P. 1
Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử 10 THPT

Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử 10 THPT

|Views: 321|Likes:
Được xuất bản bởithanhliem24
Đề tài thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở chương III phần I SGK lịch sử 10( cơ bản) trường THPT.
Đề tài thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở chương III phần I SGK lịch sử 10( cơ bản) trường THPT.

More info:

Published by: thanhliem24 on Oct 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2015

pdf

text

original

Website: www.sosanhtinhnang.

com 1
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, ngoài những cố gắng của nhóm chúng tôi,
tôi còn nhận đ!c "# ch$ %&o tận t'nh, chi đ(o của )h*+ ,,,,, - ng.i t/#
ti01 h.ng 23n 4h(o luận, "# gi&ng 25y tận t'nh của 6u7 th8y cô gi(o t/.ng Đ5i
h9c Đ), "# giú1 đ: của ;an gi(m hi<u t/.ng )=>) ?)), "# đ@ng viAn giú1
đ: của %5n %B, th8y cô+
Cho 1hD1 chúng tôi gEi l.i %i0t Fn chGn t'nh và "Gu "ắc nhHt, /Ht mong
ti01 nhận đ!c "# giú1 đ: đ@ng viAn nhiểu hFn của m9i ng.i+


MỤC LỤC
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com I
)/ang 1hJ %'a ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++i
K.i c&m Fn +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ii
?Jc lJc +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1
Lhững chữ vi0t tắt t/ong 4h(o luận +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++M
>h8n mE đ8u +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++N
>h8n n@i 2ung +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O
C=PQLR 1: CQ *S KT KUVL WX )=YC )Z[L C\] WZ^C )=Z_)
`_ WX *a bcLR Đd beLR )fYC gU]L )fhLR b]i j =kC
KlC= *a S C=PQLR ZZZ, >=mL Z *R` KlC= *a 1no CQ ;pLq
)fPrLR )=>)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++s
1+1 >hFng 1hat1 t/#c 6uan t/ong 25y h9c luch "v++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++s
1+1+1 `h(i ni<m ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++s
1+1+I Wai t/ò của đw 2xng t/#c 6uan t/ong 6u( t/'nh 25y h9c luch "v +++++++1n
1+I Wu t/y và 7 nghza của vi<c "v 2Jng đw 2xng t/#c 6uan ++++++++++++++++++++++++++ ++++1n
1+I+1Wu t/y +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1n
1+I+I jt nghi{a cu|a đô} 2u}ng t/ic 6uan +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++11
1+~ C(c lo5i đw 2xng t/#c 6uan t/ong luch "v ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1~
1+~+1 Lhóm th• nhHt ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1~
1+~+I Lhóm th• hai ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1M
1+~+I+1 ?ô h'nh "a %àn và c(c lo5i 1hJc ch0 4h(c ++++++++++++++++++++++++++++++++++1M
1+~+I+I ='nh &nh và h'nh v€ luch "v ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1M
1+~+I+~ >him h9c tậ1o gi(o 4hoaq 1him t/uy<n ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1M
1+~+~ Lhóm th• %a +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1M
1+~+~+1 ;&n đw ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1N
1+~+~+I LiAn %iểu ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1N
1+~+~+~ Đw thu ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1•
1+~+~+M ='nh v€ %‚ng 1hHn t/An %&ng đƒn +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1•
1+~+~+N C(c 1hFng ti<n 4h(c t/ong 25y h9c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1•
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com ~
1+M )h#c tiển của vi<c "v 2Jng đw 2xng t/#c 6uan t/ong 2aiy hoic luch "v E
chFng ZZZ, 1h8n Z,*R` luch "v 1no cF %&nq t/.ng )=>) ++++++++++++++++++++++++++ ++++1„
1+M+1 ?Jc đych đi…u t/a 4h&o "(t ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++1„
1+M+I L@i 2ung đi…u t/a +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++1O
1+M+~ `0t 6u& đi…u t/a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++1O
1+M+~+1 Lhận th•c của RW v… vi<c "v 2Jng 2w 2xng t/#c 6uan t/ong 25y
h9c luch "v E t/.ng )=>) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++ 1O
1+M+~+I Lhận th•c của =* v… vi<c "v 2Jng 2w 2xng t/#c 6uan t/ong 25y
h9c luch "v E t/.ng )=>) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ In
C=PQLR I: L=P{ LR L†i Z bULR )fhLR C=PQLR ZZZ, >=‡} L Z
*R` KZi C= *P| KQt > 1no CQ ;]| Lq C‡} L )fZˆi ) Đˆ| `=]Z )=]t C Đˆ|
)=Zˆt ) `ˆt W]} *P| bUi LR І} bU} LR )fPi C gU]L
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++II
I+1 Lhững nguyAn tắt +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++II
I+I C(c n@i luch "v t/ong chFng ZZZ, 1h8n Z, *R` luch "v 1no cF %&nq
t/.ng )=>)+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ I„
C=PQLR ~: )=Zˆt ) `ˆt WX *P| bUi LR C‰C Kh]i Z І} beLR
)fPi C gU]L Đˆ| b]i j C=PQLR ZZZ, >=‡} L Z, *R` KZC= *P| 1n
oCQ ;]| Lq )fPQ} LR )=>)+ gU] )P} LR ;XZ CUi )=ˆ| +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~M
~+1 Lhững nguyAn tắc chung +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++~M
~+1+1 đ&m %&o tynh 4hoa h9c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ~M
~+1+I Đ&m %&o tynh t/#c 6uan hóa ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ~M
~+1+~ Đ&m %ào tynh thŠm m‹ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ~M
~+1+M Đ&m %&o tynh 4inh t0 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ~N
~+I >hFng 1h(1 thi0t 40 và "v 2Jng đw 2xng t/#c 6uan t/ong 25y h9c luch
"v chFng ZZZ, 1h8n Z *R` luch "v 1no cF %&nq t/.ng )=>) ++++++++++++++++++++++ ++++~N
~+I+1 )/ung 6uốc th.i 1hong 4i0n +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ~N
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com M
~+~ )h#c nghi<m " 1h5m +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ MM
~+~+1 K#a ch9n đối t!ng th#c nghi<m ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++MM
~+~+I L@i 2ung th#c nghi<m +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++MN
~+~+~ >hFng 1h(1 ti0n hành th#c nghi<m +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++MN
~+~+M `0t 6u& th#c nghi<m +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++M•
`0t luận +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++M„
)ài li<u tham 4h&o +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ms
>hJ lJc
ŒŒŒ+"o"anhtinhnang+com
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com N
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN
RW : Ri(o viAn
=* : =9c "inh
b=: b5y h9c
*R`: *(ch gi(o 4hoa
)=>): )/ung h9c 1h• thông
>K: >hJ lJc
Ž 1l 1 • 1I• >hJ lJc hi}nh 1 hi}nh 1I
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com •
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ O CHO! N Đ"̀ TÀI
WFti ‘u thAt liAn tuic đô|i mFti 1hFng 1hat1 b= cho 1hu} hFi1 vFti tinh hi}nh
1hatt t/iA|n cu|a thF}i đaii t/ong nha} t/F}ng 1hô| thông hiAin nay hFn %ao giF} hAtt giato
2uic cot vai t/o} 6uan t/oing vFti viAic 1hatt t/iA|n 4inh tA’ ‘a{ hôii, vi} thAt t} đaii hôii WZ
cu|a Đa|ng catc nghii 6uyAtt cu|a %an chGt1 ha}nh t/ung Fng I 4hato WZZZ đa{ ‘atc
điinh:“ Đô|i mFti mainh mƒ{ 1hFng 1hat1 giato 2uic’ đa}o taio, 4hătc 1huic lôti t/uyA}n
thui môit chiA}u, /ƒ}n luyAin nAt1 t 2uy "atng taio cu|a ngF}i hoic“ Ž 1N, s• chitnh vi} lƒ|
đot, t/ong nh{ng năm gG}n đGy cot nh{ng thay đô|i mainh mƒ{ thƒo hFtng at1 2uing
catc 1hFng 1hat1 tiAn tiAtn, 1hFng tiAin hiAin đaii va}o 6uat t/i}nh b=, đa{m %a|o điA}u
4iAin thF}i gian ti hoic va} ti nghiAn ctu cho =*+ >hu} hFi1 vFti t}ng môn hoic+
guatn t/iAit t tF|ng đô|i mFti đot t} năm hoic InnM’ InnN ;ô giato 2uic va}
đa}o taio đa{ thay đô|i *R` liich "| 1n, *R` mFti cot nh{ng hi}nh a|nh minh hoia hay
cGu ho|i đo}i ho|i ngF}i RW cot nh{ng 1hFng 1hat1 1hu} hFi1 hFn, đôii ngu{ RW đa{
%Ftc đG}u vGin 2uing cot hiAiu 6ua| nh{ng 1hFng 1hat1 b= mFti, =* to| thati đôi titch
cic mainh 2aing ti tinh t/ong hoic tGi1 *R` mFti+ )uy nhiAn đot la} nh{ng 4Att 6ua|
%Ftc đG}u, nhng %An cainh đot cu{ng cot nh{ng hain chAt cG}n 4hătc 1huic+
WiAic đô|i mFti 1hFng 1hat1 b= la} chăin đF}ng 2a}i vFti nhiA}u 4hot 4hăn Wa}
th| thatch t/ong đot ‘ota %o| catch 2aiy t/uyA}n thôtng thG}y đoic t/o} chƒt1 đa{ laic hGiu
yAu cG}u la} 1ha|i đô}i mFti+ )uy cot nhiA}u thay đô|i *R` nh{ng ngF}i thG}y vG{n g{i
t tF|ng cu{ la} catch 2aiy môit chiA}u, điA}u na}y đo}i ho|i nga}nh giato 2uic cG}n 1ha|i
nghiAn ctu va} vGin 2uing catc 1hFng 1hat1 titch cic t/ong b=+ Chutng ta cG}n
4hă|ng điinh đGy la} 6uat t/i}nh lGu 2a}i 4hông thA| notng vôii nhng laii la} công viAic
cGt1 thiAtt 1ha|i la}m ngai F| mtc đôi tôtt nhGtt cot thA| tu}y thƒo điA}u 4iAin cui thA| va}
nGng lic 4hông chF} đFii hôii đu| điA}u 4iAin mFti tiAtn ha}nh+
Đô|i mFti 1hFng 1hat1 b= la} yAu cG}u %ătt %uôic đôti vFti nga}nh giato 2uic noti
chung va} RW noti /iAng, "ong t/An thic tAt viAic đô|i mFti na}y cha đFic 6uan tGm
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com „
đutng mtc+ RW đFic tham 2i catc lFt1 vA} đô|i mFti 1hFng 1hat1 b=+ *ong nhng
4hi vA| at1 2uing chi| mang titnh ”hi}nh thtc“ hiAiu 6a|u chua cao, 2o RW cha nătm
chătc lyt thuyAtt va} điA}u 4iAn cF "F| vGit chGtt co}n thiAtu thôtn+ )uy nhiAn %An cainh đot
cot nh{ng RW cot huyAtt tGm đa{ thic hiAin môit 1hG}n 1hFng 1hat1 đô|i mFti, đait
đFic môit "ôt 4Att 6u|a %Ftc đG}u+
Đô}ng thF}i vFti nh{ng t/F| ngaii đot thi} vA} 1hita ;ôi giato 2uic mFti chi| đô|i mFti
1hFng 1hat1 F| 2aing thuyAtt t/i}nh, t/An lyt thuyAtt mang titnh chGtt chung ma} cha
cot nghiAn ctu cui thA| nAn viAic at1 2uing co}n %F| ngF{, RW cha mainh 2aing at1
2uing+ bo đot viAic ‘Gy 2ing va} "| 2uing cui thA| va}o môit %a}i cui thA| la} yAu cG}u cGt1
thiAtt hiAin nay+ LAtu 4hông thic hiAin đFic vGtn đA} na}y thi} viAic gia|ng 2aiy thƒo
1hFng 1hat1 t/uyA}n thôtng vG{n đFic 2uy t/i}, 4hông 1hatt huy titnh titch cic chu|
đôing "atng taio cu|a =*+
Cot nhiA}u con đF}ng đA| 1hatt huy titnh titch cic, chu| đôing "atng taio cu|a =*
nhă}m nGng cao chGtt lFing giato 2uic %ôi môn liich "| F| t/F}ng )=>) hiAin nay, la}
RW t/Ftc vGtn đA} đô| mFti cho nAn nhotm chutng tôi choin đA} ta}i“ thiAtt 4At va} "|
2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan t/ong 2aiy hoic liich "| F| chFng ZZZ 1hG}n Z *R` liich "|
1no cF %a|nq t/F}ng )=>)+
#. LI!CH $%̉ VẤN Đ"̀
bo chFng t/i}nh *R` liich "| 1n mFti đFic at1 2uing đaii t/a} năm InnN’
Inn• nAn cha cot công t/i}nh nghiAn ctu cui thA| na}o vA} viAic "| 2uing đô} 2u}ng t/ic
6uan cho chFng t/i}nh liich "| )=>) ma} chi| cot nh{ng công t/i}nh nghiAn ctu va}
%a}i viAtt mang titnh lit luGin nh,“ =Ai thôtng thao tatc " 1haim t/ong 2aiy hoic liich "|
F| )=>) cu|a `iA}u )hAt =ng• ” `Anh hi}nh t/ong 2aiy hoic liich "| F| t/F}ng t/ung
hoic 1hô| thông“ cu|a LguyA{n )hii Côi• LguyA{n `y} t/ong cuôtn ” >hFng 1hat1
giato 2uic titch cic lGty hoic "inh la}m t/ung tGm“+
Catc công t/i}nh nghiAn ctu va} %a}i viAtt noti t/An chu| yAtu t/i}nh %a}i 6uan
niAim va} "i cG}n thiAtt cu|a viAic thiAtt 4At va} "| 2u}ng đô} 2u}ng t/ic 6uan t/ong 2aiy
hoic liich "| F| t/F}ng 1hô| thông+ )uy nhiAn viAic at1 2uing va}o thic tAt vG{n co}n
nhiA}u %F| ngF{+ Catc %a}i viAtt na}y itt nhiA}u đa{ giut1 tôi ‘atc điinh catch thtc con
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com O
đF}ng, nôii 2ung thiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan t/ong b= liich "| chFng
ZZZ, *R` liich "| 1no cF %a|nq cha cot công t/i}nh na}o nghiAn ctu toa}n 2iAin đA| đi
"Gu va}o nôii 2ung cui thA|, đot la} nhiAim vui ma} đA} ta}i 1ha|i nghiAn ctu+
&. Đ'́I T%Ơ!NG VÀ NHI"! M VU! NGHI"N C%́U
&.1 Đ(́ ) *+,!-. -./)0- 1+́2
Đôti tFing nghiAn ctu cu|a đA} ta}i la} viAic“ )hiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng
t/ic 6uan t/ong 2aiy hoic chFng ZZZ, 1hG}n Z *R` liich "| 1no cF %a|nq t/F}ng
)=>) đA| 1hatt huy titnh titch cic chu| đôing "atng taio cu|a =*+
&.# P/3!4 5) -./)0- 1+́2 53̀ .),́ ) /3!- 12̉3 60̀ *3̀)
•atc điinh đôti tFing nghiAn ctu noti t/An, đA} ta}i 4hông tGi1 t/ung nghiAn
ctu "Gu lit luGin vA} ” đô} 2u}ng t/ic 6uan“ ma} "| 2uing tha}nh tiu lyt luGin b= cu|a
nôii 2ung t/An đA| thiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan đA| 1huic vui 1hG}n gia|ng
2aiy chFng ZZZ, *R` liich "| 1no cF %a|nq 1haim vi thic nghiAim " 1haim F| catc
t/F}ng )=>) t/ong huyAin Lga{ Lăm ti|nh *otc )/ăng+
7. MU!C ĐÍCH NGHI"N C%́U
LghiAn ctu nh{ng 1hFng 1hat1, 6uy t/i}nh thiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng
t/ic 6uan đA| tô| chtc cho =* ti lic nghiAn ctu ta}i liAiu thông 6ua catc giF} 2aiy
t/An lFt1, tô| chtc 4iA|m t/a đatnh giat mtc đôi li{nh hôii 4iAtn thtc cu|a =* thông 6ua
%a}i hoic chFng ZZZ, liich "| 1no cF %a|nq nhă}m at1 tng yAu cG}u đô|i mFti 1hFng
1hat1 b=
8. NHI"! M VU! NGHI"N C%́U
ĐiA}u t/a ‘a{ hôii hoic đA| 1hatt hiAin thic tiA|n giato 2uic 1hô| thông vA} viAic thiAtt
4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan t/ong b= liich "|+
>hGn titch cGtu t/utc nôii 2ung chFng ZZZ, *R` liich "| 1n o cF %a|nq+
)hiAtt 4At đô} 2u}ng t/ic 6uan nhă}m 1hatt huy titnh titch cic cu|a =*+
•atc điinh yAu cG}u chung va} %iAin 1hat1 " 1haim cui thA| đA| thiAtt 4At va} "|
2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan cho RW va} =*+
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com s
)hic nghiAim " 1haim t/F}ng )=>) ?ai )hanh )hAt nhă}m 4iA|m t/a titnh
4ha|i thi cu|a đA} ta}i+
9. PH%ƠNG PHÁP NGHI"N C%́U
LghiAn ctu cF "F| lyt luGin vA} thiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan+ )iAtn
ha}nh 2aiy thit nghiAim đA| đatnh giat hiAiu 6ua| cu|a viAic "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan
4hi b= liich "| chFng ZZZ, *R` liich "| 1no cF %a|nq
:. GIẢ THI"́T KHOA HO!C
LAtu thiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan đA| 1hatt huy titnh titch cic cu|a
=* t/ong b= liich "| chFng ZZZ, *R` liich "| 1n o cF %a|nq 1hu} hFi1 "ƒ{ got1 1hG}n
nGng cao chGtt lFing b= liich "|, hoa}n thiAin vôtn 4iAtn thtc liich "| thƒo yAu cG}u
muic tiAu đa}o taio+
;. ĐÓNG GÓP CỦA KHÓA LUÂ!N
)hiAtt 4At va} "| 2u}ng đô} 2u}ng t/ic 6uan nhă}m 1hatt huy titnh titch cic, "atng
taio cu|a =* t/ong b= chFng ZZZ, 1hG}n Z, *R` liich "| 1no cF %a|nq+
Đô}ng thF}i la}m ta}i liAiu nghiAn ctu va} hoic tGi1 cu|a =* va} catc đô}ng nghiAi1
nhă}m 1hatt huy titnh titch cic chu| đôing "atng taio cu|a =*+
<. CẤU TA!O CỦA KHÓ A LUÂ! N
Lgoa}i 1hG}n mF| đG}u, 4Att luGin, muic luic va} ta}i liAiu tham 4ha|o nôii 2ung
4hota luGin gô}m cot %a chFng+
Chương 1+ CF "F| lit luGin va} thic tiA|n cu|a viAic thiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic
6uan t/ong b= liich "| chFng ZZZ, 1hG}n Z, *R` liich "| 1no cF %a|nq t/F}ng
)=>)+
Chương 2+ Lh{ng nôii 2ung liich "| t/ong chFng ZZZ 1hG}n Z, *R` liich "| 1no cF
%a|nq t/F}ng )=>)+ CG}n t/iAit đA| 4hai thatc đA| thiAtt 4At, "| 2uing đô} 2u}ng t/ic
6uan+
Chương 3+ )hiAtt 4At va} "| 2uing catc loaii đô} 2u}ng t/ic 6uan đA| 2aiy chFng ~+
1hG}n Z, *R` liich "| 1no cF %a|nq t/F}ng )=>)+ gua t}ng %a}i cui thA|+
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1n
CH%ƠNG I
CƠ $Ở LÍ LUÂ!N VÀ TH%!C TI"̉N CỦA VI"!C THI"́T
K"́ VÀ $%̉ U!NG Đ'̀ ÙNG TR%!C =UAN TRONG A!> HO!C
LI!CH $%̉ CH%ƠNG III? PHẦ N I? $GK LI!CH $%̉ 1@A CƠ BẢNC
TR%ỜNG THPT
1.1 PH%ƠNG PHÁP TR%!C =UAN TRONG A!> HO!C LI!CH
$%̉
1.1.1 K/3́ ) -)0! 4
>hFng 1hat1 b= t/ic 6uan la} 1hFng 1hat1 đFic ‘Gy 2ing t/An cF "F|
6uatn t/iAit nguyAn tătc đa{m %a|o titnh t/ic 6uan t/ong 6uat t/i}nh b=+ )/ong 6uat
t/i}nh b= giato viAn hFtng 2G{n =* thic hiAin catc %iAin 1hat1 6uan "att "i vGit, hiAin
tFing hay hi}nh a|nh cu|a chutng đA| t/An cF "F| đot ma} hi}nh tha}nh 4hati niAim, taio
%iA|u tFing, t} đot giut1 =* li{nh hôii catc 4hati niAim, điinh luGit, thuyAtt 4hao
hoic+v+v,
>hFng 1hat1 t/ic 6uan la} 1hFng 1hat1 gia|ng 2aiy 4hông 1ha|i %ă}ng "i
giFti thiAiu va} lF}i noti ma} %ă}ng hi}nh a|nh cui thA|, %ă}ng ca|m giatc t/ic tiAt1 cu|a hoic
"inh %ă}ng "i hFtng 2G{n cu|a RW+ Lhă}m hi}nh tha}nh catc 4y{ năng, 4y{ ‘a|o, đa{m
%a|o viAic giato 2uic, 1huic vui muic đitch b= va} giato 2uic+
>hFng 1hat1 t/ic 6uan đFic "| 2uing t/ong 2aiy hoic liich "|, đFic ‘ƒm la}
môit 1hFng 1hat1 2iA{n ta| nh{ng ha}nh đôing liich "| 4hatch 6uan va} mG{u mic luôn
luôn gătn liA}n vFti "i 1hatt t/iA|n t 2uy t/}u tFing cu|a =*+
Lh vGiy cot thA| hiA|u: Đô} 2u}ng t/ic 6uan la} hAi thôtng đôti tFing vGit chGtt va}
tGtt ca| nh{ng 1hFng tiAin 4y{ thuGit đFic RW va} =* "| 2uing t/ong 6uat t/i}nh b=+
LgF}i ta đa{ tô|ng 4Att vai t/o} cu|a catc giatc 6uan t/ong 6uat t/i}nh nhGin thtc
nh "au:
`iAtn thtc thu nhGin đFic: gua nAtm• 6ua "F}• 6ua ng|i• 6ua nghƒ• 6ua
nhi}n
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 11
)y| lAi 4iAtn thtc nhFt đFic "au 4hi hoic:
gua nh{ng gi} ma} ta nghƒ đFic
gua nh{ng gi} ma} ta nhi}n đFic
gua nh{ng gi} ma} ta nghƒ va} nhi}n đFic
gua nh{ng gi} ma} ta noti đFic
gua nh{ng gi} ma} ta noti va} la}m đFic
gua viAic tô|ng 4Att t/An điA}u cho thGty:
ĐA| 6uat t/i}nh nhGin thtc đait hiAiu 6ua| cao thi} cG}n 1ha|i thông 6ua 6uat t/i}nh
nghƒ, nhi}n va} thic ha}nh+ ?uôtn cot đFic điA}u đot đô} 2u}ng t/ic 6uan giut1 cho 6uat
t/i}nh nhGin thtc cu|a =* la} cic 4i} 6uan t/oing, vi} vGiy đô} 2u}ng t/ic 6uan la} 4hông
thA| thiAtu t/ong 6uat t/i}nh b=+
1.1.# V3) *DÈ 12̉3 6(̀ F2̀-. *D+!1 G23- *DE-. G23́ *D)̀ -/ F3!H /E!1 I)! 1/ J+̉K
)/ong 6uat t/i}nh b= đô} 2u}ng t/ic 6uan la} môit t/ong nh{ng yAtu tôt tham
gia titch cic va}o 6uat t/i}nh cung cGt1 4iAtn thtc cho =*, t/ong 6uta t/i}nh b= ngF}i
2aiy đa /a nh{ng đô} 2u}ng t/ic 6uan va} hAi thôtng cGu ho|i 4hƒto lƒto 2G{n 2ătt cho
=* li{nh hôii 4iAtn thtc mFti, đô} 2u}ng 6uan cot nhiA}u vai t/o} t/ong 6uta t/i}nh b=,
noti giut1 cho RW va} =* 1hatt huy tôti đa tGtt ca| catc giatc 6uan cu|a =* t/ong 6uat
t/i}nh b=, t} đot giut1 =* nhGin %iAtt đFic 6uan hAi gi{a catc hiAin tFing va} tati hiAin
đFic catc 4hati niAim, 6uy luGin la}m cF "F| cho viAic /utt 4inh nghiAim va} at1 2uing
4iAtn thtc đa{ hoic va}o thic tAt+
1.# VI! TRÍ VÀ >́ NGHILA CỦA VI"!C $%̉ U!NG Đ'̀ ÙNG
TR%!C =UAN.
1.#.1 V)! *D)́
Lha} giato 2uic hoic *ƒtƒ –+]+ `omƒn"4y la} ngF}i đG}u tiAn nAu lAn nh{ng
nguyAn tătc b= môit catch cot hAi thôtng va} cot cF "F| 4hoa hoic, t/ong "ôt nh|ng
nguyAn tătc ma} ông đa titnh t/ic 6uan o ma} ông goii la} nguyAn tătc va}ng ngoicq
đFic ‘At1 lAn ha}ng đG}u+ *ƒtƒ –+]+ `omƒn"4y noti: ” `hông cot t/ong t/it tuAi nh{ng
cati ma} t/Ftc đot 4hông cot ca|m giatc“+ †ng cho /ă}ng ” đA| cot t/i thtc v{ng chătc,
nhGtt điinh 1ha|i 2u}ng 1hFng 1hat1 t/ic 6uan“ Ž1~, ~„• luGin điA|m 6uan t/oing cu|a
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1I
W+KA nin ” )} t/ic 6uan "inh đôing đAtn t 2uy t/u} tFing va} t} đot t/F| thic tiA|n -
đot la} con đF}ng %iAin chtng cu|a nhGin thtc chGn lit, nhGin thtc hiAin thic 4hatch
6uan“ Ž 1~, ~„ • đa{ đFic t/itch 2G{n t/ong nhiA}u công t/i}nh nghiAn ctu va} tGm lyt
hoic " 1haim va} lyt luGin b=+
)/ong b= liich "| 1hFng 1hat1 t/ic 6uan laii ca}ng cot vii t/it 6uan t/oing,
viAic nhGin thtc liich "| cu|a =* cu{ng %ătt đG}u t} t/ic 6uan "inh đôing đAtn t 2uy
t/}u tFing va} t 2uy t/}u tFing đAtn thic tiA|n+ WiAic t/ic 6uan "inh đôing t/ong
nhGin thtc liich "| 4hông thA| %ătt đG}u t} ca|m giatc t/ic tiAt1 vA} hiAin tFing liich "|
đa{ 6ua, ma} t} nh{ng %iA|u tFing đFic taio nAn t/An cF "F| catc "i viAic cui thA|, vi}
thAt t/ong b= liich "| cG}n 1ha|i "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan %An cainh catc 1hFng
1hat1, 1hFng tiAin b= đA| 6uat t/i}nh b= đait hiAiu 6ua| cao nhGtt+
Lhng 2o nguyAn nhGn na}o đot, lGu nay viAic ” 2aiy chay“ đa{ 2G}n hi}nh
tha}nh thoti 6uƒn đatng 1hA %i}nh la} RW /Gtt ngaii "| 2uing catc 1hFng tiAin b= 4hatc
ngoa}i *R` va} lF}i noti, thoti 6uƒn na}y đa{ ca|n t/F| /Gtt nhiA}u tFti viAic thic hiAin muic
tiAu, nhiAim vui va} chtc năng giato 2uic %ôi môn+ =* hoic liich "| nhng nhGin thtc
liich "| 4hông "Gu, 2A{ 6uAn+
gua viAic t/i}nh %a}y nh t/An, môn liich "| muôtn 4hông ng}ng nGng cao
hiAiu 6ua| giato 2uic va} gia|ng 2aiy, đat1 tng đFic yAu cG}u nga}y ca}ng cao cu|a công
cuôic đô|i mFti thi} 1ha|i tiAtn ha}nh ca|i tiAtn 1hFng 1hat1 b= liich "|, t/ong đot viAic
6uan t/oing la} 1ha|i tăng cF}ng thiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan t/ong b=
liich "|+
1.#.# >́ -./)L 3 12L3 6(̀ F2̀-. *D+!1 G23-
)/ong thF}i 4y} đô|i mFti đA| đa đGtt nFtc t} nA}n 4inh tAt nông nghiAi1 "ang
nA}n 4inh tAt công nghiAi1 cot lic lFing tiAn tiAtn, cu}ng vFti "i chuyA|n %iAtn đot thi}
nhGn catch cu|a con ngF}i cu{ng cot nhiA}u thay đô|i+
LAn vGtn đA} đăit /a la} nhGn catch cG}n hi}nh tha}nh va} 1hatt t/iA|n noti chung ,
)=>) noti /iAng nh lo}ng ti tin, titnh %a|n li{nh, ham hoic ho|i, 2atm đFng đG}u vFti
thu| thatch, tuy nhiAn muôtn giato 2uic nhGn catch cho =* 1ha|i chut yt đAtn %a|n "ătc
2Gn tôic+
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1~
ĐA| hi}nh tha}nh nh{ng nhGn catch noti t/An thi} %ôi môn liich "| cot u thAt "o
vFti catc môn 4hatc, vi} nôii 2ung F| 1hô| thông la} cung cGt1 cho =* nh{ng hiA|u %iAtt
cF %a|n v{ng chătc vA} "i 1hatt t/iA|n ‘a{ hôii, ‘a{ hôii loa}i ngF}i va} 2Gn tôic đa{ cha|y
6ua, t} đot =* /utt /a nh{ng %a}i hoic liich "| ‘a{ hôii loa}i ngF}i "ƒ{ giut1 =* ha}nh
đôing đutng đătn hFn+
Loti catch 4hatc thông 6ua viAic "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan "ƒ{ 1hatt huy titnh
titch cic cu|a =* t} đot 2A{ 2a}ng thic hiAin %a nhiAim vui cu|a giato 2uic: Riato 2uic,
giato 2F{ng va} 1hatt t/iA|n =* thông 6ua nh{ng hi}nh a|nh ” t/ic 6uan "inh đôing“
4Att hFi1 vFti lF}i gia|ng cu|a RW "ƒ{ cot nh{ng 4hati niAim, %iA|u tFing chitnh ‘atc vA}
nghiAn ctu va} ti}m hiA|u *R`+
Wit 2ui: `hi t/i}nh %a}y vA} )G}n )hu|y =oa}ng thông 6ua cGu ch{ thi} =* 4hông
thA| hi}nh 2ung vA} cuôic "ôtng cu|a ông, nhng 4hi thông 6ua hi}nh 1I *R` va} RW
4Att hFi1 miAu ta| thi} giut1 =* nhFt lGu hFn vA} cuôic "ôtng 6uyA}n lic nha} vua thF}i
%Gty giF}+
Đô} 2u}ng t/ic 6uan 4hông chi| taio %iA|u tFing ma} co}n la} chô| 2ia v{ng chătc
cho viAic nătm 6uat 4ht liich "|, nh{ng nƒtt 4hati 6uatt điinh hi}nh hiA|u "Gu "ătc "i
4iAin liich "|+ Lot la} 1hFng tiAin cot hiAiu 6ua| đA| hi}nh tha}nh 4hati niAim liich "| va}
la}m cho =* nătm đFic nh{ng 6uy luGit cu|a "i 1hatt t/iA|n cu|a )/ung guôtc thF}i
1hong 4iAtn+
Đô} 2u}ng t/ic 6uan 4hông chi| taio %iA|u tFing ma} co}n la} chô| 2ia v{ng chătc
cho viAic nătm 6uat 4ht liich "| t/ong nh{ng nƒtt 4hati 6uat điinh hi}nh, hiA|u "Gu "ătc
"i 4iAin liich "|, not la} 1hFng tiAin hiAiu 6ua| đA| hi}nh tha}nh 4hati niAim liich "| va}
la}m cho =* nătm đFic nh{ng 6uy luGit cu|a "i 1hatt t/iA|n ‘a{ hôii+ *ong "ong vFti not
đô} 2u}ng t/ic 6uan co}n giut1 cho catc ƒm /ƒ}n luyAin 4y{ năng, "o "atch 1hatn đoatn va}
1hG|m chGtt đaio đtc, cG}n cu}, t/ung thic, cG|n thGin,
Lhi}n chung thông 6ua viAic "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan nGng cao chGtt
lFing hiAiu 6ua| gia|ng 2aiy hoic tGi1 liich "| F| t/F}ng 1hô| thông, gGy htng thut cho
=* đôti vFti viAic ti}m hiA|u 6uat 4ht, la}m cho catc ƒm 2A{ hiA|u, gFii t/it to} mo} va} otc
tF|ng tFing cG}n thiAtt cho "i ti}m hiA|u liich "| F| lta tuô|i =*+
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1M
1.& CÁC LOA!I Đ'̀ ÙNG TR%!C =UAN TRONG A!> HO!C
LI!CH $%̉
=iAin nay cot nhiA}u yt 4iAtn 4hatc nhau vA} 1hGn loaii đô} 2u}ng t/ic 6uan:
?ôit "ôt 1hGn loaii thƒo đăit t/ng vA} nôii 2ung va} titnh chGtt cu|a hi}nh a|nh liich
"| 2o đô} 2u}ng t/ic 6uan mang laii+
?ôit "ôt 1hGn loaii thƒo đăit t/ng %An ngoa}i nh hi}nh 2aing, 4y{ năng chAt
taio, 1hFng thtc taio hi}nh,+ cu|a đô} 2u}ng t/ic 6uan
Cot yt 4iAtn chia đô} 2u}ng t/ic 6uan /a %a nhotm 1q =iAin vGit Iq đô} 2u}ng taio
hi}nho t/anh, 1him, đô} 2u}ng 1huic chAt,+q ~q đô} 2u}ng 6uy Ftc o %a|n đô}, đô} thii ,q
2u} cot nh{ng 6uan niAim 4hatc nhau t/ong viAic 1hGn loaii đô} 2u}ng t/ic 6uan "ong
vA} cF %a|n chutng ta cot thA| chia tha}nh %a nhotm lFtn thF}ng đFic "| 2uing t/ong
b= F| t/F}ng 1hô| thông:
Lh{ng hiAin vGit co}n laii cu|a 6uat 4ht liich "|
Đô} 2u}ng t/ic 6uan taio hi}nh
Đô} 2u}ng t/ic 6uan 6uy Ftc hay tFing t/ng
1.&.1 N/É4 */+́ -/Ḿ*K Đô} 2u}ng t/ic 6uan hiAin vGit %ao gô}m nh{ng 2i titch liich
"| o tFing ngF}i %ă}ng đGtt nung t/ong 4hu lăng môi )G}n )hu|y =oa}ng, toa}n ca|nh
Côt cung %ătc 4inh, ?ôit đoain vain lit t/F}ng tha}nh,q
Đô} 2u}ng t/ic 6uan hiAin vGit la} môit loaii ta}i liAu gôtc cot giat t/ii, cot yt nghi{a
to lFtn vA} măit nhGin thtc, thông 6ua viAic tiAt1 ‘utc vFti nh{ng 2i titch, =* "ƒ{ cot
nh{ng hi}nh a|nh cui thA|, chGn thic vA} 6uat 4ht, va} t} đot cot t 2uy liich "| đutng
đătn+
Wit 2ui: ĐA| 2aiy %a}i N:
?uic 1: )hi} 2u}ng tFing ngF}i %ă}ng đGtt nung t/ong 4hu lăng môi
)G}n )hu|y =oa}ng
=* 6uan "att hiAin vGit niAu t/An "ƒ{ giut1 cho catc ƒm %iAtt đFic đF}i "ôtng cu|a
catc vii vua va} lic lFing 6uGn "i vA} chAt đôi cai t/ii cu|a thF}i đot+ Đô}ng thF}i giut1 =*
hiA|u hiA|u công "tc cu|a catc nghAi nhGn đa{ huy "inh đA| cot nh{ng tFing ngF}i
hoa}n ha|o+
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1N
)uy nhiAn viAic "| 2uing co}n hain chAt 2o cot "ă{n t/ong t/F}ng, ma} F| 2i titch
noti 4hông co}n nguyAn vƒin, %ii hu|y hoaii 6ua thF}i gian, vi} vGiy viAic nghiAn ctu
hiAin vGit =* 1ha|i 1hatt huy titnh "atng taio va} tF|ng ting t 2uy liich "|+ Wi} vGiy 4hi
cot điA}u 4iAin RW nAn tô| cht 2aiy ngay t/ong catc nha} %a|o ta}ng gay catc nFi 2iA{n /a
catc "i 4iAin liich "|
1.&.# N/É4 */+́ /3)K Đ(̀ F2̀-. *D+!1 G23- .(̀4 -/+L -. IE3!) 4( /)̀ -/ N/2!1 1/0́
J3 O3̀-? *D3-/ 3̉-/ I)! 1/ J+̉P.
bo 4ha| năng 4hôi 1huic laii hi}nh a|nh cu|a nh{ng con ngF}i, đô} vGit %iAtn côt,
hiAin tFing 6uat 4ht môit catch "inh đôing, cui thA| va} 4ha| năng ‘att thic %ă}ng catc
1hFng tiAin cu|a nghAi thuGit taio hi}nh, đô} 2u}ng t/ic 6uan taio hi}nh cot nhiA}u loaii+
1.&.#.1 M( /)̀ -/ J3 O3̀ - 13́1 IE3!) N/2!1 1/0́ Q/3́1:
Ka} đô} 2u}ng t/ic 6uan taio hi}nh v}a cot titnh nghAi thuGit, v}a cot titnh 4hao
hoic t/ong môit mtc đôi nhGtt điinh, noti la}m "ôtng laii 4hung ca|nh ‘a{ hôii, RW la}m
thAt na}o hFtng 2G{n cho =* la}m catc mô hi}nh "a %a}n, đô} 1huic chAt vA} công cui lao
đôing, 6ua đot /ƒ}n luyAin cho =* thoti 6uƒn lao đôing, la}m 1hong 1hut 4iAtn thtc =*+
1.&.#.# H)̀ -/ 3̉-/ 53̀ /)̀ -/ 5RL I)! 1/ J+̉ K
Ka} đô} 2u}ng t/ic 6uan taio hi}nh cot 4ha| năng cung cGt1 cho =* hi}nh a|nh
tFng đôti hoa}n chi|nh va} chGn thic vA} 6uat 4ht nh hi}nh a|nh• môit đoain vain lit
t/F}ng tha}nh 6ua đot nhă}m hAi thôtng "i 4iAin lFtn 6uan t/oing la}m đA} ta}i nhă}m
minh hoia cui thA| 4iAtn thtc cu|a =*+
1.&.#.& P/)4 /E!1 *M!NK A .)3́E Q/E3C N/)4 *D2H0!-
Cu{ng la} loaii đô} 2u}ng t/ic 6uan taio hi}nh, %ă}ng hi}nh tFing nghAi thuGit not
đa{ 4hôi 1huic laii nh{ng hi}nh a|nh điA|n hi}nh, cui thA| vA} môit "i 4iAin liich "|+ Lot gGy
cho =* nh{ng Gtn tFing mainh mƒ{ va} "Gu "ătc vA 6uat 4ht+
>him t/uyAin va} 1him hoic tGi1 cu{ng cot nh{ng titnh chGtt cu|a nghAi thuGit va}
t/anh giato 4hoa nAu t/An, nh %ă}ng "i 1hôti hFi1 cu|a Gm nhaic, 2iA{n ‘uGtt, lF}i noti,
ma}u "ătc, nAn cot tatc đôing mainh mƒ{ đAtn =*+
1.&.& N/É4 */+́ O3K Đô} 2u}ng t/ic 6uan 6uy Ftc %ao gô}m catc loaii %a|n đô} liich
"|, đô} thii, đô} hoia, niAn %iA|u,+ Koaii đô} 2u}ng t/ic 6uan na}y taio cho =* nh{ng
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1•
a|nh tFing t/ng, 4hi 1ha|n a|nh nh{ng măit chGtt lFing va} "ôt lFing cu|a 6uat t/i}nh
liich "|, đăic t/ng 4huynh hFtng 1hatt t/iA|n cu|a hiAin tFing 4inh tAt - chitnh t/ii cu|a
đF}i "ôtng+ Lot 4hông chi| la} 1hFng tiAin đA| cui thA| hota "i 4iAin ma} co}n la} cF "F| đA|
hi}nh tha}nh 4hati niAim liich "| cho =*+
)/ong b= liich "| F| t/F}ng )=>) RW thF}ng "| 2uing catc loaii đô} 2u}ng
t/ic 6uan 6uy Ftc "au:
1.&.&.1 B3̉- 6(̀K
Kiich "| nhă}m ‘atc điinh "i 4iAin t/ong thF}i gian va} 4hông gian nhGtt điinh+
Đô}ng thF}i %a|n đô} liich "| co}n giut1 =* "uy nghi{ va} gia|i thitch catc hiAin tFing liich
"| vA} môti 6uan hAi nhGn 6ua|, vA} titnh 6uy luGit va} t/i}nh ti 1hatt t/iA|n cu|a 6uat t/i}nh
liich "|, giut1 cho catc cu|ng côt nghi nhFt 4iAtn thtc đa{ hoic+
Về hì nh thứ c, %a|n đô} liich "| 4hông cG}n cot nhiA}u chi tiAtt vA} điA}u 4iAin thiAn
nhiAn ma} cG}n cot nh{ng 4it hiAiu vA} %iAn giFti, va} catc 6uôtc gia cu|a, "i 1hGn %ôt 2Gn
c+
Về nộ i dung %a|n đô} chia tha}nh hai loaii chitnh: %a|n đô} tô|ng hFi1 va} %a|n đô}
chuyAn đA} +
;a|n đô} tô|ng hFi1 1ha|n atnh nh{ng "i 4iAin liich "| 6uan t/oing nhGtt cu|a môit
nFtc hay nhiA}u nFtc cot liAn 6uan F| môit thF}i 4i} nhGtt điinh+
B3̉- 6(̀ 1/2H0- 60̀ : Lhă}m 2iA|n ta| nh{ng "i 4iAin /iAng lƒ| hay môit măit
cu|a 6uat t/i}nh liich "|, nh 2iA{n %iAtn cu|a môit t/Gin đatnh, "i 1hatt t/iA|n 4inh tAt cu|a
môit nFtc t/ong môit giai đoain liich "|+
)/ong thic tAt b= liich "| cG}n cot "i 4Att hFi1 cu|a hai loaii %a|n đô} nAu t/An
4hi t/i}nh %a}y môit "i 4iAin+ WiAic "| 2uing %a|n đô} t/ong b= la} điA}u 4iAin cG}n thiAtt,
4hông thA| thiAtu đFic t/ong điA}u 4iAin nFtc ta hiAin nay+
1.&.&.# N)0- O)0̉2: Ka} hAi thôtng hota catc "i 4iAin thƒo tht ti thF}i gian, đô}ng thF}i
nAu môti liAn hAi gi{a catc "i 4iAin cF %a|n cu|a môit nFtc t/ong môit thF}i 4i}+ WA} niAn
%iA|u cot thA| chia /a mGty loaii chitnh nh "au:
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1„
N)0- O)0̉2 *(̉-. /,!N: Ka} %a|n 4A nh{ng "i 4iAin lFtn ‘a|y /a t/ong môit thF}i
gian 2a}i+ LiAn %iA|u na}y giut1 =* 4hông nh{ng ghi nhFt nh{ng "i 4iAin chitnh, ma}
co}n nătm catc môtc thF}i gian đatnh 2Gtu môti 6uan hAi cu|a catc "i 4iAin 6uan t/oing+
N)0- O)0̉2 1/2H0- 60̀: t/i}nh %a}y nh{ng vGtn đA} 6uan t/oing nô|i %Gic na}o đGty
cu|a môit thF}i 4i} liich "| nhGtt điinh, nhF} đot ma} =* hiA|u đFic %a|n chGtt "i 4iAin môit
catch đG}y đu|+
N)0- O)0̉2 JE J3́-/: bu}ng đA| đôti chiAtu "o "atnh catc "i 4iAin ‘a|y /a cu}ng
môit lutc t/ong liich "|, nhă}m la}m nô|i %a|n chGtt, đăit t/ng cu|a catc "i 4iAin Gty, hoăit
đA| /utt /a môit 4Att luGit 4hati 6uatt cot titnh chGtt nguyAn lit+
1.&.&.& Đ(̀ */)! K bu}ng đA| 2iA{n ta| 6uat t/i}nh 1hatt t/iA|n, "i vGin đôing cu|a môit "i
4iAin liich "|, t/An cF "F| "| 2uing "ôt liAiu, ta}i liAiu thôtng 4A t/ong %a}i hoic, đô} thii cot
thA| %iA|u 2iA{n %ă}ng môit mu{i tAn đA| %iA|u 2iA{n t/An catc t/uic hoa}nh o ghi thF}i gian q
va} t/uic tung o ghi "i 4iAinq
1.&.&.7 H)̀ -/ 5RL OS̀-. OḾ- 6R- *D0- O3̉ -.: ?inh hoia ngay nh{ng "i 4iAin t/i}nh
%a}y miAing ma} 4hông cG}n "| 2uing môit loaii t/ic 6uan na}o 4hatc+
1.&.&.8 C3́1 N/+,-. *)0!- Q/3́1 *DE-. F3!H /E!1K
bo "i 1hatt t/iA|n mainh mƒ{ cu|a 4hao hoic 4y{ thuGit ma} viAic at1 2uing catc
1hFng tiAin 4y{ thuGit va}o b= liich "| nga}y ca}ng tăng, noti đAtn 1hFng tiAin 4y{
thuGit giato 2uic la} noti đAtn t/Ftc hAtt la} catc 1hFng tiAin 2u}ng t/ong viAic gia|ng
2aiynh 4Anh hi}nh, 1him a|nh maty ghi Gm, maty 1hotng hi}nh+++ )/ong b= liich "|
catc 1hFng tiAin 4y{ thuGit thF}ng đFic "| 2uing nga}y ca}ng nhiA}u t/ong t/F}ng
)=>) WiAit Lam đa{ cot điA}u 4iAin va} 4ha| năng "| 2uing, nh ma}n hi}nh nho|o tivi,
đƒ}n chiAtuq, /a2io, maty ghi Gm, nh{ng 1hFng tiAin na}y cG}n cot t/ong b= liich
"|, "ong 4hông thA| na}o thay thAt cho catc đô} 2u}ng t/ic 6uan đa{ cot, ca}ng 4hông
thA| vai t/o} cu|a ngF}i RW t/An lFt1+ Wi} vGiy vGtn đA} đăit /a la} 1hôti hFi1 nh thAt na}o
catc đô} 2u}ng t/ic 6uan vôtn cot va} catc 1hFng tiAin 4y{ thuGit hiAin đaii t/ong b=
liich "| va} vai t/o} cu|a RW "ƒ{ nh thAt na}o t/ong viAic tô| chtc b= cot hiAiu 6ua|+ bi{
nhiAn, t/ong 4huôn 4hô| môit giF} hoic 4hông thA| "| 2uing moii loaii đô} 2u}ng t/ic
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1O
6uan ma} cG}n 1ha|i lia choin va} %iAtt catch "| 2uing tu}y thƒo ti}nh hi}nh cui thA| va} đăic
điA|m cu|a t}ng lFt1 hoic+
P/)4 6R̀ - 1/)0́2: Ka} loaii ma}ng a|nh 1hô| %iAtn, đFn gia|n, 2A{ "| 2uing, 1hu}
hFi1 vFti điA}u 4iAin cu|a chutng ta+ Lôii 2ung cu|a 1him đƒ}n chiAtu đFic ‘Gy 2ing
t/An cF "F| "i 4iAin cF %a|n t/i}nh %a}y 6uat t/i}nh liich "|, vFti nhiA}u ta}i liAiu minh hoia
1hong 1hut hGt1 2G{n+
P/)4 5)FRE o %ăng ghi hi}nhq: ĐGy la} loaii đô} 2u}ng vFti nhiA}u nôii 2ung
1hong 1hut 4Att hFi1 chăit chƒ{ vFti hi}nh a|nh lF}i noti va} Gm nhaic, tatc đôing va}o catc
giatc 6uan cu|a =* cung cGt1 môit 4hôti lFng thông tin lFtn, hGt1 2G{n, 4hông môit
nguô}n 4iAtn thtc na}o "atnh 4ii1+ =i}nh a|nh ma}u "ătc, Gm thanh taio cho =* %iA|u
tFing "inh đôing vA} 6uat 4ht, la}m cho catc ƒm cot ca|m giatc nh đang "ôtng cu}ng
"i 4iAin "inh đôing vA} 6uat 4ht, la}m cho catc ƒm cot ca|m giatc nh đang "ôtng cu}ng
"i 4iAin+ ĐiA}u na}y got1 1hG}n 4hătc 1huic viAic ” hiAin đaii hota“ liich "|+
WiAic "| 2uing 1him đƒ}n chiAtu, 1him vi2ƒo t/ong b= liich "| 4hông đA| gia|i
t/it, minh hoia %a}i hoic ma} chu| yAtu la} %ô| "ung 4iAtn thtc giut1 =* hiA|u "Gu hFn %a}i
hoic+
TÉ4 I3! ): WiAic 1hGn loaii catc đô} 2u}ng t/ic 6uan chi| mang titnh chGtt tFng đôti, vi}
t/ong thic tAt laii cot nh{ng vGtn đA} cui thA| cG}n đFic ‘ƒm ‘ƒtt+ Wit 2ui: ]|nh chui1 vA}
môit "i 4iAin liich "| la} môit ta}i liAiu t/ic 6uan o t/Ftc hAtt la} môit t liAiu liich "| cot
giat t/iiq cot yt nghi{a /Gtt lFtn t/ong viAic b= "inh, "ong laii cot a|nh chui1 "i 4iAin đang
2iA{n /a va} loaii a|nh đang chui1 laii vi} lutc %Gty giF} 4hông cot điA}u 4iAin chui1 + Riat t/ii
yt nghi{a cu|a nh{ng %tc t/anh liich "|, 1him t/uyAin vA} đA} ta}i liich "| cu{ng co}n %a}n
luGin nhiA}u 2u} co}n nhiA}u vGtn đA} cG}n nghiAn ctu, "ong yt nghi{a cu|a đô} 2u}ng t/ic
6uan t/ong b= liich "| la} điA}u đFic 4hă|ng điinh+
,,,,,,,,,++
K"́ T LUÂ!N
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com 1s
)otm laii, viAic đô|i mFti 1hFng 1hat1 b= la} yAu cG}u cGt1 thiAtt, đFic ‘ƒm la}
môit cuôic catch maing t/ong giato 2uic, đo}i hF|i môit ngF}i RW 1ha|i tiAtn ha}nh môit
cuôic đGtu t/anh gGy go 6uyAtt liAit đA| ‘ota %o| lôti t/uyA}n thui môit chiA}u t} 1hita RW
la} chu| yAtu đo}i ho|i 4Att hFi1 "au cho 1hu} hFi1 gi{a 1hFng 1hat1 t/uyA}n thôtng va}
1hFng 1hat1 đô|i mFti 1hu} hFi1 vFti yAu cG}u giato 2uic t/ong "i nghiAi1 CL= -
=Đ= đGtt nFtc, noti taio /a %iAtn đô|i t} viAic b= 2ia va}o t/it nhFt va} %ătt chFtc othG}y
gia|ng t/o} nghƒ, thG}y đoic t/o} chƒt1q "ang viAic b= nhă}m 1hatt t/iA|n nhGn catch toa}n
2iAin, điA|m đFic nhGtn mainh la} năng lic "atng taio t/ong t 2uy va} ha}nh đôing cu|a
=*+ Chitnh vi} vGiy 1hFng 1hat1 "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan la} môit t/ong nh{ng
nhiAim vui đô|i mFti 1hFng 1hat1 2aiy hoic hiAin nay+
Đa|m %a|o viAic hoic cot hiAiu 6ua| RW 4hông thA| 4hông "| 2uing đô} 2u}ng t/ic
6uan t/ong b= noti chung va} b= liich "| noti /iAng, viAic "| 2uing đô} 2u}ng t/ic
6uan 4Att hFi1 vFti lF}i noti, ta}i liAiu môit catch nhuG}n nhuyA{n, cot 6uan hAi vFti nhau
gGy htng thut "ƒ{ gGy htng thut cho =* va} đô}ng thF}i 1hatt huy titnh titch cic, ti
giatc cu|a =* %ă}ng nhiA}u hFtng, =* v}a nghƒ v}a nhi}n, v}a "uy nghi{, v}a hoait
đôing t 2uy+
gua viAic 6uan "att catc đô} 2u}ng t/ic 6uan giut1 catc ƒm t 2uy gia|i 6uyAtt catc
ti}nh huôtng cot vGtn đA} t} đot catc ƒm "ƒ{ hiA|u "Gu, nhFt lGu catc "i 4iAin liich "|+ bo
yAu cG}u cu|a viAic đô|i mFti va} hiAiu 6ua| giF} 2aiy nAn RW cG}n ‘Gy 2ing hAi thôtng đô}
2u}ng t/ic 6uan 1hu} hFi1 vFti t}ng nôii 2ung %a}i 2aiy, cot nh vGiy RW mFti đi "Gu
ti}m hiA|u đG}y đu| catc vGtn đA} 4hi "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan t} đot giut1 catc ƒm
hi}nh tha}nh 4hati niAim "Gc "ătc vA} catc nôii 2ung đa{ hoic+ Lhng đA| đa|m %a|o titnh lGu
2a}i cG}n tô| chtc laii lFt1 hoic va} ‘Gy 2ing 2anh muic thiAtt %ii 1hu} hFi1 vFti đô|i mFti
1hFng 1hat1 va} hi}nh thtc tô| chtc b=+
)/ong 1haim vi nghiAn ctu cu|a đA} ta}i: )hiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic
6uan đFic "| 2uing 1hô| %iAtn F| catc t/F}ng 1hô| thông va} vGin 2uing va}o %a}i cui thA|+
bo đot co}n nhiA}u thiAtu "ott, /Gtt mong đFic " đotng got1 yt 4iAtn cu|a catc đô}ng
nghiAi1 đA| đA} ta}i cu|a nhotm tôi đFic hoa}n thiAin hFn
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com In
)} nh{ng 4Att luGin t/An chutng tôi cot nhu{ng 4iAtn nghii nh "au:
)ht nhGtt: RW cG}n nGng cao hFn n{a nhGin thtc vA} công tatc đô|i mFti 1hFng
1hat1 b=, 1hatt huy titnh titch cic cu|a =*+ )/ong gia|ng 2aiy cG}n "i linh hoait catc
1hFng 1hat1, đăic %iAit la} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan đA| giF} hoic đait hiAiu 6ua cao
hFn+
)ht hai: )iAt1 tuic tô| chtc catc đFit tGi1 huGtn, chuyAn đA} cho RW liich "| vA}
thiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan t/ong b= liich "| F| t/F}ng )=>)+
)ht %a: )hiAtt 4At va} "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan đA| got1 1hG}n đô|i mFti
1hFng 1hat1 b=+
TÀI LI"!U THAM KHẢ O
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com I1
1+ ;ôi Riato buic - Đa}o )aio o Inn•q, liich "| o *atch cF %a|nq, L‘% Riato 2uic
I+ ;ôi Riato buic - Đa}o )aio o Inn•q, liich "| o *atch nGng caoq, L‘% Riato
2uic
~+ ;ôi Riato buic - Đa}o )aio o Inn•q, liich "| o *atch giato viAnq, L‘% Riato
2uic
M+ LguyA{n Lgoic ;a|o, o 1ssNq, 1hatt t/iA|n titnh titch cic, titnh lic cu|a hoic
"inh t/ong 6uat t/i}nh 2aiy hoic+ ChuyAn đA} ;b)• - )=>), chu 4y} 1ss~ - 1ssM+
;ôi giato 2uic va} đa}o taio, =a} Lôii+
N+ KA Wăn Riang, oInn1q, Lh{ng vGtn đA} lyt luGin cF %a|n cu|a 4hao hoic giato
2uic, L‘% Chitnh t/ii 6uôtc gia =a} Lôii+
•+ >haim ?inh =aic, o 1ss•q, ?F}i năm đô|i mFti giato 2uic, L‘% Riato 2uic+
„+ KA >huing =oa}ng, oChu| %iAnq, o InnIq, Kiich "| văn minh thAt giFti, L‘%
Riato 2uic, =a} Lôii
O+ LguyA{n `y}o 1ss„q, >hFng 1hat1 giato 2uic titch cic lGty hoic "inh t/ung
tGm, L‘% Riato 2uic =a} Lôii+
s+ >han Lgoic KiAn, o chu| %iAnq o 1sssq, )hiAtt 4At %a}i gia|ng liich "| F|
t/F}ng )=>), L‘% Riato 2uic =a} Lôii+
1n+ >han Lgoic KiAn, o chu| %iAnq oInnIq, ?ôit "ôt vGtn đA} 1hFng 1hat1 2aiy
hoic liich "|, L‘% Đaii hoic 6uôtc gia =, Lh{ng vGtn đA} cF %a|n vA} đô|i mFti giato 2uic
)=>) hiAin nay, •it nghiAi1 in chuyAn 2u}ng )hu}a )hiAn =uAt, =uAt+
11+ KFng Linh, o chu| %iAinq, o Inn~q, Kiich "| văn hota thAt giFti cô| t/ung
đaii, L‘% Riato 2uic, =a} Lôii+
1I+ Wu{ bFng Linh, o chu| %iAnq, o Inn~q, Kiich "| văn minh thAt giFti, L‘%
Riato 2uic, =a} Lôii+
1~+ LguyA{n Wăn )huGin, o Inn•q, "| 2uing 1hFng tiAin t/ic 6uan t/ong 2aiy
hoic toatn F| )=>), tGi1 chit giato 2uic 1M~o 4i} 1 - O—Inn•q+
1M+ )/G}n Wi{nh )F}ng - Đăing Wăn =ô}, o InnNq, LGng cao hiAiu 6ua| 2aiy
hoic môn "| F| t/F}ng 1hô| thông, môit "ôt chuyAn đA} liich "| WiAit Lam, liich "| thAt
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com II
giFti va} 1hFng 1hat1 2aiy hoic liich "| o Riato t/i}nh ;b)• chu 4i} ZZZq, L‘% Riato
2uic, =a} Lôii+ IIn - IMn+
1N+ Riato 2uic va} thF}i đaii - "ôt đăic %iAit thatng ns năm Inn~

PHỤ LỤC 1
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com I~
PHIẾU ĐITU TRA TUNH HUNH HVC TẬP CWA HVC $INH
=9 và tAn +++++++++++++++++++++++++++++++
K˜1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)/.ng ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Để có thông tin giú1 "inh viAn th#c hi<n đ… tài nguyAn c•u 4hoa h9c, ‘in c(c
ƒm vui lòng t/& l.i những cGu h™i đ!c nAu gi˜i đGy+ Đ(nh 2Hu ‘ vào đ(1 (n mà
ƒm l#a ch9n+
1+ šm có thHy thych thú 4hi h9c luch "v có đw 2xng t/#c 6uan hay 4hông›
a+ Có %+ 4hông
I+ `Anh h'nh t/ong "(ch 4hoa có giú1 ƒm hiểu, %i0t hFn v… 4i0n th•c luch
"v 4hông›
a+ Có %+ 4hông
~+ Để chuŠn %u cho c(c %ài h9c E chFng ZZZ, luch "v th0 gi˜i ƒm đœ làm
g'›
a+ Đ9c "(ch gi(o 4hoa, t/& l.i cGu h™i và gi(o viAn 2•n 2ò E ti0t t/˜c
%+ Đ9c "(ch gi(o 4hoa, t/& l.i cGu h™i c(c t/anh &nh t/ong "(ch gi(o 4hao
c+ )# thi0t 40 đw 2xng t/#c 6uan t/˜c E nhà
2+†n %ài cž E nhà, ti01 thu %ài m˜i E l˜1
M+ Ri(o viAn có cho c(c ƒm t# thi0t 40 đw 2xng t# h9c 4hông›
a+ Có %+ 4hông
N+ šm có tych c# chủ đ@ng tham gia t/& l.i c(c cGu h™i, %ài tậ1 liAn 6uan
đ0n đw 2xng t/#c 6uan mà gi(o viAn đ•c /a gay 4hông›
a+ )# gi(c t/& l.i %+ Kúng túng 4hoi t/& l.i
c+ )hJ đ@ng, gi(o viAn h™i th' t/& l.i cho 6ua chuy<n
2+ Ch(n n&n, nD t/(nh t/& l.i cGu h™i
•+CGu h™i liAn 6uan đ0n đw 2xng t/#c 6uan RW 25y t/ong ti0t h9c thƒo ƒm
là›
a+ gu( 2Ÿ 4hông c8n "uy nghz cžng t/& l.i đ!c
%+ Ch$ c8n đ9c "(ch gi(o 4hoa là t/& l.i đ!c
c+ `hông 4hó, n0u %i0t "uy nghz đối chi0u
2+ gu( 4hó có ƒm t/& l.i 4hông đ!c
„+ )/ong gi. h9c luch "v RW "v 2Jng đw 2xng t/#c 6uan 4hi nào›
a+ )/ong tHt c& c(c ti0t h9c luch "v
%+ )/ong tHt c& c(c ti0t "F 40t l˜1
c+ ch$ t/ong vài ti0t
2+ )/ong c(c ti0t thao gi&ng 2# gi.
O+ šm h•ng thú 4hi h9c c(c ti0t luch "v 4hông›
a+ ;'nh th.ng %+ *inh đ@ng, l7 thú c+ Ch(n n&n 2+ 4hông h•ng thú
s+ Điểm t•ng 40t năm h9c t/˜c của ƒm môn luch "v đ!c ‘01 vào lo5i
nào›
a+ Ri™i %+ `h( c+ )/ung %'nh 2+ y0u
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com IM
PHI"́U ĐITU TRA HUNH $X ỤNG ĐY ZNG TR[C =UAN
TRONG \> HVC L]CH $X ^ TR%ỜNG PH_ TH'NG
1+)/ong gi&ng 25y 6u7 th8y cô đœ chú 7 "v 2Jng c(c 1hFng 1h(1 nào
2˜i đGy›
’ >hFng 1h(1 t/'nh %ài mi<ng
’ 1hFng 1h(1 "v 2Jng đw 2xng t/#c 6uan
’ *v 2Jng cGu h™i, %ài tậ1 nhận th•c
’ C(c 1hFng 1h(1 4h(c
I+ )hƒo th8y ocôq t/ong gi. 25y có nAn đa nhi…u đw 2xng t/#c 6uan vào
25y h9c luch "v›
’ Có
’ `hông
W'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~+ )/ong 25y h9c 6u7 th8y, ocôq th.ng "v 2Jng nhi…u đw 2xng t/#c 6uan
vào th.i điểm nhi…u nhGt
’ )/ong 4iểm t/a %ài củ
’ Ri&ng %ài m˜i
’ Cžng cố %ài h9c
’ C& %a th.i điểm t/An
M+•in 6u7 th8yocôq cho %i0t những 4hó 4hăn và thuận l!i 4hi thi0t 40 đw
2xng t/#c 6uan t/ong công t(c gi&ng 25y của m'nh›
`hó 4hăn: ’ ?Ht nhi…u th.i gian
’ )hi0u 4inh ngi<m chua 6ua tậ1 huHn
’ `hông có tài li<u "o5n th¡ng
’ Ky 2o
4h(c+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++
)huận l!i :
’ bo có 7 th•c t¢ lGu nAn đœ có 4inh nghi<m th#c hi<n
’ b#a vào t/anh &nh %&n đw t/ong *R` t¢ đó /út /a 4inh nghi<m để
thi0t 40 t/anh &nh %&n đw 4h(c
’ Ky 2o
4h(c +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++
N+ )/ong gi. h9c 6u7 th8y ocôq đœ "v 2Jng đw 2xng t/#c 6uan thƒo h'nh
th•c›
’ Riato viAn t/ƒo đô} 2u}ng t/ic 6uan lAn %a|ng, yAu cG}u =* t/ao đô|i đA| t/a| lF}i
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com IN
’ Riato viAn t/ƒo %a|ng đô} lAn %a|ng /ô}i hFtng 2G|n gia|i thitch cho =* hiA|u
>~
’ Riato viAn ti vƒ{ catc niAn %iA|u, %a|n đô} cGm "au đot cho =* lAn %a|ng
’ Ztt "| 2uing vi} tôtn nhiA}u thF}i gian +
•+ )hƒo 6uyt thG}y ocôq tatc 2uing cu|a viAic "| 2uing đô} 2u}ng t/ic 6uan 4Att
hFi1 vFti catc %iAin 1hat1 " 1haim 4hatc
la}› +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
„+ )hƒo 6uyt thG}y ocôq cot cG}n tăng cF}ng thAm đô} 2u}ng t/ic 6uan t/ong
2aiy hoic liich "| 1hô| thông 4hông›
’ Cot
’ `hông
O+•in 6uyt thG}y ocôq vui lo}ng cho %iAtt 4inh nghiAim thiAtt 4At đô} 2u}ng t/ic
6uan cu|a %a|n
thGn +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
s+ )hƒo thG}y ocôq cot nAn thF}ng ‘uyAn thiAtt 4At đô} 2u}ng t/ic 6uan t/ong
2aiy hoic hay 4hông›
’ cG}n thiAtt ’ 4hi cG}n 4hi 4hông
’ `hông cG}n thiAtt
’ jt 4iAtn
4hatc ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1n+ )hƒo 4inh nghiAim cu|a thG}y ocôq 4Att 6ua| cu|a môit tiAtt 2aiy cot "| 2uing
đô} 2u}ng t/ic 6uan hoic "inh hiA|u %a}i›
a+ Đa "ôt =* hiA|u va} nătm chătc 4iAtn thtc
%+ =oic "inh 4hông hiA|u %a}i
c+ Chi| môit va}i hoic "inh hiA|u "Gu "ătc 4iAtn thtc
2+ Đa "ôt hoic "inh itt hiA|u
LAtu cot thA| thG}yo côq vui lo}ng cho %iAtt nh{ng thông tin 2Fti đGy+
’ =oi va} tAn: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
’ ĐFn vii công tatc:++++++++++++++++++++++++++++++++++
’ *ôt năm công tatc:+++++++++++++++++++++++++++++++
•in chGn tha}nh ca|m Fn 6uyt thG}y o côq+
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com I•
PHU! LU!C 7
PHI"́U KHẢO $ÁT K"́T =UẢ HO!C TÂ!P
`hoanh t/o}n cGu t/a| lo}i đutng nhGtt t/ong catc cGu t/a| lF}i "au đGy:
1+Công cui na}o ‘uGtt hiAin đa{ đatnh 2Gtu "a|n ‘uGtt nông nghiAi1 F| )/ung guôtc
1hatt t/iA|n›
a+ Đô} đô}ng %+ Đô} "ătt
c+ `im loaii 2+ Đô} thao
I+ •a{ hôii )/ung 6uôtc hi}nh tha}nh hai giai cGt1 mFti na}o›
a+ Điia chu| va} nông 2Gn
%+ guyt tôic va} nông 2Gn
c+ Điia chu| va} nông 2Gn li{nh canh
2+ Ca| %a yt t/An
~+ )/iA}u đaii nha} =atn tha}nh lGi1 thF}i gian na}o›
a+ Lăm II1 %+ Lăm III
c+ Lăm II~ 2+ Lăm IIM
M+ ]i la} ngF}i đa{ tha}nh lGi1 nha} =atn
a+ )G}n )hu|y =oa}ng %+ Ku ;ang
c+ )/G}n )hătng 2+ Lgô gua|ng
N+ ]i la} ngF}i giut1 viAic t/ic tiAt1 cho nha} vua thF}i )G}n - =atn+
a+)h}a )Ftng %+ )hati Uty
c+ )h}a )Ftng va} thati uty
2+ )iAtt đôi "t
•+ )/iA}u đaii na}o cu|a )/ung guôtc đa{ ‘Gm lFic đGtt đaii ngF}i viAit cô|+
a+ )hF}i )G}n %+ )hF}i =atn
c+ Lha} =ai 2+ Lha} )hFng
„+)/ong nông nghiAi1 thF}i ĐF}ng cot chitnh "atch gi} tiAu %iA|u:
a+ Chitnh "atch hain điA}n
%+ Chitnh "atch 4huyAtn nông
c+ Chitnh "atch 6uGn điA}n
2+ Chitnh "atch thu|y lFii
O+ ĐiA|m nô|i %Git t/ong viAic choin 6uan laii thF}i đF}ng la} gi}›
a+ C| conn ƒm thGn cGin
%+ •ƒtt tuyA|n
c+ ?ua chtc 6uan
2+ )uyA|n 2uing %ă}ng thi c|
s+ Lha} ĐF}ng đFic tha}nh lGi1 thF}i gian na}o›
a+ năm •1O %+ Lăm •1s
c+ năm „nn 2+ Lăm „n1
1n+ Wain Kyt )/F}ng )ha}nh đFic ‘Gy 2ing F| vii Wua na}o›
a+ )hF}i =atn %+ )hF}i )G}n
c+ )hF}i ĐF}ng 2+ )hF}i ?inh
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com I„
PHU! LU!C 8
BẢ N Đ'̀? L%Ơ!C Đ'̀? TRANH ẢNH.

H)̀ -/ 1K T+,!-. .(́4 *DE-. IS-. 4(! TM̀- T/2̉H HE3̀-.
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com IO
H)̀ -/ #K M(! * 6E3!- V3!- I)́ *D+,̀-. */3̀ -/
H)̀ -/ &K TE3̀- 13̉-/ 1(́ 12-. BŚ1 K)-/
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com Is
H)̀ -/ 7K T+,!-. N/M! * OS̀-. -.E!1 */3!1/ *DE-. 12-. 6)0! - 6+,!1 *3!1 *+̀ Q/(́ ) -.E!1
*/3!1/ *DŚ-. 53̀ 6+,!1 Q/3̉4 63́ G2H́
H)̀ -/ 8K $, 6(̀ 63! ) 1/2̉ 53̀ -/M- FM- TD2-. =2(́1
$TT TD)0̀2 63! ) NS4 *(̀ - *3! )
1 Lha} )G}n II1’In• )CL
I Lha} =atn In•)CL’ IIn
~ )hF}i )am guôtc IIn ’ IOn
M )hF}i )Gy )Gtn I•N ’~1•
N )hF}i Đông )Gtn ~1„ ’ MIn
• )hF}i Lam ;ătc t/iA}u MIn ’ NOs
„ Lha} )u}y NOs ’ •1O
O Lha} ĐF}ng •1O ’ sn„
s )hF}i Lgu{ Đaii sn„ ’ s•n
1n Lha} )ôtng s•n ’ 1I„s
11 Lha} LguyAn 1I„1 ’ 1~•O
1I Lha} ?inh 1~•O ’ 1•MM
1~ Lha} )hanh 1•MM ’ 1s11
Email: contact@sangtao24.com
=2H́ *(!1 =2H́ *(!1
N .)3̀2
N *+! FE
N -./R̀E
N(-. FM-
1(-. `3L
N(-. FM-
I)L-/ 13-/
Website: www.sosanhtinhnang.com ~n
H)̀ -/ 9K B3̉-. -)0- O)0̉ 2 I)! 1/ J+̉ TD2-. G2(́1 */,̀ ) 1(̉ *D2-. 63! ).

H)̀ -/ :K $, 6(̀ *(̉ 1/+́1 -/3̀ -+,́1 */,̀ ) TM̀- a H3́-
)/iA}u đaii
Ki{nh vic T/,̀ ) TM̀- T/,̀) 6+,̀-.
Lông LghiAi1
fuôing tGi1 t/ung va}o tay đaii chu|+
Lông 2Gn %ii %otc lôit điia tô /Gtt năing
nA}+
`hitch 4hitch 6uGn điA}n +
)hic hiAin chAt đôi tô,
2ung, điAiu+
)hu| công
nghiAi1
)hu| công nghiAi1 chGim 1hatt t/A|n >hatt t/iA|n thiinh đait cot
nhiA}u ‘F}ng thu| công+
Chitnh "atch chia /uôing
Email: contact@sangtao24.com
=oa}ng đAt
)h}a )Ftng )hati uty
Catc cht c 6uan
4hatc
Catc 6uan văn Catc 6uan vo{
Catc chtc 6uan
4hatc
guGin
=uyAin =uyAin
guGin
=uyAin =uyAin
Website: www.sosanhtinhnang.com ~1
Chitnh "atch
6uGn điA}n
đGtt cho nông 2Gn đinh
t/ong la}ng ‘a{ thƒo 6uy
điinh cu|a nha} nFtc+
H)̀ -/ ;. $E J3́-/ Q)-/ *0́ */,̀ ) JE 5,́) */,̀) TM̀- .
H)̀ -/ <K $, 6(̀ O(! 43́H -/3̀ -+,́1 */,̀ ) Đ+,̀-.
)/iA}u đaii
Ki{nh vic
N/3̀ Đ+,̀-. N/3̀ M)-/
)hu| công
nghiAi1
>hatt t/iA|n thiinh đait cot nhiA}u ‘F|ng
thu| công nh luyAin "ătt /Gtt 1hatt t/iA|n
•uGtt hiAin công t/F}ng
thu| công, 6uan hAi chu| va}
ngF}i la}m thuA, la} cF "F|
Email: contact@sangtao24.com
T/2̀3 *+,̀-.
HE3̀-. 60́
T/3́) ÚH
C3́1
1/+́1
G23-
Q/3́1

=23-
5EL
=23-
5S-
C3́1
1/+́1
G23-
Q/3́1
T)0́* 6(! J+́
=2M!-
H2H0!-
Website: www.sosanhtinhnang.com ~I
‘uGtt hiAin mG}n motng
4inh tAt t %a|n chu| nghi{a+
)hFng
nghiAi1
Đa{ cot nhu{ng %Ftc 1hatt t/iA|n )ha}nh thii đFic mF| /ôing
1hatt t/iA|n va} 1hô}n vinh
H)̀ -/ 1@K JE J3́-/ Q)-/ *0́ */,̀ ) Đ+,̀-. 53̀ */,̀ ) M)-/+
H)̀ -/ 11K $, 6(̀ O(! 43́H -/3̀ -+,́1 T/,̀) M)-/ a T/3-/
L)L -/ 5+!1 T/3̀-/ T+!2
T+ T+,̉-. Lho giato gi{ vai t/o} chu| đaio la} công cui %a|o vAi chAt đôi 1hong
4iAtn tiAu %iA|u la} `hô|ng )|+
>hGit giato cu{ng thiinh ha}nh nhGtt thF}i ĐF}ng catc nha} " nh
=uyA}n )/ang +
$+̉ /E!1 ;ôi "| 4it ) ?a| )hiAn+ ;ôi "| 2o ông %iAn "oain la} tatc 1ha|m
nô|i tiAtng cot giat t/ii cao vA} măit t liAiu va} t tF|ng+
VS- /E!1 )hF}i ĐF}ng 1hatt t/iA|n mainh noti 1ha|n atnh toa}n %ôi măit ‘a{ hôii
thF}i %Gty giF} va} đait đAtn đi|nh cao nghAi thuGit, tiAu %iA|u la} Kyt
;aich, Đô| 1hu| , ;aich C bii+ )hA| loaii tiA|u thuyAtt tiAu %iA|u la}
)am 6uôtc 2iA{n nghi{a cu|a Ka guatn )/ung, )hu|y h| cu|a )hi
Laii ]m+ )Gy bu `yt cu|a Lgô )h}a ‡n+ =ô}ng KG}u ?ôing cu|a
Email: contact@sangtao24.com
Wua
)hFi ng th
guan vo{ ;ôi
công
;ôi
=i} nh
;ôi
%inh
;ôi lA{ ;ôi hôi ;ôi lai i
CGt 1 =uyAi n
CGt 1 =uyAi n
Website: www.sosanhtinhnang.com ~~
)a}u )uyAtt CG}n+++++
K/E3 /E!1 Q)L
*/2M!*
Đait nhiA}u tha}nh tiu vA} 4hoa hoc nh la}m giGty, 4i{ thuGit in, la
%a}n, va} thuôtc "utng , catc li{nh vic nh toatn hoic, thiAn văn hoic,
y 2Fic +++++;An cainh đot cot catc công t/i}nh 4iAtn t/utc nghAi thuGit
đăic "ătc nh vain lit t/F}ng tha}nh, nh{ng cung điAin cô| 4itnh ,
nh{ng %tc tFing 1hGit "inh đôing +++ co}n lu gi{ đAtn nga}y nay+
G),́) */)0!2 50̀ -./0̀ I3̀4 .)ḾH
Lg.i 1h(t minh /a ngh… làm giHy là ho5n 6uan )h(i KuGn+ †ng 2xng v™
cGy, "!i gai, v&i /(ch, 2xng để ch0 t5o /a giHy+ )h#c /a t/˜c )h(i KuGn đœ có
ngh… làm giHy E )/ung guốc, có thể là t¢ th0 4£ th• ZZ t/˜c Công nguyAn, "˜m
hFn )h(i KuGn t˜i 1nn năm+ Cho nAn )h(i KuGn ch$ đ!c coi là ng.i có công
c&i ti0n 4‹ thuật làm giHy E )/ung guốc+ Wào th.i )/i…u )ống, ti…n giHy Riao )v
1h(t hành "˜m nhHt E )/ung guốc+ )huốc n• đ!c 1h(t minh E )/ung guốc t¢
c(ch đGy t/An 1+nnn năm+ Đ8u tiAn là t¢ 4ali nit/(t, 2iAm tiAu và than g¤+ C(c nhà
luy<n đan t/i…u Đ.ng đœ 1h(t minh /a thuốc "úng+ Cuối t/i…u Đ.ng, đ8u t/i…u
)ống l8n đ8u tiAn thuốc n• đ!c 2xng t/ong 6uGn "#+ )h.i ;ắc )ống đœ có công
%inh ‘Eng tFng đối l˜n+ )huốc n• )/ung guốc v… "au đ!c t/uy…n 6ua ¥n Đ@
/wi "ang p fậ1, 6ua )Gy ;an Lha /wi đ0n nhi…u n˜c E chGu ‡u+
ng %@ t@c 2u mJc 4h(c đ0n t¢ những vxng hi<n thu@c ?ông C• và ?œn
G),́) */)0!2 50̀ -./0̀ )-
Lghz là làm, ông %ắt tay vào vi<c th#c hi<n đw (n của m'nh+ )uy nhiAn
m9i vi<c 4hông "uôn "¦ nh ông v3n tEng+ ?@t c(ch 4iAn t/', ông thv nghi<m
h0t 1hFng 1h(1 in này đ0n thuật in 4h(c nhng đ…u thHt %5i+ Wà cuối cxng ông
4hông còn ti…n để thƒo đu•i ˜c mF của m'nh+ `hông đ8u hàng, ông 4Au g9i "#
giú1 đ: t¢ những ng.i %5n+ Kúc này ông g•1 đ!c m@t ng.i %5n tAn là §u"t
vốn là m@t th! /Bn /Ht giàu có đœ đwng 7 t/! giú1 ti…n cho ông+ )h0 nhng l8n
này l5i 4hông thành công và ng.i %5n 4hông còn đủ 4iAn nh3n đœ 4hEi tố ông
/a toà v' t@i l¢a đ&o+ )oà ‘v §u"t thắng và th0 là toàn %@ 1hGn ‘Eng cxng
những t/ang thi0t %u, m(y móc h• t/! cho cu@c thy nghi<m của ông đ…u /Fi vào
tay §u"t+)h0 nhng 4hông n&n lòng, Rutƒn%ƒ/g v3n ti01 tJc vay ti…n t¢ những
ng.i %5n thGm giao 4h(c để "ắm 2Jng cJ nh‚m th#c hi<n ti01 những cu@c thy
nghi<m m˜i+ Wà l8n này 6u& 4hông 1hJ công ông, ông cžng đœ l8n t'm /a đ!c
4‹ ‘&o in m˜i+ Kúc đ8u ông t5o chữ in %‚ng lo5i g¤ c•ng+ ?¤i chữ in là m@t %&n
4hắc nh™ v˜i 2uy nhHt m@t chữ t/An đó(+ )uy nhiAn lo5i chữ in %‚ng g¤ 4hông
t5o /a nDt chữ "ắc nDt và /iAng %i<t nAn ông chuyển đ•i 6ua 4iểu chữ in %‚ng 4im
lo5i có thể 2i chuyển đ!c+ ;‚ng 1hFng 1h(1 này, Rutƒn%ƒ/g là ng.i đi tiAn 1hong
t/ong vi<c in "(ch `inh )h(nh %‚ng ti0ng Ka tinh+ ;@ )h(nh `inh gwm hai tậ1, m¤i tậ1
2ày ~nn t/ang v˜i MI 2òng m¤i t/ang+ ĐGy đ!c ‘ƒm là %@ "(ch đ8u tiAn đ!c in %‚ng
4iểu chữ 4im lo5i có thể 2uch chuyển đ!c v˜i những nDt chữ /Ht đ¨1 và "ắc nDt+ )in v…
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com ~M
những 6uyển "(ch 2o Rutƒn%ƒ/g in đ!c E ?ain© đœ lan /@ng 4hắ1 ChGu ‡u và t/ong
"uốt th0 4£ 1N lo5i m(y in 2o Rutƒn%ƒ/g "(ng ch0 đ!c 2xng 1h• %i0n E 4hắ1 những
thành 1hố l˜n thu@c ChGu lJc này+ Wà cho đ0n %Gy gi., h8u h0t những lo5i m(y in hi<n
đ5i đ!c "v 2Jng ngày nay đ…u %ắt nguwn t¢ 1h(t minh của Rutƒn%ƒ/g+ Lh. công "(ng
ch0 /a lo5i m(y in %‚ng chữ in 4im lo5i có thể 2uch chuyển nAn ông đœ đ!c m9i ng.i
g9i là ” ông t• của ngh… in“+ Để tEng nh˜ ông, ng.i ta đœ cho đ•t t!ng của ông t5i
hai thành 1hố l˜n của Đ•c là b/ƒ"2ƒn và ?ain
ChGu+ ?@t "ố đo5n t.ng thành đ!c ‘Gy 2#ng t¢ th0 4£ th• N )CL, t/ong
đó n•i ti0ng nhHt là 1h8n t.ng thành 2o )8n )hủy =oàng, =oàng đ0 đ8u
tiAn của )/ung guốc, /a l<nh ‘Gy t¢ năm IIn )CL và Inn )CL, n‚m E
1hya %ắ G),́) */)0!2 50̀ */2(́1 J2́-.
)huốc "úng oc& E lo5i thuốc đƒ - ho•c lo5i thuốc 1hóng 4hông 4hóiq, là
những chHt có thể ch(y /Ht nhanh, gi&i 1hóng /a 4hy, gGy t(c 2Jng tFng t# nh
m@t lo5i thuốc 1hóng "v 2Jng t/ong c(c "úng %@ %inh nh c(c lo5i "úng lJc hay
"úng t/.ng+ )huốc "úng là m@t lo5i thuốc n• y0u+ `hi đốt, "óng n• của nó
th.ng 2˜i Gm, thH1 hFn "o v˜i thuốc n• m5nh, lo5i có tốc đ@ n• /Ht l˜n+ ‰1
"uHt đ!c t5o /a t¢ vJ n• t/ong nòng "úng đủ để đŠy viAn đ5n /a ‘a nhng 4hông
đủ để 1h( hủy nòng "úng+ )huốc n• đƒn là m@t h¤n h!1 của 4ali nit/at, than g¤,
lu huªnh v˜i t£ l< thƒo 4hối l!ng o„N« 4ali nit/at, 1N« than g¤, 1n« lu
huªnhq+ )£ l< t/@n đœ thay đ•i "au nhi…u th0 4£ "v 2Jng, và cžng có thể thay đ•i
l5i txy vào mJc đych "v 2Jng+ )huốc "úng đ!c 1hGn lo5i là thuốc n• y0u+ bo
đ•c tynh của nó, thuốc "úng đ!c 2xng m@t c(ch hữu hi<u nh là m@t lo5i thuốc
1hóng có t(c 2Jng t5o /a l#c đŠy t/ong nòng "úng để đŠy viAn đ5n olo5i đ5n %@
%inh c: nh™q đ0n mJc tiAu+ Lh!c điểm chynh của thuốc đƒn là mật đ@ năng
l!ng ohay 4h& năng "inh côngq của nó thH1 o"o "(nh v˜i c(c lo5i thuốc 1hóng
4hông 4hó i hi<n đ5iq và t5o thành /Ht nhi…u mu@i 4hói+ )/ong 6u( t/'nh ch(y,
4hông đ8y m@t nva l!ng thuốc đƒn đ!c chuyển thành 4hy+ `0t 6u& của vi<c
%ắn "úng là "# t5o thành l˜1 mu@i %An t/ong nòng "úng và m@t đ(m 4hói đậm
đ•c+ bo đó nòng "úng 2Ÿ %u ô‘i hóa gGy g$ và h™ng+
c ‘a hFn 1h8n W5n K7 )/.ng )hành hi<n nay của )/ung guốc ‘Gy 2˜i
th.i nhà ?inh, v
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com ~N
PHU! LU!C 9
TH%!C NGHI"! M $% PHA! M
ĐiA| m
*ôt =* đai t đFic
1 I ~ M N • „ O s 1n Rhi chut
KFt 1 đôt i cht ngo‘q M • 1n 1I 11 s O n ¬ •n
KFt 1 thi c nghiAi m
oyq
M N O 11 11 1I • ~ n ¬•n
~ , N
•n
•M •~ •• •n Mn 1O O
=
+ + + + + +
=
• , •
•n
~n NM s• „„ •• Mn In 1I
=
+ + + + + + +
= !
)a cot %a| ng tit nh

i
n
i

o‘
i

q o‘
i

q
I
n
i
o‘
i

q
I
Rhi chut
I M
N,~
’~,~ 1n,Os MI,~•
n¥n
~ • ’I,~ N,Is ~1,„M
M 1n ’1,~ 1,•s 1•,s
N 1I ’n,~ n,ns 1,nO
• 11 n,„ n,Ms N,~s
„ s 1,„ I,Os I•,n1
O O I,„ „,Is NO,~I
s 1O1,O
1n


O , 1O1 q o = −

n
i i
Đôi lAch chuG| n• *
bo‘q
¬
nO , ~
1 •n
O , 1O1
1
q o
I
=

=n
n
i i
*
bo‘q
¬ nO , ~

>hFng "ai cu| a lFt 1 đôt i ‘t ng: *
I

¬o*
bo‘q
q¬ ~,nO
)a cot %a| ng tit nh
y
i
n
i
!
oy
i

!
q oy
i

!
q
I
n
i
oy
i

!
q
I
Rhi chut
I
•,• n¬•n
~ M ’~,• 1I,s• N1,OM
M N ’I,• •,„• ~~,O
N O ’1,• I,N• In,MO
• 11 ’n,• n,~• ~,s•
„ 11 n,M n,1• 1,„•
O 1I 1,M 1,s• I~,NI
s • I,M N,„• ~I,N•
1n ~ ~,M 11,N• ~M,•O
InI,•


=

• , InI q o n
i
Email: contact@sangtao24.com
Website: www.sosanhtinhnang.com ~•
Đ@ l<ch chuŠn:
M , ~
1 •n
• , InI
1
q o
q o
=

=


=

n
! ! n
"
i
#

>hFng "ai 1hD1 đo l˜1 th#c nghi<m:
~ , ~ q o
I I
q o
= =
!
# !
" "
)ynh
sO , ~
~ , ~ nO , ~
•n
q ~ , N • , • o q o
I I
=
+
− =
+
− =
!
" "
n
! t
)ynh 4¬In’I¬I+•n’I¬11O
ch9n n N , n = α t/a %&ng "tu2ƒnt tFng •ng gi( t/u 4¬11O
)a có:
O„ , I =
α
t
`0t luận:
O„ , I sO , ~
>hFng 1h(1 m˜i hi<u 6u& hFn 1hFng 1h(1 t/uy…n thống+
Đ… tài có tynh 4h& thi+
Email: contact@sangtao24.com

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->