Lớp 5 – Vòng 3 – Năm học 2012 – 2013

Bài làm của học sinh ………………………Lớp 5A1 – Trường Tiểu học …………
________________________________________________________________________
BÀI THI SỐ 1

SẮP XÉP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN

1
________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com

BÀI THI SỐ 2

TÌM CẶP BẰNG NHAU

2
________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com

BÀI THI SỐ 3
VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
BÀI THI S 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng
Trả lời: Số lớn là

số lớn.Tìm số lớn.

1206

3

________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com

Câu 2:
Một đội công nhân 10 người trong một ngày đào được 36m mương. Hỏi với mức đào như vậy thì 25 người
trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ?
Trả lời: 25 người trong một ngày đào được
m. 90
Câu 3:
Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được bao nhiêu
ki-lô-mét ?
Trả lời: Nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được
Câu 4:
Hiệu của 2 số bằng 186. Số bé bằng

km. 200

số lớn. Tìm số lớn.

Trả lời: Số lớn là
465
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5:

Câu 6:

×

>


Câu 7:

− >

− =
Câu 8:
+
Câu 9:

=

>
Câu 10:
+
:
>
Câu 4:
Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành
kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong bao nhiêu ngày
thì hoàn thành kế hoạch?
Trả lời: Xưởng hoàn thành kế hoạch trong
ngày. 18
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5:

Câu 6:

1−

Câu 7:

<

-

>

<

4
________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com

Câu 8:
<
Câu 9:
>
Câu 10:
× =
Câu 1:
Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành
kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng phải đóng được bao
nhiêu bộ bàn ghế?
Trả lời: Mỗi ngày xưởng phải đóng được
bộ. 18
Câu 3:
Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày, thực tế chỉ có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự
trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?( Mức ăn của mỗi người như nhau)
Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong
ngày. 16
Câu 4:
Bạn An mua hai tá bút chì hết 30000 đồng. Hỏi bạn Minh mua 8 cái bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?
Trả lời: Bạn Minh mua 8 cái bút chì hết
đồng. 10 000
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5:
×
Câu 6:

:


Câu 7:

×

+
Câu 8:

=

<

>

=

Câu 9:
=
Câu 10:
× =
Câu 1:
Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30
người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ?
Trả lời : Số gạo còn lại đủ ăn trong
ngày nữa. 12
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5:

5
________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com

Câu 6:

-

+
Câu 7:

:

>

>

=

=

Câu 8:

Câu 9:
>
Câu 10:

Câu 5:

1−

<

×
Câu 6:

+
Câu 7:

:

=

<

<
Câu 8:
=
Câu 9:

=

Câu 10:
-

×

=

Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com
_________________the end__________________

6
________________________________________________________________________
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com