A. NHAÄN BIEÁT CAÙC CHAÁT I. Nhaän bieát caùc chaát trong dung dòch.

Hoaù Thuoác Hieän töôïng Phöông trình minh hoaï chaát thöû - Axit - Quyø tím hoaù ñoû Bazô Quyø tím - Quyø tím hoaù xanh kieàm Goác nitrat Taïo khí khoâng maøu, ñeå 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O ngoaøi khoâng khí hoaù naâu Cu (khoâng maøu) 2NO + O2 → 2NO2 (maøu naâu) Goác BaCl2 Taïo keát tuûa traéng khoâng H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl sunfat tan trong axit Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl Goác sunfit - Taïo keát tuûa traéng khoâng Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3 ↓ + 2NaCl - BaCl2 tan trong axit. - Axit - Taïo khí khoâng maøu, mùi Na2SO3 + HCl → BaCl2 + SO2 ↑ + H2O hắc Goác Taïo khí khoâng maøu, taïo CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O cacbonat Axit, BaCl2, keát tuûa traéng. Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 ↓ + 2NaCl AgNO3 Na2CO3 + 2AgNO3 → Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3 Goác Taïo keát tuûa maøu vaøng Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ + 3NaNO3 AgNO3 photphat (maøu vaøng) Goác Taïo keát tuûa traéng AgNO3, HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 clorua Pb(NO3)2 2NaCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 ↓ + 2NaNO3 Muoái Taïo khí muøi tröùng ung. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S ↑ Axit, sunfua Taïo keát tuûa ñen. Pb(NO3)2 Na2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2NaNO3 Muoái saét Taïo keát tuûa traéng xanh, FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + 2NaCl (II) sau ñoù bò hoaù naâu ngoaøi 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ khoâng khí. Muoáisaét Taïo keát tuûa maøu naâu ñoû FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl (III) Muoái Taïo keát tuûa traéng MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl magie Muoái Taïo keát tuûa xanh lam Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaNO3 ñoàng Muoái Taïo keát tuûa traéng, tan AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl nhoâm trong NaOH dö Al(OH)3 + NaOH (dö) → NaAlO2 + 2H2O II. Nhaän bieát caùc khí voâ cô. Khí SO2 Ca(OH)2, Laøm ñuïc nöôùc voâi trong. SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O Dd nöôùc Maát maøu vaøng naâu cuûa dd SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr brom nöôùc brom Khí CO2 Laøm ñuïc nöôùc voâi trong Ca(OH)2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Khí N2 Que dieâm Que dieâm taét ñoû Khí NH3 Quyø tím aåm Quyø tím aåm hoaù xanh to Khí CO Chuyeån CuO (ñen) thaønh ñoû. → CO + CuO  Cu + CO2 ↑ CuO (ñen)
(ñen) (ñoû)

Khí HCl Khí H2S Khí Cl2

- Quyø tím aåm öôùt - AgNO3 Pb(NO3)2 Giaáy taåm

- Quyø tím aåm öôùt hoaù ñoû - Taïo keát tuûa traéng Taïo keát tuûa ñen Laøm xanh giaáy taåm hoà tinh

HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2HNO3

Axit HNO3 hoà tinh boät Boät Cu boät Coù khí maøu naâu xuaát hieän 4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑ + 2H2O .

.

.

.

bột đồng oxit. Dung dịch axit. a) Nhận biết các chất rắn: Thường cho các chất rắn hòa tan vào nước sau đó nhận biết sản phẩm thu được. H2SO4 -> Khí Muối sunfua (=S): Dùng dung dịch Pb(NO3)2 -> Kết tủa màu đen. Dung dịch bazơ. H2SO4: Dùng dung dịch BaCl2 -> Kết tủa trắng. NO2: Màu nâu đỏ. Ba(OH)2: Dùng dịch H2SO4 -> Kết tủa màu trắng. khí màu nâu đỏ thoát ra. khí NH3. Muối photphat (PO4): Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa màu vàng V. Fe và Ag g) NaCl. BaCO3. tính tan. Khí Cl2. HCl: Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng. sau đó mất màu. O2. CO2 Vấn đề 2: Nhận biết các chất dựa vào tính chất hóa học. SO2: Có kết tủa trắng ( Nếu sục đến dư kết tủa tan ra). BÀI TẬP Vần đề 1: Nhận biết các chất dựa vào tính chất vật lý. + Nếu không tan trong dung dịch kiềm thì là kim loại khác. Với chất khí. f) Al. H2S d) Các chất bột trắng là: Đường. Bài 1: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất rắn sau: a) CaO và Na2O b) CaO và CaCO3 c) CaO và MgO d) CaO và P2O5 e) Al và Fe. MgCO3. h) Na2CO3. tinh bột.BÀI TẬP NHẬN BIẾT A. Thường hòa tan vào nước-> Chia làm 2 nhóm: Tan trong nước và không tan trong nước.BaSO4. Các oxit của kim loại. khí H2S. quỳ tím ẩm hóa đỏ. Muối clorua(-Cl): Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng Muối sunfat: Dùng dung dịch BaCl2 -> kết tủa trắng. Bài 1: Dựa vào tính chất vật lý hãy phân biệt 2 chất bột: AgCl và AgNO3. . NO: Để ngoài không khí hóa màu nâu đỏ. Quỳ tím ẩm -> Đỏ. b) Nhận biết các chất khí: Thường dẫn các khí đó vào thuốc thử để nhận biết. N2:Que diêm có tàn đỏ -> Tắt. d) Cl2. III. bột lưu huỳnh. Bài 4: Dựa vào tính chất vật lý hãy phân biệt các chất chứa trong lọ mất nhãn: a) Bột sắt. e) Khí O2. Zn. HCl: Quỳ tím ẩm -> Hóa đỏ. . (SO2 + Br2 +2H2O-> HBr + H2SO4) NH3(mùi khai): Quỳ tím ẩm hóa xanh. + Nếu có kết tủa: kim loại trong oxit là kim loại kiềm thổ (Hóa trị II). khí H2S có mùi trứng thối. Bài 1: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các khí sau: a) CO2 và O2 b) SO2 và O2 c) CO2 và SO2. Cl2. Dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng. B. O2. Khí NH3 có mùi khai. Muối cacbonat(=CO3):Dùng dung dịch axit (HCl. b) Tinh bột. + Nếu tan trong dung dịch kiềm thì kim loại trong oxit là Al. BL: + Lấy một ít mỗi chất trên làm mẫu thử. Cr.Các đặc trưng của các chất như: CO2 không cháy. BaCO3 Bài 2: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất bột trắng sau: a) Tinh bột.. . CO2 dựa vào tính chất vật lý của chúng. H2S(mùi trứng thối): Dung dịch Pb(NO3)2 -> Kết tủa đen. O2. . chất nào không tan trong nước là AgCl. LÝ THUYẾT. Cl2(màu vàng): Dung dịch KI và hồ tinh bột -> Dung dịch màu xanh. Ca(OH)2: Dùng CO2. chất bột nào tan trong nước là AgNO3. Cl2. Fe và Cu dựa vào tính chất vật lý. I. CO2: Nước vôi trong dư -> Đục nước vôi trong. + Cho 2 mẫu thử trên vào nước. sắt bị nam châm hút. glucozơ. b) Khí CO2. saccarozơ. Bài 2: Phân biệt các chất bột: AgNO3. Bài 3: Phân biệt 3 chất khí: Cl2. Dung dịch muối. khí N2. SO2(Mùi hắc): Dung dịch brom(Br2) -> mất màu vàng của dung dịch brom. II. mùi vị. xenlulozơ. HNO3: Dùng bột Cu và đun ở nhiệt độ cao -> Dung dịch màu xanh. IV.Loại bài tập này có thể dựa vào tính chất vật lý khác nhau như: màu. muối ăn. HCl. NaNO3. . c) Khí H2. saccarozơ. Các oxit của phi kim: Cho vào nước thử bằng quỳ tím -> Xanh. Dạng 1: Nhận biết bằng thuốc thử tùy chọn.Nhóm tan trong nước cho tác dụng với CO2(Nếu thử bằng quỳ tím ->Đỏ) + Nếu không có kết tủa: Kim loại tring oxit là kim loại kiềm (Hóa trị I).Nhóm không tan trong nước cho tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH). f) Khí NH3..

O2. g) NaHSO4. Na2CO3. HCl Bài 4: Hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn chứa một các dung dịch sau: a) Na2CO3.Muốn vậy. NaOH. ghi râ ®iÒu kiÖn cña ph¶n ứng ®Ó nhËn biÕt ( nÕu cã ) . Bài 1: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch sau: a) HCl và H2SO4 b) HCl. lọ tìm được này chính là thuốc thử cho các lọ còn lại. CuSO4 i) FeSO4. SO2. H2SO4 . BaCl2. d) NaCl. c) H2SO4. Bài 6: Có 2 lọ mất nhãn đựng 2 dung dịch không màu: CH3COOH . Na2SO4. BaCl2. HCl. HCl. Na2SO3 f) FeSO4. Fe2(SO4)3. Dạng 2: Nhận biết bằng thuốc thử quy định . Bài 10: Có các chất lỏng (dung dịch) đựng riêng biệt trong mỗi lọ: CH 3COOH . B»ng pp hãa häc h·y nhËn biÕt mçi lä ®ùng chÊt nµo ? ViÕt c¸c PTP¦ . MgSO4 Bài 3: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch sau: a) Na2SO4 và H2SO4 b) Na2SO4. Na2SO4.f) HCl. (NH4)2SO4 a) FeCl2. NH4Cl. NaOH h) HCl. Na2S. Na2CO3. H3PO4.NH4Cl. d) Na2SO4. e) Na2SO4. H2SO4. BaSO4. H2SO4. H2SO4. Mg(NO3)2. NaOH Bài 5: Chỉ dùng dung dịch brom hãy nhận biết các khí sau: a) CH4 vàC2H4. BaCl2 h) NH4HSO4.NaOH. hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn chứa các dung dịch sau: a) H2SO4. H2 f) CO2. Na2SO4. FeCl3. AgNO3. c) NaNO3. NaOH. FeCl2. HCl. . Na2SO4.e) CO2. NaOH f) Na2SO4. H2SO4. BaCl2. HCl. Na2CO3. H3PO4. NaCl. c) H2SO4. Zn. C2H2. VD1: Phân biệt 2 ống nghiệm bị mất nhãn chứa các dung dịch sau: HCl và NaOH. BaCl2. HCl. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 2 chất lỏng trên. HNO3. BaCl2. H2O. Na2SO4. BaCl2 g) NaCl. Na2CO3. O2 c) Nhận biết các chất trong dung dịch: Thường lấy các chất đó cho vào thuốc thử. CuSO4. axit axetic và glucozơ.Na2CO3 Bài 3: Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử khác. HCl. NaNO3. CO2. C2H2 . NH3. FeCl3. NaOH. C6H6 . g) K2SO4. Fe2(SO4)3 và MgSO4 Bài 5: Nêu phương pháp hóa học để phân biệt 2 dung dịch: Glucozơ và rượu etylic. C6H6 . C2H2 d) CH4. HNO3. MgSO4 g) HCl . HCl. c) Na2CO3. NaCl. H2SO4. * LÊy 4 chÊt trªn. Na2SO4. e) HCl. AgNO3. (NH4)2SO4 d) CuCl2. HCl. Na2CO3. NaNO3. H2SO4. FeSO4. NaOH. MgSO4.NaOH. Na2SO4 d) Ba(OH)2. Ba(OH)2. HCl. BaCl2. BaCl2. Na2SO4. Na2SO4. NaNO3. + NÕu mÉu thö nµo lµm quú tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh ®ã lµ: NaOH. Cl2. H2O Bài 2: Phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: a) NaCl và Na2SO4. Bằng phương pháp hóa học. e) MgCl2. C2H5OH . HNO3. c) CuSO4. BaCl2 e) Na2SO4. CH4 và C2H2 b) CH4 và C2H4. FeCl2 e) NaCl. C2H4 Bài 2: Nhận biết các khí sau bằng phương pháp hóa học: a) CO2. FeO. H2O d) HCl. HCl f) Na2SO4. CuO. FeSO4. c) HCl. NaCl. H2SO4. C6H12O6. Na2S h)BaCl2. Na2CO3. Ba(OH)2. H2SO4. Na2CO3. AlCl3 f) H2SO4. NaOH. C2H4. Na2CO3. H2SO4 d) NaCl. H2SO4. Bài 9: Cã 3 chÊt láng CH3COOH . b) Na2CO3. d) CO2. b) H2SO4. Ba(NO3)2. BaCl2. Cu c) Cu. C2H4. KCl. Na2CO3. AgNO3. c) NaOH. HNO3. viết phương trình phản ứng xảy ra. b) HCl. AgNO3. phương pháp hóa học để nhận biết chúng. H2SO4. c) CH4. NH4NO3. b) Na2CO3. b) CH4 và C2H2 c) C2H4 và C2H2. NaOH. ta dùng thuốc thử đó để tìm ra một trong số các lọ đã cho.(NH4)SO4. Bài 2: Chỉ dùng thêm quỷ tím hãy phân biệt các dung dịch chứa tròn các lọ riêng biệt sau: a) NaOH. NaCl. Hãy trình bày Bài 7: Có 3 chất lỏng là: Rượu etylic. axit axetic. Ba(NO3)2. NaCl. BaCl2. NaOH. c) Na2SO4 và CuSO4. Fe2(SO4)3 h) MgSO4. Na2SO3. NaCl. mçi chÊt mét Ýt ®Ó lµm mÉu thö: Cho 4 mÉu thö mçi chÊt mét Ýt vµo mÈu giÊy quú tÝm: + NÕu mÉu thö nµo lµm quú tÝm chuyÓn thµnh mµu ®á ®ã lµ: HCl. b) NaCl. d) HCl. NaCl f) K2SO4 và Fe2(SO4)3. H2SO4 e) Na2SO4. H2SO4. C2H2. CO. H2SO4. hãy nhận biết các chất sau: a) Na2CO3. hãy trình bày cách nhận biết chất lỏng. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 2 chất lỏng trên. Cu(NO3)2 d) Na2CO3. c) NaCl. C2H5OH. và dầu ăn tan trong rượu. H2O. Na2CO3. HCl. CuSO4. NaCl. HNO3. C2H5OH ®ùng ë 3 lä riªng biÖt kh«ng cã nh·n. Na2S. d) HCl. BaCl2. H2SO4. BaCO3 b) Fe. Bài 8: Có 3 chất lỏng là: Rượu tylic. AlCl3. NaCl. Bài 1: Chỉ dùng quỳ tím. HCl. NaCl. NaCl và H2SO4 Bài 4: Chỉ dùng dung dịch HCl hãy phân biệt các chất sau: a) NaCl.Trường hợp này không dùng nhiều thuốc thử mà chỉ dùng thuốc thử theo quy định của đề bài. Fe(NO3)2. Ba(NO3)2 b) Na2SO4. H2SO4.

H2SO4. H2SO4 . MgSO4. Ba(HCO3)2. . B đều tác dụng với X chuyển cả A. H2SO4 n) HCl . Chất cần tách Phản ứng tách và phản ứng tái tạo lại chất ban Phương pháp tách CO2 dd NaOH to ñpnc Al(Al2O3 hay hợp Lọc. B thành A’.Phương pháp cô cạn: Dùng để tách chất rắn (không bay hơi ở nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp chất lỏng. Đây chính là cơ sở để phân biệt từng lọ. HCl.Phương pháp chiết: Dùng để tách chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất. MgCl2.Bài 6: Chỉ dùng dung dịch NaOH hãy phân biệt các dung dịch: a) NaCl. bằng cách đun nóng và cho tác dụng lẫn nhau. tan)  → +Y PÖ taùtaï i o A Nếu hỗn hợp A. AlCl3. FeCl2. AlCl3. nhiệt luyện → → → Fe → FeCl2  Fe(OH)2 ↓  FeO  Fe Fe2O3) . + Từ sản phẩm của pư tạo thành có thể tái tạo lại chất ban đầu. Ba(OH)2. HCl. Khi ấy ứng với mỗi lọ sẽ có những hiện tượng phản ứng khác nhau. Na2CO3 h) Cu(NO3)2. . B +X → PÖ taùh c B XY AX ( ↓. nhiệt luyện CO2  dd NaOH to Zn (ZnO)  Na2ZnO2  Zn(OH)2 ↓  ZnO H2 → Zn → → → Zn HCl NaOH to CO Lọc. CuSO4.Phương pháp lọc: Dùng để tách chất không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng. Ba(HCO3)2. hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn đựng các dung dịch: a) Na2CO3. Ba(NO3)2 Bài 9: Chỉ dùng thêm nước hãy nhận biết các chất sau: Na. . b) FeSO4. Ba. FeSO4 và Fe2(SO4)3 d) Bài 7: Chỉ dùng dung dịch H2SO4 hãy phân biệt các chất sau: a) NaCl. HCl. Na2SO3. Bước 2: Điều chế lại chất A từ chất A1. II. Na2SO4 . MgCl2 . I.Trường hợp này bắt buộc phải lấy cho phản ứng với các lọ còn lại. Sau đó tiến hành bước 2. nhiệt phân → → → → Al  NaAlO2  Al(OH)3 ↓  Al2O3  Al chất nhôm) to Lọc. BaO. Bài 1: Không dùng thêm thuốc thử nào khác. HCl. SO2. FeCl2. Al2(SO4)3. Dạng 3: Nhận biết không có thuốc thử khác. Al. Ba(OH)2. Mg(HCO3)2. Na2CO3.Để tiện so sánh ta nên kẻ bảng phản ứng. . Tách B ra khỏi (bằng lọc hoặc tự tách). K2CO3. HCl. B’ thành 2 chất nguyên chất. CuSO4. Na2CO3 . Na2CO3. Na2CO3. BaCl2. Sơ đồ tách: : A. BaCl2 . Al2O3 c) Mg. BaCl2. (NH4)2CO3 g) HCl. bay hơi hoặc hoà tan. DẠNG 10: TÁCH – TINH CHẾ. H2SO4. MgSO4. c) Na2SO4. Phương pháp hoá học. NH4Cl. m) HCl . Na2SO3. AlCl3. Na2S. ở dạng kết tủa. b) MgCl2. Zn. . FeCl3. KHCO3. b) Ba. Bài 8: Chỉ dùng một kim loại hãy phân biệt các dung dịch sau: Na2SO4. Phương pháp vật lý. NaCl f) CaCl2. Nguyên tắc: Bước 1: Chọn chất X chỉ tác dụng với A (mà không tác dụng với B) để chuyển A thành chất A1. Bài 10: Nhận biết các dung dịch sau NaHSO 4. NaOH . B’ rồi tách A’. MgCl2. Fe2(SO4)3 và MgSO4 c) K2CO3. NaOH e) NaOH. Chú ý: Phản ứng để chọn để tách phải thoả mãn 3 yêu cầu: + Chỉ tác dụng lên một chất trong hỗn hợp cần tách.Ba(OH)2 d) NaCl. ↑ . 1 Đối với chất rắn: Chọn chất X dùng để hoà tan. C2H2. . Bài 11: Trình bày cách nhận biết các chất sau đây bằng 2 thuốc thử: C2H4. CO2. nhiệt luyện Mg → → → Mg → MgCl2  Mg(OH)2 ↓  MgO  Mg H2 HCl NaOH to Fe (FeO hoặc Lọc. BaCl2.Phương pháp trưng cất phân đoạn: Dùng để tách chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng nếu nhiệt độ đông đặc của chúng cách biệt nhau quá lớn. NaCl. FeCl3. Fe. + Sản phẩm tạo thành có thể tách rễ ràng ra khỏi hỗn hợp. 2 Hỗn hợp các chất lỏng ( hoặc chất rắn đã hoà tan thành dung dịch) thì chất X dùng để tao chất kết tủa hoặc bay hơi. C2H6. 3 Hỗn hợp các chất khí: Chất X dùng để hấp thụ.

Viết các phương trình phản ứng. bằng phương pháp hóa học có thể tách riêng được khí O2 ra khỏi hỗn hợp. Bài 3: Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp. C nhưng phải đưa A về dạng ban đầu bằng phản ứng thích hợp. nêu phương pháp hóa học có thể tách riêng được CuO ra khỏi hõn hợp.Lọc. MgCl2 và NH4Cl. .Đẻ tách và điều chế kim loại ở mức độ tinh khiết. có lẫn tạp chất khí CO 2 và SO2. muối ta đem hòa tan trong axit. Bài 18: Dùng phương pháp hoá học để tách Fe. oxit lưỡng tính ta thực hiện hòa tan trong kiềm. Al. C2H2 làm thế nào có thể thu được CH4 tinh khiết. Bài 8: Trình bày phương pháp để: a) Tách Cu ra khỏi hỗn hợp hỗn hợp Cu. Làm thế nào có thể thu được bạc tinh khiết. nhiệt luyện H2 NaOH to → → → Cu CuSO4  Cu(OH)2 ↓  CuO  Cu BÀI TOÁN TÁCH RIÊNG VÀ TINH CHẾ. Bài 13: Nêu phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp: CO2 và CH4 Bài 14: Tách 4 kim loại Ag. chiết các chất ra khỏi nhau. Bằng phương pháp hoá học hãy tách riêng từng chất tinh khiết nguyên lượng. Dùng phương pháp hoá học tách riêng từng chất. Cu(NO3)2 và Zn(NO3)2 tinh khiết nguyên lượng. Al. Khí nảo có thể làm khô bằng CaO. Bài 22: Hỗn hợp A gồm CuO. H2. noùg c n H SO . Bài 9: Khí CH4 có lẫn tạp chất C2H4. Ag. Không cần phải thu hồi B. b) Tách Ag và Fe ra khỏi hỗn hợp: Al. Phương pháp: . Cuối cùng thực hiện các phản ứng tái tạo điều chế lại các chất ban đầu. Bài 19: Tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp của chúng: AlCl3. Bài 21: Một hỗn hợp gồm Al2O3. bằng phương pháp hóa học hãy loại bỏ tạp chất ra khỏi dung dịch ZnSO4. S.Cần nắm riêng tính chất của từng kim loại. Zn. Bài 15: Tách các kim loại Fe. Cu (CuO) 2 4  → ñaë. bằng H2SO4. Bài 7: Bạc cám (dạng bột) có lẫn Cu. Al(NO3)3.Đối với hỗn hợp chứa: Oxit axit. Fe2O3. hợp chất quan trọng-> Chọn thuốc thử thích hợp. Làm thế nào để thu được C2H2 tinh khiết. Lưu ý: Sau khi tách riêng các chất phải giữ nguyên khối lượng như trong hỗn hợp ban đầu. . lọc. SO2. Bài 5: Làm như thế nào để làm khô khí CO2 (có lẫn hơi nước). có thể dùng pư đẩy kim loại ra khỏi dung dịch muối. FeCl3 và BaCl2. Bài 6: ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. C để chỉ còn lại A nguyên chất. B. Bài 10: Hãy chon phương pháp để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm Cu và Fe. oxit kim loại. Cu ra khỏi hỗn hợp 3 kim loại trên. Fe. * Tách riêng: Chuyển từng chất trong hỗn hợp về trạng thái riêng lẻ ở dạng nguyên chất và tinh khiết bằng phương pháp vật lý hay hóa học. B. Cu. + Nguyên tắc: Chuyển chất cần tách thành sản phẩm mới ở dạng kết tủa hay bay hơi. người ta thường dùngphương pháp điện phân nóng chảy hoặc điện phân dung dịch trong điều kiện thích hợp. Bài 17: Tách riêng các kim loại Ag. CuCl2 và Al2O3. Ag. MgCl2 và NH4Cl. Bài tập: Bài 1: Có những khí ẩm(hơi nước): CO2. Mg dạng bột bằng phương pháp hoá học. Al. Al. chưng cất. Bài 2: Có hỗn hợp gồm CaO và CaO. O2. Bài 12: Khí C2H2 có lẫn CO2 và SO2 và hơi nước. Bài 11: Dùng chất thích hợp để có thể loại bỏ tạp chất ra khỏi hỗn hợp C2H2 có lẫn tạp chất CO2 và hơi nước. Bài 20: Có một mẫu đồng bị lẫn Fe. Cu ra khỏi hỗn hợp của chúng. Cu ra khỏi hỗn hợp. Làm thế nào có thể loại bỏ được các tạp chất ra khỏi CO bằng phương pháp rẻ tiền nhất? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. C là tìm cách loại bỏ B. CuO. AlCl3. Bài 4: Khí O2 có lẫn khí CO2. bazơ. .Đối với hỗn hợp chứa: Kim loại. Tiếp theo là thực hiện các phương pháp vật lý để: Cô cạn. Bài 24: Tách các muối sau ra khỏi hỗn hợp của chúng: Fe(NO3)3. Hãy tìm ra phương pháp (trừ phương pháp điện phân) để tách Cu tinh khiết từ mẫu đó. . * Tinh chế: Tinh chế chất A trong hỗn hợp gồm 3 chất A. Bài 23: Làm thế nào để tách riêng 3 muốn NaCl.Thực hiện các pư trao đổi: Tạo kết tủa hoặc bay hơi. Bài 16: Làm thế nào để tách riêng 3 muốn NaCl. Fe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful