K năng

Qu n lý Th i gian
Tâm Vi t Group
1

2

Qu n lý th i gian
Giá tr c a th i gian

Các th h qu n lý th i gian

Công c qu n lý th i gian
3

Qu n lý th i gian
Giá tr c a th i gian

Các th h qu n lý th i gian

Công c qu n lý th i gian
4

Giá tr c a th i gian

Th i gian là tương ñ i

Th i gian là t do

Th i gian là ngu n l c không th tái t o
5

Th i gian là Vàng.

Th i gian là cu c s ng.
6

792.70 Tu i X 365 Ngày 24 Gi 60 Phút 36.000 Phút 7 .

520.207.70 Tu i X 365 Ngày 24 Gi 60 Phút 60 Giây 2.000 Giây 8 .

Ta ñi ch . b gì mua n y? 9 .

Hai cách ti p c n ð nh hư ng ho t ñ ng hi u qu 10 Làm b t c cái gì có th ho c ñ n v i mình ð nh hư ng Làm nh ng gì c n làm theo th t quan tr ng .

Giám sát quá ch t ch 5. Các m c ñích không rõ ràng 3.Nguyên nhân lãng phí th i gian 1. ð t quá nhi u m c tiêu 4. Làm vi c không có k ho ch 2. Lo l ng thái quá 11 .

Ta r t n l c nhưng không ñưa ta ñ n ñâu c . 12 .Lo l ng gi ng như ng i xích ñu.

Có quá nhi u công vi c gi y t 7. Theo ch nghĩa hoàn h o 8.Nguyên nhân lãng phí th i gian 6. Vòng vo 9. Trì hoãn công vi c 13 . S a sai 10.

Treo vi c là Treo c 14 .

Không làm cũng ñư c Không làm Không làm không ñư c Làm ngay t c thì 15 .

M t ch m 16 .

D các cu c h p vô b 13. Có quá nhi u giao ti p xã h i 17 . T c gi n 15. M t th i gian ch ñ i 12.Nguyên nhân lãng phí th i gian 11. Ngh s m 14.

h luôn kéo ngư i khác cùng lãng phí th i gian. 18 .Không ai mu n ch u m t mát m t mình.

Ta có ñ ng tình v i nh ng ngư i 19 móc ví c a ta? .

v i Ý tư ng r t hay. mai..H i ch ng. ph i v mu n Ngày mai nhé... nhưng tôi chưa có th i gian D o này anh b n.. l i mai Tôi không có th i gian ñ làm h t m i vi c Giá 1 ngày có 25 ti ng Giá có thêm 1 ngày ñ làm vi c này thì t t bi t m y 20 ..

Ngư i cán b quan tr ng! B nh n chìm trong công vi c Dư ng như lúc nào cũng b n b u v i m t cái gì ñó V i ch y ñ n và r i cu c h p không ñúng gi Ng c a ti p khách. nhưng không bao gi có m t H n g p khách. nhưng khi h ñ n l i không nh 21 .

B nñ n hay không thì máy bay v n c t cánh 22 .

Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian 23 .

cái không thích sau Làm cái bi t cách làm trư c Làm cái d làm trư c Làm cái t n nhi u th i gian trư c Làm cái mà ngu n l c s n có trư c 24 .Thói quen dùng th i gian Làm cái thích trư c.

Thói quen dùng th i gian Ph n ng l i yêu c u c a ngư i khác Làm vi c g p trư c vi c quan tr ng Ch ñ n h n cu i cùng m i làm Làm vi c nh trư c khi làm vi c l n Cái gì ñ n trư c làm trư c 25 .

Qu n lý th i gian – Th h 1 Cơ s : Nh c vi c Khuynh hư ng: Theo dòng ch y S d ng s tay li t kê ñ u vi c hàng ngày K t qu : Không quên ñ u vi c D n vi c sang ngày hôm sau Vi c quan tr ng là nh ng vi c trư c m t 26 .

Qu n lý th i gian – Th h 2 Cơ s : L p k ho ch và chu n b Khuynh hư ng: Trù ho ch tương lai Dùng công c hi n ñ i hơn ñ QL ñ u vi c K t qu : Không quên ñ u vi c Có th i h n b t ñ u và k t thúc cho m i vi c Vi c quan tr ng là vi c n m trong l ch trình 27 .

ưu tiên Dùng công c l p k ho ch. ki m soát Khuynh hư ng: Xác ñ nh giá tr . ưu tiên hoá.Qu n lý th i gian – Th h 3 Cơ s : L p k ho ch. t ch c ngày K t qu : Vi c ưu tiên v th i gian ñư c th c hi n L m d ng ch “Kh n” Vi c quan tr ng xác ñ nh b i giá tr và kh n 28 .

Nh n xét 3 th h Làm ñư c nhi u vi c hơn v i th i gian ít hơn Vi c quan tr ng chưa ñư c dành th i gian Th h th 4? 29 .

Hai thu c tính c a s ki n: Quan tr ng & 30 Kh n c p .

Ma tr n qu n lý th i gian Kh n c p Không kh n c p Quan tr ng I II Không quan tr ng III IV 31 .

Ma tr n qu n lý th i gian Kh n c p Không kh n c p •Làm vi c trong C/ lư c •Xây d ng quan h •Tìm ki m cơ h i •L p k ho ch •Các công vi c vô b •ði n tho i •Tán g u •Ho t ñ ng “gi i trí” 32 Quan tr ng •Kh ng ho ng •Các v n ñ c p bách •Các d án ñ n h n •Công vi c t n ñ ng I II Không •Các vi c ñ t xu t quan •Thư t . e-mail tr ng •H p hành •Các v n ñ c p bách III IV .

nhưng kiên quy t Không quan tr ng Giao cho ngư i khác III Ch làm n u có th i gian 33 IV .Ma tr n qu n lý th i gian Kh n c p Không kh n c p Quan tr ng Làm ngay I II Làm sau.

Căng th ng (stress) .I II K t qu : .Làm vi c ngoài ph m vi ch c năng IV III 34 .Luôn trong tình tr ng kh ng ho ng .Ki t s c .

35 .

Vi c gì cũng g p thì hi u qu th p Vi c gì cũng v i thì m t h t cơ h i 36 .

I K t qu : II IV III .Công vi c v n v t .Quan h h i h t 37 .T p trung vào ng n h n .Không coi tr ng m c tiêu. th ñ ng . k ho ch .C m giác là n n nhân.

I IV K t qu : .Ph thu c vào ngư i khác II III 38 .Tách r i công vi c .Vô trách nhi m .

T m nhìn.Ít kh ng ho ng III IV 39 .I II K t qu : . tri n v ng .S ng có k lu t .Cân b ng .Ch ñ ng .

Có th qu n lý th i gian? Qu n lý th i gian là vi c khó Nhưng có th n u có quy t tâm 40 .

m c tiêu Phát tri n k năng nh n bi t và QL b n thân Phát tri n kh năng ñ ng viên khuy n khích Phát tri n các k năng quan h 41 . s m nh.Năng l c lãnh ñ o Phát tri n t m nhìn.

Nh ng v n ñ cơ b n T m quan tr ng c a qu n lý th i gian Nh n th c v nh ng cách lãng phí th i gian Quan ñi m m i v qu n lý th i gian Nh n th c v thiên hư ng s d ng th i gian 42 .

Nh ng v n ñ cơ b n Ma tr n qu n lý th i gian Ưu tiên hoá Giao vi c T ng k t các nguyên t c qu n lý th i gian 43 .

Nguyên t c qu n lý th i gian 1. Li t kê công vi c c n th c hi n trong ngày 3. Ưu tiên hoá các công vi c 4. ð c có ch n l c 2. Ngăn n p 5. Làm nhi u vi c không quan tr ng m t lúc 44 .

Chia nh các công vi c l n 8.Dành m t th i gian không b qu y r y 45 . Dành th i gian t t cho công vi c quan tr ng 10.Nguyên t c qu n lý th i gian 6. Xác ñ nh 20% công vi c quan tr ng 9. Có các công vi c nh nhàng xen k 7.

Nguyên t c qu n lý th i gian 11. Không trì hoãn công vi c 12. Luôn ñ ý th i gian 14. Làm gì ñó lúc ch ñ i 15. ð t ra h n cu i cùng 13. Làm vi c b n r n vào m t th i ñi m 46 .

Tàu ho hay Xe c u ho ? 47 .

Làm vi c hay 48 B n vi c? .

Qu n lý th i gian – Th h 4 Vi c quan tr ng nh t (t ch c vùng II) 49 v trí s m t .

Vi c quan tr ng nh t ph i ñư c hoàn thành t t nh t 50 .

L p ưu tiên cho các vi c trong l ch L p l ch cho các vi c ưu tiên 51 .

Vi n c nh tương lai 52 .

Lãnh ñ o hay 53 qu n lý? .

54 .

ð nh hư ng 55 .

Thang d a vào ñâu? 56 .

N u không có t m nhìn Ch n nh ng gì trư c m t Làm nh ng vi c c p bách Ch u s h i thúc c a th i gian Ch n theo c m tính B cu n theo s c p bách c a ngư i khác 57 .

M c ñích + Hành ñ ng = = K t qu M ng mơ Qua ngày M c ñích + + Hành ñ ng = = M c ñích + Hành ñ ng S ng ñ p 58 .

Mu n phóng nhanh thì ph i 59 .

hèn nhát.T m nhìn giúp ta Hành ñ ng nhi t tình ñ ñ t m c tiêu Nói “không” m t cách t tin và thanh th n Vư t qua s hãi. các tr ng i khác 60 .

ði u gì t o nên s khác bi t gi a m t ngư i chán ñ i và v n ñ ng viên Paragames? 61 .

S l a ch n c a chúng ñâu? ta xu t phát t Ti n b c. hay trái tim! 62 . công danh.

Hä h ng TiÒn b¹c Gia ®×nh C«ng viÖc C¸ nh©n Nguyên t c Së h÷u T©m linh KÎ thï B¹n bÌ Thó vui 63 .

Chúng ta nh n ra ch không ph i m nh c a mình 64 t o ra s .

Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n ph m ch t thiên phú Nh n th c v b n thân Lương tâm B n lĩnh t quy t S hình dung sáng t o 65 .

Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n nhu c u con ngư i Lý tư ng Tinh th n Xã h i V t ch t 66 .

H nh phúc hay Khoái c m? 67 .

ð lương tâm tr l i Cái gì? T i sao? B ng cách nào? 68 .

69 .

S pecific M easurable A chievable R esult-oriented T ime bound 70 .

Vi t t o nên suy nghĩ Suy nghĩ t o ra hình nh Hình nh t o nên c m nh n C m nh n d n ñ n hành ñ ng 71 Hành ñ ng t o ra k t qu .

T m nhìn S m nh Vai trò Lâu dài M c tiêu L ch tu n M c tiêu K ho ch Giao vi c Vài trò Hàng tu n 72 .

Phát tri n Cá nhân So n m c tiêu cá nhân (1) ðăng ký d h i th o (2) Thăm b n m (3) ð t vé ñi xem phim (4) T p xe cho con (5) Bàn v v n ñ chi tiêu (6) Kh o sát th trư ng (7) Ph ng v n tuy n tr lý (8) Nghiên c u th hi u (9) Nghiên c u k t qu cu i cùng (10) Tác ñ ng ký k t (11) M r ng m ng lư i (12) Gia ñình/ V ch ng Ph trách SP m i Ph trách Nghiên c u 73 .

Ph trách Nhân s Xem xét l i trách nhi m (13) Thăm h i nhân viên (14) Báo cáo cu i tháng (15) Báo cáo lương (16) Ph trách Hành chính Ph trách Công ñoàn Chu n b ñ i h i (17) Thăm h i nhân viên (18) So n k ho ch năm t i (19) 74 .

LÞch tuÇn TuÇn: Chñ nhËt C¸c −u tiªn h ng ng y Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7 tiªn tuÇn Vai trß Môc tiªu C¸c −u LÞch c«ng viÖc 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 C©n b»ng cuéc sèng Ho¹t ®éng ch©n tay Ho¹t ®éng Ho¹t ®éng XH. 8 trÝ ãc t×nh c¶m Ho¹t ®éng Tíi: tinh thÇn 75 .

M c tiêu tháng Quan h S c kho Phát tri n cá nhân Th nghi m Tài chính Cá tính (suy nghĩ. b x u . cách s ng) 76 Thói quen: thêm t t. c m nh n.

Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian 77 .

Các công c Công c hi n ñ i Ph thu c nhi u Khó s d ng Không linh ñ ng R t oai 78 Gi y và bút Ph thu c ít D s d ng Linh ñ ng Không oai .

Ph n m m: Microsoft Outlook Các ph n m m qu n lý th i gian khác 79 ...Công c hi n ñ i Công c qu n lý th i gian. b túi. xách tay. ghi chép: Paml ði n tho i di ñ ng Máy vi tính: ñ bàn.

80 .

81 .

82 .

Công c ñơn gi n M t chi c bút M t quy n s nh 83 .

Cách nghi s Vi t ra m i m c tiêu c n ñ t Li t kê t t c các công vi c c n làm S p x p theo th t ưu tiên G ch ñi nh ng vi c ñã làm Hãy nghĩ ñ n vi c hi n t i 84 .

Present – Hi n t i Present – Món quà Present – Th hi n 85 .

Cách nghi s Có kho ng tr ng ñ ghi vi c quan tr ng Chia s làm hai ph n Ghi nh ng vi c c n làm phía bên ph i Ghi th i gian cho m i vi c phía bên trái ðánh d u ho c g ch ñi nh ng vi c hoàn t t 86 .

M u bút chì hơn Trí nh t t 87 .

Trí nh ñ m không b ng nét m c m 88 .

B ng kê ñ u vi c B ng kê ñ u vi c: Không c u trúc Không gi i h n th i gian Không có th t ưu tiên Không chi ti t 89 .

Th i gian bi u Th i gian bi u: C u trúc theo th i gian Th i gian hoàn thành Th t ưu tiên Chi ti t. c th 90 .

Ba lo i th i gian bi u L c quan t u Quá ít th i gian ñ th c hi n công vi c Bi quan Quá nhi u th i gian dành cho m t vi c Th c t Dành v a ñ th i gian cho vi c c th 91 .

Th i gian bi u th c t ð nh th i gian cho ho t ñ ng thông thư ng Hình dung ra các chi ti t K t h p các ho t ñ ng ð t h n ch th i gian L p l ch m i vi c L p l ch cho vi c ñ t xu t 92 .

K năng l p th i gian bi u Gi quan tr ng nh t C t b t ñi m t vi c Thêm m t gi bu i sáng ð ng v t l n v i chó con Ch ch p nh n nh ng tin ng n Không ki m tra kép 93 .

d ng th i gian như tiêu N u ta s ti n ch c không bao gi ta nghèo. 94 .Lúc thi u ti n ta tiêu pha r t chi ly.

K năng l p th i gian bi u S p x p thư t ưu tiên Làm cho quy n l ch quan tr ng như ñ ng h Ho ch ñ nh ngày th tư trư c ngày th ba Tuân th l ch 95 .

Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian 96 .

97 .Thành công l n v i bư c nh hơn là thành công nh v i bư c l n.

Hãy tôn tr ng th i gian c a ngư i khác 98 .

99 .K lu t là t do.

Ai cũng có cùng m t tài s n: 1440 phút/ngày Cách s d ng tài s n ñó làm nên s khác bi t gi a ngư i giàu và k nghèo. ngư i thành công và k th t b i. 100 .

Chu n m c Suy nghĩ Tính cách S PH N Thói quen Hành vi 101 .

102 .Thói quen tích c c là: s c b t cu c ñ i.

H chu n Suy nghĩ

Văn hoá

S

NGHI P

Thói quen

Hành vi

103

3 ñi u ư c!
104

(Sau m t năm n a tôi chuy n sang th gi i m i)

Chân lý bi t th i

ñi m c a mình.
105

106 .

21 p ày ng Tăng nhi t ñ cao lên ñ ñ y nhanh ti n ñ Ung 107 .

M i th ñ u ñư c t o ra hai l n 108 .

M i th ñ u xu t suy nghĩ. 109 phát t .

Trung th c Có th ti n b Cái gì làm ñư c Th c hi n ngay 110 .