P. 1
Quy Dinh Bao Ve Luan Van Thac Si 2012 09 01

Quy Dinh Bao Ve Luan Van Thac Si 2012 09 01

|Views: 8|Likes:
Được xuất bản bởiKb Nguyễn

More info:

Published by: Kb Nguyễn on Sep 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

BQ GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NO] 36:2266 /TB-DHBK-SDH

CONG HoA XA HoI CHU NGHTA VIPT NAM DOc I4p - TU do - Hanh phric

Hd

I{|i,

ngiry

22 thdng 8 ndm 2AI2

THONG BAO Quy ilinh bio vQ lu$n vin th4c si t<C ttr ngiy 01 thfng 9 nilm2012 Kinh gfti: - Cic khoa, viQn - Hgc vi6n cao hgc
Thgc hiQn Quy ch0 dao t4o trinh d0 thac sT vd Quy dfnh vA t6 chric vd quAn ly ddo t4o sau d4i hqc ban hdnh kdm theo Quy6t dinh s6 2}57IQE-EHBK-SDH ngdy 211812012, Trudng D4i hqc B6ch Khoa Hd Ngi quy dfnh viOc t6 chuc bdo vQ tuQn vdn thqc si cho cdc hgc vi2n cao hgc bdo vQ luQn vdn thgc si tir ngdy 0I/9/2012.
1. Hb so

bio

vQ

tufln

vln th4c si giim

I.I. 07 cu6n 1u4n vdn vd 07 t6m tat tua" vdn (theo m6u 1) co chfi ky cua ngucri huong d6n; L2. Ly lich khoa hqc (theo mdu2);
1.3. NhQn xdt ctra cdn bQ hu6ng ddn (theo mdu 3); 1.4- Quy0t dinh giao d0 tai lufln vdn, thay d6i de tailnguoi huong d6n hoflc dcrn xin di€u chinh tOn dO tdi (nOu c6);

1.5. Chring chi ngoai ngt theo qui dfnh (b6n sao dd dugc vi6n ETSEH x6c nhfln); 1.6. Bing tdt nghiQp d4i hqc (b6n sao co c6ng chtmg);

ffi
r**o3l .O\ HT

1.7. Gi6y biOn nh4n cua thu viQn Ta Quang Briu dd nhfln lu4n vdn vd bAn t6m tit. 1.8. BAn sao c6c bdi b6o khoa hoc theo quy dinh li6n quan d6n k€t qui dA tai luan vdn
(neu co); 1.9. Quy0t dfnh gia h4n bio vQ luQn v[n (n6u co). Vi0n chuy€n ngdnh biio c6o v6i Nhd trudng c6c trudng hgp hqc viOn dd h6t han b6o v0 nhung kh6ng c6 Quy0t dinh gia han, kh6ng ldm thtr tuc bio vQ lufln vdn cho c6c hgc vi0n ndy.
1"10. BAn dO
.A

v'.>

xu6t danh s6ch thdnh vi6n HQi d6ng chAm luAn vdn th4c si g6m 5 thanh

viOn trong d6 c6 it nhdt 2 uy viOn ld nguoi ngodi trudng, 02 phhn biQn trong d6 co it nhAt Ot phin biQn ld nguoi ngodi trudng, Thu ky HD ld ngudi trong trudng. Cdc thinh vi€n hQi d6ng ld ngudi khdng c6 quan hQ cha, ffi9, vg, ch6ng, con, anh chi em ru6t v6i nguoi bio v6, kh6ng ld gi6o viOn huong d6n khoa hgc ctra lufln vdn. Nguoi ph6n biQn kh6ng ld ddng t6c gi6 v6i ngudi bio vQ trong c6c cdng trinh c6ng b6 c6 1i0n

quan d€n dC Ai lufln vdn (n6u c6);
1.11. Ban

$uqc

trich sao di0m hpc t4p toan kh6a cua hgc vi6n (c6 chir bj, xdc nhdn crta chuy)n

vi€n).
1.12. Nhan x6t cua c6c phan biQn (theo m6u 4);
1.

13. Bi€n ban hqp HQi d6ng chAm luan vdn th4c

1.14. Bi6n ban ki€m phi6u vd c6c phi6u ctrAm

si @an k€ m6u); 6an k€ m6u);

Gi(iy mdi. i''lQC KHOA --/o v r*01lJ.l-1.2.7. 2.3. hoflc cA hai y ki6n phin biQn kh6ng d6ng y cho bio vQ. T\ rruo \ 2. Vi6n Ddo t4o sau d4i hgc tham dlnh h6 so. ldm thir tpc c6ng nhan t6t nghiQp cho hgc vi6n vd luu H6 so tai ViQn DTSDH. gi6m s6t qu6 trinh lflp hO so b6o vQ vd td chric bio vQ ludn vdn tqi cdc ViQn quin ngdnh.2. Thu ky chuyOn Quy6t dinh thanh lflp hQi d6ng kdm GiAy moi tham gia ch6m luAn vdn (do ViQn trucrng ViQn qu6n.11. ViQn ET SDH phOi hqp v6i Trung tdm Edm b6o ch6t lugng t6 chric ki6m tra.I2 vd c6 it nhAt 1 nguoi phdn biQn d6ng yi cho hoc vi€n bio vQ.5.10) vd gui v€ ViQn DTSDH (gip chuyen vi6n dd dugc phdn c6ng nhQn h6 so cua FfV theo tung kh6a). 2. Nguoi ph6n biQn vitlt nhfln xdt (theo m6u 4) vd gui Vi6n chuyOn ngdnh. . ' . Sau bu6i b6o v6. 2. Quy€t dinh thdnh lqp HD.1-1.trong c6c muc tr6n hodc c6 muc chua d6p fng yOu cdu theo quy dinh vd kh6ng nhfln h6 so le tir hoc viOn.hoc vi6n khi c6 du di6u kiqn cia chc mpc 1. thu b7 h0i d6ng gui tfi h6 so g6m dAy dtr c6c mpc 1. ViQn quan ngdnh lap bdn dC xuit nguoi (mqc 1. ti6n vd bAng thanh to6n gtri qua Tro l)i SDH cua ViQn quin ngdnh cho c6c thu ky hQi d6ng. + Thdo vd trinh HiQu trucrng ky Quydt dinh thAnh lflp hQi d6ng sau 3 ngdy ldm viqc kO tir khi nh{n dugc h6 so tu ViQn chuy6n ngdnh.1-1. 2.10).org h4n 30 ngdy kO tu ngdy c9 Quy6t dinh thanh lQp hOi d6ng.1I. khdng nhfln h6 so n6u thi6u l. Trg ly sau dai hqc cua ViQn quan nganh chuyOn h6 so gdm dAy du c6c muc 1 . nh{p du liqu k6t qud bio v0 vdo phAn m6m quAn ly. Hec vi6n 2.hay khilng.vn.1-1.9. . ry c6c thdnh vi6n HQi ddng ch6m luqn vdn thac sT gdm 5 kiQn. phi6u cho di6m.I. Hqc vi6n nQp hO so b6o vQ (dir c6c mqc 1.1-1. ghi rd hp vd ftn cira NHD). H1c viOn xem hudng dAn vd 6y hoanthdnh c6c muc 1. HQi ddng phii titin hdnh hqp chAm luAn vdn t.1-1.edu. nQi dung. 2. chc mAu bi6n bin.1-1.hut.4. ViQn ETSDH chi nhfln h6 so tu mdi ViQn quin ngdnh mQt l6n vdro cu6i ngdy ldm viQc.6. ViQn DTSDH ldp tiri h6 so g6m c6c muc 1. NOu du c6c diOu kiQn theo quy dinh. TO chfc thqc hiQn 2. YiqnETSEH in bing di6m hqc tpp todn khoa cua hoc viOn vd kiOm tra lai h6 so. HQi d6ng 5. HOi d6ng hqp chAm ludn vdn cho. ViQn quan ngdnh kiOm tra circ vdnban trong c6c muc 1.8.14 vd bdng thanh todn c6 du cht ky nhan cria c6c thdnh viOn HQi d6ng cho chuy€n viOn phir tr6ch lcrp cua ViQn Ddo tpo sau d4i hgc.ngdnh kythira lQnh HiQu truong) d6n c6c thanh vi6n trong HQi ddng. ViQn qudn ngdnh ldm vdn bAn b6o c6o Ban giiim hiQu vd d0 xu6t hu6ng gidi quy6t thdng qua ViQn DT SDH. * Sau khi c6 Quy6t dinh thdnh l{p HQi d6ng ch6m luQn vdn th4c si cua HiQu tru<rng. N€u du di6u kiQn (vi hinh thrbc. rtqc biQt ld mryc 1. mAu vin ban f€n website: sdh.14 cho Trq ly sau d4i hoc cta ViQn quin trg3fr.9.91 vA ViOn quan nganh. C6c truong hqp HQi d6ng khdng th€ t6 chric hgp chAm lufln vdn trong han tr€n. "(. nV n/p tha viAn I (phdi c6 chtr W. (Hoc viAn co the nhQn Giiiy mdi t* Vi€n qudn chuy€n ngdnh vd chuyAn ni cac thdnh viAn cila Hdi d6ng. 01 Quy€n tudn vdn). ViQn quAn ngdnh tap hqp h6 so (da c6 du c6c vdn b6n muc 1.1 xem luQn vdn cd drt ffi6u crta GVHD) theo qutrt tllnh. Trong 7 quy€n luQn vdn: Ltru khoa vi€n l.

Sw phqm @ thuQt) phii dir 12 th6rg ddo t4o trd lOn t<C ttr ngdy nhQp hoc m6i dugc b6o vC LV" Ddi v6i hoc vi6n c6c chuydn ngdnh QuAn tri kinh doanh.IA rnuoruc xry { nAcn NSI pH6 n-rfu-fnudruc PGS. 01 t6m tdt 1u4n vdn (nhu muc 1. O5i vOi ludn vdn phAi bO sung.10) trong th6ng 3. rdng 12 cm. N t/ ):) Noi nhfrn: . b6o vd trong thhng4. c6 xiic nhQn cua ViQn quin chuydn ngdnh)."[ BAI Flc }'. ViQn ET SDH sd kh6ng ldm thir tuc c6ng nhan t6t nghiQp vd ph6t bing t6t nghiQp cho hgc vi6n. Thu viQn T4 Quang Buu kh6ng nhdn quy6n LV.Luu: ViQn DTSDH *Th0ng b6o vd bi6u m6u c6 tr0n web cria viQn DTSDH vd gri'i file t6i crlc vi6n quin ngdnh. thi nguoi hu6ng ddn c6 the dC nghi bdng vdn bin eC tnu vi6n dua t6m tdt ludn vdn l6n mang vdo thdi di0m thich hqp. 4. dia CD khi kh6ng ddp rmg dtr c6c y6u cAu tr6n.Thdng b6o r6ng rdi . nhtng don vi (hqc vi€n) c6 kO hoach bdo vQ lufln vdn t6t nghiQp phii c6 y ki6n bing vdn bdrn (don. Vi€n Ddo tao SDH kh6ng nhdn h6 so lirm thu tuc b6o vQ.1) vd l6y bi€n nhdn (mpc 1. ddi 14 cm. p6i vOi lufln vdn md k6t qud nghiOn criu 1i0n quan d6n c6c d0 tdi khoa hgc c6c cAp chua dugc nghiQm thu. Ngodi 2 dqt tr6n. Ap dqng cho c6c kh6a Hgc viOn (kh6ng bao g6m chuy\n ngdnh Qudn tri kinh doanh.bho vQ trong th6ng 10. Egt2 Hodn thdnh thir tpc (mgc 1. Luu f viivi$c nQp quy0n LV cho Thu viQn Hqc vi6n nQp cho thu viQn Ta Quang Biru: 01 dTa CD ghi todn b0 nQi dung luAn vdn i 'r (ghi bing WORD. nhdn dia gi6ng trang phu bia luQn v[n). Su pham k! thuQt ph6i du 18 th6ng m6i duoc b6o vQ LV. chamnh6t 30 ngdy kO tu ngdy bAo vQ hoc viOn phAi hodn thdnh vi6c sua chfra lufln vdn vd t6m tit lufln vdn c6 chir ky x6c nhfln dd stra chta cua GVHD.r.C6c viQn qu6n ngdnh . 01 quy6n lu$n vdn (c6 chfi ky cua GVI{D./UrQng. Th6ng 4 vd th6ng 10 t6 chric b6o vQ luQn vdn.1-1. Nhd trudng td chric bio vQ lufln vdn th4c si cho hoc viOn theo 2 dqt chinh Dqt 1: Hodn thdnh thtr tUc (mqc 1./W . N6u hgc vi6n kh6ng n6p lu6n vdn vd t6m tht lufln vdn dd sta chfta.1-1.10) trong th6ng 9. sfra chira theo dC nghi cua HQi ddng sau khi bio v0. TEXT vd bin PDF) t6m tit ludn vdn (vo dTa ld lo4i v6 cring bdng Mica kich thu6c dAy 0. c6 y ki€n cua nguoi huong ddn. EXE.7) cua thu viQn nQp cho viOn DTSEH. tomtht ludn vdn dia CD ghi n6i dung LV + t6m tit ludn vdn dd sua chta v0 ViQn Ddo tao Sau d4i hgc AC tam thu tpc c6ng nhfln t6t nghiQp.5 cm. 6/ '.3. viOn quin chuy0n ngdnh) d0 nghf viQn DTSDH ph6i hqp td chric. Chtr tich HQi d6ng vd nQp l4i 1 bAn luAn vdn cho ViQn quin ngdnh vd nQp 1 bQ g6m luQn vdn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->