H th ng gh0p 1$nh 7C! G c m #à Nh t 5 d ng c,c t mã ; ệ ố ( ỹ ậ ử ụ +
*it #à l ng t thJo )u+ lu t ượ ử ậ µ Q--9E t c : tru+ n d n c a h ố ộ ề # ủ ệ
th ng là /988K*>5 #à c' th : c 5 d ng nh lu ng *it : u #ào ố ể ượ ử ụ ư ồ %
: gh0p c,c lu ng *it c p cao h n. ể ồ ấ ơ
C u trúc 1hung 7C! -8 : c ph2n * nh 5au % ấ ượ ố ư
/ Fram Q /-9µ5 Q /=6*it
T TS/ TS- TS-8
/ - 6 8 9 < @ ;
Khung 7C! -8 c' -8 1hJ th i gian I-8 timJ 5lotK cho ph0p gh0p ờ
-8 1$nh tho i. VN -8 1$nh tho i ri$ng *i t : c 1 t h p trong m t ạ ạ ệ ượ ế ợ ộ
1hung #à m i m t 1$nh : u : c l + m uE l ng t #à mã h'a : & ộ ề ượ ấ # ượ ử ể
t o ra t mã ; *itE n$n trong m t 1hung 5 c' -8.; Q /=- *it ạ + ộ ,
data. ! t 1h,cE : cung c p tn hi u : ng * 1hungE ng i ta ặ ể ấ ệ ồ ộ ườ
dLng th$m m t *it : ng * g i là *it T I*it : u ti$n trong 1hungK. ộ ồ ộ ọ %
3o # +E trong m t 1hung /-9 ậ ộ µ5 5 c' /=6 *it g m /=- *it data , ồ
#à m t *it : ng * 1hung. ộ ồ ộ
Trong th c t E : h th ng #à )u n l4 5 : ng * c a h th ngE ự ế ể ệ ố ự ồ ộ ủ ệ ố
ng i ta gh0p nhi u 1hung l i # i nhau : t o thành m t :a ườ ề ạ ớ ể ạ ộ
1hung I!ultiRramK. T mã : ng * 1hung : c c u trúc * i c,c *it + ồ ộ ượ ấ "
: u ti$n c a m i 1hung m t 5 1hung nh t : nh. Vi c t o ra % ủ & " ộ ố ấ ị ệ ạ
c u trúc :a 1hung c ng làm n + 5inh # n : là 1hi H + ra m t ấ 0 ấ ề ấ
: ng * 1hung thN c ng m t lu(n c : ng * :a 1hung . C,c *it ồ ộ 0 ấ ồ ộ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
1$
ChanJl
/
ChanJl
-
ChanJl
-8
/
-
!UBT
7C!-8
-8
/E988!*it>5
H3G
6
in
/E988!*it>5
H3G
6
out
H th ng 7C! -8 1$nh ệ ố
G M
c a hai lo i : ng * 1hung #à : ng * :a 1hung : c : t HJn 1 ủ ạ ồ ộ ồ ộ ượ ặ ,
gi a c,c 1hung 1 ti p nhau. * ế ế

Trong h th ng gh0p 1$nh 7C! -8. a 1hung c' c u trúc ệ ố Đ ấ
g m/- 1hung li$n ti p t F/ : n F/-E trong :' % ồ ế + ế
- T mã : ng * :a 1hung là /././. : t c,c 1hung l . + ồ ộ ặ " $
- T mã : ng * :a 1hung là ..///S : t c,c 1hung ch n. + ồ ộ ặ " 1
/- Fram Q /-./-9µ5 Q /E9m5
F
/
F
-
F
6
F
8
F
9
F
<
F
@
F
;
F
=
F
/.
F
//
F
/-
/
.

.
.
/
/
.
/
/
/
.
S
Trong :'%
- Git S là tn hi u c nh *,o h th ng Ialarm 5ignalK ệ ệ ố
SQ . h th ng : ng * 1h(ng c nh *,o. ệ ố ồ ộ
SQ / h th ng c nh *,o m t : ng * 1hung. ệ ố ấ ồ ộ
Ngoài raE c,c th(ng tin *,o hi u c ng : c tru+ n :i : ch th ệ 0 ượ ề ể ' ị
c,c ch c n ng nh nh c t h pE gi i t a& ứ ă ư ấ ổ ợ -
- Git th ; trong 1hung < #à 1hung /- I*it M #à GK : c t,ch ra t ứ ượ +
lu ng 5 li u mang tin : t o ra 1$nh *,o hi u /666*it>5 ho c hai ồ ố ệ ể ạ ệ ặ
1$nh *,o hi u là <<@*it>5. ệ
∗T c : tru+ n c a h th ng 7C! -8 ố ộ ề ủ ệ ố %
- T n 5 l + m u RQ;...HS. ! i m t m u *i u di n * i ;*itE do :' % ố ấ # & ộ # ể / "
t c : tru+ n d n c a m t 1$nh là ;....;*it Q <8...*it>5 Q ố ộ ề # ủ ộ
<8K*it>5.
- T c : tru+ n d n c a h th ng 7C! -8 là /988K*it>5. ố ộ ề # ủ ệ ố
1.,.2 H &% n! PCM 32 FC%Au JuI ệ $ :
G gh0p 6. 1$nh 7C! ộ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
1%
Thi t * gh0p 1$nh 7C! 6- c a Ch2u Tu ho t : ng # i t c : ế ị ủ ạ ộ ớ ố ộ
-.8;K*>5E l ng t thJo )u+ lu t MI/6 :o nK # i MQ;@E< #à 5 ượ ử ậ ạ ớ ố
m c l ng t là -9<. ứ ượ ử
C u trúc 1hung 7C! 6- g m 6- 1hJ th i gian ITS. -P TS6/K gh0p ấ ồ ờ
6. 1$nh tho iE / 1$nh *,o hi u #à / 1$nh : ng * . ạ ệ ồ ộ
C u trúc 1hung : c ph2n * nh 5au% ấ ượ ố ư

/ Fram Q /-9µ5 Q -9<*it
TS. TS/< TS6/
/ - 6 8 9 < @ ;
! t Rram dài /-9 ộ µ5 ch a6- 1hJ th i gian I6-TSK. Trong :' % ứ ờ
 TS. % tru+ n tn hi u : ng * 1hung. ề ệ ồ ộ
- i # i 1hung l I1hung /E6E9E &K tn hi u : ng * 1hung c' Đố ớ $ ệ ồ ộ
d ng X..//.//. Trong :'*it X : c dLng : 1i m tra : d chu ạ ượ ể ể ộ ư
trNnh n u c nE ho c dLng cho )u c t . ế % ặ ố ế
- i # i c,c 1hung ch n I1hung -E 8E <E &K tn hi u : ng * Đố ớ 1 ệ ồ ộ
1hung c' d ng X/G ạ
6
X
/
X
-
X
6
X
8
X
9.
V i% ớ
V Git X % 1h(ng n m trong t mã : ng * 1hung mà dLng cho ) + ồ ộ
)u c t In u 1h(ng 5 d ng thN *t / c a 1hJ th i gian TS. c a ố ế ế ử ụ ủ ờ ủ
1hung l #à 1hung ch n : u : c n : nh m c /K. $ 1 ề ượ ấ ị " ứ
V Git th - % lu(n n : nh m c/ : : phòng 5 ph ng t o ứ ấ ị ứ ể ề ự - ạ
: ng * 1hung. ồ ộ
V Git th 6 % là *it ch th c nh *,o Im c / c nh *,oE m c . ứ ' ị ứ ứ
1h(ng c nh *,oK.
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
1e
ChanJl
/
ChanJl
-
ChanJl 6.
/
-
!UBT
7C!
6.
6.
-.8;!*it>5
-! W
H
in
-E.8;!*it>5
-! TH out
V C,c *it th 8 : n *it th ; % là c,c *it d tr cho )u c gia #à ứ ế ứ ự * ố
1h(ng dLng cho )u c t . Khi h th ng 5 d ng tr$n m ng )u c ố ế ệ ố ử ụ ạ ố
t E c,c *it nà+ 5 m c /. ế , " ứ
 TS/< % tru+ n tn hi u *,o hi uE I1hJ th i gian nà+ cung c p / ề ệ ệ ờ ấ
1$nh *,o hi u <8K*>5KE trong :'% ệ
7 G n *it : u t *it / : n *it th 8 tru+ n tn hi u chu(ng :Xn ố % + ế ứ ề ệ
c a1$nh tho i th i IiQ/ & /9K. ủ ạ ứ
7 G n *it 5au It *it 9 : n *it ;K tru+ n tn hi u chu(ng :Xn ố + ế ề ệ
c a 1$nh tho i th iV/9. ủ ạ ứ
 TS/ & TS/9 Y TS/@ & TS6/ % tru+ n 6. 1$nh tn hi u tho i. ề ệ ạ
 T c : l + m u % ;...HS . ố ộ ấ #
 T mã 7C! ; *it. +
 T c : tru+ n d n / 1$nh % <8K*it>5. ố ộ ề #
 T c : tru+ n d n c a h th ng % -.8;K*it>5. ố ộ ề # ủ ệ ố
ph i h p #à lu2n phi$n 1i m 5o,t 5 : ng * c a h th ngE Để ố ợ ể ự ồ ộ ủ ệ ố
ta gh0p nhi u 1hung l i # i nhau : t o thành / :a 1hung. Trong ề ạ ớ ể ạ
h th ng 7C! 6-E :a 1hung là t p h p li$n ti p /< 1hungE 1 hi u ệ ố ậ ợ ế ệ
t F. : n F/9E trong :' 1hJ th i gian th /< ITS/<K trong m i + ế ờ ứ &
1hung : c ph2n * nh 5au % ượ ố ư
7 Khung F. % TS/< tru+ n tn hi u : ng * :a 1hung. ề ệ ồ ộ
7 Khung F/ % TS/< tru+ n tn hi u *,o g i c a 1$nh / #à 1$nh ề ệ ọ ủ
/<.
7 Khung F- % TS/< tru+ n tn hi u *,o g i c a 1$nh - #à 1$nh ề ệ ọ ủ
/@.
&&&&&&&
7 Khung F/9 % TS/< tru+ n tn hi u *,o g i c a 1$nh /9 #à ề ệ ọ ủ
1$nh 6..
Tn hi u : ng * :a 1hung c' ; *it t *it / : n *it ; c' d ng ệ ồ ộ + ế ạ
..../3N/. Trong :' 3 #à N là hai *it *i u di n c nh *,o 1hi H + ể /
ra m t : ng * . ấ ồ ộ
3N Q ./ % h th ng 1h(ng c nh *,o InomalK. ệ ố
3N Q /. % h th ng c nh *,o 1h n c p IurgJnt alarmK. ệ ố ẩ ấ
! t :a 1hung c a h th ng 7C! 6- c' /< 1hungE : dài c a ộ ủ ệ ố ộ ủ
m t :a 1hung là /-9 ộ µ5./< Q -m5.
Trong m t :a 1hungE tn hi u chu(ng :Xn c a m i 1$nh tho i ộ ệ ủ & ạ
: c gh0p #ào. 3o :'E trong m t chu 1N gh0p tn hi u chu(ng :Xn ượ ộ ệ
5 là -m5E t ng ng # i t n 5 là RQ/>-m5 Q /...>- Q 9..HS. , ươ ứ ớ % ố
1.- V n đ đ n! b : & ề ồ ộ
ng * m t tu+ n tru+ n d n 5 : c th c hi n nh t,ch Đồ ộ ộ ế ề # ố ượ ự ệ ờ
th(ng tin t m t lu ng *it 5 . !u n cho thi t * : u cu i c' th + ộ ồ ố ố ế ị % ố ể
t,ch chnh H,c lu ng *it : n thành c,c 1$nh c n ph i nh n d ng ồ ế % ậ ạ
chnh H,c 1hJ th i gian : n. Khi lu ng *it c' 5 c 5 làm m t t ờ ế ồ ự ố , ấ +
mã : ng * 1hung. ồ ộ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
20
1.-.1 n! b đa @%un! : Đồ ộ
Khi *,o hi u 1$nh 1 t h p thN t mã : ng * 1hung là .... ệ ế ợ + ồ ộ
gh0p #ào 1ho ng *it / : n *it 8 c a 1hJ th i gian TS/< c a 1hung ế ủ ờ ủ
F.. i u nà+ c' ngh a là c /< 1hung thN m t t mã Hu t hi n d i Đ ề ĩ ứ ộ + ấ ệ ướ
d ng c m #à 1h(ng ph2n * r i r,c c,c 1hung nh trong h ạ ụ ố " ư ệ
th ng 7C! -8. ố
ng * :a 1hung HJm nh m t 1hi thu - tn hi u : ng * :a Đồ ộ ư ấ ệ ồ ộ
1hung li$n ti p c' / l i. Và trong m t chu 1N / ho c - :a 1hung ế & ộ ặ
li$n ti p t t c c,c *it trong 1hJ th i gian TS/< : u tr ng th,i .. ế ấ ờ ề " ạ
i u 1i n th hai nà+ : tr,nh : ng * :a 1hung gi . Đ ề ệ ứ ể ồ ộ
ng * :a 1hung HJm nh ph c h i nga+ 1hi tn hi u : ng * Đồ ộ ư ụ ồ ệ ồ ộ
:a 1hung chnh H,c : u ti$n : c ph,t hi nE #à 1hi t nh t / *it % ượ ệ ấ
trong 1hJ TS/< c' m c logic / : ng tr c : ng * :a 1hung ứ ứ ướ ồ ộ
: c ph,t hi n l n : u. ượ ệ % %
1.-.2 n! b @%un!: Đồ ộ
Tn hi u : ng * 1hung chi m 1hJ th i gian TS. c a c,c 1hung ệ ồ ộ ế ờ ủ
ch n F.E F- &. TS. % 1 2
7 Git th - #à *it th ; : ng : u #à cu i t mã : ng * ứ ứ ứ % ố + ồ ộ
1hung.
7 Git th nh t 1h(ng n m trong t mã : ng * 1hung mà 5 ứ ấ ) + ồ ộ ử
d ng cho )u c t . ụ ố ế
7 Git th - lu(n m c / : : phòng 5 ph ng t o : ng * ứ " ứ ể ề ự - ạ ồ ộ
1hung.
7 Git th 6 ch th c nh *,o I1hi Q / thN c nh *,oK. ứ ' ị
7 C,c *it th 8 : n *it th ; là*it 5 d ng cho )u c gia #à 1hi ứ ế ứ ử ụ ố
h th ng 5 d ng tr$n m ng )u c t E *it th 8 : n *it th ; ệ ố ử ụ ạ ố ế ứ ế ứ
5 m c /. , " ứ
ng * 1hung HJm nh * m t 1hi thu 6 ho c 8 tn hi u : ng Đồ ộ ư ị ấ ặ ệ ồ
* 1hung li$n ti p c' l i . ộ ế &
ng * 1hung HJm nh : c ph c h i nga+ 1hi tn hi u : ng Đồ ộ ư ượ ụ ồ ệ ồ
* 1hung chnh H,c : c ph,t hi nE nh ng trong 1hung ti p thu ộ ượ ệ ư ế
I1hung l K # ng m t n'. $ ( ặ
1./ G%?$ @.n% " $ "a+ : &
1./.1 N!u'.n l* lB !%?$ @.n% " $ "a+ : &
gi i )u+ t # n : dung l ng tru+ n )ua h th ng tru+ n Để ế ấ ề ượ ề ệ ố ề
tinE c,c hãng 5 n Hu t thi t * :ã H2+ d ng 1 thu t gh0p 1$nh ấ ế ị ự ĩ ậ
thJo t ng c p #à n2ng d n l$n c p cao h n . + ấ % ấ ơ
Ngu+$n l gh0p 1$nh 5 c p cao là th c hi n #i c gh0p HJn 1 ố ấ ự ệ ệ ,
t ng *itE *$n c nh chu i tn hi u : ng * #à gi m : r ng Hung + ạ & ệ ồ ộ ộ ộ
c a c,c h th ng 5 c p. ủ ệ ố ơ ấ
Ngu+$n l gh0p 1$nh : c *i u di n nh 5au % ượ ể / ư
Gi 5 t mã c a h th ng gh0p 1$nh 5 c p c' d ng ử + ủ ệ ố ơ ấ ạ
H th ng M c' dòng tn hi u 5 % M ệ ố ệ ố
/
M
-
M
6
& M
n
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
21
H th ng G c' dòng tn hi u 5 % G ệ ố ệ ố
/
G
-
G
6
& G
n
H th ng C c' dòng tn hi u 5 % C ệ ố ệ ố
/
C
-
C
6
& C
n
H th ng 3 c' dòng tn hi u 5 % 3 ệ ố ệ ố
/
3
-
3
6
& 3
n
T+

mã c a h th ng gh0p 1$nh c p cao c' d ng % ủ ệ ố ấ ạ
Trong 1ho ng th i gian t : h th ng 5 c p tru+ n h t / *it thN ờ ể ệ ố ơ ấ ề ế
h th ng gh0p 1$nh 5 c p cao tru+ n h t 8 *it c a 8 h 5 c p. ệ ố ố ấ ề ế ủ ệ ơ ấ
V + % ậ
r ng / *it c a h th ng gh0p 1$nh c p cao là% Độ ộ ủ ệ ố ấ τ ≤ t>8E nh ng ư
: th c hi n : ng * E h th ng gh0p 1$nh c p cao h n lu(n ph i ể ự ệ ồ ộ ệ ố ấ ơ
t o ra c,c t mã : ng * h th ng. 3o :' th i gian ạ + ồ ộ ệ ố ờ τ I: r ng ộ ộ
Hung c a h th ng gh0p 1$nh 5 c p caoK lu(n nh h n t 5 t>8E ủ ệ ố ố ấ - ơ ' ố
ngh a là ĩ τ Z t>8.
1./.2 C#" $% n! $%#$ "%Kn bi& &L+n! % &% n! !%?$ ươ ệ $
@.n% " $ "a+: &
Gh0p 1$nh c p cao th ng ho t : ng thJo 1i u 1h(ng : ng * E ấ ườ ạ ộ ể ồ ộ
c,c tn hi u gh0p li$n )uan : n )u, trNnh ph c t p h nE :' là ệ ế ứ ạ ơ
chXn. Trong :'E t c : *it c a c,c nh,nh 1h,c nhau : c gh0p ố ộ ủ ượ
# i nhau m t c,ch thch h p # i : ng h thi t * gh0p. ớ ộ ợ ớ ồ ồ ế ị
1./.3 Hi n & n! " n đ n! b &L+n! % &% n! !%?$ ệ ư' ậ ồ ộ ệ $
@.n% " $ "a+: &
Gi 5 lu ng d li u S c' t c : R ử ồ * ệ ố ộ
5
:i : n * thu 3. G thu c' t n ế ộ ộ %
5 : c là R ố ọ
r
. hai tn hi u R ệ
5
#à R
r
# m t l4 thu+ t ph i * ng nhauE ề ặ ế )
nh ng trong th c t #N R ư ự ế
5
#à R
r
: c t o ra nh ng n i 1h,c nhau ượ ạ " * ơ
n$n chúng c' 5 ch$nh l ch. Hi n t ng nà+ 5 làm cho * thu 3 ự ệ ệ ượ , ộ
thu / *it - l n Itrong / 1ho ng th i gianK n u R % ờ ế
r
P R
5
ho c ng c l i ặ ượ ạ
* thu 3 5 m t *it. ộ , ấ
V + ậ %
Hi n t ng c n : ng * là hi n t ng mà nh ng tn hi u 5 c' ệ ượ ậ ồ ộ ệ ượ * ệ ố
t c : : ng h danh : nh gi ng nhauE nh ng chúng c' th c' t c ố ộ ồ ồ ị ố ư ể ố
: 1h,c nhau trong 1ho ng dung 5ai. gi i )u+ t hi n t ng ộ Để ế ệ ượ
nà+E ng i ta : a ra 1 thu t chXn. ườ ư ỹ ậ
n% n!% a "%Kn " a CCITT Đị ( ủ :
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
22
!ultiplJ
H
M
/
M
-
M
6
&
M
n
G
/
G
-
G
6
&
G
n
C
/
C
-
C
6
&
C
n
3
/
3
-
3
6
&
3
n
M
/
G
/
C
/
3
/
t
[ Theo khuy n ngh G.701. Chèn đ c xem là quá trình thay đ i ế ị ượ ổ
t c đ xung c a tín hi u m c đ đi u khi n cho !h" h ! # i ố ộ ủ ệ ố ở ứ ộ ề ể ợ ớ
t c đ xung # n c$ c a n$ mà kh%ng làm m t th%ng tin ố ộ ố ủ ấ \.
1./., C%Kn n! ươ :I: m Hung d ngK ệ ươ
7 ChXn d ng H + ra 1hi 1hJ th i gian c a tn hi u gh0p ươ ờ ủ ệ
nhanh h n t c : *it : a #ào t ng c ng. ơ ố ộ ư ổ ộ
7 Gi 5 t c : *it c a : u ra * gh0p là RIK*>5K. Trong h thu ử ố ộ ủ % ộ ệ
chXn d ngE t c : *it : u ra * gh0p F th ng cao h n t ng ươ ố ộ " % ộ ườ ơ ổ
t c : gh0p c c : i c a c,c nh,nh #ào I#N :ã : c chXn c,c *it ố ộ ự ạ ủ ượ
nghi p # &K. ệ ụ
3o :' ta c'% F P 8R
- Trong h th ng chXn d ngE 5 1h,c nhau # t c : *it Iho c # ệ ố ươ ự ề ố ộ ặ ề
t n 5 : ng h gh0pK #à tn hi u : u #ào : c : c tr ng * i 5 % ố ồ ồ ệ % ượ ặ ư " ự
tha+ : i pha trong m t : n # th i gian c a m t tn hi u li$n )uan ổ ộ ơ ị ờ ủ ộ ệ
: n m t tn hi u 1h,c. N u HJm tn hi u gh0p là tn hi u chu n thN ế ộ ệ ế ệ ệ ẩ
tn hi u #ào 5 d ch chu+ n li$n t c ng c # i tn hi u nà+. S ệ , ị ể ụ ượ ớ ệ ự
d ch chu+ n H + ra li$n t c cho : n 1hi h th ng H,c : nh r ng :ã ị ể ụ ế ệ ố ị )
: dài #à +$u c u chXn. T i :i m nà+ m t th(ng *,o 5 : c g i ủ % ạ ể ộ , ượ "
: n : u cu i thu nh c,c Hung d ch # chXn : th(ng *,o cho ế % ố ờ ị ụ ể
: u thu *i t r ng 1hJ th i gian :ã : c chXn. Khi thu : c th(ng % ế ) ờ ượ ượ
*,o # lu ng th(ng tinE : u thu 5 H'a 1hJ th i gian chXn ra 1h i ề ồ % , ờ -
tn hi u tn hi u thu #à gi l i tn hi u d li u. ệ ệ * ạ ệ * ệ
- 1h c ph c # n : l i 1$nh tru+ n d n nh hu ng : n *it Để ( ụ ấ ề & " ề # " ế
d ch # chXn #à 5inh ra H'a nh m ho c gh0p d th(ng tin trong ị ụ % ặ ư
m t 1hJ th i gian t i : u thu I:i u nà+ c' th g2+ ra l i #à c' 1h ộ ờ ạ % ề ể &
n ng m t : ng * 1hungKE c,c *it d ch # chXn : c ph,t :i là ă ấ ồ ộ ị ụ ượ
m t dã+ c,c 5 . ho c c,c 5 / It ng 5 c,c *it là 5 l K. Khi H + ộ ố ặ ố ổ ố ố $
ra 5ai l ch trong tru+ n d n 5 thN :a 5 Hung trong t ng 5 Hung ệ ề # ố ố ổ ố
5 )u+ t : nh. , ế ị
V d % ụ
T ng 5 *it :i u 1hi n là 6 thN % ổ ố ề ể
7 Khi c' chXnE c,c *t :i u 1hi n là /// #à là ... 1hi 1h(ng ề ể
chXn .
7 Khi 5ai l ch / trong 6 Hung thN :a 5 Hung còn l i 5 : a ra ệ ố ạ , ư
)u+ t : nh. ế ị
C th nh 5au % ụ ể ư
7 N u t i : u thu nh n : c //. 5 chu+ n thành /// t c là ế ạ % ậ ượ , ể ứ
c' chXn.
7 N u t i : u thu nh n : c /.. 5 chu+ n thành ... #à 1 t ế ạ % ậ ượ , ể ế
)u là 1h(ng chXn.
1./.- C%Kn A( : I: m Hung 2mK ệ
- Trong tr ng h p 1hJ th i gian c a tn hi u gh0p ch m h n t c ườ ợ ờ ủ ệ ậ ơ ố
: *it c a c,c 5 li u : a #ào t ng c ng 5 H + ra chXn 2m. Nh ộ ủ ố ệ ư ổ ộ , ư
# +E : : u thu 1h(ng * m t *itE ph i chu+ n c,c *it nà+ : n ậ ể % ị ấ ể ế
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
2!
h ng thu nh ph ng ti n ri$ng. : u thuE c,c *it nà+ 5 : c ướ ờ ươ ệ 2 % , ượ
chXn #ào # tr c a n' trong lu ng *it. ị ủ ồ
- ChXn 2m : c th c hi n nh tru+ n c hai d u hi u c a tn hi u ượ ự ệ ờ ề ấ ệ ủ ệ
:i u 1hi n mà m t *it : c HJn #ào ha+ 1h(ng HJn #ào cLng # i ề ể ộ ượ ớ
1hJ th i gian * Hung : n : u Ha c a nh,nh. ờ ổ ế % ủ
Tu+ nhi$nE trong h th ng th c t th ng m t Hung : c H'a :i ệ ố ự ế ườ ộ ượ
t lu ng *it thu :i #ào * gh0p. i u nà+ cho ph0p t n 5 : ng h + ồ ộ Đ ề % ố ồ ồ
th p h n c a thi t * ti p nh n 5 li u 1h(ng m t *it. ấ ơ ủ ế ị ế ậ ố ệ ấ
n% n!% a " a CCITT v "%Kn A( la Đị ( ủ ề :
[ &h ng !há! chèn ' ng các khe th i gian đ truy n tín hi u ươ ử ụ ờ ể ề ệ
c$ t c đ lu%n th ! h n t c đ (it c a tín hi u g c. Các xung ( ố ố ộ ấ ơ ố ộ ủ ệ ố ị
x$a t lu ng (ít này đ c truy n đi nh !h ng ti n ri)ng * đ$ là ừ ồ ượ ề ờ ươ ệ
khe th i gian c đ nh trong c u tr+c khung tín hi u !hát, đ n đ u ờ ố ị ấ ệ ế ầ
xa đ xen #ào- ng c l i th%ng tin t o đi u ki n ' 'àng cho #i c ể ượ ạ ạ ề ệ ễ ệ
!h c h i các xung đ. x$a đ c truy n đi nh các xung ' ch # ụ ồ ượ ề ờ ị ụ
chèn\.
1././ C%Kn A(M "%Kn @%1n! A( v) "%Kn n! : ươ
7 3o c,c ngu n : ng h ch + : c l p # i nhau n$n c' tNnh ồ ồ ồ ạ ộ ậ ớ
tr ng c,c 1hJ th i gian trong thi t * gh0p dLng : tru+ n tn ạ ờ ế ị ể ề
hi u 5 c' t c : *it c' th cao h nE * ng ho c th p h n t c ệ ố ố ộ ể ơ ) ặ ấ ơ ố
: *it c a tn hi u 5 g c. i u nà+ c' ngh a là ph i 1 t h p ộ ủ ệ ố ố Đ ề ĩ ế ợ
c hai ph ng ph,p chXn d ng #à chXn 2m. ươ ươ
7 Khi chXn d ngE c,c 1hJ th i gian chXn : c t o ra trong ươ ờ ượ ạ
c u trúc 1hung tn hi u h p thành. Khung nà+ tru+ n ho c ấ ệ ợ ề ặ
1h(ng tru+ n th(ng tin t tn hi u g c tL+ thu c #ào t c : ề + ệ ố ộ ố ộ
Hung t ng : i c a tn hi u h p thành #à tn hi u g c . ươ ố ủ ệ ợ ệ ố
7 Khi chXn 2mE m t ph ng ti n ri$ng : tru+ n c,c *it * H'a ộ ươ ệ ể ề ị
: c H p H p #à c,c 1hung d ch # chXn : c dLng : cung ượ ( ế ị ụ ượ ể
c p th(ng tin giúp cho #i c ph c h i c,c Hung * H'a. ấ ệ ụ ồ ị

 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
24
TG% *it d li u * ệ
]S % *it d ch # chXn ị ụ
]T % *it chXn ha+ *it d*
li u ệ
C% n! 2 : ươ NG C P GH5P K3NH 6 ĐẲ Ấ Ố
C N NG B P7H Ậ ĐỒ Ộ
2.1 C u &LN" @%un! &% i !ian &L+n! % &% n! !%?$ & # ệ $
@.n% s $ :
2.1.1 C u &LN" @%un! " $ 2 & & :O,,OKb$s
Kh i A ố Kh i AA ố Kh i AAA ố Kh i AV ố
/
/.
/
/
/- /6
-/-
/
8
9
-/-
/
8
9
-/-
/
8
9 ; =
-/-
TGI-..
*K
]S TGI-.;*
K
]S TGI-.;*
K
]S
]T
T
G
/ / / / . / . . . .
.

3
N

- T c : *it % ố ộ ;88;K*it>5
7 S *it tr$n m t 1hung % ố ộ ;8; *it
7 S 1h i tr$n m t 1hung % ố ố ộ 8 1h i ố
7 S *it tr$n m t 1h i % ố ộ ố -/- *it
7 S *it d li u tr$n m t 1hung % ố * ệ ộ ;-.&;-8 *it
7 dài 1hung % Độ /..E6;µ5
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
2"
*it
d ch ị
#ụ
Tn hi u : ng * ệ ồ ộ
1hung
TG% *it d li u * ệ
]S % *it d ch # chXn ị ụ
]T % *it chXn ha+ *it d*
li u ệ
7 T c : *it chXn % ố ộ 8E-6K*it>5
Trong c u trúc 1hung c p -E m t 1hung : c chia thành 8 1h i ấ ấ ộ ượ ố
I*loc1KE m i 1h i g m m t nh'm c,c *it d ch # E #à c,c lu ng tin & ố ồ ộ ị ụ ồ
c a c,c lu ng nh,nh 5 . ủ ồ ố
V Trong 1h i / % ố
7 Git / : n *it /. là /. *it : ng * 1hung ////./.... ế ồ ộ
7 Git // là *it c nh *,oE : c tru+ n : n thi t * gh0p : i ượ ề ế ế ị ố
ph ng 1hi ph,t hi n c' 5 c trong h th ng thi t * gh0pE 1hi ươ ệ ự ố ệ ố ế ị
c nh *,o thN *it nà+ Q /.
7 Git /- dành cho )u c giaE #à Q / 1hi h th ng 5 d ng tr$n ố ệ ố ử ụ
m ng )u c t . ạ ố ế
7 Git /6 : n *it -/- là -.. *it data do 8 lu ng -.8;K*>5 gh0p l n ế ồ %
l t HJn 1 hNnh thành. ượ ,
V Trong 1h i - #à 1h i 6 % ố ố
7 T *it / : n *it 8 là 8 *it ch th chXn. + ế ' ị
7 T *it 9 : n *it -/- là -.; *it data. + ế
V Trong 1h i 8 % ố
7 Git / : n *it 8 là c,c *it ch th chXn. ế ' ị
7 Git 9 : n *it ; là c,c *t HJn #ào ph c # m ng. ế ụ ụ ạ
7 Git = : n *it -/- là-.8 *it data. ế
C u trúc 1hung tr$n cho ph0p gh0p : c ;-. *it data c a 8 h ấ ượ ủ ệ
th ng 7C! 6- #à -< *it : ng * #à *it chXn trong 1ho ng th i ố ồ ộ ờ
gian /..E6;µ5. Nh # + Rram 1 ti p 5 ti p t c gh0p c,c *it còn ư ậ ế ế , ế ụ
l i. ạ
2.1.2 C u &LN" @%un! " $ 3 & & : 3,3/OKb$s
8.6;9 Q /96< *it
Kh i A ố Kh i AA ố Kh i AAA ố Kh i AV ố
/
/.
/
/
/- /6
6;8
/
8
9
6;8
/
8
9
6;8
/
8
9 ; =
6;8
TGI6@-
*K
]S TGI6;.*
K
]S TGI6;.*
K
]S
]T
TG
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
2#
/ / / / . / . . . .
.

3
N
7 T c : *it % ố ộ 686<;K*p5
7 S *it tr$n m t 1hung % ố ộ /96< *it
7 S 1h i tr$n m t 1hung % ố ố ộ 81h i ố
7 S *it tr$n m t 1h i % ố ộ ố 6;8*it
7 S *it d li u tr$n m t 1hung % ố * ệ ộ /9.;&/9/-*it
7 dài 1hung% Độ 88E<=µ5
7 T c : chXn % ố ộ =E@9K*it>5
 P%An b &% & "#" bi& &L+n! "#" @% i n% sau : $ ) * $ ư
V Trong 1h i / % ố
7 Git / -P *it /. là /. *it dLng : tru+ n t mã : ng * 1hung ể ề + ồ ộ
c' d ng ///./.... ạ
7 Git th // là *it c nh *,o Ic nh *,o Q /E 1h(ng c nh *,o Q .K. ứ
7 Git th /- dành cho )u c giaE nh ng c' gi, tr Q / tr$n tu+ n ứ ố ư ị ế
)u c t . ố ế
7 Git th /6 -P 6;8 là c,c *it data. ứ
V Trong 1h i -E6E8 % ố
7 Git / -P 8 là c,c *it :i u 1hi n chXn % 1hi chXn d ng thN trong ề ể ươ
1hung ti p thJoE t mã /// : c tru+ n :i cho nh,nh t ng ế + ượ ề ươ
ng m t l n n aE n u 1h(ng +$u c u chXn thN ... : c tru+ n ứ ộ % * ế % ượ ề
:i.
V Trong 1h i 8% ố
7 Git 9 -P ; là c,c *it chXn ha+ c,c *it data.
7 Git = -P 68; : gh0p c,c *it data. ể

2.1.3 C u &LN" @%un! " $ , & & :13PM2/,Mbi&9s
Khung c p 8 gh0p 8 lu ng tn hi u 5 c' t c : 686<;K*it>5 5 ấ ồ ệ ố ố ộ ử
d ng chXn d ng c' c u trúc nh hNnh # % ụ ươ ấ ư ,
<.8;; Q -=-; *it
Kh i A ố Kh i AA ố Kh i AAA ố Kh i AV ố Kh i V ố Kh i VA ố
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
2$
*it
d ch ị
#ụ
Tn hi u : ng * ệ ồ ộ
1hung
TG% *it d li u * ệ
]S % *it d ch # chXn ị ụ
]T % *it chXn ha+ *it d li u * ệ
/
/-
/6
/<
/@
8;;
/
8
9
8;;
/
8
9
8;;
/
8
9 8;;/
8
9 8;;/
8
9 ; =
8;;
TG ]S TG ]S TG ]S TG ]S TG ]S
]T
TG
/
/ / / . / . . . . . 3N ^
/
^
-
7 T c : *it % ố ộ /6=-<8K*p5
7 S *it tr$n m t 1hung % ố ộ -=-; *it
7 S 1h i tr$n m t 1hung % ố ố ộ <1h i ố
7 S *it tr$n m t 1h i % ố ộ ố 8;;*it
7 S *it d li u tr$n m t 1hung % ố * ệ ộ -;;;&-;=-*it
7 dài 1hung% Độ -/E.6µ5
7 T c : chXn % ố ộ /=E=6K*it>5
C u trúc 1hung chia làm < 1h iE 5 *it tr$n m i 1h i : c ph2n ấ ố ố & ố ượ
* nh 5au % ố ư
V Trong 1h i / % ố
7 Git / -P /- dLng : tru+ n c m t mã : ng * 1hung ể ề ụ + ồ ộ
/////./......
7 Git /6 dLng : ch th c nh *,o cho thi t * gh0p : u Ha 1hi c' ể ' ị ế ị %
5 c E H + ra trong thi t * gh0p I1hi c nh *,o thN *it nà+ Q /K. ự ố ế ị
7 Git /8 -P /< dành cho )u c gia #à c' tr ng th,i Q / 1hi dành ố ạ
cho )u c t . ố ế
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
2%
*it
d ch ị
#ụ
Tn hi u : ng * ệ ồ ộ
1hung
7 Git /@ -P 8;; là c,c *it data.
V Trong 1h i -E 6E8 E 9 % ố
7 Git / -P 8 5 d ng : :i u 1hi n chXn ho c là c,c *it d ch # % ử ụ ể ề ể ặ ị ụ
Khi m t *it chXn d ng c n : c tru+ n :i trong 1hung ti p ộ ươ % ượ ề ế
thJo thN //// : c ph,t :iE 1hi 1h(ng chXn thN .... : c ph,t ượ ượ
:i.
7 Git 9 -P 8;; dLng : gh0p c,c tn hi u d li u. ể ệ * ệ
V Trong 1h i < % ố
7 Git / -P 8 là c,c *it :i u 1hi n chXn. ề ể
7 Git 9 -P ; là c,c *it d ch # ha+ là c,c *it data. ị ụ
7 Git = -P 8;; là c,c *it data.
2.2 H &% n! $%An " $ !%?$ @.n% s " n đ n! b ệ $ & $ ậ ồ ộ
P7H:
Trong 1 thu t tru+ n d n c' hai ch ti$u )uan tr ng :' là % ỹ ậ ề # ' ọ
7 Ch t l ng th(ng tin : c tru+ n :i. ấ ượ ượ ề
7 3ung l ng I5 1$nh tru+ n d n )ua h th ngK. ượ ố ề # ệ ố
3 a tr$n ch ti$u # dung l ngE 1hu+ n ngh G@.- c a CCATT :ã ự ' ề ượ ế ị ủ
H,c : nh % ị
/ &h0n c ! gh1! k)nh là m t lo t các ( gh1! k)nh *g m ấ ố ộ ạ ộ ố ồ
( gh1! #à ( tách, !h0n c ! !h" h ! # i 'ung l ng gh1! t i 1 ộ ộ ấ ợ ớ ượ ạ
c !. C ! này k t h ! # i m t l ng nh t đ nh các tín hi u ấ ấ ế ợ ớ ộ ố ượ ấ ị ệ ố
c$ t c đ quy đ nh tr c- t c đ này ' ng cho k t h ! th)m ố ộ ị ướ ố ộ ử ụ ự ế ợ
# i các tín hi u khác c$ c"ng t c đ trong n i ( gh1! k)nh ớ ệ ố ố ộ ộ ộ ố
c a c ! gh1! c ! cao h n ti ! theo2 ủ ấ ấ ơ ế
ThJo : nh ngh a tr$n c a CCATTE d a tr$n c 5 tn hi u 2m t n ị ĩ ủ ự ơ " ệ %
: c *i n : i thành tn hi u 7C! #à tr$n c 5 c a gh0p 1$nh ượ ế ổ ệ ơ " ủ
ph2n th i gian T3!E tr$n th gi i hi n na+E ng i ta h th ng ti$u ờ ế ớ ệ ườ ệ ố
chu n gh0p 1$nh c p cao 73H c' 9 c p #à c' 6 ti$u chu n 1h,c ẩ ấ ấ ẩ
nhau nh 5au % ư
7 Ti$u chu n gh0p 1$nh 73H c a Ch2u Tu. ẩ ủ
7 Ti$u chu n gh0p 1$nh 73H c a G c ! . ẩ ủ ( ỹ
7 Ti$u chu n gh0p 1$nh 73H c a Nh t G n. ẩ ủ ậ
2.2.1 H &% n! C%Au Ju ệ $ :
H th ng gh0p 1$nh c p cao c a Ch2u Tu : c th c hi n gh0p ệ ố ấ ủ ượ ự ệ
thJo t ng * c nh + # i c 5 8. + ướ ớ ơ ố
7 C p gh0p : u ti$n H l4 6. 1$nhE m i 1$nh là <8K*p5 cLng # i ấ % ử & ớ
/-;K*p5 t mã Icho *,o hi u : ng * K t o lu ng d li u n i + ệ ồ ộ ạ ồ * ệ ố
ti p -E.8;!*p5 Ilu ng D/K. ế ồ
7 C p gh0p th - nh n 8 lu ng D/ cLng # i -9<K*p5 t mã t o ấ ứ ậ ồ ớ + ạ
lu ng d li u n i ti p ;E88!*p5 Ilu ng D-K. Trong :' g m /-. ồ * ệ ố ế ồ ồ
1$nh.
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
2e

7 C p gh0p th 6 nh n 8 lu ng D- cLng # i 9<@K*p5 t mã t o ấ ứ ậ ồ ớ + ạ
lu ng d li u n i ti p 68E6<;*p5 Ilu ng D6K. Trong :' g m 8;. ồ * ệ ố ế ồ ồ
1$nh.
7 C p gh0p th t nh n 8 lu ng D6 cLng # i /E@=-!*p5 t mã ấ ứ ư ậ ồ ớ +
t o lu ng d li u n i ti p /6=E-<8!*p5 Ilu ng D8K. Trong :' ạ ồ * ệ ố ế ồ
g m /=-. 1$nh. ồ
7 C p gh0p th 9 nh n 8 lu ng D8 gh0p thành lu ng 5 D9 c' t c ấ ứ ậ ồ ồ ố ố
: 9<8E==-!*p5 t ng ng # i @<;. 1$nh tho i. ộ ươ ứ ớ ạ
H th ng nà+ c' u :i m là : ng * caoE ph2n c p r? ràngE ệ ố ư ể ồ ộ ấ
dung l ng t ng cao #à : c c )uan th(ng tin )u c t CCATT ượ ă ượ ơ ố ế
ch n làm ti$u chu n chung cho )u c t . ọ ẩ ố ế
Tu+ nhi$nE h th ng gh0p 1$nh 5 m c 9 # i dung l ng @<;. ệ ố ố ứ ớ ượ
1$nh hi n na+ còn :ang th nghi m #N t c : tru+ n d n ệ ử ệ ố ộ ề #
9<8E==-!*p5 :òi h i * ng th(ng thi t * r ng m i tru+ n t i - ă ế ị ộ ớ ề
: c. ượ
2.2.2 H &% n! B " M ệ $ + ,:
H th ng gh0p 1$nh c p cao 1h i G c ! c ng c' 9 c pE : c ệ ố ấ ố ( ỹ 0 ấ ượ
H2+ d ng t h th ng c p th p hNnh thành n$n h th ng c p cao ự + ệ ố ấ ấ ệ ố ấ
h n. ơ
7 C p gh0p : u ti$n H l4 -8 1$nhE m i 1$nh <8K*p5 cLng # i ấ % ử & ớ
;K*p5 t mã t o lu ng d li u n i ti p /E998!*p5 Ilu ng T/K. + ạ ồ * ệ ố ế ồ
7 C p gh0p th - nh n 8 lu ng T/ cLng # i /6<K*p5 t mã t o ấ ứ ậ ồ ớ + ạ
lu ng d li u n i ti p <E6/-!*p5 Ilu ng T-K. Trong :' g m =< ồ * ệ ố ế ồ ồ
1$nh.
7 C p gh0p th 6 nh n @ lu ng T- cLng # i 99-K*p5 t mã t o ấ ứ ậ ồ ớ + ạ
lu ng d li u n i ti p 88E@6<!*p5 Ilu ng T6K. Trong :' g m ồ * ệ ố ế ồ ồ
<@- 1$nh.
7 C p gh0p th t nh n < lu ng T6 cLng # i 9E<@!*p5 t mã t o ấ ứ ư ậ ồ ớ + ạ
lu ng d li u n i ti p -@8E/@8!*p5 Ilu ng T8K. Trong :' g m ồ * ệ ố ế ồ ồ
8.6- 1$nh.
2.2.3 H &% n! N% & B n ệ $ ậ ả :
H th ng c a Nh t gi ng h th ng G c ! hai c p gh0p : u. ệ ố ủ ậ ố ệ ố ( ỹ " ấ %
7 C p gh0p th 6 nh n 9 lu ng <E6/-!*p5 cLng # i 9.8K*p5 t ấ ứ ậ ồ ớ +
mã t o lu ng d li u n i ti p 6-E.8<!*p5. Trong :' g m 8;. ạ ồ * ệ ố ế ồ
1$nh.
7 C p gh0p th t nh n 6 lu ng 6-E.8<!*p5 cLng # i ấ ứ ư ậ ồ ớ
/E96<!*p5 t mã t o lu ng d li u n i ti p =@E@-;!*p5. Trong + ạ ồ * ệ ố ế
:' g m /88. 1$nh. ồ
H th ng nà+ ch + u dLng trong m ng n(ng th(n. ệ ố ủ ế ạ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!0

C#" % &% n! !%?$ @.n% &%D+ &i.u ệ $
"%u n C%Au JuM B " M v) N% & - + , ậ B n : ả
2.3 P%An bi & " $ !%?$ @.n% P7H ệ & :
Ti.u
"%u-
n
Lu & ậ
(Q
C,c : c ặ
tr ng ư
C p 5 ấ ố
. / - 6 8 9
CRPT
A
T c ố
: IK*p5K ộ
<8 -.8; ;88; 686<
;
/6=-<8 9<.;8.
3ung l ng ượ / 6. /-. 8;. /=-. @<;.
H 5 gh0p ệ ố 8 8 8 8
U6A µ
T c ố
: IK*p5K ộ
<8 /988 <6/- 88@6
<
-@8/9< 9<.-<.
3ung l ng ượ / -8 =< <@- 8.6- ;.<8
H 5 gh0p ệ ố 8 @ < -
HAPAN µ
T c ố
: IK*p5K ộ
<8 /988 <6/- 6-.<
8
=@@-; 6=6-..
3ung l ng ượ / -8 =< 8;. /88. 9@<.
H 5 gh0p ệ ố 8 9 6 8
• Nh n H0t ậ %
7 H th ng gh0p 1$nh c p cao *ao gi c ng c' t c : l n h n 5o ệ ố ấ ờ 0 ố ộ ớ ơ
# i h th ng : a #ào #N ph i gh0p th$m c,c tn hi u : ng * E ớ ệ ố ư ệ ồ ộ
nghi p # & ệ ụ
7 ng c p gh0p 1$nh c a c,c h th ng 1h(ng : ng * # t c Đ. ấ ủ ệ ố ồ ộ ề ố
: #à dung l ng. ộ ượ
7 Nh t G n #à G c ! c' 5 lu ng gh0p 1h(ng : ng nh t. ậ ( ỹ ố ồ ồ ấ
7 Ch2u Tu c' 5 lu ng gh0p : ng nh t. ố ồ ồ ấ
7 S l ng 1$nh gh0p c a c,c ! ố ượ ủ
i-/
: gh0p thành ! ể
i
1h,c nhau In
1h,c nhauKE ri$ng Ch2u Tu ch n n Q 8. ọ
2., u n% " đi ( " a % &% n! !%?$ @.n% P7H . ư' / ủ ệ $ :
• u đi ( . / :
7 Ch t l ng t t. ấ ượ ố
7 3ung l ng 1$nh cao. ượ
7 Ngu+$n t c gh0p 1$nh thJo c p * c cho ph0p gh0p c,c lu ng ( ấ ậ ồ
5 ch t ch . ố ặ ,
7 C u trúc h th ng : n gi nE c(ng ngh ch t o hoàn ch nhE gi, ấ ệ ố ơ ệ ế ạ '
thành 5 n ph m th p. ẩ ấ
• N% " đi ( ư' / :
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!1

8
8
8
8
R
,
/
/6=E-<8!*p
5
/=-.
RUSOPRAN
R
2
/
;E88;!*p
5
/-
.
R
3
/
68E6<;!*p
5
8;.
R
-
/
9<8E==-!*
p5
@<;.
6.
R
1
/
6
.
-E.8;!*p
5
<
8
@
-
T
,
/
-@8E/@<!*p
5
8.-6
AMRSICAN
-8
T
1
/
-
8
/E988!*p
5
T
2
/
<E6/-!*p
5
=<
T
3
/
88E@6<!*p
5
<@-
T
-
/
9<.E/<.!*
p5
;.<8
9
6
8
8
M
,
/
=@E@-;!*p5
/88.
HAPANR6R
M
-
/
8..E69-!*
p5
9@<.
-8
M
1
/
-
8
/E988!*p
5
M
3
/
6-E.8<!*p
5
8;.
M
2
/
<E6/-!*p
5
=<
Ngà+ na+ th(ng tin mang tnh ch t toàn c uE ti$u chu n gh0p ấ % ẩ
1$nh 73H * c l r? m t 5 nh c :i m nh % ộ ộ ộ ố ượ ể ư
7 Kh(ng : ng * # t c : tru+ n d nE dung l ng 1$nhE 1hung ồ ộ ề ố ộ ề # ượ
th i gian gi a c,c c p gh0p 1$nh thJo c,c h th ng Ch2u TuE ờ * ấ ệ ố
G c ! #à Nh t G n. ( ỹ ậ
7 Vi c gh0p #à ph2n 1$nh di n ra thJo t ng c p. c *i t # i ệ / + ấ Đặ ệ ớ
nh ng tr m chu+ n ti p thJo m( hNnh r t #à HJn 1$nh thN ph i * ạ ể ế ớ
5 d ng hai h th ng thi t * cho hai h ng 1h(ng 1inh t . ử ụ ệ ố ế ị ướ ế
7 N u c' t 6 h ng tr l$nE #i c thi t 1 #( cLng ph c t p. ế + ướ " ệ ế ế ứ ạ
7 Kh(ng linh ho t trong #i c tru+ Hu t c ng nh gh0p c,c lo i ạ ệ ấ 0 ư ạ
lu ng 5 trong )úa trNnh li$n l c. ồ ố ạ
7 73H : c thi t 1 ch + u cho c,c d ch # tho iE do :' 1h' ượ ế ế ủ ế ị ụ ạ
:,p ng : c c,c lo i d ch # m i. ứ ượ ạ ị ụ ớ
7 Kh(ng : ng nh t gi a c,c h th ng # t c : tru+ n d nE do ồ ấ * ệ ố ề ố ộ ề #
:' 1h' 1h n trong #i c li$n l c gi a c,c )u c gia dLng c,c ă ệ ạ * ố
h th ng thu c c,c c p h 1h,c nhau. ệ ố ộ ấ ệ
7 3o #i c gh0p 1$nh #à ph2n 1$nh di n ra thJo t ng c p 5 n$n ệ / + ấ ố
5 l ng giàn gi,E connJctorE d2+ RJJdJr : n i 1 t r t l n d n ố ượ ể ố ế ấ ớ #
: n g2+ 5u+ hao tn hi u l nE ph c t p #à t ng gi, thành. ế ệ ớ ứ ạ ă
7 Kh' )u n l4 * ng ph n m m t p trung #N 1h(ng c' c,c *it ) % ề ậ
trong c u trúc 1hung : dành cho #i c )u n l4. ấ ể ệ
Vào nh ng n m /=;.E c,c hãng 5 n Hu t thi t * #i n th(ng :ã * ă ấ ế ị /
nghi$n c u c,c ti$u chu n m i : 1h c ph c c,c nh c :i m tr$nE ứ ẩ ớ ể ( ụ ượ ể
#à :ã H2+ d ng n$n m( hNnh h th ng gh0p 1$nh : ng * 5 S3H ự ệ ố ồ ộ ố
c' t c : c n * n là /99!*p5. ố ộ ă
2.- 6+ s#n% 67H v) P7H :
P7H 67H
7 Bà m ng c n : ng * . ạ ậ ồ ộ
7 3ao : ng Hung : ng h ộ ồ ồ
ch + t do *$n trong mà ạ ự
1h(ng c n : ng * tn hi u % ồ ộ ệ
#ào # i tn hi u 1hung. ớ ệ
7 K thu t gh0p 1$nh * t : ng ỹ ậ ấ ồ
* . ộ
7 Khung tru+ n d n : c *i t ề # ặ ệ
: c : nh ngh a cho t ng ượ ị ĩ +
m c gh0p. ứ
7 Gh0p HJn 1 t ng *it. , +
7 ng * th i gian * ng c,ch Đồ ộ ờ )
chXn d ng t ng *it. ươ +
7 Ch c' th tru+ Hu t : c ' ể ấ ượ
c,c 1$nh ri$ng l 5au 1hi :ã $
7 Bà m ng : ng * . ạ ồ ộ
7 3ao : ng Hung : ng h ộ ồ ồ
ch + : ng * # i : ng h ạ ồ ộ ớ ồ ồ
chu n *$n ngoài n$n c n ẩ %
: ng * tn hi u #ào # i t ồ ộ ệ ớ +
: ng * 1hung. ồ ộ
7 K thu t gh0p 1$nh : ng * . ỹ ậ ồ ộ
7 T t c c,c tn hi u gh0p c' ấ ệ
c u trúc 1hung : ng nh t. ấ ồ ấ
7 Gh0p HJn 1 t ng *+tJ. , +
7 ng * th i gian * ng c,ch Đồ ộ ờ )
chXn d ngE chXn 1h(ng h c ươ ặ
chXn 2m t ng *+tJ. +
7 C' th tru+ Hu t : c c,c ể ấ ượ
1$nh ri$ng l 5au 1hi : c $ ọ
: c n i dung con tr . ượ ộ -
7 T c : /99E9-!*p5 : c ố ộ ượ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!2
6TM1
ph2n 1$nh hoàn toàn.
7 Ti$u chu n h'a t c : : n ẩ ố ộ ế
/8.!*p5.
ti$u chu n h'a. ẩ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!!
6TM1
MÔ HTNH GH5P K3NH 6 P7HM67H K T H P Ố Ế 0 :
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!4
/
8
6
T
M
1
/
-8;;E6-.!*
it>5
/99E9-.!*it
>5
/
6
T
M
,
8
6TM1
<--E.;.!*it
>5
U6A
T
1
T
2
T
3
R
1
R
2
R
3
R
,
C% n! 3 : THI T B GH5P K3NH 6 ươ Ế Ố
76M8 293,C
Kh i gh0p 1$nh 3S!X ->68C là * gh0p 1$nh : ng c p -!*it>5. ố ộ . ấ
! t 1h i gh0p 1$nh nà+ g m m t 1h i thu #à m t 1h i ph,t. ộ ố ồ ộ ố ộ ố
3S!X ->68C 1 t h p /< lu ng tn hi u 5 # i t c : *it danh : nh ế ợ ồ ệ ố ớ ố ộ ị
là -!*it>5 ho c 1 t h p 8 lu ng tn hi u 5 # i t c : *it danh ặ ế ợ ồ ệ ố ớ ố ộ
: nh là ;88;K*it>5 I#i t g n là ;!*it>5K : t o ra lu ng tn hi u 5 ị ế ọ ể ạ ồ ệ ố
# i t c : *it danh : nh là 68E6<;!*itI#i t g n là 68!*it>5K * ng ớ ố ộ ị ế ọ )
ph ng ph,p gh0p 1$nh thJo th i gian T3!. ươ ờ
6 đ "#" !ia+ &i $ &%i & b 76M8 293,C ơ ồ ế ế ị
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!"
Kh i thu 3S!X ->68C % th c hi n t,ch ra /< lu ng tn hi u -!*it>5 ố ự ệ ồ ệ
ho c 8 lu ng tn hi u ;!*it t lu ng tn hi u 68!*it>5 thu #ào. ặ ồ ệ + ồ ệ 2
pha ph,tE lu ng tn hi u 1 t h p - t ngE c,c lu ng tn hi u : i t ồ ệ ế ợ % ồ ệ ổ +
-!*it>5 l$n ;!*it>5 #à cu i cLng là 68!*it>5. Vi c t,ch lu ng c ng ố ệ ồ 0
: c th c hi n ph n thu. ượ ự ệ " %
Thi t * 3S!X ->68C tu2n thJo 1hu+ n ngh G@.6 c a CCATT # ế ị ế ị ủ ề
giao ti p mã H3G6 cho c,c lu ng tn hi u 5 -!*it>5E ;!*it>5 #à ế ồ ệ ố
68!*it>5. HNnh tr$n trNnh *à+ c,c giao ti p : 1 t n i #ào thi t * ế ể ế ố ế ị
gh0p 1$nh 5 3S!X ->68C. ố
3.1 6 đ @% i "% " n n! v) %+ & đ n! " a &%i & b ơ ồ $ ) ă 1 ộ ủ ế ị
!%?$ @.n% 76M8 293,C :
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!#
Thi t * gh0p 1$nh 5 3S!X ->68C c' hai 1h i chnh % ế ị ố ố
C!S % 1h i gh0p lu ng. ố ồ
C!D % 1h i ph2n lu ng. ố ồ
7 Kh i C!S cho ph0p gh0p /< lu ng -!*it : hNnh thành m t ố ồ ể ộ
lu ng 68!*it>5 : c : a #ào 1h i ph i h p tr 1h,ng c a thi t ồ ượ ư ố ố ợ " ủ ế
* . Sau :'E tn hi u : c : a #ào m ch c2n ch nh m c *i$n : ị ệ ượ ư ạ ' ứ ộ
5u+ hao trong )u, trNnh tru+ n : c : a #ào m ch c2n ch nh ề ượ ư ạ '
m c *i$n : : *L l i 5 5u+ hao trong )u, trNnh tru+ n d n. ứ ộ ể ạ ự ề #
C p nh p cho AC C!S là m ch dao : ng Hung : ng h dLng ấ ị ạ ộ ồ ồ
th ch anh c' t n 5 là <;E@6<!HS : a )ua m ch chia - * ng ạ % ố ư ạ )
AC C!"S.
i # i 1$nh nghi p # : c l + thJo ti$u chu n V// : a )ua Đố ớ ệ ụ ượ ấ ẩ ư
m ch 1hu ch : i r i gh0p #ào 1h i C!S : chXn #ào c,c *it d ch ạ ế ạ ồ ố ể ị
# 3 #à N. ụ
Kh i C!S cho ph0p gh0p HJn 1 c,c lu ng 5 #à th c hi n chXn ố , ồ ố ự ệ
c,c *it chXn : t o thành lu ng 5 68!*it r i : a ra ng? F/ outE ể ạ ồ ố ồ ư
)ua m ch 1hu ch : i #à m ch ph i h p tr 1h,ng ng? ra. ạ ế ạ ạ ố ợ " "
7 ng thu % tn hi u 68!*it>5 thu # : c : a )ua m ch ph i Đườ ệ ề ượ ư ạ ố
h p tr 1h,ngE m ch c2n ch nh *i$n : #à 5 n HungE m ch ợ " ạ ' ộ ườ ạ
: m dLng AC C!"S #à m ch 1h(i ph c Hung cloc1 : t o thành ệ ạ ụ ể ạ
hai dòng d li u data in #à W * ệ
H
cloc1 d a #ào h i C!D. Kh i ư ố ố
ph2n lu ng 1i m 5o,t nh p * i hai : ng h dLng 1 thu t 7BB ồ ể ị " ồ ồ ĩ ậ
Ipha5J loc1 loopK c' t n 5 là <@E9=<;!HS Igi i h n d iK #à % ố ớ ạ ướ
<;E;9.!HS Igi i h n tr$nK. ớ ạ
7 Kh i C!D th c hi n #i c ph2n c,c lu ng d li u 68!*it>5 thành ố ự ệ ệ ồ * ệ
/< lu ng -!*it>5 : a ra ng? ra F-E )ua m ch 1hu ch : i #à ồ ư ạ ế ạ
m ch ph i h p tr 1h,ng ng? ra. ng th i 1h i C!D c ng ạ ố ợ " Đồ ờ ố 0
t,ch ra lu ng d li u 1$nh nghi p # V//. ồ * ệ ệ ụ
 C n% b#+ "%+ &%i & b "U "#" đKn lD sau : ả ế ị
7 Xn An alarm % c nh *,o h h ng *$n trong. Đ ư -
7 Xn F/E F- loop % :Xn lJd c nh *,o # #i c loop #òng t i ch . Đ ề ệ ạ &
7 Xn F- rJmotJ loop % c nh *,o # #i c loop #òng t a Ha. Đ ề ệ +
 L++$ ( "% v i 76M8 293,C : 1 ớ
Nh ng #òng 5au :2+ c' th 5 d ng cho m ch 1i m tra% * ể ử ụ ạ ể
7 Boop F/ % T F/ out #ào F/ in Ilocal loopK c' th : c l a ch n + ể ượ ự ọ
SAGUS ho c c(ng t c n pha 5au m t n p c a thi t * . ặ ( ấ ặ ( ủ ế ị
7 Boop F- % T F- out : n F- in IrJmotJ loopK cho #i c th c hi n + ế ệ ự ệ
th m t lu ng trong /< lu ng -!*it>5 ho c / lu ng trong 8 ử ộ ồ ồ ặ ồ
lu ng ;!*it>5 : c :i u ch nh * i *it hi u ch nh tr m Ha. ồ ượ ề ' " ệ ' " ạ
7 Boop ph Inh,nhK % T F- in : n F- out cho #i ch 5 d ng m t ụ + ế ệ ử ụ ộ
1$nh trong c,c lu ng -!*it ha+ ;!*it>5 : c :i u 1hi n th(ng ồ ượ ề ể
)ua SAGUS.
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!$
3.2 6 đ ( & (#' : ơ ồ 2
 S : m t tr c c a h p gh0p lu ng 3S!X ->68C g m c' % ơ ồ ặ ướ ủ ộ ồ ồ
7 !F/ % i m :o ng? ra : ng 68!*it>5 out. Đ ể ườ
7 !F- % i m :o cho /< ng? ra -!*it>5 out. Đ ể
7 FH 68!*it>5 % i m :o : i *it : ng 68!*it in. Đ ể ổ ườ
7 BJd ANT I: K *$n tr,i % S,ng *,o 5 c # : ng * E ngu n pha - ự ố ề ồ ộ ồ
ph,t.
7 BJd ANT I: K *$n ph i % S,ng *,o 5 c # : ng * E ngu n pha - ự ố ề ồ ộ ồ
thu.
! t h p 3S!X ->68C c' - card % card ph,t *$n tr,i #à card thu ộ ộ
*$n ph i. Chúng li$n h # i nhau )ua SAGUS I: ng *u5 t p trung ệ ớ ườ ậ
c,c tn hi *,o hi u t i h p gi,m 5,t lu ng SAG-3S!XK. ệ ệ ớ ộ ồ
3.3 CaL $%#& &L+n! &%i & b !%?$ @.n% s 76M8 293,C ế ị $
:
Card ph,t 3S!X ->68C: c 5 d ng trong 1h i gh0p 1$nh 3S!X ượ ử ụ ố
->68C. Kh i -gh0p 1$nh nà+ c' th l p m t card ph,t #à m t card ố ể ( ộ ộ
thu.
Card ph,t g m c' % m ch *,o hi u c nh *,oE m ch loop 1i m tra ồ ạ ệ ạ ể
#à m t giao ti p V// I*it NK pha ph,t. ộ ế
3.3.1 6 đ ( & &L " v) ( & sau " a "aL $%#& : ơ ồ 2 ướ 2 ủ
7 BJd ANT I: K % 5,ng 1hi c' 5 c do : ng h E ngu n pha ph,t. - ự ố ồ ồ ồ
7 BJd F/>F- loop I#àngK % 5,ng 1hi th c hi n loop. ự ệ
7 SC loop % c' 6 # tr loop% ị
V Boop rJmotJ Iloop HaK.
V Boop normal Iloop *Nnh th ngK. ườ
V Boop local Iloop n i * K. ộ ộ
3.3.2 6 đ "% " n n! "aL $%#& : ơ ồ ) ă
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!%
-!*it>5
;!*it>5 !
/
out
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
!e
Tn hi u H3G6 t ng? #ào I- !*it>5 ho c ;!*it>5K )ua *i n ,p ệ + ặ ế
c,ch li I/E6K #à m ch h n *i$n I-E 8K : 1h(i ph c Hung tn hi u ạ ạ ể ụ ệ
H3G6 : a #ào AC h th ng I/=K. ư ệ ố
V i m t #ài m ch ngo i #iE h th ng AC C!S I/=K th c hi n hoàn ớ ộ ạ ạ ệ ố ự ệ
toàn ch c n ng pha ph,t. Tn hi u : ng h c,c lu ng -!*it>5 ứ ă ệ ồ ồ ồ
ho c ;!*it>5 : c 1h(i ph c t lu ng tn hi u data d i d ng 5 ặ ượ ụ + ồ ệ ướ ạ ố
* i m t : ng h ph . T n 5 : ng ph : c c p * i : ng h ch " ộ ồ ồ ụ % ố ồ ụ ượ ấ " ồ ồ ủ
I9K. Bu ng data : c gi i mã H3G6 mà tr c :' :ã : c : ng * ồ ượ ướ ượ ồ ộ
# i : ng h ch trong #Lng : m IH l4 # tr *it chXnKE : c : a ớ ồ ồ ủ ệ ử ị ượ ư
#ào 1hung *it #à th c hi n gh0p /< lu ng -!*it>5 Iho c 8 lu ng ự ệ ồ ặ ồ
;!*it>5K thành lu ng 68!*it>5 r i mã h'a thành mã H3G6 t ng ồ ồ ươ
ng # i giao ti p F/ out I/@E /;K. ứ ớ ế
3 li u *it N trong 1hung ;!*it>5 #à 1hung 68!*it>5 : c * ệ ượ
tru+ n nh giao ti p V// 1h i <. ề ờ ế " ố
Trong tr ng h p 1h(ng c' gi,m 5,t t i tr m : u cu iE c,c l i ườ ợ ạ ạ % ố &
#à nhi u pha thu c' th th(ng *,o # i ph,t * ng *it 3 I;K. / " ể ớ )
C,c #òng loop 1i m tra 1h,c nhau I@E/8K : c dLng cho #i c ể ượ ệ
1i m tra. ! t lJd ch th I/6K : c dLng cho #i c loop m ch 1i m ể ộ ' ị ượ ệ ạ ể
traE _ac1 do F/ out c' th : c l + ra m t tr c c a card ph,t. ể ượ ấ " ặ ướ ủ
Tn hi u : ng h 1hung I/-K c' th : c 1i m tra t i c,c :i m ệ ồ ồ ể ượ ể ạ ể
1ch thch Ich th + : c 1hi m n p h pK. ' ấ ượ " ( ộ
N u H + ra l i ngu n cung c p Im t ngu nK tn hi u rJ5Jt I=K ế & " ồ ấ ấ ồ ệ
: c AC C!S t o ra #à 5au :' c nh *,o ANT Hu t hi n. BJd ANT ượ ạ ấ ệ
c ng ch th cho 5 c # ngu n cung c p : ng h . 0 ' ị ự ố ề ồ ấ ồ ồ
Tn hi u cloc1 chu n : c 1i m tra # i 5 tr giúp c a m ch ệ ẩ ượ ể ớ ự ợ ủ ạ
gi,m 5,t *i$n : I/K. ộ
Vi c cài : t tNnh t ng ho t : ng : c : a ra * ng c,ch 5 ệ ặ ạ ạ ộ ượ ư ) ử
d ng 3A7-FAX S`itchJ5. ụ
G *i n : i :i n ,p I-.K t o ra :i n ,p V9V cung c p cho card ộ ế ổ ệ ạ ệ ấ
ph,t th(ng )ua - 3A7-FAX S`itchJ5.
3.3.3 C)i đ & 7IL;6VITCHM 7IP;WI8 "%+ $% n $%#& : 2 ầ
• 3AB-FAX ;.. : n ;.6 #à ;/- : n ;-6 thi t l p tr 1h,ng #ào ế ế ế ậ "
cho /< lu ng -!*it>5 #ào. ồ
• 3AB-SCATCH ;.8E ;.9E ;.< % thi t l p ch : c nh *,o. ế ậ ế ộ
• 3AB-SCATCH ;.@ % thi t l p ch : : u #òng cho m c :ch ế ậ ế ộ ấ ụ
1i m tra. ể
C% đ " n% b#+ ế ộ ả :
• Xn lJd ANT ch th 5 c h th ng Itn hi u : ng h E ngu n Đ ' ị ự ố ệ ố ệ ồ ồ ồ
cung c p &K. ấ
• i m !F/ 1i m tra m c F/ out % Đ ể ể ứ
i n ,p I: nh SJroK&&&&&&&&&&&&%/..mV Đ ệ ' ±
-.mV
Tr 1h,ng&&&&&&&&&&&&&&&&&&&% @9 "hm "
Cài : t c,c ng? #ào F- in I-!*it>5K # i c,c c ng 5 d ng c,p : i ặ ớ ổ ử ụ ố
H ng I/-. "hmK #à c,p : ng tr c I@9 "hmK. ứ ồ ụ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
40
6 đ "1n! & " ơ ồ +
3.3.3.1 B n! ")i đ & "#" " n! & O:: ;X O:P v) O12 ;X ả 2 3 %
O23 :
Shooting lin15
F- in @9 Ω F- in /-.Ω
;..;.6
;/-;-6
M
clo5J
G
opJn
M
clo5J
G
opJn
C#" "% đ ")i đ & : ế ộ 2
7 MAS AnRJction at F/ % a tn hi u MSA t i F/ I68!*it>5K. Đư ệ ạ
7 ]u5tiR+ing digit J#aluation Ror F- rJmotJ loop % i u ch nh gi, tr Đ ề ' ị
cho loop Ha F-.
7 Chango#Jr -!*it>5 to ;!*it>5 % Chu+ n )ua lu ng -!*it>5 ha+ ể ồ
;!*it>5.
7 N-*it chango#Jr ;!*it>5 %Tha+ : i N *it trong lu ng ;!*it>5. ổ ồ
7 ChannJl N" % S th t c,c 1$nh. ố ứ ự
3.3.3.2 C)i đ & 7IL;6VITCHR6 O:0 : 2
;.@ Shooting lin15 Ch c n ng ứ ă
M>G :'ng Boop chu+ n m ch ể ạ
M>G m" Boop 1h i ố
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
41
3.3.3.3 C)i đ & 7IL;6VITCH O:, : 2
C(ng t c ;.8 ( M
I/K
G
I-K
C
I6K
3
I8K
D
I9K
F
I<K
G
I@K
H
I;K
a MAS Đư
t i F/ ạ
oRR "FF
on "N
i u ch nh gi, tr Đ ề ' ị
loop Ha
oRR "FF
on "N
Chu+ n )ua lu ng ể ồ
-!*it>5 ha+
;!*it>5
-! "FF "FF "FF "FF
;! "N "N "N "N
Tha+ : i N-*it ổ
trong lu ng ồ
68!*it>5
Git *,o hi u ệ "FF
cho giao
ti pV// ế
"N
Tha+ : i N-*it ổ
trong lu ng ồ
;!*it>5
Git *,o hi u ệ "FF
cho giao
ti pV// ế
"N
Số
1$nh
-! /-8 9-; =-/- /6-/< /6-/<
;! / - 6 8 8
3.3.3., C)i đ & 7IL;6VITCH O:- : 2
C(ng t c ;.9 ( M
I/K
G
I-K
C
I6K
3
I8K
D
I9K
Chu+ n )ua ể
lu ng -!*it>5 ồ
ha+ ;!*it
Qua 1h i ố
ph,t
"FF
)ua SAG-3S!X "N
Boop
m ch ạ
Qua 1h i ố
ph,t
"FF
)ua SAG-3S!X "N
Tha+ : i ổ
3-*it
Qua 1h i ố
ph,t
"FF
)ua SAG-3S!X "N
N-*it trong lu ng ồ
68!*it>5
Qua 1h i ố
ph,t
"FF
)ua SAG-3S!X "N
Tha+ : i N-*it ổ
trong lu ng ồ
;!*it>5
Qua 1h i ố
ph,t
"FF
)ua SAG-3S!X "N
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
42
3.3.3.- C)i đ & 7IL;6VITCHR6 O:O 2 :
C(ng t c ;.; ( M
I/K
G
I-K
C
I6K
3
I8K
D
I9K
X,c : nh ị
C nh *,o ANT
i u 1hi n )ua Đ ề ể
SAG-3S!X
"FF
i u 1hi n )ua SAG- Đ ề ể
3S!Xho c h ng ặ ướ
ph,t
"N
Tha+ : i ổ
N-*it trong ;!
N-*it là *it *,o
hi u ệ
"FF "FF "FF
"N
N- *it )ua V// "N "N
S tn hi u trong ;! ố ệ / - 6
3., M "% !ia+ &i $ n!Y v)+ 2Mbi&9s : 1 ế I5 : 3S!X ->68 CAA ơ ồ
-VK
C' /< lu ng 5 #ào -!*it>5 : c : a )ua /< *i n ,p ph i h p tr ồ ố ượ ư ế ố ợ "
1h,ngE lu ng tn hi u 5au :' : c : a : n /< m ch gi i h n m c ồ ệ ượ ư ế ạ ớ ạ ứ
* ng diodJE t i :2+ /< lu ng 5 -!*it>5 : c : a t o thành 8 ) ạ ồ ố ượ ư ạ
nh'm là %
O Nh'm /% 3-7/AE 3-N/A & & 3-78AE 3-N8A
O Nh'm -% 3-79AE 3-N9A & & 3-7;AE 3-N;A
O Nh'm 6% 3-7=AE 3-N=A & & 3-7/-AE 3-N/-A
O Nh'm 8% 3-7/6AE 3-N/6A & 3-7/<AE 3-N/<A
Trong m i nh'm g m 8 lu ng 5 E m i lu ng 5 g m - : ngE c & ồ ồ ố & ồ ố ồ ườ ụ
th là % ể
V Bu ng th nh t g m - : ng là % ồ ứ ấ ồ ườ
ng th nh t % 3-7/A % 3ataE -!*it>5 po5iti#J Ior *in dataK Đườ ứ ấ
channJl /
ng th hai % 3-N/A % 3ataE -!*it>5 nJgati#J Ior *in dataK Đườ ứ
channJl /
&&&&&&
V Bu ng th /< g m - : ng là % ồ ứ ồ ườ
ng th nh t % 3-7/<A % 3ataE -!*it>5 po5iti#J Ior *in dataK Đườ ứ ấ
channJl /<
ng th hai % 3-N/<A % 3ataE -!*it>5 nJgati#J Ior *in Đườ ứ
dataK channJl /<
Sau :'E c,c lu ng 5 nà+ : c : a #ào 8 AC : m;./ME ;.-ME ồ ố ượ ư ệ
;.6M #à ;.8M. Tn hi u t 1h i : m 5 : c : a : n 1h i gh0p ệ + ố ệ , ượ ư ế ố
lu ng I5 : 8VK. ồ ơ ồ
3.- K% i !%?$ lu n! : $ ồ I5 : 3S!X ->68 CAA 8VK ơ ồ
Kh i gh0p lu ng : c th c hi n * ng AC C!S I/;-6MKE cho ph0p ố ồ ượ ự ệ )
/< lu ng -!*it>5 ng? #ào : c gh0p thành lu ng 5 68!*it>5 ồ " ượ ồ ố
tr$n c,c ch2n %
Ch2n -/ %lu ng 3687" I3ata 68!*it>5 po5iti#JK. ồ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
4!
Ch2n -6 %lu ng 368N" I3ata 68!*it>5 nJgati#JK. ồ
3./ K% i !ia+ &i $ 3,Mbi&9s : $ ế I5 : 3S!X ->68 CAA <VK ơ ồ
Bu ng 5 68!*it>5 : c : a #ào *i n ,p ph i h p tr 1h,ng ồ ố ượ ư ế ố ợ "
-8@-G : ph i h p tr 1h,ngE c,ch li m ch ngoài #à 5au :' tn ể ố ợ " ạ
hi u : c : a : n AC : m -;.=. ệ ượ ư ế ệ
Tn hi u 68!*it>5 : c gi i h n * i c,c diodJ -9<= : n -9@-. ệ ượ ớ ạ " ế
Tn hi u ra 1h i AC -;.= 5 : c : a : n AC : m -;/.ME hNnh ệ - , ượ ư ế ệ
thành lu ng 5 68!*it>5 chu n là % ồ ố ẩ
3687A% 3ata on F/ in I68!*it>5K H3G6VE Wa 5ignal
Và 3687A% 3ata on F/ in I68!*it>5K H3G6VE Wa 5ignal : : a ể ư
: n 1h i ph2n lu ng. ế ố ồ
Trong 1h i nà+ còn c' c,c m ch t o dao : ng Hung cloc1 : c ố ạ ạ ộ ượ
th c hi n * i c,c #i m ch -;/-M #à th ch anh -<.-M t o ra t n ự ệ " ạ ạ ạ %
5 <@!HS #à lu ng tn hi u nà+ 5 : c : a : n 1h i ph2n lu ng. ố ồ ệ , ượ ư ế ố ồ
3.0 CaL &%u &L+n! &%i & b 76M8 293,C : ế ị
3.0.1 6 đ ( & &L " v) ( & sau " a "aL &%u : ơ ồ 2 ướ 2 ủ
7 BJd ANT I: K % S,ng *,o 5 c do : ng h E ngu n pha thu. - ự ố ồ ồ ồ
7 BJd F- loop I#àngK % S,ng 1hi SC loop ngoài # tr *Nnh th ng. ị ườ
7 /< :i<6m :o !F- % :o :,nh gi, /< lu ng -!*it>5 out. ồ
7 FH 68!*it>5 % i m :o :,nh gi, ch t l ng F/ in. Đ ể ấ ượ
6 đ ( & "aL $% n &%u ơ ồ 2 ầ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
44
3.0.2 6 đ "% " n n! "aL &%u : ơ ồ ) ă
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
4"
Tn hi u ng? #ào 68!*it>5 : c : a t i F/ in )ua *i n ,p c,ch li ệ ượ ư ớ ế
I/K #à t i AC h th ng I--K. CLng # i #ài m ch ngo i #iE AC h ớ ệ ố ớ ạ ạ ệ
th ng I--K th c hi n hoàn toàn ch c n ng card thu. ! ch 1h(i ố ự ệ ứ ă ạ
ph c tn hi u cloc1 thu : c t m ch : ng h ph I8K tn hi u ụ ệ ượ + ạ ồ ồ ụ ệ
68!*it>5. Tn hi u : ng h thu nà+ : c 5 d ng : :i u 1hi n ệ ồ ồ ượ ử ụ ể ề ể
c,c tn hi u hi u : ng h thu 1h,c. Bu ng tn hi u 68!*it>5 t i ệ ệ ồ ồ ồ ệ ạ
ng? #ào F/ in : c gi,m 5,t * i m ch gi,m 5,t I6K Ino data ượ " ạ
5ignalK.
H th ng cung c p : ng h trung t2m trong AC I--K : ng * # i ệ ố ấ ồ ồ ồ ộ ớ
lu ng tn hi u #ào 68!*it>5 #à chia thành 8 lu ng ;!*it>5. H ồ ệ ồ ệ
th ng c p : ng h trung t2m ;!HS : ng * tn hi u ;!*it>5 #à ố ấ ồ ồ ồ ộ ệ
chi thành 8 lu ng -!*it>5E c,c lu ng -!*it>5 : c ghi #ào * : m ồ ồ ượ ộ ệ
Itrong AC I--K KE )ua c,c 1hJ tr ng Hung cloc1. ố
Tn hi u : ng h F- out I-!*it>5 ho c ;!*it>5K : c 1h(i ph c ệ ồ ồ ơ ặ ượ ụ
trong #òng 1h'a pha 7BB Itrong AC I--KKE : c :i u 1hi n * i * E ượ ề ể " ộ
nh : mE * dao : ng th ch anh I9K : c 5 d ng : : c g n ớ ệ ộ ộ ạ ượ ử ụ ể ọ %
: ng * # i lu ng tn hi u g n * nh : m. Sau :'E 5 li u : c ồ ộ ớ ồ ệ % ộ ớ ệ ố ệ ượ
mã h'a H3G6 t ng ng # i giao ti p F- out 5au 1hi )ua c,c ươ ứ ớ ế
m ch 1hu ch : i #à m ch ph i h p tr 1h,ng I/;E /=E -.E -/K. ạ ế ạ ạ ố ợ "
T i giao ti p V// I/<KE 5 li u : c mang * i *it N c a 1hung ạ ế ố ệ ượ " ủ
;!*it>5 #à 1hung ;!*it>5 : c HJn #ào. ượ
Giao ti p n i ti p SAGUS I/@K n i tr ng th,i c nh *,o pha thu ế ố ế ố ạ
# i h p c nh *,o trung t2m SAG-3S!X. Trong tr ng h p 1h(ng ớ ộ ườ ợ
c' gi,m 5,t tr m : u cu i l i pha thu c' th g i * ng *it 3 " ạ % ố & " ể " )
trong lu ng tn hi u F- out c a pha ph,t. ồ ệ ủ
T 5 l i F- out c' th 1i m tra nh m ch I//K pha tr c m t ' ố & ể ể ờ ạ " ướ ặ
m,+. C,c #òng loop I@E/6K 5 d ng cho #i c 1i m tra. Xn ch th ử ụ ệ ể Đ ' ị
I/-K hi n th c,c loop 1i m tra :ang : c th c hi n. ể ị ể ượ ự ệ
ng h 1hung /. c' th 1i m tra t i :i m 1ch Ich th + 1hi Đồ ồ ể ể ạ ể ' ấ
m n p m,+K. N u H + ra m t ngu nE tn hi u rJ5Jt t o ra cho AC " ( ế ấ ồ ệ ạ
I--K #à cLng lúc :' Hu t hi n c nh *,o ANT I/8K. C nh *,o ANT ấ ệ
c ng : c t o ra 1hi c' 5 c m t ngu n cung c p : ng h Idao 0 ượ ạ ự ố ấ ồ ấ ồ ồ
: ng th ch anhK. T n 5 dao : ng chu n I9K nh n : c t dao ộ ạ % ố ộ ẩ ậ ượ +
: ng th ch anh : c 1i m tra * ng m ch gi,m 5,t *i$n : I=K. ộ ạ ượ ể ) ạ ộ
i n ,p V9V : c cung c p * i * *i n : i :i n ,p I-6K : n Đ ệ ượ ấ " ộ ế ổ ệ ế
card thu th(ng )ua 3A7-FAX S`itchJ5.
3.O K% i $%An lu n! $ ồ : I5 : 3S!X ->68 CAA @VK ơ ồ
Bu ng tn hi u 68!*it>5 là 3687A #à 368NA : c : a #ào AC C!D ồ ệ ượ ư
tr$n ch2n 5 6/ #à ch2n ;6E t i :' lu ng tn hi u : c ph2n ra ố ạ ồ ệ ượ
thành /< lu ng -!*it>5 là % ồ
3-7"-/ % 3ata F- out I-!*it>5K H3G6VE or *inar+ dataE channJl
/.
3-7"-/<% 3ata F- out I-!*it>5K H3G6VE or *inar+ dataE
channJl /<.
3-N"-/ % 3ata F- out I-!*it>5K H3G6-E or *inar+ dataE channJl /.
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
4#
3-N"-/< % 3ata F- out I-!*it>5K H3G6-E or *inar+ dataE channJl /<.
Sau :'E /< lu ng -!*it>5 5 : c ti p t c : a : n 1h i giao ti p ồ , ượ ế ụ ư ế ố ế
ng? ra.
3.P M "% !ia+ &i $ n!Y La 2Mbi&9s: 1 ế I5 : 3S!X ->68 CAA ơ ồ
9VK
Trong 1h i nà+E /< lu ng -. B n l t : a : n ; AC : m t -;./M ố ồ % ượ ư ế ệ +
: n -;.;M. ! i AC th c hi n #i c H l giao ti p - lu ng -!*it>5. ế & ự ệ ệ ử ế ồ
T i :2+E lu ng tn hi u : c : a )ua c,c *i n ,p ph i h p tr ạ ồ ệ ượ ư ế ố ợ "
1h,ng t ng ng #à : a : n ng? ra. ươ ứ ư ế
OO T'm l iE thi t * gh0p 1$nh 5 3S!X ->68C cho ph0p gh0p /< ạ ế ị ố
lu ng -!*it>5 : t o thành lu ng 68!*it>5 #à ph2n lu ng 68!*it>5 ồ ể ạ ồ ồ
ra thành /< lu ng -!*it>5. ồ
3.1: C)i đ & 7IL;6VITCHR6M 7IL;WI8 &L+n! "aL &%u : 2
7IL;6VITCHR6 P-: đ n P-3 v) P/: đ n P01 ế ế :
Thi t l p tr 1h,ng ng? ra cho /< lu ng -!*it>5 ế ậ " ồ
Shooting lin15
F- out @9 Ω F- out /-.Ω
=9.=96
=<.=@/
M
clo5J
G
opJn
M
clo5J
G
opJn
7IL;6VITCHR6 P-: đ n P-- &%i & l $ "% đ " n% b#+ ế ế ậ ế ộ ả %
O Ch : c nh *,o ế ộ %
• Xn lJd ANT 5,ng 1hi H + ra 5 c m t tn hi u : ng * E m t Đ ự ố ấ ệ ồ ộ ấ
ngu n cung c p. ồ ấ
• i m :o !F--/ : n !F--/< 1i m tra m c /< lu ng -!*it>5. Đ ể ế ể ứ ồ
• i m :o !F--/ : n !F--8 1i m tra m c 8 lu ng ;!*it>5. Đ ể ế ể ứ ồ
:,nh gi, t ng : i t 5 *it : uE :o FH c' th 1i m tra. Để ươ ố ' ố % ể ể
C(ng t c =98 ( M
I/K
G
I-K
C
I6K
3
I8
K
D
I9K
F
I<K
G
I@K
H
I;
K
i u 1hi n Đ ề ể
chu+ n -!*it>5 ể
: n ;!*it>5 ế
Qua SAG-3S!X "FF
Qua 1h i thu ố "N
i u ch nh loop Đ ề '
m ch ạ
Qua SAG-
3S!X
"FF
Qua 1h i thu ố "N
ChXn gi, tr cho ị
loop -!*it>5
oRR "FF
on "N
X,c : nh c nh ị
*,o ANT
Qua SAG-
3S!X
"FF
Qua 1h i thu ố "N
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
4$
i u 1hi n Đ ề ể
chu+ n -!*it>5 ể
: n ;!*it>5 ế
-!*it
>5
"FF "FF "FF "FF
;!*it
>5
"N "N "N "N
Số
1$nh
-!*it
>5
/-8 9-; =-/-/6-
/<
;!*it
>5
/ - 6 8
3.11 " &*n% @ &%u & " a &%i & b 76M8 293,C : Đ2 , ậ ủ ế ị
O Giao ti p H3G6 68!*it>5 ế %
7 T c : *it &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ố ộ
68.6<;!*it>5.
7 3 ng Hung tn hi u F/ out &&&&&&&&&&&&X p H Hung ạ ệ ấ '
#u(ng.
7 Gi$n : tn hi u F/ out>F/ in &&&&&&&&&&&/V ộ ệ ± /.b.
7 Tr 1h,ng ng? ra F/ out>F/ in&&&&&&&&&& @9 " Ω.
7 Su+ hao ph n h i % ồ
V 7ha ph,t %t i ng? ra F/ outE @9 ạ Ω
;<.KHS : n /E@!HS ế ≥ ; dG
/E@!hS : n 68!HS ế ≥ 8dG
68!HS : n 9-!HS ế ≥ /.dG
V 7ha thu % t i ng? ra F/ outE @9 ạ Ω
;<.KHS : n /E@!HS ế ≥ /- dG
/E@!hS : n 68!HS ế ≥ -.dG
68!HS : n 9-!HS ế ≥ /9dG
O Giao ti p H3G6 -!*it>5 ế %
7 T c : *it &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ố ộ
-.8;K*it>5.
7 3 ng Hung tn hi u F/ out &&&&&&&&&&&&X p H Hung ạ ệ ấ '
#u(ng.
7 Gi$n : tn hi u F/ out>F/ in ộ ệ
C,p : ng tr c &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-E6@V ồ ụ ±
/.b.
C,p : i H ng &&&&&&&&&&&&&&&&&&&6V ố ứ ±
/.b.
7 Su+ hao do n i c,p pha ph,t &&&&&&&&&&&&.dG : n ố ế
<dG t i /!hS. ạ
7 Tr 1h,ng 1 t n i t i F- in F/ out % " ế ố ạ
C,p : ng tr c &&&&&&&&&&&&&&&&&&&/-. ồ ụ Ω.
C,p : i H ng &&&&&&&&&&&&&&&&&&&@9 ố ứ Ω.
7 Su+ hao ph n h i% ồ
V 7ha ph,t %t i F- in I/-. ạ Ω ho c @9 ặ ΩK trong dã+.
9.KHS : n /..!HS ế ≥ /- dG
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
4%
/..KhS : n -!HS ế ≥ /;dG
-KHS : n 6!HS ế ≥ /8dG
V 7ha thu % t i ng? ra F/ outE @9 ạ Ω
9.KHS : n /..!HS ế ≥ ; dG
/..!hS : n -!HS ế ≥ /8dG
-KHS : n 6!HS ế ≥ /.dG
7 Ngu n cung c p % ồ ấ
i n ,p #ào &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Đ ệ
t c6<V : n c@9V. + ế
i n ,p 3C ho t : ng &&&&&&&&&&&&&&&&V9V Đ ệ ạ ộ
± /b
7 C(ng 5u t ti$u th % ấ ụ
Card ph,t &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/E=C.
Card thu &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6E/C.
O Giao di n V// in ệ %
7 ThJo 1hu+ n nngh c a CCATT %&&&&&&&&&V// T+pJ /. ế ị ủ
- 3 ng 1 t n i là : i H ng. ạ ế ố ố ứ
7 3 ng tn hi u nh ph2n. ạ ệ ị
7 T c : *it : ng * t i :a ng # i lu ng 68!*it>5 là 8E;K*it>5. ố ộ ồ ộ ố ứ ớ ồ
7 T c : *it : ng * t i :a ng # i lu ng ;!*it>5 là -E8K*it>5. ố ộ ồ ộ ố ứ ớ ồ
7 Tr 1h,ng là <.. "hm. "
O Giao di n V// out ệ %
7 ThJo 1hu+ n ngh c a CCATT %&&&&&&&&&&&&&V// ế ị ủ
T+pJ /.
- 3 ng 1 t n i là : i H ng. ạ ế ố ố ứ
7 3 ng tn hi u nh ph2n. ạ ệ ị
7 i n ,p ra # i tr 1h,ng : u cu i /.. "hm Đ ệ ớ " % ố ≥ -V.
7 Tr 1h,ng n i " ộ ≤ /.. "hm.
7 3òng ng n m ch ( ạ ≤ /9. mM.
3.12 CaL "un! " $ n!u n "%+ "aL $%#& v) "aL &%u : & ồ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
4e
C#" @% i "% " n n! ( "% " $ n!u n "%+ "aL $%#& v) "aL $ ) ă 1 & ồ
&%u.
! ch c p ngu n c' ch c n ng nh m t * *i n : i :i n th cao ạ ấ ồ ứ ă ư ộ ộ ế ổ ệ ế
IRl+*ac1 con#JrtJrK # i ng n c,ch 3CE chu 1N làm #i c tha+ : iE ớ ă ệ ổ
t n 5 ho t : ng 1h(ng tha+ : i 9.HS. ! ch c p ngu n c' hai % ố ạ ộ ổ ạ ấ ồ
1h i ch c n ng g m % ố ứ ă ồ
7 7h n ngu n t 1h i I-6K : n 1h i I6.K. % ồ + ố ế ố
7 7h n :i u 1hi n #à n : nh t 1h i I6/K : n 1h i I6;K. % ề ể ổ ị + ố ế ố
Z P% n " $ n!u n ầ & ồ %
Gao g m c,c 1h i ch c n ng 5au % ồ ố ứ ă
I-6K % ! ch * o # ph2n c c ng? #ào Idã+ diot n i ti pK. ạ ệ ự ố ế
I-8K % ! ch gi i h n dòng #ào Idòng gi i h n t i H p H .E<MK ạ ớ ạ ớ ạ ớ ấ '
#à th$m #ào m ch * o # d phòng : ch ng )u, ,p ạ ệ ự ể ố ≥
/9.V.
I-9K % ! ch l c ch ng nhi u h i ti p. ạ ọ ố / ồ ế
I-<K % ! ch : o :i n. ạ ệ
I-@K % Gi n ,p Hung. ế
I-;K % Ch nh l u 5hott1+. ' ư
I-=K % B c :i n ,p ng? ra. ọ ệ
I6.K % H i ti p t *i n ,p I-@K I:i n ,p ph UhK. ồ ế + ế ệ ụ
Z P% n đi u @%i n v) n đ n% ầ ề / 3 ị :
I6/K % G n : nh :i n ,p Uh IH p H 9E;VKE * n ,p IrJgulatorK ộ ổ ị ệ ấ ' ộ ổ
: c cung c p ng? #ào U#. ượ ấ
I6-K % G o # cho AC :i u 1hi n ch ng )u, ,p ng? #ào. ệ ề ể ố
I66K % Ng n )u, ,p t i m c :i n ,p ng? #ào H p H ;.V. ă ạ ứ ệ ấ '
I68K % T o Hung : ng h I9.KHSE ạ ồ ồ γ Q .E9K.
I69K % H n dòngE gi m li$n t c chu 1N làm #i c ạ ụ ệ γ 1hi )u, t i
ng? ra.
I6<K % K t n i tn hi u #à WS-FlipRlop. ế ố ệ
I6@K % ! ch l,i tran5itor chu+ n m ch. ạ ể ạ
I6;K % ! ch n : nh ng? ra. ạ ổ ị
Z P%An &*"% %+ & đ n! "%i &i & " a @% i n!u n 1 ộ ế ủ $ ồ : IS : 3S!X ơ ồ
->68C /VK
AC ;.8 là m ch t o #à :i u 1hi nE n : nh dòng :i n. ạ ạ ề ể ổ ị ệ
Tran5itor <.8 là tran5itor : o :i n It t d n : t o ra Hung : t ệ ( # ể ạ ộ
*i nK làm tha+ : i c c tnh :i n ,p t 3C 5ang MC. i u 1hi n cho ế ổ ự ệ + Đ ề ể
n' là hai tran5itor <.. #à <./ Igh0p 1i u JmittJrK. ể
Tran5itor <.6 % * o # :i n ,p ng? #ào. ệ ệ
Gi n ,p Hung 96/ là *i n ,p : o :i n. ế ế ệ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"0
1

2

3

,

-

/

0
O
=

/
.

/
/
/
-

S^STD! / S^STD! -

S^STD! /9 S^STD!
/<

S^STD! / S^STD! -
S^S TD!@ S^S TD! ;
F-

a *

./
3S!X
.-
->68
3S!X
.6
->68
3S!X
.8
->68
3S!X
.9
->68

.<

.@

.;

.=
c.../
S^S @
S^S ;
S^S =
S^S /.
S^S //
S^S
/-
S^S /6
S^S /8
S^S /9
S^S /<
3S!X ->68C S^S /
S^S -
S^S 6
S^S 8
3iodJ 989M #à 989G m c 1i u 5ong 5ongE c' nhi m # n n #à ( ể ệ ụ (
n : nh. ổ ị
Hai tran5itor ;.- #à ;.6 là m ch dò :i n ,p ng? ra IdLng giao ạ ệ
ti p )uang % diodJ )uang chi u ,nh 5,ng #ào - tran5itor nà+ làm ế ế
n' d n m nh ha+ + uK. # ạ ế
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"1
1

2

3

,

-

/

0
O
=

/
.

/
/
/
-

S^STD! / S^STD! -

S^STD! /9 S^STD!
/<

S^STD! / S^STD! -
S^S TD!@ S^S TD! ;
F-

a *

./
3S!X
.-
->68
3S!X
.6
->68
3S!X
.8
->68
3S!X
.9
->68

.<

.@

.;

.=
c.../
S^S @
S^S ;
S^S =
S^S /.
S^S //
S^S
/-
S^S /6
S^S /8
S^S /9
S^S /<
3S!X ->68C S^S /
S^S -
S^S 6
S^S 8
Z C% &i.u " a @% i n!u n 4 ủ $ ồ :
7 N!Y v)+ :
Ngu n :i n t 6<-@9V 3CE t ng ng # i c c tnh ngu n ồ ệ + ươ ứ ớ ự ồ
ac)u+ t I-8;VK : n I-<.VK. + ế
dp gi i h n )u, t i là /9.V. ớ ạ
3òng #ào :i n t i :a là /E/M. ệ ố
C(ng 5u t /-C. ấ
3òng :i n : c * o # ng? #ào là /E9M. ệ ượ ệ "
7 N!Y La :
i n ,p ra là 9E/V #à m c hi u ch nh là Đ ệ ứ ệ ' ± 9b.
Kho ng dòng :i n ng? ra là t . : n -M. i n ,p chu n ệ " + ế Đ ệ ẩ
c p cho m ch 5o 5,nh là 6.mV #à /9.mV. ấ ạ
Tr ng l ng 1h i ngu n 1ho ng .E61g. ọ ượ ố ồ
3.13 B &L* "#$ v) @i ( &La lu n! 2Mbi&9sM3,Mbi&9s : $ / ồ
3.13.1 B &L* "#$ 2Mbi&9sM 3,Mbi&9s : $
G tr c,p @9 "hm 68!*it>5 pha F/ ố
S : * tr c,p @9 "hm ->68!*it>5 pha F- ơ ồ ố
3.13.2 Ki ( &La lu n! 2Mbi&9sM 3,Mbi&9s &L.n % $ / ồ ộ
76M8 293,C :
C,c :i m :o trong 1hai th,c :i u th hi n tr$n m t h p 3S!X ể ề ể ệ ặ ộ
->68C . o t i c,c :i m nà+ 5 1h(ng làm m t li$n l c trong 1hi Đ ạ ể , ấ ạ
:o.
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"2
./
.-
/9
/8
./
-
..
@
..
/
..
<
Thi t * V tr Ghi ế ị ị
chú
3S!X ->68C
3S!X ->68C
3S!X ->68C
F/
Thi t * V ế ị ị
tr
3S!X ->68
3S!X ->68
/ - 6 8 9 < @ ; = /.
// /- /-
1

2

3

,

-

/

0
O
=

/
.

/
/
/
-

S^STD! / S^STD! -

S^STD! /9 S^STD!
/<

S^STD! / S^STD! -
S^S TD!@ S^S TD! ;
Hướ
ng
m,
+
V tr *loc1 c,p tr$n ị
rac1
H n ướ
g t ng ổ
:ài
F/

a *
F-

a *
F/

a *
F-

a *
./>..@>./
Wac1 * tr c,p ố
-!
S : * tr c,p ơ ồ ố
-!*it>5
.
-
.
/
7/8-
/
/
/
.
.8.
.-.
F/
.6.
.-/
../
./.

./
3S!X
.-
->68
3S!X
.6
->68
3S!X
.8
->68
3S!X
.9
->68

.<

.@

.;

.=
c.../
Thi t * V tr Ghi ế ị ị
chú
3S!X ->68C
S^S /
S^S -
S^S 6
S^S 8
S^S 9
S^S <
S^S @
S^S ;
S^S =
S^S /.
S^S //
S^S
/-
S^S /6
S^S /8
S^S /9
S^S /<
3S!X ->68C S^S /
S^S -
S^S 6
S^S 8
• + MW2 +u& Đ :
Ta c' th :o c,c lu ng -!*it>5 thu # tr c 1hi : a )ua t ng :ài ể ồ ề ướ ư ổ
th(ng )ua /< :i m :o !F- out cho t ng lu ng t ng ng c' :,nh ể + ồ ươ ứ
5 tr$n m t m,+. o * ng "5cillocopJ ho c m,+ :o GDW K86.6E ố ặ Đ ) ặ
*i$n : :o :2+ là -8.mV ộ " ± /.b I: mh SJroKE @9 "hmE mã H3G6. '
• + MW2 +u& Đ :
o lu ng 68!*it>5 out. Đ ồ
o * ng "5illocopJE *i$n : :o :2+ là -8.mV Đ ) ộ " ± /.b I: nh '
SJroKE @9 "hmE mã H3G6. Ta còn c' th :o * ng m,+ :o K86.6 ể )
: :,nh gi, ch t l ng lu ng 68!*it>5 ph,t :i. ể ấ ượ ồ
• + WH Đ :
Ta c' th :o * ng m,+ : m 5 . GNnh th ng lu ng t t gi, tr :o ể ) ế ố ườ ồ ố ị
là SJro. Khi nh n MAS : u #ào F/ in c' gi, tr :o : c chnh * ng ậ % ị ượ )
t n 5 1hung Hung 68!*it>5 I1ho ng --6@9HSK. ! c :ch là : m % ố ụ ế
*it l iE )ua :' :,nh gi, ch t l ng : ng tru+ n 68!*it>5 thu # . & ấ ượ ườ ề ề
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"!
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"4
C% n! ,: THI T B GH5P K3NH 6 ươ Ế Ố
76M8 3,91,:C
,.1 Gi i &%i u & n! [u#& ớ ệ 3 :
F- là 1 hi u c a ệ ủ
c,c lu ng 5 c p th p 68!*it>5 ồ ố ấ ấ
F/ là 1 hi u c a c,c lu ng 5 c p cao /8.!*it>5 ệ ủ ồ ố ấ
Thi t * nà+ do hãng SiJmJn 5 n Hu t #à : c 5 d ng : gh0p ế ị ấ ượ ử ụ ể
8 lu ng tn hi u 68!*p5 c n : ng * thành m t lu ng tn hi u ồ ệ ậ ồ ộ ộ ồ ệ
/8.!*p5 IthJo 1hu+ n ngh c a CCATTK #à t,ch / lu ng tn hi u ế ị ủ ồ ệ
/8.!*p5 thành 8 lu ng 68!*p5. ồ
Thi t * nà+ : c 5 d ng cLng lúc # i c,c h th ng #i *a 5 ế ị ượ ử ụ ớ ệ ố ố
ho c c,c thi t * c,p )uang /8.!*it>5. ặ ế ị
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
""
F
/
in
/8.!*>
5
F
/
out
/8.!*>
5
!ultiplJHJr
3JmultiplJHJr
68!*>
5
F
-
in
68!*>
5
F
-
out
Tu+ n ế
c,p
/8.!
V(
tu+ế
n
Tu+ế
n c,p
/8.!
Tu+ế
n c,p
9<9!
Tu+ế
n
c,p
68!
/8.
!
76M8
LR-/- 1,:9
-/-
/
-
6
8
68!
3S!X
68>/8.
C
/
-
6
8
3S!X
->68C
/
/<
3S!X
->;C
/
-
6
8
3S!X
;>68C
/
-
6
8
-!
;!
BD
/8.
BD
68
7S6
3,9..
3W!
/8.>
.
/8..
3WS
/8.>
..
6 đ ( & (#' &%i & b !%?$ lu n! 76M8 3,91,:C ơ ồ 2 ế ị ồ
7 BJd ANT I: K % c nh *,o # #i c h h ng c a thi t * Im t - ề ệ ư - ủ ế ị ấ
ngu n&K. ồ
7 BJd SVI: K % 5,ng 1hi card c' 5 c . - ự ố
7 FH % :Xn lJd c nh *,o # #i c : ng * 1hung. ề ệ ồ ộ
i n th #( ch Itr 1h,ng @9 Đ ệ ế " ΩK là .V ± .E/V.
i n th ho t : ng Itr 1h,ng @9 Đ ệ ế ạ ộ " ΩK là /V ± .E/V.
r ng Hung là / Độ ộ µ5 -P -µ5.
7 !F/ IF/ outK % là :i m n i : :o th lu ng tn hi u /8.!*it>5 ể ố ể ử ồ ệ
thu nh n : c t 8 lu ng 68!*it>5 # i % ậ ượ + ồ ớ
i n ,p % /9.mV Đ ệ ± 6.mVI: nh : nhK ' '
Tr 1h,ng % @9 " Ω.
7 !F--/E !F---E !F--6E !F--8 là * n :i m :o gi,m 5,t 8 ng? ố ể
ra F- out I8 lu ng 68!*it>5 thu # K # i % ồ ề ớ
i n ,p % % /9.mV Đ ệ ± -.mVIt . : n : nhK. + ế '
7 K hi u @.aE @.*E @.cE @.d là c,c tr m n i lu ng 68!*it>5E t t ệ ạ ố ồ ấ
c : u c' ng? #ào IinKE ng? ra IoutK #à ma55. ề
7 C,c :i m n i MEG out #à CE3 in # i % ể ố ớ
M là :i m 1ch Hung : ng h E pha ph,t. ể ồ ồ
C là :i m 1ch Hung : ng h E pha thu. ể ồ ồ
3 #à G % n i: t IgroundK. ố ấ
Khi hàn n i c,c ch2n M #à C % ố
T n 5 Hung : ng h là 8@E<KHS. % ố ồ ồ
! c % TTB. ứ
,.2 6 đ @% iM "% " n n! v) %+ & đ n! " a &%i & ơ ồ $ ) ă 1 ộ ủ ế
b !%?$ @.n% s 76M8 3,91,:C ị $ :
,.2.1 6 đ @% i ơ ồ $ :
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"#
6 đ @% i CaL !%?$ lu n! 76M8 ơ ồ $ ồ
3,91,:C
,.2.2 C% " n n! " a &%i & b !%?$ @.n% s 76M8 ) ă ủ ế ị $
3,91,:C :
i # i m i lu ng tn hi u 5 E card 3S!X 68>/8.C c' c,c ch c Đố ớ & ồ ệ ố ứ
n ng chnh nh 5au % ă ư
a. K% i !%?$ @.n% $ :
7 ! ch giao ti p # i lu ng tn hi u #ào I68!*it>5K. ạ ế ớ ồ ệ
7 ! ch 1h(i ph c tn hi u Hung : ng h . ạ ụ ệ ồ ồ
7 ! ch t,ch l i. ạ &
7 ! ch : i mã t H3G6 >GAN. ạ ổ +
7 Hi u ch nh d ng. ệ ' ươ
7 G : m. ộ ệ
7 ChXn tn hi u MAS. ệ
7 Gh0p 8 lu ng tn hi u 68!*it>5. ồ ệ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"$

7 ! ch : i mã t GAN>C!A. ạ ổ +
b. K% i $%An @.n% $ :
G m c,c m ch c' ch c n ng chnh 5au % ồ ạ ứ ă
7 ! ch giao ti p # i lu ng tn hi u #ào /8.!*it>5. ạ ế ớ ồ ệ
7 ! ch t,ch l i. ạ &
7 G : i mã C!A>GAN. ộ ổ
7 7h c h i m t : ng * 1hung #à c,c t : ng * 1hung. ụ ồ ấ ồ ộ + ồ ộ
7 T,ch tn hi u MAS #à c nh *,o t Ha. ệ +
Card 3S!X 68>/8.C gh0p c,c lu ng tn hi u nh 5au % ồ ệ ư
Gh0p c,c lu ng tn hi u 68!*it>5 c n : ng * ng? #àoE mu n ồ ệ ậ ồ ộ " ố
gh0p : c c,c lu ng tn hi u ng? #ào nà+ ta ph i : ng * ượ ồ ệ " ồ ộ
chúng * ng c,ch chXn d ng. Nh ng lu ng tn hi u : n * gh0p ) ươ * ồ ệ ế ộ
5 : c gh0p HJn 1 nhau thJo t ng 1$nhE c,c *it : ng * 1hung , ượ , + ồ ộ
c ng : c chXn #ào lu ng 5 E c,c *it nà+ cho ph0p H,c : nh # tr 0 ượ ồ ố ị ị
c a c,c 1$nh trong )u, trNnh ph2n 1$nh. Vi c t,ch c,c t : ng * ủ ệ + ồ ộ
1hung nh n : c 5 giúp cho #i c g i :úng d li u cho t ng 1$nh. ậ ượ , ệ " * ệ +
7h2n lu ng tn hi u thành 8 lu ng 68!*it>5. ồ ệ ồ
,.2.3 H+ & đ n! " a &%i & b !%?$ @.n% s 76M8 1 ộ ủ ế ị $
3,91,:C :
a. H+ & đ n! " a $%*a $%#& 1 ộ ủ :
G n lu ng tn hi u 5 68!*it>5 : c : a #à 1h i gh0p !UX I9K l n ố ồ ệ ố ượ ư ố %
l t )ua c,c m ch ph i h p tr 1h,ngE m ch 5 a 5 n Hung #à ượ ạ ố ợ " ạ ử ườ
h n *i$nE m ch 1hu ch : i 1h i I/KE m ch :i u ch nh : r ng ạ ạ ế ạ " ố ạ ề ' ộ ộ
Hung / #à . I1h i I-KKE m ch *i n : i mã t H3G6 5ang GAN Imã ố ạ ế ổ +
nh c c 5ang mã : n c cK 1h i I6KE 5au :' )ua m ch : m *uRRJr ị ự ơ ự " ố ạ ệ
I8K #à 5au :' t i 1h i gh0p 1$nh I9K. ớ ố
G gh0p I9K 1 t h p 8 lu ng 68!*it>5 t o thành lu ng tn hi u ộ ế ợ ồ ạ ồ ệ
/8.!*it>5 th c hi n chXn c,c t : ng * 1hungE c,c *it : ng * E ự ệ + ồ ộ ồ ộ
c,c *it hi u ch nh. Ngoài ra * gh0p còn c' th$m % ệ ' ộ
7 C,c *it : ng * 1hung. ồ ộ
7 C,c *it nghi p # . ệ ụ
7 C,c *it chXn Iph c # hi u ch nhK. ụ ụ ệ '
7 C,c *it chXn t ng ng # i c u trúc 1hung /8.!*it>5. ươ ứ ớ ấ
Tn hi u t 1h i gh0p : c : a : n m ch chu+ n : i t 5ong ệ + ố ượ ư ế ạ ể ổ +
5ong 5ang n i ti p I<K t o thành lu ng /8.!*it>5E : a : n ng? raE ố ế ạ ồ ư ế
)ua m ch : i mã t : n c c 5ang nh c c IGAN -P C!AK 1h i I@K E ạ ổ + ơ ự ị ự " ố
5au :' : n m ch 1hu ch : i #à m ch ph i h p tr 1h,ng I;K ế ạ ế ạ ạ ố ợ " "
ng? ra.
Giao ti p *,o hi u SAGUS I/-K H l4 c,c tn hi u l i #à nhi u tr$n ế ệ ử ệ & /
pha ph,t #à pha thu E #à g i chúng : n 1h i *,o hi u c nh *,o " ế ố ệ
trung t2m SAG-ANSDT.
C,c *it nghi p # ^/E ^- : c chXn #ào 1h i gh0p 1$nh )ua ệ ụ ượ ố
m ch 1hu ch : i cLng # i tn hi u c nh *,o c a h th ng. ạ ế ạ ớ ệ ủ ệ ố
C p nh p cho 1h i gh0p là m ch dao : ng t o Hung : ng h G ấ ị ố ạ ộ ạ ồ ồ
# i t n 5 -@;E9-;!HS. ớ % ố
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"%

b. H+ & đ n! " a $%*a &%u 1 ộ ủ :
Bu ng tn hi u /8.!*it>5 : u thu : c : c :i u ch nh )ua * ồ ệ " % ượ ượ ề ' ộ
c2n * ng I/6K #à m ch 1h(i ph c tn hi u Hung : ng h I/9K. ) ạ ụ ệ ồ ồ
Bu ng tn hi u #ào/8.!*it>5 : c : a )ua * : i mã C!A 5ang ồ ệ ượ ư ộ ổ
GANMW^ I/<K #à 5au :' : c : a #ào 1h i *i n : i t n i ti p 5ang ượ ư ố ế ổ + ố ế
5ong 5ong : gi m * t t c : H l4. ể ớ ố ộ ử
Sau :' lu ng tn hi u nà+ : c : a t i * ph2n 1$nh I/;KE * ồ ệ ượ ư ớ ộ ộ
nà+ nh n c,c t : ng * 1hungE t,ch c,c *it hi u ch nhE chia tn ậ + ồ ộ ệ '
hi u thành 1hung #à ph2n * thành 8 lu ng 68!*it>5. ệ ố ồ
G : m I/=K li$n 1 t t ng lu ng tn hi u #ào thch ng # i : ng ộ ệ ế + ồ ệ ứ ớ ồ
h : c F- out. 3ao : ng th ch anh # i t n 5 <;E@6<!HS : c ồ ọ ộ ạ ớ % ố ượ
t o ra nh * dao : ng :i u 1hi n * ng :i n ,p VCX" I-.K. Sau ạ ờ ộ ộ ề ể ) ệ
:' lu ng tn hi u ra : c : i t mã GANMW^ 5ang H3G6 1h i I-/K ồ ệ ượ ổ + " ố
t o ra 8 lu ng 68!*it>5 )ua *i n ,p ph i h p tr 1h,ng I--K #à ạ ồ ế ố ợ "
: a : n m ch giao ti p ng? ra F- out. ư ế ạ ế
,.3 CaL "%u' n đ i đi n #$ / 3 ệ :
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
"e

-6<V -P
-@9V
V9E/
V
6
V
G chu+ n : i :i n ,p : c 5 d ng cho thi t * gh0p 1$nh 5 ộ ể ổ ệ ượ ử ụ ế ị ố
3S!X 68>/8.C. N' : c thi t 1 cho m c :i n ,p 3C #ào t c6<V ượ ế ế ứ ệ +
: n c8;V. VN # + n' thch h p # i h th ng *Nnh accu t i tr m I-8; ế ậ ợ ớ ệ ố ạ ạ
: n c<.VKE t o m c :i n ,p ra là V9E/V. ế ạ ứ ệ
,.3.1 " &*n% @ &%u & Đ2 , ậ :
• N!Y v)+ %
i n ,p 3C cung c p IU#K &&&&&&&&&&&&& Đ ệ ấ
6<V -P @9V.
Gi i h n dòng AmaH ớ ạ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&/E/M.
Ng t :i n ,p cao ( ệ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&;/V I@<V -P
;8VK.
G o # ph2n c c ệ ự
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&* ng diodJ n i ) ố
ti p. ế
C(ng 5u t ti$u th ấ ụ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<.C.
T i l n nh t ớ ấ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/-C.
3òng * o # ng t t : ng &&&&&&&&&&&&&& ệ ( ự ộ
/E9M.
• N!Y La %
! c :i n ,p ra U* ứ ệ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9E/V.
3ung 5ai
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&± 9b.
3òng ng? ra
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.M
-P -M.
,.3.2 6 đ "% " n n! b "%u' n đ i đi n #$ ơ ồ ) ă ộ / 3 ệ :
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#0
Ngu n :i n 5 d ng là ngu n 3C # i :i n ,p #ào t 6<-@9VE ồ ệ ử ụ ồ ớ ệ +
m ch *i n : i ngu n lo i 5`iching c' t n 5 1h(ng : i là @9KHSE ạ ế ổ ồ ạ % ố ổ
m c :i n ,p 3C t o ra c p cho c,c #i m ch là 9V--M. ! ch ứ ệ ạ ấ ạ ạ
chu+ n : i 3C-3C g m - ch c n ng % ể ổ ồ ứ ă
O 7h n ngu n t 1h i I/K : n 1h i I;K. % ồ + ố ế ố
O ! ch :i u 1hi n #à :i u ch nh t I=K : n I-.K. ạ ề ể ề ' + ế
Khi H + ra 5 c ng? ra 5 : c c nh *,o * ng / lJd : . ự ố " , ượ ) -
Ch c n ng c a c,c m ch trong 5 : 1h i nh 5au % ứ ă ủ ạ ơ ồ ố ư
7 Kh i I/K % m ch * o # c c tnh. ố ạ ệ ự
7 Kh i I-K % m ch gi i h n dòng. ố ạ ớ ạ
7 Kh i I6K % m ch l c. ố ạ ọ
7 Kh i I8K % m ch : o :i n. ố ạ ệ
7 Kh i I9K % *i n ,p Hung. ố ế
7 Kh i I<K % m ch n n :i n t MC 5ang 3C. ố ạ ( ệ +
7 Kh i I@K % m ch m ch l c #à * o # . ố ạ ạ ọ ệ
7 Kh i I;KE I=KE I/.KE I//K E I/-KE I/6K %là c,c m ch 5o 5,nh t o ố ạ ạ
:i n ,p chu n ng? #ào. ệ ẩ
7 Kh i I/8KEI/9K %m ch dò :i n ,p ng? ra. ố ạ ệ
7 Kh i I/<K % m ch 5o 5,nh :i n ,p #ào :i n ,p #à ra. ố ạ ệ ệ
7 Kh i I/@K % m ch 5o 5,nh :i n ,p 3C. ố ạ ệ
7 Kh i I/;K % m ch t o dao : ng c p cho 1h i : o :i n. ố ạ ạ ộ ấ ố ệ
,.3.3. P%An &*"% s đ "%N" n n! b "%u' n đ i đi n ơ ồ ă ộ / 3 ệ
#$ :
I5 : VoltagJ Con#JrtJr /VK ơ ồ
Kh i ngu n ho t : ng thJo ph ng th c : o :i nE *i n : i t ố ồ ạ ộ ươ ứ ệ ế ổ +
3C 5ang MCE 5au :' n n l i thành 3C. ( ạ
7 T 8;V cho ph0p *i n : i t 6<-@9V. + ế ổ +
7 i n ,p ra là 9V c p cho c,c m ch /<.ME /<.GE /<.3E /<.D Đ ệ ấ ạ
c' nhi m # 1hu ch : i dao : ng. Tran5itor mo5RJt /9- là ệ ụ ế ạ ộ
tran5itor c(ng 5u t : o :i n. T n 5 dao : ng c a m ch ấ ệ % ố ộ ủ ạ
: c )u+ t : nh * i W6=E W8< #à t :i n /.;. ượ ế ị " ụ ệ
Gi n ,p Hung /;-E 3iodJ /-9 là m ch n n :i n 3C ng? ra. ế ạ ( ệ "
Tran5itor /9/E/9. #à diodJ /-- là m ch * o # :i n ,p ng? ạ ệ ệ
#ào.
,., M "% C lB lu n! s 3,Mbi&9s 1 5 ồ $ : I5 : 3S!X 68>/8.C ơ ồ
-VK
7 G n lu ng 5 68!*it>5 : c : a #ào thi t * gh0p 1$nh t i ố ồ ố ượ ư ế ị ạ
c,c :i m n i F- inE G=E G/.E G/-E G/6E G/9E G/<E G/;E G/=. ể ố
7 Tn hi u 68!*it>5 : c : a #ào *i n ,p ph i h p tr 1h,ngE ệ ượ ư ế ố ợ "
5au :' : c : a #ào c,c AC 1hu ch : i : m =;. -P =;6. T i ượ ư ế ạ ệ ạ
:2+E c,c lu ng 5 : c gi i h n *i$n : E c2n ch nh 5 n ồ ố ượ ớ ạ ộ ' ườ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#1
HungE 1hu ch : i m c tn hi u #à : c : a )ua - tran5itor ế ạ ứ ệ ượ ư
1hu ch : i thJo 1i u c c D chung. ế ạ ể ự
7 Tn hi u 68!*it>5 :i #ào : c gi i h n m c *i$n : * i c,c ệ ượ ớ ạ ứ ộ "
diodJ ;-.E ;-/E ;--E ;-6E ;-8E ;-9E ;-< #à ;-@. Tn hi u :i ệ
ra 1h i m ch nà+ t o thành 8 lu ng 5 E m i lu ng c' - - ạ ạ ồ ố & ồ
: ngE c th là% ườ ụ ể
Bu ng 5 th nh t g m - : ng là % ồ ố ứ ấ ồ ườ
V ng th nh t %368!SH/HA I3ata 68!*it>5 Đườ ứ ấ
tran5mit 5idJE po5iti#JE channJl /K.
V ng th hai % 368!SB/HA I3ata 68!*it>5 tran5mit Đườ ứ
5idJE nJgati#JE channJl /K.
Sau :'E 8 lu ng 5 nà+ : c : a : n 1h i gh0p 68>/8.!*it>5. ồ ố ượ ư ế ố
,.- M "% !ia+ &i $ lu n! s 3,Mbi&9s n!Y v)+ 1 ế ồ $ :
IS : 3S!X 68>/8.C 6VK ơ ồ
G n lu ng 5 68!*it>5 : c : a #ào AC =9/ Ilà AC h th ng gh0p ố ồ ố ượ ư ệ ố
lu ngK tr$n c,c :i m n i % B/E !/e ]-E K-e G/E H/e F/E F-. T i AC ồ ể ố ạ
=9/E c,c lu ng 5 l n l t : c : a )ua c,c m ch % c2n ch nh : ồ ố % ượ ượ ư ạ ' ộ
r ng Hung e m ch chu+ n : i mã t H3G6 5ang nh ph2ne m ch ộ ạ ể ổ + ị ạ
chu+ n t 5ong 5ong 5ang n i ti pe m ch ph,t hi n #à chXn MSA ể + ố ế ạ ệ
I: chXn c,c *it : ng * 1hungE c,c *it nghi p # #à c,c *it ch ể ồ ộ ệ ụ '
th chXn&K t ng ng cho c,c 1$nh #à t o thành 8 lu ng 5 ị ươ ứ ạ ồ ố
68!*it>5 :ã hoàn ch nh là % '
3768!S/. %3ata parallJlE 68!*it>5 tran5mit 5idJ channJl /
&&&&&&&
3768!S8. %3ata parallJlE 68!*it>5 tran5mit 5idJ channJl 8
Sau :'E 8 lu ng 5 nà+ : c : a : n 1h i gh0p lu ng. ồ ố ượ ư ế ố ồ
,./ M "% !%?$ lu n! 1 ồ : IS : 3S!X 68>/8.C 8VK ơ ồ
Kh i gh0p là AC =<.E * n lu ng 5 : c : a #ào AC nà+ )ua ố ố ồ ố ượ ư
m ch gh0p chu+ n t 5ong 5ong 5ang n i ti pE cài #à ph,t hi n ạ ể + ố ế ệ
MSAE m ch chu+ n : i mã t GAN -P C!A. T o thành lu ng 5 ạ ể ổ + ạ ồ ố
/8.!*it>5 Imã C!AK c' t c : /6=E-<8!*it>5 ố ộ ± /9. /.
-<
I/±
.E/KV55 >@9Ω : a : n :i m n i F/ )ua m ch 1hu ch : i #i 5ai * i ư ế ể ố ạ ế ạ "
c,c tran5itor =/-E =/6 #à *i n ,p ph i h p tr 1h,ng ng? ra T6.. ế ố ợ "
!F/ là :i m :o th lu ng 5 /8.!*it>5 ph,t. Ga tr danh : nh ể ử ồ ố ị ị
c a lu ng 5 là /9.mV-P 6/.mV55>@9 ủ ồ ố Ω.
C p nh p cho m ch là dao : ng th ch anh ;/9 # i t n 5 là ấ ị ạ ộ ạ ớ % ố
-@;E 9-;!HSE )ua m ch chia - : c' : c dòng Hung cloc1 c p ạ ể ượ ấ
cho c,c m ch. ạ
,.0 M "% $%An lu n! 1 ồ : IS : 3S!X 68>/8.C 9VK ơ ồ
7 Tn hi u /8.!*it>5 t thi t * thu : c : a #ào 1h i ph2n ệ + ế ị ượ ư ố
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#2
1$nh tr$n c,c :i m n i F/ IG<6K E : a #ào AC giao ti p =<. ể ố ư ế
)ua m ch l c ng? #ào d ng ch T #à m ch ph i h p tr ạ ọ ạ * ạ ố ợ "
1h,ng I*i n ,p c,ch li @6<K. ế
7 T i AC =<.E lu ng tn hi u /8.!*it>5 : c 1hu ch : iE n2ng ạ ồ ệ ượ ế ạ
m cE chu+ n mãE *i n : i t n i ti p 5ang 5ong 5ongE t o ứ / ế ổ + ố ế ạ
thành 8 lu ng 5 68!*it>5 là % ồ ố
3768!DMA % 3ata parallJlE 68!*it>5 rJcJi#J 5idJE channJl M
3768!DGA % 3ata parallJlE 68!*it>5 rJcJi#J 5idJE channJl C
3768!DCA % 3ata parallJlE 68!*it>5 rJcJi#J 5idJE channJl G
3768!D3A % 3ata parallJlE 68!*it>5 rJcJi#J 5idJE channJl 3
Sau :'E c,c lu ng 5 nà+ : c : a )ua c,c tran5itor 1hu ch : i ồ ố ượ ư ế ạ "
ng? ra là tran5itor =/;E =/=E =-.E #à =-/ thJo ph ng th c gh0p ươ ứ
c c G chung. ự
Tn hi u dao : ng : c l + t m ch nh n d ng ng? #àoE t cu n ệ ộ ượ ấ + ạ ậ ạ + ộ
th c p c a *i n ,p @6< #à : a #ào AC =<. tr$n c,c ch2n n i 5 @ ứ ấ ủ ế ư ố ố
#à ;. 3ao : ng : c t o ra d i d ng ph2n tch #à c ng h ng ộ ượ ạ ướ ạ ộ ư"
hài t chu i 5 C!A ng? #ào. + & ố "
7 Tn hi u hi u c ng h ng : c : a )ua m ch 1hu ch : i #à ệ ệ ộ ư" ượ ư ạ ế ạ
5 a Hung * ng tran5itor =-8. ử )
7 Tn hi u Hung nh p : ng h /8.!*it>5 : c : a )ua m ch ệ ị ồ ồ ượ ư ạ
chia 8E t o thành 8 lu ng 68!*it>5 c p nh p cho c,c m ch ạ ồ ấ ị ạ
ph2n lu ng . ồ
,.O M "% C lB lu n! s 3,Mbi&9s & i n!Y La 1 5 ồ $ 1 : IS : ơ ồ
3S!X 68>/8.C <VK
G n lu ng 5 68!*it>5 c' mang c,c *it : ng * E ch th chXn #à ố ồ ố ồ ộ ' ị
*it chXnE *it nghi p # # i t c : /6=E-<8!*it>5 I 8O8E;/<!*it>5K ệ ụ ớ ố ộ
: a #ào AC =</. T i :' n' : c 1i m 5o,t #à t,ch ra c,c lo i *it ư ạ ượ ể ạ
nghi p # #à c,c lo i *it data 3/E 3-E 36E 38. C,c lu ng 5 data ệ ụ ạ ồ ố
: c : a )ua c,c m ch : m I*uRRJrKE m ch chu+ n mã t : n ượ ư ạ ệ ạ ể + ơ
c c 5ang H3G6 r i : a : n c,c ng? ra F- là 8 lu ng 5 % ự ồ ư ế ồ ố
Bu ng / là % 368!DH/. %3ata 68!*it>5 rJcJi#J 5idJE po5iti#J ồ
channJl /
Và 368!DB/. %3ata 68!*it>5 rJcJi#J 5idJE nJgati#J
channJl/
&&&&&&&&
Bu ng 8 là % 368!DH8. %3ata 68!*it>5 rJcJi#J 5idJE po5iti#J ồ
channJl 8
Và 368!DB8. %3ata 68!*it>5 rJcJi#J 5idJE nJgati#J
channJl8
5au 1hi c,c lu ng 5 nà+ : c : a )ua c,c m ch ph i h p tr ồ ố ượ ư ạ ố ợ "
1h,ng #à m ch h n *i$n . ạ ạ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#!
,.P C)i đ & 7IP; WI8 "aL !%?$ lu n! 76M8 3,91,: 2 ồ :
3A7-FAX SCATCHDS
3AB-SCATCHDS @. thi t l p ch : c mh *,o trong 1h i ế ậ ế ộ ố
gh0p lu ng 3S!X 68>/8.. ồ
• C% đ " n% b#+ ế ộ ả :
Trong 1h i ngu nE :Xn SV 5,ng 1hi c' 5 c ph n ngu n. ố ồ ự ố % ồ
Trong 1h i gh0p lu ngE :Xn ANT 5,ng 1hi % ố ồ
7 ! t tn hi u : ng * ph n ph,t #à ph n thu. ấ ệ ồ ộ % %
7 ! t ngu n cung c p. ấ ồ ấ
7 B i trong n i * thi t * . & ộ ộ ế ị
O C,c _ac1 1i m tra % _ac1 c,p : ng tr c /.>-6mm. ể ồ ụ
O Ki m tra ng? ra !F/ I!F/ outK. ể
i n ,p Đ ệ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
/9.mV± 6.V.
Tr"
1h,ng&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&@9Ω.
i n th #( ch Itr 1h,ng @9 Đ ệ ế " ΩK&&&&&&&&&&&&&.V
± .E/V.
i n th ho t : ng I@9 Đ ệ ế ạ ộ ΩK
&&&&&&&&&&&&&&&&&&/V ± .E/V
• Gi#( s#& :
Sau 1hi c,c l i #à nhi u : c ph,t hi n * i m ch gi,m 5,t trong & / ượ ệ " ạ
1h i gh0p 1$nh 3S!X 68>/8.C #à #i c *,o hi u ph,t :i th(ng )ua ố ệ ệ
GUS *$n trong SAG-GUS : n * *,o hi u chung SAG-ANSDT. ế ộ ệ
• F- in %
7 Kh(ng c' tn hi u : u #ào 68!*it>5. ệ " %
7 MAS : u thu /8.!*it>5. " %
7 ! t : ng * 1hung INo MASK. ấ ồ ộ
7 Tn hi u : ng * 1hung * l iIGDW ệ ồ ộ ị & ≥ /.
-<
K.
7 Nh n *it 3. ậ
7 Nh n *it N. ậ
7 Tràn * : m pha thu. ộ ệ
• ANT %
7 ! t ngu n cung c p Hung cloc1 pha ph,t #à pha thu. ấ ồ ấ "
7 S c thi t * . ự ố ế ị
Vi c ph,t hi n l i #à nhi u c ng : c *,o c,o : n tr m Ha. ệ ệ & / 0 ượ ế ạ
i u nà+ nh h ng t i #i c cung c p *it 3E *,o hi u c nh *,o Đ ề ư" ớ ệ ấ ệ
cho tr ng h p c nh *,o 1h n c p IurgJnt alarmK #à *it N cho ườ ợ ẩ ấ
tr ng h p c nh *,o 1h(ng 1h n c p Inon urgJnt alarmK. ườ ợ ẩ ấ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#4
Trong tr ng h p * l i *$n trong thi t * ho c m t tn hi u 5 ườ ợ ị & ế ị ặ ấ ệ ố "
: u #ào. ! t tn hi u MSA c ng : c tru+ n :iE n u c' th h ng % ộ ệ 0 ượ ề ế ể " ướ
tru+ n d n t ng ng. ề # ươ ứ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#"
,.1: C#" &i.u "%u n @ &%u & " a &%i & b 76M8 - ( ậ ủ ế ị
3,91,:C :
a. Gia+ &i $ 1,:Mbi&9s ế :
7 ThJo ti$u chu n c a CCATT- *luJ *oo1 c Group @9/>ta*lJ AA ẩ ủ
7 Khung th i gian ờ
là&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-/E.6µ5.
7 S *it trong m t 1hung là&&&&&&&&&&&&&&&&&& ố ộ
-=-; *it.
7 S 1h i trong m t 1hung là &&&&&&&&&&&&&&&&< ố ố ộ
1h i. ố
7 S *it trong m i 1h i là&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ố & ố
8;; *it.
7 S *it c a m i lu ng 68!*it>5 chXn #ào m i 1hung là ố ủ & ồ &
@-6IchXn 2mK #à @-- IchXn d ngK. ươ
7 T c : ố ộ
*it&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
/6=E-<8!*it>5 ± /9b.
7 !ã c a ủ
lu ng&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ồ
/8.!*it>5 là C!A.
7 3 ng Hung tn hi u F/ out &&&&&&&&&&&&&&&&& ạ ệ
H p H Hung #u(ng. ấ '
7 Gi$n : tn hi u F/ inE F/ out&&&&&&&&&&&&&&&/V ộ ệ
± /.b.
7 Su+ hao ph n h i t i F/ inE F/ out trong dã+ @!HS c -/.!HS ồ ạ
≥ /9dG.
7 Tr 1h,ng t i F- outE F- in &&&&&&&&&&&&&&&&& " ạ
/9.Ω I1h(ng c2n * ngK. )
*. Gia+ i n 3,Mbi&9s ệ :
7 ThJo ti$u chu n Group @.6>; ẩ
7 !ã tru+ n d n&&&&&&&&&&&&&&&&&H3G6. ề #
7 T c : *it&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ố ộ
68E6<;!*it>5 ± -.ppm.
7 Gi$n : c a lu ng F-Itn hi u : c tnh t : nh : n :i m .K ộ ủ ồ ệ ượ + ' ế ể
là /V.
7 Tr 1h,ng t i F- outE F- in &&&&&&&&@9 " ạ Ω I1h(ng c2n
* ngK. )
c. 6u' %a+ $% n % i ả ồ :
7 T i F- in trong dã+ % ạ
;<.KHS c /E@!HS ≥ /-dG
/E@!HS c 68!HS ≥ /;dG
68!HS c 9-!HS ≥ /8dG
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
##


./
.-

.@
3S!X6
68>/8.
/6

.;
3S!X6
68>/8.
7 T i F- out trong dã+ % ạ
;..KHS c -8!HS ≥ /.dG
d. Gia+ i n 2 bi& In&DL\a"D ệ :
V tr *it là /9^/ #à /<^- trong 5Jt / c a 1hung /8.!*it>5 cho ị ủ
c,c : ng tru+ n d n tn hi u hi u 5 c' t c : ch m. ườ ề # ệ ệ ố ố ộ ậ
7 Tu2n thJo ti$u chu n c a 1hu+ n ngh CCATT V// T+pJ /. ẩ ủ ế ị
7 Ki u 1 t n i là &&&&&&&&&&&&&&&&&: i H ng. ể ế ố ố ứ
7 Bo i tn hi u &&&&&&&&&&&&&&&&&&&nh ph2n. ạ ệ ị
7 T c : mã tru+ n d n là&&&&&&&&&&/.K*it>5. ố ộ ề #
O N!Y v)+ :
7 Tr 1h,ng là &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<.. " Ω.
7 Gi$n : :i n ,p 1ho ng&&&&&&&&&&&&&.E6V -P <V. ộ ệ
O N!Y La :
7 Gi$n : :i n ,p ra # i tr 1h,ng : u cu i ộ ệ ớ " % ố
/..Ω&&&&&&&&&&&&&≥ -V.
7 i n tr n i% Đ ệ " ộ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&/..Ω.
7 3òng ng n m ch ( ạ
là&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&/9.mM.
J. Gia+ i n $+]DLM n!u n " $ đi n ệ ồ & ệ :
7 i n ,p 3C ng? ra c p cho c,c m ch là Đ ệ " ấ ạ
&&&&&&&&&&&&&&&&9E/V ± .E-9V
7 C(ng 5u t ti$u th ấ ụ
là&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&@E9C.
R. K% i "%u' n đ i đi n #$ $ / 3 ệ :
7 i n ,p #ào Đ ệ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&-6<V-P -@9V
7 i n ,p Đ ệ
ra&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&9E/ ± 9b.
7 C(ng 5u t ra ImaHK ấ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&/.C.
,.11 B &L* "#$ v) @i ( &La lu n! 3,Mbi&9sM $ / ồ
1,:Mbi&9s :
,.11.1 Ki ( &La lu n! 3,Mbi&9s v) 1,:Mbi&9s / ồ :
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#$


./
.-

.@
3S!X6
68>/8.
/6

.;
3S!X6
68>/8.
C,c :i m :o 1hai th,c : u th hi n tr$n m t h p 3S!X ể ề ể ệ ặ ộ
68>/8.C.
• o !F- out Đ %
7 Ta c' th :o 1i m tra 8 lu ng 8!*it>5 out It !F--/ -P ể ể ồ +
!F--8K.
7 o * ng o55ilo5copJ ta 5 nh n : c d ng tn hi u Đ ) , ậ ượ ạ ệ
H3G6 c' *i$n : /..mV ộ ± /.bI: nh SJroKE tr 1h,ng @9 ' " Ω.
• o !F- out Đ %
7 i m :o gi,m 5,t lu ng /8.!*it>5 ph,t :i. Đ ể ồ
7 o * ng o55ilo5copJ ta 5 nh n : c d ng tn hi u Đ ) , ậ ượ ạ ệ
H3G6 c' *i$n : /..mV ộ ± /.bI: nh SJroKE tr 1h,ng @9 ' " Ω.
• o FH Đ %:i m :o gi,m 5,t # : ng * 1hung. ể ề ồ ộ
,.11.2 B &L* "#$ 3,Mbi&9s v) 1,:Mbi&9s $ :
 C% &% " a LD 4 ị ủ :IBD3 AndicationK
Mlarm Ic nh *,oK
7o55i*lJ 5Jcondar+ alarmIc nh *,o th c pK. ứ ấ
"ccuring alarm Ic nh *,o H + raK.
7o55i*lJ occuring alarmIc nh *,o c' th H + raK ể
O C%N &%*"% :
/. C' th n i ho c 1h(ng n i t *u5 M>Ma ho c G>Ga nh c,c 1$nh ể ố ặ ố + ặ ờ
l2n c n. ậ
-. C' th gh0p t i *u5 M>Ma ho c G>Ga nh c,c lin1. ể ớ ặ ờ
6. C' th 1 t n i # i tn hi u l i I*u5 M>Ma ho c G>GaK nh c,c lin1. ể ế ố ớ ệ & ặ ờ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#%


./
.-

.@
3S!X6
68>/8.
/6
73

.;
3S!X6
68>/8.
V &L* ị
l $ +
đ & 2
F-
./
-
..
@
..
/
..
<
V &L* ị
l $ +
đ & 2
B &L* "#$1,:Mbi&9s $
" a % $ 3,91,:. ủ ộ
G tr c,p 68!*it>5 c a h p ố ủ ộ
68>/8.
Thi t * V tr Ghi ế ị ị
chú
3S!X 68>/8.C
3S!X 68>/8.C
3S!X 68>/8.C
Thi t * V tr Ghi ế ị ị
chú
3S!X 68>/8.C
3S!X 68>/8.C
3S!X 68>/8.C
F/
./
-
..
@
..
/
..
<
8. C' th gh0p t i *u5 G>Ga nh c,c lin1. ể ớ ờ
9. C' th 5 d ng cho d ch # )u c t . ể ử ụ ị ụ ố ế
<. 7h,t #à t t 1h(ng tr . ( /
@. MSA t i 1h(ng : i. ớ ổ
;. Chu+ n m ch # i m t li$n 1 t. ể ạ ớ ộ ế
=. Khi c' th . ể
/.. Ch M>Ma. '
//. C' th gh0p t i *u5 M>Ma ho c G>Ga nh c,c lin1. ể ớ ặ ờ
/-. Tr$n 1h i ngu n. ố ồ
C% n! -: NG 7 NG ; KHAI ươ ! Ụ
TH<C
v) B O 7 NG THI T B " .6 Ế
-.1 n! n! ! ụ %
Trong h th ng #i n th(ngE c,c thi t * gh0p lu ng c' ng d ng ệ ố / ế ị ồ ứ ụ
r t )uan tr ng #à r ng rãi. ! t trong nh ng ng d ng :' mà ta ấ ọ ộ ộ * ứ ụ
c' th 1 ra là % ể ể
-.1.1 7 n! đi ( n i đi ( 1 / $ / :
 n! n! &L+n! % &% n! đi n &%+ i : ! ụ ệ $ ệ 1
K & n i li.n đ)i ế $ :
K & n i !i a & n! đ)i v i &L ( v &in% ế $ 7 3 ớ 1 ệ :
WSU % WJmotJ S`itching Unit
Ithi t * chu+ n m ch t HaK ế ị ể ạ +
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
#e
DX
3S!X
3S!X
WSU3S!X 3S!X
DX/
DX-
D
/
D
/
68!
accJ55
;-68
!uldJH
 n! n! &L+n! % &% n! % $ b#+ viD+ : ! ụ ệ $ ọ
 n! n! &L+n! % &% n! n i ( n! LAN : ! ụ ệ $ $ 1
C,c thi t * gh0p 1$nh 5 3S!X giao ti p gi a c,c m ng ha+ c,c ế ị ố ế * ạ
thi t * : u cu i Im,+ #i tnhE :i n tho i&K. ế ị % ố ệ ạ
-.1.2 7 n! &u' n &*n% FCDn L I 1 ế ẽ :
HNnh # n$u l$n m i li$n 1 t gi a c,c t ng :ài # i nhau th(ng )ua , ố ế * ổ ớ
thi t * gh0p 1$nh 5 3S!X. ế ị ố
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
$0
3S!X 3S!X
C ng giao ổ
ti p m ng ế ạ
BMN
C ng giao ổ
ti p m ng ế ạ
BMN
BMN/
BMN-
D/
D/
3S!X 3S!X
CodJ
H
CodJ
H
!onitor
CamJr
a
!onitor
CamJr
a
D/
D/
D
/
3S!X
3S!X
DX/ DX-
D
/
DX6
68!
accJ55
;-68
!uldJH
3,

2
1,
:

3,
3,

2
1,
:

3,
-.2 K & n i &L+n! % &% n! ế $ ệ $ :
• H th ng gh0p 1$nh 3S!X ->68C : c ng d ng giao ti p ệ ố ượ ứ ụ ế
trong c,c tr ng h p 5au % ườ ợ
• Trong h th ng E thi t * gh0p 1$nh 3S!X : c 1 t n i gi a ệ ố ế ị ượ ế ố *
c,c giao ti p 68!*p5 I68!*p5 accJ55K #à giao ti p /8.!*p5 ế ế
nh hNnh # 5au % ư ,
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
$1
/
6.
u Đ%
cu i ố
: ng ườ
d2+
tru+ n ề
d n c,p #
-!*p5
Iph2n
lu ng ồ
-!*p5K
T i ớ
&%i & ế
b ị
!%?$
@.n%
s $
1,:Mb
$s
u Đ%
cu i ố
c,p
)uang
;!*p5
Iph2n
lu ng ồ
;!*p5K
68!
68! -!
-!
!UB
->68
T n! 3
đ)i
đi n ệ
&5
7C! 6.
TNB
c,p
: ng ổ
TNB"
c,p
)uan
g Giao
ti p ế
micro
`a#J
!UB68-;
TNB 68!
!UB
68-/8.
!UB 68-
-
TNB"
68!
-!*p5
accJ55
;!*p5
accJ55
68!*p
5
optical
ca*lJ
/8.!*p5
optical
ca*lJ
68!
accJ55
WibDL;
+$&i"
"ablD
/8.!
/8.! 68!
68!
68-/8.
!uldJH
;-68
!uldJH
68 "BTD
Mi"L+
]avD
lin@
/8.
"TBD
/8. SF
68- /8.
muldJH
--68
!uldJH
68!*p5 accJ55
/8.!*p5 accJ55
3,Mb$s
i!i&al La"D
3,

2
1,
:

3,
3,

2
1,
:

3,
T i trung t2m ào t o G u chnh -Vi n th(ng AA : c trang * hoàn ạ Đ ạ ư / ượ ị
ch nh h th ng tru+ n d n )uang 68 !*it>5 #à /8.!*it>5E c' c u ' ệ ố ề # ấ
hNnh h th ng nh 5au% ệ ố ư
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
$2
O7W
I
II
IV
III
3,

2
1,
:

3,
BD
/8
.
BD
68
BCB
I
II
IV
III
3,

2
1,
:

3,
BD
/8
.
BD
68
BCB
BD 68 % Thi t * )uang ế ị
68!*it>5
BD /8. % Thi t * )uang ế ị
/8.!*it>5
S H TH NG TWU^ N 3 N QUMNG 3 Đ4 5 6 7 8
TWUNG TT! f" T " G U CHgNH VA N THhNG - Đ 9 Ư :
T%i & b &Lu' n n [uan! 1,:Mbi&9s ế ị ề ẫ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
$!
-.3 K%ai &%#" v) b + n! &%i & b ả ư8 ế ị :
-.3.1 K%ai &%#" &%i & b ế ị :
Trong 1hai th,cE c,c card c a thi t * : c 1 t n i # i m t card ủ ế ị ượ ế ố ớ ộ
c nh *,o Mlarm Sation IMB!KE card nà+ nh n #à ph2n lo i c,c tn ậ ạ
hi u c nh *,oE hi n th * ng c,c :Xn c nh *,o. Ngoài raE card ệ ể ị )
MB! còn 1 t n i # i c,c :Xn ch th *$n ngoàiE c,c * ph n gi,m ế ố ớ ' ị ộ ậ
5,t #à )u n l4.
STS loop5 % S+5tJm TJchical SupJr#i5ition loop5
-.3.2 B + n! &%i & b ả ư8 ế ị :
Vi c * o d ng thi t * 3S!X 68>/8.C #à 3S!X ->68C : u ệ ư! ế ị ề
t ng t nhauE ta ph i 1i m tra th ng Hu+$n ngu n cung c p ươ ự ể ườ ồ ấ
cho c,c thi t * #à ph i tha+ : i ng n trong 1ho ng th i gian 6 ế ị ổ ồ ờ
n m. Ngoài ra trong tr ng h p m t ngu n :i n l i trong 1ho ng ă ườ ợ ấ ồ ệ ướ
th i gian 6. gi E ta c ng ph i tha+ th * ng ngu n accu cho thi t ờ ờ 0 ế ) ồ ế
* : : m * o thi t * : c ho t : ng li$n t c. ị ể ế ị ượ ạ ộ ụ
! t :i u )uan ttr ng 1h,c là ph i lu(n chú 4 : n :Xn c nh *,o ộ ề ọ ế
cho thi t * Inh :ã : c n'i tr$n K : 1 p th i 5 a ch a c,c 5 ế ị ư ượ " ể ị ờ ử * ự
c H + ra trong th i gian ng n nh t. ố ờ ( ấ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
$4
68!*p5
/8.!*p5
68!*p5
/8.!*p5
G o # #à ệ
*,o hi u ệ
C nh *,o
tr m ạ
STS loop5
68 c/8.
muldJH
Card
Station
Mlarm
!UB3DX 68 c/8.
68 c/8.
muldJH
CH NG K T LU N .9 Ế Ậ
I. T^M T T : :
Sau /; tu n làm #i c # i 5 n l c c g ng c a * n th2n #à 5 % ệ ớ ự & ự ố ( ủ ự
nhi t tNnh giúp : c a c,c th + h ng d nE Jm :ã hoàn thành : ệ ! ủ % ướ # ề
tài 1h o 5,t h th ng gh0p 1$nhE lu ng -!*it>5 & /8.!*it>5 # i ệ ố ồ ớ
: + : c,c nhi m # c a : tài c ng nh +$u c u c a gi,o #i$n % ủ ệ ụ ủ ề 0 ư % ủ
h ng d n : . ướ # ề
Trong : tài nà+E Jm :ã tNm hi u # l4 thu+ t gh0p 1$nhE lu ng ề ể ề ế ồ
:ang : c 5 d ng r ng rãi hi n na+ #à c,c thi t * gh0p lu ng ượ ử ụ ộ ệ ế ị ồ
c a hãng SAD!DN. ' là nh ng # n : thi t th c mà m i ng i ủ Đ * ấ ề ế ự & ườ
ho t : ng trong ngành #i n th(ng c n ph i n m # ng. H+ # ng ạ ộ / % ( * ọ
n' giúp ch cho Jm trong l nh # c c(ng t,c 5au nà+. ĩ ự
II. T <NH GIA ; Đ :
Khi ti n hành th c hi n lu n # n nà+E Jm :ã h t 5 c c g ng trNnh ế ự ệ ậ ă ế ứ ố (
*à+ c,c # n : t 1h,i )u,t : n chi ti t # i mong m i thu+ t ph c ấ ề + ế ế ớ - ế ụ
: c ng i : c. tài :ã 1h o 5,t ho t : ng #à ng d ng th c t ượ ườ ọ Đề ạ ộ ứ ụ ự ế
c a h th ng. Dm :ã hoàn thành : tài :úng +$u c u c a gi,o ủ ệ ố ề % ủ
#i$n h ng d n # c hNnh th c c ng nh n i dung. ướ # ề ứ 0 ư ộ
III. H NG PH<T TSI N T=I .< = Đ> :
V i 5 h n ch # th i gianE tài c ng nh 5 )u, m i m c a ớ ự ạ ế ề ờ 0 ư ự ớ , ủ
# n : 1h(ng cho ph0p Jm nghi$n c u th$m c,c h th ng gh0p ấ ề ứ ệ ố
1$nh lu ng 1h,c nh S3HE MT!&:' là nh ng # n : h t 5 c h p ồ ư * ấ ề ế ứ ấ
d n #à c n thi t cho nh ng ai ho t : ngE c(ng t,c trong ngành # % ế * ạ ộ
#i n th(ng. /
H+ # ng c,c 5inh #i$n 1h'a 5au 5 1 th a : tài nà+ : ọ , ế + ề ể
nghi$n c uE ph,t tri n tNm hi u th$m c,c h th ng :ã n$u tr$n #N ứ ể ể ệ ố
:2+ là m t l nh # c )uan tr ngE m i m E c n thi t trong c(ng cu c ộ ĩ ự ọ ớ , % ế ộ
c(ng nghi p h'aE hi n : i h'a : t n c. ệ ệ ạ ấ ướ
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
$"
Tài li u tham kh o ệ ả
1.B)i !i n!: K THU T GH5P K3NH ; H V n C u ả ? Ậ ồ ă %
2.GH5P K3NH 6 C P CAO _ H V n C u Ố Ấ ồ ă %
3.VI BA 6 _ T $ 1 v) 2 M N%) Cu & b n K%+a H " v) K Ố ậ & ả ọ ,
T%u & ậ
,.7IGITAL MULTIPR8RS IN6RT 76M8 293,C 6,2:23;C3::P;
A1M;A1:,
6iD(Dn &Lainin! CDn&DL \+L C+((uni"a&i+n ND&]+L@s
-.7IGITAL MULTIPR8RS IN6RT 76M8 3,91,:C 6,2:23;
C3011;A1M;A1:1
6iD(Dn &Lainin! CDn&DL \+L C+((uni"a&i+n ND&]+L@s
 Luận Văn Tốt Nghiệp Trang
$#

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->