Tương lai không phải thuộc về những người thông minh nhất mà thuộc về những người cần cù và siêng

năng nhất!

BÀI TẬP VỀ MÚC CƯỜNG ĐỘ ÂM ,HIỆU ỨNG ĐÔP PLE
Câu 1: Khi cường độ âm tăng 1000 lần thì mức cường độ âm tăng thêm
A. 100(dB)
B. 20(dB)
C. 30(dB)
D. 40(dB)
Câu 2:Cường độ âm chuẩn I0= 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại một điểm có giá trị L= 40 dB, cường độ âm I tại
đó là:
A.10-6 W/m2
B.10-7 W/m2
C.10-8 W/m2
D.10-9 W/m2
-12
2
Câu 3:Cường độ âm chuẩn là I0= 10 W/m . Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2.
Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:
A.50dB
B.60dB
C.70dB
D.80dB
Câu 4:Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là:
A.10
B.20
C.100
D.1000
Câu 5:Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức chuyển động âm là LA =
90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1nW/m2. Mức cường độ của âm đó tại điểm B cách N một khoảng NB
= 10m là
A. LB = 7B.
B. LB = 7dB.
C. LB = 80dB.
D. LB = 90dB.
Câu 6: Một sóng hình cầu có công suất 1W, giả sử năng lượng phát ra được bảo toàn. Cường độ âm tại điểm M
cách nguồn âm 250m là:
A.  13mW/m2

B.  39,7mW/m2

C.  1,3.10-6 W/m2

D.  0,318mW/m2

Câu 7: Một nguồn âm có cường độ 10W/m2 sẽ gây ra nhức tai lấy  =3,14. Nếu một nguồn âm kích thước
nhỏ S đặt cách tai một đọan 100cm thì công suất của nguồn âm phát ra để nhức tai là:
A. 12,56W.
B. 125,6W.
C. 1,256KW.
D. 1,256mW.
Câu 8. Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẵng hướng về mọi phương. Tại điểm A cách
S một đoạn RA = 1m, mức cường độ âm là 70 dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm
B cách nguồn một đoạn 10 m là
A. 30 dB.
B. 40 dB.
C. 50 dB.
D. 60 dB.
Câu 9: Một người đứng trước cách nguồn âm S một đoạn d. Nguồn này phát sóng cầu. Khi người đó đi lại gần
nguồn âm 50m thì thấy cường độ âm tăng lên gấp đôi. Khoảng cách d là:
A. `
 222m.
B. `
 22,5m.
C. `
 29,3m.
D. `
 171m.
Câu10: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L.Nguồn này phát sóng cầu ,khi cho S tiến lại gần
M một đoạn 62m thì mức cường độ âm tăng thêm 7dB. Khoảng cách tà S đến M là:
A. `
 210m.
B. `
 209m
C. `
 112m.
D. `
 42,9m.
Câu 11. Một cái còi được coi như một nguồn âm điểm phát ra âm phân bố đều theo mọi hướng. Cách còi 10km một
người vừa đủ nghe thấy âm. Biết ngưỡng nghe và ngưỡng đau đối với âm đó lần lượt là 10-10(W/m2) và 1(W/m2).
Vị trí bắt đầu gây cảm giác đau cách còi một đoạn
A. 100m
B. 10m
C. 1m
D. 0,1m
Câu 12:. Một nguồn âm phát ra từ một điểm S. Một người đứng cách S một khoảng SA = 50m nhận được âm có
mức cường độ L = 10dB. Hãy tìm vị trí điểm B tại đó không nghe thấy âm thanh. Bíêt rằng cường độ âm tại một điểm
`

tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó tới nguồn âm.
ĐS: SB = SA. 10 = 158m
Câu 13: Tại một điẻm A cách xa nguồn âm N một khoảng NA = 1m, mức cường độ âm là LA =100 dB> Cho biết
ngưỡng nghe của âm chuẩn là I0 = 10 -12W/m2
a) Tính cường độ âm của âm đó tại điểm A.
b) Tính mức cường độ âm đó tại điểm B nằm trên đường NA và cách N một khoảng NB = 10m. Coi môi trường
hoàn toàn không hấp thụ âm.
c) Giả sử nguồn âm và môi trường đều đẳng hướng. Tính công suất phát âm của nguồn âm tại N.
ĐS: a) I A =10 2 W/m2; b) L B =80dB; C.0,126W.
Câu 14: Một nguồn âm trong không khí có mức cường độ âm tại điẻm A cách nguồn 1m là LA = 70dB.
a) Tìm công suất của nguồn âm. Biết cường độ âm chuẩn là I0 =10-12 W/m
b)
Một người đứng cách nguồn âm nói trên 100m thì không nghe thấy âm do loa đó phát ra nữa. Tính ngưỡng nghe
của người đó.
ĐS:
a. P =12,56.10-5W;
b.
Imin= 10-9W/m2
Câu 15: Một âm có cường độ 10 W/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ S đặt cách tai một
khoảng d = 1m.
a) Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai, thì công suất P của nguồn phải bằng bao nhiêu?ĐS: P=125,6W
b) Giả sử nguồn có công suất đó. Hỏi mức cường độ âm do nguồn gây ra tại một điểm ở cách 1km là bao
nhiêu?
ĐS: L=70dB

LUYỆN THI VẬT L Í-THẦY TRƯỜNG- TD-VP

1275Hz.B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. B.27B. f = 1030.18A.69Hz.Tương lai không phải thuộc về những người thông minh nhất mà thuộc về những người cần cù và siêng năng nhất! Câu 16: Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1W. f = 970. 40 m/s.12Hz. 843.59Hz. Câu 20:Tiếng còi có tần số 1000Hz phát ra từ một ôtô đang chuyển động tiến lại gần bạn với tốc độ 10m/s.25Hz.23C. C. Tần số âm mà người lái xe nghe được khi xe tiến lại gần nhà thờ bằng bao nhiêu ? A. Tiếng còi có tần số 1000Hz phát ra từ một ôtô đang chuyển động tiến ra xa bạn với tốc độ 10m/s. 2. Mức cường độ âm tại A là 100 dB. Câu 23: Một cái còi phát sóng âm ở tần số 1000Hz chuyển động đi ra xa một người đứng bên đường về phía một vách đá.3C.17D. nguồn thu âm đo được tần số âm 740Hz và khi nguồn phát âm ra xa.. Từ 0 dB đến 1000 dB. C. B. 1100Hz. Câu 18..TD-VP . Câu 25:. với biên độ bằng 0. 787.26A.25Hz. C.29A. 30 m/s. B. 1073 Hz.. tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. B. Ba điểm O. Tốc độ nguồn phát âm là A. D. C. phát ra tiếng còi có tần số 1200Hz. với tốc độ 15m/s. 316 m B. f = 969.0 W m 2 . tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. D. 1 044 Hz. D. phải giảm nhỏ công suất của loa bao nhiêu lần? ĐS: giảm 500 lần Câu 17 Tại một điểm trên phương truyền của một sóng âm.. 4.36Hz. đẳng A. gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1 = 120 dB. Một người đang đi ra xa nguồn âm với tốc độ 18km/h sẽ nghe được âm có tần số: A.ĐS: L =97dB b) Để ở tại điểm ấy. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. f = 969. 1215 Hz. Người ta bố trí trên đường ray thẳng một nguồn âm chuyển động đều. 1203Hz. f = 970. 787. tốc độ âm trong không khí là 330m/s. B. Từ 0 dB đến 130 dB. 1225Hz.. 25 m/s. B. D. Khi nguồn phát âm lại gần.64Hz.0 W m 2 . f = 1031.. f = 1030.21B22B. 46 dB. tốc độ âm trong không khí là 330m/s... B. Một ô tô chạy trên đường với tốc độ 72km/h. 1 046 Hz. người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên. môi trường không hấp thụ âm. B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2.30Hz.59Hz..11D. 1/2.. 756. Một người đang đi lại gần nguồn âm với tốc độ 18km/h sẽ nghe được âm có tần số: A. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s.20mm..13.12Hz.. D. Tần số âm mà thiết bị T thu được là A. 1267Hz.2C. Muốn giảm tiếng ồn tới mức L2 = 100 dB thì máy bay ( coi máy bay là nguồn âm điểm. Hai điểm A. D. Câu 19:Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm trong khoảng nào? A. 1069Hz. 956 Hz. C. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là A. Khi đó bạn nghe được âm có tần số là A.30C LUYỆN THI VẬT L Í-THẦY TRƯỜNG.6C. 70 dB.4C. Một ô tô chạy với tốc độ 20 m/s trên đường đó.A. 1/4. 700 m hướng) phải bay ở độ cao: Câu 22:. 1133Hz. D..8C.69Hz.19D. 1C. 843. B. mức cường độ âm chỉ còn 70dB. 756. 35 m/s. B. C. D. Biết tốc độ âm thanh trong không khí là 340 m/s. D. Câu 28: Một nguồn âm phát ra tần số 800Hz. Câu 29: Một nguồn âm phát ra tần số 800Hz. C.64Hz. 812. D. vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Tỉ số r2 so với r1 là: A. B. D. Câu 30: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. 1225 Hz..88Hz.. 0 W m 2 .24A.5 W m 2 . Biết âm do thiết bị P phát ra có tần số 1136 Hz.30Hz.12.. B.0 W m 2 . 3. có cường độ âm bằng 2. Tần số tiếng còi mà người đó nghe được là A. C. Câu 21: Một máy bay bay ở độ cao h1 = 100 mét. a) Tính mức cường độ âm do loa đó tạo ra tại một điểm ở cách máy 4m. B.. tại B là 40 dB. C. Ô tô chạy lại gần một người đứng yên bên đường. D. 43 dB. Câu 24 :. 1207 Hz. f = 1031. 34 dB. Từ -10 dB đến 100dB.36Hz. Câu 27: Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T. Tần số của âm mà người đó nghe được khi âm phản xạ lại từ vách đá là A.3mm ? A.88Hz.28 B. Lấy tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Từ 10 dB đến 100 dB. Cường độ âm tại điểm đó sẽ bằng bao nhiêu nếu biên độ âm bằng 0. C. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. nguồn thu âm đo được tần số âm là 620Hz. 958 Hz. Câu 26:Chuông của một tháp nhà thờ ở bên đường phát ra âm có tần số 1136Hz. 4.7B. C. 812. 1000 m C. phát ra âm có tần số xác định và một nguồn thu âm đứng yên. 4. B.9D. 1125Hz..10C.20C. C. khi mở to hết công suất. Khi đó bạn nghe được âm có tần số là A.5A. 500 m D. D. 2. C.25B.

TD-VP .Tương lai không phải thuộc về những người thông minh nhất mà thuộc về những người cần cù và siêng năng nhất! ---------------Chúc các em học tốt------------------ LUYỆN THI VẬT L Í-THẦY TRƯỜNG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful