P. 1
Bai Tap on Chuong 12 Hoa Hoc 12

Bai Tap on Chuong 12 Hoa Hoc 12

|Views: 349|Likes:
Được xuất bản bởisamac1309

More info:

Published by: samac1309 on Oct 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2015

pdf

text

original

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG ESTE – LIPIT VÀ CACBOHIDRAT

Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 10,8 gam. C. 21,6 gam. D. 32,4 gam. Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO 3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là A. 0,20M B. 0,01M C. 0,02M D. 0,10M Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là A. saccarozơ. B. glucozơ. C. fructozơ. D. mantozơ. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. ancol etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozơ, anđehit axetic. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là A. protit. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là A. 250 gam. B. 300 gam. C. 360 gam. D. 270 gam. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, dimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là: A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. 4595 gam B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam. Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là A. Cu(OH)2 B. dung dịch brom. C. [Ag(NH3)2]NO3 D. Na Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 % Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là A. 10000 B. 8000 C. 9000 D. 7000 Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO 2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 60g. B. 20g. C. 40g. D. 80g. Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường là A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 18,4 B. 28,75g C. 36,8g D. 23g. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị m là A. 225 gam. B. 112,5 gam. C. 120 gam. D. 180 gam. Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Khi thủy phân saccarozơ thì thu được A. ancol etylic. B. glucozơ và fructozơ. C. glucozơ. D. fructozơ. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n. D. [C6H5O2(OH)3]n. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Chất khi thủy phân trong môi trường axit không tạo ra glucozơ là A. amylozơ B. mantozơ C. xenlulozơ D. glixerit
Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. Trang 1/22 - Mã đề thi 132

Thủy phân 486g xenlulozơ với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là A. 540g B. 405g C. 375g D. 450g Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. tơ enang B. tơ capron C. tơ nilon D. tơ axetat Khi lên men a gam glucozơ với hiệu suất 80%, ta được 368g ancol etylic. Giá trị của a là A. 1440 B. 1800 C. 1120 D. 900 Trong điều kiện thích hợp, glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A. C2H5OH B. CH3COOH C. CH3OH D. CH3CHO Đun nóng amylozơ trong dung dịch H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là A. đường mía B. đường nho C. đường phèn D. đường mạch nha Chất nào sau đây khi thủy phân đến cùng cho hai cabohidrat? A. xenlulozơ B. amilozơ C. saccarozơ D. mantozơ Chất nào sau đây có cấu tạo mạch nhánh? A. saccarozơ B. amilopectin C. mantozơ D. xenlulozơ Cặp chất nào sau đây khi được hidro hóa cho một sản phẩm duy nhất? A. glucozơ & mantozơ B. fructozơ & saccarozơ C. glucozơ & fructozơ D. saccarozơ & mantozơ Các nhận xét sau đây đúng hay sai? I. Mantozơ và saccarozơ là 2 đồng phân II. Xenlulozơ và amylozơ là 2 đồng phân A. I, II đều đúng B. I, II đều sai C. I đúng, II sai D. I sai, II đúng Chất nào sau đây được dùng làm tơ sợi? A. xenlulozơ B. amylozơ C. amylopectin D. mantozơ Cacbohidrat nào sau đây có nhiều trong cây mía và củ cải đường? A. amilozơ B. saccarozơ C. glucozơ D. mantozơ Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nhất? A. CH3-(CH2)4-CH2OH B. CH3-(CH2)4-CHO C. CH3-(CH2)4-COOH D. CH2OH-(CHOH)4-COOH Trong 2 phản ứng sau: 1. C12H22O11 (X) + H2O  2C6H12O6 2. C12H22O11 (Y) + H2O  C6H12O6 + C6H12O6 A. X, Y đều là saccarozơ B. X, Y đều là mantozơ C. X là saccarozơ, Y là mantozơ D. X là mantozơ, Y là saccarozơ Các phát biểu về 2 thí nghiệm sau đây đúng hay sai? I. Cho NaCl vào nước, ta được dung dịch trong suốt. Cô cạn dung dịch muối ta lại được NaCl II. Cho saccarozơ vào nước, ta được dung dịch trong suốt. Cô cạn dung dịch đường ta lại được saccarozơ A. I, II đều đúng B. I, II đều sai C. I đúng, II sai D. I sai, II đúng Sorbitol là sản phẩm thu được khi hidro hóa A. glucozơ B. saccarozơ C. xelulozơ D. mantozơ Thực hiện thí nghiệm sau: “Cho vài giọt NaOH vào dung dịch fructozơ sau đó cho Cu(OH)2 vào rồi đun nóng”, ta thấy. A. Dd có màu xanh cho đến cuối thí nghiệm B. Ban đầu dd có màu xanh sau đó có kết tủa đỏ gạch C. Dd có kết tủa đỏ gạch cho đến cuối thí nghiệm D. Dd từ từ trong dần đến cuối thí nghệm Thực hiện thí nghiệm sau: “Cho dd saccarozơ từ từ vào dd vôi sữa, sau đó cho khí CO2 vào dd thu được”, ta thấy: A. Dd từ từ trong dần sau đó đục dần B. Dd từ từ đục dần sau đó tăng dần C. Dd từ từ đục dần đến cuối thí nghiệm D. Dd từ từ trong dần đến cuối thí nghiệm Khi đun nóng 1 cacbohidrat với axit vô cơ, sau một thời gian cho dung dịch AgNO3/NH3 ta thấy có bạc kết tủa. Trong các chất sau: saccarozơ, amilopectin, xenlulozơ, amilozơ, có bao nhiêu chất phù hợp với thí nghiệm trên? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. trong cuộc sống hàng ngày, người ta dùng glucozơ nhiều hơn saccarozơ B. xenlulozơ được dùng làm tơ sợi vì dạng sợi không tan trong nước C. khi thủy phân xenlulozơ, ta được nhiều sản phẩm trong đó có mantozơ D. muốn phân biệt amilozơ và xenlulozơ ta có thể dùng dd AgNO3/NH3 Xenlulozơ không tham gia phản ứng với: A. HNO3 đ/H2SO4 đ B. (CH3CO)2O/xt C. H2/Ni, t0 + 0 D. H2O/H , t Trong đời sống, người ta sản xuất ancol etylic dùng để pha chế thức uống từ gạo hay nếp (tinh bột) nhiều hơn gỗ (xenlulozơ) nguyên nhân là vì: I. Quá trình sản xuất từ gạo hay nếp đơn giản hơn II. Trong gỗ có nhiều tạp chất có thể gây ngộ độc cho cơ thể A. I, II đều đúng B. I, II đều sai C. I đúng, II sai D. I sai, II đúng Trong phân tử xenlulozơ triaxetat, số gốc axit là: A. 3 nhóm B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất
Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. Trang 2/22 - Mã đề thi 132

Cho 7.3128 kg B. 0. 6.1M. C6H5OH B.10M C. 3 chất C. 16.Mã đề thi 132 . C2H5COOCH=CH2 Câu 20: Chất béo X có chỉ số axit là 8. 62. 25. 75% C. 0. 60 Câu 12: CTCT sau CH3COO[CH2]2CH(CH3)CH3 có tên là A.20M B. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+. giá trị của a là: A.125ml dd KOH 0. 344 Câu 21: Đun 15 gam axit axetic với 15 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A. 0. 5 chất Axit gluconic có CTCT là: A. HOOC-(CHOH)4-CHO Muốn điều chế 2 lít dd C2H5OH 4M. CH3OH. 75 D. 18. 7601. 810 C. Thủy phân 1.5 kg Câu 19: Poli (vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của: A.84g hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. xenlulozơ cho sản phẩm duy nhất là glucozơ? A. 0. 6 C. thu được 11 gam este. Phần trăm khối lượng từng este trong X: A.8 lít Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. CTCT của este E là: A.7% D. Thể tích dd NaOH tối thiểu cần dùng là: A. C6H5OH C.04g X vào lượng dư dung dịch NaOH thu được 2. 2 chất B. HOOC-(CHOH)3-COOH D. Cu(OH)2 trong NaOH. dư thì sau phản ứng khối lượng dd axit tăng a gam.018 lít D. 750 D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường B. Lọc lấy Ag rồi cho vào dd HNO3 đặc nóng. Hai chất X. Đem cô cạn sản phẩm thu được 23. vinyl axetat Câu 13: Hai chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng tạo este ? A.2435 kg D.5% B. Trang 3/22 . CH3CH2OH và CH2=CH2 B. HCOOCH3 ? A.45 kg tristearin chứa 20% tạp chất với dd NaOH (hiệu suất 85%) thu được khối lượng glixerol là: A. 188. CH3COOH. 76018 lít B. 36. 760. t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. CH2=CHCOOCH3 B. CH3COONa. CH3CHO và CH3CH2OH C. alyl axetat B. CH3COOCH2CH3 Câu 24: Hidro hóa hoàn toàn 1 tấn triolein (xác tác Ni/to) cần một thể tích hidro (ở đktc) là: A. C2H5OH > CH3COOH > HCOOCH3 B. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2. HCOOCH2CH2CH3 B. CH2OH-(CHOH)4-COOH C. 1296 D. 50% Câu 22: Xà phòng hoá hoàn toàn 22. 200 ml Câu 23: Một este E đơn chức có tỉ khối so với H2 là 44. C2H5OH Câu 15: Đun nóng 4. 40.3 X Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân có d O 2 = 2. C đúng Câu 14: Khi thuỷ phân CH3OOCC2H5 bằng dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là: A. Y lần lượt là A. thu được 550g kết tủa và dung dịch X. 20. 150 ml D. 810 Đun nóng 27g glucozơ với AgNO3/NH3 dư. CH3COO-CH=CH2 D.18 lít C. CH3COOH > HCOOCH3 > C2H5OH Câu 17: Để trung hòa hết 2. 400 ml B. 550 B. 4. HCOOCH3 > C2H5OH > CH3COOH D.71g X thu được 184 mg glixerol.75.3654 kg Câu 16: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất sau C2H5OH.02M Câu 3: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hidroxyl. Giá trị của m là A.3542 kg C. CH3COOH > C2H5OH > HCOOCH3 C. 300 ml C. B. mantozơ. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100g kết tủa.6 B. 0. 9. 50 C. Kim loại Na D.2 D. 2025 B. Khối lượng glixerol thu được là: A. Chỉ số axit của chất béo X là: A. 324 C.01M D. người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. Cho 17.2g chất rắn (biết phản ứng xảy ra hoàn toàn). có bao nhiêu chất trong các chất sau đây: saccarozơ.975 kg C. C2H5OH C. CH3COOH. 328 B. amyl axetat D.Khi thủy phân đến cùng.5 D.5g chất béo X cần dùng hết 3. CH3-(CHOH)3-COOH B. 50. CH3CH2OH và CH3CHO D. đun nóng Câu 4: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. 80 B. AgNO3 trong dung dịch NH3. ta dùng a gam bã mía (chứa 40% xenlulozơ). giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0. HCOOCH(CH3)2 C. 0. 8 B.2 gam một hỗn hợp hai este HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 bằng dd NaOH 1M (đun nóng). C2H5COONa D. 4 chất D.6 kg D. CH3COOH.5 C. 13.6 gam E tác dụng hết với 300 ml dd NaOH 1M đun nóng. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO Câu 2: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 thu được 2. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. amilopectin. Biết hiệu suất của cả quá trình điều chế là 80%. 204. đun nóng C. Chỉ số xà phòng của X là: A. CH3CH2COOCH3 D. 8. CH3COOH.16g bạc kết tủa. 650 Câu 5: Phát biểu không đúng là A. amilozơ. 0. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là: A. 76. 10 D. (CH3CO)2O.4 C. CH2=CHCOOC2H5 C. C2H5COONa. CH3OH D. Giá trị của a là: A. 32.8 kg B. 7 Câu 18: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo cần vừa đủ 40 kg dd NaOH 15%. CH3CH2ONa B. isoamyl axetat C.

Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2 D. 53.Mã đề thi 132 . Thủy phân (xúc tác H+. một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ Câu 23: Từ 180g glucozơ. Glucozơ.4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là A. glucozơ và ancol etylic C. tráng gương D. 4 C. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3.46 D.34 lít B. tinh bột C. 5. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH C.1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm. glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau Câu 19: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1. saccarozơ B. axit fomic. mantozơ D. 30. Để có 29. 30 D.7kg xenlulozơ trinitrat. Y và Z lần lượt là: A. cần dùng dung dịch m kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng 90%). Giá trị của m là A. mantozơ. Glucozơ tác dụng được với nước brom B. andehit Câu 16: Dãy gồm các dung dịch đều phản ứng tráng bạc là: A.0 Câu 15: Cacbohidrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của A.82g D. C2H5OH D. hòa tan Cu(OH)2 B. một gốc β-glucozơ và một gốc α-fructozơ B. 25.4g so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. glixerol. Ở dạng mạch hở. axit fomic D. 42 Câu 7: Từ 16.4 kg B.B. 15. tinh bột.44g Câu 11: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0. trùng ngưng C.0 C. xenlulozơ. thu được hỗn hợp X.2M. tinh bột. mantozơ. glixerol. thu được 10g kết tủa. 48 Câu 22: Một phân tử saccarozơ có A. 20. t0) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit Câu 6: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc. 1. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là A. andehit axetic C.25g B. Hiệu suất quá trình lên men giấm là Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. một gốc β-glucozơ và một gốc β-fructozơ D. CH3OHC.5 kg Câu 12: Cho dãy các chất: glucozơ. CH3COOH. 13.Sobitol t0 Y + H2 t0 Y + 2AgNO3 + NH3 + H2O Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3 Y E+Z xúc tác ánh sáng Z + H2O X+G chất diệp lục X. 30 B.29 lít D.8 g/ml) A.0 B. 29. 5 Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh C.0 kg D. mantozơ. glucozơ và khí cacbon oxit D. 33. glucozơ và khí cacbonic Câu 21: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. mantozơ. saccarozơ Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng? A.0 kg C.86 lít C. xenlulozơ Câu 9: Tinh bột.00 C. thủy phân Câu 10: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1. C2H5OH. lượng CO 2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong. C2H4. saccarozơ. 60 B. Z trong sơ đồ trên lần lượt là: A.73 B. tinh bột. 3 B.5 D. xenlulozơ. fructozơ và khí cacbonic B. 5. mantozơ. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40g kết tủa. nóng. xenlulozơ. xenlulozơ.57 lít Câu 20: Cho các chuyển hóa sau: xúc tác. 10 C. 1. andehit axetic B. bằng phương pháp lên men rượu.20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (H=90%). 42. 2 D. amin D. saccarozơ.4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59. Saccarozơ làm mất màu nước brom B. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH 0. 26. ancol B. 34. t0 X + H2O Y H2. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 Câu 18: Phát biểu nào không đúng? A. 1. 4. Giá trị của m là: A. CH3COOH Câu 14: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O C. thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Glucozơ. Giá trị của m là A. fructozơ.70 Câu 8: Gluxit (cacbohidrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là A. 2. 21 D. 58 C.82g sobitol với hiệu suất 80% là A. CH3COOH B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D. 6. CH3COOH.80g C. Oxi hóa 0. xeton C. hai gốc α-glucozơ C. Trang 4/22 . 42. Glucozơ. Fructozơ. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng D.

glucozơ. glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2. 4 B. 3 D.32 C. thu được chất hữu cơ Y. glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 d) Trong dung dịch. số nhận xét đúng là A. glucozơ. fructozơ B. glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam e) Trong dung dịch. tạo phức xanh lam d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit. glucozơ D. 54% B. t0).60 Câu 37: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? A. 43.42g saccarozơ trong môi trường axit.20 B. fructozơ. 80% B. 10% D. thu được chất hữu cơ X. 4. Các chất X. etanol D. đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu đúng là A.12 mol C. 2. glucozơ. 4 C. 2. 2.10 tấn C. đun nóng. 4 D. saccarozơ Câu 25: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng. 3 B. 0. 90% C. glucozơ. etanol Câu 26: Thủy phân hoàn toàn 3.2 B. chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni. saccarozơ D. Các chất X.16 D.42g saccarozơ trong môi trường axit. mantozơ C.67 tấn Câu 29: Cho các phát biểu sau về cacbohidrat: a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt. 43. 5 C. làm mất màu nước brom. Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là A. thu được chất hữu cơ X.095 mol D. glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β) A. glucozơ. fructozơ. 21. 2. glucozơ. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là A. etyl fomat. Chất X là A. tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân 2) Glucozơ. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3.090 mol B. 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol D. 4 D. saccarozơ Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 3. sobitol B. sobitol C.16 D. axit fomic và andehit axetic. 2 Câu 34: Có một số nhận xét sau: 1) Saccarozơ. 4. thu được dung dịch X. glucozơ. 3.60 Câu 27: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? A. Trong các chất trên. 5 Câu 35: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng. 0. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni.01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều 75%).32 C. saccarozơ và xenlulozơ Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. Y lần lượt là: A. 3 Câu 30: Cho các phát biểu sau: a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ b) Trong môi trường axit. 3 D. saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc 3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau 4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ 5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ Trong các nhận xét trên. thu được chất hữu cơ Y. 21. thu được m gam Ag. 2 Câu 31: Thủy phân hỗn hợp gồm 0. 5 C. 1. Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là A.06 mol Câu 32: Lên men dung dịch chứa 300g glucozơ thu được 92g ancol etylic. hòa tan Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường. glucozơ. thu được dung dịch X.97 tấn D. thu được m gam Ag. 0. Saccarozơ và xenlulozơ C. Giá trị của m là A. glucozơ và fructozơ B. dễ tan trong nước b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit c) Trong dung dịch.Mã đề thi 132 . 20% Câu 24: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH.02 mol saccarozơ và 0. 6 C. 2 B. 80% D. có vị ngọt. đun nóng. 60% Câu 33: Cho các chất: saccarozơ. 0.20 tấn B. 40% C. Ancol etylic và dimetyl ete 2011 Câu 28: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric vơi xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). t0). fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở g) Trong dung dịch. phân tử có liên kết glicozit. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 5 B. Giá trị của m là A. Glucozơ và fructozơ B.A. glucozơ. Y lần lượt là A. Trang 5/22 . Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni. số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng tham gia phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là A. fructozơ C. xenlulozơ B.

CH3COOH.0.36 lít C. CH3OH C. CH3COOC2H5 C. C2H5COOH. (CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOH D. ancol etylic Câu 3: Chọn đúng sản phẩm chính của phản ứng sau: C2H5OOCCH3 --------> X + Y. Trang 6/22 .688 lít CO2 đktc và 1.01 mol D. B là: A. 0. 4 C. Câu 9: Để xà phòng hoá hoàn toàn 10. 4 D. X. axit axetic.C. 1. ancol etylic. C2H5COOCH3 B. 3. metyl fomiat.5g C.4g muối. C4H8O2 B. 4 B. 47g D. C3H7COOCH3 Câu 10: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì? A. B Câu 15: Hỗn hợp X gồm: C2H5OH. 5 B. xảy ra nhanh hơn phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường axit. Công thức cấu tạo nào sau đây là của X? A. chất nào khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương? A. 1. CH2 = CH – OH C. Công thức phân tử của este đó là: A. 4 Câu 6: Đốt cháy 2. Na C. CH3COOC2H5 D. Sắp xếp các chất trên theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần? A. metyl fomiat.58g một este đơn chức thu được 2. chứa chủ yếu các gốc axit thơm D. chứa chủ yếu các gốc axit béo.46g muối. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 3.Mã đề thi 132 . ancol etylic. ancol etylic và dimetyl ete Câu 1 Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C 4H8O2 có thể tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với kim loại Na: A. 0. CH3COOH (4). CH3COOH. C2H5COOH. (CH3COO)2CH3 C. Nếu đun 2. CH2 = CHCOOH Câu 14: Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm có đặc điểm: A. C2H5COOH. CH3COOH + C6H5OH  CH3COOC6H5 + H2O B. HCOOC2H5 B.18g A với dung dịch NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 2. chứa hàm lượng khá lớn các gốc axit béo không no D. đơn chức mạch hở. axit axetic D. C3H6O2 D. 70. HCOOC2H5 (2).015 mol B. Y là: A.Phần 1: tác dụng với Na có dư thu được 4.12 lít D.6g CO2 Giá trị của m là: A. no B. metyl fomiat. HCOOC3H7 D. 3 D. 4 C 1. Chất nào khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho cùng một sản phẩm là CH3COONa? A. C2H5COOCH3 B. CH3COOH + C6H5Cl  CH3COOC6H5 + HCl Câu 12: A là este của glixerol với axit cacboxylic no. etan. CH3COOH B. etan. B. axit axetic. HCOOCH3. một chiều C. C2H5OH. CH2 = CH – OH .2g este X với dung dịch NaOH dư thu được 2. 4. Đun nóng 2. H2/Ni B. Không có chất nào trong những chất trên. Số mol của A là: A. một lí do khác Câu 17: X là một este tạo bởi axit no đơn chức và ancol no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 5. CH = CH B. CH3OH. X lần lượt là: A. C3H7OH.24 lít B. 23.4g một hỗn hợp X gồm hai este đơn chức A và B cần dùng 75ml dd KOH 2M. axit axetic. C5H8O2 Câu 7: Este CH3COOCH=CH2 tác dụng với những chất nào? A. thuận nghịch D cả A.Phần 3: đốt cháy hoàn toàn thu được 39. CH3COOC2H5 C. CH3CHO. HCOOH D. HCOOCH3 Câu 18: Một este có CTPT C4H8O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây? Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. C2H5COOH. CH3COOH. HCOOCH3. 2. Cả A. C4H6O2 C. CH3CHO D.03 mol Câu 13: Cho dãy chuyển hoá sau: C X? C 2 H 2 + H 2O ( HgSO ) → A  → B → CH 3 COOCH = CH 2    4 . CH3COOH.48 lít Câu 5: Cho các chất sau: CH3COOCH3 (1). axit axetic B.02 mol C. metyl fomiat. H2O/H+ D. CH3COOCH3. CTCT thu gọn của A. CH3CH2OH Câu 11: Để điều chế phenyl axetat có thể dung phản ứng nào sau đây? A. HCHO C. 3. CH3COOCH3 D. CH = CH D.6g H 2O và V lít khí CO2 (đktc). Chia m gam hhX thành ba phần bằng nhau: . etan.5. 94g Câu 16: Dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì: A. CH2=CH – OH B. C Câu 8: Trong các chất sau.48lít H2 đktc . CH3COOH Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no.80  0 + O / Mn 2 + A. CH3CHO. B. CH3CHO. C2H5COOCH3. etan C. ancol etylic. . 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol D. cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan cña hai axit là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol duy nhất.Phần 2: cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thấy dùng hết 200ml dd. C3H7OH. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 3. CH3CHO (3). ancol etylic. C2H5OH. CH3OH + C6H5COOH  C6H5COOCH3 + H2O C. CH3COOCH3. 0. Giá trị của V là: A. etan.62g H2O.5g B. 2 Câu 2: Cho các chất sau: metyl fomiat.

Tên của X là A. 3 C. HCOOCH3 và HCOOCH2CH3 B.8 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn. 12.8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. 6. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là: A. khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. HCOO – C(CH3) = CH2 D. ancol metylic.60 gam chất rắn khan.5 Câu 26: Khi đun nóng glixerol với hh hai axit béo C17H35COOH và C17H33COOH để thu chất béo có thành phần chứa hai gốc axit của hai axit trên. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. chất nào là este: a. 13. C. axit oxalic Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn 9. CH2 = CH – COOCH3 Câu 22: Đun 12g axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). c. cô cạn dung dịch thu được 9. CH2=CH-COO-CH3 Câu 33: Chất X đơn chức có công thức phân tử C 3H6O2. 6 C.48 lít khí CO2 đktc và 3. Công thức cấu tạo của este là: A. 4 Câu 31: Khi đốt cháy hoàn toàn 8. Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11g este.8 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 8.2 gam Câu 30:Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? A. CH3COOCH3. Công thức cấu tạo của X là A. B.6g H2O.7g hỗn hợp hai este đơn chức X. C2H5COO-CH=CH2. metyl propionat. 5 B. 3 C. CH3OOCCH3. CH3COOCH=CH2 Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. H – COO – CH =CH – CH3 D. HCOO – CH=CH – CH3 B. CH3COO – CH = CH2 C. c. D. Trang 7/22 . C4H8O2 B. HCOOCH3 vµ CH3COOCH3 Câu 28: Mệnh đề không đúng là: A.A. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch brom. 10. 4 D.975 C. B. C. b. CH3COO-CH=CH2. D. 7. 13. B. CTPT của este X có thể là: A. 70% B.6 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. axit propionic. C. 7 B.Mã đề thi 132 . HCOO – CH=CH – CH3 B. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là: A. C3H6O2 D. 442gam B. CH3CH2COOCH3 . CH3COO – CH = CH2 C.2 gam nước. giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. d Câu 35: Cần bao nhiêu gam lipit glixerin tri oleat để điêu chế ra 46 gam glixerin : A. B. b. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este: A. CH3COOC2H5 vµ HCOOC2H5 C. HOC2H4CHO. d. C. Câu 32: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. 2 B. etyl axetat. Khối lượng (kg) glixerin thu được là: A.5% D. CH2 = CH – COOCH3 Câu 21: Một este có công thức phân tử là C4H6O2. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hh hai ancol đồng đẳng kế tiÕp và một muối duy nhất. HCOOC2H5.5 D. C3H7COOCH3 và C4H9COOC2H5 Câu 20: Một este có công thức phân tử là C4H6O2. CH2 = CH – COO – CH3 Câu 24: Đốt cháy 6g X chỉ chứa nhóm chức este thu được 4. CTCT cña X vµ Y lÇn lît lµ: A. C2H4O2 Câu 25: Để trung hòa 14g chất béo X cần 15ml dung dịch KOH 0. Số công thưc cấu tạo có thể có của chất béo: A. HCOO – C(CH3) = CH2 D. 62. axit propionic C. 884 gam C. d D b. CH3CH2COOH. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđêhit và muối Câu 29: Cho 8. 6. axit axetic D. Nếu cho 8. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5 D. 50% Câu 23: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. 920 gam Câu 36: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd NaOH 15%. CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5 D. H – COO – CH2 – CH = CH2 C. Y cần 100ml dung dịch NaOH 1. 4.5 gam. HOOCCH2CH2OH. d C a. thu được 9. axit fomic B. 10. đáp án khác Câu 37: Một este đơn chức.4g hçn hîp A t¸c dông võa ®ñ víi 200ml dd NaOH 1M thu ®îc 15g hçn hîp hai muèi. sau phản ứng thu được một muối và anđehit.5 C©u 27: Hçn hîp A gåm hai este ®¬n chøc X. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3.Y h¬n kÐm nhau mét nhãm –CH 2-.3 gam D. 92gam D.9g este này tác dụng hết với 150ml dung dịch KOH 1M. 6 D. CH3COOCH=CH2 vµ C2H5COOCH=CH2 B. Hiệu suất của phản ứng este hóa là bao nhiêu? A. c. C4H8O4 B.5M. 75% C. C. khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Khi cho 7. D. HCOOC2H5 A a.1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu? A.6 D. 12. d B a. c. Câu 34: Cho các chất có công thức cấu tạo dưới đây.2 gam B. D.b.8 B. CH2=CH-COO-C2H5. Chỉ số axit của chất béo đó là: A.40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn. CH3COOCH3 và CH3COOCH2CH3 C. mạch hở. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là: A. CH3 – COO – CH = CH2 B.96 lít CO 2 (ở đktc) và 7. HCOOCH=CH-CH3 B. 8.

Số phát biểu đúng là: A. H=75% D. C.68 lit khí CO 2 (đktc). Đốt cháy X cháy thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau và bằng số mol O 2 đã đốt cháy. a và b đúng Câu 38: Khi đun nóng 25. 324 Câu 63: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. Glucozơ và etanol 3. 100. CH3COOH. C3H7COOH.6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng.03 mol KOH.glucozơ B. (d) Glucozơ làm mất màu nước brom. C2H4(OH)2 . Tìm thành phần % hh ban đầu và hiệu suất của phản ứng este hóa: A. D. Vậy công thức cấu tạo đúng của X là: A. E thuộc loại este: A. 108 D.5. Glucozơ và anđehit fomic.Số lượng dd có thể hoà tan được Cu(OH)2 là A. etyl axetat D. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư tạo ra 80g kết tủa. 44.5% C2H5OH.08g este. (c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau.5% C2H5OH. AgNO3/NH3 Câu 47: Cho 8.4g nước. Glucozơ và anđehit axetic 2. C2H5OH. 55% CH3COOH. 5 C.Saccarozơ D. 3. Trang 8/22 . 2. thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. glucozo. Cho 17.8g hỗn hợp ancol etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14. 53. CH2OH-(CHOH)3-CH=O Câu 62: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. ancol etylic Câu 45: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. đơn chức B. đơn chức. không xác định Câu 43: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215g axit metacrylic với 100g ancol metylic. HCOOC3H7. 45% C2H5OH. 12.fructozơ C. thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.CH2OH-CHOH .8 gam Câu 41: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương: A.55g cacbohidrat A t/d dd HCl rồi cho sản phẩm thu được t/d lượng dư AgNO3/NH3 tạo thành 10. 54 C.12g hỗn hợp glucozơ. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. iso – propyl fomiat C. 74 B. etyl axetat D.Glucozơ và glixerol 4. CH2OH(CHOH)4-CHO. 297. fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. 50. Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60% A. CH2OH(CHOH)3-CO-CH2OH.4 g chất rắn khan. B. D. CH3COOCH3 Câu 42: Cho 0. glucozo. andehit axetic C. 60% C2H5OH. H=80% B. H=80% C. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp đó thu được 23.4 gam C. 1 D. H=60% Câu39: Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan là 5. n – propyl fomiat B.Cho X t/d dd AgNO3/NH3 dư thu được 3. glucozơ . C2H5COOCH=CH2 D. Na B.Hoà tan 6. (c) Glucozơ.Vậy A là A. Glucozơ và axit nitric 5.42g C.CHO .5% CH3COOH. mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. metyl propionat Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 15.7% CH3COOH. X. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong. 4 C. NaOH D. saccarozơ .saccarozơ vào H2O được dd X. C.24g D. 6 D. Giá trị của m là 486. hai chức C. ba chức D. cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 20. C. 200g Câu 44: cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bột →X→Y→ axit axetic. Khối lượng H2O thu được là A. 96 Câu 46: Cho 5 nhóm chất hữu cơ sau : 1. Đun nóng 9 gam X với lượng dư AgNO3/ dung dịch NH3 cho 10.8g Ag.24g Ag. 125g B.01 mol este hữu cơ mạch hở X phản ứng vừa đủ với dd chứa 0.17g B. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt tất cả các chất trên trong mỗi nhóm ? A. 405. C3H5(OH)3.C. Cu(OH)2/NaOH C. andehit axetic B. Số phát biểu đúng là Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. D. 53. Y lần lượt là: A. CT cấu tạo của este A là: A. glucozo. 46. B. ancol etylic. 2. 2 Câu 64: Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no. 150g D. 4 B. 3 B. (e) Saccarazơ chỉ có cấu tạo mạch vòng. 3 Câu 50: Một hợp chất hữu cơ X tạp chức có mạch cacbon không phân nhánh và chứa nhóm chức –CH=O và nhóm -OH.8gam Ag (hiệu suất 100%) .6 gam D.Xenlulozơ Câu 48:. (d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag. 25. B.Mã đề thi 132 .Khối lượng saccarozơ trong X là A. 175g C. (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro. gi¸ trị của m là: A.2 gam B. (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ. 40% CH3COOH.16g Câu 49: Cho các dd sau CH3COOH . 3.

phenol với axit axetic B. một axit cacboxylic và một xeton Câu 4. đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C 4H8O2. Chất nào tham gia phản ứng thuỷ phân ? A. 5. CH3COOCH3. phenol với anhiđrit axetic C. 2. Câu 18. CH3CH2COOH B. 24 C. trùng ngưng Câu 11. axit fomic D. Thực hiện phản ứng tráng bạc Câu 66: Thủy phân hỗn hợp gồm 0.Mã đề thi 132 . X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na. thu được m gam Ag. axit axetic B. tráng gương D. C. C. CH3COONa và C2H5OH C. thu được dung dịch Y. Số hợp chất đơn chức. 8. Câu 15. CnH2n+1COOCmH2m+1 B. Khi trùng hợp CH3COOCH=CH2 thu được A.CnH2n+1O2. CH3COOCH2CH3 Câu 10. B. Câu 7. CH3COOH C.480 B. polivinyl axetat. axit axetic với vinylclorua. 3.776 Câu 67: Để điều chế 53.504 C.5% (D=1. X có khả năng tham gia phản ứng với Na. 4. CH3COOCH=CH-CH3 C. đều tác dụng với dung dịch NaOH A. Khi thuỷ phân este E trong môi trường kiềm(dd NaOH) người ta thu được natri axetat và etanol. một muối và một ancol B. 36 D. 5 Câu 6. polietilen. HCOOCH3. metylacrylat Câu 17. CnH2nO2. C. D. Trang 9/22 . CH3COOH D. 3. axit axetic với etilen Câu 9. 5. polistiren. Trung hòa dung dịch X. Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. B. Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit. Phenyl axetat C. Phenylaxetat được điều chế bằng phản ứng của A. A. Công thức chung của este giữa axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức là A. Giá trị của m là A. với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất.208 D. 3 C. axit axetic với ancol vinylic B. 40 Câu 1. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan B. axit axetic với axetilen. HCOOCH2-CH= CH2 D. C. 6 Câu 8. Este X có CTCP C4H6O2. D. axit oxalic Câu 5. este hóa B. Axit tạo thành este đó là A. C2H5OH B. B. đơn chức và ancol no đơn chức mạch hở có công thức cấu tạo là A. C2H5OH và CH3COOH D. Công thức cấu tạo của X là A. Vậy E có công thức là A. 3 B. Vinylbenzoat D.46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94. C2H5COONa và CH3OH B. 60 B. B.01 mol saccarozơ và 0. Công thức cấu tạo của X là. 4. 4 D. Etylaxetat B. Câu 2. axit axetic với ancolphenylic D. một axit cacboxylic và một ancol D. Số đồng phân este của C3H6O2 là A. B. Este nào sau đây thuỷ phân trong môi trường kiềm cho hai muối? A. etylfomat Câu12. D. với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Xà phòng hóa este C4H8O2 thu được ancol etylic. CnH2n+1COOCmH2m-1 Câu 19. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng A. Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng của A. polibutađien. đun nóng sinh ra ancol là A. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư). CH3COOCH= CH2 B. D. HCOOCH3 C. Phản ứng este hoá giữa ancol etylic với axit axetic tạo thành A. C. CnH2n+1O. metyl axetat. D. etyl fomat. axit propionic C. 2. metylaxetat B. thu được dung dịch X. 7. Câu 3. tripanmitin. 6. OHCCH2OH. etylaxetat C.A. CH3COOC2H5. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 C. C2H5COOH và CH3OH Câu 16. CH3COOCH3 D.5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. xà phòng hóa C. Cho dãy các chất: phenyl axetat. Giá trị của V là A. 2 B. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH) 2 tạo thành Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. C2H5COOCH3 Câu 14. metylfomat D. Câu 65: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl? A. CnH2n-1COOCmH2m+1 C. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C 4H8O3. Este được tạo thành từ axit no. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic D. Sản phẩm thu được khi thuỷ phân vinylaxetat trong dd kiềm là A. anlyl axetat. 5 D. C. Một muối và một anđehit C. phenol với anđehit axetic.02 mol mantozơ trong môi trường axit. CnH2n-1COOCmH2m-1 D. Este CH3COOC2H5 được tạo thành từ phản ứng giữa A. 4 C. CH3CHO. sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 9. CnH2n-1O2 Câu 13. D.

Câu 28. axit stearic. Khi thuỷ phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol? A. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol). CH3COOC3H7 Câu 26. CH3COOH và C2H5OH Câu 22. Cho sơ đồ chuyển hoá: +HCl + 2 d­ (Ni.0 % D. đun nóng sinh ra các sản phẩm là A. Công thức của X là A. C. cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 12 C. X có công thức phân tử là A. HCOOC2H5 Câu 16. HCOOCH3 và C2H5COOCH3.8 gam ancol etylic( có axit H 2SO4 đặc làm xúc tác). axit không no đơn chức C. Câu 31. Xà phòng hoá a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1M.8 gam B. Đun một lượng dư axit axetic với 13. 29. 75% B. B. 41. Cho 3. Trang 10/22 . este no đơn chức D. đơn chức mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH thu được muối và 2. Chất béo D. Tối đa có bao nhiêu loại trieste được tạo thành A. Thuỷ phân hoàn toàn 11. Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 2 axit C17H33COOH và C15H31COOH.56 gam hỗn hợp ancol.5 % C. 3. thỏa mãn sơ đồ →  n chuyển hóa sau: X  Y → Estecã mï i chuèi chÝ . 3 – metylbutanal. D. Công thức cấu tạo của X có thể là A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. CH3COOCH3 Câu 30. B. CTCT của X là A. CH3COOCH2CH2OH.96 gam este no đơn chức cần dùng 4. 62. ancol no đơn chức B. Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na. Xác định công thức cấu tạo của 2 este. CH3OCO-CH2-COOC2H5. 6 Câu 30. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.08 gam hỗn hợp muối và 5. t0 Triolein   X    Y   Z.48 gam O2. D. 2 – metylbutanal C. 8 B. CH3OH. 75% B. Đun 12. Câu 25. D. Este đơn chức C. HCOOCH2CH2CH2OH. Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 gam este. Câu 27. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. Giá trị của a là A.05 gam muối. đề hidro hóa D. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3. C2H5COOH và CH3ONa C. C. axit no đơn chức Câu 25. Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 gam este.075 mol NaOH. Nếu đem đun 2. Công thức phân tử của este là Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. axit panmitic.6 gam X cần dùng 0. CH3COONa và C2H5OH D.2 – đimetylpropanal. C2H5OCO-COOCH3.48 lit CO2 (đktc) và 3. 2.5 C. B. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. D. tỉ khối hơi đối với CH4 là 5. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam một este X thu được 4.3 gam ancol etylic. Chất X có công thức phân tử C2H4O2. dung dịch Br2. số phản ứng xảy ra là A.Etylaxetat Câu 29. D.00 axit axetic với lượng dư ancol etylic( có axit H 2SO4 đặc làm xúc tác). C4H8O2 C.7 gam este no. CH3CH(OH)CH(OH)CHO. HCOOC3H7 B. CH3COOCH3 B. pentanal B. Chất X không phản ứng với Na.2 gam este X với dung dịch NaOH dư thu được 2. Thuỷ phân hoàn toàn 6.67 % Câu 28. C2H4O2. Đốt cháy hoàn toàn 2. 2. CH3OCO-COOC3H7. C đều đúng. C5H10O2 B.6 Câu 27. C2H5COOCH3 D. B. Tên của Z là → → → A. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. C2H5COONa và CH3OH B. Chất X thuộc loại A. 70 % Câu 29. Câu 21. 5.dung dịch màu xanh lam. D.44 gam hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11. 4. C. 18. Công thức của este là A. B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOC2H5 D. X là este đơn chức. C2H5COOCH3 C.Mã đề thi 132 . Cu(OH)2.6 gam H2O. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. t + H2 + CH 3COOH 2 4 0 A. xà phòng hóa Câu 26. C3H6O2 D. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C 6H10O4. Có thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn bằng phản ứng A. C. Trong điều kiện thích hợp. HCOOCH3 D.0 % D. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. 4 D. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. hidro hóa C. 14. Câu 20. Este CH3COOC2H5 phản ứng với dung dịch NaOH.2 D. CH3COOC2H5 C. B. Tên của X là H SO (®c) Æ Ni . A. 50. dung dịch NaOH. t0 ) H + NaOH d­ . Câu 24. Câu 23. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.5. Cả B. HCOOCH2CH(OH)CH3. Phát biểu đúng là: A. D. 62. X là este tạo bởi ancol đồng đẳng của ancol etylic và axit đồng đẳng của axit axetic. C. C. axit oleic. Muối B. axit linoleic. 60. 22. CH3COOC2H5 B.5 % C. tách nước B.

Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn 3.3 gam X tác dụng với 5. đơn chức.88. thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3). Đốt cháy hoàn toàn 2. C2H5COOC2H5.76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH. C2H5COOCH3 và CH3COOCH3 B.56.A. Tăng 2. CH3OH thu được 2. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 C. Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan.20. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0. D.76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5. CH2=CH-COO-CH2-CH3. CH3OOC-CH2-COO-C3H7. 36. 4 D.9 gam phenyl benzoat với 150 ml dd NaOH 1M.1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17.70 gam. rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư). đơn chức. C3H6O2. Câu 43. Giảm 7.Mã đề thi 132 . thu được 0. Hai axit trong hỗn hợp X là A. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6.7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Hợp chất hữu cơ no. C. Este X no.4 gam X thu được 6. CxHyCOOCH3.8 gam hỗn hợp hai este no. CH3COO-(CH2)2-COOC2H5 C.72 lít khí H 2 (đktc).4 gam H2O. D. B. Câu 35. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là A.7M thu được dung dịch Y.42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic.2g este đơn chức no E tác dụng hết với dd NaOH ta thu được 4. không có phản ứng tráng bạc. B. C3H5COOH. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.4 gam một muối. Giá trị của m là A. giải phóng ra 6. thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3.6 gam Câu 42.76g muối natri. Giảm 7. CH3COOC2H5. D. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào? A. 2 B. CH3COOH và C2H5COOH. Cho 4.25.22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. C5H10O2 D. Trang 11/22 . đơn chức. 21. CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5. C. B. C2H3COOH. Công thức của CxHyCOOH là A. Este X không no. D. C. CH2=CH-CH2-COO-CH3. 43. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4. B. Câu 44. Công thức của Y là A. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na. D. 3 C. Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (M X < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Câu 34. thu được thể tích khí CO 2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). 13 gam C. Có bao nhiêu công thức phù hợp với X? A. mạch hở. Mặt khác. vinyl axetat. HCOOCH2CH=CHCH3. C2H5COOH và C3H7COOH. Câu 39. CH3COOCH3 B. Để xà phòng hoá hoàn toàn 52. C. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3. không xác định.688 lít CO2 (đktc) và 1.88 gam chất rắn khan. Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X.74 gam. C2H4O2 B. 15 gam D. C.1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. Câu 32. metyl acrylat và axit oleic. Đốt cháy 0. C.125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. CH3COOCH3. D. Đốt cháy 7. HCOOCH=CHCH2CH3. 37. mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. 7. CH3COOC(CH3)=CH2. CH2=CHCOOCH3. đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. C2H5COOH. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. C.33%. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.21%. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. D. Công thức của hai este là A. Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Giá trị của m là Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. 5 Câu 38. HCOOC2H5 Câu 33. Câu 40. Giá trị của m là A. CH3-COO-CH=CH-CH3. B. 6. Công thức của X là A. Câu 41.24%. C3H7COOH và C4H9COOH. Câu 37.92 gam. C4H8O2 C. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức.8 gam hỗn hợp muối. mạch hở. C2H5COOCH3 C. HCOOH và CH3COOH. Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Công thức cấu tạo của X là A. 7.48 lít CO2 (đktc) và 5.2 gam B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. Cho 0. CH3COOC2H5 D. B. Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no.66. Tăng 7. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là A. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7.85 gam X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0. CH3-CH2-COO-CH=CH2. D. 53. Câu 31. 8.38 gam. HCOOC(CH3)=CHCH3. B. Cô cạn Y thu được 12.6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol.72 lít CO 2 ( đktc) và 5.96 gam CH3OH. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 D. Hỗn hợp X gồm hai este đồng phân. C. B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24. CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 D. Đun 9.4 gam H2O. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. Khi hoá hơi 1. B. B. có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Lấy 5. B.8 gam H2O.36%.75 gam C 2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). cho 2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH. D. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)3. Câu 36. 10. Câu 46.Công thức cấu tạo của hai ests là A. Vậy công thức cấu tạo của E có thể là A. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. D. C. C. CH3COOH.

B.53 gam glixerol. [Ag(NH3)2]OH Câu 6. 16.48. Câu 54. C. Glucozơ D. glucozơ. 10. Tinh bột C. nước brom C. Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc Câu13. 0. glixerol. Mặt khác khi xà phòng hoá hoàn toàn 5. Xenlulozơ Câu 5. Phân tử mantozơđược cấu tạo bởi A. axit stearic và axit linoleic. xenlulozơ(T). Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. Cho glucozơ tác dụng với dd AgNO3/NH3 Câu 8.0ml dung dịch KOH 0. A.8 gam chất béo cần dùng 3. glucozơ. Cu(OH)2 D. Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? A. 2 gốc glucozơ ở dạng mạch vòng Câu 4. glucozơ C. 8.7 mg C. 198 và 7 C.26 gam chất béo cần 30ml dung dịch KOH 0.58 gam hỗn hợp Y gồm muối của axit linoleic và oleic.15M. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm D.mantozơ Câu 3. 5 D. 0. (C17H35COO)3C3H5 C. saccarozơ B. Cho axit fomic tác dụng với dd AgNO3/NH3.55 gam hỗn hợp muối khan. fructozơ B.Mã đề thi 132 . Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là A.45 gam. (C15H31COO)3C3H5 D. D. Tham gia phản ứng thuỷ phân D. Để xà phòng hoá hoàn toàn 1. 10. Câu 7. tráng gương C. Khi xà phòng hoá 2. (C17H33COO)3C3H5 B.10. 0. đun nóng. Mantozơ. saccarozơ(Z). 196 và 5 Câu 48.92 gam glixerol và 9. Giá trị của a là A.20. (C15H29COO)3C3H5 Câu 52. Cho các chất: glucozơ(X). C. 200 và 8 B. dd NaCl B. 84 gam. Saccarozơ. màu với iôt D. Saccarozơ. Để trung hoà 2. 32. 31 gam.84 gam glixerol và 18. etanol và anđehit axetic là A. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo là A. Cho axetilen tác dụng với dd AgNO3/NH3 B.0.t0 B. Saccarozơ.015. Khối lượng KOH cần dùng để trung hoà 12.1M. 8. C. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là A.7 gam H2O. Thuốc thử dùng để nhận biết riêng biệt các chất: glucozơ. 8 Câu 53.Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? A.đun nóng cho ra Ag là Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. 19 mg D. 1gốc glucozơ và 1 gốc fructozơ B. Đun sôi a gam một trieste của glixerol X với dd KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn.24 gam muối của axit béo duy nhất. Cho anđehit fomic tác dụng với dd AgNO3/NH3 D. Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với A. D. 30 gam. Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được nhóm chất nào sau đây? A.thuỷ phân trong môi trường axit Câu 12. mantozơ C.A. Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây? A. Dung dịch nước brom D. Dung dịch AgNO3 trong NH3 B.7 C.91 C. nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15.52 gam chất béo A cần 90 ml dd KOH 0. với dung dịch NaCl. Tìm chỉ số xà phòng hoá và chỉ số axit của chất béo A. thuỷ phân trong môi trường axit D. Một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7. B. người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây? A.4 mg B. thu được 0. mantozơ C. 252 D. nhiều gốc glucozơ D. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Saccarozơ B. dung dịch AgNO3/NH3 C.1 M.36 gam.232 lít khí CO 2 (đktc) và 11.020. Tính chất của nhóm anđehit B. Na kim loại B. saccarozơ D. thu được 207. 152 Câu 1. B. Trang 12/22 . H2/Ni. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích.90 D. Câu 51. Cu(OH)2 . B. fructozơ(Y). Thuỷ phân hoàn toàn chất béo E bằng dung dịch NaOH thu được 1.0 gam chất béo đó là A. Chất béo đó là A. 6. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A. Tính chất ancol đa chức ( poliol) C. 0. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm C. 6 B. 31. glixerol Câu 10. fructozơ Câu 2. Khi thuỷ phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là A. Hỗn hợp X gồm axit panmitic. 2 gốc frutozơ ở dạng mạch vòng C.92 Câu 49. 9. 100 C.04 gam chất béo A thu được 0. glucozơ. Các chất phản ứng được với dd AgNO3/NH3. 211 và 6 D. fructozơ B. dung dịch brom Câu 9. Câu 50. C.82 B. 1. Đồng phân của glucozơ là A.005. D. t0 thường C. dd AgNO3/NH3. xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A.010. Mặt khác. 200 B. 8. glucozơ.12. xenlulozơ D. Lên men tạo ancol etylic Câu 11. Glixerol. Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH. anđehit axetic D. 8. Câu 47.

saccarozơ. etyl fomat. glucozơ và mantozơ. Phát biểu không đúng là A. fructozơ và mantozơ. D. fructozơ D. ancol etylic. B. X. fructozơ.A. ancol đa chức. 4. AgNO3/NH3. saccarozơ. glucozơ B. glixerol. Câu 31. Tinh bột B. to) saccarozơ cung như mantozơ cho cùng một monosaccarit. B. C. D. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. T B. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt 3 chất: Glixerol. CH3COOCH3. D. Y Câu 14. 2. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chổ A. fructozơ Câu 26. Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng. HCHO B. glucozơ. Câu 30. phản ứng thủy phân Câu 21. Fructozơ C. độ tan trong nước C. Câu 29. đun nóng C. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xt H+. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni. Câu 15. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. Câu 32. glucozơ. (b) Trong môi trường axit. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. hợp chất tạp chức Câu 23. C. thu được chất hữu cơ X. xenlulozơ Câu 28. C. (e) Trong dung dịch. axit axetic C. B. chức ancol C. B. Các chất X. (c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở. glixerol. ancol etylic. Trong các chất trên. Cho các chất: saccarozơ. glucozơ. natri axetat. tinh bột B. Anđehit axetic C. lòng trắng trứng A. xenlulozơ. mantozơ. glucozơ. Tinh bột. C2H2. Z. X và Y lần lượt là A. Saccarozơ B. CaCO3 C. saccarozơ. Trong các gluxit sau đây. glucozơ. ancol etylic B. C6H12O6(glucozơ) Câu 16. glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau. chức xeton D. etanol. B. C2H4. X. Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. Saccarozơ D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. mantozơ D. CH4. C. glucozơ. glucozơ. CH3COOH D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. 5. Câu 20. tinh bột C. chức axit B. chức anđehit Câu 18. đun nóng D. saccarozơ và glucozơ. axit fomic và anđehit axetic. (d) Trong dung dịch. saccarozơ. C. Y lần lượt là: A. toluen D. Cu(OH)2 trong NaOH. Xenlulozơ Câu 24. Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ. Saccarozơ làm mất màu nước brom. glucozơ. C2H6. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. Tinh bột. số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là A. saccarozơ. benzen. Glixerin Câu 22. xenlulozơ. B. C.Mã đề thi 132 . saccarozơ. Z D. Trong phân tử của các cacbohiđrat luôn có A. fructozơ. gluxit nào là mono saccarit? A. tinh bột. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. glucozơ. saccarozơ C. C. natri axetat D. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam. glixerol. Glucozơ là A. anđehit fomic. anđehit axetic Câu 17. sobitol. xenlulozơ. Gluxit(cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là A. glixerol. Glucozơ D. HCOOH C. thành phần phân tử B. glucozơ. Hai chất đồng phân của nhau là A. to). etylaxetat C. glucozơ. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. cấu trúc phân tử D. Z C. Nhóm mà tất cả các chất đều không tác dụng với H2O là A. CuO D. Chất nào sau đây được gọi là hợp chất hữu cơ đa chức? A. anđehit đơn chức. hợp chất đa chức. fructozơ và glucozơ câu 19. quỳ tím B. kim loại Na B. ancol etylic B. Thuỷ phân (xt H+. Y. saccarozơ B. D. Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tinh bột. Trang 13/22 . thu được chất hữu cơ Y. Tinh bột. glucozơ. Cu(OH)2 Câu 25. D. 3. glucozơ D. benzen. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường Câu 27. CH3COOCH3. D. to) có thể tham gia phản ứng tráng gương.

360 gam D. 6. Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%. B. CH3COOH (4) Chất nào cho tác dụng với NaOH cho cùng một sản phẩm là CH3COONa? A. axit stearic. 52. Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%. 0. 30. Câu 34. glixerol. thành ancol etylic. D. Lấy 78. đun nóng) thu được 21. giả sử hiệu suất phản ứng là 75% thấy Ag kim loại tách ra. B. 138 gam C. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 1. Câu 33.2 gam B.5 kg.40 g D. D. Câu 48. 0.0 kg.6 gam Câu 42.8 g/ml) A.24 gam C. 42. 2.2 gam D. 42. Số phát biểu đúng là A. khối lượng glucozơ thu được là A. Tên gọi của X là A. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dd AgNO3/NH3. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na.4 kg. xenlulozơ. 13. B. CH3CHO (3).8 g/ml. C. C2H5COOCH3 Câu 4. Glucozơ lên men thành ancol etylic.6 g D. n-propyl fomiat B. 60 lit B. Khi thuỷ phân bất kì chất béo nào cũng thu được: A. 53.16 gam B.095 mol. 4. 184 gam B. 2.28 kg gạo này đi nấu ancol etylic 40 0. Lượng glucozơ cần dùng bằng A. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 ( dư.4 lit C. Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm -OH.10.CTCT của C4H8O2 là A. D. D. làm mất màu nước brom.8 g/ml(với hiệu suất 80%) là A.10 tấn. 190 g B. Câu 3. 5. 21. (4) D.Mã đề thi 132 . C. CH3COOC2H5 C. 3.5 g C.44g D. Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là A.8 gam Câu 37.60 g Câu 35.97 tấn. C3H6O3 D. 16.80g C.6 gam bạc. Lên men a g glucozơ với hiệu suất 90%. Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0.5g B. Một loại gạo chứa 75 % tinh bột.4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là A. 62. 400 kg B. Khử glucozơ bằng để tạo sobitol. (4) C.4 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được là A. Thể tích ancol 400 thu được là A. C. Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46 0 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0.(g) Trong dung dịch.0 kg. C5H10O5 B. Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là A. 300kg Câu 38. glucozơ D.16g B. 32. 250 gam B. 2. khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic.8 kg C.Giá trị của a là A. 2.12 mol.34 lít.0g D. C2H4O2 C. có vị ngọt.090 mol. 2. Câu 1. 48 g Câu 41. 196. 5. B. Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH 2O. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì khối lượng Ag tối đa thu được là A.67 tấn. 4. 16. 3.01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). 32. Trang 14/22 . toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 dư. iso-propyl fomiat Câu 2. 6. 50 g D. C.0g Câu 46. Câu 50. metyl propionat C. Lên men một tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ. saccarozơ.4 gam C.82g sobitol với hiệu suất 80% là A. khối lượng ancol etylic thu được là A. 20. 14. 21. 4.Khối lượng Ag kim loại thu được là A. (1). Khối lượng ancol thu được là A. etyl axetat D.4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59. 22. 212 g Câu 47. (4) Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. 0. 34. Câu 49. C. Chất X là A. 45 lit Câu 45.32 gam D. Khối lượng glucozơ cần để điều chế 0.29 lít. biết hiệu suất lên men đạt 75%.20 tấn. 389. 21. 398. 92 gam Câu 44. 3. A.25 g B. 270 gam Câu 39. 40 g C. Khối lượng riêng của ancol là 0. Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1. C.86 lít. 5.5 lit D. glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β). 2. 24 g B. Hiệu suất của cả quá trình là 60%.0g C. tách ra 40 g kết tủa.48 gam Câu 43.5g C. mantozơ. phân tử có liên kết glicozit. lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3. HCOOC3H7 D. HCOOC2H5 (2). hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Tính lượng kết tủa của Ag hình thành khi tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18g glucozơ? A. B. 5.57 lít. 195.4 gam C.4g so với ban đầu . 24. axit panmitic. 15.3 gam B. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ).8 kg D. C. Công thức phân tử của X là. 300 gam C.6 gam D.4g Câu 40. (3). B. C3H7COOH B.1 lit ancol etylic có khối lượng riêng 0.06 mol. Cho các chất sau: CH3COOCH3 (1). C6H12O6 Câu 36. B. D. (1). 10. (4) B. axit oleic. hiệu suất của mỗi quá trình là 85%. D.02 mol saccarozơ và 0. Cho 5. Một este có công thức phân tử là C4H8O2. 0. 276 gam D. 1. Chất X có công thức phân tử là C4H8O2. 1. (3).

Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng lớn hơn bằng este đã phản ứng.5 kg D. (1). Câu 20. có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. CH3CH2CH2OH CH3COOC2H5. CH3COOH. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit. B. C. Nhóm mà tất cả đều phản ứng với dd AgNO3/NH3 là: A. B. Trong các phản ứng sau. C.5 kg B. t0 D.85 gam C. mantozơ. Phản ứng với dd Ag/NH3 C.000 C.85 gam Câu 25. C2H2.2 g este X thu được 2. C2H5COOCH3 Câu 9. B. 8. (4) Câu 17. HCOOCH3 B. Vậy E có công thức là A. 22.Câu 5. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần? A. CH3CH2OH. glucozơ B.000 đvC. người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có mấy nhóm hiđroxil? A. Câu 24.6 Câu 13. Saccarozơ C. glixerol. t0 (4) H2SO4 loãng. C. D. Khối lượng etylaxetat tạo thành với H%= 75% là: A. Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xelulozơ. Câu 14. glucozơ Câu 18. CH3 COOCH3 D.CH3CH2CH2OH. 10. Phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng B. B. Glucozơ B. (4) B.CH3COOCH3. glucozơ. (2). CH3COOCH3. là este của axit axetic (CH3COOH). D. glucozơ D. 2. CH3COOC2H5. 33. D. 4999. 38. fructozơ D.8 gam B.2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12.HCOOCH3. Phản ứng với Na. CH3COO-C2H5 D. CH3COOH.2 D.000 Câu 26. C2H4. Xenlulozơ D. B. Xác định E: A. 6 Câu 21. Este etyl axetat có công thức là A. Chất béo là trieste của axit béo với A. HO-C2H4-CHO. anđehit axetic. Số lượng dung dịch có thể hoà tan Cu(OH)2 là: A. HCOOC2H5. etylen glicol. CH3COOC2H5 D. A. C4H8O2 C. C2H5COO. 4486. nóng A. C.5 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân là: A. tinh bột.65kg Câu 11. 7. 18.000 B. Câu 19. Phản ứng với H2/Ni. C3H6O2 D. xenlulozơ C. Cho các dung dịch sau: saccarozơ. C2H2. Câu 22. (3) C. C. HCOOH.0 kg C. C đều đúng Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất? A. glixerol. CH3COOC2H5. C2H5OH. (2) AgNO3/NH3 (3) H2/Ni. CH3COOH. etanol. matozơ. Một este có công thức phân tử là C3H6O2. Trang 15/22 . công thức cấu tạo của este đó là công thức nào? A.5 C. CH3COOH. C2H6. Cabohiđrat X tác dụng với Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam. saccarozơ. etilenglicol. Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng. X là chất nào sau đây? A.85 gam D. CH3-COOC2H5 C.000 D. C4H6O2 Câu 12. Metylaxetat.3 lít dung dịch NaOH 1M. 14. H-COO. HCOOC3H7 C. 5. fructozơ C. CH3CH2CH2OH. Công thức cấu tạo của X là A. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620. Câu 15. CH3CHO. Tinh bột. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất bị thủy phân trong môi trường axit? A. CH3COO-CH3 B. Một este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức có tỷ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. phenol. Glucozơ. C. B. Công thức phân tử của X là A.CH3COOCH3 Câu 10. B. C. 3 D. (1). 30.CH3COOC2H5 . Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3/NH3.3 g muối. CH3COOC2H5. Khi thuỷ phân este E trong môi trường kiềm (dd NaOH) người ta thu được natri axetat và etanol. saccarozơ. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là? A. mantozơ. Chất X có công thức phân tử C3H6O2. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là: A. 25. xenlulozơ. 29. saccarozơ B. cao su buna. phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ.24 lít khí CO2 (đktc) và 1. 4468. Xà phòng hoá m gam hỗn hợp 2 este là HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 bằng vừa đủ 0. Cho chuổi phản ứng sau: ¾¾ X ¾¾¾ C2H5OH X là ® ® Tinh bột A. C3H5(OH)3. chất béo. 4. D. C2H5COOH. (3). Mantozơ. glixerol. 3 B. Tinh bột. HCOOC2H5 D. C2H5COO CH3 Câu 7. Giá trị của m là A.C3H7 C. Đun nóng 30 kg axit axetic với 92 kg ancol etylic (xt). HCHO D. CH3COOH Câu 6. Cho 13. CH3CH2CH2OH B. Câu 16. CH3CHO.Mã đề thi 132 H+ enzim . C2H4O B. 4 C. 4648. Muốn có 2631. có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3.CH3 Câu 8. đun nóng lại tạo ra kết tủa màu đỏ gạch. 9. (2) D. A. C2H2 C. CH3CHO Câu 23. phenylaxetat. t0.8 g nước.85 gamB. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim. D. HCOOH. glucozơ. Saccarozơ có thể tác dụng với hoá chất nào dưới đây: (1) Cu(OH)2. B. metanol. C2H2. Đốt cháy hoàn toàn 2. Khử glucozơ bằng H2/Ni. 5 D. HCOOC2H5 B.

(C2H5COO)2C2H4 D. 85% Câu 30. Câu 5.55 D. ancol etylic D. Tên của X là A. CH2=CH-COO-CH3 D.Công thức cấu tạo thu gọn của A là A. 2. Este X có công thức đơn giản nhất là C 2H4O.2M D. đơn chức. HCOOC2H5 45%. Este tạo bởi ancol no. đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 21.165. Este X có CTPT là C5H10O2.2 gam glixerol và 83. CnH2n+2O2 ( n ≥ 4). axit oleic.85 gam hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4. 75% C.5 M. metyl propionat B. Thủy phân este E có công thức phân tử C 4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y.6 gam bạc.1 mol ancol. Câu 2. 0. Cho 11. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).Câu 27. HCOOC2H5 B. Dung dịch brom D. C. C. glixerol. Số đồng phân cấu tạo của chất có CTPT C4H8O2. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là: A. D. HCOOCH2CH=CH2 D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm nóng B. Axit béo no là A. 0. C2H5COOCH3 B. C. Số đồng phân cấu tạo phù hợp của A là: A. 0. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4). B. 3.25 g glucozơ lên men rượu thoát ra 2.160. B. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ thì sản phẩm cuối cùng thu được là A. C. 3. Hiệu suất quá trình lên men là: A. đơn chức. thu được 7. C3H7COOCH3. Câu 4. Một este có CTPT là C3H6O2. HCOOCH(CH3)2 Câu 19. CH3COOCH3 45% D.CH=CH2. ter-thutylfomiat.155. B. đơn chức thì thể tích khí CO 2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ( đo ở cùng điều kiện). mạch hở. B. glucozơ D.8 gam chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0. 80% D. Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9. propyl fomiat C. saccarozơ B. Thủy phân 4. CTCT của este là A. HCOOCH2CH2CH3 D. D. đơn chức. Este C4H6O2 bị thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp không tham gia phản ứng tráng gương. isobutylfomiat. D.125 và khi tham gia phản xà phòng hóa tạo ra một muối của axit cacboxylic và một chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100ml dung dịch NaOH 1M. HCOOC2H5.3M B. Công thức của este là: A. B. B. 5. Dung dịch AgNO3 trong NH3 C. D. C. có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. D. CH3COOC2H5. 4. Trang 16/22 . CH3COOC2H5 C. 2. B. propylaxetat. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là A. Câu 6. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là: A.150. Cho Y. Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO 3 trong dung dịch NH3 thu được 21. D. D. B. CH3COOCH3.6kg Câu 29. CnH2n-2O2 (n ≥ 2).64kg C. CH3COOC2H5. Xà phòng hóa X thu được một ancol không bị oxi hoa bới CuO. C. D. Tên gọi của E là A. Este no. 6. HCOOCH=CH-CH3 C. etyl axetat Câu 17. mạch hở có CTPTTQ là A. Câu 8.6 gam muối và 0. Công thức của X là: A. Câu 9. Công thức cấu tạo của X là A. (CH3COO)3C3H5 Câu 7. HCOOC3H7. Este X không no.6 g Ag kết tủa.4 gam muối của một axit béo no. HCOOC2H5 55%. axit panmitic. CnH2n-2O2 ( n ≥ 3).1 gam chất rắn khan.etanol cần dùng thuốc thử là Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. HCOOCH2CH2CH3 25%.4 gam X với 200 gam dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng hoàn toàn.4M C. HCOOC(CH3)=CH2 Câu 20. D. CnH2nO2 (n ≥ 2). 4. cả B và C.3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. C. HCOO-CH2. CH3COOC2H5 75% Câu 18. Câu 16. Câu 10. Câu 3. Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột để sản xuất glucozơ thì khối lượng glucozơ sẽ thu được là (biết hiệu suất của cả quá trình là 70%) A.24 lít CO2 (đktc). CTCT thu gọn của este là A. CH3COOCH3 55% C. B. CH3COOCH=CH2. Câu 28.5kg B. Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no. C. thu được 24. fomanđehit.95 gam hai ancol bậc I. axit linoleic. B. Đun sôi 4. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. isopropylaxetat.Mã đề thi 132 . CnH2nO2 (n ≥ 1 ). CnH2nO2 (n ≥ 3). từ dung dịch sau phản ứng thu được 8. fructozơ C. C. mạch hở và axit cacboxylic không no (có một nối đôi C= C). Để nhận biết được tất cả các dung dịch của glucozơ. 5. Cu(OH)2 Câu 21. 4. 5. 0. CH3COOCH=CH2 B. C. HCOOCH3. CH3COOCH3. Hợp chất thơm A có CTPT C8H8O2 khi xà phòng hóa thu được 2 muối. HCOO-CH=CH-CH3. C2H4 (COOC2H5)2 C. mạch hở có CTPT TQ là A. Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây? A.1M Câu 1. axit stearic. Cho 21. HCOOCH2CH2CH3 75%. 70% B. CH3COOC2H5 25% B. 3.

xenlulozơ. t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương. Cu(OH)2 và [Ag(NH3)2](OH) D. Chất béo D. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. D. D. D. D. Cacbohiđrat chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là A. Từ 1 tấn nước mía chứa 12% saccarozơ có thể thu hồi được m (kg) saccarozơ .2. Câu 28. 14. glixerol và axit monocacboxylic. Phát biểu không đúng là: A.t0 và Cu(OH)2 B. Câu 27. H2O. Câu 10 Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic. B. B.6. thu được 750 gam kết tủa. t0) sacarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosacarit. 80. C. B. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh. 96. thủy phân C. toàn bộ lượng CO 2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư. C. Tinh bột. Câu 3 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. t0 B. B. Câu 30. glixerol. 14. C. hòa tan Cu(OH)2 B. Giá trị của m là A. glixerol và axit béo. C. dung dịch brom Câu 22. este của ancol với các axit béo. các triglixerit D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm B. ancol và axit béo. CO2. B. chứa chủ yếu các gốc axit béo thơm. C. Hiđro hoá chất béo lỏng. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. Etyl axetat Câu 9 Mỡ tự nhiên có thành phần chính là A. C. thu được sản phẩm là A. 952. NH3 và CO2. D. D. 950. 20. B. Đehiđro hoá chất béo lỏng. B. Cu(OH)2 C.36 lít. dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì đây là loại chất béo A. mantozơ.Mã đề thi 132 . tinh bột. Thủy phân (xúc tác H+. Este đơn chức C. Hiđro hoá axit béo. mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. trùng ngưng Câu 26. Trang 17/22 . Axit béo là các axit mocacboxylic mạch cacbon không phân nhánh. glucozơ C. D. fructozơ D.24 lít. chứa chủ yếu các gốc axit béo no. chứa hàm lượng khá lớn các gốc axit béo không no. Câu 4 Ở nhiệt độ thường.52 lít. H2O. 100. B. Muốn điều chế 29. AgNO3/ NH3 D. 949. Phản ứng thủy phân chất béo trong mtrường kiềm gọi là p/ứng xà phòng hóa và là phản ứng thuận nghịch. C. t0 D. Cu(OH)2 và CH3COOH/H2SO4 đặc C. Phản ứng với Cu(OH)2 B. NH3. D. H2/Ni. 960. Đun nóng xenlulozơ trong dung dich axit vô cơ loãng. Chất béo không tan trong nước.t0 và CH3COOH/H2SO4 đặc Câu 24. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2. H2/Ni. D. Câu 8 Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol? A. axit panmitic.7 kg xenlulozơ trintrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit ntric 96% (d= 1. Phản ứng với H2/Ni. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+. Saccarozơ có thể tác dụng được với các chất nào dưới đây? A. Câu 6 Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ nhân tạo? A. 120. axit stearic. nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. D. được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. Phản ứng nào sau đây có thể chuyển hóa gluczơ. Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. Chất béo không tan trong nước. axit oleic. xenlulozơ. D. nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Phản ứng với Na Câu 23. C. B. saccrozơ. saccarozơ B.4. D. C. B. Na kim loại. không phân nhánh. Câu 1 Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được A. glixerol và muối của axit béo. C. saccarozơ. 15. Câu 7 Trong cơ thể chất béo bị oxi hoá thành những chất nào sau đây? A. Giá trị của m là A. dễ nóng chảy. [Ag(NH3)2](OH) C. CO2.52 g/ml) cần dùng là A. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. C. C. NH3. Câu 2 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? A. muối của axit béo. B. Muối B. nước brom Câu 22. H2/Ni. este của axit panmitic và các đồng đẳng. Lipit là trieste của glixerol với các axit béo. Phương pháp thông thường sản xuất xà phòng là đun dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dd NaOH hoặc KOH. Phản ứng với [Ag(NH3)2](OH) C. với hiệu suất thu hồi 80%.39 lit. axit oleic (có H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau? Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. H2O. Câu 5 Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng ta thu được A. Câu 29. D. C. Chất béo là tri este của glixerol và các axit monocacboxylic mạch cacbon dài. mantozơ Câu 25. B. fructozơ thành những sản phẩm giống nhau? A. B. Xà phòng hoá chất béo lỏng.A. tráng gương D.8.

8 B. 3 B. Câu 19 Khối lượng olein cần để sản xuất 5 tấn stearin là bao nhiêu kg? A. 10 Câu 22 Để trung hoà 4. 9 B. 76018 lít B.9720 C.0920 kg Câu 21 Chất béo luôn có một lượng nhỏ axít tự do. D. (ĐH khối A 2009) Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C 10H14O6 trong dd NaOH dư thu được glixerol và hỗn hợp gồm 3 muối (không có đồng phân hình học). 0. D.817 lần.0 ml dd KOH 0. 5 C.4kg D.88 gam D. chỉ số xà phòng hoá 200. dd NaOH . 122. HCOONa.72 gam KOH. Khối lượng (kg) glixerol thu được là A. 6 D. C3H5(OOCC17H35)3 C.18 lít C. công thức nào là của chất béo? A. thu được glixerol và hỗn hợp hai muối C17H35COONa.A. Khối lượng muối natri thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là A. CH2=CH-COONa. CH3CH=CH-COONa Câu 31.48 gam D. tạo các peoxit. 6. 8.52 gam D.66 kg D. 496. Chất béo để lâu nó bị thủy phân nhiều tạo ra axit béo tự do.20 D. 7601. B. nước brom. CH3-CH2-COONa. 17. Số CTCT có thể có là bao nhiêu? A. 12 Câu 15 Khi thủy phân chất béo X trong dd NaOH. 200 D.Chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin là bao nhiêu? Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. 28 mg B.0 g chất béo có chỉ số axit là 7 thì khối lượng của KOH cần dùng là A. Do để lâu. khối lượng glixerol thu được là A. 2 gốc C17H35COO C. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. C. C15H31COONa có khối lượng hơn kém nhau 1.1972 B. thủy phân mỡ trong dung dịch kiềm. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo là A. 0. 6 Câu 11 Để điều chế xà phòng. 352.84% axit stearic còn lại là tristearin.17 Câu 18 Chất béo để lâu dễ bị ôi thiu. Để xà phòng hóa 10 kg triolein có chỉ số axit bằng 7 cần 1. 14. C17H33COOH. 320. 3 gốc C17H35COO. triolein.3128 kg B. HCOONa. 19.8 gam B.292 kg B. CH3COONa. Câu 13 Cho các chất lỏng sau: axit axetic. C.63 kg Câu 20 Khi đun nóng 4.12 gam Câu 17 Đun nóng một lượng chất béo cần vừa đủ 40 kg dd NaOH 15%. Trang 18/22 . CH3-CH2COONa C.06 mol NaOH. 49. nhờ tác dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất béo bị thuỷ phân thành A.41 kg natri hidroxit. 7. (C3H5)3OOCC17H35 D.64 gam C. CH≡ C-COONa D. Để phân biệt các chất lỏng trên. 0. CH2=CHCOONa. người ta có thể thực hiện phản ứng A. H2O. Do các liên kết đôi C=C dễ bị oxi hóa.1M. 2.3 gam C. glixerol. nước và quỳ tím. khối lượng xà phòng nguyên chất thu được là A. 280 mg C. chất này bị phân hủy tạo andehit có mùi khó chịu.8 lít Câu 27 Số miligam KOH dùng để xà phòng hóa hết lượng triglixerit và trung hòa lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo được gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. B. Chỉ số axit của chất béo là A. là do nguyên nhân nào? A. B.Để trung hoà 8. 193 gam Câu 29 Số miligam KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. 4966. 760. 10344. 0.6kg C. 19. 0. Một loại chất béo chứa 2. 11403. Khối lượng xà phòng thu được là: A. 0.6 D. D. axit cacboxylic và glixerol. 4 D. 16. có thể chỉ cần dùng A. CO2 và H2O.43 gam B. axit béo. cho mùi khó chịu. Tất cả các nguyên nhân trên. đehiđro hóa mỡ tự nhiên Câu 12 Ở ruột non cơ thể người . 5 C. CO2. axit tác dụng với kim loại D. 2 gốc C15H31COO D.6018 lít D. Chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo trên là A. 49600 kg C. các liên kết đôi trong chất béo trùng hợp với nhau tạo các polime có mùi khó chịu. C17H31COOH để thu được các chất béo khác nhau. 1. glixerol. Giá trị khác Câu 24 Xà phòng hoá hoàn toàn 100 gam chất béo cần 19. C. Trong phân tử X có A. 3 gốc C15H31COO Câu 16 Xà phòng hoá hoàn toàn 17. nước và dd NaOH . Số mg KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có trong 1 gam chất béo được gọi là chỉ số este của loại chất béo đó.45 gam chất béo (Tristearin) có chứa 20% tạp chất với dd NaOH ta thu được bao nhiêu kg glixerol? (Biết hiệu suất phản ứng đạt 85 %) A.69 gam C. 13.3542 kg C. 2 B.28 mg Câu 23 Khi cho 178 kg chất béo trung tính cần dùng vừa đủ 120 kg dd NaOH 20% (Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). HCOONa. 1034. 189 B. Điều này làm tăng chỉ số axit của chất béo và làm cho chất béo có mùi khó chịu. B.2kg B. 15 D. 4. 18 C. Số miligam KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. HCOONa B. 197.43586 kg D.0 gam Câu 30. Câu 14 Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp 3 axit béo C17H35COOH.8 mg D. 188 Câu 28 Xà phòng hoá 1 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7. 61.975 C.73 C. phân hủy mỡ. C3H5(OOCC4H9)3 B. 10367.4 gam chất béo cần 9. B.80 gam B. 183.Mã đề thi 132 . C3H5(COOC17H35)3 Câu 26 Thể tích H2 (đktc) cần để hiđrohoá hoàn toàn 1 tấn olein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lít? A.24 gam một loại chất béo trung tính cần vừa đủ 0. axit béo và glixerol. 105. C.720 Câu 25 Trong các công thức sau. CH≡ C-COONa. 66. Công thức của 3 muối là: A. giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn.

4. Ở động vật. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo là: A. 280 B.345 kg Câu 35. 112 D.350 kg C. rẻ tiền hơn xà phòng.5 g B. axit stearic là các axit béo chủ yếu thường gặp trong thành phần của lipit trong hạt. 83. C15H31COOH. Để xà phòng hoá 10 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1.A. C17H35COOH D. 103.6 Câu 32.1 M.1 B. D. Đem xà phòng hóa hoàn toàn m gam một chất béo bằng dung dịch xút. 1345 g và 14301.1 D. 36mg B.8 g glixerol. C. D. lipit tập trung nhiều trong hạt. Câu 46. mĩ phẩm. lipit tập trung nhiều trong mô mỡ. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hoá học với các chất đó.4 gam Câu 45. D. B. số mg KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong 1 gam chất béo B. Chọn phát biểu đúng A.dùng để trung hoà axit tự do có trong 1 gam chất béo B. B.5 g chất béo cần 50 ml dd KOH 0. C13H27COOH.084 C. Chỉ số xà phòng hoá là A.68 D. thu được 18. số mg KOH dùng để trung hoà axit tự do có trong 1 gam chất béo D. 84 Câu 43. 211 và 6 D. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước. Khi đun nóng glixerol với các axit béo. có khả năng hoà tan tôta trong nước. Tính chỉ số iot của olein? Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên.2 Câu 33. 0. Ở thực vật. 20mg C. đặc làm xúc tác.3 mol HCl. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm : A. 0. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. C. 196 và 5 Câu 42. thu được 13. Sau phản ứng hoàn toàn muốn trung hoà hỗn hợp cần 50 ml dung dịch HCl 1M.96mg Câu 40. 6 D. Mặt khác khi xà phòng hoá hoàn toàn 5. 224 Câu 44. số gam KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong 100 gam chất béo D.8 g một chất béo. Axit panmitit.167 kg B.53 gam glixerol. Đem xà phòng hóa 5 kg chất béo có chỉ số axit bằng 5. C17H33COOH. 171 C. 0. Hai axit béo đó là: A. quả. C. Câu 48. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. 0. số gam iot dùng để tác dụng hết 100 gam lipit. 16. 200 và 8 B. dễ kiếm B. có mùi thơm. Khi xà phòng hoá 2. C17H31COOH C.42 kg NaOH.04 gam chất béo A thu được 0. thu được lipit.4 g glixerin và 2 axit béo.Mã đề thi 132 . 125.7 g D.3 g C. 198 và 7 C. Trị số của m là: A. 140 C. Lipit là este của glixerol với các axit béo. Câu 39. 33. số mg KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong 1 gam lipit Câu 38. có H2SO4. A. Chỉ số axit là : A. D. Trang 19/22 . số mg NaOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong 1 gam chất béo C. Khối lượng của Ba(OH)2 cần để 4 gam chất béo có chỉ số axit bằng 9 là: A. Để trung hoà axit béo tự do có trong 10 g chất béo có chỉ số axit là 5. A. quả.0015 B. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn.04 bằng cách đun nóng với dung dịch có chứa 702 gam NaOH. C17H33COOH B. Một số este được dùng trong hương liệu. 0. 6. Để trung hòa lượng xút còn dư trong dung dịch sau phản ứng thì cần dùng dung dịch có hòa tan 0. Chỉ số axit của chất béo này là A. Khối lượng xà phòng thu được là: A. 50mg D. 168 B.056 gam B. số mg iot dùng để tác dụng hết 1 gam lipit Câu 37. 116. A. 5.1 M.52 gam chất béo A cần 90 ml dd KOH 0.1M.4 g natri panmitat và còn có muối natri stearat.56 gam D. 5. 1. số gam iot dùng để tác dụng hết với 100 gam chất béo B. Câu 47. Thủy phân hoàn toàn 166. Để trung hoà axit béo tự do có trong 14 g chất béo cần 15 ml dd KOH 0. 1452 g và 10525.6 thì khối lượng NaOH cần dùng là: A. số gam KOH dùng để trung hoà axit tự do có trong 100 gam chất béo C.8 C. 0. C15H31COOH Câu 34. Tính khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất đã tạo ra. Tìm chỉ số xà phòng hoá và chỉ số axit của chất béo A. Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 gam chất béo được gọi là chỉ số iot của chất béo. C17H35COOH.2 g Câu 41. là chất lỏng dễ bay hơi B. số mg OH. Hãy chọn khái niệm đúng: A. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên bề mặt các vật rắn. an toàn với người C.756 kg D. bột giặt là nhờ các este. số mg NaOH dùng để trung hoà axit tự do có trong 1 gam chất béo Câu 36. 54. Chất giặt rửa là chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ. Xà phòng hoá hoàn toàn 2. 1035 g và 10342. 1200 g và 11230. Chỉ số iot là : A. số mg iot dùng để tác dụng hết với 1 gam chất béo C.04 gam C.

% triolein và tripanmitin lần lượt là A.43 gam C.84 gam glixerol. Xà phòng hoá chất béo tristearin thu được 18.58% B. Kết quả khác Câu 59.32 mol KOH.16. H2 (xúc tác thích hợp) C. Câu 55. ñoát chaùy. 60% D.24. B. Muối và rượu C. Coù 4 chaát loûng khoâng maøu: daàu aên. 2. m = 17. 2. Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. D. 80. 2027. Trang 20/22 .975 kg C.5 gam D.24 C.6 Câu 49. Câu 53. ñoát chaùy. MX = 884 đvC. Phaûn öùng cho – nhaän electron.54% C. m’ = 12. B. C đều đúng. nói cách khác chất béo chỉ là một trong các dạng của lipit.93 B. Trong các hợp chất sau đây. Muối của axít béo và glixerol D.106 B. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch xút đun nóng. C. 1215 kg D. Na. Khối lượng xà phòng (là muối của axit béo) thu được là: A. 6. H2O.98 gam Câu 57. Muối và Etylenglicol Câu 52. 40%. m’ = 12. 1093 kg Câu 66.44 gam D. B. D. 929 kg C. C. Phaûn öùng xaø phoøng hoaù. Hidro hoá triolein với chất xúc tác thích hợp. 1033. 861. 812. Trị số của mvà m’ là: A. ñoát chaùy nöôùc voâi C. Biết sự hao hụt trong toàn bộ phản ứng là 15%. Kết quả khác Câu 58. C đều đúng Câu 54. Axit và glixerol B.81. Xà phòng hoá hoàn toàn một lượng chất béo X cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%. 16. dd NaOH. hợp chất nào thuộc chất béo: A. 144 kg B. 95. 4.5 gam một mẫu chất béo có thành phần chính là triolein phản ứng với iot thì thấy cần 0.9 kg stearin. Ñaëc ñieåm cuûa phaûn öùng thuyû phaân lipit trong moâi tröôøng axit laø gì? A. C. 9. Khối lượng NaOH đã dùng là : A. Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol. Dung dòch Na2CO3. hòa tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. 28. Khối lượng glixerol thu được sau phản ứng là: A. Cả A.A. Tổng quát chất béo khác với lipit (lipid). axit stearic Câu 56. B. thu được 8. Dung dòch HCl.47 kg Câu 61.24. Cho 1 kg chất béo này tác vừa đủ với dung dịch NaOH 40% thì cần dùng 361 gam dung dịch kiềm này.6. Lấy 2 kg một chất béo có chỉ số axit bằng 8. Đun 170 gam một loại chất béo trung tính với 500ml dung dịch NaOH 2M. chất béo không tan trong nước.63 Câu 50. m = 17. 4.29 gam B. Khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH.06 D. m = 17. Dung dòch Na2CO3. Một loại chất béo có chỉ số axit bằng 5. 2.4 gam muối của một axit béo no B. dd H2SO4 loãng.69 gam Câu 64. Chất B là: A. 1933. thu được 1. Chất béo là hỗn hợp các triglixerit hay triaxylglixerol. 50%. 86.6106 C. B.2g glyxerol và 83.42%. ancoletylic. 2135.24 D.6 lít D. axit axetic B.16.04 g D. 672 lít B.6 gam B. Phát biểu nào không đúng? A. D. 537. Tính chỉ số iot của mẫu chất béo trên? A. hãy cho biết thể tích khí H 2 cần dùng (ở đkc) A.36 g xà phòng. 13. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm ta thu được: A. 30% tripanmitoylglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khối lượng). Để xà phòng hoá hoàn toàn 1 tấn chất béo trên thì khối lượng NaOH nguyên chất cần dùng là: A. axit panmitic C. Khi cho 4. m’ = 12. A. 5.82 g C. m = 17.762 gam iot. B. D. 5. axit oleic D. Để trung hoà lượng NaOH còn dư sau phản ứng cần 79 ml dung dịch H2SO4 2M. CTCT thu gọn của X là (C17H33COO)3C3H5. Khối lượng glixerol thu được là A. Haõy choïn caùch toát nhaát nhanh nhaát ñeå phaân bieät 4 chaát ñoù baèng phöông phaùp hoaù hoïc. giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%: A. Chất béo là este đa chức 3 nhóm chức este (trieste) của glixerol với axit béo. 1030 kg B.8 kg B. 160. Câu 63. 95.Mã đề thi 132 . 8610.46 gam Câu 67. 19. Xà phòng hóa hòan toàn một trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9.16 Câu 65. Thuỷ phân một loại chất béo X thu được glixerol và axit oleic. Cả A. 50% Câu 51. Phaûn öùng thuaän nghòch. Phaûn öùng khoâng thuaän nghòch. 169. Khối lượng xà phòng thu được là: A. B.76 gam C.94 kg D. Dung dòch HCl. Để chuyển chất béo ở thể lỏng sang thể rắn. Một loại chất béo có chỉ số iot là 3. ( RCOO)3C3H5 B.46%. 1. (CH3COO)3C3H5 C. 1034. Tên của X là triolein hoặc glixerol trioleat. Phát biểu nào sau đây sai? A.75 gam dung dịch NaOH 32%.28 gam D. 4. Để xà phòng hoá 100 gam chất béo có chỉ số axit là 7 người ta phải dùng 0. Tính thành phần % các chất trong mẫu chất béo trên giả sử mẫu chất béo gồm triolein và tripanmitin. ñoát chaùy.96 gam B.6 kg D. 8. Câu 62.693 C.4 tác dụng vừa đủ với 318.55 gam C. giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. (C17H33COO)3C3H5 D. Biết H = 80%. 1890. X là một este. 840 lít C.4 g B. 72 kg C. m’ = 12. nöôùc axit axetic. chất béo nhẹ hơn nước.3 D.56 gam natri panmitat và m’ gam natri oleat. 1036. người ta tiến hành đun chất béo với: A. Đáp số khác Câu 60.16 B. X là chất rắn ở t0 thường. 29.

C17H31COOH C. Axit propionic (CH3CH2COOH) Câu 71. X thuộc loại chất nào: CH Câu 79. Chọn câu sai trong các câu sau. D.4. Câu 76. Viết CTCT đúng của este: A. 3. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh. C.8 gam một trieste của glixerin (glixerol) bằng dung dịch xút. Câu 77. 5. 5. Lipit gồm chất béo. C17H35COO-CH2 | | | | C17H35COO-CH C15H31COO-CH C17H33COO-CH C15H31COO-CH | | | | C17H35COO-CH2 C17H35COO-CH2 C15H31COO-CH2 C15H31COO-CH2 Câu 75. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu. m2 = 4. Chất béo là các chất lỏng. C15H31COOH. B. C17H33COOH B.72 gam Br2. Cho 45 gam trieste của glixerol với một axit béo tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1. Axit axetic (CH3COOH). Khi thuỷ phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C 17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. 6. 6.6. 4. Thủy phân hoàn toàn 166.2.5 C. 5.6. sáp.4.2. C17H35COO-CH2 D. D.D. Để trung hòa lượng xút còn dư trong dung dịch sau phản ứng thì cần dùng dung dịch có hòa tan 0. 4. C17H33COOH. m2 = 13. 4.4 gam glixerin và hai axit béo. Axit oleic (C17H33COOH) B.18 gam muối của axit linoleic (C17H31COOH). 3. B. 2.SO 3Na + . C17H35COOH. B.8 gam một lipit (chất béo). D. 25. 120. Trang 21/22 . 5.36 C.O .167 kg B.350 kg C. C. Axit axetic (CH3COOH). C. Thuỷ phân hoàn toàn 444 g một lipit thu được 46 g glixerol và hai loại axit béo. m2 = 20. C15H31COOH và C17H35COOH. Axit miristic (C13H27COOH). C13H27COOH. Đem xà phòng hóa 5 kg chất béo có chỉ số axit bằng 5. C.5M được m1 gam xà phòng và m2 gam glixerol.37 kg B. 6. 86.4 D. 7.6 Câu 69. sterit. thực vật. Có các nhận định sau: 1. Các axit hữu cơ đó là: A. C17H33COOH và C15H31COOH. C. 1. B. Chất giặt rửa tổng hợp. B. A. Cho biết 5 gam một chất béo cho phản ứng cộng vừa đủ với dung dịch có hòa tan 2. m1 = 46.2 gam glixerin và hỗn hợp ba muối của ba axit hữu cơ. Chỉ số iot của chất béo này là: A. Các nhận định đúng là A. Chất béo. Axit linolenic (C17H29COOH) D. photpholipit. B. Thủy phân hoàn toàn 21. 70. Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp và xà phòng. . 2. D. . Natri lauryl sunfat (X) có công thức: A. Muối natri của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng. Axit linoleic (C17H31COOH). . Giá trị của m là A.6. thu được 18. 4. Axit acrilic (C2H3COOH). Câu 80. Câu 78. Axit fomic (HCOOH). 21. Từ 103. Chất tẩy màu. Axit stearic (C17H35COOH).5 kg C. C17H35COO-CH2 B. C17H35COOH D. C15H31COOH Câu 72.8. Xà phòng. m1 = 4. D.25 B.32 kg xà phòng kali thì cần dùng ít nhất bao nhiêu kg dung dịch KOH 15%? A. D. 150 B. − CH 3(CH 2)10 2 . 134. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. muốn sản xuất 112. Hai loại axit béo đó là A. Mỡ bò dùng bôi trơn xích líp xe và mỡ của con bò là như nhau.2 kg một loại chất béo. O A. 3.345 kg Câu 70.3 mol HCl. Axit panmitic (C17H35COOH). thu được 9.8 kg D.04 bằng cách đun nóng với dung dịch có chứa 702 gam NaOH. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá. 4. Khối lượng xà phòng thu được là: A. Đun sôi a gam một triglixerit (X) với dd KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0. 1.5. 2. 112 D. 1.Mã đề thi 132 O O C C17H33 Muốn điều chế 20 kg xà phòng từ chất béo này thì cần dùng bao nhiêu kg chất béo này để .3 Câu 73. 6. 3.92 gam glixerol và hỗn hợp Y gồm m gam muối của axit oleic với 3. C17H33COOH và C17H35COOH. 5. 19. 145. Một trị số khác Câu 74. m2 là A. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động. Giả sử một chất béo có công thức: CH2 CH CH2 O C C15H31 O O C C17H35 tác dụng với dung dịch xút? Coi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Axit propionic (C2H5COOH) C. Giá trị m1. Câu 68. 4. m1 = 15.4.8. m1 = 40. C17H31COOH và C17H33COOH. C. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được muối để sản xuất xà phòng. 119.756 kg D. m2 = 46. 2. C17H35COO-CH2 C.6. Hai axit béo đó là: A. Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên.

Không nên sử dụng xà phòng để giặt rửa trong nước có chứa nhiều ion: A. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có điểm chung là: A. Câu 84. CaCl2 C. Kali panmitat C. Natri axetat D. Axit có cấu tạo: CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOH được gọi là : A. NH4+ B. Các este không tan trong nước là do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước . Có nguồn gốc từ động vật hoặc thức vật. 1. D. MgSO4 Câu 92.Chất nào sau đây không có khả năng giặt rửa? A. Câu 87.Mã đề thi 132 . đầu ưa nước là nhóm -CxHy gắn với 1 đuôi dài kị nước là nhóm COO-Na+ B. Chất béo là những este. C. Phản ứng sau đây không dùng để điều chế xà phòng là A. D. Câu 83. 3. dd Na2CO3 và dd NaOH C. C. B. 1. Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác Ni trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn. Trong các chế phẩm có tính giặt rửa sau đây.Câu 81. Sản phẩm của công nghệ hoá dầu. dd H2SO4 và dd NaOH D. Câu 88. bột giặt Omo. Chất béo lỏng là những triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử. axit axetic. D. 5. 4. Natri lauryl sunfat B. Đun nóng axit béo với dung dịch Na2CO3 C. sau phản ứng thu được khối lượng muối (dùng để sản xuất xà phòng) và glixerol lần lượt là: A. benzen. Có các chất lỏng sau: olein. Natri sterat Câu 85. dd NaOH và CaCl2 B. nước rửa chén Sunlight. B. Tạo ra dung dịch hoà tan chất bẩn. người ta cho thêm vào dung dịch : A. C. 3. nước Gia-ven. B.5g và 18. Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH. NaCl B.5g B. Axit linoleic. Axit oleic. đầu dài kị nước là nhóm COO-Na+ gắn với 1 đuôi ưa nước là nhóm -CxHy C. C. ClCâu 86. 85g và 15g C. 1. Oxi hoá các vết bẩn. Câu 90. Hoạt động hoá học mạnh. 2. Trang 22/22 . B.8g và 9. MgCl2 D. đầu ưa nước là nhóm COO-Na+ gắn với 1 đuôi dài kị nước là nhóm -CxHy Câu 89. Hoạt động bề mặt cao. 4. Axit stearic. C. 5. Câu 91. Đun nóng axit béo với dung dịch NaOH. B. đầu kị nước là nhóm COO-Na+ gắn với 1 đuôi dài ưa nước là nhóm -CxHy D. 2. ---------------------HẾT--------------------- Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến – Tri thức lồng lộng lấy chăm chỉ dựng nên. Ca2+ D. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để nhận biết các chất đó. dd NaOH và Cu(OH)2. 91. 1. 2. Hình mẫu chung của "phân tử chất giặt rửa" là: A. chế phẩm có chứa thành phần chủ yếu là xà phòng là A. rượu etylic. D. Axit panmitic. 5. 4. Phân tử gồm đầu phân cực gắn với một đuôi dài không phân cực. B. người ta đun nóng chất béo với dung dịch kiềm trong thùng lớn. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp có tính chất : A. A. 3. Đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng. Cho 89 gam chất béo (RCOO)3C3H5 tác dụng vừa đủ với 150ml dd NaOH 2M. Na+ C. Không tính được. Các nhận định đúng là A. Câu 82. Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước. 61. 4. D. Có các nhận định sau: 1. 4.2g D. D. Muốn tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp nước và glixerol. xà phòng tắm Lifebuoy. Các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoá chất béo. 5. Để điều chế xà phòng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->