TRƯỜNG THCS LONG ĐỨC

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012-2013
Họ và tên:
……………………………
Ngày sinh:
…………………………
Năm vào ngành:
………………….
Trình độ đào tạo:
………………….
Nhiệm vụ được phân công: ………………….
-Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Trường THCS
Long Đức;
-Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của tổ KHTN;
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của mình như
sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
2. Thuận lợi
3. Khó khăn
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
- Mục tiêu 1:
- Mục tiêu 2:
- Mục tiêu 3:
- Mục tiêu 4:
- Mục tiêu 5:
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ 1:
*Các chỉ tiêu
*Biện pháp thực hiện:
2. Nhiệm vụ 2:
*Các chỉ tiêu
*Biện pháp thực hiện:
3. Nhiệm vụ 3:
*Các chỉ tiêu
*Biện pháp thực hiện:
4. Nhiệm vụ 4:
*Các chỉ tiêu
1

*Biện pháp thực hiện:
5. Nhiệm vụ 5:
*Các chỉ tiêu
*Biện pháp thực hiện:
6. Nhiệm vụ 6: ..............
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Thời gian

Nội dung công việc

Yêu cầu, biện pháp thực hiện

Người
thực hiện

Tháng 8/2012
Tháng 9/2012
Tháng 10/2012
Tháng 11/2012
Tháng 12/2012
Tháng 01/2013
Tháng 02/2013
Tháng 3/2013
Tháng 4/2013
Tháng 5/2013
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT
1 . Đối với nhà trường :
………………………………………………………………………………………………
2. Đối với tổ chuyên môn:
………………………………………………………………………………………………
DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(Tổ trưởng ký)

(Ký và ghi rõ họ tên)

2