P. 1
Bài toán tìm x lớp 6 - truonghocso

Bài toán tìm x lớp 6 - truonghocso

|Views: 223|Likes:
Được xuất bản bởiTrường Học Số

More info:

Published by: Trường Học Số on Oct 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Lịch sử đã chứng minh, giáo dục luôn là quốc sách. Quốc gia nào
quan tâm đến giáo dục, đa giáo dục l!n hàng đ"u th# quốc gia đ$ %hát t&i'n
&(t m)nh. *o đ$, nga+ t, -hi giành đ.c ch/ qu+0n, 12ng, nhà n3c 4à toàn
dân ta &(t quan tâm đến s5 nghi6% giáo dục, quan tâm đến 4i6c đào t)o ngu7n
nhân l5c cho đ(t n3c 4à 4# thế 4ị t&8 c/a ng9i th"+ t&ong :ã h;i ngà+ càng
đ.c nâng cao.
Là m;t giáo 4i!n, làm t&ong ngành giáo dục, t&5c tiế% gi2ng d)+, t&5c
tiế% t&u+0n đ)t -iến thức cho các <m h=c sinh, tôi luôn th(+ t&ách nghi6m cao
c2 4à n>ng n0 c/a m#nh là %h2i làm sao th5c hi6n nhi0u ?i6n %há% đ' nâng cao
ch(t l.ng gi2ng d)+, ch(t l.ng h=c t@% cao nh(t cho h=c sinh, g$% %h"n nhA
?B 4ào s5 nghi6% giáo dục c/a đ(t n3c.
Qua nhi0u nCm gi2ng d)+ môn Doán l3% E, tôi nh@n th(+ các <m h=c
sinh t, l3% F l!n -hi gi2i ?ài toán G D#m x H I l3% E các <m g>% &(t nhi0u -h$
-hCn, th9ng mJc %h2i &(t nhi0u sai s$t -hông đáng c$, các <m ng)i gi2i ?ài
toán d)ng nà+,... K# thế, đ' giL% các <m h=c sinh gi2i qu+ết nhMng -h$ -hCn,
t&ánh sai s$t, t)o hứng thL h=c t@% cho các <m -hi gi2i ?ài toán G D#m x”, tôi
đã ch=n đ0 tàiN Giúp học sinh học tốt toán “Tìm x” ở lớp 6. D, đ$, nâng cao
ch(t l.ng d)+ h=c 4à ch(t l.ng ?; môn toán I l3% E.
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 1
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
B. NỘI DUNG
O. PQ RS KT UOVO WXY PZ[ 1\ DTO
1. Cơ sở lý luận :
] D&3c -hi h=c Gt9ng minhH 40 %h^ng t&#nh 4à ?(t %h^ng t&#nh, h=c
sinh đã đ.c làm qu<n m;t cách G_n tàngH 40 %h^ng t&#nh 4à ?(t %h^ng
t&#nh I d)ng toán GD#m số cha ?iết t&ong m;t đ`ng thứcH, mà thông th9ng
là các ?ài toán GD#m xH.
] Pác ?ài toán GD#m xH I l3% E, l3% a 4à ?@c ti'u h=c là c^ sI đ' h=c
sinh d"n d"n h=c tốt %h^ng t&#nh 4à ?(t %h^ng t&#nh I l3% b.
] 17ng th9i giL% các <m làm qu<n 4à &cn lu+6n cách gi2i %h^ng t&#nh
thông qua các ?ài toán GD#m xH.
] Ld thu+ết %h^ng t&#nh -hông che là c^ sI đ' :â+ d5ng đ)i số h=c mà
cfn giM 4ai t&f quan t&=ng t&ong các ?; môn -hác c/a toán h=c. Yg9i ta
nghi!n cứu -hông che nhMng %h^ng t&#nh đ)i số mà cfn c2 nhMng %h^ng
t&#nh 4i %hân, %h^ng t&#nh t8ch %hân, %h^ng t&#nh toán ld, %h^ng t&#nh
hàm, g
] hh^ng t&#nh 4à ?(t %h^ng t&#nh chiếm m;t 4ị t&8 quan t&=ng t&ong
ch^ng t&#nh toán h=c I t&9ng %hi thông. D&#nh ?à+ ld thu+ết %h^ng t&#nh
4à ?(t %h^ng t&#nh m;t cách h.% ld cjng là m;t +!u c"u c/a c2i cách giáo
dục.
2. Cơ sở thự t!
S l3% E, %h"n số h=c, t&ong t(t c2 các ch^ng O, OO, OOO, các <m h=c sinh
th9ng :u+!n g>% các ?ài toán GD#m xH t, mức đ; dk đến -h$, t, đ^n gi2n
đến %hức t)% 4à -hông 8t h=c sinh đã g>% -h$ -hCn t&ong 4i6c gi2i các ?ài
toán lo)i nà+.
S ?@c ti'u h=c các <m h=c sinh đã đ.c làm qu<n 43i các ?ài toán GD#m
xH I d)ng đ^n gi2n.
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 2
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
L!n l3% E các <m g>% l)i lo)i toán nà+ nga+ t, Ph^ng O 4à :u+!n suốt
hết c2 nCm h=c. Pác ?ài -i'm t&a 4à đ0 thi 40 số h=c luôn luôn c$ ?ài toán
GD#m xH. 1ối 43i ?ài toán GD#m xH, I d)ng đ^n gi2n, đa số các <m h=c sinh
đ0u làm đ.c, -' c2 h=c sinh t&ung ?#nh +ếu. Yhng I d)ng %hức t)% 4à dài
dfng h^n th# các <m ?Jt đ"u g>% -h$ -hCn.
lmng nhMng -inh nghi6m &Lt &a t, ?2n thân qua nhi0u nCm d)+ toán l3%
E, tôi muốn giL% các <m h=c sinh gi2i qu+ết nhMng -h$ -hCn g>% %h2i -hi gi2i
các ?ài toán GD#m xH, đ' đ)t -ết qu2 cao nh(t t&ong h=c t@%.
Qua th5c tế nhi0u nCm, I đ"u nCm h=c l3% E, -hi cha đ.c giáo 4i!n
giL% đn, các ?ài toán GD#m xH I các ?ài -i'm t&a c/a các <m h=c sinh -ết qu2
đ)t đ.c &(t th(%. Pụ th' N
] Lo)i giAi N op
] Lo)i -há N qrp
] Lo)i t&ung ?#nh N sFp
] Lo)i +ếu N tsp
] Lo)i -Bm N qrp
". G#$# h%n &' t(# :
qu YhJc l)i các ?ài toán GD#m xH đ^n gi2n.
ou hhân t8ch các thành %h"n t&ong mvi ?ài toán GD#m xH đ^n gi2n.
su hhân t8ch các thành %h"n t&ong mvi ?ài toán GD#m xH %hức t)%.
tu hhân t8ch t,ng ?3c làm I mvi ?ài toán GD#m xH.
Fu K@n dụng các qu+ tJc, định nghwa đ' gi2i ?ài toán G D#m : H.
Eu D#m nhi0u l9i gi2i cho m;t ?ài toán GD#m xH.
au W3ng dxn t&#nh ?à+ 4à luôn chL d sửa sai cho h=c sinh t&ong t,ng
?ài t@%.
bu yi'm t&a -ết qu2 ?ài làm ?mng má+ t8nh P[ROz {: | Frr}R.
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 3
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
II. C)C VẤN ĐỀ C*N GI+I ,U-.T
1. Nh/ l%# 0 1(# t20n 3 T45 x 6 &ơn 7#8n
1.1) Tìm số hạng chưa i!t t"ong m#t t$ng%
] G}uốn t#m số h)ng cha ?iết t&ong m;t ting, ta l(+ ting t&, đi số
h)ng đã ?iếtH.
&' () % D#m x, ?iết N
x ~ s • F
th# N x • F | s €: là số h)ng cha ?iết €RWPlu, F là ting €Du, s là
số h)ng đã ?iết € RW1lu u
1.*) Tìm “số + t",”- “số t",”- “hi./” t"ong m#t hi./
] G}uốn t#m số ?ị t&,, ta l(+ hi6u c;ng 43i số t&,H
&' () % D#m x, ?iết N
x | a • qs
th# N x • qs ~ a € x là số ?ị t&, € RlD u, qs là hi6u
€ W u, a là số t&, € RD u u.
] G}uốn t#m số t&,, ta l(+ số ?ị t&, t&, đi hi6uH
&' () % D#m x, ?iết N
or | x • qs
th# N x • or | qs € x là RD, or là RlD, qs là W u
] G}uốn t#m hi6u, ta l(+ số ?ị t&, t&, đi số t&,hi6uH
&' () % D#m :, ?iết N
or | a • x
th# N x • or | a € x là W, or là RlD, a là RD u
1.0) Tìm th,a số chưa i!t t"ong m#t t'ch
] G}uốn t#m th,a số cha ?iết, ta l(+ t8ch chia cho th,a số đã ?iếtH
&' () % D#m x, ?iết N
o . x • qr
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 4
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
th# N x • qr N o € : là th,a số cha ?iết €DRPlu, qr là t8ch
€Du, o là th,a số đã ?iết €DR1lu u
1.1) Tìm “số + chia”- “số chia”- “thư2ng” t"ong ph3p chia%
] G}uốn t#m số ?ị chia, ta l(+ th^ng nhân 43i số chia.
&' () % D#m :, ?iết N
x N F • sr
th# N x • sr . F €: là số ?ị chia €RlPu, sr là th^ng €Dhu, F
là số chia €RPu u
] G}uốn t#m số chia, ta l(+ số ?ị chia chia cho th^ngH
&' () % D#m x, ?iết N
qFr N x • sr
th# N x • qFr N sr €: là RP, qFr là RlP, sr là Dh u
] G}uốn t#m th^ng, ta l(+ số ?ị chia chia cho số chiaH
&' () % D#m x, ?iết N
qFr N F • x
th# N x • qFr N F €: là Dh, qFr là RlP, F là RP u
2. 9h:n t;h 0 th(nh <h=n t>2n7 5?# 1(# t20n 3T45 x6 &ơn 7#8n
Yga+ t, đ"u nCm h=c l3% E, tôi luôn t@% cho h=c sinh c$ th$i qu<n đối
43i mvi ?ài toán GD#m xH đ^n gi2n các <m %h2i %hân t8ch các thành %h"n 4à
mối quan h6 giMa chLng t&ong ?ài toán . Da :Bt các 48 dụ d3i đâ+ N
&' () % D#m x ∈ Y, ?iết N
C x ~ s • F
th# N x là RWPl
s là RW1l
F là D
C x | s • F
th# N x là RlD
s là RD
F là W
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 5
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
C b # x • F
th# N b là RlD
x là RD
F là W
C b | s • x
th# N b là RlD
s là RD
x là W
C x . s • E
th# N x là DRPl
s là DR1l
E là D
© x N s • E
th# N x là RlP
s là RP
E là Dh
C E N x • s
th# N E là RlP
x là RP
s là Dh
® E N s • x
th# N E là RlP
s là RP
x là Dh
". 9h:n t;h 0 th(nh <h=n t>2n7 1(# t20n 3T45 x6 <h@ t%<
yhi các <m đã %hân t8ch thành th)o các thành %h"n t&ong mvi ?ài toán
GD#m x” đ^n gi2n 4à :Bt tốt các mối quan h6 giMa chLng, th# tôi cho các <m
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 6
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
?Jt đ"u t@% %hân t8ch các thành %h"n 4à mối quan h6 giMa chLng I nhMng ?ài
toán GD#m xH %hức t)% h^n.
&' () % D#m x ∈ Y, ?iết N
C Ftq ~ €oqb | x u• asF
S ?ài nà+ các <m th9ng ha+ nh"m lxn x là số t&, t&ong c2 ?ài toán, 4à
ha+ t&#nh ?à+ nh thế nà+ N
Ftq ~ €oqb | xu • asF
x • asF | Ftq
Pho n!n tôi %h2i h3ng dxn cho các <m hã+ %hân t8ch t, t,, I ?ài toán
GD#m xH th# GxH luôn luôn là số cha ?iết, -Bo th<o €oqb ] xu là số h)ng cha
?iết, Ftq là số h)ng đã ?iết, asF là ting. *o đ$, ta c$ N
Ftq ~ €oqb | xu • asF
SH$% & SH'% ( T)n"
}à N RWPl • Ding | RW1l
D, đ$ ta gi2i nh sau N
Ftq ~ €oqb | xu • asF
oqb | x • asF | Ftq
oqb | x • q•t
1ến đâ+ ta t&I 40 ?ài toán GD#m xH đ^n gi2n, : là số t&, cha ?iết, gi2i
nh t&!n.
C Pho ?ài toánN
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s | o • s
1ối 43i ?ài nà+, &(t nhi0u h=c sinh g>% -h$ -hCn, các <m -hông ?iết ?Jt
đ"u t, đâu. Dôi l)i h3ng dxn cho các <m hã+ ?Jt đ"u t, số GxH.
K# : cha ?iết •„ €qr | xu cha ?iết •„ €qr | xu . o cha ?iết
•„ ‚€qr | xu . o ~ Fƒ cha ?iết •„ ‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s cjng cha ?iết.
1ến đâ+ ta :Bt %hB% t&, ngoài d(u ngo>c N
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s là RlD cha ?iết
o là RD đã ?iết
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 7
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
s là W đã ?iết
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s | o • s
RlD | RD • W
}à N RlD • W ~ RD
Da c$ N
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s | o • s
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s • s ~ o
RlD • W ~RD
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s • F
1ến đâ+ ta l)i %hân t8ch tiế% N
‚€qr ] xu . o ~ Fƒ N s • F
S%' : S' ( Th*
}àN RlP • Dh . RP
Da c$ N ‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s • F
€qr | xu . o ~ F • F . s
RlP • D . RP
€qr | xu . o ~ F • qF
Diế% tục %hân t8ch, ta c$ N
€qr | xu . o ~ F • qF
SH'% & SH$% ( T
}à N RWPl • D | RW1l
*o đ$, ta c$ N
€qr | xu . o • qF | F
RWPl • D | RW1l
€qr | xu . o • qr
4à N €qr | xu . o • qr
DRPl . DR1l • D8ch
}à N DRPl • D8ch N DR1l
K@+ N qr | x • qr N o
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 8
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
DRPl • D N DR1l
qr | x • F
4à N qr | x • F
S%T # ST ( H
mà N RD • RlD | W
4@+ N x • qr | F
RD• RlD| W
x • F
… Ygoài &a các <m c$ th' t,ng ?3c đa ?ài toán %hức t)% 40 ?ài toán
đ^n gi2n h^n.
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s | o • s
1>t N ‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s • +
Da c$ ?ài toán N
+ | o • s
+ • s ~ o
*o đ$N ‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s • s ~ o
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s • F
1>t tiế% N ‚€qr | xu . o ~ Fƒ • †
Da c$N † N s • F
† • F . s
Y!n N €qr | xu . o ~ F • F . s
€qr | xu . o ~ F • qF
Diế% tục N €qr | xu . o • ‡
Da c$N ‡ ~ F • qF
‡ • qF | F
Y!n N €qr | xu . o • qF | F
€qr | xu . o • qr
1>t N qr | x • D
Da c$ N D . o • qr
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 9
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
D • qr N o
Y!n N qr | x • qr N o
qr | x • F €1â+ là ?ài toán đ^n gi2nu € gi2i nh t&!n u
Puối cˆng các <m t5 t&#nh ?à+ ?ài gi2i hoàn chenh N
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s | o • s
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s • s ~ o
‚€qr | xu . o ~ Fƒ N s • F
€qr | xu . o ~ F • F . s
€qr | xu . o ~ F • qF
€qr | xu . o • qF | F
€qr | xu . o • qr
qr | x • qr N o
qr | x • F
x • qr | F
x • F
A. 9h:n t;h tBn7 1C$ l(5 ở 5?# 1(# t20n 3T45 x6
] Dôi th9ng t@% cho các <m c$ th$i qu<n t&3c 4à sau -hi gi2i :ong
m;t ?ài toán GD#m xH đ0u %h2i %hân t8ch -‰ I mvi dfng, mvi ?3c gi2i ta đã
làm g# Š th5c hi6n nh 4@+ đã đLng cha Š
Pụ th' N
&' () 1 % D#m x ∈ Y, ?iết N
‚€bx | qtu N o | oƒ . sq • stq
€bx | qtu N o | o • stq N sq ,TS'% ( T-ch : TS$%*
€bx | qtu N o | o • qq ,T-nh ./t 01 V2*
€bx | qtu N o • qq ~ o ,S%T ( Hi3 & ST*
€bx | qtu N o • qs ,T-nh V2*
bx | qt • qs . o ,S%' ( Th45n" x S'*
bx | qt • oE ,T-nh V2*
bx • oE ~ qt ,S%T ( Hi3 & ST*
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 10
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
bx • tr ,T-nh V2*
x • tr N b ,TS'% ( T-ch : TS$%*
x • F ,6/t 01*
] Pác <m th9ng %h2i t5 t&2 l9i các câu hAi N
~ D, dfng q qua dfng o ta đã làm g# Š
~ D, dfng o qua dfng s ta đã làm g# Š g
Pứ nh thế cho đến -ết qu2 cuối cˆng.
&' () * % D#m x ∈ ‡, ?iết N
t | €oa | su • x | €qs | tu
t | ot • x | • ,T-nh "iá trị tron" n"o7c c8! VT 9: V2*
| or • x | • ,T-nh VT*
x | • • | or ,áp ;<n": ! ( = (> = ( !*
x • | or ~ • ,?p ;<n" tìm @ố =ị trA*
x • | qq ,6/t 01*
&' () 0 % D#m x ∈ ‡, ?iết N
ox | sF • qF
ox • qF ~ sF ,?p ;<n" tìm @ố =ị trA*
ox • Fr ,T-nh V2*
x • Fr N o ,?p ;<n" tìm thA! @ố ch4! =i/t*
x • oF ,6/t 01*
D. Vận EFn7 0 GuH t/I &Jnh n7hKL &M 7#8# 1(# t20n 3T45 x6
4.1) &5n ()ng 6/7 t8c ch/79n :!
P$ nhMng ?ài toán GD#m xH nếu sử dụng qu+ tJc chu+'n 4ế đ' gi2i th#
4i6c gi2i toán s‹ đ^n gi2n h^n cách đa 40 ?ài toán c^ ?2n &(t nhi0u, -' c2
4i6c t&#nh ?à+.
&' () % x | b • qr | ox
Yếu gi2i ?mng cách đa 40 ?ài toán c^ ?2n các <m s‹ lLng tLng -hông
?iết ch=n %hB% t&, nào đ' gi2i qu+ết t&3c.
Pác <m c$ th' chu+'n t,ng 4ế
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 11
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
ho>c chu+'n m;t lLc c2 o 4ế t, KD sang Kh 4à t, Kh sang KD.
Pụ th' N
€ W=c sinh %h2i nh3 4à 4@n dụng tốt qu+ tJc chu+'n 4ếu
x | b • qr | ox
x ~ ox • qr ~ b €chu+'n | b sang Kh 4à |ox sang KDu
x € q ~ o u • qb € á% dụng tŒc %hân %hối c/a hY đối 43i hP I
KD 4à t8nh Kh u
xBs • qb €t8nh giá t&ị t&ong ngo>c I KD u
x • qb N s €t#m DRPl xu
x • E € -ết qu2 u
4.*) &5n ()ng ;+nh ngh<a giá t"+ t/7.t ;ối c=a m#t số ng/7>n a
S mức đ; l3% E, các <m che G làm qu<n •• 43i giá t&ị tu+6t đối c/a m;t
số ngu+!n a I d)ng cụ th', n!n ?ài toán GD#m xH c$ chứa giá t&ị tu+6t đối cjng
I mức đ^n gi2n.
hh^ng %há% chung là n!n đa 40 ?ài toán c^ ?2n N
Ž x Ž • a
x • a ho>c : • |a
&' () % D#m x N
Žx ~ oŽ • F
Uiáo 4i!n đ>t câu hAi G giá t&ị tu+6t đối c/a m(+ th# ?mng F H 4à g.i d
cho h=c sinh đ>t x ~ o • + th# ta c$ ?ài toán N
• Ž+Ž • F €đâ+ là ?ài toán c^ ?2nu
+ • F, + • |F
• K3i • • F, ta c$ N
x ~ o • F
x • F | o
x • s
• K3i + • | F, ta c$ N
x ~ o • | F
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 12
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
x • | F | o
x • | a
K@+ N x • s• x • | a
4.0) &5n ()ng ;+nh ngh<a hai ph?n số @ng nha/
Da c$ N
G Wai %hân số
=
!

;
c
g=i là ?mng nhau nếu a.d • ?.c H
&' () % D#m x, C ?iết N
bt
sE
sF
s −
= =
C
x
1ối 43i ?ài nà+ các <m c$ th' 4@n dụng định nghwa hai %hân số ?mng
nhau đ' gi2i.
D&3c hết c"n &Lt g=n %hân số
bt
sE −
Da c$ N
bt
sE
sF
s −
= =
C
x

a
s −
•„
a
s
sF
s −
= =
C
x
•„
a
s
sF a
s s −
=

=
C
9:
x
Uiáo 4i!n c"n g.i d
Y!n đa 40 d)ng N
;
c
=
!
=
•„ ad • ?c
Dách &i!ng t#m x, t#m + N
Pụ th' N
Da c$ N
a
s s −
=
x
s . a • x . €| su
oq • x . €| su
x . €| su • oq ,9ì ! ( = thì = ( !*
x • oq N €| su
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 13
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
x • | a
Wo>c c$ th' gi2i nh thế nà+ N
x
s

a
s −
•„
x
s

a
s

•„ x • |a
Kà N
a
s
sF

=
C
+ . a • F . €| su
+ . a • | qrF
+ • €| qrFu N a
+ • | qF
Wo>c gi2i ?mng cách -hác N

sF
C

a
s −
•„
sF
C

sF
qF −
•„ + • |qF
K@+ N x • | a, + • | qF
4.1) &5n ()ng ;+nh ngh<a lA7 th,a 5c n c=a a- hai lA7 th,a @ng
nha/
1ối 43i các ?ài toán GD#m xH c$ chứa lj+ th,a th# các <m h=c sinh l3% E
th9ng th(+ -h$ -hCn, do đ$ tôi luôn nhJc l)i cho các <m nh3 định nghwa lj+
th,a ?@c n c/a a.
a
n
• a . a g.. a
n th,a số a
4à Na
m
• a
n
•„ m • n
&' () % o
F
• o . o . o . o . o • so
Kà s
x
• s
F

•„

x • F
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 14
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
Da :Bt các 48 dụ cụ th' sau N
&' () % D#m x ∈ Y, ?iết N
C o
:
• b
'ách D : Dh<o định nghwa ta c$ N
o
s
• o.o.o • b
Da c$ N o
:
• b
}à N o
s
• b
K@+ N : • s
'ách E : Da c$ N b • o
s
Y!n o
s
• b
o
:
• o
s
x • s ,cách n:C th4Fn" G4Hc các Im @J ;<n"*
€hh N 1a 40 hai lj+ th,a ?mng nhau, c$ c^ số ?mng nhau, su+ &a số mj
?mng nhauu
C o
x
N o • qE
o
x
• qE . o
o
x
• so
o
x
• o
F
x • F
C x
t
• EoF
S đâ+ ta %h2i 4iết EoF d3i d)ng m;t lj+ th,a c$ số mj ?mng t
x
t
• F
t
x • F
C o
x | F
• qE
Da %h2i 4iết qE d3i d)ng m;t lj+ th,a c$ c^ số là o
o
x | F
• o
t
x | F • t
x • t ~ F
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 15
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
x • •
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 16
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
N. T45 nh#'u 0h 7#8# h2 5Ot 1(# t20n 3T45 x6
yhi d)+ toán cho các <m, tôi luôn -hu+ến -h8ch các <m sau -hi đã gi2i
:ong m;t ?ài toán các <m %h2i luôn t5 đ>t &a câu hAi nh N Pfn cách gi2i nào
nMa -hông Š lài nà+ c$ m(+ cách gi2i Š Pách gi2i nào ha+ nh(t Š g
Da :Bt các 48 dụ sau đâ+ N
6.1) Tìm x ∈ B- i!t %
| or • x | •
K 'ách D : | or • x | •
x | • • | or ,! ( = (> = ( !*
x • | or ~ •
x • | qq
K 'ách E : | or • x | •
| or ~ • • x ,'hCLn K M @!n" V2*
| qq • x ,T-nh VT*
x • | qq ,! ( = (> = ( !*
K 'ách N : | or • x | •
| x • | • ~ or ,'hCLn x @!n" VT, K EO @!n" V2*
| x • qq
x • | qq
K 'ách P : | or • x | •
| • | qq • x | • ,| EO ( | M | DD*
| qq • x ,! & c ( = & c (> ! ( =*
x • | qq ,! ( = (> = ( !*
] Rau đ$ g.i d cho các <m t#m &a cách nào ha+ nh(t 4à sáng t)o
nh(t
6.*) Tìm x ∈ B- i!t %
qF | €x | au • | oq
K 'ách D : lA d(u ngo>c đmng t&3c c$ d(u t&, N
qF | x ~ a • –oq
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 17
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
K 'ách E : •<m €x | au là số t&, N
x | a • qF | €| oqu
6.0) Tìm x ∈ B- i!t %
qF | x ~ a • | oq
K 'ách D : €qF | au | x • | qo ,"i!o hoán, ./t hHp*
oo | x • | oq
K 'ách E: | x • | oq | qF | a ,chCLn DQ 9: DR @!n" V2*
g
6.1) Tìm x- i!t %
t
s
o
. x • q
K 'ách D : x • q N
t
s
o
,TS'% (T-ch : TS$%*
x • q N
t
qq
x • q .
qq
t
x •
qq
t
K 'ách E :
t
s
o
. x • q

t
qq
. x • q
x •
qq
t
,T-ch c8! h!i @ố n"hịch G1o =Sn" D*
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 18
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
PQ s#nh l$< N &Ln7 7#8# 1(# t20n 3 T45 x 6
R. PC$n7 ESn t>4nh 1(H T( luUn hV ý sWL sL# h2 hQ s#nh t>2n7 tBn7 1(#
tậ<
Dôi th9ng t@% cho các <m th$i qu<n sửa nga+ nhMng sai l"m %hi ?iến
4à cách t&#nh ?à+ ?ài gi2i -hông ch8nh :ác c/a các <m h=c sinh. Yga+ t, l3%
E, nếu -hông đ.c sửa sai -ị% th9i, sau nà+ l!n l3% t&!n các <m s‹ &(t -h$
-hJc %hục.
Dôi :in đa &a đâ+ 4ài sai l"m mà các <m l3% E th9ng mJc %h2i.
€-hông nhMng số h=c mà -' c2 h#nh h=cu.
R.1X T>4nh 1(H 1(# 7#8#
Dôi đ>c ?i6t chL d t&ong các lvi t&#nh ?à+ c/a các <m h=c sinh.
&' () % 1' gi2i ?ài toán N D#m x ?iết
Ftq ~ €oFqb | xu • asF
P$ <m đã t&#nh ?à+ nh thế nà+
Ftqq ~ €oFqb | xu • asF • asF | Ftq • q•t
,lTi n:C rUt nhiV Im mWc ph1i*
Wo>c cho ?ài toán t#m x N
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 19
x
t
s
=
1
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
o €x ~ ou • ot N E ~ F
P$ <m t&#nh ?à+ nh thế nà+ N
o €x ~ ou • ox ~ t • ot N E ~ F • t ~ F • •
1ối 43i lvi nà+ tôi th9ng che nga+ cho các <m th(+ ?(t th9ng t&ong
cách t&#nh ?à+. Pụ th' th<o 48 dụ t&!n th# ta c$ N asF • q•t €đi0u nà+ -hông
th'u.
Pfn I 48 dụ d3i tôi th9ng nhJc các <m -hông n!n 4iết nh 4@+ mà
n!n 4iết tách thành t,ng dfng.
o€x ~ ou • ot N E ~ F
ox ~ t • t ~ F
ox ~ t • •
g
× Ygoài &a tôi cố gJng g.i d các <m n!n t&#nh ?à+ ?ài toán GD#m xH sao
cho các d(u G•H c/a t,ng dfng đ.c th`ng hàng t, t&!n :uống d3i
th# ?ài gi2i s‹ &‘ &àng 4à c$ th_m m‰ h^n.
× Wo>c ?ài toán c$ chứa %hân số, c$ <m th9ng 4iết sai là N
o
q
.
1ối 43i tôi sai l"m nà+ -hông th' ch(% nh@n đ.c mà %h2i 4iết là N
t
s
o
q
= x
€sao cho N chM GxH• d(u G•H, Gg)ch %hân sốH %h2i th`ng
hàng• đ"u g)ch %hân số %h2i I 4ị t&8 ngang giMa d(u G•Hu
× Wo>c -hi 4iết hvn số c$ <m 4iết nh thế nà+ N

s
o
€ sai u
Kiết l)i N
q
s
o
€số q cˆng dfng 43i g)ch %hân sốu
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 20
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
× Wo>c -hi gi2i toán c$ d(u giá t&ị tu+6t đối c$ <m t&#nh ?à+ nh thế
nà+
º ŽxŽ • o
x • o • | o •
ho>c N x • o 4à |o
Kiết nh 4@+ là sai, %h2i sửa l)i là N
x • o ho>c x • |o
… Wo>c -hi 4iết d(u ngo>c các <m 4iết &(t tˆ+ ti6n
&' () % €qr | xu . o • qr €qu
€qr | xu • qr N o €ou €saiu
*o các <m -hông hi'u -‰ -hi nào dˆng d(u ngo>c, -hi nào -hông
Dôi g.i d N d(u ngo>c I dfng q dˆng đ' làm g# Š €đ' cho ta ?iết %hB%
t&, làm t&3c, %hB% nhân làm sauu
K@+ N d(u ngo>c I dfng o dˆng đ' làm g# Š €-hông làm g# c2u
*o đ$ d(u ngo>c I dfng o -hông c"n thiết, nghwa là d.
*fng hai 4iết đLng là N
qr | x • qr N o
C.*) D#t số sai lEm các Fm thưGng m8c phHi Ihi giHi toán “Tìm x”
&' () %
ot
as
qb
qq
s
= +
x
P$ <m t&#nh ?à+ nh sau N
ot
as
qb
qq
s
= +
x

qb
qq
ot
as
s
− =
x

ot
ss
ot
as
s
− =
x

ot
tr
s
=
x
€1ến đâ+ các <m :<m là ?ài gi2i đã :ongu
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 21
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
1ối 43i sai l"m nà+ tôi th9ng nhJc các <m N I đâ+ ?ài toán +!u c"u ta
t#m x ?mng ?ao nhi!u chứ -hông %h2i là t#m
s
x
?mng ?ao nhi!u.
*o đ$ các <m c"n gi2i tiế% N
s
x

ot
tr
€t&3c hết %h2i &Lt g=n %hân sốu
s
F
s
=
x
x • F
Wo>c cho ?ài toán N D#m x N
x ~ Ž| oŽ • r
P$ <m làm nh sau N
x ~ Ž| oŽ • r
x • | Ž| oŽ ,xon", .hXn" l:m nY!*
S đâ+ tôi gi2i th8ch N các <m :<m giá t&ị tu+6t đối c/a q số cụ th' nh là
q %hB% t8nh, t8nh đ.c.
Da %h2i t8nh Ž| oŽ t&3c
Pụ th' N
x ~ Ž| oŽ • r
x ~ o • r
x • r | o
x • | o
× Wo>c các <m th9ng 4iết d(u G•H t&3c mvi dfng c/a %hB% t8nh, 4à
4iết d(u ngo>c -hông c"n thiếtN
&' () % D#m x :
€o,bx | sou N
s
o
• | •r
• €o,bx | sou • €| •ru .
s
o

,;U n"o7c c8! 9/ trái .hXn" cần thi/t, 9: ;U “(” Gún" tr4ớc @!i*
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 22
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
• o,bx | so • | Er
• o,bx • | Er ~ so
• o,bx • | ob
• x • €| obu N o,b
• x • | qr
S đâ+ các <m ?ị lxn l;n 43i d)ng toán t8nh giá t&ị ?i'u thức.
Dôi th9ng nh(n m)nh các <m 4iết nh 4@+ là sai.
Pác <m th9ng mJc sai l"m nh sau N
x . sq • stq
x • stq . sq
ho>c x • stq | sq
Ygu+!n nhân sai l"m N
*o các <m cha nJm 4Mng các mối quan h6 giMa các thành %h"n t&ong
các %hB% toán c;ng, t&,, nhân, chia.
li6n %há% -hJc %hục N
Uiáo 4i!n nhJc l)i -iến thức 40 các mối quan h6 giMa các thành %h"n
t&ong các %hB% toán c;ng, t&,, nhân, chia. ,GZ n[i ở phần Gầ*
R."X N72(# >L &M EY nh$ 0 Z5 [ thM Tận EFn7 nhC sLu
1ối 43i %hB% c;ng
Pho đ`ng thức N
o ~ s • F
Da c$ N o• F | s
s • F | o
F • s ~ o
Dha+ đii 4ị t&8 c/a x t&ong đ`ng thức
Yếu N x ~ s • F ,x ở 9ị tr- c8! @ố E*
Dh# N x• F | s
x • o
Yếu N o ~ x • F €x ở 9ị tr- @ố N*
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 23
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
Dh# N x • F | o
x • s
Yếu N o ~ s • x ,x ở 9ị tr- @ố Q*
Dh# N x • s ~ o
x • F
1ối 43i %hB% t&,
Pho đ`ng thức N
qr | a • s
th# N qr• s ~ a
a • qr | s
s• qr | a
Dha+ đii 4ị t&8 c/a x t&ong đ`ng thức
Yếu N x | a • s ,x ở 9ị tr- c8! @ố DO*
Dh# N x • s ~ a
x • qr
Yếu N qr | x • s ,x ở 9ị tr- c8! @ố R*
Dh# N x • qr | s
x • a
Yếu N qr | a • x ,x ở 9ị tr- c8! @ố N*
Dh# N x • qr | a
x • s
1ối 43i %hB% nhân
Pho đ`ng thức N
s . t • qo
Dh#N s• qo N t
t• qo N s
qo• s . t
Dha+ đii 4ị t&8 c/a x t&ong đ`ng thức
Yếu N x . t • qo ,x ở 9ị tr- c8! @ố N*
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 24
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
Dh# N x • qo N t
x • s
Yếu N s . x • qo €x ở 9ị tr- @ố P*
Dh# N x • qo N s
x • t
Yếu N s . t • x €x ở 9ị tr- @ố DE*
Dh# N x • s . t
x • qo
D&I 40 48 dụ lLc nã+ N
x . sq • stq
Dh# N x • stq N sq
x • qq
Dhử l)i ta c$ N
qq . sq • stq ,Gún"*
,x ở 9ị tr- @ố DD*
1ối 43i %hB% chia
Pho đ`ng thức N
or N F • t
Dh#N F • or N t
or • t . F
t • or N F
Dha+ đii 4ị t&8 c/a x t&ong đ`ng thức N
Yếu N x N F • t ,x ở 9ị tr- c8! @ố EO*
Dh# N x • t . F
x • or
Yếu N or N x • t €x ở 9ị tr- @ố Q*
Dh# N x • or N t
x • F
Yếu N or N F • x €x ở 9ị tr- @ố P*
Dh# N x • or N F
x • t
a.tu W=c sinh th9ng mJc sai l"m -hi gi2i ?ài toán GD#m xH sau N
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 25
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
tx ~ qF N s • oq
tx ~ qF • oq . s ,@!i*
tx ~ qF • Es
tx • Es | qF
tx • tb
x • tb N t
x • qo
*o các <m nh"m lxn €tx ~ qFu là số ?ị chia, s là số chia n!n gi2i sai.
P$ o cách -hJc %hục N
'ách D N Pho h=c sinh thử l)i N
t . qo ~ qF N s • oq
tb ~ F • oq
Fs • oq €4ô l8u
Kà cho các <m gi2i l)i cho đLng.
'ách E N Uiáo 4i!n cho hai đ0 ?ài N
tx ~ qF N s • oq 4à €tx ~ qFu N s • oq
Kà cho các <m t5 t#m &a s5 -hác nhau giMa hai đ0 ?ài, I ?ài ?!n t&ái
%hB% chia th5c hi6n t&3c, %hB% c;ng th5c hi6n sau, I đ0 ?ài ?!n %h2i %hB%
c;ng th5c hi6n t&3c, %hB% chia th5c hi6n sau N
Ui2i đLng là N
tx ~ qF N s • oq
tx ~ F • oq
tx • oq | F
tx • qE
x • qE N t
x • t
€tx ~ qFu N s • oq
tx ~ qF • oq . s
tx ~ qF • a
tx • a | qF
tx • | b
x • €| bu N t
x • | o
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 26
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
D, đ$ cho h=c sinh th(+ đ.c s5 -hác nhau giMa hai đ0 ?ài dxn đến hai
-ết qu2 -hác nhau 4à th(+ đ.c sai l"m c/a m#nh đ' &Lt -inh nghi6m cho
nhMng ?ài sau.
a.Fu 1ối 43i ?ài toán GD#m xH c$ chứa lj+ th,a, các <m th9ng sai l"m
nh sau N
o
x
• so
x • so N o
x • qE
ho>c N x
F
• sqoF
x • sqoF N F
x • oF
Ygu+!n nhân là do các <m cha nJm chJc định nghwa lj+ th,a ?@c n
c/a a 4à nh"m lxn o
:
43i o . x• x
F
43i x . F

Pách -hJc %hục N
Uiáo 4i!n nhJc l)i N a
n
• a . a g.. a
n th,a số a
4à cho 48 dụ cụ th' đ' h=c sinh th(+
o
:
.hác o . x • x
F
.hác x . F
&' () %
o
s
• o . o . o • b 4à o . s • E
t
F

• t . t . t . t • oFE 4à t . F • or
D, đ$ đa &a cách gi2i đLng cho hai 48 dụ t&!n là N
o
:
• so
o
:
• o
F
x • F
4à x
F

• sqoF
x
F
• F
F
x • F
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 27
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
\. ]#M5 t>L ^!t Gu8 1(# l(5 1_n7 50H t;nh CA`Ia bx c Ddde`
1ối 43i h=c sinh l3% E tôi th9ng -hu+ến -h8ch các <m n!n sử dụng
má+ t8nh ?A tLi đ' -i'm t&a l)i -ết qu2 ?ài làm, 4# má+ t8nh giL% ta -i'm t&a l)i
-ết qu2 ?ài làm &(t nhanh €nh(t là nhMng ?ài toàn %hức t)%u.
K8 dụ N L(+ 48 dụ I t&!n
‚€qr | xu . o ~ Fqƒ N s | o • s
Pác <m t#m đ.c N x • ob
yi'm t&a l)i giá t&ị t#m đ.c c/a x
Dôi che cho các <m l(+ số ob tha+ 4ào 4ị t&8 c/a x I đ"u ?ài 4à sử dụng
má+ t8nh t8nh :<m o 4ế c$ ?mng nhau -hông.
] P$ o cách ?(m má+ N
~ Du"n t5 ?(m d(u ngo>c 4à %hB% t8nh đ"+ đ/ nh đ0 ?ài €S KDu
~ Dha+ x • ob, ta t8nh qr | ob, &7i nhân 43i o, c;ng 43i Fq, &7i chia s,
:ong t&, đi o :<m c$ ?mng s -hông.
+ Wo>c I ?ài N
bt
sE
s
s −
= =
C
x
Rau -hi t#m đ.c N x • | a 4à + • | qF
Pho các <m tha+ | a 4à | qF 4ào 4ị t&8 x, + I đ"u ?ài 4à -i'm t&a ?mng
má+ t8nh :<m s %hân số c$ ?mng nhau -hông.
+ Ygoài &a tôi cfn h3ng dxn các <m đii t, %hân số &a hvn số, &7i &a số
th@% %hân &(t ti6n l.i.
YhMng lLc nh thế nà+ tôi th(+ các <m &(t th8ch thL, nh(t là sau -hi
-i'm t&a ?mng má+ t8nh th(+ -ết qu2 t&ˆng -h3% 43i ?ài làm c/a m#nh.
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 28
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
C. ].T fUgN
C.1X NPgN ĐhNP ].T ,U+
Yh9 th5c hi6n nh t&!n mà sau nhi0u nCm d)+ toán l3% E, đối 43i d)ng
toán GD#m xH ,c\n" ch-nh l: ph45n" trình =]c nhUt ở các lớp tr^n*, các <m h=c
sinh -hông cfn th(+ Gs.H -hi gi2i chLng.
yết qu2 các ?ài thi, các ?ài toán GD#m xH các <m đ)t đi'm &(t cao.
Pác <m đã ?iết t&#nh ?à+ ch8nh :ác, ch>t ch‹ 4à &‘ &àng h^n.
1ối 43i h=c sinh -há giAi các <m c$ th' gi2i đ.c nhMng ?ài toán GD#m
xH %hức t)% 4à -h$ đối 43i l3% E.
1ối 43i h=c sinh t&ung ?#nh +ếu các <m c$ th' gi2i đ.c các ?ài toán
GD#m xH c^ ?2n. 1â+ là ngu7n đ;ng 4i!n to l3n đối 43i tôi, 4à tôi th(+ &(t
h)nh %hLc. W)nh %hLc 4# m#nh đ.c làm giáo 4i!n, đ.c đứng t&!n ?ục gi2ng,
đ.c d)+che cho các <m t,ng ?3c, t,ng ?3c h=c hết ch^ng t&#nh toán l3%
E m;t cách 4Mng 4àng.
Rau -hi á% dụng các ?i6n %há% t&!n, ?ài toán ’ D#m : “ I các ?ài -i'm
t&a, ?ài thi h=c -” tôi 4à các <m h=c sinh g>t hái đ.c -ết qu2 &(t caoN
] Lo)i giAi đ)t N Fop
] Lo)i -há đ)t N obp
] Lo)i t&ung ?#nh đ)t N orp
] Lo)i +ếu N rp
C.2X BiI PjC ]INP NGPIke B+N TPlN
Rau -hi á% dụng %h^ng %há% nà+ tôi &Lt &a đ.c m;t số -inh nghi6m
cho ?2n thân N
q. hh2i luôn t#m hi'u -‰ các <m h=c sinh -hi gi2i ?ài toán GD#m xH th@t
s5 đa số các <m g>% -h$ -hCn chv nào. D, đ$, giL% các <m t,ng ?3c gi2i
qu+ết -h$ -hCn, đ' cuối cˆng gi2i đ.c ?ài toán GD#m xH.
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 29
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
o. 1ối 43i h=c sinh l3% E, các <m m3i ?3c &a t, ?@c ti'u h=c, cfn
nhi0u th$i qu<n c/a h=c sinh c(% O nh N Kiết ch@m, t&#nh ?à+ ?ài gi2i cha
ha+, th8ch ch(m đi'm t&ong 4I ?ài t@%, th8ch h=c môn c/a cô ch/ nhi6m, qu<n
h=c th<o -i'u đ=c chB% g
Pho n!n tôi %h2i t, t, giL% các <m %h2i làm qu<n d"n 43i %h^ng %há%
h=c I c(% OO nh N Ygh< gi2ng ?ài t5 &Lt &a 4à ghi 4ào 4I nhMng d ch8nh c/a
m#nh, t@% 4iết nhanh, hCng hái %hát ?i'u d -iến sau đ$ giáo 4i!n cho đi'm t)i
chi 4à thông ?áo đi'm nga+ cho các <m, gâ+ s5 hứng thL h=c toán cho các
<m, 4à I mvi ?ài gi2i tôi đ0u nh(n m)nh %h"n t&#nh ?à+ nh thế nào cho ch8nh
:ác g
s. 1ối 43i ?ài toán GD#m xH nga+ t, ?ài đ"u ti!n tôi %h2i gâ+ s5 chL d
cho h=c sinh ?mng nhMng ?ài toán t&Jc nghi6m l8 thL, nhMng 48 dụ dk làm cho
h=c sinh t&ung ?#nh +ếu, nhMng 48 dụ t)o t#nh huống c$ 4(n đ0 cho h=c sinh
-há giAi, g
17ng th9i chL d dxn dJt h=c sinh gi2i t, d)ng toán c^ ?2n đến %hức
t)%, sửa nga+ nhMng sai l"m c/a h=c sinh, cho các <m làm nhi0u d)ng ?ài t@%
GD#m xH.
C."X m ]I.N ĐỀ nUẤT
1. Đo# T$# hQ s#nh
Yga+ t, ?@c ti'u h=c, các <m %h2i cố gJng h=c cho 4Mng các -iến thức
c^ ?2n c/a toán h=c, đ>c ?i6t là các ?ài toán c$ d)ng GD#m số a ?iết gH.
Kà các <m cjng cố gJng &cn chM sao cho 4iết đ.c nhanh nhng &‘ 4à
đ•% ,GiV n:C G_i h`i các Im ph1i ran lC3n nhiV ở nh:* đ' t&anh th/ th9i
gian ngh< th"+ cô gi2ng ?ài.
K# đối 43i nhMng <m h=c sinh đã h=c 4Mng -iến thức c^ ?2n c/a môn
toán I ?@c ti'u h=c th# l!n l3% E các <m h=c 4à tiế% thu môn toán -há dk dàng,
đ>c ?i6t là toán GD#m xH.
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 30
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
2. Đo# T$# <hF huHnh hQ s#nh
Pố gJng t)o đi0u -i6n h=c t@% tốt nh(t cho con <m m#nh I nhà, n!n
mua cho mvi <m m;t cái má+ t8nh ?A tLi, -i'm t&a 4I h=c hmng ngà+ c/a các
<m, nhJc nhI các <m làm ?ài t@% 40 nhà đ"+ đ/, th<o d‘i 4i6c đi h=c đ0u đ>n
c/a con <m m#nh.
". Đo# T$# nh( t>Cpn7
!* Th4 9i3n
li sung th!m sách tham -h2o 40 môn toán l3% E, sách ?ài t@% t&Jc
nghi6m, si ta+ toán h=c g
=* Thi/t =ị
Y!n mua th!m má+ t8nh P[ROz {:] Far }R đ' sao cho nhMng h=c sinh
-h$ -hCn -hông mua đ.c má+, đ.c t)o đi0u -i6n m.n má+ đ' h=c.
Qua quá t&#nh d)+ các <m tôi th(+ các <m c$ má+ t8nh h=c thu@n l.i
h^n các <m -hông c$ má+ t8nh &(t nhi0u.
A. Đo# T$# n7(nh
1;ng 4i!n giáo 4i!n hIng ứng l9i -!u g=i c/a l; t&Ing lU*
Ygu+kn Dhi6n Yhân “Gi1m =3nh th:nh t-ch tron" học G4Fn"”B
Wã+ đ' cho các <m h=c sinh đ.c qu+0n h=c l)i nhMng -iến thức mà
m#nh cha nJm 4Mng, tức là h=c +ếu th# %h2i I l)i l3%, h=c đ' tiế% thu -iến
thức chứ -hông %h2i h=c đ' l!n l3%. ,Vì c[ Im l^n lớp 6 rbi m: ch4! thcc
G4Hc =1n cJ ch45n", ch4! Gọc trXi ch1C mct GV toán, ch4! chi! G4Hc cho
mct @ố c[ =! chY @ố, d*
Kà 4# đối 43i đ>c thˆ c/a môn toán, nCm na+ các <m cha nJm 4Mng
-iến thức c^ ?2n, th# nCm sau ,9: c[ thL 9:i nem @! nY!* các <m s‹ -h$ mà
h=c 4à tiế% thu tốt đ.c các -iến thức 4ô cˆng &;ng l3n 4à quan t&=ong c/a
toán h=c.
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 31
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
C.AX ].T fUgN
] Yh đã n$i I t&!n, d)ng toán GD#m xH I l3% E s‹ là d)ng toán gi2i
%h^ng t&#nh sau nà+ -hi h=c I các l3% t&!n.
Yếu I l3% E các <m đ.c h3ng dxn 4à đ.c &cn lu+6n th@t 4Mng 4à
gi2i thành th)o ?ài toán GD#m xH th# sau nà+ các <m s‹ đ)t đ.c đi'm &(t cao I
các ?ài gi2i %h^ng t&#nh.
*o đ$, -hông n!n :<m nh• 4i6c gi2i các ?ài toán GD#m xH t&ái l)i c"n
coi chLng là nhMng 4i!n g)ch :â+ đJ% cho h=c sinh -h2 nCng gi2i %h^ng
t&#nh sau nà+.
D&!n đâ+ là m;t 4ài -inh nghi6m c/a ?2n thân tôi t&ong 4i6c gi2ng d)+
?; môn toán l3% E t&ong th9i gian qua.
–(t mong s5 g$% d c/a lãnh đ)o 4à đ7ng nghi6%.
Kà :in chân thành c2m ^n các th"+ cô đã đ=c tài li6u 4à đ$ng g$% d
-iến cho tôi.
Jhú KLi- ngM7 14 tháng N1 nOm *N11
N7Cp# T#!t
T>=n ThJ Thu T>Ln7
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 32
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
eỘT `q PrNP +NP CsA PjC `INP ft9 N
f$< N
1
t>2n7 7#p luHun tậ< 7#8# t20n 3T45 x6
f$< N
2
t>2n7 7#p luHun tậ< 7#8# t20n 3T45 x6
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 33
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
f$< N
"
t>2n7 7#p luHun tậ< 7#8# t20n 3T45 x6
f$< N
"
t>2n7 7#p luHun tậ< 7#8# t20n 3T45 x6
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 34
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
 TiI fIkU TPAe ]P+a
• RUy Doán E D@% O, D@% OO, Y•l Uiáo dục.
• hh^ng %há% d)+ h=c }—Y Dz˜Y | Ygu+kn lá yim, Y•l 1)i
W=c R hh)m.
• hh^ng %há% d)+ h=c môn toán | Ygu+kn lá yim | 1inh Yho
Ph^ng | Ygu+kn })nh P2ng | Kj *^ng Dhụ+ | Ygu+kn KCn
P9ng | Y•l Uiáo dục | q••t.
• hh^ng %há% d)+ h=c Dz˜Y W™P | Woàng PhLng | Y•l Uiáo
dục.
• hh^ng %há% d)+ h=c Rš W™P › 1XO Rš ] Woàng PhLng | Y•l
Uiáo dục.
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 35
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
A. ĐẶT VẤN ĐỀ..............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
B. NỘI DUNG...................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
I. Cv `w Vi GItI PxN ĐỀ TiI..............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
q. P^ sI ld lu@n............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
o. P^ sI th5c tế............................................................................................
.............................................................................................................................
s. Ui3i h)n đ0 tài. ........................................................................................
II. C)C VẤN ĐỀ C*N GI+I ,U-.T . ........................................................
q. YhJc l)i các ?ài toánH t#m x” đ^n gi2n . ..................................................
o. hhân t8ch các thành %h"n t&ong mvi ?ài toán GD#m xH đ^n gi2n . ............
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 36
Giúp HS học tốt Toán “Tìm x” ở lớp 6
s. hhân t8ch các thành %h"n t&ong ?ài toán GD#m xH %hức t)% . ...................
t. hhân t8ch t,ng ?3c làm I mvi ?ài toán GD#m xH . ..................................
F. K@n dụng các qu+ tJc, định nghwa đ' gi2i ?ài toán GD#m xH . ..................
E. D#m nhi0u cách gi2i cho m;t ?ài toán GD#m xH. .......................................
a. W3ng dxn t&#nh ?à+ 4à luôn chL d sửa sai cho h=c sinh t&ong t,ng ?ài t@%. .......
b. yi'm t&a -ết qu2 ?ài làm ?mng má+ t8nh Pasio œ€xu | Frr}R ..............N
P. y•D LžŸY .......................................................................................
C1. NPgN ĐhNP ].T ,U+. .....................................................................
C2. BiI PjC ]INP NGPIke B+N TPlN. ..........................................
C". m ]I.N ĐỀ nUẤT. ..............................................................................
CA. ].T fUgN. ..........................................................................................
GV : Trần Thị Th Tr!n" Tr!n" 37

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->