Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ UniSoft

1 trong 1

http://118.70.131.201:8888/wfrmDangKyLopTinChiB3In.aspx

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ
Đợt 1 Học kỳ 1 Năm học 2012-2013
Mã sinh viên: 0851010133 - Họ tên: Nguyễn Tùng Lâm - Lớp: 2008K5 - Khoa: Kiến trúc - Khóa: 2008
Số học phần đã đăng ký: 7
Mã học
phần

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 16

Tên học phần

Số
tín
chỉ

Tên lớp tín chỉ

Đường lối cách mạng của Đảng
CT4001
CSVN

3

CT4001_K.2_LT

KT0209 Mỹ học

1

KT0209_K.4_LT

KT6301 Thực tập tốt nghiệp

2

KT6301_K.5_LT

KT6501 Chuyên đề

2

KT6501_K.2_LT

ĐA
Thiết kế Kiến trúc 10
KTDK10

KT0206 Mĩ thuật P6 (Điêu khắc )

KTDK08 ĐA Thiết kế Kiến trúc 8

Xác nhận của Cố vấn học
tập

Ca
học

Tổng số tiền học phí phải nộp: 3,214,800
Lịch học

Phòng Số tiền
học học phí

13/08/12-06
/10/12
Lại Thị Huệ
456,000
Chiều Thứ 3(T10-12)
U-U206
Chiều Thứ 6(T10-12)
U-U206

Chiều

13/08/12-15
/09/12
Thứ 6(T7-9)

Sáng
Sáng
Sáng

12/11/12-15
/12/12
Thứ 2(T2-6)
Thứ 4(T2-6)
Thứ 6(T2-6)

152,000
U-U301
CBGD
Xưởng Kiến
trúc 5

13/08/12-29
/09/12
Chiều Thứ 4(T8-12)

Sáng
Sáng
Sáng
Sáng

13/08/12-27
/10/12
Thứ 2(T2-4)
Thứ 5(T2-4)
Thứ 2(T5-6)
Thứ 5(T5-6)

4

KTDK10_K.5_LT

1

17/12/12-12
/01/13
KT0206_KT.5_LT
Chiều Thứ 4(T8-12)
Chiều Thứ 5(T8-12)

3

13/08/12-24
/11/12
Thứ 3(T2-3)
Thứ 3(T4-6)

KTDK08_KT.5_LT

Giáo viên

Sáng
Sáng

304,000

304,000
U-U206

Bùi Đức
Dũng

A-XK.5
912,000
A-XK.5
A-XK.5
A-XK.5

197,600

Bùi Đức
Dũng

A-XK.5
A-XK.5

889,200

Xác nhận của sinh viên

04/10/2012 1:57 CH