P. 1
Kế hoạch cá nhân của giáo viên

Kế hoạch cá nhân của giáo viên

|Views: 631|Likes:
Được xuất bản bởithanhliem24
Kế hoạch cá nhân của giáo viên
Kế hoạch cá nhân của giáo viên

More info:

Published by: thanhliem24 on Oct 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG THCS LONG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độ !"# $ T% &' $ H()* #*+
K, HO-CH
HO-T ĐỘNG N.M HỌC /01/2/013
Họ và tên: ……………………………
Ngày sinh: …………………………
Năm vào ngành: ………………….
Trình độ đào tạo: ………………….
Nhiệm vụ được h!n c"ng: ………………….
-Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Trường TC!
"ong #ức$
-Căn cứ vào %& ho'ch ho'( )*ng năm học 2012-2013 của (+ ,T-$
./n (h0n (1i 203 45ng %& ho'ch ho'( )*ng năm học 2012-2013 của m6nh như
7a89
I4 Đ5C ĐI6M T7NH H7NH
14 89: ;)* )<= *>
/4 T*?") !@:
34 K*A B*<)
II4 CCC MDC TIÊE N.M HỌC
2 MF G:H? 1I
2 MF G:H? /I
2 MF G:H? 3I
2 MF G:H? JI
2 MF G:H? KI
III4 CCC NHIỆM VDL CHM TIÊE VN 8IỆN OHCO THỰC HIỆN
14 N*:P= QF 1I
*Các chỉ tiêu
*Biện pháp thực hiện:
/4 N*:P= QF /I
*Các chỉ tiêu
*Biện pháp thực hiện:
34 N*:P= QF 3I
*Các chỉ tiêu
*Biện pháp thực hiện:
J4 N*:P= QF JI
*Các chỉ tiêu
#
*Biện pháp thực hiện:
K4 N*:P= QF KI
*Các chỉ tiêu
*Biện pháp thực hiện:
R4 N*:P= QF RI 44444444444444
IV4 LSCH TR7NH THỰC HIỆN K, HO-CH CC NHTN
T*U: V:W) Nộ: &?)V X)V Q:P YH? Z?L [:P) #*\# G*% *:P)
NV]U:
G*% *:P)
Th:ng ;<2012
Th:ng =<2012
Th:ng 10<2012
Th:ng 11<2012
Th:ng 12<2012
Th:ng 01<2013
Th:ng 02<2013
Th:ng 3<2013
Th:ng ><2013
Th:ng ?<2013
V4 NH^NG Đ_ XE`T
# . $%i v&i nhà trư'ng :
………………………………………………………………………………………………
(. $%i v&i t) ch*yên m"n:
………………………………………………………………………………………………
aEYỆT CỦA TỔ TRƯbNG
@T+ (rưAng %BC
NGƯỜI XTY aỰNG K, HO-CH
@,B và ghi rD họ (EnC
(

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->