P. 1
Chuyên đề về giá trị tuyệt đối (THCS)

Chuyên đề về giá trị tuyệt đối (THCS)

|Views: 3,126|Likes:
Được xuất bản bởiTran Do Bao Huan

More info:

Published by: Tran Do Bao Huan on Oct 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2014

pdf

text

original

Ví dụ 1 : tìm x , biết

2 3 = − x
Học sinh chưa nắm được đẳng thức luôn xảy a !ì "2# $ % m& !'n x(t hai tư)ng hợ*
x+3 #$ !& x +3 , $ !& giải hai tư)ng hợ* tư-ng ứng ./0ch l&m n&y chưa gọn
Ví dụ 2 : tìm x ,biết 2
3 − x
+1 2 3 4hi5u học sinh chưa nhanh ch6ng đưa !5 78ng c- bản đ9 giải m& x(t hai tư)ng
hợ* gi:ng như !; 7< 3
Ví dụ3 : tìm x biết
3 − x
+x 2 2 "3% Học sinh đ= l&m như sau:
4ếu x+3≥$ suy a x+3 +x 22
4ếu x+3,$ suy a 3+x+x22
>?i c0ch giải n&y c0c @m Ahông x(t t?i đi5u AiBn cCa x . /6 @m đ= thDc hiBn "3% suy a
3 − x
2xE 2

x+32 xE2
hFGc x+32 +x+2. HFng tư)ng hợ* n&y c0c @m mắc sai lIm J tư)ng hợ* Ahông x(t đi5u AiBn cCa xE2
4hư !Ky tFng c0c c0ch l&m tLn c0c @m l&m chưa Aết hợ* chGt chM đi5u AiBn hFGc l&m b&i cNn chưa ngắn gọn
a, OLu cIu học sinh nắm !Png c0ch giải b&i tF0n tìm x c- bản 78ng Q"x% 2 R"x% 78ng n&y cIn nắm !Png Suy tắc bT
7Uu ngFGc ,chuy9n !ế
b, VWnh l; !& t;nh chUt !5 gi0 tW tuyBt đ:i .
$
$
A A
A
A A
⇔ ≥ 
=

− ⇔ <

X
A A = −
X
$ A ≥
c , YUu cCa nhW thức bKc nhUt
ĐỊNH LÍ: 4hW thức bKc nhUt f"x% 2 ax E b cZng 7Uu !?i hB s: a Ahi xl?n h-n nghiBm !& t0i 7Uu !?i hB s: a Ahi x nhT
h-n nghiBm cCa n6.
CHỨNG MINH
VGt , ta !iết nhW thức bKc nhUt f"x% 2 ax E b như sau:
[hi x # x
$
thì x + x
$
# $ nLn 7Uu cCa a"x + x
$
% tZng !?i 7Uu cCa a.
[hi x , x
$
thì x + x
$
# $ nLn 7Uu cCa a"x + x
$
% t0i !?i 7Uu cCa a.
[ết Suả cCa đWnh l; tLn được t6m tắt tFng bảng sau:
Ha gọi bảng n&y l& bảng xét dấu nhW thức f"x% 2 ax E b.
3.Một số dạng cơ bản
11 !ạng cơ bản
( ) x A
" # $%& #≥'
() C*c+ t,- .+/ơng .+*. g&ả& : Vẳng thức c6 xảy a Ahông \ >ì saF \ 4ếu đẳng thức xảy a cIn 0* 7<ng Aiến
thức n&F đ9 bT 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i " 0* 7<ng t;nh chUt gi0 tW tuyBt đ:i cCa hai s: đ:i nhau thì b]ng nhau %
b 0+/ơng .+*. g&ả&: Ha lIn lượt x(t Q"x% 2 R hFGc Q"x% 2 +R
cVí dụ
Ví dụ 1 : Hìm x , biết
^ , 3 − x
2 2,3
Vẳng thức c6 xảy a !ì
^ , 3 − x ≥ $ !& 2,3≥$. /In 0* 7<ng Aiến thức n&F đ9 giải , đ9 bT được 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i " 0*
7<ng t;nh chUt gi0 tW tuyBt đ:i cCa hai s: đ:i nhau thì b]ng nhau %
#1& g&ả&

^ , 3 − x
2 2,3

x+3,^2 2,3 X hFGc x+3,^ 2 +2,3
E _(t x+3,^2 2,3

x2 2,3 E 3,^

x2 `
E _(t x+3,^ 2 +2,3

x 2 +2,3 E3,^

x2+$,a
>Ky x2` hFGc x2+$,a. Hb !; 7< đ-n giản ,*h0t ti9n đưa a !; 7< Ah6 7In
Ví dụ 2 : " b&i 21b cd[ tang 3a tK* 3% Hìm x biết
$
3
3
`
3
= − + x
. >?i b&i n&y tôi đGt ceu hTi fg&m saF đ9 đưa
!5 78ng c- bản đ= học f. Hb đ6 học sinh biến đhi đưa !5 78ng
3
3
`
3
= − x
#1& g&ả&
$
3
3
`
3
= − + x


3
3
`
3
= − x


x +
`
3
2
3
3
hFGc x +
`
3
2 +
3
3
3
E _(t x +
`
3
2
3
3


x 2
32
33

E _(t x +
`
3
2 +
3
3

x 2
32
1
>Ky x 2
32
33
hFGc x 2
32
1
Ví dụ 3 Hìm x ,biết 3
x 2 i −
+3^ 23a
⇔ x 2 i −
2 33
#1& g&ả&
3
x 2 i −
+3^ 2 3a

3
x 2 i −
2 33


x 2 i −
2 33

i+2x 233 hFGc i+2x 2 +33

E _(t i+2x 233

+2x 2 2

x2 +3
E _(t i+2x 2 +33

+2x 2 + 2$

x2 3$
>Ky x2 +3 hFGc x2 3$
12 !ạng cơ bản
% "x A
" #234 2 t56ng 78 b&9: t+;c # 234 c8 c+/* b&<n 3
() C*c+ t,- .+/ơng .+*. g&ả&: /jng đGt ceu hTi gợi mJ như tLn , học sinh thUy được đẳng thức Ahông xảy a
Ahi R"x% ,$. >Ky cIn 0* 7<ng Aiến thức n&F đ9 c6 th9 7Da !&F 78ng c- bản đế suy luKn tìm a c0ch giải b&i tF0n tLn
Ahông \ /6 th9 tìm a mUy c0ch \
b) 0+/ơng .+*. g&ả&
C*c+ 1 : " YDa !&F t;nh chUt %
% "x A
2 R"x%
>?i đi5u AiBn R"x% ≥$ ta c6 Q"x% 2 R"x% hFGc Q"x% 2 + R"x% sau đ6 giải hai tư)ng hợ* !?i đi5u AiBn R"x% ≥$
C*c+ 2 : Yưa !&F đWnh nghka x(t c0c Su0 tình cCa biến cCa bi9u thức chứa 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i
% "x A
2 R"x%
E_(t Q"x% ≥$

x\ Ha c6 Q"x% 2 R"x% " giải tìm x đ9 thFả m=n Q"x% ≥$ %
E _(t Q"x% , $

x\ Ha c6 Q"x% 2 + R"x% " giải tìm x đ9 thFả m=n Q"x% , $%
E [ết luKn : x 2\
L/: = : Qua hai dạng trên tôi cho học sinh phân biệt rõ sự giống nhau !"u ch#a $%t dấu gi& tr' tu(ệt !ối ) *+ ,h&c
nhau
% "x A
-$ ≥. dạng !/c biệt c0a dạng hai
1hấn $ạnh cho học sinh thấ( rõ !23c ph24ng ph&p giải 5oại !6ng th#c ch#a $%t dấu gi& tr' tu(ệt !ối 7 !8 5+ !2a *"
dạng
A
-9 1:u 9≥. !8 5+ dạng !/c biệt7c;n 9<. th= !6ng th#c ,hông xả( ra > 1:u 9 5+ bi?u th#c c8 ch#a bi:n 5+
dạng hai *+ giải b@ng c&ch A ) ho/c ta !i xét c&c tr2Bng h3p xả( ra !ối *Ci bi?u th#c trong gi& tr' tu(ệt !ối
c) Ví dụ
Ví dụ 1 Hìm x ,biết :
x 2 l −
2 x+ 2
C*c+ 1 : >?i x+2≥$

x≥2 ta c6 l+2x 2 x+2 hFGc l+2x 2 +" x+2 %
E 4ếu l+2x 2 x+2

+3x 2 +3$

x2
3
3$
"HhFả m=n%
E 4ếu l + 2x 2 +" x+2%

l+ 2x 2 +x E2

x2 a "HhFả m=n%. >Ky x2
3
3$
hFGc x2 a
C*c+ 2 :E _(t l+2x ≥$

x ≤ ` ta c6 l+2x 2 x+2

x2
3
3$
"HhFả m=n%
E _(t l+2x ,$

x# ` ta c6 +"l+2x% 2 x+2

x2 a"HhFả m=n%. >Ky x2
3
3$
hFGc x2 a
Ví dụ 2 Hìm x ,biết
3 − x
+x 2 1
C*c+ 1 :
3 − x
+x 2 1


3 − x
2 xE1
>?i xE1 ≥ $

x≥+1 ta c6 x+3 2 xE1 hFGc x+3 2+" xE1%
E 4ếu x+3 2 xE1

$x 2 l " lF8i %
E 4ếu x+3 2+" xE1%

x+3 2 +x+1

2x2 +2

x2+3 " HhFả m=n%. >Ky x2 +3
C*c+ 2 :
3 − x
+x 2 1
E _(t x+3 ≥$

x ≥3 ta c6 x+3 +x2 1

$x2 l " lF8i %
E _(t x+3,$

x, 3 ta c6 +"x+3% +x 2 1

+xE3 +x21

2x2 +2

x2+3 " HhFả m=n%. >Ky x2 +3 2
13 !ạng
( ) x A
>
( ) x 9
"'
a, C*c+ t,- .+/ơng .+*. g&ả& >?i 78ng n&y tôi yLu cIu học sinh nhắc l8i Aiến thức !5 đGc đi9m cCa gi0 tW tuyBt
đ:i cCa mmt s: " gi0 tW tuyBt đ:i cCa mmt s: l& mmt s: Ahông em % . >Ky thng cCa hai s: Ahông em b]ng Ahông Ahi n&F \
" cả hai s: đ5u b]ng Ahông % . >Ky J b&i n&y thng tLn b]ng Ahông Ahi n&F \ " Q"x% 2$ !& R"x%2$ % #Hb đ6 ta tìm x thFả
m=n hai đi5u AiBn : Q"x% 2$ !& R"x%2$
b) 0+/ơng .+*. g&ả& Hìm x thFả m=n hai đi5u AiBn : Q"x% 2$ !& R"x%2$
c) Ví dụ Hìm x , biết
3,
2 + x
E
x x 2
2
+
2$
2,
x x +
2
E
( ) ( ) 2 3 − + x x
2$
#1& g&ả&
3,
2 + x
E
x x 2
2
+
2$


2 + x
2$ !&
x x 2
2
+
2$
E _(t
2 + x
2$

xE22$

x2+2 "3%
E _(t
x x 2
2
+
2$

x
2
E2x2$

x"xE2% 2$

x2$ hFGc xE2 2$

x2+2 "2% [ết hợ* "3%!& "2%

x2+2
2,
x x +
2
E
( ) ( ) 2 3 − + x x
2$
⇒ x x +
2
2$ !&
( ) ( ) 2 3 − + x x
2$
E _(t
x x +
2
2$

x
2
E x2$

x"xE3% 2$

x2$ hFGc xE3 2$

x2+3 "3%
E _(t
( ) ( ) 2 3 − + x x
2$

" xE3%"x+2% 2$

xE32$ hFGc x+2 2$

x2+3 hFGc x22 "2%
[ết h-* "3% !& "2% ta được x2 +3
L/: = : D dạng n+( tôi 52u E cho học sinh phải ghi ,:t 5uFn gi& tr' t=$ !23c th= gi& tr' !8 phải thoả $Gn hai !6ng
th#c
( ) x A
-. *+
( ) x 9
-.
2 !ạng -? 5ộng :
( ) x A
"
( ) x 9
+(@
( ) x A
A
( ) x 9
"'
() C*c+ t,- .+/ơng .+*. g&ả& Hư?c hết tôi đGt !Un đ5 đ9 học sinh thUy đey l& 78ng đGc biBt " !ì đẳng thức luôn
xảy a !ì cả hai !ế đ5u Ahông em% , tb đ6 c0c @m tìm tNi hư?ng giải .
/In 0* 7<ng Aiến thức n&F !5 gi0 tW tuyBt đ:i đ9 bT được đUu gi0 tW tuyBt đ:i !& cIn tìm a *hư-ng *h0* giải ngắn
gọn . /6 hai c0ch giải : _(t c0c tư)ng hợ* xảy a cCa Q"x% !& R"x% "7Da !&F đWnh nghka %!& c0ch giải 7Da !&F t;nh chUt
2 s: đ:i nhau c6 gi0 tW tuyBt đ:i b]ng nhau đ9 suy a ngay Q"x% 2R"x% X Q"x% 2+R"x% " !ì J đey cả hai !ế đ5u Ahông em
7F
( ) x A ≥$ !&
( ) x 9 ≥$%. V9 học sinh lDa chọn c0ch giải nhanh ,gọn ,hợ* l; đ9 c0c @m c6 n thức tìm tNi tFng giải
tF0n !& ghi nh? được
b) 0+/ơng .+*. g&ả&
C*c+ 1 : _(t c0c tư)ng hợ* xảy a cCa Q"x% !& R"x% đ9 *h0 gi0 tW tuyBt đ:i
C*c+ 2 : 7Da !&F t;nh chUt 2 s: đ:i nhau c6 gi0 tW tuyBt đ:i b]ng nhau ta tìm x thFả m=n mmt tFng hai đi5u AiBn Q"x%
2R"x% hFGc Q"x% 2+R"x%
C) Ví dụ
Ví dụ 1 : Hìm x ,biết
` + x
2
3 2 − x


xE` 2 2x+3 hFGc xE` 2+"2x+3%
E _(t xE` 2 2x+3

x21
E _(t xE` 2+"2x+3%

xE` 2 +2x E3

x2+3 . >Ky x21 hFGc x2+3
Ví dụ 2: Hìm x , biết
2 − x
E
` + x
2 l
#/%c 1 : gK* bảng x(t 7Uu :
Hư?c hết cIn x0c đWnh nghiBm cCa nhW thức :
x+22$

x22 !& xE` 2$

x2+`
HLn bảng x(t 7Uu xế* th@F thứ tD gi0 tW cCa x *hải tb nhT đến l?n .
_ +` 2
x+2
+ + $ E
_E` E E
+ $
3
#/%c 2 : YDa !&F bảng x(t 7Uu c0c tư)ng hợ* xảy a th@F c0c AhFảng gi0 tW cCa biến .[hi x(t c0c tư)ng hợ* xảy a
Ahông được bT Sua đi5u AiBn đ9 Q2$ m& Aết hợ* !?i đi5u AiBn đ9 Q #$ " !; 7< +`≤ x,2%
/< th9 : YDa !&F bảng x(t 7Uu ta c6 c0c tư)ng hợ* sau :
E 4ếu x,+` ta c6 x+2,$ !& xE` ,$ nLn
2 − x
2 2+x !&
` + x
2 +x+`
Vẳng thức tJ th&nh 2+x +x+` 2 l

+2x 2 3$

x2+1 " thFả m=n x, +`%
E 4ếu +`≤ x,2 ta c6
2 − x
2 2+x !&
` + x
2 xE`
Vẳng thức tJ th&nh 2+x ExE ` 2 l 2# $x2 2 "!ôl; %
E 4ếu x≥2 ta c6
2 − x
2x+2 !&
` + x
2 xE`
Vẳng thức tJ th&nh x+2 E xE` 2l 2x2 aX x23 "thFả m=n x≥2 % >Ky x2+1 X x23
L/: = : Qua hai c&ch giải trên tôi cho học sinh so s&nh !? thấ( !23c 53i th: trong $Hi c&ch giải > I c&ch giải hai thao
t&c giải sJ nhanh h4n 7dK d+ng xét dấu trong c&c ,hoảng gi& tr' h4n 7 nhất 5+ c&c dạng ch#a L M N dấu gi& tr' tu(ệt !ối
!? nên E th#c 5ựa chọn c&ch giải)
Ví dụ 3 : Hìm x ,biết
l a 1 3 3 3 = − + − − − x x x
"3%
4ếu giải b]ng c0ch 3 sM *hải x(t nhi5u tư)ng hợ* xảy a ,7&i !& mUt nhi5u th)i gian . /Nn giải b]ng c0ch hai "lK*
bảng x(t 7Uu %.
x 3 3 a
x+3 E E E
+ $
x+3 E
+ + $ E
x+a + +
+ $ E
E 4ếu x,3 thì "3%

3+x E3x+i E3$ +1x 2l

x23`o3 "lF8i%
E 4ếu 3≤x,3 thì "3%

x+3 E3x+i E3$ +1x 2l

x2a "lF8i%
E 4ếu 3≤x,a thì "3%

x+3 +3xEi E3$ +1x 2l

x23$o^ "thFả m=n %
E 4ếu x≥a thì "3%

x+3 +3x Ei E1x +3$ 2l

x23$ "thFả m=n %
>Ky x2 3$o^ X x23$
Huy nhiLn !?i c0ch hai sM 79 mắc sai s6t !5 7Uu tFng Ahi lK* bảng ,nLn Ahi x(t 7Uu c0c bi9u thức tFng 7Uu gi0 tW
tuyBt đ:i cIn *hải hết sức lưu n !& tuen th@F đpng Suy tắc lK* bảng . qmt đi5u cIn lưu n chF học sinh đ6 l& Aết hợ*
tư)ng hợ* ≥tFng Ahi x(t c0c tư)ng hợ* xảy a đ9 thFả m=n bi9u thức ≥$"tôr đưa a !; 7< c< th9 đ9 Ahắc *h<c chF
học sinh %.
Ví dụ B : Hìm x biết
1 i ` = − + − x x
. gK* bảng x(t 7Uu
x ` i
x+` $ E E
+
x+i + + E
$
E _(t c0c tư)ng hợ* xảy a , tFng đ6 !?i x ≥i thì đẳng thức tJ th&nh x+` E x+i 21
x2i thFả m=n x≥i , như !Ky nếu Ahông Aết hợ* !?i x2i đ9 x+i2$ m& chs x(t t?; x#i đ9
x+i#$ thì sM bT Sua mUt gi0 tW x2i
Hb nhPng 78ng c- bản đ6 đưa a c0c 78ng b&i tK* mJ mng Ah0c !5 lF8i tF0n n&y: 78ng ltng 7Uu ,78ng chứa tb ba 7Uu
gi0 tW tuyBt đ:i tJ lLn.
E _(t ` ≤x,i ta c6 x+` Ei+x 21

$x2$ thFả m=n !?i mọi x saF chF ` ≤x,i
E _(t x,` ta c6 `+xEi+x 21

x2` "lF8i%. >Ky `≤x≤i
3.+/ơng .+*. g&ả& $1 c*c+ t,- .+/ơng .+*. g&ả&
.+/ơng .+*. g&ả& : tìm x tFng đẳng thức chứa 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i
0+/ơng .+*. 1 : 4ếu
A
2R " R≥$% thì suy a Q2R hFGc Q2+R Ahông cIn x(t t?i đi5u AiBn cCa biến x
0+/ơng .+*. 2 :cu 7<ng t;nh chUt
A A − =
!&
≥ A
$ đ9 giải 78ng
A A − =
>&
( ) x A
"
( ) x 9
)
( ) x A
"R"x%
`
0+/ơng .+*. 3 : _(t AhFảng gi0 tW cCa biến " 7Da !&F đWnh nghka % đ9 bT 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i , thư)ng đ9 giải !?i
78ng
( ) x A
"R"x% hay
( ) x A
"
( ) x 9
E/
C*c+ t,- tC& .+/ơng .+*. g&ả& : /:t lvi cCa !iBc giải b&i tF0n tìm x tFng đẳng thức c6 chứa 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i đ6
l& c0ch bT 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i .
E Hư?c hết 78ng b&i -i !&F 78ng đGc biBt Ahông \ " c6 đưa !5 78ng đGc biBt được Ahông%. 4ếu l& 78ng đGc biBt
A
2R " R≥$% hay
A
2
9
thì 0* 7<ng t;nh chUt gi0 tW tuyBt đ:i "giải b]ng *hư-ng *h0* 3 đ= nLu % Ahông cIn x(t t?i đi5u
AiBn cCa biến .
E [hi đ= x0c đWnh được 78ng c< th9 nghk c0ch n&F l&m nhanh h-n .gọn h-n thì lDa chọn
Ha đ= biết, hai *hư-ng *h0* đ9 Ahu 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i chF c0c *hư-ng tình 78ng w ax E b w 2 cx E d !& wax E b w 2 w cx E d w .
4gF&i a, đ9 giải c0c *hư-ng tình "bUt *hư-ng tình% chứa xn tFng 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i, ta c6 th9 Ahu 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i b]ng
c0ch x(t 7Uu nhW thức ax E b. /< th9 l&, chia tK* x0c đWnh cCa *hư-ng tình "bUt *hư-ng tình% th&nh nhi5u AhFảng "nua AhFảng,
đF8n% Ah0c nhau, tLn c0c AhFảng "nua AhFảng, đF8n% đ6 ta giải c0c *hư-ng tình ,hông ch#a gi& tr' tu(ệt !ối.
diải *hư-ng tình:w x + 3 w E w 2x + ` w 2 3. "3%
Hh@F đWnh nghka gi0 tW tuyBt đ:i ta c6:
gK* bảng Ahu 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i chung chF: w x + 3 w , w 2x + ` w !& *hư-ng tình "3%:
HLn AhFảng "+yX 3%, ta c6: "3% +3x E 1 2 3 "t$!,O x , 3%. HLn nua AhFảng z3X2%, ta c6: "3% +x E 3 2 3 x 2 $
"lF8i%. HLn nua AhFảng z2X Ey%, ta c6: "3% 3x + 1 2 3 "t$!,O x { 2%. >Ky *hư-ng tình "3% c6 hai nghiBm l&:
!&
CHD E: [hi giải *hư-ng tình chứa xn tFng 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i b]ng *hư-ng *h0* lK* bảng như tLn, ta cIn lưu n ]ng: HK*
nghiBm cCa *hư-ng tình ban đIu l& hợp cCa c0c tK* nghiBm tLn tbng AhFảng. Vey cjng l& đi5u cIn chp n Ahi giải mmt bUt
*hư-ng tình chứa xn tFng 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i.
diải bUt *hư-ng tình w + 2x E 3 w E x + 3 , 1. Hh@F đWnh nghka gi0 tW tuyBt đ:i ta c6:
Hb đ6 ta c6 bảng Ahu 7Uu gi0 tW tuyBt đ:i sau:
4ghiBm cCa bUt *hư-ng tình đ= chF l& hợ* cCa hai AhFảng:
CHD E: R]ng c0ch 0* 7<ng t;nh chUt cCa gi0 tW tuyBt đ:i ta c6 th9 7| 7&ng giải c0c bUt *hư-ng tình 78ng wf"x%w } a !& w
f"x%w { a !?i a # $ đ= chF. V%& a F ' t( c8:

1

Vậy x= -1 + Nếu x-3 =-( x+5) Cách 2 : x − 3 -x = 5 ≥ 3 ta có x-3 -x= 5 ⇒ 0x= 8 ( loại ) + Xét x-3 ≥ 0 ⇒ x ⇒ x< 3 ta có -(x-3) -x = 5 ⇒ -x+3 -x=5 ⇒ 2x= -2 ⇒ x=-1 ( Thoả mãn). Nếu B là biểu thức có chứa biến là dạng hai và giải bằng cách 1 ) hoặc ta đi xét các trường hợp xảy ra đối với biểu thức trong giá trị tuyệt đối c. Vậy cần áp dụng kiến thức nào để có thể dựa vào dạng cơ bản đế suy luận tìm ra cách giải bài toán trên không ? Có thể tìm ra mấy cách ? b.còn B<0 thì đẳng thức không xảy ra . học sinh thấy được đẳng thức không xảy ra khi B(x) <0. Ví dụ Ví dụ 1 Tìm x . đó là đưa về dạng A =B (Nếu B ≥ 0 đó là dạng đặc biệt.B(x) ( giải tìm x để thoả mãn A(x) < 0) + Kết luận : x =? Lưu ý : Qua hai dạng trên tôi cho học sinh phân biệt rõ sự giống nhau ( đều chứa một dấu giá trị tuyệt đối ) và khác nhau ( A(x) =m ≥ 0 dạng đặc biệt của dạng hai Nhấn mạnh cho học sinh thấy rõ được phương pháp giải loại đẳng thức chứa một dấu giá trị tuyệt đối .2 Dạng cơ bản A(x) = B(x) ( trong đó biểu thức B (x) có chưá biến x a.20 ⇒ x= 10 Vậy x= -1 hoặc x= 10 1.= .2 Cách 1 : Với x-2 ≥ 0 ⇒ x ≥ 2 ta có 8-2x = x-2 hoặc 8-2x = -( x-2 ) 10 + Nếu 8-2x = x-2 ⇒ -3x = -10 ⇒ x= (Thoả mãn) 3 10 + Nếu 8 . Cách tìm phương pháp giải: Cũng đặt câu hỏi gợi mở như trên .⇒ x = 4 3 12 13 5 Vậy x = hoặc x = 12 12 Ví dụ 3 Tìm x .2x = -x +2 ⇒ x= 6 (Thoả mãn).3 1 13 = ⇒ x = 4 3 12 3 1 5 + Xét x . Vậy x= -1 + Xét x-3<0 ⇒ 2 .B(x) sau đó giải hai trường hợp với điều kiện B(x) ≥ 0 Cách 2 : Dưa vào định nghĩa xét các quá trình của biến của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối A(x) = B(x) +Xét A(x) ≥ 0 ⇒ x? Ta có A(x) = B(x) ( giải tìm x để thoả mãn A(x) ≥ 0 ) + Xét A(x) < 0 ⇒ x? Ta có A(x) = . Phương pháp giải A(x) = B(x) Cách 1 : ( Dựa vào tính chất ) Với điều kiện B(x) ≥ 0 ta có A(x) = B(x) hoặc A(x) = . Vậy x= hoặc x= 6 3 10 Cách 2 :+ Xét 8-2x ≥ 0 ⇒ x ≤ 4 ta có 8-2x = x-2 ⇒ x= (Thoả mãn) 3 10 + Xét 8-2x <0 ⇒ x> 4 ta có -(8-2x) = x-2 ⇒ x= 6(Thoả mãn).2x = -( x-2) ⇒ 8.biết 3 9 − 2 x -17 =16 ⇔ 9 − 2 x = 11 Bài giải 3 9 − 2 x -17 = 16 ⇒ 3 9 − 2 x = 33 ⇒ 9 − 2 x = 11 ⇒ 9-2x =11 hoặc 9-2x = -11 + Xét 9-2x =11 ⇒ -2x = 2 ⇒ x= -1 + Xét 9-2x = -11 ⇒ -2x = .biết : 8 − 2 x = x.biết x − 3 -x = 5 + Xét x Cách 1 : x − 3 -x = 5 ⇒ x − 3 = x+5 Với x+5 ≥ 0 ⇒ x ≥ -5 ta có x-3 = x+5 hoặc x-3 =-( x+5) + Nếu x-3 = x+5 ⇒ 0x = 8 ( loại ) ⇒ x-3 = -x-5 ⇒ 2x= -2 ⇒ x=-1 ( Thoả mãn). Vậy x= hoặc x= 6 3 Ví dụ 2 Tìm x .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->