Tiết: 1, 2, 3 Tháng 9

CHỦ ĐỀ 1 EM THÍCH NGHEÀ GÌ (3 tieát)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua baøi naøy hoïc sinh cần phaûi: 1. Về kieán thöùc: + Bieát ñöôïc cô sôû cuûa söï phuø hôïp ngheà + Bieát ñöôïc caùch löïa choïn ngheà phuø hôïp vôùi höùng thuù, naêng löïc baûn thaân vaø nhu caàu cuûa thò tröôøng lao ñoäng. 2. Về kyõ naêng: Laäp ñöôïc “Baûn xu höôùng ngheà nghieäp” cuûa baûn thaân. 3. Về tư tưởng: Boäc loä höùng thuù ngheà nghieäp cuûa mình. II. TRỌNG TÂM CỦA CHỦ ĐỀ. Giuùp HS bieát caùc cô sôû cuûa vieäc choïn ngheà ñeå töø ñoù löïa choïn ñöôïc ngheà phuø hôïp nhaát vôùi mình, coù nhö vaäy sau naøy caùc em môùi thaønh coâng trong cuoäc ñôøi. Caùc em phaûi traû lôøi ñöôïc ba caâu hoûi sau: - Em thích ngheà gì? - Em coù theå laøm ñöôïc ngheà gì? - Nhu caàu cuûa thò tröôøng veà ngheà ñoù nhö theá naøo? III. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Giaùo vieân: - Phaùt tröôùc caùc caâu hoûi, phieáu ñieàu tra cho HS. - Höôùng daãn caùc em tìm kieám thoâng tin lieân quan ñeán chuû ñeà. - Toå chöùc lôùp theo nhoùm: Lôùp tröôûng hoaëc bí thö daãn chöông trình, moãi toå moät nhoùm ñeå thaûo luaän. 2. Hoïc sinh: - Chuaån bò traû lôøi caùc caâu hoûi vaø hoaøn thaønh phieáu ñieàu tra. - Söu taàm nhöõng maåu chuyeän, nhöõng göông thaønh coâng trong moät soá ngheà. IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. OÅn ñònh lôùp, kieåm tra só soá. 2. GV giôùi thieäu moân hoïc vaø chuû ñeà:

Trang 1

Hieän nay vôùi söï phaùt trieån cuûa kinh teá thò tröôøng vôùi söï caïnh tranh cao ñoä cuûa thò tröôøng lao ñoäng cuøng vôùi xu höôùng hoäi nhaäp quoác teá ñang raát caàn nhieàu lao ñoäng moïi trình ñoä khaùc nhau. Töø lao ñoäng trong lónh vöïc coâng ngheä cao ñeán nhöõng lao ñoäng ngaønh ngheà ñôn giaûn ôû caùc coâng noâng tröôøng, caùc khu coâng nghieäp, cheá xuaát ôû khaép vuøng mieàn cuûa ñaát nöôùc, vì theá vieäc höôùng nghieäp cho caùc em hoïc sinh phaùt trieån laø caàn vieäc trieån khai hoaït ñoâng giaùo duïc höôùng nghieäp hieän nay nhaèm: - Phaùt hieän vaø boài döôõng nhöõng phaåm chaát nhaân caùch ngheà nghieäp cho HS, giuùp caùc em hieåu mình, hieåu caùc nhu caàu cuûa ngheà, ñònh höôùng cho caùc em ñi saâu vaøo caùc lónh vöïc maø xaõ hoäi ñang coù nhu caàu - Moät caùch cuï theå: Qua hoaït ñoäng giaùo duïc höôùng nghieäp caùc em phaûi hieåu ñöôïc yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa vieäc löïa choïn ngheà nghieäp töông lai; bieát ñöôïc moät soá thoâng tin cô baûn veà ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, khu vöïc vaø ñaëc bieät laø ñòa höông; bieát ñöôïc nhöõng thoâng tin veà ngheà nghieäp, veà thò tröôøng lao ñoäng vaø heä thoáng giaùo duïc ngheà nghieäp (trong hoïc chuyeân nghieäp vaø daïy ngheà); cao ñaúng,ñaïi hoïc ôû ñòa phöông vaø ôû caû nöôùc. Caùc em bieát töï ñaùnh giaù naêng löïc baûn thaân ñieàu kieän gia ñình vaø nhu caàu xaõ hoäi ñeå choïn ngheà laäp thaân, laäp nghieäp töông lai cho baûn thaân sau khi toát nghieäp THPT; töï ñaùnh giaù ñöôïc naêng löïc baûn thaân vaø ñieàu kieän gia ñình, troïng vieäc löïa choïn ngheà nghieäp; bieát phaân tích caùc yeáu toá quyeát ñònh vieäc choïn ngheà cho baûn thaân vaø löïa choïn ngheà nghieäp cho töông lai. Do ñaëc thuø cuûa moân hoïc, neân hình thöùc toå chöùc caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp cuõng raát linh hoaït vaø khaù ñaëc bieät vì chuû yeáu döôùi daïng thaûo luaän, xem phim aûnh hoaëc tham quan, nghe noùi chuyeän. Buoåi hoâm nay chuùng ta baét ñaàu baèng chuû ñeà “Em thích ngheà gì?” 3. Tieán trình tổ chức dạy và học bài mới Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø T G GV toå chöùc lôùp theo nhoùm, Trang 2

cöû ngöôøi daãn chöông trình (NDCT) cuûa buoåi thaûo luaän, thöôøng laø cöû HS naøo coù khaû naêng dieãn thuyeát hoaëc lôùp tröôûng hoaëc bí thö. I. Löïa choïn ngheà - GV: Giôùi thieäu NDCT leân laøm vieäc NDCT ñöa ra caâu hoûi. 1. Vì sao phaûi choïn ngheà? GV gôïi yù: - Theá giôùi ngheà nghieäp laø raát roäng lôùn, coù haøng ngaøn ngheà khaùc nhau. - Haøng naêm coù nhieàu ngheà bò maát ñi vaø xuaát hieän nhieàu ngheà môùi do söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä: (coù theå laáy ví duï) - Caù nhaân moät con ngöôøi khoâng theå naøo phuø hôïp vôùi taát caû caùc ngheà khaùc nhau maø chæ coù theå phuø hôïp vôùi moät nhoùm ngheà naøo ñoù, thaäm chí chæ vôùi moät ngheà. 2. Taïi sao moãi chuùng ta ñeàu phaûi choïn cho mình moät ngheà? - Con ngöôøi chæ thaønh coâng trong cuoäc ñôøi khi bieát choïn ngheà phuø hôïp vôùi mình nhaát. - Ngheà nghieäp laø phöông tieän maø moãi con ngöôøi döïa vaøo ñoù ñeå soáng vaø thoûa maõn caùc nhu caàu cuûa ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn, nhö söï ñam meâ, loøng nhieät huyeát,

* Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu choïn ngheà laø gì?

1. Vì sao chuùng ta phaûi choïn ngheà? Gôïi yù: NDCT môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân phaùt bieåu yù kieán, ñoàng thôøi chuyeån tôø giaáy ghi leân ñeå thaày phaân tích. NDCT: Kính môøi thaày cho yù kieán. - Sau khi nghe caùc yù kieán cuûa HS, thaày giaùo toång hôïp vaø neâu caùc neùt cô baûn caùc em caàn naém ñöôïc. NDCT:

2. Taïi sao moãi chuùng ta ñeàu phaûi choïn cho mình moät ngheà? HS phaùt bieåu.

Trang 3

lyù töôûng… GV gôïi yù: 3. Choïn ngheà nhö theá naøo? Ñeå choïn ñöôïc ngheà toái öu vôùi HS caàn traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi sau. a. Em thích ngheà gì? - Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi naøy laø ñaõ boäc loä ñöôïc höùng thuù cuûa mình vôùi ngheà ñoù. Moãi ngöôøi chæ coù theå noã löïc heát mình vôùi ngheà, vôùi coâng vieäc cuûa mình khi ngheà ñoù thöïc söï höùng thuù vôùi mình. b. Em coù theå laøm ñöôïc ngheà gì? - Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi naøy laø ñaõ phaàn naøo töï nhaän thöùc ñöôïc naêng löïc cuûa mình. Khi xaùc ñònh ñöôïc naêng löïc vaø choïn ngheà ñuùng naêng löïc vaø sôû tröôøng thì ngöôøi ñoù seõ thaønh coâng trong ngheà nghieäp. 4. Nhu caàu cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà ñoù ra sao? Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi naøy töùc laø chuùng ta ñaõ bieát tìm hieåu thöïc teá töông lai cuûa ngheà. Vì trong XH naøo ñi nöõa thì vaán ñeà vieäc laøm luoân laø vaán ñeà raát quan troïng khi ra tröôøng. Trong thöïc teá ñaõ coù nhöõng ngheà maø chuùng ta ñaøo taïo ra raát nhieàu nhöng nhu caàu tuyeån duïng laïi raát ít vì vaày

NDCT giôùi thieäu caâu hoûi. 3. Choïn ngheà nhö theá naøo? NDCT seõ laàn löôït chæ ñònh caùc nhoùm tham gia vaø cöû ngöôøi ghi toùm taét noäi dung cuûa moãi ngöôøi phaùt bieåu.

GV toång hôïp caùc yù kieán, neâu nhaän xeùt vaø ñöa ra caâu traû lôøi. NDCT coù theå laáy ví duï veà söï ñam meâ ngheà nghieäp cuûa moät caù nhaân naøo ñoù töø saùch, baùo…..ñeå caû lôùp cuøng nghe. HS laéng nghe.

Trang 4

SV thöôøng phaûi boû ngheà vaø ñi laøm ngheà hoaëc phaûi hoïc theâm moät ngheà môùi. II. Söï phuø hôïp ngheà 1. Theá naøo laø söï phuø hôïp ngheà? - Phuø hôïp ngheà laø nhöõng ñaëc ñieåm taâm sinh lyù phuø hôïp vôùi yeâu caàu do ngheà ñeà ra vôùi ngöôøi lao ñoäng. 2. Caùc möùc ñoä phuø hôïp - Khoâng phuø hôïp: Laø khoâng coù caùc ñaëc ñieåm taâm sinh lyù phuø hôïp vôùi caùc ñoøi hoûi cuûa ngheà. - Phuø hôïp moät phaàn: Tuy khoâng coù nhöõng chæ ñònh cô baûn nhöng HS khoâng theå hieän xu höôùng roõ raøng, khoâng say meâ gaén boù vôùi ngheà. söï phuø hôïp ngheà söï phuø hôïp ngheà VD: - Phuø hôïp phaàn lôùn: Coù nhieàu ñaëc ñieåm taâm sinh lyù phuø hôïp vôùi ñoøi hoûi cuûa ngheà hoaëc moät nhoùm ngheà nhaát ñònh. VD: - Phuø hôïp hoaøn toaøn: Laø tröôøng hôïp boäc loä xu höôùng, naêng löïc noåi troäi “Naêng khieáu” vôùi caùc ñoøi hoûi cuûa ngheà. VD:

* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu söï phuø hôïp ngheà laø gì? NDCT ñöa ra moät soá tình huoáng: TH1: Coù baïn cho raèng cöù hoïc taäp toát ñaõ ñeán naêm lôùp 12 xem boá meï baûo thi vaøo tröôøng naøo thì thi vaøo tröôøng. Haõy cho yù kieán veà quan nieäm ñoù? - HS phaùt bieåu TH2: treân baùo thanh nieân ñaõ ñaêng tin moät coâ gaùi ngöôøi vieät ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, töø nhoû coâ ñaõ say meâ ngheà thieát keá thôøi trang. Tuy vaäy gia ñình coâ laïi cho raèng ngheà naøy khoâng coù töông lai vaø cuõng chaúng phaûi laø moät ngheà danh giaù vaø ngaên caám coâ. Vôùi söï ñam meâ cuûa mình, coâ gaùi treû ñaõ quyeát taâm leân thaønh phoá töï thueâ nhaø vöøa laøm vöøa hoïc veà thôøi trang. Theá roài coâ cuõng ñaït ñöôïc öôùc mô cuûa mình baèng vieäc giaønh ñöôïc giaûi nhaát thieát keá thôøi trang ngay treân ñaát khaùch vaø trôû neân noåi tieáng. Em ñaùnh giaù theá naøo veà vieäc laøm cuûa coâ gaùi ñoù? - HS phaùt bieåu Trang 5

NDCT: Kính môøi thaày cho yù kieán. Thaày nhaän xeùt: Nhöõng em khoâng phuø hôïp vôùi ngheà mình choïn thì GV môøi taát caû lôùp thaûo khoù coù theå trôû thaønh luaän veà chuû ñeà veà höùng moät chuyeân gia gioûi. thuù cuûa mình veà ngheà töông * Hoaït ñoäng 3: HS töï phaùt bieåu veà höùng lai. thuù ngheà nghieäp cuûa III. Em thích ngheà gì? mình. GV laéng nghe phaùt bieåu cuûa caùc em. NDCT: Ñaây laø phaàn maø caùc nhoùm phaùt bieåu GV yeâu caàu HS moâ taû ngheà chung veà nhoùm ngheà mình thích nhaát theo caáu truùc hoaëc ngheà maø mình thích. baûn moâ taû ngheà. (Löu yù, ñaây chöa phaûi laø GV höôùng daãn HS ghi noäi ngheà ñaõ choïn). dung baûn moâ taû ngheà theo HS phaùt bieåu veà höùng maãu döôùi ñaây. thuù ngheà nghieäp cuûa IV. Baûn xu höôùng ngheà mình veà nhöõng ngheà maø nghieäp mình thích, phaùt bieåu Caáu truùc baûn xu höôùng tröôùc nhoùm hoaëc tröôùc ngheà caû lôùp. 1. Döï ñònh choïn ngheà cho töông lai: NDCT: phaùt maãu baûn xu (keå teân ngheà theo thöù töï öu höôùng ngheà nghieäp cho tieân) caùc nhoùm. a. …………………………………… HS hoaøn thaønh noäi dung b. ………………………………….. baûn moâ taû ngheà sau ñoù c. ………………………………….. noäp laïi cho NDCT. 2. Keå teân 10 ngheà maø em NDCT thu laïi ñeå noäp cho quan taâm vaø theû hieän höùng GV. thuù (Cho ñieåm 1 – 10 theo * Hoaït ñoäng 4: HS thi möùc ñoä höùng thuù) keå chuyeän hoaëc xem GV: Nhaän caùc baûn moâ taû phim nhöõng göông ngheà cuûa caùc em HS ñeå veà thaønh ñaït trong ngheà. nhaø ñoïc ghi nhaän xeùt laáy tö Trang 6

lieäu cho buoåi hoïc sau. V. Thi keå chuyeän hoaëc xem phim veà nhöõng ngöôøi thaønh ñaït trong ngheà. Phöông aùn 1: Thi keå chuyeän. Phöông aùn 2: Xem phim. GV giôùi thieäu nhaân vaät trong phim vaø muïc ñích xem noäi dung caùc göông thaønh ñaït ñeå laøm gì. GV nhaän xeùt caùc yù kieán phaùt bieåu. Toång keát ñaùnh giaù

HS thi keå chuyeän NDCT: Xin môøi caû lôùp xem phim veà caùc taám göông thaønh ñaït trong ngheà. HS xem phim. NDCT: Sau khi xem phim, caùc baïn cho bieát caûm töôûng cuûa mình qua caùc taám göông treân. HS phaùt bieåu suy nghó cuûa mình sau khi xem phim hoaëc qua caùc caâu chuyeän caùc baïn khaùc keå. - HS phaùt bieåu 1. Qua chuû ñeà, em thu hoaïch ñöôïc gì? 2. Höôùng choïn ngheà cuûa em nhö theá naøo?

IV. SƠ KẾT BÀI HỌC Bài này yêu cầu học sinh nắm được vì sao phải chọn nghề? Chọn nghề như thế nào? Thế nào là phù hợp nghề? Từ đó định hướng nghề nghiệp tương lai cho mình? Yêu cầu về nhà tham khảo ý kiến của gia đình như cũng bạn bè về nghề mình bước đầu định hướng? V. BỔ SUNG

Tiết: 4,5,6 Tuần 1 Tháng 10

Ngày soạn: ngày 09 tháng 9 năm 2008

Chuû ñeà 2 NAÊNG LÖÏC NGHEÀ NGHIEÄP VAØ Trang 7

TRUYEÀN THOÁNG NGHEÀ NGHIEÄP GIA ÑÌNH (3 tieát) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. Hoïc xong bài này yêu cầu học sinh cần phải 1. Về kieán thöùc: Bieát ñöôïc naêng löïc baûn thaân qua quaù trình hoïc taäp vaø lao ñoäng. 2. Về kyõ naêng: Bieát ñöôïc ñieàu kieän vaø truyeàn thoáng gia ñình trong vieäc choïn ngheà töông lai. - Bieát tìm kieám thoâng tin lieân quan ñeán ngheà nghieäp, caùc laøng ngheà truyeàn thoáng. 3.Về tư tưởng: Coù yù thöùc tìm hieåu vaø choïn ngheà (chuù yù ñeán naêng löïc baûn thaân vaø truyeàn thoáng gia ñình) II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Giaùo vieân: - Phaùt tröôùc caùc caâu hoûi trong phieáu ñieàu tra cho HS. - Thoáng keâ vaø coù nhaän ñònh sô boä veà naêng löïc truyeàn thoáng ngheà nghieäp gia ñình cuûa HS trong lôùp. - Chuaån bò phim veà caùc laøng ngheà truyeàn thoáng. 2. Hoïc sinh: - Chuaån bò noäi dung caâu traû lôøi trong phieáu ñieàu tra. - Söu taàm nhöõng caâu chuyeän veà nhöõng ngöôøi thaønh coâng cuõng nhö thaát baïi treân con ñöôøng tìm naêng löïc vaø sôû tröôøng cuûa mình. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn ñònh lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Em cho bieát cô sôû khoa hoïc cuûa vieäc choïn ngheà (hay noùi caùch khaùc ñeå choïn ñöôïc ngheà toái öu thì moãi HS phaûi traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi naøo?) - Giôùi thieäu khaùi quaùt veà noäi dung baøi hoïc. 3. Tieán trình tổ chức dạy và học bài mới Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa T thaày troø G GV toå chöùc lôùp theo nhoùm, * Hoaït ñoäng 1: Tìm cöû ngöôøi daãn chöông trình hieåu naêng löïc ngheà (NDCT) cuûa buoåi thaûo luaän, nghieäp laø gì Trang 8

thöôøng laø cöû HS naøo coù khaû naêng dieãn thuyeát hoaëc lôùp tröôûng hoaëc bí thö. GV môøi ngöôøi daãn chöông trình leân vò trí laøm vieäc. GV quan saùt caùc nhoùm laøm vieäc vaø höôùng daãn caùc em noäi dung thaûo luaän. GV gôïi yù: 1. Naêng löïc ngheà nghieäp laø gì? Naêng löïc ngheà nghieäp laø nhöõng phaåm chaát, nhaân caùch caàn coù giuùp con ngöôøi lónh hoäi vaø hoaøn thaønh moät hoaït ñoäng nhaát ñònh vôùi keát quûa cao. 2. Phaùt hieän naêng löïc vaø boài döôõng naêng löïc baûn thaân a. Phöông phaùp phaùt hieän naêng löïc baûn thaân - Thoâng qua vieäc hoïc taäp caùc moân hoïc vaên hoùa - Thoâng qua caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa. - Caùc hoaït ñoäng ôû gia ñình vaø ñòa phöông b. Hoïc sinh neân boài döôõng naêng löïc nhö theá naøo - Caàn töï giaùc boài döôõng naêng löïc caên cöù vaøo nhu caàu hoaït ñoäng ngheà nghieäp töông lai. Baát cöù ngaønh ngheà naøo cuõng ñoøi hoûi naêng löïc nhaän thöùc vaø bieát caùc öùng

NDCT leân vò trí laøm vieäc vaø neâu caâu hoûi

1. Naêng löïc ngheà nghieäp laø gì ? HS thaûo luaän

HS phaùt bieåu HS laéng nghe - Ngöôøi daãn chöông trình ñöa ra caâu traéc nghieäm veà naêng löïc ngheà nghieäp. NDCT: Thoâng qua hoïc taäp caùc moân hoïc theå hieän nhöõng naêng löïc gì ? HS phaùt bieåu nhaän thöùc cuûa mình HS laéng nghe gôïi yù cuûa thaày NDCT ñoïc moät soá ví duï thöïc teá vaø yeâu caàu caùc nhoùm haõy phaân tích veà khía caïnh naêng löïc ôû Trang 9

duïng caùc tri thöùc ñoù vaøo thöïc tieãn vì vaäy ñaây laø naêng löïc maø hoïc sinh khoâng ngöøng boài döôõng Chuù yù phaùt hieän sôû tröôøng cuûa mình ôû tuoåi hoïc sinh phoå thoâng. Moät soá naêng löïc cuûa caùc em chöa boäc loä do ñoù hoïc sinh neân tham gia nhieàu hoaït ñoäng khaùc ngoaøi giôø hoïc, chaêm chæ tham gia caùc buoåi lao ñoäng, hoïc ngheà,… coù nhö vaäy chuùng ta môùi coù cô hoäi ñeå theå hieän nhöõng naêng löïc, sôû tröôøng cuûa mình. - Bieát caùch choïn ngheà caên cöù vaøo khuynh höôùng vaø söï phuø hôïp ngheà. GV boå sung + Naêng löïc nhaän thöùc nhö söï chuù yù khaû naêng quan saùt, trí töôûng töôïng khaû naêng tö duy. + Naêng löïc dieãn ñaït + Naêng löïc trình baøy vaán ñeà tröôùc ñaùm ñoâng - Thoâng qua caùc hoaït ñoäng khaùc: ngoaïi khoùa, lao ñoäng ngheà nghieäp hoaëc caùc hoaït ñoäng ôû ñòa phöông. + Qua caùc hoaït ñoäng naøy deã daøng phaùt hieän ñöôïc caùc naêng löïc nhö naêng löïc toå chöùc, naêng löïc giao tieáp, naêng löïc hôïp taùc, naêng löïc quyeát saùch c. Lao ñoäng ngheà nghieäp vaø

tröôøng hôïp sau: Tröôøng hôïp 1: “Darwin – thôøi hoïc sinh oâng hoïc khoâng thaät xuaát saéc. Ngöôøi cha döïñònh cho Darwin chuyeån sang hoïc thaàn hoïc. Nhöng Darwin bieát roõ nhöôïc ñieåm cuûa mình laø trí nhôù keùm, noùi naêng vuïng veà, xaõ giao keùm, do vaäy khoâng hôïp vôùi baûn chaát cuûa moät muïc sö töông lai. Tuy nhieân oâng laïi nhìn thaáy ñieåm vöôït troäi cuûa mình laø raát say meâ trong lónh vöïc sinh hoïc, naêng löïc phaùt hieän vaø naêng löïc tö duy cuûa mình, do ñoù oâng ñaõ quyeát ñònh choïn ngheà sinh hoïc laøm ngheà töông lai cuûa mình” - HS phaùt bieåu Tröôøng hôïp 2: Coù baïn quan nieäm raèng naêng löïc laø do baåm sinh ôû moãi ngöôøi khoâng caàn phaûi boài döôõng. - HS phaùt bieåu Tröôøng hôïp 3: NDCT: Ngöôøi ra coù theå noùi raèng anh khôø khaïo trong lónh vöïc naøy nhöng laïi co theå noãi troäi ôû lònh vöïc khaùc. YÙ noùi gì ? HS thaûo luaän HS laéng nghe * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu Trang 10

naêng löïc. Nhôø naêng luïc maø chuùng ta thaønh coâng trong lao ñoäng ngheà nghieäp Ngöôïc laïi qua lao ñoäng ngheà nghieäp cuõng aûnh höôûng raát lôùn ñeán naêng löïc cuûa con ngöôøi, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho naêng löïc phaùt trieån tôùi moät trình ñoä khaù cao. VD: Caùc coâng nhaân deät vaûi coù khaû naêng phaân bieät maøu saéc cao hôn ngöôøi bình thöôøng nhieàu laàn. GV laéng nghe GV gôïi yù: - Ngheà truyeàn thoáng laø ngheà ñöôïc löu truyeàn töø theá heä naøy sang caùc theá heä khaùc vôùi nhöõng kinh nghieäm vaø bí quyeát rieâng cuûa moät ngheà trong moät ñòa phöông hoaëc moät gia ñình. AÛnh höôûng cuûa ngheà truyeàn thoáng vôùi vieäc choïn ngheà. + Neáu choïn ngheà truyeàn thoáng thì seõ tieáp thu ñöôïc nhieàu kinh nghieäm töø caùc theá heä di tröôùc ñeå laïi 3. Xem phim veà moät soá laøng ngheà (laøng goám baùt traøng) GV laéng nghe vaø nhaän xeùt

aûnh höôûng cuûa truyeàn thoáng gia ñình tôùi vieäc choïn ngheà. NDCT: Baïn haõy keå teân caùc laøng ngheà truyeàn thoáng maø baïn bieát vaø ñaëc ñieåm chung cuûa caùc laøng ngheà laø gì ? HS phaùt bieåu HS laéng nghe

Toång keát ñaùnh giaù GV khaùi quaùt baøi hoïc vaø

* Hoaït ñoäng 3: Xem phim veà moät soá laøng ngheà truyeàn thoáng NDCT: Môøi caû lôùp xem phim HS xem phim NDCT: Qua ñoaïn phim vöøa rôøi caùc baïn haõy cho bieát: + Laøng goám Baùt Traøng coù töø bao giôø ? NDCT:? + Ngheà naøy ñöôïc duy trì vaø phaùt trieån nhö theá naøo? + Baïn haõy keå teân caùc saûn phaåm cuûa laøng goám baùt traøng vaø thò tröôøng hieän nay cuûa caùc saûn phaåm naøy. HS phaùt bieåu - Phaùt bieåu nhaän thöùc cuûa mình sau baøi hoïc - Neâu noäi dung chính cuûa baøi hoïc Trang 11

kieåm tra nhaän thöùc cuûa hoïc sinh

IV. BỔ SUNG

Phieáu ñieàu tra TÌM HIEÅU NAÊNG LÖÏC VAØ TRUYEÀN THOÁNG NGHEÀ NGHIEÄP GIA ÑÌNH CUÛA HOÏC SINH 1. Em haõy keå roõ ngheà cuûa boá, meï, anh,chò, oâng baø: 1. Boá:...................................................................................... 2. Meï: ...................................................................................... 3. Anh, chò: .............................................................................. 4. OÂng, baø: ........................................................................... 2. Em coù döï ñònh sau naøy seõ theo ngheà cuûa boá, meï, anh, chò hay khoâng? Vì sao? 1. Coù: ..................................................................................... 2. Khoâng: ................................................................................ 3. Em thöôøng ñöôïc ñieåm cao ôû caùc moân hoïc naøo ? 1. Moân hoïc ñaït ñieåm cao nhaát:......................................... 2. Moân hoïc ñaït ñieåm cao thöù hai:...................................... 4. Em haõy keå moät soá hoaït ñoäng ngoaøi giôø hoïc ôû nhaø tröôøng Hoaït ñoäng 1:.......................................................................... Hoaït ñoäng 2:.......................................................................... Hoaït ñoäng 3:.......................................................................... 5. Vaøo nhöõng ngaøy nghæ em thöôøng laøm gì ? Hoaït ñoäng 1:.......................................................................... Hoaït ñoäng 2:.......................................................................... Hoaït ñoäng 3:.......................................................................... IV. SƠ KẾT BÀI HỌC Trang 12

Yêu cầu học sinh cần nắm được năng lực nghề nghiệp là gì? Phát hiện và bồi dưỡng năng lực như thế nào? Nghề truyền thống là gì? Từ đó học sinh phát hiện ra năng lực nghề nghiệp của mình từ đó có tác dụng trong việc chọn nghề nghiệp. V. BỔ SUNG

Tiết:7, 8, 9 Tuần 1 Tháng 11

Ngày soạn: ngày 09 tháng 10 năm 2008 Chuû ñeà 3 NGHEÀ DAÏY HOÏC (3 tieát)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau buoåi hoïc naøy HS caàn phaûi: 1. Về kieán thöùc: Naém ñöôïc yù nghóa, vò trí, ñaëc ñieåm, yeâu caàu cuûa ngheà daïy hoïc, moâ taû ñöôïc caùch tìm hieåu thoâng tin veà ngheà. 2. Về kyõ naêng: Tìm hieåu ñöôïc thoâng tin veà ngheà daïy hoïc, lieân heä baûn thaân ñeå choïn ngheà 3.Về tư tưởng: coù yù thaùi ñoä ñuùng ñaén veà ngheà daïy hoïc. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: 1. Giaùo vieân: - Söu taàm nhöõng göông saùng, nhöõng caâu chuyeän, nhöõng caâu ca dao veà ngheà daïy hoïc. - Söu taàm nhöõng hình aûnh veà tình nghóa thaày troø, nhöõng tö lieäu veà nhöõng nhaø giaùo loãi laïc cuûa ñaát nöôùc vaø treân theá giôùi. 2. Hoïc sinh: Trang 13

- Söu taàm nhöõng caâu chuyeän veà tình nghóa thaày troø - Nhöõng aán töôïng toát ñeïp khoâng theå naøo queân veà tình caûm thaày troø ñoái vôùi quaõng ñôøi hoïc sinh cuûa mình. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Em cho bieát chuùng ta ñaõ hoïc nhöõng chuû ñeà naøo vaø muïc tieâu cuûa töøng chuû ñeà laø gì? - Giôùi thieäu khaùi quaùt noäi dung baøi môùi 3. Tiến trình tổ chức dạy và học bài mới T Hoạt động của thầy Hoạt động của trò G GV toå chöùc theo nhoùm, cöû * Hoaït ñoäng 1: Tìm ngöôøi daãn chöông trình hieåu yù nghóa vaø taàm GV theo doõi hoaït ñoäng thaûo quan troïng cuûa ngheà luaän cuûa HS vaø nghe yù kieán daïy hoïc. trình baøy cuûa caùc em - Tröôùc heát chuùng ta I. Nghóa vaø taàm quan troïng thaûo luaän veà yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa cuûa ngheà 1. Ngheà daïy hoïc coù töø ngheà daïy hoïc. ngaøn xöa ôû moãi giai ñoaïn - HS thaûo luaän theo ñöôïc thöïc hieän vôùi moãi nhoùm. hình thöùc khaùc nhau nhö: - NDCT: Xin môøi ñaïi dieän - Thôøi ñoà ñaù vieäc truyeàn thuï caùc nhoùm leân trình baøy kieán thöùc döôùi daïng cha yù kieán. truyeàn con noái. NDCT: Thöa caùc baïn, töø - Thôøi kyø coâng tröôøng thuû maãu giaùo ñeán baây giôø coâng thì döôùi daïng keøm caëp chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc töøng caù nhaân taïi nôi laøm raát nhieàu thaày coâ ôû caùc caáp hoïc khaùc nhau, vieäc. - Thôøi kyø xaõ hoäi phaùt trieån nhöng taát caû caùc thaày vieäc truyeàn thuï döôùi daïng coâ maø ñaõ daïy chuùng ta toå, nhoùm roài thaønh tröôøng ñeàu coù moät ñieåm chung laø coâng taùc trong l ónh lôùp nhö ngaøy nay. vöïc giaùo duïc, hay noùi caùch khaùc laø ngheà daïy hoïc. Vaäy baïn ñaõ hieåu gì

Trang 14

2. YÙ nghóa cuûa ngheà daïy hoïc ñoái vôùi xaõ hoäi loaøi ngöôøi : a. YÙ nghóa kinh teá: - Ñaøo taïo ra nguoàn nhaân löïc ñeå phuïc vuï lao ñoäng saûn xuaát. - Neàn kinh teá phaùt trieån nhö theá naøo laïi phuï thuoäc vaøo chaát löôïng nguoàn nhaân löïc Nguoàn nhaân löïc ñoùng vai troø quyeát ñònh tôùi söï phaùt trieån kinh teá. b. YÙ nghóa chính trò - xaõ hoäi: - Chuùng ta muoán duy trì theå cheá xaï hoäi nhö theá naøo laø do chuùng ta giaùo duïc, khi kinh teá phaùt trieån ngöôøi daân ñöôïc giaùo duïc toát thì xaõ hoäi ñoù oån ñònh. - ÔÛ Vieät Nam ngheà daïy hoïc luoân ñöôïc xaõ hoäi coi troïng theå hieän ôû truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo” GV laéng nghe phaùt bieåu cuûa HS 1. Ñoái töôïng lao ñoäng: - Laø con ngöôøi: Laø ñoái töôïng ñaëc bieät. Baèng nhöõng tình caûm vaø chuyeân moân cuûa mình, ngöôøi thaày phaûi laøm hình thaønh, bieán ñoåi vaø phaùt trieån phaåm chaát nhaân caùch cuûa ngöôøi hoïc theo muïc tieâu ñaõ choïn tröôùc.

veà ngheà daïy hoïc? (NDCT ñeå caùc nhoùm phaùt bieåu yù kieán roài môøi thaày (coâ) neâu nhaän xeùt). Thaày (coâ) neân trình baøy theo caùc noäi dung chính ôû coät beân. NDCT: - Taïi sao ngheà daïy hoïc khoâng taïo ra cuûa caûi vaät chaát laïi coù yù nghóa kinh teá? - Taïi sao noùi ngheà daïy hoïc ôû nöôùc ta laïi ñöôïc coi troïng? HS traû lôøi - Baïn caûm nhaän nhö theá nào veà coâng vieäc cuûa caùc thaày, caùc coâ? HS phát biểu - Baïn coù theå haùt moät baøi veà chuû ñeà ngöôøi thaày? HS xung phong haùt. NDCT: - Baïn haõy keå veà moät soá nhaø giaùo loãi laïc ôû vieät nam. HS phaùt bieåu NDCT: * Hoạt động 2: Tìm hiểu về đối tượng lao động, công cụ lao động, và yêu cầu của nghề dạy học - Ñoái töôïng lao ñoäng cuûa ngheà daïy hoïc laø gì? Vaø neâu ñaëc ñieåm cuûa ñoái Trang 15

2. Coâng cuï lao ñoäng: Goàm ngoân ngöõ (noùi, vieát) vaø caùc ñoà duøng daïy hoïc giaáy, buùt, möïc, phaán, baûng, caùc maùy moùc thí nghieäm. 3. Yeâu caàu cuûa ngheà daïy hoïc: - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Yeâu ngheà, yeâu thöông hoïc sinh, coù loøng nhaân aùi, vò tha coâng baèng. - Naêng löïc sö phaïm: + Naêng löïc daïy hoïc goàm: Naêng löïc ñaùnh giaù, soaïn, giaûng baøi. + Naêng löïc giaùo duïc: naém baét ñöôïc taâm lyù HS, khaû naêng thuyeát phuïc HS vaø caûm hoùa caùc em, ñònh höôùng ñeå caùc em phaán ñaáu trôû thaønh caùc nhaø khoa hoïc kinh doanh gioûi. - Naêng löïc toå chöùc: + Bieát toå chöùc quaù trình daïy hoïc khoa hoïc. + Bieát toå chöùc giaùo duïc ñeå ñaït hieäu quaû cao. + Bieát höôùng daãn HS thöïc hieän neà neáp hoïc taäp, xaây döïng phong caùch hoïc taäp môùi, bieát laøm vieäc theo nhoùm vaø töï nghieân cöùu. - Moät soá phaåm chaát khaùc: Neáu bieát ca haùt, ñaùnh ñaøn thì caøng toát. 4. Ñieàu kieän lao ñoäng:

töôïng naøy. HS phaùt bieåu. NDCT: - Coâng cuï lao ñoäng cuûa ngheà naøy laø gì? HS traû lôøi. NDCT: - Naêng löïc toå chöùc cuûa ngheà daïy hoïc ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?

NDCT: - Baïn cho bieát, ngoaøi nhöõng naêng löïc treân, thaày coâ giaùo caàn coù nhöõng naêng löïc naøo? HS traû lôøi NDCT: - Baïn phaùt bieåu veà ñieàu kieän lao ñoäng cuûa ngheà daïy hoïc. - Caùc choáng chæ ñònh y hoïc cuûa ngheà laø gì? HS traû lôøi Trang 16

- Ñieàu kieän lao ñoäng: Lao ñoäng trí oùc, phaûi noùi nhieàu. - Choáng chæ ñònh y hoïc: + Ngöôøi dò daïng, khuyeát taät. + Ngöôøi noùi ngoïng, noùi laép. + ngöôøi bò beänh hen, phoåi, lao. + Ngöôøi coù thaàn kinh khoâng oån ñònh. + Ngöôøi coù haønh ñoäng thieáu vaên hoùa. III. Vaán ñeà tuyeån sinh vaøo ngheà. 1. Caùc cô sôû ñaøo taïo goàm heä thoáng caùc tröôøng: - Trung caáp sö phaïm: Ôû caùc ñòa phöông. - Cao ñaúng sö phaïm: ÔÛ caùc ñòa phöông, ôû TW coù moät soá tröôøng. - Tröôøng ñaïi hoïc sö phaïm: 2. Ñieàu kieän tuyeån sinh: 3. Trieån voïng cuûa ngheà: IV. Giôùi thieäu baûn moâ taû ngheà: Caáu truùc baûn moâ taû ngheà: 1. YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà: - Sô löôïc lòch söû hình thaønh (neáu bieát) - YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà. 2. Caùc ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà: - Ñoái töôïng lao ñoäng. - Noäi dung lao ñoäng cuûa

* Hoạt động 3: Vấn đề tuyển sinh vào nghề, triển của nghề.

- Baïn bieát gì veà vaán ñeà tuyeån sinh vaøo ngheà daïy hoïc? HS phaùt bieåu

NDCT: Noäi dung cô baûn cuûa chuû ñeà laø gì? HS phaùt bieåu Trang 17

ngheà. - Coâng cuï lao ñoäng. - Caùc yeâu caàu cuûa ngheà. - Ñieàu kieän lao ñoäng vaø choáng chæ ñònh y hoïc cuûa ngheà. 3. Vaán ñeà tuyeån sinh vaøo ngheà: - Cô sôû ñaøo taïo. - Ñieàu kieän tuyeån sinh. - Trieån voïng cuûa ngheà. V. Toång keát ñaùnh giaù: Tìm hieåu ngheà daïy hoïc. Nhaän xeùt ñaùnh giaù tinh thaàn thaùi ñoä cuûa HS tham gia baøi giaûng.

-

VI. BỔ SUNG

Tiết:10,11,12 Tuần 1 Tháng 12

Ngày soạn: ngày 09 tháng 10 năm 2008

Chuû ñeà 4 VAÁN ÑEÀ GIÔÙI TRONG CHOÏN NGHEÀ (3 tieát) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau buoåi naøy HS cần phaûi: 1. Về kieán thöùc: Neâu ñöôïc vai troø aûnh höôûng cuûa giôùi tính vaø giôùi khi choïn ngheà. 2. Về kó naêng: Lieân heä baûn thaân ñeå choïn ngheà.

Trang 18

3.Về tư tưởng: Tích cöïc khaéc phuïc aûnh höôûng cuûa giôùi khi choïn ngheà. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Giaùo vieân: - Nghieân cöùu noäi dung cuûa chuû ñeà. - Chuaån bò moät soá phieáu hoïc taäp. 2. Hoïc sinh: - Söu taàm nhöõng baøi baùo, muïc quaûng caùo, ca dao, thô noùi veà nhöõng ngheà ñöôïc coi laø truyeàn thoáng cuûa nam giôùi, nöõ giôùi. - Cöû ngöôøi laøm toå tröôûng nhoùm tröôûng. III. NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ 1. OÅn ñònh lôùp 2. Toå chöùc höôùng theo nhoùm, cöû HS daãn chöông trình, thö kyù nhoùm tröôûng. 3. Tiến trình tổ chức dạy và học bài mới TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò GV: Toå chöùc lôùp theo nhoùm, * Hoaït ñoäng 1: Tìm cöû ngöôøi daãn chöông trình hieåu khaùi nieäm vaø GV laéng nghe yù kieán cuûa hoïc giôùi tính sinh NDCT: Baïn hieåu theá naøo veà giôùi vaø giôùi tính? GV gôïi yù: 1. Khaùi nieäm veà giôùi vaø HS thaûo luaän theo nhoùm roài cöû ñaïi dieän phaùt giôùi tính. - Giôùi tính chæ söï khaùc nhau bieåu. veà maët sinh hoïc giöõa nam vaø NDCT: Baïn cho bieát nhöõng nöõ. Giôùi tính luoân ôû ñònh, ñieåm maïnh cuûa nam giôùi moãi giôùi coù moät chöùc naêng vaø nhöõng haïn cheá cuûa sinh hoïc ñaëc thuø vaø gioáng hoï trong vieäc choïn ngheà? nhau khoâng phaân bieät maøu HS thaûo luaän da, daân toäc. HS phaùt bieåu Giôùi laø moái quan heä vaø HS laéng nghe töông quan giöõa nam vaø nöõ NDCT: Ngöôøi ta thöôøng cho trong moät bôùi caûnh cuï theå raèng nam giôùi chæ phaûi trong xaõ hoäi cuï theå. Giôùi theå lao ñoäng saûn xuaát vaø hieän vai troø, traùch nhieäm vaø tham gia caùc coâng vieäc quyeàn lôïi maø xaõ hoäi qui ñònh coäng ñoàng, coøn nöõ giôùi cho nam vaø nöõ bao goàm vieäc Trang 19

phaân coâng lao ñoäng, phaân chia caùc nguoàn lôïi ích caù nhaân. Giôùi khoâng mang tính baát bieán. Vai troø cuûa giôùi thay ñoåi theo thôøi gian. 2. Vai troø cuûa giôùi trong xaõ hoäi Caû nam vaø nöõ ñeàu thöïc hieän vai troø traùch nhieäm cuûa mình trong cuoäc soáng ñoù laø: - Tham gia coâng vieäc gia ñình - Tham gia coâng vieäc saûn xuaát - Tham gia coâng vieäc coäng ñoàng GV gôïi yù

3. Vaán ñeà giôùi trong choïn ngheà a. Aûnh höôûng cuûa giôùi trong choïn ngheà. - Hoïc sinh nam coù nhieàu söï löïa choïn veà ngheà nghieäp hôn caùc baïn nöõ, do ñoù ngheà nghieäp

thì cuõng lao ñoäng saûn xuaát, coâng vieäc coäng ñoàng, nhöng nöõ giôùi coøn phaûi tham gai coâng vieäc gia ñình. Quan nieäm ñoù ñuùng hay sai? HS phaùt bieåu NDCT: Vì sao coù phong traøo ñoøi bình ñaúng giôùi? HS phaùt bieåu NDCT: Baïn haõy cho bieát yù kieán cuûa mình qua caùc soá lieäu sau ñaây ôû Vieät Nam: a. Tyû leä lao ñoäng 1. Tyû leä lao ñoäng ôû phuï nöõ laø 50 – 60%. 2. Nhaø haønh khaùch saïn, cöûa haøng do phuï nöõ quaûn lyù chieám 80%. 3. Coâng vieäc nhaø noâng do phuï nöõ ñaûm nhieäm chieám 75%. b. thu nhaäp 1. Thu nhaäp cuûa phuï nöõ so vôùi nam giôùi chieám 72%. 2. Voán maø ngaân haøng noâng nghieäp cho phuï nöõ vay laø 10% HS nghieân cöùu soá lieäu vaø phaùt bieåu. * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu aûnh höôûng cuûa giôùi trong vieäc choïn ngheà. NDCT: taïi sao nam giôùi laïi coù phaïm vi choïn ngheà Trang 20

maø caùc baïn nam giôùi choïn ña daïng hôn. - Hoïc sinh nöõ phaûi löïa choïn nhöõng ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi nöõ giôùi, do ñoù phaïm vi ngheà nghieäp cuûa nöõ heïp hôn. b. Söï khaùc nhau cuûa giôùi trong vieäc choïn ngheà. * Nam giôùi: Do heä cô xöông lôùn hôn phuï nöõ, khoâng bò aûnh höôûng cuûa vieäc sinh con neân phuø hôïp vôùi haàu heát caùc coâng vieäc nhaát laø caùc coâng vieäc naëng nhoïc, hay di chuyeån. Haïn cheá: Khaû naêng ngoân ngöõ keùm hôn nöõ giôùi, keùm nhaïy caûm, ít kheùo leùo seõ gaëp trôû ngaïi ôû moät soá ngheà nhö tö vaán, tieáp thò * Nöõ giôùi: Khaû naêng ngoân ngöõ, söï nhaïy beùn vaø tinh teá trong öùng xöû, giao tieáp- phong caùch caùc lónh vöïc mang tính meàm deûo, oân hoøa, dòu daøng, aân caàn. Haïn cheá: Söùc khoûe. Taâm sinh lyù, bò aûnh höôûng cuûa vieäc sinh ñeû, moät soá phuï nöõ coøn naëng vôùi thieân chöùc laøm meï, laøm vôï. 4. Moät soá ngheà phuï nöõ khoâng neân laøm vaø neân laøm: - Ngheà coù moâi tröôøng lónh vöïc ñoäc haïi. - Ngheà hay phaûi di chuyeån ñòa ñieåm laøm vieäc.

roäng hôn nöõ giôùi? HS thaûo luaän roài cöû ñaïi dieän phaùt bieåu. NDCT: Neáu ngheà daïy hoïc nhö THCS, THPT maø chæ coù nöõ giôùi thì coù öu nhöôïc ñieåm gì? HS phaùt bieåu

NDCT: Theo baïn nhöõng ngheà naøo phuø hôïp vôùi nöõ giôùi, ngheà naøo nöõ giôùi khoâng neân tham gia. HS thaûo luaän vaø phaùt bieåu.

Trang 21

- Ngheà lao ñoäng naëng nhoïc. Moät soá ngheà phuø hôïp vôùi phuï nöõ: giaùo duïc, coâng nghieäp nheï, du lòch, ngaân haøng, taøi chính, tín duïng, böu ñieän, dòch vuï coâng coäng, y teá, noâng nghieäp, coâng nghieäp cheá bieán. IV. Toång keát ñaùnh giaù. 1. Em thu hoaïch ñöôïc gì qua chuû ñeà naøy? Haõy lieân heä baûn thaân trong vieäc choïn ngheà töông lai. 2. Haõy nhaän xeùt veà tinh thaàn tham gia vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa nhoùm vaø cuûa caû lôùp. Taïi sao? Veà caù nhaân: ………………………………. Veà toå (nhoùm): ………………………….. Veà lôùp: ……………………………………….. 3. Daën HS veà tìm hieåu tröôùc caùc ngheà thuoäc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp

HS laéng nghe nhaän xeùt, gôïi yù cuûa thaày, coâ giaùo.

HS phaùt bieåu HS neâu caùc yù kieán thaéc maéc neáu coù.

V. BỔ SUNG

Trang 22

Tiết:13,14,15 Tuần 1 Tháng 01

Ngày soạn: ngày 09 tháng 01 năm 2009

Chuû ñeà 5 TÌM HIEÅU MOÄT SOÁ NGHEÀ THUOÄC LÓNH VÖÏC NOÂNG, LAÂM, NGÖ NGHIEÄP (3 tieát) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Sau buoåi naøy HS cần phaûi: 1. Về kieán thöùc: Neâu ñöôïc yù nghóa, ñaëc ñieåm yeâu caàu, nôi ñaøo taïo, trieån voïng phaùt trieån vaø nhu caàu lao ñoäng cuûa caùc ngaønh saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp. Moâ taû ñöôïc caùch tìm hieåu thoâng tin ngheà. 2. Về kó naêng: Bieát lieân heä baûn thaân ñeå choïn ngheà. 3.Về tư tưởng: Tích cöïc chuû ñoäng tìm hieåu thoâng tin ngheà. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Giaùo vieân: - Söu taàm caùc thoâng tin veà ngheà thuoäc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp. - Nhöõng thoâng tin, vaên kieän veà ñònh höôùng phaùt trieån caùc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp. 2. Hoïc sinh - Tìm hieåu kyõ caùc ngheà thuoäc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp. - Söu taàm caùc baøi haùt ca ngôïi caùc ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp. III. NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ. Trang 23

1. OÅn ñònh lôùp 2. Toå chöùc höôùng theo nhoùm, cöû HS höôùng daãn chöông trình, thö kyù, nhoùm tröôûng. 3. Tiến trình tổ chức dạy và học bài mới Hoaït ñoäng cuûa thaày GV toå chöùc lôùp theo nhoùm, cöû ngöôøi daãn chöông trình. GV höôùng daãn HS thaûo luaän theo noäi dung NDCT ñöa ra, laéng nghe phaùt bieåu cuûa HS. GV gôïi yù I. YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp: - Caùc ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp ôû nöôùc ta phaùt trieån töø laâu ñôøi vì do ñieàu kieän ñòa lyù, ñieàu kieän khí haäu taïo neân, nöôùc ta coù haøng ngaø kilomet bôø bieån, dieän tích röøng lôùn, ñaát ñai maøu môõ. Ñaây laø ñieàu kieän raát toât ñeå chuùng ta phaùt trieån caùc ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp. - Tröôùc caùch maïng thaùng taùm, ñôøi soáng nhaân daân coøn thaáp do bò giai caáp phong kieán chieám höõu ruoäng ñaát, bò vua quan boùc loät, neân noâng nghieäp laïc haäu keùm phaùt trieån. - Sau caùch maïng thaùng taùm, ngöôøi daân ñöôïc laøm chuû ruoäng ñaát, noâng daân ñöôïc hoïc haønh, saûn xuaát noâng nghieäp töøng böôùc phaùt Hoaït ñoäng cuûa troø T G

* Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp. NDCT: Vì sao vieät nam chuùng ta töø xöa ñeán gaàn cuoái theá kyû 20 laø moät nöôùc noâng nghieäp keùm phaùt trieån? HS thaûo luaän theo nhoùm NDCT: xin môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân phaùt bieåu yù kieán.

HS laéng nghe NDCT: baïn bieát gì veà tình hình phaùt trieån caùc ngheà thuoäc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp hieän nay vaø trong töông lai?

Trang 24

trieån. - Töø ñaàu ñaïi hoäi ñaûng VI naêm 1986 ñaõ ñeà ra chuû tröông ñoåi môùi caùc löïc löôïng saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp phaùt trieån maïnh meõ do caûi tieán lao ñoäng saûn xuaát aùp duïng caùc thaønh töïu cuûa KHCN vaøo lao ñoäng saûn xuaát neân caùc lónh vöïc saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp ñaõ phaùt trieån vöôït baäc. Hieän nay: Vieät nam laø moät nöôùc xuaát khaåu gaïo, caø pheâ haøng ñaàu theá giôùi. 2. Toång quan veà caùc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp trong töông lai - Caùc lónh vöïc naøy coù nhieàu ngheà ñeå löïa choïn, nhieàu ngheà môùi xuaát hieän thu huùt ñoâng ñaûo nhaân löïc cuûa ñaát nöôùc. - Caùc maët haøng noâng, laâm, thuûy saûn cuûa ngöôøi vieät nam ngaøy moät tieán ra thò tröôøng theá giôùi. GV laéng nghe yù kieán phaùt bieåu cuûa HS. GV gôïi yù:

HS thaûo luaän NDCT: môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân phaùt bieåu yù kieán. HS laéng nghe nhaän xeùt cuûa thaày giaùo.

* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà ñònh höôùng phaùt trieån caùc ngheà thuoäc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp. NDCT: Ñoïc toång keát söï phaùt trieån caùc lónh vöïc thuoäc noâng, laâm, ngö nghieäp trong giai ñoaïn 2001 – 2005 cho caû lôùp nghe. NDCT: vì sao lónh vöïc saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp ôû nöôùc ta laïi coù nhöõng thaønh töïu quan troïng nhö vaäy? HS thaûo luaän theo nhoùm. NDCT: Baïn coù theå ruùt ra ñöôïc nhöõng keát luaän gì qua caùc thoâng tin ñònh höôùng phaùt trieån ngheà noùi treân nhö: Nhu caàu veà lao ñoäng, yeâu caàu veà chaát löôïng lao ñoäng. * Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu 3. Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu ñaëc ñieåm, yeâu caàu cuûa ngheà. chung cuûa caùc ngheà

Trang 25

1. Ñoái töôïng lao ñoäng chung. - Caây troàng. - Vaät nuoâi. 2. Noäi dung lao ñoäng: Duøng söùc lao ñoäng ñeå aùp duïng caùc bieän phaùp KHKT ñeå bieán ñoåi caùc ñoái töôïng ñeå phuïc vuï cho nhu caàu dinh döôõng vaø tieâu duøng cuûa con ngöôøi. 3. Coâng cuï lao ñoäng - Caùc coâng cuï ñôn giaûn: caøy, cuoác, xe boø, thuyeàn goã. - Caùc coâng cuï hieän ñaïi: Maùy caøy, maùy caáy, maùy gaët, taøu ñaùnh caù, caùc nhaø maùy cheá bieán. 4. Ñieàu kieän lao ñoäng - Laøm vieäc ngoaøi trôøi. - Bò taùc ñoäng cuûa thôøi tieát, khí haäu nhö baõo, luït …. - Bò taùc ñoäng cuûa caùc loaïi thuoác baûo veä thöïc vaät: Thuoác dieät coû, tröø saâu. 5. Nguyeân nhaân choáng chæ ñònh y hoïc: Khoâng neân theo ngheà neáu bò: - Beänh phoåi. - Suy thaän maïn tính. - Thaáp khôùp, ñau coät soáng. - Beänh ngoaøi da. - …… 6. Vaán ñeà tuyeån sinh a. Cô sôû ñaøo taïo - Caùc tröôøng coâng nhaân kyõ thuaät - Tröôøng TH

thuoäc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp. NDCT : baïn cho bieát ñoái töôïng lao ñoäng cuûa ngheà laø gì? HS Phaùt bieåu NDCT: Noäi dung lao ñoäng, coâng cuï lao ñoäng chung cuûa ngheà? HS phaùt bieåu

NDCT: ñieàu kieän lao ñoäng cuûa ngheà? HS thaûo luaän.

NDCT: baïn bieát gì veà vaán ñeà tuyeån sinh cuûa ngheà? HS phaùt bieåu.

Trang 26

- tröôøng cao ñaúng - Tröôøng ñaïi hoïc IV. Toång keát ñaùnh giaù 1. Em haõy cho bieát noäi dung cô baûn cuûa chuû ñeà. 2. Em haõy kieân heä baûn thaân coù phuø hôïp vôùi caùc ngheà thuoäc noâng, laâm, ngö nghieäp khoâng? Em haõy moâ taû chi tieát moät ngheà thuoäc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp maø em bieát (Theo caáu truùc baûn moâ taû ngheà nhö ngheà nuoâi ong, ngheà troàng röøng….) 3. Yeâu caàu caùc em veà nhaø tìm hieåu caùc ngheà thuoäc lónh vöïc y vaø döôïc V. BỔ SUNG

HS phaùt bieåu toùm taét noäi dung. HS phaùt bieåu nhaän thöùc cuûa mình qua chuû ñeà.

NDCT: baïn haõy cho bieát caùch tìm kieám thoâng tin veà ngheà Y, Döôïc.

Tiết:16, 17, 18 Tuần 1 Tháng 02

Ngày soạn: ngày 19 tháng 02 năm 2009

Chuû ñeà 6 TÌM HIEÅU MOÄT SOÁ NGHEÀ THUOÄC CAÙC NGAØNH Y VAØ DÖÔÏC (3 tieát) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau buoåi hoïc naøy HS cần phaûi : 1. Về kieán thöùc: Neâu ñöôïc vuï trí, ñaëc ñieåm vaø nhöõng yeâu caàu chính cuûa moät soá ngheà thuoäc ngaønh y vaø döôïc.

Trang 27

2. Về kyõ naêng: Bieát ñöôïc caùch tìm hieåu thoâng tin veà ngheà vaø cô sôû ñaøo taïo cuûa ngaønh y vaø döôïc 3 Về tư tưởng : Tích cöïc tham gia hoaït ñoäng tìm hieåu ngheà vaø lieân heä baûn thaân cho vieäc choïn ngheà. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Giaùo vieân: - Söu taàm nhöõng göông saùng, nhöõng caâu chuyeän, nhöõng caâu ca dao veà ngaønh y vaø döôïc trong nöôùc vaø treân theá giôùi. - Tìm hieåu caùc danh y trong ngheà y hoïc coå truyeàn nhö tueä tónh, haûi thöôïng laõn oâng… - Caùc baøi haùt , baøi thô noùi veà ngaønh y vaø döôïc. 2. Hoïc sinh - Tìm hieåu noäi dung cuûa caùc ngheà thuoäc lónh vöïc y, döôïc. - Söu taàm caùc maåu chuyeän veà nhöõng ngöôøi thaønh coâng vaø heát loøng vì ngaønh y vaø döôïc. III. NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ 1. OÅn ñònh lôùp. 2. Kieåm tra noäi dung caùc taøi lieäu maø HS ñaõ chuaån bò ôû nhaø veà ngaønh y vaø döôïc. 3. Tiến trình tổ chức dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø T G GV: Toå chöùc HS theo nhoùm, cöû ngöôøi daãn chöông trình. GV gôïi yù: I. YÙ nghóa vaø taèm quan * Hoaït ñoäng 1: Tìm troïng cuûa ngheà: hieåu yù nghóa vaø taàm 1. Sô löôïc lòch söû phaùt quan troïng cuûa ngheà trieån trong lónh vöïc y vaø Y, Döôïc. döôïc NDCT: Baïn cho bieát lòch - Ngheà y- döôïc phaùt trieån töø söû, vai troø cuûa ngheà Y, laâu ñôøi, kinh nghieän töø haøng Döôïc naêm ñaõ ñeå laïi cho chuùng ta HS thaûo luaän nhöõng phöông phaùp vaø baøi HS laéng nghe thuoác quí baùo - Ñoâng y cuûa Vieät Nam hieän

Trang 28

ñang phaùt trieån theo höôùng hieän ñaïi hoùa. - Taây y thaâm nhaäp vaøo vieät nam töø khi thöïc daân phaùp xaâm chieám nöôùc ta. - Y vaø döôïc hai lónh vöïc khoâng theå taùch rôøi. - Y hoïc laø lónh vöïc chaêm soùc söùc khoûe con ngöôøi qua caùc böôùc khaùm, ñieàu trò phuïc hoài söùc khoûe. 2. YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà. GV gôïi yù: Ngheà Y – Döôïc laø ngheà cao quyù vì ñöôïc chaêm lo söùc khoûe cho con ngöôøi vaø ñöôïc xaõ hoäi toân trong goïi laø “thaày thuoác”. - Ngheà ñöôïc moïi taàng lôùp xaõ hoäi quan taâm vaø coi troïng. Con ngöôøi khoâng coù söùc khoûe thì khoâng laøm ñöôïc vieäc gì caû. III. Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà 1. Ñaëc ñieåm: A. Ngaønh Y a. Ñoái vôùi lao ñoäng: Laø con ngöôøi vôùi caùc beänh taät cuûa hoï. b. Noäi dung lao ñoäng bao goàm caùc vieäc: - Khaùm beänh: Ngöôøi thaày thuoác thöïc hieän coâng vieäc naøy taïi phoøng khaùm cuûa cô sôû y teá hoaëc ôû nhaø baùc só. Khaùm beänh, chaån ñoaùn nhaèm xaùc ñònh cho ñöôïc caên beänh trong ngöôøi beänh nhaân.

NDCT: Coù phaûi ngheà Y vaø Döôïc laø moät lónh vöïc khoâng ? HS thaûo luaän NDCT: Môøi caùc baïn tham gia phaùt bieåu yù kieán HS laéng nghe

* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà thuoäc lónh vöïc Y vaø Döôïc NDCT: Baïn neâu ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà Y HS: Thaûo luaän vaø phaùt bieåu yù kieán NDCT: Baïn ñaõ phaûi ñi khaùm beänh ôû beänh vieän chöa? Baïn cho bieát qui trình ñeå khaùm chöõa beänh trong beänh vieän nhö theá naøo ? HS phaùt bieåu theo nhoùm NDCT: Baïn haõy keå teân caùc thieát bò, maùy moùc duøng trong vieäc khaùm chöõa beänh ? Trang 29

Ñeå keát luaän ñöôïc beänh taät chính xaùc, ngöôøi thaày thuoác phaûi quan saùt, hoûi chi tieát veà nhöõng bieåu hieän töø ngöôøi beänh hoaëc ngöôøi nhaø ngöôøi beänh. Neáu beänh phöùc taïp, caùc baùc só phaûi söû duïng caùc thieát bò thaêm khaùm nhö oáng nghe, nhieät keá ño thaân nhieät vaø caùc maùy moùc thieát bò thaêm khaùm khaùc hoaëc caùc thieát bò soi chieáu chuïp. Xeùt nghieäm. Sau khi xaùc ñònh ñöôïc beânh taät roài, baùc só môùi laäp ra phaùc ñoà ñieàu trò cho beänh nhaân quan ñôn thuoác. - Ñieàu trò beänh: Coâng vieäc naøy phaûi thöïc hieän nghieâm ngaët theo phaùc ñoà ñieàu trò ôû böôùc khaùm beänh, ñoàng thôøi baùc só cuõng phaûi luoân theo doõi tình traïng söùc khoûe cuûa beänh nhaân ñeå kòp thôøi ñieàu chænh phaùc ñoà ñieàu trò theo höôùng tieán trieån söùc khoûe cuûa ngöôøi beänh. Ôû giai ñoaïn naøy, beänh nhaân phaior tuyeät ñoái tuaân thuû caùc quyeát ñònh cuûa baùc só vaø cô sôû y teá. - Phuïc hoài söùc khoûe: Ngöôøi beänh thöôøng bò maát söùc khoûe do beänh taät va do ñieàu trò neân khi beänh ñaõ khoûi thì caàn laáy laïi söùc khoûe, do ñoù baùc só thöôøng höôùng daãn beänh nhaân khaùm, taäp luyeän aên uoáng laøm vieäc theo cheá ñoä quy ñònh ñeå beänh nhaân

HS thaûo luaän vaø xung phong phaùt bieåu.

NDCT: Taïi sao ngheà Y, Döôïc caàn phaûi ñaët vaán ñeà y ñöùc leân haøng ñaàu ? HS thaûo luaän.

Trang 30

laáy laïi söùc khoûe bình thöôøng môùi cho xuaát vieän. Do tính caáp baùch vieäc chöõa beänh neân thaày thuoác thöôøng phaûi tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi caùc loaïi beänh taät, trong ñoù caùc beänh nguy hieåm deã laây nhö: Lao, HIV… Ngöôøi vaän haønh caùc thieát bò chuaån chuïp thöôøng phaûi tieáp xuùc vôùi caùc hoùa chaát hoaëc caùc maùy moùc nguy hieåm nhö maùy chieáu tia X, maùy xaï trò… Ngoaøi ra haøng ngaøy thaày thuoác phaûi tieáp xuùc tôùi tieáng keâu, theùt, ñau ñôùn, maùu muû… Vì vaäy thaày thuoác phaûi bieát thöông yeâu beänh nhaân bieát chia seû ñoäng vieân beänh nhaân vaø coù ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi thaày nhö baùc hoà ñaõ daïy “Löông y phaûi nhö töø maãu”. - Coâng cuï lao ñoäng cuûa ngheà: Goàm caùc coâng cuï ñôn giaûn nhö oáng nghe, ñeøn soi, nhieät keá ñeán caùc maùy moùc phöùc taïp, hieän taïi nhö maùy sieâu aâm, maùy chuïp X, maùy xaï trò, maùt xeùt nghieäm… 2. Caùc yeâu caàu cuûa ngheà: + Phaûi coù chuyeân moân hoïc vaán ñeà töøng nhoùm beänh + Phaûi coù loøng nhaân aùi yeâu thöông con ngöôøi. + Khoâng sôï maùu muû, khoâng gheâ sôï caùc beänh taät cuûa ngöôøi beänh

NDCT: Baïn haõy chi bieát caùc yeâu caàu cuûa ngheà Y? HS thaûo luaän theo nhoùm roài cöû ñaïi dieän phaùt bieåu.

NDCT: Baïn cho bieát ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà Döôïc HS thaûo luaän theo nhoùm roài phaùt bieåu NDCT: Haõy cho bieát moái Trang 31

+ Tính tình vui veû meàm moûng tröôùc ngöôøi beänh - ÑK lao ñoäng vaø choáng chæ ñònh + ÑK lao ñoäng phaûi laøm vieäc taïi caùc cô sôû y cuûa nhaø nöôùc hoaëc tö nhaân. + Thöôøng phaûi ñi laøm vieäc ñoät xuaát do beänh taät cuûa beänh nhaân coù tính caáp baùch. + Tieáp xuùc vôùi caùc loaïi beänh taät, caùc loaïi thuoác, hoùa chaát. - Choáng chæ ñònh + Khoâng maéc beänh tim, hay choùng maët + Khoâng maéc caùc beänh truyeàn nhieãm + Khoâng dò öùng vôùi caùc loaïi thuoác, hoùa chaát. B. Ngaønh döôïc: a. Ñoái töôïng lao ñoäng - Söû duïng caùc phöông tieän, maùy moùc, kyõ thuaät, ñeå baøo cheát thuoác töø caùc hoùa chaát, caùc loaïi caây, con vaät. b. Noäi dung lao ñoäng. Nghieân cöùu bieán ñoåi caùc nguyeân lieäu laøm thuoác (döôïc lieäu) thaønh caùc loaïi thuoác (döôïc phaåm) goàm caùc coâng vieäc chieác xuaát, phaân tích, toång löôïng caùc hoùa chaát, saûn xuaát thaønh caùc loaïi thuoác, thuoác vieân, thuoác nöôùc, thuoác xò, thuoác xoa… - Coâng cuï lao ñoäng: Caùc maùy moùc thieát bò duøng ñeå baøo

lieân heä maät thieát giöõa ngheà Y vaø Döôïc. HS phaùt bieåu

NDCT: Baïn cho bieát caùc cô sôû ñaøo taïo cuûa ngheà Y vaø Döôïc

* Hoaït ñoäng 3: Thi keå chuyeän veà caùch danh y cuûa vieät nam vaø treân theá giôùi

Trang 32

cheá, chieát suaát, pha troän, saáy, ñoùng goùi… - Ñieàu kieän lao ñoäng: Laøm vieäc trong nhaø xöôûng veä sinh saïch seõ, phaûi tieáp xuùc vôùi caùc hoùa chaát, phaûi LV chính xaùc (khi caân ñong ño ñeám, phaûi coù tính kyõ thuaät cao, tuaân thuû noäi qui chaët cheõ, coù traùch nhieäm vaø yù thöù ñaïo ñöùc). Choáng chæ ñònh y hoïc: + Coù söùc khoûe, khoâng bò beänh taät veà tim, maïch… + Khoâng dò öùng vôùi hoùa chaát + Khoâng maéc beänh ngoaøi da, truyeàn nhieãm. IV. Vieäc ñaøo taïo ngheà 1. Caùc cô sôû ñaøo taïo + Caùc tröôøng ÑH, CÑ + Caùc tröôøng TH Y – Döôïc 2. Nôi LV caùc cô sôû y teá 3. Trieån voïng cuûa ngheà V. Thi keå chuyeän Toång keát ñaùnh giaù 1. Haõy toùm taét noäi dung chính cuûa chuû ñeà ? 2. Em haõy lieân heä baûn thaân vôùi vieäc choïn ngheà. Caùc em chuaån bò tinh thaàn vaø xem tröôùc noäi dung maãu baùo caùo keát quaû ñeå baøi hoïc sau chuùng ta ñi tham quan ôû moät cô sôû saûn xuaát. VI. BỔ SUNG

Trang 33

Tiết:19, 20, 21 Tuần 1 Tháng 03

Ngày soạn: ngày 19 tháng 03 năm 2009

Chuyeân ñeà 7 TÌM HIEÅU THÖÏC TEÁ MOÄT ÑÔN VÒ SAÛN XUAÁT COÂNG NGHIEÄP HOAËC NOÂNG NGHIEÄP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi ñi thöïc teá moät ñôn vò saûn xuaát, hoïc sinh phaûi: 1. Về kiến thức:Bieát caùc thoâng tin caàn thieát veà ñôn vò saûn xuaát vaø quaù trình lao ñoäng ngheà nghieäp cuûa cô sôû saûn xuaát (ñoái töôïng lao ñoäng, noäi dung lao ñoäng, coâng cuï lao ñoäng, saûn phaåm…) 2. Về kỉ năng:Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, ñieàu kieän, moâi tröôøng laøm vieäc cuûa ngheà. 3. Về tư tưởng:Toân troïng ngöôøi lao ñoäng vaø saûn phaåm lao ñoäng. Coù yù thöùc ñuùng ñaén vôùi lao ñoäng ngheà nghieäp. II. TRỌNG TÂM CỦA BUỔI THAM QUAN THỰC TẾ Tham quan tìm hieåu veà ñoái töôïng, noäi dung lao ñoäng, coâng cuï lao ñoäng, ñieàu kieän lao ñoäng cuûa cô sôû saûn xuaát vaø tình hình thu nhaäp cuûa ngöôøi coâng nhaân. III. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ - Giaùo vieân: + Raø soaùt treân ñòa baøn (baùn kính < 10 km) ñeå löïa choïn ñôn vò saûn xuaát phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa baøi (thöù töï löïa choïn: caùc ñôn vò saûn xuaát coâng nghieäp caùc ñôn vò saûn xuaát coâng nghieäp tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng sö phaïm beänh vieän, traïm xaù). + Giaùo vieân ñeán cô sôû saûn xuaát xin pheùp ñöôïc ñöa hoïc sinh ñeán tham quan vaø xaùc ñònh ngaøy giôø tham quan, thoáng nhaát noäi dung tham quan, trình töï tham quan (giaùo vieân chuaån bò noäi dung tham quan töø tröôùc). Môøi caùn boä, nhaân vieân taïi cô sôû saûn xuaát seõ giôùi thieäu nhöõng noäi duyng caàn thieát veà coâng vieäc ngheà nghieäp cuûa cô sôû. Boá trí ngöôøi höôùng daãn cuï theå töøn khaâu. * Ngaøy giôø tham quan: Töø 8h saùng 11h ngaøy …../……2009 Trang 34

* Noäi dung tham quan, trình töï tham quan: Nghe laõnh ñaïo cô sôû saûn xuaát thoâng baùo ñaëc ñieåm tình hình veà ñôn vò saûn xuaát (teân ñôn vò, boä maùy toå chöùc, chöùc naêng, nhieäm vuï, sô qua lòch söû xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa cô sôû, möùc thu nhaäp bình quaân cuûa ngöôøi coâng nhaân…) noäi quy, qui ñònh cuûa cô sôû. Tham quan quaù trình lao ñoäng ngheà nghieäp cuûa cô sôû saûn xuaát (ñoái töôïng lao ñoäng, noäi dung lao ñoäng, coâng cuï lao ñoäng, saûn phaåm…). Tham quan theo thöù töï daây chuyeàn saûn xuaát: töø ñaàu vaøo caùc khaâu saûn xuaátsaûn phaåm. + Chuaån bò phieáu thu hoaïch roài phaùt cho hoïc sinh tröôùc 1 đến 2 ngaøy ñeå caùc em chuaån bò + Chuaån bò quaø löu nieäm (neáu caàn), lôøi caûm ôn laõnh ñaïo cô sôû saûn xuaát. + Chuaån bò keá hoaïch toå chöùc cho hoïc sinh ñi ñeán ñòa ñieåm tham quan: thoâng baùo cuï theå ñòa ñieåm tham quan cho hoïc sinh tröôùc 1 2 ngaøy. Khai thaùc nguoàn löïc (ôû phuï huynh hoïc sinh) trong hoaït ñoäng tham quan cuûa hoïc sinh (phuï huynh coâng taùc trong cô sôû hay phuï huynh nhaø gaàn cô sôû tham quan). - Hoïc sinh: + Chuaån bò phöông tieän (xe ñaïp) ñi laïi, ñoà duøng hoïc taäp: buùt, vôû, maùy aûnh, maùy quay…. + Lôùp tröôûng chuaån bò lôøi caûm ôn laõnh ñaïo cô sôû saûn xuaát vaø caùc nhaân vieân höôùng daãn tham quan. + Ñöôïc bieát muïc ñích, yeâu caàu, nhieäm vuï buoåi tham quan. + Bieát tröôùc thôøi gian, ñòa ñieåm tham quan, caùch thöùc toå chöùc ñi, veà vaø ñòa ñieåm taäp keát. + Tìm hieåu sô qua caùc thoâng tin caàn thieát veà cô sôû ñeán tham quan. Bieát tröôùc noäi quy tham quan. + Coù tröôùc phieáu thu hoaïch buoåi tham quan do giaùo vieân caáp.

Phieáu tham quan

Trang 35

ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Noäi dung vieát keá hoaïch Teân cô sôû saûn xuaát Ñòa chæ cuûa cô sôû saûn xuaát Ngöôøi laõnh ñaïo cuûa cô sôû saûn xuaát Ñoái töôïng lao ñoäng Noäi dung lao ñoäng Coâng cuï lao ñoäng Ñieàu kieän lao ñoäng Caùc saûn phaåm lao ñoäng Naêng suaát lao ñoäng Löông vaø phuï caáp Nhöõng choáng chæ ñònh y hoïc Thaùi ñoä cuûa baûn thaân vôùi ngheà trong cô sôû saûn xuaát Hà Tiên., ngaøy…….thaùng…..naêm 2009 Ngöôøi ghi phieáu

Trang 36

IV. TIẾN TRÌNH BUỔI THAM QUAN Thô Hoaït ñoäng øi cuï theå gia n Ngöôøi phuï traùch thöïc hieän Töø: * Hoaït - Caùc toå 6h ñoäng 1: tröôûng, 30’ Toå chöùc nhoùm ñeá lôùp ñi ñeán tröôûng. n ñòa ñieåm 7h5 tham quan 0’ - Caùc toå, Lôùp nhoùm töï tröôûng. ñeán ñòa ñieåm taäp keát. Giaùo - Taäp hôïp vieân toaøn lôùp ñeå höôùng naém sô boä daãn tình hình cuûa Töø lôùp - Ñaïi 8h - Phoå bieán dieän ñeá an toan lao laõnh ñaïo n ñoäng cô sôû 8h1 saûn 5’ * Hoaït xuaát ñoäng 2: Hoïc noäi quy cuûa cô sôû saûn xuaát vaø nghe giôùi Töø thieäu sô qua 8h1 veà tình hình Ñòa ñieå m Phöông tieän, phöông phaùp tieán haønh

Töø nhaø ñeán cô sôû saûn xuaát - Trong cô sôû saûn xuaát (ngay coång cô sôû saûn xuaát). - Taïi vò trí taäp keát ban ñaàu. - Trong hoäi tröôøng cuûa ñôn vò.

Töï ñi baèng xe ñaïp, ñi theo nhoùm (moãi xoùm, xaõ moät nhoùm).

- Ñieåm danh, quan saùt, ñaøm thoaïi, kieåm tra quaân tö trang vaø caùc duïng cuï hoïc taäp. Giaûng giaûi minh hoïa

- Taêng aâm loa daøi, maùy chieáu ña phöông tieän (neáu coù). Thuyeát trình, ñaøm thoaïi giöõa hoïc sinh vôùi laõnh ñaïo cuûa cô sôû. - Caùn boä, nhaân vieân cuûa cô sôû giôùi thieäu quaù trình saûn xuaát: Ñoái töôïng lao ñoäng, coâng cuï lao ñoäng, saûn phaåm, qui trình saûn Trang 37

5’ ñeá n 10h 45’

cuûa cô sôû - Caùn boä, nhaân vieân höôùng Hoaït ñoäng daãn, giaùo 3: Tham quan vieân phuï traùch, saûn xuaát. caùn boä - Hoïc sinh lôùp xeáp haøng theo toå roài laàn löôït ñi tôùi caùc phaân xöôûng, caùc boä phaän saûn xuaát. Ñi theo trình töï saûn xuaát: Töø ñaàu vaøo – quaù trình cheá bieán – ñaàu ra saûn Giaùo phaåm vieân, cán bộ, nhaân vieân cuûa cô sôû Hoaït ñoäng 4: Keát thuùc buoåi tham quan: hoïc sinh taäp hôïp laïi ôû moät ñòa ñieåm:

xuaát. - Giaùo vieân quan saùt hoïc sinh vaø saün saøng can thieäp, nhaéc nhôû caùc hieän töôïng vi phaïm noäi qui, qui ñònh -Caùc cuûa cô sôû, hieän töôïng phaân troán traùnh. Giaùo xöôûng vieân ghi laïi caùc hieän cuûa cô töôïng (toát, keùm) ñeå sôû coù sôû nhaéc nhôû, ñaùnh giaù hoïc sinh. - Hoïc sinh phaûi ghi nhôù hoaëc cheùp laïi caùc noäi dung quan troïng. Coù theå chuïp moät soá kieåu aûnh löu nieäm hay quay moät soá ñoaïn phim ñeå laøm tö lieäu, hoïc taäp cho caùc naêm sau.

Töø 10h 45’ ñeá n 11h

-Hoäi tröôøng hay saân, hieân cuûa cô Giaùo sôû vieân, -Nhö caùn boä treân lôùp, nhaân Nhö vieân treân höôùng hoaëc daãn.

- Töï luaän, trao ñoåi, ñaøm thoaïi vôùi nhaân vieân höôùng daãn.

- Giaûng giaûi minh hoïa, thuyeát trình. + Bieåu döông caùc hoïc sinh coù yù thöùc tham quan toát…. + Pheâ bình, nhaéc nhôû nhöõng hoïc sinh vi phaïm noäi quy, qui ñònh cuûa cô sôû vaø cuûa buoåi Trang 38

Neâ n nga y tron g chie àu hay toái cuû a nga øy ñi tha m qua n

Hoaøn thaønh noát -Lôùp phieáu thu tröôûng hoaïch

- Nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm, daën doø hoïc sinh chuaån bò cho baøi sau, nhaéc nhôû vieäc ñi veà nhaø. - Caûm ôn cô sôû saûn xuaát Hoaït ñoäng 5: Ñaùnh giaù thu hoaïch cuûa hoïc sinh qua phieáu tham quan vaø tình hình, yù thöïc trong khi tham quan cuûa töøng hoïc sinh.

laïi phoøng laøm vieäc cuûa ban giaùm ñoác

tham quan… - Neáu laø buoåi tham quan cuoái cuøng cuûa naêm hoïc thì neân coù hieän vaät kyû nieäm

Giaùo vieân höôùng daãn.

Taïi nhaø rieâng hay phoøng laøm vieäc cuûa giaùo vieân

- Chaám ñieåm hoaëc xeáp loaïi theo caùc möùc: Toát, khaù, trung bình, yeáu, keùm.

V. BỔ SUNG Tiết:22,23,24 Tuần 1 Tháng 04 Ngày soạn: ngày 19 tháng 04 năm 2009

Trang 39

Chuû ñeà 8 TÌM HIEÅU MOÄT SOÁ NGHEÀ THUOÄC NGAØNH XAÂY DÖÏNG (3 tieát) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau buoåi hoïc naøy HS phaûi: 1. Về kieán thöùc: Hieåu ñöôïc vò trí xaõ hoäi vaø taàm quan troïng cuûa moät soá ngheà thuoäc ngaønh xaây döïng. - Bieát moät soá thoâng tin cô baûn veà ngheà xaây döïng 2. Về kyõ naêng: Hieåu vaø trình baøy moät soá ngheà thuoäc ngaønh xaây döïng theo baûn moâ taû ngheà. 3. Về tư tưởng Coù yù thöùc lieân heä baûn thaân trong vieäc choïn ngheà. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Giaùo vieân: - Söu taàm caùc taøi lieäu, saùch giaùo khoa ñeå coù kieán thöùc caàn thieát veà ngaønh xaây döïng - Lieân heä vôùi chính quyeàn ñòa phöông ñeå naém ñöôïc qui hoaïch xaây döïng cuûa quaän, huyeän… - Chuaån bò troø chôi veà ñeà taøi xaây döïng. 2. Hoïc sinh: - Chuaån bò noäi dung theo baûn moâ taû ngheà veà ngaønh xaây döïng - Cöû ngöôøi keå chuyeän hoaëc haùt caùc baøi haùt lieân quan ñeán lónh vöïc xaây döïng III: NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ 1. OÅn ñònh lôùp 2. Toå chöùc höôùng theo nhoùm, cöû HS daãn chöông trình, thö kyù nhoùm tröôûng. 3. Tiến trình tổ hức dạy và học bài mới Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø T G GV toå chöùc lôùp hoaït ñoäng theo nhoùm, cöû ngöôøi daãn chöông trình GV: Höôùng daãn HS thaûo luaän Trang 40

theo chuû ñeà. GV: Laéng nghe phaùt bieåu cuûa hoïc sinh. GV gôïi yù: I. YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà xaây döïng - Coù töø laâu ñôøi do vieäc truù nguï cuûa con ngöôøi trong caùc hang ñoäng trôû neân chaät heïp thieáu thoán. GV: Laéng nghe yù kieán cuûa HS vaø gôïi yù - YÙ nghóa: laø ngaønh taïo ra cô sôû haï taàng cho moïi hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi nhö: nhaø cöûa, caàu ñöôøng, coâng trình, thuõy lôïi, raïp haùt, saân vaän ñoäng… II. Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà 1. Ñoái töôïng lao ñoäng : Ña daïng vaø phong phuù tuøy theo töøng chuyeân moân. VD:… 2. Noäi dung lao ñoäng: Goàm caùc coâng ñoaïn + Giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö: Xaùc ñònh muïc ñích söû duïng cuûa coâng trình, caùc yeâu caàu veà coâng ngheä, ñaát ñai, phaûi laäp döï aùn ñaàu tö vaø luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät. Giai ñoaïn chuaån bò xaây döïng: Khaûo saùt, thieát keá, kyù keát caùc hôïp ñoàng, chuaån bò cho ngaøy khôûi coâng coâng trình + Giai ñoaïn xaây laép: goàm:

* Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà xaây döïng. NDCT: Môøi baïn neâu leân lòch söû hình thaønh cuûa ngheà xaây döïng? HS thaûo luaän vaø giô tay phaùt bieåu HS laéng nghe NDCT: Ban cho bieát yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà? HS thaûo luaän theo nhoùm sau ñoù phaùt bieåu * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà xaây döïng? NDCT: Baïn cho bieát ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà xaây döïng HS thaûo luaän theo nhoùm HS phaùt bieåu

NDCT: Baïn cho bieát caùc

Trang 41

- Ñaøo, san laép maët baèng - Xaây döïng phaàn ngaàm coâng trình - Coâng ñoaïn xaây döïng hoaøn thieän coâng trình 3. Coâng cuï lao ñoäng GV gôïi yù: Caùc coâng cuï ñôn giaûn nhö xeûng, quoác, bay thôï xaây - Coâng cuï hieän ñaïi: Maùy daàm, maùy neùn, buùa maùy, maùy troän beâ toâng, caàn caåu + Nhoùm coâng cuï lao ñoäng chính + Nhoùm coâng cuï phuï trôï + NhoùmThò Xaõ Haø Tieân coâng cuï chuyeân chôû 4. Caùc yeâu caàu cuûa ngheà GV gôïi yù: - Xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp - Xaây döïng caàu ñoùng - Xaây döïng coâng trình thuûy - Xaây döïng coâng trình bieån vaø daàu khí - Coâng nghieäp vaät lieäu vaø caáu kieän xaây döïng - Cô ñieän xaây döïng - KT moâi tröôøng - KT xaây döïng - Kieán truùc - Tin hoïc xaây döïng Veà kyõ naêng: Ñoïc ñöôïc baûn veõ xaây döïng laøm thaønh thaïo nhöõng coâng vieäc cuï theå cuûa chuyeân moân mình ñaûm nhaän

coâng cuï cuûa ngaønh xaây döïng HS thaûo luaän theo nhoùm

NDCT: Baïn cho bieát caùc yeâu caàu cuûa ngheà xaây döïng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng? HS: Thaûo luaän theo nhoùm

Trang 42

- Coù kyõ naêng phoái hôïp theo nhoùm, toå ñeå hình thaønh nhieäm vuï - Söû duïng thaønh thaïo nhöõng coâng cuï lao ñoäng cuûa ngheà - Saùng taïo trong lao ñoäng Nhöõng yeâu caàu veà taâm sinh lyù - Coù tính kieân trì( ñoïc, thieát keá linh hoaït, chính xaùc, khaùch quan) - Coù naêng khieáu myõ thuaät * Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp - Coù höôùng taâm ngheà nghieäp, coù yù thöùc lao ñoäng trong khi laøm vieäc * Veà söùc khoûe: Phaûi coù söùc khoûe toát 5. Ñieàu kieän lao ñoäng vaø caùc choáng chæ ñònh veà y hoïc cuûa ngheà + Ñieàu kieän lao ñoäng - Thöôøng laøm vieäc ngoaøi trôøi, treân cao - Thöôøng di chuyeån ñòa ñieåm laøm vieäc - MT buïi, nguy hieåm + Caùc choáng chæ ñònh - Khoâng beänh tim maïch, thaáp khôùp, beänh ñöôøng hoâ haáp, dò öùng vôùi thôøi tieát III. Ñaøo taïo vaø trieån voïng cuûa ngheà 1. Giôùi thieäu caùc cô sôû ñaøo taïo Caùc cô sôû ñaøo taïo goàm: + Caùc tröôøng trungc aáp xaây

NDCT: Baïn cho bieát ñieàu kieän lao ñoäng cuûa ngheà xaây döïng ? HS: Thaûo luaän vaø phaùt bieåu yù kieán

NDCT: Baïn cho bieát caùc cô sôû ñaøo taïo cuûa ngheà? HS phaùt bieåu

NDCT: Môøi ñaïi bieåu caùc nhoùm t1om taét noäi dung chính cuûa chuû ñeà. Qua chuû ñeà thu hoaïch ñöôïc nhöõng gì?

Trang 43

döïng + Caùc tröôøng Cao ñaúng, Ñaïi hoïc 2. Trieån voïng cuûa ngheà Vieät Nam laø ñaát nöôùc ñang thöïc hieän coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vì vaäy phaûi xaây döïng raát nhieàu cô sôû haï taàng cho nhieàu ngaønh do ñoù caàn raát nhieàu caùc caùn boä thuoäc lónh vöïc xaây döïng. V. Toång keát ñaùnh giaù GV goïi HS trình baøy 1. Noäi dung chính cuûa baøi chuû ñeà laø gì? 2. Haõy lieân heä baûn thaân trong vieäc choïn ngheà töông lai VI. BỔ SUNG Tiết:25,26,27 Tuần 1 Tháng 05 Ngày soạn: ngày 19 tháng 04 năm 2009

Chuû ñeà 9 NGHEÀ TÖÔNG LAI CUÛA TOÂI (3 tieát) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau buoåi hoïc naøy HS phaûi 1. Về kieán thöùc: giaûi thích ñöôïc cô sôû choïn ngheà caàn coù söï phuø hôïp giöõa yeâu caàu ngheà nghieäp vôùi naêng löïc baûn thaân vaø nhu caàu xaõ hoäi 2. Về kyõ naêng: Laäp ñöôïc baûn” keá hoaïch ngheà nghieäp töông lai” phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø höùng thuù cuûa baûn thaân 3. Về tư tưởng: Chuû ñoäng töï tin trong vieäc ñeà ra keá haïch thöïc hieän öôùc mô cuûa mình… Trang 44

II. CHẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Giaùo vieân: . Chuaån bò tröôùc caùc maãu phieáu ñieàu tra xu höôùng ngheà nghieäp . Moät baûn haønh ñoäng caù nhaân . Ñònh höôùng tröôùc cho HS hình thöùc vaø noäi dung buoåi thaûo luaän 2. Hoïc sinh: . Chuaån bò yù kieán cuûa mình veà xu höôùng ngheà . Ñoùng goùp troø chôi veà chuû ñeà ngheà töông lai mình thích III.NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ: 1. OÅn ñònh lôùp 2. Toå chöùc höôùng theo nhoùm, cöû HS daãn chöông trình, thö kyù tröôûng nhoùm 3. Tiến trình tổ chức dạy và học bài mới Hoaït ñoäng cuûa thaày giaùo Hoaït ñoäng cuûa hoïc TG sinh GV: chia lôùp theo nhoùm, cöû * Hoaït ñoäng 1: Toùm ngöôøi daãn chöông trình taét noäi dung cô sôû GV: Nhaän xeùt möùc ñoä chính cuûa vieäc choïn ngheà xaùc cuûa caùc yù kieán vaø toùm NDCT: Chuùng ta oân laïi taét laïi côû sôû cuûa choïn ngheà Chuùng ta ñaõ nhìn roõ laø ñeå toái öu laø gì? choïn ñöôïc ngheà toái öu thì moãi ngöôøi khi choïn ngheà phaûi traû HS: Thaûo luaän oân laïi noäi lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi: dung ñaõ hoïc. - Toâi thích ngheà gì? (Caâu hoûi naøy xaùc ñònh höùng thuù ngheà nghieäp cuûa caù nhaân vôùi ngheà naøo ñoù) - Toâi coù theå laøm ñöôïc ngheà gì?( Caâu hoûi naøy haèm xaùc ñònh naêng löïc cuûa baûn thaân ñoái vôùi ngheà. Ñaëc bieät chæ cho chuùng ta thaáy soù söï phuø hôïp giöõa yeâu caàu cuûa ngheà vôùi nhöõng ñaëc ñieåm taâm sinh Trang 45

lyù maø ngöôøi ñoù coù hay khoâng?) - Nhu caàu cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà ñoù ra sao? ( caâu hoûi nhaèm xaùc ñònh tính khaû thi khi choïn ngheà vaø thöïc söï phuø hôïp vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa ngheà thì chuùng ta cuõng khoâng theå coù lô hoäi laøm vieäc theo ngheà ñoù neáu nhö chuùng ta khoâng quan taâm tôùi nhu caàu cuûa xaõ hoäi vôùi ngheà, tôùi trieån voïng cuûa ngheà sau naøy) GV: Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì vaø thöïc hieän nhö theá naøo? GV: höôùng daãn noäi dung hoïc sinh thoûa luaän theo nhoùm GV: Laéng nghe yù kieán phaùt bieåu, nhaän xeùt GV: Keát luaän: - Moãi hoïc sinh caàn phaûi xaùc ñònh moät döï ñònh ngheà nghieäp ñeå phaán ñaáu, nhôø coù döï ñònh naøy maø noù trôû thaønh ñoäng cô ñeå thuùc ñaåy hoïc sinh hoïc taäp toát caùc moân hoïc lieân quan ñeán ngheà ñònh choïn. Do ñoù moãi hoïc sinh töï baûn thaân mình caàn noùi leân nguyeän voïng ngheà nghieäp töông lai. Trong quaù trình xaây döïng keá hoaïch ngheà nghieäp thì hoïc sinh neân tham khaûo yù kieàn cuûa thaày coâ giaùo, cha meï, nhöõng ngöôøi ñi tröôùc ñeå chuùng ta coù theå vaïch ra ñöôïc con ñöôøng ñeå ñaït ñöôïc öôùc mô ñoù

* Hoaït ñoäng 2: laäp keá hoaïch ngheà töông lai NDCT: Chuùng ta thaûo luaän theo noäi dung: - Laäp keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì? HS trao ñoåi ñöa ra yù kieán trong nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu NDCT: thöïc hieä keá hoaïch ngheà nghieäp laø gì? HS: Thaûo luaän theo nhoùm NDCT: Xin môøi caùc toå phaùt bieåu yù kieán HS laéng nghe NDCT: Phaùt baûn keá hoaïch ngheà nghieäp töông lai HS: Hoaøn thieän baûn keá hoaïch ngheà nghieäp NDCT: Ñeà nghò ñaïi dieän moät soá baïn ôû caùc nhoùm ñoïc baûn keá hoaïch Hoaït ñoäng 2: Sinh hoaït chung Trang 46

Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy hoïc sinh caàn: - Tham gia moät soá hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp, tham gia caùc buoåi hoaït ñoäng höôùng nghieäp, caùc buoåi hoïc ngheà, caùc buoåi lao ñoäng saûn xuaát - Coù keá hoaïch cuï theå ñeå phaán ñaáu trong hoïc taäp, trong tu döôõng ñaïo ñöùc, trong reøn luyeän söùc khoûe. - Chuù y söu taàm nhöõng taøi lieäu lieân quan ñeán ngheà ñònh choïn. GV: Laéng nghe caùc keá hoaïch ngheà nghieäp vaø nhaän xeùt GV: Theo doõi caùc baøi phaùt bieåu vaø nhaän xeùt keát quaû ñaït ñöôïc sau buoåi thaûo luaän Toång keát ñaùnh giaù: -Em haõy cho bieát muïc tieâu cuûa baøi hoïc laø gì? - Thaày giaùo(coâ giaùo) toång keát laïi buoåi thaûo luaän vaø löu yù caùc em haõy ñaët ra muïc tieâu ngheà nghieäp cuûa mình thì caàn phaûi ra söùc phaán ñaáu trong hoïc taäp vaø trong reøn luyeän thì môùi ñaït ñöôïc nguyeän voïng vaø chuùc caùc em thaønh coâng ! IV. BỔ SUNG

NDCT: Xin môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân bieåu dieãn caùc troø chôi(neáu coù) hoaëc tham gia vaên ngheä haùt caùc baøi haùt lieân quan ñeán ngheà) Hoaït ñoäng 3: Keát thuùc thaûo luaän NDCT: Môøi caùc ñaïi dieän noùi leân caûm nghó cuûa mình vaø nhöõng thu hoaïch qua buoåi thaûo luaän Hoaït ñoäng 3: Keát thuùc thaûo luaän NDCT: Môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân phaùt bieåu caûm töôûng cuûa mình vaø nhöõng thu hoaïch ñöôïc qua buoåi thaûo luaän HS caùc nhoùm trình baøy yù kieán Caû lôùp laéng nghe thaày coâ toång keát

Trang 47