Chƣơng III: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

§ 10. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Tiết 1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

GV: Phạm Thị Quỳnh Châu Lớp: 12A12

Nội dung tiết 1

Mô hình dữ liệu quan hệ
10/12/2012

1. Khái niệm mô hình dữ liệu 2. Đặc trưng của mô hình dữ liệu 3. Ghi nhớ

NHÓM 5

3

§ 10. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Việc xây dựng và khai thác một hệ CSDL được tiến hành qua một số bước đó là? Bước 1: Khảo sát Tìm hiểu yêu cầu công tác quản lý, xác định dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ giữa chúng, phân tích chức năng của hệ thống khai thác thông tin, xác định chức năng của phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng. Bước 2: Thiết kế Thiết kế CSDL, lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai, Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng Bước 3: Kiểm thử

Nhập dữ liệu và chạy thử chương trình Khi xây dựng một CSDL thường có nhiều người tham gia với mức hiểu biết khác nhau về cơ sở dữ liệu.

§ 10. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về “CSDL quan hệ, để hiểu rõ hơn về CSDL quan hệ chúng ta cùng nhau thảo luận các câu hỏi sau: 1. Người xây dụng CSDL thường trao đổi với nhau về những yếu tố nào? 2. Mô hình dữ liệu là gì? 3. Mô hình dữ liệu được phân chia như thế nào?

Thảo luận
Thảo luận theo bàn trong thời gian

5p

10/12/2012

NHÓM 5

6

1. Mô hình dữ liệu quan hệ
Những yếu tố của một hệ CSDL?

-Cấu trúc dữ liệu;

-Các thao tác, phép toán trên dữ liệu;
-Các ràng buộc dữ liệu Các khái niệm liệu để mô phân chia trên thế nào? Mô hình dữ dùng được tả các yếu tố nhưtạo thành mô
hình dữ liệu

TheoMô hình dữtả chi tiết về CSDL, mức mô liệu có thể phân chia các mô hình thành 2 loại. • Mô hình logic • Mô hình vật lí

1. Mô hình dữ liệu quan hệ
Đặc trƣng của mô hình dữ liệu quan hệ
Về mặt cấu trúc

Mỗi hàng (bộ - bản ghi) thể hiện thông tin về một đối tượng

-Chủ thể -Thuộc tính -Cá thể

Dư liệu được tổ chức dưới dạng quan hệ (bảng) Mỗi cột (thuộc tính hoặc trường) thể hiện thông tin về một thuộc tính

Đặc trƣng của mô hình dữ liệu quan hệ
Về mặt thao tác trên dữ liệu: Em hãy trình bày 1 số thao tác trên CSDL đã thực hiện trong chương II?

-Cập nhật dữ liệu: thêm, sửa, xoá bản ghi trong 1 bảng;
-Sắp xếp, lọc dữ liệu, tìm kiếm, in ấn. Các phép toán trên dữ liệu thường được thực hiện trên đối tượng nào? -Mẫu hỏi -Báo cáo

Đặc trƣng của mô hình dữ liệu quan hệ
Về mặt thao tác trên dữ liệu

1. Cập nhật Thêm, xóa, sửa bản ghi,…

2. Thống kê, truy xuất dl:
Tìm kiếm, lọc, thống kê, báo cáo,…

Đặc trƣng của mô hình dữ liệu quan hệ
Về mặt các ràng buộc dữ liệu: Em có nhận xét gì về bảng dữ liệu sau đây?

Có 2 bộ giống nhau hoàn toàn nên việc nhập này không được chấp nhận, máy thông báo lỗi:

Em hãy trình bày cách khắc phục?

Đặc trƣng của mô hình dữ liệu quan hệ
Về mặt các ràng buộc dữ liệu: Em có nhận xét gì CSDL sau đây?

Dƣ thừa dữ liệu

Củng cố
1. Mô hình dữ liệu là gì? Là các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố: -Cấu trúc dữ liệu -Các thao tác, phép toán trên dữ liệu -Các ràng buộc dữ liệu 2. Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu cần quan tâm những yếu tố nào? Dựa vào các yếu tố tạo nên mô hình dữ liệu

3. Đặc trƣng của mô hình dữ liệu quan hệ
Về mặt thao tác trên dữ liệu: Về mặt cấu trúc

Về mặt ràng buộc dữ liệu

Ghi nhớ
 Trong mô hình dl quan hệ  Về mặt cấu trúc: DL được thể hiện dưới dạng quan hệ (bảng), bao gồm: • Mỗi cột (thuộc tính, trường) thể hiện thông tin về 1 thuộc tính. • Ví dụ: Bảng gồm 10 trường: STT, HOTEN,GIOITINH, NGAY_SINH, TOAN, VAN, LY, HOA, ANH, SINH • Mỗi hàng (bộ hay bản ghi) thể hiện thông tin về 1 đối tượng. Ví dụ thông tin về 1 thí sinh Trần Thị Tình (2, Trần thị Tình, nữ, 20/11/1993, 9, 8, 7, 6, 5, 4) tương ứng với 10 trường trong bảng.  Về mặt thao tác dữ liệu: Có thể xử lí dữ liệu trong bảng như: • Cập nhật: Thêm, xóa, sửa bản ghi,… • Thống kê, truy xuất dl: Tìm kiếm, lọc, thống kê, báo cáo,…  Về mặt ràng buộc dữ liệu: dl trong bảng phải thõa mản 1 số ràng buộc. Ví dụ: trong bảng không có 2 bộ nào giống nhau hoàn toàn.

Chƣơng III: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

§ 10. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Tiết 2

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

GV: Phạm Thị Quỳnh Châu Lớp: 12A12

Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Nêu các đặc điểm của mô hình dữ liệu quan hệ? Đáp án:
Mô hình dữ liệu quan hệ là mô hình dữ liệu có đặc điểm sau: Về mặt cấu trúc: Dữ liệu được thể hiện dưới dạng bảng (Mỗi bảng gồm cột và hàng ...) Về mặt thao tác trên dữ liệu: có thao tác cập nhật dữ liệu (thêm, xoá, sửa dl trong bảng), các thao tác khai thác dữ liệu khác. Về mặt các ràng buộc: Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một số ràng buộc nào đó, xác lập mối liên kết giữa các bảng ….

Nếu một CSDL được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ thì CSDL đó được gọi là CSDL gì?

NỘI DUNG TIẾT 2

1. Khái niệm

Cơ sở dữ liệu quan hệ

2. Đặc trưng chính 3. Ví dụ

10/12/2012

NHÓM 5

17

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
1. Khái niệm:

Cơ sở dữ liệu

Phân cấp
Hƣớng ĐT

Quan hệ ……

Có nhiều mô hình khác nhau nhƣng CSDL đƣợc xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là CSDL quan hệ.

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
1. Khái niệm:

Cơ sở dữ liệu

Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ.

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2. Các đặc trưng chính của 1 quan hệ trong CSDL quan hệ a. Quan hệ: hay còn gọi là bảng mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác

20

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2. Các đặc trưng chính của 1 quan hệ trong CSDL quan hệ
b. Thuoäc tính: laø caùc Coät cuûa Baûng, Moãi thuoäc coù moät teân phân biệt; thöù töï giöõa caùc coät khoâng quan troïng.

21

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2. Các đặc trưng chính của 1 quan hệ trong CSDL quan hệ
c. Boä: laø haøng, baûn ghi cuûa Baûng, laø toång hôïp caùc thuoäc tính cuûa moät ñoái töôïng;
Yeâu caàu cuûa caùc boä laø phaûi phaân bieät nhau thöù töï caùc boä khoâng quan troïng.

22

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Caùc thuaät ngöõ vaø tính chaát: Bảng ~ Quan hệ Cột ~ Thuộc tính

Hàng ~ Bộ (bản ghi)

Miền: kiểu dữ liệu của thuộc tính

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2. Các đặc trưng chính của 1 quan hệ trong CSDL quan hệ
d. Quan heä khoâng ñöôïc coù thuoäc tính ña trò hay phöùc hôïp.

So_the TV-02 TV-04

Ma_Sach TO-012 TN-103 TN-104

Ng_muon 5/9/2008 12/9/2008 15/9/2008

Ng_tra 12/10/2008 22/9/2008 20/9/2008

TV-01

TN-16

18/9/2008

22/9/2008

Mỗi nhất

Taïi sao noùi Baûng treân coù thuộc tính thuộc tính chỉ có một miền đa trị ?

giá trị duy
24

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
2. Các đặc trưng chính của 1 quan hệ trong CSDL quan hệ
d. Quan heä khoâng ñöôïc coù thuoäc tính ña trò hay phöùc hôïp.

So_the TV-04 TV-01

Ma_Sach TN-103 TN-104 TN-16

Ngaøy

Ng_muon 12/9/2008 15/9/2008 18/9/2008

Ngay_tra 22/9/2008 20/9/2008 22/9/2008

Thuộc tính phức hợp là gì?
Taïi sao Baûng treân coù tính phöùc hôïp?
25

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Ví dụ về tính đa trị và phức hợp

Đa trị

* Nhận xét: Bảng trên tại cột Mã số sách xuất hiện 2 giá trị là TO-012 và TN-103 ta nói cột có tính đa trị. Vậy bảng trên không là một quan hệ.

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Phức hợp

•Nhận xét: Bảng trên có cột Ngày mượn - trả là cột được tạo ra bởi sự hợp thành bởi 2 cột là Ngày mượn và Ngày trả, ta nói cột có tính phức hợp. Vậy bảng trên không là một quan hệ.

Ghi nhớ
Các đặc trƣng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ:
Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác; - Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự thuộc tính là không quan trọng; - Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng; - Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp. - Quan hệ trên có tên là: NGƯỜI MƯỢN - Có 4 thuộc tính với các tên là: Số thẻ, Họ tên, Ngày Sinh và Lớp - Có 6 bộ.

Ghi nhớ
Thuộc tính đa trị Thuộc tính phức hợp

Thuộc tính mà gộp 1 số thuộc tính đơn lại Hợp thành của một số thành phần thông tin.

thuộc tính có thể nhận nhiều hơn 1 giá trị.

Ghi nhớ
Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ:
Có rất nhiều hệ QTCSDL quan hệ như: Microsoft Access, Foxpro, Oracle… Như vậy ở chương 2 ta đã được làm việc với một Hệ QTCSDL quan hệ là Microsoft Access. Các CSDL lớp đã được học ở chương 2 như: QuanLi_HS, Kinh_Doanh, Hoc_Tap ta thấy đều là những CSDL quan hệ.

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Ví dụ
Để quản lí việc mượn sách ở thư viện của một trường, thông thường thư viện cần quản lí các thông tin sau:

Thông thường để quản lý việc mượn sách ở Thông tin về Thông thư viện của trường tin về người mượn sách Các loại sách học, thư viện cần những thông tin nào???
Tình hình mượn sách
PhamThiQuynhChau_Tin5VT

31

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Ví dụ
Người mượn sách: có những thông tin nào? Tình hình mượn sách: gồm những thông tin nào? Số thẻ, họ tên, ngày sinh, lớp.

Số thẻ, Mã số sách, ngày mượn, ngày trả.

Sách gồm những thông tin nào?

Mã số sách, tên sách, thể loại, tác giả.
32

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Ví dụ
Thông tin về người mượn sách
Số thẻ TV-02 TV-04 TV-03 TV-01 Họ tên Tiểu Mi Trần Cường Lê Na Nguyễn Ánh

Số thẻ, họ tên, ngày sinh, lớp.
Ngày sinh 5/9/1990 12/9/1992 24/9/1990 5/10/1991 Lớp 12A1 12A2 12B1 11B1 Thẻ thư viện gồm có các thông tin

Bảng Người Mượn
33

2.Bài 10 SỞ DỮ LIỆU QUANhệ CƠ : Cơ sở dữ liệu quan HỆ
Ví dụ
Tình hình mượn sách

Số thẻ, mã số sách, ngày mượn, ngày trả.
Bảng Mượn Sách
5/9/2007 Số thẻ Ms sách Ngày mượn Ngày trả 30/9/2007 TV-02 TO-012

Mỗi thể mượn sách của hs được thư viện cấp cho một số riêng.

TV-04
TV-03 TV-01 …

TN-103
TN-102 TO-013 …

12/9/2007
24/9/2007 5/10/2007 …

15/9/2007
5/10/2007 …

Thông tin về tình hình mượn sách do thư viện quản lí 34

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Ví dụ
Thông tin về Các loại sách Thông tin về các loại sách có trong thư viện:

Ms sách, tên sách, thể loại, tác giả.
Mã số sách TN-102 Tên sách Truyện Kiều Những điều ky diệu về máy tính Dế mèn phiêu lưu kí Sáng tạo Toán học … Thể loại Thơ Khoa học Văn học KHTN … Tác giả N.Du Thế Hùng Tô Hoài Polya …
35

Thông tin về sách

TN-103 TI-01 TO-102 …

Bảng Sách

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Ví dụ
Bảng NGƯỜI MƯỢN Bảng SÁCH

3 bảng này có mối quan hệ ràng buộc với Bảng MƯỢN SÁCH nhau như thế nào?

•Nhận xét:

Hãy quan sát 3 bảng này và đưa ra nhận xét?

Các bảng trên chính là các quan hệ.

+ Quan hệ NGƯỜI MƯỢN có 4 thuộc tính.
+ Quan hệ SÁCH có 4 thuộc tính. + Quan hệ MƯỢN SÁCH có 4 thuộc tính

Ví dụ
Bảng NGƯỜI MƯỢN Bảng SÁCH

Bảng MƯỢN SÁCH

•Dựa vào kiến thức chương 2 ta dễ dàng thấy liên kết giữa các bảng (quan hệ) này + Bảng NGƯỜI MƯỢN liên kết với bảng MƯỢN SÁCH bởi trường Số thẻ + Bảng SÁCH liên kết với bảng MƯỢN SÁCH bởi trường Mã số sách Vậy sự liên kết giữa các bảng như vậy thể hiện sự liên kết giữa Người mượn sách (học sinh) và sách trong thư viện.

Nhờ liên kết này mà ta biết được một học sinh nào đó đang mượn những cuốn sách nào, Cuốn sách nào đó (tên) có những ai mượn …

DẶN DÒ
• Chúng ta đã tìm hiểu CSDL quan hệ về: Khái niệm Các thuật ngữ trong CSDL quan hệ Các đặc trưng của một quan hệ trong CSDL quan hệ. Giới thiệu tên một số Hệ QTCSDL quan hệ. Thấy được các quan hệ, sự thể hiện của liên kết giữa các quan hệ qua ví dụ.

CỦNG CỐ
CÂU 1: Hãy cho biết bảng sau có phải là một quan hệ không? Tại sao?

 Đáp án: Không, vì bảng trên có cột Điểm các môn là cột phức hợp mà quan hệ thì không có thuộc tính phức hợp Có thể sửa bảng trên như thế nào để nó có thể là một quan hệ? Đáp án: Mỗi cột thành phần của cột phức hợp sẽ trở thành một cột của bảng

CỦNG CỐ
CÂU 2: Hãy cho biết bảng sau có phải là một quan hệ không? tại sao?

Đáp án: Không, vì bảng trên xuất hiện ở cột mã môn có dòng có 2 giá trị là Toan và Van ==> đa trị.

Có thể sửa bảng trên như thế nào để nó có thể là một quan hệ?
Đáp án: Tách các giá trị ở cột có tính đa trị ra làm các giá trị ở các hàng khác nhau, những cột có 1 giá trị thì tất cả các hàng mới sẽ nhận các giá trị đang có tại cột đó (ô đó)

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
CÂU 3: Hãy cho biết bảng sau có phải là một quan hệ không?

Đáp án: Không, vì bảng trên xuất hiện 2 hàng giống hệ nhau mà trong quan hệ thì các bộ (hàng) phải là phân biệt (Khác nhau)

CÂU 4

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Bảng SÁCH

Bảng NGƯỜI MƯỢN

Bảng MƯỢN SÁCH

•Chỉ xét dữ liệu được hiển thị trên, hãy cho biết: cuốn sách Dế mèn phiêu lưu kí hiện có những ai mượn? •Đáp án: Hiện không có ai mượn.

•Chỉ xét dữ liệu được hiển thị trên, hãy cho biết: Nguyễn Bình Minh đang mượn cuốn sách nào?
•Đáp án: Tin học 12

Chƣơng III: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

§ 10. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Tiết 3

KHÓA VÀ LIÊN KẾT GiỮA CÁC BẢNG

GV: Phạm Thị Quỳnh Châu Lớp: 12A12

Các em hãy liên hệ Khóa của 1 bảng là tếtập hợp thế 1 cho biết thực các thuộc tính nào là khóa của một của bảng và thỏa mãn 2 tính chất: bảng? 1. Không tồn tại 2 bộ trong bảng có giá trị bằng nhau trên khóa. 2. Không có tập con nào của tập thuộc tính thỏa mãn điều kiện 1

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Khoá
Dựa vào các thuộc tính nào để có thể phân biệt các lần mƣợn sách ?

Bảng mượn sách
Số thẻ TV-02 TV-04 TV-02 TV-02 … Mã số sách TO-012 TN-103 TN-102 TO-012 … Ngày mƣợn 5/9/2007 12/9/2007 24/9/2007 5/10/2007 … … Ngày trả 30/9/2007 15/9/2007 5/10/2007

?

Dựa vào các thuộc tính Số thẻ, Mã số sách, Ngày mƣợn để phân biệt các lần mƣợn sách.

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Khoá
Dựa vào thuộc tính nào để có thể phân biết ngƣời mƣợn sách ?

Bảng Người mượn
Số thẻ Họ Tên Ngày sinh Lớp

TV-01 TV-02
TV-03 TV-04 …

Phạm Châu Nguyễn Ý
Lê Thanh Nhàn Hoàng Quốc Cƣờng …

10/10/1990 23/02/1991
21/12/1990 30/01/1992 …

12A 11B
12B 10C …

Dựa vào thuộc tính Số thẻ để phân biệt ngƣời mƣợn sách. Trong bảng chứa tập thuộc tính vừa đủ để phân biệt các bộ

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Khoá

Bảng ngƣời mƣợn
Số thẻ TV01 TV02 TV03 TV04 … Họ Tên Phạm Châu Nguyễn Ý Lê Thanh Nhàn Hoàng Quốc Cƣờng … Ngày sinh 10/10/199 0 23/02/199 1 21/12/199 0 30/01/199 2 … Lớp 12A 11B 12B Số thẻ TV-02 TV-04 TV-02

Bảng mƣợn sách
Mã số sách TO-012 TN-103 TN-102 Ngày mƣợn 5/9/2007 12/9/2007 24/9/2007 Ngày trả 30/9/2007 15/9/2007 5/10/2007

TV-02
10C …

TO-012

5/10/2007
… …

Khoá là thuộc tính Số thẻ

Khoá gồm các thuộc tính Số thẻ, Mã số sách, Ngày mượn

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Khoá chính
Bảng ngƣời mƣợn
Số thẻ TV-01 TV-02 Họ Tên Phạm Châu Nguyễn Ý Ngày sinh 10/10/1990 23/02/1991

- Dữ liệu không đƣợc để trống - Giá trị tại trƣờng khóa chính không giống nhau về vai Hãy nhận xét trò và dữ liệu của Lớp thuộc tính Số thẻ ?
12A 11B

TV-03 TV-04

Lê Thanh Nhàn Hoàng Quốc Cƣờng

21/12/1990 30/01/1992

12B 10C

Thuộc tính Số thẻ đƣợc chọn làm khoá chính.

Thuộc tính Số thẻ là khoá

Khoá chính là một khoá trong bảng đƣợc ngƣời dùng chỉ định, giá trị của mọi bộ tại khoá chính không đƣợc để trống

Mỗi bảng có ít nhất một khoá Nên chọn khoá chính là một khoá có ít tính phụ thuộc nhất.

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Liên kết giữa các bảng
Xeùt caùc Baûng sau:
T_Khach_hang Ma_Khach_Hang Ho_Ten Dia_Chi T_Hoa_Don So_Hoa_Don Ma_Khach_Hang Ma_Mat_Hang So_Luong Ngay_Giao T_Mat_Hang Ma_Mat_Hang Ten_Mat_Hang Don_Gia

Ñeå bieát cuï theå teân khaùch haøng ñaõ mua maët haøng gì vaø mua soá löôïng bao nhieâu, phaûi traû bao nhieâu tieàn . . . Ta caàn coù taïo lieân keát caùc Baûng vôùi nhau.

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Liên kết giữa các bảng
T_Khach_hang Ma_Khach_Hang Ho_Ten Dia_Chi T_Hoa_Don T_Mat_Hang Ma_Mat_Hang Ten_Mat_Hang Don_Gia

So_Hoa_Don Ma_Khach_Hang Ma_Mat_Hang So_Luong Ngay_Giao

Thöïc chaát cuûa söï lieân keát naøy laø söï xaùc laäp döïa treân thuoäc tính khoùa.

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Liên kết giữa các bảng
T_Mat_Hang Ma_Mat_Hang Ten_Mat_Hang Don_Gia T_Hoa_Don So_Hoa_Don Ma_Khach_Hang Ma_Mat_Hang So_Luong Ngay_Giao

T_Khach_hang
Ma_Khach_Hang Ho_Ten Dia_Chi

Söï lieân keát giöõa caùc Baûng taïo thaønh moät cô sôû döõ lieäu ñôn giaûn, ñöôïc löu tröõ ôû boä nhôù ngoaøi, phuïc vuï quaûn lyù cho cô sôû döõ lieäu.

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Liên kết giữa các bảng
Thông tin của các bảng đƣợc kết nối nhờ các mối liên kết dựa trên thuộc tính khoá.

Ví dụ
Nhờ mối liên kết theo Số thẻ cho biết các thông tin của Ngƣời mƣợn cuốn sách có mã số TO012 vào ngày 5/9/2007? Nêu cách xác định - MƢỢN SÁCH: Bảng chính

-NGƢỜI MƢỢN: Bảng tham chiếu
- SỐ THẺ: Thuộc tính liên kết

3. KHÓA VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Liên kết giữa các bảng

B1. Dựa vào bảng chính là bảng Mƣợn sách xác định số thẻ của người mượn có mã số TO-012 vào ngày 5/9/2007? - Là TV02 B2. Dựa vào bảng tham chiếu là bảng Ngƣời mƣợn xem thông tin của người mượn có số thẻ TV02

Ghi nhớ
a. Khóa • Khóa của 1 bảng là 1 tập hợp các thuộc tính của bảng và thỏa mãn 2 tính chất: 1. Không tồn tại 2 bộ trong bảng có giá trị bằng nhau trên khóa. 2. Không có tập con nào của tập thuộc tính thỏa mãn điều kiện 1. • Ví dụ: Trong bảng NGƯỜI MƯỢN thuôc tính số thẻ có thể dùng để phân biệt các học sinh vì mỗi hs có 1 số thẻ trong thư viện riêng

Ghi nhớ
b. Khóa chính 1 bảng có thể có nhiều khóa. Ta chọn (chỉ định) một khóa làm khóa chính. Các ràng buộc đối với khóa chính: • Thuộc tính làm khóa chính phải đầy đủ dữ liệu (không đƣợc để trống). • Giá trị tại trƣờng khóa chính không đƣợc giống nhau.

Ghi nhớ
Để lấy được dl của nhiều bảng, ta phải tạo liên kết giữa các bảng. Để tạo liên kết giữa 2 bảng: Hai bảng phải có thuộc tính chung (gọi là thuộc tính liên kết); Sự liên kết giữa các bảng đa số dựa trên thuộc tính khóa; Khi kết nối từng cặp bảng lại với nhau, ta có sự liên kết gián tiếp giữa các bảng trong cùng 1 csdl.

Cũng cố
Bài học hôm nay các em cần nắm vững những nội dung sau đây: Mô hình quan hệ CSDL quan hệ: Khái niệm, ví dụ, khóa. Và liên kết giữa các bảng

Bài tập về nhà
Ôn lại bài học hôm nay Trả lời các câu hỏi và bài tập trong sgk trang 86 Chuẩn bị trước bài tập và thực hành 10 “ Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ”

Bài tập để cộng thêm điểm
1. Chủ đề 1: Mỗi nhóm 2 thành viên hoàn tất bài tập sau: hsbdmoi\baithapthuchanh1.doc Gửi dánh sách nhóm về email: quynhchau.pt@gmail.com 2. Thời hạn nộp: Trước buổi học sau 1 ngày 3. Cách thức nộp bài: -Nhóm đặt tên folder theo Tổ_TenThanhVien1_TenThanhVien2 -Nén lại file .rar hoặc file zip Ví dụ BTTH_Tổ1_PhamThiQuynhChau_NguyenThiNhuY.rar Bản phân công công việc nhiệm vụ •Tạo bảng •Nhập dữ liệu •Tạo liên kết giữa các bảng •Đưa kết quả thi thông báo cho thí sinh •Đưa ra kết quả thi theo trường; •Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự giảm dần của điểm thi. Lưu ý: Nhập dữ liệu là tên thành viên trong tổ Upload tại trang http://quynhchaupt.wikispaces.com/space/content 4. Hƣớng dẫn chi tiết http://quynhchaupt.wikispaces.com/file/view/handout1.doc sbdmoi\hương dân bai tâp va thuc hanh 10.doc

Hỗ trợ học tập
Các em có thể trao đổi và thảo luận tại các trang 1. Mô hình dữ liệu quan hệ 2. Cơ sở dữ liệu quan hệ trên wikispace Để rõ hơn các yêu cầu các em có thể lên trang http://quynhchaupt.wikispaces.com/