P. 1
Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxy

Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxy

|Views: 501|Likes:
Được xuất bản bởicaohochoak5lop3

More info:

Published by: caohochoak5lop3 on Oct 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2014

pdf

text

original

BT-TN-Fe

1. Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxy. Sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl ta thu được dung dịch X. Trong dung dịch X có những chất nào sau đây ? A. FeCl2 , HCl B. FeCl3, HCl C. FeCl2, FeCl3, HCl D. FeCl2, FeCl3 . 2. Chọn phương pháp điều chế FeCl2 đúng : A. Fe + Cl2  FeCl2 B. Fe + 2 NaCl  FeCl2 + 2 Na C. Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu D. FeSO4 + 2 KCl  FeCl2 + K2SO4 . 3. Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dd HCl. Để bảo quản FeCl 2 thu được không bị chuyển hóa thành hợp chất sắt 3, người ta có thể : A. Cho thêm vào dd một ít Fe dư B. Cho thêm vào dd một ít Zn dư C. Cho thêm vào dd một ít HCl dư D. Cho thêm vào dd một ít HNO3 dư 4. Tìm câu phát biểu đúng ? A. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt 3 chỉ có tính oxyhóa, hợp chất sắt 2 chỉ có tính khử. B. Fe chỉ có tính oxyhóa, hợp chất sắt 3 chỉ có tính oxyhóa, hợp chất sắt 2 chỉ có tính khử. C. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt 3 chỉ có tính oxyhóa, hợp chất sắt 2 chỉ có tính oxyhoá. D. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt 3 chỉ có tính oxyhóa, hợp chất sắt 2 có tính khử và tính oxyhóa. 5. Cho Fe vào dd AgNO3 dư, sau khi pư xảy ra hoàn toàn ta thu được dd X và kết tủa Y. Trong dd Y chứa A. Fe(NO3)2 , AgNO3 .B. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 , AgNO3 C. Fe(NO3)3 , AgNO3 D. Fe(NO3)2 . 6. Khi cho sắt nóng đỏ vào hơi nước : A. Fe không tác dụng với hơi nước vì Fe không tan trong nước. B. Tùy nhiệt độ, Fe tác dụng với hơi nước tạo H 2 và FeO hoặc Fe3O4 C. Fe tác dụng với hơi nước tạo Hidro và Fe2O3 D. Fe tác dụng với hơi nước tạo H2 và FeO 7. Khi cho Fe vào dd HNO3 đặc nóng, dư , Fe sẽ bị tác dụng theo phương trình phản ứng : A. Fe + 2 HNO3  Fe(NO3)2 + H2 B. 2 Fe + 6 HNO3  2 Fe(NO3)3 + 3 H2 C. Fe + 4 HNO3  Fe(NO3)2 + 4 NO2 + H2O D. Fe + 6 HNO3  Fe(NO3)3 + 3 NO2 +3 H2O 8. Cho vào ống nghiệm một ít mạt sắt rồi rót vào một ít dd HNO 3 loãng, ta nhận thấy có hiện tượng: A. Sắt tan, tạo dd không màu, xuất hiện khí nâu đỏ B. Sắt tan, tạo dd không màu, xuất hiện khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí C. Sắt tan, tạo dd màu vàng, xuất hiện khí nâu đỏ D. Sắt tan, tạo dd màu vàng, xuất hiện khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí

 9. Xét phương trình pư : FeCl2  Fe  FeCl3 . Hai chất X và Y lần lượt là : A. AgNO3 dư , Cl2 B. FeCl3, Cl2 C. HCl, FeCl2 D. Cl2, FeCl3 10. Đun nóng hỗn hợp X gồm bột Fe và S. Sau pư thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y khi tác dụng với dd HCl dư, thu được chất rắn không
tan Z và khí T ( biết d T / H 2 < 17) Hỗn hợp Y bao gồm các chất : A. FeS2 , FeS , S B. FeS2 , Fe , S C. Fe , FeS , S D. Fe , FeS 11. Cho pư : Fe(R) + 2 HCl (khí)  FeCl2 (dd) + H2 (khí ) . trong pư này, nếu dùng 1g bột sắt thì tốc độ pư xảy ra nhanh hơn nếu dùng 1 viên sắt có khối lượng 1g, vì bột sắt : A. Có diện tích bề mặt nhỏ hơn. B. Có diện tích bề mặt lớn hơn. C. Xốp hơn D. Mềm hơn 12. Tìm pư chứng minh hợp chất sắt 2 có tính khử ? A. FeCl2 + 2 NaOH  Fe(OH)2 + 2 NaCl . B. Fe(OH)2 + 2 HCl  FeCl2 + 2 H2O

X

Y

 C. 3 FeO + 10 HNO3  3 Fe(NO3)3 + 5 H2O + NO D. FeO + CO  Fe + CO2 13. Nhỏ từ từ đến dư dd FeSO4 đã được axit hóa bằng H2SO4 vào dd KMnO4. Mô tả hiện tượng quan sát được: A. dd màu tím hồng bị nhạt dần rồi chuyển sang màu vàng. B. dd màu tím hồng bị nhạt dần đến không màu. C. dd màu tím hồng bị chuyển dần sang màu đỏ D. Màu tím bị mất ngay, sau đó dần dần xuất hiện trở lại thành dd có màu hồng. 14. Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2 , Fe(OH)2 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là
t0

A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. Fe 15. Cho từng chất : Fe3O4, FeO , Fe2O3 , Fe , FeSO4 ,Fe2(SO4)3 , Fe(NO3)2 , Fe(OH)2 , Fe(NO3)3 , Fe(OH)3 lần lượt pư với HNO3 đặc nóng. Số pư thuộc loại pư oxyhoá–khử là : A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 16. Mệnh đề không đúng là : A. Fe2+ oxihoá được Cu B. Fe khử được Cu2+ trong dd 3+ 2+ C. Fe có tính oxyhoá mạnh hơn Cu D. Tính oxihoá của các ion tăng theo thứ tự : Fe2+ , H+ , Cu2+ , Ag+ . 17. Hoà tan oxit sắt từ vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd X. Tìm phát biểu sai : A. dd X làm mất màu thuốc tím. B. dd không thể hoà tan Cu C. Cho NaOH dư vào dd X, thu kết tủa để lâu trong không khí kết tủa sẽ tăng khối lượng. D. Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ag2SO4 . 18. Fe không tan trong nước ở nhiệt độ thường, ở nhiệt độ cao Fe có thể khử hơi nước. Sản phẩm của Fe khử hơi nước ở 8000C là : A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO 19. Quặng nào có hàm lượng Fe cao nhất : D. Fe(OH)2 .

maihoacdhy@gmail.com

Phone number 0987608666

Page 1

Chỉ có Fe3O4 29.12 35. thì A là : A. Cu . Giá trị của m là : A. 10 và 2 23.3mol H2SO4 đ. Hematit đỏ B. Quặng sắt. (3) Fe2(SO4)3 + Cu . 2 và 3 D.075 D.3 mol Fe vào dd H2SO4 đặc nóng.06 C. 5 và 1 B. Cu. 0. Kết tủa C có các chất : A. 1:3 B. 0.08 g C.12g C.082 mol CuSO 4. Fe2O3 . 20 C. A. Các pư xảy ra mà trong đó hợp chất sắt (III) thể hiện tính oxyhoá là : A. Cho Fe dư vào dd AgNO3 thì dần dần dd trở nên màu đỏ nâu. FeCl2 . AgNO3 . H2SO4 đặc nguội. NO2 D. X có công thức là : A. FeSO4 24. Thực hiện pư giữa các hợp chất sau : (1) Fe2O3 + HNO3 .12 g 39. Fe2O3 và một phần Fe còn dư . Fe2(SO4)3 với KMnO4. Giá trị của a là : A. Cho Cu vào dd Fe3+ thì dd nhạt dần màu nâu đỏ. FeSO4 và Fe2(SO4)3 đều tác dụng với KI D.279 lit D.58g hỗn hợp A gồm Zn. 1 và 2 B. khí CO B.792 lit B. 22. Chỉ có FeO B. chất chảy. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. 1:1. 10.5M. 22. AgNO3 . Fe B. 2 .22 C . Cu . Giá trị của V là: A. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2 37.24 lit khí NO (đktc). AgNO3 . 2:3 C. Cho x mol Fe vào dd chứa y mol HNO3 . 972 lit C. Sau pư thu được dd B và kết tủa C. Zn B.32 maihoacdhy@gmail. Quặng sắt. D. FeS . Trong 2 chất FeSO4 . Fe(OH)3 B. Giá trị của V là : A. B. Quặng sắt. 0. Fe(NO3)3 D. FeO và Fe dư ) Hoà tan B vào dd HNO3 dư thu được 2. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO 3 dư thu được 0. FeS2 . Đốt cháy 16. 10. AgNO3 . Cu(NO3)2 C. 5.56 lít khí NO ở đktc .12 D. FeSO4 với KI . Giá trị của m là. 2 và 5 D. HNO3 đặc nóng D. 31. 5 và 2 C. Nguyên liệu dùng trong luyện gang bao gồm : A. nóng ( giả sử SO2 là sản phẩm khử duy nhất ). Hoà tan hh A bằng dd HNO3 thu được V lit NO (đktc). Fe2O3 . thu được dd X(chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. 21g 38.08 g hỗn hợp A gồm Fe3O4 . Fe và AgCl 25. FeO .79 lit 40. SO2 B. CuSO4 .72g Fe vào dd chứa 0. 2. 2. 32. Quặng sắt. Fe(NO3)3 . Fe2(SO4)3 chất nào pư được với dd KI.04 B. (2) FeCl3 + Fe . 2. Cho 4. FeSO4 và Fe2(SO4)3 đều tác dụng với KMnO4 C. 1. than cốc C. Cho biết tất cả các hệ số trong ptpư sau đều đúng: FeS2 + 18HNO3  Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15X + 7H2O .62 D . chất chảy. FeCl3 . Trong 3 oxit FeO . Chỉ có Fe2O3 D. FeO . Vậy X là hợp chất : A. 30. 28. A. Fe(OH)2 C. Fe2O3 . Fe(NO3)3 D. 1. CuSO4 . 1 và 3 C. Fe3O4 . thu được kết tủa A. Sắt kim loại có thể tác dụng với tất cả các dung dịch trong nhóm các chất nào sau đây ? A.2 34. Chọn hiện tượng sai : A. Tìm hệ số cân bằng (avàb) trong pư sau : FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  a Fe2(SO4)3 + K2SO4 + b MnSO4 + H2O. 1 . Để làm tinh khiết 1 loại bột đồng có lẫn tạp chất bột nhôm. thu được dd X. AgNO3 . Manhetit C. Cho các pư sau : (1) 3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O (2) FeO + HCl  FeCl2 + H2O (3) 2FeO +4 H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (4) 3FeSO4 + Al  Al2(SO4)3 + 4Fe Các pư mà trong đó hợp chất sắt (II) thể hiện tính khử là : A. Fe C. 2 và 4 26. FeSO4 . 15. Ag và AgCl D. 1 .04 g D. 3 và 4 C. Fe(NO3)2 và HNO3 C . khí hydro. Cho dãy các chất sau . Cho 0. chất chảy. Fe(NO3)3 và HNO3 B. Al(NO3)3 B. C. 80 B.6g Fe bằng dd H2SO4 loãng (dư). 3 và 4 27.3 mol Fe vào d H2SO4 loãng và 0. Cho AlCl3 vào dd Na2CO3 thì sủi bọt khí và xuất hiện kết tủa keo trắng. FeCl3 . Hoà tan 5.52 B. 1:1 D. Fe(NO3)3 D. 60 36.8g bột Fe nung đỏ trong bình oxy thu được 22. FeCl3 . Dung dịch X pư vừa đủ với V ml dd KMnO 4 0. Cho Fe vào dd CuSO4 thì dd nhạt dần màu xanh. CuSO4 . N2O 21. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được khí NO duy nhất và dd A Biết x : y = 1:3. Mg(NO3)2 .Tỷ lệ mol khí thoát ra ở 2 trường hợp là : A. từ mỗi chất chỉ qua 1 pư có thể điều chế Fe kim loại ? A. Fe2(SO4)3 với KI B. Fe và Zn D. Cu 33. Fe3O4 . (4) Fe2O3 + Al . dd KMnO4 ở môi trường axit ? A.12 mol FeS 2 và a mol Cu2S vào axit HNO3(vừa đủ). 2 và 3 B. 20g B. Fe3O4 C. Nung m gam Fe trong không khí sau một thời gian thu được 12g rắn B (gồm Fe3O4 . 40 D. CuSO4 . NO C. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn cô cạn dd sau pứ thu được m gam muối khan . MgCl2 B. 2. Fe và Cu vào cốc đựng dung dịch chứa 0. Cho 6.BT-TN-Fe A. 0. 21. Xiderit 20. 2 và 4 D. 2. 1. Pirit D. 1. C. sắt người ta ngâm hỗn hợp kim loại này trong dd muối X có dư. FeCl2 .com Phone number 0987608666 Page 2 . chất chảy. FeSO4với dd KMnO4 . dd A chứa : A.8 g B. Nung m gam bột Fe trong oxy thu được 3 gam hỗn hợp rắn X . FeCl3 . Tính giá trị của m ? A. Cho FeCl2 tác dụng với AgNO3 dư. Fe3O4 chất nào tác dụng với HNO3 cho ra khí ? A. FeCl3 . Fe2O3 . bột nhôm D. AgCl C.

7H2O trong nước để được 300 ml dd. Thêm H2SO4 vào 20ml dd trên thì dd hỗn hợp thu được làm mất màu 30 ml dd KMnO4 0. Biết áp suất trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau . c mol bột Cu vo Y. Fe3O4 và 0. Sục khí clo (dư) vào phần hai. Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3.69g D. 320 ml. Fe2O3 và 0. Số mol HNO3 đã lấy là : A. Tính thể tích dd FeSO4 0. Hoà tan hết 20. Cho 6.09g D. 59.50g C. Cơ cạn phần một thu được m gam muối khan.1 lit B. sau pư thu được 1. đktc) và dd X. FeO D.224 lit khí NO (đktc). 1. 49. Hòa tan hết 5. CT của hợp chất Fe đó là : A. mối liên hệ giữa a và b là ( Biết thể tích chất rắn là không đáng kể ) A.32 lít C. Hoà tan hoàn toàn 9. thu được 1. B.88g Fe3O4 bằng dd HNO3 dư ( axit lấy dư 25% so với lượng cần thiết ) thu được 0. Mặt khác.73g kim loại không tan. thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí .875 maihoacdhy@gmail.01 mol một hợp chất của Fe tác dụng với dd H 2SO4 đặc nóng dư thoát ra 0. Để pư hết với FeSO4 trong dd X cần dùng tối thiểu khối lượng KMnO4 là : A. 3. sau pư xảy ra hoàn toàn thu được 2.6% và thu được 2. 73.com Phone number 0987608666 Page 3 . C.25 gam muối. Thể tích dung dịch HCl đ dng l 2 2 1 1 3+ 2 3 3 4 2+ A. FeO và 1. 0. Fe2O3 và 0. 3. 0. FeS 56.4g 51. Fe3O4 và 4.8g oxit FexOy cần V lit dd HCl 2M.2 lit 53. 6. thu được dung dịch Y cĩ tỉ lệ số mol Fe v Fe l 1 : 2.05 mol B. cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) th thu được m gam kết tủa. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn đưa bình về nhiệt độ ban đầu . a = 4b D. cô cạn dd thu được 12. nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư). Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 loãng (dư). Hoà tan hết m gam FexOy bằng H2SO4 đặc nóng thu được 0.58g 42.344 lít khí NO (SP khử duy nhất.26g B.32g C. C. CT của FexOy và giá trị của V là: A. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư). 8 g B.16g C.22 g B. phần còn lại là tạp chất trơ.3 lit 52. Giá trị của V là : A. 147. sau đó thm (giả thiết hiệu suất cc phản ứng đều là 100%) A.1M trong môi trường axit H2SO4 dư .672 lit khí NxOy (đktc). 1.2M và K2Cr2O7 0. Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn .24 lit khí NO duy nhất ở (đktc) và còn lại 1. Chia Y thnh hai phần bằng nhau. Sau pư tạo ra muôi sắt sunfát . 0. 1.36 gam hỗn hợp gồm Fe. 2c mol bột Cu vo Y.6g bột Fe vào dd H 2SO4 loãng.1 48. 240 ml. 24g 44.25g hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 vào 200 ml dd HNO3 loãng đun nóng.750 D. Cho khí Cl 2 dư vào dd A đung nóng. 35. Khi hoà tan hoàn toàn 5.2g C.16 lít D.5 B. 38.5M cần thiết để pư vừa đủ với 100 ml dd chứa KMnO 4 0.3 lit D. sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85. sau pư thu đươc.875 C. Cho 9. Mg B. 6. sau khi pư xảy ra hoàn toàn. 62. Giá trị của m là : A. D. 2.5M thu được A . 0. B. Hoà tan hết 10 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO cần 200ml dd HCl 1. 60. 2c mol bột Al vo Y. Fe2O3 và 1. c mol Ag2O). Fe3O4 và 6. Fe3O4 và 2. 1. 9. CT của FexOy và giá trị của m là : A. Fe2O3 và 2.1 lit C. 76. a = 2b 55. Fe3O4 và 0.7H2O ban đầu là : A. người ta hồ tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y. 78.64g 49. cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Fe2O3 và 0.224 lit SO2 (đktc).25g muối sắt clorua. c mol bột Al vo Y.24 lit khí NO và CO2 (đktc).61g kết tủa. FeO và 7. 4.15 mol C. CT của oxit và giá trị của V là: A. a = 0. 1. 1. FeCO3 C. 4.96g FexOy tác dụng vừa đủ với V lit dd HNO3 1M. Giá trị của m là A.BT-TN-Fe 41. 12 g C. V lit dd HNO3 5M oxyhoá hết 16g quặng pirit trong đó có 75% FeS 2 nguyên chất .85 mol 45. 160 ml. Ca C. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO. Cho 18.69g C. CT của oxit ban đầu và khối lượng của oxit sắt ban đầu lần lượt là : A. Fe3O4 B.48g X phải dùng hết 110g dd HNO3 12. Nồng độ mol/l của axit HNO 3 là : A. Fe O . 0. M chỉ có hoá trị duy nhất. A. Fe3O4 và 0. Khối lượng của Fe 3O4 trong Z là : A. 9.6 M B.5b C.62 M C. 0. Biết m – m = 0. axit H2SO4 và khí NO duy nhất. Tên của M là : A. Cô cạn dd sau pư thu được 12g muối khan.1875g muối khan. 16 g D .36g 58. Ba 46. Nung một hỗn hợp gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí dư . Fe2O3và 0.28 lit C. Một hh X gồm FeCO3 và MCO3. 0.6 lít B. Fe O vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M.26g B. 2. sau pư thu được dd X chứa 3.28 lit B. 3.1M.6 M 43.1 50.25 mol D.71. Zn D. 34. Cho dd X tác dụng với dd AgNO 3 dư thấy có 8.2 D. 80 ml. Lượng FeSO4.72g B.46g D. sau pư thu được dd A.6g D. 0.46g kim loại không tan.Cho A tác dụng với dd NaOH dư . Một oxit sắt tác dụng vừa đủ với dd HCl. FeO.78g 54. b mol CuO. Cho 11.96g B.25 C.16 M D. Cô cạn dd X thu được lượng muối khan là: A.12 lit khí NO duy nhất (đktc) và còn lại 0. a = b B. dư thu được dd X.96g D. FeO và 0.755 B.5g hỗn hợp Z gồm có Fe và Fe3O4 tác dụng với dd axit HNO3 loãng đun nóng. FeO và 0. D. Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3. 0.51 g 47.112 lít ở ĐKTC khí SO 2 ( SP khử duy nhất ) . 65.2 lit D.55 g C. Cho 0.72g B.15 g D . Hoà tan một lượng FeSO4.

com Phone number 0987608666 Page 4 .BT-TN-Fe maihoacdhy@gmail.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->